Sei sulla pagina 1di 4
Raspunsuri Mari
Raspunsuri Mari

De Theodoros Vasilikos

i

du

-

hu- lu

-

ui

tău

S

P

e

Ta

-

tăl pe

Fi

-

ul

şi

pe

Sfâ

-

-

ân-tul

Duh

Tre - i-mea cea de

o

Fi

-

-

in-ţă

şi ne de - es-pă

-

ţi

-

-

-

-

-

tă

M

i

-

la

-

pă

-

cii

je

ert fa –

la

-

u

-

dei

S

i

cu

Du

-

hu

-

ul

tău

A - ve - em că - tre Do - - om – nul C
A
-
ve
-
em că
-
tre
Do
-
-
om – nul
C
u
- vred
ni
ci
-
e
şi
cu
drep
ta
te
e
-
-
es - te
a
ne
î
în chi
-
na
Ta
lui
şi
Fi
-
u lui
şi
Sfâ
-
ân
tu
lui
Duh
Tre
i
mei cei de
o
Fi
-
in-ţă
şi ne de - es-pă
ăr
ţi
-
-
-
S
-
ânt
Sfâ
-
ânt
Sfâ
ânt
Do
om nu
ul Sa
va
-
ot
pli
-
in
es
te
ce
-
ru
-
-
-
ul
şi
pă mâ
-
ân tul
de sla
-
va
-
ta
O
sa
-
na
-
în
tru
ce
-
-
ei
de
sus
bi
ne cuv
vân ta - at es-te cel ce vi - ne în tru nu - me
vân
ta
-
at
es-te cel ce
vi
-
ne
în
tru
nu
-
me le Do
-
om
nu
-
lui
O
sa
na
-
-
a
în-tru cei
-
de
-
e
-
sus
A
-
-
min
A
-
mi
-
-
-
-
-
in
P
e
Ti
-
ne Te
-
-
u-dăm
pe
Ti
ne
bi
ne Te-cu -
vân tăm
-
-
-
ăm Ţi
-
ie
î-Ţi
mul
-
ţu
mi
-
im
Doa
-
-
-
-
am-ne
şi
ne
ru
ăm Ţi -

-

-

e

Dum-ne

ze

-

u

-

lu

ui no

-

-

-

os tru

- - e Dum-ne ze - u - lu ui no - - - os tru