Sei sulla pagina 1di 13

'?./? -x :t:. .'.

Exemplar 1

Nr. J? ....... d c) / DRS I 06,0 ::t,. 2010

Domnului / doamnei director al

Penitenciarului I Penitenciarului Spital I Centrului de Reeducare

Stimate domnule / stimata doamna director,

Oirectra Reintegrare Sociala a stabilit in cadrul Ptenutut anual de activita!i - 2010, aferent Strategiei Ststernului Perutenciar, activitatea 1.28. "Elaborarea unui sistem de creditare a partieiparii persoanelor private de /ibertate la aetivitali de educetie §i as is tenIa psihosociaJa, care sa as/gure fundamentarea unitara a scordsrt! de recompense", subscrisa obrectlvului .Eleboreree §i implemenlarea unui sislem unitar de evaluare §i interveniie central pe nevoiie de educeite §i de as/stenia psihosociaJa ale persoane/or custocneie §I pe cerintete sccieteti", Conform termenului stablht 9i asumat de catre DRS, finalizarea activita,ii 1.28 este prevazuta pentru luna decembne, 2010.

I. Fundamentare:

Un astfel de srstern de creditare - dezvoltat rata de obiectivut initial prin includerea acl/vita/i/or productive - reprezinta un Instrument de lucru destinat personalului care cestasoara activitati directe cu persoanele private de libertate ~i vizeaza acordarea recompensetor, respectiv a stimulentelor, in rnediul de detentie. lntr-o rnaniera unitara, transparenta ~i obiecnva.

Principalele beneficii ale unu: astfel de sistem de creditare sunt reprezentate

de:

• stabiltrea unui cadru unitar de acordare a recompenselor ~j stimulentelor, raportat la criterii objective. masurabile, care sa creeze conditionanle necesare rnodiflcani tn sens dezirabil social a comportamentului persoanelor private de libertate;

• cresterea monvatiei persoanelor private de libertate pentru parnctparea la activit;:l~i !?iJ sau programe educanonale. de asistenta psiholoqfca ~i sociala. precum ~i la acnvitat: productive (reflectata de cresterea nurnarului participantilor la demersurile recuperative si la acnvitatite productive st. implicit, de timpul petrecut in afara camerei de detinere):

• operationanzarea conceptelor prevazute Tn art. 68, al. (1), din Legea nr. 275/2006, respectiv "0 buna conduits ~i starinta in munca sau Tn cadrul actrvitatilor educative, culturale. terapeutice, de consiliere

Sir Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, BuctJre~lI, ROMANIA.

Paglna web ~WVi/ anr 1,;:;.1,1.1

psinoloqrca ~i asrstenta sociala, a! instruirii scolare !?i al torrnarii profesionale";

• cresterea obiectivitati: ~i transparentei actului decizional - beneficiu din punct de vedere institutional etc

II. Etape parcurse in cadrul demersului:

In cursul lunu aprilie 2010, a fost constiturt cu aprobarea Directorulul General ANP (adresa nr. 31233/DRS/27.04.2010) grupul de lucru multidisciplinar. format din reprezentanf ai directnlor de specialitate de la nivelul acrnirustratiei centrale (Directia Reintegrare Sociala, Directra Siguranta Detinern ~i Regim Penitenciar, Directia Tehnoloqia lntorrnatiei ~i Cornunicatii, Directia Contencios ~I Elaborare Acte Normative, Directia Prevenirea Crim inalitatl i ~i T erorism ului ~i Comparti mentul Consnieri Director General). ~i ai urutatilor penitenciare (P. Arad, Centrul de Reeducare Buzias, P. Colibasi. P. Tarqsor).

In cursul lunii mai a avut loc prima intalnire a grupului de lucru, consecutiv carera - in coreieiie cu in deplin ire a setcuulor slablJile peniru luna iunie - a fost elaborat un draft al sistemului de creditare, care include:

• inventarul recompenselor ~i stimulentelor acordate In sistemul penitenciar (penitenciare §i centre de reeducare), fund propusa atribuirea unui numar de credite fiecaru: tip de recornpensa / stimulent (Anexa 1);

• lista actlvitatilor ~i programelor educationale, de asistenta psihologica ~i sociala, conform carnpurilor aferente din aohcatia informatica PMSWEB, cu rnentionarea nurnarului de credite propuse a fi acordate la abso!vire / finalizare (Anexa 2): facem precizarea ca. in functie de calitatea Implicarii ~i a rezultatelor obtinute de cafre persoanele private de libertate. prin parcugerea actrvitattlor/proqrarnelor, nurnarul de eredite acordat acestora poate fl suphrnentat cu pana la 50% din nurnarul de credite de baza totalui rezultat fund maximum-ul posibil de creditare;

• lista actrvttatuor productive, cestasurate In unitatile penitenciare, conform carnpurilor aferente din apucatia informatica PMSWEB, eu mentlonarea nurnarului de credite propuse a fi acordate la finalizare (Anexa 3).

Mentionam ca punclele de reper ale in tetnirii de lucru initiale au fost reprezentate de modeJul de buna practica al PeniteneiaruJui Targ§or, care a epticet experimental, limp de 8 luni; a procedure de acordare a recompenselor, stabilita in termeni negociati la tuvel tocet, renectet« $1 pe Pottet-ut intern ANP, 18 seciiunee Reintegrare Societ«, .Bune orectic!"

III. Principii ale utilizarii sistemului de creditare:

in conditifle irnpternentarf sistemului de creditare, recompensarea se va reahza in functie de partrciparea persoanelor private de libertate la activitat: ~i programe de educatie, asistenta psihologica ~i sociata. precum si la activltaf productive.

Astfel. pentru fiecare tip de activitate I program, la finalizare / absolvire. se va atribu: un anurnrt nurnar de credite. Ca ~i principru de lucru, mentionarn ca, pentru a beneficia de 0 anumita recompensa sau de un anumlt stimulent, persoana privata de

Sir Mana GhlGUleasa nr 47, sector 2, BUClJre~li. ROMANIA, Paglna web. 'w;w anllJ..l!,~.I._r:Q

2

libertate va treoin sa msurneze nurnarul de credite stabilit de catre adrninistratia sisternuun perutenciar. Decizia finala privind recompensarea persoanelor private de libertate, va reveni comisiei prevazute de Legea nr. 83/2010, cumularea nurnarului de credite corespunzator ftecarei recompense silsau fiecarui stimulent, reprezentanc o conditie necesara, dar nu §i suficienta' pentru recompensare. in procesul decizional al comisiei va interveni, astfel, ~i 0 analiza calitativa, din perspectiva indepllnirii criteriilor prevazute de cadrul legal.

Pentru a permite sisternatrzarea datelor §i operativitatea utilizaru. sistemul de creditare ve fj In corespondents cu suportul mtormatizat, motiv pentru care, cateoornle de activitatl $i programe creditate se vor regasi tn Nomenclatorul act/vital,lor §i programelor educa[ionale, de aSistenla psihologica §i sociala §i In Nomenclatorul activitatilor productive, cuprlnse in carnpunle aferente ale aplicatiei mtorrnatice PMSWEB_

IV. Solicitare adresata unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor:

Avanc In vedere necesitatea contmuarii etapelor de realizare a sistemului de credrtare, va adresarn solicitarea ca, pana la data de 16,07.2010, sa analizati anexele atasate prezentei adrese ~i sa comunicati in format de up Microsoft Word, la adresa de e-mail IClmbnl!.@dru2~[Q, punctul de vedere al unitatii penitenciare pe care 0 reprezentati. referitor la contmutul rnaterialelor care vizeaza specificul unitatil dvs.

Subnniern faptul ca acest sistern de creditare va fi promovat prin decizie a Directorului General al Adrnimstratiei Nationals a Penitenciarelor, aspect inclus 9i in propunerile de modificare a Reqularnentului de Aplicare a Leg!i nr. 275/2006, ca urmare a modificarilor aduse de Legea nr. 83/2010 _

Pentru mtorrnan: suplimentare, desemnarn ca persoans de contact pe d-na Inspector principal de penitenciare loana MORAR, Directia Reintegrare Sociala, ioanamorar@dgp.ro, tel. 0211208_61_50, int. 27520

Cu deosebita consideratie,

/ /

r general

nala a Penitenciarelor

Sir Maria Ghlculeasa nr 47, sector 2, Bucuresh, ROMANIA.

P~9'na web -",---w~a_i!_i!'llI,>1 ill

)

Anexa 1

TIPURI DE RECOMPENSE ~I STIMULENTE ACORDATE MINORILOR DIN CENTRELE DE REEDUCARE

TIPUL RECOMPENSEI Nr. OBSERVATII
CREOITE
Evidentiere in fata colectivului de minori sau Consiliului 30 I
Profesoral ;
_'. __ , I
I I
lncredintarea unor sarcirn de raspundere In cadrul colectivului 40
de minori
Acordarea de premii pentru rezultate deosebite in activitatea 50
scolara
Trimiterea in labere sau in excursii organizate de centrul de 75
reeducare
A_A"
lnvoiri duminica sau in alte zile de sarbatori legale in 75
locahtatea in care Il?i are sediul centrul de reeducare
_ .... ,._----
I Invoiri sa m_earga .1~ familie pe ~mpul vacantelor scolare, daca 100
I familia ofera conditil corespunzatoare Alte tipuri de stimulente:

!e . ' a d d .. f cti d t
azare In aceeasi camera e etentie In un re e op iunea 50
mamtestata
--
Actlvitatii Acces comunitar 30
Recompensarea cu premii constand in materiale pentru 25
activitati ocupatlonate si sportive
; I
Parmtii pot sa 1i sune suplimentar pe pavilionul de cazare in 20 ,
alta zi cecat cea stabntta prin ROI
r--- .. - .,~,." .. _-
Petrecerea timpului liber in cadrul pavilionul de cazare 20
familiala TlPURI DE RECOMPENSE $1 STIMULENTE ACORDATE PERSOANELOR PRIVATE DE LlBERTATE DIN UNITiqlLE PENITENCIARE

TIPUl RECOMPENSEI Nr. OBSERVATII I
CREDITE
I. art. 68, lit. a. 20
lncredmtarea unei responsabilitati in cadrul activitatilor:
II. art. 68, lit. b.
Ridicarea unei sanctiuni disciplinare aphcale anterior, ,
- - i dupa cum urmeaza. -+ __ ~--,_--===j

• Rid ca e sanctiunii "avertisment" (art 71 lit a I . 20 I

I r a II ~) _.'_A~·· _
~ .. --
Ridicarea sanctiunf "suspendarea dreptului de 4 i
participa la activitati culturale, artistice, sportive pentru 0
_perioad~ de eel mult 0 luna" (art. 71, lit. b); .
Ridicarea sanctiunii .suspendarea dreptului de a primi ~i 50
de a curnpara bunun, cu exceptia celor necesare pentru
igiena individuala pentru 0 perioada de eel rnult 2 luni"
iart. 71, lit. c.),
Ridicarea sanctiunj .suspendarea dreptului de a primi 75 ,
vizite, pe 0 perioada de eel mult 3 Iuni"; ( art. 71, lit. d.)
~
.. ---
Ridicarea sanctiunli .Izotarea pentru maxim 10 zile"
iart. 71, lit~·l ." .. _. . .. _ ....
It I.
art. 68, lit. c.
Suplimentarea dreptunlor la pachete $i vlzite: l
IV. 30
art. 68, lit. d.
Acordarea de premii constand in materiale pentru i
activltati ocupationaie: i
V. 50 Munca +
art. 68, tit. e. activitati
, Permisiunea de reslre din penitenciar pentru 0 zf, dar nu i
, rna; mull de 15 zile pe an; I
VI. 75 Munca +
art. 68, lit. f. I activitati
Perrrusiunea de iesire din penitenciar pe 0 durata de eel
mult 5 zile, dar nu mal mult de 25 zile pe an; ;
VII. 100 I Munca +
art. 68, lit. g. activita~i
Permisiunea de iesire din penitenciar pe 0 durata de eel
mult 10 zile, dar nu mal mull de 30 zue _pe an. Alte' . d

tipuri e sumu ente:
I TIPUl STIMUlENTUlUI I Nr. OBSERVATII
CREDITE
1. Vizita la rnasa 20
2. Vizita intre rude de gradul I, repartizate Tn cadrul : 20
acetuiasi tip de reqlrn, in acetasl penitenciar I 2

Anexa 2

NOMENCLATORUL ACTIVIT A TlLOR $1 PROGRAMELOR EDUCATIONALE $1 DE

ASISTENTA PSIHOLOGICA $1 SOCIALA •

Nr. ActiviMti " programe Nr, Observatll
Crt. credite
INVATAMANT 20 Semestru
absolvit
U niversitar Nu se crediteaza
Postu n iversita r Nu se crediteaza
FORMARE PROFESIONALA
Cursuri de inillere 20 Curs absotvit
1--- ... -
C u rsuri de calitlcare/specianzare/perfectiona re 40 Curs absolvit
PROGRAME EDUCATIONALE --+-.~- .. --- .. - .
. _._ .. - ·'A ___ ..
Adaptare pentru viata institutionalizata 2 I Maxim 3
~~--
Program de alfabetizare 20 Maxim 30
I Program de educatie pentru sanatate (transmitere de 10 I
informatii in domeniul igienei - prevenire HIV/S10A, TBC,
Hepatita, BTS, deprinderi de igiena, etc.)
~ Program informare pentru prevenirea consumului de 10
,
I droguri, alcool, tutun
Program de educatie pentru vlata de famille 10 ,
,
, Program de educatie civica (drepturile omului, 10
legislatie, etc.)
Program de dezvoltare a universului cunoasterf 10
(transmitere de inforrnatii din domeniile stiintei: geografie, Maxim 15
! istorie, etc.)
I Program de valorificare a aptitudinilor - HOBBY ( 10
creatie artistica, literatura, picture, sculptura, grafica, origami
etc.)
Program destinat rnentinerii unei vieti active .Activ - 10 i
club" (calculator, limbi strame etc.) I
Program de educa11e religioasa 10 I
Program de educatie prin sport 10
I Alte ~rograme 10
t ACTIVITATI EDUCATIONALE
Activitati artistice 6 Maxim 9
ActiviUiti de difuzare a culturii 6
Activjta~i sportive (in interiorul penitenciarului),
inclusiv competitiile
In cazul in care se consioere necesar sa se creddeze De stabilit, in functie de
participarea te acest lip de activitatl, de avut in vedere un propunerile venite din
punctaj care sa nu cresses masiv nr. cetor fara niciun aft unitati, atat conditule cat ,
,
in teres, in afara de a tiqure pe tsbeleie de inserts: ~i nurnarul de credite
o propunere vizeeze obsinere» creoitetor doar de cafre
finall§til competitiltor sportive, respectiv de ocupeniii tocutitor
/, n, IIl_
Activitati in comunitate
_ Vizite la obiective culturale (muzeu, rnanastire) Nu se crediteaza,
Vizite la institu1ii guvernamentale ~i reprezinta. in sine, 0
neg uverna me ntal e (societati cornerciale, institutli de forma de motivare
lnvatamant, case de COPI!. case de batrani, funda11i
religioase) VizionEIri spectacote teatru NU
Protagonist in piesa de teatru 25 Fix
(fara maxim)
Vizionare cornpentii sportive NU
Participare ta cornpetitii sportive De stabilit similar i
com~~~~~1~~~~~_I~:_din I
Vizionare expozitii artistice NU
Participare cu exponate propru la expozitii artistice 10
Excursii ~I tesiri in natura NU
Activitati derulate in colaborare cu reprezentantli
cultelor NU
I Activitati religioase
i Participarea fa activitB(ile refigioase reprezinta 0 exercitare 8
unui drept (art.40L - 275(2006). .... _ ...... ..~ .. _'AA
Activitali de spnjin la activitatile religioase (corul
bisericii) NU
Se reg~sesc tn nomenclatoruf iotosit pentru credilarea
actlvilat,lor lucrative, impreune cu restul aclivita(ilor te care
sunt ppl folosile pentru acliviler; de sprijjn --~--.--.-
Activitati interpenitenciare I
ActivitaU sportive (competitii, campion ate) --~O I Maxim 15
_L---- ............ _-
Aclivitali cultural-artistice (spectacole, festival 6
teatru) - ca protagoni§li .. _ ... _ .... _ ..... __ .. - -- . --
Programe educationale derulate de colaboratori I
,
I externi'
i
in cazu/ in care se considera necesere ere dita re a, i
coieboretom exlerni var realiza mape program cu De stabilit in functie de
! respecteree criteriilor stabilile pentru programeJe educative propunerile din unitati
! din pemtenciar ~I acestea vor fi supuse aprobarii conducerii
unitatii, cu monitorizarea derularii activltalilor.
Programele de asistenta pSihologica
Program destmat persoanelor cu antecedente in toxicomanie 20
Pro_g_r_a_'!l..9~:s!i~a~R~~~~~~!or cu conduita aqresiva 20
- .. -~.-
Program destinat persoanelor cu rise de suicid 20
Program destinat agresorilor sexuali 20
Program destinat varstrncilor 20
, Program destinat ~ersoanelor cu afectluni ~sihice 20
Program de autocunoastere $i dezvoltare personal a 20 Maxim 30
--
; Program de consiliere privind relatllle conjugale: cuplu si 20
i familie (femei)
Program de formare a detinutilor de sprijin 20
Program de reducere a riscului de vulnerabilizare -r- 20
Program de terapie ocupauonala artterapie/ergoterapie (cu 20
i specificatie psiholoqica)
Alte programe 20
Programe de asistenta psihologica derulate de colaboratori I De stabilit in functie de
extern! I propunenle din unltali
Sifuatie In care se impun sceteesi reglementari privind I
candltii/e/continuturile mapelor colaboratorilor externt ca ~i in
cazul programelor educative) -
Activita1i interpenitenciare NU
Activitati psihologice (consiliere) . __ ...
NU
Programele de asistenta sociala
Program de preqatire pentru hberare 2 Maxim 3
-- (creditarea va f/ similara programului de adapfare la vieie
In sf nuuonsliz« fa)
Program de formare_ClCl_~!ita~~re~tale 20
-
Program de formare a abilitatilor sociale 20
~!am de autocunoa§tere ~i dezvoltare personala 20
---
Program de mediere a relatiilor intrafamiliale (confJicle rninori- 20 Maxim 30
parint_p_el-coei i, soi-solie, preven i rea viole ntei do mestice )
Program de prevenire a recidivei (dezvoltarea abilitatilor 20
decizionale in situatn de rise) I
Aile programe 20
Programe de asistenta sociala derulate de colaboratori De stabilil Tn functie de
extern] propunerile din unitati
Siluafie in care se impun acelea§i rectemenieri privind
conC1i{I/Je/con(inuturife meoetor co/aboralorifor externi ca ~i in
cazul programeFor educative)
Activitati interpenitenciare NU
I Activitati societe NU Activitati psihologice ~i sociale in regim individual Nf. I Observatii
Credite
,·.·."'.A .. ~._ ................ - -
188 CONS1LlERE PS1HOLOGICA
189 consiliere psihologica pentru agresori sexual!
190 consiliere psihologica bolnavi psihic
191 consiliere psiholoqica consumatori de droguri Nu se crediteaza
192 consiliere psihologlc8 persoane cu rise de vulnerabilizare
(inclusiv consillereapre ~i post lestare HIV SIDA)
193 consiliere psrholoqtca diminuare rise de suicid
194 consiliere psiholoctca in criza (indusiv refuzul de hrana)
r--_L_gON~I~}_~REA SOCIALA Nu se crediteaza
195 Consiliere sociata In vederea restabilirii/medierii relatulor de
farrufie
196 Consiliere sociala penlru identificarea de resurse 3

Anexa 3

NOMENCLATORUL ACTIVITATILOR PRODUCTIVE PENTRU PERSOANELE PRIVATE'DE LIBERT ATE

ART. 60

Regimul de prestare a muncii

(1) Munca persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate in penitenciare se realizeaza:

a) In regim de prestari de servicii pentru operatorii economici, persoane fizice sau persoane jurldice, in interiorul ori exteriorul penitenciarului;

b) in regie proprie;

c) tn interesul penitenciarului, pentru activitati cu caracter qospodaresc necesare penitenciarului;

d) In caz de calamitate.

I ---_-
Nr. Nr. Observatii
crt I credite
1. ACTIVITATI PRODUCTIVE iN INTERESUL PENITENCIARULUl PENTRU ACTIVITATI CU
J ,
CARACTER GOSPODARESC
;
Deservirea blocurilor alimentare unde se prepara hrana persoanelor private de libertate
25 Luna i
Activita(i calificate:
- bucatari sau ajutori de bucatari
- brutari macelar
20 Luna
Activitati necalificate:
- pentru preqatuea prelirninara a alimentelor:
- pentru transportul hranei la locurile de servire:
- pentru distribuirea hranei la camerele de detentie ~I spalat
vesela,
_~ p~_~tru preqatirea hranei la cainii de serviciu

Ateliere de unitate $i spalatorii
25 Luna
Activitafi calificate:
I - frizer; I
1- croitori cizrnan; lenierie ~i echiparnent (operatiuni
r - spalatori ~i calcatori I Acfiviia(i calificate;

25

I Luna

I manuale); (operatiuni I !
- spatator: ~I calcatori lenjerie §i echipament I
mecanice); i I
Activita(i necaliticate: i 20 i Luna
- muncitor necalificat pentru igienizarea lenjeriei ~i , i
echtparnentului. I Intrstlnerea ~i functionarea lnstalatillor, utilajelor ~i a cladirilor

- electrician de lntretinere:

- instalator sanitar si Incalzire:

- tarnplar /geamgiu;

- dulgher / dogar;

- rnecanic:

- lacatus mecanic;

- fochist la cazane/centrala pentru incalziri centrale cu apa calda

sau abur de [oasa presume:

- fochist injectoare la blocurile alimentare;

- electromecanic de Tntre inere pentru decantor, hidrofor, sta ie I

de epurarea apei; - vidanjor;

- Tngrijitor cai ~i conductor hipo:

- fierar - potcovar.

Pentru atelierele in care se executa reparatii curente

I---:-----;-:;---;:-;::-:-;-~~----;--------------------,-:=-=------,-:------ ... -

Activitst: cafificate: I 25 Luna

- mecanici auto;

- vulcanizator;

- vopsitori;

11- tinichigiu; - strungar;

- frezor;

- electrician;

- tarnplar carosier;

- tapiter:

- lacatu~;

- sudor electric ~i autogen;

2

Alte activitati in interesul penitenciarului
cu caracter gospodaresc
I - activitatea religioasa
- activita(ii de educa(ie §i de asistenta psihosociala:
: - activitati educative (de club, de alfabetizare, limbi straine etc.) 25 Luna
, - activitati culturale (biblioteca, activitati cu cartea, reviste, teatru.
spectacole etc.);
- activitati ocupationale (ergoterapii - desen, pictura, grafica, I
: goblen, Tmpletituri, tesaturi etc.),
t
- activitati de suporUsprijin pentru programe specifice("Educatori I
intre eqau", HIV/SIDA, antidrog, prevenire suicid etc.)
- activitati sportive (monitor sportiv. formatori sportivi)
. - activitati tehnice (studio audio-video) I
I - activitatea sectorului medical. I
I
,
Activila(i calif/cate: 25 Luna
- tinichigiu constructii:
- zidar;
- zugrav:
- Iaiantar: ,
,
- mozalcar;
- parchetar;
- sobar - teracotist; ,
- mstalator gaz:
- strungar;
- sudor electric;
- sudor autogen;
- taietor lemne
- ciubucitor saltele
- frigotehnist
~ • .... I . . , ActlVltatl necetiiicete .

20

- rnanipulanti (depozitul de echipament, depozitul de alimente, depozitul de furaje, depozitul de carburanti ~i lubrifianti, Insilozat produse, sortarea ~I trierea produselor, lncarcarea - descarcarea mijloacelor de transport marfa, etc)

- activitatea de curatenie !?i Intrettnere (punct primire detmuti, sector administrativ, curte interioara, sectie de detmere, qarderoba cadre, camere de oaspeti din incinta urutatii, etc.) - alte activitati de lntreunere Tn interes qospodaresc.

3

• ______ •• __ .A •• AA_"
Alte activitati in interesullocului de detinere in functie de necesitatile specifice
- pentru intarirea dispozitivului de paza pe perimetrul locului de 30 Luna
, detinere:
- pentru tntarlrea dispoznfvului de paza pe punctele de lucru
serviciu de ptanton:

Deservirea bucatariilor de unitate, unde se prepara hrana pentru personal
- bucatar 25 Luna
- ajutor bucatar
- cofetar
- ospatar
- mezelar sau carmangier
- muncitori necalificati pentru spalat vesela ~i preqatit alimentele Nr. I

crt

I Nr.

credite

Observatii2. ACTIVIT ATI iN REGIE PROPRIEI diferite activitati desfasurate de catre detinuti in penitenciar In regie proprie: i ca/ificate - 25 credite !luna

I - neca/ificate - 20 credne /luna

Nr. I I Nr. I

f--c_rt____J_ ____J__ ~!,~dite

Observatii

,

3. ACTIVITATI PRODUCTIVE IN REGIM DE PRESTARI DE SERVICII PENTRU OPERATORII ECONOMICI, PERSOANE FIZICE SAU PERSOANE JURIDICE

1- diferite activita!i desfa~urate de catre operatorii economici - 30 credife/luntJ

- --.-.--

detinuti in regim de prestan de servicii pentru

Nr. crt

Nr. credite

Observatii

4. ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT

,

30 credite / activitate

4

Nr'l I Nr. I Observatli
crt credite ,
5. ACTIVITATI iN CAZ DE CALAMITATE
I
30 credite/activitate
~- Nota:

Punctajul se acorda la starsitul lunii in curs pentru activitatea productive desfasurata. In situatia lncetani activitatu productive, din motive neimputabile detinutului se calculeaza fractia zilelor muncite raportata la punctajul total acordat conform activitatii desfasurate.

Daca detinutul este retras de la activitati productive din motive imputabile nu mai beneficiaza de niciun punct.

,. Pentru participarea la activitati productive calificafe se vor puncta cu 25 de pct.zluna.

,.. Pentru participarea la activitat: productive necetiiicete se vor puncta cu 20 de pct.rluna.

Directorullocului de detinere poate suplimenta, la propunerea comisei, In tunctie de specificul loculul de rnunca (rnuncii grele, conditii periculoase, etc.) punctajul acordat pana la 5 pct. in plus, fata de punctajul acordat de nomenclator.

5