www.glassrpske.

com

Petak
25. jun 2010.

Broj 12.244 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

U Bosni i Hercegovini nema ni prava ni pravde
странa 4

BIZNIS

Nezakonitosti u Komori moraju da budu zaustavqene
странa 12

SPORT

Avduki}, Muminovi} i Miki} poja~awa Borca
странa 48

Vlada RS

MILORAD DODIK, PREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE SRPSKE, ZA “GLAS SRPSKE“
FOTO: S. ILI]

Op{tinama i Civilnoj za{titi 23,1 milion maraka
странa 8

Strah Evrope od globalnog terorizma predvo|enog islamskim fundamentalizmom i od toga da BiH ne postane zemqa transmisija islamskih terorista definitivno zadr`ava odluku o viznoj liberalizaciji Nesumwivo da je Silajxi} ~ovjek Turske. U politi~kim krugovima svi znaju da Turska neskriveno stoji iza politike koju promovi{e Silajxi}, a ne recimo Tihi}, Lagumxija ili Radon~i}

DANAS

27

VIZA ZBOG STRAHA EU OD VEZA BiH SA TERORISTIMA
Prema saznawima slu`bi koje prate djelovawe islamskih terorista u BiH

странe 2 i 3
FOTO: ARHIVA

Voda se postepeno povla~i iz poplavqenih op{tina u RS

I daqe ugro`eno oko Vehabije 1.000 doma}instava konstantno prate kretawe Dodika
U nekoliko ku}a u nasequ Mali Sitne{i kod Srpca sa vodom u{lo na desetine zmija koje su vlasnici doma}instava rukama hvatali i izbacivali iz svojih objekata
странa 7
Poplave u Srpcu FOTO: S. JOVI^I]

[erif Patkovi}, jedan od vehabija

Mu{karac u odijelu kamerom snimao prostor parkinga, dolazak Milorada Dodika i raspored pratwe, a svih {est vehabija rasporedilo se oko hotela “Prijedor“ странa 5

2 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana

Mogu}e je da ima nekih qudi koji su miqenici me|unarodne zajednice, ali ja ne spadam u wih. Imam dva `uta kartona kod me|unarodne zajednice, ali sada ne bih o tome. Slobodan Nagradi}, potpredsjednik PDP-a

RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Treba da budemo svjesni da Evropa vi{e nije primamqiva mlada za udaju, kao {to je to bila recimo za Bugarsku ili Rumuniju kojima su na raspolagawu stajali ogromni fondovi. Mi moramo da stanemo i tra`imo na~in na koji treba da se kre}emo daqe. Naravno, civilizacijska vrijednost evropske ideje ne mo`e da bude sporna, rekao Dodik
blem i potreba da vojska kao ima svoju imovinu. U mnogim drugim zemqama ~lanicama NATO-a vojska se nalazi na privremenim lokacijama. Samo se ovdje tra`i upis te imovine gruntovno i vlasni~ki na nivou BiH. Predstavnici me|unarodne zajednice su 2000. godine precizno rekli da imovina koja se zatekla na prostoru entiteta pripada tom entitetu, {to je bila osnova za sprovo|ewe privatizacije privrednog sektora u RS. OHR je te godine utvrdio i da vojna imovina pripada entitetima u kojima se nalazi. Kasnije smo imali transformaciju tog stava u okviru samog OHR-a, naravno, kako je wima odgovaralo. Mnogi qudi ne razumiju ta pitawa, ali to je su{tinsko pitawe odnosa u okviru BiH. Mislim da prijedlog Hilari Klinton ide za tim da se ukwi`i tih 69 lokacija, od ~ega 24 u RS, a da ostalo rje{avamo poslije. Ne, to je jedinstveno pitawe i ono se ne mo`e podijeliti. Mi prihvatamo da se te 24 lokacije iz RS kwi`e na Ministarstvo odbrane BiH, ali one ne mogu da budu prometovane i one, kad prestane vojna potreba za wima, moraju da budu vra}ene RS. To mora da pi{e u zakonu i sporazumu, i s druge strane, da sva preostala imovina izvan te 64 lokacije treba i mora da se kwi`i na entitet u kome se nalazi. To je na{ odgovor. Isti taj stav o kwi`ewu 69 lokacija ~uo sam od nekih bo{wa~kih predstavnika, ali mi }emo ostati dosqedni svom stavu i ne}emo ga promijeniti. Taj problem }e se rije{iti tako ili }e ostati otvoren do kraja.

NEMA UKIDAWA EU OD VEZA BiH

Milorad Dodik, predsjednik Vlade

Strah Evrope od globalnog terorizma predvo|enog islamskim fundamentalizmom i od toga da BiH ne postane zemqa transmisija islamskih terorista i evropskih islamista - definitivno jo{ zadr`ava odluku o viznoj liberalizaciji. Izjavio je to u intervjuu “Glasu Srpske“ predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik i dodao da je jedan od dokaza za tu tvrdwu i to {to je BiH ostala bez vizne liberalizacije iako je ispunila svih 167 uslova. - Ovim su opet ka`weni Srbi u RS koji ne pripadaju tom svijetu. Do`ivio sam da me sa diplomatskim paso{em BiH, koji nosim, odstrane na putu za SAD na aerodromu u jednom evropskom gradu. Posqedwi sam u{ao u avion samo zato {to imam BiH paso{. A onda tvrde da lokalne vlasti nisu ne{to uradile. Ne, mi smo sve uradili, a kod wih postoji taj skriveni strah {to opet dovodi do apsurda kompletnu situaciju - ka`e Dodik. GLAS: Kako gledate na pritiske ameri~kog dr`avnog sekretara Hilari Klinton u vezi sa vojnom imovinom i ambasadorom Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u vezi sa buyetima BiH i entiteta? DODIK: Problem je {to su se integracioni i evroatlantski procesi bazirali na koncepciji rje{avawa pitawa koja zadiru u unutra{we odnose u okviru BiH. Prije nekoliko godina uop{te nije bilo va`no pitawe vojne imovine, jer je vojska i sada u objektima koje koristi nesmetano. Odjednom se pojavquje pro-

prepotentna, nastojawe da se poka`e potreba za ubrzaniji put u EU, a Evropa je suo~ena sa ogromnim problemima i nema jedinstven pristup o pro{irewu. Treba da budemo svjesni da Evropa vi{e nije primamqiva mlada za udaju, kao {to je to bila recimo za Bugarsku ili Rumuniju kojima su na raspolagawu stajali ogromni fondovi. Mi moramo da stanemo i tra`imo na~in na koji treba da se kre}emo daqe. Naravno, civilizacijska vrijednost evropske ideje ne mo`e da bude sporna, ali svjesno u~lawewe u TURSKA UVIJEK EU nije vi{e tako olak{avaju}e stajala iza i lagano i ne donosi samo privibo{wa~kih stavova legije, nego i ogromne probleme. Milorad Dodik u razgovoru sa novinarom “Glasa Srpske“ i posebno Silajxi}a GLAS: Za{to i pored ispuwewa svih postavqenih uslo- Taj strah definitivno jo{ za- da postoje neki skriveni uslovi GLAS: Rekli ste da su re- va nema vizne liberalizacije za dr`ava odluku o viznoj libera- ili neka skrivena svijest ili zultati Samita EU i zemaqa BiH? lizaciji za BiH. Time smo opet skriveni strah. zapadnog Balkana odr`anog u Do`ivio sam da me sa diDODIK: Da, svih 167 uslova ka`weni mi Srbi i RS, jer mi Sarajevu veoma mali. Za{to? je ispuweno, a liberalizacije ne pripadamo tom svijetu. Ispu- plomatskim paso{em BiH, koji DODIK: Zbog evidentnog jo{ nema. Uvjeren sam da postoji nili smo svih 167 uslova i nismo nosim, odstrane na putu za Ameneuspjeha. To je po definiciji skepticizam u Evropi u vezi sa dobili viznu liberalizaciju, a riku na aerodromu u jednom bio neformalni skup. Ni po bojazni od globalnog terorizma ranije je Srbija uz ispuwenih 80 evropskom gradu. Posqedwi sam zakqu~cima tu nije bilo ni{ta predvo|enog islamskim funda- odsto uslova dobila liberaliza- u{ao u avion samo zato {to spektakularno. Evo, sad to vi{e mentalizmom i od toga da BiH ne ciju. Neki za to krive lokalne imam paso{ BiH. Jasno je da u niko i ne pomiwe. To je karika- bude transmisija islamskih te- vlasti. Za{to? Ne odlu~ujemo mi EU postoji skriveni strah kada turalna pri~a, pretenciozna i rorista i evropskih islamista. o viznoj liberalizaciji! Jasno je je BiH u pitawu, a i daqe evropske strukture tra`e ja~awe i centralizaciju BiH i nastoje da oja~aju Sarajevo prije svega. Sarajevo treba razvlastiti, a ne di, infrastrukturi, doma}instvima, privreGLAS: Kakva je Va{a procjena situoja~ati, jer samo tako mo`e na di, elektrosektoru bi}e ogromna. Proacije u RS poslije obilaska poneki na~in da se izbjegne koncjewujemo da }e to biti mo`da ~ak i vi{e od plavqenih podru~ja? centracija islamskih terorista. 100 miliona maraka. U mqekari u Dubici DODIK: Stawe je veoma lo{e, a ^iwenica je i da je, prije voda je na~inila dosta {tete, u Srpcu sam preduzeli smo sve mjere spredeset ili pet godina, kada su se vidio da je nekoliko farmi pili}a strada~avawa nastanka ve}e {tete. neke zemqe u~lawivale u EU, moOtkad se mjeri vodostaj rijeke lo, a samo u jednoj ima {est hiqada uni{teralo da se ispuni mnogo mawe nih tovnih pili}a. U srijedu sam bio u Jawi, Vrbawe, u utorak je izmjeren obaveza ili reformi nego {to najve}i. [teta u naseqima i tamo je prera|iva~ka industrija “Semberka“ se to sada stavqa pred nas. Tako potpuno pod vodom. Ovo je mo`da najobimniu poqoprivredi je velika. izgleda da smo mi ka`weni stalji oblik elementarne nepogode sa najve}om Kad se tu dodaju prethodne nim pove}awem broja zahtjeva. {tetom koja se, akumulirano gledano, desila nepogode otprije mjesecGLAS: Kakvi su utisci sa u jednom trenutku. dva, {teta u poqoprivreboravka na Me|unarodnom eko-

Poplave

www.glassrpske.com
Nadam se da }e nastojawa zvani~nika iz Srpske i porodica poginulih i nestalih tokom proteklog rata u Sarajevu uroditi plodom i da }e se uskoro osnovati komisija za ispitivawe stradawa Srba u Sarajevu. Ako uskoro ne do|e do toga, o~ekujem i reakciju me|unarodnih organizacija! Email: zazi3212@yahoo.com Radnice prijavquju la`ne pqa~ke u kladionicama, ~ovjek se rawava da bi prijavio la`ni napad... Sve to zvu~i kao scenario nekog kriminalisti~kog filma, ali je, na`alost, rije~ o na{oj realnosti. Email: telicmarko9980.bl@gmail.com

Titov sa zvani~nicima o situaciji u zemqi
BAWALUKA - Zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije Vladimir Titov razgovara}e tokom posjete BiH, u okvi ru ko je }e po sje ti ti Bawaluku i Sarajevo, sa wenim zvani~nicima o aktuelnoj politi~koj situaciji u zemqi i saradwi izme|u dr`ava, rekli su ju~e u Ambasadi Ruske Federacije u BiH. - Zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije posjeti}e sutra Bawaluku i tokom te posjete sasta}e se i razgovara ti sa rukovodstvom Srpske - istakli su u Ambasadi.

Zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije u posjeti BiH
va Titov dolazi u zvani~nu posjetu BiH. - Tokom posjete bi}e odr`ane konsultacije ministarstava inostranih poslova dvije zemqe na nivou zamjenika ministara. Prema protokolu posjete, Titov bi danas u Sarajevu trebalo da se sastane sa ministrom inostranih poslova BiH Svenom Alkalajem, ~lanovima Predsjedni{tva BiH, visokim predstavnikom Valentinom Inckom, te

VLADIMIR Titov sutra sa rukovodstvom RS u Bawaluci
Dodali su da zamjenik ruskog ministra inostranih poslo-

zamjenikom ministra inostranih poslova BiH Anom Tri{i}Babi}. Teme o kojima }e Titov razgovarati prilikom susreta sa zvani~nicima RS i BiH, kako su ka za li u Am ba sa di Rus ke Federacije, su unutra{wopoliti~ka situacija u BiH, bilateralni odnosi, te me|usobna saradwa BiH i Ruske Federaci je u Sa vje tu bez bje dnos ti UN.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 3

Tihi} odbio kandidaturu za ~lana Predsjedni{tva BiH
SARAJEVO - Predsjednik SDA Sulejman Tihi} obavijestio je ~lanove Kolegijuma ove stranke da se, bez obzira na to {to je dobio najve}i broj kandidatura za ~lana Predsjedni{tva BiH zahvaquje na povjerewu i ne prihvata kandidaturu. Ti hi} je ju ~e raz go va rao sa pre os ta lim kan di da ti ma, a na sje dni ci Pred sje dni{ tva SDA, ko ja }e bi ti odr`a na 26. ju na u [am cu, pre dlo `i }e kan di da ta za ~la na Pred sje dni{ tva BiH, sa op {te no je ju ~e iz ove stran ke.

VIZA ZBOG STRAHA SA TERORISTIMA
Republike Srpske, za “Glas Srpske“
blema, od Gr~ke po [panije i da je umorna od BiH. Zbog toga su predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadi} i Ivo Josipovi} dobili zadatak da normalizuju odnose u regionu. Vjerujete li da }e se to i ostvariti? DODIK: Ovdje nisu nenormalni odnosi. U BiH su potpuno legitimni i legalni odnosi. Oni podrazumijevaju strane u BiH definisane Dejtonom na na~in na koji je to uredio Aneks 4 Dejtonskog sporazuma, to jest Ustav BiH. To su odnosi izme|u strana koje se zovu Republika Srpska i Federacija BiH i zajedni~ke institucije. I u okviru toga ovo {to imamo ovdje je potpuno legitimna situacija. Li~no mislim da ta situacija nije dobra, ali mo`e li neko da ka`e da je potpuno dobra situacija u Hrvatskoj, Srbiji, Turskoj ili Gr~koj? ^iwenica je da ovdje neprikosnoveno vlada mir, i to je jako va`no. GLAS: A gdje dolazi do problema? DODIK: U trenutku kada neki poku{avaju da se interveni{u u politi~kim odnosima da bi promijenili institucionalnu i politi~ku strukturu BiH. E tu ve} nastaju problemi, a ti problemi ne mogu da budu rije{eni intervencijama sa strane. Naravno da je dobro da predsjednici Hrvatske i Srbije, kao i drugi predsjednici, ovdje dolaze. Oni su na taj na~in samo demantovali stereotipe koji su postojali kao onaj o RS koji postoji u Hrvatskoj. Mi ovdje imamo realan `ivot i realne institucije, realne uspjehe i realne probleme kao {to ih ima i Hrvatska ili bilo ko drugi. Nisu u pravu oni koji misle da su Tadi} i Josipovi} dolazili ovdje da nas disciplinuju. Pro{la su ta vremena. Samo oni koji imaju sna`an podani~ki mentalitet misle da uvijek neko sa strane treba da do|e ovdje i da ne{to modelira. Ne, oni su ovdje do{li kao prijateqi, primqeni su kao dobri gosti u veoma partnerskim odnosima. Dan poslije boravka Josipovi}a u Bawaluci, on je rekao da o~ekuje da Vlada RS i Vlada Hrvatske u|u u rje{avawe problema koje imamo. @elim javno da ka`em da sam spreman da sa Vladom Hrvatske rje{avamo te probleme. GLAS: Srbija je prihvatila ukqu~ewe Turske kad je u pitawu regionalna saradwa BiH, Srbije i Hrvatske. Vi imate druga~iji stav o tome. Mo`e li Turska da doprinese normalizaciju odnosa?

TRA@IMO OD Srbije samo ono {to joj je obaveza po Dejtonu
DODIK: Naravno da ne mo`e, jer se ona ovdje pona{a navija~ki. U dobre namjere Turske mi ovdje ne mo`emo da vjerujemo, niti treba. Neki smatraju da nije potrebno biti tako direktan, jer je Turska jedna od mo}nih zemaqa u regionu. Bio sam svjedok na multilateralnim sastancima, recimo na sjednici Savjeta za primjenu mira, gdje u~estvuje Turska kao predstavnik Organizacije islamskih zemaqa, da je ta zemqa uvijek zastupala identi~an stav koji ima bo{wa~ka strana. I nikad se nisu usmjerili na to da razumiju druge u BiH i da modeliraju sopstvene stavove na bazi spoznaja o pozicijama drugih. Tu je na{ stav jasan i spremni smo da bilo kome to objasnimo. Za{to i kako Srbija komunicira sa Turskom, to je zaista stvar Srbije i nemam namjeru, ni `equ, niti imam mogu}nosti da uti~em na to, a oni sigurno imaju neke svoje razloge. Ako se Srbija saglasi sa ulogom Turske u BiH na ovaj na~in, mi }emo se i wihovom stavu suprotstaviti. I to je veoma jasno. Mi }emo to prepoznati uvijek tamo gdje se to pojavquje i uvijek }emo veoma jasno reagovati na to otvoreno pitawe. GLAS: Mo`e li Turska da prizemqi politiku Harisa

FOTO: S. ILI]

nomskom forumu u Sankt Peterburgu? DODIK: Taj forum se odr`ava pod pokroviteqstvom predsjednika Ruske Federacije i za wega pozivnice dobijaju oni qudi za koje se misli da mogu doprinijeti razumijevawu i koncipirawu nekih budu}ih evropskih i svjetskih ekonomskih trendova. Na forumu je va`no u~estvovati da bi se moglo vidjeti na koji na~in se razmi{qa u globalnom smislu i koja su svjetska kretawa. Ocjena globalne krize je da nema ekonomije i zemqe u svijetu koja nije do`ivjela posqedice te krize. Interesantno pitawe je bilo procjena toga da li je kriza na vrhuncu ili je u opadawu. Odgovor na to pitawe je veoma te{ko dati. [to se ti~e direktnih kontakata, sastanke uz doma}inovo umije}e mo`ete da organizujete u trenutku i da razmijenite informaciju. Tamo sam sreo qude iz naftne industrije, odnosno “Zarube`wefta“ i iz Vlade Ru-

sije, potpredsjednika, ministra ekonomije, ministra energetike, predstavnike Vne{ekonom banke koja finansira projekat ovdje, predstavnike “Gasproma“. Razgovarali smo o projektima koji se ovdje ostvaruju i svjetskoj ekonomskoj krizi. [to se ti~e nas, mi smo i 2009. godine imali produkciju koja je bila na nivou 2008. godine, a u ovom periodu isto je kao i pro{le godine. GLAS: Koji su razlozi stalnog produ`avawa boravka OHR-a ovdje, stalno se spomiwe ispuwavawe forme “pet plus dva”? DODIK: Ma to su izmi{qene stvari. To nigdje ne stoji u Dejtonu. Uop{te ne postoji ni PIC. Ne postoji ni OHR na ovakav na~in kao kancelarija, jer visoki predstavnik po Dejtonskom sporazumu je i wegova kancelarija. Ovdje se kancelarija pretvorila u konstantu, samo se mijewaju visoki predstavnici. Problem je u tome {to svijet ne zna {ta }e sa BiH, jer je zarobqenik ideje da BiH sa doda-

tnom centralizacijom mo`e da bude odgovor za evropske integracije i stabilnost. Ja mislim da to nije ispravan put, ali na`alost, jo{ se na{ glas i argumenti ne ~uju, nego se na wih reaguje povr{no, burno i sa predrasudama. Mi smatramo da samo dejtonska BiH sa tri ovla{}ewa koja je dobila u Dejtonu i devet nadle`nosti jedina i prava mjera za odr`ivost ove zemqe. Svaka druga pri~a o tome kako zbog evropskih ili nekih drugih integracija treba da se dodatno centralizuje BiH ne doprinosi dugoro~no wenoj odr`ivosti i stabilnosti. Upravo zbog toga sva nasilna rje{ewa koja su nametali stranci polako zapadaju u krizu i jednog dana }e sama po sebi postati apsurd. Jedini pravi koncept, ako tada uop{te neko bude `elio da spasava BiH, bi}e upravo vra}awe izvornim principima Dejtona. Mi smo spremni da to uradimo. GLAS: Analiti~ari tvrde da EU ima dovoqno svojih pro-

Silajyi}a i da je svede na demokratsku mjeru? DODIK: Nesumwivo da je Silajyi} ovdje ~ovjek Turske, to se ne skriva. U politi~kim krugovima svi znaju da Turska neskriveno stoji iza politike koju promovi{e Silajyi}, a ne recimo Tihi}, Lagumyija ili Radon~i}. Mo`da bi odgovor na to za{to je Silajyi} takav kakav jeste bila upravo spoznaja da ga podr`ava mo}na zemqa Turska. GLAS: Kakvom procjewujete posjetu i razgovore sa delegacijom Srbije na tre}oj sjednici Savjeta za saradwu i jeste li definisali prioritete saradwe u budu}em periodu? DODIK: Po~eo je da se stvara utisak da je odnos izme|u RS i Srbije na niskom nivou i da je ugro`en. Mi smo, naravno, protiv deklaracije koja unilateralno tretira samo Srebrenicu, jer smatramo da treba da se osude svi zlo~ini, naravno, ne iskqu~uju}i onaj u Srebrenici. [to se ti~e Istanbulske deklaracije, ona je za nas nelegalna i nelegitimna i kao takva ne postoji, jer nije bilo konsenzusa i nije bilo legitimiteta da to potpi{e Haris Silajyi}. [ta je Srbija u~inila ili nije u~inila, to je wihov problem. U takvoj atmosferi po~ele su da se {ire pri~e o sukobima rukovodstva RS i Srbije. I sve je to demantovano kroz upravo taj sastanak, koji je potvrdio sna`no jedinstvo po mnogim pitawima. Naravno, uz partnerstvo koje podrazumijeva da na nekim pitawima i nemamo ujedna~ene stavove. Zainteresovanost iz Srbije koju mi `elimo da vidimo u okviru wenih dejtonskih obaveza u BiH i u okviru RS sigurno se odr`ava. Privredna i svaka druga aktivnost se nesmetano odvija. Mi smo razvili odnose na nivou institucija i javnih ustanova na gotovo svim nivoima i obavezali se da se u idu}a tri mjeseca potpi{u memorandumi o saradwi. Nama je jasna me|unarodna pozicija Srbije i mi izvan te dejtonske pozicije ne tra`imo nikakvu drugu.

Planiran napad na dansku ambasadu
KOPENHAGEN - Indone`anska policija uhapsila je tri osobe osumwi~ene da su planirale teroristi~ki napad na Ambasadu Danske u Yakarti, glavnom gradu Indonezije. Predstavnik indone`anske policije Toto Karnavijan saop{tio je ju~e da su planovi za bomba{ki napad otkriveni kada su prekju~e uhap{ene tri osobe na ostrvu Java. Kod uhap{enih su pritom na|eni dijelovi za sklapawe bombe, prenose agencije. - Sigurni smo da su oni `eqeli da bombom napadnu dansku ambasadu zbog afere sa karikaturama proroka Muhameda - rekao je Karnavijan listu “Yakarta glob”.

Novi dokazi za izru~ewe Ejupa Gani}a
LONDON - Srbija je ponudila nove dokaze Sudu u Vestminsteru kao podr{ku wenom zahtjevu za ekstradiciju optu`enog za ratne zlo~ine i biv{eg ratnog ~lana Predsjedni{tva RBiH Ejupa Gani}a, javio je ju~e AFP. Tu`ilac za krivi~na djela na teritoriji Engleske i Velsa Ben Votson, nastupaju}i u ime Srbije, rekao je da se u podnesenom dokumentu na 200 stranica nalaze dokazi koji u prethodnim istragama u “slu~aju Gani}“ nisu uzeti u obzir. Srpsko pravosu|e tereti Gani}a da je naredio napad na kolonu JNA u Dobrovoqa~koj ulici. P. P.

Imovina na teritoriji RS weno vlasni{tvo
BAWALUKA - Pomo}nik ministra pravde RS Nikola Kova~evi} izjavio je ju~e Srni da je Vlada RS utvrdila Nacrt zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske, a pod zabranom je raspolagawa, koji predvi|a da se imovina na teritoriji RS smatra wenim vlasni{tvom. - Ovaj zakon predvi|a da se imovina koja se nalazi na teritoriji RS smatra vlasni{tvom RS. Zakon ne tretira imovinu koja se nalazi van granica BiH. On otvara mogu}nost da Vlada RS sporazumom sa Savjetom ministara BiH da na kori{}ewe bez naknade imovinu Srpske institucijama BiH radi obavqawa poslova iz nadle`nosti tih institucija - rekao je Kova~evi}.

4 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE Dom naroda Parlamenta BiH

Komentar dana
Pi{e: Sandra MILETI]

Tro{kovi zakupa
Podatke o tome od koga i kakve prostorije, i pod kojim uslovima zakupquju institucije BiH ve} godinama niko nema. To je izgleda strogo ~uvana tajna. Zna se jedino da se iznos koji se iz buxeta izdvaja za zakup iz godine u godinu pove}ava i da je trenutno dostigao cifru od vrtoglavih 28 miliona maraka. Poslanici Parlamenta BiH jo{ 30. decembra pro{le godine zadu`ili su Savjet ministara BiH da im u roku od je dnog mje se ca dos ta vi Da se novac ugovore o zakupu poslovnih prostora koje koriste iniz buxeta stitucije BiH, ali to se ni nemilice do danas nije desilo. tro{i u A da se no vac iz buxeta vrijeme krize nemilice tro{i u vrijeme pokazuje krize pokazuje i podatak da od gotovo 70 institucija na i podatak da nivou BiH samo wih devet od gotovo 70 ne izdvajaju sredstva za zainstitucija kup. na nivou BiH Ministarstvo odbrane na samo wih devet ime tih tro{kova na raspola gawu ima ne vje ro va tnih ne izdvajaju 8.966.000 maraka godi{we, a sredstva za pra te ga Mi nis tar stvo zakup. Za zakup inos tra nih po slo va (5.198.000 maraka) i Agense daje sve ci ja za iden ti fi ka ci ona vi{e novca, dokumenta (2.245.000 maraa {ta se ta~no ka). za to dobija, Ne vje ro va tno je da je i Agen ci ja za is tra ge i za i daqe je {titu koja treba da useli u tajna no ve pros to ri je u Is to ~nom Sarajevu planirala da u ovoj godini na zakup potro{i 1.015.000 maraka. I Savjet ministara uselio je u svoju zgradu, ali i daqe pojedina ministarstva tro{e novac za zakup odre|enih prostorija. Upu}eni tvrde da mnoge institucije bez ikakve kontrole same sebi pronalaze smje{taj i da niko ne zna {ta se nalazi u cijeni koja se za te namjene pla}a iz buxeta. Dodaju i da postoji opravdana sumwa da u poslovima sklapawa ugovora za zakup poslovnih prostora ima posla i za istra`ne organe, odnosno da ima poslova koji nisu ~isti. Da je tako pokazuje i to da se cifre koje se izdvajaju za zakup iz godine u godinu uve}avaju za desetine, pa i stotine hiqada maraka. A nije mogu}e da se cijena zakupa toliko pove}ava. Uostalom, vaqda bi trebalo tra`iti jeftiniji prostor, a ne izdvajati enormna sredstva. U svakom slu~aju, sve te ugovore treba dati na uvid javnosti, treba ih analizirati i utvrditi na koji su na~in sklapani, kako se do{lo do enormnih cijena i {ta se za tolike iznose dobija. Samo tako }e se kona~no rasvijetliti pri~a oko zakupa, ugovora i tro{kova.

Burna rasprava u Domu naroda BiH o radu Tu`ila{tva BiH

U BiH nema ni prava ni pravde
Tu`ila{tvo revnosno kada je rije~ o procesuirawu zlo~ina koje su po~inili Srbi, ali sporo i selektivno kada je rije~ o zlo~inima drugih, istakla Majki}eva
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SARAJEVO - Uspjeh jedne zemqe za vi si od te meqne pravde i prava, a BiH nema nijedno od to dvoje. Pravda i pravo u BiH po~ivaju na dvije nelegitimne institucije Tu`ila{tvu i Sudu BiH, koje su osnovali drugi, a ne doma}e vlasti. Istakla je to za mje nik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Du{anka Majki} tokom ju~era{we ras pra ve u Do mu na ro da o Informaciji o radu Tu`ila{tva BiH u pro{loj godi ni. Is ta kla je da je Tu`ila{tvo revnosno kada je ri je~ o pro ce su irawu zlo ~i na ko je su po ~i ni li Srbi, ali sporo i selektivno kada je rije~ o zlo~inima drugih. Naglasila je da Sud i Tu`ila{tvo BiH ne rade u korist pomirewa. - MUP RS dostavio je Tu`ila{tvu BiH 925 prijava protiv 7.500 lica za zlo~ine nad oko 22.300 `rtava. Tu`ila{tvo BiH, uprkos dokazima, nikada nije rije{ilo slu~aj Dobrovoqa~ke ulice, Silosa, kasarne “Viktor Bubaw“, Tuzlanske kolone, ubistva osam vojnika u Velikom parku u Sa-

rajevu u aprilu 1992. godine, Ati fa Du dako vi}a, odreda “El muyahedin“, logora Dreteq i drugo - napomenula je Majki}eva. Istakla je da }e u “slu~aju Ejup Gani}“ neko drugi mora ti da ura di ono {to je trebalo da uradi Tu`ila{tvo BiH i upozorila da se u BiH na visokim pozicijama nalaze pojedinci za koje postoje dokazi da su po~inili zlo~ine.

SRBIMA izre~eno 1.400 godina zatvorske kazne
Predsjedavaju}i Doma naroda Sulejman Tihi} ocijenio je u raspravi da je Majki}eva iznijela “puno te{kih kvalifikacija“. Dodao je da ne `eli da po sma tra ko li ko je Srba, Hrvata ili Bo{waka optu`eno ili osu|eno, jer su svi oni zlo~inci. U replici Tihi}u, Majki}eva je rekla da bi i ona mo`da is to go vo ri la da pripadnicima wenog naroda nije izre~eno 1.400 godina zatvorske kazne, a ostalima tek ~etrdesetak. I hrvatski delegat Bo`o Raji} ukazao je na neravnopravan odnos pravosudnih insti-

tucija u BiH prema hrvatskom narodu. Glavni tu`ilac BiH Milorad Bara{in izjavio je u Domu da Tu`ila{tvo BiH ne vr{i selekciju i da su me|u optu`enim i presu|enim i Srbi, i Hrvati i Bo{waci. Istakao je da sa svojim timom vodi predmet protiv Dudakovi}a. - Predmet ne stoji u ladici, ali ne mo`e se isforsirano, ishitreno di}i protiv nekoga optu`nica, ako nema dovoqno dokaza - naveo je Bara{in. Za predmete koje je navela Majki}eva, glavni tu`ilac je rekao da su oni u procesu istrage, ali da je potrebno dovoqno do ka za za po di zawe optu`nice. Bara{in je ocijenio da dio prijava za ratne zlo~ine protiv 7.500 lica ko-

je je Tu `i la{ tvu dos ta vio MUP RS, “nije kvalitetan i da imaju politi~ku pozadinu“. U slu~aju zlo~ina u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu Bara{in je ocijenio da “kamen spoticawa predstavqa paralelna istraga koja se vodi u BiH i Srbiji“. On je raspravu Majki}eve ocijenio kao “pritisak za podizawe isforsiranih optu`nica“. Dom naroda usvojio je revidiranu strategiju BiH za sprovo|ewe Aneksa sedam Dejtonskog sporazuma i po hitnom pos tup ku usvo jio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grani~noj kontroli kojim se doprinosi liberalizaciji viznog re`ima. Podr{ku je dobio i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansirawu politi~kih partija.

KODEKS
Delegati su ju~e usvojili u prvom ~itawu Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa pona{awa poslanika i delegata u parlamentu kojima se uvode nov~ane kazne za prekr{ioce. Za poslanike i delegate u Parlamentu koji povrijede Kodeks pona{awa predvi|a se nov~ana kazna u visini do deset odsto wihovih ukupnih mjese~nih primawa. Delegati su u prvom ~itawu podr`ali Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama.

Du{anka Majki}, zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH
Valentin Incko se upli}e tamo gdje mu nije nadle`nost i mnoge od wegovih `eqa ne}e biti ispuwene iako ovdje ostane sqede}ih sto godina.

OHR usporava demokratske procese
SARAJEVO - ^lan Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{a Radmanovi} ocijenio je ju ~e to kom raz go vo ra sa delegacijom Stalnog komiteta za vojna pitawa NATO Par la men tar ne skup {ti ne da se postoje}i Ustav BiH mo`e mijewati postepeno u de mo krat skoj pro ce du ri, kon sen zu som unu tar BiH i bez spoqnih nametawa, javila je Srna. Radmanovi} je rekao da kan ce la ri ja OHR-a, kao vrho vni auto ri tet, ko ji je iznad legalno izabranih orga na vlas ti, svo jim na me tawem odlu ka, zna tno usporava demokratske procese i reforme u BiH.

Neboj{a Radmanovi} sa delegacijom NATO Parlamentarne skup{tine
izborima, te drugim pitawima koja su od zna~aja za mir, stabilnost i funkcionisawe BiH, saop{teno je iz Predsjedni{tva BiH. Radmanovi} i Kom{i} su istakli opredijeqenost svih politi~kih faktora u BiH za put evroatlantskih integracija, ocijeniv{i da sastanak kao jedan u nizu susreta Predsjedni{tva BiH kao vrhovnog komandanta Oru`anih snaga sa NATO parlamentarcima predstavqa korak naprijed. [ef delegacije Stalnog

Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH
Savjet za primjenu mira ne}e razmatrati okon~awe supervizije nad distriktom, a za prestanak me|unarodne kontrole preostalo je da bude ispuwen jo{ jedan pravno-tehni~ki uslov, a to je ugradwa u zakon RS obaveze o isporuci elektri~ne energije za Br~ko.

NEOPHODNE ~vr{}e veze izme|u BiH i NATO-a
Na sastanku, kojem je prisustvovao i drugi ~lan Predsje dni{ tva BiH @eqko Kom{i}, razgovarano je o situaciji u BiH i regionu, ustavnim promjenama, sprovo|ewu re for mi i pred sto je }im

komiteta NATO Parlamentarne skup{tine Svere Mirli ukazao je na neophodnost ~vr{}ih veza izme|u BiH i NA TO-a, s ob zi rom na va `nost mira i stabilnosti. Kom{i} je ocijenio da sada{wa BiH nije funkcionalna dr`ava koja kroz reforme, ukqu~uju}i i ustavne, mo`e biti efikasan partner EU i NATO-u, zbog ~ega je neop ho dno ja ~a ti cen tral nu vlast i mijewati glomazni i ne fun kci onal ni sis tem administracije.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 5

Prema saznawima slu`bi koje prate djelovawe islamskih terorista u BiH

Ameri~ki senatori pisali Obami

Vehabije konstantno prate kretawe Dodika
Mu{karac u odijelu kamerom snimao prostor parkinga, dolazak Dodika i raspored pratwe, a svih {est vehabija rasporedilo se oko hotela “Prijedor“. Jedan posmatrao prostor desno od ulaza u “Intereks“ prema mostu, drugi je bio na uglu butika “Azel Frans“, a dvojica sa zadwe strane hotela, pi{e u izvje{taju

Proglasiti tursku IHH teroristima
VA[INGTON - U pismu predsjedniku SAD Baraku Obami 87 od 100 ameri~kih senatora je stalo u odbranu pro{lomjese~ne vojne akcije Izraela protiv flotile civilnih brodova sa pomo}i Palestincima, objavqeno je u Va{ingtonu na sajtu Senata. U pismu senatori tra`e od Obame da razmotri progla{avawe teroristi~kom turske nevladine organizacije IHH (Fondacija za humanitarnu pomo}) koja je krajem maja organizovala konvoj brodova za doturawe pomo}i Palestincima u pojasu Gaze. Senatori u pismu podr`avaju pravo Izraela na odbranu i ka`u da je vi{egodi{wa izraelska blokada pojasa Gaze gdje `ive Palestinci, legalna i neophodna.
FOTO: AGENCIJE

Fahrudin Selimovi} (Zenica)

Omer Bosni} (Zenica)

Ibrahim Ma{i} (S. Most)

Ishag Rami} (S. Most)

Xevad Beni} (S. Most)

Elvedin Pezi} (Busova~a)

Almir Beni} (S. Most)

Sajim Mujkanovi} (S. Most)

Kamelom Alagi} (Qubija)

Osman Galija{evi} (Bos. Krupa)

[erif Patkovi} (Zenica)

PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWALUKA - Grupa pripadnika vehabijskog pokreta konstantno prati kretawe premijera RS Milorada Dodika, a bila je 26. decembra 2009. godine, na dan odr`avawa skupa SNSD-a i Dodika u Prijedoru, planirano raspore|ena u blizini hotela “Prijedor“. Navedeno je to u izvje{taju jedne strane obavje{tajne slu`be koji je u posjedu “Glasa Srpske“, a koja je u to vrijeme operativno pokrivala podru~je Prijedora. - Tog da na iza ho te la “Pri je dor“ na par kin gu tr`nog cen tra “In te reks“, prije dolaska Dodika sa pratwom, pre ko pu ta ka fe-ba ra

“Marko Polo“, zaustavio se kombi transporter registarskih oznaka “423-J-164“ zelene boje, iz kojeg je iza{lo {est pripadnika vehabijskog pokreta. Jedan je ostao kod vozila a ostali su se rasporedili u {irem krugu oko hotela - navedeno je u izvje{taju. Petorica su bila, pi{e daqe, u bijelim kombinezonima i sa vehabijskim bradama, dok je {esti, vi{eg rasta i bez brade, bio obu~en u sme|e odijelo. Jedan od wih posmatrao je prostor desno od ulaza u “Intereks“ prema mostu, a drugi je bio na uglu butika “Azel Frans“. - Sa zadwe strane hotela, na prostoru “buvqe pijace“, na la zi la su se dva li ca iz kombija, kojima se pridru`i-

la i jedna muslimanka zamotanog lica. Mu{karac u odijelu ka me rom je sni mao pros tor parkinga, dolazak Dodika i raspored pratwe - stoji izvje{taju.

KORISTE kombi vozila registarskih oznaka “423-J-164“ i “T37-J-761“
U izvje{taju je navedeno i da je to vozilo vlasni{tvo Fahrudina Selimovi}a iz Zenice, a da je lice koje je stajalo pored “Azel Fransa“ Neyad Gredeq iz Prijedora. U istom izvje{taju pi{e i da ista ta lica koriste i kombi registarskih oznaka “T37-J761“, ~iji je vlasnik Ibrahim Ma{i}. U tom kombiju su 8. maja ove godine oko 16 ~asova, tako|e u bijelim kombinezonima, bila trojica vehabija. - Svi spomenuti odlaze na prostor Toma{ice u naseqe Sasne, a lica iz tih vozila ~esto se kre}u na relaciji Zenica - Prijedor - Toma{ica Biha} - pi{e u izvje{taju. Pored Selimovi}a i Gredeqa, u izvje{taju je navedeno da se radi o Omeru Bosni}u iz Ze ni ce, Ibra hi mu Ma {i }u, Ishagu Rami}u, Yevadu Beni}u, Almiru Beni}u i Sajimu Mujkanovi}u iz Sanskog Mosta, te o Elvedinu Pezi}u iz Busova~e.

BIOGRAFIJE
Osman Galija{evi} biv{i je policajac i vo|a vehabija na podru~ju Biha}a. Kemal Alagi} zvani Divqak iz Qubije osniva~ je Patriotske lige u Prijedoru. U maju 2006. godine EUFOR mu je pretresao ku}u u potrazi za nelegalnim oru`jem, a pripadnici specijalne policije RS kod wega su tra`ili rakete za obarawe aviona. Tada su raspolagali informacijom da Alagi} priprema ru{ewe Starog mosta u Mostaru. [erif Patkovi} zvani Geler predsjednik je Skup{tine udru`ewa dobitnika “Zlatnog qiqana“. On je ratni komandant Drugog bataqona 7. muslimanske brigade i ~ovjek koga su svjedoci prepoznali kao krvnika iz Dusine kod Zenice, kad je ubijeno devet Hrvata i jedan Srbin. Oni su svjedo~ili da je Patkovi} li~no likvidirao nekoliko zarobqenih hrvatskih civila. To je navedeno i u ha{koj optu`nici “Haxihasanovi}-Kubura“.

- Prema operativnim saznawima, navedena lica u direktnoj su vezi sa pripadnikom pokreta “Crvena ru`a“ i “Zetra“ Osmanom Galija{evi}em, nastawenim u Krupi, predsjednikom organizacije “Zlatni qiqan“ [erifom Patkovi}em iz Zenice i Kemalom Alagi}em iz Qubije - istaknuto je u izvje{taju. Na su|ewu za terorizam u “slu~aju Rustempa{i}“ u Sudu BiH 2. juna, za{ti}eni svjedok “N”, agent Obavje{tajno-bezbje dno sne agen ci je (OBA) BiH, rekao je da su Rijad Rustempa{i} i ostali optu`eni za terorizam planirali napade na obje kte Vla de RS, na LOT timove EUFOR-a u BiH, pripadnike jedinica Oru`anih snaga BiH koji treba da idu u Avganistan, kao i na neka lica hrvatske nacionalnosti. On je dodao da su to in for ma ci je ko je su pri kupqene od insajdera u grupi Rustempa{i}a. Na~elnik Uprave kriminalisti~ke policije RS Gojko Vasi} za “Glas Srpske“ ka`e da policija u saradwi sa drugim agencijama prati ovaj slu~aj. - Kad je rije~ o {ti}ewu premijera Dodika, kao i drugih VIP li~nosti, stepen za{tite podi`emo po potrebi, na osnovu analize i relevantnih informacija. Zato je i saradwa sa drugim agencijama odli~na i neprekidna - ka`e Vasi}.

Barak Obama

Gojko Vasi}

Otkriveno 16 kriminalnih grupa koje trguju drogom
BAWALUKA - U Republici Srpskoj otkriveno je 16 organizovanih kriminalnih grupa koje trguju drogom, registrovano 2.600 intravenoznih ko ri sni ka, a go to vo deset odsto djece od 15 godina bar jednom je probalo marihuanu. Na ~el nik Upra ve kri mi nalisti~ke policije MUPa RS Gojko Vasi} rekao je da se za pli jewena ko li ~i na nar ko ti ka sva ke go di ne udvostru~i, a broj lica pove za nih sa dro gom po ve }a, prenosi Srna. - Pro {le go di ne ima li smo 16 organizovanih kriminalnih grupa. Za oko tri puta je pove}ana zapqena. Za prvih pet mjeseci ove godine ima mo ve }e zapqene od pro{logodi{wih - rekao je Va si} na kon fe ren ci ji za novinare u Bawaluci, povodom Me|unarodnog dana borbe protiv narkomanije.

Konkurs za izbor direktora Policije RS

Imena kandidata bi}e poznata poslije 2. jula
BAWALUKA - Novi konkurs za izbor direktora Policije Republike Srpske traje do petka, 2. jula, a informacije o kandidatima bi}e pozna te poslije sastanka Nezavisnog odbora za izbor direktora. Rekao je to “Glasu Srpske“ predsjednik Nezavisnog odbora za izbor direktora Policije RS Zoran Male{evi}. - Odbor }e zasjedati u petak, kada pristignu sve prijave. Tada }emo ispitati ispravnost prijava i kada utvrdimo da li svi kandidati ispuwavaju uslove konkursa, ima}emo ta~ne podatke koliko je prijava stiglo ovaj put - naveo je Male{evi}. Nezavisni odbor je u pro{li petak raspisao novi javni konkurs za izbor direktora Policije RS. V. [.

Uspjeh srpskih i ruskih lobista u kanadskom parlamentu

Ulo`en veto na rezoluciju o Srebrenici
TORONTO - Kanadski premijer i lider Konzervativne stranke Stiven Harper ulo`io je veto na usvajawe rezolucije o genocidu u Srebrenici u kanadskom parlamentu, javile su ju~e agencije. Har per je u po tpu nos ti odbacio rezoluciju navode}i da je nad svim na ro di ma u BiH izvr{en genocid, te da se u Sre bre ni ci do go di lo ma so vno ubi jawe Bo{waka. Agencije isti~u da je Harper i Konzervativna stranka pod jakim uticajem srpskog i ruskog lobija u Kanadi. Srpska zajednica u Kanadi pro{le godine po~ela je kampawu me|u kanadskim Srbima protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici i BiH, koju je u par la men tar nu pro ce du ru upu tio bo{wa ~ki lo bis ta, ~lan parlamenta Kanade Brajan Masi. Predsjednik Srpske omladin ske za je dni ce u Ka na di Bojan Ratkovi} izjavio je ju~e “Glasu Srpske“ da Bo{waci sramno politizuju tragi~ne doga|aje u Srebrenici, Bratuncu, i wenoj okolini.

SRPSKA ZAJEDNICA

pokrenula kampawu protiv rezolucije
- Srpska zajednica svjesna je tog zlonamjernog poku{aja da se jedna strana u gra|anskom ratu predstavi kao `rtva, a druga kao agresor na osnovu sa mo je dnog di je la pri ~e o Srebrenici, zbog ~ega ve} du`e vrijeme vodi kampawu pro-

tiv rezolucije o Srebrenici, a pisma protiv rezolucije se ve} mjesecima {aqu, a sla}e se i daqe kanadskim parlamentarcima - istakao je Ratkovi}. Srpska zajednica u Kanadi navodi da je Masi ambiciozni po li ti ~ar ko ji se na tr`i{tu nudi onome ko ponudi najvi{e para, {to je glavni razlog da on bira strane u nametnutom balkanskom sukobu i da Srbe pomiwe samo kao ra tne zlo ~in ce na tom propagandnom skupu. N. T.

Osje~ka policija uhapsila je dvije `ene iz Tewe i jednu iz Osijeka, koje su ukrale metalni sef pun oru`ja i zlata. @ene starosti od 23 do 37 godina na raskrsnici Evropske avenije i Radi}eve ulice preksino} je primijetio saobra}ajni policajac. One su u platnenom pokriva~u vukle ukradeni sef, javile su ju~e agencije. Primijetile su i one policajca i po~ele da bje`e, ali su ih policajci brzo uhvatili. U bijegu su ostavile ukradeni metalni sef u kojem je prona|eno oru`je i zlato. Sef su ukrale Osje~aninu kojem su na [etali{tu kardinala Frawe [epera provalile u stan. Vlasnik sefa je lovac i posjeduje dozvole za sve prona|eno oru`je. Vrijednost ukradene robe procijewena je na oko 20 hiqada evra.

6 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

19

DU[KO TANASIJEVI] - TREBIWE

20

QUBINKA KLIKI] - TRN BAWALUKA

Du{ko Tanasijevi} iz Trebiwa u dvori{tu napravio kamenu oazu

Qubinka Kliki} iz Trna dvori{te ure|uje vi{e od tri decenije

Biqke rastu iz kamena Vrt od ru`a i ~etinara
TREBIWE - “Gdje god na|e{ zgodno mjesto tu drvo posadi”, taj lijepi stih koji je ispjevao Jova Jovanovi} Zmaj, na svoj na~in osavremenio je Du{ko Tanasijevi}, koji je svoj kutak mira i ti{ine, zelenu oazu u hercegova~kom kamenu, smjestio u dru{tvo porodi~ne ku}e svog oca Riste. Dvori{te Tanasijevi}a nalazi se u nasequ Hrupjela, oko pola kilometra od centra Trebiwa, podno Leotara, u dijelu grada gdje je, prema predawu, svijet prvi put vidio poznati pjesnik Jovan Du~i}. Vrt se sastoji iz tri mawa dijela: ulaz, mosti} sa jezercetom i plato. Ulaz sa obje strane krasi prelijepo drvo bambusa. Sa desne strane se nalazi klupa, a pored we ~esma. Naprijed su dvije polukru`ne kamene arle povezane voltom od suvog bambusa. Drugi, centralni dio krasi kameni mosti}, koji vjerno ~uvaju dva patuqka pored kojih te~e potok i slijeva se u jezerce ~ija je povr{ina oko petnaestak kvadrata. Obale jezerceta ukra{ene su raznobojnim kamewem i cvije}em. Potok koji kaskadno te~e prema jezercetu ukra{ava stara {qiva, obmotana ukrasnom lozicom, a u sredini kro{we nalazi se ku}ica za ptice. Na sredini jezerceta se nalazi ostrvce koje krasi kerami~ki krokodil dok je u jezercetu nastawen ve}i broj riba: {arani, japanke, divqi {arani i gaovice. Tre}i dio je natkriven bambusom i trskom koga kra se vi se }e sa ksi je i feweri. Karakteristi~no za ovo dvori{te je to {to je oboga}e no sa dos ta zim ze le nog biqa, pa se i u zimskom periodu, kada vjetar sa Leotara dono si ki {u i prve pa huqe snijega, sti~e utisak da dolazi proqe}e. Pomalo nestvarno, iz kame na ras te sva ka se zon ska

Karakteristi~no za ovo dvori{te je to {to je oboga}eno sa dosta zimzelenog biqa, pa se i u zimskom periodu, kada vjetar sa Leotara donosi ki{u i prve pahuqe snijega, sti~e utisak da dolazi proqe}e
biqka. Ova uporna, strpqiva i svakodnevna borba za qepotu u kamenu Du{ka Tanasijevi}a traje ve} tri godine i traja}e jo{. Du{ko nema namjeru da se zaustavi. Svaki kutak, pa i onaj koji za sada nije izra|en, on }e, kako je rekao, oplemeniti i ukrasiti. R. MIJANOVI]

Oko ku}e ima mnogo ~etinarskih grmova, a tu se nalaze i ~etiri stabla jabuke koja su stara 33 godine. U krugu od 1.300 metara kvadratnih ima i oko 20 ukrasnih grmova, kazala Kliki}eva
BAWALU KA - Dvo ri {te Qubin ke Kli ki} iz Trna kod Bawaluke jedno je od najqep{ih u ovom mjestu, stvarano je 33 godine, a zauzima 1.300 metara kvadratnih. Kliki}eva ka`e da se u dvori{tu nalaze sve vrste ~etinara, a vrt je ogra|en

`ivom ogradom od tuja visokih dva metra i smr~e. - Oko ku}e ima mnogo ~etinarskih grmova, a tu se nalaze i ~etiri stabla jabuke koja su stara 33 godine. Ta sta bla smo za sa di li ka da smo po~eli da ure|ujemo na{e dvo ri {te - ka za la je Kli ki }e va i do da la da u krugu od 1.300 metara kvadratnih imaju i oko 20 ukrasnih grmova, ukrasnu lozu, deciniju ili plavu ki{u koja pravi hlad, zatim tekomu, klemati{ i omove nokte. Kliki}eva nagla{ava da je sam ulaz u dvori{te pokriven vinovom lozom. - Povr{ina dvori{ta je ispuwena i {arenilom od oko 120 vrsta ru`a i magnolijom koja je stara 18 godina. U dvori{tu ima i oko 1.000 vrsta strajnica, kao i 200 komada sezonskog cvije}a, od ~ega je 170 ledewaka i 30 sul fri ni ja - ka za la je

Kliki}eva. Ona je na gla si la da u dvori{tu ima i za~inskog biqa koje joj dobro do|e prilikom spremawa hrane, a to su majoran, origano, ruzmarin i lavanda. Kliki}eva dodaje da veliku pa`wu posve}uje wegovawu trave u dvori{tu, te da je uvijek pred zimu po|ubri da bi bila {to zelenija. - Na zelenoj povr{ini je iz gra |en ba zen i fon ta na koja je pravqena od kamena iz Vrbasa. Oko fontane je sedra koja je uvijek vla`na i na woj ima oko 1.000 komada ~uvarku}e. Pored fontane se nalazi i japanska gladiola - kazala je Kliki}eva i dodala da se iza ku}e nalazi i sportski teren i quqa{ka za djecu. Kliki}eva, koja je u penziji, nagla{ava da provodi dos ta vre me na wegu ju }i i odr`avaju}i svoje dvori{te tokom ~itave godine. M. MIQI]

OP[TINA TREBIWE

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA K. DUBICA

OP[TINA LAKTA[I

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 7

Izdate 122 zabrane rada objektima za igre na sre}u

Dru{tvo

BAWALUKA - Inspekcija Republi~ke uprave za igre na sre}u Republike Srpske u prvih pet mjeseci ove godine donijela je 122 rje{ewa o zabrani obavqawa djelatnosti i 25 rje{ewa o otklawawu nepravilnosti.

Iz Uprave je ju~e saop{teno da je ova inspekcija izdala 127 prekr{ajnih naloga, po pet za pravna i za odgovorna lica u iznosima od 10.000 KM i 2.000 KM, te 117 za fizi~ka lica po 1.000 KM, {to ukupno iznosi 177.000 KM, javila je Srna.

Voda se postepeno povla~i iz poplavqenih op{tina u Srpskoj

Vijesti
Opasne hemikalije

I daqe ugro`eno hiqadu doma}instava
U nekoliko ku}a u nasequ Mali Sitne{i kod Srpca sa vodom u{lo na desetine zmija koje su vlasnici doma}instava rukama hvatali i izbacivali iz svojih objekata. U nasequ Ina|ol u Srpcu voda ugu{ila {est hiqada pili}a Otpadne vode
U Petoj ulici bijeqinskog naseqa Koviqu{a izlila se kanalizacija i prijeti da poplavi ku}e, jer otpadne vode izlaze iz otvorenog talo`nog {ahta. Mje{tani upozoravaju da fekalne vode ve} drugi dan pune dvori{ta petnaestak ku}a i isti~u da se pla{e epidemije jer se {iri smrad.
Ugro`enim stanovnicima hrana se dostavqa ~amcima PI[U: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com DOPISNICI krozrs@glassrpske.com FOTO: D. JOVI^I]

RS ispred zemaqa okru`ewa
BAWALUKA - Republika Srpska nalazi se daleko ispred zemaqa okru`ewa, a posebno Federacije BiH i Srbije, kada je rije~ o zakonskoj regulativi i upravqawu opasnim hemikali ja ma, re kao je ju ~e ministar zdravqa i socijal ne za {ti te RS Ran ko [krbi}, javila je Srna.

AUBiH

Radni doru~ak
BAWALUKA - U prostorijama Ameri~kog univerzitetu u Bawaluci ju~e je odr`an radni doru~ak na kojem je potpredsjednik za me|unarodnu saradwu AU BiH Kliford Bond sa novinarima razgovarao o visokom obrazovawu u BiH. Prisutni su tom prilikom upoznati sa najsavremenijim metodima obrazovawa koje ova visoko{kolska ustanova primjewuje, kao i sa iskustvima i do sada postignutim uspjesima u BiH. S. K.

BAWALU KA - Iako su vodostaji rijeka u Srpskoj u padu i daqe je ugro`eno vi{e od 1.000 doma}instava u Petrovu, Modri~i, Prijedoru i Derventi, a stanovnici ma u ovim po dru ~ji ma ~amcima se dostavqa hrana i voda. Por tpa rol Re pu bli ~ke uprave civilne za{tite Dragan [tark rekao je da je u Prijedoru u naseqima Tukovi, Ra {kov ci i Go mje ni ca ugro`eno oko 300 stambenih objekata. - Vodostaji Sane i Gomjenice su u postepenom opadawu i o~ekuje se povla~ewe vode iz poplavqenih naseqa - kazao je [tark. Dodao je da je u Petrovu

zaplavqeno oko 300 doma}instava, te da je rijeka Spre~a u bla gom po ras tu zbog ispu {tawa vode iz jezera Modrac, ~i me je ugro `e no na seqe Sta ni ca kao i pe ra dar ska farma “Ne{kovi}“, te jedan objekat drvoprerade. [tark nagla{ava da je u Mo dri ~i za plavqeno 743 objekta te da je do sada 450 porodica evakuisano iz naseqa Do bor, Sku gri}, Mo dri~a 2, Kladari i Borovo Poqe. [tark je istakao da se stawe u no}i izme|u srijede i ~etvrtka normalizovalo u Derventi i da za sada grad ima struju i normalan telefonski saobra}aj. - Vodostaj rijeke Ukrine je u postepenom padu ali je i daqe oko 100 stanovnika evakuisano - kazao je [tark i dodao da je u Gradi{ci u na-

sequ @e ra vi ca ugro `e no stotinak doma}instava dok je u nasequ Kozinci ugro`eno dvadesetak ku}a. - U Srpcu su najugro`enije Vrbaska i Savska ulica gdje je poplavqeno oko 25 ku}a - rekao je [tark.

AKTIVIRANA mnoga klizi{ta
Na po dru ~ju Srpca po plavqeno je i oko 250 doma}instava u naseqima Kukuqi, Li li}, Ra zboj, Ba jin ci i Prijebqezima. Voda je u no}i izme|u srijede i ~etvrtka potopila doma}instva u Kladarima, Dugom Poqu, Razboju i Lijev~u, dok je u nekoliko ku}a u nasequ Mali Sitne{i sa vodom u{lo na desetine zmija koje su vlasnici doma}instava rukama hvatali i izbacivali iz svojih objekata. U nasequ Ina|ol u Srpcu

voda je ugu{ila {est hiqada pili}a Du{ka Vukoti}a. [tark je rekao da je naseqe Dowa Barica u Brodu okru`eno vodom, a hrana i voda za pi}e stanovni{tvu se dostavqa ~amcima. - Evakuisano je oko 75 porodica iz ovog naseqa. Postavqen je veliki broj vre}a sa pijeskom na obodnom kanalu iz pravca Lije{}a da bi se sprije~io prodor vode u grad - rekao je [tark i dodao da je u [amcu ju~e rijeka Sava dostigla nivo od 659 centimetara te da se priprema uvo|ewe redovne odbrane od poplava. [tark nagla{ava da je u selu Gorwi Pridjel u Doboju pet ku}a okru`eno vodom, ali da stanovni{tvo nije ugro`eno. [ef op{tinskog Odjeqewa civilne za{tite u Do-

boju Milko Vidakovi} rekao je da je prethodnih dana aktivi ra no 75 kli zi {ta ko ja ugro `a va ju 20 obje ka ta, a {est po ro di ca mo ra lo se iseliti. [tark je rekao da je u Pelagi}evu oko 30 ku}a zaplavqeno vodom, a dvije porodice su evakuisane. [tark nagla{ava da je u op{tini Dowi @a bar do {lo do pucawa nasipa na late ral nom ka na lu u se lu Lon~ari {to je izazvalo zaplavqivawe 70 doma}instava iz kojih je evakuisano stanovni{tvo i stoka. On je dodao da je u Bijeqini u nasequ Jawa, istoimena rijeka u opadawu te da se povukla u svoje korito. - Rje ~i ce Lu ka vac i Gwica su u opadawu, a ve}i broj lokalnih puteva je u prekidu - rekao je [tark.

Vlada RS

Radionica za IT osobqe
BAWALUKA - U okviru Strategije razvoja Vlade RS od 2009. do 2012. godine u Bawaluci je ju~e odr`ana ra di oni ca sa ciqem stru~nog informati~kog osposobqavawa zaposlenih u dr`avnim institucijama i institucijama lokalne samouprave, naro~ito IT osobqa, javile su agencije. Te me ra di oni ce bi le su kako pomo}u tehnologije smawiti tro {ko ve, po boq{ati usluge prema gra|a ni ma i po ve }a ti produktivnost u organima uprave.

Qudska prava

U hramovima Srpske, Srbije i Hrvatske prvi put slu`en parastos `rtvama logora Jadovno

Prihva}eno samo 30 prijedloga
SARAJEVO - Od 125 prepo ru ka ko je je vlas ti ma BiH uputio Savjet za qudska prava UN delegacija BiH prihvatila je samo 30 prijedloga za unapre|ewe qud skih pra va. Po sli je rasprave o primjeni UN konvencija o qudskim pravima u BiH, koju je razmatrao Savjet za qudska prava UN, delegacija BiH odbila je 30 prijedloga, a ostale “djelimi~no prihvatila“, javile su agencije.

Sje}awe na 35.000 nevinih `rtava
BAWALUKA - Poslije 69 godina ju~e su prvi put slu`eni parastosi `rtvama komple ksa us ta {kih lo go ra Jadovno u Nezavisnoj Dr`avi Hrvatskoj (NDH), gdje su usta{e za samo tri mjeseca mu~ki pobile oko 35.000 nevinih mu{karaca, `ena i djeca, prete`no Srba. Parastosi su slu`eni u hramovima Svete trojice u Bawalu ci, Sve tog Sa ve na Vra~aru u Beogradu, Svetog Nikolaja u Karlovcu i svim pa ro hij skim crkva ma Gorwokarlova~ke eparhije, Sabornom hramu u Trebiwu i u Preobra`enskoj crkvi u Zagrebu, javila je Srna. Pred sje dnik Udru `ewa po to ma ka i po {to va la ca `rtava usta{kih logora Jadovno 1941. u Bawaluci Du{an Basta{i} potvrdio je da je na inicijativu ovog udru`ewa 24. jun odre|en kao Dan sje}awa na Jadovno 1941. godine.

USTA[E mu~ki pobile mu{karce, `ene i djecu, prete`no Srbe
Basta{i} je najavio da Udru`ewe u subotu, 26. juna, organizuje i prvo obiqe`avawe Dana sje}awa na jadovin ske mu ~e ni ke na lokalitetima u Hrvatskoj na

kojima se prostirao kompleks usta{kih logora Jadovno i to na Velebitu kod [aranove jame na mjestu gdje su 1971. i 1991. godine devastirana postoje}a spomen-obiqe`ja, kao i na ostrvu Pagu u Slanom i uvali Metajna, logorima za Srbe i Jevreje. - Jadovno je u na{im du{ama, mislima i molitvama i ovo {to ~inimo je dug ~lanovima na{ih porodica, na{

odgovorni odnos prema nevinim `rtvama i nauk potomcima za wihovu bezbjednost da ne zaborave Jadovno kako im se ne bi ponovilo - poru~io je Basta{i}. Kompleks usta{kih logora Jadovno bio je prvi logor u Evropi u Drugom svjetskom ra tu, ali je ko mu nis ti ~ka vlast skrivala istinu o maso vnim po koqima Srba u NDH.

8 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Saradwa BiH i Crne Gore u oblasti geodezije

Vlada Srpske odobrila pomo} za podru~ja pogo|ena poplavama
FOTO: G. [URLAN

Sporazum omogu}ava dogovor o granici
SARAJEVO - Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} i ministar finansija Crne Gore Igor Luk{i} potpisali su ju~e Sporazum o saradwi na poslovima u oblasti geodezije koji }e omogu}iti postizawe dogovora o me|udr`avnoj granici. Potpisivawem Sporazuma potvr|eno je da zemqe u regionu imaju visok stepen povezanosti koja iziskuje stalno dogovarawe i sporazumijevawe, javila je Srna. - S ciqem postizawa evropskih standarda, ova saradwa omogu}i}e da obje dr`ave postignu dogovor i usaglase aktivnosti na utvr|ivawu me|udr`avne granice, {to je jedan od uslova evropske integracije. Raduje nas da po ovom pitawu nema nikakvih problema i da }emo, vjerovatno, u najskorije vrijeme taj posao privesti kraju - istakao je Novi}.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Konferencija za novinare u Bawaluci

Druga isplata stipendija do kraja juna
BAWALUKA - Isplata stipendija za studente koji su 2009. godine prvi put upisali prvu godinu studija za neko od deficitarnih zanimawa, s obzirom na uslov da se do 15. marta 2010. godine polo`i najmawe 40 odsto ispita, nije se mogla vr{iti u 2009. godini, te je Ministarstvo prosvjete i kulture RS u maju ove godine izvr{ilo prvu uplatu, a do kraja juna ove godine bi}e izvr{ena druga isplata za ukupno 599 studenata. U saop{tewu Ministarstva navodi se da }e se isplata pomo}i realizovati u jednakim mjese~nim ratama po 100 KM u skladu sa Zakonom o izvr{ewu buyeta RS za 2010. godinu. - Vlada RS }e i ove godine obezbijediti besplatno {kolovawe i stipendiju tokom {kolovawa studentima koji se u akademskoj 2010/2011. godini opredijele za studijske programe od posebnog zna~aja za RS kao {to su matematika, fizika, elektrotehnika, informatika, ma{instvo i geodezija - navodi se u saop{tewu. M. ^.

i Civilnoj za{titi 23,1milion maraka
Posredstvom Razvojnog programa izdvojili smo 20 miliona KM, prvenstveno da saniramo naru{enu infrastrukturu i da stvorimo neophodne uslove kako bi se normalizovao `ivot na tim prostorima, rekao Xombi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Sa prezentacije projekata

FOTO: GLAS SRPSKE

Fond za za{titu `ivotne sredine

Baza podataka deponija i izvori{ta
BAWALUKA - Izradom baze podataka lokalnih i divqih deponija i izvori{ta i zona sanitarne za{tite u Republici Srpskoj bi}e ubrzan rad Fonda za za{titu `ivotne sredine RS, izjavio je direktor ovog fonda Predrag Tomi}. On je rekao da }e baze podataka omogu}iti ta~nu evidenciju lokacije i stawa deponija sme}a i izvori{ta vode za pi}e u RS, a vrijednost ovih projekata koje finansira Fond je 240.000 KM, javila je Srna. - Podaci }e putem interneta biti dostupni svim zainteresovanim licima - dodao je Tomi}, koji je ju~e u Bawaluci prisustvovao prezentaciji ovih projekata koje su uradili bawalu~ki Institut za gra|evinarstvo “IG“ i Institut za primijewenu geologiju i vodoin`ewering iz Bijeqine.

BAWALUKA - Vlada RS odobrila je 20 miliona maraka iz Razvojnog programa RS za podru~ja pogo|ena vremenskim neprilikama i donijela odluku o raspodjeli ranije odobrenih 2,5 miliona maraka za 17 op{tina pogo|enih poplavama, te dodatnih 600.000 KM za potrebe Republi~ke civilne za{tite RS. Rekao je to ju~e u Bawaluci poslije sjednice Vlade RS potpredsjednik Vlade Anton Kasipovi} i dodao da je Vlada odlu~ila, na osnovu svoje ranije odluke o raspodjeli, da u otklawawu posqedica makar za prvu ruku, odobri pomo} pogo|enim op{tinama. - Novi Grad, Kostajnica, Pelagi}evo i bijeqinsko naseqe Jawa dobili su po 50.000 KM, Novo naseqe Jawa 150.000 KM, Zvornik i Lopare po 100.000 KM, Prijedor, Kozarska Dubica, Gradi{ka, Kotor Varo{, Srbac i Petrovo po 200.000 KM, Tesli} 250.000, ^elinac, Derventa i Modri~a po 300.000 KM - kazao je Kasipovi}. On je dodao da je Republi~koj civilnoj za{titi RS za }ebad, kontejnere i druge potrebe neophodne za zbriwavawe stanovni{tva odobreno 500.000 maraka, a za deratizaciju i

spre~avawe epidemija jo{ 100.000 maraka. Ministar finansija RS Aleksandar Yombi} rekao je da je Vlada RS odobrila relokaciju 20 miliona KM u ekonomsko-socijalnu komponentu Razvojnog programa RS, prema programu stabilizacije lokalnih zajednica ugro`enih vremenskim nepogodama. - Posredstvom Razvojnog programa izdvojili smo 20 miliona KM, prvenstveno da saniramo naru{enu infrastrukturu, puteve, mostove, vodovode i kanalizaciju i da stvorimo neophodne uslove kako bi se normalizovao `ivot na tim prostorima - rekao je Yombi}. Vlada RS utvrdila je ju~e i dokument okvirnog buyeta od 2011. do 2013. godine i izmjene i dopune Razvojnog programa RS. Yombi} je rekao da se dokument okvirnog buyeta revidira svake

godine i predstavqa osnovu za izradu buyeta koja se radi u oktobru. Dodao je da je republi~ki buyet za 2011. ostao na istom nivou kao ove godine, odnosno 1,6 milijardi maraka, za 2012. wegova procjena je 1,66 milijardi i u 2013. godini 1,7 milijardi.

VLADA RS utvrdila dokument okvirnog buxeta od 2011. do 2013.
Yombi} je naglasio da je prvi put ove godine uz dokument okvirnog buyeta i{ao program javnih ulagawa ~iji okvir za idu}i trogodi{wi period iznosi 1,9 milijardi maraka. Vlada RS utvrdila je Izmjene i dopune Razvojnog programa RS ~iji ukupan okvir iznosi 1,4 milijarde KM. Yombi} je rekao da ukupan

Zoran Stani{qevi}
Vlada RS imenovala je ju~e Zorana Stani{qevi}a za vr{ioca du`nosti direktora Agencije za upravqawe nelegalno ste~enom imovinom. Stani{qevi} je do januara ove godine bio na funkciji na~elnika CJB Bawaluka. NSRS usvojila je u januaru Zakon o oduzimawu imovine ste~ene izvr{ewem krivi~nog djela kojim je predvi|eno formirawe Agencije za upravqawe oduzetom imovinom koja bi trebalo da po~ne sa radom 1. jula.

okvir za socijalno-ekonomsku komponentu iznosi 612 miliona KM, za privredno-razvojnu komponentu 647 miliona KM, a za revolving program 150 miliona KM. Govore}i o izvr{ewu buyeta, Yombi} je rekao da je ono na pro{logodi{wem nivou, da iznosi oko 600 miliona maraka, te da je ne{to ve}a naplata indirektnih poreza, a mawa direktnih. Yombi} je rekao da je trenutna kreditna zadu`enost RS oko 39 odsto BDP-a, odnosno oko 3,4 milijarde maraka. Yombi} je kazao da je preduze}u “Farmland“ odobrena odgoda pla}awa teku}ih poreskih obaveza, a ukupan teku}i dug ovog preduze}a iznosi oko 500.000 maraka. Direktor “Elektroprivrede RS“ Branislava Mileki} rekla je da }e potro{a~i elektri~ne energije u Br~ko distriktu od 1. jula pla}ati za 38 odsto skupqu struju, ukoliko se realizuje ugovor Komunalnog preduze}a Br~ko i “Elektroprivrede BiH“ iz Sarajeva. Vlada RS usvojila je i Prijedlog zakona o {kolovawu i stipendirawu mladih talenata koji }e biti upu}en Narodnoj skup{tini na razmatrawe, kao i Prijedlog zakona o visokom obrazovawu.

Zavr{en upis odli~nih u~enika u sredwe {kole u Srpskoj Radovan Markovi}, na~elnik Glamo~a

Op{tina u finansijskom kolapsu
GLAMO^ - Op{tina Glamo~ nalazi se u finansijskom ko lap su, jer lo {e puwewe buyeta i velika dugovawa iz ranijeg perioda ugro`avaju normalno funkcionisawe izvr{ne i zakonodavne vlasti, kao i finansirawe buyetskih korisnika, prenosi Srna. Na~elnik op{tine Glamo~ Radovan Markovi} rekao je da op{tina ima neizmirene obaveze prema fondovima zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osigurawa od 1,4 miliona maraka, te da ova dugovawa nije u mogu}nosti otpla}ivati ni prema dogovorenoj dinamici u {est mjese~nih rata. Mar ko vi} je pot vrdio da zbog lo {eg puwewa buyeta za po sle ni u op {tin skoj administraciji u ovoj godini ni su pri mi li ni je dnu pla tu, ta ko da po tra `u ju {est plata iz ove i dvije iz pro{le godine, a za wih se ne upla}uju ni doprinosi za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osigurawe.

Rezultati u trogodi{wim {kolama danas
BAWALUKA - Rezultati upisa odli~nih u~enika u sredwe trogodi{we {kole u Srpskoj bi}e objavqeni danas na oglasnim tablama u {kolama, dok su rezultati upisa u ~etvorogodi{we {kole objavqeni ranije. U bawalu~koj Gimnaziji kazali su da je upisano 180 u~enika u smjer op{te i jezi~ke gimnazije. - Zbog toga {to je jedan dio odli~nih u~enika ostao neupisan zbog ograni~enog broja |aka, Ministarstvo prosvjete i kulture RS dalo nam je saglasnost da se formiraju jo{ dva odjeqewa u na{oj {koli - kazali su u Gimnaziji i dodali da }e biti upisano jo{ 46 u~enika.

NAJVE]E interesovawe za gimnazije
U Sredwo{kolskom centru “Pale” u Palama kazali su da je u smjer gimnazije upisan 71 odli~an u~enik, a ostalo je jo{ 25 slobodnih mjesta. - Najvi{e u~enika odlu~ilo se za gimnaziju, dok se samo jedan u~enik odlu~io za smjer kuvara. Za smjer gra|evine ostalo je slobodno 48 mjesta, a upisalo se oko 30 u~enika - kazali su u ovoj {ko-

li i dodali da za smjer ma{instva imaju slobodna 24 mjesta. U Ekonomskoj {koli u Bawaluci kazali su da je upisano oko 250 odli~nih u~enika i da jo{ uvijek ima mjesta za oko 100 |aka.

- Najve}i broj u~enika odlu~io se za op{ti smjer ekonomije, prava i administracije, dok se, za razliku od prethodnih generacija, mawi broj odlu~io za pravni smjer - kazali su u ovoj {koli. M. Mi.

JULSKI ROK
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS nagla{avaju da }e prijem dokumenata u julskom roku trajati od 1. do 7. jula u svim sredwim trogodi{wim i ~etvorogodi{wim {kolama u kojima je ostalo slobodnih mjesta. - Rezultati upisa u julskom roku za sredwe ~etvorogodi{we i trogodi{we {kole bi}e poznati 9. jula - kazali su u resornom ministarstvu.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 9

Neophodna tehni~ka ispravnost vozila

Kroz RS

TREBIWE - Zbog tehni~ke neispravnosti pro{le godine je iz saobra}aja iskqu~eno 60 automobila u Isto~noj Hercegovini, a u tri slu~aja tehni~ka neispravnost bila je uzrok saobra}ajnih nesre}a.

Radi pove}awa bezbjednosti saobra}aja saobra}ajna policija u Trebiwu ju~e je dijelila propagandni materijal u kojem se voza~i upozoravaju na probleme koje mo`e da izazove tehni~ki neispravno vozilo. R. Mi.

Izgradwa putne mre`e u op{tini Isto~ni Drvar

Manifestacijama u Lakta{ima

Asfaltiraju puteve do susjednih op{tina
Pri kraju je izgradwa i asfaltirawe dionice puta od Vu~ije poqane do Rastova~e. Vrijednost radova je milion maraka, a novac je obezbijedila Vlada RS iz Razvojnog programa, Josipovi}

Po~eo festival amaterskog teatra
LAKTA[I - Peti Internacionalni festival amaterskog teatra po~eo je ju~e u Lakta{ima, a traja}e do nedjeqe, 27. juna, rekli su u Turisti~koj organizaciji op{tine Lakta{i. Dodali su da }e se sve predstave odr`ati u velikoj sali Javne ustanove Centra za kulturu i obrazovawe i ispred kuglane. - Festival je po~eo sa predstavama “Kako se pravi pozori{te“ i “Igre u pijesku“, koje su odr`ane ju~e - rekli su u Turisti~koj organizaciji Lakta{a i dodali da je za danas planirana predstava Sajanara Harleken teatra iz Slovenije te predstava “Mi ovdje wegujemo dobre odnose“ grupe DUB Dramskog studija Dje~ijeg kazali{ta Dubrave. M. Mi.

FOTO: G. [URLAN

Sredwa {kola u Rogatici

U junskom roku upisana samo 22 |aka
ROGATICA - Sredwa {kola u Ro ga ti ci za sqede }u {kolsku godinu planirala je upis 144 u~enika u {est odjeqewa. U Gimnaziju op{teg smjera i za zanimawe ekonomskih tehni~ara bi}e upisana po dva odjeqewa sa 48 u~enika, jedno odjeqewe drvnih tehni~ara sa 24 u~enika ~etvrtog i jedno bravara tre }eg ste pe na sa 24 u~enika. - U junskom upisnom roku, uz ispuwewe minimalnih 60 bo do va upi sa na su sa mo 22 u~enika, od ~ega 20 u Gimnaziju i dva za obrazovawe u eko nom skom smje ru - ka `e direktor [kole Stevo Doki}. On je naglasio da je osnovnu {ko lu u Ro ga ti ci za vr{i lo 108 u~e ni ka i oko 100 ih se izjasnilo za nastavak {ko lo vawa u Sredwoj {koli. Doki} isti~e da }e puno posla biti u sqede}em julskom roku koji }e trajati od 1 do 4. jula. S. M.

Izgradwa puta Vu~ija poqana - Rastova~a PI[E: SLOBODAN DAKI] i asfaltirawe dionice pukrozrs@glassrpske.com ta od Vu~ije poqane do Ras-

FOTO: S. DAKI]

IS TO ^NI DRVAR Is to ~ni Drvar je di na je lo kal na za je dni ca u Srpskoj ko ja ni je po ve za na asfaltom sa susjednim op{tinama, Ribnikom i Drini}em. Zbog te ~iwenice za rukovodstvo ove op{tine, ali i wene stanovnike najzna~ajniji je projekat izgradwa asfaltnog puta od Potoka, administrativnog sjedi{ta op{tine do Vu~ije poqane u op{tini Ribnik. - Pri kraju je izgradwa

tova~e. Vrijednost radova je mi li on ma ra ka, a no vac je obe zbi je di la Vla da RS iz Razvojnog programa - rekao je na~elnik op{tine Isto~ni Drvar \uro Josipovi}.

ZA GRADWU PUTA od Resova~e doJelovca potrebno sedam miliona maraka
On je istakao da je u fazi postizawe dogovora da se iz Razvojnog programa obezbijedi jo{ oko sedam mili-

ona maraka za izgradwu oko se dam ki lo me ta ra pu ta od Resova~e do Jelovca. - O~ekujemo da se i ova dionica puta po~ne graditi u toku ove godine - rekao je Josipovi} i dodao da }e trebati obezbijediti novac i za gradwu jo{ preostala ~etiri kilometra puta, ~ime bi Isto~ni Drvar bio po vezan asfaltom sa Ribnikom

SNABDIJEVAWE VODOM
Josipovi} napomiwe da je pro{le godine realizovan projekat vodosnabdijevawa doma}instva u Potocima i ostalim naseqenim mjestima u op{tini isto~ni Drvar. On je naglasio da su mje{tani ovih naseqa prvi put dobili vodu za pi}e.
\uro Josipovi}

i os tat kom Re pu bli ke Srpske. Jo si po vi} ka `e da op {tinsko rukovodstvo uporedo ra di na do go va rawu i projekta izgradwe i asfaltirawa puta od Potoka prema Drva ru u Fe de ra ci ji BiH. - Za izgradwu puta postoje dvije varijante. Rije~ je o gradwi puta od Presadline do Po to ka, odno sno od Pre ka je do Po to ka. Da bi re ali zo va li je dan od ovih projekata potrebno je obezbijediti oko 9.000.000 mara ka. Za iz gradwu ovih putnih pravaca zainteresova na je i fe de ral na op {ti na Drvar i Vla da Fe de ra ci je BiH, kao i Livawski kanton - rekao je Josipovi} i dodao da }e Vla da Fe de ra ci je BiH obezbijediti dio novca za izgradwu puta od Potoka od Prekaje ili Presadline.

Bora~ka organizacija u Rogatici

Povjerewe Milenku Rajaku

Sa izborne skup{tine u Rogatici

FOTO: S. MITROVI]

U Zavodu za zapo{qavawe u Doboju potpisan ugovor

Posao za 178 pripravnika
DOBOJ - Direktor Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske Bo{ko Tomi} i poslodavci potpisali su ju~e u Doboju ugovor o zapo{qavawu 178 pripravnika sa visokom {kolskom spremom u op{tinama dobojskog regiona. U ovaj projekat pod nazivom “Prvi posao“, ~iji je jedan od ciqeva da se zadr`e mladi u Republici Srpskoj, Vlada je ulo`ila devet, a poslodavci {est miliona maraka. - Projekat je va`an i zato {to }e mladi obaviti pripravni~ki sta` i poslije mo}i da konkuri{u na odre|ena radna mjesta. Osim toga, devet miliona maraka pomo}i }e privredi da u ovako te{kim vremenima lak{e prola zi kroz kri zu - re kao je Tomi}. On je dodao da }e u Srpskoj na ovaj na~in biti zaposleno 1.500 pripravnika, od kojih vi{e od 660 u privredi, a ostali u obrazovawu, sudstvu, tu`ila{tvu i drugim oblastima. Od ukupno 71 pripravnika, koliko }e ih biti zaposleno u dobojskoj op{tini, wih 20 radi}e u op{tinskoj administraciji. - Prioritet u ovom projektu nisu naro~ite potrebe op{ti ne ve} `eqa da administrativna slu`ba pomogne mladim qudima da do|u do prvog zaposlewa - kazao je zamjenik na~elnika op{tine Doboj Mladen Mi}i}.

Potrebe
- Vi{e od 330 poslodavaca iskazalo je potrebe za samo jednim pripravnikom, {to govori da se ozbiqno pri{lo ovom poslu, 117 za dva, a ostalih 669 za tri i vi{e. Najvi{e pripravnika dobile su “Srpske {ume“, wih 80 i TE “Ugqevik“ 45 - saop{tio je Tomi}.

ROGATICA - Milenko Rajak izabran je za novog predsjednika Skup{tine bora~ke organizacije u Rogatici. Rajak, koji je i predsjednik Bora~ke organizacije op{tine, izabran je ve}inom glasova u drugom krugu tajnim glasawem, jer u prvom nijedan od ~etiri predlo`ena kandidata nije dobio potrebnu ve}inu. Izabrano je i novo predsjedni{tvo od devet ~lanova, odbori porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, Nadzorni odbor i ~lanovi suda ~asti, a Milenko Rajak i Milenko Ikoni} su izabrani za ~lanove Skup{tine BORS-a. Izbornoj sjednici, koja je odr`ana u srijedu uve~e, prisustvovali su i predsjednik Predsjedni{tva Bora~ke organizacije RS Mihajlo Para|ina i ~lan Predsjedni{tva Dra`en Perendija, te na~elnik op{tine Radomir Jovi~i}. Para|ina je apelovao na potrebu jedinstva u Bora~koj organizaciji. S. M.

U OP[TINI }e biti zaposleno 20 pripravnika
Po {est pripravnika u op{tini Doboj bi}e zaposleno u “@eqeznicama Republike Srpske“ i Op{toj bolnici “Sveti apostol Luka“. Sl. P.

Prijedor
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela i jedno naru{avawe javnog reda i mira. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka i jedna djevoj~ica. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 45 pacijenata.

10 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Most }e spojiti Bratunac i Quboviju
Osnovne i sredwe {kole u Zvorniku
BRATUNAC - Odbornici Skup{tine op{tine Bratunac usvojili su jednoglasno odluku o utvr|ivawu kriterijuma za izgradwu mosta na rijeci Drini, potvrdio je predsjednik SO Mustafa Goli} koji je rekao da je u vezi s tim 23. jula 2007. godine donesena odluka o pristupawu izradi Regulacionog plana u nasequ Pobr|e. - Procjene su da bi izgradwa mosta, koji bi spajao Bratunac sa susjednom srpskom op{tinom Qubovija, zna~ajno doprinijela privrednom razvoju cijelog kraja - istakao je Goli}. K. ].

U prve razrede upisan 1.021 u~enik

Zbog smawewa nivoa vode rijeke Drine

Ako se jezero bude postepeno praznilo sva riba }e “i}i za vodom“ tako da ne bi trebalo da bude {tete. Ipak, ribari }e de`urati na obalama Drine da riba ne bi ostala u staja}im vodama, istakao Koji}
O[ "Vuk Karaxi}" u Brawevu FOTO: S. SAVI]

Ribari strahuju da }e biti mawe ribe

ZVORNIK - U zvorni~ke osnovne {kole upisano je 449 |aka prvog razreda, {to je na nivou prethodne {kolske godine. U Odjeqewu za privredu i dru{tvene djelatnosti op{tine Zvornik isti~u da je u Gimnaziju i Sredwu stru~nu {kolu “Petar Ko~i}“ iz Zvornika u prvi razred upisano 260 u~enika, a u Tehni~ki {kolski centar u Karakaju 312 |aka. Najvi{e prva~i}a upisano je u zvorni~ku mati~nu O[ “Sveti Sava“, wih 140, dok je u O[ “Desanka Maksimovi}“ iz ^elopeka upisan 161 u~enik. U O[ “Petar Ko~i}“ iz Kozluka upisana su 52 |aka, a toliko prva~i}a }e imati i O[ “Vuk Karayi}“ iz Ro}evi}a. Mati~na O[ “Nikola Tesla“ iz Pilice ima}e 27 novih u~enika, dok }e 17 prva~i}a krenuti u O[ “Jovan Cviji}“ iz Driwa~e. S. S.

PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

Po~iwu “Dani maline“ u Bratuncu

Prvi regionalni sajam zapo{qavawa

VI[EGRAD - Ribari iz Vi{egrada su zabrinuti za bogat ribqi fond u Drini, jer bi zbog remonta u Hidroelektrani “Bajina Ba{ta“ u Peru}cu i smawivawa nivoa akumulacionog jezera moglo do}i do uginu}a riba. Iz Hidroelektrane “Bajina Ba{ta“ najavquju da }e, zbog re mon ta za tva ra ~a na agregatu ovog hidroenergetskog objekta, od 18. avgusta ove godine nivo akumulacionog jezera biti smawen za 18 metara, ali da ne}e biti opasnosti po biqni i `ivotiwski svijet. Tehni~ki direktor bajinoba{tanske hidroelektrane Radisav Mati} ka`e da }e se u Drini za vrijeme djelimi~nog pra`wewa akumulacionog jezera, dugog 54 kilometra, sve do Vi{egrada odr`avati takozvani tehni~ki minimum i da ne}e biti {tete za biqni i `ivotiwski svijet u rijeci. - Dogovoreno je sa Hidroelektranom “Vi{egrad“, do ~ije brane i dopire na{a aku-

Ribwaci }e biti premje{teni

FOTO: R. TASI]

mulacija, da ona, kako i propisi nala`u, ispu{ta iz svog jezera 50 metara kubnih vode u sekundi. Tako }e Drina te}i svojim prirodnim tokom isto onako kako je bilo prije po~etka rada bajinoba{tanske hidrocentrale 1966. godine ka`e Mati}. Bez obzira na sva uvjera-

vawa da ne}e biti {tete po `ivotiwski svijet tokom pra`wewa jezera, vi{egradski ribari su, ipak, zabrinuti. - Ako se jezero bude postepe no pra zni lo sva ri ba }e “i}i za vodom“, tako da ne bi trebalo da bude {tete po kapitalne primjerke {arana, mladice, soma i druge sitne

ribe - ka`e predsjednik Ribarsko-ekolo{kog udru`ewa “Drinska jezera“ Aleksandar Koji}.

NADLE@NI uvjeravaju da ne}e biti o{te}en biqni i `ivotiwski svijet
On dodaje da }e ribari, ipak, de`urati na obalama Drine da riba ne bi ostala u staja}im vodama. - Svjesni smo da je u pitawu energija, odnosno novac i da je ribqi fond u drugom planu. Nadamo se, ipak, da }e sve biti u najboqem redu - ka`e Koji}. Na ~etiri kilometra nizvodno od Vi{egrada nalazi se i veliki ribwak Veqka Bu|ena u kojem uzgaja kalifornij sku pas trmku. Kom plet ribwak }e se ~amcima privremeno prevesti nizvodno do @e pe, gdje }e je ze ro bi ti dubqe.

“Dani maline“ }e trajati do 27. juna

FOTO: K. ]IRKOVI]

Brodovi
Za vrijeme ispu{tawa vode iz akumulacije svi turisti~ki brodovi koji plove Drinom bi}e u pristani{tima. Iz Hidroelektrane “Bajina Ba{ta“ uvjeravaju stanovni{tvo sela na obalama Drine da }e kontrolisati i eventualnu pojavu klizi{ta. Kompletno pra`wewe akumulacionog jezera bajinoba{tanske hidroelektrane desilo se jedino 1978. godine.

BRA TU NAC - Udru `ewa “Pri ro da” iz Bra tun ca i “Prijateqi Srebrenice” orga ni zu ju da nas u Bra tun cu Prvi regionalni sajam zapo{qavawa, u okviru Petog me|unarodnog sajma poqoprivrede, prehrambene industrije i turizma “Dani maline“. Organizatori o~ekuju ponudu oko 80 novih radnih mjesta za razli~ita zanimawa, a preduze}e koje na sajmu zaposli najvi{e qudi dobi}e priznawe za najboqu kompaniju sajma. - Poslije pro{logodi{weg istra`ivawa tr`i{ta radne snage i rezultata, do{li smo na ide ju da bi tre ba lo da

u~i ni mo ne {to na po ve zi vawu pri vre de i tr`i {ta slobodne radne snage. Osim poslodavaca, poku{avamo da animiramo mlade qude da se aktivno ukqu~e u tra`ewe posla - izjavila je direktorka Udru`ewa “Priroda”. Predsjednik Organizacionog odbora Petog me|unarodnog saj ma “Da ni ma li ne“ Vjekoslav Stevanovi} o~ekuje da }e preduze}a i kompanije ko je u~es tvu ju na ovo go di{woj manifestaciji zaposliti odre|eni broj radnika. On je do dao da }e ovo go di{wi sajam trajati do 27. juna. K. ].

Problemi mje{tana u selima zvorni~ke op{tine

Zvornik
VODA Uredno snabdijevawe vodom. POLICIJA Nije zabiqe`eno nijedno krivi~no djelo, javni red i mir nije naru{avan, nije bilo saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Zbog havarije u trafo-stanici bez struje ostali stanovnici zgrade “Duga“.

Srebrenica
STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Nije bilo prekida u snabdijevawu vodom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana su ~etiri pacijenta.

ZVORNIK - Na podru~ju zvor ni ~ke op {ti ne, osim Gradskog, ima i 84 seoskih gro baqa na ko ji ma stawe nije ni blizu zadovoqavaju}eg, ocijeweno je u informaciji preduze}a “Vodovod i komunalije“. Jedan od razloga je i taj {to, osim Gradskog grobqa u Ka ra ka ju, ni ko zva ni ~no ne upravqa ovim grobqima. - Uglavnom su nerije{eni prilazni putevi, u ve}i-

Grobqa niko ne odr`ava
ni slu~ajeva nisu ogra|ena, ni isparcelisana. Osim toga, grobqa su zapu{tena, sa velikom usitweno{}u parce la. Zbog ne dos tat ka zemqi {ta za sa hrawivawe ~esto se prekopavaju stari gro bo vi, te bes pra vno sa hrawuju na zemqi{tu fizi~kih lica - istaknuto je u informaciji. Grad skim grobqem od pri je go di nu upravqa i odr`ava ga AD “Vodovod i komunalije“, tako da je zaustavqeno neplansko sahrawivawe i dru gi ra do vi od strane tre}ih lica, a ura|ena je i parcelacija grobnih mjesta.

POKOJNIKE sahrawuju na tu|em zemqi{tu
Planom aktivnosti ure|ewa Gradskog grobqa predvi |e no je da se, izme |u

os ta log, u ovoj i sqede }oj go di ni ozna ~e gra ni ce grobqa, be to ni ra ju pje {a ~ke sta ze, izra di mo kri ~vor i vodovodna mre`a, te ogradi grobqe. Da bi se stawe kod seoskih grobaqa uredilo, neophodno je odrediti titulara koji bi wima upravqao, donijeti op{ti akt o odr`avawu reda, te blagovremeno obezbijediti lokacije za pro{irivawe grobaqa. S. S.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 11

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
Usluge Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija Kontakt-osoba . Omogu}avawe pristupa dobavqa~ima i wihovim ra~unima koji su ve} definisani u postoje}em sistemu; . Omogu}avawe pristupa kupcima i wihovim ra~unima koji su ve} definisani u postoje}em sistemu. Tra`ene izmjene sistema, u skladu sa funkcionalnim zahtjevima, moraju biti takve da zadr`e postoje}e funkcionalnosti sistema. Osnovne karakteristike postoje}eg Sistema trezorskog poslovawa u tehni~kom i funkcionalnom smislu su : /Navedeno u tenderskom dokumentu broj : 06.07/404-68/10 / Izmijeweni Sistem trezorskog poslovawa treba da zadr`i navedenu strukturu Sistema. Pored standardnih funkcionalnosti koje obezbje|uje Oracle aplikacija, tra`ene izmjene treba da podr`e i prilago|avawa (costimization) koja su odre|ena na Sistemim, i to : - Sistem razmjene elektronskih naloga za pla}awe - Sistem razmjene elektronskih izvoda za poravnawe - Sistem razmjene elektronskih izvoda poravnawe - Sistem automatskog importa prihoda - Prilago|eni izvje{taji ( do 20 izvje{taja ) B ) Obaveze isporu~ioca usluga 1. Da izvr{i postavku sistema na testnom i produkcijskom sistemu u skladu sa navedenim zahtjevima 2. Da odredi i istestira postavku sistema na testnoj aplikaciji najkasnije do 30.9.2010. godine , a na produkcijskoj aplikaciji do 30.11.2010. godine 3. Da na kraju Projekta dostavi dokumentaciju o izvr{enoj postavci aplikacije . Detaqan opis sadr`an je u tenderskom dokumentu broj: 06.07/404-68/10. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Sjedi{te Ministarstva finansija Republike Srpske II. 7. PODJELA NA LOTOVE Ne II. 8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17 ZJN) (ukoliko je primjewivo) Ne II.9 TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Do ispuwewa zakqu~enog ugovora sa najpovoqnijim ponu|a~em Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) Ne III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) Ne III. 5. USLOVI ZA U^E[]E – LI^NA SITU ACIJA (~lan 23 ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja su predmet ovog postupka, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. III. 6. USLOVI ZA U^E[]E – SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) - dokaz da se mo`e baviti predmetnom djelatno{}u (rje{ewe o registraciji sa svim potrebnim prilozima ) - dokaz o kadrovskoj osposobqenosti za predmet nabavke III. 7. USLOVI ZA U^E[]E – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) - bilans stawa i bilans uspjeha za 2008. i 2009. godinu - potvrda poslovne banke o bonitetu ponu|a~a, odnosno da u zadwih {est mjeseci ra~un nije bio u blokadi III. 8. USLOVI ZA U^E[]E – TEHNI^KA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) Datum 30.7.2010. godine u 12 ~asova Mjesto Ministarstvo finansija Republike Srpske Dio V: DODATNE INFORMACIJE TENDERSKA DOKUMENTACIJA Tenderski dokument ponu|a~i mogu preuzeti od dana objavqivawa javnog poziva, u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske, ul. Trg Republike Srpske 1, Bawaluka, uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 14 do 16 ~asova. Broj ra~una na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe tenderskog dokumenta je `iro-ra~un javnih prihoda Republike Srpske broj 562-099-0000055687, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 002, buyetska organizacija 0918001. Potvrdu o uplati dostaviti prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI Zape~a}ene i zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom “NE OTVARATI-OTVARA KOMISIJA“, dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu Ministarstvo finansija Republike Srpske, ul. Trg Republike Srpske 1, 78000 Bawaluka. Rok za dostavqawe ponuda je otvoren od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku BiH pa do 30.7.2010. godine do 10 ~asova. Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavqawe ponuda ne}e se uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. OTVARAWE PONUDA Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske dana 30.7.2010. godine u 12 ~asova (14ti sprat, sala za sastanke ) Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili wihovi pismeno ovla{}eni predstavnici. OSTALE ODREDBE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. - Referentna lista ( treba da sadr`i pregled ugovora koji se odnose na proces implementacije Oracle financiall Application 11 i - Autorizaciju firme Oracle da je isporu~ilac usluga osposobqen za setup Oracle Financiall - / eliminatorno/ . - Izjava ovla{tenog lica – ponu|a~a da je svojom organizacijom, tehnologijom rada i informati~ko – tehnolo{kom podr{kom, obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama osposobqen za pru`awe usluga iz predmeta ove nabavke. Dio IV: POSTUPAK IV. 1. VRSTA POSTUPKA: Otvoreni IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) Da IV. 4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN): Mo`e se obezbijediti od dana objave oglasa. Nov~ana naknada za tenderski dokument iznosi 50 KM. IV. 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA Jedan od slu`benih jezika u BiH IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 30.7.2010. godine do 10 ~asova IV. 7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon isteka krajweg roka za podno{ewe ponuda IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (u slu~aju otvorenog postupka) (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ)

Ministarstvo finansija Republike Srpske Milan Baji} Adresa Trg Republike Srpske 1 Grad Bawaluka Telefon 051/339-192, 339-193 Elektronska po{ta (e-mail): m.bajic@mf.vladars.net Po{tanski broj 78000 Identifikacijski broj 4401571310006 Faks 051/339-720 Internet adresa (web)

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN1) I.5.a upravni organ I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1 VRSTA UGOVORA: usluge II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) (ukoliko je primjewivo) Ne II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA TENDER br. 06.07/404-68/10 Prilago|avawe sistema trezorskog poslovawa za Republiku i op{tine – implementacija novog kontnog plana. II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA: Ministarstvo finansija Republike Srpske je implementiralo Sistem trezorskog poslovawa za korisnike Buyeta Republike Srpske , baziran na Oracle paketu poslovnih aplikacija ( Oracle EBS) tokom 2001. godine u okviru USAID –ovog BAR ( Bosnian Account Reform ) projekta. U trezorskom rje{ewu obuhva}eni su sqede}i procesi: - Upravqawe buyetom; Nabavka, obaveza i buyetska rezervisawa; Pla}awe i upravqawe gotovinom; Potra`ivawa od kupaca; Ra~unovodstvo i finansijsko izvje{tavawe. U narednim godinama Sistem je na posebnoj Oracle EBS platformi, ali uz vrlo sli~nu funkcionalnost, pro{iren i na nivo op{tina. Kako bi se primijenili novi pravilnici u glavnoj kwizi trezora Republike i glavnim kwigama trezora gradova i op{tina, od 1.1.2011. godine, neophodno je da se, u toku ove godine, izvr{i izmjena postoje}eg Sistema trezorskog poslovawa. A) Funkcionalni zahtjevi . Implementacija novog Kontnog plana ; . Paralelan rad u sistemu na oba Kontna plana od 1.1. do 31.5.2011. godine;
1

Zakon o javnim nabavkama BiH

OSNOVNI SUD BAWALUKA Broj: 11 71 Ps 000688 05 Ps Bawaluka, 19.2.2010. godine Osnovni sud u Bawaluci i to sudija Dean Trivi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ioca “DLD Petrol” d.o.o. Bawaluka zastupanog po punomo}niku Svetozaru Iveti}u, advokatu iz Bawaluke, protiv tu`enih “Novakovi} promet” d.o.o. Aleksandrovac bb i Ranka Novakovi}a iz Lakta{a, Aleksandrovac bb, radi duga, v.s. 19.717,95 KM, u postupku pripremawa glavne rasprave, dana 19.02.2010. godine, donio je sqede}u

PRESUDU
zbog propu{tawa

Obavezuju se tu`eni “Novakovi} promet” d.o.o. Lakta{i i Ranko Novakovi} iz Lakta{a da iz osnova dugovawa za isporu~enu robu solidarno isplate tu`iocu “DLD Petrol” d.o.o. Bawaluka, iznos od 19.717,95 KM, na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 16.06.2004. godine pa sve do kona~ne isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 1.292,50 KM, a sve u roku od 30 dana do dana pravosna`nosti ove presude, pod prijetwom izvr{ewa. Obrazlo`ewe Tu`iteq je putem punomo}nika, dana 23.12.2005. godine, podnio tu`bu protiv tu`enih, radi naplate duga. U tu`bi se navodi da je tu`ilac tu`enom isporu~io robu u vrijednosti od 19.717,95 KM, a da tu`eni za tu robu nije isplatio cijenu. Kako ni poslije opomena tu`eni nije izmirio dug, tu`ilac je predlo`io sudu da donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu na ime glavnog duga isplati iznos od 19.717,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 16.06.2004. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka. Tu`iteq je u tu`bi predlo`io, da ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud donese presudu zbog propu{tawa. Tu`enim je tu`ba sa prilozima i dopisom dostavqena na odgovor, s tim da je drugotu`eni Ranko

Novakovi} tu`bu primio 31.03.2008. godine, a drugotu`enom je tu`ba uru~ena dana 27.11.2009. godine, i to u skladu sa odredbama ~l. 349. stav 3. Zakona o parni~nom postupku. Oba tu`ena su uredno primili tu`be sa prilozima, me|utim ni jedan od wih nije u zakonskom roku dostavio sudu odgovor na tu`bu. U skladu sa odredbom ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ( Sl. gl. RS broj 58/03, 85/03, 84/05 i 63/07, u daqem tekstu ZPP), sud je odlu~io kao u izreci ove presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe u roku od 8 dana od kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tawa.

12 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

EU kaznila 17 proizvo|a~a sanitarija zbog fiksirawa cijena

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

BRISEL - Evropska unija je kaznila 17 proizvo|a~a opreme za kupatila sa ukupno 622 miliona evra zbog me|usobnih tajnih ugovora o fiksirawu cijena u {est evropskih zemaqa. Najve}u kaznu od 326 miliona evra mora}e da plati kompa-

nija “Ideal standard“, saop{teno je iz Evropske komisije. Ka`wene su i wema~ka kompanija “Vileroj i Bo{“ sa 71,5 miliona evra, finski “Sanitek“ sa 57 miliona evra i “Groe“ sa 54,8 miliona evra.
FOTO: ARHIVA

15.65

-0.95 21,158.60

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF BONUS D.D. SARAJEVO ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

2.38 5.00

-4.80 0.00

387.94 1,000.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA RMU BANOVI]I D.D. BANOVI]I
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.60 0.45 88.13 -0.52 77.00 4.05 40.02 -14.85

80,535.31 8,813.00 71,301.90 840.42

Bo{wa~ki delegati nisu se pojavili na sjednici

Sindikati u Francuskoj

Propao tre}i poku{aj sjednice Skup{tine Spoqnotrgovinske komore BiH

Protesti {irom zemqe zbog penzijske reforme
PARIZ - Francuski sindikati po~eli su ju~e proteste {irom zemqe zbog planova vlade da uvede izmjene u penzijskom sistemu i pove}a du`inu radnog sta`a. Na hiqade radnika u sektoru transporta napustilo je svoje poslove, blokiran je avio i `eqezni~ki saobra}aj, prevoz metroom i autobusima, a protestima su se pridru`ili i nastavnici i zaposleni u administraciji. Francuska vlada najavila je pro{le sedmice da bi bez ve}ih promjena penzijskog sistema godi{wi deficit do 2050. godine narastao na 100 milijardi evra, prenijele su agencije. Kqu~na izmjena je plan da se podigne starosna granica za odlazak u penziju na 62 godine, {to bi i daqe bilo mawe nego u susjednim evropskim dr`avama. Sindikati smatraju neprihvatqivim ovaj prijedlog i isti~u da je odlazak u penziju sa 60 godina osnovno qudsko pravo. Sindikati su saop{tili da je ju~era{wi {trajk samo uvod u proteste koje planiraju za septembar, kada bi parlament trebalo da odobri reformu penzijskog sistema.

Nezakonitosti moraju biti zaustavqene
Srpski i hrvatski predstavnici u Komori ne podr`avaju u srijedu izabrano rukovodstvo ove institucije, koje je potpuno nelegalno, rekao Klincov
PRIREDILA: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Bjelorusija - Rusija

Sporne takse za tranzit ruskog gasa
MOSKVA - Bjelorusija zahti je va od rus kog “Gas pro ma“ da pla ti ta kse za tranzit gasa po cijeni koja se ra zli ku je od ugo vo re ne, rekao je predsjednik ruske kom pa ni je Ale ksej Mi ler poslije sastanka sa premijerom Vladimirom Putinom. Iako je Min sk izmi rio du go vawa za gas, spor jo{ nije u potpunosti rije{en jer Bje lo ru si ja, ka `e Mi ler, zahtijeva da joj se plati tran zit ga sa pod uslo vi ma druga~ijim od onih iz ugovora, prijete}i da }e u suprotnom obustaviti tranzit tog energenta preko svoje teritorije, prenijele su agencije. Zvani~ni predstavnik ruskog gasnog koncerna Sergej Ku pri ja nov re kao je da je “Gasprom“, u skladu sa uslovima ugovora, Minsku transfe ri sao 228 mi li ona dolara na ime tranzita. Po{to je Minsk u srijedu izmirio dug za uvoz gasa od 187 miliona dolara, “Gasprom“ je ju~e obnovio isporu ke Bje lo ru si ji u pu nom obimu, poslije nekoliko dana ograni~avawa. Iz Evrop ske ko mi si je su saop{tili da su veoma zabrinuti zbog krize izme|u Rusije i Bjelorusije oko gasa i dodali da do pojedinih zemqa EU sti`e upola mawe ruskog gasa.

SARAJEVO - Nazakonitosti u Spoqnotrgovinskoj komori BiH kona~no treba da budu zaustavqene kako bi za po ~e la le gal na izbor na procedura, jer se trenutnim stawem u ovoj instituciji dovodi u pitawe i realizacija niza projekata od interesa za privredu BiH, a ~iji je nosilac Komora. Poru~ili su ovo ju~e delegati iz reda srpskog i hrvatskog na ro da u Skup {ti ni Spoqno trgo vin ske ko mo re BiH Mi nis tar stvu spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, poslije tre}eg poku{aja odr`avawa sjednice, kojoj ponovo nisu prisustvovali delega ti iz re da bo{wa ~kog naroda. Delegati Skup{tine su u pismu upu}enom ministru spo-

qne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladenu Zirojevi}u zatra`ili da se o nezakonitostima u Komori razgovara na sjednici u Ministarstvu u ponedjeqak, 28. juna.

INSPEKCIJA da poni{ti Haxiahmetovi}eve aktivnosti
De le ga ti pod sje }a ju da mandat ~lanovima legitimne Skup{tine Komore isti~e 30. juna i da ona ne}e uspjeti da sprovede zakonite izbore za Skup{tinu novog saziva koja bi, poslije konstituisawa, birala druge organe Komore. Potpredsjednik Komore iz reda srpskog naroda Qubomir Klincov rekao je da je inspektor koji je poslat iz Ministarstva pravde BiH u srijedu na pra vio za pi snik po sli je

provjere legalnosti izborne aktivnosti koja je sprovedena u Komori, ali da jo{ nije doneseno rje{ewe. - Na bazi rje{ewa inspektora i drugih dokumenata nadamo se da }emo prona}i izlaz iz ove si tu aci je - re kao je Klincov i dodao da srpski i hrvatski predstavnici u Komori ne podr`avaju u srijedu izabrano rukovodstvo ove institucije, koje je potpuno nelegalno. Predsjednik Skup{tine Spoqno trgo vin ske ko mo re BiH Mihajlo Butigan rekao je da o~ekuje da }e inspekcijskim izvje{tajem biti poni{tene sve aktivnosti koje je vo dio pred sje dnik Ko mo re Mahir Hayiahmetovi}. Ne le gal na Skup {ti na Komore izabrala je u srijedu Ve se li na Poqa{e vi }a iz PDP-a za predsjednika, a Bru-

nu Boji}a i Amira Zuki}a za pot pred sje dni ke Ko mo re za mandatni period od 2010. do 2014. godine, a izabrani su i ~lanovi Upravnog i Nadzornog odbora.

Milan Lovri}
Potpredsjednik Spoqnotrgovinske komore BiH Milan Lovri} rekao je da je ju~era{wi radni sastanak bio poku{aj dijela legalnog saziva Skup{tine da “vrati stvar u zakonite okvire“. - O~ekujem od ministra Mladena Zirojevi}a da preduzme odgovaraju}e mjere i da se poku{a zaustaviti ovaj nezakonit proces u kome je Komora privatizovana i uzurpirana - istakao je Lovri}.

Milojko Arsi}, ~lan Ekonomskog savjeta premijera Srbije

Potrebno vi{e proizvodwe i {tedwe
BEO GRAD - Opo ra vak ekonomije Srbije zasnovan je na rastu industrijske proizvodwe, a smawewu do ma }e po tra`we, odno sno po tro{we dr`a ve, re kao je ~lan Ekonomskog savjeta premijera Srbije Milojko Arsi}, prenijele su agencije. On je ju ~e na “Letwem Vivaldi forumu“ na Mokroj Gori pod nazivom “Planirajmo 2011“ re kao da je sa ~iwena radna verzija novog modela rasta privrede, ~iji }e glavni pokreta~ biti rast industrijske proizvodwe, pri ~emu doma}a potra`wa treba da ras te spo ri je od bru to dru{tvenog proizvoda (BDP). Arsi} je rekao da }e za fi nan si rawe in ves ti ci ja biti neophodno da se pove}a u~e{}e doma}e {tedwe u bankama, a vode}u ulogu u rastu BDP-a treba da dobije industrijska proizvodwa. Pre ma wego voj ocje ni, ekonomski i socijalni problemi Srbije, u koje spadaju visoka spoqna i unutra{wa neravnote`a, nezaposlenost i siroma{tvo stanovni{tva, mo gu se ri je {i ti sa mo br`im rastom privrede. Prema novom modelu rasta fiskalni deficit mora se smawiti sa 4,5 na jedan odsto BDP-a u sqede}ih pet godi na, a su {ti na pro mje na odnosi}e se na smawewe javne potro{we za pet do {est odsto BDP-a u sqede}ih pet do {est godina.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BP PLC TESCO PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
57.27 143.3 46.08 331.95 402

Promjena
-2.44 1.6 -1.37 -0.46 1.39

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA PFIZER INC MICROSOFT CORP JPMORGAN CHASE GENERAL ELECTRIC

Cijena
15.14 14.64 25.23 37.81 15.22

Promjena
-1.88 -1.61 -0.31 -2.77 -1.1

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 13

Grci, Francuzi i Bugari najvi{e strahuju od siroma{tva
BRISEL - Tri ~etvrtine stanovnika evropskih zemaqa zabriwava rast siroma{tva, a najve}i pesimizam vlada me|u Grcima, Francuzima i Bugarima, gdje se osiroma{ewa pla{i ~ak 80 odsto anketiranih, pokazalo je istra`ivawe “Evrobarometra“. Duboki pesimizam pokazuju i `iteqi zemaqa isto~ne i jugoisto~ne Evrope, dok u Wema~koj rast siroma{tva zabriwava 57 odsto anketiranih. Najboqe raspolo`ewe je u [vedskoj, gdje rast siroma{tva zabriwava samo 22 odsto u~esnika istra`ivawa, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 980,00 Promjena Promet 35.611,41 3.920,00 3.735,60 2.160,27 1.646,04 1.485,68 1.021,60 620,00 520,00 Република Српска - измирење ратне штете 3 Нова банка а.д. Бањалука Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 1 Рафинерија уља а.д. Модрича Нова банка а.д. Бањалука Чистоћа а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 2 ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић 30,72 -1,55 0,00 1,30 -2,99 30,00 -2,52 0,12 -7,69 0,98 -2,00 0,80 0,00 31,00 -0,13 0,65 -7,14

Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} upozorio

Svi u BiH treba da znaju da je Rafinerija nafte u Brodu strate{ki kapacitet koji puni buxet BiH. Zamolio bih sve u BiH da se o tome vodi ra~una prilikom rje{avawa ovog pitawa, rekao [piri}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Odluka o gorivu ispolitizovana

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,55 4,77 3,05 2,51 7,01 0,04 3,00 4,22 3,60 1,51 1,10 3,00 3,29 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 -0,33 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016,00 7.095,64 952,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.228,80

SARAJEVO - Dono{ewe Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva bespotrebno je ispolitizovano i ovo pitawe treba da bude rije{eno u interesu svih stanovni ka BiH, re kao je ju ~e pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra BiH Ni ko la [piri}. On je po sli je sje dni ce Savjeta ministara kazao da svi u BiH treba da znaju da je Rafinerija nafte u Brodu strate{ki kapacitet koji puni buyet BiH. - Zamolio bih sve u BiH da se o to me vo di ra ~u na pri li kom rje {a vawa ovog pi tawa. Sma tram da je u ovom slu~aju potrebno izbje}i sva ku vrstu po li ti kan tstva. Ako }e BiH do bi ti jedan strate{ki kapacitet od regionalnog zna~aja, onda bi svi morali da rade na tome da BiH to i dobije, a ne raditi u korist vlastite {tete - kazao je [piri} dodav{i da je pozvao sve minis tre da da nas po sje te

Savez Udru`ewa malih akcionara RS

Dug “Fruktone“ konvertovati u kapital
BAWALUKA - Savez Udru`ewa malih akciona ra RS uputio je ju~e Vladi RS i Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS prijedlog za hitno rje{avawe krize u preduze}u “Fruktona“ i to na na~in da se dug ovog preduze}a od 7,5 miliona maraka konvertuje u kapital. Kako se isti~e u dopisu Saveza, na taj na~in bi se postiglo smawewe finansijskog pritiska na “Fruktonu“, stvori li uslo vi za po kre tawe proi zvodwe, pro fi ta bil no poslovawe i ispla}ivawe dividende, a radnici bi bili zadr`ani na radnim mjestima. S. T.

Nikola [piri}

FOTO: GLAS SRPSKE

Ra fi ne ri ju i da na li cu mjesta pitaju sve {to im je nejasno kako bi se razrije{ile sve dileme oko dono{ewa te odluke. On je rekao da pojedin-

RAZMJENA
Savjet ministara BiH usvojio je i Analizu spoqnotrgovinske razmjene BiH za period januarmart ove godine, u kojoj se navodi da je uvezeno robe u vrijednosti od 2.750,44 miliona maraka, {to je za 1,73 odsto mawe nego u istom periodu 2009. godine. Usvojen je i Izvje{taj o realizovanim dozvolama za promet oru`ja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene za 2008. godinu i Izvje{taj o izdatim dozvolama za promet oru`ja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene u 2009. godini.

ci u saradwi sa odre|enim medijima u BiH dovode imenovawe direktora Uprave za in di rek tno opo re zi vawe BiH u ve zu sa do no {ewem Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva, koja propisuje uslove o kvalitetu koje moraju da ispune naftna gori va ko ja se pro me tu ju u BiH.

ARAN@MAN sa MMF-om mora biti nastavqen
Osvr}u}i se na stend-baj aran`man sa Me|unarodnim mo ne tar nim fon dom

(MMF), [piri} je rekao da }e ovaj aran`man biti ugro`en ako FBiH ne ispu ni potrebne uslove. - Aran`man sa MMF-om tra `i da se po kre nu stru kturalne reforme u socijalnom sektoru. Volio bih da se ispo{tuje ovaj aran`man, jer se bojim da }e vlast koja do |e po sli je okto bar skih izbora biti suo~ena sa velikim problemima i socijalnim nemirima. - Ako FBiH ne ispuni uslove i ugrozi aran`man, ko god bude na vlasti, nisam uvjeren da }e izbje}i socijalne tenzije - kazao je [piri}.

Ujediweni granski sindikat Nezavisnost

[trajk ako Vlada proda “Telekom Srbija“
NI[ - Ujediweni granski sindikat Nezavisnost spreman je da organizuje generalni {trajk zaposlenih u saobra}aju i te le ko mu ni ka ci ja ma u Srbiji, ako Vlada Srbije ostvari namjeru da proda 40 odsto dr`a vnih akci ja u “Telekomu Srbija“. - Pro da ja bi bi la ve oma {tetna po zaposlene i dr`avu - rekli su predstavnici Granskog sindikata saobra}aja i telekomunikacija UGS Nezavisnost, prenijele su agencije. Istakli su da su spremni da u slu~aju prodaje akcija “Telekoma“ organizuju generalni {trajk zaposlenih u ovoj grani, koja osim radnika “Telekoma“ obuhvata i zaposlene u `eqezni~kom, drumskom, vazdu{nom i rije~nom saobra}aju, kao i radnike PTT Srbije, “Po{tanske {tedionice“ i “Telenora“.

GM platio tro{kove “Sberbanci“
MOSKVA - Ameri~ki koncern “Yeneral motors“ isplatio je ruskoj “Sberbanci“ 13 miliona evra na ime nadoknade zbog {tete koju je pretrpjela kada je sprije~ena da kupi marku “Opel“, pri ~emu je ruska banka o~ekivala da od GM-a dobije ~ak ~etiri puta vi{e - 60 miliona evra, prenijele su agencije. Bez obzira na to {to “Sberbanka“ nije dobila `eqenu sumu, wen predsjednik German Gref je pozitivno ocijenio rezultate u~e{}a u pregovorima o kupovini wema~ke podru`nice GM - “Opela“. Pregovori su uve}ali prepoznatqivost banke u cijelom svijetu i omogu}ili ruskoj finansijskoj organizaciji da na reklami u inostranstvu u{tedi 250 miliona evra. - “Sberbanka“ je {est mjeseci bila najaktuelnija kompanija u medijima - izjavio je Gref na Skup{tini akcionara banke i dodao da je tako dobila besplatnu promociju, {to je bilo dobrodo{lo u vrijeme krize.

Okon~an spor ameri~kog auto-giganta i ruske banke

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 25.6.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.375937 1.522982 27.090751 0.075697 0.262128 0.687483 1.780217 0.565032 0.244540 0.203772 1.439278 1.003828 2.383556 1.591045 1.874297

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.379385 1.526799 27.158648 0.075887 0.262785 0.689206 1.784679 0.566448 0.245153 0.204283 1.442885 1.006344 2.389530 1.595033 1.878994

Prodajni za devize
1.955830 1.382833 1.530616 27.226545 0.076077 0.263442 0.690929 1.789141 0.567864 0.245766 0.204794 1.446492 1.008860 2.395504 1.599021 1.883691

ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

Japa a.d. Novi Grad
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,042

5,00%

0,57 -18,57%

14 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Izre~ena presuda u “predmetu Asim Kari} i drugi“

Hronika
Br~ko

SA RA JE VO - Sud BiH izre kao je prvos te pe nu pre su du ko jom su op tu `e ni Dra gan Ma ki vi}, Hu se in Gla va{, Sma il Zu b~e vi}, Asim Ka ri} i Osman Kan ti} pro gla {e ni kri vim za po res ku uta ju i po ma gawe u ~iwewu kri vi ~nog dje la po res ke uta je.

Sud je ju ~e, zbog ne dos tat ka do ka za, oslo bo dio Mir ja nu Ka ri} i Se ni ju Kan ti}, ko je su bi le op tu `e ne da su po ~i ni le kri vi ~no dje lo po ma gawe u ~iwewu kri vi ~nog dje la po res ke uta je, ja vi la je Srna.

Rikanovi} osu|en za ratne zlo~ine
BR^KO - Pero Rikanovi} iz Br~kog osu|en je na pet godina i {est mjeseci zatvora za ratni zlo~in protiv civil nog sta no vni{ tva, sa op {te no je ju ~e Srni iz Pravosudne komisije distrikta. Op tu `ni ca pro tiv Ri ka no vi }a po di gnu ta je de cem bra 2009. godine i odnosi se na period od maja do septembra 1992. godine u Br~kom. Osnovni sud Br~ko distrikta izrekao je prvostepenu presudu 28. maja ove godine primjewuju}i preuzeti Krivi~ni zakon SFRJ. Na ovu nepravosna`nu presudu postoji pravo `albe Apelacionom sudu Br~ko distrikta BiH.

Bawalu~ko naseqe Petri}evac

Te{ko povrije|ena Bawalu~anka
BAWALUKA - Stana Boji} (58) iz Bawaluke te{ko je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e oko 7.35 ~asova u bawalu~kom nasequ Petri}evac. Izvor blizak istrazi je ispri~ao da je Boji}evu udario automobil “reno laguna“ dok je po ku {a va la da pre tr~i ulicu na dijelu gdje nema pje{a~kog prelaza. Automobilom je upravqao Bo jan Granula (24), za kojeg je po-

Preduze}e u kome je Vidovi} radio

Kod Prijedora prona|eno be`ivotno tijelo Dragana Vidovi}a

slije uvi|aja utvr|eno da je po{tovao ograni~ewa brzine, kao i da ni je po ~i nio saobra}ajni prekr{aj. - @e na je pre ve ze na na bawalu~ku hirurgiju gdje su joj dijagnostikovane povrede i ukazana qekarska pomo}. @ena je do dolaska policije vidqivo krvarila na nekoliko mjes ta, ali je bi la pri svijesti i davala je podatke o sebi - kazali su u policiji. N. T.

Mladi} prerezao sebi vrat skalpelom
PI[E: PERO [PADI] krozrs@glassrpske.com

Vidovi} u srijedu tra`io od poslovo|e da sa posla iza|e ranije, jer se, kako mu je rekao, ne osje}a dobro, a uve~e je prona|en mrtav. Izgledao je dosta poti{teno, {to nije bio slu~aj ranije, pri~a Neboj{a Mr{i}
koji su se nalazili uz Vidovi}a prilikom wegovog prona las ka po slao je na medicinsko sudsko vje{ta~ewe. sjetili su wegovu porodicu. Ne znam {ta je mogao da bude razlog ovog samoubistva, ali znam da smo ostali bez jednog veoma vrijednog radnika - kazao je Atlagi}. Upravnik proizvodwe u MIP-u Neboj{a Mr{i} istakao je da je Vidovi} bio vrlo vrijedan, ali i odgovoran radnik zbog ~ega je sa radnog mjesta brusa~a preba~en na radno mjesto kraniste. - Veoma se odgovorno pona{ao prema poslu pa smo po sli je ne ko li ko mje se ci wego vog ra da u pre du ze }u odlu ~i li da ga po {aqemo na kurs za kra nis tu. Za vr{io je to i veoma dobro radio svoj posao - naglasio je Mr{i}. Dodao je da je Vidovi} u srijedu tra`io od poslovo|e da sa posla iza|e ranije, jer se, kako mu je rekao, ne osje}a do bro. Po slo vo |a ga je pustio primijetiv{i da se zaista ne osje}a dobro. - Izgledao je dosta poti{teno, {to nije bio slu~aj ranije. Zaista nismo znali da u sebi nosi toliki problem. Mo`da smo mu mogli i pomo}i da nam se povjerio, ali on je to sve dr`ao u sebi - pri~a Mr{i}.

Gradsko grobqe u Karakaju

Sahrawen Predrag ^ankovi}
ZVORNIK - U prisustvu rodbine i velikog broja prijateqa ju ~e je na Grad skom grobqu u Karakaju kod Zvornika sahrawen Predrag ^anko vi} (38), ko ji je 14. ma ja ubijen u Boliviji. Pre dra go vo ti je lo do ve ze no je preksino} u karakajsku crkvu gdje je ju~e slu`eno i opijelo. Iza wega su ostali supruga i troje djece. Prema pi sawu bo li vij skih me di ja, ^an ko vi} je sa jo{ dvo ji com Srba ubi jen u San ta Kru zu, u obra ~u nu bo li vij skog i ko lum bij skog nar koSahrana Predraga ^ankovi}a kartela. Mediji su javili da je uhap{en oficir policije poru~nik Dagner Pas Mendosa, zbog sumwe da je u~estvovao u ovom ubistvu. Wega je, kako se navodi, identifikovao o~evidac ubistva u kojem su ubijena i tri Bolivijca. Trojica Srba su, prema navodima bolivijske {tampe, rukovodili “elitnom grupom tjelohraniteqa“. S. S.

PRI JE DOR - Mje {ta ni sela Dowi Garevci kod Prijedora u srijedu su oko 21.20 ~asova na wivi pored lo kal nog pu ta pro na {li be`ivotno tijelo Dragana Vidovi}a (32) iz prijedorskog naseqa Topolik. O tome su odmah obavijestili policiju koja je zajedno sa de`urnim tu`iocem iza {la na li ce mjes ta i obavila uvi|aj, a prema rije ~i ma de `ur nog tu `i oca Vuka{ina Kondi}a najvjerovatnije je rije~ o samoubistvu, odno sno Vi do vi} je najvjerovatnije sebi oduzeo `ivot tako {to je skalpelom prerezao grlo. De`urni tu`ilac naredio je detaqan pregled tijela ne sre }nog ~o vje ka, a skal pel i dru ge pre dme te

NIKO NE ZNA razlog Vidovi}evog samoubistva
[ta je bio povod da Vido vi} se bi odu zme `i vot niko ne zna. Oni koji ga poznaju du`i period ka`u da je rije~ o ~ovjeku koji je bio skroman i vrijedan. Posqedwe ~etiri godine radio je u Metalnoj industriji Prijedor (MIP), kao kranista. Milovan Atlagi}, direktor tog preduze}a, ka`e da je zajedno sa ostalim radnici ma Me tal ne in dus tri je bio {okiran vije{}u da je Vidovi} sebi oduzeo `ivot. - Je dan broj ra dni ka i predstavnika sindikata po-

PORODICA
Vidovi} je `ivio u mjestu Topolik kod Prijedora u porodi~noj ku}i sa roditeqima i bratom i wegovom porodicom. Wegova porodica tokom rata izbjegla je iz Sanskog Mosta, a na placu u novom nasequ Topolik sagradili su novo porodi~no doma}instvo.

Mjesto gdje je prona|eno tijelo mladi}a

FOTO: P. [PADI]

PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Za ubistvo ro|aka 12 godina zatvora
da su Mi }o [trbac brat, Svetko [trbac otac i Marija Gali}, djevojka osu|enog Mio dra ga [trpca, oslobo|eni odgovornosti za ovo kri vi ~no dje lo, jer u sudskom postupku nije dokaza no da su po ma ga li iz vr{ewe ubis tva, ko je se do go di lo 29. sep tem bra 2009. godine. Pre ma prvos te pe noj i ne pra vo sna `noj pre su di, Mio drag [trbac, ko ji je dan prije ubistva imao sukob sa Jovanom [trpcem u Bawalu ci, su tra dan je do {ao u Drvar i na terasi hote la usred da na i pred ve li kim bro jem o~e vi da ca hladnokrvno ga ubio iz pi{toqa, po sli je ~e ga se udaqio u nepoznatom pravcu. Dan kasnije je uhap{en u [ipovqanima na podru~ju op{tine Drvar, gdje se krio kod rodbine, a od 1. oktobra 2009. go di ne na la zi se u pri tvo ru Ka zne no-po pra vnog zavoda u Mostaru.

LI VNO - Kan to nal ni sud u Livnu osudio je Miodraga [trpca (21) iz Drvara na 12 go di na za tvo ra zbog ubistva ro|aka Jovana [trpca (23) u sep tem bru pro{le godine ispred hotela “Drvar“ u Drvaru. Potvrdio je to predsjednik Kantonalnog suda Nedim Be gi}. Begi} je rekao

JOVAN [TRBAC ubijen ispred hotela “Drvar“ u Drvaru
Mo gu }i mo tiv ovog ubistva vjerovatno je pretho dni fi zi ~ki obra ~un Mio dra ga i Jo va na u

Bawaluci, gdje je Miodrag imao klub borila~kih vje{ti na, iz ko jeg mu je pro {le go di ne Jo van [trbac na vo dno ukrao odre |e nu opremu. Ubi je ni Jo van [trbac po li ci ji je bio po znat odranije po raznim kra|ama, dok osu |e ni Mio drag [trbac do ovog slu~aja nije imao krivi~nih prijava niti je osu|ivan.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 15

U nesre}i kod Modri~e povrije|en motociklista
DOBOJ - Voza~ motocikla “tomos“ B. P. iz Koprivne u op{tini Modri~a zadobio je te{ke povrede u saobra}ajnoj nesre}i na lokalnom putu u tom nasequ, saop{teno je u Centru javne bezbjednosti u Doboju. Nesre}a se dogodila u srijedu oko 19.15 ~asova kada je voza~ “audija“ @. J. iz Koprivne, kre}u}i se iz pravca zaseoka Mala Rijeka, obilazio prepreku na putu i pre{ao u lijevu traku. Tada je iz suprotnog pravca nai{ao B. P. i do{lo je do sudara. Sl. P.

Policija

Poslije 14 mjeseci od hap{ewa u Kanadi, po potjernici iz BiH

Vijesti
Bawaluka

Pobri} deportovan i vra}en u KPZ Fo~a
Pobri}a u maju pro{le godine uhapsila saobra}ajna policija u Kalgariju nakon {to je skrivio saobra}ajni prekr{aj. Za wim 2005. godine raspisana me|unarodna potjernica zbog ubistva Vitomira Ore{kovi}a i Svete Bjelana, za {ta je osu|en na 20 godina zatvora
PRIPREMIO: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Zec optu`en za ratni zlo~in
BAWALUKA - Bawalu~ko Okru`no tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protiv Radovana Zeca (41) iz Kotor Varo{a, kojom ga tereti za ratni zlo~in protiv civilnog sta no vni{ tva, sa op {te no je ju ~e iz ovog tu`ila{tva. Optu`nicu je potvrdio sudija za prethodno saslu{awe Okru`nog suda Bawaluka. N. T.

Doboj

Iz radwe otu|ena razna roba
DOBOJ - Nepoznati lopovi su u mjestu Osojnica u op{tini Doboj preksino} provalili u prodavnicu “Nikola“ iz koje su ukrali razli~itu robu. Vlasnica radwe G. \. naknadno }e se izjasniti o visini pri~iwene materijalne {tete, istakli su ju~e u policiji. N. T.

KAL GA RI - Ka nad ske vlas ti deportovale su u ponedjeqak Elvira Pobri}a (39) koji je osu|en zbog dvostrukog ubistva u BiH i on je ve} preba~en u Kazneno-popravni zavod u Fo~i iz kojeg je i pobjegao pri je 14 go di na, sa zna je “Glas Srpske“. Pobri} je, prenose mediji u Kanadi, izru~en BiH 14 mjeseci poslije hap{ewa u Kalgariju. Ministarstvo pravde BiH saop{tilo je da je Pobri} trebalo da bude izru~en u BiH, ali ka`u da nisu dobili informaciju o tome od Interpola u Sarajevu. Pobri}a je u maju pro{le godine

uhapsila saobra}ajna policija prilikom kontrole u kanadskom gradu Kal ga ri ju na kon {to je skri vio sao bra }aj ni pre kr{aj. Za wim je 2005. godine bila raspisana me|unarodna potjernica. Pobri} je 1993. progla{en krivim za ubistvo Svete Bjelana i Vitomira Ore{kovi}a koje je ubio 4. aprila 1992. godine. Wega je Osnovni sud u Kqu~u za ta ubistva osudio na 20 godina zatvora 1993. godine, a on je poslije tri godine slu`ewa kazne pobjegao iz zatvora u Fo~i 1996. godine. Po bri} je u Ka na du sti gao sa po ro di com 1999. go di ne i ta mo{wim vlastima je tvrdio da su ga pro tje ra li Srbi i da se ne

Trebiwe

Ukradeno 250 kilograma voska
TREBIWE - Policijskoj stanici Trebiwe prijavqeno je da je u no}i izme|u 22. i 23. juna u periodu od 15 do 6.30 ~asova iz prostorija poqoprivredne zadruge “@alfija“ ukradeno 250 kilograma voska i mawi iznos novca. Policija je obavila uvi|aj i traga za lopovima, saop{teno je ju~e iz CJB Trebiwe. N. T.

Elvir Pobri}

FOTO: GLAS SRPSKE

[verc
Elvir Pobri} je sa Vitomirom Ore{kovi}em i Svetom Bjelanom koje je ubio, prema pisawu kanadskih medija, bio upleten u {verc i krijum~arewe deviza tokom ratnih godina u BiH. Bjelan i Ore{kovi} su bili zadu`eni da nose velike svote novca namijewene kupovawu stranih valuta. Pobri} ih je ubio hicima u potiqak i Ore{kovi}evo tijelo odnio do obli`weg smetqi{ta, zapalio i pre{ao traktorom preko toga, kako bi prikrio tragove. Poslije toga je u Bjelanov automobil stavio wegovo tijelo, odvezao se do {ume i zapalio automobil zajedno sa tijelom. Dva dana kasnije Pobri} je uhva}en.

smi je vra ti ti u BiH, jer }e ga ubi ti. Na vo dno je imao do ku ment ko ji do ka zu je da je od 1993. do 1996. bo ra vio u srpskom kon cen tracionom logoru. Na osnovu ovog do ku men ta Po bri} je, vje ro va tno, uspio da dobije status izbjegli ce u Kanadi.

POBJEGAO iz zatvora u Fo~i 1996. godine
Poslije revizije, Savezni sud u Kanadi oduzeo je Pobri}u izbjegli~ki status i doneseno je rje{ewe da se deportuje u BiH. On je potom anga`ovao poznatu kanadsku advokatsku kan ce la ri ju, ko ja je bra ni la gangstera Yekija Trana, da bi izbje-

gao deportaciju. Tada je optu`en da je napustio BiH da bi izbjegao zatvorsku kaznu za ubistvo i odre|en mu je pritvor. Pobri} je zapo~eo {trajk gla|u 29. marta ove godine, nakon {to je vra}en u zatvorski centar u Kalgari ju po sli je svog posqedweg po javqivawa pred Odbo rom za imigraciju i izbjeglice, kada mu je odre|en pritvor od jo{ mjesec. Nedavno je donesena odluka o wegovoj deportaciji. Prilikom hap{ewa u Kanadi otkriveno je da je ubica iz BiH vodio porodi~ni `ivot, da nije krio svoj identitet, te da je na svoje ime u Kalgariju imao re gistrovanu fabri ku alu mi ni ju ma. @i vio je u mjestu Grimzbi sa porodicom.

Doboj

Prijavqen za krivotvorewe novca
DOBOJ - Policijska stanica Doboj 2 prekju~e je Tu`ila{tvu BiH podnijela izvje{taj protiv M. J. sa podru~ja op{tine Petrovo zbog sumwe da je po~inio krivi~no djelo falsifikovawe novca, istakli su ju~e u CJB Doboj. N. T.

Provalnici iz ku}ne kase ukrali 600 maraka
MRKOWI] GRAD - @ivko Stupar (55) iz Brda kod Mrkowi} Grada prijavio je u srijedu u 10.45 ~asova Stanici javne bezbjednosti u Mrkowi} Gradu da mu je iz ku}ne ~eli~ne kase ukradeno 600 maraka. On je u prijavi naveo da kasa nije nasilno otvorena, kao i vrata na ku}i, a da se kra|a dogodila u proteklih petnaestak dana, dok je on bio u Wema~koj. Uvi|aj su obavili pripadnici kriminalisti~ke policije iz Mrkowi} Grada, ~ija istraga treba da da odgovor kako je i na koji na~in otvorena ku}a i ~eli~na kasa i ko je izvr{io kra|u novca iz ku}ne kase. S. D.

Sarajlija uhap{en u Tuzli zbog vi{e prevara
TUZLA - Eldin K. (28) iz Sarajeva uhap{en je u Tuzli zbog sumwe da je na tuzlanskom podru~ju po~inio vi{e krivi~nih djela prevare, la`nog predstavqawa i nedozvoqenog dr`awa oru`ja, saop{teno je ju~e iz Ministarstva unutra{wih poslova Tuzlanskog kantona. Pri li kom pre tre sa pu tni ~kog vo zi la “audi“ i so be u motelu koju je koris tio, prona|en je pi{toq sa oko 50 metaka za koji nije imao potrebnu dokumentaciju, prenosi Srna. Eldin K. je poslije hap{ewa priveden u prostorije MUPa Tuzlanskog kantona radi kriminalisti~ke obrade i o ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac.

Zavr{eno su|ewe policajcu optu`enom za razbojni{tva
BAWALUKA - Izno{ewem zavr{nih rije~i tu`ila{tva i odbrane ju~e je zavr{eno su|ewe optu`enom za dva razbojni{tva u kladionicama “Vilijams“ grani~nom policajcu Daliboru Jorgi}u (30) iz Bawaluke. Presuda je zakazana za danas, a Jorgi} je ju~e svjedo~io i u svoju odbranu i negirao da je po~inio razbojni{tva. Tu`ilac @eqko Bla`i} je u zavr{noj rije~i kazao da su tokom postupka dokazani navodi optu`be {to proizilazi iz iskaza svjedoka. Branilac optu`enog, advokat Jasminka Jovi{evi} je istakla da nema dokaza da je Jorgi} po~inio razbojni{tva. N. T.

16 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Pucwava u Ni{u

Kreirawem afera Mla|an Dinki} hteo je da dobije politi~ke poene, ra~unaju}i pri tom i na svoj uticaj na pravosudne organe. Vladan Bati}, predsjednik Demohri{}anske stranke Srbije
FOTO: ARHIVA

Mladi} preminuo od posqedica rawavawa
NI[ - Jedna osoba umrla je ju~e ujutro nakon {to je tokom no}i rawena iz vatrenog oru`ja, saop{tila je Policijska uprava u Ni{u, javile su agencije. Kako se navodi u saop{tewu policije, ubijen je Vlado N. (30) iz Ni{a na koga je pucala osoba nepoznata policiji. Na ubi je nog je pu ca no u uli ci Zdrav ke Vu ~ko vi}, a od posqedica rawavawa preminuo je u ni{kom klini~kom centru. Policija navodi da je istraga u toku i da se za napada~em intenzivno traga.

Prijava protiv vlasnika “Tajl-kara“

Utajio porez prodaju}i automobile iz uvoza
BEOGRAD - Poreska policija podnijela je krivi~nu pri ja vu pro tiv vla sni ka pre du ze }a “Tajl-kar” zbog sumwe da je prilikom prodaje sta rih mo tor nih vo zi la iz uvo za o{te tio dr`a vni buyet za oko 23 miliona dinara, javile su agencije. - Prijavqeni - B. M. iz Ba~ke Pa lan ke je od okto bra 2008. do februara 2009. uvezao i pro dao 246 upo trebqenih motornih vozila, a
FOTO: AGENCIJE

deo nov ca od ku pa ca ni je uplatio na teku}i ra~un niti je dokazao da je gotovinu koristio u poslovne svrhe navodi se u saop{tewu. Prijavqeni je time i nezakonito izbjegao obra~un i pla}awe poreza, navodi Poreska uprava dodaju}i da je krivi~na prijava zbog zloupo tre be slu `be nog po lo `a ja po dni je ta Vi {em javnom tu`ila{tvu u Novom Sadu.

Milanko [aran~i}

Najavqen zahtjev za oduzimawe imovine biv{em direktoru “@eleznica“

Dr`ava }e na taj na~in poku{ati da umawi {tetu koja je na~iwena “@eleznicama“ u samom postupku zakqu~ivawa spornog ugovora, rekao Homen
BEOGRAD - Dr`avni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je ju~e da }e protiv biv{eg direktora “@elezni ca Srbi je“ Mi len ka [aran~i}a biti podnijet zahtjev za oduzimawe imovine, imaju}i u vidu uputstvo re pu bli ~kog ja vnog tu`ioca da se za djela koja se wemu stavqaju na teret obavezno tra`i finansijska istraga. - Dr`ava }e na taj na~in po ku {a ti da umawi {te tu koja je na~iwena “@eleznica ma“ u sa mom pos tup ku zakqu~ivawa spornog ugovora - rekao je Homen Tanjugu. Tu`ila{tvo za organizovani kriminal je nedavno zavr{ilo finansijsku istra gu pro tiv [a ran ~i }a, ~lanova wegove porodice i svih iz tog javnog preduze}a koji su poslovno bili vezani s wim ili se sumwa da su zajedno u~estvovali u nelegalnim poslovima. Me|u imovinom koja }e najvjerovatnije biti oduzeta je i slu `be ni stan od 108 kvadratnih metara na Vra~aru, koji je [aran~i} otkupio pod izuzetno povoqnim uslovima Pro tiv [a ran ~i }a i trojice wegovih saradnika, ko ji su uha p{e ni 2. ju na u Beogradu, Posebno odjeqewe Vi{eg suda u Beogradu vodi is tra gu zbog sumwe da su zloupotrebom slu`benog polo`aja o{tetili “@eleznica Srbije“ za 1,24 miliona evra ku po vi nom vo zo va iz [vedske i Slovenije.

[aran~i} uskoro ostaje bez imovine
[ARAN^I]U oduzimaju i slu`beni stan na Vra~aru
Na te ret im se stavqa sporna nabavka {est dizel elektri~nih lokomotiva od slo ve na ~kih `eqe zni ca i deset dizel motornih vozila od {vedske kompanije “[veden re il“, jer je taj po sao mogao da se obavi u Srbiji. Oni su ostvarili imovinsku korist nezakonitim sprovo|ewem postupka javne nabavke lokomotiva i elektromotornih vozila i uvo|ewem u posao posredni~kih firmi, me|u kojima se pojavquju i strana pravna lica.

Zbog popu{tawa nasipa voda ugrozila doma}instva

Izlivawe rijeka

Evakuisani qudi i doma}e `ivotiwe
LOZNICA - U blizini Loznice, nizvodno od mosta preko Jadra u Jelavu, nasip je popustio usqed ~ega je rijeka ju~e poplavila petnaestak ku}a iz kojih su qudi i doma}e `ivotiwe evakuisani. Ka ko je re ~e no Ta nju gu u Grad skom {ta bu ci vil ne za{tite, na lijevoj obali Jadra, oko 150 metara nizvodno od mosta, preko te rijeke u Jelavu, na magistralnom putu Loznica-[abac, nasip je popustio usqed ~ega je poplavqeno oko 15, a ugro`eno oko 50 ku}a. Prema wihovim rije~ima, specijalizovane ekipe policije i vatrogasaca su najprije evakuisale qude u ~ije domove je prodrla voda, a zatim i doma}e `ivotiwe. Na podru~ju op{tine Obrenovac zbog obilnih padavina rijeka Pe{tan poplavila je oko 150 hektara oranica i ugrozila stotinak doma}instava.

Istraga
Istraga se, uz [aran~i}a, vodi i protiv wegovog biv{eg pomo}nika Zorana Mili}evi}a, direktora sektora za investicije u tom javnom preduze}u Dragoslava Pej~i}a i Milorada ^elebi}a, koji je ugovarao posao kupovine lokomotiva preko posredni~kih firmi iz Trsta i Londona.

Slobodan Homen

Oliver Ivanovi} o problemima na Kosovu

DOBRA VIJEST

KRAQEVO
Kraqeva~ka policija uhapsila je ju~e Dejana Georgijevskog iz Kraqeva (35), direktora preduze}a “Tempo“, zbog sumwe da je zloupotrebom slu`benog polo`aja pribavio korist od oko 30 miliona dinara. Georgijevski je od 2006. godine zakqu~io vi{e predugovora o prodaji stanova u stambenom objektu u izgradwi.

Pri{tina sjedi{te kriminala
KO SOV SKA MI TRO VICA - Problem Kosova nije na sjeveru gdje `ive Srbi, nego u dijelu koji kontroli{e ko sov ska vlast, jer je Pri{tina sjedi{te kriminala i korupcije. Rekao je to ju~e za RTS dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi}. - Su{tinski problemi se nalaze ju`no od Ibra, i sjedi{te organizovanog kriminala i korupcije nalazi se u Pri {ti ni. Uka zi vawe na pro ble me na sje ve ru pred stavqa skre tawe pa`we i po ku {aj uspos tavqawa la `nog balansa Pri{tine i sjevera pokrajine - rekao je Ivanovi}. Dejvidom Lidingtonom koga je obavijestio o stawu na sjeveru Kosova. Iva no vi} je re kao “da pitawe decentralizacije severa i organizovawe izbora u re`iji takozvanih kosovskih vlasti, nije dobro re{ewe“. Iako je stav gosta bio da Velika Britanija ne}e mijewati svoju odluku o priznavawu nezavisnosti Kosova, Iva no vi} je izra zio uvje rewe da }e se po objavqivawu mi{qewa Me |u na ro dnog suda pravde otvoriti mogu}nost za novu rundu razgovora o statusu Kosova. - Na {e je mi{qewe da pitawe statusa nije re{eno i ono se krije i u registarskim tablicama, telefoniji, struji i u ostalim takozvanim te hni ~kim pi tawima, {to }e pre ili kasnije dovesti do razgovora o samom statusu - rekao je Ivanovi} i predlo`io da se razmisli o “kiparskom modelu“.

BEOGRAD
Ministarstvo za infrastrukturu Srbije predstavilo je Transport master plan za Srbiju, ~iji je ciq uspostavqawe kvalitetnijih i bezbjednijih transportnih mre`a. Zavr{etak autoputa od Novog Sada do Horgo{a i od Subotice do Kelebije o~ekuje se do kraja godine i to je prioritetan zadatak, izjavio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkowi}.

SU[TINSKI problemi se nalaze ju`no od Ibra
On je u Kosovskoj Mitrovici razgovarao sa britanskim ministrom za Evropu

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 17

Opro{taj od biv{eg gradona~elnika Beograda Bogdana Bogdanovi}a
BEOGRAD - Komemoracija povodom smrti profesora Arhitektonskog fakulteta i nekada{weg gradona~elnika Beograda Bogdana Bogdanovi}a odr`ana je ju~e u Starom dvoru, javile su agencije. Tim povodom, gradona~elnik Dragan \ilas istakao je da su iza profesora Bogdanovi}a, kao i iza svih velikih qudi ostala wegova djela, brojni studenti, saradnici i po{tovaoci. - On }e ostati upam}en po svom kriti~kom duhu i hrabrosti, dok je svojim delovawem sticao ili ostra{}ene obo`avaoce ili `estoke protivnike - istakao je \ilas.

Mla|an Dinki} o povla~ewu wema~ke kompanije iz Srbije

Vijesti
UNS

VAC nije bio dobar i transparentan investitor
[to se ti~e VAC-a niko od nas ne zna sa kim oni ovde imaju aran`mane, sa kim su sklapali ugovore, zbog ~ega i kako. Oni treba to da objasne javnosti, rekao Dinki}
BEO GRAD - Mi nis tar ekonomije i regionalnog razvoja Mla|an Dinki} Srbije izjavio je ju~e da wema~ka kom pa ni ja VAC ni je bi la dobar investitor u Srbiji, da je poslovala netransparentno i da je sklopila poslo vni aran `man sa privrednicima o ~ijem je kredibilitetu morala da vodi ra~una, javio je Tanjug. - [to se ti~e VAC-a niko od nas ne zna sa kim oni ovde imaju aran`mane, sa kim su sklapali ugovore, zbog ~ega i kako. Oni treba to da objasne ja vnos ti - re kao je Din ki} novinarima. Dinki} je rekao da ne}e da ulazi u to kako VAC posluje na drugim tr`i{tima, ali da treba pitati vlasnika te kompanije Bodo Hobmaha koga je birao za lokalne partnere. - On nije na na{em tr`i{tu bio dobar investitor i nije napravio efekte investicija. Ako vidite {ta je ura|eno sa wegovim ulagawima u posledwih nekoliko godina ni{ta se tu nije dobro dogodilo - naveo je Dinki}. Ministar je ocijenio da povla~ewe VAC-a ne}e uticati na po vla ~ewe wema ~kih investitora iz Srbije i da je ve} veliki broj wema~kih investitora na sajmu u [tutgartu izrazio interes da do|e i investira u Srbiju. Dinki} je najavio i da }e sqede }e se dmi ce jo{ je dan wema~ki investitor do}i na srpsko tr`i {te i da }e sa wim biti zakqu~en sporazum. dodao je on i naveo da je ve} razgovarao da Da~i}em i da ga je ministar policije obavijestio da je pokrenuta istraga o privatizaciji “Ve~erwih novosti“. On je kazao da treba sa~ekati rezultate istrage i da o tome treba obavijestiti doma}u i stranu javnost. Po{to su novinari tra`ili komentar na tvrdwe izvjes ti oca Evrop skog par lamenta za Srbiju Jelka Kacina da }e povla~ewe VAC-a biti {tetno za investitore i da “baca senku na Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu“, Dinki} je kazao da je rekao samo ono {to misli, dodaju}i da je Hombah “veliki lobista“ i da }e krenuti da lobira. Ministar je kazao i da ta tvrdwa “nije razlog da ka`e da je ta kompanija sjajna i da je izabrala po {te ne mom ke sa kojima }e raditi“. On je pos ta vio i pi tawe “za {to sa taj ku nima prave aran`ma ne, a ho }e da upravqaju medijima i da informi{u na{e gra|ane“. - Tu ne{to nije u redu. Za{to VAC nije do{ao u Srbiju kao VAC ve} preko nekih firmi sumwivih qudi koji se nalaze ko zna gde - upitao se Dinki}. Udru`ewe novinara Vojvodine (UNV) pozvalo je ju~e dr`avne organe da ne dozvole wema~koj kompaniji VAC da preuzme “Ve~erwe novosti“, ocjewuju}i da je ta wema~ka kompanija odgovorna za lo{ polo`aj vojvo|anskog lista “Dnevnik“.

]uruviji ulica
BEOGRAD - Beogradske vlasti saglasne su sa prijedlogom UNS-a da se jedna ulica u glavnom gradu nazove po novinaru Slavku ]u ru vi ji, ja vi lo je B92. Komisija Skup{tine Beograda za spomenike i nazive uli ca i trgo va obavijestila je Udru`ewe novinara Srbije (UNS) da je saglasna sa inicijativom da jedna ulica ponese ime ubijenog novinara. Prijedlog UNS-a je uvr{ten u Re zer vni fond uli ca i iskoristi}e se kada se za to ste knu od go va ra ju }i uslovi.

POVLA^EWE VAC-A ne}e uticati na ostale investitore
Ministar je, odgovaraju}i na pitawe da li }e se sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em da razgovara na tu temu, kazao da ne treba davati zna~aj ovom problemu vi{e nego {to zaslu`uje i da je prepu{teno ministru policije Ivici Da~i}u da povede istragu o privatizaciji “Ve~erwih novosti“. - Nema potrebe da se to pitawe pokre}e i na vladi -

Beograd

[ari}ev stan u humane svrhe
BEOGRAD - Stan koji je privremeno oduzet kriminalnoj grupi Darka [ari}a us tupqen ro di teqima bo le sne dje ce iz unu tra{wosti, javile su ju~e agen ci je. Mi nis tar stvo pravde Srbije ustupilo je stan povr{ine 120 kvadratnih metara na kori{}ewe Republi~kom zavodu za zdravstveno osigurawe, za smje{taj djece koja se lije~e od raka i wihovih roditeqa.

Jelko Kacin
Najavqeno povla~ewe medijske grupe VAC baca tamnu sjenku na odluku EU da po~ne sa ratifikacijom SSP-a sa Srbijom, rekao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. On je dodao i da ta vijest nije dobra ni za slobodu medija u Srbiji, ni za podsticawe stra- Jelko Kacin nih investicija u woj. - Kad jedan od najve}ih medijskih koncerna napu{ta dr`avu u tranziciji, koja ima ambicije da postane ~lanica EU, to je upozorewe za ozbiqno razmi{qawe o pravcu u kom se kre}e ta dr`ava - smatra Kacin.

Op{tine na Kosovu

Protesti
BEOGRAD - Predstavnici sedam rasformiranih op{tina na Kosovu po~eli su ju~e u podne protest ispred zgrade Vlade Srbije zbog neslagawa sa odlukom o rasformirawu rukovode}ih organa op{tina, javile su agen ci je. Na po ~et ku protesta odbornici skup{ti na Kli na i De ~a ni odr`a li su krat ku ja vnu sjednicu.

Mla|an Dinki}

FOTO: AGENCIJE

Mirko Cvetkovi}

Optu`nica za zlo~in u Belom Manastiru
BEOGRAD - Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije podiglo je ju~e optu`nicu protiv ~etvorice biv{ih pripadnika SUP-a Beli Manastir za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva u op{tini Beli Manastir (Hrvatska) u drugoj polovini 1991. godine, javile su agencije. U saop{tewu Tu`ila{tva navodi se da su Zoran Vuk{i}, Slobodan Strigi}, Branko Hrwak i Velimir Berti} optu`eni za ubistvo najmawe {est civila nesrpske nacionalnosti, protivzakonita zatvarawa, povre|ivawe tjelesnog integriteta, zastra{ivawe, teror, mu~ewa i ne~ovje~na postupawa prema civilima. Oni su tada bili pripadnici Jedinice za posebne namjene iz sastava policijskih oru`anih grupacija SAO i svi su dr`avqani Srbije.

Ministar ~eka izvje{taj Malovi} o~ekuje efikasno o slu~aju “Beoklinika“ su|ewe za ubistvo Tatona
BEOGRAD - Ministar zdravqa Srbije Tomica Milosavqevi} izjavio je da resorno Ministarstvo jo{ ~eka na izvje{taj o smrti pacijentkiwe (25) koja je preminula poslije operacije na “Beoklinici“, javile su agencije. Ministar zdravqa Tomica Milosavqevi} izjavio je da kona~ni izvje{taji o smrti pacijentkiwe J. P. iz Para}ina, koja je preminula poslije intervencije u privatnoj klinici “Beoklinika“, jo{ uvijek nisu dostavqeni Ministarstvu zdravqa, a “da }e utvr|ivawe ~iwenica opredijeliti daqe postupke“. Milosavqevi} je kazao da je “Beoklinici“ na kojoj je sproveden inspekcijski nadzor izre~ena mjera privremene zabrane rada, kao i doktoru anesteziologu, jer je radio bez licence. BEOGRAD - Ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi} izrazila je ju~e o~ekivawe da }e sud efikasno suditi u predmetu protiv optu`enih za brutalno ubistvo francuskog dr`avqanina Brisa Tatona u Beo gra du i vrlo brzo do ni je ti pre su du, ja vio je Tanjug. Odgovaraju}i na pitawe novinara povodom apela Tatonovih roditeqa na svjedoke da se jave i svjedo~e u tom predmetu kako bi se rasvijetlilo ubistvo wihovog sina, ministarka je ukazala da bi sve {to bi eventualno rekla kao predstavnik izvr{ne vlasti moglo da se shvati kao uticaj na nezavisno pravosu|e. - Verujem da na{e tu`ila{tvo raspola`e odgovaraju}im dokazima, jer je podignuta optu`nica i glavni pretres se vodi po toj optu`nici - rekla je Malovi}eva.

saradwu sa Kinom
BEOGRAD - Predsjednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi} razgovarao je ju~e, u Pekingu, sa predstavnicima najve}ih kineskih kompa ni ja o wiho vim ula gawima u Srbiju, javile su agencije. Premijer rekao da wegova posjeta Pekingu i [angaju ima za ciq da unaprijedi politi~ku saradwu i dijalog, kao i ekonom ske odno se Srbi je i Kine.

18 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Nisam se rodio kao ministar.

Region
Hrvatska

Petar ^obankovi}, ministar poqoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Hrvatske

@upanijski sud u Zagrebu poslao “zemunca“ u Remetinac
FOTO: ARHIVA

Desni~arska HSP tra`i zabranu srpske stranke
ZAGREB - Desni~arska Hrvatska stranka prava (HSP) iz Vukovara podnijela je dr`avnom tu`ila{tvu prijedlog za pokretawe zabrane rada parlamentarne Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), pi{u ju~e hrvatski mediji. HSP svoj zahtjev obrazla`e ~iwenicom da je SDSS “nastao udru`ivawem Samostalne srpske stranke i Srpske demokratske stranke ~iji su ~lanovi na okupiranom podru~ju Hrvatske organizova li i sprovodili etni~ko ~i{}ewe Hrvata i naru{avali ustavni integritet Hrvatske ~ime su se te stranke svrstale u kriminalne organizacije“. Kopredsjednik HSP-a Vukovara Petar Macut izjavio je da Zakon o amnestiji obuhvata samo osobe, a ne i organizacije, pa na osnovu takvog tuma~ewa zakona od tu`ila{tva tra`e zabranu rada SDSS-a, koji u hrvatskom Saboru ima tri poslani~ka mjesta, a HSP jedno.

Sretko Kalini}

Makedonija

Hap{eni {verceri arheolo{kih predmeta
SKOPQE - U vi{e gradova Makedonije ju~e je bila u toku policijska akcija privo|ewa oko 50 osumwi~enih za {verc arheolo{kih artefakata, rekao je agencijama portpa rol po li ci je Ivo Kotevski. Kotevski je precizirao da je rije~ o grupi koja je pra}ena du`e vrijeme i koja je organizovano {vercovala arheolo{ke predmete iz Makedonije prema Gr~koj, Austriji i Italiji. Na listi osumwi~enih su lokalni zvani~nici, arheolozi kao i radnici koji rade na arheolo{kim nalazi{tima. Kotevski je najavio da }e policija o tome uskoro izdati detaqnije saop{tewe.

Odbjeglom “zemuncu“ odre|en pritvor jer su kod wega na|ena falsifikovana dokumenta - dva la`na paso{a, rekao Dev~i}
ZA GREB - @u pa nij ski sud u Zagrebu odredio je ju~e jednomjese~ni pritvor odbjeglom pripadniku “zemunskog kla na“ Sret ku Kalini}u zbog falsifikovawa dokumenta, javile su agencije. Istra`ni sudija Kre{imir Dev~i} rekao je da je Kali ni} ju ~e to kom da na trebalo da bude preba~en u zatvorsku bolnicu u Remetincu. Dev~i} je objasnio da je Kalini}u odredio pritvor jer su kod wega na|ena falsifikovana dokumenta - dva la`na paso{a. - Kalini} }e biti odveden u pritvor u Remetincu, odnosno u zatvorsku bolnicu - rekao je Dev~i}. Istra`ni sudija Dev~i} je istakao da je Kalini}a ju~e ispitao u bolnici “Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, u ko ju je smje {ten po sli je rawavawa na zagreba~kom jezeru u Rakitju prije dvije sedmice. - Pritvor mu je odre|en zbog opasnosti od bjekstva i mogu}nosti ponavqawa krivi ~nog dje la - obja snio je Dev~i}. nedaleko od jezera pored kojeg je Kalini} upucan, prona{la wegovu torbicu, u kojoj su se nalazili pi{toq i dva paso{a. - Na oba do ku men ta su slike Sretka Kalini}a, a poda ci su na ime Ce sa ra i Mandi}a. Qudi sa tim imenima i podacima zaista posto je i po li ci ja sa da istra`uje da li su oni saradnici “zemunaca“ ili im je identitet ukraden bez wihovog znawa - rekao je ranije hrvatskim medijima policijski izvor. Prema wegovim rije~ima, Kalini} na slikama u hrvatskim paso{ima izgleda znatno dru ga ~i je ne go na posqedwim zvani~nim fotografijama sa potjernice. Izru ~ewe Ka li ni }a Srbiji bi}e mogu}e poslije po tpi si vawa Spo ra zu ma o

Simovi}
Na Kalini}a je 8. juna na zagreba~kom jezeru u Rakitju pucao jo{ jedan osu|enih za \in|i}evo ubistvo Milo{ Simovi}. Simovi} je dva dana kasnije uhap{en pri poku{aju ilegalnog prelaska srpsko-hrvatske granice i nalazi se u zatvoru u Srbiji. izru~ewu doma}ih dr`avqana optu`enih za krivi~na djela korupcije i organizovanog kriminala, koji Hrvatska i Srbija treba da potpi{u 28. ili 29. juna. Kalini} je osu|en na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana \in|i}a i u~e{}a u jo{ 19 drugih ubistava.

KALINI] ispitan u bolnici “Sestre milosrdnice“
Hrvat ski is tra `i oci prona{li su kod Kalini}a dva hrvatska paso{a izdata na imena Drago Cesar i Milivoj Mandi}. Oba paso{a Kalini}u su na originalnim obrascima izdata u hrvatskom konzulatu. Mediji u Hrvatskoj ranije su objavili da je policija u zagre ba ~kom na sequ Ra ki tje,

Zadovoqni predstavnici sindikata

FOTO: INDEX.HR

Referendum za izmjenu ZOR-a u Hrvatskoj

Sindikati prikupili 720.000 potpisa
ZAGREB - Udru`eni hrvatski sindikati, uz pomo} vi{e politi~kih stranaka i nevladinih organizacija, uspjeli su da prikupe vi{e od 720.000 potpisa, {to je i vi{e nego dovoqno za inicijativu za raspisivawe referenduma o vladinom prijedlogu izmjena Zakona o radu (ZOR), javile su ju~e agencije. Prema rije~ima koordinatora pet sindikalnih centrala i predsjednika Hrvatskog udru`ewa sindikata Ozrena Matija{evi}a, sindikati }e uskoro najaviti svoje daqe aktivnosti. Pet hrvatskih sindikata ju~e ta~no u pono}, kada je istekao rok, zavr{ilo je sa prikupqawem potpisa za raspisivawe referenduma. Akciju su po~eli 9. juna, a po zakonu su u sqede}ih 15 dana morali da skupe deset odsto potpisa od ukupnog broja svih bira~a u Hrvatskoj, odnosno 449.506 potpisa.

Jedan od la`nih paso{a

Kalini}a prebacuju u zatvorsku bolnicu u Remetincu

"Tesla" garant Srbima povratnicima
ZA GREB, NO VI SAD Predsjednik Srpskog narodnog vije}a u Hrvatskoj Milorad Pupovac o~ekuje da }e ve} idu }e go di ne pro fun kcionisati “Tesla“ banka, o ~ijem je osnivawu ju~e u Novom Sadu potpisao ugovor sa predsjednikom Vlade Vojvodine Bojanom Pajti}em, prenijele su agencije. - Uve li ko se obavqaju sve pripremne radwe. Osnivawe banke velika je stvar za obezbje|ivawe egzistencije i budu}nosti Srba povra tni ka, po se bno u ja ko ne ra zvi je nim kra je vi ma Hrvatske - rekao je Pupovac novinarima poslije potpisi vawa Spo ra zu ma o osni vawu srpske razvojne banke pod nazivom “Tesla“, ~ije }e sjedi{te biti u Zagrebu. dru~jima sjeverne Dalmacije, Korduna, Banije i Like. - “Tesla“ banka ne}e djelovati kao klasi~na poslovna banka, nego kao razvojna ban ka. Ban ka }e po se bnim fi nan sij skim pa ke ti ma obezbijediti povratnicima da u tim krajevima osiguraju razvoj poqoprivrede, zadruga, malih i sredwih preduze }a. Ugla vnom, ban ka }e uvi jek bi ti uz spo so bne, `eqne posla i zarade, i to im nov cem pod po voqnim uslovima i garantovati - pojasnio je on. Prema rije~ima Pupovca, sje di {te ban ke bi }e u Zagrebu, ali }e, kako se bude razvijala, otvarati filijale u krajevima Hrvatske gdje `ivi najvi{e povratnika. - Ta ko }e mo otvo ri ti filijale banke u Kninu, Vukovaru, Lapcu, Glini, kao i svim dru gim mjes ti ma gdje se za to uka`e potreba. Zaposleni u banci bi}e stalno na terenu, nezavisno od toga da li postoje “Tesline“ fi li ja le u tom di je lu Hrvatske - zakqu~io je Pupovac.

Potpisan ugovor o osnivawu “Tesla“ banke u Zagrebu

DOBRA VIJEST

PODGORICA
Parlamentarna skup{tina Savjeta Evrope ocijenila je da crnogorskom parlamentu nedostaje stru~nosti i sposobnosti, te pozvala vlasti da oja~aju administrativne i organizacione sposobnosti skup{tine. Zbog toga je Crna Gora pozvana da oja~a materijalne, administrativne i organizacione sposobnosti dr`avnog parlamenta.

ZAGREB
U sqede}ih desetak dana predstavnici in`ewera gra|evinarstva Hrvatske predstavqa}e Vladi program od 130 projekata vrijednih 33 milijarde evra, koji je predstavqen pro{le sedmice u Opatiji, ~ijim pokretawem bi se prevladala kriza i otvorila nova radna mjesta.

BANKA }e nuditi finansijske pakete za pomo} povratnicima
Pupovac je dodao da najvi {e Srba po vra tni ka iz Srbije trenutno `ivi na po-

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 19

TOP STORIES CNN

Svijet
@rtve su odlu~ile da pre|u prugu na nedozvoqenom mjestu kako bi do{le do pla`e, kada je u punoj brzini nai{ao voz na relaciji Alikante - Barselona

Izraelski premijer Bewamin Netanijahu apelovao je na aktiviste koji se bore za qudska prava, u~esnike konvoja brodova sa humanitar-

nom pomo}i pojasu Gaze da, umjesto na palestinsku teritoriju, plove za Iran, gdje, kako on tvrdi, postoji stvarno kr{ewe qudskih prava.

Voz usmrtio 12 osoba

Te{ka `eqezni~ka nesre}a u blizini Barselone

Vijesti
Hanover

Muslimani napali Jevreje
BERLIN - Grupa mladih, pre te `no mu sli ma na pa lestinskog i iranskog pori je kla, na pa la je u Ha no ve ru ple snu gru pu mladih Jevreja, a policija vodi istragu protiv jednog ~e trna es togo di{weg Ni jem ca i de ve tna es to go di{weg mla di }a iz sje ver ne Afri ke. To je, prema podacima policije, prvi an ti se mi tis ti ~ki na pad u okru gu Ha no ve ra ove godine koji nisu izveli desni~ari.

MA DRID - Dva na est osoba je poginulo, a 17 te{ko povrije|eno kada je na grupu qudi prilikom prela`ewa pruge naletio voz u blizini Barselone, javile su agencije. @rtve, ve }i nom mla de osobe, proslavqale su praznik Svetog Jovana, koji se sva ke go di ne u {pan skoj po kra ji ni Ka ta lo ni ji obiqe`ava 23. juna vatrometom, koncertima i plesom. Na sta ni ci Kas tel de fels postoji podzemni prolaz za pje{ake, ali su oni odlu~ili da pre|u prugu na

Belgija

Policija u sjedi{tu crkve
@rtve su ve}inom mlade osobe FOTO: AGENCIJE

ne do zvoqenom mjes tu ka ko bi do{li do pla`e, kada je u punoj brzini nai{ao voz na relaciji Alikante - Barselona. - Vi dje la sam ve li ki broj qudi kako silazi sa vo-

za. Kako nije bilo dovoqno informacija, qudi su bili po ma lo de zo ri jen ti sa ni i nisu znali kako da pre|u na drugu stranu. Neki qudi su, eufo ri ~ni i ve se li, ri je {ili da pre|u preko pruge

do druge platforme. Ma{ino vo |a je ukqu~io si re nu, ali nije bilo vremena da se i{ta u~i ni. I de si lo se naj go re - ka `e o~e vi dac Kandida Kardoina.

FRANCUSKA

MA[INOVO\A uzalud ukqu~io sirenu
Ka ko se ra di lo o ek spresnom vozu koji se ne zaus tavqa u Kas tel de fel su, voz je kroz stanicu pro{ao u punoj brzini i uspio da se zaustavi tek poslije nekoliko stotina metara. Povrije|eni su preba~e-

Poginuli prelaze}i prugu
MADRID
PORTUGALIJA Lisabon

BARSELONA

ni u bolnice u Barseloni. Troje se nalazi u kriti~nom stawu. Od 2003. godine, kada je 19 osoba nastradalo u sudaru dva voza u blizini grada ^in~ile u centralnom dijelu zemqe, ovo je bila najte`a `eqe zni ~ka ne sre }a u [paniji.

BRISEL - Pripadnici po li ci je u{li su ju ~e u sjedi{te belgijske katoli~ke crkve po sli je po ja ve optu`bi da su u slu~ajeve se ksu al nog zlos tavqawa djece umije{ani i crkveni slu `be ni ci, izja vio je por tpa rol kan ce la ri je dr`avnog tu`ioca u Brise lu @an-Mark Mej lor. Policija je u{la u prostorije nadbiskupije Brisela i Malinea sjeverno od belgijske prestonice.

Australija

Osu|eni zbog la`nih dojava
MEL BURN - Dvo ji ca Australijanaca su osu|eni na vi{emjese~ne kazne zatvora zbog la`nih dojava o bombama postavqenim u jednoj bolnici i avionu, ali i predstavqawa da su ~lanovi teroristi~ke organiza ci je. Aus tra li jan ci Rejmod Lason (35) i Yozef Bu~ek (40) su osu|eni po{to su se izjasnili krivim za la `ne do ja ve o na vo dnim bom ba ma pos tavqenim 2009. go di ne, prenio je AP.

Kasteldefels
[PANIJA

Sredozemno more

MAROKO

AL@IR
Stanica Kasteldefels

Prva `ena premijer Australije
KANBERA - Australija je, prvi put u istoriji, dobila `enu za premijera nakon {to je vladaju}a Radni~ka partija smijenila dosada{weg predsjednika vlade Kevina Rada i izabrala wegovu zamjenicu Yuliju Gilard. Premijerka }e voditi zemqu do novih izbora koji bi trebalo da budu odr`ani za nekoliko mjeseci. Yulija Gilard, tako|e iz Radni~ke partije, izabrana je preksino} na sjednici parlamenta, podr{kom 112 poslanika Radni~ke partije koja ima ve}inu. Ona je u Radovoj vladi bila vicepremijerka i dr`ala je resore za radne odnose i zapo{qavawe, obrazovawe i socijalnu za{titu. Nekada{wi uspje{ni advokat 48-godi{wa Yulija Gilard je polo`ila zakletvu pred generalnim guvernerom Australije Kventinom Brusom.

Doku Umarov na popisu terorista
VA[INGTON - Sjediwene Dr`ave stavile su vo|u ~e~enskih pobuwenika Dokua Umarova, koji vodi grupu Kavkaski Emirati, na popis terorista i osoba koje pru`aju podr{ku terorizmu, {to }e pomo}i da se smawi dotok finansijske i druge pomo}i Umarovu, saop{tio je Stejt department. Pojava Umarova kao vo|e ~e~enske pobune oja~ala je podjelu izme|u nacionalnih separatista i radikalnih islamista te dovela do pokreta koji te`i stvarawu islamskih Emirata Kavkaza s Umarovim kao emirom, navodi se u saop{tewu. Umarov je preuzeo odgovornost za planirawe vi{e napada u Rusiji i na Kavkazu, a nedavno je priznao umije{anost u iskliznu}e voza “Nevski ekspres“ 2009. u kome je poginulo 28 osoba, te bomba{ki napad u moskovskoj podzemnoj `eqeznici 2010. godine, sa 40 `rtava.

DOBRA VIJEST

DAGESTAN
Dva policajca su poginula preksino} u pucwavi u selu Karamaki u regionu Buinakski u Dagestanu. Incident se dogodio 50 minuta poslije pono}i u blizini zgrade policijske stanice u Karamaki.

IRSKA
Irski premijer Brajan Kauen pozvao je englesku kraqicu Elizabetu Drugu da posjeti Dablin, rekav{i da je poboq{awe bilateralnih odnosa otvorilo put za prvo putovawe u Irsku jednog britanskog monarha.

LO[A VIJEST

20 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Pakistan

Osu|eni teroristi
ISLAMABAD - Pet Amerikanaca osu|eno je u Pakistanu na zatvorske kazne u trajawu do deset godina nakon {to ih je sud proglasio krivim na osnovu optu`bi za terorizam, javile su agencije. Amerikanci, koji imaju izme|u 19 i 25 godina, uhap{eni su u decembru pro{le godine u gradu Sargoda na sjeveroistoku Pakistana. Dvojica od petorice optu`enih pakistanskog su porijekla. Ostali su porijeklom iz Egipta, Jemena i Eritreje. Optu`eni su za planirawe teroristi~kih napada u Pakistanu i finansirawe zabrawenih islamisti~kih organizacija. Zamjenik tu`ioca Rana Bahtijar rekao je da su optu`eni osu|eni prema dvije ta~ke optu`nice, te da je za jednu predvi|ena desetogodi{wa kazna zatvora, a za drugu pet. Obje kazne bi}e slu`ene istovremeno.

Meksi~ki zaliv

Saniran problem na bu{otini
LONDON - Naftna kompanija BP saop{tila je ju~e da je popravqen kvar na bu{otini u Meksi~kom zalivu i da je nastavqeno odvo|ewe nafte koja curi iz te bu{otine, javili su svjetski mediji. Po klo pac za o{te }e nu naftnu platformu u Meksi~kom zalivu morao je da bude privremeno podignut po{to su in`eweri primijetili da raste pritisak gasa u cijevi koja upumpava toplu vodu u poklopac da bi se sprije~ilo wegovo smrzavawe u ledenoj vodi vi{e od kilometar i po ispod povr{ine zaliva. Admiral ameri~ke Obalske stra`e Ted Alen izjavio je novinarima da je mala podmornica na daqinsko upravqawe udarila u poklopac, zatvaraju}i jedan od ventila na konstrukciji.

Rod Blagojevi} sa suprugom Peti izlazi iz sudnice

FOTO: AGENCIJE

Kineske snage bezbjednosti

Otkriveni teroristi u Sin|angu
PE KING - Ki nes ke snage bezbjednosti su otkrile veliku “teroristi~ku“ grupu u nemirnoj provinciji Sin|ang na zapadu zemqe, saop{tili su ju~e kineski zvani~nici, gotovo godinu poslije etni~kog nasiqa u presto ni ci te pro vin ci je, Otkriveni islamski teroristi Urum~iju, kada je poginulo skoro 200 qudi. Portparol Ministarstva za javnu bezbjednost Vu Heping rekao je na konferenciji za novinare da je uhap{eno vi{e od deset ~la no va te ro ris ti ~ke gru pe “Islam ski po kret Turkmenistana“ koja je planirala niz napada u Sin|angu, i da su zaplijeweni eksploziv, no`evi i druga oprema, prenio je Rojters. Grupa je planirala niz napada u gradovima Ka{gar, Hotan i Aksu, ali wihovi planovi su osuje}eni i neki od wih su pobjegli. Najmawe dva ~lana grupe izru~eni su Kini pro{log decembra.

Mjesto u Senatu za mjesto ministra
Blagojevi} ponudio da, ako postane ministar zdravqa, na upra`weno mjesto u Senatu imenuje Obaminu prijateqicu Valeri Xeret
VA [IN GTON - [ef kabineta biv{eg guvernera Ilinoisa Roda Blagojevi}a izjavio je pred sudom da je on, nekoliko dana po{to je Ba rak Oba ma iza bran za predsjednika, ponudio da, za polo`aj u vladi, imenuje Obaminu prijateqicu u Senat, javile su agencije. Bla go je vi} (53) se ve} ranije izjasnio da nije kriv ni po jednoj od 24 ta~ke optu`nice, me|u kojima se navo de re ket, pre va re sa ra~unima, poku{aj iznu|ivawa i podmi}ivawe. Uz Ro da Bla go je vi }a (pravo ime Milorad), optu`en je i wegov brat Robert Blagojevi}, 54-godi{wi biznismen iz Ne{vila, u Tenesiju. Yon Haris, svojevremeno Blagojevi}ev {ef kabineta, na su|ewu je izjavio da mu je guverner rekao da se sastao sa istaknutim zvani~nikom sindikata Tomom Balanofom, koji je bio posre dnik izme |u Oba me i Blagojevi}a. nudio da na mjesto u Senatu ispred dr`ave Ilinois, koje je os ta lo upra`weno izborom Obame za predsjedni ka, ime nu je Va le ri Yeret, ako bi mu bilo dodijeqeno mjes to mi nis tra zdravqa. Obama je, navodno, prethodno obavijestio Blagojevi }a da bi `e lio da ga wegova prijateqica Yeret naslijedi na tom mjestu. Haris, koji je sada svjedok optu`be, ka`e da Obamini qudi nisu znali {ta da rade sa tom ponudom, da na kra ju ni ka kav do go vor nije postignut i da se sve zavr{ilo prislu{kivawem telefonskih razgovora i hap{ewem Blagojevi}a.

Su|ewe biv{em guverneru Ilinoisa Rodu Blagojevi}u

OPTU@EN i Blagojevi}ev brat Robert
Haris ka`e da mu je Blagojevi} tada rekao da je po-

SNIMCI
Federalni tu`ilac posjeduje snimke oko 500 ~asova razgovora Blagojevi}a i wegovih saradnika, koje je tajno snimio FBI. Biv{i guverner i wegovi advokati tvrde da ti snimci, ako se saslu{aju u cjelini, pokazuju da on nije poku{avao da izvu~e materijalnu korist iz svog prava da imenuje novog predstavnika Ilinoisa u ameri~kom senatu.

Valeri Xeret

Rezolucija protiv zabrane burke
STRAZBUR - Parlamentar na skup {ti na Sa vje ta Evrope u srijedu uve~e je u Strazburu usvojila rezoluciju po kojoj bi potpuna zabrana bur ke na ja vnim mjes ti ma osporila osnovno pravo `enama koje `ele da pokriju lice. - Po tpu na za bra na no {ewa burke i nikaba osporava `e na ma, ko je to `e le slobodno, pravo da pokriju lice - ka`e se u rezoluciji koja je usvojena sa 108 glasova za i ~etiri uzdr`ana. Za bra na bur ke bi bi la kontraproduktivna, ocijenili su evropski parlamentarci, i mo`e se opravdati samo u slu~aju bezbjednosnih razloga ili kada profesionalne obaveze zahtijevaju od `ena da poka`u lice. Fran cus ka, Bel gi ja i [pa ni ja ra zma tra ju mo gu }nost zabrane no{ewa burke na javnim mjestima, prenosi Rojters. Rezolucija Parlamentarne skup{tine nema pravnu te`inu u odnosu na nacionalne zakone. U re zo lu ci ji se ta ko |e na vo di da “ve li ka ve }i na evropskih muslimana dijeli na~ela koja su u osnovi na{ih dru{tava“. mu u novembru 2009. godine. Istovremeno se pozivaju muslimani u Evropi da napuste svako tradicionalno tuma~ewe islama koje ospora va jednakost polova i ograni~ava prava `ena. U rezoluciji se podvla~i razlika izme|u religije islama i muslimanskog politi~kog po kre ta po zna tog kao islamizam koji ne prihvata odvajawe vjere i dr`ave, {to je, kako se nagla{ava, osnova evropskih demokratija, prenose agencije.

Parlamentarna skup{tina Savjeta Evrope

REZOLUCIJA nema pravnu te`inu
U rezoluciji se izra`ava `aqewe zbog diskriminacije prema muslimanima, ukqu~uju}i zabranu izgradwe minareta u [vajcarskoj koja je izglasana u toj zemqi na referendu-

Vlasnik dvije ~ivave pripremio je svoje qubimce za izlo`bu pasa u Bangkoku.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 21
FOTO: AP

Zbog komentara na ra~un ameri~kih zvani~nika

Vijesti
Finska

Povjerewe novoj vladi
HELSINKI - ^lanovi finskog parlamenta iz gla sa li su po vje rewe novoj vladi finske premijerke Mari Kivinijemi, prenijeli su mediji. Vladina koalicija, koju ~i ne ~e ti ri stran ke, pot vr|e na je ve li kom ve }i nom u par la men tu, sa ukupno 118 glasova. Protiv je glasalo 66 parlamentaraca, a 15 ih nije prisustvovalo glasawu.

Me|u spornim ocjenama glavnokomanduju}eg me|unarodnih snaga u Avganistanu je i opis jednog visokog predsjednikovog savjetnika kao klovna. Na meti omalova`avaju}ih generalovih komentara na{ao se i potpredsjednik SAD Xo Bajden
VA[INGTON - Glavnokomanduju}i me|unarodnih snaga u Avganistanu, ameri~ki general Stenli Makristal, smijewen je s du`nosti, javio je Bi-Bi-Si. Predsjednik Barak Obama je, kako se izrazio, s `aqewem prihvatio ostavku generala Makristala, ali i naglasio da pogrdni komentari na ra~un administracije u Va{ingtonu, koje su general i wegovi sara dni ci izni je li u tek stu objavqenom u ~asopisu “Roling ston“, ne ispuwavaju zahtijevane standarde pona{awa. General Makristal pozvan je da iz Avganistana do|e u Va{ington i objasni svoje postupke. U sa op {tewu iz da tom u Bijeloj ku}i predsjednik Obama je rekao da se iznesenim komentarima slabi povjerewe i naru{ava civilna kontrola oru`anih snaga, {to je, po rije~ima predsjednika SAD, jedna od su{tinskih vrijednosti svake demokratije. Predsjednik Obama ka`e i da pozdravqa svaku debatu unutar wegovog tima, ali da ne}e tolerisati podjele. Generala Makristala na du`nosti je zamijenio general Dejvid Petreus, nekada{wi komandant ameri~kih snaga u Iraku. Portparol avganistanskog predsjednika Hamida Karzaija rekao je da }e Kabul po{tovati

Poqska

Kampawa za gej paradu
General Stenli Makristal razqutio ameri~kog predsjednika

odluku o smjeni generala Makristala. Predsjednik Karzai je, tokom kri ze nas ta le po sli je objavqivawa teksta u magazinu “Roling ston“, u vi{e navrata izra`avao punu podr{ku smijewenom generalu i ~ak li~no zamolio predsjednika Obamu da Stenlija Makristala zadr`i na du`nosti.

RAZGOVOR sa Obamom u ~etiri oka
I britanska vlada i generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen saop{tili su da promjena na ~elu me|unarodnih snaga u Avganistanu ne}e dovesti do promjena u antigerilskoj strategiji, koju je for-

mulisao general Makristal i koja u`iva punu podr{ku Britanije i NATO. Pi tawe Ma kris ta lo vog ostanka je pokrenuto poslije uvredqivih komentara na ra~un zva ni ~ni ka ame ri ~ke administracije, koje je general sa saradnicima iznio govore}i za poznati ~asopis “Roling ston“. Me|u spornim ocjenama je i opis jednog visokog predsje dni ko vog sa vje tni ka kao klovna. Na meti omalova`avaju}ih generalovih komentara se na-

{ao i potpredsjednik SAD Yo Bajden. Predsjednik Obama je pozvao generala Makristala da sa wim razgovara u ~etiri oka u srijedu i objasni svoje komentare, a iz Bijele ku}e je re~e no da su ge ne ra lo vi komentari naqutili predsjednika SAD. Posmatra~i isti~u da je general Makristal sada izlo`en osudama da podriva autoritet predsjednika i ameri~ke administracije ~iju politiku treba da sprovodi.

VAR [A VA - Poqski homoseksualci i lezbijke po ~e li su ju ~e kam pawu koja treba da podsta kne Var {avqane i LBGT osobe da 17. jula za je dno pro |u uli ca ma poqske pres to ni ce u evropskoj gej paradi JURO PRAJD 2010. Kam pawa za evrop sku gej pa ra du, ko ja se prvi put odr`a va u je dnoj postkomunisti~koj zemqi, na zva na je po ~u ve noj poruci pape Jovana Pa vla Dru gog “Ne pla {ite se”.

Gejts
Ameri~ki sekretar za odbranu Robert Gejts je opisao komentare vojnog komandanta u Avganistanu kao “ometawe“ rata u Avganistanu.

General Dejvid Petreus novi komandant u Avganistanu

Fokner se vratio ku}i
VA[INGTON - Geri Fokner, Amerikanac i lovac na Osamu bin Ladena, koji je pro{le sedmice uhap{en u Pakistanu, vratio se u SAD, prenijele su agencije. Odmah po sli je po vrat ka izjavio je da Amerikanci moraju da za{tite svoje. Iz Pakistana je pu{ten bez ikakve optu`be, a u Los An|eles je stigao letom iz Dubaija. Na ulasku u automobil rodbine koja je po wega do{la novinarima je dao kratku izjavu: U Denveru je izjavio da je on samo ~ovjek koji je ne{to poku{ao da u~ini. - Mo`ete re}i da sam religiozni fanatik, da sam Rambo ili samuraj, ali ja sam samo ~ovjek koji je odlu~io da se digne i ne{to u~ini - rekao je Fokner, koji je dodao da je u Pakistanu u sedam navrata tra`io Osamu bin Ladena. Pakistanska policija je javila da je Foknera zaustavila blizu granice s Avganistanom 13. juna. Mu{karac je sa sobom nosio pi{toq, ma~ i opremu za no}no osmatrawe. Policiji je rekao da je u misiji hvatawa Osame bin Ladena te dodao da ga lovi od 11. septembra 2001. godine.

Poslije hap{ewa lovca na Bin Ladena u Pakistanu

SAMURAJ ili vjerski fanatik
- Ovdje se ne radi o meni. Ovdje se radi o Amerikancima i svijetu. Ne mo`emo takvim qudima dopustiti da nas zapla{e - rekao je Fokner te dodao da se moraju pobrinuti za sebe.

Geri Fokner

FOTO: AP

22 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

5

dje~aka

3

djevoj~ice

Skup{tina grada usvojila informaciju o {tetama prouzrokovanim poplavama

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Mo`e se zakqu~iti da je pri~iwena znatna {teta i iznos od dva miliona maraka je, realno gledaju}i, veoma te{ko izdvojiti u ovom trenutku iz buxeta, rekao Davidovi}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

[te ta ve }a od dva mi li ona ma ra ka

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

[teta nastala poplavama 21. i 22. juna procjewuje se na vi {e od dva miliona maraka. To stoji u informaciji koju su usvojili odbornici na ju~era{woj 23. redovnoj sjednici Skup{tine grada. - Mo`e se zakqu~iti da je pri~iwena znatna {teta i iznos od dva miliona maraka je realno gledaju}i, veoma te{ko izdvojiti u ovom trenutku iz buyeta. Imamo odre |e nu buyet sku re zer vu koja iznosi ne{to preko milion maraka, ali isto tako ima mo in for ma ci ju da je Vla da RS ve} iz dvo ji la odre|ena sredstva i vjerovatno }e izdvojiti jo{ te se na da mo i wiho voj po mo }i. Ve} u ponedjeqak }emo Vladi poslati izvje{taj da ih obavijestimo o {teti - rekao je po zavr{etku sjednice Skup{tine grada gradona~elnik Bawaluke Dragoqub Davidovi}. On je dodao da je ukupna ocjena rada svih slu`bi da su reagovale blagovremeno, te da su svoj posao odradili veoma profesionalno. - Na{ sis tem ci vil ne za{tite sastoji se od mnogo subjekata kao {to su vatroga sna je di ni ca, je di ni ce civilne za{tite, ronila~ki klub “Buk”, te an ga `man

VODA o{tetila brojne objekte, ulice...

Voda prodrla u brojne objekte

FOTO: G. [URLAN

mno gih izvo |a ~a ra do va. Ima li smo uvid u stawe u toku samih padavina me|utim tek po prestanku ki{a stekli su se uslovi za uvid u pravo stawe - istakao je Davidovi}. Jo{ je naglasio da je nevri je me stvo ri lo broj ne probleme na podru~ju cijelog grada. - Pojavilo se vi{e klizi{ta, ve}i broj saobra}ajnica je o{te}en, a neke su potpuno prekinute, a voda je

NAZIVI ULICA
Dvije ulice su na ju~era{woj sjednici Skup{tine grada dobile nazive. Nova ulica koja se pru`a desno od magistralnog puta BawalukaGradi{ka, presijeca ulicu Kwaza Milo{a i produ`ava do novog mosta na Vrbasu u Trapistima dobila je naziv Bulevar Milutina Milankovi}a. Dok }e ime akademika Milana Vasi}a nositi ulica koja se pru`a desno od ulice Srpskih ustanika.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

poplavila 54 individualna obje kta - ka zao je Da vi do vi}. Prema wegovim rije~ima, ~i{ }ewe i sa na ci ja {tete je ve} po~ela. - Ve} smo po~eli sa ~i{}ewem saobra}ajnica i {ahto va gdje je ta lo `ewem vode nanijeto mnogo zemqe i raznog drugog materijala. Na{ sqede}i postupak je da }emo odmah krenuti sa sanacijom {teta gdje je to mogu}e iz vr{i ti. Me |u tim sanacija nekih klizi{ta i sao bra }aj ni ca za hti je va ju izradu projektne dokumentacije jer su to prili~no slo`e ni po slo vi - ka zao je Davidovi}. On je re kao da je rje {ewe kojim bi se izbjegle ovakve situacije preventivno djelovawe. - Ovo je rezultat klimat-

skih promjena a meteorolozi ka `u da ne {to sli ~no jo{ nije zabiqe`eno i mi na to moramo biti spremni. U bu du }nos ti se mo ra mo pripremiti u mjeri u kojoj je to mogu}e i ko liko nam dozvoqavaju materijalni i dru gi uslo vi - is ta kao je Davidovi}.

TOKOM nevremena poplavqena 54 objekta
Tokom skup{tinskog zasjedawa odbornici opozicionih partija smatrali su da treba preventivno djelovati kako se ne bi moralo baviti posqedicama. - Sve ima i dobru i lo{u stranu. Ovo nam je dalo smjernicu u kom pravcu treba da se djeluje. Nevrijeme je pokazalo koje su to krizne

ta~ke kad su u pitawu poplave i elementarne nepogode kad je u pitawu na{ grad re kao je odbor nik PDP-a Pero Maksimovi}. Jo{ je dodao da je {teta sigurno ve}a nego {to stoji u preliminarnom izvje{taju. - [teta je ogromna i ovo je tek jedan kratki preliminarni uvid u {tetu, a pravo stawe }e se pokazati tek kasnije kada se voda povu~e u korita - naglasio je Maksimovi}. Na 23. Skup{tini grada usvojen je i prijedlog zakqu~ka o usva jawu Stu di je za tre ti rawe pu tnih pre la za preko `eqezni~ke pruge, te Iz vje {taj o re ali za ci ji Programa rada zimske slu`be za 2009/2010. godinu i pri je dlog Pro gra ma ra da zimske slu`be za 2010/2011. godinu.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ PRI^A O IGRA^KAMA 3 - animirani/sinhronizovan re`ija: Li Unkrih glasovi: Dragoqub Qubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi} termini: 17.30, 19.45, dodatni termini subotom i nedjeqom u 12 ~asova PLAN B - romanti~na komedija re`ija: Alen Pol uloge: Xenifer Lopez, Aleks, O’ Laflin termini: 18.30, 20.30, 22.30 ~asova STRIT DENS - muzi~ki re`ija: Dawa Peskvin uloge: [arlot Rempling, Rej~el Mekdouel, Kris Vilson termini: 22 SEKS I GRAD 2 - komedija re`ija: Majkl Patrik King uloge: Sara Xesika Parker, Kim Katral, Kristin, Dejvis termini: 18.15, 21 [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: subotom i nedjeqom u 14.15 DJE^IJE POZORI[TE RS “Medo Vini zvani Pu”, putuju}i teatar Hasije Bori} Sarajevo, 26. jun u 18 ~asova “Folklorna magija“ autor i rediteq: Bowo Lungov, 27. jun u 11 ~asova Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR “Banjaluka Rock Open Air“, tvr|ava Kastel MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawaluka - ambijentalni i gra|anski identitet“

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 23

Obustavqawe saobra}aja u Gajevoj
Zbog investicionog odr`avawa kolovoza saobra}aj }e biti obustavqen u Gajevoj ulici 26. i 27. juna, saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. Za vrijeme trajawa obustavqawa saobra}aja bi}e omogu}en prilaz i prolaz vozilima stanara, Hitne pomo}i, te vatrogasnim voFOTO: ARHIVA

zilima i vozilima za snabdijevawe. Tako|e zbog investicionog odr`avawa saobra}ajnice u ulici Vase Pelagi}a, od danas do nedjeqe, 27. juna, odvijawe saobra}aja bi}e ote`ano, jer }e biti zauzeta jedna saobra}ajna traka uz naizmjeni~no jednosmjerno propu{tawe vozila.

GRADSKE VIJESTI

Polo`eno cvije}e na spomenik 12 beba
Delegacije Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite RS, Tre}eg pje{adijskog puka Oru`anih snaga, bo ra ~kih or ga ni za ci ja i lo go ra {a ju ~e su na No vom grobqu polo`ile 12 bijelih ru`a na renovirani nadgrobni spomenik 12 bawalu~kih beba, koje su umrle 1992. godine usqed nedostatka kiseonika. - Nadam se da se ovako velika tragedija nikada i nigdje ne}e ponoviti. Ovo je opomena za sve budu}e generacije. Odlukom Odbora za wegovawe tradicije odlu~ili smo da 24. juna po~nemo i obiqe`avawe humane bitke za probijawe koridora `ivota - rekao je predsjednik Bora~ke organizacije RS Pantelija ]urguz. Predsjednik Pododbora za obiqe`avawe istorijskih doga|aja Velimir Duwi} istakao je da je polagawe cvije}a najava za obiqe`avawe proboja koridora `ivota na Dugoj Wivi kod Modri~e na Vidovdan, 28. juna. - Pozivamo sve u~esnike ove ~asne bitke da do|u da bismo obiqe`ili ovaj veliki dan - istakao je Duwi}. S. J.

U dogledno vrijeme bi}e zamijewena stara dotrajala mre`a

Radovi u Eko-centru “Bo~ac“

Nova mre`a bi}e jedinstvena u regionu po tome {to }e mo}i da prati oscilacije jezera Bo~ac ~itavih osam metara, te }e tako obezbijediti potpunu za{titu od plutaju}eg otpada, rekao Opa~i}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Uskoro nova mre`a zaustavqa otpad
dok ne bude izgra|ena nova rekao je Opa~i}. Upravnik Eko-centra Joco Stoj~i} nagla{ava da je po~etkom ove godine do{lo do pucawa mre`e i velika koli~ina otpada od 13.000 metara kubnih pro{la je Centar i krenula nizvodno. - Kada je pukla sada ve} stara i neupotrebqiva mre`a, bili smo primorani da anga`ujemo desetine radnika, koji su nam pomagali u prikupqawu ogro mnih ko li ~i na sme }a. ^i{}ewe je trajalo tri mjeseca i za to vrijeme na obalu smo izvukli oko 5.000 kubika drvenog i oko 4.000 kubika plasti~nog otpa da - is ta kao je Stoj~i}.

Odata po~ast za 12 zvjezdica

FOTO: S. JOKI]

Sanirawe asfalta u ulici Bra}e Pi{teqi}a
U okviru redovnog odr`avawa gradskih saobra}ajnica de`urne ekipe “Kozara pu te va“ ju ~e su sa ni ra le dio kolovoza u ulici Bra}e Pi{teqi}a u bawalu~kom nasequ Lazarevo, jer je bio u izuzetno lo{em stawu. - Po nalogu gradske uprave krpili smo udarne rupe na ovom dijelu ulice, ta ~nije kod nadvo`waka. Do o{te}ewa je do{lo zbog posipawa abrazivnog materija la zi mus, kao i zbog velike frekvencije automobila. Pomenutom saobra}ajnicom u tom industrijskom dijelu svakodnevno prolaze auto mo bi li i broj ni te retwaci. Ju~e su na{i radni ci i me ha ni za ci ja uklonili dio starog sloja asfalta, koji je bio o{te}en i koji je po~eo da se runi. Ura di li smo sve pri pre me za pos tavqawe novog sloja asfalta - saop{teno je iz “Kozara puteva“. S. J.

U toku je postavqawe nove mre `e za za us tavqawe otpada u Eko-centru “Bo~ac jezero“, jer je stara dotrajala i nije vi{e u funkciji. Nova mre`a bi}e jedinstvena u regionu po tome {to }e mo}i da prati oscilacije jezera Bo~ac ~itavih osam metara, te }e tako obezbijediti potpunu za{titu od plutaju}eg otpada. Pot vrdio je ovo “Gla su Srpske“ direktor “Euro-hema“, pod ~ijom se nadle`no{}u nalazi ovaj centar, Nenad Opa~i}. - Do sada su izgra|ena dva stuba na terenu, koji je izuzetno nepristupa~an, {to je dodatno usporilo na{e aktivnosti. Za nastavak radova potrebno je obezbijediti jo{ 80.000 maraka. Ovih dana bio je visok vodostaj, ali smo pregurali i to istakao je Opa~i}. On je rekao da je trenutno u funkciji privremena mre`a, koja se nalazi ispred “Tropikovih ribwaka“. - Ova mre`a ima isti ciq, zaustavqawe velikih koli~ina otpada, samo {to je aktivna

ZA NASTAVAK radova potrebno 80.000 KM
Stoj~i} je dodao da se od tada pa sve do danas na obalama Vrbasa nalazi veliki broj sta ba la, ko ja su pri li kom ~i{}ewa izba~ena na povr{inu. - Dobar dio tog otpada i danas koristimo za ogrev, kako

Saradwa
Iz Eko-centra ka`u da imaju dobru saradwu sa nadle`nima u gradskoj upravi i da se zajedni~kim snagama trude da obale Vrbasa i jezero Bo~ac odr`e ~istim. - Iz gradskog buxeta za potrebe odr`avawa Eko-centra “Bo~ac jezero“ godi{we se izdvaja 40 hiqada maraka - rekao je Nenad Opa~i}.
Velike koli~ine sme}a u Bo~cu

u pogonima preduze}a “Eurohem” tako i u samom Centru rekao je Stoj~i}. Iz Administrativne slu`be grada Bawaluka je re~eno da je potpisan sporazum sa op{tinama uzvodno od Vrbasa, me|u kojima su op{tine Jajce, Mrkowi} Grad, Kne`evo, a koji se ti~e ~i{}ewa i odr`avawa obala ove rijeke. - Pomenute op{tine u ve}ini slu~ajeva ne po{tuju ovaj dogovor, zato toliko sme}a dolazi do Bo~ca. Vrbas i wegove obale na podru~ju Bawaluke su o~i{}eni i na{e aktivnosti su usmjerene ka odr`avawu te ~isto}e - saop{teno je iz Slu`be grada. Bawalu ~a nin Pre drag Krsma no vi} ka `e da mno go vremena provodi na obalama Vrbasa i kod jezera Bo~ac te da je primijetio na povr{ini vode ve}e koli~ine otpada. - Apelovao bih na gradske vlasti da obrate pa`wu na ~i{}ewe rijeka na teritoriji grada, posebno u ovom dijelu gdje je Eko-centar “Bo~ac“. Ovoliki otpad mo`e da izazove ekolo{ku katastrofu, ugrozi floru i faunu - rekao je Krsmanovi}.

Po~elo sanirawe saobra}ajnice

FOTO: S. ILI]

PA@WA
Naseqa bez struje
Zbog izvo|ewa planiranih radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do povremenih prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom u dijelovima naseqa Rami}i, Kuqani, Barlovci, Bukovica, Jablan u periodu od 8.30 do 14 ~asova, kao i u dijelovima ulica Bra}e Panti}a, Milana Tepi}a, Marije Bursa}, Kninske u periodu od 8.30 do 14 ~asova. S. J.

MATI^NI URED
Filip Petrovi}, sin @eqka i Sla vi ce; Ni ko li na Sav ko vi}, k}i Krste i Radojke; An|ela Jovi~i}, k}i Sini{e i Dragane; Lazar Muti}, sin

Ro|eni:

Dejana i Biqane; Nikola Ba~inski, sin Danijela i Ivane; Teodora \uki}, k}i Bojana i Lejle; Tina Petrovi}, k}i Ra den ka i Biqane; Ra de Davidovi}, sin Jovice i Rade.

Umrli:
M i le n a ( N i ko d i n ) Ku k r i } , ro |e na 1928. go di ne; Pe ro (Mir ko) Do bri}, ro |en 1947. go di ne.

24 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Kulturni centar Srbije u Parizu

Dr @eqko Fajfri}, ALEKSANDAR MAKEDONSKI

Nora Roberts, STVAR IZBORA
FOTO: S. ILI]

Nastupili srpski muzi~ari
PARIZ - Povodom Svjetskog dana muzike, 21. juna, u Kulturnom centru Srbije u Parizu odr`ani su koncerti srpskih muzi~ara koji su privukli veliku pa`wu publike ali i francuskih medija, javio je B92. Na Dan muzike u Parizu su nastupale grupe “Loulou \ine“ koja ve} nekoliko godina unazad va`i za jednu od najatraktivnijih etno-yez grupa u Francuskoj, grupa “Lutke“ iz Beograda i etno-rok grupa “Zetod“ iz Talina ~iji koncert je realizovan u saradwi sa Estonskim kulturnim institutom u Parizu. Na kraju ve~eri, nastupio je beogradski sastav “E-Play“ koji je energi~nim scenskim nastupom predstavio svoju uspje{nu de se to go di{wu ka ri je ru pred oko dvi je hiqade prisutnih gledalaca. Nastup grupe “E-play“ izazvao je mnoge pozitivne komentare, naro~ito me|u prisutnim novinarima i izvje{ta~ima specijalizovanih lokalnih muzi~kih medija.
Izlo`beni prostor Galerije “\ura Jak{i}“

Otvorena galerija na Filolo{kom fakultetu u Bawaluci

Slike na tragu \ure Jak{i}a
ovoj galeriji dobili su postdiplomci bawalu~ke Akademije umjetnosti, a galeriju je zva ni ~no otvo rio de kan Fi lo lo {kog fa kul te ta Mladenko Sayak. Rije~ je o djelima Mladena Vujaklije, Sa{e Malba{i}a, Sawe Hasi}, Radoslava Tadi}a, Bojana Mileti}a, Maje [olak, Ivane @ivkovi}, Jelene Preradovi}, Qiqane Markovi} i Bojana Dodiga.

Festival novog teatra
NOVI SAD - Predstavom “Tamo nema ni~ega“ ma|arske grupe “Simptomi“ ve~eras sa po~etkom u 20 ~asova u Novom Sadu otvara se 37. me |u na ro dni fes ti val alternativnog i novog teatra “Infant“, prenio je B92. Prema rije~ima izvr{nog producenta te smotre Simona Grabovca, osmodnevna manifestacija }e se odr`ati

“Simptomi“ na “Infantu“
kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. Se le ktor fes ti va la Ja dranka An|eli} istakla je da }e program biti raznovrstan i da }e po dje dna ko bi ti zas tupqeni ple sni i dramski elementi predstava. Na festivalu, pored doma}ih, predstavi}e se i grupe iz vi{e evropskih zemaqa, SAD i Izraela.

Do{li smo na ideju da otvorimo galeriju koju smo krstili imenom velikog srpskog pjesnika i slikara \ure Jak{i}a. Prva izlo`ba bi}e otvorena 30 dana, a tokom qeta napravi}emo pauzu, rekao Mladenko Saxak
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

BAWALUKA - Galerija “\u ra Ja k{i}“, ko ja je otvorena u srijedu uve~e na bawalu~kom Filolo{kom fakultetu, svakog mjeseca ima}e novu postavku umjetni~kih radova. ^ast da prvi izla `u u

SVAKOG mjeseca nova izlo`ba
- Do{li smo na ideju da otvorimo galeriju koju smo krstili imenom velikog srpskog pjesnika i slikara \ure Jak{i}a. Prva izlo`ba bi}e otvo re na 30 da na, a to kom qeta napravi}emo pauzu - rekao je Mladenko Sayak. On je najavio da }e po~etkom septembra biti objavqen konkurs za studente na Aka de mi ji umje tnos ti, po sli je ~e ga }e na pra vi ti godi{wi plan. To }e omogu}i ti da po {to va oci umje tnosti svakog mjeseca mogu da posje}uju nove izlo`be u Galeriji “\ura Jak{i}“.

- Postoji umjetni~ki savjet ~i ji su ~la no vi de kan Akademije umjetnosti Jelena Kari{ik, Mijana Kuburi} sa Filolo{kog fakulteta, slikar Novak Demowi}, koji }e zajedno sa mnom odlu~ivati ko }e sve izlagati u ovoj galeriji. Svi koji budu zadovoqili umjetni~ke kriterijume mo}i }e da predstave svoja djela kod nas - istakao je Sayak.

Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi}

Pozori{te u usponu

Saradwa sa Beogradom
- Dogovaramo sa Bibliotekom grada Beograda, koja je najboqa u Srbiji u pravqewu tematskih izlo`bi u vezi sa kwi`evnosti, da preuzimamo od wih neke postavke. To bi bile izlo`be vezane za na{e pisce i kwi`evnu tradiciju - ka`e Mladenko Saxak.

PRIJEDOR - ^lanove ansambla Pozori{ta Prijedor koji su na nedavno odr`anim 29. Pozori{nim igrama u Jajcu osvojili {est nagrada za predstavu “Grobnica za Borisa Davidovi~a“ primio je ju~e na~elnik op{tine Marko Pavi}. - Nagrade koje su osvojene na ovom festivalu i koje su ovu pozori{nu ku}u svrstale u red najboqih na prostoru BiH imponuju jer su stigle od vrlo eminentnog `irija i za svaku su pohvalu. To ujedno pokazuje da se u toj ku}i ozbiqno radi, rekao je Pavi}. On je potvrdio i da }e op{tina Prijedor podr`ati aktivnosti na rekonstrukciji pozori{ne zgrade, ~ime }e se stvoriti jo{ boqi uslovi za rad prijedorskih glumaca. Direktor Pozori{ta Prijedor Zoran Baro{ izrazio je zadovoqstvo podr{kom koju ova kulturna ustanova dobija od lokalne zajednice na ovoj i svim drugim predstavama. S. T.
FOTO: S. TASI]

Mladenko Saxak

Djela Manuela Valensije
BEO GRAD - [pan ski umjetnik Manuel Valensija, ~ija je izlo`ba otvorena sino} u ga le ri ji In sti tu ta Servantes povodom zavr{etka {panskog predsjedavawa Evropskoj uniji, objasnio je zbog ~ega slika prirodu i u ko joj mje ri na wega uti ~e isto~wa~ka umjetnost, javio je Tanjug. Pos tav ka u In sti tu tu Ser van tes, pod na zi vom “Prirodne pjesme“, sastoji se iz dva dijela - prvi ~ine slike li{}a ra|ene tehnikom akva re la na spe ci jal nom kineskom papiru, dok je drugi dio izlo`be pod, na kome su ispisani stihovi T. S. Eliota, a koji, po wegovim ri je ~i ma, po ve zu ju sve radove. On je objasnio da se rije~, poezija i slika na Istoku is to iz go va ra ju, pa shodno tome ono {to je napi sao i na sli kao pre no si istu poruku. Listove, “jednostavne i skromne, a opet savr{enije od elektronskih skalamerija“, sli ka na pi rin ~a nim papirima, koji se ve} 2.500 go di na pra ve u ki nes koj provinciji Anhui. ali ja sam u stvari zapadni umjetnik u ~ijem stvarala{tvu se vi di sna `an uti caj Istoka. Ja sam pravi predstavnik svog vremena - povezujem Istok i Zapad - kazao je Valensija. On je objasnio da na Isto ku u umje tnos ti vla da ju stro ga pra vi la - ta ~no se zna u koliko poteza mora da se na crta list, a on se be, opet, do`ivqava kao slobodnog umjetnika.

Institut Servantes u Beogradu

UMJETNOST Istoka i Zapada
- ^esto me do`ivqavaju is to~wa ~kim umje tni kom,

Prijem u op{tini Prijedor

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 25

Pikasova slika prodata za 42 miliona evra
LONDON - Rekordan prihod od 185 miliona evra ostvaren je u srijedu uve~e na Kristijevoj aukciji impresionisti~ke i moderne umjetnosti, uprkos tome {to Moneovi “Bijeli lokvawi“ nisu dobili novog vlasnika, javqaju agencije. Pikasov “Portret Anhela Fernandesa de Sota“, poznat i kao “^ovjek koji pije apsint“ iz 1903. prodat je za 42 miliona evra. Slika iz umjetnikovog “plavog“ perioda prije aukcije procijewena je na sumu od 30 do 40 miliona funti.

Godi{wa izlo`ba studenata Akademije umjetnosti u Bawaluci

Vijesti
Beograd

Nagrade najboqim stvaraocima
Akademija umjetnosti nagradila Andreu Krneti}, Marija Igwi}a, Vladimira Klepi}a i Qiqanu Markovi}. Muzej savremene umjetnosti RS dodijelio nagradu Vladimiru Klepi}u. Nagrade Muzeja Kozare pripale Bojani Pa~avra i @eqki Stupar, a nagrada “Je`“ Du{ku Bojani}u
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Koncert \uzi Fereri
BEOGRAD - Mlada italijanska zvijezda \uzi Fereri nas tu pi }e sa svo jim bendom u Beogradu 4. jula u filmskom gradu “Cinecita“, javio je Mondo. Fereri je popularnost u Italiji stekla prije dvije godine kada je u~estvovala u italijanskoj verziji {ou programa za talente “X-Factor“ u kojem je osvojila drugo mjesto.

Los An|eles

Sintija Nikson u novoj seriji
LOS AN\ELES - Ameri~ka glu mi ca Sin ti ja Ni kson, poznata po TV seriji i filmovima “Seks i grad“, potpisala je ugovor da nastupi u ~etiri epizode nove serije “The Big C“ koju sprema televizija [outajm, prenijele su agencije. Glavnu ulo gu u se ri ji igra Lo ra Li ni ko ja je Ke ti, u~i teqica oboqela od raka u terminalnoj fazi, a Sintija Nikson }e biti Rebeka, wena {kol ska dru ga ri ca, objavio je “Akses Holivud”.

Izlo`ba u Akademiji umjetnosti

FOTO: G. [URLAN

BAWALUKA - Godi{wa izlo`ba studenata Akademije umjetnosti u Bawaluci, ko ja je otvo re na u srijedu uve~e u prostorijama Akademije, donijela je bogatstvo i raznolikost radova. Najboqi studenti dobili su na gra de. Aka de mi ja umjetnosti nagradila je An-

dreu Krneti} za crte`, Mari ja Igwi}a za gra fi ku, Vladimira Klepi}a za intermedijalna istra`ivawa i Qiqanu Markovi} za slikarstvo. Klepi} je dobio i nagradu koju dodjequje Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Na gra de Mu ze ja Ko za re pripale su Bojani Pa~avra i @eqki Stu par, a na gra da prodavnice slikarskog materijala “Je`“ Du{ku Bojani}u. @i ri Aka de mi je umje -

tnos ti ~i ni li su Si ni {a Vidakovi}, Danko Brki}, Veso Soviq, Borjana Mr|a i Milan Krajnovi}. Izlo`bu je otvorio ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}.

VLADIMIRU Klepi}u dva priznawa
De kan Aka de mi je umje tnosti Jelena Kari{ik podsje ti la je da je ri je~ o devetoj godi{woj izlo`bi stu de na ta Aka de mi je umje tnosti studijskog programa likovnih umjetnosti. - Izlo `e ni su crte `i, grafike, slike, a prvi put ove godine i fotografije. Iz oblasti zidnog slikarstva imamo murale i mozaike i ra do ve in ter me di jal nog karaktera, odnosno instalacije. Jedan dio radova se nala zi u han ga ru po red Akademije, a drugi dio u kabinetu za intermedijalnu umjetnost gdje su izlo `e ni

studentski filmovi - rekla je Jelena Kari{ik. Ona je dodala da Akademija ima oko 400 studenata, a da je sve vi{e zainteresovanih koji `ele da se upi{u na ovu visoko{kolsku ustanovu. Is to ri ~ar umje tnos ti Sini{a Vidakovi} isti~e da je `iri kao i svake godine imao prili~no te`ak posao da odlu~i koga da nagradi. - Ove godine smo imali nekoliko stotina radova studenata od prve do ~etvrte godine, a postdiplomci nisu bili u konkurenciji za nagrade. Kvalitet radova potvr|u je da Aka de mi ja ja ~a svake godine. Kao predstavnik `irija bio sam jako zado voqan gra fi ~a ri ma, a pohvalio bih i studente ~etvrte godine slikarstva, kao i one u kategoriji intermedijalnih istra`ivawa - naglasio je Vidakovi}. Vijest da je dobio dvije nagrade prijatno je iznenadila apsolventa Akademije umjetnosti, smjer grafika,

Vladimira Klepi}a. - Dvije nagrade su zaista velika ~ast poslije ~etiri godine {kolovawa. Posebno me obradovala nagrada Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Na izlo`bi imam vi{e radova, od kojih je jedan smje{ten u hangaru. Fokusirao sam se na digitalni svijet koji nas okru`uje - istakao je Vladimir Klepi}.

Koncert

U znaku Bini~kog
BEOGRAD - Pijanistkiwa Jelena ]irkovi} i sopran Jovanka Mihajlovi} predstavi}e danas publici u Ku}i \u re Ja k{i }a, u Skadarliji, djela kompozitora Sta ni sla va Bi ni ~kog na sti ho ve po zna tih srpskih pjesnika, javqa Tanjug. Program, koji nije tako ~est na na{im koncertnim podijumima, predstavqa cjelovit presjek vokalnog stvarala{tva jednog od srpskih kompozi to ra, osni va ~a i prvog direktora Opere u Beogradu.

Kvalitet
- Kvalitet izlo`be iz godine u godinu je na sve ve}em nivou. Sam obim radova je mnogo ve}i nego ranijih godina. Izlo`eni su radovi i studenata sa postdiplomskih studija iz oblasti grafike i slikarstva. Studenti mogu tokom godine da izla`u svoje radove na Akademiji. Na godi{woj izlo`bi se prikazuje ostvareni rezultat u prethodnoj {kolskoj godini - ka`e Jelena Kari{ik.

Neum

Dvije nagrade Vladimiru Klepi}u

Festival animiranog filma
NEUM - Festival animiranog filma (NAFF2010) otvara svoja vrata u subotu, u ne um skom hote lu “Sunce“. Prijavqeno je 400 filmova. Novina ovogodi{weg festivala je da }e projekcije najboqih filmskih ostvarewa biti prikazane u nekoliko hercegova~kih op{tina. Gledaoci }e mo}i da u`ivaju i u najnovijim crta}ima iz [panije, Holandije, Poqske, Francuske, SAD, Belgije, Izraela, Hrvatske, Rusije, itd. M. P.

Pri~a o zoolo{kom vrtu
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac Met Dejmon pregovara o ulozi u filmu “We Bought a Zoo“ koji }e re`irati Kameron Krou, objavila je holivudska {tampa. Krou je u ma ju po tpi sao ugovor sa studijem “Tventiet sen~eri“ foks, a film }e u sjevernoameri~ke bioskope sti}i 23. decembra 2011. Za sno van na me mo ari ma Benyami na Mi ja, “Zoo” je pri~a o ocu udovcu koji kupuje ru{evan zoo-vrt u nadi da }e po ~e ti `i vot ispo ~et ka. On i dje ca, za je dno sa ma lim bro jem ra dni ka, ~ine sve da ponovo otvore vrt. Krou je pre ra dio sce na rio, koji je napisala Alin Bro{ Ma ke na. Qubi teqi fil ma us ko ro }e vi dje ti Dej mo na u tri le ru “The Adustment Bureau“.

Nova uloga Meta Dejmona

Minijature u Wema~koj
DREZDEN - Prva internacionalna izlo`ba minijatura “Minimum maksimum“ }e nakon Bawalu ke, Pri je do ra, Dervente i Be~a biti otvorena i u Drezdenu u Wema~koj u pros to ri ja ma ga le ri je “Ras kolnikov“, ve~eras u 20 ~asova. - Udru`ewe anonimnih artista iz Bawaluke realizuje ovaj projekat u saradwi sa Robert Bo{ fondacijom u sklopu programa “Kulturni menayeri iz cen tral ne i is to ~ne Evrope“. Ovo predstavqa nastavak aktivnosti udru`ewa na pro mo ci ji pro je kta “Mi ni mum maksimum“ i wegovog pozi ci oni rawa kao ozbiqnog re gi onal nog pro je kta, ko ji kroz mi ni ja tu ru pro mo vi {e an ga `o va nu sa vre me nu umje tnost - saop{teno je iz udru`ewa. M. P.

Izlo`ba “Minimum maksimum“

Met Dejmon

26 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

NAJPORO^NIJE @ENE SVETA (Ostavile su znak pitawa: Lukrecija Borxija)

(17)

Borxije najomra`enija porodica u istoriji Rima
MARGARET NIKOLAS

Oni koji u modernije doba pi{u o Lukreciji zakqu~uju da su je bezosje}ajne Borxije koristile kao piona i da je postala `rtva wihovih u`asnih ambicija. Pod wihovim uticajem i djelima postala je “najopasnija `ena svog vremena“ Lukrecija `ivjela u doba kada su se shvatawa pristojnosti i morala veoma razlikovala od dana{wih. I sama ~iwenica da je wen otac Rodrigo Borxija mogao postati poglavarom Katoli~ke crkve govori u prilog ovoj tezi

Pri pomenu poro~nih `ena mnogi se, naravno, sete Lukrecije Boryije. Pripadala je jednoj od najomra`enijih porodica u istoriji, koje su se najvi{e pla{ili i oko koje su se pleli neizrecivi zlo~ini, ukqu~uju}i i Lukrecijin incest – ne samo sa wenim bratom, ^ezarom, ve} i sa ro|enim ocem, papom Aleksandrom VI. Boryije su bez sumwe bile u`asna loza, ali da li sama Lukrecija zaista zaslu`uje ru`nu reputaciju koja je vekovima prati? Oni koji u modernije doba pi{u o woj zakqu~uju da su je bezose}ajne Boryije koristile kao piona i da je postala `rtva wihovih u`asnih ambicija. Pod wihovim uticajem i delima postala je “najopasnija `ena svoga vremena“. @ivela je u doba kada su se shvatawa pristojnosti i morala veoma razlikovala od dana{wih.

Oru|e i `rtva oca i brata
…Da nije bila k}erka Aleksandra VI i sestra ^ezara Boryije, istori~ari je ne bi ni primetili ili bi je, u najboqem slu~aju, pomenuli kao jednu od mnogih {armantnih `ena rimskog dru{tva. U rukama svog oca i brata ona je postala i oru|e i `rtva wihove politi~ke ma{inerije protiv koje nije imala dovoqno snage da se bori. Hroni~ari tog vremena, koriste}i se skandalima, {u{kawem i glasinama, kao i neopisivom mr`wom prema Boryijama, napravili su od Lukrecije legendarno ~udovi{te i to je slika po kojoj je ostala zapam}ena…. Lukrecija je ro|ena 18. aprila 1480. godine. Odrasla je u ku}i svoje majke na trgu Pizo di Merlo, samo par koraka od kardinalove palate. Sa trinaest godina Lukrecija je bila zla-

tokosa i prefiwena, belog vrata i bisernih zuba; sjajna prilika za \ovanija Sforcu, vladara Pezara. Prire|eno je veli~anstveno ven~awe kome je prisustvovalo pola Rima. Brak nije dugo trajao. Boryije su tome kumovale. Ubrzo su shvatili da su Lukrecijinu ruku mogli mnogo boqe upotrebiti daju}i je, recimo, za ku}u Aragona. Odlu~ili su da se otarase nesretnog mlado`ewe… …Iako Lukrecija nije mrzela svog prvog mu`a, prihvatila je porodi~nu odluku bez pogovora i povukla se u manastir San Sista na Via Apiji ne bi li tako stekla, bar prividno, svoj devi~anski oreol i pripremila se za novi brak. …Pred kraj februara 1498. Rimom su se pro{irile vesti da je Lukrecija trudna. Wen qubavnik, pri~alo se, bio je {panski gospodin sa papskog dvora, Pedro Kalderon popularno znan kao Peroto. Ovaj ~ovek izuzetnog {arma bio je kriv ako ne zato {to ju je po`eleo, a ono zbog toga {to ju je zaveo. ^ezare Boryija je Perota bacio u zatvor, a ubrzo nakon toga telo su mu na{li u reci Tibar. Iz ove afere se izleglo mno{tvo pri~a o incestu koje su od tada visile nad glavama Boryija. ^ezare, zanosni mu{karac, prelep, te`ak i nemilosrdan, sigurno je voleo svoju sestru snagom koja je izgledala nenormalna i mogu}e da je bilo incestnih motiva iako nema dokaza da je i ona prema wemu ose}ala isto. Po~ela su govorkawa da je dete koje je Lukrecija o~ekivala bilo plod incesta. Sforca je potpirivao ovakve pri~e da bi se osvetio i optu`io je Lukreciju da je spavala ne samo sa svojim bratom, ve} i sa svojim ocem, papom. [ta god da je istina – a najverovatnije je to da je otac Lukrecijinog ~eda bio Peroto – dete, nazvano \ovani i kasnije progla{eno vojvodom od Napija, rodilo se u Rimu u martu 1498. Odrastalo je uz Lukreciju, ali ona se prema wemu ophodila kao da joj je mla|i brat.

dao da }e, udaju}i sestru za wega, u}i u ku}u Aragona. Svi znaci su bili dobri. Lukrecija je izgubila glavu ugledav{i prvi put svetloputog i veoma zgodnog vojvodu. Iako je wihov brak bio hladno ugovoren, ipak je to o~igledno bila qubav.

Mu`a ubija Lukrecijin brat
Alfonso je obe}ao da }e ostati sa Lukrecijom godinu dana u Rimu, a potom je odvesti u svoju zemqu blizu mora. Sve je izgledalo dobro dok krvo`edni ^ezare nije ponovo zapo~eo svoje politi~ke spletke. Nedugo potom on i mlado`ewa su bi li na ra tnoj no zi. Mno gi su Rimqani videli u`asne znake ^ezareove qubomore i molili se za vojvodu od Biskeqe. Jedne ve~eri Alfonso je posetio Vatikan. Na putu do palate Svete Marije, gde je `iveo, dok je prelazio preko trga Svetog Petra, brutalno su ga napali. Prijateqi su ga odneli ku}i polumrtvog, sa razbijenom glavom i jezivim ranama po telu i nogama. …Dok se jedne ve~eri Alfonso kod ku}e odmarao, banda provalnika je uletela u wegovu sobu i, pre nego {to je mogao pozvati pomo}, jedan ga je profesionalac ubio. Ovaj je doga|aj obele`io novu fazu u ^ezarovoj nasilni~koj karijeri i niko se nije usu|ivao da mu se suprotstavi brane}i Alfonsa. …Vreme je prolazilo i Lukrecija je postala vojvotkiwa od Ferare, a pesnici i qudi od pera su po~eli da stvaraju wen novi lik. Postala je tako, `ena izuzetnih vrlina, neiskvarena i savr{ena, milosrdni an|eo. I to je, verovatno, jednako bilo preuveli~avawe kao i ono grozno {to se o woj pri~alo u Rimu. Ono {to sigurno znamo jeste da je umrla na poro|aju, u junu 1519. i da su joj se divili i po{tovali je oni koji su je poznavali. Vojvoda od Ferare, koji joj se obra}ao sa “moja najdra`a `eno“, duboko je `alio za wom.

Skandali
^uveni Ra|ard Kipling, kao mu{ki {ovinista, rekao je jednom da su u prirodi `ene svirepije od mu{karaca. Mu{karci dakle jesu, ali i `ene! Ponekad bi mu se moglo dati za pravo. Pi{u}i “Najporo~nije `ene sveta“ Margaret Nikolas ih je prikazala u punom svjetlu. U tom nizu na{le su se skandalozne supruge, kradqivice, prestupnice, bezo~ne vladarke, `ene fanatici, vje{tice, kraqice zlo~ina…

LUKRECIJA UMRLA na poro|aju, 1519. godine. Po{tovali su je oni koji su je poznavali
Za druge je on zagonetno bio “rimski infant“ i ostao ve~na misterija. Slede}a partija za Lukreciju, kao i prethodna, bila je smi{qena iz politi~kih razloga. Alfonso, ne}ak napuqskog kraqa koji ga je proglasio vojvodom od Biskeqe, Boryijama je bio daleko potrebniji od sirotog Sforce. ^ezare se na-

(Kraj) (Od sutra novi feqton “Glasa Srpske“: ONI MORAJU UMRETI, poznatog ameri~kog novinara i pisca Danijela P. Maniksa. To je pripovijest o nesre}nicima koji su, u davnoj istoriji, umirali samo zato da bi zabavili one kojima je bilo dosadno i koji su vladali, a narodu davali samo hqeba i igara, prire|uju}i pritom razne surovosti.)

25. jun 1876. godine

25. jun 1925. godine

25. jun 1950. godine

Sijuksi pobili bijelce
1876 - U bici kod Litl Big Horna indijansko pleme Sijuks pod komandom poglavice Ludog Kowa uni{tilo je dio Sedme kowi~ke divizije Xorxa Armstronga Kastera. U bici su poginula sva 264 vojnika te jedinice, ukqu~uju}i Kastera. Mada nije u~estvovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Bik Koji Sjedi, vo|a Sijuksa i saveza plemena Dakota. Inspirisani borbama Indijanaca i bijelaca godinama su re`iseri pravili seriju najboqih vestern filmova, koje je vidio ~itav svijet.

U U`ice stigao “}iro“
1925 - U U`ice je uz veliko slavqe stigao prvi voz, popularno nazvan “}iro“. Izgradwu pruge izme|u Vardi{ta i U`ica po~ela je Austrougarska odmah po okupaciji Srbije 1915. Projektovali su je austrougarski in`eweri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobqenici Italijani i Rusi. “]iro“ je prestao da saobra}a 1974, kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. Te pruge poslije godina upotrebe su ukinute. Ali se kasnije vidjelo da je to gre{ka, s obzirom na veliku energetsku krizu koja je nastala. Danas se neke od ovih pruga obnavqaju samo radi turizma.

Po~eo Korejski rat
1950 - Napadom sjevernokorejskih snaga po~eo je Korejski rat, a svijet se na{ao na ivici izbijawa Tre}eg svjetskog rata. Poslije kapitulacije Japana, Sovjetski Savez je zaposjeo sjeverni, a SAD ju`ni dio Koreje, s granicom na 38. paraleli. SAD su u Koreji intervenisale pod zastavom UN, {to je bio prvi slu~aj oru`ane intervencije svjetske organizacije. Poslije maratonskih pregovora, rat koji je vo|en s promjenqivom sre}om, okon~an je 27. jula 1953, a Korejsko poluostrvo podijeqeno je du` 38. paralele na Sjevernu i Ju`nu Koreju.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 27

NAJKUTAK REPUBLIKE SRPSKE
И ви можете учествовати у избору “Најкутак Републике Српске” тако што ћете дати глас оном простору који је по вашем мишљењу заслужио да буде изабран као најљепши кутак Републике Српске. На тај начин стичете право на једну од награда које су намијењене управо вама. JAVNE POVR[INE

1. Crkva u Strojicama - [ipovo

2. Eko centar Qekarice - Prijedor

3. Trg pjesnika - Trebiwe

4. Dom zdravqa - Han Pijesak

5. O[ “Ivan Goran Kova~i}“ - Mrkowi} Grad

6. O[ “Dositej Obradovi}“ Blatnica - Tesli}

7. Dom zdravqa Rogatica

8. Dom zdravqa - Gradi{ka

9. HE na Drini - Fo~a

10. Aqua park - Bawaluka

PRIVATNE POVR[INE

11. Nada Nikoli} - ^elinac

12. Sla|ana Stevanovi} - Jahorina

13. Konstantin Dragi} - Pelagi}evo

14. Qubica \uki} [tadler - Lakta{i

15. Dragan Ivkovi} - Nevesiwe

16. Milorad Bo`i} - Stri~i}i Bawaluka

17. \or|e Lu~i} - Vi{egrad

18. Du{ko Kova~evi} - Bistrica Bawaluka

19. Du{ko Tanasijevi} - Trebiwe

20. Qubinka Kliki} - Trn Bawaluka

SMS-om glasate tako {to, na broj 091/510-101 po{aqete poruku koja sadr`i rije~ GLAS zatim redni broj prostora. Primjer, ako `elite glasati za prijedlog pod rednim brojem 8, tekst SMS poruke glasi: GLAS 8. Broj va`i za sva tri operatera mobilne telefonije u BiH. Cijena poruke je 0,80 KM+PDV

Име и презиме: Број телефона: Гласам за простор под редним бројем:
Испуните потребне податке и пошаљите купон на адресу: “Глас Српске” (за Најкутак Републике Српске), Улица Bra}e Pi{teqi} 1, 78000 Бањаlука

OP[TINA LAKTA[I

OP[TINA K. DUBICA

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA TREBIWE

28 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Prilikom posjete psihijatrijskoj klinici jedan posjetilac pita direktora na osnovu ~ega odlu~uju koga }e primiti na lije~ewe. - Vrlo jednostavno... Stavimo ga pred kadu punu vode i damo mu ~ajnu ka{i~icu, ~a{u i kantu i ka`emo mu da

isprazni kadu na najbr`i na~in - ka`e direktor. - Aha, razumijem... Onaj koji je normalan, vadi vodu s kantom, je li tako?! - ka`e posjetilac. - Ne, nije tako. Onaj koji je normalan izvu~e ~ep s dna kade. Nego, `elite li sobu s balkonom ili bez?

Zapro{ena lijepa Iva
Mladu beogradsku TV voditeqku Ivu Smiqani} ne davno je zaprosio dugogodi{wi partner Stra hiwa @ivi}, sa kojim je u vezi oko ~etiri godine. Kao kruna te vi{egodi{we qubavi na desnoj ruci ove lije pe djevojke zasijao je vjereni~ki prsten od bijelog zlata. Kako su prenijeli pojedini mediji u Srbiji, iako je bila veoma iznena|ena gestom svog momka, biv{a u~esnica rija liti serijala “Farma“ rado je prihvatila prsten. - Strahiwa mi je dao prsten u jednom restoranu gde smo bi li u dru{tvu na{ih dobrih prijateqa. Svi su oni napravili malu “zaveru“, nisam znala {ta mi se sprema i bila sam ve oma iznena|ena, ali sam rado prihvatila prsten - re kla je za magazin “Hello!” Iva, koja }e krajem jula sa vjerenikom oti}i na more. - Oboje smo uspeli da po lo`imo dovoqno ispita i da damo uslov za upis u idu}u godinu studija, pa se sada spremamo za leto vawe. Odlu~ili smo da odemo u Egipat gde }u i proslaviti ro|endan zakqu~u je Iva za pomenuti magazin. Zaqubqeni par po~e}e da `ivi zajedno, ali ipak ne planira vjen ~awe u sko rije vrijeme. Ukusu we`nog ribqeg mesa nerijetko pridonose dodaci. Pastrmke su naro~ito omiqene pr`ene s bademima, a prema ovom receptu su panirane u bra{no i hqebne mrvice, pomije{ane sa sirom, {to im daje prekrasan ukus i boju. Priprema je sredwe zahtjevna, a za obrok, za ~etiri do {est osoba, potrebno je oko 40 minuta.

Pohovane pastrmke

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: TRAGI^AR, K, AUTORI, OPA, KMER, OSVRT, M, LAN, IKAR, AM, NADRASA, CARSTVO, AN, KAKAOVAC, PADOBRAN, OKSA, TROJANSKI KOW, SVETINA, EMER, KOZICA, DRA@A, DA, E, IGOR, NAN, I, TRG, AREPINA, OBLOGA, OSINAC.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 29

U{ao Mujo u restoran, a malo poslije prilazi mu konobar i qubazno saop{tava: - Oprostite, ovo je {vedski

sto. A na to }e Mujo: - Ma nema veze, dignu}u se ja ~im [ve|ani do|u.

Studenti dobili zadatak da napi{u {to kra}u pri~u, ali da obavezno obuhvati tri rije~i: religija, seks i tajna.

Samo je jedna pri~a dobila najvi{u ocjenu, a glasi: - O Bo`e, trudna sam! Da bar znam ko je?

Sastojci
(za 4 do 6 osoba) 1 kg 2-3 1 pastrmki ka{ike soka od limuna ka{ika za~ina za ribu uqe za pr`ewe

Priprema
1. Pastrmke operite, o~istite, odstranite im peraje i posu{ite upijaju}im papirom. Filetirajte ih tako da im prvo odstranite glave, a zatim zare`ite uzdu` gorwe peraje u dubinu do sredwe kosti. O{trim no`em pa`qivo odvojite mesni dio ribe od kosti. 2. Tako pripremqene filete pastrmki nakapajte limunovim sokom, pospite za~inom za ribu i ostavite na hladnom mjestu oko 20 minuta. 3. Marinirane filete uvaqajte u bra{no, umo~ite u razmu}ena jaja i provucite s jedne i druge strane preko prosijanih mrvica koje ste pomije{ali s naribanim sirom. 4. Pr`ite ih u dubokom uqu sa svake strane oko tri minute.

Cijene u KM
pastrmke limun za~in uqe bra{no jaja sir prezla 8,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,8 0,3

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) Na zdrav na~in poku{avate da ispoqite snagu voqe i zadovoqite neke svoje potrebe. Po{to se nalazite u fazi prosperiteta, prijatno se osje}ate, ali se mo`e javiti `eqa da tro{ite preko svojih mogu}nosti. Vodite ra~una o zakonskim normama.

Vaga
(23.9 - 22.10) Razmi{qate o sudbini, tra`e}i odgovor na ono {to vam se de{ava. Mo`da vam se izvjesne gre{ke provla~e upravo usqed nedovoqne usredsre|enosti na sebe i sopstvene potrebe. Krajwe je vrijeme da se suo~ite sa ~iwenicom da ste sami sebi ipak najva`niji.

Za panirawe: 50 g p{eni~nog o{trog bra{na tip 400 jaja sira ementalera ili gaude hqebnih mrvica (prezle)

Poslu`ivawe
Pohovane pastrmke poslu`ite tople uz kuvani krompir i svje`u salatu.

Bik

[korpija
(23.10 - 22.11)
Po{to ste se izborili sa }udima jednog Lava, ostaje vam da se bavite problemima. Ne mudrujte nad sopstvenom sudbinom, ve} krenite u konkretnu akciju. Rezultati }e mo`da malo zakasniti, ali }e biti ostvareni. Odustanite od pomisli da ne{to rije{ite na brzinu.

2 50 g

Savjet
Ako su vam fileti pastrmki nakon marinirawa presuvi, malo ih navla`ite vodom kako bi se boqe primila smjesa za panirawe.

50 g

11,4

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Neka vas ne za~udi `eqa za neobi~nim stvarima i doga|ajima. Zaokupqeni ste metafizikom, mo`da i vi{e nego {to je potrebno. Va`no je da se dobro osje}ate i da vam prija ono ~ime se bavite. Neki Bikovi razmi{qaju o prequbi. Partner ih je naqutio.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
@ivahna blizana~ka narav danas je u prvom planu. Padaju vam na pamet razne ideje, imate brojne `eqe i interesovawa. Po{to se po obi~aju raspliwujete, poku{ajte da se na ne{to konkretno usredsredite. Budite sistemati~niji i radite stvari po redu.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Partner vam daje podr{ku da istrajete. I on je veoma zaslu`an za uspjeh koji }ete posti}i. Da li }e taj uspjeh biti poslovni ili privatni, da li se radi o vjen~awu ili prinovi? Pitawa ima bezbroj, kao i qudskih sudbina. Oni koji sebe ne nalaze u ovome neka se okrenu poslu.

Slatke muke budu}eg tate
Iako mu{karci to uglavnom ne `ele da priznaju, period privikavawa na novu situaciju, odnosno ~iwenicu da }e postati o~evi, za wih je mo`da i te`i nego za `ene
^ekate prvu bebu. Oboje se radujete, ali ste i upla{eni. Budu}a mama posmatra ka ko joj se ti je lo mijewa iz dana u dan, ali za wu svi imaju savjeta na pretek. Budu}i tata potpuno je izgubqen, ali se pravi da se “dr`i“. Iako mu {karci to uglavnom ne `ele da pri zna ju, pe ri od privikavawa na novu situaciju za wih je mo`da i te`i nego za `ene. Pisac Mark Vuds pozabavio se tim problemom i obja vio pri ru ~nik “Tru dno }a za mu {kar ce: Ci je lih devet mjeseci“. “Dejli mejl“ pre nio je ne ko li ko savjeta za budu}e tate kako da tih devet mjeseci lak{e preguraju i budu partnerki od pomo}i. Prvi mje sec - Vo di te ra ~u na, va {a rea kci ja na po zi ti van ku }ni test za trudno}u bi}e zauvijek upam}ena. Ni slu~ajno nemojte pokazati strah ili nervozu. Qubav va{eg `ivota je sasvim si gur no pres travqena, i posqedwe {to `eli da ~uje je “[ta }emo sad?” ili ne{to sli~no. Drugi mjesec - Metabolizam trudnice se ubrzava, tako da va{a lijepa `enica gricka krekere ili kola~i}e mnogo ~e{}e nego ranije. Najboqe bi bilo da mudro }utite i ne komentari{ete novi pristup ishrani. Tre}i mjesec - Bilo bi li je po da za je dno ode te u dom zdravqa da se raspitate o {kolici za trudnice. Va{a supruga je vjerovatno zabrinuta i bi}e joj lak{e ako budete i{li sa wom. ^etvrti mjesec - Vrijeme je da preuzmete te`e ku}ne po slo ve i ve li ke nabavke na sebe. Suptilno nagovijestite da ste sa da vi glavni, jer budu}a mama

Rak
(21.6 - 20.7)
Mo`da previ{e vjerujete u sopstvene mogu}nosti, sujetni ste i neskromni. @eqa za udobno{}u i dru`ewem danas je nagla{ena. Samo Lav mo`e da zadovoqi va{e trenutne te`we i razumije va{e trenutno interesovawe. Qubavna zgoda na pomolu. Prija vam ne~ija pa`wa.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Po{to je pred vama naporan i iscrpquju}i dan, poku{ajte da se odmorite i smawite dio obaveza. Nije sve tako hitno kao {to na prvi pogled izgleda. Ostavite malo vremena za kaficu sa prijateqima, razgovor sa partnerom i za kupovinu. Sti}i }ete sve da uradite.

ne bi trebalo previ{e da se napre`e, da podi`e ne{to te{ko i sli~no.

SITNE qubaznosti se ne zaboravqaju
Peti mjesec - Spremite se na to da }e va {a par tnerka sve ~e{}e tra`iti da je izma si ra te. Ako za vas, kao i za ve}inu mu{karaca, masa`a podrazumijeva 15 sekundi {to sna`nijeg gwe~ewa bolnog mjesta, pravo je vrijeme da se na internetu malo informi{ete o razli~itim tehnikama. [esti mjesec - Vrijeme je da nabavite jastuk za trudnicu. Ako se sami sjetite toga i iznenadite je poklonom woj }e biti mnogo lak{e, a vi }e te za ra di ti ve li ki plus. Si tne quba znosti se ne zaboravqaju.

Sedmi mjesec - Bilo bi lijepo da se sjetite da zaka`ete partnerki pedikir. U sedmom mjesecu trudnici su sopstvena stopala izvan doma{aja. Osmi mjesec - Budite tu i dobre voqe ~ak i kada ste imali te`ak dan na poslu, ~ak i ka da ima te go mi lu oba ve za ili vam se gle da utakmica sa ortacima. Budu}a mama postaje sve nervoznija jer se poro|aj bli`i. Deveti mjesec - Qubazno obavestite va{e i wene roditeqe, kumove i prijateqe da }ete im javiti ako se ne{to desi. Deveti mjesec dovoqno je dug i bez svakodnevnih telefonskih “je li ima ne{to novo“ poziva. I kona~no - beba i nevjerovatan osje}aj da vam se de{ava ne{to najqep{e u `ivotu. Preostaje vam samo da se radujete.

Lav
(21.7 - 21.8)
Uspje{no komunicirate sa okolinom, ako ne direktno, makar mentalno. Po{to ste komunikativni i raspolo`eni da sa nekim provedete slobodne trenutke, postara}ete se da vam taj neko imponuje. U `eqi da i vama bude prijatno - okrenu}ete se vedrim osobama.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Osje}ate unutra{wu napetost, pa poku{avate da je se oslobodite. Uspje}ete ukoliko se odlu~ite za iznenadnu posjetu nekom od prijateqa. Dru`ewe }e vam pomo}i da zaboravite svoj trenutni problem, a on se ti~e presporog razrje{ewa jednog spora.

Djevica
(22.8 - 22.9) Hiperaktivni ste i podlo`ni uticaju raspolo`ewa okoline. Previ{e se u`ivqavate u tu|e probleme, tj. empati~ni ste, {to nije po`eqno ukoliko se radi o tu`nim osje}awima. Stoga se dru`ite sa veselim qudima, smijte se i {alite. [to daqe od tmurnih qudi!

Ribe
(19.2 - 20.3) Budite realni kada su posrijedi va{e psihofizi~ke mogu}nosti, jer biste mogli da ih precijenite, {to bi moglo da dovede do zdravstvenih smetwi. Situacija zahtijeva rizik, ali samo tako }ete mo}i i da profitirate. Ne prenagqujte sa odlukama, dobro razmislite.

30 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem prizemqe ku}e 145 m2 sa pola lokacije, veoma povoqno, kod “Medicinske elektronike”, Bawaluka, tel. 38765/081-964. Prodajem odli~nu ku}u u naju`em centru Gradi{ke, glavna ulica, 260 m2, gara`a, tel. 38765/584-524, 065/020-570. Prodajem novu ku}u, useqiva, Gavrila Principa, veliki dnevni boravak, ni{a, tri sobe, centralno, 600 m do pla`e, tel. 387 65/572-929. Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m2 ku}i{ta u nasequ Nova varo{, mogu}nost sanacije ili gradwe novog poslovno-stambenog objekta, tel. 065/511121. Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5m na 300 m2 zemqi{ta kod restorana "Studenac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511-121. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904-603. Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m2, tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten, odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel. 065/511-121. Prodajem jednosoban stan u Boriku 45 m2, visoko prizemqe, cijena po dogovoru, ul. Reqe Krilatice 15, kod {kole, tel. 051/305-563. Hitno prodajem namje{ten dvoiposoban stan, 78 m2, nova gradwa, peti sprat, Lazarevo, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/097-158. Izdajem dvosoban stan, nije namje{ten, bez grijawa na Star~evici, tel. 051/460-534. Prodajem dvije barake 52 m2 i 58 m2 u Buyaku, tel. 065/549-687. Prodajem stan 62 m2 na Star~evici, prvi sprat, mir i zelenilo, tel. 065/416-580. Prodajem trosoban stan, 80 m2, Novice Cerovi}a 13, Borik, cijena po dogovoru, tel. 051/308-686. Izdajem namje{tenu garsoweru u novoj zgradi, na du`i period, Bulevar S. Stepanovi}a, tel. 066/754280. Prodajem stan u Slatini, 42 m2, cijena po dogovoru, tel. 051/532-452; 065/197-063. Prodajem nov useqiv trosoban stan u centru Bawaluke, 86 m2, cijena 2.450 KM/m2 sa PDV-om, tel. 301-622, 301-626. Izdajem trosoban stan 75 m2, tre}i sprat, ul. Ravnogorska, Nova varo{ od 1.7.2010. godine, tel. 065/524-505. Hitno prodajem odmah useqiv trosoban stan u centru Bawaluke, drugi sprat, 81 m2, cijena 1.900 KM/m2 sa PDV-om obezbije|en parking, tel. 065/687-643. KUPOVINA Kupujem stan u nesequ Sunce, Nova varo{ ili centar do 55.000 evra, tel. 065/894-740, 066/647-467. Kupujem jednosoban i dvosoban stan, tel. 051/216-155,065/497-846. ZAMJENA Mijewam stan u Sarajevu, 64 m2, za stan u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobrwi 1, tel. 065/355-540. Mijewam jednosoban stan 41 m2, u centru Bawaluke za dvosoban uz doplatu, tel. 065/969-287. Mijewam dvosoban stan 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem prazan stan, dvori{na, tel. 352-707. Izdajem nov jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), ul. Vojvode Sin|eli}a (300 m od Klini~kog centra), tel. 065/611-441. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem namje{ten jednosoban stan dvjema zaposlenim djevojkama ili mladom bra~nom paru, poseban ulaz, {iri centar grada, tel. 066/883-230. Izdajem namje{ten komforan stan 40 m2 Bra}e Jugovi}a 70 Obili}evo, od 10 do 16 ~asova, tel. 062/181-603. Izdajem dvosoban stan kod O[ “Branko Radi~evi}“ nenamje{ten, ul. Stepe Stepanovi}a 175, slobodan od 1.7.2010., tel. 065/947-854. Izdajem trosoban namje{ten stan 90 m2, sprat ku}e, poseban ulaz, sa balkonom, centralno grijawe, kablovska, dvori{no parkirawe auta, ul. Zelengorska, tel. 051/218-175, 218179. Izdajem jednosoban namje{ten stan u stambenoj zgradi, prvi sprat, centr. grijawe, kablovska TV, kod “Medicinske elektronike”, ne studentima, tel. 065/512-811. Izdajem dvosoban namje{ten stan za zaposlene `ene, Rosuqe, tel. 312-181; 066/628-337. Izdajem namje{ten dnevni boravak, kuhiwu i kupatilo zaposlenim dvjema ili jednoj osobi, tel. 051/436-619. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Vilsonovoj ulici, tel. 051/216155,065/497-846. Izdajem nov dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, ugra|en kalorimetar, ul. Tre}i prigradski put, tel. 065/671664. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Bawaluci, tel. 051/216-155, 065/497-846. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan, 42 m2, stambena zgrada, ul. Ravnogorska br 12, Nova varo{ kod dje~ijeg vrti}a, tel. 065/566-030. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno i sve odvojeno, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem stan u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdajem namje{ten stan, tel. 051/305892. Izdajem namje{ten apartman, za jednu osobu, Lau{, kod crkve, cijena 150 KM, tel. 065/639-433. Izdaje se jednosoban namje{ten stan u zgradi centar, tel. 051/302-623. Izdajem ~etvorosoban stan, komplet namje{ten u ul. Starine Novaka u nasequ Obili}evo, tel. 065/511-121. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan za bra~ne parove ul. Stepe Stepanovi}a 206 kod "Incela", tel. 065/516-802; 065/707-190. Izdajem stan u Trnu kod {kole, mogu dva mu{karca, djevojke, porodica, tel. 051/585-578; 066/157-733. Izdajem na du`i period namje{tenu garsoweru u novogradwi, tel. 051/436125. POTRA@WA Tra`im dva mladi}a u trosobnom stanu (ima dva cimera ve}) ul. Frana Supila, blizu Kampusa, tel. 065/523162. Tra`im cimerku u jednosobnom stanu, ul. Kara|or|eva 386 (Lau{), tel. 065/925-922.065/523-162.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
Iznajmqujem apartmane i studio apartmane u centru Neuma, tel. 387 66/134-375 i 063/350-221. Izdajem poslovni prostor 32 m2 u ulici Stojana Novakovi}a 12, nova zgrada, pogodno za prodavnicu mje{ovite robe, tel. 387 65/534-684. Izdajem poslovni prostor, 80 m2, sa vi{e parking mjesta, u blizini Metal sajma, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem kancelarijski prostor 70 m2, drugi sprat, lamela jedan, ul. Jevrejska, Bawaluka, tel. 065/577-098. Iznajmqujemo poslovne prostore u strogom centru, ul. Veselina Masle{e, namjena trgovina obu}om, odje}om i tekstilom, prostor ima klimu, grijawe i obezbje|ewe, tel. 051/216-384; 065/522802. Izdajem poslovni prostor pogodan za razne djelatnosti, 35 m2 sa grijawem, tel. 051/355-933. Izdajem namje{tenu mesnicu u Novoj varo{i, povoqno, tel. 066/935-000, 051/303-212.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem poslovno-stambenu ku}u na parceli 600 m2 u Bawaluci kod “^ajaveca” ili mijewam za stan uz dogovor, tel. 065/413-509 2696.
ZAMJENA Mijewam za Bawaluku ku}u u centru Gradi{ke, glavna ulica, 260 m2, gara`a, tel. 38765/584-524, 065/020-570. Mijewam komfornu ku}u u Kru{evcu za stan ili ku}u u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/663-203. IZDAVAWE Izdajem namje{ten sprat ku}e sa posebnim ulazom, povr{ine 85 m2, udaqen tri km od Lakta{a prema Srpcu, tel. 387 66/826-870. POTRA@WA Mladi bra~ni par bez djece, ozbiqni, sa stalnim zaposlewem oboje, tra`e ku}u na ~uvawe u Bawaluci uz minimalno pla}awe, pla}awe re`ija i odr`avawe ku}e, tel. 38766/482-897.

Iznajmqujem dva poslovna prostora 2h75 m2, porodi~na ku}a, parking, grijawe, alarm, pogodno za predstavni{tvo, ambulantu, ul. Zdrave Korde 6, kod penzijskog fonda, tel. 065/985898; 2742 M.
Izdajem poslovni prostor 80 m2 u ulici Mirka Kova~evi}a 35, pogodan za prodavnicu, butik, pekoteku i ostalo uz mogu}nost i skladi{ta od 100 m2 + pet parking mjesta, tel. 065/698-488.

Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u 1/1, tel. 065/926-261; 318-249. Prodajem zemqu i {umu oko 50 dunuma kod Nove Topole, tel. 065/636-423; 051/314-537. Prodajem plac kraj Vrbasa, 650 m2 i devastiran objekat, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Jablanu, tel. 065/569-294. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih objekata u gradu i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511121. Prodajem u ^esmi, Dervi{ima i Motikama placeve sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem 1,5 dunuma zemqe sa podumentom, cijena 30.000 KM, nalazi se blizu Kla{nica kod novog autoputa, tel. 00381/62-593-027. Prodajem plac od 1.000 m2 u Kla{nicama, cijena povoqna, tel. 065/803315. Prodajem mawi plac u Lazarevu kod “Intereksa”, cijena 60.000 KM, tel. 065/288-628. Povoqno prodajem {est dunuma zemqe, 1/1, kod “Unisa”, Rami}i na staroj prijedorskoj cesti, tel. 065/684212. Prodajem plac 1.000 m2 sa dva monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, 500 m od bazena Lakta{i, tel. 051/308-686.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem namje{tenu sobu u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/703-101. Izdajem dvokrevetnu sobu za dvije djevojke (135 KM po osobi), naseqe Obili}evo, tel. 065/846-196. Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Izdajem dvokrevetnu sobu, namje{tenu sa grijawem, mu{karcima, tel. 065/740176; 051/300-458. Izdajem studentu nepu{a~u sobu sa kupatilom, Borik, tel. 065/878-614. Od 1. jula slobodna jednokrevetna soba u Boriku kod "Merkatora" za zaposlene mladi}e ili djevojke, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/703-101. Zlatibor sobe za prijatan odmor, zelenilu i ti{ini, povoqno, tel. 064/239-1344, 031585-763. Izdajem namje{tene dvije jednokrevetne sobe, cijena po dogovoru, zvati od 16 do 19 ~asova, tel. 051/218-930. Izdajem namje{tenu sobu - naseqe Obili}evo, tel. 065/301-515. Izdajem namje{tene sobe, nova gradwa, centralno grijawe, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/337-218. Izdajem sobu za stanovawe sa kupatilom, tel. 065/433-461. Izdajem lijepo namje{tenu dvokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 065/530-861; 051/315-890.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem povoqno monta`nu gara`u (dio), tel. 065/529-237. Prodajem drvenu gara`u, 15 m2, monta`nu, idealna za organizaciju gradili{ta i sli~no, tel. 065/707-386. Prodajem zidanu gara`u 800 KM/m2 Milo{a Obili}a 54, blok gara`a, tel. 065/895-971 i 303-908. Prodajem gara`u kod CJB Bawaluka, tel. 065/549-687. Prodjem zidanu gara`u P=16,5 m2, pogodna za radionicu, struja, kanal, ul. Milo{a Obili}a 54, tel. 065/895-971; 303-896. Izdajem gara`u u nasequ Sunce, mjese~na cijena 80 KM, tel. 051/229-900, 065/588-999. IZDAVAWE Izdajem gara`u za skladi{te, radionicu, Qev~anska F1, Paprikovac, zvati do 15 ~asova, tel. 051/310-062.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem nov poslovni prostor 80 m2 u centru i prostor od 68 m2 u Mejdanu (povoqno), tel. 065/549-687. Kotor Varo{, poslovni objekat 3.276 m2, sa zemqi{tem 10.000 m2, tel. 065/896422. Prodajem poslovne prostore 216, 360 m2, 700, 1.260 i 1460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, novogradwa, odmah useqivo, tel. 065/511-121. Prodajem poslovne prostore 68 m2, 72 m2 i 82 m2, povoqno, tel. 065/549-687. KUPOVINA Kupujem poslovni prostor od 30 do 50 m2 u u`em dijelu grada, bez posrednika, tel. 065/070-544. IZDAVAWE Iznajmqujem 110-210 m2 kancelarijskog prostora. Bawaluka: centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan 50 m2 u Bawaluci, naseqe Obili}evo, visoko prizemqe, tel. 387 65/888-130. Prodajem stanove u ^elincu od 32 m2 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, tel. 38765/332-828, 051/551-332. Prodajem stan u ulici Skendera Kulenovi}a, 53m2, preko puta “Glasa Srpske”, renoviran i klimatizovan, tel. 38765/732-203. Prodajem dvosoban stan 49 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe Petri}evac, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem dvosoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, blizu {kole, fakulteta, ul. St. Stepanovi}a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Prodajem dvoiposoban stan 64 m2, prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m2, drugi sprat, lift novogradwa ekstra ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Roviw, plac 9.000 m2, lokal 1.200 m2 restoran-picerija, disko-no}ni klub, parkirali{te za 250 automobila, hitno se prodaje-izdaje, tel. 387 65/545-723; 00385 99 861 8491. Prodajem plac na moru 227 m2 Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 051/216-155,065/497-846. Prodajem placeve uz autoput kod Prijedorske petqe za hale i stambene objekte, tel. 065/549-687. Prodajem plac od 700 m2 sa projektom i prikqu~cima u nasequ Tuwice, Bawaluka, ili mijewam za baraku u Lazarevu, tel. 065/288-628. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, u blizini trofazna struja, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{, tel. 051/437862. Prodajem plac 509 m2, iza `utih zgrada, dobijena urbanisti~ko-tehni~ka saglasnost, tel. 065/903-010.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 051/588-150, 065/96-929. Prodajem vikendicu u ^arda~anima, struja, voda, povoqno, tel. 065/966-808; 065/581-773; 051/318-739. Prodajem vikendicu od centra Bawaluke 7 km, asfalt, struja, voda, papiri uredni, cijena po dogovoru, dunum zemqe, sve ogra|eno, nova gradwa, tel. 051/318-892. Prodajem vikendicu na glavnoj cesti prije mosta u Karanovcu, tel. 065/955895. Prodajem vikendicu u Kobatovcima (Lakta{ima), tel. 065/620-186. Povoqno prodajem vikend ku}u u Velikom Bla{ku, tel. 051/ 462-883. Prodajem mawu vikendicu i 100 m2 zemqe, 1/1, Drago~aj - Gradina, tel. 065/097-158.

OGLASI
Prodajem vikend ku}u, 1.000 m2 oku}nice sa vo}wakom u ^elincu, Tukovi bb, tel. 066/679-335; 066/748-681. Prodajem vikendicu na glavnom putu Bawaluka-Jajce, prije mosta u Karanovcu, tel. 051/303-038; 051/307-514. Prodajem vikendicu, dunum zemqe, struja, asfalt, voda, 8 km od grada Bawaluke, papiri uredni, tel. 051/318829. Prodajem vikendicu sa 6.000 m2 zemqe u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837; 051/437-698. Prodajem ve}u vikend ku}u u ^elincu, Tukovi bb, sa 1.000m2 zemqe sa mawim vo}wakom, tel. 051/216-806 i 066/679335. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Internet usluge, salon igara, Kara|or|eva 239, tel. 065/306-106. Pravim sve od gvo`|a, cerade, tende, stela`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Majstor minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538-048. Usluge kre~ewa, gletovawa, pos tavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745. Presvla~im kau~e, ugaone garniture i tapaciram namje{taj, povoqno, tel. 065/817-021. Zidar radi malterisawe, kvalitetno i jeftino, i ostale poslove, tel. 066/850-695. Profesionalne i opu{taju}e masa`e le|a, ruku i vrata veoma povoqno!, tel. 065/388-119. Popravka i nadogradwa gumenih, PVC, poliester ~amaca, kajaka, dajaka, kanua, povr{inskih bazena, du{eka, ronila~kih i ribarskih odijela, tel. 065/990-944. VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno kompletan moleraj, tel. 051/482249, 066/286-594. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za prijemne, popravne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465-553; 066/430-105. Ozbiqna `ena sredwih godina, ~uvala bih djecu, nalazim se u Dervi{ima, tel. 065/976-375. Ozbiqna `ena ~uvala bi dijete, tel. 065/011-065. Vr{im ma{insko cijepawe drva hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom pilom, ma{insko o{trewe lanca motorne pile, tel. 065/345-604. Prevoz, selidbe komiona sa radnicima ili po dogovoru, odgovorno i povoqno, tel. 051/313-116, 065/317-840, 063/541-688.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 31
Prodajem “cepter” kuhiwsku garnituru, sto okrugli i ~etiri stolice, sanduk za posteqinu, sto za TV, radio i video, dnevnu sobu, drvo, sto, kau~, dvije foteqe, tabure, tel. 065/767-888. Prodajem grobnicu sa {est mjesta, "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216-067. Prodajem kalorimetar "simens" 5/4 kori{}en samo 2,5 mjeseci, garancija do 10/2010. godine, cijena povoqna, tel. 051/214-470. Prodajem pi{toq, 7,9 mm, licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena po dogovoru, tel. 065/422-825. Prodajem “heliteh” mre`u, 800 m (za uzgoj pu`a, ostale sitne `ivotiwe), tel. 065/529-237. Prodajem dva grobna mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 065/577-795. Prodajem sto za ra~unar i skener, tel. 065/011-065. Prodajem pumpu za eta`no grijawe, proizvodwa Slovenija, tel. 051/355.288. Prodajem nov dje~iji bicikl, povoqno, tel. 065/398-182. Prodajem lova~ku pu{ku karabin, cijena po dogovoru, imam dozvolu, tel. 051/424-797. Prodajem dvoje ulaznih vrata, hrastova i poklopnice za crijep 333, 28 kom, Kikinda, povoqno, tel. 051/424979; 065/683-440. Prodajem `enski bicikl, tel. 051/ 437-310. Prodajem trokrilni ormar, tel. 051/312-629. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu - Perduvovo grobqe, tel. 051/308-686. Prodajem harmoniku (hohnerica) 96 basova 7+3 registra, cijena 500 KM (hitno), tel. 051/413-199; 066/870-370. Kolekcionar, prodajem zna~ke u serijama, tel. 065/835-318. Prodajem ~amac - gliser za motorom i prikolicom, tel. 065/927-086. Prodajem dvije slike Omera Berbera 84. god, crte` Mersada Bebrera 72. god., tel. 066/897-469. Javite se majstori metaloprera|iva~i radi izrade prese od niklovanog materijala za cije|ewe suncokretovog uqa, zapremine 6 kg, namijewene ku}noj radioni~koj upotrebi, tel. 053/224-819. Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 051/215-144. Potreban maniker i frizer sa najmawe tri godine radnog iskustva, tel. 066/278-987. Potrebna tri saradnika za marketing obezbij|ena je obuka napredak u karijeri, ekonomska i li~na nezavisnost, tel. 066/247-277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303011. Potreban automehani~ar i vulkanizer sa iskustvom, tel. 065/535-708. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412-112. Hitno potrebno deset saradnika za puno radno vrijeme, plata + procenat, zvati od devet do 17 ~asova, tel. 066/537853. Potrebne radnice za prodaju kozmetike, tel. 065/564-003. Tra`im partnera za zajedni~ki rad, posjedujem poslovni prostor, pogodan za razne djelatnosti, tel. 051/355-933. Potrebne dvije djevojke za rad u kafi}u, stan obezbije|en, tel. 066/264855. Potreban radnik u ugostiteqskom objektu na Star~evici, tel. 065/585-573.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem sistem za oro{avawe (navodwavawe) kapaciteta 2.200 m2, tel. 065/529-237. Prodajem pretovara~ za sijeno, tel. 065/931-383.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu krovnu konstrukciju od suve hrastovine sa stropnim gredama za ku}u ili vikendicu, veli~ine 5 h 6 m, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551. Prodajem 60 komada krovnih salonit tabli, komad/4 KM, tel. 051/281-331. Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem polovnu gra|u za krov, vrata, prozore i parket, tel. 066/313-727. Prodajem gradili{te 920 m2, u Vrbawi blizu Zelenog vira, tel. 464-458. Prodajem polovan crijep, proizvodwa Novi Be~ej, tel. 051/355-288. Prodajem povoqno dva prozora sa roletnama, dimenzija 170h150, mo`e i bez roletni, tel. 051/355-933.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “pe`o 406 2.0 HDI”, 2000. god., u ekstra stawu, silver boja, ful oprema, registrovan, vlasnik, mogu}a zamjena, cijena 11.300 KM, tel. 38765/546398. Prodajem nov trka}i bicikl “rog” deset brzina, tel. 065/491-112. Prodajem “golf 2”, bijele boje, ~etvoro vrata, ugra|en plin, g. p.1989, u odli~nom stawu, cijena 4.000 KM, tel. 065/424-198. Prodajem kompletan “reno 4 GTL”, motor sa mjewa~em, u odli~nom stawu, dajem garanciju, tel. 066/896-438. Prodajem “golf 2”, 1985. g. p., benzinac, 1600 KS + ~etiri gume + dvije felge, u odli~nom stawu, cijena 2.500 KM, tel. 065/784-520. Prodajem “opel vektru” 1,8 benzin, 1992. g. p. registrova do 12.2010. ima {iber, aluminijumske felge, alarm, centralna brava, kanya, cijena 4.700 KM zvati od 19 do 21, tel. 051/300936. Prodajem “golf 1” u dobrom stawu, tel. 051/315-530. Prodajem “zastavu 101”, g. p. 1985, registrovana do septembra, tel. 065/034-768. DIJELOVI I OPREMA Prodajem “mercedes 190”, dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 255-55-R19, tel. 065/931383. Prodajem elektropodiza~ za “golf 2” sa ~etvoro vrata i kuku za “golf 2” povoqno, tel. 065/742-388. Prodajem “pe`o 405” benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 215-65-R 16, osam komada, povoqno, tel. 065/931-383. Prodajem gume 225-45R17 i 195-50R15, tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri ~eli~ne felge za “ford fokus”, 15 cola, ~etiri rupe, tel. 065/931-383. Prodajem motor za ~amac, tel. 065/034768.

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60, 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206-060.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem {poret, u dobrom stawu, kombinacija plin-struja, tel. 051/437310. Prodajem TV “iskra”, 55 cm, cijena 50 KM, tel. 065/811-058. Prodajem ve{-ma{inu “gorewe” ispravna, kao nova, povoqno, tel. 051/460999; 066/299-280.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 9. jula 2010. godine sa trodnevnim boravkom u Budvi, tel. 051/465-210; 065/644-500. IZDAVAWE Iznajmqujem apartman i sobe u vikendici, 250 od mora, kuhiwa, parking, TV itd. Cijena deset evra po osobi. ^iovo - Trogir, Hrvatska, tel. 066/184-804. Izdajem apartmane u Bijeloj sa ~etiri zvijezdice, satelit, TV, terase sa pogledom na more, klima, parking, pet metara do pla`e, tel. 0038268/257743. Vodice (kod [ibenika) povoqno izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996090. Izdajem apartmane u Meqinama kod Herceg Novog, udaqeno od pla`e 150 m, cijena osam evra po osobi, tel. 00 382 68 678-840,00 382 31 348-125.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem vise}e kuhiwske elemente (tri dupla i jedan ladi~ar), cijena 250 KM, tel. 052/233-550,065/360-724. Prodajem komade bijele “Marlesove” kuhiwe i plave ormari}e za bawu, tel. 065/416-580. Prodajem dvije ekskluzivne stilske ko`ne garniture, bivoqa ko`a, tik drvo, ru~ni rad, tel. 065/896-422. Prodajem drvenu vitrinu cipelar, kanc. stolicu (drvena) sa to~ki}ima, itison sivi, 18 m2, tepih, 500 kompleta 1/6 spu`vica za slu{alice (vokmen), tel. 065/811-058. Prodajem stakleni stoli} sa dvije police za dnevni boravak, tel. 065/416580. Prodajem regal “div”, “Vrbas”, Bawaluka, veoma povoqno, regal nov, neraspakovan, tel. 303-267.

Vr{im otkup zlata, tel. 066/ 223-259, 2750.
Prodajem ro{tiq - plin i ugaq, tel. 065/215-522. Prodajem unikatnu umjetni~ku sliku “Pred oluju”, vel. 140 h 88cm, ra|ena uqanim bojama na platnu, tel. 065/986453. Prodajem {iva}u ma{inu "danicu" automatik, tel. 051/303-633. Prodajem {ator za 130 osoba i {ator za 150 osoba, tel. 051/280-912. IZDAVAWE Prodajem ili izdajem pikado sa `etonima, podru~je Bawaluke i okoline, tel. 066/469-299. POTRA@WA Tra`im pisa}u ma{inu “portabl” novu ili tra`im servis majstora za popravku, tel. 051/302-769.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem povoqno `ensku graderobu radi zatvarawa butika, sanduk za posteqinu, tel. 065/767-888. Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491-942; 065/642-920. Radi zatvarawa butika prodajem vrlo povoqno paket nove garderobe iz Wema~ke, pogodno za butik i pijacu, tel. 066/253-259.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine za vo}e i povr}e, kombinovane stolarske ma{ine i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532426. Prodajem trofazni el. motor sa prirubnicom 7,5 KW, 2.900 obrtaja, tel. 065/931-383. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac” SB-26 profesional MK-2, ispravna, kao nova, tel. 061/473481. Prodajem pumpu za cisternu preko kardana, tel. 065/931-383. Prodajem prevrta~ za sijeno, tel. 065/931-383.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem pe} za grijawe, tel. 352-707. Prodajem aluminijumski radijator 20 ~lanaka, tel. 352-707. Prodajem polovne ispravne radijatore Lipovica, tel. 387 65/583-683. Prodajem 200 litara stare {qivovice ja~ine 45 stepeni, cijena sedam KM po litru, tel. 387 66/826-870. Prodajem P4 sa DVD i LCD monitorom, cijena 200 KM. Instaliran Windows XP i prate}i programi. Garancija tri mjeseca!, tel. 38766/814691. Prodajem kasa pultove za markete sa komplet instalacijom, pokretna traka, bijela boja, tel. 065/896-422.

LI^NI KONTAKTI
Pristojan pa`qiv mu{karac 50 godina `eli da upozna lijepu damu do 45 godina radi lijepog dru`ewa, a mo`da i ne~ega vi{e, tel. 38766/434-021. Galantan i zgodan momak 36 godina `eli da upozna atraktivnu studentkiwu, djevojku iz Bawaluke, tel. 387 65/177-577. Slobodan momak, 22 godine, upoznao bih mla|u djevojku radi dru`ewa. Mogu}a veza, tel. 38766/656-059. Upoznao bih usamqenu i romanti~nu damu iz Bawaluke ili okoline, tel. 387 66/673-188. Mladi} 35 godina, lak{i invalid, situiran, `eli upoznati radi braka ozbiqnu djevojku za zajedni~ki `ivot u Beogradu, tel. 00 381/11-31-93-400.

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 387 65/245-630, 065/229-553 i 051/467-148. Gra|evinska firma izvodi sve vrste gra|evinskih radova, tel. 387 65/531182. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove. Sve informacije na tel. 387 65/875-684. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 god. iskustva, tel. 38765/773-852, 051/311263. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 38765/668-978, 051/ 381-851.

ZAPO[QAVAWE
Kafe poslasti~arnica “Kalvados” prima djevojke za rad u {anku, konobare i ~ista~icu, tel. 387 65/531-182 i 065/902-692.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem stolove i stolice za ugostiteqske objekte, pe} za bureke hot-dog i ostali inventar, fiskalnu kasu, tel. 065/655-401. Prodajem vi{e novih stvari - ugostiteqski namje{taj, elektroagregat za struju, hidrofor za vodu, motornu prskalicu, sto sa dva brenera i drugi alat za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem profesionalni ugostiteqski {poret, "igo" Qubqana, kombinacija plin - struja, tel. 065/588-889. Prodajem elektri~ni {poret sa tri eta`e, 1 kom rostfraj, prodajem dva ugostiteqska plinska {poreta, povoqno, tel. 065/527-783.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

32 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE MH “ERS” - ZP “ELEKTROKRAJINA” A.D. BAWALUKA NADZORNI ODBOR Broj: NO-2760/10 Dana, 11.6.2010. godine Na osnovu ~lana 272. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 127/08, 58/09), ~lana 43. Statuta ZP “Elektrokrajina” a.d. Bawaluka i Odluke o sazivawu XV sjednice Skup{tine akcionara, Nadzorni odbor Dru{tva objavquje za XV (petnaestu) godi{wu redovnu sjednicu Skup{tine akcionara XV (petnaesta) sjednica Skup{tine akcionara ZP “Elektrokrajina” a.d. Bawaluka, odr`a}e se dana, 30.7.2010. godine, sa po~etkom u 13 ~asova u prostorijama Direkcije Dru{tva, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 95. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor Komisije za glasawe i Kandidacione komisije. 2. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Komisije za glasawe. 3. Razmatrawe izvje{taja Kandidacione komisije i izbor predsjednika Skup{tine. 4. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Dnevnog reda. 5. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa XIV sjednice Skup{tine akcionara, odr`ane dana 28.12.2009. godine. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora Deloitte o izvr{noj reviziji Finansijskih izvje{taja za 2009. godinu. 7. Razmatrawe i usvajawe Akcionog plana za otklawawe utvr|enih nedostataka u revizorskom Izvje{taju Deloitte za poslovnu 2009. godinu. 8. Razmatrawe i usvajawe finansijskih izvje{taja za 2009. godinu. 9. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Izvje{taja o poslovawu za period I - XII 2009. godine. 10. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godi{wem obra~unu za 2009. godinu. 11. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2009. godinu. 12. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2009. godinu. 13. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Odluke o utvr|ivawu uslova i kriterijuma za izbor ~lanova Nadzornog odbora ispred Mati~nog preduze}a i Fonda za restituciju Republike Srpske. 14. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Odluke o Imenovawu Komisije za izbor ~lanova Nadzornog odbora ispred Mati~nog preduze}a i Fonda za restituciju Republike Srpske. 15. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lanova Nadzornog odbora ispred Mati~nog preduze}a i Fonda za restituciju Republike Srpske. 16. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Odluke o otpisu kamata Klini~kom centru Bawaluka. 17. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Izvje{taja o provo|ewu Plana mjera i aktivnosti za ubla`avawe negativnih efekata svjetske ekonomske krize, od 19.8.2009. godine. Pozivaju se svi akcionari da li~no ili putem punomo}nika ili glasawem pismenim putem u~estvuju u radu Skup{tine. Potpis davaoca punomo}i-fizi~kog lica mora biti ovjeren kod nadle`nog organa, a akcionara - pravnog lica od ovla{}enog lica u pravnom licu. Poziv za sjednicu Skup{tine akcionara je objavqen na web stranici ZP “Elektrokrajina” a.d. Bawaluka www.elektrokrajina.com. Materijali za sjednicu Skup{tine akcionara, kopije Finansijskih izvje{taja, Izvje{taja nezavisnog revizora, Izvje{taja o poslovawu i prijedlozi Odluka po ta~kama dnevnog reda nalaze se u Direkciji Dru{tva, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 95. Uvid u materijal i preuzimawe kopija navedenih izvje{taja mogu izvr{iti svi akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa prema Izvje{taju Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan dono{ewa odluke o sazivawu Skup{tine (11.6.2010. godine), svakog radnog dana od 8 do 14 ~asova. Glasawe po ta~kama 8 i 9 Dnevnog reda vr{i}e se tajno putem glasa~kih listi}a. U slu~aju da se sjednica ne odr`i u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati dana, 2.8.2010. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Dujko Komqenovi}, dipl. pravnik s.r.

OGLASI

BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIC OF SRPSKA GOVERNMENT MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WALFARE PROJECT COORDINATION UNIT
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, phone: +387 51 339-439 fax: +387 51 339-665, Web:www.pcuhealth.org

POZIV

Invitation for Bids (IFB)
Bosnia and Herzegovina Avian Influenza Preparedness Project Credit number IDA 4331BOS Procurement of personal protective equipment phase II BA-AIPP-4331BOS-ICB-G-10-06-PPE2 1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue no. 733 of August 31, 2008. 2. Bosnia and Herzegovina has received financing from the International Development Association toward the cost of Bosnia Avian Influenza Preparedness Project, and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the Contract for Personal Protective Equipment, BA-AIPP-4331BOS-ICB-G-10-06-PPE2. 3. Ministry of Health and Social Welfare of Republika Srpska / Project Coordination Unit now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for Procurement of Personal Protective Equipment. Prices quoted shall correspond to 100 % of the quantities specified. 4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, and are open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines. 5. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the Bidding Documents at the address given below from Monday to Friday between 9:00AM to 3:00PM local time. 6. Qualifications requirements include: (a) The minimum required annual financial turnover for the successful Bidder shall be EUR 250,000 in any of the previous three years (2007, 2008 and 2009). (b) Completion of at one (1) substantially similar supplies in the last three years (2007-2009). The Bidder shall specify type, quantity and total value of such supply and shall demonstrate that it had more than one delivery sites with specification of delivery places. (c) Minimum number of years in supply of similar equipment business: 3 years. A margin of preference for eligible national contractors shall not be applied. Additional details are provided in the Bidding Documents. 7. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee of 100 EUR or equivalent amount in Convertible Marks (BAM). The method of payment will be direct deposit to our: a) For payments in EUR: Beneficiary customer: PCU AIPP-IDA 4331 GOV (MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE JEDINICA ZA KOORD.PROJEKATA SVJETSKE BANKE U ZDRAVSTVU RS) Trg Republike Srpske 1 BA – 78102 BANJA LUKA through: Bank Account with institution NLB Razvojna banka a.d. Milana Tepica 4 78000 Banja Luka / Republika Srpska Bosnia and Herzegovina S.W.I.F.T. Code RAZBBA22 Account Number 11820573 IBAN CODE BA395620998067853565

(b) For payments within Bosnia and Herzegovina in local currency Account Number: 562-099-80678531-77 The exchange rate to be applied is the selling exchange rate from the list of the Centrall Bank of Bosnia and Herzegovina, prevailing on the day of payment. The Bidding Documents will be sent by courier at the address indicated by the bidder. 8. Bids must be delivered to the address below at or before 13:00 o’clock local time on August 04th, 2010. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person at the address below at 13:30 o’clock, August 04th, 2010.All bids must be accompanied by a Bid Security in amount of BAM 3,000, or an equivalent amount in a freely convertible currency. 9. The address referred to above is: Ministry of Health and Social Welfare Project Coordination Unit Government building / VII floor, Office no 23 Attn: Mr. Marko Stanarevic Trg Republike Srpske 1 78000 Banja Luka Bosnia and Herzegovina

Broj: 56-06-1/2010 Datum: 23.6.2010. Na osnovu odluke Skup{tine akcionara dru{tva od 22.1.2010. godine Upravni odbor dru{tva na svojoj sjednici odr`anoj 21.6.2010. godine objavquje ponovqeni (tre}i)
DIREKTORICA Broj: 01-1748-2 Datum: 23.6.2010. godine Na osnovu ~lana 10. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS“ broj 55/07), ~lana 3. Pravilnika o radu, a u vezi sa Ugovorom o sufinansirawu plate pripravnika broj 01-1748 od 21.6.2010. godine, Direktorica Ustanove raspisuje:

OGLAS
Za prodaju nekretnina u posjedima SPP “PLAMEN” a.d. Ulica Jaroslava Plecitija br. 17. Bawaluka. U vi|enom stawu se prodaju nekretnine Dru{tva upisane u zemqi{no kwi`ni izvadak broj: 13219 i 13155 k.o. Bawaluka, odnosno PL.br. 2470/2 k.o. Bawaluka. Iste se mogu vidjeti radnim danom od 9 do 15 ~asova na navedenoj adresi. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Sve informacije o prodaji se mogu dobiti na telefon: 051/301-033 PREDSJEDNIK UO

KONKURS
za prijem pripravnika u JZU “Dom zdravqa“ u Bawaluci Potrebni dokumenti: 1. Pripravnik: diplomirani psiholog, sa zavr{enim Filozofskim fakultetom – odsjek za psihologiju ………………2 izvr{ioca Kandidati su du`ni uz prijavu za konkurs sa kratkom biografijom, dostaviti sqede}a dokumenta (originale ili ovjerene fo2. Pripravnik: diplomirani socijalni radnik, sa zavr{enim tokopije): Filozofskim fakultetom – odsjek za socijalni rad ili drugim - uvjerewe o dr`avqanstvu Fakultetom – odsjek za socijalni rad….........................1 izvr{ilac - li~nu kartu izdatu od od strane CIPS-a - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka, ne starije od tri mjeOpis poslova: Pripravnik }e obavqati poslove u svrhu seca osposobqavawa za samostalan rad i sticawe radnog iskustva za - diploma o zavr{enom fakultetu ili uvjerewe o diplomirawu - dokaz da nema ostvaren radni sta` nakon sticawa visoke polagawe pripravni~kog, odnosno stru~nog ispita. stru~ne spreme (potvrda ili uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe, kopija radne kwi`ice) OP[TI USLOVI: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH Postupak izbora kandidata, koji ispuwavaju uslove raspisanog 2. da je stariji od 18 godina Konkursa, prove{}e Komisija za izbor pripravnika, a ocjenu 3. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak kandidata }e vr{iti na osnovu Intervjua koji }e sa svakim poje4. da je psihi~ki i fizi~ki sposoban za obavqawe poslova rad- dina~no obaviti. nog mjesta na koje se prijavquje Prijave se podnose na adresu: Javna zdravstvena ustanova “Dom zdravqa“ u Bawaluci, ulica Sime Matavuqa bb, 78000 Bawaluka, POSEBNI USLOVI: sa naznakom – prijava na konkurs za prijem pripravnika. 1. Zavr{en Filozofski fakultet-Odsjek za psihologiju Rok za podno{ewe prijava je 15 dana, od dana objavqivawa kon2. Zavr{en Filozofski fakultet-Odsjek za socijalni rad ili kursa u dnevnom listu “Glas Srpske“. drugi fakultet – Odsjek za socijalni rad Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u - da nema ostvaren radni sta` u svom zanimawu, odnosno da prvi razmatrawe. DIREKTORICA put zasniva radni odnos u svojoj struci Prof. dr Gordana Te{anovi}

OGLASI Na osnovu ~lana 12. Zakona o Ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, br: 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07) i na osnovu ~lana 16. Zakona o upravi (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 32/02) i na osnovu ~l. 1. i 2. Odluke o rasporedu buyetskih sredstava za rje{avawe problema Roma u oblasti zapo{qavawa, stambenog zbriwavawa i zdravstvene za{tite (donesene na 124. sjednici Savjeta ministara BiH, od 10.6.2010), ministar za qudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine raspisuje:

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 33 Na osnovu ~lana 267. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima, Upravni odbor A.D. “POQOPROMET” ^elinac

SAZIVA
redovnu godi{wu sjednicu Skup{tine akcionara “POQOPROMET” ^elinac koja }e se odr`ati u upravi Dru{tva dana 27.7.2010. godine (utorak) sa po~etkom u 13 ~asova. Za sjednicu Skup{tine akcionara Dru{tva predle`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor zapisni~ara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasawe. 2. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara A.D. “POQOPROMET” ^elinac. 3. Razmatrawe i usvajawe Izvoda iz zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skup{tine akcionara A.D. “POQOPROMET” ^elinac odr`ane 31.8.2009. godine. 4. Razmatrawe i usvajawe Godi{weg obra~una i Izvje{taja o poslovawu A.D. “POQOPROMET” ^elinac za 2009. godinu sa mi{qewem Nadzornog odbora. 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora A.D. “POQOPROMET” ^elinac za 2009. godinu. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora A.D. “POQOPROMET” ^elinac za 2009. godinu. 7. Razmatrawe i usvajawe Plana rada i poslovawa A.D. “POQOPROMET” ^elinac za 2010. godinu. 8. Dono{ewe Statuta Trgovinskog poqoprivrednog akcionarskog dru{tva “POQOPROMET” ^elinac. 9. Dono{ewe Poslovnika o radu Skup{tine akcionara Trgovinskog poqoprivrednog akcionarskog dru{tva “POQOPROMET” ^elinac. 10. Razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora A.D. “POQOPROMET” ^elinac. 11. Izbor ~lanova Upravnog odbora A.D. “POQOPROMET” ^elinac. 12. Razrje{ewe ~lanova Nadzornog odbora A.D. “POQOPROMET” ^elinac. 13. Izbor ~lanova Odbora za reviziju A.D. “POQOPROMET” ^elinac. 14. Izbor Internog revizora A.D. “POQOPROMET” ^elinac. 15. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja A.D. “POQOPROMET” ^elinac za 2010. godinu. 16. Dono{ewe Odluke o utvr|ivawu mjese~ne naknade za rad ~lanovima organa Dru{tva: - Upravnom odboru Dru{tva; - Odboru za reviziju Dru{tva; - Internom revizoru NAPOMENA: Pravo odlu~ivawa u Skup{tini imaju svi akcionari, odnosno wihovi punomo}nici ili zastupnici koji raspola`u sa akcijama Dru{tva. Princip jedna akcija jedan glas. Akcionari sa materijalima koji }e biti predmet predlo`enog dnevnog reda mogu se upoznati svakim radnim danom u upravi A.D. “POQOPROMET” ^elinac u periodu od 9 do 13 ~asova. U slu~aju nepostojawa kvoruma za odr`avawe Skup{tine, ponovqena Skup{tina akcionara Preduze}a odr`a}e se na istom mjestu dana 27.7.2010. godine sa po~etkom u 14 ~asova. Informacije se mogu dobiti putem telefona, broj: 051/551-202.

JAVNI POZIV
za prikupqawe projektnih prijedloga za rje{avawe problema Roma u oblasti stambenog zbriwavawa za 2010. godinu Predmet i ciq javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupqawe projektnih prijedloga za rje{avawe problema Roma u oblasti stambenog zbriwavawa za 2010. godinu u ciqu implementacije Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rje{avawe problema Roma u oblasti stambenog zbriwavawa. Visina i namjena sredstava Ukupno osigurana sredstva namijewena za sufinansirawe projekata stambenog zbriwavawa Roma iznose 2.000.000,00 KM, od ~ega - u Federaciji Bosne i Hercegovine 1.253.200,00 KM - u Republici Srpskoj 626.800,00 KM - Br~ko Distrikt BiH 120.000,00 KM Pravo u~e{}a na javnom pozivu Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju op{tine, gradovi, kantoni, entiteti, doma}e i strane, vladine i nevladine neprofitne organizacije i institucije i drugi doma}i i strani donatori u saradwi sa op{tinom na ~ijem se podru~ju provodi projekat. Op{ti uslovi za u~e{}e na javnom pozivu Op{ti uslovi na podno{ewe projektnih prijedloga su: 1) Krajwi korisnici projekata su Romi i romska doma}instva u potrebi za stambenim zbriwavawem ili unapre|ewe uslova stanovawa, 2) Izbor krajwih korisnika vr{i se na osnovu uputstva o na~inu i postupku odabira korisnika projekata pomo}i za stambeno zbriwavawe Roma u Bosni i Hercegovini, koje je donijelo Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice BiH. 3) Tra`eni iznos po osnovu projektnog prijedloga ne smije pre}i 300.000,00 KM. (Napomena: Ukupna vrijednost projekta mo`e biti ve}a od nazna~ene ako su osigurana dodatna sredstva iz drugih izvora). Op{ti uslovi su eliminatorni i obavezuju}i za sve podnosioce. Posebni uslovi za vrednovawe projektnih prijedloga Posebni kriteriji kao elementi za vrednovawe projektnih prijedloga koji }e slu`iti kao osnov za rangirawe prema prioritetima su: 1) Kvalitet i sveobuhvatnost projekta, 2) U~e{}e u sufinansirawu (sredstvima, zemqi{tu, infrastrukturi i dr.), 3) Broj krajwih korisnika projekta u odnosu na tra`ena sredstva, 4) Racionalnost u planirawu tro{kova izgradwe (cijena ko{tawa m2 stambenog prostora), 5) Doprinos dru{tvenoj ukqu~enosti Roma i razvoju odr`ivih zajednica. Na~in vrednovawa posebnih kriterija Maksimalan broj bodova kojima se vrednuju posebni kriteriji ukupno je 100, od ~ega se vrednuje: 1) Kvalitet i sveobuhvatnost projekta..........................................................................do 30 bodova, 2) U~e{}e u sufinansirawu (sredstvima, zemqi{tu, infrastrukturi i dr.) .....do 30 bodova, 3) Broj krajwih korisnika projekta u odnosu na tra`ena sredstva ........................do 20 bodova, 4) Racionalnost u planirawu tro{kova izgradwe .....................................................do 10 bodova. 5) Doprinos dru{tvenoj ukqu~enosti Roma i razvoju odr`ivih zajednica ..........do 10 bodova. Vrijeme trajawa javnog poziva i na~in podno{ewa projektnih prijedloga Prijave na javni poziv, zajedno sa prate}om dokumentacijom, dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, u zatvorenim kovertama, sa naznakom za Komisiju za odabir projekata iz oblasti stambenog zbriwavawa Roma u BiH, ISKQU^IVO NA PRIJAVNOM OBRASCU koji se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH ili je dostupan na stranci www.mhrr.gov.ba Javni poziv za prikupqawe projektnih prijedloga otvoren je 30 dana od dana objavqivawa. Neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatrawe. Evaluacija projektnih prijedloga i na~in odabira projekata za sufinansirawe Komisija za odabir projekata iz oblasti stambenog zbriwavawa Roma imenovana Odlukom ministra za qudska prava i izbjeglice BiH utvrdi}e osnove i izvr{iti vrednovawe projektnih prijedloga prema kriterijima najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu projektnih prijedloga. Komisija za odabir projekata iz oblasti stambenog zbriwavawa Roma zadr`ava pravo da od podnosioca zatra`i dodatna poja{wewa projekta i dopunu projektne dokumentacije. Odluku o odabiru projekata za sufinansirawe donosi ministar za qudska prava i izbjeglice BiH, na osnovu prijedloga Komisije za odabir projekata iz oblasti stambenog zbriwavawa Roma. Na~in obavje{tavawa o odabiru projekata za sufinansirawe Obavijest o odabiru projekata bi}e dostavqena u pismenoj formi svim u~esnicima na javnom pozivu. Sa podnosiocima odabranih projektnih prijedloga zakqu~i}e se posebni ugovori o sufinansirawu projekata za rje{avawe problema Roma u oblasti stambenog zbriwavawa. Broj: 01-39-4015/10 Sarajevo, 22.6.2010. MINISTAR Safet Halilovi}

VODOPRIVREDNO PREDUZE]E “U[]E BOSNE” A.D. [AMAC Broj: 3-UO/10 [amac, 22.6.2010. godine Na osnovu ~lana 267. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br.127/2008) i ~lana 38 Statuta Vodoprivrednog preduze}a “U{}e Bosne” a.d. [amac, Upravni odbor Dru{tva na sjednici odr`anoj dana 22.6.2010. godine donio je odluku kojom

SAZIVA
X redovnu godi{wu sjednicu Skup{tine akcionara VP “U{}e Bosne” a.d. [amac. Skup{tina }e se odr`ati 26.7.2010. godine u [amcu, u prostorijama hotela “Pla`a” s po~etkom u 12 sati, a ponovqena, ako se ne odr`i redovna zbog nedostatka kvoruma, odr`a}e se istog dana u 13 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Verifikacija i izbor: a. Mandata b. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine i zapisni~ara c. Verifikacija Zapisnika IX sjednice Skup{tine 2. Usvajawe Izvje{taja o poslovawu i godi{weg obra~una za 2009. god. 3. Finansijski izvje{taj i izvje{taj revizora za 2009. godinu. 4. Nalaz Nadzornog odbora o ispravnosti i zakonitosti ra~unovodstvenih izvje{taja, godi{wem obra~unu za 2009. godinu. 5. Izvje{taj o radu Nadzornog odbora izme|u VIII i IX sjednice skup{tine. 6. Plan poslovawa za 2010. godinu. 7. Dono{ewe odluke o izmjeni i dopuni Statuta dru{tva. Materijal za 2, 3, 4, 5, 6. i 7. ta~ku dnevnog reda dostavqaju se uz poziv, a Zapisnik IX sjednice dostavqen je odmah po wenom odr`avawu (juni 2009. god.). Akcionari koji se pozivaju putem oglasne table mogu se upoznati s materijalima koji se nalaze u Upravi Dru{tva svakog radnog dana od 9 do 14 ~asova. Pravo u~e{}a u radu Skup{tine imaju svi akcionari bez uslovqavawa brojem akcija, punomo}nici akcionara kao i oni koji se odlu~e da glasaju pismenim putem. Punomo}i se mogu ovjeriti i u Upravi Dru{tva. Pozivamo akcionare da u~estvuju u radu Skup{tine.

34 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Na osnovu ~lanova 118., 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 55. stav 1. ta~ka 23. Statuta Grada Bawaluka (“Sl. glasnik Grada Bawaluka“, broj 25/05 i 30/07) i ~lana 32. stav 1. Pravilnika o unutra{woj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be Grada Bawaluka (“Sl. glasnik Grada Bawaluka“, 1a/07, 5/07, 7/07, 8/07, 11/07, 14/07, 17/07, 19/07, 20/07, 22/07, 31/07, 1/08, 4/08, 8/08, 10/08, 16/08, 18/08, 20/08, 21/08, 26/08, 29/08, 02/09, 03/09, 04/09, 11/09, 15/09, 22/09, 27/09, 28/09, 1/10, 2/10, 3/10, 5/10, 6/10, 8/10, 10/10, 11/10, 13/10, 14/10), Gradona~elnik Grada Bawaluka, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme u Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka I U Administrativnu slu`bu Grada Bawaluka prima se u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Odjeqewe za inspekcijske poslove: 1. Urbanisti~ko-gra|evinski inspektor 2. Saobra}ajni inspektor 3. Samostalni stru~ni saradnik za prinudno izvr{ewe – izvr{iteq i u Odjeqewu komunalne policije: 4. Komunalni policajac Opis poslova koje obavqa urbanisti~ko-gra|evinski inspektor: - provjerava da li organizacija koja izra|uje planove, tehni~ku dokumentaciju ili gradi objekat, odnosno da li lica koja obavqaju pojedine poslove ispuwavaju propisane uslove u primjeni Zakona o ure|ewu prostora, - provjerava da li je urbanisti~ka saglasnost izdata sa planom i drugim propisanim uslovima, - provjerava da li je odobrewe za gra|ewe izdato u skladu sa planom i na propisan na~in, - provjerava da li se gra|evina gradi sa odobrewem za gra|ewe, - provjerava da li se projektovawe vr{i u skladu sa urbanisti~ko-tehni~kim uslovima, - provjerava da li se objekat gradi prema tehni~koj dokumentaciji, na osnovu koje je izdato odobrewe za gra|ewe i da li je ta dokumentacija izra|ena u skladu sa propisima, - provjerava da li izvr{eni radovi na gra|evini, odnosno materijal instalacije koje se ugra|uju odgovaraju propisanim standardima, tehni~kim normativima i normama kvaliteta, - provjerava da li je izvo|a~ radova preduzeo mjere za bezbjednost objekta, susjednih objekata, saobra}aja, okoline i za{tite `ivotne sredine, odnosno, da li je na objektu koji se gradi ili je izgra|en postoje nedostaci koji ugro`avaju bezbjednost wegovog kori{tewa i okoline, - provjerava da li izvo|a~ radova vodi kwigu inspekcije i gra|evinski dnevnik na propisan na~in, - provjerava da li se u toku gra|ewa i kori{}ewa objekta vr{e propisana osmatrawa i odr`avawe objekta, - provjerava da li je odobrewe za upotrebu objekta izdato na propisan na~in, - provjerava da li gra|evina ili drugi objekat zbog fizi~ke dotrajalosti, elementarne nepogode, ratnih dejstava ili drugih razloga mo`e i daqe da slu`i svojoj namjeni, odnosno da li iz istih razloga postoji opasnost po `ivot i zdravqe qudi, saobra}aj ili okolne objekte, - da li je tehni~ka kontrola dokumentacije izvr{ena u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, - da li se nadzor nad izgradwom objekta vr{i u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, - vodi upravni postupak, - o izvr{enom inspekcijskom nadzoru obavezno sa~iwava zapisnik ili slu`benu zabiqe{ku, - donosi rje{ewe i zakqu~ke, - izdaje prekr{ajni nalog, - podnosi zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka, - vodi evidenciju o izvr{enim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama, - podnosi izvje{taj na~elniku Odjeqewa o izvr{enom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama, - izra|uje izvje{taj o radu na~elniku Odjeqewa, - dostavqa redovne, godi{we operativne planove i tromjese~ne izvje{taje o radu glavnom republi~kom urbanisti~ko-gra|evinskom inspektoru, - odgovorno se pona{a prema sredstvima rada, - odgovoran je za sprovo|ewe mjera za{tite na radu i za{tite od po`ara, i mjera u vezi sa ~uvawem imovine u Odjeqewu, - obavqa i druge poslove utvr|ene zakonom i drugim propisima, kao i poslove – po nalogu na~elnika Odjeqewa, - za svoj rad odgovoran je na~elniku Odjeqewa i Gradona~elniku. Gra|evinski inspektor je odgovoran: - ako u vr{ewu nadzora ne preduzme, ne predlo`i ili ne odredi mjeru za koju je ovla{}en, - ako ne predlo`i ili ne pokrene postupak pred nadle`nim organom zbog utvr|ene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, - ako prekora~i svoja zakonska ovla{tewa, - ako ne postupa u skladu sa Kodeksom dr`avnih slu`benika i Kodeksom inspektora, - ako svojom gre{kom prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu {tetu subjektu. Opis poslova koje obavqa saobra}ajni inspektor: a) oblast drumski saobra}aj - pregleda vozila, ure|aje, opremu, poslovne i druge prostorije, op{te i posebne akte, poslovne kwige, ugovore, prevozne i druge isprave vozila, voza~a i lica koja se prevoze, - pregleda i drugu dokumentaciju i evidenciju koja omogu}ava uvid u poslovawe i primjenu propisa o drumskom saobra}aju - nare|uje otklawawe nedostataka u pogledu ispuwavawa propisanih uslova za obavqawe odre|ewe vrste prevoza, ispuwavawa uslova za rad autobuskih stanica, te vr{ewa preventivnih tehni~kih pregleda motornih vozila, - nare|uje otklawawe nedostataka u pogledu uredne kontrole tehni~ke ispravnosti vozila, ispuwavawa propisanih tehni~ko-eksploatacionih uslova, odr`avawa reda vo`we, te izvr{avawa zadataka i poslova stani~nog osobqa i posade vozila, - privremeno zabrawuje vr{ewe prevoza, kori{tewe motornog vozila, vr{ewe preventivnih tehni~kih pregleda, obavqawe taksi prevoza, te napla}ivawe stani~nih usluga ako se ti poslovi obavqaju protivno propisima o prevozu u drumskom saobra}aju, - privremeno iskqu~uje motorna vozila iz saobra}aja ako utvrdi da se ista koriste suprotno odredbama Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju. - vodi upravni postupak, - o izvr{enom inspekcijskom nadzoru obavezno sa~iwava zapisnik ili slu`benu zabiqe{ku, - donosi rje{ewe i zakqu~ke, - izdaje prekr{ajni nalog, - podnosi zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka, - vodi evidenciju o izvr{enim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama, - podnosi izvje{taj na~elniku Odjeqewa o izvr{enom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama, - izra|uje izvje{taj o radu na~elniku Odjeqewa, - dostavqa redovne, godi{we operativne planove i tromjese~ne izvje{taje o radu glavnom republi~kom saobra}ajnom inspektoru, - odgovorno se pona{a prema sredstvima rada, - odgovoran je za sprovo|ewe mjera za{tite na radu i za{tite od po`ara, i mjera u vezi sa ~uvawem imovine u Odjeqewu, 4 izvr{ioca. 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac - obavqa i druge poslove utvr|ene zakonom i drugim propisima, kao i poslove – po nalogu na~elnika Odjeqewa, - za svoj rad odgovoran je na~elniku Odjeqewa i Gradona~elniku. b) oblast javnih puteva - vr{i kontrolu stawa javnih puteva (lokalni i nekategorisani putevi i ulice, regionalni i magistralni putevi na podru~ju Grada Bawaluka), - izgradwom, rekonstrukcijom i odr`avawem saobra}ajnica, - izgradwom, rekonstrukcijom i odr`avawem objekata na saobra}ajnicama, - izgradwom pristupnih puteva na postoje}e saobra}ajnice, - prekopanim javnim povr{inama kolovoza i trotoara, - postavqawem oglasnih medija pored puteva i u putnom pojasu, - postavqawem vertikalne saobra}ajne signalizacije, - postavqawem horizontalne saobra}ajne signalizacije, - postavqawem putokazne saobra}ajne signalizacije - svjetlosnom saobra}ajnom signalizacijom, - postavqawem ograda pored javnih puteva i ulica, - uzurpacijom javnih puteva i ulica, - prohodnosti saobra}ajnica (puteva i ulica) - vanrednih prevoza, - zasadom `ivih ograda, drve}a i drugog rastiwa pored saobra}ajnica, - sistemom za odvodwu oborinskih i povr{inskih voda na saobra}ajnicama, - funkcionisawem Zimske slu`be, - deponovawem motornih i drugih vozila koja se snagom sopstvenog motora ne mogu ukloniti sa saobra}ajnica, - trajnom ili privremenom zauzimawu javnih povr{ina (kolovoza, trotoara, putnog i za{titnog putnog pojasa), - javnom uli~nom rasvjetom, - putnom opremom, - prelazima puta preko pruge, - nad bezbjedno{}u odvijawa `eqezni~kog saobra}aja - autobuskim stajali{tima na putevima - vodi upravni postupak, - o izvr{enom inspekcijskom nadzoru obavezno sa~iwava zapisnik ili slu`benu zabiqe{ku, - donosi rje{ewe i zakqu~ke, - izdaje prekr{ajni nalog, - podnosi zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka, - vodi evidenciju o izvr{enim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama, - podnosi izvje{taj na~elniku Odjeqewa o izvr{enom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama, - izra|uje izvje{taj o radu na~elniku Odjeqewa, - dostavqa redovne, godi{we operativne planove i tromjese~ne izvje{taje o radu glavnom republi~kom saobra}ajnom inspektoru, - odgovorno se pona{a prema sredstvima rada, - odgovoran je za sprovo|ewe mjera za{tite na radu i za{tite od po`ara, i mjera u vezi sa ~uvawem imovine u Odjeqewu, - obavqa i druge poslove utvr|ene zakonom i drugim propisima, kao i poslove – po nalogu na~elnika Odjeqewa, - za svoj rad odgovoran je na~elniku Odjeqewa i Gradona~elniku. Saobra}ajni inspektor je odgovoran: - ako u vr{ewu nadzora ne preduzme, ne predlo`i ili ne odredi mjeru za koju je ovla{}en, - ako ne predlo`i ili ne pokrene postupak pred nadle`nim organom zbog utvr|ene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, - ako prekora~i svoja zakonska ovla{tewa, - ako ne postupa u skladu sa Kodeksom dr`avnih slu`benika i Kodeksom inspektora, - ako svojom gre{kom prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu {tetu subjektu. Opis poslova koje obavqa samostalni stru~ni saradnik za prinudno izvr{ewe – izvr{iteq: - postupa po nalogu inspektora za sprovo|ewe prinudnog izvr{ewa, - kompletira dokumentaciju potrebnu za sprovo|ewe postupka prinudnog izvr{ewa, - vr{i uvi|aj na licu mjesta radi pripreme prinudnog izvr{ewa, - priprema prinudno izvr{ewe, - ostvaruje saradwu sa policijom radi pru`awa asistencije, - uzima izjave stranaka u vezi sprovo|ewa prinudnog izvr{ewa, - obezbje|uje uslove i preduzima sve potrebne mjere za nesmetano sprovo|ewe prinudnog izvr{ewa, - ostvaruje saradwu sa drugim licima (izvo|a~ima) koja prinudno izvr{avaju radwe umjesto izvr{enika, - provodi prinudno izvr{ewe, - sa~iwava zapisnik o prinudnom izvr{ewu, - obavje{tava stranke i druge u~esnike u postupku prinudnog izvr{ewa o preduzetim mjerama i wihovim obavezama, - preduzima sve potrebne mjere i radwe radi naplate tro{kova prinudnog izvr{ewa o tro{ku izvr{enika, - obavje{tava nadle`ni organ radi pokretawa postupka kod nadle`nog suda o naplati tro{kova prinudnog izvr{ewa, ukoliko iz izvr{enik ne plati dobrovoqno u ostavqenom mu roku, i prati tok postupka do wegovog okon~awa, - odgovara za zakonitost u sprovo|ewu postupka prinudnog izvr{ewa. - odgovoran je za sprovo|ewe mjera za{tite na radu i za{tite od po`ara, i mjera u vezi sa ~uvawem imovine u Odjeqewu, - obavqa i druge poslove – po nalogu na~elnika i pomo}nika na~elnika Odjeqewa, - za svoj rad odgovoran je na~elniku Odjeqewa. Opis poslova koje obavqa komunalni policajac: - obavqa poslove komunalno-policijske kontrole, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji; - informi{e na~elnika o izvr{enim zadacima i preduzetim mjerama; - sara|uje sa drugim organima Administrativne slu`be Grada i nadle`nim organima, u okviru svojih ovla{tewa; - vodi evidenciju o izvr{enim pregledima; - izra|uje Izvje{taj o radu; - odgovoran je za ispravnost i odr`avawe sredstava rada; - obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika Odjeqewa i Gradona~elnika; - za svoj rad odgovoran je na~elniku Odjeqewa i Gradona~elniku. Kandidati treba da ispuwavaju op{te i posebne uslove za prijem u radni odnos.

OGLASI II- Op{ti uslovi 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajawu od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave. III - Posebni uslovi Posebni uslovi koje mora ispuwavati kandidat za radno mjesto nazna~eno u ~lanu I pod rednim brojem 1. su: - zavr{en arhitektonski ili gra|evinski fakultet; - polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi; - tri (3) godine radnog iskustva u struci; - polo`en voza~ki ispit za vozila “B“ kategorije; - poznavawe rada na ra~unaru; - ovla{tewe za izradu prostorno – planske odnosno tehni~ke dokumentacije ili ovla{tewe za gra|ewe objekta izdato od nadle`nog ministarstva. Posebni uslovi koje mora ispuwavati kandidat za radno mjesto nazna~eno u ~lanu I pod rednim brojem 2. su: zavr{en saobra}ajni ili gra|evinski fakultet; polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi; tri (3) godine radnog iskustva u struci; polo`en voza~ki ispit za vozila “B“ kategorije; poznavawe rada na ra~unaru.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 35 IV - Potrebna dokumenta Uz prijavu, kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - biografija sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavqao; - diploma o zavr{enom fakultetu; - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; - uvjerewe o dr`avqanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti; - uvjerewe o radnom iskustvu u struci; - uvjerewe o zavr{enoj obuci za rad na ra~unaru; - voza~ka dozvola za vozila “B“ kategorije; - uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci, i to za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave; - ovla{tewe za izradu prostorno–planske odnosno tehni~ke dokumentacije ili ovla{tewe za gra|ewe objekta izdato od nadle`nog ministarstva (za radno mjesto pod rednim brojem 1.). V – Rok za podno{ewe prijava Prijave na Javni konkurs dostavqaju se li~no u Prijemnoj kancelariji Administrativne slu`be, ili putem po{te, na adresu: Administrativna slu`ba Grada Bawaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravqawe kadrovima, Trg srpskih vladara br. 1, Bawaluka. Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa. Postupak za prijem slu`benika Administrativne slu`be obavi}e se u roku od 30 dana od isteka roka za prijavqivawe kandidata, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatima koji, u cijelosti, ispuwavaju uslove navedene u konkursu. Ukoliko vi{e kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost }e imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i ~lanovi porodice poginulih boraca, kako je propisano ~lanovima 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske-Pre~i{}eni tekst (“Sl. glasnik RS“ br. 55/07, 59/08 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda u smislu ~lana 119. stav 2., a saglasno ~lanu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS“, br. 101/04, 42/05 i 118/05). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su du`ni da prilo`e odgovaraju}i dokaz o ispuwavawu uslova iz ~lanova 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske i ~lana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi. Za kandidata koji bude izabran, obavezan je probni rad u trajawu od 60 dana. Kandidati su du`ni dostaviti originalne dokumente, ili ovjerene fotokopije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. VI Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske“, “Nezavisnim novinama“, kao i na WEB stranici Administrativne slu`be Grada Bawaluka. Ako Konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Broj: 12-G-1295/10. Dana: 21.6.2010. godine GRADONA^ELNIK: Dragoqub Davidovi}, dipl. in`. elektrotehnike

Posebni uslovi koje mora ispuwavati kandidat za radno mjesto nazna~eno u ~lanu I pod rednim brojem 3. su: zavr{en pravni fakultet; polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi; jedna (1) godina radnog iskustva u struci; polo`en voza~ki ispit za vozila “B“ kategorije; poznavawe rada na ra~unaru.

Posebni uslovi koje mora ispuwavati kandidat za radno mjesto nazna~eno u ~lanu I pod rednim brojem 4. su: - zavr{en fakultet dru{tvenog ili tehni~kog smjera; - polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi; - tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima u struci, poslije sticawa visoke stru~ne spreme na fakultetu dru{tvenog ili tehni~kog smjera; - poznavawe rada na ra~unaru; - polo`en voza~ki ispit za vozila “B“ kategorije. Kandidati koji nemaju polo`en stru~ni ispit mogu se primiti na rad, s tim da su du`ni isti polo`iti u roku od {est mjeseci od dana zaposlewa. Ukoliko ne polo`e stru~ni ispit u roku od {est mjeseci od dana zaposlewa, prestaje im radni odnos.

Na osnovu ~lana 124. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS“, br. 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 28. Zakona o radu – Pre~i{}eni tekst (“Sl. glasnik RS“, br. 55/07), ~lana 55. stav 1. ta~ka 23. Statuta Grada Bawaluka (“Sl. glasnik Grada Bawaluka“, br. 25/05 i 30/07) i Ugovora o sufinansirawu plate pripravnika zakqu~enog 17.6.2010. godine izme|u Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske i Administrativne slu`be Grada Bawaluka, Gradona~elnik Grada Bawaluka, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA VISOKOM STRU^NOM SPREMOM U ADMINISTRATIVNU SLU@BU GRADA BAWALUKA I U Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka izvr{i}e se prijem pripravnika, i to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dipl. pravnik dipl. ekonomista dipl. in`. arhitekture dipl. socijalni radnik prof. likovne umjetnosti dipl. in`. poqoprivrede dipl. in`. poqoprivrede – smjer hortikultura prof. fizi~kog vaspitawa II - Pripravni~ki status Pripravnikom se smatra lice koje po prvi put zasniva radni odnos u tom zanimawu, a koje treba, prema zakonu, polo`iti stru~ni ispit i kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u wegovom zanimawu ili profesiji. Pripravni~ki sta` za lica sa zavr{enom visokom stru~nom spremom traje jednu (1) godinu. III – Op{ti uslovi za prijem pripravnika 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajawu od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave; 5. da ranije nije zasnivao radni odnos u svom zanimawu, odnosno da nije obavio pripravni~ki sta` u svom zanimawu. IV - Posebni uslovi - zavr{en fakultet odgovaraju}eg smjera. V – Potrebni dokumenti Uz prijavu, kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - diplomu o zavr{enom fakultetu; - uvjerewe o dr`avqanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; - izvod iz Mati~ne kwige ro|enih; 4 izvr{ioca 2 izvr{ioca 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 2 izvr{ioca - qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti; - uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci, i to za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave; - uvjerewe o prosjeku ocjena u toku studirawa; - uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske da nije obavio pripravni~ki (volonterski) sta` u svom zanimawu. VI Prijave na Javni konkurs dostavqaju se li~no, ili putem po{te, na adresu: Administrativna slu`ba Grada Bawaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravqawe kadrovima, Trg srpskih vladara br. 1, Bawaluka. Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa. Postupak za prijem pripravnika u Administrativnu slu`bu Grada Bawaluka sprovodi se u roku od 30 dana od isteka roka za prijavqivawe kandidata, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatima koji, u cijelosti, ispuwavaju uslove navedene u Javnom konkursu. Ukoliko vi{e kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost }e imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i ~lanovi porodice poginulih boraca, kako je propisano ~lanovima 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske-Pre~i{}eni tekst (“Sl. glasnik RS“ br. 55/07, 59/08 i 18/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda u smislu ~lana 119. stav 2., a saglasno ~lanu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS“, br. 101/04, 42/05 i 118/05). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su du`ni da prilo`e odgovaraju}i dokaz o ispuwavawu uslova iz ~lanova 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske i ~lana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi. Kandidati su du`ni dostaviti originalne dokumente, ili ovjerene fotokopije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. VII Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnim listovima “Glas Srpske“ i “Nezavisne novine“, kao i na WEB stranici Administrativne slu`be Grada Bawaluka. Ako Konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Broj: 12-G-1296/10. Dana: 21.6.2010. godine GRADONA^ELNIK: Dragoqub Davidovi}, dipl. in`. elektrotehnike

36 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI
“PEVEC“ d.o.o. u ste~aju, Bawaluka Branka Popovi}a bb Broj : ST 74964 09 Datum 23.6.2010. godine

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 37

Na osnovu ~lana 51,101,102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku (“Slu`beni glasnik RS“, broj 67/02, 7/02, 38/03,96/03 i 68/07), ~lana 28, 89, 130 i 131. Zakona o izvr{nom postupku (“Slu`beni glasnik RS“ broj 59/03,85/03 i 64/05)i odluke Skup{tine povjerilaca od 31.3.2010. godine i odluke Odbora povjerioca od 25.5.2010. godine i 22.6.2010. god. ste~ajni upravnik “Pevec“ doo u ste~aju Bawaluka, dana 23.6.2010. godine donosi o prodaji imovine ste~ajnog du`nika putem usmenog javnog nadmetawa Izla`e se prodaji imovina ste~ajnog du`nika “Pevec” d.o.o. u ste~aju Bawaluka i to : 1. Putem tre}eg usmenog javnog nadmetawa 1.1. Gra|evinsko zemqi{te u Tuzli, neizgra|eno i neure|eno upisano u zemqi{no-kwi`ne izvadke, katastarska op{tina SP Husino u ukupnoj povr{ini od 36. 837,57m² : UPIS ZK ULO@AK BR. 81 BR. 48 BR.1100 BR.1651 BR.1682 BR.1683 BR.1684 423/3 490/1,490/2,490/1A,490/3,423/2,423/5,423/4,423/ 6,494/1,494/13,494/15,494/16 487/1 SP,486/1 SP 424/1 428/5,428/6,428/14 428/3,428/4,428/13 428/1,428/2,428/10,428/1A BROJ PARCELE POVR[INA (m²) 1328.57 17 917 8520 3106 1860 1260 2846 UDIO VLASNI[TVA 6/7 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. viqu{kar bo~ni elektri~ni 91051271 sa puwa~em - odjel keramika pera~ objekta 3416SRB sa puwa~em pera~ objekta 376SRB sa puwa~em viqu{kar bo~ni 91051270 sa puwa~em- vrtni odjel viqu{kar bo~ni 91051274 sa puwa~em – drvni odjel viqu{kar elektri~ni 90297981 sa puwa~em – vrtni odjel viqu{kar elektri~ni 90297975- sa puwa~em-odjel alata agregat ro{tiq pokretni paletari ru~ni po odjelima 1 kom = 390,00 KM paletar ru~ni , odjel sanitarija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 33.300,00 4.950,00 4.950,00 32.650,00 33.300,00 18.600,00 19.200,00 120.000,00 650,00 10.140,00 350,00

ZAKQU^AK

po procijewenoj vrijednosti od 5.470.443,00 KM koja predstavqa po~etnu cijenu za unov~ewe. 1.2 Oprema, inventar i alati - po popisnim listama (samostoje}a i ugra|ena –police i regali proizvo|a~a Alpos-alu) namijeweno za obavqawe trgova~ke, ugostiteqske, uslu`ne i drugih djelatnosti, a nalazi se smje{tena u prodajnom centru “Pevec“ doo u ste~aju u Bawaluci, u ulici Branka Popovi}a bb. Procijewena vrijednost cjelokupne opreme, inventara i alata je 2.296.346,80 KM i ista predstavqa po~etnu cijenu za unov~ewe. Procijewene vrijednosti opreme, alata, inventara smje{tene po odjelima i razvrstane po grupama su Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Odjeli Iznos u KM Odjel r.b: 1, 3, 6, 21, 40 (rafe, police, sitan inventar) - po popisu 97.255,20 Odjel redni broj: 4, 18, 22, 28, (kase, kancel. stolovi, ra~unari) 11.977,90 Odjel redni broj 5, 10 (rafe, demontirane police) - po popisu 82.058,00 Odjel redni broj 7, 11 (kase, ra~unari, info-pult) - po popisu 21.088,50 Odjel redni broj 8 (rafe, police) - po popisu 40.021,50 Odjel r.b.9 ( demontirane rafe, ograde, metalne obloge sa izolacijom) - po popisu 49.295,00 Odjel r.b. 12, 13 ({ank, stolovi, stolice, rashladne vitrine) - po popisu 23.100,20 Odjel r.b. 15, 43 (ra~unari, radni stolovi, kopir aparati) - po popisu 17.418.70 Odjel r.b. 23, 26 (ma{ine za meso, vage, mes. pribor, vitrine) - popisu 38.135,00 Odjel r.b. 24, (rafe i sitan inventar) - po popisu 95.283,00 Odjel r.b. 25 (kombi vozila viqu{kari sa opremom, agregati s opremom)- po popisu 362.890,00 Odjel r.b. 27 (rafe, ra~unari, monitori) - po popisu 150.172,00 Odjel r.b .29, 35, 36, 19, 16 (alati, bu{ilice, brusilice, radni stol.) popis 51.888,50 Odjel r.b. 17, 20 (magacin server sobe i video nadzor) - po popisu 187.619,50 Odjel r.b. 30, 34 (rafe i police) - po popisu 58.906,10 Odjel r.b 31 (rafe) - po popisu 18.211,50 Odjel r.b 32 ( rafe i police) - po popisu 130.738,50 Odjel r.b 33 oprema za restoran - po popisu 291.259,00 Odjel r.b. 37 oprema za slasti~arnu - po popisu 25.755,00 Odjel r.b. 38, 39 rafe, police – po popisu 45.182,00 Odjel r.b. 41, 42 rafe, police, rashladni ure|aji – po popisu 498.091,70 UKUPNO: 2.296.346,80

U ovu cijenu nije ura~unat PDV a isti }e se obra~unati prilikom fakturisawa i kupac je du`an isti uplatiti. Sadr`aj predmeta prodaje po pojedina~nim grupama i odjelima stavi}e se na uvid svim zainteresovanim licima svakog radnog dana od 10 do 13 ~asova. 3. Nekretnine se prodaju u fakti~kom i pravnom stawu, u kakvom se te nekretnine nalaze u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje. Kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju. Eventualna razlika u povr{ini zemqi{ta ne}e uticati na izlicitiranu cijenu i kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju. 4. Oprema, inventar i alati se prodaju po principu vi|eno - kupqeno i ne}e se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i o{te}ewa. Prednost u kupovini opreme imaju kupci po sqede}om redoslijedu prioriteta: - koji kupuju cjelokupnu opremu trgova~kog centra - koji kupuju ve}i broj grupa ili grupu predmeta prodaje opreme, te - ostali ponu|a~i koji kupuju ve}i broj pojedina~ne opreme. 5. Rok pla}awa cjelokupne prodajne cijene zemqi{ta je 30 dana a opreme 15 dana od dana objavqivawa Zakqu~ka o prodaji najpovoqnijem ponu|a~u na oglasnoj tabli suda. Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena, du`an je da pristupi zakqu~ewu Ugovora u roku od 5 dana po uplati sredstava. Uvo|ewe u posjed nepokretnosti bi}e izvr{eno odmah po uplati prodajne cijene. Predaja opreme, alata i inventara u posjed izvr{i}e se odmah po uplati kupca i potpisu ugovora. 6. Tro{kovi demonta`e i odvoz kupqene opreme idu na teret kupca, kao i tro{kovi dovo|ewa objekta u prvobitno stawe. U slu~aju o{te}ewa objekta prilikom demonta`e krajwi rok za dovo|ewe u prvobitno stawe je 15 dana. Zajedni~ke odredbe za prodaju 1. Javna prodaja }e se odr`ati dana 13.7.2010. godine u 13 ~asova, u sali Okru`nog privrednog suda u Bawaluci, Ulica Gunduli}eva bb. 2. Prodaja }e se vr{iti putem javnog nadmetawa a pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na `iro ra~un ste~ajnog du`nika broj 1610450055570076 otvoren kod Raiffeisen banke a.d. Bawaluka uplate depozit u vrijednosti od 50 000,00 KM za zemqi{te a za opremu 10% od po~etne vrijednosti pojedina~ne grupe opreme i to najkasnije dan prije odr`avawa licitacije. Kod kupovine cjelokupne opreme ili kod kupovine ve}eg broja grupa predmeta prodaje visinu depozita obra~unati i uplatiti zbirno. Prije po~etka licitacije, bi}e provjerene uplate depozita, izvr{i}e se identifikacija u~esnika u nadmetawu. Javno nadmetawe odr`a}e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 3. Na ro~i{tu za javno nadmetawe imovina iz ovog Zakqu~ka mo`e se prodati ispod utvr|ene vrijednosti, ali ne i ispod : 75% te vrijednosti za imovinu iz ta~ke 1.1. i 2. i ne ispod 50% vrijednosti za imovinu iz ta~ke 1.2. 4 . Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene, vrati}e se depozit u roku od 3 dana nakon zavr{etka javnog nadmetawa, osim tri najpovoqnija ponu|a~a. 5. U~esnicima koji budu prihva}eni kao najpovoqniji ponu|a~i, depozit se ura~unava u kupoprodajnu cijenu, a ukoliko isti odustanu od kupovine, depozit se ne vra}a. 6. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, Zakqu~kom o prodaji, prodaja }e se proglasiti nevaqanom i donije}e se novi zakqu~ak kojim se imovina prodaje drugom po redu ponu|a~u koji u istom roku treba da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u roku ova Pravila se primjewuju na tre}eg ponu|a~a. 7. Sve tro{kove ovjere kupoprodajnog Ugovora, pripadaju}e takse, tro{kove prenosa apsolutnih prava, poreze i ostale tro{kove, snosi kupac. U cijeni opreme, alata i inventara nije sadr`an PDV a kupcu }e isti biti obra~unat na fakturi i istu je du`an uplatiti. 8. Kontakt telefon 065/522-219; 051/378-261; 065/222-380 9. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli ste~ajnog suda, dnevnom listu “Glas Srpske” a.d. Bawaluka, “Dnevni avaz“ Sarajevo i “Nezavisne novine“ Bawaluka, www.pkrs.inecco.net.; www.komorabih.ba.; www.fipa.gov. ba Ste~ajni upravnik Mirjana Goli}, dipl. oecc

i predstavqaju po~etnu cijenu za unov~ewe. 2. Putem drugog usmenog javnog nadmetawa Oprema pod rednim bojem 13 iz odjela broj 25 izla`e se i pojedina~noj prodaji putem drugog usmenog javnog nadmetawa po po~etnoj cijeni i to: R.b. Naziv robe 1. 2. 3. kombi iveco dostavni 997-T-131 preko 250000 km viqu{kar elektri~ni FN378650 sa puwa~em – odjel sklad. i sanit. viqu{kar dizel duplak FN378674 Komada 2 1 1 Po~etna cijena 26.500,00 19.300,00 39.000,00

Vodoprivredno preduze}e “Semberija“ a.d. Bijeqina, na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 03-319/10 od 23.6.2010. g. o g l a { a v a:

JAVNU PRODAJU – LICITACIJU
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i materijala i to: - Autobus (16+1 ) TAM 80-60, 1988. g. 57 KW, ispravan, vrijednost 4.000,00 KM; - Autobus (26+1) Z – Sanos 83120, 1988. g. 77 KS , Ispravan, vrijedn. 6.000,00 KM; - Buldo`er 00147 TG-100, 1980. g. 106 KS, Neispravan, vrijednost 5.000,00 KM; - Utovariva~ 00164 ULT – 160, 1984. g. 160 KS, neispravan 8.000,00 KM; - Buldo`er 00183 TG – 140, 1990. g. 140 KS, neispravan, vrijedn. 20.000,00 KM; - Buldo`er 00152 TG – 170, 1980. g. 170 KS, Ispravan, vrijednost 15.000,00 KM; - Cisterna za gorivo 00151, “Majevica“ 5000 l, 1988. g. 170 KS, Isprav. 5.000,00 KM; - Bager – gusjeni~ar 00157 G-1000, 1982. g. 110 KW, nekompletan 5.000,00 KM; - Bager – gusjeni~ar 00157 G-1000, 1984. g. 110 KW, neispravan 5.000,00 KM; - Bager – to~ka{, 1979. g. 110 KS, neispravan, 8.000,00 KM; - Prikolica – 1 osovina 00165, 1989. g. 1.000,00 KM; - Stati~ki je`, 1978. g. ispravan, 2.000,00 KM; - Ru~na motorna kosilica “Figaro“, 4,5 KS, 500,00 KM; Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na blagajni Preduze}a neposredno prije licitacije uplate kauciju u visini 10 % od po~etne cijene sredstva koje se licitira. Javna prodaja – licitacija }e se odr`ati dana: 12.7.2010. g. sa po~etkom u 10 ~asova u krugu mehani~arske radionice u Dvorovima. Ukoliko na prvoj licitaciji neko od sredstava ne bude prodato, druga licitacija }e se odr`ati dana: 27.7.2010. g. sa po~etkom u 10 ~asova, tako|e u krugu mehani~arske radionice u Dvorovima. Ostale informacije mogu se dobiti od kontakt osobe Jove Antoni}a, dipl. in`. ma{. na tel. broj: 055/350-674; 055/350-668.

38 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 39 U petak, 2.7.2010. godine, navr{i}e se 40 bolnih dana od kada je zauvijek oti{la na{a draga supruga, majka, punica i baka Dana 27.6.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg supruga, oca i djeda

NEDA KUZMANOVI]
Prolaze dani tuge i bola, a mi ne mo`emo prihvatiti da te vi{e nema me|u nama. Bila si i ostala dio nas, najboqe i najdra`e {to smo imali. Po dobru }emo te pamtiti, s ponosom pomiwati i s tugom bez tebe `ivjeti. Pozivamo rodbinu i prijateqe da u subotu, 26.6.2010. godine, u 12 ~asova posjetimo wenu vje~nu ku}u, polo`imo cvije}e i zapalimo svije}e. Neutje{ni u bolu tvoji suprug @ivorad, k}erka Jelena, zet Zoran i unuk Jovan B-2 013613 E
Tu`no sje}awe na dragu priju

MILANA (Bogi}a) BULATOVI]A
Jednogodi{wi pomen odr`a}e se u subotu, 26.6.2010. godine, u 11 ~asova u Rebrova~koj crkvi, potom }emo posjetiti wegov grob, otkriti spomen-plo~u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica Bulatovi} 2767 B-2 M
Posqedwi pozdrav kumu Navr{ava se godina dana od smrti mog milog brata

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 23.6.2010. godine u 64. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi

NEDU KUZMANOVI] MILANA BULATOVI]A

Sje}awe na tvoju dobrotu i plemenitu du{u nikada ne}e izblijedjeti. Prija Milka i Goran Andri} 013613 A-6 E Tu`no sje}awe na na{u voqenu sestru i tetku

STEVO (Vlade) BAJI]
1946 - 2010. Sahrana }e se obaviti 25.6.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu Baji}i u D. Ratkovu - Ribnik. Povorka kre}e iz ul. D. K. Draga{a br 22 sa Lau{a u 11.30 ~asova. O`alo{}eni: supruga Gordana, sinovi Aleksandar i Bojan, snahe Radmila i Nata{a, unu~ad Bojana, Marija i Ana, bra}a, sestre te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 2762 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu Posqedwi pozdrav dragom ocu

STEVI

od porodice Mi{an. 2778 A-4 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

NEDU KUZMANOVI]

Studen je u mome srcu, a gorko pam}ewe smrti i tvog odlaska. Kako daqe bez najja~e bratske potpo re i qubavi. Nema te da bane{! Nosimo u srcu tvoju dobrotu. Tvoj tu`ni brat Miwa sa porodicom 2776 A-4 M Na{e su du{e povezane nerazdvojno i vje~no moj veliki i drage brate Mi}o

S ponosom i qubavqu vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoja sestra Mara, Vladimir i Milena Vaskovi} 013613 A-6 E Tu`no sje}awe na na{u voqenu sestru i svastiku, bri`nu tetku i najboqu baku

STEVI
od supruge Gordane.

STEVI
od sina Aleksandra i snahe Radmile. 2762 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

STEVI
od sina Bojana i snahe Nata{e. 2762 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

NEDU KUZMANOVI]
U srcu te nosimo i s ponosom spomiwemo. S qubavqu tvoja sestra Jawa, Srpko, Boris, Dajana, Marija i Nastasja Jovanovi} 013613 A-6 E Dana 25.6.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage Dana 25.6.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

2762 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILANE BULATOVI]U
Sje }awe je tu `no i ne li je ~i rane. One bole i peku. Tvoja `alosna sestra Milica sa porodicom 2776 A-3 M Dana 26.6.2010. godine navr{ava se deset tu`nih godina od kada nije sa nama na{ voqeni

STEVI
od brata Alekse sa porodicom. 2762 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

STEVI
od sestre Jele sa porodicom. 2762 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom dedi

STEVI
od sestre An|e sa porodicom. 2762 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MIROSLAV TOMOVI]
Bol i tuga se ne mjere rije~ima ni vremenom koje prolazi, ve} prazninom koja je ostala tvojim odlaskom. Tvoji najmiliji Porodica Tomovi} 2735 A-4 M Dana 29.6.2010. godine navr{ava se 15 godina od smrti moje drage majke

NEDE
Brat Boro, Slavka i Bo{ko A- 2 013611 E Dana 26.6.2010. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog

NEDE
Brat Risto, Dragica, Dane, Danica, Milica i Slavka A- 2 013611 E Dana 27.6.2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

STEVI
od sestre Milke sa porodicom. 2762 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

STEVI
od unuka Bojane, Marije i Ane. 2762 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

STEVI BAJI]U
od Mirka Beri}a i porodice. 2787 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

DANILA VUJI^I]A
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova ~kom grobqu, po lo `i ti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica 2747 A-3 M

SMIQE - MILKE ROGI]
Osta}e{ vje~no voqena i nezaboravqena u srcima tvojih najmilijih. Porodica 2733 A-3 M

STEVI
od porodice Vuceqa. 2785 A-1 M

STEVI
od porodice Vukeli}. 2785 A-1 M

STEVI
od porodice Vukeli}. 2762 A-1 M

BOSIQKE TADI]
K}erka Milanka sa porodicom 2778 A-2 M

40 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Dana 26.6.2010. godine navr{ava se devet tu`nih godina od prerane pogibije na{eg dragog sina, oca, supruga, brata i ujaka

ALEKSANDRA -SA[E VUKOTI]A
2001 - 2010. Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e, zapaliti svije}e i zaliti je suzama. Sa{a, sre}o i qepoto na{a, te`ak je `ivot bez tebe. Nezamislivo je koliko te volimo, tugujemo i patimo. Nikada se ne}emo navi}i na `ivot bez tebe, jer je sa tobom oti{la tvoja mladost, vedrina, qepota, radost, sigurnost i sve {to te je krasilo i sa ~im si nas darivao i usre}io. S qubavqu, koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i postoji{ i traje{ kroz najqep{e uspomene koje bolno podsje}aju na tebe i sve {to si u~inio i zna~io za nas. Ostaje{ vje~no voqen i nezaboravan u na{im srcima i mislima i tako }e{ vje~no `ivjeti sa nama. Tvoji najmiliji 2771 B-7 M
Tu`no sje}awe Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 22.6.2010. godine, u 74. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga

VOJIN (Mom~ila) YINO
25.6.1992 - 25.6.2010. Najdra`i na{, uvijek si sa nama, ma gdje bile. Tvoje: majka Milojka, supruga Danica, k}erka Milica sa porodicom, k}erka Milena, sestra Ranka sa porodicom i sestra Vojka B-2 013612 E Dana 27. juna 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca, dede i ujaka

ZULEJHA - BEBA (Jusufa) ZUBER
1937 – 2010. Sahrana }e se obaviti 25.6.2010. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: sin Zlatan, snaha Dijana, unuke Sandra i Jasna, brat Nurija, sestre Mirza, Sadeta i Azra, porodice Mulali}, Litri}, Pe~enkovi}, Kasumovi}, Doli}, Pa{i}, Durbi} i \uri} te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 2760 B-2 M Dana 2.7.2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{eg sina

MILANA - MITE LAZI^I]A
1927 - 2010. U subotu, 26. juna 2010. godine u 11 ~asova slu`i}emo pomen u Hramu Hrista Spasiteqa, a nakon toga posjetiti wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu. Pozivamo prijateqe, rodbinu i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Ravijojla, k}erke Olivera i Lazarela, zetovi Mario i Petar, unuke Elena, Milena i Ana i sestri} Savo 2764 B-2 M

VOJISLAVA TOPI]A
Dana 26.6.2010. godine u 11 ~asova odr`a}e se parastos u Rebrova~koj crkvi, a poslije toga posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}ena majka Dragica i otac Mla|enko 2756 B-2 M

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 41
Dana 27. juna navr{ava se pet tu`nih godina od kako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog sina i brata Tu`no sje}awe na drage roditeqe Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 23.6.2010. godine, u 69. godini `ivota, preminuo na{ dragi

BOJANA BLAGOJEVI]A
iz Broda 3.10.1985 - 27.6.2005. S qubavqu koju smrt ne prekida i s tugom koju vrijeme ne lije~i, ~uva}emo uspomenu na qepotu porodi~nog `ivota i sre}u koju smo zajedno pro`ivjeli. Zauvijek o`alo{}eni tvoji najmiliji: tata, mama i brat A-8 UP Dana 29.6.2010. godine navr{ava se sedam tu`nih godina od smrti na{eg dragog

JELA
26.6.2000 - 26.6.2010.

PETAR
1.1.1988 - 26.6.2010.

QUBO (Mla|ena) DOJ^INOVI]
Sahrana }e se obaviti 25.6.2010. godine u 14 ~asova na grobqu Pavlova~a - Drago~aj. O`alo{}eni: supruga Vinka, k}erka Gordana, sin Slavi{a, unu~ad Sanela, Mihail i Andrej, zet Marinko, snaha Dragica, sestra Nada, te ostala o`alo{}ena rodbina i prijateqi 2772 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom tati Posqedwi pozdrav dragom tati

RAKITA
S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na wihovu plemenitost, dobrotu, neizmjernu roditeqsku pa`wu i qubav. Djeca: [piro, Marinko i Vojislav sa porodicama 2788 A-9 M Dana 1.7.2010. godine navr{avaju se dvije godine kako nije sa nama na{a draga

QUBI QUBI

MIRKA ]EJI]A
U subotu, 26.6.2010. godine, u 10 ~asova obavi}e se parastos u crkvi Svetog Preobra`ewa Gospodweg u Kri{kovcima, a potom }emo posjetiti wegovu vje~nu ku}u. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Tvoji najmiliji 2726 A-8 M Dana 28.6.2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina kako nije sa nama

PEJANA GRGI]
U subotu, 26.6.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Mahovqanima, gdje }emo polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica Grgi} 2768 A-8 M U subotu, 26.6.2010. godine, navr{ava se 40 dana od kako vi{e nije s nama na{ dragi

od k}erke Gordane, zeta Marinka i unuka Sanele. 2772 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom tati

Nau~io si me kako trebam `ivjeti, ali nisi me nau~io kako da `ivim bez tebe. Mazo moja velika. Voli te tvoja maza Goga 2772 A-3 M Posqedwi pozdrav zetu

QUBI
od sina Slavi{e, snahe Dragice, unuka Mihaila i Andreja. 2772 A-1 M Posqedwi pozdrav zetu

QUBI
od Save sa porodicom. 2773 A-1 M Posqedwi pozdrav tetku

SAVKA (Laze) METLAR
U subotu, 26.6.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Peto{evcima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Nikada te ne}emo zaboraviti. Sestra Smiqa sa porodicom 2730 A-8 M

MILO[ (Milo{a) BILBIJA
Toga dana u 11 ~asova da}emo pomen na Gradskom grobqu u Dowim Mrkovi}ima - Isto~no Sarajevo. Porodica 2782 A-8 M

QUBI
Dana 25.6.2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i oca od Vlade, Miline i Jelenka. 2773 A-1 M Posqedwi pozdrav tetku

QUBI
od Spomenke, Vjeke, Andree i Sawe. 2773 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu

Posqedwi pozdrav dragoj i voqenoj koleginici i prijateqici

OSTOJE POPOVI]A
12.5.1937 - 19.6.2010. Povodom smrti na{eg oca i supruga zahvaqujemo svima koji su svojim prisustvom i sau~e{}em bili sa nama u na{em bolu. Porodice Popovi}, Babi}, Joki} i Saboli} 2781 A-8 M

QUBI
od Mile, Pere i Maje. 2773 A-1 M

JECU
Tvoja Ru`a (Ru`i}) 2780 A-1 M

Dana 2.7.2010. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog

ZULEJHI -BEBI ZUBER

Dana 30.6.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti dragog supruga i oca

Dana 26.6.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

Osta}e{ vje~no u na{im srcima i sje}awima kao veliki ~ovjek, prijateq i drug. Po~ivaj u vje~itom miru. Tvoje iskrene prijateqice i koleginice Biba, Meri, Rada, Nada, Vera i Cica

RAJKA PETKOVI]A
U subotu, 26.6.2010. godine, posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. O`alo{}ena supruga Sofija, sin Radovan, k}erke Nada, Rada i Radmila sa porodicama 2785 A-3 M

JOVE MILI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Olga sa djecom i unucima 2777 A-3 M

MIRKA (Vase) KONDI]A
U subotu, 26.6.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i odati mu du`no po{tovawe. Porodice Kondi} i Kupre{anin 2734 A-8 M

2761 B-1 M

42 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE
Sje}awe Sje}awe Sje}awe Sje}awe Sje}awe Sje}awe

TEODOR MALINI]
1984-2010. Oni koji ga vole 2757 A-1 M

BO[KO MALINI]
1992-2010. Oni koji ga vole 2757 A-1 M

TRIVO MALINI]
25.12.2009 - 25.6.2010. Oni koji ga vole 2757 A-1 M

GORAN MALINI]
2000-2010. Oni koji ga vole 2757 A-1 M

ROSA MALINI]
1983-2010. Oni koji je vole 2757 A-1 M

STANISLAV MALINI]
2006-2010. Oni koji ga vole 2757 A-1

Dana 26.6.2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preminuo na{ voqeni

Dana 26.6.2010. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog sina i brata

Dana 26.6.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

NEDEQKO - NE\O (Novaka) ALEKSI]
Toga dana dajemo pomen u Hramu Hrista Spasiteqe u Bawaluci u 11 ~asova. O`alo{}ena porodica 2763 A-6 M ZAHVALNICA

SINI[E BERENDIKE
Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na ^eni}a grobqu - Lau{. Majka Ankica, otac Tomislav i brat Branislav sa porodicom 2754 A-6 M Tu`no sje}awe na voqenog oca i supruga Dana 26.6.2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti moga supruga

DRAGICE ADAMOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na ^eni}a grobqu - Lau{, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica Adamovi} 2758 A-6 M In memoriam In memoriam

Ovom prilikom `elimo da zahvalimo rodbini i prijateqima koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima, i svojim prisustvom pomogli da ispratimo na{eg voqenog Nedeqka na vje~ni po~inak. Zahvalna porodica Aleksi}

AVDI] EMIR CAMP SINI[U BERENDIKU
Ka`u da ~ovjek umire dvaput. Prvi put fizi~ki, a drugi put kada ga zaborave. Ako je tako, ti }e{ `ivjeti vje~no. Tvoja Sa{a, Vawa i Biqana 2783 A-4 M Tu`no sje}awe na voqenog zeta

AVDI] EMIR CAMP
25.6.2008-2010. Porodica [ugi} KV A-1 -002674 Navr{ava se {est godina kako je prestalo da kuca srce na{eg plemenitog oca i supruga

2786 A-6 M U nedjequ, 27. juna 2010. godine, navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

ZDRAVKA DOJ^INOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu u selu Obrovac. Nikada te ne}emo zaboraviti. Supruga Drenka, sestre Dragiwa, Zdravka, Radojka i Gospova sa porodicama. 2769 A-4 M Sje}awe na dragog strica i djeda

25.6.2008-2010. Mama Esma, Sanda i Merima KV A-1 –002674 Dana 26.6.2010. godine navr{ava se {est tu`nih godina od prerane smrti na{eg jedinog brata

QUBOMIRA - QUBE SEMBERA
Toga dana u 11 ~asova }emo na grobqu u Rebrovcu zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Vrijeme koje prolazi ne bri{e lijepe uspomene na tebe. Tvoji najmiliji: Slavica, Dario i Sr|an 2774 A-6 M Dana 26.6.2010. godine navr{ava se {esnaest bolnih godina od smrti na{eg sina i brata Dana 26.6.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

MILORADA - BAJE (Jove) BIJELI]A SINI[U BERENDIKU
Vida i Boris 2783 A-1 M Dana 2.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

MILORADA BIJELI]A
Dana 26.6.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e. Supruga Mira i k}erke Ru`ica i Jovana 2775 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

ZDRAVKA DOJ^INOVI]A
Smiqa, Danijel i @eqka 2769 A-1 M ^etrdeset je tu`nih dana od kad nije sa nama na{a voqena supruga i majka

Bez obzira na vrijeme, uvijek si sa nama u mislima, voqeni brate. Tvoje sestre Milka i Milosava sa porodicama 2775 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog zeta

ALEKSANDRA AJDUKOVI]A
U nedjequ, 27.6.2010. godine, posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. O`alo{}ena porodica 2735 A-4 M Sje}awe na

DOBROSLAVA - SLAVKA JOVI]A
Toga dana u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 2749 A-4 M Dana 26.6.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

ZDRAVKA DOJ^INOVI]A
Desimir Klincov sa porodicom 2766 A-1 M

STEVI
od sestri~ine Milke \umi} sa porodicom. 2791 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

MI]E (Steve) DO[ENOVI]A
U subotu, 26.6.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e na grobqu Sjenice. O`alo{}ena supruga Milica i k}erka @eqana 2765 A-4 M Tu`no sje}awe na dragog

QIQANA ROMI]
1955-2010. Ostali smo i bez tebe. Tuga i bol su preveliki. Utehe nema, zaborav ne postoji, rana je do`ivotna, ali se}awe na tebe je ve~no. Tvoji Bora i Daca 2752 A-4 M Dana 26.6.2010. godine navr{ava se jedanaest godine od smrti mog supruga

Posqedwi pozdrav dragom ujaku

STEVI
od sestri~ine Rose Soldat sa porodicom. 2791 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

STEVI
od sestri~ine Mire Tripi} sa porodicom. 2791 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

NENADA JANKOVI]A
Dana 26.6.2010. godine posjeti}emo vje~nu ku}u na{eg voqenog sina, brata, djevera i strica. 30.6.2010. godine se navr{ava tu`na godina dana otkako si nas prerano napustio. Tvoj lik, smijeh i vedrina }e vje~no ostati u na{im srcima. Tuguju}i roditeqi: Radmil i Grozda, bra}a Rodoqub, Milorad i Predrag sa porodicama 2759 A-5 M

ZDENKA HOLOUBEKA
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Marko“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Slavica, k}erke Sawa i Marija, zet Neboj{a, unuci Una i Vasilije i punica Antonija. 2776 A-5 M

MI]U
Koliko je te{ko `ivjeti bez tebe znamo samo mi koji smo te voqeli. Tvoji: svastika Stana i pa{anac @arko Mar~eti} 2765 A-3 M

SVETOZARA BOTI]A
Supruga Jovanka 2755 A-3 M

STEVI
od sestri}a Bo`e \akovi}a sa porodicom. 2791 A-1 M

STEVI
od sestri~ine Zore Gaji} sa porodicom. 2791 A-1 M

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 43

Najdra`i na{ brate,

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 24.6.2010. godine u 78. godini `ivota, nakon kra}e bolesti, preminuo na{ dragi

JANDRIJA (Jove) BERA
1932 - 2010. Sahrana }e se obaviti 25.6.2010. godine na Novom grobqu u Bawaluci u 15 ~asova. O`alo{}eni: supruga Zada, k}erka Dijana, zet Goran, unuci Igor i Sa{a, Aida, Emir, Darmin, Irma, sestra, bra}a i ostala rodbina 2797 B-2 M

MLA\O
bio si nam mnogo vi{e od brata, jer oca nismo imali. bio si, u stvari, na{ otac: ti si brinuo o nama, od tebe smo tra`ili savjete, ti si nas upu}ivao u puteve gospodwe, od tebe smo u~ili, tvom dolasku smo se uvijek i svi radovali... ti si bio na{ an|eo ~uvar! ^uvao si, {titio si i volio na{u majku umjesto wega, po{tovao si wenu veli~inu, hrabrost i gordost, na ~emu }emo ti do groba svi biti zahvalni. Na tebe smo se ugledali, tobom smo se ponosili, sa tvojim {alama smo rasli i sazrijevali: s tobom je svakom `ivot izgledao zabava i tvoj dolazak je unosio radost i sre}u gdje god bi se pojavio... Neka su prokleti ti {to te uze{e od nas i neka znaju da su uzeli oca jednoj velikoj porodici i velikog mislioca ovom narodu. Tvoje sestre i tvoja bra}a 2796 B-5
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom ~ika

Posqedwi pozdrav dragom ocu

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

JANDRIJI

od k}erke Dijane, zeta Gorana i unuka Igora i Sa{e. 2797 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom

BERI
od porodice Vrhovac. 2797 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

BERI

od svastike Subhe, sa k}erkama Sandom, Suzanom i Azrom i ostalom porodicom. 2797 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

STEVI
od Gorana i Sandre s djecom. 2804 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

BERI BERI

STOJKI (Ostoje) IVANKOVI]U
iz Jo{avke od sestara Joke i Vide, bra}e Veqka, Slavka, An|elka, Mome i Pere sa porodicama. 2794 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku Posqedwi pozdrav dragom

od Aide, Emira, Darmina i Irme. 2797 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom

od supruge Zade. 2801 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku Posqedwi pozdrav dragom ujaku

STEVI
od Marijane. 2804 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

STEVI BERI STEVI
od Brankice i Sla|ana s djecom. 2804 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom od Branislava i Bojane s djecom. 2804 A-1 M

STEVI
od Zorana i Sawe s djecom. 2804 A-1 M

STEVI
od porodice Arbutina. 2804 A-1 M Dragi na{

od Slavice i Dragana. 2798 A-2 M Dana 1.7.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage Dana 26.6.2010. godine navr{ava se devet godina od smrti na{eg dragog

STEVI
od porodica Vuji} i Risovi}. 2806 A-1M Dana 26.6.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti dragog

STEVI
Ne `elim da vjerujem da te vi{e nema, osta}e{ u mom srcu zauvijek. Tvoja ]eri 2802 A-2 M

STEVO
Uvijek }emo te nositi u srcima, bio si dio na{e porodice. Krstan, Zdravka, Irena, Igor i Nata{a 2802 A-2 M

QUBICE POPOVI]
U subotu, 26.6.2010. godine, u 11.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 2007 A-3M

DU[ANA KNE@EVI]A
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga sa djecom 2789 A-8 M

MOMIRA DUVWAKA
Pomen }e se odr`ati u subotu u 11.30 ~asova na grobqu Sjenice. O`alo{}ena porodica 2805 A-3 M

44 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE Dana 26.6.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga

BOSIQKA (Ilije) MILETI] STOJE (ro|. Jaki{i}) GRAJI]
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da sau~estvuju sa nama. Suprug Ilija, sin Radovan, k}erka Radmila, snaha \or|a, unuke Tijana, Milana i Teodora, brat Rade i sestre Rajka i Mika. 2010 B-2 M
Posqedwi pozdrav djedu Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 23.6.2010. godine preminuo u 81. godini na{ dragi

1927-2010.

preminula u 83. godini `ivota 24.6.2010. godine. Sahrana pokojnice obavi}e se na mjesnom grobqu u Dubici-Mrkowi} Grad dana 25.6.2010. godine u 14 ~asova. O`alo{}eni: sinovi Sretko, Svetko, Ilija i Radomir, k}erke Stanija, Dragica, Gorica i Mira, snahe Milkica i Gordana, zetovi, unu~ad, praunu~ad i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi. 2799 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragoj mami

Posqedwi pozdrav dragoj

OBRADU
od Dra`ene, Sini{e i malog Mateja. 2793 A-1 M Posqedwi pozdrav djedu

OBRAD KNE@EVI]
Sahrana }e se obaviti 25.6.2010. godine u 13 ~asova na grobqu Kne`evi}i - Piskavica. O`alo{}eni: supruga Branka, sin Drago, k}erka Dragojla, snaha Slobodanka, unuk Aleksandar, zet Milovan i ostala o`alo{}ena rodbina 2793 A-4 M Tu`no sje}awe na dragog supruga

BOSIQKI MILETI] BEBI
od k}erke Dragice Mileti}. od Goge, Qubi{e, Veqke i Gorana. 2808 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj mami 2799 A-8 M

OBRADU
od Aleksandra. 2793 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

DRAGU
Supruga Lazarka 2790 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog oca

BOSIQKI MILETI] BEBI
od k}erke Mire Mileti}. od brata Nurije i sestara Mirze, Sadete i Azre sa porodicama. 2808+2809 A-8 M Dana 26.6.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog Posqedwi pozdrav dragom bratu 2799 A-8 M

OBRADU KNE@EVI]U
od Doje, Nata{e, Dragane i Dejane. 2795 A-2 M

DRAGU
Sin Dragan i snaha Marijana 2790 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog dedu

MILENKU TOPI]U
1931-2010.

DRAGE VUKOVI]A
DRAGU
Unuka Awa i unuk Damjan 2790 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog brata Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Vukovi}-Kola, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Vje~no o`alo{}eni: majka Lazarka, supruga Lazarka, sin Dragan, snaha Marijana i unu~ad Awa i Damjan 2790 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragog tetka od brata Nedeqka sa porodicom.

2792 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

DRAGU
Sestra Dragica, Milomir, Miladin i Miladinka sa porodicom 2790 A-1 M

DRAGU
Brat Jelenko, snaha Bo`ana, Igor, Dragana i Irena 2790 A-1 M

DRAGU
Jelena i Aco 2790 A-1 M

DRAGU
Zora, Pane, Sini{a i Braco 2790 A-1 M

DRAGU
od Nevena, Marinka, Igora i Irme. 2790 A-1 M

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 45

46 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Pre utakmice protiv Australije sam rekao da mo`emo da izgubimo, ali isto tako i da igramo protiv Brazila u finalu Mundijala. Sad mi je `ao {to se nisam ugrizao za jezik. Sini{a Mihajlovi}, trener Fjorentine
FOTO: G. [URLAN

Hemofarm u kvalifikacijama Evrolige
Vr{a~ki Hemofarm sqede}e sezone igra}e kvalifikacije za Evroligu, po{to je Bord Evrolige usvojio odluku o pro{irewu kvalifikacija sa osam na 16 timova u sezoni 2010/11. Dvije najuspje{nije ekipe iz kvalifikacija igra}e u elitnom evropskom ko{arka{kom takmi~ewu.

Detaq sa pres-konferencije

Raduqica ne mo`e u Efes Filsen
^elnici turskog Efes Pilsena do`ivjeli su iznena|ewe kada su saznali u Ko{arka{kom savezu Srbije da je Miroslav Raduqica igra~ FMP-a do 2013. godine. Gazda ovog kluba Ezilhan Tunxaj za ovog igra~a je platio avans od 150.000 evra jo{ 2009. godine, ali od prelaska Raduqice u wegov klub (za sada) nema ni{ta.

@enski ko{arka{ki klub Sloboda u okviru obiqe`avawa 30 godina svog postojawa organizova}e drugi Me|unarodni turnir juniorskih ekipa, koji se odr`ava od danas do nedjeqe i na kojem }e nastupiti {est ekipa. Du{an Vujo{evi}, koji je sa “crno-bijelima“ upravo zavr{io jednu od najuspje{nijih sezona u istoriji kluba, blizu je finalizacije dogovora sa ~elnicima moskovskog CSKA, sa kojima treba da potpi{e trogodi{wi ugovor.

Ove godine u tri smjene o~ekujemo vi{e od 300 djece, koja }e sti}i iz 23 dr`ave, a ima}e stru~nu podr{ku istaknutih evropskih trenera, rekao Raki}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Kampovi ponovo okupqaju u~esnike
trebalo bi da se pojavi nekada{wi re pre zen ta ti vac Srbije i ~lan Partizana Du{an Kecman, dok ostali gosti po put @eqka Re bra ~e, Milana Gurovi}a, Svetislava Pe{i}a, Sa{e Obradovi}a treba da budu promotori u jednoj od smjena - izjavio je jedan od menayera ovog kampa Mla|en Raki}. spor tski kamp Re pu bli ke Srpske“, koji }e se u najve}em dijelu odr`ati u Trebiwu i sa radom po~eti 4. jula. Portparol ovog ministarstva Du{ica Zubanovi} naglasila je da }e u Tre biwu bo ra vi ti predstavnici 16 saveza. - To su plivawe, smu~awe, odbojka, tekvondo savez, savez za sport i rekreaciju invalida, yudo, tekvodno asocijacija, yijuyicu, kik-boks, realni aikido, gimnastika, streqa~ki savez invalida, stoni tenis, streqa{tvo, ko{arka u kolicima i karate. Ove godine Ministarstvo }e umjesto za uobi~ajenih 1.000 snositi tro {ko ve bo rav ka u kam pu za 605 sportista. Na zahtjev pojedinih sportskih saveza predstavnici atletike kamp }e organizovati na Sokocu, ko{arka{i na Jahorini, planinari na Palama, fudbaleri na Tjenti{tu, odbojka{i u Mrkowi} Gradu, kajaka{i i kanuisti u Bawaluci, a bokseri i kugla{i u Tesli}u, gdje bi trebalo da imaju boqe uslove za rad - izjavila je Zubanovi}.

Proko Dragosavqevi} najavio pomo} sportskim kampovima

Foto dana

BAWALUKA - Ko{arka{ki kamp Dejana Bodiroge ove godine odra`a}e se po peti put u Trebiwu, a mi nistar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Proko Dragosavqevi} obe}ao je finansijsku pomo}. Ove godine trebalo bi da nastupi vi{e od 300 mladih ko{arka{a, a prva smjena, od ukupno tri, trebalo bi da po~ne 29. juna. - Ove godine u tri smjene o~ekujemo vi{e od 300 djece koja }e sti}i iz 23 dr`ave, a ima}e stru~nu podr{ku istaknutih evropskih trenera. U prvoj smje ni kao pro mo tor

QETNI SPORTSKI kamp okupi}e vi{e od 1.000 polaznika
Pored podr{ke kampu Dejana Bodiroge Ministarstvo porodice, omladine i sporta }e or ga ni zo va ti “Qe tni

“Fajnal-for“
Kao {to je to bio slu~aj pro{lih, i ove godine }e najtalentovaniji polaznici kampa iz razli~itih smjena imati priliku da otputuju na “Fajnal-for“ Evrolige.

Mladi najboqi zalog za budu}nost
Na{ klub je poznat u okvirima FS RS kao sportska organizacija koja brine o svojoj budu}nosti, jer temeqno i kvalitetno radi sa djecom. Tako su na{e omladinske selekcije na kraju ove sezone u svojim ligama bile prve (pioniri, kadeti i juniori). Na{i pioniri stigli su i do finalnog turnira, me|u ~etiri najboqe ekipe u BiH i igrali za prvaka. U dvije bara` utakmice protiv Ora{ja pobijedili su u Gradi{ci 7:0 i u gostima 3:1. Uz to na{i kadeti i juniori od idu}e takmi~arske sezone igra}e u Premijer ligi BiH. Juniori su do elite BiH stigli kroz dvije bara` utakmice protiv Radnika iz Bijeqine. U Omladinskoj {koli Kozare, koja ima blizu 200 dje~aka, zaista se radi profesionalno. U prvom timu ima, odnosno igra, devet igra~a iz Omladinske {kole, koji jo{ imaju pravo nastupa za kadetsku i juniorsku selekciju. Osim toga na{i fudbalski dijamanti oti{li su u druge ja~e klubove. U Crvenoj zvezdi standardni je ~lan na{ dje~ak Ogwen O`egovi} (15 godina). On je ~lan kadetske reprezentacije Srbije. U [iroki Brijeg je ovih dana oti{ao junior Goran Zakari} (18 godina). U ovo vrijeme recesije te{ko je klubovima da pre`ive i samo oni koji imaju omladinsku {kolu mo}i }e da egzistiraju i opstanu. Uz to stalna edukacija trenera jedan je od uslova kvalitetnog rada i razvoja. Moram da istaknem trene re u Omla din skoj {ko li Ko za re, ko ji su {kolovani i stru~ni, a to su: Sini{a \uri} i Edvin Kolari} (pjetli}i), Igor Jankovi} (pioniri), Sa{a Krupqanin (kadeti) i Stojan Timarac (juniori). Bez podr{ke predsjednika Kluba Mirka Petrovi}a i {efa stru~nog {taba Vinka Marinovi}a te{ko bismo ovo ostvarili. Da bismo mogli da radimo i stvaramo budu}e fudbalere, potrebni su nam uslovi. Rijetki su klubovi u RS koji to imaju. Imamo odre|ene uslove i sa velikom `eqom i nestrpqewem o~ekujemo izgradwu terena u Gradi{ci sa plasti~nom travom. Vjerujem da to #sawaju# i mnogi treneri u drugim klubovima {irom Republike Srpske.

Stojan Timarac,
trener u Omladinskoj {koli Fudbalskog kluba Kozara
Poznati smo kao klub koji brine o svojoj budu}nosti, jer temeqno i kvalitetno radimo sa djecom

Izraz lica sudije Sorena Frimela, koji je dijelio pravdu na maratonskom teniskom me~u prvog kola Vimbldona izme|u Xona Iznera i Nikole Mahua, sve govori.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 47

Sjajnog Iku publika je po zavr{etku me~a ispratila petominutnim ovacijama, koje su obi~no namijewene samo za osvaja~e turnira
FOTO: ROJTERS

Bozoqac herojski

Srpski teniser namu~io Roxera Federera

Velika nagrada Modri~e

[trbac pobjednik
MODRI^A - Oliver [trbac iz srbijanskog Fanatika pobjednik je tre}e me|unarodne biciklisti~ka trke “Velika nagrada Modri~e“, na kojoj su u~estvovala 44 takmi~ara iz zemqe i inostranstva. Drugi u kategoriji licenciranih voza~a bio je Marko ^ur~i} iz Progresiva Beograd, a tre}i Ivan Jovanovi} iz Kraqeva. Od 33 takmi~ara iz kategorije Hobi najuspje{niji bio je Aleksandar \urovi} iz Kraqeva, drugi Hermida Dino Ramovi} iz crnogorskog Bijelog Poqa, a tre}i Endre Kalmar iz srbijanskog Kapriola. - Staza je bila prezahtjevna. [teta {to je ki{a u fini{u ote`ala biciklistima posao. Ipak, raduje me masovnost i pa`wa ko ju je ovo go di{wa Ve li ka na gra da Modri~e privukla. Zahvalni smo svima koji su nam dali podr{ku u materijalnom pogledu - rekao je direktor trke Davor Savi}. Glavni pokroviteq bila je op{tina Modri~a. S. J.

Uspjeh teniserke Slobode

Joki}eva bez premca
NOVI GRAD - Teniserka novogradske Slobode Katarina Joki} poslije osvojene ti tu le {am pi on ke BiH u kon ku ren ci ji igra ~i ca do 12 godina, ostvarila je jo{ jedan zna~ajan uspjeh. Joki}eva je u finalu turnira tre}e kategorije “Mostar Opena 2010“, odr`anom u
Ilija Bozoqac

gradu na Neretvi, bila najuspje{nija me|u juniorkama do 14 godina. Novogra|anka je bila vi{e nego ubjedqiva tokom cijele smotre, {to je potvrdila i u finalnom okr{aju, slaviv{i protiv Nikoline Jovi} rezultatom 6:2 i 6:1. N. \.

LONDON - Srpski teniser Ilija Bozoqac u drugom ko lu Vim bldo na pru `io je he roj ski otpor prvom re ke tu svi je ta, Royeru Federeru, ali je na kraju ipak pora`en u ~etiri seta - 3:6, 7:6 (4), 4:6, 6:7 (5). Ika je eli mi ni san po slije dva sata i 45 minuta igre, te velike borbe u sva

~e ti ri se ta. Ko li ko je Srbin bio kon ku ren tan {estostrukom osvaja~u Vimbldo na, naj boqe po ka zu je ~iwenica da se u dvije dionice igrao taj-brejk. Sjajnog Bozoqca publika je po zavr{etku me~a ispratila petominutnim ovacijama, ko je su obi ~no namijewene samo za osvaja~e turnira. “Fed-eks”, koji se

i u prvom kolu mu~io protiv Ko lum bij ca Ale han dra Faqe, protiv upornog Srbina isko ris tio je sa mo tri od ~ak 13 brejk lopti.

JELENA I NOVAK idu daqe
S dru ge stra ne, No vak \okovi} je do{ao do druge pobjede u “Ol Ingland kla-

REZULTATI
Va`niji rezultati drugog kola, teniserke: Ekaterina Makarova (Rusija) - Venus Vilijams (SAD, 2) 0:6, 4:6, Aleksandra Voznijak (Kanada) - Jelena Jankovi} (Srbija, 4) 6:4, 2:6, 4:6, Jung-Jan ^an (Tajpeh) - Na|a Petrova (Rusija, 12) 3:6, 4:6, [ahar Per (Izrael, 13) - An`elik Kerber (Wema~ka) 6:3, 3:6, 4:6, Janina Vikmajer (Belgija, 15) - Kirsten Flipkens (Belgija) 7:6 (9), 6:4... teniseri Roxer Federer ([vajcarska, 1) - Ilija Bozoqac (Srbija) 6:3, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (5), Novak \okovi} (Srbija, 3) - Tejlor Dent (SAD) 7:6 (5), 6:1, 6:4, Daniel Brands (Wema~ka) Nikolaj Davidenko (Rusija, 7) 7:6 (5), 7:6 (8), 6:1, Toma{ Berdih (^e{ka, 12) - Bewamin Beker (Wema~ka) 7:5, 6:3, 6:4, Jevgenij Koroqev (Kazahstan) - Lejton Hjuit (Australija, 15) 4:6, 4:6, 0:3 predaja Koroqeva...

bu“. Poslije svega jednog ~asa i 56 minuta igre Nole je sa vla dao Tej lo ra Den ta sa 7:6 (5), 6:1, 6:4. Amerikanac je zna~ajniji otpor pru`ao sa mo u prvom se tu, ko ji je po sli je taj-brej ka pri pao Srbinu, da bi potom Novak pre uzeo sve kon ce igre u svoje ruke i bez ve}ih problema do{ao do trijumfa i pla sma na u tre }u run du, u kojoj ga o~ekuje duel protiv [pan ca Al ber ta Mon tawesa. Drugu prepreku uspje{no je presko~ila i Jelena Janko vi}, po {to je sa vla da la Kana|anku Aleksandru Voznijak sa 4:6, 6:2, 6:4, poslije 112 minuta igre. U sqede}oj rundi tre}eg grend sle ma se zo ne “YejYej” }e igrati protiv Ukrajinke Alone Bondarenko.

Ko{arka{ki klub Partizan

Proslavqeni uspjesi
BEOGRAD - Ko{arka{ki klub Partizan, devetostruki uzastopni prvak Srbije, zaokru`io je sjajnu sezonu proslavom u beogradskom restoranu “Presti`“. Dok je nacija strijepila i bodrila fudbalsku reprezentaciju Srbije, “crno-bijeli“ su se okupili da jo{ jednom nazdrave istorijskoj sezoni koja je za wima. Na proslavu su do{li i biv{i igra~i Partizana Milenko Tepi} i Novica Veli~kovi}, bio je tu i ministar Mla|an Din ki}, ne ka da{wi tre ner fu dba le ra Vla di mir Vermezovi} brat legende Dragana Mancea, Goran, Mi{a Tumbas... - Uvek smo sezonu po~iwali sa otvorenim buyetom. Vremenom se neko prikqu~ivao i pomagao, a kada nismo uspeva li da ga za tvo ri mo, mo ra li smo da se oslo ni mo na prodaju igra~a. Sada je situacija boqa, ima indicija da ne}emo morati da “pokrivamo“ zna~ajan deo finansijskih potreba od obe{te}ewa - izjavio sportski direktor Mla|an [ilobad.

Xon Izner i Nikola Mahu za anale
ne}e biti isto. Taj duel po~eo je jo{ u utorak, nastavqen u srijedu, te je jo{ je dnom pre ki nut zbog mraka, poslije devet sati i 58 minuta igre, pri rezul ta tu 2:2 u se to vi ma i nevjerovatnih 59:59 u petoj dionici. Ju~e, poslije vi{e od 11 ~asova igre trijumfovao je Izner pobjedom u tre}em setu rezultatom 70:68. 2004) trajao {est ~asova i 33 minuta. - Yon je pravi {ampion. Mi smo se samo borili kao nikada do sada, ali neko }e morati da pobijedi - istakao je Mahu. Ni Izner nije mogao da vjeruje {ta ga je “sna{lo“. - Ni {ta kao ovo se do sa da ni je do go di lo. On je ser vi rao fan tas ti ~no, ja sam servirao fantasti~no. Sta tis ti ka }e bi ti za nimqiva - rekao je Amerikanac. A sta tis ti ka je za is ta fascinantna. Osim 118 gemova, koliko su odigrali u petom setu, obojica tenisera su oborila rekord u broju asova na jednom me~u. Francuz ih je od ser vi rao 95, a Amerikanac 98. Dosada{wi rekord dr`ao je Hrvat Ivo Karlovi} sa 78.
Detaq sa proslave FOTO: AGENCIJE

^udesan okr{aj Amerikanca i Francuza

Juniorski “TOP 8” u stonom tenisu

Joji}eva druga
BUGOJNO - ^lanica Stonoteniskog kluba Bawaluka Dajana Joji} bila je najuspje{nija predstavnica Republike Srpske na juniorskom “TOP 8“ turniru u Bugojnu, po{to joj je pripalo drugo mjesto. Plasman, juniorke: 1. Emina Hayiahmetovi} (@eqezni~ar, Sarajevo), 2. Dajana Jo ji} (Bawalu ka), 3. Aqa Ko va~ (@eqe zni ~ar), 4. Sawa Miloica (Prijedor), 5. Nata{a Filipovi} (Peru}ica, Fo~a), 6. Tajana Joji} (Bawaluka), 7. Marijana Br~i} (Bu goj no), 8. Edi na Hara~i} (Bugojno), juniori: 1. Isak Ab da gi} (TOP Stens 73. Ca zin), 2. Ivan Boba{ (CM, Vitez), 3. Armin Ali ~i} (Vo go{ }a), 4. Damjan Markovi} (Peru}ica) 5. \or |e Ja kovqevi} (Bo rac Raj ffaj zen bank Bawaluka), 6. Milo{ Mileti} (Pe ru }i ca), 7. Mir ko Kova~ (Peru}ica). N. \.

ME^ NASTAVQEN ju~e poslijepodne
U pi tawu je prvo ko lo Vimbldona, a pa`wa svjetske publike bila je usmjerena na ovaj okr{aj, kao da je rije~ o finalu. A kako i ne bi kada je samo peti set trajao sedam sati i {est minuta, dok je do sa da naj du `i me~ (Fabris Santoro - Arno Kle mon, Ro lan Ga ros

Lica Mahua i Iznera sve govore

FOTO: ROJTERS

LONDON - Amerikanac Yon Izner i Francuz Nikola Mahu u{li su u istoriju

tenisa, po{to su odigrali najdu`i me~ svih vremena, po sli je ko jeg vi {e ni {ta

48 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: V. STOJAKOVI]

Pi{e: Slavko BASARA

Balkanske navike
Mijewaju se partije, dru{tveno-politi~ki sistemi, vladari, filozofija `ivota, ali navike ostaju kao prokletstvo. Na ovim balkanskim prostorima. Za{to Nemawa Vidi} kad igra u Man~ester junajtedu ne pokazuje tu malodu{nost, Branislav Ivanovi} u ^elziju ne gubi glavu na terenu? Zbog ~ega Zdravko Kuzmanovi} ne na pra vi ni je dan ne smo tren po tez u Ita li ji i Wema~koj, a bez ikakve potrebe loptu udari rukom? Rije~ je o mentalitetu! U klubovima srpski reprezentativci se uklope u sredinu i prihvate tamo{wi mentalitet. Kada do|u u reprezentaciju, svi su na okupu, i do izra`aja dolazi balkanizam. Od kojeg, u stvari, niko od nas ne mo`e nikako da pobjegne! Sada je najlak{e #na zub# uzeti selektora Radomira Anti}a i wegove izabranike. Iste one za koje smo vjerovali da }e biti svjetski {ampioni poslije trijumfa nad Wema~kom. Ili poslije poraza od Gane na startu Mundijala kada su bili omalova`avani. [ta zapravo ho}emo? Gdje nam je osje}aj za realnost? Situacija, izgleda, diktira raspolo`ewe. A u srpskom narodu, koliko nas ima, svako je filozof i svako misli da zna najvi{e i radi najboqe. Zato nam je sve u `ivotu naopako! Kao da su reprezentacije koje su nam u srcu, po~ev od SFR Jugoslavije, preko SR Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i na kraju Srbije uklete. Uvijek budu hit prvenstva, ali po neobi~nim stvarima, kartonima, penalima, ~udnim i nepredvidqivim rezultatima. Ho}emo li se ikada opametiti? Takvi smo mi! I vijekovima se ne mijewamo. Kao ni na{e navike! Samo se mijewaju stvari sa po~etka komentara. Balkan ne mo`e da bude ni{ta drugo nego - Balkan!

Asmir Avduki}, Milan Muminovi}, Borislav Miki} i Radmilo [ipovac

Fudbalski klub Borac ju~e promovisao tri nova igra~a

Poja~awa za Evropu
Na bawalu~ki Gradski stadion su stigli golman Asmir Avduki} (Rudar Prijedor), te bo~ni igra~i Milan Muminovi} (Sarajevo) i Borislav Miki} (Lakta{i)
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Slobodan ^almi} - ^alma

@iva legenda Tr{i}a
TR[I] - Kada u Tr{i}u i u Zvorniku, upitate bilo koga za Slobodana ^almi}a ^almu, svi }e re}i da se radi o nekada uspje{nom fudbaleru Podriwa i jo{ dosta klubova. Davne 1971. godine bio je me|u osniva~ima Podriwa, a onda i wegov standardni prvotimac i kapiten. - Prvi predsjednik Podriwa bio je Cvijan Stevanovi}, a potpredsjednik Gligor A}imovi}. Me|u osniva~ima bili su i Milan Pisi}, Ratko Taborin i drugi. Osta}e upisano da je na{ klub bio prvi pobjednik Op{tinskog kupa Zvornika iste godine kada smo i osnovani, a bili smo i najboqi na Radni~kim sportskim igrama - prisje}a se ^almi}. Podriwe je u bogatoj istoriji promijenilo dosta rangova takmi~ewa. Najve}i uspjeh je bio plasman u Drugu ligu Republike Srpske 1998. godine, a sada su ~lanovi Tre}e lige, grupa istok. Slobo dan ^al mi} osim u Po driwu jedno vrijeme nastupao je i za zvorni~ku Drinu, Rudar iz Brasine i Mladost iz Ko tor Va ro {a. I sa da u poodmaklim godinama uvijek je na li je po ure |e nom igrali{tu Podriwa. Svima je pri ruci qudima u klubu, koja savjetima poma`e mladim fudbalerima. Slobodan D. G. ^almi}
FOTO: D. GAJI]

BAWALU KA - Gol man Asmir Avduki} (Rudar Prijedor), te bo~ni igra~i Milan Muminovi} (Sarajevo) i Borislav Miki} (Lakta{i) novi su igra~i bawalu~kog Borca. Oni su ju ~e zva ni ~no pred stavqeni u tro fej noj sa li Grad skog sta di ona i poja~a}e konkurenciju u timu za nastupe na evropskoj sceni. - U novu sezonu ulazimo sa sta rim am bi ci ja ma, da izborimo plasman na me|u-

narodnu scenu i da se borimo za trofeje. Anga`ovali smo tri igra~a, a bi}e jo{ poja~awa. Izvjesno je da }e se u Bo rac vra ti ti Si ni {a Mar~eti} i Boris Raspudi}, a na pripremama u Novom Sadu }e nam se prikqu~iti neko li ko igra ~a ko ji }e da biti “na skeneru“ stru~nog {taba - istakao je direktor Borca Radmilo [ipovac. Avduki} je potpisao ugovor na dvije, a Muminovi} i Miki} na po jednu godinu. Asmir Avduki}, golman koji je pro{lu sezonu branio u Rudar Prijedoru, svoj dola-

zak u Borac je ovako prokomentarisao: - Drago mi je {to sam do{ao u veliki klub kao {to je Bo rac, ka ko u or ga ni za ci onom ta ko i ta kmi ~ar skom planu. Nadam se da }u opravda ti uka za no po vje rewe od ~lanova uprave i doprinijeti ostvarewu zacrtanih ambicija u sqede}oj sezoni. U svakoj utakmici nastoja}u da pru`im maksimum.

IZVJESTAN dolazak Mar~eti}a i Raspudi}a
Milan Mumi novi} je u pro{loj sezoni sa Sarajevom ostao bez evropske vize, ali je igrao u kvalifikacijama za Evropsku ligu i malo je ne dos ta ja lo da se “bor do“ tim plasira u takmi~ewe po grupama. - Borac ima kvalitet i nadam se da }e napraviti korak vi{e nego {to je Saraje-

Remi Lozane
Protivnik Borca u drugom kolu kvalifikacija za Evropsku ligu Lozana igrala je prijateqsku utakmicu protiv Jang bojsa iz Berna, a rezultat je bio 3:3. Golove za Lozanu postigli su Silvio u 10. (1:1), @oselin Rouks u 36. (2:2) i Sukaj u 63. (3:2). Lozana je igrala u po~etnoj postavi: Favre, Sonera, Meoli, Kac, Borhes, Avancini, Selestini, Maraci, Karup, Rouks, Silvio.

vo pro{le sezone. Volio bih da se to desi. Potrebno je samo malo sre}e i lako se mo`e do}i do ciqa. Drago mi je {to su se moje i klupske ambicije poklopile. Da}u svoje evropsko iskustvo za ostvarewe zacrtanih ciqeva - poru~io je Muminovi}. Bo ri slav Mi ki} ni je uspio s Lakta{ima da izbori opstanak u Premijer ligi BiH, a svoje fudbalsko umije }e pri ka zi va }e na Grad skom stadionu. - Nisam velik narator, bi }u kra tak. Ra dos tan sam {to sam stigao u Borac, klub svijetle tradicije, ugleda i renomea. Agilna uprava kluba ima jasne vizije i drago mi je {to }u biti dio, nadam se, uspje{nog kolektiva - rekao je Miki}. Fudbaleri Borca putuju u No vi Sad, gdje }e oba vi ti glavni dio priprema za nastupe u Evropi. Prvi je 15. jula u {vajcarskoj Lozani.

Slobodan \uri}, Borisav Eri} i Vladan Tomi} pred vratima prvog tima Zvorni~ana

Budu}e uzdanice Drine
ZVORNIK - Ove sezone zvorni~ka Drina plasmanom u Premijer ligu BiH napravi la je is to rij ski us pjeh. Prvi tim je ta ko po da rio naj boqi po klon gra du za 600. ro|endan. Mla|e selekcije pro{le sezone plasira le su se u is ti rang ta kmi ~ewa, ~i me je nas tavqen kontinuitet uspjeha. Brojni su mladi fudbaleri koji su stalni ili povremeni ~lanovi najboqih selekcija Republike Srpske i BiH. Nekoliko wih je ve} nastupalo ili su pred samim vra ti ma prvog ti ma. Me |u wima su i Slobodan \uri}, Borisav Eri} i Vladan Tomi}. Wih tro ji ca su me |u najboqim igra~ima juniorskog tima Drine koji trenira pro fe sor Veqko Cvjetinovi}.

Po~eo turnir u Novom Gradu

Porazi omladinaca
NOVI GRAD - U organizaciji Op{tinske bora~ke orga ni za ci je po ~eo je tradicionalni 14. Vidovdansko-petrovdanski turnir u malom fudbalu koji se odr`ava u ~ast 26. juna, Dana formirawa Prve pje{adijske novograd ske bri ga de, 28. ju na, Vidovdana, i krsne slave Vojske Republike Srpske i 12. jula, Petrovdana, Dana op{tine Novi Grad. Na ovoj smotri u~estvuje 18 ekipa, a dosada{wim me~evima postignuti su sqede}i rezultati: Kafe “Star“ - Sion Pres Doboj 3:0, Fudbalski klub Ravnice - Omladina op{tine Novi Grad 3:0, Omladina op{tine Novi Grad - Sion Pres Doboj 0:2, “Gagi-trans“ Gril “Kaktus“ 2:2. N. \.

NAJBOQI u juniorskom timu
- Oni su svakako predvodni ci ove ge ne ra ci je. Sva trojica su ve} trenirala sa prvim ti mom i ra di se o izu ze tno ta len to va nim igra~ima koji }e za koju godinu sigurno biti oslonac prvog tima. Krasi ih pored talenta uporan rad i `eqa za uspjehom, rekao je Cvjetinovi}.

Slobodan \uri}, Borisav Eri} i Vladan Tomi}

FOTO: D. GAJI]

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 49

[vajn{tajger mu~i selektora Leva

Nijemci zabrinuti pred me~ osmine finala protiv Engleske

Uo~i duela Wema~ka - Engleska

Runi pla{i Leva
U OSMINI finala sastaju se Engleska i Wema~ka. Pomo}ni trener Oliver Birof ulogu favorita prepu{ta Engleskoj. - Mo`da je prednost {to nismo apsolutni favoriti protiv Engleske - reka oje Birof. Selektor Joakim Lev se pla{i da bi Vejn Runi poslije lo{eg starta mogao da “eksplodira“ upravo na ovoj utakmici. - Runi mo`da do sada nije bio veliki, ali on je uvijek spreman da eksplodira, te{ko ga je ~uvati, pa }e na{a odbrana morati da se pobrine da on ne postigne gol - istakao je Lev.

Australijanci ponosni na fudbalere

Mediji hvale “sokerose“
EKIPA Pima Verbeka je eli mi ni sa na s Mun di ja la zbog lo {i je gol ra zli ke, ali su svi mediji u Australi ji pu ni hva le za igra ~e po sli je po bje de nad Srbi jom. Kolumnista lista “Sydney Morning Herald“ pi{e: “Ni je mo glo da bu de spa sewa u Nelspruitu. Ali do{lo je do is kupqewa. “Sokerosi“ idu ku}i, ali se vra}aju sa uzdignutim glavama. I za utjehu, to ne treba potcijeniti.” U magazinu “News Limited“ pi{e: “To je australijski na~in. Pa da te bo re }i se i zar se nisu borili? O~ekivalo se da prolaz iz grupne faze bude ogro mno dos ti gnu }e za “so ke ro se“, ko ji, mo ra mo priznati, nisu me|u 16 najboqih timova na svijetu.”

Milovan Rajevac, selektor “crnih zvijezda“ Grupa D
Bastijan [vajn{tajger FOTO: AGENCIJE Rezultati Srbija - Gana Wema~ka - Australija Wema~ka - Srbija Gana - Australija Gana - Wema~ka Australija - Srbija 1. Wema~ka 2. Gana 3. Australija 4. Srbija Tabela 3 2 0 3 1 1 3 1 1 3 1 0 1 1 1 2

Ostalo je malo vremena do utakmice u nedjequ da bi [vajn{tajger mogao da se oporavi, iako doktori vjeruju da ipak postoje {anse da on igra u Blomfotejnu, rekao Flik
JOHANESBURG - Pomo}ni trener wema~ke reprezentacije Hansi Flik rekao je ju ~e da bi ve zni igra~ “pancera“ Bastijan [vajn{tajger zbog povrede butine de sne no ge mo gao da propusti utakmicu osmine fi na la Svjet skog prven stva u Ju`noj Africi protiv re pre zen ta ci je Engleske. - Ostalo je malo vremena do utakmice u nedjequ, da bi [vaj n{taj ger mo gao da se oporavi, iako doktori vjeruju da ipak postoje {anse da on igra u Blomfotejnu - rekao je Flik. zadu`en kapiten Mihael Balak, koji je propustio Svjetsko prvenstvo zbog povrede sko~nog zgloba. Neizvjesno je i igrawe Yeroma Boatenga, lijevog beka wema~kog tima, koji je povri je dio list no ge to kom me ~a pro tiv Ga ne, ko ji su Nijemci dobili rezultatom 1:0. u osmini finala Nijemci }e se sastati sa Englezima sa kojima su do sada na svjetskim prvenstvima igrali ~etiri puta (1966, 1970, 1982 i 1990. godine). “Panceri“ su slavili 1970. i 1990, dok su Englezi jedini trijumf upisali 1966. u ~uvenom fi na lu, a su sret 1982. za vr{en je bez golova. Defanzivac Wema~ke Filip Lam shvata zna~aj ove utakmice.

0:1 4:0 0:1 1:1 0:1 2:1 5:1 6 2:2 4 3:6 4 2:3 3

“Afriko, navijaj za Ganu“

Parovi osmine finala 26. jun PORT ELIZABET: Urugvaj - Ju`na Koreja (16 ~asova) RUSTENBURG: SAD - Gana (20.30) 27. jun BLOMFONTEJN: Wema~ka - Engleska (16) JOHANESBURG: Argentina - Meksiko (20.30)

NEIZVJESAN i Xerom Boateng
[vajn{tajger je morao da preuzme neke od odbrambenih zadataka u timu za koje je bio

SRPSKI trener na klupi Gane Milovan Rajevac zadovoqan je prolazom u osminu finala i tra`i od navija~a iz ~itave Afrike da podr`e “crne zvijezde“. Rajevac nije puno komentarisao me~ protiv Wema~ke, rekao je da je sre}an zbog prolaska u drugi krug. Po wegovom mi{qewu Gana nosi zastavu Afrike i ne smije da bude sama na tom putu. - Narod Afrike mora da nas podr`i, mi smo jedno i o~ekujem da }emo imati veliku podr{ku u osmini finala. Nema vremena za slavqe i govore, me~ sa Amerikancima je odmah iza ugla - rekao je srpski stru~wak. Suli Muntari je sre}an zbog prolaska wegovog tima u drugi krug. - Imali smo sre}e, ali i ona je dio fudbala, idemo daqe, `rijeb nam se otvorio. Sukobio sam se sa Rajevcem, bio sam nezadovoqan {to nismo dobili Australiju. Sada je sve u redu, radimo za dobrobit fudbala u Gani - rekao je fudbaler Intera.

Kajzer Franc
Franc Bekenbauer nazvao je Engleze glupim jer }e se zbog osvajawa drugog mjesta u grupi ve} u osmini finala sastati sa Wema~kom. - Utakmica kao {to je ova trebalo bi da se igra u polufinalu a ne u osmini finala. Na glup na~in Englezi su se malo okliznuli i zavr{ili na drugom mjestu u grupi - rekao je Bekenbauer.

- Uta kmi ca pro tiv En gles ke je na ra vno kla sik. I{~ekivawe pred taj duel je ogromno. Gledamo naprijed puni samopouzdawa. Ali znamo da moramo da popravimo neke stvari - rekao je Lam.

Prvi me|usobni susret bra}e na SP
JOHANESBURG - U utakmi ci izme |u Wema ~ke i Ga ne prvi put u is to ri ji svjetskih prvenstava na dvije razli~ite strane na{la su se dva ro|ena brata. Ri je~ je o de fan ziv cu “pancera“ Yeromu Boatengu i veznom igra~u Gane Kevinu Princu Boatengu. Su sret bra }e, ta ~ni je polubra}e, uo~i dvoboja pro{ao je u suzdr`anom tonu i prijateqskom rukovawu, a na samom terenu wih dvojica su ri jet ko ima la me |u so bni kontakt. Yerom je igrao do 73. minuta, kada ga je wema~ki selektor Joakim Lev zami je nio Mar se lom Jan se nom. Sa dru ge stra ne Ke vin Prins je odi grao svih 90 minuta, te je aplaudi rao pri li kom izlas ka svog brata iz igre.

Xerom i Kevin Prins Boateng u istoriji Mundijala

KEVIN povrijedio Mihaela Balaka
Svjetska fudbalska federacija dozvolila je igra~u Por tsmu ta Ke vi nu Prinsu Boatengu da promijeni “sportsko“ dr`avqanstvo. Time je Prins Boateng stekao pravo nastupa za repre zen ta ci ju Ga ne. Bra }a Bo ateng ima ju dvoj no dr`avqan stvo, obo ji ca su ro|ena u Berlinu i nastupala su za mla du se le kci ju “pancera“. Yerom je ponikao u Herti, a od 2007. godine je ~lan Hamburga. Kevin

Prins pri je Por tsmu ta igrao je za Hertu, Totenhem i Borusiju iz Dortmunda. Zanimqiva je i ~iwenica da wih dvojica me|usobno

ne razgovaraju i prekinuli su sve kontakte poslije Kevinovog starta na Mihaelu Balaku, zbog ~ega je on morao da propusti Mundijal.

Milovan Rajevac

FOTO: AGENCIJE

Tim Kejhil, igra~ Australije

Trebalo je da slavimo 4:1
NAJBOQI igra~ Australije Tim Kejhil odbacio je tvrdwe da je wegovo igrawe rukom bilo penal u 90. minu tu me ~a pro tiv Srbi je (2:1). Australijanci su ponosni na pobjedu. Selektor Pim Ver bek je ra zo ~a ran eliminacijom, ali ka`e da je eki pa oprav da la o~e ki vawa. [to se Tima Kejhila ti~e on je odu{evqen pobjedom. - Eli mi ni sa la nas je Wema~ka, {teta {to nismo pobijedili Ganu. Bili smo sjaj ni pro tiv Srba, ovo je veliki trijumf - ocijenio je Kejhil. O spornom trenutku poslije {u ta Ne mawe Vi di }a je rekao: - Kakav penal? Lopta me je slu ~aj no po go di la u ru ku, nije bilo namjere. Trebalo je Srbiju da pobijedimo sa 4:1 - odbrusio je fudbaler Evertona.

Bra}a Boateng

FOTO: AGENCIJE

50 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

SVJETSKO PRVENSTV0 U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
FOTO: AGENCIJE

- Poslije devet godina na selektorskoj klupi gr~ke fudbalske reprezentacije, wema~ki strateg Oto Rehagel (72), podnio je ostavku na tu funkciju, saop{tio je Fudbalski savez ove zemqe koji nije saop{tio wegovog nasqednika, a kao najozbiqniji kandidat figurira srpski stru~wak Du{an Bajevi}. - Svjetska fudbalska federacija saop{tila je da jo{ nije odlu~ila da li }e pokrenuti disciplinski postupak protiv odlaze}eg selektora Francuske Rejmona Domeneka, koji je odbio da se rukuje sa kolegom iz Ju`ne Afrike Albertom Pereirom poslije zavr{etka utakmice. - Reprezentacija Portugalije u me~ sa Brazilom ulazi ja~a za oporavqenog igra~a veznog reda Andersona Deka. - Vladimir Vajs, selektor fudbalske reprezentacije Slova~ke, odbio je da se izvini novinarima koje je na konferenciji za medije odr`anoj u utorak po{teno izvrije|ao, ali je poru~io da mu je `ao zbog verbalnog sukoba. Vajs nije birao rije~i kada je jedan od novinara doveo u pitawe wegovo vo|ewe ekipe u me~u protiv Paragvaja u kojem je Slova~ka pora`ena sa 0:2.
Vladimir Vajs

Rafik Saifi

Rafik Saifi o{amario novinarku
Reprezentacija SAD plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi zahvaquju}i pogotku wihovog najboqeg fudbalera Lendona Donovana u 92. minutu utakmice. Amerikanci }e u osmini finala igrati protiv selekcije Gane.

Reprezentativac Al`ira fizi~ki napao predstavnicu “sedme sile“

Igra~ dana Lendon Donovan (SAD)

Pred desetinama o~evidaca fudbaler francuskog drugoliga{a Istra je bez rije~i pri{ao Asmi Halimi, novinarki lista “Competition“, i sna`no je, otvorenim dlanom, lupio po licu
PRE TO RI JA - Po raz do `ivqen u posqedwem minutu od reprezentacije SAD, rezultatom 0:1, te{ko je pao svim Al`ircima, a naj vi {e, iz gle da, Ra fi ku Saifiju. I dok su wegovi saigra~i, svi do je dnog, stoi ~ki podnijeli poraz, Saifi je u tunelu, u takozvanoj miks zoni, o{amario jednu al`irsku novinarku! Naime, pred de se ti na ma o~e vi da ca fu dbaler francuskog drugoliga {a Is tra je bez ri je ~i pri{ao Asmi Halimi, novinarki lista “Competition“, i sna`no je, otvorenim dlanom, lupio po licu. Halimijeva mu nije ostala du`na, vratila mu je udariv{i ga po ustima, javqaju inostrane agencije. Razlog divqa~kog napada fudbalera na novinar ku su, ka ko se na vo di, weni tek sto vi u ko ji ma je kritikovala igru reprezentacije. - Nisam ga provocirala, a on mi je pri{ao i udario me. Ja sam mu samo vratila izjavila je novinarka. Wenu pri ~u pot vrdi li su i brojni svjedoci. - Ona je samo stajala i ~e ka la, a fu dba ler joj je pri{ao i udario je! Ona je zatim wega udarila - rekao je Agular ^eng, novinar iz Gvatemale. do ga |aj, a na pa dnu ta no vi nar ka je na ja vi la da }e o sve mu {to joj se do go di lo obavijestiti odgovorne u FIFA, kao i u Al`irskom fudbalskom savezu.

OBEZBJE\EWE odvuklo Saifija na stranu
Poslije incidenta obezbje|ewe je odvuklo Saifija na stranu, a on je, u napadu bi je sa, ba cio plas ti ~nu fla{u u pravcu Asme Halimi. Zva ni ~ni ci Al `ir ske fudbalske federacije odbili su da komentari{u ovaj

Al`ir na Mundijalu
Reprezentacija Al`ira je takmi~ewe na Mundijalu zavr{ila kao posqedwa u grupi C sa samo jednim osvojenim bodom, i to onim protiv Engleske. Saifi je odigrao posqedwih pet minuta utakmice protiv SAD.

Tragi~ar dana Nemawa Vidi} (Srbija)
Reprezentativac Srbije i jedan od najboqih odbrambenih fudbalera svijeta Nemawa Vidi} lo{e je odigrao me~ protiv Australije. U 69. minutu “mnogo ni`i“ Tim Kejhil ga je nadvisio za vo|stvo od 1:0, a samo ~etiri minuta kasnije nije iza{ao na vrijeme da izblokira udarac Breta Holmana koji je savladao Stojkovi}a za 2:0.

Bez neradnog Pivo je kqu~ dana na Novom engleske Zelandu pobjede
PAR LA MENT No vog Ze landa odbacio je ju~e prijedlog jednog poslanika da se uvede neradni dan kojim bi se obiqe`ili us pje si fu dbal ske re pre zen ta ci je na Svjet skom prven stvu u Ju `noj Afri ci. Mi nis tar Laburisti~ke partije Trevor Malard poku{ao je ju~e da uvede zakon koji bi omogu }io sta no vni{ tvu da se odmo ri po sli je posqedwe utakmice Novog Zelanda na {ampionatu, protiv Paragvaja. Vlada se usprotivila uvo|ewu zakona, koji je odba~en za mawe od 15 sekundi. POBJEDOM protiv Slove ni je re pre zen ta ci ja En gleske je izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva. Engleski “Gardijan“ pi {e ka ko ra zlog za kvalitetniju englesku igru, u odnosu na prva dva dvoboja, le `i u ~iweni ci da su igra~i na ve~eri dan uo~i utakmice pili pivo. - U utorak nave~e igra~i su pili pivo prije utakmice. I vidio sam da je moja ekipa igrala s duhom koji smo bili iz gu bi li u prve dvi je uta kmice. Zaista sam zadovoqan igrom, a stvorili smo i puno prilika - rekao je Kapelo.

Bil Klinton gledao “jenkije“
NEKADA[WI ameri~ki pred sje dnik Bil Klin ton u`ivo je pratio dvoboj SAD i Al`ira sa tribina stadiona “Loftus Versfeld“. Klinton, koji je ponio ulogu po~asnog predsjednika Odbora ameri~ke kandidature za dobijawe SP 2018. ili 2022. godine, utakmi cu je pra tio u dru{ tvu predsjednika FIFA Sepa Blatera, predsjednika Ameri~kog fudbalskog saveza Sunila Gulatija i komesara MLS lige Dona Garbera. Klinton se 45 minuta poslije zavr{etka dvoboja spustio u svla~ionicu i sa ameri~kim fudbalerima proslavio pobjedu.

Ro`e Mila kritikuje Samujela Etoa
LE GEN DA ka me run skog fudbala Ro`e Mila osuo je paqbu po najboqem kamerunskom igra~u Samjuelu Etou. - Mo`da Etoa prati sjajna reputacija, ali on nije ni{ta u~inio za svoj tim na ovom SP - rekao je Mila. Najvi{e rangirani afri~ki tim ni je uspio da se plasira u drugu fazu takmi~ewa poslije poraza od Danske i Ja pa na. Eto je bio jedini strijelac za svoj tim u me~u sa Danskom. - Znam da je Eto i ranije bio qut na mene zbog kritika, ali on nije uspio da me demantuje - dodao je Mila.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 51

Francuz Floran Maluda progovorio za engleske medije

"Igra~i krivi za sramotu"

Pi{e: Milomir ODOVI]
fudbalski trener

FOTO: AGENCIJE

Neiskori{}ene {anse ka`wene
Izuzetno mi je `ao {to Srbija nije uspjela da pro|e u osminu finala. #Orlovi# imaju boqe igra~e, boqi tim, ve}u tradiciju, du`e igraju na rezultat, boqeg trenera, ali eto, jednostavno eliminisani su. Protiv Australije nisu to potvrdili i zbog toga se vra}aju ku}i. Ipak, krenimo redom. Slovenija - Engleska. U grupi C sve reprezentacije su pokazale ono {to se o~ekivalo od wih osim Engleske. #Gordi Albion# ima najve}i rejting, ali igra izuzetno slabo {to je prouzrokovalo neizvjesnu borbu. Slovenci su odigrali najboqe {to mogu, me|utim, nisu uspjeli da pro|u daqe s obzirom na to da su skromna ekipa. Englezi su pobijedili, ali ne pru`aju ono {to se o~ekuje od wih. Imaju najja~u ligu, punu stranaca. To se odr`ava na formirawe wihovog igra~a i mogu da ka`em da Ostrvqani imaju skromnu ekipu. Provukli su se u drugi krug. SAD - Al`ir. Zna se da su Amerikanci fizi~ki jaki, trka~ki beskompromisni, jaki u duelima. Al`irci su talentovaniji od wih. Me|utim, sve afri~ke reprezentacije fudbalski nisu sposobne da odigraju na rezultat i takti~ki. Zbog toga po meni me|u favorite {ampionata vidim Argentinu, Brazil, [paniju i eventualno Holandiju, mo`da i Italiju koja zna da igra na rezultat. Ostali su epizodisti. Australija - Srbija. Australija je poput SAD fajterska reprezentacija slabijeg fudbalskog znawa. Poslije prvog poluvremena gdje je Srbija odigrala odli~no, u nastavku logi~no bi bilo da je poja~ala tempo. Desilo se suprotno, #kenguri# su napali Anti}eve izabranike. Tu je utakmica prelomqena. U me~evima turnirskog tipa ne smije se dozvoliti da se ne iskoriste tri-~etiri fenomenalne {anse. To se Srbiji osvetilo. Osim toga, Tim Kejhil, malac koji odli~no igra glavom, nadsko~i Nemawu Vidi}a za 1:0 i tada se nazirao kraj. Drugi gol je sve to samo potvrdio. U fini{u, kada su imali motiv, igra~i Srbije su mnogo grije{ili, nisu bili jaki u duelima, logi~no pritisak je bio veliki. Igra~i Srbije nisu nalazili jednostavna rje{ewa, komplikovali su. Gana - Wema~ka. Bila je to izjedna~ena utakmica. Gana je imala periode dobre igre i svoje {anse. Me|utim, do{la je do izra`aja veli~ina wema~ke reprezentacije koja je u potpuno ravnopravnoj borbi stigla do pobjede i drugog kruga. Po tome se poznaju velike reprezentacije.

Floran Maluda

Problemi u francuskoj reprezentaciji izbili na povr{inu kada je Nikolas Anelka opsovao selektora Rajmona Domeneka, a ovaj ga izbacio iz reprezentacije, da bi potom igra~i odbili da treniraju
LONDON - Reprezentativac Francuske Floran Maluda za engleski “San“ je prokomentarisao stawe koje je vladalo u wegovoj reprezentaciji dok je ona nastupala na ovogodi{wem Mundijalu. - Mi igra~i smo glavni krivci za ovu sramotu. Nanijeli smo toliko negativnih konotacija za na{u reprezentaciju da }emo morati dugo, dugo popravqati sve ove gre{ke. I pitawe je kada }emo uop{te vratiti stari ugled - rekao je igra~ koji je u dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu u{ao sa klupe te dodao: - Ne samo da smo posrnuli na sportskom planu, ve} i onom qudskom i moralnom. To je na{a najve}a gre{ka. Bila je to totalna katastrofa. Nismo znali da }e uticati na tako mnogo qudi - zakqu~io je Maluda. im nije vaqao jer se molio nekoliko puta na dan, Samir Nasri jer mu je tako|e religija iznad svega. Tako je Domenek, koji je imao problema sa autoritetom, zapravo postao robom svla~ionice. Isti taj Domenek prije ~etiri godine igrao je u finalu, ali ni tada nije bio pravi gazda u svla~ionici. Naime, tada je i trener i komandant bio Zinedin Zidan, koji je te navode demantovao, ali sumwa i daqe ostaje. ^ak je i predsjednik Francuske Nikolas Sarkozi pozvao Tijerija Anrija na sastanak jer `eli znati {ta se doga|alo u taboru nacionalne selekcije koja je tako napravila jedan od najve}ih skandala na svim dosada{wim svjetskim prvenstvima.

FRANCUSKA osvojila samo bod
Problemi u francuskoj reprezentaciji izbili su na povr{inu kada je Nikolas Anelka opsovao selektora Rajmona Domeneka, a ovaj ga izbacio iz reprezentacije, da bi potom igra~i odbili da treniraju. Pri~a o neredu u svla~ionici u stvari je pri~a o Francuzima u Ju`noj Africi. Prije nego {to }e po~eti pripreme, Domenek je popustio pritisku svojih glavnih faca. Naime, odlu~ili su se odre}i Karima Benzeme i Samira Nasrija. Taj dvojac ozna~en je kao glavni uzrok lo{e atmosfere. Benzema

Qoris, Gurkuf i Sawa
Prema pisawu pojedinih francuskih medija, Ugo Qoris, Joan Gurkuf i Bakari Sawa nisu bili za {trajk i `eqeli su da treniraju te su to stavili do znawa igra~ima u autobusu. Me|utim, Frank Riberi, Erik Abidal i Partis Evra su bili protiv te ideje i malo je falilo da do|e do fizi~kog obra~una igra~a. Evra, koji je kao kapiten predvodio svoj tim na ovom SP, je izjavio da }e, po povratku, objelodaniti sve {to se de{avalo u svla~ionici “trikolora“.

Kim Il Sung naredio treneru da krenu u napad

Veliki vo|a krivac za debakl S. Koreje
PJONGJANG - Selektor reprezentacije Sjeverne Koreje Kim Jong Hun otkrio je za{to je u utakmici protiv Portugalije promijenio taktiku koju je primijenio u me~u sa Brazilom odnosno za{to je odustao od totalne defanzive. - U poluvremenu sam dobio savjet od velikog vo|e. Pozvao me je i jasno mi je dao do znawa da moramo da napadnemo - kratko je objasnio Kim Jong Hun. Ako se zna da se ime predsjednika Sjeverne Koreje Kim Jong Ila ne spomiwe tek tako, onda nema sumwe da Jong Hun govori istinu i da je predsjednik te dr`ave direktni krivac za ubjedqiv poraz od Portugalije (0:7) u utakmici drugog kola grupe G.

- Poraz Italije od [vedske 1950. u prvom me~u bio je prvi slu~aj da je vladaju}i {ampion prvenstvo po~eo porazom. Istina, Italija je u Brazilu branila titulu osvojenu jo{ 1938. godine. Poslije je to uspjelo Argentini 1990. kada su pora`eni od Kameruna (0:1), te Francuskoj 2002. kada je boqi od wih bio Senegal (1:0). - Francuska 1998. u Ju`noj Koreji i Japanu, kao vladaju}i {ampion, nije pro{la prvi krug, nije dobila nijednu utakmicu i nije dala nijedan gol. Ovdje se popravila, osvojila je bod i dala gol. - Vi{e od 100.000 gledalaca bilo je na 17 utakmica u istoriji mundijala, a rekord dr`i finale 1950. godine Brazil - Urugvaj (1:2) sa 173.850 gledalaca. - Dvije selekcije dale su po pet golova i izgubile. Poqska je 1938. pora`ena od Brazila sa 5:6, a Austrija od [vajcarske 1954. 5:7. - Prvi me~ odlu~en serijom penala bio je Wema~ka - Francuska 5:4 1982. u [paniji.

KOREJCI pora`eni od Brazila
Utakmica protiv Portugalije prvi je put bila preno{ena u Sjevernoj Koreji. Jedan od razloga je i hrabra igra protiv Brazila u kojoj su Sjevernokorejci namu~ili petorostruke svjetske {ampione. Portugalija je na poluvremenu vodila rezultatom 1:0, a u nastavku je postigla jo{ {est golova i tako zabiqe`ila najubjedqiviju pobjedu u dosada{wem dijelu {ampionata.

Ki Jong Hun

FOTO: AGENCIJE

52 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJA

Nemawa Vidi}, {toper “orlova“

“Najtu`niji dan u karijeri“
NEMAWA Vidi} ka`e da je sat vremena sve funkcionisalo protiv “kengura“, a da se zatim uvukla nervoza. Fudbaler Man~ester junajteda je razo~aran, ka`e da wegova reakcija na kraju me~a govori {ta misli o su|ewu. - Dobro je funkcionisalo sve do 60. minuta, a posle smo igrali dugim loptama, {to je Australiji odgovaralo. Ovo je najtu`niji dan u mojoj karijeri. Pad koncentracije nas je ko{tao pobede - ocijenio je Vidi}.

Dejan Stankovi}, kapiten Srbije
KA PI TEN Srbi je De jan Stankovi} je te{ko podnio eliminaciju. - Ra zo ~a rawe je ogro mno. Svi u Srbi ji su gle da li me~, mislim da su u`ivali u prvih 45 minuta, ba{ kao i mi. Kontrolisali smo igru stvarali {anse, ali fudbal te ka`wava kad se najmawe nada{. Po{teno smo radili, po{teno oti{li na SP za razliku od nekih selekcija - kazao je Stankovi}. Proma{aji su se na kraju

“Ogromno razo~arewe“
osvetili. - Rekao sam i momcima da ne smemo da ne postignemo gol iz toliko {ansi. Ose}a{ da ima{ utakmicu u rukama. Ali kazna je stigla. De lio nas je je dan gol od plasmana u osminu finala. Po tpi sao bih da smo odi grali ru`no i da smo pobedi li sa 1:0. Mom ci su mladi, dokazali su da mogu, pred na ma je sve tla bu du }nost - rekao je popularni Deki.

Marko Panteli} je matirao Marka [varcera

Tuga u taboru reprezentacije Srbije poslije ispadawa sa SP

Nema {ta da se pri~a, nepravda. Ali i to je fudbal, igrali smo boqe nego protiv Nemaca, a opet smo izgubili. Napravili smo mnogo {ansi za jedno ovakvo takmi~ewe, skupo su nas ko{tali proma{aji, rekao Kuzmanovi}
NELSPRUIT - “Orlovi“ Radomira Anti}a su viso ko po le tje li po sli je pobjede nad Wema~kom (1:0), ali su bolno aterirali na travu “Mbombela“ stadiona u Nelspruitu. Prije pada nasukali su se na vaz du {ni gre ben zva ni Australija, povrijedili krila i moraju da se vrate ku}i. Osta tak Mun di ja la u Ju `noj Africi gleda}e uz TV prijemnike. Na`alost. Srpski reprezentativci su {okirani poslije eliminacije s Mundijala. Niko ne mo`e da vjeruje {ta se zapravo desilo u duelu protiv Australije (1:2). Marko Panteli} `ali za osminom finala, ali i zbog ~iwenice da je ranije iza {ao pred gol pri li kom ubacivawa Danka Lazovi}a. - Odmah sam video da je linijski sudija podigao zasta vi cu. To je po la ko ra ka. Vaqda zbog te `eqe da se {to pre postigne gol. @eleo sam da isko~im iz svoje ko`e. Na `a lost, ne mo `e mo ni{ta sada da promenimo... Lako je biti general posle bitke. Dali smo sve od sebe, pokazali `equ, ali su ~etiri godine truda propale zbog jednog gola - rekao je Panteli}. Imao je komentar na nedosu|eni penal u 90. minutu kada je {utirao Nemawa Vidi}, a Tim Kejhil rukom zaustavio loptu. - Ne mogu da verujem da je to pravda - naglasio je napada~ “orlova“.

Dali smo sve od sebe
Na{i igra~i se ose}aju te{ko, smatraju da su igrali boqe nego protiv Wema~ke, a opet pakuju kofere. Po mnogima, Zdravko Kuzmanovi} je bio jedan od najboqih akte ra me ~a sa Australijom. - Nema {ta da se pri~a, nepravda. Ali i to je fudbal, igrali smo boqe nego protiv Nemaca, a opet smo izgubili. Napravili smo mnogo {ansi za jedno ovakvo takmi~ewe, skupo su nas ko{tali proma{aji. Australija je iz dva {uta do{la do dva gola - rekao je fudbaler [tutgarta. Aleksandar Lukovi} ka`e da je propu{tena velika prilika. - Osvetili su nam se proma{aji, paradoks je da smo ovaj me~ odigrali boqe nego onaj koji smo dobili. Nedostajala je koncentracija u zavr{nici - rekao je srpski {toper.

PANTELI]: Ubila nas velika `eqa
Milo{ Krasi} je imao najboqu {ansu za Srbiju kada je pretr~ao golmana Australije Marka [varcera, ali neprecizno {utirao. - Izgubio sam korak pri {utu. Morali smo da postignemo gol u prvom poluvremenu. U drugom nas je mo`da sputao strah. Posle i taj nedosu|eni penal. Nama dva puta sviraju za istu stvar. A ovde ruka u vazduhu, ne uz telo, sudija na metar. Sramota. U {oku smo - istakao je Krasi}.

Dejan Stankovi}

Radomir Anti}, selektor Srbije

Crni dan sudije
SRPSKI selektor Radomir Anti} qut je na urugvajskog sudiju Horhea Lariondu, svjetski mediji uglavnom ne komentari{u spornu situaciju, odnosno ne zauzimaju stav... Vidjelo se poslije me~a kako Anti} prigovara sudiji Lariondi, ba{ kao i na{i igra~i. Selektor je bio nezadovoqan su|ewem Urugvajca, jer u 90. minutu nije dosudio penal, iako je Tim Kejhil u svom kaznenom prostoru igrao rukom. - Ne znam {ta bih rekao... Sudija je imao crni dan u odnosu na Srbiju i sigurno je da smo quti na sudijsku odluku - izjavio je srpski selektor. U izvje{tajima svjetskih medija, pomiwe se sporna situacija, ali se ne daje ocjena sudijske odluke. Jedino je poznati sajt “Bli~er riport“ donio naziv “Srbija pokradena na Mundijalu“.

Ru`ne scene
Na kraju me~a vi|ene su mu~ne scene na stadionu u Nelspruitu. Jedan navija~ Srbije je ga|ao fla{om Danka Lazovi}a, a zatim ga i vrije|ao. Srpski reprezentativac je krenuo da se obra~una s wim, ali ga je redarska slu`ba u tome sprije~ila. Izmijeweno je nekoliko te{kih rije~i, ali fizi~ki kontakt je izbjegnut.

Nekada{wi reprezentativci o “orlovima“ na Mundijalu

Australija je prosje~na ekipa
BIV[EM reprezentativcu Vladimiru Jugovi}u te{ko je pala eliminacija Srbije sa Svjetskog prvenstva. Legenda Crvene zvezde ka`e da su “orlovi“ imali kvalitet da pro|u grupu. On je svom snagom navijao u srijedu ve~e, ali... - Ne mogu da se upu{tam u detaqnije analize, jer bih pri~ao do sutra. Jedino {to mogu da ka`em je da smo imali sve u rukama. Dovoqno je bilo da pobedimo Australiju, koja je, po mom mi{qewu, prose~na ekipa. Nikada nismo bili bli`e uspehu. Kao navija~, “goreo“ sam da pod ovim imenom i zastavom napravimo uspeh, ali, {ta je tu je... Ne mogu vi{e da pri~am, te{ko mi je... - kazao je Jugovi}. Predsjednik FS Crne Gore i biv{i reprezentativac Dejan Savi}evi} ka`e da su propu{tene {anse ko{tale Srbiju. je ovo neuspjeh. Ne}emo da se la`emo, Srbija je boqa i od Gane, i od Australije. Sto od sto! Mi slim da je prva uta kmi ca “do {la gla ve“ Srbiji, jer da je dobila Ganu, dobila bi i Australiju kazao je Savi}evi}.
FOTO: AGENCIJE

Milan @ivadinovi}, biv{i selektor

“Znate li kolika je Anti}eva plata?“
JE DAN od za nimqivi jih di je lo va postmun di jal ske stvar nos ti bi }e upi rawe prstom i tra`ewe krivaca. Biv{i selektor Milan @ivadinovi} se oglasio i tra`i da dr`ava reaguje. - Ovo je katastrofa i smrt srpskog fudbala. Dvadeset godina nam se ponavqaju iste stvari. Mislio sam da je ova generacija posebna, ali sam se prevario. Dr`ava mora da reaguje, da ka`e narodu istinu, jer mi je naroda naj`alije - ka`e @ivadinovi}.

On je upro prstom u selektora Radomira Anti}a. - Uz du`no po{tovawe, da li zna te ko li ka je wego va plata. Izgubili smo od Australije koja je na nivou prose~ne prvoliga{ke ekipe, ali je imala ve}u `equ i motivaciju. Druge ekipe su povele psihologe, a mi ^ileanca koji ne govori na{ jezik. Neka reaguje ministarka Sne`ana Samaryi}-Markovi} koja je bila uz ekipu, neka objasni {ta se desilo - rekao je @ivadinovi}.

KO PROMA[I {anse bude ka`wen
- Srbija je odigrala najboqih 45 minuta na Mundija lu. Mi slim na prvo poluvrijeme. Sjajno je igrala u tom periodu, imala dvije izra zi te {an se pre ko Ivanovi}a i Krasi}a i tada je tre ba lo da ri je {i uta kmicu. Ali, fudbal je to... Kada ne realizujete {anse, tako se vrati. Sigurno je da

Vladimir Jugovi}

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 53

Zavr{eno takmi~ewe u grupi F Svjetskog prvenstva

Italijani u odlu~uju}em me~u pora`eni od Slova~ke 2:3, te su preliminarnu fazu zavr{ili na posqedwem mjestu u grupi
Utakmica broj 41

Grupa F
3 (1) 2 (0)

SLOVA^KA ITALIJA

Strijelci: 1:0 Vitek u 25, 2:0 Vitek u 73, 2:1 Di Natale u 81, 3:1 Kopunek u 87, 3:2 Kvaqarela u 90. minutu. Stadion: “Elis Park“ u Johanesburgu. Gledalaca: 53.412. Sudije: Hauard Veb (Engleska) 7,5. @uti kartoni: [trba, Vitek, Pekarik, Muha (Slova~ka), Kanavaro, Kjelini, Pepe (Italija). Igra~ utakmice: Robert Vitek 7,5. SLOVA^KA: Muha 7, Pekarik 6,5, [krtel 7, Zabavnik 7, [trba 7 (od 87. minuta Kopunek -), Vitek 7,5 (od 90. minuta [estak -), [toh 6,5, \urica 6,5, Ham{ik 7, Jedri{ek 7 (od 90. minuta Petras -), Kucka 7. Selektor: Vladimir Vajs. ITALIJA: Marketi 6, Kri{ito 5,5 (od 46. minuta Ma|io 6), Kjelini 5,5, Kanavaro 5,5, De Rosi 5,5, Pepe 6, Gatuzo 6 (od 46. minuta Kvaqarela 7), Jakinta 6, Di Natale 7, Zambrota 6, Montolivo 6 (od 56. minuta Pirlo 6). Selektor: Mar~elo Lipi.

Utakmica broj 42

PARAGVAJ N. ZELAND

0 (0) 0 (0)

Stadion: “Peter Mokaba“ u Polokvaneu. Gledalaca: 34.850. Sudija: Jui~i Ni{imura (Japan) 7,5. @uti kartoni: V. Kaseres, Santa Kruz (Paragvaj), Nelsen (Novi Zeland). Igra~ utakmice: Roke Santa Kruz 7. PARAGVAJ: Viqar 7, Morel 6,5, Kawiza 7, H. Kaseres 7, Kardozo 6,5 (od 66. minuta Lukas -), Santa Kruz 7, Vera 7, Da Silva 6,5, V. Kaseres 7, Riveros 6,5, Valdez 6,5 (od 67. minuta Benitez -). Selektor: @erardo Martino NOVI ZELAND: Paston 7, Lokhed 6,5, Rid 6,5, Viceli~ 6,5, Nelsen 6,5, Eliot 6,5, [melc 7, Kilen 6 (od 79. minuta Broki -), Bertos 6,5, Falon 6 (od 69. minuta Vud -), Smit 6,5. Selektor: Riki Herbert.

Slovak Robert Vitek posti`e vode}i gol

FOTO: ROJTERS

Grupa F
1. Paragvaj 2. Slova~ka 3. N. Zeland 4. Italija 3 1 2 0 3:1 5 3 1 1 1 4:5 4 3 0 3 0 2:2 3 3 0 2 1 4:5 2

JOHANESBURG - Fudbaleri Paragvaja i Slova~ke plasirali su se osminu finala Svjetskog prvenstva, po{to su za uze li prva dva mjesta u grupi F. Ju`noamerikanci su remizirali sa Novim Zelandom 0:0, {to im je bilo dovoqno da zadr`e lidersku poziciju, dok su Slovaci {okirali aktuelne prvake Italijane, savladav{i

ih sa 3:2 i tako ih poslav{i ku}i. Sve o~i bile su uprte upravo u Johanesburg, gdje je planetarni {ampion igrao protiv ~ete Vladimira Vajsa, koja je u prva dva duela osvojila samo bod. No, to joj nije smetalo da u 25. mi nu tu do |e do vo| stva. Erik Jendri{ek je iskoristio gre{ku Danielea de Rosija, odli~no uposlio Roberta Vite-

ka, a ovaj iskoristio slabo postavqenu italijansku odbranu i preciznim {utem pogodio mre`u.

PARAGVAJ i Slova~ka u osmini finala
Iako se do kraja prvog dijela o~ekivao pritisak “azura“, do wega nije do{lo. U nastavku je Mar~elo Lipi sve

karte bacio u napad, a najboqu {ansu “azuri“ su imali u 67. minutu, kada je Fabio Kvaqarela ve} savladao Jana Muhu, ali je Martin [krtel sa linije izbacio loptu. Kazna je uslijedila u 73. minutu, kada je sjajni Vitek iskoristio dodavawe Mareka Ham{ika i pogodio za 2:0. Osam minuta kasnije Di Natale je smawio na 1:2, da bi zatim Kamil Kopunek, samo dva minuta nakon {to je u{ao u igru, povisio na

3:1. No, drami tu nije bio kraj. Kvaqarela je u sudijskoj nadoknadi pogodio za 2:3, a Simone Pepe u 96. minutu proma{io zicer koji je Italijane mo gao odves ti me |u 16 naj boqih. S druge strane, u Polokvaneu je vi|ena slaba fudbalska predstava u kojoj su Paragvajci bili boqi rival, “kiviji“ nisu uspjeli da “poentiraju“, te su sa tri remija zavr{ili nastup na Mundijalu.

Danas na SP
Grupa G
Portugalija - Brazil 16.00 S. Koreja - O. Slonova~e 16.00

Grupa H
^ile - [panija 20.30 [vajcarska - Honduras 20.30

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Promjenqivo obla~no
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Subotica

Maks. Min.

23 oC 14 oC

Prete`no sun~ano
U Republici Srpskoj ujutru }e biti vedro, a po pojedinim kotlinama i visoravnima maglovito i svje`e. Tokom dana prete`no sun~ano uz promjenqivu obla~nost. Poslijepodne samo mala mogu}nost za kratkotrajnu ki{u na sjeveroistoku i istoku. Duva}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini slaba do umjerena bura ujutru. Minimalna temperatura vazduha od 4 na planinama na istoku, u ostalim krajevima od 9 do 14, a najvi{a dnevna na planinama od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusa.

Sarajevo

Mostar

U Srbiji }e preovladavati promjenqivo obla~no sa slabom ki{om. Tokom dana u ve}ini krajeva bi}e du`ih sun~anih intervala. Minimalne temperature kreta}e se od 5 do 9 na planinama, a u ni`im krajevima od 10 do 14 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 12 do 18 na planinama, odnosno od 22 do 24 stepena Celzijusa u ni`im krajevima.
Nik{i}

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

25 oC 10 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 14 25 24 26 21 25 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 18 24 22 18 19 26 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 24 25 28 23 16 26 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 26 29 19 21 18 26

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 petak, 25. jun 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top{op 11.50 Indija, serija 13.00 Vimbldon 16.00 Vijesti 16.30 Vimbldon 18.30 Vijesti 19.00 Vimbldon 22.00 Pucaw, film 23.50 Supernatural 0.00 Vijesti 0.30 Re`i me, serija 1.30 Indija, serija 2.10 Supernatural Info

Stjuart Mali

1300
ATV

Uloge: Majkl X. Foks, \ina Dejvis, Hju Lori Re`ija: Rob Minkof

No} s kraqem

010
OBN

Uloge: Tifani Dupont, Omar [arif, Xon Rajs Dejvis Re`ija: Majkl O. Sajbel

Foks
6.50 Ninxa ratnici 7.40 Ukradena sre}a, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.30 ^ari, serija 10.20 Seks i grad, serija 11.20 Arena 11.30 Banzuke 12.00 @enska stvar, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Seks i grad, serija 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 23.15 1.30 2.00 3.00 4.00 Vijesti Ludi kamen Ninxa ratnici Hiqadu i jedna no}, serija Dosije Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Vijesti No}obdija, film Soba 401, serija Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija No}obdija, film

Kad porodica Litl ide u siroti{te da usvoji novog ~lana porodice, wihov sin, Yory, insistira na mla|em bratu. Wegova `eqa biva usli{ena i vi{e nego {to se nadao kada je izabran mali mi{ po imenu Stjuart. Dok je Yory razo~aran i ne prihvata novog brata, porodi~na ma~ka, Pahuqica, je jo{ mawe odu{evqena idejom da joj gospo dar bu de mi{ i po ku {a va da ga se ri je {i. Uprkos svim te{ko}ama, Stjuart odlu~uje da im se suprotstavi qubavqu i hrabro{}u. Pokazuje svojoj novoj porodici da velike stvari zaista mogu do}i u malim pakovawima.

Pe r s i j s k i kraq Ar ta kser kso otje rao je svo ju `e nu, te kre }e u po tra gu za osobom koja }e je naslijediti na prestolu. U palate su do ve de ne brojne prelijepe, mlade `ene me|u kojima kraq bira Je vrej ku Ha da su. Ona mijewa svoje ne pri hvatqivo je vrej sko ime u va vi lon sko, te pos ta je Es te ra. Nedugo zatim nazi ru se te {ka vremena za wen narod. Kraqev saradnik Haman nagovara poglavara da u potpunosti istrijebi Jevreje. Esterin starateq, tako|e Jevrej, moli svoju {ti}enicu da se obrati kraqu i zatra`i milost za svoj narod uprkos ~iwenici da se uznemiravawe kraqa bez poziva ka`wava smr}u.

RTRS
6.00 Sestrice, serija 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Fudbal: Slova~ka - Italija 12.00 Vijesti 12.10 Pop sikret, crtani film 12.40 Gamboce 13.00 Bajke 13.20 Kiki {ou 14.00 Largo, serija 15.00 Srpska danas 15.30 SP u fudbalu 15.50 Fudbal: Sjeverna Koreja - Obala Slonova~e 18.10 Dolina sunca, serija Miniskule, crtani film 19.00 Upitnik 19.30 Dnevnik 20.00 SP u fudbalu 20.20 Fudbal: ^ile - [panija 22.40 Vijesti 23.00 Fudbal: Portugalija - Brazil 0.40 Rock Open Air Bawaluka 2010, prenos 1.40 [ta se dogodilo sa Bebi Tutom, film 3.10 Don Kamilo monsiwore, film 5.10 Largo, serija

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.00 Jutarwi program 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Timi, crtani film 9.35 Fifi, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Stjuart Mali, film 15.00 Vizita 15.50 Vijesti 16.10 Moje drage kom{ije, serija 17.40 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.30 Potraga 18.40 Mundijal uz Trik 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 19.50 Amplituda 21.30 Potraga 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.30 Mundijal uz Trik 23.35 Nijemi svjedok, serija 0.30 Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Sala{ u Malom Ritu, serija 10.00 Vijesti 10.05 Razglednica 10.30 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Izvo|a~i, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 U zdravom tijelu 12.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 13.30 Fudbal: Paragvaj - Novi Zeland 15.20 Vijesti 15.30 Gastronomad 15.50 Fudbal: Portugalija - Brazil 17.50 Beogradska hronika 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Rt dobre nade 20.20 Fudbal: ^ile - [panija 22.20 Rt dobre nade 23.00 Vijesti 23.05 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Fudbal: Sjeverna Koreja - Obala Slonova~e 1.50 Posrednik, serija 2.40 Fudbal: Portugalija - Brazil 4.00 Fudbal: ^ile - [panija

RTS 2
6.00 Koncert za dobro jutro 6.40 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 Gomboce, serija 7.50 Mali medvjed Mi{a, crtani film 8.30 Ozi Bu, crtani film 8.40 Vje~ni sjaj djetiwstva 9.00 Znakopis 9.10 Razglednice 10.00 Kontekst 10.30 Metropolis 11.00 @ivot i standardi 11.30 Inside Offside 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Vje~ni sjaj djetiwstva 14.10 Znakopis 14.20 Razglednice 15.00 Tehnologija danas 15.20 Enciklopedija 15.50 Fudbal: Sjeverna Koreja - Obala Slonova~e 17.50 VIS “Vrelo“ 18.30 Lov i ribolov 19.00 Gomboce 19.20 Mali medvjed Mi{a, crtani film 19.40 Ozi Bu, crtani film 19.50 Inside-offside 20.20 Odbojka: [vajcarska - Honduras 22.20 Izvo|a~i, serija 23.10 Tre}i svjetski tamburica fest 1.00 Egzit interaktiv 3.00 Tehnologija danas 3.20 Trezor 4.20 Inside-offside 5.00 VIS “Vrelo“ 5.30 Lov i ribolov

Fox Life
7.10 Ali Mekbil, serija 8.00 Vil i Grejs, serija 8.30 Slobodni strijelci, serija 8.50 @ivot po Ximu, serija 9.20 Talasi strasti, serija 10.10 Ali Mekbil, serija 11.00 @ivot po Ximu, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 Prqavi seksi novac, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 16.40 17.30 18.00 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 Ko `iv ko mrtav, serija Svita, serija Vil i Grejs, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija O~ajne doma}ice, serija Da draga, serija Najgora nedjeqa mog `ivota, serija Vil i Grejs, serija Bruka, serija Prqavi seksi novac, serija @enske pri~e, serija

22.50 23.20 0.00 0.50

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 U ritmu dana 13.00 Vijesti 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Hitovi doma}e i strane zabavne muzike 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Rok portret 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE petak, 25. jun 2010. 55

Pucaw

22

00

B 92

Uloge: Bert Rejnolds, Ejpril Grejs, Xanet Debua Re`ija: Beri Berman

Zavjet }utawa

Nova
6.00 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.20 Bratz, crtani film 7.50 Pepa, crtani film 8.00 Dona Barbara, serija 10.10 U ime qubavi, serija 11.10 In magazin 12.00 Baywatch, serija 13.00 Na{a mala klinika, serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime qubavi, serija 17.00 Vijesti 17.20 Upitnik 17.30 Na{a mala klinika, serija 18.30 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Moj suprug je mrtvac, film 22.00 Trgovina qudima, film 23.50 Trgovina qudima 2, film 1.30 Ezo TV 3.00 Poglavqe 27, film

0

30

PINK BH

Uloge: Stiven Strejt, Laura Ramzi, Sebastijan Sten Re`ija: Reni Harlin

Na nagovor mladih kriminalaca, desetogodi{wi Taniel Betl se ukqu~uje u pqa~ku radwe Elija Zila, udovca ~iji je sin sa osamnaest godina poginuo u Vijetnamu. Mali Taniel slu~ajno, hicem iz pi{toqa, rawava Elija u ruku. U strahu da }e joj sina uhapsiti policija, dje~akova majka Tajri, odvodi Elija u svoje rodno mjesto koje nije posjetila punih petnaest godina. Tajrina porodica - pobo`na majka Viola, deda [ugar i bra}a Big i mentalno zaostali Neti, s iznena|ewem do~e ku ju Taj ri no po javqivawe sa sinom i nepoznatim mu {kar cem. Samo naoko mirni po ro di ~ni odnosi i `ivot u provinciji, promijeni}e sve. Neko }e na u~i ti {ta zna~i vjerovati, a drugi va`nu le kci ju o to le ran ci ji i pra{tawu.

K3
^etiri studenta elitne {kole, potomci drevnih porodica, posjeduju nezamislive mo}i, a kada napune osamnaest bi}e prakti~no svemogu}i. Upotreba magije stvara zavisnost, a svako kori{}ewe dovodi do preurawene starosti. Ali, tada se pojavquje tajanstveni student za koga se ispostavqa da je potomak pete, davno prognane porodice, koji svu mo} `eli samo za sebe i ne bira na~ine da to ostvari. 9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Kad priroda podivqa 10.30 Hrana i vino 11.00 Rebelde, serija 12.00 Vijesti 12.05 Dok. program 13.30 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Stav 16.00 Autovizija 16.30 Hrana i vino 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 TV ordinacija Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Turizam plus Novosti Film Astrologija Vijesti Film No}ni program RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawaluka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Paparaco potjera 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawaluka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Farma 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma 21.00 Grand {ou 22.30 Farma 0.30 Zavjet }utawa, film 2.30 Sarajevo na liniji 2.40 Mejd in Bawaluka 2.50 Sportisimo 3.00 Grand {ou 4.30 Film 6.30 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Be Ha Te bebe 9.35 Mini {kola 9.40 Kreda i sir, drama 10.00 Vijesti 10.05 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Ples `ivota, serija 12.00 Vijesti 12.10 Fudbal: Danska - Japan ili Fudbal: Kamerun - Holandija 14.10 Vijesti 14.30 Ples `ivota, serija 15.10 Moja mala kuhiwa 15.30 SP, emisija 15.50 Fudbal: Portugalija - Brazil ili Fudbal: DNR Koreja - Obala Slonova~e 18.10 Retrovizor 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Godine prolaze, serija 20.00 SP, emisija 20.20 Fudbal: ^ile - [panija ili Fudbal: [vajcarska - Honduras 22.40 Vijesti 23.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.40 Fudbal 1.30 Fudbal

HRT 1
6.10 Siti folk 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Misa 9.50 Vijesti 10.10 Sve~ana sjednica Hrvatskog sabora 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.30 Siti folk 15.00 Gospo|ica Marpl, serija 16.40 Hrvatska u`ivo 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Festival - Brodfest 2010. 22.00 Momci iz Rakitja 22.50 Dnevnik 23.20 Doktor Haus, serija 0.10 Huligani, film 2.10 Veli~anstveni Xo, film 3.40 Fudbal 5.20 Moj grijeh, serija

OBN
6.30 Jutarwi program 8.30 Kraq Kvinsa, serija 9.00 Udri mu{ki 10.00 Na{a mala klinika, serija 10.40 Odred za ~isto}u 11.20 Povratak u budu}nost, serija 11.50 Info 12.30 Nomadi sa sjevera 13.30 Koktel, film 15.20 Ekskluziv 15.50 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Odred za ~isto}u 18.10 Povratak u budu}nost, serija 18.50 Info 20.00 No} s kraqem, film 22.00 Kraq Kvinsa, serija 22.40 B92 istra`ivawa 23.10 Crveni tepih 0.10 No} s kraqem, film 1.40 Dok. program 2.40 Crveni tepih 3.40 B92 istra`ivawa 4.10 Kraq Kvinsa, serija 5.10 Mu}ke, serija

HRT 2
7.00 7.20 7.50 8.00 8.10 8.40 9.00 9.20 10.00 10.40 12.40 13.10 13.30 @derowa, crtani film Patak Frka, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film [kolarci obavje{tajci, serija San o slavi, serija Kratki susreti Tree Hill, serija Neodoqiv poput Flinta, film Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Nau~na petica 14.30 Sutra je novi dan, serija 15.20 SP, emisija 15.50 Fudbal: Sjeverna Koreja - Obala Slonova~e Fudbal: Portugalija - Brazil 18.00 Xivs i Vuster, serija 19.10 Afrovizija 20.20 Fudbal: ^ile [panija Fudbal: [vajcarska - Honduras 22.20 Afrovizija 23.10 Vijesti 23.20 Struna u krvi, serija

RTL
6.50 Mifi, crtani film 7.10 Looney Tunes, crtani film 7.30 Joho i prijateqi, crtani film 7.50 Ritam zona 10.10 Bibin svijet, serija 11.00 Kraq Kvinsa, serija 11.30 Rejmond, serija 12.00 Magazin 12.20 Ve~era za pet 13.10 Najqep{i urok, serija 14.50 Los Viktorinos, s erija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Lud za mambom, film 21.40 Svi su ludi za Meri, film 0.00 Vijesti 0.10 Orange Coungy, film 1.40 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.40 Vodena planeta 9.10 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Svijet na dlanu 11.00 Bulevar 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 13.00 Pri~e iz Francuske 14.00 Novosti 14.05 Puls 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Novosti 16.10 Film 17.10 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.00 ^etiri `ene, serija 21.00 Svijet Renomea 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.30 Astro~et 3.00 Satelitski program

Luda planeta

Tu~a zbog recepta
Brat i sestra u Votervilu u dr`avi Va{ington potukli su se zbog neslagawa oko pripreme zape~enih makarona sa sirom. Mladi} (21) i wegova sestra (17), ~ija imena nisu saop{tena, pripremali su zajedno porodi~ni ru~ak. Na pola pripreme, brat je upitao da li }e staviti puter na skuvanu tjesteninu, a onda su se posva|ali oko razlike izme|u putera i margarina.Rasprava je prerasla u tu~u, a brat je pozvao policiju.

Majka na prodaju
Britanac Xejms Dojan oglasio je na aukcijskom sajtu “eBay“ da prodaje svoju majku Sendi. Po~etna cijena je jedna funta, a sin u oglasu navodi da je wegova majka lijepa, dobro kuva, obrazovana je, posve}ena porodici i jednom rije~ju neprocjewiva. Odlu~io je da je proda zbog toga {to ve} sedam godina nije imala sre}e u qubavi. - Moja majka ima stila i uvijek se obla~i po posqedwoj modi. Veoma je jaka, jer je uspjela sama da podigne dvoje djece i omogu}i im najboqe obrazovawe - pi{e u oglasu.

Britanski glumac Robert Patinson, koji igra vampira Edvarda u serijalu “Sumrak“, u da le kom je srod stvu sa Vla dom Ce pe {om, ozlogla{enim vladarom Transilvanije, koji je poslu`io kao inspiracija Bramu Stokeru za roman “Drakula“. Ge ne alo zi su ot kri li da je Pa tin son (24) u srodstvu sa vla{kim vojvodom Vladom preko zajedni~kih veza koje obojica imaju sa

britanskom kraqevskom porodicom. - Pratiti glum~evu porodicu unazad do Drakulinog vremena bilo je te{ko, ali tragovi koje smo otkrili su sjajna dopuna za “Sumrak“ sagu - rekla je genealog Anastasija Tajler, koja radi za “Ancestry.com“. Premijera novog filma “Pomra~ewe“ je bila sino} u Los An|elesu, a film na redovan bioskopski repertoar sti`e 30. juna.

Veterinarka tu`ila Maraju Keri
Pjeva~icu Maraju Keri zbog neizmirenih obaveza tu`ila je veterinarka koja je o wenim mezimcima brinula “sedam dana u sedmici“ i za to dobila samo osam hiqada dolara. Ve te ri nar ka Sin di Bre sler po dni je la je tu `bu pro tiv Ma ra je Ke ri su du u Wujorku zbog duga od 30.000 dolara. Breslerova u svojoj tu`bi tvrdi da je o Marajinim ku~i}ima (^a-^a, Dolomiti i Yej Yeju), brinula “24 ~asa sedam dana u sedmici“, kao i da joj je pje va ~i ca od uku pne “pla te“ ko ja izno si 38.000 do la ra, isplatila samo osam hiqada. Posao za koji je trebalo da bude ispla}ena u desetinama hiqada dolara ukqu~ivao je ~e{qawe i hrawewe Marajinih mezimaca.

Pas pregazio vlasnika
Preko mu{karca sa Floride pre{ao je vlastiti kamionet za ~ijim je volanom bio wegov pas, koji je sa veseqem iskoristio priliku da u|e u kabinu i sasvim slu~ajno ubacio u brzinu. Iz {erifove kancelarije, iz okruga Hernando, saznaje se da je do nesre}e do{lo dok je 43-godi{wi Kristofer Bi{op provjeravao curewe uqa ispod svog “forda”.

NEKAD BILO...
Engleski pisac Erik Artur Bler poznat kao Xorx Orvel ro|en je na dana{wi dan 1903. godine. Ro|en je u Indiji u selu Motihari kraj nepalske granice. Stekao je slavu romanima, me|u kojima se posebno isti~u “@ivotiwska farma“ i “1984“, kritikama, politi~kim i literarnim radovima. Orvel se smatra jednim od najpoznatijih engleskih esejista 20. vijeka. Rastao je kao mrzovoqan, povu~en, ekscentri~an dje~ak, a sve nesre}e ovog perioda opisao je u posthumno objavqenoj autobiografiji. Dobio je stipendiju za dvije najpo{tovanije {kole u Engleskoj, Velington i Iton. Prvi semestar proveo je na Velingtonu, ali se potom prebacio na Iton, gdje je studirao u periodu izme|u 1917. i 1921.

POSQEDWA
An|elina quta na Breda
Prema najnovijim tra~evima stranih svjetskih tabloida, holivudska zavodnica An|elina Xoli i daqe vodi rat sa Bredom Pitom i wegovom biv{om, Xenifer Aniston. An|elina je saznala da wen dragi opet kontaktira sa Xen pa mu je zabranila da wihova djeca imaju ikakav kontakt sa wom. Ona je podivqala kada je saznala da Bred Pit opet kontaktira sa biv{om suprugom Xenifer Aniston, uprkos obe}awu da to ne}e ~initi, pi{u brojni svjetski mediji. Izvor blizak paru Xoli-Pit tvrdi da je Bred poku{ao da objasni bijesnoj An|elini da se sa biv{om suprugom ~uje i nalazi samo iz poslovnih razloga. - [to daqe od moje djece. @elim da ta `ena bude {to daqe od moje djece! - urlala je quta An|elina, tvrdi izvor.

Ro|en Xorx Orvel

Глас Српске
26. 6 - 2. 7. 2010.

nedjeqa, 11.00

“Kvizolog“ - finale
Mali kviz sa velikom idejom

Serija

Nova serija

“Berlin Aleksanderplac“
petak, 0.40

210 Linda
RTRS

petak

2200 Kako ubiti srijeda kom{ijinog psa
B 92

PINK BH

130 Osveta sa klupe

nedjeqa

radnim danom
Uloge: Virxinija Madsen, Ri~ard Tomas, Ted Mekginli Re`ija: Natanijel Gutman Uloge: Kenet Brana, Robin Rajt Pen, Lin Redgrejv Re`ija: Majkl Kalesniko Uloge: Rob [najder, Dejvid Spejd, Xon Heder Re`ija: Denis Dagan

Sandokan

8 26. i 7.-decembar 2009. GLAS PLUS 26. 6 2. 7. 2010.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 3 9 2008. 26. 6 - 2. 7.

Izdvajamo iz programa RTRS-a

Za korak ispred
RTRS medijsku podr{ku daje “Tamburica festu 2010“ u Derowama. Festival po~iwe 25. juna i traje tri dana. Prvi festivalski dan je revijalnog karaktera, a nastupi}e poznata imena narodne muzike. U subotu i nedjequ nastupi}e 13 orkestara iz devet zemaqa
jelu nastupi}e etno-grupa “Trag“ iz Lakta{a i muzi~ki sas tav “Zla to pis“ (biv {i “\ur|evi stupovi“). Ugo|aj }e svojim borbama uqep{ati i vitezovi iz “Svibora“. Svi oni koji uo~i Vidovdana ne budu u manastiru Lipqe, snimak ove proslave }e mo}i da pogledaju na programu Televizije Republike Srpske. Razotkriveni, srijeda, 21.00 Poznate li~nosti ulovqene okom kamere u obi~nim `ivotnim aktivnostima, bez maske koju nose zbog svoje profesije. U osam epizoda u emisi ji “Ra zot kri ve ni“ mo }i }ete da vidite: Take That, Yordan, Lindzi Lohan, [arlot ^er~, Girls Alaud, Nikol Ri~i, Ozbornovi i Kajli Minog. Tamburica fest 2010 Derowe - reporta`a, ~etvrtak, 18.30 Na programu RTRS-a pogledajte reporta`u sa najve}eg festivala tamburice u Derowama. Na festivalu }e u~estvo va ti i po zna ta ime na na ro dne mu zi ke: Mi ro slav Ili}, Marinko Rokvi}, Merima Wegomir i ostali. Festi val tam bu ri ce pra te i brojne zanimqive manifestacije, gdje }e posjetioci u potpunosti u`ivati u poznatoj vojvo|anskoj gostoqubivosti. Ekipa RTRS-a potrudi}e se da vam prenese atmosferu koja je pratila festivalske ve~eri i poka`e putem malih ekra na da je “Tam bu ri ca fest“ vi{e od muzi~kog festivala.

“Moj biznis“ - rijaliti {ou na RTRS-u

Zavr{ena obuka kandidata

Tamburica fest 2010 Derowe, subota, 21.00 RTRS medijsku podr{ku daje “Tamburica festu 2010“ u Derowama. Festival po~iwe 25. juna i traje tri dana. Prvi festivalski dan je revijalnog karaktera, a nastupi}e poznata imena narodne muzike: Meri ma Wego mir, Dan ka Stojiqkovi}, ^eda Markovi} i drugi, a grupa “Apsolutno romanti~no“ bi}e zadu`ena za nastavak dobre zabave. U subotu i nedjequ nastupi}e 13 orkestara iz devet zemaqa. Po zavr{etku takmi~arskog dijela, publiku }e u subotu zabavqati Mi ro slav Ili} uz pratwu velikog tambura{kog orkestra, a u nedjequ otac i sin - Marinko i Nikola Rokvi}. Istovremeno, bi }e odr`ane jo{ neke zanimqive i sadr`ajne manifestacije,

gdje }e se posjetioci uvjeriti u nadaleko poznatu vojvo|ansku gostoqubivost. Gledaoci RTRS-a bi}e u mogu}nosti da prate sva tri dana festivala putem malih ekrana, a dobru zabavu i veseqe pru`i}e u~esni ci “Tam bu ri ca fes ta 2010“ u Derowama. Ko ri dor, po ne djeqak, 22.00 Republika Srpska 28. juna obiqe`ava godi{wicu proboja koridora `ivota. Sje}amo se boraca koji su probijali put `ivota, ginuli da pomognu bebama u bawalu~kom porodili{tu, da zaustave glad djece u Krajini i spoje dijelove Republike Srpske. Na progra mu Te le vi zi je RS po gle daj te do ku men tar ni film koji svjedo~i o onima koji su u~estvovali u jednoj od najboqe organizovanih vojnih

akcija Vojske Republike Srpske. Sandokan, radnim danom Na programu RTRS-a od utorka svakog radnog dana mo`ete pratiti nekada jednu od najpopularnijih serija “Sandokan“. Radwa serije prati pustolovine Sandokana, malezijskog princa i gusara, koji se sredinom 19. vijeka borio protiv britanskih kolonista. Ova serija je glavnom glumcu Kabiru Bediju donijela status me|unarodne zvijezde. Uloge: Kabir Bedi, Kerol Andre, Adolfo Celi. Evropska unija i mi, utorak, 18.00 Tema emisije je poqoprivreda u BiH. Kako pristup Evropskoj uniji mo`e pomo}i bosanskohercegova~kom agraru da se izbori za mjesto u o{troj konkurenciji? Da li je potrebna nova strategija, kako os tva ri ti ve }e pri no se uz mawe tro{kove? Zbog ~ega kasne subvencije? Gosti u studiju su predstavnici resornih ministarstava i udru`ewa poqoprivrednika. Vidovdansko predve~erje, srijeda, 18.00 Brat stvo ma nas ti ra Lipqe ve} {est godina zajedno sa SPKD “Prosvjeta“ iz Kotor Varo{a organizuje mu-

zi~ko-scenski doga|aj uo~i Vidovdana, jednog od najzna~ajnijih praznika Srpske pravoslavne crkve, pod nazivom “Vidovdansko predve~erje“. Kao i pro{le godine, kada su zahvaquju}i RTRS-u ovaj veli~anstveni doga|aj mogli da prate i gledaoci putem malih ekrana i kada su svi u~esnici svo jim sjaj nim nas tu pi ma opravdali o~ekivawa prisutnih i time pokazali da su srpska kultura, vjera i duhovnost i te kako `ivi u ovom narodu, manastir Lipqe je i ove godine, uo~i Vidovdana, organizovao proslavu. U proslavi }e, izme|u ostalih, u~estvovati po zna ti glum ci iz Srbi je: Hayi Nenad Mari~i}, Sowa Kolari~i} i Danijel Kova~evi} (poznat po ulozi Vase Lada ~kog u fil mu \or |a Bala{evi}a). U muzi~kom di-

Zavr{ena je obuka kandidata za emisiju “Moj biznis“. Pa ro vi ko ji su u{li u u`i izbor emisije zavr{ili su edukaciju za pokretawe sopstvenog biznisa u inovacionom centru Bawaluka. Predava~i su bili eminentni profesori, koji su kandidatima pribli`ili savremeni svijet poslovawa. Objasnili su im na koji na~in da razrade svoje biznis planove da bi bili {to boqe realizovani. Timovi su obu~avani kako da bez ulagawa sopstvenih sredstava ostvare svoje poslovne snove. Na{i predava~i bili su Mar ko Mar ti} i Sil ba Ajdarov, a od inostranih, predavawe je odr`ao Bjorn Reite iz Norve{ke. “Ciq obu ke je po mo }i takmi~arima da razviju i konkretizuju svoje biznis ideje i da se upoznaju sa me to do lo {kim i lo gi ~kim kon cep tom izra de poslovnog plana“, rekao je Marko Marti}, edukator iz Bosne i Hercegovine. Kandidati za “Moj biznis“ veoma su zadovoqni ovim predavawima i isti~u da su za dva dana edukaci je na u~i li mno go bitnih i korisnih stvari o pokretawu biznisa, marketingu i psihologiji poslovawa. Generalni direktor Radio-televizije Republike Srpske Dragan Davidovi} uru~io je u~esnicima rijaliti {oua “Moj biznis“ sertifikate kojima potvr|uju u~e{}e u edukaciji i dodao da je neodustajawe od sop stve nih ciqeva i ideja u `ivotu izuzetno bitna osobina, te zahvalio takmi~arima na u~e{}u u rijaliti {ouu.

RTRS, nedjeqa, 11.00, “Kvizolog“ - finale

Ma li kviz sa ve li kom ide jom
Do{li smo i do posqedwe epizode malog kviza sa velikom idejom u kojoj }emo saznati koja {kola u Repu bli ci Srpskoj ima najve}e znawe. U nedjequ u 11 ~a so va na pro gra mu RTRS-a gle daj te fi na le “Kvi zo lo ga“ u ko jem }e se za prvo i dru go mjes to ta kmi ~i ti {ko le “Su tjes ka“ iz Mo dri ~e i “Ge or gi Stoj kov Ra kov ski“ iz Bawaluke. U posqedwoj emi si ji ove se zo ne, kao i do sa da, po pet takmi~ara u `utim i ze le nim ma ji ca ma bo ri }e se u mo to ri ~kim igra ma, ki nes koj sla ga li ci, igri memorije, logi~koj, te igri op{teg znawa. U prvoj se zo ni ma log kvi za sa ve li kom ide jom u~estvovale su 32 {kole iz 21 grada Republike Srpske, a kroz kvi zo lo {ki stu dio pro {lo je pre ko tri hiqade u~enika. U pro{loj emisiji mogli ste vidjeti da su takmi~ari i wihove {kole osvoji li mno go vri je dnih nagrada. Sponzor je nagrada “Kvi zo lo ga“ kom pa ni ja “m:tel“ koja }e drugoplasira noj {ko li obe zbi je di ti internet kabinet sa 15 ra~u na ra, a po bje dnik “Kvi zo lo ga“ do bi ja in ter net ka bi net sa 20 ra ~u na ra. Pored toga, “m:tel“ }e omogu }i ti bes pla tan AD SL prikqu~ak svim {ko la ma u~e sni ca ma kvi za i na taj na ~in po ka za ti da i naj mla |i ima ju pri ja teqe u ovoj kompaniji.

Takmi~ari }e dobiti i na gra de od Hi po Al pe Adri ja ban ke i “Del ta sporta”. Po~asni gost u “Kvizo-

logu“ bi}e ministar prosvje te i kul tu re An ton Ka si po vi} ko ji }e po bje dni ci ma uru ~i ti pe hare.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 26. 6 - 2. 7. 2010.

Глас Српске

Hit serija na RTRS-u

Ponedjeqak Rene je iznena|ena Gordanovom neo~ekivanom prosidbom. U ambulantu dolazi Bo ri sov otac, {to za ~u di Ladu i Borisa. Fra Jakovu je drago {to je Adeli boqe i {to je odlu~ila da ode u Zagreb. Miwa ne mo`e da vjeruje da je Gordan zaprosio svoju sekretaricu. Eva i Andrija pripremaju plan kako da u|u u fabriku. Ines obavijesti Nikolu da }e sutra morati da potpi{e priznawe pred istra`nim sudijom. Juliju brine Kristijanov ka{aq. Boris moli oca da mu se ne mije{a u `ivot. Sofiju bro ker uvje ra va da ku pi jo{ dionica. Julija zatekne Jurana kako prati Nata{u. Boris ka`e Ladi da ga zbuwuju simptomi koje mje{tani ima ju, ukqu~u ju }i i Ru `u. An dri ja pri ~a Evi {ta mu je Helena ponudila. Renatu je zaprepastila vijest da }e Gordan o`eniti Re ne. An dri ja pro na |e Ru `ino pismo. Utorak Ru `a je za pre pa{ }e na kada joj doktor Domi} ka`e da je trudna. Renata je bijesna zbog Gordanove vjeridbe sa sekretaricom. Lada je ponudila Ru`i da je otprati ginekologu u Bistricu. Eva otvoreno razgovara sa Hele-

nom o wenim namjerama u vezi s Andrijom i shvata da je ona ozbiqna prijetwa Juliji. Renata najavi Juranu da planira da se osveti Gordanu. Eva upozorava Juliju na Helenine namjere s Andrijom. Andrija ne mo`e da vjeru je da je Ru `a tru dna. Adela dolazi Ivanu u opro{taj nu po sje tu. Eva nes trpqivo o~e ku je re zul ta te ana li ze otpa dnih vo da iz fabrike. Rene i Miwa razgovaraju o novonastaloj si-

tuaciji. Sofiju upla{i vijest o mo gu }em pa du vri je dnos ti di oni ca ko je je kupila. Boris se izviwava Ladi zbog o~evog pona{awa. Srijeda Ivana je potresao Adelin odlazak. Renata govori Kristijanu i Ivanu da imaju se dam da na da se ise le s imawa. Ru`a ka`e Andriji da je Lovro pomakao prst kada mu je bila u posjeti. Helena otvoreno ka`e Juliji {ta je sve ponudila Andriji. Renata saop{tava Juranu svoje planove, da se poslije prodaje imawa vra}a u Belgiju i da mo`e s wom. Julija ka`e Kristijanu da se najvjerovatnije otrovao otpadnim vo da ma iz Siv ke. Julija zahvaquje Evi {to je imala hrabrosti da provali u fabriku kako bi uzela uzorak vode. Renata dogovara sa @aretom kako da se rije{e Gordana. Nata{a govori Ru`i da je Lovro pomakao ruku. Andrija se `ali Kroniju da je pod velikim pritiskom

i da izbjegava i Helenu i Juli ju. Kris ti jan odlu ~i da razgovara s Evom. ^etvrtak Sofija zabrinuto govori Evi da je sve ulo`ila u dionice koje sada samo padaju. Renata je u nevjerici kada Vi te zo vi }i pris ta nu na prodaju imawa. Boris se povjerava Ladi o svom odnosu s ocem. Julija je zbuwena poslije razgovora sa Juranom. Andrija ubje|uje Ru`u da ka`e Nikoli za trudno}u. Lada se pohvali Miwi da ju je Boris pozvao da iza|u na ve~eru. Miwu je zabrinula vijest o tro vawu hlo rom. Andrija ka`e Heleni da }e oti}i s wom tek kad mu oslobode oca iz zatvora. Juran podsjeti Kristijana na Renatinu `equ za osvetom. Rena ti je ne pri ja tno ka da je Nata{a zamoli da napusti kantri klub. Andrija priznaje Juliji kako namjerava da ode s He le nom. Na kon {to je So fi ja pos ti |e na priznala Toniju za propast

dionica, on joj ka`e kako je uspio da ve }i nu pro da na vrijeme. Vidjev{i Andriju i Juliju zajedno, Helena odlu~uje da se otvoreno bori za wega. Petak An dri ju je izne na di la Helenina prosidba. Sofija je presre}na zbog spasenih dionica i govori Toniju da mu potpuno vjeruje. Gordan poziva Renatu da se pozdrave prije wegovog odlaska. Domi} priznaje Borisu da ga je cijelo vrijeme pratio kako bi nadoknadio propu{teno.

Frustrirana Renata daje Juranu aktovku sa svim brojevi ma svo jih ra ~u na i {i fra ma. Gor dan sre tne Evu i iskoristi priliku da se oprosti s wom. Adela se u Zagrebu sre}e sa Augustinom i Karlom. Lada savjetuje Borisu da se pomiri sa ocem. Andrija povjerava Kristijanu svoje qubavne i porodi~ne probleme. Evu i Juliju brine mogu}nost da Gordan ode prije nego {to stigne rezultat analize. Juran potvrdi Renati da sutra odlazi s wom. @are se sprema da u mraku napadne Gordana.

Nova TV, subota, 8.30 i nedjeqa, 8.10 “Jagodica Bobica“

Avanture vesele djevoj~ice
Najmla|i na programu Nove TV odnedavno mogu u`ivati u novim epizodama crtane serije “Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine“ iz 2009. godine. Omiqeni crtani lik vesele djevoj~ice Jagodice Bobice u ovim epizodama je promijenio svoj izgled. Iako se promijeni la, Ja go di ca Bo bi ca je i daqe ostala ona ista vesela, draga i dobra djevoj~ica koja voli prirodu i zabavu. Novi nastavci donose nove pustolovine jo{ sla|e i qep{e Jagodice Bobice, u kojima }e joj se pridru`iti i wene jagodobre prijateqice Tina Kupina, Dvina Malina i Mona Limona. Najmla|i gledaoci }e tako u programu Nove TV od Jagodice Bobice nau~iti kako biti koristan u dru{tvu, kako donositi te{ke i nepopularne odluke i prije svega kako sara|ivati s prijateqima.

Mra ~na stra na `i vo ta
RTRS, petak, 0.40, “Berlin Aleksanderplac“
Glavni junak nove serije koja se od petka emituje na programu RTRS-a je Franc Biberkopf. Franc je zaista upe~atqiv ~ovjek: dobronamjeran, suptilan i we`an, ali mo `e bi ti i na si lan, ~ak veoma brutalan. Dvadesetih godina pro{log vijeka on besposleno luta Berlinom, bez ikakve perspektive i ciqa. Ono {to ga dr`i u `ivotu jeste vjera da su qudi ipak dobri, bez obzira na to {to ponekad maliciozno postupaju. Upoznajemo Franca u trenut ku ka da, po sli je od slu `ewa ~etvorogodi{we kazne zbog ubistva, izlazi iz zatvora. Lu ta ju }i Ber li nom, on odlu~uje da po~ne `ivot iz po~etka. Nekoliko qudi na koje mo`e da ra~una - biv{a devojka Eva koja je postala pros ti tut ka vi so ke kla se, prizemni vlasnik gostionice i wegova supruga - ne uspijevaju da mu prona|u posao. Osje}aju}i se suvi{no i nevoqeno, Franc se odaje alkoholu. Sni mawe ovog kul tnog TV ostvarewa trajalo je vi{e od godine, a rediteq Rajner Verner Fasbinder sawao je da po zavr{etku snimawa serije paralelno napravi film iskqu~i vo za bi os kop sku dis tri bu ci ju. Iako mu se `eqa nije ostvarila, serija je u Americi poslije emitovawa na televiziji prikazivana u bioskopima. U gla vnim ulo ga ma po javquju se: Ginter Lampreht, Bar ba ra Su ko va, Got frid Jon, Hana [igula, Elizabet Trisenar, Karin Bal...

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 5 9 2008. 26. 6 - 2. 7.

Pra vo vre me no i obje kti vno
Protekli period rada Dopisni{tva svojim sjajnim reporta`ama i emisijama obiqe`ili su mnogi novinari, npr. emisija “U posjeti“ koja je ugostila brojne zna~ajne li~nosti iz javnog i kulturnog `ivota Beograda i Srbije
Razgovaralo se sa glumcima Qubi{om Samaryi}em, Batom @ivojinovi}em, Milenom Dravi}, Draganom Nikoli}em, Ru`icom Soki}... Ugostili su i operske velikane kao {to su Jadranka Jovanovi}, Sne`ana Savi~i}, Radmila Smiqani}, Dragana del Monako. Predstavni{tvo Beograd napravilo je i do ku men tar ne fil mo ve o popularnim grupama “Ribqoj ~orbi” i “Galiji”, a autori su i zanimqivih razgovora sa Borisom Bizeti}em, Miroslavom Ili}em, Zdravkom ^oli}em.... O aktuelnom dru{tvenopoliti~kom trenutku razgova ra no je sa srpskim po li ti ~a ri ma Vo ji sla vom Ko {tu ni com, Bo `i da rom \eli}em kao i ministrom kulture Vojom Brajovi}em. Pred sta vni{ tvo RTRS Beograd svojim ukupnim anga`ovawem i kvalitetom reali zo va nih sa dr`a ja u programu, kako Televizije, tako i Radija Republike Srpske, u po tpu nos ti je pot vrdilo povjerewe na koje se ova me dij ska ku }a oslawa kad je rije~ o pravovremenom i objektivnom informisawu sa prostora Republike Srbije. Od 2004. go di ne Do pi sni{ tvo RTRS-a Beo grad funkcioni{e u svim zakonskim i finansijskim okvirima, a putem pravne forme ostvarena je saradwa i sa Radio te le vi zi jom Srbi je u programsko-tehni~kom i poslovnom smislu koja se svakodnevno nadogra|uje.

Predstavni{tvo-dopisni{tvo RTRS-a Beograd

Dopisni{tvo Radio Televizije Republike Srpske Beograd po~elo je sa radom sredinom 1992. godine. Bila su to slo`ena i nesigurna vremena u kojem su se novinari “u~ili zanatu“ kako bi pravovremeno i objektivno znali da reaguju i izvje{tavaju javnost o svim doga|ajima.

Od uspostavqawa, Dopisni{ tvo RTRS-a Beo grad pre trpje lo je broj ne or ga -

ni za ci one i pro gram ske promjene. Da nas u Do pi sni{ tvu RTRS-a Beograd radi sedam radnika, od kojih ~etiri novinara, dva snimateqa-monta `e ra i ru ko vo di lac Dopisni{tva. Mjese~no zapo sle ni u Do pi sni{ tvu proi zve du oko ~e ti ri sa ta te le vi zij skog pro gra ma, a par ti ci pa ci ja u pro gra mu Radija RS je, tako|e, veoma zna~ajna. Novinari su najvi{e an-

ga`ovani na izvje{tavawu za Informativni program Dnevnik, a propra}eni su i svi kulturni, muzi~ki, obrazovni, duhovni i ostali doga|aji aktuelni za medijsku ku}u. Protekli period rada Dopisni{tva svojim sjajnim re por ta `a ma i emi si ja ma obiqe`ili su mnogi novinari, npr. emisija “U posjeti“ koja je ugostila brojne zna~ajne li~nosti iz javnog i kulturnog `ivota Beograda i Srbije.

RTRS, subota, nedjeqa, ponedjeqak “Konferencija beba“

Manifestacija “Konferen ci ja be ba“ ove go di ne odr`ava se u 22 op{tine u RS. Radio televizija Republike Srpske, po tradiciji, i ovog Vidovdana bi}e prijateq beba. Na na{em RTRS tokom tri dana 26, 27. i 28. juna bi}e prikazano kako se odvija slavqe na ovoj jedinstve noj ma ni fes ta ci ji u RS. U emisijama }e obavje{tavati gledaoce koje su bebe iza bra ne u tro ~la no predsjedni{tvo beba, a TV ekipe }e na Vidovdan, zajedno sa qekarima, de`urati u porodili{tima. U subotu, u Jutarwem programu sa po~etkom u 8.15 sa-

znajte, izme|u ostalog, sve o ter mi nu i mjes tu Kon fe ren ci je be ba u svim op {tinama. Istog dana, ve} u 15 ~asova, RTRS donosi i prve reporta`e sa najsimpati~nijim i najmawim sa-

govornicima. U nedjequ se nastavqa sa pri~ama o djeci, a sve sa namje rom da nas bu de vi {e. “Nek se rode vrate“ - moto je ovogodi{we Konferencije beba, a upravo o povratku roda na pro {lo go di{wem \ur|evdanskom festivalu koji organizuje RTRS, pjevali su Nikolina \ekanovi} i \or|e \ura~i}. Oni }e ove godine zapjevati bebama koje se okupe u parku “Petar Ko~i}“ u Bawoj Luci, a vi{e o svemu saznajte u nedjeqnom Jutarwem programu koji po~iwe u 8.15. U 13 ~asova RTRS prikazuje reporta`u iz Bawaluke, a od 18.45 pogledajte kako su se bebe okupile i u drugim gradovima. Posqedweg dana manifestacije, 28. juna na Vidovdan, re do vno iz dawe Ju tarweg programa specijalno izdawe Kao i uvijek, u 7.00 ~asova budite ispred malih ekrana i zajedno sa ekipom RTRS-a popijte prvu jutarwu kafu ko ja }e bi ti po {e }e re na najqep{im dje~ijim osmijesima. A za laku no}, u 22.30 zavr{ni rezultate akcije. I u svim dnevnim informativnim emisijama, bebe }e imati svoje mjesto. Tokom 26, 27. i 28. juna u funkciji }e biti i broj telefona 1411 na koji }ete mo}i darovati 1 KM bebama ro|enim na Vidovdan.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 26.6 - 2.7. 2010.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak Lukrecija je uhva}ena zbog poku{aja Loreninog ubistva i odvode je u policiju. Lorena je pu{tena iz bolnice i odlazi u hotel. Pa uli no po sje }u je Karmela i ka`e mu da on i wegova porodica ne `ele vi {e ima ti ni {ta s wim, a Karmelo mu odgovara da, dok je god Lukrecija wegova `ena sve }e biti onako kako on `eli. U po li cij skoj sta ni ci Lu kre cija je na ispi ti vawu, ali weni odgovori ne zadovoqavaju policajce. Paulino i Rosario dolaze u policijsku stanicu i Paulino nazove advokata Or do ri cu da preu zme Lukrecijin slu~aj. Utorak Dok Lorena i Julijan raz go va ra ju u ve zi s tu `bom pro tiv Lu kre cije, ona mu ka`e da }e osloboditi Lukreciju ako se on

o`e ni wome. Ju li jan to kategori~ki odbije. Renata ka`e Justini da je Lukre ci ja po no vo u~i ni la istu stvar kao i sa svojom majkom kada je Rosario izgu bi la di je te. Advo kat Or do ri ca sli je di uput stva koje mu je Justina dala i ne `eli se mije{ati u razgovor izme|u Lukrecije i Renate. Srijeda Paulino govori Julijanu da }e Lukreciju sutra premjestiti u zatvor i da }e on dje ~e ka ti su |ewe. Obojica poku{aju da smisle na~in kako da joj pomo gnu. Ju li jan po sje }u je Lo re nu i ka `e joj da se nikad ne}e wome o`eniti, ali da mora povu}i tu`be protiv Lukrecije ili }e je on ostaviti bez nov~i}a jer ima kontrolu nad svim {to joj je wen otac os ta vio. Fi del odla zi Ma nu elu na imawe Los

Alamos kako bi ga pozdravio i rekao mu da je postao do bar mla di}, no Manuel ne `eli s wim da razgovara i odlazi. Fidel tada razgovara s radnicima i pita ih kako se jabuke pakiraju i transportuju, a radnik mu odgovara da no}as pla ni ra ju ispo ru ku. Rodolfo odlazi Ireni i nalazi je kako sjedi na podu i pla ~e pre tu ~e na s mnogo modrica na licu. ^etvrtak Bez obzira na to {to `ivi s advokatom Ordori com, Jus ti na po tra `i Rodolfa kako bi ga zamolila da joj pru`i jo{ jednu priliku. Nakon {to je on odbi je, Jus ti na mu ka`e da }e zadr`ati ku}u, a Rodolfo joj ka`e da bi joj novi qubavnik trebao da kupi novu. Delfina zamjera Rosario {to ne brani Lu kre ci ju svim si la ma. Po javquje se qekar Manrike i ka`e da ga je Lorena pitala ho}e li joj on obaviti poba~aj. Julijan potvrdi da je dijete bilo Miguelovo. Blanka mo li uja ka da razgovara s Hozeom jer bi Renata mogla lo{e da uti~e na wega. Sve{tenik je podsjeti da je on odrasla osoba i govori joj da bi trebalo da zaboravi svoju qubomoru. Lorena povla~i tu`be i Lukrecija je pu {te na na slo bo du, te ona i Ju li jan za je dno odlaze.

Petak Hoze i Rodolfo saznaju da je Pa uli no Ho ze ov biolo{ki otac i obojica se rastu`e. Rodolfo ka`e Hozeu da }e on uvijek biti wegov sin. Lorena ka`e Matilde da je Lukrecija pu{tena iz zatvora i da }e se vratiti u Ksalapu, ali da to ne}e re}i Miguelu. Matilde joj odgovori da je Miguel u~inio sve kako bi joj pomogao i da je veoma qut na Lorenu jer mu nije rekla da je dijete bilo wegovo. Lukrecija i

Julijan u ~amcu na jezeru vode qubav. Dolazi Paulino i shvati da s Rosario ne{to nije u redu i pozove qekara. Naime, Rosario po navqa da se wen sin Cesar vra}a i da mu moraju da pripreme sobu. Lukre ci ja na zo ve Del fi nu koja joj govori da je wena majka te{ko bolesna i u tom trenutku veza se preki ne. Ju li jan se vra }a u San Pedro. Karmelo je s Fidelom u automobilu nakon {to je primio novac za jabuke koje je ukrao.

NOVA

Ponedjeqak Inaki odlazi od ku}e i zaprosi Palomu. Ona mu od go vo ri da su jo{ pre mladi za to i da }e mu sutra po Ro mi ni po sla ti odgovor. Emilijano `eli da pre ki ne s Ro mi nom, ali ona ga moli da ostanu zajedno i uvjeri ga da joj pru`i jo{ jednu priliku. Rafael govori Dijani da }e sve biti druga~ije ako mu banka odobri kredit. Za grli je i po ku {a poqubi ti, ali ona ga odbije govore}i da pres-

tane s glupostima. Karlota kazni Palomu zbog toga {to je iza{la iz ku}e bez dozvole te je po{aqe u sobu bez jela. Utorak Emilijano prizna Me~e da je zaqubqen u Palomu, djevojku svog najboqeg prijateqa. Me~e mu savjetuje da prestane misliti na wu, ali Emilijano ne zna kako. Karmen se predomisli i ka`e Inakiju da se sla `e s wego vom odlukom da se o`eni Pa-

lo mom i da, ako do |u u [paniju, mogu `ivjeti u wenoj ku}i. Srijeda Paloma ~eka Inakija u parku, ali on ne dolazi. Sretne Emilijana koji joj ka `e da je Ina ki sre }an zbog vjen ~awa. @e li da ga na zo ve, ali Pa lo ma mu ne do zvo li. Ina ki se za to vri je me opi ja u ba ru. Ro mi na ga primijeti i zapo~ne razgovor. Romina je za~u|ena {to ga je Paloma odbila.

Poqubi ga, a Ina ki se naquti na wu. Paloma se vrati ku}i i Rufina joj preda pismo u kojem Inaki pi{e kako ne `eli da je o`eni. ^etvrtak Ra fa el ne us pje va da do bi je ban ko vni kre dit. Yoel mu savjetuje da razgovara s Kamilom, jer bi novi suvlasnik mogao da bude rje{ewe, {to Rafael odbije. Kamila shvati da ne{to nije u redu kada Rafa el ot ka `e ku po vi nu

sli ke za Di ja nu. Ina ki odlu~i da se vrati s Karmen u [paniju kako bi zabo ra vio Pa lo mu i diplomirao. Petak Makarena obe}a Palomi da ne}e dozvoliti da je Karlota po{aqe u internat. Razgovara s Karlotom i upozori je da to ne u~ini jer }e se u suprotnom pokajati, na {ta se Karlota samo nasmije. Paloma ka `e Ro mi ni da joj nedostaje i pomire se.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 7 9 2008. 26.6 - 2.7.

RTL

Galeano `ele Lolu kao posebnu konobaricu. Marcelo `eli Lolu za sebe i spreman je da plati koliko god treba samo da se ona brine za wega. Na~o pazi da se pijanom Marcelu ne bi ne{to dogodilo. Petak Lola se izgalamila na Agapitu i govori joj da nema pra vo da se be zo bra zno

odno si pre ma woj te da je Aga pi ta je di na pra va vje {tica u mjestu. Regina govori bra}i Gale ano {ta se do go di lo s Lolom te da se sla`e s Agapitom - sve lo{e se doga|a zbog Lo le. Mar ce lo {aqe Na~oa u bar da potra`i Lolu i da je nagovori da razgo va ra sa wim. Ge rar do odlazi u bar da tra`i Lolu.

Ponedjeqak Rene govori Lorenzi da }e, ako ode, ne dos ta ja ti wegovoj majci. Rikardo vjeruje da }e se sada Lola prese li ti kod svo je uj ne, ali Rene ka`e da se to ne}e dogoditi jer je ujna mrzi. Lolu razveseqava kad u baru ugleda Na~a i Ovidija. Na~o joj prigovara da bar nije mjesto za wu, a Fabijana brine o ~emu su Lola i Na~o razgovarali. Regina pita Lorenzu ima li istine u tome da ona napu{ta Horneros.

Utorak Pris ci li se ne svi |a {to je Marcelo ostao u Hornerosu zbog Lole. Regina zabrawuje svojim sinovima da odlaze u bar jer ne `eli da sretnu Lolu. Huana govori Felisi da Lola radi u Los Go zo sos ba ru. Pris ci la i Silvana optu`uju Lolu da je ba ci la urok na wiho ve ~asove glamura i ogovaraju je zbog toga {to radi. Marce lo je stao u Lo li nu za {titu i uzvra}a Priscili i Silvani.

Po wiho vim izra zi ma lica Fabijan zakqu~uje da bra}a Galeano nisu uspjeli da nagovore Lolu da napusti bar. Srijeda Renato se povjerava Rikardu da ne mo`e da prestane da ra zmi{qa o Lo li. Romano se pita {ta }e se dogoditi sa Lolom i, da nije wegove majke, odvukao bi je iz bara i o`enio. Akviles govori Loli da zna {ta je ~eka, ali ne `eli da joj ot-

kri je da je ne bi pres tra {io. Agapita i Viryinija govore Fabijanu da se rije{i Lole jer ona donosi nesre }u. Ni ko la sa pre ba cu je Na~u {to je stalno u baru zbog Lole. ^etvrtak Viryinija i Esperanza komentari{u kako su odnosi u baru krenuli od lo{eg na gore samo zbog Lole, koja tamo radi. Pricila i Silvana vrije|aju Lolu i tjeraju je iz gra da, dok bra }a

NOVA

zi u El Miedo i vidi {to se dogodilo tamo. Odlu~uje da povede Luisanu sa sobom, ali ne otkriva ono {to su mu rekli. Utorak Orestes saop{tava Barbari da sve {to posjeduje pripada wemu, a ona prijeti da }e ga ubiti. Cecilija se sastaje sa Borisom. Tono poku{ava da izbjegne Federiku. Barbara planira Orestesovo ubistvo, ali mora to da u~ini javno, pred drugima. Cecilija se ne pridru`uje drugima na ve~eri, jer je boli glava. Cecilija je o{amarila Tona, jer ju je poqubio. Federika ka`e Pernaleteu da ona mora da pobijedi na takmi~ewu. Cecilija odlu~uje da prijavi Mariselu na takmi~ewe. Santos i Barbara se qube. Srijeda Orestes umire. Lorenzo i Tono se sva|aju zbog Cecilije. Santos vjeruje da je Balbino otrovao Orestesa dok su pili i testira ga, ali ni{ta ne saznaje. Marisela i Luisana raspravqaju. Svi u Altamiri tvrde da je Barbara ubila Orestesa, ali Santos je brani. Eus takia ka`e Bar ba ri da u ku}i ima duhova. Luisana napada Santosa, ali Marisela ga brani i ka`e da on nikad ne bi spa vao sa Bar ba rom. Advo kat tra `i Orestesa i saznaje da je umro. ^etvrtak Marisela vidi kako Santos qubi Barbaru. Lorenco govori Mariseli da izgleda ba{ kao wena majka. Santos je iznena|en Marise-

linim pona{awem. Luisana ka`e Santosu da ga je Marisela vidjela kako se vaqa sa Barbarom. Lorenco ka`e Gervasiji da nastavi da mu donosi boce viskija. Santos pita Mariselu da li ga je vidjela sa Barbarom. Barbara se razbjesnila kad joj je Marisela rekla da je odba~ena `ena, jer je ro|ena kao `ena-|avo. Petak Lu isa na op tu `u je Ma ri se lu da joj je ukrala neke slike i li~ne stvari. Antonio

dolazi kod Federike da joj ka`e kako je ne voli i da se ne}e o`eniti wom. Melesio se pra vi da ni je ~uo sva |u svo jih k}er ki sa Gervasiom. Eustakija upozorava Barbaru da ne naudi Luisani, jer }e joj se to trostruko vratiti. Santos, Luisana i Cecilija odlaze na projekciju s Mauriceom. Balbino govori Doni za film i ona odlu~uje da do|e. Cecilija i Antonio provode no} zajedno. Barbara nare|uje Huanu Primitu da ode do Altamire i sazna {ta se dogodilo Luisani.

Ponedjeqak Luisana je vrlo bezobrazna prema Barbari i Barbara je udara i baca u blato. Fede ri ka pla }a ~o vje ku u ~am cu da ih brzo preveze u San Fernando, ali Jozefa je ta koja to predla`e i ~ovjek pristaje. Karmen govori Orestesu da joj je Barbara platila da la`e o Apolinaru. Tono ka`e Ceciliji da su zaqubqeni jedno u drugo. Santos dola-

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 26. 6 - 2. 7. 2010.

Blockbuster

Глас Српске

Princ Persije: Pijesak vremena (Prince of Persia: The Sands of Time)
@anr: avantura, akcija, spektakl Trajawe: 115 Godina: 2010. Zemqa: SAD Re`ija: Majk Wuvel Uloge: Xejk Gilenhal, Gema Arterton, Alfred Molina, Ben Kingzli, Tobi Kebel, Ri~ard Kojl, Ronald Pikap, Ris Ri~i

Epska akciona avantura smje{tena u misti~nu Persiju, pri~a o princu (Yejk Gilenhal) i princezi (Gema Ar ter ton) ko ji se bo re za ~u de sni no`. Odme tnu ti princ Das tan (Yejk Gi len hal) i za go ne tna prin ce za Ta mi na (Ge ma Ar ter ton) utrku ju se sa si la ma zla ka ko bi sa ~u va li dre vni no`. ^udesni no` je dar bogova koji mo`e pro mi je ni ti tok vre me na i omo gu }i ti onome ko ga posjeduje da zavlada svijetom.

Re di teq ovog fil ma je Majk Wuvel (“Hari Poter i Plameni pehar“), uz Yejka Gi len ha la i Ge mu Ar ter ton u fil mu nas tu pa ju jo{ i Ben Kin gzli i Al fred Molina.

Repo Men
@anr: akcija, SF, triler Trajawe: 111 Godina: 2010. Zemqa: SAD, Kanada Re`ija: Miguel Sapo~nik Uloge: Liev [reiber, Xad Lou, Forest Vitaker, Alis Braga, Liza Lapira

Futuristi~ki triler o Yejku (Yad Lou) koji qudima plijeni organe koje ne mogu platiti, a onda se uskoro i sam na|e u istoj situaciji. Remi (Yad Lou) i Yejk (Forest Vitaker) su partneri zaposleni u organizaciji koja u bli`oj budu}nosti qudima prodaje organe. Bez obzira treba li vam novo srce, jetra ili neki drugi organ – organizacija je tu da vam prva usko~i u pomo}. Naravno, sve ima svoju cijenu, a zamjenu organa ve}ina qudi mo`e da priu{ti samo uzimawem kredita. U onom trenutku kad neko ne uspije da plati ratu kredita za svoj novi organ – organizacija {aqe Remija i Yejka koji silom uzimaju kupqeni organ i vra}aju ga organizaciji, ostavqaju}i ~ovjeka na milost i nemilost.

Remiju otka`e srce na poslu, ali Organizacija mu poma`e i daje mu zamjensko srce... i veliki dug. Remi po~iwe sve vi{e da saosje}a s qudima kojima uzima organe, a uskoro i on vi{e ne mo`e da otpla}uje dug, pa sada wegov biv{i partner Yejk kre}e u lov na Remijevo srce. Kriti~ari su uglavnom iskritikovali debitantskog rediteqa Miguela Sapo~nika i zamjerili mu da i wegovom filmu nedostaje jedan va`an organ... mozak. Ismijali su film i rekli da mo`e poslu`iti jedino kao dobar argument za univerzalno zdravstveno osigurawe, a primje}uju da Forest Vitaker dobro izgleda nakon {to je smr{avio i nadaju se da mu neko nije zaplijenio tih nekoliko kilograma vi{ka.

Blockbuster

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 9 2008. 9 26. 6 - 2. 7.

Kapitalizam: Qubavna pri~a (Capitalism: A love Story)
@anr: dokumentarni, politi~ki, satira Trajawe: 127 Godina: 2009. Zemqa: SAD Re`ija: Majkl Mur Uloge: Tora Bir~, Vilijam Blek, Ximi Karter, Majkl Mur
lizma zbog kojeg danas ameri~ki san vi{e li~i na no}nu moru. Mur nas odvodi u ku}e obi~nih qudi ~iji su se `ivoti zbog povjerewa u taj sistem vrijednosti potpuno preokrenuli. Ono {to Mur pronalazi dobro su poznati simptomi qubavne afere koja je oti{la u pogre{nom smjeru: la`i, zlostavqawa, izdaja... i 14 hiqada radnih mjesta koja se svakodnevno gube. “Kapitalizam - qubavna pri~a“ kulminacija je Murovih ranijih projekata o tome kako izgleda ekonomska sada{wost i kako bi mogla da izgleda ne{to boqa budu}nost.

Satiri~ni dokumentarac Majkla Mura o kapitalizmu i u`asnim posqedicama koje su nastale zbog dominacija korporacija i nekontrolisane `eqe za profitom. Ame ri kan ci su sku po pla ti li svo ju “qubav prema ameri~kom na~inu `ivota“, recesija potpomognuta kreditima za tren im je progutala poslove, automobile i svu u{te|evinu. Majkl Mur u svom je loncu skuvao jo{ jedan kontroverzan film, a ovog puta okomio se na kapitalizam i cijenu koju Amerikanci pla}aju za svoj na~in `ivota. Krivac je mnogo ve}i od “Yeneral motorsa“, a Mur nas uvodi u jo{ neistra`enu teritoriju kapita-

Kao i obi~no, Majkl Mur je izazvao podijeqene reakcije. Nije dobio nominaciju za “Oskara“, ali su mnogi kriti~ari izjavili da su se smijali do su za, kon sta tu ju }i: “Voqeli ga ili mrzili, morate ga po{tovati. Mur usmjerava na{u pa`wu boqe nego ijedan drugi dokumentarista ikad“.

Zaliv (The Cove)
@anr: dokumentarni, politi~ki Trajawe: 92 Godina: 2009. Zemqa: SAD Re`ija: Lui Psihojos Uloge: Xo ^izholm, Mendi-Re Krinkshank, ^arls Hamblton

Oskarovski dokumentarac koji u stilu {pijunskog trilera razotkriva biznis lova na delfine u Japanu. Naslov filma upu}uje na zaliv u japanskom Taijiiu, gdje se uz podr{ku vlasti redovno love i ubija ju del fi ni i ki to vi. Mor ske vode u tom kraju kriju jo{ mra~nih tajni - more je zaga|eno brojnim otpadom, a mrtvi delfini i kitovi iskori{}avaju se za ishranu, iako su i sami zaga|eni. Gradske i dr`avne vlasti ne sjede besposle-

no, ne go se ba ve or ga ni zo vawem stra`a koje ~uvaju lokalni biznis i spre~avaju aktiviste i medije u pra}ewu ove ekolo{ke katastrofe. Namjerili su se na mo}ne protivnike. Aktiviste koji su odlu~ili da razotkriju pokoq delfina predvodi Ri~ard O’Beri, vode}i svjetski dreser delfina. On je radio na popularnom filmu “Fliper“, a kada mu je jedan od delfina uginuo na rukama, shvatio je da je dresura bila gre{ka i da te `ivotiwe imaju pravo na slobodu. Odlu ~io je da ne }e odus ta ti dok i posqedweg delfina ne vrati u prirodno stani{te. S ekipom aktivista, filma{a i ro nioca O’Beri je odlu~io da u|e u “zabraweni“ japanski zaliv i razotkrije mra~ne tajne. Tajnu akciju snimao je rediteq Lui Psi ho jos, ina ~e sni ma teq

“Nacionalne geografije“, a pri tome je koristio specijalne kamere i podvodne mikrofone koje je nabavio od “Industrial Light and Magic“. Najve}e priznawe film je dobio ka da je ove go di ne osvo jio “Oskara“ za najboqi dokumentarac. Osim “Oskara“, osvojio je vi{e od pedeset nagrada na va`nim svjetskim festivalima, me|u ostalima i na presti`nom festivalu nezavisnog filma u Sandensu, na kanadskom Hot Docsu te IDFA-i. Kriti~ari ka`u da je ovo vrlo vjerovatno jedan od najsna`nijih, najemotivnijih i najva`nijih doku men ta ra ca o pri ro di ko ji su gledali, brutalno iskren i jednostavno fascinantan, a isti~e se da je ovo i odli ~no re `i ran do ku mentarac koji se razotkriva kao {pijunski triler.

8 6. i 7.6decembar 2009. GLAS PLUS 10 26. - 2. 7. 2010.

Глас Српске

program

TV

ATV

20.00

ATV

17.00

Harlemske no}i
[ugar Rej je vlasnik ilegalnog kasina u dvadesetim godinama pro{log vijeka. Iako je zarada vrlo dobra, a ugled u dru{tvu sve ve}i, [ugar se sve te`e nosi s pritiscima zlobnih i zavidnih gangstera, kao i napadima korumpiranih policajaca koji `ele da ga izbace iz posla. Uz pomo} snala`qivog Kvika, [ugar }e nau~iti da je svaki pokvareni trik zapravo izraz po{tewa, kad ima{ takve protivnike. Uloge: Edi Marfi, Ri~ard Prajor, Red Foks Re`ija: Edi Marfi

Tutsi
Glumac Majkl Dorsi o~ajan je zbog toga {to ne mo`e nikako da na|e posao. Igrom slu~aja dobija ulogu u telenoveli, ali jedini je problem taj {to mora da glumi `enu. Nakon {to odglumi svoju ulogu, Majkl postane jako popularan, ali niko ne zna da je televizijska zvijezda zapravo mu{karac. Majkl tako nai|e na puno problema. Najve}i je ipak onaj qubavne prirode. Uloge: Dastin Hofman, Xesika Lang, Teri Gar Re`ija: Sidni Polak
15.40 16.30 17.20 18.50 19.10 20.00 22.10 0.00 2.00 3.30 5.00 Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Reporteri Info Info Afrika FILM Prva qubav FILM Besmrtna qubav FILM Sjaj sunca FILM Prva qubav FILM Besmrtna qubav FILM Sjaj sunca 17.20 17.30 17.50 20.00 21.00 21.30 22.20 0.00 0.30 2.00 3.10 5.00 Total tenis Reli Odbojka (`): Srbija - Bugarska Mo`emo li vjerovati nauci Svijet ribolova Horizont Svjetski tamburica fest Derowe 2010. Vrele gume Odbojka: Kina - Srbija Odbojka (`): Srbija - Bugarska Mistika Horizont

RTRS
6.00 6.50 7.30 8.00 8.10 9.00 9.30 9.40 10.00 12.00 12.10 13.00 15.00 15.30 15.50 18.10 18.50 19.30 20.10 21.00 23.00 0.40 1.40 3.10 3.30 4.00 4.40 4.50 5.10 Sestrice, serija Muzika Zdravqe je lijek Vijesti Konferencija beba Kliford veliki crveni pas, crtani film Bijela hronika Svemirski brod Zemqa Fudbal: DNR Koreja - Obala Slonova~e Vijesti Turizam plus Tamburica fest Derowe 2010. Konferencija beba SP u fudbalu, emisija Fudbal: 1A - 2B Pod obru~em, serija Piknik pli{anih meda, crtani film Dnevnik Prvi talas, serija Tamburica fest Derowe 2010. Fudbal: 1C - 2D Rock Open Air, Bawaluka 2010.
FILM

14.05 14.10 14.20 15.00 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 0.00 2.00 4.00 4.10 5.50 6.00 7.40

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Grand poga~a Farma Info Gre{ne du{e, serija [ou tajm Info ^ini, serija Farma FILM Crveni ugao FILM Groznica subotwe ve~eri Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Gold Music
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.10 12.30 13.20 15.20 15.30 15.50 17.50 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 22.20 23.00 23.05 0.50 1.00 3.00 5.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Dnevnik Sport plus Srbija na vezi Fudbal: [vajcarska - Honduras Vijesti Gastronomad Fudbal: 1A - 2B Rockovnik Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal: 1C - 2D Rt dobre nade Vijesti FILM Milerovo raskr{}e Vijesti Fudbal: 1A - 2B Fudbal: 1C - 2D Kvadratura kruga

HRT 1
7.50 8.00 10.00 10.10 10.50 12.00 12.10 13.20 14.00 14.30 15.20 16.00 16.20 18.00 18.30 19.10 19.30 20.00 22.00 22.30 1.00 2.40 4.40 5.20 Vijesti
FILM Posqedwa kola Vijesti Ku}ni qubimci Normalan `ivot Dnevnik Moj grijeh, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Obrazovni program Vijesti FILM Bal na vodi Iza ekrana Luda ku}a, serija Loto Dnevnik FILM Klijent Vijesti Melodije Istre i Kvarnera Fudbal Fudbal Reporteri Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 7.20 8.00 8.05 8.10 8.20 10.00 10.05 11.00 11.20 12.00 12.10 13.50 15.10 15.40 16.00 16.20 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 22.50 0.30 Prirodno bogatstvo Rusije Godine prolaze, serija Vijesti Be Ha Te bebe Mini-{kola FILM Regina Vijesti Govor ti{ine Viwete svijeta Tribunal Vijesti Fudbal F1, kvalifikacije Olimpijski magazin Vijesti Retrovizor FILM Gospo|ica Meri ^udesna svjetlost Dnevnik London u`ivo SP, emisija Fudbal: 1C - 2D Vijesti FILM Gospo|ica Meri Fudbal: 1A - 2B

Dnevnik Svjetski sport Turizam plus Bijela hronika Svemirski brod zemqa Pod obru~em, serija

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 11.30 11.50 12.00 13.30 14.00 15.00 17.00 18.50 19.00 19.40 20.00 22.00 0.00 1.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Jura iz xungle, crtani film Sporti}i Vijesti FILM Top Secret Auto {op magazin Dok. program FILM Most zmajeva FILM Tutsi Mundijal uz Trik Vijesti Muzika FILM Harlemske no}i FILM Mean Machine Brus Li, serija Sudar, serija

HRT 2
7.10 8.00 8.30 9.00 9.30 9.50 10.00 10.50 11.40 12.40 13.10 13.50 15.30 15.50 18.00 19.10 20.20 22.20 23.30 0.10 101 dalmatinac, crtani film Moj prijateq Tigar i Pu, crtani film @utokqunac Deni, serija Brlog Eksperimenti koji su promijenili svijet Na vrh jezika Pinokijeve pustolovine, serija Briqantin Hrvatski pisci na TV ekranu KS automagazin ^etiri zida F1, kvalifikacije SP, emisija Fudbal: 1A - 2B Xivs i Vuster, serija Afrovizija Fudbal:1C - 2D Afrovizija Ritam tjedna No} u pozori{tu

OBN
6.40 6.50 7.10 7.40 8.00 8.10 8.20 8.40 8.50 9.00 10.00 10.30 11.20 12.10 13.10 14.00 Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Pokojo, crtani film Ogi i `ohari, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film ^uvar planete Da ministre, serija Sedam ratnika, serija Lonci i poklopci Ke~eri Fudbalski rivali Pokemoni, crtani film

RTS 2
6.10 7.10 7.40 8.10 8.40 9.10 10.00 11.40 12.10 12.50 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.50 Znawe imawe Klinika Vet Misterije Rima Pepa rase, crtani film Ben Ten, crtani film Vjerski mozaik Srbije Odbojka: Kina - Srbija Profil i profit Kwiga utisaka Agroinfo Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Leti leti pjesmo moja mila Igrale se delije Mistika Vrele gume

PINK BH
7.10 7.20 7.30 8.00 9.00 9.50 10.30 12.00 12.20 14.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Gre{ne du{e, serija BH net Robna ku}a FILM Halo taksi Info Gold Music Info

subota, 26. jun

GLAS PLUS 6. i 7.26. 6 - 2. 7. 2010. 119 decembar 2008.

B92

22.00

Timo~ka buna
Velika buna protiv kraqa Milana, koja je 1883. godine digla na oru`je preko dvadeset hiqada ustanika, bila je pozornica sukoba tri osobe i wihovog obra~una. Lazar, u~iteq u malom mjestu, zaqubi se u mladu Austrijanku. Pored qubavi, spaja ih zajedni~ki buntovni duh protiv tiranije i nepravde. Lazar napusti svoju `enu. Wegov brat, vjeran kraqu i tradiciji, smatra da }e Lazarov postupak ukaqati ~ast porodice. U surovim `ivotnim okolnostima svako dolazi do svoje istine, {to ih ~ini spremnim za kona~ni, sudbonosni sukob. Uloge: Qubi{a Samarxi}, Bata @ivojinovi}, Dragomir Bojani} Gidra Re`ija: @ivorad @ika Mitrovi}

NOVA TV
6.00 7.50 8.20 8.30 9.00 9.20 10.20 11.20 12.20 14.30 16.20 17.40 19.10 20.00 21.50 23.50 1.30 3.00 4.30
FILM U~ini}u sve Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ben 10, crtani film Dodir s neba, serija Frikovi, serija ^arobnice, serija FILM U~ini}u sve FILM Svaki put kada se rastajemo Nad lipom 35 Lud zbuwen normalan, serija Dnevnik FILM Tajna akademija FILM Crna ta~ka FILM Budan Ezo TV FILM Trgovina qudima FILM Trgovina qudima 2

2.20 3.50

FILM FILM

[kola za zavodnice Ozlogla{eni

K3
10.00 10.10 11.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 2.30 3.10 5.00 6.00 Vijesti Top 10 Dok. program Vijesti Turizam plus SMS Party Vijesti TV ordinacija Dok. program Superhitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Mega sound FILM @ivotna igra FILM ^ovjek od koraka Dok. program Poznati Dobro ti ve~e RTS

13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 22.00 0.50 2.20 -

Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Timo~ka buna FILM Kompanija FILM Kompanija 2 Info

200
PINK BH

Groznica subotwe ve~eri

BEL
7.00 7.30 8.00 9.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.10 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 Muzika 22 ~asa Crtani film Suncobran Bistro Vijesti Building Shop U na{em ataru Still Ulagawe u obrazovawe Trend Setter Korvinova potraga Emblema Bel dan Muzi~ki zid Exmond, serija Koale, crtani film Velikani dvadesetog vijeka Najboqe godine, serija 22 ~asa
FILM

postane disko kraq i osvoji SteToni u ovom legendarnom, fenomenalnom filmu igra konfuznog, fani, svoju partnerku u plesu, koja pali vatru u wegovom srcu i izgubqenog mladi}a iz Bruklina daje nov smisao wegovom `ivotu. koji obo`ava fanki disko muziAli, Stefani ima ve}e ambicije. ku. Ples mu je u krvi. Sawa da Uloge: Xon Travolta, Karen Lin Gorni, Beri Miler Re`ija: Xon Bedem

RTL
7.10 8.00 8.40 9.00 9.30 10.00 10.40 12.30 14.10 15.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.50 23.40 2.20 Los Viktorinos, serija Mifi, crtani film Dva glupa psa, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Skrivene poruke, serija Crni qepotan, crtani film FILM Lud za mambom Moli, film FILM Prekr{ena pravila Zvijezde ekstra Vijesti Qubav je na selu FILM Jo{ 48 sati FILM Qudi u crnom FILM Ro|en 4. jula Astro {ou

FTV
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 9.00 9.10 9.30 10.00 12.00 12.05 12.30 14.30 15.00 15.30 15.50 18.10 19.10 19.30 20.00 22.00 22.30 0.30 0.50 Povratak izbjeglica Povratak Bosni Vijesti Lutkokaz Me|unarodni dje~iji festival Kako to Manekenke u misiji Mali lete}i medvjedi}i Fudbal Dnevnik Mozaik religija Na{a zemqa, serija Rezovi, serija Abeceda zdravqa SP, emisija Fudbal: 1A - 2B Gori vatra, serija Loto Dnevnik FILM Protivotrov Dnevnik FILM Izgubqena mo} Rezovi, serija Na{a zemqa, serija

000
OBN

Sjaj sunca

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 10.00 10.05 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.10 19.30 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 0.00 0.05 Jutarwi program Vijesti Qetni mozaik Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko zabavno popodne Vijesti Dnevnik Vijesti Tkanica od nota Vijesti Muzi~ka emisija, zabavna muzika Narodna muzika Vijesti Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Vijesti No}ni program

BN
6.30 9.00 10.40 11.00 11.50 12.40 13.30 15.00 16.00 16.10 17.00 18.20 19.30 20.00 20.30 22.30 23.00 0.00 0.30 Jutarwi program FILM Pre istine Skrivena kamera Auto{op Gradske pri~e Stil Koktel Tu|e sla|e Novosti Paparaco potjera Kao kod svoje ku}e Tu|e sla|e Monitor Vitafon - zvuk koji lije~i Uz {ank Pregled dana Savremena komunikacija i edukacija u seksologiji Luda ku}a FILM Promjena iz korijena

ro, laganom karakterizacijom Iako po svojoj tematskoj likova, da bi publika dobila odrednici mo`e da izgleda uvid u motive i podsticaje kao klasi~ni akcioni SF, u svakog astronauta na Ikaru stvari je qudska drama smjeII. U centru pa`we je fizi~ar {tena u nau~no-fantasti~ni miqe. Film po~iwe vrlo spo- Kapa. Uloge: Kilijan Marfi, Kris Evans, Mark Strong Re`ija: Deni Bojl

000
PINK BH

Crveni ugao

B 92
7.00 8.00 8.20 8.50 9.30 10.20 12.00 Znawe na poklon Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe Trnav~evi}i u divqini, crtani film FILM Odbjegla princeza FILM Pucaw Bu|elar

Xek Mur, bogati ameri~ki konsultant na poslovnom putu u Kini, poku{ava da dogovori jedan od najunosnijih medijskih poslova svih vremena izme|u SAD i Kine - prenos ameri~kih televizija u Kinu, najve}e svjetsko tr`i{te. Kada se poslije ve~eri u jednom od kineskih no}nih klubova probudi u svom krevetu pored tijela lijepe manekenke s kojom je prethodnu no} oti{ao, wegova posjeta Kini pretvori se u no}nu moru. Xek je optu`en za brutalno ubistvo mlade djevoj- k}erka visokopozicioniranog kineskog generala... ke, za koju se ispostavi da je Uloge: Ri~ard Gir, Bai Ling, Bredli Vitford Re`ija: Xon Avnet

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 26.6 - 2.7. 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

17.10

ATV

20.00

Devojka
Pri~a iz rata o qubavi mladi}a vojnika i djevojke partizanke. Kroz pri~u djevojke, vojnika, fotografa i wema~kog oficira oslikava se subjektivni do`ivqaj ratnih zbivawa. Uprkos tragi~nom zavr{etku, trijumfuje neuni{tiva qubav djevojke. Uloge: Qubi{a Samarxi}, Milena Dravi}, Bekim Fehmiju, Mija Aleksi} Re`ija: Puri{a \or|evi}

Bijeg iz Alkatraza
Istinita pri~a o Frenku Morisu, lukavom pqa~ka{u banaka koji odlu~uje da bude prvi ~ovjek koji je pobjegao iz zatvora Alkatraz. @eli da doka`e onima koji su mu rekli da je to nemogu}e da nisu u pravu. Natprosje~no inteligentni Moris organizuje malu grupu zatvorenika s kojima se baca na planirawe ovog, vrlo izvjesno, samoubila~kog pohoda. Uloge: Klint Istvud, Patrik Mekgohan, Roberts Blosom Re`ija: Don Zigel
8.00 8.10 8.20 8.40 8.50 9.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.50 14.00 15.00 16.40 18.50 19.20 20.00 22.30 23.00 23.30 2.00 3.40 Pokojo, crtani film Nimboli, crtani film Ajronmen, crtani film Xoni Test, crtani film Metajets, crtani film ^uvari planete Skrivena kamera Vil i Grejs, serija Dejana tok {ou Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne FILM Ana Karewina Info Info Afrika FILM Mis otpisana Reporteri Vil i Grejs, serija FILM Prva qubav FILM Besmrtna qubav FILM Sjaj sunca 7.00 7.40 8.00 9.00 9.20 9.30 10.00 11.40 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.20 18.40 20.30 22.00 23.00 23.50 0.20 1.50 2.20 2.50 4.10 5.00 Amen a|es Agroinfo Dozvolite Ben Ten, crtani film Zanimawe dijete Bleja Odbojka: Kina - Srbija Igraj fudbal budi sre}an UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Moj qubimac Kulturako aresipe Brazde Trag u prostoru Srpski isto~nici Vizije budu}nosti Put humanizma Olimpijski krugovi Ekologija Misliti zeleno FILM Knedle sa {qivama Tre}i svjetski tamburica fest Derowe Jelen top deset Gangsteri iz osamnaeste Vikend Evronet Odbojka: Kina - Srbija Olimpijski krugovi Put humanizma FILM Knedle sa {qivama Jelen top deset Gangsteri iz osamnaeste

RTRS
6.00 6.50 7.30 8.00 8.10 9.00 9.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.20 14.30 15.00 15.40 16.00 17.00 17.10 18.40 19.30 20.00 20.20 22.40 23.00 0.40 2.00 2.50 3.10 3.30 4.30 5.10 Sestrice, serija Muzika Zdravqe je lijek Vijesti Konferencija beba Leonardo Kiriku protiv vje{tice, crtani film Kvizolog Vijesti Snop Konferencija beba Tamburica fest Derowe 2010 Festival “Pjesma Mediterana“, reporta`a Ohrid biser Balkana Najkutak Duel struna Vijesti FILM Devojka Konferencija beba Dnevnik SP u fudbalu, emisija Fudbal: 1B - 2A Vijesti Fudbal: 1D - 2C Filmovi Puri{e \or|evi}a Ohrid biser Balkana Dnevnik Festival “Pjesma Mediterana“ Duel struna Zdravqe je lijek Snop

8.30 9.00 10.00 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20 14.30 15.00 16.00 18.00 18.20 19.00 20.00 22.00 0.00 2.00 2.10 2.20 4.20 6.10

Grand poga~a BH net FILM Groznica qubavi Info Gold ekspres Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Grand hitovi Kursaxije FILM Osveta sa klupe Info Robna ku}a Sve za qubav Farma specijal FILM Klik za savr{en `ivot FILM Nikad budala Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Grand hitovi Film Xuboks

BHT 1
7.00 8.00 8.05 8.30 9.00 9.20 10.00 10.05 10.30 11.10 12.00 12.10 13.00 13.20 13.50 15.50 18.10 19.00 19.30 20.00 21.10 21.40 22.00 0.00 1.20 3.00 ^udesna svjetlost Vijesti Zombi hotel, crtani film Slagalica Kineski moreplovac, crtani film Najboqa emisija za mlade Vijesti TV liberti Josip Pejakovi}: U ime naroda Duhovni mostovi Vijesti Kranford, serija Samo za zabavu Smawi gas F1, Velika nagrada Evrope Fudbal: 1D - 2C Vidovdanska trka Br~ko Dnevnik Magazin Mafioza - klan, serija Global Vijesti FILM Moj prijateq Ma~uka Kod ku}e je najboqe Fudbal: 1B - 2A Kranford, serija

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.10 14.40 15.00 15.50 17.50 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 22.30 23.00 23.05 23.30 23.50 0.30 2.30 4.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni ^arobwaci s Ververli Plejsa, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Vijesti SAT Fudbal: 1D - 2C Rockovnik Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal: 1B - 2A Rt dobre nade Vijesti Uvi|aj Dnevnik Harperovo ostrvo, serija Fudbal: 1D - 2C Fudbal: 1B - 2A Sasvim prirodno

HRT 1
6.20 6.50 7.20 7.50 8.00 9.10 10.00 10.10 12.00 12.30 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.30 18.30 19.00 19.10 19.30 20.10 20.50 23.00 23.50 Obrazovni program Iza ekrana Duhovni izazovi Vijesti Muzika Opera Vijesti Divqi u srcu, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti FILM Opasni Xoni Lijepom na{om La`e{ Melita, serija Tajni dnevnik patke Matilde Loto Dnevnik Stipe u gostima, serija FILM Dokaz `ivota Paralele Vijesti

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 13.00 13.40 16.00 17.40 18.40 18.50 19.00 20.00 22.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Sporti}i Ulica Sezam Tajno oru`je, crtani film Stipe u gostima, serija FILM Cable Guy FILM Fantom, Studio Kulinarski letopisi Mundijal uz Trik Vijesti FILM Bijeg iz Alkatraza FILM Trka~

OBN
6.40 6.50 7.10 7.40 Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film

PINK BH
8.00 8.10 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka

RTS 2
6.00 Muzika za dobro jutro

Глас Српске

nedjeqa, 27. jun

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 139 2008. 26.6 - 2.7.

ATV

22.00

Trka~
Godina je 2017. Svjetska ekonomija je propala. SAD su zatvorile svoje granice i postale policijska dr`ava u kojoj vojna policija kontroli{e sve, pa ~ak i TV stanice, filmove, umjetnost, kwige i svu komunikaciju. U novoj Americi kriminalci imaju izbor kaznu mogu da slu`e u zatvoru ili u~estvuju u “Trka~u“, nasilnoj TV emisiji u kojoj se u~esnici bore za goli `ivot. U emisiju dolazi Ben Ri~ards, policajac koji je nevin osu|en za masakr nedu`nih qudi. Wegovim dolaskom emisija se iz temeqa mijewa. Uloge: Arnold [varceneger, Marija Kon~ita Alonzo, Japhet Koto Re`ija: Pol Majkl Glejzer
0.00 2.00 3.40 5.30
FILM

Osveta sa klupe

1600
PINK BH

28 dana poslije

Fudbal Fudbal More

HRT 2
6.20 6.50 7.30 8.50 9.50 10.40 10.50 12.00 13.30 13.50 15.40 15.50 18.00 19.10 20.20 22.20 23.30 Trolovi, crtani film Slu~aj za ekipu BARZ, serija FILM Skubi Du i ~udovi{te iz Loh Nesa Prijateqi Nora Fora Biblija Misa Prirodni svijet F1, studio F1, Velika nagrada Evrope SP, emisija Fudbal: 1D - 2C Xivs i Vuster, serija Afrovizija Fudbal: 1B - 2A Afrovizija Bez odu{evqewa molim, serija

7.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.30 15.40 19.30 20.00 20.50 21.50 22.20 22.50 0.50 3.00

Svijet Renomea Zapisi pored puta Pri~e zavi~ajne Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat Zavi~aju mili raju Muzi~ke zvijezde Servis Karamela Bez maske Bawa Koviqa~a Nedjeqno popodne Monitor Paparaco potjera Luda ku}a Pazi mogu}e je Nijesmo mi od ju~e, serija FILM Isku{avawe |avola Astro~et Satelitski program

12.30 14.00 16.00 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 1.00 -

Popodne FILM Jo{ jedna prilika Vijesti FILM Timo~ka buna Vijesti Top Gear Vimbldon, specijal Utisak nedjeqe Vijesti Patrola Top Gear FILM Kompanija 3 Info

Gas, Ri~i i Klark su tri gubitnika. Kao djeca proveli su mnogo vremena griju}i klupu dok su se drugi igrali. Sada im se pru`a prilika. Nakon {to Gas i Klark spasavaju sina lokalnog milijardera Mela, on im predla`e da im plati putovawe na turnir protiv mladih silexija. Pobjednik }e dobiti najve}i stadion koji je ikada izgra|en - o Melovom tro{ku. Da bi pripremio Gasa, Ri~ija i Klarka za turnir, Mel unajmquje ko{arka{ku legendu Rexija Xeksona da ih trenira. Oni postaju inspiracija za sve gubitnike i uzor svoj zapostavqenoj djeci dok grabe ka vrhu u igri u kojoj je najva`nije pobijediti, protiv najboqeg tima u dr`avi. Uloge: Rob [najder, Dejvid Spejd, Xon Heder Re`ija: Denis Dagan

BEL
7.00 7.30 8.00 9.00 11.00 12.00 12.20 14.00 15.10 15.40 16.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Muzika 22 ~asa Grigorova slagalica Suncobran Rije~ vjere Vijesti
FILM

Mis otpisana

2000
OBN

K3
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 2.30 4.10 6.00 Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Let let bubamaro Panorama regije Hrana i vino Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a Scena
FILM FILM

NOVA TV
6.30 7.30 7.50 8.10 8.30 9.00 9.30 10.30 11.00 11.30 12.30 14.20 16.00 17.30 19.10 20.00 21.00 22.50 0.40 1.00 2.40 Dodir s neba, serija Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ben 10, crtani film U slu~aju frke, serija @ene ameri~kih vojnika, serija Automotiv Novac Robinzon Kruso, serija FILM Svaki put kada se rastajemo Dugi opro{taj, film Lud zbuwen normalan, serija Miss Universe Dalmacije Dnevnik Nad lipom 35 FILM Samo prijateqi Crveni tepih Ko je Samanta, serija FILM Dodir roze FILM Dugi opro{ta

Najboqe godine, serija Bistro Turizam plus Dobro ti ve~e Bel dan Koale, crtani film Exmond, serija Zdravologija Biqana za vas 22 ~asa
FILM

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 5.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Zabavna muzika Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Kultura u ogledalu Sje}awa Pono}ne vijesti No}ni program Emisija za selo

Dok. program Cinenews RTS

Misice putuju na Izbor za mis galaksije avionom kojim upravqaju Maksimus Pauers i Majk Saunders. Avion se sru{i na izolovanom podru~ju na kojem le`i Noina arka, koju {titi Park iz doba Jure. Dok se putnici bore za `ivot, vanzemaqci `ele pomo}u arke da uni{te qudsku vrstu i zavladaju Zemqom. Uloge: Erik Roberts, Xojs Giraud, Majkl Yekson Re`ija: Brajan Majkl Stoler

FTV
7.00 8.00 8.05 8.30 9.00 12.00 12.05 12.40 14.20 15.50 16.00 16.30 18.10 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 23.10 23.30 Sudbina `ena bez djece Vijesti Lutkokaz Magna Aura, serija Program za djecu Dnevnik Ekovizija Fudbal: 1C - 2D Na{a zemqa, serija Vijesti Nebeski ukus uli~nih {tandova Ora{ar, film Gori vatra Hranoqupci Dnevnik SP, emisija Fudbal: 1B - 2A Paralele Dnevnik Na{a zemqa, serija

1400
B92

Jo{ jedna prilika

4.10 RTL ni tepih Crve 7.30 Mifi, crtani film 8.00 Dva glupa psa, crtani film 8.40 Bakugan, crtani film 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.20 Kolexicom po svijetu 11.00 Skrivene poruke, serija 11.30 Crni qepotan, film 13.10 Odred za ~isto}u 13.40 FILM Suzanin dnevnik za Nikolasa 15.40 FILM Qudi u crnom 17.20 Diskaveri 18.30 Vijesti 19.00 Magazin 20.00 FILM Lo{e djevojke 21.50 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.50 Urota, serija 0.40 FILM Jo{ 48 sati

B 92
7.00 7.50 8.30 11.00 11.30
FILM Odbjegla princeza Trnav~evi}i u divqini, crtani film Znawe na poklon Potraga Nacionalna geografija

Zasnovan na istinitoj pri~i, film prati fizi~ki i emotivni oporavak desetogodi{we djevoj~ice Sani nakon {to do`ivqava saobra}ajnu nesre}u, u kojoj ostaje bez oca. Iako i sama te{ko povrije|ena, kao mnogo ve}a prepreka wenom oporavku pojavquje se to {to upada u emotivnu krizu i depresiju. Poslije izlaska iz bolnice, Sani se povla~i u sebe, bez `eqe za bilo kakvom komunikacijom sa drugim qudima. Sve se, me|utim, mijewa kada odlazi na ran~, gdje se sprijateqi sa hromim kowem po imenu Xinxer. Uloge: Tom Amandes, Kelsi Mulruni, Izabel Gleser Re`ija: Xejms Fargo

BN
6.00 Koktel

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 26. 6 - 2. 7. 2010.

Глас Српске

program

TV

RTL

Pentatlon

20.00

Qubav na te`i na~in

OBN

13.30

Po osvajawu olimpijske zlatne medaqe u petoboju, slavqeni atleti~ar Erik Brogar iz svoje domovine, Isto~ne Wema~ke, bje`i u Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, gdje planira da zapo~ne nov, potpuno slobodan `ivot. Me|utim, wegov biv{i trener ne mo`e se pomiriti s takvom odlukom i zavjetuje se na osvetu. Kada ga prona|e, Erik je pred novim izazovom, ali nagrada ovaj put nije medaqa, ve} pravo na goli `ivot. Uloge: Dolf Lundgren, Dejvid Soul, Roxer E. Mozli Re`ija: Brus Malmut

Xek je sitni kriminalac koji sawa da postane pisac, jednog dana upoznaje neiskusnu, mladu Kler i uvodi je u svoj svijet. Ona ga u~i kako da u`iva u `ivotu i bude voqen. Kler i Xek ulaze u neobi~nu vezu koja ve} u po~etku nailazi na prepreke. Xeka pla{i wihova sve nagla{enija intimnost, te zbuwen i usamqen odbacuje Kler i povla~i se u sebe. Kler po~iwe zanemarivati svoja istra`ivawa te kre}e na put samouni{tewa, dok Xek svu svoju energiju koristi za kriminalne aktivnosti. Uloge: Adrien Brodi, [arlot Axana, Jon Seda Re`ija: Peter Ser
18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.10 2.40 3.30 5.00 5.20 Stol za 4 Info Info Afrika Zakon bra}e, serija Ke~eri Kraq Kvinsa, serija Zakon bra}e, serija Mu}ke, serija FILM Qubav na te`i na~in ^uvari planete Zakon bra}e, serija Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija 18.20 18.40 19.10 19.30 20.00 21.00 22.00 0.10 1.00 3.00 3.20 4.20 4.40 5.30 Ogwen Radivojevi} u`ivo Razglednica Gomboce Ozi Bu, crtani film Po~etak gladi Izvo|a~i, serija FILM Orao je sletio Xez Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor Ekologija Xez Razglednica

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 11.00 11.30 12.00 12.10 Sestrice, serija Konferencija beba Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Depolitizirajmo obrazovawe MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gomboce Bajke Kiki {ou Largo, serija Srpska danas SP u fudbalu, emisija Fudbal: 1E - 2F Dolina sunca, serija Miniskule, crtani film Crtani film Dnevnik Progon, serija Presing Koridor Konferencija beba Vijesti Fudbal: 1G - 2F Tribunal Largo, serija Srpska danas Dnevnik Presing

PINK BH
6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 15.00 15.50 16.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.30 23.30 2.00 4.00 4.10 4.20 4.30 6.10 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Anali, serija Gre{ne du{e, serija BH net Serija ^ini, serija Info Grand {ou Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Info Serija ^ini, serija Farma specijal
FILM

12.40 13.00 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 18.10 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 22.40 23.00 0.40 1.10 2.00 2.20 2.50 3.50 FILM 5.20 Muzika

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.55 10.00 10.30 11.00 11.05 11.50 12.10 12.30 13.10 15.10 15.50 17.40 18.50 19.30 20.00 20.20 22.30 23.00 23.05 23.30 0.00 0.20 1.20 3.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Lov i ribolov Ekologija Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Boj na Kosovu @ivot je `ivot Fudbal: 1E - 2F Beogradska hronika Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal: 1G - 2H Rt dobre nade Vijesti Bingo Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Posrednik, serija Fudbal Fudbal

HRT 1
5.40 6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 21.30 22.00 22.50 23.40 1.20 3.20 4.10 4.50 5.20 Siti Folk Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Zemqa - mo} planete Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Siti Folk FILM Boja hrabrosti Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Zlatni san ~ovje~anstva TV Bingo {ou Potro{a~ki kod Dnevnik Doktor Haus, serija FILM Godsend Fudbal Prqavi seksi novac, serija [apta~ica duhovima, serija Potro{a~ki kod Moj grijeh, serija

Opasna igra, serija
FILM

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo
FILM

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 10.50 11.40 12.00 17.30 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 23.00 0.00 0.40 1.40 Dobro jutro Be Ha Te bebe Zombi hotel, crtani film Kineski moreplovac, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Ples `ivota, serija Vijesti Tenis Ples `ivota, serija Putevi zdravqa Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Naked.TV SP, emisija Fudbal: 1G - 2H Vijesti Dimenzija vi{e Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Grand slam Vimbldon, pregled Fudbal: 1E - 2F

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 15.30 15.50 16.10 17.30 18.00 18.30 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 23.35 0.30
Глас Српске

Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Vizita Hajd u park Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Potraga Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija Na horizontu Moje drage kom{ije, serija Mundijal uz Trik Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

RTS 2
6.00 6.30 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 9.20 9.40 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.50 15.30 16.00 17.00 17.20 17.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Dnevnik velike ma~ke Stvarawe istorije Enciklopedija Vrele gume Total tenis Reli Nauka Obrazovni program Muzika Trezor Dnevnik velike ma~ke Kosovski boj Tehnologija danas Ovo je Srbija Dnevnik RT Vojvodina ^udo zvano osmijeh Ekologija

HRT 2
7.00 7.20 7.40 8.00 8.10 8.30 9.00 9.30 10.00 10.40 12.10 13.00 13.20 13.50 14.40 15.30 15.50 18.00 19.10 20.20 @derowa, crtani film Patak Frka, crtani film TV vrti} Brlog Garfild, crtani film [kolarci obavje{tajci, serija San o slavi, serija Zabavni program Tree Hill, serija FILM Nevjerovatna gospo|a Ri~i Ritam tjedna Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Normalan `ivot Sutra je novi dan, serija SP, emisija Fudbal: 1E - 2F Xivs i Vuster, serija Afrovizija Fudbal: 1G - 2H

OBN
6.30 8.20 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 Jutarwi program Kraq Kvinsa, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Stol za 4 Info ^uvari planete FILM Qubav na te`i na~in Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou

ponedjeqak, 28. jun

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 159 2008. 26. 6 - 2. 7.

HRT 2

10.40

Nevjerovatna gospo|a Ri~i
^arli je promijenio vi{e {kola. I u novoj {koli brzo pada u o~i zbog neprilago|enog pona{awa. Kad direktor, g. Hjuit, pozove roditeqe u {kolu, postaje jasno da je ^arlijevo pona{awe posqedica odnosa u porodici, rezignirane majke i nasilnog oca. Zbog toga direktor povjeruje svom osje}aju da je ^arli u stvari dobro dijete i, umjesto da ga izbaci iz {kole, {aqe ga gospo|i Ri~i, koja treba pomo} u vrtu. Gospo|a Ri~i ima artrozu i ruke je vi{e ne slu`e ba{ najboqe. Ima dvojicu mentalno retardiranih sinova koji poma`u koliko mogu. I ima veliki vrt i cvjetwak pre22.20 23.10 23.20 0.10 Afrovizija Vijesti Prqavi seksi novac, serija [apta~ica duhovima, serija 13.40 14.00 14.05 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Sport fle{ Novosti FILM Policajci Novosti Koridor 92 Manastiri Danas u Srpskoj Monitoring Sport Monitor ^etiri `ene, serija Koktel Pregled dana FILM Pre istine Astro~et Satelitski program

ma kojem se odnosi kao prema `ivom bi}u, jer zna da je u svakom cvijetu dio du{e wenog pokojnog mu`a. I zaista, cvjetwak pokazuje neobi~na svojstva, pa i to da se ~udesno preko no}i obnovi kad ga uni{te biv{i ^arlijevi kompawoni. ^arli se isprva na|e u ~udu, okru`en retardiranim momcima, vrtom u kojem sve buja i `enom koja povremeno u zemqu zakopa komade nakita jer vjeruje da se zemqi treba odu`iti za poklone koje daje. Uloge: Kevin Zegers, \ina Roulands, Xejms Kan, Dejvid Skofild, Lesli Houp Re`ija: Pol Johanson
16.30 18.30 19.00 22.00 23.00 0.00 0.30 Vimbldon Vijesti Vimbldon Reakcija Najopasnije bande na svijetu Vijesti Indija, serija Info kanal

Boja hrabrosti

1500

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 17.30 18.20 19.10 20.00 21.00 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Na{a mala klinika, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Ludk, zbuwen, normalan, serija FILM [ina: Kraqica xungle 23.20 Vijesti 23.40 Gotov~evi 0.40 Sajnfeld, serija 1.10 Bra~ne vode, serija 1.40 Ezo TV 2.40 Heroji, serija 3.30 FILM Dodir roze 5.00 Sajnfeld, serija 5.30 Bra~ne vode, serija

BEL
7.00 7.30 8.00 10.10 10.40 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 14.00 15.00 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Grigorova slagalica Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now Bawalu~ke pri~e Autosprint [areni kuvar Play Now Mobile Korvinova potraga Suncobran Bel dan Muzi~ki zid Koale, crtani film Muzika Vrele gume Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 17.10 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Autosprint Dok. program Hrana i vino Plej Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Novosti FILM Planina Broukbek Astrologija Vijesti FILM Ulica kamenih ku}a RTS

HRT 1 Ana Sajps `ivi sa svojim suprugom Benxaminom i k}erkom tinejxerkom Megi u slikovitom ameri~kom predgra|u u Detroitu dok je zemqa 1944. na vrhuncu svog anga`mana u Drugom svjetskom ratu. Iako je Ana `eqna radnog mjesta, wen je suprug protiv toga smatraju}i da ona i kao doma}ica ima dovoqno obveza. Jednoga dana wihov prvi kom{ija odlu~i da proda ku}u, a novi je kupac ugla|eni Mak Mekgi. Problem se javi kada ostale kom{ije doznaju da su Mekgijevi crna~ka porodica pri ~emu na ~elo nezadovoqnika stanu Filip Renfru i wegova supruga Doroti. I dok Ana srda~no do~eka nove kom{ije, posebno Makovu suprugu Mini, Filip primora Benxamina da kao prvi kom{ija podigne sudsku tu`bu protiv Mekgijevih jer predgra|e {titi ugovor prema kojem je dozvoqena rasna segregacija. Ana se pri tom na|e u procjepu izme|u vlastitih uvjerewa i podr{ke suprugu koji se ne svojom voqom na|e na strani rasisti~kih kom{ija. Uloge: Linda Hamilton, Lin Vitfild, Brus Grinvud, Dejvid Endrjus Re`ija: Li Rose

[ina: Kraqica xungle

2100
NOVA

RTL
6.50 7.00 7.20 9.30 10.30 11.00 11.30 12.20 12.50 13.20 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.50 23.40 23.40 1.40 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija FILM Pentatlon FILM Vatrena oluja Vijesti FILM Pentatlon Astro {ou

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Hitovi doma}e i strane zabavne muzike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

Ostav{i bez roditeqa na podru~ju plemena Zambuli, [inu odgoji plemenito pleme i nau~i je telepatskom komunicirawu sa svim `ivim bi}ima. Dobija i lekciju iz qubavi od Vika Kesija, vrckavog novinara koji je do{ao u Afriku da napravi reporta`u o kraqevskom fudbaleru, princu Otvaniju. Vik se uskoro na|e upleten u mre`u politi~kih intriga, a kada princ odlu~i da napadne zemqu Zambulija, [ina mora spasiti Vika i svoje idili~no kraqevstvo. Uloge: Tawa Robertson, Ted Vas, Donovan Skot, Franc Zobda Re`ija: Xon Gilermin

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 12.00 12.05 14.00 15.00 15.30 15.50 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 23.10 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Fudbal: 1D - 2C Dnevnik Ora{ar, film Slatka tajna, serija Federacija danas SP, emisija Fudbal: 1E - 2F Dolina sunca, serija Upitnik Dnevnik FILM Sarajevski atentat Dnevnik FILM Utopia

1500
HRT 1

Godsend

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 Jutarwi program Slu~ajni partneri Novosti Emisija za mlade Gradske pri~e Novosti Dobre vibracije Pri~e iz Ma|arske

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 16.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vimbldon Vijesti

Xesi i Pol Dankan sretno su vjen~ani bra~ni par ~ija je svakodnevica posve}ena vaspitawu sin~i}a Adama. Nakon {to Adam u krugu porodice i prijateqa veselo proslavi osmi ro|endan, ~ini se da je pred dje~akom iskqu~ivo sretno odrastawe. Sutradan Adam zbog nepa`we strada u automobilskoj nesre}i. Napu{taju}i crkvu poslije pogreba, Xesi i Pola zaustavi dr Ri~ard Vels koji ih {okira tvrde}i da im mo`e pomo}i da vrate sina. Isprva ga odbiju, ali ipak pristanu da saslu{aju uglednog qekara koji ih uvjeri da mo`e klonirati Adama. Postupak uspije te se Dankanovi s novoro|enim djetetom odsele i zapo~nu novi `ivot. Ta~no na osmi ro|endan kloniranog Adama dje~ak po~ne da pati od no}nih mora. Uloge: Greg Kinier, Rebeka Romin-Stamos, Robert de Niro Re`ija: Nik Ham

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 26. 6 - 2. 7. 2010.

Глас Српске

program

TV

HRT 2

10:40

HRT 1

23.40

Stra{ni vrtovi
Pedesetih godina u Francuskoj, @ak, provincijski u~iteq, vra}a se sa porodicom u malo provincijsko mjesto u kojem je `ivio u vrijeme okupacije, da tamo, kao i svakog qeta, odr`i klovnovsku ta~ku. Kada wegov najboqi prijateq Andre uvidi da se wegov sin uop{te ne zabavqa, odlu~i da mu ispri~a pri~u o tome kako je uop{te do{lo do toga da se wegov otac odlu~io za taj posao: naime, u vrijeme rata su on i wegov otac, nerazdvojni prijateqi, minirali prugu kraj wema~kog vojnog logora. Iste ve~eri wihovi neprijateqi su ih zarobili, zajedno sa jo{ dvoje mje{tana i zatvorili u presu{eni bunar dok ne otkriju po~inioca. Sa`aliv{i se, stra`ar je odlu~io da im pomogne. Uloge: @ak Vileret, Andre Dusolijer, Tijeri Lermit Re`ija: @an Beker

Waiting
Din ima 22 godine i zaposlen je kao konobar u restoranu brze hrane. Wegova majka smatra da bi trebalo da bude ambiciozniji i kao uzor mu postavqa biv{eg {kolskog kolegu koji je nedavno diplomirao ma{instvo i odmah dobio veoma pla}en posao. Poslovo|a Dan nudi Dinu unapre|ewe na mjesto svog zamjenika, ali Din nije siguran da li to `eli. Ako prihvati, ima}e ve}a primawa i boqi status, ali istovremeno bi se time vi{e vezao za posao u kojem ne `eli da provede cijeli `ivot. Uz Dina, u restoranu radi niz mladih konobara i konobarica, dostavqa~a, kao i osobqe kuhiwe, a upravo je primqen novi radnik Mi~. Tu su i psihi~ki optere}eni Kalvin, neuroti~na Naomi, zavodqiva Serena, Dinova djevojka Ejmi. Uloge: Xastin Long, Rajan Rejnolds, Xon Frensis Deli, Ana Faris Re`ija: Rob Mekitrik 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.10 1.40 2.40 3.40 5.10 Skrivena kamera Kulinarski {ou Sto za 4 Info Info Afrika Seka Aleksi} Reporteri Kraq Kvinsa, serija Seka Aleksi} Mu}ke, serija FILM Prevarena ^uvari planete Reporteri Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija 17.40 18.20 18.50 19.10 19.40 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 22.50 23.10 1.00 3.00 3.20 4.20 4.30 5.10 Srpski tragovi Koktel klub Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film TV mre`a TV feqton Izvo|a~i, serija @ivot sa muzikom Nau~ni intervju Likovna kolonija RTS ABBA Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor TV feqton Nauka ABBA

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.00 20.20 22.40 23.00 0.40 1.30 2.40 3.10 3.40 4.00 5.10 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Heroji i fenomeni MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gomboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija OSCE Srpska danas Dolina sunca, serija Evropska unija i mi Miniskule, crtani film Crtani film Dnevnik SP u fudbalu, emisija Fudbal: 1H - 2G Vijesti Fudbal: 1F - 2E Profajler, serija Sandokan crni gusar, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Muzika @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 15.00 15.50 16.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.30 1.00 2.40 2.50 3.00 3.10 4.40 6.20

Gre{ne du{e, serija BH net Serija ^ini, serija Info Grand hitovi Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Info Serija ^ini, serija Farma specijal Grand parada
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 10.50 12.00 12.10 12.30 12.40 13.20 15.00 15.30 15.50 17.50 18.50 19.30 20.00 20.20 22.30 23.00 23.05 23.50 0.10 1.00 3.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Tri palme za dvije bitange i ribicu Vijesti Gastronomad Fudbal: 1F - 2E Beogradska hronika Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal:1H - 2G Rt dobre nade Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Posrednik, serija Fudbal Fudbal

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Grand parada
FILM

HRT 1
6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 21.20 22.00 22.50 23.40 1.10 3.20 4.10 4.40 5.10 Siti folk Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Zemqa - mo} planete Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Siti folk FILM Bijelo pero Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Globalno sijelo Poslovni klub Rije~ke qetne no}i Dnevnik Doktor Haus, serija FILM Waiting Fudbal Sutra je novi dan, serija Bez traga, serija Globalno sijelo Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.50 9.55 10.00 10.50 11.40 12.00 14.10 14.30 15.10 15.30 15.50 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 0.00 2.00 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Mali kuvari, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Ples `ivota, serija Vijesti Tenis Vijesti Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa SP, emisija Fudbal: 1F - 2E Dru{tvo znawa Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Ubistvo Luisa Montbatena Crta Doktor @ivago, serija Vijesti Hod Grend slem Vimbldon Fudbal: 1H - 2G Doktor @ivago, serija

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 15.30 15.50 16.10 17.40 18.00 18.30 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 23.35 0.30 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Vizita Muzika Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Potraga Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija Jedan na jedan Moje drage kom{ije, serija Mundijal uz Trik Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 7.50 8.20 8.30 9.00 9.30 10.00 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 14.10 14.40 15.10 15.50 17.00 17.20 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Palete Enciklopedija Matemati~ke zagonetke Po~etak gladi Trag Gra|anin Muzika Trezor Matemati~ke zagonetke Enciklopedija za radoznale Kosovski boj Tehnologija danas Ovo je Srbija Dnevnik RT Vojvodina Putokazi vjere

HRT 2
7.00 7.20 7.50 8.00 8.10 8.40 9.00 9.20 10.00 10.40 12.50 13.20 13.40 14.40 15.30 15.50 18.00 19.10 @derowa, crtani film Patak Frka, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film [kolarci obavje{tajci, serija San o slavi, serija Zabavni program Tree Hill, serija FILM Stra{ni vrtovi Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Me|u nama Sutra je novi dan, serija SP, emisija Fudbal: 1F - 2E Xivs i Vuster, serija Afrovizija

OBN
6.30 Jutarwi program 8.20 Kraq Kvinsa, serija 8.40 Udri mu{ki 9.40 Na{a mala klinika, serija 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 ^uvari planete 13.30 FILM Prevarena 14.50 Skrivena kamera 15.40 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija

utorak, 29. jun

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 179 2008. 26. 6 - 2. 7.

HRT 1

15.00

Bijelo pero
Teritorija sjevernog Vajominga 1877. godine, u doba kad su tamo uglavnom `ivjeli Indijanci iz plemena ^ejena. Dok putuje prema tvr|avi Laramie, odva`ni Xo{ Taner u rijeci ugleda mrtvo tijelo bijelca kojeg su ubili Indijanci. Odlu~i da se pobrine za le{ i shvati da je to test kojem ga podvrgavaju mladi ratnici ^ejeni. Posmatraju ga Mali Pas, mladi Indijanac i sin mudrog ~ejenskog poglavice Slomqena Ruka, i wegov neobuzdani prijateq Ameri~ki Kow. Zakqu~uju da je Xo{ oprezan i razborit bijelac i odlu~e da mu po{tede `ivot. Stigav{i u tvr|avu kojom zapovijeda pukovnik Lindzi, Xo{ se smjestio u skladi{tu trgovca Magrudera koji mrzi Indijance, za razliku od wegove privla~ne k}erke En. Xo{ uskoro u preriji ponovo naleti na Malog Psa, a nakon {to mu Xo{ pokloni ~e{aq, Mali Pas ga u znak povjerewa upoznaje sa svojom sestrom Zorom, te mu poklowa vrijedno krzno. U me|uvremenu, pukovnik Lindzi odlu~uje da Xo{ovu bliskost s ^ejenima iskoristi za preseqewe Indijanaca na jug. Uloge: Robert Vagner, Xon Lund, Debra Paxet, Xefri Hanter Re`ija: Robert D. Veb 20.20 22.20 23.10 23.20 0.10 Fudbal: 1H - 2G Afrovizija Vijesti Bez traga, serija [apta~ica duhovima, serija 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.20 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00 UMS Prije i poslije Novosti Dobre vibracije Svijet na dlanu Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Vitafon Novosti FILM [kola za zavodnice Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija Puls Loto Pregled dana FILM Progon Astro~et Satelitski program

Brigem siti
Ri~ard Da~er je {erif i mormonski sve{tenik u malom, mirnom gradi}u po imenu Brigem. Naizgled idili~na atmosfera u gradu, drasti~no se mijewa kada `ena iz Kalifornije biva prona|ena ubijena pored svog automobila. Ves zajedno sa svojim zamjenikom, biv{im {erifom i sekretaricom poku{ava {to prije da rije{i slu~aj, ali bizarne okolnosti pod kojima se ubistvo dogodilo unose strah i paniku me|u stanovnike grada, a u ~itavu pri~u uvla~e i agenta FBI. Da bi otkrio {ta se zaista dogodilo, Ves mora da se suo~i sa nekim mra~nim tajnama, koje ve} godinama nagrizaju Brigem. Uloge: Ri~ard Da~er, Vilford Brimli, Metju Braun Re`ija: Ri~ard Da~er

2200
B 92

B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vimbldon 16.00 Vijesti 16.30 Vimbldon 18.30 Vijesti 19.00 Vimbldon 22.00 FILM Brigem siti 0.00 Vijesti 0.30 Indija, serija Info kanal -

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 17.30 18.20 19.10 20.00 21.20 23.10 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 5.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Na{a mala klinika, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM Dilema jedne mlade Vijesti Privatna praksa, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Heroji, serija FILM [ina: Kraqica xungle Sajnfeld, serija

BEL TV
7.00 7.30 8.00 10.10 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now
FILM

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Potez Dok. program Hrana i vino Poznati Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo FILM Stanari Astrologija Vijesti FILM Planina Broukbek RTS

RTL
7.30 7.50 8.00 10.20 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.50 23.30 23.40 0.30 1.50 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Ve~era za pet Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija FILM Kako do ozbiqne love FILM Tri poku{aja Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Vatrena oluja Astro {ou

Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile Manastiri Srbije Suncobran Bel dan Biqana za vas Koale, crtani film Bonaventura Bel gost Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

2120
NOVA

Dilema jedne mlade
Samanta je uspje{na direktorka marketinshvata da je privla~i stara simpatija i nega koja ~itav `ivot sawa o svom idealnom pre`aqena qubav sa fakulteta i to u trevjen~awu iz bajke. Kada joj se prilika za nutku kada s wim zapo~ne saradwu na vjen~awe napokon pru`i, Samanta se sjajno novom projektu. Savladavaju}i mno{tvo nosi s tim zadatkom ili barem sve dok ne svadbenih problema i nevoqa, Samanta po~ne da sumwa da wenog vjerenika sve to po~iwe da shvata da najva`nija stvar nije ni najmawe ne zanima. Dok napetost izmeisplanirati najqep{e vjen~awe `ivota, |u budu}ih mladenaca raste, Samanta nego stati pred oltar sa pravom osobom. Uloge: [enon Elizabet, Edi Meklintok, Alan Van Sprang Re`ija: Daglas Bar

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 15.50 16.40 16.50 17.00 17.20 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 23.10 0.50 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Fudbal: 1G - 2H Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti, serija Ekovizija Te{aw uprkos svemu Paralele Vijesti Slatka tajna, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Zvjezdani studio Dolina sunca, serija Loto Dnevnik SP, emisija Fudbal: 1H - 2G Dnevnik FILM Zlo Hajd u park

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

Prevarena
Psiholo{ki triler o `eni koja poslije suprugove smrti otkriva niz misterioznih ~iwenica iz wegove biografije. Adrijen i Xek upoznaju se u restoranu i vrlo brzo shvataju da su jedno za drugo, te stupaju u brak. Ubrzo dobijaju i k}erku, te u braku te~e sve vi{e nego idili~no. Me|utim, poslije nekoliko godina, Adrijen primje}uje da se u pona{awu wenog supruga zbivaju neobi~ne promjene, te misli da je mu` la`e i vara, ali sumwu ipak potiskuje. Kada je mu` poginuo u automobilskoj nesre}i, Adrijen shvata da Xek uop{te nije Xek, nego da se ~itavo vrijeme izdavao pod imenom drugog ~ovjeka - ve} petnaest godina mrtvog. Zato kre}e u daqa istra`ivawa koja je vode do sve neugodnijih otkri}a iz suprugove pro{losti. Uloge: Goldi Houn, Dejmon Redfern, Xon Herd Re`ija: Damijan Haris

1330
OBN

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Dobre vibracije Novosti

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 26. 6 - 2. 7. 2010.

Глас Српске

program

TV

22.00

B 92

HRT 1

0.50

Kako ubiti kom{ijinog psa
Piter Mekgoven je stidqivi pisac pozori{nih komada koji pati od nesanice. Prije desetak godina bio je poznat po hitovima koji su nailazili na pozitivne kritike i veliki odaziv publike, ali u posqedwe vrijeme prate ga sami neuspjesi. @ivi sa sve senilnijom majkom dok se kom{ija, ~iji pas laje cijelu no}, predstavqa wegovim imenom i prezimenom. Uz to, `ena ga “priti{}e” da joj napravi dijete {to nije u mogu}nosti iz razloga {to je impotentan, a na vratu mu je i opsjednuti, poreme}eni obo`avalac. Uskoro se u susjedni stan doseqava majka sa osmogodi{wom k}erkom u kojoj Piter nalazi inspiraciju, te napokon po~iwe sa pisawem dje~ije predstave. Kako se wihov odnos produbquje Piter se sve vi{e zbli`ava sa djevoj~icom. Uloge: Kenet Brana, Robin Rajt Pen, Lin Redgrejv Re`ija: Majkl Kalesniko

Sekretarica
Mlada Li Holovej upravo je otpu{tena iz psihijatrijske ustanove gdje je bila na lije~ewu. Na stres, izazvan naru{enim porodi~nim vezama i zategnutim odnosom svoje majke Xoan i oca Barta, reaguje povla~ewem u samo}u i samopovre|ivawem. I na dan udaje svoje sestre Li ~ezne za bolni~kom sigurno{}u i rutinom. U Li je zaqubqen wen kom{ija i vr{wak Piter, dobrodu{ni mladi} koji djevojku u stvari i ne privla~i. U `eqi za prevladavawem takvog stawa Li odlu~i da potra`i posao, a idealnim joj se u~ini oglas kojim advokat E. Edvard Grej tra`i sekretaricu. Dobije posao, ali wen odnos sa {efom ne}e biti samo strogo poslovan. Naime, i on je osoba neobi~nih sklonosti, koja odmjerenim tonom, hladno}om i distanciranim odnosom prikriva stalnu potrebu za dominaciju i sklonost sadizmu. Li }e se s wim upustiti u bizarni poslovno-qubavni odnos. Uloge: Megi Gilenhal, Xejms Spajder, Xeremi Dejvis, Lesli En Voren Re`ija: Stiven [einberg 19.10 20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.10 1.40 2.40 3.40 4.10 Info Afrika Seka Aleksi} Distrikt, serija Kraq Kvinsa, serija Seka Aleksi} Mu}ke, serija FILM Tajna afera ^uvari planete Distrikt, serija Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija 17.20 17.50 18.10 18.40 19.00 19.20 19.50 20.20 21.00 22.00 0.10 1.00 3.00 3.20 4.20 4.40 Ekologija Dadi Topi} Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Datum U svijetu Beokult Izvo|a~i, serija FILM Mulen Ru` Kamerna TV scena Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor Beokult Kamerna TV scena

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.05 18.00 19.00 19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 23.10 23.50 1.10 2.00 3.00 3.30 4.00 4.30 5.10 Sestrice Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Heroji i fenomeni MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija Sandokan crni gusar, serija Godi{wa izlo`ba radova studenata Akademije umjetnosti u Bawaluci Srpska danas Dolina sunca, serija Vidovdansko predve~erje Miniskule, crtani film Crtani film Dnevnik Tajne rata Razotkriveni Muzika Info profil Neko da me ~uva, serija FILM Nepoznate okolnosti Profajler, serija Sandokan crni gusar, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Muzika @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Vizita Muzika Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Potraga Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija FILM Dani grmqavine Mundijal uz Trik Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 15.00 15.50 16.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.30 0.00 2.40 2.50 3.00 3.10 5.00 7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.50 10.00 10.05 10.50 11.40 12.00 15.00 15.10 15.40 16.40 17.40 18.30 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 23.40 0.30 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija BH net Serija ^ini, serija Info Grand parada Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Info Serija ^ini, serija Farma specijal
FILM FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.40 13.20 14.10 14.30 15.00 15.05 15.50 16.00 17.00 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 0.10 0.30 1.10 1.20 2.00 4.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Trag Rockovnik Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Ekskluzivno Gastronomad @ivot je `ivot Vijesti Ekspedicija Gvajana Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Skijatos - planinska sjenka Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija Svjedok Vijesti FILM Vreli dani u Alabami Dnevnik Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Evronet Posrednik, serija FILM Krvavi novac Ekspedicija Gvajana

HRT 1
6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.10 18.20 19.10 19.30 20.10 21.50 22.30 23.10 0.10 0.50 2.50 3.20 4.50 5.10 Siti folk Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Zemqa - mo} planete Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Siti folk Film Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Loto Dnevnik FILM Jednog lijepog dana Proces Dnevnik e-Hrvatska Doktor Haus, serija FILM Sekretarica Sutra je novi dan, serija Siska, serija Proces Moj grijeh, serija [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film [kolarci obavje{tajci, serija San o slavi, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Simpsoni, serija e-Hrvatska Religijski program Babe Jage Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija Xivs i Vuster, serija Afrovizija Festival zabavne muzike Split Vijesti Siska, serija [apta~ica duhovima, serija

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo
FILM

Xuboks Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Aladinove pri~e, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Ples `ivota, serija Vijesti Tenis Vijesti Dru{tvo znawa Crta Hod Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik @ivot i ostalo FILM Reservation Road Vijesti FILM No} prije Grend slem Vimbldon, pregled @ivot i ostalo

BHT 1

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 15.30 15.50 16.10 17.30 18.00 18.30 18.40 19.00 20.00 21.00 23.00 23.05 0.30 1.30
Глас Српске

HRT 2
7.00 7.20 7.50 8.00 8.10 8.30 9.00 9.20 9.50 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.10 18.10 19.10 21.00 23.00 23.10 0.20

RTS 2
6.00 6.50 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.50 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.50 14.20 14.50 15.30 15.50 16.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Klinika Vet Palete Animalija Enciklopedija Interfejs TV mre`a Vode Srbije @ivot sa muzikom Muzika Trezor Animalija Kosovski boj Klinika Vet Tehnologija danas Ovo je Srbija Obrazovni program

OBN
6.30 8.20 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 Jutarwi program Kraq Kvinsa, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Stol za 4 Info ^uvari planete FILM Tajna afera Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info

srijeda, 30. jun

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 199 2008. 26. 6 - 2. 7.

HRT 1

20.10

Jednog lijepog dana
Razvedena arhitekta Melani mora jednog jutra da odvede svog sina Samija u {kolu, odakle on ide na izlet. S wima treba da ide i malena kom{inica Megi. Kad pozvone na Megina vrata, niko ne odgovara. Naime, majka je ostavila Megi kod svog biv{eg mu`a Xeka koji je potpuno zaboravio na taj dogovor. Na kraju se Melani i Xek, zajedno s djecom, susre}u u gradskoj luci, ali prekasno, jer je izletni~ki brod ve} krenuo. Umjesto pristojnog upoznavawa slijedi prepirka oko toga ko je kriv za propu{teni izlet i rastanak sa `eqom da se nikad vi{e ne sretnu. Tako bi najvjerovatnije i bilo da Xek i Melani prilikom kratkotrajnog susreta nisu zamijenili mobilne telefone. Znaju}i da taj dan oboje imaju vrlo va`ne poslovne obveze te da ne smiju ostaviti nesta{nu djecu nasamo, Melani i Xek smiruju strasti i odlu~e naizmjeni~no da ~uvaju djecu. Uloge: Mi{el Fajfer, Xorx Kluni, Mae Vitman, Aleks D. Linc, Xon Robin Baitz Re`ija: Majkl Hofman Free Time Novosti Dobre vibracije Pri~e iz Ma|arske Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Novosti FILM Spasavaju}i Grejs Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija Crno na bijelo Pazi mogu}e je Pregled dana FILM ^udo nevi|eno Astro~et Satelitski program Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Kafanska pri~a Dok. program Hrana i vino Hronika Doboja Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti FILM Nepremostive razlike Astrologija Vijesti FILM Stanari RTS Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Fudbal: 1F - 2E Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti, serija Pinokio, serija Vijesti Slatka tajna, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Zvjezdani studio Dolina sunca, serija Upitnik Dnevnik FILM Ne umri mu{ki Dnevnik FILM Usijawe Prqavo kazali{te, koncert

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 17.30 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.10 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.50 5.10 7.30 7.50 8.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 22.40 23.40 23.50 1.30 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Na{a mala klinika, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Farma specijal Navy CIS, serija UFC specijal Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Heroji, serija FILM Dilema jedne mlade Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Ve~era za pet Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija L.A. Dragnet, serija Kosti, serija Mesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti FILM Kako do ozbiqne love Astro {ou

11.00 12.00 12.05 13.00 13.30 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 22.30 23.00 0.40 3.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 7.00 9.00 9.05 10.00 12.00 12.10 13.00 14.00 15.40 15.50 16.40 16.50 17.00 17.20 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 22.20 0.10

B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vimbldon 16.00 Vijesti 16.30 Vimbldon 18.30 Vijesti 19.00 Vimbldon 22.00 FILM Kako ubiti kom{ijinog psa 0.00 Vijesti 0.30 Indija, serija Info

Dani grmqavine

2100
ATV

BEL
7.00 7.30 8.00 10.10 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now
FILM

K3

Kol Trikl ambiciozan je mladi} koji se silan potencijal koji Kol ima i vjeruje da pojavquje niotkuda, a ima nevjerovatan ga mo`e u~initi najboqim voza~em. Na tom talenat za brzu vo`wu i vrlo malo smisla putu Kol postepeno razvija zdravi rivalza disciplinu. Wegova sposobnost da na ski odnos s kolegom voza~em Roudijem stazi, uprkos nedostatku iskustva, napravi Barnsom. Nakon {to se dogodi nesre}a u uvijek pravi potez, osvaja naklonost Tima kojoj Kol zamalo izgubi vid, lije~i ga Dolana koji ga upozna s biv{im legenmlada doktorka neurohirurg dr Kler Levdarnim voza~em Harijem Hogom. Hari uvi|a icki. Kol se istog trena zaqubquje u Kler. Uloge: Tom Kruz, Robert Duval, Nikol Kidman Re`ija: Toni Skot

Tajna afera

1330
OBN

RTL

Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile TV Liberty Bel gost Bel dan Velikani dvadesetog vijeka Muzi~ki zid Puls grada Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

Kendi i Loni jednostavno vole da budu zajedno. Problem je {to je ona udata za Roja, a on je o`ewen Darlinom. Do sada, to je bila tajna afera. Uskoro }e taj status biti promijewen kada se ova ~etvorka odlu~i na putovawe {irom zemqe. Kad zastanu u Renu do}i }e do saznawa koja }e promijeniti wihov odnos. Roj saznaje da je wegov najboqi prijateq iz djetiwstva Loni imao aferu s wegovom suprugom Kendi koja je ostala trudna. Tako je putovawe koje je trebalo da bude zajedni~ko u`ivawe i odmor preraslo u veliku sva|u. Uloge: Bili Bob Tornton, [arliz Teron, Patrik Svejzi Re`ija: Xordan Bredi

FTV

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

2350
RTRS

Nepoznate okolnosti
Poslije dugo godina prijateqi se ubica (jedan od prijateqa) odlu~i da okupqaju na proslavi koja postaje no}na zadobije `enu svog dugogodi{weg primora i borba za goli `ivot kada ludi jateqa. Uloge: Xad Nilsen, Vilijam R. Mozes, Rijus Huber, Izabel Glaser Re`ija: Robert Majkl Luis

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 Jutarwi program Svijet na dlanu Dobre vibracije Novosti UMS

8 6. i 7.6decembar 2009. GLAS PLUS 20 26. - 2. 7. 2010.

Глас Српске

program

TV

OBN

13.30

B92

22.00

Tristan
Emanuel Barsak, mlada policajska inspektorka, je dobila slu~aj samoubistva mlade `ene koja je neposredno pred smrt imala qubavnu aferu sa nepoznatim mladi}em. Uskoro se doga|a jo{ jedno sli~no samoubistvo, pod istim uslovima. Obje su `rtve pred smrt dobile kwigu “Tristan i Izolda“ u ko`nom povezu. Wihov je qubavnik, sude}i po toku istrage, ista osoba. Uloge: Matilda Seigner, @an-@ak Vanier, @an-Luis Loka, Nikole Garsia Re`ija: Filipe Harel

Kletva
Bili Halek je bogati advokat koji jedne no}i, na povratku sa zabave, kolima udari i ubije Romkiwu koja je prelazila ulicu. Wegovi dobri prijateqi, sudija i policajac, me|utim, uspijevaju da zata{kaju slu~aj. Ali, nekoliko dana kasnije otac ubijene djevojke - Taku Lempke, prilazi Biliju, dodirne ga po licu i {apne: “Mr{avost“. Poslije toga, Bili po~iwe naglo da gubi na te`eni i to skoro 20 kilograma sedmi~no. Uloge: Robert Xon Burke, Lusinda Xenej, Majkl Konsantin Re`ija: Tom Holand
20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.10 1.40 2.40 3.40 4.10 Seka Aleksi} Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Kraq Kvinsa, serija Seka Aleksi} Mu}ke, serija FILM Tristan ^uvari planete Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija 19.30 20.00 21.00 21.50 22.20 22.50 23.20 23.50 1.00 3.00 4.00 4.30 5.00 5.30 @ivot i standardi Otvarawe izlo`be Petra Palavi~inija Izvo|a~i, serija Metropolis Kontekst Ad libitum Tehnologija danas Trezor Egzit interaktiv Bardovi teatra Metropolis Kontekst @ivot i standardi Muzika

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 18.00 18.30 19.00 19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 22.50 23.10 0.00 0.40 1.40 2.10 2.40 3.10 3.50 4.50 5.10 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Heroji i fenomeni MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija Sandokan - tigar je jo{ `iv, serija Koreja Srpska danas Bosnalijekova TV ordinacija Tamburica fest Derowe 2010 Miniskule, crtani film Crtani film Dnevnik Tajne rata Pe~at Grad svingera, serija Info profil Neko da me ~uva, serija Profajler, serija Sandokan - tigar je `iv, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Grad svingera, serija Tajne rata Muzika @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 15.00 15.50 16.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 1.00 3.00 3.10 3.20 3.30 5.00

BH net Serija ^ini, serija Info Sve za qubav Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Info Serija ^ini, serija Farma specijal Zabraweni forum
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 23.50 0.10 1.10 3.40 4.00 4.10 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom ritu, serija Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Robinzon Kruso Vijesti Ekspedicija Gvajana Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Dnevnik RT Vojvodina Evronet Beogradska hronika Uhvati talas Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija FILM Kao grom iz vedra neba Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Posrednik, serija FILM Kazanova UNHCR - povratak: Kosovo Vijesti Ekspedicija Gvajana

HRT 1
6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.20 18.30 19.30 20.10 20.50 21.50 22.30 23.10 0.00 1.30 2.20 3.00 4.50 5.20 Siti folk Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Zemqa - mo} planete Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Dok. program FILM Most Voterlo Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Dome slatki dome, serija Otvoreno Kratki susreti Dnevnik Doktor Haus, serija FILM Kqu~ni svjedok Sutra je novi dan, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija [apta~ica duhovima, serija Kratki susreti Moj grijeh, serija

Farma Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Gold ekspres
FILM

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.45 10.00 10.05 10.50 11.40 12.00 16.40 17.10 18.00 18.00 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Uradi sam uradi sama Redakcija D Vijesti Qubavna oluja, serija Ples `ivota, serija Vijesti Tenis (`) @ivot i ostalo Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Muzika Blaga civilizacije Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Policijska inspektorka Irene Hus, serija 21.10 Smrtonosni grip 22.00 Vijesti 22.20 FILM Nesvjesno 0.10 Vimbldon, pregled 1.00 Policijska inspektorka Irene Hus, serija

ATV
7.00 8.00 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 13.00 14.00 15.30 15.50 16.10 17.30 17.50 18.20 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 23.35 0.30 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Vizita Muzika Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski qetopisi Luda ku}a, serija Potraga Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija Ispuni mi `equ FILM Moje drage kom{ije Mundijal uz Trik Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2 RTS 2
5.50 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.40 9.10 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.10 14.30 15.20 15.50 16.50 18.00 18.30 18.50 19.20 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Matemati~ke zagonetke Palete Stepeni{te Igraj fudbal budi sre}an U svijetu Ekologija Trag u prostoru Muzika Trezor Matemati~ke zagonetke Palete Stepeni{te Tehnologija danas Ovo je Srbija Bardovi teatra Spomenar Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film 7.00 7.20 7.50 8.00 8.10 8.30 9.00 9.20 10.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.10 18.10 19.10 21.00 23.00 23.50 0.00 0.50 [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film [kolarci obavje{tajci, serija San o slavi, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Crveni patuqak, serija Simpsonovi, serija Trenutak spoznaje Zlato u boci Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija Xivs i Vuster, serija Afrovizija Festival zabavne muzike Split Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Vijesti Sedam razdobqa roka [apta~ica duhovima

OBN
6.30 8.20 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 Jutarwi program Kraq Kvinsa, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Sto za 4 Info ^uvari planete FILM Tristan Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Sto za 4 Info Info Afrika

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija

NOVA TV
6.20 7.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film

~etvrtak, 1. jul

GLAS PLUS 6. i 7.26. 6 - 2. 7. 2010. 219 decembar 2008.

NOVA

3.20

Kameno cvije}e
Privla~na Laura Siprien usvoji malog mongoloida Liu-Sana te ga povede u svoj stan u Francuskoj. Nekoliko godina poslije, odvede ga na qekarski pregled nakon {to otkrije masnice na wegovim prsima. Qekar je poslije pregleda uvjerava da nije ni{ta ozbiqno te da }e masnica vremenom nestati. Laura mora da otputuje te Liu-Sana ostavqa na ~uvawe svojoj prijateqici Sibili, ali kasnije otkrije da se sakrio na stra`wem sjedi{tu wenog automobila. Poslije ovoga uslijedi}e niz potresnih doga|aja. Uloge: Monika Belu~i, Ketrin Denev, Elza Zilberstajn Re`ija: Gilom Nikloks
7.40 8.00 8.30 10.30 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 17.30 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 5.00 5.20 Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Na{a mala klinika, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Provjereno Navy CIS, serija Trenutak istine Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Heroji, serija FILM Kameno cvije}e Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija FILM U po~etku be{e re~ - Miroslavqevo jevan|eqe 22.00 Manastiri 22.30 Pregled dana 23.00 FILM Velika frka 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program 11.20 11.50 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 22.00 0.00 0.30 Top{op Indija, serija Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Kletva Vijesti Indija, serija Info

1500
HRT 1

Most Voterlo

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 16.40 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Dok. program Hrana i vino Scena Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti FILM Uqez Astrologija Vijesti FILM Nepremostive razlike RTS

BEL
7.00 7.30 8.00 10.10 10.30 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Svijet divqine Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now
FILM

nadlije}u wema~ki cepelini, London nekoliko godina prije Majra je jo{ uvijek nezaposlena, po~etka Prvog svjetskog rata. Nakon {to u novogodi{woj no}i a da bi pre`ivjela prisiqena je da se bavi uli~nom prostituciposqedwi put nastupi kao ~lajom. Dok na mostu Voterlo tokom nica hora, mlada Amerikanka vazdu{ne uzbune tra`i klijente, Majra Duvul shvati da je ostala nepoznatoj starici pomogne da bez posla. Koju godinu kasnije, se skloni na sigurno. dok London pod uzbunama ~esto Uloge: Me Klark, Daglas Montgomeri, Doris Lojd, Etel Grifis, Enid Benet Re`ija: Xems Vejl

000
HRT 1

RTL
7.30 7.50 8.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 22.30 23.30 23.50 0.30 1.20 2.20 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Ve~era za pet Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Vistorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija ^ak, serija CSI, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti L.A. Dragnet, serija Kosti, serija Astro {ou Kosti, serija

Kqu~ni svjedok

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 15.40 15.50 16.40 16.50 17.00 17.20 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 22.20 0.50 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Zak i Kodi Pozitivna geografija Ka`iprst Ha{ki dnevnik Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti, serija Pinokio, serija Vijesti Slatka tajna, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Zvjezdani studio Dolina sunca, serija Upitnik Dnevnik FILM San qetne no}i Dnevnik FILM Policajci na jedan dan Koncert

Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile Trend seter Puls grada Bel dan Zdravologija Koale, crtani film Muzi~ki zid Korijeni Emblema Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

Majkl Mekbein biv{i je marinac koji se, prestav{i da bude aktivan na poslu, posvetio trenirawu xudoa u Filadelfiji i mirnom porodi~nom `ivotu. Kada na sudu posvjedo~i o ubistvu koje se dogodilo u centru grada, postane glavna meta prijetwi tamo{we mafije. Naime, Vinsent Karbone, filadelfijski gra|evinski magnat i {ef podzemqa, ozbiqno zaprijeti wegovoj porodici iz straha da mu Vinsent ne bude kqu~ni svjedok potrage za wegovim qudima... Uloge: Bo Svenson, Robert Kalp, Xon Kolikos, Belinda Montgomeri, Linda Sorenson, Stiven Jang Re`ija: Bob Klark

2220
BHT 1

Nesvjesno

BN
6.30 8.30 9.10 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 13.40 14.00 14.05 16.00 16.10 17.00 18.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Sa Kraji{nicima po Krajini Novosti UMS Svijet na dlanu Free Time Novosti Dok. program Bulevar Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Novosti Dopisnici bez granica ^etiri `ene, serija Danas u Srpskoj

B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija

Alma je jedna od najmodernijih `ena svijeta. Wen mu` Leon je psihijatar i poklonik dr Frojda i wegove napredne teorije o histeriji i seksualnosti. Sve je po~elo kad je on

ostavio samu nekoliko dana prije poro|aja, ne daju}i nikakvo obja{wewe. Almi u pomo} pristi`e wen zet Salvador, tako|e psihijatar, ali i duboko zaqubqen u wu.

Uloge: Leonor Votling, Luis Tosar, Aleks Brendemul Re`ija: Hoakin Oristrel

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 26.6 - 2.7. 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

2.10

OBN

0.10

Linda
Bra~ni par odlazi na putovawe sa novim prijateqima, tako|e bra~nim parom, ne slute}i da }e se odmor uskoro pretvoriti u no}nu moru. Sve ~etvoro bivaju umije{ani u ubistvo, a svi dokazi upu}uju na wih kao po~inioce. Uloge: Virxinija Madsen, Ri~ard Tomas, Ted Mekginli, Laura Harington Re`ija: Natanijel Gutman

Dvostruka nula
Dva potpuno nebitna civila su se na{la u akciji francuske tajne slu`be, koji tragaju za nuklearnom bombom. Tajnoj slu`bi su potrebna dva agenta, koji }e pomo}i da se uhvati prodavac naoru`awa Le Male koji `eli da zavlada svijetom. Odlu~uju regrutovati Bena i Vila, i {aqu ih na misiju povratka mo}ne nuklearne bombe. “Dvostruka nula” dokazuje da i dvojica neinteligentnih momaka mogu da spase na{u planetu, ali problem nastaje kada se ispostavi da oni imaju sasvim druge planove. Uloge: Erik Judor, Ramzi Bedija, Eduard Ber Re`ija: @erar Pires
Povratak u budu}nost Info FILM Treinspoting Kraq Kvinsa, serija Sav taj folk Crveni tepih FILM Dvostruka nula ^uvari planete Crveni tepih Sav taj folk Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija 14.40 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.30 19.10 19.30 19.50 20.20 21.00 21.50 23.40 1.00 3.00 3.20 4.20 Znakopis Razglednice Tehnologija danas Ovo je Srbija Datum Odbojka: Srbija - Francuska Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Inside-offside Lov i ribolov Izvo|a~i, serija FILM Tajson Koncert Aleksandre Radovi} Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor Odbojka: Srbija - Francuska

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 19.30 20.00 20.20 22.40 23.00 0.40 2.10 3.30 5.00 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Pe~at Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija Sandokan - tigar je `iv, serija Me|unarodna konferencija javnih servisa Srpska danas Dolina sunca, serija TV Bingo Miniskule, crtani film Crtani film Dnevnik SP u fudbalu Fudbal Vijesti Fudbal Berlin Aleksanderplac, serija FILM Linda FILM Podsticaj `ivota Profajler, serija

9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 15.00 15.50 16.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 0.30 2.30 2.40 2.50 3.00 4.30 6.30

BH net Serija ^ini, serija Info [ou tajm Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Info Serija ^ini, serija Farma specijal Grand {ou
FILM

18.50 20.00 22.00 22.40 23.30 0.10 1.40 2.40 3.40 4.10 5.10

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.20 15.30 15.50 17.50 19.00 19.30 20.00 20.20 22.20 23.00 23.50 0.10 1.10 3.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Draga smawili smo se Vrijeme je za bebe SAT TV lica Vijesti Gastronomad Fudbal Beogradska hronika Slagalica Dnevnik Rt Dobre Nade Fudbal Rt Dobre Nade Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Posrednik, serija Fudbal Fudbal

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Grand {ou
FILM

HRT 1
7.00 9.00 9.50 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.00 16.40 18.20 18.30 19.30 23.10 0.10 0.50 1.40 3.20 6.00 Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Zemqa - mo} planete Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Dok. program Poaro, serija Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Festival zabavne muzike Split Lica nacije Dnevnik Doktor Haus, serija FILM Sveta djevojka Fudbal Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 10.00 10.05 10.50 11.40 12.00 14.10 14.30 15.10 15.30 15.50 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.20 23.10 0.00 1.50 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Najqep{e pri~e klasi~ne starine Vijesti Qubavna oluja, serija Ples `ivota, serija Vijesti Tenis Vijesti Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa SP, emisija Fudbal Retrovizor Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Godine prolaze, serija FILM Tri dolara Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Tenis, pregled Fudbal Mjesto zlo~ina: Wujork, serija

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 15.00 15.50 16.10 17.40 18.00 18.30 18.40 19.00 19.40 20.00 21.00 22.30 23.50 0.05 1.00 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija FILM Najboqe godine Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Potraga Mundijal uz Trik Vijesti Muzika Najboqe godine, serija Amplituda Moje drage kom{ije, serija Mundijal uz Trik Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
7.00 [aolinski obra~un, crtani film 7.20 101 Dalmatinac, crtani film 7.50 Na kraju ulice 8.00 TV vrti} 8.10 Garfild, crtani film 8.40 [kolarci obavje{tajci, serija 9.00 San o slavi, serija 9.20 Zabavni program 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.30 Crveni patuqak, serija 14.00 Simpsoni, serija 14.20 Nau~na petica 14.50 Ekologija 15.20 SP, emisija 15.50 Fudbal 18.00 Xivs i Vuster, serija 19.10 Afrovizija 20.20 Fudbal 22.20 Afrovizija 23.10 Vijesti 23.20 Struna u krvi, serija

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.50 9.00 9.20 9.50 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.30 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce, serija Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Palete Jedna slika jedna pri~a Znakopis Razglednice Kontekst Metropolis @ivot i standardi Inside Offside Muzika Trezor Palete Jedna slika jedna pri~a

OBN
6.30 8.20 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.10 Jutarwi program Kraq Kvinsa, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Odred za ~isto}u Spilberg: Povratak u budu}nost Info ^uvari planete FILM Dvostruka nula Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Odred za ~isto}u Spilberg:

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija

Глас Српске

petak, 2. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 239 2008. 26.6 - 2.7.

B92

22.00

Najva`niji dan
Xim Mekalister je sredwo{kolski profesor, ~iji se problemi u privatnom `ivotu sve vi{e odra`avaju na wegov rad sa |acima, a napetost kulminira pred |a~ke izbore u {koli. Na wima se za predsjednicu savjeta u~enika kandiduje Trejsi Flik - lijepa, pametna, vrijedna, gotovo savr{ena djevojka. Problem je samo {to ona u`asno nervira Xima, pa on po svaku cijenu poku{ava da nagovori nekoga da se kandiduje protiv Trejsi. Na kraju na to pristaje Pol Mecler, zvijezda {kolskog tima u ameri~kom fudbalu. Ali, odmah potom u izbore se ukqu~uje i Polova sestra Tami. Uloge: Metju Broderik, Ris Viterspun, Kris Klajn, Xesika Kempbel Re`ija: Aleksander Pejn
21.00 22.30 23.00 0.00 1.40 3.10 5.00 Renome {ou Pregled dana Muzika FILM Kikbokser FILM Most sudbine FILM Jaha~ kitova Satelitski program 0.00 Vijesti 0.30 Indija, serija Info

020
NOVA

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 17.30 18.20 19.10 20.00 22.30 0.20 2.00 3.40 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Na{a mala klinika, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik FILM Miris `ene FILM Opasna avantura FILM Kroja~ Paname Ezo TV FILM Tajna Bermudskog trokuta

Kroja~ Paname
londonskog prevaranta koji se Bezobzirni i zavodqivi brisada bavi krojewem odijela tanski {pijun Endi Osnard prognan je u Panamu. Nadaju}i panamskih bogata{a i mo}nika. Pendel je poznat po odijese kako }e se domo}i pravih informacija i tako do}i u mi- lima koje izra|uje, ali i informacijama s kojima ralost nadre|enih, Endi upoznaspola`e. je Harija Pendela, biv{eg Uloge: Xefri Ra{, Harold Pinter, Danijel Redklif, Pirs Brosnan Re`ija: Xon Burmen

Bel
7.00 7.30 8.00 10.10 10.30 11.00 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Svijet divqine Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now TV Liberti Vrele gume Bonaventura Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile U na{em ataru Korijeni Bawalu~ka eparhija Bel dan Autosprint Koale, crtani film Ulagawe u obrazovawe Bawalu~ke pri~e Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Stav Dok. program Hrana i vino TV ordinacija Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti FILM Tri mafija{a Astrologija Vijesti FILM Uqez RTS

RTL
7.30 Mifi, crtani film 7.50 Joho i prijateqi, crtani film 8.00 Ritam zona 10.10 Ve~era za pet 11.00 Kraq Kvinsa, serija 11.30 Rejmond, serija 12.00 Magazin 12.20 Punom parom 12.50 K.T. 2, serija 13.10 Najqep{i urok, serija 14.50 Los Viktorinos, serija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Ve~era za pet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ne daj se Nina, serija 20.00 FILM Specijalistica 21.40 FILM Policijska akademija 23.40 Vijesti 0.00 FILM Murjaci generacije H 1.40 Astro {ou

12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 13.30 14.20 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 17.20 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 21.00

Miris `ene
U Wu Hemp{ajru ^arli Sims poha|a fakultet Beird, internat za mladi}e, koji je poznat po strogim pravilima i skupim {kolarinama. Poku{avaju}i da zaradi novac za put ku}i kako bi proveo bo`i}ne praznike s porodicom, naivni Sims prihvata posao “dadiqe“ u obli`woj ku}i. Posao nije ba{ ono {to je o~ekivao, jer mora da se brine za antipati~nog, bezobzirnog i slijepog biv{eg pukovnika Frenka Slejdija, koji ima svoj na~in birawa pomo}nika. Ipak, ^arli prihvata posao zbog sa`aqewa. Frenk je penzionisani pukovnik u ameri~koj vojsci. Osim {to je slijep, nemogu}e je s wim iza}i na kraj, a wegova te{ka narav odvojila ga je od svih koje voli. Uloge: Al Pa}ino, Kris O’Donel, Filip Hofman Re`ija: Martin Brest

2000
NOVA

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 15.10 15.20 16.20 16.25 16.40 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 23.00 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Zak i Kodi Pozitivna geografija Abeceda zdravqa Hajd u park Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti, serija Koncert Vijesti Slatka tajna, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija TV Bingo {ou Upitnik Dnevnik SP, emisija Fudbal Dnevnik FILM Moirin povratak

22.00 22.30 23.30 23.35

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Hitovi doma}e i strane zabavne muzike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

Tri dolara

2000
BHT 1

BN
6.30 8.30 9.10 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 13.40 14.00 14.05 16.00 16.10 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Sa Kraji{nicima po Krajini Novosti UMS Svijet na dlanu Movieland Novosti Kriminal u Rusiji Mjera za ~ovjeka Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Novosti Dopisnici bez granica ^etiri `ene, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 22.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top{op Indija, serija Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Najva`niji dan

18.00 18.05 19.00 19.10

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00

Komedija bazirana na bestseleru Eliota Perlmana. U `ivotu tridesetosmogodi{weg Edija postoje tri `ene: wegova fascinantna supruga Tawa, preslatka k}erka i stara qubav iz djetiwstva, koja se u wegovom `ivotu pojavquje svakih devet i po godina. Uloge: Dejvid Venam, Frensi O’Konor, Sara Vinter, Niko Bilim Re`ija: Robert Konoli

FILMSKA KARIJERA

Xad Eptou

Svojom karijerom dokazao da ima talenta, voqe i znawa da bude mnogo vi{e od obi~nog pera~a posu|a. Eptou je danas jedan od najtra`enijih filma{a kada je rije~ o komedijama
Nekad pera~ posu|a u stend ap klubu Yad Eptou (1967) danas je jedan od najtra`enijih scenarista i producenata s odli~nim smislom za humor i zaradu. Prvu priliku da nasmije i zabavi publiku poput svog vje~nog idola Stiva Martina dobio je u sredwoj {koli kao voditeq {kolskog radio-programa. Zanimqivo je da je Eptou putem radio-emisije intervjuisao tada{we anonimuse koji su se s vremenom razvili u svjetski poznate zabavqa~e i voditeqe. Jedan od wih je i Vird Al Jankovi~ koji je danas najpoznatiji po parodijama mnogih muzi~kih hitova, a tu su i veliki Yej Leno te Yeri Sajnfeld. Za vrijeme svog obrazovawa na USC Film School puno vremena provodio je dru`e}i se sa stend ap komi~arima te upijaju}i wihovu britkost i sposobnost saradwu s tada malo poznaglumcem Benom da nasmiju i najzahtjevniju tim koji je publiku. I sam je mnogo Stilerom puta nastupao u stend apu, poku{avao da progura svoj “Ben Stiler {ou” na ali to ga je iskustvo MTV. Iako mu je dovelo jedino do to bilo prvo zakqu~ka da je iskustvo na ipak puno boqi poziciji kao scenarista ODLI^AN izvr{nog nego pod svsmisao producenta na jetlima reflekza humor jednom teletora. Prirodan vizijskom slijed doga|aja {ouu, Eptou se bila je saradwa s izvrsno sna{ao i drugim komi~arima svojim radom obezbijekojima pi{e scenario i poma`e im u nastupu. Zah- dio sebi nagradu “Emi“. vaquju}i svojoj genijalnoj Sqede}i projekat na kojem dosjetqivosti i odli~nim radi je “Leri Sanders smislom za humor, primi- {ou” koji mu donosi uspjeh jetili su ga Yim na “Emijima“ - za vrijeme Keri, Geri trajawa {oua dobio ih je [endling i ~ak {est za svoj rad na piRozan Bar koji sawu scenarija. Inspirisan uspjesima su ~esto od E p t o u a i pohvalama koje je dobijao t r a ` i l i na ra~un svojih televizs c e n a r - ijskih projekata, Eptou se isti~ke in- oprobao u pisawu scenarija za filmove. Godine tervencije. G o d i n e 1996. nastaje sportska 1991. Eptou komedija “Celtic Pride“ koja p o ~ i w e nije postigla zna~ajniji uspjeh. Iste godine slijedi crna komedija “Cable Guy“ koja je bila puno uspje{nija - zaradila je dobar novac na bioskopskim blagajnama i potvrdila Yima Kerija kao urnebesnog komedija{a. Na snimawu tog filma Eptou je upoznao svoju suprugu, glumicu Lesli Man. Nakon {to je producirao dva hita Vila Ferela (“Anchorman: Voditeq uzvra}a udarac“, 2004. i “Fudbalski rat“, 2005. godine), Eptou je odlu~io samostalno da re`ira. U saradwi sa Stivom Karelom nastaje komedija “Nevin u ~etrdesetoj“ (2005). Iako se za proizvodwu tog projekta nije potro{ilo mnogo (ne{to vi{e od 25 miliona dolara), komedija je postala veliki hit, zaradiv{i skoro 110 miliona

zelemba}a. Izgleda da je ba{ ovako ne{to bilo potrebno da se ovaj talentovani producent i scenarista vine u zvjezdana nebesa. Eptou je poslije filma “Nevin u ~etrdesetoj“ postao prava zvijezda u svijetu komedije i zaradio veliki ugled i po{tovawe kod svojih kolega u Holivudu. Ponovo je sjeo u re`isersku stolicu (a napisao i scenario) i to za “Zalomilo se“. U filmu glume Set Rogen - smotanko koji spava sa lijepom karijeristkiwom koju glumi Ketrin Higl, a stvari se komplikuju kada ona shvati da je trudna. Ugledni “Varajeti“ je ovu komediju ovako opisao: “Eksplozivno smije{na, i to vi{e od bilo kojeg druge komedije u

posqedwe vrijeme“. Iste godine zasjeo je na prvo mjesto liste 50 najinteligentnijih qudi u Holivudu te je nastavio svoj produktivni niz. Komedija “Superbad“ koja govori o grupi frustriranih (nedostatak seksa i alkohola) sredwo{kolaca pro{la je odli~no kod kriti~ara, a ni{ta mawe uspje{ne nisu bile ni “Preboqeti Saru Mar{al“ (2008) i “Tra`i se tjelohraniteq” (2008).

Svojom karijerom dokazao je da ima talenta, voqe i znawa da bude mnogo vi{e od obi~nog pera~a posu|a. Eptou je danas jedan od najtra`enijih filma{a kada su u pitawu komedije a wegov talenat dolazi do izra`aja i u projektima – “Year One“, “Get Him to the Greek“, “Funny People“ i ekranizaciji [erloka Holmsa sa Sa{om Baronom Koenom i Vilom Ferelom.

Izabrana filmografija:
Anchorman: Voditeq uzvra}a udarac Godina prva Hodaj mu{ki: pri~a o Djui Koksu Nevin u ~etrdesetoj Komi~ari Fudbalski rat Pineapple Express Preboqeti Saru Mar{al Superbad Tra`i se tjelohraniteq Veseli kamperi Zalomilo se Zohan je zakon