Wikang Pambansa Sa Saligang Pambansa (Oktubre 24, 1967- Agosto 17, 1971) 10. Kautusang Tagapagpaganap blg. 96 s.

1967 (Oktubre 24,1967) Nilagdaan ng Pangulong Ferdinand Marcos at nagtatadhana na ang lahat ng edipisyo,gusali at tanggapan ng pamahalaan ay pangalanan sa Filipino. 11. Memorandum Sirkular blg. 172 (1968) (Marso, 1968) Nilagdaan ni Kalihim Tagapagpaganap Rafael Salas at ipinaguutos na ang mga "letterheads" ng mga tanggapan ng pamamahalan ay isulat sa Filipino. Kalakip ang kaukulang teksto sa Ingles. Ipinag-uutos din na ang pormularyo sa panunumpa sa tungkulin ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan ay sa Filipino gagawin. 12. Memorandum Sirkular blg. 199 (1968) Itinatagubilin ang pagdalo sa seminar sa Filipino ng mga kawani ng pamahalaan. Ang seminar ay idaraos ng Surian ng Wikang Pambansa sa iba't ibang purok linggwistika ng kapuluan. 13. Kautusang Tagapagpaganap blg. 187 (1969) Nilagdaan ng Pangulong Marcos at nag-uutos sa lahat ng kagawaran, kawanihan,tanggapan at iba pang sangay ng pamahalan na gamitin ang wikang Fillipino hanga't maari sa Linggo ng Wikang pambansa at pagkaraan man nito sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon. 14. Memorandum Sirkular blg. 384 (1969) Pinalabas ni Kalihim tagapagpaganap Alejandro Melchor na nagtatalaga ng mga may kakayahang tauhan upang mamahala ng lahat ng komunikasyon sa Filipino sa lahat ng kagawan, kawanihan ,tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan kabilang ang mga korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan. 15. Kautusang Tagapagpaganap blg. 304 (1971) nilagdaan ng Pangulong Marcos na nagpapanauli sa dating kayarian ng Surian ngwikang pambansa at nililiwanag ang mga kapangyarihan at tungkulin nito.