Sei sulla pagina 1di 1
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 337/20.V.2010 ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIE! ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art, 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr, 74/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executoril avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Luand fn considerare dificulta{i prezent in cosa oe priveste exocuidtua hetardrilor judecatoresti avind ca abiect dreptuti de nalurd sala slablite in fevoarea personalvlui din sectorul bugetar vind in vedere influenfa substantils asupra hugetului de stat pe anul 2010 pe cara,t are executarea, ta condita] reptului comun, a ftunior exacutori emise anterior intr In vigoare a prezentai ordonante dlurgenta. avand in atone necesitatoa insbivini unor regiementar specials, cu aplicabiltatetimjata in timp, privind executaras silt « hetririorjvsneatoroqt prin caro fost neordato anumtke dreptursalariae pont porstalu dn soctoru bumetar finfnd seama de faptul c& nepromovarea prezentei ardonanie de urgent af ives drept consecinta imposibitatea| Imenpner echiibretr bugetare 9 in mod implicit nerespectaea angajaraniaor int internationale asumate de Guvernl Roméniei, inchisiv in caes ce privepte nivel defictului bugetar hn coneideares fap acest slamort vien 2 teres pera publi consta staf de urges exransnare 8 céror regiementare nu poate fl aménatit, A, ‘in tomaiul art. 115 alin, (4) din Constitutia Romanisi, repubicata, 2 Guvernul Romaniel adopt prezents ordonanti de urgenta. Art. L—Articolul 4 din Ordonanja do urgenia a Guvernuiai Ags" IL. — (1) Plata sumolor provizute prin hota ne. 7172008 priving plala unor sume pravézute fn tiluriexacutori jugéatorest avénd ca obiect acordarea unor dreptuni de natura vind ca obiact acordarea de drapturi salarale personaiului din ¢3)éialé stabilte in fayaarea personalului din soctorul bugetar, sectarul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, “gévanite executor pana Ia data intrani in vigoare a prezenta Partea nr. 416 din 18 iunie 2009, eu modicaile $i complethrig ToMdonants de urgenta. se realizeaze astel Literary 56 muscled dup curt mms’ a) in anul 2012 ae plateste 24% dia valoaraa titlulul Su) executor co ee eee Jn anal 2018 se platese 3% ein valoarea tal a) tn anul 2012 se pileste 34% din valomesSiliulul “D) in ani 2014 se plateste 33% ain valoarea tu executoriu; ¢ Siasien b) in anul 2013 se pléteste 38% din valog (2) cbraut termenciul peevazutte ean: {1} orice: prooecurs exacutoriu: dde executare slta se suspenda da drept. £) Im anul 2014 se plategte 23% din zalosres uttulll (3) Sumele prevazule ia ain. (1) ple Tn Lemeia preented executoriu. confonante de Urgenta se actualizeaes cu inditoin prequrior de 2 Alineatul (1%) 20 sbroga. ‘eongum eomunicat de Ingtitutul Naflonal de Statistica, PRIMLMINISTRE EMIL BOC ‘Contrasemnmazi Ministrul finantelor pubic Sebastian Teodor Gheorghe Viadescu Ministrul muncii, familisi gi protectisi sociale Mihai Constantin Seitan Bucuresti, 19 mai 2010 Ne. 45.