-~

-

~ 2iWBffi&r ~ ~~ clIT~ror q5 eR~TOT sci ~ ;j11't{[2;f Cf{1(ft~&Q[ clIT dfWfGf q5 ~~rar;H ~f, .s:(I~fctCf.) pqfcp("~ gcf foR~o¢T~$ ~(fffo.qi.1 ~ ~;martfqof~ ~~ ~ ~~ Cf5"f~r 00}f gCf5 .9l t)O(j cMi C{ ~ fr£ff) 2'1 ~ ~I

Util' PJm:

\;ftcR cnT ~ ~ ~ "5RFi ~ .qJiffi fa;ijR ~, (~!+cte;) ~ v:ci QI~RlCh f:qfCflct"ll cfi ~ ID"U "Wrnf ~ ~ 3TfIT&f ~ l1ACf \lfIfcr ~ ~11~Ftiifl, 4Hf.flCfl ~ ~ ~, ~, ~ ~ .~ ~ ~I ~ q{AH['ld f-qfCfi·ffi1 'f.&fu "Q;Cf ~ f.Rr-1 ~ CfjT 31iOT ~ i ~ "Wlli ~. "!l1ltoT ~ o~ 1ql1d4 ~ -fu:ft ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CfjT m ~ <WI Uflil ~ o~ 3lv:m=4' ~ ~ t, ~ uftcR fqCfl f~d mar t fuffirr i, ~'l1a mw t I a:{~ it ·~cnT rn it 31.-%1 ~ ~ irffi i "R~ ~ -B 3lv:m=4' "CflT 'ER:R it "foRm ~ ~ I <WI 11111 if ~ (f~ 3TI~ ~ ~ -B ~ amTnr ~ CfjT fcrq:jm it m t ~ lR "ttrr ~ '4'RCf "\lIl"fu <fiT Wf-1:f1 ~ ~ ct «'R -q"{ OflIlUCfl flI fcf;-lrr ~ WI t I

aSH' Resolution:

<WT ~ ~ WU ~ ~ ~ 'i5'I'JlWIT CfiT "5I"Cflm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cilll:'1~1S01 lift -q ~ >JefiR ~-'ER q1i€lI£l1 i, ?;ffi Wfim ~ ~ "tf?.{ >mRf Cfi«f[ W, 11~ ~ ~ ~ ml WI f.rcrr{ur "ct m~ ~ ma,roT ~ ~ ftk1~1 cfi lB ~ ~ 'Cfffil bJU ~ ~ 3"I'f\Ut{l1i ~ TtAl q;l ~ ~ ~ v;cf ~ 31Ti-ffi '5rCJ'1 ~ tl ""SI'RiR "t!fcr:f ~, <WI o2f[ !>11~RlCfl f:qfCflf81 q;l "ffiCf~ ~ fllq\Jjf1!;fl -m ~, ar:IB'tWI-31~-31j:tn(,H ~ >rfue.rur cw.f5fi4 CfIT -q:cn 1<lT TTftf4R ~ ~ "t.n "lItt Ql1lU ~ tl am)n:r cfi l1T?.{-m~ ~ q ~. ct BJrIT <fiT ~ f.f.qfur ~ ~ ~lR c.nvn 611T\T ~ t 1

Our Torch Bearers-Light House of Health Movement: lCfT1ft "'Iq~q -it "'t1H1\i1 - Swami Ramdev ji Maharaj

ciM ~~If~'fl ~ ~ -m ~ ~ ~3WWft oq Fcffitcl 1l Sll~ Rl'fl filfCfiffi I cfi ~ a:JT~ 1:fq l1m~ cfi- ~::rrIT q)l ~ t tTTftuft -m $f) ~ ~ ~flMldl, ~ Cfil Wr, a1ft.:r q)l W;r I a::nonm ~ a:rRffil ~ T{Ci .fcRR:ill, ~ a:rrq 3ft ~ ~ oqf<fuM qfj- ~ t ~ ~~ m m i "$T~, ~ ~ ~ cnT fcRR: ~I aw:r.m )I"lf)Tr em: i ~ <t ~ ~ {J~cflfC:;dl, 4{1<liI4~ih.'1dl, Ii«~fdl,. 411ct<ilctl<, a:JT'Ul1 c4 Cli I i\, fc~11;j~nQ'1d1 ~ "if. m -q-:q ~~ ~ ~ ~ ItIl'flmIJJ Riii!ki::ft ~, "Bl1et, ~ lh: {1'l1~fdCf) ~ (f~ mrr q ~ if ~ 1 ~ 2 "E!'2 tfI1lr ~ qfj- SlrnctOii{l1 Cfil ~ ~~ sft'CcfllUI tl ~ tt -e;~ ~ m m11 ~ 'l1f\(f ~ ~ :I&, 'l1lI ~, C1T'CI1it, f'l'HSlI{l4~ ~ 1f{tafi ~:¥Rf ~I ~ fuel ~ 1131h'f{. ~~, 31h'f{. ~ ~<'"<4'1q" em ~ ~ ~ .fc;rQ: if fc:Oll .<WT tW\{ (~), ~ ~ (~) ~ 'qffif ~'GliR (~) ~ il ~ ~ ~ <WrtfIo - "5f~ ~J ~ ~ - ~ ~, ~ ~ ~, ~ f..:tf41ffilcl!1, <WnTmSlI~RlCh fi:!lFCflffil ~ ~ ~~ ~, ~, ~ ~ ~, .aWTRCfl" -m ~ "tJil'tf, .~ m~~,'~"lIlrr~, ~~, ~ Fc1l'(ClfC!'aIlW't, ~>fclil'VR, ~~ mtRJ, ~ lfiTlWt, ~ ~ R1f'"i2.s, ~ ~ ~ ~ 'QT'CJf fclf~2::s a~ !ffi'\CJlt1 cnT B:ql~" m m il

~;:qI(1<fiiSUl ~ - Acharya Balkrishna ji

't""l41e; ~ ~ ~ ~ cfi- ~ q ~ q;) ~ tl ~ ~ ~ ~ ~1~Ct:lI{ Cf14~)~~ ~awnm ~ oq[¥t('CI ~"Srfu'q]" ~ ~ ~ 3lf'l4"if~Cfll ~ ~ ~ ~ rt ~ ~ ~ iqli;:;1~6U1 ~ ~ ~ ~ ct flCflC'4dl tu ~ -tl ~ ~ ~ ~a:r ftjfcl;ffiCfl14 all'qCf ~ ~ ~ ~ cfi R"m ~ if "ffi ~ if ~ ~ ~ 4111l:qlq awfcR ~ ~ CIi1 fl4'i(f1dl "Ct:ll ~ ~ ~ w i I -$ ~ 'Gft ~ "¥l 31RITlf -m cfi I1pfe;~f~ it' Sllcpf(lCf) ftlf¢fiffil '4t m~ ifrfCfl\ ~l{Ci 3H:fu~1'4 ~ '(i'Rlg" ~ m&fUT ~. ~ ~ R'l1T m ~I

Treatment of Diseases :

sl~~fc:\:SI, ~, ~) ~,~~, ~-w, ~ (f~ ~ ~ "itrT, 31RR, ·ftR ~, ~ ~/ ~, a#lw, ~-¥ll1, ~, ~dif ~ irrr 3llR ~ m't:Zl' ~ a:mr~ a:fI4lRlll' ~ ~ fiRT ~ q;- mrr ~ SlIEliFl1&l M fCfi ffi 1 W"U ~ ~ t I cp.:rr 31["q ~ W -131 Cfi1: cfrr m ¥ t ~ t3 i ~ irrr ~ -:Nfl f.RrlT ~ 51, m ~ iT WJ1Ct cpt 1 ~ Jj 1 f-rii 4 it -;:ffil ~ ~ 3TI'!:TCfiT\ t, .~ ~ ~ >rfC(f m.rr I ~ 'l1f1'Cf l1:f,f CfiT ~ g \:SI41fB OJ; 3TI%R t 3itt ~ a:rf~ q {41,41 q ~ ";f (rll ~ m ~ tl

Nourishment of Health Basis:

~ ~ 3i{04ClI81 ~ Cfft ~ ~~ 3lTw:ITlf IlftcR ~ ct 3lT~ 'q"{ "lITrT "!TIll. ct ~ ~ (fm ~ m~ ~ ~ Cf)T etl14~4 >mY: ~ -:qn: ~ iT ~ -m uf:{ 9 :30 rl ~ fitCior;;Cfi ~ ~ "fRa;rql ~\5j'11("4Cf) f-rRr'1 q?j ml!.T·~ iTm %1 ~~.m f1r~Hcfl1 m~ ir ~ 0l11&111 ~ ~€f1f<ti ~ ~, ~ 3i'mT{, ~"' fclm. ~ fq.;m, ~"' ~/ ~ fcrl3Wl cr~ ~ ct 'tfq l=rQT~- ~ (~) / ~. 3Tl"Cfi"m \jffi l!,Ci ~~ q;- ~ ~ ~ SIIOl141tl 1!?f ~ ~ "tlTrr cfi 0lI1C!5!RCfi ~",If'*1Cfi) <::1~IP1Cfi ~ 3TIblIIRliCf) ~ II 'itfTr4T qft~€\4ilftd ~ ~ ~ -q !>I fd Nd ~ \lfTm t I WIT ~ ~ WI :1"Rf "ill m-r it t t=IT~ it "C:ffi m 31'RT ~ ~ -qftqr{ ~ fum; ~ ~ f1{'illlq:ql{ch GR ~ ~ -%1 c:rtt ~ tl "C:ffi ~ ~ t fen 'WT cp;n i? 'WT Iilil· "i:flRlJT <flIT ~'? (f~ ~ ~ f.Rr;:r ~ .~ 0f4T ~? iMT II -g;cre ~ m crm 31lR ~ ct m2.1"-"Bl1q ~ Cf ~ ~ ~ llSFr -q "B8,1l1 m ~ ~1 m m' q;r ~ q;-{ ~ "B irrr (fm~ ~~-q~ 3if~/ irrr~, ~ ~ \ill W ~c); ~ "lITrT Wl1 cfi ~ ~ ~, mrreRr / ~ 'ttaf ~ ~ ~ ~ ~I ~ WfiR "41rr 1IFl' -q .~ ~ f.:r1:rtuT q)I 31~ m ~ WI ~ I?

.. .:J.:J. -..I Residential Facillty for Swasthya Sadhakas ;

~ fCHllct{1lO1 ~ $r f"1f11iT4T41{ 3f[l}ll1"tlTrr !I'l"l:I .q' tfcIT -qj:q 'B1 ~ m~ (flqf ~ ct ~ cn1 ~ ~ tl nPftuT ~ -q 3TI'9Jf1Cfidli ~'!:Tf

m~ -B W4P'*1 {1"I,ij:f~ ~ (WR fS<:1cro) , ~ ~ (f..si?lCffi), ~ ~ (~fgiilCffi), cm:cft ~ (Wfr fgiilCffl), R'HI~h:fl 3ffWf ~ <fiT ~ cnl 'T{ %1 <WT * ~.~ 4c:J'<ACR1 Cht§.:til ~ C'fi'.T[ ~ ~ ~ eFT "&JCW.Tf %1 ~ ~ "BTi:J91 ~ it ~ itcITo, ~~, ~ 31TR ~ ~t:r!afi 'B" tlIfI~(1 ~I ~ ClIHlj,..h!C:H'1 Cfilij 3l1~ BR en: ~ 'ftflRrold tl

Yog Gram: Equipped with Latest Resources of Naturopathy Treatment: f.>r;:r ~~ it "I1REf mn: ct.1 ~ ~3iT -t ~ q;. ~ ~ wW1 -B <n7T "IDli ~ UTI f..Tcn'\ur "q:cf ~ ~ ~ ~ tl

m )I"CFil'\ "9:~ 1R (f~ wm ii cO' ~ WmT \lIB ~, dfit Y"f)R 5Ir<{l rn<:fl f.qfCflffll ~ ~ ~ ~ f.qfcl'lffil <:fiT ~ M \lfICIT tl ~ ~'l1fTT q;. ~ e:nR 1=18, ~ BR, clftll~1t1 ~?1, 11~12.1u~,,"":s .~ f41~1t:1 6'fI~, -RTrr m~, ~ a:rr~, ~ Cfilffi ~~, ~ ~ Cf~ -Rhl 6'fI[f, ~ m a:roafrr BR, ~ ~ BR, f~;;iCht1I{ GTI?1, ~ ~f1~t11 "AR, ~ ~ ~ ~ ~2f1 ~ BR, T["{l1 006T 3iR{~f2C1 ~ w, ~ ~ W lR1l"if m ~ 6'fI21, ~?1 ~ aw:f o.u~ (~ t: ~1f111), ft:rtirr (~) 5IT2l; ~ ~ %, M'lFf ~ ~. ~ ~I

Igr%iJW#Hii"E#-#rld*e¢'w" . Mud Therapy Section:

iiflltilfC<ti 19 m~ ~J ~ "Uffi ~, ~ % ~ 3lt1Tf-3lt1Tf fi:R:it onl ~, CflT#lFC:iifl lfiF.iI£lt:1 Q:S'"k1IR{, -Bus crrfcF;Tr ~J ~ Gfl21, ~ ~ iifT~, ~ ~ C!ft 1ilfc:m, fcfrnc;r ~ if ~ ~ ~ Gflffi ~fCfiffil ~ ~ f:qfCfH'BI cF 1fllTq <tiT ~I

•• twnW##i'i:@lflJ" Sun Therapy Section:

~ BR, ~ WfI1 f-q fCfiffil cfi" 3RfTra. ~ ~ it rn ~ 31Ifcrr!;:: \TfB ~, Shlilfc:Cfl ~ -q:us ~Il~ .arrR CfiT m, Cfi"m ~1I:ifR1ql1 'tiR "8T3'B

Section:

~ al11T 3fl'RfRR ~ F*lfChfHI ~ -m"'l m ~ ~ ~.~, ,* r 1'1 4 am'I 4Hi1'14C11f1 l:I1C1' (~14cllfl, ~{flJqCj.lfI ,fI'g;fcld 31fq)4C11f1 ~ o~ awl ~ fqf;:n fEll Cf}f ~~I Pt<:P m I

ItiWli@@;."UhH' Yag Therapy SectIon:

\5!f.14R1 W o?tfu, ~-;ffu, f4i?ARl, ~ ~, .~ .~ (~ fSl:i'q[ ~ '1'J1<t!{On ) r ~ )[~ I -31IfI'9',!'I1 u Illll'·'! ; 1>1 flll13 ,I '( I ~. 'd'~ .'&fR ~ ~ ~ ~ ~~ ~.~lf"1Cfi m~·~ W1~H1g'6t:rRHlll~!

Acupunctur,e & Acupressure Section: ~q;<:fl{~!fl{ .iIC: I ~ ~, M ~ stl{ 11fI1'3R, 'Uffi' 'qlCft iR:, ~ ~, ~, "4JCR itc:, ~ ~ ~ 3TIfc\ ~~}iltlll T[cf Qff'i'"i'*G{ 34<t!{UII' qft ~I

Im4;:-JiWiii.EiU,;" Pyramid therapy Section:

f.;floq;:;:r Wfi"R' ~ fY{lfA:.s \1 4Cfl '(0 o· qft. ~ I M~ ~ )ICfiR·ct ftHlfq g ~ F:Hlfq'S 'I:Z['R Cfla.::r; f4{ifq:.s ~. ~ ~ 't!1CR ~, PHI f14:.s ~ ~·~~I

mlrliNfi[@@jI"haC,W. Magnet Therapy Section .:

~lqf?:Cfl It''l..mGlT{1, m, ~, CfllR) fiR Cffi1kiCll1;q ~-'{ ~ ~ ~, 11W~, 4~~<3!I2{TffiB 4l,~FlCfi ~3R, ekfl4fj o~~~~ ~ a4CiHUO' qft ~!

'ltdt@#ii,E&¢UH' Reiki Therapy Section:

~ ~ :mW=r <q\il'iI\liCfl 6\iIf CflT 3l"ffiCfR "Cf)\ Wr:IT ~ f~fcflffil cn1 \lffift "%1

k'AiJijijES'iit' Pranic Healing:

m'm ~ -&RT WIT cnr RG:R~) m~ Cfi1 ~i~<;;"HflC1 ~ ~ S1lo1~1f&a t=fn:: "5IfUT ~, ~ "5IfUT~, ~ muT ~, 3fI"Cfl"m "5IfUT wfcfij ~ ~ ~ IDU m cnT oflffi ~ (f?lT ii"{~C;'i~nC1 trr~ ID"U 'iCflI{I,li6fi Urr cnwn ~ Cfi1 ~ Cfi{ fclf~ Wii Cfft ~ ~I 3iICl~;*hdljel{ Wft Cfi1 fcrf~ ~Cflf(?qCfl fil fCfifl:i I q<&fti<i! CfiT ~ ~ ~ WI ~ ~ fHWH11 ~ qft ~l

_G'SSiSJF4~;[ilriiSLiHSi'egU"'Diet Therapy Section:

SUqiftiCfi v:ci 3i1~l'~r~Cfi fBiI&I'"{l)O "Cf{ 3ffmftff 31T~ ~~ cfi ~ "C11T'qTf ~ lft VcfIT{ c6 "illl1~fcf20Cj lill~2.)Cfifl:lCflC1 Cflutl30tft fClGlfliFi ~, lil~Shl""i.R;Qf2: 1!,UiT 3iICffil,g;:c:, QO"'l1I~li ~. ~ fc@f%l >ICfiT{ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ftP,)j!ll1" ~ W, ~ ~21T ~ efi- ~ (~) "6flT W, ~ gl~f¢l2:2fi, 1"{llit QOrflfq6fl, 1"{llit Cfllft'4Cfj ~ :aR-CfI" >ICIiT{ qft m~ "VI fcRriT ~, ~ ~j ~~, ~ ~ Cfil Gft;r;qr, ~, ~~, SllllmCfl fi:r1!OR 3lTR fc:rfcf"T VcfiR ~ ~ ~ cr$;n ~ \illlli:l'i<;H fqlRti<O ~ ~t!Bi'N1d am;R f-qfcflfl:il 3fj'lWT1 "B'ift ~ ct 311m{ <Wr 1JTl=[ -B ~ g ~ "5[Tt{f "tR1, ~ efktlll" ~ ~ ~ Rfltr m-a- ~, ~ ~ .~. ~'q mm il ~ "BT~ cnT ~ w:ftur ~ Cffi ~ ~ I(:qIC;:Sl<; ~ .fc:.<n ~ il

GGGJ--hWt1iilfmwA Colo;; Irrigator Hydrotherapy:

~ "Wrnf -u-rrr CfiT CfiRUT i "d"9.lT ~ "CfiT fi:RT "Cfi1: itl qft 'ifi ~ (f?IT ~ qwf qraT ~ ~ Cfi1 3iJ'licf ~ tl -q3ffi ~ ~

~ m m:s, ~;:2Jlt~:g F.sfl*4Cf1!1'H ~, ~ .~ cgDRflCfhI1, a:ffi)qf2:C6 ?Ul{"Cl{ ~ tm ~I ~ ~ q ~ ~ {f~ CR:1ICh·?'IC'i ~ q(1'IGll{ ~ ~ ~ Cfi1 OO"'~ ~ ~ M:ftr <it ~ qft' Tf'lfi t I

Mud SwimmIng pool:

~ 91T ~ ~ fG:f!i'.l'IA If,S. ~, ~ BA ~ fClt:{9l4d ~ S1.lqiRtCfi fl:r¢ ~ ~ ~ "CfiTlIT .~ Cfft ~ f.:t11R \JfTill %1 ~ ~ T.(R "i'.lie:: (11T ~ tl ~ 'WI >rft;it~ (f~ ~ 8Jl1cfT ~ \ifTffi" tl ~ "im ~ CiRf1q ~ tl H -qfq;r ~ BA ~ ~ ~ m ~ q;rlijJ ~ ~ fl:R;jt eFT llflTTl"

Ozone Steam Sauna Bath:

-mR ~ fC:Pl1~Ck1 flllll1<Mg ~ CfiT ~ m tl 3:(rCR"ll~'1 ~ m ~ ~ ijf.:r ~ Cf['ffi ?l~~;rl \<M1 ~~I ~ "fil, ~ctilRlll v:=f ~ (f~ WTB" ~ -::w: ~ mR qft' 'WI mqco ~ ~ <fiT <m ~ tl a:rq (fq; ~ ~ ft:r.& §;3'IT i fcn ~ "R.l11 ~ ~21 -m ~ ~ Wit q;l cfrc!:l ~ if ~6111Cfl t I 31J'qq ~ m ~ f1f11~q"Cl1{ ~I

Water- wave Massage Bath:

~ "t ~ "ffilTl ~ wrr ~ ~ mt mR cffl ~ mm ~, ;it ~ wnR Cfi" !i'IIDR"ti 1!:cf ql1f~CfI WlT "B ~ ~ ~ ~6111d 1 q:;uft %1 "lffi ~ a:rrUn1 ~ deft I tl 1F\A ~ Cf['ffi ~ t I

Whirlpool Bath:

wft ~ ~ ~ "l1R1: ijRT fj\=lIfcld ~ ~-TJlc;f 'tfeR ~ fl col ~ ~ ~ wert em llTfi:m ~ ~ WIT ~ ~ ~ ~I ~ Cf~ ~ if -efqq fcfq f.rcn0 \ifTill tl ~ ~ ~ ~ ~ \ifCWfT 'lR·tn tl ~, t:liflq~llIi ~ BT9. !i'lfc!ffi!i'II&fl iR) tl lR Cfft 21CfIR (ftTI (f"'1" CfiT ~ ~ m ~ tl ~ "FfT'1' lR:f1ll1fClCfl l4liR:rq:; w:t lFt:!i'IIUI1:<ti -wIT if m~ tl

Ozone Bubble Massalla or Water W.ave MassageBath:

-qy;:ft ct caf -q: ~ ~r ~ 't!Fft <t ~-vffi;;.~-~ ott ~ ~ ~ ~ qft. ~I qftm"tR ~

~tl, .

Circular Jet Massage':

~ ~"'Sfi'fiR<.#t ~.:t ~ ~lf"fdli!llffi * ·~iiff2:f·~ ~-~ ~ ~ ~ m qft ~ ~ C1'1Tffi ~I ~ aPr ~ qft ~ mmWl ~ Cfl?:f[ .~ ~lilffi~II{t11 m-a- ~I >ffiR)~ ~ ~ 'iiffift tl

Hydro·JetSpray Bath OF Dou.ch Bath:

, ,

~ tRTti;::lIfe"H41WIT qft ~ ~ Wfr ~~~"t ~ aTI~· ~ <Fr r.,qf.;jd C;fR.~ \iffiIT tl TTfcrln qHFti6fl ~ 'OI?TI ~ ~qr 6fI,q;sftil ~ mID tl

Circular Sprinkler Shower, Bath:

ft if ~. ~ ~ -qftc ~ m: '# ~ ~ ~. ~a;6?{&:meR ~ ~ 'TTffr ~ ~ 1:!Fft. ~ wm: ~ atrJ .~ qft €fIlftI.l41I~ q;).~ ~ ~ '~. 'GTffiftl ~ 'Uffl' ~ ~ fAqfBd F1t{f::t~ .~ Pll!'if.:nd firr~· mm tl

~ -m ~,.!:fr WI ~ m~1 '

Acupressure Section Hydro Aeupressuriam :

~. et ~a:rr ~ .~ .~ enT ~~ ~ ~itftrsq<1 ~ ~ ~I ~ ~ rm: m ;fi aFT ~ em Wr ~' l!,ci .~ .'00 ~ tl~:trR;qH 'ck 31;~pf~ '1FIT !\IEtiR CIt :rChl~} ~, lntii, a"jIJslC6I{, ftmfti\S ~ :mR \riOllftjfflq ~ qfr -qr.ft qt ~ f4i"R{S Cfi1: 5 1} 20 ft:rrl "'ffCf) ~ ~ 'B1t lJtR -q ~q;1;q ~ ~ ~ TIftr ~ MqFtqct ~. H?4IMct M ~I

1 .......... B5~====~~·

Physiotherapy Section:

clk'll~sfie.1 ~, ~D'CfI)m~'1 *.:::Tfq:;·ll, flqf$Cfit1 ~} -;ft ~, "'iT ~J qfC'"ClCf1 ~, ~ ~, ~, ~ ~. ~ ~ k ~J cnfcfiTr ~, lfih: 3Wf ~ ;ft. ~ ~J f%qBI~fCh~, ~ ~ cn1 ~ tl

$HCf<;.)fi:tif..tt:til ~ : -mi cfcr &flf~, ~ f'llljcl2{ 311R:IBldO:g ~, $:;:{q,Uh4cl ~) "<kcft. 1!y,S ~-31R-~ ~ q;l aWl ~ &fCW.TI"CfI1 TTt ~I

Gymnasium or Body Fitness Section:

CfiWL~:(I~\TS ~, \ii1TII(qICfl{, ~, l{eru(fll~Cf)t1) ~m:f(I*'S(, f2,Q2:Cf1<, ClI~~2<, fuNrl, cR: fC"tWII, :gM'lt"*l, ~ Rlljfk<, 111CR ~J q-i·cw;llci1 Cfiwrl<I~\51 <W1 +MR, .. "'1RT 1rcfiR q;- l1l2r ~ ~ 'Q,Ci ~ WfiT( c(; fY124~1 3QCf)(UI 7:fft ~ ~I

t-$bltiihEU@&elUM'i Eco-Fr,iendly Organic Diet:

fiiRrsfq~! ~22n~ ~I "1 g; 11c?2J fC1611f'4 i16f\i1111 ~II

SW!1FClCfi f~Fq:;ct:l1 .q II ~ fr ~~ ~" Cfil &fA -# ~ ~ ~ "!ITI1 ~ ~ 'Il'qfTf 'R ~, ~, flf<WIll'i (f~ ~-~ cRhn~ :qft ?rllllF1Cfi ~ Cfl1 ~ lit ~I TfflT ~ ll1m:, erm ~ 'Cft~ -B CfiP4lfC ~ct cp:ff CfiP4IR CIlT "@l<{ f.:rl1fut ~ ~I ~ -m "B' cHf<irnlll' if Wm ~ ~ ql*SfI'I4f~l(:;: ~ 3p:f ~'!ol (I'(q ~ ~ m f 3ln: ~ ~BnrCfi ~ ~"fIUlij([ m u ~ ~!RR ~ il

Attractive Waterfalls:

citrr 11fq if ~-~ ~ WfiT{ c:6 Cfit1I\'OlCfi ~ CfiT ~ g;3lTtl "rit~ ~.~ if ~ ~ ~ ~ it ~ ~ t "l:fRI fcfim ~ ~:qft ~ "'R -tl ~ ~ ~ Rftfu M~ w:rn 7:fft 'frft;:r 3illlRF~i H11T&f :a1Ti" Cfir m'l::f ~ t eft ~ ~ ~ ~ ~ l1rf if ~ ~ ~ Cfi1 ~ .~ Cfi«l ~I

/

I, f

Maan-Sarovar Lake :

c:rm "tIT if.=IT -wa, ~ ~ wm ~ ~ ~, f~klfl:j<"l18 ~, ~ CfiT ~ "ll"r-l, ~ 1f{ 'q\5il\518 -qf~ CfiT ~ I ~ ~ -:rmT mq:l ~ ~ ~ T!!i ~ ~ JOj1~ 1611 3"lRll4Cltoofl q;rrcr "Q,Ci ~ Cf1l -rn- CITffi ~ ~ <tiUIT tl ~. ~ t ~. ZIl!_ ~ "t["{ ~ i II ~ TTTPr II ~ ~ t "tIT fcRJt ~ ~ t "qm "2fiffi:CJ

-rit;'-"llTii" (fCfl ~ * ~ q-;:rr i 1f1 ~ '3ct1l'8 I ~, ~ I 3ffi1n:l CfiT 01¥ ~..tr-l t 31ffi m ~ ~ Wit CfiT (R "lfl ~ \!fRIT 'f<W-.l ~ tl ~ CfiT <:fa ~f[firCfl ~ m~ it f1fPltq=C4l{ tl

Horse Riding full of Joy & Enthusiasm:

4ofl{\l11 ;t m2:f-mZf -mn: .q:;) ~ ~ ~1fCk1Ii1II~r ~ m ~ -B 31\i1TClI1 m CflT \jJ~H(:jIJJ q{lll<I'ld crftcnT il G6H"OII vmq -B: ~ a:p:r ~ {OI"'l(Cfl\l % m ~ ~ ~ <fil m "# f'i1r<;1 ~ ~ Cffffi ~ ~ %1 lj~ecmJ ~ ~~ CfJ1 ~ ~ Cfft" -rp::fi tl ~ ~ fq!;!q«lD;q ~lfckHlIct1 -m1 ct ~ <fiT ~ ::a \lj 18 fcfi7:n Tf"lI1 t I

Camel Riding:

tfilRtI::fl ~ R Cfi1 ~ 3N't 3W1 if ~ ~ U$flIq;q fC\i:.1"C1ftl ~ D8i'qCfi a:r:!'l1Cf tl ~ 1.f<Pm ctt 1fQ ~ {ul"'4i"b, D Cfft ft.rlT 'WffiT 1]1 t I 31l"\l1" ~ ~ ~ -mm ~ CfiT Cfill1 -k "BCIR ~ WU it m t I -k <tt "B"ClTit rn ~ ~ ~ :sflC!2dl Cfi4ddl f.r~ ~ ~ cn1 ~ ~ C!l0T il R cnT ~ ~ ~ -mcnm~ q;l ~ ~(fffi ~ ~ %1 ~if ~cfi >Ifu~, ~ ~~ m: ~ il

Wonderful Sources of Entertainment:

~ ~ CfiT ~ "f<fW:r SllqlfdCfi Wi f-qfCflct:i1 ~ ill i it m2:f m 'l6i ~ ~ ~ ~ CfCf1 mm: ~ ~ ~ (fCf) m f<fK:ft cfi q;1I('Ji'1 CfiT ~"t&T TP1I it ~ l"H1i<JH 'GIt "lR en) ~ cR, (f1 Cfil ~ m fq.ij CfiT 4{111,'11 ~ 4l~<tJ< Ql'I!:I14 qi 3l$m CfiT m~ ~, ~ m 11111!:l1tl CfiT ~~ i, ~ 11'1" v:=f ~.t~. ~ Cfi1: $1~, ~~ ~ ~~ CfiT "'1R'R" ~ ~ ~ cn1 m$n ~I "lffiT 1f{ ~'S}1 1111{\l1'1 ~ m~ ~ ~ ~. il ~ ~ ~ ~ "Q.Ci ~-~ -B 111'F(\lj'1 f:e,FCfiffil cfit ~ ~ ~:sf~<?:'1, f<Sjf~ll{ft, ~ .{f2lT ~ .3=!lfG:

~ cfi" ~ -q ~ fcfflR CfiT ~ 3N1T. ~ ~. it a:rr-R: t I <:fij ~ ~ w -q am 31f~ ~ ~ CfiWI tl ~ ~ ~ WC1 ~ ~ ~ mm thY Cfil ~ 6ijll f~(i1:qf'4 ~ '!:ft ~I ~ ~ -qu.r -q ~ <fiT ~ CIl ~I "2Pi ~ ."'CiTU O{tfi" f~I:'1Fql:'1l(1i ~ ~ folfcr~ mm ~ 5IR1rti'l~ -q ~ fcf6R ~ ~'ljn cr ~ ~ ~ ~ cfi ~"t!1:"R~ t ~ , -urr ~.' ~:\§{ t ft:rqi ~ ~ tltEft I ml ~ .~ :q ~ "SI1ffi1 ~ ~Cfft~~m31Tmt~m'U:q"RR~11BJ~~ wn ~ "5:~ -B ~ ~ tl am 3lJ'q '!:ft ~ {(~fi<a '114)1641 (14i~41 fG;f1i51P=1 fi ~ CfiT ~ ~ - ~ 100 .~ '!@( 30/60 fi:rrg

Panchkram & Sanj[vani Keralite Herbal Oil Massage; ~ Gf&fUT ~ ~ F-qfCflct4<:f11lJ ~ ~ 3l1g4FG;C.fi ~ ~~ ~ ~ CflT .~ m"5:mEZ[' TTfcr:1T, FfCfiCIT, 4iflrW~llJY qft <'h'l\ilIU 3TIfc:; Cffif -urn ('f~ ~ CfiT ~ ~ ct fu1; ~ ~ fTlfCflffil ~ FOICflf(1aCfiT ~ tl ~ 31J'GllT -q Gfa;ur 'i1J\('f ct it foi:lfCflffiCfl cr~ "l1Tfum ~ & ~. t I ~ (ia,1ql1 , 3i I ~ hqq 4rf1 ~ -vM-B \llfr em ";fq ~ ~ fcFi<:n \iITIIT tl ~ m ~: 'Qffl ~. ~ fc::1' .~ .~ R"f CfiT m tl 3Fl[ ~ f-q fCflffi I ~ -at 3Rfrrq f.mT~, Fmliii f«1, ihf~iilf«l. 31f~, ~1t:tLj12t.1l ~, 1B[ "tJR:ffi ~, ~ t$:;:r, }tIFte<h ~IIF~ih fqu-s ~ ~ <tt am; '"J1il1 ~ tl 5IlqirnCfi filfc'flffil CfiT -mTIY:l1" ~ ~ ~. ~ ct ~ F.qf.:flC'flI 'B ~ .~

Nature Friendly Harmless Herbal Centre: ~ ~-~ B ~ WfiT{ 9ft aWn~ W1R Cfft If{ ~I "flcfil. ~ ~~ ~ iRrr tl ir ~ {10;]flq;:f) Mw:ri win: ctft ~ ~ (qI42c,ilcl) CfiT ~ WI f.:icfRur Cfi«IT ~I SlIq;f('1ch f-iilfCl1ffil ~ t1T~ f'lC"lCfJ{ am: aff~ ~ ~. )I'l4rCl~IIC'il ~ ~ tl

Continuous Research and Development Section: <frT lJll1 1l ?ltrr, ~1q1R1C6 ll[-f ~-~ cfi- l:i4fP<:l('j m ~ ~, ~, ""41mr, -:q~, 31T~{I~fl{1, 61~q{2:'"+l1 (f2;fi ~ irT -q{ ~'i:l m ~ \ijt tl ~ itrTf -q{ "BCfm!:Zf ~, ~ ~ ~ ~ ~ CMl: ~ f1ellOJlrlf ~ t:rTcf~ ffi q;r ~ ~ \lIT WI ~I ~ ~ "fI 31T~ 'Bl~ "4 t!I*'1f\N11'1 fcr:tCl«lfllJ C6P2f.l{I~""'5 SI£l'Pllillfll tl ~ m ~ Cfll ~ CfJ\ ~ cn1 w:rtwt t I

w-~ cfi" fC!&:I11'1 f%R 3lJ'I=fCIT f-crfChffiCfil wu ft;:mft ~trR 'WfJ ~ ~ ~ t I 19lffl ~ -it lMt 'B1 9j("{1C61 fllf Cfil ~ m anu:m=q) ~,""llTrr Rfl1jfq:ql{ ~ ~ ~ CflT ~ >IT'<i Cf1{ ~ ~ m <liT Cf}t1l ~ ~ "fffi ~I ~ ~ f-crfCl1ffil ~ ~ ~~ m '15[ qf-;j2flI~ WIT{ ~ tl

Publication:

-

l'iCH.1cpbOl Ilit .6JU "5fOitcr ~ ~ SlCflIP.!ld ~ fl ~ 4F;:jCflI~ ~ 'liT'Ua:rl ~ SlCfilP.!!<1 51 m til

~ -q ~ ~ ct ~CfiI!J11 cnl ~ tl

,: '_' \ ~~

~!t- ("'fI, r:

~ • ~, '... Group Counseling Health Training & Workshop:

_: 1

.' '>-=":.., ~ cfi 1FT ~"lITrr, SlIcpRiCfi Mfcfiffil ~ ~ ~ a:ffi;- ~, ~ ~)pff m fl ~ ~

~~r-&'Ii 4.. .~:: ~-m cf;~. eR: cf; m f.rctRuT ~ ~ 1fGitR Cfi[4~11(1111~· \lJTffi ~III OQFcktI 1<1 , qlRqlRch, fillOflf;jjCfi

~$~~ ... lz-~~ l~""r-{ + ~~ ~ ~kiI41 mil ~ ~~~ CfiI%lOf cnr lj&l 'fI2;11 '%1 WI, ~, <WT, 31TV:"lfI?I1 ~, 31T~ ~~..qo~, lOf11fCl:t111 ~ ~ ~ 'T{ CfiI4~11(11 v:;ci -:q.qf Nffi· ·tl

Herbal Product Retai I Counter:

~ Cfft anW1Cfi d 4 Qll'lll~ 11(11 -q' f1i1:fu 31lifF1Cfi ~ <t ~ f.mq-e; ~~. ~, ~ .~ :', it I ~ 3FfTi.1f cnr ~, ~ ~. ~ Ws, wft 31Tfc:: Q!'f<{~}(1{ Cf)l "IDl1R} ~ ~ !luq:;rnCfl f:qfChffll W~ ~, +=r~ ~ 3W, {qlfljflW:, ~ ~, ~ fsfi"m~ ct·~ ~.~ 011R am ~ ~ ~ dqll~lft 11T~ 'fit ~ "Cfll ~ '%1

Human Body Servicing Scheme, Body Over- hauling programme or Health Insurance Scheme ,: f.JrH WfiT( artR CITA (CfiR,m20<fll~fCfiC1 31'IR) <:fiT 6'J:f'ffi' ct ~ "til: fiFrr ~ ~ q;- qt ~ f{rnf~ill ~ ~ t1 ~ ~ ~ d11 ~ ~ tl m- ~ 6 ~ "tR; -.tr R:f ct ~ ~ mtr q;- ~ mR CIrr '8fcff-EiJI ~ \iJA" ~ ~ 3FT R8, ~ ~, ~, ~, ~ euf-Qf1111 'Om lOflticlf~[lli ~ ~ ~ ciS;#'I«I ~ tl ~ 'I1lU'I ~ 11m ~illf1Cfi lOfrflft:f'41 ~ '=Ff ~ 3lT~ ~ ~ ~~IRCfi m CfiT ~ 6 ~ ~ ~ 'T{ ~ ~ m ~. ~ 1(Ci ~ ctt ~ ~~!~~~_':':' -, m ~ "i5fiT ~ -qcf u~" I-;ft- 170 ctil ~ ~ ~ "5ffiw:r' ,~ ~ .~-q !J:qfc:1d ~ • ~I ~ l1Cf WI ~ ~31l 1:11: a:nWlf ctt ~ ~ ~ tl w:f 'Om ~ ~ C1)J 1f<!J tlB<et<::!

II~ ~" ~ ~ (i"f<fiFCi lJ!.f"tRil1U' CfiT :een'dA ~ ~tl

IW4;§iWiijj#@Misi4,' Physicians & Treatment System:

~ 36 ~ ("W{_1973) ~ ~~, !J1<fRiCfl fil FChct"l I ~ ~~. 11 ~ ~ q;. ~ ~ YI'fIfdCh f:qfcF;ct=lIC1£j'j (~, ~, ~~Ilit, ~ (~~), ~ i!~:eHI (~), Cfl)<:1C6ldl, ~ ~) -q Y"lR-filfCflf81 )f~ v;ci r1~,\,ICfl ~ ~ -q-{ wa ~ _ ~ 'O~ a:tldlsl{ ~ ~ ~ <t ~ 3ll'qq ~ ~ ~ ~ ct ~ m. ~ cwm: ~ qft ~-m 11 ~ ~ aQillf(CfIIa:rt cnl ~ ~ ffOHI1U it11 mu ~ "!Tflt if 31'fuf.M ~ q:ft ~ CfiT \lfT m ~I WIT m ~ a:ro~ 'qlTC{R t ~ CA":lH 'it ~ ~ m~ ~ t .~ fu:im:. <Wi. mll "2fl1 ,. ~ an~ «fUr tl ~ (f211 ~ UfTT<:rr q} ~ f.qfcfiffil wt ~ W c:t ~ +ffirc1T 'O~ ~ ~ G~ aq:qI{Cfl atR a4'8JIRCfllaTI 1!fft 3lC11T-31c¥]" ~ ~I ~ "Q'?U ~ CfiT ~ fT<ifClfiffil "Cfi"!ij 'I:ft ~ - 3lC11T t I

... ..~

--

ailsfillCH ~ 8nql~ gci fttfct.s~ ~ q<flCf5~m ~(FSfa-iIT fCit24dt

Norms of Registration for Residence & Treatment in Yog Gram

1. "lIlrr "!Tfl1 if SW'{lfdCfi fil fChct'l I ffi q;- ~J fCh"m WfiT"l: Offt ~qr "B ffi <t ~ 31fiF:r q\iICh{OI ~I

2, affirq q'\i1lCh{OI ~ <t ~ ~ ~ l1{ ~ Cfii fut1-q"{ f1i:1f('iPSId ~ dc_;Bftid ~ ~: (en) ~ <fiT ~

('@) ~cnl ~

(Tf) ~ <fiT 'tfdl

(~) ~ <fiT TfiT;:r -;f 0

("6) ~ cnT w-~ ~:it,

("l") ~ CfiT ~ ~ l1{ ""lcfi;:H9'i ~ ~ ~

(~) M Cfil fcrcRuT (1Cll1i14 .q~, {i"%<nZ1T'l1l, Cfilftq'h1hf1 cnT fttni cnl ~ Cfii)

3. <:1TrrmR if :mr::m:f, ~, ',lIllRlCfl fi:l fChct"iI, ~ ~ ~ ~ fCflffil ~ ~ urn:

("&'i) {i\i1*iftil ~ it :mcm:f+~+76 1JCfiTt cn9' !IIliflMCfl f£lfCfiffil+~ q ~ fi:lfGfiffil-~ 3000/- 'lIT.'l!: ~. ~. 60/- m ;:ffi'. 'iiit. tiT. 30/- !llRlfc;:"1

(19) Til,(I\i1 ctl>fc~1 if 3mmi+~+76 lTcfiT'f q:ftYlqlk1Cfl f~fCflct"ll+'lffrT Cf ~ f£lfCflffU ~ 2500/- 'lIT ct ~. it. 50/- m 'lIT. c:ft, -Qt. 25/- !llRlfC::1

(IT) ~ Cfj,fcill if ~+~+76 '1TcFi1T ctt ';wfiRtCfl fiSlfq;;ffil+~ q ~ f-clfChffil c:) dlfCR141' ~ ~ ~ 1500/- err ~ ~. ~. 30/- "lH'iit. m. -Qt. 15/- !IIfclfi:!01, ~ ~ $ ft;ro: ~ 1000/- ~ ~. sT. 20/- m'ift. c:ft. -Qt. 10/- !II RtfC::1 I

('q) ~ Cfj,fcilll{ 3lTCfT«+~+76 lTcFiTr q;l Y1iflRtCfl fiOlfGfict=ll+'lffrT q ~ fi51fCflct:41 m CllfCfl1li'i $ ffir!: ~ 10001- ~~. it. 20/- m-m. m. -Qt. 10/- !IIfitfc::'1, ~ ~ cfi fRQ: ~ 700/- err ct ~. it. 14/- m \ift. m. tit. 7/- IJIMfd\"I1

~ ~ Special Discount:

1. {1'lISfifill 3fu: ~ ~ "tl qT ~ q;- 'fu: l1{ RJOOPfljflR ~ )RJ'"f cnT ~I JO 1l 15 ~ ~ '41: 3%, 15 ~ 20 f2\1 '41: 5%, 20 U 25 f2\1l1{ 7% ~ 25 fc\;f U ~ 1R 10% cnT fcrtq ~ cJ ~I

2. 4lT{ql{(! ~ U -m ~ ~ Wfl ~ '{Tfu 11' ~ qfUffiltl et 3if8RCk1 10% q;l- ~ ~ 'iff"cJ ~I

o,

II I

..fiG Note:

31, "dCKf 31¥R urn ~ ~ <t ancm::f ~ fil fChct'll ~ fum. ~ I

¢f. <Wrnm If FilfChct'll q;- a:rcIT'q 'OJ)11 ~ 'OJ)11 7 f2\1 q 3TI~ 50 "R:l m<TI, :mr: 31T1J 31fuq q';mCf){OI tg dCk1lj("l1{ m.m. \lfT ~f{'lfHrc q*rlF~ 41~lqla (~) cii -q~ if ~ ~ ~ 61, ~ -q;f q;- 'Bl?l -:r~ q;){ ~ SI~IIBF1Cf1 Chllllflll et ~ 1R H ~I ~ ~ 1'61' ~ ~I

17

Y~II'HPtCfi CfiI4fH!i CfiT mtr: q ('{Ill r~ <:j'PI ql d, ~~"!lR, ~-~ ~ J.:! ciPW I ,

~ 0iI61e;(1"11<;, ~, ""'--:3'd::rT{n:::;I@i-:.r·s,'l1RCl f1:R-CfiT;s- 249402

a:rrq ~ "Ufu tf;ftfMe.l Qd'J1fM~Jlifla (~) ~ ~ ~ ~ l!ffilf. ~. 30956520316, IFSCSBLNOOl2228 if \ifl1T ~ ~ qft ~ BrIT g{ .q-~ .~ ~. ~ .~ -mzr ~H1\flf-iCfl CflllJlc1'4 q;- Tffi CR ~. cit 31~ m "'Cfi"UCfi\ ~-itc1 ~."it.- yoggram@divyayoga,com, divyayoga@redi'fIl11ailcom"Q\ '1ft ~ UCNf tl ~ lJllll{ld ~ '1:ft 31fir:i q'I51lCf}{O! CfiT ~m ~ ~I

~. 7 ~ if ~ r=qfChf8J ~ .~ cnB irft cnT fulW ~ %R it cnW q;, crrrn- m fcnm ~ I

'C\. 31ftrq q\sllCfl{OI Cfi1JCFi\ 4111WR if ~ 11{ ~ >m:fi'lfCfl SlIopfdCfi f-qfCfiffi( ~ ~. uhr ~ 300/- 1ll <i ~, 81. 6/ - ~. ~. eft. 3/- Cfil 1Cfi1\ ~ .qr CfiT1l. mm I

-;cr, lllli !'I III if 76 %f{ qft !OWl1 Fd Cf) F..:J r q;; ct"i I 13fc1mri wn Cfi1 ~ ~ I ~ fclcr1:ur cF:- ft;rQ: 3lfq >Tn q;. ~~I!llq if ~. I1II"tlfq&i f-qfdfltBl ~~ ~ q{I!:IICfl en! 31"k'lICfl'i eFt I

tr. fi1fCflct=lCfi ct ~ ~ ~ f-qfCflct1! Cfi1 'C'IT'li ~ tg ~ ~ f..:JfCflffil ~ uftr CfiT ~ 'l:fr 4lIlUI4 q€'i1Cfl( 3lz;rT if "Cfl1:ll 'Wrrl ~ f..:J FCflct"l I 3f:fJ'l urn "Cfl1 \jjHCflIf'l ~ ]115f if qfbfu ~Il.mlq it ~' q'~1!fl4 f£lfEFlfHl .~ ~ QmllCf1 q:;r 3'lClC'lI'tH cpt!

1fl. Ttrft $ ~ 3Wr mR 3:J~ ut:ll ~ en) ~ ~ if "fIlI'Gf ~ ~ ·rrm "3"it 3=I1Cffi=f. ~ uiVr ~ ~ it ~ mm Qrnf~'1 ~ ifitl

4, a.ffirl1 q\jHCf){ol qft f.'f~ fuf~ ~ 10 ft-l ~ f.n:ffi ~ chl ~ if 25% q;:r ~ ~ '1:f1 ,~ chl ~ "ffizr R<:n ~ I 10m- it cpq 31cffel "# Y";oJil C!1 {O I ~ ~ C1il ~ "# ~ 'I:ft ]""Cfil\ Cfil ~ q;r crrm m ~ ~, ~ czrfcRr' 3lfu:q- Q':;#1 Cfi {Ol -;cr ~ m~} 411 m 111qi:qci .g m 3ffCITB ~

" ~ +:;..".,+;.,. .:. • fI _;:"..+.-:=r ';;"n"+;'" ,. .. " " ~ +:;"n"+:;' .:. .",+.4

~~.:r ~' '"til 1-t<-!1C1 ~ 'i1t'itlIM q>:i1 6h{Uj W'l1Cf \51 BCfi1lT1 l!._'t11 l't"'4IG "l1" Q\jjI6fl{OI ~ ~ '"til l-t<-!lCl +-J \5\"

~ ~~ cf; fulJ. 31fq m 3ctH<;I'41 mrTl

5. f.qfCflR=lI. ~ :;m"f: 4.30 ~ it 9.00 ~ ('fCfi" irftl

6, irft cF:-"BT~ ~ <it m ~ ~ ~ I fcnHt -n-m ~ cnT ~ tI {fR ~ col ~ B ~ m '1t wh-T T.f{ -fcrqp; fcl:;-<.n ~ I

7. CflI4#llllj,fllZ ~ ~ m 1R ~ q'\llICfi{UI ~ Cfl\ Rm .~ am 3Wl "WU "\lJl1T <tt 7Fft ~ \Tftr CfTW 1iI m-crm ~ I

8. 31ftrq q";;''llCfl{OI ~ 31fq 31tR' crrgq 'B m~ <;ffrr 11111 GT $ ~ %1 -31~ qc{lSlfC'i ll'Plcfla "9:~ "'q"{1Jf it· <itrr 1JTli ~ ct ~ ~ qft ~ WrIT I

~~ ~ ~ '''':'~'I'J''F.':r .. ~ ~ "';:;; ....

9. '"tICI('l"P:l<t>"1 7:IT ti!c;._ct>'1 ~ cql\? "fIT ."1 '\1'11 t!.'"-1~ q(j"ik1 O!=i1lIClld +-J ~ ~I

10. ':fuW.q f.ram ~ qffi ~ 31f1Jq ci:ilCh{ 01 ~q;mii?

Norms of Advance Registration for persons Residing Abroad:

en. m CfiT1l""\S1 1R ~ I cF:- f1S~llj'8H "1Ql104 ~ ~ cF:- Lfi1cT cF:- "BT2:f ~ C!1i1

1Y. ~ "tt."tI.cf;fflfctre QI9\l'tf('1 ltiw=i1a (~) cF 1111 ~ ~ "4"5[. cf; "fll[J" ~ cpt (f5!.lT ~ 9~ II '8 f.j Cfl CflllffM4 Cj1 ~ 1R ~ q;t I 'frcn fCj"l q) I < -.=rtf fcn<J; ~ I

Tf. ~. if .f.:fcI"m ~ ~ lWTJ'I1fCf dCkJI j'8l{ 'I-.RUfu ~ ~ ~ fcI:Itft ''1ft ~qii:l Cfi { ~ ~ ~ fqf11114 CfiT 'CfiTlf tITffi t qW~fC1fc ~ 1111141d ("0<) q;- m ~:cf; l3l"Tdl' ~ 30956520316, SWIFT CODE- SBfNrNBB225 if "\lfIIT Cfi1.1 ~ ~rr~ ~ chl·~ C1Tft -q-~-ft:0-q a; ~ CfiTTI\5f 1R ~'~ ~ ~-iwr yoggram@divyayoga.com Cf diyYayoga@divyayoga.com 11{ ~ q)\ ~ il

18

~~~~~Rrc6t~igcf5~

A Home away from Home,i n the Lap of Nature

31Ttf ~ ~ ~ Yfl'""'1('1,1 ~ ~ 'l1fcr&r -t full: '!fJ\fR ~ W tl ~ ~ ~ t JWl 'mRf ~ tl ~ <t "ffi21 W, \iftif, am: gfl'""'1('11 q:.:fCfi aWt ~I

.--------------------.

~ ma:f <Il 3Qct~ 3ffilR{ ~

Residential facilities available in Vog Gram:

Rajrishl Cottage:

~~ \l,1''-'I'''1I.... :

l.~-I

2. ~ ~ fl1CflIi12: - I

3. ~~- 2

4. 3Wflm1 - t

5. C.T2:l ~' "flfIrq ~. ~. m. - I

6. 1J:.m. - 2

7. -:em: -m2: ~ ~ "ffi21 ~ ~ - [ .~m~q;:{-I

Muniraj Cottage:

~:

. '~

I. WT ~ fI1CfiI i! - 1

2. ft:frR1 ~ - 2 3.~-1

4. GTCT ~ ~ ~. 'ill. "it. ~ 1

5. lZ.m. - 2

6. 'qR~~ct-m21~~ - 1

Maharishi Cottage:

~~-20

~:

, i1

1. fllCflI 20 - 1

2.~h'-2 3.~-1 4.~-1

5. ZRT ~ ~ ~i?ncfl>Jf'1 - 1

6. -q:.W. - 1

7. ~- 1

~

~:

1.~h-2

2. 3lWITU - 1

,

3.~-1

4. ~ - 1

~~-IOO

I >klP'] .'

·~'t ~

, ~~t,l' ~:;~::

•... r"_t:-:.t.

~ ~ ~ aqa-litlr OQ(@f?tqs firflt5M2ITg Naturopathy Procedures available in Yog Gram

I.. "Cfif2:"FIR (Hip-beth)

2. TRli isr ~BR (Hot & 'old Hip-bath)

3. CfiR· BR+ftct;" BR+~ (Hip-bath+Spray Spinal-

bath+Jaczzi)

4. ~ BR (Spinal-bath)

5. ~c -cl ~ "F1R (Jet Spray Spinal-bath)

6. Lllc{I~"Vg ~ ~ BR (Mororised Jet Spray Spinalbath)

7. T.lSflD!{:e: \ifl W ~ BIr! (Sprinker Spray Narvine-

bath)

8. -err! ~ ~ ~2:J (Full Tub Immersion-bath)

9. ~ ~ ~ ~2:J (Hydro Jet Douche-bath)

10. TRli -qre; "FfR (HOl F ot-bath

11. 1Rl=f;qre.: 1!f1' ~21 "FlR" (Hot Foot & Arm-bath)

12. TRli ifacn 'FfR (Hot Sitting-bath)

13. ~ BR (Sitz-bath)

14. ~ ~ ~ ~ (Full Wet Sheet Pack)

15. ftn:, W, ~, m2.l, irt a:uR q;l ~ (Abdominal,

Leg, Hand etc. Thermal Pack)

16. ~i1lf1Cfl ~ (Scientific Massage)

17. ~ (Enema)

18. ~ W ~ (En rna cum Douche)

19 1R'tf isT -Ben (HOL & old Fomentation)

20. TRli o'sT ~ (Hot & C ld ornpress)

21. ~~. fi.lfCf)('ft1 (Yogic Hydrotherapy)

22. ~ f;n-lrr f-qfCfl('ft1 (Elephantine Action)

23. ~ fSfi<:rr f-qfCf)('ft1 (Feline Action)

24. W "S!.~ fsf;m fil fifl«"J I (Intestines Cleansing

Treatment)

25. ~ Ya:m:R -P.fil:rff<::':Cfl-::1('ftrTTl ( ye's Washing)

26. ~ -;ffir~ ~ (Nasal Washing)

27. <WI filfChfftl (Yoga Th rapy)

28. flr@ If@ (Mud ' mpress)

29. m CfiI~Fc:Cfl llS '[C1 (Herbal Cosmetic Mud Pool)

30. ~ Chlfl'lfCct1 q1~lllt1 '11,5 ~ (Herbal Cosmetic Mud Plaster)

31. Wr.s o:rfcfiil. (Sand Walk ing) 3 . -Bus ~2:J (Sand Bath)

3. ljM1l;:f\ ftR:it q:ft lfJfc;:m (Multani Mud Massage)

4. ~"f'i:r@ BR (Full Body Mud Bath)

35. ~ m filfCfl('ft( ( Chromatic Therapy)

36. ~ ~ filfCfi('ft1 (Colour Tberrnolium)

37. 1ft;:{ ~ ~qTR1114 f.qfCf)('ft1 ( Teen House Thermolium)

20

38. ~"FIR (Sun Bath)

39. CfCII{fsflqfl ~ L(ctfHfll~'J1 (QuadrLcep Table Exercise)

40. ~ ~ 'Cfi1=! «1lfs'JI l(c:fH11~\if (Rowing Machine

um Sliding Seat)

41. m ~ (Heep Rotator Twister)

42. CiTTB ~ l(CR'1{fll~\if (Wall Bar Metal)

43. ~ ctWr ( boulder Wheel)

44. ~ ~ (Shoulder Ladder)

45. ftr;i-r{ itc itT[ Q"'ffl,{fl.I~"1 (Finger Weight Peg Set)

46. tfrM R;irr ~cR:"Hfll~\l] (Hanging Spring)

47. 1l:~iift ~1T~"{ -q:q."BH1T~~ (Elbow Shoulder Exercise)

48. fiR ~ (Wri t Rotator)

49. ~ q wq ftrq i¥'R 'Cfll-311{fs~c{ (Pinch & Pulp Grip Finger o-Ordinator)

50. "lql~~H ~ l1"!l fl.:rt:R (Supaination Pronation with 'ripper)

51. *i' .. i1~~11 ~ Cf1l-311{f6~C:{ (Supaination Pronation

Co-Ordinator)

52. fT:ffrR ~ -;sfrt l(CR1H41~\iI (Finger Grip Board)

53. ~ ~ L(C'ffi{fll~\if (Velcro Board)

54. fi:ffm: fut:R l.(C'ffi{€11~\if (Finger Gripper Square)

55. fT:ffrR RTf TIm: L(CffI<fll$\if (Finger Ring Gripper)

56. -(rq 1l;Cf ~ IJ>cffHfll~"1 (Rope & Fully Set Exerci e)

57. ~ ~;:n: l.(CfflUl1~\l] (Ankle Stretcher Heel

Exercise)

58. itit fll~fCfit1 (Pede Cycle)

59. l!!f1q":''1:l{ (Accupuncture)

60. ~ filFCfiffil (Physiotherapy)

61. fq~ctllj ~o FilFCflfftl (Electrophysiotherapy

62. ~ f~fCflffil (Pancbkarm Treatment)

63. cf;{~I~(! ~ 3{~ (Keralite Herbal Ma age)

64. <o:Jlq (C':ff&1") ~ (Steam-bath)

65. ~-¢iT2.l" (Sauna-bath)

66. 'l1'cR ~ BR (Whirl Pool-bath)

67. ~"d1!r 3J'afrr 'FfR (Water Wave Massage bath)

68. ~ ~ m iITe:J (Ozone Sauna Steam-bath)

69. 1J,Uf ~ ~ B"R W \i!t1f'*l'lct ~ (Full Tub

Immersion Bath With Under Water Mas age)

70. ~ ~ ~ ~ (Circular Jet Hydro Massage) 7 I. RHI fii:s f-ct fCf) fft I (Pyram id therapy)

72. ~ ~ ~~ (Colon Irrigator Hydrotherapy)

~ ~;if d4d{iS!rlE4fic£t24 ~lH?tq5 f-ttfcloC"ffi~ Electro - physiotherapy available in Yog Gram

1. -:sm21l-ff ~ fsf;-;lj2X1 ~ 11'i'GB (Diathermy With Digital Timer Model)

2. CfllL![20{I~~g JOj",?IBldog

(Computerised Ultrasound With Intellectual Memory Mode)

3. 4 ~ ~ ~ Cfl1L!£>2:{ ~ (4-Chanel Tens Micro Computer Based)

4. ~. 'iT. cpcf ~ Rllj~2\

(S.D. Curve Muscle Stimulator With Digital Meter and Timer)

~ ~ ~ dq@&tr Qi:(q5af R:tPcto("'@"~ Panchkarm Treatment available in Vog Gram

( 31') 'Tf Clilf : PURVA KARMA (i) ~SNEHAN

1. a:r~ (Abhyang) 1501-

2. ftR)~ (Shirobhyang) 50/-

3. R!lN4'6'ij (Shiropichu) 1001-

4. RF!.liilf-@ (Shirobasti) 2501-

5. firir'mU (~ 1;,TU) (Shirodhara By Oil) 3001-

6. f.m.1'qRf (~21 1;PJ) (Shirodhara By Kwath) 200/-

'7. rnD'mU (~ ~) (Shirodhara By Takra) 200/-

8. CflfC:<I'lffd (Katibasti) 150/-

9. ~ Gffu:f (Janu Basti) [50/-

10. men ~ (Greeva Basti) 150/-

II. 'TB Gffu:f (Pristha Bash) 150/-

12. ana;r ~ (Akshi Tarpan) 100/-

13. m 'tIRT (fI:jf.JIf-ilt1) (Sneha Dhara Pinzichil) 300/-

14. YIi\ISlI('1 (Padaghat) 200/-

is. ~ (Unmardan) 2001-

16. 'CflUf 'I_\Ul (Karan Puran) 100/-

17. ~/ ~ (Gandoosh / Kava!) 50/-

18. ~ (Samvahan) 100/-

19. ~ -mR ffi (Lepa Whole Body) 200/-

20. ctq ~ (Lep Locally) 50/-

21. d~ (Udhavartan) 200/-

22. ~~ (Udhagharshan) 200/-

(il) ~ SWEDAN

1. ~ro~ ffi01 ~ (Baluka I Saidhava Swedan)

2. ~ ~ (Nadi Swedan)

3. -w:rm cw;q -00 (Sarwang Vasp Swedan)

4. ~ ~ (CfClTI!1 &m) (Awagaha Swedan By Kwath)

5. a:rcrrrrg 00 (irc1 ~) (Awagaha Swedan By Oil)

6. ~ mBT fl1u'g ~ (Sastik Sali Pind Swedan)

7. l1'f fqug 00

(Patra Pinda Swedan)

so/SO/-

501-

2001-

40001-

2001-

100/-

( ~) ~ 'Cf)lf PRADHAN KARMA I.. ~ Cfil=f (Vaman Karma)

2. ~ 'Cfl'lf (Virechan Karma)

3. 11f3f Iiff8J (Matta Basti)

4. ~ 'ifful (Asthapan Basti)

5. ~ ~ (Uttar Basti)

,\ ....,+;-,.

6. ~ "'l~ (Vaitaran Basti)

7. ~ qful (Lekhan Basti)

8. ~ ~ (Piccha Basti)

9. ~ (Nasya)

1 Q. ~f'dlJT Raktamokshan)

3001- 100/- 100/- 250/- 150/- 200/- 2001- 200/- 100/- 100/-

21

~ -5IOi1@fftCf5- qoqCfjJf fitfctJMm" get ~ ct5~ q§t ~att(~ f Time Table of Vag-Naturopathy & Panch karma Research Centre

1:ffi" ~ CR: ("l[TTf 1fll1) ~ f.l1Br ~ am: 51 B '"114 r Cf2:IT ~ ~ tfrrq ct ~ -q ~ fcr.rc! -q CfiP1 <;fl{ ffi %1 -um:. cfi ~ .~ '51161'1;o){ "5ffi1: 4:30 ~ flICflI{k'lCfl "ffi:q ct "BT~ ~'11 mm t tf!lTT .~ -mf.:i1 ~ fcf~ Cf>l ~ .r "Uf;f 10 ~ .~ ~ tl

z:rrq ~ <;fl{ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ C!il ""Sl'1Tfu ..q fCl~ qF8 1:'& I m: 4:30 ~ 5:00 ~- >R14 ~ ~ lj{Cf1tld ~ ~ 03, ~. q;T ~ ~, afu; ~ ,I ~ ~. -{ am ortl1 IR'ICfl)['qfCf ~ \iIlcR lR ~ ~ \PI i I ~ P;TUT "'1"lTI t I if ~ "{am it 51 fI==1{1 I ~ 3lrT ~ wr {I ~ <t d1]<qcf <t ~ 1ll am ~ ~ ~I"

en en ffi1 ~ -qr;:ft ~ am 51lqifl1Cfl WbtHI,Q{H'1 ~ "CflT m 11{ SlfC1ft;1 ~I

"5mf: 5:00 ~ ~ 6:00 ~-~, ~, ~ ~, -qAT, ~ 1Trr ~ qqr~ f.qfcfl6EI11

'5ffiI': 6:00 ~ t1 7:30 ~- ~ filfCflffil, m¢n, ~. strOIl"'III4, 'ElfA, lIlll i flI am: ~ f-t:l FCfl (fill

1rnf: 7:30 :ri' ~ 8:00 .~ - ~ ~f1RJ"I=M F-t:lfCflct'll afR ~ \1lPI«:'\Cflctl Cfl14'ifi'l I

m: 8:00 ~ t1 8:30 ~- ~ ~ CfiT f~, ~ 1fiC1 ~ ~ ~ filFCflffil1

~.: 8:30 'af5l 11 11:30 ~- f-€lf&JfflCfl ~, lPT ~ f-dlFCfl(fl1 (;jjl51f-€lfCflffil, fttcit filfCflffil, ~, 54FCfdlll4 ~ ~)

"'STRI: 11:30 ~ ~ 314{1"'6 12:30 ~- 'd4gOR1 3lT'"{J11, "S{~lct~lIct) *~ ( ~ I Ffl RCfl G fw G:h ~ 541 &111) ~ fiil fCfl ffi II

3{tRF6 2:30 ~ ~ 3:00 ~- ~ ~ ~ 3f2l"CfT ~ ~ 'Cf<:iIT~ filF2fiffill

~ 3:00 G1'il ~ 5 :00 aM- -urr ~ Fil fCfi ffi 1 ( \J1 C'1 f~ FCflffi II '1~Chlll/ll>~~'Cfq{1 tf;l, ~Cfli~~I{, ~!wJ "'Cl'J!r 31lR) 1

5:00 ~ m<1 ~ 5:3 0 ~ - m 3{5'.1CfI 1fiC1 Fil fCfiffi I Cf oqfCRIl1 t;1 ~ -mif 5:30 ~ ~ 6:30 ~- 1Trr ~ $T fitFCfiffil, furl, ~I

m 6:30 ~ ~ 7:30 ~- ~ m$nl ~ filfCfifliOll afR ~ \lflll«:'\Cflctl Cfi14'ifi'l 1

~ 7:30 ~ ~ 'Uftf 8:30 'if5l- ~ (3QqCRI 1Cl~Cl1 ~ f-rilfCflffil) "{If:J 8:30 Gf\if ~ 9:30 ~- m$n T!ffl, -wim. ~ 11'tZ{ ~~ G11{\lf1 filFCf)('fI11

"Wf 9:30 ~ t110:00 ~- ~ Cfil1t it ~ ~ 3th: ~ * Cfltl ~ ~ 311tl1IR-Gq:; -rnf.:G ~ -m~ ~ m$rr "Cfl"t fen ~ ~ ~ 3m SlClI!%ct m m t ~ ~ cfi m~ ..... .q: m am 4f«1!Xfl ~ l{_uI«:,\qOI ~ t vftcA' ~ .l21rn t '# ~, ~ ~ ~ c6 ~'I1c!T 11 tq cnurr { .... ~ IJI1cR ciT fCfct'?l141 ~ qR¢411i1 'Cfi1 ~ ~ {I mt ~ "ct'3f Cf>l ~ m aRt il l:l ~ ~ <;1@U:S ~ ~ ~ ~ fl9i~IC'1 (I

-.fIG :

l. U1Trif '* ~5'11'il' ~ fl~2ri\I{): 'CflT ~. ~ ~lr1C1j{ miT 5:00 ~ ~ 7:30 ~ tfCFi ~ qft ~ tl

2. m$rr, tzrR. ~Illlfl'il' afR ~ ::l1111{c\Cfictl OllI&lI1 -q 'lWT EI ~ 'tf{ Rllf4ct ~ ~I 3"ij~llfI'1611ctl l' ~I fil fCfiffi I cfi ~ iSl~'iC"4 'fI1l1R'1 ml

~lO>Tt ~ ~~ QlCHOf ~ Gfrat crnff ~ Norms to be abide by Patient

-wIT ~ q?;- ~ cfl1C1~ ~ ~I ~ m q?;- ~ '1[%6110: ~(1C1I( W' ~ ~ ~ q?;m~ ~~, ~, ~"" CF.f, 4lfl+ilj~H cnqt, ~) ~, 81f('l<!lI, ~ 311R:"RM1 ~'q 'B ~ "K-=r Cfi" ~ 3lfuq ~ Wr-n ~ I ~ ~it Cfl11 ~ <t ~ m 1tt f?\I1T ~ J feR:ft 'lft ~ "B ~ cnfl:n.:I "ffi M ~I

CflI4Sf)l4lj'8l( ~ -;; ~. 11\ -31f11Cfil 31P:&1UT f.fn:n Cfi\ fe:Gn ~ ('f~ ~ urn CfTIm ~ ctft ~I

~.~ &ro~-"'8"l1lf lR ~ urn 1:) qr:qd1 ~ ~ ~ ~I ""CfiC'f - Lfi"(1" q '8 f G>Jl4Y Cfil ~ -B ~ alii

'" .

Urit afu: ~ BT~m ~.~ A<rq 3W ~ Cfi1 ~ 1:fTm cnfr

>raf'tFl' cnT "lffi 3IT'tlCfiR m fcn Cffi fcRft '4t Urft Cfil f<sr-rT CflRUT ~ 31~ JOij:VII'8'1~l'1dl cf;- ~ f1 &:fi I ffH9 Cfl1: ~ ~ I

~ q;1 fClT.£§dl Cfl1 v:JR ~I 111(1", ~, ~fc:i);jjlli' ~~ ~ en) ~ ~~(~d "'1"tf "ffi:{, ~m-6m

~~I

fcFiffi '!ft. ~ - -q&ft a~ VA ~ ~ en) ~ m:rrif I

~ m~ -r:r:ci 1jTfr ~ ~\JjI\Jjct f-iSlfCflffir TI1l1 it ~ "'1tI". ~I ~ Cfft ~ m ~ ~ ~ ~'I ~ it f0QICfl( ~ 'l:ft "&m 1RT~ :wR '1ffi ~ ~ -., "(11if, ~ cf;- ~ -qrt ~ 11{

"3fi=:Rr CfI' 4q I ~l ctr ~ I

10. f.qfCfiffiCfi IDU f"lmfui ~ w~ f.fmr Bl1lT lR ~ ~ -qqlCf)( 1§ITif1 ~ '4T a:tfdRCkt ~, ~ ~ "tIT m m Cfll1 ';:f iT, ~ f-q fCfl fft Of) cf;- ~ cf;- 00 "1 Cfii I

11. itcn ~ cf;- "Blilf 3fCA f.:rmfuf ~ if "\J1-R ~ ~ ~ mYH cnl ~ (~) ~ 31fu 3w'H lfCf} %1

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12. "lfTrr 1ITI1 if m- ~ m I ~ Cf'lTI ~ ~ ~ <.:fit I uR c;B ~ -B mel: "'1't ~ ~ <l~'l1cf ,?;f[~IR-qCfi "BR F"ClfCflct"l1 Cfi1 31'alTB Cfit ~ ~ ~I ~ ~ if 'liT 311C1~<!lCfi m Cf'l:ft ~ '"i5q~ if ~ dil(1Cf}( ~ ~ ~ ~ ~ ~ cnT ~ ~ cifl

13. 11h1,"l1Ru, 31UST, -qr;:r lR1R9T, ~ ¥&T, ~ ~ctl~lfi, ~ ~m ~'4t ~ cF cx:rB11 Cfil w:iM WT lJTl1 -m:m if ~ "lf1T t 1

J 4. Wft em ~ 7 ~ Cf'lTI 3=If~ 50 .~ ct fum: qcff ~ \lffilT t I

~~narG(tb tb('!{\cnll:

qci\ida >mdttfia ~~WI.

ft:Cffift-~ ~ ~J

fircfre iii'(G'liiU*,. ~. 3i'tiFsts. arn:n ~:01334-24000B,244107,246737,24B888,248999 itict=a : 244805, 240664

~-'iI\ct : divyayoga@rediffmail.com, info@divyayoga.com 4c(':Uec : www.divyayoga.com

~

~dlf!lIdI

mCJt- Ul~fctco -QqC5CJi ftlfC5ffil Qci ~.2f(O{ ~

fc;tqre i}(Scgcl, 6Q&R, 3tFll'I!As J arn;a' • : +91 9760095231, 9760095225

,-~ : yoggram@divyayoga.com, divyayoga@divyayoga.com .