Sei sulla pagina 1di 2
HUONG DAN ‘Viv ding ky nganh ngh? khi doamh nghiép chuyén nhwong vin, bin co phan cho nha div tr née ngoai Hitiy nay, vige nha dau tu nude ngodi gép vin, mua o6 phin dutge thyre hign theo Quyét dinh 88/2609/QD-TFg ngay 18/6/2009 cita Tho tx6ng Chinh phi vé vige ban hanh guy ché gép vén, mua ¢6 phan cla nha du nu nude ngodl trong ede doarh nghige Viét Nain; tai Didu 3 quy-dinh cu thé nhs sau: 1. Nha dau tr smude ngoai mua cé phan cita cde cOng ty dai chimg theo ty 1é quy dinh cha phap Iuat vé chimg khodu va céc van ban hudng dan liga quan. 2. Nha du tr meée ngodi g6p vSn, mua od phin eta doanh nghiép Viét Nam host déng trong linh vie, nginh nghé thude phap luat chuyén nganh theo ty 18 quy dinh cua phép luat.chuyén nganh dé. 3. TY 18 gép vn, mua'cd phan cita nha dau tr nude ngoai trong cdc doanh nghigp Vigt Nam kinh doanh thuong mai dich va tuan theo cdc diéu ude quéc té ma Vist Nam 1a thanh vién. 4, Déi véi doanh Aghiép Vigt Nam host dng da nginh nghé, da linh vite, bao gdm cé'méi s6 nginh neh, inh vuc cé quy dah khée nhau vé ty J tham gia cia nha dau we ude ngodi thi nha du tu nuée ngodi duge gép von, mua c phin khéng qué mirc cha aginh nghé, finh vac ¢6 quy dinh ty 16 tham gia eva nhé déu mrmude ngodi thé nha. 5. Déi voi doanh nehiép 100% véa nhé nude thyc hién chuyén déi s6 hou, nha dau tu nude ngoai gop von, mua cd phan theo 17 1¢ tai phuong dn duge edp c6 thém quyén phé duy$t, nhung khéng vugt mie quy dinh néu doanh nghiép chuyén ¢4i host dong trong céc linh vye thuge ede tring hop néu tai khoan 2, 3, 4 Diu nay. 6. Negoai cé¢ trudng hop néu trén, nha du tu mide agoai duge gp vén, mua ob phan trong ede doanh nghiép Viét Nam voi mie khdng han ché. Cin ott cde quy dinh trén, khi ndp hd so dang ky thay déi n6i, dung ding ky kink doanh oé lién quan dén vige nha dau tu nude ngoai tham gia g6p véa,mua 06 phin dé nghj doanh nighigp_nbu sb-vige.chuyéa nhugng, ban 3 phan cho'nha dau tu nude ngoai theo trréng hep no trong céc trudng hop néu trén va trich din cdc diéu khodn dude quy dinh trong céc vin ban phap luér'da ép dung dé Phong Beng ky kinh doanh— $6 Ké hoach va Dau tu cé co sé 46i chiéu, xem xét holo xin y kiém BO Ké hoach va Dau ur va Bé nganh liga quan, Liu §: Bbi voi nhiing nganh, nghé cn digu chinh khi cé aha dau nr ue ngoai tham gia gop vén, dé ag doanh neg bd sang bo shay bi npinh nghé trong 6 ghi rd nginh ding ky bb sung Variganh ding Ixy gidm. Céch ght Bank nghé trong he so c6 thé duge thye hién nhu sau: - Déi voi céc nganh nghé duge quy dinh trong cdc digu woe quéc té ma Vist Nam. li thinh vidn: cSt t8n nginh deanh nghi$p ghi theo ding nginb ngh8 di duce cam ké: trong ede didu use qué té do; oot ma ngdnh doanh nghigp ghi ma theo He théng phan logi sin pham chi yéu cita Lién Hop Quéc (CPC). - Déi véi céé nganh nghé duoc quy dinh wong cae vin ban phép indt chuyén ngnh: edt 1én ngamh doanh nghiép ghi theo ding nginh nghé duge gey Cin trong véin bin php Tut; ct. mé-nganh doanh nghigp ghi di8u kho’n va tén, 86, trich yéu ofa vin ban phép Twat dé. Vidu: srt Tén nganh. Ma nganh 1 | Dich’ vw quing edo (trir ‘dich ve] CPC 871 quang cao thudc 16) 2 | Kinh doanh bat dong sit Dieu 10 Luét : Kinh doanh bit dng sin Doanh nghigp cén’nghién cirw thém ede quy dinh vé viée gép von, mua o8 phén cta‘nha ddu tr nudc ngoaj trong cdc doanh nghigp Viet Nam tai Quyét dink -TTg ngiy 18/5/2009 cba Thi tréng Chinh phi. Doanh nghigp 06 thé than finh nay trén website cia Chinh phu, dia chi www,chinhphu.vn. “Hilén nay 88 Ké hogch va Du tx dang od vin ban xin f kidw hutng dn cia BQ KE hogch vi Dau fu, BS Tai chiah vd mét 06 vin 4@ fién quan dén Quyét éjnh 88/2009/QD- TT g.Do-46, tai thdi didi nay néudoanh nghiép adp hd so ding ky. thay di cé lién quan dén ‘nha dau tu aude ngoai, Phing Ding ky kinh doanh chua thé giai quyét edp ding ky thay déi.cho déa khi ¢6 hudng din cia céc BO. Phong Bing ky kinh doanh