BORANG SOAL SELIDIK

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI JABATAN PSIKOLOGI PROGRAM DIPLOMA PSIKOLOGI
Borang Soal Selidik Pandangan Remaja Terhadap Permasalahan Sosial Remaja Di Dunia Hitam(CLUB)

LATAR BELAKANG
Soal selidik yang dijalankan oleh pihak kami adalah untuk mendapatkan maklumat tentang Pandangan Remaja Terhadap Permasalahan Sosial Remaja Di Dunia Hitam(CLUB).Permasalahan ini berpunca daripada pelbagai faktor yang menyebabkan mereka terperangkap dalam dunia hitam. Maklumat yang diperolehi daripada kajian ini adalah sulit dan hasil kajian ini hanya digunakan oleh laporan kajian yang kami jalankan sahaja. Kerjasama yang diberikan oleh pihak anda mempermudahkan pihak kami mendapatkan maklumat yang tepat tentang punca permasalahan sosial remaja di dunia hitam(Club).

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

MAKLUMAT DEMOGRAFI
Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden. Arahan: Sila tandakan ( ¥ ) di dalam kotak yang berkenaan. 1. Jantina ( ) Lelaki ( ) Perempuan

2. Tahap Pendidikan ( ) STPM ( ) SPM

( (

) Kolej/ Universiti ) Lain-lain(Nyatakan):______________

3. Status ( ) Pelajar ( ) Bekerja

( (

) Tidak Bekerja ) Lain-lain(Nyatakan):__________________

4. Bangsa ( ) Melayu ( ) Cina

( (

) India ) Lain-lain(Nyatakan):______________

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

B.

PENILAIAN PANDANGAN TERHADAP MASALAH SOSIAL REMAJA DI DUNIA HITAM(CLUB)

Bahagian ini bertujuan untuk melihat punca permasalahan sosial remaja di zaman ini. Arahan : Sila bulatkan kotak yang telah disediakan mengikut skala yang diberikan. Setiap angka mewakili sekala 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Tidak Setuju 2 = Sangat Tidak Setuju 1 = Kurang Pasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adakah aktiviti sosial didalam sebuah ³club´ hiburan memberi kepuasan? Pada pendapat anda,adakah aktiviti sosial pelajar di universiti patut dibanteras? Aktiviti sosial berlaku berpunca daripada masalah keluarga? Aktiviti sosial berlaku berpunca daripada dorongan rakan-rakan? Adakah aktiviti sosial didalam ³club ³menyeronokkan? Aktiviti sosial berlaku berpunca kurangnya didikan agama? Kurang perhatian ibu bapa merupakan salah satu punca berlakunya aktiviti sosial? Adakah aktiviti sosial ini akan menyebabkan tahap pelajaran merosot? Adakah aktiviti sosial ini akan mendatangkan 100% keburukan? Memilih aktiviti hiburan di ³club´ adalah menarik? Adakah aktiviti sosial ini akan mendatangkan kebaikan? Adakah aktiviti sosial boleh menyebabkan kerosakan akidah? Kehidupan aktiviti sosial memberi kebahagian? Aktiviti sosial di pusat hiburan iaitu ³club´ menjadi tabiat di kalangan remaja? Selepas melakukan aktiviti sosial di pusat hiburan´club´ remaja tersebut berasa puas?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

13 14 15

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK 16 17 18 19 20 Pusat hiburan ³club´ adalah salah satu tempat untuk melepaskan tekanan? Masalah percintaan adalah salah satu faktor remaja melakukan aktiviti sosial di pusat hiburan´club´? Remaja kini terlalu mengngikut budaya barat melakukan aktiviti sosial di pusat hiburan´club´? Mengikuti peredaran masa adalah salah satu faktor remaja mudah terpengaruh dengan aktiviti sosial´club´? Kebanyakan aktiviti sosial dilakukan oleh remaja yang berbangsa melayu? 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

³Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk menjawab soalan kajian ini untuk membantu kami menjalankan ujian penyelidikan.Salam penghargaan yang tidak terhingga dari kami.Sekian.´

LIHAT SEBELAH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.