1

1.0

Pengenalan

Kertas kerja ini akan membincangkan tentang tujuan kajian, skop kajian, kaedah kajian serta sumber-sumber akhlak menurut al-Quran dan Hadith, ciri-ciri akhlak Islam yang baik, cara mencapai akhlak yang baik dan juga kelebihan akhlak menurut Islam. Penyelidik juga akan mengemukakan beberapa cadangan supaya konsep akhlak Islam ini dapat di didik oleh semua pihak. Islam adalah satu sistem hidup (nizam al-hayah) manusia yang merangkumi semua bidang kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang beragama Islam bermula dari awal kelahiran hingga ke saat kematian harus berlandaskan ajaran Islam. Sesungguhnya semuanya telah ditunjukkan oleh Islam sama ada melalui wahyu Ilahi di dalam al-Quran atau Hadith Nabi s.a.w. Peranan akhlak dalam pembinaan sahsiah seseorang tidak boleh dinafikan lagi kepentingannya. Proses pembentukannya adalah selaras dengan perkembangan jiwa seseorang itu sendiri. Untuk membentuk akhlak yang baik memang sukar, tetapi apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ialah dengan cara mempraktikan usaha ke arah kesempurnaan akhlak.

2

2.0

TUJUAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan oleh penyelidik untuk:
i. Mengupas tentang konsep akhlak menurut perspektif Islam.

Skop kajian meliputi definisi akhlak menurut pelbagai pandangan, sumber-sumber melalui alQuran dan Hadith, ciri-ciri akhlak yang baik, kemudian cara-cara hendak mencapai akhlak yang baik, kelebihan-kelebihan apabila memiliki akhlak yang sempurna, factor yang mempengaruhi keruntuhan akhlak serta cadangan yang disarankan oleh penyelidik. ii. Melihat sejauh mana akhlak seseorang itu dapat mencapai akhlak yang baik Aspek ini dipilih kerana masih ramai umat Islam yang tidak menyedari pentingnya akhlak dalam menyebarkan ajaran Islam serta membentuk peribadi muslim yang sejati. Ini kerana mereka yang menentukan corak generasi pada masa akan datang sebagai pembimbing kea rah jalan yang benar. iii. Konsep akhlak dapat diaplikasikan oleh setiap tingkah laku yang baik dalam kehidupan seharian. Akhlak merupakan salah satu perkara yang sangat penting bagi setiap umat Islam, umat Islam diperintahkan oleh Allah s.w.t agar bersikap lebih peka terhadap ajaran-ajaran yang telah disampaika-Nya. Disamping itu, akhlak adalah salah satu perkara untuk membentuk sahsiah diri seseorang sama ada baik ataupun buruk. Akhlak sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang

3

berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah seperti menjalankan setiap perinth Allah s.w.t yang diamanahkan dalam ajaran agama Islam. Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang akhlak di dalam Islam. Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kajian, maka akan lebih memudahkan lagi kajian yang akan dijalankan oleh penyelidik. Sehubungan itu, penyelidik akan menjalankan kajian mengenai akhlak dalam kalangan masyarakat umat islam pada masa sekarang supaya mereka dapat mengaplikasikannya setiap tingkah laku dalam kehiudpn seharian

3.0

SKOP KAJIAN

Kajian ini hanya melihat aspek pemikiran melalui perspektif Islam sahaja. Bukan kepada akhlak yang berlandaskan atau menurut barat, lebih mudah dikatakan sebagai mengikut gaya atau budaya barat. Pembaca menjadi fokus utama dalam kajian ini kerana mereka adalah model dalam pembentukkan diri individu seseorang.

4.0

KAEDAH KAJIAN

Kajian telah dijalankan menggunakan kaedah resensi perpustakaan di mana penyelidikan dilakukan berdasarkan pencarian di perpustakaan dan pusat sumber, sama ada dalam bentuk data serta bahan sekunder atau primer. Bahan-bahan yang terdiri daripada buku, artikel,sumber internet dan sebagainya.

4

5.0 5.1

HASIL KAJIAN Pendahuluan

Dalam bahagian ini, penyelidik membincangkan tentang hasil kajian yang telah diperolehi daripada resensi perpustakaan. Pada zaman yang serba moden ini, secara fitrahnya akhlak individu muslim itu adalah baik. Namun begitu sebagaimana yang telah dicatatkan bahawa manusia dari kalangan umatNya yang berjaya dan berjasa ialah mereka yang berjaya melaksanakan akhlak yang tersebut dalam kehidupannya dan berjaya menghidupkannya dalam kehidupan keluarga dan seterusnya dalam masyarakatnya. Telah diungkapkan oleh seorang pujangga dalam sebuah madahnya: “Kekalnya umat itu adalah kerana akhlaknya. Manakala lenyap dan runtuh akhlaknya maka runtuh dan lenyaplah umat”. Oleh itu, madah di atas mengatakan bahawa suatu hakikat dalam kehidupan masyarakat atau umat manusia dan tamadunnya di dunia ini. Maka, keperluan akhlak amat penting dalam membentuk peribadi seseorang muslim.

5

5.2 5.2.1

Dapatan Kajian daripada Resensi perpustakaan DEFINISI AKHLAK

Mengikut kamus al-Mu’jam al-mufahras Li Al Faz, al-Mukhit akhlak berasal daripada kalimah al-khuluq yang membawa empat pengertian iaitu perangai, tabiat, maruah dan agama. Manakala mengikut kamus lisan al-Arabi, akhlak bermaksud tingkah laku seseorang yang telah menjadi tabiat dan merupakan satu gambaran bagi menunjukkan zahir dan batin seseorang. Akhlak dari segi bahasa membawa erti budi pekerti, adab sopan, tingkah laku, dan tatasusila. Mengikut tokoh-tokoh ilmu psikologi Islam, takrif akhlak perlu dilihat dari dua sudut. Pertama Bataniah iaitu akhlak merupakan satu ilmu yang membahaskan masalah- masalah dalaman manusia khasnya yang mengupas hal-hal kejiwaan. Manakala dari suluq Azzahariah, akhlak ialah satu cara atau jalan yang memperlihatkan sesuatu yang berbentuk zahir. Sama ada dari segi tutur kata, tingkah laku dan perangai boleh menjadi ukuran peribadinya. Menurut Ghazali Darusalam, dalam kitab Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah menyatakan, pengertian akhlak boleh ditinjau daripada beberapa segi sama ada daripada pandangan falsafah Islam,tokoh-tokoh agama, al-Quran,hadith dan sebagainya. Akhlak menurut Kamus Dewan edisi ketiga (2002: 1025), personaliti bermaksud keperibadian dan perwatakan. Personaliti berasal daripada perkataan latin iaitu pesona atau

6

personalitas. Maksud persona ialah topeng yang merujuk kepada rupa luaran yang ada pada seseorang.

Akhlak menurut perspektif Islam, Menurut M. Ali Hassan (1984: 10) dalam kitab Personaliti dari perspektif Al-Ghazali karya Dr. Fariza Md Sham menyatakan bahawa ‘akhlak’ atau ‘sahsiah’ merupakan perkataan arab, dimiliki oleh seseorang individu. Perkataan akhlak berasal daripada bahasa arab yang membawa maksud budi pekerti, perangai, tingkah laku (tabiat) dan adat kebiasaan. Menurut ahli falsafah Islam dalam kitab Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah yang dikarang oleh Ghazali (1997), mengatakan akhlak mengandungi tiga maksud mengikut aliran-aliran tertentu. Antaranya akal fikiran yang memancarkan akhlak, akal yang dipandu oleh wahyu para nabi dan rasul akan melahirkan akhlak yang bersih dan terpuji. Selain itu, akhlak dari segi roh membawa maksud pengambilan berat terhadap pembersihan jiwa, pembaikpulihan batin, pembersihan akal fikiran, serta pembersihan akal fikiran secara mujahadah. Manakala aliran seterusnya mengikut gabungan dua perkara ini membawa kepada dua konsep iaitu menerusi aliran falsafah dan tasawuf. Akhlak dalam Encyclopedia Dictionary of Pcychology (1992), menyebut personaliti (akhlak) sebagai suatu konsep yang global yang mempunyai beberapa makna. Pertama ia merujuk kepada tingkah laku dan perangai yang biasanya ada pada setiap individu. Kedua ia merujuk kepada cantuman kesedaran diri atau ego. Ketiga, ia adalah topeng bagi sosial.

7

Kesimpulannya, bahawa akhlak didefinisikan sebagai satu sifat bagi diri melalui jiwa yang melahirkan nilai baik atau jahat. Secara ringkasnya, akhlak sebagai suatu kebiasaan tingkah laku yang mengarah kepada kebaikan atau kejahatan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Maka, akhlak Islam merupakan akhlak yang teristimewa dengan pengkhususannya yang tersendiri. 5.2.2 SUMBER PEMBENTUKAN AKHLAK 5.2.2.1 Al-Quran Al-Quran al-karim bukan sahaja satu kitab yang membicarakan masalah-masalah hukum Allah, politik, dan pendidikan bahkan ia juga menyingkap bidang-bidang sosiologi khasnya pembentukan sahsiah seseorang insan dan sesebuah masyarakat. Sumber utama rujukan ilmu akhlak ialah kitabullah yang menghuraikan secara terperinci dan jitu. Dalam kamus al-Mu’jam dimuatkan ayat al-Quran yang membawa maksud al-khuluq. Firman Allah yang membawa maksud: Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benarbenar berbudi pekerti yang agung (surah al-Qalam 68:4). Berdasarkan maksud ayat di atas, akhlak membawa maksud keperibadian, sahsiah dan sifat-sifat yang merujuk kepada perbuatan mulia. Firman Allah S.W.T yang bermaksud: Ssesungguhnya ini (agama) tidak lain hanyalah kelakuan orang terdahulu (surah al- Assyuara’ 26: 137). Ayat tersebut mengatakan akhlak sebagai tabiat manusia yang sememangnya dijadikan oleh Allah dengan memiliki tabiat-tabiat tertentu yang menjadi kelaziman.

8

Secara keseluruhannya, akhlak yang disebut dalam al-Quran merupakan ajaran dan tingkah laku yang baik serta lebih tinggi kedudukannya daripada moral. Al-Quran adalah sumber utama penggalian ilmu akhlak untuk memahami akhlak manusia.

5.2.2.2

Hadith Akhlak yang dihuraikan oleh al-Quran dijelaskan lagi menerusi hadith Rasulullah SAW, Anas r.a meriwayatkan sebuah hadith yang diambil Rasulullah SAW dalam kata-kata Syaidatina Aisyah: ‘Nabi Muhammad itu semulia-mulia manusia daripada sudut akhlaknya’. Akhlak yang dibincangkan menerusi hadith rasulullah s.a.w. menjelaskan satu perkataan yang digunakan bagi merujuk kepada perkataan, perbuatan dan nafsu yang keji. Ada akhlak yang terpuji dan akhlak tercela. Hadith ialah sumber kedua akhlak Islam, disinilah ajaran-ajaran akhlak Islam terserlah dengan jelasnya melalui amalan. Orang yang berakhlak ialah golongan yang beriman dengan sifat-sifat dalam akhlak seperti malu, sabar, pembersih dan sebagainya. Seorang lagi tokoh hadith iaitu Abu Hurairah antara lain menyifatkan hadith-hadith yang diriwayatkanya membawa akhlak sebagai rasa keimanan dan kemuncak keimanan sebenar. (Ghazali. 1997. Dinamika Ilmu akhlak Islamiah. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd) Dalam kitab Pendidikan Akhlak dan Adab Islam konsep dan Amalan yang dikarang oleh Asmawati Suhid (2009), menyatakan bahawa sumber utama bagi akhlak dalam Islam ialah

9

wahyu Allah iaitu Al-Quran dan hadith. Kedua-dua ini membentuk sesuatu konsep serta memelihara akhlak manusia dalam kehidupan seharian. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana sepatutnya bertingkah laku dan bertindak dengan betul dan berakhlak. Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam menentukan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam kehidupan. Hadis juga merupakan sumber kedua selepas al-Quran dalam pengambilan ilmu akhlak Islam. Sebagaimana contoh kepada Rasulullah yang merupakan model atau contoh terbaik sebagai ikutan umat Islam khususnya dan manusia umumnya. Akhlak yang diamal dan dipamerkan oleh Rasulullah S.A.W yang berteraskan akidah Islam jelas sekali amat luhur dan murni.

5.2.3

CIRI – CIRI AKHLAK ISLAM

Dalam kitab Personaliti Dari Perspektif Al-Ghazali, yang dikarang oleh Fariza Md. Sham (2008), menyatakan ciri-ciri akhlak yang terdapat dalam Islam. Antara ciri-ciri akhlak Islam yang membentuk personaliti yang baik ialah sifat takwa, sabar dan syukur. Ciri akhlak Islam yang pertama ialah sifat taqwa. Pengertian takwa bagi al-Ghazali ialah rasa patuh terhadap perintah-perintah Allah S.W.T. dan meninggalkan setiap perkara yang ditegah (Sa’id Hawwa 1999: 360). Sifat takwa adalah sifat individu yang memiliki personaliti yang terpuji. Perintah dan larangan Allah S.W.T. juga merangkumi setiap perintah dan larangan yang dibawa dari Rasulullah s.a.w. Orang yang bertakwa menurut al-Ghazali (1953: 93) sentiasa sedar bahawa Tuhan tetap bersamanya menyaksikan setiap perkara yang dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu yang bertakwa sentiasa berkelakuan baik ketika berhubung dengan individu lain. Oleh itu, matlamat takwa ialah kebahagiaan di akhirat.

10

Seterusnya, bagi ciri yang kedua pula ialah sifat sabar. Sabar bermakna ketabahan individu menempuh segala kesusahan. Dalam konteks agama, sabar bermakna menerima ujianujian Tuhan dalam perjuangan memperolehi keredhaanNya. Al-Ghazali mengatakan bahawa sabar meliputi tiga perkara iaitu berkaitan dengan ilmu, hal keadaan dan perbuatan. Individu yang sabar dikawal oelh dua tujuan utama iaitu agama dan melawan hawa nafsu (al-Ghazali 1988: Jil.3 1096). Al-Ghazali telah menghuraikan bahawa seseorang individu yang memiliki sifat sabar akan merasai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Ini kerana individu yang sabar adalah individu yang kuat dalam erti kata sebenar. Walau bagaimanapun, ciri yang ketiga dalam akhlak Islam iaitu sifat syukur merupakan personaliti atau akhlak individu yang menuju kepada keredhaan Allah S.W.T (al-Ghazali 1988: Jil.3 1156). Seseorang individu wajib mempercayai bahawa segala nikmat adalah berasal dari Allah S.W.T. dan pengetahuan tersebut dinamakan tauhid. Allah S.W.T. Sifat syukur juga menambahkan keberkatan kepada nikmat yang dikurniakan dan dijanjikan dengan limpahan nikmat yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. pada masa akan datang. Maka, sifat syukur menjadikan jiwa seseorang individu menjadi tenang dan bersih serta hatinya semakin damai dan tenteram yang melahirkan tingkah laku baik dan terpuji (al-Ghazali 1963: 41).

5.2.4

CARA MENCAPAI AKHLAK YANG BAIK

Menurut Ghazali Darusalam, (1997) Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. menyatakan banyak cara untuk mencapai akhlak yang baik. Antaranya ialah kurniaan Allah secara semulajadi yang mana dijelaskan bahawa Allah

11

Maha Berkuasa ke atas setiap sesuatu. Allah juga mampu mencipta sesuatu yang unik penciptaannya kepada manusia. Untuk mengusahakan akhlak yang baik seseorang itu juga boleh membuat latihan amali seperti membiasakan diri dengan sifat-sifat yang baik dan membuang sifat buruk. Selain itu, dengan cara mengenal keaiban diri iaitu dengan sentiasa muhasabah dan membuat refleksi diri untuk menyemak kembali apa yang telah dibuat sepanjang hari. Justeru itu, dengan mengamalkan amalan-amalan harian seperti membaca al-Quran dan memahami pengertiannya, qiamullail dan sebagainya, juga merupakan salah satu cara hendak mencapai akhlak yang baik.
5.2.5

KELEBIHAN AKHLAK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Menurut Mahmud Al-Mishro dalam buku Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW (2009) menyatakan bahawa jika seseorang itu mempunyai sifat berani, maka akan menjadikan seseorang itu kuat untuk menjaga diri dan berakhlak mulia. Sifat ini juga mempermudahkan untuk menahan amarah serta dengan modal keberanian, seseorang itu dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya sendiri.

Selain itu, dengan berakhlak juga dapat menenangkan jiwa dan memperbaiki akhlak serta menambahkan keimanan dalam diri seseorang. Tujuannya menjadi pendorong untuk beramal dengan akhlak dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara itu. (Ghazali Darusalam. Sifat-sifat Mahmudah dan Mazmumah: Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. (1997). Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd).

12

Walaubagaimana pun, dengan berakhlak seseorang itu dapat menghindarkan diri daripada terpengaruh hasutan syaitan. Menurut Ghazali Darusalam (1997), menyebut akhlak sebagai benteng kekuatan daripada penguasaan syaitan terhadap diri seseorang serta segala amalan yang dibuat juga diterima oleh Allah jika seseorang itu memiliki akhlak yang mulia.

5.2.6

FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK DAN CARA MENGATASI

i. Persekitaran Merujuk kepada sumber rujukan yang penyelidik dapati bahawa pandangan daripada Islam faktor persekitaran banyak mempengaruhi pembentukan peribadi seseorang. Antaranya ialah individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak, maka jiwanya akan terdidik dengan tingkah laku, tutur kata dan gaya hidup yang tidak baik. Selain itu, kehadiran teknologi canggih dalam media massa sama ada bercetak atau elektronik juga sedikit sebanyak memberi kesan dalam pembentukan akhlak seseorang iaitu melalui adegan-adegan ganas dan berunsur seks yang boleh merosakkan jiwa mereka. Namun begitu, pengaruh rakan sebaya dan masyarakat sekeliling juga merupakan faktor yang membentuk keperibadian dan akhlak seperti tingkah laku, tutur kata dan cara bertindak.

13

Terdapat juga, permasalahan keluarga yang melibatkan ibu bapa contohnya pergaduhan dan perceraian boleh membawa kepada permasalahan sosial seperti lari dari rumah, menyertai rakan sebaya mahupun kumpulan yang rosak akhlaknya sehingga membawa kepada pergaulan bebas, perzinaan, pengambilan dadah, pelacuran (bohsia) dan seumpamanya. Budaya masyarakat juga yang cenderung ke arah liberalisme juga membawa masyarakat kini mudah terjebak dengan budaya rock, rap, lepak dan seumpamanya.

ii. Nafsu Nafsu adalah anugerah Allah swt kepada manusia dan nafsu juga adalah musuh sebati dengan diri manusia yang melaksanakan hasrat nafsu manusia. Manusia yang terlalu menurut kehendak nafsunya akan terdorong untuk melakukan keburukan. Seandainya nafsu tidak dapat dikawal, sudah pasti boleh menghilangkan maruah diri, agama dan nilai budaya sesebuah masyarakat dan membawa kepada kemungkaran sebagaimana berlaku dalam masyarakat kini. iii. Syaitan Satu lagi musuh ghaib yang sentiasa mendampingi manusia dengan memperalatkan nafsu manusia iaitu syaitan. Fungsi syaitan adalah sebagai agen perosak akhlak manusia berlaku sejak Nabi Adam dan berterusan hingga ke hari kiamat. Kesimpulannya, setiap manusia yang hidup terpaksa menghadapi ujian dan cubaan hidup dalam usaha melatih diri menjadi manusia yang berakhlak dan bersedia menghadapi segala rintangan.

14

Maka, setiap faktor-faktor yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Antara cara-cara mengatasi dan memperbaiki akhlak Islam ialah: i. Menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan dalam jiwa.
ii. Mengawal pancaindera daripada melihat atau mendengar perkara-perkara yang

membangkitkan atau menguatkan nafsu syahwat dan hawa nafsu yang menjadi punca segala sifat buruk dan keji.
iii. Melatih diri membiasakan perbuatan-perbuatan baik seperti ibadat solat, puasa serta

menjauhkan diri daripada segala perbuatan buruk dan keji. 6.0 CADANGAN

6.1 Pemantapan Akhlak dalam keimanan Perbincangan yang digunakan oleh penyelidik-penyelidik, menurut Muhammad Al-Ghazali (2002) dalam kitab Akhlak Seorang Muslim menyatakan bahawa, kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Ini kerana iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang hina dan buruk perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka, pemantapan akhlak seseorang individu haruslah kukuh agar dapat membersihkan jiwa dan memelihara kehidupannya melalui akhlak yang mulia dan terpuji.

6.2 Akhlak sebagai satu pendekatan pendidikan dalam menegakkan syiar Islam

15

Saranan penyelidik kepada golongan yang berpendidikan supaya menjadikan akhlak sebagai syiar Islam yang merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah. Sungguhpun begitu, akhlak sebagai wadah kepada pemangkin Ummah pada generasi akan datang untuk menegakkan syiar Islam. Penyelidik-penyelidik didedahkan pendekatan pendidikan yang seharusnya bersifat teori dan praktikal.

Menurut al-Ghazali menyatakan bahawa peringkat kanak-kanak diibaratkan seperti kain putih yang perlu dicorakkan peribadi dan akhlaknya dengan sebaik mungkin. Maka, pada peringkat inilah yang boleh membentuk akhlak sebagai salah satu pendekatan dalam menegakkan syiar Islam.

6.3 Mendisiplinkan ilmu dengan akhlak yang mulia Menurut penterjemah Yahya NurYadi (2007) dalam kitab Akhlak Terpuji Kunci ke Syurga mengatakan akhlak adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hakam dan prinsip yang dapat membantu kita untuk mengetahui keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mengetahui keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mnegetahui keburukannya agar dapat dihindari. Justeru itu, disiplin ilmu amat penting pada penyelidik-penyelidik untuk mendapat keredhaan Allah S.W.T dengan mencerminkan sesuatu akhlak yang mulia.

6.4

Pendidikan Iman sebagai Asas Akhlak

16

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencorak manusia menjadi seseorang yang beriman. Iman adalah asas kepada akhlak Islam. Tidak akan sempurna iman seseorang jika tidak disertai oleh akhlak yang baik. Contohnya dengan melaksanakan segala perintah Allah yang berupa ibadah kerana kesemua perintah Allah tersebut bertujuan untuk membersihkan diri dan menyuburkan jiwa manusia dengan sifat-sifat terpuji.

6.5

Melalui Latihan dan Bimbingan Pendidikan Berkualiti

Pendidikan yang diberikan itu hendaklah bermula dari rumah yang ditangani oleh ibu bapa. Selepas itu barulah berpindah ke peringkat sekolah hingga ke pusat pengajian tinggi bagi pendidikan berbentuk formal. Ibu bapa seharusnya mempunyai keperibadian dan akhlak yang mantap sebagai pendidik dan pembinbing seperti lemah lembut dalam pertuturan, pergaulan, sabar, lapang dada, istiqamah, berwawasan dan seumpamanya. 7.0 RUMUSAN KAJIAN

Daripada kajian yang telah dijalankan, penyelidik dapat menyimpulkan bahawa objektif kajian telah dapat dicapai iaitu dapat mendedahkan tentang ciri-ciri atau contoh akhlak yang baik dan cara-cara membentuk akhlak yang mulia dan terpuji kepada pembaca. Terdapat banyak cara untuk membentuk akhlak yang mulia yang telah diperolehi daripada resensi perpustakaan sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

8.0

PENUTUP

17

Kertas kerja ini telah membincangkan akhlak Islam mengajar manusia untuk melahirkan keharmonian dan kesejahteraan hidup sesuai dengan maksud Islam itu sendiri yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Akhlak yang baik menjamin kesantunan peribadi dan jemaah yang lain. Jelaslah bahawa, sesuatu amalan yang ada nilai yang tinggi menjamin keselamatan dan keamanan serta kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Amalan yang terpancar daripada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya terangkum dalam istilah ibadah berpandukan nilai-nilai akhlak yang mulia. Malah, kelebihan berakhlak dengan akhlak mulia dapat meningkatkan kualiti amal ibadah dan mendapatkan keampunan Allah S. W.T serta mendapat rahmat dan cahaya daripada Allah S.W.T.

Selain itu, perumpamaan yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadith menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik dan terpuji itu untuk memastikan lahirnya kehidupan yang aman dan bahagia. Secara keseluruhannya, penyelidik berharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat kepada pembaca sebagai panduan dan sebagai sumber rujukan untuk kajian yang akan datang.

18

9.0

RUJUKAN

Al-Quran dan terjemahanNya. 2002. Surah al-Qalam 68:4. Damsyik: Darul Makrifah Al-Quran dan terjemahanNya. 2002. Surah al- Assyuara’ 26: 137. Damsyik: Darul Makrifah Al-Ghazali. 1953. Bidayah al-Hidayah. Damsyik: Matba’at al-Jami’ah al-Suriyyah. Al-Ghazali. 1963. Kitab al-Arbain fi Usul al-Din. Kaherah: Maktabat Al-Jund. Al-Ghazali 1988. Ihya’ Ulum al-Din. Jil 1-4. Terj. Prof. TK. H. Ismail yakub MA-SH. Singapura: Pustaka Nasional Pte ltd.

19

Abdul Rahman Rukaini. 2001. Siri Teras ‘Ulum Islamiah: Akhlak membangun Jati Diri. Selangor: Synergymate Sdn. Bhd.

Akram Ridha, Yahya NurYadi. 2007. Akhlak terpuji Kunci ke Syurga. Kuala Lumpur: Progressive Publishing House Sdn. Bhd.

Asmawati Suhid. 2009. Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications Dan Distributors Sdn. Bhd.

Fariza Md. Sham, Salasiah Hanin Hamjah & Mohd. Jurairi Sharifudin. 2008. Personaliti dari Perspektif Al-Ghazali. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ghazali Darusalam. 1997. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan: Sifat-sifat Mahmudah dan Mazmumah: Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah.. Kuala Lumpur: Utusan Publications Dan Distributors Sdn. Bhd.

Imam Jaafar as-Syuthi. 2009. Adab dan peribadi seorang Muslim. Kuala Lumpur: Serambi Timur Sdn.Bhd.

Kamus Dewan. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Sdn. Bhd

Mahmud Al-Mishro. 2009. Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Manjula Bhagi, Sunita Sharma. 1992. Encyclopedia Dictionary of Pcychology. Volume II. New Delhi: Anmol Publication.

Muhammad Al-Ghazali. 2002. Akhlak Seorang Muslim. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn.Bhd.

Sa’id Hawwa. 1999. Mensucikan Jiwa. Jakarta: Darus Salam

20

2010. Keruntuhan akhlak dan cara mengatasi. Petikan dari Islam Grid Obor yang menyinari alam. http://www.faktor-faktor keruntuhan akhlak.html (17 Jun 2010)