Sei sulla pagina 1di 8

Exemplar nr. _,_ Nr. 39428IDMRU/t?f .06.

2010

Domnului/doamnei director

Penitenciarul

--------------------

Stimate/a domnule/doamna director,

ln vederea implementarii obiectivului strategic nr. V.3 din Strategia Sistemului Penitenciar pentru perioada 2009-2013 - Elaborarea $; implementarea unul program anual transparent de identificare $; dezvoltare a capacitafi'or manageriale a angaja,ilor din sistemul penitenciar care sa asigure continuitatea managementului, prin Nota nr. 39428/28.05.2010, s-a aprobat organizarea unui curs pentru tunc\ionarii publici cu statut special care au fost identificati cu potential de dezvoltare a capacitatilor manageriale (in special din sectoarele siguranta detinerii §oi regim penitenciar, reintegrare sociala), care va fi structurat astfel :

)0> 3 module teoretice lncepand cu 15 septembrie ;

)0> 3 module de pracnca §oi documentare, fiecare modul finalizandu-se cu 0 evaluare partial;};

)0> evaluare finala, constand in examen scris !}i sustinersa unei lucrari de disertatie.

Avand in vedere cele de mai sus, pana la data de 18.06.2010, transmiteti Directiel Management Resurse umane.functionarii publici pe care i-ali identifieat la nivelul unitalii dumneavoastra cu potential de dezvoltare a capacltatilor manageriale, din sectoarele siguranta denneru §oi regim penitenciar, reintegrare social a, linand cant de parametrii prevazuf in ansxa, precum §oi de urrnatoarele criterii:

• eunoasterea unei limbi straine de circulatie international a (conform criteriilor

din CV-ul european)

• experienta de minim 3 ani in sectorul specific de activitate

• calificativ cel putin FB in ultimii doi ani

• perceptia colectivului (excesiv de autoritar-excesiv de prietenos)

• abilitati de a motiva personalul

• reactll la situatil stresante

Persoana de contact la Serviciul Formare Profeslonala; comisar de penitenciare Mindru Elena-Gratiela, email: emindru@dgp.ro. teleton 021/242.51.36, 021/208.61.50 interior 27537, 19086-retea metropolitana.

Cu deosebita stima,

AneX8 la Adresa nr. 39428/0MRUI O~ .06.2010

Parametrii ce trebuie indeplini1i cumulativ cu ocazia selectarii persoanelor cu abilitati de dezvoltare a capacttatllor manageriale:

Grad profesional Nume prenume Func1ia actuala

Functia pentru care este seJectat in grupa pentru dezvoltarea capacltatllor manageriale

. ';

NR Definire parametru profesional Nivelul de perfcrmanta actuala Punctaj
CRT.
1 1p-Tn mod constant agresiv verbal,necooperant, in mod frecvent
Relationarea la locul de munca critica actlunile celorlaltl: atecteaza constant in mod gray eficienta
Natura relatiilor profesionale activitatilor la locul de rnunca
stabilite cu colegii, superiorii §i 2p - Relationeaza de obicei cu dificultate cu ceilalti.anqrenat in mod
subordonatil §i impactul acestora frecvent in dispute verbale cu ceilalti angajati,uneori afecteaza in
asupra eflclentel actlvitati lor la mod gray eficienta actlvitatllor la locul de rnunca
locul de munca 3p-Functionar cooperant; rezolva problemele aparute, poseda §i
dezvolta spiritul de echipa obtinand cooperare din partea celortalti,
contribuie la eficienta activitafilor la locul de rnunca
4p-Respectat §i apreciat de cafre cellalti anqalati: in mod frecvent se
implica pentru a modera §i solutiona conflictete interpersonale
aparute la locut de rnunca oromoveaza cresterea eflcientei la locut
de rnunca
5p - Extrem de respectat ~i apreciat de catre cellalti angajati; se
imptica Tn cresterea moralului personalului; lider informal la locul de
rnunca, capacitati foarte bune in obtinerea sprijinului §ii suportului
pentru atingerea obiectivelor $i sarcinilor institutiei 1

NR CRT.

Definire parametru profesional

Nivelul de performanta actuala

Punctaj

2

Relatia cu pubHcul 1 p-se adreseaza sau informeaza, in mod gre~it publicul, jigne~te

Exprimarea Imanifestarea unei cand discuta cu acesfia; creeaza in mod frecvent probleme

conduite respectuoase in toate institutiei atunci cand mteractioneaza cu publicul

~~~--~--~--~--~--~~--~--~~~~----~~~

contactele stabHite cu publicul prin 2p-in mod ocazional gestioneaza in mod gre§it retatia cu publicul;

telefon/corespondenta sau cu in mod ocazional este nerespectuos; esueaza in a raspunde la

ocazia lntalnirilor publice solicitarile sau Intrebarile publicului

3p-se adreseaza §i informeaza in mod corect publicul; politicos §i respectuos in relatiile cu acestia chiar §i in situatil stresante; furnlzeaza, in mod prompt, raspuns la solicitarile §i tntrebarile publicului

4p-relatiile cu publicul sunt realizate in mod protesionist ~i eficient; solutioneaza cu succes problemele de relatii pub lice aparute: cooperant §i serviabil atunci cand gestioneaza relatia cu publicul

5p-excelente relatil cu publicul; solutioneaza cu succes cele mai dificile probleme de relatii publice, precum ~i reclamatille aparute: demonstreaza grija ~i respect pentru ceilalti in toate interactlunile §i Ie inspira incredere

'1

3

Responsabilitate si initiativa 1 p-Munceste intr-un ritm neacceptabil; Tn mod trecvent i~i Conduita si comportament legal si neglijeaza cele mal user de indeplinit sarcini de serviciu; nu iniliaza

etic neconditionata de nici 0 actiune daca nu i se spune; in mod uzual nu respecta

supravegherea directa a reglementarile,regulile, normele existente

superiorului 2p-E~ec in a acceptaflndeplini responsabllitatlle necesare; reallzeaza activitatile la un nivel minim; neeesita supraveghere constanta pentru incepe §i finaliza sarcinile/misiunile; in mod trecvent nu respecta reglementarile, regulile, normele existente

3p-Urmare§te obiectivele stabilite pana la indeplinirea acestora; se adapteaza la conditiile de schimbare; anticipeaza problemele care pot aparea: necesita putina supraveghere sau deloc; se

2

N.R CRT.

Definire parametru profesional

N.ivelul de performanta actuala

Punctaj

4

5

contormeaza reglementarilor regulilor, normelor existente

4p-Pregatit pentru a accepta noi sarcini; solunoneaza problemele aparute si, In lipsa unui superior; cauta sa solutloneze noi sarcini de serviciu din proprie iniliativa se conformeaza ~i sprijina aplicarea reglementarilor, regulilor, normelor existente

5p-lmplicare maxima In toate sarcinile de serviciu; cauta metode noi de Indeplinire a obiectivelor; interesat de identificarea unor proiecte inovative;interesat de pertormanta unitatii In care l~i desfasoara activitatea;se contormeaza, promoveaza §i sprijina aplicarea regulilof, normelor existente

N.ivelul(calitatea)pregitirii 1p-lntelegere precara a sarcini.lor de serviciu zilnice; rar raspunde la

profesionale tntrebarl referitoare la sarcinile de serviciu In mod corect ; incapabil

Aplicarea cuno§tin~~r '~s~a~.~in~~~r~~~re~t~e~ze~.~p=ro~c~e~d~u~ri~~~e~x~is~t=e_n~~~~~~~~~~~~~~

deprinderilor abilltatilor relevante2p-Necesita spriiin pentru a Indeplini sarcini de serviciu rutiniere pentru locul de rnunca: cat de bine sau pentru a raspunde la tntrebari referitoare la serviciu; In mod

Intelege §i ap lica proced uri Ie I--c~o;;._;.n~s_;_ta::_:_n---,t,---in_t::_::.e--,rp.:;_r....::.e~te~a.:;_z....::.a'--!.p;_:.r_o_ce.:_d,-,--u--:-r_i le_· _In--:-:-m_o_d_i-:::cnc_0--cr:-e_ct.,-,--------,--~~--:---c~~

existente 3p-Cunoa§tere §i lnteleqere adecvata a atributiunilor de serviciu; are o reprezentare clara a tuturor sarcinilor; l§i poate desfasura activitatea profeslonala In mod independent

4p-Cunoa§tere §i Intelegere avansata a atributiunaor de serviciu; Intelege §i interpreteaza In mod corect procedurile existente; capabil sa indeplineasca sarcini de serviciu complexe fara supraveghere

5p-Experienta In tnteleqerea §i cunoasterea sarcinilor de serviciu, lnterpreteaza In mod corect procedurile existente; este perceput §i solicitat ca expert de catre persoane din cadrul sau din afara institutiei

performanlei

1 p-Munca prestata nu tndeplineste standardele sau termenele stabilite; calitatea rnuncii este necorespunzatoare: nu tncearcasa-

N.ivelul profesionale

3

I ';

NR Definire parametru profesional Nivelul de performanta actuala Puncta]
CRT.
Raportul cal itatelcantitate in 3i lmbunatateasca indicatorii calitativi, cantitativi .
conccrdanta cu procedurile ~i 2p-Necesita timp indelungat pentru a-~i indeplini sarcinile de
stan d a rd ele profesionale existente servieiu; deseori sacrifica calitatea in detrimentul cantitatll: trebuie ca
in mod ocazional sa fie corectat
3p-Sarcinile de serviciu sunt finalizate la timp ~i au 0 calitate
acceptablla ; munca este organizata ~i planifieata
In mod constant munca prestata este peste nivelul mediu de cantate;
i~i planifica 1n mod efieient activitatea; flnalizeaza sarcini de serviciu
complexe intr-o perioada redusa de timp
5p-Extrem de eficient; presteaza un serviciu precis ~i corect;
calitatea acesteia depaseste standardele i nstitutionale ~i
profesionale; iei planifica 1n mod excelent activitatlle
6 Capacitatea de a lua deeizii 1 p-Creeaza mai multe probleme decat solufil: incapabil sa identifice
Abilitatea de a identifica probleme, sau sa observe probleme evidente; incapabil sa determineefectele
dezvolta solufil ~i a evalua eflcienta deciziilor luate.
deeiziilor luate 2p-lncapabil sa identifiee ~i sa solctloneze probleme minore: ia
decizii 1nainte de a analiza toate aspectele; uneori neglijeaza sa ia
decizii atunci cand e nevoie
1/, • 3p-ln mod constant identifica problemele §i ia decizii rapide decisive
~i efieiente; evalueaza diferitele solutiirvariante inainte de a lua
decizii
4p-ld entifica §i rezolva problemele aparute 1n mod eficient ~i
urmareste ca acestea sa nu se repet: 1n mod frecvent solutloneaza
probleme cu grad sporit de dificultate $i unicitate
5p-Extrem de eficient in identificarea problemelor; ia decizii in mod
independent; se impliea in luarea deciziilor dificile ce implica
aspecte controversate sau extrem de sensibile
7 Comunicarea verbali 1p-ln mod trecvent utilizeaza expresii gramaticale 4

NR Definire parametru profesional Nivelul de performanta actuala Punctaj
CRT.
Capacitatea de a exprima clar ~i necorespunzatoare: mesajele transmise deterrnina confuzii majore
concis idei, de a asculta eficient; la nivelul receptorilorsi comollca realizarea sarcinilor de serviciu
usurinta §i acuratetea transmiterii 2p-Uneori utllizeaza expresii gramaticale necorespunzatoare: face
i nformaf ilo r aflrrnatii pe care unii Ie interpreteaza in mod gre~it; dificultate in
inlelegerea §i conformarea cu lnstructiunlle transmise oral; in mod
ocazional nu reuseste sa relateze toate informatiile relevante
3p-Exprima idei Tn mod clar; utillzeaza expresii gramaticale
coresp u nzatoare; cornunlca in mod eficient; capabil sa urmeze • '/1
instructiunlle transmise oral
4p-Comunica foarte eficient cu ceilalti: articuleaza idei cu acuratete,
intr-o rnanlera clara!?i logica
5p-Abilitati excelente de comunicare verbals: asculta in mod activ,
soliclta lnfcrmatil suplimentare §i otera feed-back; intotdeauna
exprima idei si transmite lnformatil intr-o rnanlera clara §i plina de
acuratete
8 Comunicarea . - 1 p-Lucrarlle scrise sunt in mod frecvent tntarziate, are numeroase
scnea
Nivelul de organizare, claritate, erori gramaticale, este in mod constant confuz in exprimare; in mod
acuratete §i corectitud i ne uzual necesita revizuiri majore ale krcrarilor
gramaticala in intocmirea tuturor 2p-Lucrarile scrise sunt uneori lntarziate, corectitudinea qramaticala
documentelor scrise este uneori alterata: poate necesita revizuiri
3p-Lucrarile scrise sunt realizate cu acuratete, liziblle §i transmise
la timp; concise si usor de tnteles
4p-L u crari Ie scrise sunt clare §i transmise la timp; indrumarea nu
este necesara in preqatlrea repoartelor si corespondentei
5p-Toate lucrarile scrise sunt transmise la timp; prezinta 0
excelenta compozitie, organizare §i corectitu dine gramaticala; se
. ,
constituie intr-un model pentru restul personalului din unitate
9 Stilul de conducere 1 p-Subordonatii sunt dezorqanlzati §i lipsiti de conducere; acestia 5

NR Definire parametru profesional

CRT.

Nivelul de performanta actuala

Punctaj

Tndrumarea ~i

personalului ~i a

existente pentru

sarcinilor de serviciu ob iective 10 r i nstitutie i

,

coordonarea cauta in mod constant indrumare/informatii la alti lideri; resursele resurselor disponibile nu sunt cunoscute; institutia esueaza in atingerea indeplinirea tintelor de perforrnanta !?i a obiectivelor

~~ __ ~~~~~~L_~~ __ ~~~ ~ __ ~ __ ~ __ ~

!?i atingerea 2p-lnstructiunile transmise subordonatilor sunt neclare §i confuze; esec in utilizarea resurselor umane ~i materiale disponibile; institutia nu reuseste in cea mai mare parte a timpului sa-§i atinga obiectivele

3p-Suberdonatii au 0 perceptie clara a directiel de dezvoltare a institutiei; munca in cadrul acesteia este organizata in mod eficient; resursele disponibile sunt utilizate in mod corespunzator .institutia lsi atinge tintele de _Q_erformanta si obiectivele stabilite

4p-Subordonatii au 0 percaptie puternica a ceea ce trebuie sa faca §i sunt rnotivati sa-§i indeplineasca foarte bine sarcinile de serviciu; munca este in mod permanent bine orqanizata: resursele disponibile sunt bine utilizate; lnsfitutia in mod trecvent i§i depaseste tintele de performanta !?i obiectivele propuse

5p-Subordonatii sunt extrem de rnotivati §i in mod constant calitatea muncii prestate depaseste standardele stabilite; institutia este extrem de bine organizata; resursele disponibile sunt utilizate 1n mod extrem de eficient; intotdeauna institutla i§i depaseste tintele de perforrnanta

10

Stimularea dezvoltirii 1 p-Putln p reocu pat de dezvoltarea profesionala a angaja1i1or; profesionale a personalului din descurajeaza personalul in implicarea acestera in diverse

subordine oportumtan de dezvoltare profesionala; nu rnonltorizeaza

Tncurajarea angajatilor pentru a perforrnanta profeslonala a personalului

~~----~~--~~~~----------~~--------------_,

acumula cunostinte, expertiza §i 2p-Dezvoltarea profeslonala a personalului este obstructionata:

deprinderi practice prin indrumare formarea profeslonala la locul de rnunca este un esec; urmare a evatuarii profesionale a moniterizeaza in mod inconstant §i inconsistent pertormanta acestera profesionala a personalului §i descurajeaza feed-back-ul din partea

6

NR Definire parametru profesional

CRT.

Nivelul de performanta actuala

Punctaj

acestora

3p~Planifica activitatea pentru dezvoltarea profesionala a personalului; evalueaza subordonatll ~i furnizeaza feed-back; lnforrneaza personalul cu privire la diversele oportunitati de dezvoltare a carteret acestora

4p~Asigura calitatea formarii profesionale continue la locul de rnunca: furnizeeza planuri pentru dezvoltarea profesionala a personalului; reallzeaza evaluari obiective ale perforrnantelor profesionale ale acestora si furnlzeaza feed-back; se constituie in exemplu personal pentru perfectionarea profesionalB a acestora 5p-T~i aloca timp suplimentar pentru dezvoltarea profeslonala a anqajatilor; cauta noi oportunitati pentru personal; asigura dezvoltarea profesionala a anqaiatilor in mod suficient pentru a putea asigura dezvoltarea carierei acestora; reallzeaza evaluari ale performantelor profesionale ale acestora !iii furmzeeza feed-back

Total

Noti: Pentru a putea fi selectlonat in grupa pentru dezvoltarea cspacitatilor manageriale e nevoie ca persoana supusa analizei sa se incadreze cel putin in nivelul3 la toti cei 10 parametrii profesionali (minim 30 puncte).

7