CONG TY TNHH IUMI4iIn Truy¢n: HoANG PHU'QNG - Tranh: THANH NHAN Ky - My thuat: TRAN TuAN - KIM eMU

diM ~n Jii Illit: ma dtti.q. h.Dllf/' .diu dt.wP.n 1J{Ul aim iJli.tr 1mJ. daJuj ~41 ml J)i can dutJllf/ di din SANG T~O VI~T NAM!

CJUhn lUJIfdnIj 1ltd.nh p.hiim ''dJ ~1 -....J£nOJUl hal" fJI.IJllf/ 14P A.ti.c.h nJuj xinh ndlJ, fin dt.ik 1J{Ul M i£hijllf/ illi JJuim w

J.Jran hI.",. di Jii nltiin.'

F~' n.tJ.f.!£. nt:UJ

din llIJ.f!£ nJr.iin JWU!

J(JWllf/ dJ J)~ .qi .khiJ! iHmJ luJ£ 14P J)n liinrJ nqh« luJ - nltiinfJ con .lUJlidi dii kim cha c.u.91: Mfllf/ J).di 1Jf11 nh{J1: n.hdn /u1.nq. nltiinfJ uin.q ill JJri£J fJu,lc aia minh!

NHA XU.AT BAN KIM DONG 55 Quang Trung - Ho NO!.

DT: (04) 943-4730 - (04) 943-5831 FAX: (04) 822-9085 Website: http://www.nxbklmdong.com.vn Email: klmdong@hn.vnn.vn

TRUNG TAM SACH KIM DONG MIEN TRUNG 102 Ong Ich Khiem - TP €lO N6ng. Ell: (0511) 812 333 - (0511) 812335 FAX: (OS 1 I) 812 334

CHI NHANH NXB KIM DONG 268 Nguyen Elinh Chi§u - TP Ho Chi Minh.

E)T: (08) 930-3832 - FAX: (08) 930-5867 E-mail: cnnxbklmdong@hcm.fpt.vn

Cnlu trocn nhlE)m xu6t bon: PH",M QUANG VINH Chlu troch nhl~m bon thOO: L.E rHI DAr Bien toP: BAN TRANH TRUY~N Ky. my thu¢t: I'T.TechCo. LId.

© Cong ty TNHH TM-DVKT " PTTH PHAN THI Huynh Khucmg Ninh, P.OoKao, Q.1, TP HeM E)l: (08) 820-9126 - (08) 820-5592 FAX: (08) 820-9525 Website: www.phanthi.com

In 2.000 ban - Kh6 14.5cm x 2O.5cm. 'Tol C.ty In E)Qt Thanh. S6 XB: 24-2007/CXB/726-131/KO cop ngoy 03/01/2007. In va nOp ILlU chl~u quy 111/2007

K

- (9i gici ci! MtJa! MtJa!

Troi dang sang trong bong nhien t6i slim lai roi hang van giot runrc tit tren cao tuon nhu trut ~u6ng khoang san phci tnt6'c nha, Bang ngoi choi v6'i con

chi nang dan la h6t hoang roi quang quang d~t '

ngay c~u be chua tron tu8i xu6ng da't d~ lao ra thu gorn rna Ida rna chi da phoi dtJqc vai niing.

0lhu'ng khi ehung ki~n canh tugng trinrc mat, chi ta li@n nin bat rai tron xoe d6i miit . nhin cau con trai mi~ng dang cuai khanh khach

, '

tay cam que tre choc

choc v~ phia g6c nha. Trong goc ket mot chu chuot nhii t d~g ~g hai, rum nguci lach minh qua Iai d€ tranh ne.

"Chit! Chit!" Bat nga chu chunt bi choc dung gitra bung keu len r6i cong duoi chui VaG khe cita hep, tron mat dang.

Sau khi tat ta thu don diroc s6 lua VaG noi kho rao, girr tay gat vQi nhung giot nude ll6't sung tren tran, sire nhc de'n con, ngtiai me tre hoang h6t nhay dung len khi thay con minh da bo vao nha trong. Chi vQi lao theo, mieng khong ngct la oai oai:

- Con oi la con! Coi ehirng chunt ciin!

<Dlguai me sung sa chay den om con rM chep mierig l:lm b:lm:

_ Gioi lil! Vf'}_y rna minh cli tuO'ng Hi chuot se dn no! Ai nga no nho the rna co thg lam cho con chuot so xanh mat, b6 ehay ma:t tam!

Chuyen xay ra vao mot budi chieu nam 1955, trong ngoi nha nho thuoc then Binh Vong, xa Van Bmh, huyen 'I'lurong Tin, tinh Ha Tay. Do nhu la di~m bao trudc su xuAt hien mot sat thu dang gem cua dong ho nha chuot!

, ~h~? t~O'i gian, c~u ,be Trdn Quang Thi~u ngay n~o gI(1 cung~a Ian dan len trong canh song nha n,ong thanh ban. Nhu nhirng dua tre cung trang l~a t~ong lang, til ~.ho c~u da phai vAt vii phu giup do dan eha me. MOl ngay, ngoai vi~c clit co, 'I'hieu d~?c cha me giao cho viec cham soc cac chu trau hl~n :anh. Tuy cue kh6 nhirng Thi€u luc nao ciing VUI ve.

M6i khi d§n trau raddng, cau be lai cao hung ngheu ngao cAt tieng hat 6m 6m mac·cho 1U. ban

om bung cliO'i 6. ..

910 c6 cuoc s6ng gan chat vdi ruorig dong, Thi~u hii:~u va yeu nghe nong tha thiet. Cac vuong rna non muot rna xanh ngat hay nhirng canh dong Ilia chin yang trong nang mai da trd thanh nhirng hmh anh qua d6i than thuoc trong tam hen cau be cham chi hay lam. Do vl}y, cau luon danh het sue minh d~ rnua mang luon luon tuoi t6t. Va Iii chuot chuyen pha phach, gay baa t5n that cho nha nang khien cau ghet cay ghet diing.

_l~i :~y, sau ~ai vu chiem, cau be Thi~u bao gid c~ng la nglidi dau tien ho hao cac ban xach gin

di truy lung Ifi chunt d6ng dang ghet, MO"l' khi ""

, h d" 1 ay,

c~n . > o~g nao c6 Thi~ll va dam ban loi nhoi cua

eau deu on ao soi dong h<ln len.

- Bci t My no! Cho may chet nay!

- Chit! Chit!

, Tieng ngtidi la het l§.n vao tieng cac con chuot vua chay vira keu rit hoang sq lam b~u khong khi nao nhi~t nhu mot dam hoi.

8)au mot hie truy diet, t:1t c8. cac hang hoc ~ua bon chuot di3u hi dao tung. Cac can li IQ'm nhat cung ph~i vung ehay ra ngoai de r&i nhanh ch6ng hi cac ehu nang dan nhi h6t g~m 5.

Chang may ch6c gio nao gio ndy chat ddy nh6c xac IG giac pha lua, c6 con con thoi th6p dang cdt len nhtrng tieng ren ri tham thiet, Va trong cac

ddt ra quan do, gio cua Thii3u bao gio- ciing thu dtiQ'c nhii3u chien IQ'i pham hem hAn cac ban khac.

c:-

Jhai gian troi qua, nhtrng thang nam tu5i tre

cua ngUO'i thanh nien Tran Quang Thieu glln chat vci ruong d6ng. Tuy vay, chuyen diet cac chu ty dang ghet van chi la ffiQt phan cua viec nha nong. Chuyen ang trO' thanh m9t chuyen gia sat chudt Ia nho van m9t birdc ngoat bdt ngo cua euoc dO'i.

Nam 2000, nho manh dan dua giO"ng Ilia nang suat cao vao trong tren vung d:1t Binh Vong, ong 'I'hieu duQ'c dong dao ba can tin nhiern bdu lam DQi tnnrng di)i san

xuat sO" 9.

g1ung thai diE1m gieo rna, m6i bu5i sang rna milt ra, ang Thi~u lai xrit :,-a khi thay cac ~~Qn! ma b~ in chuot dEW xdi, hoac din nat tuum. CUOl mor vu, tmh ra chung pha de'n gAn 10% t6ng san ludng lua cua dan lang. La dQi trudng, ong' lai cang phai co trach nhiem. Ba con x6t met ong xot rmroi. Nhat tung • cay·m~ bi can dirt ngang; an~ ~ghie'~ chat rang de khoi bat nhirng lai nguyen rua buc tire.

Sau bao dem nam vlit tay len tran suy nghi,

ong Thieu IQc CQC dap chiec xe ca tang len thi tran d~ lung sue mua cho bang dttgc du moi loai bay va thudc diet chuC)t tot nhat, Sau khi mgt bao cong' suc tim mua, mang v~, Dng lai xem xet suy tinh cftn than r6i lui cui cam cui d~t bay 0" khap moi ng6c ngach tren cac thira rUQng cuadC)i tmg.

~t ngay no, hi hui tU sang de'n chi~u, toi, sau khi dat xong "tran dia mai phuc," ang Thieu xoa hai tay vao nhau ve hid long, r5i clic1i hi ha:

- Ha hal Phen nay chung may dung hong thoat nhal

Vai ta't ea su tu tin vao thanh tich diet chuQt eua mlnh, ong doan chac Hi chuot quai quy a'y phen nay phai biet tay ang.

SiJem fiy, ong Thiau g§.n nhu thirc trang, chi mong cho trc1i chong sang. Ong' tham l1ac khi binh minh 16 dang, nlnrng chide hay do ong ky cong lAp dat phai tom th~t gon ta't cit Iii quy pha hoai mua mang, dg cac cay hia treri d5ng giU nguyen diroc mau xanh tuoi, dg nguni nang dan trong dQi cua ang co them nhiing hat Iua chin yang vao cuoi

vy. mua, ..

'l" '

Jn1i vira mdi rang sang, ong Thieu da vQi yang

bucc thap cao ra tham "tran dia" diet chuot. Ben noi, ong mucin te ngira khi thay truce mc'it hang

loat cay lua non vfin bi Iii chuot can nat, con cae loai b§y cua ong chi tom dliQ'C vai ba con chuot nhat be ti.

- Gioi ~! The hoa ra la cong c6c a!

eay cu, Wc gi~n, ong Iien den nhat het cac loai bfiy len r6i mang ca v~ nha. Vila den trli6'c san, Dng buc bQi nem tung bQ "d6 nghe di~t chuot" xu6ng dat r6i ng6i phich xudng, bAt tay VaG thao banh bit cii cac loai bfiy dg nghien ciru that ky h.tO'ng ..

, t

K~ tit do trndi, ngay nao fmg eung di m~t vao cac loai bfiy d€ tim hi€u can ke cac nguyen ly hoat dQng cua chung. R6i Dng may mo phan tich d.g tim ra uu - nhinrc digm cua tirng loai mQt.

~Khi higu that thau dao moi loai bay, ang Thi~u g~t gu:

- Loai nao cung co cai hay, cai do. Sao ta khong thu t~p hop nhirng uu digm lai, han che" nhtrng khuyet digm nhi?

Vai y nghi a'y, ang Thieu quyet dinh sang che

ra mQt loai bay rieng that dac biet, The la, ang di khap noi tha v~ eli dong day thep, go, cao su ... cha't d.1y mot goc nha.

J{]..i co v~t li~u rai, ong lai xoay tran ra, ky ca ky each clit dan, due deo ... Sau han mOt tuan va't , va miet mai, nhtrng chiec bay cua ang eung da dan nen hmh nen dang, Chung co hinh ban nguyet va! d.1y du nhiing uu diem vl1gt trQi hen b!t ky loai bay dang co mat tren thi trirong luc do. Bay vira manh, vira nhay lai vira kh6ng ken chon, Chuot len, chuot be gi no cling blit ta't, chang tha con naol

eo biiy roi ang lien dem di d~t thli hang Ioat tren cac canh d6ng. Nhung ket qua vlln chang' nhu y muon.

Khi ang cui xu6ng quan t cac dau chan chuot thi phat hien ra rAng: Con nao liY dai van bay thi bay cua ong biit dligc ngay, nhung hoa hoan Mm moi co vai con tho dllu vao bAy, bdi bon ty a.y chi ill theo dung can dlidng tnrcc day chung dii tirng ill.

(;7 ,

J-li€u ra dieu don gian do, ong' Thien reo len

khoai chi roi bat d§.u ... Ian Ie bo let khap noi d~ nghien ciru each di each dung cua cac chu ty nha tao Ong leo len cay, rai ong bo ca xuong sinh I§.y, dDi hie ong sem hut chan khi dung ch€mh venh tren

cac vach tlidng nha ... d~ nghien cuu cho thau dao tap quan di lai cua loai g~m nham dang ghet,

21

(}

0lhung khi ay, moi 0 ngiroi qua lai nhin 6ng cir 0 tU<1ng 6ng dang muon xin nha p quoc tich. .. chuot,

Ma khi ay, qua rihien

trong ong cfing glin giong' chuot that! Qulin ao thi lam lem, mat may thl

vAn veri, rna mieng ra la n6i toan chuyen chunt, nguoi nghe chi muon ... quang 6ng cho meo an cho rbi!

Nhirng ong Thieu mac k~ nhirng anh mcit 1~ l~m rna chi chu tam vao cong viec dang lam.

Hang thang trO'i trfii qua, bao nhieu cong sire d6 ra dii giup ang hieu tirong tan v~ Iii gi(tc pha hoai ay. Gia day ong da biet loai "giac" nay rat thich an cac loai fic, nhai, giun dat chir khong phai nhu moi ngu'ai v~n nghi chung chi hung thu vdi thltc an co mui thorn quyen rfi.

A

~ng con belt s6ng may con chuot v~ nuoi trong lbng d~ tim higu cac rnon an nao lam chung "khoai khgu" nhat.

23

<D1.gaai ra, nho quang thiri gian thuc nghiam nay ang con sang che' ra loai mdi d~c biet, rit hip ddn nhung cung cue ky dan gian va re ti~n. M6i chi la rn1)t mieng caa su nho bang baa diem, trat bun kin cac b~ mat dl1qc phrri kho. Ong' dam baa rling: "Neu gAn rnieng cao su co bun nay lam m6i la lu chuot cu

24 dam d§u vao bdy d~ xin diroc ... chetl" .

eo bdy, Iai thiy mmh dii hieu cae tap tinh cua lU chuot du sau sAc, ang 'I'hieu quyet dinh chinh thirc tuyen chien v(ji ehung. Cling v6'i cau con trai Tr§n Quang 'I'ai, ong giang b~y iJ khap khu chudng trai nuoi hea ga cua gia dmh. M6i ngay, Cll chap toi, ang cung cau can trai lai lui cui cai dat b~y tren moi neo du'i1ng di cua chuQt.

9'Jen sang, cau con trai cua ong Iai nhay ccrn len mung rO' khi thay tnroc san nha, sau he hoac ba't

, .

eu noi dau co biiy deu la liet xac chuot. NhO' v~y, chi sau viii dern, khu nha ang tnrdc day Iii chuot cu chay nghenh ngang nay khong con mQt m6ng.

'I'hua thang xong len, ong W tin cung cau con trai tien quan ra nhirng canh dong Ilia bat ngan d~ truy diet loai an hai nay.

ehleu chieu, ang dao quanh d6ng d€ xem duang di mtCtc biroc cua chung, t6i ong den d~t biiy, va sang lai di thu gom ... xac chuot. Cli the, chi it lau sau, Iii chuot If lang Dng van hlln. Cac rUQng Ilia lai tra nen xanh tot. Nhin ngam tung cay Ilia ri rao trong gio, Dng Thieu cam thay hanh phuc dat dao vi nhirng ngay thang earn cui nghien cuu cua Dng da duuc dap den xung dang.

3ieng lanh d6n xa, it lau sau tai diet chuot cua ong Tran Quang Thieu da duoc nhieu nrri bi~t den. The la, cac "hop d6ng di~t chuot" bay den tci ta'p khien ong lam khong xug.

Va danh hieu "Vua diet chuot d6ng bang B~c bQ': diroc .~9i nguoi ~hong tang chinh la mot bang chung thiet thuc khang dinh tai nang cua ong,

%m 2002, tai huyen Yen Phong CBAc Ninh) sau khi bt born It)i tren ta:t ca cac thira ruong dang bi bo hoang bai khong chiu n5i stl pha hoai cua In chuot, ang Thieu bAt d~u dat loai bAy do ang sang chao Kat qua, sau dot d6 hen 100.000 con chuQt phai ngam ngui., gUi bi~t cuoc dai. Lan khac, tai Phu Yen, Ha Tay, chi trong mgt dsm, ang oanh li~t ha guo hen 2.000 con chuot. Tai Thanh Tri (Ha NoD, ang thu gom dliqc gan 2,4 ta xac chuot sau mot tr~n "can quet" tall khoc ...

0l1Qt hin, san bay NQi Bai (Ha NQi) g~p va'n nan ve chuot, Chung cAn pha day dien lam hu hong cac thiet bi dieri til, h~ thong W dong ... Ban lanh dao dien d§.u vi dil dung rat nhieu each nhung cling ch:lng thg nao giai quyet dt1Q'c.

Nghe tie'ng Dng Thi~u, ho da nhanh chong mb'i Bng ve giup, Sau 10 ngay phuc kieh, giang bAy, 10 chuQt hi ong hAt gonkhcng con mc)t con. Lanh dao

san hay mung ran, cam an Bng r6i rit. .

eo tai nhung ang khong he giau nghe. Di de'n dau ong cling tan tmh truyen dat cho nhieu ngu'ai bi quyet tri Iii chuot. Ong con hang hai thanh lap cac t6 diet ehuot d nhung noi minh tung di qua, dg moi ngtroi co thg W diet cai gi6ng gam nham quai ac nay

Hien nay, ong da thanh lap td'i 350 ngan t6 diet chuot tren khii p cac tinh thanh phia BAc. Ngoai ra, ang con thanh lap cong ty rieng vci luc lucng nhan 81,t den 128 ngutri, doanh thu han 400 tri~u d6ng/nilm.

A

0ng Thi~u con ti mi ghi chep tat ca cae bi quyet tharih IDi)t cuon cl1m nang, co kern hinh ve , day ca nghin trang. Trang cUQc hQi thao v~ bao v~ thuc vat, cac ehuyen gia Dan Mach da vf cung ngac nhien khi doc quyen sach nay. Ong Patricia, di~u phdi vien chuang trinh quan Iy dich hai lua t5ng hop cua t5 chirc Nang Luang Lien hop qudc (FAO) da om lay ong rna thdt len: "Mot nong dan ky la! Ong dung la mot nha khoa h9C v~ chuQtl"

Q

Ong 'I'hieu nghe the chi mim cuCii hieri lanh r&i lai tiep tuc rang ru6i tren khap cac canh dong dtf truy lung ho nha ty rna ang da th~ khong dQi triri chung.