Sei sulla pagina 1di 3
PRIMARIA MULTIESPORT ---------------~ era 4r Dilluns i Dijous de 12 a 13 hores Preu: 20 euros al trimestre ATLETISME = ~-----------— idera 6é Dimecres de 12 a13 hores Preu: 30 euros al any BASQUET ---------- -- 3eri4r Dimarts i Divendres de 12 a 13 hores Preu: 30 euros al any BASQUET -nn--n00cnn-nnseon= wwe 5@ 1 6G Dilluns i Dijous de 12 a 13 hores Preu: 30 euros al any INFORMATICA ---------------- 46 a 62 1 alumne per ordinador. Dimecres de 12 a 13 Preu: 12 euros mensual per 1 hora ala setmana FUTBET El preu de aquesta activitat es de 30 euros al any PREBENJAMINS_ ter i 2o0n Dimarts i Dijous de 17 a 18 hores BENJAMINS 3er i 4r Dilluns i Divendres de 17 a 18 hores ALEVINS Sdi6e Dilluns i Divendres de 18 a 19 hores Al larg de any organitzarem diferents jornades esportives per a tots el xiquets, LA PARTICIPACIO ES VOLUNTARIA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS LA DATA D'INICI DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES SERA EL DILLUNS 15 2 OCTUBRE LA DATA D’INICI DE L’ACTIVITAT DE ANGLES SERA EL 1D" LA DATA D'INICI DE L’ACTIVITAT DE INFORMATICA EST. PEN CONPIRHAR ELS ALUMNES INTERES ATS EN PARTICIPAR EN ALGUNA ACTIVITAT HAURAN DET AC BA. a AENMANTDE L’AMPA DEL-SE.CURS O BUSTIA L’ AMPA. L’ULTIM DIA PER TORNAR L’INSCRIPCIO SERA EL 26 DE SETEMBRE NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE : CURS: NOM DEL PARE/MARE/TUTOR: N° TELEFON DE FIO: MOVIL: CONTACTE: ES QUEDA A DINAR AL MENJADOR? |SI |NO DATES BANCARIS BANC O CAIXA: TITULAR DEL COMPTE. N° COMPTE CORRENT: ENTITAT SUCURSAL D.C. [N° COMPTE EN/NA: DNL: AUTORIZE EL MEU FILL/A A REALITZAR LES ACTIVITATS DE: SIGNATURA IMPORTANT: LES DADES BANC ‘ARIES SON IMPRESCIDIBLES PE LL DE. ICILIAR ELS PAGAMEN’ ER FAVOR, BLID) MPLIME! LE! woe REGIDORIA D’ ESPORTS DEL M.LAJUNTAMENT DE CULLERA PAVELLO COBERT. CiRussafa s/n. 10, Regidora ‘Tito, 96 172 59 13 Fax, 96 173 86 16 y) HERR, ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS , - Curs Escolar 2007/2008 NUM. D'ORDRE Noms i cognoms: D.NLI. S.SOCIAL, Adregar, Telefon: Localitat: CP. 46, Provincia, Nom del pare/mare o tutor/a: Numero de compte corrent: 7 7 Data de naixement: Collegi on estudies:, MODALITAT ESPORTIVA EN LA QUAL S'INSCRIU (marcar amb una x): ACTIVITAT PRE- MULTIESPORT i Banpndton Fisica. DE BASE ESPORT ESRCPR EASE J FUTBOL SALA BASQUET [~ | ATLETISME TRADICIONALS 5 | TERNS HANDROL Buca AUTORITZAGIO PATERNA - AUTORIZACION PATERNA En/Na DNL: auloriize el meu fila a asslstir a les Escoles Esportives, en les condicions establerles. Faig extensiva aquosta autoritzacié a les condicions medic - quirargiques que siga necessari edoptar en cas d'extrema urgencia, sota la direccié facultativa pertinent. En a __de do 2.00__ Firma ‘As ofoctos de fa toi organiea 16/1999 do Proteccls co Dads do Cerdcter Persona el Real Deora! 994/1999 at do juny, 50 Finforme que los dades de cartetor personal la Informacié fecitatada por vosts, seran incorporats tractets on un fer, sont of destinate i responsable of M..Ajuntoment de Cullora, amb comic a C/ Russafa sp, La finalitat det quel és facifer [a gostié administrative | assistoncal dels usuaris. La Regidera dEsports es compromat, a respoctar fa sous confidencialtal do ies dries, |. utlitzaries dacord emb fe ‘nate del matoix, EI sou nom I D.NA. earn Yasmesos por domicitacts banca, el responsable Paquest fxr 8s of propl bans.