Sei sulla pagina 1di 6

ROMANIA

fWALTA CURTE DE CASATIE 1 JUST1TIE


- SECTIA COiSJTENCJOS ADMINISTRATE 1 FISCAL
str. Batiste!, Nr. 25, sector 2, BUCURE$TI,
cod postal: 020934, www.scj.ro

, .,

PENTRU JUSTJTiE.
A SE INMANA CU PRIORITATE

* f

POTA
I/
Nr. 103/P/5008/2009 J
Valabilitate - permanenta i

R ,.
AR

i2iOM8ll
TO

\8

>,/

Destinatar:
BARBIR GABRIEL DANUJ
com. DORNAARiNi, SAT
COZANE$TI, nr. 58, judetul SUCEAVA

i
j

i
I

*
j
"

ROMANIA
INALTA CURTE DE CASAJiE 1 JUSTITIE
. BATISTEI NR. 25
ECTORUL 2 - BUCURESTI
SECJIA DE CONTENC1OS ADMINISTRATIV 1 FISCAL

Destinatar:
BARBIR GABRIEL DANUJ
com. DORNAARINI, SAT
COZANESTI, nr. 58, judejul SUCEAVA

;
DOSARUL NR. 3449/1/2015
Materia: Contencios administrativ i fiscal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: alte cereri plangere - NCPC
Complet: completul nr.1-ncpc

COMUNICARE

'

HOTARARE CIVILA
NR. 454/2016 DIN DATA DE 23 Februarie 2016

Stimata doamna/Stimate domn,


va comunicam, alaturat, copia hotrarii civile nr. 454/2016, pronuntata la data de 23 Februarie 2016,
de catre INALTA CURTE DE CASAJIE SI JUSTIJIE SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI
FISCAL.
Nota: COMUNICAT 21.04.2016
L.S. PRESEDINTE
(ftampila)
^b^..

MAGISTRAT ASISTEWT,

';'

S?^
-,.

'

,!'

"

'

12ncpc
ROMANIA
INALTA CURTE DE CASATIE 1JUSTITIE
SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATE 1 FISCAL
DECIZIA nr. 454

Dosar nr. 3449/1/2015


edinfa publica de la 23 februarie 2016

Presedinte:

DuicanDoina
Voicu Rodica
Paun Luiza Maria
Vlad Georgiana

\-

-judecator
- judecator
- judecator
- magistrat-asistent

S-a luat in examinare plangerea formulata de Barbir Gabriel DanuJ


impotriva Deciziei nr. 2722 din 16 iulie 2015 a Inaltei Curi de Casa^ie i
Justice - Sec|ia contencios administrativ i fiscal.
La apelul nominal facut in ^edin^a publica, raspunde reclamantul Barbir
Gabriel Danu|, personal, lipsind paratul Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenja a Persoanelor Vatra Dornei.
Procedura de citare este legal indeplinita.
Se prezinta referatul cauzei de catre magistratul-asistent, dupa care:
Se procedeaza la legitimarea reclamantului, acesta prezentand un livret
militar, datele din cuprinsul acestuia fiind consemnate in caietul grefierului de
sedin^a de la termenul de fa^a.
Constatand ca nu mai sunt chestiuni prealabile de discutat, inalta Curte,
acorda cuvantul par^ii prezente in raport cu plangerea formulata.
Reclamantul apreciaza ca plangerea formulata in fafa Inaltei Cur^i, ca
instan^a de fond, este admisibila.
Arata ca, in temeiul art.29 alin.l i 2 din Legea nr.47/1992, solicita
sesizarea Cuitii Constitu^ionale a Romaniei in vederea modificarii si completarii
dispozi^iilor art. 194 lit. a) teza a Il-a , art. 205 alin.2 pet. a) si art.483 alin.l din
Legea nr. 13 4/2010 privind Noul Cod de procedura civila, aratand ca textul
,,cererea va cuprinde i codul numeric personal" este neconstitu^ional, daca
prin aceasta se in^elege ca ceta^enilor li se impune un asemenea mod de
identificare, pana la promulgarea Legii nr. 134/2010 nefiind obligatorie
identificarea ceta^enilor prin CNP.
Apreciaza, de asemenea, ca, din punct de vedere european, dispozifiile
citate din Noul Cod de procedura civila incalca prevederile art. 1 si 2 din Carta
Fundamental;! a Uniunii Europene, reclamantul avand dreptul ca datele sale cu
caracter personal sa fie tratate pe baza consim^amantului sau, neputand fi inclus
CNP-ul in actele sale cu caracter personal, in mod forjat.

Arata ca dorete ca, in temeiul art. 16 alin.2 din Constitute, sa aiba toate
inregistrarile proceselor care au avut loc pana in prezent.
Reclamantul depune la dosar concluzii scrise.
Inalta Curte, in temeiul dispozi^iilor art. 394 Cod procedure civila, refine
cauza spre solu|ionare.

fNALTA CURTE
Asupra plangerii de fa^a:
Examinand actele i lucrarile din dosar, constata urmatoarele:
Circumstantele cauzei
Prin Decizia nr. 2722 din 16 iulie 2015 a Inaltei Cur^i de Casa^ie si
Justice - Sec^ia contencios administrativ i fiscal, s-a respins, ca nefondat,
recursul declarat de Barbir Gabriel Danut impotriva Deciziei nr.2742 din 28
ianuarie 2014 a Curt^i de Apel Suceava - Secjia de contencios administrativ i
fiscal in ceea ce priveste solu|ia de respingere a cererii de sesizare a Curjii
Constitujionale i s-a respins, ca inadmisibil, recursul declarat de Barbir Gabriel
Dam4 impotriva Deciziei nr.2742 din 28 ianuarie 2014 a Cuitii de Apel
Suceava - Sec|ia de contencios administrativ i fiscal in ceea ce privete solufia
de respingere, ca nefondata, a contesta|iei in anulare formulate de Barbir
Gabriel DanuJ impotriva Deciziei nr.317 din 26 ianuarie 2015 prommfata de
Curtea de Apel Suceava - Secfia de contencios administrativ si fiscal in dosarul
nr. 1031/86/2014*.
Pentru a pronun^a aceasta solu^ie, Inalta Curte a rejinut, in ceea ce
privete recursul declarat impotriva solu^iei de respingere a cererii de sesizare a
Cur^ii Constitu^ionale cu excep|ia de neconstitu|ionalitate invocata de Barbir
Gabriel Danu^, ca prin hotararea recurata, in mod temeinic i legal s-a rejinut ca
este inadmisibila excep^ia de neconstitufionalitate invocata de Barbir Gabriel
Dam4 cu privire la prevederile art.l alin.(l) lit.d) din H.G. nr.l 11/1997, ale art.2
din H.G. nr.l 13/1997 si ale art.8 alin.(l) lit.a), art.14 i art.25 lit.a) din Normele
metodologice aprobate prin H.G. nr.1375/2006, intrucat, contrar art.29 alin.(l)
din Legea nr.47/1992, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare,
aceste dispozi|ii nu sunt cuprinse in legi sau ordonan|e in privin^a carora Curtea
Constitu^ionala poate decide asupra excep^iilor de neconstitufionalitate invocate.
i cu referire la exceptia de neconstitu^ionalitate a prevederilor art.5
alin.(l) si (2) din Legea nr.105/1996 si art.6 alin.(l) si (2) si art.17 din O.U.G.
nr.97/2005, Inalta Curte a constatat ca, prin hotararea atacata, -in mod corect
instanja a re|inut ca aceste dispozi^ii, contrar art.29 alin.(l) din Legea
nr.47/1992, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, nu au
legatura cu solu^ionarea cauzei in limitele cadrului procesual al contesta|iei in
anulare in care a fost invocata excep|ia.
Cat privete recursul declarat impotriva solu^iei de respingere, ca
nefondata, a contesta^iei in anulare formulate de Barbir Gabriel Danu^, Inalta

Curte a refinut ca Decizia nr.2742 din 28 ianuarie 2014 a Curfii de Apel


Suceava este supusa acelorasi cai de atac ca si Decizia nr.317 din 26 ianuarie
2015 a aceleiasi instance, prin care a fost respins, ca nefondat, recursul declarat
de Barbir Gabriel Danuf impotriva Sentihfei civile nr.1911 din 10 aprilie 2014 a
Tribunalului Suceava.
Or, intrucat Decizia nr.317 din 26 ianuarie 2015 a Curfii de Apel
Suceava, pronun^ata in recurs, nu face parte din categoriile de hotarari supuse
recursului, enumerate de art.483 alin.(l) din Codul de procedura civila din 2010
-hotarari date in apel, hotarari date, potrivit legii, fara drept de apel, si alte
hotarari care, in cazurile expres prevazute de lege, sunt supuse recursului rezulta ca nici Decizia nr.2742 din 28 ianuarie 2014 a Curfii de Apel Suceava
nu este supusa recursului, intrucat, in caz contrar, s-ar ajunge la ipoteza
admisibilitafii recursului la recurs.
Impotriva acestei decizii a formulat pldngere recurentul - reclamant
Barbir Gabriel Danuf, neincadrata in drept, solicitdnd rejudecarea cauzei.
In cuprinsul acesteia, a aratat ca se impune sesizarea Curjii
Constitujionale a Romaniei pentru a completa golul legislativ din NCPC,
respectiv sa fie posibil chiar un ^recurs la recurs" pentru motive ce fin de o
rezolvare constitufionala a unei situafii, mai ales in contextul unor erori
savarsite de judecatori.
Solu{ia Inaltei Curfi de Casafie i Justice asupra plangerii
Inalta Curte, sesizata cu solufioiiarea plangerii, in '"faport" ciTTucrarile
dosarului si cu dispozifiile legale incidente, precum si cu motivele invocate,
constata ca prezenta cerere este inadmisibila pentru considerentele ce urmeaza:
Impotriva hotararilor judecatoresti, justi^iabilii nemulfumifi pot exercita
caile de atac prevazute de lege prin dispozijii imperative, de la care nu se poate
deroga.
Potrivit dispozifiilor cuprinse in art. 129 alin.(l) din Codul de procedura
civila, legiuitorul a impus in sarcina persoanelor interesate exercitarea
drepturilor procedurale in condijiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau
judecator.
Drept urmare, nu se poate solicita pe calea unei plangeri anularea unei
hotarari judecatoresti de catre o parte intr-un proces civil, nemulfumita de
solufia instance! de judecata.
Recunoasterea unei cai de atac in alte situafii decat cele prevazute de
legea procesuala constituie o incalcare a principiului legalitafii acestora, precum
acest motiv, apare ca o solufie inadmisibila in ordinea de drept.
Astfel, in raport cu dispozifiile legale anterior menjionate si prin prisma
actelor dosarului, Inalta Curte constata ca demersul juridic ini^iat de recurentul reclamant are caracter inadmisibil.
Dreptul ceta|eanului la un proces echitabil si dreptul la justice sunt
garantate de Constitu|ia Romaniei, insa aceste drepturi trebuie exercitate in

\i al

limitele dispozi|iilor legale, caci exista i o obligate corelativa a acestor


drepturi impusa cetajeanului, respectiv obliga^ia de respectare a legilor i de
exercitare a drepturilor conferite de lege in limitele impuse de dispozijiile legale
in discupe.
Totodata, in raport de art. 29 din Legea nr. 47/1992, se constata ca
instan^a de judecata sesizeaza Curtea Constitutionals numai cu acele excep^ii
care au legatura cu solutionarea litigiului, iar daca excep|ia nu indeplineste
aceasta condrfie, cererea se respinge ca inadmisibila.
Inadmisibilitatea este o solute care se pronun^a de instan|a in fa^a careia
s-a invocat exceptia de neconstitu^ionalitate atunci cand constata neindeplinirea
unor anumite condi|ii impuse de lege sau existen^a unor cauze ce fac imposibila
continuarea
procedurii judiciare.
y\n cauza, in raport de caracterul inadmisibil al demersului juridic inrjiat
de Barbir Gabriel Danu|, cererea de sesizare a Cur^ii Constitu^ionale este
inadmisibila pentru ca nu are relevan^a in solu^ionarea litigiului, urmand acelai
regim juridic.
Fa^a de considerentele expuse, Inalta Curte va respinge plangerea
formulata ca inadmisibila.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:
Respinge plangerea formulata de Barbir Gabriel DanuJ impotriva Deciziei
nr. 2722 din 16 iulie 2015 a Inaltei Cuiti de Casafie i Justice - Sec^ia
contencios administrativ i fiscal, ca inadmisibila.
Definitiva.
Pronunfata in edin|a publica, astazi, 23 februarie 2016.
Judecaator

Judecator

Judecator

R./bicu

LMrPaun

Magistrat-asistent

G.Vfed

Red./tehnored.
4 ex./QV

'

.'