Sei sulla pagina 1di 3

oFtctuL DE CADASTRU $r

Cod: P - 0'l/SC-TM
Exemplar nr

PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS


PROCEDUR

1din4

OPERA IONAL

TITLU DOCUMENT: Procedura de emitere a titlurilor de proprietate in imobilele


rezerve ale comisiilor locale de fond funciar situate in tarlalele in care anterior au
fost alocate numere cadastrale in E-Terra, in baza receptiei unor planuri parcelare
conform ODG 70012014

REDACTAT

VERIFICAT
Horatiu
IJOLDOVAN

NU [,4E

Ed

APROBAT

REVIZIA

I\,lagdalena

IERNUTIAN

URSU

CONSILIER

SERVICIU
CAOASTRU

DATA

SEF SERVICIU
PUBLICITATE
IMOEILIARA

$EF

FUNCTIA

DIRECTOR

a>-

&
ft

SEMNATURA

lk.u

(\ff1^t i'l r

N
\2\t

CONTROL REVIZII
Paq

Revizie

ol1

Paq
Reviz e

Exemplar controlat

Exemplar necontrolat

tl

-rrT_rl

Prezentul document este proprietatea ANCPI.


Nicio informalie din conlinutul sAu nu poate fi reproduse sau utilizat, integral sau pa(ialdecet
cu acordul scris al Directorului General al organizatiei.

OFICIUL DE CADASTR-U $I
PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS
Procedura de emitere a titlurilor de proprietate rn imobile e rezerve
ale comisiilor locale de fond funciar situate in tarlalele in care
anterior au fost alocate numere cadastrale in E-Terra. in baza
receptiei unor pl anuri parcelare conform ODG 700/20'14
PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: Cod: P -01tSCTM


Edltia nr.
Rev zia

Pag

'1l

nr

0/

2 din 4

1. SCOP, DOMENIU DE APLICARE

Scopul acestei proceduri este:


a - stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitalilor legate de asigurarea
bunei functionlri a emiterii titlurilor de proprietate in imobilele rezerye ale comisiilor locale de
fond funciar situate in tarlalele in care anterior au fost alocate numere cadastrale in E-Terra, in
baza receptiei unor planuri parcelare conform ODG 700/2014.
Procedura se aplic, de cdtre inginerul gef Si registratorul sef, respectiv de cetre salarialii
Serviciului Cadastru
Serviciului Publicitate lmobiliare din cadrul Oficiului de Cadastru 9i
Publicitate lmobiliare Timig.

li

REFERINTE NORMATIVE

. Legea nr.7/1996, republicati, privind cadastrul 9i publicitatea imobiliarA


- Ordinul nr. 70012014 al Directorului General al ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de
avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara
3. TERMENI, DEFINITII SI ABREVIERI

Abrevierile utilizate in textul procedurii sunt:


- ANCPI - Agentia NationalS de Cadastru Si Publicitate lmobiliara,
- OCPI - Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara
- ODG - Ordin al Darectorului General
- CF - carte funciara
- TP - titlu de proprietate
4. CONDITII DE APLICARE
. Plan parcelar receptionat
- Rezerya are numar cadastral alocat
- Nu se admite anularea numarului cadastral alocat la receptia planului parcelar
- Suprafata totala a imobilelor ce vor fi creata in rezerva nu poate depasi suprafata rezervei
- Rezerva sa fie cuprinsa in evidenta de la Legea '165/2013
5. DESCRIEREA PROCESULUI
Nr.
Crt.
,1.

1.1

Responsabil
Denumirea sisuccesiunea logice a
Termen
oPeratiunilor
Daca in rezerva se doreste emiterea mai multor titluri de ro rietate
Autorizat cadastru
Se intocmeste documentatia cadastrala de
(firma sau PFA)
dezmembrare a rezervei. Documentatta
trebuie sa continal

- Piesele prevazute in ODG


70012014, la documentatia
cadastrala de dezmembrare;
- Hotararea comisiei locale de fond
funciar, in care
datele viitorior

se vor
etari

evidentia

OFICIUL DE CADASTR-U SI
Cod: Cod: P " 0lfSCTM
PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS
Procedura de emitere a titlurilor de proprietate in mobilele rezerve Editia nr 1/
ale com siilor locale de fond funciar situate in tarla ele in care
anterior au fost alocate numere cadastrale in E-Terra, in baza
iunor anufi rcelare conform ODG 700/2014
PROCEDURA OPERATIONALA

'1

.3

1.4

1.5

Nume prenume
CNP
Suprafata

cadastrale alocate, atat

la

imobilul

2.

2.1

2.2

23

24

lnspector cadastru

Comisia locala de
fond funciar

in

cauza, cat si la vecinatati


Dupa verificarea la Prefectura si la OCPI
ate
se scriu titlurile de TO
ln baza TP se vor rnscrie din oficiu in CF 5 zile de la depunerea
datele noului proprietar (inscrierea va f documentatie
facuta numai dupa ce titlul de proprietate
si returnat la OCPI
este semnat de

La ridicarea TP de catre Primarie,

'1

Pag. 3 din 4

receptioneaza dezmembrarea si se 5 zile de la depunerea


deschid noile CF, in care proprietar va Ii documentatiei
Comisia locala de fond funciar
Se intocmesc procesele verbale de punere
in posesie, in care se vor trece numerele

Se
1.2

Revizia nr.0/

se

Consilaer cadastru

Asistent regrstrator

Primar

inmaneaza urmatoarele documente:


TitLul de proprietate in original
Extrasul de carte funciara aferent
lncheierea de carte funciara
Daca in rezerva se doreste emiterea unui singur titlu de proprietate, pentru intreaga
suprafata a rezervei
Comisia locala de
Se intocmeste proces verbal de punere in
fond funciar
posesie, in care se vor trece numerele
cadastrale alocate atat imobiluiui in cauza
(rezerve) cat si la vecinatati
Consfler cadastru
Dupa verificare la Prefectura si la OCPI se
scrie TP
ln baza TP, se vor inscrie din oficiu in CF 5 zile de la depunerea Asistent registrator
datele noului proprietar (inscrierea in CF se documentatiei
face numai dupa ce titlul de proprietate
este semnat de prefect si returnat la OCPI)
Primar
La ridicarea TP de catre Primarie, se
inmaneaza urmatoarele documente:
Titlul de proprietate in original
Extrasul de carte funciara aferent
lncheierea de carte funciara

6. iNREGISTRARI

lnregistrdrile care rezulta

din aplicarea prezentei proceduri se trateaz5

prevederilor procdurii P-4.2.4,,Controlul inregistrarilol'.


7. ANEXE
La data elaborSrii, aceasta procedura operalionald nu a avut anexe

conform