P. 1
Загальновідомі істини для споживача послуг ЖКГ

Загальновідомі істини для споживача послуг ЖКГ

|Views: 8,909|Likes:
Published by Alexkma

More info:

Published by: Alexkma on Jul 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2011

pdf

text

original

Загальновідомі істини для споживача послуг ЖКГ

Розділ 1.1. Хто що робить в ЖКГ
1.1.1. Які бувають послуги
Мешкаючи у будь-якому житлі, у яке подаcться xоча би одна s послуг - електpоенеpгія, гаs, вода
тоmо, - Bи автоматично стаcте ïï споживачем, а тоñ, xто Bам ïï надаc, - виконавnем nіcï послуги.
Bо ж nе sа послуги, і mо даc нам статус споживача nиx послуг?
Житлово-комунальні послуги c pеsультатом господаpськоï діяльності, спpямованоï на
sабеsпечення умов пpоживання та пеpебування людеñ у житловиx та нежитловиx пpиміmенняx,
будинкаx і споpудаx, комплексаx будинків і споpуд відповідно до встановлениx ноpмативів, ноpм і
стандаpтів.
Bідносини у с]еpі житлово-комунальниx послуг c pіsновидом nивільно-пpавовиx відносин, тому
один s основниx pегламентуючиx документів тут - Цивільний кодекс України (ЦКУ).
Tакож відносини у nіñ с]еpі pегулюються спеnіальними Житлови кодексо України та
!аконо України "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и). ¡о того ж, оскільки кожен мешканеnь c
одночасно споживачем житлово-комунальниx послуг, то на nі відносини pоsповсюджуcться також
і дія !акон& України "#ро за*ист 'рав с'о$ива+ів).
Заключними у sаконодавчіñ баsі с]еpи житлово-комунальниx послуг c pіsноманітні ноpмативно-
теxнічні та теxніко-економічні акти як Кабінету Міністpів Vкpаïни, так і пpо]ільного pаніше
¡еpжавного комітету, а тепеp Міністеpства житлово-комунального господаpства - всілякі
стандаpти, ноpмативи, методичні вкаsівки тоmо.
Залежно від функціонального призначення, житловоко!унальні послуги поділяються,
відповідно до ст. 1" !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и), на#
• комунальні послуги (nентpаліsоване постачання xолодноï та гаpячоï води, водовідведення,
гаsо- та електpопостачання, nентpаліsоване опалення, а також вивеsення побутовиx
відxодів тоmо);
• послуги s утpимання будинків, споpуд і пpибудинковиx теpитоpіñ (пpибиpання
внутpішньобудинковиx пpиміmень та пpибудинковиx теpитоpіñ, санітаpно-теxнічне
обслуговування, обслуговування внутpішньобудинковиx меpеж, утpимання лі]тів,
вивеsення побутовиx відxодів тоmо);
• послуги s упpавління будинком, споpудою або комплексом будинків (балансоутpимання,
укладання договоpів на виконання послуг, контpоль sа ïxнім виконанням тоmо);
• послуги s pемонту пpиміmень, будинків, споpуд (sаміна та підсилення елементів
констpукnіñ та меpеж, ïxня pеконстpукnія, відновлення несучоï спpоможності несучиx
елементів констpукnіñ тоmо).
1.1.$. %то & 'то в ко!унально!у господарстві
Bідповідно до статті 19 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и),учасниками відносин у с]еpі
житлово-комунальниx послуг c:
• власник житла;
• споживач послуг;
• виконавеnь послуг;
• виpобник послуг.
(ласник пpиміmення, будівлі, споpуди - nе ]іsична або юpидична особа, якіñ належить пpаво
володіння, коpистування і pоsпоpядження пpиміmенням, будівлею, споpудою, mо sаpеcстpовано у
встановленому sаконом поpядку.
×к пpавило, будь-якиñ багатокваpтиpниñ будинок в nілому (неподільне і спільне маñно -
констpуктивні елементи, обладнання, місnя sагального коpистування тоmо) c спільною власністю
всіx співвласників пpиміmень, тобто не теpитоpіальноï гpомади міста, не об`cднання співвласників
багатокваpтиpного будинку і не балансоутpимувача в особі ЖEКу.
)поживач - ]іsична або юpидична особа, яка отpимуc або маc наміp отpимувати житлово-
комунальну послугу. Tаким c як власник, так і наñмач житла, а також всі, xто отpимуc nі послуги,
пpоживаючи у конкpетному пpиміmенні.
(иконавець - суб`cкт господаpювання, пpедметом діяльності якого c надання житлово-
комунальниx послуг споживачеві і теxнічними sасобами якого (меpежі, аpматуpа, sасоби
pегулювання та обліку) беsпосеpедньо надаються такі послуги.
Згідно s #ор-дко визна+енн- виконав.- $итлово%ко&нальни* 'осл&( & $итлово& /онді,
sатвеpдженим накаsом ¡еpжжитлокомунгоспу Vкpаïни від 25.04.2005 p. N 60, виконавеnь послуг
виsначаcться оpганом місnевого самовpядування або власником житлового будинку (як пpавило, в
будинкаx ЖFК - житлово-будівельниx коопеpативів та OCFF - об`cднання співвласників
багатокваpтиpного будинку).
Кpім того, оpган місnевого самовpядування, відповідно до статті 27 !акон& *#ро $итлово%
ко&нальні 'осл&(и),може sатвеpдити пеpелік послуг, пpаво на sдіñснення якиx виsначаcться на
конкуpсниx sасадаx.
Як правило, в +кра,ні існу& два види надання житловоко!унальни' послуг, від чого
залежить і суб-&кт ,'нього виконання.
1. .ерез балансоутри!увача. /алансоутри!увач, як пpавило ЖEК або ЖFК-OCFF, окpім
виконавnя послуг s упpавління та утpимання будинку, стаc mе ñ виконавnем послуг іs
nентpаліsованого опалення, xолодного і гаpячого водопостачання, водовідведення, а іноді і s гаsо-
та електpопостачання. Hе sавжди, іs sаконодавчоï точки sоpу, nе обrpунтовано, а пpоте така
пpактика c достатньо pоsповсюдженою.
V такому pаsі споживач послуг маc:
• або одного виконавnя по всіx послугаx в особі ЖEКу чи ЖFК-OCFF;
• або, mо буваc sначно частіше, одного основного виконавnя в особі того ж самого ЖEКу та
додатковиx виконавnів - в особі гаsо- та електpопостачальниx оpганіsаnіñ.
$. /езпосередньо. Bиконавеnь s кожного виду послуги - окpемиñ. ×к пpавило, nе буваc тоді, коли
виконавnем виступаc сам виpобник послуги. V такому pаsі споживач може мати такиx виконавnів
послуг - ЖEК (OCFF, ЖFК), тепломеpежу, водоканал, електpо- та гаsопостачальну оpганіsаnію.
(иробник - суб`cкт господаpювання, якиñ виpобляc або ствоpюc житлово-комунальні послуги.
Bиpобник послуг може бути одночасно і ïxнім виконавnем.
Cпеnи]ічними учасниками відносин у с]еpі житлово-комунальниx послуг c балансоутpимувач та
упpавитель, котpі, sалежно від nивільно-пpавовиx угод, можуть бути споживачем, виконавnем або
виpобником послуг.
/алансоутри!увач - nе власник або юpидична особа, яка sа договоpом іs власником утpимуc на
балансі відповідне пpиміmення, будівлю, споpуду, а також веде буxгалтеpську, статистичну та
іншу, пеpедбачену sаконодавством, sвітність, sдіñснюc pоspаxунок коштів, необxідниx для
своcчасного пpоведення ïxнього капітального і поточного pемонтів та утpимання, а також
sабеsпечуc упpавління nим маñном і несе відповідальність sа ñого експлуатаnію відповідно до
sакону.
Fалансоутpимувач, як пpавило, c і упpавителем будинку, xоча у pаsі ствоpення OCFF будинок
може pоками sалишатися на балансі попеpеднього «власника», а об`cднання - і упpавляти ним, і
обслуговувати.
+правитель - особа, яка, sа договоpом іs власником або s балансоутpимувачем, sдіñснюc
упpавління будинком, споpудою, житловим комплексом та sабеsпечуc належну ïxню експлуатаnію
відповідно до sаконодавства і умов договоpу.
Vпpавитель c новим суб`cктом для нашоï житлово-комунальноï діñсності, оскільки у ñого ]ункnіï
вxодить упpавління житлом - підписання договоpів sі споживачами, виsначення виконавnів послуг
власне s утpимання будинку, s вивеsення твеpдиx побутовиx відxодів (THB), s обслуговування
лі]тів і т.ін., опеpування ]інансовими потоками, контpоль sа якістю виконаниx pобіт тоmо.
Tака діяльність s недавніx піp pегламентуcться #равилаи &'равлінн- б&динко, с'ор&до0,
$итлови ко'лексо або ко'лексо б&динків і с'ор&д, sатвеpдженими накаsом
Мінжитлокомунгоспу від 02.02.2009 p. N 13.
Tаким чином, ]оpмально послуги s утpимання житла та послуги s упpавління ним pоsділені
(останні пеpедбачають навіть окpему, окpім встановленого таpи]у, договіpну плату), але на
пpактиnі часто ЖEК c одночасно і упpавителем, і виконавnем послуг s утpимання будинку в одніñ
особі і sа одну «кваpтплату».
1.1.". Які права та обов-язки споживача послуг
0итловоко!унальні послуги повинні надаватися безперебі1но, за винятко! суворо
визначени' випадків#
• для пpоведення pемонтниx та пpо]ілактичниx pобіт - sа гpа]іком, погодженим іs
виконавчими оpганами відповідниx місnевиx pад або s місnевими деpжавними
адміністpаnіями sгідно s чинним sаконодавством;
• s теплопостачання у міжопалювальниñ пеpіод - pішення пpо ñого початок-sакінчення
пpиñмаcться виконавчими оpганами відповідниx місnевиx pад або місnевими деpжавними
адміністpаnіями sгідно s чинним sаконодавством;
• для ліквідаnіï наслідків аваpіñ та діñ непеpебоpноï сили, напpиклад, стиxіñниx лиx.
Hpо те, mо надання житлово-комунальниx послуг буде пеpеpване (пpипинене), споживачі повинні
бути сповіmені чеpеs sасоби масовоï ін]оpмаnіï не піsніше ніж sа 10 днів (sвісно, окpім випадків
ліквідаnіï аваpіï або наслідків стиxіï). V такому попеpедженні мають бути вкаsані пpичини і
теpміни пеpеpви у постачанні послуг.
(ідповідно до статті $2 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и), споживач !а& право#
1. своcчасно отpимувати якісні житлово-комунальні послуги sгідно іs sаконодавством та
умовами договоpу на надання житлово-комунальниx послуг;
2. отpимувати необxідну ін]оpмаnію пpо пеpелік житлово-комунальниx послуг, пpо ïxню
ваpтість, пpо sагальну ваpтість місячного платежу, пpо стpуктуpу nіни/таpи]у, пpо ноpми
споживання, пpо поpядок надання житлово-комунальниx послуг, пpо ïxні споживчі
властивості;
3. на відшкодування sбитків, sаподіяниx ñого маñну та/або пpиміmенню, а також шкоди,
sаподіяноï ñого життю чи sдоpов`ю внаслідок неналежного надання або ненадання
житлово-комунальниx послуг;
4. на усунення пpотягом теpміну, встановленого договоpом або sаконодавством, виявлениx
недоліків у наданні житлово-комунальниx послуг;
5. на sменшення в поpядку, виsначеному договоpом або sаконодавством, pоsміpу плати sа
надані послуги у pаsі ïxнього ненадання або надання не в повному обсяsі, а також у pаsі
sниження ïxньоï якості;
6. на sвільнення від оплати ваpтості житлово-комунальниx послуг sа пеpіод тимчасовоï
відсутності споживача та/або членів ñого сім`ï пpи відповідному документальному
о]оpмленні, а також sа пеpіод ]актичноï відсутності житлово-комунальниx послуг,
виsначениx договоpом;
7. отpимувати від виконавnя компенсаnію у pоsміpі, виsначеному договоpом, pішенням суду
або sаконодавством, sа пеpевиmення ноpмативниx теpмінів пpоведення аваpіñно-
відновлювальниx pобіт;
8. на пеpевіpку кількості та якості житлово-комунальниx послуг у поpядку, встановленому
Кабінетом Міністpів Vкpаïни;
9. на укладення договоpу s виконавnем відповідниx послуг пpо пpо]ілактику, повіpку, а
також sаміну або pемонт санітаpно-теxнічниx пpиладів, пpистpоïв, обладнання і sасобів
обліку, які виñшли s ладу.
3азо! із перелічени!и права!и на споживача покладаються також певні обов-язки#
1. укласти договіp пpо надання житлово-комунальниx послуг, підготовлениñ виконавnем на
основі типового договоpу;
2. своcчасно вживати sаxоди s усунення виявлениx неспpавностеñ, пов`яsаниx s отpиманням
житлово-комунальниx послуг, mо виникли s ñого власноï вини;
3. sабеsпечувати nілісність sасобів обліку комунальниx послуг та не втpучатися в ïxню
pоботу;
4. sа власниñ pаxунок pемонтувати та sдіñснювати sаміну санітаpно-теxнічниx пpиладів,
пpистpоïв, обладнання, mо виñшли s ладу s ñого вини;
5. оплачувати житлово-комунальні послуги в теpміни, mо встановлені договоpом або
sаконом;
6. дотpимуватися пpавил пожежноï та гаsовоï беsпеки, санітаpниx ноpм;
7. допускати в пpиміmення, будинки і споpуди пpедставників виконавnя/виpобника в
поpядку, виsначеному sаконом і договоpом, для ліквідаnіï аваpіñ, усунення неспpавностеñ
санітаpно-теxнічного та інженеpного обладнання, ñого встановлення і sаміни, пpоведення
теxнічниx і пpо]ілактичниx оглядів та пеpевіpки покаsників sасобів обліку:
o ліквідаnіï аваpіñ - nілодобово;
o встановлення і sаміни санітаpно-теxнічного та інженеpного обладнання, пpоведення
теxнічниx та пpо]ілактичниx оглядів, sняття контpольниx покаsників іs sасобів
обліку тоmо - відповідно до умов договоpу.
V невідкладниx випадкаx, пов`яsаниx іs pятуванням життя людеñ та маñна, може
бути sдіñснене пpоникнення у житло для пpоведення огляду та ліквідаnіï аваpіï беs
отpимання sгоди споживача (так sваниñ несанкnіонованиñ доступ);
8. дотpимуватися вимог житлового і містобудівного sаконодавства mодо sдіñснення pемонту
чи pеконстpукnіï пpиміmень або ïxніx частин, не допускати поpушення sаконниx пpав та
інтеpесів іншиx учасників відносин у с]еpі житлово-комунальниx послуг;
9. своcчасно пpоводити підготовку житлового будинку, помешкання (у якому він пpоживаc
або яке належить ñому на пpаваx власності) та ñого теxнічного обладнання до експлуатаnіï
в осінньо-sимовиñ пеpіод;
10. у pаsі невчасного sдіñснення платежів sа житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у
встановлениx sаконом або договоpом pоsміpаx.
1.1.4. Які права та обов-язки виконавця послуг
(ідповідно до статті $1 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и), виконавець !а& право#
1. pоspобляти і подавати на sатвеpдження pоspаxунки mодо pівня nін/таpи]ів на житлово-
комунальні послуги в поpядку, встановленому sаконодавством;
2. пpопонувати пpи укладенні договоpу додаткові житлово-комунальні послуги (окpім тиx, які
встановлено мінімальними ноpмами);
3. бpати участь у конкуpсаx на отpимання пpава надавати житлово-комунальні послуги на
певніñ теpитоpіï;
4. вимагати від споживача дотpимання вимог пpавил експлуатаnіï житловиx пpиміmень та
пpибудинковоï теpитоpіï, санітаpно-гігіcнічниx і пpотипожежниx пpавил та іншиx
ноpмативно-пpавовиx актів у с]еpі житлово-комунальниx послуг;
5. вимагати від споживача своcчасного пpоведення pобіт s усунення виявлениx
неспpавностеñ, пов`яsаниx іs отpиманням житлово-комунальниx послуг, mо виникли s вини
споживача, або відшкодування ваpтості nиx pобіт;
6. отpимувати компенсаnію sа надані відповідно до sакону окpемим категоpіям гpомадян
пільги та наpаxовані субсидіï s оплати житлово-комунальниx послуг і повеpтати ïx у pаsі
ненадання такиx послуг чи пільг;
7. на відшкодування втpат у pаsі sатвеpдження відповідним оpганом місnевого
самовpядування nін/таpи]ів нижчими sа pоsміp економічно обrpунтованиx витpат на ïxнc
виpобниnтво;
8. на доступ у пpиміmення, будинки і споpуди для ліквідаnіï аваpіñ, усунення неспpавностеñ
санітаpно-теxнічного та інженеpного обладнання, ñого встановлення і sаміни, пpоведення
теxнічниx та пpо]ілактичниx оглядів і пеpевіpки покаsань sасобів обліку в поpядку,
виsначеному sаконом і договоpом.
5о основни' обов-язків виконавця належить#
1. sабеsпечувати своcчасно і відповідноï якості надання житлово-комунальниx послуг sгідно
іs sаконодавством та умовами договоpу;
2. sдіñснювати контpоль sа теxнічним станом інженеpного обладнання будинків, кваpтиp,
пpиміmень;
3. підготувати та укласти іs споживачем договіp пpо надання житлово-комунальниx послуг іs
sаsначенням відповідальності sа дотpимання умов ñого виконання sгідно s типовим
договоpом;
4. надавати у встановленому sаконодавством поpядку необxідну ін]оpмаnію пpо пеpелік
житлово-комунальниx послуг, пpо ïxню ваpтість, пpо sагальну ваpтість місячного платежу,
пpо стpуктуpу nін/таpи]ів, пpо ноpми споживання, пpо pежим надання житлово-
комунальниx послуг, пpо ïxні споживчі властивості тоmо;
5. своcчасно пpоводити підготовку житлового будинку та ñого теxнічного обладнання до
експлуатаnіï в осінньо-sимовиñ пеpіод;
6. pоsглядати у виsначениñ sаконодавством теpмін пpетенsіï та скаpги споживачів і пpоводити
відповідні пеpеpаxунки pоsміpу плати sа житлово-комунальні послуги в pаsі ïxнього
ненадання або надання не в повному обсяsі, або у pаsі sниження ïxньоï якості;
7. утpимувати в належному теxнічному стані, sдіñснювати теxнічне обслуговування та pемонт
внутpішньобудинковиx меpеж, вживати sаxодів s ліквідаnіï аваpіñниx ситуаnіñ, а також s
усунення поpушень якості послуг у теpміни, встановлені договоpом та/або sаконодавством;
8. сплачувати споживачу компенсаnію sа пеpевиmення встановлениx теpмінів пpоведення
аваpіñно-відновлювальниx pобіт у pоsміpі, виsначеному договоpом або sаконодавством.
Bідповідно до статті 10 !акон& України "#ро за*ист 'рав с'о$ива+ів),у випадку, якmо
виконавеnь не може надати послугу або пpостpочуc ïï виконання, відповідно до договоpу,
sа кожен день пpостpочування (кожну годину, якmо теpмін виконання виsначениñ в
годинаx) споживачеві сплачуcться пеня у pоsміpі 3° ваpтості послуги. Hpи nьому сплата
пені не sвільняc виконавnя від виконання sобов`яsання (послуги) в натуpі;
9. вести облік вимог (пpетенsіñ) споживачів, які стосуються поpушень поpядку надання
житлово-комунальниx послуг, sміни ïxніx споживчиx властивостеñ та пеpевиmення
теpмінів пpоведення аваpіñно-відновлювальниx pобіт;
10. своcчасно sа власниñ pаxунок пpоводити pоботи s усунення виявлениx неспpавностеñ,
пов`яsаниx іs наданням житлово-комунальниx послуг, mо виникли s ñого вини.
1.1.6. Як укласти договір
¡о відносно недавнього часу в нашіñ кpаïні mе діяла система надання та оплати житлово-
комунальниx послуг, яка тpималася на pіsноманітниx ноpмативниx актаx беs обов`яsкового
укладання договоpів іs мешканnями, тобто на усніñ домовленості.
Aле s набуттям чинності Цивільно(о кодекс& України (HКV) та !акон& України "#ро $итлово%
ко&нальні 'осл&(и) ситуаnія каpдинально sмінилася. V статті 19 nього sакону чітко говоpиться,
mо «Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг
здійснюються виключно на договірних засадах» V тому ж sаконі частина 1 pоsділу VIII
пpоголошуc: «!оговори про надання житлово-комунальних послуг" укладені до на#рання чинності
$им %аконом" мають #ути приведені у відповідність із ним до & січня '(() року !оговори" *о не
приведені у відповідність із $им %аконом у зазначений строк" втрачають чинність»
Tобто до набуття чинності Законом «Hpо житлово-комунальні послуги» ми були sобов`яsані
виконувати pіsні ноpмативні акти беs договоpу. Aле після 1 січня 2006 p., якmо s гpомадянином,
на котpого відкpито особовиñ pаxунок, ніxто ніякого договоpу не укладав, тоді всі попеpедні
договоpи, домовленості чи sобов`яsання (sокpема, у вигляді одностоpонніx гаpантіñниx листів)
пpо надання та оплату житлово-комунальниx послуг втpатили силу.
V частині 2 статті 11 HКV говоpиться: «+ідставами виникнення $ивільних прав та о#ов,язків"
зокрема" -.&/ договори та ін0і правочини» 7тже, як8о не!а& договору - не!а& ані са!и'
зобов-язань з оплати житловоко!унальни' послуг, ані юридични' підстав для стягнення
ци' зобов-язань, наприклад, через суд.
)таття $9 Закону +кра,ни *:ро житловоко!унальні послуги; чітко визнача& перелік
істотни' у!ов договору#
1. наñменування стоpін;
2. пpедмет договоpу;
3. вичеpпниñ пеpелік житлово-комунальниx послуг, таpи]и та ïxні складові на кожну s nиx
послуг, sагальна ваpтість послуг;
4. поpядок оплати спожитиx житлово-комунальниx послуг;
5. поpядок пеpеpаxунків pоsміpу плати sа житлово-комунальні послуги в pаsі ïxнього
ненадання або надання не в повному обсяsі, або у випадку sниження ïxньоï якості;
6. пpава та обов`яsки стоpін;
7. поpядок контpолю та sвіту стоpін;
8. поpядок виміpювання обсягів та виsначення якості наданиx послуг;
9. виsначення точок pоsподілу, у якиx відбуваcться пеpедача послуг від виконавnя/виpобника
споживачеві послуг;
10. поpядок обслуговування меpеж та pоsподіл повноважень mодо ïxньоï експлуатаnіï та
відновлення (pемонту);
11. умови доступу до кваpтиpи, будинку, пpиміmення, на sемельну ділянку для усунення
аваpіñ, неспpавностеñ, для огляду меpеж, для sняття контpольниx покаsників sасобів
обліку;
12. поpядок sдіñснення pемонту;
13. відповідальність стоpін та штpа]ні санкnіï sа невиконання умов договоpу;
14. поpядок виpішення споpів;
15. пеpелік ]оpс-мажоpниx обставин;
16. стpок діï договоpу;
17. умови sміни, пpолонгаnіï, пpипинення діï договоpу;
18. дата і місnе укладення договоpу.
Pоspобляти пpоект договоpу на основі типовиx договоpів, а також ініnіювати ñого укладання іs
споживачем повинен сам виконавеnь житлово-комунальниx послуг.
Hа сьогодні Кабінетом Міністpів Vкpаïни sатвеpджено типові договоpи по всіx видаx житлово-
комунальниx послуг, пpоте у пpактику, як пpавило, беs sапеpечень увіñшли тільки договоpи пpо
гаsо- та електpопостачання.
:ри укладанні договору па!-ята1те, 8о#
• договіp, як і всі додатки до нього (у тому числі і nіна договоpу), набуваc чинності s
моменту ñого підписання, а не «sаднім числом», якmо стоpони самі не виpішать дати своïñ
угоді sвоpотну силу;
• не дивлячись на sгадку пpо пеню в типовиx договоpаx, !акон України "#ро ти+асов&
заборон& ст-(ненн- з (роад-н України 'ені за несво1+асне внесенн- 'лати за
$итлово%ко&нальні 'осл&(и)тимчасово sабоpоняc наpаxовувати та стягувати ïï s
гpомадян (пpавда, nе не стосуcться платежів, котpі sдіñснюються відповідно до договоpу
пpо pестpуктуpиsаnію sабоpгованості);
• теpмін поsовноï давності sа Hивільним кодексом складаc 3 pоки, якmо інше не c виsначене
договоpом, тому Bи маcте повне пpаво відмовитися від можливиx пpопоsиnіñ виконавnя
послуг sаsначити у договоpі теpмін поsовноï давності більшиñ, ніж 3-и pоки;
• будь-яка sміна умов договоpу, у тому числі і таpи]ів на послуги, c діñсною і sаконною
тільки sа умови письмового внесення nіcï sміни до договоpу у вигляді додатковоï угоди,
sавіpеноï підписами обоx стоpін.
Oкpім того, у pаsі sникнення потpеби в отpиманні послуги Bи маcте пpаво pоsіpвати договіp у
поpядку, встановленому sаконом.
Коли Bи отpимаcте пpопоsиnію пpо укладання договоpу від комунальноï служби, sнаñте, mо Bи
маcте один місяnь для ñого вивчення та уsгодження. Кpім того, Bи самі можете sвеpнутися до
комунальників і вимагати від ниx укласти s Bами договіp.
×кmо sапpопонованиñ договіp Bас чимось не влаштовуc, Bи можете надіслати комунальніñ службі
своï доповнення і sміни до нього.
<априклад, (и !ожете ви!агати доповнити типови1 договір наступни!и пункта!и =як8о
такі у ньо!у відсутні>#
• пpо пеpіодичність і теpміни виконання pобіт, пpо кількісні і якісні покаsники, пpо
відxилення покаsників, пpо пpипустимі паpаметpи відxилення покаsників, а також пpо
pоsміpи sменшення платні у випадку відxилення від ниx;
• пpо конкpетниñ меxаніsм ]іксаnіï ненадання послуг або надання ïx не в повному обсяsі
тоmо, у тому числі і пpо теpмін пpибуття пpедставника виконавnя послуг sа викликом
споживача для складення та підписання акта-пpетенsіï споживача;
• пpо конкpетниñ меxаніsм пеpеpаxунку pоsміpу платні у pаsі ненадання послуг або надання
ïx не в повному обсяsі.
×кmо Bаші пpопоsиnіï відповідають чинному sаконодавству, то комунальна служба sобов`яsана ïx
підписати. Aле якmо виконавеnь житлово-комунальниx послуг не погоджуcться іs Bашими
обrpунтованими пpопоsиnіями, то договіp не може бути укладеним, і весь пpоnес починаcться
спочатку та тpиваc до остаточного sнаxодження pішення, яке б sадовольнило обидві стоpони.
×кmо чеpеs місяnь Bи не повеpнули виконавnю послуги підписаниñ Bами договіp або в межаx
nього теpміну невмотивовано відмовилися від підписання договоpу, то житлово-експлуатаnіñна чи
комунальна оpганіsаnія може подати на Bас поsов до суду «пpо пpимушення до укладення
¡оговоpу».
+ свою чергу, стаття 9"? @ивільного кодексу +кра,ни чітко визнача&, коли договір
вважа&ться укладени!#
«& !оговір - укладеним" як*о сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов
договору 1стотними умовами договору - умови про предмет договору" умови" *о визначені
законом як істотні а#о - нео#хідними для договорів даного виду" а також усі ті умови" *одо яких
за заявою хоча # одні-2 із сторін ма- #ути досягнуто згоди
' !оговір уклада-ться 0ляхом пропози$і2 одні-2 сторони укласти договір 3оферти/ і прийняття
пропози$і2 3ак$епту/ другою стороною».
Tаким чином, «житлово-комунальні» договоpи c двостоpонніми, оскільки sакон sобов`яsуc ïx
укладати як виконавnя житлово-комунальниx послуг, так і споживача nиx послуг, і він може бути
укладеним тільки письмово.
Tому існуc думка, mо беs договоpу споживач може або не платити sовсім, або платити частково. I
nя оплата пpосто оsначаc, mо він погодився s наданою послугою частково, у pоsміpі своcï оплати,
або не погодився.
)лід знати, 8о існу& 1 інAа правова аргу!ентація, згідно з якою, як8о договору !іж
виконавце! та споживаче! не!а&, то все одно оплачувати отри!ані або неотри!ані
житловоко!унальні послуги останні1 зобов-язани1, оскільки#
• поперAе, все одно послуги споживачем були отpимані, і споживач не sапеpечував пpоти
ïxнього надання;
• подруге, стосовно утpимання будинку та пpибудинковоï теpитоpіï - відповідно до !акон&
України "#ро 'риватиза.і0 дер$авно(о $итлово(о /онд&) - власники кваpтиp у
багатокваpтиpниx будинкаx sобов`яsані бpати участь у sагальниx витpатаx, пов`яsаниx s
утpиманням будинку та пpибудинковоï теpитоpіï, відповідно до ïxньоï частки в маñні
будинку.
:роте, у будьяко!у випадку, договір & необ'ідни! споживачеві для того, 8об знати та
контролювати обсяги і якість послуг, і відповідно регулювати ,'ню оплату. За велики!
ра'унко!, договір для споживача це основна гарантія дотри!ання 1ого прав та інтересів в
отри!анні житловоко!унальни' послуг.
Розділ 1.2. 3кільки і -к 'латити за ко&нальні 'осл&(и
1.$.1. %то і як затверджу& тарифи
Згідно зі статтею 14 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и) залежно від порядку
затвердження цін і тарифів розрізняють такі житловоко!унальні послуги, на котрі ціни і
тарифи#
1. sатвеpджуc спеnіально уповноважениñ оpган nентpальноï виконавчоï влади - s електpо- та
гаsопостачання - nе Hаnіональна комісія pегулювання енеpгоносіïв (HКPE);
2. sатвеpджують (для підпpиcмств комунальноï власності) або погоджують (для юpидичниx
осіб некомунальноï власності, у т.ч. для ЖFК та OCFF) оpгани місnевого самовpядування -
s тепло-, водопостачання, s утpимання будинків та вивоsу побутовиx відxодів;
3. виsначаються виключно sа договоpом (sа домовленістю стоpін) - напpиклад, послуги s
деpатиsаnіï та деsинсекnіï тоmо.
(ідповідно одиницею ви!ірювання послуги визнача&ться для споживачів#
• постачання води та гаsу - 1 кубічниñ метp;
• постачання тепловоï енеpгіï - 1 гігакалоpія (або 1 кв. метp опалювальноï плоmі);
• упpавління житлом та ñого утpимання - 1 квадpатниñ метp sагальноï плоmі;
• sабеsпечення електpоенеpгіcю - 1 кіловат на годину.
3озра'унок спожитого обсягу житловоко!унальни' послуг викону&ться#
• або sа покаsниками пpиладу обліку (кваpтиpного, sагальнобудинкового);
• або sа відсутності такиx - sа ноpмативами споживання. Hатомість, ноpмативи споживання,
sалежно від pіsновиду житлово-комунальниx послуг, виsначаc або спеnіально
уповноважениñ оpган nентpальноï виконавчоï влади, або оpган місnевого самовpядування.
+ платіжно!у доку!енті !ають бути передбачені графи для вказівки#
• поточниx та попеpедніx покаsників sасобів обліку споживання комунальниx послуг;
• pіsниnі nиx покаsників або sатвеpджениx ноpм;
• nіни/таpи]у на даниñ вид комунальниx послуг;
• суми, яку потpібно сплатити sа надану послугу.
V pаsі sміни ваpтості житлово-комунальниx послуг виконавеnь/виpобник не піsніше ніж sа 30 днів
повідомляc пpо nе споживача s вкаsівкою пpичин sміни ваpтості та наданням відповідниx
обrpунтувань іs посиланням на уsгодження s відповідними оpганами. Як зазначалося ви8е,
з!іна вартості тарифу повинна обов-язково бути відображеною в договоріB
Зупинимося на деякиx нюансаx оплати житлово-комунальниx послуг.
:ерAе. Xоча особовиñ pаxунок відкpиваcться на одну sаpеcстpовану у кваpтиpі особу, тобто на
повновладного власника (основного споживача), але оплачувати послуги повинні, sвісно, всі, xто
пpоживаc там. Tому, у pаsі подання судовиx поsовів на стягнення sабоpгованості sа житлово-
комунальні послуги, відповідачем виступаc не один «відповідальниñ кваpтиpонаñмач», але всі
мешканnі.
5руге. Hpи sміні повновладного власника (смеpть, купівля-пpодаж кваpтиpи тоmо) sміна
особового pаxунку відбуваcться sа умови надання sаяви від нового власника (зразок 1), а також
sаяв від усіx sаpеcстpованиx мешканnів пpо те, mо вони не sапеpечують пpоти пеpео]оpмлення
pаxунку на конкpетну особу.
Cрет&. Згідно s pіsними ноpмативними документами по видаx послуг, у випадку sміни кількості
осіб, mо пpоживають у помешканні, sміни ступеня благоустpою та іншиx чинників, mо впливають
на pоsміp ваpтості послуг, у !ісячни1 тер!ін s моменту nиx sмін споживач sобов`яsаниñ
повідомити виконавnя послуги s наданням відповідниx підтвеpджувальниx документів
(теxпаспоpту будинку, довідки пpо склад сім`ï тоmо). Hа підставі nиx даниx виконавеnь пpоводить
sміну pоsміpу наpаxувань.
.етверте. Hункт 6 статті 20 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и), а також pіsноманітні
пpавила надання житлово-комунальниx послуг населенню дають пpаво споживачеві не оплачувати
ваpтості житлово-комунальниx послуг sа пеpіод тимчасовоï відсутності споживача або членів ñого
сім`ï sа умови відповідного документального о]оpмлення.
Hа пpактиnі nе стосуcться тільки послуг іs водо- та гаsопостачання sа відсутності пpиладів обліку
(nе буде pоsглянуто у відповідниx pоsділаx).
Dрі! того, реко!енду&ться регулярно, наприклад, 1 раз на півроку, робити подібні звірення
нара'увань та платежів по всі' житловоко!унальни' послуга'. 5о того ж не забува1те
зберігати всі платіжні доку!енти за останні " роки.
1.$.$. Як реструктуризувати сві1 борг
×кmо Bи все ж таки виявилися боpжником sа житлово-комунальні послуги, то у такому pаsі Bи
повинні пам`ятати наступне.
:оперAе, буваc, mо комунальники пpосто наpаxовують Bам sаñве - чи то пpосто помилилися в
математиnі, чи то новиñ pоsміp таpи]у sастосували на місяnь pаніше теpміну надбання ним
чинності, чи то члена сім`ï, котpиñ вже «виписався», пpодовжують вважати споживачем своïx
послуг.
Tому напишіть sаяву на ім`я начальника тоï служби, іs пpед`явленими боpгами якоï Bи не sгідні,
та відпpавте ïï «відповідачеві» належним чином, пpи nьому sавітавши до абонентськоï служби
(зразки $, ").
:одруге, неsалежно від теpміну утвоpення sабоpгованості, стягнути у судовому поpядку s Bас
боpги можуть лише sа останні 3 pоки (nе теpмін поsовноï давності - sгідно sі статтею 257
Цивільно(о кодекс& України), якmо інше не виsначене договоpом іs житлово-комунальною
оpганіsаnіcю.
:отрет&, новиñ власник житла не несе жодноï відповідальності sа sобов`яsання (боpги)
попеpеднього власника, якmо nе, sвичаñно, не пеpедбачено у договоpі купівлі-пpодажу.
Bідповідно до !акон& України "#ро рестр&кт&риза.і0 забор(ованості з квартирної 'лати,
'лати за $итлово%ко&нальні 'осл&(и, с'о$иті (аз та електроенер(і0), у Bас c пpаво
pестpуктуpиsувати своï боpги sа житлово-комунальні послуги станом на 1 липня 2004 pоку і,
відповідно до дpугого sа nіcю темою !акон& України "#ро рестр&кт&риза.і0 забор(ованості за
надані 'осл&(и з &трианн- б&динків і с'ор&д та 'риб&динкови* територій і ко&нальні
'осл&(и, що &творилас- стано на 1 (р&дн- 2445 рок&), -станом на 1 гpудня 2006 pоку.
#останова Кабінет& 6іністрів України від 27.45.2448 р. 9 :75 деталіsуc положення nиx
sаконів.
;ерін &творенн- забор(ованості
uасто між споживачами та виконавnями послуг виникають pоsбіжності s пpиводу того, чи
pестpуктуpиsувати всю sабоpгованість sа всі pоки ïï нагpомадження чи тільки sа останні 3 pоки,
тобто в теpмінаx поsовноï давності, виsначеноï Hивільним кодексом Vкpаïни.
:оперAе. Oскільки договіpні відносини - nе не суд, тому всі пpавові підстави у вимоги
кpедитоpів-комунальників sаплатити боpги sа всі pоки, sвичаñно, c.
:одруге. Hіxто не може пpимусити Bас підписати договіp пpо погашення sабоpгованості більше,
ніж sа 3-и pоки - Bи можете nе spобити тільки добpовільно. V pаsі Bашоï відмови від виsнання
усіx боpгів комунальники, sвеpнувшись до суду s поsовом, sможуть пpимусити Bас sаплатити
sабоpгованість лише sа останні 3 pоки.
:отрет&. Hідписання договоpу пpо pестpуктуpиsаnію легаліsуc sабоpгованість понад 3-x pоків,
mо висить у повітpі, і, у pаsі непогашення боpгів sа nим договоpом, виконавеnь послуг чеpеs суд
стягне s Bас усі Bаші боpги, mо будь-коли утвоpювалися.
Cаки! чино!, поза судо!, за договоро! реструктуризаці,, (и зобов-язані будете сплатити
сво, борги незалежно від року ,'нього виникнення, в судово!у ж порядку - лиAе за останні "
роки.
¡о pечі, беs договоpу пpо pестpуктуpиsаnію у pаsі sабоpгованості не надаcться субсидія. Tаким
чином, гpомадяни, mо мають боpги s оплати житлово-комунальниx послуг sа пеpіод більшиñ, ніж
тpи pоки, постають пеpед вибоpом: або отpимувати субсидію, але підписавши угоду і виsнавши
своï боpги, mо c «стаpшими», ніж 3-и pоки, або ïï не отpимувати.
<бс-( 'о(а=енн-
Bідповідно до sакону пpо pестpуктуpиsаnію, «загальна сума поточних платежів та платежів по
пога0енню реструктуризовано2 за#оргованості не повинна переви*увати '4 відсотків доходів"
*о визначаються при нарахуванні су#сидій для пра$юючих громадян" і '( відсотків - для
пенсіонерів та ін0их осі#" які отримують #удь-які види со$іально2 допомоги»
Tаким чином, якmо Bи, напpиклад, отpимуcте субсидію і оплачуcте житлово-комунальні послуги
у pоsміpі 20 ° від свого доxоду, то на погашення Bашиx боpгів sалишаcться лише 5 ° від доxоду,
пpичому для pоspаxунку s усіма житлово-комунальними кpедитоpами. Tобто пpи малому
о]іnіñному доxоді боpжник може сплачувати свою велику sабоpгованість декілька десятків pоків,
а не тільки 60 місяnів, як виsначено sаконом. Tим паче, якmо доxоду гpомадянина, котpиñ уклав
договіp пpо погашення pестpуктуpиsованоï sабоpгованості, не вистачаc для повного погашення
боpгу, тоді теpмін діï nього договоpу пpодовжуcться до повного погашення боpгу.
#ен-
Hотpібно пам`ятати, особливо пpи підписанні договоpу пpо надання послуг, mо, не дивлячись на
sгадку пpо пеню sа невчасну оплату житлово-комунальниx послуг у Законі Vкpаïни «Hpо
житлово-комунальні послуги» та в іншиx sаконодавчиx актаx, іншиñ документ - !акон України
"#ро ти+асов& заборон& ст-(ненн- з (роад-н України 'ені за несво1+асне внесенн- 'лати
за $итлово%ко&нальні 'осл&(и) - s 1 жовтня 1996 pоку тимчасово sабоpоняc наpаxовувати і
стягати s гpомадян nю пеню. Bідповідно всі положення договоpів іs комунальниками, які
пpипускають покаpання споживача штpа]ними санкnіями sа невчасно сплачені послуги, -
неsаконні та підлягають виключенню s договоpу. Hpоте у договоpа пpо pестpуктуpиsаnію c своï
особливості, mо пеpедбачають наpаxування пені.
:оперAе, виxодячи s викладеного виmе, пеня не може наpаxовуватися на боpги, mо утвоpилися
до 1 гpудня 2006 pоку, а тільки на несвоcчасно сплачені поточні платежі s погашення боpгів sа
договоpом.
:одруге, пеня на житлово-комунальні послуги діc не автоматично, а тільки в pаsі підписання
мешканnем договоpу пpо pестpуктуpиsаnію, у якому виsначено pоsміp оплати послуг.
:отрет&, пеню можна стягнути, якmо пеpед гpомадянином немаc sабоpгованості sі сплати ñому
sаpобітноï плати, пенсіï, стипендіï та іншого.
:очетверте, pоsміp пені виsначено у Tиповому договоpі пpо pестpуктуpиsаnію sабоpгованості sа
житлово-комунальні послуги, sатвеpдженому у виmеsгаданіñ постанові Кабміну, і складаc 0,01 °
від пpостpоченого платежу sа кожен день пpостpочення, але не більше, ніж 100 ° від sагальноï
суми боpгу.
>о(овір
×к пpавило, s ініnіативою пpо pоsстpочку (pестpуктуpиsаnію) Bашоï sабоpгованості виступають
самі виконавnі житлово-комунальниx послуг - особливо під час Bашого sвеpнення до ниx sа
довідками для отpимання субсидіñ. Hpоте, якmо Bи sгідні sі своïм боpгом, то можете пеpшим
sвеpнутися до ниx sа підписанням договоpу.
Eоб підписати договір про реструктуризацію, (а! треба звернутися до виконавця
відповідно, послуги, надавAи#
• sаяву пpо pестpуктуpиsаnію;
• довідку пpо склад сім`ï;
• довідку пpо доxоди всіx повнолітніx членів сім`ï, sаpеcстpованиx у даному житловому
пpиміmенні; для членів сім`ï пpаnеsдатного віку, котpі не пpаnюють, надаються документи
пpо пpичину тимчасовоï неsаñнятості.
V свою чеpгу, виконавеnь послуги на підставі Bашого доxоду виsначить pоsміp mомісячниx
платежів і sагальниñ гpа]ік погашення sабоpгованості.
Bи також можете spобити таке обчислення.
:оперAе, виsначте пpипустиму місячну суму житлово-комунальниx платежів у pоsміpі 20° або
25° від свого місячного доxоду (X).
:одруге, виsначте суму усіx поточниx mомісячниx житлово-комунальниx платежів (V).
:отрет&, виsначте пpипустиму місячну суму платежів sа договоpом пpо pестpуктуpиsаnію (Z),
від X віднявши V.
:очетверте, виsначте теpмін pестpуктуpиsаnіï боpгу, pоsділивши sагальну суму боpгу sа
житлово-комунальні послуги на пpипустиму місячну суму платежів sа договоpом пpо
pестpуктуpиsаnію (див. пpиклад 1).
:риклад 1
1. Cукупниñ mомісячниñ доxід сім`ï складаc 1 200 гpивень. Hpипустима місячна
сума платежів sа житлово-комунальні послуги складаc 1 200 гpн. x 25°÷300 гpн.
2. Hоточні платежі sа послуги складають 270 гpн. (іs виpаxуванням субсидіñ).
3. Hpипустимиñ місячниñ платіж sа договоpом pестpуктуpиsаnіï: 300 гpн. - 270 гpн.
÷ 30 гpн.
4. Забоpгованість sа послуги складаc 1 000 гpн.
5. Tаким чином, теpмін ïï погашення sа договоpом складе 1 000 гpн./30 гpн. ÷ 34
місяnі.
×кmо Bи не поpоsуміcтеся s комунальниками, то виpішити супеpечку між вами повинна
спеnіальна комісія s pестpуктуpиsаnіï «житлово-комунальноï» sабоpгованості, яку ствоpено пpи
кожному виконкомі pаñонноï pади і котpа постіñно діc.
Hісля того, як всі nи]pи - pоsміp sабоpгованості, mомісячниx платежів, пені та іншого - будуть
виsначені, Bи підписуcте договіp пpо pестpуктуpиsаnію sабоpгованості.
1.$.". Як офор!ити субсидію
Cубсидія - nе nільова і беsповоpотна адpесна допомога деpжави малоsабеsпеченим сім`ям, яка
виплачуcться sа особистим sвеpненням повновладного власника або наñмача житла.
Hpаво на субсидію виsначаcться матеpіальним станом сім`ï і pоsповсюджуcться на гpомадян, котpі
пpоживають у будинкаx будь-якоï ]оpми власності - пpиватниx і багатокваpтиpниx,
коопеpативниx і комунальниx, пpиватиsованиx чи непpиватиsованиx кваpтиpаx, а також у
гуpтожиткаx.
Житлову субсидію pоspаxовано для оплати всіx видів житлово-комунальниx послуг, а також
енеpгоносіïв - spідженого гаsу, твеpдого та pідкого пічного побутового палива (пpопану, вугілля
тоmо, як пpавило, у пpиватному сектоpі).
(супереч багаторічни! чутка!, субсиді, не потрібно повертати і не треба віддавати за не,
сво& житло - ані са!о!у субсидеру, ані 1ого на8адка!, тобто втратити власне або на1!ане
житло внаслідок отри!ання субсиді, не!ожливо.
(иплата субсиді1 зді1сню&ться у дво' фор!а'#
1. беsготівковою - гpошові кошти не виплачуються на pуки особі, котpіñ ïï пpиsначено, а
беsпосеpедньо пеpеpаxовуються на pоspаxункові pаxунки виконавnів житлово-комунальниx
послуг;
2. готівковою - гpоші виплачуються беsпосеpедньо одеpжувачу субсидіï для пpидбання
енеpгоносіïв (як пpавило, у «пpиватному» сектоpі).
<б+исліть сво0 с&бсиді0
Hpаво на субсидію маc кожна сім`я, якmо сума ïï житлово-комунальниx платежів, наpаxованиx у
межаx санітаpноï ноpми, пеpевиmуc 15° або 20° від сукупного доxоду всіx членів сім`ï, mо
пpоживають у помешканні.
(и !ожете обчислити роз!ір сво&, субсиді, таки! чино!.
:оперAе, виsначте обсяг своïx платежів sа житлово-комунальні послуги у межаx ноpми
sабеsпечення житлом та встановлениx ноpмативів коpистування (]актичного споживання)
комунальними послугами (X) (див. пpиклади 2, 3).
Cубсидія наpаxовуcться, виxодячи s кількості sаpеcстpованиx у житловому пpиміmенні
мешканnів, і виsначаcться окpемо s кожного виду житлово-комунальниx послуг.
Cубсидія наpаxовуcться не на весь обсяг отpиманиx послуг, а на ïxню частку у pоsміpі Bашоï
ноpми sабеsпечення житлом і встановлениx ноpмативів коpистування комунальними послугами.
×кmо обчислення послуг відбуваcться sа покаsниками пpиладів обліку, то субсидія наpаxовуcться:
• при первинно!у зверненні, виxодячи sі встановлениx ноpм споживання;
• на нови1 тер!ін, виxодячи s ]актичного споживання послуг, але не більше встановлениx
ноpм споживання.
V тому випадку, якmо після sакінчення теpміну отpимання субсидіï ]актичниñ обсяг послуг
виявився більшим sа pоspаxунковиñ, то відділи субсидіñ pоблять пеpеpаxунок субсидіï по
]актичному споживанню послуги, але також не більше sа ноpму споживання.
×кmо Bи пеpевиmили ноpмативи споживання - sа покаsниками лічильників або пpоживаючи на
більшіñ плоmі, - тоді sобов`яsані «sаñві» квадpати і куби оплачувати по 100°-ñ ставnі.
:риклад $
<ор!ативна пло8а & більAою за фактичну пло8у по!еAкання.
1. V 3-кімнатніñ кваpтиpі плоmею 72 кв.м пpоживаc 4 людини.
2. Hоpмативна плоmа коpистування житлоплоmею для послуг по утpиманню житла
складаc: 21 кв.м x 4 людини ¹ 10,5 кв.м на сім`ю ÷ 94,5 кв.м.
3. V такому pаsі субсидія пpиsначатиметься на ]актичну плоmу - 72 кв.м.
:риклад "
<ор!ативна пло8а & !енAою за фактичну пло8у по!еAкання.
1. V 3-кімнатніñ кваpтиpі плоmею 72 кв.м пpоживаc 2 людини.
2. Hоpмативна плоmа коpистування житлоплоmею для послуг по утpиманню житла
складаc: 21 кв.м x 2 людини ¹ 10,5 кв.м на сім`ю ÷ 52,5 кв.м.
3. V такому pаsі субсидія пpиsначатиметься на ноpмативну плоmу - 52,5 кв.м, а інші
19,5 кв.м споживачі оплачуватимуть sа повною ваpтістю.
:одруге, виsначте наpаxованиñ сукупниñ доxід своcï сім`ï (осіб, mо пpоживають pаsом іs Bами)
sа останні 6 календаpниx місяnів, mо пеpедують місяnю sвеpнення sа субсидіcю.
¡ля пpидбання spідженого гаsу, твеpдого та pідкого пічного побутового палива в pоspаxунок
беpеться pічниñ доxід sа попеpедніñ календаpниñ pік.
1. Oбчислення сукупного доxоду для пpиsначення субсидіï sдіñснюcться відповідно до Методики
обчислення сукупного доxоду сім`ï для всіx видів соnіальноï допомоги, sатвеpдженоï спільним
накаsом Мінпpаnі, Мін]іну, Мінекономіки, ¡еpжкомсім`ïмолоді, ¡еpжкомстату від 15.11.2001 p.
N 486/202/524/455/3370.
Кpім того, sгідно іs Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни ">е-кі 'итанн- визна+енн-
с&к&'но(о до*од& сі?ї дл- окреи* видів со.іальної до'оо(и) від 20.12.2008 p. N 1084,
сукупниñ доxід сімеñ гpомадян, які були sвільнені sа погодженням стоpін або sа скоpоченням і c
sаpеcстpованими як беspобітні в nентpі sаñнятості, для пpиsначення субсидіñ на оплату послуг
ЖКГ обчислюcться не sа 6 місяnів, а sа 3 попеpедніx місяnі. V такому випадку в сукупниñ доxід
сім`ï sамість sаpобітноï плати sа попеpедні місяnі включаcться pоsміp пpиsначеноï допомоги s
беspобіття у місяnі sвеpнення.
:ри цьо!у вра'у1те деякі нюанси#
• у сукупниñ доxід включаються sаpобітна плата, стипендіï, пенсіï, гpошові допомоги,
доxоди від підпpиcмниnькоï діяльності, отpимані аліменти тоmо;
• якmо у мешканnя, котpиñ маc пpаво на отpимання субсидіï, був відсутнім доxід sа будь-
якиñ s місяnів виsначення сукупного доxоду або ж якmо він був меншим sа
неоподатковуваниñ мінімум - у pоspаxунок беpеться pоsміp неоподатковуваного мінімуму
(17 гpн.);
• пpи виsначенні сукупного доxоду пpиñмаються ]актичні, а не наpаxовані, pоsміpи
соnіальниx виплат та стипендіñ;
• у сукупниñ доxід не включаються аліменти, mо виплачуються, допомога на поxовання
помеpлиx, частина одноpаsовоï гpошовоï допомоги пpи наpодженні дитини тоmо.
Fудьте дуже точними у виsначенні pоsміpу свого доxоду, оскільки у pаsі надання sанижениx даниx
Bи будете вимушені повеpнути наpаxовані Bам понад ноpму гpоші до бюджету.
Oбчисліть сеpедньомісячниñ сукупниñ доxід, pоsділивши доxід sа півpоку на 6.
:отрет&, виsначте, на яку частку оплати послуг Bи пpетендуcте - 15 або 20 відсотків - і обчисліть
nю обов`яsкову частину свого платежу (V).
<а оплату 16 F !ожуть розра'овувати#
• поперAе, сім`ï, які складаються тільки s непpаnеsдатниx гpомадян (пенсіонеpи, інваліди,
неповнолітні), неsалежно від pоsміpу отpимуваноï ними гpошовоï допомоги, пенсіñ тоmо;
• подруге, сім`ï, які складаються як s непpаnеsдатниx (діти, інваліди I-ï або II-ï гpупи), так і
пpаnеsдатниx гpомадян, якmо pоsміp ïxнього доxоду на одну людину не пеpевиmуc 50°
пpожиткового мінімуму (він виsначаcться mоpічним sаконом пpо деpжавниñ бюджет).
3еAта всі' категорі1 сі!е1 !оже претендувати на оплату $2F вартості послуг.
Fільше того, sа кожні 10° економіï ваpтості ]актично викоpистаниx послуг (sа покаsниками
лічильників відносно встановлениx ноpмативів) у минулому сеsоні - у наступному сеsоні частина
обов`яsкового платежу споживача sнижуcться на 2° (напpиклад, s 20° до 18°), але не більше,
ніж на 10°.
:очетверте, віднявши від величини X величину V і отpимавши поsитивну величину Z, Bи
spоsуміcте - чи можете Bи пpетендувати на субсидію і якиñ ïï pоsміp. ×кmо ж у Bас виñде нуль або
негативна величина, то субсидію отpимувати Bи не можете, оскільки, sгідно іs sаконодавством,
Bаші доxоди доsволяють обіñтися беs деpжавниx житлово-комунальниx дотаnіñ.
7бчисли!о субсидію на конкретно!у прикладі.
:риклад 4
1. Загальниñ pоsміp поточноï платні sа житлово-комунальні послуги в сім`ï Iваненко
складаc 420 гpн., а в межаx ноpм споживання (санітаpниx ноpм) - 390 гpн.
2. Cукупниñ доxід сім`ï sа попеpедні півpоку складаc 7 200 гpн., а сеpедньомісячниñ
відповідно - 1 200 гpн.
3. Oбов`яsковиñ відсоток платежів sа житлово-комунальні послуги для сім`ï складаc
1 200 x 20° ÷ 240 гpн.
4. Bомісячна субсидія складаc 390 гpн. - 240 гpн. ÷ 150 гpн.
5. Tаким чином, сім`я Iваненко платитиме sа житлово-комунальні послуги не 420
гpн., а 420 гpн. - 150 гpн. ÷ 270 гpн.
Hісля nього sагального обчислення виsначаcться окpемо по кожному виду житлово-комунальниx
послуг pоsміp витpат на ïxню оплату (у межаx ноpм споживання) і, відповідно, pоsміp субсидіï.
Хто не о$е отриати с&бсиді0
Cубсидію не можуть отpимати сім`ï, у складі якиx пpоживають гpомадяни пpаnеsдатного віку,
котpі пpотягом 3-x місяnів пеpед sвеpненням sа субсидіcю не пpаnювали, котpі не вчаться на
денніñ ]оpмі навчання у виmиx або у пpо]есіñно-теxнічниx навчальниx sакладаx, і котpі до того
ж не пеpебувають на обліку в nентpі sаñнятості.
(иняток у ці1 категорі, становлять гро!адяни, які#
• sнаxодяться у декpетніñ відпустnі по догляду sа дітьми після досягнення ними 3-pічного
віку, або ж 6- pічного віку - sа наявності висновку HКК пpо додатковиñ догляд;
• доглядають 3-x та більше дітеñ віком до 16 pоків;
• sдіñснюють догляд sа інвалідами 1-оï гpупи або дітьми-інвалідами віком до 18 pоків, або
інвалідами 1-2-оï гpупи внаслідок псиxічного pоsладу, або sа особами, mо досягли 80-
pічного віку;
• надають соnіальні послуги.
)убсидія не признача&ться також, як8о#
• будь-xто іs sаpеcстpованиx на житловіñ плоmі осіб sдаc кваpтиpу (будинок) sа договоpом
наñму;
• будь-xто s мешканnів маc у своcму володінні або володінні блиsькиx (чоловіка, дpужини,
неповнолітніx дітеñ) у сукупності більше, ніж одне житлове пpиміmення (будинок),
sагальна плоmа якиx у сумі пеpевиmуc ноpму володіння або коpистування житлом, або ж
більше, ніж один, автомобіль чи іншиñ тpанспоpтниñ sасіб - пpи nьому наявність або
відсутність житла і тpанспоpту деклаpуcться під час подання sаяви пpо пpиsначення
субсидіï;
• будь-якиñ sаpеcстpованиñ мешканеnь, на якого о]оpмлено субсидію, пpотягом pоку пеpед
sвеpненням sа субсидіcю купив sемельну ділянку, кваpтиpу (будинок), автомобіль,
тpанспоpтниñ sасіб, будівельні матеpіали та інші товаpи довгостpокового sастосування, або
сплатив послуги s навчання, будівниnтва, pемонту кваpтиpи (будинку), автомобіля,
тpанспоpтного sасобу, теле]онного (у т.ч. мобільного) sв`яsку на суму, яка на момент
sвеpнення пеpевиmуc у 10 pаsів pоsміp пpожиткового мінімуму для пеpеpаxованиx осіб (nя
вимога не стосуcться тільки оплати житлово-комунальниx послуг у межаx ноpм
споживання та необxідниx медичниx послуг);
• під час вибіpкового обстеження матеpіально-побутовиx умов сім`ï деpжавниñ соnіальниñ
інспектоp виявить, mо xтось іs sаpеcстpованиx у кваpтиpі осіб маc додаткові джеpела
доxоду, які не sаsначено в деклаpаnіï пpо доxоди і маñно, напpиклад, sдаc у наñм житло,
пpаnюc беs о]оpмлення тpудовиx відносин, отpимуc доxід від утpимання xудоби, птаxів,
від викоpистання сільгосптеxніки, машини, мікpоавтобуса тоmо;
• у житловому пpиміmенні sаpеcстpовані тільки неповнолітні діти, котpі мають батьків.
Iстотною умовою пpиsначення субсидіï для потенnіñного субсидеpа, котpиñ маc боpги sа
житлокомпослуги, c підписання ним договоpу пpо pестpуктуpиsаnію боpгів іs відповідним
виконавnем послуг станом на 01.12.2006 p., а також повна відсутність боpгів після nіcï дати.
@к о/орити с&бсиді0
Gтап 1. Звеpніться до свого pаñонного відділу субсидіñ для отpимання попеpедніx консультаnіñ.
Gтап $. Збеpіть документи
5ля офор!лення субсиді, (а! будуть необ'ідні, як правило, такі доку!енти#
• sаява - о]оpмлюcться у відділі субсидіñ;
• деклаpаnіï пpо доxоди і маñно кожного члена Bашоï сім`ï, якиñ пpаnюc або вчиться -
о]оpмлюcться у відділі субсидіñ;
• довідка пpо доxоди всіx пpаnеsдатниx членів сім`ï - беpеться sа місnем пpаnі або навчання
sа останні 6 місяnів;
• довідка пpо склад сім`ï і pоsміp комунальниx послуг, якими коpистуcться сім`я (повинні
о]оpмлятися пpаnівниками відділів субсидіñ на підставі даниx, поданиx sаявником).
Tобто sавдання потенnіñного субсидеpа пpиñти до відділу субсидіñ s паспоpтом та довідками пpо
доxоди. Hpо доxоди пенсіонеpів, беspобітниx та ін. відділи субсидіñ отpимують ін]оpмаnію
самостіñно.
Iн]оpмаnію пpо склад сім`ï та пpо наpаxування sа житлово-комунальні послуги оpгани субсидіñ
повинні отpимувати теж самостіñно в житлово-комунальниx службаx - sа допомогою
електpонного обміну ін]оpмаnіcю.
Tому, напpиклад, у ¡ніпpопетpовську в pаñонниx відділаx соnsабеsу відкpито cдині вікна, в якиx
потенnіñниñ субсидеp отpимуc одну довідку на житлово-комунальні послуги. Hpоте, mоб
уникнути непоpоsумінь, бажано пpи о]оpмленні субсидіï мати s собою абонентські книжки s
оплати та договоpи пpо надання житлово-комунальниx послуг.
Gтап $H. ×кmо s будь-якиx ]оpмальниx пpичин у Bас немаc пpава на субсидію, але пpи nьому
існують своï «виняткові» обставини, sвеpніться до місnевоï комісіï s пpиsначення субсидіñ, котpі
ствоpено пpи оpганаx влади, - sа ïï pішенням після обстеження матеpіально-побутовиx умов
пpоживання і після складення відповідного акта Bам можуть пpиsначити nеñ вид соnіальноï
допомоги.
Gтап ". Hадаñте sібpані документи до відділу субсидіñ, де і sаповніть деклаpаnію пpо доxоди sа
останні півpоку та пpо маñновиñ стан, а також напишіть sаяву.
Gтап 4. Pішення пpо пpиsначення субсидіï пpиñмаcться відділом субсидіñ пpотягом 10-ти днів.
Cубсидія пpиsначаcться s місяnя sвеpнення гpомадянина, але може почати діяти і «sаднім
числом»:
• як виняток, s початку опалювального сеsону, якmо sаява надіñшла пpотягом 2-x місяnів від
ñого початку;
• у pаsі підвиmення nін і таpи]ів на житлово-комунальні послуги - s моменту підвиmення
pоsміpу платежів, якmо sаява надіñшла пpотягом 3-x місяnів від ñого початку;
• у pаsі невчасного sвеpнення s поважноï пpичини (відpядження, xвоpоба, смеpть блиsькиx
тоmо) sа умови надання документів, які б nе підтвеpджували, - s місяnя виникнення пpава
на субсидію, якmо sаява надіñшла пpотягом 3-x місяnів від ñого початку.
Xоча існуc кілька ваpіантів теpмінів пpиsначення субсидіï, але як пpавило, для більшості
субсидеpів вона пpиsначаcться на опалювальниñ (7 місяnів) та міжопалювальниñ (5 місяnів)
сеsони. ×кmо в сім`ï пpоживають тільки пенсіонеpи, mо не пpаnюють, та інші непpаnеsдатні
гpомадяни, то sа ïxнім бажанням субсидія пpиsначаcться на pік s моменту sвеpнення. ¡ля
пpидбання spідженого гаsу і вугілля субсидія пpиsначаcться на календаpниñ pік.
Hісля sакінчення теpміну отpимання субсидіï Bи повинні підтвеpдити своï пpава на неï шляxом
подання довідок пpо доxоди і sаяви пpо відсутність sмін у складі сім`ï та в xаpактеpистиnі житла, а
для пенсіонеpів достатньо лише одніcï sаяви.
×кmо Bаш доxід sбільшився або сталися sміни у складі Bашоï сім`ï (у кількості sаpеcстpованиx в
житловому пpиміmенні), Bи sобов`яsані повідомити відділ субсидіñ, на підставі чого буде
пpоведено пеpеpаxунок. Кpім того, пеpеpаxунок автоматично, у межаx теpміну діï субсидіï,
пpоводиться пpи sміні nін і таpи]ів на послуги.
:раво на субсидію !оже зникнути, як8о#
• субсидеp не сплачуc своcï частини платежів беs поважниx пpичин, якими вважаються
sатpимки s виплатою sаpплати, пенсіï тоmо, mо повинне мати документальне
підтвеpдження;
• субсидеp пpиxовав або свідомо подав недостовіpні дані пpо доxоди і маñновиñ стан, mо
вплинуло на sбільшення pоsміpу субсидіï - пpоте після відшкодування неsаконно
наpаxованоï субсидіï у гpомадянина одpаsу ж s`являcться пpаво на о]оpмлення sаконноï
субсидіï;
• у pаsі пеpеïsду сім`ï до іншоï місnевості або у випадку смеpті самотнього гpомадянина;
• sа особистою sаявою гpомадянина.
1.$.4. %то !а& право на пільги
Hpаво гpомадян на пільги s оплати житлово-комунальниx послуг, втім, як і на інші види пільг,
встановлюc nілиñ pяд укpаïнськиx sаконів, а також іншиx sаконодавчиx документів. ×к пpавило,
пільги дають пpаво на sменшення оплати sа послуги у pоsміpі 25°, 50°, 75° або 100°, а деpжава
компенсуc підпpиcмствам, mо надають житлово-комунальні послуги, pіsниnю між повною і
пільговою ваpтістю послуг.
Hільги пошиpюються не тільки на самого пільговика, але ñ на членів ñого сім`ï, до якиx sаsвичаñ
відносяться:
• дpужина (чоловік), ïxні неповнолітні діти (до 18 pоків);
• неодpужені повнолітні діти, якиx виsнано інвалідами s дитинства I та II гpупи або
інвалідами I гpупи;
• особа, mо пpоживаc pаsом s інвалідом віñни I гpупи та доглядаc ñого sа умови, mо інвалід
віñни не sнаxодиться у шлюбі;
• непpаnеsдатні батьки;
• особа, mо sнаxодиться під опікою або під опікою гpомадянина, якиñ маc пpаво на пільги, і
пpоживаc pаsом іs ним.
×к пpавило, отpимання пільг для деякиx категоpіñ пільговиків mоpічно обмежуcться або чеpговим
sаконом «Hpо деpжавниñ бюджет», або ноpмативними документами Кабінету Міністpів Vкpаïни.
Bсі пільги надаються у межаx ноpм, встановлениx sаконодавством - !аконо України "#ро
стат&с ветеранів війни, (арантії ї* со.іально(о за*ист&) та #останово0 Кабінет& 6іністрів
України "#ро встановленн- нор корист&ванн- $итлово%ко&нальнии 'осл&(аи
(роад-наи, -кі а0ть 'іль(и щодо ї* о'лати) від 1.4A.1::5 р. 9 A7:.
За наявності пpиладу обліку (води, тепла, гаsу, електpоенеpгіï) обсяг спожитиx послуг у pівниx
часткаx ділиться на всіx споживачів, котpі пpоживають у житловому пpиміmенні (будинку), і
пільга наpаxовуcться на долю пільговика та членів ñого сім`ï. Cпоживачі, mо не належать до
членів сім`ï пільговика, оплачують 100° спожитиx ними послуг.
×кmо пільговик пеpевиmив, sа покаsниками лічильника, ноpму споживання послуги для пільги,
тоді «надлишок» він sобов`яsаниñ оплачувати sа повною ставкою. I навпаки, якmо спожитиñ обсяг
послуг виявився меншим sа ноpму, тоді пільга наpаxовуcться лише на обсяг ]актично спожитиx
послуг.
A у pаsі оплати утpимання будинку та опалення (sа ноpмативами) пільга пошиpюcться на
максимально можливиñ pоsміp ноpми, mо діc, - 21 кв. метp на кожну людину і 10,5 кв. метpа
sагальноï плоmі на сім`ю (для опалення - опалюваноï плоmі).
Cаки! чино!, під час обчислення сво,' пільг потрібно вра'овувати#
• ïxніñ pоsміp (у пpоnентному відношенні);
• склад Bашоï сім`ï - тиx, на кого пошиpюcться пільга;
• об`cм «пільговиx» послуг.
:риклад 6
1. Cім`я Iваненко у складі 4-x чоловік пpоживаc в кваpтиpі, опалювана плоmа якоï
складаc 72 кв. метpа.
2. Hільгою в 50° по оплаті житлово-комунальниx послуг володіc ветеpан віñни.
Pаsом іs ним пpоживають ñого дpужина, повнолітніñ син і дpужина сина.
Bідповідно, до членів сім`ï пільговика належить дpужина, на яку також
пошиpюcться пільга.
3. Hлоmа, на яку обчислюcться пільга, складаc:
21 кв. метp x 2 пільговики ¹ 10,5 кв. метpа (на сім`ю) ÷ 52,5 кв. метpа.
4. Hовна плата sа послуги s теплопостачання складаc:
4,28 гpн. x 72 кв. метpа ÷ 308,16 гpн.
5. Hовна плата sа послуги s теплопостачання «пільговоï» плоmі і одночасно pоsміp
пільги складаc:
4,28 гpн. x 52,5 кв. метpа ÷ 224,70 гpн. x 50° ÷ 112,35 гpн.
6. Tаким чином, плата sа теплопостачання кваpтиpи даноï сім`ï складе:
308,16 гpн. - 112,35 гpн. ÷ 195,81 гpн.
Hільги встановлюються не s моменту ïxнього виникнення, а s моменту sвеpнення споживача до
конкpетноï оpганіsаnіï, mо надаc житлово-комунальні послуги.
Cо!у, як8о (и - пільговик, (и !а&те надати виконавцеві послуг#
• документи, mо підтвеpджують Bаше пpаво на пільги (оpигінал та копію, sавіpену
печаткою);
• паспоpт та ñого копію;
• довідку пpо іденти]ікаnіñниñ код і ñого копію;
• довідку s ЖEКу (не «стаpішу» ніж 2-а тижні s моменту видачі) пpо склад сім`ï s датою
наpодження дітеñ;
• документи, mо підтвеpджують пpаво на пільгу членів Bашоï сім`ï, і ïxні копіï (свідоnтво
пpо наpодження дітеñ, довідка пpо інвалідність, пенсіñне посвідчення непpаnеsдатниx
батьків тоmо).
Можливою c вимога mе ñ іншиx «папеpів», оскільки у кожніñ установі існуc свіñ пеpелік
необxідниx документів.
Розділ 1. 8. @к 'равильно с'ілк&ватис- з виконав.е 'осл&(
V споживача житлово-комунальниx послуг c sначниñ аpсенал можливостеñ для pеаліsаnіï своïx
пpав та інтеpесів.
:оперAе, nе пpаво споживача на складення актів-пpетенsіñ стосовно якості послуг; на підставі
nиx актів виконавеnь sобов`яsаниñ sдіñснити пеpеpаxунок sа ненадані або надані не в повному
обсяsі послуги.
:одруге, nе пpаво споживача sвеpтатись s ін]оpмаnіñним sапитом і отpимувати всю ін]оpмаnію,
яка стосуcться житлово-комунальниx послуг. Fільше того, sа необrpунтоване ненадання
ін]оpмаnіï чиновниками sаконодавством пеpедбачено кpимінальну відповідальність.
:отрет&, nе пpаво sвеpтатися, або точніше, скаpжитися у pіsні інстанnіï - від тоï mо стоïть виmе
над виконавnем послуги, до Hpеsидента. За умови pоsумного викоpистання скаpг, вони дають своï
pеsультати.
:очетверте, nе пpаво відновлювати спpаведливість в «останніñ» інстанnіï - sвеpтатися s
поsовами та скаpгами до судовиx оpганів.
1.".1. Як скласти актпретензію
Bідповідно до статті 18 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и),у pаsі поpушення
виконавnем умов договоpу споживач маc пpаво викликати ñого пpедставника для складення та
підписання акта-пpетенsіï споживача, в якому sаsначаються стpоки, види і покаsники поpушень.
Hpедставник виконавnя sобов`яsаниñ пpиñти на виклик споживача не піsніше стpоку, виsначеного
договоpом, sаsвичаñ він складаc 2 pобочиx дня. ×кmо пpедставник виконавnя пpоігноpуc таке
«sапpошення», тоді Bи можете самостіñно скласти акт-пpетенsію, підписавши ñого у кількості не
менше, ніж два споживачі.
Hа підставі даниx акта Bи складаcте sаяву пpо усунення недоліків у наданні послуги, пpо
пеpеpаxунок або відшкодування sаподіяного sбитку і надсилаcте свіñ лист pаsом іs актом (або ñого
копіcю) до відповідноï установи.
Pеsультатом pоsгляду акта маc бути, як пpавило, пеpеpаxунок суми платежів s дати ñого
складення. ×кmо виконавеnь послуги не sадовольнить Bашиx вимог, то s актами Bи вигpаcте будь-
якиñ суд.
Bажливість викоpистання споживачем такого могутнього інстpументу, як акт-пpетенsія, важко
пеpеоnінити - багато споживачів вимушені були сплачувати, у тому числі і в судовому поpядку,
величеsні суми sа неотpимані послуги лише чеpеs те, mо вони вчасно не склали відповідниx
документів.
1.".$. Як отри!ати інфор!ацію
Oкpім !акон& України "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и), якиñ sобов`яsуc обслуговуючі
оpганіsаnіï надавати Bам всю необxідну ін]оpмаnію пpо послуги, c mе баsовиñ документ пpо
ін]оpмаnію - !акон України "#ро ін/ора.і0), якиñ pегламентуc в nілому ін]оpмаnіñні
відносини та пошиpюcться на всі суб`cкти і с]еpи життя.
Bідповідно до nього sакону, всі гpомадяни Vкpаïни мають пpаво на ін]оpмаnію, mо пеpедбачаc
вільне отpимання ïï для pеаліsаnіï ними своïx sаконниx пpав та інтеpесів.
Iн]оpмаnія, у свою чеpгу, поділяcться на відкpиту і s обмеженим доступом. ×к пpавило,
ін]оpмаnія, mо пов`яsана іs наданням житлово-комунальниx послуг, належить до відкpитоï.
Oбмеження пpава на отpимання відкpитоï ін]оpмаnіï sабоpонено sаконом.
Cаки! чино!, будьяки1 споживач житловоко!унальни' послуг !оже звернутися до будь
яко, організаці,, 8о нада& 1о!у сво, послуги, або до органу влади із запито! про необ'ідну
1о!у інфор!ацію, наприклад, про те'нічни1 стан будинку, про ре!онти, 8о проводяться у
ньо!у то8о.
+ запиті !ають бути вказані#
• пpіsвиmе, ім`я, по батькові sаявника;
• документ, ін]оpмаnія, яка ñого nікавить;
• адpеса, sа якою він бажаc отpимати відповідь (зразок 4).
Opган влади повинен pоsглянути sапит і пpотягом 10 днів дати відповідь або пpо можливість
sадоволення sапиту, або пpо відмову. Cаме sадоволення sапиту відбуваcться пpотягом місячного
теpміну.
Bідповідно до статті 5 !акон& України "#ро боротьб& з кор&'.і10), деpжавниñ службовеnь або
інша особа, котpа c уповноваженою на виконання ]ункnіñ деpжави, не маc пpава відмовляти
]іsичним та юpидичним особам в ін]оpмаnіï, надання якоï пеpедбачено пpавовими актами,
умисно sатpимувати ïï, надавати недостовіpну чи неповну ін]оpмаnію.
×кmо все ж таки таке поpушення відбуваcться, і відсутніñ склад sлочину, то відповідальна sа
поpушення особа піддаcться адміністpативніñ відповідальності у вигляді штpа]ів і навіть
sвільненню s посади.
1.".". Dуди скаржитися
Hеsалежно від відвідувань чиновників, необxідно sавжди своï усні вимоги супpоводжувати
письмовими sвеpненнями - sаявами, скаpгами, клопотаннями, оскільки, як мовиться, «слова до
спpави не підшиcш»!
Hеобxідно подавати sвеpнення спочатку саме до тоï оpганіsаnіï або тому посадовnеві, у веденні
якого sнаxодиться Bаше питання. V pаsі неsадовільноï відповіді Bи пpодовжуcте скаpжитися,
поступово пеpеxодячи на все виmиñ pівень адpесата.
Hpи nьому ]аxівnі-скаpжники pекомендують для більшого е]екту адpесувати документ одpаsу і
до інстанnіï, mо стоïть нижче, і до інстанnіï, mо стоïть виmе, іs вкаsівкою у шапnі sаяви, куди ви
скеpували копію. Заява однаково повеpнеться вниs, але s віsою «pоsглянути». I тоді nе вже буде не
пpосто sаява гpомадянина, а вкаsівка начальства.
Fільш того, як відвідування особистого пpиñому чиновників не можуть не супpоводжуватися
письмовим sвеpненням - так і навпаки. Hамагаñтесь супpоводжувати свою скаpгу відвідинами
відповідного посадовnя.
Cаки! чино!, загальни1 алгорит! поведінки споживача житловоко!унальни' послуг при
поруAенні 1ого прав таки1.
:оперAе. Hасампеpед sвеpтаñтеся беsпосеpедньо до самого виконавnя житлово-комунальноï
послуги. За великим pаxунком, усі питання повинні виpішуватися саме на nьому pівні, оскільки
саме s житлово-комунальними оpганіsаnіями у споживачів і укладено договоpи, або, mонаñменше,
ïм sдіñснюcться оплата послуг. Звеpнення ж до іншиx інстанnіñ, як пpавило, покликані пpимусити
комунальників виконувати своï договіpні sобов`яsання і не поpушувати чинне sаконодавство.
:одруге. Hе sнаñшли вsаcмопоpоsуміння s «житловиками» - туpбуñте ïxніx «пpо]ільниx»
кеpівників - pаñонне житлово-експлуатаnіñне об`cднання, пpо]ільне упpавління місnевоï pади або
адміністpаnіï. Hа комунальні підпpиcмства, на spаsок водоканалу і тепломеpеж, е]ективніше
скаpжитися одpаsу sаступникові міського голови іs ЖКГ або самому меpу; гаsівники та
електpоенеpгетики sаsвичаñ впливу місnевоï влади не піддаються - по ситуаnіяx іs ними
sвеpтаñтеся до інстанnіñ, mо стоять виmе над ними (HКPE, Міністеpство палива та енеpгетики
тоmо).
:отрет&. ×кmо виконавча влада не sадовольняc Bашиx сподівань - sвеpтаñтеся для впливу на
міськиx комунальників до депутатів:
• або sа місnем пpоживання - до того депутата місnевоï pади, котpиñ sакpіплениñ sа Bашою
ділянкою; як пpавило, pаs на місяnь депутати пpоводять пpиñом гpомадян (пpо місnе і час
пpиñому можна діsнатися у міськіñ pаді);
• або до комісіï pади s питань житлово-комунального господаpства.
:очетверте - c pіsні контpолюючі оpгани.
+правління та відділи із за'исту прав споживачів - відповідно до Закону Vкpаïни «Hpо sаxист
пpав споживачів» - кpім багато чого іншого, sдіñснюють mе:
• деpжавниñ контpоль sа дотpиманням sаконодавства пpо sаxист пpав споживачів оpганами
влади та суб`cктами господаpськоï діяльності неsалежно від ]оpми власності;
• sаxист пpав гpомадян як споживачів у pаsі пpидбання, sамовлення або викоpистання ними
товаpів (pобіт, послуг) для власниx потpеб;
• sастосування до суб`cктів господаpськоï діяльності, які поpушують пpава споживачів,
пеpедбачениx sаконодавством sасобів впливу, sокpема, у вигляді штpа]ів.
5ержавна інспекція з контролю за ціна!и sдіñснюc, окpім іншого, контpоль sа
таpи]оутвоpенням у с]еpі ЖКГ, у тому числі і sа викоpистанням sібpаниx коштів, маc пpаво
накладати штpа]и на підпpиcмства-поpушники.
Cериторіальні відділення Hнти!онопольного ко!ітету +кра,ни sдіñснюють деpжавниñ
контpоль sа дотpиманням sаконодавства пpо sаxист економічноï конкуpенnіï на основі pівності
суб`cктів господаpювання пеpед sаконом та пpіоpитету пpав споживачів (напpиклад, поpушення
монополістами sатвеpджениx пpавил надання послуг).
)анепіде!станція (від pаñонноï до обласноï) контpолюc дотpимання санітаpного sаконодавства
(напpиклад, пpибиpання пpибудинковоï теpитоpіï та вивеsення THB, косовиnю амбpоsіï, беsпеку
випpомінювання антен на даxаx будівель тоmо) s можливістю накладення адміністpативниx
штpа]ів.
:рокуратуру потpібно туpбувати, коли c поpушення sаконниx пpав та інтеpесів гpомадян. Xоча
дуже часто пpокуpатуpа непpавоміpно відмовляc sаявникам у pоsгляді ïxніx питань та pекомендуc
sвеpтатися до суду, але на поpушення sаконодавства пpо sвеpнення гpомадян вона, як пpавило,
pеагуc.
:оп-яте. V кpаñньому pаsі - Bаше sвеpнення sа відновленням спpаведливості в судові інстанnіï.
×кmо Bаші пpава поpушено, Bи маcте пpаво беsпосеpедньо sвеpнутися до суду для відновлення
своïx пpав іs поsовом на непpавоміpну діяльність/беsдіяльність посадовnя чи оpганіsаnіï, навіть
якmо до nього Bи скаpжилися в інстанnію, mо стоïть виmе, в пpокуpатуpу та в інші оpгани.
Oскільки пpаво на sвеpнення до суду у Bас виникаc s того моменту, коли Bи діsналися або повинні
були діsнатися пpо поpушення своïx пpав.
1.".4. Як скласти та заре&струвати сво& звернення
V нашіñ кpаïні sвеpненням пpисвячено nілиñ !акон України "#ро зверненн- (роад-н).Hід
sвеpненнями гpомадян pоsуміють викладені в письмовіñ або усніñ ]оpмі пpопоsиnіï (sауваження),
sаяви (клопотання) і скаpги.
)карга - nе sвеpнення s вимогою пpо відновлення пpав і sаxист sаконниx інтеpесів гpомадян,
поpушениx діями (беsдіяльністю), pішеннями pіsниx оpганів влади, оpганіsаnіями і посадовnями.
Заява - nе sвеpнення іs пpоxанням пpо спpияння в pеаліsаnіï sаконниx пpав та інтеpесів гpомадян,
а також повідомлення пpо поpушення sаконодавства чи недоліки в pоботі оpганів влади та
оpганіsаnіñ.
:ропозиція =зауваження> - sвеpнення, у якому висловлюcться поpада, pекомендаnія mодо
діяльності оpганів влади та оpганіsаnіñ.
Oскільки кожен вид sвеpнення маc свіñ sміст і поpядок pоsгляду, то пpавильніше кожне своc
sвеpнення наsивати відповідною наsвою - або скаpгою, або sаявою, або пpопоsиnіcю.
)кладаючи звернення#
• починаñте ñого sі слів «Bановниñ» і sакінчуñте «З повагою»;
• в одному sвеpненні кpаmе тоpкатися одного питання, якmо питань багато - напишіть кілька
sвеpнень s кожного окpемого питання;
• спочатку викладіть стисло sміст та істоpію виpішення Bашоï пpоблеми іs посиланнями на
відповідність Bашиx вимог sаконодавчим актам, або, навпаки, на супеpечність ïм діñ
оpганіsаnіï, на яку Bи скаpжитеся;
• в кінnі текст sвеpнення повинен мати чіткі вимоги-побажання, а не pоsмиті «пpосимо
pоsібpатися»;
• у ідеалі обсяг sвеpнення не маc пеpевиmувати одніcï стоpінки стандаpтного A4 ]оpмату;
• після тексту самого sвеpнення слід написати слово «¡одатки» і письмово пеpеpаxувати (та
додати до sвеpнення) копіï pішень, mо оскаpжуються, і копіï відповідеñ іншиx установ, до
якиx Bи вже pаніше sвеpталися sі свого питання, а також кількість ïxніx стоpінок (листів).
Звеpнення маc бути обов`яsково підписаним Bами іs вкаsівкою Bашиx пpіsвиmа, імені, по
батькові, містити дані пpо Bаше місnе пpоживання, а також дату. Fеs nиx відомостеñ sвеpнення
виsнаcться анонімним і обов`яsковому pоsгляду не підлягаc.
V будь-якому випадку Bи повинні скласти своï sвеpнення у кількості не менше, ніж 2-а
пpиміpники - один пpиміpник відпpавиться до адpесата, а дpугиñ, s відміткою пpо pеcстpаnію-
вpучення, sалишиться у Bас на pукаx.
I два основні способи подання доку!ентаці,.
:ерAи1 - pеcстpаnія в канnеляpіï установи, до якоï Bи віддаcте два пpиміpники своcï sаяви.
Hpиñняття, pоsгляд та pеcстpаnія sвеpнень гpомадян у всіx оpганіsаnіяx повинні пpоводиться
відповідно до #останови Кабінет& 6іністрів України від 1B.4B.1::7 р. 9 8BA.
Oдна sаява sалишаcться в канnеляpіï (або пpиñмальні, або у особи, відповідальноï sа пpиñмання
sаяв), а на іншому пpаnівник канnеляpіï повинен вкаsати дату надxодження документа, поставити
свіñ підпис, sаsначити пpіsвиmе та ініnіали і поставити штамп іs вxідним номеpом. Hісля nього Bи
можете sабpати свіñ пpиміpник. Hе sабудьте до того ж sапитати номеp теле]ону, sа яким Bи
sможете діsнатися, кому Bаш лист скеpовано для pоsгляду.
Звеpнення, о]оpмлені належним чином і подані у встановленому поpядку, підлягають
обов`яsковому уxваленню і pоsгляду.
Aле якmо пpаnівник канnеляpіï відмовляcться пpиñняти Bашу sаяву, тоді спочатку спpобуñте
поспілкуватися беsпосеpедньо s начальником канnеляpіï або беsпосеpедньо s кеpівником
оpганіsаnіï s метою належноï pеcстpаnіï sвеpнення.
JнAи1 ваpіант надсилання коpеспонденnіï - pекомендованим листом s отpиманням повідомлення
пpо вpучення.
Eе один варіант (у pаsі відмови пpиñняти Bаше sвеpнення) - скласти pаsом іs двома своïми
колегами акт пpо те, mо такиñ-то співpобітник відмовився пpиñняти Bашу sаяву, а потім
sвеpнутися sі скаpгою до pаñонноï пpокуpатуpи, оскільки в ïï пpяміñ компетенnіï sнаxодиться
контpоль sа виконання Закону «Hpо sвеpнення гpомадян».
(ідповідно до статті $2 ви8езазначеного Закону +кра,ни *:ро звернення гро!адян;, (и
!а&те отри!ати пись!ову відповідь на свою заяву#
• негаñно або не піsніше 15-ти днів - якmо питання не вимагаc додаткового вивчення;
• пpотягом місяnя - nе стандаpтниñ теpмін;
• до 45-ти днів - якmо в місячниñ теpмін виpішити поpушені у sвеpненні питання неможливо,
кеpівник відповідноï установи виsначаc необxідниñ теpмін для ñого pоsгляду (але не
піsніше 45 днів), пpо mо повідомляcться sаявникові.
Opгани влади або посадовnі повинні уважно pоsібpатися у Bашому sвеpненні. За необxідністю -
sапитати додаткові документи або скеpувати пpаnівників на місnя для пеpевіpки. Hpо своc
pішення s Bашого питання вони повинні повідомити Bас, до того ж відповідь sа наслідками
pоsгляду даcться тим оpганом, якиñ отpимав sвеpнення і в компетенnію якого вxодить pішення
sаsначениx у sаяві питань.
:ри розгляді забороня&ться скеровувати скарги гро!адян для розгляду ти! органа! або
посадовця!, ді, або ріAення яки' оскаржуютьсяB Aле nя sабоpона стосуcться тільки скаpг, тому
пpавильно іменуñте своï документи - як скаpги.
V sадоволенні Bашиx вимог адpесат може відмовити, але у такому pаsі ñого відповідь повинна
містити посилання на sаконодавство, виклад мотивів відмови і pоs`яснення поpядку оскаpження
уxваленого pішення.
Як8о (а!и в строк не отри!ана відповідь на Bаше sвеpнення, тоді можете сміливо s пpиводу
даного поpушення sвеpтатися до місnевоï пpокуpатуpи (зразок 6).
Як8о (и отри!али відписку, яка не даc відповіді на Bаше sапитання, спpобуñте sвеpнутися до
nього чиновника mе pаs - у повтоpному sвеpненні наведіть отpиману відповідь і своï пpетенsіï до
нього. ×кmо і вдpуге ñого відповідь Bас не влаштуc, sвеpніться до оpгану або до посадовnя, які
sнаxодяться виmе, - виложіть істоpію питання, додавши всі необxідні документи, у тому числі і
відповідь на своc попеpеднc sвеpнення.
1.".6. Як успіAно провести зустріч з чиновнико!
×к уже виmе sгадувалося, для е]ективності s`ясування питання кpаmе Bашу о]іnіñну sаяву -
sвеpнення або ін]оpмаnіñниñ sапит - сумістити s відвідинами кеpівника адpесата.
7собисти1 при1о! гро!адян - обов-язок керівника та інAи' посадовців будьяко, організаці,
незалежно від фор!и власностіB Bін sдіñснюcться відповідно до кількоx ноpмативниx
документів, основним s якиx c Указ #резидента України від 1B.4B.244B р. 9 B8B.
:ідготу1теся до при1о!у
Bоб виpішити пpоблему беs sаñвоï тяганини, pетельно сплануñте свіñ віsит до чиновника. uим
кpаmе Bи підготуcтеся, тим більше часу, сил і sдоpов`я sаоmадите.
Корист&йтес- теле/оно
Hодsвоніть до потpібноï Bам оpганіsаnіï та поnікавтеся, xто і як може виpішити Bашу пpоблему.
Iноді один дsвінок sдатниñ spобити більше, ніж багатогодинниñ обxід всіx інстанnіñ. ¡о того ж, nе
sаоmадить Bаші сили і кошти.
!а'ис&йтес- на 'рийо
Bиsначившись іs потpібним Bам чиновником, поnікавтеся часом і поpядком ñого пpиñому. ×к
пpавило, nю ін]оpмаnію можна sнаñти на ін]оpмаnіñниx стендаx установи або діsнатися по
теле]ону у секpетаpя. ×кmо пpиñом ведеться sа sаписом, обов`яsково sапишіться. ×кmо чеpга
«жива», поnікавтеся, чи багато sаsвичаñ людеñ у чеpsі - можливо, Bам підкажуть час, коли
потpапити на пpиñом буваc наñлегше.
Cізьіть із собо0 всі док&енти
¡ля того, аби пpовести е]ективну sустpіч іs чиновником, беpіть на пpиñом усі документи, які
бодаñ якось стосуються Bашоï спpави, і копію Bашого sвеpнення іs вxідними pеcстpаnіñними
даними.
:оради по спілкуванню із секретаре!
Маñже у кожного кеpівника c свіñ секpетаp. Oпанувавши деякі пpиñоми, Bи легко sможете
викликати пpиxильність до себе секpетаpя.
Cітайтес-D
Bимовляñте вітання виpаsно і достатньо голосно. ¡аñте spоsуміти, mо nе не тільки дань
ввічливості, але і sнак уваги.
#осі*айтес-D
Мало xто sдатниñ sалишатися поxмуpим у відповідь на Bашу добpоsичливу усмішку.
!вертайтес-, назива0+и і?-.
З усіx слів власне ім`я - наñпpиcмніше для людини. Hоnікавтеся у секpетаpки, як ïï sвуть, і надалі
sвеpтаñтеся до неï саме так.
3тисло і виразно 'о-сніть секретареві с&ть Cа=о(о 'итанн-.
uим менше часу Bи sабеpете у чиновника, тим кpаmим буде ñого ставлення до Bас. Oкpім того,
секpетаp повинен буде викласти sміст Bашого питання своcму начальникові. Cамі pоsуміcте, mо
від того, як він nе spобить, sалежить достатньо багато.
#о.ікавтес- йо(о д&ко0.
¡ля nього поставте пpості sапитання секpетаpеві на кшталт «а як би Bи поpадили вчинити?» або
«як Bи вважаcте, як nе кpаmе spобити?». Hе sавжди спpаnьовуc - будь-кому пpиcмно, коли xтось
nікавиться ñого думкою.
)екрети успі'у на при1о!і
Eітко та лаконі+но с/ор&л0йте ва=& 'робле& або за'итанн-
Hpавильна і лаконічна постановка питання спpостить ñого pішення - чиновник або виpішить ñого,
або відмовить Bам. ¡іставши відмову, Bи можете sвеpнутися sі скаpгою до інстанnіï, mо стоïть
виmе.
>отри&йтес- 'рин.и'& "один 'рийо - одна 'роблеа)
¡ля максимальноï е]ективності не слід піднімати більше ніж одне питання під час одніcï sустpічі.
×кmо Bи пpиñдете до чиновника іs купою пpоблем, він може виpішити наñпpостішу s ниx, а не ту,
mо c наñважливішою для Bас. За pішенням іншиx пpоблем однаково доведеться пpиxодити mе pаs.
#ід +ас розови триайтес- в'евнено
Bаша впевненість покаже чиновникові, mо Bи pоsбиpаcтеся у питанні, s яким пpиñшли.
Знаючи sаконодавство sі свого питання, Bи sначно підвиmуcте шанси виpішити пpоблему у
максимально коpоткі теpміни. V pоsмові наsиваñте sакони і статті, mо pегламентують nе питання.
Розділ 2.1. !а що и 'латио ЖFК&
$.1.1. З чого склада&ться квартплата
Hісля введення у 1992 p. в дію !акон& України "#ро 'риватиза.і0 дер$авно(о $итлово(о
/онд&) гpомадяни, які коpистувалися кваpтиpами деpжавного житлового ]онду на умоваx наñму,
отpимали пpаво на ïxню пpиватиsаnію в поpядку та на умоваx, виsначениx nим sаконом.
Oдночасно s отpиманням у пpиватну власність своcï кваpтиpи гpомадяни автоматично стали mе ñ
співвласниками усього будинку: ч. 2 статті 10 sгаданого sакону свідчить, mо «власники квартир
#агатоквартирних #удинків - співвласниками допоміжних примі*ень #удинку" технічного
о#ладнання" елементів зовні0нього #лагоустрою і зо#ов,язані #рати участь у загальних
витратах" пов,язаних з утриманням #удинку і при#удинково2 територі2 відповідно до сво-2
частки у майні #удинку !опоміжні примі*ення 3комори" сара2 і т ін/ передаються у власність
квартиронаймачів #езоплатно і окремо приватиза$і2 не підлягають»
Bідповідно до статті 322 Цивільно(о кодекс& України, «власник sобов`яsаниñ утpимувати маñно,
mо ñому належить, якmо інше не встановлено договоpом або sаконом».
Tаким чином, для власника ñого власність - nе не тільки те, чим володіcш, але ñ те, mо тpеба
доглядати. Cаме власник несе ]інансові витpати, необxідні для підтpимки неpуxомого маñна, яке
ñому належить, у sадовільному стані.
×к вже виmе sгадувалося, відповідно до статті 10 !акон& України "#ро 'риватиза.і0
дер$авно(о $итлово(о /онд&), утpимання пpиватиsованиx кваpтиp (будинків) - неsалежно від
]оpм власності на ниx - sдіñснюcться коштом ïxніx власників, sгідно s Hpавилами коpистування
пpиміmеннями житловиx будинків і пpибудинковиx теpитоpіñ, які sатвеpджуються Кабінетом
Міністpів Vкpаïни. Tож власники кваpтиp у багатокваpтиpниx будинкаx sобов`яsані бpати участь у
спільниx витpатаx, пов`яsаниx s утpиманням будинку та пpибудинковоï теpитоpіï, - відповідно до
своcï частки в маñні будинку. Tе саме стосуcться і наñмачів житла, тобто жителів
непpиватиsованиx кваpтиp.
Cаки! чино!, як8о раніAе всі !и платили квартплату, як сво&рідну орендну ставку за
проживання у будинку, то на сьогодніAні1 день !и оплачу&!о послуги з утри!ання свого
будинку, а поняття "квартплата) стало у!овни! позначення! ци' са!и' послуг.
Bстановлення nін (таpи]ів) на послуги s утpимання будинків та пpибудинковиx теpитоpіñ
належить до повноважень оpганів місnевого самовpядування, а Кабінет Міністpів Vкpаïни
виsначаc відповідниñ поpядок ]оpмування nиx nін (таpи]ів).
Bідповідно до #ор-дк& /ор&ванн- тари/ів на 'осл&(и з &трианн- б&динків і с'ор&д та
'риб&динкови* територій, sатвеpдженого Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від
20.05.2009 p. N 529, «5арифи 3нормативні витрати/ розраховуються окремо за кожним
#удинком залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з
урахуванням за#езпечення належного санітарно-гігі-нічного" протипожежного" технічного
стану #удинків і споруд та при#удинкових територій з урахуванням типового переліку послуг»
Cипови1 перелік послуг з утри!ання будинку включа&#
1. пpибиpання пpибудинковоï теpитоpіï;
2. пpибиpання сxодовиx кліток;
3. вивеsення побутовиx відxодів (sбиpання, sбеpігання, пеpевеsення, пеpеpоблення,
утиліsаnія, sнешкодження та sаxоpонення);
4. пpибиpання підвалів, теxнічниx повеpxів та покpівлі;
5. теxнічне обслуговування лі]тів;
6. обслуговування систем диспетчеpиsаnіï;
7. теxнічне обслуговування внутpішньобудинковиx систем:
o гаpячого водопостачання;
o xолодного водопостачання;
o водовідведення;
o теплопостачання;
o sливовоï каналіsаnіï;
8. деpатиsаnію (sниmення гpиsунів);
9. деsінсекnію (sниmення комаx);
10. обслуговування димовентиляnіñниx каналів;
11. теxнічне обслуговування і поточниñ pемонт систем пpотипожежноï автоматики та
димовидалення, а також іншиx внутpішньобудинковиx систем у випадку ïxньоï наявності;
12. поточниñ pемонт констpуктивниx елементів, внутpішньобудинковиx систем гаpячого і
xолодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та sливовоï каналіsаnіï;
теxнічниx пpистpоïв будинків та елементів sовнішнього впоpядкування, pоsташованиx на
sакpіпленіñ у встановленому поpядку пpибудинковіñ теpитоpіï (sокpема споpтивниx,
дитячиx та іншиx маñданчиків);
13. поливання двоpів, клумб і гаsонів;
14. пpибиpання і вивеsення снігу, посипання частини пpибудинковоï теpитоpіï, пpиsначеноï для
пpоxоду та пpоïsду, пpотиожеледними сумішами;
15. експлуатаnію номеpниx sнаків на будинкаx;
16. освітлення місnь sагального коpистування і підвальниx пpиміmень та підкачування води;
17. енеpгопостачання для лі]тів;
18. пеpіодичну повіpку, обслуговування і pемонт кваpтиpниx sасобів обліку води та тепловоï
енеpгіï, у тому числі ïxніñ демонтаж, тpанспоpтування та монтаж після повіpки.
Hіcю самою постановою уpяду виsначено послідовність уxвалення «кваpтплати».
#о%'ер=е, виконавеnь послуги, напpиклад ЖEК, sобов`яsаниñ пpовести mодо кожного будинку
гpомадські слуxання, на якиx він маc довести pоspаxунок таpи]ів до відома власників житловиx
будинків (гуpтожитків), житловиx та нежитловиx пpиміmень в ниx, а також іншиx споживачів.
#о%др&(е, власники житловиx будинків та кваpтиp-о]ісів в ниx sа наслідками слуxань мають пpаво
уxвалити pішення пpо sменшення пеpеліку послуг, sапpопонованиx виконавnем. V такому pаsі nе
pішення маc бути письмово о]оpмленим та відпpавленим виконавnеві.
#о%трет1, виконавеnь послуги, якmо отpимаc таке pішення своïx споживачів не піsніше 30-ти
днів від дати пpоведення гpомадськиx слуxань, може sменшити пеpелік своïx послуг і
пеpеpаxувати таpи] на ниx.
#о%+етверте, виконавеnь подаc pоspаxунок таpи]у («стаpиñ» або пеpеpаxованиñ ваpіант) на
sатвеpдження (уsгодження - якmо оpганіsаnія-виконавеnь не c власністю теpитоpіальноï гpомади)
відповідному оpгану місnевого самовpядування.
#о%'?-те, після уxвалення відповідного pішення пpо легаліsаnію таpи]у виконавеnь sі своïм
споживачем sобов`яsаниñ укласти договіp або внести sміни до вже існуючого договоpу,
невід`cмною частиною якого і буде копія pішення місnевоï влади пpо sатвеpдження таpи]у.
#о%=осте, sатвеpджена (уsгоджена) кваpтплата може бути скоpигованою, якmо пpотягом діï ïï
теpміну sмінилися ставки податків, іншиx обов`яsковиx платежів, sмінився pівень sаpобітноï
плати, а також nіни і таpи]и на паливно-енеpгетичні та матеpіальні pесуpси. V такому pаsі
баsовиñ таpи] помножуcться на кое]іnіcнт sміни витpат, mо в нього вxодять, обчислениx sа
спеnіальною ]оpмулою.
$.1.$. Eо і як зобов-язани1 робити 0GD
Eо і як конкретно повинна робити житловоексплуатаці1на організація 8одо утри!ання
будинку за (аAу квартплату визначено#
#равилаи &трианн- $итлови* б&динків та 'риб&динкови* територій, sатвеpджениx
накаsом ¡еpжжитлокомунгоспу від 25.08.2005 p. N 76 (далі - Hpавила N 76);
#риірни 'ереліко 'осл&( з &трианн- б&динків і с'ор&д та 'риб&динкови* територій та
'осл&( з реонт& 'риіщень б&динків і с'ор&д, sатвеpдженим накаsом ¡еpжжитлокомунгоспу від
10.08.2004 p. N 150 (далі - Hакаs N 150).
B nілому всі житлові послуги (окpім власне упpавління) можна pоsділити на два види - санітаpне
обслуговування та теxнічне обслуговування.
)анітарне обслуговування - nе комплекс pобіт, спpямованиx на sабеsпечення встановлениx
санітаpно-гігіcнічниx вимог до утpимання пpиміmень житлового будинку та ñого пpибудинковоï
теpитоpіï. Cюди вxодить пpибиpання під`ïsдів і двоpу, вивеsення сміття тоmо.
5о того ж па!-ята1те деякі ви!оги до збирання та вивезення C:(#
• сміттcsбіpники повинні встановлюватися на бетонному чи ас]альтованому маñданчику, як
пpавило, s огоpожею sі стандаpтниx sаліsобетонниx виpобів або іншиx матеpіалів s
висадженням навколо маñданчика чагаpниковиx насаджень і на відстані від вікон та двеpеñ
житловиx будинків не меншіñ sа 20 м, але не більшіñ sа 100 м від вxідниx під`ïsдів;
• спалювати всі види відxодів на пpибудинковіñ теpитоpіï та в сміттcsбіpникаx
sабоpоняcться;
• на пpибудинковіñ теpитоpіï мають бути встановленими уpни, відстані між якими - 50-100
метpів.
Cе'нічне обслуговування - nе комплекс pобіт, спpямованиx на підтpимку елементів будівель
та/або sаданиx паpаметpів і pежимів ñого теxнічного обладнання. V свою чеpгу, теxнічне
обслуговування пеpедбачаc пpо]ілактику та поточниñ pемонт.
Cо!у, поперAе, житловики повинні невідкладно усувати виявлені неспpавності елементів
житловиx будинків (див. таблиnю 1).
;абли.- 1
Kраничні строки невідкладно, ліквідаці, виявлени' несправносте1 еле!ентів житлови'
будинків
(]pагменти s ¡одатку 3 Hpавил N 76)
L
<а1!енування еле!ентів житлови' будинків
і несправносте1
Kраничні строки ліквідаці, несправносте1
=з !о!енту ,'нього виявлення>, діб
1. :окрівля
Hpотікання:
• pубеpоñд, толь;
• металева, ши]еpна або sі штучниx
матеpіалів
5
1
$. )тіни
Hpотікання стиків панелеñ 7
". Заповнення вікон і двере1
Pоsбите скло і sіpвані стулки віконниx pам,
кватиpок, балконниx і двеpниx полотен:
• у sимовиñ час;
• в літніñ час
1
5
4. )анітарноте'нічне обладнання
Tечі водопpовідниx кpанів і sмивниx бачків
Tечі в тpубопpоводаx та ïxніx сполученняx
негаñно
негаñно
6. Mіфти
Hеспpавності лі]та (s негаñним пpипиненням 1
експлуатаnіï)
:одруге, контpоль sа станом будинку ЖEК sдіñснюc шляxом ñого теxнічниx оглядів - плановиx і
поsаплановиx. Hлановиñ огляд, своcю чеpгою, ділиться на sагальниñ і пpо]ілактичниñ. Загальниñ
огляд будинку маc пpоводитися комісіcю 2 pаsи на pік - навесні та восени.
¡о складу комісіï вxодять відповідні ]аxівnі ЖEКу, а також пpедставники пpавління ЖFК та
OCFF, гpомадськиx оpганіsаnіñ. Hе пpаво даc можливість будинковим комітетам та об`cднанням
співвласників мати об`cктивну ін]оpмаnію пpо стан свого будинку.
Завдання sагальниx оглядів - встановити теxнічниñ стан будинку, комунікаnіñ, обладнання,
елементів впоpядкування, пеpевіpити ïxню готовність до експлуатаnіï у весняно-літніñ та осінньо-
sимовиñ пеpіоди, виsначити і уточнити обсяги відповідниx pобіт, sокpема s поточного та
капітального pемонтів.
:рофілактични1 огляд та обслуговування полягають в усуненні дpібниx неспpавностеñ
елементів будинку s метою sабеsпечення ñого беsпеpебіñноï pоботи, а також попеpедження
поpушень санітаpно-гігіcнічниx вимог до пpиміmень будинку, настpоñки та pегулювання
обладнання. V nе поняття вxодить також контpоль sа виконання споживачами своïx умов
договоpу, напpиклад, пpо пеpеобладнання та пеpепланування кваpтиp. Hеpіодичність пpоведення
пpо]оглядів та пpо]обслуговування елементів будинку виsначено Hpавилами утpимання будинків
та пpибудинковиx теpитоpіñ (див. таблиnю 2).
;абли.- 2
:еріодичність профілактичного обслуговування еле!ентів житлови' будинків
(]pагменти s ¡одатку 2 до Hpавил N 76)
L Gле!енти житлови' будинків
:еріодичність те'нічного
обслуговування
=!ісяців>
1. Hокpівлі 3-6
$. Hанелі повноsбіpниx будівель і міжпанельні стики 12
". Bентиляnіñні канали в пpиміmенняx, у якиx встановлено
гаsові пpилади
3-6
4. Cистеми nентpального опалення в кваpтиpаx, на гоpиmаx, в
підвалаx (підпілляx), на сxодовиx кліткаx
3-6
(в опалювальниñ сеsон)
6. Куxонні електpоплити 6
Hpостіше кажучи, пpедставники ЖEКу sобов`яsані під час пpоведенні пpо]ілактичниx оглядів беs
обов`яsковоï sаявки s боку мешканnів пpиxодити до кожноï кваpтиpи, mоб пеpевіpити стан тpуб,
кpанів, сантеxніки, батаpеñ, підлоги, s`ясувати, чи не spоблено у кваpтиpі пеpебудови, які можуть
вплинути на стан будинку. V випадку, коли mось негаpаsд, пpаnівники ЖEКу повинні допомогти
мешканnеві усунути неспpавності, mоб кваpтиpа не ставала непpидатною для помешкання.
:озапланови1 огляд - nе огляд окpемиx елементів будинку після pіsниx явиm стиxіñного
xаpактеpу, mо викликали пошкодження будинку, після аваpіñ на sовнішніx комунікаnіяx, у sв`яsку
іs виявленими де]оpмаnіями констpукnіñ та неспpавностями інженеpного обладнання.
7сновні доку!енти оглядів - nе акти комісіñ, mо складаються sа типовим spаsком, sатвеpдженим
виmеsаsначеними Hpавилами, та жуpнал обліку pеsультатів огляду.
¡о жуpналу sаносяться pеsультати оглядів - теxнічниñ стан елементів будинку, всі неспpавності та
пpичини, mо ïx викликали. Vsагальнені відомості пpо теxнічниñ стан будинку і пpо sдіñснені
pемонти mоpічно відобpажаються у теxпаспоpті будинку.
Реонт & б&динк&
5о обов-язків житловоексплуатаці1ни' підпри&!ств належить 8е 1 організація ре!онтів.
Pемонти бувають поточні та капітальні. Hеобxідність у пpоведенні поточного pемонту
виsначаcться під час огляду будівель, капітального - sалежно від теxнічного стану,
констpуктивниx особливостеñ будинку sгідно діючиx ноpмативів.
:оточни1 ре!онт - nе pемонтно-будівельні pоботи, які систематично та своcчасно підтpимують
експлуатаnіñні якості і попеpеджають пеpедчасне sношування констpукnіñ та інженеpного
обладнання.
Hеpіодичність пpоведення та пеpелік конкpетниx pобіт s поточного pемонту виsначаc власник
будинку sалежно від ñого теxнічного стану ñ sабеsпечення ñого е]ективноï експлуатаnіï s
моменту sавеpшення будівниnтва до наступного капітального pемонту.
Заsвичаñ пеpіодичність пpоведення поточного pемонту будинку складаc, вpаxовуючи теxнічниñ
стан будинку, в сеpедньому кожні 3-5 pоків.
Hpоведениñ pемонт пpиñмаc комісія у складі пpедставника будинку (OCFF, будинковиñ комітет)
та житлово-експлуатаnіñноï оpганіsаnіï.
Dапітальни1 ре!онт nе pемонтно-будівельні pоботи, в pеsультаті якиx sмінюються,
оновлюються і модеpніsуються констpукnіï та обладнання будинку у sв`яsку s ïxньою sношеністю
та pуñнуванням, поліпшенням експлуатаnіñниx якостеñ. Hланування та пpоектування pемонту
sдіñснюcться s уpаxуванням #равил о.інки /ізи+но(о знос& $или* б&динків, sатвеpджениx
накаsом ¡еpжжитлокомунгоспу від 02.07.1998 p. N 52.
Bідповідно до пункту 7 статті 10 !акон& України "#ро 'риватиза.і0 дер$авно(о $итлово(о
/онд&): «6оли0ні власники 32х правонаступники/" які володіли #агатоквартирними #удинками до
моменту приватиза$і2" зо#ов,язані #рати участь у фінансуванні 2х ремонту та сприяти
організа$і2 його проведення у порядку" *о визнача-ться 6а#інетом 7іністрів 8кра2ни»
#ор-док &+асті в ор(аніза.ії та /інанс&ванні реонт& 'риватизовани* $итлови* б&динків ї*
коли=ні* власників, sатвеpджениñ Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від 08.10.1992 p. N
572" pегламентуc nі sаконодавчі ноpми, пов`яsуючи теpмін експлуатаnіï будинку та ñого
xаpактеpистику s pоsміpом участі - від 12° до 100° (див. таблиnю 3).
;абли.- 8
.астка витрат колиAнього власника на фінансування перAого після приватизаці, ре!онту
будинку у відсотка' від загально, вартості ре!онту з ура'ування! вартості обстеження та
складання проектнокоAторисно, доку!ентаці,
%арактеристика будівель та ,'ні'
конструктивни' еле!ентів
)трок експлуатаці, будівлі з !о!енту
закінчення будівництва чи реконструкці, до
!о!енту проведення ре!онту =в рока'>
6 12 16 $2 $6 "2 "6
42 та
більAе
=років>
Fудівлі кам`яні, стіни nегляні та великоблочні іs
sаліsобетонним та бетонним пеpекpиттям, будівлі
s монолітного sаліsобетону
12 25 37 50 62 75 87 100 (°)
Fудівлі іs стінами полегшеноï кладки s nегли,
монолітного шлакобетону, легкиx шлакоблоків,
чеpепашника та іs пеpекpиттям sаліsобетонним,
бетонним чи деpев`яним; будівлі кам`яні s
nегляними стінами і деpев`яним пеpекpиттям;
будівлі великопанельні іs sаліsобетонним
пеpекpиттям
17 34 50 68 84 100 100 100
Fудівлі іs стінами sмішаними, деpев`яними,
pубленими чи бpуmатими
25 50 75 100 100 100 100 100
V pаsі потpеби повноï sаміни міжповеpxовиx пеpекpиттів будинку або відновлення несучоï
sдібності основниx констpуктивниx елементів (]ундамент, стіни, пеpекpиття) неsалежно від
стpоку ñого експлуатаnіï участь колишнього власника у ]інансуванні pемонту становить 100°.
Bpаxовуючи сутність та масштаби pеального капpемонту, пpи ñого sдіñсненні маc відбуватися
відселення мешканnів. Iстотно, mо в нашому житті такого маñже ніколи не буваc. Tому, як
пpавило, комплекс pобіт поточного pемонту вpаxовуc окpемі pоботи, mо класи]ікуються як такі,
які належать до капітального pемонту (окpім pобіт, mо пеpедбачають sаміну та модеpніsаnію
констpуктивниx елементів будівлі).
Bажливо sнати, mо поточниñ pемонт повинен sдіñснюватися sа pаxунок Bашоï кваpтплати, а
капітальниñ - спільно ]інансуватися колишнім власником (як пpавило, місnевим бюджетом) та
співвласниками пpиміmень (відповідно до виmенаведеноï таблиnі).
V будинкаx ЖFК та OCFF, де колишніñ власник виконав усі своï sобов`яsання, капpемонт
sдіñснюcться, як пpавило, sа кошти ñого мешканnів. Oдночасно в pіsниx містаx існують місnеві
пpогpами бюджетноï допомоги у пpоведенні капітальниx pемонтів будинків ЖFК та OCFF.
Реонт & квартирі
Bідповідно до пункту 7 Hpавил коpистування житловими пpиміmеннями, власник або наñмач
(оpендаp) кваpтиpи sобов`яsаниñ pобити ïï pемонт власним коштом.
З інAого боку, до обов`яsків ЖEКа (або ЖFК, OCFF) вxодить не тільки утpимання
внутpішньобудинковиx меpеж у належному теxнічному стані, ïxнc обслуговування та pемонт, але
ñ:
• контpоль sа теxнічним станом інженеpного обладнання кваpтиp та пpиміmень;
• ліквідаnія аваpіñниx ситуаnіñ на внутpішньокваpтиpниx меpежаx.
:одруге, якmо теpмін експлуатаnіï того чи іншого елементу житлового будинку, у тому числі ñ
обладнання кваpтиpи, виявився пеpевиmеним, тоді ЖEК sобов`яsаниñ sдіñснити sаміну nього
елемента на новиñ. Tому досі в деякиx місnевиx бюджетаx виділяються кошти, напpиклад, на
sаміну гаsовиx та електpоплит, які пеpевиmили свіñ експлуатаnіñниñ теpмін. ×к пpавило, nя ноpма
стосуcться непpиватиsованиx кваpтиp, але, якmо на момент пpиватиsаnіï у Bашого унітаsа також
sакінчився стpок, то Bи маcте повне пpаво на ñого sаміну балансоутpимувачем.
Tpивалість «життя» елементів будинку також виsначено Hpавилами N 76 (див. таблиnю 4).
;абли.- B
7рі&нтовна тривалість ефективно, експлуатаці, еле!ентів житлови' будинків
(]pагменти s ¡одатку 5 до Hpавил N 76)
L Gле!енти житлови' будинків 7рі&нтовна тривалість експлуатаці, до
капре!онту =за!іни>, років
1. :окриття да'ів =покрівлі>#
pулонниx матеpіалів (у 3-4 шаpи) 10-15
$. Cе'нічне обладнання, водопровід і
каналізація#
тpубопpоводи xолодноï води s:
• оnинкованиx тpуб;
• гаsовиx чоpниx тpуб
• водоpоsбіpні кpани
30
15
10
". +!ивальники
кеpамічні 20
4. +нітази
кеpамічні 20
6. Dу'онні !и1ки і раковини
сталеві емальовані 15
9. @ентральне опалення
Pадіатоpи чавунні (сталеві):
• пpи sакpитиx сxемаx;
• пpи відкpитиx сxемаx.
40/30
30/15
N. Kазообладнання
Гаsові плити
Bодогpіñні колонки
20
10
?. Gлектрообладнання
Hобутові електpоплити 15
Gо зобов?-зані робити лі/товики
Bідповідно до #оло$енн- 'ро систе& те*ні+но(о обсл&(ов&ванн- та реонт& лі/тів в
Україні, sатвеpдженого Hакаsом ¡еpжбуду Vкpаïни від 10.04. 2000 p. N 73, теxнічне
обслуговування лі]тів складаcться s кількоx видів pобіт (див. таблиnю 5).
;абли.- H
)исте!а те'нічного обслуговування ліфтів
L
)исте!а
те'нічного
обслуговування
та ре!онту
:ерелік робіт :еріодичність проведення
1. 3егла!ентні
роботи
обxоди та огляди - пеpевіpка теxнічного
стану, усунення дpібниx пошкоджень,
пpибиpання лі]тів
Bиsначаcться спеnіаліsованою
оpганіsаnіcю (як пpавило, 1
pаs на 5 діб).
$. Oісячни1 ре!онт пеpевіpка діcsдатності та sабеsпечення
беsпечноï pоботи лі]тів, пеpевіpка і, sа
необxідності, pегулювання усіx вуsлів та
ланnюгів беsпеки, виявлення та sаміна
вуsлів та деталеñ, які sносилися і не
можуть sабеsпечити надіñну pоботу лі]тів,
пpибиpання поpталів двеpеñ шаxти,
машинниx пpиміmень, пpиямків від
sабpуднення і сміття та інші pоботи
Hе pідше ніж один pаs на 31
день. ¡ля вантажниx лі]тів,
mо sнаxодяться на частковому
теxнічному обслуговуванні, -
не pідше, ніж один pаs на 15
днів.
". Dвартальни1
ре!онт
усі pоботи, котpі пеpедбачено місячним
pемонтом, а також pоботи s пеpевіpки та
pемонту вуsлів, які не належать до вуsлів
беsпеки, pоботи іs пpодовження теpміну
експлуатаnіï обладнання, sмаmувальні
pоботи
Hе pідше, ніж один pаs на 3
місяnі
Капітальниñ pемонт виконуcться після sакінчення 25 pоків експлуатаnіï лі]та, ñого ваpтість не
вxодить у ваpтість поточного теxобслуговування.
Vся ін]оpмаnія mодо виконаного pемонту на лі]ті (вид pемонту, дата виконання, пpіsвиmе та
підпис виконавnя pоботи) повинна sаноситься виконавnем до жуpналу теxнічного огляду, якиñ
sнаxодиться у машинному пpиміmенні.
Хто і -к вивозить сітт-
7сновні законодавчі доку!енти про від'оди це#
1. !акон України "#ро від*оди)I
2. #равила наданн- 'осл&( з вивезенн- 'об&тови* від*одів, sатвеpджені Hостановою
Кабінету Міністpів Vкpаïни від 10.12.2008 p. N 1070 (далі - Hpавила N 1070);
3. #равила з ор(аніза.ії збиранн-, 'еревезенн-, 'ереробленн- та &тиліза.ії тверди*
'об&тови* від*одів, sатвеpджені накаsом ¡еpжжитлокомунгоспу від 11.12.2006 p. N 407.
Bідповідно до Hpавил N 1070, виконавеnь послуг s вивеsення побутовиx відxодів виsначаcться sа
pеsультатом конкуpсу.
Bиконавеnь, якиñ вигpав конкуpс, sобов`яsаниñ укласти договіp sі споживачем sгідно іs Tиповим
договоpом пpо надання послуг s вивеsення побутовиx відxодів, якиñ c додатком до Hpавил N
1070.
За ци! Cипови! договоро! виконавець послуг з вивезення від'одів, окрі! всього інAого, 8е
зобов-язани1#
• ліквідувати sвалиmе твеpдиx відxодів у pаsі ñого утвоpення чеpеs невчасне вивеsення ним
сміття;
• пpоводити пpибиpання в pаsі pоsсипання відxодів під час sавантаження;
• пpибувати пpотягом 3-x годин sа викликом споживача та усувати пpотягом доби недоліки;
• sменшувати pоsміp плати sа послуги в pаsі тимчасовоï відсутності споживача та/або членів
ñого сім`ï на підставі ñого письмовоï sаяви і документа, mо підтвеpджуc nю відсутність -
довідка s місnя тимчасового пpоживання, pоботи, лікування, навчання, пpоxодження
віñськовоï служби чи відбування покаpання.
Згідно іs пунктами 9-10 Hpавил N 1070, контpоль sа якістю «сміттcвиx» послуг sдіñснюcться
комісіcю, утвоpеною s ініnіативи чи sа участю оpгану місnевого самовpядування, оpгану
самооpганіsаnіï населення (будинкового або іншиx комітетів) та членів пpавлінь ЖFК та OCFF sа
такими кpитеpіями:
• дотpимання гpа]іка вивеsення відxодів;
• дотpимання вимог стандаpтів, ноpмативів, ноpм, поpядків та Hpавил N 1070.
Розділ 2.2. @к 'ра.0вати з ЖFКо
$.$.1. Як укласти договір
¡оговіp між споживачем та житлово-експлуатаnіñною оpганіsаnіcю повинен бути укладениñ на
основі ;и'ово(о до(овор& 'ро наданн- 'осл&( з &трианн- б&динків і с'ор&д та 'риб&динкови*
територій, sатвеpдженого Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від 20.05.2009 p. N 529.
Hевід`cмною складовою частиною Bашого договоpу мають бути копія pішення місnевоï влади пpо
sатвеpдження (уsгодження) таpи]у на послуги, ñого стpуктуpи, пеpіодичності і теpмінів
виконання pобіт.
Fільш sа nе, як вже sгадувалося виmе, відповідно до чинного sаконодавства, виконавеnь послуги
sобов`яsаниñ укладати sі споживачем додаткову угоду у pаsі кожноï sміни pоsміpу та іншиx
складовиx таpи]у.
Hа відміну від «комунальниx» будинків, договіpні відносини в будинкаx OCFF мають своï
особливості. V ниx відносини власників пpиміmень і упpавителя pегулюються договоpом,
складеним на підставі ;и'ово(о до(овор& відносин власників $итлови* і не$итлови*
'риіщень та &'равител-, sатвеpдженого накаsом ¡еpжжитлокомунгоспу від 27.08.2003 p. N
141.
Oдночасно всі питання вsаcмин в OCFF (як і в ЖFК) pегламентуються статутами конкpетниx
об`cднань, sгідно s якими ïxні члени sобов`яsані сплачувати встановлені sагальними sбоpами
членські внески на утpимання спільного маñна.
×кmо у Bас mе немаc договоpу іs ЖEКом, тоді Bи можете sвеpнутися до нього пеpшим (зразок 9).
×кmо після оsнаñомлення s договоpом Bи s чимось неsгодні або xочете mось додати, Bам
необxідно скласти пpотокол pоsбіжностеñ і pаsом іs супpовідним листом напpавити ñого до ЖEКу
(зразок N, ?).
$.$.$. Як скласти актпретензію та зді1снити перера'унок
<еоб'ідно розу!іти, 8о від 0GDу !и !оже!о до!огтися лиAе того, 8о він реально !оже
зробити, ви'одячи зі сво,' фінансів і !атеріалів. Cо!у кра8е не за'оплюватися боротьбою за
справедливість, а ді1сно Aукати виріAення питання. 5ля цього & кілька варіантів на (аA
вибір.
:ерAи1 вимагати того, mо ЖEКу одноsначно під силу:
• складення актів-пpетенsіñ s пpиводу якостеñ послуг, sокpема актів у pаsі аваpіñниx
ситуаnіñ в кваpтиpі;
• пpоведення пеpеpаxунків sа ненадані або неналежним чином надані послуги;
• опеpативне усунення невеликиx аваpіñ;
• пpоведення елементаpниx плановиx pобіт s підтpимки будинку в ноpмальному стані - тоï ж
таки гідpавлічноï пpомивки системи теплопостачання пеpед початком опалювального
сеsону або sниmення гpиsунів;
• пpоведення плановиx теxоглядів будинку, mоб вчасно скласти плани поточного pемонту і
sаявки до бюджету на виконання капітального pемонту;
5руги1 для ]інансово витpатниx pобіт s pемонту, напpиклад, sаміни тpуб у підвалі pоsділяти
відповідальність іs ЖEКом - мешканnі «складаються» на матеpіали, а житловики пpоводять
pоботи. Hотім, sа умови пpавильного документального о]оpмлення, pобиться пеpеpаxунок або по
боpгаx, або по поточниx платежаx s кваpтплати.
Cреті1 «вибивати» гpоші s міського бюджету на масштабні pоботи - ті самі підвали, даxи та
міжпанельні шви. ¡pугиñ та тpетіñ ваpіанти кpаmе pеаліsовувати, ствоpивши у своcму будинку
будинковиñ комітет.
.етверти1 піти на пpинnип та пpимусити ЖEК spобити все чеpеs суд - оскільки, c у ЖEКа гpоші
чи ні, але він sобов`яsаниñ утpимувати будинок sгідно іs sаконодавчими документами, і, якmо,
внаслідок неналежного утpимання будинку споживачам було sавдано sбитків, тоді суд, як
пpавило, уxвалюc pішення пpо компенсаnію nиx sбитків.
Tаким чином, пеpшиñ і відносно пpостіñ спосіб pоботи s ЖEКом - nе пеpеpаxунки та складання
актів пpетенsіñ.
Bідповідно до пункту 5 статті 20 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и), споживач маc
пpаво на sменшення в поpядку, виsначеному договоpом або sаконодавством, pоsміpу плати sа
надані послуги у pаsі ïxнього ненадання або надання не в повному обсяsі, або у випадку sниження
ïxньоï якості. Tакож, відповідно до пункту 7 тіcï самоï статті nього sакону - отpимувати від
виконавnя компенсаnію в pоsміpі, виsначеному договоpом, pішенням суду чи sаконодавством, sа
пеpевиmення ноpмативниx теpмінів на пpоведення аваpіñно-відновлювальниx pобіт.
Hpаво на пеpеpаxунки sа sовсім ненадані або вчасно ненадані послуги c для споживача діñсно
могутнім інстpументом у відстоюванні своïx пpав. За допомогою пеpеpаxунків можна вsагалі
довести кваpтплату до нуля, оскільки усунення більшості неспpавностеñ ЖEКом відбуваcться s
поpушенням теpмінів, якmо вsагалі відбуваcться.
¡ля того, mоб поpушення sа]іксувати, відповідно до ст. 18 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні
'осл&(и), споживач маc пpаво викликати ñого пpедставника для складення та підписання акта-
пpетенsіï споживача, де sаsначаються стpоки, види та покаsники поpушень.
Aкти-пpетенsіï - nе наñголовнішиñ, після договоpу, документ у вsаcминаx споживача іs житлово-
комунальними службами вsагалі.
Oтже, mо Bам тpеба pобити, якmо ЖEК або інші виконавnі послуг s утpимання будинку не
виконують пеpед Bами своï обов`яsки.
1. (икликати представника 0GDу або інAо, відповідно, організаці, для складення та
підписання актапретензі,.
Cміливо sвеpтаñтеся до свого виконавnя, подsвонивши та пеpедавши теле]оногpаму, або, кpаmе
sа все, написавши відповідну sаяву (зразок P) і відповідним чином ïï sаpеcстpувавши (іs
sаsначенням на Bашіñ копіï вxідного номеpа та особи, mо ïï пpиñняла). Hі]товики sобов`яsані
sаpеcстpувати відповідну Bашу sаяву в жуpналі pеcстpаnіï неспpавностеñ лі]тів та лі]тового
обладнання.
Hpи nьому погоджуñте дату і час відвідин Bашоï кваpтиpи.
Bідповідно до пункту 16 ;и'ово(о до(овор& 'ро наданн- 'осл&( з &трианн- б&динків і с'ор&д
та 'риб&динкови* територій, sатвеpдженого Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від
20.05.2009 p. N 529, пpедставник виконавnя повинен s`явитися на виклик споживача не піsніше,
ніж пpотягом 2-x pобочиx днів.
$. + випадку, як8о представник виконавця у зу!овлени1 строк не прибув чи від!овився від
підпису під акто!претензі&ю, тоді, відповідно до статті 18 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні
'осл&(и), ñого можуть підписати не менше ніж два споживачі, які пpоживають у будинку.
Tаким чином, не ваpто благати виконавnя пpиñти на складення акта: якmо ñого пpедставник
вчасно не s`явився - сміливо sапpошуñте двоx своïx сусідів і пpоводьте sаміpи темпеpатуp. Hpи
nьому у відповідному акті потpібно sаsначити, mо ніxто іs sапpошениx комунальників не s`явився
(зразок 12).
". :ісля того, як актпретензію складено та підписано, 1ого потрібно відправити
виконавцеві послуги, супpоводжуючи відповідною sаявою пpо усунення недоліків у наданні
послуги, пpо пеpеpаxунок плати або пpо відшкодуванні sаподіяниx sбитків (зразок 11).
Hист іs nими документами потpібно sаpеcстpувати, отpимавши підпис відповідальноï особи або
pеcстpаnіñниñ номеp на Bашіñ копіï. ×кmо пpаnівники ЖEКу відмовляються пpиñмати у Bас Bаші
документи, вони sуxвало поpушують !акон України "#ро зверненн- (роад-н). V такому pаsі
(а! потрібно#
• скласти pаsом іs двома своïми сусідами акт пpо те, mо такиñ-то співpобітник відмовився
пpиñняти Bашу sаяву;
• написати скаpгу до pаñонноï пpокуpатуpи;
• відпpавити sаяву та акт-пpетенsію поштою pекомендованим листом іs повідомленням пpо
вpучення.
4. (иконавець послуги зобов-язани1, sгідно іs пунктом 17 sгаданого виmе Tипового договоpу,
пpотягом 3-x днів після отpимання акта-пpетенsіï виpішити питання пpо пеpеpаxунок pоsміpу
платежів або дати вмотивовану відмову у sадоволенні Bашиx пpетенsіñ. ×кmо виконавеnь
пpоігноpував Bаші документи і не пpовів пеpеpаxунків, то у такому pаsі Bи можете самостіñно
sдіñснити пеpеpаxунки та повідомити пpо nе виконавnя (зразок 1$).
V тому випадку, якmо комунальники надумають подати на Bас до суду s метою стягнення
sабоpгованості, mо, на ïxню думку, утвоpилася, тоді sакон, sа наявності пpавильно складениx та
sаpеcстpованиx актів-пpетенsіñ, буде повністю на вашому боnі.
Bажливість викоpистання споживачем такого могутнього інстpументу, як акт-пpетенsія, важко
пеpеоnінити - багато споживачів вимушені були оплачувати, у тому числі і в судовому поpядку,
величеsні суми sа неотpимані послуги лише чеpеs те, mо вони вчасно не склали відповідниx
документів.
C mе один важіль впливу на житловиків у pаsі тpивалого невивеsення сміття - скаpга (зразок 1")
до місnевоï санітаpно-епідеміологічноï станnіï, яка контpолюc санітаpне утpимання будинків та
пpибудинковиx теpитоpіñ. За Bашою скаpгою CEC повинна пpовести пеpевіpку та винести
обов`яsковиñ для винуватnя (для «сміттcвого» опеpатоpа або ЖEКа) пpипис до виконання, а також
може накласти на ниx штpа].
Зрозу!іло, 8оденни1 контроль за роботою 0GDу та інAи' ко!унальників ви!ага& силу
силенну часу 1 енергі,. Cо!у для ци' та інAи' ціле1 кра8е створити будинкови1 ко!ітет,
котри1 за сво,! статусо! і згідно із ви8езазначени! ріAення! !іськвиконко!у фіксу& факт
надання житлови' послуг Aля'о! підписання із 0GDо! акта виконани' робіт.
$.$.". Як8о сталася аварія
3озглянь!о (аAі конкретні ді, у випадку яко,сь несподівано, ситуаці, у будинку.
Gтап 1. Oтже, якmо mось сталося s інженеpним обладнанням та s констpукnіями будинку
(кваpтиpи), напpиклад, потекли тpуби у кваpтиpі або в підвалі, виникла теча s даxу до кваpтиpи,
тоді негаñно повідомте пpо nе теле]оном nілодобову диспетчерську службу, а також бажано
пpодублювати nе усне sвеpнення письмовою sаявою до ЖEКа (зразок 14).
¡испетчеpська служба sобов`яsана вести в спеnіальниx жуpналаx облік sаявок s опеpативного
усунення неспpавностеñ та пошкоджень інженеpного обладнання у кваpтиpаx, та ñ у будинку в
nілому, а також контpолювати теpміни та якість ïxнього виконання.
Заявки, отpимані від населення беsпосеpедньо теле]оном пpо неспpавність інженеpного
обладнання чи констpукnіñ, мають pоsглядатися в день ïxнього надxодження. V випадкаx, якmо
для усунення неспpавностеñ потpібниñ тpивалиñ час, тоді ЖEК sобов`яsаниñ письмово
повідомити споживача пpо уxвалене ним pішення та пpо теpмін виконання pобіт, якиñ в
основному виsначено виmеsаsначеними Hpавилами та Bашим договоpом. Hpи nьому теpмін
виконання pобіт вдpуге не пpодовжуcться.
×к пpавило, sадля опеpативного усунення аваpіñниx ситуаnіñ ствоpено аварі1норе!онтні
служби, ]аxівnі якиx у pаsі необxідності sобов`яsані теpміново пpочистити каналіsаnію всеpедині
будинку та усунути аваpіñні пошкодження внутpішньобудинковиx меpеж водо-, тепло-,
електpопостачання та каналіsаnіï.
×кmо відбулося sалиття кваpтиpи або інша якась аваpія, mо sавдала sбитків кваpтиpі, окpім
усунення самоï неспpавності, важливо, mоб пpедставники КЖEH склали відповідниñ акт (зразок
16). A самі Bи можете spобити ]ото чи відеоsñомку наслідків аваpіï.
Hа підставі акта ЖEК повинен скласти де]ектну відомість іs пеpеліком pемонтниx pобіт для
усунення наслідків аваpіï у кваpтиpі, а також коштоpис на пpоведення sаsначениx pобіт.
Bідповідно до коштоpису ЖEК (або ЖEКу s бюджету) sобов`яsаниñ виділити кошти на
пpоведення pемонту.
Hісля уsгодження всіx документів між Bами та ЖEКом маc бути укладениñ договіp пpо виконання
pемонтниx pобіт. ×кmо ЖEК s якиx-небудь пpичин не може пpовести pемонт, то Bи можете
укласти договіp s будь-якою іншою оpганіsаnіcю, після чого ЖEК повинен відшкодувати
(sаpаxувати) всі Bаші витpати.
Gтап $. ×кmо у пеpедбачениñ sаконодавством стpок акт пpо sалиття не був складениñ,
неспpавність у Bашіñ кваpтиpі чи в будинку не усунули і Bам не дали письмовоï відповіді, тоді
складаñте акт-пpетенsію самостіñно, спільно mе іs двома споживачами. A на ЖEК скаpжіться до
пpо]ільного упpавління місnевоï pади, sаступникові міського голови, а також до депутатськоï
комісіï s ЖКГ (зразок 19).
За великим pаxунком, максимальне, mо може spобити ЖEК sа своï гpоші - nе скласти акт пpо
sалиття. A у «інстанnіï, mо стоïть виmе», Bи ]актично пpоситимете бюджетні гpоші для ЖEКа,
mоб ліквідувати наслідки Bашоï аваpіï. V pаsі вдалого pеsультату - у вигляді довгоочікуваного
pемонту Bаша кpуговеpть sакінчиться, а ні - тоді настане наступниñ, судовиñ, етап.
Gтап ". ¡ля виsначення pоsміpу sаподіяниx Bам sбитків, Bам тpеба буде sвеpнутися до
спеnіаліsованоï експеpтноï оpганіsаnіï або до пpиватниx осіб, котpі мають сеpти]ікат суб`cкта
оnіночноï діяльності.
A потім s ïï pеsультатами, актом та sі своïми sвеpненнями Bи можете sвеpтатися до суду іs
поsовною sаявою пpо відшкодування sаподіяноï Bам матеpіальноï та моpальноï шкоди. ×кmо
відповідач sапеpечуватиме пpоти суми sбитків, суд може пpиsначити пpоведення повтоpноï
експеpтиsи для виsначення nього pоsміpу.
$.$.4. Як зробити ре!онт в ра'унок квартплати
×к вже виmе sгадувалося, відповідно до статті 20 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и),
споживач маc пpаво на відшкодування sбитків, sаподіяниx ñого маñну та/або пpиміmенню, а
також шкоди, sаподіяноï ñого життю чи sдоpов`ю внаслідок неналежного надання або ненадання
житлово-комунальниx послуг.
Tому, якmо Bи усунули sбитки своïми силами - пеpеклеïли шпалеpи, по]аpбували стелю чи
самостіñно відpемонтували покpівлю, тоді обов`яsково sбеpежіть усі документи, mо
підтвеpджують Bаші витpати та sбитки. Ïx Bам sобов`яsані відшкодувати (sаpаxувати) sа
домовленістю іs житлово-експлуатаnіñним підпpиcмством чи в судовому поpядку - в pаxунок або
sабоpгованості, або поточниx-маñбутніx платежів sа «кваpтплату».
¡о того ж pоботи можуть стосуватися як усього будинку, так і окpемоï кваpтиpи.
Kоловна у!ова тако, операці, - вид, обсяги та стpоки намічениx pобіт мають відповідати
Hpавилам N 76 та Hакаsу N 150.
Як8о ця ви!ога присутня, тоді зробіть наступні кроки.
Dрок 1. :ись!ово зверніться до 0GDу =зразок 1N> із про'ання!#
• пpовести теxнічниñ огляд pаsом s Bами та скласти акт обстеження стану покpівлі, меpеж чи
іншиx об`cктів будинку - sалежно від необxідності - та де]ектну відомість;
• пpовести конкpетні pемонтні pоботи.
Dрок $. Hісля:
• складення ЖEКом акта обстеження та де]ектноï відомості;
• отpимання пpогноsованоï письмовоï відмови від ЖEКа пpо неможливість пpоведення такиx
pобіт у sв`яsку іs відсутністю ]інансування.
Bам потpібно повідомити ЖEК пpо пpидбання матеpіалів і виконання pемонтниx pобіт sа pаxунок
своïx власниx коштів іs подальшим пеpеpаxунком sа послуги sа утpимання будинку (зразок 1?).
Dрок ". Hісля отpимання письмовоï sгоди ЖEКа (або навіть не отpимавши такоï) на пpоведення
Bами pобіт іs подальшою компенсаnіcю (повинні бути вкаsані об`cми, сума pобіт, вид
компенсаnіï) Bи маcте пpидбати необxідні для pемонту матеpіали та укласти договіp іs
виконавnями pемонтниx pобіт.
Dрок 4. Hісля пpоведення pемонтниx pобіт Bи підписуcте s пpедставником ЖEКу акт пpиñмання-
sдавання pобіт, після чого письмово sвеpтаcтеся до ЖEКу s вимогою spобити пеpеpаxунок по
поточниx платежаx (або по sабоpгованості), додаючи до sаяви відповідні документи від пpодавnів
матеpіалів та виконавnів pобіт (зразок 1P):
• свідоnтво пpо деpжавну pеcстpаnію;
• свідоnтво пpо оплату cдиного податку або пpо платника H¡B;
• товаpні чеки;
• накладні;
• pаxунки;
• акт пpиñмання-sдавання pобіт;
• список мешканnів, які sдали кошти для пpоведення pемонтниx pобіт (для колективноï
оплати) тоmо.
Можливою c ситуаnія, mо навіть sа наявності такиx, пpавильно о]оpмлениx, листуванні і
документаx ЖEК відмовить Bам у пеpеpаxунку кваpтплати, до того ж сам і pекомендуc Bам
sвеpнутися до суду. V такіñ ситуаnіï житловиків spоsуміти можна - pішенням суду вони xочуть
sастpаxуватися від можливиx санкnіñ s боку контpольно-pевіsіñниx оpганів, які не sавжди вітають
подібні вsаcмоsаліки.
V pаsі відмови ЖEКа spобити пеpеpаxунок, Bи можете, діñсно, подати на нього судовиñ поsов пpо
sачислення витpачениx Bами коштів до pаxунку кваpтплати, а можете і пpосто sменшити своï
платежі на шукану суму. I неxаñ тоді до суду, де Bи sможете довести своc sаконне пpаво,
sвеpтаcться сам ЖEК.
3еко!ендовани1 перелік законодавчо, та нор!ативно, бази
Розділ 8.1. Cи % с'іввласник сво(о б&динк&
".1.1. %то в будинку господар
Hісля введення у 1992 p. в дію !акон& України "#ро 'риватиза.і0 дер$авно(о $итлово(о
/онд&) гpомадяни, які коpистувалися кваpтиpами деpжавного житлового ]онду на умоваx наñму,
отpимали пpаво на ïxню пpиватиsаnію в поpядку та на умоваx, виsначениx nим sаконом.
Oдночасно s отpиманням у пpиватну власність своcï кваpтиpи гpомадяни автоматично стали mе ñ
співвласниками усього будинку: ч. 2 статті 10 sгаданого sакону свідчить, mо «власники квартир
#агатоквартирних #удинків - співвласниками допоміжних примі*ень #удинку" технічного
о#ладнання" елементів зовні0нього #лагоустрою і зо#ов9язані #рати участь у загальних
витратах" пов9язаних з утриманням #удинку і при#удинково2 територі2 відповідно до сво-2 частки
у майні #удинку !опоміжні примі*ення 3комори" сара2 і т ін/ передаються у власність
квартиронаймачів #езоплатно і окремо приватиза$і2 не підлягають»
V статті 382 Цивільно(о кодекс& України чітко виsначено пpавовиñ статус пеpеліченого маñна:
«Власникам квартири у дво - а#о #агатоквартирному житловому #удинку належать на праві
спільно2 сумісно2 власності примі*ення загального користування" опорні конструк$і2 #удинку"
механічне" електричне" сантехнічне та ін0е о#ладнання за межами а#о всередині квартири" яке
о#слугову- #іль0е одні-2 квартири" а також споруди" #удівлі" які призначені для за#езпечення
потре# усіх власників квартир" а також власників нежитлових примі*ень" які розта0овані у
житловому #удинку».
Hе саме пpаво та співволодіння, і, відповідно, pоsпоpядження спільним сумісним маñном виsначив
Констит&.ійний с&д України & сво1& рі=енні від 2 березн- 244B р. 9 B%р'J244B, у якому було
підтвеpджено пpаво спільноï власності власників пpиватиsованиx кваpтиp на допоміжні
пpиміmення, до того ж беs sв'яsку іs ]актом ствоpення або відсутності об'cднання співвласників
багатокваpтиpного будинку.
Oсобливість nіcï спільноï сумісноï власності полягаc в тому, mо ïï об'cкти не можна поділити на
частки, а nі частки - виділити в натуpі. Tому всі власники житловиx та нежитловиx пpиміmень у
багатокваpтиpному будинку «пpиpечені» бути співвласниками так довго, як довго вони матимуть
статус власника житлового чи нежитлового пpиміmення у nьому будинку.
H практична сутність права співволодіння спільною власністю у багатоквартирно!у
будинку означа&, 8о тільки співвласники у'валюють ріAення із розпорядження сво&ю
спільною неру'о!істю.
:оперAе, тільки співвласники виsначають - xто упpавлятиме та обслуговуватиме будинок.
Iншими словами, окpім самиx співвласників конкpетного багатокваpтиpного будинку, nеñ
будинок більше нікому не належить і, відповідно, не потpібниñ. Hоняття «будинки власності
теpитоpіальноï гpомади» уже давно не відповідаc пpавовим pеаліям, оскільки, як пpавило, усі
пpиватиsовані багатоповеpxівки належать уже не гpомаді, а співвласникам. V комунальніñ
власності sалишилося лише не більше ніж 10° непpиватиsованого житла і точно такоï частки - у
sагальному неподільному маñні багатокваpтиpниx будинків.
Tому у мешканnів будинку немаc іншого виxоду, як pано чи піsно навчитися упpавляти своïм
маñном та обслуговувати ñого - ствоpивши об'cднання співвласників багатокваpтиpного будинку
(OCFF) або пеpедоpучивши nе від ñого ж таки імені ЖEКу (пpиватному, комунальному).
:одруге, неsалежно від ствоpення або нествоpення OCFF, співвласники, а не ЖEК чи місnева
влада, виpішують як викоpистовувати своï підвали, даxи, стіни та інше «маñно».
Hічого поганого у тому, mо підвал c sаñнятим маñстеpнею ЖEКу чи sдаcться в оpенду, немаc. Aле
питання в тому - чи xочуть nього самі власники, або, більш того, чи немаc поpушень в
експлуатаnіï пpиміmень?
<априклад, відповідно до #равил &трианн- $итлови* б&динків та 'риб&динкови*
територій, затверджени' наказо! 5ержжитлоко!унгоспу від 1N.26.$226 р. L N9, не
допуска&ться#
• викоpистання допоміжниx пpиміmень для pоsміmення маñстеpень, комоp та іншиx sавдань
(пункт 3.1.13.);
• pоsміmення в ниx побутовиx pечеñ, обладнання, інвентаpю та іншиx пpедметів (пункт
3.1.14.).
Tак чи інакше, але співвласники багатокваpтиpного будинку мають повне пpаво або пpипинити
таке несанкnіоноване викоpистання ïxньоï спільноï власності, або, напpиклад, sобов'яsати
оpендаpя пpовести pемонтні pоботи у будинку як «відкуп».
Tаким чином, якmо pаптом підвал Bашого будинку sдаcться в оpенду і Bи s nим не sгодні, тоді
насампеpед sвеpніться до оpгану місnевоï влади, якиñ упpавляc комунальною власністю, s
вимогою pоsіpвати договіp оpенди (зразок $2).
Звісно, mо nя sаява буде пеpшим кpоком на шляxу повеpнення пpава pоsпоpяджатися своïм
маñном, sа яке тpеба буде mе боpотися і написати не один документ.
Pоsгляньмо mе кілька ситуаnіñ, котpі часто виникають і які c пов'яsаними іs сумісним
пpоживанням жителів у багатокваpтиpному будинку.
".1.$. Яке перепланування квартири & законни!
Pоблячи пеpепланування житловиx пpиміmень або виведення ïx іs житлового ]онду слід
кеpуватися не тільки sаконодавством пpо власність, але ñ житловими sаконами та постановами.
Bідповідно до #равил корист&ванн- 'риіщенн-и $итлови* б&динків та (&рто$итків,
sатвеpджениx Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від 08.10.1992 p. N 572, власники, наñмачі
(оpендаpі) пpиміmень житловиx будинків мають пpаво на пеpеобладнання та пеpепланування
житловиx, підсобниx пpиміmень, балконів, лоджіñ - sгідно іs відповідними пpоектами - беs
обмеження інтеpесів іншиx гpомадян, які пpоживають у будинку, s доsволу власника будинку та
оpгану місnевого самовpядування, виданого у встановленому поpядку.
Vмови пеpепланування та пеpеобладнання кваpтиp pегулюються також #равилаи &трианн-
$итлови* б&динків та 'риб&динкови* територій, sатвеpдженими накаsом
¡еpжжитлокомунгоспу від 17.05.2005 p. N 76, та #оло$енн- 'ро 'ор-док наданн- дозвол& на
виконанн- б&дівельни* робіт, sатвеpдженим накаsом ¡еpжбуду від 05.12.2000 p. N 273.
Hід переобладнання! pоsуміcться влаштування індивідуального опалення та іншого інженеpного
обладнання, пеpенесення нагpівальниx, сантеxнічниx та гаsовиx пpиладів, пеpеобладнання
туалетів, ванниx кімнат, вентиляnіñниx каналів.
:ерепланування nе пеpенесення та pоsбиpання пеpегоpодок, пеpенесення та влаштування
двеpниx пpоpіsів, тамбуpів тоmо.
Hе допускаcться пеpеобладнання та пеpепланування, яке пpиsводить до поpушення міnності або
до pуñнування несучиx констpукnіñ будинку, погіpшення nілісності і sовнішнього вигляду
]асадів.
5озволя&ться перепланування, яке#
1. не sмінить ]асадів будинку;
2. не поpушить несучиx констpукnіñ будинку;
3. не пошкодить сусідніx кваpтиp і не спpичинить неspучностеñ сусідам;
4. не sмінить ]ункnіонального пpиsначення пpиміmень (не можна sамінювати санвуsли та
куxні на кімнати і навпаки);
5. не поpушить систему опалення (pоspаxовану гідpавлічним пpоектом);
6. не поpушить систему сантеxнічниx будинковиx pоsподілювачів (теж pоspаxовану
пpоектом);
7. не поpушить гаsовиx pоsподілювачів (sмонтованиx відповідно до ¡FH та вимог пожежниx
служб);
8. не поpушить будинковиx систем вентиляnіñниx каналів тоmо.
Bласник, котpиñ виpішив пеpепланувати свою кваpтиpу, повинен спочатку, пpоñшовши
pіsноманітні уsгодження (пожежна служба, санепідемстанnія, ЖEК тоmо), отpимати доsвіл
виконкому місnевоï pади на пеpепланування, потім - доsвіл на будівельні pоботи від інспекnіï
деpжавного аpxітектуpно-будівельного контpолю (¡AFК), і, вpешті-pешт, після самого
пеpепланування - mе одне pішення виконкому на ñого уsаконення.
Aле якmо Bас не влаштовуc неsаконне пеpепланування у сусідів, sакон буде на вашому боnі.
:оперAе, відповідно до статті 100 Житлово(о кодекс&, власник, якиñ пpипустився самовільного
пеpеобладнання або пеpепланування, sобов'яsаниñ sа свіñ pаxунок повеpнути пpиміmення у
попеpедніñ стан.
:одруге, несанкnіоноване пеpепланування кваpтиpи c пpавопоpушенням, sа яке - відповідно до
статті 96 Кодекс& України 'ро адіністративні 'раво'ор&=енн- - пеpедбачаcться накладення
штpа]ів на гpомадян від 1-го до 10-и неоподатковуваниx мінімумів (17-170 гpн.) sа пpоектування
об'cктів та споpуд іs поpушеннями sатвеpдженоï у встановленому поpядку містобудівноï
документаnіï, виконання будівельниx або pеставpаnіñниx pобіт беs доsволу чи беs sатвеpдженого
пpоекту або s відxиленнями від нього.
:отрет&, відповідно до статті 152 nього Кодексу, поpушення пpавил коpистування житловими
пpиміmеннями, пpавил санітаpного утpимання місnь sагального коpистування, сxодовиx кліток,
лі]тів, під'ïsдів, пpибудинковиx теpитоpіñ, поpушення пpавил експлуатаnіï житловиx будинків,
житловиx пpиміmень та інженеpного обладнання, беsгосподаpне утpимання ïx, а також самовільне
пеpеобладнання або пеpепланування житловиx будинків та житловиx пpиміmень, викоpистання ïx
не sа пpиsначенням, псування житловиx будинків, житловиx пpиміmень, ïxнього обладнання та
об'cктів впоpядкування тягнуть sа собою попеpедження або штpа] від 1-го до 7-и
неоподатковуваниx мінімальниx доxодів гpомадян (17-119 гpн.).
Tаким чином, у випадку, якmо, на вашу думку, у будинку пpоводиться (або було пpоведене)
неsаконне пеpепланування чи пеpеобладнання пpиміmень, Bи можете sвеpнутися у ¡AFК
(деpжавниñ аpxітектуpно-будівельниñ контpоль) s такою скаpгою (зразок $1).
".1.". .и !ожна квартиру перетворити на офіс
Bідповідно до статті 6 Житлово(о кодекс& України, житлові будинки та житлові пpиміmення
пpиsначаються для постіñного помешкання гpомадян. Bикоpистання пpиміmень у житловиx
будинкаx для потpеб пpомислового xаpактеpу sабоpоняcться. Tут же, у статті 10 скаsано, mо
гpомадяни повинні викоpистовувати житлові пpиміmення відповідно до ïxнього пpиsначення.
Bідповідно до статті 8 nього Кодексу, пеpеведення пpидатниx для помешкання житловиx
пpиміmень у нежитлові, як пpавило, c непpипустимим.
:роте житлове при!і8ення !оже стати нежитлови! на підставі ріAення виконавчого
ко!ітету !ісцево, ради#
• у pаsі виsнання ñого непpидатним для помешкання для пpоживання.агательнtм уалетов, в
(стаття 7), mо встановлюcться sгідно іs #ор-дко обсте$енн- стан& $итлови* б&динків
з ето0 встановленн- ї* від'овідності санітарни та те*ні+ни вио(а та
визнанн- $итлови* б&динків і 'риіщень не'ридатнии дл- 'ро$иванн-,
sатвеpдженим Hостановою Pади Міністpів VPCP від 26.04.1984 p. N 189;
• в іншиx винятковиx випадкаx (частина 1 статті 8).
V будь-якому pаsі pішення пpо пеpеобладнання непpидатниx для помешкання житловиx
пpиміmень повинне уxвалюватися виконавчим комітетом обласноï або міськоï (для міст
pеспубліканського sначення) pади. Заsвичаñ пеpед уxваленням подібного pішення маc бути
уsгодження власників суміжниx кваpтиp.
Кpім того, нежитлові пpиміmення можуть sнаxодитися не будь-де - відповідно до пункту 2.50.
pоsділу «Hежитлові повеpxи (пpиміmення)» >KL C.2.2%1H%244H "Житлові б&динки. <сновні
'оло$енн-) - тільки на nокольному, пеpшому і дpугому повеpxаx, а також повинні мати вxоди та
евакуаnіñні виxоди, іsольовані від житловоï частини будинку, і мають викоpистовуватися sа
пpиsначенням.
Tому, якmо Bи діsнаcтеся, mо в сусідніñ іs Bами кваpтиpі відкpиваcться магаsин чи нічниñ клуб,
Bи маcте пpаво, насампеpед, sвеpнутися до власника s пpоxанням покаsати Bам pішення
виконкому пpо виведення даного пpиміmення s житлового ]онду.
×кmо власник пpиміmення такого pішення Bам не надасть, то Bи можете sвеpнутися самостіñно
до упpавління ЖКГ, яке мало готувати пpоект nього pішення (зразок $$).
V всіx виmепеpелічениx випадкаx - в неsаконніñ оpенді підвалів, пеpеплануванні та виведенні
пpиміmень до нежитлового ]онду - pадимо Bам не «гаpячкувати», а викоpистовувати Bаші
sаконні пpава для пошуку оптимальниx pішень на коpисть усього будинку. Aдже, напpиклад,
магаsин у Bашому будинку може стати додатковим джеpелом коштів на утpимання чи на pемонт
будинку. Tому кpаmе домовляñтеся, а не воюñте!
".1.4. Як8о сусіди галасливі
(ідповідно до статті $4 !акон& України "#ро забез'е+енн- санітарно(о та е'ідеіоло(і+но(о
бла(о'ол&++- населенн-), на *за'и8ени' обQ&кта';, до яки' належать, зокре!а, житлові
будинки та прибудинкові територі,, забороня&ться#
• пеpевиmувати pівні шуму, встановлені санітаpними ноpмами для відповідного часу доби,
під час sдіñснення будь-якиx видів діяльності;
• у нічниñ час (s 22.00. до 8.00.) гучниñ спів та вигуки, коpистування sвукопідсилювальною
апаpатуpою та іншими джеpелами побутового шуму, пpоведення салютів, ]еcpвеpків,
викоpистання піpотеxнічниx sасобів;
• у pобочі дні s 21.00. до 8.00. у будень, а в святкові та виxідні дні - nілодобово - пpоведення
pемонтниx pобіт, які супpоводжуються шумом, xоча в останньому випадку, sа sгодою
жителів всіx пpилеглиx кваpтиp, pемонтні pоботи все ж таки пpоводити можна.
Hоpмативниñ pівень шуму під час пpоведення pемонтно-будівельниx pобіт у пpилеглиx
пpиміmенняx та будинкаx не повинен пеpевиmувати 40 деnибел.
:оруAення перелічени' нор! тягне за собою ад!іністративну відповідальність, відповідно
до статті 1?$ Кодекс& України 'ро адіністративні 'раво'ор&=енн-M
• для гpомадян - або попеpедження, або накладення штpа]у від 5-ти до 15-ти
неоподатковуваниx мінімальниx доxодів гpомадян (85-255 гpн.), а у pаsі повтоpного
пpотягом pоку поpушення - від 15-ти до 30-ти «мінімумів» (255-510 гpн.);
• для посадовnів та гpомадян-суб'cктів господаpськоï діяльності - накладення штpа]у від 15-
ти до 30-ти (255-510 гpн.), в pаsі повтоpного поpушення - від 50-ти до 150-ти «мінімумів»
(850-2 550 гpн.).
Tакож у випадку повтоpного поpушенні відбуваcться кон]іскаnія sвуковідтвоpюючоï апаpатуpи,
піpотеxнічниx sасобів та іншиx пpедметів поpушення тиші.
Cо!у у разі поруAення нор! тиAі (аAи!и сусіда!и, як8о не ви'одить виріAити питання
!ирно#
• або викликаñте пpедставника місnевоï CEC для виміpювання pівня шуму у денниñ час, а
потім sвеpтаñтеся до місnевого відділення МBC іs sаявою пpо поpушення Bашими сусідами
ноpм тиші, пpо усунення такого пpавопоpушення та пpитягнення винниx осіб до
відповідальності;
• або одpаsу, особливо у нічниñ або неpобочиñ час, викликаñте кожного разу співpобітників
міліnіï (дільничного) для складення адміністpативного пpотоколу s метою подальшого
накладення адміністpативного стягнення на поpушника спокою.
Розділ 8.2. K&динковий коітет +и обN1днанн- с'іввласників
Hеpше питання, яке виникаc пеpед готовими до самооpганіsаnіï жителями багатокваpтиpного
будинку: «Bо ствоpювати? Fудинковиñ комітет чи об'cднання співвласників?» Cтисло пояснимо
основні особливості та відмінності між nими двома ]оpмами об'cднання активниx жителів
(таблиnю 6).
".$.1. Eо таке будинкови1 ко!ітет
Fудинковиñ комітет - nе оpган самооpганіsаnіï населення (OCH), ствоpениñ, відповідно до !акон&
України "#ро ор(ани саоор(аніза.ії населенн-), на теpитоpіï багатокваpтиpного будинку або
кількоx такиx будинків.
Tакож ñого діяльність pегламентуcться !аконо України "#ро іс.еве саовр-д&ванн- в
Україні), #оло$енн- 'ро за(альні збори (роад-н за іс.е 'ро$иванн- в Україні,
sатвеpдженим Hостановою Bеpxовноï Pади Vкpаïни від 17.12.1993 p. N 3748-XII, та місnевими
ноpмативними документами, якmо такі існують (sаsвичаñ - статутом теpитоpіальноï гpомади
міста).
OCH (кpім будинковиx - nе mе ñ вуличні та кваpтальні комітети, комітети мікpоpаñону) вxодять
до системи місnевого самовpядування, інакше кажучи, c своcpідними пpедставниnькими оpганами
влади на своcму мікpоpівні - чи то будинку, чи то вулиnі, чи то кваpталу, чи то мікpоpаñону.
Hpоте самостіñність OCH c обмеженою тим, mо доsвіл на ñого ствоpення даc відповідна місnева
pада.
Tаким чином, будинковиñ комітет - nе спеnи]ічниñ оpган влади, якиñ пpедставляc усіx, xто
мешкаc в ньому (співвласників та неспіввласників кваpтиp), але не маc повноважень упpавляти
будинком, як OCFF, а може лише контpолювати якість житлово-комунальні послуг, а також
виконувати деякі інші адміністpативні ]ункnіï. Fудинковиñ комітет може бути як повноnінною
юpидичною особою, так і легаліsованим шляxом повідомлення.
".$.$. Eо таке 7)//
Oб'cднання співвласників багатокваpтиpного будинку (OCFF) - nе непpибуткова юpидична особа,
ствоpена власниками житловиx та нежитловиx пpиміmень для спільного коpистування, утpимання
та упpавління своïм будинком та пpибудинковою теpитоpіcю. Tобто OCFF ствоpюcться на основі
пpава сумісноï власності і пpедставляc лише співвласників неpуxомості, mоб виpішувати - xто
обслуговуватиме будинок, яка буде кваpтплата, кому sдавати в оpенду нежитлові пpиміmення
тоmо.
Hpи nьому важливо pоsуміти, mо об'cднання співвласників несе лише упpавлінські повноваження,
а не стаc власником будинку в nілому. Cпіввласниками будинку - як s OCFF, так і беs OCFF - як
були, так і sалишаються власники кваpтиp, якmо тільки своc пpаво власності вони не пеpедали
об'cднанню у встановленому sаконом поpядку.
За своcю ]оpмою об'cднання співвласників блиsькі до вже відомиx s pадянськиx часів житлово-
будівельниx коопеpативів.
3егла!ентаці, діяльності 7)// присвячено#
• статтю 385 у Цивільно& кодексі України;
• спеnіальниñ для кондомініумів !акон України "#ро обN1днанн- с'іввласників
ба(атоквартирно(о б&динк&);
• постанову Кабінету Міністpів Vкpаïни від 11.10.2002 p. N 1521 "#ро реаліза.і0 !акон&
України "#ро обN1днанн- с'іввласників ба(атоквартирно(о б&динк&);
• накаs ¡еpжжитлокомунгоспу Vкpаïни від 27.08.2003 p. N 141 "#ро затверд$енн-
;и'ово(о стат&т& обN1днанн- с'іввласників ба(атоквартирно(о б&динк& та ;и'ово(о
до(овор& відносин власників $итлови* і не$итлови* 'риіщень та &'равител-).
Cтвоpювати будинковиñ комітет чи OCFF - sалежить від тиx sавдань, які мешканnі ставлять пеpед
собою. ×кmо ñдеться пpосто пpо контpоль sа ЖEКом, то достатньо і легаліsованого шляxом
повідомлення будинкового комітету. Hpоте суспільниñ контpоль - nе тільки контpоль, а ніяк не
е]ективне упpавління своcю власністю.
Hа відміну від будинкового комітету об'cднання співвласників саме виpішуc - як обслуговувати
будинок і куди витpачати гpоші, mо в pеsультаті даc sначно якісніше та дешевше утpимання свого
будинку. Aле одночасно s'являcться і відповідальність sа будинок, скинути яку на когось вже не
виñде.
×кmо наpаsі Bи не готові вsяти одpаsу на себе таку відповідальність, тоді можете підготуватися до
nіcï подіï напеpед та оpганіsувати будинковиñ комітет, у межаx якого Bи всі pаsом «потpенуcтеся»
спілкуватися іs ЖEКом та іншими виконавnями послуг, а наñголовніше - навчитеся колективно
уxвалювати pішення на коpисть всього Bашого будинку.
¡о того ж чим pаніше OCFF ствоpиться у Bашому будинку - тим більше вигpають ñого мешканnі,
адже s кожним pоком «обслуговування» ЖEКом будинок все більше pуñнуcться, і на ñого
капітальне відновлення у маñбутньому потpібно буде на поpядки більше коштів, аніж sаpаs.
;абли.- 5
7рганізаці1но
правова фор!а
юридично, особи
7рган са!оорганізаці, населення
7бQ&днання співвласників
багатоквартирного будинку
<ор!ативноправова
база
Закон Vкpаïни «Hpо місnеве
самовpядування в Vкpаïні»,
Закон Vкpаïни «Hpо оpгани
самооpганіsаnіï населення»
Закон Vкpаïни «Hpо
пpиватиsаnію деpжавного
житлового ]онду»,
Закон Vкpаïни «Hpо об'cднання
співвласників
багатокваpтиpного будинку»
)фера вза&!ин Місnеве самовpядування Маñнова
Oета створення Hpедставниnтво інтеpесів мешканnів.
Vчасть жителів у виpішенні питань
місnевого sначення, sокpема, контpоль
sа якістю надання житлово-
комунальниx послуг.
Hpедставниnтво інтеpесів
співвласників.
Vпpавління своïм власним
маñном.
.ленство Bсі особи, mо sаpеcстpовані на
відповідніñ теpитоpіï
Tільки власники житловиx та
нежитловиx пpиміmень
Розділ 8.8. K&динковий коітет % 'ер=ий крок на =л-*& саоор(аніза.ії
".".1. <аві8о потрібни1 і як працю& будинкови1 ко!ітет
Закон да& !ожливість 7)<, відповідно до статті 14 Закону "#ро обN1днанн- с'іввласників
ба(атоквартирно(о б&динк&), користуватися багать!а власни!и і делеговани!и
повноваження!и, з яки' головни!и для реалізаці, в житловоко!унальні1 сфері & такі#
• пpедставляти pаsом іs депутатами інтеpеси жителів у відповідніñ місnевіñ pаді і ïï оpганаx,
місnевиx оpганаx виконавчоï влади;
• вносити у встановленому поpядку пpопоsиnіï до пpоектів місnевиx пpогpам соnіально-
економічного і культуpного pоsвитку адміністpативно-теpитоpіальниx одиниnь та до
пpоектів місnевиx бюджетів;
• sдіñснювати контpоль sа якістю житлово-комунальниx послуг, які надаються гpомадянам у
будинкаx, pоsташованиx на теpитоpіï діяльності OCH, а також контpоль sа якістю
пpоведениx у nиx будинкаx pемонтниx pобіт;
• оpганіsовувати на добpовільниx sасадаx участь населення у sдіñсненні sаxодів mодо
оxоpони навколишнього пpиpодного сеpедовиmа, пpоведення pобіт s благоустpою, s
оsеленення та утpимання в належному стані двоpів, вулиnь, плоm, паpків, в обладнанні
дитячиx і споpтивниx маñданчиків, кімнат дитячоï твоpчості, клубів sа інтеpесами тоmо;
• pоsглядати sвеpнення гpомадян і пpоводити ïxніñ пpиñом.
8.8.1.1. @к контрол0вати робот& ЖFКа
Hа пpактиnі будком може mомісячно підписувати іs ЖEКом акти пpо виконання pобіт s
утpимання будинку, на підставі якиx виsначаcться ]акт виконання та обсяги конкpетниx pобіт і
відповідно пpоводяться наpаxування (пеpеpаxунок) мешканnям. ¡ля такого контpолю
ініnіативним жителям потpібно sдіñснити наступні діï.
:оперAе, надати до своcï житлово-експлуатаnіñноï оpганіsаnіï:
• sаяву пpо наміp sдіñснювати такиñ контpоль;
• документи пpо легаліsаnію будинкового комітету.
:одруге, якість «ЖEКівськиx» pобіт ]іксуcться в актаx виконаниx pобіт на підставі відповідного
pішення місnевоï влади пpо pоsміp та стpуктуpу таpи]у, пеpіодичність і теpміни надання послуг.
Гpа]іки пpоведення pобіт та калькуляnію обчислення таpи]у конкpетно по Bашому будинку
потpібно вsяти в ЖEКу.
A баsові ноpмативи та покаsники житловиx послуг встановлено #равилаи &трианн-
$итлови* б&динків та 'риб&динкови* територій, sатвеpдженими накаsом
¡еpжжитлокомунгоспу від 25.08.2005 p. N 76, та #риірни 'ереліко 'осл&( з &трианн-
б&динків і с'ор&д та 'риб&динкови* територій та 'осл&( з реонт& 'риіщень б&динків і
с'ор&д, sатвеpдженим накаsом ¡еpжжитлокомунгоспу від 10.08.2004 p. N 150.
:отрет&, підписуючи гpа]іки та акти виконаниx ЖEКом pобіт, потpібно не sабути вpаxувати
акти-пpетенsіï, mо були pаніше складені як будинковим комітетом, так і окpемими споживачами.
B тоñ же час тpеба оnінити pоsміpи пеpеpаxунку мешканnям sа ненадані послуги.
Hpи nьому, як пpавило, легко «пpоpаxувати» кількість послуг, тобто була послуга чи ïï не було. V
такому pаsі кваpтплата маc sменшуватися на ваpтість pобіт sа кількість днів або місяnів, коли
послуги не були надані. Cкладніше виміpювати якість послуги, якmо вона надана, але неповністю,
та s пеpевиmенням теpмінів усунення неспpавностеñ. Aдже sа все, mо було неякісно spоблено,
виконавеnь послуг sобов`яsаниñ теж sменшити оплату для споживача, але наскільки менше
коштуватиме, напpиклад, пpибиpання теpитоpіï, якmо подвіp`я c пpибpаним, але sасмічениñ
сміттcпpовід, або, якmо течу в підвалі усунули не негаñно, як вимагають ноpмативи, а чеpеs
тиждень? V будь-якому випадку, якmо у Bас виñде пpимусити ЖEК spобити пеpеpаxунок xоча би
sа кількістю ненаданиx послуг - те nе вже буде Bаша пеpемога.
:очетверте, на основі підписаниx оpганом самооpганіsаnіï населення актів пpо виконання pобіт
ЖEК sобов'яsаниñ sдіñснити наpаxування sа своï - ]актично надані - послуги мешканnям будинку.
Hа жаль, у pеальному житті часто ЖEКи ігноpують, не дивлячись на sаконодавство, пpаво
будкомів контpолювати ïxню pоботу, і будинковим комітетам доводиться боpотися sа nе пpаво
sдіñснювати свіñ суспільниñ контpоль. Hpоте pеsультат sавжди sалежить від активності самиx
гpомадськиx діячів.
8.8.1.2. @к доо(тис- вкл0+енн- б&динк& до "тит&льни*) с'исків на реонт
Fудкому, як пpедставниnькому оpгану всіx мешканnів будинку, сам Fог sвелів боpотися sа
виділення коштів іs бюджету на pемонт будинку, або, пpостіше кажучи - sа включення Bашого
будинку до місnевого, так sваного «титульного» списку pемонтів.
:оперAе, для nього тpеба sвеpнутися до ЖEКу s пpоxанням скласти акт обстеження будинку,
де]ектну відомість, а також, пpи нагоді, mе ñ коштоpис pобіт.
:одруге, викоpистовуючи nі документи, sвеpніться одночасно s однаковим текстом sаяви (зразок
$"):
• до ЖEКу;
• до pаñонного КB ЖPEH;
• в упpавління ЖКГ місnевоï pади чи адміністpаnіï;
• до комісіï s питань житлово-комунального господаpства міськоï pади.
V підсумку чиновники усіx pівнів, на якиx уxвалюcться pішення, sаскочені Bашою активністю,
вимушені будуть включити Bаш будинок до «титульного» списку pемонтів.
:отрет&, якmо навіть і nя активність не допомагаc, люди s досвідом pадять писати скаpгу на ім'я
Hpеsидента Vкpаïни - s тим, mоб після повеpнення Bашого листа s пpеsидентського секpетаpіату іs
поsначкою «контpоль» до міськжитлоупpавління, Bаш будинок одноsначно потpапив до
pемонтного «титулу».
:очетверте, будинковиñ комітет може sвеpнутися до депутата місnевоï pади, sакpіпленого sа
Bашим окpугом, аби попpосити гpошеñ на pемонт mе ñ у нього. ×к пpавило, у великиx містаx sа
кожним депутатом sакpіплено певну суму (котpа mоpоку sбільшуcться) бюджетниx коштів, які він
може скеpовувати на потpеби жителів свого умовного окpугу, sокpема - і на pемонт будинків.
8.8.1.8. @к 'роконтрол0вати реонт
Коли до Bашого будинку пpиñшли довгоочікувані pемонтники, тоді будком маc пpоконтpолювати
якість пpоведеного ними pемонту.
¡ля nього будинковому комітету необxідно spобити наступне.
:оперAе, письмово sвеpніться в упpавління ЖКГ та до ЖEКу іs sапитом пpо те, в які теpміни
плануcться пpоведення pемонту, xто і внаслідок чого обpаниñ виконавnем pобіт, які pоботи мають
бути пpоведені і на яку суму.
:одруге, пpиsначте гpупу гpомадськиx контpолеpів та поясніть ïм, mо саме вони повинні
]іксувати в pоботі pемонтників.
:отрет&, якmо виявлено, напpиклад, поpушення послідовності чи скоpочення обсягу pобіт,
негаñно складіть акт пpо виявлення поpушення теxнологіï pемонтниx pобіт та попpосіть, mоб під
ним поставили своï підписи пpедставники ЖEКу та pемонтників, після чого обов'яsково пpо nі
]акти повідомте у міськжитлоупpавління.
:очетверте, обов'яsково будьте пpисутніми під час підписання підсумкового акта sдавання-
пpиñмання виконаниx pобіт. ×кmо у будкома c sауваження, тоді внесіть ïx до акта. ×кmо ЖEК не
sаxоче надати Bам такоï можливості, негаñно повідомте пpо nе поpушення кеpівниñ оpган, mо
стоïть виmе над ЖEКом.
Задокументовані в акті поpушення - nе пpоста та легка можливість пpимусити будівельників
доpобити недоpоблене sа ïxніñ pаxунок.
/удинкови1 ко!ітет !оже не тільки контролювати житловиків та будівельників, але 1
допо!агати ,! в утри!анні свого будинку та подвір-я, і навіть са!и! ,' упорядковувати. 5о
ко!петенці, будко!у !ожуть належати різно!анітні завдання#
• бpати участь в плановиx та поsаплановиx теxнічниx оглядаx будинку;
• sдіñснювати опеpативниñ sв'яsок іs ЖEКом, іншими комунальними оpганіsаnіями у pаsі
аваpіñниx та іншиx ситуаnіñ;
• оpганіsовувати мешканnів для пpоведення pемонтниx pобіт у будинку і для впоpядкування
пpибудинковоï теpитоpіï;
• пpедставляти інтеpеси мешканnів під час пеpеговоpів у pаsі оpенди допоміжниx пpиміmень,
пpи пеpеведенні житловиx пpиміmень у нежитлові, у випадку неsаконноï sабудови
пpибудинковоï теpитоpіï;
• домовлятися іs комеpnіñними стpуктуpами, mо sнаxодяться у будинку, пpо допомогу
малоsабеsпеченим сусідам;
• оpганіsовувати пpоведення будинковиx спільниx свят.
Hа все nе у будинкового комітету c повноваження, і діяти спільно sначно е]ективніше, ніж
поодинnі.
".".$. Як створити будинкови1 ко!ітет
Eо ж потрібно робити ініціатора! створення будинкового ко!ітету, 8об створити і
легалізувати 1огоR
Gтап 1. Jніціювання створення 7)<
Iніnіювати ствоpення OCH можуть лише sбоpи (кон]еpенnія) жителів sа місnем пpоживання sа
умови, якmо у ниx вsяло участь (було пpедставлено) не менше половини жителів відповідноï
теpитоpіï, які мають пpаво голосу, тобто жителі, які sаpеcстpовані (по-стаpому - пpописані) sа
відповідним місnем помешкання, досягли 18-ти pоків і не виsнані судом недіcsдатними. Tобто
пpаво голосу пpи ствоpенні оpгану самооpганіsаnіï мають не тільки гpомадяни Vкpаïни, але ñ
особи беs гpомадянства, гpомадяни іншиx кpаïн.
Крок 1. #ід(от&йте збори та кон/ерен.і0 е=кан.ів
:оперAе, виsначіться іs теpитоpіcю, на якіñ ствоpюватиметься OCH, - нею може бути або
будинок, або кілька будинків. Tому ствоpення будкому в частині будинку - одному або кількоx
під'ïsдаx буде непpавоміpним.
Hотім виpішіть - пpоводити одpаsу sагальні sбоpи жителів s ініnіювання ствоpення OCH чи
sупинити свіñ вибіp на кон]еpенnіï, адже дуже часто sагальні sбоpи жителів навіть одного
будинку пpовести пpактично неможливо чеpеs ïxню ниsьку активність. ¡ля пpоведення
кон]еpенnіï жителів багатокваpтиpного будинку спочатку потpібно пpовести sбоpи жителів по
під'ïsдаx або по повеpxаx, на якиx буде обpано пpедставників на кон]еpенnію жителів.
Tому тpеба pоsбити свіñ будинок на «теpитоpіï» (під'ïsди, повеpxи), на якиx nілком pеально
пpовести sагальні sбоpи жителів, тобто такі sбоpи, на які sможуть пpиñти не менше половини або
іншоï кількості гpомадян (sалежно від pішення оpгану місnевого самовpядування), mо
пpоживають на даніñ теpитоpіï мешканnів. Oдночасно потpібно скласти гpа]ік пpоведення всіx
sбоpів та кон]еpенnіï.
:одруге, пpоnедуpа та pегламент скликання і пpоведення sагальниx sбоpів маc бути пpиñнятиñ
місnевою pадою або пpописаниñ у статуті теpитоpіальноï гpомади міста. ×кmо такиx документів
немаc, тоді можна оpіcнтуватися на #оло$енн- 'ро за(альні збори (роад-н за іс.е
'ро$иванн- в Україні, sатвеpджене Hостановою Bеpxовноï Pади Vкpаïни від 17.12.1993 p. N
3748-XII.
V будь-якому випадку ініnіативна гpупа повинна sвеpнутися до голови відповідноï місnевоï pади
іs sаявою пpо пpоведення sбоpів жителів по під'ïsдаx та кон]еpенnіï s ініnіювання ствоpення OCH
у будинку - іs вкаsівкою часу та місnя пpоведення, пеpеліку оpіcнтовниx питань поpядку денного.
Oдночасно вивісьте оголошення пpо пpоведення sбоpів не піsніше 7-и днів до ïxнього пpоведення
іs вкаsівкою дати, часу, місnя пpоведення та пеpеліку питань, які пеpедбачаcться винести на
обговоpення.
:отрет&, sвеpніться до свого ЖEКу s ін]оpмаnіñним sапитом пpо кількість жителів, які на
sаконниx підставаx мешкають на «теpитоpіï» будинку, або sбеpіть nі дані, sдіñснивши обxід
будинку.
Крок 2. #роведіть за(альні збори з вис&ненн- 'редставників на кон/ерен.і0
Osнаñомтесь іs деякими pекомендаnіями s ïxнього пpоведення.
:оперAе, будь-які sбоpи pоsпочинаñте s pеcстpаnіï учасників. Fажано sаsдалегідь підготувати
pеcстpаnіñні листи, у якиx учасники ставитимуть підписи.
:одруге, спочатку обеpіть голову та секpетаpя sбоpів. Pішення sбоpів sаsвичаñ уxвалюються
більшістю голосів ñого учасників. Голова sбоpів повідомляc учасникам sбоpів ін]оpмаnію пpо
кількість пpисутніx. Tут ваpто sвеpнути увагу на питання - скільки жителів sабеsпечують квоpум
sбоpів. Pіч у тому, mо, говоpячи пpо sагальні sбоpи жителів sа місnем пpоживання, ми маcмо на
уваsі два ïxні види.
Hеpшиñ вид - sагальні sбоpи жителів вsагалі, беsпосеpедньо не пов'яsані s ініnіюванням та
ствоpенням OCH. Квоpум на ниx виsначаcться pішеннями місnевиx властеñ. ×кmо такиx pішень
немаc, то можна пpиñняти ñого для себе - кількістю не меншою, ніж половина мешканnів.
¡pугиñ вид - sагальні sбоpи (кон]еpенnіï) мешканnів s ініnіювання та ствоpення OCH. Ïxніñ
квоpум виsначаcться вже sгадуваним !аконо "#ро ор(ани саоор(аніза.ії населенн-) і складаc
не менше половини мешканnів.
:отрет&, після того, як легітимність - тобто sаконність - sбоpів виsначено, на голосування
ставиться пpоект поpядку денного. Oсновне ñого питання - обpання пpедставників на
кон]еpенnію жителів будинку s ініnіювання ствоpення OCH і s обpання будинкового комітету.
Квота пpедставниnтва, тобто від скількоx жителів необxідно обиpати одного пpедставника,
виsначаcться sнову ж таки місnевими pішеннями. ×кmо такиx pішень у Bашому місті немаc, тоді
пpиñміть spучну для себе квоту - напpиклад, 1 пpедставник від 10-ти або 20-ти жителів.
Кpім того, c сенс обиpати своïx пpедставників не на одну наñближчу кон]еpенnію, а ñ на
подальші, напpиклад, стpоком на 2-4 pоки, оскільки вдpуге sібpати половину під'ïsду може бути
пpоблематичним.
Hе sаñвим буде на sбоpаx виpішити питання ñ пеpсонального складу будкому, і, в пеpшу чеpгу,
почути побажання мешканnів - кого вони бачать головою оpгану самооpганіsаnіï населення у
своcму будинку.
I наñголовніше - всі sбоpи мають бути sапpотокольовані та підписані ñого головою і секpетаpем.
Крок 8. #роведіть кон/ерен.і0 з іні.і0ванн- створенн- б&динково(о коітет&
Hісля того, як пpоведено sагальні sбоpи по під'ïsдаx (повеpxам) та обpано пpедставників на
кон]еpенnію, настаc чеpга самоï кон]еpенnіï.
Hpоnедуpа пpоведення кон]еpенnіï подібна на sагальні sбоpи.
:оперAе, потpібно sаpеcстpувати всіx учасників. Hpи nьому sакон ставить жоpсткі вимоги до
ïxньоï pеcстpаnіï - необxідно скласти списки учасників кон]еpенnіï, у якиx тpеба sаsначити
пpіsвиmе, ім'я, по батькові, pік наpодження, сеpію і номеp паспоpта, домашню адpесу кожного
учасника.
:одруге, після обpання голови і секpетаpя кон]еpенnіï потpібно поpаxувати та оголосити
кількість пpисутніx. ×к було sаsначено виmе, для того, mоб кон]еpенnія виявилася легітимною, у
ніñ мають вsяти участь не менше половини делегатів, обpаниx жителями на попеpедніx sагальниx
sбоpаx.
:отрет&, при1!а&ться порядок денни1 конференці,#
• уxвалення pішення пpо ініnіювання ствоpення в будинку оpгану самооpганіsаnіï населення
- будинкового комітету;
• sатвеpдження основниx напpямів діяльності будкому;
• обpання ініnіативноï гpупи, члени якоï пpедставлятимуть інтеpеси жителів - учасників
кон]еpенnіï у pаñонніñ pаді.
Крок B. <триайте дозвіл на створенн- б&дко&
:ісля проведення зборів пода1те до !ісцево, ради такі доку!енти#
• sаяву пpо ствоpення OCH;
• пpотокол sбоpів (кон]еpенnіï) іs вкаsівкою основниx напpямів діяльності ствоpеного
будинкового комітету;
• список учасників кон]еpенnіï іs вкаsівкою пpіsвиmа, імені, по батькові, pоку наpодження,
сеpіï і номеpа паспоpта та домашньоï адpеси кожного учасника;
• пpотоколи sагальниx sбоpів жителів, на якиx обиpалися пpедставники на кон]еpенnію.
Hитання пpо надання доsволу на ствоpення OCH депутати мають pоsглянути на своïñ наñближчіñ
після подання sаяви сесіï sа участю членів ініnіативноï гpупи.
Місnева pада може не дати «добpо» на будком, але тільки s одніcï пpичини - якmо було поpушено
встановлену Законом пpоnедуpу ініnіювання OCH. Hpоте таке неsадовільне для жителів pішення
може бути опpотестоване у місnевому суді. V будь-якому випадку pада повинна поін]оpмувати
ініnіатоpів ствоpення OCH пpо своc pішення у встановленому sаконом поpядку.
Gтап $. 7брання органу са!оорганізаці, населення та затвердження :оложення про 7)<
Крок 1. Розробіть #оло$енн- 'ро б&динковий коітет
Oсновниñ юpидичниñ документ будинкового комітету - ñого Hоложення, sа яким він житиме та
пpаnюватиме.
+ :оложенні про 7)< обовQязково зазначте#
1. Hаsву та юpидичну адpесу.
2. Oсновні sавдання та напpями діяльності.
3. Hpава та обов'яsки членів OCH - як пpавило, для кеpівника та секpетаpя вони pоsписані вже
у sаконі пpо оpгани самооpганіsаnіï, пpоте в Hоложенні можна також виsначити пpава та
обов'яsки для sаступника і членів OCH.
4. Tеpитоpію, у межаx якоï діc OCH.
5. Tеpмін повноважень будкому та поpядок ñого достpокового пpипинення - sаконом теpмін
повноважень OCH обмежениñ теpміном повноважень місnевоï pади, яка дала доsвіл на
діяльність будкому, тобто він може бути і меншим, але, у будь-якому випадку s чеpговими
новими вибоpами до pади маc відбутися і чеpгове пеpеобpання самого будкому.
6. Hоpядок викоpистання коштів та іншого маñна, поpядок sвітності.
7. Hоpядок пpипинення діяльності OCH.
8. Iнші питання mодо діяльності будинкового комітету, - як пpавило, юpидичниñ статус -
поpядок легаліsаnіï, стpуктуpа оpганів упpавління (напpиклад, наявність комісіñ s напpямів
діяльності - житлово-комунальне господаpство, впоpядкування двоpу, соnіальна pобота,
доsвілля дітеñ та молоді та ін.) тоmо.
Крок 2. #роведіть кон/ерен.і0 з обранн- б&динково(о коітет&
Hісля отpимання від місnевоï pади доsволу на ствоpення OCH Bи повинні скликати вже дpугу
кон]еpенnію (sбоpи) жителів sа місnем пpоживання. Hоpядок ïï пpоведення та уxвалення pішень
sалишаcться тим самим, mо і для пеpшиx sбоpів.
:оперAе, тpеба sнову поін]оpмувати pаду пpо пpоведення кон]еpенnіï.
:одруге, на nіñ кон]еpенnіï жителі повинні sатвеpдити виmеsгадане Hоложення пpо OCH -
будинковиñ комітет.
:отрет&, необxідно обpати сам оpган самооpганіsаnіï населення у складі кеpівника, одного або
більше sаступників, секpетаpя, іншиx членів. ¡о того ж учасники sбоpів самі виsначають sагальну
кількість членів свого будинкового комітету.
Hаñважливішим у вибоpаx оpгану самооpганіsаnіï населення c те, mо вони повинні пpоxодити
шляxом таcмного голосування, тобто sі ствоpенням pаxунковоï комісіï та іs викоpистанням
бюлетенів для голосування. Hpичому, обpаними до складу будкому вважаються особи, які
отpимали більше половини голосів учасників кон]еpенnіï.
:отрет&, жителям важливо одpаsу виsначитися - яким чином вони легаліsовуватимуть свіñ
комітет - чи pеcстpувати ñого, як повноnінна юpидична особа, чи обмежитися письмовим
повідомленням.
З метою pеcстpаnіï OCH sбоpи повинні mе обpати своïx уповноважениx пpедставників, які і
подадуть sасновниnькі документи до виконавського оpгану місnевоï pади.
Gтап ". Mегалізація будинкового ко!ітету
Hегаліsаnія, котpа sавеpшуc етап ствоpення OCH, c обов'яsковим sаxодом, оскільки лише після неï
оpган самооpганіsаnіï населення може вступати у пpавовідносини s місnевою владою та іншими
оpганіsаnіями, може починати sдіñснювати своï повноваження.
Закон виsначаc два можливі способи легаліsаnіï OCH - pеcстpаnія та повідомлення пpо sаснування.
Hаслідком pеcстpаnіï c пpидбання OCH статусу юpидичноï особи іs відповідною nивільною
пpавоміpністю та діcsдатністю.
5ля потреб представництва інтересів усі' !еAканців ре&страція не & обовQязковою,
достатньо легалізаці, будинкового ко!ітету Aля'о! повідо!лення, для чого керівникові
будко!у потрібно направити до виконко!у сво&, ради пись!ове повідо!лення про створення
будко!у разо! із доку!ента!и, 8о додаються#
• копіcю pішення місnевоï pади пpо надання доsволу на ствоpення будкому;
• пpотоколом sбоpів (кон]еpенnіï) жителів sа місnем пpоживання;
• Hоложенням, sатвеpдженими sбоpами (кон]еpенnіcю) - у 2-x пpиміpникаx;
• пеpсональним складом членів OCH іs вкаsівкою пpіsвиm, імен та по батькові, pоку
наpодження, місnя помешкання.
Oтpимавши Bаші документи, виконком pаñpади пpиñме pішення пpо легаліsаnію будкому, і Bаш
OCH sможе вже о]іnіñно пpаnювати.
Розділ 8.B. 3'іввласники % обN1дн&йтес-D
".4.1. <аві8о & потрібни! і як працю& 7)//
8.B.1.1. Хто кер&1 обN1днанн-
(и8и! органо! управління 7)// & загальні збори 1ого членів, які !ають виняткове право
у'валювати ріAення по наступни', окрі! всього інAого, питання'#
• sатвеpдження статуту OCFF та внесення до нього sмін;
• пpипинення діяльності OCFF, пpиsначення ліквідаnіñноï комісіï, sатвеpдження
ліквідаnіñного балансу;
• вибіp ]оpми упpавління житловим комплексом, пpиñняття ñого на баланс;
• sатвеpдження pічного коштоpису, балансу, pічниx sвітів діяльності, sатвеpдження sвітів та
висновків pевіsіñноï комісіï;
• обpання та відкликання членів пpавління і pевіsіñноï комісіï об'cднання;
• виsначення pоsміpів внесків та платежів членів об'cднання;
• ствоpення ]ондів і sатвеpдження положень пpо ниx;
• виsначення pоsміpу матеpіального або іншого sаоxочення членів об'cднання та пpавління;
• списання боpгів члена OCFF, якmо тоñ виконав pоботи s утpимання спільного маñна
співвласників будинку на суму боpгу;
• питання пpо викоpистання об'cктів, mо пеpебувають у спільніñ власності членів об'cднання;
• уxвалення pішення пpо pеконстpукnію, pемонт будинку, або пpо sведення господаpськиx
споpуд;
• виsначення обмежень на коpистування об'cктами, mо пеpебувають у спільніñ власності
об'cднання;
• уxвалення pішень пpо пеpедачу в оpенду об'cктів, mо пеpебувають у спільніñ власності
членів об'cднання, ]іsичним та юpидичним особам.
×к пpавило, чеpгові sагальні sбоpи пpоводяться на початку pоку для sвіту пpавління пpо
]інансово-господаpську діяльність та sвіту pевіsіñноï комісіï пpо пеpевіpку nіcï діяльності, для
уxвалення коштоpису доxодів та витpат на новиñ pік і для sатвеpдження pоsміpів внесків
(таpи]ів), а також sа необxідності - для обpання нового складу пpавління та pевіsіñноï комісіï.
:равління & виконавчи! органо! обQ&днання і викону& наступні функці,#
• готуc коштоpис, баланс об'cднання та pічниñ sвіт об'cднання;
• контpолюc своcчасну сплату співвласниками внесків і платежів, вживаc sаxодів mодо
стягнення sабоpгованості;
• pоsпоpяджаcться коштами об'cднання відповідно до коштоpису, sатвеpдженого sагальними
sбоpами об'cднання;
• укладаc договоpи іs виконавnями будівельниx pобіт, житлово-комунальниx та іншиx
послуг;
• веде діловодство, буxгалтеpськиñ облік та sвітність пpо діяльність об'cднання;
• скликаc та оpганіsовуc пpоведення sагальниx sбоpів членів об'cднання.
Кеpівником пpавління і, як пpавило, головним посадовnем OCFF c голова пpавління, якиñ
обиpаcться або пpавлінням sі свого складу, або «напpяму» - sагальними sбоpами.
Голова оpганіsовуc pоботу пpавління, укладаc договоpи пpо обслуговування будинку, підpядні та
тpудові договоpи s pобітниками, оpганіsовуc діловодство та буxгалтеpськиñ облік, контpолюc
надxодження платежів від співвласників, оpганіsовуc беsпосеpедньо утpимання будинку та
пpибудинковоï теpитоpіï, пpедставляc OCFF у вsаcминаx s pіsними юpидичними особами та
виконуc mе беsліч ]ункnіñ.
×кmо голова чеpеs sаñнятість не може кеpувати об'cднанням в постіñному pежимі, то sаsвичаñ
наñмаcться пpо]есіñниñ кеpівник.
¡уже часто ним може бути голова ЖFК або OCFF сусіднього будинку. V такому випадку обpаниñ
s числа співвласників голова sаsвичаñ виконуc лише «sаконодавчі» ]ункnіï на гpомадськиx
sасадаx - адміністpативні та пpедставниnькі, а виконання всіcï господаpськоï pоботи лягаc на
sапpошеного кеpівника.
3евізі1на ко!ісія =або ревізор> & органо! контролю за фінансовогосподарською діяльністю
7)// і повинна#
• контpолювати ]інансово-господаpську діяльність OCFF, пеpевіpяти виконання коштоpису,
суми витpат і надxоджень, а також внесків та платежів від співвласників;
• пpоводити планові pевіsіï та пеpевіpки ]інансово-господаpськоï діяльності OCFF, а також
поsачеpгові пеpевіpки - як на вимогу пpавління, так і sа власною ініnіативою;
• ініnіювати скликання sагальниx sбоpів у pаsі виникнення ситуаnіï можливого поpушення
інтеpесів OCFF або виявлення sловживань, sдіñснениx ñого посадовими особами.
8.B.1.2. Хто &'равл-1 б&динко
Iснуc два основні ваpіанти упpавління будинком.
:ерAи1, і наñпошиpенішиñ, - всі ]ункnіï s упpавління sдіñснюють статутні оpгани OCFF, тобто
стpатегічно - sагальні sбоpи, а тактично - пpавління та ñого голова.
5руги1, pідкіснішиñ - OCFF укладаc договіp s упpавителем (]іsичною чи юpидичною особою) і
пеpедаc ïñ усі або частину ]ункnіñ s упpавління маñном житлового комплексу.
V будь-якому випадку ]оpму упpавління житловим комплексом sатвеpджують sагальні sбоpи
OCFF квалі]ікованою більшістю голосів (3/4 голоси) членів об'cднання, пpисутніx на sбоpаx.
Bтім, sагальні sбоpи своïм pішенням можуть у будь-якиñ момент sмінити ]оpму упpавління
об'cднанням.
V pаsі «самовpядування» OCFF беpе будинок на свіñ баланс. Xоча поняття «балансоутpимувач» у
даному випадку - умовне. Oскільки окpемі пpиміmення в будинку c власністю ïxніx власників, а
житловиñ комплекс в nілому - спільною власністю всіx співвласників, тому і будинок, і інші
споpуди не можуть бути sаsначені як активи ані в балансі OCFF, ані в балансі іншого упpавителя.
×к пpавило, будинок та інше спільне маñно sаsначаються у поsабалансовиx pаxункаx як маñно в
довіpчому упpавлінні
:роцедура при1няттяпередачі будинку з балансу ко!унального підпри&!ства житлового
господарства на баланс обQ&днання проводиться відповідно до #ор-дк& 'ереда+і $итлово(о
ко'лекс& або йо(о +астини з баланс& на баланс, sатвеpдженого Hостановою Кабінету Міністpів
Vкpаïни від 11.10.2002 p. N 1521.
Fудинок пеpедаcться s балансу на баланс pаsом іs планом sемельноï ділянки, теxнічним паспоpтом
будинку та відповідною теxнічною документаnіcю (інвентаpна спpава, акт пpо пpиñняття в
експлуатаnію, плани sовнішніx меpеж).
V pаsі відсутності або втpати виmеsаsначениx документів, виготовлення ïx або відновлення c
обов'яsком оpганіsаnіï, s балансу якоï пеpедаcться житловиñ комплекс чи ñого частина.
8.B.1.8. !відки <3KK бере ко=ти
Oсновні джеpела коштів в OCFF наступні.
:оперAе, nе статутні внески та обов'яsкові платежі самиx співвласників будинку - як покаsуc
досвід, sаsвичаñ pоsміp внесків у будинкаx OCFF такиñ самиñ, як і в будинкаx, котpі обслуговуc
ЖEК, пpи всьому тому, mо якість надання послуг c на поpядок виmою.
7крі! поточни' платежів, 7)// в обов-язково!у порядку !а& створити фонди#
• pемонтниñ - для накопичення коштів на pемонт будинку;
• pеsеpвниñ - для екстpеноï ліквідаnіï наслідків аваpіñ та іншиx ]оpс-мажоpниx обставин.
Hpи бажанні об'cднання може ствоpювати mе ñ інші, так sвані спеnіальні, ]онди, такі як,
напpиклад, на встановлення лічильника тепла тоmо
:одруге, nе компенсаnіï s деpжавного бюджету sа пільги та субсидіï мешканnям будинку.
:отрет&, nе кошти s місnевого бюджету на оплату обов'яsку колишнього власника будинку
(sаsвичаñ теpитоpіальноï гpомади в особі pади) - відповідно до #ор-дк& &+асті в ор(аніза.ії та
/інанс&ванні реонт& 'риватизовани* $итлови* б&динків ї* коли=ні* власників,
sатвеpдженого Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від 08.10.1992 p. N 572 - бpати участь у
пеpшому після пpиватиsаnіï капітальному pемонті будинку.
:очетверте, nе доxоди від пеpедачі в оpенду спільного сумісного маñна (підвалів, повеpxів
колясок, теxнічниx, pекламниx плоm sовнішніx стін тоmо ).
Oскільки основну статутну діяльність об'cднання не спpямовано на отpимання пpибутку та
pоsподіл ñого сеpед співвласників, тому OCFF c непpибутковою оpганіsаnіcю, тобто ïï доxоди,
окpім доxодів від оpенди, не оподатковуються.
8.B.1.B. @к відвести 'риб&динков& територі0
Bідповідно до частини 2 статті 42 !еельно(о кодекс& України, у тому випадку, якmо гpомадяни
пpиватиsували кваpтиpи в житловому будинку, відповідна sемельна ділянка може пеpедаватися
беsоплатно у власність або надаватись у коpистування об'cднанню співвласників.
Tаким чином, іншоï можливості о]оpмити пpибудинкову теpитоpію інакше як шляxом ствоpення
OCFF, у власників пpиміmень багатокваpтиpниx будинків (окpім будинків ЖFК) пpосто немаc.
Земельна ділянка може бути пеpеданою в OCFF або у власність, або в постіñне коpистування (беs
виsначення теpміну), або в коpоткостpокову чи довгостpокову оpенду. Конкpетні pішення іs
sемлекоpистування уxвалюють місnеві pади.
V тоñ же час, на сьогоднішніñ момент в Vкpаïні відсутні ноpмативні документи sі встановлення
меж пpибудинковоï теpитоpіï - одні акти відмінено, а інші sнаxодяться у стані опpаnювання.
Cо!у орі&нтира!и на сьогодніAні1 день для визначення роз!ірів зе!ельни' ділянок
прибудинково, територі, уже введени' в експлуатацію будинків !ожуть служити лиAе#
1. >KL 854%:2 "6істоб&д&ванн-. #лан&ванн- і заб&дова іськи* і сільськи* 'оселень);
2. >ер$авні санітарні 'равила 'лан&ванн- та заб&дови населени* '&нктів, sатвеpджені
накаsом Мінsдоpов'я Vкpаïни від 19.06.1996 p. N 173.
<априклад, в останньо!у доку!енті визначено наступні нор!ативи#
«4.10. ¡воpові теpитоpіï мікpоpаñонів повинні мати достатні pоsміpи для sабеsпечення pіsниx
видів відпочинку та sанять всіx гpуп населення, sокpема маñданчики:
• для ігоp дітеñ дошкільного і молодшого шкільного віку pоsміpом не меншого 0,7 кв.м/люд.
на відстані не менше 12 м від вікон житловиx і гpомадськиx будівель та на відстані не
менше 20 м від місnь pоsташування сміттcsбіpників та коpоткочасниx стоянок
автотpанспоpту;
• для sанять ]іsкультуpою та споpтом pоsміpом не менше 2 кв.м/люд. на відстані 10-40 м від
житла;
• для відпочинку доpослого населення - pоsміpом не меншого 0,1 кв.м/люд. на відстані 10 м
від житловиx та гpомадськиx будівель;
• господаpського пpиsначення (сушіння білиsни, чиmення pечеñ, pоsміmення
сміттcsбіpників) s pоspаxунку не менше 0,3 кв.м/люд. на відстані не менше 20 м від
житловиx будівель та маñданчиків для гpи та відпочинку, для вигулу собак - на відстані 40
м;
• спеnіального пpиsначення (відкpиті маñданчики для коpоткочасниx стоянок автомобілів) s
pоspаxунку 0,8 кв.м/люд. на відстані 10-50 м в sалежності від місткості.
Маñданчики повинні бути іsольовані від об'cктів обслуговування, господаpськиx двоpів,
магістpальниx вулиnь, не повинні бути пpоxідними для пішоxодів та тpанsитного pуxу
тpанспоpту».
".4.$. Як створити 7)//
З чого розпочати активни! !еAканця!, які 'очуть навести лад у сво&!у будинку та
створити обQ&днання співвласниківR
Gтап 1. :ідготовка до установчи' зборів
Крок 1. 3творіть іні.іативн& (р&'&
Iніnіатоpам OCFF у своcму будинку насампеpед потpібно ствоpити ініnіативну гpупу, яка
sаñматиметься підготовкою установчиx sбоpів OCFF.
Крок 2. !беріть ін/ора.і0 'ро б&динок
Зверніться до 0GDу з інфор!аці1ни! запито! про надання наступно, інфор!аці, про
будинок#
• пpо наявність теxнічного паспоpта будинку;
• пpо sагальну плоmу будинку і плоmі всіx житловиx та нежитловиx пpиміmень у будинку;
• пpо наявність вбудованиx нежитловиx пpиміmень та ïxню пpиналежність;
• пpо наявність та пpо викоpистання допоміжниx пpиміmень, відомості пpо оpендаpів та
ваpтість оpенди;
• пpо плоmу, mо підлягаc пpибиpанню теpитоpіï навколо будинку;
• пpо sагальну кількість усіx sаpеcстpованиx в будинку осіб, sокpема кількість пільговиків та
тиx, xто отpимуc субсидіï;
• пpо кількість пpиватиsованиx та непpиватиsованиx кваpтиp;
• списки власників всіx житловиx та нежитловиx пpиміmень у будинку;
• пpо суму sабоpгованості мешканnів sа обслуговування будинку, якmо така існуc.
Hісля nього виsначте економічну доnільність ствоpення OCFF у Bашому будинку, склавши пpоект
коштоpису на ñого утpимання. Hеñ коштоpис стане основним інстpументом для агітаnіï
співвласників будинку sа ствоpення OCFF. Bpаxовуючи те, mо більшість співвласників дуже часто
бояться підвиmення таpи]ів після ствоpення OCFF, pекомендуcться на пеpшому етапі діяльності
sалишити pоsміp внеску на утpимання будинку (таpи]у) колишнім, таким самим, яким він був «у
ЖEКа».
Крок 8. #ід(от&йте 3тат&т
Pоspобіть статут OCFF на основі ;и'ово(о стат&т& обN1днанн- с'іввласників
ба(атоквартирно(о б&динк&, sатвеpдженого накаsом ¡еpжжитлокомунгоспу від 27.08.2003 p. N
141, та вимог статті 7 !акон& "#ро обN1днанн- с'іввласників ба(атоквартирно(о б&динк&). Hpи
nьому обов'яsково sвеpніть увагу на те, mо для того, mоб OCFF було внесене податковою
інспекnіcю до Pеcстpу непpибутковиx оpганіsаnіñ, пункт 14.3. статуту слід викласти не так, як
пpопонуcться у Tиповому статуті, а так, як sаsначено у пункті 7.11.11. !акон& України "#ро
о'одатк&ванн- 'риб&тк& 'ід'ри1ств)M «8 разі ліквіда$і2 непри#утково2 організа$і2 22 активи
повинні #ути передані ін0ій непри#утковій організа$і2 відповідного виду а#о зараховані до доходу
#юджету»
Крок B. !а(іт&йте е=кан.ів
(ажливо із са!ого початку сво&, роботи зна1ти підтри!ку іде, створення обQ&днання серед
співвласників будинку Aля'о!#
• пpоведення ін]оpмаnіñниx sбоpів по під'ïsдаx;
• пpиватниx бесід;
• оsнаñомлення s пpоектами коштоpису та статуту;
• pоsповсюдження агітаnіñниx листівок пpо OCFF.
¡ля популяpиsаnіï об'cднань як альтеpнативноï ]оpми упpавління житлом, необxідно пpобудити в
мешканnяx - sамість улюбленоï sвички кpитикувати владу - «відчуття господаpя», якиñ маc nілком
pеальні повноваження. Tільки тоді гpомадяни, наpешті, почнуть відчувати себе не пpоxачами та
скаpжниками, а спpавжніми господаpями своïx будинків.
Крок H. #ід(от&йтесь до &станов+и* зборів
Hеpед пpоведенням sагальниx sбоpів:
1. Bиsначите кількість власників пpиміmень, котpа становить 100°.
Bідповідно до статті 9 !акон& України "#ро обN1днанн- с'іввласників ба(атоквартирно(о
б&динк&), членом об'cднання може бути ]іsична чи юpидична особа, яка c власником кваpтиpи
(кваpтиp) або пpиміmення (пpиміmень) у багатокваpтиpному будинку.
uленство в OCFF - добpовільне, і набуваcться одночасно sі ствоpенням об'cднання на установчиx
sбоpаx, або індивідуально, на підставі письмовоï sаяви, у будь-якиñ момент ñого існування.
Hоpядок пpиñняття до OCFF виsначаcться статутом.
uлени OCFF мають пpаво обиpати і бути обpаними до кеpівниx оpганів - до пpавління та до
pевіsіñноï комісіï, достpоково пеpеобиpати кеpівниnтво, а також мають пpаво на вільниñ доступ до
документів об'cднання, тобто будь-якиñ член OCFF може оsнаñомитися іs буxгалтеpськими
документами та пеpеконатись у nільовому викоpистанні коштів.
×кmо співвласник не xоче, він може і не вступати в об'cднання, але пpи nьому він не sвільняcться
від обов'яsку бpати участь у ]інансуванні sаxодів для sбеpеження та утpимання sагального маñна.
Коли ж співвласник відмовиться виконувати своï обов'яsки, об'cднання або будь-якиñ член
об'cднання може пpимусити ñого nе spобити, sвеpнувшись до суду.
Tаким чином, виsначаючи кількість усіx співвласників будинку, вpаxуñте:
• якmо у кваpтиpи кілька власників, але ïxні частки не виділено (тобто у кожного
співвласника немаc окpемого свідоnтва власності FTI на свою частку кваpтиpи), тоді
вважаcться, mо кваpтиpу пpедставляc один власник, як пpавило, sаписаниñ пеpшим у
свідоnтві пpо пpиватиsаnію кваpтиpи;
• непpиватиsовані кваpтиpи в будинку мають лише одного на всіx власника, sаsвичаñ -
теpитоpіальну гpомаду міста або деpжаву (якmо будинок - відомчиñ);
• співвласниками будинку c також власники нежитловиx пpиміmень у ньому.
$. Заpеsеpвуñте наsву OCFF. Bідповідно до sаконодавства, pеcстpаnія юpидичниx осіб,
наñменування якиx тотожні наñменуванням іншиx юpидичниx осіб, котpі c внесеними до
деpжавного pеcстpу, не пpипускаcться. Bоб уникнути подальшиx непоpоsумінь, бажано
sаpеsеpвувати наsву OCFF в оpгані деpжавноï pеcстpаnіï. ×кmо OCFF s такою самою наsвою вже
існуc в Vкpаïні, то доведеться пpидумати mось нове. A якmо ваша наsва не викоpистовуcться
іншими OCFF, тоді можна sаpеsеpвувати ïï sа собою на 2 місяnі. Hpотягом nього теpміну ви
повинні подати документи на pеcстpаnію OCFF.
". Bиsначите:
• місnе пpоведення
• час пpоведення
• пpоект поpядку денного установчиx sбоpів.
4. Oкpім виmеsгаданиx пpоектів коштоpису та статуту OCFF, sаsдалегідь пpодумаñте кандидатуpи
до складу пpавління та pевіsіñноï комісіï об'cднання.
6. Hе піsніше ніж sа 14 календаpниx днів до пpоведення sбоpів обов'яsково у письмовіñ ]оpмі
поін]оpмуñте кожного співвласника пpо дату та час початку sбоpів. Зpобити nе можна двома
способами:
• віддати повідомлення під pоsписку на pуки власникові;
• відіслати повідомлення поштою pекомендованим листом s описом та повідомленням пpо
отpимання.
Hе sабудьте sапpосити на sбоpи також пpедставника непpиватиsованоï частини кваpтиp, яким,
sаsвичаñ, c балансоутpимувач будинку.
Gтап $. :роведіть установчі збори
¡ля того, mоб sбоpи були пpавоміpними, а ïxнc pішення мало sаконну силу, необxідно
дотpиматись кількоx пpоnедуpниx ноpм.
1. Fіля вxоду до пpиміmення, у якому пpоводитимуться sбоpи, оpганіsуñте pеcстpаnію пpибулиx:
• власників пpиміmень (або ïxніx довіpениx осіб) s пpавом голосу, пpи nьому ïм бажано
видавати мандат учасника sбоpів - для spучності підpаxунку голосів;
• sапpошениx беs пpава голосу - sаsвичаñ наñмачів та членів сімеñ власників.
Cписок pеcстpаnіï, а також довіpеність на пpаво голосу c невід'cмною частиною документаnіï
sбоpів.
×кmо на sбоpаx пpисутніñ пpедставник співвласника будинку-]іsичноï особи, тоді, відповідно до
Цивільно(о кодекс& України, довіpеність на пpедставлення ним інтеpесів співвласника маc бути
sавіpеною нотаpіально.
$. За даними pеcстpаnіï виsначте наявність квоpуму на sбоpаx. Збоpи мають чинність, якmо на ниx
c пpисутніми більше, ніж 50° власників житловиx та нежитловиx пpиміmень будинку.
V pаsі відсутності квоpуму, ініnіативна гpупа пpиsначаc нову дату, місnе та час пpоведення
установчиx sбоpів. Hовопpиsначені установчі sбоpи можна пpоводити не pаніше, ніж чеpеs 14 днів
від дня sбоpів, які не відбулися.
". ×кmо sібpалася необxідна для пpоведення sбоpів кількість співвласників, пpедставник
ініnіативноï гpупи відкpиваc sбоpи, оголошуc пpо наявність квоpуму і ставить на голосування
питання «Xто sа те, mоб відкpити sбоpи?»
Hаступним на голосування ставиться питання пpо вибіp голови, а потім і секpетаpя sбоpів, котpі
обиpаються більшістю голосів пpисутніx співвласників.
Головою sбоpів може бути обpаниñ будь-якиñ співвласник будинку і навіть, як виняток, особа, яка
не c співвласником.
Голова sбоpів кеpуc пеpебігом sбоpів: оголошуc виступаючиx sа поpядком денним, кеpуc
обговоpенням питань, пpоводить голосування, sабеsпечуc підpаxунок голосів.
Cекpетаp, як пpавило, веде пpотокол sагальниx sбоpів. + протоколі зазнача&ться#
• наsва sбоpів;
• дата та місnе пpоведення sбоpів;
• кількість учасників sбоpів;
• пpіsвиmе та ініnіали голови і секpетаpя sбоpів;
• поpядок денниñ sбоpів;
• уxвалені на sбоpаx pішення іs вкаsівкою pеsультатів голосування.
4. Голова sбоpів послідовно ставить на голосування наступні пpоnедуpні питання# пpо вибіp
pаxунковоï комісіï (sа бажанням), пpо поpядок денниñ, пpо pегламент пpоведення sбоpів.
Bідповідно до статті 6 !акон& України "#ро обN1днанн- с'іввласників ба(атоквартирно(о
б&динк&), pішення на sбоpаx уxвалюcться шляxом поіменного голосування. Pішення вважаcться
пpиñнятим, якmо sа нього пpоголосували не менше двоx тpетин пpисутніx осіб, які мають пpаво
голосу. Кожен, xто пpоголосував, повинен підтвеpдити своc pішення («sа» або «пpоти»),
власноpучно поставивши свіñ підпис у пpотоколі s pеsультатами поіменного голосування.
Pеsультати поіменного голосування s усіx питань поpядку денного c обов'яsковим додатком до
пpотоколу sбоpів, і під час pеcстpаnіï об'cднання pаsом іs пpотоколом подаються у відповідниñ
оpган, mо pеcстpуc.
Fpати участь в голосуванні можуть тільки пpисутні на sбоpаx власники або ïxні уповноважені
пpедставники. Hа установчиx sбоpаx кожен власник, у тому числі і колишніñ одноосібниñ власник
будинку, маc тільки один голос, неsалежно від плоmі та кількості пpиміmень, які ñому належать.
Як правило, на порядок денни1 виносяться наступні питання#
1. ствоpення об'cднання співвласників багатокваpтиpного будинку та виsначення ñого наsви;
2. sатвеpдження статуту об'cднання;
3. вибоpи членів пpавління;
4. вибоpи голови пpавління (якmо він обиpаcться sбоpами, а не пpавлінням);
5. вибоpи pевіsіñноï комісіï;
6. вибоpи уповноваженоï особи для підписання статуту OCFF від імені всіx власників;
7. пpо деpжавну pеcстpаnію OCFF та пpо вибоpи уповноваженоï особи, відповідальноï sа
pеcстpаnію.
Hісля pоsгляду всіx питань поpядку денного головуючиñ ставить на голосування питання пpо
sакpиття sбоpів.
Gтап ". 5ержавна ре&страція 7)//
Крок 1. #ід(от&йте док&енти
Hовообpане пpавління маc підготувати пакет документів для деpжавноï pеcстpаnіï OCFF.
3е&страцію 7)// регла!ентують#
• s одного боку, !акон України "#ро дер$авн& ре1стра.і0 0риди+ни* осіб та /ізи+ни*
осіб%'ід'ри1.ів);
• а s іншого боку, #ор-док дер$авної ре1стра.ії обN1днань с'іввласників
ба(атоквартирно(о б&динк&, sатвеpджениñ Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від
11.10.2002 p. N 1521.
Tому в Vкpаïні існуc два підxоди до pеcстpаnіï OCFF, які sалежать від поpядку pеcстpаnіï OCFF,
встановленого pішенням виконкому місnевоï pади чи місnевоï деpжавноï адміністpаnіï в
конкpетніñ адміністpативно-теpитоpіальніñ одиниnі.
(ідповідно до перAого під'оду, спочатку pеcстpаnія OCFF відбуваcться sгідно іs !аконо
України "#ро обN1днанн- с'іввласників ба(атоквартирно(о б&динк&) та відповідно до
Hостанови Кабінету Міністpів Vкpаïни N 1521. Tобто - пpавління віддаc пакет документів до
оpгану деpжpеcстpаnіï, котpиñ пpотягом одного місяnя sаносить відомості до pеcстpу місnевиx
OCFF та видаc sаявникові свідоnтво пpо деpжавну pеcстpаnію OCFF. Hа дpугому етапі деpжавниñ
pеcстpатоp sа документами, отpиманими на пеpшому етапі, sаносить дані пpо OCFF до Cдиного
деpжавного pеcстpу юpидичниx осіб та ]іsичниx осіб-підпpиcмnів, а також о]оpмлюc та видаc
об'cднанню свідоnтво cдиного spаsка пpо деpжавну pеcстpаnію юpидичноï особи.
:ри друго!у під'оді ре&страція відбува&ться за один етап і значно AвидAе всі ре&страці1ні
ді, зді1сню& державни1 ре&стратор протяго! "' днів.
5ля ре&страці, 7)// члена! правління необ'ідно підготувати такі доку!енти#
1. 2 нотаpіально sавіpениx оpигінали пpошитого, пpонумеpованого, підписаного головою
установчиx sбоpів статуту OCFF;
2. оpигінал пpотоколу установчиx sбоpів OCFF;
3. оpигінал додатку до пpотоколу, в якому відобpажено pеsультати поіменного голосування
учасників sбоpів s питань поpядку денного;
4. оpигінал списку членів OCFF, складениñ sа спеnіальною ]оpмою, sатвеpдженою
Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від 11.10.2002 p. N 1521. V nьому списку паñова
участь («частка») кожного члена об'cднання обчислюcться як відношення sагальноï плоmі
кваpтиpи або нежитловиx пpиміmень до суми sагальниx плоm усіx житловиx та нежитловиx
пpиміmень будинку. Hлоmа допоміжниx пpиміmень у pоspаxунок не пpиñмаcться.
5. sаповнені pеcстpаnіñні каpтки на пpоведення деpжавноï pеcстpаnіï юpидичноï особи (як
пpавило, sаповнюються в оpгані деpжавноï pеcстpаnіï);
6. копію нотаpіально sавіpеноï довіpеності на пpедставника, якиñ пpоводитиме pеcстpаnію
OCFF (якmо ним не c сам голова пpавління OCFF).
Oскільки частина документів sалишаcться у деpжавного pеcстpатоpа, доnільно одpаsу spобити
пpотокол sбоpів, список та доповнення до пpотоколу в кількоx оpигінальниx пpиміpникаx.
Крок 2. <триайте свідо.тво 'ро ре1стра.і0
Vповноважена установчими sбоpами особа подаc деpжавному pеcстpатоpові sаяву пpо pеcстpаnію
pаsом іs sасновниnькими документами об'cднання.
¡еpжавниñ pеcстpатоp sаносить відомості пpо OCFF до Cдиного деpжавного pеcстpу юpидичниx
осіб та ]іsичниx осіб-підпpиcмnів, а також не пізніAе ніж через три робочі дні після отри!ання
необ'ідни' доку!ентів офор!лю& та вида& обQ&днанню#
• свідоnтво пpо деpжавну pеcстpаnію юpидичноï особи;
• sавіpені (підписом та печаткою) pеcстpаnіñні каpтки;
• sавіpениñ (підписом та печаткою) статут OCFF.
Hpи nьому він не маc пpава вимагати від Bас подання іншиx документів, окpім пеpедбачениx та
о]оpмлениx відповідно до Hоpядку деpжавноï pеcстpаnіï об'cднань співвласників
багатокваpтиpного будинку.
¡еpжавна pеcстpаnія ствоpюваниx об'cднань sдіñснюcться беsкоштовно (стаття 6 !акон& України
"#ро обN1днанн- с'іввласників ба(атоквартирно(о б&динк&)), пpоте sа pеsеpвування наsви
OCFF, sа нотаpіальні (sавіpення підпису, sавіpення копіñ) та інші послуги платити, беsумовно,
доведеться.
Hісля деpжpеcстpаnіï OCFF тpеба sаpеcстpуватися в оpганаx деpжавноï статистики, у деpжавніñ
податковіñ інспекnіï, в Hенсіñному ]онді та у ]ондаx sагальнообов'яsкового деpжавного
соnіального стpаxування, виготовити печатку та штампи, а також відкpити pаxунок у банку. Fільш
sа nе, у pаsі невчасноï pеcстpаnіï у nиx оpганаx, на OCFF можуть чекати адміністpативні штpа]и.
Cлід пам'ятати, mо pеcстpаnія у податковіñ інспекnіï та у ]ондаx, а також своcчасне подання
sвітності c обов'яsковими неsалежно від того, sдіñснюc OCFF ]інансову діяльність чи ні.
Розділ B.1. Cодо% і те'ло'оста+анн-
4.1.1. Як і ко!у платити за воду та тепло
(ідносини у сфері водо, теплопостачання та водовідведення у наAі1 кра,ні регулюються,
окрі! загальни' *житловоко!унальни'; законодавчи' актів, як, наприклад, !аконо
України "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и), 8е 1 таки!и спеціальни!и доку!ента!и#
• !аконо України "#ро 'итн& вод& та 'итне водо'оста+анн-)I
• !аконо України "#ро те'ло'оста+анн-)I
• #равилаи наданн- 'осл&( з .ентралізовано(о о'аленн-, 'оста+анн- *олодної та
(ар-+ої води і водовідведенн-, sатвеpдженими Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від
21.07.2005 p. N 630 (далі - Hpавила N 630).
(иконавця!и послуг "з води; і "тепла; !ожуть бути#
• або ïxні виpобники - водопостачальні, каналіsаnіñні та теплопостачальні підпpиcмства;
• або балансоутpимувачі багатокваpтиpного будинку - житлово-експлуатаnіñні оpганіsаnіï,
такі як ЖEК, ЖFК або OCFF.
Bиконавnя послуг виsначаc або власник будівлі (для ЖFК та OCFF), або оpган місnевого
самовpядування (для комунального житлового ]онду).
Згідно іs пунктом 8 Hpавил N 630, послуги надаються споживачеві на підставі договоpу пpо
надання послуг s тепло-, водопостачання та водовідведення, якиñ pоspобляcться виконавnем на
основі Tипового договоpу, sатвеpдженого тою самою Hостановою КМV від 21.07.2005 p. N 630.
Згідно із пункто! $$ названого Cипового договору, точка!и розподілу, в яки' зді1сню&ться
передача послуг від виконавця споживачеві, & в багатоквартирно!у будинку#
• s nентpаліsованого опалення - стояки в межаx кваpтиpи;
• s постачання xолодноï та гаpячоï води - водоpоsбіpні кpани і душова сітка;
• s водовідведення (каналіsаnіï) - sливниñ отвіp санітаpно-теxнічниx пpиладів.
Pоspаxунковим пеpіодом для оплати послуг c календаpниñ місяnь. Hлата sа послуги повинна
вноситися споживачем не піsніше sа 20-е число місяnя, наступного sа pоspаxунковим, якmо
договоpом не встановлені інші теpміни. Hpи nьому споживач маc пpаво вносити авансові платежі,
а в кінnі pоку пpоводити пеpеpаxунок.
7диницею обліку спожито, води та водовідведення & 1 кубічни1 !етр води. (итрати води
визначаються#
• або sа покаsниками пpиладів обліку води - кваpтиpним та будинковим;
• або sа ïxньоï відсутності - sа ноpмативами споживання на 1-у людину, які встановлюються
оpганами місnевого самовpядування або місnевими деpжавними адміністpаnіями на
підставі санітаpниx вимог та ступеня впоpядкування житла (наявність душу, ванни,
водонагpівача тоmо) та іншиx умов.
Bомісячна оплата послуг s водопостачання і водовідведення виsначаcться множенням таpи]у або
на кількість спожитиx кубометpів sа лічильником, або на місячну ноpму споживання та кількість
чоловік, mо пpоживають у кваpтиpі.
7диницею обліку спожито, теплово, енергі, & 1 гігакалорія. (итрати тепла визначаються#
• або sа покаsниками пpиладів обліку тепловоï енеpгіï - кваpтиpним та будинковим;
• або sа ïxньоï відсутності - sа ноpмативами споживання тепловоï енеpгіï на 1 квадpатниñ
метp опалюваноï плоmі, які встановлюються оpганами місnевого самовpядування або
місnевими деpжавними адміністpаnіями.
Cвоcю чеpгою, опалювана плоmа кваpтиpи - nе, sгідно іs пунктом 2 Hpавил N 630, sагальна плоmа
кваpтиpи беs уpаxування плоmі лоджіñ, балконів і теpас.
4.1.$. Як8о (и ти!часово відсутні
×к вже виmе sгадувалося, пункт 6 статті 20 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні 'осл&(и) даc
пpаво споживачеві не оплачувати ваpтість житлово-комунальниx послуг sа пеpіод тимчасовоï
відсутності споживача або членів ñого сім'ï sа умови відповідного документального о]оpмлення.
Hункт 29 Hpавил N 630 уточнюc - споживач xолодноï і гаpячоï води у pаsі тимчасовоï відсутності
окpемиx членів сім'ï маc пpаво або sменшити pоsміp оплати, або - sа умови відключення
виконавnем води та опломбування sапіpниx вентилів у кваpтиpі - вsагалі не оплачувати nі послуги.
Звісна pіч, mо дане пpаво актуальне у тому випадку, якmо пpиміmення не обладнане лічильниками
води.
Oтже, pоsгляньмо ваpіанти тимчасовоï відсутності.
(аріант 1. Як8о ти!часово не прожива& за !ісце! ре&страці, не вся сі!Qя, а окре!і ,, члени#
1. напишіть sаяву своïм виконавnям послуги s води і тепла (ЖEК або водоканал-тепломеpежа)
пpо свою тимчасову відсутність та s пpоxанням наpаxовувати ваpтість послуг s тиx
споживачів, котpі ]актично пpоживають у помешканні (зразок $");
2. додаñте о]іnіñниñ документ, mо підтвеpджуc відсутність Bашу або членів Bашоï сім'ï - nе
може бути довідка s місnя тимчасового пpоживання, pоботи, лікування, навчання,
пpоxодження віñськовоï служби, відбування покаpання тоmо.
Hа підставі поданиx документів виконавnі послуг мають spобити Bам новиñ pоspаxунок оплати, sа
яким Bи платитимете sа спожиту воду та підігpів гаpячоï води sа ноpмативами тільки для тиx, xто
]актично пpоживаc, тобто для тиx мешканnів, mо sалишилися .
(аріант $. :ості1не !ісце по!еAкання ти!часово залиAа& вся сі!Qя.
V такому випадку, mоб не платити sа «повітpя», потpібним c опломбування sапіpниx вентилів на
тpубаx xолодноï та гаpячоï води.
Bам тpеба написати sаяву виконавnям іs пpоxанням пpо відключення від водопостачання та пpо
опломбування вентилів, sаsначивши теpмін Bашоï відсутності (зразок $4). Hа місnе мають виñти
]аxівnі nиx служб і sдіñснити опломбування sі складенням акта - саме s nіcï миті на Bашу
кваpтиpу будуть пpиsупинені наpаxування. ¡ля відновлення подачі води Bам sнову потpібно буде
sвеpнутися до комунальників іs sаявою пpо підключення.
4.1.". Як скласти актпретензію
Згідно із пункто! 9 #равил 9 584, послуги повинні відповідати#
«з $ентралізованого постачання холодно2 та гарячо2 води - вимогам *одо якості і тиску води"
температури гарячо2 води" а також розрахунковим нормам витрати води у точ$і роз#ору: з
$ентралізованого опалення - нормативній температурі повітря у примі*еннях квартири
3#удинку сади#ного типу/ за умови 2х утеплення споживачами та вжиття власником
3#алансоутримувачем/ #удинку та;а#о виконав$ем заходів до утеплення міс$ь загального
користування #удинку:
з $ентралізованого водовідведення - нормативам з відведення стічних вод за умови підтримання
відповідного стану примі*ень #удинку та при#удинково2 територі2»
V pаsі відxилення від sатвеpджениx покаsників послуг споживач маc повне пpаво на sменшення
оплати (див. таблиnю 7).
;абли.- 7
(SO7KS
щодо кількісни* і -кісни* 'оказників 'осл&( та зен=енн- 'лати & разі ї* від*иленн-
(з >одатк& до #равил 9 584)
(ид послуги
Dількісні і якісні
показники
(ід'илення
показників
5опусти!и1 строк
від'илення показників
З!енAення плати за
надані послуги у разі
переви8ення строку
від'илення ,'
показників
@ентралізоване
постачання
'олодно, води
Fеsпеpебіñне або sа
sатвеpдженим
pежимом надання
послуг пpотягом pоку
Hеpеpви у
постачанні
xолодноï води
або поpушення
pежиму
постачання
xолодноï води
Hе більш як 6 годин на
добу пpи nілодобовому
водопостачанні та не
більш як 30 ° sагального
часу надання води sа
sатвеpдженим pежимом
(не більш як 2 pаsи на
місяnь)
Hа 3,3° місячноï
плати sа кожниñ день
пеpевиmення
допустимого стpоку
відxилення
Cклад і властивості
води sгідно s
ноpмативами,
встановленими
оpганами
¡еpжспоживстандаpту
Bідxилення
складу і
властивостеñ
води від
установлениx
або погоджениx
ноpмативів
Hе допускаcться (або
sгідно s абsаnом пеpшим
пункту 7 Hpавил)
Hа 20° sа весь стpок
відxилення якості
води від ГOCTу 2874-
82 «Bода питьевая.
Гигиенические
тpебования и контpоль
sа качеством», від
вимог санітаpного
sаконодавста та від
доsволів
¡еpжспоживстандаpту
@ентралізоване
постачання
гарячо, води
Fеsпеpебіñне або sа
sатвеpдженим
pежимом
Hеpеpви у
постачанні
xолодноï води
або поpушення
ñого pежиму
Hе більш як 6 годин на
добу пpи nілодобовому
водопостачанні та не
більш як 30 ° sагального
часу надання води sа
sатвеpдженим pежимом
(не більш як 2 pаsи на
місяnь)
Hа 3,3° місячноï
плати sа кожниñ день
пеpевиmення
допустимого стpоку
відxилення
Забеsпечення
ноpмативноï
темпеpатуpи гаpячоï
води у точnі pоsбоpу
не !енA як T62 ) та
не більA як TN6 )
uактична
темпеpатуpа
гаpячоï води у
точnі pоsбоpу
не відповідаc
ноpмативам
Hе більш як 2 xвилини
після відкpиття
водоpоsбіpного кpану
Hpи темпеpатуpі
гаpячоï води:
понад T62 ) - плата
спpавляcться sгідно s
установленим
таpи]ом;
T464P ) - плата
sменшуcться на 10°
sа весь стpок
відxилення;
T4244 ) - плата
sменшуcться на 30°
sа весь стpок
відxилення;
нижче T42 ) - плата
не спpавляcться sа
весь стpок відxилення
Cклад і властивості
гаpячоï води
відповідають
ноpмативам,
встановленим
оpганами
¡еpжспоживстандаpту
Bідxилення
складу і
властивостеñ
води від
установлениx
ноpмативів
Hе допускаcться (або
sгідно s абsаnом пункту 7
Hpавил)
Hа 10° sа весь стpок
відxилення якості
води від ГOCTу 2874-
82 «Bода питьевая.
Гигиенические
тpебования и контpоль
sа качеством», вимог
санітаpного
sаконодавства та від
доsволів
¡еpжспоживстандаpту
(одовідведення Fеsпеpебіñне
водовідведення
пpотягом pоку
Hеpеpви у
водовідведенні
Oдин день на місяnь (s 6
до 24 години)
Hа 3,3° місячноï
плати sа кожниñ день
пеpевиmення
допустимого стpоку
відxилення
@ентралізоване
опалення
Cвоcчасниñ початок і
sакінчення
опалювального сеsону
(тpи доби sі
сеpедньодобовою
темпеpатуpою T? ))
Hpостpочення
початку або
достpокове
sакінчення
опалювального
сеsону
Oдна доба від стpоку,
встановленого
міськдеpжадміністpаnіcю
або оpганом місnевого
самовpядування
Hа 3,3° місячноï
плати sа кожниñ день
пеpевиmення
допустимого стpоку
відxилення
Fеsпеpебіñне
теплопостачання
пpотягом усього
опалювального сеsону
Hеpеpви у
теплопостачанні
12 годин на добу (один
pаs на місяnь)
Hа 3,3° місячноï
плати sа кожниñ день
пеpевиmення
допустимого стpоку
відxилення
×кmо, напpиклад, темпеpатуpа у Bашіñ кваpтиpі c явно нижчою sа допустимі ноpми, тоді Bам
необxідно spобити наступне.
1. (икликати представника теплопостачально, організаці, для складення та підписання
актапретензі,.
Fуваc, mо тепловики відмовляються пpиxодити на актування, мотивуючи nе тим, mо тепло додому
вони подають якісне, а в «недоопаленні» винен ЖEК - «от він неxаñ і пpиxодить».
V nьому випадку відповідь c пpостою - те підпpиcмство, якому Bи оплачуcте послуги, і c
відповідальним sа ïxню якість. ×кmо ñого пpедставники вважають відповідальними sа
«недоопалення» своïx суміжників, тоді неxаñ і pоsбиpаються s ними самостіñно. Cпоживачам
немаc жодного сенсу бігати колом «тепломеpежа - ЖEК».
Tому сміливо sвеpтаñтеся до свого виконавnя, або подsвонивши та пеpедавши теле]оногpаму,
або, mе кpаmе, написавши відповідну sаяву (зразок $6) та відповідним чином ïï sаpеcстpувавши (іs
sаsначенням на Bашіñ копіï вxідного номеpа та особи, mо пpиñняла sаяву).
Hpи nьому погоджуñте дату і час відвідин Bашоï кваpтиpи.
Згідно іs пунктом 23 ;и'ово(о до(овор& 'ро наданн- 'осл&( з .ентралізовано(о о'аленн-,
'оста+анн- *олодної та (ар-+ої води і водовідведенн-, sатвеpдженого Hостановою Кабінету
Міністpів Vкpаïни від 21.07.2005 p. N 630, пpедставник виконавnя повинен s'явитися на виклик
споживача не піsніше 2-x pобочиx днів.
¡о pечі, вpаxовуючи те, mо часто-густо темпеpатуpа чи то повітpя у кваpтиpі, чи то гаpячоï води
може бути пpотягом nілого місяnя нижчою sа ноpму, можна одpаsу написати відповідну sаяву
виконавnеві іs пpоxанням напpавляти свого пpедставника для складення актів mодня у sумовлениñ
час.
$. + випадку, як8о представник виконавця у зу!овлени1 строк не прибув або від!овився
від підписання актапретензі,, тоді, відповідно до статті 18 !акон& "#ро $итлово%ко&нальні
'осл&(и), ñого можуть підписати не менш як два споживачі, котpі пpоживають у будинку.
Tаким чином, не ваpто благати виконавnя пpиñти для складення акта: якmо ñого пpедставник
вчасно не s'явився - сміливо sапpошуñте двоx своïx сусідів та пpоводьте sаміpи темпеpатуp. ¡о
того ж у відповідному акті тpеба sаsначити, mо ніxто іs sапpошениx комунальників не s'явився.
". За!іри те!ператури чи то повітря у квартирі, чи то гарячо, води повинні зді1снюватися
прилада!и, повірени!и органа!и 5ержстандарту. Hpедставники виконавnя для складення
актів мають пpиxодити, як пpавило, sі своïми теpмометpами. Hpоте для тиx випадків, коли вони
можуть не s'явитися, тpеба пpидбати такиñ пpилад уже повіpениñ або ж самостіñно ñого повіpити
у місnевому пpедставниnтві ¡еpжстандаpту.
¡ля того mоб складені Bами акти-пpетенsіï були виsнані обrpунтованими, кваpтиpа повинна бути
утеплена, а sаміpи темпеpатуpи повітpя мають пpоводитися на pівні 1,5 м від підлоги і бажано у
всіx кімнатаx. A sаміpи темпеpатуpи гаpячоï води потpібно sдіñснювати не більше ніж чеpеs 2
xвилини після відкpиття водоpоsбіpного кpана.
Pеsультати своïx sаміpів слід одpаsу sаносити до акта (зразок $9), якиñ складаñте у кількості не
менш ніж 3-x пpиміpників, - один sалишаcться у Bас, дpугиñ sабиpаc виконавеnь (або Bи ñому
відпpавляcте), тpетіñ, можливо, стане в нагоді ЖEКу (якmо не він виконавеnь послуги).
4. :ісля того, як актпретензія складени1 та підписани1, 1ого треба відправити виконавцеві
0GDу чи тепло водопостачальні1 організаці,, супpоводжуючи ñого відповідною sаявою пpо
усунення недоліків у наданні послуги, пеpеpаxунок або відшкодування sавданиx sбитків (зразок
$N).
Hист потpібно sаpеcстpувати, отpимавши підпис відповідальноï особи або pеcстpаnіñниñ номеp на
Bашіñ копіï. ×кmо співpобітники тепломеpежі або водоканалу відмовляються пpиñмати у Bас
Bаші документи, тоді вони sуxвало поpушують !акон України "#ро зверненн- (роад-н). V
такому випадку (а! потрібно#
• скласти pаsом s двома своïми сусідами акт пpо те, mо такиñ-то співpобітник відмовився
пpиñняти Bашу sаяву;
• написати скаpгу до пpокуpатуpи;
• відпpавити sаяву та акт-пpетенsію поштою pекомендованим листом іs повідомленням пpо
вpучення.
6. (иконавець послуги зобов-язани1, згідно із пункто! $4 ви8езгаданого Cипового договору,
протяго! "' днів після отри!ання актапретензі, виріAити питання про перера'унок
роз!іру платежів або дати в!отивовану від!ову у задоволенні (аAи' претензі1.
(ід!овити ко!унальники !ожуть на підставі#
• свідчень pеcстpаnіñниx теxнічниx sасобів, атестованиx та опломбованиx оpганами
¡еpжстандаpту;
• пpавильності свідчень sасобів обліку води та тепловоï енеpгіï;
• аналіsу якості води.
×кmо виконавеnь пpоігноpував Bаші документи і не виконав пеpеpаxунків, тоді Bи у такому
випадку можете самостіñно sдіñснити пеpеpаxунки sгідно іs >одатко до #равил 9 584 (див.
таблиnю 7) та повідомити пpо nе виконавnя (зразок $?).
V випадку, якmо комунальники виpішать подати на Bас поsов до суду s метою стягнення
утвоpеноï, на ïxню думку, sабоpгованості, тоді sакон - sа умови наявності пpавильно складениx та
sаpеcстpованиx актів-пpетенsіñ - буде повністю на Bашому боnі.
4.1.4. Як встановити і повірити водо!ір
Hе секpет, mо ноpмативи споживання води часто c sавиmеними, іноді пеpевеpшують ]актичні
обсяги споживання у кілька pаsів. Bоб даpемно не обуpюватися чеpеs неспpаведливість
комунального життя кpаmе sа все встановити кваpтиpниñ лічильник води та платити тільки sа те,
mо викоpистовували. Значно менша плата sа воду по лічильнику доsволить Bам вже чеpеs кілька
місяnів повеpнути собі гpоші, витpачені на водоміp.
5о того ж потрібно па!Qятати, 8о, згідно із пункто! 12 #равил 9 584#
«<правляння плати за нормативами 3нормами/ споживання за наявності квартирних засо#ів
о#ліку #ез урахування 2х показань не допуска-ться" за винятком випадків" перед#ачених а#за$ом
п9ятим пункту &) $их +равил (див. pоsділ 1.4.2. - автоp) Виконаве$ь і споживач не мають права
відмовлятися від врахування показань засо#ів о#ліку»
Hічильниками потpібно обладнати усі введення xолодноï та гаpячоï води у кваpтиpі. Iнакше
наpаxування пpодовжуватимуть пpоводитися sа ноpмативами.
×кmо у кваpтиpі іs водоміpом пpоживаc, окpім іншиx мешканnів, пільговик, тоді у такому випадку
покаsники водоміpа діляться на кількість усіx жителів кваpтиpи, а пільга надаcться на отpиману
частину, але не більшу sа встановлениñ ноpматив споживання.
.асто у споживачів виникають питання як обчислю&ться плата за воду, як8о у будинку
встановлено загальни1 водо!ір, а квартирни!и лічильника!и обладнані не всі квартири.
V nьому випадку власники водоміpів оплачують своc водоспоживання, як sавжди, sгідно s ïxніми
покаsниками. A для тиx споживачів, кваpтиpи якиx не обладнано лічильниками, sгідно іs пунктом
11 Hpавил N 630, виsначаcться pіsниnя між покаsаннями будинкового лічильника та сумою
покаsань усіx кваpтиpниx лічильників. Oтpимана pіsниnя потім pоsподіляcться між
«беsводоміpними» споживачами пpопоpnіñно кількості мешканnів кваpтиp, але тільки у pаsі
відсутності витоків іs sагальнобудинковоï меpежі, mо маc підтвеpджуватися актом обстеження,
якиñ складаcться виконавnем у пpисутності не менш як 2-x мешканnів будинку.
×кmо такі витоки sа]іксовано, тоді мешканnі беs лічильників sобов'яsані оплачувати послуги s
водопостачання sа ноpмативами sа тоñ місяnь, у якому nі витоки виявлено.
Заsвичаñ у pаsі встановлення будинкового водоміpа витpати води, поpівняно s ноpмативними,
можуть sбільшитися. Hpичиною такого, на пеpшиñ погляд, паpадокса c те, mо власники
кваpтиpниx пpиладів обліку економлять свою воду, а якmо лічильник стоïть на будинок, тоді
економія свідомиx гpомадян часто неñтpаліsуcться пpотіканням тpуб у підвалаx та
надспоживанням беsтуpботниx сусідів беs лічильників.
4.1.4.1. Як встановити лічильник води
×кmо Bи остаточно виpішили встановити лічильник води у своïñ кваpтиpі, тоді, окpім бажання та
гpошеñ, Bам тpеба spобити наступне.
:оперAе, придбати лічильник. 5о того ж слід па!Qятати, 8о лічильник !а& бути#
• сеpти]ікованим для викоpистання в Vкpаïні та відповідно повинен мати відтиснення
¡еpжстандаpту на пломбі;
• випуmеним не pаніше, ніж sа півpоку до ñого встановлення, інакше ñого повіpочниñ пеpіод
настане не чеpеs 3 pоки, як sавжди, а pаніше, і ñого пеpед встановленням доведеться
додатково повіpяти.
Oкpім самого лічильника, тpеба пpидбати також ]ільтp, sвоpотниñ клапан та кульовиñ вентиль.
¡о pечі, лічильники для xолодноï та гаpячоï води мало відpіsняються один від одного. Hpосто
всеpедині витpатоміpів гаpячоï води викоpистовуcться більш теплостіñкиñ пластик. Зовнішня
панель лічильників гаpячоï води sабаpвлюcться у чеpвониñ коліp, а xолодноï - у синіñ.
Hеpед встановленням лічильника не sаñвим буде пpовести pевіsію домашньоï сантеxніки. ×кmо
вона «тече», тоді кpаmе ïï відpемонтувати або поміняти, оскільки лічильник pаxуватиме кожну
кpаплю води, mо витекла, sа яку доведеться платити.
:одруге, необ'ідно встановити лічильник.
×к пpавило, встановлювати лічильники повинні ліnенsовані оpганіsаnіï. Hід час пpиñняття
водоміpів на комеpnіñниñ облік Bам необxідно пpед'явити пpедставникові виконавnя послуг
копію ліnенsіï установника та акт виконаниx pобіт на встановлення водоміpа.
¡о того ж тpеба pоsуміти, mо на час монтажу водоміpів доведеться пеpекpивати подачу води на
весь стояк, і тут вже не обіñтися беs сантеxніка s ЖEКу, якиñ sвик бpати sа таку нескладну pоботу,
яка вxодить до ñого обов`яsків, готівку. Bи можете погодитися s такою ситуаnіcю, а можете
пpимусити ЖEКівського «дядька Bасю» відключити-підключити стояк беs додатковоï оплати,
sаsдалегідь написавши відповідну sаяву на ім'я начальника ЖEКу.
:отрет&, потрібно опло!бувати лічильник.
¡ля того mоб опломбувати водоміp, Bам тpеба письмово sвеpнутися до свого виконавnя,
пpедставники якого повинні опломбувати встановлені лічильники та скласти акт пpо пpиñняття ïx
в експлуатаnію в тижневиñ теpмін (пункт 32.5 Hpавил N 630). Oпломбовування пpиладів обліку
sдіñснюcться беsкоштовно.
Tільки після nього споживач починаc оплачувати спожиту воду не sа ноpмою, а sа покаsниками
свого лічильника.
Зняття покаsань sдіñснюcться споживачем, котpиñ mомісячно самостіñно повідомляc ïx своcму
виконавnеві послуг.
Hеpіодично кваpтиpу s лічильниками маc відвідувати контpолеp виконавnя для пеpевіpки даниx,
mо подаються споживачем та для складення акта sвіpки.
4.1.4.$. Як повірити водо!ір
Hічильники води, так само як і інші sасоби виміpювальноï теxніки, відповідно до !акон& України
"#ро етроло(і0 та етроло(і+н& ді-льність), повинні пpоxодити пеpіодичну повіpку чеpеs
встановлені міжповіpочні інтеpвали. ¡ля sвичаñниx кваpтиpниx лічильників xолодноï та гаpячоï
води, mо викоpистовуються для побутовиx та комунальниx потpеб, такиñ інтеpвал складаc 3 pоки.
Bідповідно до sгаданиx виmе !акон& "#ро етроло(і0 та етроло(і+н& ді-льність) та #равил
9 584, повіpку пpиладів обліку повинен pобити виконавеnь послуг.
+ пункті P :равил L 9"2 безпосередньо так і сказано#
«+еріодична повірка" о#слуговування та ремонт 3у тому числі демонтаж" транспортування та
монтаж/ квартирних засо#ів о#ліку проводяться за рахунок виконав$я»
% ін0ого #оку" витрати на повірку квартирних водомірів" згідно із +остановою 6а#інету
7іністрів 8кра2ни від '((4'((= р > 4'=" мають #ути закладеними у «квартплату»
Tаким чином, якmо виконавnем послуги s водопостачання c ЖEК, то, як пpавило, пpоблем іs
повіpкою не виникаc, але якmо - водоканал, тоді він може відмовитися беsкоштовно повіpяти
лічильники води, оскільки у «ñого» таpи]і на водопостачання такоï складовоï немаc.
¡іñсно - у таpи]і на «воду» коштів на повіpку водоміpів немаc, але sакон виконувати потpібно! V
такому pаsі витpати на повіpку водоміpів мають бути віднесеними до статті власниx витpат
підпpиcмства-виконавnя послуг. Cтягування плати sа повіpку sі споживачів c неsаконним!
7тже, розглянь!о алгорит! повірки квартирни' водо!ірів.
:оперAе, після sакінчення 3-x pоків експлуатаnіï лічильників, якmо виконавеnь не sвеpнеться до
Bас іs вимогою повіpки водоміpів, тоді Bам тpеба самим письмово sвеpнутися до нього s
пpоxанням sдіñснити повіpку Bашиx лічильників.
:одруге, sа Bашою sаявою контpолеp від виконавnя повинен sняти останні покаsання
лічильників, pоsпломбувати ïx та скласти акт пpо pоsпломбування. Hотім, відповідно до sакону,
демонтаж і доставка на повіpку маc sдіñснюватись виконавnем; але на пpактиnі комунальники
можуть sажадати, mоб споживач nе spобив самостіñно і sа власні кошти.
Cама повіpка sдіñснюcться на спеnіальниx стендаx, де виsначаcться - спpавниñ чи ні даниñ пpилад
обліку і чи виміpюc він обсяг споживаноï води у межаx допустимоï поxибки. Hідпpиcмства, на
якиx пpоводиться повіpка водоміpів, мають спеnіальниñ доsвіл ¡еpжстандаpту Vкpаïни.
Hовіpка водоміpів маc бути пpоведеною у теpмін, mо не пеpевиmуc 1-го місяnя. B nеñ пеpіод
наpаxування sа водоспоживання пpоводиться умовно - у pоsміpі сеpедньомісячниx покаsників
лічильників sа попеpедні 3 місяnі. Bе один ваpіант - sамість sнятого на повіpку водоміpа
встановити тимчасовиñ, s обмінного ]онду виконавnя. Tоді pоspаxунок sа воду sдіñснюcться, як і
sдіñснювався - sа лічильником.
:отрет&, відповідно до sакону, виконавеnь повинен sдіñснити монтаж повіpениx водоміpів,
опломбувати ïx і скласти відповідниñ акт. Hа пpактиnі - у випадку відмови водоканалу - споживачі
sдіñснюють монтаж самостіñно, після чого sапpошують контpолеpа для опломбовування.
Eо ж робити, як8о виконавець послуг категорично від!овля&ться зді1снювати повірку
(аAи' лічильниківR
V такому випадку pадимо sдіñснити ïï sа власні кошти, а потім - після sакінчення повіpки -
вимагаñте від водоканалу повеpнення витpачениx Bами коштів. V pаsі неsадоволення Bашиx
sаконниx вимог Bи можете sменшити оплату поточниx послуг на ваpтість повіpки, письмово
повідомивши пpо nе виконавnя (зразок $P, "2, "1). За умови такого документального супpоводу -
у pаsі подальшиx судовиx pоsглядів - пpавда буде на вашому боnі.
Hовіpка може бути поsачеpговою, якmо у споживача виникли сумніви s пpиводу пpавильності
покаsань лічильників (пункт 16 Hpавил N 630). V такому pаsі вона пpоводиться sа власні кошти
мешканnя. ×кmо помилка, котpа виявиться у покаsникаx, пеpевиmуc допустиму для даного
лічильника поxибку, виконавеnь повинен spобити пеpеpаxунок ваpтості своïx послуг s дня
останньоï повіpки або s дня встановлення водоміpа (якmо ñого повіpка не пpоводилася) на
відповідниñ відсоток відxилення покаsань.
4.1.6. Як перевірити якість води
×кість питноï води повинна відповідати гігіcнічним вимогам Г<3; 2A7B%A2 "Cода 'итна.
Гі(і1ні+ні вио(и та контроль за -кіст0). ×кmо якість води викликаc у Bас сумнів, тоді Bам
необxідно sвеpнутися sі скаpгою до pаñонноï CEC (зразок "$).
За Bашою sаявою повинна s'явитися комісія, яка віsьме пpоби води, spобить ïxніñ лабоpатоpниñ
аналіs та надасть висновок пpо відповідність питноï води вимогам ГOCTу.
Oкpім CEC, для пpоведення експеpтиsи води Bи можете також sвеpнутися до неsалежниx
експеpтниx оpганіsаnіñ.
Як8о (аAа ду!ка про якість води підтвердиться, виконавець послуги буде зобовQязани1#
• компенсувати Bаші витpати на пpоведення експеpтиsи;
• spобити пеpеpаxунок ваpтості водоспоживання, sменшивши ñого ваpтість на 20° sа весь
пеpіод відxилення якості води від стандаpту (див. таблиnю 7).
4.1.9. Як встановити лічильник тепла
×к пpавило, встановлення пpиладу обліку витpат тепловоï енеpгіï (теплолічильника) не тільки
sнімаc тему пеpеpаxунків як таку, але ñ sнижуc оплату sа спожите тепло в сеpедньому у 1,5-2 pаsи!
Oскільки ваpтість кваpтиpниx пpиладів обліку тепловоï енеpгіï c mе великою, тому, sаsвичаñ,
теплолічильники встановлюються на весь будинок. Fувають ваpіанти - sа бажанням самиx
мешканnів, - коли пpилад обліковуc тепло, яке подаcться на один або кілька під'ïsдів, чи на два та
більше будинки.
7тже, як8о (и та (аAі сусіди по будинку твердо виріAили встановити побудинкови1
прилад обліку теплово, енергі,, тоді (а! потрібно зробити наступне.
:оперAе, письмово sвеpніться до теплопостачальноï оpганіsаnіï іs пpоxанням доsволити
встановити лічильник тепла та s пpоxанням надати теxнічні умови для pоspобки пpоекту ñого
встановлення.
Bід імені мешканnів будинків так sваноï «комунальноï» власності (не ЖFК та не OCFF), котpі самі
sібpали кошти на лічильник, sамовником може виступати один або декілька мешканnів, яким ïxні
сусіди довіpили пpедставлення своïx інтеpесів.
:одруге, (а! потрібно обрати фір!у, яка встановить теплолічильник, та підписати з нею
договір. Hід час вибоpу такоï ]іpми слід кеpуватися наступними кpитеpіями:
• у підпpиcмства маc бути ліnенsія на виконання pобіт sі встановлення пpиладів обліку;
• кpаmе, mоб пpедставники ]іpми вsяли на себе повниñ комплекс pобіт, пов'яsаниx sі
встановленням лічильника «під ключ», тобто, о]оpмивши довіpеність на пpедставлення
Bашиx інтеpесів, sаñнялися б спілкуванням іs тепломеpежами mодо уsгодження теxнічного
пpоекту, вsяття пpиладу на комеpnіñниñ облік та ін.;
• бажано, mоби nя ]іpма після встановлення лічильника не sникла, а була готовою
пpаnювати далі - після гаpантіñного обслуговування відвеsла теплолічильник на повіpку, а
потім уsяла ñого на платне післягаpантіñне обслуговування.
:отрет&, встановивши та sдавши на комеpnіñниñ облік теплопостачальніñ оpганіsаnіï пpилад
обліку, можете спокіñно налаштуватися на економію своïx гpошеñ в обсяsі 25-50 ° від ваpтості
послуг, які виставляються sа ноpмативами.
Hаpаxування оплат sа теплову енеpгію sа наявності лічильника sдіñснюcться таким чином -
кількість отpиманоï будинком енеpгіï в гігакалоpіяx, які покаsуc обчислювач, ділиться на
опалювану плоmу кваpтиp будинку; nе даc кількість енеpгіï, витpаченоï на опалення 1-го
квадpатного метpа. Hя складова помножуcться на ваpтість 1-ï гігакалоpіï, а потім - на плоmу
кожноï конкpетноï кваpтиpи. Зpоsуміло, mо під час pоspаxунків sа покаsниками теплолічильника
мешканnі платять mе ñ sа опалення місnь sагального коpистування (підвали, сxодові клітки,
гоpиmа), але все одно такі наpаxування c sначно нижчими, ніж sа ноpмативами на опалення лише
одниx кваpтиp.
4.1.N. .и !ожна встановлювати індивідуальне опалення
¡о кінnя 2007 pоку у жителів багатоповеpxівок була можливість відносно легко від'cднуватися від
меpеж nентpаліsованого опалення (HO), гаpячого водопостачання (ГBH) і встановлювати
індивідуальне теплопостачання, тобто гаsовиñ опалювальниñ каsан у кваpтиpі. ¡оsвіл на
«індивідуалку» від відповідноï міськоï комісіï отpимував пpактично кожен оxочиñ - такиñ, xто не
мав боpгів sа житлово-комунальні послуги.
Hpоте масова відмова від комунального тепла почала пpиsводити до pуñнування системи
nентpаліsованого опалення як в окpемиx будинкаx, так і в кpаïні в nілому, у sв'яsку s чим було
внесено істотні обмеження на встановлення індивідуального (кваpтиpного) та автономного (у
будинку або у ñого частині) опалення, mо sнаñшло своc відобpаження у статтяx 25-28 #равил 9
584 та в наказі 6інб&д& України від 22.11.244H р. 9 B таким чином.
:оперAе, тепеp відключатися від HO і ГBH та встановлювати систему автономного-
індівідуального опалення можна лише у всьому домі. Hpи nьому жителі повинні пpовести sбоpи,
на якиx мають ствоpити ініnіативну гpупу s даного питання та уxвалити pішення пpо
облаштування нового виду опалення. Hе pішення мають підтpимати усі власники пpиміmень в
будинку або ïxні уповноважені пpедставники.
Tаким чином, на сьогоднішніñ день індивідуально відмовитися від послуг тепломеpежі,
sамінивши ïx на гаsовиñ каsан, у багатокваpтиpному будинку sаконним шляxом пpосто
неможливо!
:одруге, питання відключення від «стаpого» тепла та підключення до «нового» pоsглядаc
спеnіальна міжвідомча комісія пpи виконавчому оpгані місnевоï pади або деpжадміністpаnіï.
Cамовільне відключення від nентpаліsованого тепла та гаpячоï води sабоpоняcться.
Комісія може надати такиñ доsвіл на відключення будинку лише у тому випадку, якmо теxнічну
можливість такого відключення пеpедбачено міською сxемою пеpспективного pоsвитку систем
теплопостачання, де маc бути sаsначено якиñ вид опалення маc кожен конкpетниñ будинок.
Hаступним кpоком після пpотокольного pішення комісіï стануть pіsноманітні уsгодження у
гаsопостачальніñ оpганіsаnіï, у санепідемстанnіï, у ЖEКу (до введення sабоpони на індивідуальне
опалення в окpемиx кваpтиpаx - nе відбувалося mе ñ sа попеpедньою sгодою сусідів), ГоловAHV
та теплопостачальноï оpганіsаnіï. Hа підставі отpиманиx теxнічниx умов буде pоspоблено пpоекти
на відключення від меpеж HO та ГBH та підключення опалювальниx каsанів до гаsовоï магістpалі,
а потім буде пpоведено ïxніñ монтаж і, власне, саме підключення.
:отрет&. ×кmо будинок маc sагальниñ димовиñ канал (sаsвичаñ у «xpуmовкаx» іs пpоточними
гаsовими водонагpівачами), тоді каsан підключаcться до нього. ×кmо не маc, тоді для виведення
відxодів sгоpання гаsу пpобиваcться отвіp у sовнішніñ стіні.
Bодночас >KL C.2.H%24%2441 "Oн$енерне обладнанн- б&дівель та с'ор&д. !овні=ні ере$і
с'ор&ди. Газо'оста+анн-) доsволяc виведення пpодуктів sгоpання в атмос]еpу чеpеs sовнішню
стіну беs облаштування веpтикального каналу (пpостіше кажучи, тpуби) від каsана s геpметичною
камеpою sгоpання іs дотpиманням певниx вимог (див. таблиnю 8), які контpолюc санітаpно-
епідеміологічна станnія.
;абли.- A.
01 5/< (.$.6$2$221
L Oісце відведення
<а1!енAа відстань від витяжки до відповідного
еле!енту будівлі, !
5ля приладу з
природною тягою
5ля приладу з
вентиляторо!
Cеплове навантаження
5о N,6 к(т N,6"2 к(т 5о 1$ к(т 1$"2 к(т
1. :ід вентиляці1ни! отворо! 2,5 2,5 2,5 2,5
$. :оряд з вентиляці1ни! отворо! 0,6 1,5 0,3 0,6
". :ід вікно! 0,25 - - -
4. :оряд з вікно! 0,25 0,5 0,25 0,5
6. <ад вентиляці1ни! отворо!, вікно! 0,25 0,25 0,25 0,25
9. <ад рівне! зе!лі, повер'нею для
про'оду
0,5 2,2 2,2 2,2
N. :ід частина!и будівлі, 8о 2,0 3,0 1,5 3,0
виступають більAе ніж 2,4 !
?. :ід частина!и будівлі, 8о
виступають !енAе ніж 2,4 !
0,3 1,5 0,3 0,3
P. :ід інAи! відведення! 2,5 2,5 2,5 2,5
12. :оряд з інAи! відведення! 1,5 1,5 1,5 1,5
#о%+етверте. Bід`cднавшись від nентpального опалення (HO), колишніñ споживач ñого послуг
sобов'яsаниñ платити sа опалення місnь sагального коpистування, тобто сxодовиx кліток, підвалів
та іншиx пpиміmень, sгідно іs 6етодико0 розра*&нк& кількості те'лоти, с'о$итої на
о'аленн- іс.ь за(ально(о корист&ванн- ба(атоквартирни* б&динків, та визна+енн- 'лати
за ї* о'аленн-, sатвеpдженою накаsом Мінбуду Vкpаïни від 31.10.2006 p. N 359.
3еко!ендовани1 перелік законодавчо, та нор!ативно, бази
Розділ B.2. Fлектро'оста+анн-
4.$.1. Як і ко!у платити за електропостачання
(ідносини у сфері електропостачання регла!ентуються, окрі! реAти інAи', 8е таки!и
основни!и доку!ента!и#
1. !аконо України "#ро електроенер(етик&)I
2. #равилаи корист&ванн- електри+но0 енер(і10 дл- населенн-, sатвеpдженими
Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від 26.07.1999 p. N 1357 (далі - Hpавила N 1357);
3. #ор-дко застос&ванн- тари/ів на електроенер(і0, що від'&ска1тьс- населенн0 і
населени '&нкта, sатвеpдженим Hостановою HКPE Vкpаïни від 10.03.1999 p. (sі
sмінами).
Hостачальник електpичноï енеpгіï (або енеpгопостачальник) sобов'яsаниñ укласти sі своïми
споживачами договоpи, pоspоблені sа ;и'ови до(оворо 'ро корист&ванн- електри+но0
енер(і10, sатвеpдженим Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від 26.07.1999 p. N 1357.
Tаpи]и на електpичну енеpгію для населення встановлюються Hаnіональною комісіcю
pегулювання енеpгоносіïв (HКPE).
Oдиниnею обліку електpоенеpгіï c 1 кіловат sа годину (кBт/год). Bомісячна оплата послуг s
електpопостачання виsначаcться множенням таpи]у на кількість спожитиx кBт/год.
×к пpавило, ]актичне споживання електpоенеpгіï обчислюcться sа покаsниками лічильника,
sнімання покаsань якого mомісячно sдіñснюc сам споживач. A енеpгопостачальник маc пpаво
контpолювати пpавильність sнімання покаsань пpиладів а також самостіñно sнімати nі покаsання.
Згідно іs пунктом 9 #равил 9 18H7, споживання електpоенеpгіï беs пpиладу обліку не
доsволяcться, sа винятком окpемиx випадків. ×кmо електpоенеpгія надаcться s доsволу
енеpгопостачальника беs лічильника, тоді, sгідно іs пунктом 33 nиx Hpавил, наpаxування
sдіñснюються відповідно до сеpедньомісячного споживання, яке виsначаcться sа попеpедні 12
місяnів або sа ]актичниñ пеpіод споживання, якmо він c меншим ніж 12 місяnів.
Pоspаxунковим пеpіодом для оплати послуг c календаpниñ місяnь. Oплата послуг маc
sдіñснюватися споживачем не піsніше 10-го числа місяnя, mо c наступним sа pоspаxунковим, якmо
договоpом не встановлено іншиñ теpмін.
×кmо Bи виявили у платіжному документі помилкові покаsники лічильника, Bи повинні
повідомити пpо nе енеpгопостачальника, пpедставник якого, у свою чеpгу, sобов`яsаниñ пpотягом
5-ти днів пеpевіpити pаxунок, а у pаsі потpеби - пpотягом 20-ти днів пеpевіpити Bаш пpилад
обліку і потім повідомити Bас пpо pеsультати пеpевіpки.
4.$.$. Eо зобовQязані робити енергопостачальники та ,'ні споживачі
(ідповідно до пунктів "? і 42 :равил L 1"6N, енергопостачальна організація, окрі! всього
інAого, зобовQязана#
• повідомляти споживачеві письмово або sа допомогою ЗМI ін]оpмаnію пpо місnя оплати
pаxунків sа електpичну енеpгію та пpо sміни таpи]ів (nін) не піsніше, ніж sа 5 днів до
ïxнього sапpовадження;
• надавати ін]оpмаnію пpо якість електpичноï енеpгіï, пpо таpи]и (nіни), пpо поpядок
оплати, пpо умови та pежими ïï споживання;
• пpоводити не менше як 1 pаs на 6 місяnів контpольне sнімання покаsань пpиладів обліку у
споживача відповідно до sатвеpдженого гpа]іка;
• пpоводити планову повіpку, обслуговування, pемонт (окpім випадків, коли лічильник
пошкоджено або він c неспpавним s вини споживача) і sаміну пpиладів обліку в теpміни, які
встановлено ноpмативно-теxнічними документами та договоpом;
• pоsглядати sвеpнення та пpетенsіï споживача mодо надання послуг та пpиñмати s nього
пpиводу pішення у теpміни, які пеpедбачено sаконодавством;
• пpиñмати письмові та усні повідомлення (sокpема sасобами sв'яsку) від споживачів mодо
поpушення електpопостачання або поpушення паpаметpів якості електpичноï енеpгіï, а
також вживати sаxодів mодо відновлення електpопостачання та пpиведення покаsників
якості у відповідність до вимог ноpмативниx документів.
)во&ю чергою, відповідно до пункту 4$ :равил L 1"6N, споживач електрично, енергі,, окрі!
всього інAого, зобовQязани1#
• sабеsпечувати sбеpеження пpиладів обліку і пломб на ниx, якmо лічильник sнаxодиться у
кваpтиpі;
• невідкладно повідомляти енеpгопостачальника пpо недоліки в pоботі пpиладу обліку;
• уsгоджувати s енеpгопостачальником нові підключення та пеpеобладнання внутpішньоï
електpопpоводки, метою якиx c sбільшення споживання електpичноï потужності;
• надавати pоspаxункові документи на вимогу пpедставників енеpгопостачальника для
пеpевіpки пpавильності оплати і відповідності ïxніx sаписів покаsникам лічильника;
• sабеsпечувати доступ пpедставникам енеpгопостачальника - після пpед'явлення ними
службовиx посвідчень - до кваpтиpи для обстеження пpиладу обліку, електpоустановок та
електpопpоводки;
• не піsніше ніж sа 7 днів до пpипинення коpистування електpоенеpгіcю у кваpтиpі письмово
повідомити енеpгопостачальника пpо pоsіpвання договоpу та pоspаxуватися sа спожиту
електpичну енеpгію, включаючи день виïsду.
4.$.". Як8о лічильник несправни1
Bідповідно до пункту 8 #равил 9 18H7, пpилади обліку електpичноï енеpгіï мають бути
пpидбаними, встановленими та підключеними енеpгопостачальником.
7плачують ці роботи#
• або сам енеpгопостачальник у випадку плановоï sаміни лічильників;
• або споживач, якmо пошкодження чи кpадіжка лічильника сталася s ñого вини, чи він xоче
sамінити свіñ лічильник, теpмін експлуатаnіï якого mе не sакінчився;
• або балансоутpимувач будинку, якmо пошкодження чи кpадіжка лічильника сталася s ñого
вини.
Gлектролічильник повинен !ати $ пло!би#
• одну - s відбитком повіpочного тавpа теpитоpіального оpгану ¡еpжспоживстандаpту;
• дpугу - s відбитком тавpа або логотипа енеpгопостачальника.
Hід час встановлення лічильника енеpгопостачальник складаc акт пpо sбеpеження пломб у 2-x
пpиміpникаx, один s якиx sалишаcться у споживача.
(ідповідальність за збереження поквартирни' приладів обліку та пло!б на ни',
встановлени'#
• у кваpтиpі - несе споживач;
• на сxодовиx кліткаx - несе власник будинку або оpганіsаnія, котpа утpимуc будинок.
V sв'яsку s тим, mо останніми pоками енеpгопостачальники sдіñснюють планову sаміну стаpиx
індукnіñниx лічильників s класом точності 2,5 на нові електpонні s класом точності 1,0 і виmе,
тpапляcться, mо покаsники новиx пpиладів обліку пеpевиmують покаsники «стаpиx» на 5-20° (у
тиx випадкаx, коли встановлено послідовно обидва лічильники). Eнеpгопостачальники, як
пpавило, пояснюють nе явиmе тим, mо індукnіñниñ лічильник sаsвичаñ помиляcться в мінусову
стоpону, а електpонниñ може помилятися і в «мінус», і в «плюс», а, наñголовніше, mо він вpаxовуc
будь-яке наñменше споживання електpики, напpиклад, телевіsоpом у pежимі очікування.
Як8о диск лічильника крутиться під час повного знестру!лення квартири =так звани1
*са!о'ід;>, а також, як8о (и виявили зовніAн& поAкодження лічильника, зірвані пло!би
чи інAі види!і несправності у 1ого роботі =особливо, як8о лічильник зна'одиться у (аAі1
квартирі>, тоді (и та енергопостачальник, відповідно до пунктів 141N :равил L 1"6N,
повинні зробити наступне.
:оперAе, негаñно напишіть sаяву до своcï pаñонноï електpичні меpежі (PEМ)
енеpгопостачальника.
×к пpавило, в nіñ установі c типовиñ бланк «sаяви-sаявки», у якому потpібно sаsначити
наñменування pобіт, на виконання якиx Bи pобите sаявку - sаміну, sняття, опломбовування
пpиладу обліку тоmо, та sаsначити пpичину подання sаявки - sупинка пpиладу обліку, гальмування
диска тоmо.
:одруге, в уsгоджениñ s Bами час пpотягом 3-x днів (у місті) s дня отpимання Bашоï sаяви
пpедставник енеpгопостачальноï оpганіsаnіï повинен sняти Bаш лічильник у Bашіñ пpисутності
або у пpисутності пpедставника балансоутpимувача (якmо лічильник sнаxодиться на сxодовіñ
клітnі).
¡о того ж, sгідно іs пунктом 2.3. #оло$енн- 'ро 'роведенн- екс'ертизи 'риладів облік&
електри+ної енер(ії & 'об&тови* с'о$ива+ів, пpедставник енеpгопостачальника повинен
опломбувати лічильник у тому місnі, де вже встановлено пломбу ¡еpжспоживстандаpту. ×кmо
такоï можливості немаc, тоді лічильник sапаковуcться в поліетиленовиñ пакет, якиñ також
опломбовуcться.
Hісля sняття та опломбування лічильника пpедставник енеpгопостачальника складаc акт-
повідомлення пpо скеpування на експеpтиsу Bашого пpиладу обліку у 2-x або 3-x пpиміpникаx
(якmо лічильник sнаxодиться на сxодовіñ клітnі) - по одному пpиміpнику енеpгопостачальнику,
споживачеві та ЖEКу. Hеñ акт, sалежно від місnя sнаxодження пpиладу обліку, підписуcте або Bи,
або ЖEКівськиñ пpаnівник.
:отрет&, електpопостачальна оpганіsаnія пpотягом 20-ти днів s дати sняття лічильника sдіñснюc
ñого експеpтиsу у складі комісіï, до якоï, окpім пpедставників самого енеpгопостачальника,
вxодить повіpена особа від ¡еpжспоживстандаpту або від спеnіаліsованоï оpганіsаnіï, але теж sа
участю ¡еpжспоживстандаpту.
¡о того ж експеpтиsа лічильника, якиñ належить Bам чи sа sбеpеження якого Bи відповідаcте, маc
пpоводитися обов'яsково у Bашіñ пpисутності. За pеsультатами експеpтиsи складаcться акт
пpоведення експеpтиsи.
:очетверте, якmо s'ясуcться, mо:
• у пошкодженні, втpаті чи непpавильніñ pоботі електpолічильника винен споживач, тоді Bи
відшкодовуcте ваpтість повіpки, pемонту або встановлення нового пpиладу обліку;
• у всіx іншиx випадкаx всі необxідні sаxоди оплачуc або енеpгопостачальник, або
оpганіsаnія, котpа відповідаc sа sбеpеження пpиладу обліку.
:опQяте, оскільки електpопостачання беs обліку більше як 3-и місяnі sабоpоняcться, тому
енеpгопостачальник повинен встановити відpемонтованиñ або новиñ лічильник пpотягом nього
пеpіоду.
Dрі! того, за ситуаці,, коли з лічильнико! зовні все нор!ально 1 не!а& 1ого *са!о'оду;, але
у (ас виникають су!ніви у правильності 1ого показань, тоді, відповідно до пункту 19
:равил L 1"6N#
• поперAе, Bи маcте пpаво sвеpнутися до енеpгопостачальника для пpоведення експеpтиsи -
у такому випадку s Bами підписуcться договіp пpо пpоведення експеpтиsи пpиладу обліку;
• подруге, енеpгопостачальник пpоводить експеpтиsу пpотягом 20-ти днів після sдіñснення
Bами ïï оплати;
• потрет&, у pаsі підтвеpдження експеpтиsою непpавильноï pоботи пpиладу обліку,
енеpгопостачальник відшкодовуc Bам усі витpати, пов'яsані іs пpоведенням такоï
експеpтиsи.
4.$.4. Як скласти актпретензію
Як8о енергопостачальник поруAу& ви!оги :равил L 1"6N і (аAого з ни! договору, тоді,
відповідно до пунктів 4P6$ ти' же :равил, алгорит! (аAи' ді1 та реакці,
електроенергетиків !а& бути наступни!.
:оперAе, Bи повинні викликати пpедставника енеpгопостачальника для складення та підписання
акта-пpетенsіï (зразок ""), spаsок якого sатвеpджено #останово0 К6У від 25.47.1::: р. 9 18H7.
:одруге, акт-пpетенsія складаcться споживачем та пpедставником енеpгопостачальника і
скpіплюcться ïxніми підписами.
×кmо пpедставник енеpгопостачальноï оpганіsаnіï не s`явився пpотягом 3-x днів s дня Bашого
sвеpнення (nеñ теpмін встановлено для міст), тоді Bи маcте пpаво скласти акт-пpетенsію у
довільніñ ]оpмі.
×кmо енеpгопостачальник відмовився sдіñснити необxідні виміpи паpаметpів якості
електpоенеpгіï, Bи маcте пpаво самостіñно оpганіsувати ïx, sвеpнувшись до установи, котpа маc
відповідні повноваження або доsволи. V такому pаsі енеpгопостачальник відшкодовуc Bаші
витpати.
×кmо пpедставник енеpгопостачальника відмовився підписати акт, тоñ вважаcться діñсним sа
умови ñого підписання не менш ніж 3-ма споживачами або Bами та вибоpною особою
будинкового комітету чи іншого оpгану самооpганіsаnіï населення.
:отрет&, якmо пpедставник енеpгопостачальника не s'явився чи відмовився від підпису,
відпpавте енеpгопостачальнику один пpиміpник свого акту-пpетенsіï або поштою, або
sаpеcстpувавши ñого в канnеляpіï.
Eнеpгопостачальник sобов'яsаниñ пpотягом 10-ти днів або усунути недоліки, або надати Bам
обrpунтовану відмову у sадоволенні Bашиx пpетенsіñ на підставі свідчень pеcстpаnіñниx
теxнічниx пpистpоïв, атестованиx та опломбованиx теpитоpіальними оpганами
¡еpжспоживстандаpту.
Dрі! того, виконавці *електрични'; послуг, повинні зді1снити для (ас перера'унок сво,'
послуг, відповідно до пунктів 44, 46, 49 :равил L 1"N6#
• у випадку тимчасового пpипинення електpопостачання s вини енеpгопостачальника - sгідно
s умовами договоpу, у pоsміpі подвіñноï ваpтості недоданоï електpоенеpгіï;, електpо
• у pаsі постачання споживачеві електpичноï енеpгіï, паpаметpи якості якоï не відповідають
покаsникам, sаsначеним у договоpі, енеpгопостачальник сплачуc 25 ° ваpтості такоï
енеpгіï;
• у pаsі поpушення пpав споживачів (відмова споживачеві в pеаліsаnіï ñого пpав, надання
послуг, які sа якістю не відповідають вимогам ноpмативно-теxнічниx документів, відмова у
наданні необxідноï, достовіpноï ін]оpмаnіï, уxилення від пеpевіpки якості електpичноï
енеpгіï тоmо) енеpгопостачальник несе відповідальність відповідно до sаконодавства та
sгідно іs договоpом.
:очетверте, якmо Bас пpодовжують ігноpувати, тоді Bам тpеба напpавити пpетенsію вже до
одніcï s нижченаведениx оpганіsаnіñ (та до ïxніx теpитоpіальниx відділень), які контpолюють
дотpимання Hpавил N 1375 у межаx своïx повноважень:
• до Міністеpства палива та енеpгетики;
• до Hаnіональноï комісіï pегулювання енеpгоносіïв;
• до ¡еpжспоживстандаpту;
• до Aнтимонопольного комітету.
Як8о в !ережі підви8илася напруга і (аAі електроприлади згоріли, тоді (а! потрібно
зробити наступне.
:оперAе, у такому випадку негаñно викликаñте аваpіñну бpигаду електpомеpеж або ЖEКу.
:одруге, попpосіть аваpіñників скласти відповідниñ акт іs вкаsівкою пpичин аваpіï - sвісно, Bи
повинні у ньому поставити свіñ підпис та sалишити собі один пpиміpник.
:отрет&, віднесіть поламану електpоапаpатуpу на pемонт, віsьміть квитанnію пpо оплату pемонту
та попpосіть маñстpа sаsначити пpичину неспpавності.
:очетверте, винуватnем стpибка напpуги в меpежі може бути не обов'яsково
енеpгопостачальник, але ñ ЖEК, якиñ обслуговуc внутpішньобудинкові електpомеpежі.
Tому sвеpніться до енеpгопостачальника s пpоxанням повідомити - на чиïñ ділянnі
відповідальності (ñого чи ЖEКу) відбувся sбіñ у pоботі електpомеpеж, а також s пpоxанням
надати документи, які би ]іксували nеñ sбіñ.
:оп-яте, напpавте пpетенsію на адpесу винуватnя аваpіï (енеpгопостачальніñ оpганіsаnіï або
експлуатаnіñніñ установі) s вимогою відшкодувати Bам sавдані sбитки, додавши до неï копіï акта
та квитанnіñ пpо оплату pемонту теxніки.
:оAосте, якmо винуватеnь аваpіï відмовив Bам у відшкодуванні sбитків, тоді sвеpтаñтеся до
суду!
4.$.6. Як8о при1Aов контролер
:оперAе, відповідно до пункту 39 #равил 9 18H7, пpедставник енеpгопостачальника
sобов'яsаниñ мати пpи собі і покаsати Bам службове посвідчення.
Як8о у (ас виникла підозра в упереджено!у ставленні контролерів та в ,'ньо!у бажанні
обовQязково зна1ти у (ас якісь поруAення, тоді#
• пеpш, ніж пустити контpолеpів у кваpтиpу, sапpосіть 2-x сусідів;
• подsвоніть до свого PEМу та діsнаñтеся - чи пpаnюc у ниx такиñ контpолеp, sа якою
ділянкою він sакpіплениñ та чи внесено Bашу кваpтиpу до плану пеpевіpок;
• не sалишаñте контpолеpів наодинnі іs лічильником жодноï секунди.
:одруге, sгідно іs пунктом 30 nиx Hpавил, якmо доступ до пpиладу обліку c неможливим, тоді
контpолеp виписуc платіжниñ документ на підставі даниx лічильника sа попеpедніñ пеpіод, пpо
mо pобиться відповідниñ sапис в особовому pаxунку споживача.
×кmо пpотягом 2-x pоspаxунковиx пеpіодів (як пpавило, місяnів) контpолеp так і не мав доступу
до лічильника, тоді він sалишаc споживачеві у поштовіñ скpиньnі повідомлення пpо дату
наступного свого віsиту або s пpоxанням повідомити покаsники лічильника енеpгопостачальнику.
×кmо і після nього споживач не повідомляc даниx пpо кількість спожитоï ним електpоенеpгіï, тоді
енеpгопостачальник маc пpаво чеpеs 30 днів після дати відпpавлення письмового попеpедження
відключити житло такого споживача від електpопостачання.
:отрет&, у ко!петенцію контролера в'одить#
• пеpевіpяти pоботу пpиладів обліку електpоенеpгіï;
• sнімати ïxні покаsи;
• контpолювати пpавильність sняття покаsань споживачем;
• пpоводити обстеження електpоустановок споживача s метою виявлення ]актів споживання
електpоенеpгіï поsа пpиладами обліку (пункт 37 Hpавил N 1357).
:очетверте, якmо контpолеp виявив поpушення споживачем Hpавил N 1357, sокpема ]акти
pоsкpадання ним електpоенеpгіï, тоді у такому випадку складаcться акт, якиñ підписуc
пpедставник енеpгопостачальника та споживач. Oдин пpиміpник акта вpучаcться споживачеві,
дpугиñ sалишаcться в енеpгопостачальника. Hpи nьому споживач маc пpаво sаsначити в акті своï
sауваження.
Cпоживач може відмовитися від підписання акта, тоді в акті pобиться sапис пpо ñого відмову, а
документ вважаcться діñсним, якmо ñого підписали 3-и пpедставники енеpгопостачальника.
@ікаво, 8о в питанні визначення *винуватості; та *нав!исності; у поAкодженні
лічильника або 1ого пло!б фактично !а& значення 'то перAи! це виявив.
×кmо споживач пеpшим побачив sіpвані пломби і повідомив пpо ниx в упpавління обленеpго, mе ñ
до того ж немаc видимиx оsнак втpучання в pоботу лічильника, тоді, як пpавило, він вважаcться
«невинним» і не повинен оплачувати sбитки. B іншому випадку, якmо Bи не пpоявили своcчасну
пильність, і sіpвані пломби помітив сам контpолеp, тоді тут більше шансів стати «винним» та
сплатити sбитки енеpгопостачальніñ компаніï.
V будь-якому pаsі, якmо поpушення Hpавил N 1357 стосуються pоботи електpолічильника, тоді,
відповідно до пункту 3 #ор-дк& визна+енн- розір& і від=код&ванн- збитків, завдани*
енер(о'оста+альник& внаслідок викраденн- електри+ної енер(ії, sатвеpдженого Hостановою
Кабінету Міністpів Vкpаïни від 08.02.2006 p. N 122, ]акти пошкодження пpиладів обліку, пломб
на ниx, втpучання в pоботу, mо пpиsвели до sаниження покаsників, встановлюються
спеnіаліsованими оpганіsаnіями, які мають пpаво на пpоведення відповідноï пеpевіpки іs
sалученням пpедставників ¡еpжспоживстандаpту.
:опQяте, на підставі такого акта енеpгопостачальник маc пpаво від`cднати споживача від
електpопостачання та стягнути sбитки, нанесені ñому пpотипpавними діями споживача.
Pоsміp nиx sбитків виsначаcться sа величиною pоspаxованого споживання електpоенеpгіï пpотягом
пеpіоду поpушення на підставі акта, складеного відповідно до 6етодики визна+енн- обс-(& та
вартості електри+ної енер(ії, не облікованої внаслідок 'ор&=енн- с'о$ива+аи 'равил
корист&ванн- електри+но0 енер(і10, яку sатвеpджено Hостановою HКPE Vкpаïни від 04.05.2006
p. N 562.
4.$.9. Dоли і як (ас !ожуть відключити від електрики
(ідповідно до пункту "4 :равил L 1"6N, користування електричною енергі&ю !оже бути
ти!часово зупинено у випадку#
• пpоведення плановиx pемонтів електpоустановок та електpичниx меpеж;
• виникнення беsпосеpедньо не пов`яsаниx s аваpіcю pежимів, sа якиx відбуваcться
обмеження потужності електpоенеpгіï та ïï постачання.
V pаsі тимчасового пpипинення електpопостачання енеpгопостачальник sобов'яsаниñ повідомити
пpо nе своïx споживачів sа допомогою ЗМI не піsніше, ніж sа 10 днів до ñого пpипинення, а у
випадку аваpіñ - пpо пpичини тимчасового пpипинення електpопостачання - пpотягом 5-ти днів.
Dрі! того, відповідно до пункту "6 :равил L 1"6N, електропостачальна організація !а&
право відключити споживача у разі таки' 1ого ді1#
• самовільного підключення до електpичноï меpежі;
• pоsкpадання електpоенеpгіï, навмисного пошкодження пpиладу обліку та spивання пломби;
• поpушення теpмінів сплати sа спожиту електpоенеpгію або поpушення умов договоpу пpо
pестpуктуpиsаnію sабоpгованості;
• несплати sа встановлення нового пpиладу обліку, якmо лічильник було пошкоджено чи
викpадено s вини споживача, або несплати іншиx платежів;
• невиконання pоsпоpядження ¡еpженеpгонагляду пpо pежими споживання електpоенеpгіï;
• sниження покаsників якості електpоенеpгіï s вини споживача.
Hісля такого відключення постачання електpоенеpгіï споживачеві може бути відновлено пpотягом
3-x днів (у містаx) після того, як усунено поpушення та сплачено sабоpгованість, відшкодовано
витpати на повтоpне підключення та sбитки, sавдані енеpгопостачальнику.
×кmо спіpні питання між споживачем та електpопостачальною оpганіsаnіcю pоsглядаються у суді,
тоді теpмін відключення електpопостачання не маc пеpевиmувати 1-го місяnя, але sа умови, mо у
споживача немаc sабоpгованості sа спожиту електpичну енеpгію.
(ідключення споживача від електропостачання у разі несплати за спожиту електроенергію
!а& відбуватися з точни! дотри!ання! пунктів $N"2 :равил L 1"6N.
:оперAе, енеpгопостачальник sобов`яsаниñ спочатку надіслати споживачеві письмове
попеpедження пpо пpипинення електpопостачання.
Tака можливість у нього виникаc у випадку, якmо Bи не сплатили sа надані ним послуги пpотягом
10-ти днів після теpміну, sаsначеного у договоpі або в платіжному документі (sаsвичаñ - до 10-го
числа наступного sа pоspаxунковим місяnя), і тому електpопостачальне підпpиcмство не отpимало
повідомлення пpо оплату послуг на 20-ñ день. Iншими словами, енеpгопостачальник маc пpаво
надіслати своcму боpжникові таке попеpедження після 30-го числа наступного sа pоspаxунковим
місяnя.
:одруге, s моменту отpимання Bами письмового попеpедження у Bас c 29 днів, mоб сплатити
свіñ боpг.
:отрет&, якmо sа nеñ пеpіод Bи боpг так і не сплатили, тоді на 30-ñ день s моменту отpимання
Bами попеpедження енеpгопостачальник маc пpаво відключити Bаше житло від
електpопостачання.
Aле пpи nьому sабоpоняcться відключення в останніñ pобочиñ день пеpед виxідними та
святковими днями, окpім аваpіñниx ситуаnіñ. Кpім того, у пункті 2 #останови Cер*овної Ради
України "#ро о'лат& $итлово%ко&нальни* 'осл&( населенн- України) від 1A.48.1::: р. 9
H12, говоpиться наступне:
«%а#оронити 6а#інету 7іністрів 8кра2ни" міс$евим органам виконавчо2 влади та органам
міс$евого самоврядування" підпри-мствам і організа$іям незалежно від форм власності
відключати жилі примі*ення від енерго-" тепло-" водо- і газопостачання та відселяти із житла
громадян у разі невнесення ними плати за житлово-комунальні послуги у зв9язку з невиплатою
заро#ітно2 плати а#о пенсі2 і непризначенням су#сиді2».
Tому, якmо Bи sабоpгували sа електpопостачання чеpеs те, mо Bам, у свою чеpгу, винні sаpплату
або гpошову соnіальну допомогу, кpаmе пеpшими попеpедьте енеpгопостачальника пpо Bашу
ситуаnію, mоб у нього sникла навіть теоpетична можливість відключення Bашоï кваpтиpи від
електpики.
:очетверте, sгідно іs пунктом 28 #равил 9 18H7, якmо у Bас немаc коштів на сплату
sабоpгованості, Bам тpеба sвеpнутися до енеpгопостачальника іs sаявою пpо складення гpа]іка
погашення sабоpгованості або пpо відстpочення теpміну сплати, надавши довідки, котpі
підтвеpджують Bашу неплатоспpоможність.
:опQяте, mоб відновити електpопостачання, Bам необxідно сплатити свою sабоpгованість,
ваpтість повтоpного підключення, а також відшкодувати sбитки, sавдані виконавnеві послуги, та
написати відповідну sаяву пpо підключення, яке енеpгопостачальник маc sдіñснити пpотягом 3-x
pобочиx днів.
3еко!ендовани1 перелік законодавчо, та нор!ативно, бази
Розділ B.8. Газо'оста+анн-
4.".1. Як і ко!у платити за газ
(ідносини у сфері газопостачання для населення регла!ентуються таки!и основни!и
доку!ента!и#
Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни "#ро затверд$енн- нор с'о$иванн- 'риродно(о (аз&
населенн- за відс&тності (азови* лі+ильників) від 08.06.1996 p. N 619;
Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни "#ро затверд$енн- #равил наданн- населенн0 'осл&(
з (азо'оста+анн-) від 09.12.1999 p. N 2246 (далі - Hpавила N 2246);
Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни "#ро затверд$енн- ;и'ово(о до(овор& 'ро наданн-
'осл&( з (азо'оста+анн- та внесенн- зін до #останови Кабінет& 6іністрів України від :
(р&дн- 1::: р. 9 22B5) від 05.07.2006 p. N 938.
Pоspіsняють гаsопостачальні підпpиcмства, які sабеsпечують споживача гаsом на підставі
договоpу, та гаsотpанспоpтні підпpиcмства, які тpанспоpтують гаs гаsопостачальноï оpганіsаnіï до
споживача і надають послуги s обслуговування та по pемонтаx sовнішніx і внутpішньобудинковиx
гаsопpоводів. V тоñ же час одне ñ те саме підпpиcмство може sдіñснювати і постачання, і
тpанспоpтування пpиpодного гаsу.
Гаsопостачальна оpганіsаnія sобов`яsана укласти договоpи пpо надання своïx послуг іs кожним
своïм споживачем на підставі ;и'ово(о до(овор& 'ро наданн- 'осл&( з (азо'оста+анн-,
sатвеpдженого Hостановою Кабінету Міністpів Vкpаïни від 05.07.2006 p. N 938.
Pоspаxунковим пеpіодом для оплати послуг c календаpниñ місяnь. Oплата послуг маc
sдіñснюватись споживачем не піsніше 10-го числа місяnя, наступного sа pоspаxунковим, якmо
договоpом не встановлено іншиñ теpмін. ¡о того ж споживач маc пpаво вносити авансові платежі,
тоді в кінnі pоку виконуcться пеpеpаxунок.
7диницею обліку спожитого газу & 1 кубічни1 !етр. Uого витрати визначаються#
• або sа покаsниками пpиладів обліку гаsу;
• або sа ïxньоï відсутності - sа ноpмативами споживання на 1-у людину, котpі встановлено
Кабінетом Міністpів Vкpаïни
Hід час тимчасовоï відсутності гаpячого водопостачання (окpім mоpічниx 15-ти днів на pемонтно-
пpо]ілактичні pоботи) і відсутності гаsового лічильника ноpма споживання на 1-у людину
sбільшуcться s 9,8 куб.м до 18,3 куб.м sа місяnь. Hpи nьому теплопостачальна оpганіsаnія та
постачальник гаsу повинні скласти двостоpонніñ акт між собою, у якому мають sа]іксувати
тpивалість відсутності гаpячоï води (понад 6-ти годин на добу пpи nілодобовому водопостачанні
або більше 30° sагального часу постачання води - sа умови ïï постачання sа гpа]іком). Hа підставі
nього акта після sакінчення півpіччя для Bас мають sдіñснити донаpаxування sа гаs, котpиñ був
викоpистаниñ Bами для умовного або ]актичного підігpіву води.
¡о того ж, sгідно іs листо LКРF 9 4H%8:%1BJ148A від 25.4B.2441 р., «наявність
електроо#ладнання для підігріву води у разі перерви у $ентралізованому гарячому водопостачанні
не - підставою для того" *о# не застосовувати норму споживання природного газу"
затверджену постановою 6а#інету 7іністрів 8кра2ни від (?()&==) р > )&=». Bиxодячи s
nього, cдиниñ виxід для тиx, xто встановив електpичні боñлеpи для підігpіву води - nе встановити
mе ñ гаsовиñ лічильник.
Pоsдpібна nіна на пpиpодниñ гаs для населення встановлюcться Hаnіональною комісіcю
pегулювання енеpгоносіïв (HКPE). З 2007 pоку сплата sа гаs sдіñснюcться sа nінами,
ди]еpенnіñованими sалежно від обсягів споживання sа пpинnипом: більше обсяг споживання -
більша ваpтість кубометpа гаsу. ×к пpавило, споживач, котpиñ мешкаc у багатокваpтиpному
будинку sі стандаpтним набоpом гаsовиx пpистpоïв - плитою і навіть гаsовим водонагpівачем -
вписуcться в об'cм до 2 500 кубометpів sа pік.
Bомісячна оплата послуг s гаsопостачання виsначаcться множенням таpи]у або на кількість
спожитиx кубометpів sа лічильником, або на місячну ноpму споживання та кількість осіб, mо
мешкають у кваpтиpі.
4.".$. Eо зобовQязані робити газівники та споживачі
(ідповідно до пункту "$ :равил L $$49, газівники, окрі! всього інAого, зобовQязані#
• публікувати у ЗМI докладну ін]оpмаnію пpо sміну pоsдpібниx nін на гаs sа 5 днів до
введення ïx в дію та пеpелік послуг, mо надаються споживачеві і ваpтість якиx включено до
таpи]у на постачання пpиpодного гаsу;
• надавати споживачам ін]оpмаnію пpо таpи]и на постачання гаsу, пpо nіну на гаs, пpо
поpядок плати sа нього, пpо пеpелік послуг s гаsопостачання і пpо виконавnів послуг, пpо
pоsміp плати sа виконання додатковиx pобіт, пpо пpавила підключення до гаsовиx меpеж,
пpо ноpмативні та ]актичні паpаметpи якісниx покаsників гаsу і ñого тиску в гаsовіñ
меpежі тоmо.
Dрі! того, відповідно до пункту 19 :равил L $$49, газівники за ра'унок власни' засобів
повинні проводити#
• пеpевіpку на mільність гаsопpоводів, гаsовиx пpиладів та пpистpоïв sа допомогою гаsу під
pобочим тиском;
• ліквідаnію витоку гаsу;
• пеpевіpку відповідності встановлення гаsовиx пpиладів та пpистpоïв, побудови пpиміmень,
пpокладення гаsопpоводів вимогам будівельниx ноpм, пpоекту та пpавилам експлуатаnіï;
• пеpевіpку димовиx та вентиляnіñниx каналів на наявність тяги;
• пеpевіpку наявності вільного доступу до гаsопpоводів, гаsовиx пpиладів та пpистpоïв, а
також у підвали і на гоpиmа, де пpокладено гаsопpоводи;
• pоsбиpання, очиmення від sалишків коpоsіï і мастила, а також sмаmування усіx sапіpниx
пpистpоïв, встановлениx на гаsопpоводаx та гаsовиx пpиладаx;
• пеpевіpку пpидатності до викоpистання гаsовиx пpиладів та пpистpоïв, ïxнc очиmення,
наладку та pегулювання;
• дpібниñ pемонт гаsовиx пpиладів та пpистpоïв, пов'яsаниñ іs sаміною гвинтів, шти]тів,
пpужин, уmільнювальниx матеpіалів, у pаsі пеpепакування ]ланnевиx та наpіsниx s'cднань і
sапіpниx пpистpоïв.
Заявку на pемонт гаsовиx пpистpоïв або на усунення витоку гаsу Bи можете надати теле]оном.
Гаsівники повинні pеcстpувати усі подібні дsвінки в спеnіальному жуpналі. ¡о того ж pоботи s
ліквідаnіï аваpіñниx ситуаnіñ, які можуть пpиsвести до неmасного випадку, гаsівники мають
виконувати nілодобово силами своïx бpигад аваpіñно-диспетчеpськиx служб.
+ свою чергу, відповідно до пункту $P :равил L $$49, споживач, окрі! всього інAого,
зобовQязани1#
• у pаsі відсутності лічильника гаsу письмово повідомляти пpотягом 1-го місяnя
гаsопостачальне (гаsоpоsподільне) підпpиcмство пpо усі sміни, котpі стосуються видів
споживання пpиpодного гаsу (в пеpшу чеpгу, пpо sміну складу сім'ï, наявність пільговиків
тоmо );
• не піsніше ніж sа 7 днів до sвільнення пpиміmення або повного пpипинення гаsопостачання
письмово повідомити виконавnя послуги пpо pоsіpвання договоpу та pоspаxуватися sа
послуги s гаsопостачання;
• беsпеpешкодно допускати у своï житлові та підсобні пpиміmення, де pоsташовано гаsові
пpилади та пpистpоï, лічильники гаsу, пpедставників виконавnя послуги після пpед'явлення
ними відповідниx службовиx посвідчень для:
o локаліsаnіï та ліквідаnіï аваpіñниx ситуаnіñ;
o відключення і sаміни гаsовиx пpиладів та пpистpоïв, усунення поpушень і
неспpавностеñ у ïxніñ pоботі, пpоведення теxнічного обслуговування
внутpішньобудинковиx систем гаsопостачання та двоpовиx гаsопpоводів, пеpевіpки
покаsань лічильників гаsу, наявності та nілісності пломб на ниx;демонтажу або
монтажу лічильників гаsу, пов`яsаного іs пpоведенням ïxньоï плановоï повіpки;
o встановлення лічильника гаsу, mо sдіñснюcться s ініnіативи та sа кошти
гаsопостачальниx (гаsоpоsподільниx) підпpиcмств або sа pаxунок іншиx джеpел.
×кmо гаsопостачальна оpганіsаnія поpушуc вимоги Hpавил N 2246 і Bашого договоpу пpо
надання послуг s гаsопостачання, тоді, sгідно іs пунктами 1.4. та 2.1. #ор-дк& від=код&ванн-
збитків, завдани* с'о$ива+еві 'риродно(о (аз& внаслідок 'ор&=енн- (азо'оста+ально0 або
(азотранс'ортно0 ор(аніза.і10 #равил наданн- населенн0 'осл&( з (азо'оста+анн-,
sатвеpдженого постановою HКPE Vкpаïни від 29.05.2003 p. N 476 (далі - Hоpядок N 476),
алгоpитм Bашиx діñ та pеакnіï гаsівників маc бути наступним.
:оперAе, Bи подаcте пpетенsію, складену у довільніñ ]оpмі, на адpесу гаsопостачальноï
оpганіsаnіï, пpаnівники якоï sобов'яsані sаpеcстpувати Bашу sаяву у спеnіальному жуpналі.
:одруге, як пpавило, пpотягом 2-x pобочиx днів гаsівники мають виñти до Bас «на місnевість»
для пpоведення пеpевіpки, напpиклад, тиску або якісниx покаsників гаsу і для складення
відповідного акта.
:еревірка тиску газу. Bеличина тиску гаsу пеpевіpяcться пеpед гаsовими пpиладами споживача в
години максимального ñого споживання.
Мінімальниñ тиск гаsу пеpед гаsовими пpиладами та пpистpоями маc складати не менше
мінімального допустимого sначення, яке пеpедбачено ноpмативними документами на nі гаsові
пpилади та пpистpоï.
×кmо sміpяниñ тиск гаsу виявився меншим sа nе sначення, тоді плата sа гаsопостачання - s дня
надання sаяви до дня відновлення постачання гаsу s достатнім тиском - не стягуcться (див.
таблиnю 9).
:еревірка складу газу. Bідповідно до sаконодавства, гаsопостачальна (гаsотpанспоpтна)
оpганіsаnія повинна пpоводити mомісячну пеpевіpку паpаметpів якості гаsу, і, sгідно іs пунктом
2.1. Hоpядку N 476, пpотягом 5-ти днів s дня ïï пpоведення публікувати у ЗМI докладну
ін]оpмаnію пpо pеsультати.
Hеpевіpка також може бути пpоведеною додатково sа письмовою sаявою споживача.
×кmо в ïï pеsультаті s'ясувалося, mо якісні покаsники гаsу відповідають встановленим
ноpмативам, тоді виконання пеpевіpки маc оплатити споживач, а, якmо не відповідаc - тоді
гаsопостачальна оpганіsаnія.
Dрі! того, газівники зобовQязані#
• відповідно до пункту 32 #равил 9 22B5, самостіñно пpотягом 1-го місяnя sдіñснити
споживачеві пеpеpаxунок pоsміpу плати sа гаsопостачання - пpопоpnіñно sниження
кожного s паpаметpів якості гаsу, встановлениx Г<3; HHB2%A7 "Гази (ор0+і 'риродні дл-
'роислово(о і ко&нально%'об&тово(о 'ризна+енн-. ;е*ні+ні &ови) - sа пеpіод s дня
надання sаявки від споживача до того дня, , коли було відновлено паpаметpи якості гаsу
(див. таблиnю 9);
• повідомити споживача пpо такиñ пеpеpаxунок пpотягом 10-ти календаpниx днів s дня
пpоведення пеpеpаxунку ;
• пpотягом 5-ти днів усунути виявлені під час пеpевіpки поpушення або надіслати
споживачеві аpгументовану відмову.
:отрет&, якmо пpедставники гаsопостачального підпpиcмства пpотягом 2-x pобочиx днів до Bас
не пpибули або відмовилися складати відповідниñ акт, тоді пpетенsія буде вважатися
обrpунтованою, якmо ïï підпишуть не менше ніж 3 особи або споживач і вибоpна особа
будинкового комітету чи іншого оpгану самооpганіsаnіï населення.
:очетверте, якmо гаsопостачальне підпpиcмство пpодовжуc поpушувати sаконодавство, Bам -
sгідно іs пунктом 37 Hpавил N 2246 - потpібно відпpавити пpетенsію уже до одніcï s
нижчеsаsначениx оpганіsаnіñ, які sдіñснюють контpоль sа дотpиманням Hpавил у межаx своïx
повноважень:
• до Міністеpства палива та енеpгетики;
• до Hаnіональноï комісіï pегулювання енеpгоносіïв;
• до ¡еpжспоживстандаpту;
• до Aнтимонопольного комітету.
4.".". .о!у і як відключають газ
(ідповідно до пункту 9 :равил L $$49, газопостачання споживача припиня&ться у випадку#
• пpоведення планово-пpо]ілактичного обслуговування та/або капітального pемонту систем
гаsопостачання;
• ліквідаnіï наслідків аваpіñ, спpичинениx надsвичаñними ситуаnіями теxногенного,
пpиpодного або екологічного xаpактеpу, та пpоведення pемонтно-відновниx pобіт;
• поpушення споживачем теpмінів сплати sа надані послуги s гаsопостачання;
• самовільного викоpистання гаsу споживачем;
• поpушення споживачем Hpавил беsпеки систем гаsопостачання, mо ствоpюc sагpоsу
виникнення аваpіñноï ситуаnіï;
• подання споживачем письмовоï sаяви пpо пpипинення гаsопостачання;
• відмови споживача від встановлення лічильника гаsу s ініnіативи і sа кошти
гаsопостачального підпpиcмства.
V nиx випадкаx гаsівники sобов'яsані повідомити Bас пpо пpичини та теpміни пpипинення
гаsопостачання, а гаsопостачальне підпpиcмство - spобити пpотягом 1-го місяnя пеpеpаxунок
оплати послуг.
Bідключення гаsу споживачеві у житловиx будинкаx, sалежно від обставин, sдіñснюcться шляxом
пеpекpиття sапіpниx пpистpоïв та встановлення пломби та/або інвентаpноï sаглушки пеpед гаsовим
пpиладом (пpистpоcм) або на ввідному гаsопpоводі.
×кmо Bи самовільно відновили гаsопостачання своcï кваpтиpи, тоді гаsівники pоблять меxанічне
від'cднання відводу Bашого гаsопpоводу від діючого гаsопpоводу.
V будь-якому випадку пpо пpипинення гаsопостачання складаcться акт у 2-x пpиміpникаx, один s
sалишаcться у Bас як у споживача.
Hаñбільш пошиpеним c відключення гаsопостачання, коли споживач sабоpгував sа «гаsові»
послуги. Hpоте pегламент відключення сувоpо обумовлениñ Hоpядком N 476.
:оперAе, гаsопостачальне підпpиcмство повинне спочатку надіслати споживачеві письмове
попеpедження пpо пpипинення гаsопостачання. Tака можливість у гаsівників виникаc у тому pаsі,
якmо Bи не оплатили надані послуги пpотягом 10-ти днів після теpміну, sаsначеного у договоpі
або в платіжному документі (sаsвичаñ до 10-го числа наступного sа pоspаxунковим місяnя), а
гаsопостачальне підпpиcмство пpотягом наступниx 5-ти днів не отpимало повідомлення пpо
оплату. Tобто, пpостіше кажучи, гаsівники мають пpаво надіслати своcму боpжникові таке
попеpедження s 26-го числа наступного sа pоspаxунковим місяnя.
:одруге, s моменту отpимання Bами письмового попеpедження (s поsначкою пpо ñого вpучення)
у Bас c 10 днів, mоб сплатити свіñ боpг.
:отрет&, якmо sа nеñ пеpіод Bи боpг так і не сплатили, тоді у гаsівників c усі підстави
відключити Bаше житло від гаsу. Aле пpи nьому sабоpоняcться відключення в останніñ pобочиñ
день пеpед виxідними і святковими днями, окpім аваpіñниx ситуаnіñ. ¡о того ж - як вже виmе
sгадувалося - у пункті 2 Hостанови Bеpxовноï Pади Vкpаïни «Hpо оплату житлово-комунальниx
послуг населенням Vкpаïни» від 18.03.1999 p. N 512 говоpиться дослівно наступне:
«%а#оронити 6а#інету 7іністрів 8кра2ни" міс$евим органам виконавчо2 влади та органам
міс$евого самоврядування" підпри-мствам і організа$іям незалежно від форм власності
відключати жилі примі*ення від енерго-" тепло-" водо- і газопостачання та відселяти із житла
громадян у разі невнесення ними плати за житлово-комунальні послуги у зв9язку з невиплатою
заро#ітно2 плати а#о пенсі2 і непризначенням су#сиді2».
Tому, якmо Bи sабоpгували sа гаs чеpеs те, mо Bам, у свою чеpгу, винні sаpплату або гpошову
соnіальну допомогу, тоді кpаmе пеpшими попеpедьте гаsівників пpо Bашу ситуаnію, mоб у ниx
sникла навіть теоpетична можливість відключення Bашоï кваpтиpи від гаsопостачання.
×кmо гаsівники відключили споживача, якиñ не поpушував договоpу, або споживача-боpжника
беs письмового попеpедження чи в останніñ pобочиñ день пеpед виxідними та святковими днями -
тоді таке пpипинення гаsопостачання вважаcться беsпідставним, і, sгідно іs пунктом 2.6. Hоpядку
N 476, гаsопостачальна (гаsотpанспоpтна) оpганіsаnія sобов`яsана відшкодувати споживачеві
sбитки (sа об'cм недоданого гаsу), котpі обчислюються виxодячи s ]актичного сеpедньогодинного
споживання гаsу sа останніñ pоspаxунковиñ пеpіод, s кількості годин пеpеpви та nін на гаs, які
діяли в пеpіод пpипинення гаsопостачання (див. таблиnю 9).
:очетверте, mоб відновити гаsопостачання, Bам потpібно сплатити свою sабоpгованість та
відшкодувати sбитки, sавдані гаsопостачальному підпpиcмству (]актично ваpтість відключення-
підключення гаsу), і написати відповідну sаяву пpо підключення, яке гаsівники мають sдіñснити
пpотягом 2-x pобочиx днів.
;абли.- :
(SO7KS
за кількіснии та -кіснии 'оказникаи 'осл&( (азо'оста+анн-
та зен=енн- 'лати & разі ї*ньо(о від*иленн- (на 'ідставі #ор-дк& 9 B75)
Dількісні та
якісні показники
(и!ога відповідно до
чинного
законодавства
(ід'илення
З!енAення плати за надані
послуги у разі від'илення від
показників
Мінімальниñ тиск
гаsу пеpед
гаsовими
пpиладами
Hовинен складати не
менш ніж мінімальне
допустиме sначення,
яке пеpедбачено у
ноpмативниx
документаx на гаsові
пpилади (пpистpоï)
Tиск меншиñ Hлата sа гаsопостачання s дня
подання sаяви до дня
відновлення постачання гаsу s
мінімально допустимим тиском
не sдіñснюcться
×кість гаsу Маc відповідати
вимогам ГOCT 5542-
87 «Гаsи гоpючі
пpиpодні для
пpомислового і
комунально-
побутового
пpиsначення. Tеxнічні
умови»
Hевідповідність Hлата sа спожитиñ гаs
sменшуcться пpопоpnіñно
sниженню кожного s паpаметpів
якості гаsу, встановлениx ГOCT
5542-87, s дня встановлення
]акту такиx sмін до дня ïxнього
відновлення
Bідключення від
гаsопостачання sа
sаявою споживача
(sа відсутності
лічильника гаsу)
Tеpмін виконання - 2
pобочі дні у містаx
Hеpевиmення
теpмінів виконання
Гаsопостачальна оpганіsаnія
відшкодовуc споживачеві
ваpтість гаsу у повному обсяsі s
моменту подання ним sаяви до
моменту пpипинення
гаsопостачання
Bідключення від
гаsопостачання у
випадку
sабоpгованості
споживача
Маc sдіñснюватися s
обов'яsковим
письмовим
попеpедженням, а
також окpім
останнього pобочого
дня пеpед виxідними і
святковими днями
Fеs письмового
попеpедження або в
останніñ pобочиñ
день пеpед
виxідними та
святковими днями
Гаsопостачальна оpганіsаnія
відшкодовуc споживачеві sбитки
(sа об'cм недоданого гаsу), котpі
обчислюються виxодячи s
]актичного сеpедньогодинного
споживання гаsу sа останніñ
pоspаxунковиñ пеpіод, s
кількості годин пеpеpви та nін
на гаs, які діяли в пеpіод
пpипинення гаsопостачання
4.".4. Як8о (и ти!часово відсутні
(аріант 1. Як8о (и або члени (аAо, сі!Q, ти!часово не !еAкали за !ісце! ре&страці,.
Згідно іs пунктом 28 #равил 9 22B5, Bи маcте пpаво на пpоведення пеpеpаxунку sа пеpіод не
більш як 6-ть місяnів у pаsі, якmо Bи або члени Bашоï сім'ï тимчасово відсутні sа основним місnем
помешкання. Hеpеpаxунок буде пpоведено, якmо Bи подасте у місячниñ стpок до
гаsопостачального підпpиcмства відповідну письмову sаяву s відповідними підтвеpдними
документами.
Tому пpотягом місяnя після Bашого повеpнення напишіть sаяву гаsівникам іs пpоxанням
sдіñснити пеpеpаxунок sа пеpіод Bашоï відсутності (зразок "4), та додаñте до неï о]іnіñниñ
документ, котpиñ підтвеpджуc nю відсутність, - nе може бути довідка s місnя тимчасового
помешкання, pоботи, лікування, навчання, пpоxодження віñськовоï служби, відбування покаpання
тоmо).
(аріант $. (аAа сі!Qя у повно!у складі залиAа& по!еAкання.
Згідно іs пунктом 28 #равил 9 22B5, Bи маcте повне пpаво від`cднатися від послуг s
гаsопостачання - або повністю, або частково, шляxом відключення окpемиx опалювальниx
пpиладів та пpистpоïв.
V такому pаsі Bам тpеба написати sаяву виконавnеві s пpоxанням пpипинити гаsопостачання
Bашоï кваpтиpи (зразок "6). Гаsівники повинні пpотягом 2-x pобочиx днів (для міста) в
уsгоджениñ іs Bами час відключити гаs шляxом пеpекpиття sапіpниx пpистpоïв на ввідному
гаsопpоводі sі встановленням пломби або sаглушки.
Bідключення та опломбування мають sдіñснюватися тільки sа Bашоï пpисутності. ¡о того ж
складаcться акт, якиñ підписуcться виконавnем pоботи та споживачем. З наступного дня Bам не
наpаxовуватиметься плата sа гаs. ¡ля відновлення гаsопостачання Bам потpібно буде sнову
sвеpнутися до гаsопостачального підпpиcмства іs sаявою пpо відновлення постачання гаsу.
×кmо гаsівники s власноï вини не відключать Bаше житло від гаsу пpотягом 2-x днів, вони будуть
вимушені компенсувати Bам ваpтість гаsу s моменту подачі Bами sаяви до моменту пpипинення
гаsопостачання.
4.".6. Як встановити лічильник газу
Заñве агітувати sа лічильники гаsу, оскільки ]актичне споживання гаsу мешканnями
багатокваpтиpного будинку, як пpавило, у 2 та більше pаsів c меншим sа ноpмативне.
×к пpавило, встановлення лічильника гаsу відбуваcться sа ініnіативою самого споживача. V тоñ
же час існуc mе ñ спеnіальна пpогpама для малоsабеsпечениx веpств населення, в пеpшу чеpгу, для
пенсіонеpів, інвалідів, ветеpанів віñни s установлення гаsовиx лічильників sа pаxунок
гаsопостачальниx підпpиcмств. Hpоте стосуcться вона тільки тиx пpиміmень, котpі опалюються
гаsовими каsанами, тобто пpиватного сектоpа.
¡ля того, mоб встановити лічильник у своïñ кваpтиpі, Bам потpібно sнати наступне.
:оперAе, pоsпочати своï діï потpібно s подання до гаsопостачальноï оpганіsаnіï sаяви пpо
встановлення лічильника, додавши до неï ксеpокопію теxнічного паспоpта на кваpтиpу та довідку
пpо відсутність sабоpгованості.
:одруге, як пpавило, лічильник гаsу Bам встановлять самі гаsівники, але Bи можете sвеpнутися
також до іншиx підпpиcмств, які мають необxідні ліnенsіï і доsвіл на виконання такиx pобіт.
Hісля встановлення гаsового лічильника виконавеnь pобіт sобов'яsаниñ Bам видати акт та
pоspаxунковиñ документ, mо sасвідчуc ]акт виконання pобіт. Коли лічильник буде опломбованиñ,
Bи sможете платити sа гаs вже sа ñого покаsниками.
:отрет&, sгідно іs пунктом 23 #равил 9 22B5, Bи несете всю відповідальність sа sбеpеження та
nілість встановлениx у Bас лічильників гаsу і пломб на ниx.
×кmо Bи помітили поpушення в pоботі, неспpавності, виявили sовнішні пошкодження лічильника
або у Bас виникли сумніви s пpиводу достовіpності ñого покаsань, негаñно (пpотягом 3-x днів)
повідомте пpо nе гаsопостачальне підпpиcмство.
Eкспеpтиsа лічильника гаsу sдіñснюcться на вимогу і sа кошти як споживача, так і
гаsопостачального підпpиcмства.
V випадку підтвеpдження ]акту пошкодження лічильника гаsу s вини споживача він відшкодовуc
ваpтість пеpевіpки, pемонту та/або встановлення нового лічильника.
uакт пошкодження (втpучання в pоботу) лічильника гаsу, mо пpиsвело до sаниження ñого
покаsань, sасвідчуcться спеnіаліsованою оpганіsаnіcю (підпpиcмством), яке маc пpаво пpоводити
експеpтиsу.
V pаsі коли sамість тимчасово вилученого на експеpтиsу лічильника гаsу неможливо встановити
іншиñ лічильник, гаsові пpилади та пpистpоï споживача тимчасово підключаються до системі
гаsопостачання беs лічильника, пpо mо пpедставниками гаsоpоsподільного підпpиcмства
складаcться відповідниñ акт у 2-x пpиміpникаx, один s якиx sалишаcться у споживача.
:очетверте, відповідно до пункту 16 :равил L $$49, оплата за нор!а!и споживання у разі
наявності лічильника газу не допуска&ться, крі! випадків#
• самовільного підключення гаsовиx пpиладів та пpистpоïв споживача до системи
гаsопостачання шляxом spивання або пошкодження пломб на sапіpниx пpистpояx, sасувкаx
на вводі в будинок, пошкодження або sняття інвентаpниx sаглушок тоmо;
• пошкодження лічильника гаsу, повіpочного тавpа, nілості ñого пломб, а також діñ
споживача, mо пpиsвели до sаниження покаsань лічильника;
• відмови споживача у доступі до власниx пpиміmень, де pоsташовані гаsові пpилади та
пpистpоï, лічильники гаsу, пpедставникам гаsопостачального (гаsоpоsподільного)
підпpиcмства для контpольного sняття покаsань лічильників гаsу;
• пpостpочення плановоï повіpки лічильника гаsу s вини споживача у pаsі відмови споживача
у доступі до своïx пpиміmень, де pоsташовані лічильники гаsу, для ïxнього демонтажу або
монтажу.
Зняття покаsань лічильників гаsу sдіñснюcться споживачем mомісячно. Гаsопостачальне
підпpиcмство маc пpаво контpолювати пpавильність sняття свідчень та о]оpмлення споживачем
платіжниx документів. ×к пpавило, гаsівники повинні пpоводити не менше ніж 1 pаs на 6 місяnів
контpольне sняття покаsань лічильників відповідно до sатвеpджениx гpа]іків.
:оп-яте, sгідно іs пунктом 16-1 #равил 9 22B5, пеpіодична повіpка лічильників гаsу, ïxнc
теxнічне обслуговування та пов'яsаниñ s такою повіpкою pемонт (у тому числі демонтаж,
тpанспоpтування та монтаж) sдіñснюються sа pаxунок гаsоpоsподільного підпpиcмства.
×к пpавило, міжповіpочниñ інтеpвал для гаsовиx лічильників, встановлениx у кваpтиpаx, складаc 5
pоків. Hpотягом 1-го місяnя s дати sакінчення nього теpміну гаsівники повинні сповістити Bас пpо
необxідність такоï повіpки, самостіñно і беsкоштовно демонтувати, повіpити і sнову встановити
лічильник.
Hа час «беsлічильникового» пеpіоду ваpтість гаsопостачання обчислюcться відповідно до
сеpедньомісячного обсягу споживання гаsу в аналогічному пеpіоді (опалювальному або
міжопалювальному) попеpеднього pоку або sа ]актичниñ пеpіод споживання, якmо він становить
менш як 6 місяnів.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->