_

- - - - - - - - - -
-- TRUONG DH TON DlJC THANG 1/1
? ,.? ~
- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010 •
- Phong thi : VPK •
- Ma BO : 944 •
- N(]av thi : Sang 23/06/2010 Lap thi : 06CM1 D ( 1134 - BH ) •
- Gia thi : 07h30 Man thi : QuAD. ly tai nguyen Olt"c
- •
HQ va ten SV (sn nr 1-> 18) Mil SV S6 Chl1kYSV Diimchl1 V Phjnta diim Ghichd@
t(1
~ c-
- Le Van Den 061501B 7?a4? •
- Trim Qu6c Bao 061505B (i;'1 -Ic-c;; •
Trim Minh Duc 061509B 6 ~ •
- &-1
- Le Thj Thuang Huyen 061513B •
- Dinh Giang Hung Hill 061515B ~aA_ kj •
- NguyJn Hilu Hoang Liem 061517B -wu.> ~a;; •
- Trim Thj Tra Mi 061520B ~ ~d •
- NguyJn Thj My Ngoc 061523B .~ bvr.., •
1~ v
- D6Trung Ninh 0615248 s-: ~ •
Vil Xuan Phong 0615258 ,)tV ,/
- ~ •
NguyJn Tlii Minh Thu?n 0615278 ~ .,-
- ~I! •
NguyJn Thanh Tung 0615298 r:
- ~ -. /Jc:u; •
Huynh Thanh TIj 061530B v
- ,.,-.:ran] •
- Nguyen Tan Duy Long 061532B 7£-- /)Cli •
--
- Nguyen Ngoc H:;wg 9109138 • t/
Triin Thanh Anh Tuan 9109328 • J
-
LeMinh Hoai 9111598 ---6'::: ber: •
- ..-=---
Plism Thi Thuy Mai 911167B ~ hat' •
-
- .r:
-
-
-
-
- -

Can ~ coi thl Can b() cha'm thi

B9 t@n: Chl1 kY: B9 t@n:

Giao vt~ khoa • kiim tra B9 t@n:

Tntd'ng khoa(phong) SN B9 t@n:

Chl1kY: ~.

_. TRUONG £JH TON £JUC THANG

? ,.? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ PhOng thi: 8204

~I,..>." .h; . Cc5"" 'l'l/nr:../?()1 ()

.., J - - -- - - - - -_

- Gia thi: 07h30

-

HQ va ten SV (Stt tV 1-> 15)

_ Le Van Den

_ rn» Minh Duc

_ Le Thj Thuang Huyen

_ Dinh Giang Hung Hdi

_ Nguyln Hiiu Hoang Liem

_ Trtin Thj Tra Mi

_ Nguyln Thi My Ngoc

_ D6 Trung Ninh

_ va Xusn Phong

_ Nguyln Tbi Minh Thusn

_ Nguyln Thanh Tung

_ Huynh Thanh TIj

_ Nguyln Tan Duy Long

_ Le Minh Hoai

-

-

-

-

-

, -

-

-

-

-

Lop thi : 06CMl D

Man thi : Q!lychdt thai dn dO th] & eN Ma SV S(( Chit kY SV Diim chit V

til

~~

rJz-.. ~WJ

0615098. /J}fj /!!~. ~tcf~

0615138 {' ~

0615158 .~ ~

~ 10$1

0615208 ~ i~

0615238 ~. ~

~1~ ».» Ay j:

», 1~ (~U- ~\~

. -:_ ~

1

0615018

0615058

0615178

0615248

0615258

0615278

0615298

0615308

0615328

9111598

1/1
.,

Mil BE) : 1253 •
( 1333 - BH ) •

Ph4nt6diim Ghichd@)


0

• • •

Can ~ coi thi Can ~ cha'm thi Giao Vl;I khoa· kiim tra Tntitng khoa(phong) SN

Hq t~n: Chil )(1: H9 t~n: H9 t~n: Hq t~n:

1I ••.• !e~.l¢.(U~l"1f.:z~·~\·i-··.I.·IT.kJ··JMj --······-···--····r.·· .. :::::::= ~.... ,

2/ •• __ • ._. •• _ •• _._._ •••• •• Ch;} 10$' bl ChilIo$'.If' Chit 10$, ~.

»->:

_. TRUONG ElH TON DUe THANG

? ,..? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

Phong thi: B302

-

_ Ngay thi : Sang 23/06/2010

- GiCJ thi: 07h30

-

Ho va ten SV (Stt ttl 1-> 14)

- Dinh Thj Huang
- Nguytfn Hieu Nghia
- Nguytfn Hoang Tht5ng
- Phan True
- Ngt5Sy Khanh
- Nguytfn Thi H6ng Theu
- Phung TU8n Anh
- Trlin Due HLlng
- Bui Thj Mao
- os tae» Quang
- Nguytfn Thanh Twin
- Phan Thj Nguyet
- Nguytfn V1# Khoa
- Trlin Thj My Dung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Lop thi : 06BH1D

Man thi : An toan t/b] nang & v~ chuyen

MJ SV S6 Chl1)(1 SV DiEm chiJ V
tl1
060901B ~
060903B Bruj
060913B fkI
060916B ~
060917B rY~
060918B B,af
062112B ~~ --Nxa0
062122B e8--. ~
062133B ~.~
0621438
0621558 ~ fk/
8100508 ~fry~
9108078 )~ e-.
9108348 ~ ~ 1/1


Ma BD : 1995
( 176 - BH ) •

Ph4nt6diEm

• • •

Ghichu@

!

Can bO col thi Can ~ cha'm lhf Giao Vl;I khoa- kiim tra Tntd'ng khoa(phong) SN

Be, ten: Chl1 )(1: He, ten: Be, ten: Be, ten:

r1J" ,..-;-/; . ~'1/! ) I\/.. / r /

:=~!:-1::: .~::.7i.- .:-~: .. -;; ... -.-.- ...... :.:: .... ~ •

_. TRUONG DH TON DUC THANG

? ,,? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi : ..

- N""I/ thi .

- Gio thi:

-

HQ va ten sv

(Stt tu 1->12)

- Dinh Thj Huang'
- Nguy§n Hieu Nghia
- Nguy~n Hoang Thong
- Phan True
- NgoSy Khanh
- Nguy~n Thj H6ng Theu
- Phung Tuiln Anh
- Triin Due Hu'ng
- Bui Thj Mao
- os su» Quang
- Nguy~n Thanh Tuan
- Triin Thj My Dung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Lap thi : 068H1 D

Man thi : QUB.n It bao hQ LD (} xl nghi~p

slf Chl1 kY SV Diim chl1 V t£t

Je!

"L ~ /t~ fin!;

'-i:-- ~ ~%

dir!J-- (Mn

~~

o&o{f ~

.~

L~

Mil. SV

060901B

060903B

060913B

060916B

060917B

060918B

062112B

062122B

062133B

062143B

062155B

910834B

1/1


Ma BD : 922 •
( 896 - BH ) •

PhAnt6diim• •

Ghichd@

Giao VI.l khoa - kiim tra HQ ten:

Can ~ coi thi Can ~ cha'm thi

HQ ten: Chl1 kY: HQ ten:

l/j&iQ .. r;:&.l/J.k..f.kd &A.ar;.I(!/nJiJuJ, .- .- r; 7"........ .. . __ .

2I ••••••••• _ •••••••• _ •••• ::::)J-If1...... cue kj,------,I{/_ cne kj:;:e:r Chil kj: ~

Tn1dng khoatphong) SN HQ ten:

_. TRUONG 8H TON Due THANG A

? AI ~

_ BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

_

_ PhOng thi: 8302

L{jp thi : 06BH1 D

Men thi : An tom MT lam vi~c d~c bi~t

s6 Chtl kY SV Dilm chtl V til

Giao vu khoa - kiim tra HQ t~n:

v .. ~.w., .. ~ _.L~_jl.L~6 ... Kh~ .... -_ ..... _ .. _ ... _ ..... Z;;;_ .. _-_ ... _._- .... -._._._ .... _ ...... _.

21 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Chtl kY: ~. Chll kY:,If! Chtl kY: ~ •

_ Nnav thi : C:hi~u 22/06/2010 _ GiCi thi: 13h30

_

HQ va ten SY

(Stt tU 1-> 13)

_ Dinh Thj Huang'
_' Nguyln Hieu Nghla
_ Nguyln Hoang Thong
_ Phan True
_ NgoSy Khanh
_ Nguyln Thj Hi5ng Theu
_ Phung TUafl Anh
_ Tran Due Hlhlg
_ Bui Thj Milo
_ os su« Quang
_ Nguyln Thanh Twin
_ Phan Thj Nguyet
_ Triia Thi My Dung
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ Mil SY

0609018

0609038

0609138

0609168

0609178

0609188

0621128

0621228

0621338

0621438

0621558

8100508

9108348

1/1


Ma BD : 1320 •
( 195 - BH ) •

Ph4ntGdilm Ghichd@

..' _


• HQ t~n:

Can bO coi thi

ChtlkY:

Can ~ cha'm thi HQ t~n:

Tntd'ng khoa(phOng) SN HQ t@n:

_. TRUONG 8H TON Elue THANG oj)

? ,? ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

1-

_ PhOng thi: P501

- I\Jmlv tn, . Ch i~u 25/06/2010

- GiO thi: 15h30

-

HQ va ten SV (su ttl 1-> 12)

- Dinh Thj HUOng
- Nguyen Hieu Nghia
- Nguyen Hoang Thong
- Phan True
- NgoSy Khanh
- Nguyen Thi Hong Theu
- Phung Tudn Anh
- Trim Due Hu'Ilg
- Bui Thj Mao
- os tae« Quang
- Nguyen Thanh Ttuin
- Triin ThjMy Dung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Lop thi : 06BH1D

Man thi : Thanh tra & kigm tra bao hq LD
MJ SV s6 ChtlkYSY DiimehiJ V
tCi -,
0609018 ~-~
0609038 ~~
0609138 ~1Ja;
0609168 ~i{?K\-- ~
0609178 ~&;
0609188 ~.~
0621128 •
0621228 ~~
0621338 ~r/
.::tG:;
0621438
0621558 CC" 4
~
9108348 ~ B4 1/1

Ma BO : 2613 ( 183 - BH )

• Ph4nt~ diim

Ghi eM@)

c

Can ~ eoi thi Can ~ eha'm thi Giao Vl,l khoa - kiim tra

H9 t~n: I Chtl kY: H9 t~ ~,r _ Hq tem

1I.~ltDf.i?J,~7"'".:Lp.0.: .. ~ ~.::::r. .

21 __ cse kj: !f!#z Chi} kj: ~

Tnlling khoa(phong) SN HQ tem

Chtl kY: rft~.

_. TRUONG flH TON Due THANG

? '" ~

_ BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

_

_ Phong thi :

_ Gio thi :

_

HQ va ten sv (Stt W 1->13)

_ Dinh Thj Hufmg
_. Nguy~nHieu Nghia
_ Nguy~n Hoang Thong
_ Phan True
_ Ngo Sy Khanh
_ Nguy~n Thj H6ng Theu
_ Phung Tutin Anh
_ Trlin Due Htlng
_ Bui Thj Mao
_ os tae« Quang
_ Nguy~n Thanh Tutin
_ Phan Thj Nguyet
_ Trlin Thj My Dung
_
-
_
-
-
-
-
-
-
-
-
, - Lop thi : 06BHl D
Man thi : Ky thu~t an tom h6a chtt
Ma: SV S{f Chfl kY SV Diemchfl v
ttl
060901B 'l--. ~~
060903B ~ &z1
,
060913B J~ &t;
060916B <i]:«: eh,:
060917B ,~rJ~
060918B ~ Q7vt::
062112B ~~ ~I .
CUA'
062122B ;Jiy ~~
062133B ~ (i;rm
062143B c0lal?: ~,:;;
062155B ~Hlt~{2 ~,u;
~
810050B ~&- ~&
910834B ()? r,;,rn •
Ma BE) : 1999
( 377 - BH )

Phjnt6diEm
• Ghio Vl;I khoa - idEm tra HC} t~n:

1/1

• • •

Ghichd §l

Tnttlng khoa(phong) SN HC} t@n:

C~n bO coi thi Can ~ chA'm thi

Chfl kY: HC} tem

Jijb~_.atl.L/:tb~b_- ~·~-1hk-fl!,J., __ _ p...... . ..

21 ~ttf... ChflkY: r-yJ~~ ChflkY: ChflkY: ~.

____._._ r

Hc;» ten:

_. TRUONG 8H TON Bue TH,4NG

? A! ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

PhOng thi: P602

-

I - Ngay thi : Chieu 29/06/2010

- GiCl thi: 15h30

-

HQ va ten 5V (5tt W 1->25)

_ Nguyln Quae Tuyen

_ Nguyln The' Vy

_ Nguyln Tan Clfllng

_ Trlin Khiinh Doan

_ Nguyln Le Trinh

Giang

_ Dinh va Ngoc

Hf,wh

Khoa

_ Dinh Toan

Khoa

_ Ninh Thi Thuy

Linh

_ Phan Van

Lutin

_ Nguyln Van

Nghla

Phuong

_ CaoDan

Phuong

_ H6 ThiH6ng

Phuang'

_ Nguyln Tbi Diem

Pluic

_ Nguyln Thi Lan

Thanh

_ Lu'U Thi Thanh

Thao

_ Nguyln HuyniiPhuang Tluio

_ Trlin Thi My

Trinh

_ Nguyln Thi Hoa

Tra

_ Pluun Thi Phuong

Truc

Trlin Anh

-

Tu

_ Nguyln Trong

_ Nguyln Phan Thuo

Hu~

_ Triin Thi My

Hoang

Lap thi : 06MTl D

Ma BE> : 2872 ( 1248 - BH )

Man thi : H6a phan tfch m6i truO'ng

Ma 5V

0621068

0621108

0621118

0621158

0621178

0621248

0621258

0621268

0621288

0621308

0621348

0621378

0621388

0621398

0621428

0621458

0621488

0621498

0621518

0621538

0621548

0621578

0621608

0621648

0621698

1/2

• •

Ph'n t6 di~m Ghi ehO@

,__....

.~.

rk::- cA:;;

--~ clU:;;

~ C~ 'J=:-.

-7J::::-- t-cz;;

»-. ?~;;; ~ c: lVC~

~"L 0/iI.U~

~.j~' ~ S~ ~~.

~ C~

Can ~ coi thi Can b~ cha'm thi Glao Vl.1 khoa- ki~m tra

HQ t~n: Chtl kY: HQ t~n: HQ t~n:

? ~ rJ ,,_L.

11....................................................... l·1.t:~r.IJ jl? ": · --r;; ..

11 Chtl kY: /fZ.:::::.---- Chtl kY: ~

• •

• • •

• •

• •

• • •

/

·1. cL CJa J..._,

---

Tntdng khoa(phOng) SN

HQ t~n:

ChtlkY: ~-.

_. TRUONG £lH TON £lut THANG

? ,Q ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi: P602

2/2

Lap thi : 06MTl D

Man thi : H6a phan tich m6i truCtng

Ma BE> : 2873 ( 1248 - BH )

• •

- GiCi thi: lsh30

-

HQ va ten SV (Stt tU 26->27)

Ma SV S6 ChukY SV Di~mchu V
tfi
0621708 •
9110048 ~ mulJ-;' • Ph4nt6di~m

Ghicht1@ (_,/ Va.t1f

_ Huynh Thi My Hang

_ Phan Phsm Nguy?t Anh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Can ~ coi thi Can b~ cha'm thi

HQ t~n: Chl1 kY: HQ ten:

11 7.~ p..:.·.t:J.0;~... . .

2/. __ •.•. __ .. _ .•..•.• _ .•.•.•••.••..•. - .•. _....... CIril kj, (; 1.b:- Ch;t kj, Jr Ch;t kj, ~.

Giao V\~ khoa - ki~m tra HQ ten:

Tn1clng khoa(phOng) SN HQ ten:

_. TRUONG ElH TON ouc THANG

? ,.? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi: 8204 A-, ..

_ Ngay thi : Chieu 22/06/2010 Lap thl . 06MTl D

010 rm :1 3h3U

-

HQ va ten SV (Stt W 1->25)

_ Nguyln Quae Tuyen

_ Nguyln Tan Cufmg

_ Trlin K}uinh Doan

_ Nguyln Le Trinh

Giang

_ Dinh va NgQc

_ Huynh Ngoc

Khoa

_ Dinh Tolw

Khoa

_ Ninh Thj Thuy

Linh

_ Phan Van

Luiin

_ Nguy~n Van

NghTa

Phuong

_ Cao Dan

Phuong'

_ Ho Thi Hbng'

Phuong

_ Nguy~n Thi Dilm

Phuc

_ Nguy~n Thi Lan

Thanh

_ LLIU Thj Thanh

Thao

_ Nguy~n Huynlii'hutmg Tluio

_ Triin Thj My Trinh

_ Nguy~n Thj Hoa Trs

_ Phsm Thi Phuong True

Trlin Anh Tu

-

Nguyln Trang V1"&t

-

Nguyln Phan Thuc Hue

-

! -

Trlin Thj My

Hoang

Ma BE) : 1323 ( 1137 - BH )

lVIon tm : fclu8n ly MT d6 th] va khu eN

Ma SV

062106B

062110B

062111B

062115B

062117B

062124B

062125B

062126B

062128B

0621308

0621348

0621378

0621388

0621398

0621428

0621458

0621488

0621498

062151 B

062153B

0621548

0621578

0621608

0621648

0621698

• PMn ta di~m

• •

• •

1/2

• • •

Ghichd@

• •

• •

• •

• •

• • •

Giao V1! khoa - ki~m tra HQten:

1I ...• b~ ~; N~'~'~i7~"'" _ _._ -_ __ . _ _ __ _._._ __ ._.

11....................................................... ChiJ kj: r: If!!::--- ChiJ kj: 4t ChiJ kj: ~ •

C~n bO coi thi

ChiJkY:

Di~mchiJ V

••

• •

N~ ~.rr:

N~ ~~

~

Can ~ cha'm thi HQ ten:

Tntitng khoa(phong) SN HQ ten:

_. TRU'ONG OH rON ouc THANG

? A' ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

~

- Ngay thi : Chieu 22/06/2010

2/2

-

.'

Lap thi : 06MT1D

Ma Sf) : 1324 ( 1137 - SH )

• •

-

_ Ph6ng thi: B204

HQ va ten SV (Stt til 26->27)

lVIon tru : QuaD. ly MT dO thi va khu eN
Ma SV s6 ChiJktSV DiimchiJ V
t~
062170B .2.._ o, !~
-
~. I
911004B 2 ~~ • PMnt6diim

Ghichd@

lllU uu : I JhJU

-

_ Huynh Thj My Hang

_ Phan Pbsm Nguy?t Anh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CaD bO coi thi Can ~ cha'm thi Giao Vl;I khoa - kiim tra Tntdng khoa(phoJ1g) SN

Dc> t~n: ChiJ kY: Dc> t~n: Dc> ten: Dc> t~n:

v .. ~!>l~~.:N+~llt~~:·· _ : .. _ _ .. _ .. - _ .. __ . __ .

11 ••• _._. __ •• _ ••• ._._ ••••• __ •••••••••••• ChiJ kt: "7~ kt: 4r Chir kt: ~ •

_. TRUONG tJloi TON'DUG THANG

.? '" ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

- Ngay thi : Sang 24/06/2010

- _!'!,. II' , _

_ V/IIJV

,

-

HQ va ten SV (Stt tU 1->25)

_ Nguy~n Quae Tuyen

_ Nguy~n ThiJ' vy

_ Nguy~n Tan Cufmg

_ Triin Kluinh Dosn

_ Nguy~n Le Trinh

Giang

_ Dinb Vil Ngoc

H:;lnh

Khoa

_ Dinh Tosn

Khoa

_ Ninh Thi Thuy

Linh

_ Phan Van

Lusn

Nghia

_ Triin Nguy~n Lien

Phuong

_ Cao£Jan

Phuang

_ H6 Thi lWng

Phuang ,

_ Nguy~n Thi Di~m

Phuc

_ Nguy~n Thi Lan

Thanh

_ Lu'U Thi Thanh

ThilO

_ Nguy~n HujrnhPhlfcmg Tluio

_ Triin Thi My Trinh

_ Nguy~n Thi Hoa

Tra

_ Pham Thi Phuong Trsn Anh

-

Truc

Tu

Nguy~n Phan Thf,lc I-

I-

I 0 I

Hutj

TrEln Thi My

Hoang

LOp thi : 06MT1D

IVIUII lill olctuan ly mOl rnrong

Ma SV

0621068

0621108

0621118

0621158

0621178

0621248

0621258

0621268

0621288

062130B

062134B

062137B

0621388

0621398

0621428

0621458

0621488

0621498

0621518

0621538

0621548

0621578

0621608

0621648

0621698

~ v

1 tv / l\l tlfn

1.\«.:. '6ev

Ma BD : 945 (1412-BH)

• •

1/2

Ph4n t6 dilm Ghi chd @

Can bO coi thi Can b() cha'm thi Giao Vl;I khoa- kilm tra Tntitng khoa(phOng) SN

HQ t~n: Chit kj: Hq t~n: Hq tem HQ t~n:

v _ _. __ _ __ _ _ l:\~~-~ .. ~£s1.' _._ __ _........... . _ _ _ .

1J_._._ . __ __ .. _. __ _ _ ChiJkY: ) ~iJkt: ~ ChiJkt: ~ •

• .r

_. TRUONG DH TON euc THANG

. ? ~ ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ PhOng thi : VPK

2/2

Lop thi : 06MTl D

Man thi : Quan Iy mlH trlioog

Ma BD : 946 (1412-BH)

- Gia thi: 07h30

-

HQ va ten SV (Stt W 26->28)

0621708

• Ph4nt6dilm

GhiChd@

Mil SV

_ Huynh Thi My Hang

_ Phan Phsm Nguyet. Anh

9110048

_ EJ6Le

Hoil

9110178

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I-

I .

Can bO coi thL Can ~ cha'm thi Giao Vl;I khoa - kilm tra Tntd'ng khoa(phong) SN

H9 t~n: Chit kY: H9 t~n: H9 t~n: H9 t~n:

11 clC·"h:·~'·· '-l~'t~C .. ·h .. ~·=~ ··· .. · ·~ .. · -;:;.......... ·C .. ·h .. ~·=~.····-;~=··-;_·

11....................................................... UftJ I~ ChuaJ ¥ un.;, ~ •

_. TRUONG SH TON sue THANG

. ? AI ~

'- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

- N(J;lV thi : Chi~lI 22/06/2010

- Gio thi: 13h30

-

HQ va ten SV (Stt W 26->50)

_ Msi Tutin Quang

_ Phan Huy Quae

_ Cao Thi My Quyen

_ Le Thj Kim Quyen

_ Nguy~n Thj Kim

Sa

Tay

_ VutJDuy

_ BiIi Thj

ThLl

_ Nguy~n Quae

Thai

_ Dt;ingGia

Thjnh

_ Phan Tien

Thjnh

_ Nguy~n Trim Dieu

Thuy

_ Lei Minh

Tu

_ Nguy~n Xuan

Tu

_ Duang Van

Tolw

_ Luang' Thi Thuy

Trang

Trang

_ HuYnh Thj Thanh

True

_ Pham Xusn

Tiuin

Ty

_ Phan Thi

Van

_ Nguyen Aah

VLlO'ng

_ Nguy~n Quang

Vinh

Xem

Dinh Thanh -

Xuan

Lap thi : 07BHl D

Man thi : Ky thu~t mOi trlt<tng dIP cuong'

MJ SV

0708838

0708848

0708858

0708868

0708898

0708928

0708938

0708948

070895B

070907B

070909B

0709128

0709198

070921B

0709238

0709248

0709258

0709298

0709348

0709388

0709408

0709428

0709438

0709458

0709468

2/3

Ma BD : 942 •

( 473 - BH ) •

• Ph4nt6dilm

GhiChU@

Can bO col thL Can ~ cha'm thi Ghio Vl;I khoa - kiem tra Tntctng khoa(phong) SN

HQ t~n: Chll kj: HQ t~n: HQ t~n: H9 t~n:

~ .. rs~ ~ 4-.A:.-..J.~.:" - --............ .--.- -----.--- - -

11 •••• _ •••• _._._. •• __ •• _._. __ •• _ •••••• Ch6kt:~kt: A Chilkt: ~ •

_. TRUONG DH TON Due THANG

. ? A' ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

I.lIU 1II1. I JhJU

- Ngay thi : Chieu 22/06/2010

-

HQ va ten SV

_ Phem Hong

_ Nguyln Thi

_ Ph/jim Duong'

_ Trim Vinh

_ Nguyln Quae

_ Nguyen Phuong

_ Nguyen Van

_ Va Thanh

_ Lu'U Qui

_ Ho Thj

_ Phan Thj Thu

_ Nguyen Thi

_ Trinh Thi

_ Do Ngoc Dang

_ Nguyen Khoa

_ Triin Le Quae

_ Huynh Quang

_ Nguyen Thi Hong

_ t.e Thily

Do Thanh

-

_ Nguyen Thi Ngoc Tr~n Thj Hang

-

Duang Nguyln XU/in -

Vu'dIlg Thi Hong

-

ie Thj

-

(Stt tlt 1->25)

Duc

An

Binh

Binh

Bao

Binh

Gu'

Gang

Gu'img

Duyen

Giang

Hu'dIlg

Hi~n

Hieu

llieu

Hu'ng

Killin

Lam

Linh

Long

Mai

Nga

Nguyen

Phu'ac

Phd

Ma BEl : 941

( 473 - BH) •

• Phjnt6dilm

Lop thi : 07BH1D

lVIon tru : Ky thu~t m6i trttOng dai cinmg'

S: Chll kY sy Dilm chll V

t~z;_;

- ~ ~

~/

~J~/

Ma SV

0708078

0708098

0708158

0708168

0708178

0708188

0708198

0708208

0708238

0708358

0708388

0708408

0708448

0708458

0708468

0708498

0708588

0708628

0708638

0708648

0708658

0708688

0708718

0708788

0708818

Can bO coi thi Can b<' cha'm thi

Chll kj: H9 ten:

ll ±l.~.~ ~ ~~ .. 1.:.0.&.~ .

11 •. .. _. __ .•.•. __ •.• _ •..•. _. •.•.•.• Chi! kf' ~ Chi! kf' %

H9 ten:

~

't~

~

'\lP&;

Giao Vl;I khoa - kilm tra H9 ten:

F •

• •

1/3

Ghicht1@

v

Tntd'ng khoa(phong) SN

H9 ten:

Chllkj: ~.

_. TRUONG 8H TON cue THANG

.? AI ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

3/3

_ Ngay thi : Chieu 22/06/2010

Lop thl : 07BHl D

Ma 80 : 943 ( 473 - BH )

,_

Phong thi : VPK

-

• •

-- -

U,U LII'. I ')115U

IVIUII LIII : .t\.y tnu~u moi tnt(}n.g dIP circng

HQ va ten SV (Stt W 51->51) Ma SV :: ChlJ kj SV Di@m chlJ V

Hoang 0722228 /~~?

Ghichd@

, -

- Nguyen Van
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- •

Giao V\,I khoa - ki@m tra HC} t~n:

1l.~ .. ~ ••.. -4~.~ . .d:.~.f:tL~ .

21 •• • •••• __ •• _ •••• •• _ ••••• Ch8i<Y: ~ Chlli<Y: k Ch8i<Y:~_

- // .

Can bO col thi

ChlJkj:

Can ~ cha'm tilt HC} ten:

Tn1itng khoa(phong) SN HC} ten:

_. TRUONG 8H TON mle THANG

• ? '" ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi: B210 B

- Ngay thi : Chieu 18/06/2010

2/8

Lap thi : 08BH1D (Nh6m 1)

Ma SD : 774 ( 750 - SH )

• •

lJ'U III'. I )nJU

lVIon trn : ThUy khi dQng l\ic hoc

HQ va ten SV

(SU tV 26->30)

Ma SV

S6 Chtl kY SV Dilm chtl V t(1

• Philn t6 dilm

Ghichu@

-

- NgoPh6c
- Ngo Quang
- Nguy~n Thj Thuy
- Nguy~n Thj Bfch
- Phsm Ngoc
-
-
-
-
- va

0716098 ,. •
072295B ~~ ~
A~
072332B ~-
080161B A J)~~ ~'
080164B ,f -H;-~. ~ Sang

Trang

Duyen

Hoang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Can bO col thi Can ~ chA'm thl Gilio Vl;I khoa - kilm tra Tntitng khoa(phong) SN

Hq ten: Chtl kY: Hq ten: Hq ten: Hq ten:

VI n.tIJ.l.¥T.a.- .. ~A~..J.k.: .. f.:fyvr.;;;;;;_.. . I;............. . .

11....................................................... Chtl kY: ~htl kY: ,1(/ Chtl kY: ~ •

_. TRUONG DH TON flue THANG

'1 ? ~ ~

., BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi: B210 A

- Nmlv thi : Chi~11 1 RIO «n 0 1 0

- Gio thi: 15h30

-

HQ va ten SV

(Stt W 1->25)

_ Nguy~n Tan Duy

Long

_ Dinh Tosn

Khoa

_ Phan Van

LUBn

_ DoKien

_ Le Vuong Hdi

Anh

_ Trfln Thai

An

_ Le Quae

Duy

_ Ho Minh

H;1i

_ Nguy~n Vi# Phuong

Hoai

_ MaiLe Tan

Hoang

_ i.e Van

Hoa

Lam

Linh

_ Le Phem Thanh Nguy~n Thi

Loan

Loan

1-

Le Van

-

Nam

ie Vi'~t

-

Ngtl

_ Va Thj Yen

Tuyen

Cuilng

Quang

Lop thi : 08BH1 D (Nh6m 1)

Man thi : Thuy khi dOng It!c hoc

MJ SV

S6 Chit kY SV DiEm chit V tlt

0615328 4 /rz.- ~

0621068 -1 ~~/

0621118 A ~ ~I '

0621268 ~ fJ..?- ~

0621308 ~. A1~ ~'

0621438 4 ~(n{ e;

070025T ~ ~ M-

0712728 A.~ ~.

0713108 <-/:-(1--},1,., I~ ~ 0713338

0713568

0713598

0713628

0713928

0714078

0714138

0714148

0714348

0714388

Phuong 0714758

0715078 L /j~ !J

J~ .. !t1/ ~

0715198 " PJ _ "~

0715648 ~ ~ M '"

~ ~ .

0715948 ~ ~~ •

CaD bO coi thi Can ~ cha'm thi Giao l't;t khoa - idEm tra Tntitng khoa(phong) SN

89 t~n: Chit kj: 89 t~n: 89 t~n: 89 t~n:

IIJi.i;;'.!{J •• L.~r>ti.rn ~1L~.J!.:_ P.h_ __ .. J/ --. .. - --.--- .. -- - .. -

21._. __ .. • • __ .. _" __ .. .. a.llkt: ~,yp Chllkt: ~ .•

_ Ngo Thj Thanh

_ Duong Quang

Nguy~n Truong Bfch -

Ngo Toan -

BuiNguy~n

-

Tam

Thong

Tram

Trung

Trf

0715908

1/8

Ma BEl : 773 ( 750 - BH )

• •

Ghichd §)

• •

~ •..

• •

• •

• •

• •

• •

_. TRUONG £JH TON £JUe THANG

~ 9J BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi: B211

4/8

- Ngay thi : Chieu 18/06/2010

- GiC! thi: 15h30

-

Lap thi : 08BH1D (Nh6m 2)

Men thi : Thuy khf dOng It!c hoc

M§ BD : 776 ( 750 - BH )

• • •

HQ va ten 5V

(5U tU' 56->60)

Ma 5V

s6 Chit kj SV DiEm chit V til

• Ph4nt6 diim

Ghichd@

Pht;lm Chien

Thing

080274B-~ Bw

/~ 1fA,~ v vi

_ Nguy~nDuy

Hung

_ BiJiDic

080280B

! -

080296B

_ Hosng Anh

Tuan

080311B

_ Nguy~n Thi Hong

Anh

080408B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Can 1>0 coi thi Can ~ cha'm thi Giao V1;I khoa - idEm tra Tntcmg khoa(phOng) SN

DQ ten: Chit kj: DQ ten: DQ ten: Dc, ten:

1I.-.i.A.\t.:C: ~ ~.. _ r.c.. &.............. . .

11 ••••• __ • • •• _ ••• _, •• ••••• _. ClUJ kY' ~ kY' r Chl'I kY' ~ .•

_. TRUONG ElH TON BUt THANG

-. ~ s A BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Ph6ng thi: B211

- Ngay thi : Chieu 18/06/2010

lilO tm : 15h30

-

HQ va ten SV (SU W 31->55)

_ LeDuc Hoe

_ Phan Thj Hu~

_ LeNg9c Huy

_ NguyJn Dinh Huy

_ NguyJn Msnh Hung

_ NguyJn Nhu Kha

_ NguyJn Gong Khoan

_ NguyJn Vil Linh

_ Duong Hoang Long

_ V6 Hiiu L(Jc

_ D6 Hoang Minh

_ Trlin Duy Nam

_ Huynh Thj M(Jng

Nghi

_ Vinh Phuc

Nguyen

_ Pham Hoai

Nluin

_ Huynh Thanh

_ NguyJn Huynh

Nh#

_ NguyJn Thi

Phuang

_ NguyJn Thj L~

Quyen

_ NguyJn Van

Thai

_ D6 Thj

Thanh

_ NguyJn Msnl:

Truang

_ Truong Minh

Tuan

NguyJn Thanh -

Xusn

NguyJn Thi Ngoc

-

Anh

Lap thi : 08BHl D (Nh6m 2)

IVlon tm : Thily khi dl)ng Itlc hoc

Ma SV

0801658

0801688

0801698

0801708

0801728

0801738

0801758

0801778

0801788

0801798

0801808

0801818

0801828

0801838

0801858

0801878

0801888

0801908

0801918

0801968

0801978

0802068

0802078

0802118

0802558

~ ~ j;_4/./

~ 4J,'L/ ~

~~

~~

~ ~

n

-{v._(~P ~r

Ma eo : 775 ( 750 - BH )

C~n bO coi thi Can ~ chA'm thi

Bv ten: Chii' "1: Hv ten:

G

Giao Vl;I khoa - Idem tra Hv ten:

Tntitng khoa(phOng) SN Hv ten:

3/8

• •

Ghichu@

• •

• •

• • •

• • •

• •

11 ••. LAY.r::Lu.)&.l. ~.. . U:.&............. ·······················l···· . ..

<---.

11 ... __ •• ._. ••• • ••••• Chilkt' ~kt' Chi! kt'~· •

-. TRUONG ElH TON Due THANG

} ? '" ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

: Ph6ng thi: B302 ~

- Ngay thi : Chieu 18/06/2010

6/8

-

LOp thi : 08BHl D

(Nh6m 3)

Ma SD : 778 ( 750 - SH )

• • •

Nghj

Mon inl : Thuy khi dOng l1!c hoc

Ma sv S6 Chtl kY SV Dilm chtl V tit

~~ ~~:

~ ?

l~ ... Ir:J

Phuong: 0816448 .. _Df- ~ .. ~

l'azn 0816518 ~ '~

• Ph4nt6dilm

Ghichd@

ljlO tm : 15h30

-

HQ va ten SV

(Stt W 86->90)

- EJ4Ing Gong
- Hoang l'hj My
- Truong Thi H6ng
- Nguy~n Phil 1'img
- Nguy~nNg9c
- 0816368

Nhung

0816418

Phan

0816438

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C~n bO coi thi Can ~ cha'm thi Giao vt,I khoa • Idim tra Tntctng khoa(phong) SN

HQ ten: Chtl kY: HQ ten: HQ ten: HQ ten:

V j).f{.Tka£._fIfdrt, .. ~ -.-{j;_.~ -.-. ····················-T·········-- - .. - - .. -- .. - -- .

21 ••• • __ •• _. • ••••• _. __ ClriJkt: ~flkt: /If Chflkt: ~ •

- -~--- .. - - ~- - - - -
-. TRUONG 8H TON DUe THANG 5/B
? ,.? ~ •
-- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010
- Phong thi: B302 A- •
- Ma BE) : 777 •
- Ngay thi : Chieu 18/06/2010 Lop thi : 08BHl D (Nh6m 3) ( 750 - BH ) •
- Gia thi : 15h30 MOn thi : Thuy khi dOng h,tc hoc
- •
HQ va ten SV (Stt W 61->85) Ma SV s6 Cht1kY SV Diimcht1 V Ph4nt6 diim Ghichd@
tCi
- Tr§m Thj To' cdm 0804138 (l~ ~ •
- Luong Thj Hai Ha 0804248 +ta u'; •
~r~
- Phem Tan Huy 0804348 •
~ /'
- va Thj Thu Hayen 0804388 ct,.,.!., •
I
- TrEin Thj dnh Ngoc 0804588 ~ ~ •
- TrEln Van Thanh 0804798 ~ ~~ •
- Nguygn Thj Lan Anh 0815958 ~ 4'~.: •
- Nguygn Thj Bao Chau 0815998 ~L Chi; •
-
G~
- Nguygn E6 Ng(Jc Clutu 0816008 u.c, •
- Phan ThjKim Cuong 0816028 It_{0 ~~I •
j
- Van Cong Cuimg 0816038 ~ ~ •
- t.e Thj Hoang Digm 0816048 ~ ~/' •
- BuiBti Ha 0816098 Jt~- ~ •
- Etling Van H?u 0816128 .e-:«: •
- Etling Van Hoan 0816178 b ~ •
- Le Thj Huang 0816198 (2~~y~ •
Hosng Hs Khanh 0816218 ~- tAl;' •
-
CuNg9c Khuyen 0816238 oL~ <L.. •
- ~?
so: Thanh Liim 0816268 /j~~lfJ ~ •
- ~
Nguygn Thj Cam L~ 0816278 ~ ri; •
-
Nguygn Van Linh 0816288 ~~ •
-
Nguygn Thj Ni Na 0816298 ~vv •
-
Nguygn Hoei Nam 0816308 •
- • •

Can bO col thi Can b() cha'm thi Gfao V1;I khoa - kiim tra Tntclng khoa(phong) SN

HQ ten: Cht1 kY: HQ ten: HQ ten: HQ ten:

vfY.f·..T!wi....eIw...~~·····-······&Z& .. --.- .- - - - -........ - .. -.--.- - .. -- .

U. __ .. _._._. _ _ _. Chit 1<1: ~1<1' ~ CIn1 1<1, ~.

_ Pluim Trung

Nam

_ Huynh Thj H6ng

Nga

0816318

0816328

-

-. .TRUONG ElH TON mic THANG t

? ,.? ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

8/8

-

_ PhDng thi: 8303

- Nqav thi : Chi~u 18/06/2010

- Gio thi: 15h30

-

Lop thi : 08BH1D (Nh6m 4) Man thi : Thuy khi dOng h!c hoc

Ma BO : 780

( 750 - BH ) •

• •

HQ va ten SV (Stt W 116-> 121 )

Ma SV

S6 Chtl kj SV Dilm chtl V til

• Phjnt6 dilm

GhichU@

- Phsm Due
- Nguyln Vi~t
- Trim Thi My
- Mai Thanh
- D~u Van
- Chau Qu6C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Quyen 8102588
IOwa 9108078
Dung 9108348
Duy 9108358
Baa 9110788
Va 9111578 • •

• •

Can 1>0 col thl Can ~ chA'm thi Giao Vl;I khoa - kilm tra Tntclng khoa(phOng) SN

HQ ten: Chtl "1: Hq ten: Hq ten: HI,.) ten:

1I .. Iif-tkJ.'fJ..ia!.!ll~:····Lc.i!.·b.:·········· ·····_·················1:;:;;--··· .. _ .. _ _. __ .. _._._-_._.

11 ••••• _ •• • __ • • __ •••• _ ••• _ ••• __ ChB kY' ~kY,;er ChfIkY' ~

_. TRUONG ElH TON ouc mANG .,4

? ,.? ~

- . BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi: B303

s-:

.....-

~

_ Diw Nguyln Vil 0822Hi8 -I\(~ ~r

_ Nguyln Dinh Diing 7104198 ~~ ~

Can bO coi thi Can ~ cha'm ~ Giao Vl~ khoa- Idim tra

Hq te':; e-: Chir kt: Hq te7£ Hq ten:

lL.l1/~ &, ~]v. P.f:............... . •.........•.............•.... : .

21 ••••••••••••• _ •••••••• "............ Chir kt: fJrv CIu1 kt: Y

- Ngay thi : Chieu 18/06/2010

- GiO thi: 15h30

-

HQ va ten SV (Stt tV 91-> 115)

- D?ng Hoang Tan
- Pham NhU' Thien Thanh
- Phf;lm Thj Mai Thao
- Vil Thj Phuong Thao
- Phem Hdng Thang
- DoDticMinh Thang
- Nguyen Hayen Tbuang
- Phan Thj Thanh Thuang
- Nguyen Xuan Tinh
- Triin Bao Toan
- Nguyln Thj Trang
- Doan Thi Anh Tuy§n
- LU'O'ng Hoang Vinh
- LeNguyen Vil
- Le Thj NhU' j
I - Truong Quae CU'img
/' ,
- cTf;l Quac Duy
- TliQuang Dlu
- D[mgNg9c Tien
- Nguyln Trung Tuan
- Nguyln Thj Mai Linh _ Pluun Van

NgOi

_ Nong Pho

Quae

Lop thi : 08BHl D (Nh6m 4)

Man thi : Thuy khf dOng h,tc h9C

Ma SV s6 ChtlkY SV Di@mchtl V
til
0816538 r t£,;
0816548 ~ ~~
0816608 ~ ~
0816618 M~ I;/~
0816628 .~ s«.
0816638 =c;t~ ~:__
--
0816648 ?)~~lo;ff ~~
0816658 ~ ~-;
0816678 ~ ~/
0816688 ~ ua.
0816718 ~ ~
~
0816748 ~ 0816768 ~ &;'''1/

~ ~

081678~~

0819468

0816778

0819498

0819578

0820128

0820208

0821868

0821978

0822038

7/8


Ma BD : 779 •
( 750 - BH ) •

Ph4nt6diim Ghichti@


• •

• • • •

• •

• •

Tntd'ng khoa(phong) SN

89 ten:

Chtlkj: ~

-

_. TRU'ONG fJH TON ouc THANG

? ,.? ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

A

• •

-

_ Phong thi: B506

1/3

M1i BO : 1274 ( 213 - BH )

- Noav thi : s~ np: nlOf)i20 10

- Gia thi: 07h30

-

Lop thi : 08BH1D

Man thi : Ky thu~t an toan eel khf

HQ va ten SV (Stt tV 1->25)

_ Nguy~n Thi Bfch

Duyen

Hoang

_ LeDuc

Hoa

_ Phan Thj

Hu~

Huy

_ Nguy~n Dinh

Huy

_ Nguyen Msnh

Hung

_ Nguy~n NhU'

Kha

_ Nguy~n Gong

Khoan

_ Nguy~n Vi]

Linh

_ DU'011g Hoang

Long

_ V6HtJ'u

_ DbHoang

Minh

_ Trfin Duy

Nam

_ Huynh Thj M9ng

Nghi

_ Vinh Pluic

Nguyen

_ Phem Hoai

Nhiin

_ Huynh Thanh

NhtJt

_ Nguy~n Huynh

NhtJt

_ Nguy~nDuy

Phong

_ Nguy~ll Thj

Mil SV

080161B

080164B

080165B

080168B

080169B

080170B

080172B

080173B

080175B

080177B

080178B

080179B

080180B

080181B

080182B

080183B

080185B

080187B

080188B A

080189B A

• Ph4nt6dilm

Ghichd@

..

o

_ Nguy~n Thj L~

PhU'011g 0801908 fi Quyen 080191 B <'2.

_ Db Thj Thanh 080197B ~ !kJ

- NguYln:::o col thI Truong' 08;:~ ~khoa .)dim tra

HQ ten: Chi1 kj: HQ ten: <C"'" __ HQ ten: .

U' .. Nf~'~.;r- .u«: ~ .. ~ .. 9..if .. _ _ .

21 __ .b:Ii_'l..c_4l.Jly- __ ""._ .. _ .. _. am 1<$' If!!fit CIu1 1<$' ~

Thai

080196B I.

Tntitng khoa(phong) SN HQ ten:

Chi1kj: ~ •

-

_. TRUONG 8H TON EJU'C THANG

? AJ ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

.;

0816178 A 0816198 7J_ ~ 0816218 ,t..", ~ s-:

. ~ (1\ /

Khuyen 0816238 tI \_IN'~ ~

0816268 A/t ~~

0816276 ; Il~

0816288 'I ~ ~

0816298 ~ ~ ~

0816308 A ~ Ilroj

0816318 ~ s-: 0816328 A~~ 0816368 A~ ~ 0816418 }..,;~ 0816438 A~ ~

Phuang 0816448 A~· s.: 0816518 4ff_ s.:

CaD ~ coi thl Can ~ cha'm thi Gilio Vl;I khoa - Idlm tra Tntclng khoa(phong) SN

HQ ten: Chil kj: HQ ten: c-r. _. _ HQ ten: HQ ten:

::~~~~ ~1i? :·::-·····fl·_·····- .::.::.-~ •

-

_ Phong thi: 8506

- Ngay thi : Sang 22/06/2010

- Gio thi: 07h30

-

HQ va ten SV (Stt W 26->50)

- Truong Minh TUafl
- Nguygn Thanh Xuen
- Nguygn Thi Lan Anh
- Nguyen Thj Bao Ghau
- Nguygn D6 Ngoc Ghau
- Van Gong Gu'img
- t.e ThjHoang Digm
- BuiBEi Ha
- D?ng Van H?u _ D?ng Van

Hoiln

_ ie Thj

Huang

_ Hoang He

Khanh

_ so: Thanh

Lam

Linh

_ Nguygn Thj Ni

Na

Nam

_ Pluun Trung

Nam

_ Huynh Thi Hang

Nga

_ D?ngGong

Nghj

_ Hoang Th] My

Nhung

_ Truong Thi Hang

Phan

_ Nguygn Phti Tung

_ Nguygn Ngoc

Tam

Lap thi : 08BHl D

Man thi : Ky thu~t an toan Cd khi

Mil SV ~: Chil kY SV Dilm chil V

0802078

2/3


Mii Sf) : 1275 •
( 213 - BH ) •

Ph4nt6dilm Ghichd@)

"


~
II
~

I) 0802118

.~~~

~ /uP5- ~ ~/lC& ~ /UA2-;:- 2~ -r/'

- /~

~ {L~k- ~

~ /~

A~~ 2-~~ A 7f;r

i-

0815958

0815998

0816008

0816038 "

0816048

0816098

0816128

_. TRUONG DH TelN Due THANG

? '" ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

: Phong thi: 8506 C,

Lap thi : 08BH1D

lVIon tnJ : Ky thu"-t an toan co khi

MJ sv Stf ChiJ kY SV Dilm chiJ V

t~

0816538 . A ~ eM,

0816548 A~~ 081660B A· rL- ~

081661B " ctLC? . ~

0816628 ) ~ E-4

081663B A ~ Sa!

fI 11 f£."rJR v-. r

081664B L-L L.~Y~)/J I ~

081665B {M- Po.j 081667B ) ~ ~ 081668B J ~ Sa: 081671B ~ ~p &C,

081674B J ~ ~

081676B A ~ Sc-4 081677B A ~ 081678B/ftU~7~ ;

- Ngay thi : Sang 22/06/2010

UIU till: U/h3U

-

HQ va ten SV (Stt tU 51->65)

- Dfing Hoang Tan
- Pluun NhLl Thien Thanh
- Phem Tbi Msi Thao
- va Thj Phuong Thao
- Pluun Hong Thing
- DoDtlcMinh Thing
- Nguy~n Huyen Tbutmg'
- Phan Thj Thanh Thutmg
- Nguy~n Xuan Tinh
- Triin Baa Toan
- Nguy~n Thj Trang
- Doen Thi Anh Tuyen
- LLI(Yflg Hoang Vinh
- LeNguyen va
- t.e Thj NhLl j
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- •

Ma BEl : 1276
( 213 - BH )

pbjnt6diim

CJ••
.,
~
{P
*
.,

.,

., 3/3

• •

Ghichd@

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi Giao Vl;I khoa - Idem tra Tntitng khoa(phOng) SN

H'1 t~n: ChiJ kY: H'1 t~n: --11'1 t~n: H'1 ten:

VlJl,~_.~II£~ _ ~~.9.:.ir _ _ _ .. : _ ._ _ .

11 •• _".~.~~_ Ch;JkY'~ ChilkY' r ChilkY' ~ •

- - - - - - - -
-. TRUONG 8H TON 8(JCTHANG C,
? ".? ~ •
- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010
- PhOng thi: 8603 •
- Ma BD : 311 •
- Ngay thi : Chieu 14/06/2010 Lop thi : 08BH1D ( 426 - BH ) •
- - -- IVIUI! llli . Liong ngne .lUm lo~
_IV 11.111 • IJIIJV •
-
HQ va ten SV (Stt tU 51->66) Mii SV ~: Chii' kY SV Diem chii' V PhAnt6 diem
- Nguy&nNgt;Jc Tam 0816518 fl--~~ •
- D~gHoilng Tan 0816538 1ff~ •
- Pluun NhU' Thien Thanh 0816548 ~~~~ •
~~
- Pham ThjMai Thao 0816608 •
- Va Thj Phuong Thao 0816618 ~ ~ •
- Pbem Hong Thifng 0816628 ~ s: •
- D6Dti'cMinh Thing 0816638 ~ ~ •
- Nguy~n Huyen Thuang 0816648 ?({"a~r ~~ •
- Phan Thj Thanh Thuang 0816658 s: s: •
- Nguy~nXuan Tinh 0816678 ~ ~ •
Trlin Bao Toan 0816688 ~~ •
- ~
- Nguy&n Thj Trang 0816718 ~~~ •
- Dosn Thj Anh TUy~J1 0816748 ~ JS~ •
- LU'O'ng Hoang Vinh 0816768 ~ ~£ •
0816778 ~ et~
- Le Nguyen va •
- ce Thj NhU' f 0816788 ~ dJ~ •
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3/3

GhichU@

Clin bO coi thi Can ~ cha'm thl Giao VI.! khoa - Idem tra' Tntitng khoa(phbng) SN

u~:·~~-~~:;:·K£~-iJ .:~-:~ - .. -.~_ - .::.:::- ----.-.-- .. -

21-.~-~~Irf;](" Chiflrf' fi) CInlIrf' ~ •

,-. -

TRUONG EJH TON EJUCTHANG

? '" ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

1/3

-

_ Phong thi: B603

- Gia thi: 15h30

-

HQ va ten sv

(Stt W 1->25)

,-

Nguy~n Thj Bfch

Duyen

Hoang

_ LeDU'c

Hoa

_ Phan Thj

Hu~

Huy

_ Nguy~n Dinli

Huy

_ Nguyln Manh

Hung

_ Nguy~n Nhtr

Kha

_ Nguy~n Gong

Khoan

_ Nguy~n Vil

Linh

_ Duong Hoang

Long

_ Vo Htiu

_ DoHoang

Minh

_ Tran Duy

Nam

_ Huynh Tbi M9ng

Nghi

_ Vinh Phuc

Nguyen

_ Phem Hosi

Nhfin

_ Huynh Thanh _ Nguy~n Huynh.

Nh:jt

Nh:jt

_ Nguy~nDuy

Phong

Nguy~n Thj

Phuong

_ Nguy~n Thj L~

Quyen

Nguy~n Van -

Thai

os m;

-

Thanh

Lop thi : 08BHl D

Man thi : C6ng ngh~ kim loai

• M1i BO : 309. ( 426 - BH )

• Ph4nt6di€m

GhichU@

MJ SV

0801618

0801648

0801658

0801688

• •

0801698

0801708

• • • • •

0801728

0801738

0801758

0801778

0801788

0801798

• •

0801808

0801818

0801828

0801838

0801858

0801878

0801888

0801898

0801908

0801918

0801968

080197B

-

_. TRUONG ElH TON DUG THANG

? ,Q ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

2/3

! - Truong Minh Twtn 0802078
- Nguyln Thanh Xuan 0802118
- Nguyln Thi Lan Anh 0815958
- Nguyln Thj Bao cuso 0815998
- Nguyln £)6 Ngoc csso 0816008
- Phan Thj Kim Ouang' 0816028
- Van Gong GLlimg 0816038 -

_ Phong thi: B603

! - Ngay thi : Chieu 14/06/2010

blO tru : 15h30

-

HQ va ten SV

(SU tlt 26->50)

_ t.e Thj Hoang

Dilm

_ Biti Bd

Ha

_ £)~ng Van

_ £)~ng Van

Hoan

_ ie Thj

HLllYIlg

_ Hoeng Hs

Khanh

_ GiINg9c

Khuyen

_ BiIi Thanh

Liim

_ Nguyln Thj Gim

_ Nguyln Van

Linh

_ Nguyln Thi Ni

Na

_ Nguyln Hosi

Nam

_ Pluun Trung

Nam

_ Huynh Thj H6ng

Nga

_ £)~ng Gong

Nghj

_ Hoang Thj My

Nhung

_ Truong Thi H6ng

Phan

Nguyln PhtJ TiIng -

Phuong

Lop thi : 08BHl D

MOn thl : C6ng ngh~ kim loai

S6 Chit kY SV Dilm chit V tll

Ma so : 310 •

( 426 - BH ) •

• Ph4ntadilm

Ghi cM@

Ma SV

• •

0816048

0816098

0816128

0816178

0816198

0816218

0816238

0816268

0816278

0816288

0816298

0816308

0816318

081632B

0816368

0816438

0816448

-. TRUONG tlH TuN DOt THANG

? ~ ~

- A HANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ PhOng thi: 8402

- Ngay thi : sang 17/06/2010

\,.4IV Llfl •. U/IIJU

-

HQ va ten SV (Stt tV 38->62)

_ Hui Thanh Lam

_ Nguy~n Thi Cam L~

_ Nguy~n Thj Ni

_ Nguy~n Van Linh

_ Nguy~n Hosi

_ Pluun Trung

_ Huynh Thi lRJng

_ IJ?ngC6ng

_ Hoang Thj My

_ Truong Thi H6ng

_ Nguy~n Phd Tung

_ IJ?ng Hoang

_ Pluun Nhu Thien

_ Pluun Thj Mai

_ va Thj Phuong

_ Nguy~n Hayen

_ Phan Thi Thanh

!-

Nguy~nXuan

TrAn Bao -

_ Nguy~n Thi

_ Dosn Thi Anh

_ Luang Hoang

Le Nguyen -

Na

Nam

Nam

Nga

Nghj

Nhung

Phsn

Phuong

Tiim

Tan

Thanh

Tluio

Tluio

Thing

Thuang

Thuong

Tinh

Toan

Trang

Vinh

va

Can bO coi thi

HQ t~n: Chil kY:

Lap thi : 08BH10 (Nh6m 2)

- - - -

'.'VII LIII , ~ 11'1" LlrJ Vi:1 UI;'llU llgne ngnllilP

MJ SV

0816268

0816278

0816288

0816298

0816308

0816318

0816328

0816368

0816418

0816438

0816448

0816518

0816538

0816548

0816608

0816618

0816628

0816648

0816658

0816678

0816688

0816718

0816748

0816768

0816778

Ma SD : 552

( 826 - SH ) •

• Ph4nt6diEm

• •

• •

3/4

• •

Ghichu @

• •

• • • •

Can ~ cha'm thi HQ t~n:

Ghio Vl,. khoa- kiEm tra Tntitng khoa(phong) SN

HQ t~n: HQ t~n:

11 .)..,';;;;' •• f:J.~.I.;;~£.dk.......................................... . .

21_ ••••••• ••• _. • ••••• Chil!ot:' Chil!ot:;6· ChiI!ot: ~ •

-

-. TRUONG flH TON euc THANG

? '" ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi: B401

- Ngay thi : Sang 17/06/2010

blO tru :U7h30

-

HQ va ten SV (Stt W 1->25)

_ Nguygn Thj Bich Duyen

_ Pluun Ngoc Hoang

_ LeDuc Hoa

_ Phan Thj Hu~

_ Le Ngoc Huy

_ Nguygn Dinh Huy

_ Nguygn Menh

Hung

_ Nguygn Nhu

Kha

_ Nguygn Cong

Khoan

_ Nguygn va

Linh

_ DU(/1lg Hoang

Long

-

Va Htlu

Ltjc

_ D6Hoang

Minh

_ Trlln Duy

Nam

_ Huynh Thj Mtjng

Nghi

-

Vinh Phtic

Nguyen

_ Ph:;un Hoai

Nhfln

_ Huynh Thanh

Nh?t

_ Nguygn Huynh

Lop thi : 08BH1 D (Nh6m 1) *-

lVIon tru : Y noc LtJ va b~nh ngne ngniep

s6 Chu kY SV Di@m chu V til

j)(IF

~S'

~.

}

Mii SV

0801618

0801648

0801658

0801688

0801698

0801708

0801728

0801738

0801758

0801778

0801788

0801798

0801808

0801818

0801828

0801838

0801858

0801878

Nh# 0801888

Phuong 0801908

_ NguyJn Thj L~

Quyen 080191 8

_ Nguygn Van

Thai 0801968

D6Thj

-

Thanh 0801978

Truong: 0802068

Truong Minh -

Ttuin 0802078

1/4

Ma se : 550

( 826 - BH ) •

• •

• Ph4nt6 di@m

Ghichu @

o

• • •

o

o

• • • •

Giao vu khoa - ki@m tra HQ t~n:

Tntd'ng khoa(phbng) SN

H9 t~n:

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi

H9 t~n: Chu kj: H9 t~n:

v_~.~~~ __ __ _ .

21....................................................... Chu kY:

Chukj: );

ChUkj:~.

_. TRUONG flH TON elJCTHANG

? ,Q ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ PhOng thi: B401

- GiCl thi: 07h30

-

HQ va ten sv

(Stt tU 26->37)

- Nguyln Thanh Xufin
- Nguyln Thi Len Anh
- Nguyln Thj Bao css»
- Nguyln Do Ngoc Ghfiu
- Phan Thj Kim Gu'dl1g
- Van Gong Gu'dng
- ie ThjHoang Diem
- BuiBci Ha
- D?ng Van H;J.u
- D?ng Van Hoan
- ie Thj Huang
- Cu Ngoc Khuyen
-
-
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A -J,-tt ~ ~

~ ~

~~ 11;

v1 /~ A~

Jv~

2/4


Ma BD : 551 •
( 826 - BH ) •

Phjnt6die'm Ghichti @• Ma sv

080211B

081595B

081599B

081600B

081602B

081603B

081604B

081609B

081612B

081617B

081619B

081623B

Lap thi : 08BH1D (Nh6m 1)

Men thi : Y hoc LD va b~nh ngne ngmep s6 Chff ttY SV Die'm chff V t(1

\\

A r: u__c{ VJ

YJ~ 1~

~~

C~n bO col thl Can ~ cha'm thi

Hq t~n: Chit Itt: HC} ~n:

Glao VI.l khoa - kilm tra' Tntitng khoa(phong) SN

Hq ~n: Hq t~n:

1I .. ~_~.~ •. _ .• _. __ •. _ .•.• •.•..•.•. __ ••.... _._ .• _. __ •.•.. •.•.•..• __ •• __ • __ •• _. • __ .• _._.

lI_. __ .• . .•. _._. __ • •.• _._. Ch;r kj: _ Ch;r kj: dJ- - ChiJ kj: ~

-

-. TRUONG 8H T6N flue THANG

? ~ ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

4/4

B

-

_ Phong thi: B402

- Ngay thi : Sang 17/06/2010

Lop thi : 08BH1 D (Nh6m 2)

Mil BD : 553 ( 826 - BH )

• •

utu lili. U/nJU

IVIUII lill . I nee l.JtI va nenn ngne ngniep

HQ va ten SV (Stt tu 63->63) . Ma SV ~: Chi1 kj SV Diim chi1 V

y 0816~

• Phjnt3diim

GhichU @

-

- ie Thj Nhlf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- •

-

Can bO coi thi Can b() cha'm thi

H9 ten: Chi1 kj: H9 ten:

Giao vu khoa - 101m tra· Tntc1'ng khoa(phong) SN

H9 ten: H9 ten:

11 j...;;_.HM;;;;..~:.d~ __ ._ .. __ . . . - .. -.- 1~--....... -_ -._-_. __ . __ .. _ _ .. -

21....................................................... cne kj: cse kj: ? Chi1 kj: ~ •

_. TFIUdNG 8H TON 8VC THANG

? ~ ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

Phong thi: VPK

-

_ Ngay thi : Sang 25/06/2010 - Gio thi: 07h30

-

HQ va ten SV (Stt tU 36->60)

_ Trim Minh Trang

_ Do Thi My Trang

_ Nguyln Huynh Thanh True

_ Trim Thanh Thu True

_ Trinh Thi Kim Tuyim

Tran cffm t»

-

_ NguylnNghiem Tufmg Vi

_ Nguyln Hoang Twin Va

_ Dfing Minh Vtllfng

_ Nguyln Huynli Tluiy. Vy

_ Nguyln Tuang'

Vy

_ Dfing Kim

An

_ Nguyln Thuy'

Giang

_ V6ThiMy

Hf,wh

_ Nguyln Tht Thuy

Hang

_ Nguyln Thi Xutin

Huyen

Dilm Xusn -

Hung

_ Nguyln Hoang

Lam

_ Nguyln Thi Bfeh

Lilu

_ Nguyln Thi Mai

Linh

Loan

Dinh Hiiu -

Nam

Pluun Thi Bfeh

-

Nga

Pht;lm Van -

NgOi

Nguyen 082198B

-

va oo. Khoi

Lap thi : 08Mn D (Nh6m 2)

Man thi : Vi sinh v~t ky thuat MT

Ma SV ~: ChiJ ~ SV Dilm chiJ V

080491B ~ 1/ru.'

080492B ~CVl t ~

080498B J:x- cAii

080499B -IV-:::: /

~. ?run

080504B VI»?' «:

080505B ~> ~

-

080507B . ~ Mi

080509B ~ ~

080511B ~ P-d

080512B ~ ~

080513B

IlUi~ ~ &~

/}Vttd-

~

~ '-~

Ma BD : 949 ( 2007 - BH )

• Ph4nt6dilm

3/4

• •

082162B

082170B

082174B

082176B

082180B

Ghichd@

It

If

Can bO col thL Can ~ cha'm thi Gilio Vl;I khoa - kilm tra Truclng khoa(phong) SN

HC} t~n: ChiJ kY: HC} t~n: HC} t~n: HC} t~n:

v.~.~ ."tL .. - J4~.k .. clM.... . - - - -. ..- - -.-- - .

21 ._. __ ._ ••• _ ••• _._ •• _ ... __ Ch8kY' 7~ ChilkY, Y ChilkY, ~ •

082181B

082184B

082185B

082186B

082188B

082193B

082194B

082197B

_. TRUONG DH TON Due THANG

? ,,? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

Phong thi : VPK

-

_ Ngay thi : Sang 25/06/2010

- --

UIU Llil. U/IIJU

-

HQ va ten SV (SU tU 1->25)

_ Triin Anh TiJ

_ Huynh Tbi My Hang

_ Nguyln Thi Phuong

_ Le Vu'{jJJg H;1i Anh

_ Hoang Thi Thuj

_ Dao Van

_ Nguyln Thi H6ng

_ Ph/ilm Thj TiJ

_ Trsm Thi T(f

_ Ha Thj

1-

Duong Thi Hoang

_ Ng6 Quan

_ Luang Thi H;1i

Tritn Be

-

1-

Nguyln Thi

_ c« Thj

_ Vil Thj Thu

_ Phan Nguyln Quoc _ Ha Nhet

_ Nguyln Ngoc

D6Van

-

Nga

Thien

Anh

Anh

elm

Dilm

Duy

Ha

Ha

Hieu

H6ng

Huy

Hayen

Hayen

Hlhlg

Kf

Lanh

Minh

Triin Thi tinh Ngoc

-

I .

Can bO coi thl

HC} ten: Chtl kY:

Lap thi : 08MTl D (Nh6m 1)

Ma so : 947 ( 2007 - BH )

-- - - - --- - - - - -

.VIVII "III • y~ g~.&..I..L'" Y¥,"'.A.J "' ... .Lu'='''' • .,. ......

Ma SV

0621578

0621708

Stf Chtl kY SV t~

.~

~ ~

070025T

071447B

0722658

0723158

0804088

0804098

0804138

0804178

080419B

0804208

0804238

0804248

0804258

0804298

080432B

0804348

0804358

Diimchtl V

1/4

Ghichd@

Can ~ cha'm thi HC} ten:

Tntctng khoa(phOng) SN HC} ten:

0804388

0804438

0804498

0804508

0804558

0804588

~ .. ~ ~...... .~.(Jr.~ .. k-£a. .. cJJ.i....... . 7'...... . .

11. • __ • • ••• _ ••• _._ ••• __ •••• ChiJk$: Jl~ ChiJk$: # Cho1k$:~.

1)1~ »-: ,

/~

• •

r •

~

'4 e.hi£

M# •

Gilio ~ khoa - kiim tra

HC} ten:

_. TRUONG DH TON oue THANG

? ,Q ~

_ BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

I _

_ Ph6ng thi: VPK

_ Ngay thi : Sang 25/06/2010

Lap thi : 08MT1 D (Nh6m 1)

Man thi : Vi sinh v~t ky thu~t MT

Giao Vl;I khoa - Idem tra 89 ten:

v~ ~ _~ .. Nt~.Lu!·..c.hi.. . .. -- .. - - -.-........ . -- - .. -.-- .

11._. __ • . .• _ •• _._._ Chi! kj, ~ Chi! kj, ~ Chilkj, ~

_ Gia thi: 07h30

_

HQ va ten SV (Stt tU 26->35)

Ma SV

_ HuYnh Khac
_. Nguy!n Thj
_ Dosn Thi Hoang
I _ Vii Ngt»:
_ Nguy!n Thanh
_ Nguy!n Kim
_ Tran Van.
_ LeMinh
_ t.e Thj Thu
_ Nguy!n Gong
_
_
_
_
_
_
_ Nguyen 0804598
Oanh 0804638
Oanh 0804658
Qujrnh 0804738
Tam 0804748
Tan 0804758
Thanh 0804798
Thifng 0804818
Thtly 0804858
Thuang 0804878 _

_

_

_

_

_

_

_

s6 ChitkY SV Diem chit V
tll
~ (UU.h
.~ 7afo
<Jl~f\-Q._ , ~
61jvt.{( to;
. /~L--
~
t-:
&_
-
/~ IIAU-
R /Ch""'
.~ ~
~
-,
rr«: ha...-
.... _------ 89 ten:

Can bO coi thi

ChitkY:

Can b4) cha'm thi H9 ten:

2/4

Ma SD : 948 ( 2007 - BH )

• Ph'nt6diEm

Ghichd@

• •

• •

Tntitng khoa(phOng) SN 89 ten:

_. TRU(JNG 8H rON DUe THANG

? N ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ Phong thi : VP K

- Gio thi: 07h30

-

HQ va ten sv (SU tV 61->69)

- Vo Thanh Phong
_. Trim Thj My Phung
- Nang Plui Quae
- Phsm Anh Tai
- Truong Thi Thisy Trang
I - Trim Thj Thu Trang
- Nguyen Quang Tuyl§n
- Nguyen Phan Ngoc Ttl
- Dso Nguyen va
-
-
-
-
-
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C~n bO coi thi

Hq t!n: Chll )(1:

Lop thi : 08MT1D (Nh6m2)

Man thi : Vi sinh v~t ky thu~t MT

Mil SV :: ChllkjSV Di@mchll V
082201B ~ -fk:u"
082202B (ivy uh
----
082203B ~j ~
_;.;.--
-
082204B .J(-o.J. s«:
082208B ~IrCil?j . ~
082209B 1f~ NkLtf
082213B JL~
082214B ~
082216B VLl'1l ~ 4/4

Ma BE) : 950

( 2007 - BH ).

• PMnt6di@m

Ghichd@

Cain ~ cha'm thi Hq ten:

Gi80 Vl;I khoa - ki@m tra Hqten:

Truing khoa(phbng) SN Hqt@n:

1I.~ ..• ff~1···-·~ .. bLt-.~.kn . .ck: ················17······ ..•........ -- ..•.........

1/ ••••••••• _ •••••••••••••• _......... Chit kf:~ Chit kf: J'C' Chit kf: ~.

_. TRUONG ElH TON DUe THANG

? ,t? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-t

-

_ Phong thi: B505

- I\Jm'lv thi : <;;~rw 1 ("/()("/2()1()

- Gio thi: 09h30

-

HQ va ten SV

_ Nguy~n Tu'img

_ Pluun Thj

_ Truong Cang

_ Nguy~n Minh

_ Truong Quae

_ Te Quae

_ Hosng Dtic

_ uo Son

_ ie Nguy~n Tan

_ Nguy~n Trung

_ Trsn Thj Cam

_ D4ing Kim

_ Nguy~n Thuy

_ V6ThjMy

_ Nguy~n Thj Thtiy

_ Nguy~n Thj Xusn

Ilam Xusn -

,_

Nguy~n Hoang

_ Nguy~n Thj Bich _ Nguy~n Thi Mai

Dinh HiJ'u -

(Stt to 61->85)

Vy

Xutin

Ban

Canh

Cu'itng

Duy

Huy

My

Tien

Tri

Tuan

Tii

An

Giang

Hang

Hu'ng

Lam

Li~u

Linh

Loan

Nam

5/6

Ma BEl : 491

( 214 - BH ) •

• Ph4nt6dilm

Lop thi : 08MT1 D (Nh6m 3)

Man thi : Ca khf dIP cuong'

s(f ChiJ kY SV Dilm chl1 V tCi

Mil SV

080513B

080514B

081941B

081942B

081946B

081949B

081970B

081984B

081993B

082012B

082016B

082020B

082024B

082162B

082170B

082174B

082176B

082180B

082181 B

082184B

082185B

082186B

082188B

082193B

Ghi chn @)

..

• •

_ Pham Thj Bich Nga 082194B roY- ~ •

Clin bO col thi Can ~ cha'm thl Gilio VI,J khoa • Idlm tra Tntd'ng khoa(phong) SN

H9 ten: Ch8 kt: H9 ten: rffi. Hv ten: . H9 ten:

v fi1J!.t.'1.Jfp-". -.~_&:f.~ .. rEii).tf.~ , _ _ _ _.- .. __ __ .

21_~_ • .d.k.L.-~;:_~hilkt: ~ ChiJkt: Ar . Ch8kt: ~ •

- - - - - -
-. TRUUNG DH TON ElUC 1{6
? ".? ~ •
- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010
- Phong thi: B211 A·, .. •
- Ma BO : 487 •
- Ngay thi : Sang 16/06/2010 Lap thi . 08MTl D (Nh6m 1) ( 214 - BH ) •
- Gio thi : 09h30 Man thi : Co kht d~i CUO'Ilg
- •
HQ va ten SV (Stt W 1->25) Ma SV S6 ChilkY SV Diim chtl V Ph4nt6 dilm GhichU@
t~
- Le Vuong Hai Anh 070025T ~~ •
- Trlin ie Quae HlIng 0708498 ~.~ •
Trlin Dang 0713848 V/r
- Khoa • (i.,.
- NgoPh6e va 0716098 • ~
- Ph/jlmBa Tuimg 0723028 ~. .~ •
- Pluun Ngoc Hoang 0801648 Z~ ~~ •
- Nguy§nDuy Phong 0801898 ~r •
- Nguy§n Thanh Binh 0802598 ~ ~ •
- Mai The' Duy 0802618 /~ p;v.( •
- Nguy§n Thj Duyen 0802628 ~.~/ •
- Trtin Thanh Hoang 0802718 li AJ-Z'-?tA •
- Le Cong Hung 0802738 r~l(h _jy;/ •
~
- Nguyhl Duy HlIng 0802748 o!;-- ~~ •
- Bui Dae L¢ 0802808 Y fJ~ •
- Nguy§n Huynh Thanh Thao 0802948 qJ.~ ~ • '~ \jt,y ~r

~ ~~

~foJ (J1LlT ~~

---

M~ U~

~~~

0804138 (J ~ ~

/~~ >~ ~

Can bO coi thl Can b(' cha'm thi Gido VI! khoa - kilm tra Tntitng khoa(phong) SN

89 ten: Ch8 kt: 8? ten: (G' _ _fl 89 ten: 89 ten:

u .. v.~.-1bi:--ft#.. __(JJf=.- .[?.~ Jd .. :rJ1~ - - -.............. . - .. - --- .. - -- -

21 •• ._. ._._._ •• _._ •• __ •••.• _ •• Ch8kt: Y Chilkt: r Ch8kt: ~ •

_ Ngo Thi

Trang

_ Bui Diea Quang

Tuyen

-

Va Thanh

Tung

_ D(mg Due

Xinh

_ Trlin Thanh

j

_ Nguy§n Thi H6ng

Anh

_ Ph/jlm Thj T6

Anh

_ Trlim Thj To'

cdm

_ n» Thj

Di§m

_ Duong Thi Hoang

Di~u

0803058

0803138

0803178

0803228

0803238

0804088

0804098

0804178

0804198

-. TRUONG £iH TON [)UCTHANG It

? ,.? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

stf Chit kY SV Di(~m chit V t<l

J_)j{~1 ~ LiLC .~(

3~ JJ£.. ~

VAL

~O

9{ ~. ,t()~ oL/

Nguyen 080459B 1.. ~ ~I

_k~t s:

080473B 2- @..qrL:K ~

080474B ~~ ~ 080475B t, ~U~~

J .~.-I_~

080479B /~ ~

080481B L 1~ ~/'

'I I.... I r; c_

,v~ fVtl'M

Thuang' 080487B '2.... / {b§_ ~

080491 B ~ e£!

z_..~

080492B '2.. tnlIJomnf ~(

080498B t: ¥ ~

080499B ) ~ ~

080504B z- ~ I).~. A?

C~n bO coi thi Can b(' cha'm thi Giao Vl~ khoa - Idlm tra Tntd'ng khoa(phong) SN

HQ ten: Chit kY: HQ ten: .J) HQ ten: . HQ ten:

1IV.~:'fht<9···U.if[O-~C·~h.:~~.·~··~~!r·· .i:»: ·C···h··it···=~.·-·~=';=- •

11....................................................... U =s Y U ft3 fi/ ftJ ~

- Phong thi: 8302
-
- Ngay thi : Sang 16/06/2010
-
_.'" "III. .V,7IIJU
-
HQ va ten SV (Stt to 31->55)
- Nguyen Thj Hong
- Pluun Tan Huy
- Le Thj Huyen
- va Thj Thu Huyen
- Dao Hai HUfnh
- Phan Nguyen Quoc Hu'ng
- HONh~t Kf
- Nguyen Ngoc Lenh _ DJVan

Minh

_ Triin Thj enh

Ng9C

_ Huynh Khac

_ Nguyen Thj

Oanh

_ Dosn Thj Hoang

Oanh

_ Va Ngoc

Qufnh

_ Nguyen Thanh

Tam

_ NguyenKim

Tan

Tritn Van -

Thanh

_ Ls Minh

Thiing

_ ie Thj Thu

Thuy

_ Nguyen Gong

Trsn Minh

-

Trang

_ DJThjMy

Trang

_ Nguyen Huynli Thanh True

Triin Thanh Thu -

True

_ Trjnh Thj Kim

3/6

Lap thi : 08MT1 D (Nh6m 2)

Mii BO : 489 ( 214 - BH )

• •

IVlllll lill . l.iO lUll a~l ctrong

MJ. SV

Ghichd@

0804328

0804348

0804358

0804388

080439B

080443B

080449B

080450B

080455B

0804588 L

0804638

0804658

080485B z,

-

_. TRUONG 8H TON mJCTHANG _g

? '" ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ PhOng thi: B302

- 1\1 11:1 v thi . S~I1(J 16/06/)010

- Gio thi :09h30

-

HQ va ten SV

(Stt W 56->60)

_ Triin Cam

TtJ

- Nguy~nNghjem Tuang Vi
- Nguy~n Hoang Tum Va
- D~gMjnh Vuong
- Nguy~n Huynh Thtiy Vy
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/6

LOp thi : 08MTl D (Nh6m 2) Man thi : Co khi dIP CU'dIlg

Ma BE) : 490

( 214 - BH ) •

• Ph4nt6 diem

Ghi chti @

Ma SV

0805058

0805078

080509B

0805118

• •

0805128

Clin bO coi thi Can ~ cha'm thi Gi~o VI.I khoa- ki@m tra· Tntitng khoa(phbng) SN

Hq Un: Chillo;t: Hq Un: rr£ IIq Un: . Hq Un:

v·Y-.r.fll.~ .. Vu& .... L- k:.c' :-h··~·:.· '··..l·~1.::····-·· ·C···h··:·=~.··········~········· ·C···h··.:·=· .. ····~~~~~~~·

21....................................................... U "'J Y- U "'J ~/ U"'J ~ •

_. TRUONG 8H TON 8LJCTHANG

? A! ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

: Phong thi: 8505 1>

-

- Ngay thi : Sang 16/06/2010

- GiCl thi :09h30

-

6/6

Dilmchl1 VMa BD : 492
(214-BH) •

Ph4nt6dilm


• Ghichd @

Lap thi : 08MTl D (Nh6m 3)

Man thi : Co khi dai cttang s6 Chl1kY SV t~

~

HQ va ten SV

(Stt tU 86->96)

Ma SV

- Pluun Van
- Va Dti'cKhai
- Va Thanh
- Trlin Thj My
- Nang Phti
- Phem Anh
- Truang Thj Thuy
- Trlin Thj Thu
- NguyJn Quang
- NguyJn Phan Ngoc
- Deo Nguyen
-
-
-
-
-
- -

-

-

-

-

-

-

-

Ngai 0821978
Nguyen 0821988
Phong 0822018
PhlJng 0822028
Quae 0822038
Tai 0822048
Trang 0822088
Trang 0822098
Tuyl§n 0822138
Tti 0822148
va 0822168 Cdn bO col thi Can ~ cha"m thi Giao- Vl;I kboa- kllm tra' Tntd'ng khoa(phong) SN

HQ ten: Chl1 kY: HQ ten: .-IJ,. HQ ten: HQ ten:

1I fi:;.L M .. }9..q~ .. -~:.4 .. (ffi.: .. lh1t _ -;r;: - ·C···h··.:·=~.····~

'JJ_[.h.q./M. . ..IY.Jp..~ . .lM...k Chitkt')£ Chitkt'./tl u,", _./" •

-. TRUONG ElH TON 81JCTHANG

? '" ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

: PhOng thi: B211 g - Nqav thi : Sang 16/06/2010

2/6

-

Lop thi : 08MTl D (Nh6m 1)

Ma Bf) : 488 (214-BH)

• •

- Gio thi :09h30

FJ~o

Man thi : CO' khf dIP cuong'

Ma SV ~: ChlJ kY SV Diim ehlJ V

(j\ ... ~p

0804208 ~

/) IQ_ Q_ t-- (

0804238 {)!~~ ~

,~ AI'~l

0804248 110, I~rv\..

0804258 0~JJ~

0804298 ~ ~

• Phjnt6diim

Ghi chn @J

-

HQ va ten SV (Stt to 26->30)

- Phsm Thanh
- Ng6 Quan
- Luang Thj Htii
- Pluun Thj Thai
- TrEin Ba
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Duy

• •

iu

Hieu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cdn bO eoi thi Can ~ cha'm thi Gilio Vl~ khoa - Idem tra' Tntitng khoa(phong) SN

H9 ten: hi,: H9 ten: ~ r H9 ten: H9 ten:

1I.v1),:-iMi.·:l:f#,···-····-···~··I.C·~h .• :.PL··~ .. Lf.:f·· ·C···h··.:·=:.············~········· ... ·C···h··':·='·' -····~2.

'11....................................................... U "'3 '- V, J u ~ ~ u "':3 ~

.>:

_. TRUONG 8H TON DUe THANG

? ~ ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

Phong thi : VPK

-

_ Ngay thi : Sang 17/06/2010

Lop thl : 08MTl D (Nh6m 1)

Man thi : Thiiy van m6i truO'ng

- Gia thi: 09h30

-

HQ va ten SV (Stt W 26->36)

MiiSV

- Tran Thj tinh Ngoc 0804588
- Huynh Khac Nguyen 0804598
- Nguygn Thj Oanh 0804638
- Balm Thj Hoang Oanh 0804658
- va Ng9c Qujnh 0804738
- Nguygn Thanh Tam 0804748
- Nguygn Kim Tan 0804758
- Trsn Van Thanh 0804798
- LeMinh Thang 0804818
- ie Thj Thu Thiiy 0804858
- BoThjMy Trang 0804928
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- s6 Chitkj SV Dilmchit V
tCi
.z> ~C-
~
,~ z..:
.-4fh.__ ~I.,
corvR - /~rJdl - •
Ma SD : 933 •
( 2006 - SH ) •

Ph4nt3 dilm


• 2/4 I

Ghich1i@

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi Gilio Vl;I khoa - kilm tra Tntc'tng khoa(phong) SN

HQ ten: Chit kj: HQ ten: HQ ten: HQ ten:

1I··1fmihtew.bt·····k-···/.'4.··M.dJi: ~ - -............ .._ _ _ _ .

21 __ ••••• •••• __ • • __ ._ ... _. ClnlkY' ~ CInl lit, Y ClnlkY: ~ •

_. mUONG fJH TON BOC

. ? ,,:1 ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

- Ngay thi : Sang 17/06/2010

- Gio thi: 09h30

-

HQ va ten sv (Stt tV 62->69)

- Triin ThjMy Phung
- NangPhtl Quae
- Pbem Anh Tili
- Truong Thj Thuy Trang
- TrfuJ Thj Thu Trang
- Nguyln Quang Tuyen
- Nguyln Phan Ng9c Ttl
- Dso Nguyen va
-
-
-
-
-
-
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I .

Can bO· coi thi

HQ ten: Chit "1:

Lop thi : 08MTl D (Nh6m 2)

Man thi : 'I'huy van m6i trl.ioog

MJ SV ~ Chit"1SV Diim chit V
0822028 ~ Ctn":'
0822038 ')iIV" )I tMn_,C/
.i>:
0822048 -fed S'~
0822088 ~ -/
L~
0822098 ~ C£":
0822138 ~ 13&Aj?
~ - /'"
0822148 /?'1?
0822168 V~ J.!?~ 4/4


M§ BD : 935 •
( 2006 - BH ) •

Phjnt6diim• Can ~ cha'm thl HQ ten:

Giao Vl;I khoa - kiim tra HQten:

u .. ~~ -1/f..1. .L.~ A5..u.,_:' .. -.- - - - .. r; .. ~ .

11....................................................... Chit "1: ~hit "1: ~

Ghichd@

Tntc1'ng khoa(phong) SN HQ ten:

Chitkj: ~

-

_. TRUONG ElH TON flue THANG

. ? ,.,? ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ Phong thi: VPK

- Ngay thi : Sang 17/06/2010

- Gio thi: 09h30

-

HQ va ten SV

(Stt tV 1->25)

_ Trhn Thj My

Hoang

_ Duong' Quang

Thong

_ Ngo Toan

Trung

_ NgoPhtlc

va

_ Triin Tin

Nghia

Tu'ilng

_ Dao Van

Thien

_ Nguy~n Thi Hong

Anh

_ Pht;lm Thj Ttl

Anh

_ Trsm Thj To'

Cam

_ Ha Thj

Diem

_ Duong Thi Hoang

_ Pht;lm Thanh

Duy

_ Ngo Quan

_ Luang Thj Hili

_ Pht;lm Thj Thai

Ha

_ Triin Ea

Hieu

_ Nguy~n Thi

Hong

Huy

_ Le Thj

Huyen

_ va Thj Thu

Huyen

_ Phan Nguy~n Quoe

Hthlg

_ HoNh(lt

Kj

_ Nguy~n Ngoc

Lanh

D6Van

-

Minh

Lop thl : 08MTl D (Nh6m 1) Man thi : Thuy van m6i truang

Mil SV

062169B

071519B

071590B

071609B

072269B

072302B

072315B

080408B

080409B

080413B

080417B

080419B

080420B

080423B

080424B

080425B

080429B

080432B

080434B

080435B

080438B

080443B

080449B

080450B

080455B

Slf Chl1 kY SV Dilm chl1 V tit

rilL(__--

..---'_ .

,/;W

)~/

4~

d()~ :.----

_,j)l~~

,Dr~

J~ Ijcf }/hnc/

a·t ;1/~

1/4

Ma BD : 932 •

( 2006 - BH ) •

Ph4nt6diim

GhiChd@

\/

• •

v V

• •

• •

• • •

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi Giao Vl:I khoa- kilm tra Tntctng khoa(phong) SN

HC} ten: Chl1 kY: HC} ten: HC} ten: HC} ten:

u·dI.~_f'W.~··f~·~..J:....J..~·~···-···················-·····-····- - -- -- :- - .

21._. __ • • __ ._ •••• __ •• ._... Cha kY,.A£,~ Chi! kY' *' Chil kY' ~. •

I .

I

_. TRUONG 8H TON ouc THANG

.? '" ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

Phong thi : VPK

-

_ Ngay thi : Sang 17/06/2010

- Gio thi: 09h30

-

HQ va ten SV

(SU tU 37->61)

_ Nguygn Huynh Thanh True

_ Tran Thanh Thu True

_ Trinh Thi Kim Tuyim

_ Tritn Cam Tu

_ NguygnNghiem TUO'ng V'i

_ Nguygn Hoang Ttuin va

_ DtJng Minh Vuong

_ Nguygn Huynh Thuy Vy

_ Nguygn TUO'ng Vy

_ Phem Thj Xusa

_ DtJng Kim An

_ Nguygn Thuy Giang

_ Va Thj My HI;wh

_ Nguygn Thj Thtiy

Hang

_ Dnm Xusn

HLlng

_ Nguygn Hoang

Lam

_ Nguygn Thj Bfeh

_ Nguygn Thj Mai

Linh

_ Nguygn Ngge

Loan

Nam 082193B

Dinh Hilu

-

LOp thi : 08MT1D (Nh6m 2)

Man thi : Thuy van m6i truetng

s6 Chtl kj SV Di~m chtl V tet

Ma SV

080498B

080499B

080504B

080505B

080507B

080509B

080511B

080512B

080513B

080514B

082162B

082170B

082174B

082176B

082180B

082181B

082184B

082185B

082186B

082188B

Nga 082194B

_ Pluun Thj Bfeh

NgOi 082197B

va Due Khoi -

Nguyen 082198B

-

Va Thanh

Phong 082201 B

~ ~.

c/ ______

~ ~ ~

t4,~ ~f _r~/

Stu/--

)/~G

Me{

Ma SD : 934 ( 2006 - SH )

• Ph4nt6di~m

Giao Vl;I khoa - ki~m tra H9 ten:

3/4

• •

Ghichd@

• •

• •

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi

Chtl kj: H9 ten:

V . .':it.~3.~.--4J. ~ .. A0..d.!.1.:: ·_-_··_··········_·.·2 --;........... . .

11....................................................... Chtl kj: ~ Chtl kj: r Chtl kj: ~

H9 ten:

Tntclng khoa(phong) SN H9 ten:

_. TRUONG 8H TON flue TH,4NG

? ,\! ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

- Phong thi: B206 It

-

- Nuav thi : Sang 22/06/2010

- Gia thi: 09h30

-

HQ va ten 5V (5tt W 1->25)

_ Le Vuong Hili Anh

_ Nguytin Thj H6ng

_ Pbem Thj TtJ

_ Triim Thj To'

_ n» Thj

_ Duong Thi Hoang

_ Ngti Quan

_ Luong Thj Hili

_ Ph?m Thj Th;ji

_ Tran B;j

_ Nguyln Thj

_ Pluun Tan

_ Le Thf

_ va Thf Thu

_ Deo Hdi

_ Phan Nguyln Quae

_ Ho Nbet

E6Van

-

_ Trsn Thi tinh

_ Huynh Khac

_ Nguyln Thi

_ Dosn Thi Hoang

Anh

Anh

ctim

Diem

Di~u

Duy

HMu

H6ng

Huy

Hayen

Hayen

HuYnh

HU'ng

Kj

Lanh

Minh

Nguyen

Oanh

Oanh

QUYnh

Lop thi : 08MT1 D

Man thi : Kinh t€ m6i truCtng

Ma5V

070025T

0804088

0804098

0804138

0804178

0804198

0804208

0804238

0804248

0804258

0804298

0804328

0804348

0804358

0804388

0804398

0804438

0804498

0804508

0804558

0804588

0804598

0804638

0804658

0804738

~ ChtlkYSV

<fzC

/*

A~

/fC~

I

.1)1~ .

c:DA~

Mil BEl : 1312 ( 2009 - BH )

1/3

••

• •

Diimchtl V

• PMnt6diim

GhichD@

~~~ ()JV:_ :;---

~

~ ~ ~

-~

• •

• •

• •

• • •

Clin ~ coi thi Can ~ chA"m thi Ghio vu khoa - kiim tra Tntd'ng khoa(phong) SN

H9 ten: Chtl kY: H9 ten: H9 ten: H9 ten:

AI <1(.../11 ~'~ r\ 'I ~J

u.t~!II~ .. """'t ~ "' '" ~-.;. ·····-rr--F.y.ua;~.- .. - 7/....... . _-_ _ _._.

21 •• Li .. ~ .. ~ :::-- Chtl kY: ~ Chtl kY: 9(l cne kY: ~ •

_. TRUClNG 8H TON ouc THANG

? .o ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

: PhOng thi: B206j?

-

- Ngay thi : Sang 22/06/2010

- Gia thi: 09h30

-

HQ va ten SV (Stt tV 26->50)

_ Nguy~n Thanh Tam

_ Nguy~n Kim Tan

_ Triln Van Thanh

_ Le Minh Thang

_ Le Thj Thu Thuy

_ Nguy~n Cong Thuang

_ Triin Minh Trang

_ Do Thj Mji Trang

_ Nguy~n Huynh Thanh True

_ Trsn Thanh Thu True

_ Trinh Thi Kim Tuy~n

_ Trtin cim Tti

_ Nguy~nNghiem Tuang' VJ'

_ Nguy~n Hoang Tiuin va

_ D?ng Minh Vu'O'Ilg

_ Nguy~n Huynh Tluiy Vy

_ Nguy~n Tuang

Vy

_ D?ngKim

An

_ Ngu~Thuy I

_ VoThjMji

Giang

HIJ.nh

_ Nguy~n Thj Thuy

HAng

_ Nguy~n Thi Xiuin

Huyen

_ DamXuan

Hu'ng

Lam

! -

Nguy~n Thj Bfeh

Lilu

Lap thi : 08MT1 D

Man thi : Kinh t€ m6i tntetng

Ma SV

0804748

0804758

0804798

0804818

0804858

0804878

0804918

0804928

0804988

0804998

0805048

0805058

0805078

0805098

0805118

0805128

0805138

0821628

0821708

0821748

0821768

0821808

0821818

0821848

0821858

~: Chll "1 SV Dilm chll V

,I~~

~ ~ bcrr5 wJ:[/ bCir5

R

(' 1f~

,d!i: ta/ ~

~VCUlf (lcUh

~p

1!7 P~

~' /{)CUI

l(lhJ

17~~

( ~

I~ bctr/'

./

I~

(~

~ ~ ~,

~ -~

~

( Lv-

l~

Ma 8D : 1313 ( 2009 - 8H )

ACUI

....-

nCUf)

b. G

k4

/'

?041

b~

Giao Vl;I khoa - Idlm tra H9 U~n:

• Ph4nt6dilm

2/3

.' •

• •

Ghi ehd @)

• • •

• •

• •

Tntclng khoa(phong) SN H9 t~n:

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi

Chll "1: H9 t~n:

lI.n~~"#:.~~ ~ .f:,J1&7:'-i'=.~.t.!"c.6 _. __ _ _--:.... ._ .. _ _-_ _ _ .

1J_G.£J . .I(~._1bJ Ch8k$: -?r'4<Lri-. Ch8kj: r Chilkj: ~ •

H9 t~n:

--- - - - - - -
-. TRUONG ElH TON DUe THANG 3(3
? AI ~
- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010 ••
- Phong thi: B206G- •
- Mll so : 1314 •
- Ngay thi : Sang 22/06/2010 Lop thi : 08MTl D ( 2009 - SH ) •
l:iIO tru : 09h30 MOn till : Kinh t€ m6i tntClng
- •
HQ va ten SV (Stt ur 51->65) Ma: SV ~ ChllkYSV Dilmchll V Ph4nt3dilm GhiclJd@
- Nguyln Thj Mai Linh 0821868 2 ),L~ 6tJ-h •
I.~ ! ~/
_. NguylnNg9c Loan 0821888 DCTT) •
~ c-
Dinh Hiiu Nam 0821938 Y)CZIrJ •
- :_---.
- Pbem Thj Bfch Nga 0821948 ~- •
~~ <./
Phf;1m Van Ngili 0821978 ( /i:::Z'0 •
-
va Duc Khai Nguyen 0821988 ( tJg~. bt:Pv •
-
- Va Thanh. Phong 0822018 ~ lair{ •
CJrtr r
- Trl1n Thi My . Phl}ng 0822028 .~[J •
-----
ge- c-
- Nang Phil Quae 0822038 1J(2/r) •
Pham Anh Tai 0822048 ( _.l.--Q) •
-
- Truang Thi Thuy Trang 0822088 •
- Trl1n Thj Thu Trang 0822098 •
- Nguyln Quang Tuy~n 0822138 •
Nguyln Phan Ngoc 0822148 c>
- Til T)an'I •
DaoNguyln va 0822168 ;c;v •
-
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

C8n~coj thi

HQ ten: ChllkY:

Can hi) cha'm thi HQ ten:

Gfao vt;t khoa - Idlm tra HQ ten:

Tntdng khoa(phong) SN HQ ten:

_. TRUONG SH TON ouc THANG

.? .o ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi: VPK

- Ngay thi : Sang 18/06/2010

- Gia thi: 07h30

-

HQ va ten SV

(Stt tV 26->30)

- LyThanh
- Ngo Thj
- Hoang Van
- Nguyln Hoang Due
- VoLe
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tosn

Trang

Tri~u

Trung

True

LClp thi : 08CM 1 D (N hom 1) Man thi : Thuy van ngu'6n nlide

s({ Chll "1 SV Dilm chll V t~

~ ~/ v ___ /v?;vn

I~arq !)~ ~)/~ i)ll( ~ z;:,;

·L~!fa/

Ma SV

0803048

0803058

0803068

0803078

0803098

2/5


Mil BD : 937 •
( 1993 - BH ) •

Ph'nt6dilm GhiChd@
• Can bO coi thi Can ~ cha'm thi Gi80 vt,I khoa- kilm tra

Chll "1: HQ t~n: HQ t~n:

1I.:ifdiij . ..r.~ ~ .. L~ .. At..d. -.- :r:.......... . _._ : _ .

21....................................................... Chll "1: ~ Chll "1: /!l Chll "1: ~ •

HQ t~n:

Tntd'ng khoa(phong) SN HQ t~n:

-

_. TRUONG DH TON flue THANG

. ? A' ~

BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

4/5

Hieu

Lap thi : 08CM 1 0 (Nh6m 2)
Man thi : Thuy van ngu~n nude
MaSV S6 ChilkY SV Di@mchil V
tit
081965B J.~ C4[
081968B rfoJ ~tA/.
081969B ::fL. #~
081970B ~ )~
081971 B r )/~ Ma BO : 939 ( 1993 - BH )

• •

-

_ Phong thi : VPK

- Ngay thi : Sang 18/06/2010

, -

Gio thi: 07h30

-

• Ph4nt6 di@m

Ghichd@

HQ va ten SV (SU W 56->60)

- Trsn Thj HliWh
- BiIi Due
- BiIi Thj
- Hoang Due
- Nguyln Thj
-
-
-
-
-
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hoang

H6ng

Huy

Clin bO coi thl Can ~ cha'm thi Giao Vl;I khoa - ki@m tra Tntctng khoa(phong) SN

HQ t~n: Chil kY: HQ t~n: HQ t~n: HQ t~n:

v.~.~_ jL;.. L4 .. &d.rff...a( __ _ _ .. _._ __ ...

11. __ ._ .•. _ .... _ .•.•.•.•.•.•.• _ .•.•. __ •. _ •.••.•• CMkt: ~kt: tJj- Chirkt: ~ •

_. TRUONG DH TON flue THANG

. ? A,? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

5/5


Mtl SO : 940 •
( 1993 - BH ).

Ph4nU)dilm
• •

Lop thi : 08CM1 D (Nh6m 3)

Man thi : Thiiy van nguon nuae

Ma SV ~: Chtl kj SV Dilm ehtl V

0819738 J:5_.2L--. ~/

.Ir--- e. o~l.

0819798 ~ //~'

0819828 ~ for(_,

f

0819848 ~ (5c!'n

0819858 . ~ tft-{

0819938 ~ jcA/

0820008 ¥ C4,1' h 0820018

- Ngay thi : Sang 18/06/2010

blO tru : 07h30

-

GhieM@)

HQ va ten SV (Stt tV 61->85)

- Phan Duy Khanh
- TanKhac Min
- Lu'(/I1g Tat My
- Triin Xutin Nguyln My
- Nguyln HOEd Nam
- Ho S(/I1 Phuong
- Nguyln Thj Nhu' QUjrnh
- Nguyln Van Thai S(/I1
- Vu'(/I1g Ngoc Hosi S(/I1
- Trtin Quae Thai
- D~ngMinh Thien
- Nguyer: Thj Th9
- D~ng Ngoc Tien
- Chu Thuang Tin
- Le Van Tinh
- NguylnMinh Toan
- ie Nguyln Tan Tri
- NguylnMinh Tri
- Nguyln Hiiu Trang'
- Nguyln Trung Tuan
- Triin Thi Cam Ttl
- Nguyln Minh Tuang'
- Cao ThlJY Ttlimg Vy
- Nguyln Phtldc
- ie Tusn D?i 5?~ 'llL

-~~

-~.)/~~

J-~.

0820028

0820058

0820088

• • •

0820098

)/~ bn ~r

-q /;ci

&:~~Af .~ ;1J~

~ !Jb~

0820128

0820138

0820148

0820158

0820168

0820178

r-

/~I

/}f'~ /

/}cvf

lll,S . ./ /} }

~ -~

~/

4c./ •

9109418 ~ 1~1 •

Can bO· eoi thi Can ~ ehll. ;;- Ghio Vl;J khoa • kilm tra Tntitng khoa(phong) SN

Hq ten: Chtl "1: Hq t@n: Hq ten: Hq ten:

~ .. itwtr.f .. -# .. R.b..A-:i.1J!L - _ _ ,._ .. - _._ _ .

11 •••• _ ••••• __ ._. __ •••• _._ •••••• _. ._ •••• Chi1kt: ~ Chi1 "'1: ~ Ch8kt: ~

0820188

0820208

,,~

0820248

0820278

• •

0820318

9109268

-. TRUONG flH TON flue m4NG

.? ,.? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

1/5

Ma BD : 936 ( 1993 - BH )

Lop thi : 08CMl D (Nh6m 1) Man thi : Thuy van ngu'Bn mtOc

s6 Chl1 kY SV Diim chl1 V

w~~

_:&:-- ~

kl~ ,k..' • '~ j(/~(/

- Ngay thi : Sang 18/06/2010

- Gia thi: 07h30

• Ph4nt6 diim

-

Ghichd@

HQ va ten SV (SU tV 1->25)

MJ SV

_ Do Trlin Ng9c Huy

071366B

_ Nguyln Trlin Anh Khoa

071382B

_ Triin Dljng Hoang Nh?,t

071461B

071502B

_ LeMy Sinh

080255B

_ Nguyln Thi Ngoc Anh

_ Hb Le Hosng

080257B

Bao

• •

080259B

_ Nguyln Thanh

Binh

080261B

_ Mai The'

Duy

080262B

_ Nguyln Tbi

Duyen

_ Nguyen Hen

080263B

Diing

080267B

_ Tri?u Van

Due

• •

_ Trlin xes»

080269B

Hai

!7v-v/ I3cv

~

e ",I // to YJ

~.

/Jw

_ Trlin Thanh

080271B

Hoang

• •

080273B

_ Le C6ng

Hung

_ NguylnDuy

080274B

Hu'ng

_ NguylnDuy

080276B

KhEinh

_ Trlin Ls The'

080278B

Kj

_ BiIi Dac

080280B

Lr;i

v V

_ Nguyln Huynh Thanh Tluio

080294B

_ Pluun Chien

080296B

Thifng

080297B

_ Huynh Minh

Thi?n

080298B

_ Nguyln Pluun Thu

Thjnh

080300B

_ Bui Anh

Thu'dng

080301B

_ LeHtlu

Tinh

080303B

Tinh

, -

Giao vu khoa - kilm tra He} t4~n:

Tmitng khoa(phong) SN He} ten:

~~'~""'"~ E4~-d.5.C#t!C. ""k .

11. __ •• ,_,_, , ,_"'_'''_ CInlJ<t: ~J<t: /[/ CInl J<t: ~ •

Can ~ cha'm thi He} ten:

Can bO coi thi

Chl1kY:

He} ten:

I .

_. TRUONG 8H rON eue THA.NG

.? ~ ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

Phong thi : VPK

-

- Na;lv thi . Sam. 18/06/2010

- GiO thi: o7h30

-

HQ va ten SV (Stt tU 31->55)

LOp thi : 08CMl D (Nh6m 2)

Man thi : Thuy van ngu'On mtd'c

Ma SV

Truang' 0803108

_ Hosng Anh

TUafl 0803118

_ Triin Anh

Tuan 0803128

_ Bui Di~n Quang

Tuyen 0803138

Tuy~n 0803148

Tung 0803168

Tung 0803178

_ va Thj Bao

_ Vo Hosng'

_ VaThanh

V7en 0803198

_ Lam Van

V7nh 0803208

_ Vo Huy

_ Nguy§n Tuai

Vung 0803218

Xinh 0803228

_ D:JngDuc

_ Triin Thanh

y 0803238

_ LeDuc

Anh 0819398

0819418

_ Truang Cong

Ban

_ Nguyen Minh

Canh

0819428

Chuang' 0819448

_ Truong Quae

Cuong'

_ Ts Qu6C

Duy

_ Va Thj

Duong

Tran u -

Da

_ Nguy§n Hiiu

_ Nguy§n Tbi Xusn

Dang

_ TilQuang

Dau

Duong Van -

D6ng

-

Triin Thanh

HEli

0819468

0819498

0819538

0819548

0819558

0819568

0819578

0819588

0819638

S6 Chit kj SV Di@m chit V tit

6~P ~I/tar

~['~

Ma BD : 938 ( 1993 - BH )

• •

'. '.

Ghio Vl;I khoa - ki@m tra HC}ten:

~m~._ ~~.~~ _ _7i/ .. : .

'11....................................................... Chll kj: ~ChIl kJ: ~ .

HC} ten:

Can bO col thi

Chitkj:

Can ~ cha'm thi HC} ten:

3/5

• Ph4nt6di@m

Ghichd@

• •

· /

Tntitng khoa(phOng) SN HC} ten:

Chitkj: ~.

_. TRUONG DH TON Due THANG

.? ,? ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

- Naav thi . Sang 15/06/2010

- Gia thi: 07h30

-

HQ va ten SV

_ Ngo Thj

_ Hoang Van

_ VoLe

_ Nguyln Xusn

_ Hosng Anb

_ Trim Anh

_ Bui Dien Quang

_ Va Thj Bao

_ Vo Hoang

_ Vo Thanh

_ Lam Van

_ Vo Huy

_ D?ng Due

Trtln Thanh -

_ LeDuc

_ Truang Gong

_ Nguyln Minh

_ Nguyln Van

_ Tfl QuiJi:

vs ru

-

Trlin Li

-

Nguyln HU'u -

Nguyln Thi Xudn

-

(Stt tU 33->57)

Trang

Trieu

Trung

Trl/C

Lop thi : 08CM1 D (Nhom 2)

Man thi : Vi sinh v~t mt6'c va mt6'c thai

s6 Chil kY SV Dilm chil V tet

Ma SV

080305B

080306B

080307B

080309B

Tru'img 080310B

080311B

f1lk~ ~.

~ &:v~

"i~

Ma BD : 929 ( 1992 - BH )

••

C~n bO col thi Can ~ cha'm thi Giao Y1;I khoa • kilm tra

HQ t~n: Chil kY: HQ t~n: HQ t~n:

1I~ .. ~ •.•• c.:!.&.I... ~f"'f .. ~L;h .. _._ - .

21....................................................... Chil kY:~ cIi"}7 ~il kY: A-

Tuan

TUM

Tuyen

Tuy§n

Tung

Tung

Vien

Vinh

Vilng

Xinh

j

Anh

Ban

Ganh

Chuang'

Duy

Da

Dang

080312B

080313B

080314B

080316B

080317B

080319B

080320B

080321B

080322B

080323B

081939B

081941B

081942B

081944B

081949B

081953B

081954B

081955B

081956B

3/5

• •

• Ph4nt6dilm

Ghichd @

• .r

• •

Tntitng khoa(phOng) SN

HQ t~n:

ChilkY: ~

_. TRUONG DH TON DUG THANG

.? '" ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

Phong thi : VPK

-

_ Ngay thi : Sang 15/06/2010 - Gio thi: 07h30

-

HQ va ten SV

(Stt W 1->25)

_ Ho Miab

Hili

_ D6 Tran Ngoc

Huy

_ Nguyrffn Tran Anh

IOwa

_ Huynh Tan

_ Nguyrffn Duy

Minh

_ Le Van

Nam

_ Le V1~t

Ngu

_ Duong Quang

Thong

_ Nguyrffn Thj Thanh

True

_ N go Toim

Trung

_ NgoPhuc

Vil

_ Nguyrffn Thi Ngoc

Anh

_ H6 ie Hoang

Bao

_ Nguyrffn Thanh

Binh

_ Mai The'

Duy

_ Nguyrffn Thj

Duyen

_ Nguyrffn Han

Dilng

_ Tri~u Van

Duc

Tran xas» -

Hili

Tran Thanh -

Hoang

_ Le Gong

Hung

_ Nguyrffn Duy

Hu'ng

Nguyrffn Duy -

Kluinh

Tran Le The'

-

Kf

-

BuiDac

I •

1/5

Ma BD : 927 ( 1992 - BH )

LOp thi : 08CM1D (Nh6m 1)

Man thi : Vi sinh v~t nt/de va mtde thai Sf) ChiJ k$ SV Dilm chiJ V tCi

0713338

0713668 ~ nrJ:ro

0713828 Z- t>J~ 0713948

Mil SV

0714288

0714348

0714388

0715198

0715878

0715908

0716098

0802558

0802578

0802598

0802618

0802628

0802638

0802678

0802698

0802718

0802738

~ ~ 7J

-

-u

-

yV

'1;0

.>:

~ hCf.'·

b b~

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi Giao Vl;I khoa - kilm tra Tntitng khoa(phOng) SN

H9 ten: ChiJ k$: H9 ten: HQ ten: HQ ten:

v.~.~ ~ ~.,h."H'~.W . ..

. --rn:::u&n/ .. ~. . §.:6U ~

11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ChiJk$. ~kY. -tt' ChiJkY .. ~ •

0802748

0802768

0802788

0802808

• PhAnt6 dilm

Ghichd @) \,-/

v

V J

v

\i

~.~

~ p-a:m

~ 1l~'lJ ¥-. )!Yl'Ot

-~nkyY) (?~

bC'/ Cl)

.1cl1% -t4fn ~

_. TRUONG £lH TON £llie THANG

.? '" ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 / 2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

- Ngay thi : Sang 15/06/2010

- Gio thi: 07h30

-

HQ va ten SV

_ Nguyln Thi

_ PhanDuy

_ Ton Khac

_ Luang Tat

_ TrO.n Xuan Nguyln

_ Nguyln HOEd

_ Nguyln Thj Nhu

_ Nguyln Van Thai

_ Trsn Quoe

_ DijngMinh

_ Nguyln Thi

_ Ghu Thuang

_ Le Van

_ Nguyln Minh

_ Le Nguyln Ton

_ Nguyln Minh

_ Nguyln Hiiu

_ Nguyln Trung

Trsn Thi Gam

-

NguylnMinh -

_ Gao Thuy Tu'itng

-

(Stt tV 65->88)

Khanh

MAn

My

My

Lop thi : 08CM1 D (Nh6m 3)

Man thi : Vi sinh v~t mt"c va mt"c thai.

Mil SV

0819718

0819738

0819798

0819828

0819848

Nazn 0819858

s6 Chu kY SV Dilm chu V til

p ~

C 'W-

~u----

-

Mil BD : 931

( 1992 - BH) •

Ph4nt6 dilm

F •

Giao V1.! khoa - kilm tra HQ ten:

5/5

GhichU@

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi

Chu kj: HQ ten:

v.~ .. ~ .. ~ ~k~"H\'Xl<i!.;J - - ~ -.-.... ....---- -- - -

11 Chukj: --7J/CtlkI7/LclmkY: ~/ Chukj: ~

HQ ten:

Phuong 0819938

QUjrnh 0820008

t;(fI] 0820018

San 0820028

Thai 0820058

Thi~n 0820088

Th9 0820098

TieD 0820128

Tin 0820138

Tinh 0820148

TOEW 0820158

Trf 0820168

Trf 0820178

Tuan

Trang 0820188

0820208

Ttl

Tu'itng

Vy

0820248

0820278

0820318

-wr-

-

Tntc1'ng khoa(phong) SN HQ ten:

_. TRUONG 8H T6~J ouc mt,NG

.? ~ ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

-

_ Phong thi : VPK

- Ngay thi : Sang 15/06/2010

- Gia thi: 07h30

-

Clin ~ coi thi Can ~ cha'm thi Giao l'1;J khoa - kilm tra

Chi1 kY: 89 ten: 89 ten:

v.~.~ ~ ~r.=t;.~.bid") _ - -.-.... . _._ __ .

21....................................................... Chi1 kY: -?7~(vm~ kY: r-- Chi1 kY: ~

I

HQ va ten SV (Stt W 58->64)

- Tit Quang
- DLldI1g Van
- Trim Thanh
- TrEln Thj Hl,wh
- Bui Due
- Bui Thj
- Hoang Due
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dall

D6ng

Hai

Hieu

Hoang

H6ng

Huy

-

-

-

-

-

-

I .

I

89 ten:

Lop thl : 08CM1 D (Nh6m 2)
Man thi : Vi sinh v~t mtd'c va mtd'c thai
Ma SV s6 ChllkY SV Diimchi1 V
tCi
081957B d:_, _bt1
~ s:
081958B dJ~-
081963B ~ T~
081965B a!a~ -ta~
081968B ~ hc::l/
--
081969B $- tim
081970B ~ bcv 4/5


Ma BEl : 930 •
( 1992 - BH ).

Phjnt3di@m


• •

GhichU @

Tntitng khoa(phong) SN 89 ten:

_. TRUONG DH TON EllIG THANG

. ? ~ ~

- BANG DIEM THI LAN 1 HK2 /2009-2010

- Phong thi : VPK
-
- Ngay thi : Sang 15/06/2010
- Gio thi : 07h30
-
HQ va ten SV (SU tU 26->32)
- Nguy~n Huynh Thanh Thao - Phsm Chien
- Hujrnh Minh
- Nguy~n Pluun Thu
- Bui Anh
- Le Hilu
- Ly Thanh
-
-
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Thing

Thi~n

Thjnh

Thuifng

Tinh

Tosn

Lap thi : 08CM1 D (Nh6m 1)

Man thi : Vi sinh v~t nt.tde va nttde thai

Ma SV sa Chll kY SV Dilm chll V
t~
0802948 •
0802968 ~ ~
0802978 /~ b~
0802988 bc0
~
0803008 I
_"iCLLL.-
0803018
0803048 ~bt0 2/5


Ma so : 928 •
( 1992 - SH ) •

Ph4nt6dilm Ghichd@
v• •

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi Giao Vl;I khoa - kilm tra

Hq ten: Chll kY: Hq ten: Hq ten:

v.~.~-- .. .$..L ~""Ifu-i-·~1!r.h. .. _ --.-.-.--.-.... . _-_ _ __ . __ .

21....................................................... Chll kY:~!w/l Chtl kj: ~/ Chll kY: ~

Tntcl'ng khoa(phong) SN Hq ten:

-.

- TRu'CrNG f)~I HQC TON f)IlC THANG

-_ A PH6NGf)AOT~O

HQc Ky 2 - Nam HQc 09-10

Cd sa khoa hQc BHU) (903004) - So Tin Chi: 4

_ Man HQc:

SANG GHI f>IE'M THI CUOI ICY

-

1/1

-

••

.. 11- ~ __ ...... , •

---------- -----

_ NgayThi: '

_1

_ 2

_ 3

_ 4

_ 5

_ 6

_ 7

_ 8

_ 9

STT Mit SV

22/06/10 15:30

90903050 Nguyen Hoang NgQc 90903004 Vo Hong

90903005 Tat al

Anh

An

Cam

Cu'ong

Duy Duc

Giao

Hi~p

Hoang

Phong thi 8203

S(} ChtlkY SV tCi

~~

Hu'ng I ~J Khanh l_j~

~ yWz__

Ngan ~

A ~

Nguy~t I ~

Phong I :r~ Quang 1cBi-

I /f)A /./J -

Quan (J//~

_ 19 90903032 Tnldng Nguyen Tru'ongSdn I J\~~~

Thai \\_\.._

I~

rf~

90903007 Hoang Duc 90903008 Le Tronq 90903057 Tran Anh

90903011 Le Quynh

90903013 Ha Van

90903059 VO Huy

_ 10 90903016 Mai Nguyen Khanh

_ 11 90903061 Nguyen Van

_ 12 90903017 D~ng Minh

_ 13 90903065 Tran Dinh Nh~t

_ 14 90903094 Nguyen Th] Phl1dog

_ 15 90903022 Ly Th] anh

_ 16 90903029 Le Thanh

_ 17 90903077 Huynh Dang

18 90903030 Ho Thanh Minh

-

_ 20 90903080 Vo Minh

_ 21 90903081 D~ng Th] Kim

_ 22 90903082 Van Th] Kim 23 90903038 Nguyen Thi~n

-

24 90903039 Ngo Tan

-

-

L~p

Linh

Thoa

Thd

Trang

Trf

~. rlC1-:'

~- ~

~ rpn-:;::;

C~n bO coi thi Can ~ cha'm thi

HQ ten: Chtl ttY: HQ ten:

Dilmchtl V

Ghi chd

• •

• •

~ cW;

~

q;v,n

g'1ti1 ~ r1..,~ ~

• •

Giao Vl .• khoa . kilm tra HQ ten:

Tntitng khoa(phong) SN HQ ten:

v.cA~ ld.~ T~~ .. d~~aa.~:.,~.~ .. (ikrib . .

_ 21._ ••• _._ •• _ ••••••• _._. •• __ • •• _. ChiJkt: ~ ChiJkt:' Chitkt: ~ •

-.

- TRu'ONG £)~I HQC TON errc THANG

-_ 8 PHONG £)Ao T~O

HQc Ky 2 - Nam HQc 09-10

Cd so khoa hoc BHU) (903004) - So Tin Chi: 4

_ Man H9C:

-

1/1

LOP U,l,;MLU lNnOm I m U!:IU!:IU3U1 J - TO 001 - eqt 4

22/06/10 15:30 Phong thi 8203

~.I: r: DI~:a V

Minh vy- L-- ~

I-lUI V.,,"'60'"

-

_1'Inom t ru : _NgayThi: .

SIT
- 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- • •••• Ph4nt6 di~m

••

HQVaTen

MaSV

Ghi chd

0714288 Nguy~n Duy

Gilio Vl! khoa - ki~m tra HQ t~n:

Can bO coi thi Can ~ cha'm thi

HQ t~n: Chtl kY: HQ t~n:

v.J...£_/:ikY.'~.T~ .. d~ i;;,Qa.a:& .. ~~ 1: -; .

_ 21 •• __ ._ ••• _ •• _._._. ••• • •• Chil kt' ------,,!fl_ Chit kt' i11' ChiI kt' ~ •

Tntitng khoa(phOng) SN HQ t~n: