10 Ιουλίου 2010 - Χριστίνα Κονταξή

Σχόλια επί των άρθρων Νομοσχέδιου για τη Βιοποικιλότητα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων - OpenGov.gr Ανοικτή Διακυβέρνηση
http://www.opengov.gr/minenv/?p=835
Άρθρο 2 – Ορισμοί
Οι ορισμοί των «Ειδική Ζώνη Διατήρησης», «Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης ενός
είδους», «Οικότοπος ενός είδους» και «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» αντικαθιστούν (;) τις
παραγράφους (ιβ), (θ),(στ) και (ια) αντιστοίχως της ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ
1289/Β/28-12-98)

όπως

τροποποιήθηκε

με

την ΚΥΑ

14849/853/Ε103/04-04-2008

(ΦΕΚ645/Β/11-04-2008).
Στον ορισμό «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» θα πρέπει να διορθωθεί το ‘…τύπων φυσικών
οικοτόπων ή/και των ενδιαιτημάτων των ειδών…’ στο ορθό ‘…τύπων φυσικών οικοτόπων
ή/και των πληθυσμών των ειδών…’ όπως δηλαδή περιλαμβάνεται στην Οδηγία 92/43
(πηγή: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EL:HTML)
Άρθρο 3 – Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών
Παρ. 1 ‘…τροποποιείται με την παράγραφο 3 του παρόντος νόμου…’ διόρθωση στο ορθό:
‘…τροποποιείται με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου…’
Παρ.2 αντικατάσταση άρθρου 18 Ν.1650/86 – ενότητα 3 διεγράφη το ‘Περιοχές
Οικοανάπτυξης’.
Καθώς το Σχέδιο Νόμου δεν περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις τι θα συμβεί με εκείνες
τις ΕΠΜ που έχουν προτείνει το χαρακτηρισμό περιοχών ως Περιοχές Οικοανάπτυξης. Τι
θα γίνει για παράδειγμα με την «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Β. Καρπάθου-Σαρίας»
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 126480/2524/24-6-03 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή
Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορά το χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής με κωδικό
GR 4210003 ‘Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία’ του Δικτύου NATURA 2000 ως ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ; (και που σημειωτέων ακόμα δεν έχει εκδοθεί Κ.Υ.Α. ή Π.Δ.)
Καταργούμενες διατάξεις, όπως της παρ. Β2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98
(ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98), η οποία επιπρόσθετα αναγράφεται λαθεμένα στην παρ. θ της
ενότητας 4.1, θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς και ξεχωριστά από το υπόλοιπο κείμενο

που αντικαθιστά το άρθρο 19 του Ν. 1650/86. Το ίδιο συμβαίνει και στη συνέχεια με την
κατάργηση παρ. 3 άρθρου 57 του Ν.2637/1998.
Παρ. 3 αντικατάσταση άρθρου 19 Ν. 1650/86 – ενότητα 4.2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας
διόρθωση της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και όχι 2009/147/ΕΟΚ
Στο Άρθρο 2 – Ορισμοί «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» αναφέρεται ότι είναι ένας Τόπος
Κοινοτικής Σημασίας ορισμένος μέσω κανονιστικής, διοικητικής ή/και συμβατικής πράξης…
και στο Άρθρο 3 – Εθνικό Σύστημα προστατευόμενων περιοχών – παρ. 4.1 αναφέρεται πως
οι Τόποι Κοινοτικοί Σημασίας … χαρακτηρίζονται με τον παρόντα νόμο ως Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης.
Σημειώνεται πως οι κανονιστικές/διοικητικές ή/και συμβατικές πράξεις για μια
προστατευόμενη περιοχή έχουν αξία για τα έργα και τις δραστηριότητες που μπορούν να
γίνουν εντός αυτών. Σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/2003)
‘Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/86 (160/Α)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/02 «εναρμόνιση του ν.1650/86 με τις
οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις (91/Α)»’ και συγκεκριμένα με τα
Άρθρο 5 – Εξαιρέσεις, Άρθρο 8 – Εξαιρέσεις & Άρθρο 10 – Εξαιρέσεις ανάλογα με τις
εκάστοτε πράξεις τα έργα «ανεβαίνουν» κατηγορία. Σήμερα, σύμφωνα με Εγκύκλιο αυτό
δεν γίνεται με αποτέλεσμα όλα τα έργα και οι δραστηριότητες των Πινάκων της Υ.Α. Η.Π.
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β`/5.8.2002) ‘Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως
αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 «εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)»’ και όσων την έχουν τροποποιήσει να αντιμετωπίζονται
με τον ίδιο τρόπο είτε εντός είτε εκτός προστατευόμενης περιοχής (!).
Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura
2000
Παρ. 5 ‘Απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία σε λιβάδια Ποσειδωνίας…’. Σύμφωνα
με την αριθμ. 167378/14-05-2007 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
(Φ.Ε.Κ. 241Δ/04-06-2007) όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 392Δ/24-08-2007 η αλιεία
απαγορεύεται γενικά (και όχι μόνο με συρόμενα εργαλεία) στις περιοχές με ποσειδωνία
που αναφέρονται στο εν λόγω Φ.Ε.Κ.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.