วิวฒั นาเทคโนโลยี (Evolution of Technolgy ) เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาเมื่อเวลาผานไป
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยูก่ บกระบวนการทางวิ
วฒั นาการ (Evolution) ของ
ระบบหรื อเครื่ องมือนั้ น ๆ ดังนั้ นคําวา่ วิวฒั นาการของเทคโนโลยี (Evolution of Technology ) จึง
ิ ้ นในระบบหรื อเครื่ องมือที่เกดขึ
ิ ้ นอยางซั
่ บซ้อนและ มีการ
หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกดขึ
่ ่ ่องอันมีสาเหตุมาจากปั จจัยตาง ๆ
เปลี่ยนแปลงตามลําดับอยางตอเนื
่ เป็ น 5 ยุค
วิวฒั นาการสามารถแบงได้
 ยุคหิ น (Stone age)
 ยุคทองสัมฤทธิ์ ( Bronze age)
 ยุคเหล็ก (Iron age)
 ยุคการปฏิวตั ิ อุตสาหกรรม(Industrial Revolution)
 ยุคศตวรรษที่ 20 (The 20th Century)

เป็ นยุคแรกของมนุษย์ที่มีการใช้เครื่ องมือซึ่งทํา

่ ห้ รื อ
มาจากหินทั้ งสิ้ น เชนอาวุ
ธที่ใช้ในการตอสู
่ ๆ เครื่ องมือตาง
่ ๆ
เครื่ องใช้ภายในครัวเรื อนชนิดตาง
่ ่จะมีการใช้โลหะในเวลา
่ ้ ทาํ มาจากหิ น กอนที
เหลานี

ตอมา
่ ๆ
ลักษณะของยุคหิ นในทวีปตาง
ทวีปอเมริ กายุคหิ นในทวีปอเมริ กาได้เริ่ มขึ้ นเมื่อมีมนุษย์รุ่ นแรกๆจากหลายถิ่นฐาน

่(Newworld)เมื่อประมาณ30,000 ปี
ปี
ได้เข้าไปอยูอ่าศัยในทวีปอเมริ กาหรื อที่เรี ยกวาโลกใหม

ที่แล้ว และยุคหิ นในทวีปอเมริ กาได้สิ้ นสุดลงเมื่อประมาณ 2,500 ปี กอนคริ
สต์ศกั ราช
ทวีปเอเชีย (ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ยุคหิ นได้สิ้ นสุ ดเมื่อ

ประมาณ 6,000 ปี กอนคริ
สต์ศักราช
ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริ กา และเอเชียเหนือ ยุคหิ นได้สิ้ นสุ ดเมื่อประมาณ 4,000 ปี

กอนคริ
สต์ศกั ราช

่ ั งได้กลาวมาแล้

ระยะเวลาของยุคหิ นในแตละทวี
ปบนพื้นโลกมีความแตกตางกนดั


่ ่กมี็ อิทธิพลโดยตรงตอมนุ
่ ษย์ดว้ ยเชน่ กนั ดังนั้ น
และระยะเวลาการเกดของยุ
คหิ นในแตละที
่ คหิ นออกเป็ น 3 ระยะ
จึงได้แบงยุ

่ ่มีความยาวนานมากที่สุด
ระยะพาลีโอลิค(Paleolitthic) หรื อ Old Stone Age เป็ นชวงที

ของยุคหิ น โดยได้เริ่ มขึ้ นเมื่อประมาณ 2 ล้านปี ที่ผานมาแล้
วและสิ้ นสุ ดเมื่อยุคนํ้ าแข็งได้สิ้ นสุ ดลง

เมื่อประมาณ 13,000 ปี กอนคริ
สต์ศกั ราช มนุษย์ยคุ นี้ ได้นาํ หินมาทําเป็ นอาวุธ และได้พบหลักฐาน
่ ษย์ถา้ โครแมนยอง (Cro-Magnon) ในทวีปยุโรปได้วาดภาพซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมความ
วามนุ
เป็ นอยูต่ ่าง ๆ ในช่วงปลายของระยะนี้


ระยะมีโซลิติค( Mesolithic) หรื อ Middle Stone Age เป็ นชวงหลั
ง 13,000 ปี กอน

คริ สต์ศกั ราช ระยะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้ นบนพื้นโลกสงผลให้
มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร

้ ที่ได้มาใชีวิตประจํา
เพิ่มมากขึ้ น จึงมีเครื่ องมือเครื่ องใช้หลายชนิดที่ทาํ ด้วยกอนกรวด
กอนหิ

ระยะนีโอลิติต (Neolithic ) ระยะนี้ ได้เริ่ มขึ้ นเมื่อประมาณ 8,000ปี กอนคริ
สต์ศกั ราช
มนุษย์ยคุ นี้ ได้นาํ สังคมเกษตรกรมเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวัน เครื่ องมือที่ใช้ในครัวเรื อนบางชนิดได้
มีการเปลี่ยนแปลงและได้มีการเริ่ มใช้ โลหะบางชนิดใน ได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้มีการเริ่ มใช้
่ ปลายของระยะนี้
โลหะบางชนิดในชวง


ลักษณะของยคทองสั
มฤทธิ์ ได้เริ่ ม ขึ้ นเมื่อประมาณ 3,000 ปี กอนคริ
สต์ศกั ราช และสิ้ นสุ ดเมื่อ


ั ่ ่ องไม้เครื่ องมือที่ทาํ จากทองสําเริ ดได้เริ่ มมีข้ ึนครั้ ง
ประมาณ 1,000 ปี กอนคริ
สต์ศกั ราช เชื่อกนวาเครื
แรกใน แถบตะวันออกกลาง(Middle East) และในทวีป
ยุโรปโดยเริ่ มที่ประเทศกรี ก ในทวีปเอเชียยุคทองสําริ ด

ได้เริ่ มขึ้ นทีประเทศจีนเมื่อประมาณ 1,800 ปี กอน

คริ สต์ศกั ราช สวนในทวี
ปอเมริ กายุคทองสําริ ดได้เริ่ ม

ขึ้ นเมื่อ 1,000 ปี กอนคริ
สต์ศกั ราชในประเทศไทย ได้มี
่ ดที่ทาํ ด้วยทองสําริ ด เชน่ใบ
การค้นพบเครื่ องมือบางชนิ

หอก ขวาน กาไล
และเบ็ดตกปลา เป็ นต้น ที่ตาํ บล
บ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุบลราชธานี และที่

ตําบลแวง อําเภอสวางแดนดิ
น จังหวัดสกลนคร และ
่ คทอง
จากการค้นพบวัตถุโบราณชนิดนี้ ทาํ ให้เชื่อวายุ

ิ ้ นมานาน แล้วประมาณ 4,500 ปี กอนคริ
สต์ศกั ราช
สําริ ดเกดขึ

ยุคทองสําริ ดใน ตะวันออกกลางและแถบเมดิเตอร์เรเนียนแบงออกเป็
น 3 ระยะดังนี้.
ระยะต้น (Eaarly Bronze age) โลหะถูกนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือในชีวิตประจําวันมากขึ้ น
ซึ่งเป็ นยุคของชู บาเรี ยน ซิวิไลเซซัน( Sumaian Civilzation)

ระยะกลาง (Middle Brone age) เป็ นยุคของบาบิโลน (Babylon) ชาวบาบิโลนนอกจาก
ํ ดวิธีการทํานายชะตาชีวิตมนุษย์โดยดูจากอิทธิพลของดวงดาว
รู ้จกั ใช้โลหะแล้ว ยังเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ
่ ๆ ที่คน้ พบ
หรื อโหราศาสตร์ โดยมีหลักฐานหิ นปักเขตรู ปเทพเจ้าตาง
ระยะสุ ดท้าย (Late Bronze age) เป็ นยุคของไมโนแอน ครี ท (Minoan crete) และ ไมซีนา
เอน ครี ซ(Mycenaean Creece)

ลักษณะของยุคเหล็กเป็ นยุค ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้ นเรื่ อยๆ มี
การนําเอาเหล็กเข้ามาใช้เป็ นเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์และอาวุธยุทโธปกรณ์แทนทองสัมฤทธิ์ ซ่ ึงมี


การใช้แพรหลายกนในยุ
คทอง สัมฤทธิ์ ยุคนี้ ได้นาํ เหล็กมาใช้มากขึ้ นเมื่อมีการนําเตาเผาซึ่งมี
ประสิ ทธิภาพสูงในการ หลอมโลหะบางชนิด จนทําให้เหล็กกลายเป็ นวัสดุที่สาํ คัญที่ใช้ในการ
ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่าง ๆ ของมนุษย์ในยุค


่ 500 ปี
เหล็ก โลหะเหล็กใช้กนแพรหลายมากในชวง

กอนคริ
สต์ศกั ราช ในประเทศไทยมี การขุดพบ
เครื่ องมือที่ทาํ จากเหล็กที่ บ้านดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี และที่ตาํ บลโนนชัย อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน่
ั เหล็ก
การผลิต เหล็กกล้าในยุคแรก ๆ ทําได้ดว้ ยวิธีการนําธาตุคาร์บอนไปผสมกบธาตุ
่ นที่มีอุณหภูมิสูงเพือ่ ทําเป็ นอุปกรณ์ใช้สอยชนิดตาง
่ ๆ เชน่
จากนั้ นจะใช้คอ้ นทุบในเตา ถานหิ

ภาชนะ
เครื่ องใช้สอยตาง
ๆ ในครัวเรื อน
นอกจากนี้ ได้มีการนําซีเมนต์และ
คอนกรี ตโดยมีเหล็กเป็ นโครงสร้างมา


กอน
สร้าง ตึกอาคารตาง
ๆในยุคนี้
่ มีการ
อุตสาหกรรมการทําเหมืองแรได้
พัฒนา
มากขึ้ นด้วย

ลักษณะของยุคปฎิวตั ิอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้ นเรื่ อย ๆ
จากยุคต้น ๆ จนกลายเป็ นยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่ มต้นที่ประเทศอังกฤษ (Great Britain)

่ ค.ศ. 1790-1830 โดยการสนับสนุนของรัฐบาลอังกฤษ โดยในชวง
่ แรก ๆ ได้
ในชวงระหวางปี
พัฒนาจากการเกษตรแบบขนบท
จากนั้ นกลายเป็ นการเกษตรแบบเมือง
และกลายเป็ น
อุตสาหกรรมการผลิตในที่สุด อุตสาหกรรมการ

ผลิตแหงแรกในประเทศอั
งกฤษได้เริ่ มขึ้ นในปี ค.ศ.
่ James Watt
1740 ได้แกอุ่ ตสาหกรรมสิ่ งทอ ตอมา
และ Thomas Newcomen ได้ผลิตเครื่ องจักรไอนํ้

ขึ้ น
ยุคอุตสาหกรรมได้แพรหลายไปยั
งหลาย

ประเทศในทวีปยุโรปในชวงศตวรรษที
่ 19 และ
่ น
ขยายไปยังอเมริ กา รัสเซีย และ ญี่ปุ่นในชวงต้
ศตวรรษที่ 20
ในยุคนี้ เทคโนโลยีเจริ ญรุ ดหน้ามาก คือ เทคโนโลยีดา้ นพลังงาน (Energy Technology)
ั นลมและใช้พลังงานไอนํ้ าสําหรับการทํางานของเตครื่ องจักรกล และการค้นพบ
มี การสร้างกงหั
ความรู ้เรื่ องไฟฟ้ าเป็ นผลให้คิดค้นสร้างเครื่ อง
ํ ดไฟฟ้ า ความรู ้การถลุงแรทํ
่ าให้เกดโลหะ

กาเนิ

วิทยาและเกดเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มากขึ้ น
นอกจากนี้
มีการสร้างโรงงานทอผ้าที่ใช้
ั ่ องสิ่ งทอ ในตอนปลาย
ความรู ้ทางเคมีกบเรื

ของยุค วิศวกรโรงงานตาง
ๆ พัฒนา
่ างตาง
่ ๆ เชน่ สะพาน เขื่อน ทอ่ การ
สิ่ งกอสร้
่ างถนน ขุด
สื่ อสารและคมนาคม เชน่ กอสร้


คลอง กจการรถไฟ
การสื่ อสาร ระบบการพิมพ์ การถายภาพ
โทรเลข โทรศัพท์ เทคโนโลยีในยุค


่ นเทคโนโลยีตามความต้องการของสังคมอุตสาหกรรม
นี้ กาวหน้
ารวดเร็ วมาก
สวนใหญเป็
ขณะนั้น

่ มากหรื อยุคทองทางด้าน
ลักษณะของยุคศตวรรษที่ 20 ยุคนี้ ถือเป็ นการเจริ ญเติบโตอยาง


เทคโนโลยอี ยางมาก

กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีได้เพิ่มมากขึ้ นในชวงศตวรรษที
่ ๆ ที่นาํ ไปสู่ การเจริ ญเติบโตแบงออกเป็

น 4 ขั้ นตอน
20 กระบวนการ ตาง
 ความเข้าใจพื้นฐาน (Basic information)
 การให้ความรู ้ ด้านเทคนิค (Technical education)
 การประเมินผล ด้านเทคโนโลยี (Assessment of technology )
 อนาคตของ เทคโนโลยี (Outlook)

ความรู ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ระเบิดปรมาณู การ
ยุคนี้ เริ่ มจากการ บิน การสงจรวด
ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุใหม่ ๆ ซึงมีท้ งั สร้างสรรค์และทําลายสังคม การพัฒนาวิทยาการการบินและ

เทคโนโลยีทางอวกาศกาวหน้
ามาก

เกดความรู
้ทางวิทยาศาสตร์หลาย
แขนง ทําให้มีการคิดค้นสร้าง
่ ่
เทคโนโลยใี หม่ ๆ อยางไมมี
ขีดจํากดั