Sei sulla pagina 1di 7

Activitat: LES MATEMÀTIQUES AL COS HUMÀ

Destinataris
2n 3r 4t ESO
A partir dels primers mesos d’estada al centre
Qualsevol país i llengua d’origen

Material necessari
 Estris per mesurar: regles, cintes mètriques.
 Estris per dibuixar: esquadra, cartabò, fulls quadriculats.
 Mapa del món amb l’escala
 Calculadores

Descripció de l’activitat
Segurament no n’hi hagi res més universal que el nostre cos humà. Independentment del nostre
país d’origen i de la nostra llengua, el cor ens batega per igual, els nostres pulmons necessiten la
mateixa substància al respirar, el cap el tenim sobre les espatlles, ens ajudem de
les dues cames per a caminar i tots tenim la mateixa estructura d’ossos dins
nostre, l’esquelet.
Si parem atenció a aquests ossos els podem arribar a comptar, podem trobar
proporcions entre ells, podem trobar simetries respecte a rectes o plans, podem
trobar angles segons les posicions que adoptin les extremitats...
Presentar al nostre alumnat nouvingut una sèrie d’activitats relacionades amb el
cos humà resultarà, sens dubte, profitós i motivant.

Desenvolupament de l’activitat
Aquesta proposta didàctica per treballar les matemàtiques al cos humà estarà formada per un
conjunt de cinc parts: nombres, proporcions, el nombre d’or, els nombres de Fibonacci i
simetria.
Abans podríem plantejar als alumnes els següents elements de reflexió:
 Quants dits tens al teu cos? I quants ossos? Saps algun altre nombre relacionat amb el teu
cos?
 Quina relació tenen la teva orella i el teu nas? I el teu avantbraç i la teva mà? Són iguals les
teves mans?

Primera part. Nombres amagats


El nostre cos és tan complex com sorprenent. Sense adonar-nos, crea noves cèl·lules, batega,
respira, produeix saliva, fa créixer les ungles i el cabell...
Aquí en tenim un llistat d’accions de tot cos humà que val la pena tenir en compte. Dues seran
les propostes per treballar amb els alumnes: descobrir els nombres per completar tota la frase, i
fer estimacions per comprendre grans quantitats.

1. El nostre cor batega al voltant de 100.000 vegades cada dia.


2. La nostra sang recorre diàriament uns 100.000 km.
3. Els nostres pulmons inhalen uns 2.000.000 de litres d’aire diaris.
4. La nostra oïda pot distingir entre més de 150.000 sons diferents.
5. El nostre cervell té més de 100.000.000.000 de cèl·lules nervioses.
6. Cada dia neixen 100.000.000.000 cèl·lules vermelles.
7. Quan toquem un objecte, s’envia un missatge al cervell a 200 km/h.
8. Tenim més de 600 músculs i almenys 30 els fem servir quan riem.
9. L’esquelet el formen més de 200 ossos.
10. Som aproximadament un 70% d’aigua.
11. Produïm 1 litre de saliva cada dia.
12. La pell humana ocupa aproximadament 1 m2 i pesa uns 5 kg.
13. N’hi ha unes 20.000.000 bactèries a 1 mm2 de pell del cos.
14. N’ hi ha unes 9000 terminacions nervioses a 1 mm2 de pell a la mà.
15. Les ungles creixen 1 mm cada dues setmanes.

DESCOBREIX EL NOMBRE AMAGAT:


• La pell humana ocupa aprox. 1001 −10 3 m i pesa uns
2
25 kg.
• Tenim uns 10 + 5 ⋅ 100 + 30 ⋅ 3 músculs i usem (1 − 3 + 3 − 7 ) ⋅ 5 quan riem.
• Com que 7 de cada 10 parts del cos és aigua som un □ % d’aigua.
• Quan toquem un objecte, s’envia un missatge al cervell a una velocitat de
[ ]
7 2 ⋅ ( 3 − 1) + 2 ⋅ 2 km/h.

FEM ESTIMACIONS:
• Expressa la distància de 100.000 km que recorre la sang cada dia
a) en funció de la distància de Barcelona a Nova York.
b) en funció de la distància de Catalunya al teu país d’origen.
2
• Expressa el nombre de 20.000.000 de bactèries que té 1 mm de pell
a) en funció de la població al teu municipi.
b) en funció de la població al teu país d’origen.
• Expressa els 2.000.000 de litres d’aire que inhalen els pulmons
a) en funció de la quantitat d’aire d’una classe.
b) en funció de la quantitat d’aire d’un polisportiu tancat.

Segona part. Proporcions


Aquest és un famós dibuix pintat per Leonardo da Vinci l’any 1492 a uns dels seus diaris.
Mira’l amb atenció i contesta a les següents preguntes:
 Quines dues figures geomètriques hi apareixen?
 Quantes posicions diferents dels braços i de les cames hi
apareixen?
 Què podries dir de les dues figures humanes respecte a les
dues figures geomètriques? Quants punts de contacte tenen?
Són figures inscrites o són circumscrites?
 Amb l’ajuda de les dos diagonals del quadrat i dos diagonals
qualssevol de la circumferència, troba els centres respectius.
Discutiu i comproveu amb l’ajut d’estris de dibuix i de cintes
mètriques, fent servir els vostres propis cossos, aquestes
proporcions geomètriques que l’autor va deixar per a la història
com a cànon de bellesa humana:
• La distància dels braços estesos és igual a la de l’altura d’una
persona.
• La distància des del naixement del cabell fins al mentó és un dècim de l’altura d’una
persona.
• L’amplada màxima de les espatlles és un quart de l’altura.
• La distància del colze fins a l’extrem de la mà és un cinquè de l’altura.
• La distància del mentó fins al nas és un terç de la longitud de la cara.
• L’altura de l’orella és un terç de la longitud de la cara.

Us podeu ajudar d’aquesta taula:


Mesures en centímetres cm Mauricio Sabrine Anissa
Altura de la persona
Distància dels braços estesos
Distància del cabell fins el mentó
Amplada d’espatlles
Distància del colze fins a la mà
Longitud de la cara
Distància del mentó fins al nas
Altura de la orella

Tercera part. El nombre d’or


Mira una vegada més el dibuix anterior del genial Leonardo da Vinci. Mesura la longitud del
quadrat i la longitud del radi. Si calcules la seva raó de proporcionalitat (fent fas la divisió)
comprovaràs que et surt 1,6.
Estudia ara el famós rostre de la Gioconda. Agafa els estris de mesura, una regla per exemple, i
troba 5 parells de segments que tinguin també 1,6 com a raó de proporcionalitat (indicació: els
parells de segments són costats dels rectangles).
Però, qui és i quant val realment aquest nombre?
Per què és tan especial? Quines propietats té? Com
es podria calcular? És un nombre irracional?
Les respostes les podem trobar en aquest rectangle.

Però, d’on surt aquest rectangle? Agafeu estris de


dibuix que comencem...
Partirem primer d’un quadrat ABCD de costat 2.
Direm G al punt mig del segment AB. Llavors,
aplicant el teorema de Pitàgores, obtindrem:

Si amb el compàs fem centre a G i traslladem la distància GC a la recta que passa pels punts A i
B obtindrem el punt E. En conseqüència,

Si calculem la raó de proporcionalitat entre els segments AE i AD, obtenim

que és el nombre d’or, i es denota per aquesta lletra grega minúscula fi.
Amb un ordinador obtenim
Per últim, direm que el rectangle AEFD és el rectangle auri, ja que la raó de proporcionalitat
dels seus costats és el nombre d’or.
Però quines altres propietats podem obtenir respecte al nombre d’or?
Per últim, comproveu vosaltres mateixos que la raó àuria la podem trobar també fent les raons
entre:
• L’altura d’una persona i l’altura del melic.
• La distància de l’espatlla als dits i la distància del colze als dits.
• L’altura de la cintura i l’altura del genoll.
• La distància de l’avantbraç i la distància de la palma de la mà.

Quarta part. Els nombres de Fibonacci


N’hi ha d’altres relacions al cos humà? Doncs afortunadament sí.
Mireu amb atenció una radiografia d’una mà. Si mesuréssim les
longituds dels quatre petits ossos del dit obtindríem quatre nombres de
la successió de Fibonacci, concretament els nombres 2, 3, 5 i 8.

Ho podem comprovar mirant la


fotografia de la part esquerra en la que hi apareix una regla
amb aquests quatre nombre de la successió de Fibonacci,
l’ampliació dels ossos del dit d’una mà i la relació àuria entre
la longitud de l’avantbraç i la palma de la mà.
Però quins són aquests nombres de Fibonacci?
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 , 21 , 34 , 55 , 89 ...
Quina relació tenen entre ells? Com podem aconseguir el 13
a partir dels anteriors? I el 89? Quina serà el següent nombre
de la successió?
Doncs la clau és entendre que qualsevol nombre a partir del
tercer, és a dir el 2, és el resultat de sumar els dos anteriors.
Aquí tenim la llista dels primers nombres de la successió
expressats com a suma dels seus dos anteriors

1, 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13...
Tenen res a veure el nombre d’or, els nombres de Fibonacci i una orella?
Mira la fotografia d’aquesta orella. Reconeixes el rectangle auri? Anem a estudiar-lo una
mica més en detall tot construint-lo en un full quadriculat. A partir dels següents nombres
de Fibonacci
3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 144 – 233
dibuixarem rectangles cada vegades més grans de mides
3:5 – 5:8 – 8:13 – 13:21 – 21:34 – 34:55 – 55:89 – 89:144 – 144:233
i comprovarem que les proporcions tendeixen cap al nombre d’or
1:1,66–1:1,6–1:1,625–1:1,615–1:1,619–1:617–1:1,6182–1:1,618–1:1,6181

Sorprenent, oi? Una forma més senzilla de d’obtenir l’espiral de Fibonacci és dibuixar els
rectangles fent servir àrees:
Cinquena part. Simetries
Mira aquestes les fotografies d’un cara i un boca.

Preguntes que ens podríem fer:


 Què hi observes? Com són aquestes figures?
 Com es diu la recta respecte a la qual els ulls i els forats del nas tenen la mateixa distància?
Passa igual amb les dents de la boca?
 Quines simetries podem trobar a la figura de l’activitat 2?
 Però realment les persones som tant simètriques? Observa aquesta nova figura de sota. Són
la mateixa persona? O són tres diferents? Quina és la cara original? Quines dues cares són
inventades? D’on i com s’han obtingut aquestes dues cares inventades?

Geomètricament, quatre són les possibles simetries o transformacions.


a. Simetria respecte a un pla de simetria perpendicular al pla de la imatge.
b. Gir de 180º respecte una de les mans.
c. Simetria central respecte a un punt dit central.
d. I una translació.

a. b. c. d.
Completa la taula següent dibuixant els quatre tipus de simetria respecte el dibuix de la cara:

Simetria respecte pla Simetria central


Gir 180º Translació

Si considerem un cos humà a tres dimensions, les simetries són respecte a plans i poden ser de
tres tipus:
• Simetria SAGITAL: que separa les parts dreta i esquerra.
• Simetria FRONTAL: que separa les parts anterior i posterior.
• Simetria TRANSVERSAL: que separa les parts superior i inferior.
Quin és el tipus de simetria del cos humà?

Duració
Aquesta activitat està pensada per a ser realitzada en quatre sessions
d’una hora.

Objectius
Bishop
• Comptar, localitzar i mesurar
Currículum a Catalunya de Matemàtiques
• BLOC 1: NUMERACIÓ I CÀLCUL.
Grans nombres, diferents representacions (3): expressió verbal (Primera part)
Utilització (2) de les proporcions per a resoldre problemes (Segona part)
Identificació (4) dels nombres de Fibonacci (Quarta part)
Identificació (4) del nombre d'or (Tercera part)
• BLOC 3: ESPAI I FORMA
Detecció (4) de simetries en l'entorn que ens envolta a la natura i fer-ne la seva
representació (3) (Cinquena part)

Coneixements previs
El nivell de llengua requerit és mitjà. Tot i així, algunes de les paraules o frases bàsiques del cos
humà que hauran de conèixer abans de començar serien: ossos, sang, mans, orelles, cor,
bategar, boca, dents...
Pel que fa a les matemàtiques i al vocabulari matemàtic hauran de saber operar amb naturals,
calcular arrels quadrades, potenciació, entendre les raons de proporcionalitat, conèixer els estris
de dibuix i mesura i saber utilitzar-los i unitats de mesures.

Connexions
Amb les Ciències Naturals.
• Coneixement del cos humà
Aspectes a avaluar
Alguns dels aspectes que s’hauran de tenir en compte per tal de validar l’assoliment dels
objectius proposats podrien ser: el reconeixement dels elements geomètrics en relació a la
simetria i la proporció al cos humà, la bona utilització dels estris de dibuix, la valoració de la
importància dels nombres en el funcionament del cos...

Variants i activitats complementàries relacionades


 Estudi del nombre d’or i de la successió de Fibonacci a la naturalesa (flors, animals...) i a la
vida quotidiana (targetes de crèdit, arquitectura...)
 Ampliació matemàtica del nombre d’or i de la successió de Fibonacci (propietats,
demostracions...)