International coin trend magazine

Catalogue: 15,catalogue online: www.gmcoinart.de

RNy&MoSCH

Giessener Mlinzhandlung seit 1970

AYKl\lt10H

175/176

9-10 MapT8 2009 rona

AHT~4Hble MOHeTbl BblCOKOrO Ka4eCTBa

rpe4eCK~e, p~MCK~e, B~3aHT~~CK~e MOHerbl, nOTbJ

177/178

11-12 Mapra 2009 rona

CpeAH~e aexa V1 HOBOe apeus: MOHeTbl ~ MeAan~ repMaH~f1, ABCTP~f1, EBpona

(B T.4. lr1TaIl~fI, nonbwa, BeHrp~fI), CWA POCCH~: MOHeTbl ~ Me,lJ,am1 (OT,lJ,enbHblL4 xaranor)

Maxlmlliansplatz 20 • D - 80333 Munchen Tel. +49-89-24226430 • Pax H9-89"2285S13 WWW.gmcoinarlde·info@gmcoinart.de

Office hours:

Monday -Friday 10:00 a.m.-1~OO p.m., 2:30 p.rn, -6:00 p.m,

(y HOM E P I )l----------------~

II

.

,

KaPJIOB €.

lcropia Enipa y naM'IITKaX HYM13MaTlt:Kl1 , .• , , .•...•.. 8

IIoropLneru. 0., CaBBoB P.

npOHOBi MOHeTI1 31 :lHaKOM Bono.!llfMl1pa OJIbrep.!lOOMIIJ 10

Ilapeuso M.

«Op)leH nonano, Bame B.MCOKonODa::KHOc:re .. .J~

$cHoMeH nOCll.ll;OIlHX TfITYJffB O'[iJibIDIKfB rn03CMIDl:X L{ep)Kan Y HarOpO)UIrn

rrpaK1'flIl.i cyqaCHqtYkparHlf J)laTfllill: 3)l1lBY-BaTILKoro. 3aurol1}lo , .. ,. 12

JIa3apeuKO D., JIuTBIIH C.

Bin.IJ;13Ka npe311,(l.el:lTtl Yl<pairUl_ - OWleH Bornaua XMeJIbIllil..U1KOfO. TpeTJI Hlll'OpO,[lll aesanexaol YKpaiJ-rn:.oin..oiJ;J.3HlIKM

;uo .lIeP::+illBHpi H,aro_po)J,1l. (199.5-'2005 pp.). , , ,. 15

ti;ec.JITlliKOB O. . ,

Bir:POJlOTOiKOPOfll! ,[OIq)'<lXY iMnepil' (MOHeTIf ABcrpiiy )901-1918 pp.) .... 23

naxoJll(o C., MapTHU Q.

Ipomoai 3HUKM-K)TlOHJ1 llnBCT\JBM);, '10CTMB

"I.6epeJKaJiM y 1927-1928 pOKLlX , , , , , 32

KPYKQBCbKJtii O.

Yl\paIHCbKJ BiRCbKOBi Oi.!l3HIlKH ra R'aroPO)l,H YCC

nepio)lY lle,prno'icBiTOB.oJ ll.iJtJ:uJ , , , ..•... 35

MOHf.TH (PCP.

IOBil1ejj_J:ti ra I1(l.M'flTEiMOHeTll, 3!:fC,![DPOron,iRl:l:JfX MeTfl!1ID

19,65.- L9~ I pp. (wparM,eHT I{HKr]{), .. , ....•...•..............•.. " , 39

OrOJ}OlIfeRINKOJleKu.ioHepiB , , ......•......................... 31,46

KHI1YKKOBa KiJaMEJ1llfl 3.8, 48

Ci'leHb - ,6epe3eHb

3apetc;rp0BaI!0

y MiljicrepcTBi YMpa'iHJOI B cnpasax npaDt ra l~o:popMaLlf(

rqA¢'IJH ~ ~ ~e A'lIKTO'j> M~!I(MM 3arpef5a 3~nynHI'IMI'I rOAOBHoto peA,1MTop,a.:

B'~~ec_Ah OHloIilIYM, Pa'i,a .Rywe n·O ""e:!ibHH ~ I'I,K Pe,n.)(LljI1Ha KOA~riR:

BaMpil1 Aypoil BO~OA~M~'p opHiH~y~

Oher KPi1BytiJ~AKO n~BoBapoa c. B., AQKr. iq.op. HayK Cepri~' COKOAOB

AM~::fPQ XapiWHi51f

BiAnosiUAbH M ~ peA.aK TOp AHTo~iHa50ry!Uko KOMn'KJTe~'He !II~Ke'TYBaHH~ BalleHTHH 5eAi~Ko

3jl;a1jo AO C~A~llHR 15.ll~OO9 nIAnl't,"HO'AO'AP)'llY 1.02.2009 (Il0PM3r 6Ox90fa. n a nip IIpe ~AOBaH ~ ~ April. ,*,eTItM~. HaKAaA 200'0 np. 301M, 109 B~rCiToBAeflK1f opl'lril;l<Vl'MOIKery

ra ApyJl B~MBHi1L1Taa «/l:oroc)

AApeca. A~~ K.opecnoH.i.:eHLilf:

Ma'KcIiM 3arpe6a

aIC<!_3, KI'lj'o.1 47. YKpa"lHOI, 021'47

E.mail:.numismat@i.kiev.ua. www.numi.smatics.klell .. ua

KOHTillITHi reAe<j>,)HI1: (044) 517·371l3. 8(050) 33·11.550 8(050) 3]·40·1.22

~eAaJi l.(iR ~ e laa)t(A" "OAiM E norA~A~ aaropla nr5~iI,aui~.

,3.1 AOClOllipHlcTb <IiaKTlil, I.mipp, TP~HicTb IMel1 ra npi~e!'lUi

B ~Ml_OB IAaJOTb a!lTOpfl qare 11, asa 3""io pe~~~~)lX MaT~pialii'Bpe KA~aMo.AaBl.(i.

e Yd npai!a ~O!)<:" Ule'~ L nitp'A?Y' "~"h"BM hOIW" ! 1101.00\ Y po """'lit

RYMi.:lM3'T1I1I:a

HanOOH3J1bRblil. n a a x YK]JaOHbl a a e o pu a p y e r

B rry6J1ltXamw HaUROH8JlbHOrO 6alfKa YKPalilihl paccxassraaerca 0 HOBblX naMlIT1LblX MOllerax Y.Kpal1l:lll. AaeTC5I KPaTKllfl HHcPOPMaUlUl 06 HCTOpl:f'leClQ1X co6hlTI1J1X, i(omp1i1M nccnsmerra MOHeThl, l'I.X orracanae If TeXHWrCCKMe xapaxrepacraxa, CBe,ueIDlJI 05 asropax 3ClGf30B H rI:I1JCOlllllX MOll.e.JIeli.

National BalL..k of Il k r a in e informs

Publications oftbe ationat Bank of Ukraine give informaticn.about the new memorable coins of Ukraine. Brief information abomhistoricalevents reflectedbythe coins, their description and technical parametres, data about the authors ofsketchee and Pari plaster nrodelsare given.

Die ationalbank der Ukraine informiert

In den \e-roeffentlichungen der ationalbank der Ukraine handelt es ich um neue Gedenkmuenzen der Ukraine. E werden kurze lnformationen ueber die historischen Ereignisse, denen die Muenzen gewidmet.sind, thre Beschreibung und technische Charaneristik sowie ueber die Autoren der Skizzen and Gipsmodelle gegeben.

Ha qeCTb Bi3MTY B YKpalliy

BCeJIeHCbKOrO Ilarpiapxa Bap<iJOJIOMiJr I

Hat.tiOHllJfhH:Jilii 6aliK YICpalli:M esis Y o6ir

20 JlCOBTWl 2008 flaKY lJaM'lITHY M.oHery HoMiHanoM 50 [pM1leHh~ BluryUleH)' ,3 HaroAM lli3Wry B YKpaiHY Bceneucsxoro IT arpiapxa Bap¢lo/loMffil

Y nanai 2008 p. YKp_aiHa Bi:llJI·mql1JIa J020-pi'!'UlXpeUleHHJI KHiBCbKOi· Pyci. OC06Jt1'lI)OfO 3Haqelllill YPO<IJ1CTQCTffi,r Ha,.a.aJ:{a ytlaCTb Y IDlX BCMeHeb'KOrO Ilarpiapxa BapcjJOJ[oMi}l T Ha aanpomeaaa npe3H,lltmra YKpaiflli Bixropa .EOweHKa. -Ueii Bi3MT OTaS JlCKj:laBOJO rro.l1i€JO ra BeJm<frlOlO Mici€lO, WO CIIPIDI£ IIOP03}'MiHmo npaOOCJ18,BHHX BipyJO'fl.1X prumxKoHWeciH.

MORery BlIroTOIlJleHO.3i cpi6ml 999

rrp06a, aKicTb Kap6YBaIDHI - «crreuiaJIbJlliil amJ,HpK)lJleIDe.l1~, Maca B 'IJ.lClTO:ri ~ 500,0 r, ,!IiaMe:rp - 85,0 MM, TI1[)IDK -.uo WOO lllTYJ<.

fypr M.OfHITI!! rnawID'! is 3arlll16]]eHlfM Hal1HCOM n03Hll"tfemm tJetany, fioro rrpo5w - Ag 999, MaCH B I(RCTOTI - 500,0.

Ha asepci ~fOHen1 yropi posaiineao Maoo Aep1KaBmm: [epo YI,Cpaillll rri,a HKI1M HanHC - YKP AlBA, no KOllY - narracu:

HAIUOBAJThHIilit BAHK (yropi), rr H'TAECHT fPRBEHb (Yllil3Y); y rom H<I TJIiLJ;l:Ijnpa1"a JflB06epelKlKll 305pruKeHo naa' f1THID< BOJIo,I(ID.m:py BemtXOMY, BiD;KPlITHM Y KHrnLB 1853 p., ]]:iBopY'l sa CTpi'lI1i - piK l<ap6YJl.1lHIDI MOHeT112008.

Sa pesepci MO}leTI1 B KOlli 306pa:)l(eHO Ilpesaneura YKpaimf B1J<Topa EOllIeHJ(a, SHam rpJIM3e "BiHOK b aanasetroio CBi 'IKO o, nOJl}1M 'fl meol i.\[irye ronorpaxa, fa BCeJIe.HCbKoro Ilarpiapxa Bap4l0JlOM.UU, rro KOJlY

p03MILueHo HaInJC - HA l[ECTh B13HTY B YKP AiRY BCEJIEHCbKOrO rIATPlAPXA BAP<POJIOMDI 1.

Xy.n;OllOllfK - Poaan QailbcollcT>J<:M:W. CK)']u;IITOP:l1 - BQJ10,!{\ilMJfP .1leM 'llReHKO, POMaH rta:i1xoBchm.

(II a s e p KC'l'lI K a

90 poxin yrsopenna ,3axin:HoYKpaiHchKoi Haponnoi Pecrry6JIiJrn

Fn yx in

HaWOHaJU>HIDf 6aHK YKpaiHll, npo,[{oJUKYlO'll! cepna «BiJlPQ,!lll{enHJI YKPalFlC;bK9i L1,epl<aaflocTi'l, BBi.B Y o6ir

3 JTlICTOnNla 2008 pOKY loailletiHy Mell:leTY

«90 poxia yraope.HH1I3axiLl,Ho-YKPalHChKOi· Rapo;a;H OJ Pecny6J[ilGi» Ii 0 Mill an OM 2 rpanai, npl1CBl1tle!fY YKpallicbKill nepzaai, ctaopeuik na 3axiJ:ulOYKPa'iHcbKIfX JeM1lIDC1Jic ~ P031la,ll,Y ABcTpo-YmpchKol iMllepii, Y CKJIaLI,i sxoi JJep(6)'BaJIa .3H<I'lJ:1a 'laCTIilHa YKpaIFICbKI,fX 3eMeJIh·- fllJIM1Il!l}la, J5YJ(oBID:Iai 3aKapna1'1'H.

9 nactonaaa 191 8 p. 6}'Jlo cqlOpMOBil.HO YPl1L1, - lleplKasAT,m CeK]Je'l'apiar 3YHP. 3aKOFIOM Bin 13.11.1918 38KpinmoBa.rrnC>J eepXOBe:HCTBO i cysepen irer Hnpony.

MOHery m.rrOTOBJlelto J. HelbWIb6epy; mdcTh Kllp6YBal:lH1.I - «crreu,iaIIbHllli aHJ:l;UPKYJIe}l"re,ll,)), Maca -12,8r,JIjaMerp - 31,0 MM, TnpCDK-

35 OOOmryK. TYPT MOHeTII pa¢neFJHi:l.

Ha anepci Momm~ aa rni npanopa posxhneao: yropi ll_!nKOllOM nanac IIA.QIOIlAJIbJ;:£Jll1 BARK YKP!iHH,rtiJl mGIM - Ma:ml:H ,ilep)!(aBflJlH rep6 YxpaiHJ1, ]{oMi)'l.aJJ M,OHen1 - 2/fPJ:IBHI,1li.!!opy'[ - f1eB (ia rep6a 3YH P), YHI{3Y M.bK (jJparMeI-iTaMJ1 lleKoparllBHoro OJ;llia.MeHTY pit< Kap6YJl.aBIll1 MOHeTH 2008.

H a pesepci MOHCT"'- sofipaxerro rpyrry cisonnx CTpiII1i1Jrn nia CTHrOM j pa3MillleFfo uanac - 90 pom YTBOPEB.HH (niBKOllOM) 3YUP.

XY1l0lKFlJl1CM - BOJIO./IH11l! P Tapaa, OJTeKCa]{lijl XapYK, Ceprif Xapyx, CKy.1T.bI1TOPfl- AiraroJilil AeM RHCHKO.

I!OllO)l,I1MIiP ATa~-mH'I)'K.

HaUiOHaJfbl'fHft fiaHK YK_paIH}I, T1'POLl,OI31KYJO'DI cepiio «feTbM2HcbKi crozmn», sais y o6ir 10 nacrenaaa

2008 POKY naM:'JlT'lfY MOHery «Dryxie» HOMil1aJJOM 10 rpuaeus,

Icropmue 'MHRync fJlyxoBa riCHO nOB'1I3a:He -3 rrponecava ,ll,ep:lKaBO- ; npaBOTBOpeH1Ur. 3 1708 p, Mic1'O eras nocrianoo pesaneanieto rersaania Jliaofepexaoi YKpaiHH -

l. Cxoporrancseoro n. OOJTy60TKa,

,n:. Arrocrona K. P03YMOBCbKoro. Y fllYXQsi nepe6YBam~ rrepuia MIlJlOpoctiichKa KOlleri!! (J 722-1727), npaaaiaua reTbMaHChKoro ypilllY (1734-1750) ra APyra Manopocijicsxa xoneria (1764-1782), T)'T lIiHllll Ienepanssa BiHcbKona xa auennpla, [eHepa.U1>Hlfll CYlI, lruui iJ,ep:lKaBHi OpraHI1.

Mouery BI1TOTOBJIeJ-IO si opifina

925 npooH HKicTh Kap6ynaHRlI - «npycp», Maca B 'll1GTOTI - 31, I r ;:tiaMtrrp - 38,61 MM, mpaJK - 7 000 nrryx. fypT MOlienr P"ff¢JJfBliM n.

Ha asepci tOHeTI1 pOJMimeHo Man.HH )J,eplKalUm:H fcp6 YKj)aiHlI (yropi), I1i.rI .llIGiM pix .Kap6ynaHHl1 MOHeT'U - 2008, uanuc l1iu.KOJlOM IIAD;1URillh:EllI1I BAliK YKPAi':Jn[ y neurpi 306palKeHO rapMaTY i 1I3BiH, HKi BllromllJlMl1G£l y Dryxoni, YffJ13Y ,Ho:t.tiHaJJ - 10/rPlIBEHb, 110311aQeHHR MeTany, Horo npo6Ji1 - Ag 925, xaca a sacrori - 31,1 (nieopy»).

Ha pesepci MOHeTJI 306palKeHo cHmi30BaHY naHopaA>ry vicra, Y uesrp: ID(o'iKVfi'BcbKa 6paMa MichKol (j)opreui; yropi ni:JJK01l0M uarrnc - I'EThMAHCbKA CTOJIIIIJ;JI, nilI, J:ll!M - rep6 Micra ra 'lOTJ!:pJ1 nOPTDem reTbMaHID, nin mrnM.I1. - H,arrn.ClI.: mAH/CKOPOIWJ:C1Klrfi, IIABJIOj rr0JlY60TOK, ,UAIDlJIOj urocron, K.I1PRITOjP03:YMOBC:OKJilli, ymoy MilK C'TIrni3oBaJ:lFlMIl ij:JparMemaMM OpH<lMeHTY poasdmeao namrc fJIYXIB.

XWJ;O}]{}ffiK - AHaToJlin CHOOO. CK)'JTblITOpn - AHarOJrili ,lIeM'lfllefl1<O, Canrocnau lsanemo,

<paJrep.uCTIl.K3 3

TMCWIOJIiTT5I

MOHeTHoro Kap6)'BaHIDI y KH€Bi

HaUiOFlaJfbffil}i 6aHw YK'plIiR.~ !l1IiB Y ooir 5 Jl}ICTOITa,IIa 2008 poKY rraM'IlTHY MOHelJ'Y «T~ICII'fOni1'T1l MOfTe'TFforb KBp6YJll1RFlII Y Kaeni» HOMiRanOM 20 rplmeH.b, npl-lCBSI'I(~HY nepinoay Kllp6ynBHlfio MOHeT KIDBCbKOi Pyci - 3JlaTIDIKiD i cpi6lli1IDlXiB lfarrpmci.Hl\i X - na rrO'lBTIry XI CT. -3a 'll'IciD lffi1l.3.1l. KHlHChKOro BOJlO,ll,I1MHpa Benzxoro.

Mouery D.l1fOTOMeHO si cpi6.1la, mCTh Kap6YlJaHl:ilI - ({rrpyrv», Maca 13 'lHCTOTi - 62,2 r, ,ll,iaMeTp - 50,0 MM, THp<UK. - 5 000 illTYK. rypr ~1OHeTH - CeKTOpaJIbHe pHqlJleHilli.

Ha anepci MOHeTH p03Wm:eHo: yropi - MaJlliH D.epllillBHH.M

Iepf YKpall:rn, llaIDIC niBKOJlOM HAUIOHAJIbHHfi.BARK YKP.A1HH, IWMIl03HUilO :nfOHe'l' - JrolGl.lThHO fl030JIO'leHlUl :maTIDl1< (I1MiCT 30JIOTa 0,0004 r) ra cpi6mmlllOf (rrpaacpy»), cjJpamelIT pexoHcTPyKUi"i ~peBHboro KHesa (JTioopyq), nin lOOIM - n03Ha'lem·U! MeTaJIY, i-iOT'O npo6K - Ag 925 Maca II tfFfcro'Ti - 62,2, HOMiHaJT MOIiCTII- 20jfPHBEHh, pix K21pfiymUlwl Mtmem: - 200S.

Ha peeepci MOHeTlf J06plUKelio CLleHY Kap6Yllaliilll MOHCTii ra posxiuieao nanac TIICWIOJll1TSl/ MOHETHOro KAPBYBAHIDI/ YK1l€Bl.

XYAoilllilfl{Jil - Bopac rpYAeH.l<O, Casrocaan laaaeaxo. CKYlIblITOP -Aliaronrn )l,eM'JIHeHKo.

Xpaxosuli KOMIIJIeKC Y c.EYKH

HaUiOHaJTbmlli 6aHX YKPaIHV!. I1pO,ll,oBJKYe cepiio MOHtI'f «Bi,ll,pO,ll,lKflHHll XPRCTIUIHCbKO"i llYXOBHOCTi B YKparHi,) ra SHUl

y 06ir 25 r'pY~ 2008 POKY naM'H'TF!YMoHery «XpaMollfill KOMTIlleKC

y C. 6YKM» IfOMllHIJlOM '0 rpl.flleIU,. MOHeTa npHYpO'leHOl rro6YIloB.i ii ocrlll'IeHHIO npaaocnanaorc xpavosoro KOMmIeKCY, AO sxoro BX0,l\lITb l.J;CPKBl.l Cn, €lll'e!:WI BenxKoMYlfeHRXl.l, A3BiHlfl.lll CB. ~a.mfDla, 1GlJl.IlJ!l.ti CB. MI:IKOJUHl Ttl Ca. O.lIeKCaH1\pa y c. 6YKl'I Cxaapcsxoro pallOR)'

ua KltIrurr:lllii. Krnrop xpaaoaoro KOMILTlCKCy _., AtlH MI'IKOllanOB~J CyenoB, XP>lCTHJIHHH i narpior navpear ~epliffilll:lOr npe~tii Yxpail'lM B ranyal apxlrexryp»,

Monery BFffOTOllJTeHO 3i cpifina 925 npo611, mdcr.b Kap6YIlarnuT - (mpycp", Maca B 'lJi[CTOTi - 31 1 r: ,njaMerp - 38,61 MM, TI1Pax ~

5000 nrryx, rypn.fOHem m<lJ{KJlij ia 3afJUl6JleHHM HailMCOM nosaaseaaa MeT1I.nY,Moro opo611 - Ag 925 MaCl11l sucrori - 31,1.

Ha asepci MOHeTH fI l_(cHTpi 306plUKeno nesrnxoro KHlI35!

KRiocbKoro BOJlOlll1MI1pa Cnatocranomora 3 xpeCTOM ra MOAeJUIlO xpaMY B PYKa.x, n:iBoPY'l ra lTpa~opyrl nm ~TK0ro

pOJMllueHO HlUlliCH nLsKOIlOM: 110 BlfYTpilllHloOMY

KOJIY yropi -BO.rrO,lUfMHP BE.J.IIiIKIiIii:,

yHlny - BY,IU1l~IIPABOCJ1AB'H, no

3OBHiillHbOM.y xony yropi -llAIUOHAJIbHHl1

J>AHK YKPA1mr, yHR3y - ,I(ECHTh fPlffiEHb ra p03MiIu,eHO: MamrH ,D;epJK91l}nrH repo YKpIlUiIf (yropi), piK Kap6YBaAHSI M HeTIf - 200S (Jli13opy'r), CTI11Ii30SaHa 3ipKa (npasopys),

Ha peaepci MOHeTJ130UpIDKeHO .npaBOCJJanmrii.xpaMOBID1 KOMllIlCKC, .Il:OMlliaJITOIO.ffi(Oro e XP<LM GIl. €areJ-Lb:t BemncOM)'l.J.el:lJfKa ra p03M.ilI\eHO

H!lIJ}lCI:l: y:rop.i 11[IlKOJlOM - YKPAIBA/ B1,l1,POJI)KEHR1I XP}I CT11JIHChKOI ,lJ;¥XOBHOCfI, YHH3Y - Hi! .113ePKa:nbIIDMJ" Tlli 11I,O CTHJli30BaHO 306p!U<.ye pi'l:KY POCTaBJ1lJJO, - IIP.!BOCJIABBlIii XPAMOBHB. KOMnnEKC/ I{EPKBA CD. €BI'EHIJI BF...JIHXOMYt£EHHKAj OCBHlIEEiA B 2007 POW/ KlIIBIIijiIHA/ CKBJilPA c. BYJrn.

XynOJKHllK i C.KYJThTITOP - Bono,!{J{Ml'!p D.eM'!jJ{eHXo.

4 HY!lialrlaTRKa i i[luepnl:Tlllta

Ipnropiii KBiTKa -OCHOB' 5IHeHKO

HaUiomlJJbl;l~ii

'6a HI< YKpallfl1, rrpOD.OIDKyro'ur cepiie «BlmllTIfi OCo6~cioeTi YJqJaJFJJ!», BB ill Y 06 ir

18 JD,lCTQTIaua 2008 POKY IOBirl.eKFlY MOHery . HOMiHaIlOM 2 TpI1.BHi

«Ii pJ1ropii1 KliiT Ka-

OCHOB'f1.11eHKo», npl1CSJl'leHY rrn:cbMeffmIKoBi, Ky.flhTypH(~rpOMaiI,CbKOMy .rri5Nelli, {)CHOBOlTOJIOlKHHKY lKaHpy coaiansno-nofiyrouoi KOMe,o;i'i B

KJl1l.ClI'lllijt )'KpalHC bKiil 11 ire p1l.ryp i, Hai1:Bi.rroMi.J:r:rID,m TIlOpaM}1 HKOrtl E «Kml0r0nc5Ka BUfliMIl», «CllaTamur 1if;<1 fOH'i:aprnuhl', ciJaH XaJlJIBChKIfID> «[[IeJJhMeIflW-lIeHI1llfK»- Tomo. '

MO}[eryllRfOTODJIeRo:J ae.rr:nrm;6epll, [feicn KlIP'5YBat1lN - «on e UiaJIhHM:i1i !lHU)1PKYJre.ilrre,ll}}, Maca - 12,8 r, rriaMcri> - 3l,O 'MM, 1}!PaYK - 35 000 l1ITYK. fyp'f MOrien!

pl1$JJ'e.HJrn. .

Ha asepci MOl'leTIl yropJ p03MiureltO Mamti1 ,ITep)f(al!.H.rm. repo YKpalHIf, Ammo mBK0J10M HAIlJOHA1l1ffilR BAliK YKPAIHH, :m6ProKeHOl'IDlOillfi1 ,1[I1J1 CXo.uy YKpa'iBFl !nUl; MiC1il. XIX CT., yHVI.3Y RaHHC - 2 fPIfBHI, piK K<'lp6YSflFl FIll MOIi Bl'Il - 2008 (npasopya).

. Ha penepci "MOHenl 306pa)KeHO noprper KBiTKJ.t-OCHOB'.I!HeHKa rA p03Mil.ueHo HaIDl.CM.: fPHfOPIH KIHTKA-OCHOB'HHEHKO (yropi niBKOJlOM), 1718-1843 (yIlli3Y).

.xcYIlOl(1Ul1ill i C.KYJlliIlTOP - Bo}]olU'lMM.P A'raMaJ:L'IYK.

IIaBJIO lJy6MHChKMM

HaliiOHaJlbHItUJ 6ru,n: YrcpaiRn, HpO.uOB*Y101:[1'I cepiio ({BMllii!fli oco6r1CTocTi Yl(P ai' All», BBio y o6ir 14 ci4.WJ 200'9 POKY !OsiJletiHY MOll ery l'loMiHanOM 2rprmHi, np MB>l'1 eJ'ly II 3BJrY

qyOMJiCbKOMY - eTHorpalj'ly, tpOJIbKJlOpm):ry, !J OeTOBi, rpOMaJICbKoMym KjlJIblYPHOMY aiWIflBi, asropy riMJrll YRpall'lH «Ille He BMepIID YXpalliJir ... ».

n aBJIy n naro HOBll'!), no opallY Ha;reJ+:llTb CIIRe

3 H3tffio'·recHiILLlix Micul.> y ITrrelUl,i rpOMattCblillX i fraYKOom .Il,Ur'UB l'\Pyroi nononana XIX CT .. , 3a!l,ll.l1K11 TI1UH.i'lllliM SYCIDlmlM KOTp~'[X

C'HtnO MOEl11lJle ffal..LioHa.tIhlle Bi,n;pO,lOKeHH5I YKPai:lru. Bill O,lI;M"H:3 OCROBOJIOJlO)K!-TIIKiB )'Kpallicbrm'i e:morpa$itIHoi HaYKH o:qomomlB eTHorpa\llirrnj e!(CTIe)ll'lilli 3 BI'IB~mHH}f YKpaitm, £iJIop),cifTa Morr,ualli·i.

MOifel.'.Y Bm'OTQIlJ!eHO J Ifeil::ulJL.b6epy'

. " ."

nKICTb Kap5yaaHHJl - «cneuja.rlbHHi1

atilij1'pKYJICRTeAn, Maca - j 2,8 r, iliaMeTp - 3J ,0' MM, HlpaJK - 35 0'0'0 lU:ryK. rYPT MOll em p IHjJJleHlilH .

Ha asepci MORIYI'll yropi p03'MimeHO MWl}I:M )'(epxiiBHMtl rep6 Y1qJaiHll, npa.BO.pY'l

i ni\loPY"J !lin ,Ill<OfO - cnrn i3013aHUfI .

pOCJnflffil1~' OPlf!lMC.HT, Y uearpi - KOMn0311I1ill, mOCI1MBOJliJy€ eTHorpacjJi'J1-d )]'OCJlill)K(lHml HaYKoHWI - Hapo,ll,Hl My.JJl.4.f1i iHctpYMeHnr,. reiT5MaRCbKi KJleMHO,!lR rouro, Ha,iJ, Jli<O!O sanae - HAII;IOllA.JfbHRnl EAHK/YKPAlHll, YFLlBY- 2/ rpM'BIDI

2009.. .

Ha penepci MOHenl 306paxeFlO rropTPeT~y6m'[CbKOrO n OPHaMCH'rMbHOMY 06paMJleHHi ra p03MirueHo aanac - IIABJIO ~HHChKIDi (yropi rriBKOJroM), pom 2Kl1WJ - 1839 (nisopys), 1884 (nprumpy':l).

XYAO.lKHlIK i CKYJThIITOP - BOJlO)J,I1MIfP ATIlMaH'fj1K.

BaCHJIh CHMOHeHKO

H.aJJ)iOl:laJThHMJl 61lHK YKPalH.l1, np01\01I*YKNI1 cepiID «Bm:ul'rHi OC06I1CTOC'ri YKpaiJ.I11!l, 51!ill

y o6ir 25 rpYJlHSl

2008 POKY naM'srnry MOI:lery ~BaCHJlb C!tMOUeHKo» HOMiHMOM

2 rpusai, npI1CIUl'!eHY noercsl, rrpo:3a.i'KY, )!(YPHMicry, ;rKl!lli noels rizne Mjoue 13 nnenai «[[]ecn:rIleCJlTHJnciB», Baenmo Am\piJiiaBlf'JY CI1:MoHeHKY. TBOP'TICTh noera siairpae 31:faqRY POllo a YKPaiHCbKili J1ireparypi XX CT. i E B3ipUeM I'IIfCO.KOirpOMMIIHObKocri. Y Hiil BaJ!IJll1De MiClJe nociaae narpiOTIl,{HlJ leMa - mo6os i.o:o Y'«paiHJI ra )'KpaIH um.

MOHery Bl1fO'fOBJI.CHO 3 He1l3lt1lb6epy,

nKicTbKap6yaaH-Wl - «cneuia.rtbtmt~ .

aHiJ;liiPKYJ1.eilTell», Maca - 12.1'8 r, niaxerp - 31 )0' MM, Tl!IP<i.JK - 35 000 ll11)'K. rypr MOHCTI1 pWlmeHl'lli.

Ha asepci MOHeTIl yropi poaaiuieno Mt1J1llif llep~8m!lm rep6 YKpalHH, nia HK1IM npaBopjlll fl~KC - HAD;lOHAJIbHHll/ .BARK YKPAIHH; HOMiHaJl - 21 fPl:IBID, piK Kap6YBaH1iJl MOJiCTll - 2008 (Yill13Y) 'fa 306pIDKCHO CTl1JliJOBaHY KOMnOOIU.lilo, mo imocrpys aipm noeTll.0le6e.lli MarepMHCma» ..

Ha peaepci MORem ~oopalKeflo JIOpTpecT Bacann C!1MOfleHl«l,

npanopys IIa TJJi cmaiaonancro Bep6oaoro JrnC1}I p03MirmeHo BallllC - BACH.[[, CHMOHIi:HKO/ 1935-1963,

no Korry Hm111C - MOlKIIA lJCERA CHIT! .BItBHPA.TIl, CHHY, (yropl), BHEPATJf HE MOXHA TI)ThKH BAThKIBIqlffiY (YHl13Y)·

Xy.u:O),KUJI[j(Jf - BOllO.uHMI1P Tapaa, OJleKCaH,llp Xa.PYK, Ceprij:\ XapYK, .

CKW[b[l"I'OP - CBHTOCJJ<lB lnaaeaxo,

Hpri3M.arD.Ka iifJallepncTHiu 5

140-pilf£I5I Bceyxpaincsxoro TOBapHCTBa «Ilpocnira» w. Tapaca Illemeaxa

MapUI Ilpnvasenxo

HaUjOHaJ1bHl1H oaHK YKpai:IJj1 snin y ooir I rpymill 2008 POKY JOBineJ~:HV MOHeTV «140-pitPl51 BceYKpall1CbKoro roeapncrea - «Ilpocsira» iM. Tapaca meB'reHKH» ElOMiRBlIOM 5 rpImeRb, npI1CHH"'leAY

YKpai HC blm My KynbTYPHO-OCBiTIlbOMY 'l'OIlBPJlC'llIY, gBCIfOSBHOMY Y JlbBOBi rpynmo HaDQJIOll~iB y 1868 pout, OCHOBHQ!.O Me'l'OlO nxoro e CnpvU"lH1Hr npocniri YKpahrcblwro HSpO,11y,. yrBcptuttel:lHH YKpamC.bKOi HBJjioHaJIbHOi ilHii, pOJBl'lTOK HauioHaJ1bHOi KYJl1;rypl1, <p0pMynaHHJl H<lJJioH1lJIhHOi C.BmOMocTi route.

Monery Si,llKap6oBllHO 3 BI.fKOPl1'CTaHliliM cysacnax rexHonoriil nl'lTOTOTllIeHHll 6iMeTaneBJ(X Mmre'l': 30B"Himm: Kana - MUoioHiKeJTeD1"fH CJTIJBIl, llHyrpillHE - ImpJliK (CuAlsZnsSn 1), JTrcioTh Kap6YBBHTIH«cneuia.JTbfrnft flH1U1PKYJleil'i'eJl», .IliaMeTp - 28,0 MM, Maca - 9,4 f, TlfpalK - 45000: illTYK. fypT MOHt!<TH - ceeropaune pl'lljJJreHlll1.

Ha anepci Mo.HeTJ1 Y J!flYTpi.wHI>OMY [(om 306_PiDKCHO 0PHaMCHTaJIhIiC upeno )!GtTl'n, nin mall'll - pix Kilp6yJ!<lHHfI MOHer", 2008, yropi posalureno Milm{~ tJ,ep'4{aJlHlf.H Thp6 YKpahll1 Til uanacano K;OJIY flAEOOHAJIbH1111 BAlIK YKPAllIH, IT'lITb fPHBEBb

(yrnI3Y)· .

Hapesepci MOHeTff 306piDKeHo eM6JJeMY BceYl\Pa·illcbKoro renepacraa «TlpOCBira», [[0 Kony pO:3MilJ]eHOll:l'llI1C~j BCEYKPAlHCbKE TOBAPRCfBO ill. 'IAPACAlmmqEHKA

- ~ , - '-' ,

140 POKm ()l1UI3Y).

XYAO;KffilK - CB.WI'OGJIan Jsanenxo. CKyJIhnTOP" - BOJlO,llMMHP AeM 'm{eHKQ., CBJIToCJ)an [BBHeHKo.

HalliOHalTblfJdi 6aIn(. YKpai"liu, • npO.1J;OIl)[(YJO'f1l cepno "BliI,II<lTHl Qco6]fcTIlcTi YKpai'I1n», ullin Y o6ir 26 rpY,lJJHI 2008 pOKY rOllinciluy MOBery iMapi5J ilpmta':leHKo» HOMiHMO.M 5 Tplfllef[h, rrpI1CBH'leHY C<l.M.09}'fHj ii XY,l;lOilUTl1.U.I HapOJlI:IOro .,ll~KOpaTl!l.llHor1) .lK111l0:m~cy - 'tvtapii Oaxceeriiaai ]]p.I1.M.aQeFIKO, rsopsicn, Juoi H(lJlelK11Tb .110 YHiKMhHtlX JIDltlli Y cairo BOMY ~fIlCTe:urDi. [1 Toop'riCTb Di.!lirpRJI<' BaJKJIllBY pOJ1b. Y P03SWTKj:' napO.ll;HO-,!I;el<OpaTflBHOf0

M 11 ere r.m>a YKp aiJ.n1, a «3Bip 11 Hi ce p i'i» CTaJlI1Bl1roITKOa~1J,1lHU1J1.(eM, ,!KOMi' He oyno auanorta 'if cei:rOBOMY M1lCTe:u.r.n.i.

M0H6Ty: llluoTqll1l6ao 3i cpi6na. RKiCTh Kap6YSaJlHii - «[lpy$»., Maca B 'fVl.CTOTi - 15,55 r; tJ;iaMeTp - 33,6 MM, TIlPIl:JI( - 5 000 IIffYK. ryPT MOHeTII - T'J1il,1J.Kffiii,. is 3flrJ1T16J1eHI1M HarnfCOM Il03Ha'leHHH MeT:my']'a aero

npo6H - Ag 925, MaCI1 B '1f!!croTi - 15,55.

Ha aaepci MOAe'fi1 BepTI1KaJ1bHO p03M.iru,eHo KOMM3ruJ,iJO: yropi - Ml1.iJ:Ilii: lI,ep:laBfllrii repo YKpa'UHl, am HlmM HahneHAIlJOHAJIbmm.liAHK/ YKPAlHlI, CTI1.II.i1l0nBHI'Iii rsip Mapii npHMarmHKo

1983 POKY «KOC]l{i'lIDfH Klnh ... », nill ~1CRM

- H.oMiFlaJl i piK Kap6Yllam-llT MOHeTVI:

5 TPHBEH])/2008.

Ha Dcaepci MOHeTII 300pa:JKeHO rJoPTJleT Mapi] npJ1MaYefll{O ua Tili lLTBopy 1991 POKY «YKpallicl?KIDi CQR~lK. •. », Han ffiUlM p03Mllt:(el:lO sanae n.rnKonOM "MAPlll llPHMA'lEIIKO, nmoP)l'l B6pTl1:I«UlbHO POKI1 JI(]l'[TI[ 1908-1997.

XYAOJKJiIfK j CKYlIbrrrbp - AWaTOJ1lM J],eM,'m:reRKb.

975 poxis M. EoryCJIaB

HmiQH:aJlb,nrti Gam: YKpa'iml,

. rrpO,ll,OBJKYIO'1l1 cep i 10 "Cr1!poJl!loHi MiC'T'a YJ<pa:iH I{», DBi B Y o5ir 5 rpYD.Hll. 2008U. IOBllrllH:HY MOffe'Ty ~975 pam M. GoryCJHllJ» HOMIHanp:M 5 rplJ.6eHb~ I:rPJoI.CIUI'l.IiUy MtllIbOBFfMlIOMY MiC'ly, P03"f,aJTIQ:BiIl{lJMY na

6eperax pi'OOl Pees, 6oryCJTany, m<e pa::lIlM 3 MiCT!lMH KOPCYHb i KaHiB 6yno O)JJIl1M J HaMi.rrburnx YK:pinnemfX nYHKTiB !fa nlrmeHH(yMY KOPlrOHi KUi:BCbKO.i Pyet. EorYCJ1aBY, :4UlITIO' Tl:160pOTb6i lioro HEiCeneRHJJ: np.MCBJJ:"Hmi B.l1M'FH.i 'filOpVl YKpallicbKoI liap0JI,Ho"i noeaii ~ lJ;yM8 ~MapYCH 6orYCJJaBKa)},oiCHJI-6anfl.lLa «Y Miere'lKY

6 I) rYCJlaBi. .. » .

MmreTy BllroToMelIO 3 HeIDl-Inl>6cpy, macTb Kap6YJ.)aHHR - «cneuiaJJblil1it <lHU;RpKYJleI.fTeIl», Maca ~ 16,54.r, .llia.\le-rp ~ 35,0 MM, nlproK ~ 45 000 illTj'K. fypr MOHnTi1 - pllil?Jle}ndt

Ha asepci MOl:leUl poaMirr\eHo: MaJnil;! .L\ep.lICaBFUli{ fe po YKparnl1, rIU. !lKlfM' wmll C ~ nUI,lOlWlbl:ll1H/ BAHKj YKP AIHH, CTJoIlli.30BaHY Ko~m03IuJ.ilO: KO;3aI(hK3. 35pOII, reTbMaHChKJ1M GYFlqyK (nlBopy';l) 'Fa PYKOIDfC i nepo (n,))ftnOPY'l), 1U0 CWMBOJlbYIOTh Km!lll,bK)' n06y ra n-i.repaTYPHe )!(MTIfl Micra, nirl

1JKI1~U1 ~ ItOM1HaJI 5/ rPIIBEHb, piK Kap5yaailliR ~1.0Henf 2008.

Sa pesepci MOBeti'! 306paIKetlO naM'J1TKltl apxi:reK'I)'pl1 u.elfrpaJlbHol <J.at..'Tllifl1 Ml9Fa, MICT nepes pitrKY Poes , ympi Irim<OJlOM p03MiIueHo IfaITI1C EOrYCJIAB, nin IIKI1!A ~ rep6 Micra, ymJ3y na Tni KaMeFriB narrac - 975 POKIB.

XY'[(O)I(JJVlKK ~ 130J10JJ;I'IMHP A1'aMawrYK, B0J10,llHM Mil AeM 'JJHCH"1(O.

G:kyllbnfOpl! ~ 130Jlo,rUIWfD AraMaH'I)'K, Bcmo:ana]'l ne:M 'jr1i6IiKQ.

PiKEMKa

FI !l Eli 01'1 arIbH:lrli'6iIFl K YKpaiH 1'1 ,

IT pOllODltCjIIO<rn ce p ho·« CXUU;{UM Kailermap~, YBO)l;HT~ 11 06i r 5 Ci'lHJT10Q9 POKY naM~!ITHY MOBery ~PjK BIiKa~ HOMir·m.ITOM .5 TplrneRb, rrpae BJl'IeHY po ICY B H KIl, OD.llii~ 3 l'BaPHFI (lxi,lllloro l\arle:H}.Wllr, 51Kr1ii sacuosanc Ita ,11llaRailIUiTI1pi'1HOMY UI1XJJ:i [Qni'1'cpa - Haif.5iru,mrn [JJI<lH,c"ri COIUIYRoi' CUCTeMl'l ..

MOHer)! fnlrOTOBJICHO ia cpi6JI!l 925 np06H, 1I1(icib Kap6y;BallJrn: ~ ~IIjJYq,"» ,Maca B'lll.CTO!i - '1 $,55 r, Iliawrerp - 33,,0 M'M, 'H1pIDK - 20000 IIlT)IK. [YJ:iT ~fOfI~'fll plfgmeHml

Ha aaepci MOFleTl~ 11 Q1'O'I(lRlii CnIJIi3oBaHOrO-POCJ111J[Horo 0pl·j&MeFLTY p03Mimel:lO HarHiCJ1: HAUIOHNlhHlIjl BARK/ YKPA1mij5/ fPlffiEIlb; ytopi ~ M alll'lM Ile P}(((lIlHI111 Ie,po YJCpaiIDI, Yfl}lJY - pip; lC,-ap6YBRmUI MOllem 2·009 .a T<lKOJK IT03HaQeHllllMeTIiify, Horo f1pb6"J1 - Ag 925, MaCflll'lJ1:CTOn ~1$,55·.

Ha penepci MOHeTH 11 OTO'Iel'uti cnonsosanoro pOCJll1HHOro opBaMeary 306pIDKf:HO .6 .ny60'Il:!OMY crJ:Uii 6H.Ka (o1fi Hom 03Il0611eHi 2 py61HE.MI1 MacolO no 0,0 I xapara), HaJJ nino KOMl1o:nruiero i flU. Hero p03Mi:meKo a6pl'Icfli ¢irypKJ:! BCi>: 12 eHM.lloJtiB csanoro KalleRJl!1pll.

XY;UO;K[-IlIKll: Bon6,!ilfMap Tapair, OJl:eKcruw.;p XapYK, CepriJt XapYK ..

CKYJlbIlTOp.l1:: AH!lTOJ(iI111eM'llReHKo, BMO.1ll1Mltp ATIlMllfL'JYK.

YcJ MOl/emU /11a ):leiJl1JJi (fiiJKap60811HO ua MOllJ!11IIfO.JJY a(Jopi HaliiOlUlJlbH08fJ fiGif/qi. YKpaiH.u. 3a POJJ10pniJJlCellHflM HEY Bfa 08.06.2000 p. ua nOM:JlJnHUX ilW1J€IJItIX YKpailm pOJ.l.1ill{y€mbCJI JI(;Zo;r;UI1 MOHemff,OtO Qeopy Y1<.paiHu.

IlaM'lImni MQllemU YKpafHu e i}iiiCf{UMU luami:JICHUMU 3a.coOaJ,1/J YKpaiHU t 0008'JJ3K(J(ji 00 npUUMQHHJI Oe3 6yab-flKlIX 06M©/Cell~ sa iX IWMillaJIbNOIO e:apmicmlO ao eeix ({UOi6111wme.?lCiB, a 111a.KOJle rum 3apaxyeQH/tJI If a p0l1paXYHlco8i paXYllKU, (jK,AGOLl, QK,peawnU6U rnti. Oll}l nepeKlJ3i6.

Ilau'smu! Jl0Hemq i;3' Joppeol{illflUX semasi« peQfli3YlOmbCfI (j YKpailii i sa /WPOOIiOM 3a KOJU~KliluliOJO LiiHOIO.

d>lnepncTIIKa 7

[.

YMI3M>tTlfKA

Icropia Erripa *

Y DaM' BTKax UYMi3MaTHKH

npulITt.Ii I",'. T~ T~I"fA, pOKH npaMlHH"

Bi4HOWeHtlH AQ f!OnepeAlt~M'

CiM'~~ poAffli

I. "'A~el

V IT., ~Q H.e.

AJrn ca. M!cl!e ",pO.A~~HH" 1 c~ep1i H,,14OMI. 610 ~'aiAO~~A,

HeliAOlMl.

ttlp" poll)' mI'Pw.·

1. Toppi"

39S"":36I pp, 40- H, ~, np<l"e - 34 !'OK".

J. AA~~' I

l!) p, AQ", e. ,n",ifll Me.IlI0'PillIY.

4. H~Qn,ilAe~ II ~!'I P AO H,"_ np'-'''' ~'HU" J'Q'Y,

A;l1H' ....... "I'"A""""' l ''''PT'' H •• iAOMI.

Bit ~eaj~o~" ~

A.a.I>·ra MIr:Il~ H~poAl!ieH~ 1- 'Mel'Ti H.,IAoMl

Bill '""il,O,I\",

Ail.1] l1"k~~ H.poA,.eiiHII iMepll HE!BiAOMi"

BIH H.,j~OM"iL

5. Appi6, An. I> Mi,~, HapOA"""" i <Mopn

361-342 PI', ,,0 'H. e, HeilloMl,

6, O~eKCaHAp I Hl- Jll PI'. III ue. np;Il\1.~11 p.Q~II'

1. e:i.iA

lJ i-an PI'. AO' H,', npll~e - I a PO';"

8. AJ\II~1-11 )lj-3~ pp. AO a.e, nPlJl~i - 6 pOK~.

i.nipp I

neplUe npmiA". lUl-lOl: p~ 40 ~. e.

AJra 11 ",icEle ~apOlWKeH>(Jl HeDlz.o~1. y III p, AO 'H, e. eHpyw~., ~icTO T~P!"f! lraA~ H~JanPOweHH! ~!wRalj~ie,

l1r'Il!y~, 6oH) n06!Ml1 ~im njHIIlCiL BOlOe" l .. y~i~U~M~.6p)'TTi~Hf.I Ay~rn""., 6I1)'1<~~i ~ion~B Tap1'HKJb'Y

'SI, "eBiAO~~~, r~l"'~heo:l, ~Y",H(,"y nOmrlllH); Anny'e.o;,"H~ CinOllT, ~e~(~HUIJo i'Tep~HY 6P)'TT;.,,, iHlIliMi(r,l.

AJi~ T3 "Icu,e H.paM"HH! H~~iAo..l. """"y. ,ETO"L

Bi,,", o1A1lM~",

,~ij ra ~kll" '''p'o~~~"~ .,,.140l0I' EniAOlH. He :e: 3MtBi TepniTH li!opcro.ocri Uli/I, ~6""" 1\010 i .Aoox "orO '_O#IJOI):: ,"His,

,Si!; He,IA""'~~,

n'p''" , - 5, pjl!l.,

li.poAK"'~ J ilp• AO H. e. Y6",~~ Y Aprii) 271 ~ 40· ~, e. y ,iqi47~1':

nPO<'~"' A"l''''''Y .. ,i""."" ',""'M" iii """ro, Ali ",,",AI ,,,,,,,"Ho,.,6ki 3i1.H,O.HIot,

y 'lilli', ~p_H._e..~p IiaMan'lJi Mn~Mom<CB.Oi" ~wpi O,""ni;jJ yn iiAH13 Kac~", " Iil:" ,""" •• ,i 1 :Enip' M"'AOHIl'M".

y Jil p: II.IlH.·,e, ~'~iA no~'jlHy,pil, la)<oJl"'W~ "AllAY ~E"ip!" jH~ '""J'fI~' "pont K.;l:,,"Apll, <!li,iil-oA~H 'i. nO"OiloJl_!Ii' Ka«'HAB' POi'"" i>nloJmi~ i Ea:iA .u, .0 £rOMo",

A""j 911 i~"~J ~pO."EH~<.TlQt;;fia)l,~O~,

no"pHy'w~"b. rom",,, Bi""r ' Ka",lt(,ll"""', 'KOID H'H""Ai"

lii,ioH - OOII;O""AeiIb·I\>.(ca~l.Pl '"ol)'Il"' npiJni-I!JTIAOlie.' A.~p>,.Jj,~" tIOP'lKH r n'fllli" 6'1lBi.I~! YlfYTi" n~p'Mj(AMi~'~ III JaJ1tf'l E,pi>l!~", A, "16tl lM_)'f!leHI(,,'YKhlcm ,00003 l Ka,Cl~,

C;"lI3p"M 111 i!"Ki~

Ko." y ~l. p, r'liui 17 POK" .nipp"101p)'IU"' sa M.",L 010<1 ,parHH, .... 001 noaa ... H Ino~'~I.aA.lie<>llfClJ\!>\;111 ~ ("Hi O!l!~ClHAI'a.l, f1i~~ I 'i1p,m~ ~ i i"P'W~1 loP AeM~pj! n!Miopl\eri - (KHl AHliroH) I, !~"~ 6r~ oAP11KeOl\1H"j"oro empiAeJlI-'~ii".

y 30 I ;p, A~ ·H.I"""l"'.'''<II 1 ',6i1ml noo."1)' Inoo, nOli';' .()Xopo",'p ~;'I1·EJ.hlIA": 5)'11 BIAnp"."'""·"P)"IHJ1KOM.AIl .£"my AO n10'"M~1f1 liary, b.PI>iII1iC' 1 AKT~OHOH) - AO'IKO_H) ~'peHiKH. E:r"",RHH HIli-',," Iio~y lPOllIln eiilcblto ~,n Ij/!ilO"'!;tf~ ,<loro ~;pcrn_

mu..n cMe~i ,Apjii5".i. Ql~inn

II ,MatMOII'b!l"~ no"~",

0" ~"'1rAP<' "' ""pC"G, xo," tlpaD"Til .. , ". Appi~ " E"il,

la'HR;: !flOH nio,.,M,ofli.6eoi OleKa!lIIi",.1

63J'1>1>0~A>,;ie',

GIl. - AM,erl (16:1 p, ~Q~, ~.),

0.""0 - T'pp~ (395-36) pp, ~ He e.) CI1H': H!onlQ"~ II jJ61 p, AQ " e,l, APRi5 {loH41 flP,AQ"" ~,),

5>1'"'0 - An~tT I 1361, p. AO H.'eJ.

(~H - O"'Cl!l.OP I (Hl"":JJI PI" 40 H, e.] A_OiKa -OhiMl'~.,

'Opol- Aplilli'{161--,J41 F'I'. AQ H, e.), 'QIfIIl c QMI'Cl>lAP !II (B~.'Ii'"") M"eA~"~.""~

',,",",KO- An'ell 1%lp, ~ H, 4

5p ar - He~nTo'e~11 IlII p, A"'., ee)_ ApY"'"H!'- T P"'A' • AQ'U ,nip,,,,.ra lJ'p~ H~OIJTI)"Ma II.

CKH~: EaKiA 13,3 1- m 1'1'. A.O H.e:), Ani!) 111313'--)07 pjl. 40~; e,),

~)1i"O -lieOnlO/leM II (W p- AO ~. e1- Cec-Tpi - O.IMn~.... ~iHX>' MaMA""e"orO lJ'P,(!)i.llrl>It.

Apy~HH' - KA,OIIl'P', @'1Gl M"e'.OH<bioro u;P' <!liMn< II.

C~H - He{)llTO'.'M In (lW-lI5 PI' .. AO H, ':).

OinKQ - Appro (J6:I-l~2 pp.1IJ H. 'J. .8tr""""- <!lTiJc

opal' - A!<mll fJ I J- 31l-1 pp, AO K. e.j,

8,1"",- /lppi61361-l41 pp, A~ ~,tl, 51"'1 - EaRl •. (lll':Jfl pp, AO H •• e;),

laHH .. np,eT<)' .i,," ;al'>f6',.i AM.n II,

r w~i. - no'KOBQ#o,e~. O"~"'H~I'" I ~!iW.'l .i","~QM AO Eriipy i nOO)A"~ 'lia (pOH .eBb.to. ~~);O~HU~, I:~Ha O,e~"'flI.P'l-liwmo,e». III,

Imb'O, ~ Ea~jA 1llI-lil pp,,,,o ~.el MlTT1I- Qln. . .IO'<~a tec""r"~B MeHO.II-',

. AppI\~~H: i\ifTirOlla, AB~Oh~O~.S;p~~H";. A..am - lIO'ka dljH,l~, .. QfO U'p' Ar;t(»l'"

C'CTf'-AeiAli>Ii) {niUl12JI P:AC Fl I'). 'C~H~; n'O'OMe,' BIA AHr1rO"~, [fOeH eiA ~ip!eH~. Ohe'QHAp·e!A A'llawl.

8

HYMis.MaT.DKa

HYMIlMATflKAI

10. !i,onrOIl'1i! 'III J02-295 pp, W H. a. np.a~)fa-lpD1<i,!

Airi\ ,,' ~i(ue "~eHH.l H~il~oMi. IMiHI"" nlppOM I t 195 p.w H. e.ni,l. "j, ,fi.!,~~"y.

B;~ Hel3i~~i1~

II. nippl

~ym np;~,hitt". l~s.-;ln pr, AO H. "

IilpOAH'c:R Y m p ... 0 ae, np:ae~', - 1) PO'H,

B~",", , Aplocf Y 2Il p. Mile. y .i~f ~7 po,l ..

u OlleHca>tAp II 112-ll, pp. AOH, .,

n,p'~J1' - 11 f'"'""

p.;..n n .iicu' H3pci4",;oiH! ri. CIi.pti " Hee:iAOMi

61~ He.'iAOM"",

u, nipp II 2SS-lJ9 pp, A.oH.S, np"'"e-I~p""i'.

A.IO m MI(~,. ij.pOAitleHflS m c .. eprl H~J!liA,o~r.

,gi, He,iAo"""

nlpp II noe )j~e., ue AI1T"HOIO .• Aep~a,"tO )1lP"IM4'i<orO Mor" OAiMn!aAj, y(n~z.>!Y!'B I'JAY Ir~, 6a"~I,

la PO~" ~Ol~' <lITp'I!!\il1H,~eo'il1ui iW~p"hM enipiOlii l!\W!y Al\'PrlaH;tO.

Orp"""WH rpowl i .i"",o si. ,,"n,m,,"" u.pis " ,iA'OtO''''"'' csorc Ulpc:r~a, n ipp I He. QOI 1e<n110!~Hi Aff I ~lli,To~~iO I He01110!0f!0~ IJI npo ()'~kHe "Pl!!Ai~Hl, nlCAI sore 16M ~O!o niA ,lC !);aRmy. Hi 6¢Qi OM~c!HAp1 V M!,.~o"o,jO'O ~pae )'1''''0 y .;~Hl npolli AmlfllTP.,)! i!lO OTp~Mll Clllli$elO, nap"'tO, AM6~"bll, Ap,.,pA"i,o i AM~j,o(iro.

y .19~ p, AO", e. AO M"e4.o.H' n~"6Is A_M"'!'].; r nillliop*., ;.6He 0",,,,11.'<1" v., yl89 p, AQ H. e. Oippl i A'M"pl~ rIIw,~ OA~H HI 01lf9l0, AeMe!pIH rnlpr(~ B Enip, 6)11 po,o.Ti!H nlppoM ; la~Ii"'""~ , """ ~~p,

Y18~p,.0", e. ~Mro'II."COlI)l' !\i~axo .. , n'O'OMeIM'T> C~'e~"OM np"TJj A.Meifiil, Aici "oxi.!QE'!tJlli(J B.p~",cl M.J' •. A~H~ nipp I "'" H>t>iH&oi, A' .!>Im,ft AeM!TpiA nepeilw'H "' HotO 6iK. AtM.'!'l •• Ii', I U<lpl nOAi,,",", .MaJI!~O.Hl., nOM'''' ,e6',

y 185 p, AI> ", .: Ai,iM" nl"m~npoTil nlpta, j ~H Illl"f""'''' AO Enipy.

y lOO p, AO H. e. nipp I~. lli)a,,, .Hl K0p36.i I a~py"ma WKJliI1l"IP"M"ilaMI1, y 271 p. kO II, i:H3il1l!I;T "".eAoilIKlI nepe~lr.

Y lit P' AO 11.. " lil~ H11 161110 sa APfO~

OM"~!IAf II'TIDIli.w~'~·" ""P~ "'~'A<lH~bill1M ~'peM AlITil,","" II r:o",'OM. y (OIO~ 1 toAi~LJJI"'H ,as~lOilJ' AAlp~,"rKl' j OTp"""'1 ii' 9a.jA", ,<0>110/.

y 264 p, 1>.0 il e, ~OA~ AHriroH II fooaI61Il"iH'TliIi~i~.,i r ~IW, b,e~o",1iP II, QalH'il.lOliH ~l.l\nAa_nm1 ~ Cr.te~T,1io 6~II!!f(3i) n.QJ;l:ae· cnYOIJlll:etonl ~e~OHht:}Ix 3i!:M.e~:b'. M"OAO"",j ·OOMilIH .n.p~ '""" " 6i. Q~"'''H~p" II. i AlITi, ... II r "",I "'P"'~' M'KlAOHIIO,

0"" AHTlro~~ U ~ A,~etpi" 'iAlOfOnl! M'MAOHifO i J3xonoe Enip. 0" iC3~ !! aTilt .40 A~piaHfi, a,.! "~AO~I "p~ep"yi ",,0' 1I!fW:"''1a ,wnOMOIOIO ~;lH",i(1 ",. o,lKaH-'''' <""j",i1lploIi"

C TO, .U'I"M nk;.'~","a"", nlpp" I,

,30.00. nf""'Q' nk" ,"",m, HI~O'!~IIII,

&iT"o~,OA,mH~p I (l.12-lll pp, AC,n.)"

16.""0 - E!KiA. [lJ H I J pp, ~.OH. eJ

""111 - alii!, A.1l'I <I ~iml"u~ M eHOA>1. ApY!II~H~: AmlroR;, ~A~e""," 6ipMHR!, AlIIii(Oi. -w"~a dl1l',i"(j,~Orl) Qap' Ar~',

("'I" - Aei .. "i. {nkAl1J I p • ..a tl. e.l. t"H~: n1'l)~OMe~ '~14 AHriro~~. re'~H. Iii. 6ipK'.H", 'O,"'(aR'!J' 'fA 11'''",0",

5llr."Q- n,ipp I {l's.-;l7l.pp, A.OH. e.), Ma," - A,H!Cq" AIl'''' A_"ifK"" PP"''YMoro.

ApY""'"' - 04iMnilAil.

C""", n ipp II (lSJ...il9 pp. All tl. e ,II , ntoAO>ie,i (1)9-2ll ~p, AO H.,.j,

r;,,,.~o - Oh~".HAp II 1271-255 pp, AD·H.e.),

bp;' - nlQ)\OM.,,'fIJ\''':llI

14.nTMOMe~ 119-11I liP, ~o H.e, npa",.- B f'Oi'il:

p.;..TO 11 ~kq,. H,pOA";'~oIR H~BI~\\I1i. no~ep r noxo~i 1;4, ~~nl0'0r x'op66~, ai. lIe,iAO~n"

Y.,lJI p, A.OH. e, '"CT'fn"~ npoTl1 .o;'I~~ llI06 nose~H)1" .~p"eKy AIi.lPHIHito, ~!e Ycnll.ll~'1 'M,"!, eiA. ~paTO.

~xBopia i "o..ep 1 noxoN.

r;,T1.~O'- O~e!C3H4p II (17i-2SS pp. A.O H.e.),

Opo' - nipp IJ (155-m pp. AOH.e,). C'H - nip? 111(311 p. AO H,e.),

IS. nipp III III p, AP H."

A1n TO MI(~e napo>l!l\!"", TO (MepTI Helil.oM.l,

ai~ ~eaiA.~""

16. AelA~O! e.. . A.m n .. kue ""p"A",eHHi to ",.pli

nlc,\1 131 p, AO H:·e. HeIWlM1.

8i, "",i~o.M""

n~ .. palO'", #iA'M." ,3lloa\la "lAY "",o~I' npore nitA, .rnH9>AeQHI Af~OI!P;!~ en ipillT" ('oill'.H'~ AD ITOIHoll.ap!.ii j 6,,," laBo,oa:akl i,,-,lpiMcbMM~ nAe,Me.liaM".

; Bnip - iCTOPIl1JJ13 ol'ilrmm, I'fa lli!mi41l0MY JAA"Ollll)ellii,

YVIJ[ rt . .rIO It. C, ua Tllp.lwopij'£njny ,ag~aJl)ll'~]lJHITJlCR rpeU~Ki nocenenus, H~i ni.1m.3!lH"niJl. aruwy KpPHlIWY, Y IV CT, 110 I'E. e. Enip CTaJl"lJIelIOM Llpyrum A$iTlcl>Koro MOp;;:l>KOT01;QI1l3Y.

3 IQ.8 p . .rIO H. e, -y CKnil,ll;i M.3l:e,UOltil.

3 146 p. Jlll II. e. - Y cKllan;i Pmtc'bi<J)i i~t nepji·.

BmM - nrOM)Mell (13~1l1 pp. AO ", e,~ AO"1 - Aei/>,O",e. (nt'" 111 p, AO H, e,),

6,.l.iO -liipp III (ll! p, AO~, e,),

···l{aCCil11'1\P (35-291 pp, AO H. e.) - O)llfrl ~ lIiJllox1l1, RKTI!llHlfU )"lIiCElftK 6o]XIJhlill aa jJ03ITOJl;i.n.cfllllf[J,J,liHM OJleKCaHJlPll [II (Be.lJJe!Koro) MaKe.aOllCh!(OOO.

nit:.lmcl<t6pri csere oa'ti>l(a, Hil'Jifll: nplf3Hil'lifB pen:lJTOM. MaKe,Il.olIi'i 1I0Jlit:.1lepxOJIDl, .ilMicTb I!1Oru nO'JaB DiI1HY npom HDBOro pen:JlTa. YCOlO3[3 ilTOJlOMll,tM'11I iV!l"iI'"OIlOM OilO~O' ,!liD Ma_I(1\llQHieib, A¢i)laMlf:ra Garm1.>MU Ill~LI6K"I.MH Mi~"'Taml.

Y GopOl'6m 3i.I.HlnlllY KacClIllJl]) 1I01l!l Ma'Iip (O]iMlliany 3 Enipa), Il[ly:mnl)' ra ClITla O~eKCall,llpa! tl(BWU1KOro) MIl.Kl)lLOJ.lChKO~O. Y 3OJ. p . no H., C'" IT i!;Jlll G Hi:BIl tli:WOXlll, BM3 llallil ii dapeM M aKC'jr.ollij,

H'y M_i] ltI.:a T 11.& a

IHYMI3MAT"KA

Ilpo ROBi MOReTlI ai 3RaKOM BOnO,1l;lIMlIpa Ons repn o a n s a

T T I:ICJIe~ ~Haxil!1Gl ~GTaHllbOro -'1~CY

'J..B YKPami T'a lift CYCUI;HlX Tepl1TOpilrX pamme He :ain:O:MID: cepe.a:lfboai.'11:llfX l>:niH&r pi3lllixn;epJiGlllffifX YTBOpe_Hb pe3Kpmla.10Th.

B 1l_eraJI'HX TIL ,i6ara'l)'KlTb tlQ]'WfY KapTUFlY 3anolJBTICyB-aRfUl y Jl;Pyriil nOJlOBJ;UliX1V CT.

y Cxill;HiiJl €Bponi .IDTaCf((jro 'K3 p6YSaFIH)l [1-6]. He1l_lIBHOBBfOpaMcTIurH-auIOMi UW TIlJd nsi cepellj'lJiOBi'fHi MORem FmBOIO, pi1HiDlB

He BmoMoro BlI,llJI, nonepe)lEipe~YJlbTaTM JlOC\llUC-HHfJ $l:KHX. HlIBe1l_eHO HIC!KQe.

Ui HeBMIDti MOHem €llporre:fl:cbKoro

TIfny, Ja CJlOJlaMl1 3Haxi:i:J.Hl1Kill j. 6YJlH

1ll\J!BJleHi no6Jrn3y lJepKlIc ua OpHOM)' 1I0JIi Pa30M ia :rna'lHoIOKillbKicno)l.1t(y'lJ1.!J.ChlCflX MpxeMiB. MOHeTil Kap60llaFlj ia cpi6.rra-m MaI<iT:b MalbKe 01l_HaKOB¥ sal)! - ~PM:6J1li13HO omm rpaa, Y lleipa,llOBaH0MY BfITJOOI,i sa HOOO3HaHneHfIX MOH6'IIDt ii;n;rnopemrn-,-3 .£IemrnMll B(!I,MiH3MJI, TIm Illillm,hKo~pyi::E;KID 'I])QtumtiB ('1llPBOHOPYC'DI<HX nffirpomilJ), l1[OKap6YB11JIl1C.b Y ,!ij)yrill I1OJIOlllrni XIV en

Y Jl.bOOBi npl:!: Ka3!1MHpi Ill ra Jlro;u:oBiKy YroPChKOMY. 3ci6paJKCHHII. OIJ;Horo OOKY IUIX :MOHeT, no.nioHO.nO taflJiUhKO~WYCbKl1X rpofilllKiB BK3HaHdfO l\BePCOM, BiJipi3IDIKlTbCJI B .neraJIllX (6yJUI KaplklBaHi piJHHMl1 llffeMtlemJMH) ,

TOl(i 1l.K.306paJKeI-lWi peaepcy MOHeT

36irruJYl'hCjI (Kap6ynaJn1CJI O.1\Hl1M j;j TIfMcaM[(M lJITeMIH?JleM).

Ha <mepci MOllM~ 3ti,wiO 3 JIbOIDCl>KHM nporonmOM, U oro-qemli Kpyrono) nereH.lU'l

PIiC. 1. MOllemu-3IwxifJiw:

a - cpi6Jro, po3Mipu 1,6-1,8<:14, eaza 1,06 z; (j - cpi6.rro, poJMipu J, 6--1, 7 em, eOld O,97z.

"JIiITliIHOlO" (y }lawl cax MO)l(lIHllO RHJl.i.n:lmI nOOjia'lKl'! y.t1!1J'ffiI;ll.i nanm:chKoi JllrepH "V') 30opIDKel-llfiiueRTpalThlTJiIi1 Me.rmJIhrtoH D o6pa:Wl!:lIll jj lJompbOx '1l0llll111ID:lX JlY)K_OK.

Ha BiaMiHy Bill fMJillbKO'"PYCbKIiJX IpOlllllKID, 3ilMiCTbJ<OPOHOilaIfOro Kopon:i:&:hKdm

iRilliarry: "K" - Ka3UMUp, a.6o "1:' - JIio:aOlll!lJ(,

y M8l[aJlhfj ORj lli.n np'.IM.iTlillHOIO KOpOHOIO.· tplf3)'6ueM 305:pa'lKeHl1if 1HaK cKIlamro'i

!j_)OPMlt Y Bmu CXeMaTH'IHo'i "6ytti:ruIf'3

.®O Ma xpecraMU. mrnj:j' JCplIITI;e BI'U\HO fill

J.toHeTi (puc. 1,0). Ha peaepei lImiID: MORet

Te.lK BiD;rnopeFr e j(j6pmKeHHH 3.JIlil!ineliKflx MOHeT - KIl~rOBa JIeremr,a TIllltuOKpeMJIemrH W Jq>aJ1l<OBR.M 06B0;!10M U,eR1]JaJIbJ:t:lli:! Me;u:am;_i:!_OR, Y .m::OMY rrpell,CIaBJleHa q,irypa

}IeM. ITpHMjnmHo Jb6palKeHJ.tti nea CTOYTh He. 3aIll'i:ix lWHIX ra rrollepHyrKli no.rep~'mQMY .rriBoPY'l, aa BinMlHyOm raJlHJThKO-PYChKHX rpolmiKio Ka3l1Mllpa raJIlQl(oBiKa, ,rr:e Bili 3aIDI{I(H rroB~pliYfi'lH npaoopY'r [7]. YCiFHlITMCI1, IIK qac'ro oyaae y HlJ.CJIi,uyBaAHIIX mKl, uro He 'lIfl'aIOThC-Jl, ra e jfJ'lIoe IxHThfl1 iMimrUID.Ilf.

H a Di;J:MiHYBm JlbBi:BCbKID n pororanin 3HaH;ueFfi M 0 R elfH' Iffip60 sarrisa APOTO BOlO rexnonorieo. Ha ue uxa3ye xapasrepaa f[flnpaDIDrbHa !j_)opMa MOHenrnx KpJI)KKiB, WOmWJfKae npu p03IDL1OlUyoaHHi KOPOTKJ1)( aiApi3riB APmy. BHpa3IDlM npHKJ1i:1,lJ,OM TOMY e M_OHem (pac, 1, 6),.ne ua MOHeTHOMY KpYlKXY cnocrepiraiorsca D.Bi nporaneani cnpaaneni ,n,iJumKl1, IUO 3aJ1Jtll1WlI1ilillliCM ;:r;e!j:JopMauii KiHueBIDi. QaCTI1H Ui.u;pi3Ka .IIpory. 3a raKIiMI1 Q.3Ha.KaMJI HK 3aoKpyrneHicTh, Flepi3KkTh eneMeHTis 306p<DKeHb UH,llJi0t mOl urresmeni, ll:Ki 3aCTQ00ByoarrnCH .U1UI KapoyoaHffH

~.I0HeT, BlffOTOMIJ]'[RCb is 6POlJ3K, a He 13 3arapronaHOt CTani, mo 6)'Jro npLITaMaHHO cximii-t .!J;pOTOBiil: rersonorf roro <iacy. Cxoxe, nro llITeMlIeJIi nOBmcTIODHpi.3a:rrnC.II BPY'ury, na BiLl;MiHy Bin: IIDIpO:KO ro lH1KOjlItCr:aHIliI rrYfleoHin:; roroBKMll eJleMeHTaMJI 306pmKeHb, IlK ueOpaJITllKYBlIllOCJl aa JIbBi-OCbKOMY MOHe,THQMY naopi (MQ)~JnIDO, WO IlYHOOHOM ycelK TaKI1 Ha6MBaOCJJ IlflYJ'pi.wHiil' KpanKOBl1M 0611i,u WTe MTIeJUI pesepc y). 3a II o6i"IJ-fHMJoI 03lfaKaMJ.I - Komp· MeTaJlY ra naTl1IDl, MOlKJUffiO o'l:ixyoaTK, nro 3Hai1;!IeHI MOHeTIi 6YlJJoIBIITOTOBJIeHj 3BU~QKorrp06l:10m cp16JIa, mo moRy iK rllJGl6YJlo IlpUTaMa!iHO ;l\porosm TeXH01!Oril.

OJifU noropilleu,I>,

POCTHCllas Cassos (XMelll>HHu,bKHU)

Uellmp OOC$jOJICElIlIJ1 h;tiitJpH IIoJiRJIJI lllcmumymy i(JlldPii Y/f,palllU- BAFfY

Puc .. 2. Oco6ll(;mui) 31m/(, BO:lloouJlupa OAbeepOO(JWftJ ua:

a - ,lfOllemi BOJio(jU~fUpa Oflb2epOOflU~a; 6 -l1e'lam!li CUliG BOJJ.doUJ,jupa AllujiiH.

3rr8K cRnam'lOi' (ix;PMH, p03MimeHFlii

nill KOPOHOIO 1,13 arrepci 3HaJ.I;J,eH:l-lX MOHI'lT, .n06pe BinaMHfl II yxpamchKilt cepe,lI,HbOBi'IHiit Jty.Mi3Ma'ti1ui III ,rep~ (pltc. 2; a).

Bin, me oc06I4cTID1.KHmKHii 3F1aK, fiaJIeJKaB o)J;HoMj':; canis BeJ1HKoro KHJI3H JrlITOBCbKom OJlhrep.1l<l (1345- 1377) - BOfIOAHMl'IpY (1363-1398). 3 HeBlifIPrKHJIfIJ Bi,rr;MiHHOCTSlMI'l

Il:ew :maK B nO,!\ilJlbWo,,-tY, !LK J]]JR<1ffi'l'1'nn'li.f, BI{KOPHC'I'Oll)'f>aJl.lfU}0/ CT. 1'111 OBOlx rreuarrax CliHII BOllO.t\UM.I-Jj)a OnhrepjlOBmla (pl1c. 2,.6)

[8]. 3 1363 ITO 1394 pp.BoJIo,lJ,HMlrp BOJlOnID KJilllChKHM Kl:lB3iBcmoM,.l!e mn: ~lom

iaeni Kap6yaamt ,!ij)i6Hi cpi6Hi M.OHent .neKim.KOx pi3HOIlw;llID [91. TIoJI.i6HO)\O MOl:leT-:maxi,noKMoHcm Bo.no,lI,11Ml1p<l TaKOlK KapfiYSamICH 3" DJlO'I'OllQlO TeXHOlIOri€lO 3

yciMa BlIDLeBKa3<lJIJIMH Ii OCo6J1l1BOCTHlJ>.fIf - POJllJIlOozyoaHHlIM MOHeTIn(l( 3lI1'OTOBOK 3 niiIpj3xie JIPOTY, 38crOCyaaRHHM 6pOHSODl'O! nrresnemn ta ix:E:bolO PyqROJO rril{roroBKolO

[10]. Ita 6iJlhIIlOCTi UlIX MOReT posr.rimeFflllt ocofulcmH SJ-l aK BOJIO,lI;>fM11 pa Om,reWJ_OBII"II a mKOfO caMorolUlTillI.1l.Y, flKj ua MOHerax- 3Hl1Xi!1Kax. He BAaJO'lllCb y, .III1CK)'Cllo Bi,lJ.HOCHO CH~ 11,W['Q 3H_aKa, B IIKOMY 1j.emd .!I.oorriurmK]f u6a'lNUl: KOPOroy, iHllli I1J}I'J' 'IlfUePKOB.HY 6YIItllJlJ0 (KafIJIHfijo) s ,rr:BQMa xpecTaJ,fl1, a6ol{a:Bjn, MOHOrpa!I{Y "B K" [Il], Heo6xi;a:Ho ni,uKpec.rrnTJ{, uro :Ja3f{l1'leHHit 3HaK Bll.ltiJm.e:rbCH cepen; oc06Hc;-mx3HP'llfCJIemrnx re.nnMiIloBN csoae opIDiHaJIbHOlO q,oPMOIO, TOl>ly ilo:r;o BaJKKO CTIJIytanl3 6YIl.ldU<IlM.iBnm:M JG:lIDK}1M Jl:laKOM. TIpflMiTHO, uro Y nueceaax

,110 Hp,i3M1THK'a

3Mmax rrpM Ha.CJIin.yllaHHi B OcpOpM1I.etlHi tlQBO] MOHerM, nOpiBlijfHO:l J)bBiBebKJ.fM IlSi'pll..eM, € I:BO€P i.uHa norixa - oeool1 O'TJffi :lHaK BOJIOAlIMHQa O.(lbrepaOUll'J:a, GjJ.MiHHB}fa MO H e:rt mpoJriocb!GIll: [Hi uiaJ1 - 'I1um!? CBMlfri' ocOOHCl'MH, SHalt

HaJl:BHiCTb na JHa];l]:eHJ1X MOHeTaX .KHH3lBC:bKOJ'O.JHU&a H0J10;lJJ:IM1'Ipa He MO)Ke t)YTl1'Bftna.nxOBI1M ra 3BCB,iwIYE, Ha)JyMJ<:Y aflnl.pi:B" i'xmo npliHaJ1(oo·deTbAo Kap6ynaHIDI B01IOll;flAllipa y KH1aQhK\>M-Y )(H)J.JiBe'rBi. On0CCpeA-KOBaHO mK¥ 3TpH6Yl\oo n.tu:rDep,lllCYE j 36ir reXHOJIori1 K:apayuaH1NflOllHX MOHer

ra IDKe Bi.[(OMf1X MOHe'!' BOJloPMMRpa, a Tllxo* MiclIe BWfMe.f[HJIlr,liXMORer no6JJM3Y Kli€Ba. Kap6ynaFlHil: HQ}lO.!J:HMHPOM MOHer rriC1lJT 13941). Y KolUtJ1:i, F:yll}f· am Q)lBBM1'Il:Brru.M 13Kll£Ba BeJrJ:fkltM K1:IJl3eM Biro B'i'O'M, MaJlOBiporillHe, Y-nepmY'lepry, 3 O'NIJI.UYHa nel:trpam3UBal:ly nOJ1jTHKjI, m,cy'rrpoBOp;Hll'Y

TOM "lacy Be;JJ):1]{OMYKH:ll3iBCTlli JhrrOn;CbKO,MJ' (BKJI) Hi1'ol;\T. BI{[I}'CK 3ijJHagew~)[ MOHeT me rrisnime CII"HaMH. BOJJO,[IJIM!;Ipa OJThrepao.Blf98, - OJleKcaH,llpoM{OJJeJ!bKOM) ra AH,l],pie;"M,

mO J<lLSOJOSamf Y cepen:KHi XV C1., 6ya HeMQ)KJUlBRM xO'la63 ri€i' npJ'flI:l{lIl!l, WO na TOit nac B oolry y:Ke A3llH.O He 6yno lxfn,oro nporonmy - ram:tUh~O-PYCbKllxrpOJ1J}'tKiB.

qac :JimO'IaTKyB!lHIDL Kap6yaaHlIH BtmO,ll;Hi'!ulPOM 1{OBi1X MOReT Mo~nlllO YflJlI:H]Ull, ;L(OCJlil1RBml;l pi3HOnAAIf:ra.JiJ[UbKOPY~liJGfX_rporrnnd.B, .[1(fiXBORff HaCJIi,!zyBa:mt. me JlI'lJly'CK ea.CJri)JyBliFfb, JJK 11 paJl.H:rr 0,

He 5yn Ha6araToBiD./J.aJ:I.emfM. Y uaci ai,!!, lll-jlIYCKY r,rpoTotJ.tny, Hx HIiITlJ,C BKa3yBaJlOCh, llliIIlsChID MPHen:t 3 Pi3HOBMIloM aBepcy J Q6pal<-urett:ijllMueWJ1liJ)u,HOro Menarn;iloHy i3 LJ.OTl1p,bO'.ttzy)KOK'riI Kf\poHoSa!lllM iHiItiwuiM, uio 6Yil BWBQjJ;eJfJif.H !:Ia MOBetax.-JHaXUU(ax, JUtPOJlliPTl1ClI y JtbBosi T.i:rtblGfnpll Ki:t3HMlfpi

J IJ y [353-1370 pp. Til JIIO):(OllixyYroPCb.K'OMY B 1-379- 1382 p.p. (pHO. 3, a) [l2l E.iJn,1ll paH.JI€ Ka P5YllaAIi.IJ BOJIO.l.lliMIl.P:OM MacHOi

6 Puc. 3. ranut!b}Ui-p~tb/('UO ZpOUlUK

/J - KaJUMupalII; a -J]l()oo(Ji/,aYwpcbk020.

MOHeTll B .JtmBCbKO~ JGUl3rnCTBj me 11 60-70-'XpoK!p:XrV cr IlRrJlJI.!Ia€ CYMHlBHHM 3 JTaIDT:l1"!li:lJlX ra eK0ffoMi'1l:1l1X MipKj1I3aI±b. n.oTpioEl:O saYll:3)l;lfl'l-l, lIlO MOHeTld llip)l,OBiKa

. !lemo lli1lpi3HJJlOTheJI sip; M.OHe1' Ka3ffi>1.Hpa a6btblllCl;IOIQ Y p03MipanopoHo19 ra &illblll BI!I'pa3H11Ml1_D_O,ll;BitIHID<IM ily.>ICKaMJ!L l1oni6Ra Impmm y rin.ep"'porDoBaHQ~ )lHr.mmi Til.llf.'lClCl'! . cIloerepil'ruoThCJI "AB JHaillleHRx Ml;}HeT4X

(Pl1c. 3, 6), IlI0, ~Ia iJ,YMKY run:opiB,. MO'JI(e eBU\'D11'Vf Ha l(OPHCTh rote, IUO caMe. MOlfeTII

J1 JOlIOBiKa 6yJ:rJ1 roip [[eM ,!I,JI.if H aQ1 i,ltyJJaHlfJ,l. ODKe, mauo ue T"aK, TO FffiPOYBalfHH FlOllllX MQ.Her BOJlo,lUlwrpa Om;rePAO'llt1t(anOBl1HHe 6YJlo p03no'!aTl1eJl y gO-x pO:KtlX XIV CT., mo :>6ira€ThCH y traeL:) n 0'1 arxo M KapOy:BaHl"tif )II<

y cycjp;iB no BKIT: nOJljJIbchKOMY, HOBr{}p<J)l'~ CinepCbKOMY KHll3iBCTBilX ra BinhllO, taK

i Y01l1l)!(Hj;{ perieuax CXi,QH:oi e:BpormMOCK!O.BCbKOMy KH-,tllBC:rBi fa MQJl;1(oa:i,

Ha~RllH npn JaCJ-TYBaI:lll.i' IlJ!aCHOm falp6yaa)fHiI. ITOUllipl!Hiif B MicUeBOMY rpOlUODOMY 06il1' iMllopmili MOHe:ri '6Y1l0 jBWlafiRolO Ilpm{!>!KOlO B ti 'IDCH, Hao'lIDfM I1PllKJla,D,OMmOra iIB1lliI,a6Y1lli 'lHCJleHID I1p.\l,KJl3,JJ;I1. Kap5YDaHHH y .n,pyriil nOJl.'oBJffil XlV cr.llBCJl.i1lY1laHb~iMiTaUm: tcKY'lHllCbKJiX Al.IpXeMiB JIO yeut niBH.i~ll:Irlt nepn¢lepii' TepJ:ri'opi13o;JOToIOQll)t 3ailon:QMOIDIO HaCJ1my1iafl}l~ J.BIl9H"iil,llJUl PJ1HKY MOHeTi ,,D.dclIf3J1aCll Bin;nDBin;r-riCi'b c4toPMOBBHOMY Y

Hace)TeFlRlI 'CTIll-{!l.apry, tno mmo JMOryl:!OBiij' MOHeri ycniunro BJlllllamCIf Y-rp0rnoBIlH06.ir. Ol;o6J1ll:BO ne 6yrro i c'roTHo ilpIl OOMe);{eHMX flKal:foMi':III}fX pecyPcax i BiLr.cyrHOeTI lIJIitC.HHX .lIiKepeJl', cnp081UI!:lorocpi6nB, JlX ue 6y JIb Y nan OMY BIDla.rr;Ky.

Y n.QnepeilHm po60d a1l1tJpiB, Y:!IKrn J;>03rmmrumCl1 Qte6mmocTI Japo,JUKemU! Kap6yaaHRll. nXIV CT. Y GWr.HiJii: eBpOIIj,6yq SarrpOllOR01IIDIlilii p03rro;lli;:J uie! te"pmopii"Ita.l1Ri 30RK lllJJl!lJ}is; 3axiuHY -lIIJa3bKOro rpolllil TIl cxi;w-ly- ~ImchKoro IO'IpxeMil [ 13]. Micnese Ka_p6yoaffElJIB.lJacHbl MOHe'fH Y UJIXJOSax POOflMBaIloCir y BmtroBiJIHOMY pye!]].3 !iaJKa;JO'lll ua ;llpomBY rexlll'Ky TIl GTHJ[bo]iocoGmocTI - RruJ:B1:dm T!filOootO Cxin:HOro OpHaMeH1)/"rmeTi.HIDI." sa OJlHQ'My 3pi.%!tIBHlliI! BmoMllX)16 TOli) MOHeTilX K:niIicbKOro Kl:lJ!3W!Ba, mrncbKc Kiip6ya3.FlIDI: 6y)]0 Bi,irn.eeeHe 1tO c~bi' 30Rf!: .IDI];lXflMlL On;RBK, mUmJleHH.IlFIQiIRX"MO ReT

Ben QD.I1W1pa,mo HaCJ1i.Jzy1arn'IepOOH Q1?yCliK:llli njBrpOlU1·ID::Hit-Hmte)j(im lJ,Q 30HH UPS3liKOro rponia, BKiBy€;, mo po3nOl.llJi BlllI1JBID 6)1l1

lleIllO OKlla.LI'Ri.Irrmt BO'l:eBmI6, UUlIlGIp6ynaHH.II KmBcblmrD Kf:lJ13ioorBa ¢>op~fYDanoc.lfnin, QJlHOqaCI:lJ{M IlIDUmOM 060x M{lHC:TlUIX onere M.

HK ue iRXOJlll Oy;BBE, KoID! 3HaxinKH He. rrpOXO:Il;HTh aanexaoi npQI"elIYPlf !jJiIccat1ii

Ta me H. 3HJI.i1,(leHi y HeBeJlHKili KiJlh~OCTj, MO:Ktl DIiHI1l<Hym niA03pa.IlWllO MO::KJlliBOro 'iXHhQTO "DlTytIHOTO" nOXOJ\;.KeHHIL Y llaHOMY DHIla,urcy JOBciM 3armpe':II-1T1! Tilley iMOllipJI.lOTh Ha.:IlP.ff,n: 'I'll MO)KJIJIDO, TIl Bee TaKU yO}! CYKYJL!:I:iCTb )laHItX mOllo ROBlj.X MOHeT'TIlOrptfMaRi peJYJlhTaTlI iXH1,oro B.llB'leHHlI . .n3.JqTbMO'ltCiutBiGtL, Ea JIyMKY aBTop'ill, ai:J(XIllUn1'l 6iJJbmjcn, uo.ni61flfX c)'Ml-liois.

C n u C 0 K. 11 i me p (] my p u

I. lloropjncUh 0., CaB.80BP. MOReTa n OAiJJ£c_bKoro KH~J 1lI KOCTIlHTI-fH a / I lI}rMi3M3rmcal (fla.nepI'ICIIu:a, N~ 1,2004. 2, Illocrenan A. MOJleTl1 XIV CT.,

Kap60Bftfli aa IToAimlj / / HYMi3Ma:rHXB: i q,a:nepncTIl:!(a, Ng' 3, 2007.

3. Ilape'iirn.a IO. A5 a:rpbI6yuhli, cit.{ B.OJIlll,bl i )l3T3B31lH.i Mal'IeT BKJJ :3 mblloM'j Kp&DKaMj I naHKayc!d.llecmx, Ng6, 2007.

4. X-pollfO'B X. K. K Bon:poey 0 aasane MOHeTRow rre]{aEflili HB ceppRTOpfll1 KJileBcJ(oro KHmKeCTBft B XIV B. (0 "KlfeBCJ{HX" nO.IIpa)l{BHJ:I}fX'MOaeTaM ~!KiullifleKll) II TeaReb! ,IlOJOla,ll;OB.1i coo6melllii XII BcepoccIDicKO~ 1f)l¥l-lS)lfaTWl.ecKDH KOH~)epefflOOl". - MOCKB3,. 2004. - C. 87 -88,.

5 .. Remecas E, Vlinlaus zernutin6S pilies pinigu lobis, - V1l.i;rjllS, .2001- C. 60 - 62.

6. ill'raneHK,oillI. HOBbIe ElaXOllKlI pal{lill,fi MQi:U!'f Be.mu(QrO KHruKeCTBa ]]"'T01lCKoro 1/ Marepiam; VII] Mj)KHapOlilfoi X'OHcjJepeH~iI PTN, Bialystok - Augustow, 2008 - Bapmaaa, 2008.-C.3'7-40.

7. KpJaillHioob..oot A. ITbBillChOO MO.Ht'1"Inill.;lJ..llip Y XIV-~CTom1TIlX.lliBia:, Z007. -C. 117-187.

8. Gumowski M. Pieczecie KsiazaJ Litewskich. Ateneum WUeru;kie, 3-4. 1930. - 8,691-692, 723.

9. KOTJIlIP H. CPo Kraa MOHeT HJJS.!Il'lMHpa OJlhrepilomrqa II HYMJl3MaTIlKa H 3rnu:pa1:jJm::a; t VITI, J.970. - C .. 88-10 1.

10. K01JU1(1 B. ill. Mo}(eru B.J1MIIMHpa OJibrep.!lo]3W;!a II HyMH3MatilKa 1I G$parJl"'rRK3.. IV, 1971. - C, 62-64.

11. 'faM caMe. - C.49-50.

12. Kp.HJKaHiBchKHil' A. J1 h BIllC,blCllll:

MOllt"tH'lf.H JlBip Y XlV-XV eroairrax. - JIbBiH, 2007 .. - C. 177- tV!.!; 186-187 ..

13. Ilornpe.tleItO. r, CaBOOB P. B.

Ha'1:3J1Q'lcKam MOl:leThl B.I'O:KH:brx 3.eWU!X Be;mKQrO KFlJDKetTMJhrroBcKOro (sropas nQJlOBl1Hll XLV B".) II Me)Iij()'HapQlllI~ l!YMK3ManrnecKIDLkO}f(tJepeHllIDI nOCBJlllleRHM 150~JieTIl1Q HaIDlOH.aJ[bHoro MY3efi.]lwrBJ.,l. Te31IC.61AOIOm,!lOB. - Bf[JIbH!OC, 2006. - C. 238,

4>anepll.CTHla u

I<I>AHEPHCTHKA

«Opnen IIo,naHO, Barna BlIcOKOnOBaJKHOCre ... l»

Cl>enoMeH nOCaJJ;OBHX THryJIiB olJiJlliHHKiB iH03eMHHX ,llep1KaB Y Haropo)llliii npasraul cysacaol YKpaiHH 3,lJ;aTHHH 3,lJ;HBYBaTHKoro 3aBrO,llHO

if\OP'4}'lIliHHSI cl:lcrell1Jt i'!aTOpO.!l '1Ifle:,Iarre)l{ROl YKpailHl, Bl;I3HX<ieJ-lJ:l5r 'OCHORFrnX npHEll.lHnillHarOPb~B~1 no.rriTI:tKlf HW6yBaJloC}Ii Bi,nJijYBaerbC~ nUl; BITJlliBOM 6ara'l'bOX <i>tl:l1:lmGB: pa;ll;lIHCbKOro AOCB.iIzy, C¥'[(lCHOY cetIoBOinpa:K1J{Kl1 ra, B nepury <fepry, OC0611CIl;IX eno,Qo.PaHb BiT'UI3H.!nnn:: 1PlIllOBll,iB. OCTaIlJi€ Hepil);KO Crrp1f_'fJfHjJ£ ;IloB(llli KYPH03Jfi elli'yauii, 5Ixi, aillBIl'lBH, FHl .lIO)l.aJOl'b :;tBTOpll'rery Hamlil: ,l\ep~ai.

H a Bi.!r.MiHY .a iA Il.IDBifHy 0pD,eH:CbKllX

3 !:IaIci], lI.OlliH.bH ocri TIl.* 9}!iHW11l HarnpO,!lJ{(!"Hb, reaa B~BaHHII.IlOCll,!lOBHX Tll;ryn:iB Y HaTOPOJUU!X /I0:KY.Me:rrrax npmcrmrnb He 06roBoproBanaCJl"XO'Ia aHani3" uioro nIDBErnJl: ,!!,ae pCWlIbTaTI1, HB.!\ HKJlM]I sapro :J<lM}\ CJII'ITlICiI.

llM BI1B\femm np06neh{M lIOCTaTHhO 06Me$HTllC9ImnuereKCTaMI'I Yx:a3LB Ilpe31'1JLeHra YKpai)111 (I1.a.l\aJli -YDY) qpo Raropo~e}lllil rnaB·illQ3eMH}IX Aep)J(._BB (r;pllMOTJ1, op.ueHchKi KHl'OKKl1, ]0I.0nOTaRHJI, nQ.WlHRSI, peecrpauifuii KaPTKJiI MU cBiuoMO JlIflUa€MO Rosa }'BaVOlO .1£1< .l\0KYMeHTII

H erIY6.ni'llli) .•

HeB.f[OJl3i aieM nporonOllJCHHlI He3Me)l{]foo:riO\leBJilll;ElOlO criuJaHe:Qtixi.nlliCTb CTBOpellllJlClfGTCMl1 H aropo.l\ YKpail:ll1, Ha6mDl(ellOi.no ne.BHHX cthliLlapID!i npHHlurniB £BponeltchKOi: m.e-BimBol DpaKTlllill. OJliii'lM 3 H:OBOBBellelfbcrMO B.XI'IBBHHJI nO'lCCHRX nocaaoaax TlflYlIiil,wtR Bi:llIl¥X YJllIflUButB iH03eMll.1IX n;epJKas, 3aTI03W1eHe, OIfeBmtiiO, J'MiiK:HBI!OIIHOrO l!lill1!OMJ1TII'I:FIom np0T01<10TIY.

Haspsn "Ill sapro npRHII.IlIIOBO 3<inepeqysaTl1.l\Ope'IHlcn; BlGffiaBHi! mryny "Horo Benll'l.H1cTb" > KOJUt J.tnerbCR npo "~ttoro Benfl'Il:ficrb Kopons illBeu:ij KaPJIa X:Vlryo.rasa" (YITY Bin; 19·.03.1999 p. N:!261/95), "Horo BeJli'l'lHfcTh Kopons A:5nyJIJIY EiB XycceHHa - Kopoas XalIDfMiTCbKOm Koponiacrsa [op,!!,itELiH" ("RepaID!.. .. KOPOJlH ... Koponlacrsa" - TaK II YUY'Bin 23.04.2002 p. M366/2002) '!H "ldom Bemrmjo"fb X<l.WIDl XaCCBI:IRJT a 6oJloo.a - CynniHa BpYHeH"napyccaJIaM" (YilY ei,n 07.0J.2004 p. N~321t2(04), Sil!;:lHB.'1eH1iX 'oPlleHoM K1:U13jJ 5IpoCJ1a.Ba MyJJ,poro I cryneua, Y rIp>rn1ll1ni, MOlKHa norQlIlITHCli i 3

"Ii" BeJIlillUliI;IlO· KqpOl[eBO lQ illJ)eIlii· CiJll;.Bj~19" (YIIY 1Ii,1I, 2-2.03.19.9911. Nm2/9~), i ~ "If BeJUf1vUC'r1O Pil;Il,JKOIt! I~:repi" (YHY BiII 07.03.20.o4;p. N! :;2.0/2.004), XOHa,:mew.TOlO, Cram opJleHa lQl5{351 H p.oCJ(aB3. MY)lJ),oto uepeA6a'J3.f.H;ITopOtDKeHHlI L c:ryl:tel:leM Jlilllle maB tYBepl;lID:Il1X)l.e {!.J!(<lll',a H e Ixuix ilPy1:fiH. ITeBHe, OCTaIfH€ craro '3rbAoM O'lell.llJJ,I:IUM, TmK PaJl)Ky ktf:pi BiIl3Hmm;ill{ "name" 0P}:jeH011 i<IrnTIDri Oilbnl I cryneH.!l. BriM, rpe6a3E1.'ma<JHTfi. IJlO nepmoIQ' in03eMHOk:l rpOM<l;Ilij~lj(OIO, SKa orpflMaJ{a opilea KHJtJJJ. Jlpoc.rra!laMYlIPOTO I cTyneR1l,. 6¥Jl<lilp'y)lrnlla mnOB.C1XOrO rr~AeHTa "Ilaui" NTh{a MaMKeHe (YIIY Bm OS.1l.1998 p.

N!! 1213/98). t[pyre ykpalRcbke HaroPO.il:lKCI:fHIl BOCeHM :2008 p, sirpano lfan.l1fBeIlChKH,M

KO PO')lillCbKUM lIon;pyJK:lK5IM lI1ll!1litapt: ninnoalnno tid Yl1Y Bi,u,29.09.2DORp.

N2 870/2Q08 «RoroBe.rru'llIiCTb KOpOJlR lIllfeu;iJ Kaplla XV) TYCTlllla» 3pQl)\!flIlI1e,pI1J.UM l<a:BaIIe,pOM 1ll.0HRO saCf{OBallOro QP.neHu Cso60,llJ! (Hi.61'1.1Ul.!lnepllforo BaFOpO,ll1KeHH)I d.l\H}!M 3ltUIfBIllUllX 0 PAe xin YK]la iJiJ.liB. He BIlCTa'illfJlO), a di BeJur'miclb KOpOJ1eBY CWbS.iro» IIO YIIY .Bill 29.09.2008 p,

N!! 871/2008* Haropon1Vll1 op,tleHoM

'!!3a 3aCJI yrl:! ». 1 cryneans (xo 'Ia, 311..0 BY .lK rillG!, BOHalree.aH.i rJlBBo16 cyaepeliliolLl'eplK1UlIl, aui OlJ.iJIbHnKoM YPMY, RHi MiHlcrpOM, - Jl:K rom BHMatit& Oraryr OP.lle.HR «3a 3aCJIym»). lljkaBo, '1li1M Bi.ll3Hfl'lBl'l1Myrb uraenessoro MDHapxa ino.re D;Py;KHHY, .KOJll'l waCJH1]JilH liM.aMp IITI)"I:Jilt:X xf:mcrBJliB j(CnapoBc.h1Ci~ (HXKMH n-[)lfKpallle.HO 3HaK opIleHilCub60D:I'I) 3a6w€I!ia.Binam YKpalliy srperc? He BHKJrlQQeHO,. 11\0 .i\oTI1'rJ'JIiB CK3:HllJiHB.BCbKOro BiHu:eHOC1l,lI AOIl.3:CTbCSI i 3BaHJl5l ,<Thpoll YKpaiHI1» .... Ha macrs, y BI'LTIa.l\K)' 3 iOPABflCbK11M .KOpl'lJleMJl.llpimH.rrn Ha'lJlekrn Moro 'lHClleHHo"i po~ He posnopomyruimcSl- 3a'KpLiJ)re.na KoparrOMllOJliniM.iSl Y TIOEiUH3:HRi 3YXPalHCbKOIO TPaIIlllii€lO !lapy:oarM ,!!,pyJKl1J:laM o'iiru.J.ut:KiB iH03e.Mll.ID: .!Ie~.1lJicoKi llarOpO,ll11 3,llnrni illBH,llKO cnvcronara BiT'1l13HJlliy Op.l!.efICbKy CKap6lllll1lO.

Mal( CHM ~ape H.KO (BiHHHIJ,R)

He BJ;!.lMlliy niA. KOpOIfOB$HHX oci6, AbUiJlbHicn, .BJKlIDaHHH,!!,OD;aTKQBI1X"110'reCHO" nocanollllX" TJlTYJliB CTOCPBHooPPmmx

npe3l1,!leHriB .BJfIOll!1<a:€ mH (iQmcYMH.iB. .

5IKlllo: npe311.neHTll Ae~.,aa sin.i\l)'HY Bill. "Ix BeJlli'IFfOGreH" .KoporriB '1'a:rwpOJl¢,B, B noronopi npay:moJj~J:lJ:ijJPar\If E:llPOilll (l992' p.) 3[a)lyJOTbC9. oe3,1l0.lla.IKOBI1X 'ITfTYJ:UB, TQ uaninio TYlllITll "J] BHIl ", "110B.<1lK1li. Ilaaz", "[J ani" 'llf "BllC{)KQrWBalKliOCTi" nCiPTI 3: iMell:aMI1 oi5paHl'tX ('III.Halri'rh ]]pll3HwreHltX - MiuicTpiB., nOClliB) ~JmOBlIiitB yKpai!:IcblGlX-D;0KYMeIiTax? THM O'j1JOle, 1II'O TIOCJJiD.OBHOCTi 11ltBin, Y ui.fi 'IlffioJ)HmJ:b KiM sail all <l;ll;[liI:Bbcri' rolljJi IlI}1Jql Ti:!. A.rJe 3BepH"eMOC8 An llepWol:!*epeJl.

ql! HenepJll1fM rnanoto illose)ltHoi· .l\e,p2KBIHI, HacopO.rr,t(emiM:6 YKpalHl, craa npeS.lUJ;eI:(T Y3i5eKI1.CTilHY ICllaM Kapixos, npnKpaweHlll1 HO'feCHO.ro aU;maKolO Flpesaneara YKpahtll. IlJ1.BJKlfBarrnCjI ..B !l;bO"M)' BJma;!fKY II Ki C.b .1l{))raXK(lBi ;rH.T)' JlI1, HeBirlOMo· (YIIY Bi.ll; 25.08.1.992 p, M 441 .ua o¢liui I'i HF\X yp>{)lOBJiLX tmepHeT"caJiTax. BiacyrHB}). Hfli;}TYllH,HM - ce:l)e1l tHoaeMJ:IHX o'liJfbHHJ;:LB - KamlJl.e'Po.M fiO'leCHO) aiA3HaKH n,POOrur€:H'f.8 YKpailm eras "Horo ButoKorrOBruKHicTb nan DCKap Jlyiaad CKa.rtb(jJapo", npe.3BlleHT Irani! (YITY BiD.

OS .05.: 1995p. Ng 347/95) • .caMe utll Bl!llB)lOJ( BlKIlBaHJJ5I1"Mry.l1y"l1om

BHCOKOITOBR)l(HlCTb. 11ll'1l ... " MO)KH:l. BBalrat:l;l nepmUM .B iCTOpil HarOpO,ll,HDi errpasa .C¥,JaCHOY YKpalHc5Koi n;ep1KaIiu..

A6comOTHolO aara[KOIQ € micrs HacTjIl1HHX l'Jaropo!J;lKe!Th OPlIeHOM KFlR311 5ipoCJla'Ba My,!!,poro r erynelN: npe3rureHril Dpa3l1Jlii" (DepHaHllo .EH.piKe KapA03Y (25.10.19.95 p.), npe311,llema ApreHTl:Ull1 Kapnota Cayni Nfel:leMa (27.10 .1995 p,), rrpeauneara ql1Jli E.ayap!lO Pyica Tame <J>pe& (30J O.1995p.), ronoaa KHP USHlTh U3eMiwl (02.12.1995p.), npesuneara $ifrJH!H~li Mapri Axricirapi (10.01.1996 p.) TIl 1lpe3l1neH"ril lImoHeai"iCyxapTo (01.04.1996 p.). llpro1f,!l,eHIchKiYttacl1\ npo ui Hluop0.LQKeEHH nincyrRi y lrip,oMl1JCasropy ,lIKepeJlRX, a HaBe',I\eHi B TJHtIOMJillKy "Haropoaa YKpalli.1!l:

'lhern YID'"in 29.09.200g·p. M g70f20~8, ~t 1/100g ""'" oq,iui)luoro e,fira' BejIXOnHO; Pa!IH, YKpalim. ·O<t>iEl.iJI~' lnrepner-npeaerasnamee n·p!:~MiJ,c·tlm··Y:.(pa'j"'rn.:IJ.i~(lKYMelIDl c.Qpmi~:llIlIOO ~M,Oaq~.

o A • E P • C T H K A ~

icropis, qJaKTn, )l.o1<jMeFll'M" A~TU Bill3H~'l~Hb·* (6e3 rrOCHJHIHli. uu Ylfil3H) WllOTL MOlKJTHll iCT b 3p661IT.1l rrp If!]YlJlfJ !ifr}!: y 3aKOp,1J.OHI:!i TYPl:Ie TIpeJl111eHT YKpalHl1 JIeoliill, KytlM3 npaxonnnasn nessy KiJIbKiCTh Op)leHCbKUx ssaxin ra Kl:LfUKOK, nKi rr p03W!pLOllan, He 06TIDfry"LO'I11 ce6e oqJOpMJIeHH)J"M JI3PYHKiB Y1Gl33M1'1 niens lloBepHem:ur. 3P03YMiJrO 33 BillcyrJwcri YKaJj[j 3.'ncy.BIl1'11 Q)OpMal' TIlTjlIlill MO}f(JIRBI1M He Bl1AaEThCJI.

HaCTYIlHI1X mieTJ; poxia (1996 -2002) naay BMa Bi.aHOCHO G"Ta6iJlbH3 "IlPOTOIW.ll.bHa':' aanoeannesicrs:

"Ix. IhlCO KDn 0 B1I.)!{HOCT!l.M 1'1 llal;lfu'Aft" HMeI:lYBaIl.11 Me re WO npeJH.o:ewtiB, it ~ MiuieTjliB, noeniu iEBjlo<rIfHOllHIiKiB pi3HMX piBHiB, MeHw-e rrOWaeTMJfO apreHTHf[CbKI1M KBJlMepaM OpLltlh!a "3a 3BCJlyrlf"

III CTYrleHJI - ry6epa<lTopy urrara MJcbiKmec "nOllalKHOM~Y Ilauy" llyepro PaMOHY ¢ellepiKO i nenyrary Hanioaan.aorc Kosrpeey "Datil" Torni n;i Belli A,iJ,piaBY Jleouep (YTIY BitlIS.QS .1997 p. Ng 8J'8/97). Bri.M, nOlrepH~OC!I .u.o

Jli;l.l;epi llllep:KtlB ...•

He3MelK118 ,lIeMO.KpaTH~rHa YlglaIFfa B ui POKl1 BH3E1aJIll TIffYJl t'Morn B!1WKOflOBfCKHicTb rl.aft ... " sa Tll.KWM PI JoGanarrepffilUI

~'*Y T:pil1'()PtlUlitzy oIH::lrtJptlun Yx;pailm: lcropla, cj)aKrn.ltOJ..1'MC!:l'nrl" JlliTj' .o(mH.·'OHH. ap!l~HO~ "HlfJi JlpooJI""" MynpoTQ h,.,.. ULIl!lIfe,iA"~lwro ~po!lH,!l" lIm Cjrx..,ro - 0 J .U~ .199S II. - ott""" ro, I!'l'~."lI'. f'"'' Hll"_OIlO: UIi ""'llpO)lll Gy~a :.loJtv,.um """'" 23.00.1~~5 p,

0pJleHY Kl:Lfl3}] 5fpOCJlana. Myn,poro I CTjIIIcaf.r: npe3MCHTOM Kopel KtIM €H CaMOM (YIIY Bin. 06.12.1996 p. N9 1175196); TIpeJWl:eHTOM A3ep6afl.!OK<lHy feHLlapoM AJIiP3<1 OfJIl1 AJri€BIiM (YfIY nill 2Q.D3.1997 p, N~ 257/97);

npe:nmemOM Kaaaxcrany HypCYJITBHOM Ha3ap6a€BWM (yTTYlli)l. 13.10.1997 p,

M 1148/97);

npe::m,!leHTOM Y36eKl1CTilHY leJlaMOM K:api.MOSI1M (YUY B.i.a 17.02.1998 p.

N~ J28198);

l1pe311JleHTOM DopryrMi"i:iKopJKc ¢epHaHJlO npaHKoLle CBMTTaRO (YDY siLl IO.04.l998.p. Ng 280/98);

rrpelJl:lD;eHTOM nilur,eHHo-Atj:Jpl1J<aflcbKo'i Peolly6mKJl He.lThCOHOM Po1Ii:rnama

M aH.ue.rrOIO (YIlY Bill 03.07.1998 p.

N~ 731/98);

rrpeJI1.!I,(Jli:TOM $pftmdl. )KaKOM [[]llpaKoM (YTIYsm 02.09 . .1.998 p. NQ 965/98); TIpe3l'1AeHTQJ.l Aacrpii TOMBCOM K;reotiJreM (YDY Bln. 13.10.1998 p. M 1133/98).; npe31'1n.eHTOM ..l]I1Trm BaJlA3COM An.a.MKYc'()M (YIJYBi.u 05.l1. 1998 p.

N~ 1212/98);

npesr1.!l.t:E!10M rpY311 EuyapAoM illeB1rp,ll;H[I.l{3e (YnY 11m 01. 10.1999 p. N2 1257/99);

npe'Ul.!l,eHTOM TYPKMfll-riC"1'aH)' CanapMypaTOJ,t Hlm.oB!1M (YITY Bi.l\ 18.02.2000 p, NQ 262/2000).

El\C-rrpe3Hn.flFIT Pbciitc1J{oi ¢etJ:epauii i kaflaJlCp opnena HpOCJl;illa My:1.Iporo lO1YllelUl

BOPMO €!LWUUi, xO'J. i 5Yll BM3Hftmtl1 "DaI::iOM", ane, neauo, Qepe311iJrcrftllKY "aOTO BJlOOKOrroIIIDJ(l'Iic'I"lo" FIe If:MCBYBaBC.1l (YITYBm '42.01.2000 p, M 90/2000).

3 Fie:Jpo3YMlJ1ux npll'ru:H, B OKpeMID.: BI1TIil.lIK1lX 3acroco:ny aasca 'lID p iam "fioro Bscoxoneaaxaicrs nas, .. 'I. 110ro "iloJIOD.apiIMJf>' clamt

reneaa TI<UfeC"TfI'HC"bKoi" Hawmm)lbFf(fi" AIITOHOMi"j 51' cep Apa(jJ3T (YITsr Bill 02.09.1999 p. N~ 1101/99);

TIpe:nrneIH Cilpii: Saiuap Anb-AeaJl (YTIY 8i1l,20.04.2002 p, 1'& 162/2002);

npe311:l.1,em JJjEallY E~{iJTh ,[bKaM iIff; JIax)',ll, (YTIY .Hi.a 22.04.2002 p. NQ 36J/2002).

EYJJ.13MO .BBlJ.)KaTH, mo

n 0 F-f11*eR lur TFl1)'J!y 3 " naB. a" no

" n ana' - J1lIm e Bl'lTIa,Il;KOB Hit 36 ir o6cr3llliH, a He HaCJriJJ.oK, M'H"j(O rmiKytl11, He sosciv APYJKHix croeymdn u;r-rx apa6CbKl'lX J1illepis 3.Qep*SBOIO hpaiJrb. lllozo 5h:epa Apa(~aTIl, TO tioro o:rllryC I'JWBI1' aolOHO~lliOrc ymopeaaa (a He cYJlcpeHH.ol Itep2KaB.Ii) JtKOCb He jl3fO)J,JKye:rbCfI s 110J"lOiKeHHHMf1 Craryry OPJlCHa KIDl35.1 RpoCJlana My.uporo,. lOlK i1oro IisropOJ1)Kelilill 3HaKaMU 1 crynea» Morna p03uiHIOBBTIlCJI He.Qo6p03114JlIfII1.l5lMJ1 JlK tj:JaKTHtfHe B113J-f<lHHfl npe3f1.!1eFITOM YK'paiHIf rrosnoi He3<Ufe~HOCTi [[aneCTIITffi. Ta l[05pe, mo.uo naroponnol llOJlmnm YKpaYFn! MarTO no B cniTi C1'amlTbCIi cepM03HO, 'l"O)l(

)lJlITJl OMaTlJ<lH 0 ro CKarm;an:y 1l.!\MOcn

yIlilK Hyrn •.

Me llicJUl l!:Bium .2002 p, AQ)l,anrn "Ilaa" ("flaHi" ," nBH") 3HHI(aIOTb 3 npC311.ueHTCblU'lX YKaJIDIl:PO HR.r0POj\::KCI:Uffl ua D,U8rHX n'.!!Tb 3 11 OJ! 0 B11HO.IO POriB. [[ O.P iBH IOID'lM xpo HOJTO riID IlpI13HW1:eHbBHCOKOnOCa.!lOBlIi]. 3i 3M]IlBMJ1 B TI pm<Tlfui sa c:rOCYBa [,lID! 11 ose CH HJ( TIfTYJllB, MOlKH8 BMCJlOBIlTl'l anellH:eniCTb,Wo "Ilaua" "flil Ilpocro"mIHH" CTarrJil rra 3Bll8Jli caMe fOJlOBi A,aJlfinicrpau;ii npe31r,!1eHTa yl(paf~1JI BiKmpy MeJI,Bell'lYKY,.$JKl'!1t aJ<TKBRO !jJ0p~fYBaB co.uiaJJ-Ae~iOKpBT.I1"J.H1'1I1 iMirI*,_

H aMar-alO 'Uf Cb )lOM 0 !THeiL rrplillIDITrIl C Bo.ei·

11 QmTI1'mo'i naprii - CnilY(O) - A\? Cou:iHTepl·IY. WOllpanM, "BWCOKOTIO-

aromo G1'i'" cK'aoonYS<lTJiI uixro H H e ~6.HpBllCfl.

Hepl]]}fM 3 .!IeWIGiBHH}: orii,rThHlifldB, xom B1iJCOKOIO YKPaliIcbKOJo Haropo)lOlO BU;UralJI:lJl:li, a 'l'l'ITYJloM"HafI •.• " 06tihwr.H, cran (':l1oro Bacoxorrosaxnicn," MYaMMap

I ~ · · , p • CT. K •

Krutna<jJi (YITY aia 1.1.10:2003 p, NQ lIn /2003). Illorrpanaa, "CkpOMflY" nocaay "1li1Iep BeJtm<ol Bef'JeCHeooi peBfiinouiI" i 3BaHHlI nOJlKOBJ{1fIG3. sa fl.OBotine'-le}l}l.M -mtBallepoM op.netIa .KHH3iJ llpooollaa MYI\pD'ro I CTyITell,ll YKpil1Ra (B ocb6i iiUp:e:'Ul:ueB'l'a) BH3HruT:i..

)lam HaC'riula ~.eprn "ixBMCOKOnOBalKl'IOcreW': npe:ullIeHTa Epa3l1nii, - J1yisa Inacio J]YJlY .&a CiJtBB (YIl), Bill. 20.10.2003 p, N2120U/200J);

npe(11)leHTa CJlOBBQljl1HH - PYlI,ORbipa Illyerepa (YITY BiA 07.06.2004]J. N9620/2004).

3M ina BJla,tr;Rol KOMaH)J,J1HB ndlItlncy 2005 p, cnp If'IJfHIDJllrtlBTopa pi tIEl e irflOpy:BaHH!I nnyllY '"l1ora/

iJ BIlCOKOrr.OBIDKHicTb'" , TO'JK 6e3 S<illBIlXlI,Oll'.al'Kj] o6iID.wm.cJl.:

exc-npesaaear lloJLhl.I.\i JIex Baaeuca - KDBaJlep Op)lemB 1Cl:UI3H 5lpoCJIasa My)lporo n CT. (YTTY si,lJ; 3 L08.2005 p . .N2 [218/2005);

npesaneur nOJlhmi AJieKCaHll.p KBacH€.BCht<ID!. - KaBMep op.ueHa "Ja 3aQ.l!)Tl1" I CT)'n eHJ[ (YfIY B i)J, 24.11.1Q05 p. N2 1646/2005);

rrpeS11ll:eJIT .J] a TIli! BaH pa Bieet1>peti6epr-a - Ka.BaJlep oplleHa KH1.I3fl 5lpOCJJaB3' MYllPoro [ czyrreHII (YIlY Bm 27.04.2006 p. N~ 3:30/2006);

llRcilflll\'!HT MOMOBIl BOJIOllHM.HP BOPGl:IIH - Kflll8J)ep.opACJia KHH3}151p091:l1BIl MY)l.poro r CT: (YDYBi,n 24.05.2006 p.

N~ 432/2006);

exc- npe311;!leHJ t:Jexi'i Baunae HWeJJ - K:aBaJlep oplleHY KH.1I3.\1· 51 pOC-ItaBiJ M,y.c;poro II CT. {mY 8m 19.08.2'006p, M 698/20'06).

A;.t:: pamo.M KOMYCb mOCb n:pl1rl)4aJlOcH, 'i 1lnYJl "lIBlfcoKonoBalKHICTb" SaCTQCOBY.lQtb ,!lO rwe311,[[eFITa 4liffJJJll:l,L[ll T'ap'l HUtOHet:r npIl Ti sirl3H<lI[eHHi OPlleH~QM_KI:U12J151pocml.Ba MyllPor.o I c:ryneHlI (YITY Bill 24.10.2006 p. Ng 900/2006). Ia me p.i.K nOTOMY "Bl'lc.oKonolliU+:HRli" PCUl1tJ:t-jB 1:16 nmnOplO.BaBC£ iacro OMJillym'l:

.!;I [leJft,lJ,e Wf Il IlTBIf BaJJllac A/laMKyC - &aBaJI e P !'lpllel;la "3a sa CJIYfIi!" 1 crynC1:IJI (YlTY Bill. 14.11.200'6 p .. N~ 958/2006);

npesft,lJ,em Xopsaril Crenau MeclI'I - KaBaJJep OpllCEIa KH1I3lI Jl.poon:aBa MYAPOro iCTyrr.eHJ[ (YnYBill24.05,.2007 p,

NQ 466/2007);

eKc;-npe3.MJ,I.eHT MaJlbTl'I Isinc Ae M apKO - xananep OMe'Hil "3a 3<iCJlym" [c11'Uerur (YITY Bi.u21.08.2007 p, NQ 7,39/2007); .npe3f1,1[ellT hpaillH UhtMOH nepecKilllaJH;,p opaene 5,lpoCllilllJl. MyapoTo 1 c:ry'J]'eWl (YIlY Bi.u- 1;2,11.2007 p .. NQ 1089/2007).

. A:rte HeB.JJ:Qll3i HaeTaB 1I11C'lelJOOBorO rrO.ITbCbKOro-n:pe_31f;C;eHT'a, i "IlQro

BJ,rco}CQl1o:sa)KfJ.i:c'I'b mill JIex .KalJlfFnJbKFl1\f" OTPIfMye: 6tuIeH mIJ.l31l 5I:p.ocJT!ma MYIlporo r ctyneHlI (YD Y nin 06. n.2007 p.

N2 1185/2007). By, He :i'Mif, He 3M.ir nd..rtbc:{'}(f!.i1 ITpOOffIfeHT o6iRTllCJI 6e3T.Rryn:iB!

TIeBHo, 33. iF-tePIliero,Ha3nBa'tOTh' "il&HOM" 'i IJOJThC1;l(brtlKiHope::Kfloepa (HllHl.Tb lie

M iJ:ticq-pa!) AEf1:{)K'ea: Bafizy - KRuarrepa O'pJJ;eB a Jl.p_<iCnaBa MY,lI;pbro V oryneHiI. O'llV niA 15.04.2008 p, J\f£.! 366/2008) .. HaoT)'T1lf.HM ~fIaHOM» cepell npocrax oMeprfUtX IIow.aCTllJlO GTaTH KaBaJrepy op.u:eHa .«3a3aC1lynl»

III cryneHIi, Hil,1l3BWlaH:HoMY i nOBHOBa:.KHOMY TIOCflY HnoHi'i B YKparHi Myu;yo Mri6)1\li (YnY niD. 07.10..2008. p. NQ908/200.8). UiKilliO, m01>li)l( taliTHeM i )I("(lBTHeM' 2008 p. TIpemmeHT BiKr01'IOigel,'Ko Bl1;!1Bn rrOHai\lleClITKa YKasiri 111'0 Hai'opoD;JKeltiia iHoaeMI(iB , BJle]l(o.uHt:rm 31m.:.: (oKpiM raaa n:ep*w, iTO He ncix) "natiaMH»

He TlfrynySaJ1li, XO'j ee pell IDIX By Jill i MiHic'IJll!, i rfOCJlll, i nO!jeCH'i KOHCYllli., 6a HBBiTb IIp)'lGlli11 IIpe-3lflleHTiB JIaT.B.ll i MaJl.bTl1 (YHY Bi.D. 08.0H008 p. - Ng· 424/2008,

Bill. 19,0.5.2008 p .. - NQ 459/2008,

oi.n 2 L05,2008 p. - NQ 465/2008, OiIl30.05.20o.8 p. - NQ 490/2008,

Bill 25.06.2008 p. - N9 582/2008,

Bill 09.07.20:08 p. - NQ 632/2008,

Bill 22.07.2008 p. - N2 657/2lJ08,

Bill 25.07..2008 p, - N2 669/2008, 610/2008, BiD. 20.08.2008 p. - N2 7.52/2008, BiLl.09,.09.2008 p. - N2 812/2068).

Ha llill.MiHY BiD, n9JJbChKOro MIlTlUI i SlIlOHCblWT'O .D:!1UJIOM3Ta,. "rraHOM" ae BH31:la.rn:l uaroponxeaoro palIillle MyaM.Mapa

Allb- K~Macpi* - J1i!l;lIpa Benrui.Ul .

Bepecireao! Pe'.BOJfI{)UH, IIOJU(QllfiI1Ka". Bria, Hexai-l Ele)lTQMH:HJ1.J1isii1obKllii. peeemouieuep He 9.l'ipa*aeThC,lI- Bin oTp.}tMat;l".0plle;H Bornaaa XMeJIbHlfI\bKoro Biftpa3Y IC'I'.yneHlI., !!la1).f Haro]1l0!.l.l<YfOTb;, asarani-ro, IIOClll.nOBHO, nomm~JO'!l1 3

1 IT cTyneH)J., j TO name rpOi\faWlJ-l YKpaiHI1 (y BCJJ.KO;MY pari, taxnanucano B 0P:.il.ellGbKOMY Craryri). llMT.o II sanacaaxax

CeKpera_piary Il peJH.lLe,HT(I cidl'l'lJ}!J1 !fOil sarracn OPD.eIiia "3a aaCJ1yJ'ti" I cTyrrelHI, 'HI '[0 n:OJ1KO.BHHK KaIUla<jJi CXbTiB Orp1fM.a1'H eyre alliCbK'OBY HaropOJJ;Y?** BYJl@MO cneniearnca, IIIO Yx;paTaaHe HanOJIRr<ir.UMe aa onnari nbX0]XIH JlJifn.apn -op:Uefla Eor:aaH<1 XMeJ1bHHUDKO[,{) MyaMMapa ARb- KaruIaipi (J-Iexaiirib1I0H)I(J]'J)b Annax i:ioro ilWTTlI!), xd"! ra K(I oYMHa ITO 'lem i1 n e pe.[6 auesa CraTyroM YKpaiRCbKOIO oplien<l

(ue Q<lemlllBe i He 3a:a%,lr1'l ;!IOp.e\llIlI 3an03HIJeHHlI si Graryry qwaHUY3hKor6 opneua Ilosecaoto JIllrirlHY).

Bln,llOCHO 3p03YMilla iliLIcyrHkTh snopory "BOrb B!1COKOflOBaJKHicTh DaR. .. ~, KOJJ}! i1;uen;cll npo Bi,rr,:Jffil"!effiHl. ~ep)l(aBHoro cexpera pH CSSlTOrQ npecril.rry Kap)J.l'lR ana TapaisioBeprorre (Yffi''Bi;lI21.0§·.2G08 p.

NQ 465/2008). Me tl,ep)I(f1BHIDi ceKperril.p

(08., HaniTh Csarorc llpeCTOJry!) ~ nee 1IG TaKll He roJlOSJ .Il.eplKBB1I1 to:lK. Bi,ij3Ha'IellEl5l MOHceH.lJi.opll. EepT0He OgUeHOM KHJl3.H_ HpoCJIaBa My.uporo [ cryneHg JlK0Ch He 3OBci:M einnosinae BIfMorilM CTaryry HaropoJlH ...

He 3axO'iiJJ!1 Bi13HaTH "nauoa" i KanaJ1epa· op.ueH<l KH.lI:llI BPOOJlflBJ MYllporo 1 CT. ~l1.oro 8MCOKonODa>KJ-liCTh lnbxaMa Arli€Ba", rrpe311,lleHTa A3ep6aH.!J;;KBHY (yny Bi.n 19.05,2008 p. ]\I! 458/2008)..'

MOXI:IJ oyno 6 BHCJlOllBT}l I1060IOllaHHlI, lll.\1 "naHa~U1" ilpe3HlleHT YKpa'im! QCTaRHi. M.icHui BIi3HRe name nonaxia 'l.li JLlIol:luill, TIl HaropOll)l(CHlIJl 'le.pBlliI-)KO.BJ'JiJ_! 2008 p .. Il03B0J1}1I{lTb :B1Ul1Q4HTH.IlP o6paHQro KOJIa "nauscrna" we J1a.TMJlIi:B, yropina ta MaJlhTiHU,iB, a,lUCe nlle3fJllCHTH Ilareii - Banaic 3arneRc (YJIY OiD; 25.06.:z008p.

N2 581/2008), YropwllHfI - Jlacno lliOHOM (YilY BiA 07.07.2008 p, M! 627/2008) 'fa

M aJlbTII - ED,B_il..pll !DeRex A;naMi (YIIY Bill 09..07 .. 2008 p. J-w 6-31/2008), Kpill,f op.neHa KfilISH5IPOe,J]&'BIi MY)l;poro 1. GryneH!l, 6_yml YIl.OCTOEHi M;afuKe nO.BHer!,) ll)KeHT)JJ;~fe.HCliKOro .H<\601'Y TI1TYJliJJ

("Horo B'I1:COKOnOB-llXHic'1'b. nan ... ") .. H" ,Qo;rJ;aqy, .upy:lKIDIa .naTBiHcJ>KQro npesnnesra

• MynMMnp ~<bi (An ... Kw!a(~i)- ne 9l')lIa,.J['pmo, "ij1'1!drii~" l AlJ,Milli~u[j l'lJl T\' C."J!I)'rupia;yJ npC .. lilj<lflt a YtNitm, Jl]);ff"WTe~1tC!JWO .ua])QHa I',oy;!ph!! [11,0" <DaJI,Il'<ilCll.l!8 ilA1<U)'lliIJIll lot pi3H~~~Hi"HiJ"o: "~'J)"H9M (JlMOlj~"R~o,i" jYlTY "iIll3.(j6.1994:p. N\ 30'ljil4). "liap"""," <Da.~'ll. .. (j)e'ii"Qr.I. (mY ;'\11 '4j:,05.19!18 p. Ni 497/iJ8'TI1 Eli! 15.11.2001p; M W18)11l0ij. "oc"!Onr~ J[ 6'poH",,,,,,lTInyn iY""i n ~ItnOHTII "iJ\.I),[I!l.200l p. N! 8«4/2007 azarani '110 IjIlryPY"on. UiiiaBu. ",,0. "~R(lm"I0' 'q,pll" " EJzy;p,~,o""j(oH <D1iIrb1l,.-w..JtfWM Hell"aHo88B·,!I[{) •. ea a )'Kpai1fC1K1lX 1lp"''';lIemiB - "ODin> rl. xro h"'II!'1l"' '~oro OOP""OM! npil'l' ..• """,ificbKl!ii Kll"'IiI,p.OPi'~", .• ".",d[p""JHU'" MYll[l(iro Vet; "n,"" E_"[l(inup.m\''''l't O:rra ~PII [,:QcG'jopr :roepir "]I"CT'.')' ;\~H'"" 'ru""'>'UY5li(18.G6120m p,M SMJZOO7. IlIO e cu\1l.· '~.HI{~M G<l<ltiieTe~!IO.r" JOOln·~~""m'l}"'in .

* Jh[~ili..1lo Riii1::Ltq?IU:l~ Sl,ujHilK.t·HKi np:~Hs~eH~ lUlllU= rI?PMW;HaM YKpaj'Hu! flD1KflB.HI·H::..K?flJI,rUPJ []~pefrnfl81 ~~eR~br 1!.i..u_I1(l~~:H.llI:HT'J Y360", IOTlU1Y IClmMl" KopjMO ..... Toil O,P""l'J!P 1.1""" " OmlH' neHb - '17 ",,,roro 19\)8 p.-mp"'MaTil opues KHa3 .. J1.poc.,. .... M YlIPOro I cr. \":m b":lII,"lIy 1i.O~"';mll' i mJ.ilio,-~"}' AU.""ti",,") ra "fMeILI!}, oo[,lic."ll1IbH), sfipgl9' (" .. J~iUH."j"LAw.«-6.1t; y.ipiJl~~lul, oni.lI<'6iTHl)iI,l'Sa') Ha 1l"~~qi>HlTo:(. Ma~MO McrHjl~I{O"ell: illo,elll utA lTP""W"H.T .onHoMo~.lm IQ"OTf!'I~ro".l\Il; .u.,.,:bIloHi f!aro'Jl<jA!! Yl<]!ail!lqMiIY ~ R!L'I - ""HO ocY00J!"'l JJlKOHWfB"c:J1lY). TIl lll .. n:saClIYrH y,,,,lll,HeHJlI )l,p)')Ii.on.IlBox H'POiliB B\IlMirr,,,; .OOl'lleoam.Ho", 3liPOS1<l (!!!),

114 HYMi3.M.8T.ll.x.ai Tall.eplI'TIIK3

• A I I P " CT. K A I

Jl iJl ira 3aTJlepe OTPM.MaJ1Cl OptleH iCHamID OJI1,nl [ CT. (YIIY Bi.n. 25.06,2008 p .. !\~. 582/2008.) - neane, ~oG He Bm<IYSaJ1a mlCKOMqJOPTY rrop)""'! 3 APy:JKI'f.FIOIO 1IPPIlJJ;e.lITaJhITBI1 .i wnen:cbMro

KopOJfeBOlO ... He OMMHyltB aHaJlori\rna fmropO}lB j Mepi ¢eHex A.rI.aMi (YOY BLrI. 09.07.2008 p, Ne 632/2(08). qO'M,Y He BID,3Ha'!l'!Jrn )jpYJKlilHY J1aCJLO IIlOJ;l!OMI1, S ITpl1.HJUIIl.i, 3pO 3YM.iJJO - yropChJ(l1ii npe:rl1.ll:eHT sasiraa .110 KI1f:BS 01!l1H. OqeS!'Ul:HU, ru<6H upaixaa.a IIPJ'lKlU'fOro, '10.B He! OOO.B'H3KOBO 6 3HaiilIlJlflCIJ ~3.acllYTf(·Sl;leCIGI» y «npy*6y-crrillPo6iTHllUTJ301>, i, I[K MiHi.MYM, oplleH3 KHJlTIiHi OJlbHl [cryneilll. ifl 6yno He OM.I:lliY'l'H ..•

3Mme Ka3<'lTH. Jl[o$parMemaIJHe, aenocsiaoene, C1I01'BQpeHe i Henope'lHe 3flCTOCYBUH.lliI oJqle:l.nrx HOpM Mlitmapo)lHoro n.HIDJ:O.MaT11.'fHOrn n;pciTOKQn:y (a 'TaG-TIHIi urryJliB) KDMTIpOMeTjle YKpa!Erc1>10' mi:ropOAHY cFlcreMy i JIep':fGmHY llil<u\y13 uUrmzy. B)lG111<lHlli! "lK san 0 n ruum:.BO - B B·i 'IJ1T[B l1Xnrry.rris llITKJT!o'ilRti . .Il;JUI iHoseMlllJ3, )IK11:M llllGoKi HaropO.Ql1 Ylq)aIlll! p03Aa!OTbCll sanIp'fYaJl.bHe "3Mili;FtSHflJl- YKP iTIJreHHll ilPYJK6wcmllpo5imI1UTBa", d6'E".KTIlllHO .,il:eBi:I1lhBye )lq)a'l'HC1K1 OPACHI1 y cycniJlliHiil 0BllIoMoCTi i 06Pl:l)KilE HaJJIHX crriSBiT1TIlSl'l H'KiB, marx:la pearan i aaonyrn HaropOll)Kj'lOTb Blepa/.\' CJqJlO, T~ H rnry:rm ~rn He Ii Q,lIiJrnrO'1' b.

Bapro :lJlepHynl yBBlY aa .IlocBill POCIRCbKOi <'PeD,epat.r,ii: HaroPOIl$.CHHll npeJl1ACHIlB IPpmwjj, Kaaaxcrany ra Y36elGlcTaHY OOU.1uJm;ICH Be3 JTI1,lJ;ICl1 npo "recrron" '111 uDE>ICoKon;pelloc:(Q,IlH1'eJII>OTl3", ra M niena 1998 p. iH03CMHID:: JfiI{epillllmrm:Mlf. naropo.ll<lMl'l Pocii:tCbKOi ¢eJmpaWI rrpa]("TWlHO Ire Dm3Ha'laro'l'b. Harni niUFll'llIO-cxj.a;Hi oyci.IIH DlImKafOTb ea MO:1QOO!C nill:ma"lam fr103eMIlllX npeSltll,t'lHTiB i Op.AeHOM "3a 3aCllynl nepea EaTbKimUl1HoK)" n eryneas (OJlCKC!l"EIAP JIYKalUeMKO, 2001 p.), Gil HfJBITbMe.u,arIl.lID TIYllullm (Tap'nl1urofL.eH, 2007 p.) furuJ.o JK

J] poal:li:l1li:JYll<Ll'J1 peecrp xaaaaepis B1fllJ,l1X YKpail:lCbKI1X opjl.enin (Cuo6oJl;11 ra KHlf3H 5rPOcnaBll My;uporo J C'\'.),.TO CKJIa.r:r.a€'l'WH npIDKeMJ{lI', 1II0 HesaJl61CHY YKParny HaM p036Y.IIOBYJOTb iHQ3ffM'Hi KopOJIi TIl npe3l1.lIeHTH'

Ili,ueY1>10BYlOqU llHaJlbmryJlbHOJ "leXapAH B yKpaill.CbKiJll:1aropo;ll"J:I:LM cnpaai, XO'leTIiC·ll_ BJ1CJlQJHITlinepeKOH8H1:rn: l:IexaH "SJ1CQKOnOBIDKf:lc.rraHCTBo" (y scix MOlKlU1BHX napiaujm:.) iCHYe. B Mi.)lQ{eplKllBElOM:y ,ll,flllJlOM!lTff<IlLOMY JIll.cryBaHHi (ITK~, Jpeooo!O, M8JlO xoro uiJcaBm:b) IJ:I:\ II nceIl.llOe~j:fRMX KJkUiopneHax, a B HarOpO,lutift npal<:T1Uli }leMOKparH'IHoi" YKPalHl!! 3anOmV.L[IfBi npe;mxarn H THryl1H He.IIOpe'lHi!

Bi)J;3HaKa npesnnenra YKpa"HH - Op,lJ;eH Bomana XMeJlbUHUbKOrO

TpeTB naropona He33J1elKHOi YKpaiHU:

. . .. ~-

BI,ll Bm3HaKB,l1;O ,lleplKaBHOI naropoza

(1995-2005 pp.)

BOJlOA.'1MHP l\a.HfpeHI(O (.1<'1l.s) Ce9riH "HUHII' (nOIlTaSO)

B OCIIO~y donoi ny6J1i"a~ii.noKJIaiJello apxi'6Hi MotnepiaJIu ma ocouucmi OoCJIiOJKelf/fn o6mopi6.

YrrePIDI:} illeR) rrpo ReooxilIflim

. 311CHY:B<IHHfl op,[!.cHa BOr;r;ll:l.ll

XMenbHHl.l,hKOrO 311n.ponoHY.BBB 03. 05.1994 f. H<I aaeiaaani OprKoMLTer.y J [Jin,rarOBKl1

TIl rrpO.BellllHfIJ] saxonis, :J]pI1CIDI'teHl1J( 50-pi'14Io BH3BOJIeIUW Yq>arnl1 BLrI HlMellhKHX 3arap6B.I1Kin, rOJlOB<] PaIlli OPHIHi3a:u;iil lleregaHill YK]l.a"irm, r'tlH6paJ! apMilluaH [epaCMMOD, CXUaJIeHHil Opn::oMil't:>TOM

uiei inei nano [] PIU;iA. FW(i opraHi3auill BerepaHIB YKPalHH 16.05..1 994 p. 3BepHyrllCfl 110 BepxoBl:101PlI,ll;l1 Ykpahm3 I1POXiijll!JIJI1 33Cl:lYB3TH o.p.!JeH6orJ{3j{aXMen:h.HIDJ.h~oro )))UI HafOp.OmKeHlilSl niffChKOllOC.rryJKQOBUia. lllHCllK'OBflX \laCTIUi., Kopa6Jljll, 3'€,lW3Hb, 06'€)IElfllib;36poi:tflll)( ClOl YKpaifl1'l 33 xopo6piCTb,. MY'f(HiCTb,BIl}!1lJ!eRi rrpl1·3ax.!1!c1'i Yk1!a'iHH, UaeplKaB.Hm iarepecia, Y ToIl C3MI:m.aeJ:tbJ1JlCr j npOXaHl:HlM ninrpHMam rril01YJWi!rn Pa,il,ll opTlllli3tWlli BeTeP3HiB YkpaiRfll:l;po .saTBep.1J)Ke.I:IWi OPAeHS

]:;OTJl.ftH3 XMeJThmmbKOJ;'O (iYJIO uanpaaseao Hpe3ffilemry YKpai"A1'I JleoHi.a;y Kp3a<IYKY. .no ;rrnCT3IlPJJ;3narrJlCll nj,urOTOB.rrai B~repaAa~m npoercrnOJl.OJl('eHHll oWJ,eH<.l! 60ra3[f3 X,\IIeJIbH;ffUhKOro ra eCIDJ MM!OlfKy OP.IIt:Ru, BT:lKOHm-rnJ:t KOJIbOpoBHMli oniIlUl'lMll. TIiorur ll]oMicR'lli oro 3B0J1iKal:IHll. Ge.KpI!T3 p ia'roM BepxoBHoIPa.l\1I YKpatElJLKJIOIlOT<1HH!l: se:repaIDB GYM niwrpaIDI eHD 11.0. Bi.rr;niny H3roPMA.a;"iiHiCTpa~ii Ilpeauneara YJ,.'PaiIDl. Ucii BiJmill 3_11: Tp3Bl1Jlal<T1flmO Hill po6ory '£jail o6p6GKOlO npdeKTY CT31Yl1' op.Il,eH.ai CTSdpeHl:IJI3p!lJKin 0PileHC.bK[if)( 3HaKi{l.

IIepllJIfH B2(p i a lIT npoe'KTY CTa1')'Ty 0 p!leH3 Bornaea XMeJrbHflII.bKoro ninTO'T"OBJleliO 24.05.1994 p. TpfUl[ULlll1. "lac BiH nOfOj()f()lBlillOfl 3 BerepllHCbKl1M.l1 opraHiJaJiliIM.l1 .i sa ixn:iMIl np 0 IJOJ.l1l.J.iH:MI1)lP HbO ro 6 Y}l1l ,B KIllO'le.Hi rrillhll\ llJUI HaropOJ);}Ke.HRX OpJleHOM, 30KpeMli rrpaBO !fa: fie3KOl!lTOBHlfKl1POi3.uy MiCE>KOM}I npKMjcbKOMY aBTO-']':;l eJIe~OlpaHcnopTi; tKOpO'leHIfll' 3aralTb.HOro TPYAonoro C'J'a)!(Y

aa JU;apoKFI npH nl1xOlIj aa nt)H C jlO;. }J.8 orplfM<lH:Hlt,!lQf).aTKOIlQi nencil Y P03M'ipj

rr' HTJ1 Bi,[IcpTIds Bi,!J..<l.trllJlhl:l\Cll cy~m rrcHcii". I1p;.QTe y 1994 p, <Jepe) TIpe3Ji1l1eflTCbKLElYloopJil opnea.Bemaaa XMeJIbl\Jf.LJ;hKQfO ~aTBepWKeHo He QYJlO. no iAei:3aCHYBaflH.l! HpD,eHa llOBCPHYJIVlCiI. TillbKFI Y ci'fJ:l:i.1995 p,

TIPHIlO,llO.MMII3aCHYaaHH>I 0pJl,elia lilor.IIafla X'MeJlbH~KOrO 6YE IlI:!Cryn TJpeSl1AeRTa YKpaiHII JlooHi.ua KY'IMl'l HIl saciLLaHH:i OprKOMir~TY 3 nmrOTOIlIGl j npOBen.ea:ml. saxo)!iBnpHC.B:lJ'lCHFlX

.50-ii. PitJ:l:UlUi UepeMOI1t Ha,lLIfiMeQ'lmIolO,

Iia !f!{OMY sis ,06rpYl:l"ryJlilll Heo.6xiLLIl.iCTh 3aCHYBaHlilI J) YKPruHi OMefla Dorma X!JeJlliHlmhKo:ro. llPHPO)l.1:lo, 'lllemt OPIKOMil'ery HWPlfMaJlH .Mom nponesaniio. BPSXOBYJO'lli, W,OSliCl-ryBaHlill Aep)K[BIHIX .tmrOpotJ. EKOHCTIflYUtWHOlO ROPMOlO _BepxoBHol Pfl,ItM. YKPalIDI", 3 nponosKDiero npe SliCH)'Ilal:fHH opaeua BOr):(aJra XMeJIW£I1I(l>KOrO 25 .04. 1995 p.OJrHO'lBCl:lO ilO I1pe311;nCH1Xl YKPEIIlt:Jil;l rrpoxaHHl!M npo saCB.YSillUUl BWRllllli npe,:nmfi8:ra Y.Kpalfm ~ Op)l¢:H3 Bomaaa.XlIieJThflli[{b1\.oro 3SepTaIQThCII Biue-npcM'ep-Mltricrp YJqlaif£11 1. Kypac,

HYMiBMaTll~.a 1 <l'aJlepHct·nu 151

:KOMaWly~q Hf\UioH1UIhROl TIlap'[(u YJ<pa1HJf R:HflPM-;!Jefi're"Ham mapiliJ 8. Ky,xapeQb, ronona KO~l.i'l'eTY YKPalHcJ>I,w'ic.Ilbncrt yqBcH11KlB .BiJ1:Fn:l: B. EaKYIIDl'H, ronoaa Pa.n:1f opr<i.l:IDaulli serepania YJ(l2alllli 1. ThpaCl'IM.os; 26.04.1995 p, ~ ronoila BceYKpallic6Koi Cl1UUG1 ·.npoGBiTa» n. MOll'laH. 26 KaLTIDl BepxoBH8 Pau:a YKpaiHllp,O,3rmlHYJl 3 ULO npOnCl3.IDJ,i)p. Ionoea KOMicu BepXOBI;IOr_pa,n1l YKj113IHM 3 I11fT<lHliKjlITbTYPIl 13 A)'XOllROcri M .. K:.dci.B

Y cBoiJj norrosin; IlBn.TIOlll'UTllHY OlliHKY'3!l .uaHlOO'f 16.02.l995 p. JIeoHiao..'\t K'y'IM0iO 3IITsepmKi;!i=li 1l0KYMeJ-lHLMIi( eraryry Op.ueHB

TB ftQro 306p!CKeHHll. 27 KB1THfI ~ rOJlOBB CJJ~116e3JfelG:l Ykp:fi1:!}l B. Mar(iKoB, ronoaa KOMiti13 nut;lflh Kyll]{rypJ<1 'fa JlYXOBHOCTI' Bepxcaaol P!l!l11 YRpail1ft M. Kccia, MifliCTp BHYTpimJ:rix:crrpaa YKpaIIill B.. PBIl'ieR1W, rellepa.rrbrotl:i n!:!peKT@'PRauioHaJIIiI:lOI KOcMi<UlOi arermii YKpai'HllllPl'l J(a6rneTI Misicrpia YKpai"l{H O. Heron:!t Y ~t.i CaMHM DJlFlh BepxolliiaPana YKp·al.Ffll yxBfl1lliUl<I 1l0CTaH01ly npOJaCHYDaHH!l:OPllelfa .6oflIaJ-rn XJ.leJfliliMll,bKOro TPbOxcryrre1fiB. KOllucu 3 nH'faRb KjlJlhTYPI1 i )JyX.OBHocri BePXOBHOi Pa,IJJ1 YKpai'IDt'oYJlO lI.OpyqeHo nQntiri1 BepXOBH1H

Pani sa Jamep)l;)KeHHJI eCKiJ, OnJ1t:aHH5fTIl craryr opaena, h(}B'H3aSlilll]x:3 ,niJd'Il1M pa,ll,.lIHCbKm.r op;u.eH OM' auanorem 01 mialll'l raa .IlP8XyllinlHl1M lTporr03Ji1Qiil H8p<i,llHl'lx:nenYTaTI1I YKpaifH'f. 28 KBiTFlll ~ Mil{iorp oooPOH11

YKpa1HH' B. illM<lPOB, roJlOBa;:(ep*,oomoro

KOM ireiy 30XOPORl1 ,[\ep:KaDHOrO KOP,!!OEI.Y YJ<paii'm' reHepaJ'J.ITOJlJ(OBHIlK B. BaHHHX 'J'aKO:K no,n.a.rrn. cool' KIl0110r<lHlUJ. nit:ml11Jl11liJJIl1X #6a'FdJlm» Y BepXOnHll1 Pani YKPalHI13 mITRHH>r 3a.TBep,lllKeHtill opnena Bornana XMe,JIhIDI!l.bKoro npe3MelIT YKpallil'! 03.05.199-5 p. Blf.Ilaf YKa3,344/95 «Hpo 3aCH)lBaHHJI nin3HaKl1 Ilpenmerrra Ylq1alRI1 opneua oor.naH8 XMeJlbHJilUbKOrO TPhOX cryrreHID».

B'YKa3i ii.WJlOCR: "BpaxOBYJO<fI1 icropantre 3Ha"leHH>I rrepeMorn Ha.n: 4)aUII13MOM y BemncitI BirrrmlHllHi.~ UiJ.tHi 1941 ~ 1945 pp. Bpaxo.BYJO<rn monorauna Miaioreperaa OOOPOIDI Ykpailm:, Minlcrepctsa

fmYTpiruHix cnpaa YKpalllll, ,UepiKaBlmro KO.l1ITery Y cnpasax ox~pO!rn nepxasuoru KOpn:OH.y YkpaLHH; CJJYXOH 6e3[[eKH

YKPalllli, Hauionamuei rBilP'IiLi YKpaiHI1,

'tHCJl e aai saep H eHHlI BerepaHchKlfx, iliIDllX rpOMa]lChKID:.opJ1aHiJauHi, OKpeMfI.X rpOMll.!lIDf 3 npVl:BgJIY 3a.CtIYBaHRll ogn:eHa BOr,ll.aRa 'XI-.leJIhlmUbKO.J;O j 3riD;HO no nyHK1y 9-'2 erarri 114-5 Ka.HcHI1)'uii" YJqlaiHIf, fHroraHOBJ1li!O:

1. 3acHyuaTtl3Jfa.K Ilpeaanenra YKpa~H}j «QpAef) Bomasa XMeJI];HlU{hl'H)roP (p.ruri ~ op.!\eH DQ:r;!l.afJ3 XM€JJb,lfHUbKOro)

I, 2, 3 cTyueHjB.

2, 3aTB¢PJUl11f Crsryr ta ormeaaua opn;ella BOr.ll.aJ·la,xM.em.HllijhKOTO 1 , 2, J QTYTIeHia (,lIOlJ;IDPThCH). (0 peezr-ecxls BiA3l-Im ilpeaifji,eHr<1 YKpalmi !!Op.c;im SOr.tlaHa :)(MeJr6Hllll,hKerO», nl1KOHal:illi1 OJIeK'coiO Pyn:eHKO,3aTaepAxeHo 03.05.1995 p .. rOllOB(,I16 KoMiciinepJKilB:H1tX:HarOpolI. YKpamU IipR IIpe3M,11eHTi YKpMHJf ,uM>fTp0M Til6a!{Hm(OM),

1, Ka6iHeryMiHic'rpiB Ytpa1:rl,H npouecra (j;liJraHCOnl',\ TIl M:ilrepiarr!>He saoe3neqemUl BIITOTOJ3!lt:HfUl saaxia opiIeitaEor!laJ:fa XMeJlbHHlll>Kdro ra o(;1IleHCbKIIX KfI][;KO[C

4.11ep)K8Bll.OMY KOMite-.)1 YKj),ailm 3pi$iCHl1X, !lopOrOIlllrHl'IX MeTa.Tl:lB i noporiJUiHHOto .K.:1M~eHiO opraHi3yaaTM Ill'ITbroBlleHHJl'OpJIeH<1 Bornane XMeJJhflliUhKoro» .

P03pb6m01D'lli 'ecKi3 op.neHa Bornana XMejThlffiUliKOrQ, XY!lQlKHHJ< OJreKc3 PyneJlKO BRKopllcTaB 'Fre .fIF!UIe,YKpaiifthKjl, a'iJ S'arillIhHocBrTOBY rpfI1Il'IuiKlJJo5yrroBH

o Il,[\OH Ch KfIX :m a'id.B311HKQjJll.cr.a1fF.l3l1>1 clfMBom<£HlIx 306pIDKem Til repansnrsnnx cpiryp.

Xy)10)!(HliK B3>1n sa OCH(illY 306pa5KeHH.ll rep6a «A6IlilHK!> rerbMaFla'EorllaHB XMenbHTflLhKoro. 3fiilK CKJ:mrr.iuOTbC1l3 Te~mo-4eplloHOro xosansxoro xpecra

3 p03rrrnpeIDlMlt KiHIL>J~, Mi.lK f1:1OlMI1 .B.IlX.OIDlTh lI,Ba CXpemeHHX Me'lB r.iiCrpflMll norbpn. £lj( CJJ:Mi30J1'fecTj, CWll1 TlJ MYlKHOcri, CTIa]lKOBOCti pamOllIo6neCTi 3axHCHKKLB pinHoI3e~uti. no cepe.1lruti 3HaKa, Y Kont xosroro MeTaJ1Y, 06paMJleHoro SiHkoM b .Il.y6osoro mW'I'll, JOOp3lKeHlUl repaJ1h)lH<JHO! ijlirypj{ «A6.nilHK» ~ repfia reThM'aHa Bornaua XM enbHl1 Il;1iIWro. J1POM€Hi 3ipKH, JJpyxKJI xpecra, ,Melli, BiHOK n030JIO'reHi, repaJTh.ll.H'lli3 \Ii i rypa «A51la liX» ~ 3 )KO nroi ra 6in 0 Y eM an i. Bci 300Pa::KeHHfI pe1lli€[lHi.

Opp,eH 6or;n.a1:l'1l XMeJI:M:IlfUbKOro eras rrepuroio YKpatHCIiKDJO HaropO)l,olQ, nio M.se l'QIl cryrrel:l:i. 3HaKil opaeua l ra Il eryneaia MaID! BI1TOTOBJl.IImCfI ai cpiQna, npore uacnpasni npY':Iem I-lllroPO)l,H nCTepaHaM BI:lTOTOllJIeHi 3 HeihIDIH5epy .I!K'.i 11l CTYl1iHh" Haroponn.l TIl n CTyneH>J,. npWJH:B'feJ-ri)1..fl!l npy!leHH5! npe)Jprft:BH)LKa"1 apMli i C!1;I10BMX CTPYK'I)'P,BlItol'OBn)lJUlCg i3 cpi6JJa. OPll(}HCbKi 3HaKll Ma:lOl'l> n'.fIThpi;nlO.BMiB,. HID Bi;npj3)f)IIDTbCH QDJ.fEl. siD; O)llLOro 3011Hirnffi~f SlUJUI.lIOM i PQ3MipaMH. OpAeHchKi ;maKIi aru:OTOI;IJlliJI.I'I:CH Hit. 'lontphOx nianpaeacrsax YKpaiHn:

1. Daj'lKfJOTIIO-MOBenL1[ff.lI!lip HEY

(sa 3f1aKY OPlleHa 31'l'aXO).l;UTbCf[ !foro lOleliMO). \CFIYElllMp,!3r{OBIl):(H HaropOil ~ 1'a1< ~BaHHit 9paHHiit» ra «ni3Hi.i1p Mit M.oHeTHI1'!1' ,ll,BlP

lllillYCIGlB }I aroponn ri.uh KJt ia joJio'leElIfllf SiHKOM, .smi lliJUIOBi,n:aIQ'l'b onucy op,[{eJta

I Icryn:eFlH , 3<1 BJ{KJlIO'reHlf)JJIl MaTepiarry, 3 RICOrD J:ioro.BIfKOHaHO, P03MipH opnesa, W;O mmyCK<rBCJl MdllerHl1M ,n]OPOM Yi<paiHll, - sa npoMeHHMIJ xpecta46x46 MM,.Bill. PYKO)]1KH 110 RiCTP5!· Me'l.i! 56x56lii'M, 1Iia.m13oH1liJJ:oMfiX aBTOp;lM BllTOTOllJl.eH]IX.oplleHChKfIX aaaxia no FloMepax: 157~12492, 24929~27306, 30708,. 32512; J 31 S37~ 13[689 (peaepc 6e3 rmomanox rIin KJletiMoi HOMep). 53873~8066 (H8peJ3epci e ml"owa.uxa ni.Jr KJleJjMO j HO.Mep).

2. PO!3MipR OPAtl:Ra, JnmymeFiOro K~iBcbJlliM lODeJlipl:I:H:M 3a:BO!lOM

~ YKpaiHCbKi 1olleJtipM~)- no IlpOMel:UlX xpecra 45,5.l<45,5Mt.1, BiD. PYKOilTK11110

siorpn Metra 57'1-57 MM. ~iana301:1 BmOMJiX ·lillTOpaM Bl'lTDtOll1felIlilX o plIeI:ICb.Klli: 3HaKiBJa:

HOlilepaMll: 27835-<2.9055, 32477

3. J]611iBCblGllf IDBeJI.ipHlrn: saeon (na 3HaKY 0Pile1l33HaXOlllilThCfI j;\nrO' KJ]elrMo). Posaipa Op.nei;la, IUO: mmYC:KaBCfI UI'IM riinnpf1EMCTB.OM, -110 npO],le]ID xpecra 47J!:47 MM. Bill; PYKOflTKIJ,lIO. BJ:cT))n M.e'la 56x56 MM. LUilna30H Bi;QOl'ltl1X'aBTOpaM IlJ1TOroBnel:!1lX OP,!!eHCbKIlX 3RaKiB sa IfOMepaMJI: ;194, 16596~2Jl92.

4. <PipMa ~repOiIh.Il;Mai1crep"'(Ha. 3HBKy op.1l.eHa .3IiaXO;l\]1.TbCn Ii KlIe:tIMO) , P03Mipil

o PlliOH a, IlJ,O BI1TIycKfle lJ,lI ¢ipMa, - no npOMeRID: XpeC1'8 46:;<46 "Mlli. Bill PYKO>lTKH

no llicrp>J Me,qa 59x59 MM. )lianaJOH ai.noMHX llmopaM uuroTOl3JleJ-HlX OPAeRchKl'lx aaaxia sa HOMepru.m.: 3360.8-40777.

Ilepnre HaropOlI)KeaElJl B.Ur/3HaKofO ITpe3H):1e'HT<1 YKpalt:rn op,neHOM Bor,1l.rum XMeiIhH11UhKoro In cryneHll 3rinH0.3 YKilJOM flpeaM,lleHTIl YKpalliH llin 07.0.5:[995 p,

NQ 349/95 6yno rrpl1YpoQeHO AO 50-piqIJ:l! Ilepeaors ail 3HaK BJUaHyailHHII paruoro nOJIBIUY 1'3. l'PY1l.0.BOI Jl,06Jfevri, aa aKTlill}{Y .c;UrJlJ>HicTh y ue:repaHC1>KOMY pyei Til Y 3B'JI3r<y .3 SO-piq'\l)lM Ilepexorx,

BpY'leHIDT rrepmax ua ro pO.J], ,[Ie.B' I!TK rpOMIl,!I,lIHaM lliA6YllOCJl y CBl!TKOBm o6cTIIHonui y TOci OaMl!il: .neHh &A;:nMllricrpauiY ITpe-3J1.neHTa YKparIDI.

BpY'leHHR 3H3KiBBi,n6yaarrocn B an¢laBiTHOMY nopfln:KY. 3HaK.3 NQ I 6yno BpyqeHO DlpOlO COIlianicTl1'J.f1oi' Ilpaui, nOllHOMY K,aRarrepy Op.ll.eHa. Cnalm Benrsxo MaKCaMY KOCl'$fHTIfHOBl1'lY; 3Hal(3 NQ 2 ~ Bpyqel:LQ toJIOBi P{l,ll,11 QpraHi3aum serepanta Y!<pai'im, reaepany apMiifepac11M\')BY lBaay OneKC3MPOSI1'1.y. 3BaK',3N13 ~ repOlO P<),IlJIHCbKOro CoK)3Y, l(J]eHY KOMlciiy cnpasa» xnmmraixn a pTI:I3aR BeJlllKdi BiT'IJl3HlII:Loi' uimrn 1941~1945,pp. npJ{Hpe3f1.ll,i1 BepXOBH911il P~H YK]laiirn K.BHTHHC!;1COMY B'JI'leCJla:BY AHl'OHOBIf'!y. 3RaJl' 3" NQ 4- repolD

116 HYJlli3!tarHKa

q. a. n e· p 11. C' T H .r a

IPAJIEPHCTMK

.1

OpQeuBozOo'llQ Ml!llbHUf{IiKOZO m cmyneRR "pOHlliii"(a) /110, "nouiii"(6), IJJlzomot'J.i1t!1luii lia.lJI(JlonIllO~JIOHJ!/tl/l1l,M 08opOMm;y

OpOeu Bowaua XMe4b11UU,bKOW lJJcmynt!llJl, 6uzomO{J!lelluii lftJi8CbICIJ.M 108I!11ip.lIIJ.M la8000M '~YttPQiJlJ1bKi 1O.8Uipu·~

IGteiiAto MOHemHOWOooPY HEY

OpdeH DozOaHa XM&1bHUJ{II"OZO IDcmyne.H/l,. 6UltJm08lleHUU ljJiPMOIO "fepoAbdMoiicmep"

OpoeH EozOQIlQ XM£iI.bHUf{bKOlO I11 cmynellJI, 8UzomOfMe.Huii Jh,si8Cb./(UM .1081!AjpllllM. 3Q8000M

<l!UICPUCTII.ll 111

CO.lJ;ianicnl'luol' [] p'anj, 3E1.BiJ:IyBa'Illi KlICP!:JIPI'f XapKiBChKO ro ,IIeJi'iKBilffO rei ~te,II,WlliorO yEiBepC1Hery Marrilin!06osi Tpo:m:Mi]Hi, 3naK 3 )\& 5 - .l{Bl'l i fepOlo Pil;UIIHcbKoro COIOlY MonOA'16M}' OItetcsHAp.y nJaTOlUl':IY, 3HaK J Ng .6 - .IUIi\li fepOiO PMIDlCbiW[Q Comy, roaeai Pan~1 Be'repBH:iB - fepoill PaAllHCbKOro GOIQ.1y i rlO'lfHL1X lCaBarrepi_lf Op.uella C.I1!IIlH He1l6alf11Y AH.aT011ilO KOCTillI1'l1HOBI1'IY. 3BElX 3 NQ 7 (]Y)lOBR)"-leHO ,!I;si.qj repolD PMIIHCbKQfO COl03Y, saqymHIKY HS'IIDTbJ-Il'IKa paxenrax SittCh;K TIl apnmepii OpIUCSpnaTC1'.Koro llfMcbl(OIJOrO OKgY1)' ITe1'POBY BaCI1J1IO CrensHoBHtlY, 3HBK.'I N9 8 aPY'lCHO lIBlltl repcllo PruntHCblillrO COI03j1 Crenaaeasy IBany H}fKI1~}(~'POBIf'!Y' 3F1SK

.'I Ng 9 - II on ffmry KBBarrepy Opae-ra CJ1IlIlM' $OCT'ftffKjI M nKOnl. CeMCHOHII'I)'.

srK BI1)1HO ai cnllCIKY, neplIfID,fl1, XTO O'l'PMM<il1 OplIerHl DQi:'1l11Ha XMeJ1bFllillbKOro IHcTyneHn, CTI1J18 Bici:Mxa, nxa ~HlJla oHwi cryrre,Hi niLI3HllK CPCP: [JOTl1pH_ .noitJi Iepoi Paaancsxoro COlOS}" repo!! P.all:m-lChKoro COlOOY" ,Ilna Iepoi Cotrienicras Hoi Ilpairi (OJl11H :n1l1X aOBH1lM KallBJIep opneaa CJiaSH), 1l01lHflI"1 xaaaaep 0iJ,l\eHa Cnams. Jlrnne fOlJOBa 'Prurn opmHiJBulif nerepaniu YKpatl'll'l renepan apait l. O. repaSIJMOll

He Mas nlHUVlX CT},neHiR oi,rr3H3K CPCP, cxopiure.sa BCe BiH OlPHMas ueit OP,[!J:I;H

aa C110€ npocysaaua nia -tac 'JacHyaaJ:IHJI opnena i aa KOMaHlIYBBHHll apMi€IO serepanis YKpBlmL 23.09, j 995 p. we

om!l:! aerepas napesrop IlepencnasXMeJLbH~iUhKoro nepxansorc iCl'OPHKO-

.7c!~I':.

... ~ ... '.' ... "".".'l·'···m~Bi(m~)'+~'--·~"~--·"'·"·""".~ ..

005012

KYJl.hTYjll:lQJ:O 3iUrbBiJUIl'lKa CiKOpC5l{lm Mlu:~iiiIrti LBBHOBi1'f.OYll HarOPb)(~1U1:j,i 3B 'KoRKpeTA'i Jm::jlyrlf: sa aKTJmrty yq:atrh Y Bemndm Bir<ITfSHlIlfiit IlllfHi 1941-1945 pp, 3Ha'iH.Mfl oco6J.1(:m~~ BlieCOi( y AOCJlj~MeIUUI ra flO1JYJlllJYI'I3SUiI0 iCTbpVlKO-uiJirc.bKOBOrO C!1!U1K)' YKpaiHcbKoro HapoAY,

Hac:ryITl'fe HsrOp0,lljJl(eHRllOYllG [JPMYPO'leHO 1I;0.llffll He3aJJe:lK'llotn YKpaIHu 23.08.1995 p., Y u:e·U.IleHh 6Y110 Hsropo;Il;lKeHO OplIeHOlM Bornaua XMem;Jfl'Ul;hKO"fO

III tTyneHll;aui mQJlJ.iFUJ 3a l!(oHKperni ::lBQlyrI1, 3a oco611cTY M Y)K}Ji en, TIl repoi'3M, BJ:!lIMeHi np}! oxoporr] nepJKal)HorO KOPJlOHY Ykpl1ifU.l, Hal'OllonxeHo Ha<JM:bHJ£K!l KOHTP01MIO-nporrycj{lforon~yHKTY ~.ny6pOBll1lH,j" Ma:iloPB M. H. na6iMYyka TIl 3.1. jacnym_y JMllfHeHHi.o60.pOFlO3IDlTHOC'I'i. YKpai"IHf, aaxl1cTi "iilIep.*mUHHX iHIepeci13, oto6~cry My;KHiCTb Til BiJlBa:ry, 1111J1BJ1eHi

11i):l -rac BlfKOl"l!lHH:lI aiJ.iCLKOl!OfO 0600'!I3KY, KO~\laH.Lll1pa CTOPO}KOBOro Kopa6;rn ~reTIiMaH Ca raftmt'l1llIH", KaniTafla 2-ro pi1Hry

C. B, HacTeHKB.

:17. !0.1995 p. aa oco6l'1c'I'Y MY:lKHlc'J'b,

c Mlmm i 1'<1 P itrry'l j WI y lJi.@epHeHll.i asiaKBTIlc'I'poqll'l, npsrrynaHHlllliTaKB l·mrOpO,IDI(eHocrapmoro iRGfleKTOpa-njJIOT<ll nUrl10JIKOflHlIXa B, r. iihnlpa.

18.1001995 p. 311 OC06I1C'1'iilllClI)'TH

Y 3a6e3!1e'!eH1:ti OXOJlOH l1,11ep)I(RBHoro KOP.QOHY YKpalml uaroponxeui Ha'HIJThHI1K TIpMKOP,llOHHOi 3BaraBIf, KaniT!lH

O. E:. KOPOTIOK i 3acryrnnlK l'IW.jaJThHm<a rrpUKOQll.OfmOrO 3aror]),) rrOJIKOlllllIK

M. A. illI1WKlH.

HaT0PQ.!J:)E;e~ 13W:t!'maKOlO IT peSJi111;eH;fa Yxpail:u:f

"OP/l,EH IiOF.BADA

02. U .. ! 995 p, aa ID.W:r)' op_ral:ii3.Bullo ,B~I1(QH31i]{1l1\U1lIBI{b niiktiKOHli[MJ! lIalJ1JHlaMl1 Him..io-HaJIbROI TBilp;W1 YKpaIHI~ i .Blf91iJ1effi rrpa UMMY OCQ611try M)')KHicTh HaropO.[Of(eHO reu e parr- M II ftopa rnap;[l.iI H. r. M eJThJ£Jfim.

0111 .. 1995 -p, 33 aCOOnGTY ~{y)!lJjiCTb, CMiJIM Hi ra y iTK! )(Li, BlIeoKy JlhQTHY ~laj:j_C'I'epHicTb, B1I11BJlt:I-Li rri,ll; 'l.3C BI1:KOl;laFIH~1 ::1811J13:RlIll .B YM.oallxa:BapiihIOI cwryauii,

I-J aropOWJ(;eH (\l !(ClM.B.HAI'I-pa ani aeCK<m-pJitlIbi' OKpeMbro Tp3HcnoprR:oro nOJIKY,

rmn O]lKO Ifffm::a B. M. ,llyr'WK3.

Q 1 ,j 2. J 995 p, S3 OC05KC'FY MYJKll]CTb

ra BiaBflfy, nmmJlel:li nill '<laC BI1KQlIaHHi1 Uij.jCbKoBOro 060'BlJl,jl<jl, Haropomtml:li H3'JaJlbHHK ifDKeHepHllx Bti:t€hX,. reHepaJI- 11ei11'eH3F!T B. p,. Ge3pOlll:l.I'111 Ull:l3'lafrhlLliIK Il1HI.Oa, -nepJIIHi:i 3aCryn:fUfK KOM<lHIDfpa oara:nbit"oHY iH:+::sHepHo-canep.I'fo'i 6pMTBlIIil. xarrirau ({J B. BimrK.

j 8, 12.)995 p, 3a OC06I1Cl:Y My:d{I{iCl'b

ra nlnnary. lll1J1BJleJ':1 i. niLI 'lac BHKOHaHH:l1 BiilchKOBOro 06on1f1:3KY, HaropOJllKeHi cT~pmN:H- ifiCneKmp n;08sinKOHO! clfcreMI'I l1e<1 ep GI:. KO ro pai~ OH R orb yn paun i flHll Y

M. KJle1li Il .. M. Kopo6q-YK i KOmUITHi:i;j 1(lJH;HWlllt! i nerrexrop Milli i:J;ii llexepcsxoro paiioHl-l.oro ynpaJl1l.i'HHJI Y M. Klf€rli

~. 1. MapTlme.HKo. Bcsoro sa 1995 p. opaeu nOPlwra XMeJThHHlIblwr:o III crynellil npyqeHo 21 JUoJUfHi.

Harol?0,ll1K~HH5I serepaaia Op,l\eHOM norn:aHU XMeJThHIfUhKoro III '1'3 II cryneaia nwynocil millie 27,03.1997 p, Ipeno orptTh{wr mien, "loJIoniK. JJ.e ronQl)l1 pa.u aerepauia a60 IX 3aCTYITH.I1K11. 3Hi:l.K.3 J\'!! j

• ~ K E P ft C T B K A

Y lI,eJtmpioemepau-npukOpOOIllIIlK; n{M/W(JHU" y oiocma(JlI,i Jf. r. 3apiil

D. Gfynel'1II6YHo llQY1feHO renoni Pu,IIf1 opraHDa:um serepaaia YKpailfJil feHCP3JlY apMjj repaCll MOBY ,1]111HY OnCKCaH.llpO.E!l!f\!Y.

Ha ~HlU< flowar'!H paruoro f1op;BI1ry Ta TPYilOllQJ Ao6J1tlOT\, sa aKTI1BHY iliflJIDHiCTl;,

Y BCTepaHchKoMY pyci ra y 3B'1J3KY 3 52-pi'f"l'R'M Hepe'MOf11 06.05. !997 p. oplleHOM 6or,uaaa XMeJTh'lil1ll.bKoro 111 CT}'!leHIl6yno HaropO)J)KeHo eiM nerepanie: ronony Pwr BCTepaIDB napUi3aJ:1ChKoro 3'€jJ;mmHJr

A. M. Ca6XPoBfl, E. e. fYila, roJlmy KOMicii'

'1 cnpasax KOJrnJIlHix napTJnaH np" npeJ!1Ai"i Bepxoauo] Pa,lIl'I YKpaifIR H. A. KOAhKolla (YKa30M Ilpeaanenra B. lOmCrIKO Bin 03.05.2006 p. Ng 337 HarOpO,ll)l\eHO op)!,eHOM BornaHa XMCJi1.1Ul.Q,bKOfO r G!YTIe1iJlj, tJlT!llia KO MlcIT y crrpll.llilX- KO.lIl'UlIHix rr.apTIr;l<lH

Ilp11 TIpc31:!,J:Jji B"epxollHoi Pa;1IJiL YKpalmr

n. K._Myt:iEHKiL Ui Hart}po;roKe:I:-rH5! 6ym1 npOlleAeRi HC~epe'l craryry 0PilCFla, O!!JdnblO~ 3riAHo j .flonOnHeRH.HM ,41;0 YKil3Y n pe.3KD,eHTa YKpaiJ-mBi)J, 18.1 U003 p. N9 1314/2003 nOCTaHOBll.ll1l.0CfI: ~Har<ipOAHru Op;a,ea.oM BOTllaH8 XMem.lllW.b:KOf'O oc16 KOMIlH.!1HOro

i KepiBHom Cl.<JH1AY napT.l13MI. i.J !l;aIoHiH, 3'f::1I"HaHb ta ]].i,n;n:brr,mrx ap ral:Li:J<I.Qi~ - yqacHIlKi'll'60i1PBl1'XAiil y J3MmGil

B iT'lJD Fr.H}I [if :aij;frli, Jan i.llYJla'l a en eU<[aCTill1l1 ,1l0J'reUbK1'!1 o5n·ac}wl CrrO:;;([IrM1i.bKoi c,nuIIOI A. B. MeJJ:flHHJGi, q.rJeH3 MiCbKOi opraHiJ3Buii l1eTepaHin nitlfrn, npaul i 36pOfuU!X

Can YKjlaiku B M. l:(epH:iBII;i I. A. Frnny, 3BG1yuHli!KamJIOID1 PaJU,]:"Be:repaHiJl repoie PiWrn GbK;Oro Co 1031 Ta 11011 tJl1X l<a1laJl epis opnena CJJ8.BJI M. Kr~eBB A l.l?oM3FI10PIRB, ronony YKp'a"iHcr..Kol' opraHi3auii iH,BaJli,niB niJ.hrn ra 36poHl:J.1a,CI1J1 YKpaulli Y M. KUE:ni 1.11. l[epH1:1WM.

3e ~ri j 'r.JtY~(~d ~1y1f1., .I~.Jm'!JIP)' ,IIj.mrl>I!im1> 'y l'IiC1:~pllil~,lI:ijlC QPJ..:"'8ubru-ti:A-,., ill;riJ~hnl"lJll'.r! ~:"i:qlil!JRtI.X ~.r:d 1'8 :I~H[jI'Unll IOO"JIi"l9.!I [lin. ;IIo"EUl,

Op).l:eHOM 60r!lPHl\XMeJlUIltUbKOrO

lll cryneH>J 6Y)lo HaropOil)KeHO: \llJeHa KOMici'i y Cnp<l13!lX KOJllfl,tf.HiX uaprsaan rtpn I1pCJw.ail BepXO]lHOI Pa).ll"1 YKpalHM R A. KilW1'I1HCbKOFO (07.05. J 9~~7 p.), ue HllJ'OPQJl,lKe.H1:lJ1 6yno npoaeaeao HcynepeY otaryta OJ!Aer:m; saBUlY.E!at.ra aw.i.rJoM mCTI1T)11Y ieropfi YKpall:111 HAH. YKpalHll., }lorcropaicr:op.H\[ff11X H3j'K n. 1: TpOHhKa

(04.12..1997 p.); ('QJTOIlI1

~Q'Mi1e'fY ~IeRa;Hi.ll

npm<opnoFIIDI:< nih:cb1<.

YKpailiU B)II. K.IIE:Bi

A. K. KCCOlfWl

(21.01. 1998 p.).

.ll,o .Ilmr 8 6epe:lHJI 1998 p. op;ueH HOr;l.l-aJ-(a )G14e.rn.Hl'I:r.r;bKoro,

1 n C1')'ue:rur 6yno BPY'1e'Ho ronoa' JKiHO'foi'

KiOM icil Mi}!(IrapOJIH.oro yxpallichKoro tomsy yq3c'f.mKiB .Buffilty

M.. KfteHi Ea6i:i1 ra.rnun E:i:lJpeMilluL

HaJHaK TIO)Illl{l'I paTHom 1l0D,13J1ry i 'l'PY,!lo1lo Y D,0611 ecti, sa a'KT,mH)! )l.iJl[bHicl'.b y SeTepll.H.CbKQMy pyci Ta

y' 3'B'lT31zy 3 55-pt'l'flTh1 nepeMOm Op}lef[OM DQr.uaHll X:MeJTbHl1UbKOro I U o<ryneIrll HaroQODJl(eHi:

04.05.1998 p .. CiM lleTepillllll.: roncaa panH l(r.flBChKGi MiCbKO! oprarrhanllaerepaaln

B. A. AHaCTacif.E!, KepYlO'lUrf cnpalla~m KOMjTIl'E)' M.iJKHa pO,ll;Hlll y!<paiB Cb]{Q i: crri:mrn 'j'laCfflu,'in ilmml Y M, KHe,Bi A. Il, f}'H;llapE:B, r01fQ na Kil,lo:BorpamCbKpI c)QJJlICHOi parocr aerepanis, reDO}j Pa,nillfcbKoro C0K13Y

H. EL E:pcruem:o,nepW11.H 3aCTYJlmrK r-o.rtOBI.t YKpaiHobKo'i opraaj;liu.lii ir-mani:rrlB Bi:itlil'l ra 3UpO:itH r.1X Ctm YKpaIH ~l y

M. KP~EBj Il. JI. Maruoaens, Bi.>ITIUBman.bllirn cexperap l[b,UiflChKQ'i o6JlRcnol opraHiaa.Qii· nerepaHiBlljj[ll1l H. CD. Ha.H'IYi( .. ronena

PM¥! opraHi3<llliti neTepaHi:Il 3an13l:ll1tJliOl"Q paliOHYY M.. CiMq),epononi((>.I. HmKeHKO i fOlTOlla pazm: B~repaI:fiB BaTyriHCI>KOrO pai10Jijl y M. KH€Bil!1. e .. Ilacrymo«;

19.08.1998 p. >-: COJ10Ba PaaaIsano-

Q:l paHKiBcbKoiofirlil CHOi' accui anii i RBan.iJria BiiiHI:l ra.36p011mrxCIDI I. A. )KYKOB; 16.04.[9.99 p .. - ronuBa OlIllCblWTO oOnaCHO['{). !bJy6y 1<30)101'a 3ipKa», TbpOH Pa;:r.ll'RChK'OTO ComlY C Il, /KY'remm.

Ha.ropOI\)KeHH>l BeTepaHiJ3 0PlIeHoM Bernana XMeJlbHHU,bKOro rn, II ttl I. oTymmia ni1t6YJl.oc5J 05.05.1.999 p.

OP1ICHOM Boraana XMeJI.bHl1l:1.hKOrO

HI c:rynemr 6'yno HaropoI\JKeFlo 42' JUO,!l.l'fHIl. :1 moo: - 30 Iepole Pa,lIHJICbKOro COIoa}';

J 2 - ronia pill! Be1'epilHiH ~60 ix 38C1),IlTUfKiB. II cryniHb HaropO,!lI1 OTpaMIDT11 rpa

YKaB .llpe8Ll1lenma YKpai'nu

Urm 'llIl'O:lIO,tJ,'!i:iWlIlI; Jl.10lTilIII iip,ami):M IiO~jUillHJI XM,~b!1 Ii W"l<,ol-Q

0.,014"11."1(0

I ~ A , E P neT H K A

OpiJen BoeiJiIHu X.UeAb.II'111j6KOZO If/ cmynelUl 311(lKAUOHOIO l(e.1fI111HIJf.61IOW 'fuem.III/OIO,

OMI!I-jQ,i::.iiiI(U~

i'>7AfS'

HaropO.Q)KeHIo1i\ "Bi,Q3H8KOiO npeslII,QeHT8 YKpaTHIo1

OOKAadlJ,lLI(ll opiJenc6I«Ji 1t11ll~~fl,

120 Ily a l ea a n a x a

."'fh!n-?Cl.k .. ,.J1.Ja~

rr ;·'~1UT.J Qr

.... t1f,r~Ha/;~

........ .. .. , ;ir:di;fI!2M,&... ... . .

YKO~ npt~1U;eIflD Yfl:9"lfHIt

'i<l ·t:·_m-~ffl1~""",

.ltrn<"", No .12'flL

.- .. ,..- .. Ilr~ 1$.ue:w~.~in.6t:

YxcJ, npw.iIlQl~U.ftti 'Yil::p.cIDtIot

;;,~ .. a .. -t:r/.Om,fl ... 2oo6""p.

OpiJlln nomQjw JilleAbHU~"Koeo I cmYIIIIIIJl, 6U20m06JI(UlIIllii i3 I:p;6,10.

OpiJIIJI Mm(U1Il XMeJlbIlU.U,bKmlJ [cmynellJl Nit 3, opyiWIIlUii A. K. Hei16aiiJty.

...... ···· ··~\~iOfa& ..

-.- ~.~,~.lZh .

... O.J.e.?r;ca:u.f)./U)~U"

ml'lf.llltol.t;oJ~,--- -.- . "",,.,

N~.(Uf..~n

HaropOJ:l)l{emmBi.u,3HaKOlO TIpe3H,IJ;ema YcKpalHH

"OP.D,EH EOfPAHA XMEllhHltIl.hKOrO .,

ntalllilial Nf .P..t.I .....

~ A ] E P " C T U K A

Ka6flJ111p opiJellQ liomallll XMeJlbHUfJ,bKOZO

I cmynellllJl N.! 1 zellepflJIll]1Mii l O. repac/IM06.

Kaoa.4ep opiJeua nomoI/a XMl!A.bll.uu,blcoeo I cmyneJlJI M 3 A.]{ HeiJ6aiino.

KaolJA.ep mp60X opiJenia lioliJallQ ~le.tIbIlUU;"I(.QlO B. O. KOllbICOO.

HYJ!i3MaTBKi i ~aJlepaCTUKa 21

I ~ A IE' H CT. K •

1J11 norpitnti ae:repamlM BnuUl

raiei HsroPQIL1l1 <J. KpaiHi aeJIHqe:mi

BIlTpam?' I-ta ue m1T8H Hf! siarrosin fepoi.[ P!I,!IJIHGbKOfO COI03YK:a1laJIep palL~HChKoro opD;eH8 BOf)liUIR XMeJIbflliUl.KOro 111 cryrre,IDl nO.IIKOllmrn y Bi/Lcr8'Bui leaa KOI,)TlIJ:lTIIHOBI1'l COMOll. Berepan 6YB npora OTpliJ\1alllifi j'KpaiIiGhl'SOrO ogAel:la BO{A8Ha X:r..1eJlliHKlIbKorp Il1 (\TynefUl, H.Kitlf MOMY OYKBaJIEHO BP¥'lI1J1 HH<lCltJlbIi0 Diu 'laG HaroPQllIf!JI KaMIliaHii [QPOlB PMflHC!;KOro CO:lOsy. Cl1l1l;, M86Y!b, noaoynlGfI M3COBfiX, TTOilWYHKOBHX HsropO;lllKe,H.b,:a npOB.O,IUITIl HaIOpO.ll;1KeHfL!! BGrepaHIB Ti'[bKH S8 KQHKpem13llcJT), 11, HanpJfK1l8A, sa uanacaana H1IM.M KI:I1U S 1J,8Tpiol'WIHOrO

B I>lXO a8HllJl 1I10Jl Qn;i 1'a aa A9Cm):lHJ111h ICY POPOTY 3 iCTOpi'i )lpyro'j esireaoi Bi,fuHl. TaKolKC~ B.it\IIrjHff_TlIrpPlllosj fflfIIJI.am

aa nO,llapyJfKGJl~ OJlL\eHI1 Born;aHB X1>lemJHIIJ.1;}(OTO, O.CIciJJ~KI{ <IJle!,!CTBO 'j F,a,LIi serepanta lie E OCOQJJ1fBO]O 3ilCJlY.rOlO.

HOBl!j;! [1pealt,!(eHT YKpaIH]{

B. A lOmeHK0 npOlroBnmnpaK~I1KY

CBQm JlOl1epe,llHHKa mO;ll'O Haropo,ll)KCHHH Op1).eHaMIlBeTepaaiB, 3a parui 'fa T.PY;r(0Bj 3a'~Jlyl'lf, a~TJJllfl¥'AiwbHiCJl'li y aeTep,aHCb)(l1:X opI:aHi~)umx, narpimwfHe BUK0BaHHJr

MQ.fLOJl;i 1 Y 3B'lItiKY 3 IOO-pi'l'iUlM 3Alffi ffapp.ll,"J.l\:CmUl YK~oM npe3JJ;ilem)'j,YiqJai'1I1I

BiD. lS.'0412005 p, M 66:61/2005 Ha1;opO,!CKeHQ. OPlIeHOM liOr.!l:aHaXMe.rrbHJfm,l{Qro II cry.l1e}1)[ .Bete_paHa-cl1pifKOP.!IOHJij[Ka U. t 30pi:ua.

J'ilOMY spyqeHo OP,l{eHChKI1:H.3HaK:1 Ng94. CBo'iM YKB30M Bi/L2S.t12.2006 p. N~ 161120_O~T: npe;3W,IleHT BiIttOP LOmelfKo po;3I11J1P,1ll

n1)11'bo FIll OTpHMBHH}UId.[l,a:pYH;iCOBOrQ

OPLle,Ha ua Y'lacHll:Ki.B 6oJ.i'o1>i1X AiJt Y Bi!1Hi· 1945 r a iM.neplarucmlJHOIO 511101:liI::1O.

YKa30M ,Bill Q105.2006-p. Op,IleH.oM ]5oTD,aBa XMeJIhIDIJJ,bKoroJJI I:ryrreHjI~' 394 HsropoAJKeHO CamHiy TIeTpaBa.cliJu.oB\;f'la.

·1IKBllDJIO ;; U}IX !:H1j,opo.lDKe Hhdplle 1'1 chKi. 3JlaI{H B.f!T{)TOBJletIiBAT :0lb Bi BCbKJl1J IOBMipHffit aason», HYMepaUUllla g:QJKHOMY 3a1l011i ]]o'lIDlllJlflGiI J, NQ 1, OplleRCbKiKflIDI(KJI sitllal:ll l1'.llTOFO PilF-l6BI1.ll,Y 3 Bmtc.al{l1.MllBi.Jl PJKIf -F1aifMel'l)'lUiHHJrM ,opneHa 31lio,rruCOM BiKTopa 10l1leHia. 3 fl0MepisdepiI N2 017399, BWlaHoiI8J'l4.20Q51". sa 11 cryniru i

:Nil. 018992, SIlJIll-HMfH 0105.2006 p .. 1t8

III oTyniHh, HamIFI.0 SImHO, lUO opne.HcI>Ki .KHI1X!Gl Ma/JJi e.!1IiHY (jJOPMY )]JUl ycix

YKpa In chKlfx 0p,Ile:Hill.

JUO,IllULIl .. 3HaK J i'& 26y.!lo spY'leHO ABi'li fep010 Ba,n:51HcbKoro COI03Y, rcnosi }?ij,!lll aerepauie Iepoia PWH(lbKoro GOI03Y i nosuax KaBaJlepis opAeHa CJlBBI1 He.ll6at"my AHsTOJlilO K:OCTRHTIUlOffwry. 3rlaN 3 NQ 3 - .lIDl<ti repolO Pa,lUIHCbKQIO e.o103Y, 3aG1'y.TIHIIKY HaQllJlbtrnXll paK€THffX SiilCbK ra ap:rBJle:pii npI1Kap-n&TCbKoro BUkbKo[Joro OKpyTJ' Ile:tpo~y .BaCI1JTKl CWID1HOSJll""lJY: 3HaK 3 NQ 4 - 3a CT')'n8l1KY rone Sl1laaH ° - cll];laf-lKi:8(;~KOJo_ o6J1 <!CH oro BiMirlef-lHll BceYR'P!.lII-rc.bKoro 06'E:JJ,llaHHfI n5-repaHin siliHIi i npaut nOP!I,!Ii Jpnropho CeMeHOBI1!i!Y.

3ABK 3 NQ I I CTynel{)l apY!IeHO rGJ10ni Pill!.!l opralfiaauiiBeTepmiJl YKPal"m1 reHepa.rry a:P)I>lii" 1. O. feQacflMoBY.

Ral11,R0,llJtleHOMY'BPY1JaJlifCf! op.lleHCh!@ KHn::KKfi, B llICY BI111Cy_a;urnCfI 'BiD;,pYKfI QpneH, I:l_O'Mepo.p,IleHC,,~oL({ffIDKK1l j lIarOp0,llI!L OpJ\eHCI?I.<aKHwACKa'rrlnnll.eYB_a.[lae8

II.)l. ~11010.

HepeMiHl1 yn0J1iTW1HOMY $l<tTTi YKpai"FrH, nos'fpa.fli is 'eTBOpeHHSM Y napJlBMel1Tl npOnpell;Ul:eHTcbKo]' OjjlliruOC:r~, cnpWl]]{ BlI,piuJeHfl.lO,mna HJI:!I. npo ai'lcaye-a:l:lffi1 J\I!.p)KaBHfiX F1arOpQ)J" <roMy rpltBaJflill

'HiP aeJlH. CYUpOTllll nisi. BepxoBHa P";rr,a ynan!O€ 3aKOl'l YKpai'Frn :«[1 po J,tep$'.affHi FlaropOJllf YltpalHfI». 3ri.llHQ 13 3i'1KOflI;lM, rri.[l,TI,I'Icat)oMY i'mlBOIQ JlepJK;;tDIf16.01200Q-p: 311 NQ t~4/549"3, YGi paHjme 3MHoaaHi rrpe3JiiJl.-eHTCbRi BIJPH<lK1i: Ofp"fn.11lJ111 craTYC Mp:lKallHlfli; HUOpOil. Am: YKa3 npo op:n;eH BJilMillOBl'iJIbK!!I 30 Ci'IHll aa N.ll12/20P4.

n icna 1lI1,!(a RIfII O;B;Oro 311J{OH y aiauYJI 14 Cf! iCTOT'Hi 3Mil1F1 i Y q4lopMJlel!Ei QPAeJ1C.6@l KlI.Ef{I01. Y BIl;J1!;.::J:liWII '[aeTI1F! i Bl'mY"'JfllM TeKCT ~Haropo)l*elufi:fBill~HaKo!O npesaaeara YKpa'lH.H». HOMep Opll,e}Icbxoi KFtI'i1KI(H renep 6yJlo B.iAD.p),KQSaI:lO APyKapCbKJ(M cnoco50M. Tpel'iitpisl:IOil,l1;11 0p,IlelichKo'i KHHilfKll sHrOTOIl.11eHO 3 KapTOl-ZY, BJ:!;:pntoroJli;llepID-IOM, JlJlII llPY'!:IeHJIJj o!jituepaM Y BiD.CTliBUi, Be'repaHa.M BeJTJlXoj'

8 i T'.I U3HRRoi J3 ii-iFUI na OCJi.o.Bj Yk83 y npe3F111fl'.FITa sill 14.10.1.999--p,NQ 1329/99

JTpO II P )I'] e IlliH 1 II ctyrre <H.l aa ropCil1H .. CbOI'01l1lj .B KpalHi rrpOBOltI1TbCfI po6i1ra rro Bld.KoHallli10UbOrO )1Ka3Y npro,HlleEl1'a.)lo lIooro 'laC)'"KOJ1ffruJIi lfiHlKII @TP.l'lMYIOTb"Cll@l [JQllaPYIfKl'lni HaropOIDI. H aI'0_POl\)K;e-HH~ p03TllrJIQCJl-,.el,?e3 npufiJleMYIDiH<lRoymim151 BHrOTOllill6RHil sHaKiB op,1(eHl&. 3aKoHoM YKpaIHlu<[lp0)l,ep)({aBHlfi'i olO,Ili)i(er aa

200J :piK» 6yJfo m!p'err:6a,ljeHO BlffpaTIf!fa BlIrOT01lJle:HRn ,Ilep::t·aBHlfx. Hampb;n YKpalRH Y p03Mipj ],5 MlIl! rplfBeHb, a Ira oFlro'i'OIlJH!HI'f~ nOAapYHKOBlfX Aep)KastrnX HaropoA

,IlJl:fl HsropoLQKhl1Hf llerepaFlin Be:mlko'i

Bi'T'llf3HIIHOi" Bii1l:!.M - He nepeAoa'leHO nsaran i.lI,.~fI usoro rpouri Y pOimipi 2,5 MJIH rpMBeHboyJlo 11l1.llmeHO y 200 1 p, K:a-6iHeToM M iaicrpia 3lJellepoHoro !lJoH,Il,y.lJ,i KOIllTfi He 1lrum MO}l(JIUBocri 3a)lQB.oJTh!HfHI HalliTb MiRlMaJIbHi nor-peoI'( ,1.J,JUI SI1KQ!:faHBfI npOJ/J!'IMll :1:I11ropOpeHHn. HerepaHill y

1001 r D,JUJ HllKOHaHIDI ii y nOSHOMY

o6C>J3i l:lI;o6xJJu:r:0 (lYRO 20 MllH rplflle:fli1.

)],0 CSll'l'_KYBaliH:l_[ 56-1 _pi'! uaui IIepeMOl'l:l KOJKH:ifl 06J1aCH1M a,ijIllil{icrpauiJ6YJIo ll}f).liJleHO acsoro 11.0 100 OI,lll(lfliD :60f,ll3Hll XMe.flbHIiqJ>KOl'O,

3ri,D,H.o 3 P03)JopJl.D:;<KelfHllM TIpe311,.1IeHTa y,qOialilll31l:1\'2 60/2002-gll "fipo CllllTKYllaHHfI 57 -I pi'lHI1.ui TIep.eMPm y BemIKiil

BiT'l~3H HAJJi aiilllj 1941 -194~ pp..» Y 6 11. nepeJlGa981]OCfI Bampo.lWeF[Hn Bl<repllRiB BiHHll y CSflTKOlltii O.6CTaIfOBtV ,Ilep::KffBHl1MJI Ha:oopo,llS~Ul .,03 y'l:[a3aMl'l n P';:1!UleHW Y'K;palHll BjA 30.04.1999 p. NQ 463 ra Bill 14.10.1999 p. N~' rrw.

23.07,2004 p. n:pe:3lfl\eHT YKpailut Jleouin KY'lMa n illl1ucas YK'1P N~

84872Q04 npo 3aXOnn mqJlO CIIJl1'KYllRI±Hll 60 - P i'f'tf! .BW3B OJI eJ:lJfJl. Y'Kpai If}l BiQ.. !jiaIDHCTCbKJ4X~arap6H}lJdil 'IT! ni.QCllJIeHff.jj WWa.rrbHQTQ ~aXflCTY B'e-repaHiB. Y nepeni'leH)fX s:axQ-.u:ax Oy.~'0 3a:3H:al(e~fJO npo He0Qxin.1l]CTb 33 se_pmefnm BI1Po5H !;I:UTHa ra HllyqedllllJ serepaa3MBfnHlI acp;<KaBHll)i( 'Haropbll YIlipa'iIuL ~ .op.ueliis Eodl;aH:ti

X'M eRb):fID:J;hKOro', «3a. Jiliy)Ka:itTbiii III eaRR i «3axllI::i-rlfR¥ si'r'l;fl3HH". ):lei 6.Q-piti,9J1 OepeMOII1 OocraHoBoro TIpe:iH,Ilij BepX01UiQI Pa,o.)1 YKPaIH\l ni)l15·.0J.2005

p, llepc,c:6;;tQ'i1JjOCll <jJ[HllHCYSa}lHH B.J1Jo1"oBRemHIAo OJ .04.2005 p,QPAefla BOrna.l{a X~feJl"bHHI.I,hKOro. '),7.10.2.005· p, BAT «Jlbai'BchKIi[,ilKlSliJlipHIfi1 jaBM~ craa nepeMb;lKJJ,eM Tel:l,llept'i IU B~trOl'OJlJleHJ:!JI J],eplK!(Il"llflXHaropOll YKpalHIl .. Ha RiHeUh 2005 p, f! iLLTI1) Ii€M erso M alia ~B.lITZYnm)Hl:I OPAeHill !}ofllaHa XMeJlbIiH.upKNO ] c-ryneH" - 100 nrt ra II CTYneHiI - 200 W.'I'.

BflToToBJIeHi 3H.aKfl opaena oOPllilHa XMeJIbID]llbKOro 3 He'H'Mllbtiepy Mamb )Ka.xJiH1l1! H . HIlT mfll i 3011ci~r He ()'x01Ki aa OpneFlI1. Ha rSK311aflOM:y op,uem lIeMa!>' HaI0ra;uHIlX ,IIe"T1i:JIeil .. flbro B\ITO'f0BJTel~G CYI\iJrbHOIllTBMIlbJral!llM ITJIOc.KIIM,13aMicTb rapWlol eMaJliHa,HbOra Ha:HeCe,Hb $ap6y

An:ropY, ilOaeJlOC:£l TpIIMaTIf B PYKaX

Op,ll~H Bor-liaHs XMeJ1hIiImhKOrO J oryneftn 3 llOPHJJXOBK:M.N.l J JI,lli'fi Ibpos Pansncsxoro C-OI03Y HeIl:6aHJlz( AHa1'OJl~n KOC'ffIHTImOSlf'la. BflrOToB.lleH111f 3 HeibHJfb6epY'Bilr bKfI.1I.a€ThCll' HS 3HaK Ol:j)Luepa-lleTep<iHa. Kopo6:Ka, _B mq :BKIl a;ue If 0 OpD,eH, i rO'Ma€-Jlin1lJJ1J;l Bl1r1IJI,Il.

A6mopu 6UCf06Jl/O/Ornb nOOHKY GepaiiO 1)Jeycy 3Q lIaoaJli iiliK}'Jllellniu maix 3dOpo)ICeJlllJl.

Bln 30JIOTOi KOPOHH ));0 xpaxy ixnepll (MOaeTlI Ancrpii Y 1901-· 1918 pp.)

fpo.llJOBa pe.(j).opMa 18~2 p, - BaeAel:fH.~ ~mHYl'Oro MOJ:iOMtTMI8My B AucrpuYroPlWJHi. Ha IW'faTK¥ xx CT. ABCTpifl 6YJla '!aCTa HalO mwriC'I'ff'mOi AIlcrpo,YropCbKUi' MCiHapxii'"C([,BOpe:HO'i y 186] p. KQ)f{Hil OKll8,!l.OBa.ueplf<.aBr:! - ABcTpiilcbK,a !Mnepi.ll

i1 YroPCbKe KopoJlmc:mo - Marta BMe!fY KOIfCTIlryrti.!O~ yp>m i TIapJIa,Meij_T, cniJ:rf.tl.1l;MIl 3WTIilllMJlI10R M.iflieTepCTBai HCi3CMHflXCf) pa B, 060pOHH i !j:liHaHcjll. H¢~MiHFlOJO ~llJ1t1LllT1JlaC>l iB,IHlAa rrpJ1WlHlioIII;ttH!lcri'i ra6c6ypri:a.

¢! P a HI]" 11 OCH q) L LUO 3iltw OB Hi! ITpeCToJ] y 1.848 p., nOE,D.HRB ){OpoHl1 iMnepaTOpa Asctpii i KOpO.M YrOpLl.(J.lH0, nora TJli!llillJ1e nplUlJllltHll O~HaMeHYBarrO(lH PflJIOM rrparpCCllBHllX' nepernepens, qjJ1hHe Micu:e cepenl'lKI1X aal1~iaE. rpotuosa peq:;opM3 1892 p.

8 OeTaR tfj H lpeTIlHi XIX C"P.eKOHoMtKa ABCTPO~ Y rop WIlHI'IB'rPa'l1!J1 II C B i}l nonepeIIHii1, ncpc'Ba)t(lfo' arpapHHIYx<lpamp. On.lllll< Si13Ha4HI1X TeMuis p03Sl1TKy rrpOMlICJlOBOCri il6.cOJ1JOmipo3Mipl1 B.1IJ;106BJ:!uTBIl 3llJ1Hwa:rurclI MeHlllJf~H, Ri)K y iaurax POSBUH'yrI1X €BponeFichKlix KPaiHrot. Kpi.MTOro, 3.c6QemrHH lS7Q-x POKiB Y:Kpa'iFli n04am1 HapocraTI1 ilJ'tllitlIlllflld npoueca sepea CrpiMKC 3f!elllel1f!eliHlI' cpj6Jfa - 5a30BOrb MeraJIY aBcrpiff6t>KOI rpctnoso] CMCTCM.I1,

Ha 18'92 p., nopiilHmfO.J 1870 p., napricrs cpi6na UI,OAO 30JlOTIl nnana aa 51 %. 38

U;tlX YMOB cpi6J1o CTaJIO He:npH.I\fl.nH'fM >lK OCHOBR rpcmeaoro o'6iry ra OCFI.OTltffl MipHJlO nsprocri. Kpah!.M esporrn, aacaanepea Be.rrnKa BPI1Ta.H.iH i I1 pyccia, LID KiHll,51 70-x

po Ida xrx CT. BKC nepeBeJlJilcBol rpomosi Gl1eTeMIt Ha:zonoTM.I1.CTaHJIapT. TOJ\lY Ancrpia, 36e.piraI04w.6aaOBI1M MeTanOM rpomeaoi CHC'leMI1 cpi6110, 3 KO}!(HI1M POJ<!OM see 6iJlbrne 3aSHflBaJ1a 36J.ffKiu j uwcrSBaJJa Y'reMnax eKOHOMi<fHora p,030MT·XY.

3 ornmry na He06xWllicn. 36inl>llleHl:IJl TeMll iII lB)lYCTpillJli.3au;il' e~OHOMkl1, p031ID1peHH}1 30BHiwHbQe·KilHOMi'lliIDI

313' lJ3Jillna I3i.!u:!OBJItlHHJlllOBigl1 HaCeJ1cHJ:ilI AD nal1CpOBI1X rpoUleli)fpflJl p03IlO'lan ni.!lroroBKY AO rpOWOB.Oi' PC(jJOPMl'I - 3anpOB~(lH}1H B Ascrpo- YropL1l,HHi 30JlOToro MOHOMerarri3MY Ha 1889p. MiHicrepqoy <piHaHChBJl.aJ[OC~ cra6iJli3YBaTIl 311crpiHcbKHit 619J1%Cr i

aa6es.n C'l!:!TI1 tI 01'0 npO!jJi mil',. Ha ui:M DC H 011 i

n:iCJ)>I Tp.JIIl\,purx 11 eperono pill lJ yropeMQ1M YP5J'Ll,tJM, 11 KQMY np1l6.JI11380 HB TOrt.~ 'Iile B.lUlJIOcg era6inJ3y:!laTll cpiHaH~11 KopOnIDC,m!l, y J 892 p, 6Yl!tI .'}1l.illcHelfil rpoLUo.mi 'pe(pOPMa,

2 CiepIll;Ifl: lB92 p, i.Mnep~to1;l¢lp,al:tQ:l1ocH<jJ [paitOM hMifLiittpaMlllll1'aiht6axo~, Taa<jJat-ti illOHOOPIlOM Y MiG'ri O<jJ<jJeH3fl!;

n wnlf ca fj J8l{O R .lIpd sa npol,laJQfUilfI{JI 3011 oro i KP01{OBOI BaJlIO'i1f Uellnpa1l0BI'IH aj& Mas BCTYJlWT'>1 J;!' Ailos, 1 cittflfl 1893]:, 3a,,011 o3ffaMe1:1Yl1an.uepilXl,aKpaiH]I ,!IO-·CHC.tCJIHI 30JlCi1'OtO. MOHoMe'ranisMY: $.aMiCTb cl)J10PI.fH<l BBolJ;Ma'Cll IIoaa rpomona O)l.lIH].1:U}L - KpOHa, mOllin'maCH 1:1 a J OO.reJ1epiB, MOHflTHO.BarOB'Q.1o OARHllIie!OO'6paHo Kirl.orpaM ij lIeUI:lMatlbHlr~{ nOllinol,r. 3 KinOfl1aM3 30J10ta 900-[ rrpb6u nepe.Il68!'farrbc.lf lGIj:l6yBaTIf MOHer na 2954 Kp.QIU!, TaJ.i3{M'!}ffiOM, 30Jr0TI! ",pO.Ha Micntna 0,30488 r,aoJlo:rl1,

P03M.1HHJ'lMI'l MOIIIITRMll C'f.aJu[ cpi6H8 KpOEla (3 KD1orpa'Ma cpi6na 835-i [POOH Kap6YBarrOc~ 200 M.OHer UbOrO HOMiHaJ1y), HixeJ1ell i. JO i 20 renepla (3 xinorpaaa RiKCJIJO Kap6ynrurocIl ni,irnl1Bi;tIHo 255 'ID 333 M0ReTJiI) ra 6pOH3.0Bi. I i 2 ren:epl:l (3 KinorpaMB MOHemoroumany HtrroTOBJI,lJlM ninrroBiliHo 300 i 600 MOHer). I1J1aily:BaJIOCIl.BlmyCTHTJ1 raKO)+; MOnery HUMiH<u1oM 50 renepis, O,!lHa'K Ll,ell 3a,I(yM pe3J1i30BaHlflii He 6yn, i AO 1918 p. i"i pOJTb BKKORYBaJrn crspi "lBejITbrYJlhlJ;eHOBi MOHeTH.

3aKOH n<ipe.l\6attaB o6irycix MOI;I~T,

UI 0 K'a p6YBaJLI1 CII lia TePI1TOP iI i MIl epIi 3MHO 3 l1areHTOM Bi,!l9 sepecua [857 p ..•

.1\0 noaaero :ill6e,meQeHWI norpe6 PIlliKY Y Hoaii1 MOHcri. Ilicns usoro BOHli ni,ll,JlllrMH 06~iiHY Y crrisainaoruenui: I qJJJOPI1H =

2 !cpoHa~{, 1 KQei'fuep= 2 re.JJepaM. O<jliui«HO QJIHory]1!.II(moBi MOBem. nepe;6yrJaTTll

B 06111' ,!IO 1:899 p., tl?8KTH"<IHO )K BOHI1 BI1I(0lrMI1TonYBamlCiLHaCeJ;leWHffM, Oco6Jl1lliO Y HamOElMbl:il1;( OKpaiEIax, .<lli(,ijO pOSHU.J;ly ABC'Tpo.-YroPUl.I1Hl1 y 1918p.

Dl,a sac J;I.POBCAerIHi 06MiHY MOHer ancrpifiCbKOj' BaJIIOrij na MOI~ery 3j)Jloroi K]JOHoooi' ~!OTlI, JaJ3A!fKI1 aoranonneinno cneuianbBOf9 OOl.tiHHorO'l<Ypcy, YPHlI orpJfM)ffiaB a~a1fHj npH6yrKJ;1: 1 cpi6H11,ff ip.J1opllli B8)!(1flI 11,1 r sa 200-'i npo.Q.11, a ElQn~ 2-KpOl:lOBa MQHcra- 10 r ~a 835-1

0" eKe a H ApAe C IITlf;.KOB (Yep K ot H)

npo611. TitIGrM'I11HOM, rpour 0 BY OjllJ':HJUI,JO 6YllO AeHoMiFlopaFlo 6jJlbW 1Ii)l( YAEi'li. 33

paxy 1i0 x.nie I p.i3l;:1l1u;i :mOIUa,a;J!'0'BMIf G}l 3Ha'IEu l}OIllTH, Heo6xiAm,!l1iH J.IliJ;!CHeH)Hl rpmrroBoi pe(ilopMJ.f,

3 OrJ1HllY na 1l0000i1:l1'l1ll ra eKOHOMi'lJli iat.epecFI MWlapxiI. HOI\<l rpomona o1Ufrt1[U>1 6yira .rrp.m'Ij,S3Ha ,IlQHiMei:{bKOJ :Map.rn ra<;]JPIl61!YJbXOror;PpaJ{l((I .. 30KpeMa, laffcTpillcbK,a 'KpOHa npMpiBHlfIBauaclI;IlQ 0,85060975 HiMeUIiKO'j' MapKlt, J ,050 I 35 ~)paHUYahKbr6 ¢lP'lH K:a 'm 0,.0416364 aBmi'flCbKOro q)Yfrra crcpJli}l riB:

3arrpoBa)U(YlO1[l1 30!10TY Kpi:mOBY BfUllory, YPJI)l ue BU\BabllCfJ niD;pa3Y iK p.osmJ!ta:r1'l niJlbHl1.tl oG'MifloaHKHor Ha J0J10lO. Kap6oBal:!i y BeJll!l<iK]GJIbKocti aonori MOl1eT.1l, WO MaJIntTIlTJ1 peaJfIiBf!]4. 3a6C3l1elleHH>[II1. HOBOi BaJ1KYrH;,· HaTpOM~I\l1l 'f 6aHltax. Jhtrnc

y 190 I p, 6af[KH:OT\:t JCpOHOBOi naJ110TH nO<)'MI1 BiJ1hHQ b6Mil:(IO.MTH.C£ aaS0JI\1rO.

Ycniame npoBencHl;L\l rpcrwonoipeqlOPWl 1892 p, i sa npo Ba.rJ..JK.eH1Ul 3M ore ro crauaspry B Aecrpo-Yropmnni n03f1TM1lHQ Bl1JtHRY1l11

H<1 eKOHOMi[[Fmn p0'3HIlTIlK i~1J]epii, SO:KpeMa !ill rpOWOllc rocnonapcTBO - .BnOpH,lIKOBRHO .1Iep)!(80Hl1H 61011':!KeT, s oOiryMaa"e

nOBlticTio 6YJlaBifTicHeHa iHo3flMHa lIaJ[lQra, cra.6inisy.saJlOCH Uiadyr:aopCHSJI. y"pami.

ABCTpiHcbKi Mouern 30J10TO'i KpOHOBOI 83.11101'11. OC06J1lfBicTIO MOHeTHoro"K<tp6YBBl:frIfl:

ABC'TPO- YroplIl.1f A'lf 6YB riapaiIeiIbH11:H BmjYCK MOHeT IDT>I ASC'l]Jii TIl Yropml1 tnI. M OHeTH. o6ox Cl0l!lAOnllX iMne,pii' OyiTI'I Q'iBRUuif'lHI1.m:l, ane Mll:IlH pisne O(jJOpMJIelH.RJItI H1l3.B11. }1KlIlo y 1857 - 189.2 pp, y mlG1pinccMilil naoraai i.MJJepiI [00 xpeauepia ippiBHiOBaJl111 ijJJJoptmy, TO B yropcoKi« - '[ $OpHtfry •

. rpowooa PCCPOPMB J 892 p. nponoaxana npaKlmKY OKPCMOro MOHernoro Rap6ynaHHlI .t:mfl CKJUlll:01UIX !IYanicm<H!OI MOHapxiI, ane 3MiRmla H83Bl'I lIjOHe·T: Ha3uB rpomoeoi onasaui CTllJ1a Cl1iJrbH'OIO - KPOH8

(HiM. Krone, yropc, korona), MOHerI'! is raKOIO HaJBOIO Kap6ysaJIl1CIl y €Bporri 3 ncpioAY Cepe.l\HhOBi'PIJI,. Ha3nH lJOXO.l\M.Tb !ll,a OCHODI;!OTO ~Ha'leHH~ CJ10na «KpOHa»;xoposa, 3Q6pru!<,emrn )]KO'i Kap6yB\lJlOCll aa nepWI-LX MOHerax. B OKpeMl1X CKJlanpBI1X A1Icrpo-YropcbKodMncpii MaSDa r,powoBol

HYMllM.JTIlKa i @a.JJepIICT'RKU nl

IHYMI3MATBKA

Puc, 1. plJiJjlfillHiMOIi.tmllI kemp/i, Y8eDell; IJ oBit qJOTliO(JQJO pe¢op},IOJO IGG2p,; IleJu!p (6pO.ll30, 1892) 2.WlllpU (6polf3o, 1892),

}O eenepie (HiKe;Jb,. 1893), 20 i!€JIepie

(HiKeJlb, 1892),. HO},lfmJJlIW1IW'lemdi Jlume' l!arj;pUlo, waUl/Jell nouemu. P(lKU KOptJY80HflfI- apa5cflKuMU lJ,urj;PflMU 3(1 lPUlOpioHCblWM IUl1/€1I0apeAL

Puc. 2.tep6 AecmpiiicMoi iMnepii, 305po31Cyeomui na AtOHemax 7892-19.18 pp.:' OIJo?J108uii OPl!JI, KOPOflOIJOIiUlI 080,:110 /COpal/mlll, HOO JlKlliIlUlJeJlliKO KORalio fo6c6ypl! ie i3 KiJlLI,JUIU cmpiww, ~O p03IJiBOlOnlbCJI. Opl!Jl fllpUMoe y iumax Melt, cldn.emp i oepJICoey, No apyilJlx OpAG U,llm rofic6YP2ie ls aep6o}'1Il BOl/WiT, AIJcmpii t Bypzym)ii. No n11e~li upila lIaolllwii qel! is

opiJe 1/0;\/ 30J1am aao Pyflfl.

P(Jc •. 3. J KpallO, 1892 p. HOMi/llIJl 1I03IiO'{06r:J1 111/1118 liurj;POlO 6e3li(l3IJU 2jJOUl060r oiJuHll!{i. PiK-IWPOY801UfJI-.crp06cbKILlm I{U(PPaMU.

Puc. 5. 5 KRall, 1900p. HO",tHlIJ! yeapi Hao OpIlO~1 i YHU3}1 no cmopoHax (Jia PQKY Kap6Y8GlIIl/I,.

Pee. 4. 30/lomi 10 KpOIl (/896 p,) i 20 KpOIl (1904 p.). HOMiHCL1 n03Ha'leuuii olli',i - apa6c!>Iw}'w i PUMCMUMIi lfurjJpa.Mu i JlOmUnCliIWIQ.M0801O. ji,"amo mOKo:JIC JrpoiJYMM8anG PIiMCbKiUI/i I apa6eblwMu /{/UPPQMU.

O,fl;lolffi1ll,i 311Y'ulm\ Ilo-pi3HOMY .. UK, y ({exit - koruna, 'J TIOJLbwi -korona, Y Thllli'umi - KopoH'a, y ITiI.Ilil- COTOn!!., y CJIoBeHii: - laona, y XopBaili = kruna, yCep6il- KpyJ-l8, Y PYMY1:l:i"i -coJOana.

PO:ruifUlA MOReTa B Ancrpu' A YropII(IfAi OTpnMlUlacnew:{~}it[(ii ~HaujmlaJThHj~ BMBI1, TaK, y ABCrpilicbKiil' iMnepi} BOHa crana l-la31lBaTIlCfI renepoM (lii.lI, Heller, B:i.a Ha3lU:I tiPOJLhCbKOfOMicr!l. XWb (liiM,. Hall), lley XII C'I", nO<JaJ!OCH Kap6YBaHHfI- JlI1X MOHer),

a B YropC,"bKOMY xoponiacrai -$mepDM

(yeopc. filler). '

AocTpiJl:clixi HYJ'OPCbKi MOlle'!"" piJHIUHlC1l Xj!aoDliM O¢OpMJle.H1U1M. Pa30M ia TJfM, nrpa:Ki yropCbKHX MOHer 6Yllll3}lat)HO MeHlllHM:I1, HDK aBcrpi:ffi:bIGlX.

Y pe3YJfbta1:i rpomoeoi pe¢opIDI 1892 p, 3 M i HJfJHlDfI ~re'f3]]l1, 3- 51K"X xa p6 ysanncs .ll;pi6 .. i ~roHenL 30KpeMa, y Kap6'JllaF!1~i

P03M fHJHIX MOReT 311iitc-HeHO nepexia

AO lie we !llJIID( j CTll1xiUIl1X no CrnpaH1ID MeTaJliB. Ha ilMeHl.lLi HOMiHa.rm (I i 2 reJIeplI) ITOlfaJ]}! Kap6ynam He 3 Mini, JlK nonepenai Kpeitll;epl1, a 3 6POH3'1I, Ha 31!MiHy 6inOlllil1M 10 ra 20 KpeiUl,epaM y:BeAel'lO HiKeneBi 10 i 20 renepis. Ili HmriRaJTM IHlpe6paml na ce6e

Puc. 6. 5, 10 'i 20 KpOI/ 1909 p, 2-ii mun a8epca 3 nopmpemoJJj(JJ_po;l/J,a-Hocurj;o J I/O QIJCmpiUCbxlfX .MOliemax-30,lWmo.i ICpollo8of eauamu.

I 24 B y M i 3 M a l' H K a

HYMI3MATH

crapi aapOllHi HaJDI1 KpeAuepoB:l:lX MOHeT. Tak UK MOltenl y to re:rrepiB JlOp·. I ,.nil.

5 Kipe.l:i uepaM, 1'0 ii rrpoasann ~iP1I'IH\lle1[b» (lliM.«Fiii:lierl», 5YKB. ,m'm<lIOt). 20-renepona M-6Efc1'lI' OTPIfMIDIB. A1I3BY CEDel' nonepeannui 10-KpeHuepollo1- il3eXceJfb» (!liM. «Sechseri», 5YXJl. I<WOCTItK»), oCKinblGf niA '{ac rpouroaol peq)OpMK 1857 p. 05MiHIfM1t KYPO ClCJl!l,llaB 10 HOJJl'IX KpefiuepiD sa 60 rapax.

H a ase pci poa MllllfltX anc1'p i H cs KID::

MOReT pb3Mill1)'BIlBCn rep6 ABC'fpiHchKOI' ismepil, Ha pesepci 6pnFl30BlfX - ill~wpa HOMiftaJTY, pix Kll:p6YBaJnm i JmBpOBA rim<a y .aeKopanull'lii1 paMUi. HapenepeiHLKtmemrx MOReT - I1,Milm<l l'iO;\tiILaJIY j;i pix Kap6ymuuilI y JilllpoKill.neKbpammIDl paM1J.i 3 KOpOHOIO i OPCOJlOM. fYPT 6pOH:mBI1X MOHC'f - nnocxa i1 H.iKeJleBi1X - py6'JaCTl1H.

lli HOMiHa.llllKap6yaaJIl'lc)J y H<lCTYJIHI1X pOKaX: I renep=- 1892-J903, 1909-1916

pp.; 2rerrep!1- 1892-191S"pp.; JO reneplll'- 1892-1895, 1907-1911 pp, 20 reJlepiB - 1892-1895, 19D7-1909, 1911, 1914 pp. THpruKi MOHer 1892 p, BTlITyCKy 6YJUl He3H.lJ'l:IDIM1~ (pl1c.I-2),

Hacpi61ill1 KPOEfj aa.aaepci flO,ll.RIIRnCJI rroprper iMHep<lrOpa ¢pa.H1J1.-l1ocI1Wa 1

y IlEmpOBOMY niHKY B oTO"IeH!·6 JlereH,!1l1 JlaT!1"HCbKoi' MOBOIO: «FRANC, ]OS, r- 0 • G' rMP ,. AVSTR . REXBOH • GAL

'. ILL' ETCA? • REX HVNG» («<DP1UIl.l:Vtocmp] DOJK:Oro MI1J.Iiorro lMileparo:p ABCTp.iI, Kopo,IIb6oreM.iI, raJn[LUllil1, lmripiY rainurax; o6paff.vrHKopo!l1> YropllUIlli:I.ll').

HIl pesepci Mi)K,LIBOMaJlilllpOB~iMI1rim<aMIiI 306[;1ll.}K)'BMaCIl KopoHa ra6cGyprtn Han; Il;J1ijJporo HOMiHaJIy iPOKOM Kap6yruun-ffi. Ha ryP1'i - )J;eBis <f)paTiil,a- fj ocn$a 1 Jlal'lHl.CbKOIQ MonolO: «,vTRIBVS • VNlTIS}, «{Cni:rrbI:II1MJl 3yCl1IlllJl]IIH» ).

HeM: T:HIT xponceoi MOHeTii Kap6ymmcn npOTJITOM !892-1907pp. (puc,. 3)..

,D.1'I3affH aae pew 30:rr0111)( MOlleT y 10

120 KPQH I10B'fOP10~all.(ll13aitHilllepcy KpOHO.B01 ~[QHe'nl. OCHO.BHHM 306paJf<eHH.flM peaepcia 6YB rep6Allcrpj:fjC.bKOi· iM.iJepll. Yropi no KOllY P03MlJllYB'aJIOC)I n03Ha'lellIDl HOMil:la:lry lI<lTIDlCbKOl(} MonOID (ni.nnollin;J:Jo <<XCORON:,£» i &XXCORONiE»)HI!OICj1 Kap6YBalffi!l P.!1MChK1l.IIt1fu;aWPfUfJ;1, YElH3Y TIOJI.'Ltl,iOHeIH apa.6CbX]{M>l' WlcPpaMR .lly6moBaIlCi! pile tap6yaaRHH j H.OMjHa.rr (IiUmosi.rJ;Ho«10 CQR'» j «20 COR '»). Ha rypIi- Bi3epyrJoK.

Poxn .Kap6}'BaHEUI IIBOI'G rany JOJrOT.1tX aBCTprnCbKHXMOHl;:t: LOxpO£l-1892-J893, 1896-1897, 1905- !906 pp., 20 Kj)OI:l - 1892-1905 pp. (pIiIC, 4).

Puc. 7. 5 {(pOll, A.eempiJl, ) 909 p .. 3'ii limn /lopmpemo C/Jpafj/ifJ.- i10curjJa I NO 08CllfphiebluLtAlOlfemax30J10IllQ[ KPOfl(F80'iIJO,1IOmU,

Pue. 8. Ilopi8/ifIllNJ/ nunox munle oeepci(f 30fJOI/IUX i cpi6HllxAwHem 30Jl0/l1ot "jJolloeo? 6WIIOIIIU MOliemlli JIll/nil ompUJJIGJl1i !U138U«.'a(}}/()fjO y JlQBPOBOJJ1Y 8iilK.y»,~60~o pi~nll1l1l» i ")II/CO ~V:l108a»

Puc. 9. 100 KPOIi, A6CmpiJl1 ]9 J J p. Ha oeepd - 3-fj mun nopmpemo (/Jpall!!(1- /'!foclIrjJa 1 fa! o6cmpiiiebl('uX MOf/emax sosomoi K.POlloeoi" eamomu. HOAfilfl1JllW peeepcl nOdmm 11K «e CQRON1E» i «10fJCOR '» . .Pile /wp6yeOlJliJl npoiJy6iJbO(JaliQ pU~leb!GUMu rna apa6Cb7tUJJW t{1Iq;pOJ,I(/..

Puc. 10. JOKP()II (1912p') i 20 KpOIl (19]0 p.) 3 3-,M munos: deepey.

~wr:::::\!

':~ ~ 4-=] \·:~~i~~~i~

Puc. 11. 2 Kp.OIfIJ, Aecmpi», 1913 p. Eo Puc. 12. 1 KPOHU (1915 p) J 3 eM mUlIOAI

ofJepci - 3-D mun nopmpem« Q)poliu,a-J!Joeurj!a f OfJepcy.

na (]8cmpiilcbJ(,.ux MOHemax 30JlOJrlQf KPOl1060i

6(!J1lOmU, ROMi/wJ1l1a peoepci l1.oorJl1o JlI(

,JrcoRONJE" i ,,2 COR·» . .PiK. Ktop6)180ltltfl npoiJyMbq(JOIfO PUA1CMUJJIU ma apa6cbKI/MU

l{urjIpaJIIl.

3 'UICOM e o6IrUIl0A1UIIlc.fI RO_BI HOMiHarlH. Y 1900 p. P03pO'l:a:J1aCjI eMici!! cpi.6JUIX rr'.!ITlutPP.HOJlIlX MOReT (sara 24

r 900-Lnpo6.11). Allepc 6Y;B am11fPr1<tl:I:ffH anepconi 01lHOKPbH~BQI MOHeTj;j, Penefl,C

xe 6YJlo pqJbPMJleHo 6jJl!;ill Iltf[rryKaHQ - rep6iMnllpii' yxoni 311<lBPY 3 'Koll9Ha~rn. HOlI·IIH3)] n:Q,3Ba'laUC>I mli'ii - npOTruCOM )Ja'rUH,CbKOio MOBOiD i UI1Q>POlO «QVlNQVE CORONtE'» i «5 COR' ». r:VPTnpllKpamelm )leBi30M «\!lRIBVS • VNITl.&) (>,Crrirtbff.HM11 3~CM..lJJlSj_"Hd»). Kap6YlliIBc.II Ufll1 Tl\,rrMDH;eni y 1900 i 1-907I1p. (puc.j).

Y 1909 p .. Kap6YBanfR\.II[1'~'h )lCCHTI!- i )lBa)l[[>lTIfK'POHOBi MOHeTI[ BODorO m:rrpi ~MjHe.I{j{MJiI nopTpiffoM <l>pilll1l&- ffocll\l)~L [

ij pOJMimIlHR!l.M nereHlU1. Ueit TRn nnepme BJ.IKOpaCTIil:lo rrp:liBunyCKY IOBrneHHRX MOhleT WOSp. XYJIOiKl-i1fK -306 J}a:3\f!l'i MIle paropa -ne'Wo Cl'apUlI1M i olla }!alipo13oro eilfRa (p.He. 6).

Torn ca~wro 1909p. H8 [[~!lITHK'pOHO'eHX MOReT-ax -3MiH}!nC>I [1O'pTpCTi Mneparopa. ~1!l:M C3M1IM aa aBCTpiikbK1U Ml:metax 30JTOTOI KPO rlOB'01 IiiunorJ.! 3' .fIBI1IlC!I :,:H1:

TIlTl asepcy ia noptpereu <PpaHlIa - fl:Q'Qlulll! l. SiH npin:Tlf'lHO' no arop lOB as 1- Ii 111[1 noprpera.ane 6es naapoliorocBiHk",_ 3MlcT J1ereH,II11 Ha asepci sanl1lJJnliCH He3M!HHilM. TI'>lTIlKpbHOlii MOFrerl1 ru.ero TIllY Kap6ynam-1t.H JTI'[Ilffl y 1909 j). (pac, 7-8)_

Y 1909 p.BlflIymeFlQ 06i rosi 5o.rro'i'i MOHeT>! HOMiHa.rrOMI 00 1<pOH (eara 33,8753 r

sa 900-"i n poon). Bnac:Hc anepme lIeR HO MjH'a'i'r Y ABC'l'pO -Y rope b:Kii\' 140 H e_1'!:Ijjl cll_cr6Mi s';rB'I1BcJl31:i,ll,HOh 33KOHQM Bill

L i ce PHI-UI I$lQ7 It npo BI1TI yGJ<. ioain ettHo I MP.HtlTIE1:Hi''leeTb 41l-pl'-l'1Jl KopoHyeRl:tIlH C]?panmi-kJocHtl/a [yr{(PCbJ!;'OIOJWp~}HOIO - nO'9aTKY icr-opi:i: .fl:YaJIlcTI'I'mol MORap~n. Y 19Q8p. BlTnYll(eHQ aBc:rpi.l1t:r.K"jI19iiiJletl HY MOHeTY. O"J':ll;.e\ y 1902 p. 6YJJO 3anpo·aa.D,)!(eHO ):Ie HO.Bl1.ti FrOMiHil..Il~ l\ _o6i:ro:sy MOHel'YB;:Ke K:HYlOriOro cm.KpuRo.BordHoMiHaflY.

Asepc o6irollo"i MO"HeTI1. y J 00 !fPOR npnxpatuae 3-0: Tim anepcy is [JopTpeTOM IDpaJ-llJ.a-1'1ocl1.<Ua J. Pellepc nOBTOplOBaB TI1J1 i Hl1IID; 30JJOTI1X Jif ORel' is .ne SJ:1>J1Mll 3M iRirMH. 30KpCN:Ia, iliil:pi3H$lTbCH O,KpeMi )le'fani rep6a ip03MiU!.el:UHI HOMiHaJlY Bl:IJil3y MOHe·TI1. HK.I ua lD~TH i 20-KpOH·O'IlIDiM:0He'faX HQMiHaJI i piKlIy6mtiarull-!"cll ><lpa6C~aM i1 i PlfMCbKMMI1 ull$pa:MJ:I. Ha ryprl - !lellia- IMflepaTo:pa «VIRlBVS • VN[TlS.)'>' (£rri.nhHllMI1 3¥Gi'!JlJ1SJ.rn>\ ).

. Kap6ymmileH' 3OJloti roo K!;lmr y

1909- 19 j 4 ]lip. Ye.i MO·HeTl1, ll,aTom'mi 1915 p .• .€ ni3HiLtnrMI1 DIlTIYGK3MIl Biil:eHtbKoro MDH01HOro;U;B0PY (pile. 9).

TaKO)KPa30M 13 BIHlYC.KOM HO:BOro 30J10r0ro HOMIHarry HOlll1:i1l1oprpeT [MnepaT6pa 6y,rrO'nepem:ceKO H. ua imm JOJlorl HOM iMaJHI - 1 Oi 20 KROH. ileil TIm MOFIN KapoyIi<iIlCn y 1909-1911 pp.

(10 KpOH) i y 19.09~1914 i 1916 pp, (20 KPOFC).

1«611. 1 .. HOMiJIOAU A8cmpiiicbKoi JlfollemlloicucmeMu y 190 J-l91A pp,

lijra,: r

I re .. p lr~M'p!1

6pOHli 195 % ~IAI>; ~.:~ 0'0'-0. I $ UHl<II) 6po~",+!! % 1'iA)' oj j(.o,~'o, I % ~~.,)

IpIM,pi. 10'Mepil

"i""lloo%) HI'.eh'lloo lIJ

1,1"'"' 1 ,POHH 5 'po,

<pi5M" ~I npoO' (a',I'J!,:, Ill.,! % ~iAL) (pi5ho .. Bl" np.ot), (SU%; 16.'lh!.l. b) <pi5M., aJI npoP. (81~ %, 16,l%'~1M)

1i>,mQ, 9OOnp",;, (90 'I'-3OM"0. In % MIA') 1ll/I0lil, 100 n~i (19 '% iO!OIC; 10 % Mi") 3M010. 900 np06, l'kl~ )".olb, I 0 %MIA·')

, IOKpO~

110. KP.ciH 100 'I"'"

TalM.2. Topzo8i A6CmpiiicbICi MOIl€fflU 1901-1918I'p ..

1,06 1,11

17.00 19,00

1 Ay~!T 4 A)''''"

)0,010, 186 ~.RC>5' (98,6'l: 10'Q. 10~ I.,~ %MiA.) : lO,q'Q,!S, "paBa (9B.~ % lO'010, I,~ %MiAL)

j,Oo l.oG

I~M 21,00

5,00: 10,00 14,~

13•00 27.DO 36.00

1~:oO 21;00 )7.;00

3.3875 6 . .7111 3J.i7J.l

hr:a,r AlaM~;MM I
18,Ctae 31,50 I
MIG'! 20;~ 1
Il.9~16 . 19,w HOMIHIA

Ta6it.3. XqpaKffJepUCml!1CU fH)3MiHHIj:t,MOlfem 1915- 1918 pp.

krl"f

10 re'epie Wreh!pii

6polul(9S% MiA', l%uHRK) lM.ilo(ll)[I-%)

-"Wr"HiKMeM"~H".o.""m'!! (l1l% MIA,; la'hiK"., lO%~H"') 3"ilo 1100%)

L.66 2.18

17,00 19.00

LleCH"FH.KR0Boni~toHe.-TIl.> )lll'TOBaHi L912 p., i !I.BMlbiTmq;iOHOll.i i3,AM0JO «l~ [5»

e nha-.i:rroo.ru. B,l1:nyckaMH 'Bill.e FlCLiwro MOHDntbro A1l0P)l (nile. JO)'o

2- cepnnn 1912 p. 1XllaJlllHO 3aKOl:I npQarm~cx M(lJ{e'rn.'aoMiHaJlOM 2 KpOHI1. (nap& lOr aa lBS np06>f). AljepcnO'lITOpJOB'Ill anepc. MOH&r 3-ro Tlmy i3 nOpl'peTOM

O>pa H ua - PI OCII ¢'a L T}!TI penep ty 6YB aHaJlorl'lHJ1:1I.1 TI1ITY pe-Bepei.1l 10-TlJ i 20-KpOflOIIJ-D(M()ffer 3U llJ.fK.rlIO·YeHI-{JfM n03Ha'lel:UJ>lHOMifHl;!IY - «Il CORONlE») j·i<~ COR' '», a TaKO_)!{ OKpe"nrx .lleTcaJ1eii, ,IIX-TO p.OJMiIuel:lHJI no3Ha.'leH.H£ l±oMllia;ry YHJliy MOH;CTHO[O IIOiUl, fYPT Hie' aeaian paBJ1.!f'-lOra iMrrepa:ropij,«\T1RIBVS • VNITI8»

( «Cn LrrbHI! MM 3YCI'IJIJlHMJl.}», neb Kp,o:H<mi MOJ-JeT'1!! Kap6ynarrHCJlllMlIle y 1912-1913 pp. (pHC. U).

TaKOJKY 1912 p. l![lep.c.Q'[HOKj:lOHomrX M.OH.eT 6YllO MlMjH'eHO na 3-il Tim is noprperou cDpaHllil-i1ocl-1¢a 1. Kap6yaaJUlcJ1 ui 'M01:1eT1d y 1912-1916.pp. (pKC. 12, Ta6Jl. J) .

EOB.meum MODern Ha-'1eC'Tb 60~pi'l'IJI npa8JJinHll (l)paHWI-UocH!fla I. Y nepiea 1901-19] S pp, mmycKOM KlIlUl·eiFrnX MOHer l3iJJ;3Ha'ICHO eliJ1_1{Y noniio, Y 1908p. [(paIua natnao Bi:O;3Ha:'-ll1na 60-piti'HI1H IOBmeJ:i npaBJIirmil WpaHllll-MocMqJa T - iMllepaTOpa, Rm:» llaiil;nollruenepeOyBall Ell rponi ra6e6yptiB em yOlO bop! 10 )ll1HllCTii".

Hi! Bijl,3Ha'lem-:tH' u;iEi nO)l1\' )lJlJr

AIlCTpii· armYm6Ho naM'nnriMoHcrrll IfOMiHana1l1l1 1, 5,. 10. 201 100 K_POH. A_Bepe]] ycix l1oMill.arlis OJlHaKOBi - 2-J;! run 1.3 nopTpeTo.M $pal-lil.a.-.Rlocl-lq,m.l. Pesepca

JK MOHer pi.3I:1MX-HOMihlaJliB MaID! piaae Oc!J0PMJlCHHJl: MOHorp.ilMa LMneparopa na JlanpoTlipj riJlu.i ni.u KOPOHOIO B opeoJli- ua

I 1<;pOH'i, llinqlfHa iananposoio riJlKOIO MilK KOPOHOIO Han IfOMiHaJlOM i rep60M i~-mepiY - aa 5 KpOffilX\ l'ep6 - na 10 i 20 KpOHax.

Ha IOO-KPOHQBi.ii MOReTi 306pa.JK;eHo. ancrephoAnorpi] - lKil:l.Kil Cff,l[I"-ITb !:Ill

XMBpi Y COHH:\fIlliX npcueuax, rpUMillO,U\

II olIHHl Pyu1.n_al>p()Bl1:.H eiH(jK, a APyrOJo crrepumcs H~WHT is rep60M ] MIl ep ii. Iho MOHery"lacTo Ha:UfBalOTb «;!laMa Y XMilpaX» (/1i.1tt. "Dame in Wolken») i no rrpauy BB<l:lKaLOTh 9.a.Hie1Q J Hai-i6iJlMJJ npl1llil6m-unrx MOHer XX er, YciMQHeTJ1_ MaJll1 []_OABill'HY )l,3ry 1848-19Q8i J1erefl.lW Jlil'fMBCb;Kpm. MOBOIO «DVOD HClM LVSTR1S. G LOIH OSE

PERACTlS» (<<)lnaHE\lW>lTJ> n'51Tffpi4 si CJI;a8010 npuJi;aeHl1x»).

Yoi naM'f1TFli M.0HeTI1 Kap6YJjaJllfC}I sa CrBJ:lJlapraM){ o5irmmx 'MOHeT amlJlOrill}lUx fiO Ml Hamil j Te)J( np113 H a '-la.r!n ClJ )l..1lJ1 o6iry (pllc.13-J5).

3,00 l.ll'

19,00 11:00

Qia.n ep fi C1'H K.a

HYMI3MATHKAI

Apa6ecKH (po3Mlw.eHi HOlryprl)

~~8iAeHb ~ nicMl900p,

PftC. 18. I1f amf/a epyoflx iMnepcblUJeo O{J/Ja 8 KJ110({ae: nl?OfJ/u*uni i1,ep6u YZOPII\UHU, E(U€Mii, (lfJcmpii, £yp~ay i .sYfRYlldii, Bcrlflollemax, .Kup60¢GliliXy xvm cm., I!eli 1/lIIm CIUltIthliW!lii, a60 :He 80.l{IJMic:fWllIlb $'06pa*.eRlIll MaiJollllfJ, ~ ReJ,fOiiJiJlJol 'Iii' zep6 flpiJiliR ~li, :JI Ka:euhyc:imV/ a M(memy.

ToproBi' MODem na .noqaTK:y-n cr. nOflJlH 3anpOB<m;KtlHHJf 30nOTOr KpOHODOi'llaITJOTlI, Anc'l'pill npoJl,OBlKY13an.a KaPOyBaTH Ll.IlJ1 IIOTpe6 30.BfI_iutHWi TOprillJIi TaK 3Ba~ raaep Magll' 'Iepesil (111M. Mariatheresientaler),

EMici51uiEi MUHlm1 p03no!JaJIaCH y 1753 p. sa rrpmmiFlHH MapIY Tepe31t

(1740- nSO). 21 nepcCI-UI AllCrpi.H nmmrcaJ]}1 MOHe'fHY !;:01fBeHuiJo i3 BanapieIO ra

I;)J1:,[101\oI ni.BAeHHOHiMeJ.J;bKtlX )l,e.p~an, IIKOlO nepe.ri6a'lalfocg xap6ynal:!ID! 1Wlepi.E! .B>1COKOJ cTa9inbl:lpi' ,lU(OcTI - 28,O,66S .F S)3-'i lJ_pQo>j_ (puc .. n;).

Y 1750· x poxax 1'aJ1 ep" c3 no pTpero M Maplj' Tepesll n01:p3l1lUlH ua C:Wl.HH It

P"li0,K. Be.rrI.l'reHCbKi KUtbKOCTi 1.!l!X MQHe'l" d6MiHIOBMIlCff HB rrp~MeTf1 pqSKOary

(WOIIK i KllIJ¥) Y Type<:NF.IJI i j sa BJJ},13hKOM.y Cxon;i (JleB<l!lT-i,aBi,uJGl MOH!lTa. p:rpHM!U!!l iHWY CHOlO limB)' ~ «J\eBas_T:iilCb,K11H: :rcarrep»)..3aa,u1l1G1 CHUm e:raoiJrhH8

Bl1COJ<Hi HKOC-'l'i if 3flXlfllltFlOC:ri ('l'eXHl~Hec HOBOllB:elleRl'J8 mniH:I\e.JIbHltlfnJ)l'IcrpolB 3;;TMicTb naJl:mcOBMX gwI03),{0T"Yi{q3M iwyaaTfi na rypTi 1l1'l.CDKOpeJlbe<j)Hi JliTepll Aeg'~ iMTIe.parpJII.{i «JU,SIITlA ET CLEMENTlA» (<<Cnpa:neJJ;l11£B i CTb i M' mei:cr,,») 11'0. IiIJ C:raJjil Haillian,i(f_Hi IlII:fM.\'t 3EICOOaMlt TIJI 3reJiCy, a TaKO)K~HOql,[Mjl npl1KpaCaMJ1, .ClloepiAHoro ~ITEHOIOCTp\:iXQBKQIO, 33 Hec'l'all:i lilracHllX sacoois rpOWPllQro ooiry, ranep Mapi:i1:epesiI emil Ra'nnpmnpe1-lilllOKl MOHeTQIO lie Jl1fW~ HB oIDI3bKQMl' Qxo)!i, a TaKP$ y. ITiHHi'lHill

i Cxi!lHi:ll Ac!ipJi11;L Tn Bill Wi I1'pynftB nia

pi 3'HlfM-tr aa 3BiI MH. Hanp ID<JJ.a,!l;, OJl p: -

B ECllio.llii".

AHApiiBCbKi xpeCTH (p03Miw.eHi niella AOlll1)

Puc. 19. Oco6J1uIJi I1pUKftIl,mu:IIo mOJiepax Mapii Tepe3ii; Kop6o(J,(JIIUX .~f,OHemHU"1U 'IleOPaAlU Kpail! eIJp01l1I

MOHeta6YJlII aacrimxa nonYIDlpHOlO i cra6iJrr,liolO, LI.(o jj KapOy:BilHlllt np0;Il.OB:::KJilJlOC.I! j n_jCIDl cMepTi epureplIoflrnj Y 1780 p. Cnpo6a 3aMll-lliTu 'nmep Mapii Tepe3ll Tan.epaMI:l

Ii 'foJlolliKa<ppaHua I 'fa OHHa Hocl1gm n DI1f11lI1J1 aes 6e3pe8ymoml'fH 010 - CX i.D,1-IH if PI1HOK lX He npfrlfrHlB.

Y caMi);! AllC1'pii ui MOHeTJ'IllTpanunr

CHJlY 3aKOHHOTQ rnarixnoro 3aoooy Il

1.'858 p, i Ra.n;arri KapoYUaJ111CfI BI1KJUQ'TFl.O

,Il,Jll! 30Bl:lilllHbQ:l roprianl, 3aKoHO)lJlB'1O 3I1KpillJleHO"lUo SPa3KOM ,Il,JIll_B:HllYCldB' M~e oyr.K_wre~rneJIl; MO Be:r.H orO·.II.B0p,y DOHI.l6yPl!'!, MIIPi<TpaljJgBo _fiypriiY (Hlmi ~ Y BaBapit, HiMe'f'l}Ura). Yci )-loBi TanepH Oe!lBHIUIIoqeHmr ,![a'l'Omuri 1780 p.

3a lU'lM 3pll3KOM TaJlepl:l KIIPOYBaJlI1Cli i

y XX CT. I:l II anepe i -'l_oqP.aJI;)C1IlliICfI nqpTpC'J; MapJ! Teeesii crapuioro BiKy y sya:nj B)l,QJllI (3 y.paXYBaHHHM lIeOa~aHb·aI!a6iB BORa' HeB!lJl-HKoJ'€) posaipy) i 6 P;owK9 10 3 9 nepnia l!a 1UJel'1i. Hann~ 110 KOJIjI «M' THBRESIA D • Q. R • [MP • H U • 80 • REG' • ~

nepeKJfa,uaETr;CfI fJK«Mapill tcpe3i.f1, 60*0)0 MHJIi.CTIO pl1M{;l:;lCa iMllepa'rP1-tU5I, KOI)QJr~-aa YroplUffH!11'a qexi.i'~. Illn nop:rpe'f'OM - niTepH ",5 ' F» - ill i uian 1:1 AlI0X.,C;lJ)'lK60lllJill· MOReTHOr€! )J.llopy Y nOIfJlQ.yp3'i 1780 p. To6iaca mbQ6J1~ (Tobja~ Schobl - S)

i l1oCI;f(jxa <DaGi (JQseph Faby ~ F), Ha pell\:pei p03Mi-wel-lo rep6 (Mnepli B O'rO'leHRi npo,![oo}l(eHHjj nere.lUIU ~llepcy: (,ARCRJD

• AVST • DlJX BURG' CO • TYR • 1780~ (<<.epu;repuprl;1fI(f ABcrpiI, r-epu;orJtHn ])yptyH,ll,ii, rpM>~jl:iiJ Tipanc, 1780»).

HiCll.fl .lJ;aTW 306pa;K~fnlj_j- aHlWiiocJ>KI;IH

xpecr Y c!iopMi Jli'l'GpH ")\»' U;efi eJJeMeHT 6YJl-o '({05a:BneHo ua aBcrrpillcbKi MOFlerli

y 17 SOp, Hall i)13I'1I1 'f(IFlHfI OCTaFfOll-JJe+rH"R npaB:llil-lIDJ Mapu Tepeau H!\IJ, ABcTpittebKllMJ!l Hi,uepnaH,D,aMH. Ha rypri - )l,eBig JUSTI-

TIA rr CLE'MENTlA ("Cnpaoe)l.llI1BicTb, i ~"!ll<;:i(lTh») (pno. 17, 18) ..

fTiCJlH KPaxy f1l.0coyprcF;Koi iI,mepii KapGynaHHH« Ianepis Mapil Iepesii» .!Ulfl TIO'tpeo 300HilIlHbOi TOp-rirmi npqD:OllJKlffiOCfl )l:pW,aMJl AficTpiflcliKOi pecnyOJliKH

(y 19QO:"'1937 pp.), iran.ll (y 1935~ 19~9 pp.), ¢paHUu (y 1935- (957 pp.), BeJll1Kol 0pHTaHu' (y 1936-1961 pp.) ra oe}ll;(il

(y 1937-1957 pp.) .:«11 eJl8HTHJIChKi rMepll:» 6 ym~ HacTiJrbK.J1 flonyml PH !'1M}! B a Pi:! OC);'KRX lq)aiH3.X, HB 6nJf-3bKOMY Cxo,ul HY mBHi!1Hltj Ac!ip.JJ ut, J.UO CaY.lli.BCh'Ka ApaBiH' 3'1-l11JlB Ix

a 06i[y B 1928 p., Ecpio:n:ilI - 'i [945 p., a

y 8Me:fli 'CI(lMaHi BOHfI s6epicaJiliI: pOJlb H8rri'BOljJiu,i:i1Hoi' MOl:le,T/l Jl8 198P~x pOKil1.

Bill,elfCbKJrn MOHe;I"Fll1H JJ;Ilip o i.lIH 0 l11fll KllPOYOBHHIl «r_Mepill Mapf] Tep_e;,illi Y 1956 p. i 6ltnyCKaei'X .lIOTene:p, ane Bj{f{.rIlO){HO HI{ cynenipi-f. JIl{ npalll:l.l):O, l\loHe'l'Ii, W;o 3apliJ Ky,j)CyroTb y €nponi, e !taro npolJYl(lfiE:lO,.

M \,lHe;rH:, 1l1tnymeHi i:lil11rrMll ,n;epliailiaM\1_, Re3B!I*a 10'-111 .. ua BeJI I1JQ1"it3li.ffUIhH Irii

TIlpa¥, y €-lIporri He ,Il,l'lCItl"b·l:Jacri.13ara'l'o

~ IfJ1_t ne pc rmalmeH I} aOQ::K ~aJllillIlJl)l"fl C,I" nprog:pacaMfI ~ A$p1ill,_i.

BH3HIIlIW)J1 ,alGIn caMe 1>j0ReTlt:lfti .!("oip f<apQY!laBMO!i(}11', AOCHnCKlUI;![}JO. lCFlYlOTb mhrffi.,X<lpmcrepmrx 0j)'t11R.. 83 nplfK.rta,/J" 3<1 ¢OPMOIO apaGeclliM _HfI rypri ra aHApi:i'BCbKqro XPll"CTH llicJiJl .lI3TH (pnc. 19).

R Y M .i 3 III a T I) K ~ i W. a 11 e pile or UK a 21 I

IHYMI3MATHKA

Puc. IJ. tiPpall!{ - W-OClIrP r ( 183()--19 7 6), oucmpillCbK!lI1 iMI1epOl1l0p 3 J848 P'I IWp(JJlb Y~opujUliu 31867 p.

Puc. f4: 1,5, 101 20r;pofl, IJllnyw;eHuxHO 'leCtnb 60-pi'fJIfI. npaliJliHWI (fJpolll(o-Hocu¢al, 1908 p.

Puc. 15. lOOltpoIl1908p. --1i.)J/Llfoy.XMapflX)" aQlIa :; 110 Y.KPlJll{e XYOO:JfC1 i.60 OrjJOPMilelillX uonem XXC/II.

Y :r;:QJJ.i npone.n.eHHfl rpouoaoi

pe¢1QPMH 1892 p, nfcmr lll>fBano} AltcKycii ypao;, 311a}l(lllO'llf na Tp<l;!lllIri1 Mon ernom Kil-p6YJl<lHElJI, B[lpiUllifB .1I]HI ITO'fpe6 30nHimRbOi ro[Jril!JIj rrpOAOB.;:!GlTIl' eMiei 10 30JlQ1J.fX MOaeTHOMm8JJIIMl1 I i 4l1.)'Ka'l1f. nepULi nyxaTII (HiAI. Dukaten.ain im(tJl. ducato - BiD: ocrana bora CJIOIm y J1eteH)J.:i nepiuoi MOfleTH, sHJIYll{eElol y 1 140 p.: t:Sit tibi, Christe, datus, quem tu Regis, iste ducatus» (<<Tm.: 6~ne :l1p:AClJ5I'feHII m5i, Xpaerec, ,Il;ep)f([lBa, lU<OIO I'll IlPrunnu») lllffiyrneRO"B ABCrpi'i me y 151 J p,

H a TIO'larKY XX er, 1 i 4l1.)lKHm Kap6YBaJIJilcI[ sa MeTpOJlori'l!H1MJ1 CTaH.!Lapmm, npHHHilT01l>U1 y XV[J] CT. - Billno'BmHO 3,4909 i 13,9636 r 3MOT8 np06010 237'4 Kapen'l, 1lI0 BUruollin:Be 986 ·OLll1.'r:UI!liIM sa Me'rpl1'IBOIO C'HCT€MOIO I1pOtl.

He Bm.Mll'lY Il'irr iHIIIl;f){ MOHeT, uro 3':ffilIfJU:lCll J]iCM 1892 p .. TOPOOBi llYKllTH TIPOliO IDK;yB!lJTH KltpPYB<I.TI'ICl'I 31l non epelJ}! i M nmOM 366pa}KeJ,Th, )fKi 6yrro jlBelleHO Y [872 p, (p.I1c.20).

Ha aaepci p03Mimy.aaBcs. noprper c;[)paHua-t:}:ocwjJa 1-- ronesa Y JlaBpoBoMY

B i1fKY aa 1 ,rJ,YKa ri, '1'11 norp y;r!JJ,1I y ITl1llllLO MY nopaHHi i 118]POBOMY IihlKY ua 4 AyKBnlX. H B pesepci -- rep6 fMnepil. Jlerermll nO'IMHMHCSI tra asepoi: «FRANC·, 10$' r • D' G ' AVSTRlAE r::M PERATOR» (¢paHU - ~oc}lVl liO:lK010 MH.JliCrro aDl.:rpittcbKH:il iMrrepaTop),

i np0,llOHlKYBaJlBCn He pesepci: .,HVNGAR. ' BOHEM • 6Al ' 1:00 • ILL , REXA'

A • r)J,<lTHlpa6cbKIfMI~ 1I1{VP<lMlfj» (KOpOJfb YroplI(lffiFl,15ofCMil, nUTWflfl-ffi \ JIo.noMepiI, ]Jmipil, epurepuor ASCTpil). MOHeTH Y 1 .lJYlffiT He MaJTH n03FmQemlfl HOMiHwry, a He IUl1I(OMj' BOMiHam aa penepci ni.lJ: rep60M MilK JIDOMa ,lIj'iKKllli11 crananacn umppa «4». repoomd\ OpeJ1 fl.a lIYKarax noairao Si.D;pi!lHHE:TbC}] sin opna ua CTBH,lUlP'l'lfHX MOHeTllX sepea re, uio

rr 0 ro 306p ffiKeRHH socpeTJl 0 ell Hell 30!! O'IJilX TOpTOBW: MOHIITax 3 XVIlI CT.

TaKO)K apxai"<nnlMM 3aJTHUIaJlaCn TOBlli.m1a MOHer. OCKirrblQ{ DYKB'r1f Y C11lTY TPllllHU.ii" ycnamcYBilJ1H Bary i. np06y nOp01'OllllfHOro MC1a,rJY 3 nacls CepeIl.Hbo.sj'l'UI, BOl:lli nopiamllio is Cyrra.CHJ1.Mll.iM MOHeTa.\Hf BHI:,Ur;!I&JQTh !l.OCRJ'b TOflKIfMH. IaK, TOBIlJ;111:ffi MOHCTI1 B I ;zyKaT -- 0,8 MM, a MOHeTii Y

4 LzyKaTM -- 0,7 MM". HanpMKllllll, rorooacua ,lIecflTHlqlOHOna MOHeJa Mana TOBmMHY 1, I lI-fM, OLlHOlqJOI{OBa -- 1,4 MM, ,!/.BOrqJoHOB<L - 2 MM.

30JI0ti ,llYKBTIt Kllp6YBaJll1 CH ls He3M:iHHftMM 306palKeftl:tllMH .no noqarrKY TIepnroicBiTOBOl Bn'iHJ1 y 19I4p. MOHetl1, lIamsaHi 1915 p., - nisainri IiHTlyeDl BiAei'u:i1>XOTQ MOHeTIlOl'Q lIsap)!. TaK, y 1920--19~6 pp, D:lmymeHo 996 721 ~to,,(l'f

PUC. 16 .. MapiJ/ Iepesi« (1717--1780), ep/{Oepl~02UHJI A6cmpii 3 1740 p.

Pfle •. 17 .. TiIllep Mapii Tept!Jii. KajJ6ystlUI/R PU).tcbI(oeo MOllemlloe(.J O(1opy, oamoeGlI'e 1780 p.

PilC. 2{), Top;ro(J./ MQIle.mu -- ] 0Ylwm i 4oYNamu, iJamo(Jolii 1915 p.

Puc. 21. «[JepeMo.WGHtl "palla» KapAa foonll.(Q, 1914 p.

I 28 H yM i 3 It a T 11K a

llYM13MATHKAI

Pllc. 22. /0 leJll!piB, 1916 p. lfOMi/{{m rlOIJlla'le!wu.I1UWe. U,UrjJpOlO, 6e3' 1I0iJIJU J,Wliemu.

Puc. 23. Tnnotieoeu» MOllem, YIJeaell11X (J a6il Y 791 Q p . .' Iljum ra6c6yp;;iB sasinen« no Gecmpju'cblCllil (/JeIJepaJlbll.lI!ll1(um. [J03l1a~elllifl IfO§fiIlWlY mpaO!lliil7HIJ - nutue I.fu(jiPOJo.

Puc. 24. Tepo A8cmpii1cbKai iMffepii, Il{O a'1IIJU8(;J1110 JWller/wx y 1916 p. []JUIl! fc6c6ypzi8 3aMilll?110 HO oIJCJl!plii.cblwi:i mpUIGOJlbOP08UU 1/(11111 i I1pu6pOHO l4ell i3 ()pOeIiOM 3OJIOlna20 PYHG.

Puc. 25 .. 20.Kf)OI1 1916p. flo epyaJIX zep60s~o OpiJil - a~mpii1cbKuii cPeOeP4ilbllUlI Ujllm.

liOMiHiUl.OM 1 jl~'](a1' i 496 SO llIOMiHllJI:oM

4 .a;y~am. Y .!lpyri:~ 1l0JlOBifRi XX CT. 30Jro'l'i IlYKanl KapOyllal)JfC.fl Auoo-picfO 1;1<1 OC.HOal (j)eLleVaJIbH14 SaROHi.B niA ci'-LIHI 195 J p. i

'Ie P'BH:f1 1964 p. O'!.eBl:!;IUl 0, rom 3 ',lfBMJlliICH M~OHeill[,. H<I mmx JaM icts Al!T11 ~1915%' JJpMIDIKOBO lJocraMenQ i'\aT}'« 19Sh.

5.lKIQO y 1872-1918 pp. aono'l'illY!.<aTIf6ptlf 3<ll<ORR1fMl'lllJ1aTi:JIp_'fi!Wt 3'ac06IiWt, TO Y rrO",!{a;!Ib UI1n~ rte pi O.!1 BOHi! B I'fKOP I'fCTOByi:Q'rbcJ1 H~ KO.MepUiiiRi 30:.110'; M01-Le.TI1 i HiMOJHI He B.Il~ODI1CJ'0Bynarratf! aK3a.coQj1 nJtaTe)!()l B Asctpi'[ ('rafin-. 2').

3/1riHH y MOHeTEloMY rOcnOll.apCIB;

AuC'rpil Bne,]lio.n TIepmoi CBiTOBO' BilUIJI.

3: OrOJTOlllllliilllM 28 J11fJ]}m 1914 p .. l1iAHJ1

pi:UCQ UQx.l1rnynuoij J:toSJWji;)OlIO'TOi' KPOHOBOi Bl!JTIOTIl. YPJUl, nQTpe6ylO'Ul BllJTIIDfX II HlLa'IXW aa BeilCHW! '60HOlllIX )liJl, OfOJlOCH& npo 3aMOpo)KeHlUl ycix 6aH Ki~ChKl1X 'PaxyHKiIl i npe 3Ha'IHe 06Me'lKeHH51 IlJlllH'li rpOlliOBNX eYM. UP1!TII1IlI1JlOCf] Kap6YBamrn 30J10THX

20- i lOO-KpoHoBHx MORer (lO-KpOHOlli socraaae eMiryBa11ln:~ me y 1911 p.).

U;e ffl11C1I}lJGIITO n3nixy cepe!! FlHc.eJl e HEm i [lepe.u'1)'ITII3HeninenfflnCpOFf.ll. B:Ke y c.eprfFIi 19·1.4 p, ropriaui 110GRmI BiIrMOBJ151TIll:>IrrpllftMaTlrI B omary ll<mepcini 6a1'lKFIoTJil, BI1MarafO'U! HB'I'OMlCTb aonori B cpI611j MOHeT!:!. Haceneuna, BCBOlOyepry, 60-ft'IWCb 3HeuiHeHH>lrpOllJe.w, aaaaoca no resanpauii CnO'l31KY MOHeTl1' 31lopo.fo.uiffi1HX MC'!:!IJlio,

a norbs aasin, 1-IlKWie:BOi' i 6poH30noi. 3allBI1 BJ1 ap;11 []lOAO HeJM i H HO cri KYPCY na n epo B lifX rpoumit IIII5IBI'lJlI1C5I MtlpHI'lMll. Y KpstHi nOllll1plOnaJIaCll «P03MjHHB KP113a»" sa .~ Koi' nanepoai rpoini HeMO)lU1>fRQ Byno p03MiBI1'1'll a60 OTpJiMarU 3 100 3,1lEl'lY. MiHicrcpcTOo (~.iHaHciB, OmKmO:<JH mmpaJlJHU clnyallilO, noaepnyno B ooir crapi MOHern HOMiH!IJlOM II

1 ~OpJ{H, BHnyqe'Hi B xoni rponroaoi pecpopwf 1892 p. HaKOIJI1"1(l<}li y JIOB08fmi 'p0Kl13anaCH !lopoT'OUiHT{oro MC1':alry IUUllt 3MOry Kap6ysam y 1915- 19J6 PP. cpi6Bi O.llliOJqlOHODi MOI-Je'lll, axi 'I'll)]!; ~farnJ, 6 lloc.rra6Hnf t<MOHe'nnrli: roson». Y 1'916 p, :w;t«cselio SHII'IHI<Lfi B111IyCK 20-KPOHOBIfX MOHer. AIle, norpanasurn no

H acenea Hf[, lliI3a,JlB 06 ir BOHIl, frK n pasuno, axe He lJOBepnlJH1CfI - B YMOS8X lJOPH30K na tPpomax ii lffiPOCTBIiH>I (lKOHOMi'J}lOi KPll3H AODipy HaCCJlCHl:UI ilO sonorol KpOHOBOj' 'BaJlJOTIl Y'I])J.fMaTW 6y.rro HCMOXllI1]O.

AlICrpiJ;)CbOO YPll,u, C'l)'p60saHHtI npo6JJ eM 0 fO 3B:11KlieID-lR M.OHeT s oGiry, 1IJ(BIlaBCl!.ao piurysax 3,II;IItiH.icrpam:SI:HlX J<lXO.llW. TaK, 6ynll B'If.1XaHO liRKlI3, :U:mHO

3: 51Kli1,M, T'I1:M_. ;;;'1'0 TIpHxonye .lIpi6),1i ~{OHCTIf, JarpO::KYB_aB urrpa~) .. TaKO:lK B o6ir Bll IIYC'RaJIlfCf[ ,Ilpi6Ffi AOMiHaJIl1l1allepOlllfX

PIIC. 26, 50a€JIepi6, I1po6a. 3Q1/iw, 6e'3 pOl:)I.

Pile. 27. KapJI J - oemamlit) QfJOmpil1eblwu iMnepomop (1916-1918).

)

.

Puc. 28. 20 "pOll KapAa l, 3Q-J101l1O, 19.18 p.

PUC. 29. 36eiJelio y 1835--]837 flY. sa l!aKaJOM iMnepamopa IfJPOJlliO IIlQ(Ja 6yoifJjm BioeHcb/uuO ~j()llell/llaeO oeop;y ail: i 00 Cb020oui.

Puc. 30: 3'/0K OJmequ1IIo 1lI8(JPll.O na J.10l(emi.

H Y ,!Ii J M·~ T If-'- a i !Ii a. n e puc 1 U K a 2.9 I

YMI3MATUKA

Puc. 31. Wmeif;tm .WIiOp/.( (185/-1924), cl<.yAbllmop i ~reO(/,1.bep.

rporrreiL Ilpore ue npaK'rn'lHO Fli5IX He Il03H(l'IHnOCii na CTaHi rpouroeoro o6iry.

Ha repWrbpifIX, saxonaeaax nopOXffMlit apMilrM:fJ, :l'fl M5IJJI1CJl M0HCrH. UIoaeMHIifX nepxan. 'J:aK, y faJllt'J11.Hi. tl DYKOllIHfi.

ftKi ffeOAH 0 p aJO IlO ITe pexo,m;IJIH 3 p YK B pyKfl, rrOllllilpMllJ.tCJl HiMeUhKi MOHeru,

fl:Ki norpammu Hti uro tepnropuo pMOM h COI03rrJ1UbIGfM H KaihepiHCbKH,M H niHCbKllMIl, a TllKOJICMOneTI1 Pocii P03nOllCl0Jlil1ID1Cfr 3Ha'!HO W]1 piue, TnK UK y ncpio.n:

OK}'ITBllll 36MC;u" yer aaKyrum ITpOJl,yK'IID xap'IYJJUllHll, 'VYPruKy route 1I.IDl lluO'roi lJpMjj" 3lI.r_l:l_clilOllaIDtCJl aa poclilcb.ci rpomi.l:Il1MJ1

JK O'rpHMYnaJll11V1<1mJo llrncbJ{oai i MiGues! cJJY)Koom-tL Ilpore Y rpomosoxy rocrrO.1la pcrsi POCi13 nO'lan;:OM Bi.lFm crrccrepiranacs Ti )J( mnmm, 1ll.0 y (jJiHllHGaX Allcrpo-Yropu:urrrn Bxe MilKY 19 15 ,p. Ai.1ltIYBaBcH opaR ~fOHer

B o6iry. OTiK6, Ra30M i~ allcTpiitc!>T<;TfMI'! ~lOHeTaMl1 y periouax 6oIloHf1x .n,i_i.i nOCTynOBo 3HflJCIII1 .. 11 _POCiJ,jCbKi.

Y ne~iQ)l, flepmoi CSiTQBOi SiliHI-1 Kap6YHwnlcn lI,iKllBi rrpo6lii MOHem.

Y TXH:bOMY pn.QY IlI'1llUJn6TbCf! TaJ( asaaa mepeMO)!(H<l KpOIifj» ] i.1lo.M oro MIOHxeUCbKoro CKYJlLllTOpa i M"elIaJIbepa Kanna J10Tu,a

(Karl G6tz). BiH 306pasliDBa peaepci c.u.moJIi'luy 60poTh6y HapOJIY is Bo_poroM Y aiillii: 'JoJlQHi_K'"fp0Mur; IfOJl.Hiit pyu,i KqpOI:ry,

a imncic 6'1'; MetreM 3MiJl.BilIoMj IJPOtil1'3 llITlOMiHiIO,cpi61lo, MWM aLxB,IIIo (pMC. 21).

3 MU'l'0I0 3.lI,eWeBJIBfUW BmryCKY P03MiHHOi MOHeTli y 1915 p. JaMicTb HiKeJI10 Bi,(l,CHCblOrn MOHeTlntit ,lJ,lIip:

rroxan UIl:KOpliC1'OBynal'l1 .1Iemei8lI1!J'~ MiA IiO- If iKe,Te IjO - rp!tlKOJl.rn

caaas (cn__[-aID,Il;BOmelfl'l.lI MeT3J1iB

Y smOonn,lX: SO: JO:. 40). 31:tbOfO npomroM 191.5-1916 pp, Kap6ymuluc>I. MOHe:m HOM,m<\JIOM 10 reaepia, BlmycK 20-rclIe.PQIHIX MORel'·_npJfJy[rnmmCfI.

Barn Ii ,lJ,jaMeTp HOBOT IO-rtl:llepoJloi" MORe,n\! JarmllllfJlI1CJ1l1e:lMiHHm.m. ~o6

fi FIe TInYTIUTH is C'tapoloHiKeneB010 (a)llKC Kon!:p Memy rrpaJcrFl4HO He Bi.D.piSHJJBCJI), 6YJfO 3MllieJ:fO ;lU:!sathl Rsepey. Bizrerrep :UJl'¢J?fI HQMU-r3JlY p03i\-1illlYBaJ1HC>rYliY60:BOMy Bim<;y j BHH3Y MClH:eTHoro HOlTJI C'tillIIIIlCH pix Kap6ymll:llUJ (pHC, 22) ..

H aC'f'YITHe :t;rtemeBJI eHl'lll M eTlIllY P03MiHJflfX "'1O'HeT ni,n6y.rrocJl y 1916 p. HOMiHaJI>12 i 20 renepi13 rrO'lll.lUl Kap6ystlm

i 3 3aJl i sa, Pa3 OM is u i no. ~MiHO.1O ~fO Remoro M,e1:aJlY, 3MiHJlBCJ'J; i 301miwHrn BMJ'j]JI.ll yciX p03t-<tiH Hli1X MOHeT. Hi! aaepoax Bi,lJ,TeIlep P03MiluYSa'ncJ1 rep6l1.mepil', Me untr fa6c6yprin na l'py;!J,llxOpnR [[OcTynHBCJl. MicueM RBctpmcbKOMY ~e;r(epaJl:b'HOMYlIll'lTY (TpU roPI130E/TRllbHi CM:yrn). .. Peaepc MO:HeTl1 HOMiFt:1UI0MI rerrep :1:urnUI1-1BC.1l TIlKlfM, II\{

i 6ya 3 J 892 p. 10 ['fl}Jepin 'J:{ap6YBaJlllCJI:i peaepcox, yne;neHHM Y 1915 p. TaKIfM CaMI'fM. crane Oq)OPMJICHHll. 20-rwmpoBoi MOReTa Ha pe'Bepei AIlOreJ1epnBo'i "IOJle111 30fipalKytlaJIaCR

. ul{cjJpa HOMiHaJ1Y J:i pix Kllp6YBillUIfI B orO<!.eijfll J1aBpO'Soto JllICT)I.

P.OKH Kap6YBaRHJl: MQl:let si aMinefl}l_M rep6oM: I renep - 1916 p., 2 renepa - 1916-1918 pp., 10 renepla - 1916 p.,

20 renepia - 1916-1918 pp. (plfe. 23, 24. raon.3).

!J l:iOBMM -rep6o;M i.Mrrepi'i y 1916 p, raKOlK BJIITYIlIeHO 3HaLfHI:I:M TIlptllK30JTOno: MOHer HOMiHaJTOM 20 K]lOH (pae, 25).

21 JlI1CTOH<I;fl3 L916 p. nOMep I3jciM:neClI!l1pi'r~nti1 1Mneparop $pa fm.FIocYlcjJ 1. HOBin) npaBrHeJfb KapJl r lllKe

He MiI l1epe6oponr nopO,lI;lKe.fli atil:Holo eKOHOMi'fHY Kplmy, pilUiO nK i IlOJlitI1'Ul)' HeGTa.fiilLbHiCTh B 06W,l1pHiil ABCrpOYropcbKiH iMnepj"j. 3aiioro rrpaaninna

'IT pOJJ;O RlKYIl ann Ira p6 ya a'rllCH po 3 M ilfHi HOMiFlaJIl>! 3 3f1J1i30, aJleiA'~lHfI:li)], ')]'II' a 35iIfbTmma 3<1 POlm nil:flm ni fm y 16 pasin, pofiana ni MOBeTh (brucrl:l'IHO HenorpioHl1J'dl1 )lJUl rpolUoBoroo6iry. 2 i 20 renepis Kapna I BiD; MOReT ianeparopa- nonepemuea Bi1l,pi3HfllO'rbcn muue If!lTBMU. Yei MOI:ICTI1 $paHua-l1ocl1cfla 1 MalOTI> ,nary« 1916», B yci Monern Kapna 1- -« 1917» i« 191 8".

[C'F!YIOTh l{iJ:rb'KU UPo6RMX MOlleT Kapna l, mmy:w;eHi BiD;eHCbKHM MOHeTHHM ,lUlOPOM. 30Kpe.J.fR, npcfia HeicHyro'EOrD Y 30ilQritl

KPO Ii 0 III iii BaJTlOTj I:!OMiH ary 50 reaepia Ha asepci np061l306pIDK6HO JIaBpOBY rUrKY Y J\\0J101ljft nereani ;~PRQB.EPRA_G!JN G* (np96Re .K:.ap6yBaHHJL), lfa pellepci - IJJ1~pa lJOJ.1iHaJlY ItJzy6011,OMY Bimcy (pHC. 26).

,Upo¢im, H01l0rO H.t:llepampa np.vIIcpacl'l:B 3t;1CpC 20-KPOHOfloi MQJ:lerl1, JIlWymel:[ol ¥

1918 _po ArIe 'yaecb THJla:r{ - 2 TIfC. IlltyK - 6YJlo ai.D.lJpaBJIeRO na nepenJraB"Ky, sa BIlR1lIQ'JeJ{HHM €,lUi Floro eK$e~mJl}1pa, [Im~ RffHi 3fu:pira€TI*.iI' y MlO A LJ,1<fl6i HC'fi Bl,a,eHcbKoro XY,!!O}KHbO,ieropwlRoro MY36jQ·, Ofjlop,\>IJJ.eHIDl MOHeTIi

He Bmpi3l-lJlETbtR Bin oqJoPMJI.eHHJr OCT'dHHix MOReT U;bOTO HO.MiHlUlY $paH[],!I-0:ocu~a 1,33 BIfKJllO'le~mflM llOpTpeTa MOHaplGl i HOrD iMeHi y nerenni - "CAROLYS» (Pl1c. 27, 28).

nOpa3Ka A1Ictpo- Yropm,:IlliH y ilepmiH c.BjToeiiit BiFl:Hi nO~aJ1a Kpai-t iCH}7BBRHlO «1OIRnTIlK01lQilMnepiI». ll sepecaa 1918 p. KapJl I 3piKcJJ l1Jla,r.tIl, i Ho'lC'rylTlmro IIH$! 6YJlo -rrp9f0J10mel:fO ABC'rpiitCb.KY pecny6J1ilty.

llineHCblG1Jj MQ1-Um-lIjH ~ojp Ha

IIQ'ra'rKy XX CT. Yci flBcrpiHCbKi MOHem 1901-1918 pp. K3p6j'llaJll-fC!lIlR BiAeJiJC.b((OMY MOH(l.'I'HQ'MY ):IIlOPi, :laCHo:ml'l:IoMy tepuaroM JleOTIOlIhAOM V me y .Ll94 p. 3 .1Ipyro:i nOJIO'BH:F111 XlX OT. i .110 XiRUH LCnyJi,aEfH.II AIlCTPO- YropcbKol i Muepii ain aanumaacs Hafl:noTylllliimHM y ,neplKaoi. Llml mtpi:meHtlJr SR1U{Il1ib, 'rrOa'J1'3aJ:1I1X iala6elne'(e:HHRM

((paiH fi .1Ioc..'1'aTH:bolO K1Ju,RicrID HOBJilX . 3<lCofi:i;o. ofii.ry, y 1892 p. iioro6yJ1O nOBHiCTIO MO.llepHi30BaHo. 3aoI1)IarH:i .1IOC.IIJH.eHI:IJI Y RllC;r(eHl:li KpOHouo"i B8J11O'fJ.l ni.llI1PI1f:MCTBY 6Y110 npI:[CBOf::HO rpau,-npi U.R O:apu3hKirt Bcecni-rHii1 sncranui 1900 p. Y 1907 p.; npOnOJ1)KYJO'm MOD.CPfli311lJilO ycraTl(y.:paliH1l, BOll>lHi 'il' nap Oil) .IlBJilryHn 3aMiH1l:}U1 H8i eneKTpWHtl.

ITiCJI51. 18n p. Bi.nellcbln:rn MOllenU!l11 .Ilaip He C'l'aBIITb 11 iTeRHJ1X n03Ha'lel'lb na ellOn! npoJIYKIlii (p:u:c. 29) ..

'BinoMo, rna .mtopOM IJpbeKTY alllipoy JOBiJleHll.HX MOHer 1908 p, na OO-pi't"IJI KopoHatj.ii: $paH.ua - Moc:Il.~a I liy:a PYllOJ!bq) MapmaJ1 (Rudolph Marschall). 3BOPOT,Hj CiTOPOHH I, J Oi 20 KpOll. lll1.KOliaB Aa.npifi Hoi1:nex (Ahdrey N oidek), Pesepc 5 l<pOH - [UretjJaEl W eapu (Stefan Sch.wartz).

Cepe,[(' rpasepin, 1U0 rrpatacaanu

aa BinilHCf,K01liY MOHtl1'1'10MY nsopi Y 1901-191'8 pp.,em 3HllK Clli.mm Jlllli.Je illte<b1l.H Illaapu, Bill BMKOHaB 3-n ran pesepcy noprperunx MOll.eT y 1 i 2 KpOIUI, nro Kap6yrnulHc.!I3 19,12 p., H y 5, 10,20

j JOO K_PO}l, eM lrosannx 3 1909 p. fli.n. noprpeT:OMC!lpSffi\a-l1ocJ>tcjJa I MaMCtep p03Micnrn CBO£ rrplsamns; S1: SCHWARTZ (PI1C. 30,31).

I 30 H Y M i 3 hi a 'I' LI K a i. W a. 1I e pile T [t. K a

IlYMI3MATHKAI

Ill a a e a a i IIRTa1Ji!

Ha :KaJJ.b; Y crarri O. ¢el!0HiRR iJli'fepH 1Ie:pjU! 'l1fI'1lHlUI» (<<HyMhMRTIlK8. i 4!arrepIfC'l'HlGl», 2008, M .4, crop. 14) '1epe] KOMn'1OTepm (BH6pmah sp06neHo plIJI; nOMRJ[OK Y aarrncaaai CT3POCJ[OB'IfRChKRX Jri:rep.

HIDK'IC HaBelIeHO a63aIJ;H, B lOOIX BHlTpa1DrtlJroTCKC'T. AD3lU{1l npm[YMepoBaHO y n:OPlI1I;KY Lx narracanas.

4. Harmcaaae CJJOiKf!blX 'l.IfCeJJ COOTBIliTCTDOBIlJlO npoaenoureumo. np.eJJ;Cr8BbTe ce6e,! 'lTo'nORfl1'lte

«I 0», ~(lClT1:QK» eexoraa :lllY'IaJlO

KaK «JJ;CfI1b», «)],u:aTb». lJpeLwraBH~1J!1? 'Ieneps np0l131;fOCmre nc-ctapsnxe

<:ppasy «0,111111 GBI;lP}\ llecJlTId») a·JlyqllIe «Pf\llli FIB ,ll.~CJlTh~, «Op,.M f1 ilaA)l,eOJlTbIQ!i. nOJlYlJ HJI{}Cb ~Oll.lnfHaJU.laJ".b»? 11 TaK,1IO «1I.eBJl'nlfV1ll8TIt,» - Cff'(l'laJJ8 Ha3hlBaerCH KOnWle(;TBO elUlHflU, 38TeM p:ecs:JTQK, A K8"K rDBOPMTCfL, "Tal( 11 3an:J1CUB8e'r0l1: • ill' ;

• ,Q,l' . 3a,[l,YMa.eMcR Ha)l tl.pOl1:lHOmeHl1eM 'lJ,l.een «ll_B8ilU,8Th QAl1;l:J~, «cppO"'-IeTblpe». 3/l:ecE;. aa l1epB@M MeCTe -lleclLTKIi, a CJlelIOM. -e,(l.I1JIIl Ll,bJ.. 3'aTIfllll'e~11 I1X: • Kt\· ;. M,i\ •.

5. He-nOMemae'T HaytUIThC5I Q609HaQaTh T:BltlJf'HI (XOTJlDr:.l OT O)J;HOM',J{O )!eBwrw). ,il,JHI 31"0[0 nepe,ll UM¢lpo)3oij Jlfl1'IlPO:R)l,OCrUTO"llIO npI1C;rpOf1'1'1i JH!jJ( B BHD,e ,ll~a,)lmhJ n:epe'lepJOfjFl'Oro H'8K1l0JiHOrO Q'tpe3Ka .

.. %'l • '" 1000; • :If.G' "" 2000; • %'6' = sooo. 9. Cra Bl'lTh 43Th!:1'1 3 G~,pe6RlllI bfX-.!lyH('3X 113['l<lCJ]JlJOIUellHoif 11]J,0.80)10KR JleHldJIH.C{'

- 3'1":0, MOTI, lHll1JR l1e, i-IH:KflMyi-l e H:jUItHue j(;,TTonOTJ>[ I1pl1 Har,!e33.HIIII wre~meJtII. B

TIlJ{o.il OOC'liRH O.Blte H CKJlIO'I enne M BhlT J1jJllJ). T 'E;.onellK}! IlOCJl.e;a:HI:lX;rer XVI H neplloro lIeeJlTJ;lJi~HlI XV[[ aexa H. 3" npJl.:qel-A B~J6;tTble TOn:bKO' Hoorop·o/l.Cli:uM (11 on;(iH roil. nCKO,sCkItM) )leHe$l:ltIM.ABOpQ'M, Ha"KOTOj$J.X npil trpeMe):laMJl. BC$HIfRa BIflI!{eIQTC$I. TllK;l1eCO'lllTain:ur6YJ("p:' PA • -. • pS'; ')\3';

• fl4i'; • pH!' !iT. IT. 06paTIfHIliHCb K TaQJut:Qe, sa'Me !{IfM CTI1JlO pycc KJl eurt eVP bI Go.g:ee

I1PT1]bT'llfr;IMH, C0011leTCT.BeHJlO, nOJIY'UIM: 104; 1.0q; 107; Ill;) IE ...

1.'0. Jloxaausero He fl.OHfl.THO? Bee

n pOHelli1T~8 (CJ1.Cl'Ka) eCJ1Ji'l.l1rrareJlb BC1l0~rnIiT; .. a sceraa na OH (O.Hs)

:npY! I!pocr3:sneHIlH lIarbl BnY!c~;Max

,IUlY! 3aJlBJI_eHMjJX YKll3hwaea: TeXYlll_ee TIiIC.)1'1eJleTkje II crcnerae? BOTf1 Torga

He: C'll1TaJlOCb rpeXOM onYC-TldTb 'lIlCJ1,O

'~3' , 'T.e. 1000. Tenepr;)l;ITB nepeBO)lB lle-roc."lf.lC]leElI;I.!l El3 0l1CTeMql '«OT GO;l'Bo:peHIHI M}1I1a» B«l'laLUY;1PY», IlQCTft1;"O'lH9, K 1111i1M.ellY, 9T nera 7104-ro B~NeCTili 5,508 .

lIo pIBeT ~ 1596 h 6.Y;lleTJl.I1U1b IlQ'I:m (!) nllaBIDIb1:lJlJI\f fq-3aTQfO, 'iTO 1596 r.l:L~.

. 33XBftTbfBRJI .B@'CeMb. M ee g ue B'rreTB 71 04 t Ii 'j"erblpe M.eeilU3 }leTa 7105 r: OT C. M. na-sa If(:COB[lSlleHJifJl rO):lOBbTX H8'1-aJr.

11 .. P:eryJlJlPHO' npOCTaBJIZTb ,[IBTbl B.bITIYCK8

Ha M.OH.~TaXCTaII1LB npaBJ[eHHe U.i!QII'pe$opr-t3ropa DeTlJlllc JleTII72D4 r; (; 3QA') OJ C. M. K CO:lKaJJeH,IlIO, sra tiara BO MHOrnx. cll.paBo-,rHHKaX,);la~e :seCh~a COJIH;lJ,HblX, onpoMe-1'1}IBO rrpli:pllBHI1Ba(fTcJl TOJIbJ(O

K 1696 r, H.,~. JJ4-~a @'ForonpOIfGXO)lllT ife~epHoe TQ.ll K9 BaMe fI rrOC!lC,IlYIQI.I.\!1x J1.ilT, l{3 Roroph]): 7208:(. or-C. M.C:tano rrepeJICiM"Hhl"l4 B HYMJf~\lfatuK,e.l:! xpoHom;il'lf.ll.

\3. IIPl'lI1IDHl.fI flO ~HU'Ma:l:lHeCTom;

KaT.erop;11. 'U:l:Qe uapeeo rr.oBenel1 rfe, MOJ,KH0

c· YlfepeH:I:!;OCThlO KPiI.CTaTll!loBaTb; 'ITO Kon.eitK'I1: -:f:'I.ellly0gn». 1l3cepe6jllllf0.il npQ.BQ.{IoJ(II ",!lBrbJ:i • GR' {r.ec.Z08) '1eK,af!l-JJ1[tCJ;,I1CKJlI01{I1TeJI'bH I) C ceFl1"H6.p8 ITO ,lleka6ph..3T.i1 'reTbI];le MeC8ua o~OBpeMeHHo

IIMHJIl1Cb nell.Dbl MlI I.l)Ifl nera 720 r. 11 IJOCJ10)J,JU:fMH B 1699 r; KOT))a *e B RB'faJIC 1700 r. B o6uxo,o., .Ha\,lH,ll;Y 0'«<jeuryi1K8Ml1.», BOWJill Kpyr JI ue Me,llHble ,lI,eHraJ .DOJlYIII.K.3 H D()JlDOJl:yHl1Ul; TO ace OH.M., He3aBJilC HM@

OT Mel'BmJa, O:bl11M A!lTH;ppSal-lhl ]]0 HOBOMY JIeTOCLfH CJl41f11JO - .;0( AW· (1700). H H

B .KQeji M.ope HeJlb~!f co r )JaCHThC)1 C T6MH aIlTopaMH,. KOTopl>Je'B CBOl:1X. rpY,Ilax npM .tl8nrpOllKe 'Ie:wyeK qOOTHOCilT C 1700-M rO,llOM KaK • * A.il!. ,raKJ1 • CH •

(pa,Au np1f6JrfOKeHJ1Jl K C'Ta2!t)lliOMY npaacnaeaumo 'l8CTon.pOCTaaJHl.IOT ~GH»). 15. Ilerp LnPOB(JJI cine Q,IIHY pe\ll.npMY, QTpa311]3lH.yKJCJl B MOHe'l1lx. 60J;lee TOr.Q, M.OHeTf,L C1'?TIfi ei'lMlilM.B MaCCOBhEMl1 npoBoJ1HHKa;Mf.l3T9:H pe\tlOpMbl B )IQI}FIb. Pe'{b ff.cr,~'f o 3<1M(lHe uepl',OB_HOCIIaBlIJICKOrO mJ)uclrra, Jf30GpeTeHHoTOa XVI B. }lRY~llpeM (ne1Jal'l:lliKOM )M.sa ROM, We)l$):POBblMC.hlIfOM (~>eA9P,OBIf<leM), Hi'I JJlpnlPT rpa:lK;[l,aHlllmii. Totnaxe 11 «apa6CKIf.e» l(aIPPI!1 crana Bb1T(:cH.HTh c.Jl.aBJ'lH)::KH~01'oBC1QAY, K110Me ~epKpBHbJX QYM<'Ir. B nepeX01!;1fbIM' nepl1o,ll (.ao CepeArm},l 20-x rO,lloaJ(Vl rr .11.) onna iii Ttl Jts,Uaru na pa3HbT)( MOHna)( MOTIJU Qbll'b, no npHXOTI'i rpasepos, JaqmK,CnpOBaR<l.

K!\K KlIp11Jt1lJ.l4.eCKOti, 1a1;1{ %apa6CKQfr» U1Hj:fI1Pb;tO.6oJl.ee roro, ifHOf,!!,a Mem8N.lHi8 3;TJi[X Hen6XO)l(kIX .UIi¢.P nptn1:CXO.mfn a B OIlHOM 4.11Cne. Harrp.JilMep.; Bcrpe4a!O'rGli 1101lYJ,ll Krl-o,l(HOrO;mrn ,llanrpoB:aI:l:Hble: «1720», lUHl ~~ l\.lVK~ ,.~JUl. «17~ •. ; a B CJIell)'lQll{elI! ro,!!;}': d 721», 1iJ11l 4%' .lWKA», i:lJrll ~11Hb.

Ii - ..
l\. .R r 6 S ~;3 H;H .0;
aa Bei.W marGJI:b .l\o6po eCTb 3eJ1.0 3CMJlJl IDKC ¢I viTa
1 .2 3 4 5 6 7 8 9
I K l\ M H l (I IT 1:1
a K'aKO .J]]0,[11 If.6ICJlere HajJ] KCIJ OH HOROM "~PBD
10 20 30 40 SO 60 70 80 90
P e T V iP X ~ w n.
PUD! CHoilo Tsep.l\O YK eVepr xep nCH 0(0'[1 11,;1:,1
100 200 300 400 500 600 700 '800 900,
Hpr.i 3 M. a 1 H 1I.;l <P a ae p nCTH"K.a 31 'EO HIe T • K A

Ipouroni 3HaKlI - K)'IIOHII rmaCTOBHX qaCTIIH M. Ecpcxann Y 1927-1928 poxax

I1eplI1i lIJla(:TYHCbKi_fYPIKM., Kypmi; ]JomUl IIO'JaJlJl :3'illlJUlT~CSl aa TeplUQpij 3axiJI:RoT YKpaiHl[ B 1911 p., O.1lf:(tlJ<, ncsarsoao BORF! .iCllyBaJJ:ll HcncTartb,HO. He3a6apOM KpaJiotla IllKimlia Pa,Illl nOPYWI11I8 rtI1T8HHf! npo CTBOPCI-tIUI nJlaCT)'HCI;>K1fX tYjlTKilmpl'1 ID.KOJlM:: ra i Hllil1X HaB'laJlbHI1X 3!l.l0Ii1ltax. MeTOJO mmc:ryHCbKHX opraHi3at~iM 6Yllo Bce6i'lHC n~l'rpiOJH[IHe CaMOIlI:tXOIlaHH}J ~mJIom, ll:i,[[rortYBKa il)lo 60POTb6w \'13 Ffe3aJ!:OOilen, YKpalml,

!ia 1l0<lilTKy 30-x PO)(i,Il. MMHYlloro cronirrs nOllilJlOC~ MaCOile TBopelHU] n1l8CTOllHX I;ypellio ira I1UJWII1Ht, Bomnri, Y 4.exo en OBa '.1 'JIlJli. Ilnacro B i !(y pe Hi Bl1Hl11Oill Y Micrax 6i6pui, 60pJifCJJaBi, Dytl.ll.'li, ,[l,poro61I'fi, 30110'II).6i, K:OllOMl1i, KOCOBi, KpeMeRui.,

11 bBOIli, llepeMIJJllll i, TIi.llraflmrx, Perarnni, CH:lITIfH.i,. COK3J1i, CTaliiCJIffilOnl, Crpl!1JO, Tepeooitni, TepHllnOn\, Y:Kropo11i, l{OPTKOlli. H.ROPOBi, H cenax KOHloxiB. TycrRHOBI'FI.i, TYlCMeHlfIli TIl iHlIDlX MicTax i cenax,

Jlepur; macroal ryPTKH y Eepe)KflH!tX 6YM sac F.I ORaBi rrpH n OJIbChKj-H_ .n.ep:JKaBHi iff ri M H <13 iI, B axiJ:i HaB'laJJOCb 6araTO YKpaiJicbKo'i Momnti, a caua I1MHa3m me nepen Ilepmoe CBiTOBOlO oiimolO M,IlHi CTI!rn YKpa·iHCbKOIO. ITeplJIHM Onilry.HOM nJmczy6Yll npO(I)ecop ll1al'l" 6a6iit,

a npOnilITlllKHMH 6YJHI ytTHl riWTIlJ]J POMaH Kop.rry6a, 51' pOCJ1a B CTa pyx: Ti:1 B OJ! 011l:!Mlfp PloOKeachKltil. 3 P0KaWI npll ru,IRaJll 6YID1 38CH 0 naHitm8 KypeHi 18 M iWaHC bKl1l.l [[J]8ctomul Ky]JiH:b, 110 sxoro IlX01J;I:lJUi KOID1lliKi IUIIlCT¥HH-BH nyc Klil1 KH riMH33ii ra

M icsxa MO)fO.llh.

EepeJK3HCbKa ruracrona MOJIQJlb

on iK)'IlaJfa cn Il 06l1HRM[.f M OTIUJ!lMlt YKpalHcbKffX Ci<JOllIfX CTpiJIl>IliB H8 ropi fu!coHH11.ID1UrrapeM YCC II c .. llocyxi.B ra MOBUI<lM.I1 BoiHm 'BIBBO]I bHHX 3MaraHh 1918~1919 pp.ua MiCbKOMY IJ,llIHI'fap.i. Iln aCTj'H 1:1 TaKOJ!{ 6 Pil.lll:l a K'fl:l SHY yqaC,[b y ai110YJJ:olli p03p.1TOi nOJlJlKjJ.Ml1 y 1928 p .. crpi.rleUbKoi MOL11JHI HIl ropi JlnCO[{lI 'ra 6ytliOl-HfUTBi MeMOpiwr&HOrO ll;BmrrapJl B c. nocyXio, fl.KY npoBa/UfJ):O'fOTJapHCTIlO ~aniKM BoeHHflX MalliJ1».

3 'I aCOM y TIn a C"l)'l'riB BHHlif'KIl a aorpefia MaTH .BJl8clnill opKecrp, oco6mu10 HIl06xijJ;I:IHll nia 'faC rrpQ:se11CIDfll WeB'IflIIKi'BChlU{x CBHTKynaHl> 17a BUJR8trrfM:X no~i" nepi011Y BiI'3RQIfbEl1fX 3MBraHh. Bap'l'il.>Th. ijiCTPYMeHTiI3 WlH opKeC'I'PYC'TaH013I1JJa 1500 3JlOillX III

CrenOH nOXOltKO, Olt.bra .MoprHH (!luis)

Puc. 1. KYfIlJIIIIOJllill(liJOlll 5 JAomllX

Ha nOlfal'KYBlJpeCflJJ 1927 p. nMcroBlrn Kim .B Eepel!<HHaJt fill ruraCHllll p03Cy;n: enpoesryeas, H!l,!\PYKYB<1D TIl sa rriJ[lTl'!COM Y. Y. C. fl. (YIIilll, YnpllBH Crspursx ilJl8cryHiBj rumycnm ,!IeJlKY KinhKku. KynoHiB ROMiHailOM Y 5 3Jl0TIlX,

md 11IlaJ.,'TYIlM pDailO'illlll[ 1l0lilll:plOllaTJf

cepeJI. YKpaiHCbK:Oro illlCelteHl:lll Micra Bill

meHi ITJlaG1'OBHX 'HiernH M. 6epeJK3.llli. lieil HIlJI'3BWlaihlO PluriCHI'!H !lPMMfplUlK B.!IWlOC5l IlI:IJ!B\fl'I'I Y UCHTPaJlbHOMY,[l,epJKa.miOMY fal'OPlffiJOMY Apriai YKpai'lUl y JIhBOBi !21.

Ha mil1.!>OBiil CTOPOHi KyT10.HB npaaopY'l 306'paXeHll.l~ rmaerys B onaocrpoi, JIiBOpY'l rrnacryHchKe raCJTO-OimHHJl 4CKOfi~ (H<l'3011 opna) , nia: HI'!M HOMmaJI KYnOHa ~5 sonorax» TIl. 306paJKCHHJl KOM rro3HlIll- CllM:80JT3 B.ir<i.HW! «CM6» - ClilThHO ()1y15onl1ii JIKCTOK), xpacuo (rpmto<[epBoHoi K3J1mm), o6epelKl:lo (OTPyitIDu'1 rpH6), 6MCrpO (C1WBOJ1 fi.rru:CKaBKW).

Y UeHTparIhHiil: 'laCTImi KYTTOHa (pHC. 1 j nnaCTOBa simHan - ninm nepelUTennm.3

132 B Y H i J MaT H K a

Tpl13yffoM, I'iBBKOJIO JlKOrO uannc: 1YKpaYHC1>ri nnacroal 'lacnurn. MicTa Bepezau». Y mt:lrnill '1aonmi aanuc <1KynOH,Q:» Ta)larynaHHH: «BepeJKBHIl, 1927».-Y oepXHbOM:yTIpal101)fY KYTKY HarrflC:«PHC: fO. CiJ:lTaJIeBJN».

Ha asopori KynOHU H"a 'l'JIi rmacToBol nW.3HHKH HaIme: "KOMHFura0rapllITIX OJJac'fYHia iM. fefffiMaHB .1lopomema CmJIbHO 3 BciMa UJJ)l.Ctoll1'IMJ1. qaCTlllfaMI1~ticTa Bepsxaaa nycsac.e o6ir CBO'j KYIlOIDf B uimi si6paHIDI !10T(li6I:iOl uie KBOTJt HB 3a&YJl naasroaoi opzecrp», ITPl{TOMY 3a3HlJ'lye,

11(0 ,11.0 3~ox Jlh· KOM<lIUl.a: w60B'R3Y£TbGJI poseposaai KYJlOHJ1IlJ1](yrrll:rn».

Y HJ1)KRi:R'laC'I'HHi KYJIOHa niamrcli KYPjHHoro R ProKeBCbKO["9,CeKperoPKl1

5f. IJamKi:!lcbKoi" aa KOMal:f,!l,}' Y.ll.Y. nccranaa carn nizlJIMC T. DeMKO. Y 'lOTIrpwS' KYfKftX ua JBqpori 6YKBIl «0>, ~(K». «O~, «]?» (CKQtJ) (puc. I).

O,Il,l1fl Iaruf~ KYIIOI:I IIOTpBmffi)1o BTIK (BepxoBHa Ilaacroaa K0MRH.IIaj Y]hBOOi. Peamil;d3nK" nsoro nplffi0ro-' 6yJlJ

pi3KO serarnsaa; «BepxoBHiil ffiraeroB:i'if KOMaJ:Uli Blllla·p;o PYKJPaJOKKynOlfiD u: ¢lop¥i 6aF!KFrOTiB 3JJ[rO.ll:Ko)UlM 1ll[!lCTOB)1M KOllieM Eepc>Ka}[}[ ';l nill,nl1COM B iMelli

YITY (YnpaB<l Ilnacroeorc Yna.n,y) BIlK

plure FlHHM 3"<l.cmaHHJI- 3 )U-ffi 9.1X.. 1927 sa5op0l-lJoe- IlMJJ..aBaHi:lll Il.J:iorb p.o,!!), Kynol;ftB.,. Ha IU:lna,tloKi<QJtI1. D noctoP(jHH~ pyxa;': lI(li1l1:1;!1l'1C5I 6n BUI.61ITKT14:BKoro-K)'llOHY BIlK 6yJJafill 3M]'meHa Bi.!I'fCIlFlKarJil B "\iaconHCtj:X CaQlO Bj,[lJlOBi,ll3Jlb}licTbSa ne i BI!'MJ'FIyrJiI ll<lJlblDl [(QHceKBeFluii3 HlttPopMaJIbHOrO 1l0JIMJlynaH1iH KOlUeM raJGlXllalKHMXCnpall».

Y !me.rLaial ] 3 BtpecHJl 1927 p. yil p<!pa nJ1aCTOBllX'f3G'U{H-M. Be.pl;l:;if{al:[~ Ha1\faranaCli nepeKollam BITK y JtbDODi Y notisaocri i )louiIlhHocrj Bfl.nyC"'YTa~kD,:Ky:nol:ljB (pile. 2).

'Ia ynpaB_OIO Bal< IJ.japn'Me-l:lTIl ue 6YJIlt npnilfl>trL ."·SnIlt. piwyqo j 6e3 .IIaJl1>llJoro BinJ<J1l1"rzy nl,llTBepIPKye caoe; nonepe.D:H€ aapJlJJ,:lKemr}[ 'y enpasi B1:ILl,aFrnX BaMH .KynoHiB ,llOMara€TbCH 6e3npOBollo'l.l-foro :mepl<.aHIDl . .IIaJrhllIOi" p03npop JlK TBKQ5ff CJ'wJ-teHl:1J! B*-e p03]]pOaa,ElJ1X KynOHiB. UDurH. H(lRll}!JI ]]J[! KYIlOIllB 06oB'Sl3aHa T~OlIl_Ra Komona KOMaHAallpl1.C]la'll! Fra-aApec,lIITK npOTSlroM IJJUjOTO 1'IDKIfilllW tJ;m'IfOJlep)!(RliHJ!'llJ>Om nplfli:;a3y,.,» [2].

Ta, HC3SaxlllOllll liB ueil H:<lKa3, HeSH8'-ff:fa '18C'TIfH<i TaIGlX KynOJ:fiB·6yn3 p0..3l1pOmlli8 cepea fI'aceneHltB, a l:IerurKopHcT.a1-li KynOHI1 6ymI~illtmeHi.

Ha m<1C1'lI, l:Ia1leKGe.n:b}{~ I10PYKY 0111101"0 CailloM oro YKJlal:HC bK oro Me uerrara ,rtnactyllIl sa K)'ITilll}lH e06xi1\1Ii iii C'I'j)YM elOmr. Ke_pynaB opKecipoM, B ffi(01!ry 6Y110 20r.ty3HKaHTiD, BOf)laH CTapyx, 3a KOPOTKHH sae OpF::ecTQ

')(h' J'Y /

,,(" ", ';.

I,:, till!:

. 1'1/.1 f ! . ./ ..

!I

ifir !

I. , ./

I . .,{ •.• ,

, /-

__ '.J (/

Puc. 2. JIqcm Y"ptUJu llAaem06ux 'IQemul! M. liepci1IC411u.

CTaU U{l!!.IIM(lTOM rOPAoc'!"! YX'pa1.HCh'Koi rpj)Ma,m;( Eepe-JKalI,'faCTCi nanau KO]{UePTIt. rpan H3 qre.cTJfH;ax.

3apo6JIefli KOlliTH; AaJIllMOJKJrn:BicTh lIO pOJCY po~plixyBatl1CJI 300prOM.

BHnYCKl1IeOARQ1:0 rpqI1Ionprb 3JHlKil.KYTlOH(l, BI1nyJ.U.eHotp ll1IaGrQilOJO KOMal:l,iJ,oJO

M.l;epe.lK~am-r, nOB'R3!lHJlj:j: 3~6yniBHau,TBOM '{)leH$:fJl 'fQaapHC1'IlB iIlpocDiTIl15l'a ruIaC1'QBP1O KOMKH;!l:OJQ BJIaCROf0 6Y.ll>fI!KY.3 'fH:raJlBRelO, T¢arparJJ:>}IolO saJlO~, J{ot.ooJ<OlQ AID! r Ilnaerys, KOO]]epatHBHOiKpaMl:lKUi_B 1928-1930 pp, ITOUJT01!¥GM.,rr:O &WJ,i~ 6Y,1J,1f1iKY etaflJ[

. ~~aHchKi rutaC'ryIDl . .1lyXOB.l:1;\-i opKec1p npa

H Y At i 3 At ,a T 0 K a i .q, a n e pile ,r II K' a 331

4l111a.m:i» Fla Pi3;!U30 lli:llIlUzyllaB 3 r(QJ1WU{3.l\fJj

TIl pi1,l\llJl]{lThlil; ClliITKOB:m...rn nOOID+:aIDlllMJil MeJlIKaBlliB Micra, 0 QTPM MaHY KOJIlI,llY nn:av'!YHl1 nepetI,allallIl I'm «Pi;lI;HY illKQJ'ty» a60 .!J,1U! TIorpe6 lI1l.aCHO [0 roaapaeraa

B!AniJlanlliI13l("oilll.lIJi]O aa Pb.n.ffO 1929 p. caMjTI:!IOJlafti Mapjro lU13)i1M, .llJ1acryl:1l1 pa30M 3J]Oll,!lKQlQ o'Tpl'LMar:I1ni;ll;Rfll ITPbIT_o::mUllO npo .JJ;aPyB8:rH-IJf ·~nJJaoTOI!iJi: R!IaC;floi"3flMeJlbHOi [iJJf.II{KR np!1 :il.eHTp]UJbl1_M Jl:opoai 1'18 A,a:aMIDld (}!Q1T.r:rOBflll MnC.H:B.M. EepeiK8Hn) .. CKIlaelJl11 aKT~ rpaMo'to/ :napY:BaJ--t:i:I>I 31i cnpIA;iIHl1ll MDOKllTa)l;OKrOpa BOJrOlUlM:J.!pa Dewa, ~OJllOBa KoMaH,ll,a l111otl1HiB ra 'IJleHI1 yrrpaBjI ~]] pecIiiTI-.l) npHCJYTl-l'fJIr1110 6y.ni.BHJiJll.TBa 6YA1'IHKY. DYBCTBOpeFlUH 6YAiBe.JlbHJfi1 KOM.i'terr, )10 !fKOTO BllIpa3Y )K 3fOJlOCHJlocn'UIMaJlO 6IDKalo'rnx lliDl1pmrtonaTH 6e3](OlllToBHo·nill'lflC 6YllynEUiWI LleKlfJhKa JIl-lill(.kOrlal:W) tl.lYl:lAOMeH'ry, 13klBi.3 :;eMJli TOLUO). Ilnaa ffiymUlI<Y aHTOTOBH:t1 MeIllK~He11.h AaaMJBkM, nporpeciiiHMI't.6ynilleJl:bl-tHK 11. ThPTMaH. Yci M)'JT . .11pc b-Ki po60TI! llHKotlanll

'lJle fIH ·'lwra.l11illi ra rna CryFi.H, sxi .[@ 10 ro

lK 1l0.ll8jJyewuf to TIle. uer.l1lm [11. Xosana 5yn;ilui a urso 6y:no ll'31l'rO KpeaflY .B GORKY, Ha 3anepmanbl-li pa60rn rpOlllei1 He nacrapsano.

3"Floay~, aa ii-tffiianmoro ynpaBl1

lUI a em sore YP.II1IY M. 6 e p elKa1-lM ,.8 1929 p, 6yJIIl Bl'lrryuleH·i 6.1111rO,ll.iihrrrnb!G K)mOlin HOM1HanoMI 30.l10T11H. BllaJJOCH BmflllHn1 f.rr;ifHHH npH~lipmfK TaKOl'O KYIlOHa (pee. 3).

Ha IH1UI>oni ti CTOPOHi K}'lTOFIa H3.IIPYKOJ3aHe Jo5p!l:.Kemm MaioynihOfo 6yll.1lliKY, HaD.llKMM aanac: «Beptl;;taH}t 1929» .. 3JliBa ra enpasa HOMiH-aTl KynoHa «I J0.l10niH». Ha rPPOHTOHi 6~.rr;11 HKYE H<1HHC: «CKOG».

Ha snopori Han:Hc«XTO xose . .rr;aTIl MOlKJlJ·micTb KPamoro pOJBOI{} YKpaiHchKiil MOllo)l;i - yrOJlbHOMY KaMtlHtlBi y:KpalHcblwf

~Jauij - xa-ti "lKerrrBY~ ilaTOK Hll .5y.uOBY Wla.CHQrQ ,!I,.OMY».

I1me6l-iaiiaUli$iKaujil [to.llhChKOl O:K)'tlau;iMHoi" 3,!J;MiHicTpau;iI, nto rrpOKQTi{[lac5I TID f!)J]1f"I11Ri B 19JO p.,smm:uma Ilaacr Marep,iaJ11>HO, p03rpoMj~:nmll B EepeacaHRx TIJI.3cro:BYlJ;OMiIl.Ky, KQHcpicK}'BalllIDl MY:Jlirmi_ IHIltpYl,.jenTIl nllllc't-y: TaB.!IM3 FIe l.Moma 3HJI.1Il)lTl1 nJ1aQT0Bol mer, axa npOllOlJ}l(yBaJ111 ~Tl1 B ce:pl.\Jlx fa Ay:JIIID! ioaore l1oKOJfuJH>I..

JIetatlbJ-fl1M Ilnaer 20- xpo Kill ra rri;:uriJn,Fmii 30 .. x 6YB cll0€pi;J:I;ElOKiK)!3l:1elOJ:I\D.:OTI€lIiIGl Mml6yrnixnpoai,V.H1:fKiB ll,pyrIiX BIl3I1QJlbHJiiX" 3Mar'aHb40-50-x pOKiB, Ha4Qru lI1rnx crrum rwaC1YHl~ POMO.H IDy"ellli'l, JtMHTPO Ij:lIi[uatt, OJleE:ca fac!fI{, BacHJlI> CffJlOJj:. bYmI lIIIaCmlI1

i. B rrpoBO.Jli OYH - OJlerKalfJlJilOO, MIfKO]lll APOOIDf'I, 3eHoBii1 Tepu£aKollom, Jles Peoor, CTenaHoa \·m:epa. Bci BOH1'I. nOEJIaJJI1 2tC11TI)I H<LBLB-rnp 6dpoTb6u 3a.B0Jli0 YKpa'll·m .. Ilonir CMepTIO repos .KeprnHI1K J1JJ.acTOBO['O opxeerpy B Eepe}lillflax JIjXlCJIIIB Ctapyx [:J].

P.B. Y )ThICTi- no BIlK y JlbBOBiIlarynRHID!

POlCY:Hi'l[lRCaFIJU!lI"HCTa (1927) 110D,RHe 9K ~ 16 nn.p»: 16 tmacroaore pOKY: (191l + 16= J 927).

ell II COle J! i m e;p (J til Y P a

J. &MKO B .. 6ep~JKaml - EepcClKaHllIllHa.

Icro pFrKD - reo rp.a.<fJi 'I Hlii if H a p1-1c / / Bepexanurana B enOfanax eMirpaHTin. - Teptrortim; 1993. - C. 168.

2. 11)J)AYK]:Jai'HJ-l y 11 ssoai, rp. 389; on. 1 , cnp2] 0, apK.] -12.

3. Ilaxonsn C., MaptuJl O. H aHlID1Prua ni,llTpl'IMKa HRccneHlUl. Iponrcai 3ffaKH «Coxona- naThKa» TIl «rIJtacry» - rrponicmtKl1 rpOllIOBH:X B:HeC!GB aa BOE-IIH:rl<POH,ll y",parHCbKOJ IToncTRHchKOi APMi'i~ / /3a BWhFl)' YKpa'iHY1 1998 13 Ci'lIUI.

Puc. 3.iholOiJiiilfuii KJmOIl HQM;UQJlOM 13Aomuii.

3 BJfOYXOM Hepwoi CBi1'01l0j·.~i.ii:Hll .Ito.

C KJra;!ly -36 Po,ID:IllJo; Cit.l1 a PMU ABCTPO" Yr.oplLil:UlH, milPY'I 3 perymrpHI:t:M, KMpo.BvrM. niiicbKOM, yBlliruoB. PM .no6po.nOJrb'-lI1:X

B i th;bKDB.Kx .n i.a;p.o3.llill.iIi, CW_OP.MO BaHm: aa nau i 0 HaJIbHQIO 0.3 H aKO ill .. IlparHyt[lf craru npao6paaoM HaIlioHi1J]1)HOro niHC~Ka ra BlJpi3HlfTfIC>f.IIU.r ilIUUlX p'oLliu'aBCTpO" yropc,bKOi· apMiI, y Raulolilrun.ffilx ni,upo3.llillax nO'lruJl\Cb aKTHBHa po66ra 1i CTBopemm anacnoi Han;iomutbHo'i MiJJirapBoi CH.M_BcmiKJi; npanopnaursa ra OliHOCTf)OlO.

Y LleH nepiolJ. 3'JI.BJmcrb0J1 Hl!31(a aUUJ}!aj( raxoxapn YCC, rrpOtllcrll"HarapO.ll3a xopo6p.icTb, naM'm:Hj BW3IfRK'l!, mei eaooo IJO!l1l010 3aMilHi¢iec:rymum JiKpaIH.ChKllX Ci'IOBI1X CTpilfbllin !fK atnmpO.!l)KCRHR YKPa"i.HC.hKO ro II i H C:bKa ra BmJI-lca ~1.flln l{06J1,eCT b Noro BClRtdB.

¢aJlepl1CTHI{a. Ci'IOBHX CrpiJIbUlB nep'ioLzy DepulO"icBiTGBOJ Bij{H.ld, flKa B35ma 3fiocl-Iony ~TaP 11M JlI1 HaG,.}! 'l1IM1(KIDI:.>illC bKI1lJ' re p6 QBJiI ij 31:1aK «J1e.B~ ra tTOlliilpeH:ID.i y K03aUbKjl .!lo5y 06PR3 apxaurena MJfXBIJIa, npdTmtlM

1914-19 J 8 pp, siairpana pO.l1h ronoBHl'IX CIIMlloJli.1I t'iopon;6l'1ml FI(l3aJJe"lKH iers Yipa·iHH, a :OO'f.lJ iKOFrOrpmpiH Tj)JilI3i.1JT11H'CIaC poorJU[wmacb J!K OCHO£Hi cKIlll):roni t!JleMeHTI!I y cT1lOpeHH.I Maii6yrl-tbOJ'O yRpaiHcbKoro uaulouan b1:l01'O rep5a r I]. HaYx r-PY.HTi, is BCTaHOBJlellllJIM YKPlli'EGhKOi ,IIepJKRBHocTi, nmnnra.lOTb KapOYB3'1'l1CH nepmi )'}(paiAcbJci llep'Mamri Bi_i1-cbKoni Ha.rbpO,IL!i1 .i 0p.l\eHH ra yTBeD!J.~IOThCH KOAIJ,emYaJ1bHi 3llCa)lH HmrlOHaJ[bFlOro liJI'rOpOIlDTBOpeHEJl.

)J,oCJJ.i)l}KeHIDl YKpallicliKoi JJiitcbKoDoi· rj)aTlepI1CTl1XHBCe me HaTle1IDlTb no oanoi 13 HaftMeHllI BlUNe!:l11X .l\irumOK nonoMi.lutMx iCTOPH'l.HJ1X JlHCll,lIDlIiH. TIPOTilloM TpHB!UIOr-o 'lacy y 110m 30Py yxpall-lcbKoi Pa;IillIcbKOr ioropiorpadii] .31·mXOl\lIDfiCb Jll1me YKpai"HCbKa (jJaTlepKCl'JifKa PM5IFTCb"KOro m:pio,rry; . .11.0 3)lo6Y!'ldll J1KOI HaJlCiKaJ10 mmre KmhKJl OIl"'POMRHX pOlOmOI< rtpo lcropiio e.um/Oro OPlle"Ha Pa)llfRCbKOi YKpai"IDt - opzesa Tpy,uoBoro'lepBoHor-o llpanopa YPCP T3 pan .II0KYMJ:ma.l1HlliX 36ipOK npo .IIep)!ill!lHi 1:l'<l.rop01l,H YPCP. Ha'TmricTb 1l0CJl.ill,}KtlHilli icropii ra !jJruJepl1C'1'}lK:l1 jlKpalECbKJilX

• Ilepumvn npano H~ CTIllJpelffifllJaIlimrallbflOI'O

n i ilC1KO.Bom qlOp ~Iynalill 9 orpfI MillIl1 )lrOpl u, B RKI IX -rpa.D;lIIlili HaltiOH!IJI snoro Bi r10bKa - rim ~i:'lIrB (o6oPO Hu.t Kp3lQ) Y Clafa,tli ,iMnep;i·1'!t[HyJlaC~ :11868 p. y 190B p, nO'IIHIaIOTb 4lapMy.p.aTIIC~ 3Gpomti yrp)'llOll!lllji~ ·IQ-!cqm lJi)iCj",lICbKb,fQ, a 2 1913 p .. ~mK.lifl,lIaJl}Tbcrll1ep,LIli TQllapllC1'l)iI YKRi'-IUQhJrlU .:;; QOBI1X ~TpiJlb ui a. Ilpore uieapc ~K1lli craryr ulo l~S J p. IlJl!i ¢op~lyI!aJl_~

llo5po BillbIill x Hi ffCb l\OOII~ TO Bap IleTa ua ~a~ "jAml, nll1 Ai.1Q j[J{oro p·a."l_O~l iJ llOJTHXaMH rD1IIlllJl.ilml Ii )'Kpa/ncwi CTJliJ:r~lIIiKfwBapj~c;m<l, cyTIEBO (iOMe;f;yij."li! ooJiJlpalkl11l Bi1l~bKoBO-ao.MiJjj~TpHTllaHe 3~6e3l1e'teflilj], Ha ninMlliy!Jill pmymrpHom omc.I>l(a.

134 H Y M i. 3 M a "I' n -1'.. a iT a. n l: p .J! c "I'll K a

$ A n E P " C T " K A I

YKpaiHCLKi BiHCbKOBi Birn3HaKH ra HaropO~H YCC nepiony I1epIIIol CBiTOBOi BiuIDI

BiilchKOBM)( qJOPMYORHb, nO<IHHIlJO'1ll Ili,ll Jleriony YCC, apM.i1'YBJI, YTh._ i ax;no ocrauaix n.in,po3)tinul GYR- YllA, 3 ormmy:H1! Ix nepMRHeI:ITHJ1H niifobKOBaif KOH<j)J]iKl' 3 pociJ1CbKl1M oKymn.dihmM pellrnMOM npornroa neplllG11J01l0BM!-IN XX CT., 6YIDI 3RKPuri II,JUI OYII,iHfKl'IX ,[IOCJ] i~elfb B YKpaiHi aJKllQ IlO'faTKY 90-x pOKill XX 01'.

P.Il,I1 yr<pa'iJrCbKID: ,[IOCJli,iJ;fn;fKi:B.i KOneKUionepill y eMj rpau.ii, 'T-aKl1X l'JK

M. Bnrnnc b!Cl'@, ?: Kirf!MKe3.tT'l, 0, Ko))'! ax[OPl1J1F1CbKl1fr, B. CiMnFJujn, H. CeMoTIOK,

10. nOMYCQKI1M,,ll,OalO'UI npo s6epe;;CeHlliJ JI)IH J:lliCTYI1HloiXnO~Qmllli YKpaiHCbKO] <j;JaJ1epl1cTI'l"lHol CHml1(lUm .11.0511 BH31l0}I:bHUX 3111<l!'RITh, n y5niK:ylOTb y <;.e pe)llf}l.i. 60 -80 POKl'l HHJKY cra!ei1 a icropil YKpalJ:ICbIrnX BiHXbKOBHX ll.i;J;SB3K 1'Q sarepon y 33KOp,ll,OI{H11X uaYKo.lllfXBl11l.&HID1X r2~ 1 OJ.

Hanpasiani 80-x poKi.B::l !lOY.aIKOM

H'am omuTbflOro BiD.PQ,ll;)KeHllil saana 0 ap OClT!! aa.L(iKallJleHiC1'.b. YKpaiHC'bKoro eYCIlUr.bCTIl!l,ll.O Hlto;ioRIIJl bJ:!:HX cUlIJBOJIiB ra l'I.aropOllHo1 C;na,llW;WJU1 Yl'"palI-nr. CnplrR)lffiiM Bin;KP1ITHIM

B YKPaIHi FIll n01JalJ'Ry 9Q-x pords crana no;mu HeBen-lUCoi, npoTerpYHToBHoI Til HKicflO i11lOC'!'pO BaHoi KH.J.m:KI1 JI. CeM01'roKa <lYKpalltCbKi BifiCbKOlliBia3HBTG'I:: 0p,1J,em1, .xpeCTl1, Me)l,IIJl], HammlKWJ!. Y Hit! anmpoM 6yno aniifCFH:itfO"B;l),1IJl)I crrpo6y CMCTeMIITI13l1.(ii YKpaI'HC:bKRX lIi:iIcLKO.B1JX BiDJJHaK Til H"aropo;[l" no'nf~lruotl11 BilI,lIeritrtTY Ye.c, apMll YHP 1918- 1921 pp. j a:K)],0 KQMe,IITa:HChJ'a1:X oprllHiJ[uilt YJ{paIHcliKliX aerepau i:B cepe.a,HBl'I 80·x pozia XX ct. Po6o:rn H. CeMi.mOKa noznana OQQaTOK BOBHM, rp)lJ:LTOBHliM ,lI0CJIinlKeHEI'JIM. yKpa'iHCb"Ktll ijlarrepHctll'!HOi cna.n;W;Hlill a YKpaifi L 3ro}]'0 M, 'fe pes 13 poxis, B YKpai'Fti BJidiinrnO ilOfO uacrynae p031I11:1peHe fa .lIOnO.BHeRe Blllla.I{!N [1] [. 3F1a'Ullfi:i I3murn. ua n O)I(BallJlelfHH: H aYKOBO~ ,[loen iZI}loi p066r.l1 Y UUf )l,i)1$1Ii erano (;''TBope,BIDJ: Y 1990 p. Y 11hl)O:oi YKpal'HCbKoro reparTh!lJf'lHOrO roaapaeraa, KOTpe:ain 199 L p, 3~nO'l:atKrBaJ10 n·poBe.!lemuL:mOl\li'tfll'lx .H3y:KOBID:

KOHcpepeEmiif, Fta .\IKlIX[lQPY'liJ repaJ)b,ll.l~:KO ro, c<I!:pa£'icTI1]w!{l p03 rlUl;llaJ1l!!C b rmTIiHIl}l YJCpauu;bKo'i cpaJIep.f1CTH:KH.

TaKOJK cJtiu 3<13FJ-a'JHTI.f .D:op66oK aBTOpCbK;Oro KO;lreICumy YKpai'HcbKID iCTQprrKiB ,!clQla.c:i A. Th6a'IHF1:Ka, B. BysaJla, M. )I,MJITpieHKa, l. ·Seilril:l3, B. Krnel{Kil,

JI. R'Ko.arre.Jloi y BI1,QaHHi: iEraropoJlJ1 Yr<paIIll1. Ieropia, ([)lU<TU, D:OKYMeHTJf» y rpsox TOMax, .~ 511illX aaropu Ail DaIl HOBUX)OKepeJlhHI1X Mfl'rep ianis .D:oc1liB;>KYBarm reF! C3Y H<I ro po,rumt cnpaBIf B YK_PalHi, rro'urn<lIO'U1 BiD. KHmlBChKID( xaein i B¥ JJ;O OCT3HHix rrpe:;mJ1JnrrchKIlx r.raropO;ll. AeJaTlll}KHO'i YltpailUl [L21 Ha JKa:rlh, y LU>O"M)' BHAa~mi Bi;rJR3KIIM TIl HarOpO,llilM vee ne 6y]o npH:p_iJreHO HWl61K.1:I0i YBllnl, BOI'ill 6.YJUl JraQ31-l] jl.ocJuh·no6iDK.Ho·ra noeepxaeso.

3aHuloM 16M.y CTIiiJIC'l.I;bKl1X BiD.:.iB8K Y p.isl:Li 'LaCf1 AOC.rWoK:yBaJI Ii Pll,ll IIBTOJJi.B, cepen tmx: 10 .. nOilJJYCbJ(lfj!, B .. CiMRHUCB, 5L CeM0110K, M. JIasapoal'l"'f ta il·t [13-16j. HaHrpYHTODHilllC cpa:rrepJfCTIfT{OIO YCC aa}1MIIBcll y 60-x POKax. xx CT. BiD.OMHH B eMirpauii" KOJJeKUioHep ra '![OCJIi,rtHHlC

IO. [lOD,nYCb1{HM. Y e~9€.M'y !locro.!l:JKe.HJli ItIlTOp ouyGJliK)'lIaB iC'TOPi.1O nD.XO,ll;?I«l.HlliI 'fa orracaa nOH!l,Il 20 BJipIl.iB Bl;.r[3HRK ra aaropQD, cjQOBO:r00-TpiJlenTBa, );1.1;:1 MaJII1 npsue ra onOCep0)J;KO.a[JHe Bi!lliOilleHFUI no Jleriony Y nepion. Blll 1914 no 1964 p. He :t{ll]1>, aBTOp

He Cl1CrCMtlTI13ya<l1lIYID1CaHi H11).1 lliA3HIlKl'!; "rYT nopy'! is CTpmeUblGl},1l1 KOKap,![ltMI1 ra 5o;ilOBf1:Mll xpeeraM.l1 omrcani llirt2H.aKR TaI(J1X [lOJliTIf'iR 11K op ra HiaaQji1" Jl:K CB Y

(OJJ03 B"Il.3"BOJ]eHli!! YKPru'l·l1f) '{11:3YP (3araJThH"EI YKpai'HchK.a Papa), gKiclIi.ll. 6YJlo p03JJ.inl1TIiI reMBTIf<JHO. TaKOlK allTOp OMliHYO yMrtno ,IIy*e u;i'KaBYrti, :3 TO'lKJ.f 30PY iKoHorpa(j)i.i', nJlIlCTCTp.inellbR:oi TDOP'IOCTi, a caae: nia3Haflli, Me,llailBMOHH, nepsui, itKi 6YJUI ffi1T"OTOBJIel:ricrp.iIle:UhlCIfMll YM:iJl.hUJIM]1 ynOJIbHBllXYM01l'ax 3 ni,llPY'-t:Hbf"O, uacrorycro, 6oili.OBOro, MltTep.iany. 3a CBOeID

CRM aOJJiKOlO .BORI'f BJf.Rlll1l1HCb ,He ~mlurr UiK.allI1MJ!I,ltHOC BiD.3Haxa, nro IlIiJ;!lltBarnrCij ueurpanbosauc.

Opecr KpYKOSCbKHU (lIUis)

T11M He MeHl1l, ue Jl.oCJLi/.DI'CeHlHI BBffiKA.€TbCJl ua ceoromri HBI1HOmUllLI1M OrJIJlllOM YKpaiHC"bKI1X B.ifiCbKOIlIfX BiD.3HaK Jieriouy YCC. KpiM nO)lJlyebKOro,[lO usoro IDIT<lHHJj 3BepTwrnCI> me PH;II D.oC)Ji,nm1xiB, O)lJmK 'Iepe3 6paK HODliX ~epeJI ixni

llOCJI i.rr;KCRHg n e anitrn_j]Jj 3 a ~mlKi O[lYOJriKOB3lTIU aoci Mal'epianiB.

Cnin ,,1\:113111.1:1 KiJluKa cnis II po ,lIJl("epeJThFfY 6113Y YKpa:iHCbKOi (llaJlepIlCT"11KIllJ:3aran.i ta 36ipJUllli,rt3HaK YCC 30Kpe~!a, 3 n011BOIQ nepuurx Bi.u;lHaK Ci'JOBI1X Ctpim;uiJl aa CrO'pLH.KaX YKpffiHChKOi npeca 3":1fll.IlJII01'bCll peJUl<lM.fIiIlOni;lloMlItlHH.II is .3IlKJII1KOM D.O rpOMaACbKoc'fi K.Yllyn3l'll11llrrymeaiai,ll3Hmm, a rllKOJK jXHJI ouiasa 3 DOKY npCIlCTaBH}lKin ctpineuraa. TaK Y mOTOM), j 91 G p., KOJIM Y KQllli YCC 11:IIDla aKTI1BHll PO~OTa Ha,II CTBOpeI:LIDl~f anacaero OIJ;l-lOCTpOIO'ra Bi;II3HaK, .B raseri ~)IiJlO.>l3'RBfJJ1aCIl erarrs

P. KymJJ1HCb](oro [171,B 1l.Kifl: BiR ormcye .[Ili luoillioBI:1UYlil,eEli ffin31laKI1 Til, 118. .IJ;yMKY GTilpuuu·m YCC, 3L1epra!l yaal)' H.B P$(D. Hen,orriKiB,nOD , f.[3aHfrx i3 nelffiOiO Henprucr!1'llli:CTIO BIlKopH:cTaHHIl'. Tyr xe OiH ni,rtl, i.MM OIHffiI851 npo norpe6y llJ1aCFlIIX 0D.HOCtpola .rvw crpLnE.uiB ra AaroJtOIJrye FIB Heo6xia.HocTj BllpO.B3;1I.JKeHltlrO)l,IfOCrpo.rn. ra .Bi,l(3HaK .a;rt1l :)6epe1KeH}11l mlM'lITi npo CTPiJreUTBQ ra LBopeHHSl rrepepn:lHoY YKpaiHCIJKOi BrnCbKOBoi· TpH,Il1'1I~ii .. q Ienep KO)KeH )laJU1P 1-1'11 ~)ororpa<p M"a€ lleJfWlC3HY 'fPy.!uliCTb B CKO)1JTeRHIO Ci"lOBOP0 C'rpl.rrwJ.Sl, 50 He see MO'JKe nO'CT<llllfTl1 Roro Jri.BlfM 60KOM l1(06Jl B:i'U!.HO 6yno ni,1J,3l:lHKy. AnOCTaB HOro ll:paBlfM 60KOM, TO 1:Li1':&!M ue pbtaHtTh aero ai;ll imuoro .lKOll Hi pa, Tpe6a)lJ'5Ke o(i1l:LaKoMJIeHOf'031 OrplltbU5Th1.1! a.PT~cTIl i. rnNr,II'1B W;ODIl o;u;ffi£Mlr CXbllMTI:l tlinomlH -pYX,'m n'OctsBY ctpinsna, a.)lpyrlfi!i, IlIo6:n Mir

H')'MiJM:llD.K.3

113 JI e P II .• T II K 3 351

'<!>A'EP"CTUKA

ni3HamTIOTiM, mo ee Grpi.neUb, A uto sa UIXo.llli 1lllKmKeTbCH Ko.llJfCb )to\l 511 B caMi!! TpMHUfi', rlpm.tipOM B Yffiji D}1T1UUt, uro B 6YnY'HUii IllYKat rroetarx yKp, Ctpim;uil B no prperi c BOTeO 6aTbKR a50 111,ua» ,

3rollo.MSillOM()CTi npo BIInycK1'3 npollax ailI3f1aK llml Crplneuraa Ta-naM'JlTffHX um3E1aK cBiTOBollii.ij H}E!lo.CI'tTb uaero MQ}KHa eycTJ;llTl! HlicTopim::ro: YKp'ififlCbKOJ npecfI. 3r\1lHo.aiX nOBi1l0MJleHINMI1 EXt} Ha cep,eMu-ry 1917 p. oyno BJ.tnyrue:Ho. 15piafnlx Bi1l31JaK tra

crpin CIlbKy re MaTH KY.

fIepnri Ko.neKUi'iC1'pinell;blG1X siA3HaK, Bill.oMoo-ri npo lIKi'.lI.IMLllJlI1 no Hac, TTo.'limtl ¢op'MynamcH B)Ke Y 1917-1918 pp, TaK, UBHTpa.r1bHU ynpasa YCC (Ilo. 1917 p, - Bossa Yrrpasal s MeTo.lQ :i6o.PY ,K01J]Tin aa CKap5 Ci'IOBm-: CTpL:rn,UIB nlllI'OTYmi:nJl.llJ15I I1pO~ o.KpeMi nui6ipKIiI3 15 nanyaienax aeio crpiJlel.\bKJitX .fjj1l3HaK, o.(jxIpMJIeHi.3 paM.I:I 20x22 eM [18]. Cn.i)J, sraaara no.,IlBI-OKHMUhKy rrpaiuo tlJleHillcHTpaJIbHcliYnpaBI1 YCC Ieaaa B06epCbKo.ro, JlKMM ¢aKTl1lJHo. nL/lITI'I)'Ball lIBi BMctaBKI1 cTpiJlcUbKI1X naM'IITo.K y BiAHi (191G-1911pp.) 'fa 3fo.;Ilo.M Y jJbllo.Bi (nepecem, 1918 p . .) ra .lI<1B 1l0'TIlH lIO ITOll.aJJbIIJOl npaui 110. 36epc)!{CHfl10uiHlfffX rrai\1'.wroK lIo61:! B,f3BOJMmX 3MaraH.b. 3rO;ll0M axe y 20- 30 pOK:aJl XX C1'. Ii.uilJ,Tp.I1MaJlll Tl1 p03BI1J1"fI YKpiiHCIlKi HBYKo.Bi YCTaHo.BI1, <p'DPMYlO'll1 eKCno.3l1u,i'i B,i;Q_3HftK Y My3ellX

II ssona ra nparJi:LCl>aK1']{l!HO)1o. nepjoll.Y PWHCbKIilX MyJ_eMI-II1X «peaiJLih <p'aJlepl1CNlJHi KDncKlLli: 3HaXO,IUlJJHCfl Y)lBo.X My3e.flX ra y 3PipKax npzaaranx K.oneKu,i(')JlepiB,

I. "Ilpa3bKa 36fp.tii<I» - 3HBXDlll111BCb Y My:>e'i B:I13Bo.JlI>HOi__Eop€)Tb~1't YKpaiHK Y Ilpaai, llKl!ii:_f1ya aaCHo.oBHHI1 Y 1925p. 3 _iHjrJ,iaTft]llU po.<p'e,Co. pin YKp.ll[H CoKOTo. BLrrbHoro YHiBepCniYTY., 'Fon0llHl'!M'ljJ-f}-fOM

LI" AIiToJIOBH"lB. Y CKlIM KorrcKllH MY3e.lO yniitLunH escnoaara 3BiflebKOl~01 iCTOpH: ¢o.Torpa¢iT 3lKi'l'ITll YCC, BiflcI>KO:ei O!l.HOCT;PO'i, :eiA3HaKJil, Gamerll, APYKolI.aH.i YlI'i.nypcan:H 1'Ol.L(o. [19]. Y 1948p. 6im:.-wa. '1BCnlHa esenoaauii 6yJia BRil_e;leHa ne MOCKBI1.,.,a a 1962 p. '1'BCl'TfHB <pa.r1epl1cl'If'IHo.i KDJleKUii i3 uiei s6ipKH 6YJ1a, nepe)J,RHB)I;o. rfj'3ero icr.opiiYKpaiHI1Y K)'I€Bi [201

(raK 3BallM ~npB3h1Qfi1 apxi.o*) lIB 36eRtraroJ'bC$I i: .n.OIUl}I.i. H fl. lKa.rJh,LUe .llDll-PO'Kll H~a,!J, UH .KoJIe1<'Qrn 3aJII'IlllanaCb He b]]l1C.RHOf6 ra H:e. sn:OpJUlKOilaHOIO.

2. «JIJ>l\iilCpK8 iCbJJeKuiJI» - nCRIlli CKcnOHa:):1:I lI\:l KuJfeltQll BrncbKOlloj icropil [!{}.'I_Fl(lH 1P_o.PMYW.T~ClI. B'l+;e Y eepe)J:.!fHi nepmDY cBhpBOl" .BiRHfI. Y llOBO€HHI;fH L1Be Borm Q~J]}I BltlJ;meHj B o.Kpell!oM), Bi.mini KYJT&TYPHO-

iGTo.PHtIHiD:. l1aM'n:ro:K MY3elb HTll. ntll KeprnHI111TBOM llOKTOJJa .Hpocnae8 fIacropHaKa MY3el1: t1POBO)J,:IlB aKTI1BRy po6bry i Ha KiHellh 30- x pOKm 3i6paB Be)tijKyKo.neKLtiIO 'j]iThl'nTo.'K BiMChUBOi icTbpii. lJ,H j6ij)"KafcTMa 6:i.3ilro MH M:i..ti6YTFr&dro MY3!iro BO€HHo.-.leTflpl'f'I]'l1tX lJiiM'HTOk, 5IKHH. 6ys c.(p6pMi:mflHull y L937 p_ npll crij;Jll>l:Ij:i1 iHillia.'rI'mi HaYKo!loro T6.Bap!-tGT.BaiM. r. llieBqeHKa, toaapacrsa «Mo.Jlo..lla fpoMa,n:a» ra «YKpaiHChKo.ro TOBapllCTBH nOlIo.MOfl1 iHBarrmaM» [21]. JIin; ,{HC TIepeJl,aq i eKC rroa <IT[B a Birr.lriJIYK)'JI bTYpHo.ic'r0PINHOro My;3eiO Hf'Illno aosoernopenoro ~ryBeiO ·noKoriip 5fPo.i:JHlll Ilacrepnax exnau pesorp iC1'o.Pl'fkfO-BO€HHUX naM'5tTOK, Y 5tKo.M)' 5yno orracano 1276 erononari 0; y Cllilla;1l5lKl1X TaKO:t{ flXOn!1J11t i lli1tCbKOBi B.i):l3HRK'H. Uei} PYKOTlHClllIil: 36ipHI:JK;ffKHll90epiraEThcil Y u;QIA YKPa'im1 Y JlbBEmi, CCbo.rollfli E OllHHM.3 o.CHo.BHHX ,1l;:Kepe.Jl y ,lloCJli1l)l(eHHi YJqlalHChKo.i <p'aJlePI1Cl'Hq HoI CnaIT.lllI1HI1. Y <p'o.HJlI1 aonocteopeaem MY3eIO yaii1:lllJIM'

1287 excnoaaria :tlJacrn cniroeoi BIMHI1 'fa BI13Bo.JlbHI1X 3MaraHb, nepe,llaHI1X BiMiJJo.M KYJI'hTYPHo.-icTOPWlHo.ro MY3elo. HTm, KOJIeKllili TODa[JIICrna «MoJToJl,a rp_o.Ma,IIa»,

(B OCflOBHOMjl llaM'mm: YCC ) TB ;Ilen03wrn «YKpftfHCbKiOIO ronapacrsa '(lo.nOMOFIl rnJla.r1ill.l1M». fIpo.TirOOM ] 937-1939 pp. MY3efi []o.nnBHIOBaBC5I HOBI1MJl escnoaaraua i CTaHo.M Hft 11139 p, uapaxosyaas 3524 0D,l1HI1W 36ep.ir.aJ-L1:Hl [221. 3 npkIXO)lo.M pa,n,lllicbKo.l BJJa,Ill1- MysellHi eKCllo.Ha'l'l16yJlI1 PQ3r,POPMo.IJaHi na l(in1K<l: rpyrt, 01lHa 'Jae-TnHa (cepea ffi(oi Sin;OMO, LU9 6YJID j ¢arrepltC'J'!-l'uli I1UM'flTKI1) HOMa,HA}J¥BHJI<I AD Ilpars (i1:Mo.llipHo.', yL939-1944 pp.),~Bill.T1:J Y 1948

p. ,ijO MOCKBI-t, a y'1M2 p. '1ftCTI1Ha eKCno.HHTm nepeiruma AD MY3eID ierepf YKJ1al_Hft y Kl1EBi.

.Il:pyra qaCTl1He._ K0J\eJ.CUii: 'j KEiTH! 1940 p. 6ynH nepCilaHa.tlo. JI H!lioPbKQrQ iCrOpff'lFlOfO MYBCJO. 3rumo. 30n:HCOM 1940 p. Y Myaei-l H!l,![iitUlJlO 18.03 n-peJl~eTI-I, s ll.KI-tX 932 OillfHH:uillm~flaK ra tri.ll.:ma'leIrb [231, 3Ha"lHY Y.HC"tlli{Y KOjfeKuii Cl0rann YKpaiHc.r,Ki

niii c.bICOBi .iliU$HaKfl1T~piDIl'j YCC, 3YHP'Ta' YHP, a TaKQJK BiU3Ha.Kl1 yi\pa'iHcbKllx cycnmbHo.-rro.,IliTft1.fll1D\ ra rpOMa,IICbKl'lX YCTaH{)B 1<1 o.praHi3.Buiii. Hanpmduni 60-x po.rd.]J. ra fill [£0[[31'K;' 70-xpo!d!l'XX CI; no YkpaiJ-ll npoK01;lfJIaCI>. FiO:lla- XI3I1JL!l penpectH, )fIca crrycrQlIllfJIa MY3ejl:Hj KQ,IleKl.\li ta cj)OHJlIl. Y Ji.b.llinChJ<DMY kroRI1'{E!O~lYMY3ei 6YJul: 3H,IillIe;atl Ko.llCKu;ilfBii1.ChKOllJi.X OAHocrpom, rrpanepia nepip)J,Y YCC, YElP, O'J.aCTJl:lia KtipTHH 'LH :BiA3HaK; .1 mua '1aCTitHa,nL/l311,aK il OCRollf,lnMY To.B<lpRc·rn ra l'j'lOMa;l\ChKll.X o.Pr:aniaaAiO il MeRUl HCKj:illlO BftPro¥:el{(lMH ii6ypxya3B o-HauioijaJ]JcTff'lH;(!Mii» .

CI1.MliOJtllMH 6yJUJ naaonro cX0:BllHi y MY<3e11:.A.i tKo.lllfLUfl i Jto6allJ1Jl:k! GBii llMill.e ua no.'IaTKY 90-)( pm,fs XX cr.

3. «n~KBatHi KoJtiilarii» .. 3 BenllKllM

pa 3f[KOM )l1151 ceo'e ra c BGf.! _po.lIHHJ1 301l_pamtCb Til. ¢lopMyliamrcb npUBaTHi"KOJleKllii

IT epetJl'iJlY!la_FI}j I[ aa ui G H <lJ[5HO"[ t!ilM BOll LTG! Til Si;n.3HKK He' nplfrrJlH~Jlo.e>rn;p(jTSITo.M ycix pelfGlM.i:B, a MeTOLllI6opOTb6.11 S:-Hl1MIfCTil.mml1 'iMMpaS BCCBHllIYKaJtimnMM T8 iKOPCTOICi.nll1M-H. 5iKlUO Y rrepInl1

8 BcrpHtChKO-r-O'Tll TIOllibCbKOrO yp)!)zy!laHHll. ua raJ] 11:4111-1i .na l>)KJ1mlHH1J yKpa LHCbKl1.X Ko.PJlo.PaTlfB}[I1X (TOBfipI:!CbK}[X),u\1l3f1'<1K n'i)rpi6HI'tJ1 6yIio.Kpe~fHii nossin BL/I ctapocrsa, ,~Ro.ro nOJTbCbKi Y1J5I1lo.Bll:L 3ri,ll1'l0 ia Taf:MFllfM1f iHCrpYKUiIIMJ1 'fa ij1ilpKYJ1HpaMlt Fie ,Ilmlal[l1, a Her!OKJPFrI1X K,;~pa.~lt BWTIfKf[MH IDTpaqJaMliI ra YB'HSHCHlIIfMJ1, ro Y PaIT}ll'fCbKftM neploaamne <Ill 36epiralfJUl YKpaw.C.bKl1X fiaui.OHillfbHID BiuaHaK KQlleKll;ioHepy 3lll'POlKYBaJlO 3BI1HYB!I'-leH1iJ1 y 6yplKya3.Ho.MY HauioHarU3Ml is ipaTaJIbHI1M11,lJ)1J1 nsoro ra i1:o.ra eiM'i HBCJIlnKaMIl. J1 ume oll)1.HMI.d ia KOJleKUio.Hepill, cnpasxnix narpioris, nepexoaann ra 36eperJlll cnol KOne-KOil, md lIHimJIIl .lIG IfHLllHX .lIBin.

Ll,o FIai16imilIDlx nepC,llJIOEHHI1X rrpMllaTHltX KOJIeKIILfi, 51Ki ,,6epemlfcll, c..ni.lI ai,uHecTH KOJIeX]],tJo nL/loMoro reopernxa ~!i31't'moro BHXo.BaH.H5J ra ([IOpry. neaarora ra rpOMa,n,OhKOro niH,,,) npo¢ec.opa Crenana ra~.lIY'fKa (M.Jlhili.B}.Y L935 p._Mom KOJIeIG_dll HapaxDBYBanallo.Ha,II320 01ll1HI1ijb [241. Bill 3611paBHe JIl1me.BiLl3HH](I1_, 8JHl_i1I"1poeKTH J)j.ll3HaK, 119CJlilI,K)'TlBSamopcmo i,nei 1H XY.ll.01KlfWro ~lf_KllHaHHfl.Bj,n;al:fal(J1. Y' JJI1t:ryulIHRi)to. lsaaa ll0gepC:b1<o.r.0~ BL/I

31 eepnus 1.935 p . .silt iJ CYMOM sa3Ha'lBe:

dH BIi€MROlOM5He !:leMa H.ir;:u;I s5ipKI'I YKpjii!:lGh,Kff]( cno.];ITDBMX IiLl\3HaK, 'V<lK case llOaJOTh JlJOlllf Rami npo TilopellllH TPWt u,ii» [25 J. 3 I] oiSjlKJ{llx 3 fa,IIOK UPo. n P.l'[lJ,6aHEU! 13WHaK Y Jll'lCTjlBaflfli, 11 TBr-;:O)f(· MaW'HI MmruulBicrb y H_aw 'IlI,C ,lJ.o.9Jli.mm13<IJmLU,l,(J1 Kom::KUii' y Cfla,llKO€MUiB C. fa!illYlfKll, MO)f{H3 Jli11m~ 'I.aCTKOfIQ CK1IBGTM YflBJI elffig ITPO pianocropounien, TIl yH:iKa.r1DH.itln:b 3i6pa±1oi lJpG'IlfroM fiararsex pOriB J<01ICKUii

H anpnxiani 90-x POKiBMI-tHYJ1o.ro CTOJliTI'1[ HaM B1l!ill.OC5I nonparuonara :j KOJIeKUitlb, !lKa s6epirlieThC$J y CJ]a$o.€~lujB. n;Po.{jJe;oopa rait.Il.Y'lKa HaTOH >.JaCllQf{a HapaXOBYBWlll J1illUc'I"peTHHY B\1I :laJHaqel:iOI.B 30-:rpotax KiJJMOcri ai.n;3J1aK - 6mi3bKo. 1O0, O,U1:IHI1l(b xhuVl. XlX -l1epmo.i [Jo.JIOnll.!ll1 XX CT. 36ipKa

• IiooepC1K1O]1 lll,'lll (1873,-1947); rmfla I'll r,opniHi3aTnp Y,,,p~flICJ>~Oro cinOPl'lfijliOro PYXY ij riU!II~I1Hi TB.lU

WP!lOil Olp!. ro~O,1!a TQ~a pHCII)<l ~Cm(jji - fi"I~KO. Y .JrblKllli; upoibec-op.

136H Y ;II i 3 .II a T Il K.'i i. l' a n e pile r II K a

$A"EPllCTMKA~

B 311a'll-litl Mipi npellt1'aIl.lleRa YHiKaftblilUtH Bl.ll3.HaKaMHTa HaroPO,llMfJ13 ictOpliP03BlJl'kY CnOpTI:IBHoro TIl rpOMMCbKO-nOJJiTIl[lJHOro pyxy Mil T:an.I:I'IIfl-li. Xapaxrepuo, 1110 y fiiM I{e~la€ Hi O:[H lei "B1lI3R1IJ(1I :3 TjlH3)'6uM -I<fMonipHo npocl!ecop, lllo6 He ffapIDKaTl>I HIl FLe6e3neKY Hi ce6e, 3Hl xonesnho [IIi Mi\li:lGynrix cmIlIKO£Mlli13, 3<lmarrerj.nb C.BinOMO BWlY'IMlI yci Bi1I3fHlKH :3 'fpH3y6oM TII.11CKPaIlO napIDKelUfMJi HauioHaJlbHI1M11 cl1.MsollaMJ1. UHM, 1H1IleSHO, i n 051CfUO€TbCSJ HaJImiiCTb H a ChO !OlIm jlJill.le TjleTl1ml Bin.3HaK sin iXHbO! 3anl:.llbROl Ki:nbKoen y 1935 p. Ha )!(BJlb, nO.ll,W1hma ,tl.OJlR Uiei Qae1'l1JtI1 KoneKU ii" treBin.O\\m

TaKQ}!ClHR'mi'l KOJreKl.Iisr yKpai·HcbKHX iPID!epHCl'H'n-m:x naM'm"OK, rpouroaux 3HaKi.s YKpai·Hl;! ra MOHer 6YJ!1l3i6pClHCl KOJllUllHi.M 'lJTeHOM OYI-I.(M) AHRHiE:M ~Y'tKOIO (1922-2006, M. Jlsnla). Ha )l(aJlh, KOJTeKlliJi posrropomeaa.

BeJl.I,111e:my {jJanepl1CTl1tlHY TEl

HyM i3M<lTI:I orn:y kone KijllO lUell.O nilUtl1 316paB OHYK BJ1,1I,R11:IOrO YKpallichKoro rpOMa)1;CbKOnOJlI"Tlf'll:Ioro ,tl.m>lil. Til apxrrexrepn Bacl1JLII· Haripaoro, POMaH Haripmrs, Ha xans .IIOmI uiel 36ipKl1 rreniuoMa, -Ilflmd IliJI3!-laK!~ IIOTpamurn no 36ipKl1 Al:fanmll.ynGI 'fa JIO

II. TYCTElHOBIf'ICl :> Kpaxoaa (aa CrrOra.l1llMIl

A. )],yrKliI).

Y nosoenai -raca, He311IUKCllOQn aa

He l5em flK)l, nxa aa rpoxy san a sa s6epeJKeH H 11 YKpail:lCbKoi (j)iillepfICTH'lHoi" CIla,!J.LIJ,HHJ'f., ljJoPMYlliillRCJ!. KO)leKl..lii Jlbllis'illl. Temjlma

MaKCl\CbKa, AHJlpm Kyuuupa, BaCHJ1J1 KpUCH, HpocJI<lBa Jle~m:Ka, MapKi}]HH B03IHlKa, PbM3Ba HaKOlie'lROrO, Hpocnaf!a CJ!OWUifHCbKOro (YHixaJJbHi BmsrrRKl1 ] icropi] GOKCY, n TOMyo,m:cJJi YKPCl"ilicbKi).

OKpeMO cain 3a3Ha'fl1TfI, IUO sacraaa npl:ITl.3THI1X KOJ!e.Kum, >nd nepe)lOlITJl crania C,b.KO -6 pe.:+lA 6BCbKi TI.,ral1j-rapHi PeJI(J1Ml:I •. He BCTOllJla nepeJI. eKoH0Mi.YHOlO KPM30IO Gepe)lJlHI1 9~-x poxin, nouana

p osnpoayaa tI1 CD, srpa !!lim uhicn i ~Th i 3Hl:IlGITH.

,no Hai16i.rThUlHx KorreFlui.H.JifipaFrnx Y nepion HeJaITeJKHOCTi, 6f}gy~fOIlHo, CJIi,Q T1mJleCTIl KOJleKu;ifo J!bBin'IDI AH3mniR 3an,epen:hKoro (rrm!ll1I130 nWHm<), RK1I 3rO,UOM norparuurano 30ipKH OJleKeafUlpa Mem,m:rrG"1 (M. !:cui'll, rrOHfl,[l 600 lli,l:t3H3K), KonflKLIlro A1I.lIpilf O.mtiHI{Ka (rrOHa.ll 200 nin.3.H.aK, axa, 113. ·)KaJlb, poanpoaaua), KOJIeK1J,iIo BiTIl1liJ! M:arnypeH.K-a (noHan

50 Bi)l3HaK), KOJlexuilO One KCaH)J.pa WYPUl

(allI3H31G! ·KapTJaTCbKOi YKPOlffii). .

AKTIlBHO rronOBHIOEThCJ! KOJleKu.ij'] ljlan ep!>! CTI[1JHI:rJ(, ljl irrOKaPTM'lHHX, \lliJr<lTeJlicTWfflWX rrBM'wrOK ra rpourosax 3HaKill rrepiom' n3UiOHaJIbHO-BII31l0JTbHOl 6opoTh611' 19 J4-1952 pp. ~~fMTpa 13 Irops TypK1311wrill3i JlbBOBa.

BapTO taKO)K ni'!(3Ha'lJf'l"H IJO.u;BIfJKIDfIl;bKY npILUIO KOJlCcKl.\imJepa-Kpae::m3Bu51 Crenaua ITaxOlLKB ia JIbBO sa, KaT P Iiii sa lJ a cia

1:1 eaanexuocri Ji6p3B H3il:6i1l b.IlIy B YKpai"Hj

ylltKaJ1hHY aJJaCHOpY't BI1rOi"O.BJ1eHY KOJ[CKUOO XOrrLl1 YKpaiHCbKUX tPaJleP.l:lCiWllillX naM'ilTOK nepioAY lfauiOHaJlbHO-BI13BOJlhHOi" 60p0Th6l1 1914-1952 pp., JI.Ka H9 CbOro.[l:li sapaxoays nOH<iJI 400 npllMipHllXi:s. ITOpiBHIOIOql'!. BiJIEl31-i:rreHi Bins}! alGi J fi oro XQ.Il e KIlii, a T([I(O)l( 3 KoneKliifi f1PHIli3.TH].lX Ko.rreKIlioHe_p.is 3

O1TI1 COM Si1t3H ax y peeeTp i llQ.!{:l"opa

.H. ITa CTe pHaKa, BllaJI OCiI I'll! 90 % BirrnopW!11 KMHWHlO KOJ!eKUilO MY3.eKl BOE.HH.OlCTOPWIHllX naM'l1TOK, IUO iCHYBaJl.<L;ll,O 19.39 p.

CI1IICO.iC n im e pa m y p u

l. Cepriii'lyK B. Hanicaanata cHM.BonIK<L YKJlai:Hl<!. - KJ.lill, 1992 .. - C. 16-17.

2.11Il"I'IlIlCblrnii M. Yxpaill.cbKi Bii;tCbKOSi Bi.lmm<mfllulll Bieri KOM6mtlH'ffi. - TOPOF!TO, Huo- HopJ<, 1968. - ll.l. - C. 18-24; I(.2. - C. 26-3.I;Q. 3. - C. 42-47 ..

3. Kn_mtKlHIWl P. Aatmlfll1i nm;mClfGI 3axinHO- Yl(pa1:r:1ChKOi Hapoanol Pecny6.rriKII II YKpallicbKlflt icropax - F!J.>IO-HoPK, Mouxea, 1967. - q . .3 - 4. - C. 109 - 115; 1968. - q. 1- 4. - c. 119 - 123.

4. Kop'laK-foI'O.llH.ChKlfii O. BillcbKOBi nUoHENeHHIII! Bieri KOM5aTBHTIl. - Iopourc, AhFO-l1o[:llc, 1969. - q. 2. - C. 41-45; q_ 3 - 4. - C. 32-35; 1974. - q. 5 .. - C. 70; 1980. - q. 3. - C. 53-54.

5. CiMlITlmn"8.. Opnemf, xpecTii i B1lI3HllKH yxpa"iHcbKlfX apMiii T! POKH 1914- 1945.11 Bieri KOM6aTilIfI"fl. - 'Ioposro, H 1>10- HopK. - 1966. - lJ. 3. - C. 49-50.

HYMi3Ma'l'UK8

!]) a II C P BeT II K a 371

KPAMlilJQH

6. Podlusky G. L. The War Cross, 1917- 1957 II Ihe medal Collec I or. - ] 964. -

Vol, 15. - 1\1Q 6. - P.l-S.

7. Podlusky G., L,. The Cross of Simon Petlura II The medal Collector, - 1964.Vol. 15. - 1\''<1 7. - P.3-9.

S. Podlusky G. L. Tlle Order ofthe Iron Cross /1 The medal Collector. - 19M. - Vol. IS. -1\';19.- P'9-20.

9. Podlusky G. b. The Commemorative WiT Badge aftlle Ukrainian Galician Army /1 TIle medal Collector. - 1:965. - Vol. 16, -

NQ 2.· PI 0-16; N~3. - P. 8-12.

10. Po{]]us.ky G. L. Tile award for Sic!] RiflemeIl 1/ The medal Collector. Official publieation of'the Orders and Medals Society of America. - 1965. - \bl. 16.· Ng 5.· P.8-20.

11. Ce,MoTIOK }J., YKpa;' He b Ki niriicbKOlli FlampO,lU1. Ilpyre .!IOnOBHerre IlliI;ll;aHIUI. - TopOH1'O., 2004. - 64 c.

12. f{aropo.!lH Y KpaiHJ1. Icropla, (jJaK'I11 , ,llOKYMCHTJ1 y TphOX rouax - K., 1996.

13. Po{]]D.5k~G., L. The award for Sich Riflemen I I The medal CoJJector. Offleial publication of the Orders and Medals Society of America. -1965.- Vol. 16. - M 5. - P.8 - 20.

14. CiMlITIldB B. Oplle rill, xpeCTH i Bi.I\m·[aJ{J1 YKpaj'IRlbKHX apMif111 POlm 1914 - 1945 /1 Bieri KOM6ar8!{['.B. - ThPOAm, HMO· 110PK, - 1966. - 'I. 3. - C. 49 - 50_

15. CeMOTIOK.H. YKpa'iHcbKi lliilcbKO.Bi ni;J3H!lKl1: Op)leHl1:, xpeera, 'MeAruli, Hallil111IUL - TO-POI:ITO, -KHiB, J 991.

16. JlllJapoBlI'I M., ]:lIsapoBJf'l B.

Hauioaansai PHCl1 B aTpu6ynru;i yxpa:iI'lchKI1X ci'!oBHxcrpiJlbui] /1l(ttTl3eQTB. RaYKona repMb.!lI'l'lHa KOPlcllepeHuiH. - .abBin, 10-12 !IUC'I'OIT8,lIa 1994 p, 36ipHllK rea nOainOMJ!eHb ra)lonoBinelt -.!It,:llm, 1994. - c. 48-50.

17.. Kyrl'lIIllCbKHil P. C1])iJleUbK:Laip.:JHaKM Ii )JiJJo. - 201l1OWHl 1916.

L8. ;!l,3llIKOBCbKJliiB. KOJIO Do1Yl'Qp 13 VII· 30 lX1916 - 1917 HaK/lIUl,OMUeIlTp<lJTbRo:[ YllpalUi YkpalHcbKilX Ci!jO~liX Orpim;u;in.

19. MYlUlllIxa M. Myaei1 BH3'BMbHoi" o()p0Th6.H ra .ll0J1f.[ aoro \1JoHlliu. - MeJlb'6YPlcl, 1996. - apK.8.

20. TilMcaMo, ap_K.l27.

2]. Ipom BTLU y Jll1BOB1.. - JInBili, 1939. - 'I. 74 .. -apdQ.

22. 1iOiiKO B. _Oa~1' ll'l'KJI YKpailfCbKoro aii1CbKa: _BTpa_.rn i emmO.K 1/ Hayf(Qui S::l1JI'ICKlI JIlM, BfmYCK IV. - JIbBiB, 1998. -

ApR. 117-118.

23. TaM CaMO, aplcl18.

24 •. Jl!l1A YKpa.iHM y JlbBOlli (JW11 :Il,1lTM <1>.366. On. I .cap.I), apK.14.

25. UUl-\' YK:palliB y Jlssoui, C».366, OIL 1, OJlpJ3, apK35,

Ui 1(1111,]1(/01/ MQ:JiCllG WI)Pl{f.!llIllIlIlOlIlJnQIO, HooiCA(JIJIIIIJ fJ./I",.mpOfilluii 11/!pekllj 110 (lOPe!')' peaal(.l~f :JIQ'PllaJrY: MaKI'1IJ! 3a~pefia, ale 43, Kr.ii{f, D214:7.

He 3,a6iJbme y apar/JJ eAelllnpOlllwOQ nepe_K-(J!JY ..,JIjmlUWbJ\w!JOtD no6jtJo.lwellliJl~ S1l311li41inl(1 JBOP0/n/lfO arlpecy. Hll'B}I KHU1/ICKU me KiJlhKicmb f1(JWr/iPIfIUti(J.

IlponoBuu,iJ( dii/ona ao 1 mpaB/Ill 2001Jp.

YKPAlHCbKl nOPOXIDmuu -xvn - .uO'l3.TIQ' XX C'J,oaiTb

KniB,. 2008 p.

CP(fPMaT 210x290 MM, Cynep·o6lU1apJlllKll 88 CTOP" UaK.1:m - 400 rIJlKM.

Ka.I/J{lJ/Ol.ynIij_Jlije llpe?Jcm(l/J.l!1l6 e '(IMHiM1Y 06c;!.3i ICMelClji1() lIo{JIJXieHUltb KiH~!I XVlT - 1101((JJllICY XX ern. , RICa 36epiallStnbCJI y MYJei YKPll.iHtbri,020 HOPaOHOZO o~opafl1uel1020 JIlICII1e/.lmoa. OCIfOIJI!Y i7 ~acrmll!Y

ClCJJaaa/Om~il'iL\f'1lI1IlW K..(JJGllbIW7 ooiJu, ButJf1l1lif1liuteirrw!Os .\fiL~oil!IINeIlY 2a.qy3~ ,IIiJpt)iJIIOi!/) J.!Ut:m~mqa. [Jpl!iJlla~eHe ilM ~IY3e(ljlUx l!pal.{.i~IIUl(i(J i Ulupo!tozil kbllo'Jumlmill, J,ll{i I!iKll8JiJII1U,CjI ~im'lu'JIiJIH.61O: iCIIIQpitlO Ina "Ynli_IJlypi:w.

mIla 3 uep;eellJl.a.mlllM nourroJ,O .oj) YKpaIui - 160,1l0rpll.

B. B, 6a]Yl'Om.eBIflJ.

Y 60PlRHI 3 H.AlIOJllJ:QHOM HYM [3MATHl:lffl HAlJEPKII

Kui6,ZOO 1 p. fllollMa'J' 218x288, M'IlKaOOKJIa;J,JtlIKa, 210 e., ICUl'JIWI, silo 1IJl1IM.

KllIiw MicmUntb iJeCJfll1b po6im 8iwlfllO iClI10pwca ma /IYMiiIJQma. full! 303Jlli!:IIlOAJ, 801m o/'i'eiJI10Jfi eiJwlOlO rileJllllliWCOIO: iC'inopifl Bim~I¢/lJllioJ IJfll/ll1 ,('812 p., JlIW J)(13iWliJaembCJI Qepe3I!Gli!'H.lnKII HYMi:womIllCl!-

.Mewli, /)I10!}'leHC(,Kj 3,Hf1I{U,. x/!el:lnu7/1ll iH.

AemoppOJlfPlllJllC MaJi()6iormi cmopDllu Bim~U3llJlllof el!iHu, UlfIlJIi:Jye lIy,lJii~!llItIU~Jlil/la nucbJ!llMi iblcepeno. !;1l1tl'11IY.1 1e,..!J'llPII)' JlimepomYflY mil XJW;,)KftiiiMlImepi4l1.

/l,J1fI cllel[iMicmi8cH},]lilAwmi8, MY.3e!iHux 1/p_1ll1i6HI1 Ui9; ict1wpu l.:i8 ,Ill UPO/CQiWIlPOrpL~IO,

a fIlllKOQiC 1)!JfI~fumaqie,.J1Ki l.IiKI18J1JInlbt:Ji icmopiew.

Noe« - pOCiiiC!iICO,

UiHa 3 lJepeCIIJlalJRIIM nomreto: n.o YKpaiHi- 125,00rpo .

:!:\.AT~Qr ,AJITlI'lHblX MOlleT

r..~(111"". 'Li .. _, II ...... I.,.., ._ .... ,~_

KATAJ1QfAHTH"qJ{flX j.\10HET cmcpIl,BEl'.E3AHl, HHKOHIR), TIPU, ,KEP.KlffiIKlf.ll;H

1008,2110011. ~OpMaT 148x210 MM, M'1lK3 OOKJJa,rulUK9, -SOC.

OiWCll/i.IIJIIIUJ IJp().Mll//bOIJT<llllHlnu~m/.X Moltem MiCJn {J{6H/ilHOeO npu~opuOJw_p'JI'. 290 1103Ul.{iiL Wlm 6 ZjJII611/1X 1111 dea amYl/eli! 3rJe/llt)ltelllIJ/ - "Fine" ilia ,ffVp:".

Mn&a - PflciiicbKil.

UiHa 3 Ul!clleClI.IlatllUlM U.oWTOIil -".0 YlqJaiui - 53,00 f(Ill.

138 H y Id i 3 M a. T II K a

Pil{

10 KonifloK

HKiGTh / Ilina

K.H,IO so po~i~ P~~.~o,~oj a~~

o 17,J MM, -r1iAH<H<~eAe'"" ;n4~' 1.0 r, f,~'pl'~"eHl1~

49.7811.750 Rn~I,O XI

15 KoniioK

K,M"IS 5 D~Q~lu 'h"""o.KO! 'BIoai\~

£I 19.6 ~M" MIAHo;jilte! ea"" ;no .. , l,4 r, r)'pl p~tAeH~';

49:788110, Rna 1,0 XF

1967

211150

Pil<

1 py6Jlb

)0 pOKiu OepalOrM' y Be~"l!ili BIA.r'tH'."I!IJI !l1~HJ

o ) 1.0 M~, MI;'Mo·HI~e,ei"" en'a!!.: Il,8 r. ['1"""'"" H,nHd MAR 1975 ;, OAIo1 HPYSAb '*

Il9B8.7S0 YF 1,0 Uno,

~I"'I}I,~ ~ ~WWJI.IJII"~! I~P~I

8,0

10,0 50,0

K,M'.I.OI

XX, PQ~ie n~p<:MJ,lr" ~M "'a!!J"qQ;KolO·HjMe'I~~HolO 0)1.0 MM, HiAHo .. i~e'eBH+i en,,', 9,85 r, rYf':ro.n~ ",nH(: 9 MAR 1965 * OAIo1HPySl\b ;,

196 5 m~8.7.IO "110 1,0 XF 25,0

11,11{[

P.Jik, Pro~r

50,0 1.150.0

1975

1.011,1,1(1

P·like

50,0

850,0

fyPIOII"" ICInl1C '9 MAlIln5 * j 988 • H *

li75 HN¢AiA 551100 Proof

150,0

20 KoniiioK

K.M:lO 50 pO~iB Pa.IoJ'K'.KO; 8A~AH

0lloS MM, MI~Ho'H~eheIHH (nAaa, ~,)5" fypr ~~~AeH~~

1961 ~·j.78Bm Fine 1.0 XF 10,0

111,2S~ P4ike 50,0

50 KoniiioK

015,0 M"'- MWt~"i,,, ... A <fIAe, Ml t. r)'plO~'J1'~'PY_ *.*. * .. * .. *.*.* .*.

1961 iUB8.7l0 Fin. 2,0 Xf 10,0

llllW p"", 50,0

K.M.lO.A

XF

VeRY RARS

fyP)o'"H .... "C !:ItA.R 1m * liR8' H *

H""A" 51,000 Proof

m5

1 .• 0,0

60 po';' lKaliit""' oj P""O",04ii

011,0 Mi', Mll.Ho·"i~~'~,D"~ '""', 1'1,8 r, [Yr"""" H,""" OA~H PySAb • O,AI'IH' PyMb •

1971 HSOm VF I ,0 IJn~ 8,0

13]50

50,0 1.150,0

K,H,1.0l

; 0 p""lD PO:IoJ'It,bKQi' e""l\~

o J II! MM, M iAHQ""lMe."l1 <IjA,", II' ,25 r,

[ypt",,"" ",miC CAABABEti~KOMY OKTH6PIO * 19)7-1961 *

1 m 11138,)50 Ane 1 ,0 XF .5,0

111.150

P;lik. Proof

50,0 I.m,o

1m

rypTO~1" ~ a rme OAI-1M fY6,Ab • liaR • H •

HII<l~ 5.1,000 PrOof

125,0

r yproooojllll><C CMBA BEI\I1KOMY OKTIISPiO * 1 m·1 m * 1'38 ' H * 1m H"OA"" 55,000 !'roof 25M

K,I-I,1.DJ

100 pOlli, aiA A~H ~.apo.lJjleHl!" B.I, AetiiHa

031.0 '1.<, MIAHC·~I~~,lel"" (nl.3I, 12.8 r, r)'p,~",".;'epy~o'; *. ;,.*. *. *.*. *.* .*. *.

1965 99.188,,150 fm' 1 •. 0 XF .tQ

~~ J' ~ljH~iJlj,iI r~lII~r

111150 P.lib·

r~,!O ,~'''> .",""')''"' "'''OIW

P",of Proof

m"Q 4.!~,O m,o

RARE

1m

"pH XXii O~lMniMI'I(~~",ao~)

0'31,0 ...... Mi~Ho .. l~l"""" """, 12,8 r. ryplO'"" ",n~(~OAHM pY6Ab • OAHH pY.6J\b '.

8,065.00G \IF 1,0 Unc.

1,0 50,0

Prool

350,0

H Y ,\I \ 3 M. a T II K a i <Il a n e p a C T II: It a 19 I

Pit(

RKi C'I b I Iliaa

PiK Tl1pn. HKiC'l'l, Uilia
4,490.500 Vf I,D Unc. 10.0
~,I,.~IIIO 1 pll~II.I.'AN MI~r
5_I)')SOO P"lii;a 90.0
illAlIi'I~ l ~II~PI~"'~ ~,=n~cr
Prqql 450,0
dI.tul~ 2 DlIllm.u ~rl !~tr '" 31 ,0 ~ ... Mi.\H",~r'"'I~Rl11i OLIO', Il,t f.

r IptQ1~" iW1.c O,.AI1H pY6flb • O,.AI1H' pYE" b •

o,49ll.500 Vf I ,.0 Un~

5.0

S(l'j,~QO

ti.lMlO l ~II"D.~~~ )t!i1~~!r

'100,0

Irp~ XXII 0,.110 nilA" (4>a~ I!A)

o J 1,0 ""- Mii.HiJ.HiJ\,.eIH" en.aa. 12,~ r. r)'!llOO"~ ""1"<:: O,,o,LolH PYSJ\b .OAI1H PY&Ab •

1179 l.49~500 Vf 2,0 Ulit.

P"likoll'roof Pr""f

150,0 1.250,0

509.500

J~lIIalplj~II!.!M"~lI.r.P4

Proof

Irp~ XXIIOIliM.niaAlt ()Hlt.pel",,,) o j I ,0 •.•• MiAHO-"i. !hll",i cn~l. I2,B r;

r YPTO'"" K;lf\l1<O 0,,0.101 H :Py&flb • 0,,0.101 Ii ipY6Ab'

1979 4."'5.SOO VF I ,0 Uoc.

5,0

ll4.500

P-li1:e

8S,O 15Q.D

10. C. farapiH

0" J I ,0 MM. Mi.\II o- Hi", ... " <"'''. 12,8 r. r,pm,"" ",q"~ CAI1H pY6Ab .• 0,,0..1111 PY6J\b •

m I 1961000 VF 1.0 lh1~

Proof

38,01)0

Proof

r)'pTOIHhanRC OAl1H PY6f1b • 1986· H·

1961 HI~ 55.000 PrllOl 150,0

11'p~ XXII C.iMnIM~ (~6Cf1\"()

13 J I ,0 ~M. Mi""",.i,,,","" "".~, 11,8,. rypTOll~" lian~c o.AI1H pY6f1b '. CAI1H pYlil'ib •

1979 4.6!1"500 VF 1,0 Unc.

5.0 65.,0

134.500

~D"III.(IJ.lmilIUIIl4J~~L1

Proof

m,O

KM.Ul

ApYHl6.a ~~ sa aIllAM (CPCP. So~ra,plli)

o J 1.0 ....... MI~HO'Hr.lhf'l!" en""" 11,8 r. r1PTOlI""'~"c O.,o,Io1!ipY6f1.b .' OAI1H pY6f1b·

1 i81 1,984,1)(}O VF 5,0 UfI<. ]5,0

I ~OOQ Proof 1.s00.0

r)plOI~" ",Me. OAHH pYSflb • 19Be· H •

f:lOIO;!,il 51_000 Proof

Irp" XXII C.iM.ni'I\CH (lOp;'; A"""py.MH) Ql 11.0 MM. MiAHq-H~~"e'H,1 en .... 12,S r.

T rPlO'"" toln ~i;CALolH P-Yfillb • 0,0.1111 pY6flb •

60 po';e COI03'( .P.((I' HCb~"I: COl!iUit,>t'lH"~ .P"(II)'6.JII o J 1.0 .... MiAHO",i .. h.'"" onill. 12.8 r.

1'1'10."" iI'iI'II1(; OAIrn PY6flb • CAI1H pY6flb .'

1.9l1.i)OO Vf~,O UfI<.

(1981)

20.0 150,0

,pr".f

rypioa~~ H3nH~ 0,0,111'1 pY:Shb • liBB • H •

(118'1) HollO"4I' £5.000 Proof

IlO,O

15,0

110,.0

1981

K.p. M.p.r

o .)1.0 M~, MIAHO'Hi"".~"A <ILIa" 11,8 I.

r ypras'Hi H~n",,' CAr1H pYlifib • CMiH pY6Ab •

1.11 1.000 VF 1,0 Unc,

ryPTOn"",,",,"c DAjI!H PYSflb' 19S8' H'

198] HOBjlAM £5.000 PrPlll'

~t~~ ~ Ii!Jd ...... p!-.tII~~r

150,0

Il.O 385,0

BM~tfTHHa r epeWKOBI

o J1.h~, MIi,Ii"'t!l~e.,;"Ii(""'.' I~,B!. r)"pro!,'! H'~~~ CAHH pY6f1b' C,O,JIIH pY'Sflb •

1983 1,94>:000 VF 1.0 Un~ 15.0

51,000 Proof m,D

f yproi'IM ",D"~ CAI1H P)lliflb • 19B8 • H •

198] HDBI,o,iI 55.000,

250,0

Prool

l,aHillei!."pO'

I(.) J 1,0 MM. Mil,llo.HI'~~' a,1i <lLliJB,I1,8 r, fypra"111 Hln"t o.AI1H pYC.o'\b • CAI1Ii' pY,~b •

Inl 1.905JIOO VF 2,0 Unr:, 15,0

l5.000 fro of m.o

I 40 H Y oM i a ~t 3. T H K a

(]\a,Te.pnGTHK3

PiK TMJ!IDK 5iKicTb /UiHa PiK THRall< .sJKiCTI> Pix .sIKiC,[b/ WHa
rypTOa"~ "n~L OAIIIl-I PYS/lb • 1988 • H • 19B5 1.91l:\,000 VF 2,0 Un~ 15,0
1981 Iili00iA 55,000 PJ'j)of 250,0 16,000 PrColi/ 350,0
r)]lIOII~~ "m"~ OAIIIH PY5Ab • 1988 • H •
1m fj,aq",f! 55.000 Piwl 12M
1984 flaBo~~ PrO<il !.n00,0
1988 HOlo)~ PrOOf RARE 1984

A,I.MeIlA .... •

o J I ,h"" MjAHo·~i'.~"H" trI'lll. 11,8 I,

r )PIOI~" Hln~~ OAHH pYliAb • OAHI-! pYliflb •

1.91&000 VI I ,0 Un~

l5,000 Proof

fypm"." """" OAIII I-! PY5f1b • 1988' H •

HoaoAl\ 55,000 Prool

115,0

40 po.i.' n.p.MorH y BtoIIt.i. BI"H'H"HiM aiiiHI o 11.0 ""'.I1IAHO ... I!t,.a'l~ t:nAaB, 12,8 r, rypTo.~'i Hln~c: OAIIIH pY5Ab • OAHH pYliflb •

5,960,000 VF 1,0 Unc,

10,0 m,o

1985

40.00Q

Prool

r ypmli111 H,nHc OAHH pY6Ab • 1988 • H •

19B5 HQilIlAM 51,000 Prcof 115,0

O.C.nOI1.QB

o J 1.0 .... MiAHO<1iK;"'HH ~nM" '2,8 r,

r yprol>1" Han~c: OAHH PY5Ab ' OAHH pY5Ab '

1984 1,~&S,ooo Vf 1,0 Un~ 20,0

l5.000

Proof

150,0

r!'PIOD"" "!me OAHH PYS/lb' 1988' H •

1984 HoilO,I,i.I 55.000 Proof 125,0

lIlecTHBa~b

o J I ,0 ~"" H!Ao<tl-Hi •• AUmt en"I. Il8 r. rypToall~ H,"H~ OAI1H pY6f1b· OAf.1H PYSflb •

1985 5.960,0,00 VI 1,0 Um; 5,0

oW.ooo I'rqof m"o

r )pI,,".,1 ",mI,; OAI'! H PYSAb • 19sa • H •

IIB5 HQBIlAI. 55_000 Proof 115,0

O.C. nywKIH

031,0 1>1110, MIAijO'6IKt~ee"" trI'l!. 12,8 f. rypTO'~. ~an"~ OAf.1H pY&J\b· OAHH PYlifIb·

11M IJ65,000 VF 1,0 Un" 20,0

35,000 Proof 350,0

r1P'''''H~ IIlnHe OAYIH PYSflb • 1988 • H •

HoiOAOI, 55,000 Proof

HoOOAOl np~M~)>OO 100 WI. Proof

198~ 1m

150,0 4.500,0

IIlpil\~il EHrlMbc

o 31 ,0 MM. M!AHQ.HixeileaH,i '"""'. 12,8 r, rrp'OB"~ "allHC: OAf.1H PY5Ab • OAHH pY5I\b •

1185 1.960.000 'if 1,0 Unc. 20,0

40,000 Proof 350,0

rrpro."~ HlrlJ1C: OAHH pY5Ab • 1188 • H •

1185 HO!DA" 55.000 Proof

118) HOlDA!" 6M~bKO 200 WI. Pi'bo(

o 31.0 MM. MIAHO.f1OtM !'~" en'i., 12.8 r, rypro.~" A'[\i;~ OAI-1H pY5Ab -, OAHH pY6Ab'

1186

MiH(HapOA~H" plK >I"PY

o 31.0, ...... MI'HtI-~$eAeB~" cnAdD, 12.8 r,

r 'PT0lI8~ IWI~C: OAHH PVSfI,b • OAHH PY5Ab • J_9S~,000 VF 1,0 Unc_ 15.QOOProol

5,0 350,0

1986

r yp1o.~hanlt~ OAHH PYSAb • 1188 • H •

H~BOAi,S5.000 Prool

115,0

8,0 250.0

A"po lA, I".or~

1996 1986

K,H.I,~I"

VF 10,0 Un"

Proof

50,0 RAIlE

H. B. A,. """ 0l0.

031.0 MM, MiAlltl-.i.""e1ll1H (fuIaa, 12,8 r, r)pro.~,1 Ham,,: OAHH pYOflb • OAf.1H PYSAb •

1986 1,965,000 YF 1,0 Une,

11,0 350,0

30,000

Proof

1986 1984

r YPTO'~'\ H>nHe: OAHH pYliAb • 1988 • H •

H080Al; 5)',000 Proof

150,0 8.500,0

Proof

125,0 3.500,0

115 po.i. 3 Aft. SOpOAHKC •• oi 611"," (naM'",KHK) o J 1.0 ...... MIAHo""IR e, ' •• ~I; '""' .. 11.8 r. r)p!OIHI! I13mlC: OAf.1lI pY5Ab • OAHH pY5Ab •

1987 lI90.000 VF 1,0 Unc.

5,0 40,0

220,000 frool

i[lanepocTHKa 41

PiK

H'K.ie'n. I Uii:l~

I1S pOKia ) A!IlI 60POA~HC.Koj 6"TBH.(6anAi~) o 31,0 MM. Mj~o·~I!e,\eo,,~ Cfl~.e, 12,8 r,

r yp!onJI~ ",nH~ OAI1H pYSJ\b • oA111-! pYSAb •

1987 l.181tooo VF 1,0 Uoc

220.000 P,ooI

Pi", Tl4paiK

---~

5,0 40,0

1987

Prool

\if 1.1,000,0 Un~

l,O

fl. M. TnACTO"

o 31 ,0 M~ MiAtIG-HtK'Ae~"H en .... 12.8 r. rypmB>l" ","HC OAIliH PY6f1b • OAIo1H PY6f1b •

1988 1775.000 Vf 1,0 lJoc

XaM,. X.~iM 30A" Hi.,;

031.0 "". MrAHO,Hr ... e'mjon,,"". 12,B r. rypTOIl~" Han'C OAIo1H pYSAb • OAHH pY6f1b'

19B9 I.Boo.OOO VF 1,0 UIK.

10,0

200.000

25,0

25,0 J5.000,0

o 31 ,0 M~. MlIIIIO-HjK"''''o1 alMs,I1:,e r,

r Yp10",'H "nH" 0AI1H pY6Ab • OAHH pYSAb •

1987 3.830 .. 000 Vf 1,0 Un<.

al~~M\'I ~ j:>:IV~II~l~ "lIIJ:;p~~

170.000 Prool

atujj~ l ~f.j"nl1jU \!f.llfIll

1987

70 po!!io BeJI"'ol )/(0''''90'' cOlllatoicTH"HO', peeOAtoll!'i 031.0 !MI. Mi;\)i"_HIKeh".~cn.",", I2.B r,

[yproe"'i H3nHC: OAWi Pyliflb • OAI1Jl PYliAb •

3.800.000 VF 1,0 Unt.

1:00.000

Proof

o. M. r"p •• ""

o J I,OMM. MlliI"'Hb\eAe.~. Crt..a~ '~8 r. ryproil." "'"~C OAIliH Py61\_b· OAHH PYliflb •

1988 3.175.000 VF I ,0 Un.~

221.000

Proof

5,0

T. r. Walql!HKO

011,0 .... MiAHo.jj~e,e.Hli alMI, 12,8 r. ryp1"""~ ""mie: OAHH PYSAb' OAI1H pYliflb •

IIB9 1700.000 Vf 1,0 UFI(.

B,O

M~Xa"AO EM1~e,~y

0' J LDMM. MiAHO-Hi .... '"" rn .... 12,8 r;

r YPTOB~H "a"~t: OAI'fH PY6f1b • OAH H PYliflb •

1989 1.800.000 Vf 1,0 UII(.

200,(100 Proof

.,0 25,0

25,0

2.,0

5,0

0' J 1.0 ..... Mi4HO-lii •• ,","" OI1;3e, 11,8 r, ryplO'I'~ ","HC OAIIIH PYSflb • OAHH pY6J\b •

1990 1700.000 Vf 1,0 Unt.

P-like !'rani

5,0 15,0 25,0

300.000

Pro_of

300.000

25,0

10,0 2!,0

1990

MapwiIA CPCP r. j(, Jl{YKOB

031,0 MM. Mw.o-Hi~e~el>'~ CiIA'l. 12,8 T. rrpTO'~H jjaJl"C OAIII_H pYlill.b • OAHH pYSAb •

1100,000 Vf 2,0 UI!(,

P.'ke

20,0 ]5,0 45,0

8,0

M. MycoprcbKIIH

o 31,0 ..... MIAHo'HIKe,,,,," CO'~ •• 12,8 r, rrpTQa~'\ H~"'C: OAI1H pY6l\b· OAIo1H PY6f1b •

1.700.000 VF 1,0 Unc,

300.000

Proof

15,0

1989

300.000

Proof

l,O

M. 10. fI.pMOHTOB

031.0 ..... MiAHo-l1IKeAeaH,i COMB, 12.8 r. ryproB~~ HirruC OAHH PyliAb • OAHH pYlil\b·

1100.000 VF 1,0 Un"

2',0

1989

]00.000

Proal

I 42 ff'i 0\1 i 3 MaT R K a i i[J a !1. e p B C r If K a

1990

AlITaH'lexOS

011.0 !co. MIAHo,"illehee~~ ,noaB. 12,S r. fypJo •• " H.nHe: OAHH PY6llb • OAHH pYSAb •

2.600.000 if I ,0 Un,.

P.hke Proal

1990

RKk PaliKk

IZl J I ,0 MM. MIAHo·IliKe,""," ~m, 11,8 r, rypm.~~ IIanHC OAHH pYliJlb • OAIIIH PYIiJlb •

HOo.OOO VF 1,0 VII'.

P-~ike Proof

400.000

1990

CIIpaHlI!lCO CKOP""'

12131,0 MM. Mw.o.HlieJ\".'" ~!je, 12.8 r. [ypm •• ", Han"" OAHH pY6J1b • OAHH .PY6I\b •

2.600,000 VF 1,0 Un<,

P·like

400.000

Proof

n,H.JI.SeA"
011 to MM, M I~Ho·HiKe.\n~H ", .. m, I U r,
fYFTO&.,. HanHe: OAHH PYlillb • OAHH PYIiJlb •
5,0 1991 1.7)11000 VF 1,0 Uru;. 5,0
IS,O !.j;NogJnimJ~ ... ,a~'tr 1991
P·lik, 15,0
2l,0 150,000 ProOl 15,0
~\60A/j1plnll"''''"OItNr
1990 VF 1.500,0 Unc. 15,000,0
hl.y13PlJJ'!uJt .... ~epC'1
XF 1,500,0 5,0 15,0 15,0

C,prill npOK 0, •••

031,0 MM. MiAHo·Hi.OA."'" enAa', 12,8 r,

r )'PIOll"' OIlnilC OAH H pYS/lb • OAHH pY611b •

2,(,00,000 VF 1,0

-w~.000

K. B. in HO.D

IZl 31.0 "'rA. MWtO-HiKe.u~" cnhU, 11,8 r, r,p'Oll~~ "llIH(:OAIolH PY6JIb • OAHH pYS/lb •

2.750,000 VF 1,0 Unt.

P·llke Proor

250.000

1991

5,0 15,0 li,O

rJOMlMKC Y A<II"I (~epri -I ~ll )cMkn. 1953 Un"

RARE

1991

Hil'aMi r ~HAJHeBI

o J I ,0 ~M, MIAHo.-Hi"."." cnm, 12,8 r, rypiOO"HKaJ1HC OAl1H PY6f1b • OA~H PVSJlb •

2.750,000 'If 1,0 Un<-

P~lkt

150,000 Proof

1991

ml

SapceAOHa 1191 (BeMrOHIlJ4)

o JI,O~M, MI~O-HJKf!;\e'mlcn~u.11,8 r,

r YP'oeH~ H,n"C OAHH PySJlb • OAIo1 H PYSflb •

250,000 Proor

1991

A.iw.p Halol

o JI,Q~M, MiAHO'HIK'Ael~'; ,"~".12,ar.

r ypro.~~ ffMlHC OAHH pY6J1b • OAIo1H pYlillb •

1.600,000 Vf 1,0 UIl(.

400.000

ProoJ

VF 10,0 Un~

1990

B,O

1191

HanYM~ylli

o 3],0~, MiAHo .. i.e,eBH' ,"MlB, 12.8 r,

f rpt(,,~" ",nHe OAHH pYSAb • OAi1H pY6J1b •

mo.ooo 'If 2,0 Unc.

15,0 10,0 10,0

1991

K.M.I.5J

~""oHa 1992 (wTaHrltl 12131,~ ~M. MWtO-HilieAel~~ In .... , 12,8 r,

r )'»fOIl"" HliJHC: OAIolH Pylillb • OAHH PYlillb •

250.000 Proof

15,0 150,0

P~ike Pr1)of

IIi a II C P 11 c or H K a 43 I

250.000

~ij~N" 3 "rom"4~ 6*1

5tO 15,0 25,0

5,0 15,0 15,0

150,0

150,0

Pi_K

KJ1.1.S~ S~P"~".I991 (6ir)

0-11.0 .... MI:A",,"H"M~i"~ (M'~ 118 r.

r W'o'"~ "n"" OA~ H ,PYSr\b ,- OAKH Py5l1b'

liil 1>0,000 Proof m,G

1187

KJ1J.1

11l ~oKip Be~"KO'i IK 08,"e~O' (O~iM_i~" 0; ~e~o"-,o~i! o ll,~ .... MIAHO"I'"'~,~'lii r:n",a, I~).I r,

r rpro,".i "nH" 1RH. PY6NI *' TPH. PY6J\R '*

lJoo,OOO \'F J,O IJn~

lOO.~

liil

&.p(e~Q"a I III (crPI!6KH: Y AO"IIl""Y)

€I ) 1.0 ..... Mr4H""Hille"'~".; cn~a)l, 12,8 r. r,plO~" .",,,,OAH.H ,PYSr\b' OAH.HPYSAb '

150.000 P,ooI

250,0

Bip" •• i., 1 ~1!3 le"'e'PY'l', M HAO'~PA', "QpeH"~ o 1l,o MM, MIA"Q .. iH", •• ii~ <II",,14,35!, fyplOO., ",""e: TPH. pY611.A 'It TPHPY6AR *

lJOO,OI:M) Vf I,e Uoc

K,M, 1.10

&apceAoH~ 1992 (M'-I.""~ <nllC;a)

o JI,O MM. MI:AH""H"'e.el"~ (~.'" 12,8 r,

r !pTO'"," OiII""OAHH PYSAb • 'OAHHPYSr\b •

2)0_000 Pr~f

JOO_ooO

Proof

110,0

K,M.I.i1 SIIPO"'OHill991l5t1po,.6')

€I 1 '1.0 '''-'I. Mlo.HO'H"'e~ea"~ <Man. 12.8 r.

[ YP'OBM" HI[\I1C: OAio1 H Py6Jl,b • OAHH pY.6JI,b •

1991 250,000 Prool 150,0

50 pa,l, ponpoMy "[Me~."o.<p a WM<1C.~"X, Dill" KniAM9cKBOJO 0lJh .... MII.HC>-Hi~U'!.I~" C'hIU, 14,3, r.

r rpro~"" !","H~ TPH. pYel\H * TPI'I Pj'SAR *

1991 1.700,000 VF 2,0 Uno. 15,0

Mk,' 25,0

!OO.OllO Proor J5,0

8J~p 2 "'1~.~."if~~~Cl

Pi"

$hdCTb I D,il'la

5py6JIiB

10,0 50,0

1937

~M,5,1

10 po,i! Bt,\If~oi IKO!lHeBOl couia~lct"'HO) j>eQo~!<luji 13 1M MM, MIIIOC>-H"eA~ih~ OI"e, 30:0 r,

rypl(ijl"~ JIlIn"c; nnb pYSI\E.11 * nllTb PY51\EA ..

l200,o6o VF )0,0 Une.

100,0 250,0

100.000

froM

10.,0 25,0

K.M,S.l

na"l'ornrHII uT"tll'~0i!i"~R POC"~, H"Br~poA €I J5,0 ..... 'MiAH040iw ... "~ ,"/,aB. 19 .. B I.

T )'1'1'061"; "m"" n~Tbpy6Jl,E~ * n BTl> pY61\Erl *

1,675,01)0 VF J,O Un~

15,0

1985

115.000

froof

25,0

K,M.SJ

IThM'RTHHH. ne'~t I1epwohlY. r\.lli)[r~'A, o J5,D "IioI. MiAl'<'"-llflte.es"",tn.a, 19.B r,

[ yprOB"~ H!nHC nm pYlifoEH * I1RTb pYSAm *

I':'BB 1.!7.l,OOO VF U U"~ 15,0

nS,ooo Proo! 25,0

144 HYMillUTHKa

<panepnCTllKa

1988

Co4>jli<:LJ1H~ to6op. KH'I.

o 35.0 ~ 11\6l1()'Hime""" cn~'B, 1~,8 r.

r )'pro!:",; «an~c nRTb pY6AEI1 * n RTb pY6ASH *

1.67 •. 000 VF 5,0 .Unr.

Proof

CcMp nOKpola H. pRr" MocRea

0n,O MM, HIAH()'H'ieAO"" <""as. 19.8 r, r,pTOll"~ Hin"c: nRTb PYliAEH * nRTb PYSllE~ *

1989 1.700.000 'IF 2,0 Unto 15,0

3000.000 Proof 25,0

1989

PerlCT3lt, C.MaNKA

o 35,0 ..... Mi,,"o.Qiie~.OItli CI1/12I, 19,1l r. [)']lID"" H.n~c fIRTb PYSf..E~ * nllTb ~5AEH *

1.700,000 VF 5,0 Unc.

300.000 Proof

6Mfo.tLl\eH '" ~~ ro6op. Moc~Ba

0' 35,0 ~i'I, MI;.Ho •• IMe,eBf\." Cn/l28, 19.8 f. fYP10QI1M HanHe: nRTb pY5Io.EH * nRTh pY6f1EH *

1989 1.700.000 VF 1,0 Uno. 15,0

loo,OOO Proof 25,0

PiK ThpID!(:. .SlKiC'Ih I UiH3 PiK TI1PIDK R'KiCTb I lliaa
1191 2.650.000 VF: 2,0 I,IIIC. 15,0
ru~a2ptIMO_M~ttRFt'r
l50,000 fiooi' 25,.0 20,0 35,0

1990

B.IIHRI!H nw u, nerpoA.ope~b.

035,0 MM. MlAHC-"'MAeS~Ji cn"",. 19,1l r, rypTOB"~"ill~C nRTb pY6f1EH ~ ('1l1Tb pY5AEH *

l~SC,ooo 'IF 1,0 Un!:.

P·IU:e

10,0 [l,O 15,0

10,0 15,0 1.5,0

ycn.HCbKHH <o6op. MocKia 035,0 M.~, MiAHO-lii"~'BH~ cnm, 19,8 r,

r yproe"" Han"!:: mm. PY6f1~ * n 11Th PY6AE~ '*

1990 1&5C,00Q Vf 2,0 U~ 10,0

P·like 15,0

350.000

Proof

A~pIRUHHH 6." •. MO(.8~

I2l 15,0 MM. MiMO()."iK~.t<~~ m,", 19,~ r, rrpro'H~ Han"C nRTb pYliA~ * nRTb PY6f1EIi *

1650.000 VF 1,0 Uno.

P·llk~

1991

150.000

Prool

30,0 lO,O

MaT~HiA.p~.H. E pea.H

0' 15,0 MM, l1iAHo-~i .. ~e,~~ Mias, 19,8 t. rypfoe~" !1>IT"C nHTbpY£.flEIit * nJlTb pY6f1EIit *

1.650.000 Vf 2,0 U'c

P-llke

25,0

naM'RTHlIK AaQHA) Ca(Y!lCb.OMY. £puaH 0]5,0 .... l1iA"0.Hi.e ... "" CI1 .... , 1M r.

f yp1t1iiH~ Han"t' nRTb PYSAE~ * n ATb PYSAEIt1 *

1991 l&5C,QQO VF 2,0 Unr.

Piii.

Proof

10,0 15,0 15,0

1910

150.000

Proof

350,000

10,0 15,0 15,0

K,M.5.ll P.6HHH .piAl"

o 2>,0 MM. bl.."w.!,l5 r. f)'PI - (eKT"I"'''H.p~~eHHR

J 991 AMA 550,0(1) VE 10,0 Un s,

40,0

ApXMireAoc •• "" cofiop. MOtllilii 035,0 M"" i11AHO-K1K.~m.(l1AaB, 19.8 r.

r 1'1)fO~"" Han"~ n RTb pY6A.E1it * nRTb PYSAEM *

K.M.5,15

r aJtHTopor,," KOle.

10 25,0 ,II ... 6i·~eT,",0,l5 r. rypT - CeIIJ'p"'He p>1$A'HHA

1991 AMA SSC,I)OO VF 10,0 Un" ~ 0,0

HptiaMlITllKl

i[J a 1I e puc T H K a 4S I

DaJKaJO'lHM ony6JtiKYBfl1l1 CBOe OfDJIOllleHHJl npo Kyninmo - npo)taJK - 05MiH KOJ!eKILii1:HOro xarepiany HeofixU!HO Ha,nicJllITI1 flfl 8,!J;,Pecy penasnil

reKC'T (Htl 5iJ[b1llJLK 200 3HlKiB) Ha~TAlIOm OrOJIOllIEHb». 3a UIE! yMOBH rry6JIiKyEThCH 6e3KOlIITOBHO, '

)f(ellaJOUUIM ony6JmKoBaTb caoe o6bRllJIeRl'leo KYIDIe - npozaxe - 06MeHe .KOJIJIeKllifolIFloro MaTepliana Heo6xo,n;ru.m npJ.lCllQIb B aapec pe,ll;aKIJ,l:ll1 reKC'T (no :200 sHaKos) ua «TA.lIUBE OE'bJU3JlE8llth, KOTOphlii D,aeT npaso Ha fieClJJlllDlYIO nyi5mlKauwo.

Anybody, who wants to publish an advertisement about purchase-safe-change of'collectionitems, has to send a text on «ADVERT I SEMENT CO UpoN,., (up to 2·00 signs) in me address of the editorial board. Thecoupon gives a right ovf free publication.

Diejenigen, die litre Ahzeiaen ueber den Bl n-und \erhtlf, Austausch von Samrntungen zu vercefentlichen wuenschen, haben an die ,Adre.s~e der Redaction einen Text (his Z[J 200 Zeichen) auf dem ANZEJ GE- TALON zukorn men ZlI lassen, der limen das Recht auf die unenrflelrliche 'kroeffent1ichunggibt.

Kynl\lQ· BUY, ANKAUF

PI3HE· PA3HOE· MISCELLANEOUS· DIVERSES

KynMJ ~;n.\OIll; AHAPe~ ~uop~~ ~MQH!'" qpj~~ CO!lma 1,921-1991 rr.s, M., I~~B f'; Ap!J'jlA. P~ASepr, V1pa C. P~A6!Rr «lPM1.l! MOH!I~ M~pl c~Hr~~HbIX 'apeM~~ 40 HaW"X AHe<i». TeA,. 8;063144 46 68,

KynAIO m PllOtap~Qp1l nylO noq AI c ~14n~c'JI) Hi ~opoTe:

11M. C. KYlHEUOB» B XOp01iJ!M'jjqO!"~~. TIA. 8·066·19·31·J1,

Krn~lO; nmlll~!pMf~ (xHpxl ~eMueB·nO(~~eH~eB lO[i YKpa~Hbl XIXXX (I. (~~~ ~X olT~(J!~I, ~Oh~~O~WH~H ~Ajp B;iAM~II,

T !I. 8,066·298·1137.

Kyn!lO, 06MiHRIO, op1l.A,aM: 61K~Honl Ykp1llHH 1911-1910 pp" 1942 p, - Pi8Ke, 1991-IS9b pp .. MO~fOcmrlrjloW1l, ~O~!TII, nOUJlllai M'P~~ Y!"p;i'H~, KQH!epm, h~,riIKH (1991-2007 pp.l,

I Ql!er ,lIl.IWinlan.stilmps, coven,cards, hones, «(oIl~co'vl!·fi!l:m~ jll.p~r mono !)'S /lij5oll~p W~PiH, lit 1lI, KiM"H!'U\·noi.l'b(b~~~, m IJ, Y~paml

KY""" G.mo," iI)'U"oj MKb~oir"pli" (191'8.1910 pp.l, 60H 1,6,1 p, M, r opox',," (I )j' 5 !pow), • '''.0Jil 'Wi FIDl!ll~,T ,,~J:Ii"~H lAO I'IJ! p,) ll'AaM ~)-'I'~' i ~rcrnK' 1IliI6ewllJ. n~Ip<l Kp;"y~, ~I/o.I\acM", 23, IlI000wfB" 61l\.H(i~i 06", 4-1201l.

KI""" cpA.H • .Kp'OHo,.l"'Abl». "JH" na,e!ljl, ~eA"b,.n""(H' rp',",Otl. ",~~rp''''Dtl np!l~A" B.pl<e'Hoip'AH YCG:P" r)M'HlO' M. B, y" lIew~;, 6J, c, M<!XID!AOIIOAb, j.!~,,","'OOJ~ poOtL, OA~(wn 06,., m I' O.

Krn~IO, npOA!M, Oe~IH!~ phH(lI~A" MOHBI YKpa[H~, MOKel~ podr, CPCP, W)'IialO KOAer no laxonJ\IHHlll YKpii~1 10)3 ~O~AUHQM. Sil\flOBiM )tiM,' np"JiiMQ /leil~IA E$peMojH~, :,y'. nepWOlpa.IHell, III ii, B3(H~'Klli 'j, .A~ Inpo.ne,pom~1 06., 526M.

K)~hb:l (~a~i, AO Imp., OOWTOi! ,mil!!' aI, uiEoKlI S~JOO fpoleH, n ~Aa,~~ M. I OPOA! H~H. c, Pa~li! ~" c. ~ OpHO>lH~I,

c. J(!"llIiliUij, O,eK,aH~p, J(~T~, T~IL 8·0l\1·599·79-40

KYIT!IO 61"iHO'~ ~p~I'H CHA "91~2DOO,pp. ili1, ~OP~OI", 16,~. rah~~, lii~o,Cllp< H~j$tb&a,c6~., Il 100. tolta@mailll ,(am, M~po(h1~ MeA.i IAI.

KlnhlO xpe(1 "3a nepWI1H' lHM08~" "OXIA" Inepwl1~ i~nyul ra ii~1 YKp;'iHCI~1 ilAl~'~~ nepio~j BHlBO~'HO'i ~OpOT,~W l< He3"-1~IiI~rtf. leI, 8 061447 76 70

K )'llhfO opAflla H MeAl!" CCC P ~ PO,t~~, loeH H)'lO ITp~6)"r11 Ky i ptl'leH ~08, AI! l3!, X~p;Knl, 61011. m. Dill /lOA 9201,

K)'llhltl !"TepaTypy no HyM~'3M;m~e,.i Tl)M~H(iI~ J1\)'p~a!11 HI ~~oClpa~~iiIX iI~KlX. MOII!KO 61). K(! POK(~ ~ CD He np.!.A!ar.!" T eh, 8·095·130,60·6). [·man: dis~Ulik@ukr.n~1.

npOAAM . SALE . VERI<AUF

nf"l.~' KY""" , OOMiHAIO r<o!tl ""CT" nOIllTOB'IX "'poiiCPCP, YKP,'[~"' PQ<~, nO"'O,MI~ OMr, T~/o.~ 8·GSV·l41-48·56

KOMeKU~1O ~pOHQ,\onllll ~!POK CCCP c, 1969;-1974~, .eWUAe ~allA.m, nmlll mp~H~I~ iH'lI", OlKp''''., ~.OHe'~, "~(IlO~. Kip"jHbl, <PiJpojrop, 6,pot!ll, tr.lrpilol", ~~""" 051\""111 "'''AeI<T''''lbloe,;<a,pl,oB 32, '/1 ll~, Tel..; 8.~j.I'lD,6Q,SI

nf"lAil>il" A<;ipQfO, O1I1P'o'T'H c aIIOlPa<l"",~ ~ OO'''''KH_ijKl~~: ilil O1KPb'11!~ ,A"'Yle~ne A",,,,,,. ~ itA"' r.r:i P)'#n. I ![JI,ro.l. T ~~. Ole 49~ ~ 11)1, I,ll. 1Ml6, 095 210 20 l.2,

Allop ~llWher ~6J1(Witbl~ nAlJelKeJo C~III KH~1j' 33.1.000,·~.

.eaM ".e '",,!ll!HC> 'I~ .ll.eH~"'HO·lIe(Q!l~, (~o:er.t~i, 20081, 163 op, Bc.e 0 Ae"eJllH\!~ cilC!,o(" AOIl!~pow<Oli Py",. Celie ~Oe B!,~'op B,,'M oee!l.', aI. 210. C'H".n",p6ypr, 197m: Po",,,.

npoA'" cr~phl' <PorofPl~" ~PI"H Bep'lIWiHO, Mmpota,. K~BaMIC"OIO, A.M"Ip"eB.op"ijjjypCKo~ Py«o· T Iji!)UKIUOI;~I, Te,,- 80097 M I 75 09

npoA"" ~OIu\,"U"IO'"POHOhO,"'" M'POK' CCC P c 1,9,9'"0 1114 IT,,, A'WeB!e ~a".~ Hi 60%, MOHf!r.., H,rpilolY, 60ii~', KapmHil, HKOH>I, "]>.,*",,, O1'PblTl<", '"""I, nO~10pHY'" rpy!lI, <PofOr:p,,"" ;'0 1 m ,~ "'" Q~"eHIb:l~ '" ".e~r;l""o", TM. $.09'], Il.O' 60 S7,XI~b1Ioo ~2, all 330.

npoAa" "'" OO'"'"!b:l A9 1 IJ 7 'OAO, """".,. ~'~"H, ~Ol1Y, OlKPIITKH. $ojarpa~~~, nopl,~hap~, KlpT~I, AO~yM~"Tt.i, KH~rn,$Hryp~" "'3

tl p~opa. 6pOHJ~, ~~eH~, BOeHMfl9 arpH6rm~y ape ~~ sOe, XPQHQMr~~ M,poK cecp c 1968, ro.l'), w~aryA!~ naAU, i!~m~~ AO 19~Q rol!' Hl "A~HT~1 H bl eMalep~!!, AI! 316,. XiPbi~i, ~I OJ i. W,n .,po JAII~, TeA,. 8·093·110-60·57,

np04;M nD~108~e 6'OKH ~ M~P!'" ceo no KlriAory U([IA M!40l, (KijlJOHKll N!ll61, NI[J6l, N!26SII (HI KQH!~plel, N!l7I41, N!]08SI. np1l6bl. Tel, 8 067·604·~101.

:KaTilMr . Py mKO "I, 6. «n aMIITH~e I/\e.jo~~ ~~n ep;TOp(K.O~ POCCH~ 17:11-1917 rr,», POHG8-H~ -/J.OHY, 1007 r, <jxlPMH 9~60 MM, 6yMm Meio~aHH!I, mp4lll 400 113" on" c.aH~ pol HQ!\'MlOCT~, ,(aH ~~~H ~

~ n POXOAW H 3. ayK!l~OHI~, Ue~i C AO(m~Q!1 no Y~pll,~~e -800 !pR, T e ~.: tla.O~5·87·8·l1,lO,Po~iH'

n powa ce P!6pRH ~eMOHeT~1 MOhA,BHH H n p~AHe CTpOI"" S'lAIIMHP, E'm~jl: vladl61@m.iI,ru. TeA, +313 21 517 m,

n ponoKYIO mMOfH no HyM~MOT~~1 3;PI~IJI\K~X BlIAiH,: Ktl u!e, S,hoen, pid:, II iKllIi: i T1!O~ no 1Kpalil( ~~HX 60H3.X n M~eT1", nonehb APUAIf1, AIC 100,1I.'lil. moo,. 1M. 8 061195 00 S9,

O~eH' HI~~lJOC; 6 ~H~OpM'U~H pBfl!a~eHl~PfIOUie~ I"ijt~' ~'MH3Malll'leCiO~ npOAr~ U~H H6Y. nOllor~Te ·Hi~ ~ HI'IilUieM) KOMti UHOH epy! OTBf~Y HI ,~(e C Me om p'l!Ae~H blf HI ROMfP 8.061169 !O 68, CniCM60!

n~~.or~re H;~"Ha~llle~y ~OMe~U!10Hepy, ~r~hlO "I'" 06M!HIIO ~,rpM~ CCC P: a TiKJj: e ~OReT~luap.(! o~, fO'II1M. fpMOMKKQ naee! OA!rORH~, II, fopbRom, IJI2. rOpOAH~, ~epK~rQ8(KII'o6!" 15000,

Ko,eRuioHYl) 60H" Y~P,TH~ iMfCue!i.lO,rOOlKi, npH!<n:Hi), ~i~aIlHn IH$apM'U~ npc H~O~it" HI 60KH. SYAI f)WI~ 06MiHY T~ !AJ,~HHH

13 AOnDMQIY. Ba(lJo~ 9,e~(;HAp M. erA. Kope.~,Kl., 1:01,110. 5ipelHe, P)8HeH"~3 061.,34600,

PetmpYl), iHpO&AliO, p8Mi3)'1:1 ~anIT T! My",:.;i i~QH, Mown

(!iT~yK O,~mHAp lDe~opO~H~,. ~Y~' ~yliHH~bKorQ, II, M . ./(opaoonrA', Pi~HeH(;Koi C6A" 13801. Tell. 003-617, 8·096·.)OJ·16H.

II1aMQ,DHl<tJlI\.lwlJmCHKO M. T.! 3B'1l;iiIhllli a DAA3KuiElll CTOCpBHO Bamo!'i5 llIMPllIfeilHJJ!

WallDBH.lill Kmoc C. K.!

3u'l!lKinlCll :l ~e.u~lillif IOCTOCC BHO i3.'lIllOro 3ll.IofOllJft.1HllI!

illaHollimli CremllioB 10 ....... 1 Jil'[:j(jnoli!ll penaJillielO CfOCOBHO BJUlOro aiI~OI!llIll!JjJl!

ll1aHonmlll ¥jleIlKOB M. A.! 3il'JI;tjTln<lll Jl!:iJ.aKUi,E\Q !;KlCoBIlG B!l!!loro 3IW.OBJI~HH~!

OJ aHOBH I{I~ r I!)l,lII:HH B. r.1

3n'[:j(jll.\CH 3 P~.'llIKlIi£l{) (ITIlCQIIIiO BE11J()[O :,aMOllil~HH!I!

lli;UIO.ilElulJ: 6iHmm"I.KHii C. B.!

3H 'l!lKiT~M Jp,CMKUiEIO t:rOCflllH6 Banom T<l!iIlUellHlI!

lliallOBnl nepe;1l;nllar.IflfKH!

y sa'lf.lI:Y 3 ue~~OJ[()M mITQillTJ1 H~ H100ITO~110 l!Jl'eKrpOHlli UepelGL'l11, jHa'lUO ~poc,na ,Km.lilcic!b Jrn.108i!em. Gel m{CM[OlJ}JX nQlllnp~!l]eH.b, aBo J IIliillUlRo1ID1O 180jJOTll.OlO M]lOOOIO,

lliuuo na nporasl 10·14 moo B.Ut OWlaJJl nepeltilJy ]l!

He mpll.Ha.,'\l1 BilllfOl'O JaMo.n.rreH1fJl-3D'!!JId.Tb~R 3 peJlAKlliGTO, raux, cKopiru ~a see npOMeMa D no~mllXro: 3po6;jeHllxcrriI!pooiTIDfl{jl}f!1 nmllm.

iT K)110 l' Bac e MOllQllUliCTI, II pop;yfuuQIIlIT~ Banre 13MOll!leHllJl 'fa :lJlQpo1'UIP lli\pecy no E-mail, TO ua llllllCKOP ~rrh o;l1lrrMaHli~ Sa ~lH 3atlOue 1fl1J!.

I 46 H y bf i 3M a T II l a

TeKCT orOAOWeH.HJI:

Ir~-~~~~~~~~~~I r:

I

L

~ ~' ¢.115

l"lQiilf.P!J'41

I (';It'" J''rIII~I\''n1IL'W~

n:iHllli uourronaa llEPEKA3 DH)'tpimHiH 0 Mi$.H.aPOJ:tHHii 0 mCJiHIlJl3.Ta

~-~

~rptlwll '1"R"(Ill-11l .i.1m1j]II.U UH!I~rJ

_j

I

,cp..115

~EKTPOHHIdi nOlliTOHIIR ITEPEKA3 ~BflYTpjunriHD Mi:lKHapO.llHlUi 0 niCJUIWJ3T'8.

ron, lUJ. 0:::

(I.at:" IlpnihU:_IlIII:H) :c

no CJleirtpoHH{lro ~

110BVI,OMJlelUlJI ::a

.:.:s: ------;s:

(um'I'p) p-<

t::

ypHam1: 1,2,3,4 - 2006 4 WI.) ..

KH~)f(Ka "MoHeT~ YKpaIH~ - 2Q98" i1 WT.)

r 1.,1 1l11~·1 ~llillffplll.~ 11111'\1. 1111:1111

:'1" no RHJ()E'ThC II ,!1JIII II epe KIM! II n iC.ll1lL 18 TIl

Bu 1011lJp,1Il.lWflllll! N! _

Mil'll! HI lID' ~ np\li,MillllfJi

1'121_._. _I"PI1._. _HOrl.

·~:~¢~!i~Ol<lCp IL.......L1....,.L1 ....L......J.1---L...J1L....L.1-L....L......LJ _._I ....J.1_.l,.1-L....L1-L1...J1L... • ...11-L...JJ~

I 1 I J 1 I I _I lIt I.

! ! - I .. I ! I I
I J I I I I_ I 1

3anOB.IIIDCTbClIll,JUl uepexaala nicnnnmrnr

BUll nlnupaanenua I N.> _

Mlcue ra il!lTa nplrihlla~llul

OtiH~"1['tlC" MQ_fPI~OfO IIIIICCIiQ-aan08l11tJ i.li.mPUllHlt I1H"l"~LIl.'U I-IUJi Ph: Ll"JHY~1

IKHHlKKOBA

KPAMHHUll

l1r KUJlJI{'KII J.!OillCllO WIIPlt~W11l11 llOlwllOIlJ, /{aalc_~a(jum €!I€KmpOHHlIlI nepelW31f(} aiJpecypeJa/Cljii ,'JIC)'PIIOJI,V: MWCClIM 30zpe6a, o/c43, Kln"B, 02147.

He 3a6yobme Y <{lal/1i !'.,1eKntP/)HIIOZO l1~p6Ka3y M!iI!J 110CbMatloz61!G6ioOWle1lHJII ~(I/Jl!aqll/llY ~(JQfJIJ/I1H/{) (l9Ptty, 1I.(j'16Y I(H~~KU tna ki;joKit;mb /I{jJ.I.~tiPIIIIKi(f.

IfponoJuu,ill uUiC:lla ao I mpa({IIR 2009 p.

CPIEHI PYEJII TA€lI>HMKH POMAHOBCbKOI rocn 1654-1915

Kais, L998 p,.

II>0PMaT .210 .x 290, TBep)l3 06J(;J1a;IUtHKa, 207 c.

Kim,lo a.MepUK.{JIICb!wro OaCJ1iiJIIlD,a lila 1l00eK!{iaHepa, aaile/BIl pocilltbKOeo IIY.'i!t1Ma.mli~IfP2(J mOfJOpUCIIUIO" !lWaUHU, flKO omoRJIa y (JumOld 8 (JUoa II HfI JlCYPJi{IJJ Y <tJOURNALOF THE RUSSIAN NUMlS]JAJ'lC sOC! RETY:." 8ioo6paJ/CG€ {IJ\lepll1W!l.CbKy QYMK.Y IIpO fiawy lcmapilO Kpl:," nplJ3;~iY Ii"Y-lli3MamUicu.

[!e ~ 5e3flpucmpaclio OYMIW Jllodllll£l" J!IW 3'OXOIl11eIiO

"OAeK~iollY(W/lllJl.41 poeilicblwx MOllelfl, KOJlI!.KI,iollepu aii}"plilOlflb aM ce6e 6i1aalllo /I080Z0, DCKiAbKU O(l/llOP Y K/Ul3i 3i6pa.{J(liOaMOCmi 3 pociiiCblCOJiI08I1UX (J,/K'epeJJ, IUD fie . 3116~U oocmynlii WW10'W.M.

Mafia ~ pacliicMo.

UiH.a 3 uepe.cllJlaIDIlIM nourroro:

ITO Yil:llailll ~ toO,OOrpH.

A . .D. Bo~rHOBM'I" B. il. D,ouem<a

pocnlCbKllft IMlIEP A1'OPCh.Kll1:i: wJIOT Y 3HAKAX fAXCETOHAX

M~KCl'lM 3arpe6~

KniB, .2007 p.

IDa 1l~laT 145 x 21.5 MJ.!., M'.IlKli 06lUall;l:IlIK3 , 128c.

30.6pOJiCe.fl./IJI, meXlli~lIi naptLI/empu rna fJUHKO(Ji~iIlU!fa ~lOlIem!l YKpafliu 1992~2007 pp.

ICop6Yif([/iJIJI y i}80t cmona» 3,6ep{QICeII#JI.

PiJllo8uiJI1 o6ieo61iX j,Jollem IlIlflr!JlfneJ1bHOW xapmwmpy ·3eeOellQ y maoJll.ll{i •

.aD 1W111C!JlOey maKaJlt 81U11O'leH/l ~/C.eIllOIl U, MeoOJli

rna CYO€IlIpHY I!P08YK~i/O MOHemJlOw i)80PY BEY

YlCpaillCb/WIO flW801O, aillu 8 YK.pOi'liCh/WX 2pU8IlfIx . .D,aiJamoK. 2008 p. iJoiJaembCl! (6e3KoIU moe 110) ao 8 uiJaHlifi.

UiUD 3. uepoollJJanBllM tlonrroro QO YltpaiHi

I UjlllMiPllJtK ~ 25 rpn.

5 npID!lipIIHKiB - 100 rpu.

KniB, 2000 p. 4>OPMlIT 220 x 290 MM, TBepll,a 06KJHIIDlnK3, 160 crop.-

Hal1nO(JHtUllIii Dillie icmopii NOZ!?POOHIiX MeoaJJel7aJ!Jl iPPfM)lftR pI/ax 8iiicbK Poci!lcblfoi iJ.mepii: .4ollcb"e,3a.lwpi3bKe,

CJapIIOJw.pC/iKe, J[iIjblal (Ypl11! bCbKe), . B()J)J/CCbK(J 1110 OpeHi5yp3bK€ /trua'll eilieblw.

Kml,~a 50ZQ.mo iJi.IQCmpa8CHIJ, C/(JW{)08010 it 'tr1Ctl1U1WIO

e IN1!11aJJ02 Meoiw€li. MO(J(} - pocilicbKa.

lllna 3 DepeCllJIemllfM QOIDWIO no YJqJnlKi - L96 .00 rpu.

148 H Y Mil .Ma T H X a

CaUKT- TIeTep6ypr, 2002 p. tl!oPltlaTI 7lx240 ~tM, T!Ie(JA3 06fU1!W1llxa, '208 10., 113MlI,!I900 npliM.

KO!1bOpOei iJ1locmpol{ii ilia ollJlcyaaHWI 26131/01<Y, xiII/ollis ilia AleoOllell iMficpalllDpcbKOiO if;JW11iy,a maK<QJi£ p03n 06 iii! npo /looii In a 1IIoiJefl,

1110 3G 1111'1111 CIl1QJlI~~.

Moso - POCillCIJKa.

A.ll. BoViHOllH'I, B.ll . .llOIlI.lHKO )1;OIlO'BfIEHID[ 'fa )J,O)1;ATKH

CallKT-.[]~p!iYJIr, 2004 p. (f)OPM3.T 155x235 Mil, M'm OOlUlll)lJlll1Dl, 16 c ..

XO!IbOPOBi uuocmpou,ii ma QIIIJCyI1QIlIiJ/ 811I(l1r;iO, 'IID IIcyaium.1/I! 00 K/IIli!U.

Ta61l!lijll3 U;ifIILlHlIIO JIWKU ilia OK:emOIl!l y (Joll((p(U. C1l1A Moso- poctilcw;a,

[{iua,~ RepeCllJlaElIllLM notuT-OIO no YKPaiiul- 350,00- rpn,

Wa:nep.lICTRKa

MOHETM YKPAlHlI 1992-2007

Kantaso« Bru:taHHJI 3-Te, ).IOnOBHCHe

BlUlepiit )lypo II

HAfOPO:um ME,II.A1U XVIII-XIX CTOJIITb ,I(J1JI K03Ar(TBA

CepreM CQT(OJ[OB

CBO)1;HbIH KATAJIOr PYCCIrnX ME):(AJIEB 1462-1762 rr.

TOM 1

KHlB,2005p ..

IDopMaT210 x 290 MM, 'fBep.!J,a 06KJ1WHKa, 500 e .• , H3KJ13,1J, 1000 _rrpUM.

Kamasoe e hepluolO, niCflfl npau» 10. E.. ieepcena, cnpo60/o cucmeMamUJY6amu

MeoaJli Pocii. Hiozomo8Ko lCamaJJOZY mpU8Cl/f00 OeCJlmb P0!(,/8 i 6yJta l1pOKfflUI.f.HO sastuuena 00. 2000 p.

Y npo.l1,eci po.6o.mu HOICOn.!JltBHo. 3HO!fH.wl iJoKYMemnollbHuii. namepias,

euexeno 6iAbUlicIIlb ny6JlilwlI,iu3 MeaCli/.bepIWZO Mucmel{mBO ocmasnix OBOX cmopt« P06omo HOa KamQJ1QZOM mpueae: OrcpeMi poaiJiJlu ItepwozQ rna

{JpyzozO mOMfB ny6J1iKyeClJlucJI Y :»CYPHOAi «HYMf3Mamulw i rPaJlepUCmUKCI».

aiNu y iJOflOPax C1l1A. !IOCU/lOHHfI ua oylCl(iOHU e8ponu, Poctl, CIIlA.

POCiUCblCOIO MOGOIO.

urna ::I uepeCIDIafJllllM nollITOlO no YKpaiHi - 495,00 rpu.

MaKCHM 3arpe6a

MOHETHCPCP 1921-1991

4. )f(emmw mOpZl6eJ1bfllJX Ci.8mOM.ami8 ma Memponollime/fY.

5. TOKeHu (npu8omHi zpou.d cnino« Cf1o;}lcu,Bo.!tiB) • Y!cpaiflcbKolO M06o.fO.

IJ}lIU 8 YKpaillCbKIJ:X 2pUBHflX.

Iliaa 3 nepeClfJllmlO 110WTOIO no YIqJailii

1 DpnMipHHK- 54,00 rpu. 5 rrpHMipHHiIJ. - 250,00 rpa.

Kamasoe

KuiB, 2009 p .. <IlOpMaT 145 x 215 MM, M'JJ.Ka 06KJ1a,D,llHKa, 112 C.

Kamasoe uicmum» 306poJiCemlfl, meXHittlli napOMempu rna pUHlw8i uiuu HO M!JNeml4 P.N>CP (1921-1923 pp.), CPCP{1924-1991pp.) ma pe2iollQJlbHi

uouemu (1918- ]946 pp.)

Kamasce uicmum« n'nm» posoiJJi8:

7. 06iz08f JrtOfiemu, 81CJlIOItOlOI1U cpi6Ju' i 30JlomiMOnemu 1921-1937 pp. /1,0 p030iJlymaKOJfC 8KJ1IO"teHO II/ONemu ApMOBipy (ApMOfJipCb](,oza eiaaiAeHHJI

Oep'JICQBNOeO 6o.fl"'" 1918 »).

ApKlfIU7C6yeiMR (1946 r), Tyeu (TalfHYTyeil:lCb!(.Q NcrpOaH.Cl pecnyf11il(,Q 11)34 p.), Xope3MY (XOpe:1MCbKG napaoHa ~ pecfly6JlJ;('o 1920-1922 pp.).

2. !Oeillet:ali rna na'RTnfl; MOfiemu 3 /teoopo2olJ,iHHUX,MemGl1ie ..

3. I08iJlel1H-i rna naA1'JlrnHiMOliernu ;3 cpi6110, SOJlQma, n/lamUlfl~ fila nClJllloiJilO.

BMeprn He"l:mTamro KATAJIOr AHTWlHIIX MOHEr OJThBII

VI CT, ,llo H. e. -III CT: H. e.

KuiD, 2000 p. <IlopMaT 210x300 MM,.

M'HK~ o6Kml.ll1111lGl., 160 c., + 29 KOJlbOPOBHX MaT.

OnucaH8JI ma npOMQ.!Ib06f(U OHmUlfIiUX .MOHem OJlbBii'.

724 fW3Ul{if.

Ilinu e epUBllfiX no aBO cmyneHi 36epe:JIce.1iHfl - "Fine" ma I<PF".

MOBG ~ pociiicblW.

Illaa 3 nepeCHJlanull!'l nomrolO no YKpaiHi - 110, ~ fpu ..

)f(ypHaJ\H ra KHHH(KH 3 py6pHKH «KHH)KKOBa KpaMHHLl.H» MO)KHa

I .,. ...

3aMO.BHTH I OTpHMaTH nOWTOIO, HaAICJ\aBWH nOWTOBHH nepesaa Ha aApecy peAaKLUI,

3pa30K 3anOBHeHHR nOWTOBoro nepeKa3Y .AHB. a a CTOp. 47. npono3Hu,iJl AiHCHa AO I TpaBHJI 2009 p.

niCAH 3aKiHlfeHHH TepM.iHY HOBHHH MomHa AO,BiAaTHCJI! Ha caMTI mypHaAY

«HYMi3MaTMKa i ,aAepMCTHKa» www.numismatics.kiev.ua

MaKCJ.'IM 3arpeGa KNill, 2008 p.

0)1 eKCllH,ll,p Kar JIJlH lDoplllaT 145 x 215 MM,

M 'JUra 06KJ1IUlJfuxa, 128 C.

Y I(;{Im(/)/03i skmumecs 306po:Jtrf'IIIIJI.MOIi.em, a mOKOJIC ix Ine.Wi~Hi napGJIlempu,. Ol7llCOIiHiI Aelelld, eypmi« llWPlIIlKOOi [(iflu IUl aoo CJIWIJI136ep<::JIWI/IJI.

Y nepuuo: mpbOJ( 'fOCll/Uuax "Mir}m" ~IOHemlf», <lCpi611 i JIQliemu» ma {113anomi uonem u» npeiJcnlo{jjI€!li MOH.emU, eialOapOOOOIII' 3 1811 p.

(3 6BeOelll/f/ Broil BiiJeHCbK.O.i Ball/Omu) AEcmpiiicb/Goi" iAmepiJ, IiOfWlli6cm8: jJOJ,I6apaiH ma Belle/1m.

YWf)lI{IIIIO, XO{JBomlJl, OmrmHiJI ma.oOfIMa~!R i aepl(O?CllUJll MaH.myfl. A mGl{()JIC o(JcmpiiicM:OyeoPCbICi AWNellW lIiWl perjx;p.Mu 1892 p.

Y lIem6epmiiJ 'ltJC/TlImi «Hecucmes»! MUllema ... npefic(J1ofh1€J-ti )II/alii, c12i6]li 11m 301lOmi AWH€IIIU Bi8.KI1p60eolli 110 mepnmopi'j AlJcmpWobKoi iJ.mepii Ilia 40C H0d38U4Uiil!llX a6cm06UH.

MaKCliM 3arpe6a, CepriH H"ijemo MOHEl1f.])l.IlOPYCI" MOl1,1l;OBli 12 mu;n;mCfPOB'JI IUJiB, 2001 p. lJIop~a1145 x 215 MM. M'Hka 06TU13;l1.1lUK3, 64c.

Kam{l.fl[)2 J\licmnm~ 306pa:J/CelUlfI) lnexHi'llli naprulen-ipu ma PIIIIK()({i !{if/UNa ~IOliemli EiJlOPYci (3 /996 pJ, MOJlaoeu (3 199212.), IlpuauiCmp06CbKfJi MOAd1I8CbKOi pecfly6/1f~1l (3 2000 p.).

[(ilill (J YKpafHcbKUJ: ZpU6HJlX.

MOfIo - YKpailfcbKo. ,IJ,ooamol6 2008 p. (6e3KOUJII!(J811O) aD (!UiJalIIIJI

Ha.llBHicTb B peAaKUii" lKypHafliB
({HYMilManIKa i ~al\epHCTItKa» LI.IH a sa OAl'IH UiHa 30 pi~" ~~
ra aapricrs 3 nepeCI1AKOIO HOMep KOMnll.ellT
nowTOIO no YKpaTHi
1 1997 p. NL - 4' -
:2 1998 p. N~ ·2,3,4 95,00 rpH
3 1999 p. N~ -2,3,4 9.5,00 rpH
4 2000,p. N2 I. 2,3,. 4 95,OOrpH
5 2001 p, N2 .1,2,3,4 95,00 rpH
. 6 2002 p . N2 1,2, 3, ~ 25,00 rpH 9.5,00 rpH
7 2003p. N2 1,2,3," 95,00 rpH
8 1004 p. N! 1.2.3.4 95,00 rpH
9 1005 p, N,t I, 2. 3, 4 95,00 rpH
i
10 1006 p. W 1,2,3,4 95,00 rpH
II I 0 6fAe-~K~x f!oMe~iB-, ~Ka3aH~l( B n.I-.1 0 220,00 rpH
12 20 6YAb'~KkX HOMepie, BKa3aH~X B n.I·IO 420,00 rpH
13 f08iAe~Ha niAw~BKa 1997-2001 pp. 1 20 lIlypHahie 1.350,00 i'pH
(W Kip R He onpaBhe HH ~ J T~I, bil aHOM3CT~ Ka)
14 fOBIH~Ha nlAW~e~a 2001~2006 pp .. ! 20 .lIIypHaAle 1.350,00 rpH
(wKipRHe OnpaahEHH~, rah.6aHonhaCT~Ka)
1 S KOMMeKT '1997-1006 pp. 40 iIl'ypHaAie 900,00 rpH
16 1007 p. N! • 2, 3, 4 15,00 rpH -
17 2008 p. N~I, 2, 3, 4 35,00 rpH 135,00 rpH MOllETlI ABCTPmCbKOl IMJTEPIi 1811-1918

Qina 3: De]}eCJlJ:IKOIO nOIllTOKlIlO YlI.'paim:

I npHNiplllll!-5Z,00 rpn. ~. npHMiJlIIIDIiB - 245,00 rpn.

D,irra 3 ne,pecllJTamlJJM DDJIITOIO no YJqlai'ui 1 "1J(IJIMiPIIIIK - 39,00 rp II. 5'npJIMiprlHKiB - 175.,00 rpn.

MaJ«:IlM 3arpe6a MOHETII YKPAIJm 1992-2008

Kuill, 2008 p ..

Il,:lop~ta:r 145 x 215 MM,

M".1IKll OOlUlaLl}mK3 • 160 C. 366poJICCHlIJI, mexlfi~/'d nap{f},ji!!llpU lila PUIiKOfJ/ 1!ilil] fill AIOIiBflIll YKpai//U 1992-2008 pp .. liap6yeallllfl

]I 06(JX cman(JX 36ep~eHlIJI~

Pi3HO(1lI0U 06ia081iX JlOuem ·lJJmeAmeJlbllfJW x:opl11(mepy uooel/o y maoA.u !.ii.

110 KamaJIDzy malt(JJlC6K11IIJ~eNO :m.~n()HU, J,ledaJIi ma c.yneHipHY npooYII.!(iJo MOllenlHoeo OiJIJPY !fEY.

YrcpailiCbl;olO IfI08IJIO. 11,illll (J YICpailicbKliX epUffHJIX.

Urua J 1le,p.eCllTIKOIO .nOnITolO no Y.KJ1 aim 1 npIlmpIDIK - 55.,00 rpn,

5 np.lu,oplllUdB. - 250,00 rpn.