..

. j'

c; (/ ' ,':, . j

.... ,; • ' .• ' '" - \. I

MUHrPEAhCKIE 3TIO~hII

u

n"i!pn .. n,(·nbnl~CI~·h.

C 'b n E P E B a ! a M 'b HOB 'b H C H E H 111M H.

(:OTII'AlIlIHF. II lIH]I.,\IIlIlH

An. L1.arapemt.

c. - TIF,'rEPHYPI "I,.

"I'IIIHII'I'AoJ>11I 1I~lllt:I'A'I'(II'Gl(nii ,\I"\)I.K~1I11 IIAYln •.

(n. t)" 'of -11111., N! 12.)

1880.

"'-:.1" &<t/l".~.:

'I , ,

\·1

1IIl.IJe'IItTIl.HO no OlJpe)l'beHilO W.wyjIl.'l'C'l'a Hocroxusrx-r, H3IoWOR'I, C. - Ilerep-

~yp1'CI(al'O YHIlIl£llteH1'e'l':L< H, Jl )~CI(1l.1l1t B. Hf'pe<9IW'b. .

_-

,

i

llPE)]JICJIO BIE.

Bnepsue nOl1BJIllIOTC1J oparauarsaere TeRCTbJ na IIIHRrpeJlbCROM1- H3bJK't, sana. .RRble aJI<I>aBl'ITHbIMII 3HaRUMl'I, npl'IMimeHHbJMII K'b 3BYKaM'b '3TOrO [3blKa.· MUHrpeJIbCKie TeKCTbJ, B3BtcTHbJe·.lI.O ClIX'h nops'), nepe.ll.aBaJIBCb BJIH anasaxa rPY311HCimro UJI<I>aBHTa 6e3'h BC1JKarO . B3MtHellill, HJIB me COOTBtTCTBYIOID:Hl\]l'I BM'L JlaTHHCKUMIf. XOTll II csers HymHbIM'b .lI.JIJ! nepenasa BCtX'b MHHrpeJIbCKlfX'b 3BYKOB'bnp'u6aBHTb K'b rpY3I:1HCK. aJI<I>aBnTY He 60JIte TpeX'b HOBblX'h HeH36imtHblX'b 3HaKOB'b ,,(~, 6' Jl.) " YKa3aTb CJIyqalf YlIoTpe6JIeHiH MJIrKarO l (CM. II BbID. § 27) If aoconaro ~1 (en. II BbllI. § 29), r£l\J1,

1) I'pIl.IIMa'fll'leCKll.lI H JIeKCII'IeCKll.lI JIIITepll.Typa MHHrP.CJlbCI{Il.1'O Jl3bIKa YKIl.3aHtl BO II-M'l> BblnycKi; aamero Tpy)l.a CTp. III-V; 3)1.i;cb 3aM1>TII)I'l> TOJIbKO, 'ITO C)l.llHCTBeBHblC, CKOJIbKO BlI6y,ll,b CBR3BbIe TCKCThl, nOllBIIBIUieClI )1.0 CUX'I, nop-s aa MIIIIrpeJIbCKOM'l> lI3blK1>,-aTO: ,IJ.onOJlHIITCJIbHblll npUBIIJla 0 KpeCTbllHIl.X'l>, Bhlwe)l.IllIIX·J. H3'l> KptnocTHOM 3aBIICilMOCTil B'l>:MIIHrpeJlill; 18,C.T.Plt_HII~'l> ill folio, B1>1~66.r.1Il\IaHH~eCnHaMtcTHHKaI{Il.BKa3CKaro no aTOMY iKC'iiOBO,llYi8 CTpIl.HUn;'l> in folio,B'l> 1867 1'., 06& C'l> pyCCKHM'b nepenoxom» Ilepeaasa HOBbIX'l> IOpH)l.ll'leCKHX'l> nOHHTili 11 repMYBOB'L, KaHueJlllpCKili 113bIK'l> H3J10il;cnin :lTUn, IIpanIlJl'L 11 He)l,OCTaTO'lHOCTb rpya. Il.JI4>aBH'fHbIX'l> 3HaKOB'l>, 1I0TOPbUHI OHli srauesarausr, 6h1J1", BT.IJOllTHO, npn' .. '1uBoli roro, 'ITO KIl.K'l> npanonacuaie :Jl'IIX'b TeKCTOB'l>, TaK'l> II H3bIK'b nepeaoaa.:

JIO CJIOBILM'l> O)l.HOrO.1I3'l> 1'JlIl.BBbIX'h nepeBO.II.'i:IIKOB'l> IIX'l> KH. Ear. ,IJ.1'c6YIL)l.se, MHOraro OCTILBJIlIlOT'b iKeJlltTb. ,IJ.OCTUTO'lHO CKU;l:lTh, 'ITO aanp., prCCK. CJ10BO (II1U)l.T..II·"I)

Y)l.epiKILH'b TaK'b Ii B'l> MllHrp. nepcsoah. IN t',,;, ". I," ,: 'j' ". " :

~It 'l"\fo r-, ~_( '_',:! :"', !'-. 'l~J t. ! u, I I

.: II ",

,.111 ."'1" ,

-II

'r,

"ae MeHte, ecJIII BCIIOMHIITb' HaH'b 'laCTO oaa HBJJIHOTCH (CM. II BblfI. § 6, a, § 7, d, § 12) II xaayro BaIRHYIO PO.iIb 'OHII arpatorr, ne TOJJbKO B'b'MHHrpeJIbCROH <l>OHeTHRt, HO HMOP<I>OJlOl'iU (CM. IlBbIII. § 41, V), TOj JerKO npH)I,TIf K'I> YO'BIR)I,elIilO, 'ITO orCYTCTBie UX'I> )I,'BJIaroT'b nnlHrp~Jbc~iR CJIOBa 'IaCTO COBeprneHHO lie YSHaBaeMbIMIf. BbIpaSUTb 'ptmIITeJIbHO BCt 3BYROBbIe OTTtHKH zaaaaro H3bIRa nocpe)J.CTBOM1> cneniarsasrxr, 3!IaKOB'b HeB03MOJKHO, )J.a II He HYIRHO, TaR'b RaR'b

He' BCt 3BYKOBble ol'T'IlHRU, Hept)J.RO He npessnnaronrie )l,alIW 1/4 TOHa,

. BlutWT'b He TOJlbHO MOp<l>OJOrlI'leCEiOe, HO II <l>OHeTn'IeCKOe anaseme, . a oe3YCJIOBHO HeOOXO)J.IIMO, 'ITO ObI areasnraue 3HaRl! zanaaro R3bIKa

. BblpalKaJIH BCt noraue H nOJlOBIIHHhle 3BYRU 1 caoacraenasre eMY

, H xapasrepasyromie ero - tIero H U CTapaJlCH )J.OCTHl'HYTb.

, Ilpeararaeasre MH~rpeJIbCRie: rescrsr coopaEbI MHOro BO BpeMH

'MO~X'b nyremecrsia no "MI!!lrp,~iHB'b 1876 rOAY, JItT9M'b aa KOPOT>~o~ Bpe~IR, saT'BM1>,B'b~roJiy C1. 1-1'0 Maa no l-ee ceuraopa, ',,,tu;. ~aKOHen1., B1, 'I 8 7,S'rOJty C~ 1;;1'0 Maa.l!O 'l-oe aasapa 1879 roza 1). .. Crroc06'b aanacsraaaia 1'eRCTOB'h,' npHRRTblH anoio, 6bJJI'b HeCJIOIRHbIH:

-aaanacsraars co CJIOB'!. paacxaumaa, OTM'EtIalI C'b oc06eunbiM'h BHH-

MaRieM'b Tt 3BYKH, .soropsre Milt He 6b1.lIH aaaaoau B'hrpy3. R3bIKt. ,TId OKOH'IaRiH paseaasa, ReaM'h npOQOTbIBaJI'b sanacaaaoe MHOIO, C,J3geMY pascsamany If OH'brrOrrpaBJlRJI'b, r,lJ.t 3TO 6blJI0 HYlKHO. EC~H me Moipa3CRa~nK'b 6b]JI'b rpaaoreas, Tor)J.a R eMY npezo- .

CT4~JB.ll'h aanacars CBofi lKe paacaaas. 3arrncaBrnH rpY3IIHCKHMH. aJI<i>aBHTHblMII3HaRaMH, oap MH'I> npO'IlITbIBaJI'brpOMKO, HO 'IHTaJI'b ,1!rO,JtU,}{'lpe.4bCUU T •. e. npOII3HOCHJI'b asnneynoaaayrste tIHCTO-MHH~MJU,~Kie seysa, KOTOPbIX'b, npeacraaarerea He OhIJO 'y Hero sa iUUCb)ft, nparoaapaaaa npa 3TOM'b, 'ITO ((6e3'b HlIX'b He xopomo BbJXO)J.HT'b».

. : ,,:B.'b sonpocf o TOM'b ,- tIT6 nacars CJIHTHO H 'lT6 pa3J1,tJIbHO, 11 PYKOBOACl'BOBaJICII KPOMt <l>OHeTHqeCKHX'b aaROHOn. MIIHrpeJlbCKarO

.. ,. ,~) OT'leT'I> o'cBOeM'I> nYTelIlecTBilI no MlIurpe.IiH,;paBHO II UO)I,pyrIlM'I>MtcTaM~ :;JaKIIJ!Ka3I>H, JI SaUe'laTaJI']', B'h' iRyps -. MHH. Hap. IIp., B'I> )l;eKa6pI>CKOA KHHlfIKi; 1877 tOAa, CTp. 208"""231, a 3autTKY reorpaeaxecsar» cO)J,eplflaHiH 06'1> 31'oH'I>>Ke IIY'l'elillicTBiil: .H uOr.itCTlIJI'L BO 2-M'I> BbIUYCKt V Telllia II3BtcTiA RaDK. OTA-BJla;

reorp, 06~ecTDa. . '

i t.

- III-

SJ3bIKa If 06u.I,H)m rpaMMa'fIl'IeCRlIMU H JlOrH'IeCI{HMIf npanaraaa H co06paiRcHi!:ll\Ju, TaIrh, naup., XOTH no AYXY MUIIrpencKaro H3hIRa (B'h npoTIfBOIlOJIOiIWOCTb rPY3HllcROMY) 'JaCTIH(hI: do, II, da, eCJIH, ni, 'ITO, 'lTOOhJ, xoraa, rosopsrca HcnOCpC)lCTBeIlIlO BC.JJ'f;)J.'b sa ynpaB.meMblMH' H~~H C.1fOBaMH I a }J,B'S nocJIt)J.HiH tIaCTIIlI,hI - rrOCJltJIOrH )J.amc CJlIIBalOTCH C'b UFIlUIf, BJIhm Tal{HM'b cnocooosrs na HUX'b )1,0 roro, 'ITO rrpOH3BO}J,RT'b B'b JIHX'b <l>OHeTH'IeCHiR 1I3M'ImeniR (aCClfl'rJHJIRniIO), nanp., j, e, i npers HHMH nepexozrrrt. B'by (CM. II nsm. §§ 2,3,6),-

• OTll1'BIJan KaIR)J.blii pass aro <l>OnCTHtJeCIWC aarenie (peTpOCrreI\TIIBHYIO aCCIIMnJlRu,iro), BCC TaRU R He C'lCJI'b B03MOiIWbIM'b CJInTb HX'b II ua nHcbMt ;'rtM'b 60JIte, tITO utIWTOPb1lI sacrnuu B1> MHnrp. RSbIKt IIM'BroT'b 3UaJlteUameltbUOe snasenie II nO}J,BepiI{enb] (I>JIel{cillM'b II APYrH1I11. Mop!I>OJlOrn'IeCRHM'b BH)J.01I3MtneHiIlM'b na pasaf C'b qaCTmlfH pttIn. 3a TO, H CJIlIBaro ti, ratoae, nanp., dgati un }J,HeM'b)) B'b RatIeCTB'B nOCJ1,lMma, H OT,lJ.'llJlBro, Ror,lJ.a OH'b npC,lJ.CTaBJlRCT'hCOOOIO MtcToHllfeHie YKaaaTeJIbHOe uanp. ii dgasj (B'h TOT'h ,lJ.ellbl> •

3Ha'lH're.J1bllaR 'IaCTh IIpeJl,JlaraeMbJX'b TeI\CTOB'b sanncana CO CJIOB'b lKlITeJleii Jl,BYX'b MtcTHOCTeii Casmyo II CaJIIIIIapTiano, ocrarsuaa sacrs ,TeKCTOB'I> aaunosaerr, B'b ce6t 06pU3I1.bl asusa }J,PyrRX'b MtcTHOCTeii MIIHrpeJliH. )1,B'B ynoMHHYTbHI npOBHIII1.ilI, B'b ROTOPb]X'b, no C.IOBaM'h MIfHrpeJlbI1.eB'b, rOCnOJl,CTByeT'b JlYlJrnifi IIH1HrpeJlbCKiii 1I3b]R'h, JIeIRaT'h nOqTH B'b lI,mlTp'B M nnrparin If, CJI'B)J.oBaTeJIbIIO, 60- Ji;e HJIH Mente 3aCTpaXOBaHbl OT'b 31{30TII'ICCKarO arinnia •. HlIlKC

, c.ltAyeT'b rrspeesaeaeaie naasaaia )J.epeBelIb U 1I0CeJIIWSn, SXO)J.Rrn,IIX'h B'b COCTaB'b 3TIIX'b )J,ByX'b npoannuia , 1I0CRllI,llX'h naaaauie OT'b~pelKHHXn HX'b BJIaA'BJIbueB'b. CatJlfIJyo JleiI{Ul''b Il'BC]W.JJbIW dl~ aepirse Y'kwmro ropoaa HOBO- Ceuaun, raa BUbJM'I) 06pa30M'b ~JeiR)ly ptl\aMH OIJXOMypH II 11,HBH, II COCTOHT'b JlS'h CJIt)J.YIOlUllxn )l,epCseHb: 03.;lilm~a (Sazi,zaa), AxaJIlJ)J.oxope, Xomnn, C~io, C~anaio, RBaJIOHH (Kwaloni), 3cnlI, 3y6u, C!!Fyr~a, Ca~o.

'--...,. --- -

• CaJIlIllapTiano JlClRlIT'L 110 o6inIM'b cropOIl3M'I) p. TeXYPR R

3aKJIIO'laen B'b ce6t OROJIO 1 () aopeaens , OO,,'IbIllal1 qaC-'fb ROTOphIK'h aanecena na DHTlmepcTIIYJO xapry I\.am<U.3u, X~TH II He COBCtM'b

'B'b stpHoii rpancspanuin: HaoY.l]iIr, Tuasxypa (C~ra), ~a,

-- -- 1*

JI~e, C~O, R~~!!PH (Kaeari), OKYPU {Oquri), TaiUOKO (~~moko), M~a~~e, Tap~MnJIH, (Targ-;;l:luli), Haxop~~y .. (~l:I.xorcieljtiu), rYPA3eMU (Gurzemij.: RblTUie (Kycie), ;LI.omaKH (Qosaqy), T~~B, ,lJ,r~ (Dgwana), m;-HOTa (Zinofa) 1). -

.' )' Bnposear, ,lI,OCTOHHO BHHMaHia, 'ITO aa BCeU TepP!,TOpiH, cpaslUITe.JU)BO, paBHBHOH, 3aSHMaeMoH OOJIte 'I'I;M'b 200 'rh.IClI'IHhIM1>

<'"'---

,MlIHrpeJlhCKDM1> BapO,ll,oM'b, 1I3hIK'b MHHrpeJIhCKiii 'cOXpaHUJIClI. Oe31>

}~a'I~TeJIhHbJX'b ,lI,iaJIeKTII'IeCKHX1> ocooeaaocref H YKJIOHeHiH. C'b at; I\OroPbIM'b npasoar, MOiRHO Has~aTh WQOPOM:o -.- :401C(Japc1cUi; MHH, rpeJlbcKiii BShIK-E, r,ll,t, aanp., 'a nepexoaars , XOTJI H He CBCTeMaTH-

.'IeCKB,B1>Z (dudi=zuzi), roaosa (ca, I ssm. OTA. II, NlVJIh HBhIn. § 19),0, rd;, soosme, npOHSHOUJeHie 3BYKOB1> SHa'IUTeJIbHO rpyote, :~epiR.e, 'ItJl11> S1i?CTaJIhHOi MBHrpeJIiH~ l:\pOMt roro OJUlSb r ._3yr~,:; .. B?> ~aMyp~a~aHt H .. aa. oeperax'b' p.' HHrYPH S, OObIKH()BeHBO

:.,'·,:np'OB~HOC"TCB .KaK'L p (CM. II BhIO., § 30). 3aTtM'bB'b CaMyp3aKi.urn, .' ].B~POBTH9, UO,1l,'b BJIilIHieM'b aoxascKaro aausa, O'IeQb 'IaCTO IIB.lraeTClI '!J rilM'L, rAt B'L ,1I,PyrIlX'b . M'~CTHOCTJIX'L MHHrpe.aiu ynorpedaaerea i Jc¥.II BMU., § 6, r) ac) B;'HaKOHe~'b, B'L rpyuut ,lI,epeseHb, if3BtCT-:.Bh~:X:'bnOJl'L IIMeHeM'L BaH~sa (Banza), l npOH?HOCBTClI ocoeeaao

" ;M~rKo, aept)J.Ko OHD nepeXOABT'L B'b i, a BHor)J.a II cosci>M'b BS'IeSaeT'b

;",(~¥;JI ~.bIU,,§ .27):. :.", ."" .: " .

~~+9~N,I.hOTOMY, 'ITOMH(~ris.l ,reo.rpa<l>H'IeCKiB aaasasia, 'aeCoMHtHHo ·}~.Ii;~l'pe,.lIbCKarO npoDCXOiRJJ.eailJH, QO'hlICHHMbl1I 'TOJIhKO no 3THMOJlOrm

i· ~ t· .... . 2 . ., ; . ' ,

~TorO;HShlKa ), OCTaIOTClI HLIat BHt npedJIOB'h, saHu'MaeMhIX'h 3TlIMD .

!I3~IKOM'h, MOiRBO .a;OUYCTHTf" 'ITO B'h OhlJlhIJI speaeaa Teppil4bpi1J, .}!!,HrpeJlg£Karo JI3hIKa OhJ~a O?UJHpHte l!~S~01J~. HaKOHe~'h'~~'~,~e 'CTfPO;«B~hI _~OMHlIT'h speaa, sorza B'h atKoTotblX'h MOHrpeJIbcKu,X'h }J;e~eBHlIX'b , rd, ahIHt npeodraaaert, rPY3HHCKiii JIShlK'h,r.2~opIlJlH

.' np~~~y~ecT~eriHo noaaarpesscsa. ..~~::..

, i.~'h .HaCTOlI~ee . apeaarpaaans: TeppHTopi~, s~HH~~e&i(}H: M,IlH-

: .... ") .:. ' , " ',.. I : ". ',,: •. .l1~:'~~';1) fio,D;poorie OO-h 3TOM'L ca; 010 iKYPH, MUD. H. Ilpv aa ,l(eKaop£, 1$77'r.c~p:-·

212:-110. '

" 2)B'L IrAiepeTiH aaas. ,D;epeoeBL:, RYJlaWH, ,l(lIIlIxaHwH, aa rpaHnld~'Aoxa;iH 1[a30. ~. raJlH,D;3ra., BLlTl. MOlileT'LT~KOrO lIIe UPOHCXOlll.ll;e~ill II B1l30. ,ll;ep,B'L :1re'l~

rYKt,: "tJ:KYHWIf, CYPMYWII, a B'L'Ro6YJIeTlI aaaa, p. RUHTpIIWII. .

\,.

"

-v

rpe.lbClnm1> H3hIROM'b, npeJlCTUn,llilUTCH Bl) C.~'J.;AYIO~I\eM1> ulIA'I;: na lOr'll H rofO-SOCTOI-ti; T. e. aa rpaHHU-E ['ypill, l-bwpeTlll H Jle'lrYMa MHH-

. rpe.!JhcKiii 1I3I.IK1> npHXOAHT'b B1> conpHl{OclIoscHie C'b rpY3HUCKHM'b; 'V 3anUllHYID rpUHHUY COCTas.JIlJeT'h q epnoe Mope, a na C'Bsep's, U<1 ne- 3Ha~IITe.lhH0M1' npoCTpancTB'T" MMIIl'p. H3f,IK1> BCTp'!;QUeTCfI C1> noxasCKHM'b, ocra .. lhilaa iRe 'JaCTh cbaepo - BOCTO'lnOH rpaUHlJ,hl saarrra:

Ilpe,il,rOpbllMH KasKa3CI{arO xpe6Ta II lIepOSa,HHI'h,. npop'B3aHlIhDI1) p. MHrYPH, OTJl·r;.l1JIOIl~lm1> MHIIrpe.1JilO 01'1> CsaIlCTIH.

. /OT.tTHTb rro,po6I1',e H TO,,,,t. IlYH"," COPPH.oeROO.RiH .RR(pe~l'hCHaro II rpY3HHCI\aro R3hlKOS1>, paSHO YKa3aTh crcneHb npeooJlaAaHin roro lUll Jlpyroro H3blKa Bl1 113B'ECTIIbIX1> nYIIKTaX1> aa IDiRHoii II ioro BOCTO'IHoii rpamm'E, He npe.a.CTaBJIHeT'b ocooeHHblX'b .3aTPYJI.HeHiH, rares Kal\1, 3Tll CTOpOllhl MIIHrpeJIill AocTynH'l;e H Ty-

-, 3eml,hI-CTapOiKHJIbI, e)l,IIIICTBeOHbJe' aaropareru, COO~JUHTeJIbutc II Mory~'b CHaO,ll,HTb tKeJI~u()mal'O Aparou:lmnhlMlI cs-rlft,tHlmull 0 rpaaalI,aX1> II [Jpeoo.mA~HiH roro HJIII Jlpyrol'O SJSbma na H3B'I;CTlIhJX~ nyasraxs. KpOMt roro, 'ITO MirE caMoMY ne pas'h npnXOJlIUOCh npOb1Ka:b S1> 3TUX'b lIl'ECTaX'h II paCllpaUJHsaTh CTapOlKll.10S1>, npa 0003Ha'lemH HlItKec.rBAYIOIII,IIX1, norpaHlitIllblX'b nyHHTOp'h MIl'S OhIJIII BeCb:Ja no.le3H"I cs'E}l.imiJl, co06meHHhlJl Mll'E CBHlll.eHIIIIHOM'h 8. XOllITapll!:; H31> zep. CYAtKyna. HI, CJItiJ,YIDUlHX'h IIRTH norpallH'lIIblX1> C'h JIC'lr~:

MOM'b ;;P;SHHX1, IIpeoCl.'IaAaeT'b H 8'h ceMb'B II OOUI,CCTB'B rpY3l1HCKHI H3b]l\'I>, XOTJl jKIITeJlFI lIX'h, C'IHTaH coon O()U1UW{·m~ _2; e. MHHrpe.1fhuaMH no nponCXOil{AeHilO, nonllMaID'rh n rOBopIIT'b n no ~mHl~~e~h~Kll: r'Be)l.1l ~ Gwcdi), SOPOTu'H@:_(Borocina), CaTIl,HcKBH.JIO (SacIskwIlo), KnH'Ixa' rOpAlI. C.JI'SAYlOlll,iH ,iJ,eSlITh }I.epeBellh paCnO.JIOiKeHhl na cpasr- 2 'u y, 6epera p UXeHHC'b- UXa..1II

HHTe.lJbHO IlH3i1I8HII01i 1I0JIOC'j) BiWJIb upasaro .,

(Cxenis-cqali); sa cpeAHeM'b Te'leuiH 3TOH ptKH, 01\0.10 )I,CCHTU umr-

rpe.lhcKIIX'h cCMe~i:cTS'b lIUIByT'h y i'IOC1'a BOMoyac - xnaa, aa .1'1";BOM1> 6ep.lry r~XenDC'b-lI,Xa.'II{. B'h 3THX'b lI.epeBIlHX'b Hpeoo.1a}I,aeTh ~nlHrpeJbCHiii H3h1R'}., XOTll lIon~DJaIOT'J. II rOBOPHT'b lJ no rpY31lHCIHJ nO'lTII BCt, oc06eHlIO me Mym'lllllhJ: HOl'<l (Noga)" ~~,Il,rBU6YHa. .(Doagwabnna), QpaJaT'laxo (Symaeaxo), JI~.vm!;1I (~uslb), Cyx:!,

HarBaaoypll, XJIITIlH (XnntCi), I~~!~.~.H, ~a (Cala).

c----

I~i:~ ,C.: .•• '. . . -, .; -VI

! :'BJlH3b Jl.epeBlurXyaTQb, (Xuntci)6epeT'b Ha'IaJlDp'I;Ka Horera · (*~gela), KOTQP~1!'Te'IeT'1' nQUR napaJl.neJlbHO . p . .ul(eHHC~H ':' B:H~'.luiJIeKo. 0.1'1 zepessa KO)l.o.PHBflaJl.aeT'bB'b p. PiOH'b. B'b JJ,e· pe:aHHX'b, HaXo.MUI,HXCH aa :1To.ii HOJlo.Ct, 3aKJIIO'"IeHHQii MemJ.lY pp. Ho, ·;'r~JIaB.u.xeHHC'b-QXaJ1H, npeo.6iaJl.aen. rpY3HHcKift H3oIK'b. ,M:I;cTlIOe . i . ~DpeAaHie rJIa,CHT1" . 'ITO. 6YATo. Ho.rAa-TO, p. U;XeUHC1i-QxaJlH nporeK4JraB'b TDM'b CaMo.M':9 lWBCTt, rAt HoIHt 'Te'IeT'b p. Horeaa: cs re.qeHie~'b iRe BpeMOHIJ DHa I nepeafinara CBDe pyCJIQ H, 'ITO. C'b TtX'b' :DOP1>,' sa CTapblM1>'pYCJlQlIl1> QCTaJIOCo. aaaaeaie Horera (b(X).~J~~), .. q~OHaMHHrpeJlbCK.·"HSbIKi 3Ha'IHT'b CC6blBlIIee, HJJ_H CTapHHHo.epYCJIO

: .~ptKH, PY%H». C'1 npasaro iRe 6epera p. HDreJIa Ha'IIJHaeTCJIcniDIUHo.e

. -ro_cnoACTBo. MIJHrpeJIbCKaro. H3bIKa. B'b' HII1Re CJItJJ.YlOllWX1> aepeaH1IX1>,JIeiRalII,HX'b Me1R.u.y pp . .u;xellHC'b-QxaJlH If Horera, KaK'b CKa.sano . asnne, npeo.6JI.aM~T'b rpY3HHCKiii H3olK1>, a 81> HiKOTo.PoIX'1

•. , • r:,.B3l..:UDXb" Hanp., Jl.ep .. MaUJl.aHH, II rDCno.~C'fByeT'b3TOTl> H3blK'1;' . J:'::H~iU.~;qeHie Co.CTaS.UHDT'bJl.Bi Jl.epeBHR:· CaMHKao.. (Samikao), rAil !~·jiIP~6j)JlitJl.aeT'l'" 'itiilHrpeJIoCKiii: B3bIK'b iI IfJo.PH, rA's IJpeD6.'IaJJ.aaie

, .: '(:·rpYa~H30IKaBeCoMa MaJI~ ~aMiTHD; Bo.T'b Ha3BaHiH BC'BX'b.3THXl.' '.i~;;i,;ni;A~~eBeHb:· MaIlJl.aHH, , ~aMHKao (SamiltaD), rYJIyxeTH (Guluxeii), ,~i!t:\ ··i·i)~e~aTR(Gezaii),· ryrYH'aKaTH (Gugunaqati), Ito.JIDOaHII (KDIDbani),

',HJIPp~: .

i,ll;aJIte aa rort. paCnDJIOiKeHnI emo serape Jl.epeBHH, B'b 1\OTD. pbl~'b npeDOJIaAaeT'b. rpY3. B3bIK'b, XDTJI iRHTeu nDHHMaror'b II ro'~9~J4~·.H no. 'MKHrpe.trbcKH :RBHmaH'IaJla(K wisancala), . mi npasom,

.• ;·6dery'p . .u;xeOH~'b-~Xa.rr~, C~'lHJlao.(sacilao.), CaMTp·eJJ.II($amtredi),

'.:':'j-V_. "~" '_' r'

1.)JIl·ffl·6epery.p. U:xeHHC'b"'~x.a.rrH,. 0.lll1IPlI na p; Pio.H~. .

!.; " l"IJDo.6'f:lHM'bCTDpDHaM'b p: .uxeHHC'b-AXaJIR paCIIDJIDlIWHll1 I1HTb

i .' _ , 1 • ,-" , • • ~,. . •

. j :~ep~B¢Hi:', . B'L Ko.TOPbIX'b npeDo.'laAaeTl> lUHOrpeJIbCKiii H3hlR'b, ra-

~oB~i: ;Ep;aJlia, Iyaesapa, ReTlIJIU (Ke£iJa),TKBlIPIJ (T(lwiri), I1.HJlo.P~.

. . "' . """

· Ha:~o.He~'b, B'bc.rril~yroII~HX'b CelUH .u.epe~+~X'b, pacllo.rrO/I{eIlHbJX'L

;-!:IaJ,tBDM'1 6epcry p. J>iOH'D,OJIFl3b qepHa.I/~f ~IOPH, l'DCIID~e'1'ByeT'L

. Ii. ~"

!.JiCK~.tp'IHTeJIbHD,'MHHrpeJlbCKiii. H3bIK1>. 3ur Jl.epeBHH CYTb: ItDllDP",

f Oupja9KQ.UH (SiriaclrOIii), MHI~aA3e(Mikaie),· CarBH'liq, CaTIIo.T'Iya , i{S'a~o~.ua); CaKOpKio. (SalrorltiD)H'llaTapa-IJDTfI .(Patara-pDti). '.

~ ,"'. !, .~~, ' ;. . . ' . .

.1

''C-

- YII-

C.l"Bepo. - 3ana}J.i;., B1, oo.1aC'rH CaMyp3aI:iRHD, ,

. Ha C'i>Bepi;, HJlHb

• U npnXQiJ,lJT'b B'b CTo..HnIo.- V

bIllie l\HIIIrpeJlbCIHn H3I>1H'L '. ,

Ka]{'b csaaano B, 1) ECTh o.OlI~lJ[lhJ ce.ra H nQCe.1KH

neaie C'b a6xa3CKHM'b fl3bIl:io.M'b . , r . .rrV1RHT'h

r, B'b KDTo.I)bIX'b fl3blKo.M'!, Cel'rlbll H ooutecrna c •

B'b CaMyp3al:iaH'b,. ie a6X33-

• "U il O.1l.lIaKD Mem,!l.Y MYlK'lImaMII 3HaHl • t,

MIIHrpe.rrbCKIH JI3bll:i'b n: r.u. 10. 8TH nrECTl1o.CTH o.6HHiUaIOT'1

. .1I.o.Bo.JIbHo. paCnpo.CTpanel . .

csaro nausa ~ rom. n. MIII'YPH II He3Ha'laT~JIb-

IIPQCTpaHCTBo. MemJI.Y npaBblil'l'b o.e~e. P, (Ertis cqali Eris

U U 8' _ 'lUlU HJlH 8pllc'b-lJ,xapn ,

Ho.H pil'lKQlI • prIJC'b ~x , . ... 3THX'b 1l1'BC'fHo.CTeii C'b rpa-

. i) H ! elU'L nepesncreme Ha3BaUHI • iJ

cqan). as I, U C " C C'b cpe)J,IIRrD -re'Ienifl p. I H-

'b ,lJ,aJl.lIlIIKeJllaHDBCKDlI naneria f. • v .) II

HHO: . (P" ") 8T~epII (Eceri), J~a{Baplf (Zwari), a-

· rypa: Ilypaura l:'rasl , TlJ 6 XIlHAiKR

, 1') Oaoepio JI:nxa3ypra, Ilxnpa, Y YP

xYJlaHH (paxu am, ( , '.. A' ela naaaaaie

(Cuburxin:li), TarllJlo.HlI, Araureaa ~TagllDllI, t)a n~a6~KeBFr ITJIH

.. o.AHo.ii Il To.lI me Jl.epCBlIH, ( ,

Jl.BYX'b pa31IbIX'b 'lac Tell ) r apJl.tKiaII.I-

· H 6 0 . OTD6aia (3Ha'I. MilcTD CTDHHKlI oaepa , . an 'u T

a axe 1I, II JaJl.JIemalII,IH a-

MyXYPU (Ganarzias - muxuri, suas, DC-rPDB'b, lip I u Toif me

HapJl.miH), I1cDpeTH (Isoreti) 1I .ll,r~~~~T;:~~1 ~~~~a:JleiImlII,iii .1I.epeimlI, KDI{fl, XeTYIIl-MYXY~H,. ana I. B' re6ri (Bargebi), XeTY (AHQa6aAse), 8T~epIl (Eceri), Bap6aJIa,. ap ax'" H nocer-

" .) B'1 o6lI{HlIaX'1, ceJI , D

8TQepu-BIYXYPlI (Ecerl-mUXUl'l. I -epero.M'I p 8PTUC'b-~xa.m

HaX'b, paCIIo.JIDlKeHllblX'b Me}l{.u.y JI' >BbIM'b 0. .1 )CO:'bn TaI",}:"O l\IIIII-

° .. ° 'ypu R'lhIK'b It rI "

II npaasnrs 6eperDM'b p. XYP~H, X ,.

. --' 6 0 CB-!- !I;lHilI Hco6xO)l,lnn>III )1,.111

6Ul.IIJlH MH'S 0 H3aTeJlhH >, > ,

1) CJI'!,)I,YIOudn JlIIU;a coo . , ' bIIIICYIlOAlIlHYTI,IX'b H3hIKOIl'b:

• HhIX'b IIYHKTOB'b TeppH1:op!ll n

orrpe)l,-BJlCH1!l norpaaux ana (Ale rtawa), O,'l.IIHaKOUO XOPOllIO IlJla,d;IO-

1) nopyqHK'b KH, Rno,lKlI AKblPT~ r J ~nHCKnM'I' lI:3hmaml; OH'b IJ3'b )l,CpenH~'

tu;ili adxaacxmrr. ~!ilHrpCJlLCK~1! b II I Y Ko,JlITaHOIHiro )l,epena»),

(}'., b 'inzJ) 3Ha'IHT'b «~IOCT'b H3'L ,'.

'fqyoypXI!lJ)!.llill ou UlX, . n TfuKoaHlI (Cikoani),

,Y.. -ellery P Hnrypu. 2) KH. ::.)a:::.:x.:.::R=o,~ __ -:-,

R'b CaMYP3o,KaH"f;, Ho,~. ~. , ' p HHrYIJlI" OH'b TaK;Ke

. 11 ~ na 060llX'I> 6cpCl ax 1>. ,

1I3'b 'OKPCCTHOCTeli )l,Cp. A1Knapn, e;rE.CI"IIM'b II rPY3HHCKIUI'b aasr-

a 'f; 'b a6xaaCKIIM'b, Mlmrp , ,

O)l,HHltKOBO XOPOUJO BJl )I, JI C:t!JYP:J:tKlUICI(ili nO~I'f;[l~IIK'h, !!EUPO~ KaMH' iJ) rCJIepa.n> KII. rp. IUCpUaIIJIIi1.ae, " ,., '0 XO-llOlIlO BJla)l,-I;CT'b " .

' -- t 'HCKaro II MllHrpe,[I>CKal ,

Hblli a6xa3~., K(JOM rpy,lll. fI l\I:t'HlBa)JiaHII I(OTOPI>Iii ood,>e 3lLJIi,T'I>

'I1YCCltfIM'b f13r,IKO~I'b; 4)JJJJOTOICpC I O. A' 6' .' (~('yxy~rt), 5) CaMyp3aKaHcKiil

• C paa Rawl'> " xaalll j, > ,

"HtlllleT'b B'b MmlrpeJllll, aMY, C paaKaH.r; 60Jl"J;e 10. Jlt.T'b;

'tr e I(oTOPE.lli 'KUBen. R'I. ,aMY • c If B

iipoToicpeli o. "Ol1!'IIlHa~, • 0 nO:JC~IeJJbl!oli J\oM)!JIcill A. . ~

6) TIpfJ.c-J;waTCJlI. CYXy}ICKOII COC.lOBI! - ., .

HaKOHeI~'L, """

;i,eHcKHi.

:.:---

m

,=

.:

;,··t;L.,:_". c I"i,i.

rp'bJl>CKiii, B'll 06~ecTBt iReO~lJllaKO'BO rOBOpaT'll 110 lIJHHrpe.IIl,CRH II ~O a6Xa3CKH; 3AtCl" pt,lJ,KO !UOmHOHaU,lJ,TH MYiRlHIHY, He rOBO, pnq.\aro H.lIH, 1!0 KpaHHen iIltp'I:; He 1l0HHMaroUJ,m'0 no a6Xa3CRlJ. 8TH 'j'dt~'I'?OCTHCY1'l,; A6mur,lJ,Elpa (Abiigdara), RY~IY3H, kra6ma, A6ma •. (Aiabta, Abta), Ha,lJ,lImXeB~ (Nazixewi; 3H3lJ. !UtCTO OblBlUeH kP'B-

;'UOCTH), CaryprYJIio, CaqHHa, Peaa , Caxaxy6io, Eeaia, 8111ReTH

.. , (~s~eii), qXOpTOJIH (Oxorfoli), PelJXIf, OKYMH (Okumi) T~apIJe nOa.fce,1l0JIH. <1>. ~qari +'ce, SUM. 6tJIan pimah PeRIJ, raJIH, My:xypif, lllalUJIeTH (Sasleti,SasaleB, SesaJeii), Penn (Repi), Fyaaaa, " 'B'll.~em~TOlJHOn 1l0JIOC'J> , HaXOAsm;eHcn MeiR,lJ,y pp. Oxy; peii If fa.uIA3ra (Galizga, 3HalJ. 6eper'b p'IlKH, Py%s), roclloAcTByeT'l>

• a6xa3cKiii 1l3bIR'll. OHT, eCTE. 1l3blK'll He TOJIl,K006m.eCTBa, HO H .ceusa; 3,lJ,tCh JReHUJ,IJHhl IJ ,lJ,tTH, rOBoplllll,ie no MIJHl'peJIhCKIJ, COCTaB- ' .HII{)T'l> HCKJII{)IIelIie, Mym'IHHbI lRe, eCJlI He BCt 1'0BOPJITo, TO, Tt!U'l>

He MeH'{;e, 1l0'ITH BCt f101IHDIaIOT'h MHHrpeJIl,CKyro pt%. MCKJII{)'Ieuie COCTa.s.[~eT'b O,lJ,llaKo ~f'~CTe'lKO Ibopa, 1'.11:1, roCnO.ll.CTsyen H B'b ceMl,t

If o6rgecTBt MHfIrpe,[l,cKijj a3tIR'b. Sra MtcTa,~)J,t f1peooJIa,lJ,aen a6xa3cKiH n3l,IK'b CYTl,: TKBap'IeJIlf, Rse3aHH (l{\veiani) YpTa

' , ,

IToKBelIIH (Pokwesi), ST~epu: (Eceri).

TaKIfJlf'll 06pa30lU'll <1>aKTH'IeCKoro ctBepHoii rpaHB~en B'b HaCTOllmee BpeAI1l cJIt~yeT'}, ClJHTaTb p. OxypeH, BflJIOTb ,lJ,0 dBaro 6epera ROTOPOH, Ha'HIHan cs IIp.aBaro 6epera p. U,xeHHC'b-~Xa.IIu, rOCIIop;cTBye!.b lIIHfIrpeJIl,CKiii .1l3MK'b. MemJlY npaBbIM'b 6eperOll'1'll p. Oxypeii,"H".iItBM~l'bi>. raJIn)~3ra~ . KaR'b csasauo, IIpe06.IIa,~aeT'll 113hIK'L aoxa3C1dH; XOTJI HaCTOllfL(ero rpalIH~en IUemay A6mya (A6xa3ieii~ ~ CaruYP3aKaHo BJIIJ O,ll,HlUH (MHIIrpeJIieii) lIJ'BCTHhIe iRHTMrICYil . T~roT1>: p. raJIH,lJ,3I'a. Ca~iOe Ha3BaItie :noii P1;KIJ lJU:CTO MHHrpeJIbCROe (q-aIisi-zga) II 3HatIHT'll ((6eper'bptKIJ, pyssa», Bnposear, H sa ra.!IH~3rai BCT~1;lJaerCII ~llopaAHlJ~~~~ ~mHrp~JIbCKan pt%, Haflp.,B'll aep. BecJIaxy6t, JIemam;eH no 06tuM1: CTOpOHalll'll p. ra.IIH.lI.3ra f).

. I) .HaJ'EIOCb, 'ITO JllISrSIlCTII'IeCNalI sapra MIlJfrpeJlbCHarO . JIllhlKa,KOTOPYIO JI: :IIp.~AnOJlar:alO ,npncoe,lUIHIITb HZ; OAHOMY 1!3'L CJitAYIO~IlXlf llhlnycROB'li ((Mill!. rpeJlbCRIl~'L 3r~AOB"'LD, 'Har.I!RJl.ate II Jlcate npe,a.c'raBII"n rpaHIil~hI TepPuTophr, aaHllllfae:l(oli 3T1I1f1, H3h1ROM'L. '

;: ..

~,t
1
i
I
t
~,
.,
I
·1;
r
I.

~
~;
""
,
t:
., '-IX-

J Eo ClttuYP3aKalI'[; ClJUraeTCR cssnne 29 rsrca-n, iRHTe.'1eH oooero 1l0JIa II.m casune 4-x'b rsrc, ,llhIMOB'b, H.lH CClIlenCTB'l>; H3h aroro lJHCJIa 0T'll 1 Y2 ,lJ,0 2-X'.l, TbIC. ,lJ,YlU'll, eCJIH He HCKJIrolJIITeJIhlIO, TO npenaymecraeaao II B'll cellll,t IJ 06m;eCTB-B rosopars flO a6Xa3CRlf RaK'b aa PO,lJ,HOM'll 1l3blK1;, a mueUHO, En lIi1,CTHOCTRX'll r.IeiR,lJ,Y pp. OxypeH H raJIH)I,3ra., Ocrarsasie caaypsasaam.r ClJHTalOT'll CEOHM'b pO}J,HhIM'll 1J3h1K01l1'll II1HHrpeJIbCKiH H:lblK'b; XOTJI, npanza, lITO CaMYP3aRaHCKiii lII1lHrpeJIl,CKiH R3blf{'b He CIIlfTaeTCIJ Tyaelln~allIH xopommrs MHlIrp. R<!bUWM'll, TaR'll-KaK'll B'l> UHX'b He MaJIO C.WB'b a6xa3CRIIXo, ecrs ycareaie H ysauteaie U'T:lROTOPbIX'll ,'1B'yKOB'll, aanp., 6 (y), lJTO 'npoII30UI.'IO, B'£POHTHO, IlO,lJ,'b BJIimlieM'll aoxaacaaro H{e 1l3l,IKa (CM. II ssm. § 6, r), 8TO ariaaie 3aJlrlml'l>e, II'l>M'll OJIHme K'b rpaHH~t A6xa3iu. A6xa3cKiH 1I3I)IK'b BO BCe~l'b . CaMYP3aKaHt JW 110- c.'I'B,1tHaro BpeMeHH OblJI'll Jl3bIKOM'b asrcnraro coeaosia, - KRn3cH H ,lJ,BOpnH'll, 01I1f 3THM'b IuerOJIHJIU,-'1TO OTlIaCTH 1'OBOpHT'b B'b IIOJl,3Y

\J31{30TH'IHOCTII 3T01'O H3bII\a B'b ynoDmlIy'foti OOJIaCTH. 8'1'0 1I0ATBepm,lJ,aeTcn H Hapop;Hl,lllU npep;anieM'b: «aecars lIOIWJI'Buiti TOlUY IIa3a)l,'ll, rosopar-s M1;cTlIoe npesauie, 6t1RaJ'b un A6IRya (A6xa3iII) O,lJ,lIH'll

H3'll 'IJIeHOB'b acraacearo BJa)l,tTeJIbCKarO ,lJ,OMa MYP3aRaR'll (Mur- )

za(ianj) Illepsammse, IIpHonr.n B'll namy crpany (B'll CaIlIYP3aRaHo),

soropyro OTBOeBaJI'b y O,lJ,lImII (Maarpena}, cJI,'(;JlaJIcll·BJIa,lJ,'kre.1eM'b _/

II ,lJ,aJrb ceoe HMn 3Ton crpans». '---~

C006pa31I0 C'b JIJIHrBRCTINeCl<OIO Irl>.1hIO, C'b KOTOPOIO, raasusnrs 06pa30M'll, n C06HpaJI'll MlIlirpeJIhCKie TeKCTbl a, erapaacs 'yJlOBUTb uepn.r lie 'fO.~bKO coapeneunojl <I'lmiollODliH lIIHIll'peJIbCKarO Jl3bIRa, no H npe,lJ,lUeCTBOBuBIIIeii: II, 110 B03D10IIWOCTH, OT,lJ,aJIeIlHoii:,- 1I ClIe.1I'b HymHblM'll aanacnsars npoaaneaeuia uapomo - ycrsaro 1l03TII'IeCRaro TBOp'IeCTBa cym;ec'fByroIll,in ImK'b Bl, BH,lI.'B~I, TaR']) B BHirE cmuxo(]Q, a.1H, Boo6II~C, B'll Blf.ll.t Jlt1b}ntO((' P'E'lU, asrpa-

- --

iRaeTcn JIll no B'b PHOIl!'!; II.IIH Ko.m'IeCTBt c.70rOB'b. II nposa IJ CTIIXII

DMtIOT'b CBOH BblrOj(lIbl1J a He BblrOI~HbIR CTOPOHhl ,lJ,JIH II3CJIt,lJ,OBa-

• rera H3bIRa •. Ilposa, aanp., CKa3KII, pa3CKa3I,I, aaanosaer-s B'b ce6t 60JIbme coope.lie'JtltbtX;; IJ3C.['B'!{OBaTCJIIO lJepT'b JI3blKa; TaR'b RaK'b Ram}l,hlii: paacuaunnrs, CKa3hl8an, nanp., CW13liY 60.1'1;e 1f.1M llIeH'Be

... :1,;~i2~,i;

". I·', ~CB:0eMy', IIOJIb3yeTcH IIOJI,HOIO CBOOO)l.OIO OTHOCIITeJIhHQ BbI60pa H ynoT~eOJIeHiJI CJIOB'.b H ~paMMaTII'le9RHX'.b <I>OPM'.b, ro, BCJI'BJlCTBie aroro, H~ TOJl&KO CTapIISHaR<l>.opMa, HO septJl,IW IiI coaepzaaaie pascsasa BMtcn C'.b H3blKOM'.b U3MtR1HlTCH B'.b YCTaX'L pa3CRam;HRQB'b no MtC'l'y, no npeaeaa II r.n. TaKIIM'L oOpa30M'.b, MHoro maHCOB'L AJIR roro, '1'1:00bJ H3bIRl. npoasr, IIepeJl,aB~eMOii .YCTHO, yTpaTIIJI'L CTapIIHHbIH seprsr kaR'L'JIeKCH'leCRiH, TaK'L II rpaMMaTII'leCRiR; HO sa TO, ('.'L )l.pyroH CTOPOHbI, nposa HenpHsYiR)l.eHHte, CBOOO)l.lIte B'.b CBOHX'L <I>0pMaX'L, BCJItAcTBie aroro opraHIl3M'.bCJlOB'.b HBbIRanp03bI ncnrse II .npo- 3pa'l~te, '1'BM'.b CJlOB'b MtPHOii, HJlH CTHXOTBOPHOit pt'llf,' KO'l'OpaH nO,ll,'lIIBHJICb, 60JIte HJIH MeHte crporo, PH6Mt, KOJIH'leCTBY CJIOrOB'b, 3BYKOBbIM'.b 3aKOHaM'.b H, Hep'bKo, yaapeni», lIMteT'.b MeHbllie maaCOB'.b. YJlepiRaTb CJIOBa II rpaaaarasecsia <l>OPM:bI B'L npoapasaoaa, BRJlt, CJI-liAOBaTeJIbHO; aHaJIH3'.b IlX'L 3BalJHTeJlbHO TPYJlBte. BbJrOJlHaH me cropoaa MtPHO:if pt'lIl ,lI,JIH H3bIROH3CJIt,ll;OBaTeJIII 3aKJIIOsaerca B'.b TOM'.b, 'ITO OHa aerse H JIY'1me y.n;epiRlmaeT'.b crnapWH/H/blll, apxa~qecKiII <I>OPMbI II CJIOBa; TaK'.b KaK'.b npn rrOMOm;1I xerpa OHa ~pio~pt'r~eT'.b 60JIte KOMna~THOCTlIlI npO'lIlOCTlI, q'SM'L H3bIK'.b He MtpBO~ pt'1H, TO II, nepeaasaacs YCTHO lIB'.b poza ,B'.b PO)J.'L,OT'.b oaaoro ApyrOMY, xeasure HCKaJI\aeT'.b nepBOHaqaJIbHYIO <I>II3iOHOMiIO CBOHX'L CJIOB~ f,f rpaMMaTHqeCKHX'.b<I>OPM'.b. TaKlIM'.b06pa30M'.b, H ClJeJI'Luym-

, 'UbUl'b II IltJIecooopa3HbIM'.b )J,aTb'MtcTO 'B'.b npe;:{JIaraeMOM'.b C60PHIIRt npOH3BeAeuiRM'.b aapoaao-ycraaro n03TH'1eCRarO TBOpqeCTBa II B'.b TOM H J1.pYroii ct'OPMt, n aa HHX'.b, KaK'.b H na na6JIIOJI,eaiRx'.b HaJl,'.b iRlIBOIO pt'lblo napoza, OCHOBbIBaTbCBOll TeOpeTHTIeCKie BbiBOJl,bI. .

~OPR)l.OK'.b lIX'L pacnpeahreaia ecrr, 'UICTO BH'Immiii, He. ocaoBa;IIH~i~ IIa' reopia .n033iH; . paBHO II aa BlIYTpeHHia HX'.b ,Il,OCTOHHCTBa lIIHt :He npllXO)J,lIJIOCb oopam;aTb·oc06eHuuro Ball MaHin , ~CJIIi 3TlI06- . paasasanoarasecaaro TBOplJeCTBa YJl.OBJleTBOpRJIH n.tJIRM'.b JlIIHrBHCTlIqEiCKIIM'.b. .H yO'BlItJl,eu'.b, 'ITO naHJI,YTCH JIYlJrne HX':b B'.b n03TH'1ec-:

ROM'h'OTHOrneHIH, HO, K'.b comaJItftiIO, )l.ByKpaTHhIH MOIl npO)l.OJl~lITeJlbBhIlI not3,l1,KII COBUaJIlI C'L npeaeaear, BOHabI, ROTOpOe')'Ie C.oBCtM'L 6J1aronpiRTCTBOBaJIO MHpHbIM'.b yqeHbIM'.b 3aHIITiRM'b, aanp., HtKoTOpPIe

H?'L H3BtCTHbIX'.b B'.b CTparI'S' pa3CRam;IfIWB'.b QI.IJII1 na BoiffI'B II, MHt; ,

',.

l'

",',',;:

r

r

L I

I,

t.,· I t

~ . I

\

I

t

I I

. ,,).1

• J . I

~·XI-

HC Y AaJlOCb HX'b BII,lI,tTb. BbICKa:{UHllbIH MUOIO upezuc B3r ,1HA'b 1) o HtI{OTOPOit TPC3BOCTII II np03aMQHOCTH xapaxrepa HapOAHOll 1\1118- rpeJlbCKOH noasia, reneps, C'.b yBeJIII'1CHiC~l1' !I1:tTe.piaJla, II p,O,l(I;eH'b H'£CKOJIbKO CMflr'1H'l'b, aanp., OTHOCHTCJIbIIO CKa30K'.b, IWTOPbIR, KaKn BII)I,nO H3'.b npUBC)l.CHHbIX'L B~ IIaCTOflII~CM'.b COOPHIIKt 06pa3'1HKOB'.b: li306HJIYIOT'b 3JIbIMII )l,yxaDIH (p,CBaMl'I), JI'UIIHIMH (0'10-1\0'111), BeAbMaiHlI II KOJIJI,YHbHMII (Posana), KOBpaMH-CalUOJlCTaMlI II '1'. II" CJIOBOM'.b, B'b snrOHqCCHI'IX'b II napOp,llO-I10aTIIqCCKlIX1, 3J1CMCIlT:lX'}, B'b l\UIllrpc.1fbClmX1, C1ca31(((XO II 'iUbCURX'O II'B-r'.b nCJI,OCTaTlta. 131, npml'f;QaIlil1x'b n:lCTORutaro coopuaaa JI UPllBOiKY uapO)l,I1bIC pa3CI{:l3T,I, l'I~l'bIOII~ic Id;JlbIO yacneuie CMbICJIa )l,amraro HapOJl,IIO - II03TJIlICCHaI'O npollBBeAcHiR. BC3'.b coutrhuia, MHorie H3'b I1IIX'b 1I03I1III\.1fH B'h napomoii <I>aHT:l3in BIIOCJIBACTBiII, KaK'L 3TO qaCTO CJIyqaCTCH, }I,.Ul ypaayueuin CMbIC.1a YHW cym;ecTBoBaBIIIaro, HO TeMaaI'O· IIapO)l.HO-n03TH'lCCKarO IIPOH3- BeJl,eHin; T'BlII'.b He MeR'Be 3TH 06'.bHCHHTCJlbIIhle pa3CKa3bI BaiRUbI T'BlU'.b, QTO cymccreyrors B'.b napo)l.'s 2).

1\,'.b opnrIIHaJlbHbIM'.b, IIPOH3BC)J.eIliml'l> lIUIHI'PCJIbCliOM HapO)l,HOH My3bl JI npHCOe)l.HHHJI'h ncpeBO)J.'L eBUllreJIbCmIX'.b IIP~T'l'h lIa. lIlHHI'pCJIbCliOM'.b R3bIKi>; Ilepeaum, nooorue, HC MoryT'b IIM'~Tb uepsofTencHHaro aaaneaia AJIJI rpammTIlKlI, B'b T'I,CIIOM'I) CMbIC,~i, CJlOBa, T. C, Jl,JIH uopeororia H CIIIITaHcnca, no )l.JIl! <I>OHeTHI\1f II )l.JIfl CJlOBaplI OHH nosra TaK}Ke BamIlhI Kal\'b II opnrIIHaJlbHhIfl nponaaeaeuin. I'JIaBHbIH TpYA'b B'b 3TOM'.b MHllrpeJIbCIWM'.b IlCPCBOJl:T, npIITQ1) npnuaare-, iKHT'.b CBRIf~CHlIlIKy 0. Xomrapia, HB1, )l,CpCB!!1I CYIVHYIIa. Ilcpeso-' )l,lIJI'.b OH'.b C'b rpysnacaaro nepenoza Euaureain, eooopamancs npn 3TOM'.b C'.b PYCCKlIM'.b II CJIHBflIICIUIM'b nepenonann. Jl OT,i1.UJI'b upenno-rrcnic IIpHT'JaM'.b ImIt'.b pa:lCKa~HlM'I:, npocrr.un, n OC3'.bIICI\yCCTBCIllIbIM'I" U300~IJIYIO~li~11' I1pll~l'l>paml U:I1, o6r.IJI,elIIlOj,i, napo)l,lIoii am3IIH II npHTOM'.b, 113J101l{ClIIlhIlIl'I> B1, iIOB'I;cTBoBuTcJlr.rroH 'I>Op~I'I;, c.l'I;il.oBu'fCJIbIlO, y}l,060nepeBo/1HMhIM'h na mlhlK'I> 110 ,ijH'fCpaTypnhIii, I,alWB'I,

1) CAl, MOIO CTaTblO B'h iH'Ylln, Man, II, IIp. aa 1877 1'., .\~ XII, c'rp. 211-212.

2) BOJIte 1I0,u:POOSblfI aruorpaea-rcctcia, reol'prt<%>I1'ICCI;ilI II apxeo:IOI'Il'IeCKilI CBt)l.imilI, KOTOPbllI no npeua nyrcmccrnitl lIO Muurpe.ria II no ,u:pYl'ml'h M-i;CTU)!'b I'pyaia MJl'n IIpmtO)I,HJ!ocb coonpuTb, TilK1, Ci(U3<lTL, caxo C060lO, Hnii)l.YT'J, lItCTO 81. OC060M'b CO'!lIIlcnill, IIO,[,OPOI" 11 IIMi';[(l In. BII/!.y 113,1l,nn oTiTI;J[['HO,

---- . . .. ""- "' .

'·,~~l;Irpe.lIbcKiit9TRiIE;pe~0./lbj OhI.JUI npOQ1ITaHbI MHOro no Hilci ':_p~a'L, Dpo~ilpeHbI' B'L paSHbIX'b M'BCTa,x'b npapozasnra MHH-' ~p_e~1~~MH II ~OIipa:BJle.~bI no' C.'l.t.lIaHHbIM'b lIMlI 3aM'BQaHiHM'b.

; l:tSAtcb's nOM1a~aro CDHCOK'b JlI:J~'L,)l.HKTOBaBIInIX'b ~IHt, c1>060.,. 3aa'1'emeM'L 'BX'b MtcTa pOlR)l.eai:lIl1JIH npoaonsaren.aaro mUTeJlbCTBa, . ~oTbpbeuMteT'L OOJlbIIIOe aaaseaie B'b sonpocs 0 HaLIK'll. TeKCTOB'b:

F~pia'- )(re6yaAse,. CTapUK'L 'nOA'b 'LO .lIt'!''b, POAOM'b H3'b C~nap,#a~O~Bp reseale AO.lIrarO speaeaa mIIBeT'b~'b Caqnqyo, aep. XOPIIIIIj 1J,Iq:M~'IiDPOAIIKTOBaJl'b OQJlJ:,IIIYIO sacrs CTDXOB'b II H'BCKOJlbKO CRa~Kj;,.! DOMtIII;eHBbIX'b B'b npe)1,JIaraeMOM'b C60p,HHK'f>; MaTe (Mate) ,JP~J[~Q!.pia,~3'b' Aep. HaKaJIaK~H (NaltalaJ.{ewi), KH. Esr.,lI;re-· , t- 6yaAa~"u cyopyra ero; ypomAeHHall quqya OJlU3b.. Oapxauo j liH· ' .••.. '~·;B~~B~qHK~BaHu (Ciltowani),U3'L ospecraoerea }J.ep. ,n:mBapHiYTY '. _,Tqaaupia (Canturia),U3'L Jl,ep. ,lI;mBapHj A.JI~KCtH IlIYIIIaHia, , ,. ,·it3iLi'A~~> HaRa.lIaOOBlI.

xaoro ,11 OOR3aH'b HaOJllO)l.aTeJIbHOCTIf If saaaiio MIIHn.3~I~~ If mH3il~~H. H.T. AaAiaBIf, ~3'b Aep. BasaraBblpa3UJI'b : npU'rOM'b rOTOBHOCTb )J.epmaTb noppes-

MHIJr:pen,CKIIX'b '.l'eKCTOB'b.

npilITHbIM'b AO.lIrOJll'b aupasars MOlO )l.YllleBBYro

'. ~ ..

.KHH3lO HHKO.lI3;lO AaBH)J.oBHqy MUHrpeJlbCKoMY sa OOH-

(:'~JaTeJlbHOe, IIpocBtIII;eHHoe CO)J.tH~TBie osasaaaoeasv Milt 80 BpeMII

~'·~O~X~ilIeO)l.HOKPa1'HbIX'b 3KCKypciii IIO Maarpeaia.: . ,i

.. _'"

'I ;,)1

. I'

})1

""' '

1,,1

. (: \

~::

i . I '1 '

k. 'Ii

Li

'.H! I r ' .'. 'j

")"

I •

':.;"7 ... '.

_ ,:1

;.1' ,.;

',",' i

';'\i

i'.,:1

I

CKA3RlI

N!! I. a(».B(X).OOa 1), a(X).~(».OJa, a(».~(».OJa, a(X).~(X).OJab 6 ~(X). ~1l~~ ~~ooa 2). 1(040pe, ltoqol)e, koqope, Itoqoreny do muta qope.

~tiiOJ. 0 ;1op.~b~1r..lt, ~tii(J), ~ bbabY.O.OJ, (».'I; . a , ~tii?:'o ~ll'blltii'l;~, !>tii(J)O 'I;(X). ...

iJ U t rS1 arii so-

arji lUqanasj, arti saxenciposj, ar 1 muxursj,

ooatii'lr..lt- a(».ij(».OJa ~tii~o (».~6(».~0, a~a~o ~~tii_o~o, afJa~o, b~~ll~!> pers] r l{oqope arti emboli, ellen garib], eperr, namuda

@!> ~(». ~ob!> d3!>lr..lt ~~!>lr..lt ~1l(J)!> b(».'3!>~lla 8). 3<J(X).tiia ~~~.O b.O !>'a1l~~~ ca do dixa sl{asj dgasj muia nopalue Koore tasi m amudga

tiia4), ~ll'aa tiia, oo~~bO ~a, ~a 'a~tii~1r~, "" ~~tii~1r~, ~~a ,OJJ)(J):'I;..It, ~o

re, cume re, gigani re, te marasj, ti marasj, ate tutasj, ti

(J) (J)!>1rfj 60, - ~Odaa~..It ~!>tiio ~(». o(».ba6~(h, ~~otii36' 0~~tii3e, iuiasy ni, - miseelj zari do gonebasa, Iplr]{y,. lPlrJ.{y,

oOJotii3e ~(X). 6(».~(X).'Ir..lt oob(».~(13?~6: «6a~~~ (X).o('~~e ()~ (X).3(». ~~~~3~:

,ipirJ.{y do bolosj ginoeqwidy: «bedls ogorys~_.o~~ m~~~:~~

----- ...... ---

MI. BWIO, 6bIJIO, ObIJIO, 6bIJlO H HlIQerO ue OblJIO 5). B'b O)l.HO! (HtKOTOpoii) CTpaH'B, O)l.HOM'b rocy)l.apCTB~', O)l.HOM'b Kpa:, O)l.HO! AepeBHt OblJl'b (mHJI'b) OAUIl'b CHpOTa, raaou 6'l,AHIIK'b, TaKOIf, TaKOB, qTO MemAY He6oM'b II 3eMleR (ua CB'.liT'S) nmero Y Hero He ooptTaJlOCb. BY.lI.yqH B'b Ta[\OM'b nOJlOiKCHiH ccrO)l.HlI, aanrpa, nocrs aasrpa, 31'y' (O)l.HY) nCJI,tJIlO, TY (APyrylO) HE'A'BJIIO, 3TOT'b M1;C1JIJ,'b, TOT'L MtCRIJ,'b - snan, B'b rope H AYMY; Ay.MaJl'b, AYMaJI'L, )J.YMa.JI'L H, Hal\O~eIJ,'L, p,nlllo.l'b: (I10~J1.Y 1I01IbITaTb C4aCTbC 6)) ... ' BCTaJl'b

1

,,'

2-'

: ~aa3aa». o~Ve~(").~o(1;ooe d~~~~o ?~ll~~(1;a1r.!>;J ~(').(1;(").bOlo ~(X).':Job1lll' ',ieewee». Gaeymodirty -zalami oeumaresj, goronti, kosinuu,

, ~(X).~do3o'3a ~ao~ooe ~(").Ooboo~.Q... ~1iao ~~b(X).(1;(").b~da· a~e, ~s.:;6, ~~e, .morzgwise diir£y do gintilj musi maxorobase. Idy, idy, idy,

: e~ o~e ~ob~ a~e, 6()~ os.:;e·, 3a' a~e, ~~a6~ os.:;e, o(").~~ (ls.:;e. ~lIOl~ : ca idy, dixa idy, tqa idy, we-idy, rzeni idy, gola idy, mutt

: aoo~e 6(l, oo06~ ao~e, ~("). ~~(").~06e bO, ~~~o ~~o~o ~o~-').~ob~~cl : ,1mdy ni, tina kidy, do miofiny ni, arti zgm miosinali

ij(").Co, ~d("). ae~lIl1~1rll bo, a(").do,t>-1e =a b(").doaJL· lI~~1rJL ~1I11d~6e ~(').

• coci, aso kymuursu ni, l{oiiry fe bosikj. Ulasj muuziny do

aooo a(").1rJL ~oh~('). 7) ~~V(').b~~~6' «o(").~(X).~Joll~ ~0(l~0 b(').do1ra~»!eti kosj zi!turo ltac.oxuady: «Gomorzgua zgiri bosisia e l+->

llhll ~1s~~~~~0~0 ij(X).CaJL,- «lr(X).d~ ~all~aO~»? «~~~(").6ooaJ!. 0(X).0°'"'

i Ueuu axualamiri kO~Hj, ';- «sosa meurkia»? «Gorontu:j gogi- .

: ~(».(1;do1J~ltJL, ~~6(».bo~» do~all%~~l1l1 b(").(JoaJi, (~~ ~a s) ~lloollbo(Jo

.: t:nol'zguasj, patoniai kimensaduu bosi1tj, «rna ce mutunisi

: (X).':JOo611(J~ o&1s(").~1I1Iao~»1 «ae~tX>.~a~o(1;ooo ao(1;~d~ 1r1l1l0 V&b~d() b~~::, osiibusa gaxoluukias. «}{ydomidirti kirasa sumi canasi bor-

'ia~~~(». ltl1~a aoJa(1;o.~o1Ja~o 1r°6()1J~1rJL des.:;eo(».(1;1I~bao~, h~~l1s.:;~ zifj-' do sumi eperi ckueri sitquae] Itydygoruanlha, namuda

j 1s~Vell(").h(").b~OOJi oeVe~eo(").s.:;a~OO&1ro&», llV1I1I ~a~a(1;a o(").CaJL· b("). (J°aJL ,I saeymoxonoij gyeymygodirtasia»" ueuu ckueri kocI{j. Bosiltj

paao YTPOM'b, np1I3BaJI'b lIMH Bora, uosepay J1CH aa npaao 9) II ssnners BOR'b 1I3'b csoero Jl,oMa.illeJI'b, meJl'b, meJI'b, neeo H30meJI'b, 3eMJlIO npomers, npomers JI-tC'b, npomers nOJJe, npotnars paBHHI:lY,nepe, mers ropsr, mers ClWJILKO . TOJILKO MOr'b, II I{aK'b B3rJIllRYJI'b,' YBHI Jl,i>Jl'L OJl,ROrO qeJloBima cs xopomeii ocaasoa, mennaro npaao CIOJI,a , (K'b aesy). 9TOT'b roaoma nomers mROlJ:e II BCTpi>TflJICR npaao

C'I> HRM'b. «~eJIaIO ycrrsxa") Jl,OOPOMY MOJIOJl,UY'), CKa3aJI'b noscrps-

. qaBmiHCH, «KYJl,a Tbl HJI,emb»? «Bor-s Jl,a nonuers Te6t ycntx'b, roonoaam, MOB», OTB-tTHJI'b MOJIOJl,oii qeJIOBi>K'b, «H HAY HalKlITb soe-sro». «BYJl,b MOnM'b CJJyroH CPOKOM'b aa rpa rora, R TeOJI Hayqy TpeM'I> TaKIIM'b 1I3pt'leaiHM'L (npaBIIJIaM'L iRII3HII), 1{OTOPbl1l npnrO)l,llTCH 'I'e6t B'b nOCJI-tACTBiu»), CKa3aJI'b IOHOm-B 3TOT'L YMHblH qCJOB'liK'L. IOHoma

, I

- 3-

(").[)O~ 1lY()l1 ~(». ~0s.:;~~[)1lb6' ~~O')() V~b'''''~«~V,6'lr.o, 3'5~ob6 ho, ~d'UJ(xjo oqia ucuu do midaaquny, Arti raua-rnocanasj kaaliny ni, ckileri

J(").p,a.o, b(X).dolr.J!. a6s.:;~~o1l~1l1l: «11110>0 (').(bJd o'~J a(').do~JJ' (X).%Jd5 kockj bosisj . kydaaguruu: «muti ozcs gale koziree, ozesa '

o~lleb~~[)(').o>~~)). ~~t10~' V~6~",,1l(').V~b~~.Q. ~oiloo~6 bo b(X).~(X). hllVlIll gamynaaqotia». Maiira cana-mocanakj mikiily ni xolo kuuruu

b(').dokQ,: (J~~~llo V~s.:;"~(X). 3~ ~o>ka~lr{,~~, Jd" o(').1r.o, ~llO)lIblr.J!. b6 bosisj: « zalami cadilo "wa rtxuasy on, esi kosj mutunsj ny

~OJbOObaO')). ~oaoo~.Q, ~~1r1l~~ v~b'J?,ma s.:;('). ~J(').ooJJb~lw" O(").6JJb~ otxiinkia» mikiilj masuma bwa](yti do akotcebasj, goteeba

b(-').~~okQ" ~flilJ~o a(').P,i\.J!. b(-').da ilo~oo?l,GlI() '~(X). ~o>~da ~(-').(I.i<')."" borzisj, cktieri kocl{j bosi kimiieanuu do atasi dozo-

ol1~JL: «(X).ltjJ~lrJL lt~6~~1l1r(X).1rJL b6~1l llvaIiJo~lJ, o,llaJoobllll, s.:;(").1s~~1l1l kulj: «osursj sanamnsosj nymu ucinkia», gameetxuu, doxuamu

s.:;("). [)l1~a (J~ 0 111161111. ~(").~'~oo6 a 11) 6("). dOJ-O" O~Z, as.:;z, ~~~ o~e, do qudesa guutuu. molarty- o hosikj, idy, idy, dga iuy,

1ra~a as.:;e, s.:;o~~ 0s.:;e, V()~(1;o os.:;e, s.:;(X). 1111 '30 ~~1s(').~(').6~ d~ 36 ~(").(1;oo6 seri idy, dixa idy, cqari idy, do musi maxorobasa jtymoriy

ha, b(").~lI~l;JL ba aollJoobe, (X).%J oJd~~P).6e s.:;(")., ~l1~(X).ooo b501l~JOJo ni, xoruasj xe ltimetxy, oze gesagoby do, mucoti nagurepi

~o(J1Is.:;1l 60, O>JdO 1l1llr(l,ooo (").%JdO o~~J a(X).do~661re 60, at>-JaOJJ1rJL 12)

apudu ni, iesi musyii ozesi gale ]cozirynsy ni iripe.sj

H3'LHBIU'L coraacie II OTDpaBHJlCJJ C'b IIIIM'b BM'BCT'B. ITo OKOII'IaHilI rOAllqnoii CJIymobl, YMlIbIH lJeJOB'GK'b CI{u3aJI'b IOIIOIIl'f,: «'ITO TOJbIW YBII,n:MUIb lllI'f; asopa, OPOCb ero BO Jl,BOP'J,». Ilo npOUICC'rBiM c.rhJlylO~aro rosa OH'b CHOBa CKa3a.il'b IOnOUI'G: «ec_HI y TeOR He oy,n:yT'l> npOCHTL y6'llAIITe.JIblI'Biime, '1'0 IHlIWl'tly uasero lie OAO.JIlKIIBaii)). IlpomeJ'h II rperia rOA'I, II, lIaHOIICU'h, nacryruuo BpCMJJ OTlIyCTHTL ero ; YMHLIH qC.JIOB'BK'b npH3BaJI'b Ii'I, ccot ronomy H CI>a3a.JI'h euy: «ae cooom;aii: mernII,HU'G TaHIIbJ)J. ITPOC'fHJICH C'b JIlun" 'OJIarOCJlOBHJI'b H OTnycrart, ero AOMon. IOnoUIa OTIlpaBUJCIl B'h nyrs: meJI'h, nrers, mers Jl,lIeM'b, llIeJI'L IIOqbIO, npomers ilCiHJIIO, npOIIlC.JI'b BOAY H, soraa npmners }lOMoii, lIaqaJ'h CTPOlITbCR, - OGIICC'I, ABOp'h 3a60pOM'h II, COI'.JIaClIO IHlCTaBJICniIo, BCC, 'IT6 0111> llaXO)~1I.111) BId'; )l,BOpa, 6poca.JI'h

1*

['<f.

,.'

i

.. .

I" ,1,

-4-

(").%~11~ ~1lGo ~~~~~1l~Glre. ~~0>0 (X).~~(X).lf.!!.(X).%a~.!!. ooGoo~e .~~ ozesa muni maarguansy, Arii ordDsj , . ozesJ giniily do

~a1l~1te b~, ~~:nlt,Qila~~j(X).do(X)6; ~60ltlt':Jobe ~3ilJ~o 3(").go':Jo ~6bl>bllIJ . meursy m, ,Cita ,gueri li:oiiry;, ltygaasiny .ckueri kDCisi dynagu- .

~a~o~6 ~(X). a 1) ila~~o>o (X). %a ':Jl> Ol>~6b(X).t)(X).O)e. ~oiloo~.!!. l>~0)0 ~l> .... reinli:y do. e gueriti ozesa gamynDqDiy: Mikiilj arji' ma-

~1l(X).~e b~ a 6(X).':J.0,a..!!. ~1l':J~ (X).%a~.!!., 1t~~a,~o ~;~ oilat:<io 3~ t:<i~1l(X). .ruoky m e bDS1kJ musi DzeSJ, sld~~l' ti gueri wa rduo

o~(X).t)(X).o>e bo, ~o l>t:<i~1)olr&. 6t:<iaJ~c. b3~~(X).aOJo oilat:<ilr.!!. hlltrhll~~ glOqDty ni, ti ardgisj breeli kwiiDepi' guers] kuusltuudy

b~, ~(X).~~t:<i6' ~lllrl>o1lt:<ia~.oJ 13), 6~ ':Jolr&. d~~lt~~&. ~boP'J.~.!!. a ~~'Oaaa&.:

m, koziry. Mu sakurelie,bDsisj zalamkj axiolj e ambeekj ..

b3°~~J':40 ill>t:<i~J':J~ a~~~b.~Oil(X).~(X).OOll' o]J~.~~o oa?liP'J.be ~(X). t)9~Jlr&. Xwitoepi kartesa kidiniikoropu, ,guCfltl geiqony do. qudesj ,

(X).oj~~a~&. a~~oblthllbll·o~a~~ ~~o ~~~~&. ~~O)(X). b3o~(X).lr&.1l1f ... I' '

DguazesJ Ihdmaxunu. Guer~ 1,rI dgasJ tlt~ -.» " x~nto.sj us- I J

aeb~e· oaaila~e a 6!/'l. doa.!!., oaa~oG~l>~e, r-~~ ... lr~(q~Cl~' aoooo~oe, .kyndy. Geekety e bDSiltj, geedindary, oda-saraia li:igiidgy, .

~.g~~~o>~ ~~~o~t),(X).be ~M. ~o~"'iI(").g1l(qo ~~bl>"'[;~l>~_0j'hdaa~1l' a oilat:<io Cihtl, kimiiqony do. did-kocuri rina"'qDpasa miseelu. E gueri

~~l>lr~ 3l> 1lg~~~O>lll>blre, ,o>a~~ tr~eb1}i\ ~(X). lr~eb1.ie hsoO),(X).ablr&., ~M. dgaSJ wa ucilituansy, tesi sltynsy do. skynsy xwitoensj do

l)(>~ ':Jo 3" ':J(X). ... 30 d(X). dobll~abl;6 ~(X). Otll>t:<iabtre bo, l>t:<i0)0 ~~l>lr&.

e bosi wiso-wiso _ zinulensy do. .. ixarensy ni. Arii dgas]

erOBD)I,BDP'L. B'L o.)I,BD yrpo o.B'L BblmeJI'L CD asopa 1I HameJIl, aa ,1J,OPo.I"B' spacayro 3MtlO; BCllOJlIlHlJl'L OII'LHliCTaBJIeHie YMaaI'o. qeJloBima H uepespooars ;:JTy .3MtlO ao )l,Bo.p'L. Ilo npomecraia D,lI;HDii He)l.tJIH 3TDT'L MDJID,lI;Dii qeJIDBtK'L 3aMtTHJJ'L so )l,Bo.pt, aa To.M'L MtCri, r)J,t DR'L OPDCH.JI'L 3MtlO, 'ITO DBa HaKJIaJIa MHDiKeCTIiDAparOD,tHBj)IX'i, . KaMBeii 14). He Y)J,BBHTeJIbHD,' 'ITO. 3TFIM'L' OOCTOJlTeJIbCTBOM'b IOHDma ObIi'L D'IeHb)J,DBDJIeR'L. OH'L B3a.JI'L llD)I,o.JIOM'L iIJIaTbJl )l,parOu,tHHble KaMHH H 3MtlO, H nDCa)l,H.JI'L ee )J,6Ma B'L rats)I,D.3MtJl .

.HeC.JIa eMYKaiR)I,bIH )J,eHb ITO. O)l,Bo.MY )l,parDu,tHHo.MY KaMHIO. IOBDma, C]J,tJIaJJCH 3amHTOQHbIM'L, ,pa300ranJI'L: BDICTpdH.JI'L, ceot npespac-

. HbID : )l,OM'L" iReHHJlCJf H, aaiRH.JI:I> DO. 6apcKH. A 3M'lm see aecers H

(

I .1

.:'i' .. ~ .... j .. '

'.

;' I

. '),'

" , t!~f

,L . 1 -.

! '

-- 5-

go(q~.!!. ()ocnH?, 3(X).'J(X).bkl1: «b('}.d", (J)~do lsol>(ry,,()(X).o>.!!. ~1liJ·(t o~o~tlaO)(" cir]{j kitxy komonsj: « bosi, i,asi saarikofj mukj gagakeiy,

'JllJ.11 JO('). d.l1, IsJ~bo ~h~oP:;o'O" lr;j,bo ~5~l>65tll>, JOi)l>bl>lr&. ~O~l> mukj egosj, skani magariba, skani magataka, kiqanasj mita

00(X).t:<i1l1l~6 bo»? - «'J(]J?, ~5 ~(').P:;(X).b(J)iJ&. ol>~ltoJOO]~» - llVllll igoruudy ni»? - «MuU:y da gorDntU:j gamaltctua»- ucuu

6 (X). ':JoJ.l>-, ~(X). 'J1I do lrl>bl>~lllr(» 3l> 5t:<igob?" ()')J d abo b~~ll~O ~Ailat:<io

bosikj, do. musi sanamuso wa arciny, icscni namuda ckfteri

J(X).&o':Ja ll~1l~(J bl>%(X).All~o, ~~P:;;, go(qi1.!!. lrlt ':J1JJ~o 3J 'dage: '~1l~~;' kocise ugudy nazokula. Mara (~irkj sasucli we mecy: amudga

, ~(>~ l>'illllrJt:<ic. ot:<io5t:<i0>(X). O)ol;&. JOOlbJb~(J: « 'il()j.Q, o'1)l>8JO)r" 'Jll~·Q, do amuscri iriarto tisj kitxcndy: «rnukj gagaty, mukj

oooo~ob~,t:<i(, Go, 30 'iloV1laJ - 3J aljoobe ~('). oJ Jt)0obol») •..• gagadindar- ni , wa micueo - we eqnny do. we eqiinia", ,

'illlO>llGa.!!. 3a 'Jaab3l>t:<ir" ~llO)]ba·11 3l> ollll(qO)(I a &<,).':Jo1;&., oob(Jll'"' Muhmltj we meexwary, mutunkj wa guul'iy c bosis], ginuu-

~a(X).t:<i~4 bo, 3l> ~l>,t:<il>O'~5001l1l(X). 0 ilat:<io do l>'d1aa go(q~&.! (X)5bl>b.~ 1l1;, ... cqDrdy ni, wa haragadafmuo. guerisi ambee cirltj! Raxanj usa-

~ila~~3.&. ~~1l1l b~, 'J~~JJ~~b(, J 0(>). :o~.Q, ~~~o ~(X). t: b3(0)~ d~

suelekj iquu m, mideeqony e bDSIli:J cili do. ti XWltDS1

'J~lr~il'~o 0 ilat:<io ~;"do(q6' aa.!!. ~1lda °I)ll1l~ ~(X). 0 -aat:<ia·Q. bS (0) (X). do maslhiali gucri lraaiiry. El{j !Huse ieJuna do guer]tj xwiiosi

ReCeT'L ,lI;parDrr[mHble HaMnn, ({)IIDma me 6DJIbme H 60.JIbme npioops- ) TaeT'L cocroanie H npenaerca Pa;l.DCTH. Br. O,11.IUI'L ,11.eIIb zaeaa cnpoCUJIa MYiKa: «MDJIO)l.o.M 'IeJIo.BtK'L, 'ITO Tc6a CA'BJIaJlo. TaRHM'L CHa- 3DqnD-CDCTDHTCJIbIIbJM'b, TaHHM'}. 6DraTbIM'L, roraa Halt'L aeassa ObIJlD uaii:TH ua CBi;'d; noaotiaaro Tc6'B 6t)J,HHIm., nD,11.DOHarD Teot HIlrnaro»? - «I:\.TD? Bor-s )l.:1Jl1, MIl'S Co.CTORHic), CKa3aJI'L en Mym'L, He OTKpbIBaH cBDeii: TaiiHbI, l{aH'L y~lIIhlii: 'ICJlOBtl{'L CKa3aJJ'L eMY, lID mella He aaaaaa cay I1DIWI1; ,11.eIlb H HD% sec D)l.UO H roace cupanlHBaJll1: (lutR'L Tbl na1f{JfJlCH, '1'liM'b TbI pa36o.ra'l'i;JI'L? - BenpeMiiTTHo. TbI IIIlI'B )J,DJI;IWH'b CHa3aTb, I1Cnpc~I'lHII!D». HIH-laK1, ne MDr'L ornaaarsca Dn Ilea, HHHaKDrD HCXDJJ,a He 6blJID s ioaoma, oaa CMY naJJ.o.tJIa,H, HaROUen;'L-TaKH, aaCTaBFIJla paacsaaars CJIY'IaH co. 3Mteii. TaR'L KaK'L HH'IerD 6o.Jlbme Be DCTaBaJIDCL, ro JlWJID)J,o.ii 'IeJIo.B'BK'L IlO-

· <' ,: ',' .'.; , ,'.', r.---~- " ,

li~~~~~', a~~~!")o~1I1J~(X)<:a,~~?~]a \~~~~~f; ,~11. ~~o~~~ ~3~, t%ila6~1l~ , sl:~alakml1otun' do" e bOS1Sl galaltJ, mn ragadi oko, . rkebasa

~~~~~~c:'e·~~ 3~~~, d"Ii~~Jl. ~all~(I~t%~e· a~~a oo!>]" Ii", ~~Ol" iI~gaJl. mida~rtY da wara, iinaJtj meucqordy. Kore taSi ni, arti kocltJ

.' I . '

, ae~~t%c:'e ~~ ~a 6~ ~"~Jl. ll~~", a~?,bllll' ali~, ~~t%~?0l" baa 15),

Jtymorty do te bOSISJ xami U:otxuu.Ena, goronti gee,

~l>~'" ~~o~IiJ6~]" ~1I~a~"~~e IiCl, Cl16) ~raat%" iI~CCI':JCI li~o1l'" zari ; do gonebasi g'urelirdy ni, i Ckiieri kocisi nagu-

~a"4~aJl., ~1I~(X).l;Jl.17) o~~ ll"lie ~(X). b~~Cl ECl](X). .a~!>.0l1l1l(J. l;a!>lici li<5at%\;Jl.18)

repik], mudosj gaasiny do xami wiso kaatxuu, Skani nters]:

a~a~Cl ~(X).~!>~1I~~~Jl. a~,~ ~~1I1l b~. t%~lI~a,?'Cl o~1l~oa~Cl 3~g" epen golamudasj ekJ iquu m. Rtume ti gozogeri koci

,~~bCl~~: 3!> B,~}3a ~ab~! ~lI~(X).~Cl b~~Cl aClCl<i"~lI(J b" ,~,,~!>t%O:6r

maxmzi wa qope reno! MUCOtl xami kiikiduu ni midarty

, , ,

~1l~~~':J~ ~Cl.Ii~~~Jl. ~~J}~~~~?,Jl., Ja" ~(J~JIi31" ij(X).l;.i 115~" ozaxisa miniil] saubadotj, eIU lurenzi . kosj xami

a~~~l;Jl., ~~~~Cl~.f(;_,'Js~~ClOl" a(X).~!>l;Jl. aa~"OlCl<5l1l1 ~~ ~ll~a

, ltorasj," doqvilj, 'xamiii Jtorasj Itemi£ituu do qude

,', ~~bJ~e· 1l311~~ ~p1l1l ~~~CI ~o.Cla6~aJl., o~('.l)1I~ae ~(X). ll!>~Cl,:Ii!>[)~~~ ~~ . : gox!fY,': Ukuli IqUU " arti rkiebak], goruaJty do xami, naqvila do

, ; 'O~ll~('.l)Cl~CI iI~C"],, a~~~l;,Jl. a~dCl('.l)al;G Ii", a ~~dJl. ~a 6 (X). ]CllICl~Jl. Cl1l1l1l. ;" ,goxiA1L kocisi l{orasj l{oiiresy) ni, e xaml{jie bosisil{j iquu.

.. ! BeJimeHY II nORa3aJI'II eii. 3MtW, xoropaa HeC.JIa ,lI,parOIJ:J3HHble KaMHR.

· TIocJt roro KaK'II .aro CJIyqHJIOCb 3M13n nepecrara aecrs. ,lI,parOIl,13H-

HbI~ 1.\aMHII. Hesero II roaopars, 'lTOCOCTOnHie sroro MOJIO,ll,Oro 'qeJIO, BfrK~ CTl1JlO YMeHbwaTbcH II npapatneain OOJIbWe .ae ObIJIO. BY.lI.YlIit: .', B'},.~aKOM'II noroaeaia; npnmeJI'b KaKoii'TO 'IeJIOB13I{'b n IJOnpQClIJI'b "IOIIQwy: O,ll,OJImllTb 'eMY HOmnR'II.' IIoHSlTHO 19), sro 3TOT-h 6Y,lI,YlIII

.COB~pmeaHO YOIiT'll rOpeM'II a nesanao, He BCIJOMHlJJI.J, CJlOB'II CKa-

, " " ' ,

aaHBbIX'II eMY YMBbIM1> lIeJIOB13KOM'b, H BOT'll, O,ll,OJImRJI';' eMY HO-

'm~l,t'J,. IlYCTb ClYlIUTCH C'L TBOHM'b BparOM'II TO, 'ITO C'b'HlIM'II ClyqU-

• JIOCb:, ORa3aJIOCL, 'ITO TOT'll npe3ptHHbIii '1eJoB'ilK'LObIJ'b sops. I ,lJ.ocTaBwn HOm'll, nomers, 3aOpaJICn B'II O,ll,RH'II ,lI,OM'L C'II II,13JIbIO rpa.oeJIfa; TaM'b OH-L BOTKHY JI'L Hom'll B'b mIlBOT'b OjI.HOMY CnHlII,eMY, 'IeJIOBi>f{Y, yOlJJI'L ero, 11 HOm'll OCTaBHJ'L B1J mllBoTty aepraaro, a P;OM'II

, l~ ~ ,i

.{::'.

, ..

';1 .'1 I ,

I

';t

i

3~ b',~~a~a, a .~~.], lo3.:, •• b£, ~i'!""IIah, .~.t.~a· Mu sakurelie, e bosisa kimiarkiisj, ocopesj, iripelise

o~g~~aa\;e ~(X). ~lI~(")o(J)Cl ~!>bClIil;~Q. ~J) ~A~ IiCl, :na dCl ~(").ijCl(J)~al;Jl.· gocoleesy do mucoti maxins] oko ni, tesi mokitxes].

~Ol~ dCl ~~~~Jl. JOlCl 6a~"3()t%Cl~Cl 6(').':lCl1s.ll" ~!>~lIa6°OCl ~A-aa~Cl. A(")oCCl ~~ Atasi agol] cii hedikirili bosis], namukyti ckiien koCisl

1i!>%~illI~~\rJl. oClIi!>gCl~Cl(J)llll bCl.

nazokulas] ginacilituu "ni.

:. '_ t" \

paarpatiars. iloCJI13 srorn nasaracs pa3s'BAKa, IJOIfCKfI. HamJIH HOm'L B'L iKflB01!; YOHTaro H orpaoJIcuuuro '1eJIOB'BKa, - HOm'L ORasaacn nplma)J,JIe}fmllJ,HM b Y llOMRB.YTOMY IOlIomB. Pa3YMtcTcn nOMMaJIR ero, CBH3aJIH, KOH1I>HCIWB3J1H y nero nco If nocrynam C'II nHM'h ram., I\t1.K'II CJlt)l.YC1'J:, 1I0cTYlllnb C'II pa36oMIIIIIWM·b. TaK'II CJlyqlJJIOCh c~ HeClJaCTHblM'II toaomea, KOTOPblii nocrynws aa IICPCKOP'b HaCTaBJIeHinl\l'h yaaaro qeJIOBtKa.

,~~~ Ola~Cl S~~~() ~(X).

Guma tehi. wordi do

~~lIlia('.l)Cl OO!>~cl ~~B~O:Cl. Amuseri falU mow rti.

lill~() lldh~CI, l;ll~Cl 6a~hll~Cl, Sumi uskuri, sumi bercuuli,

,~(")o('.l)(X).liooaJl. be ~~oCl~!>l;~\;Jl.,

Gorontl{j ny mogilasasj

l;~~IiCl badCl ~~hll~'" Skani xesi mocuuli.

Bsepa HO%io n OblJI'b TaM'll, CerOJ1Hn me BeqepOM'L fl 3jI.'BCb. . • . Tpa nOJIOKa, rpa rpaaara,

Bors ,lI,a nomrers BaM'h,

Ooapfiaruie, OJJafOJI,apll sameay YXOJlY 21).

J~'

- .. ~8

~~()dJ),;. ~(ij()d-ll-, d'D6~6C1~: .•. Arikj, ariky; kutania,

~iio~o ~o(1).~O d1l6~~0~,

Ckidi ekomi tutamia

~~~ ~3°~0 'lI30 'lI1I~~~0~, Slta gwini swi suramia,

C3~~~ bado ~o~~~o~.

Owara nezi eiramia,

CKa3Ki" cKa3Kt,' KOHen,'L 22) .••

TbItJI'L KYK~py3Hblii XJIt61, C'L IIenJIOM'b 23), TbI nHJI'L nJIOXoe BHIIO C'L 3;tIIaXOM'L,

'BJI'L II IICnOpqeBHblH open 24).

IIpU:Atrb1l. 1) a(1).~(1).OJa cOKpaID,. eopaa; IIOJIUaJl <1>. 6y JJ,eT'b a!"). ...

~l").OJa ~a, al").~l").oaa l").~a· .

2) He rOBOpHTCJI ~1I0')~ al").~(X).OJa (muta koqopo), 'XOTII lIfOJRIIO CKa3aTb ~ooo~abo al").~l").OJa, ~oO')oba al").[jl").OJJ (c6bIJI'L I{TO-'l'O».

3) nOJH. <1>. b(X).3~~~lIa"

4) nOJH. <1>. (1).~a, COKp. ~a, a. .

. 5) OObIKlIoBeHao TaK'L HalJlUlaIOTCH MlmrpeJlbCHW CHa3IUI. Bono-

. 11101'. rJIarOJI'L ~(1).~(X).OJa HMten 3AtCb ('MbIC.Jl'L «cYlD,eCTBOBalIin, Ba-

, . xom)l,eaiJI» H Op'HHaKOBO npuMtHHM'L K;tK'L K'L JIHn,y, TaK'L H BeID,II.

HHor}J,a cnassy HalJHHaIOT'L rasr.: 3(»!},,~OJa, 3(1).()(X).OJJl 3(1).()l").OJJbZ ~l"). ~lI~'Dbo 3~ ~(1).OJa, ~Mx)~ odabo a(X).~(1).OJa (C6.bIJO, 611JIO, 6bIJIO II milJcro

HeObIJIO, HO see TaKH ObIJIO».· .

, 6) 6a~0 cYJ1;b6a, POK'b, csacrse, ;l~peoiif, }J,OJI1J. .

• 7) 3ioall~o CHJIbHblH BrJnep'L, JJ.ywIII,iii C'L MOpH; ;\lClh~p). CMtaaa scrpfsra C'L KtM'L HHOYJJ.b JIIIn,OM'l, K'L JIHD,y. BMtCTO ~Clh~!"). qaCTO rOBOpSlT'b 3Cl~ ... ~~ ... 30~(1)..

: 8) IIOJIH. <1>. ~Cl~a. .

9) MHHrpeJIen,'b, npempanaaaa nyremecrsie , IIOBOpa'lHBaeTClI HtCKOJbKO paas aa npaBYIO ' CTOPOHY' nepers JJ.BepbIO csoero ,ll;OMa H, aaTtM'L, npoaonsaer-s nyrt, 8'1'0 CJIYlRHT'L KaK'b-6bl npezsnaaeHOBaHielU'L CtIaCTJIHBarO onoasania npempiarin,

10) n PIIB'f>TcTBie 3TO 6YKBaJIbHO :lHa'lHT'b: <c[ iI{eJIaIO Te6t, eMY] noot)l.b1, (yctrsxa)», OTBtTHoe npHBtTcTBie OYHB. 3aHalJIIT'b: «[Bor-s Aa )l.apyeT'b II] Te6t u06tAY, (ycntX'L )), 3TO-OobIKHoBeoHbllI npa-

BtTCTBiH B'L MUHrpe.JIilI 1I rpY3iII. .

I, '\

I

-9

11) ~~ab~, ~O')J, O')J, d' «aror-s».

12) fIoJIfI. <1'. o~Cl~a~1rJ1,. .

13) Ilum. <1>. ~1J lr~DlItx>a~Cl ~tx>a, rpy3. (;')~bij30(;.)3a~o~[(;')1'J. . .

14) Xwito , b3Cl<»!")., no MIi'lmilD Mlmrpe.JIhII.CB'b, Ilparon,tRHhlli l) ~SI\aMCHb, KOTOPblH KJlajl,OT'L 3M'!;H IUD liypMn,U, n IWTOVblH npe- (( f\:J':,,/

spamaers B'b 30JIOTO HJIlf Aparon,im. l<aMenh ace sero - TOJlbKO ,I.'

KOCHeTCH. . .f '

V15) ~l").~(X),bO')Cl oaa, 6YHB. «aaaranato Borout, Te6H», ~(X).~(X).(;O')o

~ aa <cKJIllHYCb 1J0rOM'blJ, llCl~~ Oda, rpys. d~(X).6~l;, «BO lIM1J 6paTCTBa»

If T. D.

1 G) fIoJlII. <1'. 0)0, «(TOT1»;.

17) Iloaa. <I'. ~1J ~~p).1r.J!..

18) Heptauo da~1r.J!..

19) CM.llpHlII.15.

20) Ilom. <I'. ~~bClb;\llr.J!..

21) 8Ta CTPO'I>a OTFlOCHTeH 1\1> Tpr.ThCif ('TpO<l>'r; H IlCpeCTaBJICHa, B'I;pOHTIIO, prroMr,1 paJ~H. 131, TI)CTI,cii CTPO<I>'1;, BM'I;CTO (;?, j)(x)'oCl~~li~lr.J!., fl'ImOTophJe rOBOpJJT'h h8 ~!").~Cl~~lr~1r_Q. "Aa 1I0UlJICT'L Mfr!;».

22) CJIOBO kutania, tilld~(;o~, ::ma'IItT1> fI (<llC60JlhUlOC BPUUbC» T. C. BbIMl>IUlJIOIIHMH pa3CI\aB1>, IICII~rr;lOlI~iH oTJlaJIOIllloti Il'h.m.

23) RYKYPY3lIblH XJIM'L, ckidi, ~ti0~Cl, KOTOPi>l'if IICliYT1> B1, roPlltlOH 30J!'f>, caMhIH ynoTpCOIITCJll>Ili,lH XJI'f;6'Il B'b Manrpeaia, CJI'f;,1J,hl nenra lIept.!I,IW OCTalOTCH na 3THX'L xJI'I;6aX'l,.

24) 8TH ,ll;Ba KY"JIOTa COCTUBJIHlOT'b 3aHJllO'IlITeJIl>BYlO <I>OPllIY Jly MMHrpeJlbCKOii CKa3KH; BTOpoii HS'b nux'b MeBile YIIOTpe6HTC.'lCH1>, 110 xopomie pa3CHaID,HKH 3HaIOT'b If ero, II CKa3blBalO'r'b no OKOHQauilI CKa3Im. BOT'l, rpY3l1HCRiii IIepeBO}J.'b 3TIIX'b KYIIJlCTOB'b CO BCtMIl oTT'IlHKallnt opnranara:

.,

, "

_' 10:-

IL BbI.JI'b OJl,lIH'L naps. Y aroro napa ObIJIO rpa CbIHa 1I TpH aosepa, Kor)l.a HaCTa.JI'L )I.eHb ero caepra, np1I3Ba.JI'L HX'L Bci;x'L K'b ceoi; H CKa3a.JI'L CblHOBbIlM'L: ((H SaM'L aasfnnaro noe-sro II BaM'L npeaeroars UCnOJIHHTb erO,-KOrJ1a 11 yMpy nycrs :KamJl,blii 1I3'L BaC'L CTOP01KllT'b DO OJl,Hoii Hed~.JIi; MOIO MOrlfJIY, :nUX'L ate Ai;BymeK'L (JI,oqe·pee) BbI}I,aBaiiTe sa Tiln, soropae npBJJ.Y'l"L npOCU'J'b DX':b PYIUl». llpOCTHBmUCb co BcilMlI, naps CKOHtJaJIC11. llOCJIi; CMepTlI noxopomUD ero B B'b Ty me tIO% cTapmiii opaT'b nomers ¢TopmKHTb MOrH.lIJ. HI) BOT'L cnYCTH neaaoro BpeMeHII 'ITO-TO CTa.JIO npUO.JIIImaTbC11 [K'L MOrIui; Ua:PH] C'L OO.JIbmHM'L myMOM'L H, '!wrAa OHO 110AOlll.JI0 OJlB3KO, TO Ai;iicTBie ero CHJIbl BbumHY.JIO napeaasa aa orpaay. OTTYAa napepeBH% CMOTpi;Jl'L KaK'L :lTO cymecrso.inpanreunee C'L IIIYMOM'L, noaomro K'L MOrllJt napa" BblKOnaJIO MepTBeII,a 11 CTaJIO maaars

i . , .

HaA'b HlIM'L aoyrpa, yTpOM'L me OHO ero CHOBa 3apb].JI0 B'L 3CMJIlO

B YlIIlO. l(apeBHqb OT'L CTbl,n;a Jl,OMa HUqerO He CKa3aJ'b O,CJIyqUBmeacs. B'L aTO BpeMH ooa erapmie 6paTa OTl1paBIIJIICb aa OXOTY; B-L Ton AeHb MJIaJl,miii OpaT'L, OCTaBaHCb AOMa, YCJIbIXaJI'b 'lCU-TO roaoes B BblrJlHHY A'L. OKa3a.JIOCb, 'ITO aTO Obl.JI1, npereaaears na py:Ky ceerpsr, OB'L BSHA'b 1I BbI,n;a.JI'b sa Hero crapmyro cecrpy, Ilpomro Ui;,CKO.JILKO apexeaa, OOHTb nOC.IlLlmaJIClI 'leU-TO rOJlOC'b. U:apCBH% BblrlSJUYJl'b, - oaaaaaocs, 'iTO caoaa flBBJlCH npereaaetrrs aa pyKY

I'

i I

-/ .

:i

-11-

cecrpsr, Ero IItCKOJbHO 6e3nOKOII.JI0 OTCYTCTBic opaTbCB'b, 110, conaCHO aaahmaniro orna , OH'b BblAaJ'b 3a-lHyilt'h B BTOPYIO CCCTpy. Heuaoro cnYCTIJ, nOCJbllIIalCH ro.JIOC'b rpersaro, H sa Hero BbIAaJI'b rperuo cecrpy, Heanoro noroaa, sesepoa's, sorza B03SpaTUJlICb 6paTb1I, CCCTCP'b pKe HC nauua Jl,OMa; CTaJJIf pacnpanmears MJJa)l,lIIaro 6paTa, TOT'b HM'b pa3CRa3aJJ'b BCC HaH']) 6bUO. EpaTb1I 3THM'b 6blJlIl oseas HeAOBOJlhHbl II 1I0CJJaJJlI ero oaCTII OBCn'b. B'L 'l'y HO% ornpaBH.JIC1I crepess MOrlfJY napa CpeJl,UiH 6puT'b; C'L 1I11l\'1'L caysarocs rozse 'ITO II co crapmam. 6paT0l\'1'b, 0 qeM,]) II OH'b CMOJItJaJ1'b. Rona OH'b BOPOTl'IJICH A0l\'10H, l\'1JIaJI,miii 6paT'b crars ynpamasan, crapmars: (6YAbTe cnpaaearaasr, UYCTHTe H l\'1eHll cropoaorn, MorlUY csoero orna», Ho Ti; paacepaaraer, aa nero rOBOpl1: (y61'1paiicR BOH'b, Te6i; JJIf CTCPC'lb, l\orJl,a If naM'b lIC 1I0CHJlaM'bI>. Ilocrf iKe CRa3aJJl'I Apyr'b Apyry: (OTnYCTHl\'1'b oro». lOHoma nomars , noJI,Omers K'b IIlOrHJlt orna , 3aiIWr'b CBtqy If, KaI{'b TOJlbKO nplIci;JI'b, Ha'iaJIOCb KalWC-TO caarenio, 110 3TOT'b He ncnyrarcn. Ilpn npHOJlHiKeHiH tJYJlOBln~a, uasarocs 3CMJJCTpflCenie, 110 101I0ma ne CTPYCIfJ'Il, a paaaaxnysmacs l\'1e1IOM'b nepepyoar» ero I10[)OJJaM'b; HO KpOSb qyJI,OBHllI.a noracaaa eay CB'I;qy. Ilocxorphm, BOI, C1'OPOHY, rAt-To BJI,a.JIH ronoma 3al\'1ilTHJ1, CBiT'b 0T'b orna. BCTaJl'b II HanpaSHJlCJI TYAa. ,lI,oporOH caasars Ui;TyXY: «ao Mocro B03BpameHiJI 06paTHO

",;

r ~ :,

12

He DOH, '1TOO'}, He pa3cBtJIO, aTO II Teon yOMO». IIPHOJIH3HBmIlCh, o~'}, BCTpilTHJI'b' rpOMa}l,BYlOMopenO}l,OOHYIO pttty. Ilepenrsnn, .eea Bblii)J,1I .na )J,PyroB oeper'}"lOHoma YBH)J,tJI'I>, 'ITO orcas ropars.y )J,e!lIPB'}, 4), soropue yct.llHCb spyrosn, ero, - iii CHJIbHO np1I3a}l,YMaJICSI; H~,'BcnpbIrHYB'}" OqYTJilJICII no Cepe}l,RHtnx'}" CXSaTIIJI'b ropamee

, ,,', norsao II yotmaJl'},. I'opasie yrOJIbH c'}, aOJIoH ,nOCbmaJIRCb aa }I,eMOB'Il,' , 'HO ,lORomy He YBII}l,aJIU. IOHomaDome.n {\'}, ceot, HO, B'}, TO BpeMHKuK'}, 'OJ;l'}, oopaTHo' nepemsrsars ptI,Y, 1I0JItRO nOTYXJIO. OH'}, ;)TlIM'}, CUJIbHO OhU'}, oropsear., HO '116 eMY OCTaSaJIOCI? }I,tJIaTb? Ilome.n, c~oJ3,a ooparao 0, soraa OHl> OPOClIJlCIJ sa orous , p'el\lH DODMa.~R 1I CnpOCDJID ero: «qero TeotHli)J,o»?' ToT'h lIM'}, OO'},HCHRJIl> '11'0 eM}' nymRo OhIJIO. Ho }l,eMlI CKaaaJIlI eMY: ((BOH'}, B'b TOM'}, aall1K'S am:s.Y~l>" rpa II;apb-}l,tBHD;bI 5), eCJlD He npanezems RX'}, HaMl> , TO He BbmYCTIIM'}, TeOJl». IOHoma CnpOCIIJI'b HX'b: ((IIMteT'b JIll aaMOHl> .JItCTHlID;Y»? CHa3aJlH eay: ((Aa»; - (CUYTe-Ka DOHp,eM'},».· Oll'b Bdx'}, B;llIJIl>C'lr coooto II cnaaars 3TIIMl> }I,eMaM'},: «a IIO)J,HIIMYCb, a ,aaTtM'}" npARHMaHTeCb Bbl no OJ(IIHO'lK-B». -- «Xopomo». Klaoma nO}l,RJIJ.lCR, sa ijIlM'b nOC,JI1;,1I,OBaJI'b O,1l,HH'b lleMII. i{aI{,bTOJlbKO 3TOT'lr COBC'BM'lr nO)l-

. HflJJ:CH, IOHOlia paaMaXHY JIca Me'lOM'b, YOIIJI'b ero' H rrOJlomUJl1> 'Tpyn'lr TaM'lr me. Eoraa BTOpoii nO,1l,HHlCH, OH'lr C'b III1M'b lIOCTYDHJI'lr TaK1> ate. TaKHM'lr cnOCOOOM'lr OB'}, nepeoars BCtX.J, no O)lHBO'IKi> 11

.' ,

i'

[ ,

" ~ J

t

';-~

,·1·

i

IF'

'i,

I

!

i

.' ·1"

\i:'.·:····· .

,

",'"

f 1

- 13 -

CJIOiKlIJl1> IIX'b TaMl> /lte, 3a'f'l';l\I'h aauiert., 1I0I,JlOlIlIJlCn .1I;GBUn;aM'h U }I,aJl'h KaJKJI,oii HB'h HRX'b 110 OJl,HOMY KOJbu.y, - MJlaAllleii OT'}, ceca, a )J,Ba APyrin OT'b CBOlIX'b 6paTbeBl>. IOuomu BT,IIIICJI1> BOH'lr, BOH- 3HJI'b CBOll Me'!'!, B'lr HaMOUb, ocraean, oro Ta~n" B3RJI'b Cl> COOOlO orcas If OTllpaBI1J1CJl B'}, oopaTHblii nyrs ; 1l0PO!lJlbIB'b p'Imy, OHl> saspmarr. n'BTYXY: «reneps 3aIlOR); 3aT'h~rl> IIp"IIIeJ'h K'b MoruJIi; orna. ;IJ,0 paacasra Oll'h TaM'}, OCTaBaJlCH, [WI'}I,U Ute paacsfuo , no- 1ll0Jl'h AOl\IOii. l{pacaBIIUhI pascsaaanr napro 0 CJlytlllBllleMCJL Ilaps BeJltJ'b C03BaTb Bd;x'h nOMalIlIblx'b II npearozaars HM'h: «KTO B'h COCTORHiu BbITaIUIfT'b Metl'h H:l'b IUtM II fj) ? Ho uauro He MOI"I> BblTaIIl,HTh ero.' Toraa naps U3AaJl'h yl>U3'h: (KTO aTOT'b MOtI1> Bblrautaru, na T01'0 n BblAaM'l, CBOIO AO%», I~apOBlI'lH, Y3aaB'}, 0(3'h aTOM'll, pf,mUJHCh OTlJpaBHTbCH TYAa. ItorAa T'l; npurOTOBUJlUCb B'b nyrs , MJIaAIIIiii: OpaT'b crars ux'}, ynpauraaars: ((B03blUlITe If lI1ellJl C'h CODOlO», OOCJ'B Jl,OJlI'IIX'h 1WJIeOaHHi, B3HJH U oro C'b coooii. IlpaObIB'h TYAa, Oliff nanna OOJblIlYIO CYMaTOXY: npmnennie co scero casra XBaTaJHCb sa Me'l'b, 110 110 MorJlIl oro BhITam;IITb. IIoc,II's BC'f.lX1. noaourcrs MJIa}l,miii opa:I''b, B[.JTallI,HJI'I. CHOll MO'll>, nOJIOJKDJ'b ero B'h 1I0amhI H cnasars napio: ((Bc'I; TP" [TBOD Jl.O'lepH] renops nama, Y MOHR ecrs )lBa OpaTa». II03HaJl'b 0111. CBOllX1, 6paTbeB'}, If BctX'b rpexr, )ltBHII;'b B3H.llIf B'b iK<lUbJ. HU'IallfCb OOJIbIIIiH lIHP-

" .• j

\.- .

_' 14-

g"~1rJ).. ~~Ol" b(').b" JOOa~" ~Jg6 babV"OOJaJ).., b~~ll!.lZ~ ~"~(').~,, "li('~" b~b1re o(».1re, ~(». ~ooa1r.l!. aaoa~(».ls(').!.lZe J e"~~de !.lZ(». Ola d" ~(').~~lllIblI 11~~1rJ)..· ~(').~~~ooa1re ~~Il~~aabJe !.lZ(X). ~(».~3(]!.lZ(]aliaeb", dj~ '3~~~ ';15 a(».~(».~ooa1re Ii", ~OlJ e,,~~1rJ).. o,,~liOlbe ~(]06!.lZJbae !.lZ('). 3"d(». !.lZ(').a(').1re. "Il(] ! (]'bJ~(]~(».'b~ ~lioaaJ)..,- ~~~, ~(]1r9.. "aeli!.lZa1re? ~('). (]Y1l 6(").d"a9.. l1"~~~ali1r.l!.: ((d3"!.lZa6,,0l"~, ~,oo" 00,,1r9.. (').0('). a"o3(').!.lZ"baa3alJ, ~('). ~" .. !.lZ'~Ole 6(»'d"a9..· "~e, "!.lZe)! "!.lZe, ~(]oo" a~~~"lia!.lZe b", 0>,,1i~ aO!.lZe ~("). ~~Ol" ~"b~(').~1r..Q; ya(]~o"~" a(').d"~e !.lZ('). Ol~a" a(').~"1r3~Gl1eG,,, '~Ol" (").~3(').~'~" lm d"a9.. a(».~"~O'>e, 8,,001se: ((OlJIi, ~"(I,, 1r(X).ooa~" ~ab"'»? Jj9..l.IY1J: «'a" 1r]~" l1,,~~IiIl';"JIlJ" (').1s(').~~1i1r,," 1r]~" 1s(').~M-1r9.. ,~oo" lsabY"llJa 3" (».1r1l~"",,1rh~ ll(]b1r,,~». JIi~ 6(X).d"a9.. a"oJJo(').lie b""ls,,(').~9... ~"!.lZ'~O'>e,-~Olll~J ~(]dO ~,(J°llll!.lZa 1l(').IlJJ· aJ~a~o>e bo,a(').~~%~!.lZe !~(]do !.lZ~~alioa,Q.· ~(]o~~ dolill~llJ(] ~(]~(').~1r9..~ls"(».~ll!.lZJ1re lio J do dot%'IlJ~! !.lZ('). (').b31ll~a9.. aoollllll lio, 1r(]~0 b(».~('). li!.lZoJa9.. a(').~(X).t%ooa1re lio, jJ~o~%'!.lZe

. b!.lZoo1r9.. (").1r-n~Jae !.lZP). 1lY1l: «ga"~o l1,,~~a9.. ~(X).t%0'>1l'»! b!.lZ0alia9.. llVo~1re: «1lg~"aJlia,Q. ~(x)'~OOllb ~~, ,t%0l" 8a~J6at%" ~'Il""b'" !.lZ(x). 1l8iJ'"' ~'do a(».t%abo~ !.lZ', ~, ~oGaelio~ "d" 3~6"6J~~3~)). ~1lb""~ll 1i!.lZ"Ja6 ~(». o~~11(]!.lZa1r6 b~Olo~Ii1r9.., ~b"(X).~J1.r6 b~o>",b" do d"~'IlJ'a9... "~1l1rat%o

mecrsa. I.J;apL noaapan, meH-E MJIaJl,maro uapesasa TaKOY soaeps (ca. MOJIen), KOTOPLlii CaM'b COOOIO HOCIfJl'b caaamaro aa neM'b qeJIOBtKa. Ilapeaaa, CIfJl,R aa HeM'b, CJI-EJI,OBaJIa aa CBHTOH. OTIJpaSHJIHCL C'b HHMl'I B'b nyTL maeepa ()I,pymKlI) H MOJIOJl,hUl. Koraa me nposxara cs nOJlJl,Opora, HR uapesay (cudBmylO na KOBp'h) HanaJIO KaRoe-TO 'IYJl.OBHIIJ,e u YHeCJlO ee KYAR-l'O. Hasaracs nesarsuaa cYMaToxa, - 1I0 'ITO lItC' 8M'b OCTaBaJlOCb JI,-E.JIaTb? IOaoma-lJ,apeBIIIJb csaaars CBOHM'b opaTbRM'b: «npomaare , - 8 II cs. HeB BM-ECT'B AOJlmeH'b nponaers», If ymers. IIIeJI'b, meJI'b, mars, meJI'b CKOJIbKO TOJILRO MOr'b If' aa O,ll,HOM'bno.JI'f, HamOJ'b IfCTOqHHK'b, rA-E II nparer-s. TYJI,a npamers MaJlb'Il'IK'b C'b IlO-

. CYAoii. I.J;apeBII'Ih cnpocars ero: «'Ib1l 3Ta zepesaa»? TOT'b eMY OTB-ETIIJI'b: «3J1,tCb 1.KHByT'b TpII opaTa Jl,eMH BC-E OHn: ]l{eHaTbI na AO-

. ,.

'I~PllX'b oaaoro II Toro me napa». Y 3HaB'}, 3TO ioaoma 06pa,ll,OBaJIcH,':"__

OKaaaJIOCb, 'ITO TaM'b 1.KDJlII ero cecrpsr, KorJl,a OH'b crars ,IPHOJlH- 1.KaThCH, ceCTpLI ssnnra R'b HeMY aa BCTp-E'IY. IIoHRTHO RaK'b IIM'b A()JImHO ObIJIO OI.ITbnP111THO BHA-ETI. ero. KorAa CTeMH-E.JIO, B~3BpaTIIJIlICb Bci> rpa AeMII. Ha BCTP-E'IY AeMaM'b nonua OAHa II3'b cecrept, 11 CRa3a.JIa HM'b: «MOB opan npiaxars»! ,/.I;eMII CKa3aJIH eii: uecJIIf crapmie 6paThH npifaara, TO II3'b HHX'b M01.KHO OY,ll,e'l"b C,lI,tJIa TL OAHH'b mHmJIDK'b, eCJIlI me MJlaAmiB npitxaJl'b, TO MbI C'b YM-EeM'b osaaars eMY nO'JecTII». 3amJlH Jl,eMH H paCIJ,i;JIoBaJIH )I,pyr'b apyra, 06pa,ll,0-

-15-

-f r

1. I

t

saSlIIHCI. B3anMIIOH BCTp'B'I'B. B'b TO apean HaK'b Bd~ YCtJlHCb ROI{PYl''b oraa (osara), ,a,eMH TlllIWJlO B3,a,OXUYJlH. Kiaoma CnpOCIfJI'b n:X'L: «3a lJTO Bbi B3)J,bIxaeTe»)? - « [(aK'h 3a 'ITO? - HaM'b maJIh TOR HeClJaCTHOH! l\,alKa-llAiH- KhepKhy 6) necs no B031lYXY OJl,Ry 30JlOTOBOJIOCYIO }KeHIIJ,HHY, MbI nornaraer, sa I1HM'b, lIO nmero He MOfJlH cA'hJIaTb C'b HHM'b, a 'rOJIbliO BblpBaJIH Y JlWIIlIl,HHbI o.lwy KOCY»). IOBolII'B I10KaaaJlU ee. Ka,,'b TOJIhIW IOIIoma YBH)J,tJI'L 3TY [KOCY], yrraJl'h B'b 06MOPOK'b; npOIf3110cn: «aX'b,·rope Mil'S, rope MHt»!,/.I;eMH CnpOCHJJH ero: (('ITO rasoe CJlY'lHJlOCL»? Kmonia pa3CHa3aJI'b lIM'b ace

. nO,ll,pOOHO. Kor)J,a "cTa.JIO pa3CS'BTaTh, ionoma BCT3JI'b If npUTOTOBIfJlCH ,,~ . B'b nyrs. ,/.I;eltIH Cl'IJII.110 6b1J1H oropsensr 3TIIM'b, 1I0 'ITO me HM'b OCTa:' .'>sa.JIOCb A-E.JIaTb? OHO eM)' JlOAapUII OAIIoro KOHlI R OJl,lIy C06alJRY. !Onoma OTIJpaBR~CJJ B'b nyrs l'I npH6f>IJI'h S'h )J.OM'b [{ama - H,lI,iH. ; 1I0 Itama-HAiu He6blJlO AOMa. CJI'H3'b C'h KOHl] H aamers . K'b mCHunnrh-napesab; yBH,lI,'BB'b )I,pyr'b )I.pyl'a, on CH.'bllOH pa,a,OCTU, ooa ynam na 3e~IJIl0. meflllJ,HlIa CKa33J13 eMY: «MOJlO)J.Oii: 'IeJIOBtK'b, salJtM'h Tbl ce611 06peR1) ua norH6eJlI)? C'I, I{ama-lI}J.ilI Thl HH'ICrO He nod;Jlaemb»). Ho IOII0lIIa He nOCJlym3J1CfI, 3 nOCaJl,HJI'b ee C'b c06010 ua ROIUJ. l\aHl, TOJlhKO HO)l.'L'BxaJI'Il l{'b BOpOTaM'h, TO aopora 3TH H3JJ.aJIH TaKOH Cl'IJlbilblH cspam , '11'0 C'h lIe6a COpBaJlH 3B-E3AY l'I :laRIJll'IaJln: (<1 tama -Haia- [{It epshy , 1')1,'[; ru? YBeJiU 1'BOIO men-

,1

·1 ,

'16

IIJ,lIHY». Y CJbIXaB'h <ITO Kama- H~iII nomarca sa HIIMII .,n:orHaB'h IIX'h, KOHl, KaiHa-H~iII TaK'h CIIJbHO sapzaars, 'ITO OCTaHOBIIJ'b noaa napesasa. Ilapesaa ClIa3a.IIa eMY: «MOJo~oii qeJlOB'£K'h, 1I Bi)l.b rOBOpara Te6i, - tITO MHi reneps ~iJIaTb? TbI, no KpaiiIIeii Mipt, 6y)l.b iKHB'h». B'h 31'0 BpeM1J nO~'hixaJI'h KajKa-H~ilI, I13Py6IIJI'h roHOIIIY aa

, I\YC~lI, a H\eHU~HHy YBe,n, 06paTHO. nO~OIIIJa COOaqKa, coopara pasopo; caHHbIeKYCKIl OT'D rpyna IOHOIDH, nOJIOiKIUa DX'b' B'1 M'BIIIOK'b, npa. BRSaJIU ero K'L ci;)I..I1Y, OHa caaa BCKOqIUa n:a KOH1J H TaK'b ~bcrraBIua

Tpyn'L ~eMaM'h. ,l(CMH, YBlIdB'b ;31'0, Maoro maaara, 'IIO MJIa~IIIiH 6pan IIX'hB~yHyJl'h zymy [B'L KyCKH rpyrra] II BOCKpeCIIJI'h roHOIDy. KorAa roaoma IIO,l(H1IJCH II CTaJI'L CHOBa npIIrOTOBJ1ITbCH K'h OT'hi3:o.y,

. M.lIa,l(miii JJ.eMII csasars eMY: «M0.l10~OH qeJIoBiK'h, BOT'L Te6'£ MOH rpeaoria xoas, - B03bMlI ero C'L C0601O, ecra If 01I'L Te6i ae nOMOmeT'h, TO JJ.pyroro cpeJJ.CTBa HilT'h». IOHoiIIa ctn IIa KOII1I ,CHosa npiixaJI'h K'h caoea D,apeBHi,S3JI.I1'h U UOCa~II.I1'h ee aa KOH1I. Kor~aiKe BOIt3maJl'h U3'h BOPOT'h, aa .nOT'L pass OHt erne rpoxse 3aCKpUniJIu. Y CJIJ)lxaB'L 31'0 Kama -'H,IJ,in noraaaca .3a HlIMH; ,n;orHaB'h IIX'L, HOHb . Kama - H,IJ,ilI 3apmaJI'h If. KOHb IOHomII YMeHbmIlJI'h XOJI.'L. IOHoma cnpocars caoero KOHlI: «'ITO rsr 31'0 ~tJIaeIIIb»? - « q TO MH'~ At.JIaTb? ecaa y MeBIl 6bIJIa QeTBepTa1I' Bora, Tor~a 1J 6bI (;1e U06t,JI.HJI'h». Kor)l.a me K::l.1Im-H~hJ OJll3KO' nO)l.'h'rlXa.JI'h, TpeHO-

i

,

!

I

t

\

- 17

;Ia'{)a-ad() (x)~dL) 0'" r,(ji.Je, ~('~ jaiJ;)Pl(J)3 6('~d()j6' ~('~ (,)U'U'',)j-(J ~iJd-;J':-;" ~("'- da~'6,b'lrJ), o"o~e 3'tJ, ... b~"""'ilJ<?a1J(J. "d" (.';,do'lrJi G"dJ!> a(Jo°(».151hl ~('). iJ(».~!>dJa)iJ1;e h"'(x)(J~(».; ~";Jbk.o, iJ1J.)(J11~1J(J ~('). !><?J(».'lrJi o,iJJJQ)h(J

~~.~~~"J(J~~~.J(>).~.:~~e~ . . __ .__ __ . ._

riH I{oBb 3apmaJI'h TUR'b CHJlhHO, 'ITO ocrauoanrr, KOHlI Eazaa-Haia. TOI')l.a ioaoma 1I0)~'h'ExaJI'h It'h HeMY, pasaaxnyxca MeQOM'h, nepepyoru'h l{ama -Haiu IlOnOJIUM'h, ua ero l\oHII 1I0ca~HJI'h uapeaay H ornpaaaraci, .IlCeeJIbIMIL [)hl.n "po'h::JJl.OM'l, Y IV~MOIrI, If, :Ja'd,M1" 80::JBpaTlIJICII Ifb CBo~i ~oiVnl [C'b uapenuoji].

1) I1o.m. <P. 'J,>~"(.)'Q)".

2) nOJIH. <I'. ~(».6>(»'(;Ol1;..o,.

3) nO.JIH. <1,_ 0') au ,0.. , 'Q)alsJi.

4) ~a~" derni, conp. ~"" dii, G~,,() ndii ; l'PY:.!: ~a30, iJ~a3'" dewi, mdewi, ooruaro I:OpIIfl Cl, lIepCIIJI.. ,:;), apu. 7-k. Ih mmrpCJlhCrHlX-I,

r;:\ II rpY3HIICIHfX'I, Cliltal,UX'l" Boo611W WI, IlBC'PCIWfi i\lHoo.JIorilI, CJlOBO

demi, dewi, nnlowi YIJOTPOOJlIlCTeil 06bllillOHCIIIlO Bn uapanarcas.. ..::J NIr)JU'h CMhIC.JI'£i C'I, llU~I1) C()CI~UIICflO (I0lIHTic () npr)J.C'faIllfTCJI'L aroro

en nasara, 110 C'b IrlHWTOPI,IM'_[, orparm.reuiesn.: ;)'1'0 -- IIC ~yX'h or:l-

cr-) T'E.JIeCHbIH, 6e3CMCpTIIblH, a IIOJJY-,lCMOIJ'h II 1l0Jl,Y' tlcJIo8'lm'h T. r.

c.;.:c.:::::neqnCTblfi )l,yX'h 80 06pa::J'E l'IH'aIITa, HCIlO.JIIIlla. 011'1, nO)l,JIeiKnT1,

CMepTII, )l.aiIW '1C.JIOBtH'h MOlKCT'h oro y6n:Tb, 06~HUIyTb, ycrpaunrn, ; OH'I, MOlKeT'h tlWHI:ITbCJl aa }KCIIlD,HH'£ II T. n. B'h npeararaensrxn C[{a3KaX'b AOBO.lIbHO HP[{O pacyerca xapasreps If CKPOMHbIH Kpyr'h ~i;J:ITeJI['HOCTH aroro pasnsusaunar-o apiaesaro 60lI\CCTBa.

5) TaK'h nepesozsy CJJOiI\HOe CJlOBO %"l;""''1Jb~bJ' %"l; .. Ii~bJ' '6%,,1;e'" li~bJ, ~%"l;",b~bJ; B'h rpya. 113. ~%,,'lr""(J1i,b.>3'" iJ%JQ) .... (J~b~b~3"· CJIOBO 3TO IlM'Ber'b HtCIWJIbKO 3Ha'WHin; ,1):tBru~a, lIeBH,IJ,'tBrnan COJIHua T. C. rasaa, [{OTOpaH secsaa p'I;)l.IW lJoria3J.IBaCTCH IWMy- HH6y~h H3n noCTOPOHHHX1;; )I.'Emlua, He HOCRlD,all c.l'I;]l,OB'h aarapa, 6'I;JloJIIIuaa; ~tBllua, uop,06noii uoropoa COJIHUC clI~e lie BH)l,aJJO, ae pOil~,!I.aJIOCb, T. e. Heo6bIKuoBelIHO KpaCHBaH. :3'1'0 C,.WUO IJOHIUmCTCIl 06bIKHOBeHHo B'b 1I0CJl'I»l,IICil'rL :lIIa'leHiH 11 B'h rp.Y3IIIIClUIX'L H ~HlHl'peJI['ClmX'h CKa3- saxs. ~%,,1;"'(JIi,ha 3aHiVlCTBOBauo H3l) rpyauncnaro H3hIKa II ncaaiKeno, no IIHInrpc.llbClm OHO )l.OJIlI>1l00l>VIO 6r,ITb i)V~~I"'(Jd"(.)'OO1J'

6) il'tJ~ ... G~o"~JJ6>d(J(J, Kaza-udii-kcrkuu, no.m. '1'. J'(r'H~" --f-~J'" ~,,-+- aa6>a(J(] ,Kai -t- ami -+ dcmi -i-Rcrkuu , 6YKB. «(6hICTpblH (O[)Icrpouorift), HpeMIlCnO)l.OollhlH )l.cmI». iJ,tl"b>, J~Vobaa, Kazlna-c-coticra. DMB B'h Manrpeaia (CM. OTJ~. 1I, .x~ XI V, uJ,bo ')~tl"b~) tI, BtPOR'rHO, npOlICXO)l.IlT'b OT'b CJJOBa d'tJ" , kazi, (CHPCMCHlh)),

2

- 18-

. . .... III. ~(.;Q)(). lr~ve~~~() g,,~~~() (}(..;.g() j(X).I)P~oJJb6 ~('~ ~«()(1)()ta(J~ d" ~a00. 3~ (j(X).1)(J6(JJ, jh(X)~ d~~~~() lra3~j"}() ~(X). dJ~J6()~(j" !)").O;)J, ~(X). lr.)" ha.~o jl(X).b(X).~e oJ(.;()~' ~(.;()")() ~~~lr..o.. O)J 6('). d()~..o.. (X).6(]~~ed" ~"~'(.;0)6 ~~, (».bjl1l3,lr..o.. !)(J~J I):, ~()O de I)", ,(.;0)0 8(').J'~Cl (,~l;()C,Cl ~:,"J()0G va(Jt>'lo()~o-a, ~o~"~e ~<'"). O)okQ. ~:"!)(x)'O)e 1r:'o,bo ~("'" il('~il; 0 (J(J6,bp,. ~1W~jl()(je O)J (').1r(Jt>'l~e ~(X). (Jy(J: «Jjlo (J> jlo°(xi" 6('~d" a('~(.';J~'" '~" ~, (}(X).a:.1r..o... ~o6:.bel)a..o.. 3:.t>'l0J, 30()")(X).t)()(oi)o o('~~~(Jo o0l)(.).ij..o.. 3"?W~~o.(x)o jlCl~b ti~olr..o.. 1) ~t>'l0)() ~~ !)1lblro~ ~(X). d()")()I)~ a(X).~()!)(X).bO~I).· abo ~fl~('). 6('). doiJ.O-

aeOddO(X).lie bo, d~~~~o lro6(X).]a'aO 1roga~t'lJO)J\ o(Jt>'ldO i"J60.)~aJ!. oJ(J" ", (').,~..o.. lr(X).]~b..o.. d()t>'lel)~e bo. ae~(X).(x)())e lliJ~aa; ~(X). flV] ~o~, ~(X).~]'''' jh1r..o..: C(.)t'lO)() y:.li:. do ~:.1r:,6:,~o (X).t'l%(X).~o ~(')'~o~3"(»():'~('~ ,3' ~e~'(xi ..

()")~1ro.) ~.) ~()")J ~JJ3.)r.no~o 6(X).t'l~OdO ~C\b~b'~J3.) ~.), )JJiJ~" mJ3.)()")oJJ" O~~.)01lb()()")()~(').». ab~ ·~()~,)""~1l~~a..o.. 3~ ~Q:a31Jt>'le: «1ra~bC\ '3a6() ~OO?1!~llb.)" bo.) ~(').,lro b(').~(X). ~o~oIiO)();»! o~(X); ~()()~~alr6' j"}~t'l~ OJ(x)"~aJi 3~ ~1l]31i;6' ~~ o1lllJJO)J'L-* ;(X)Q)C\ y~b.)d"()(X).t'l%(X).~o. ~~t'l~ o(X).~(').o)kn~~~ (I)()bJOJodO 3Ja.(X).)o;~J.J; 31) Yllht'lJ6;a.l!. Oil]] bO, O)~d() b'~fl~' ()(x)()oJa~C\a..o.. ao"

. d':l()Oa1l obJOJo(Jo o;~(').()")h1l;~~ ~('). lio.)(X)~: 6~3 ~('~ o;l)O)~JQ-,e~ ~(').

------ -

III. BllIJI'b O}l.IIU'b 6t}l.UllIH meHaTbIii. qeJloB'Im'h I1, HPOM-B O}l.uoro ChIBa, nasoro ae IIMtJI'b; UO .;)TOT'b CbIH'b OllIJI'b secsaa KpaCHB'b U enJI~U'b, If UaahlBaJICIJ I'epia 2). Op,uam)J,bI ;)TOT'b rononra OmpaBUJICJl aa OX~'l'y a, Hor)J,a BeqepOil'b BOSBpaIII,aJICJI)J,OMOii, BCTptTUJI'b OAUY IReHJ:.quuy cs KYBllI:IHOM'b,lle)J,myIO ua PO)J,UUK'b:ia BO}l.oii; OH'b aanpaaars na u~ecTptJIy H paSOIIJI'beH HYBIIIUB'b • .iReUIII,Ima,.oOpaTUBIllHCb I{'h lIeMY, C~a3aJIa: «ecra rsr. TaKon MOJlO)1,e~'b, TO, BMilcTO roro, q'l'OObI 6lITb lI'JHt UOIlY.!1.Y, upHBe3U-Ha ceoil e)J,HHCTBeHHYIO eecrpy AB'ImaAuaTII )1,eMOB'h, soropsie mUByr'b sa }l.BtHa)J,~aTblO ropaua», Y CJIbIXaB'b ;:)TO, Y IOHOIIIH CTaJIO cepzue OUTbCR YCIIJIeHO 01''1 lJpe3iUilpHOii IOHOIIIeCKoH nocnsmaoC~If,qT06'b ee YBUp,tTb .. Ilpameri, AOMOii H' CHaSaJI'b pOAHTeJlJlM1>: ·«H3ro. TOBbTeMail nYTeBYlOnpOBBsiIOHarOJl..bIl. e.CJlH 1\'1 uaaUaqeHHOMY CpOKy R He aoaapamycs, Tor)J,a noamare BbI MeHIJ». POJl,HTeJIH He COrJlaCHJlHCb Ha.3TO, rOBOplJ: «Y nacs nasoro HilT'b, HPOlut Te6R, n TbI xosems KY)J,a.';'To npoUaCTb1).-,-OUH HaqaJIU UJIaKaTb, so Tepia He IlOCJlymaJlCIJ RX'l.. OHII eMY aaroronara.nyreayro. npOBHsiIO, HO lIX'b npomasia If pbIlI,aHin' IIeJIb31J nepeaars n3bIKOM'b. Hasarocs rasoe 0lIJlaKlfl3auie

. . .,

'ITO BcilM'b CTaJlO IfSBilCTfIO: HX'b' paacraaaaie: COJIllUY U JlYHlj, H~6y n,SeMJIt, MOPIO n necsasrs. HaKOHe~':b, OJIarOCJIOBUJIH csraa II OTn~CTR.DlJ ero. OR'h .Ball.n C'L co601O 0l1.HY MaJIeHbKYIO co6atmy, KOTopaH UaSbIBaJIaCb «l\faThuKOqu 8))) .: Pacnpocrasmacs }l,pyr1, C'b APyrOM'h,

d~ ." .

y • 'r

"

, .

- 19-

OOHI:IJIIlCb, I10~'I;'[oBaJIIfCb H ionoma oTUpaBUJIClJ B'b IIYTb. Illers, mers, mars, me.rs CHOJIbKO TO.~bKO MOr'h, - OT'b CC}l,bMlIlJ,bI ,lI.0 ce,ll.bMHII,hI, CeAbl\'m~bI B'b IIJlTHa,ll.II,atb ,lI.Hcii, 1'0)1,'1 H rpa l\'l'ECfllI,a 4), - nepemers meers rops, KorAa OH'b nspeme.rs anI meers rops, TO aamararocs see qTO TaM'h ObUO: )1,epeBbfl U HaMIHI nOBaJIHJI!lCb II 1J0HaTHJll1Cb BHlla'L, no T'epia OCTa.J[Cfl lIeBpe)1,IJM'b. B1J aro speua eMY noc.isi-

. marcn rOJIOC'h CHU3Y: «'ITO TM sa 'IeJloBlm!JJ, KOTOPbllf YCTOIJJI'b UpOTIIB1' i\IeHR? HTO B'b COCTOJlIIin YCTOflTb npoTHB1) MCHH, KPOM'k Tepin, CbIHa 6'B,lI.HIJKa»)?-«3TO 1.1 -repia, CbIH1, 61'AIIJIIta». YCJlbIXaB'b aTO, «POImUII 5)) IIOIIIJIa eMY na BCTP'Bqy, IIOKJlOlUlJlaCb, 3acBH)rI;Te.abcTBoBa.na eMY BbICOl\Oe nGlJTeHieucl{u3aJla: « uy Jla 'fLI 1I3BOJlHmb ornpasJIIITbCIJ»)? IOnoma c006III,lIJI'h cit 0 CBOeM'b lIa~J1,peHiH. POKauII CIIJlhHO oropsaaacs. Tepia cnpocan. ee ; «3a'I'J;i\11, 'I'bl oropsaemscn»? - . «A 3aT'EM'b, lJTO a BlI)J,ilJIa Mlloro JIIOAeii, OTIlpaBJIIJBmUXCH TYAa, 110 BosBpaTuBlllarOCIJ UIIKoro He BH)J,aJIa». Ho I'epia He OOpaTHJI'".b na ::lTO HUKaGOl'O saauauin II c'raJI'h npO}l,o.m{aTb nyrs CHOH AaJIbrne. Hlers, mers, me.JI'h OOJlbIIle, '.J'BnJ'h MOl"I, If, 1\01'/l.a 011'1 nepemezs )1,PYl'ill meers ropr., TaM'b nasarocs CII~e cn.~bli'I;ih[Jec aCMJIerpnceHie. Olm: 3a.JIOCb, '11'0 aro 6b1.1ra ,lI,epeBll1.l (crpaua), [IpHuaJl,JlemallI,an crapinea cecrpf POHaUII; 110 T'epia ne OOllapYlIur.n nnxaaoro npaaaasa crpaxa. POMUII 3aRpIPJaJla eMY: ('ITfJ Ttl sa t[e.nOB-BR'h, ROTOpbJH

2*

- 20-

YCTOIlJll, npOTHBl> MOeH ClUb) (OOaIHIiJI)?-He Tepia m ,{,bl, Chlll'}, 0'6AHHRa»? STon eli aaspasasr.: «::1'1'0 -11». ~lTo If I'OBOPHTb, POI{aUU TOT'IaCl> nouua eMY Ha-BcTpt'IY, I10KJlOHHJlaCb, IIpHII1Ua e1'O C'h nO'IeTOM'L, aaT'BlIIl>, CnpOCIIJla ero: ((RYAa TbI H3BOJIUlllb OTllpa)WITbCIl»? I'epia paacsaaa.n. eit 0 CBOCM'b HaM'BpeHiIf, 'I'BM'h If 3Ta Pouann raicne CIfJIbHO oropsaraos. Tepia CnpOCRJI'b ee: ('ITO. TeOH oropsaers»? - «A TO, 'ITO OTflpaBJlJIBllIllXCH TY,lI,a, 11 BHA'BJla MHoro, aoaapauiasmaroca iKC uasoro He BIIAaJIa, 110 ORaiKY Teot OAllY ycsyry, - }l,06'aBUJla Posana, - fI TCOt noaapro ceoero rpeaoraro KOHIl». TIo3Ba.m ROHIl 11 CKa3a.'Ia eMY: «HORa T'epia iIHfB'b, - CJlYIlUI eM)' nCnanl'I;HIlO)J. Fepia npOCTlIJlCH C'b HeM, c'b'b na sroro HOUIl II IIO'GXaJl'h, B:l1IB'b C'b COUOlO cooa'lRy MaThMIW'IR. OU'b BbI'BXaJl'h na OAUY 60JlblllYIO 1I0JIIlUY VI CTaJI'L nplloJ1Hil\aTbCIl I{'L OOWraJIHIII.Y j~enIOHl>, l{Ol'i~a OWl> B3I'JIIlHV JI'I, ua 3TO HOJle, cepmo Y Hero CTaJIO pa/l.OBaTbCII, H r.raaa lIaIlOJlml,~UCb CJle3allm,- BCnOMIHIJI'b CBOM ,lI,BOp'b 11 upacaaoe 1I0,m, H npoaanecs: «o,mroaapeaie Bory MUJIOCTHBOMY»! TIOTOM'b Y,IJ,U pRJI'b CBOCl'O KOHIl 'fal{l>. 'ITO ra crara arpaso npurars, UO;I.IlI!Mall l{JIJ'00M'b IlhlJIb. IOIlOllla MOJlBU.n: (BOT'b reneps 11 O'IY'fIf,JICIJ B'b neBtAoMoii: crpairs»! IJoA'btxaJI'l, 1\'1:> BOPOTMI'b ,lJ,CMOB'b, CJIJ;3'b e'L JIOmUp,H U upilB1l3aJI'b ee 'faMl> me. OTOllIep,IlJR lIeMIIOrO IIpOrOBOpHJI'b: «a l\OIlR BtAb 11 npHBIl3UJI'b ne KptIIROl)! IJomCJI'h 06paTHo, COp BaJl 'l, AYOOBoe ACPCBO, BCaAIIJI'L ero

I

r

I

\

- 21 ~

wkrBIlMH BHlJ3'!, B'J, 3CMJlfO H nplfBH3aJI;, WI> HCMY lIa-I\P'I;IIlW ({UHf!, 'I'oraa-ro IWllb CMY Clm:mJI'J,: (CCJIH '['hI T:i,J{,h IIC nOCTYIIII.n, TO If VlIIeJI1, 6bl AOMOM a TCIWI)[' A'I;~icTByil T{Il\'l" (<aWl> H 1'e6'1; csa-

" ,

my, _- B'b uacromnec BpCMH ACMH lIaXO;l,lITClI ;1.6~Ja J IIOi~H Thl B'J,

IIOJle, Ta~I'h JIemHT'b KOTe.JI'h, I1CpCJJCpHIl C['O; :lH'I"I;i\l'b, ornpaaraficn K'b AtBYllIKi; If B03bMH Y IWR c,nOBO (cor.racie na aitMYlI\eCTHO l». I'epia nome.rs TOJIKUYJI'b norof KOTeJI'},) ncpeaepny.n, ero rpn paaa II T10CTltBII.lJ'b ero .ijIn~ClH'l> BCpXl>, 3aT'bJ1, TlomCJI1, I{'b Jrf;BYUlI;'l;, C.W~IaJI'h Bel; :la~IKH H Bomc.1'J. ryaa, rid; ona uaxouuacr., ,lI;I;B,YlIll{a O'leHI, YJI.IIBHJ1:1Cb ;nOMY, IlO TUI{'I, "aWl> eii uoupaaaaacs xpU6pOCTh :)'1'01'0 IOHOlllH, TO If, 1'OBOPllIWPO'lC 't )~a.IIa ()~IY crono. Ionoma BhllIlCXh OT'I'YIl,a BCCeJI('IM'I) JI IIPHlIIC,n, l{,h CBOCMY lWIIIO. Ty 1l0'lb 0111, npoHCJ!'b 1l0ilJI'I; nero nouofiuo, a IIa )I,pYl'oii Il,nll!. 1i0ll!. eM)' (~IW;ltI,n,: (CB'b II~CTOJllIV~C speuu il,CMVI npmnm WI> 1l0.'lC II, YIllJA'I;B'b, -rro HOTCJI'b nepeaepuyrs, YIl,HBlUnCb, TaK'f, Imln. ;)'1'01'0 I;OTJl:l 06bJlmOllPllIIO lie MOrJlH lIPpCBcpnYTI, l\WlrI;e JI,Irf;nUJl.UaTH ;lCMOB'h, II (,Imaa,m mm,Jl.Y <:00010: ('1T06hl HH C1\a3aJI'b HaM'" 1'OT'h, liTO lIPPCBCPIlY JI'{, 3TOT'l, J{O'['c.1l'b, Mr.I iJ,O.~iWI"1 IICIHUlIHT£,'J, "'- a TOnCpl> nopa Te6'l; OTllp;tBIITI,CJ1 'rYAa». I'epia nomen. In, 1l0JW. ,1~mm, IOUn, T(MhIW ero yBllj~km, aC"f; nocrrhmno Bc':'I'U.JIII, IIOIIlJlH lIa-IlCTp'f;'1Y, 1l0KJOlllfJIBCb H }I,O,~OlI;HJlI1 OMY: ('1eI'O Thl OT'b HaC1, TlleoyculJ,)J? ~}rI)T'I. lIM'I, ('·lia:IH,n: «m.t )1,41.'1;[;111>1

- 22-

i'

1

i

BbJ}l,aTb sa ~IeHlI CEOI{) cecrpy». .n;ell'HI CKa3UJIlJ euy: «usr-ro BbIAU,l(IUI'b ee aa TeOJI, HO», npHOaEIIJIII OHH, ((qepHbIH naps He n03BOJIIIT'b Teot B311Tb ee». I'epia IKe OTB!iTIIJI'b rIM'I>: «a aaxoro He OOI{)Cb», - U BOT'b, qTOO'b II 30:nCb ne Y,I(JlIHlllTb 1I 6e31, roro ,I(.lJHHIIOii CI\a3KIi ,1(0- CTaTOqIW II 3TOI'O )l,JIll CJIywaTeJIeii',-YCTPOHJIH naps: KorJJ;U napseme npoJJ;OJIlI\aJICJI YTpOM'b, Fepia asrr JIllHyJI'b 113'b ,l(Bepeii II YBlf}l:BJI'b ~lHOlI\ecrHO JJI{))J,eu, H3 pRlKeHHbIX'IJ S'L sepnoe rna rse, noropsre OblJIII IIO,l(OCJJaIlbl qepllblill'b uapear.. T'epia ci'>JI1, ua KOHR, BOpBaJICR cpeaa nx'b n Bcix'b nepeoIJJI'b; rpexr, IIW 1I3'b IUlX'b OcraBMJl'1, B'b }I{HBbIX1, B'b sasecraf ~'J;CTIIHKOB'b II nOCJJaJI'b I1X'b cnaaars I.lePIIOMY napio: ((OTO R:- Fepia, CLm'b 6til,HRKal). Ilaps 3TIIM'b OOH.lI.'l;.~CH H, sa acKJlIOqemelll'b He3~a'lnTeJIbHOfi 'laCTH, BbICJIUJI'b see csoe BOHCKO npoTUB'b Hero. Fepia, YBllJl:IlB'b fIX'b, IWMHOII\KO aa.ll.YMaJJCR, no KOHb cxaaars eMY: ((IOHOlia, 3TO HH'ICl'O, OmII}l,aft erne XYJI,1l13rO». Tepia, Y.lI.ap:nB'b KUYTOM'b CBOeI'O IWHR, BCi'>X'b HX1, nepeOUJI1), KPOMt 0)1,noro, - a aroro OTIIYCTIIJI'b B'b Ka1JecTB'B BtcTHHKa. ilOCJJ'B aroro naps cosepurenao BbIllleJI'b lI3'b ceon; npH3BaJI'b K'b ceot csoero npeaaunaro If B'EpIlaro paca, Wb HOMO~H soroparo OH'b npH6'I;l'aJI'b B'b aaTpYiUIIITeJIbIlbIX'b OOCTOHTeJlbCTBaX'b, no HJllenH (d{BallIypHnXaMH» 7) ; IIOp~qnB'b eMY see OCTaBII1eeCR aoacno, OTUYCTHJI'b' ero B'b noxon's. F'epia ncra.n, II, Kor)J,a CTaJI'b oooaplmaTb, TO nYCTb THOM spar-r.

,

t

- 23 -

YBH)I,IIT'b -ro '1'1'{) Oll'b YBHid;J)'I,)). EMY Ohl,!IO IICIllliH'J'IIO IlII)d;Tb H·.Ba~JypHIJ,Xa~H1, 110 'ITO me eMY OCTaBaJlOC[' }1:hJIaTI> '( {{OIl': eMY c(m:~aJ1'b: (IOIloma, UOT'I, 0111) U rCT!, TO'l"h, 0. lW'I'OPOM'h IT Teo'l; rOBOpU,1'h:~, n epeKpeC'rH.ntH, IMJR<UI'l, OJlat'o}~aI)(\IIH1 lloi-y, II POC'l'YUCH cr. iK?,llOl.!, TaK'b HaH'b 11(' lla}rIUIJlCH OCTaThCH B'll jJ\rlBb!X'I" n BbltT},IIII.l[,h. 1 epia CllaqaJla He cpa31UCH C'J, IIIIM'J), it nopeGII.,n, pro Boiir.I(O II, :1a'l''bn" CTaJIH 6nTb Jl,pyr'J,-}I.Pyra oY,:JiI 1',[1 ml. I ;,\'RyrIU BC])Xo~n, Brr )J,pfl,Hl~I. II Apa.JHH~b, HO no6'r;)~a He :lflBlld;,lla OT'I, IIJ)CB()(~XO;lCTIl(l. tn,H,!, 110/.1 il.yrua I{HaMYllli!~XaMlI lIaxOil.u.mcr, In, <ly,r;f1x'h pyrw:n" ..... W:li'h ;1;1: cro MOHU!O Oh],nO YOUTh'? }'.I\H.MypHlI.Xnmr :lil!\llfll]:1.1I'I': (Mi~.1(j,VJll ,tw,.]Owlm'b. BOT'}, J\:.t.l('h IIa)l.O eT}.I'I;.wT['»! ... H YOI1.iJ'I, cro. YOIlIl'J, J cpn«, HepetSUJI'I> Bd;x'b )leMOH'h, (:xna:rHJI'l, mOlly I 'opiu , IIOC:lll.I!JJ1, CO J!il HOlIn en lIIylIW, 1I0BCil'b H npllBc:rb en l~aplO. ITo onn erHlJa,;Ia IW]HO: ((11 BJ{OBa rai.oro tIOJIOB'lma, <I'fO IIC MOl'), 'r{tH'I, JJrl'I\O COl',1a CHTbC.J! pa3)J,tJJnTb C'l> TOOOIO ,~OtKC, -lUll RhIXO,lI,H na nJl,IIIl060pCTRO eo ~1I!0IO jf, KTO lJ3'b nacs IIoo'I;J{IlT'L---IlYCTh 6Yll,e'I"I, BCC no 01'0 no.rh, J~lI jJ,c J~aft MfI'S TpH ~rI;cRI~a HOCHTb Tpay])l' no Mj'ildl». Hapb nooornca BC'l'YUH'fb C'b lIcit B'b eJ~uIIo60pc'l'IW, n60 OHa OhI.'Ia U:!'I, po~:t :~eMOBn, II }l,U.JI1, cil 'j'pexM'b~nrlllbJii epl)wr,. IIo!"'J)'l; TO),O WUi'b [CI)l3. 6r,JJ['b y61l'f'b, _ ro.roaa ero BaJ[HJI:tCh na o)(lIoii e'I'(lJlOII'l;, a 'duo 113. JlPYroii, . __ B'J;PI!~Ul CMj' eooalll,a lVJa'J'llm:("1!! J10,i!lIl!.'!~I) 1l0,'lOmH.m :)TlI

· ~ !

- 24-

lJaCTH BIUi>crT; II npnrerua OXpaH1I'I'I, UX'b. Ub T'Ex'b nOIYb I\aK'b nee 3'1'0 CJIY'IIUOCI, npOIIICJI'h O}l,HII'h ro,ll,'I, H, TaK'h KaI{'h POAIITCJIH YBII,11:tJIH, 'ITO IIX'h Tepia HC B03Bpa~aJICJl, ornpaaarncs ero lIC!{aTI,. KorAa OHIf nOjl,OIIIJIII OJllf3KO 1\'h OJ(fJoit Y3KOit }l,opod;, YBH,lI,'JWI KaR'h H'tCKOJbHO 3l~I'HCB'b BCTp'IlTIIJlHCI, H CTaJHJ 6WfI, Apyr'h ,lI,pyra rOJlOBaIUH, H Bd naJIH MCPTBbIMH; TOr,ll,a BIlllIOJI3JHI ,lI,BB oOJII,min 3MtH, OpOCHJHlCIl B'h OAUY, ptKY, CIlOBa BblIIJIIlJJIH IIa 6eper'h H HaLJaJII nepeno.raarr, B'h pa3HIlIX1, nanpaareaiars uaA'b MCpTBIlIMlf 3J1ft1llUn. 8TH Bd OIRHJIH. POAHTeJIl! I'epia OLJCIIb y,ll,IJBUJIllCI, 3TOMY 3ptJIHm:y II CKa3aJIH Apyr'h Apyry: «B03IlMeM'h H Mbi neanoro 3TOM:

BO)l.Il}». IIolJcpnHYJIH If B3RJH .nOJlllbJH uanepcrom BOAb!.. KOfAa npHOJlH3HJIHCb, COOalJKa, MaTllHIWlJH, 331HtTlUa UX'h, nOO'RlI{uJIa HM'b Ha-BCTp'BlJy, noneaa UX'h C'h BCChlUa nC'IaJIhUI,IM'h BHAOM'h If npase.ra K'h yonToMY· HeCqaC1'HI,Je, YBIf,ll.'lm'h I'epiro DICPTBbUll" ooa YlIaJII1 aa3CMIl a CTaJIH pbJ)l.aTI,; 3aT'EM'l), BcnOJUnnJIH, lITO y uareps 3TO['0 HCCqaCTHaro CCTIl BOAa C'h coooio, - KaH'h TOJIbJW OHPOlJlUIf Fepiro, TOT'll OIRHJI'h n C[{a3DJI'h: «rope lImt, CROJIIlKO BPClIIeHH 11 npOCIIaJI'h)J! B31'JlRHYB'D na pOAHTeJIcii, DH'D HM'hOtIeHIl 06pa)tOBa.1lCJ1, HO, acnouHRB'h see C'b HHM'h CJIytJIfBmeeCH, .CIIOBa oneqa.[HJICR IT CR33aJI'h: «npo.maHTC»! CU.OBa pa3CTaJICJl cop poaareraaa. 8ra lIJIIoro D.1laRaJIH, HO, B03.1fOmIIB'h yrrosanie sa Bora, BoopymHJHfCb .TepIItfIi~M'b. I'epia

-- 25'-

UTIIpaBHJJCII B'I) uyn, If, 1{()l',lI,a crars I1pIf6.IIHlIUtThCH J{'J) I'ocYAapcTB,}' 'Iepnaro nap», 3alIICJl1, In, 0)IJ1II'h 60JIhUlOi·i .1'I;c')'; BCTYIII1B'h In, nero, OH'h YCJIhIXaJn, TaRoM mYlII'l> , lITO CIf.aI,II'hc ;}TOI'O neJlh3H OhJJIO ceM; npCJIC'raBHTb. OU'hUpiOCTUIIOBHJlCH, - H BOT'b, 110 )~Opol"l; J1J~Cl"h 'ITO-TO, JlOMaH BCCb J1tC'b, P.CPCBO BaJIIITCll na aepeso, ,,-·1l0CAIOTpt.n npacran.uo n yBIf)J;I;JI1, OO.1lJ,IUoro liaOalla, IWTOPhIM l1leJl'b IIPR~IO na nero (Fepiro): 6POCI.fJJCJI ua 1101'0, 1I0)l.IIJIJ[1, n IJOpC6pOCUJI'h oro HU rpoxllJIOllJ[oe PU3CTOiIUic 8); 110 CI10Ba cpailH.mCh, -60IlOJIIfCI, II OOpOJIHCh, rpn JJ.lIH OOP0.llFICb. Ha[WJl(,I{h, rouoma IIoo'IWI.'I1> II pa:W_PB,U'I, oro nOlIOJIUM'h. lI:rh paaopuanuaro [{a6alla flbIC[W'IH.IIa eepna. H~orj~a 10110- rua yOUJI'h cepny, IIS'h nen HWtaJll. Jmp'IHH1,; [WI'/J,ft om. C.'IOM,U'" .mp'IHH'h, 1131, !lOI'O BhJ.lrkre.lfH TPIJ JIaCT()ill(!f, - il,BYX'[, 1131, IIHX'b 1)11'" y6u.n, a O)l.II,}' noHMa.n. Rh ;)'1'0 BpC~IH Kmulypm~xa~m 3aoo:rJ;.1'h: 1I01;a.:W .• mCb Ilpe)~CMcI),f'[]['JH aronin, Tali'" [iaWh o J:a:Hl.'1OCh, 'ITO ara .racrovsa II 6hlJIU ero iLYIIJa. F'epia yon.n) II ec H I{BaMj'pIH~xamI ynep's. IIoc..1J'r~ <lTOrO l 'epia Bomc.1f'L 110 }I.BO}Wlrh napn II, aa ncu.nolICUiCI\J'h CBOCii' lIWlIbI, ncpeofl.'l1> BC'b~'L. ('BOW awn} 0111, npnaesr. I\'h CBOllM'llpOJJ.wreJIRM'b I(oT~)p"Je, aa CHOC Teplrl;uic n nepcararoe ('OPt',

, ..

lfO.nY'IH.lIf BeJlHKYIO paaocrs. Ed; onu OmpaIlIl.1f1H'r, oopaTlIO JI.OMOIJ.

- 26 -

- 27-

2) Fepia, Geria, oJ{<)o~, upoasauie , lU1i4Ha, 111'paIOU~ee po.n, coocracu. IHwnH; npOI1CxOJl.MT'h OT'l,' oJt~" «BO.lI{'J:,» II :ma'IHT'h «BO.'[qi~IIOR':blJ. Il OJWOIl blH naponro-uuurpen.caia eo6eTH. 11.1101111 lleCMlil 'laCTO ynorpedrarorc» B'h Mum'pe.rin, TaIWBb): .W,).\:;(,).tx';o~ ((COOa'Il((l», ~(").~ClbJJ, coup. <I'. ~(").~oilo~, (.U,HCUOln)), o)(').~"p).tx';;I(·). (:WJIOTOl'.l£a:31>IH», lriJ3~~J"""J~g" «spacnaem,», lriI3~~~o~ ((I{paca.n<Il1lrI,J), O">(').~o,",~o~ bCl~J, COKp. <I'. O')p).bo~,,~, «orupstaarotniti liOMY-1Il10YI1.h I'JIaBa», ~(1~~ biJ~~J ((O.ll.IHICTBeu[Jhlii», J').\:bb(1tx';~~ (oYJth ThI Y MCIIH amB'h», lrsli~tx';~ l'''~ (OKC.JIaII!lhIH», ~~(').~(').oa·(I' «aacnocrannsn; B'b MflJIOCTb», b('), '3,,~o; (ClIIa.lb'lIHlllla» II np,

3) MaThHI,OlJH, MatikoCi, ~ho">'\i(·).g" (~~ "1- 0">0-1- d(,).gCl, ma--I-ti-llwei), (IH TaIW{C 'IC.IIOB'BK'b».

4) Tpn ['OAa, TpM ~rBcllua If rpu IleA'B.IIH, - OOhIluIOBelllloc spcnlllC'IHc.JIeIlie B':b nUIHrpe.1bcKHX·h cuaasaxr, (cp, CTp. 29).

5) POKlllIlJ, B'b csaaxaxt, MlfllrpeJIbCKI1X'b, paauo H l'llY311H" C1HlX':b, -'-:'" ;HO crapyxa C'b )J,CMOIHI'ICCliUM1) xapasrepour., oO.JIa,il,<lre.rssana BO,'llUeOUbIX'b 3aWWB'b If I1o~l'J;cTiii ;13'E.lI.hnIa, rW'~il'yllhll; naT1W':b, B'h OOhl)~cnlloii iKIU1IIl1 ntH'" IlUilI,IBUIOT'C, OC3:JyOyIO, Il(~x'y)~a.[ylO fl 3.llYIO crapyxy,

6) \)1] o~3'o"tx';d,~~ (lJ'1'OO'b 110 YA.IHlIlIITb» pascxasa: J'dnUl'pc.llbClii(~ paacsaumsn, csaasisan csaaua, 'IUCTO BCTaB.IImOT'b 1I0}I.00IlhlH nsipaaceaia (CM. Hl1me CTp. 22), KaRl) Ob) M3BHHITHCb npem, C.nYUJaTe.JfITMIl sa IlO.ll.POOHOCTH 11 .lI.JIUlIOTY CKa3HH.

7) I\,BaMYPHUXall'llI, 1J3~\J1ltx';60b~\J", (lj3' -I- \JiJtx';00b +- ~\Jo, Qwa+muricx 4- ami), «HM'ImHIl,iii 3B'B3,W IIU JJ6YlJ.

8) ('),~oCl~ - «IJJre'Io», o6bIImoBcIIHan uapoma» JIIIJ'EHnarr llf'tpa: eCJ'UJ nporanyn, 06'[; PYlill B'b npOTlIBOIIOJIOiKHbJlJ CTOPOlIbi ropnaonTU.1bHO H'b 3C~I.!I'{;, TO pa3CTOHHic OT'h OIWHe'HlOCToii lIa.nbUCB'b o)tHoti PYKII )to OKOlle'IIiOCTeit na.H,ueB'b J.I.}JYl'OH H 6Yi~eT'b lI'J'l;poii, uasuBaell'IOH «ruesom,».

)

!

IV. Bbl,n OAUII1, napr. H O('I.TO .y uoro TIHl ct.nra. O)~lIaa;i1.hl om, :laoo.II'I;.II'b Ii oo.rl.m, o60nnm r.iaaauu. f1oc.w.'l'I' cnoax:i, cr.moaeii sa Bpa'leM'I). Bd; Bpa'lH uojrhum.m: ('.'yIJ~(,CTByO'I"b oc060ii 1I0PO,lJ,hl pbloa If, CC.IIH co I~OC'l'aHYT'h, TO naps Bbl:1,IJ,Opocrf;o'l''h. Hasepram BHA'h TOti pbJ6hI U OCTllBlIMI CO Y OO,lbIlOl'O. Ilaps BO,J('En craplIIeMY CbIIIY ornpannrscn II lIoiiMflTb WI, MOp'!; 'I'y pl>J6y. Cro 'ICJIOB'fm'b c'c, ]fX'I) IICBOAltAHI 1I0I'UO.l1H B'[, 1I1Orril, 110 IIWlCl'O IIC MOl'.m Haihn uoxomaro na 1'0'1'1) 8H)I:l, PhI6I,I. Gra.llIUiH C('III'I, BO;lBpaTIIJ)CH )l,mlOii T! cnaaars OTUY: ((HH'IPI'O II Hi) MOl"!> lIaiiTIII). J~aplO 6hJ.JIO aro uenpirrrno, no <ITO me 011'1, nIOI''b c)d'JIa'll,·( :3n:d;m" ornpaumcn cp0/~lIi~1 6pa'f'b, B3RB':b C'b C06010 TaIOIW eTO qC.ijOB'f;H'C" HO H Y nero nortro.m Bc1; .HO.ll.H ~I IIH'ICl'O HC MOl'JIU lloiiiuaTh, Iloc.rl, ;-11'01'0 OTllpaBIUCR MJ1a.ll.llliii 6paT'b. ~ho'l''b IIpu6'I;r'j, Ii'}, xWrpOCTfI: om. BBIJ.1I'I) C'b eorioto CTO Ar1p'b (ltila) I) MyKlJ H O.ll.HOrO 'IcJloB'liI;a, IIPHIlIf',1I'b I:'I, sropro n [(an,"bIli )l,CIIb cunars B'b 1101'0 OJiHilh 60rera MY"Y nona xnaraao, II nePCC'l'3J1':b csmars, IWl')I,a nee ill,I1II.'IO; }1I,IOJ.1 mo pa:HlHll"BJUl 0'1'1, M,)'IW, I\OTOPYIO OIl'1> Cl>lIIaJl1) B'b Mope H CIW3:l)1II: «(()l{ml\cM'b H lIIb) yc.iyry 3TOlllY IOllOIIrI;, TaWI, Iml,'I, OJl'£' lIa~n, ;1,:1.1'1 Ho:mOiHlIOCTh pU3H;np'f;TL)J, 1I, KUI{'b 'fOJlhl<O IOIIOUW. OpOt:H.n lICBO/1.'b In, 1II0pe, TOT'JaCh Hh1TaIfJ,IU'f, pr.I(iy Toii (lfCl';()~/Oii) IIOI'P,'I,hl. 011'1> {:(~ :mBeplIy,n,

~ 1 i

1

j

r: !

.,

~: .

- '28 --

-- ----.--.-.----~- .. -----.--

----._--------------- ---_. __ .

B'b I]OJl,OJl'b caoero naarsu M oTnpaBIIJICH. Bo BpeMH 'l13)~bl, y)~aJIlfBllllfCb Rl;CKOJlbIW OT'b CBOlfX'b cOTOBapHIlI,cn, YCJlI,llllaJI'b l(aIwii-TO l'OJIOC'b: «0 [OHOma, YMI1paIO»! Ho, OrJIHH,YBlllIICb H HII'Iero HO BRillJ, IJpOAOJIiImJI'b lIIOJI'IaTb. Ilponno nilwTopoe BpeMH, CIIOBa 1I0CJlbIIIJaJlOCb eMY: «0 ronorna, Y1lmpalOIJ! Ha aTOl"b pan CTaJI'b IlPHCTltJJbH'6C or.UI)I,bIBaTbcR KPYI'OM'b, no HH'lerO ue 3aMiTUJI'I,. 3arJIHuYB'b B'b 1l0- J1,OJI'b ruarsa, YBH)liJI1t, 'ITO PbJ6a paCKPhIJIa pOTb II YMnp[..eT'I,. IOHorua CKU3a.rL elii: «sero 'I'eo'I, UYi!I:I!O))? Phl6a orufrrura eay: 'WlH To611 .1j''IWO, eCJlH MeWl OTUYCTUlllb, - «oraa IIHOYi~b R Teo'l> oy J1,y 1I0JIe3uaIJ. IOuoIDa B3HJI'h H 6poCUJI'b ee B'b BOAY, CI{(t3UI3'b '1'0- aaparuy: «HaA'IHoCb, 'I'Ll He BblJl,alllb MeHR». IIpu6bIB'h AOMon, c]{a- 3aJI'b OTUY: «unsero n He 1I101"b )J,OCTaTb». B'b TaIW~l'b IIo,wmeHiH npomro wTmOTopoe BpeMR. O)l.HaiIt)J,bI napemrn, noccopmcn C'b CBORM'b TOBapUII~ellJ'b, - TOT'b n06imaJI'b If patlCKa3a.1J'b napro see KaKHM'b o6pa30M'b Cb1ll'h ero 06MaHYJI'h. Ilaps, Y3HaS'b aro, BeJI'E.rr'b YBeCTH CbIBa II YOUTh er·o. Tor-tact, ysera H, liOI'lla il\cJIaJIH YOHTb ero, rouoma C'I'aJI'b YJ\IOJIHTb: «eCJIU Bbl lueUH YObOTC, TO 'ITO Bill aa 3'1'0 nOJIY'IIfTC? eCJlII iKe OTUYCTIITC MeHH, TO C)l,1i.aaCTC p,06poe ~tJIO"-1J IIW YJI.aJIIDCb B'b'lyndc "pam), Ilarasn Cil\aJllUIfCb H ornyC'fIIJIH ero, OH'h HX'h II06JIal'op,apHJI'1, u yiuert; [UeJl'b, mCJl'h, tne.rs,

t

f

t

I

i

\ i

-0-

- 2!l -

CTOJIbHO me.n, '1'1'0 IIHlnO nnuoraa C'l'O.H,l\f) liP XO)~HJI1" -- )l,OCTllT'h twwro 60JIb[[)OrO JI'l;ca. 11)1,11 110 .rhcy, 011'(, YBlljl,'kn. o-I;ryu\aro ()JlCH:I C'h CMJIbHO BCTpeBOll~eHllhIM1) BI1)1,Ol\!'I" Knroma IJpiOCTanOBIIJlCR !lOMBOrO H CTUJI'I> CMoTp'krb ua lICI'O; TOl')l,a O.llCHh nononre.n. WI, ucuy II na.n, IlIIU'll nperi. 1H1l1I'l" IOllOlIIa Clw,:m,1!1J eM}: «irro C'b To60H»'~ -- (<l{aI,'b 'ITO co ~lIIoii? - uapCBII'IL Ilpee,'Ii;i~YC'I"1o ucnn H nT'h TCOll 3ilBHCHT1. 3all~I1TI1Th nenn». IOlloma !lim.n C'h ('00010 'O,'IClllJ 1I1lpoJvumn.n JI'yTL_ () XOTIlHl(1), BCTpf;TJ.Hl'h e['o, ("IIPOCII,n,: «I';Y J~a '1'1,1 B();(CIIJh o.reun»? lOHoIIla (),[,B'J;TlIJI'h: ((O;LJIlrr, napr, ll()c.~a.'I'l, ITO )LP."['OM,Y n, 110'1"), BCiLY ,'[,0 1\1, nouy». IOllouw enact. (),IWIlIl OT'£, eMPj)TIl II O,IIelih ('l\(\Ja.']'J, C~]y : «noraa IIH6YAI, II H cnacy -re6t;J[lImIl,l). H )IlfJIIJa craJl'J, IIp()i~u.rriJw:rh csof "YTJ,: mOJl'!" IIJOJI'h, IIIO./l'l" t:TOJlI,I,() OIl'J, 1I1<',ll'I,> C,YI~apl" 'ITO II [cua:H)'IIIbIH] (TPCX,~IIOB1lhl ii i[\opeo('[rl,Jl IH) MOl"], ObI CTO.HJIW npoiiru. C~IOTPUT'b, II BOT'b, OJl,l'lH'lo Bc:rpl'BOmClIllhlii ope.H, d;.~'l, ()M,Y Hit Il.H"IO, 1'0- sopn: «IOIlO[JJ:I, OT'l) Tdill :W.BlICllTl, :JalJ~nTIITJ, ""'11:1». Krnoma :mIIUITI1.n, II ern 01'h oro IIIH~e.d;!iOllaT("'111. TO!';«t OpeJl'Il cuaaa.n. euy : «norna III I oy Jl,I, H JJ T('M; ol;amy ,)'<:.'1,)'1'.\'''- TOlloma Ilpo)l,o.mm.n, CHOM UYTb: mCJI'J, JrI;cOM'l" lIIeJl'}" me.n. IIIt'.'l'I" IIW.i!1t OO.!I['UW, tl'I;~l'l, JUor'b,meJl'I, O)l,II,Y CO)l,I,mlll.,)' > J~B'r; ('P/ihMI1HI,1, I'()}\,!, II TIHI Mi;CHIJ,a. Br, no apaua O!r1, yCJIhIlIJa.n, HillWii-Tfl e'l'JlllllllIJ,lii l'y.n, [,POX01''1, I'POM'l)

_. 30-

C'I> MOJlnieH) 'ITO-TO If,ll.e'r'b no .d;cy If JlOMaeT'I> BCt zepcasa; H BOT'l,) 1I0Ka3aJlCIJ rpOl'fIa.ll.Ilblii manari. I\oTOPblll npUO'EnmJrf, In, 101l0mIl, rosopn: «ecra aaxoseurs , 'I'bI Melin lIIOi!{emb aanmrars , - MCllff npeCJIt,ll.yeT'I> n;apCBR% co BCell!'I> CBORM'I> BOnCKOM'b». IOuorua santaTUJI'b 11 ero TaK}Ke, RaIl'b II Apyrnx'b. IloCJIi, 3'1'01'0 manars csasars eMY: «aoraa HI-16Y)l.b If n Te6t oRamy 1I0MOUJ,b». IOHorua IIpo)I,OJImaJI'h IIYTb 0, l\Or.ll.a Bblme.H'b 1I3'b JI'I;cy, ro YBlI.lI.tJI1, ropors. Bt, i)TO'M'b ropOJ1.t OH'b naurers xpYCTaJlbHbIH aaMOR'b, so .lI.Bopi; aoroparo OH'b YBII.lI.tJI'I, IIHJOiKeCTBO, 'IaCTblO YllmpalO1D;IfX'b,'IaCTblO Yl.lte yMepilllJX'b IOHOlIIeH, - H cnpocars: ('ITO 3'1'0 TaHOe»)? EMY Clm3aJIIf: e(Y 3iI.t~.HHro napa CCTb .lI.O%, - n;apb-.lI.tBJm:a; ona H3)I,a.IIa YIm3'b, 'lTO BbIl'l.ll.eT'b HaMY,!,'h sa roro, liOTOPblii C'bYMte'f'IJ cspsrrsca 0'1'1, HeJJ; no URKTO ne MOr'b CKPbITbCH OT'b Hen n, BOT'L, Bd;X1, MX'b ona nepeoara, -. HTO He C'bYMteT'b CHPbITbCJ1 OT'b HeR, roro 6pOCaIOT'L

, '{T

C'h BepIIJIIHbI sanxa BHH3'b». J CJlblXaB'L 3TO, roaoma 1I0IIJeJI'L TOT<JaC'h,

nO)I,HHJICll H 3aIIJeJI'b R'b ;J,tBnn;'I;. OmT lJOIUOIUUlfCb npyr'L APyry. ,LI;tBllna CIJpOClfJIa ero: «aa qtM'b H3BOJIlfJI'b TbI CIO)I,a npll6bITb»? !?Howa 1I.0JIO}KHJI'b eM: «1] npamers CIOII,a aa TtJlI'b me, sa <JiM'h APYrie npBXO.ll.IUH». BOT'b, n03B8JJa neMe.ll.JIeHHO BJl3Hpei-i: If, no 06bIRHOBeRiJO, nanncam ycaoaie. !OHoma BhlmeJ1'L 'H31, 3UMlm, IIPHIIJCJJ'L

f

I

l

- 31

ua GepcI"I, MOI)fl, d.n H CHJlhHO "P1f:13Ay~Hucn. B'L ;)1'0 upenn QTO-'l'O ucruccnyao H'h Mop'h, IIPOl'.no'l'lI.no tonomy, yuocro ero U'b l\.paeIIoc Mope If eI{phl.IIHCb COBfllJllleHIIO Irh 'l'PYII~oG'h y 6c}1c1'a. Ty I10'lb ronouia l)CTaSaJICH TaM'h. I-{orAa ua c.r1AYIOlllCC yTpO .iI:IllHlIl,a ucra.ra, UPIfIICCJla II IlOCMO'I'p'BJla B'h csoe 3Cllml.H), 110 na uno'I; IIHlJCrO HC natura, 1l0CMOTp'EJla na cyuiy, - H1l'ICrO IIC uanua, IWI'jl,a me 1I0C3J(lTpt.~a na MOPO, TO YBII,~'Il.IIa, 'ITO IOIlOIIJa 1I3XOi'J,IITCH Ill, mHBoTt pI>161>1, lWTOpaJI CliPblI~ae'I'CJI B'I, 1'PYlll,oM;. -- XOPOJIIO, - BOTh, lIP0lIJ.iIO IlC:lHlt'lIfTCJIbHOe BpCI\'J1I; ora pI.I6a. cuonn BI,[Opoen.QU iouomy ua IlPCiKnee srhcro. IOHoma orupanarcn BC(~I>~la neCCJlhIM'I, H IIIHlUIC,ij'}, 1(1) ,~'l;BHU'I>. 'I'a 0.1'0 cnpocma: (my 'ITO, rr.t Cl(pI.lIIaJleJI>J? -- ()~a, H CI{Phl.JICH)J. Ho .iI:Blmn;a paacsaaara ace I10/I,POOIlO I{lLKJ, n 1')\,1; OIl'l, ohI.n, II ,~()OaBlIJIa.: (<II na ()TOT'I, pa.n, nponuuo T(:{;II, Tali'I, IWI{'I, Thl o6l1apy .. lKHJI'h TaRYIO JJOBROC'fb»). IOIIOllla CHOBa ornpannrcn n Il_PHd;.n ll'h lIo.~'I;. TOI'na 'ITO"ro uana.io IIU nero II R:lH.IIO rI'O na 1l0:IAYX'L, noannro U I10Ca;J,H.10 ero IIa Rc60, "PJlHI)IlIB'J, elHlmrh HjlbUOl\I'h. Koraa na c,TI;AYI01D;Ce yrpo Ai;B1ll1,a ncram: nocnorplua B'h. :lCPKHJIO, 1I0CMOTpt.1la ua ropy, nOCMOTp'IlJIa na B<',MJIIO, 110 umoro IIC 1I:1II1JIa, 1I0ClIIOTp'E.la na Mope,' IIO nnucro HC WllJIJIa, uocuorp'Iua 1I1l ncon If YSU)I:SJIa KaK'L'raM,}, Op(,.q'h I1pnIip},IBaJI'I> IOIlOIIIY. OJ)(,.'l'h 1I01l('C'J, WII()II1,Y H HOClt;'J,IIJI1. IIU

',,~,-, '

.~ .. ~:" .

I .

- 32-

seuno. IOHoma osem. paaosarca, IlYMUH, 'ITO 1J,'l3BHIJ,U lIC MOI'JIa cro BfI.zrETb; H01'lI.a iHO orn. lIPfIllICJI'b Wb lICit, ra eMY paacnaaara ace, Tor-za IOIiOllIU OWI'b COBepmeHIIO YOUT'I, ropes's, no jl,'tBlIIJ,a, 6Y,/l;yqu y II.UBJIeHa ero Yll'1'BHicM'b CltphIBaTbCJI, CI,a3aJIa eM,)', 'ITO II na iJTOT'I. paar, OHa ero npoinaers. lOHollia ymers 11, l\Or,/l;a OWl, XO,/l;IU'b B'b IIOJI13, npaurars OJIClIb H Cl\a3aJI'b eMy: «CaIl.HCb ua MCIIH)). Otrs ero nocaAIIJI'b aa ceo;l II noaess, - Ben, Ben, BC3'b, nepesear, ero qepe3'}, BCt ropu, Ha[{i II TaJlI'b OblJIH If 3aBCJI'}, ero B'b OAUO .[OrOBlHI~e. .lI.tBI.HI;a, KOr;l,a B('.TUJIa yrposrs, 'ITO H rOBOpIITb,HallIJla ero II 'fall1'b, a, KOrJI,a ionorua .ipauiers [\'b HeH:, OHa qMy caaaara: «l\'10JIOJI,OfI QCJIOB'lm'b, y TeoJ,l; . Eia3bIBaCTCH, MHoro APyaefi, HO see me 'I'M O'f'j,lIIeHH He Mor'b cspsr. .ca, II Toon np0III,aIO II ceroaua». IOIIOIII1l ymCJI'!, I;PYCTHbIJlI'b, Ire IIUiI:}';IICb 60JIl>llIC IIU ce6n H, I~Ol'I~a yd;.WH Wh. nOJI'B, uasarocs 3eJlvieTpnctuie, ['OPOII.'}, aauiararcn, MOJIllifJ 3a6.JIIICTaJla, aarpesfuo _ H, K(JI'J!.a rpOMOBOH y)~ap1> yuaJI1>, H3'}, Hero BbICKOQIJJI'b ero npisrers , IIC06bIEiIIOBeHHbIX'b pa3MtpOB1> IlIUKUJI'h U Clia3aJI'I, . euy: «0 toaoma , He 60HCII))! Illaxa.n, IJprr6tl"h In CBocfi 06bl'lHOM X!l'rpOCTR II CTa.rL rpecra 3eMJIIO: sarpecar», aarpeoars, 3al'pe6aJI'},

II npOPbIJIlJ AO roro M'EcTa, rAt Ob]JIO M'BCTorrpeobIBaHie )l.'llBHUbI, CRa3aB'b lOIIOIlI'{;: (OYl1,b TbI 3Atez" - OHa IIOCMOTPIIT':b na He60, 110- CMOTPlIT'lJ ua IOOPY, 1I0CMOTPHTlJ aa II'IOpe H, He IIaii)lJI 'I'e01l, una

- 33 ---

K' 1 I Mi;pa BMi;c'I',IIMOC'l'If, O'j"h 36 - 40 <t>YUT., eM.

1 ) i a, ("~~ ,

CTp. 37.

I

I.

/

.j")

.. !

.~

- 34-

V. BbI.ll'h 0AHU'h crapam, 1). OWh MOI''h paeorar«, 110 JrJlHlf.IICR. )l,i;TO YXO,ll.HJII B'h noae, srors me CTapIIK'h pacnoxar-arcn B03Ji; saMBHa B, eCJH He OKa3b1Ba.1III eMY ocooeunaro 1I0'ITeHiR, OU'h IIK'I> He BUYCKaJ'h B'h AOM'h. TIo ;)Toif npII'IIIHi; HeB'BCTIUl nOCCOpIIJBCb cs llJiIM'h II ssrrnara ero H3'h )J,OMY. Om. nOllpOCIIJI'b crapmyro HeBi;cTKY: «Aati MH'I; OARH'h ropurom., nOJlublii MyKII, O)l,IlO Hii~o 2) H mIlJO, roraa H yiiAy If YAaJIIOCb OT'b CIOAa». Ona )J,aJIa CMy. Orapaas mers AeHb H noss, B nOAOmeJI'h K'b 6epery OAHOii pi;Im; B3r JHUYB'h, YBIIlI,i;J'h sa npOTBBOnOJOiRUOM'h 6epery croamaro )l,eMB, KOTOPOMY aaspasars: «nepeaeaa MeHll sepezs ary Pi;KY». ,l~eMB OTB'I;TII.iJ1, eMY: «He a TeOR, a 'fbI MeHR nepeseaa, IIHafJe n Te61l B'b IIbI.JIb oopamy». )I;eMH CXBaTIIJI'h sauess, YAapIIJI'h 0 KaMeHIlCTbIii 6eper'b II 06paTII.iJ1, 3TOT'l, OOJbmoij RaMeHb B'b I10POlIlOI{'b. CTapIIR'b TaR;I{C B3RJI'b ropmoxs, I10JIHbIii MyRIf, YAapIIJI'h 0 RaMeHHCTbIii 6eper1, n nOAIUJJaCI> IlbI.lIb. )I;eMH YAHBIIJlCH: almK'h (lT0 0111, KaMeUb 06paTHJI'h B'b nopomOK'b»?! )l,eJUH CHOBa B3JJJI1J RallIeSb, cmaJl'h ero PYRon, rOBOpJJ: «JJ rena cospymy IlOA00l10 3TOMY RaMHIO». Toraa CTapIIK'h BblHYJl'h sano, CiRaJI'h ero H, KOr,ll.a nonua iIUIAROCTb, AeMH IIcnyraJCJJ: nepenpasarea 'Ipe3'l, Pi;KY, nOCaARJ'b CTapHKa aa nreso II nonecs ero. no cepeAHH'f; p'I;RII AeMU CKa3aJI'h CTapIJKY: «KaK'h TbI J1CrOR'b»! CTa-

- 35-

PUR'b o'l'll'krn.Jl'b: «n oAlIoif PYlwii I~cpll\ye" :l<l lIetio, CCJHI mc 11 Cl'O asmyiuy, TLI JIJlilWmh UO)l,O MilO"». ;~(~MH cuaaa.n.: «ny-ua aa MHHyTY nepecrans )J,epmUTbCII sa uetio». eTaplm'h BbIllY.1'h IIlH,W, na,ll.aBIIJI'h II BOTKIIYJI'b ero B'b mew. )(el\IH CliaaaJl'f, '1cJIos'b{'y: «yxsarncs CHOBa sa He(0»! ... Br.rranrar» WIUOJl 1l0JonUJ.Tb ero In. uapuarrs. [{or]J;a uepenpanaracs QepC31, p'!my, ivmH Clia:1:1J1'I, eTapIJI{Y: all BbIl'OHIO )!.1I%, a 'fb) acrphrmm, ee :lirf;eh». J~l~MU nOIIIC,n, II "IHlnHu'j, )!.Il%. CrapllK'b 60lJJ[CH :IBtpeil JI ClIpJlTaJIeH U'h .~'[;ey, ('.frY; uame.rs MepTBaro 3HO.llHKa 3). ~eMU BoaspanlBlmieb, cnpocnrr. ero : «KY AU Thl 1J.1;.n )l,lIfJb»? Crapmn, CKaaa.n euy: «ThI cam, nc c'l,ynd';JI1, nparuarr- 1~Il'lb, it TO IWl;'h M01''h' yriTII OT)' m\IIH X.OiVIUl,iii 110 :lCMJ'l'; 3B'I'1-'b, TOrll.a-HaH'.b BOTh H lIoiiMll..n IITUlI..Y na-acry». J~mm II OI1IeJI'}, , y6nJl'L il,ByX'h o.teneir, II.BYX'b cepm, )I,BYX'), IW,O:lIlOIl'I" ;~ByX'I, :miin:CB1,; onHUX'" CBapIIJI'h, J1.PYl'IIX'f, carapn.rr. Il]HIl'OTOBH.Il'l, i~Irr; r.rI;pbI (JWa) 4) rhona, IIOCTaBHJI'b CM)' )l,lll; ",lPbl (koku) ;,) unna l! cuaaa.n.: «CHAcnn Ii 6Y)l,CM'h IiYIWlTb». Crapum, (:Im:la .. n'h euy: «lml\llM'I, oopasosn. XBHTUT'I, MHt. 1:!lIlIO, KOTOPOC Thl IIPIIUCC'(,? ei~'baii Mwl; MOCTHK'h na :noil P1;Ki;, JJ ua lIeM'b 6yp.y YiIUlllaTb1,. ,iLCMII ycrpoart, eMY 1I10C1'UK'b. CTapIIH'b ci;JI'b na MOCTY. )I;cnm 1I0.mmIU'I, ClUy: omoro OJIeHR, OARy cepay, O)l,HOrO Ka6aHa, oanoro aaiina, O,~IJY kila rhOMU, OAIIY koka

3*

I

I

I

- 36-

BHua,- ace 3TO )l,eMH nOJIOfKIIJI1> npe)l,1> CTaPIlIWM1>. CaM'b 0111> d;JI'b nOOJIII30CTH B1> no.rs. ,n:eMH 1;CT1>, a CTapIIK1> 6pOCaCT1> B'b BO)!.Y . .LI:c~llf AY!laen, <ITO CTUPUK'b 1;CT1> H OORTCH CaM1> , ,ll,YMall: ( a B'B)!.b, OKa3bIBaeTCR, 0111> oorsme MeUll MOlIWT'b C1>tCTb»! Haase 1'01'0 M1;CTa BOllm .nOBHJIH n 'B.m MHCO, «oropoe CTapIIK1> 6pocaJI'b B'b BO,'.(Y. OrapHK1> nonpOCIIJIl:., noaan, eMY spyroro OleUR. ,n:CMH npIlHCC1> eMY II aroro; crapam, II ero 0pOCII.1l'h B1> BOAY. ,n:OMII aroro He 3HaJI'b. CTapHK'D "pOBSHeC1>: «CerOJJ.Hll aeseposrs 11 1I03aKYCH.Jl'b». Ha APYl'oii JJ.eUb Ae~fH nonpocars crapasa K1> ceot. ilOmJIH AOMoa. ,n:e~HI OTllpaSHJICH sa OXO!y. BCTP1;TIfB1> BOJIKa If maaara, om, CKaaaJI1> HM1>: «con poBOi,RAaHTe MeHR na OXOTY, - KO ~lHt npauran, TaKoii rOCTb 'lTO Momcn C'b'I;CTb AccnTb OJIcucii II CCpHl>; erne B<JCpU sesepom, 6blJIO Y HaC'I> ABa OJWflH, IIO HC XBaTlUO AajJ\e na 3aKYCKY»! BOJII\'I> II inaKaJI'I> CKU3aJIH 11CMH: «TBOit l'OCTI, He C1>1;J11> fIll OAIlO['O, ace noopocars B'I> ptliY, MbI HX'I> JIOBHJUI B1> P1;Rt II tJllf, CTapUR'Il .me HII'IerO He 13.1'1>)). ,n:e1\'111 CKaaaJI'I> BOJJKY a mauary: c<TaK'h nOHJl,eMTe If 1I306J1H'IH'rC MH1; aroro crapasa». OTDpaBHJJHCb BMtCT'1> C'b AeMH AeBnTb BOAKOB1> H maRaJIOB1>, lJTOObI B300JlH'IUTb crapasa. CTapIlK1> C~iOTPIIT'I>, - 11 BOT'I> , snepem HAen JJ.eMR, a sa HHM'b IUYT'b BOJJKH II maKaJlbl. CTaPHR'b 3aKpUIJaJI1> AeMH: «pa3B1; Tbl MHt HC ll,OJImew.b

I

~:

- 37-

~('" 6(]~~J-o, '~mo~bl.r.o, ~('> ilV""ui',': "J ~J~111.l1. '.1(»~(J(]()J·B~OJ(]O'I·o,,,' ~(]llGC'lC'll.r6 ~J~l;.o" 63J~" rltr).r;;(Xl. oatl('>l;(Xl.~Jl;6·

---~.--.--.-.----- .. -.-- .. -~---.-- .... ---- .. ~ .. ---.

OhLI'b OOJlbWe i1.ecwrn BOJIKOB'b 11 mUHUJOB'I,J)? BO.H\H (1 masa.ru neper.rnuy J1HCh MeiHJl.Y C060lO H esaaanr: " OI{a3hlBIlCTCH, 'ITO ;)T0T1, i1.eil1H nacr, I1pOBeJ'b»! Bpocnmcs OliR IIa JI,cml H 06paTH.1H ero

E'b IILlJIb 6).

1) C-l'apfm'J.,---BOo6u~(-, ~g"b""'J<,.g", J p. ('a~"·J!leC'l, 110 B'1 csaaliaX'b 06bllillOBClIIIO b~~C'I~" (badidi), conp. "-. OT'b 'O~b~ +- ~C'I~" (baba didi), 6YKB. ((60.JlbIlJOti OTCU,'b», JrTl;'lYIJIHa, TlMep, ';)~6()~, )I,'i;)I,l, , a erapyxa ~J~"60 (dcdibi), lIMCP, ~J~~.6a~O, 6yHR, «crapyxa-uars», 6a- 6vuma.

. 2) no APYl'Ollf'y sapiaury lie HHU,O, a cup», 1)3~~("

3) oll~" ... ~"m~ 6YRR. [{pacllorpY)I,un.

,1) ~Cl~~, kila, l'rl'l;pa mrscTIIMoCTH, npclIMymecTBcHIlO XJI'B6uaR, paanaercn 13 OKaM'b ((Xl.[)~, oqa) C.ijlmnw~l'b; 1 oua OKOJO 3-x'b 'Vf"TOR'b' onna kila OT'I. 36-40 rl'YIIT.

5) 3(Xl.il~' koka , ~J'Gpa ilaI)I,[WeTH, palJIIHCTCII 3·m, ou:rhMallam,; 1 6UTlulallII (6~m~~bCl, batmani) OIWJIO (j I/~ 01,11; Oi~1f11 I\oKa OHOJlO 26 OyrblJIOI\1> , HJlII OKOJIO 60 <I,ynT.

6) ,n:pyroil: aapiam-s (CM, CTp. G 1) 3TOii CKa:nm I' aacar-s , 'ITO i~Ci\IlI I1PllRCJI'h R'L ccol; crapusa, OCTaBHJI'L OMY )l,OM'b, ;I\CHY II ;d;TCH, a CaM'b yuiers COBC'i;i\l'L H3'b .ll;OMY. Illasars (~a~~~6()e;;~ «J1IICfllla-W<luars»), BCTP'STHB'b ero , cnpaumaaerx I{YAu otrt, U)I,CT1,. ,lI,CMll OTB-{;'IaeT'b -rro CTapIIK'b <IFb ero IW YOU'l, H U)I,CT'L nponacrs !\Y,J,a I1UOY)l.b. WaKa.1'b YB1;lII,8BaeT'b B03BpaTllTbCH )l.oMoH II IIC OOHTbCIJ CT<lpasa H 'lTO OH'b nrasars, ero saaynnrr». ,lI,c~m, np1IBfl3UB'b lil, cc6'.!;

, , .. C I;

manara TOJICTOlO sepeeaoii, aoaapamaerca )l,OMOIl. rapas s BCTP' -

qaeT'b OX'b CJI1;AYlOmlIlI'IH CJlOBaMII: «upespacao, MOH maKaJl'b, - TbI mrI; AOJl}ItCU'b 6bIJI'b UP"BCCTH iJeallmb ArMll, TbI lI'lH1; npaae.rs IIX'b aoee.lIth, II BOT'I" 3TOT'b, noroparo TbI rcuepr, npnno.lIIUlb, 6y JJ,CT'b dCOR- 1ntlU'D, ,lI,e~IlI nepPU}TlUCH, pIl3nY.1cH, YBJlel{1) C'J, COUOI{) WaKaJIa, «oroparo Y)l.apHJI'h 0 )l.fla,ll,UaTb )l.CPCSI.CB'b Ii nponnri. HYAa-TO ', Bt. AOMt )J,CMll OCT3JICH CTapHK'b, KOTOPhlH HmJl'h Tal\!'l, AO uouna Allell CBOnX'b.

38

VI. ;~01" bJbY""JJ J(":I)<'J."JJ' J bJbV()(}~JJJ!. O1J ~() ~O()~P,()hG' 130' 3; I)l1b~8 Ii". J~~!I~() (%).~P,()bl1Jl;.it J" dl1l1 ~11 do g()~lsJ!. '~o)() J').~(').~"'" lra'a'aJ!.; lr!lbJ~() J"o')(%).~l1Jl;6 0)0 '1)('). ~1()l.r.J!. « lr,b!l(x)O"!))), b!l\}l1a80)o ~oo(x)~G ~':; J~~~~" jio0(x)o ~('). ~tliJJ(x)" 6(').';J()il-(~ J''')(;-;nJ, ,m, ~Io b~ ... ~11~!I aOI),6~ao dIJ(')~o~o~Joil() 1;(').\}11 ll(x)~J'ls?; G", "(.;0"JJ~ls_u, ilo\}Jb3, ... ~8~6; ~,(x), ~"~:IJ_o. RO 'a«)P,J"~J~G' ''''(1 dJb" o"jl(').O(, ~11 ~J" ~0~,l;6' ~('). l1V'Dl1 00(1 bJbV""JJ ~() p,~(x)aJ!. ~11 ?'~ (j(%).~(%).b6-0.: «(X),b,GJ.I, o'a 6('). ~Jolr.ll, ~O~!ld" ~'nm' v~l)lr6 I)", ~"~(1a~(').bO ~(%). ~o~'~ 15(').6, .. ,cb~iJ,1s·Q, o'~(')."'· I)(').o)()l>. \}l1~'JJl. J'~!l\}o dooV'tJbll, ~;~!l go~() do 1i;(x)!lO'~6aJl. 3' o;'Gl1~ ~066' °\1 ~o~!I ~('). ~11\}!I do 1Ibl1bl1!l1s.it i10\}Jb3"\:6 ,ooj 6('). doa-o., ~o(x); 3' ~JJl1~r,6 ~o~, ~('). \}ll\};'do o()Ii(%).~~3'~o~" 1;;;I')a1;.9" l1rD~" ~l1~!liJ-Q, ~V?Jl1: «~0~'3~0>'OO6 ~('). a;~!l3° aoo6do(x)1l;0)\"~' omJVJ6\}!I (1 6('). ...

0(\_0. ~l1\},1;Jl. l1Vl1l1: <<606!l, ~o~J "J!l(x)!l J(').\}llr,O!l ~1J~;J-Q.. "J,(x); ;jo\}aP,?

~(%). \}"~;(x)O>J1s() J'~'d"dO (,).Jo(x)!lOJl1d!l. _iJ()~J(x)miJ1s6 O\1Jo c., ~~ 6(').~ doJJ!. ooJ "J!I(x)!lO)J!. a')C)f)o~6: !I(x)OJO !I(x)o (lbo, b!l\) J'\)", ~J do 1) ~('). d!lOJO, ~(1). ~'J3J60' ~(%). (').6cJ~o. Jll~J ~J ~lliloo~O>J1;6 ~('). 'O>cJ %~iJo dO 1l('). ... ~(').d_ J()~(').~f))JltG 6'0, !lO>J 6(').dOaJl. !l(x)l)h~ ~~~o ~n(').liodo 31,mo \}('). ..

u(')."Jll ~('). b(ljio d, JOilo~JJ~ll' \}'M,Gu?,o>o %~IJ; do d0310 do J6~(').~ooJ1;G 6'0; 1;d1J!I do V(').b(%).~J ~(l~;i1.9, a0l)!l!l 31obp, %~~!llrp) ~(%). 1;all,lrJl. (lVllll:

VI. BbTJI'h O)l,HH'h naps. 8To'rn uaps Tal{1, )1,OiIUIJI'h ,lI,0 CTapOCTlf qTO He HM'B,,1J1, CbIHa. B'h rJIYOOI\oH CTapOCTIf ero iIWHa poaara csma. aTOMY MaJIbtIfJRY }1,a.UI 1IlIHI «Canapria. 2), ROTOPbIH BblPOC'h H crars secsua XOpOIIIIIM'h II yMlIblM'h tonomeji, TaR']) "11'0, nOHHMaJl'h ace nponexojrnnee CpC.ll.II 3eJloIlJOpO)l,HbIX'h, 1'i1:B ObI OHn rIII rw,XOAH.JJHCb; no He CJIymaJICR uarepn, Iloeroay ona 01'0 BoaHeHaBIf,lI,'l,JIa If csaaara na pro, MY11{Y csoeuy: «'raR'h RaIn <iTO'r'h MaJIbqlfR'h lUI B'h 'lelll']) He cryuiaerca CBOCH 1l'1aTepH, TO BoabMH ero II OpOCb B'h OOJIbmOe II rJIyo~~oe l'Ilope». Orerrs CIIJlbHO OrOp'lIfJICJJ, HO HCnOJIHIT.JJ'h CKaaaHIIOe menOR. IOHoIlla zoraaarca 0 'leM'h ero poaarera pasroaapaeam HO He BocnpOTIIBlIJIC1J ocymecrareairo IfX'h pfmeaia. IIOCJIt roro OT~U:'h cuaaars eMY: C(1I0H,lI,eM'h, nOCMOTpIfM'b ropom,». 'I'oraa tonoma CRa3a.ll'h OTIJ;y: c(6aTIOIllRa, )l,aH amt IICMlIoro zener-s». OTcr:{'J:, )l,aJI'h eMY JJ,enbrH II OmpaBIfJIIICb BIf)l.tTb ropom. Kor)l.a npnOblJIH TYJl.a, IOHOIlla naRYlIHJI'h na Tt )l,eHbrlI: lItaJICHl>Riii TOIlOP'h JIO)Im HI'OJIRY

, , ,

HllTlUJ, orHlIBO If TPYT'h. BOPOTIfBIIJIfCb oTTYJI,a Jf npUOJlll3HBIIJIICb R'b MOPIO, IOHOIlla COpBaJI'h O)l.HO Jl.yooBoe AepeBo II nouecs oro na UJlCqt. Kor)1,a npnuna aa MOPCI\oH ocper'b, 0roU:1) nepBl)IH YBlIJJ,'GJI'h Mope H CRa3aJI'b csmy: «npasoaa-sa CIO)I,a, BOH'h RaRYIO 60JIbuiyro

1

I

'1 I

,

I \

~

I

- 39

. _ ... -_-.--.-----_-.~----

PblOY n TeM; nouaary». Kor)l,a C'blIl'h IlOJI.OmCJI'h, LJTOObI nocuorp+rs OTCU'h 6pOClIJI'h ero B'h :HO 60JIblllOe Mope mr]';CT'B C'h }1,epCBO~I'h, 1\0- ropoe OH'h nee's. IOUOlllY npor.rorasa pbloa; orerrs me OTTIpaBIUCR B'h oopaTUblii lIVTb If npnme.rs j~OMoii. B'h Mopi; rououra paane.rs ()l'Ollb B'h lKHBO';il PbIObl, BbJpilaa.JJ'h Y Hen Impy (nuua), cmapnn II C'htJI'h ceo HRpoii 3TOii PbI6bI tononra IIHU1) rpmnart. .rr-BT'h B1> iIWBOT'E TOll pl>I6bI. Ilocrt roro HaIrb JI.POBtt, ornsao H TPY'!''h, CTa,m BbIXO)l,HTb, 0111, paase.rs osent, 60JlbllJoil orons. KOl'Jl.tt pbl6a 1l0qYBCTBOBaJIa lI,ap'h, scruecaysa II ynara na cyury. IOnollIa CKa3a.1'h: «paapszay illHBOT'h 3TOH PLI6'~ n YBlImy,-eCJIII ona B1) BO)l,·f., aamsto [eHa{HBOT'h] CIJ 0 na , CCJIU me oua Jlmmrn na cyurs, Tor aa pa3p{;II\Y COBci;M'h II BbIH)l.Y OTCIO)l.a». Pa3pil3u.n lIeMIIorO II YBlIlr{;,I'h, qTO oua JlCil\HT'h R1) nort. Pa3p'{;aaJl'h cOBc-bn" BhIUIGJI'h US'h II{[JBOTa PbI6bI, pa3BCJI'h B'h 1I0JrB orous , cp·]';3a.n, ~IflCO y TOll PhH)hI, czaaplM'h oro 1I C'J,·~JI'h. Bt, no Bpe~JH O;I.IIIJ1, II,apCBH'lh OTlIpaB.1lUCIl rnarars m)B'UCTY H yam BJ1'b atoro napcnn-ra , sumcamaro H3l, ;rmsora PblObJ. UapCBH'Ib ?Tllpun.1flBllJiiiCH cnaTUTC, lIenl;cT,Y, nOJl,oc.1aJI'h I,'h rononrs 'ICJlOBillm CIHl.:laTb, 'ITOO'I> '('OT1, JI.aJl'L e~lY JJ.opory, TaR'h !laWh ioaoiua cIT,lI,t.n na )l.opod_; H 11(' OhlJIO IWjTo~i I~OPOI'It IlUI BC'P-

- 40-

xosoro. Ho 3TOT'h p,an, oTpHu;aTCJIbUhlii oTB'En. Torxa uaUpaBIIJICn H'h HCMY CaM'h I1,apCBH%, nop,'h'nxaJI'h a CnpOCHJI'h cro: «([{TO TbI raHOH)}? STOT'h CI{a3aJI'h CMY HMIJ roro naps, ({OTOpaI'O 01I'h 6bIJJ1, ChlH'h. Torza Canapriro npHrJIaCUJI'h I1,apCBH'lb, roaopa: «'EP,Y aWHllTbCII, not3maii CO MHOH». Oaaapria COrJIaCHJICIl If OrnpaBHJICH C'L III1M'L p,b uaaaaseaaaro MicTa. llpu6JIII3UBIIIRCb, nOCJIaJIR 'IcJIoBima R'h Jl,OMOX03RHHY (napio) e'L rrpep,JIoiReHicM'h BblJl,aTb CBOIO Jl,0'lb sa napeaasa. ,UOMOX031IHH'L COrJIaCHJICR II I10CJIaJI'h C'L CBoeH CTOPOU.bI cnaaars: (eCJlI o;apeBll% C'hYlHtCT'L COBepWHTb Jl,Ba noaanra, roraa n HClIOJIIIIO sero OH'h 1l0iRCJIaeT'h j no COBepWHTb T'E nop,BHrn OlJCIII, TPY Jl,HO H onacao: napeana OpOCnT'L 60JIbIIIOH RYCOK'h CBHH[~a na ranee paaCTORHie, p,0 soroparo p,OCT1'IraeT'h PYlRCHlIan nyJIR, OTTYJI,a iRCUHX'h p,OJIiRCH'h ero opocnTb OOpaTIIO aa TO MicTO, r,ll,'E 6Y,ll,CT'b CTOJITb HeB"l;cTa-o;apeBHa». ilpOCHTe.JJb pYHH JJ:GBHll,bJ IIOCJIaJJ1, CHa3aTb: (In c,B,iualO aTO». ilOIIIe.JJ'h 1'1 CTa.IJ'h na TO l'rrl;CTO, r)1.'£ JJ:GBlUJ,a eMY yxasara. OHa 6pocuJIa RyCOH'h CBlfHII,a, IWTOPblH ynari, na TO MicTO, rn:1l CT01I.lI'h napesass: aTO'r'h iRe He TOJIbRO He B'h CllJlaX'h ObJJI'h OpOCRTb RyCOR'h CB1'IfIo;a, IIO HeMOn, u nO}.VIRTb ero cs 3CMJIH; TorJ,{8 ero TOBaplJ~l" BTOPOR u;apCBn'lb, Canapria, T10p'I1RJI'b caauem. If 6po-

, i

,;

,", .

I

\ r

r

,.

l \

cnJI'h oro BnrBCTO cnoero TOBapIIII~a. Caanem. aror's ynaa's ropaaao p'aJIbIIIC, 'I-tM'h 6POIIIClIHblH d:>BHI~CM. COBepIllIIB'!) ClTOT'h HOAnnr'b, I1,apCBH'I)' npC)1.C1'OJIJIO COBCPIIIH1'b clue Iwyroii: nOBCJIlI (no owuold;), Bl\r~CTO mCIIlfxa, Caaapriro B'}, OAlIO IIYCThIlJIIOC ~rf.CTO, rill; OhlJlb 60.u,mOM 3aMOH'h II B'h nelWJ, }KUJI'b «Ollo-Ko'HI» :J). OTBOpU.1H ,ll,BepU 3:blKa) BlIYCTUJlII Ty,ll,a napeama rosopa: «3TOT'J, 0'10- I{ OtlH y6I,CT'h IOIlomYlJ.

Ty I10'Ib Oll'h lIpOBeJI'b B'l, ::JaMld;. [{ol'lI.a IIpnl'OTOBIUCIJ ClIaT)', 110- i~OlIleJl'l, I\'h ueuy Otlo-I{O'III II XOT'r;.JJ'b yon'!'!> CI'O, no Canapria, 6yII.Y'IH BCC)'Ma CIIJlCII'h, CXBUTIIJI'b 0110 - I{{.PIII, 110 sa .. nIJI'J, , 6pOeUJI-h oro

na 3CMJlIO n OnJlb ero CTOJlbIW, cr\OJlhKO TO.ilhIW Mor'b. iloCJI'G 1'01'0 Kal{,b om, ero CnJlbHO lI36nJrb, CI\:13Il,n clUy: ClIIO,llll II croir y ;~Bepdi C1'opOmC1\I1,». TOT'h IIOIlIeJll, II cra.n, uapay .111'1'1, i~O pa:leBl>1'a. I{or,~a IRC uaCTUJlO YTPO, naps, orerrs IIClrl;CTbl, 1I0CJraJll, cnoero snanpn, csa:JaB'h CIIlY: «(Y:lllaii --'ITO ;rtJIaIOT'I, ~apeBwlJ, II O'IO-I{,nlm»? I{orAa saaaps 1I01~OWeJll, WI, P,BC}JHM'h, TO ";11, J((':tJJlIlThl 0'10- [{o'II! rpouso era:~aJll, eMY: «6apUlJb CIIlITb, lie 6YAI! cro, a TO Il06heT:I, lHClJII1). BU'-H1Ph IIH'IerO lie OTB'knlJI'b 0'10- I{o'JIf. Bo:mpanu('1! !I l~()_WlInJJ1-h uapw. BC'.\ Clia3RHlIOC OlJo-I{o'In, IJ,apb y,WBIIJICII, OTlIpaSlIJCJI CUM'h .. ' ,- i6~~,

Jl CI;a::J11 JI'J, Olro-Holm: (OTBOpU mr£ ;~HeplJ)), IIo O'IO-I\' '1~)'ii.r[;Tn.n, l:> .. ,

(: ~n s.\!

~ H~01JJ"'" r- f".

F':'

"

"I..

~!.'

: :~,

,-t";

:j ~

"

i(

,

i

I

I, '

! !.

- 42-

eMY: «OapHH1> YObeT'h MeHH». B's <ITO BpeMH Cauapria npOCUYJICH " CKa3aJI'b 0'10- Ito'!": «OTBOpn eMY ABepb». OU'b TOT'IaC1, OrBOpHJ!'}' }1.Bepu H BUYCTH.lI'h napa. Ilocrf <lTOrO napr, If Canapria ompasa.lIHCb BlutCT'B. Ilaps xorln oOBim'larb ero C'h CBoeIO .Il.O'lepbIO, IIO Oaaapria ymers TaBHO; Ha.ll.tB'b csoe nrarse na napesnsa, csoero TOsapama, nOCJlaJI'h ero K'h D,apIOBMtcTo ceen. RaK'h TOJlbKO rorr, npamel'b neaeaaeaao oOBtU'IaJH ero cs napesaoa. nOCJI'B roro Casapria nocamars ero KaK'b TOBapHID,a. ECJIH Obi 3Ha.iJH, 'ITO Canapria coaepmars rl noaaara, TO He Bbl.ll.aJIH Obi napesay aa .Il.pyrOI'O D,apeBII'Ia. Ho napcsaa (npnaaopnaa) C.lIYiRaHKa Y3Ua.lIa OTKYAa-TO, 'ITO' coaepmars rl nOABBTR Canapria, a MYIK'h napesasruasero He Cd3J1aJI'b. B'b OJl,lfH'b sesepr, CJIYiI{aHKa pa3CKa3aJIa napeaah 0 TOM'b KaK'b Canapria ee oOMaHYJ'b B OOBtU'IaJ'h C'h ,II.pyrUM1> 'IeJIoB'llKoM'h; napesaa pascepAUJl3Cb H B'h TY iRe 80%, nocrs roro KaK'b Caaapria JIer'h etrars, nozomra If orptaara CMY nory y KOJItna. Caaapria He yMCpl, OT'I.. <lTOft paau, DC OTnpaBIiIJICn oTTy,n;a R'b .Il.pyrylo crpany If TallJ'b 1I0- ,II.PYlI\H.lICI1 cs O.ll.HnlU'b CyXOPYKHIIl'h tIeJIOBtKOIIJ'h. OHn TaM'}, }KHJIH BMtcrl B'h ,II.0Mt eyxopysaro '1e.JIOB1>Ka. 3aT'I;M'h, BblCTpOIIJIH ceot coooma AOM'h 11 noce.HIIJIHCb B'h neM'h. Caaapria IJpUBeJI'h OAIlY ,lJ.'I;-

I I t

\ • i,

'f

,

- 43-

BHD,y II Jl,epiRaJI'h ee y ceoa I:I1K'L uopuamny'). 8TII ABa TOBapIIID,a OTnpaBHJIHCb IIa OXOTJ'U na-aous OCTUJlHCI, nl, .rr;ey.. B'b I1X'h Jl,OM'~ OCTaBaJlaCb TOJIM{o .Il.,r>BDr~a, «oropan OblJla B'b )l,01l'1'J; B1> KaQeCTB1; HOPDJHJIHIJ,bI. B'b 3TO Bpe~1JI nparuers OAmn. j~e~lII, BbICOCaJI'b rpy,\b y JI,'Gnynmn II YWCJI'h. Itor)l,u lIW Canapria H oro TOnUpIlIIJ;'b UPIlHUH Jl,OMOH, JdlBymlia paacsaaara rIm, 0 C.;1YQnBIlIeMCH: Canapria OCTaBHJI'b )J.ollIa cnoero TOBapl1l1~U H ;dm,YIIJI{'y, I'OBOPR IIM'b: «ee.ra Jl.e~1II JlPH)teT1J, TO noaaafrre ero l:I Jl.CpmHTe HOlm II npmy». .L(ei\1H npamars, IIO 31'OT'h lJeJIOB'rm'h ue OC~rBJllfJICfI cxnarnn, oro Ii Jl,NlIl CHona yme.n. na csoe lUtCTO. l{aK'b TOJbliO Canapria npame.rs, CIJPOCl:IJI'L csoero TOBapHlD,a H IWPMHJIl:ID,Y: «nro BI,I CJl,'BJIaJIH»? T'~ OTBtTIIJIIi: ((}l,CM!I npaure.rs, 110 ~Ibl ero ne MOrJII noiiMaTb, II onsrs ymers». Ha lJ.pyroH Jl,eHb Canapria OcraJIClI A6l\'Ja, a csoero TOBapUID,a IIOCJIaJI'b IIa OXOTy. .L(elUlI npamers If B'b <lTy 110%, UO KaKD ' TOJIbI\O Canapria ero YBIIP:BJJ'b, BeTp'liTII.n, ero Y Jl.Bcpeii H, IWI'Jl.a ,Il,CMH BXOJ(HJI'l" Canapria CXBaTH.n oro, nCpOT1l11y.n, If lJOBa,1l1.IJ'h oro na 3eMJlIO, KOPMlJJIflId; 11{e CKa3aJID upanecra BepeBI,)" " I>p'I;rIIio, nanp'snso CBH3aJI1, ero. 33.r'[;1I1'h, BblXBaTfIJIl, mmlI\a.1J1, H xo'!"f;.JJ'" H3PYOHTb ero aa-sycaa, HO )I,eMn CTU.!I'h yl\'lOJIHTb oro: «ne younan MeIIJJ, a Te6n

- 44-

------" ------ ----------""--"----------------

BblJIi;lJY OT1, Bci;x'b 60JrI>3Heii». Cauapria Blm.n MOJ!h6aMl, Ae~HI H CKaSaJI'D euy: «eera Thl BhIJli;lJIHllh lI'lIrl; ary orpbsanuyro uory, TO 11 Te6n BhWYIlJ}', IIHalJe y6hIO Te6R», )1,eMH }l,aJ'I, eMY CJIOBO, 'ITO nsr.1'R'IHT'D ero II" npUBeJl'D K'1 olluoii 60JlhlJIOH pimt, rosopn: «orrYCTH TY)la 1I0ry H 6Y)lemh S)lOPOB'j,». Ho Canapria eute He rrOB'(;pIIJI'D YBi;peHiRM'D )lCMII, a BeJl'l;JI'h npHUCCTII CYXYIO na.!JKY, CKa3aB'D }l,eMU: «IIOJIOlRH ary namy B'D SOft,y II, eCJJH ona 3ascJIeH'I;cT'b If )laCT'D JlHCThH, rorza II n onYIIlY TYAU sory, nuase WET'h». I{olle'lno, lIaJllty onycram B'D BO}l,y, IIO BhIHy.1JII ee CHOBa CYX()IO me. 'I'orua Cauapria paacepADJCR U XOT'E.J1'1 y6HTb iJ,e~m, IIO aTOT'1 euie pass ynpOCIIJI'Dero, roaopa: «ecrs erne .lI.pyraR pssa, acnfuaiomaa». OU'1 ero IIOBeJI'b K'D .lpyroH ptR'r; If, RaIi1, TO.1lbRO Canapria onycrari, Ty aa nory, OHa CTUJIa TaKiKe ~tJla II 3iJ,0pOBa RaK'b II apyraa sora lloCJI'E aroro OH'D He y6DJI'D .neMB, a OTnYCTH.n iKHBoro; B'1 TO iKe apesra OH'D saCTaBHJI'D A8MU BbIJli;lJHTb csoero cyxopysaro TOBapHIlJa B iKeHHJI'}, ero aa CBoeH KOPMII.1IlfD,t. Hx'D OU'D oC'rUSUJI'D TalU'}, iKe, a CaM'1 OTnpaBHJICR B'D AOM'D caoero OTD,a. Ho npH6blB'D TYAa, HII KiM'D He 6bIl'b Y3HaH'h. Ha Apyroii ACHb TaBHO ct.1J'b aa JIOlJIa~b caoero OTD,a H orupaBDleR TYAa, r,ll,'l; OH'1 lReHIfJl'h napeeasa. Ha nyra OH'D yBH.lI.tJl'},

1 i I

;

- 4:') _-

OI~IlOr() cunuouaca ; 11())~'T;T;xUB1) OMf:lliO, - Y:lfIa.n, B'I> IIC,\J'h CBOCl'O npearunro rouapama-uapcnnua. I\,OI'illt 011'1> oro cra.n. pacnpaumaars , CBHIlOIHlC'j, CKaaUJI'I, CM}': «mun. .ro.n.uo rr.r y'nxa.n orryaa, MelIH TOT'IaC'D me C}I:SJlUJIH CBrIIIOnUCOM'b». Canapria HblHYJI'b ·CBOll Me'!'D, AUJ!'b OMY " CI:U:JaJl'h: (<IJcpeocii Bd;x'h cnanon, au HCKJIl{)'ICJlie~l1) 'fPCX'JJ, [WTOPbIX'h i~O.1lll\cII''' pannrt.; 1'<.1,,,,,, IIPHl'OIlII il,OJllOH, 11 oy il.Y T<lM'b If mummy ')'01'0, "TO lIa'l'COII pa3CCIWfTC1I», CBHHOrraC'l) 1J0CTYflllJl'h TUI{'h, l\aK1) Cauapria C)I." CI\U:laJIl>, H upnrua.n, aeuePOM'}, TpCX'I) cBlllleu BO )~flOp'l) uapu, Cnnapria I1pIHlJc.n so Jl.BOpelJ,'I, pansrue, 110 ero II(! ysaam. I{ol')~a clillIlOIIaC'I, npnrna.n, CHlIIICii, iIWHa. xOT'k~a IJOOHTh oro, rOBoJHl CMY: «a:l'rh~I'h Thl IJOTepH.Jl'b CBHHCH»? Ho B'h 3TO BpC~IJJ Caaapria HSH.lCIi li'h napcarrh, pa:lcep;vucH na HCC, roaopa: «eean Uhf ThI Ohl.m :X0POlllUlJ 11{CII[J~JlIJa., TO IIC :iUCTaBllJIa csoero Myma IH1CTIf CBlIIICi1» , " 'l'orsacs ,IW Y:lIIUJllI, 'ITO aTOT'h 'JeJlOB'BI\l, - Cauapria, If OllCIIh ,V)J,lIH1UIICh, I'OBOPJI: «Y nero 6bl.~a orpfaaua nora Y l{OJltnH, 1['I;M1) me Oil'" :la~rfHlII.n (',(\6'l; nory»? . , . Canapria BCJI'tJJ'I, fJPIWOCTH ~1y1IW napcnur.r: :mC'I'llBH.n ce YMbITL XOPOIIIO Mya{a coocTnclIuhJ.1111 pynauu, "PHIlt'CTlI II Hap'BTb nit nero IlJIaThC BCJlbMOJKIl. OTlIpaBJIJ!HCh me iWlIloii Cauapria 1I0JBUJI'h 11'1 cco,!, napeany II CI'O PO)I;uTcJleii II CI;aaitJl'I) Inn,: «OC.HI Hhl C'l, IHIM'b (311-

- 46-

ba, Olalla 8~ ~~ab"(J)6 ~~, Ih hooaa JlI~1nJ~a6 ~(.,. ':J6~~(,. 1f~J3~~k{l, liil!1.(».~~booCl~». ~~d(».lt.Q, ~~m(». o~06'daJOJ'bll s:;(». 'dllrlCl IrD~ad~ \:IClIl:;~~(J)(J'

--_.---_------ .. - _-_-._-_ ..• _ _ _. __ .. - •.. - __ _--

-reM'b) He 6YAeTe oopainarscn KaK'b lIOA06aeT'b napesmy, TO npit;'J.Y R HeMe,1l,J1eHHO n nOCTYIJ.IIO C'l. Ba~m IlJIOXOl). TIPOCTfIJICH CO BdlMI1 lImtcT'B U OTUpaBUJIClI AOMoii.

I) Bap. ~ClOJdO, ~o(Jo.

2) Canapria, lr~b~~dCl~, ((meJlallllhIW)).

3) OlJo-I\o'Ilf, TYGme O'IH- KO'IH, P),Ct"}vc3(».Co, (").COW,)C',C", 6YlmUJlhH. ((IW3eJI'b-'IeJIOB'BK'b». ;:hO-Jl'tCHOii' 'IeJIOwIH\1" JI'tmi-ii. I'pya, 3~6a""3~6a, O)b~"'c3~6~, d(]Cllrwa~6Cl. O'lO-!{O'lll' A.H1I1060p0p.hIM CTapHK'b, sees 06· pocmia BO.loCa~JH; on'I, 6PO)!,HT'b El, JI-i;ry u mUSeT'b Ifh CBOIIX'b lIY· CTbIHHbIX'l aiuIRax'b. B'b neM'b eCTE, nC'H1C1'aH cma, Ouo-Eo-m arpaer-r. 60JlbllIylO POJlh S'h cnaasaxt, U MHOOJlOril! mlHl'pe.Hhl~cln,.

4) KOpMH.JlIH(eii, doda, Ha:3hlBaeTCH lie TOJIhIW ra, IWTopaH KOpMnT,]) IUD IWpMlIJIa peoensa, 110 II COBcpmCHHO 1I0CTOPOfll:HII Haluym!Ifill iKelIlUll ua, HJlII )J:fmyuma. )~Jln aroro I1r.O()XOI~IIlUO, 'ITO ObI Mym· sana B3SJJI'h B'h 3y6bl IIpaBbiU COC01\'b 'l\eHll~Hllbl, IWI I~'ljsymlm:, noTOPYIO XOlJeT,]) npasaars caoes (Iwp~mJlI1u.eii». Ilocrf 3To1'o oopSJAn OHa CQUTaeTCH ero 1\OpMlfJIlIu.eii T. e., nocrf MaTepII, CaMOl{) )l.oc'roYBamaeMOIO JllIQHOCTbIO. 9TOT,]) OObI'Iaii cyruecraye l"b B'b MHUrpeJIil1 II no cie apexa.

I

I

I

i

t

I

i I

I

I.

~. 47 - ..

VII. Br.unnea 6paTa-Bophl II XOi~HJlII nopoears. Ymw.Jlll ~rBcTo,. r)l,t xpauaracs uapcsan xasna n II()XHlI~~UfI OTT.YI~a :JO.nOTO l! copeopo. B']) aro spelllH y~IeP'b crapmiii opa'ri. OCT:lllllB'h OiHlOI'O cr.ina. Mraamiii 6paT'I> OTfI]laBJHJICH OOBOPOBHTh l;a:lIIY, IJ.!WMHllIlUl;,]) YlIpamHBaJ,]) B3HTI> nero C'I, C060IO, 1I0 TOT'h ero lie n:m.n, a ornpasarca OAHH'b. I{oril.a o In, 1I])OIIle,n, IJOMl,llCBHhlii fJ'yTh, Tam, ero AOrHaJll, ;')TOT,]) Mo.nOJLOfi 'ICJJOB'EI\1, (mCMlllllUll{1,) II ornpauuaca C'I, IIl'IM,]). IJo AOPOI'1;, na OAHOff 60JlI,lIIoii J10.UJlI'l;, !loin ynH;'J.'f;.n, OO.H,JII0rO opra. CI1II,'I;smal'o II:!, 6()J1hIIl0~n eyxour. iF~prTl'f;. IOnolllY OCTU.BU.n BHII3J' , a caM'], (II,HAH) notnevs, 'ITOG'h _)'1(paCTh nopo ; [JO)l,llH.[CH H yKpa.n nepo y op.ra. B'I, ;YrO BpC~lH, ;)nJ'l"J, IOIIOIJIa TOil:C: 1l0.'w:-n na I'J,CPCBO H, KOr)l,n iVJ)I,1I "pa.lI'Il nepo, 0111, y il.H;~l( Ylij)U,iJ'I, nrranu. H.or)!,u llir il.IJJl.H cnycrarcn, noc.rf I{PUHUI nepa, Clia:la,n Ma.,ij["IlIK.'·: «ue MO· .110}J,cq'l> JlH u , 'ITO yKpaJl'l, nopo y op.ra»? 1\T,Uh'1II1i1, eMY cuasa.rs: (OKU3hIBUCTClI, II TOT'I> XOPOlIl'h, [;OTophlii }'Hpa.1'h Y reon urransr»! .lI.H)!,H OC~lOTp,r;B,]' ce6n, ysu)!,'B.n, 'ITO or,Ln tic:n, UITUHOB'b, - y)!,l1- BUJICR 3TOMY; soraa m.e IIJeMHIlHHK'b CI\U3U.n euy: (<II fiX']) Y Te6R yKpaJl1J>J, TO }J,H)J,H 06pa)l,OSaJICfI, ronopa euy: «a ThI B'BAb 6y)!,emb lIIOJO;J,eU;h»! OTUPUBIWICb 1:1 1I0}J,01llJIll I;'j, uapcsoay lia:JIIoxpamWJIL~y. Ilaps,

- 48 -

OKa3aJIOCb, Bt1.1'l;.JI'b BhlKonaTb POB'(' l(pyrOM'(' xaanoxpanarama, caepxy IRe ~lpUKPbITb '1tM'I:.-Inl6YAb, <JTOOhI BOPb] yrrara 'l'YAU, [{orAa, no HP3HaHlIO, crynam ua aTO ARM II UJIeMHHHHK'b, 06a ynara B'I, POB'b.ll.H/1,H He MOr'b Bblii/1,TH 01'1'y/1,a, a MaJIb'1HK'b BbUe3'b. ll.H/1,fI caasa.n, eay: «OTptmh 1\1H1> rOJIOBY, 1I0fIeCIl H 1I0XOPOHR ee B'b HaIIIeR MOrnJ1;,. IIJIeMRHHHR'b BcnpbIrHYJI'b B'b POB'b, oTpf>3aJ'b 1'0JlOBY )V1jJ,1;, 1I0HeC'b ee .n:otrJoii II IIOXOPOHHJI'h TaM'h. Ha )J,pyroii lI.eHb crpazaa saanoxpaaarama HaII1JIa 00e3fJlaBJIeHIII,Iii rpyrn., B3J1RBIlIitiCSI BO pS'[;. Bsrra~lIJllf ero oTTYJ1.a H AOCTaBHJlH uapro, HO OH'b ero lie Y3HaJn" a H3)1.aJl'b YKa3'b '1'1'001,1 3TOTo rpyrn, IIO/1,B03IWf H'b }J,sepRMo HalR}J,aro H3'b II{HTeJleii ero napcrsa If, 'ITO '{'txo, soropuo 0YAY'l"}, IIJlaiiaTb H Y3IlalOT'b MepTBe~a, CXSaTHJlH II )I,OCTaBluH napio. B3SIJIIf MepTseI~a H CTaJiIl pasB03HTI> ero 110 sceii crparrs; Iwr/1,u iHO npUBe3JH OJllI31{o .wI> ero c06- CTBeHHOMY Jl,OMY, - IJJIeMHHIUIK'b He 3HaJI'b '1T6 JI,'kJlaTb. P'BIIIIIJICH aa CJtAYIOIIJ,ee:. TaM'.b xOAH.n ~Ia.1JeHbKiii C.bIHOK'b MepTBeua, om, ero TOJIKHy.n Bo orcas, OTo sero TOTo yna.!o JI OOlRero ceot PYIm, _ n03TOMY CJIY'1afO MaTb pe6eHKa CTaJa KpH<JaTI" ::l'fo CJIY<JHJOCb roraa, HorAa MepTBcII,a 1I0ABeSJIH K'bASeplIM'.b /1,OMa, .TaKo 'Fro, II,apcI\iii DOCJlaHeD,'h He MOP'b ysaart, HaCTOR!II,eii npasaasr DJa<Ja. B'b TOT'b

!,

I' :1

1

l· 1

I

I

1'1

,1

-- 40 ----

BC'WP'h YJlW CT[l.JlO reauo ; lIl,IC'l'POl'll.JIII 1I0BCPXIIOCTI, na npanoii 110- JIOB~IH'r; I~BepeH n uanncam uaqno: I<TaIn-TO CJI'y'1IIJ10Ch, I\aWI> IIUol'l, IIOCTYIIHT[,))? Th, Ty 1I0'lb BOP'b, II JlCMllllIIHI{'I,; 060111 ('.;n, HC[O !l.(~peBlH() 11 ssrcrpora.n, no BceJ.i nepemrf IIOBCPXIIOCTI, ua IlpuBoii IIOJlOBHllt )(BCpeH. l{oI')J,lt aa APyroti Aellh uapcxie nocraum.r I1PIIIIIJIIf, llUIII.l!I, 'ITO upasaa 1l0JIOSIIUU coesocreua y BC'i;X'Il il,BCPCi1; ne MOI'JlH llaii'rH'10M (j&ln AOM'I, [r)l,'B lIJ1alIaJlR naHall'yll'hjn ,YIllJII ooparuo, a nepTBCII,a B3IJJII H 1I0XOPOHlI,llH. Ilocrl; ;)'1'01'0 I~apr, I[ BII:mpn H~rr;JlII COBtmanic: C03Ba.JlH BC'i;X'b 1l0)l,}I,allllblX1, napcrnn , 3a)l,a.11lT HIH'h IIll})o, no Cepe)l,HlrJ; IJJOIII,a)J,H nr,rcTpolUli lWMIIHTY, ,[,lUI'I, y.llOiltllJlH ClIaT!, )J,O'lb napa, [\apb-A'ImllIIY· fh TO Bpe~JH llaI;'h BC'T; pa:lHe('c.)lIIJ1IfC('~ uapi, lIPOH3HCC'h: «KTO OC~d;JlllJICJl pa31')JaUIITh ~J()(! l;a:moxpallIl.llH!lC, TOT'[, me OC~dlJm'['cn 1I110BCCTIi »ry 1I0'lh n, MO('IO /(()llt~Phl())). I~ap& )(a.II'I, enocH J(O'Iepn OC'I'I1I>I« 110;1;']" elW:lall'h ('ii: «I\TO TOJlhl;Q 1I1111i(CT'I, 1\,1> TC6'[;, I)u:II~'[;JlH C'h IIHill'l. ,WilW, 110 OT) ,.l;;i;r, PM,V O;~lI~' 1l0.WBlIll)' yCOB'b nl,[{,h, 'JT06bl TOT'I, lin )Lol'al~~1.ijCH, 11 lin )LPyroii )\CUb ~Ib( ero y3Hae~I'M. li'b ry 110%, liOI'!l.a Hd; :laCII)'.HI, nann, HOlY£, BCTaJl'h~ IlO}l,RpaJiCSI 1I0TflXO(J[,RY 1('1, uapt, - /(,f;!IIHrl; II IIJ)()JW.IJ'I, ct. ueii IIO'lb. H:I, pa:ICII'h'ry, 1\oI')I,a sera.n., :1:l~l'krH.IJ'J" '!Til (WJa 1I0.JIOBIlWt yCOIl'J,

,I

- 50 -

copara Y Hero. EMY 6blJIO IICllpiH'I'IIO, - IIPU,)ICl"I, CHOBa In, IIcH, yspari, 1I0IlUIK'b, c6pllJI'b OAIlY IlOJIOBIlHY yCOB'h Y ndJx'IJ, 'faM'l, IIplICYTcTBoBaBwlIx'J" II JIe!''b. Ha APyroii AeHb, Kori~a BCTUJIn, YBHd;JIH, 'ITO Y BC'I,X'b ozua IlOJIOBHIlU YCOB'I, copnra; napr, YlI,HBIfJICfl, rosopa: «B-I;Ab HC MOl'JIH mc Bet cnars C'I, MoeIO lI,OlICPbIO»)! Hasero He y::ma.n, - [ITO ellIY OCTaBUJIOCb Ai,JIaTh? PacnYC'nIJIH Bd,x'I) IlpnnaUlCHllblX'b Ha IIHp'b. IIOCJI'E aroro II,apb-,ll:IlBm~a !1a6CpcMcH'IlJia H poanra CblHU. OU'b POC'b. I~or)l,u me eay QuIJIO il,Ba rona, CI!OBa C03BaJII1 Bd>X'b iKllTCJICli uapcrsa, II pHI' JIaCHJIH 06'£;l,aT[" YCTPOIlJIH IIM'b nnpr, lI,He~l'J,. f\.oI'lI,a Bd; c06pa,JIHCb, uapr, BCJl'b'b: «lI,aiiTC MOCMY snyny mmo H'b J<yJrf; I) II "POBO)l,HTe oro llope!1.'" IWH)il,[,JaI'b WI'b IIpUC.yTCTBYIOII~JfX'b, -- lI,yma MaJII,[H1Wt yauaerr, '1'01'0, IiT{) ern OTCII,'h H lIIaJIb'lHI\1, IIOT/I,aC'r'1> eMY nmro, roraa H lUI,I yanaem,», HOI)'}, :maJI'I, ary RCTOpi[o n HI, TOT'I> il,CHb, Mrll,lt Oil'" '£XaJI'I) H'b uapro, no zopor-h, 1I0iillaJI'b COBY H nOCa/I,HJI'b ee B'b PYI\aB'b. C06paJIIfCb Bd; IT C'llJIH 06'J;lI,a'fb; TOril,a nnyxy IJ,apR Jl,aJIlI BlfHO B'J, IW,JI'T;. H~or,~a 01'0 nOABCJIH 6.IJH3KO K1, ero OTIW, nJaJIb[lIlIfh xOT'kn !~aTb CMY BHJIO, 110 Y sopa (orua} cliP:ll.rra B'b PYI\aB'B COlla, H, I\OI')I,a OH'h IIOI<aHhIBaJI'b peoeuuy rOJIOBY COBM, TOT'l, nyrarcn Ii C'I, IIJIa'lCM'J) y6'f,raJI'I). ITo osepem IIPUBO)l,U.71H ~Ia,ij),[lIIlm [{O Bchl'll [l'OCTHJ\(,h], JIO Il,aph IIIIIWl'O lie y:maJI'I"

Bopr, CHiUlit.n: «,1l,o lialiHX'I. !lOFT) 6y)(y a XlITIHrTh'? pa:wliHmy U,UP!') CIlOW HCTOpiIO». IkTCl.JI'I" II OJl,fJlli('.n, ii'I> na PH) II PiI:lCIHl:lil.n'h C~IV 1l(~((1 l~IW[O Irpfl R){IIB}'IO HCTOpi[() fIT'1> 1I:l'I:l.iW )[,0 I;Ollll,n. fXap!, Cli;] na.rr.: '('f(\H-'lfh!n" liOTophlil C:h)'I\['[;.n t;irh.mTh eT().~hl((),·- ilO .. 1(J{C'II'I. (Ihlfl, MO.WA('·I('h, om. n !law]' iiy.il(!'!'·" flO.iIO:lClI'J,», Llapr, Jr[;lIIIU'!,: '<I!l.!ljPI'O ,~'IUHl:rk .-- !Ibl;\a~n. :1 :m nero ('1)1110 1((1'11,)), ()II1. Cl~ BI,I).I.aJI'l> Ja.lIJih·j, na 1I(~1'(I II, Pfl:1:xkHlIrI, JIflflOJIUm, CHO,' I(H]lCTB(), :(u.n e.IIy ruuv 1l0J10BHIIY·

1) H,y.m, Jil~'>' IlHIIIHW IJOC}'Aa, YJ]I)Tpc6,wcMaH S'!, Mnnrperia, C'J) l1I1lPO[UlM'J) OCIIOBilJlicM'I) II y:um~1'I> I'0jl.'IbIIIIIWM'h; r.il,'bll 111[1111 mn, ll.t;JlI,IJaI'O )\G])OBa. 1\.ol'/I,a nr.rort. urn, Ji'y.'lhJ, TO Il"IX(WIJI~all 1I;n, JIeI! (:TPYJI BI1JJ:I. lJ]lon:WO)J,lfI'b Jllli lITIIO(~ "WJl'I:tIlh('.

- 52 -

VIII. TIb II'EKOTOpoii crpanf ObIJI'h O}l,IfH'I, uaps, Y 3TOrO napn 6b1Jm Cy}l,bflMH 'IOTblPC IH13HpH. OAllal1\l~bl 3TH CYAbH IIpOH:mOCJlH 3UWEQaTe.abHblll npHrOBOp'L. B'L TO apexn K'1,. ~UpIO npamers uimiii nacryxr, U Ha'IaJl'L rosopars TaK'h, 'ITO napro IIOnpaBHJIOCb H neJI'['JI'(, SII3HPflM'b: {(IlOKa}.KHTC-Ra II ;)TOiUY nacryxy uparoaopr. IWTOPbIii BbI npOH3HeCJIH». Ror}l,a nacryxr. pa3Cl'tWTp'EJI'h p'Bmenie 3TIfX']) BH:lIIpeii, 0110 eMY rre nOnpaBHJIOCb, - B3/IJI'h H onrl'3IIHJl'I, ero C'h naxara )1,0 xonna, Ilaps, YBll"}l,'IlIl'h ;)TO, B'I'JI'BJI'L nacryxy: «TaK'L I{aK,]) rsr yl'tl'BelIJh TaK'h [xopouio] TBOPHTb CY}I,'b, TO oy ilb rsr CY)l,beH». Ilacryxr, OTHa3aJICH, rosopa: «noaa Y MeHlI ecrs rxaaa (spsnie), ne Mory 'fBOPUTb cyna, ecra me BblKOJIeTe y MeHJI 06a I'JIa33 , roraa H GYAY cYlI.bcli)). TY}l,a-clO}I,a, HaKOHCll,,])-TaKH yroBOpIIJI'L ux,]) BbIHOJIOTh eMY 06a raasa. BbICTPOllJIH eMY OO.lJ:bIIIOll, xopomia AOM'L, Jl,aJIH eMY nacsnom; YCTPOHJlU see TaK,]), HaH,]) IIOA06aeT,]) CYAY II IIOC'l'aBHJIH nacryxa sepXOBllbIM'h cYlI.beii. Hasazs Oil,]) rsoparr, TaHOH cy)~']) npaBbIll, 'ITO co Bci;x']) CTOPOll'b cll'ImlIIJIH K,]) neMY. I{am}l,bIii nran, ((']) HeMY HCKaTb cyan: oOJIhmofi II MaJIbIii, rocnoaam, H cayra, crapruia H MJIa,ll,miiJ, CTapHK,]) a MOJIO)l.Oit, CBHIII,ennHK,]) II JlIHpiaHIIH,]), )I.Pyr']) II spar-s , - C.JIOBOM,]), 1I3,]) Ti',X'1" KTO HlH'BJI,]) C']) Ki>M'1, nH6YJI,b Tf.I1K6y, He OCTa.JIOCb HlIl,Ol'Q, IWTOPblH ObI He npame.n, In, lIeMY,-IlCflKiii BOCXllaJIHJI'I, U

{

t

J

- ;')3 -

6.JIarOCJIOBJIHJI'L ero CYirL. (hllallW,J In, 3TOMY cy iJ,h'Y; npHUI.lJII MY;R'HIlla II melmVlIla. MYiI\IIHIIa iWJIOlI\ll.If'!, cy;wI;: «1( IIpi'r;XaJl'h na Myd; (uareph) Bl, )I,OM,]) 3TOH (lWIllll,P.llhJ; nocro My!fa conposoauars TeJlenOK1>. I-\.or)la R npHBJJaaJI'L My JIiL, TO,lCllOI;'I, Ha'laJl'h COC:1Tb ero rpYJ!.II. Y BHAtB1, ;.lT0, }IWIIlll,IIll3. ;)'1':1, Bhlo'Inwu3, YXB:l'l'IIJaCb 311. rerensa

./ H CTaJIa ponrars na MOIIH, ronops, lITO;)TO en Te.~eHOI\,]), If K(1.K,]) OIl1> O'lYTIIJICR BnI'ECTi> CT, MOH~1'I, iUY.ijOM'b. JJ :)'1'0 CT;U'b orpmtars scfnm CH.JIaMIf, 1I0 nn-rero HO I10MOl'.JIO. OHa XO'I"l>,J1a OTTall~HTh TC,ICmw,; no 11 He n03BOJIIIJI'h eH,-CBocro )~06pa n HO XOT'J;JrI, c~i yC'rYUll'rb,-Mhl' 1I0CCOPII.JIIfCb, .- II BOT'h, nSHJIIlCf, H'b Tc6'T;, SO liMn Bora, pa3CYil,H nacr,». OIl']) .lIIIqlIO CHa3aJ'L cY)lb'Il TaI{'I" CTOPOIIOii me, TUMno IIOC.m.Th eMY 60JIbIllYro CYMMY )I.eIICl'1, c']) IIpocI,601O: (crrPIIMH 3TH )l,enbl'n II lie 1l0cpaMII MellR npe}l,'h 3'1'010 mOIllILtIllOiil). Ho cy AbH BCC rater HO :!;lXOT'BJI,]) IIcpeTHHYTb B'I'Cb! llPUBOCYI1.iH IT BCJI'I;.~'J, eKfwaTh OM)': (l\aJ\l, 11 1\1Ory OTHHTb aacnasuo TCJICIlHU y ,YJ'oii i1;ClIlIl,IIHhJ, CCJIH npaBOCY)I.ic aroro HC rpeeyer-i,»? CY)l,bH CllpOCIIJ'I, mClIIll,llIIY: (qTO Tbl cuamCIIIb»? lltcHIII,IIHa eIlU3UJIfl: (( rOCIIOJJ,HIJ'J, Moii, ;)TOT'b ttO.WB'GIi1, npihxars B'b MOR Jl,OlH'h, ClIMI na My J'T;; H lie IHrl';JIa p'BnIIITeJlbHO HlIQel'O, KpOWE el1.HHCTBCHlWI'O 'l'CJIelllia C'I, uarepr.ro , HOTOPblM,]) R, UPOCTO, MOJIIlJIttCb; TCJICnOI\'j, iUoH 1I0/Wllle.'!'h 1('J, MyJly aroro 'rI;,Hl-

- 54-

6cr>.gd.ll-. 11cr>.«)C)d,~ aJ~iJbJ~cr>., j6'Jcr>.~(T)1l:' ~(O'~ ~~ ,,) ",bil~(lr1~"oC)b~(l(, r,b(').1l';]o jJar'J" r,;l<,(l,').oo.v, ~b~'!.!?(Ji).()~" ~J'iJO>" ,,(~,)l. '. 31;".l-I;~('~()(F' :'0);1 r~J,(lCl o"bj.Q. m(l d("'r,,, (I" j.\(".<).txlCl ';l;, ;lo\l;ltxl(»(, ~('" ~"I;;'~)" ~lral:.tl;~(~1l';J' Clo>,'J.<1- V 6G~Gt't). bo: OlJ do boB3"-:J,, r,nP:~ac.,~" ~';iiltitra;,; ,I il,·"P,r].g, (1j;;, -J<'iodCltxlG I),). ()OJ()~;I(j: (;J o,)GkQ. v(".<).txlam•oJ ~1"Cl31;")'OJ,GdO;'»,--- J?, 'J"6"i~~~(, \31)d(').O).!l., (l,~" 'J'no,dob1)'OJII, (l, "b, od;, i)' ~b(~Ja!;;II::;(, bo, - ~(Tl. \r8,Go \;'~b~O)'~li.(). OtxlCl il(,).g" (".<).833,G16 b", ~'())" li;\,b" il;,~()d~ 3(,'" (l(".<).OJMOlCl ~('). il' 3il~J.!l. llli!>\l s \{; 0) (,. "'.(), ~"')('~3a;Jl)' 'J .. ~1s"d:'(.lO);IJ·(1. (l ()"({,o b(").~(>. ;JCl u,B"otxl" 'J",,(1)gil')~1lll ~<'). Jmil o:,GJI~ilG" Ji')~(').~il: a(X),b,b(O'). ~('.p)u.o, ~~,1s.o, lril1l' 3" ~J."06·aG(, ~('). 3' :,~lo" Go, ~('). 0"1;,, "dilb" 'a·n~(".<). 30 ':J"6~(161)~6 j.\,.).txlLrJl, alr()b1)ll~f,il'·)' G", - OOlJ (lab" OlJ il(".<).\r.ll- aobo o'06V'nll11(".<).I);,b() ~«). OOlJ (".<).'\;·1)txl'L-.(I., <no boG";),, ~"~;'" gb{').ll (I" (l"b~Jtr.()" ;],,\l Jg,6,,!»). r1 If,(l:,txlOl'~a·Q. "(,,, iic").ko. d,~,ba.Q. 'dJJV<,.bG ~(".<). OlJ l1oll~~ jlo"txlo \l(").u:,\lo,1,OJ(JkQ. ~(").txl(,).bmJ()Olo m;1 5n(').~(",<),0all!> ~(".<).~11: OJa oobOdO ~obJiil"p).u1ltxl"'a,, (~~b(,).txlC50OJ.O, 1) (JO(.)" 1;(').~('). ())(".<).~" 0 1l1lOJJ~G ~('). JlltCl~I)' llJll~() ()"(X)o r.(').~("). "m~"OJo a1l1l~1l~6' ~b(X)~ ~lltxl~ .. ~~, ],'b.o, o dabo V"~"b~J 1r'~htxlm"~1s.\>. i'I3~'-n~b~(,; ~(".<). ~(".<).~1l~1nl bn, g'b<,.b~6·

t

I

L

S'El\a, cra.n, JIaClm'l'hCJI H XBa'l'aTbCII ~lOp).l,U'IKOii, )l(('.llilIJ J;a1i'h ()hl nossicocan, y nero rpYAH. ;jTOT'b 1I0JIOwfnn" BU)(H »ro, JIOilYMa.Jf1,: «aroro reaeaxa uenpeafano YBeAY C'h COOOIO». 011'h ero TaJl~I1.iI'b l;'h coe)'!;, HO; 1l0IHITHO, IlTO II 31'01'0 He MOr.Jra n03BOJIHTI> e~jy , - rr BOT'!" BC'l; upenoanocars TIlOe upanocync, H TaIHI,eHBM.lfl'LCl. Y TBOUX'}, ,1{BCpCii H Hadaocl> II(] Ohm, noupannoii IlCJlpaBJ~OIO ». CYAbH, BbICJlyrnaS'l, oo,t croponu, 11 OJJ oacu 1. c.ll'r;;(yrolIJ,cn p'DmCHlO: «ram, ImIn My JI'l, IHII'Or/l.a ne POlK)l.U.JJ'I, II He oy )l,OT'b pOiI\/~a'l'I, 2), OC0- 6eHHO COBcpmCHIIO nCB03MOiIUIO, 'lTo6I,1 !\Iy.n. IlPOHBBC.rI> ua cwfn"b roreasa, - !I0CClIIY UYC'l'b oToepy'l"I, TC]Cmw, y ;),I'(ll'O 'ICJIOIl'r;Wt JI oT,il.aJI,y'f'b ero lliellllJ,IlH'E, BJla)!,'BJIIHl:t xcpossr-aarepa '1'01'0 TCJIem{(l)), TaIwif nparosops B'b CnJlbHOH crenerra 1I0llpUBHJlCn ndaJ'J" ;}ronIJ' xopotneuy CYJI,b'!; II Bor-s HIICllOCJIaJrI, CHOlO lUnJIOCTb; 1I0CPCJJ,CTB0M1, !I.1aTIia Ton J:l\cnm,IIUhI HCIl,i;JIH.JIHCb- H np03p'6JI!l y nero o6a raaaa. II 0 Col'S roro OH'b BHAi;JI'l, 060HMH 1'.~a3aMH, HO JJ,0 AHE CMepTJI OIn, raopn.n, eYA'}, npaBb]"; HorJJ,n. }Re ynwp'b nonarr. WI, pan.

t

1) nO.lJH. ,1 •. 8"(job(q.(ij(jClOJ9,.

2) Bap. npH6aB.JlReT'b: ((11 He MOliWT'I, :mC'nlBflTJ, PO)!'/l,iiTh».

' .... '

f

- :J!) -

IX. 1)1>1,11'1, lWIU'!, curnuenuuur, II Old':lU Y 1101'0 rpu GhIIW. Ih /l.l~ll;' CMepnI CBHIIl,CllHHl{'b cuasa.n. CBOlli\J1, (:l>llIOllT,mn.: «korna H 'yilJPY) nycrt. rmm)!,hlii U3'b BaC'I, 110 O;1HOii HO'llI IIHTflUT1, ~Jlrl; JJCa.'IThrp[')). Ho crapuiie ChIJIOBbll ne HCIJO,nmLH! I1rnWa;litllin ()TlI,H, T(UhlW M:Ia.;I,will Cf,JJ!'I, npo-nrrarr, eMY uca.rrups. B'I, ;)'1',)' 110% llBIJ.lICH OTCl{'l, n IIOJl.apn.n'h uuy J10!U/I,'~b, 11n e,d;II,YIOIIlYIO 1I0'!!. cuona IIpO'Urra,1J'1 OWl> OTllY IlCa,!IThlPr" Bnd;c'l'o CBO!lX'" OjJ<l.TI.eWI,. Ita c,iltll}'lomylO 110'1[, T1tHmC IIlJllJICH 0'1'010, rr I10i(H]HIXI, (\\1,)' A]l'yI',Y1O .roma!\f" iiOTOpylO Oll'l. XO'i"T;JI'I, 1I0/Ul]lHTh t'])(>!(Il(,~ly ii]lil'l'y, H nil 'l'!H~ThIO 110% CHOBa om. aw Il}lO'UITUJI'h lIea,rI'hl pr" Orcm. IlPIlBC,'I'I, eM,)' II Btl TPOThlO 110'11. TI)(~T"10 ,HlIIIU/(I. II, O.lJarOe.iIOBIlll'j" l'a:~eTa ,!I(~:I C'I, lHHl'h, Ill, TO BpC~J1I B"J/~aB:I.III1 O)(lIy Il,aV(~BII.v :l:J~lyjl;'I, :ia ruuoro tWAOrd:liH" l;()'roparo .10IlJa)f,h MOI'JI(L ilCi\O'ItfrI, ua :ltWOll'h, '[,[,OOhl BCH)(lJlf!\1, ~IO[''b lJUIl,'BJIOBaTI> T,v napr, .. ,'l:r;BHUY. Mnorio J~aJlCHll'lll llpi'L:mw.'1!1 csarars 'fY upacaunuy , ItO IIHlJhH .iIO II JaN, 110 ~101','I:I, IH'I\O'lllTh uu :1 {L:IWI\'b, TOl'lla YIIOilJlllI.YTbJii ChIllI, CHHltlelllllma d:,ij j, ii:1. ,IIOIIWiV" IJOJlap0n' HYW eMY OTl~e.\rf" If 11O/l,'IiJ;xa,n, J\'f, jl,!lOJ)[~)' [I,ap!!; Y,:',il pII.n, IH1raiil:oii ,Jloma/l,T, II :laCTtllHU'!, en BCliO'!lITh, TlO 011;1 II() "Of'.'la BCI;(I'lIl'l'f, fH,ffJl,' oJJ,I1oti 'l'pCTIl :);'I~ma, lin Jl.Py,'niT il.Cllh (HII, d~.'I'h 1m }(pyrylO J1UI1HI)(f, II :mc-raBHJI'l, I;CI;OtIHTI., Ill) if :)I':t IICIIOI ,Iii 1:1',I,()'lIiTf, 1\1,11111' 1.1:\\'1

- 56-

rperef 3lill'I1W,. Ha rperif l~eIll, upi 'f;x:lJn, 011'1, na T])()TLcfi .1lO III a,ll,H , 3aCTaSIUl, C(~ BCIW'llITb, -- osa BC1{O'lHJla ua CClMbJii BCpX'h a/hma; 101I01ll11 IJOUbOS<1J1'b I~UPb-)I:f.;BIH{Y, H oOlrl;u'la.1H cro C'I, ;JTOlO id;s}'umoiI. Iloc.rh aroro CLIH1, CB:JU~CHlHma Bo:mpUTHJICH iWMOii. B'b ;),[,0 BpCDIR napana-reuta 3a6oJI'BJla; npH3Bl1J1a csoero :HITH II Cl<U:J:lJIU OM}': ((~JeiKj(Y 6'E.nLIM'b H 'IepHbIM'b MOPHlUH nacercn onrra oJlcmn~a,nlH'l; CHa3aJlB, lITO oro lUOJlOI{O Mfl'f; JlOJIe3HO, _- eCJlH Thl ~Hl'[; 1I.0CTUuenn, ero, TO BbI3AoPOB'IlIQ, eCJlH me IIi;T'b, '1'0 !1,OJlIlma yaepers». 'I'oraa IQI!orn3- d3JI'b JIa .romaas n OTnpaBHJCl1. Bl;I;xaJl'b npouezas rh'L AByX'b uopeii, II OAO 11 Jll, O.1ICHJ.IlQ', IIPHBC3'b en MOJlOKO cnocii TeII~'l;, ,~a.1I'b IllITh H BhIJltqHJI'b ce.

.• :'1

- 157 _-

._ .. _----_._-_--_

X. l;r,IJI'[, 0)1,1111'£, o 'Will, l,paCHllhJii n II,O(»J)hl ii 1I,apeBH'Ih. : hOTb 101I0ma CI:aaaJl'h CBOCMY OTI~y: «O,l'l'lOllIIm, ()TlJy(~'I'1i M0I1H B'I, 'lymic [{pall». 0'1'011,1, lI03BOJllr.n ouy. JOIlOllla OTlIpaRlfJlCH II BCTymrJTh Jl'h OI~Hlrh 60JlhlUOii, 'l'Cnllfl,l~i Jl'LC'I,. Il:H'JHIIIYlfl" YIHlA'f;JI'l" 'iTO onna I'lHlClIBUf! )rTmyuJJ;u IIJla'lC'I"I, llOi~'I, !~eW'Bom,. YBll)d;ln, :1'1'0, 101l0lW1 :lfI;t.}'MRJICJJ: ('I'I'O oro ~lHU'mT'I, '2 '1'1'0 :)'1'0 'I'UI;00'~ lITO :)'1'0 na Clm30lJIlOC npnBH)I,'Imic llpH'Jy)~HJIOCb IHll'h? JJ If cOIH; Y)1,HB.JIIlJlCH, 'ITO 1l01lUJI'b B'b TUHOM .ntC'b» t 31T'rm'b, [jurIaJJ1, pacnprumrean, IrTiBYUlHY: ((A'imyumu, 'lTD Tbl 'l'yTl, j('IlJUCIIlb? Tbl - xpncrianna»? lValYIIm::t oTB'Imuu: «a xpacrianna» H, nepeapecnuacs, IOIlOllll1 llOj()lIlCJI1, OJlH3lW H'b )1,i;SYUIl{'f;, .lI,'ImYUIIm pascnaaara IOHonI'I;: (MOlill IIOXIf'l'II'Jll, O)l.HlI'b 'Ie.JIOntK'b H, IIOCaAHB'b IIa JlOlUa)I,b 1I03MH ccoa, YBe3'J); IlU Aopod; MI,I BCTpt'fB.m MHO}IWC'fBO IlOJlKOB'I" IIH'J~IllMX1, Ilnrl;cTL '1'0'['1, lICJlOBtI{'b, ImK'h xpa6phIH-MOJO)l.CIn" u:nr.ijCn 3:t opymie, IIO 01'0 C'h opyxdem. pacrepaam BO.1!HU, II me YXBtlTII.mcr. :m H'fi'l'llh }I,cpcna II B3.lI'h3J1a ua aepeao, - 'du{'b 11 ('.llUCJJaCh; Mom'o nw 1l(IXII'I'HTCJIIJ G'h'B.m BO.mIl)). AtBYIllI{a paacsaaara ~al)eBIfIJy Be-[; cson 6Ti)l,CTBiH. Ilapesass Cif\aJlIUCH lIa;J,l, :)TOIf AtBYlUKOii, B3HJI'I, ce WI> coM; )l.OMOn H npIIOr,J.ff'h In. CBOmJ1, pO)~nTeJnMl" 0'1'011,'[, Tl MaTI, ('JI))()eIlJIIJ iououry U A'!;nYlIl!d;:

- 58-

J

«J\'fO raraa H OTI{YI(l, 3TU Il;BBYllll'U) '? Cr.nn, CKUaaJl'I) HM'I>: C<iJOI"h llOCJIUJI'l, Mid, eo, XO'lY IHOlHl'l'hCJI, 1l0wlal'Ia'fl)CJJ C'J, ~ToIO p:rWYIIlKoih>, Oretrs U MaTh HO l103BOJlHJlII cuuy il\eHI1TbCfI rra neil. IOuoma OUllJd,JlCfl u nUCII,H,IIO )f{cHlI.~CfI. POIJ.flTo.m 110 IlllYCTfWf oro B'I> eaoH /(01111,. IOHoma H3flJl'h ACllhrn B'b I(OJlI''l), IHl'ra;IJ1, :;aHlIMan,CH X03HHCTBOM'I, 1I ycrponrca. :hoT'1> tonotna CTU.n lIUlTh O'll'lIh XOPOJll(); npcH:lOIIJP,n, H() BC'tX'b OTIIOIllClli1JX1, orna II APYl'llX'h OpaTLeB'l,.

J) Clia:m(t ara OCTh BapIaIlT')' cl;a:mn .~:!I, OT'I, «oropoll, uupo'Il'M'h, OTJnItJae'ren D'b He:lfJa'[[[TO,H,lloif CTt'fWIIH, If TO '1'O.1b[{o OTHOCll' TCJlbIlO OO'I,mra H n:n,ma, T<U('J) )mln, narmcana co (;,'10131, J1.PYI'OI'O pa:JC!i(Ull.Il!{(t, a HiHCIllIO, }lUITCJlH ~rr;CT[JOCTH Ctt'IU'IYO,

2) CJIOilm, 'I'. an -1- ~?,G (WI,) +- <Y)O (H) -1-- nc'nrn·

- 60-

1) Csaasa 3Ta - sapiatm, CKa3IiH .IV! V.

. ~'.

J

( .

I

I

;

.,

I

I

I

II.

JIrBUIIH.

VO I .: \ ~! .

.iX:~ I. I'ope llH!'E 2), B'b aaomacrnyro J1HTJllfIl.,Y :!) IH;,lI,b 11 yrouy JI'b S'h lrf;wh ....

YTonaJIIl H )~pyric, 110

Huuero IIOi~o6lIaro IIr CJI'y'I;tJ10Ch e'h iW.Y1'fDlIl:

.JIarl'rH MOB npOCHOJIb311'yJIlf, a TO OTlIJH)I.i)1, 61>1 oopaTllo WI, ()ppel',\"; HeBbl'B3iRefIHaR JlOmU,iI,h, JIm'IIYB'I"

COpOClfJIa MeHH B'h cpr,ll,Hlrh ptlHl;

l\,or.lla iKe nOllJlhl.n" - ysapurca rOJIOHli!O

o npOKJlflThlH CrmJlHCTl>rH orpel''h ..•. Y lUeUR eCTb HeB'BCTa,

~l~onoJlyqflaH ! - OT'h 1IIeHH, IICC<IaCTflnl'O, EeJlu nouruors ({'f, nOM <lc.!f()Bllw.

- 62-

I~

J.,

,lljMaro, 6yp,OT'n OII.mKIIBaTh JlZeHH:

Err 30JIOTYIO-C.llC3Y, Paamparontee COP,ll,UO 3am,IBUHhC BtTop']), nOAYE']) CBCPXY,

IIpnIlBCCT'h MI!'!; R'b Il,BCPJlM'b pall .... BOT']) onn - Moe pymho HIUTlliI\a.I(,I. Hocnrr, ymI, ,lI,pyroH!

BOT'I, OUR - MOti COI\OJI1> If HC'I'pcfi'b CRJI.lJT'], yiKb [na PYI\t] Y JJ.pyroro!

BOT'l, 0111; - Mon ronsia II .mraRhlH [C06UKH J H,lI,YTL yiEh au ,lI,pyruM7,!

BOT'n ylI\h Jllyxa nanfmaer-s MIl'Ii ((JI'BCIlI> UOXOPOIlIIYIO» "). BOT']) yiRh Jlmco C'])'BJIII }1hlfihI,

A IWCTII IIPH'JaJIHJIO 1\']) 6opory .... Borr, yiRh I~TIR MOIl HOIIlJHJIHCh, :3a6VOrrIeH'I, 11 y ((IlJIOTHCBOro IHOC'I'a» 6).

l ) IIoJIU. 'I'. VU>(;)0 d~,.;da,o~~.

2) Ilepenors 'aToB IIDCHI! s nanevarars B'b J-H.YPH. l\t1HH. H. IIp.

N? X. aa 18771'. RaH,]) TeRC'I"b, TaH'b II nepesoas reneps HBJI1.IIOTCH Do.mte, fiJIaro)!'aplJ aapianraas, )!,OCTaBJreUHLIiU7> lIfHt B[]0 CJI'B)!,CTBiH. 3) IIRTHuo;a, (').6o'l)ls~, ClJHTaOTCH Y MllHI'l)e.ffbII,CII'I, O/l.HHM'I, H3'I,

)

\ ~ j

I,

~

I \

/

lIeY)l,a'lIlbIX'J, il,Hoir IIcA'bH. :}I'IlMO.lllll'in ;/f'('l!'o c.roua IIa i1JHIII'p(,~lh('I;, n:ILIR'I; 'I'eWIa, 110 (').(Ic', 'I'J/)O, "T)'Ji,,, 1I0CB:lJI(''I'rmI :lIlfl.'IHT'j,· })oln,

, , U I '(Jj ~ • . ~

cy Jv,6a, il(pe6ii1, a IIHTIIJII~a 3;J6,,';I; H'hpOll'flfO r.JlOBO ;JTO o6lll.~ 1'0 I;OPIW C'b lHfJnrpc.H,cl,lIIln. Br. T[lliOM1, CJI)"lid; nanuanio (T1HTHnr~bI» JlOMUHl'PCJrhCKH }l,OJIIIWO :lIIa'IIlTf, «J~Cllh cyj~[,6[,p), Z\al{'b naaaanic oocxpcccui« !1l1a'IHT'J, (()I,CHb COJIIII~a», nannanie nOJiCdIM'b'HUlW (()!,OUb J1YHb!», ' ,-I(e1JIIJ(~put (()WIII, lIclia», CM. BhllllcynoMIlII,YTYIO crarsro 8'1, ,my] I. MIHI. H. IIp.

4) II OJIIf. ,i,. lf~~ 6c"h(1 ~J0""b;,(.)o:l~.

G) q"t~;o, coo. o6pHln, oll.mIHIH:tlliH. lh IIC~J'I, I1]HfllIIMUIOl"I, Y'Iitcrin mCllu~nH['I If Myi~lJlIlIhI; O,ll,1I1I Wl.-pacli'l;wI> IICpC'lHc.mroT'b ,lI,06poJrkrcJJH IIoRoiilllma, il.pyl'ic m:uooIII,IM'L rOJlOCOM1, BTOPH'Z"I, Hlln.

6) 0 cnoeotipaauof IWIICTpyl(f~iH (cTJ.JICTIiCllhIX1, uocroa's». cylll.eCTBYIOuurX'I, ll'b Manrpenn BO MIIOi!Wc:rn'l;, eM. lHOI{) '-c;aThlO B'b ssuneyn. N? m,YPH. MUll. H. IIp.

1 r. 0 Byprhu I), 1 ;ypdllt, ThI 1[0('.11111[, MlJI'y(() (iopoJl..Y~)!

I),TO [Wl')I,n.-JlHOO C."hHIlHJI'h, '1'1'001,1 Ill, 1[0.10 BlIfl'B OJ{'fnopH BbIW1J1'b

eH'I;rl,?

BOT'], dIYI'r1'y:1) onYCTII.H\H n:t :1r.~I.'IJ(), r.BHI![,H ,[,C 'Tic:r'f, ern. A na BllIIOrpa)n, nanycrarncr, co6<l(;l II lJIari;I.~'J, .1).

- (<fnarmJl'b'(~liI1T1U('In', li,yi(<I Thl II.WJ'('J[lhcn?

1\:1'0 Te6'B npC)!'OCTanH,n, Il<Ij(;lOP'I, rrall.'], crpauoii?

MIIHrpc.11I1cHin mClluuwb' ronopm-r. 'ITO !I'b"l, Y nnxr, 1'Yp'.bl) •.•• -- «HnYCTHTC-Ra IHnllH BII'y'I']H, (WI> H~')Hl'rlJlfln,), lIaiiJW .m 11 !IX'!.

Ta ~J'I" H.11l1 II'T,T'I,»),

- 64-

«'Jobf,O>O 06~1J~O~f'). ~~ oob<,wJO 3<,).6)·a~JJ, (db1J~dbll' ,;}bll~dbll ~~~ll~aOd(), dJoa~'a 8~bo~JJ; «1.ra~6" 31J(X);h (]o~ 3f').~~ oJ'doV J~odob aJ,

(o~ S:;<')' o~l;.l1. o03(·).l;b~:Jo ~(>). ooooJBo~oO)a(1; «l;3~60 1:{~6~3~()O~ 3f').~~ oJ'd"6a3~()oliJa, (~OOoda3(X)eba~o~ 3(').~~ oolioo;JBo~o()')aJ'

~l;Jo~6o :J~6"bail3J1. (').af').b6~' oJ1i1J6)~1:_()" f').('If').6?J~' 6)l;1J6)J6()~,1fO' 'il(r). %61rb~r.:;J I;(_I);J~O: h(').JSo ~<').ll[)?o~o 3(Xl.~;', OJ()jl" o;raJc.I;o, 6(').O~1r-,!- h)J~3~(X)'{;(iO' 1JSS:0S:;(').I:{0 o,,{;o.

Ie B6'I,maJi'b R ryaa If BbITam,HJI'1) OTTY i~a

[(1.KIfPHbIX'b, iImpUblX'b r<yp'b H rpYJVlblX1, IlOpOC1JT'll; «[Toraa] CBOlO Bypaarnla fi) UaTpaBI!.iI'L 'fhI ua MeHIJ, (B. COCI\OlJHJI'b cs xoaaa sa XOJIM'b II' yCIWJIb3HyJf'L;

(TbI BbICT}ylwu'b B'b MeH1J H3'b caoero flJIOXOI'O PYIII:hH; (B. nepexyssrpnyrca If BblCTIyB.n HC IIOIIUJI'I,.

Korp,a reucpeuruia 6apIfH'b (UOM'BIlVIH'b) I10rOCTHT'b y '1'C011 , Tome ';I'f0 TBOii: 3a1\JIRTblii spar-s llOC'i)'rlIJI'b TeOJI:

3aptmh 'fbI ClUY Ohma, a KOPOBY O'fJl,aH eMY,

[Tor)J.a] ua I!CJlI1X'b 6Y)J.en MblQUTh [TOJlbKO] ocnpoT'llJlI,I11 'l'OJlCHOI<'l> 0).

1) Byprha, Burg-a, 61J(X)~" IfM'BCT'b H'BC1\O.JIb1\O 3Ha'ICuiii: a) pacreuie , xoropoe pacrers B'b OOJIOTHCTLIX'b ~I'BC'1'UX'b B'I, HniRHeii Maarperia, H~l'l;eT'b mapoxie JIHCTbH n 6'llJlhIC l1.B'krbl, 6) paapsrx.~eHHaH, B31lYTaH 3CMJl1J, IIa KOTOPOii: pacrers 1\yrtYPY3a, B) casa xysypysa, BnI'BcTo Byprha H'BRoTophle rOBOIWT'b BYPArha, - lITO 3HaIIHT'b; a) MOXHaThIH, BOJIOCaThIH, 1\OCMaTbIH (CM. OT}1..II, :N~XII: 5i(').~(').('i)o 110 6()(x)~~~), 6) BYPl1.rha napoanoe C06CTB. 11M:! W11\'b lUYII{'UfUbl, Tal{'L 11 }ReUID,HUbI.

2) no ApyrOMY sapianry: Ba o()i:;O~ll~O g"G1;6 (OU'b HOCHn 611- JIylO 6opoI1.Y». BbITb MOmeT'b 1I aro oopauieaie OTHOCIfTCR R'b T'BM'b, ';IaCTO BCTp'BQarom,HMC1J B'b MHHrpCJIbCr{HX'b II'BCHI1X'b, nUlJa.llbHbIM'b CTpO<l>aM'D, soropue, lIO BII)I,HMOMY, He IIMtroT'b OpraHIIQeC1\OH CBH3U cs lIOCJIt.aYlOlll,1I1IHI CTpO<l>aMII (CM. OT)I,. n, ;NUn, VI).

3) ~1Jilll' gumu , xrl6Hoe pacreaie , audropogon sorghum, B'b PO/1:l'; npoca, C'f,CTCH IIOBCIO,lty B'I, MlmrpeJIiu.

I

I

t

r

- 65-

4) Illaxarr. B'b MHHrpCJlI,Cl\HX'L clm:muX1" {{aln. Mbl BHA11JIII

asnne, arpaers peas JlHcnl1.bI.

5) «Bypaauiia» - IUUIJ1\a eooa RH.

6) Bl>ITb MOmeT'b :)1'0 f10CJI'B)J,Hec IfeTBcpocTHmic CJI'B,1I.YCT'b pasC~HtTpHBaTr, Iml{'b upaoo!J'temc,

III. ,0 ~~oilo, ~~<>J0i ~~<>J0'

o(').~'lr.l1. ~c.3(').'J0SS:(Jo.l1. SS:'O(}O! ~~~o~ ~J3,6.l1. I) OG'd(').t'9Jo3o~ilj), ~"oa.)lr.l1. ooG~~611 ~.)<>J0' ...

";"\. «~.)~i'.)' ~O, ~), SS:0'" ~,,~! (il(').'d°6~~0 ~OJ~30~»' o(X)('). ;1(')'o0(X)~o'~6~(, 1r()JlllG()6Jo a~~~ 0'0.)) 'I

III. BOT'b .IlaB1J'h n), .J1UBP'L, .JJaBP'b,

Ha xO.llM'h paC'1'CT'b Y MCIII! JIaBIYL! 4) ,ll;a,lliaUH .Iesam ") J106'S)~OIlOCHblH Dnoaopan, napa r.) ....

(0 napr., }1.H)I,I,I{a 7), ,1I.JlAbRa, AHAhIm! «Ocmaoauc« nu« .1U1IJC1;»,

B'B)J,b [Taln] '1'c6'1; rOBUpHBa.J1'I, Bccr,~a CY)J.IKYIlC1\iij 8) npOpUIJ,aTCJIb»?!

1) rOBOpH'1"b II' ~J3~'

2) Ilo.nr. 'I'. ~o~~.

3) ~,'{)o, dapi, JlUBPOBOC )~CperlO, Laurus nohil is.

4) Ilparrhs:«.

{}, n) l~a/d amI ,/TeBarl'l, If IWPr.: YrJomlll[l.pm,Ifi Wb eJl'l;JJ.Ylou~eii CTPO'I"B, --. ;)'1'0, 1I0 Bccii B'I;pOII'l'lIOCnI, .J[CB;Un, IT Bc.umiii (1 591- 1657 r.), B.7aJrkreJrb MUHrpcJfiu, If naps ~DIepeTHIIcRjii T'eopria III (1605 -16 3!) 1'.); 1\OTOPbIH OI>I.J1'b B3Jl'I"L B'h lu'Im'h nepasnn., sa lITO H HaMeImCT'b rrpaseaemraa HCTOpH'IeCRaH trsceusa.

7) ss:o~, IIOJlH. <1>. ~o~~, 31IUQUT1, GYRB. (MaTb, ~m:rymE<a). fJ

! ;

- 66-

~ f !

1

I

i

67 -

8) 23 AnptJJ1f, 8'b lleBb xpanoaoro npaSlI.HI1J\a CB. I'eopria, B'I> MHHrpeJIbCKOH }l.epeBHil CYJJ.myw(; (1.rll~llb~), no CJIOBaM'b O'IeBHJI,D,eB'b, em,e B'b nepsoa 'IeTBepTH TeRYIU,arO crorsria npopanarere 6Y.1ITO-Ob] ezaeromo npezesaasraa.n, 6YAYIU,ee coopaameayca BapOAY o CYAb6t CTpaHbI. 0 'IeJIoBilKt, rOBOplJID,eM'b C'b 60JlbilleIO caMOYBepeHHOCTblO, ,l(OKTPHHaJIbHO, MHRrpeJIbD,bI 06b]KHOBCHBO rosopat-s: ((OR'I> rOBOpHT'b RaR',b CYAmYHCKiH npopanarers». nOAP06BbIR 06'IlHCHeBiH 3TOii rrsceana, KaK'Il H ABYX'Il npej.l,meCT!!j'IOIU,HX'b' oM I H II, CM. B'b mYPH. M. H. Ilp, D,MTOB. BbIUJe ."N~ X,, sa 1877 r.,

cTp. 215 - 217. -

r

- (C6ot<i~, ~oaJl. ~at<ig6

O')lIt<ia(}~O ~6~%aoaO»? .

- ((6(').do, ~1lU-Jl. oO()31~rx:;,o.,

gao~ ha d 1;~l!?ll~va~O))!

- (cg>~(1)0il~~d 'J~c;0i\~,

~b~ J()Jl. U>llC;ao oo1fbllbllb ~('). 3satx'; 83J~o~ ~~OJo lJ~~?

6°tx';~, ~ll~o ~tx';~J61l~o,

"'Jb~ (i'j~1l('). 'J~(i'j(J)J6()~O, u-aoG(').OOJl. J(").~ob~b~?)61l bo?!

6°C;~, ~()~" ~~~J~lI~'" 'J~~(1),bo~ o0trhllh(}1.i ~(').

~~(i'jb1l£o, 1Jr.;OO» '? .•.

A ropom, YAYIllJlHB'b 5);

Mbl aa 6epery Mopn IJOCT::tBHM'h ceot DaJlUTKY XOJlCTJIIIIIYIO;

no 'l'Y CTOPOHY 6YAY'I"L TypKH, A lIO cuo cropoay aoxasm.r» ....

- cc,lI;ilByuIKa, KTO 'l'e6'B }l.aJI'b Typemda }l.eHbrJI»?

- «Ilapeas, RaHoe TeM; AtJIO?

B'BJI,b n HX'b aapadorara CBOHMM PYl\aMH»! ... - «Mapana Tharhusoeaa G),

TYPOH'I> AXMeT'b OOJIblIle HpaBIITcn Teot, I1J1H .lI.aThuKa KBepl{se.~ia 7)?

)l;ep31\a1I 8) 'fbI lI,tsyuma,

Paaas 11 aroro aaCJIY}KIIBaJI1.

TIoCJIil roro, 'ITO a nepeaees IIn-3a Te6a? ,ll,epaKaJJ TbI J1.tBYIDKa,

lho Te6il 60JlblIle upuanrca: MapJl.OXeH IfJm Thapxynia - }IUf)l,hl)? •••.

VI. - (c.ll:BBymKa, KaR'I> 'fbI npespaeaa!

TbI BilAb JIerreCTOK'b P03b],

II D,BilT'L-TO Y re6R.p030BblH» ..•

Jl II npespacaaa AilBa ,l1;aJIII Apyr'b-~pyry CJIOBO;

,LJ;epmaJl'b ea PYKY, n;t.JIOBaJl'b ee B'b meay, If BbJ3bIBaJl'b B'b rJIasan y aea CJIe3Y; TaK'I> MbI 6POJl,HJIH 6bIBaJIO no AepeBIrB; COBiluiaaCb MeiKAY C060IO:

~epeBHR necrpa 8)

r j

1

1 t

i

- 68-

1) a63~Jl(Jbn BM. a63~Jl(J~(J boo

2) Bap. (')txlJ~n.

3) TIo nap. «aepesaa H3M'tH'IIIBa, npII,lI.IIp'HIBa, I{OBapHa».

4) %~1J~ .... dn1.rJl. BM. %~1J~dn .... do311.rJl..

5) no sap. «ropo.rs 3aKpIlI1''h, XOJlO,ll,CH'h, upoaaasem,».

6) ThaThIIKa, ())~())ClO~' tutika, IfM1I MaTcplf ,lI.'EBymKII, repoaasr aroro MaJCHbKaro poaaaa, KOTOpa1I Ha3bIB. MapIII{a. 06aHMcHa B'h YMeHbmHTeJIbHOii <l>OPMt.

7) ,n;aThHKa, datika, C06CTB.l'!M1I; RBCpKBCJIia ._- MlInI'p. <l>annuill.

8) ~(J~Cl ~t9~J6(J~n 6yKB. «ynopaaa, HClIOCJIYllHa1I», 3aTBM'h, «oeacrsuaaa, HaXaJIbHa1I, paCDYTHa1I».

V. TaR'h TI:.I y1l3maellb II nosaaaems MeHn? !

R Bt.n;b 3aTO'ICHa, - pasaf 'fbI MeH1I HC OCS060,ll,lIllb?

Ha.n;'h CaaThaHa,ll,iRO 6C306.m'IHO, Ha,ll.'h ,n;Bxa3ypra 2) zae nacaypao ; ,fl{HBbIe BCt BeCCJIbl,

MCPTBbJe me cnacensr;

,n;0'Ib 3aTO'IeHa,

Terna iRC YBC3eBa .....•

EBJI,tJI'h JIlf KTO-Hlf6Y,lI,b H'B'ITO DO,ll,06HOC?

Y iKCJIH Tbl 'MeHR nonaaaems? '8 st,ll.b 3aTO'IeBa,

R s'l;'~b CBf1SaHa,

Y iRCJH ',£1>1 aeaa He OCB060,ll.Hllb~)? !

J

" '.~' I;.

/f

r r

- 69-

1) TIO.llH. <I'. 1.;" a(»o]txla6 b".

2) Caarhaaaazso, 1.r,~O),b'Jl(».' H /l,Hxa:I'ypra, ~"b'b()61o~' -- )J.cPCBIIH B'h CaMYP3aRan1L

3) Pa:lcKa:H,IBaIOT1" qTO xoraa-ro caMyp:laKaUcRii-i n OlU'BlII,1l 1\1, npihxarr, esarars )1,0% y MHIlI'pe.llhClml'O no~rrmVIlw.; flO B'h mCIIHxa BJII061UaCh TClII,a, uoropaa sanepra Bn KOMHaTt }I,O%, it caaa y6tiRaAa C'h mClllfXOM'h B'h A6xa:liJO. HaCTOf1U~aH [J'ECIIJI, no CJIOBaM'h lIHlHrpCJlbUCS'b,- ,)TO IIJI:l% a[l:1'0'1(,1I110ii ucrrhcrt.i, TIJ~CTIIO YMOJIHIOIII,cii iRCElHXa 06'h ocaoooancnia.

VI. (1~o" ~J~o, - ~J1.r,b())J~o~ I) O(».O(J!> , ga(».(')1J!>, ~!>~,61'n'. , ..

- ( 3(». 6<1'(»" 3(».eOO1J())~, 3f!} gilo~o rn,~()61", 1 va,(i)~ (i)g,(»., ~3oGo txlg,(,)<,

va,(i)q'(J ~J~J ~(».o°t0g'(».)i?

- «gn(')o (».god(%)'6)1.r6 2) ~(».

~'~'~(J(i)o ~!>~odO!>kQ.,

6('~d", ~()dJ 3) OO~!:>~(Jtxl(J~Jl.

(J~(J~'~J6J~O %,lr,Q,))?!

VI. Eria, Mexia - CB'tqRlllm 'i), I'orya, q"hoTya, JIarhapaia ....

- (0 COJIHo;C, 0 .1Iyna, 0 MOll ~IaJICHl>I([I.11 Taaapa? .llaTh JIll Te6'1; JlHTh BO)l,I>I, AaTh JIll 1'06'[; BHHua,

Y CTPOHTb JlH Tc6'£ HOqJIer'h no Ty cropony ptKIJ» 5) ? - «Bopooea CHART'I> B'h CBOCM'h I'IrkIA'f;,

A "SOJIra na KpaJO ospara,

ThI l:Ke, uapeas, He anan YCTaJlOCTH, 8al.i1;JlI'h yMRpaellIh na nyrn [IW lHlI'B]» fi) ? !

1) Bap. \JJ~lr!:>boo(J~n!:>.

2) nO)l,pa3YMtBaCTCn acnou. r.r. 3 .II. e,ll. 'I. BaCT. ap, - ('),gov d(».(i)lr.J), (i)a.

3) nOJIH, <1>. ~(JdJbo.

r

"

r':'

, .

, '

70

4) C60pm;HKaMH CBtqHOii UO.ll.aTIf B'1 IfMimiHX'1 Maprsaucsaro ~IOHacTbIPH (l;~~()(').b~,,~~(').), B'1 Maarpeaia, 6hIJIf,KaK'1-6bI HaC.lIt.ll.CTBeHHO, 1f3'1 eaxaria Eriasa. ITo yBtpenilO MHHrpeJIb.qeB'1, rrscaa 3Ta aaaeaaers aa HUX'1. qJaMluiii: Mariaaa , I'orya , qKhoTya, .JIarhapia cym;ecTBywT'1 If reneps, - ABt nocJIt.ll.HiH H3'1 HHX'1, a JlMeHHO, RH. qRhoTya I! ABOp • .JIarhapaia, iRHByn In, CaJl1YP3aKaHt.

EDITb MOmeT'1 3TO B033BaHie, HJIIf UpOutB'b, uonars ClOAa. U3'b RaROH HII6YAb APyroH n1;CHn (CM. npaa. 2. B'b OTA. II, :N? II).

, 5) MOiReT']) 6bITb npeararaers YBecTH ee. 6) T. e. «Oe3npecTaaao nochmaa Mean».

VII. lr~(]8~~a~a.Q. ~a~o~ob6' <'>1l~ ~~~1lll ~~gbo~oO}.ll-.

&3°~o <'>lI(i)o oa a(:'(').6b~a61l: OJ~(i)~, p}.(i)a(')., 3~d',l\ho~0()).It.

VII . .R norepara B03JIIOOJIeIIHaro, eepme Y MeHn ropnrt, ornesrs

C '

epme Moe He OlItHBeT'b: }l,eHbraMH, 30JIOTOM1, cepeepoas I).

1) ,TaK,]) HaqnHaJIaCL ntcHn, npexpacaaa RaR'b 110 coaepaaaiio, TaR'1 n no lU:eJIO)l,UqHOCTI! aarrsaa. Ee Il'BJIn B,]) ceJlwiicTB'B B'b aep. ,n:1KBapB, aa p. Harypt, TpI! iReHm.HHbI H OAHU'b MOJOAOH qeJIOBtK'b XOPOM,]); npa 3TOM'b O}J.Ha B3'L iReHIUOH'h arpasa W MY3bIKaJIbHOM'1 HHcTpYMeHrl, na3bIBaeMOM'b &(».boll('<)o «soarypa», . '" POA'L rarapsr B,]) MeHbmeM'L OO'1eMt. It'b cozsa.rsniro , npo}l,oJIi.KciliR <JTOH ntcHl{ He OKa3aJIOCb B'L MoeH aanacaoa RHluKRt. OAHHaKoBo 6e30nmootJHO MOi.KHO nepesecra CJIOBaMR: em nOTepJIJI'1 B03JIlO6JIeHHYIO»; TaK'L KaK'1 POAbl He 0603HatJalOTcn B'1 MIIHrpe.llbCKOM'1 JI3b1K'E, TO He If3BtCTHO B'1 lI.aHHOM'b CJyqat rOBopHT'1 .JIB MYJKtJIma HJlH i.KeHff~Hua.

VIII. Ha l1Hrypt IIpOJIOIKeH'L IIJIeTHeSbIH Mocn I), a aa MOPOlKt 2) CTaBJI'I''L }J.epeBJIHHbIH.

ApaM'1- XYTY 8) Bblmen IIO ciio CTOPOHY II B'1 ry6aHt 4)

, rpOMIW (iOJlTaeT'L ••.•

,Il,mBapUbI C06paJRCb II YMO.llJIIOT'L CBOR IIKOHbl: '

I V

-71-

------------- -- ------.-

--~-_.- -_----

(c3JOnOJIY'llIbIH ApaM'b - XYTY AU IIC YBC)l.I01"h OT'b nacs JJ:Bsymuy.

((3JIOCqa'fHbIH ApaM'1-XYTY, IIC o6pCIm~i CC6H 1Ia IIorUOeJIL E'h ,lI,mBapax'])ll!

He BHHJI'L MOJIbOaM'b ApaM'h-XYTY If ncpenphlrnyn oopaTHo 'JepC3'h Hllryp'b 81, TOM'b r.f'l;cT'I;, l'ld; npCH{)l,C 6r,1~'h 1I10CT'1. l-tor.ll.a me orrs aomerr, ,lJ.O Ol{aJIMaXC B), )l,ilWapCKIH HI{OHbI HaCTHrJB ero

If 3a.CTaBHJIH uarnyrs rosony )l,O 3CMJUI 7} ....

OCTaBlIIeecR 01''1 Hero oPYJ1{ic If rcneps .~emO'I"b npelI,'}, CB. reOpriCM'b 8).

3JIOnoJlytJHblM APUM'b-XYTY, .

rope, rope Te6'I;, - KY,lJ.U TTlI IIJCll'h '?! CYAboa TBOll OblJla ptmcna,

3atJtM'b 'fbI npnOf>JJ1'b Bl, J~mBapn(!. ...

1) P'Imu If Hl'y P'1 , "bO,)t~') (ingiri), ,IJ.'I;JlJT'L J~epcBHlO JI.i.KBapH, 3l3~(X)o, aa AB'G DO.JIOBHHbI. Il.IIeTIIeBbIH MOCT'h YC'I'POHBUIOT'b na p. IIHrypt, KOTopaR B'b )~i.KRapaX'L 311aqWreJbllO Y3IUt, .II'T)'rO~I1I, BO Bpel\HJ

IIOJllIOBOAin, :HJMOIO II{C npOHJla)l,hlBaroT'h )l.OCI\ll.

2) Mopoma, ~1'),6)(».(I~, pima, npoTCI{uIOIIl,an 'I))C3'b )I.}l{SapH.

3) XYTY, X brry , Xery, h(l(~rn, b66~J' r,'n 61l , HMH C06CTB., -'ram B'L Canryp3aKaIr!; ecrs lUtCTHOCTI" na3hIRUCMa1l ~eTYill'1-MYXYPIf ecOCTpOB'h XeT)'»; Apal\1'b, lUll Haram - rrpoaeame.

4) ry6allH, <'> 1I6~bo, IIc3f1aQlfTCJIbTlaH -racrs ,lJ.CpeBHB .Il:iRBapH, Mei.KJlY JItBbIM'b seperoas p. IfHl'Yp'b If npaB£,lM11 p. Marana, 'd~o~b".

5) Ilom. 'I,. \r\')o~hlr.!l..

6) o Ka.1Maxe, \')o3~~'J~ba, lIrJ:.cTHocTh na upas. 6epery p. IlH-

I

72 -

t

!

"

ryps ; 6YKB. <lTO nasaanic 3HaIlHT'b (M'BCTHOCTh, 1'11:1; BOiJ,HTCH cl'Ope.lH!>J. TIo sap. (Cp;lRBapCldH lIROHbI aacrarsa ApaM'I.-XYTY» B'b MtCTH. XO- 6aHII, ~('):(,~bo.

7) T. e. CBepHYJlU eMY mew.

8) jloJoJ, jlJoJ, jloJ~a SHa'!. Bo061l~e CBWfOif, IHWHa, I~epKOBb; ila'l'tM'b, cIIe~iaJlhII"Be CB. I'eopria; rOBOpHT1>: jlr10J OCl( .• tiiOCl, CB. I'eopriir, HO rarcae 1I jliJoa c(btiiCl~~Cl, CB. Mapin, IIo 6J1H30CTH aep. CY,lI,lRYflU, B'b ceaenia Haecasoay (G~(]lr~d(').31l) CCTb U;CPKUBh, Ha3hIsaeaaa jlJoJ,",~~bO~tii~~Cl. ECTh If Mlmrp. coo. If Mil ,n:lI{erelIlia, jlJoJ d')~.

9) Ilpa BCeM'b crapaain HalITl1 U;'BJlbHYW n03MY, Milt 3TO lie YARJIOCb. IIpOBeJI,eHilbIe OTPblBKIf nOnOJlHfl1OTCfl CJI'B,lI,Y1OlIl,IIMII uozpoouoCTHMO, C006m;eHHbIMII ~1Ht B'b ,II,iKBUpaX'b: pa3CI{u3blBUIOT'h, 'ITO A paM'b- Xy'ry ObIJI'b llO npOIlCX01K)l.CnilO (MaUD. AJlaUaMII MIIHrpeJIb~bl na3bIBa1OT'b RupaqaiicKIIX'b raraps (Rapa'laiiu;eB'b), lRHByUVIX'b I1a chBepHOM'b CKJIOHt rJIaBHarO KaBKa3Clmro xpetira , OJIH3b EJlboopyca, y RCTOROB'b p. Ry6aHH. Ilpo lIeJlOBtRa npeacraaareasuaro, 113B'BCT,aaro csoero caroro H xpaopocrs», MlIllrpeJbU;bJ 06bmHOBeHIlO, 1'0- BOPH'~'b, sro OH'b ~~~bCl 3(X).gCl J T. e. MOJO,ll,e~'b RRI{'b araar.; 0 raKOBOM'b l.Ke '1eJOB'BKt rOBopIIT1., sro 01I'b «rracroamia ApaM'b-XYTy». ,n:pyrie YTBeplRJI,a1OT'b, 'ITO ApaM'b - XyTY 6bU'b P0il.OM'b sepaec», rpert.a, BaKOHe~'b, sro OH'J:. ObIJI'b a6xa3eu,'b, H3'b <I>aMRJIilI HH. Mapmania. Past, RaK'b-TO OH'b rOCTHJI'b y BJIa;I;I,TeJH A6xa3iu RhcJlIIIlI'bAXMe.l1'b-OeH (aJ~Od,",bJCl) Illepsauimse. ApaM'])-XYTY, no MtCTHOMY OOhlqa1O, OI.KHJl.aJI'b nOJIYQHTh OT'b X03RlIHa OOJhlIlie I10.D.apRII, COCTORm;ie ((1I3'b qeJOBtqeCKIfX'b ,lI,YlIl'b») T. C. specrsmrs, no (ood;e ,lI,ByX'b (KpeCTbHB'b) OB'b He uoaysan,», '1tM'b OH'b OCTaJCR He,ll,OBOJIeB'b. Torp;a RheJlHm'h • 6eU CKa3aJI'b: tii~~~b.Q. ~JJV(').b6 lr~glla~tii6 bo,' 3~ ~(').~Cll;(').OJ~ jl3~tiiCl~ T. e. «OY,lI,Y<JH He,!l,OBOJeH'b I10,ll,apKOM'b, He noasunmers JlIf ApaM'b - XYTY epsrrs MOH ,n:mBaplI»)! ,lI,'SHCTBIfrersno, pass, epeas 6tJaI'o ,lI,HR, ApaM'b-XYT:Y IIBJHeTCR B'b ,n:lliBapaxu, IIa Jim. oepery p. Mnryp'b, OJlH3b RYHTa C1~b6~d~), OepeT'b nOJl,'b MbIlIHiY JI,'l,BymKY, KOTopaH yonpaJIa Bl. Fy Jl.3Jet (0 ]J\!??JCl d~) no O,ll,HHM'b - rhoaa (CM. OTJI,. II, npaa. 2), IIO )J.pyrIlM'b - 606hI (<I>aCOJlb) II, nepenpsrrnyar, 06paTHo sepea's .p. Ml:lryp'b) YXOlJ,IIT7:; B1> ropsi. ApaM'b-XYTY on H3HcMOmCHiJl ynaJl'b ua CKaJlIIC'rbIH yrecr, II pa301fJI'b ceot KOJItHO, HO BCe-TRIm ycntn BOWTII B'b rpom, H npanparars CBOlO ,!I,OObJIIY - ,1I;lmYlIlKY. B'b 3TO BpCMH BaCTHr Jill ero JI,BaJI,~aTb, rnauuraxcn sa HHM'b, aoopyateuuerxt, ,!I,(fmap~eB'b, npeHlI~YIUeCTBeBHO 113'b <l>aMHJliii II.uMIITia H Khapaaea, (lj0\l06ClJOJO

I

~

- 73-

~(.... a,tii~63JOJo, !f3'b KOTOPhlX'h ApaM'h - XyTY y6lfBaen sert,rpext.. HaKOIIeI\'b, H OB'b y6UT'b, 110 HC MOl'yT'b II0}l,HRTb ero TtJl,L If eamraIUT'b ero, a U,tUb, nanty II Bee oro noopyzaeaie npHHOCHT'h B'b ,lI,ap'h nepsan CB. Teoprin B'b ,l(amapaX'h. O.n;HII'h U3'}, crapoam.WB,]) J~}JWa.PIf, panr.lmnbIB3J11, Milt, 'ITO Blfjl;f;Jl'I, B'b .n;'f;TCTB'B B'b erapUIIHoii [{OPl{BH CB. F'copriu B'b /~}I(!lapa,x'j, I1COOI,IIwoBeHBblx'r, paaIVI'EPOS'b nancy (labasa \!??~b~ d,), npHHa!l.JlCiImBIIIYlo 6y,'(TO-0&1 A pamXYTY. ~'b6d' (J1uoama) - ;)'1'0 ,lI,J1MlIIIUn ,lI,CpCBllIlHall lIUJlKa C'b }KCJI'B3HbIM'b naKOIleqHIIKOM'b H ilteJI'f>31IbIM'b iKe RPIOIlKOM'b y PYKOHTKII; 3TOIU W1JKOlO soopyararorea ropnsi, soropan OIm:lblBaCTh I1M'b OOJbmyJO ycryry BO npeua nyreureeraif 110 ropasrs,

1) nOJlII. "'. h(')."{j0·aCl V~"d,".

2) 3JJVaJ, WhPOJl'fHO, 3' -t- VCla, 6yKB. (IIIC MaJ1btIllK'b, napeas».

I, .,

:. ;'1,"

I. ~,"

-.74 -

3) Bap. ~J~JOl.!l. «CIIJIOIO, HaCIIJIbHO», J~~oOJ.

4) ~Olb(").%l1a.!l. HaCT. sp. U3'bHB. BaKJI. 2 JI. 6YIIB. ~lJ~J3 «npecJIt!lyemb MeHH».

}

~

- 75-

i

1) Bap. ~o~o, \;i13~~o (d)OJJhlllOii, IIpaCIfBhJii)).

2) Bap. (M(J~(J~J'

3) a1l~]"~(».~jlo pbl6a «IJO}J,I{aMCHI.UHK'b».

4) 1J~6b("). «Heo6f>JKHOBeIlIH,Iii, H36paIIHbIH».

XL o1J{X)o .... o(».&o 1) - ~00(.)" ~(».go, ~(».uO(1). ~oJ&O~':Jo ~('"go;

rx)P).1rO .... ). - ~hbl&~dO 3(»,&0,

~~~?.&~ - jl(»'~(').(.)O~do il{").&o •... - ((~~~~d 3{').Coa.!l. a(').~(').pjO)~1ro 2) ~~d30';)o" 1.?30~O il(1).go,

0)0~0(10~ VOo~O ~~rx)o,

~~ill;6~J ~J~iJ a(').uo;

[~J(J~.!l.] d(').g~lre ~('). o(».()')~kQ. ~ob(').~a~~b6 (Job(').OJ~1r.!l.: <ld(').g~a.!l. ~d('). OO~(').~Ol~lr?. ~(». c)(').OJ~ OJailo iIOfi(1).~~~l;l 3)), ...

XI. o(J~O"'d(').g" - 0''';0'' 0~6°~, ~(').I;O(').~ ~oJb(J~J"lr il~6"" ~(').1rd(1).~ - ~hb1lg~~"tr o~60~, ~~b(Jg~~ -- jl{.).~(').(i)"'1r d~6"~' .. - «(~a~olr 3'60 ~(').~ i}(').30~Jl.r, ~;d3o'~Jo~3' ~30b{'). ~1r30' 0l0boJo~3' VOObO lsi J~a,

~bJltoi}J3, o,~\l; o"3(i)(').~iJ (Vool;o); (\l01J(~~) d(·"P"lr; ~, o(·"O),lr

d,p,.\l ;:;o;b~f; dOo t)ob(').ml>dO .1):

((~""g; \lam V;~(').3°~(1lJ

~~ 0(').(1); 03SJ doo ~;rx)P,alf "J)) ....

i I

I

r

1) o1l~o"d(').g(), o(Jt:<l"'o(').g" , uposaanie.

2) IIoJIH. 'I>. il(').~(').(.)oo~l;(, bo.

a) C.~OlKll. '1'. ill -f- ~()~ -l·_ ~pj~;l;~ .

76

4) JKHHoTha, ~C)b(').oo~, J1.cpeBHlJ H 3aMOK'b B'b Camnapriaao, 6J1B3b Capxaao, aa p. Texyps.

5) IIOHMCHOBaHHbIe B'b ni;cui;: rypH-HO'IlI, POCTO, JlaKBHrnia, 'I'haaasia , MaKcHMc, l\o'la, IOTha, - BtPOHTHO, COYMblllIJIeHHHRH Manysapa JI.aJl.iaHII.

:1Ta HCTOpn'lCCKaJ1 ni;ceHbKa aaaesaerr., 6C3'b cOMHimiH, aa O).l,BH'b n3'b 0YPHbIX'b 3I1H30Jl.OB'b H3'b Hosi;ihIlCH HCTOpiR Maurpeai«. Ilocsf cMepTII BJI3}l'BTeJlll MHHrpcJiH Kanin ,lI,a}!'iaHn, B'h 1788 r., ObI.IJ'h npososr JlaWCH'b BJlap:tTCJlCM'b CbH:'h Kanin I'paropia; DO naps lIMCPCTBHCKiii ,lI,aBHA'b nO).l,AepiRlIsa.71'b KaH.llH)!.aTYPY caaoaro MaHYsapa, sroporo CbIHa KaniH. 0'1, 3TOIO II,'I,JblO naps ,lI,aBH}!,'b HC pass aerynan, C'b BORCROM'b B'b Manrperho H npcaoarramars Maaysapa BJaJJ:BTeJlCM'b, ao no YJl.aJICBlH napa, Tparopiii CHOBa "UImaJl'b Maay'lapa B.JIaJl.tTCJIbCKarO ssaais. B'b ROHn'I; KOHIJ,OB'h, MUflyqap'b JJ.O.JIiReH'h ObIJI'h nOKopHTbCJ] CBoeMY 6paTY Tparopiro, npasnam, ero

'BJaJ1.tTe.JlCM'b; B'b 311aK'b sero II nepeaars eMY BJaeTb Ill1)!.'h MtCTHOCTblO Caranapriano, rJli; Maaysapt, lIMtJl'b pe3U~CIIuiIO. llplIM'npy caoero HaTpOHa IJOCJli;}1.0BaJl'b n KH. )J,iIwl'hopia ,lI.reoyaJJ.3C, nepeJI,aBID" BJlaJJ,i;TeJHO csoe nosrscrse ThaMUKOHlI, Jlemalll,cc TaKiRe B'b Caranapriaao. B1> npnBe}1.eHHOH utcHi; MaHyqap'b Ha3BaH'b «'1C.1IOBtKOM,'b ,lI;iRorhopiH» )J,re6yaJ13e, ~hb6g~"'ji(').~(».~C)~dC) il(').gC), - ;1TO, BflpOIITBO, llPOIIU'ICCKiii HaMeR'b aa TO, lITO, KaK'b pa3CKa3bIBaIOT'b, RH. ,lI.morhopia ,lI,reoyaJ1.3e PYKOBO)!.HJI'b HopYJ1.0Ba.JI'b MaHyqapOM'h BO BctX'b BbIIIJe ynOMllaYTblX'b cMYTaX'h, 0 KOTOPblXb noapoono HOBi;TCTBYCT'b COBPCMCHHlIK'b' II O'leBlJAen'b i)TlIX1> COOhITii1 RH. HasoJaR ,lI,aJJ.ialIlJ B'b cBocH Jli;T01HJCII, «JKII3IIb rpY31l11'h», BeAClIlIOH lIM'h norpY3HHCKlI; ca. B1> rpya, raaerf «Hsepia» N.~.M 5-7, aa 1877 r., TU<I>JIllc'h.

XII. (').';lo"'(').ooh<'l.dC) ~~~o~~3£ ') ~<'l.~b~0)6:

~3b~~ lrJb~~C) 1fbbb3~~JOJo,

3(').~b hC)b~b~C) ~b~b~C)~b~JOJC),

1'l(').~(».~C) dc)"'61l~~~b 2) . ji3b~~~JOJO, (J)~(').~('). d .. .'abd()~~~O O)b~(».3b~JOJC)' ~(').~b~3C)abJ~C) ~(').d~l)b~JOJC),

..

I

J

- 77-

U(')ot'l('). d ... ,<)oOOC) d'_\.bIJ<"~oo~'db~O t'lC)V1!()t'? J~C), Jjl~"'~()jl jlo~~~~aOJC),

~3C)~h 3) ~ :I~?C)~J~C) ~()G(9'(»~~J~'" ~bd3C)bjl~(;)i1~)() -- ~~d() (J)b~~J~'" ~d~C,()'_b()(~('~G() V~r.b,;)(f,~~JOJ()' o~C)bo':'~J29 4}_ (b()o'!~>'::;JOJ(" h(').(.)o~~(1('JC) b,.).06C) ~C)kv_, ~C)3(').15(').t:;(; (~('o).30dC)1J,

33~(.)C)~ ~('o}.()ti3.>ti'iC)b~b?, ~(').

llJ,b?,bb «'d(').~OdC)U£» ....

1) Bap. dp).bd..lt = d(X).baoJa£, caauerannu.

2) Iloaa. </.'. 1'l(').s.z('~(.)C) dC) ... blI(.)~~'>'ilo.

3) llO.JIH. <1). ~3C)~hdO"'da,~J~C)'

4) POJIH. ~Il)' M~C)bO ~)c)"'~~1;8~i9~~,,· I, '

5) U(<)o~oC) ( "kv" - (f}.c.;~lr,,,~G, l;~~~B 0 a"'~)aa ~~ iJo!, ~C)~6,C)~C)~; ~(').biJ, O~~~3bbC).

6) B'b ,IJ,Cp. Xopra , lIIcmJlY IlOTII II PCJlYT'b -Kare , OJUl3b ycrsa

p. XOUbI, Kyphl 60Jl'UIOT'b JIllXOpa,lJ,liOH a so MllomccTB'£ yaaparors. Ilscan l'OBOpHT'b oY sxo Xopranuu «)l.'baw'!'1> sopona KaUJlYllOM'b BbIXOJIOru.UBUIOT'b», ']1'06bl soauarpaaan, IIC)J.OC'l'aTOI('1) B'h )l.OrrmmIlIIX'b

. ') ",

" ..... " .

- 78-

UTHD,aX'L. Booeuie, SCB 3Ta Ui;CHH UPOHHliUYTa }I.06PO)J.YUIHOH HpOBieii aa-csers ofilITaTeJIeii paaasm, MtcTHOCTeii Maarperia; MtTKO CXBaIJeBbI HX'L HeJJ.OCTaTKH, UpOlICXoJVlII.J;ie OT'L poaa JIll lIX'h 3aHHTiii ara on oKpYiRaIOmeii lIX'h DplIPOJl.bI, Taft'L 'ITO ona HMi;en H aTHO-

rpa<l>H'leCTiH HIiTepeC'I>. .

! .t

\1. H

i'l' :.,

Lj h j !.

XIII. ~~ BUV Jt%J, lt1J~ Slry Jt%J, St%6lr(».~Jlt ~~ J d3J~. 060>63J6.! lrolsh~o 'Jo~1J~lr, hf').~~o 'Jooot%ooolr, o~'Jogb~~ ,1)0. J 6"

t%~ ~'JJt%O)o o~'J0Vntii" Jlr (1:), ~s'JJ~,(I:)0)6?

~s, atiiOJO lrodn3000, 'Jo~ga3bos, ~f').'J 'Jf').'JJ~6U ,'d ~(%).~3olr 3ooob3~'J· ...

I:

II:

'j

.,

II

"

,.;

XIV. 'lr~l>bo YtJt%Y1l00', lrJShO 08~j'so~l>, lsi\l>hO 'lr60}J~<')', lrJ660 A'tJobl>!

~e~6, ~a~JO)hJo, 8'~~ af').'J0Yf').bJ61J lril,bO Gl>j'so~,; .

Co~o 6l>~(%). 6l1Ja1Js,O)..o..,%altil3° 6'~f'). 831l0?1J36OOJ)., 6etiiaOOo f').df'). 3t1,OO1l36OOJ)., ~ll~o o,31lbf').1l31l~O)b1J3600J)..

- 06~~ ooJl; ~l>oS~6G6e: «3f').A, 3f').ft, \;0 u.sboJJ, lr~..o..,boa66lt..o.. ~l>osj'll>6Jf').? 3l3l>~1l~0 Af').CO 3olt..o.. ~ilf')., 'lro \l'1lsJ!. (%).ilf').txla..o.., 1io 30j'l"af').af').? jl3l>~1l~o ll(%).Co - ~'olljll>30, ~1)lrJ). 31)b2.o,61)txl jll>6~(5)? ..•

- 79-

jl3l>t%;1~0 d'60 solt ~.'.<n llb~6, dab So\; (JIi~obs(i), dJ 30txl"~l>~J'" 61J~(').3(%).?

jlSl>t%J~<'~ 3l>~<').- o1J~o,b(.)., ?','lr 'dJ6~~:,tildllG;)60»)? . . . .

1) ltJ,bo It'O)J~f')., lrJ,bo V()(.)v-aoo' J. o, 6o~J3Gs ls~bOOJ~olt630(J) ~b1J 0(').o°tii~()ls~3°()) dJb0>3ol; ~6S"V3J60(.)..

2) 36(}Ob6 c06. HM1J )J.iKsapcKaro napoanaro 1I03Ta; 06'h aTlIMO-

aoria 31'01'0 crosa ca. crp. 17, lIpHM. (;.

3) ~~3J~b;10 J. 0. 1J,~0l; (J(').'{')6lr ~6a~lr(1b.

4) b~jSO()6, A1'BCTO csup,allill.

5) ~1l~" o~~b(%).lldllt%(I)'b113:'OJ.1I. «OJJllI'OC.lfOIlHM'I, .lI:iwymewI>)) ,- <1>11- ryparsaoe esrpazaeale ·S3H1'Oe OT'I> ~rEC'fHal'O 06('I'Ial1: npeaue 'ItM'I> Ba'lHyT'I> H3JJ.eplRHSaTb aosoe HHHO, OObII{HOSCIIHO, C3MH MipiaBe, «oJIarOCJIOBJIHlOT'I») C'I> If3Bi;cTHbIMII nepeaoniaaa KYSlliHII'h C'L BlIBOM'h If 3arl~1'I> yiRb IIbEOT'I> U3'I> Hero. Ha 3TOT'I, OfihI'laif, B'I> DpIIM1meaia K'I> p,tSYIlIRa.M'I>, If lIanIflKaCT'J, »ra XOPOBOjJ_HilJI IVRBapCK3H II'BCHR.

xv. ~~ol; 6lt1J~(')., 36~olt 6lrll~(».' 'db~" 'd6~6~1Jtilolt 6l;1l~(').'

%"o"l; 6l;1l~<')', %00" lO~6dolr :,l;1l~(').' 'df').~(').~(').bo 'df').6" J~lr 6lrll~<')',

G"06lr ~k"!l~(').' aa6d"~b3:,1r b~~(')., 1l'd6t%(').1rf'). ~Jg~361r b1sll~(').

~~ o:,'df').'dbJ~J %"GV:'~63b1r ~lr1J~(').

1) Bap. a~o ... bJ, J~"~3bl; ~'\;1l~(').'

2) Bap. 'da~o .. ba, 'da~"636l; 6lr1J~(').'

3) Bap. 0361s6~obJ, oll6lr6~"~'\; blrll~('~'

UtCHlI 3Ta, OAHa U3'I> CTapHHHhIX'I>, COJI.CpiKHT'I> B'I> ce6t oopamenie K'I, Jl,i;BymKaM'L H iReHJlJ,HHulII'I. pa:JllbIx1, (l>alHIIJliii, qaCTblO U

- 80-

reneps eme cymecrayromaxr, B'h MHHrpeJIiH, KOTOPbl1l nparaamaIOTClI «BbIBATB nocaorpbre» ua npamennaro, ITo CJIOBaM'h MHHrpersness, 3TO OCTaTOK'b roro BpeMeHH, KOr)l.a B'b Maarpezia cym.eCTBOBaJl'b 06bl'laH (YMbIKaHilI )l,tBymeR'b».

III.

nOCJIOBHUbI, 3ArAnKH H H3Pll11EHIH,

, .

I. oblfa<Xiooo, 'd-Ubllll<Xiooo, - 3?,boo ()')o;\,(l, "l;'a-H'

I. TYAa Jill nspesepneun-, CIOJI.a.m _- 6Y}J,CT'h ace O)1.UO I'I Tome.

II. o~~aG,) ~(Mo(l.(l, ~?)b~b~~abo ~(M(l b()O"bv).<"9~Il:a~·

II. I{pblca, npHlIJe)l,llIafl I1:1Blrh, BhlrnaJIa BOln AOMalUlIIOIO HPbICY·

III. y(]~<Xi()dO 'Ja~a oaa~aa ~('). V(]~<Xi,,~J ~)('~~;I bJ(/·).l;;h:;~G,,~ I),

III. Ocnapaaaii no 'fy cropony ,ijCflUUQYIO ~l'kJ'IlOC'l'b, CCJIU xoxerns BbUlI'pa'fb 110 ciio CTOPOll'y JICtlUlllJ,YW.

lV. 'Ja%(').ba6)l;,Q, H('~31o ,l%~~o, ~('). ~(').<Xi(').booO 1;0 'da\;:,)g~b\r(). IV. nOllteJIaii cocsay 6hnm, 11 bOI"h II 0 111.11 O'l"b ero ToM;.

V, oa6)l;.i!. oa<Xi('~b~~J), bO(,~lsil()~]~ ~('> Crat>l~il,Q, aOl)~b~ ~(').bY()ll~' V. BOJIK'b 1l0Jlb30BaJICfl BOJI'lboii peuyrauiek , MCiI\)~y 'fi;M'I) uiaI{aJI'h llory68JI'b uecs clrG-l"b.

VI. a(').0)(').b8J), Btlo(Xj3il,]" Bb,,<XiJ111l ~('). 'dildO (').1l3o~~6)" tl!l'J" sab0()')('). BbOt>ld1lll'

VI. Kypnn;a paapsrsara, }l.a paapi.raaza aei\JJIIO H suuonaaa HOlliHK'b,

HOTOPOlUY CYIR)l,CHO Obl,ITO oTp'k!aTh eii ['O.J[()B,Y.

VII. (h(q~ ... ha~t>ll;J)" V()~(q" ... b~V~~6)lr,Q" ..

VII. ,lI;opora 1I0MJI,CT'h no cJI'I;}J,aM1) cyll~C(,:l'BoBaBllwll .ioporn , a

poI-am no pyc,ny 6blBmdi p·Imn. ,

VIII. HP).ll"ilJ!. m;\1lll~: «").30~IJll ;\(').,)" --:lO(l~ !.\;p> (').;)1')~-)rntf,(), JoooJ (lob~

ilO~». .-

VIII. Bhll\'b cuasars: «}I,aiiTC MId; nrlwTo, 1'}I:l;-Ohl nOCTOHTb, II 11

cam ,HaiiJl,y lU'BCTO, rA'I>-ohl IlO,ilcmaTb.

1) ~iJil"'~Otl~, Aqu-zixa, CyXyM'b,

3Ta IOMoplIC'rU'leCKan 1l'£CIJH OCMilHBaeT'h a6Xa3IJ,eB'b, rrcreprrssIIIHX'b nopaareaie B'h HalwR-To 68T8t C'b «rpY31lHaMH» 'f. e. C'b HlllepCTHuaMH.

- 82--

-- 8::1 -

IX. o>'abo",j.Jt 1laoJ;f,o~1sG ~" - bob!> ~1.rnJ,'b(),,·

IX. EcJUI Mell.Bt,ll,b nepCCMJIHT'b Te6H, ~ naaosa ero OTI.{eM'b.

X. oJ6io do dall(x)ob~OJo~() jl(').~(').t>Ja.!!. y~b, .. 'J(').V~G'lr.Q. 3l0A0lr.!!. 1l~~~1l~'

X. 006aKa, aanyrannaa BOJIROM'b, lipyrJIbI~i ro,,'h JIaHJIa ua IlCHb.

XI. 'J0a.!!. oJJo(').be - gl1(').'Jk.Q" VU~t>Jkl1" 0OJ:,1sJb~J1s0J 1 XI. OJIbIXaIIO JIB, 'l'l'06bI pbI6y Oll,'nlUlBaJIH B1> pin{'t?

XII. 'J(X).b~~kQ. (').~<,,~o>:,b~Jlr6, -1i(').61)a.!!. oJoo~~~e·

XII. Bpocara (cTpiwJ.JIIJ) B'L cn'baro, - a na)l.aJIH ne 3p'I,JIble.

XIII. jioo6io Jo'JoGo ~('). h~lJ..o: JeoJ~3o,-'J<').Aoo~abao a~V(».t>J113!>~.!!..· XIII. O;l'B.JJaii Aoopoe ,lI,'B.JIO, OCTaBb ero (XOTb) na Kai\UI'B, - ua B03- spaTHOM'h nyTH naii}l.eIIlb ero [I1ocJrI;/1.c'l'Bin].

XIV. ~h aO~b6u1)1l3e, ~('). C>tjoobe ~" 3,M.O", -1\;'(x)o 3~ 'J(').~J' XIV. R BblCI\aiRY, a c6Y}l,eTCH HJIFI H'kr'h,-lIHli; utn HlmaI\Oro }I,'BJIa.

XV. 1sa~bo 1),0 ~('). 1ra~bo ~3("').'Jo, grl0'Jo ';h ji3"MO ~("').'J0V JtxJo.

XV. Ileii csoe II tlDb CBOC, a Ha.n,'b MOHM'b nepespecracs ('1'. c.

MOIO co6CTBeHHOCTb YBaiRaii l\aK'h CBHTbIHIO).

XVI. 'Joa.!!. 3Bo~6 ~(». ?-31o~ba.!!.; 'Joa.!!.. 'J("').l;J,,~o!o.\;'ll1l ~(.,.? - jl0'-' iha.!!.·

XVI. 1\.TO MelIli y61IJI'h? -:- 6paT'h; KTO Mut B03SpaTlIJI'h iRH3Hb?- 6paT'h.

XVII. lloo6iodo 'J'aO'JOb~Mlr.!!., .1lo°(x)o 3" ~(').~(1lr6' XVII. ,I1.06p0}1:S.1laIOm;eMY He B03AaIOT'b Ao6pmn,.

XVIII. '(btxJ(1)~~o -ao \)(X).6i"o~~J otxJ(X). ~~,~(').(i;J'1s6' XVIII. I'onopamaro npaaay aceraa HMYBaIOT'b.

XIX. 'J1l'J,,0>0 'J(X).1i(X)., ~0~~(1)0 \)(').d(')., ~1l~C) ,,(i;d(').1), ';lolrbllbll'

XIX. JIW6JIIO H orna, JII06JIlO H MaTh, ce6R iI{C BdM'h upemosaraio.

XX. 30 jl0O>.!!.. ~1l~~ '3~ 0 1)6lC)0').(!. jill~~ 'Jolrhllb1l'

XX. H upemosararo nou,t.JIyit eepana nonfuyro, 'CJI,tJIaIUIOMY PTOl'rJ'b (ry6all'm).

XXI. %'OJ,l>o 3~ oO~1i("').'Jllb6 ~" 3ojio \)1la-Q. 'JJtx1~ll?

XXI. ECJIU TbI He tJI'h nepny, 3a'lt1l'1'h y Te6H lKiReT1> BO PTY?

XXII. M\)<,~6igaobJ~o ~otx10 3(').'is.!!. 3~ 1l3C)~JGlte, OJll~o(x)c) - a("').· XXII. RBHaR (OTKPhITaR) 60JI1;3Hb HC y6hCT'b 'ieJIOB'!ll\a, CRPl)ITaR iRC-.L\a.

~~~o1rJj" 30&otx1o 3' r"b1.rr, ~('). 'aba~;J., ~V'''OG'

y 6aoYImmll'I;Tl) :lyGOB'I> U lie ,BI{)6IiTl, BlI)l:krb lIX'h

Y ApyrHX'b.

'J.,)'c)"';],, 'a(l(i)o j,)-;h~(r<).~'~?" '(,,,'6-1I1r.v. ,)Odd-Hoh'lf?,-

J&lllY (uaanrs) orna 1l0;HlOhlJI'l, H HJIllHCTCH AYIIlCIO (IIMC-

nCM'b) )I:Iwl.

b 'J 'i

(.).(~q('). 1io"txJo (.;a,- 3' o()~(l (, ~'" ·W·)'O'l·o" ~t).3(').·

30JIOTO-XOPOIllO, no, CCJlfI ero Irl~T'I. Y Tc6H, 'ITO Tbl 1f3'b Hero

CJl,'I"llaCIllb?

XXVI. ':JbS";)o (X).6i;lc<~l;.o- lr;I!lGo ~ob:)l" 'R~Ii'>'lJ· XXVI. TBOR oponaa JlY'JIJIC 'JYJIWI'O BO.WT:l,

xxvn. 'lfobma 'J()(X).(J),P" ('rr'l(')., 1l"w).~a M;I;I(, ~~? h . )t XXVlI. Ilu 'ITO Tco'l; ClrIn"I., (:CJlH II'l>T'h Y Teoll l'.1lu:n, (3p' Hlll '.

XXVIII. 0 r)(i.)o ~bbO~(i.)() il(>'(>">':~'ilG(, ~~, \:.ry;1371~1r .. )· lroi\~~{)') al;.u" b(} (}V(·).b~bj.()".

xxVIII. Enl Thl (oTBantCII'I" IIC c'kl'y~i II:L TO, 'ITO ~lCq'b 1l.~OX()

p-l>iIWT'J,.

'XIX \)1] (').~J ~") (-').6J~1): ()~oo~J..::)'lfJl. ("J,N'''_ r;,,~

X . ( '( (J (J, .~ "

CM'! BCIIHHI nYiKAacTcflr

XXIX. lITO ;)'1'0 ranee, 'no T:UWC: B'I. 'I" .

(ann ).

XXX. 'aJ1)Mlr(, ~('). 3()b(~lloba Go?

XXX. HAe'!"}, Ii HaiW.A1, Ol'JIlliI.f>lBac'1'cfl'? (porn).

XXXI. o~~a ~(~~~1so, ~oG~b'~a ,bOl>UO? ,.

XXX r. Ouap'yllUl aTJIaCHOe, BIIYTpn 'l'hICll'1lI0C t (l'p:ulaT'b).

XXXII. (').())b" J1o~o~Jbl;.o" ~(x)())0 il1l~" oo(').0'lj(;,,7 ) XXXII. qeTblpc 6paT3 IIOCHT'b OAlly uransy? (CTOJI'J, .

XXXIII. o"~il 3,,6igl1o~o, ~o\;!:>b~a (').~j<,,).?, .. )

XXXIII. CHa.pynUl ccpc6po, snyrpn :IOJlOTO t (mlI~o .

XXXIV. 3oo>(').-notxJo ~o';)~~Jbli.o" ~ti;o>o (').0m(l'da~o 'dJ()d6b3~ XXXIV. J~B'Ima)l.u,aTb 6paThCB1) IIM'hIoT'I. y n:WO.mBbfl OAHY uo-

)\YlUI\y 2)'!

XXIII. XXIII.

XXIV. XXIV.

xxv. XXV.

- _- _--

----- -

1) J ';}1) (').(i.)J, ~11) (,).6la «(1'1'0 ;)TO '1':1 1\0(\, 'no TUHOC>J? TaI{'h ua-

qllnaIO'fCH JlHlI1l'peJlbCldH 3al'a.Jl,lnI. .

2) I1PO)l,O,lbIlOe 6peBHo II a, 1{}lhIW-L )~OI\'Ja, 110 IWTOPOiHY (6peBHY)

lIpOKJla.n,blBaIOT1, IIOnCpC'IHbIH opeBIIa.

G*

l

"

- 84-

XXXV. '.la'3ti?v6 ~ r- ). b~J1lti)o 3~ 30('~ha bo~

XXXV. Ii)J,eT'L If He OCTaBJrsJeT'L c.dl)J,a'? (.'IO;Wa, [{Opa6.11b).

XXXVI. ~(i)o)C) Ba0(lo bJ d";.l«).lr;~" 3('~lrJo(r)JJ' ij!,,.1raOWJJ ~c'). ~~,'lrJ!_ . 3; ~~l;ao~1lll ~

XXXVI. CymHJI'!., cymHJI'!. CBOit IuaToK'!., HO HIIKorp,a He MOl''h ero BbJcymHTb? (1J3bJK'b).

XXXVII. ,(;)000 g~o'(Jo 6;V'~o; SbJdJJ) Sba'dJJ,- ~~,l;.o. S,'(J, bJd1lll~ XXXVII. CI\Jla}l,bIBa.n'b, CKJlap,b1Ba.n CHOIO Hel1(lBKY, HO lie MOl"], eo CJlOiRIfTb '? (nopora).

XXXVIII 1) d1)'J1)~O, ·3~8(').~1J(X)0, (~J(,I)~lu), "aC')03,G'r"30~o ~ XXXVIII. He tBmiif, He rmBmiH, a y osara pa3lfmptBmiH I)'?

XXXIX. ,(;)(1)0 Ci!o'do (·).(i)(j3obo o3~~(·). h;~;)oaoO)-1!. '(J«).~(Z),Ya()~O ~J~

XXXIX. Moo MaJleHbKiH Ol'OPO/l,HWI, sees BbIMOH~ell'I, 1;;tMeHhRMll? (pOT'!. H 3yOhl).

,XL. 6;61l Cb30;li1re! 6,61) (l:)6o;lilre) 6,61l oo«).~h o;;b3();lilr(j' XL. At)J,'b B1I3iRHT'b, /l,tl1.'h RPH'IH1"b, A'SA'!. OOBHT'!. BOJIOCaMlI'1.),?

XLI.

~h ~«). 1,0, ~«). ull'do a«).Co. 1.r1l~0 'Chb.o. 3ClOO(').bll°oCl 3(».Bo, ~;;~GJCCl ~«). 30000 3('?Co:

'(J1l%6~; ~J Ii()~- a6o;ooaSJbp; ~" h 0~1l'~1l ~o0(;)O J«).CCl.

':',

XLI. J.l Jl.a TbI, .l{a TpH 'IeJIOBtRa, TPlliRJl.bI UJITHap,~aTb '1eJIOBtK'b. ,IJ,a URTbAeCRT'b lJeJlOBtR'!.:

CROJIhKO 6YAeT'h BCtX'h? - eC.II1f yraaaems, TbI 6Yll.ewL MOJO}J.eIJ,'!..

..

1) Bepereao , ua soropoe nOCTeueHHO lIal\IaTbJBaeTCJI HBTL H, xoropoe, BCJI'BAcTBie aroro, YBeJlHlJOBaeTCJI B'b 06'bCMt. MHHrpeJIKlf UpH,l{yT'h aRMolD, 06LIKHOBeHHO, CIJ)l,R y osara.

. 2) ,lJ;epeBHHHaR MamuHKa, Ha3LJBaeMaa (':IU'IHXD» (CoCouo), npa nOMOIIJ,D KOTOPOH O':lllIIJ,aIOT'h BaTY. OT'h KOCTO'leK'h.

- 85-

'~', ..

XLII. ~JJ1.ro-a" ~8,,(J, - "~~ilC'~ ~ab(; ~(>~ "3'1i(».6~ do - 8~~gbo~o~; o30«)a3JdCl ~a,,3; - ~1l~; (;)()b(, ~(». ~~o 1)1.r('). do - ~~gbO«)"b.

XLII. ,lI,OlK.l1.h B'h lIJat - 30.JIOTO, A B'}, ilOllt - cepe6po; ,lI,OiI\.l{b B'h ilo.ll'l; - KIfIlJJTOI{'h,

A B'h asrycrf - orom, I).

XLIII. gO(~Cl oa~«).~(), - g~(eJo S;(.)·():, ~o(.)o (~X('~('J°: I

o 1l1J61la ~lI~~lfJl, ~(.).iloil,o~:(,I)\;?;, 3~ o('~1l61lJ - ~o~~ko"

XLTII. go(_')" ~~30~"(.)J'- &°60 I," ,(i)~, ~,,(i)o ~~30~Cl(i)J: o~11-;)('). _- ~h~hlt 'J<,).'J()31:_'~~31r, ~r.; ()~(l'a('). -_' ~J~"J!

XLIV. ~!l(l:)~('~6~ ~(.~(.)(.~Goolw"

o(Z),Co V(l~~~ 3C').(.)JaJ!, b(.,.~r'~\fJ!,! (Y)('}.~o ;hl(».lj(').O)o ()«).«)«).b(l)'V. ~«).«)«).Ii())o or').d~~ (~1J~;lr(, «).ull(i}66 ~('). ~«).'J(").~6_Q.;

ada (J;oo() 1.r"(1JooJ i1«).'d(.~1J(J' , ..

(J~~~(").6;, \.?'clJ(;)O,VlJ, ~~~'dCl'bJ600~b ob~p).1r (61(,).',)) 3!l61!

OJ(»'~" 3J1r(;)(').~() 'J~J;161lr~, ~'3 J(i)ooo '3(r~ II (l!l~a ')(l,,~lr J!l~o1so ~; a~(J"h

~J(I) ~(Jolro!lb lr"1JJOJ(j 'Jo'dJ~o\; .. , .

LXIV.

XLV.

1) Br, ilO.rI; U UBrYC'f'i> coap'T;nalOTh II.W;1,hl n nocsssr, C,1J'l;i~" )l,O}R,l,H ~lOryT'b HX'b ncnopnrr».

- 86-

XLVI. ~0~J6~S ~(».~(».bl;J)_! ~(».(i)f').GO)o, j'I({I~" y'!>b!l (J~~1('J.~0 dJ t1 0> ..9. ; ~!l~(J~0 do C~b!llr.Q. lIdobo! ~f').M<'J.bO)JJ). 0 (J(l.~<'J.(i)doS~lt..9. 3"" df').bJbk!l., ,,(i)J(>). !lilO!lGo ~>Mgi10~Jk(l.!

XL VI. ~0~J6~~ ~(JJMo>l;!l! ~(J(JMO)f'). il!lMO V J~"V~~1s (Jf').o3~1sV~(i); (J~" ~(J~olt ~<'J.1sb~~lt ()!J!l6J! ~~ JMQ)ih O!l(](J~M j'I(».1s &~d<'J.b J6lJ, _

~SJ~l1s ~a ~"~1lMJ6~J6lJ!

XLVII. oaa dSO!l, oaa ds0;', ~b!l~O s.:;<'J. JlSa" do!> ! (lg!lMs.:;O~, -::-1lg~ J(>)'l:o, t, 3~ o!ld3J's.:;l s.:;!l

(Ill d!l (J(».~o>o ~ !

XL vn, s.:;~~oJ(')., s.:;!l~oa(').,

~b~~o ~~ J3J~o(').! (lg!lMs.:;O!la, - d~3('), il"W'J., 00(1 BaM ~,)~iJ3s.:;0,

M"o> ~<'J.~o('J.~o ~ !

XL VIII. ()~(I ~a(')'MO, iJMoO~"oJij, cl<'J.d(». d ~(J~(] ()g()b"~(), Ca ~!l~!lMO ll~llb!l~(I: ~olJ6())O O)Jb~ 3!l 'V(]Jb1s", J(').g" ())ob!! 01;ll!l(~ll 1. , ,

I ~rl'()p()I-1 I ~hlll~'( ~I~r ...

t :

onsrrt,

All. llarapena.

CJ\IIKTIlETEI'J)YI'rrI"

'rIHIOJ'PAI"JjI HMIlEI' A 1'OPCIC0i1 AT,,\,~,gmu ([H It'l, , (fla.(:.O(:1'p., !) Jllm., N, 12.)

f 88",

f

III'B)~H( UIOBIK

'j'UI('I"h, 'no OTIIOCH'J'(!JlhIJO l'eIlITn'WCliofi CBIJ:m I!IJ('jJI'/['Ulil.n, 1IJ111 i IW2i1IWI',//MwlI:ri> IJ:lhll{OIn. (rpyauucnu [0, MIWl'peJLCIWI'O, JlU3CI{U1'0 II 'CBaIlCTCIW,I'O) C'J, YCTiUlOBJlClfllhlMfj C<~MhHMII H:lhIlWB'I, MlrIHliH pacxo}(JlTCH, - lie lIo/(Jw.mwf'f> eOMlI'f>JIiJO 1); 'ITO I) CTeIlCIIfI H XUPUI{TCp't CIlIJ3H ;)THX1, H:n,IIWB'I, Mr.tl{J(Y c06010 TnIOI\C pa:mop'l;'IIfBLI IHldlHiHII ;)'1'0 lIn 1I0)VWllWT1, COMll'laliro. () 'l'IjntlflllU1.r;; ranoro pa:mOMT,ICJlilI H panuoraacin, paBIIO II 0 "11.01:00111 WlImM'I, IIX1, MOiIUIO YCTPUUHTb H yxto H~d;JI'I) IW pan cJIY'Iaii Bhlermm,IBaThClI: ((!CJlH )(0 cux'}, II0P'}, ClI(C, IHrca,n, H BOCCMl, JI'lrn, TOM,)' lIa.:lll)J:b, lI:IBh~Tlrf)iimie r.BpOIleHt:l\IC ,IIHIIl'llHCTIJI paCXOj(IlTCII 130 B:H',ilIIj(ilX'I, OTliOCIIT(lJlhIIO I'CIICTH'lCclwii ellll:nr I'PY:lIIlICHitI'O Il:lbma t'l, )(Jl'yI'IIMII lJ:n,lIWlHlI H /(0 cnxr. II 0 I)'!, eruc :lllT[l},)(1Il1l0TCIJ wtHJ(T1i l'MY HLcTO 1l'J. MOjl<i'OJIOI'II'lCCl{oii liJIitC('.I1<J>lflmI(ia lIX'h, TO Il}JWllflIbl 'Nuwii IIcp'lmIlI'I'('.JibIlOCTH, ueoupoJd;,}ICIIIIOCTH II IIcycllbulIOC'I'H JIIIIII'BHCTWICCI(HX'I, 'l'copii1 CJrI;)l.YCT1, IIC!iUTb IIC H'I. OJ~UOH T{lYJ(IIOCTMH I{paiiucii aauyrannocru l'l)[tMMUTH'IOCI{J1X'j, <I'OPM'h (B1' (,COOellIlOe'l'H I'.Hal'O.1I0B'1,) H.JIlI me fl'" IWJWCTUTI;-{; J(])(~BlrWlllnx'I) IlUMJITIfllliOB'I, ml<'.I)MCIIIIO(~'I'li 1'}J},3HIIClmI'O IJ:lhIIW, IJU, 110 n!ueillY Mlrf;rrilO, CJI'hJ(,)'e'I"" nella'!'!. (~H, 1',1IaBIlJ,LlIl, u(jpa:IO~J1" WI. llej(()e'l'aTld~ 1l().Wa.I'O H 1j(~Ce'l'()JlOIJIIHI'{) U:l,Y'WlIi" IIpr.J~nJeTa, -- H:-lhIlW (l'p,Y:HllICI[aJ'O, IIJIU, Booiilll.<', I:('('ii IJBI~piii<'litJii IITpnr.fIll H:lhlliOB1,) Ill) I\d;X'h cro pa:nd;'I'BJlClIillX'I, II IIPlITOI;a.X'I,. (:11 Bd;MII xapaI{'I'CpHC'III-

Haneuaraao no onpe,ll,-BJlenilO <I>aKYJIbTeTa BOCTO'UlbIX'!, lI3bIKOn'l, C. - IIIlTcp-

6yprCRaro YHIIBcpcIITeTa. )~CI\am, B, ]JaC!IJlM07,.

JII)llilrI,ll. 1) ('M. 1\1010 ("r:IT1,JO: (d) 'JjH',:IIIO.t:II';II'I"IJ,',1'1, j'po,I,('.'l'lrL l'I'J:;III1{'J(,II'() ilal,Ii,a, C'" IllJ;~O··(·III){)IJ(.di(·.I';IPlil H T,YjJtlljl'hIU/11 )I~H>II\;{.IIJI'I ~"Y!JJI. ;\IIIIJ. 11. IJlJ.~ ;\<.1 Cl'II'I'l"Jj)J" 1872 I',

ll.

~.

- II--

'ICCHHMH 'lclnmIH, O1'JH'llllOIIl,HMIl: cro, IWK'f, 0)1,110 nC)1,iWIMOO, Idl.~OC, OT'h BC'BX'h CMY nO)1,OOllbIX'h OO'hC({TOS'h, Tauoe B03C03)1,allic TIIna R3bIKa cpasy 1I:l6aBHJlO ObI BCfJI<a['O O'1"b IIc6J1al'o)l,apnuro If PHCKOsannaro Tpy /l,a BCllaTb noaoearoutaro M'I;CTU B'I, ~lOP<I'OJlOrH'ICCl\oif Il:JlIl: I'CHCTll'IeCI{On I\JlaCCH<I>HKuu.iH 1I3b1l\y, norcparo THIll, CU~(~ HO BI10JlII~ YRcnCH'I" Ho )I..m onpc)I,'IlJlclIiH raua H3hma IIC)I,OCTaTO'lHO O)l,lIUX'h )l,allW can 1..1 Xl, APCBHIIX1> IIHCbMCII!lbIX'h naMH1'IlB({(lBl,: KaKOBbl ObI liB ObUII IIHCbMCIIUhJC lIaMH1'IHIRH, OIlH HO MorYT1' sa~1'lHlH1'I> mHBOH p'l;llll napoaa II IIC BocnpOII3BC)I,YT'h BlI 0.11 111> , so BCCM'l, 60!'aTCTB'I; II pa31I000pa3iIl, <I>OpM'l, H Bd;x'I, ornpaaronia 1I3bII{a; )I,Jlll 31'01'0 BeCL~Ja naHmo IUIY'ICllic H3bll\OB'h, lIOTOPbIX'I, IlPOH3BOJll) H IHUIpII3bl, OOYC.WllJlIIBl1lOUl,ic CllUGO)l,1I0C paaunrio <1>OpM'h p'r;'II1, IIC C'l"r;CnCIIb! iBl~rl;wl1TCJIbC'l'BOM'h JIWrepaTypbI. Bl>. 3TOM'h OTBOUlcniH UCOGCIllIO (Ballillbl H)1,iOMbl rpyanuCIUIX'h (ImpTSeJIbCI\BX'h) I1J1 eM CII'I, JIU30B'h, !-l\IlmrpCJIbIJ.CB'h II CBaIlOB'b, HCII~rI;IOIIl,ic 1I11ChMClIIIOCTIL Y ;Yl'IIX'h uai ]lOJl,OB'b 1131>1K1, 11mBC'l"b CIIJ.C B'b npIIpOJl,I!OM'I, CBOCM'I> COCTOHlliH - B'I>

COCTOflUiu 1I0CTOHHHUI'0 crapaaia, a HU 3TH - TO H3bIlUI Mbl Jl,OJI}I{lIhl oopararr, OC06CHIIOC BHIIManie, CCJI'II iIWJIaCM'h COCTaBFlTh ce6'l; B'llP, Hoe uonarie 0 pOCT'I; Ii paasaria rpysaucuaro H3bmu I),» B'I, ApyroM1. MtCT'B H rOBopIO: «CCJlU na oenoaaain CTpOrIlX'I, TPCOOBllIIii1 COBpCMCHlIOii JlIIHrBIIC'fIl'lCCl\oi1 uUylm ClIPOCHM1,: K1, ImHHM'h nay'lIlblM1, PCSYJlbTUTaM'h npaaeza OOJI'UC '1'BM1, }I,ByxB'lmOBall paspaoorna rpy- 3IIUCI{al'0 H3bIKa TY3CMHbIM'II 11 auocrpauuuan rpaMMUTIIW1MH? 113- IfnCTHbl Jill OCIlOBlIblC aasonu ero Bnyl'pCIIHHl'O Mcxall1l3Ma, 01'0 rpnauarasecaaro CTpOCHiH? C'h HaKon CeJllbeit H3bll\OB'I, 11111'1;C1"I, 01l1> reaemsecayio CBH3b? 1Mb) )!.OJImllbl 6Y)l.CM'h lIPl1311UThCH 'ITO OTIrki'bl, IWTOPhlC il,aCT1, flam, CYUJ,CCTBY10lll.aH rpaMMaTH'ICCl{aR JIHTCpaTypa lilt YIIOMJIIIYThW sonpocu, AaJlCHO IIC Y)I,OBJlCTBOPHT()J1bllbl. B'h lIaC'fOJllIl,CC lllWi\!l1 JIHIIl'BIICTbl '!'aI\ilW AaIO,!,'h ;:lTOMY 113hmy ::J1I'II'I'C'r1>, ((3al'a)1,0'lIlI,)ii, Y)1,IIBII1'CJIbllblii», npncrynan 1\1, UnaJiHay oro <I>OpM'I>, II S'b lIaCTOHlIV'I~ BpeMH '!'aIUI{c ClIOPHT'h 00'h CI'O I1I1)!.O-CBponcHCIWM'I> xapasrep+, IUI.I\'}, 31'0 )1,'I;JIa.n OOJl'l';c 1I0JIY'fopaGm J1'Bn TOMY na3a)!.'!> JICiWIIIIIJ.'I,. I ','lallll'hiiwill npH'UIllhl 'I'aHOI'O RBJIClliJ1, 110 MOCMj' MlrlmiIO, SaKJlIO'IaIOTC " BO uepasrxu, OC3'I, coatrlmin, ll'b ca~fOH mp/jlhwcmu

1) CM, CJlUBlIlITC,llhllhlii oO:I011·I. MOP'I'O,IIOl'i11 IlUt'piiiCl<ll1i I'JlyUIJIoI IHtIlIHt:ICIWX'I, R~hmOIl'h, A,». ll,a1'apCJIH, Uno, 1872 1', C'I'P, 1-4,

-:--

I

I

-III -

npcilsu-nu: Il,]I'.l./M)O(J(l'llin, 110 BTOPhIX'J" WI, IIU/rWlltrtlJlO'/I/IWIIUI .1{((,IIU'JJbJUUt, 1«)'l'OPhIM'h !~() ('.::"'!. IlOtl'I, Ol'PiUIII'JI[ll<IJIIlCI> H!!e,d;)~OBaTl',1II II, WI, TllCT[,ifX'I, , JtC.lllhJlJ.tl"JIIJIO)!U)}te,lhllOl"JlW (;/(INW',.1//,/, JJlC'Iill)ll!,{, i1PHnrI;UIIC~lOH In, H3CJrflJ~OBlWilO nl'o , , . , fIqlHoc !l,'rUIO H:lC,d;;WIl<1- T().'IJI craparsca B03CT[UIOBHTh Till!''' ll:!hll{(l (r'pyauucunro, pann« II f)61l~CIIBCpiHCHltI'0) Bl, B03MOilWO I10JIJ[O~I'h II [d;JI r,11O~r(, BII)I,'I; , , " 110 ;VIH 3TOI'0, 1{oIIC'IIIO, IIC)I,OCTU'['()lIllO Ol'pallll'IIITI,CH Oj~I[HM'b TO.1IhlW I'pymlllcKHM'h H3hIlWM1>, a JHtClll'ltln/!Jnh I'lJ./IUj U:I(;,~M)O(J(('idJl, oopaTIfWh nunuauio H ua ,~p'yl'i(~ )l,ia.lI()I('I'hl (~IHIIl'pC.ij[,CI{ji,j, ,m,1CI{iil, CB~UICTCldif) n roaops: (uaup. rypiHcl<iii If rpynnncaaxr, ropnetrs:

IJImtBI~CB'I, H XCLlCYP'I» OC[JOBIIa[,O (Grundsprneho) H6cpiHclmro JI31>lI\a, WI, IWTOphlX'l, '!aCTO BC'I'p'["IaIOTCJJ l~pOBlrr;HlIIi H '['OpMf,1 II OC06CIlIIOCTH H:lhIliH, YTVlt'WIHII>IJI yme WI> I'py:mlleliOm, 1))). (}I, '('("IOlJiCM1, BpeMCIIII Bce,6oJIJ,iIIC " 60JblllC YHCHHJIOC!> H l{P'i;)IJIO g'l MOCllfb coauauiu y6bl\' }~()IIlC, 'ITO «IIOJIIIOC II JICIIOC nourrrie 0 xapairrcpf ;)THX'f> POJ\CTBCIIIIhIX'I, lIahIlWIl'I" pauno H 0 xapal(TClrr; lI!lhma, JlcmallUtl'o WI, OCIIUBa, Hill IIX'b, MomllO GOC'l'lWIITh e(~6'I; TOJlbl{() 'I'Ol'/(a, I(O['J\U cOCTaBHTcH oOll(ifi CpaBUIITl'JlbHblii eJIUBaph H epaBIIHT<JJlhWt.JI ['P,Ul~I<tnlHa ;)TlIX'h H;lhllWB'I" 'ICMY, CCTCCTBCIIIIO, J\O,IIllWO IIPO)l,lIJCCTIlOBaTh fmcl'f,!WIlUlIic lutlllAaro 113'1, IlIiX'b IIOPU311('».~) .l

TU[UIM'I) o6pa30nll,! Iliw!l,JIlU'aC~lhl() IICIHlhlC /(BU BhIllYCIUl. «Mun''I)()JlhC[(HX'b ;lTlO,~OB'I»), GO CT<l.Ll.1JIJ IO'I"h 1I1t'ltl.110 '1'01'0 TPY ;~a, HhlllO,lII(,lIip «oropuru )l,OJIlIOIO "POH3BUi!.IIThGH 110 IIp()l'pa~l1trl;, In, cam,IX'b OO[((IIX'(' -repraxt, BhIGI(tl,3UIJIIOH BhIl1JC, Hl~J1h!llI, l{(mC'1lI0, OllpC)I,'l;,HfTf, In, TU'II!OC~H C[{().QblW CHJ!'b, rpyaa H BPCMCIIH lIOT)JCOYCT'b BhllIOJlIICllie :-rrUH "pOl'paMlHbl, - OC:l'b courrbuiu, HC Ma,lO, 110, 11101l\HO II 0.11 0 il{IJ _ TCJlblIO YTBCPIl\II,1tTb, 'ITO aro eAHIICTBCllllhlH IHtY'IIJO- panionarsm.n! IIYTb, IWTOPhlii MOmCT'I, pano fl.JlII IIO:lj(JlO IIllIlBCCTil 1\'1> posy J1f)TaTnM'l1 1I0JlOimITc.U,lIhlM'b, [\,1> BhIBOj(a~l'h H !1,W,'1I0'll'lIiIlM'(' noupe.roann.nn.. I 'jJumunIl'lcclmH H JIeI,CII'ICCIHlII JIIITCpltT,Ypa MIIIIl'pCJlhClmro J13hJ[(a, IWTUI){UI IICChMU euy.ma, OT'IaC'['1I 6bl.m ymc ~IIIOIO YI\a:H1l1a Iln eIlUelll'l, O'Iepld; l'paMlHa'l'H'WCIWii ,IHTl'pa'I''ypI>1 I'P.Y:1II11CIW1'O H:lI,lIm.

I) C,11. () l'l'<LOlM'L'I'Il'!''''FUI"l· I r '

"~ • .1 IT(:p:rl'Ylr ~ J'I'Y:IIIIlC:I(:J.J'I) JJ:I1.ll<:1. Ail, llal'apP;IIl,

(~(](" IH7;I, "'1'1', VIII-, IX,

, ~) ,GM, MOIO (:'1'<1'1'1,10 B'I, H(·YIlIl. :'Illlll. 11<11'. lip. :1". j(I'lia(lpI, 11-(77 I' .. corp, :!()H'

!"tBJlO, () q"t~UI,tTIl'I, .urrcp. 1'1'.1':1, lJ:1. ('II')' ],'i7;) I', 1''1'1'. 7R, '

- IV-

"

-v-

CliO. 18731'. -rp. 7!)····82. lh JJYT(H!I(;(~'I'BiH AI', r'IOJlhiLeIlIIIT\'jLTa, I;OTOpbJii (1)IJI'I, S'b :lalwBKu3bll B1, 17"11 -177 2 I'()I~ax'I), lIodmfJI'h MCiHJ.l.Y HPO'IfL', [, II I1Mcpc'l'iIo,' COOplUlhl Mfllll'JleJlhCIlill eJlUBit II COHOCTaB.WllbJ t''b CBUIICTCHHJ\lU U Imp'ntJIHHCIUllHH C'h IrIlnrm~IUUJ'L ucPCBOJ.(Olll1) B1,ix'h py6pIlI\aX'b na crp. 496 - 552; :}ro rIYTe· nrccruic OLIJlO !I;WWO IIOCJl'r; CIIW[YI'H "YTelllcn'lwIIIIHI\a II H.JI.IIaeoM'l , IIG)!,'b 3arJIaBicll!'h: D, J. A. Gnldonstdut's Reisen durch Ilussland uud im Caukasischen Gcburge. Ilcrausgcgcbou von P. S. Pallas, St, Petersburg 1791. II Th. TIOJrh l\'1I1I1l'pCJlbCIW~H[ CJIOBttlHH froJJh" I~CIJ[UTC)I,T'b pa::YM'}';CT'b IT Mllorin CJlOBa, CBOHCTI~CH"r,1H MI1IIl'pCJlhCI\OMY rOBoPY,

M3'b fIOJlf,,(ClllllTC)I,TOBa. c60pHima BOIIIJJFI CJIORa H B'h ((CpaBlIl1' TCJIblIblC (,JIOBD'lB, coopanm,ro necnaucro IlhICO'IaiimCH OCOOhPJ, Cno. 1871. l1.1- it.

RJIanpOT'I). nYTCIIIcc'rBOBaBlIliii 110 3al«W[{U:11)IO In. ] 8] 1 - .. 1 R] ~ 1'0)l,ltX'b, IIOIJpalHlJl'1, FI J~01JOJlIIHJI'h coopmm'b rIOJIf'/~CIIIIJ'rc/rl'a, tAl. A~ia Polyglotta, von .Julius Klaproth. 2\(' Autlage. Paris. 1 H3]; na crp, 109 _- 1 ~)4 COllOCT<1SJI(mhI I'P'yiHIJICIIiIJ, MlfJll'pCJII.CI(iH II cnaIICTCI{iJi CJlOBH 3a'I"l;l\'1'b B'b oro 11\0 Auhaug ZUI' Heise ill den Kaukasus null uach Georgiou. Ilullc-Hcrlin ; 181/11'., 1m CTp. 2G::

COIIOCTUBJlCHhl 'IHCJlIITCJll>lIblH Imena: MHJI['P(~JlbC!{jJl, rpy:wllel{iH H cBaHeTCHiJl.

n'h Journ asiatique, aa 1820 r. fevrier 1I01Id;Il~(\lJa c'l'aTciiJm:

Details sur lc .lialeote georgien usito cn Mingrelio, communiques pal' M. Klapr.. th. 131, :nOH CTaTCWld; IIpHB0J~eHhl )I,cell'ma /lIlU lHHIIrpeascuaxt, (D] )a:~'b H 'lHCJIHTCJIbf,lbIH fIMClla lIapaJIJTCJlbllO C'I, rpysauCKIUIH, B'b .mTlldcHoi1, HJlH (I)paHo,J3cliOM TpaIlC[{pHIII~iH, COflPOBO}I()I,aC- 1I1Oii (l)pallI~Y3('I(fIm, UCPCBOAOM'h, [)O,llbUJaH 'men, MllllrpCo1hCIHlX'I, CJIOB'b nepeaau: IICfl'BP[Jo. 3a~rIrmy 00'1> "TOlU'l> me uPC/WC'l"I> nIhl naXOAIHl'b Y M, :1. Gpoccc B'b Chrouique georgienne. Paris, ]830; CTp. 135.

Y I'eopr. Poseua B'b Abhandlung tiber das Mingrclische etc.

Berlin. 1846, CTP, 46-58,1')1,'[; IIpC)I,CTaBJIClJhl BHpa:I'~'[; napaaar!UbI CfiJlOHenift II cnpnJ:KcHiM, 0 'lell'1'1> p'1m, 6YACT'b BUCpe)l,H, B'b Mop- 1>o.wrUlJeCKOH 'laCTM uamero TPY Aa, Mhl lie naXO)l,HM'" IIH oanoro lHFlHrpC.~bCl{ar(l TCRCTa FI HU osuoro CJlOBa 0 MIHlrpCJlhCIUlX'J, ;IBy[{aX'b; lUHHq)(~JIbCKill .ue CJlOBa, IICpe!l.<tIIIIWI I'py:mlICliHMII UJI'NlBH'I'IIbllUH

c;..

(

:11l,lImnlH, HCTld;'IlI.JOT('.JI.v IIU!'O 11''' BH}ri; I'pa~/llIa'l'II'f('(~I;II.'\'I, IIpU~l'Lp(l1\ h ;~ltThn WI. tTitTh'f;: OhnI' die spl"H.iw tin!' Laz(~11. Hnrl ill. 184,1, 1'0' ;H~lI:t )]';(', II a CTp. ~ I , 2!).. B 7, II jlIIIWjl('IIi>1 ,1111111'1)( ~.JI held /I C.IJ()I!;l WI> .iaTHIJt:IWii Tpa,IICJ{ll~IIII~ill IIUpUJIJJ{)JIL\lU C'}, I'P'pIJlIt:[WWI U cB,UIeTe[{J/~III, [l:!H'I'hlfilH H;'n, I{,JlaJlpOTOBa Asia polyglotta. lIn Be'h'l> BhIIIWYIJ()MIl- 1'.Y'l'hl.\'J, Tpy iltlX'j, MHII['jl()Jlh(;IWX'" CJIOB'J, lIaii}WI'ClI 0110,110 (:JlW, ucmU'I'aH, IWIW'fIIO, TCI\CTOB'h, 'yJlOfi'llIIIYTI,IX'J, lIanJII WI, ! -O~1'h Bhlll'y('wI; ( J\I lillI'pUJIJ,CIWX'I. :YJ'lO)l,OB'hlJ (('.~1. ("I'p. f), In, IWT0{l(,IX'(, lIaf.iJic'J'(·J! (~lIle, (iJ,J'1'1> MOllW'i"I), (;O'J'IIH /~B'r; ~HIIIII)(~,III,(:I;rrXl, CJIOB'(', IIU IWTOP"IH couoprnouno IIC IIPIH'O!l,lIhl 1111 iVllI e,II()B<ljlJl, lin JVIH I'PUMMUTIlIiII Ill> TOM'I. BlI)I,-I;, Ill) I(11I{()lWI, OIlM II<t1W'mT'lIIhJ.

TUIOIlH'h oopaaOll'J'b, y cnOHX1, J1pnj~[IJ()e'['I!()III1I1I;()ll'h, WI) COJIWJrI;\ lIiIO, fiIaJIO lrr;~1'h H MOl"1, 1I01l0,1[r.:WIlUT!.GH 1~,11J' (~1l0HX'h n:le.n'I:!l,oB:llliii : () nllllll'Jle,}lbCIW~I1) 11:1!'lId;.

(j'IH'!',UU ,IIIII1I1IH~l'I) rnuoprrrr, () B;tiItllO('TII lI()jlPOOllal'O II IW('rT()' j)(lill';(J'O U:lCJrlW)B:tlIin :IByIWBO~i CIICTl~J1I('1 :1<1.1111111:1.1011(1110 lrae'" :nhllGl.:

OP:l'h :mil.ili:r :lBYIWBhIX'" :laIWIIOWh (:1'0 IIPnll.:eJllfWl CliO.U)IW 1I110Yilb paqlOlI:t.JI!.llI)(~ 1101I1IM;Lllil' II H:UIOJlWlli(~ <:1'0 nIop,J>(lJlOl'ili II GI·I I IT<l I{(: II C;;I , (,JI() nH!Il'l;e cpanuenio ern t'J, /Lpyl'HMII l)()}~eTBellll"lMlJ a:lI.JI\a~lIl. l\in'('OJl1t, IWTopoii H /~eJlllmJlCJJ I1pII 1I:ICJI'i;;(OIl<lIlin WlIll'pe,llhCIWti :myI{()Boii CIW'I'(lMJ.I, B'b OOIlUIX'I, 'IeI)'raX'1, ra, IWT()paJI Bhlpa(iOT<IIW 11 nlJa[{'rHl{ycTCJI In) OOJlaCTH HIIAO - CBPOlIdicIWX'I) H:JhIIWB'b; liO IW'I1 10 , cr. eo(iJlIOJ~clIiem, T'r;X'h IW()OX()/~UMl)IX:I, MOj~II(I'III(,U(i~j, IWTOPf,1H TIW- 60BUJlHCh csooocpaanocn,ro IIpCAnICTa H:1C!JI'l;}I,oSalIiH II lIa IIC1IaM>Il,floeT!. IWTO)lhIX'h H y[W:lI)IBUJI'I, cute IIpem/(~ 1),

Ilpa HJCJI'lW)Ba.llin '/'OIIeTIII(H MIIIIl'pe!lf)tInt.!'o li:lI)lIm, IWIIe'IllO, IW MOI'JIO ObIT!> II p'I;'lH lie TOJlhlW () B03Be)~eIIiH j~alllIaro (I'OlH)TH'W' (:I(1U'O HBJICllili WI, Huwmy JlII6YIU, IlepIlO()i)pa:~y, 1I:lIIP" OeII(JBIJ(HI~' fI;~hll\y HIJ/~O - cBllolle'HclwH HJIlI ]{(LIW~i IIlIOY)(h /q),YI'OW eC~I"lllI~lhJl{OB'j" no J~amn II OC1l1Jf!//o-'U(J('jJ'i'iiCICOJ1tV !J:HJII;Y, THIn) I,ali'l, II TOT'!, II iljl,\T(}ii eOCTaBJIJJ[OT'I) t'1I{C UtlWaJhl1l BCJIJIllIlllhI. MaJIO '1'01'0, IlCBO::JIOmIW Ob/JIO C'lICI1tCJ1U1/IJ/·U'tCCltll J1pOeJd;i~nTh HII:l.!III1'II'ICer;ill HBJlClIin ,'IC1I"A,Y :J1l}'I{(LnlII MIIIIl'pCJlhClmrO II I'PY:lIl11l:liat'(} n;;r,fIWl:'h !I cpaBIIIIBn'I'I. HX'J, lUCiHl~Y C0601O, 110 fIj)1I 'II lid; IW/~(JeTaTollllOii pa::paiioTIUI :w)'lwJloii CIICTC3JI,f l'py:mIlClWI'O :nr.IlW, T<l.i;II.\I'I, (){~p;J::(}~j'J" II .l(l:Ii1';<'~lrJ, ,·il,f.i I,

i

1.11',\1. () I'pa.MM;t'l'H·[, ,)II'1"'I"LTYlrI, "l',p. ";!I,{hili '''I'{>. IX .. X.

-VI-

Orpallll'IIIThCIl VlmaafJiem, cxuacrua H BBYIWWO'l'wkrCTBi H (Lanteutspechuugcu) nll'l1\llY :3BYI\alllll.YIIO.\JJllIYThIX·b lWI,I[WB'1 '1'0.111>1(0 B'b'I"13n, C,lYIWIlX'b, sor.tn ;)'1'0 ml'll I{[WaJIOCh IICIIbIM'I, )1,0 ()IICBHi(1l0(;TII. A~lI cpasucnin, CUlIIO enooIO paayuserca, H 6paJl'h I1pUnrtphI (:lSyKH H C.IIOBa"j lIpcmA!) acero HS'1 COBPCMCIlIWl'O I'pyaHIICI{UI'() lJ:{h 11m , rr, npeHill'yU~CCTIJ('IIIIO, HS'b fInJCpCTfJlIClmrO roaopa, I{alrh 60Jrhc OJHl31mrO 11'1 nlJJlIrpC.IIbCI;OMY lIilhlHY, H, CC.IlH lJ IlPIlBOiJ\y :JBYln, H.IJl1 C.IJOBO B1, )I,pCHlIdi <popn]'L, TO IJ,'ll.llUIO 3'1'0 C'I> r.d;.IlblO HCTOPH'iCCIWIO. fpY31IIICHifi 1131,11(')" 06.11:1IJ,<tH OOJI'GC, 'I'l;nJ'h ThICIJ'IC.Il'fJTIICIO .nrroparypofi, Hl~rGe'1"I, B'b 3TOiU'1 OTIIOIllClliu, 6eaCllOpIIO, rpoMMIlOC IIpCHlUyll~CCTBO npCirb MfmrpCJlbCKIIM'h R3bIl{QM'h, no HIH"l>BUHIM'h IIHElalWH mlCbMCIIIIOCTH, Ho OOOOIHCIlill, IWTOPI,U1 B03&lOiImbI H CBOCBPCMClIHbI 81, 06JIaCTII APY' l'IIX'h Oo.rBe n:nfBCTHbIX'b 1J3bIHOB'h, R'I, HBCpiHcHoH OTpUCJIH H:lbIl\OB'I, lie AJOl'yT'h 11M l;Tb erne &l'BCTa: TY'I'l' uyamo H/~TfI TCPIl'hJIIIBO mar-s all ruarosn. BIICIWlfb, pa3paoOTblBaTh Hai1\p.hlfi HilhIWh IIOPO:lIIl" IHt'IIJ1WH C'b :1ByIWB'b H IWH'IUII CJIOBape~1'1, nepexoaa ocropozsno O'l"b 1l3B'BCTuaro 1,1> IWII:lBhc'fIIOMY, ors 'JaCTHal'O 1\'1, oOll~eMy, 01"1> uouuperuar« K'h aocrpauruovy. B'b <lTIf X'b , 6eaCIIopHo, BeCI>Ma CTUpHHllhIX'1> 1131>1- I{aX'1> , Mbl IUl'h~M'b ilByKIf, <I'OPMhl II C.IIOBlL, II pOIIIe)l,UI ill , Hal{'b BHil.IIO, uuoro cryneucf pasuariu lutEl'b <I'OIICTH'ICCImro, TlLK'b U nlOp<I>OJIOl'U'ICC-Hal'O xapa I; repa, II, TaKIIM'1> 06pa30M'b, HCKU3HBUIill IIJ1M :JaTnIlIBIllin CBon I1CPB()IJ<l'I<tJlbllbl~i TMII')" KOTOPblii MOJI{CT'), OhITb lIOC.iJ'l;)I,OBaTt'JlbIJO BO:ICTiIIIOBJICII'b H yscuern, TOJlblW IIPIf COOJlIOp'Cllilf CTpomafiweH JV~,l,yKui", If '1'OJlbKO ara M03UII'HHtR pa60TLt B'b COCTOHllill )l,U'!'b lIa~l'b co BpCM'~lIeM'b U'BJIbIIYIO H I10.llIlYIO KapTlflIY paaaariu YUOMJIHYTblXl, 113bll;I)S'b.

TaI{[fM'h 'liipa30M'b, B'b Ilpe}l,.IIal'ae~fOM'1 H3CJI'J;i~oBallill 3BYIWBhIX'b 3UHOHOB'h MlIIII'IK'.IIbClml'O JIBbJlla, mCJlaSl OCTaTI>ClllIlL 1I0'Jll'll <I.>aI{TOB'1, 11 110 1IAl'h.n HII:JA!OlfWOCTH IJPOC.1'l;)I.HTh fJC/iJ 3BYIWBblll MeTaMop<I>oac,I 3TOI'O JIabll{lL a Ao.m,eH'b ObIJI'1 Ol'palIH'IHTbCH BlLlImBitlIIlIMH II B'BPIrstilllllilIlI u:n IIHX1, , TUl{'h, naup., !HI noucua, IIU GJltJWlCltiJt IWPCIlIIhIX1, I'JIaCIJr.I"r. HCJlb3fi 61,I.IlO cucmeuamuxccxu. IJPOCJI'SAHTb, oJlaroAUPJI IIC)I,OCTH'I o'IIIOCTH 'AO CHX'1I10IY1 U:lB'BC'l'lIbIX'I> <I>UHT08'b 8'1, OOJIaCTH ~lHlII'pC.H,('.[\, : w:i xa , IWY,'l.OBJlCTBOpHTeJIbIJOCTlf paapu60Tl\H <I>OlleTllHH I'PY311llCI{(lI'O ;1:lbll\1), H, raasuoe, OTCYTCTBilO ICOjJUCCJWGU ;)1'01'0 IlBbma C'b 060;llIlL'WIi i I ~M'b IWPCIIIlbIX'1 I'J1LtCIII>IX'l" «oropue IIpHHlIB'b 3lL HCXO)l.!IblH r.~UCllbl:1 CP.IJIIHU.bI npa cpaaaeuiu, MOIlWO 6bIJlO Ohl C'b 60Jlb-

I.

r

.1

~ I i

-vn _ . .-.

moro Irf;llOIlTIIOCTl>IO CIW:laTh 1:"I\Oil I'JlflClJhlii mWI'jw.})[,('ldii CMlIl'lJHJlCH 1I1ilU\oii yeHJJl1.11CJI(1I0)l,'hCWJ.) IrI, 1I]10IlilBOj~IJ1>IX'h 'l,nlJM!lX'I,," O(':n. 'ICI'O illllWlII,1 rrO}rI,C~m n ('.MlII"tellill BcCr,nw Mll.no MOI')'Tl, ]lllC'H1Tr.IBaTh un OCIJOIl(tTe.llI,1I0C'J'I,. TaWIM'I, oopa.'JonJ1" Y MeWI WI, 06II~cm, }JC:lY,llhTaT'T; 110 ;ITOMY BOIlllOCY 1I0.Jlj"lfUCII 1I(\COAJII'f;llIlhlii BhIBOKl" 'ITO ?/W(;Ublii .10,l/ICo lCOp1tJI Gi, .Ill/llt'IJI, JI(f1JlIm. (;rwco(ic1{.i) lei) '113i1/JiJ1lCfli/(J u" (;()m}W}I/m(;1J/GYlm{~i(' Ul((·(,llU(, ;JfI//JrII no (J()(';[:O(J;l1fwiill '](I{(';r()()H1/~('I( auniu, eM. § 41, HI; ~ 2, r)~, ~ '1, 1') I'

Ec."", 06hJlillOBCIIIIO In, I'paMMII'I'Hw[; .IIWI'Cp3'rYP"ll.l'O nasura (1)['1;1"1, lIpaBHJIa (jeWl, HCH.Il10 'IOIIi1!IJ, TO In iIn1Boit 1)'1;1111 lI1l.IJOIUl 31'HX'I, IICHJlIO'ICllij.i Tal{'}, MII01'0, 'ITO lJOA'b CJl080ll'J'l, (<IIjJiWII.qO» CJrJ;}(YCT'I, pa:IYlwlm, }~a}1W IW Jl,B'I; TpOTH <NU{TOB1, lI:1hma, a II]lOCTOC OO.UlllJIIIICTIlO, it IIOA'I, CJIOBOM'I, «ucnnoueuic» npooroo MCllhIllHIJC'I'1I0 11 BJI 011 Hi , OTC-TY" nalOlUHX1, OT'b 06I1~Cli nopnr.r, _. }V) TOI'O MaJlO :luArImJO el, o,~lIoii C'I:OPOllhl yuem.urcuio IIJIH HillW:1II0Bellie O}U IHX 'I, :lIlYIWln, II <1'O}lAJ'h, C1, }l,pYl'oH CTOPOllbl lIapom}l,eIIie lUff IIpCOOJla}J.llllio P.JlYI'HX'1, , ram, 'ITO I1cp'I;JJ.1(() eaMblll a.PXIlH'JeCI{ill ,r'opnll,1 ,)'i101B1lIOTCII el, IIB.lJ(~lIjIlMI1 lIowhiiIllCH <J>()j)AWI(ilf. 8'1'0 y6'[;mAcllin, BWWe('1I110C MUOIO 113'I,IIaOJllO)l,r,lIm IIa}l.1, n\HBOIO r)'I>'I['1O napnaa, PYliOBOI(HJlO MIIOIO npn n:wJI'l;}l,oBalJin 3BYIWBhIX1, :laIWIIOB1, MIIIII'))C.IIr.CIIaI'O n:1J,Jlifl.

I1:n, IIa.CTOHII(lLrO H3C.II'hllOBallin II J~O.lImCIl'l, Ohl.n HCI';J1lOtllnl, pailC,YlI{}l,Clli e 0 MHII£'pc.nI,CIIOM'I, !1(irt}}(,lIi II, '[':un, Iml"[' OTHOCIITC.!1 r.no HaIWIIOB'l" yJlpa.BJI:1I0Jl~IIX'h linn" If IW nllll"[, IIPH)(TH 1111 In. 1\<l.IWi\1'I, 01l1W)('T;.IICIlIl hIM'h, OIWIJ'IaTC.III,lIhIM1, pn:ly.!1 IiI';! ra M'J,. n ()f(!l AWl'y 'I'OJlhl;t) Clm:mTI" 11'1'0 oro JlIlIfCY'I'CTBi(! :malIIlTCJlhllO (:IIJlhlrlW 'Ij'BC'I'ByeTclI B'l, MHIJI'PCJlbCIWM'l, JJilblI\'f;, IIhn, WI, J'py~II'i11CIWM'/', II, 'ITO B'L nlHII" I'pC.~bCIWM'I, JJ:lhJlrB, In, IIpOTlIllono.n,mmOCT/' !'PY:lfIllCJ\()MY, Y p.a.pellie upeHlUYlltCCTIlCHHO IlBJlIICTCIi IJa 1I0C.II'k~IJ(;M'I, CJHwI; lUll All"IW ua 110· CJI'lWlcm, 3B,Yld; C.IlOBU, 'I'r;1I'11>, MCiIIJU' IIpO'IHAn, OO'h1lCIIIICTCH coxpanouio B'I> MHHl'PCJlbCHOM1, H:Jhll{'[; tsaauuo V1Wlt1tCtniJl (CM. § G, 1I11lW. 2).

J\o I,:uwii CTCIICIlH TO'IIJOC H:l(~.q'rwJllallin ()J~II(iro n:n, HllcpiiiclmX'I, J1:lhllWB1> MOiI\cT'h CIJOCOOCl'BOBaTl, 111, nonnnauito <I>()IJAl1, apyror-o PO)l,CTBCIIWU'O 1l:II,ma, ;)'1'0 BMIUIO lI:n, '1;01'0, liTO 111111))., oGpaaoBllllie B1, CBaIWTCI{()AI'I, Hal,TH'r; OTBJICIInIlIlC,IX1, IIMCII1" IUJI 'ITO Tome, 1' .. '1<1- l'OJlOB'I" lIoepn}(eTBOAI1, llpe'l', ti, PiWIIO oopa:IOBHlli(! 'l'OpMC,1 MIiOiII. 'IHC.Ila In. II'lHWTOPhIX'I, eJlY'HtIIX'I, II(WI)(~j((~TB()m, er'I'. 'i' III C'/, II])C)(IIICC'I'B.rIOJI~nMH 1'.IIa.CllhIMTI, l<a:JaBIIJ('('(~1I j(O cnxr. 110)1'" 'd;nl'I>-TO :1:11':1-

"~,I

- VIII-

AO'lHbIM'h, 'lyil\.ll,bIM'h rrpO'lUM'h 'l.JleIJaM'b asepiacuaro l\DpllH, Id;JIaCTCli lIOHHTHbIM'h IIpH lJOMOlIJ,H MHHrpeJlbCKarO 113hIKa (CM. § 27, npaa. 2). I)

1) 'l'aK1. Ji:li;'j, WI. I1pC)~.IHtl'aCMOM'1> 'rpY)I;!; He paWl, OJ,l,IHt 1"1;'11. 0 emtHC'!·CIWM'I.

II :la3CHO·.I'J, "'Il>IJ(aX'b, '1'0 C'IH1'UlO He CI Bill II HM'I. npIlUaBH'I'I' :I)I;l;el. Jl'hCIW.IIl.liO <:.Il0n1. 0 CTCIJ('IIII ~lOel'O :lmUWMC'1'na C1. HHMIl, c,lI'h)l,Onll:rc.U,HO, 0 ,:nmCIIH Mocii hOMUeTeH'l'HOC'l'I! O'l'HOCHTC.1JL.HO ;)TUX'!> a:u.,II{OU']J: no-rarnr-ro Ma'repJ.HJ1IJI OU~b ~·l'HX'I.J Jl~bIKaX'1o, C),UI,(,C'l'BOBallIIlic )1,0 1873 roxa , YKaaaH101 AlHOlO WI> CBOCM'I, U'wpwl: l·paM!mTIl'1. ,1I1'1·"l'aTYlII.l rpya. II:II.lIHt, CTp. 78-82. ITa ocuouauin ;}THX'I. M!t'1'CjH.II.rom, euie B'b 1,--17:3 r. II eOCTamIJI1, UllallHIITCJILHWil OU30p'l. MOp'i'O.llol'iH lIuclliticHOii rpyurn.i Hamw::nmX'I. H3bIlWB1, . .u:UJl'l';e, no BpCMH MOIIX'b IlY'l'CmeC1'Biii 110 3111iltBMI3blO IlL 187, 11 1878 r ouax-r. XOTJI H3Cd,)I,OllaHie CBlW()'rCKaI'O H iuscxaro 113101- KOH'l, He BXO;I,II.'IO n'I, I1pOrpaMMY ~!Ocil 1l0'na/l,KH, '1'·bn. no MCII'hc, IlCTlyi;'JaHCI. C'Io UpU]lO;VII.IMl! ('Il<lIW'J'IUII\aMH II ,ilaaa~lI1, I! He 'yUYCIHPI'l. C,'IY'JaI! 1I03I11UWMHTI.CH 11(1- U:lllniC, nacxo.u.rco ~IHoJ; n]lCMH llO:mO,IlH.J10, <:'1. ux-i. ll:ll~Kll,MH, IIJ1owhpl!TIo II I10IIpall.IBTI. 1IJ111 1(0)II'II\H flX'I. IHIXO)~l!lI\iiieJl .Y MellI! MaT(~p['I!JI'I. 0.)'10 :l'I'HX'1o 1l:llollmx'lo. TaI{,[. cure WI, 1 H76 ('o)l,y AJI. II. CTOJIHOIl'I., HhIH'I; !\HP(~I(TOPOM'I. H,YTaIJe(:lwii WUICCH'IC('I\Oii I'HMIIJlaiH, OUJI:Ja1'CJII.1I0 npHCJH["JI'I, Mll'h 11ll'1o r. IIJlTHl'o)lCIHt H'I;CIW,lIIoIW <:1111- HCTCIO[X'b 11'];""1110, lI'hJla'rHHCKo~i TpUnCI(pl1l1l~ill, ;mIlHCUUIII.IX'I. 'IltCTIoIO 1IM'1o eaMHM'I., 'IltCTioIO IlpH])<1 J,lIhlMIl clJaHCnIHl\<l~lIIlm.l{' .u:a!\III1I1WJlialill H Ell!'. )~;lm)\lI(IlJliaIIOM'I', lIpCmIYI1\CC1'IWIIHO WI. J~a)\IlIJ1j{cJdallOHCI(oii Cnuuerin. )~B'I; 11:1'1. .rrux-r. rrl.ccur, II (lAlla JIOI'CHA;I () Cn. J'eopri'I, 11'10 Jlycclwii 'J'pau(,lqHJlJI\ill lH11IV1I1 ~d;e'J'() 11" HII)I;I; uIHMomcHill );'1. Ilyremccrnia no CnUHeTiu r. (:TOHIIOB<t ((,M. ~ - oii BIoJlI,Y('J('Io X HHllnl aan. 1;,,111(' OT)I,. 11, 1'. T'eorp. OuuV'CTllU, 1876, CTp. 2~~-~H4).

130 IJPC~IJI MOHX'1o nyreurccruii] lJ :1'1'11 IrJ;CHH aaxuurux-r. 1"1. (:OUOIO H md;,11'1o c.lIY'l:all nporr). jlllTb II nonpanurr, Kawr. uepcnom., 'l'aw!. H l'paMMa'l'Il'ICCldH liOMClIrapin, pauno 1I03CTaHOllHJI'I. JlpaBH,'lI.HOC npanouncanio MHHl'l)('JJl.CHHX'I. :ll'YIWB'L, «oropoc, Hal,·" H YO'I:AHJIC}J, MHoraro OC,'I'[IHJIII,IIO alC,II<l'l'Io. 3a'I"hM'Io, OC'f<tHOB.IJIIB<I.Ht'lo .rlrrosrr., lIO "!I[)Mll MOHX'b nO'ha)l,OI{'J, 11'1, MHHl'PCJtilO, Wh )l,e]!. l'oP)~U, II :mHHMII,II('1I caancmananu H3'b .u:a)\iaHOHClwM Cnaxerin, HaXO)VIH\I1MllCII m. YCJIYlI((:lIiu y I(JI, Manrpcn.cx» 1'0, aamrcranau Ha lIX1. ronop{;: InleHa 'llfC,JIH'I'('.n.Hlorll, cnona II q·Ila.:H,I. Db 1878 1'0)1, .'ltTOWh UYAY'l:H lI'b !\Cp . .u:mBapII, nO'ITU aa rpaumrl. Cnairovia , IUl'h.n. CJI)"wii IlCTF!;THTI.CJJ e·I. n{H'l'CJllUm HIIJllI\cclwii Cnaueriu II uaunca.rr. IWl''ITO lilt .IIX'I. I'onop-I;. B'l. 3TOM'I. nw 1'0)l,Y, OCCHhIO, 11'10 1'. KY'I'itlle'l; " "aUHM1t.<ICH C'IoIlpi'I;XltBlIJ"!1'l> 'f,Y)\a lilt BjlCMll yp0>IICHI\CM'l, BO.IILHOii Cnaucri», lI;n. !~r'l'. YIII [{'y,n" IIOCIIIITltHlIlIl,"M'1o VI romcca 'l'lI<I>JI. ,il.yx. CCMHHapiu ilm:capiolJOM'1o [111)\)[1<11'<1)1,:0(', co C.IlOll'b xoroparo cocranm-r. a30YKY cnanercaax-r, :lBYIWWIo, 1·.'lIl.1lHhlM'lo OUp,la(m'1o 1I0 I'OIl"[1Y Bo.u.aof Cnaucrin, IIpO'IB'raJl'b C'b HUM'I. Heel, IIM'hlO~iiieH Y MeWI ~HL'1'CIH)fl.ll'b, !.():,Wl'(tHOJUU"h upanouneauio, IIOIIllaBlVl1, UepCBO)rL H rpaMl\HtTIJlJeeHiH }{QMMCHT<lpill. panuo aanHCaJl'lo C'I, oro caon-r, II'I;CI{().IlLKO H(lIlIoIX'I. emIIlCTCI\llX'I, 1r!;CCH'lo, KO'J'''jllolll H<lA'i;lOCI. Ira)l,aTh U'I. CIWPOM'!o npcaeau.

.Ta;]CIUlM", )I\(' ll!llollWM'l, II :JaIlI1M1WICll .Id;'fml'l. lR77 1'0)1,<1,11'1. 1'. 1\)''1'and;, 1I1'1l nO~IOII\ll MO.I())~al'o (30-TH .ll'I;'1"h) Jlaaa, no upne.coeiu u.ro-nnnca, l1e~l1l1ua I'nnu- 11101'.'11>1, U:l'I. Apxan», Il11HMopel(aro M'i;c'l'c'lIm, H:txO)l,m.u,arocH B'I, 'I'OI,j 'JaC'J'H Jla.urcruna, IW~'()i':lll, ll'l. eliJIY UOp.lJllHCIHIl'O ~'[1,tJ('mTa, ()CTa,lIlICI, WI. JlYI\1IX'I':'l'Y110111,. Oil'!" iKlIllJl npeueuuo B'l, 1'. I{Y'1'UIIC'I;, XO)l,IIJI'b IW ~nrI; II )l,lll('fOnl.WI'l •. lla:Jcldll HM(Hla unc,'1 111'(,.111.11 101 II, ,,[(lIta, <l>paaLI H I(()C-~I'l'O 113'b r,llaI'OJlOlJ'b; II YCld;.IJ'J, C'I, III1Wh upo-nrrart. II noupumrr c:uopmll('r., ,rmaelmX'I. eJIOIl'Io, IUrJ:JOII\iikll .y ['[)O[1I'. ['jJ.3Clgl. HurcolJeII'h, (leo II "I<' 1878 I'o)\a, u'y)~y'nr 11'.1. I'. Ila'l',YM'h OliO,11O )\B.YX'I. I!(WI;.~Io, II !1:i;JI1)"l1'1. :)[((:I(),1'('ill JlI, Plt:llll.IX'h uaupauacuiux-r., MC/J()I,Y IIjHI'IIIM'h lJ U'I. '1''yI)('II,ldii .lla:JlIf"l'all'Io, II IIJllt.n. ('.JI \ 'lail !llllllWMIl'l'LCII C'b iliHBOIO P'I;'ILIO JIa.IOB'h.

I

" r

I

I

f'

t

.

I

I

j

\

1

CO~EPJltAHIE BTOPArO B1TllVCl{A.

Ilpezacrosie , .

T ~

aOJIlU~a MHllrpOJlI,CKHX1, :lBYHOIl1, ..

OT)d;J1'Il IICpBbJH. I'xacm.ro :myml § 1. a, s ..

§ 2. 0, J ..

§ 3. i, o •

§ 4. 0, (»,

§ 5. U, 1)

IIoJlyrJIaCHbJe H npII)J.blxaTCJJbHbJH 3B'yKIf .. § 6. s. e ..

§7.j,&. .

§ 8.11, A .

§ 9. ,IIH<I'ToIIrII.. , .... § 10. T'pynnsr rJlaCIIbIX'h m1'l;C1"I; C'h rrpH!l.bJXaTOJlhllbIM'h

COrJlaCBbIC 3BYf{II. I'opraunsrc ;:myl\H ~

§ 11. q, 0"

§ 12. q, 0"

§ 13. k, d ..

§ 14. g,o ...

§ 15. It, n ..

§ 16. g, ~.

~ 17, x, b, ..•.

I-VIII 1

2

8 10 13 16

In 21 22 24

26 28 29 31 34

-X-

......... , 35

3y6HbiC 3syHII •.•.......•...... 0 •• •

...........

§ 18. t, {iJ.. . • ••••••••••••••••

u . 36

§19.d;~o """·················· 38

§ 20. £, 00. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40

. .. .. .. . . .. . . .

ry6Hbie 3BYhll ••..•.•••.••.• 0 ••••••••••

. .. .. . .. .. .. . .

§ 21 P ~ ..

. , . ' 41

§ 22. b, 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

§ 23: p, OJ •••.••.•..••.....• . •.••.. : • • • .. 44

§ 24. m, ~ ' . 56

3yoHo.ry6nhiC 3ByKH .....••......••..••.•...•.....

§ 25. w, 3· ' , 47

§ 26. v, , 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• , 48

ilJIaBHhlC ~J 1I0COSOH 3BYKIi •••........•..•...•..•....

...........

§ 27. I, ~ ' ,. . . 51

§ 28. r, (.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

§ 29~ 11, b.. . . . . . . . . . . . . . .. . [)(j

...............

HMHO-H3bl'!Hhle 3BYKIi •••...•...•...•.•

1. ••••••••••••

§ 30. s, IJ •••••••••••• :.. • • • • • • • • • • • 57

§ 31. z, (h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58

§ 32 C Ie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 59

. , \~ .

§ 33. z, d " 60

§ 34. C, V ..................•.........•.... , . . 61

§ 35. S, ';1 .••••••••.•••••••.••.•••.•••..•.••.••. 62

, 0·" ' .

§36.z,·I··················· 63

I ~, o •••• , •••••••••••••••••

§ 37. c, 1>......... ..... .. :' (ji,r-

v .

§ 38. Z, jl " 66

§ 39 C 11 ..•.•••.•••••••••.•••••..•••

. '().......... . ..... 67

§ 40. Fpynnsr corJIaCHhIX'b ••..•••.•.••.....•.

OT)J:BJI'b j\:ropon. Oomie <J;lOneTlIlJCcl\ic sanousr, KOTOPbllll'b nOMC- 6\)

maT'b nImrpCJIhCKic 3BYKH .....••.•................

S 41. r.mCHbIC Ii nOJIyrJIaCllhle 3BYKIi ••............•..•

1. ACCllMHJlHD,iH ...•..•••••••.••.•.•••......•..•. , 71

II Y ARocHie .•.•.••.•.••.•.••...•.•....•.•..•.••

IIi. rJIltCHbIC H rrOJIyrJIaCHhlC llCPCXOJI.HT'b B'b )I.pyr'b )I.pyra H 72 B'b COl'JIaCHbIe 3BYKH: •••••••..•••..•.•....•.•••. , 75 IV. I13'1C3HOBCHie rJlacHblX'b H llOJlyrJIaCHbIX'b 3BYIWB'b •..•••

-XI-

C°l'p.

V. CpC}(CTBO .lI.J1J1 H36'Imw,lIin crcucuia COl'JW.CllbIX'b. . . . . . . .. 76 V I. 3:uwrn, () ~1'f;CT'I;, 311mumeMOM'J, B'I, CJIOBl1Xl, I'JIaCIIbIJIHT, no-

.~yrJlacnblllm u rrpH}l,blXa'l'e.IILIIbIM'b .......•..••....•.. § '2. Coraaonuo 3ByKlI •.....................••.... I. .~CCHMHJIJID,iH ••••...•.....••..••.••.•.••.•.•.•.

II. TIcpCXO}l,'b coraacnaro 3ByHa B'b rJlaCHblii II nOJlyrJIaCIIbIH .. 7!) III. AUCCI1MIUIlD,in.. . • . • • . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . .

IV. CPC.lI.CTBO npOTHB'b aianin (hiatus) ......•...••......

V. 11'3'Je3IIOBcuic •........•.•.................... , 80 ~ 43. 3aIWIJbI nepCXOJVl COCTUBIlbIX'I, 3BYIWB'b }l,HrI>TOllrOB'I, II

'I'Plf'I'TOHrOB'b B'b caIIWCTOJlTCJlh!1I,IC, I10JlHOI'JIaCllhIC 3BYKH .•. , 8] ~ 44. 3'l'HMOJlOl'H'ICCIWC 3IHl.'ICuic OT}~'r;Jll>llhIX'I, :1ByIWB'b . . • • . 82 § 45. 3BYKOCoOTB'E'rCTBiH IUHUrpCJlbClmrO H rpysancaaro J13bI-

I{OB'b.. . . . • • • . . . . • • • • • • • . . . . • . . • . • • . • • • . . . . •. 84

~ 46. IIpuM'BPbl nomoraacin IUHIlrpCJlI)clmro Jl3bll{u cpaBIIHTCJlhnO C'b rpY3HHClmlU'b ..••••.•.••..•..••..•••.. , 87 ~ 117. npI1M·r;llhl oraopacnin IHHlJrpCJlr.cliHX'b :lBYliOB'b cpannaTCJlblIO C'b rpY3HHcKHMH . . . . • • • • • . . • • • • . . . . . . • . • •.

~ 18. 06ID,aJl xapanrepaonnra :1BYIWBOii CIIC1'CMbI MHIIrpCJlb-

CIW,ro n3hma.. . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • • . . . . 89

MHHrpEnbCRHX~ 3BYROB~.

- -- -. ----~ -----
co r .II A C Il J,I F
,. I IpH)I,hlx.
-----, ... __ .-_- _,._, .. _----- -_ .. _--_._---- . ----".'. --- --
Mruonomn.n-. lnpO)\()";"n·I·(~JII.nl,I('. II noay- r.rrAC[fr,rE.
1
r.llYX·lg-nY'171-.\ I i3I1Y·IIl. . 1·.IIl1.ellhlC.
I'JlYx.
I'eprannuc . k \ (i. Ii: , h i
.... q, g o- x a i
b~
I
I I
I I
t 3yOIlO-JI:1I,l'III. I I
~ J l'JI)'xi e •.... t d I i
I
I
\3 \ 3yOIlO-JI3blllIl. I
~. \ HlUl neO!llIC 7;
CBlTCTJIlII,lC •• I s, c (', z,
,
,; I lIHC'l'O-l'yOIl •• P b JJ n 0
~ rYOIlO -IIOCO-
:e. 1 llOJI ••..•.. 111
~ rYOIlO - ayon. w v (f)
~ pnllIIlIlI~ic ... (:, L z ~, z ,_
~~ t UJIalllu·uc .... 1', I (!J y, .J W ,1).(1.- ~.
~ HOCOBOlf •..• 1\ (il) I
L r''t I

~.

I I

~.':.-

I~ ..

"

.' :.j '. : ..... ,

. "

r JlaCHhIe SBYER.

§ 1. a, s.

. t . e y 3BYKH B'h rpY3J1I1CKOM'h H3WKh.

IlPOll3HoweHic ;mYI(a ::;aJI~OO:B e;~:i~~:HI\~ C.l0B'h. I13M·taeHiJl, KOTOPblJI OH'I> MtCTO 3BYKa (I B'h H , a! aO'BepraeTCH. I13'Ic3HOBcaie 3B. ct. Ero 3TIIMO!lO-

npOII;JBO,ll.IIT'h II KOTOPhIM'h 0" .

rJ!'1eCKOe 3Ha'IeHle.

a) 3BYKl (t npOlI3HOCIITCll KaI\'I> , aanp., PYCCR. a:. ate, 3TOT'b: ase, reneps, nrti, O)l,IlH'I>, arguso, aarycrs (lIItCllII.'I», arzo, BCt, ace,

aso CIOAa. () ( ) (0)

~) MUHl'l). a COOTBtTcTByeT'I> rpY3IIHCROiUY: ~ (t, J C, (').. .

o ],.. 1~ ~G

cc) a= rp. s (a): antasi, rp~ ~O)~lro, rsrcasa, a {lam, rp. ~() 1) :,

lIM. n. MH. 'I. 3AtU1Hie, ardebuli, rp. ~o~J61)~O, HenOCJlyrnHbHf,

}l.ep3Kiii, ata li i, rp. ~a~, IlMep. ~a~b~, 3)1,tCb.,. -> '

(1) a = rp, a, (e): rna, rp. 'aa, H, artr , rp. JP)o)o, O)l,HH'I>, ate,

I lr 1.r'YfOT'I> iize, zizee, rp. dod!>, KOplUIIJlIIII.a, IInWI, ~nbe(t: rp. J , J J" ., 'P ~'a HO% earua

rp. ~'a6~30' liJB')';cTie, npoIIcrnCCTBIe, guma, 1 • ~ J, , . '

. VI" rp 'ae ~~tr9J60 HM. II. IIIH. lJ.

rp, va~~, mf'aTh, I1IICaHlC, macara epl, • Vu"" '. 'a

nacarera, n.arcixoli, rp. 'aJ~6b~~o, JlaCTO'lI\a, l~~~gah, rp. h ao'" ~ 0 MlIHrpc.rreII.'I>, bambee, rp. 6l>'a6l>, sara, warcxili, rp. 3a~6 ~o,

a~ , ,,'U r ra rp 'aa{~b~a )J,eBH-

cepe6po, m.isuma, rp. 'aJ'lrl>oJ, rpena, macxo,' : IJ ' '1 b

Tblii tqa rp, osa- JItc'I>, dga, ~~J, )l,enh, mapa, I p. ~ao;jJ, ,u( p .

') '_ '(0)' malazoni rp. 'a(').~(».%l>bO, MOHaXHHlJ, cxoro,.

'Y a - rp. (».. .' ,. j~ nOBtCTB

rp. 6b~l>, )J,'~Bll'fb, ruo, rp, ~3l>, soceas, atalba, rp, ~o (»., •

<I'. 3)1,tCb1), xewa, rp. ba~o(»., nOBtcTB. <1>., pyRa.

t

!

t

B) MtCTO :JByHa a B'I> C.10BaX'l>:

C() B'I> ua'JaJl'B: arzo, sec, atakia, I10B·~CTB. <1'. 3,i1:I;CI" arti, O;lIIII'I> , aim (-(iafm?), :3 .'1. H. ep, f1Al'BCT'I>, ate, Ton, artiansj, )J.P},r'I>-)J.PFY, atari, zepesnan. uama, akacunsj, lla-Ml'HOBCIIic, BMIIl''I> , H'b AlIIuyTy. ~) B'I> CpeJ~IIHt: zalami, CllJlbHbIM, cn.'rhHo, artiano , BilI'BCT'!"

zari, rope, rreva.rs, gigaui, TlOCJI'B aasrpa, mara, He)J:I;JIR, namuda, n60, TaI{'I>-KaRl,.

y) Ha ROlIU'}';: tena, 3TOT'I> , za , nepeec , da , eC.JIIJ, qudesa, B'I> JI.Oll'l'b, JJ.Olld;, muma, OTelI'I> , dida, MaTI" zima, upa'f1" tuta, MtCRlI'L, mara, lWJJ.tJIR, amudgu, oerozus.

r) H3WlmcIIiJI n H!'lQe3HOBCnie 3BYWl, a:

IX) ACCHlIHwIuin (YlIoJl.06.JIClIic fI OT'l'OiI\CCTB.JIClIie) sa. a B'b lI1HIlrpCJIbCIC 1l3bU\'!; 1JBJIClIic aoci.aa OOr.IIiIlOBCIlIlOC. OlIO OhIBitCT'L HJIH npocrrexraenoc, )I"l;tiCTIlYIOIHCC ua JJOCJri;)I,yIOII.~ie rJIaCIII,IC, mUJ iKe PCTPOCIICKTHBIlfJe, J.('SHCTBYlOrn;ec I1a npC.lIllICCTBYlOlUic r.'1aClIhle 3ByKH; npn 3TOM1, aCGHMHJIlllIin 3Ta IIC orpanmnnaerca TOJlI)IW r.JIaClIhIilHf oznoro H roro zae czosa, IIO, IIcp'Iww, BJIimlic ero lIpOCTJJpaCTCll aa IIPCJl.llICCTBJIOIlIill H IIOCJI'I;.lI.YIOlIl.ill C.IIOBa II 'raCTUI~['I.

a aCCHMHJInpyeT'I> i: mazira, BTOPOH, OT'I> ~iri, }lBa, masuma, TPCTill, 01'1, sumi, TpU, maxuta, H1JThIH, xuti, WITh, mawita., .lI.eClIThIll, witi , )I,tCllTb, witaarti BU. wiii-t-arti, OJl.HHaJl.Il,aTb, witaantxi BM. witi -t- antxi, 'JeThIPHUJl.II.itTb, witaamsvi BM. witi -t- amsvi, celIHJa)J,II.aTb, rkaala BM. rkiala, IICJ(aTf" acnanie.

tt aeCHM. 'II: wa akiminendy BM. wa nkiminendy, 3.1. up. nee.

Bp. He CdlJIaJll,.

a aCCHM. ": malady BM. molarty, 3 .r. np. C. sp. nplfIlJe.n, malaguri BM. inolaguri, JIBO.H'[t.

~) a nepcxo)J,HT'I> Bl) e: we gileepartxu 8M. wa gileoparixu, 3 J1.

CA. 'I. lip. C. np. lie lIOTIHICb (lIC 06pu:rnJI'I> Hmll'tlauill), esee we BM. esee wa [iasxapinu], 110 l'tlor'I> 3aCTaBBTb [BClI})hIPIIYTb J, weecee BM. wa +; cic, napcns, toaoma (IIC lIa.llh'IHK'b), i WOSCC BM. i wosae, iosee, BM. iosac, 1 11 2 JI.II. 6y,ll,. sp, OT'}, rJ1. osapa, Hallo.HUJTI" nanomars, heeri BM. haeri, soaayx».

a lICpexO;1,I1T'h B'1> i: iwosii HM. iwosai, iosii HM. iosai, 1 II 2 JlJ.

H. sp, ez., 'i. OT'I> rJI. csa(Ja, nanonnm., iosi HM. iosa, 2 .1. CJI.. 'l. HOB. H. 'foro are raaroaa.

a nepCXO)l,IlT'I> B'b1l: aguru, 3.L CJI.. 'I. lip. C. np. OT'I> r.~. gurapa, 1*

I

-4

nOXOAIlTb, 6bJ'! [, nOXOiKIIM'b, ucuu , 3 JI. ea. 'I. np. c. ap. OT'b rJI. j cuala, 3BaTb, rosopars, i~_tlu, 3 JI. es. 'I. np. C. sp, OT1> I'JI. txuala,

jl npocnrs, mumuli, [],BTYX'b, muma, orerrs (caaerrs), daduli, KYPHI1,U, dida, MaTh (C'LMKa), siibulenk], 1 JI. eA. 'I. H. np. OT'b r.~. siiba, naxo]J.HTb.

'Y) Y ABOel! ie 2) 3BYKa a, KaK'b II APyrU'b rxacnsrxs, Bo MHHrpeJlbCKOM'b H3bIKt, - aaieaie necsaa 06bIKHoBeHHoe: mimaalu, 3 JI. up, C. np., mers «oraa nrers), Itaaqoty, 3 Jr. np, C. sp. BbICTptJllfJlo, 6POCIIJI'b, mikiuziny, 3 JI. np. c. sp. I10CMOTptJl'b, B3rJlHuYJl'h, ~aarneci, COPOK'b .iaa, kaaziresy, 3 JI. np. c. ap, 0T'b rJl. zirua, BIlAi;Tb, I10Ka3bIBaTb, ~)naabu, 3 JI. np. c. ap, OKaTIIJI'b, 06JIH.Il'h.

3) M3'le3I£OBeHie 3B. a, paBHO II ApyrHX'b rxacasixv, HMi;eTo MtCTO B'b l\mHl'peJIbCK. H3bIK'S cpaBHHTeJIbHO p'Bme: te BM. ate, atena, TOTh; CJIOBa, l{OH'lalII,iJICH ua a, TepHlOT'b 3) ()TOT'b rJIaCHblii 3BYK'h npeJI,'b OKOH'W uieMo MHom. 'I. epi , aanp., tura, nraaars , lIM. II1HOiK. turepi, PO,l(. turepisi, AaT. turepsj, HJlH turensj, H T. A., HO, ne tura-i- epi, tura-i- epi +- si, tura-s- ep-l-s.i, HJIII tura-s- en;- sj.

D.) 8Tl'IMo.wrH'leCKOe saaseuie, Bo Ti;cHOM1> CMbICJ!'l; CJlOBa, 3B. a: a.) B'b Hl1'IaJIi; raarorosr, a HM'~_~!:£_EepexO)l,IJlII,ee 3I1a'Ienic, Ai;JI~;a~~~~~~!f~~i,~b;M1>, Pl1~'~Qyi{a3LiBaCT'b uanpaareHie iI:hiicTBin na JIHl1,e HJlII nems, aanp., li:aaziry,3'JI. np, c. ap, OH'b eMY~(;Ka3a.II'I', koziry, 3 JI. np. c. sp. OH1> YBH,l('tJIo, OT1> I'JI. zirua, BII]J.tTb, CMOTll'BTb, akiminendy, 3 JI. np. nee, np. cAi;JIUJI1> (no npnnYiK]J.eHilO), OTh rJl. kiminua, Ai;JIaTb, kaaqotes], 3. np. c. sp, 3aBaJIHJlH ero, (ipOCn:JlII aa Hero, OT1> rJI. qotua 6pocaTb.

~) «, PHBHO ia, wa, CYTb cY,I>. nOB'BcTBOBaTeJlbIIOH <I>OPMbI, KorAa nepeastorca 'IYiKin CJlOBa 4), nanp., we eqiinia, OH1> CKa3aJI1>, 'ITO ueasaa ( 'qii -I- ni -I- a), kuuguduniawo (ky +- ugy +- dy +- ni -I- ct -I- W -I . 0), ecrs JIll Y Hero? cnaaars oirs, gomorzgua zgiri bosisi«, Aa .upaacrayer-s, rOBOpHT'b, ,l(06Phlfi 1IIOJlO.1(CI1,1>!

Ilpmrsuaai». 1) 0 aaaxeaia nOBi;cTB. <1>. CM. lIIlme npIIMi;'1. 4 II § 2, )1" y.

2) Y)I,BOeHia T. c. npocroro DOBTopeHilI OIl.HOI'O II roro me 3BYI,a, IWHe'IHO, He cJIilllJeT'b nli;lllIlBaTl. C'b npllpOII.Hoii iJoJl~omoii, 3BYKa. B'b IIOCJI'BII.HeM'b cJl'lai;, l(aK'b H3Bi;cTHO, 3ByK'!, JlBJllIeTCH D,i;JlLHLIM'b If aenpepsrsaeers, IlMi;IOll(I1M'b CBOO YlI.apeBie (Lautaccent), HJIIl MO!!eHT'b caMoii 60JlbIIIOi! IIHTeHCIIBBOCTH TOBa, cactiCTBeRHaro eMY, TOr,ll,a KaK'b ,ll,pyrie ~!OMeHTbI npO,ll,OJl'lleHiJl aayxa 6bIBaIOT'b 06h1KHOBeRHO HIIIlW ero. B'b y,ll,BoeRil1 me MHRrpeJlbCRarO a, KaR'b II II.pyrHX'b raacHbIX'b, 'IyTIWI' H npnmasnoe yxo IInCTIlCIlHO MOllleT'I. pa3J1H'H1Tb na MruonCHie HacTynllBlIIYIO naY3Y BCJlfl)J,'b aa OKOH'IaBiC!I'b nepnaro a II HaQU,1Qan, B1'OpOrO (!

I

\

TaR'I" 'ITO na Mf'HOileHic 3BYI('o RaR'h Obi npcpr.mao-rcn, 11,'111 ;nHVIIITeJlbHO nOBIlfKaCTCII II'J. ccpe,ll,IIH'£ T, e. -raM'b, 1','1,1; OOIJI(HOlleIIIIO n'h 1\,£JlLHOWI. 3BYKt ObIBue-r'J. )diCTO (aeHlIT'h) caxaro BhlCOKal'O nonnari» TO BU.

CaMOCTOllTCJlLHal'O, J1l)(tJlU,alO no IIPllpO)l,i;, a, J{aK'b II ;I,pY1'HX'h I',IaCHbIX'b, B'I, ~nlHl'pCJlbCKOM'J. 113. TaJ(i1IC HC BCTp'£'me1'ClIj xparxie r,1aCHLIe 6bID:lIOTl. TOJlLKO no IWJlO,?lCeWilO, 1I01')J,a OHl1 BXO;I;IIT'I, II'!, cocram, )l,II<I>TOIll'OH'J. II TPII<I>TOHI'on'b, CM. § D.

3) HCIIJIIO'IeHie cocraaarnor-s : a) OIl.HOCJIOlI(IlhIlI caona, 6) Ha3BaHiII pOII.CTBeHHHKOB'1" B) caona, 06pa30BanUIinCH ·lpe:!'J. IIOWl'OPCllic nepnaro c.101'a, r) patronimica, CJIOBa 3'rIlX'J. xareropiil, xoasnmirrcn Ha a, HCP'£)I;IIO H HU )l,pyrie rar.cmre , y,ll.ep;III1BaIO'r'b cnce osou-ranie, CT1tIHI M(';J{,II,y HlIM'I. II xapaxreposrt, ~IIIOlll. -racxa :lBYK'b

l (~); tqa,JloEC'b, liM. Mil. tqa -+-1-1- cpi , pox. ~IB, tqa +- I -I- cIJi -I- si, .VI1'. MIl. tria -+- I +- Cl) -I- sj, tqa -+-1 -I- Cll -+- ~i, za, ,ll,ppcno, lUI •. ~H, za+l-I- CI)i, we, IIO.tC, 11M. Mil. wc -+-1-1- epi, xe, PYI(a, XC -+-1 +- CI)i, ;I,U, CCCTP:I, lIM, MH. da -I- I +- epi , dida , mi. Mil. dida +-1 -+- epi , (;aea, [fO'IIIIl lUI. MH, caca +-I-+- epi, cacxura , H:l311. Jl,CPCBIIIl, 1m. MH. (patronimica) cacxura -1-1 +- CI)i, TII;U'IXYPIl,h], zgali, iraan. iI;epCIIIIII, zgala -I- I-+epi, )J,lIIl'aJlbIJ;b1 H T. II,

4) E'b MHHrpeJIbCIIOM'!, 113LIlli> cyuiecmyer-s ocoOelillalI<I>OpMa, xoropan BI.Ipa.aaer-s, '11'0 ronopnurijl, IIJIII pnacxa.u.rnatouriil nepexaer-r, 'IYlIlili C210Ba. )J,~JI :)T01'O IIPHC'rlUlJlIICTCH II'!, B1111.'I; cy,r'lIlIca 11'10 ,ll,aulloii 'I>Op~I"f; I'JlllrOJIa, mIe II ", Hap'f"IiH Will ;I,1tillC 'mC1'HII,'!" IlhIIIley[jO~IIllIyTIJC :lIlYI{I!: a, ia, tea, IWII ;IIC e, ee, ewe, wee, 0 'Ie~n. C~l. J1Ilil(C § 2, )1" y. XapaI(TCpoM'J. oroli <l>O[l~lhI In, rpY;IIIHCII. H3LlId; C,lYfl{ll1"!, 1'.1aCHlJii ey't>. M- (0), Ito1'OPOC, lla;(lCTCH, ecrr, OCTaTOII'!. !3 ,1. CA. 'I. IIp. c. np. CflJM (flto) «cnaaa.rr,», WI, CAlhICJI'£ PYCCIIUI'O ((1·OIlOPIIT'I.», 1l(~TmUlleM:lI'O In, IrI; ' II. IIpll

IIcpCi!,a'I'E '1ylIlHX'h caon-r.: bedis ogorysa midawrtewoe , 110 I'P)'3, 63~nh 'ts.dn 6~n~'CfI V'3'~"" ((1I0ii!IS, 1'0IlOlllIT'1., norn.rrarr. c-racrr.e», :I 6n~n'ts 'ts.da /'bn~'0'1 V)3)~"'J'" ((CIIa;(1II eMY, 'ITO noli;!,y nOIIhIT:lTI. C'laCTI.C>7. ::hy 't>OpMy H naar-maio ycaonno ((IIOB'I;eTIlOBaTeJlhIIOIO <l>opMoii».

Ilpoaauoureuie 311Ylla e. Ero :)((nIIIla.1CHThl In. rpY;L lJ:lI,II('E. :\ItCTO cro WI. CJO' B<lX'L. Ero lI:nd:llcHin II 1l3'le;mollcllic. Ero ;)TII~IO,~OI'II'IC(',IIOC 311:t'ICHie.

a) 3BYK1> c npOH3110ClI1'CH IIprr6.1H3HT(\~hIIO [min, PYCCK. ;) B1> C.10Bt ((~TO», XOTlI II He TaH'1 OTI{PhITO, IIO If 6C3'1 ncsnaro OTT'Bmm snyna -1: ate, 3T01'1> , ase, reneps, eci, 11,Ba}l,l~aTI" eperi, TaKoH, nO.ll.oonr,lii,

6) Mnnrp. e COOTB'B1'c1'Bycn rp, iI (e), " Crt), ('). (0).

rx.) C = 1'1'. J (c): xe, rp, ha<.::;o, pyua, xcucipe, rp. r.,}~':TIVO(~lJ,

'0,

-6

rocyaaps, guer.. rp. o3J~", 3M'1m, seri, rp, l;J~'" Be'Iep'h, iripeli (qiripeli ?), rp, ,J3J~~oaJ~'" see.

~) e = rp. ~ (a): sazireet], rp. lr~%3Jt%~~Q), ~~lr~%3J~~3~(», )l,JlH OCMOTpa, ziiee, rp. J"J~, ROPMIlJIIIn:a, HHHR, bamhee, rp. 6~~6~, sara, gali, rp. ~J~a, PY'leii, ospar-s, ambee, rp. ~~6~3'" 1I3BtcTie, npoacmecrsie, sapulee, rp. lr~~~~3'" MOI'lIJIa.

,) e = rp. (X)o (0): gezi, I'p. ~(X)o~'" CBIlHbR, eci, rp. <"loG", II,Ba)l.nars, gameeixuu, 3 JI. ea. "l. np. c. ap., rp. o~~<"loa(»b<"lo3~, npOCTHJlCR, esapa, I'p. ~3lra6~, HanOJIHRTb.

B) MtCTO 3B. e B'h CJIOBaX1>:

IX.) Ih Ha'laJlt: eci, )l.Ba)l.n:aTb, enceri, HeOOJlbmoii: IUl3elIl>I{ifi JltCOR'b, eperi, Talwif, rrO)l.OOHbIH, ena (-tena), TOT'b.

~) B's cpeiJ.1mt: seri, aeueps, ckueri, YMHbIfi, xelcpi, HM. lU8; PYRa, eperi, TaRoif, rrO)l.OOHbIii rkeba, YMeHbUIeHie, lurenzi, npas, HaCT. sp, If nomen agentis, cllJnn;iii, gureli, MepTBbIH.

y) Ha 1<0111(1): <lope, 3 J1. np. c. ap. nOJlH. <I>. qopere, ObU1> , nopalue (nopq '.lue?), 3 Jr. IIp. sp, ea. 'l. He ooptTaJIOCb (nonr, <1>. ny -J- pqalu -\- ore), eume, aasrpa, re, ore, 3 JI. ea. [I, H. ap, OT1> BcnOM. I'A. rina, ObITb, ie, TOT'b, qude, )l,OM'h, we, nOJIe, nOJIHHa, xe, pysa,

r) 113M'ImeHiR II 1I3'le3HOBeHie 3BYI{a e:

IX.) e accauarapyers a: we gilaapartxu BM. wa gilaepartxu, 3 JI. ez. 'l. np. C. ap, He COTPlICb, He OOpaTIIJI'b BHIfMaHiR, we ecocxlebu BM. wa ecocxlebu, 3 .[1. eJJ,. 'l. up. C. Bp. He O}I{I1BeT'h, we eqii BM. wa eqii, 3 A. ez. 'l. rrp. c. sp, He ObIJIO, He yJJ,aJIOCb, weecee BM. wa -J- cie, napens (He MaJIb'lllR'b).

e accax. i: we edy BM. idy, 3 A. e11.. 'I. up. C. sp, He rroUICJI'h, OT1> aenp, rJI. ula, HATII.

~) 1I0A1>e~J'h e B'b io: OT'b rJI. esapa, nauoaunrs, nanOJIlIJITb, iosi, UOB. H. 2 A. ea. 'I., iosii, ios], 2 II 3 AJI. np, c. sp. ea. 'l. OT'h roro Il{C raaroza,

ilO)l.'beM1> eo B'b uu: somuurdasy ui BM. some -+- ordasy ni, r)l.t 6bI TO HHGbIJIO.

y) e nepexozars B'b i: ndii BM. demi, a He dei, ndei, 3J10ii:

AYX1> , lepsi = lipsi, HrOJIKa.

e nepexoaart, B1> 0: wosankj, osank], osansy, 1, 2, 3 JIJI. e)l.. 'I.

H. sp. H31>RB. H. OTh rA. esapa, HanOJIHHTb, HanOJIHRTb.

1

;, .

i

'I

r

c uepex. B1, 2~: we suulebudy BM. we seulcbudy, 3 .n. ca. 'I. np, c. ap, HC MOr'h, Xetu = Xytu = Xutu, C06CTB. Imw, waruno? Bonp. '1>. = wa -J- ore -.... n -t- 0, H'kr'h JIU?

~) YJ1.Boellie e: bambee, sara, zisee, IWpMlfJIlIII,a, ambee, npoacmecrsie, karee, nararsa, sapulce, MOrHJIa, meemickj, 1 JI. ez. 'l. II. Bp. MIlt RameTCR, R )l.YMaro, midawrteewee , 3 JI. 0YiI.. sp, I10- B'l;CTB. 'I'. nOH)l.y, gicuee BM. gicuewe, 3 JI. np, c. np. nOBtcTB. <['. RaK'h CKa3aHO Teot, worulee BM. worulewe, 1.'1. np. c. sp, nOBtcTB. ,I'. a xomrs; npcJ1.'h xapanrepcsrr. MIl. 'I., ec.m CJIOBO IWHtJaeTClI na (': qude, JJ, 0 1\11, , HM. n. lIfH. [I. qudo -J- epi.

a) 113'Ie3IIoBeIIie e: okorkj BlIl. oko -J- orekj, na)l,J1emltJIo, C.l'BAOBaJlo, poperltj HM. pqol)e -J- orekj, 1 JI. np. c. np, C)I,. lJ. JI ObJJI'b, waro=wa-\-ore-J-o? BOIlp. e. IItT'h Jill? kareepi BM. karee-J-el)i, HM. MIl. naJIaTKlI, zizee()i BM. zizee -J- epi, liM. MH. KOPMlUlIII,bI, ambeepi BM. ambee -+- epi, HM. !UI. npoaemecraia, II3B'BC'fin, wordi, ordi, 1 If 2 JIJI. np. nee, ap. ObIJI1> BM. woredi, oredi.

11.) 9TIlMOJIOrH[leCROe aaaseaic c:

a) c BXOJl.U'f1> B1> COCTaB1> xapaxrcpa Milone [UICJIa: koci, [!C.WH'lm'h, koc -J- crJi, liM. MIl. JIIOJ1.H, cira, JI.'TmYIIma, cir -J- cIJi, llM. MH. iI.tBYUIRIf.

p) e, ee COCTaBlIall nacn, xapasrepa COCJlaraTeJIbH. H meJIaTCJIbH.

Ha!{JIOH. wordee, ordee, III 2 J1JI. H. ap, COCJI. 11 meA. HaRJI. KorAa O'h, eCJ1I1 ObI H ObIJI'h, xorfuoct, ObI ObITb, wiqirdee , iqirdee, 1 H 2 eTJI. COC.i!. H iKeJl. naRJI. 0YJl.. ap. KaK1> ObI lUII'D ObITb, nonaers, XOTIJIOCb ObI ObITb, ipqunande, iqunande, 1 II 2 JIJI. COCJI. naKJI. crpaa, 3aJI. OT'h I'.Il. quna 1I111tTb (00'h ozym, npCII.MeTt), wocanuandee, ocanuandee, I H 2 JIJI. II. ap, COCJI. H. Jr[;iiCTB. 3aJI. 0'1"1, rJI. cana, I10CHTb, rp. '(,~~ L-b~~ (roaoparca, uanp., 0 rr.llOJJ,OIIOCIIOM'b Il.cpCB'I,), ibcanuande, icanuande, 1 H 2 JIJI. II. np, COCJl. II. CTp. 3~t.JI. OTh roro me raaroaa apasendesie, 3 JI. MH. lJ. IIp. C. ap. COCJI. H. lJTOObl OIl,'DHIlBaJIIl.

I) e, ee, we, ewe eetoce CY<l>. nOB'hcTB. 'I>. § 1, JI., ~, npmr. i1: muco dobgurewee, I JI. 0YJl.. sp. nOBtcTB. <1'. xoraa , rOBOpIlT1>, YMPY, e zgabepia, miltyii morfasie do tlhvasie: «tJ{wani da komuciiie», - fisj kimecitic , 3THX'h lJ.·[;symCR'h BbIJl,aHTe, rOBOplIT'h, sa roro, KTO npmers II csazserr.: «BbJ)I,Ui1TC 3U MeUIl Barny cecrpy»,

-8-

§ 3. i.o·.

,

Ilpoaaaonreaie anyxa i. Ero 3KBIIBaJIeHTbl B'b rpya, HaWK'!;. MtCTO ero .B'b CJlOnas-s. Ero 1I3Mi>HeHiH H H3'le3110BeHie. Ero 3TIIMOJlOI'lI'IeCKOe :lHa'leHle.

g) 3BYK'h i npOll3UOClITCH KaK'h, uanp., PYCCK. 3B. U: didi, 60JIb'-mOR, arti, O)l.HH'h, sumi, rpa,

6) MIIBrp. 3B. i COOTB'hTcTByeT'h rp. 0 (i), J (e), ('). (0), " (a). rt.) i = rp 0 (i): wiii, rp. ~OO(), )l,CCflTb, mumuli, rp. '()~'(),,~o, Irl>TyX'h, wari, rp'll"tx'jo, orpanaaie, OTKa3'h, dudi, rp. oo~30, rOJIOBa, xozi, rp. ls~tx'jo, OblIi.'h.

~) i = rp. J (e): ati = rp. J1r, 3TOT'h, witi, rp. ,,0)0, l1.eCHTb,

dida, rp. ~J~'" MaTb. .

'() i = rp. ('). (0): cili, rp. e(').~o, iRcua, patini, rp. ("6(').1;", 6apIlB'h.

6) i = rp. s (a): ckidi, rp. '()~~~o, KYKypy3HhIH XJIt6'h, ariki, rp. "tx'j"do, CKa3Ka.

B) MtCTO i B'h CJIOBaX'h:

cx.) B'h Ha'IaJIt: iosii , 2 J. C)I.. q. lip. C. sp, OT"b r.r, esapa , uanOJURTb, ipii (ip(lii), iqii, 1 H 2 u. np. C. sp. C)I,. q. ObI.lI"b, imusersj, B'h Ty no-n,

~) B"b CpeJnIlI'B: au, iKclIa, cJ(:ini, l\'IOH, cilamuri , caeaa, ci£a, KpaCHbIH, ziri, .aa, dixa, 3CMJIIJ.

'() Ha ROIlId;: arti, 0)I,11H'h, sumi, rpn, witi , ACCHTh, iopuri, 1I1C)I.'h, osuri, a.euuiaaa, dlBHo;a, eili, iReua, gwini, BIIHO, ti, Ton. 1') li3Mtnnuie II 1I3qC3IIOBCuie 3B. i:

cx.) i accaxarapyers e: dii, ndii BM. demi, )I,eBH, 3JOn AYX'h, lipsi BM. lepsi, aroma.

. ~) i uepCXOAHT'h B'ha, aa: 01'h dida, MaTb (causa), daduli, xy, /plIo;a, on muma, oreirs (casrerrs), mumuli, rrtTYX'b, zaarneei BM. \!" iiri-+-eCi, CO_POK'h (2 X 20), zaarneci ,11.0 witi, rrlITh)I,eCflT'h (2 X 20 \ -+-10), dgatj, 2 JI. nOB. HaKJ. e)l.. q. OT'h r.r. dginapa , CTaBlITb,

/ \ dgan, 3 JI. lI'IH. q, nOB. H. OT'h roro iRe raarora.

I .

i rrepex. B'h e: worekj, oreltj, ore, 1,2,3 JIJI. H. sp. e)I,. q. 1I3'hflB.

H. OT'h rJI. rina, ObITb, bdgee, dgee BM. bdgie, dgie, 1 II 2 JIJI. U. ap. CA. tI. COC". H. OT'h rJI. dginapa, crasars, lepsi= lipsi, IIrOJlKU,

D .-

... f

weecee BM. wa -+- cie , napenr., HIll B)1. iqir«, iqiina BM. iqiirena, B .J. CA. 1131. )I1J. 6YA. sp. 6y,~eT1), 6YJlYT1 r ,

i IICpCX. J b 0: 0(;0 - koc! B~I. o~i +- koci , Jl'imliii, sumoueci B~1. sumi -._ eci, II CCTbll.CCHT'J, (6 X 10), snmoncci )~O wiii, CCMb.ll,CCflT'h (7 X 10).

'i uepex, ,'b u : uzgu, .1YQlllllJ, OT'I. zgiri, xoporniil, irku, 3 .1. up. C. ap. HM. irkiu, OT'I, I'.L rkiala, rkaala, ncnart., ncsanic, udgumu BM. udgimu, upu-r. OTplIIl. 0'1"1> r.r. dginapa, CTaBlITb, bsuulenkj, suulenkj, suulensy, 1, 2 II 3 u. CJI.. 'I. II. ap, 1I3'bHB. H. OT'h r.r. siiba, HaX1lJl.llTb, naH}l.TH su. bsi(ib )lllcIlkj, si(ib)ulenl(j, si(ib)ulensy.

Ocoocuuo 3lI10rOQUc.1CIIHbl C.1Y'IaH uepexoaa i, B'], !f. 8TO IIMters WEcTO, same AiaJeKTnQCCKlI, npeaaymccraeuuo B'b Cauypsasauf II 3yr}l.HACI@I'h .V'i;3A'h: iY1'i BM. ;;,i1'i, )l.Ba, cyra BM. cira, )l.tBYWl\a, Ingyri BM. Ingiri. Ha3B. p. HlIrYP1>, Maksyme BM •. Maksime, COo. IIMH, MaKclIlwI" dgynltj, 1.11. CA. 'I. If. sp. 0'1"], 1'.1. dginapa, craanrs, dgy, 3 .1. H. i.p. '1'01'0 mc r.rarn.ta , only, 3 .II. np, c. sp. OT'h 1',1. riua, OhlTb, 1 12.u. '1'01'0 mc np. wordi, ordi, kyni BM. kini, Il<ta:1)l,'h, mugydeni, mugydaroni BM. mugideni, mugidarcni, 'ITO-TO .

,) Y)l.Bocuie i: miisy ni, 3 JI. lip. C. np, C;I,. 'I. ROI'Alt, KaR'h-TO_1bIW upaure.rt., !Uisesxy, 3 JI. IIp. C. sp, 3aIIHJI'h, kiipqotankj, 1 JI. 6y)l.. Bp. B03h)IY, npacaoio, siibuny, 3 JI. lip. c. np, pOiK;r.aJI'h, siilebudy, 3.J. lip. C. Bp. MOf"h, natxiiri, 3 JI. npas, npour. c. lip. COCBaTaIILIii, ipqii, iqii, 1 II 2.u. lip. C. ap. ObIJI1" O'["b 1'.~aI'O.lIOB1>: siiba, txuala, qopua, gimiily, 3 JI. lip. C. sp, BhwIC.n, kituiarkiisy, J.II. IIp. C. Bp. uauun, bdgii, dgii, 1 II 2 H. up. C. np, on r.r. dgyma, dginapa, CTtlBHTb, worcii, orcii, 1 II :2 .M. IIp. C. sp. OT1, l'JI. r~<t()a, CTJ1tlTb, uciisy, ;3 J. up. C. ap, OT'h r.r. cuala, :lBaTl" r-oaoprrn..

0) MaQe31I0Benic i: ~l{imi xes BM. i:1{imi xesi, pOA. n. ea. Q, )10eH pymI, z~lrneCi BM. r,iri -+- eci, copoio, oixosi BM. otxi -+- osi, serrapecra, irkati, irkasi, irkaui, 1, 2 II 3 .M. II. Bp. COC.L n. BJI. irkiati, irkiasi, irkiani, on 1'.1. rkieba, rkiala, rkaala, IICKaTh, HCsanie, duuskirty BM. duuskirity, 3 J. np. c. ap. 1I0raCHJI'h; 'i ssma;r,aCT"b npcri, OKOHqaBie~I'h A. II. II onpea, <I'. OOOllX1, llUCeJI1>, W1KOBbJ: sj, ltj, nsj, nltj: Gorontsj BM. Goroutis], ll.. II. C.ll,. 'I. OT'b Goron£i, Bor-s, xozenltj B~I. xozienkj, iI.. n .. \1Il. 'I. OT'I, xozi, 6bll{'h, (iuzi, <iuzensj BlII. (iuzicn~i, i~. II. JIlL 'I. 0'1"1, <Inzi, YXI); i m.maaacrt. IlC-

- 10-

pe)!.'O OHOHQ. alai, amo, 03llaQaIDUJ.HlIl'O oO.llaJJ:uHie H.IlO COBMtCTHOCTb: zorami, zoramo BM. zoriami , zoriamo, C'O MY.lIOM'b, na MYJlt, OT'}, tori 1I1VJI'b cilami, cilamo BM. ciliami, ciliamo, C'b meHoID, meHa-

, . ,

TbIll, on cili, mella, cxenami, cxenamo BM. cxeniami, cxeniamo, BCPX:OM'b OT'b cxeni, JIOmaAb.

,lI,) 9TlIlI1O.IlOrll'ICCHOe saaseaie i: ,

(1.) i ecrs 3HaH'b crpaa. II cpeau. (no anaroria) (1). r aaroaosr., II crasarca B'b HaqaJIi,; aa HUM'b CJltP;YCT'b MtcToIlMeHlIblif :ueMClIT'b, a 3arf>M'O ymb sopeas rJIarOJIa H T. A. (S'b rpys. H3. i CTaBIlTCH Mem,ll,Y l'II'BCTOHMeHHbIM'b 3JIeMeIlTOM'b H KOpHeM'b nraroaa): ibncqukj (i -f- b -f- ncqu -f-ltj), 1 JI. eA. q. H. np, CTp. <1>. on I'JI. ncquala, paspymars, paapyrnarsca, rHoHYTb, ibsiibukj (i -+- b-+-siib;- U-f-Kj), 1.II. H. np. CTp. <1>. on rJI. siiba, naxoaars, ibzinuankj (i-+-b-+-iinua -+- n -f-ltj) , 1 JI. ez. 'l. H. BP~ CTp. <1>. OT'b rJl. iinua, npioopfrrars.

~) i ecrs xapasreps 1 II 2 JI~. IIp. C. BpcMeHH II 2 JI. lIOB. naar., pasao BricrE C'b d np. sec. 81>. iwosii, iosii, 1 H 2 JI.II. ep;. 'l. IIp. C. ap. OT'b rJI. esapa, HalIOJIHHTb, wiqii, iqii, 1 II 2 JIJI. eJl.. 'f. IIp. C. sp, on qopua, obrrb, beari, cari, 1 II 2 .II. eJJ.. 'I. IIp. C. sp. 0T'1, rJI. earua, IIIIcaTb, iosi, iqi, cari, 2 JI.II. II. sp. C,ll,. 'l. IIOB. IIaI(JI. O'1',}, TtX'b me rJIarOJIOB'b, wordi (w -f- ore -f- di), ordi (ore -+- di), 1 II 2 J1J1. I1p. aec. ap. OT'b rJI. rina, Obl'1'b.

y) i cs npenn, ef> ecrs zapasreps MHom. 'IHC.lIa: mumal-i- epi, nt'1'YXH, didal -+- epi, I\YPbl, koc -+- epi -I- si, qude -I- epi -I- tj, JIIO)l.eif, C'b ).{oMaMII, on kodi, 'leJIOBtK'b, qude, )l.01lf'b.

S) i B'b MtcTolIMeHinx'O 11 rJIar(uax'b B'b BH).{t IfH<I>OKCa e~Tb YKasaTeJIb JIHII;a (3-1'0), nanpaareaia H oraonrenia ).{tiicTBiH: midarty, 3 JI. e).{. 'l. np. c. sp, ymeJI'b, tlmuserej, B,}. TY HO'lb, tidgas], B'bTOT'I> ,lI,CHb, midymaquni, 2 J1. nOB. H. B03bllfH MCIIlI '1'yJl,a.

§ 4.0, (x),.

Ilpoaaaomeaie 3BYKa o. Ero 3KBlfBaJIeHTbI B'L rpya, Jl3b1Kf>. Mf>CTO ero ~'L CJ10- BaX'L. H3~I'I>HeHiJl ero H H3'1e3HOBeHie. Ero 3TUMOJlOrH'IeCKOe aaaseme.

a) 3BYK'b 0 npOlI3rrOCIITClJ l\aK'O PYCCK. 0: oko , 3 Jr. H. sp. e,1l.. 'l. OT'b rJI. korineba, OblTb, llaAJleiIUITb, xorfrrs , worekj, 1 J1. C)I.. 'l. H. sp, on r.Jr. rina, OblTb, ruo, BOCCMb.

I

-11-

6) lVInnrp. 0 COOTB·trcTI~ycn rp. ('). (0). s (a), a (c):

(1.) 0 = rp, (0): orko , I'p. (').il~{·)., :IOJlOTO, otxi (autxi}, rp. (».oob,) , sersrpe, morti, I'p. ~(».~(), 2 JI. H. Bll. nOB. H. IlpnXO).{H.

~) o=rp. s (a): ruo, rp. ~3~, aoceus, cxoro, rp. 6b~~, j~eBHTb, worekj, orekj, ore, I'p. 3~~, h~('), ~~l;, 1, 2 II 3 J1J1. CA. 'I. H. sp. OT'b l'J1. rina, ObITb, osuri, rp. ~1.r()~:() (0 = a, r = 1), )1,0'10, Jl'1;By msa, ll{CIl UJ.IIlIa , mella, osi, I'p. ~1.r(), CTO, gomorzgua, rp. o,,~,,(f,jl3a6~, 1l0- MlAa, AO, I'p. ~~, M, '1'aIOIW, to]mri, rp. "'so()~o, MC/rb, zog'ori, rp. d~~~(), ccoa-.a, kotomi, rp. ~'OO~~(), HypMII;a, boga, rp, 60<h acsa. xozi, I'p. b~tx}(), OblK'b, koci, rp. iJ~G(), 'IC.IIOirI;I\'I,; 0 COOTB. rp, 1.;~. (sa) npee., asrpazaaroureay opyaie MJIM MtCTO: ocitoli, I'p. 1.r~g()d(J (61l~a), rII'E3,ll,0, okalmaxe, rp, 1.r~a~~~~l\l' M'ECTIIOCTb, l',ll,'1; BOAlITCH <I>opeJIH, odgisi, rp. 1.r~~o()1r(), maro.

y) 0 = J (e):, mezobari, rp. ~Jd(l65~(), .JrllraBaH cooasa, oze, rp. J%(»., ABOP'b, Gomorti, rp, ~~J~O)Cl, Bor-s.

B) M'£CTO 0 B'b C.IIOBUX'b:

(1.) B'b Ha'IaJI'B: oleo, 3.Jr. fl. sp. on 1'.11. korineba, xorfrrs, Jl,OJIilWIIcTBoBaTI" ore, 3.11. H. sp. OT,}> 1'JI. rina, rinaqopa, 6b1Tl> , osuri, ,ll,'£BYIIIKa, ;IwlIUJ.llua, orko, 30.IIO'1'O, odgisi, IIIIUO.

~) B'b CpC,ll,lIll'n: qO))O, 3 Jl. IIp. C. np. ObJ.H'I> , toli, l'JIa:l'b, xozi, Obm'b, topuri , MeJl,'O, koci , qC.IIOB·rm'b, zog'ori, cooaaa , udidoli, capora,

y) Ha l\om~t: oko, 3 J1. H. sp, oro ra. korineba, xorsrs, ,i.{0.'rmeHcTBoBaTb, orko, 30JlOTO, do, II, TalUIw, waryno? aonp, (I>., HtT'b .11M? reno? soup, (l>., CCTb Jill? xolo, cnonn, ell(l"!, cxenamo, BCJ1XO~I'b; cilo, C'b }fWIIOIO.

r) M3MimclIin II I13'IC:lIIOBCHie 3B. 0:

(1.) 0 accMJIUwIPYCT'b i: oco-koci Sill. o(i -+- koci, .id;clIoii 'Ie.IIOB'BK'b, Jl'l;miif, witoruo BM. witi -+- ruo , BOCCMUaJI,II;aTb, witocxoro BM. wiii -+- cxoro, ,lI,CBJITHa)l,II;aTr>, oixoneci BM. otxi -t- eci, BOCeMbJl,CCHn, otxoneci ,ll,0 wiji BlI1. otxi -+- eci JI,O witi, ,ll,CBHHOCTO.

o aCCIIM. 1,(,: mo ore BM. mu ore? 'ITO raxoe?

o aCCIIM. y: Itoqope BM. lty(iopcl I10.JJH. <l>. ltY(IOI>C -t- ore, 3 JI.

IIp. C. np, 6bIJIO, nopalue, BIlL ny -f- palue , 3 .11. znp. sp. HC ObIJIO, rre oop'liTaJlOCb, komorty BM. jrymoriy, 3 .II. IIp. C. np, np"lIJCJI'b, patoni B~r. patyni, Oaplfll'h, rocnosmn..

- 12-

~) 0 uepeXOiJ,HTb B1> a: koci, Qe.loBtK1>, kata, apxaasecs. <1>. MH. 'l. pO}J.. If AaT. II. JIIDAeH, JIIOJl.HM1>.

o nepex, B'b u somu +- urdesj BM, somu +- ordesj , r,ll:s 6hI TO OM 6bIJIO, urgulcndy B~I. orgulendy, 3 JI. IIp. C. sp. JltHHJICfJ, guukctesy BM. goukeiesy, 3 JI. lip. C. Bp. oua eMY cp;f;JIaJlIf, guuncqiisy Bll. gouncqiisy, 3 ,1[. IIp. C. ap, YCTPOD,JIB OUIl eMY, mukuuluu BM. mukouluu, 3 ,il. lip. C. ap. npo+xars 06panIO, iqii, 3 ,II. up. C. sp. OT]' rJI. qopa, 6bITb (quna, C]J.'EJIaTb?), kigiorinuuko ni B~I. kigiorinuoko ni, 3 ,II. 6yjl,. ap. COCJ. H. 'lT06bI uaHjJ.TII.

,) ITOjJ.'IleM'L 0 B'L ua: Wi(luapu){j, iquapukj, iquapu, 1,2113 JI.JI. ea. 'l. H. ap. 113'LHB. H. OT'L r1. qOim, 6blTb. BiU. wi<)opaJ{j, i(ioim1ij, iqopy.

3a~rlmHTc,'lhHoe pacraaeaie 0: pooperedyko ni, pooperedytiko

ni BM. pqopercdyko ni, pooperedyko Jl.a, pooperedytiko Aa BM. pqopcredyko za, llqopcredyiiko jJ.a, 3 Jr. np. c. sp, YCJIOBII. n COCJI. HaK.1J. KorJl.a 6'L, ecnr 6'L, 6blBaJI'L.

S) YjJ.Boenie 0: kooretasi, 6YAY'lIJ TaK'L, wooh! wooh, MemA. ax'b TbI! moore, 'ITO raxoe?

s) M3'le3HOBeHie 0: nokopue, UOJIIl. <I'. no-s-oko-s-qapu-r-ore, 3.1. anp, eA· 'I. YCJI. H. eCJlM 6bI XOT'BJI'b, warj BM. wa .... -orc? sonp. <1>., Irl'T'b Jill? warduo? BOUp. <1>., H'IlT'b JIn? nOJIH. <I'. wa -+- ore -t- ely -f-o? ckindyko BM. ckindy -f- oko ni, 3 .If. lip. aec. ap. coer. II. 'lT06bI sucocars, nopalue BM. nopqalu -t- ore, 3 JI. jJ.lIp. Bp. H3'bHB. II. He 6bIJIO, He 06piTaJCoCb, rek], re BM. orekj, ore, 2 n 3.JfJ1. H. sp, n.n.aa. H. OT'b rJr. rina, rinaqopa, 6blTb.

;J,) 9TIIMO.llOrlI'leCKOe aaaseaie 3B. 0:

rx) 0 CY<1>. CCTb xapaareps Hapi'liH II iJ:i;cnplI'laCTiii, KOTOPbIR uepfuao aaM'i;llfllOT'b C060IO <1>. TBOp. naaezsa: zgiro, XOPOIllO, OT'b zgiri, xopouriii, zalarno, CIIJIhHO, OT'h zalami, CH.irbIIbIH, cilo, cs i1{eHOIO, llieHaTbli,j, OT'b eili, meHa, zalo, CIUOIO, HaCIUbHO, OT'L zali, CH.1a, eadilo, ('.'L iltCJIaHiel\f1" cadili, meJlaHic, garibo, 6'IwIO, OT'L garibi , 6tjJ.HbIH, zorisi gexunelo, CHJlH na MY_It, zoro , BCPXOM'b aa 3lyJlt, xwamiro 1Udiituu, 6JIarOCJIOBllB'b, OCTaBHJI'b ero.

~) 0 eCTI, xapasrep's BOUp. <l>0PMbI: ragazenJto (ragadenlto)? 2.1. H. sp. 113'1>1IB. H. ('ITO TbI, 3a'l'bl'L) roaopanrs? reno (ore+-n+-o)? ecrs .m?

,) 0 ecrs npee. ,il,JHJ BblpamaHiH OPY,lI,iH II l\l'BCTa IIJIII jJ.OJImell-

',~

,i

"

t

,

.s

-,13 -

CTBoBaHiH: okalmaxe, Mi;cl'o, {'Ai; BOAHTCIJ HJlH {'A'£; .IIOBarb 'l>ope.wlL OT'}, kalmaxi, <I)OpeJIb, ocitoli, lIl'GCTO Jl.JlfI lITHIl'h, I'1l'1;3iI:O, OT'b citi. lITII'JKa; odgisi, IIIHJIO, ortumeli, 1I0llCPC'IIIOC GpCBIIO na Iq)[,lUI'G Jl.OM[l: ogorysa, il.JlfI OT'LHCKHBanill, otqalysa, na OX01'Y, i~.IUI OXOThI, odai'azusa, Jl.JJlI oxpaacnia, 'lTo6bI oxpanrrn., okiruu, jJ.JllI CTOfllIiJI, '11'06bl

nOCTORTb, oziruu, jJ.JJlI CHjJ.CHifl, '1T06bl IIOCHJl.'l;Tb. ~/ i;:":~ , b'

A~ ~,,>~

(~ &na~nfT1m(]a0 i'i\, \~~"'~;"

,p 9 ' ,', t,;' ,;~,., ~;L_,':-,;:,."

I1POJl3HOlIlCHic ~ByKU 1{" El'O :lI\llllBUJlCIITI.' In. I'py:l. lJ:H.Il('[;, M-[;Cl'O Cl'O 111. -[1'0-' naxr.. H:lMtHcniH ero II lI:I'le:mOBCHic, Er'o :)TIIMO'IOl'lI'ICC.HOC ana-renie.

~ .

~ ~). H, fl·

a) 3BYli1, U lIPOH31l0ClfTCH, aanp., liaI(1, PYCCI;. y: ucuu , 3 Jl. lip. C. sp. OT'b rJI. cuala, I'OBOPIITl), 3 Ba'!'!' , ugu, 3 JI. lip. c. HI'. IfM'BCT'b, iltu, 3 JI. lip. C. ap, cnana .. n" lIzgu, cpo CT . .IIY'[(l1e.

6) Mnarp. 1t cooTBi;TcTBYCTl> rp, 1) (/I), s (It), ('). (0), 3 (to), \;3 (sw).

a) 1l = rp. 11 (n): ucuu , rp, 'nv(').~~, 3 .11. lip. C. lip. OU'b CMY CKa3aJI1>, co06m.lIJI'b eM)" Oll'b 1\'b IWlIlY BO:13BaJI'h, i:urbl[Ja, rp, V1l~IVll~h, orrmao, udidoli, rp. 1l~J~(')., eupora, c06. 6c3'b lIIaTCP If , tUttL rp. ())BJ, ())())](9\, MtCHIl'L, guri, rp. o{)~O, cepznc, rpYJl.b.

~) 1l = rp. s (a): guma, rp. ~~~J, 110%, sumi, rp. lJ;~o, rpn, iuntt, rp. ~~())30' JlIejJ.BtJl.I>, muma, rp, ~~~~, OTCIl'b, mumuli, rp, ~~ ... '1l~~o, ntTYx'}" daduli, rp. ~J~;~o, nypana, Clmmllnsy, rp.u~;~lJ. 3 .II. ea. 'l. II. sp. iC'fb, cuuuri, rp, V;6~O, naurrarrs, tamuria, I'p. oo~~~t%~, c06. HMJI-TaM3.11a.

,) 1l = I'p. P). (0): g'UIUU, I'fJ. ~(").~o, rhoaa , pOJl.'h npoca, tku, rp. ())a(')., 3 .II. lip. C. sp. cnaaars, ucuu, rp. {)I{(').~~, 3 JI. CJI.. 'I. np, C. sp. OH'h eMY CKaaa.n'h, B033BaJI'}, K'b IICM)'.

3) n = rp, 3, u3 (w, SlV): ula, I'p. lf3~~, J'JI. XOil,flTb. B) MtCTO 11 Bn CJlOBaX'b:

a) B'b Hlt'la,JrJ;: ugu, 3 .II. II. BP, IfM'I;eT'b, ugudu, 3.11. lip. nee. ap, roro iKe rraroza, ucuu, 3.11. IIp. C. Bp. Oll'b eM." Clia3U,ij'b, uzgu, Cpo CT. JIy 'I IlW , ula, {'.II. XOJUlTb, H,II,TIf.

- 14 -

f

~) B1:. epeJJ.lIH'S: ugudu , 3 JI. nee. Bp. H~J'SJI1:., sumi, rpa, dudi, r0.10Ba, amudga, ceroma, iimnsersj, B1:. Ty HO%, musi, ero.

j) Ha KOH~i: ugu, 3.1f. H. np. OT1:. raar, guena, H~rsTb, migu, gigu, 2 If 3 .1I. roro me nrar. If roro me apes., mien, gicu ucuu, 1,211 3 JlJI. np. C. sp. caasars, mn? lJTO? iquapu, 3.JI. 6y,ll,. sp. 6y.J,eT'b, ucunapu, He rrepe6pO}l,HBllliiiClJ, upunapu, HeJJ.onelJeHHhlfi, urgilapu, He,ll,OmapeHHbIii, - <lTD TpH 1I0C.JIiJJ.HiR <I>. CYTb npm. OTpIlII;.

r) II3LUiHeHiR II H3lJe3HOBeHie 3B. U:

11.)16 aCCHiUII.JIlipyeT'.f. a: ukaxale BM. ukuxale, Ha3a,ll,'b, 1l0C.JI'l3JJ.Hiii mukuuxedi BM. muka-i- uxedi, 1 JI. e,ll,. lJ. lip. nee. sp, R Y Hero

, .

clIJJ.i.JI'b nosaaa, wiquapultj, iquapukj, iquapu, 1, 2, 3 .JIJI. 6y/l.. sp. eJJ.. lJ. OTh ru. qopa, ObITb, aguru, 3 .JI. np, c. sp, yrroJJ.oOll.JICH, OT'J) r~1. gurapa, ObITb nO,ll,OoHbIM'b, rrOXOlKllM'b.

u aCCIIM. c, i, 0: suulebudy BM. seulebudy, 3 .JI. up. aec. sp. nor-s, duuskirity BM. deuskirity, 3.JI. np. c. ap, OH'b eMY rrOI'aCII.JI'b, urgulendy BM. orgulendy, 3 .JI. up. nee. ep . .JI'GHlUCa, udgumu BM. udgimu, nplflI. orpan. OT'I> I'.JI. dginapa, CTaBIfTh.

waCCIIM. y: ugtr BM. ugy, 3 .II. H. sp, eJJ.. 'I. Hl~l'I;eT'I>, ugudu BAI. ugudy, 3.JI. np. nee. ap, HMi.JI'I>, guuncquu BM. gyuncquy, 3.JI. up. C. sp. OII'I> eMY YCTpOH.JI'b, guurcinuu BM. gyurcinuy, 3 JI. np. C. sp. oUPCJJ.i.JIIf.ll1,. lursu BM. lursy, 3 .II. H. ap; eJJ.. 'I. ClIFf'!''!" Xutn BM. Xytn, coo. lIMR, ~u ucunkj BM. ny uciinkj , 2 .JI. ez. 'I. H. sp. nOB. H. He rouopn, kuucuu BM. kyucuy, 3 JI. np. C. sp. OlJ'I, eMJ' csasars,

g) 'It nepexoaar-s B'b i, e: pixii, txii, 111 2 JJ.JI. up. C. BlJ. ez. tI.

I , I' ' • '. ~...

I13'I>RB. n. OT'I> r.JJ. txuala, npocars, BM. ptxui, txui, natxiiri BM.

naixuiri, npas. OTPIHJ;. CTp. 3a.JI. up, ap.. bsuulenkj , suulenkj, 1 If 2 .1.11. H. Bp. C)I,. 'I. OT'I> rJI. siiba, aaxoaars, miseely, 2 .JJ. a. sp. OT'b ru. ula, H,lI,TH, BOHp,TII.

U nepex. B'b if: migalaty = migalatn , 3 J. lip. C. np, OIl'I> MII'I> U3MiHlIJI'b, capylaltj = calmlalrj, onp, '1> . .JJaIlTII, gy. 3 .II. lip. C. sp. OT'b rJJ. gurapa, IIOXO.ll;HTh, OblTb lIOXOiImM']" mykomidygj, 2 J. lip. C. sp, ea. 'I. y MeHR ecrs BM. mukomidygj, Manyca = Manuca, coo. IfMR, .MaHY'Iap'b.

u nepex. B'}, W, v: ekweri , ckwieri = ckueri, YMHbIH, sxwa = sxua, J1.pyroii, skwami = skuami, upenpacaua, psvi, svi BM. psui, sui, 1 II 2 .lJJl. ez. lJ. np. C. sp, OT'b r~! suma, IIHTh, doncqwiri 8111.

,

;

- 1:") -

doncquiri, npmr. 'I>. B1:. e~fbIC.J'I; IJpn.1aI'UTC.lhWU'O, 0'1"1, 1'.1. doncqua. paspyurars, nornoars,

"() Y,lI,Boenie It: bsuulenkj, suulenkj, 1 If 2 .~.1. C)J,. 'I. H. sp. on 1'.1. siiba, aaxosnrs, guutaxy, 3 .1. np, C. sp, Ci~. 'I. OlI1:. CMY pasOH.1'I> , suulebudy, 3 .1. IIp. HCC. ap. uor-s, agoluu, 3 .II. lip. C. sp. npnlJIfIfH.JJ'I> eMY, ucuu , 3 .1. flp. C. np. 01''1 1'J1. cuala , roaopnrs, cooomars, iquu, 3.J. IIp. C. sp. C)(. 'I. OT'], 1'.11. (luna, CJJ.'B.JIaTh, TBOpars, giluula. 3 .1. lIIH. 'I. H. sp, OT'b ru. ula, XO,ll,HT1" xamlmaTb, inuurti, 2 .lI, nOB. II. C~. 'I. IICPCBCPlllf, guugonuu, 3 JJ. cr, 'I. np, C. ap. IJoc.JymaJCH, kuucuu , 3 JJ. C.ll. 'I, np. C. sp. co06rII;lIJJ'I> eay,

0) I13'Ic31I0Benie u: otxari BM. otxuari, npu'J. 6YA. ap, OT'b r.JI. txuala, npocars , kiqana BM. kiquana , Mip1', CB'kf1> , BCC.JICrmaR, maekirali, nomen agentis, If AI. II. 0;1.. 'I. BM. mackiruali, OT'b I'.JI. ckirua, pfaars, PYOUTh, matasuri , 1l)1. II. CYIll .. 11MB, BIll. maiasnari, OT'I> l'.~. tasua, C'SRTb.

;1,) ;·}rHlHO.WI'H'IOCKoe :ma'J(\lIic u :

a.) n ecrs 06blJ{HOBCHfII,Iii MtcTolmelllIbIif npee. B1, OTIiOClITC.lbHoii '1\. )J,.nR 06031Ia'leniH 3-nro .mrr;a B'b r.mrO.mx'I> 1): ucuu (u-i-cuu), 3 .1. Cft,. 'I. up. C. Bp. orrs euy csaaars , uciisy (u -I- ciisy), 3 s, MIl. 'I. rrp. C. sp. OIlH CMY cKa3a.HI, uragady (n -1-- ragady), 3 .JJ. ea. 'I. If sp, H3'I>JIB. H. 01I'I> o)IY rOBOp"T'I>, paacuasr.raaet-s, ugu, 3 .JJ. ez. ll. H. sp. n~rI;eT'I>.

~)~t npee. OCTb 3HaH'b cpannaran,n. CTCIfClIfI B'I> flpU.1Ial'aTC.IIhHbIX'1: uzgu, uzgusi, cpasu. cren. OT'I> IJOJJo;rc '['. zgiri, xopounn, ucasi, cp, CT. OTo IIO.1O;R. ">. uca, tICPlIbIH, uskwamasi, cp. CT. OT1, nO.'10Jli. '1'. skwami, KpacHBhIif.

'i) u npee, ecrt, 3Ual\'b orpauania: udidoli (u -I- didoli), 6e31:. uarepa, cnpora, ucu, npns. OTpHII;. nC)I,OmapCIIHblii, uckomuri, npas. crp, '1>. IIp. Bp. nctBmiii, urgi lapu, npns, OTp. uenpocrsrsmia 2).

IIPIIIII'!;.1. 1) It nll.1l1CTcn anor-aa, IIO auaaoriu, II 8'I> xonrrf ncpnuxr, ,B,nyx'b JlHII.'b: mapu, gapu, 1 II 2.1.1. en:. 'I. n np. tUrbo, y ~ICHn CCT", migu, gigu, 1 II 2.VI,

H. np. II M'I; 10 ,

2) It BCTI)'J;'laCTcH U B'L rpya. HJJ.ud; co BCt~1II TjlCMH ynOMflHYTblMU 3I1a'leHinMII:

KaJi'L M'£CToIIM'JmHblii 3RCDOUeU'f'b, IWln. 3UUK"}. CpUSII, CTenCUH II naR'!. orpnuaTeJIbHOC Hapt'lic.

- 16 -

IIOJIYrJIaCHhIe R npR,II;:&IXaTeJI:&HhlH SBYER.

IIoJIyrJlacHbIC y, 6' j, &, II npHp,bIXaTCJlhHbli1 h, L 3BYKR coCTaBJIHJOT'b KaK'h 6bI nepexozaue 3ByRII OT'h rJIaCHbIX'h, npOIl3110CII- 1IIbIX'b cB060JJ.HO, 6e3'b BBa'IIITCJIhHhIX'h nperpars H 6e3'hBClmaro cnapaula soaayxa, H'b COrJlaCHhIM'b, o6pa3YJOIIJ,UMCH IIJlII cOBepIIIeHBbIM'h cnapaaieas soszyxa, ara 60JItc HJIH MCHtC CII.1bHbIM'b 3arpalRP,eHieM'b ero B'b- paauuxr, MtcTaX'h, B'b KOTOPbIX'h lIPOHCXOl1,lITh apTHKYJlRII,in 3ByKa. TaKlIM'b 06pa30M'h, y, j, h CYTb HII 'IIfCTbIC cor.racasre, lIH 'l1ICTbIC r xacaue, -OHII npOlIlClRYTO'IHble 3BYKH MClRil.Y TtllIH H P,PF"M".

§ 6. y, 6'

Ilpoaaaomeaie 3BYRa y. OTCYTCTBie ero 3KBlIBaJleHTa B1.o l'pyJ. n3ufKi;. MtCl'O ero B1> caoaax-s, Ero H3MfmeHin II BeTaSKa, Ero ;)TIIMO.ilOrlf'JeCKoe aaa-reaio.

,

a) 3BYK'h '!J np01I3HOCHTCH npIl6Jl1I3IITCJlbHO MK'h apa. c, lWI H'(;CKOJlbKO KOPOIJC 1I cJla6te pyccsaro u, npa arosrs, C'h TOIO pasHIIII,elO, 'ITO B'b npoasaoureaia '!J CJlhIIIICH'b ilByR'h, nO)J,06Hbli1 <I>paHII,. rJlYXOMY e (muet), TaK'h 'ITO, B'b '!J CJlIUHCb BCeIl,tJlO 3ByKu 'i -+- e (a HC i -f- 6 lIJIII j -+- e.) C'b rOpTaHHhIM'b OTTtHIWM'h. Ilpa ero nponsaomeaia, ropraas yp,JllIHHeTC1J, a A)J,aMoBo n6JlOKO (Kap,HKC'b) c[JYCKaeTCH HUlRe 06bIKHoBcHHaro ypOBHH, 'ITO MOiI{HO Ha6JIIOJ(aTb AalRC caapyzsa; CJltAoBaTe.rrbHO, npoHCXOp,IIT'h TOT'b me caMblii npoucccr., 'ITO II'. npa npOlI3WHlIeHiH q II q, TOJlbKO, KOHe'IIIO, I'Opa3)1,O B'b CJlU- 60il CTeneHH; HO Y He MOmeT'b 6bITh Ha3BaH'h cor-racasnrs, paBIIO KaK'b H 'IHCTbIM'h I'JIaCHbIM'b, XOTlI OH'b no CBOCMY xapasrepy 1'0- PU3AO 60Jlhme npU6JIHlRaeTCH R'h 3TOMY nOCJlt)l,HeMY. 81'0 BUp,UO, 1I1eiKIlY IJPO'IIfM'h lI3'b Toil POJIH, KOTOpyJO Y zrpaers B'b MIIHrp. <I>OHCTIlKt: a) OH'b lIB.rrHeTClI B'b RaIJeCTB'i> 6trJluro 3ByI\a Cpe.l1.H coraacHl,IX'b p,JlH ·o6.rrer'IeHill npoH3HOmCHilI, 6). Oll'h nepCXOAIIT'h 'IaCTO B'b u, 0 'IeM'h CM. HlIiI{e, HaKOHeIl,'b, 6) B'b Ml;PHOi1 pt'lJ1 OII1, npeaCTaBJl1JeT'b oocoio MeTpHIJecKYJO CAHIUfu.y 1).

6) E'b rpY3HHcK. mlblld, Htn pasaoaaysautaro U paBII03Hu'IYmaro 3BYKa, CooTB'krcTBYIOIIJ,arO MHurp. tl, lIO OqeHb 'IaCTO rpys.

17 -

('). to) lICPCXO/1,lI'!"I, ll'b M 111][']). HCTPCO'b, patyn], I'P i"o(').b", ls~~(».(J)h;), paii.

B) M'I;cTO VIB'b CJlOBaX'b:

~) B'b lIu'Ia.rr-I; CJIOB'b ?J IIC HCTP·(;IIaCTCH.

, ~) D'b CPC.l1.lfll'G mc BC1'IYG'IaC1'CH TOJIhlW C'I, I1pe.l1.mCC'I'Hj'IO~HMlI cOI.IIaCIIW~lI!, CCJlIl mc 3U IIHDI'l, CJI-LAYCT'I, I'.rraclIf,lii :mYI\'l, TO 11 0'1''1'0-

JI{CCTBJlHCTCIl lUff vIJO "06JIHC' C ( .' .

J" r /I aCCUMfUnpYCTCJI) CM\,' IIU[\oHCn'b

CC.iffl II BCrp'G'IaeTCH MCJI . " , ~ ,

'. .:. J. \!I.,Y )~B'yMlI 1'.mCIII,HllI, TOI'}l.a om, IlCpCXO/~H'l"Il

~'b 1I01.'IYl'.l~tClIJ,IH J: sa,]<lngc, lIPIlJI~U'. oe;)oopa:IJII,lii, lJeVf(.nlOmiii SU-

jange ia, OC300pa3ie, n0301n. .,

I') lIa l{omrr; V BCTp-I'IJaCTC

. , ,H HCChlHU 'J:tCTO, nanp., B'I, IWllI{f; 3-1'0

JI. C/1,. 'l. BC'GX1, BpeMen'h I'Jlal'OJlU HC-f;X'h CJlOB'h, HOII'IalI~HxcH ua Co-

r.JlaCllbIC CCJlII aa HIIM'h

, nenOCpe.llCTBCuIIO CJl'BP,YIOT'b 'IaCTII[~ .

'ITO, HaH'h '1TOOM Korp,a iJ) bI m,

1 ' , ., «, CC.rrH, (0, H; B'I, npOTIlBIIOiU'b CJlj''Iat

nocrs HOIIC'IIIaro COl'.!!aClla['o 3 - ru JI e/1, II .~ ("l) , ,

• '. 8 o 1j IJOCTooIlllO

IIcpeXO}l,HT1" . . FJ

'" " B b. U ~I.II~. J, a II 0 CJrT; IWIlC'mUI'O l orrr. '!aCTO nepc-

X,O}l,n~,b In, 1~ II J: gllnulu BM. ~i.llliil.Y, 3 JI. CA. II. 11]1. c. np. H.n1JB.lI. on 1.1. ula, HATH, xomrr, doqvilj BM. dO(I'vilv ;} JI. Cff 'I [Ill C

H3'bHB ",' '1' ~ _ J , ".... Bp •

. 11.0'1'" IJI. qvt va, YOWf(" YOI1BaTI., miisj IlM. miisy 3 IT C}I. II

H. Bp. H3'bHB. H. 0'1'1, I'.rr. ula, H}nn. ' '."" •

Br, 1-nl1, II 2-1In, JlIHl,UX'b l'.!!'tl' IICPCA'b . ,

rJa CC.IIH ) , • m, IWI'Aa, 'ITO, HUI\'h

., , (0, fI, IIC HBJlHCTCH ;II BM. i, U OCTIlCTCH ;11'O'1''b II 0 cJI'I' .~

3BYI{'b' oreki . 1" ,,ll.I1IH

" ,', m , a lIC re {Y 1lI, 2 s. C/1,. 'I. H. np, OT'J, ['JI rina

l'maqopa, 6bI'fI" ordi ni, wordi ni, a HC only ni wordy nil '11 2 (, C}I,. 'l np I C ' . .,. , ,.rrJ!.

. .! C. Bp. 011, rJl. rma, nnaq opa 6hlTr..

, O-rCYTCTBic;l1 B'h 3 -r,Oiln, JI. n)~. 'I. H. 'Ilp. HOB. H. c.rrymWI'·h 0'1'.1U1 ~R re,H,I.IblM'h llIHI3IIaI(~M'b ;)Toii <I,ollllI.I OT'h <I'OllMr.1 cO~Jlal'aTeJlbH Hah,WIIOIIIH: ordas mortas isuas " .

1 ' . "".', iJ .'1.1. C}I.. II. II. np. 0'1'1, r.rraI'O.ITOB'h·

u a, ll!l.'I'H X0.'l.UTb rma rina" G I." .

. ' _' ,. qopa, )l>rf[" siiha, lIUU}l.Tff. IlilXO)J,IITl,'

aram.: IIVCTh O""C'1''b IIVC'I'[ .•

,J J.i', J ' f1PIIXO.'l.II'f'I" I1YC'l'I. lIaXO/1,rIT1,.

I) M311JJHlClWI H BCTaBKt1 '!J:

:x) '!J UCpCXO}l.IIT'h E'b a: ll111kaaziny mI. Illukyaziny 0 JI C \

IIp C Bp Il3']' • • , . iJ.. I.

" • I Jlf1Il.YJI'I" muragally HM. ](yararraa}T 3 JJ (P 1 P

BbI3BaJl'h " ' • b. , "J.i,' I . IJee. BI'.

na PU3IOB(1))" lllaal'g'Ullns,Y BlIl. llIyar"'nansy 3

II np 6pOCaC'l"I d ,. ''''., .rr. C/1,. [I.

" " anagnrcpI HM. dynaguJ'c()i, njH!'!. II1). CHU3aUlii Iii

'II ncpcx . . X t X ' n.

. • HI, c .. C 'j' BM • .i ytu, coG. HMH, izille ni mI. iziny ni

. ,

CJI0 Bt1X'I, In, I' : kvri 1'1) J ~

,I .J, .' (X).(~h.)

- ,

oa p III 1'1, , 1'OCIJO.llHlI'b, samytxo, 1']1.

2

- 18 -

-- J!! ----

3 JI. U. ap, e)l.. IJ. !{( l'Aa CMOTp'i':lJI'b (BOT'b - CMOTPUT'b), mioxe ni sn. mioxy ni, 3 JI. e;:. II. H. ap. He OCTaB.meT'b CJI'B)I,U, mitoxe ni BM. mitoxy ni, 3 .[. E' ..• 'I. II. sp, YKPbIJICJJ.

il nepex. B'b ;: mugidareni, mugideni = mugydareni, mugydeni, 'ITO - TO, H'J;'1TO; cira = cyra, p;lmy llm a , ziri = iyri, ABa, kiri = kyri, MYHa, Ingiri = Ingyri , p. I1I1l'YP'J), H na 060pOT'b if r)ia.IC)(,JIIIt'tCC};;U (mundartlich) BeCbMU 'laCTO YllOTpc6.HICTCII Bn OCo- 6emIOcni E'b CaMYP3amlIrf, (B'BP01lTII0, Bc.l'I;)I,CTBic BJliJlJliH a6xaacsaro R3bJl;U, B'b [\OTOP0M'l, Y arpaer-s OOJlhUlYIO POJlh), rra 060HX'b 6eperaxn p. I1Hrypa H OT'IaCTfI Bn 3yr)l,HACI<OIII'b Y'B3jJ:B; HOBo, CeHaKCKOM'h me Y'B3iI.'B !J ynoTpeOJIlIeTCII lie T:urh qaCTO, KaI;'h Bn 8bIIIIeynOMJIHYTblXn nl'BCTHOCTRXn: zyri = iiri, ABa, cyra = cira, .n:I;sytnxa, kyri = kin, MyKU, Ingyri = Ingiri, p. I1HrYPn.

;If nepex. Bn 0: nopalue BM. nypqalue, 3.L Anp. ap, lie 06ptraaocs y Hero, komorty BII1. ]tymoriy, 3.'I. Olt. 'I. np. C. ap. 113'hJIB. H. npnure.rs , kidiiruleesy BilI, kydiiruleesy , 3 .1. ~JJ1. 'I. lip. e. ep, U3nIIB. II. sacnym, patoni BAl. patyni, OapHH'I" ro('nO~III1'h.

.II nepex, Bn u : Xutu = Xytu, coo. n~lJJ, lursu BJI. lursy, 3 ,1. (';1,. 'I. II. sp, rW'bIlB. H. cnarr, , komucu BM. ]{OIllU(~Y, 3 .11. OJ!,. '1. H. ap. H3nIIB. II. AUJln, I{UllCUU EM. kyucuy, 3 .1. 0)1.. 'I. lip. C. np. ll3'bRB. H. 011n eay cnaaa.rs, ginaabu BM. ginaaby, 3 JI. CJ~. II. np. C. ep, Ir:J'hHB. fl. OKaTlI.JI'b, o 6J1H.llD , morsebu BM. morseby, 3 .r. e.i. lJ. H. Bp. H3'h11B. II. Ao/mun, golamu=golamy, 3 JI. ea. II. lip. C. ap. c.lJY'lUJlOCb Cn K'brL-HUOYAb, goxomu BM. goxomy, 3 .[. CA. II. np. C. sp. lI3'b11B. H. BbICOXn, dopulu BM. dopuly, 3 JI. eA. 'I. np. C. sp. noxopouars, imusersj, am users] = irnysersj, amysersj, WI> ory HOlfb, Bn ary HOlJb.

~) BCTUllKU!I:

CJ1Y'laH BCTaBlm /I uuorouncrennu ; B'b CIUY CKJIOIIIIOCTI1 MMllrp. :I3hlKa .Ii'b noanoraacito , H3hll{1, 3TO'I"1), BO ~la6'B/l{aHie creuouia coI'.1aCHbIXn H )l,JIR oo.wr'leHiH npoaauomeaia , Mell{AY COI'.llaCHbUIH 06blKHOBeHHO BCTaBJlHeTn y: ogorysa BIU. ogorsa, )I,.11J OThHCIHlBaHi11, gacymodirty BM. gacmodirty, 3 .1. ea. 'I. lip. C. ap. BCT::Un, zgyzgyntia BM. zgzgntia, srypases , kydygoruanki BM. ]tydgoruanJCi, 2 .1. ea. II. 6)'11. ap, H3'hRB. H. Bhly'ly Te611, tickyma BM. tickma, Bn T'y lIHllI,)"ry, mezozynki BM. mozoznki, 2 .7. e;~. 'I. If. ap. 11:11>11B. H.

1)'I'1I1laHM]()lIJhc:r, sacyqali Bill. s[\("qali, {i'[;;UlIlil\li<l, gl.llllii.ydywa, 2.'1. C)I,. 'I. lip. IICC. BIJ. nar.nn. II. IlUll'f;cTB. 'I,. '1'1.1 :HId; j~(),1m(,fI'I, O]'I.H. ;L) ;jTlIJIlO.Hll'H'IeC[{Oe :lII11'lCllie /1:

u) il CTHBl!TJI WI) liOlIld; liHlIijUlrO C.'IOBH, I\OTO]l()l) Ill) 011011'111- saerca na l'JlaCllblH, lloJlyl'.~aCllr,lif II ll}lHAhlxaTe.H)IJI.1ii aBYIUf 2), HCI\,HO'HtJI C.!IY'laCB'I), snposeur, lIeillIlOI'O'IIIC.H)llIlhIX'l,) ()'J'IW./I.ClIill I'JlaCllhIX'I, Il'l, <J>()])lwI; lIoBJ;JlIITe.~bH. uaurouenia , C.Wil(lIhIX'h II coiquuncunuxr, C.lIOBlIX'L, B'h I<OTOPI,IX'I) TCI)lIHMO cor.tacnoe OI{()U'Iallio, Hallp., ko6s cxeni, a lW ]w(.isj cxeni BAl. kO/'isi cxeni, .Wlllai!,!, 'lc.llOwlirm, mumns qude, a ue mumasj qude BM. mumasi <Jude, mortas, a ue mortasy, ordas, a 110 ordasy, isuas, a 1Ir. isuasy, 3 .11.[. ei(. '1. II. Ilj). IIOB. II. nycn, npH)I,CT1" nycn, O'y,~OT'I), Il,YCTh lIaXOJLlIT1,.

~) :~ OC'I'h xapasrepr, 3 -1'0 .mna, pauno 11})C)1,1) ni, '1T() , uoraa. hawl" 00, If, oa, eCJlII, CM. B'I, aTOM1, me naparpa-r.I, n), 't.

IIpmI. 1) ['p:t<t>lI'II'(,Iiiil all:tli·I. (J' hOTOjlI.DI·I,!I BJ,I]lil;h'IIO :WY"'I, !/, II)I'];CT'J, 111.l(OTOPOC CXO)J.CTBO eo :llIaliOM'I" if.!lIlYII\CJllIJJ"'·I. OI"MO II O'JlInII)JJ,I II»DIIIC,J.JIIIlI'<t eTo.Tl;Ti!I I;UTOJlIlJ(o('.OM'r. Anrouicn-r, I m. cBorii I'JlllM~r:tTllJd, r·pya. )J:ll.rr;a, il)lfl r,~fJII'tICHiH (',l'('.'IC:niH (',OI'JHtCHhJX'I., C'f(UII, oul.PIJHU'O II ("1'0.111. C(',TCl'THtIlJlaI'O .HHoilCIIiH B1. I'PY". )J:H.ll1'l;, ('.,'!'!;)I,OHllTC.IJI.1I0, IJI'),CTPUIfIl,\lIlI'O IfnIiarilI.\I11 Ilcr;ycc:rBI'I1I1I.D1I1 ~d;. ]la~liI, Ii '1CM1. (JO)l,po()rrtu I'M. 0 I·JlU.Il~!aTrl'rc(:r;(}ii ,'rrrTI'I"lT),ld. I']lY"IlIlI'l(;Il'O n.u.n.a. A~. l~;ll·ltpc.m, Cn6. 1871: 1'. C:I'p. 83-8G,

2) rpY:HIIH~Hjii H:IIJIK1~ 'l'aIOl\C OT,'IIJllrtf'T(,JI i.iacuus« O}'O}lIllUlifl.Hll h'1)('ali':i(~hc Auslauto), 11"1, "pOTIIIlOnOJlO>rmocTL GTC'rClliro l'OI',:raCll['lx·r, rn. mt'ru:l'l~ CJ101n" cnotieTDclIHOMY aToMY 1I3J,WY, no MIlHl·]H·.'II.Cliiii n;lJ.u;,. 1l0GJ1'[:,1,onaTcJlI,lI'l;c rpya, Jl3101l;a npIDI'!;JIlJe1"1o U({CU(!C O}{OII'IWlia HC T(lJll.IW In. lljlJlMr.IX'[, q'Ojl>J;IX'l., HO II "',leI;' cinx-r, 1I1IIClIl. II raaro.rorn •• 131. lI~ICpl'TlllIel(()~l'I, ronOld; ;)a~rb'I1o JlIlIJOC cTjle)r.1ICllic OI{O]JQIlna'l'I. c.iona tJLClCU1!1.U'iI ,HJ!JKO.ll'·iI, nanp., 1\01')1,:1 HMCP(!TJlHJ,I UU'lIIHUJO'rh Y'JHTLCH rpyaun-nof rpUMOTI;, TO naananiir I'jlp. 0Ylill1. npou.uror-nr-r, TaWI.: (11I1t !1M (III (~\, Iirol1l nsr. bon. (6), flOWI llM, .I1(('}1 (0)' doun 11M. rlon k:) If T. 1], .

~ 'j'.!' . .I}"

;"\ ..

Ilpouarromonie aByrw i Orcyrcrnic 01'0 :JI(llIll'UJ1ClI'nt In, J'Jl.P. JI:II.II;-];, 1\1'[;(''1'0 "I'll In. r- . .10HaX'Jl. ITaMlncuill II l[a~lc:lllfJnenijl. ]'<~I'O :1'J'Il:'tJ().'I(l!'H'Jf'CHOt' ;lJJfl'lclJie.

it) :3HYWh j II}WII3110CIITCII Tal\!lM'l. iHr. <~II()CO()Om, l:ali'I. ?}, TO.'II.!;O J na llO.llOIHIJI,Y CJlafi'Ilc II '11I1"1r. II I;O.lIJ'lrc~TB(,lIrrO Il IW'WCTBOIJIIIJ T. e. .IJCll'l;C IlP()}~().'lilmTe.H>1I0 II TOllll)f1, llrfilCC, ,,.(;,m. npn lIPOIrl-

2'~

~ 20-

;''-

noureaia y: kosj, 11.. II. eJI.. 'l. OT'b koci , 'ICJlOBtK'b, komousj (komonzsj), ,1.1,. If. eJI.. 'l. OT'b komonzi, MylI\'b, egos], 3.JI. eJI,. 'J. lip. c. ap, . YCTpOH.il'b, 060ranI.JI'b Te6JI.

6) j HC Imte1''b B'b rpy3IIHCKOLU"h R3bUd; 3KBlfBaJIeH1'a 1).

B) M tCTO j BI, CJIOBaX'b:

0:) i, nOAQ6HO y, B'b rraqaJli; C.aOE'b He BCTpt'JaCTCR, aa HCI,JII{J'leHieM'b secsaa ne MHOflIX'b CJlyqaeB'b, aanp., I\DrJI,a 01I'b 3aM'ilHReT'b I: juri BlII. Iuri, COH'b.

~) Br, CpeJI.I:IHt BCTp'j.;'laeTCR raroae ptJI.I\D: sajange, npI:IJ!. 6C30- 6pa3HblH, lIOCTblJI,III,IH, sajangeba, CTbIJl'b, 1I030P'b, zajami BM. zalami (zaljami), CHJlbHbIH, CHJlbHO, majazoni ElI1. malazoni (maljazoni) .'IOHaXllIIR, majaguri BM. malaguri (maljaguri), HBOJlra.

j) B'b KOIIIl,i; CJIOB'b j BCTptqaCTCn xarue scero H HI\l'BeT'b B'1 31'0111'10 ,)I1;CTt 3THlUOJlOrlf'leCI\Oe anasenie, 0 qe1l1'1 eM. lIHif\e B'b 3TOllf'b }I{C uaparpae-I, JI,) IX: kosj JI.. II. eJI,. 'J. OT'b cynt, koci, 'le.JIoEim'1, (1Ulcensj, JI,. II. lIIH. 'l. 01''1 cyin, qude, JI,OM'b, patinenkj, onp, <I>. MIl. '1. <IT'1 CYIll;. patoni, 6apHII'b, rOCIIO,ll,HII'b, cgosj, 2 .!T. ei, 'I. np. C. Bp. ,1'CTPOH.JI'b, 060raTIfJl'b Te6fJ, miisj, 3 JI. lip. c. up. ez. 'I. npnurc.n..

r) M311rImcIIin I:I I13'1e3I10Berrie 3S. j:

0:) j nepeXOJI,HT'1 nOCTORHIIO B'b V E'b KOIlIl,'B CJIOB'b, npealIIYill,eCTBeHIlO me I'.mI'OJIOB'b, npe.1l,'b HenOCpeJI,CTBeHHO CJI'BJI,YI{JIlI,II1I1H qaCTH~aMH ni, xoraa, 'ITO, KaK'b, oa, eCJrH 00, H, aanp., miisy ni BM. miisj ni, 3 Jr. ea. lJ. IIp. C. sp, aorna npame.rs, moleely ni SM. moleelj ni , 3 .II. MH. 'J. IIp. C. sp, soraa npH.x:0IUWI (npaxoJI,1IT'b) , mileely ni BM. mileelj, 3 .J. ea. 'I. lip. C. sp. xoraa yXOJI,lJJllf (YXO.1l,1'1T'b).

j nepex. B'b U BO BC'Ex'b BpeMCHaX'b 1-1'0 H 2-1'0 JlJI. raaroaa, B'b KOTOpI)IX'b 06blKIIosellIlO HBJIJlCTCJJ IIClyfww Tal\J1\C u: kimikozu BM. kimikozj, 1 JI. e.1l,. lJ. np. c. sp. saopourear., migu, gigu B31. migj, gigj, 1 I:I 2 JI.JI. H. sp. C,lI,. 'l. l'IMi>ClllI), HM-ECT'b, mapu, gapu, 1 II 2 JlJI. CJI,. 'J. H. Bp. lIM'Ino, HM'BCIllb.

j JIBJlJ]CTCR 'IaCTO BM'BCTO l nepem, a, II, uanp., zajami SM. zalami, CHJlbHblii, CHJlbIIO, majazoni BlIl. malazoni, MOHaXHHJJ, maja~uri BM. malaguri, HBOJlI'a, 0 '10M'b rro.n;po6l1te CM. § l.

j aaraerca HHOrJI,a BlU'tCT-E C'b l rrcpc}l,'b a, U, H E'1 TaHOM'b cry'1a'E, 3TH IIOCJI'B,u,Hic BM'BCTt C'b j oopaayror-r, .lI.H<I>TOllr'b: N amy-

- 21 -

kolju, naas. AepcBHH, ialjrLmi, CfW,lIhlii, CIJ.llhIlO, goljii" ropa, malja,g·uri, HBOJlra, maljazoni, ~lOlIaXHlTlI .

pi 113'le3HOBCHic j:

j, 3aBI'I>HH8I11H l, IlCp'BJl.KO cOEc'l;M'b H:l'IC3aC'l'1>, yCTyIlHH'b BI'ECTO 3TOMY nOCJI'[>JI,fJellY: gola, ropa, malagm-i, nnurra, zalami, CHJIbHO, CIUhHblii, malazoni, nIOnaXHlm BBI. goja, majaguri, zajami, majazoni. i)·3nIMOJIOI'H'ICCKOC :llIa'lClli<' j:

C() j B'I) I' .raroaaxr, 61>18ae1"I, Xapal{TCpHCTII'ICermnI'b ouousaniesrr.

IlC1HJbtX;j r)(Jy:r;'O 1111'1.1;;; B'b OTJlH'lic oms 1nl)(;lJI,iJJIUl, l'Jd> 06hJl{IIOBCRHO HBJlHCTCH ?/, CC.HI IIpCJl.IIlCcTByIOrr~iii 3 Byl\'l, ccrs coraacnu«: bsuulenkj, suulenkj, suulensy, 1, 2 If 3 JlJI. CA. 'I. II. np, 0'1'1> l'Jl. siiba, HaXOAflTI,. WCKJlIO'lcuin, rA'G .j IIC rroH8.IIHCTCH, 00CTaBJIHlOT'b, KponrI; <I>OpMhl rrOB'EJIHTCJII,U. naKJIOHeHilI II T'f; CJlYlJaH, HOTOPhlC 6hI.JIH ysasaasr )l,JlII V, CM. § 6, B), ,(, A), a:

HpmI's'!. l) l'pa<t>II'IeCKiH 3 aam, JJ;J!I! 0603HlwcniH i, Jl Jl3H1'"I, mlOIO 1I!'1'b rpy:JIIIICIL aJ!<t>allll'ra, XO'r1l B·b rpY3IIHCI(' n::JI,lldi Jl llM·l;CT'I, i~pyl·llif, OT.Jll!'/Hblli OT'b MIIHrp. j, xapaxrepr., a llMCIlHO: I·p. Jl cerr, 1Il1'11'O mro« WtK"I, i C'I. nplT;r:r,lXalficlI·I" lIJ1II aClllijlllpoBalllllJii i. BI,rl'!, MmIICT'!, WI. A[)(\BIIC - I'PY311IfCJ(. ~K·t . Jl ,nr-iiJn. alla.!IOI'H'WCIWC aua-rcnie n. ~IIIH l·pC.!Il.r.IUIM·".i, lIn.VIII(". In. Isqn:~r~.o~·

pbIX'I. <t>OpM·I,. 1I:l.IIjI., Jg,.." o]llt'r-I., ~,g'Jl ~a~n. 01·CI\"I, Moii. t'~:' .. ~'. .

",. /I,{,;],

t, , ';,: >

. ., .,')

" ,

~~\ ",~,

" ...

''11 r ,

/

~ C> 1 ' ':) 0. I. s·

JIP01l31l01llCllic lI]lll,J,hIX. aBYKa h. El'O 3IiBlllla,WlIT'h In. rpya. ":!l,IK·I;. ]\[·1;("1'0 1'1'0 WI, e.ronax-s. Ero IIPIIM·biClliu.

a) IlIHlJl.blxaTe"u>llhlii 3B'yI('h It roprannaro IIPOlICXOiHAcniH II nponsnocnrca J~arn), nanp., HC~r1;IU{. Ii In) C . .TOBaX1,: habcn , Hand,

Haus II T. II. I) .

6) MmlrpCJlbCli. It cooTwkrcTBycT'I, I'PY:1. ~,,(Il): ex) heeri, rp. iw'9o, B03)(,)'X'I,.

B):iVHc'fO h WI, CJOBaxn:

0:) B'ldra'JaJl'f;: hatj, haatj, MCm)l,. l'.W)I,h! heeri, BO:lJl.YX'I" hamj, c"m)~l(iH, hcrebami, IIpClipaerrr.liT, he, ~IC)l;)I,. II.YTc-1m!

~) D'b cpc~mrf;: sehebuli, YiWY'ICII""lii, rT[;CllellllhIU.

- 22 -

,) Ha IWHU'B: woh, woh, Memjl,. rope, pope. 1') H3~I'BHeHie h:

0:) li uepexoaurr, B'b 9: Zgege = Zgehe, OB. l 'copr-iii , cs. ocpaas, uepsoas " T. [I.

ij l

r-

I

I

IIpludl'l. 1) 3nywo li n'b MllHl'peJILCKOM'I, HabIK'l; 1!(\Tp,r;'IaCTCJl rOpa3)1.0 p'!;mc, '1'l;~I'I, )l.aiKe n'b COIlpeMeIIlIOM'b rpys. 1l3o[I('£, lie 1'OIlOPII y)[{e 0 )1,peIlHC-1'pyaullcKollI'b, 1I'b KOTOpO~I'b, Cy)l.H no I'I,PCIIH'BliIIlliM'b IllICLMCIlIIbnI'b. rrRMn1'HHKaM'b, om, YIIOTpeoJIIlJlCll BeCMIa 'IaCTO. B'BPOllTHO cnrsuo pa3BHToII nOKRjIH3M'b H noxaoraucie, 1I30aB.II1ll0T'b mlllrp. 113bm'b OT'b neOoxO,ll;mlOC1'1l rrpIlo'I;raTb It'b nOMoH~H UPH)I,['Ixareasnaro li ;I.Jln oUJler'lcllin uponanomcnin COI'.IIaCHl,rXl>, II OC3'I> Toro OOIlJlbHO cHaOiKeHHl>IX'b rJlacnJ,ulII, ~lCm,ll;Y l"B:I!'o KaK'b 1I<1000p01"r" OObl'IIIOC cre-renle COl'JHlCHblX'I>, cnoacrncnaoe rpY311HcIWMY rrasncy , nhlny)K)~aC'r'b 01'0 Dpll,Ha'aTb 'laCTO 1;'0 noaoum npnxsrxareasaaro 311. ,ll;JlII o('l.1el"Iellin lIPOIl3HOlllCIIin; Ii Call'b no COO'!; He ImteT'L nllltal(QI'O onpexnaenaaro l'JIaCHarO 3IlYIW" _. om, ccrr. npaxsrxanic II '1'O.1bKO· noc.rr'.s,ll;YIOm.ili r.rracHblli 311yK'I> cooouiacri, eMY TOT'o II.IIH )I,pYl'oii OTT'B' HOK'L, TaK'b, aanp., B'h CJIOBt hami, cJla)l.Idll, h 3BY'HiT'I, KaK'b oblacnnpHpOBaHHbIIf ;JB, a, 1I'b CiIOII'h hel'ei)(tmi, KaK'b Ohl aonapaponaam.ra e II T. II. ,!l;JlI! Imm)l.al'O H3'I, :3TliX'b cily'meB'n B'b rpY3HHCKOM'b aJl~aIlHT'B ecrs crreuiamasre 3HaKH, xero H HC CQe.1'n HymllblM'h )I,OlIYCTHTI. 1I'b ~IIiHl'pe.~LCKOM'b a.l~ltBnT'B, '1'aK'b KaI('h npunt,rxaaie COOCTBeImo O,ll;HO II cro xapaxrepr., OTTtIlOK'r, 3RYI{a, pa311006pa311TCH TO.lbKO Bc.rri',II;CTBie HCOTpa31Ularo BJIiHHin 1I0CJl'B)I,ylO1l~aro raacnaro aayxa, '1'1'<1 1I CJIbIlDliTCR B'b npouauoureaia.

JJ:lIiJ.>TOnrH JI 'I'PH<J?TOnrH.

lVInnrpeJIbCKiit 113blK'b He 60raT'b ~nCI>TOHI'ai\'JI[, cme l\'lefl'Se rpaeronraun, 'ITO B'b ~OCTaTO'lHofr crerrena OO'bHCIlIJeTCfI CI,JIOIIHOCTbIO »roro 1131,mo, In, trontoraaciro H, uooome, CTOtiKOCTbIO II npO'lIlOCTbIO ero BOKo,JIH3Ma. H~paT'JaihIIHi fl3'b COCTaBHbTX'b 3BYKOB1" BOlIIe)I,IIIHX'h Il'b COCTaBb )l.II'I>TOHl'[t IfJHl Tpn'I>TOHI'U, CCTh R~rBCT'[; C'b T'Btln nepBOHalJaJIbHO 1I0y~apemlblti 3ByK'h.

jit npon3HOCHTCH ropaaao !\OPO'IC pycC[{arOMO: Namykolju, lIa3B. jJ,epeBHlI, :lBy'lHT'b npnOJIH3WrCJIhHO I\aL{'b Haasmoruo.

jet. npOH3HOCHTCll Upn6JIlI3l:1TeJlbHO [\UK'b PYCCK. s, HO 3HaIJHTe.JlbHO sopo-re ero: zoljami, CHJIbHblti, CnJIbIlO, maljaguri, HBOJlPa, maljazoni, ~IOHaxllHH, moljarty, 3 JI. ei'. 'l. np. c. sp. npmne.n;

ita 1), nanp., doxuamu, 3 JI, ez. 'I. np. C. sp, oJlarOCJIORHJl'b, uciliniansy , 3 JI, eiI:, IJ. II. np. nponycua.n., gornorzgiia , 1l00'n)l;a, kacoxuady, 3.II. np. C. BP, es; 'l. BCTp'ImucH, sitqua (zitqua), CJIOBO,

,

I

I ~

.)'..,

- -~.)

1)'£'[(', marzg'ilani (rnarzgwaui), IlpUB<11f (CTOPOllU, JlYIH1), skuami, ,;pacHBblii, onxua, OTBOl'HTb.

ttl; 2): ckueri, YMHbIH, gueri, a~d;H, 110(1 ucla, ntTBb, giaskuesj-, :,: .1, 1Il1l. 'I. IIp. C. np, ou.JIH, Y)l.apHJlH.

ECTb If J[CPBr,rIJHbJC rpnorours B'b ~ml[rpC.I[bCI\. Habud;, mWll., saji\ngeLa, noaopr., CThIA'b, sajitngc , J[OCTb[j~J[bJH, IIo30pnr)lti; 110 same TPIf<I>TOIH''I, 06pa3ycTcH I.ICJr[;)l.CTBic IICpCXO)l;a coraacnaro B'I, l'JIaCllblH llJIH nO.~Y['JlaCllhlti :mymf, nanp. lIn, j: zajiimi BM, zalami, can.no, CH.lIr)J[bIH, majtizoni Blll. malazoni, MOIl1tXnIIH, majii:hll'i, nso.n-a H T, II.

I1PIBd;'I, I) 'Jamo )I,pyl'lIX'h WI. !>:t'It'en'!'!; Allot>T()Ill':t Bc'qr!;'!ltCTc.n ii c'r, paaHWM 1I 1I0C.>ri'AYIOm.UMH l'.mCHhIMU. ECl'b" cay-ran U3'IC3IIOR(~Hill )~ll'r'TOHra llCiIi;)l.ernie 3111aHU;HIIar~iH COCTaBHI.IX'b 'mCTel! ero , H,W IlCJl'f;ACTic nx-r OTBep,ll;cnin,

HfL np. txorua, txortia , txorwa, txoruwa, PI,l'I'!., nonarr., onzua, ouzita , onz wa , onzuwa , OTnOpfITL, hculHiafj = bcukuwatj , 1,1, MH. 'I. '~YI1., Bjl "y;r,"M'L '1J.IpHnaTI" IJ'b-I" bku£iiatj = bkntuwaij J I .1, Mil. 'I, 0Yi(, np. i;.v;(0Jn. I(YAaX1'an,; TarulM'I, OUI)a30~1'h, HCp'r;)~I(Q B'I, OAHO~I'I, II rour. }I,e c,[oll'l; 1((/ HIl,1flCTCfl TO ,·.a~WCTOH1'C,lI,lIIdM'L 3uyr{0!1'!" TO ,ll;H'I'TOIII'o~n" 1'0, nC,d~A(:'l'IJjc lICpeXO)I,a /I WI. 1/', HJIII IH:T:tBIW GTOI'O nOCJI'l;,~HfII'() MC)J()~y COCT:tnnJ.IMII 'I:fCTIDI II )I,II,y'TOIri'a, WI, [(:VICI'TH'l; lIPI'<lII,ioIl:J.Jlr,IHlI'O anyna , ,ll;nQ'TOIlI'I1)lOIl:tllHl,IC anyuu :l~lallll,IInllJlyroTclI 1I cnona npiooptTalOl"L eBOIO Call1OCl'OSIT('ClLIIOCTL, C.II-I;AOIl1tT"JI,HO, In, uOC.l!'f;AIWM'I, cJI)"Ial, .lI.ll(tITOHI"L J[~JlIC3aCT1J UaK'L ranoii.

:!) Ih, I'pY~lIIneJ(oM'!, n:lI.lld, ccrr, anaJIol'II'rocI>iii mIIII']lclIJ.CI>OUY, o-rcin, yuoTpc6l1TeJII,Hhlii ~,II,y'TOIfI"J" 110 rasrr, e IIC upocrnil I(p:tTJ(ili :lIIyrn" a acnnpnponnu-

}fbrii. HltUP" g~e;b, C'>J~e;b, (ciihi.~ll: i.H:Uhi.'n), ","I, nr.i ; n'!,l'pya. Jl3" Ital('L II 111, ~J[!III']lCnCI(QM'L, 11 IICpCXO)l,lIT'I, rrr, W, a he ('.oJ. npII,II;hIXanicM'!, I1CpCXO;I.I1T'b n1, 'Hlcroe C (panrro xarrr. 3 (vi) nCl)('XO,~II1"1, In, uii, "'3'lsn = C'>snUn, tvisi = twisi, cnou), rranp, gSDb BM. g~e;b, C'>J3Db 11M. 0'l3~e;b, (:wen nsr. hjhi~n, tkwen ml, iJ(iih(~Il, Mbl, 111,1, 'l'aKIIM'I, O.-;p:t:lOII'!"B U'1,1'1IY:I,1I MIIIII'PC,:jJ,('.ILIl:II,lIt'1, :1:Hrl,'IaCl'Cfl UO"Tr.ll(~HIll,lii ncpCXDA'!, IljlIIAI.IX:tT('JIl.rf[,IX'I, rVIH ncunpnpouamn.rx-r. I'JI:LCIH,IX'h 111, npocrr.ic I'MICl!h!e, a :YJ'IIX'j, lloc,)rl;)~HIlX'L II'!, (:Ol'.'I:WIIr,W, C,~OIlOM'I>, ~lhI :l!urf>'!iW.\I1, uocrcucuuoc, 110 CIlt:l'CMa'fU'JeCIWC omcpaorrlo eOCTaBIIbIX'!, 'l:tcTcli )~II'I'TOH- 1'1l Il'J , II, Bt:JI'h)I,wJ'Bie aror«, yncm.ruen i« :ITllX'I. lIoc.II'I;,il.UIIX'!" llJIII concpurenaoc !l3'1C,mOBCllie, B'L rpya. H'n,IId;, a lnICIIIro, Il'!, )[arnOfl pIvru, ;)TOT'b HCPCXO;I;HOii upnueccr, I10'JTII aal<OII'ICII'j" 1'OI';r,:I r;all'l, Il'!, MlIIIl'pD.'II.CI(. lI:Il,Hd;, XOTH II ncrpfi'IaCM'L PHi('[, ol'lICPAeHili l'JI:tCllblX1, II )~1l'I'TOIlI'OB1" IlO '1"1;.11'1. HC ~!cH'l;e, I{al{'h Mbl BlI)('h.11l nJ.IJlIC, C~1. HIl"M. 1., ;)1'0'1']" ram. CJ(It:J:l1'I" "J)(JI~C .. r:'b UOPI,(jhl aa cy[J~eC'1'BOBarrie anynom, npOHeXO)l,H'1''!, 111< muuux-r. 1'!la3aX'I" a mJ('IIIJO, O)l.HU H Tt )He :mYI;1J B'b O)I,lIl1X'I, II T'l;x'b me eaonax-r, I1C'rp'J;'llll{)TCH 1'0 HaWl, C:tMOCTOJITeJII,III,re, TO KaR'b )J,Il<P1'OIlI'UpOilaHllhlC, HOTOPI.IC 11'1, cnoro (},H']lf')I,r. :JAlItHlUIIJIIPYIOTCH n.1Jr rIOcpe"C1'1I0lJ'L 01'B('Jl!~o[JiH; Hilll mc "1)C])(',I,(,:I'IlO~I'I, 11(''1',(111;11 IlP[laI(iOIHlJII,lIaI'O COI'.I1I('n aro CPC',lI )~n,y''I'OHI'a,

- 24-

§ 10.

rpYIIUlI l'.JIACHlIX'b BM'liCT1i cr_'; IIPlIl~.hlXATE.JlbHIiIM'b.

I'pynna ntacnsrx's, xoropof He CJl'B)l.yeT'b c~rI;WTfBaTb C'b )l,U<1'TOHl'amI II TPH<I>TO"ra~lH, CCTb npocroe creucnie r.mClIbIX'b 3BYI{oB'b, nplI'le~I'b KaiR)I,blif H3'b HHX'b yaeparaaaer-s BUOJJlrI; CBOIO caaoCl'OHTe.1hIIOCTb II B'b l{aQeCTBCIlIIOllI'I> II IWJHI'ICCTBeIIlIOM'b orrrcurenin.

aia: oda-saraia, oapcKiii )l,OAI'b.

eio: geiozlnuua, geiodginuuapu.

euo: bazgark] geuoIu, 3 JI. lip. C. Bp. Ha'Ja.n. .il.pOiRaTh. eu: geuxeno, BOUp. <I>. y xoro CIfMIT'b'?

eeu: deeuckj, 3 !I. ej{. [I. up. C. sp. rre cryuiarcn.

ia: iasxapu, 3 JJ. e)l,. [I. up. C. sp. 3aCTaBHJI'b BCKO'lIITb.

ii(t: komisiia, komoixiia, nOB. 'I'. ecrs, 2 JJ. ea. [I. II. sp. )l,aif ilHri;. iie: gickyniee, IIOB'I;cTB. <I>. 2 .lI. e){. '1. H. up. snaeuis.

iio: giionzg'uruunie, 1I0B'I;CTB. <I'. 3 .II. MIL [1. 6y)l,. sp. Or,ITI> MO-

JIWT'b YCTbl){flTCH.

iou: miorkiou, 3 .If. lip. C. ap, 3acKpllrI'l3.JJ'b, aaupmarr., uua: geiozinnua, 3 .II. up. C. sp, BbII'JISlfJY.ll'I:..

uue : gicuue , koziruue, nOB'ECTB. <1'. 2 JI. ez. 'l. np, C. sp. 11 Te6'I; I10I:{a3a.JI'I:., cxaaa.rs,

uuo: wa agoluuo ni, 3 JJ. MIL II. np. C. Bp. 08'b CMY HH'le1'O ne npn'lIIIIHJI'b.

hart: aatj, 1'JIR)I,b! lIlem)l.. hee: heeri, B03JlYX'b.

COrJIaCHLle SHYXR.

rOPTAHHhlE SBYIClI.

§ 11. q, n.

IIPOIl3HOW!mie :lRYKa q. Ero 3KBlfnaJleHTo Bo rpya, JJ3bJKt. MtCTO ero B'!) CJOsax's. Ero 1f3M'ImeHie II aa-reaaonenie.

a) 3BYK'b q, no M'{;CTY aapoauenia, CaMl>lU I':'y60I:{jii, I'JIyxoH, )lrnOBellHblH 1'0pTalIHblH 3UYKo. Om oopaayerca nocpeacrsoa's

(:n.nwaro npn.ua'rin caMOH aa)1,l[di 'faCTl1 ~IOBCPXII()CTII lI:Jf>II{;L I,'b :3aj\ueii me OliOJlC[Il[(JCTH Jl.yro06pa:llloii 'HlCTII IlE6a.. IJPII'ICM'b TOI:i'L BO:Jil.yxa na- iHl'fIOHCHic concpmenno cnnpaercn ; :luTlm'I:., 110 pa.nnnpenin ynomlllyThlx'I, opranom. nporuuomenin, Bl>IXOJ~HlIlij,j TO WI, soaayxa lIPOlt:lBOJl.HT'L :lBYlrJ, fJ_: ('.q ari, BO)(lt, p'l;lla, i:qori, IWpCIW.H\:l., r:q o}o[ma, MlUOCTh, MHJlOBa:rr,.

6) Mnnrp. :IHYW], 'I c()(rrWkl'cTBYC'I"h n WJ, l{a.'IC(:TBClfllmrl> n I;n.JI1'ICCTBCUIIOM'I, I) ornomeuin rp. a (q),

«) 'I = rp, a (q): cqari, rp. Va'I:.?", IHWL )rbw., t':qori, rp. ~V(JJ«';(), uepencrua, gomacqoru. 3 .1. Cj(. 'I. lip. (:, up. paartrhna.rca lIa Mcrw, wa acqensy ni, 3 J1. (~;1,. 'I. oy/(. HI'. ('cnl lin oYJ(C'n, apenno. sitqua (zitqwu), rp. lJO(~m8" e.WHO, l)'f;%.

B) MtCTO :JB. q WI, C.WBaXl,:

GC) 131, na'JaJrl; q nCTIl'E'mCTclI /(OBO.lII,1I0 P'!;;ll;O II Tn Irf, c.ronaxs, HOCHIf(HX'b nansre C.lI'{;Jl.['J ncaasnnrn :laHMCTBOlmllill TI:l1,I'P),:)· R3bIKa: qurdgcli, nanrrs, qorsi, OaIJlIlH, aanIOWI,.

~) 13'1, cpc/Vm'l;: gilJo<':f(wi<ly~ B .n. C!(. 'I. lip, lice. IIp. p-(;uIH.n" ('qlll'gili, IICTO'JIlTJl{'I:., PO)l,lfHr;'b, moncqundy, il .n. CJl.. [l. lip. nee. ap. HhHWII<tJI1" mocqudu, Ilbml(a, otqalysa , II!L oxor+, kisacqolady, 3 .1. Cl(. 'J. np. lice. np, ocranrr.n., lIo:mohl.n) gomitqwazincc, 2 .r. C/(. 'l. lip. C. sp. lIoB'I;CTIl. <I,. BhICTI)'l;.IIIfJI1., latqwaziu, ruoxoe pyao,e, doncqwiri, nprrr. CTp. lip. Bp., :1JJOC'JaCTHhlj,j, )l.oCToifllHhlii rnOe.llll.

'() Ih KomJ;'l, 2): ltigii(;qy, 3 JI. el~. lJ. lip. C. np. 1 Tfi'Ia.ll '1 , CTU.1'h, gisacqy, 3.lI. cp. lJ. IIp. C. np. BJ,IT[U1~IIJ1'b, gaancqy , :l .'1. CA. 'I. lip. c. sp. paCTBOplIJICH, OTKPhl.lIClJ, monoqu, :l JI. c)/,. 'l. lip. c. sp. copsa.rs, BbJpBa.n, )l:igiicqy, :1.11. C)1,. [I. lip. c. Hr. wpm.n, CT,U'b !l).

1') lhwlmcllie H H:1'IC::lHOBCllic aa. q:

Ct.) q lICPCXOlIHT], Ill, d.' qorsi = (lorsi, OUlIIfIH, :laMOI\'r" qurdgeli = (iurdgcli, sanrrr. Aqll-zixa = A('IU-zixa, rop. Cyxpn.. rIoC.1'Il me i:, c, [;, OOf>llmOB()IfIlO lie ncpcxom'n. Ij Il'r, ~: (;(10l0- pua , a lie C(lololma, MU.WCTh, cqorua, it no (\(IOl'Ua, l'If'tIlaThCII, cqori, a lie crlori, nepencrsa, (:qurgili, it Ife ('(iurg-iIi, !l0)l.IIIIWh.

~) I13'le3HOBeIIie q ml'heT'J, ~j'[;C'ro WI, ;)flllll'p. H3. Bn p'Iwmx'" caysanx»: cacxura BM. cqar! - cxurn, uaaa. p. B'b Camnapriauo, J[poTeKaIOIf~eU [lpe3'I:. Capxauo, 0YlIB. X O.WJ(II:1a 1)'1;l\a, (;u(:xunrle(li lUI. cqari-cxuralepi, TWl'IXYPI(hJ.

T

I

i i.

- 2() -

Ilpmd;'I. 1) ilo,ll;'D (cI<OJlU'lCCTBOM'D» H pa3YlIBlO H 3)J;kcI. npocroe npo,ll;O!Ja\eIii<aSYKa, "faK'D KaK'D Upnl)O,ll;HOll ,lI;OJlrOThI 3BYKOB'D He BCTp-I\'laCTCII WI, MlfHrp. lI;lIJr;i;, Kal('D OhIJlO aaxJ;'leHO nsnue § 1, UpHM. 2.

2) TaKo KaK'D MlfHrpeJII.CKin CJIOBa OOblKHOBCHHO OIWWIIlBalOTcn aa I'JlaCIILle, nOJlyr.'IaCHhIe II Bl, BeCLMa. HCMHOrIlXl" BUPO'IeM'I. onpe,ll;T,JleHIlI.IXl, e.qY'lalIx'L, o 'le~I'L CM. §§ 6 II 7, aa COrJlaCHhIe 3BYI{If, TO, CJlT,,lI;OBaTCJII.HO, nOA'!> CJIOBOM'L «KOHen;'L)) aaao pa3YM'kTI., OTHOCIITCJlI,HO COl'JIaCIlLlX'L, He '1'OJILKO nocJI'll)J,Hili 3BYln" HO, BOOO~C, II nocJIt,ll;uili CJIOr'L.

3) 3BYK'L q B'L ua'lut C.WB'L ncrp's-raeroa pT,,n:IW, B'L CPOAlfHi; »ce Ii aa xouut.

OHl, ncrp Iivaerca I'Opa3)1,O P'SiKC, 'l'Il!I'L q, -rllI(l, 'ITO OKOJIO 2/3 CJIY'IaCR'b IIPIIXOAHTell Ha,ll;OJIIO q, a OKOJIO 1/3 aa )J.O.~IO q. ·B'L llIiHrp. KOpHnX'D, OOIl.\HX·I, C'L rpy- 3I!HCKIIMII, D'!> iiOUlIIlIIICl'wIl CJly'meB'L, rpya. ~ (q) UCPCXOAIIT'I, Do MIIHrp. 1- :1TOT'L )Ke XIIHrp. q ncrp'sxaercs MelKAY COrJIaCIIhIMH, upeA'!' I'JIaCHbIMIi II 1I0CJIt HIIX'I.; Mell;)~Y )I,By~1lI rJIaCHhIM" IKe q OOLlKHODeHHO CMIJI''laCTcsr fi'L q " TOJILKO B1, necr.ua p'I;,n:KHX'b CJJY'IalIX'b OH'b OCTa.eTelI HO CMlIr'lCHHI,IM'1" rranp., Aqu-zixa, rop, CYXyM"L.

§ 12. q, ~.

Hponaxorneuie 3DYKa q. Ol'CYTCTnie ero OKBUBaJICHTa 11'1, I'PY3. 1I3. j\f'hCTO e ro B'L CJIOIlB. M3MBacaisr U 113'le3HOIleHie.

a) 3SYK'h q raxoro lIW rrpoacxcaneain I{a!\'J:, II as. '1, TO.nhIW ncpBhdi aa nOJlOBHHY C!IaO'Ee H B'h KOJlRqCC'fBeHIlOM'h R HaqCCTBeHHOM'I> ornomeaia, a HMCHHO, npa ero npoaanomenin lie Tpe6yeTcli carsuaro cmariH opraaoss, npHHHamIOU~RX'J, ysacrie B'h o6pa30B3- Hill aroro asysa, ram, qTO; ocnoaaaie nasrsa, npnITOAIHIMaJICh I{'b BCpXy, crersa xaeaerca ocnoaania l\!:HrKarO lIMa; TOWI, aoasyxa, oCB06oiKAellllhIH 1I0CJI'h raaoro nperpaanenia, Bl,lHOCIITh 3BYWb i, ~ICH'te HHTeclIBHhlfi no BhICOTJ; rona II MCH'Ee np0,ll,OJliIUITeJlbIIbIM, 'I'bn 3B. q I): (lUzi, yxo, (iuari, CblIYb, (iorsi, 6aIIJIIJI, 3alllOI{'I" qua, JI06'h.

6) BIlOJlIl'E COoTBt'l'CTBYlOIUaro II I{QJlHqeC'fI3CHlIO H IWlecTBeruw 3BYKa unarp, q fI'ET'h B'h rpys, H3bll{'i; 2}; IIO B'l, 06Il~I1X'h KOPUIIX'h, B'I, l\OTOPbIX'h BCTpi;qaeTCH B'h MHllrp. q, Il'h rpya, JIB.lIlJeTen (1 (q) II.IJI1 3 (k); 1'lT3!\'h, Mlmrp. q oTB'f;'men B'J, rpya. H:JT.II\'f, () (q) n J (k).

cr.) q = rp. tl (q): maqale (q . s.t=r). rp. ~~a~tXlO, TOBapnIII.'I>, .llPYiIW}\'J" quzi, rp, ()()(X)o, yxo quari, rp. (}8J~O, ChIP'», lro(lo()e, 3 JI. eA. 'f. np. C. sp, 6r-.IJI'h rp. ()(X).oao~~, ipqii 1 JI. eA. 'I. np, c. ap. 6hIJI'h, rp. 30()'30.

_-, '27 -

~) r; = rp. lJ (k): gamykonllir, I'p. o;(J('~'-;-;,'i(f',~(·>r;;JJ;' ;-j .J.

CI'. '1. lip. C. ap. Shll'I1a.IJ'h, IJPHI'IfRJl'b, (ivilua. ")1. 1J3\!..~~", YOHTh, y6HBau, , dopqilu , 3 JI. CJl. 'I. lip. c. sp., I'p. 'J(').1()~", IUgarR([j, rp. ~(').'()()(-;)Jda, 2 Jl. ca. 'I. 11. up. IIjJHl'OIlH MI!'!;, (lOl'~i, rp, 3('~'330' oalllWL aanwwb, qyle, rp. ~(~~~30' pyxa (o'n, nreua 11,0 na.n.nem.).

8) M'kro 3ByWl. (I B'b CJ!08aX'h:

ex) B'I, l1allaJl'G: (lUzi, yxo, (ilia, JlOlh, ([uari, ChIP';" qvilua, y6nsars, qude, A°il'rl> , (iuna(lili, 3 .IT. rrpm, lip. Bp. CTp. :la.1. yaezeaHbIti, YBe:lCHTIhIM.

~) Ih cpc.lI,lud:: doqvilj, 3 JI, ei. 'J. up. C. sp. YOHJI'b, pqunsj, 1 .L CA. 'I. II. Bp. H1U1HO: a.qa. lUeiI,)l.. BOT1> , ltO(IO(IC, 3 JI. CA. q. lip. C, IlJL 6r.IJI'J" iqu, i(iy, 3 JL (~Jl. 'I. np, C. up, or.l.n, kiqann, 1U(jualla, Mip'1, ClrBT'h, miqorsj, giqors]. 1 n 2 JIJI. en. 'I. II. sp. JlIOOJUO, JlIOOUIUb, noqunue, 3 .!I. eA. q. )I,Up. ap. rmh.J['h.

yl Ha KOHUt: gamykoraqy, ;3 JI. C.lI,. 'I. IIp. c. np. Bf,Irua:r'h. mgara(IY: 2.11. e,ll,. 'I. lip. C. Hp. Thl npHI'IIa.ll'h. killlerarJ.", 3 .1. CI'1.. 'I. Bp. C. Bp. yl'lla.n.

I') I1:lil'l'f;ucnie II I13'l0:JllOBcnic r1:

x) ~ accasnrapyer-s 'W, CMHr'Jarr ero Tn, '1': rlorlvilj BM. doqwilj . 3 .;1. ez. If. up. c. Bp. yOUJ[')).

~) I'f:l'lc311oBcnic & npoacxomrr. ococcnuo '!aCTO [JocJ('1; rsepaaro ryfillo['o :mYI(a P H 13'1, ualJaJI'f; CJlOIl1>: nopaluo BM. nopqalue 3.1. CJL. '/. lip. c. up. lie OLI.l'h, punsj IlM. prj IIIISj, 1 .1. C}~. '1. IJ. ilP, II~rl;[{), pilua, dopilua BM, pqilua, YOI1WlTf), ipi! BM. iprlii, 1.1. Cil,. 'I. np. c. BJl. Obl.I'l> , poperekj HM. prjoj'lorckj, 1.11. C;~. '1. i~lIp. up. OhI.H.. 6hIBa.ll'h, pundu, puudj mI. pqundu, pqundj, Lr. "p.HCC. sp. Y MCIIH OhI.II'I" kiana BM, kiqana, Mi1J1" cwhT'l> , pilaiy ni 3M. priilaiy ni, ecan BhI MeWI y6T>e're, irty BM. (iirty, 3 .. L IIp. C. Bp. nporaorars, ini HM. riillL cryaca, l\!:~). dudi ipili B~r. dudi ipliiJi. yoU.n-T, c0611.

lIl.Hul'!:·I. 1) 1~"11I I'pa'l>Il'leClml'O fil''l.aaicllill ;lIlYlw. rl II IlPIUIl.HIIJn. :maICl, I'pY:mueIL [t:I,(·anU'I'.l a (q) In. o(;paTIIO;\I1. I1f!)I:r. '1'. e. ("rJIIIl()IO Hit. .'1'1'.110. it :ly6U;tlUf Hit npauo. --I;'

2) ;3nYI{[t BIIO.nl'!; COIIl'lIt1'C'I'IlYlolqal'l) )111111'1'. (1, 1(:\1;·1, cxanano 1ll,1IIH', Id:T1" 1l'L conpc~lelllroAl1, I'PY3. nal,Ild; II, na"I(O.lll,liO ;lfOil(lIO '·Y,",II'rr., CI'O, Wi;PO!lTIIO, lie 6LI.](.II B'b ,lI;peRllc-rpY31I1lCIW}I'b lI3fJld;, 110 Kpaiille1i ",'r;p'r·., COnpC)1CIII!f))I'I. COCTaBJICHil1) l'pY3InICI<aI'0 UJI'I>;UlIITa, 1'a1(1, l(al,'1, lie or-ruacrr WI, II())II, IlIll;aKOI'O .raaxa, nsrpn-

acaromar» 3I1YI['1, Ii, XOTli ecrr, II'L I'1'Y'<' aJl'NwIIT-l: .nraxu, npoacrau.unouno 3BPW,

- 28-

snropsre, 6e:n. COMH'LHin, xorxa-no cyJI~eCTDODaJH! H'!, I'py:l, '13bIWh, HO, J(OTOPb!C yme aa )l,O.JI"O )1,0 aaurero apeaeair, Ha'Ie3.UJ 1I3'b Jd;licTllJlTe.llbHoii )K1I3HIf, uoxpaiiHeli lltpt, lI3 .. YCTI> nepexossrxa, HOClITe_!eli pa3I'OllOpHO - JIlITepa.'I'ypaaro H3hIKa, II OCTB.'IIICb B .. aJl'4>aBIf'C1; 'J'OJlbKO IIX" BII)l,IIMhIe npe)l,CTaBIITeJlH - <lyRBM, 'I'aK'L,

aaap. il (x), ;}TO OTCYl'CTBie CMHI''IeHllarO q B'b r-pya, BaWld; nnOJl'H1; rapMOHIlpyer-s C'b ero <t>oneTII'IeCKIfM'b xapaxrepoat., OTJJIf'JaIOUl,UMCH CUJII,HhIM'b II rnepJl,bIM'b ROHCOHaHTlJ3MOM'!" D'b npOTIIBOllOJl'OnmOCTL xapaxrepy MlllIl'peJl'hCI(' aasrxa, OT';III'IaIOUl,arOCII CII.JbHO pa3Bl!TbIlH'b DOKaUIUIOM'L, nOJl'HoI'JJacieAI'/, H CIIIHI"IeHHbIM'b !<OHCOHaHTII3MOM'L,

y) D'h IWHIrt: etaky 3 JI, CIl., 'I, lip. C. IIp. cpa:lMJlC/I. CXBaTH:lCI1. kemeezgirky, 3 .a. ej(. lJ. lip. e. np. [ICPCt'H.P'b. neper.mv.rs. ariki. CKc131{a, ziki, noas, KYCT'b.

1') Bcrauna as. lc B'b llCJlIl)"1O 1l0.WIHIllY CJIOH<l H~rI;eT'l, 11.IW/IIWe suaseuie , - 0)1.110 lIHeTO 'I>OIlCTWICCIWC, Jl.pyroc (iOJl-{;C 3THnlO.IIOl'H'WCKOe, TaK'b, qTO C'b OJl,HOi{ CTOPOIIhl orrs mWICTCfl CPCJl,CTBOM1, I1POTHB1J ainnia (hiatus), C'l, Jl,PYl'oti CTOPOllhl, IIpCIIMy[J~CCTBeHll() B'h rJlaro.JJUX'D, OH'bBblpamaeT1, COBPCl\ICIIIlOCTh .lJ:hiicTBiJ1, XOTfl 6bI II npomenmaro, l1.aBIIO COBCPllll1BIlHtl'OCH, rIpe,Il,CTitBJlllil 01'0 liiW'b Obi COBCpUlaIOIl.l.Ul\lCH ua lIaIIHIX'I, I'JI(tiJa:o); kekorc = keore, BOTb o[n l! ecrs. CTOI11'1, , HaXO,lJ,HTCH, gckosopesy, ;) JI. nIIl. 'I. up, C. np. pa:;opBa.JJH, gekaargwesy, ;-l J[. WI. ll. up. C. sp. P<1ClIYCTIIJHf, pascopTIIpOnaJlIf, kiklccdu = kileedu, 3 JI. CJI,. 'I. up. e. sp. B03J10llUIJI"l,. nOlOilUI.JJ'J, ua cetirr. ekaarzy, 3 Jl. Cj~. 'I. up. C. np. pa3BCJI'D (Ol'OHI,l, gamykokwaty, 3 J1. es; lJ. lip. C, np. Bblpt3a.U'b, mikiilu, 3 Jl. CJ1.. '1. ap. c. Hfl. yrne.n..

§ li3. k .• J.

Ilpoxauomenie :mpitl It, Ero :)KBHBa.iWHTbI D'b rpya. H:lbIWl:;. j\['l:;C'I'O ero H'L ClIOsax-s. Bcranxa k,

a) :~BYK'b l~ OCTh TBepl1.bJH, MrIlOBCHllbJH, l'opTaUIlbIH, ;3BYK'b H npoH3HoCHTCII H'i;CKOJlbIW rsepare PYCCR. k: koci, qCJlOB'Jm'b, I>1ym'IHlla, kibiri, 3y6'h, kodme-tkiri, CKlt.llHCThlH 6epcl''D, kiti, lIaJICU'h. 6) Oil. k cooTlrkre-l'nycT'.b rp. il (lc), (l (q), g ((;); 2k = rp. ~ (c). cd k = rp. il (1c): koci, rp. <peo, 'ICJIOBtH'h, MYilPHlHa, keburi, rp. iiJ(i';~, osar-s, kini, kyni, rp. iJiilh 1l33J, 1l3~C, naaaat., ooparuo,

CHOBa.

~) k = rp. 3 (q): kwari, kwaria, rp. (J3~30, BOPOlI1" reka, rp. (;)()rJa, cyxoe Pyc.IJO pimlf C'b neCKOM'h H 6Y.1lbIiI<RHKOM'b.

jl) k = rp. g (c): kokori , rp. g~gl').6)o, OC.JIenOK'b.

0) k C'bnpe)l,lllecTBYIOlIl.HM'h·C (ck)=rp. ~ (6): ckidi, rp, ~~~~o, KYKypy3HbIH x.II'E6'b, ckomi, 2 .1I. ez, q. lip. C. sp. Tbl 'f;JI'b, ckirili, rp. ~~~(i';o~o, paua, OTp'B3aHHbIH KYCOK'b.

B) lVHcTO 3BYKa k B'b C.IIOBaX'h:

!X) Bt, Haqa.JI'.B: kodme, 6epel''b, kwarti, JlHl'aHie, korineba, xoT'BTh, xor'suie, Jl,O.llmellCTBoBaHie, kuatiia, PYOHTb, kobu, cnt.1JbJH,

kazi (rp. o~~o~), IiPCMCllb, kucxi, nora. .

;3) B'h CpeJl,IIut: ukuli, noc.1I1>, raxo, na, Bl), ukaxale, na3.a)l,'b, 3aJl,HiH, aka, pas's, akacunsj, Ha-MHHYTY, ceiiqac'b, TOHaC'b, koka, r.1lHWmalI nocyaa, M'Bpa lKH)J,KOCTH, oko, 3 JI. e)J,. 'J. H. np. naao, lo.lamo, mikaaziuy, 3 .L C.lI.. '1. lip. C. ap. I<aWh 'I'OJlbHO U3l'.IIHUy.ll'h.

Ilpoaauomcnio an, fl. Ero ;)IWIWllJICHl'l,1 In. rpya. Jl3J.Il{"i;. Mt.cro ero B'b C~OBaX-L.

El'o 113AI'f;neJliJl II 1f3'lc3UOBeuie. EI'O :)'rIlAIOJIOl'lI'ICCKOC .ura-reuie.

a) :3BYK'b g, l'OPTUUbIH, CPC)I,IlHl'O pJIJI,a, npon3HOCHTCfl hUH'b, uanp., PYCCli. '~ B'!, CJlOUUX'b (WOJlOC'b, /l,OJI1' III. repok»: gomorzgtta. Ilo6'J,Aa, guri, CCpJI,ne, rpYJI,I> , gy, ~l JI. el~. 'I. lip. e. Bp. OT'}, 1'.1. gurapa, 6l>ITh I10XOJIUIlI'11).

6) Manrp. 3B. g cooTld;'{'cTByeT'h 1']J. () (g); MHHl-p. zg COOTfl.

J'p. 31 (;;'), jl3 (zw), d (Z).

!X) g=rp. 0 (fJ): guri, rp. o'a~Cl, CCpJl,I~C, I'P'yjJ;h, gale, I'p. o;,0J. o~(.)Jm, Ill!'!;, BOII'h, gueri, l'p. o3J~o, m\l'I;H, geri, 1'}1. ~6J~O. BOll,,!:. ~) 9 C'1, UpCl1.lUCCTBYIOIIl,IIM'h ;i; (zg) = I'p. 3l, 313, d (z, zw, i): gomorzgiia, rp, o~~!l(i)~3J6!l, lIoMwl, morzgwi, I'P, 'J.>ti;3l8Jb!>, gwanzgila, rp. 1!~3.>(i';d~o, rIJleBCJlbI.

n) M,r~CTO sn. [J 81) CJ10BilXf>:

IX) 1h ua'la.d;: giriui , gyrini , occrr., 2:ymu, tuta , lIrI;cHU1,

1

- 30-

HOH6pb, gig-ani, lJocxl; aaarpa, gy, 3 JI. eA. 'I. up. e. sp, ynojJ,06JIJICH.

~) Br. cpeAlfHt: aguru, 3 J. es. 'l. np. C. ap, DO}J,oGeH'b ecrs. gegnaqotesy, 3.'1. lUlL '-I. np, C. np. BbIl'Ha.JUI BOH'b, gomorzgna, HO- 6t.il.a. nagurepi, IIPH'1. np, cHa3aHHbJ~j, zgiri, xopomik, xopomo, gagmincqiinsy, 3 JI. e}J,. 'I. np. C. sp. lIapilAUJIIICI" kegiaquna, 3 JI. lip. C. ap. IIOCJltJl,OHa.II'b aa K'BM'h, sajange, APJ1IlHOn, 1l030PHblH.

,{I TIa ROH~'I;: kediilagy, 3.11. eJl,. '-I. lip. C. up. BJJOI1UIJI'h, mingy, 3 .1. CA. 'I, IIp. C, ap. OTB'fmJJI'b, kimiogy , 3 JI. CA. 'I. lip, C. np. BOTfiHY.II'h, mymogy, 3 JI. ei. '1. up. C. ap. 'yJl.ap"JI'l), .HIl'HYJJ1" ke'koxorgy, 3 JI. CA. 'I. np. C. ap. npH'laJlIl.n.

rl I1;IM'I;uCllill II H3'le3HOBel1ie 3B. [/:

0:) ,r; il.ia.wliTH'leCIUI nepexoum, B'h d: marzg'Uani BM. marzgwani, npaBhIii.

9 H'BCKOJIbliO OCJlaGJIHeTCH B'h HHTCHCIIBIIOCTH rona, l\DrAa nepear.

HHM'b JlH.lIlJeTClI n: ngarwa, IlJla%, Ingiri, p. Hnrypr, mangiori, aaAl'imRlOll\iif, 3liBHBaJlCHT'b, mangaro, Rp'f;mw, saange, AP/llUlOH. sajangeba, C'1'hI)l.'b, ngeri, BOJIR'b, ngweri, anl'hH, uteri, upar-s, dongi, ropvmnoe aepno.

~) [} JI:l'lC;laeT'b B'b BeCMIa p'BiJ,lmx'1:. C.l,)"!iWX'I,: zPgc 8M. zgege, CE, I'eopriii, o6pa:J'b, I1,epKOBb.

;I.) ;-)TlmOJlOl'J1lIeCIWC eaasenie 3B. {j:

0:) !J B'b MHIIl'p. H3bIKt HC nCTpi;'-IaOTCII "aWl) COI'.IIaCIlbIH :3BYWb )ItcTolIMeHlJarO (yxasaren.naro IT JlH'-IHaI'O) I(OPIIH In, a6CO.Jj[OTHoif .r'OIHl'i;, IW.R'I, :JTO IIlW{;CT'h lII'i;c'ro B'b rpys. n:JhlK'I;: "00, 00"bo, mucp. ~o", 'JbO'" 'J~oJE". a BCTIyf;'laeTcH na In, nrf;cTOHNJeIlIlJ,IU 3J1CMeIIT'b WI. l'i]3.I'IMa X'I. B'b O'1'HOCWreJIbIJOH (I'OPlIrI; Jl.JlH Bhlpamcnin 2 - ro II 3 - 1'0 .M'. CA. '-I. IT I-ro a. MH. 'lIICJla: santeli geurzu, om. eMY IlOracnsr, cu'l;,)y, gamectxu, 3 .II. e)l.. 'I. np. c. ap. OIn, C'J. IHflln. npocnUCH. guurku, 3 .11. ca. '1. lip. c. np. 0lJ'1, na nero pasaaxuyrcn. gogiteonij , '1 ,I. Mil. 'I. 0YJI,. lip. 1I1bI TCGS! OTJlYCTlun, gemiekapine, 2 ;1. C.l(. 'I. up. C. lip. 'fbi aarpasan, aa MCIHl, geuzini, Tbl oT.n:arl AMy. gesurasi, 2.1. cJ~. 'l. 0YJl,. ap. eCJlH om. y TOGH 6y.n:e'f'b rocrnrs, gis:-,: UIlU, 2 JJ. Cit. 'I. II. sp. Y 1'e6R ecrs.

?) 9 ilBJlRCTCIJ IipOlll'H '1'01'0 ImK'h COl'.1IaCnhIH 3Bj'K'h RopHen npea.IOl'OIfb II COIOilOB1,. BhlpamaWII1,nX'b Ha'IaJlO H.m ononsanie d;ucTBirL arn mc ero narrpaarenie H BCTpt'laO-rCH KaH'h B'b naqa.lrB, Tal('h 11 Cpf';lIIwf; ('.10In: gamynomiqoni 1 2 .r. e/~. '-I. nOB. II. nCpcBCD.H MeHu,

• i

I,

j.,

:,<

I

1

r

1

- :-JI ----

gegito('xj}'kll, 3 .r. ea. 'I. IIp. C. up. BI>IIWna,n,. oTI;ana,11>; gamykoraqy; 3,L Ck 'I. np. c. Flp. BI,IL'IIa.rf'b, g inortasi , 3.'1. ei: 'l. (iYA. ap. COC.'!. II. 1)'1'001,1 Oll'h m.nne.n-, gosxapu, :3 .r. ni\. 'I. np. e. Bll. BbICJ{O'ln.T1, .

IIpOU:IHOIUcuic :m. Ii. El'o :)JWlllla.'If!IlTI.1 11'1. I"pya. H:JI>IlCl;. ,\l'j;c'l'O CI"O 11"1, ,'.,]OI!aX'L.

Ero 113Ml,lICHiH II 1I:I're~HORf'lIic. Ero :lTII)10Jf(1I'I1'1f'Cr(()C :m;I.'1f'Hie.

a) ~~B. k ccrr, MHI'I\lH l'opTallUhIif aBYI('I,. rBoik'l'BCllllhIii MITHrpC,lI,CIWlIIY R3hIKY; oro ne.'Ih311 Bhlpa:HlTh :lIIaltaMH kit T. O. <lTO He ilBYI{'h k C1,rIOC.~'l;/1.yIOIIUIM'h n]Hf)I.T>lxa.rJi(~M'" Ii (aspirata), 110 :m'ywh k (spirans) Il'I> cMnr'ICHIIOH <I>O}U)'[;) '!Ttl npolIeXoAIIT'I, OT'b Mell'~C oneprauecnaro I1anpmHcnill n eiI\uTill oprarrOll'I, npoannonreni». H. BC,ThJl,CTUic ()TOl'O nponecca "POIICX()j/JIlI([I['O, ucno.nraro CI1lIptlIIifJ HOilil.yxa: skani, '['BOW, skwami, IipaCIJBI,liL /·,ldmi. MoiL

6) :3 BYIi'I, It COOTH'lrl'CTBVC'l"I. ['I). ,I (k). h (X') ';1. ;1." ;1:;,(,01 ';,,'

. • .; i·' , ?, I , rJ

i_~, ~vj, ~illlt', sw}; l'rIH II rp. sIt, ~It COOTH. rp. :I (s).

ee) It = rp, k: kiri, kviri = I'p. }1)hviiL ,uYH{l, It o III onzi, I'p. ;I~~t;;o. MY;l,'I,: kotom], rp. d~")'>~<), xypnrra, ](i(liIana, I'p. darla>b.>, ,H'&a.>b~, uipr., kiminua, rp. (l'al~.>, j~'J:UTh, THOjHITk }(ot.i, mrep. ;Ia(~ (oo~c10), YlIi{~.

~) ]i: = I'p. h (x): noskeri, rp. E.>b;)",;"., .'TO,'lI" J{olJali, x3'I;o'J., J'p. b(').(;)~ • .>\!.."(o, IJlI1emH~a, 3cpnoBI)lii x.d;{h.

y) sk, sli: = rp. ~I (s), ';I, (svi), d7)i~~ (sulw), ':13 (~w); skuami, rp, 'J()3Jbo;)~0, 'ad1)&b"a(;)0, upenpacnus, skua, rp.~13"~'" d,~o, csnn., i~HTH, skweri, rp, ':l3a~o, 'J()·;l&\:..~o, cepua, skaui, rp. daGo, 'l'BOH, ma@:urinj, 1 .11. 0/1,. '1. II. np. OOIOCh, rp. 'c\,';]"bo1r, 'ilJdol;o3b, s}ta, rp. d(J'>. cpezaaa, s}{widi, rp.~130~0, com" skinsy, 3 .'1. CA. '/. H. sp. pOJI{JI,ae'l"b, rp. '~1(').1l;, HS]{Ul'i, rp, 3'>:'>'·~0 (ll = w, sIt = s, r = I), 116.'JOIiO, 81<:vida, I'p. ~10)(>"'63, (;)r,,,,.(,., vronars. (sIt = s. J'(~). I)s]{lIl'an.if.i: rp.l;~ ~loG J~o, CTpalIlJJTdii. ~ltJ'{:1I 11 li, ~':I,W-;;o. rO.iIOi~HbIii.

H )~'H;CT() :m. k B'b r,IOBaX'h:

ee) B'I, IIa'Ia.l'h: kotomi, fiYPIIIl:l, koti, yiJ((~, komonz], Mynn" kiminua. JI:GJIaTb, ko, iW, T;l!{'I,. kO(IOIIC, ~ .1. P,'I. 'I. fJP. C. up. (ir,r.n..

- 32 --

~) ;t3l> Cpe.ll.IfHt: ckimi, MOH, llluko}{Ullali,' oaezsza , uskynsy, 3 JI. es. 'I. H. np, K.IIfl)l,eT'b, IIeceT'I, eMY, ziltul'o, npOTHBl>. npJJlHO, skwida, SU:vida, yronars.

y) Bt, KOHU,t: kockj, onp. (I'. 'IeJlOs'hwI" bnsikj ~ onp, 'P. AUTIl, CTorontlej, onp, <I'. Bor-s, iiJil'lcj, 3.11. ell.. 'l, lip. C. Bp. AYMa.ll1" worekj, orekj, 1 II: 2 .11.11. ell.. '1. II. sp. eCMb, eca.

r) M3Mtnenie II: 1f3'Ie3IIOSeHie 3B. k:

0:) If, aCClIlHII.JJIfpyeT'b UJ, CMJIl'qaR ero B'b u: sli:viEi SM. ~I{wifi, COMb, skvida BM. sltwida, yronarr, Wvani BM. tkwani, uaurr., ipskvidi BM. ipskwid], 1 .II. es. 'I. np, nee, sp. y'rOlIa.JJ1" YTOHY.JJ1,.

~) Ilepem, 7i 3B. ]5, m, l uepexozsr-s: nopm,IH H nropoa WI, 11, a rperis B'b 1': margalenkj BM. margalepkj , oup. <I'. MH. q. MHIIrpersnsr, dadulenkj BM. dadulepkj , oup, (1'. Mil. 'I. I<ypbI, zimalenkj BM. zimalepltj, onp. <1). MIl. 'I. 6paTbfl, torlCj BM. tolli:j, onp. <1). CA. 'I. man, cirltj BM. cil]tj, onp. <1>. iRona, denkj Bill. demkj, onp. (1). AeB'b, 3JIoii' p'YX'b, onisork] BM. onisolkj, onp. (1). 6po}l,'b, lJUzenltj BM. fmzepltj, onp. '1>. I\oPOBbl.

y) Haseaaoaenie 7(,: muma do didakj BlI1. mumaky do didakj, OTeQ'b II aars, ;t,ima do dalenkj BM. zima]cj do dalenkj , opaT'I, II CeCTpbJ.

,iI,) 3BYR'I, 7(, IIMteT'b B'b 1I1llurp. R3bJKE oourapaoe rpaMMaTH'IeChoe npasrsnenie: OH'b nrpaerr, aecsaa )I,'BRTeJIbUYro poas B'L CKJIOlleJIillX'I), cnpmlWlliJIX'b If nap'I;'lillX'b It'l'IlCTl1 H apcxcna.

0:) 7(, B'b CKJIOHeHiRX1> RBJISIeTCR B'b KOHIl,'B UaAeiRlIbIX'b <I).IIeKciH II lfM1;eT'b auasenie onpeArueImaro lJ.JICHa (articulus definitus): mumakj kymorty, del' Vater ist gekommen, kocef)l{j komortesy, die l\Ienschen (Manner) sind gekommen, xekj (xe -+- kj), die Hand, zalenk], die Baume, cirakj, das Madchen.

~) Br, rJIarO.JIax'b If, C'b IIOCJItJI.YIOII~fJMH l'JIaCnblMH II lIOJIY~'JIacI1 bllll'b a, e, i, 0, y llBJIJJeTCfl B'b Ha'IaJIi; H 1WIHJ.'B C.JIOB'b, uep'hAlw Oil.UOBpe1l1eIUIO H KaK'b npC<NmC'L H I\aI\'b CY'I)(PHKC'b; npH 3TOM'b, B'h Ha'IaJJ1; BblpamaCT'b yrsepauenie H COBpeMeUUOCTb cosepureuia I1.JJII OKOH'IaHiR AtiicTBin: kemerfy, TOJIbI\O 'ITO lIpHWe.JI'b, tina Ihdy, CTOJlbl{Q UJltCUUO XO)l.HJI'b, za kimetxy, BblpBa.ll'b OIWUI{ameltbUO zepeso, kydyguruankj, csaary Te61;, kyworekj, ecus, koorekj, eCH, migideni koqope , del' Jemand ist gewesen , das Etwas ist gewesen, 1i0 He rOBoplfTCSJ muta koqope , das Nichts, del' Nimand ist

- 33-

I

gewesen, muta (J ope , es ist nichts gewescn, kiipkinki, ich bin del' der das thun wird; TaI\lJlIll> oepaaosn., Iiam)l,aSI IlOJ/1/afJ 'I>OPlllD rJIarOJIa MomeT'}, RIWIlTf, E'b nacr. np. I-ro H 2-JIJI. CY'I). ](j, a BC~IOM. ruar. rina, 6Ll'rf> , B'L 1 Jl 2 JIJI. H. Bp. sceraa (worekj, orekj). Db HOHIl,'BiKe 3-bSJro JI. li He BCTp'SqaeTClI, HO B'b Ha'm.II'T;: lcoqoIJe, 3 JI. ea. 'I. np . C. Bp., 6hlJI'I" kekore, BOT'I) OIl'I, H ecrt.,

'() CY<I>· 7e JIBJIlIOTCJJ, B'(;POH'l'lfO IIO anaaor-in, If B'b1ralYB'Iinx'h: bosisj zalamkj axioly c ambeekj, 6YI{s. diesos das Eroigniss war (dem) Knahen das sehr angenehm; 7( CCTb soporn, II Hap. Jll'hCTa: atalci, 3)l,tCh, (rp. ~a~, HMep. ~a~G~), eki-eki, rp, ~a~-oa~, TaM'L H CHlU'b, teki, ram.; ko, ecrr, YTBCP/l.. tIaCTIfl(a, Aa, Tarn" (I'p. ilO), komorty, OJ~(>).30~~), upHUJeJI'b.

0) 1[; DCTI, coraacn. 3BYI\1, IWPIlII 1'1'0 If 2-1'0 JlJ1. ysauarcn,n. 1I1'BCTOH3I., eldmi, ckini, MOM, naun., tli:wani, ilWani, ilbva, il~rIa, nsr, BI1m'L.

l{,()lfe'lIfO, ;ma'UITeJII,1l0e 'lHC,70 c.ny'raeB'b ynoTpoo.nenin If OOJJaaao :BOHaf'b nponcxomll,euieM'I" lIPOCTOfi:, CTOJI) OObJI{)IOBelllIOii B'b 113iJld;, auaaoiiu, 6e:n, I1ClIWll'O BlI'y'J'pCII llJ1l'O , ;/Ua]lu:1lWnCltb1taW 3ua'IolIin. 8THM'b OO'bRCIlHOTC}] IfCOOblHHOBCIfIlO 'laCTOe ynorpeoserrie aroro 3BYKa B'b ilnfBOH P'E'JIf, II:3'b 'foro BHAno, 'J'1'O rpaMMaTRqecrdii CMblC.II'b ero CJla6"l';er'b B'b coaaania napoAa If TO.JJI,IW [\aH'b BU1;illlIiii aTpn6YT'b, '!aCTO 6e3C03HaTe.llbfIO, no anarorin, npnCTaBJJlleTCR 3TOT'b 7t 6c:n. pa360pa R 6e:J'1 nym}l,c,I lICp'(;II,[{() conepnrernro pa:mop0)l.llbIl\I'b (I>OpMaM'1 CJIOB.'b 1).

·I1PIIMt'I. I) Ih J'pyaIlHCKOM'l, J13hl/(;/; an. J (1(.) HC HW];CT'L 1'OI'(} 311a'lCHiJi onpex .. 'IJIeHa, l(aROC MI,z mJ~mrr, WI.. Mllllrp. Jl31>11;-1;, lJ JlooilJl\<', oro 'l'ylJKI~iJl He nsrcryuacr-i, nr, rpya. H3bm'I, C'L ro:o 3TIIMO!IOI'II<I()J(OlO 1l('.QbC<I>IlOC'l'bIO KaRL

H'I, Mllllrp. JI3hmt, 110 H TIU['L f~ n~d;eTL Ida(OTOjJoe aml!lOl"ll'lCCIIOe arrasouic, OC06e!IHO rrr. IlMCpeT. roaoph: 7(; OCT!> II B'L rpy«, Jt:lh!K'Y; COI"lnCH. xopau 2.11 • .IIH'IH. MtcTOm!cniu ("'33ab, "'Jlltlbn, II hI , narm.), WI, nap't;·I. M-!;eT;t (~J~' n3~b), 3~-!;Cb, TaM1,); 1l'L r.ml'o.1!aX'L: 33 ~M.3n~), dD V~3n~), JD ~1").'3n~~, 3.:\f3 -1-3, 3nJlJD +j, OT'L rJI. ~~Ma), CII)~I;TI', 3n V D-f-j, on, 1'.11. V M.~), .IIemaTh; Il'J;pOH1'lIO :lTO V IlMtCT'L CDH3h C'h Hap. (JJ3D, j-()tI, ~D, aanp. J3D ~n~n ~M.o.f.)~DcnJ3)' pauuo Imep. JDG, xap r. Jn~G, l\IflHrp. jMcnn, 1{oti, lIaIWllel~l', 1I0)IWT'r, o[,!n 1(-, (3) 1I~['tcT1' CBII3b CT, ~ltCT. 3'1'0.11. non (igi) OWl"~ [l'h r<OTOpO~n. HB.IIHC1'Cfl TnIIFI)(' Cpe)l,lT. r-opr-, anYR1'" If BOOOII\C, )(OCTOHHO nuuaauia , 'ITO DO nd;XT, nr.nnc COIIOCT;lBJl('lllIbIX", CJlOnaX'[, <I>Hl'ypUpylOT'I, :mYiOl roprnnrram pnaa k, lJ, 7;-'.

- 34-

§ 16. g,~.

Ilpouaaoureaie 3B. g. Ero 3KBI1BUeHTbI B1> rpys. H3blIt;!>. MtCTO ero B'b CJIOBax·.b.

Ero H3M'lmeHie:

a) rOpTaHlIbIii npO)l.OJIiRHTeJIbHbIM JByR'b Ii ecrs CMJIrtl€HHblll Ml'HOBeHHblH 3ByR'b g. OH'}, npOH3HOCHTCl1 HaR'b, nanp., MUJIOpYCCRoe i: Goronti, Bor-s, dga, AeBb; gureli, MepTBe~'b, gurua, caeprs.

6) MHHrp. 9 COOTB~hcTByeT'b rp. ~ (9), () (q).

a) g=rp. ~ Cry): Goronti, rp. ~'3J«)C/)o, Bor-s, gali, rp. ~~J~a, pytwii, oapar-s, guma, rp. ~~~a, HO%, dga, rp. ~~J, J1,eHb, gezi, rp. ~(').~o, CBHHbR, daagoresy, 3 JI. np, c. sp. o6ManyJIU, nMep. ~&~ ... ~(').«)a'\;·

~) 9 = rp. () (q): gua, gwa, rp. ~(').()~, UJ;eI\a. B) M'BcTO 3B. g B'b CJIOBaX'b:

a) B'b Ha'la.lli>: Goronti, Bor-s, gureli, lHepTBe~'b, gu, COBa, gumu, HO%.

~) B'b cpeaanf :agolj, 3 J. np. c. sp. C.IIY'llUOCb eMY, gigani, nocrf aaarpa, dga, )l.eHb.

y) Ha ROH~t: }timiigy, 3.lI. lip. C. sp, ej'. tI. OTHeC'h, npasecr., gegcnugu, 3 JI. lip. C. up. B3R.n, mideegy, 3 .lI. up. C. ap. ynecr, gagymiigy, 3 .lI. np. c. ap, asmecs.

1') H3Mi>n8Hie 3B. Ii:

a) 3B. rJ nepexoaar's B'b x: raganj = raxanj, TaR'b-KaK'b, diinagy = diinaxy, 3 s, rrp. c. sp, pacxaazca.

, .

11

, J

l.·.~

t1 Ii

t! I,

f "

~ .

§17. x,b.

Ilpouaaoureaie 3BYKa x. Ero 3KmmaJICnTbI m, rpya. JI3Wld,. Mtc'l'O CI'O B'L CJIOnax-s. B~o u3MtneHie.

a) MRrKin: roprasauf 3ByR'» x rrpOlI3I10CHTCH liaR'b, nanp., PYCCli. »: xozi, 6blR'b, xinsi, MOCT'b, xolo, noc.J1t, ctroaa, dixa, 3eMJlJ1.

6) Manrp, x COOTB-BTCTByeT'b rp. ~ (x), 3 (k), ~ (g).

cc) X = rp. b (x): zixa, rp, eO~J' 6alIIHIl, JaMOR'b, dacxiri,

t

I I

,I

6. Ie

, '. ~{

- 35-

rp. 0J0b~o, orons, dixa, 3mUJI, rp, O)()b~, I',UflIa, xuzi, rp. ~b.>~() J),l(:'fO.

p) :c= I'p. ~ (rJ): coxoliani, rp. Va~~b~J~o, MHlIyBllIiH, coxole, I'p. VJ~~G, npezaae, raxanj, I'p. ~:,~.>G, Tal\'h-KaI('b .

. y) x = rp, k: esasxapy, 3 .r, np, c. ap. BCI(O'lI1.n, rp. dJ~lJ~ ,){)3~ (.§ = s, sx = sk, p = p), muasxupi, 1 .L lip. C. sp. BCKO'ln,n, I'p. ~b3~1;3{)3~o,

B) l\H;cTO as. :r; Bl. C.IIOBaX'b:

a) n~ HU'la.iI'I;: xe, pysa, xami, HOllnm'b, xirua, ll0POSUTb, rpa- 6I1Tb, xwito, )l,]larO~'BlIllbI~i ImMCllb, xuna, CIIJr!;Th.

~) B-1> cpC)I;lIIrn: goxiry, 3.11. np, C. up. 0601(pa.J1'b, 01'pa6U.II'b, goxirili, lIPlItI. lip. C. ap. ol'paOJICIIIlIJIH, maxinsi, pa36oiimU{'b, BOP'}" (rp. ~.>bobjlO, ypOJ1,'b), muricxi, aIrli:J}I,a, axioly, ;) ,II. lip. C. BP, oGpail.OBa.llCJ1.

'() Ha KOIi~t: duuzaxy, 3 .II. np. C. sp. om. eMY 3UK})II'IaJl'1, n03BaJIo1, ero, §iicuxy, 3.II. np, C. np, OrOp'IH.IIC1J, kinoxy, 3.11. I1p. C. sp, ocrana.rcrr, kinoxy, 3 J1. np. C. sp, OCTana.J1ClI, guutaxy, 3 JI. IIp. C. sp. pa36H.lI'b.

r) MaM'ImCIlin 3B. x:

a) :3B. x nepexomr-s B'l, (;: kinoxy= kinogy, 3 JI. lip. C. sp.

OCTMCH, raxanj, ragan], TUH'b-HUH'}" diinaxy = diinag-y, 3,11. IIp. C. sp. paCKaHJI('.J] .

(3) 13'0 IWII~·1; C.JIOB'b x 3BY'IlIT1, III!OI'Aa I<aWl, II m: sumisaxj = sumish , Tplm,)l,uI, (judc~ah = (idesaxj, ]('1, AmI}" If!' 11OJi'l> , kocisah = kocisaxj, 1(1. tIe.Wll'Imy, }I,O 'le~~OB'liHa.

3"Y.IUIJJE 3RYlnI.

§18. t, ~.

npOU;JHOIIICHic 3nyKil t, Ero ::lIWlmaJlCIIThl nOL rpy3. 113h1lch. M-LCTO CI'O D1> C.10 naxa., Ileranna llCl)C,1l;'1. /, 311yH:1 11.

a) TBCP)J.blH MrHOBClIllhIii 3y6110ii :mj'I:'l, t 06pa:lYCTCJl spear, npnzaarie ROH'lIma 113hlRU R'l, sepxneny pH,1I.Y :lyOOB'b II npoaaao- 3*

36 -

CIITCJI RaK'}" nanp., PYCCK. m : tkiri , CKa.1a, toronsj, A. II. ea. 'J. spary, tqa, J1tCn, tura, maxars.

6) Ml'IHI'p. t COoTBtTcTByeT'}, rp. o (t), () (i).

0:) t = rp. d (t): tutami, rp. d()dO~bCl, c'}, neflJlOl1'}" tqar-gezi, rp. enol; (o~(>.')Jll~O) ~~~o, Ka6a?'}" nteri , rp. \3dJ~o, spar-s tweri, rp, 'dc)3J~o, nbIJrb, gagiteentj, 1 JI. II1H. q. oYA. Bp.OTnycTIfIl1'},. ~) t = rp. <l (i): plzwi, rp, <>J0~e30' neseas.

B) MtCTO t B'}, croaaxn:

0:) B'}, naqUJI'E: tutami, C'}, nelIJIOIl1'}" teri, spars, Taleeri, Ha3B.

AepeBHII, tura, masars, tqa, JltCn, toba, oaepo.

~) B'}, CPC.lI.lfut: otqali, oxora, guutuu, 3 Jr. up. C. sp, OTUyCTHJr'}" sitqua, C.WBO, pt%, gomitee, 1 Jr. ea. q. H. np, ornycrn, patoni, 6apHH'b, Sanartia, coo. lIlIIR.

y) Ha KOHn:I;: irty, 3 Jr. ez, 'J. IIp. C • .sp. yotif\aJI'b, meuskirty, 3 Jr. eA. 'l. I1p. C. Bp. noracs hatj, lI1elKA. HYTe-Ka, migalatj, gigalat], ugalaty, 3 J1. I1p. C. ap. 1, 2 H 3 JIJr. np. c. np, H3l1I1>HHJr'},.

r) 3B t 'laCTO npHHHlI1aCT'b nepem. co6oll: iH,rJIblll: HOCOBOll 3ByK'h n, KOTOPblH BCTptqaeTCH HeptJlKO H B'}, HMep. rosopa: uteri, apart. kintri, orypeirs xintri (PYCCK. CJrOBO), XHTpbIH, ntweri, nsns, CIII. § 29, r, p.

§ 19. d, ~.

Ilpoaaaonreaio 3B. d. Ero 3KBl1BaJIeHTbl D'b rpya, J13blKt.. Mt.cro ero B'L CJfOBaX'b.

Ero 1!3M'£HeHia, II3'!e3HOBeHie II 3TIIMOJfOrn'!eCKoe aaaxeaic.

a) 3BYK'b d, cpe.ll.Hiif npOII.OJrlKHTCJlhHbIM 3YOHOM 3BYK'}" npOH3- HoClITC1J liaR'}" nanp. PYCCI<. d: dga, ,Il.eIIb, dapi, JIaBpOBOC aepeao, da, eCJIH, do, H.

6) J\rIHHrp. 3B. d COOl'BtTcTByen rp. ~ (d), (Y) (t), if, (r).

0:) d = rp. ~ (d): dida, rp. s.:;J~~, lI1aTh, didi, rp. ~0s.:;0, OOJII,mOB, demi, ndii, rp. ~a3Cl, ~~J30' 3.J!oii Il.YX'1, do, rp. ~~, H, daduli, rp, ~a~~~o, Kypnn,a, da, rp. ~~, cecrpa.

~) d = rp. r» (f): dudi rp, 0>~30' rOJIOBa, dixa, 3eM.JIR rp. Q)Cl~~, raaaa, da, rp. 001), eCJrH.

I

- 37-

'() (l = rp. 0 (r): cxwindi, (;xincli, rp. ll)b3"if,o, 1I0C'l,. , B) M'I;CTO d B'}, C.;IOBaXn:

~) En lIa'Ja.JI-G: dixa, 3eM.JIH, elida, MaTh, didi, 60.lbIIIOM, do, H, da., ecm, dedibi, 6a6yuma, daduli, nypnna.

~) B'}, Cpell,lHrl;: dida, MaTI" didi, 60.H,1II0H, ondaro, 1I0J{3" Illlndll, 3 .iI. flp. C. sp. Y nero 6r)I.JI'},.

j) Ha HOIlU'!;: miragady, 3.[. eA. If. np, C. Bp. naroaapaaaers, aarrhaacr-s kitxindy, 3.J1. np. C. np. cnpamasarr, idy, 3.J. np. C. sp. mCJrn, gaacxady, 3 Jr. np. C. np, OTf{Phl.JI'I,.

r-) liIllM1;uenie H H3Qe:H10BCnie d:

C() 3s. d nepCXO}l,lfT'I, 8'b n; npeanyutecrncaao S'1, CauypsaKUlI'D If oHpeCTIIOCTllXn 1'. 3yI'J~lfAIf: kaaznnu = ]caazudu, 3 .1, np. C. ap. nOIl,'I;.JIoBa.JI'}" kywazuni = ]cyw3zudi, H non:n.1l0BaJl'}" azunuudu ni = azuduudu ni, 3 Jr. lip. HCC. up. COC.1I. II. 'ITOUbI IIOUtJOBaJl'},.

cl nepexoanr-s B'}, Z, npeauymecrnenao )l,iaJIeKTHllecKII, BD zep, ,l(lI\BaplI If ero oHpeCTIIOCT1JX1,: zllzi = dudi, ro.110S3, Xuzoni =Xudoni, Ha3S. )I,epeBlI11 IIa, rpanarrh CBUIICTilI If Mnnr-perin, na p. liIHrYP'B, ZO = do, n, ubezuri = ubeduri, lIeCIIaCTllbJM, myzamigany, 3 .~. 6YA. sp. YBe.ll:eTn, zeezery, 3 s. e.ll:. '1. np. e. sp. BIH. deezery, 3 JI. CA. q. np. C. np. nocrymarcn, ganackazi = ganackadi, M'ECTO OI,JBUJaro MocTa, ragazansy = ragadansy, 3 JI. C}I.. 'I. II. ap. rOBOpHT1, , can%i = zanzi = candi, uyxa , cnnzi = cundi , rp. 03"~'" poca.

d nepexonurr, B1, C: rnonda = monca, clrkl"I~r.

~) Hephano d IJpnrm~IaeT1> rICpc)J,1, C06.oI~ HpPaI~ioHa~I'I~bl? HOCOBoH BByR'}, n: ndii BM. dii, IlJloH )J,YX1" jtoqol'cn do BM. koqope do 3 .1[. up. ·c. np, II ObJJl'l, , imendi HM. imcdi, na)J,emJl.a, saimendo EM.

saimedo, na)l.mmlblH. .

I) MWIC3IJOBenic d: dusj B~1. dudsj , )J,. II. eA. lJ. rOJIOs·[;, dia BM. dida, MaTb, MaTyuma, kusj BM. kudsj, )1,. n. e)l,. tr. ma IJ({,B , badiiKj, )l.'flJI.YUJI{a, crapmcs, kynomituu HM. kydnomituu, 1 .11, np ', c. ~~: ez. 'I. C6POCHJI'}" zugidarepi BM. zugdidarcj», IlY!')J,If)l.UbI, diantili B~1. didantili, TCII~a, zimadii HM. zimlHlidi, ;'l)I,'{H.

Jl.) DnIMOJlOI'U'lCCI{oC 1l1I[I,'IOlIir. :JB. d :

0:) 3B. cl C.JIYiI\IIT·1) xapanrcposrx IIpO"Ie)~IJI. necoaepur. sp.

H:rh1JB. 11., ponno II lIaCTOHlnM'() np. COC,l. II. II npncranraercn IIC-

- 38 -

noopeacraenno I\'b Te~I'B CAOBa: musj ikindy? qTO MOr']) .1l:[,JlaTb '? idy 3 A. np. uec, sp. mers, ging, wordi, ordi, ordy, 1, 2 H 3 JlJr. CA. '1. up. aec. sp, OhU'b, war, bsuulendi suulendi suulendv,

, , . ,

1, 2 If 3 AJI. np, nee, ap. HaXO)l,HA'b, worde, orde, ordasy, 1, 2 II 3 .M. H. Bp. COCA. II. ObIJI'b ObI, ware, bsuulende, suulende, suulendesv, 1, 2 " 3 JI.1I. ei. q. H. np. COCA. II. HaXO)l,HJI'b ObI, naure.rs ObI. • ,

~) 3B. d. B'b coenarreaia C'b pa3IIhIMH nOCJrB,lJ.YIDU~HMl'I l'.mCHbIMH n IIO.lljTJlaCHblM'b ,!}, ua xapasreps KOTOPbIX'b BJliJIeT'b rJJaClIblH 3B. KOPHll, npROaB.HlllCb B'b BIl)l:B npeeaaca I\'h <I>OPMt HaCTORlII,. H npota. coaepnr. speaerrs, oopa3yeT'b nepaepacrasecsoe 0Y)l,YIll,ee, a npaoasJIIIJICb K'b <1>. nacronm. up. COB. II npom, necosepm. speaerrs IIpl1- )l,aeT'h HM'h aaasenie zaaaonpomemraro npeaeaa, aupazsan yrsep'K~eIIie ara OKOIIQaTeJIbHOe aasepmenie ~McTBin: diipskvldl, 1 JJ. IIp. nee. up. Jl YTOHYJI'b OI\OU'laTeJIbHO, OT'h rJI. skvida, yronar», doqvili, 2 JI. CA. tI. y6eii, Sapim{b, doxwamu, 3 JI. IIp. C. sp, oJrarOCJIOBIU'h, domtalenlto? OCTaBlJmb-JIII MeIIJl? Wirdst du mich vorlassen? domingarsy, 3 .II. e~. tJ. 0YA. sp. OH'h MeHlI 0YJWT'h O[UaKIlBaTb.

§ 20. t, oo ,

Ilpoasaotnenie 3B. t. Ero 3KBlIBaJIeHTbl B'I> rpya, JI3bIK'h. M'BCTO oro D'I> CJIOllaX'f>.

Ero H3'Ie3HOBeHie H 3THMOJIOl'M'reCKOC 3Ha'feHic.

a) 3BYK'h ( ecrs MllrKiit IIpO~OJIIKHTeJIhIIblii fl3bIQIIO-3y6HOii 3BYI{'h; ero HCJlb31l Bllo.mt supaaars TpaHCI{pIIm~ieH QpC31> tit T. C. 3TO He t C'h 1l0CJItIJ.yroInIIM'h npIlAbIXaHieM1>, a CMlIrQeHHbIM 3BYI{'b t, KOTOPbIH oopaayercs JICrKUM'h npllmuTieM'h KOH'1IlKU fl3bma K'h OCHOBaniro BepXHlIX'h aYOOB'b, IIpK '3TOM'b HluKuiti plI~1> 3y60B1> caersa TOJIhKO sacaerca HtnKHCii qaCTIl KOHQFlKa H3blKa H npOIl3HOCIITCfl HtCKOJlbKO TBcpmc aHrJIiiicI\. th B'h CJIOBaX1>: through, throw: tUllti, ~IeAB'BJlb, ti, 3TOT'h, toma, BOlOC'b, tuta, .Jlyua, M'BCJl~'h.

6) Maarp. t' COOTB'BTcTByeT'h rp. 00 (f), ~ (d), (5 (c).

a) r~,rp. m(f): topuri, rp. oo~oa~o, MeA'h, tuta, rp. oosa, ~)(»~Y, MtClJll,'h, firi, rp. 0)(X).3~o, cHtr'h, toma, rp. (J)~h, BOJlOC'h, toli, rp, m3~~Cl, rJIa3'h.

i l

- 39-

~) t' = ~ (d): tunti, rp. ~~()3'" MeAsi;AL. , ,

/) t'= (3 (c): ti , rp. (3), e, H, Tal\f!,C, wisoti-asoti, rp, ()ltae>~

"\;ae" , H Ty}l,a H CID}l,a, 11 TaH1> II CJJl\'b.

B) M'BeTo CB'h CJIOBaX'h:

a) D'h IIaqaJlt: toma, BOJIOC'l" toli, rJla,I1" lira, CIl'hl'1> , iopuri.

MCA'b· , , ' ' .

~) B'h cpeJl.mrI;: tunti, MeJl.B'BJl.b, atcna, ;)TOT'I" antasi, rucma,

arti, OAlIH'h, witi, ~eCIITb. ,

/) IIa KOHI~t: komoriy, 3 JI. np, c. BP, upmners, diirt!,. 3 .:.

np. c. sp. nOBcpHYJI'h, borzi'Kj, CPOHOM'b, sitquatj, C.JlOBOM'h, Zlzect,),

C'h KopMn.l1u~eii, kocitj, '1eJIoBh{QM'b: ' ,

r) M3'IC3110BCHic 3B. t: iBM. ti, 3TOT'h, e BM. to, ate, TOT'b,

ena EM. tcna, 'l'OT1> , ina BM, i.in(1, TOT'l" iHa ElIl. t.isa, roro, isi B~I. tisi, ero, imuscrsj BM. timu,scrsj, B1> Ty ,IlO%" akacuni BIll. akacunii, 111> O)l,HO Ml'll0Bellie, Goronsj HM. Gorontsj, JI.. n. c~. 1J. OT'b Goronii, BoI''h, cperi BM. tel)cri, 'l'aIWH, JIOJl.oo!Il,lii.

Jl.) 8TIlMOJlOrRtIeCKOe 3Ha'lCHie 3B. t:

Ct.) 3B. t CJIylI\HT'h 3uaHOM'b MIIOlit. 'HI CJI a , nCl)1lLIX'b )l,BYX'l, JI~Il,'b rJlarOJIOB1,: woretj, orei], 1 H 2 JIJI. !lill. tl. II. sp. OT'h r.ll, rma, rinaqopa, 6blTb, worditj , ordii], 1 n 2 JlJI. JIlll. '1. np, nee. Bp. OT'b roro iHC raaroxa bcquntj, cquni], 1 H 2 JI.11. 11111. 1J. II. ap. pa3pymaeM1> , paspymaere , bcaryntj, carynt,i, bbrynditj, cal'yndi£j,

'1 n 2 JI, MIL tI. II. H np. nee, sp. 0'1'1, r.r. carna, nncars.

t'IWWL SIlaH'h lIIH. 1J. B'h 1l1lleIIUX'b MId, nomuoCb TO,U,l\O B'b CJIOB'I; kata = koconsj, Jl.. n. MIl. 'I. OT'I, koci, lJc.lloBbn,. D'J, rpy3. 113bn\'l; 0') (t') CJlyil\l1'l''b OJlJIlIM'b HS'l, ilHalWB'b MIL lJ. I;ali'b WI> l'JrarOJIax'b,

TaR'h II B'h HlIJe11 UX'h.

~) t' CCTb xa.paKTe~'I' TBOPIlTCJlWarO lIa)l,., n 1~~Jl.CiI\a OP,YAiJi (instnunentalis): mumatj, C'b orneers, OTIl,ClII'h, skanot], nallnI, tkwa-

110£j, BalVHI, zizeej], J{QPllIIlJlHIl,CIO. .

f ecrs COI'JIaCIIblM: I{OPlUI Ylm3aTeJlbHuro II .m-maro lIrI;CTOlurtuUI,

paBHO II uapt'lin l'tl'BCTa: ate, iona, aiena, ti, i, ;)TOT'I" TOT1" orrs,

taki, ataI{i, icki, 3}1,tCb, TaM'l). .

- 40-

§ 21. p,3.

TIPOH3HoUICHie 3BYKa p. Er-o <lKBllBaJIeHTLJ 8'0 rpya. n3bIK'B. J'vH;CTO C1'O B'I> CJlO' BaX'O. Ero 1I3MirneHie, aaxeaaoaenie II 3TJIMOJIOl'll'leCKOe aaa-reaie.

a) p 'fBep)l.bIH MrnCiBellHbIH rYOHOll 3BYR'b, npOH3HOCH'fCfl HaR'b, nanp., PYCCK. n: pisi, POT'b, patoni, 6apHH'b, rOCnO)l,HII'b, pqUI1Sj, 1 .11. e/I,. 'I. II. sp. Y xena eers.

6) Mmrrp. P COOTB'BTcTByeT'b rp. 3 (p), 6 (b), ~ (m), 3 (to).

ct.) p=rp. 3 (P): pisi, rp. 3Clt"l0, pors, patii, rp. 3~dCl30' secrr., 1I0QeCTR, pizala, rp. ~Clt"l(».6~, YCJIoBie.

~) p = rp. 6 (b): patoni, patini, rp. 6~d(').bo, naep. 3:(5(').bo, 6apIIH'b, rocrromas.

j) P = rp, ~ (1'11,): pquns] (punsj), 1 JI. e)l.. 'I. II. Bp. Y MellfJ ecrs, rp. ~()~als, pqundu (pundu), 1 JI. ez. 'I. np. nec. np, n HM'klI'b, rp. ~(J~3~\ ~(J3~b~~.

0) p = rp, 3 (w): pcarj, pcartj, 1 H 2 JIJI. ea. H Mil. q. II. sp, on rJI. earua, aVat"l, aVa&":O), nacars, pkatuatj, 1 .Jl. MH. 'I. 6YA. up. cooepeu's.

B) MtCTO P B'h CJIOBaX'b:

cx.) B'bHa"la.1l'S: poperek], pqoperkj, IJl.e.ll..'1.JJ,np.Bp. 6bIBa.1l'IJ, pizi, POT'b, patoni , rOCnOJl.lUI'h, puzinee, iKHBOT'h, patii, 'leCTh, 1l0'IeCTII.

~) B'b Cpe,ll,UIlt: nopalue (nopqalue) 3 JI. eA. '1. anp. ap. He ObI.n, ipii (ipqii), 1 JI. eJI.. 'I. np. c. ap, OhJJI'b, ipii£j (ipqii£j), 1 JI. Mll. 'I. ObIJIH, rokapi, B'B)l.bMa, IWJfAYHbH, daapeizy, 3 Jl. up. C. Bp. nparuaCH.'I'b, kiipaiuu, 3 JI. np, c. sp. 3amHTHJr'h.

y) Ha KOHU,f:;: kigiosxapu, 3 JI. e)l, q. np. c. np. BCIW'lHJI'h asepxs, gamykosxapu, 3 JI. ez. 'J. IIp. C. sp, BblCHOtIMJI'b.

r) II31II'Imenin 3B. p:

ac) 3B. p, KaK'b Mf:;cToIIMeHHbIH npee. B'b r.1larO.1lax'b, B'b cnJlY rapaoaia 3BYKOB'h, nepeXOI1.HT'L B'h b H p: kiipkinkj = Ibib]{inltj = ]t.iipltinltj, 1 Jr. e,ll,. 'J. 6YA. sp. C/I,'BJJa1O, byncqunkj = pyncqunkj, paspymars, ry6uTb, ibyncqunk] = ipyncqunkj , 1 JI. eJJ,. q. H. ap, CTp. 1>. on rJl. ncquala, paapymars, ry6uTb, rn6HYTb.

~) IloCJJt P C.1I'BAY1Olll.iii q oosnrnoseaao H3'Je3aeT'b: punsj BM. pqunsj, 1 JJ. ell.. 'l. H. B}:>. nopalue BM. nopqalue 3 JJ. ez. 'l. np. C. ap, ne ImtJl'b, He 06p'BTaJlOCb, pilua BM. pqilna, y6IIBaTb.

t i

- -il -

A) 3TIBlO.lOnl'leCKoe auaseuie 3B. p:

cx.) 3B. P HBJJIJeTC}} RaR'b ~rf;C'fOHiI1eIlHblii Ilpe<HIIIC'b C'b OTHOClITe.~bHbli\l'b auasenies's }J.JIfl 0003Ha'lcnifJ 1-1'0 JJHIJ,a .!III'liI. ~l'SCTOHMenia: punsj, 1 .Il. eA. 'l. II. sp. 11 "111'[;10, pcarj, 1 JJ. CJI.. 'T. H. sp. a nmny, pkaiuat], 1 .1l. Mil. 'I. 0YA. sp. lUbI co6CpeM'h.

~ 22. h, &.

IlPOJl3110lllcnie an. b. Ero 3HIIIIDaJICHTI.1 n'hl'pya. nabIld;. M'l;C'fO el'o. Il'b C.llOBaX'b.

El'O 1l3A!t,UCHin, H3'le3HoneHic H 31'IlMO.llOl'lI'ICClwe sna-reaie.

a) b ecrs cpe)lBiii ,mylrh l'y6no['o pllJl.[\. H npOll31l0CHTCfl RaK:~, uanp., pYCCK. 0: anbec, 113Bi;cTie, npoucmecrsie, boga, HC.Jm, bZIrua, CMoTpkrh, BMJI,'B-rh, bza, coauue.

6) Mnarp. b COOTB'l;TCTBYCT'h rp. (, (b), ~ (m), 3 (tV).

cx.) b = I'p. (, (b): boga, I'p. 6~O~' JlC.JIH, bamboo, rp. '0,\3/,.:.,

sara, bosi, UMCp. 6('). do, lUa_~h'nm'b.

~) b=rp. ~ (m): bza, 1'p. ~q~J' co.nmc, bzirua, rp. ~%a&":~, CHO-

TP'BTh, baba, rp. ~~\3~, oren's. '.

j) b=rp. 3 (w): bear], rp, a1rva&":, bcaryt~, rp. ?~va(i)O), 1 J1Jl. ei. II lII1l. '1. H. sp, nsmy, nnmea's, bzirynkj, bziryntj, 1 .1!.lI. ea. Ii MH. 'l. H. sp. OT'b I'JI. zirua, BIlJI.'krb, CMOTp'[>Tl), rp. 3'J%J&":, 3'J%Jt"lm, bkatuatj, 1 .ll. 1I11I. 'I. 6YA. up. OY}J.ClU1) t>y6IlTh, rp. 333JO)(').m, deehabdi, 3 J. lip. C. ap. P0,ll,IUCfl, rp. ~~306~~J'

B) MtCTO 3B. b B'h CJIonax'b:

ct.) Bt, na'laJ!'!;: bondi, urcrenna, IIJJCTIICBhlH MOCT'b, boga, ncaa, Burga, coo. IU1H, bosi, MaJIb'IlH{'b, biga, I 1a.JI Ita, badidi, CTapUI\fb.

~) B-1. Cpe)~Hlli;: bambecsi , p. n, CI1.. '1. O'f'h bambee , sara,

ambeesi, p. 11. O'1"h ambee, U:UI'ECTic, npoucurccraie.

y) Ha KOlllI;I;: ginaaby, 3 .L C1I.. 'I. I1p. C. sp. OI\aTfI.~'h, oO.lHlJI'b.

r) II31U'lmellilJ H H3'lC3110Benic 3B. b:

(1,) b ncpeXO)l.IIT'b B'b p: nopcc BM. 110b(:'c, 3 JI. up. C. sp. IIOCHJ1'b,

UpHHOCIl.1I'h (0 paCTHTCJlbIlOCTH), ItollSOI)i BM. kobsopi, I Jr. eA.:J. lip., C',B~:

IIOIIJlhU'b, mepce BM. mcbee, 1 .~. Cj~. 'I. iiYi~. up. AUUII) , kcmeprtatj BM. kemebrtat], 1 Jr. am. 'I. uYJI.. S}). IJplT}J,c~J'b, l.xuadj BM. bxuadj, 1,1. CA. 'I. II. ap, BCTP'B'JaIO, IJtxorul!:j SM. bixorukj, 1 JI. e,/l. q. II. sp.

j;

, .

- 42-

npecrluyerus, apxazi, apxazepi BM. abxazepi, abxazi, a6xa3cu::b, a6Xa3UbJ, 1)]Hmiaatj 8M. bkimmat], 1 JI. e)l.. 'l. 6yll.. BIJ. C}I,'BJIaelU'bl ipse eli su. ibseeli, $I B3011Ie.1!'b, cilo oko ikiipxunu BM. ikiibxunu, xosy B3RTb B'b iKeHbl, psuulenlej, psiibulenkj BM. bsuulenkj, bSiibulenkj, 1 JI. ep'. q. H. ap. Haxo2RY, ipsiibul{j BnI. ibsiibukj, 1 .ll.

e/1.. 'I. H. Bp. CTp. 'I). HaXOJJ.I1M'b. .

b nepex. B'b w: gowlaxankj B~L goblaxanltj, 1 Jr. C/1.. 'l. 0YA. sp, noobJO, dewibadia BIlL deebabdia, 1 JI. C)I.. '1. np, c. sp, IlOB'BCTB. <1>. pOp'l'JJIcn.

~) H3'Ie3HOBCllie 3B. b: iasxa BM. bzasxa, socspecense, bsuuleukj BM. bsiibulenkj, 1 JI. eA. q. H. Bp. OT'b rJl. siiba, HaXO)l;HTb, salaro BM. sabralo, HCC'laCTHbIH, )l.OCTOHHHbIii c02Ra.lIf;HiH.

11.) 8nIMOJIOrIT']CCHOC suaaenie b:

a) 3B. b JlBJInCTCH MtcTOl'lMeIlHbThI1o Upe<1>RKCOM'b .1I.JIH 0603HaqeUiH B'b OTIIOCHTeJlbHOM <1>. t-ro JIHI~a JIlf'IH. 1I1'BCTOHMcniH B'b o60nx'h 'IHCJlaX'b rJIarOJIOB'b: bcuKua£j, 1 JI. MIl. 'l. oyl1,. sp. 6y.1I.Cl'rl'b sapasars, meoerars, bCOpUDKj, 1 JI. el1,. 'l. H. ap. 11 .1I.ePiRY, beopundi, bCopunditj, 1 JIJI. C,il.. II llIH. q. up. aec, Bp. 11 ll.epmaJl'b, MbI .n:cpmaJIn:, ibeopi, ibcoI)i£j, 1 JIJI. eJI.. II MH. 'l. lip. C. ap, CTp. 3aJI. H 6bIJI'b cxsaseirs, lIIb! OblJIII CXBaqeHbI.

§ 23. p,oo'

Ilpoaanoureaie aB.11. Ero ;)I{B1fBaJIeHTbl D1> rpya, 1I3blK-B. M-BCTO eI'O B'I, eaonax-r., Ero uaMimeHiH, aa-reaaoueaie H 31"IUIO.lIOI'HQeCKOe arra-renie.

a) p ecrs MRl'Kiii' rYORoii' 3BYR'b; ero He.JIb31I BbIpa311Tb B'b 1'0'1- HOCTII qpe3'b ph, TaK'b RaI{'b 0111, ecn, CMfll"ICHHbIH 3B. b, a ne p cs npmsrxaaiom; ilPII ero npoaaaomeuia ryobI He TaU'h CU.JIbIIO caUIlIIaJOTCH, HaK'h npn npOH3IIOIliCHin: b, 1"BM'h He MOlliie TOI{'b B03- ayxa na xrucseaio cnsepureaao 3a,n,eplltl'lBaeTcfl: mapa, nap», dapi, .JIaBpOBOe ,ll,epeBO kocepi, JIJO}I,U, dadulepi, sypsr,

6) Maarp. p COOTBtTCTBYOT'b rp. 00 (p), 6 (b), ~ ('In).

a) p = rp, 00 (JJ): mapa, rp. ~aoJJ, naps, f)Uzi, rp. 00116)0, 1\0- posa, puliri, rp. ~1('(1l~0, ~~~~1l~o, 3apbITblH, dapi, rp, ~~~b~, JlaBpOBOe zepeao, koqope, 3 Jl. e/1.. 'l. IIp. C. np, rp, a(').aao~", OblJI'b.

i

1

r

I

. t

~

L

\

)

- 43-

~)p = rp. /, (b): kocop], rp. J~Ga"lJO, .II10;W, zalcl)i, rp. o'bJ60: )l.OpOrH, dalepi, rp. ~JbO, cecrpra, nacanepi, :maul![,IH, rp. ~(>}.V(>}." ~Jb(J~lio, (6 = C, f) = b), cqolopua, rp. V(J~~(>}.'O", MII.IIOCTb.

'() P = rp.;1 (m): Iipsi, rp.IiJ~lro, Ul'O.JIW1, curcupa, rp. VlliJV(J~~, ornaao.

B) M'GCTO P B'b C.JIOBaxn:

a) Bt, IIaqa.JI'B: I)SUa, nepo , HPhIJIO, [Jirki, MbICJ1[" l)icWOl)i, pecnansr, (mzi, aoposa, i)txozylej, 1 JI. CJJ.. 'I. II. ap. "PCCJlil)!,YW.

~) B'b CPO)!,Hut: eperi, TalWH, 1l01'J,OOllhIii:, kOCOl)iSi, p. II. Mil. 'l.

OT'}, koci, 'lCJlOB'E[{'b, iripeli, Bcmml'O pona, nco, munapili, 00.1;1.'1- HbJ~i, cxonapili, npm, up. np. Cllaccmlhllf.

'() Ha l{OIlll,'B: geckoropy, 3.11. OA. '1. lip. c. nil, coopars, I10),- 1I1l.Jl'I" maid, gafd, al)Y, 1, 2 If 3 JI.II. OJ!,. 'I. II. up. ml'hlO, mrl~clIlb; HMteT1" oeoflY, 3 JI. IIp. C. ap. OT1, l'JI. cOlma, cxsa'rars .

1'') 1I3l'tli'>ncHiH If n3QC3HOIlCIlic:

0:) p nepexomrs B'b to: gilawrtiij Inc gila()rtit,L 1 JI. MH. q. np. C. sp. xaannam, meprti B~I. mewrti, 1 JI. CJJ:. q. np. c. sp. npamexr..

P nepcx. B'b n B'b <D.IleKcinx'b lIMell'b, a lliUCIIIIO, B'b IIOBi;CTB. '[>.

U aar. na)l,CiI\,s, MH. '1I1CJIa: kocensj, kocenkj HM. kOCCIlSj, kocepkj, OT'b 11:06, 'I OJI0 B'Im'b, mumalensj, mumalcukj HM. mumalcps], mumalel)]{j, 01'1, muma, oretrs, dadulcnsj, dadulcnkj HM. dadulcpsj , dadulepkj, 01'1> daduli, «ypnua,

~) 1) I13Q03aeT'r.: lisi B~L lil)Si, lesi BM. lc(lf5i, nrOJll{a, sua BM. psua, 1I0pO, l{PWlO, geiodginuua sn. gciodginuapua, 3 JI. IIp. C. np, BHlIllC.rrOBH. ,1>. :laCTilIlHJI'f, IlOI'J,IIJITb, )\waralo]fj 1m. )\waralcjl]tj, il;lITe.JIH )l.Op. )~}l\Bapu.

)I.) 8rlIMOJIOl'Il'ICClWC auascaio f>:

0:) il CJlynmT'h ~rr;CTOHMCllllhDn, IIpe(I'JfI{CO~n" )l,.IIl1 BblpaiKclIiH 1-1'0 .rana O}~. II MIL 'lHCC.iI1,: 1)(:O})i, )l.opmy, l)txozy](j, 1 .:1, ("L, 'I. 11. Bp. npcc.lI"f;,II,YClilb nenn, 1)lbmina.ij, 1 JI. MIl. 'I. 6YJ~. np. C}l,'baclIlb.

~) iJ CCT!. COl'JlaCllhlii :IB. xapanrcpa BHllOCJIOBIIOH (causativa: <1>OpiH1>I I'JlarOJIOB'b,paBIIO 1I0.~onnITC.T['1l. II O'I'pHI~aTeJll>lloif <['. npmacriii: worckinapuande , 1 JI, Ci!.. 'I. II. np. coca. fl. 3aCTaBlIJI'b O£>I ce6H anars, won~ltinajlUall]{.i, 1 .1. C)I.. 'I. II. lip. aacramrno ceon anars, pqunapuankj, 1 JI. e)l.. 'I. 1I. up. :mCTaB.1IH10 Co6H 61>1Tb, wocanapua, 1 JI. e)l.. -r. II. Bp. 3aCTUB.JIflIO coGH IfOCH'f[" mrkl'b, wocanapuandce,

- 44-

1 JI. ell. 'I. H. sp, COCJI. H. 3aCTaBlU'h 6bl ceca HOCHTb, urgilapu, (u -+- rgil-s- apu), He npocrsrsmia, ucunapu, HeAon~'1eHblii', upunapu, nenepeoposasuriacn, iquapu 1), 6Y)1.ym,iif, cymiH.

• ,) p ecrs coraacasra 3B. OKOH'laHiH MHOlR. qHCJla If OTB.JIeqeH-

j r »

HbIX'h cYIlI,eCTBHTeJlbHbIX'h: qude -t- epi, .lI.oMa, muma -t- I-t- epi,

ortrsr, koc -t- epi, J[OAlI, dadul-s- epi, KYPbI; cqol-l-opa, MIUOCTb, cxon -t- apa, cnacenie, mosan -I- aim, JJ.OHJlajl,'b, zir -.-- apa, BHJrImie, coaepuaaie,

llPIDI"S'f. I) apu eCTL uLin MOiKCTn CORp, <1>. BCnOM. 1'.11. m -+- apu, g -+- apu, apu, I!JIII noaa, <1>. m -+- qapu, g -t- qapu, rp, OJ~M. 6~, JM.Ii~, IIMtTL, B.Ila,rr:STL.

§ 24. TIl, ~.

Jlponaaoureaie 3B. 11!. Ero 3KBlfBa.1leHTLI B'b rpY3. J13LIKt. M'l;cTO ero Bn CJIOBaX'L.

Ero 1!3MtHCHic, DeTaBKa II aa-reaaoneaie. Ero 3TI1MO.Wl'll'IeCIWe 3I1a'ICHie.

a) 3B. ni npOH3IIOCHTClJ CJla6blM'h cll\a:rielU'h 1'y6'b; aro CiI\UTic OblBaeTh cJIaotc, 'ltM'h upa npoaaaomeaia p. XOTH npa cataria ryo'h B03)1.YX'h II CTPYlITCH qpe30 IIOCOBOe orsepcrie II, na 3TOM'b OCHOBalJiu, cs U'BROTOpbJM'b npanom, 3TOT'h 3BYH'h MOilteTo ObITb Ha3BaH'h ry6Ho-HoCOBbIM'h, HO MHllrp. m 31lyqllTo Bo d,HcTBllTe.JlbHOcnI [,aK'h ry6nojj 3ByH'h, nO'lTII 6C30 scasaro HOCOBoro OTT'[;I!l{a:

? ? r , ?

ma, H, mu: qTo' muotj, Ko seny ..

6) MHHrp. m COOTB'llTcTByeT'h rp. ~ (m), 3 (w), b (n).

«) 1n=rp. ~ (m): muma, rp. ~~~~, oreirs, mumuli, rp. ~~~~~o, rrsryx», mara, HlUCp. ~~~~, rp. ~~o6J~~, HO.

~) rn = rp, 3 (w): demi, rp. ~~J30' AeBo, 3JI0M JJ.yxo, minj? rp. 30b, KTO? misj, rp. 3olt, A. £I. KOMY, misi, p. n. soro, rp. 30'\;0, misyii, )I.. n. rp. 301r~0, KOMY TOJlbHO.

j) m=rp.b (n): cxenami, rp, 0bJbO~bO, nepxosrs, tomami, rp.

O)~o~llo, BO.JlOCaThIH, senami, rp. l;JbO~(jO, 60,Jl'B3HeHllblu, zalami, rp. J~~O~b, CIUbHO, ndii, rp, ~~J30' AeB'b, s.noti .lI.yxo.

B) l\HCTO 1n Bo C.JIOBaX'h: ,

,,) B'hHMa.1It: muma, oren's, mumuli, IrkrYX'b, ma, H, mu, 'ITO.

l

t

- 45-

P) B'b cpe)l,IW'f,: timusersj, B'b Ty HOlJb, ckumunsj, 3.Jl. C1l.. 'f. H. B1:' 'nCT'b, mumalepi, KYPbI, musi, p. n. ero, mumasi, p. fl. OTUU, senami, 60Ji;3HCIlHhIW .

y) Ha KOHIJ:I;: maa.simy, 3 ,~. CJl.. (LIII). e. np, IIOCJlblIua.nOCb CJ'dy. r) liJ31utHcnic, BCTaBRa If 1I~'1C3I10BeHic:

IX) m IICpeXOJl,HT1, B1,n: dClIf,\j,)I.. I!. C}I.. II. HM. demsj, OT1, JJ.CMII~ J1.CBo, :UOH AYX'b, CXOl1sj BM. ckolllsj, }I.. II. C;~. 'I. phlo'I;.

~) 1n CTaBHTCH I{ar\'b Hpp:u~iollaJlblIblii :lSYI\1, II ImI{o CPC)l.CTBO npoTHB1, ainnin (hiatus): nym ucciinkia BM. ny ucciinkia, 2 Jr. nOB. H. flOBtCTB. <{>. He rosopa, nym zamigana BM. ny zamig:ana, 2 Jr. nOB. H. nOBtcTB. 1'. HC YBCAIJ, nym otxinkj, 2 )1. 1I0B. II. lIOB'fiCTB. <I'. BM. ny otxinkj, He o)l.oJl}IUmaif, emboli BM. oboli, eupora.

y) sn. R3qC3acT'h: dii, ndii BM. demi , }l,O&'" , 3.l10ll D.YX'h, mua BM. muma, OTCI~o.

)I.) :cJTHMOJIOI'H'IeCROC 3I1a'ICUic :lB. ?I/.:

!X). ni CCTh COI'JlaCllhlii :w. IWPIICil Ylm:!a,TCJlf,flarO, OTIIOCIITC.1f,aaro, BOIlPOCIITC.JlhHal'O H JlHIlIlarO I-JIUllit M'IiCTO[fM-[;lIiH; B'I, IJOCJrI;)~HOMo CJIYIIa'£, In, OTlIOCIITCJlI,II0H <I>OpM'r;, m HBJI1ICTCH [mIn, M'I;CTOUMClUlJ,lii npc<Nmc'b XapaI{TCpnCTII'[CCI(lflll1, "PU:lIIRIWML nenpnar.rxr, I'.JlarOJIOB'b (verba indirccta): migu, (m -f- ig'u) 1 .Jl. CA. II. H. np. Y MOHfI CCTL, mapu (m -t- aim), 1 .lI. en. (I. II. np, H uMino, miqorsj (m -t- iqorsj), 1 Jr. ez. q. II. sp. JIlOOJIIO, musi, p. n, C)I.. lJ. ero, ma, 11, minj, misj, KTO, ROMY, miti, I\TO-TOJIhI{o, mu? 'lTO? musj? 'lClUY?

~) 'in ecrr. coraaeaua 3D. IWPHCii 113.p'I;IliH, COI030Ilo, npearorom. II C.JIOB'h, B[,JpaiImIOIl\HX'b OOJlaAUlIic (11Ic:11> cy,{>, ami, rp. (').lr~bo: cxenami, BCPXOM'h, BCa)l.IIHKo, nikitami, [{.JlIOBaCThIH, HTR~a C'h 60JII>mUlIIo I{JlIOBOll'!1J, zoramo, na sarepb, C'b uarcposrs, ginami cxonsi, xopoaa C'h TOJlCIIKOIU'h, II MtIOlllN[ Te.ncrma, iaragamo, cropyaden», minj, muojj, aalJtMo, musa, lIO'ICMY, muta, I1C, II'BT1,.

3YlnIO- rYBll1Hj SRYInI.

§ 25. W,3'

Jlponanorncnie an, w. Ero 3IWlIllU.WU1'I,I m. !·PY:l. lI;lI.lIch. ill 'f;C1'O Cl'O WI> c.ronaxr, Er-o 113MimcniJ1 II ;lT~mO,~Ol"II'IeCIWC :llla'wllk.

a) 31l. W lIPOH!'lHOCWrCfI xarn., [lallI'" pYCr,I';. o: wa , He, II'tT'b,

, .

1

~

- 46-

witi, .ll,eCflTb, worekj, woreij, 1 Jr. e.ll,. II MIl. lJ. 01"b ra. rina, rina(jopa, 6b1TI>.

6) MHHrp. W cooTB'flTCTByeT'1> rp. 3 (w).

ex) w=l'p. 3 (w): warcxili, rp. 3Jf.'l0b~o, cepeopo , woretj, 1 .1. ~1fI. q. H. sp. rp, 8~~00, OT'1> r.'l. rina, 6blTb.

B) M'BCTO W B'1> C.JIOBaX'h:

ex) E'1> HaQa.11t W scrpfnaerca qaCTO; MlIHrp. 113blR'1> o6HapymB- 8MT'b 60.JII,myro CKJlOBHOCTb aasaaars CJIOBO 3B. W, IiOI'Aa B'b rpys. OlIO Ha'IHBaeTClI fJIaCHbIMIf, ococenno f'). (0), !l (a), BUpOQell1'b II HMep. ronop's pa3.l1.tJIlIeT'b AO ll'lmoTopoH creneua ;lTY oecnenuocn, C'b MBHrpeJlhCIiUM'b R3bIKOM'b: warj, n'f>T'h, rp. 5~!l, warti, rp. !l~0, .u:aiKe !IC, lIMep. 3f').~0, rp. f').~0, ABa, IfMep. 3f').oobo, rp. ("),001>0, qeTblpe.

~) B'h cpezaas: gweri, 3M'1m, skwiri, ceas, wisowiso, MU.JI0-

nOMaJIY, xwiio, AparOI1,tlUlhlH xaaeus.

'() Ha ROIII1,'B W BCTptqaeTCR AOBOJIbHO ptAKO: sxwa, .lI.pyroii. r) 113Mtuenin If H3lJe3HOBeaie w:

ee) W nepexoaarr, B'h b, p, u: deebabdi BM. dewibadi, 1.11. eA. '1. up. nee. sp. POAIfJICIl, ibrulenkj, 1 Jr. e.ll,. lJ. II. ap, CTp. sal • .ll,'BiiCTB. 3aJ. worulenkj, OTD I'J. ula, XO.ll,HTb, kiibtquukj BM. kiiwtquukj, 1 .1. ez: q. oYA. sp. cRamy, gilaprtiij, 1 Jr. MH. ri. mp, np. UIIUII:![I •• HI, bzirua BM. bzirwa, cMorp'BTb, ixorua BM. txorwa, purrs.

~) W nocrs q, If., 8, t, 06bIKHoBeHuo nepeXOAHTD ED v: doqvily BM. doqwily, 3 JI. ea. 'I. np. c. ap, y61I.1'b, dopqvilasi BtIL dopqwiIasi, 3 J. ez. 'I. 6yJI.. sp, cOCJr. H. eC.JlH y6beT'h, diipSKvi4i EM. diipskwidi, 1 .Jl. ea. 'I .. lip. nee. sp. YTonY.JlH, shiH EM. sltwiti, ceus, kvilitami BM. kwilitami, C'b HKpoii, oAapeHHblH llKpoii, skwideli BM. skwideli , npas, np. sp, YTonYBmiii, amsvi BM. amswi , meers, svi BJl. swi, 2 J. eA. q. UOB. II. OT'b rJI. suma , UHTb, rtvili BM. rtwili, :>aKPblTbliL

'() W B1> sasecrnf nppaniouaasaaro 3BYKa BCTaB.JlReTCfl QaCTO cpem r JaCHblX'h, nep'saxo )leIRAY )l.1I<PTOlIraMH II <JMUU11,HlIIIPYC'f'h ero COCTaBllblR qaCTII: bcultuwatj BM; bcuKuaij, 1.11. MH. 'I. GYA. up. 6Y.ll,elll'h HYAaxTaTb, bkutuwatj BM. bkuiuaij, 1 .II. MB. 'I. 6YA. np, 6Y,ll.eM'b 'lnpHI<aTb, meoerars, ixoruwa BM. ixorua, PblTh, sonars, bkiminewe BM. bkiminee, 1.Jl. ei. 'I. np, c. sp, 1I0BtCTB. <1>. cJ(i;.:ra.u, suwa, suwalepi BM. sua, sualepi, nepo, nepsa.

a) to 1I3'1e3aeT'b: dobguree BM. dobgurewe, 1 JI. eA. tJ. IIp. C. sp,

I

)

J

... ;

--- 47 -

IIOB'BCTB. <1'. OT'h ru, gurua , ysepers, ibcodilaa BM. ibcodilawa, 1 .7. CA. [I. I1p. C. ap. IIOIl'ECTB. <1'. nepreacn , gabeduue BM. galleduuwe, 3 JI. ca. Q. IIp. C. np. nOl!'BCTB. <1'. p'l;nHJJClI, OCM'E.lHUCH

, . ' . '

mertasio BM. mertasrwe, 3.n. ea. '1. IIp. C. sp. IIOB'tCTB. <I'. COCJI. H.

KorAa npaaer», koziree BM. kozirewe , 3 JI. 0,)1,. 'I. IIp. C. np, lIOBtCTB. <1>. YBH)1,'BJID.

11.) 9TnMOJIOI'lIt1cclwe 311a'IClIic UJ:

u) UJ ecrs lI-I'ECTOHl'dellBhIH Cy<I>II!iC1, B'b OTIlOCIlTC.U,HOii 'POpJrll .ll,.m asipameni» B'b r,m.rOJIaX'b l-ro JIII~a, .IIll'lIlaro nl'J;cTouMeuin: w;- orckj, w +- orei], W -+- ordi, W +- ordiij, 3.'1.1. C)l.. II MII. 'I. II. II I1p. sp. OT'h {,JI. rina, rinaqopa, O['ITb.

~) 'IV ccrs COrJIaCHhlii 3B. xapanrepa 1I0B'J;c.TB. <I>OpnIbI, ° [lenID ca. § 1, upnu. 4 If § 3, ]1" '[: guutewa, xewa, 3 JI. C.ll,. 'I. IIp. C. HI). OH'b eMY CI\a3U.Jl'h, trfo6bl TOT'h BbHlYCTIIJI'b H3'}' pyxa, kuuguduniawo? 3 JI. ea. lJ. lip. nee, ap. coca. II. sonp, <I>. CCT£, JIll Y nero? CIIPOCIU'b OIl'I •.

'() W CCTI) COrJIaCIII,lH sn. orpnnarcrerraro lIap'r;'Ji1J wa we, lie: wa migu, 1 ,1. CA. 'I. u. sp. IIC JUrBIO, wa +- asxapu, 3 J. ez. 'I. up. C. sp. lie BCKO'IllJl'b, waro, waryno? noup. 'I>. no TaIi'b .11M? ne ecrs Jill?

Ilpoaaaomenic ;lBYHav. Ero aKBlllla.~elJTbI B'h rpya, Jl3wd;. l\H;CTO ero H1> CJlOnax:s. Ero 113~d;HeHiJl.

a) 3B. v OCTb C<lnIbIH MflrIiiii l'y611o -3y6noii nay I{'h , KOTOPhlii npOH31I0CHTCf( .IICrKlll\l'I, IJPHl{oCIlOBCllic~n, mmmci1 ry6bl li'b acpxneuy P}I)l.y 3y60B'h l! :lBY'JIfT'I. IIpUOJJH311TCJI[,1I0, wun. PYCCIC ifJ: sJi-vii,i, COMb, amsvi, meers, diipsvi, 1 JI. 0)1,. t1. TIp. C, np, YTonYJI'b.

6) Mmu-p. v COOTB'f>TCTRyeT'b rp, 3 (w): s]tvif.i, rp. ~J30~0, COMI> , amsvi, rp, ;d3lso, meers, svi, rp, 1r30, 2 JI. nOH. II. sp, 0'1'1> rJ. suma, lIlITh, kvilitami, rp. aa0«)oro,bo, C'I, JmpoH.

B) lVItCTO V BD CJIOBaX1>:

«) BD natIa.Jlt v BCTpt'mcTCH secsua P·EARO.

~) Br, CPC.ll,UII'S: doqvily, 3 Jr. Cl1.. ti. np. c. sp, 0'1'1> rJ. (lvilna, y6HTb, y6nBuTb, kvilitami, C'b HI\poii, ImpHCTblff, s]tviii, ceas, skvi-

- 48-

deli, !JPIl'J. up. sp, YTOBYBllJiii, rjvili, 3aKpb1TbIH, diipsltvidi, 1 JI. eA. 'I. np, nee. sp. YTOHYJI1>, doqvilasi, 3 JI. eA. 'I. IIp. C. sp. y611JI'b 6bl. '{) B1> KOHU,i> ~( BCTpi;qaeTCJT He qaCTO: amsvi, tnecrs , svi, 2 JI.

eA. q. nOB. n. OT1> r.II. suma, IlHTb.

r) I13MilHeBiR U:

a) V nepeXOA~T1> B1> to n u: amswi = amsui, meers, slbviti =

sKvifi, ceus , maskwtfi = masK:viti, 1 .II. ea. q. II. sp. nOB. II. BIlYCTlfTC, skwida = skvida, yronars , swi = sui, 2 .II. CA· II. II. ap '. nOB. II. OT1> [.II. suma, nars.

IIJIABHllE II HOOOBOH 3BYlt'J"

IIPOll3HOJIleHic 3B. I. Ero 3KBUBaJleHTbI no rJlya. n3blK'l;, Mtcl'O ero, n'!, caonaxr-.

Ero 1I3)I'Imenin, IJa'Ie3HOBCHic II ::>TIIMOJlOrU'IeCllOC ana-reme.

, ,~ . .'

a) l CCTb OPaJIbHO - aJIBeO.llapHbIH 3BYK1> If 06pa3yeTcH nocpeaCTBOlll1> npaacarin KOHIJHKa H3bIRa K1> a.llBeOJIalU1> y oCHoBaHiH sepxnaro paaa 3y60B'b. OU1> l\IHrIle ne TO.llbKO pyccmLl'O It B1, CJIOBaX'b ((KO.llOKO.ll1>, C.IIOBO», no If rpyaaucsaro ~ (l). Br. OC06CHIIOCTH nepers I' .IIaCHbll11H a, U 3TOT'D 3ByK'D 3ByIJHT'D HaI{'D Ito B1> C.JIOBaX'D (,lbHYTb, .[bCTIITb», aanp., Namkoluu, naan. AepeBHIf, ·Ha~lKO.llbIO, zalami, CIIJIbIIO, CJIbIU1HO KaR1>: Namkolju, zaljami; lrI;CKO.JIbKO rnepace 3BY'JIlT'h l nepers COr.JIaCHblMH H nOJlyr.naCHbIM1> y, 110 If roran CJIa- 6te, q'BM'D rp. l, H erne c.moi>e PYCCKaro It 1).

0) MHHrp. l COOTB'£TcTByon rp. ~ (l), b (n), (,; (1').

ex) l = rp. ~ (l): luri, rp. ~ll~o, COII'D, Jl,P9~IOTa, linzi, rp. lr3()~JGJo, M'l;,lI,b, mumuli, rp, ~~~~~o, II'BTYX'D, daduli, rp. ~J~~~()'

nypnna.

P) l = rp. Ii (n): lepsi, lipsi, rp. ba~lr(), llrO.llI{a, txuala, rp.

())'bp).8b~, npOCHTb, npocsoa, cuala, rp. V(').3b~, cocars, eocaaie, rkiala,

rkaala, rp. dJdb~, HCKaTb, acaanie.

y) l=rp. (X) (r): udidoli, rp. ll~J~ll(X)o, capora, c06. 6e3'D lIIarepn, maqale , TO aapanrs , rp, ~~~~(,;o, APYiIWI{'D B'b CBlIrl; HOBO-

6paQUbIX'D.

;

I ~

I

i

4!) -

n) M'ECTO l B'b CJlOBaX'b:

ex) TI1> naIJaJl'E: lube, naayxa, lurenzi, npll'l. )J;EifcTB. II. sp. cnmnin, Iuri, COIl1" lalua, .ranrr., linzi, nrIlAl> , lekini, JrerKitr.

. ~) B1, Cpe.ll.lflli>: lalua , JlaRTb, uruluansy, 3 JI. CA. q. II. np.

X01l.HTl> BOHPYl''D Hero, mogilasasj , 2 JI. CA. II. II. np, Aa JlHU1IfT'D Te6a. j') Ha J{01JI~'f;: gimiilj, 3 JI. eA. q. np, c. np, ssnnerr., gowalj, 3J1. C)1,. II. IIp. C, up. 1I10JlfIiJI 6J1ecrrYJltL, dO(IViIy, ij JI. Cll,. 'I. np. c. np. y6Jf.JI'b.

r) l'1iJnrlmeHill H H3IIe3IIOBerrie 3B. l:

rt.) l nepcJI,'D Ie rr 8 IIepeXOAHT'D B'b 1': diantirkj BM. diantilkj, orrpfa. '1'. el~. II. routa, {irkj BM. (~iJ]{j, {;ilsj, onp. 'f'. )1,. II. CA. 'I. lI<CfIa, }1{CII'E, giluurkj , gilywurkj BM. gilyulKj = gil wulkj , 1 II 2 JlJ. rr. np. eA. 'I. 0'1"1, l'JI. ula, XO!l.WI'f" a 3 JI. Mil. 11. giluul;;t.

~) l ncpox, B'I, r B'b CIIJlY AllCCHMH.IIJIu,iu: iripoli BM. iriperi, BCRJ{i~i, nee, cilamuri B1\1. cirarnuri, C.IIC3U, luri mr. luli, COII1>.

y) l CMJIrImeTCJI B1, j, i; 31'0 narenie ococcnno 'faCTO ncrpfnaercn Aia.JICI{Tll'ICClm HI) rpynrrf )1,epCBefll), H3WI;CTflf)IX'I) nO/l.'L rra3Banicnn BalIJI,3a (6;GJ.I) H IIOp'l;AIW In, Camnapriano: majag'uri !HI. malagnri (maljaguri), IIBOJlrtL, zajami BM. zalami (zaljami), CH.lII.IIO, CH.IIf,IIbIii, majazoni BM. malazoni (maljazoni), MOUtLXlHlH, juri BM. Iuri, COIn, goja BM. gola (golja), ropa, X 0.;U1'I> , Namikoju nn. Namikoluu (Nakolju), uaan. Il.CPCBrIlf.

0) I13IIC31IOBcuic llf~rhcT'I, ~rf;CTO TalOIW npeauyrncemonno Aia.JleKl:~qCCIUI B'b ~I'IlIIeyrroM!JnYTr,rX'D nrI;CTIIOCTJIX'b: (~ii HM. cili, zrena, kaati 13M. kalati, nopaarnra , axai BM. axali , IIOIl£)Iii, cai HM. cali, napa, ismari BM. lismari, nnno, iripci BM. iripeli, BCJJI{iif, nee iripesj BM. iripelsj, )1,. II. CA. II. BdiMY, BCJIIW11Y, rgii B1I1. rgili, .npoxJla)VIJ,Ill, CB'rmdit, kobai BlI1. kobali, X.7l'f;01,.

A) :)nInIO.JIOrHIICCIWe anavcuic as. l:

ex) :3B. l 1lll,IIlWTCJI ;)JIe~1C"TOM'f), npn 1I0MOll~lf IWTOpal'O oopaaYlOT1, 'l'OPlUY nlllom. IJnc.IIa lflUcna, orcrynarontia Bl, oopa30Balliu 3TOH <I>0PMbI 0'1"1, oomal'o npamua, lWTOpr,IX'I, I;a:reropiii 6r,UH ynaaans:

B'D ~ 1, T1plI~rl;II. 3: tqa -f- 1 -f- epi, 01'1> tqa, JI'!;c1), da -f-l-t- epi, on da, cecrpa, ztL-f-l-t-c])i, OT'h za, /l,0p0l'a, zima+l-t-e(Ji, OT'L zima, oparI), C<ll::t-I-I-f-e[Ji, lIo'mu, i'ab;ura-,-I-t-cpi, I~aIlx'ypr~f,I, zgala -1- l-t- epi, A/I{raJIbI~[,J. .

~) CY'I', la, fila CCTI. oxou-rnuie O'I'I'HI'().IIr,naro " OTBJlCllClIfWl'o 4

- 50-

auesn: rkiala, rkaala, II'CKaTh, HCKaHie, cuala, cocars, cocaaie, ixuala, npocnrs, npocsoa, pizala, YCJIoBie, yroaopr., OT'b piz], POT'b, bosala, aosozesecrao, xpaopocrs, OT'b bosi, maJIb'HlK'b.

y) l B'b COe~II'HeHiII C'b pa3HbIMH rJIaCHhlMII' upIICTaBJIIJeTCH R'b Te~l'B CJIOBa II asrpaataetr, B'b r .raroaaxr, npOAOJImCIIie (BO UpeJlICIHI), a B'b ImeHaX'b KOJIII'JeCTBO (Bl' rrpocrparrcran): bskidi, sltidasj, 2, 3 u. II. ap, [JOB. H. iRlfBlI' , nYCTh lRHByn, bskidykj , skidykj , skidy, 1, 2 3 JIJI. II. Bp. CA. 'I. ibskilidua, 1 .~. CA. 'I. H. up. crp, 3aJI. OT'b roro iRe rJIarOJIa, maskilidapari, npn», II. sp. oskiladari , npII'I. 6y~. ap, skiladiri (naskiladi), npas, np, up, uskiladu, npm. OTp.

~) l cs nocJI'1i~yIOIIVIM'b e (Ie) oopaayer-s npeenxcs AJUI 0603- uaxenia OTBJIe'leUIIhIX'b patronimica Ii nomina possessionis B'b pO,II,'1> HlmeIl,liaro: Deutschenthum, Slawenthum, Russenthum U T. IT. nanp. le -+- bacil-e- e, le-i-xaindr-e- e, Ie-i-dgebi -+- e, le -+- samug -+- c, Ie -+- sicin -+- e, II T. II. rpynnsi ACPCBCllb, r~'B 1l>UBYT'h 1I BJIaJrboT'b IIJlfH <I'aMIIJliu Basaraaa, Xaarupaaa, ,n:rc6ya, Illaayra, CUll,'1HIIaBa 2).

.,

\)

IJpmd;'I. 1) 0)1;1111'1> 1!3'L )l;lIIITonaDUJI!X'l> Mll'h MI!H1'pCJILI~CB'L, ,IUITCJII, cexenin HaKaJIaKeBI! (Nakalakewi), D'L BtKOTOPbIX'L CJIY'IaIlX'I, OCOOCBUO JICHO upouaBOCHJI'L l Il.Op3aJlbBO, a I!MeHBO: 3arHOa.x'L JI3h1R'L TaK'L,' 'ITO KOH'IHR'L ero npnxo;I;I!JlCII Y ocaoaaaia HlIlKHllro paaa 3YOOB'L, a cepeaaaa npHlIJla)l;h1BaJlaCL K'b nepxncay pJI,n,y 3YOOB'L II IIX'L OCHOBaHilO (aJlBeOJlaM'L), OopU30BaDIIIificII TaKIUIo cnOCOOOM'b 3DYR'b 3DyqaJI'b H D'J, KOJlllqeCTneHHOM'b II KaqeCTBeHHOM'b OTHOUJelIiu UHa'Ie, 'ItM'b npa ssnneorrucaaacsrs cnocoof npoaaaomeaiu. JI He P'hWlIJlCH )l,OnYCTHTb cnel.I;iaJlLHarO anaxa )l;JlH <lTOrO 3DYRa, C'.lUTaH ero 'laC'fHhlM'b JIBJleHicM'b, cnojicraenHhlM'b ObIT£, MOmeT'b opraaaa's npOll3HOIIleHiH e)l,HHH'IHI>IX'b JlH'IHOCTeii, TaK'b l{aK'J, KPOMt. omoro, npaaaa aecsaa peaseeuaro CJlyqaH, MH'h He npllXO)l;UJlOCL HaOJIIO)l.aT!. TaR oro 3BYKa y MHHrpeJILu;eB'b; .TaR'b 'ITO, BOnpOC'b STOT'b JI OCTaBJI!!1O OTKpbITblM'b )l,JI!! 6Y)l;yIu;IIX'b 1I3CJIt.,n,onaTeJleii <lTOI'O J13hIKa,

2) TaRmI'b oOpa30M'l> 3B.lllrpaeT'b necsua DalKHYIO pOJib D'L Mop<l>oJIoriu !lJ1Hrp, 113h1Ka: a) npl! ero nOMOIu;u oopaayerca eopaa IIHOlK. 'IHCJla aaa-nrrear.aaro qIfCJla IIMCH'b, 6) OH'b nsrpaacaer-r, n'b IIMeHaX'b KOJllIqeCTDO (Ht.CROJlLKO, xrrcrc), a WI. raaroJlax'l> npOil.OJllKl!TeJlLHOCTb ,n,tliCTBill IIJ1If ero uoaropaeaocrs, Do CMLICJI'I; MHorORpa'r-

naro nuxa, aanp., OT<. I'JI. siiba, lIauiilm6, bsuulenkj = bsiibulcnkj, 1 JI. e,n,. 'I. H. Bp. naxosey, rp. 3 "D"'3'" 6, 3 "D"'()~'" 6; 6h1Tb MMKeT'h 3)l,'hcI, l eCTL OCTaTOI{'I, 01''1> 1IlIHrp. gi1e, rp. 1s",~aa, -racruna, asrpaacatomaa noaropeaie )l;tfiC'fBiH IlJlU crpa.J;aHiJ1. CJlOBOM'b l npaaaer-s raaroay aaaxeaic npoaoaacareasaocra IlJlII MHONRpaTHOC.TII, KaR'b aanp., B'b PyCCK. JJ3h1Rt: H,JI;TII- XO)I.IITh, uali,n,TH -lIaxo,n,UTb ; uaKOIICU;", n) UPC<l>. le 06pa3yeT'b IIMeHa OTDJIe'leHHbllI.1! 03Ha'IalOlIliH oOJla)I.uHie, ~ocTolillO DIIHMaHiH, 'ITO l H'b COC)I;IfHCHilI C'b paaasraa I'JlaellLIMif II nOJlYI'JlaCHIdM'b II B'b CDaHeTCKOM'b H3b1Kt JIBJllleTCJI TO KaK'L CY<l>IfKC'b, TO Kall'r, npeenncr., C'b T'hMif ;Ke MOp<l>OJlOrllqeCKIfMH 3ua'leHiJIMll', KOTOPhlJI 08'1, IIMteT'b B'b MI!Hrp. S13bIKt:

a) npu II 0:110 11.1;11 npee. Ii, la, Ie, ly, oupa3YIOTcH 1!3'L KOHllpeTlIfdX'b aOCTpaK'1'-

l j.

,

1

I,

I

r

- 51.-

HLlH H~eHa, IWTOPl:1J1 CY~L H'b TOll{C npe"1lI II rJlarOJIbllhlH oJ>Op~I!.I, xarcr. II D'J, MIIII~pe.1LcI'. JI31,1j{'f;: limedi, Ha)!"hHTJ,CH, Iilat, JlIOUUT!., lizgc, uO.II'hn, Iismine, c.lywa1'I" 0) l CC1'L xapaxrsp-r, <l>OPMId ~1II0;r{, 'IHCJla, na PSli~Y Co r: C'L l{Ol'OI)

OH'J 'Iene,ll , blM'b

, <,' YCTCH, a lIHor,n,a HBJlJ1eTCH ll~d;cl"}'; cr, HIfM'J, l{al{'b Y)!,BOCHllWii .

llHOlK, 'IHCJla' xuro 1 3 Ha1('b

'. -+-, 11M. n, MH. q. OT., xnro , nJIOTHlIK'b, Iygrc -+- 1

mi. n, Mil. 'I OT'b Iygrc <' bi 1 . ,

• ,JllIl~O, Ie -+- , IHI. n, MH. 'I. OT'J, blC, alina, marc -+- 1

ml, II. }lH. 'I. OT'I, marc Mym'IHIIa sdim -+- l' -+- "I 'd' '

, , ' '" , lUI. n. !III. 'I. O'!"L S 1m

yxo, n) npee-. 1c C'J, aml'1eUiCM'b n possessionis IIC"'P'~ . ,

,('. • .,",' lj'laC1'CH no hIllO)HCCTIl'f;

II n I, ,naIIeTIH, m.ira ;lIlaIIIJIX'J, nd;Cl'lIoC'l'Cii' UblTL MOmCT'J II n" .

I t" " "lht3llallllf ncpona.ra

a -+- pan, panlJo MtCTHOCTII Io -f- cxumi Ie -1-:' 1

'I " . . , exom1, II ropo,n,a a-f-

1 a-s- SI (lalla, onu;a), cxpsrnaercn lJO)I.oouoe "(e ;)TlIMOJIOI'H'ICCI!OC :ma'leuie ....

§ 28. 1', r.:;

~~~~~:.~elIi~ 3B. 1'. EI'o <lKIlIIDaJIeIlTLI Il'I, rpY3. JI31>1K'l;. M'I;CTO ero n'b c.aonax'L I,Helllll, HCTaIlRa, nepeCTallOIJRa 1I IJa'IC3lJOBCllie. Ero ;)TIIAlOJlOI'lJ'ICCI(Q~ :Jua'icuic.

a) r ecrs UJIaBlIbIH OpaJIbIIO-aJIBCOJlapIIblH 3BY"'b n np01l3HocnTcn Jermn:'» ~pOiRaHieM'h ROll'llIKa JJ3I,lliU, npn6JIII1Ital0111,UrocH I1PIi npOII3- HOlllCHIH li'h aJIBeOJlaM'h sepxaaro pH~a 3y60B'b. OII'b 3By'lIIT'b Tali'» Kal{'h, aarrp., PYCCR. p, a, CJlf)~OBaTeJIbIIO, 6C3,» llIaJl'£iilllaro ropran H~ro, o?'T'Imlia: WO~~]{!, orekj, ore 1, 2 If 3 JIJI. H. ap, e~. '1. on rinaqopa, 6bITb, rCInI, CTapbIH, reka, IICC'Ia.IlI,lii 6cpcr'» pimIl, cy-

xoe PYCJIO Cl, 6Y.llTIIIRHllROM'h. .

6) Manrp. r ;:OOTB'krcTBycn rp. (X) (1'), ~ (1), ~(m).

IX) r = .% (1'): rokua, rp . .%(».03;, lIMCp. GaJ3!>, TaIllWBaTb, rina,

rp. ;(X)l;p).6; 6blTb 1'0"1'11' I'P / .. I'

o ' 'b,· , O("lCl~O, UPOXJIUAlihIH, CB' mUM, slhvcri

rp, a3J~o, cepua, '

~) ;,=rp: ~ (l): guri, rp. o()~O, CepAII,C, suri, rp. l;()~o, zyma, cilamuri, rp. Gt%Jil~o, (<5 = c, l=r, 1'=1) CJIC3a daluuri

r ' , ,

p, ~;~J()~Cl, npns, CTp. 3aJI. :JaBcpmCITIH)Jii, IWII{lCIIIlblH uskuri

r~ .. 3:d~o (u= w, S~{= s, 1'=1), n 6.110110 , to(JUl'i, rp. o);Cl:l~O Me~'h' kibiri I'P ~60 6 j'" l' . . u"'\ , ,

, • o ~o, ay '1, OrI, {VII'I, I'p. OJiI30~o, Mylm, rtina, rp,

~~(».:,3;, .,YM;:a~b, y~aJlHTbCH, iy:a, rp, 0)(».33, m(').3~o, CU1>r'h, cnlmm II" cqan, I p. V~3~Cl, BOA:t, uckomuri, upn-r. IIp. rp. ()~~J~(), 1*

- 52-

HetBU1iii, usumuri, rp. 1JlrllJ~o, npIPI. np. He nllBIIIII1', urku, 3 JI. C)1,. 'I. np. c. np, 1JJ~(X)., on rJl. rkeba, rp. il~(16~, y6aBJlJlTb.

y) r . rp. ~ (m): eurcupa, rp, h~V1l~~' ornnso.

B) lVHcTO r B'b CJlOBaX'b:

0:) B'b Ha'IaJJ'l;: rkeba, rkieba, rkiala, rkieba, y6aBJIJlTb, reka, cyxoe PYCJIO ptlm C'b 6YJIblil\IlIlIWM'b, re, 3 Ji. ez. 'I. H. ap. OT'b rinaqopa, 6blTb, roki, ness.

~) B'b CpCAIIHt: lurenzi, npII'I. H. Bp. cnamik, luri, COII'b, korineba, XOT'tTb, p,OJliIWHCTBoBaTb, pi rki , MbICJIb, cilamuri, CJIe3a.

y) Ha KOH~t: warj, nap. HtT'b, ne, pcarj, CaIj, 1 M 2 JIJI. ea. 'I.

H. sp. ors carua , nacars , memixirj, 3 JI. ea. 'I. TIp. C. sp. OT'b ra, xirua, spacrs, noxaruars, cirkj, onp, 'I'. iI{ena.

r) I13MtuiJl II II3'Ie3HOBCHie r:

0:) r nepoxojjrrr, B'b l B'b ClUY aasona nporpeccaanoii II perpecCOBHOM )1,lICCII!uIIJIJl~ill: ardgili BM. ardgiri, MtCTO, rceli BM. rceri, necrpsril, mardieli BM. mardieri, 6JIarOAapHb1H, upll3HaTCJIbHblii, ckiril! BM. ckiriri, paneasia, iripeli BlI1. lriperi, BcmdH: ace, XOTJl, eperi, lIO ne epeli, TaKON, samarfals], samartalkj, onp. <I'. II )1,aT. II., HO He samariarsj, samariark], OT'b samartali, upasocyaie.

~) r 3aM'imHeT'b l nepe,ll.'b OKou'IarriHJlHI onp. <1>. II ,lI.aT. nazezaa k, s, ClII. § 27, r) 0:: iorsj, torlCj BM. iolj, ioll{j, onp. 'I>. Ii ,lI.. n. ea. «. OT'll toli, na3'b, cirs], cirkj BlIl. cimj, cilsj, onp. <1>. ,l\. n. OT'b cili, zaeaa, sopersj, sof)erlCj BM. sopelsj, sopelkj, onp. '1>. II )1,aT. n. OT'b sopeli, Mip'b, )1,epeBHH, oeitorsj, ocitorkj 13111. ocltols], ocitolkj, onp. <1>. II ,lI.aT. II. OT'b ocitoll, I'Il't3,l1.0, mumursj, mumurkj BM. mumulsj, mumulkj, OT'b mumuli, Il'kryXD, oskari EM. oskali, cpemia,

y) r JlBJIJIeTCJI KaI{'b IIppauiouaJibHbIH 3ByK'b: qorsi BM. qosi, 6aU1BH, 3aMOK'b, cir]{a BM. cih, CTaKaH'b, ardgili BM. adgiri.jrbcro, nrcxo BM. ucxo, TJYHWH, IlOCTOPOHUiii, arguso, aBrYCT'b.

0) Ococeaao MHOrO'IIICJIeHHbI CJIY'IaII nepeCTUIIOBI{IJ (Umstellung) II npasaasaaro nepeaeazaeuia (Verschiebung) 3B. r Ua3a)1,'L T. e. R'b na'IaJIY CJlOBa cpaBHIITeJlbHO C'b I'PY3. H3bIKOM'b, 'I'SM'b COOCTBCHHO Ii OTJIII'IaeTCJI )J,pyr'L OT'b )J,pyra 3HU11lfTeJlbHOe IWJllI'IeCTBO CJIOB'b, OO~IIX'b OOOHM'}, Jl3bUiaM'b, B'}, KOTOPbIX'b (CJIOBax,?) BC'I'p'S'IaeTCJl 3B. 1': pirki, rp. OJoa(x)o, MbIC.H" cabri, rp, V~(X)60, 6pOBFI, obri, rp. (X). (x) 6 0, opers, mardoba, rp. jJ~~~(X).6~, 6JJarO)1,UpllOCTb, xumra, rp, h()(x)~~, XYPllIa, Ha3B. )J,epeBa, npanocamaro lI1aJICHbKie sepasre IIJIO,l\bJ,

,

_i •

- i53 -_

cJla)J,Rie uIIa-B~~c'}" rkeba,l'p. J~a6~, y6aBJIJlTbCH, rceli, rp. ~(x)J~o, rrecrpsra, rgili, rp, o(x)o~o, npoXJJap,H")>>, nirsi, rp. bolr~o, TYllIaH'b, rkwii, rp iI36lo30, B)J,OBil, riumo, rp, O)Il6li)a, 6e:uH'1lI. r.r. OIW3aJIOCb, orko, rp. (').3(x)(')., 30JIOTO, urcxo, rp. IlB&(X)., (IY]lWii, muarxo, rp. ~(X).", ;h~J, CJIYiltalm:t.

a) r U3'IC3ac'n: zg"lIa HM. zgura, 1I0AOOllhJii, il'i(JCsj 13M. iripersj, ,J,UT. II. BcmwMY, BC'BlIIY, maxia IlM. mnzira BTOpoii <10S)' HM. drosj

, ,. I'

)~aT.II. OT'}, dro, BpC~fJJ, mikwedj HM. mikwordj, 1 JI. CJ~. 'I. np.uec. np,

Y).I,HBJIJIJlCH, pizwari BIlL pirzwar-i, J{pcCTJlOe 3IHUICllic, I)imu]i BM. primul], 60poJJ.a, mu ko~i cki? BtU. mu koci reki? (ITO ThI sa '1C.1OB'l;K'b? e mr. re, ore, 3 .r, C/1,. 'I. II. sp, OT'}, rinu(iopa, Oll]Tb, cncxuru BM. cqaricxura, Ha3B. p·rHm 8'1, Canrnapriarro, 3J1U'IIfT'b «XOJlOp,HaH pima» , c]tj 13M. rek], orekj, 2 JI. cl,. 'I. II. np. OTb rinaqopa, OblTb, uzgu, cpo '1>. on zgiri, xopomia, koqope BlII. koqope -+ re, 3 JI. ea. If. TIp. C. sp, 6bIJI'},.

a) 8TfIAlOJIOrU'IeCKOe auauenio it: "..

0.) r JIBJIJlCTCH 3fJaJ{OllJ'b 2-1'0 .m~a B'b BIJp,'I, npCcI'IJIWa B'}, IIeIIpHMbIX'}, raaroaaxr, (verba indirecta): rcao? sonp. 'I'. 2 JI. C/1,. 'I. H. sp. ,lI.aTbJllI T06'l3IJMTb? men:,j, 2JI.e)J,.'I.IIp.C.Hp. TCO'S p,aJIb, rcancj= rcaney, 3 JI. e)1,. II. II. Bp. Y '1'0611 CCTI), TIll uocmm., mcrcu, 2 JI. ez. 'I. np. c. sp. y Toon rop'~JI'1, crop'£.lJ'b, CIIWl'1,.

~) CY'I). ri, eri oanasaer-s oopasr, iRU3I1II, pom, 3aIlJlTiN, IJPOIfCxoaaenie, 06JIa,ll.alIie 11 T. II.: tqari gezi, I\a6all'b coo. JI'I;CIIUH CBUHbH . . ,

canen, l'0)J,oBaJ1blit, JIJlrJ;lOlI~iN ro)J,'h OT'}, pO,W, OT'}, cana, ro)1,'b.

§ 20. n, G.

IIpoH3HollJCHic anyxa n. Ero 31(IJllnUJlClITI,1 WL rpy:!. lI:n,lId;. ]\H;CTO cro In. C.lOnax-r., Er o HaM"I;IfCHill, IlCTUBliU 11 11;J'IC3110ncuic. Ero 3TlUIO.1IOrIi'ICCIiOC ana-renic.

a) HOCOBO~j 3B. 12 IIPOIWIlOCflTCH Hlu{'b, nanp., PYCCIC t«: nina, JI3bIJ{'b, xinzi, MOCT'b, sinza, 3HTb, siucxa, mal)'},.

IIpc)1,'}, t, d, t, B'b ocooennocra ;'1{C ncpeJl'1 [J 3B. n 3Sy'IHT'}, nprr- 6JIfl3HTe.~blIo I\aK'b epaan, gn B'b C.'IOBax'}, «ligne , vigne, digne», iho IIoc.d;){HCe cBoifcTBO n OCOOCIilIO 3lurl;TlI'I;0 na 6eperax1, p. ITH-

- 54-

: j I,

, ,

f;

i'

rypa II B'b CaMYP3aEiaHt: Ingiri, p. I1Hryp'b, ngara, ngarua, ruaxs, II.JIaEiaTb, mangiori, 3aMllHRIO~iH, 3KBl1Ba.JIeHT'b, mangari, Kp'BImin, Xangarami (gege), CB. I'eopria , anangeri, ct,ll,J[O, domingarsy, 3 .JI, ez 'I. oyJ1,. BP, oY)l,eT'b OUJIaKlIBaTb MeHR, dongi, ropsnsuoe sepao, ndii, ,lI,eB'b, 3J[Oll )l,YX'b, nteri, spar-s, imendi, HaACm)l,a, kiutri, ory - petrs, antasi, TbICH'Ia, koqopen do, II OblJ['b 1).

0) MUHrp. n COOTBtTcTByeT'b rp. G (n), ~ (m), ~ (l), 6) (1J

«) n = rp, b (n), 'ij (m), ~ (l), «) (r): nina, rp. aGo, JJ:lb][{'b, uteri, rp, 'd()r16)o, spar-s , dianiili , rp. S:;JS:;'~o}o~o, rerna, xencipe, I'p. bJ~'ijvooJJ, rocyaaps, suneli, rp, li1)~J~o, cyaaurennia, gacendy, 3 J[, CA. 'I, up, nee, ap, IIMep. 'o,Ba6)S:;" OCTaHOBHJ[CH.

B) MtCTO n B'h CJ[OBaX'b:

«) B'b na'IaJ[t: nina, aasncs, uteri, spar-s, ndii, ,lI,eB'b, ngara, ngarua, ll.na'lb, IIJ1amtTb.

~) B'b CpeJ1,HH'B: nina, H3b1l\1> , miniilj , 3 J[, e)l" 'I. lip. C. BP, aame.rs, sindidare, sidindare, ooraTcTBo, giuocqwidy, 3 J[. e,ll" '1. up, nee. sp. ptIlllIJI'b.

'() Ha KOHU,t: Lewanj, coo. lIMH JIeBaH'b, mickwany, 2 J[, CiJ" 'I. 6y,iJ,. Bp. OT'b MCHR nOIllJlIOT'b, gcegony, 3.11. C)I,. 'I. np. c. ap, YCJlbIrnarr., giiziny, 3 J[. ea. 'I. np. c. ap. orJ[JlHYJlCR, noxweny, 3 J[. MH. 'I. np. c. sp. CII,lI,'B.1IlI (OhWI).

r) I13MtHcnifl, BCTam'R II H3'1e3lIOBCnie n:

oc) n nepexonm-s B'hd, CM. § 19, r) IX: azuduudu EM. azunuudu, 3,'1. CJ1,. 'I. lip. HCC. np. uorrluonars, lcaazudu BM. JCaazunu, 3 J[. CA. 'l. I1p. nee, sp. 1I0u,t.JIOBa.n.

~) n YIlOTpeoJ[/IeTCH HaH'b CpeJ1,CTBO nporas's siaain (hiatus) MCil,AY J1,BYMH CJlOBaMII II Kar{'b npocroii nppau,ioHaJIhUhlM HJ[lI napa- 311TlIbliI 3ByK'b: rondo (re -t- n -f- do), ecrt, ratone BM. redo, reno (re -t- n -f- o)? BOUp. <1>. ecrs J[n? BM. reo, renia (re -t- n -t- ia) BM. reia, HOIrBC'fB. <1>. 3.n. CJ1,. 'I. II. Bp. OT1> 1'.11. rinaqopa, 6blTb, IIO reko (rck -f- 0), rekia, (rek -1- ia), 2 JI. CA. l1. II. np. 01"1] '1'01'0 11\0 r aaroaa, koqopen do, 3 J[. eJ1,. '1. np. c. np, OblJlII, TaIUlw, gisxunun do HM. gisxunu -1- do, H BCJ['b'b, zaarneci mT. iiri -t- cei, COPOI{'}" sumeneci HM. sumi -t- eci, IllCCTbJ1,CCSI'l'n, otxoneci Enr. otxieci, BOCCMbJ1,CCHT1>; l\aI{'b appanioua.tsnuf 3B. n SlBJ[HCTC/I Hal{'b B1> 'lIlCTO MHHr})CJIhCl{lIX1], ram. II I1CP'I1A[{Q B1) TaKHX'b CJlOBaX1] 061I~eIlHcpHjcrnrx1), B'b ROTOPhIX'b n B'b rpya. BOBce rrBT'b: xinzi , rp. bo~o, MOCT'b,

~

I

I

- 55 -

sinza, I'p. lJodJ, aars, tunti, rp, S:;'()')Bo, MO;J,Irf:)l.h, imendi, 1'[1, oila S:;" , Ha,ll,Cil\;~a) nina, 1']). J[;', 113W;'b, sincxa, JIWP'l" cuuti , rp. V1)O'''' , MIIH}"l'a, tonba, osepo, ngara, I'p. O('~S:;J6", ILl asr. , ntxorua, rp. <nb«)~) PblTb, unca, cTapIIJiH, uinzgi, IWOW],.

'j') Ji1a'lC3IIOBeuie n: Lewa BM. Lewan], coo. I1lHfl.aCOII'b, komortasi BM. ]Comort,asy ni , 3 J[. oY)l.. np. COCJI. II. 1(or)l.a I1PII,lI,C'f1>, lUOkiilouki BM. iuokiilenky ni, 2 .Jl. 0;1,. '1. oYA. Bp. eOCJI. 11. IWrJ1,a BOpormnsca, komos] BM. komonsj, ,lI,. II. CJI.. 'I. OT'l, komonz], lIlym'b, teri BDI. uteri, spar-s, gam BM. ngara, IIJIa%, ruanarr, ingardesi BM. ingardesy ni , 3 .JI. lUll. '1. 6yJl.. Bp. COC.I. ll. CCJ[H 6yJl.YT'I) UJIaHaTh; CJlOBOM'I, BO BdJX'I, <I'OpM. cocmrarcn.rr, 11 ycroan. naI{J[. si, i CC'fI> OCTaTOI\"l, OT'b SV -+- ni, ni, no r/l, a , cera.

J1,) :J'nmo.qorH'ICCIWC auaseni« n:

a) n CCTf, xapanrepr, 1I11I0lIe 'I. II 3-ro C)l,. 'I. B'b I'J[aroJ[UX1>, paBILO II nrI;cTolIMelliJlX'b: pcar,rnij, caryntj, caryna, 1, 2 II 3 J[J[. MH. 'I. OT'b carna, nacars, OT'I, IWToparo c.n.. '1. Oy.n.CT'L: p~alj, cm:i, carynsy, tlhva" ar.r, tJCwanj, nann, cki, 1\11>1, c]{ini, nann..

~) ni ecrr, 'JaCTHu,a co 3Ila'ICllicM'b: CCJlH, IWI')l.lt, '11'061,1 II T. n.

YlloTpe6.wcMan Jl.J[H oopaaosauia ncpuepacrn-rccnarn COCJ[araTOJ[f,l1. nanroacnia H HCly1ww couparnaorca B'b i: miisy ni, 3 JI. C)l.. II. II. sp. cOCJ[. If. ~/1,H, ]{Ol';1,a III CJ['b , B'l, TO Bpcaw, liiW'b men, (HJ1,CT'I,), mortasi BM. mortasy ni, 3 JI. CA. 'I. Gy,ll,. BjJ. coer. II. 'lTOGr.r OIn, npnruo.n..

"() na OCT!' npe». )~JIIl oopaaosania nprruacr. 11pOIIJC;~IIJ. up. II I1CpH<"llaCTlJlICClml'O J1,aBllOllp. BJl. raaro.ra: nacanc (li (na -t- (~allejJi). npns. 111). np. :JBalJhlti, uatxiiri (na -,- i.xiiri), 11IH},1. lip. Bp. BI,rnpolllClIUl>lti, dauaguropi (da -I-Ila -1- gnrc eli), npJ!'!. IIp. Bp. C](U3UII!fblii, J1,alIflblti B'b nauaar., nopquo (no +- p(iue), norque, noque, 1, 2 H 3 JlJ[. Anp. Bj). y MewI, y 'ro6n, y nero 6hlJ[1" nobkobuc (no -I-" b -t- kobue), norkobue, nokobue, 1 ~ 2 H 3 .JIJ[. CJ1,. 'I. )l.lIp. Bp. X OT'B.JI 'b.

0) ll;lj CCT" 'raCTn~a OTfJH~aTe.nr,110-3aJl.OpamTCJ[bHaH (prohibitiva): ny -f- III -I- uciinkia , 2 J[. CJI.. 'I. GyJ1,. sp. 1l0B'I;CTB. <1>. lie ronopn CM'y, uy -f- m -1- zamig'ana, 3 JI. Ci~. 'I. ()y)~. np. lIOB'f;CTB. <1'. 110B. H. Aa IIC YBOP,CT1, 0'1'1, IIaC],.

IIllmrI;'I. 1) 'I'arrr. I(lll{'L cparlllHTc,lI,lIUH MIII'HOr,T1,11 nor onoil oTTJalOln. anyxa n npOIlCXO!\II1''L DCJrI;)I,eTnic n.rinn!n 1I()r,JI'f;,~,ylOlliIlX·I. COI'Jl3CIII.IX1', 3nYI(QD1'. 3y6Harfl PlI!\U 11 ropranuru-o ,II, 11 ne ecrt, JIIl.IIl'nie lIC:I:tBIICII!!OC, IIt'I1'O u6eo.III01'IIO C11MO 110 ceG'I; CYll.lCC1'nyIOU\CC, TO H He C'rCJl'I, U03~!O)HIIf.m1'. )T,OUyCl'IlT!. oeo6ClIlIur'o,CIICI\i11.U,-

I

i

- 56-

aaro 3HaKa il:JIJl asrpaaceaia aoconaro on".sHI,a 3B. n H OrpaHII'I1UClI TOJlbKO TtM"b, 'ITO npeil:CTaBIIJl"b il:J1H HarJlll)l.HOCTH aa Ta6nIl~t MIIHrpeJIbc.KIIX"b 3BYKOn"b n"b CKOOKaX"b Ii, paBHO l{aK"b U 1, CM. CTp. 1.

H:E:BHO-H3IiI'IH1IE 3BYEll.

He6HO- R3bl'IllbJe, ara OpaJIbHO- p,Op3aJIbHO - nararan.nsre 3BYRH pacnaaaiorca Bn CBOIO osepeas na a) CBHCTIIlll,ie 8, Z, c, Z, C If 6) ill anamie 8, Z, 6, z c. Ilepssre CYTb 3BYRII opamro-ameosapHMe II oepasyrorca nocpeacrnom, OO.JIte HHTeHClfBHaro npmaaria KOH'IUl{a aasnra Kn ratrs Ha3blBaeMblM'b a.JIBeO.JIaMn T. e. He3Ua'IHTe.JIbBOlUY npOAOJIrOBaTOMY soassnneairo Y OCHOBaHia BepXI1HrO prua 3Y- 60Bn; sropsre me CYTb caopse OpaJIbHO- aopaan.asre, 06pa3YIOlll,icCR noepeacraoat, MeH'ne HIITeIlClfBHaro npmaaria cpC)I,lIeil: '1ac'ra If I{oII':lIma H3MRa [(n aJIBeOJIaMn H OT'IaCTH TBepAoMY liMy, nenocpenCTBeHHO l{n HHMn npaaerarotneay.

§ 30. s .. lr.

Ilpoaanomenie 3BYKa s. Ero ;)KBUBaJleH'rbl B"b rpys, B3b1K'I;. l\H,CTO ero n"b CJlOIHIX'I,. Ero H3MimeHiII H ;)TUMO;IOl'l!'ICCKOC ana-renie.

a) Ilpoasnomeaie ocrparo CBHCTRUI.arO 8 IIH'ItMn ne pa3HHTCJJ OTn npOIl3HOIIleHin, nanp., PYCCK. c: sosa, KYAa, salaro, neC'IaCTHblii,' )J,OCTOHUbIH cOJKaJIcuiH, sunzi, poca.

6) MIIHrp. 8, SK" COOTB'BTcTByen rp. lr (S), ';J (s), cu. § 15, 6. a) S = rp. 'II (8): seri, rp, lrJ(X)o, aesepr, , senami, rp. lrJbo~bO; 60Jt3HeIIHbIH, XBOPbIH, sinie, rp. lrob~O')~J, CBtTl>, sakwari, rp. lr~a'iJJ, AtJO, 1I0ABIIr'b, sumi, rp. lr~'iJo, TPlJ, sumari, rp. l;(~ru'iJ~(X)o, rOCTh, zimasj, rp. d\hlr, A.II. eA. 'I. 6paTY, dusj,rp. 0>~3lr, /I,. n, eA. 'I. roaosf,

~) 8 = rp. d (8): si, rp. dJb, TbI, skani, rp. dJbo, TBOM.

y) sK,=rp. d (8): skua, rp. d30~o, AlnR, skweri, rp. ~d3J~o. cepaa, skani, rp. dabo, TBOM, skwami, rp. TId3JboJ(X)o, upeapacnsni, skuami, rp. d3o~?~bo, cs CbIHOlUl>, HM'BlOll~iif CbIHa.

;,)7 -

B) M tCTO 8 Bn C.10B<lXl>:

a) Bn fla'IaJI's: sua, RpM.W, skani, 'mOil, sajango, 1I030PHbIH, sumi, rpn, sosaxj, )l,OIWJt, Sanartia, co6. fUm.

~) Br, CpCJl.I'wt: I)SUa, lip blJIO , mosarnarte, CYAb}], namysyti, IWTopblri ratcnc, bosisia, IIowT;CTB. '1>. nraJ[,'lIlIi"b, napem.,

'i) Ha ROIIIJ:t: mumasj, A. 11. eA. II. OTUY, kosj, 11,. n. ea. 'l. tle.JIoB'Imy, dusj, )(. II. es. '1. rO.JJOB'B, sitquasj, )~. II. C/I,. '1. CJIOBy.

r) M 3M'Imcrri11 8 H nauesuonouie:

a) Bl> 3yr}J,fI}J,CKOllIn y'k~)l,'r" Bn OC06CHIIOCTII En OH})CCTIIOCTRXn r. 3yrAllJI,lJ, Ha 6eperaxn' p. MIIrypn H Bn Canypaaxanf s nepexoAHTn lI.ia.JIeRTHtJeCRII B'll c, II rOp(3)I,O p-Imw Bn z:picj BU. pisj, HOJ1I. ·1>. pizsj, A. II. CA. '1. on pizi, pcrr., kocj BM. kosj, IlO.JJII. 'I'. kocsj, )1,. II. CJI,. 'I. on koci, 'IOJIOB'ERn, caney BlIl. cansy, 3 JI. CA. 'I. H. sp. Y Hero ecrs, OUl> UOCHT'b, ducj EM. dudsj, 11..11. C)I.. 'I. EM. dusj, 1I0JIJI. '1>. dudsj, OT'I, dudi, rozosa, zitqua HM. sitqua, CJIOBO, p'.G%.

~) s H3'1e3aeTn: ga do gasj, /1.. 11. elI.. 'I. OTn rrOJIH. '1'. golasy do golasj, gola, ropa, XOJIM'l" ga do gasj, 3mttr. Cn KOJIMa ua xo.orr.. ,~) 8TIf~1O.'lOI'II'IeCIWC 3II:l'IClIie s:

ex) S ecrs COl'JaCIlI,IiI 3lL OliOIJllalIiJllI.aT. Wl/I,CnW ooonxn 'IIlCC.JJn: kocensj, /1.. II. Mil. 'I. OTn koci, tIeJIoB'lml>, COlip. kosj, osursj, osurensj, i~' 11, e,~. If un, 'IHCe.JI'I" OT'I, osnri, ilW III I I,IIIIa; )l,'IlBYIIIKa, mumasj , mumalensj , A. rr. ea. H MIL'!. OT'l, mnma orerrs dldasj

OJ " " ,

didalensj, lI.. ll. CA. II Mil; '1. OT'b dida, Man" Goronsj, JI.. n. C,II,. (1.

1I0JIIJ. '1>. Goronts], on Goronii, BOI"I,.

Ilponanonreine anyna e. Ero <lK!lIIna.lCUT"b 1J"b r-pya, 1I3hIK'6. Mtc'ro cro U"b CJ!Onax-r., Ero 113M'r~IIrllie.

a) 3B. z I1POH3IIOCHTCII "aKn pycc«. J: zozua, zozwa, npnxaar., zapana, neperrs, zeskvi, 11P O;l)l, I, , zgoda, HCTpCO.WTb.

6) MHIJPp. z COOTB'GTCTByeT'b rp, (11 (z), 1r (8).

» , C!) Z = rp. % (s): zoma, xyma, rp. (h(',~" ~I'f;pa, Ee3U'lIma, nzyma, rp. o~l(h('J.'iJ~ (o'J~a(jo), CTO.1l>liO, Z1l, rp. (,/h.;, J1.opora, zalepi, rp. 0 %J&O, iwporrr.

58 -

J

~) z = rp. lr (8): zitqua, zitq wa, rp, l,"6()s!>, CJIOBO, P'£'Ib, zysxiri, zysxirj, rp. 'L-Ql;b~Cl, KpOBb.

B) M tCTO Z B'h CJrOBaX'h:

0:) Br, HalJaJrt: za, zalepi, )I,opora, )I,OPOI'lI, zozua, zozwa, npaaaas, nose.rhnie, zyma, Mtpa, zapana, nepetrs, zeskvi, )I,P03/I.'b, zgodua, lICTpe6:J1HTb, zgua, Mope, Zincare-xe, ypoaaennaa 3l1IITnape, Ziki-xe, YP0lli)J,. 3HInI.

~) E'h cpeAlmt: uzali, 2 Jr. eA. '1. H. ap, nOB. II. IIOmeJIati eMY, mazirali, Ha}J.CMOTp.rn;n:I\'b, malazoni, MOHaXIIHJJ, mozysxare, saIWITbIll. y) Br, KORd: ekaarzy, 3 Jr. ea. 'l. np. C. np, paaaers (orcas), guurzj, guurzy, 2 If 3 ss. ea. 'l. H. np. YCTOlIJI'h, gamaatxozy, 3 Jr. eA. '1. H. sp. nOrHaJICH aa HUlll'h.

r) . 113Mtuenie z :

0:) Z nepexomr-s B'b z: arzo = arzo, see, BCHKiii, kekaarzy = kekaarzy, 3 ~. eA. '1. np, c. ap. pasaerr, (orons).

§ 32. c, (5.

Ilponaaomenic anyxa c. El'O 3KBllnaJleHT'L n'b rpys. 113. lVCtCTO cro n'L czonax-s.

Ero l!3Mfmeeie, H3'{e3HOBeHie II 3TIIMOJIOl'1I'IeCKOe aaa-reuie.

a) 3B. c npOII3nOCIITCH KaR'b, nanp., PYCCK. 'IlJ: cira, cyra, JJ,1>-

nymsa, cicaxorci, nJIaTOK'b, cali, napa, 1I0}l06HbIH. 6) MUIl!'p. C COoTBtTcTByeT'b rp. e (c):

0:) c = rp. G (c): coda, rp. G(X).~!'?;, rpi>x'h, ca, rp. (5', neeo. B) 1\HCTO C B'b CJIOBaX'b:

0:) B'b lIa'1aJI'13: cira, cyra, ,ll,imYllma, cieaxorci, nJIaTOH'b, Oikaxe, )1JQj1{JJ,eIIII. Ilnnasa, ca, HeGo, cxeni, JIOIlIa)l,b.

~) Br, Cpe,ll.IHIt: cicaxorci, IIJIaTOK'h, saucxuarebeli, cpeacrsa K'b l1Uf3HlJ, diicancalu, 3 JI. ez. 'l. np. c. sp. 3aIlIaTa.IICH, gaacxady, 3 JI. es, 'l. IIp. C. sp. OTI{PbIJI'b, Mocika-xe, YPOiRJJ,. Monasa.

y) Ha HOHId';: picj 'BM. pisj, IIOJIH. <1>. pizsj, )1,. II. eJJ,. lJ. OT'b pizi, pors, ducj BM. dusj, rrO.IIlI. <1>. dudsj, ]1.. IT. eJJ,. '1. rOJIOB'll, dudi, rOJIOBa, cancy BM. cansy, 3 JI. es. lJ. II. sp. MMteT'b, IIOCl1T'h, rcanc], 2 JI. ea. 'l. H. ap, lIM'Bewo, HOCl1UIb, osurcj BM. osursj, A. II. ea. q. on osuri, iI{er!U~nIIa.

- GU-

r) Ihll1'lmeniH c:

0:) c IIepeXOAUT'b B'h S: pisj = pirj , JJ,. n. c)~. 'I. OT'h !lIZI, POT'h. ~O.IIH. CP. pixsj, kus], kucj, 1l0JIIl. (1). kudsj, 01"1) kudi, marrsa, cansy= caney, 3 JI. CJJ,. lJ. H. sp. OT'h canua, HIIl'hTb, IlOCHTb, rcansj = rcancj ~ 2 .II. eA. q. II. Bp. on roro me ruarora, komolsj, toronsj, osursj BilL komolcj, toroncj, osurcj, l~. II. on kornoli , MYiI{'b, tori, uteri, upart., osuri, mCIlIl~HlIa, punc] = punsj , 1 JI. eA. '1. H. np, 0'f'I, l'JI. (luna, HMi>'f[>.

~) I1wLC3lloBeIIie c: caxorci BM. cica -+ xorci, ruarom.. il.) 3TIIMO.IIOrfIlJCCIWC anasenio c:

0:) E1) I' .rarnraxt, AiaJlCHTH'ICCI{fI lIB.lIlICTCrr c xapatrropour, rairs, l',lJ:h 06hJI{rrOBC1I1I0 6blBaC'f1, S, cu. § 30, J1.) 0:; paEIIO II B1> (1)J1CI~cilIX1> MIIICH'b, CM. ibid, naup, picj, osurcj, komolcj, toroncj, A. II. 01'1> pizi:

POT'h, kornoli, nrYlI('h, tori, BpaI'1>, osuri, menu~lUw..

Hponanomonie an. f. Epo 3I(BIInaJICliThI Il'b rpys. 1131,11\'1;. l\I'I;c1'O em WI> C.IIOB;\X'b.

EI'o 1I",whu0uin.

a) 3nYH1> z oopaayercn 'lp(31) 1I11IllImTic, UlIPO'ICM'h. ilJCJr{;e IHITCIICHBIIoe, 'rIm'b I1pU npoaauomenin C,' HOII'HHW, 1I3I,IWl li'h ameoJIalln y OCIIOBanin nepxnaro pJJJJ.a :ly608'h. 131, npomnomcnln Z cruIIIHhI mm'h 61>1 ABa asyna PYCCI{. iJ H 3, [WTOPhTC 06pa3YIOT'h O,lJ.HII1> BlIOJIfl'B ~'[;JIoIlbIH M IIepa:wlw,lIhlii 3nyl\1,: zga, Gepor'I>, zize«, IWI: .. IIm.IIU~a, zeli, (rp. 'dd(').~Q, nail,a.IIb) , MJICO.

6) MUHI'p. Z, Z!! cooruhrcrnycrr, rp. J (z), ct, (z), 31 (i),

(I.) z = rp. J (z): zalami, 1']>. J'~Q'C, IIMep. J~c(1l~G, O'ICIIl,.

CH.III,HO, mezobari, rp. ~Jd(1("dio, JIHI'aUlLH eoGalm.

~) z = rp. % (e): mczoberkj, oup, 'I'. rodin" rp. ~()q,(').I);J\:,(": bziritj, zirifj, ziresy, 1, 2 TI ;) .u. C;~. I), np, c. up. OT1, zirun , rp. 3%J~~, BlfJJ,'kl'b, CMOTP'!;-rr,.

'() fJ.r; = I'p. d (z), 11 (i), ~;3 ({Iv): marzgunni, ['V· ~h~318Jb~, npaaan pyxa, gomorzgua, rp. o~~bdij;3;16~, 1I00'!Wl, zagnra, rp, :r"" o'~Q, ue-rcus, g'wanzgila, rp, ~~3;diJ~", 11.'101>0.111>1: rnorzgwi, rp. ~,di_ j13Jb" npanaa (PYIm, CTOpOIIH).

60 -

B) l\HCl'O Z B1> CJIosaX1>:

a) B1:, lIa'la.1i: zirua, zirapa, BH}l:STb, CMOTP'BTb, zigirepi, MM. II. ltH. 'l. OT1:, zigiri , KOJHO'lRa, zizee , I{OpMHJlHIl,a, zalami , CI1JlbHO, CH.1bHbliL

~) B1> CpeAlHI'B: bazgarkj , onp. <1>. es: 'l. ApomL, biiritj, 1 JI. }IH. '1. up. C. sp. OT'b r.JI. zirua, zirapa, BII)l.ilTb, CMOTP'BTb, marzguani, upaaan (cropona, PYRa), gomorigua, n06'13)l.a, gwanzgila, 1I.1eBeJIbJ.

~,) Ha KOIlIJ,'!;: kimikozj , kuukozy , 1 M 3 Jr. C!~. 'l. IIp. C. sp. aaopouren's.

r) Z nepexomr-s B'b .0, i: arzo BIU. arzo, see, BC'B, kelcaarzy, kekaarzy, 3 JI. ea. 'l. np. C. sp, passers, zimadi BM. zimadi, AJIJV1.

§ 34. C, V'

IIPOll3HOlliCHie 3D. C. Ero 3Kmma.1leHTbI m, rpya, H3bIKf,. Mf,C1"O ero In, C.1Ionax'L· Ero 1I3~rJ;HeHie.

·,i

a) B'b 06pa30BaHiH 3B. C npnaauaerr, ysacrie n3bIK'b, ROn'lHK'b aoroparo IlJlOTHO npIfK.lIa.ll.blBaeTC1.I R1> OCIIOBaHiIO sepxasro pnaa syOOB'b. IJPII 3TOM'b OCIIOBHbIe 3ByKH 'In -I- "'" -I- 3, CJlIfBanCb B'b OAHIl'b o6miii 3BYK'b, BCJlili\CTBie IUlTeHCIIBllaro cataria YIlOMHHYTbIX'b opraHOB'b npoII3110IIIenilI, nOJIYlJaIOT'b P'B3KiH, CBHCT1.I1I~iii xapasrepx: ckala, Hap. cs, ceari, rOHlJaH cooasa, cie, lUaJJb'lIIK1>.

6) Mnurp. C COOTBiTcTByeT'b rp. V (c):

C() c=rp. V (c): cqari, rp, V(Jo~o, soaa, piKa, cana, rp, VJ~OIJ V~ll;o, rOA'b, cuni, cunti, rp. V~'ilo, V()OJo, MrHOBenie, MlUIYTa, cacxuralepi, rp. V(]"~IJGo3J~J'Oo, 'I'nanxypnsr, nell, UCllU, 3 JI. ea. q. np.c. sp. OH'b eny CHU:1aJl1>, cooomarr., rp. 1JV(».~", II03BaJI'L ero, B033BaJI'b I\'b ueuy.

B) l\1ilCTO C B1> CJIOBaX'b:

Ct:) B'b naqa.II'B: cqurgill, HCTOIlIIl1H'b, curcupa, orIlHBO, cana, rOA'b, cunti, Ml'IIIYTa, cuala, 3BaTb.

~) B'b cpcJl.TIIrh: timuckyma, B'b Tome aruoaeuic, micu, gicu, ucu, 1, 2 n 3 .'1. CA. II. np. c. np, OT'b rJl. cuala, rosopars, cooo.rn.aTb, xencipe, naps, kymoncqunsy, 3)1. es; 'I. II. up. paapyinaers.

: ' ,

- Gl -

y) Ha KOllIl,il: 1l11CJ, gicj , U(~.Y, 1,2 II:3 .U. CA. Ii. IIp. C, BI}· OT'L I'll. cuala, 3BaTb, coonmarr..

r) I13Mtnenie c,'

a) CJlYIWH nepexoaa C Bl, (; )l,OBOJlbflO lyB)l.lm: tiile EM. i-iil(> , TOHI<iH rOJloc'J, (B1, nilnilI).

lIPOll3HOJIlCHic aBYI(U S. Ero :JIiBIIBU,lCIITf,1 B"I. rpya. Il:u,rrd;. l'II'hCTo ere rrr. c.ronux's. Ero 113MtncHiR rraQC3HODeHic II :ITllMO.1l0rll'lCCI<OC 311U'!CHie.

a) ;3BYI\v i npOM3110CllTCH rum'}" uanp. PYCCli. ui : skvida, y'l'Onars , 8XU, TOJICTblii, ska, CpeJl.ITIlU, cpe}l,niw, ~cni, )~.JII1, so, 0'1'1" !l3b. 6) Mnnrp. ,~ coonrsrcrayern rp. ~l (.~), 1s (s); 1I1l111l'p. lJi) (SK). da ({:,70, = rp. bls (XS) , p, (e):

a) ,~= rp, d (8): siiba, rp. ~J(».3G", lIUXOAI1Tb, [[aHAI'll, seulebudy , 3 Jl. CJl.. 'I. IIp. IICC. np. MOr'L, sara, rp. ';j.>(i';o, !!,opora, siitquna, 3 JI. CA. II. IIp. C. np. y:muJ!'L,

~) rOpa3J1.0 MHorO'lI1CJlCIlIrhc c.JIyqau cooTB'I;TCTBin MUIIl'p. ,~ rp. s: suri, rp. 1s1J~o, zyrna, Jl.YX1', suma, rp. VJ.>, IUlTb, kodsi, p. II. es. 'l. 01'1> koci, QC.lIoB1m'b, rp. ij.>(5o'ls.>, kOCe}lisi, rp, ij"(5J6'ls.>, p. II. MH. 'l . .llIOACii, SXU, rp. 1.rb30~()' TO.IICTbIit, sxua, rp, 1s~3'>, AP}TOii, musi, rp. ~()l.ro, ero, lepsi, rp. b<1~lso, aro.ma, wisoU-u{:,oti, rp. ol;(1eo'lsJ8, f! Tarn, II CJJl{'b, 'ryJl.a-cIOJut, soni, rp. Ug.>bo, Cnaact sncm..

y) ~, stc. {;/e = rp, (J (K), blI (xs), g (r;): ~/[;a, rp. ~J·n.>, cpeanna, cpc)l,IIHi, mosanapa, rp, ~(').blsiJbJ&'>, p,O[(Jla}l,'I" AOIWlJl.blBUTb, skvida. rp. b(i)B(»."(,o, (i';B(').'&o, dOJ(').60, yronars, skurinapa, I'p. ':lJdobJ&'>, '30d.1, nyrars, crpannrrs, CTPUX'I" uskuri, rp, 3.>d~o, nOJlo[{O, duuskirity, 3 J!. 1311.. 'I. np. c. np. I'p. ~.>()d(i';06'>, HOl'UCHJl1> eM)" ocyrnnrr..

B) M'tCTO ,~ 8'1> C.JIOBUX1>:

a) Ih IIa'HlJl'f;: suri, II,YIII:1., suma, mrrr,, Hi{ul'ina)u, nyrarr, crpaurars, crpax», siiba, naxourn., Hculebudy,::.II. Cll.. s.up. IICC. Bp. MOl"l,.

~) 131, crcJl.nl!'l;: mosana():1, I!.Oli.m}l,l" Jl,OJIOi.lUITh, bosi, uapcm. qosi, oalIlllH, musi, oro, I]udesaxj, AO iW:mt, osi, eTO .

y) Ila 1\oIlU'!;: miisj, B JI. el~. II. II]>. C. Bp. UI1.CT1> , iosj, ~: oJ.

- 62-

ez. lJ. np. c. ap. OT'I> esapa, nanOJIHRTb, bedis, CORp. <1>. p. O. OT'I> bedi, cY.ll:b6a, POR1>, qudes, COKp. ,I>. p. U. OT1> <Jude, .0;0111'1>.

r) IbllrlmeuiH II H3lJe3HOBeHie 8:

ex) 3B. § CMHrlJaen W B1> V, Y B'I>j: svi BM. swi, 2 JI. e.ll:. '1.

UOB. H. OT'I> I'JI. suma, nars, amsvi BM. amswi , nrecrs , miisj BM. miisy, 3 JI. e.ll:. lJ. up. C. ap. H.lI:CT'I> , egosj BM. egosy, 3 JI. C.lI:. 'J. up. C. sp, OT'b I'JI. esapa, HaUOJIHJlTb, ycrpoasars,

~) H3'Ic3HoBcnic s: cqari zga BDl. cqaris! zga, 6epcI"I> p'Blm, xencipei skua BlI1. xencipesi skua, csnrr. napa, zgua SJ{a BM. zguasi slta, cpem 1Il0pH, cqari skvida BDl. cqarisa skvida, yronart, B'I> plmt, uzgu BM. uzgusi, cp. CT. OT'l> zgiri, xopomiii.

.l{) OTUMOJIOI'Il'leCKOe aaaseaie 8:

ex) S ecrs COrJIaCHblH xapasrepr, 'I>OPDlbl poz. rr. 060HX'I> 'lIICC~.1>: mumasi, p. n. ez. '1. 0'1'1> muma, OTeO;1> , didalepisi, p. n. MH. 'f. on dida, MaTb, dadulepisi, p. n.un, lJ. OT1> dadnli, sypana, mumalepisi, p. n. MH. lJ. on mumali, 11'hTYX1>.

§ 36. z, tj.

Ilponaaoureaie 3B. z. Ero 3KBIIBaJIeHThI B'L rpya. ll3bIKi;. MtCTO ero B'L CJIOBaX'L.

Ero 113Mi;neHill.

a) 3B. Z rrpOH3HOCIlTCJI KaK1>, nanp. PYCCK. Ole: ziri, zyri, )(Ba, zaarneci, COPOK'I>, Zinoia, Ha3B . zep. }KIIHoTha, bza, COJIHD,C.

6) MUHrp. i COOTB'BTcTByeT'I> rp, % (e), d (z).

ex) i = rp. % (e): bza, rp. i3%a, COJIHl~e, bzasxa, zasxa, BOCRpecHblH .lI:CHb, ii, rp. %a %J~' aa, Ha)l,'I> , ssepxs, CBCPXY, zise, rp. %J~(").Q)o~G, csepxy.

~) Z = rp. J (z): bia, rp. <%JJ, MOJIOKO • B) M i>CTO Z B'I> CJIOBaX1>:

«) B'I> HaqaJlt: ii, sa, Ha,l.{1> , ssepxs, iise, csepxy, cssnne, zasxa, BOCKPCCCUbC, ziri, zyri, .n;Ba, zaarneci, COpOR'L; zgyrapili, npas, lip. 6J1i>.n;UblH, 1I06JIeRmiii.

~) B1> cpe.n;uHt: bza, COJIHo;e, bzasxa, socspecense, bza, lIl0J10RO, wiiaziri, .n;B'ImaJl,o;aTb, ecidoziri, .n;Ba.n;u;aTb .n;Ba.

1 l

i1

. !:

:jJ

... { •. 1 ...•.

. j

.,

rl

~ 1

- ()3 -

y) B'I> lWIIII;E Z Mlri; p'l;;uw "pnxOII,TI.WCf, IIaO.1I0AaTh. 1') HSlIdmcnic z:

c.:) Z nCpCXO,l(HT'I> BD z: zi BM. :l,i, IlBCpX'I>, IIa, na,l(D, zilturo BM. zilhrro, npOTIIB1>, npnao.

~) Z IJBJIllCTCII H TaM'I>, I'd; BD rpY3. 1J3blld, ero II'ET'I>: zlri, zyri, rp. (').&;0, ,il,IHt, zaarnedi, rp, r').,-;',~(').~)o, COpOI\'n.

Ilpoaarrornenie 31l. c. Ero ;mBllllaJICI!'rIJ B'J, l'jlY3. H3hIId;. l\T-hCTO ero 1l'J, caonax-r., Ero 1l3wnucuie II IW·l('3UOnCllic .

a) 3ByKD 6 npOHSIlOCJITCH HaR'L PYCCI{. ,'I: koci , 'loJIoB'Im'b, oco-koci, JI'ImliH, co, 6'IW)IH, cana, HOCWrI" cxomi, pbloa.

G) Mrmr12. 6, sl[;, 6XCOOTB'BTC'fBYWT'I> rp. p, (rS), .a(c)L~)'

ex) ,;, at = rp. B (6): cklmi, rp. Ba~o, MOti, l~I{ini, rp.1r3afio, B()&lio, Harm), ciii, rp. r,0C)0, Bopoooii, ocitoli, rp. ls~B"6J' 6()~J' rll'Im,il,o, ckineburi, rp. B3JbJ61l~0, 113'1> IIaIUIIX'b, ITO I1UmClIlY, noxomiii na nanrs, gomorckineli, rp. o~~(').gJbo~o, JI3B'EC'fllbIH, IlllJi>HIfTbln, ]togiClhmo? 2 JI. H. Bp. sonp. 'I'. anaenrs J111? rp. 0(l30? meemicltj, 3 JI. 0.'1,. '1. 11. sp, MII'[; KaiKoTcH, .lI.YlIIaOTCJl.

~) C = rp. 6 (e): curua, rp. 6()~3~, IWlBaTb, cilamuri, rpya, e~J~~o, CJ1C3a, cili rp, 6(").~0, l1wua, cxonapili, rp. 6b(").bJ'01l~0, OPR'J. np. cnacerrm.ni, ecuu, 3 JI. c.n;. '1. TIp. c. np . .lI.aJI'I> OMY anarr., rp. ~Bb(").6~, exuri, rp. (5030, XOJlO}{IIblii, edi, rp. (").(130, i'I,Ba.ll.l~aTb, cxonapa, rp. Bb(").bJ6~, cnacenie, sincxa, l'p.1;oe11a, map'l" nacinebu, rp. b~(I3b(').oo, BllaIWMblH, CXOI'O, rp. (~bd;~, 1I,0BIITb, warcxili, rpys. 3J~(I315~0, copc6po, ucilituansy, 3 JI. C){. 'I. 6y)l,. Bp. nposaxnerca, rp. ~~(5~ablr, dacxiri, rp, ea0b~0, oronr, oci, rp. 3~(I3o, KOBe.n.

-y) 6 = rp. J (z): cxu, rp. J~(').b~, xopoaa. B) M'ECTO C B'I> CJIOBaX'b:

c.:) B'I> Ha'JaJI'I;: eili, mOlla, eiti Bopo60H, cilamuri, creaa, cicia, 6'{.;.n;HIJR1l, curua, UJIaBaTb, cxoro, ;XCBllTb.

~) B1> CpC.n;fIfI'B: eci, }{Ba.n;l~aTb, ocitoli, I'lrG:I.n;o, cicio, 6·t.n;IlJIR'I>, BHm.iH, warcxili, rp. 3i';(~llsl!.(o, cepcopo, dacxiri, 01'011[" koci, '1CJ10- B'ImD, o{~o· koci, Jl'BlIliii.

I .._\

".i

- 64

,,) B1> ROH~t: kimecy, meey, mercy, merej, 2 II 3 Jf. eJI.. 'I.

" u t

IIp. C. sp, AaJIb, komuci, 3 JI. eA. 'I. H. np, nOB. H. Aarr 11m .

r) M3~rI;HeHifI IT 1:13'le3HOBeHie 6:

0:) c nepexomr», XOTfI IT ptll.IW, B1> i: oco-kozi BM. oeo-koci, JI'Erniii .

p) C H3'le3aeT'.b: kosj BM. kocsj, }1.. n. e}1.. '1. om koci, 'leJIOB'E[\1>.

§ 38. z,~.

IIp01l3HOWCHie 3B. Z. EI'O 3KBHBaJleHTbl B'b ['PY3. 1l3blRt. JVH;CTO ~I'O rrr, CJIonaX"I,.

H3~ltIICllilI, 1l3'le3HOBeHie II ;)TIIMOJIO I'Il'ICCKoe 3mI'ICHlC.

a~ 3BYR1> i npOH3HOClITCfIIIJlOTHbIM1> nplliKaTieM1> aasma K1> rsepiOlUY lIMy. B1> oCIIoBaHilI i JIeiI\aT1> ABa 3BYHa iJ If :JIC, KOTOPbIe C.UIJIIICb BllOJIIrB B'll OAHH1> Il,tJIbHblH 3ByK1> IT BblI'OBapHBaIOTCH npa- 6JIIr31UeJlbHO RaH1> IITaJIbfIHCKiii 9 npe)J.'ll I'JIaCHblMIT e, i, nanp. B'b CJIOBUX'll: gi6rno, Genova, Genua If T. n. zanzi, sryxa, zgura, zura, nOJl,OoHblii:, zgiri, xopomia, zuda, Il,tJIoBaTl>.

6) Mmrrp. Z ooorebrcreyert, rp. ~ (i), J (z), (.) (r), I.\; (d), G (c), h (x).

0:) i = rp, ~ (i): ziki, rp, jiot%()0, neas, zari, rp. jl~3(>,)0, rope, aaoora.

~) Z = rp, d (z): zogori, rp. J~~~o, co6aKa, zwesi, I'p. d3J~0, cTapblif, zima, rp. d~~o~, d~h, opan, zergwi, rp. J~(.j1:(30' il\ua, zimadi (zima -+ didi), rp. "<>od~, "<>oJo~, Jl,fIJI.fI, sinza, rp, 1sodJ, 3fITb, zini, I'p. do(>,)o, nopese, minze, I'p. ~~1r30GJJ~0, fIMep. ~c1oGJil~o, X03fIIIH1>.

,} Z = rp. (>,) (r): xuzi, rp. ~b~(>,)o, russo, q'uzi, rp, (J()(>,)o, yxo, gezi, rp. ~(».t%o, canasa, xozi, rp. b~{X)o, 6bIK1>, pizi, rp. 30(.)0, POT'!>, JII:IIl,e, komonzi, rp. a3~t%0, MylR1> , puzi, rp. Oa()t%o, sopona, pizala, rp. 30(;:'j(».o~, YCJIoBie.

3) z = rp. I.\; (d), e (c), b ex): xinzi, rp, llos:;o, Mocn, zixa, rp. eO~J' 6alJlHJJ, 3alHOH'll, Aqu-zixa, rp .• (J()1sGobJ, r. CyXYM'll, za, rp. ~J' aepeno, zinua, sinwa, rp. ijJS:;3~, bO~3" B1l,}I,'BTb, ClUOTptTb.

G5 -

B) MtCTO i B'll CJIOBaX'll:

0:) Br, na'IaJI'B: za, ,1I.epeBO, zari, rope, aaocra, zuzi (dudi}, rOJIOBa, zima, 6pa'1'1) , zanzi, lUyxa.

~) Br, ClJeAlHd;: pizi, pOT1) , zallzi, sryxa, quzi, yxo, fmzi, HOposa, lurenzi, npas, II. cnmnik, xinzi, lIIOC'!'1>.

,) Ha KOHut: UZO;l,y, 3.11. en. 'I. np, c. np. om, eMY BeJItJJ'll, OT'll zozua, BCJIilTI>, I10BCJItHic, moswanzy, 3.11. C,1I.. 'I. np, c. np, nOIWHJICSI. r) il3M'BHCHic H 1I3'lC3IIOBeIIic:

cc) Z IIepCXO!l.IfT'll B1> z: zangi BM. zangi, p)I{aB'IHIIa, zi = ii, na, Ha,1l.'ll, iilcuro = zilturo, npOTIIB'll, nprnro.

~) i secsaa 'laCTO lIBJISIeTCH }l,iaJleIlTR'IeCIUI B'll ,l1;mBapCKOlU1> rosopf BlIl'Bc-ro d: zuzi BM. dudi, rOJIOBa, ZO B31. do, If, ragazi BM. ragadi, paaroaopt, If T. n. ca. § 19, r).

Z naseaaer-s: pisj BM. pizsj, )J,. II. eiI.. 'I. OT1> pizi, POT'll, JIIJ~e, xusj BM. xuzsj, )1,. II. eA. 'I. OT1> xuzi, nJIC'IO, komousj BM. komonzsj, JI,. IT. en, 'I. om lcomonzi, lIfym1> , maxinsj BM. maxinzsj, A. II. C,1I.. q. orr, maxinzi, pa300HHHK'll, ckusj BM. ckuzsj, 11.. II. CA. 'I. on cku;::~,

nroxoa,

11.) 8THMOJIOrn'leCHOe arrasenie 3B. i:

0:) Z eCTI> COl'JIaCHbIH 3BYI{'J) xapaxrepncrnsecnaro CY<I>. ~1;JIoti cepia nprrqacTiii II n. agentis: maxensi , BOpyIOIU.ift, pa36oHHIIH'!>, OT'll xirua, aoposars, lurcnzi, crmlll,ii1, narcnzi, IIPU'I. np. sp. cymecraoaamnln, npe6bIBaBwift, OT'll rJI. rina, 6bITb, marenzi, npns, H. sp. II n. arentis, rsopamiii, rsopem., BbI3bIBarolIJ,itt B'll )I\II3IJb, B'll 6blTie, rp. 1.\;~~'~(')lrJ6J~0' orcuzi, npav. 0YA. np. UM'uIOlIdii ObITb, OT'll roro )IW BCllOM. rJI. rina, 6f,ITb 1).

IIpnM1;'l. 1) Bbl"rb MO>KeT"b na OCIIOB. :)TOI'O )lie § 38, CM. nr.IIlIC 6), y, fJ, eye. ii cooruhrcrnyer-r, l'llya. npn-racrnoay cy». ri, di: ~VM~,6:n, Jlc)[m~irl, 3a b)~o, nM1;IO~irl 6hlTb xnaxernranrt., j~b,~n, HM-J;[o~ili (,[,ITL, CJlY'lIlTl>CJI.

- 66-

§ 39. c, ~.

Ilpoaaaoureaie 3Bj'Ka C. Ero 3KIlUnaJIeHTbI BD rpya, H3bJK1;. M'l;cTO cro m, CJJOnax-s. Ero H3'Ie3HOBeHie.

a) 3SYR'b 6 np0l13HOCHTCll spear, npnacarie 1J3hma K'b TBepJJ.oDlY oeoy; B'b ocnoaaaia ero JleiI\aT'b )I,Ba conepureuao CJlHTHhle H n:E.lhasre 3ByKa 'In HIe: cice, MaJlO, MaJleHbRiii, culd, MhIlIIb.

6) Manrp, 6, ck COOTB'ETCTBYIOTh rp, ~ (6), V (0), g (6), 13 (c). cc) 6, 6k = rp. ~ (6): ckumunsy, 3 JI. eJI,. 'I. II. ap, rp. lr~~~lr, tCT'b, corili, np. c. np, npas. nOHMuHHhlii, CXBU'IeIllIbIH, rp. ~Jti)o~o, ~~~Jti)o~o, cuki, rp. ~~(~o, mHBOTHoe meHCK. noaa, ciri, rp, ~oti):, 113Ba, 60Jlt3Hb, ckirili, npas. IIp. ap. rp. ~~~ti)o~o, paneaau», ockomali, rp. lr~~~J~o, IIlIl.I.\a.

~) c = rp. V (c): cwima, rp. V30~~' )I,O]I\JI,h, ciee, rp, 3,V'V~' lUaJleobKiii, cub uri , rp. V~'b~o, (c = C, r = l), KalIITaH'b, ciia, rp. voooJ~o, apacasra, cqori, rp, ~V~Jt'9C), nepeneasa, canapa, rp, V(». ... ~J'b~, (c = e , p = b), 3BaTb, aaaaie , moeanapili, npas. up. sp. rp. ~(».V(».~(]'bll~C)' 3BaIlHblii, cuula, rp. V3', ropfsrs, 60JI'ln'b, uc~, rp. llV3~30' HC,II;OilmpeHHbIH, cqisi , rp. ~V~J~lro, nacryxs , cwati, rp. YSJooo, KU IlJl II , mymociset], 1 JI. MH. 'I. 6y,ll;. np. rp. ~(».o3~lrV~t:9, ,ll;aii )I,Ollil1Tb, carua, rp. VJti)~, [JHcaTb, eire, rp. V3ti)o~o, TOHKiii (rOJlOCOR'b B'b rrsnia), maearali, rp, ~VJti),~o, IHICaTeJlb, IIHmymiii.

j) c= rp. 6 (c): marcixoli, rp, ~Jt:96h,~o, JIaCTO'lKa. B) M'BCTO 6 B'b CJlOBaX'1:

cc) B'1oaqaJIt: canapa, 3BaTb, ckidi, KYKypy3HbIH noM'll. earua, UHCaTb, ckirili, paaensra.

~) B'1 cpesans: mocanapili, npas. up. sp, 3BaHHblii, macarali, IIHCaTeJlb, uckumuri, npas. up. OTp. (I'. He tBmiH, ueu, npas. np. OTp. $. He )I,OlliapeHHblii, muco, KOTOPblii, mocqudu, A'imllu:a.

j) Ha KOHu:t: micj , gicj , uey , 1, 2 ~ 3 JIJI. OT'1 1'JI. cuala, 3BaTb, rnerej, 2 JI. ea. 'I. up. c. sp. 01''1 l'JI. cuala, lliiKe%.

1') M3lJe3HOBeHie 6:

cx.) 6 1I3lJe3aeT'1 He 'IaCTO: ce EM. cice, ca BM ciea, MaJlO, Ma-

• 'leHbKiii .

, r ,

.; i

1· .

- 67-

§ 40.

rrmmr CorJIACIIhlX1>.

He C!IWTPH ua TO, 'ITO MHIIl'PCJlbCHiii 1I31>m1, OTJlH'I:tCTCH IIO.HIOruacicsn, If CMHl"ICIHIhynI'I> IWllcollaIlTH33IOM'b, T't~n He MCII'Ee C.1IYlJaH cresenia PIl1LOM'h J1.ByX1" TpCX'I, 11 J1.amc 'JCThlpeX1, eOI'JlaCllbIX'I, He ptllKH, HaW!, BHJtIIO Han IIH]1WCJl'f;/.(ylOlI~lIX'1 IIpn~l'r;pOE'1:

bk: ccebkidijj, oe: uc';ultuwatj. brd : brdynkj,

osJt: gumykobskidi. bao: diibcwee.

bxw: kecobxwadesy, bncq: bncqukj.

btkio: btkwii:

wrt': wrtiij.

mk: gamkoraqy, ns: maargwansy.

ntlc: Gorontk]. _ ncq: guuncquu. ncqw: doncqwiri. pk: pkatuwatj. ppv: clop qvilj .

rs: domingarsy. rac: gamorckineli, rqto: girgwini. rgw: maargwansy,

rko: rkvii. rex: warcxili. rtli: ortkia.

rzqu»: gymorzgwili. tq: tqa .

tk: tkilami. lqio: sitqwa. vprt': mitov!Jrtitj.

r>*

fis: psua.

ptx: ptxozuJ{j. pre: moprti ps1(,v: diipsJi:vidi. ko: kviliti.

SK,V: skvida. sxw: sxwa,

61(,: meemickj, ex: cxoro.

6]{;v: mickvanda nL 6]{;w: ekwapili.

ck: ckori.

cq: eqori.

cqw: ginocqwidy.

- 68-

I

j .

. ,

4

,

06w,ie tfJoHeTHI~ecKie aaKOHbl, KOTOPblMb nO)J.neman MHHrpenbCKie 3BYKH.

§ 41.

rJIaCHhIe H nozyraacmae 3BYRJI.

I. ACCUJJUf,.UllI/tJI.

3aKOH'h aCCnMHJI1)~iH rJIaCUbIX'h II IIOJIyrJIaCIIbIX'h HlU'BeT'h B'h MUllrpeJIbCKOM'h 1)31>IK1> oomapaoe npmrsnenie , KaI{'h OhIJIO 3aMt'IeHO B'h § 1, r) ct. Orrs ssrpazsaerca TO B'hynoiJoo/teuiu, TO (II 3TO saute) B'L COBepmeUHOJlf'L ommoolcecm(J/teui'u rJIaCEII,]X'L II noryr JlaCIlbIX'L 3ByROB'L. ACCHJlfIWI~ilI 3Ta ObIBaeT1> npocne1C1Jnt(JUaJl (IIporpeCCHBIIaH), .l(tiicTByIO~a1I na npezmecrsyrotnie 3ByRH, lUll pC?npocne1cmU(JuaH, (perpeccasnaa), JrbiicTBYIOma1I 113. nOCJI'T;~yIOIIl.ie :myI\lJ. Ilpa 3TOM'h .l(tiicTBie aroro 3aROHa aCCHJlffWI~iH ue OrpaUH'IUBae'1'ClI TOJIbKO COctAHHMll lUll pH~OJll'L CT01)~HJlUI 3BYKaMH, HO BJIi1:lIIie e1'O lJPOCTHpaerca neptARo IlIIa 1coumfo (Auslaut) IlUa1lU.ItO (Anlaut) coC'lWIRX'b C.lIOB'b. BJIar03BY'1ie MHHrpeJIbClmrO 1I3bIKa B'b AOCTaTOtJHOH creuena OO'LHCHlIeTCH 3TOIO 2alJJJtouie1() Macuux'O u ?W/tVMaC1lUxo II CHJIbIIO passarsnrs ynorJoo/teuieJJt?J COrJIaCIIbIX'b, CM. ~ 42, 1.

a aCCI1MHJIHpyen i 1): mazira, aropoii, 0'1'1, ziri, ~Ba, masuma, rperiii, OT'b sumi, TpH, rkaala, JICKaTb, ncnanio, H31, rkiala, CM. § ] , r) tx..

a accauarapyert, 0: malarty BM. molarty, 3 J. CA. '1. lip. C. Bp. npnme.n., malaguri BM. molaguri, nao.rrn, C~I. ibid.

, i

L 70')-

, .. ,-, ..... ,.,;'"

a aCCHMlIJUIpyeT1> u: wa akiminendy BM. wa ukiminendy, 3 JI. ea. 'I. np. nee, sp. He CdlJIaJI1>, CM. ibid.

e accaaarapyer-s a: we gileepartxu, 3 Jr. es; 'I. up. C. np.

BM. wa gileepartxu, He norpacs, He 06paTlI.ll1> BHlIMaHilI, He acnyraJICH, esee we [iasxapinu], He MOr1> SaCTaBHTb acnpsrrnyrs, iwosee, iosee BM. iwosae, iosae, 1 II 2 JlJI. H. ap, COCJI. H: ea. q. OT1> ra. esapa, HanOJIHlITb, CM. § 2, r) IX.

, , e accHMluHpyeT'b i: we edy BM. we idy, 3 JI. C~. 'I. IIp. aec. sp,

He nOIIleJI'b, bdgee BM .. bdgie, I JI. oy~. sp. COCJI. H. OT1> rJI. dginapa, cTaBIITb, CM. ibid.

e aCCIIMHJIllpyeT'b 0: sumeneci BM. sumoneci, urecnaecars.

i accmrarapyer» y, tJaCTO ~iaJIeKTHqeCKn: lbipqoianU:j BM. kyipqoianlej, 1 JI. C,lI,. 'I. oy)!,. sp, B03bMY, kiipqii BM. kyipqii, 1 JI. C,lI,. 'I. lip. C. sp. OblJl'b, dgimiri, lIpH'I. oYll.: sp. OT1> rJl. dgyma, crasars, ziri BiH. zyri:, ,lI,Ba., kiri BM. Ityri, MYKa, kini BM. kyni, na3a,ll,'b, 06paTHo, kidiiruleesy BM. ltydiiruleesy, 3 JI. MH. 'I. np. c. sp, saCHYJIIf, CM. § 6, r), (1..

, i aecaaarapyers e: ndii BM. demi, ndei, ,lI,eB'b, SJlOH P;yX1>, lipsi BM. lepsi, UrOJIKa, CM. § 3, r) (1..

i accaaarapyers 0: wiqii, iqii, III 2 JlJI. e,ll,. tJ. IIp. C. sp. ObIJI'}" BM. wiqoi, iqoi, OT1> rJI. qopa, OblTb.

o accaaarapyert, i: oco - kodi BM. oci-koci, JI'BIIliii, witoruo BM. witiruo, aoceaaamars , witoexoro BM. wiji -I- cxoro, ,lI,CBHTHa,ll,n;aTb, otxoneei BM. otxi -I- eci, soceaszecars, CM. § 4, r) IX.

o aCCHMIIJIUpyeT'b u: mo ore? BM. rnu ore? 'ITO raxoe? CM. ibid.

o accauarapyers y: koqope BM. ltyqope, 3 JI. up. C. ap, obI.n, i ItomoJ'tj BM. J{ymorij, 3 JI. IIp. C. sp, lIpHIIleJI'b, CM. ibid.

'1i,1 u aCCIIMHJJHpyeT'b a: ukuxale BM. ukaxale, IIa3a)J'b, wiquapuli:j, . 'I iquaiJUltj, iquapu, 1, 2 II 3 JIJI. OT'b ra. qopa, OhITb, CM. § 5, r) IX.

:' u accIIMII.JIlIpyeT'b 0: somu urdesy ni BM. somu ordesy ni,

r,ll,il ObI HII 6bIJI'b, urgulendy BM. orgulendy, 3 JI. e,ll,. tJ. IIp. C. sp, JIilHII.lIClI, guuneqiisy BM. gouncqiisy, 3 .1. e,ll,. tJ. IIp. C. sp. YCTPOHJIII eMY, mukuuli BM. mukouli, 3 JI. ea. 'I. IIp. C. sp, 06paTHo 3ailxaJI'b, CM. ibid.

" Zt aCCHIIJIIJIIIpyeT'b e, i: suulebudy BM. seulebudy, 3 JI. C,lI,. tJ. ?'lJp. nee, ap, He IIwr'b, duusli:irity BM. deuskirity, 3 JI. ea. s.np. c. np,

,

- 7] -

IIorUCR.lI1), udgurnu BM. udgimu, TTllH'J. OTp. OT'l, rJI. dginapa, CTaBHTb, irkuu B~r. irkiu, 3 JI. ez. 'l. lip. C. np, OT1> 1'.Jl. rkiala, rkieba, acaars, bsuulenkj, 1 .Jl. e,ll,. 'l. II. ap. on r.r. siiba, naxomrs.

2t aCCIIMHJIRpyeT1> y,-oco6eIIlIO MHOrO'IIIC.JleHIIhI lIPIIM-BPhl aroro HB.JleHiH KaK'b o6m.e-<I>OHeTlI'IeCHie, TaR1> II ,lI,iaJICl{TlI'IeCI<ie: ugu BM. ugy, 3 .L e~. '1. H. Bp. IIluteT'b, lursu BM. lursy, 3 JI. e,ll,. 'l. H. sp. ClIHT'b, Xutu BM. Xytu, coo. H~IH, kuueuu BM. Jeyucuy, 3 .Jl. C~. 'l. II. sp. CKa3UJl'h CMY, CM. § 5, r) IX.

lIpHM'I;,I. 1) D'L HaCTOJI~eM'b OT)I;td; npanoary TO.[LKO HC3Hit'IIITCJIbHOe 'fHCJIO npmrsporrs, OrpaHH'fHBaIICL CCLIJIKOli rra §§ npexmecrsyromaro oT,o:t.JIa.

II. YiJ(Joc'Il-ie.

Y,lI,Boenic r.JlUCIIbIX'}, 3BYKOB'b BCTpttJueTCH B'b III1lIIrpCJIbCKOM1> H3bII{'B aecsaa 'IaCTO, Bn lIPOTI1BOIIOJIO}ImOCTb y,ll,BoeIIilO cor .JlaCIIbIX1>, soroparo Mnt He nplfXOARJIOCl, llu6J1IO,lI,aTb; BO BCHIWM'b C.JlY'la'£, OUO ,lI,OJIiRHO OhITb aecsua P-B,lI,KO B'b llHlIlrpeJlbCIWlH'b 1I3bIld;, OTJIIItJaIOIIl,eMCJI HOJIHOrJlacieM'b II YlIo~06JIeHieM'b COrJIaCIIbIX1>. :3TO Y,lI,BOeHie I'JIaCHhIX'b obIBaeT'b: a) 'IlC3a(JltC'UJltOC, lIJIH npo2tJOOIl'//1l0C, soraa ,lI,Ba oAHHalwBble raacnsre 3Byl\a BC'I'p'tlJalOTCJI PJIAOM1, B'b C.lI0 B'B, IIJ1II me 6) JaOUCltJlIOC, 1tcnpOUJ(]Ollu'llOC, OOJI3aUHOc CBOIIM'b npoucxoaneaiem, HJIII UCCHMII.JlRn;iR, OTTOiI\cCTBJlflIOIIJ,cii ,lI,Ba pHAOI\I'b croumie rJIUCnbIe 3BYI{U, HJJH BhlTTaAcrriro lIpoMemYTO'IUarO COrJIaCIIarO 3BYIm n lIpOIICmezruar-o , BCJr'T;AcTBie aroro , CTJJlReuilI n OTTOiI{ccTB.JIeuilI ,lI,ByX'b nepaorrasan.no HC PIIJ.{OlU'I, cromnnxr, r .racm.rx's , arn , lIaIWHCn;'b, yaaoenle 6hIBUeT'I, 061I3anO CBOlIM'b npoacxoauonioa», npocroii, HO CTO.Jlb 06hltJIIOii B1> H3bIK'B, anaroria,

Y moenie an. a: mimaalu, 3 JI. CA. tJ. IIp. C. np. mCJJ'b, kaagoiy, 3.Jl. C,ll,. 'I. up. C. np. 6POCIfJI'b, BbICTP'BJlIfJI'b, zaarneci, COPOI{'b, ginaabu, 3 JI. C,lI,. 'I. IIp. C. np. OKaTH.IJ'I" CM. § 1, r) y.

Y,lI,Boeuie 0: bambee, sara, zizee, KOpMIIJInr~a, karee, lIaJIaTKa, sapulee, Monua, meernickj, 1 JI. CI~. 'I. n. lip. nnrI, rmiIWTClI, worulee, 1.JI. CA. '1. lip. c. ap. IIOB'l;CTB. <1>. XOAIU'b, (iudcepi, lIM. n. !'tIlL tJ. ,lI,OMa, CM. § 2, r) S.

Y,lI,Bocnie i: miis], 3.Jl. up. C. ap, npllIlICJI'I), siiba, IIUXOJUrTb, kiisosxn, 3 JI. CJl.. 'I. up. C. Bp. orm CMY Clm3UJlIf, ca. § 3, r) j'.

- 72-

Y,ltBOeHie 0: kooreiasi, 6y,ltY<Ju TaR1>, pooperedyko ni, 1 JI. ea. t1. znp, sp. COC.JI. H. soraa 61> R 6bIJI1> , pooperedyko da , 1 JI. e,lt. lJ. J,Dp. sp, YC.JI. H. eC.JI1i 6bI II 6bI.JJ'b, moore = mu -t- ore? 'ITO raxoe? CM. § 4, 1') O.

YABoeHieu: guuncqiisy, 3.1. ea. <J. lip. C. sp. oua eMY YCTPOIIJIH, muknuluu, 3 JI. e;1,. q. np. c. ap, oUD ooparao 3a'BXaJI'b, kuucuu, 3 J1. eA. 'I. np. c. ap, OH'b eMY caaaars, iquu, 3.JI. ez. tJ. rrp, C. sp. 6bJ.1.J1>, CM; § 5, 1') y.

TIL Tsacuue ~t nMYMaC'Hbte nepexoonm« ez 0PYu; oPYw 'u (J'O coMaC'Hbte 3ey1CU.

Ilepexomr I' JIaCHbIX'b H UO.JIyr .IJaCHbIX1> 3BYROB'b B1> MlllIrpeJIbCKOM1> R3bIRt secsaa 'IaCTbI. OAHU 3ByRII, nepexoas B1> APyrie, H3MtHmoT1> 3'l'HMO.!IorHqeCKOe 3'Ha'lte'Hie CJIOBa, KOPHR, APyrie TOJIbKO ero om'Home'Hie, rperse iKe H TO H zpyroe BMtCT'!;; CJItAOBaTeJIblIO, MM B1> TaKBX1> CJIYQaRX1> B1> npaaf npeznoaarars CYlIJ,eCTBOBauie BnO.!IH-B OpraHBQeCKarO noneua. HaKOHeIJ,1>, 3TH nepexoasr 6bIBaIOT1> 'IaCTO oialleUmU1lecuaw xapaxrepa, He BJleKYlIJ,ie sa C060IO IIHKaKoro 113Mtaenia HII B1> 3HaQeHilI, HlI B1> oraomeuia nOHRTin, asrpazaaeaaro Jl,aHHbIlIl1> CJIOBOM1>. 8uI nepexoasr MoryT1> npoacxomrs KaK1, B1> raacHbIX'h «opn«, TaK1> II B1> OC'Ho(JooopaaO(Jamellu'H1JIX7J ,MeMeHTaX1> If gJlle1CcillXo. TaKHM1> 06pa301ll'b rJIaCHbIH 3JIeMeHT'h MIIBrpeJIbCRarO KOPHII cnocosee» R1> H3111imeHiIO B1> COOTBtTCTBYIOIIJ,ie ruacasre no BOCxO,l{RlIJ,eii II HHCXO,l{IllIJ,eH JIBHiH. ECJIH, aanp., a 6Y}I,eT'h rJIaCHb]H 3ByKl>, b COr.!IaCHhIH, a C nOJIyrJIaCHblH, TO <I>OplllyJIy mlllrpeJlbCKarO KOPHR'MOiKlIO BbIpa3HTb CJIt,ll;YlOlIJ,IIM'h 06pa30M1>: 11 a, XOTi1 H ptAKO, Va -t- b, Vb -t- a, Va -t- b -+- b, Vb -+- b -+- a, Vb -I- a -t- b, yb -t- c, Vb -+- C -I- b.

a nepexoaars B'b e: iwosee, iosee BM. iwosae, iosae , 0T'h rJI. esapa, HanOJIIHlTb, eM. § 1, 1') ~).

a nepeXOAHT1> B1> i: iwosii, iosi] BM. iwosai, iosai, 1 II 2 JIJI.

H. sp, on rJI. esapa, nanOJIHJJTb, CM. ibid.

(t nepeXOJl,IIT'I> B'I> 0: udidoli, ClIpOTa, on dida , MaTb, kata, j{. n. MH. 'I. apx. <1>. 0'1''1> lwei, QeJIoB'IlK'L.

.~.')

I;]

a IICpeXO)l,IlT'L B1>U: aguru, 3 .L CJI,. tJ. IIp. C. np, OT1, 1'.1. gurapa, 6blTI, II OXOilnI M1> , UCllU, J.L C}1,. 'J. II. np, OT'l, r.r. cuala, cooomars, mumuli, IJ'GTYX1>, 0'1'1> muma, OTeJ~1>, CaMCL(1), ClL § 1, r) ~.

C IIcpeXOfl,IJT1> 1l1> 0: wosanltj , osanltj, osansy , 1, 2 II 3 .l.1. ez. 'J. 11. ap, OT1> I'JI. esapa, Eano.HIHTI>, CM. § 2, r) y.

c ncpexomri, B1>i: ndii, OT'b demi, ,lJ,CB'I>, :1JI0H ).(yX'l" lipsi, 0'1'1> lipsi, Hl'OJlKU, ClIl. ibid.

e nepexoaarr, B'I> u: suulebudy = seulebudy, 3 JI. eJI:. 'I. np. nee. sp. 11101''1>, waruno = wa -I- ore -+- n -I- o? soup. (1). II'ST'L JIll? Xutu = Xetu, c06. HMJJ, CM. ibid.

i IICPCXO)l,I1T'I, B'I> a: daduli, xypnna, 0'1"1, dida, MaTI" canna, zaarneei = ziri -t- eci, COPOK'L, dgaij, 2 JI. ea. 'I. I10B. H. dgan, 3 .1I. JUII. lJ. roro me naKJI. 0'1'1, rJI. dginapa, CTaBIIT!>, CM. § 3, 1') ~. '~ i rrepeXOAI1T'I> B'I> e: worekj , oreltj, ore, 1,2 H 3 JI.1I. e)l,. lJ. H. ap. OT'I> rJI. rina, Oh]Tb, bdgee, dgee, 1 B 2 .lfJI. n. np, C)l,. 'I. COCJI. H. on rJI. dginapa, CTaBH'l'b, CM. ibid.

i nepexoznr-s B'I> 0: 060- koci = ocl -I- coci, .1I'Bmiu, sumoneei = sumi -I- eci, IlIeCTl»l,eCRT'b, CM. ibid.

i nepexoaara B1> 2t: uzgu, cpaau. CTCII. OT'I> zgll'l, xopomia, bsuulenkj, suulenkj, 1 H 2 .JIJI. ez. tJ. II. ap. on rJI. siiba, aaxoaars, Cll1. ibid.

i IlCpeXOJl,IlT1>, 'IalIJ,e )l,iu.mHTII'JccKH, B1) y: cyra = cira, Atsymua, lIyri = ziri, ,lJ,Ba, bdgynkj, 1 .II. ez. tJ. n. ap. on r.ll. dginapa, craaars, mugydeni, mugydareni = mugideni, mugidareni, Ht'ITO, CM. ibid.

o nepeXO)l,IIT'I> B'I> a: koci, Qe.'IOBtK1), kata, i, II. Mll. 'I. apx, <1>., Cl\1. § 4, 1') ~.

o nepexoaar-s B'I> Z£: somu urdesy BM. somu -+- ordesy, 1')1,'1'; 6bI TO I1H 6b1Jl0, urgulendy B1I1. orgulendy, 3.L CA. 'I. I1p. lICC. sp •. ItB1MCH, mukuuluu BM. mukouluu, 3.JI. C)J,. '1. IIp. C. ap. 3a'nXaJI'I> aa 06paTHOMD nyra, CM. ibid.

u uepexozara, B'I> i, c: l)ixii, ixii,] II 2 .VI. CA. lJ. up. C. sp, OT'b rJI. ixuala, UPOCHT!>, miseely, 3 JI, C,Il,. 'I. II. ap, OT'I> 1'.'1. ula, lJATII, BOM,iI,TII, CM. § 5, r) (x.

u nepexomr-s B'I> y: migalaty = migalatu, 3 JI. ea. tI. np. C. sp.

II3M'I;HlI.JI'b, eapyla]tj = capulakj, .mIlTH, Manyca = Manuca, c06. BMR, MaHY<Jap1>, C1I1. ibid.

I

- 74 ._

u nepexoaar-s B'b W, v: ckweri = ckueri, YMllbIH, sxua = sxwa, ,lI,pyroii, skwami =s]{uami, KpaclfBbIM, psvi , svi BM. psul , sui, 1 H 2 JIJI. es, 'I. np. c. ap, OT'b rJI. suma, nnrs, CM. § '5, r) ~.

y nepexoaart, raszae 'IaCTO B'h paaasre rJIaCHbIe 3BYRll. B'h 60JIbmaacrsf CJIYIJaeB'h Y OTTOiReCTBJIJIeTCJI lUll yno)J,06JIJIeTCJI II nepeXO,ll,HT'h B'h Ti rJIaCHbIe 3ByKH, KOTOPbIe 6blBaIOT'h HenOCpe,ll,CTBeHHO B03JIi Hero, rass, aanp., OH'h uepexozarr, B'b a: mukaaziny= mukyaziny, 3.[. C,lI,. 'I. np, c. sp. B3rJIHHYJl'h, kaaragudy = kyaragady, 3 Jr. ez. 'I. up. aec.rsp. Bbl3BaJr'h na paaroaops, danagurepi = dynagurepi, npas. CTp. cKa3aHHb1H, CM. § 6, r) oc.

y nepexomrr, B'h i, B'h 60JIllIfHCTBi cJlYlJaeB'h )J,iaJIeRTH'IeCKH: mugideni, mugydareni BM. mugidcni, mugidareni, HiIJTO, 'ITO-TO, cira = cyra, }I,iBymKa, ziri = iyri, ABa, kiri = kyri, CM. ibid .

y nepexoaarr, B'h e: Xetu = Xytu, c06. HMJI, izine ni BM. iziny ni, 3 Jr. e,ll,. IJ. np. c. up. aoraa CMOTpi.JI'h, mioxe ni BM. mioxy ni, 3 Jr. ez. IJ. np. C. sp. He OCTaBJrHeT'h CJIi,ll,a, CM. ibid.

Y nepexozan, B'h 0: nopalue BM. nypalue, 3 JI. ez. 'I. )(IJp. np.

He o6ptTaJrOCb y Hero, komorty BM. ltymorty, 3 JI. ea. 'I. np, c. sp. npamers.

y nepexonrrs B'h u: Xutu = Xytu, co6. lIMR, lursu BM. lursy, 3 .11. ca. IJ. np. C. sp. ~nHT'h, kuucu» BM. kyucuy, CM. ibid.

J nepexoaarr, B'h y nepem qaCTlln;aMll ni, 'ITo6bI, sorza, da, eC.lIH, do, II: miisy ni BM. miisj ni, 3.11. eJI.. IJ. up. C. Bp. KOr,ll,a urers, H)!,JJ, moleely ni BM. moleelj ni, 3 .11. es. IJ. np. c. np, xoraa npaXO,ll,HJIH, CM. § 7, r) oc.

J nepexozarr, Hepi)J,Ko BO BCtX'h apeaeaaxs, B'h 1 II 2 JIJI. kimikozu BM. kimikozj, 1 JI. e,ll,. q. np. c. sp. aaopomem, migu, gigu, 1 II 2 JIJI. e,ll,. IJ. H. Bp. lIMiIO, IIMteUIb, CM. ibid.

HlIiI\CCJI'E,lIJ'IOm.ie UPlIMipbI npe,ll,CTaBJIHIOT'h HaM'h uar .JJ1l,ll,1I0 paaJlH'IHbIJI MeTaMOp<l>03b1 fJIaCHbIX'h 3BYROB'h:

Bxerkj, xerkj, xe, 1, 2 II 3 JIJI. e,ll,. lJ. H. sp. OT'h xuna, CHAtTb, xena, 3 JI. MH. IJ. H. sp, bxerdee, xerdee, 1 II 2 JIJI. eJI..'J. H. sp. COCJ. H. doxodi, doxodas, 2 II 3 JJI. e,ll,. lJ. nOB. H. dobxodkj, 1 .lI. 6y,ll,. sp. doxody, 3 JI 6y,ll,. sp. uxunapu, npas. OTpHn;. He CII',lI,Rm;iil,woxunatJUa, 1 JI. ez. IJ. BIIHOCJIOBH. <1>. H. Bp. maxuenzi, npas. H. sp, n 11. gentis, naxuenfi, npas, np. oxuenzi, npas. 0YJl,. Bp.

," ;

n! i I f

I t •

l'

\

J

I'

lj

;)j"

I :

1I

1\,

1i'

';i

,"

J

.~

70 -

I1Taln,: e- O-~t -7te.

Rkieba, rkaala, rkiala, HC[\aTb, acsauie, ihrkcnkj, irkenkj, irkena, 1, 2 If 1 JIJI. ez, IJ. irki, irkas, 2If 3 JI.JJ. eJI.. IJ. nOB. H. ibrkii, irkii, irkuu, 1, 2 II 3 JIJI. np. c. sp, irkeesy, 3 JI. C,lI,. 'I. np. C. sp, mirkiebu, girkiebu, 1, 2 JIJI. eA. 'I. Jl,np. np, irkee, ibrkee, irkasi, irkati, irkani, H. sp, COCJI. II. markiebcli, npm. 11. sp, orkicbcli, npns. 6y)!,. sp, narkiebu = rkiili, npIIIJ. np. sp,

M'nu{'b: i - ii - ie - c - cc - a (ia) - uu (hl).

Dgina, (dgyma), dginapa, cTaBIITb, 1I0CraBI1Tb: bdgynkj, 1 JI. ea. 'I. H. np. bdgi, dgy, 1 II 2 JIJI. np, C. sp, dgat, 3 JI. eJI.. lJ. nOB. H. dgan, 3 JI. MH. 'I. IIOB. H. dgimiri, npIIlJ. np. sp. udgumu, npns, OTp. bdgee, dgasy, 1 If 2 JIJI. C.lI.. '1. H. Bp. COCJI. II.

MTaK'h: i-ec-a-n-y.

Txuala, upocars , ptxii, txii, txu, 1, 2 II 3 .JIJI. ea. 'I. H. sp. p~ee, 1 JI. H. Bp. iptxuultj , iptxuudi , 1 JIJI. CJI.. 'I. IIp. C. np. CTp. saz. matxuali, npas. n. sp. txiiri = natxiiri, npulJ. CTp. <f'. otxari, lIpUt!. 6yJI.. Bp.

M TaI{'h: ii - ua - t6U - '!J.

Esai)J., nauomnrs: wosankj , 1 JI. ea. IJ. II. sp. iwosii , iosii, iosj, 1,2 H 3 JIJI. eA. IJ. np. C. BI). iosi, iosan, 2 Jr. eJI.. II 3 JI. Mil. IJ. nOB. H. iwosee, iosee, 1 II 2 JIJI. eA. 'I. H. up. COCJI. H.

M TaH'h: e - 0 - io - a - i - ii (ai) - ee (ie) - ,j.

IV. IbteJuooeuie MaCUI)IXo u nOItl/UtaC'IlbIXi) 30Jj1WO;;.

M3'IC3110BCnie raacnsrxr, II nOJIyr.JlaCIH,IX'h 3BYIWB'h HMicT'L II1tCTO B'h MIIUrpCJIbCKOlU'h lI3bmi plmw, 'rEM'h H3'Ic3HoBcnic COI'JIUClIblX'b, 'ITO B'b )J.OCTaTO'1noii: crenerra 06'bHCIIRCTCH CK.J!OlIlIOCTbIO aroro H3bIKa I{'b 1I0JIIIor.JluciIO, C.Jl'llJI.OH<tTCJll>1I0, Kb y}I.cpnulBulliro l'JH1CIIhIX'b, B'h CIUY csoero CHJIbHO passararo BOI{uJlI1:1Ma.

a H3'1e3aeT'h npem, osomaniem, 1I11I. '1. epi, sa UCKJIIO'ICHiellI'h CJIYIJaeB'b, yW13aIllIbIX'h B'b § 1, r') (;, I1PHlIrI;'I. 3: tur -+- C(li Bill. tum -+- ejri, HIlI. II. MIl. 'J. OT'l, tura, JIlUlW .. 'I'f"

e IJ3'IC3aCT'b: okoorkj BM. oko -1- orekj , 1l3}1,.nemaJIO, crsaoBaJIO, poporkj HM. P(IO]IC -+- orekj , 1 .r, Ci~. '1. IIp. C. np, 0'1'1, r.r. rinnqopa, 51,ITb, CM. § 2 1') s.

- 76 -

i asseaaers: ckimi xes Bill. ckimi xesi, p. n. eJ1,. 'l. Moen PYKM, oixosi BIII. oixi -+- osi, sersrpecra, C&I. § 3, r) 3.

o asseaaers: okorltj BIII. oko -+- orekj, HaJ1,JIeIK3.lI0, nokopue BIII. no -+- oko -+- aim -f- ore, 3 .lI. J1,np. Bp. ca. 'I. YCM. H. eCJIH 611 xornrs, warj = wa -+- ore, He, H'BT'b, CIII. § 4, r) a.

U asseaaer»: otxari BM. otxuari, npas. 6yll.. sp, 0T'b r.lI. txuala, UPOCl1T1, matasari BM. matasuari, DpM'I. u. sp, n.agentis, OT'b r.l!. tasua, C~I. § 5 r) O.

i, 3aMtuHBIllH l, CIIOBa., 1131Ie3aeT'b, yCTynHB'b M'BCTO aToMY noC.lIt.l1.ueMY: gola BM. goja, XOJIM'b, malaguri BM. majaguri, HBOJIra, zalami BM. zajami, CHJIbHO, malazoni BM. majazoni , MOHaXHII1J, CM. § 7, r) ~.

V. Opeoomeo O/tR ~t30nJ{)lCauiR cmelleuiR COM(tCU'blXo.

KaK'b Cpe.l1.CTBO UR 1I36'BlKauilI creseaia COrJIaCHbIX'b MMHrpaLcKiii H3LIK'b YIIoTpe6JIReT'b I1oJIyr.lIaCHbIii y, KOTOPbIii OR'b BCTaB.lIReT'b JlelKAY Ml1MII: zgyzgyntia BM. zgzgntia, MypaBeii, tickyma BM. iickma, B'b Ty MIIHyTy, mezozynkl BM. mezoznki, 2 JI. e.l1. 'I. H. sp, ornpaazaemsca, CII!. § 6, r, ~.

VI. 3a1iouo 0 MJbC1n1b, 3aUUJtaeMOMo 6'0 C/t06ax'O VtaCUbtJtU, nO/tyMctCU'blJt,u u npUO'blXameltbU'blJt'O.

B'b aalJaJIt CJIOBa BCTpt'laIOTCIJ: BCt rJIaCRbIe II DpH.l1.bIXaTe.lIbH1IH 3ByKII, a H3'b IIOJIyr.lIaCHbIX'b TOJIhKO j If TO B'b HCK.lIIO'IIfTe.lIhTb!X'b CJIY'lalIX'b, CM. § 7, B) a.

B'b cpeAIfHt If KOHL\t BCTpt'laIOTCIJ BCt raacnue, noryraacasre II npHJ1,hIXaTeJlblIblH 3BYKIl.

§ 42.

CorJIaCHLJe 8BYRH.

I. ACCZ6M'~t/tR'1~ill.

ACCIiMIWIlJ,iR coraacssrxr, B'b Bud ynoiJoo/teuill HMteT'b MtCTO 'laCTO B'b l'tlHurp. R3bmi> II )J,OBOJI100 crporo C06.lIIO.l1.aeTC1J 3aKOII'b

j "I

- 77

j

COIJcTaniR CXO.l1.HhIX'b, HJIIf 6.Hl3RllX'I, 3BYROB'b pa3I1bIX1, P1Jp'OB1, HJIH O,l(IIorO H Toro iRe paaa, 110 llOJIHarO OrmnO{)ICeC1JUJilCUiJI, ooasannaro CBOIlM'b llPOIfCXOIKJ1,ellieM'b aCCHMIfJIHUiIf, lind; He I1PHXOJI.H.lIOCb Ua6.lIIO,l(aTh sa llCK.JIIO'leuieM'b oanoro eAIIHCTIlCHIIal'O CJIY'laR: deebabdi BM. dewibadi, 1 JI. np, aec. ap, P0JJ.IUC1J. Tal{'b I<al{'b 3TO ynoaonrenie ssrpaacaerca lun B'b CJMwtC1titt IUIf oJnaepiJel£iu nannaro 3BYI\a no)J.'b arinniear, ,lI;pyrol'O 3BYKa, TO Mbl H paacaorpam, In, 3Toii py6pHKt nooomo 3WCOUbi (CJIYIJaH) nepexoiJa oiJu'UXo COUUtCll1Jl:J7o (jo iJpI/lie.

q lIIelK,lI,y J1,IlYllIH r.lIaCHbIMU, HaKl, H B'b na1IaJI'G C.lIOBa, CMHr'laeTCJI B'b q: kiqaua llM. kiqana, Mip'b, CB'BT'b, iqii EnI. iqii, 3 JI. 0,1(. 'I. np. c. ap. O'I'1, rJI. <lOlla, ObITL, qvilua 1l~1. qvilua, y6IIBuTb, CM. § 11, r) a, npuMttI. 3.

q MOiR,I(y COr.lIaCHbIMH, pasuo nocrf c, c', C OOblKIIOBOIIIIO lie CMlJrIJaeTCH B'b q, U y)J.ep}I<IIBaeT'b CBOll: nepnonasan.nsrk 3ByK'b: cqolopua, a rre cqol01ma, MHJlOCTb, cqori, U 110 cqori, neperrenra, cqurgili, a IIC cqnrgili, HCTO'lHHR'b, CM. § 1 I, 1') a.

q, aCCHMHJIHpyn to, CMHrIJaeT'I, oro B1, 11: doqvily HM. dorjwily, 3 .lI. ea. IJ. lip. C. ap, y61I.lI'b, CIIL § 12, r) (1,..

9 nepexonrn, B'b g: marzguani = marzgwani, npasan (cropoaa, pysa), CM. § 14, r) (1,..

9 Hi>CKO.JIbI{Q cuar=raerca 1I npoH31I0CHTCll C'b IIOCOBbIM'b OTT'BIlKOM'b, xoraa npe)!.'b HHM'b IJBJISJeTClI HppaII,ioHa.JIbIlhIll: 3B. n: Ingiri, p. IJIIrypr., ngara, D.JIU'Ib, urasars, rnangiori, 31<BIfBaJIeUT'b, CM. ibid.

If, accaamapyerr, W, caarsaa ero Il'b v: sltviii BM. slhviti, CCMh, skwida BM. slhvida, yrorrars, CIII. § 15, r) (1,..

Ilpem, 1[; 3B. p, m, l nepexcznr-s lIepBblH II sropoii B'b n, a TPCTiii B'b r: dadulenkj BM. dadulepkj, onp. (I'. Mil. 'I. R_YPbl, denl~j BM. demkj, onp. 'I'. ,l(CB'b, 3JIoii J1,YX'b, torltj, Cir]rj Bill. tolkj, cirk], onp. <1>. C}{. IJ. r.lIa3'll, }IWOa, CM. § 15, r) ~.

x nepexoaart, B'b g: kinoxy = kinogy, 3 JI. C)!.. IJ. lip. C. ap, oC'I'a.lIcJJ, raxanj = ragan], Tal{'ll lml{'ll, CM. § 17, r) a.

d IICPCXO,l(IfT'b 11, 'lame ,l(ia.lICI<TlI'ICC({H: ](aazullu 13M. kaazudu, 3 Jl. lip. C. sp. 1I0I1,'BJIOBaJln, CM. § 10, 1') IX.

d uCpCXO)!.HT'b lJ,ia.lICI{TIfIICCIIH In) z: zuzi = dudi, roaona, Zo= do, H, ubezuri = ubeduri, neC'IaCTHhlH, CM. ibid.

d nepexonen, Il'b c: mouea = monda, CUt.1hIH, CM. ibid,

- 78-

b nepexoaars B'h b B p: ltiiplUnltj = kiibkinkj = kiipldnk], 1 J. ez. II. 6yJI,. sp. cJ!.'f3JalO, ca. § 21, r) rio

b accaaampyers w: deebabdi BM. dewibadi, 3 J. ea, IJ. lip. nee, sp, PO)1,lIJC1J, OIIY'fIJJIC1J, goblaxankj SM. gowlaxaukj, 1.'1. 6y)1,. sp. II06blO, CM. § 22, r) rio

b uepexoaar-s B'h p: nopce B~l. nobce, 3 JI. ez. II. IIp. C. Bp.

HOClIJI'h, ipseeli BlIl. ibseeli, 1 JI. ea. II. np. C. sp, asomers, CM. ibid.

P lICpCXO,ll,FIT'h B'h w: gllawrtitj BM. gilaprii£j, 1 JI. MH. IJ. nup. ap.

XaaU1Btl.1lJ, CM. § 23, r) (I..

p nepexomr-s B1> n: kocensj, kocenk] RM. kocepsj, kOCCI)ltj, JI.. n, FI onp, <1>. MH. II. OT'h koci, lIe.JIOBf3K'h, ibid.

m nepexoaar-s B'h n: densj BM. demsj, Jl,. n. C,ll,. II. OT'h demi, AeB'h, ;Joii ,lJ,yX1>, cxonsj BM. cxomsj, A. II. CA. 'I. OT'h cxomi, phI6a,

CM. § :24, r) (I..

w uepexoam-s B'h b, p, u: ibrulenkj, 1 .JI. H. sp. CTp. 3a.JI. worulenkj, 1 .JI. eJJ;. II. H. ap, CTp. 3a.JI. gilaprfit], 1 .JI. lIIR. 'I. AIlp. sp, XaiRIlB;,.JI1I BM. gilawrii£j, txorua BM. ixorwa, PhITb, CM. § 25, r) (I..

to 1I0C.JIt q, It, s, t' 06bIRlIOBeHIIO nepexomr-s B'h v: doqvily BM. do.jwily, 3.JI. eJJ;. IJ. IIp. C. ap, y6H.JI'h, diipsltvidi BM. diipskwidi, 1 .JI. e . '1, lip. nee, sp, YTOIlYJI'h, svi BM. swi, 2 .'I. eJJ;. IJ. 1I0B. H. uea, C I. § 25, r) ~.

v -epexomrs B'h 1n, u: amswieeamsvi, meers, sItwida=@:vida, yrona " swi = sui, 2 JI.lIOB. H. OT'h 1'.'1. suma, unrs, CM. S 26, r) (I.. l lepe)1,1> lC nepexozars B'1> r: Cir]rj, oup. <1>. CJ1,. lJ. iReHa, BM. ci ~j, dianiirkj BM. diantilkj, OIIp. <1>. eJJ;. lJ. reuta, CM. § 27, r) rio l , JIHr'IaeTCl1 JJ;iaJleRTlIlJeCKH B'hi=j: zajami, carsno, majazoni, }lOHaX aa, ClI!. ibid.

l epeXOJJ;IIT'h B'h r nepezs s: tors], cirsj, )1,. II. eA. 'I. OT'h toli, rJla3'h cili, iReHa, CM. ibid.

r lepeXOAIIT'h B1> l B'h CIIJlY aasona O'UCCUJtultJl1.ljit6: iripeli BM. iriper BCl1Kiit, HO eperi, TaRoH, 1I0JJ;06ubIH, CM. §, 28, r] rio

n uepexomrr, B'h d: azuduudu BM. azunuudu , 3 .'I. C,lJ,. IJ. np. ac, ap. uorrsrosars, kaazudu = kaazunu, 3 Jl. ea. 'I. IIp. C. sp. non:EJJ sars, cu. § 29, r) (I..

S .epexoaar-s JliaJlCKTIl'JCCKll B'h c: puncj BM. punsj, 1 Jl. eJ1,. '1.

H. sp, 1IilltlO, caney BM. cansy, 3 .JI. ez, IJ. a. sp. 1I0CHT'b, IIM'ECT1" CM. § ;0, r) rio

j I

j j

(

1

I

- 7V-

s nepeXOAIIT'b B'h z: zitqwa BM. sitqwa, CJlOBO, Iyj;'Ib, CM. ibid. z nepexcnars B'h i: arzo = arzo, see, Bd, § 31, r) a.

C uepexozjrrt, B'h s: pisj BM. picj, s: II. C)I,. lJ. OT'h pizi, POT'b, punsj = puncj, 1 .'I. C}I,. 'I. II. np, ImJ;IO, CM. § 32, r) a.

Z IIepeXO,lJ,IiT'h B'h i: zimadi = zimadi, J1,H}~H, cu. § 33, r) rio

Z ncpCXOAIlT'b }~iUJlCKTlI'ICCKU B'b s: arzo = arzo , HCC, BC't,

CM. ibid.

i nepexonrrn, B1, i: zi=zi, IIa, na,n:'h, csepxy, CM. § 3G, r') a. C IICPCXOJ,HT'b /l,iUJlCI"fIl'WClUI B'b z: koCi=kozi, CM. § 37, r) a. i nepeXO,J,I1T'h B1> z: zangi = zangi, pzaaasnna, CM. § 38, r) a. i nepoxoaar-s ,ll,iaJlCKTH'ICCRH 81, d: dudie- zuzi, rOJIOBa, do = zo,

II, ubcduri = ubezuri, nCC'IaCTII['I~i, ragadi = ragazi, paarosopr., CM. § 39, r) ~.

1I. lkpcxoo;; COVUlC1Ut'W ;J(J,Ijlw, au M((Cllbtft 'If, no;z,l/Vl(lCllblli,.

l nepexoaarr. 8'h i, j: zajami (zaiami) BM. zalami, CIIJIbIlO, majazoni (maiazoni) BM. malazoni, lUouaxlIHIl, majaguri (maiaguri) BM. malaguri, MBO.IIra, CM. § 27, r) 'Y.

III. J{'uCCUJtUltJI'I~i:t.

CJlYlJall ,lI,IICCIIMHJlmJ;iu MW[;lOT1, ~f'BCTO 06bII{IIOUCIIlIO OTHOCHTCJlbllO rill; r cnocooear, nporpeccasuoii H perpeccasuoii ,n:HCCFIMIwuJ,in: iripeli BM. iriperi, BCHKiH, ace, XOTlI, eperi, a HC epeli, TaKoM, noJl.06IIbIH, samartalsj, a lIC samartarsj, A. II. OT1, samartali, cnpaBe,n:JJIJBOCTb, Cy,lI,'h, CM. § 28, r) a.

l 1I0A'h B.JIi1I1IieM1> npyroro l IICPCXOJl,UT'h E'h r: luri BM. luli, COH'h, lurenzi BM. lulenzi, ClIllllJ,iii, cilamuri BM. cilamuli, creaa, § 28, r) a.

IV. C1Jeoc11Zao nl)om~{.(l" 3iJlHiJl (hiatus),

o ,lI,1I0 1I:l'h CpCJJ;CTB'h ,lI,.m Im6'lmwuin sinuin . I1})oHCXO}J,HIll,arO BcJl'iill.CTie cresenia l'.JIllcnbIX'I" - ;)1'0 BCTaUKiL MCJ1\JJ.Y IIlIMH H3B'I;cT-

- 80

HblX'b lIppan:iOHaJIbHbIX'b COrJIaCHblX'h. B'b POJIlI Ta'ROBbIX'b HBJIHl{)TCll:

W, n, 1n, k1).

W BCTaBJlHeTCR epeza rJlaCHbIX'b II ,lI.lI<I>TOHrOB'h: ixoruwa 13M.

ixorua. PbITb, sonars, bkiminewe BM. bkiminee, 1 JI. el1.. 'I. IIp. C. ap, DOBtC1 I. <1>. C,lI.tJIaJl'b, suwa BM. sua, DCPO, CM. § 25, r) 1·

m HBJIHeTCH ratoae B'b KalJeCTBt appanionarsaaro 3BYKa: nym uciinkiea. ny uciinlti, 3 JI. nOB. H. HC rosopa, nym otxinki, 2 JI. e~. IJ. nOB. H. He Oil,OJIiKIIBaii, BM. ny otxiinki, CM. § 24, r) ~.

k KaR'b CPC.llCTBO npOTIIB'h aiR1{ill: kekore Bl\I. keore, BOT'h OH'b

II ecrs , C~I. § 13, 'r),

TIp! {;q. 1) BblTb MOlKeT"b B"b TaKOMo lKe CMblCJl'h cJI'I;,u:yeT'b nOHIIMaTb II POJlh, KOTOpy arpaer's lIOpOi1 11 38. l.

V. lf3l1,C31lO6e'llie.

B • npOTHBOnOJIOiKHOCTb cpaBHHTeJIbHOH YCTOH'IlJ'BOCTH r JIaCHblX'h H3'1e31 iseaie COrJIaCHblX'b B'h MIIHrp. fl3bIKt aarenie ,ll,OBOJlbIIO 06blK-

HOBeHi oe.

g II3'1e3aeT'h ptAKO: cacxura BM. cqari -+ cxura, Ha3B. P'EKR,

CJI!. § 11, r) ~.

q 1I3'1e3aeT'h npeliMyrn.ecTBeHHo nocrf raepaaro ry6uaro p R

B'h Hi, qaJIt CJIOB'h: nopalue BM. nopjalue, 3 JI. C,lI.. 'I. np. c. sp. He 6blJI'b, punsj BM. pqunsj, I: JI. ea. tJ. H. np. n:~!'BIO, CM. § 12, r) ~. g asseaaers B'b P'BAKBX'h CJlYlJaRX'h: zege BM. zgege, CB. reopriD, oopas's, n:ePKOBb, CM. § 14, r) ~.

Ie B3lJC.'JaCT'h: mum a do didakj BM. mumaky do didaltj, OTCU'h

If MaTh, pOARTeJIlI, CM. § 15, r) 1·

d 1I3lJe3aeT'h: dusj BM. dudsj, A. II. eA· 'I. OT'h dudi, rOJIOBa,

dia BM. dida, MaTb, CM. § 19, r) 1·

(1l3lJe3aeT'h: iBM. ii, TOT'h. e B~J. te , 3TOT'h, eperi BM. iel)eri,

raso». nO)l.06HbIH, eM. § 20, r),

b asseaaer-s: zasxa BM. bzasxa, nocspecease, salaro BM. sabralo,

HeClJaCTHblii, CM. § 22, r) ~.

p asseaaers: lisi BM. Iipsi, HrOJIKa, sua BM. psua, nepo, I{PbIJIO,

CM. § 23, )')~.

-81-

'ilt U;1'1C3aCT'!,: dii, ndii HM. demi, )J.CIrI., 3JloH )~yX'I" mua HM. muma, OTCn'h, CM. § 24·, 1') r

W HB'lC3aeT'b: dobguree BM. dobgurcwo, 1 JI. CA. 'I. uorrscre. <1>.

OT'}, guruu, y~IHpaTf" CM. § 25, r) 8.

l H3'1e3aCT'I,: ga BM. gola, ropu, di BM. cili, mClIa, kaati EM. kalati, !{QP:UIIU\a, axai BM. axali, CM. ~ 27, r) o.

r US'W3aCT'I,: zgua HM. zgnra, IIO)l,0611bIH, mazia BM. mazira, HTOPOti, dosj BM. dros], A. II. OT'b <11'0, BPCMH, CM. 28, 1') E-

n Ha'1C3aC'f'I,: Lcwa HM. Lewanj, coo. lIMll-.JICOII'h, komortasi HM. komortasy ni, ~} JI. np. c. up. soran I1pUJ~CT'I" CM. ~ 2!:J, r) y.

S U3'IC3aC'l"I,: ga do gasj BM. gasy do gasj, C'I, XOJIMa na XOJlM'!"

CM. § 30, r) ~.

C 1I3'IC3aCT'L: caxorci HM. cicaxorci, llJIaTOIl'I" CM. S 32, r) ~. ,~ R~I'IC3aCT'I,: cqari iga BM. cqaris! zga, Gapcl"I, p'Imu, xencipei 8M. xencipesi, p. II. napa, CM. ~ 35, r) ~.

C H;1'1C3aC'f'I,: kosj HM. kocs], }I,. n. 01'1> kor'i, lJC.JlOBJU{1" CM. § 37, 1') ~.

Z 1I3'ICaaC'l"I,: pisj BM. pizsj, A. II. CA. 'I. OT1, pizi, porr., xusj HM. xuzsj, A. u. CA. 'I. OT'I, xnzi, lIJ1C'JO, CAL § 38, 1') ~.

(;' Wl're:W,CT'l,: l\a, CC HM. Cii:a, cWc, MaJlCUhKiif, MUJlO, eM. S 39, 1') ~.

§ 43.

3:UWllbI ucpcxoxa COCTaBUhIX'I, 3BYlIOD'(, ,u:1I.r'TOllI'OD'I, II l'PH4>TOHl'OH'L Bo C:t~!OCTOHTCJJbHblC, DOJlHOI'JlaCIfI,JC :3Bylm.

ItlUi'I, B1,Il11C, CM. § 9, 6bIJIO 3::UrI;lICIlO, !\paT'mtimiti u:n, :JBYROB'I" HOIlJCAIlIMX'h B1, COCTaB'b )I,R<I"I'OHl'a IIJIM 'fPM'I'TOIll'a, eCTI, EM'BCT'C; C1, 'd;lI1'h uopuonasaxsno nCYJUlpCnIlhlii 3BYI{'I,; CC.11lI mc na nero 6y)J.CT'I, UCPClICCCfJO ynapouic, rorua COCTaBlIblH 'meTU )I.u'{J'rolira )J.'I';JIaIOTCJI CUM OCTOHTCJlhlIblMH ;wymlMH 11, IIClrIW{(), BM'I;cT'I; C'b 3THM'h 113M'lmHeTCJl C~H,IC.Jn, CJlOBa., nanp. , skuami , I(paCMBblif, skuami, 1IM'1;l{)II~iii esma,

H.Ol'II.U, OJ!.IIII'(. II:!''' 'laC'I'O B(·.'I'I)'r;'HUOll~HXCIf ;),nNJeIITOB'I, )I.u·Vl'om'a ij. IInpeX().I~HT'(. I!'I.W, '0, '1'1'6 TalOlW 'I:t(''I'O (·,JIY'IlU"I'('.H) TOl'i~a H (',,11'1;li

- 82-

L

~YlOID,iii SBYK'b 3MaHIJ,HnlIpycTcH B'b nOJIHblii, ncsamlclIMbIH, rJraClIblH SBYK'b, CM. § 9, npIIM-Bq. 1.

BCJlt)l,CTBie BCTaBKII IIppaIJ,iOHaJIbHarO SBYIta W B'h )l,1I<l>TOHI"h, COCTaBHblH tJaCTII aroro nOCJlil)l,HHrO 3MaHIJ,I'IllIIpYlOTCH II )l.'l;JIalOTCR caMOCTOllTeJlbHOIMII sByKa~I1I, CM. § 9, npIIM'EIJ. 1.

TpH<I>TOHrlI, oopascaaamieca BcJJ'f;)I,CTBie nepexoza COrJlaCHbIX'b B'b rJlaCHblH IWI l{paTRiii lIoJlyrJlaclIhlfi SBYK'l" nepeCTUIOT'b 6bITb TPIJ<l)TOHra~lH, KaK'h CROPO aamerca CHOBa )l,aIlHbIH IICPHhI'lIIbIH COrJlaCHblii 3BYK'b, CIII. §·9 If § 27, r) t- o.

§ 44.

I

I

!

!

!

3~'IIMOJlOrllqeCKOe aaaseaie OT)I:B.ilLHbIX'L 3BYKOB'L.

B'b HaCTOHIIJ,eM'b' naparpaef Mbl pa3CMOTpIfM'b BKpaTIJ,'B BamHtihniH 3TlIMOJlOl'IflICCKiH "JIll MOp'!>OJlOnltICcI<iJI <I>YHKIJ,ill OT)I,'I;JlbHbIX'b 3BYKOB'b B'b nopJI)I,Id; rpaMMaTutlccKOii nOCJI'h.ll.OBa'I'CJlbHOC'I'll.

S ecrs COrJlaCHblH xapasreps p. n. 060nx'b tIHCeJl'b: koci -+- si, koe-s- epi -+- si, p. II. C)I,. H MH. II. OT'b koei, qCJlOB'llK'l" CM. § 35, )1,) IX.

S ecrs TaKoii iKe xapasreps )l,aT, ua)l,ema 060ux'b IJlICCJI'b: murna + sj, murna -s-Ien + sj, )1,. n. e)l,. II MH. IJ. OT'b murna, OTCIJ,'ll, CM. § 30, )1,) IX.

t ecrs cor JIaCHblH xapasreps TBOp. naaema 060ux'b 1J1ICeJl'b H l-X'b 2-x'b. JJJI. MH. IJ. rJl. zizee -+- ~j, zizce -I- pi -+- ij, TB. n. ez. II MH. 'J. OT'b zizee, KOpMlIJlIII1,a, wore -+- ij, ore-+- (1, CM. § 20, ,lJ,) IX.

P C'b npenurecrsyrouunn, C II nOCJI'B)I,YlOlI~IlM'b i CCTb xapasrcpr, MHom. 'IHCJla, I\oTOPbIH CTaBIITCR MCi:K}1,Y TeMOH CJlOBa H na}1,CllmbIMll OKOHIJauiJIMH: tur -I- epi -I- si, p. II. MIl. tI. OT'b tura, masaar., CM. § 23, 11.) y.

U ecrs npee. )l,JIH oopaaoaaaia cpasa. cTcnCIIH, a § C'b 1I0CJ!'f;.llYIOID,HM'b i (si) npee. AJIlI 06paSOBaHiJI TOll mc <I>0PMbl: u -+- zg-lU -+- si, cp. CT. OT'b zgiri, xopomia, u -+- skwam -I- a -I- si, cp. CT. OT'b skwami, KpaclIBbJii, CM. § 5, )I.) ~.

m C'b 1l0CJI'f>)J.YlOlII,llM'b a (rna) ecrs UPC<I>. )l.JIJI 06pa30BauiJI I10- PJlAIWBbIX'b IIlICJlI'ITCJlbllbIX1,: rna -I- zir -I- ~, uropoa, OT'I, ziri, )l.Ba, ma -+- sum -I- a, OT'J, sumi, 'rPM, 111:1 -I- wit-·J-- a, 0'1"1, witi, )l.CCHTb,

l'

~

l

, .,

t

- 83-

In C,HI'b COI'JI,"CllbI''; .... 11. '1'!')(','I'()"j'I'[,'III',,i I

v • fJ.)" r" ".'III'IIIal'(J -I'(J JIHIU1, yl\a-

aarcn.naro, nonpOCMTCJlhl1;II'U, OTlIOCIITC.JIhllaro: III a, JJ, lim'? 'ITO? CM. S 24, A) 1>:,

n lIB.JIJICTCl1 B'b ~I'J;CTOIlMCIIiHX'b Hal{'h anam, MIIO}I{' 'IHCJIa: cli:ini, uann., ckimi, nwii, ilhva, BI>I, i.lhvuni, narm., C~1. ~ 20, it) IX, fA'I; nCpCIJHCJlCHbI I'I IIPOtlil1 3TI'IMOJlOl'HIJCCldH <I)YIIIH~iH as. n.

t' CCTh COr.JIaCHbIH 3BYI{'b ~rl;CTOIIMCHil1 YI{IWaTCJIhfHtI'O, ({OTOPblii HIlPO'ICM'b IJaCTO HiltICaaCT'b, OCT:tIl.JIHII TOJlhlW Ilo(:Jl'hJtYIOII(ifi 1'':laCllhlii 3BYI\'b: to, C, 31'O'I"h, ii, i, T(),I"I> , timusors] (f.i -I- HIll -f-. SCI' --f- sj) B'b T'y IIOIJb, CM. R 20, }1,) ~.

m CCTb M'I;CTOIfMCIIIIbIH IIPC<I). ,lJ,JIJI BhlpanWllill B'" I'JlarOJlax'" M'BCTOllMCflil1 l-ro JlHI1,a B'b OTHOC:WI'CJlbHOH 'f)opnd;: miqorsj , I.L CJl.. 'I. II. ap .. JlloOJIIO, CM. § 24, Il.) IX.

TaKYlO ;~\C POJlh arparor-s 3nylm j>, b, p, to: P -I- () unsj, 11 Hnrbo, b +. cukuwai}, 6YJl.CM'b lIw6cTaTh, I)svi, IIUJI'b, W -J-- oruloo, XO)l.HJI'b, CM. § 21, It) IX, § 22, A) IX, § 23, It) IX, s 25, Il.) IX.

g, r CJlYiIlaT'l, M'6CTOIlM. npc«, J!,JIH BhTpamClliJl 2-1'0 JIIIl~a Bl, r.IJa- 1'0JlaX'h: g -f-- i(lorsj, 2 JI. eA. II. II. up . .JI106wn, r -I- (:ancj, 2.J1. nIt. tJ. H. np. IIOCHIIH" fud;elIIb, CM. ~ 14, )1,) IX, S 28, Jl) a.

d CCT)' xapanrepr, up. ncc. RPCMCIIII: word i, ord i, only, 1, 2 fI 3 JlJI. OT'l, I'JI. rina, 6blTb, CM. S 19, Il.) IX.

d C'b 1I0CJI'BjI,JwmIIM'b e (de, dee) CCTh xapaurept. II. sp. cocrararcrsa. I1aI{.JI0IlCuiH: wordec, ordee, J H 2 .11. 1(, up. COC,II. II. 01"b rina, 6hlTb, CM. ibid.

i CCTb XUPUl{TCP'b C'I·p. 'T)OpMbI 1'.ml'OJIOB'h, -- IICp'JWiO n cpcJl.lldi, i -+- IJ --f- canna, 1 JJ. CIl.. 'J. II. sp. 01'1, canna, 1I0CHTh, lnrkr", ca. ~ 3, I~) IX.

'u CCT!' nrJ;CTOllMOlIllbli-i "pC'I). j~.I111 ur.rpauceuiu 1-1'0 ,)IHI(<t B'b I'.JIal'OJIaX'b: U -1- cuu, 0111, CM,)' CIIa:WJI'I" (j't"" l'.JI. cuala, l'OIlOPII'I'(', coooutars, CM. § ;"), I~) IX.

P CCTb COl'JlaCHhlH 3B. xapaxrcpa UlIlIOC.!IUUIlOii 'f'. (causativa) r Jlal'OJlOB'h: wocau --f- aim +.:t, J JI. (~Jt. 'I. II. up. BlIIIOC,11. <f). :lUCTaBJlJHO HOCIITI>, CM. ~ 23, Il.) ~.

zo H'b eocJ.(IfllclliIl C'b C, ce CCT!> xap.urrojn, II OlrJ;CTB. <l>0PlllbI: gicu -I- ewe, 2 JI. CJI.. 'I. IIp. C. BJl. 1I0B'J;CTI:l. <I'. OT'L l'JI. euala, rOBOPMTb, C0061IJ,U1'l" CM. § 25, )I.) r1.

Z CCT" COI'JI. xaparcrepr, Id;JlOii C(:pill "J"I'laCTiH H II. ugeutis:

- 84

..

lur -+ on~i, enIJuUI1, nul' -t-- cnzi, 6b1lHIIiif, 01' --I . 0111,1, 6YJ~yIJUii, ml'l;IOlIl.Hi 6blTb, mar-s- enzi, cYII~iii, lIaxoAmI~ificJI, CM. ~ 38, Il) a: 7{, ccrs COrJJacHbIii 3BYK'b nap'Bqiii M'BC'l'a, 011'1> me I1rpaCT'h pO.l)b onpesfaeaaaro '1.11eHa: muma -+-ltj, del' Vater, CM. § 15, A) IX.

o CCTh npoe. }I,.11l:1 nsrpaaeuin nouariu MtcTa H 0PYAin: 0 -+-Imlmax -+- e, lI'l'BCTO, l'P:B BOAIlTCIl eop e.ll II , kalmaxi, (1)Ope.llh, 0 --J-- citoli, r~I'B3)1,O, coo. nrasse lIrSCTO, CM. § 4, Jl,) y .

o CCTb cY;1>. Jl,JIIl asrpazasaia <1>. sonpoca: domtalek -+- o? ocraBlllIlb-.III1 Mcnll? CM. ibid.

l C'b IIOCJItAYlOll~lIM'b e (le), ecn, npee. Jl,JIIl BhlpamcuiH BJIaJr!;-Hill (11. possessionis), la cY<I>. CCTI, ononsanio 01TJIarOJIhll. IIMCUH, KpOi\['I; roro l CY'I>fIKC'b CJIYlImT'b xapasrcposn. MIlO)!e {J. ~'r;JIOi1 ccpin auem-: le -+- dgebic, aaas. B.IIaJl,'I;Hift KII. J~rc6yaJl,:1c, cuala, txualu, rosopnrs, co06UWIIie, npocars, npocsoa, tqa -+-1-+- epi, da -+-1 ... - epi, un. '1. xBca, CCCTPhI, CM. § 27, A) (/., § 1, lIpl1l~l'I;'1 .. 3.

§ 45.

3nYKoeooTB'1;1't:TniH MUIIl'pCJILCKarO H rpyanncuaro a:!hI!(OU'h.

8BYIWCOOTB'BTCTBin ara 3KBHBa.llCHThI 3BYI\oB1> B'h 000 II X1, yno- 1IIIlHYThIX'b R3hmaX'b, KaK'b MhIBIIJl,'B.nll B'b lIepBO~1'I, OTA'fiJI'I; uauroro H3cJli;)I,OBaHill, AOBOJIbIIO CJIOiRHhI H paanooopaam.r; B'b KOPHIlX'h H CJIOBaX'h, 06lIl.IIX'b MIInrpeJIbClWMY H rpY311HCKOMY H3bmaM'l>, CCTh 3ByKH, J{OTOPhlC UO'lTI1 He nOABeprJIIICh I1UKaI\OMY n:3MtHoniro, CCTb sa TO Ajlyrie, !\OTOPbIe IfBM'Imn:JIIICb /1,0 roro, 'ITO IIOPOH Olin: COBepmenao IIC Y3mlBaCMhI, H TOJIbKO T~aTCJlhHOe IJBCJI'h}l.OBunic II yCTUHOBJIelIi(', 3BYKOCOOTB'BTCTBiii 3THX'b naunom, AHCT'I> IIa~l'b I{JIIO'n, J{'b ypaaysrhaiso ncpaoaasan-naro raua, oriutaro upoacxoancuiu II C[laBHIITC.IIpHOif ApeBI10CTH 3BYIWBOii: CIICTeMhI 'foro H.H'" apyroro lIil'h ynoMRH.YThIX'b H3hIKOB'b.

Muurp. a COOTB'BTCTByeT'b rp. ~ (a), J (e), ('). (0): antasi, rpya. ~O)~L-o, ThICH'IU, rna, rp. 'CIa, a, malazoni, rp, 'CI(").~(». %'(;0, ~lOHaXHHH,

CM. § 1, 6).

;1,

i

- 85-

(' :-:-c: rp. a (e), s (a), (', (0): X(~, rp, bil~o, flY":!, :i.i:i.p(~, I'll. ,l",b, IWpllfn.llIlI~a, g'cli, rp, ~(').(,;o, CHIIllb)l, CM. ~ 2, fl.

i= rp. o(i), a (e), (').(o),,(a): xozi, rp. h~o, ohm'h, wij.i, rp, >0"', IlCCHTb, cili, I'p. (~(').~o, mcna, ariki, rp, '(';'Jo, clm:nm, (:M. S 3, O. o=l'p. (». (0)", (a), ;) (c): orko , rp. (').J~(')., :lO.'IOTO, cxoro , I'll. Gb(x}" ACBHTb, Goronti, I'p. ~ila6l())o, [lOI"I" CM. ~ '1, ii.

u = rp. 1) (~t), s (a), ('). (0), 3 (10), lrn (Sill): guri, rp. o'a~o, ccpauc, ~umu, rp. ~(').'CI'" pOA'1> upoca, ula, rp. 3~" L-il~" XO)~IIT[', ~ 5,6.

h = rp, ~ (It): heeri, rp. ~'a(x}o, IW:ljtYX1" eM. ~ 8, 0.

Ij = rp. (] «(j): t:qolo(mu, rp. V(]'~(').1" MII.llOeTh, i:qori, I'p. V(l~~(), BO/W, CM. ~ 11, 6.

ri = rp. (l (q), J (Ie): (iuzi, rp, B1J(.)o, yxo, (iosi, (iorSi, 1']). JP~'aJ'" oamus, CM. § 12, 6.

k, eTc = rp. J (k), (l (q), ~ (c), r, (6): koci, rp. J'G", 'JeJIOB'I>l{1), kwari, rp. (l3'So, BOPOII'b, ckidi, rp, ~~,~o, I\yl\ypy3lIhlii x.d;61>, C~J. § 13, 6 .

.f}, zg=rp. 0 (g), fl (z), fl3 (iw), J (z): guri, 1'1'. oll\!..;", copano, gOJllOI'zgua, I'p. o'~~(~\~13a'6~, !H)6'JWt, marzguani , rp. 1l,(i)jlilaG'1 npaaaa (PYI\a, cropona), CM. § 14, 6.

J!;, sIc, ,§1[; = rp, ;1 (1e), b (x), '~, (svi), ~l~(l (sillw), 'ao (sw), ~l (8): • kiri , rp. ('3Jilo~o, Mylla, noskori , rp, G, '3h"(i),,, yron., skuami, rp, ~d3aGoa6,0, IIpCI{paClIhlH, skvidi, I'll. d30~')' CClII!>, CM. ~ 15, O.

.r} = I'p. ~~ Cr), (J (q): g;ali, ITI. ~a~,l, OBpal"I" PY'ldi, ~ua, rpya, ~(»'(]" mona, CM. § 16, 6.

x = rp. b (:1;), 8 (k), ~ (r): zixa, 1']). (~oh;b coxole , I'p. va~,I;, lJeAaBIIO, muasxupi, rp, ~)e).3'L-JfJ3~(J, BeIW'IlI.JI'h, C~1. ~ ] 7, 0_

t = rp. (5 (t), (J (i): uteri, rp. ~1(5a(x}l), BIHtJ"b, piJ.wi, I'p. ~(J~~ (~30, I W 'Je III. , CM. § 18, 6.

d = rp. ~ (d), (» (t'), ,:;') (,r): didu, I'p. !.':::'(}~O, ~la'l'I., II udi, rpya. 00'0", roxona, cxwiudi, I'p. ('1kil"'~'" IHHn., e~1. § 1 !), 6.

(= rp, 0, (t'), ~ (d), (~(e): topuri, I'll. (1)";l~O, MUJl''' , iunti, rp. ~'(»30, 3W}l.B'1;}l,!>, ti, rp, G', G, II, TlUOIW, CM. § 20, 6.

p=l'p. 3 (p), '6 (b), ~ (m), 0 ('/,v): pizi, l'p.3o';-;", POT'}', patoni, rp. 6'(5(>~G", 6aplIH'h, P(IUl1sj, I'p. ~1(],;)lr, Y ~J('IIf1 eCTI" pcari, rpya. 3L-Va(,;a, rr I1HcaJ1'I>, CM. § 2], O.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.