BIB]jIOGRAPHIA ~l}~DICA

HUNGARIAE

1472-Hum

CATALOfW8 LIRRORUM lIEDICINALIrM

QUI IN HU~GARIA VEl. REM lIEDI('I~.HJEM PA'fRL\E ~U~TRAE A'l'TI~GENTES ETIAM F..xTRA HUNGARIAll IN LUCEM PROIlIERUNT

nit. TIREIHFS l)}<; OY()HY

.. ;:

fWHSlDIIH A('A llK\IIA J<; HIH;NTIA H Dt H DIIlAHH'A E

IN t:SUM HOeIOH.t',ll SUOH.Jal Jo:WIIIT

SOCIETAS HUNGARICA LIBRIS MEDH'INALIBFS PUBLH'ANDIS

lW DA PE~TI~ J

H F :\1 I'T r H r SAT H }; x A 1~ 1 1900

J. ~ ~

• ~ ~. I

" ~ . ~ .

. , . '" . ~ ...

.. ""'. .. .. .... .. ..

.. " " ... .. ~ ....

: : ~.: : r. v-. ..:

... , ... ..... ..

MAGYARORSzA(j-

ORVORI BIBljIOGRAPHIA~JA

1472-1HSlH

AMAGYAHORSzAGBAN ES HAZANKRA VONATKOZOLAG A KULF()LDf,N MEG.TEU::NT ORYOSI K('NYV~::KNEK

K I l\f UTATAsA

i~ZEAI.L[TOTl'A-

(; Y()U Y T I nOR Dk.

A MAUYAH 'rrDUMAXYOS AKAn~~MIA HOZZA.TA.HULASAvAL

ItlAIlTA. TAll.TAJ szAxARA

A MAOYAR ORVOSI K()NYVKIAD(} TARSULAT

BFDAPEST

AZ ATHJo;NA}:I'M IRon. &s ~YO~nAI R. T. KONYVNYOMDAJA 1900

o ......... ::.:: ;

.:.:: , .

00 :0 0 ••••• : 1.& •• 1 ••••

.

.. ::.:,.:" :

.. ... . ,

• ... :- I.

ELOSZO.

A szellemi terrnekek <'Irill,si auyaga hagyatt'kkt~p SZI'tll It huszadik szazadra. Lehetr-t.len rloIng, hogy az emberi Ilgyvt"1ii «suk f'gy tudomanysza kot is toljesen felololhesseu. Rziiks~g'kc-'·p I;:f'IIf'tt tE'hat, s az. anyltg torlodasdval pgyiitt, It methodikiinak is kif"jl&inie, hogy It munkamegosztas oekonomiajat IplwUive tth'p, lIwgbirkoszek a nagy anyaggal. Ez It mindinkabh ervenyC'siilc'i me-thodikus gondolkozas teremtette meg It kiilfoldn-k nuiris tf'l:jC'df'lnll's bibliographia-irodalrnat. A budapesti tudornany-egyetcm orvoska ri tanartestulete is, lH98. deczember havi iilt~sell, Hiig.'le.o; Endre tuuar inditvanyara elhatarozta, hogy a magyar orvosi bibliogru philtt czedula-katalogns alakjabun i)sszf'IUlittatja, hogy ennok ala pjllll II magyar orvosi hungaricumokat az orvoskari konyvnu- f'gyhl'gyiijthesse as ezen munkaval engem hizott los t isztelt llwg.

Egy bibliogra phia medica hungnrica khuhisulla k ('SZlllt-jf' a Magyar Orvosi Konyvkiado Tttrsnlllthan mar konibhan folmortilt; a tarsulat turlomast veven a kur fennebbi int(.zkp(h~st~rc':i), megkereste az orvos-tanart.ostttletet, hogy az osszpgyiijt.ot.t ('zednlakatalogust f'gy ily hibliogruphia hHpslteserl' Ittf'ngedjp. A ta iuirtestiilet ebbe keszseggel belli' egYflzptt S uz Orvosi Kiiu'v\'kia(!t') Tarsulat a bibliographie meg ira sIlva I sz iuten l'ngt'lll bizott lllf'g'. Orommel es Ielkesf'c1?ssel fOgtlllll hozxii. a magyar tndomanyossagot szolgalni hivatott e munka letrehozase hoz. R(~gf'll t\rzt·tt hiuuyt (·,)wjt. az potolni ; de letr<'jiit.tet, csak az fop:ja llH.\lttillyollli, a ki turlju, hogy mily faratisagos dolog It forrasmunkak felknrutasu. t'h')'ht'gyiijtase az ilyeteu tamusz nelkul ; s ha tekintethevetelnk olykorolykor elhanyagoltatott, elsa sorban hazai irodalmunk vullottn

Uyiiry: BilJliograJ,hia uiedica Hungariae.

n

56212

VI

k8ri.t, holott minden okunk s jogunk van ri., buszkeseggel tekinteni hazank nemcsak uj, de ragi orvosi litteraturlijlira. is. Az elsd lares termesseteaen a konyvslakban megjelent munklik csimenek ossseazedese volt. A gyujteshez fogva., a. »hungaricumc: fogalmabol klindulolag, o88zeallitotta.m: 1. minda.zon orvosi konyveket, melyeket magyar sziiletesii va.gy illetasegU, a.va.gy haasnk fOldjen mfikodotb szerzo irt; 2. mindazoka.t, melyek ha.zank tertileten nyomattak; a. azon kiilf6ldon megjelent, idegen szerzo'k miiveit, melyeknek ta.rtalma kozelebbi vona.tkoz8.ssa.l bir haasnkra,

Az elso csoportot illetdleg sokssor csak egy regi, sajmi.latosa.n ma mar elhagyott szok8.s igazitott utba, az t. i., hogy az illeto szerzo munk8.jana.k czimlapja.n a sziiletese helyet is feltilntette. Nagyszamu idegen ha.ngzAsu csaladnevvel biro szerzonek kiilfOldon megjelent s idegen nyelvii konyveinek csimet. li.tva. a. saives utAna.lapoz6, azt a. kerdest tehetne fel magaban, miert is hunga.ricumok ezek? De maga.ma.t is sokszor csa.k a nev melle fliggesztett sziileteshely megnevezese volt kepes utbaigaIlita.ni azi.r8.nt, hogy 'e szerzok munk8.it - ha ugyan meg mas magyar bibliographus elottem oda nem sorozta. ,_ a hungaricumok k6z6 felvegyem.

Tekintettel kellett tova.bb8. lennem ha.zank mindenkori foldrajzi hataraira ; a. mely helyen egylSbkor »kiilf61dic: miivek lattak napvil8.got, ott ha.zank aserencsesebb iddiben, f6ldra.jzi hatArainak kiszelesbedesevel, hungaricumoka.t nyomta.ttak.

Nemzeti felMkenykedessel nem vala szaba.d sz&.molnom.

Hiszen Semmelweist annak idejen nemcsa.k hogy ideadtak, de egyenesen relink MritottAk az osztri.k sziilesz-llrofessorok; rna pedig - tan becsi assistenskedese neMny eve raven, vagy nemet neve miatt? - sa.jatjukna.k kovetelik.

Az sem lehetett ream nezve iri.nyad6, valjon erzelmileg magyarnak vallotta-e mag8t a.z illeto vagy sem P Voltak, ha gyer _mma,l is, kik rovid Jlar evi t8.vol- as ,iol-let utan megfeledkeztek sziilohazajukr61s tObbszori leveleimre, melyekben irodalmi munksss8.guk osszelillit&.sat e bibliographie r6szere kertem, egy szoval sem, va.gy pedig elutasltolng valaszoltak .... Do ezekkel szemben voltak olyanok, mint a mind 1'1. Loohisch Vihnos volt, HZ innsbrucki egyetem ny. r. tanarn, II ki jH!I!1 mart-ius i4-ik~n kelt sorait btiszken v~gzi e szuvukku l : »Jm», mounyire vngyok kepes 21 evi tAvollat utan anyanyelvemen felolni.e

VII

De ezzel mar a gyiijtes m6djainak koriilirasat erintettern, Munk8.m a megMvo konyveszetek vallain, es pedig a SzabO Karoly s Petrik Gesa-fele altamnos s fOleg a bibliographin-inis magyar nagymesterenek : Szinnyei J6zsefnek, 1H75-ig «lvezetett mathematikai es termeszettudomanyi konyveszetenek vallain all. A helyenkinti potlasokat nemcsak a nyilvanos konyvtarak tekintelyes anyagabol, de a ktilfoldi nagy antiquariatusok halornszamra menf jegyzekeibOl is meritettem, Orvostorteneti kutatasaim kozben is akadtam meg elkonyveletlen munkakra. Az 1H75 uhin oly eleteros formsbau fellendiilt orvosi munkassagot sok joakurattaI, de nem bibliographikus terjedelemben es alupm;sAggaI irt8.k ossze evrol-tivre megjelent jegyzekek. Ezen negyedssazad termekeinek osszeallitasat felette nagy gonddal es korultekiutessel kellett vegbeviunem. E ezelbol »kereIllwt« inteztem It magyar orvosokhoz as pedig nemcsak haza i szuklapjainkbau, de azt a ktilfoldcn elo hazankfiai miatt az ottani tr-kintelyesebh orvosi lapoknak is megkuldottem, melyek azf csaknem kivetel nelkul kozoltek is. Bizonyossag kedveert azon ktilfoldou tilo magyar orvosoknak, kiknek holleterfil sikerult tajtikozast szereznem, levelben is megirtam e kerelmet, Mind ennek meg is volt a maga oredmenye, mert a belfolrlrdl t'lgy, mint, a legmesszibh ktHf6ldrOl temerdek szamban erkeztek a szive« ki)zle~H'k, It melyeknek e muuka, feldolgozasakor, nern nelktilozhetet t haszuat is latta.

Ezen utak es modok alapjan jot.t vegiil let.re t' magyar orvosi bibliographie, Minden erdmbdl azon voltum, hogy IH~zagai ne legyenek. Nem a neheztelesek elkerulese, de elso sorbuu a munka tokeletesse tetele vezetett benne, middn HZ emlitutt »kerelmet« - valass remenye fejeben - mindenfele publikaltam. S ha mindezek mellett magam jelentem ki, hogy - hal' munksmnak a nyomdabakuldes perczeben, de sot most: kesz alakjaban is elstten: ismert hezaga nincsen - ml~gis kvll, hog} hezagai legyeuek, t'lgy ennek egyeduli oka az, hogy Wkell'tl'g bibliographiat meg sohu senki sem irt ; n hibliogruphia fClgalmahoz sainte hozzatapud a hianyossdg jelziije. De hogy I' hianyossag a lehetd minimalis legyen, nzert, minden U)lPlll tt'lt·it. elkovettem, E helyiitt kerern meg t. kurtarsa imut, hogy hn a kur nevukhoz, akar mas nevehez filziid(i hianyra megis ukaduaunk, 8 e bibliographiabau valamely ihllillti kong': a/akjdu(w uiegjeleut

aO

vrn

mnnkanak hijjat la.tnak, sziveskedjenek azt vel em kozolni. Lesz r8. moo, hogy e netani hisnyok p6toltassanak.

Ami a konyv beosatasat s hasznalatanak technikajat illeti, meg kell jegyeznem a kovetkezdket : Az egesz irodalmi anyag szakok szerint beosztva soroltatott fel. Szersdk szerinti beoszta.sat teljesen p6tolja a konyv vegen tala.Ihato nevmutato, Oly konyvek czime, melyek egyarant vagnak ket- vagy tobbfele tudomanyszakba, itt is, ott is fel van tiintetve; de csak akkor, ha ez mulhatatlanul sziikseges volt. A tudomanyssekok hatarai usz6 hatarok s a hatarkerdesek - kiilonosen mostansag - napirenden vannak. Igy a konyvet hasznalni kiva.n6 gyermekgyogyase nem fogja elkeriilhetni, hogy az alkalmazott k6r- es gyogytan kulonfele egyeb szakrnainak anyagosszeallita.sa.t fel ne iisse.

A czimek mindeniitt az illeW szerzd nevet, konyvenek czimet, megjelenese helyet es evsza.mat tiintetik fel, EMgsegesnek tiint tobb s az eredetivel azonos kiadas megjelenese eseten osakis az elso es utols6 kiadast jelezni s az utobbi melle csak akkor irni ki ujra a nyomas helyet, ha az nem azonos az elso kiadaseval.

Hasznalhatosagi szempontok kivantak meg, hogy egyes sziikkijrii szakmak a tagabb keretbdl, melybe tartoznak, kikapcsoltassanak e8 ona1l6sittassanak; igy 1'1. hogy a tudomany altaI (~gyediil a belorvostan fejezetebe utalhat6 syphilis a nemi betegsegekkel egyiitt mas es kulon helyen targyaltassek.

Onallo fejezetet nyitottam a »KiilonfeIekc:-nek; egyreszt a tartalmuknal fogva egyebiive beoszthatlan miivek miatt, masreszt azert, mert a munka tokeletesbitesere helyet ohajtottam adni azon orvostudori ertekezeseknek is, meIyek nem orvosi ta.rgyuak. Valamikor talan ta.jekoztatoul szolgalhatnak az illetd ertekezQ orvos szemelyere vonatkoeolag. Vegiil ide yettem fel az orvosi tudomanynyal csak teljesen laza osszefiiggesben ltivD munkakat, de a melyek esetleg torttinelmi idojelzokkent szerepelhetuek, mint )II. a h8.laimak valamely lefolyt cholera-jsrvauy alkalmatossagabOl, stb,

A .OuriOllUDC-okat orvos-tortenelmi meltatas ala. kellett tkintettel lennem arra, ha valjon azok megolyba veenddk voltak-e, vagy csak a tudor61 tekintve kell azokat curiosumoknak mou'bbieket yettem ide bele. S hogy e feje-

IX

zetbe valO konyveket meg a legutols6 evekben is irtak sot egyetemet vegzett orvosok, s ezen okbol azok e helyen keriiltek elkonyveles ala, magukat, ne mast okoljanak erte!

S most vegiil meg kell jegyeznlink, hogy e bibliographie nem egyedlil a mar emlitett czelbol keszfilt, hogy t. i. a kutatas munka.janak azolgalataba alljonj de azert is, hogy az orvosi hungaricumok gylijteset egy erre a faradsegos munkara vallalkoz6 kozpontba lehetOve tegye. A budapesti tudomany-egyetem orvoskari tanartestuletet ez a hazafias czel epp oly mertekben foglalkoztatta, mint a tudomany erdeke. Mert csak akkor, ha ez a gylijt5-HOzpont meg lesz teremtve s ilyenkent respectalva, lesz lehetseges idorol-idore s kesedelmeees nelktil kiadhato folytatasait e bibliographianak nyujtani. Masreszt azonban egy olyan konyvtar, melyben minden hungaricum megleend, a magyar orvosi tudomanyosssg Pantheonjat fogna kepezni, Azonfellil, hogy az orvoskari tanari konyvtar a beszerezhetO regi hungaricumokat anyagi koltsegek aran ossse 6hajtja gyujteni, 6hajtaud6nak tartja, hogy e czelra a szersdk ezutan rnegjelenendf mfiveik egy-egy peldanyat a konyvtaruak bekiildeni, valamint hogy nyilvanos konyvtaraink a birtokukban levo regi konyvduplumaikat ez orvoskari tanari konyvtarnak adomanyozni szivesek legyenek.

Soraim zarta elOtt igaz koszonetemet kell hogy kifejezzem az orvoskari tanartestulet konyvtaroeanak : Hiigye.-; Eiulre dr. egyetemi tanar, minist. tanacsos iirnak, a miert munkamat minden uton-modon tamogatni s a nehezsegeken boles es joiudulatu tanacsaival keresztlilsegiteni mindenkoron kegyes volt.

Vajha. munkam szereny mecsese lehetne a magyar tudonuinyoseagnak !

Budapest (IV., Zoldfa-uteaa 21.): 1900 september 2G.

Gyory Tibor dr.

CONSPECTUS.

I. Blologla , ., '" '" '" '" '" '" '" .

1. Anatornla. Embryologia. Anthropologia '" '" .

2. Physiologia. Histologia physiologica '" '" '" '"

II. Pathologla ,. '" '" '" '" '" '" " .

1. Anatomia pathologlea, Histologla pathologlea. Chernla physiologica et pathologiea. Uroskopia. Parasltae (anlmalos et

vegetabiJes) '" '" .. . '" ., .

2. Pathoiogia generalis ot experlmontalls. Diagnosis generalis

111. Therapia generalis '" '" _ .. '" '" .

1. Principia goneralla thcraplae. Ars medendl non-pharma-

cologlca '" '" '" '" , .

a) Cura dial'tetiea ot eurae spoclalos. Bloctro- ot moehano-

therapia. - Adlumonta euratlonls _ _ .

b) Balnoologta et balneotherapia, Hydrologia I't hydrotherapia. Klimatoiogia l't kltmatothorapts. Aquao ml-

norales .. , '" '" '" '" '"

2. Pharmakologia. Toxikoiogla. Pharmakokatagraphologia.

Collectlones formularum medlcsrum, - Pharmacia ..

3, Auxllia repontina '" '" '" '" , .

IV. Pathologla et therapia applleata '" '" .

1. Pathologla ot therapla speelalls lnterna '" '" .

2. Chirurgia '" '" '" , '" '" '" ,.

3. Ophtaimoiogia , .. '" '" '" '" '" '"

4. Obstetricia I't gynaokologta. Do obstetricibus ,.

5. Dormatologia. Cosmetlea '" .

6. Morbi vonore! '" .. " .

7. Rhinologla. Otologia. Laryngologla, Stomatologia .

8. Psychlatria _ '" '" , '" , '" .

9. Paodlatrla. Vaccinatio _ '" , '"

V. Medicina publica , '" '" _ _

1. Hygiene gonoralis et speelalts. Prophylaxis goneralls, Dlaoto-

tlca, (Makrobiotica.) Statistica ,. '" _ , .,.

2. }ledicina foronsls '" '" .. '" '" '" '"

VI. Hlstorla medica '" '" .. .

Historla medica. Biographiae. Oratlonos momoralos .

VlI. Scripta perlodlea ... ... ... .. ... ... .. . '" .. . , .

1. Scripta perlodlca rcgularla '" .. '" '" .

2. Scripta perlodica por ooeaslonom, Roferata, exposltlonos,

catalogl, statute, protoeolla, almanaeh, etc .. ,. '" '" .

VIII. Medicina vetorlnarla , , , .

IX. Varia... .. , .

1. Glossarla, Bneyclopaodiao '" '" '" .

2. ~liscellanea , '" .

3. Curiosa '" '" '" , ,

Bupplemontam . '" '" '" '" .

Index auctorum '" '" , .

1- 16 1

7

17- 27

17 I!!

2H- 75

28

31

l'i3

74 76-143 76

lOR Uil II!! 12il I2R vn 1:J4 136

144 -Hi4

144

Hil lfil'i--172 Ifiil

li3 .. 173

1711

lRl'i- .. -1!!6 197 .... 217 197

1!18

~13

218

219

BI(tLOGIA.

1. .lDaIDmia.. Embryologia. Anthropologia .

.Art.D.Ji ,('JiM· L6r ... ~r- :LAjoi .o..::"~' z .: ·;.; ~ .. :';.z :- ;.;., ,. .... ::-,: Rll.b·

G1G1'17 (1rT'~"',"" ,.. tJ.:,- - ,. • ...... , .

n .... ok • ·m""'£-· ·z .... "' .... :.:-._·.- .. r "-'.--:" .... !.' ]I:""_': , ,

it ... ~ - - - ~ _& e ..... e. ". .'.::' ... '~ ... ,:\' &. .... }'

lelrO boIK2'IIIII.a k .. !",,:,,:.~.. :::.,.:.=-. !.Z :\ :,,:!"':'~j;,::: ··~·.·:····:'i.:\::: :'0' ~<~"'~ :'\':,,~'hni

0"'061 rajzoli: f'Z"':~z""!"':' ,;,~"'r.:"",,':..... .:-;.0".':;:,." .\~ .. : '::":M !\.l':.'': 1., r

vonatkoziJ 1IIIC~5-';'..i .. ::~::~. :~~. :-.~:- 'Ty.":-. 1 .... -;:;.

AugD8tin0ri6 Gjuro. K';=-....:"'~~·,~ .... Deason Henry. 11::1::\;:: P.',:.,:.,'rt H.'llry

topographisdl", . .u.~ii =-,;. ~:: Y,;.:· n- ;.;,..:::t>i .:.,:. bonvzram 1Il\l~"lIm:lhlll

SDC.b piller L.:ir.~!l'-.~ :- ... =-=.:!::.:.:':._.:;. az ~··=~·t"r .,':"-ta:k:U3 k."t'\'l',·'~ \:'th\

dpr ADatomif!'. IIl3:o...""!:O~ .. >~·~~~""::.l::::'. ::::::\·,·~.:.'ti t:mt:lt\':ll\\'"k, !"':ll:~\','I'h

WipD, 18U.· .,,·:;':·.':lh·n\'.·I .... 'I1. I',';t. 1~:! ..

AUD.8I':r.tvan. lJ!"';;:.lr> 3:'3!i'!1·,:.:·_; Dim.i'en paU. lli"i'. inauc. nlt',1 ,It,

de pulmOD@. "·in~n!"!"'~. 1';1' I, _'t'=-:~":-:l!i'\nt'. :nl:.!l~l,'nt:\thl\h' t't ,It,,·,,,,,,

Balogh (&lm.i.Bi) PaI: 11;-- :.nay.:. :i.-·::: ::;:,·~·.·,'.·":1:: l.uc.l 1\:11:1\. II'S~I.

meet. de- f!'wJluti('n", -: ·";~3 "n,: .. ;.!l:l;:' Donath G'\"ula. Pl.' Fntw ,.-I,:UlI": ,1t·1'

Pestini, 1~,4.3. ~!'-':"I: ~~;;·::II"'~I. 1,\1:;

Bihari Peter, Emb=rtau. HlI.l:lp.,~~. _ .. Az .,:::: "I'i ~.',·lI,·m \..,· ... 10·1:·''0·1 !l1l,1:'!

1885. 1,,'''1. 1 ':'\l".

Book X&roly Ernc5. B".n.'zlani l~,'l·· Pit· An'·"n>:,· ,h'~ l1l,·II,,·h:;"ll1'n ""I~

kony". Ford1ta S e h mid 1 ti Y ;; I' ~ y. I.'~. F,'~I· \' ,'l'lr:I': :0:11111>'::11 I. 1 S\I!'oo

Pest. 1862. Dresser M:t\h~. I I,. I':II'I'''l1~ luuunni

Bribulauer David Lorincz. Az uev 1','rl"'l'i~ ,'1 :1111111:'" 1'.· .. ·11111' hl'I' .111"

,·lizlata. Orvostudorl -rt ... kpz'··~. :\!h'l";' a.tj,·,·I:"· 11"'1'''''1'11111 ,'1 1II",lk"mplI

eneephalographln. I 'b~"'11:lti" . Inane. torum """'lIl",i~'"''''I 11111 :11'1','11:11101

anatOmical. Bndu, 11'4a. Ill':' '."'"11 ,1.·.Ii,·:1I ;"11" 1','11,' I ''''1 :110,

Oras.e Antal. I'trnutnt« .... "lhn"I,,· :O:"III,'g-ill" in "l'l't.!., 1'1I~::lI'Ia,' Hallil"

giai i!t! honeztani muzeumurn, vuln- ha"it:lIIli'. l.il'''1:''·. I:,SI,

mintaz ember sz ... rv-elon-nok kij)',"III~! Erdos JI\'1\08. \ ","'I'IOIlIal ,I 1:1110'1..

\'816 mll\"t\szi kl"IlZltllll'"y"k I"g-ujnhh ")wl:u:,,I, ,." i!lII,·I,·I. h"",· ... 'I,,, .. 'h.,

gyiljtemeny61'l' Ilt·Z\'II. Post, Hif;~. 1:111"'1,,':.:1. 1:-;:-;:.

Owe Ferancz. Az olnjfl'sll··:':Z"I)'iil. Fejcr Gyiil·gy. \lIlhl "1'"1,,,'1:1 ""'.' I.

K(ozlktill\"\" mt1kptl\"p!i,k :,:zll 11111 rn, ~hl:'''' ni': "111"1')' """"'1'10'1 ..... I :".1". I ~"'-

dlk b(ldtetl es anatomlavul ki(\~I··~zl· Fitzin~or L .• T. "I"." .11.· :;,·h",I.·1 ,1"1 tett kiadas . .A7. embori tost idom- ",,,,1 '\\""!:"II. ill~h"""II,I.,,·,· 111"'1 ,II" · ... IIIt .. '

aranytnnaval. Budapest, H!IIR. . ill 1I:<1"I'I'O'i"h ,,"1'1' .. 1"",10'""11 "" I

Darwin Cha.rles. Az f'1Il1ll'r szarmu-. "111111' 'l'ut. \\' jo·lI. I H:.:I

ZaS8 ~s 8Z ivarl klva his, Fordltnttu i Fredorik Jnnii. \ 10'·1 hlt n lnlu \ '. S e- r (' s s L iL II Z I o. HlllhLII"~t. 1M!!i'l "I", .. , "'lll'l·\,,·l.l·1 I"JI",I,''''''I "I ,'., 11111, ,.

Da.vida. Le6. Az agy{·ki {os Ill.rim·v,· I ,"I ,··",t"I·;' ! :illnllilonll. ,',,, II/, ,',1,'11 ..

Gyiiry: Bibllographiu IIII.Ura IInnl:uri",'. I

2

FRIDELIUS - HYRTL

vekenys~p: h~nyegerllI. A szervezetl alaknlastan (fejIMesi- es mt1veIMestan) alapvonalainak rovid kiserleti targyalAsa. Budapest, 1892.

- U. a. teljes atdolgozasban, 1896.

- Allaspont~m es a divatos sservezetl

lesaarmasasten, Illetve a kivalasi elmelet ellen irli.nyzott egyes ellenveteseimnek alapgondolatai. Budapest, 1893.

Frideliu8 Jano8. Ex Anthropologia de principiis nobiscum natis disputatio. Vlttebergae, 1661.

Gabanyi Arp8.d. Arczisme. Lavater, Mengs, Fieldings, Hircel, Szokoly Viktor, Szentpall Janka stb. muvei nyoman. Budapest, 1893.

Gaitner Menyhart. Beitrage zur total en Darstellung des menschlichen Organismus im Absoluten. I. Bd. 1. 2. Stilck. Leutschau, 1804-1805.

Gall Ferencz J6z8ef. Doctrina de eerebro, crania et organis animi. Hlstorlce exposnit et quaestionibus nonnullis Ulustrare studnit. Ed. J 0 an. S z e b £I r i n y i. Posonil, 1812.

- Anatomie et physiologie du systeme nervenx en general et du cervesu en

• particuller. Pest, 1822.

G6th Henrik J6z8ef. Femina respectu anatomico, physiologico 8C physico considerata. Dlssertatio inaug. med. Budap, 1847.

Gy6rgy J6z8ef. Orvostudorl ertekezes. A termeszett testeknek lepcsllnkenti kifejlMeserllI. [De graduata corporum naturae evolutione. Dissertatio Inang. physiographica.] Pest, 1836.

Habermann Bernat. Dissertatlo

inaug. med. slstens tertium vitae stadium docrementl anatomice, physlologicp ot pathologice consideratum. Pestini, 1821.

Haeckel Ern6. Az ernberi nem eredete ~s Wrzsfaja. Ket eilladli.s. A II. kiadas ntan ford. G y 0 r g y A I a dar. Pest, 1871.

Heda Alajo8. Dlssertatlo lnaug. med. sistens primum vitae stadium evolutlonls anatomlee, physlologiee et pathologieo consideratum. Pestlnl, 1822.

Heitzmann X8.roly. Die descriptive nnd topographische Anatomle des ~I'nschl'n in 600 Abblldungen, 2 Bdo. Wil'n, 1R69-73. VIlI. Aufl. 1896.

Anatomy descriptive and topographical in 620 illustrations. English t>dltion by Lou i 8 HI' i t Z III ann. Wien, 1887.

- Anatomia umana deserittiva e topograflca esposta in 637 llgure. l. ediz. italiana. Eseguita sulla V. ediz. tedesca per cura del G ius. Lap p 0 n i. Wien, 1890.

- n. kiad. 1897.

Hempel Adolf Frigye8. Az egeszseges emberi test boncztudomanyanak alapvonatjai. Nemetblll ford. Bug Ii. t Pal altel, 2 kotet. Pest, 1828.

- Elementa anatomiae corporis humani sani. Juxta editionem qulntam in latinum transtulit idioma S i g i sm un d u s Sap h I r. Tomi 2. Pestini, 1831.

Hrabov8zky Ker. Jano8. Psyehlea signiftcatio cranll. Dissert. inaug. med. Pestlnl, 1842.

Hyrtl J6z8ef. Strena anatomlea de novis pu!monum vatls in ophldils nuperrime observatis, rerum gnarls oblata. Pragse, 1837.

- Lepidoslren Paradoxa. ~onographie.

Prag, 1845.

- Verglelchend-anatomlsche Untersuchungen tiber das Innere GehOrorgan des Mensehen u. der Saugethit>rp. Prag, 1845.

- Lehrbueh der Anatomie des ~enschen, mit Rueksleht auf physiologische Begriindung u. praktisehe Anwendung. Prag, 1846. -_ XIII. Aufl. 1870.

- Handbuch der topographischen Anatomie u. ihrer praktisch medicinischchirurg. Anwendungen. :! Bde. Wit>n, 1847. - VI. umgearb. u. in den prakt. Capiteln verm, Aufl. 1871.

- Beitriige zur vergletchende Angiologle. Wilm, 1849.

- Az emberboneztan tankonyve teklntettel az elettani lndokolasra II a gyakorlat! alkalmasasre. ~Ia","yaritak F 0 1 ten y i J Ii. n o s es R h e dey Ant al tdr.-ok. Boncztani szotarral, Buda, 1849.

- Bewels dass die Urspriinge der Coronar-Arterien, wahrend der Bystolo der Kammer, von den Semilunllrklappen nicht bedpckt werdon und dass der Eintrltt des Blutes in diesolben nicht wahrond der Diastole stattnndot. Wipn, 1854.

- ~8Duale di anatomla umaria avuto riguardo al fondamento nslologteo I'd alla appllcaslono. Prima verslono itallana fatta sulla Ill. edlz. orlsr. dl Pietro de Guarinoni '(I)i,,penss I-IV.). Vienna, 1854-61.

- Chlamydophorl mmcatl cum Dasy-

JANKOVICH - KRAUSE

pode gymnuro comparatum examen - Ein insuliirer Schaltknochen im S{'I-

anatomicum. Vlennse, 1855. tenwandbein. Wil'n, 1870.

- tThl'r die Plica nervi Iaryngel. Wil'n, - Das Nlerenbeeken del' Siiugethier{'

1857. u. des Menschen. Wien, 1870.

- tTher spontane Dehlseenz des tegmen - Die doppelten Schliifelinien der }fen-

tympani und der cell, mastoldeae. sehensehadel und ihr Y erhaltniss zur

Wien, 1858. Form der Hirnschale. Wil'n, 1871.

- Notiz tiber das Cavum praeperito- - Die Kopfarterien der Haiftsehe. Wlen,

neale Retzii in del' vorderen Bauch- 1872.

wand des Menschen. Wien, 1858. 1- Die Corrosions-Anatomie und Ihre

- ZWl'1 Varianten des musculus sterno- Ergebnisse. Wien, 1873.

clavlcularis. Wi en, 1858. - Anatomische Praeparate auf der

- Angeborne ~angl'l der unteren Nasen- Wiener Weitausstellung. Wien, 1873.

mnseheln u. d. Slebbelnlabyrinthes. - Catalog mikroskopischer Injections-

Wil'n, ·1859. Praeparate, welehe durch Tausch oder

- Handbuch der praktischen Zerglie- Kauf zu beziehen sind. Wien, 1873.

derungskunst als Anleitung zu den Jankovioh Antal. Pesth u. Of en mit

Sectionstlbungen u, zur Ausarbeitung ihlen Einwohnern, besonders in medi-

anatomlsehe Prsparat«, Wien, 1860. zinischer und anthropologlseher Hin-

- Oller die Trochlearfortsiitze der sicht. Of en, 1838.

menschliehen Knochen. Wien, 1860. Je8zenszky (nagy-je8zeni) Ja.n08.

- Oller wahre u. falsehe Schaltknochen Universal is corporis humani eontem-

in der Pars orbitaria des Stirnbeines. platlo. Wlttebergae, 1598.

Wien, 1861. - Pro anatome sua actio et ad SPl'(,-

- 1Ther die aceessorrlsehe Streckseh- tandum invitatio. Wittebergae, 1600.

nen der kleinen Zehe, u, ihr Ver- - Invitatio ad anatomlam. Wittebergae,

halten zum ligamentum lnterbasicum 1601.

dorsale der zWl'i letzten Mittelfuss- - Anatomiae Pragae anna 1600 abs

knochen. Wien, 1863. se solenniter administratae Historia.

- trber die Eiumtlndung des Ductus Accessit ejusdem de osslbus tractatus.

coledochus in eine Appendix pylorica. Wittebergae, 1601.

Wlen, 1864. - De ossibus tractatus. Wittebergae,

- Ober normals n, abnorme Verhiilt- 1605.

nisse der SchJagadern des Unter- - Anweisung zur Wund-Arznei, nebst

schenkels. Wlen, 1864. Anhang: von der Kunst die todten

- Ein freier Korper 1m Herzbeutel. Korper zu balsamiren ; mit einem kurz

Wlen, 1865. entworfenen snatomlschen Abriss und

- tTher endJose Nerven. Wien, 1865. zweifachen Register. Nurnberg, 1674.

_. Ein Pancreas accessorium u. Pan- Kardo8 XAroly. Embertan (Anthro-

creas divlsum. Wien, 1865. pologia). M.-Sziget, 1868.

- Elne quere Schlelmhautfalte in der RieDinger Boldiz8ar. Programm tiber

Kehlkopfhohle. Wlen, 1865. die Zergiiederungskunst. Pest, 1820.

- tTher Anomalien des mensehllchen Xilian Hermann Fr. Anatomisehe

Steissbeines. Wien, 1866. Untersuchungen tiber das neunte

- Vergangenheit u. Gegenwart des Hlrnnervenpaar, oder Nervus glosso-

Museums ftlr mensehllehe Anatomie pharyngeus, nebst angehangten Bemer-

an der Wiener Universitiit. Wien, kungen tiber das anatomische Museum

1869. der Universitiit zu Strassburg. Post,

- Oil' Bulbi der Placentar-Arterien. 1822.

Wil'n, 186!!. Xnogler Ja.n08 Kri8t6f. Theoremata

- Az ember gyakorlati tajboncztana. auatomlea de varils hum ani corporis

Hyrtl nyoman orvosnovendekek hasz- partibus. Argentorati, 1653.

nalatara, 1. ftlzl't. A fl'j es nyak taj- Kora.nyi Sa.ndor, A szemlencse fl'j-

boncztani leirasa, Barospatak, 1869. I6des{lnek elso mozzanatairel a gerln-

-- Die Blutgefasse der menschlichen eseseknel. Budapest, 1885.

Naehgeburt in normalen u. abnormen Krause Karoly. A ieir6 emberhoncz-

Verhiiltnissen. Wien, 1870. tan kezikonyvl'. KiilOnos tekintettel

- Ein praecrneeles Gef'iissnetz am az orvostanhallgatok, b,)'akorl6 01'\'0-

Menschenaugl'. Wien, 1870. sok, sebessek {Is ttirvi'nyszeki orvosok

v

KRIESCH-PATAY

Jgenyelre. Saja1 vizsgala1ai nyomAn. 1~. (A franczia akademia alial 1858-

A II-Ik ldadAst atdolgozta K r a use ban koszoruzott palyamli.)

V limo 8. Fordft. M I h a I k 0 vic s - Traite d' Anatomie mlcroaeopiqna,

G e z a. 1. kotet. Budapest, 1881. - Paris, 1847. (A franczia akacIemia &Ital

2. k1Jtat: 1882. _ _jutalmazott mli.)

Xrie80h Jano.. Boncz- es elettanl lIlarg6 Tivadar. u8szehasonlit6 boncz-

tanulmAnyok a nad8lyokr61. Pest, tani keszltmenyek a becsl vil&gkial-

1866. (Jutalmazott palyamd). litas magyarorsz8gi taniigyi oszWya-

]tun Zolt8.n. Az ember gyakorlati taj- ban. Budapest, 1873.

boncztana. 1. fUzet. S8rospatak, 1869. - Tes1imonials in favour of dr. Mor-

Kundrath Jan08. Magyaraz6 szoveg rison Watson, candidate for the Chair

Hartinger Antal es fla boncztanl fali of Anatomle in the Owen's College.

tablalhoz. Ford. Len d v a y Ben 6. Ed1nbuxgh, 1874.

BeC8, e. n. Kergl Od6n. TabIAzatos Ielrasa az

Lenho •• ek J6 .. ef. Disseriatio inang. emberi testnek nep-, polgarl es kozap-

anat.-physica de 1r1de. Budae, 1841. iskol8k, tanit6-kepez6 intl'lzetek as

- A ferft medencze mezeres torlata. fels6 leAnyiskolAk sz8mAra. Nagy

Pest, 1871. 90-64. cm. nagy, szinnyomatos vas-

- Das vendse Convolut der Becken- tag paplrra ragasztva es barmikor

h6hle belm Manne. Wien, 1871. hasznAlatra alkalmas tabla. Pozsony-

- Hyrtl J. tanAr Oorroslo boncztsna- Budapest, 1888.

nak biralata es sajAt tapasztalataim. Kihalkovits Geza. Az agy fejlMese

Pest, 1873. magasabb rangil gerinczesek- es em-

- KnorpeUihnllcbe u. wahre Knochen- bert ilbrenyekben tett vizsgalatok

blldung 1m miinnllcben GUede eines nyoman, Budapest, 1877.

Erwacbsenen. Berlin, 1874. - Ugyanaz nemetul.

- Hyrtl Corrosio anatomluja, Budapest, - AltalAnos boncztan. Budapest, 1881.

1874. -- A gerinczes allatok kivalaszt6 as

- Az emberi vese visszer-rend!lzere. ivarszerveinek fejl6dese. Budapest.

Budapest, 1875. 1884.

_. Az ember! koponyaisme. Cranloseo- -- Ugyanaz nemetul.

pia. Budapest, 1875. 1-' A leir6 emberboncztan es a tajboncz-

- D('Ak Ferencz koponyAjAn tatt me- tan tankonyve. Budapest, 1888.

rl'>s('k I'>!l flzekb61 vont kovetkeztete- - A kozponti idegrendszer es az cr-

sek, Budapest, 1876. zekszervek morfologilija. Budapest.

- Az ember! vese }Ialphigi-fele lobral. 1892.

Budapest, 1877. - Az ember anatomiaja es szovettsna,

- A mestersegesen eltorzltott kopo- Az uj anatomiai latin munyelv hasz-

nYllkr61 IlltalAban, kUlontisen pedig nAlataval. Budapest, 1898.

Ilgy Csongradon I'>s Szekely-Udvar- -- Fejl6destan. 1. re~z. 18»9.

helyon tahUt ilynemll makrokepbal es 6nodi Adolf. A esigolyakozottt duPg)' Alcsuthon talalt barbar korbOll ezok l's idl'ggyokf'rl'k ff'jlMrser61.

szarmaz6 koponyarel. Budapest, 1878. Budapest, l&U.

- A 8zl'gt'd·othalml Asatasokr61, kiilo- - Az egyiitterz6 idegrendszor fejl6-

nosen az ott felfl'd('zett 6s-magyar, 'I d(>SI'. Budapest, 1885.

o-romal es blta sirokban talalt csont- - Utmutato topograflkus bonczolasok\'3z8kr6l, tovabba egy ulQ'8nott tallilt bozo Orvosnovendekek rllsz:'re. Budasphonoeephal I'>s katarrbin hyporeha-] pest, 1~8i.

1I181'epphal koponyarol, \'I'>gre <'lIT' - Az orrurog i.>s 1I11.'1I('kiirf'gl.'i. BonczO-Hz6nyiin klasott, mestorsegesan I tanl metszetck utan 16 abrahan feleltorzttott makroeophal koponyarol.. tuntetvo. iI. bov, kind. Budapest, 1894.

Budapest. I~~. Angolra ford. S t. C I air Tho III son.

- Prn~tln koponyak, Budapest, lX&'l. London, 1895.

l'4ih&ly. Ritkubb boucztnni rond- I Paszlavlzky J6zlef. Az ember, Tl'sti

l' 1lI'III'''Stll-'f'k. Budapest, l~tl. ,szf'r,'('z(lw I'>s el('te, 6tltortenl't(l t',S

:Mandl ~o.. Anatomic mil'rol'co-, fajtai. Thome O. W. nyoman, lI·ik

pique. Paris. ItCl8--1858. I kiegtlszltett kledas, Budapest, 1880.

- ~laDlII'I d'anatomle gPDt1ral(l applique I Patay J6 .. ef. Or\'ostudori erk>kezi.>s

i& 18 phYI'olOllh1 et 18 patbologle. PBriIi\ az t"letmllseg klfl'jleser61. Pest, (1844).

PATZEK - SCHUFFT

aequivoca). A novenyek, allatok as emberek 6seredeti keletkezese. Tobb tudos termeszetvizsgalo utan. Pest, 1869.

R6nay J8.ozint. Fajkeletkez€os. Az embemek neme a term€oszetben as ragisage. Pozsony, 1854.

Rosenmiiller Janos Keresztely.

Handbuch der Anatomie naeh Lebers Umriss der Zergliederungskunst zum Gebraueh der Vorlesungen ausgearbeitet. II. Au1t. Pesth, 1811.

- Ezen czlmmel Is: Allgemeine medlzinische Handbibliothek oder Auswahl der vorzilgIicbsten Werke des medicinischen Wissens. 4. Bd. 1812.

Rostagni A. Az emberi test idomainak aranyai. (Ot t8blan, 22 abraval), Pest, 1862.

Sabiz (taubenspergi) J6zsef. Dissertatio inaug. med. de habitu germanornm antiquo, et structura corporis aevi moderni. Vlennae, 1737.

Safari Janos. Dissertatio lnaug. med.phys. de hominis varletatibus. Vindobonae, 1838.

Sohenk S. Lip6t. Mittheilungen sus dem embryologischen Institute der Universitiit Wien. 12 Hertt'. wi-n, 1877-1891.

- Anatomisch-physiologische Untersuchungen. Inhalt: Bauchspeicheldriise des Embryo. Einiges iiber das Verhalten des Chlors im Organlsmus, Oller die VertheUung des Klebers im Welzenkorn. Beitrage zur Lehre vom Sticksto1Jgehalt des Fleisches. Die moditlcirte Pettenkofersehe Gallenprobe. Wien, 1872.

- Entwicklungsgeschichte. II. Auflage.

Wlen, 1896. (Lefordrttatott lengyel nyelvre is.)

Sohimert Janos Peter. Dissertatio inaug. med. de systemate sexuali. TyrnaYiae, .1776.

Sohmidt Agoston. Az emberi test.

A szervek €os azok szerkesetenek msgyarazata szlnes szethajthato l'S ossaerakhat« abrakon. Budapest, 1894_

Sohmidt T. A boncztan alapvonalai.

Korodai gyakornokok es tlatal orvosok ssamare. Ma","'yarra ford. i d. P u rj p s z Z s, Budapest, 1881.

- Az emhori rej {'s nyak boneztana lrasban (>s kl'pbeI\. Budapest, 1895.

Sohoepf-Merei Agost. Belresztan kapt>kbpn, kllr!' metszett 3 filzt>t. Buds. e. n.

Soh6ft't. Izomtanltmany k€opekbpn. Bel-

Patzek Karoly. Orvostudori artekezes. Emberesmartet6 toredak. [Fragmenta anthropognostica. Dissertatio inaug med.) Pest, 1833.

Paude:z: Emanuel. Dissertatio inaug. med. de respiratione embryonis hnmani. Pestini, 1837.

Pauer Samuel. Dissertatio inaug. med. de ossibus Sesamoideis. S. 1., 1746.

Perenyi J6zsef. Nepszerd el6adAs a koponyarol. (Embertani s arczismei vazlatok.) Budapest, 1883.

Plenok (Plenk) J6zsef Jakab. Brstor Umriss der ZergJiederungskunst des mensehllchen Leibes zum Gebrauche bel Vorlesungen. Aus dem Lateinischen ilbersetzt. Wien, 1780. -- m. verb. Aufl. 1796.

- Compendium anatomes pro tyronibus

chirurgiae. Vlennae, 1775. (Navteleniil jelent mog.)

- Primal' lineae anatomes. In usum praelectionum. Viennae, 1775. Editio IV. multum aneta. 1794.

- Umriss der Zergliederungskunst d. mensch 1. Leibes; sus d. Latein von F. 1. V. Wasserburg. Wien, S. a.

- Neue Aufl. 1796.

Politzer Adam. Zehn Wandtafeln zur Anatomie des Gehororgans, Wien, 1873.

- Die Anatomlsehe und histologische ZergJiedf\rung des menschliches Gehororgans Im normalen und krsnken Zustande. Stuttgart, 1889.

P61ya J6zsef. Az ember nemi tekintetben, Lolrasa az ember nemi reszeinek eg{>szseges es beteg li.llapotjokban. Pest, 1848. (Czimlap nelktll.)

R8.cz Samuel. Compendlarla myologiae institutio. Pestini, 1785.

- A borboly! tan1t8soknak elso darabja.

Az enatomtaro], physiolog. patholog. m. medlearol, chlrurgiarol €os Mbasagro], Masodik darab : A torvanyes orvosi tudomanyrol es az orvosl pollcslarol. Pest, 1794.

Rapos J6zsef. Az embertan vAzlata.

Az alapnevelestanhos alkalmazott foIosstas szerint. Pest, 1869.

Rayger Karoly. Disput. med. de fluidorum eathollcorum foetus motu. Altdorf, ]695.

Reisinger Janos. A nernek kiilOnbs€oge (>s elsosege termeszet-, bonezes elettani tekintetben, KolozsvAr, 1841).

Rethy Pal. Az t"lsnf\mzes. (Generatio

SCHUBERT - ZUCKERKANDL

rel!ztan kepekben, magyarazatokkal. - Grundziige einer systematiscben Kra-

Pest, 1841. niometrie. lIethodische Anleiiung sur

Sohubert Ni.ndor 8S Schubert kraniometrischen Analyse der Scbidel-

Uroly. TermeszetraJz, egy fUggelek· form fiir die Zwecke der phys. Anthro-

kel 8Z embertanrol, KUWnos tekln- pologle, der vergleicb. Anatomie, sowle

tettel a mindennapi {'Iet szUkseg· fiir die Zwel.'ke der medizin. Dlszipli-

letelre. Tanltokepezdek, ... szAmAra. nen (Psyehiatrie, Okulistik, Zabnbeil-

Pest, 1868 (67). - IV. ja\'. es My. kiad. kunde, Geburtshilfe, gerichtl. }Iedizin)

Budapest, 1875. u. der biIdenden Kiinste (plast. Ana-

SchwarB Ede. A system of antropo- tomie). Ein Handbuch fiirs Laborato-

logical lnvestlgatlons as a means for rium. Stuttgart, 1890.

tho dltrerentlal diagnosis of human - Adatok az ArPli.dok testereklyelnek

race, Some general results of the embertani buvsrlatahoz. Budapest,

~easurement. ThA Instruments requt- 1894.

red Invented and established of... - Jelontes Ill. Bela magyar kinlly os

Vlpnna, IhfS2. neje testereklyeirol. Szekfoglalo erte-

Somogyi aeBa. Embertan. TanitO- kezes, Budapest, 1894.

kopezd(Ok, felso nep- es Ismetlo lskolak -- Adatok az emberssabasu lenyek

I!zamara. Budapest, 1880. koponya-atalekulasahos. Egy flatal

Sti1tz Ignacz. Dlaaertatlo Inaug. ana- gorllla-koponyarol, Budapest, 1894.

tom. slstens anatomlae pragmatlcae TurnOVSBky Frigyes. Die Anatomie

fragnumta. Viennae, 1841. und Physiologie der Zahne. lnaug.·

Sydney Herbert. Az ember szarme- Dissertation. Wien, 1841.

Za8a vagyil! a meg('zMolt Darwlnls- Vandrak Andras. Lelkileges ember-

mus. An~olb61 (orditotta }I i c h a I e k tan, vagyis paychieai anthropologia.

~ aDO. (Klsdja a Szent Istvan·tArsu· Eperjes, 1841. Magyar es latin sao-

lat.) Pest, 1872. veggel.

S.ab6 Kihaly. Bmberlsme, Kopezdei Venos Zsigmond. Az emlokrol boncz-,

I! maganhasznAlatra. Ill. b6vit. kisdas. ep- es kortani tokintotben. (Orvos-

Mzeged, 11:181. tudori ertekezes.) [Dissertatio inaug.

Ssentp6J.i Janka. Areslsme, (Physlo- med. de mammis respeetu anatornieo,

gnomlks.) Magyarorszag sok neveze- physiologico et pathologico.] Buda,

tell ((>111a (>I! holgyt\nek arezkepevel. I 1841.

Budapest, lij!ll!. ' Vereb8ly J6zsef. Az ember rendes

Szokoly Viktor. Lavater eR Gall. i mibenletet ismertet6 bonez-, (,let- {os Ar(~zll!lIIe {II! phronoloela mindenrendll : e~eszsegtani vaalatoknak tankonyve olvaso IIzamara. Kiizli lis jt>llyzetekkel, klsdodovok. elemi tanttok SZAnUlrB.

klst'>ri .... Pest, IRS4. : Budapest, 1873 .

. Uj Olt'llo klad. h. {'II t,. n. I Veszely J6zsef. Der .'tll'nseh in Be-

Teala.. Gabor. A k()ko~zaki ember: zlehung auf sein Werden. Bestehen nyomal ~UDya(hxf1~)en. ()t'>va, 1877; l und auf s~!n!'n T?d naturgemass er-

TellyesnlcBky tn. .'tlllv{>8Z0tl, forscht. V. 1I'n, 18a6.

hnnrzol'Istan; az omberi test formal·: Vette Janos Gy6rgy. Dissertatlo nak itlmei1f>tt\!'1' mnveszek (>11 mlly(>·' anat, de cerebro. Wittebergae, 17011. IIZt't lrant t'>rdt.kIMok szamara, Buda- Zlamal Vilmos ifj. A boneztan rovld

pest. IH»». kezikon~·Ye. Pest, 1854.

Thanhoifer Lajos. I<:1(ladli~ok IlZ ana- ' - II. M,'. kiad, 1862.

tomla klirt'>MI. Budapest. 18!16. Zuckerkandl Emil. Cber elnr- hisher

Topinard P6J.. Az anthropologla kt'>zi- noch nieht beschriobene Drilso in der

klinyvt'. «:I('lIzot irt hOZZll B r o e a : Regio suprahyoldea, Stuttgart, 1879. I',i I. Az orodotl III. kind. utan ford. Xormalo und pathologiseho Anatomle P (' t h il (, ~. u I 11 (\" T ii I' ii k Au r p I. I dl'r:\" asenhohlo u. ihrer pneumati-

Hudupost, 1~1. sehen Anhanee. Wien, 11-182. II. Band.

Torday Ferenol. Az emhor-boncztan, ISH2.

(Ilt'ttlill ,1:< ,"It'trt'lltitan rovld klvonat- - Anatomle dor .'tlundhiihlt. mit !Je8on·

bun, turnutanitok sz. Budapest, 18;6. derer Boruekslehtigung dor Zahne.

T6rtik Aurel. fllpr t'inplI Universal- WI('n, 1&11.

KraIlIHlll(·tl'r. Z\II' Reform tier kranio-' -- Anloituneen f. den S('eirsaal. Wlen,

metr . .'th>thoulk. L('lpzig, l~. IH91.

APATHY - CHERNAK

7

1775. Compendium anatomes pro tyronibus chirurgiae. L. Pie n e k J 6- z s e f.

1881. Kurzgefasste AnthropoJogie, oder Lehre von den Menschen, nebst Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit. Ein Leitfaden f. Lehrer u. ScMler etc. Leipzig u. Kaschau.

1867. Von den harten und weichen Geschlechtstheilen. - Der Kopf des Kindes. Pest. (Czimlap nelkul.)

- {!ber d. epitheJiaie Rudiment eines vieI1en Mahlzahnes beirn Menschen. Wien, 1891.

-- Utmutat6 a bonczolAsban. Fordltotta B a jan dr. Budapest, 1892.

- Zur Craniologle der Nias-Insulaner.

Wi£'n, 1894.

- Atlas der topographischen Anatomie des Menschen. Wien, 1899.

2. Physiologia. Histologia physiologica.

Apathy Istvan. A sima izornzat gya- actionem quoque modo in homine

rapodasa es potledasa, Budapest, 1885. concurrunt, recensentur, aetionum

B&bits Janoa. Orvosi ertekezes az modus et consensus ratio expJicatur

eIetmuvek rokon- as ellenszenveirOI. et universa hominis oeeonomla trs-

Bnda, 1846. ditur. Libri Ill. Amstelodaml, 1656.

Baoh Kikl6s. Dissertatio inang. med. Bekell& Demeter. Dissertatio inaug.

de itinere pedestri. Budae, 1840. med. sistens idearn generalis homin1s

Ba.gellard us PM. Parastatis de prandio physiologice et pathologice conside-

et caenaratione. Lngduni, 1538. ratio Budae, 1826.

Bakody J6zsef. Dissertatioinaug. med. Benedek Karoly. Dissertatio inaug.

slstens salutare naturae et artis con- de lusibus naturae praeelpuls, in

nubium. Budae, 1820. disponendis museulis faciei. Viennae,

Bakody Tiv&d&r. A tiid6h6Jyagcsak 1835.

Mmja feletti vita. Pest, 1865. Bierbrauer Nep. Janos. Dissertatio

- A karyomitosis es a blologikus orvos- In aug. med. de alineatione mentis.

sZ(lri gy6gytan alapelve. Budapest, Budae, 1840.

1884. B6dogh (nemes-bikkesi) Kih8.ly.

B&lla.gi Janos. A gyomor hAmsejt- Historico-critica biosophiae disquisitio.

jeir61. Budapest, 1881. Llpsiae, 1818.

B&logh KMma.n. Az ember elettana. Braun L&jos. Dber Hersbewegung

~ kotet. Pest, 1862-64. und Herzstoss. Jena, 1898.

-- Az ~"Y befolyAsAr61 a sslvmosga- Breuer Janos. De vita homlnls. (Dis-

sokra. Budapest, 1876. putatio VI. anti-Piacentiana.) Witte-

-- Az agy feltekeinek e8 a kis agynak bergae, 1661.

mUkOdeserOI. Budapest, 1876. Bruok PM (Hid&si). Az elhizas es

-- Aver szetosztAsAr61 az emberi test- gy6gyltAsa. BevezetesUl: A taplalko-

ben. Budapest, 1880. zas eiettana nepszernon el6adva. Bude-

B&logh-So6s lfih6J.y. Dissertatio pest, 1886.

inaug. physico-anetomlea exhlbens Bruszko Janos. Dissertatlo luang.

osteoganiam humanam. Trajecti ad med. de somno (It vlelltts. Pestinl,

Rhenum, 1766. 1836. -

Bartsoh Ede Samuel. Dissertatio Budge Gyul&. Emllthetuk a reszletes

lnang. med. sistensophthaimollioticam. emberi {Olettanb61. Vl'z?rfonai a tan-

Pestini, 1820. elosdas- as magany-tanulmanyban.

B&uer J6zsef K8.roly. Dissertatio Magyarita R h ~ dey Ant a I as F 01-

lnaug. pract. med. Vita hominis phy- t {o n y i J Ii. nos. Buds, 1849.

slologiee dlsqulslte. Viennae, 1837. 'Bugat PM. Eptan. Tanltvanyal sza-

Bausner Bert&lan. Disputatio de mara szerze ..... Pest, 1830.

cordis humani actionibus. Lngd. Batav. - phonologlal eszrnel. Pest, 1854.

1654. Burg K8.roly. Dissertatlo inaug. phy

- De consensu partium corporis humani slol, de hnmologia. Yindobonae, 1834

in quibus ea omnia quae ad quamqne Cherna.k Laszl6. Dlssertatio inaug

8

CSAP6 - OYO'RKY

med. de respiratione volucrum. Oro- de acclimatisatione hominis. Pestini,

ningae, 1773. 1835.

Csap6 J6ssef. Disquisitio de praesentis J'uker Andra.s. Dissertatio in&ug.

liquidi nervei in musculo in actione medica de in1I.uxu lneis chemico-

constituto et de cavitate muscularium. physiologico. Pestlnt, 1837.

Argentorati, 1756. Gaberle Ign8.0z. Dissertatio lnaug.

Clauss Mirton. Dissertatio inaug. quam de aqua physlologlce et patho-

med. de intestino sanguinis motu ut logice sumta auctoritate inclytae

praecipuo circulationis adminiculo. facultatis medicae ..... elucubratus

Pestini, 1820. est. Pestinl, 1837.

Csem (Szigeti) Sa.muel. Dissertatio Gall Ferencz J6zsef. Anatomie et inang. med. de vita naturae eon- I physiologie du systeme nerveux gen~veniente. Vindobonae, 1836. i ral etdu cervau enparticulier.Pest,182'.2.

Csernyei J6zsef. Orvosi ertekezes a I Gaitner Kenyhart. Physiologie des

vizr6!. Pest. 1846. Menschen, oder Darstellung des Absolu-

Csiky Pater. A taplalatok. Orvostudori ten in den Functionen des Geistes

ertekezes. Pest, 1836. und in den, den ree lIen Organismus

Cs6kas (Konedulatus) Pater. De construirenden Organen. Jena, 1812.

homine, magno illo in rerum natura (1811).

miraculo, et partibus ejus essentialibus Genersioh Antal. Zur Lehre von den

Iibri duo. Wittenborgae, 1585. Saftkanalchen in der Cornea. Wien,

Czermak Nep. Janos. Kleine Mit- 1871.

theilungen aus dem k. k. physlol. Giltay E. Bevezetes a mlkroskoptaba Institute in Pest. (I., 2., 3. Reihe). bet targy segitsegeve!. A szerzo altal Wien, 1859-60. I atdolgozott as bovttett nemet kiadAs

- Das physiologische lnstitut del' Uni- utan fordltotta Dee r End r e. Buda-

versitat Pest Hl58-60. Pest, 1860. pest. 1896.

Dahlmiiller J6zsef Vilmos. Dlsser- Glaser Ferdinand. Menstruatio re-

tatio Inang. mod. de palpltatione spectu phystologieo. Dlssertatio, Budae,

cordis. Viennae, 1774. 1843.

Deutsoh J6zsef. Dissertatio inaug. Goldberger K6rioz. Dlssortatio inaug.

med. de constitutione lndlviduali. phi!.-med. slstens primas llneas

Budse, 1833. physiologiae et pathologlae psyches.

Deutsoh J6zsef David. Orvostudori Vindobonae, 1837.

ertekezes. Az uszas orvosl tekintet- Gosztoni Kih8.ly. Theses ex tnsti-

ben. [Dlssertatio inane. med.] Buda, tutionibns physiologic is decerptae.

184:l. Viennae, 1777.

Dr&sk6 Janos. Dlssortatlo inaug. med. : G6th Henrik J6zsef. Femlna respeetu de somno l't vlgtltts. Pestlni, 1836. I anatomleo, phystologico ae physico

Ebhardt Gy6rgy Zsigmond. Disser-: considerata. Dissertatio lnauz. med, tatio inaug. IIII'd. de statu mesenterii . Budae, 1847.

naturali I't praeternaturali. Jenae, I Graber Vitus. Az allatok meehanikai 1755. mnszerei. Fordltotta T han h 0 f fer

Edl X8.lman. Orvostudori ertekezes I La j 0 s. Budapest, 1896.

a kaverot, kiiiOniisl'n ('ll'trl'ndi tekin- I Greiszing Janos. Disputatio de vita tetbon. Pest, 1842. , unlversi corporis natural is. WitteberFellet8.r J6z!lef. Dlssertatlo lnaug. I gal', 16R8.

anatomico-physiologica , de clrculto ' Gulya.s Janos. Dissertatio lnaug, rned. sangulnis. Budae , lR29. : physico-mod. de clrcultn sangutnls,

Ferk Incze. Dlssertatto in aug, med. Pestini, 1836.

Dentltio physloloziee et therapeutlee Guttmann Adolf. Dlssertatio Inaug.

conslderata. Buda, ]837. med. sistens eonspectum physiologl-

Fleckles Lip6t. 1>1'1' Schlaf, in seiner cum organlsmi human! relate ad

Beziehune auf dle g('istig(l und dilT(lr(lntias quas praectpue ~(lXUS et

physlseho Gesundheit der ~fenschen. aeta. s pariunt. Pestinl, 1840.

Fiir Freundo elnes gosunden und erqui- I Gyiirky Lajos Marton. Synopsis ekonden Hchlafl's. Nach den besten , physlologiae infantis ad p8l'diatriam QueH(ln bearbeltet. Pest, 1831. I adplicatae. Bpeelmen lnaug. mod.

Franzos D. Dlssertatlo lnang. med.] Pestini, 1837.

HABERMANN - JELLACHICH

9

Haberma.nn Bernat. Disseriaiio Horst FerenoL Disseriaiio lnaug.

inaug. med. sistens tertium vitae med. de femina respectu pbysiologico.

stadium decrementi anatomice, pby- Budae, 1840.

siologlce et patbologice consideratum. Hc5gyes Endre. A vese ssereplese az

Pesiini, 1821. anyagforgalomban. Pest, 1872.

Hagymisi (Cybeleius) B6.lint. - A vese verkeringesi viszonyairol.

OpuscuIum de laudibus e~ vituperio Budapest, 1873. (Nametill is.)

vtnt et aquae. Hagenau, 1517. - Az assocWt szemmozgasok ideg-

Ha.mbaoher Jinos. Disseriaiio pbys.- mechanismusa.rol. Bevezetes. I. A faj-

med. de theoriae physlcae tubulorum as testmozg8.sokat kiser6 associ8.lt

capillarium ad corpus humanum appll- ssemmoagasok tiinemenyei eml6sok-

catione. Halae Magd., 1842. nel s az embereknel, Budapest, 1880.

Hamler J6zssf. Disseriatio Inang, - n. Az idegrendszer egyes ressel-

phys.-med. de temperamentis. Pestini, nek befoly8.s8.rol 8Z onkenytelen asso-

1828. cia.lt szemmozg8.sokra. Budapest, 1881.

HammeraohmidtFerdin6.nd.Orvos- - m. A ssemmozgas associ8.lo ideg-

tudori ertekezes a vademberek alla- mechanlsmusa raszletes berendezese-

tias as testgyakorlati eleter61. Buda, r6l. Budapest, 1885.

1838. Huszthi (csalAdi neven Szab6) 1st-

Hanekker Ferenoz. Orvostudori erte- v6.n. Dissertatio physiologica prima

kl'zes a csontszovetrOI es az elhalt quae est de hominis automato seu

csontok visszaszerz6desar61. [Thema corpori animali: in quo, praecipue

Inaug. med.-physiologicum sistens tex- oeconomiae animalis functiones ex

turam ossium, eorumque regeneratio- artitlclosissima ejus structura, nil ad

nem post necrosim:il:l.est, 1834. eas conferente mente humana per

Hartmann Fiiltsp oly. Az ember causas et etrecta breviter deducnntur.

szelleme, viszonyaiban a testi eletbez Lugduni Batavorum, 1693.

vagy a gondolkodas elettudomAnya- - Dissertatio .... secunda quae est

nak alapvonatai. Orvosoknak, philo- de natura mentis ejusque functionis:

sophusoknak, es a szo magasb ertel- tum earum, quae nullum plane com-

me ben embereknek .... ntan Sol- merclum habent cum corpore resul-

t e s z J a. nos. A szerz0t61 megbOy. tant, 1. e. qua corpus et mentem

II. kladas szerint. S.-Patak, 1847. requirunt. Lngduni Batavorum 1693.

Hauskneoht Ferencz. Dissertatio - Pars tertia in qua existentia Dei ex

inaug. physiologica de vita. Vlndo- existentia nostri, seu e suspends

bonae, 1839. mentis corporisque nostri fabrica,

Heda Alajos. Dissertatio inaug. med. funetlonumque utriusque natura. meta-

sistens primum vitae stadium evolu- physice adstructura braviter deducitur.

tionis anatomice, physiologice et Lugduni Batavorum. 1693.

patbologice consideratum. Pesiini, I Hutyra. Ferencz. A zsirok atszivar-

1822. gAsArol, nevezetesen az epe befolyasa

Hedwig Jinos. Programma de ftbrae alatt. Budapest. 1881.

vegetabllls et animalis ortu. Sectio I. H11%ley Th. H. EIOadasok az eleml

Lipsiae, 1790. elettan korabOl. Ford. Mag y a r S Ii. n-

Hedwig Roman Adolf. Disquisltio do r. Atvizsgalta B a log h K A I-

ampullularum Liberktihnl physico- man. Budapest, 1873.

microscopica. Sect. I. Lipsiae, 1797. Hyrtl J6zsef. Ober dip Selbststeueruug

Heitzmann Kiraly. Zur Kenntniss des Herzens. Ein Beitrag zur )Iechanik

der Diinndarmzotten. Wien, 1869. der Aortenklsppen. wton, 1855.

- Untersnchungen tiber das proto-I Jacz Ferenoz. Orvostudori i>rtekpzps.

plasma. Wien, 1873-74. NO es fertl kozti kulonbsegok. [Ditrl'-

- ~ikroskopische Morphologie des Thier- I ronttae inter virum l't foeminam. korpers im gesunden und kranken Dlssertatlo Inaug. med.] Pest, 1841. Zustande. Wien, 188.3. i Jellaohich J6zsef. Orvostudori {>ftpHenisch Gyorgy. Oratio de modo I kezos. Az emberl eIptnlllv('zet elsO nutritionis in corpore humano. Ltpslae, I valtozasatrel. [Dlssertatlo in aug. pby- 1572. I slologteo-medlca slstens prim am metaHensslmann Imre. Dlsseriatio inaug, I morphoslm organism! humanl.] Buds,

med-physlologtea, De ,"OCl'. S.I., 1837. I 1836.

10

JENDRASSIK - LENHOSSEK

J'endri.aaik J'eno. Erster Beitrag zUr' - Az enyv mint tapanyag. Budapest, Analyse der Zuckungswelle der quer- i 1890.

gestreiften )luskelfaser. Wien, 1875'1- Az arzekszervek elettana. Budapest,

- Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 1896.

elettani in~zetab61. Budapest, 1. fiizet Ko6a Gabor. A kAve tortenelmi, iro-

J878., 9. ftlzet 1881., 3. fi1zet 1883., dalmi, elettani s vegytani szempont-

4. es 5. tUzet 1885., 6. tiizet 1887., bOl. Porkij!esi· termenyei chemiai

7. fiizet 1888. szempontbOl sajat kutatasai nyoman.

- A magat61 sorakoztat6 es6-myo- Budapest, 1891.

graphium es alkalmaza~nak vazlata. Korbuly A.deodat. Dissertatio inaug. Budapest, 1881. , chem.-physiol. de analysi chemica - :Ertekezes a myo-mechanika koreb61. I sanguinis. Budae, 1840.

Budapest, 1882. I K6vesy P8.l. Dissertatio inaug. med.

- Helyreigazit6 l szrevetelek Thanhof- de ftuxu coeliaco. Budae, 1833.

ter Lajos urnak e czimd szektoglal6 Kriesoh J'anos. Bonez- as alettani

ertekezesehez: »Adatok a hariintestkU tannlmanyok a nadalyokr6l. Pest,

izmok szerkezete as idegvegz6dese- 1866. (Jutalmazott pAlyamd.)

hez. Budapest, 1882. KrUger J'anos Gottlieb. De theorise

J'eszensBky (nagy-jeBzeni) Janos. physicae tuhulorum capillarium ad

Theses disputationis Ill. de homine. corpus humanum applicatione. Halae,

Wittebergae, 1594. 1742.

- De generatione et vitae humanae Kyr Pal. Sanitatis studium, ad imlta-

periodis. Tractatus duo. Wittebergae, tionem aphorismornm compositum;

1602., Oppenheimii, 1610., Francofurti, item: alimentorum vires breviter et

1619. ordine alphabetico positae. Corona,

- :o\xpoa:n; de anima et corpore uni- 1551.

versi. Pragae, 1605. Landeama.nn G. Dissertatio inaug.

Joffe Antal. Dissertatio inaug. med. med. de alimentis, Pestini, 1837.

de sanguine in statu sana et morboso. Laufenauer Karoly. Agyszoveti vtzs-

Pestini, 1846. gAlatok. Budapest, 1879.

KaBtler Rudolf Mihaly. Dissertatio - VizsgaIatok az agy corticalis l8.t6-

inaug. med. de allmentls hominum mez6jer61. Budapest, 1880.

generatim consideratis. Viennae, 1815. - Az emlekez6 tehetsegr61. Budapest,

Kempelen Farkas. )lechanismus der 1884.

menschlichen Sprache nebst der LenosaB J'6zsef Antal. A hclyes

Beschreibung seiner sprechenden emcsztesnek mestersege. Ford .

Maschine. Wien, 1791. Pest, 1832.

- Le meeanlsrne de Ill. parole. Vienne, Lendvay Beno. Az ember, vagy

1791. milyen testiink belseje es hogy miikOd-

Ketly Karoly. Az idegrendszer nemely nek szerveink. Konnyen ertheW test-

rendes es beteges mdkOdescr61. Buda- es elettan, kozep-, polgari- es feIs6-

p'est, 1881. neplskolak saamara es onoktatAsra

Kiko Karoly. Ein Wort iiber )letall- E ben hoe e h P. utan, Pozsony-

und Biomagnetismus. Pest, 1845. Budapest, 1892.

KIug Nandor. VizsgAlatok az emlo- Lenhosssk J6zsef. Ober den teineren

sok fiilcsigAjarol. Budapest, 1873. Bau del' gesammten )Iedulla Spinalis.

- A szinerzi>sr61 indirect latas mellett. Resultate neueron in dem phystologi-

Budapest. 1875. schon Institute der k. k. Wiener

- A latasr61. Budapest, 18i8. Hochschule gemachten Untersuehun-

- Az emborl hang es a beszed. Buds- gen. Wien, 1854.

pest, 18811. - Beitrage zur Erorterung der histoIo-

- Az omberelettan tankonyve, EI6ad8.- glschen Verhiiltuisse des centralen

sai nyoman irta .... 1. kot, 1. resz. Nervensyswms. Wien, 1858.

Altalano;; (olettan. KiilOnos elettan: - Etude du Syst{>me Nerveux Central.

I. Az f'rMorll'alom clettana. 11. rosz, Paris, Hl58.

11. kiit. Kiil/in/is elettan: II. Az anyag- - Xeue Untersuchungen iiber den teine-

forgalom (·ll'ttana. Az egyenforgalom ren Bau des centralen :Xel'vensysiems

eiettana. Budapest, 1888. des ~enschen : I. )ledulla Spinalis und

- 11. aldol!!, kiad. 1892. deren bulbus rachlticus. Wien, 1866.

LENHOSSEK - NAGY

11

- Il, vermehrte A\lftage. 1858. vollst. neu bearb. und vermebrte Auft.

- A kozep idegrendszer sztlrke &110- Leipzig_ und Wien, 1896/7.

manyanak es az egyes ideggyokok Kandl La.jo.. Sanguis respectu phy-

eredeteinek tajviszonyai. (Szakfoglal6 siologico. DissertBtio Inaug. med.-

ertekezes.) Pest, 1867. physiolo~ica. Pestini, 1836.

- Az emberi gerinczagy, nyUltagy as Karg6 Tlvadar. Az izomidegek vllg-

Varolhid szervezetllnek g6rcs6i taj- z6deseir61. (AkademiBi szakfoglal6

viszonyBi. Pest, 1869. beszM.) Pest, 1862.

- Polymikroskop. Szerkesztette es - Oller die Endigung der Nerven in

leirta .... Budapest, 1877. der quergestreiften Muskelsubst&nz.

Lanho.sek Kih8.ly. A gerinczvel6i Pest, 1862.

idegek hAtulso gyokereir61. Budapest, KarkbreiterFUl6p. DissertBtioinaug.

1889. phys.-physiologica de electricitate.

- Adatok a gerinczagyi duczok isme- Viennae, 1833.

retehez a Mk8.n tett vizsgalatok alap- Ka.rtinovios Ignaoz. Physiologiscbe

jan. Budapest, 1885. (Nametiil is.) Bemerkungen uber den Menschen. St.

- Der feinere Bau des Nervensystems Petersburg, 1789.

im Lichte neuester Porsehung. Berlin, Ka.ruasi (k6bori) Istvan. Orvostudori

1892. ertekezas. A n6nem (-let- as kortan!

- Il. ganzlich umgearbeitete Auft. 1895. tekintetben. [Sexus sequlor intuitu

- Die Geschmacksknospen in den physiologicoet pathologico. Dissertatlo

blattf'6rmigen Papillen des Kanin- inaug. med.) Buds, 1837.

chenzunge. Eine histologische Studie. lU.tra.i Gabor. Adatok a zs1rfelszlvoWtlrzburg, 1893. dashoz a gyomorban. Budapest. 1881.

- Beitriige zur Histologie des Nerven- Katyus Istvan. Positiones med. inaug.

systems und der Sinnesorgane. (9 dol- de irritabilitate et allis quibusdam

gozat.) Wiesbaden, 1893. medicinae capitibus. Traj. ad. Rhen.

Lenhossek Mih6.ly Ign6.cz. Intro- 1756.

ductio in methodologiam physiolo- Kehes Samuel De resplratlone anigiae corporis humani. Pestini, 1808., mallum commentatio. Heidelbergae,

Viennae, 1810. I 1810. .

- Physlologia medicinalis. Vol. 1-\" .. Keinert Hermann Agost. Disser-

Pestini, 1816-18. I tatio lnaug. med. de enormitate vlrlum

- lnstitutiones physiologiae organismi vltallnm in organi-mo humano. Budae,

humani usui academico accomodatae. I 1835.

2 Vol. Viennae, 1822. : Keko.sinyi Mih8J.y. Dissert. inaug.

- Darstellung des menschlicben GI'- I med. de nutriee. Pesthini, 1822. muths in seinen Beziehungen zum Kezger Xrist6f Daniel. Dlssertatio

geistlgen und leiblichen Leben. Fur physiol.-pathol. de cuticula et cute.

Aerzte und Nlchtarzte hoherer Bil- Altdorfti, 1685.

dung. 2 Bde. Wien, 1814-25. ' Kiha.lkovios Geza.. Az ember anato-

- II. unversed. Auft. 1834. miaja es szovettana. Az uj anatomlal

Lesza.i (fog&rasi) Diniel. Dlsser-. latin mnnyelv hasmalataval. Budatatio inaug. anatomico phys.-patbol. I pest, 1898.

de dentitione prima et secunda inve- Kirsvins&ky Igna.cz. Orvostudorl

stigationibus novts illustrata. Vindo- ertekez{>s az emberrol, [Homo physio-

bonae, 1829. graphlee conslderatus. Dissertatlo

Lippay (zombori) GUpar. De in_I inang. medieo-physlologfca.] Buds, ftuxu electricitatis in organismum I 1837.

humanum, specimen inaug. Viennae, I Kiiller X4.lman A ttidorol (>8 Mlek-

(1835.) z~srol. Budapest, 1882.

Lovaa Im.re. Dissertatio inaug. phy-. Nagy (Reg8czy) Imre. Adatok a siol.-med. de perspiratione eutanea, I szOrOdes tanahoz. Budapest, 1~1.

Pestini, 1831. - Kiserleti adatok a Porret-fele izoo

Ka.gya.r Victor Gy6rgy. Physiologia tunerneny jelentosegl'inek JterdJ

et pathologia ventriculi. Dlssertatlo hez. Budapest, 1888.

med. C88S0\'iae, 1837. - \"izsgalatok 8Z izomrangas Jee

Ka.hlar Gyula (pozsonyi ilIet6tWgd). sanak kUlOnbi;zo behat&80kra b

Repetitorium der Physiologie. u : mcdesulatalre], a .Jl'ndrll8l!lk 6.

NEDELKO - RECZEY

12

huz6dAsi elmeletsnek alapjsn. BUda-\ non solum virtp.tes, vitia llIorum

pest, 1891. minute deteguntur, verum etiam re-

Nedelko Demeter. Disseriatio lnaug. media ad eorrlgendos deffectus eorum

physfol-pathol. de senectute. Pest, copiose proponuntur. Distinctus in

1839. puIcherrimam partition em, repletus

6nodi Adolf. Adatok a gage beideg- doctrinis celebratissimorum medi-

zesenek bonetanahos, elettanshoz es corum et philosophorum, cum mnltis

k6rtanahoz. Budapest, 1894. ernditis ac proncuts historlis natura-

- Die Innervation des Kehlkopfes, libus. Ex italico idiomate in lati-

Wien, 1895. num genuine versus per A. R. D.

OS8ikov8zky J6.8ef. Adalek a tyrosin M i e h a e I e m K a I m s r. Zagrabla,

es a skatol veg}i szerkezetehez. 1796.

Budapest, 1880. Plenok (plenk) J6z8ef J&kab. Bro-

Palumbini l'd:atya.s. Disputatio acad. matologia 1'. doctrina de escnlentis

de ilIo, quod est primum in aetlonl- et potulentis. Viennae, 1785.

bus humanis. Jenae, 1679. - Ugyanez nemetnl. 1785.

Paszl&v8zky J6z8ef. Az ember. Testi POUli08 Gy6rgy. llpa-r!latsia q;1J~lolo-

szervezete es elete, l'istortenete as llX~. 'Ev IIs:l'ta., 1823. (L e n h 0 sse k

fajt8i. Thome O. W. nyoman. II. kiega- M. I. latin munksjanak kivonatos for-

szit .. tt kiad. Budapest, 1880. dttase.)

Pi8Ztvy Ant&l. Dlssertatio inaug. Prod&n L&j08. Vina. Dissert. inaug.

med. de vita ae modo earn prolon- med. Pestini, 1837.

gandi. Pesthini, 1832. R8.oz Samuel. Az emberi elet sitala-

Pataky (BiroBp&taki) Daniel. Dis- nos lsmeretet tantt6 konyve, Buda,

sertatio inang. phys. med. de aere 1772.

atmosphaerico. Vindobonae, 1830. - II. kiad. 1802.

P&ulini Ja.no8. Dissertatio inaug. - Dissertatio lnaug, med. de encomia

physiol-pathol. de autoeratla naturae laetis, Budae, 1778.

In conservanda et restltuenda sanitate. - A phystologtanak rovid sommaja,

Pestini, 1834. melyet a magyar olvasoknsk hasz-

Pechanetz J6z8ef. Dissertatio inaug. nokra kiadott ... Pest, 1789.

med.-diaetetica de nutrirnentis et - A borbelyi tanit8soknak elsl'i darabja.

potulentis. Budao, 1843. Az anatomlarol, physiolog. patholog.

PlIo.ely Ignacz. A szivsrvany har- m. medlearol, chirurgilLr61 as babe-

tysr61. (Iris.) Budapest, 1873. sagrol. Mssodik darab: A torvenyes

- A ff'lrt6zes szomorn kovetkezmenyei- orvosi tudomAnyr61 es az orvosl polt-

nek klkerulhetese tekinteteMI felvi- czlarol. Pest, 1794.

hig-osita!!: az Ivarszervek eJettani - Notio generalis vitae corporis humani,

ullapomr61. Budapest, 1885. quam in usum domestieae exoretta-

Pernit8-Pericht Nep. Ja.no8. Dis- tionis edldit. Budae, 1801.

sortatio Inaug. med. slstens hlstoriam - Editio altera aneta. 1802.

vitae et mortis. Pestini, 1838. 1_ Notio potentiarum incitantium quam

Pertik Ott6. Myelin ('os ldegvelo. (SZO- qua supplementum ad suam vitae

vettani tanulmany.) Budapest, 1880. notionem editit ... Pesthini, 1805.

Petrovich l'd:a.te. Physlologla. Vael], - Physlologla. Ex Hungarico in Lati.-

1807. num per J08. Sebast. Peterka

Pfe1fer Kiha.ly. Dissertatio inaug. I versa. Pestini. uno.

med. de nexu inter vitam physicam! Ranke Ja.nos. Az ember-elettan alapet psychleam. Budae, 18H8. i vonalai, tekintettel az egloszsegllgyre.

Pfentner Ja.noB Gyorgy. Di!serta-. Orvosok es orvostanhallgat6k gyatio In aug. mod. de causa calorls ani- I korlsti igenyeihpz alkalmazva maganmalls. Tyrnavlae, 1776. . tanulasra kidolgozta .... A hanna-

Piderit Tivad&r. Az 8!{yvpl6 lo8 a. dik atdolg. kiad. utan magyarr& ford. szollem. Az ('olettani lelektannak vaz-' id. Pur j e s z Z s i g m 0 n d. Ket lata, llondolkod6 kiizonSloll saamara.: kotet, Budapest, 1875.

Ford. H 0 r v Ii t h J 6 z 8 P f. Arad, I Rayger Uroly. Dissertatio mad. de 1879. sallvae natura et vitiis. Argent., 1667.

Pis&nelli Boldiz8ar. Tractatus de I Beesey Imre. Hogyan mozgunk ? natura etborum, pt potus ... In quo, Budapest, 1883.

REISINGER - SOLTESZ

18

Reisinger Ja.nos. A nemek kuUinb- Bauchspeicheldriise des Embryo. Einl-

sege as elsOsege ~rmeszet-, boncz- ges nber das Verhalten des Chlors

es elettani ~ldn~tben. Kolozsvar, 1m Organismus. tTher die VertheiIung

1845. des KIebers 1m Weizenkom. Beitrlige

Retbi Leopold. Der Schlingact und zur Lehre vom Sticksto1fgehalt des

seine Beziehungen zum Keblkopfe. Fieisches. Die modi1lcirte Pettenkofer-

Wien, 1891. sehe Gallenprobe. Wien, 1872.

- Die Nervenwurzeln d. Rachen- und - Grundriss der normal en Histologie

Gaumenmuskeln. Wien, 1892. des Meuschen. Il, Aullage. Wien, 1891.

- Der periphere Veriauf der motori- (Lefordittatott olasz es orosz nyelvre:)

schen Rachen- und Gaumennerven. Sohimert Janol Peter. Dissertatio

Wien, 1893. inaug. med. de systemate sexuali.

- Das RindenfeId, die subcorticalen Tyrnavlae, 1776.

Bahnen und das Coordinationscentrum Schmid Ja.nos lteresztel1" Disser-

des Kauens und Schluckens. Wlen, tatio inaug. med. de mixtiono corporis

1893. humanl. Jenae, 1765.

Rh8de1' Antal. A osokoiAde eletrendi Sohwa.rtzer (b&b&roBi) Ott6 Az

es orvosi teldntetben. (Orvostudori alomrol, Budapest, 1888.

ertekezes). Pest, 1844. Sohw&rB Ja.nos Jenc5. Tentamen phy-

Rigler Andras. Dissertatlo inaug. siologlae globulorum sanguinis disser-

phys.-med. de aere atmosphaerico tatio inaug. Pestini, 1834.

ejusque salubritate. Vindobonae, 1825. Segner Ja.nos Andris. Disputatio de

Roboz J6zsef. Az alom, A siketnemAk aetione intestini coli qua contents

es vakok almal. Lelektani tanulmAuy. propellit. S. I. 1732.

Budapest, 1892. - Programma de pressionibus, quas

Roth D&niel. Dissertatio de mutuo ilia corporlbus certis circumducta ot

animae et corporis commercio. Cibinii, utrimque virlbus aequaJibus tracta in

1834. ea corpora exercent, et !ineis in

Roth Ja.nos Peter. Dissertatio inaug. eorum corporum superftciebus desert-

med. de vino. Viennae, 1828. bendis, quibus 1mposita eo modo ilia

Rothm&DD .Armin. Az Izommagvak- quiescunt. Gottingae, 1735.

r61. Budapest, 1885. - Dlsputatio de sensibus in genere.

R6z8&1' (Rosenfeld) J6zsef. EszIeIe- Gottingae, 1741.

tek az aggkor elettani es k6rtanl Seidner Ign6.0z. Dlssertatlo inaug.

vAltakozatai korebOi. Pest, 1865. med. Homo respectu phystologieo.

Rutt& Rudolf. Das Pferdelleisch als Budae, 1844.

Nahrungsmittel aller Stande. Pesth, Shoterius Kih8J.1'. Dissertatio inaug.

1854. med. de sensibus extornis, eorum-

S&l1' !mre. Orvostudori ertekezes az que inter se commercio, Vindobonae,

elet fentartli.sAr61. Pest, 1840. 1765.

S&lzer J6zsef. Dissert&tio inaug. med. Siess X8.rol1' J6zsef. Dlssert, inaug.

de nutriee. Postinl, 1840. med.-physiol. de somno. Viennae,

S&SS Albert. Experimentelle Unter- 1836.

suchungen liber die Beziehung der Silvestri H1'&eint Andras. Dlsser-

motorisehen GangUenzellon der Me- tatio inaug. med. de larido. Pestini,

dulls spinalis zu den peripheren 1843.

Nerven. Inaug.-Dissert&tion. Dorpat- Simk6 Endre. Usszefoglal6 deductiv

1888. attekintes a Iclok mlbenlete, egyeni

S&1' M:6r. Az allati munka as annak elete es sarkalatos mukodesel felett.

forrasa, Pest, 1870. Eperjes, 1895.

Soh&ffer lta.rol1'. A hypnotismus !:Ilet-I Simon Jozsef sandor. A szep, miot tani, gy6gytani es torvenyszekl szem-I agyldeg-tevekenyseg. Budapest, 1884. pontb61. Budapest, 1895. i Soltesz Janos. Az ember szelleme, Sohemberger Andras. Dissertatio I viszonyaiban a testi elethez, V&gy a

med. de lactice. Jeoae, 1677. ,gondolkodas elettudomAoyaoak alap-

- Dissertatio med. de archeo. Jenae, I vonatai, Orvosoknak, philosophusok-

1678. oak, es a 8z6 magasb ertelmebeo

Sohenk S. Lip6t. Anatomisch-phy- embereknek. H art mao n F ii lop

stologisehe Untersuchungen. Inhalt: i utan, S.-Patakon, 1847.

14

SPECH - THANHOFFER

,

Speoh Ede. Dissertatio inaug. ml'd.1 sistens momenta praeclpua, quibus de aere, commotione I't aqua. Vindo-I mulier a viro di1fert respeetu physico

bonae, 1846. et psychico. Budae, 1835.

Staub M:6rioz. A btologlal tudomA- Szab6 Ign6.oz. A latas szerve. Psynyok as modsaerttk W~neti fejlOdaSe.1 cbologlal tanulmAny. Eger, 1886.

Budapest, 1894. Sz6.ntay (tasn8.di) J6zsef. A tejrol.

Steoh J6zsef. Dissertatio inaug. med. Orvostudorl ertekezes. [Dissertatio

Functionum cerebrl collustratio phy-' !naug. med. de laete.] Pest, 1884.

siologlca. Pestlni, 1836. Szathm6.ri (paksi) l-6.l. DI' morts

Sterne Ferenoz. Dissertatio Inaug. natural]. Franequerae, 1758.

pbysiol. de vita. Vindobonae, 1839. - Editio altera. Claudiopoli. 1760.

Streim Gy6rgy. Dissertatio !naug. Szegedi (pesti) Samuel. Dissertatio

med. de pilo homlnls. Pestini, 1829. !naug. med. sistens physiologlam Elt

Strioker Salamon. Ueber Muskel- pathologlam muei. Trajecti adRhenum,

arbelt. Vortrag im Vereine zur 1772.

Verbreitung naturwissenschaftlicher Szekely Gy6rgy. A qualitativ erzf>lKenntnisse in Wien. Wien, 1867. mek psychologiaja. S8rospatak, 1896.

- Mikroskopische Untersnehung des Szent-Peteri J6n6.s. Dissert. inaug.

Saugethll'rkreislaufes. Wlen, 1871. phys.-med. de conditione corporum.

- Handbuch der Lehre von den Gewe- Halae Magd., 1741.

ben des Menschen und der Thiere. Szirmai Jakab. Az ember testi mnn-

Unter Mltwirkung herausgegeben. 2 kaja. Budapest, 1887.

Bde. Leipslg, 1871-78. Szka1la Ferenoz. Dissertatio inang.

- A manuel of histology. In cooperation I med-phys. de thermogenesi. Budae,

with Th. ~ e y n e r t (and others) I' 1832. .

transl. by HI' n r y Power of Lon- Szontagh A brah6.m. tJber die Bed!n-

don, Jam e 8 J. P'u t n a m and J. gungen der Gross!' der Arbeitskraf\

o r neG r e e n of Boston, American mit Beriicksichtigung einiger Haus-

trans!. edited by A I b I' r t H. B u c k. thiere. Ein popularer Vortrag. Press-

New-York, 1872. burg, 1859.

- Studien fiber das Bewusstseln, Wien, Szotyory (szotyori) J6zsef. Kate-

1879. kheta: az az: dietetikai rovid kAte-

- Studien fiber die Sprachvorstellun- khezis magyaraz6ja a szillek es tanitok

gen. WI en, 1880. szamara keszltette. Kat ertekezess{'1

- Studlen ubor die Bewogungsvorstel- egyfitt 8Z eletr61 as 8avanyu vizekrol.

lungen. Wien, 1882. I Maros-Vasarhely, 1832.

- Neuroelektrlsehe Studien. Wlen, 1883. Szc5ke Zsigmond. Az ember mint

- Studien fiber die Association der I kis-vilag a nagy-vi lagban. (Orvostudori

Vorstellungen. Wien, 1883. ertekezos). [Homo ut microcosmus in

- Physlologie des Recht". Wien, 1884. I maeroeosmo. Dissertatio !naug. physlo-

- 01fener Brief an den Herausgeber loglea.] Pest, 1837.

des Archlvs filr Physiologie. Prof. Dr. Sztupkay Ja.nos Godofred. Dlsser-

E. du Bols-Reymund in Berlin. Wien, tatio de aer!' corpora mundana tota-

1885, lia ambiente. Jenae, 1763.

- Otfener Brief an den Herro Hofrath Tarozy Lajos. 'I'ermesaettan. II. kotet,

Prof. Dr, Ernst von Brucke, Wien, A tulajdonkeppenl termessettant, azaz

18811. hevtant, fenytant, magnes es villany-

- Du Jangage et de la musique. Traduit tant es az clettant magabsn foglal6,

par Frad{>ric Behwledland, Blbliothe- Veszpremben. 1838.

que de Philosophie contemporalne. Tesohler Gy6rgy. Adatok a dentln

Paris, 1885. fogak ttnomabh ; zerkezetenek Ismer-

Stur Karoly. Dlssertatio lnaug, med, teiesehez. Budapest, 1879.

slstens Ilangliosi nervorum systsma- Thanho:ffer Lajos. Adatok a zsirfeltis in temperamontorum dlfferentlas ' szfvodashoz II a vekonybel bolyhok

Intluxum. Vienna!', H1l8. I szo\"(lti szerkezetehez. Pest, 187i:J_

Suohanek S6.ndor. Dlssert, lnaug, - A szlv koszorus iiterelnek megtel6-

anat. phys. de dentltione. Pestin], descr61. H. n. 1874.

1838. - Adatok a szem porczhArtyaja saGvet-

Sz .. b6 Andri.s. Disseriatio Inaug. med, es elettanAhoz. Budapest, 1876.

THOME - WUNDT 15

------------:----------"-----

- A tAplalkozasr61. Budapest, 1878. T6th Kike. A mikroskop. Kaloesa,

- Az erveresr61. Budaprst, 1879. 1881-

- A mikroskop es alkalmazasa. Az alut- Trautmann Le.jos. Az osszvehason-

Ianos szovettani technika vezerfonala. 1it6 el6termeszettudomanyok alapvo-

Orvosok es egyetemi halIgat6k hasz- natjai. Magyarul kiadta La n g h y

nalatlira. Budapest, 1880. 1st v 8. n. Pesten, 1829.

- Adatok a harAntcsikli izmok szer- Turnovszky Frigyes. Die Anatomie

kezete es idegvegzMesehez. (Akad. und Physiologie der ZiUme. Inaug.-

szekfog]. ertek.) Budapest, 1881. Dissertation. Wlen, 1841.

- A n8g)1t6kr61 tis a mikroszk6pokr61. Ungerho1!er Xav. Ferenoz. Com-

Budapest, 1882. pendla materiae medicae Pars I.

- Helyrolgastto eszrevetelek Jendrassik I Continens a1imenta, et quatuor car-

Jen6 ur .HelyreigazltO< czimll eszre- dlseorum simplicium classes. Disser-

vetelelre. Budapest, 1882. tatio inaug. med. Vieunae, 1759.

- Az osszehasonllto elet- es szovettan I Venos Zsigmond. Az eml6kr61 boncz-,

alapvonalai. Budapest, 1883. ep- es k6rtani tekintetb61. (Orvostu-

- Adatok a kozponti idegrendszer sZl'r-1 dori ertekezes.) [Dlssertatlo lnaug.

kezetehez. Budapest, 1887. med. de mammls respectu anatomteo,

- Ujabb adatok a harantcsikos izom- physiologleo et psthologieo.] Buda.

rostok idegvcgzMesehl'z. Budapest, 1841.

1892. I Verebely J6zsef. Az ember rendes

- Ujabb vizsgalatok az izmok szerke- mlbenletet lsmerteto boncz-, elet- es

zeter61. Budapest, 1892. egeszsegtBni nizlatoknak tankonyve

- A mlkroskop es alkalmszasa az alta- klsdedovok, eleml tanit6k szamara,

Janos sztivettani teehnlka v~zerfonala. Budapest, 1873.

Orvosok, orvostanhallgat6k es terme- ViDckler !mre Jozsef. Dissertatio szettndornanyokkal foglalkoz6k hasz- inaug. med. de Gangliis. Budae, 1783. nalatara kUtf6k es onall6 vizsgalatai Vogel Uroly. Dissertatio inaug. mod.

alapjan. Budapest, 1894. de Itinere pedestri. Pestini, 1841.

- A sztivetek es szervek szerkezete Vojtitz K6ricz. Dissertatio inaug.

tis azok vizsgal6 m6dszerei. Orvosok, med. de vi venarum absorbente. PE'S-

orvostanhallgat6k es a termeszetmdo- tinl, 1830.

manyokkal foglalkoz6k hasznalatara Wachtel Da.vid. Mors physiologice

kutf6k tis tinalI6 vizsgalatai a1apjan. disquisita. Specimen lnaug. Budae,

Budapest, 1894. 1833.

Thome O. W. Az ember testenek Wagner Kirton. Dlssertatlo inaug.

szerkesete as elete. Dr. Thome utan physiol.-med. de sanguine. Vindobo-

Pas z I a v s z k Y J 6 z s a f tsnar, nae, 1778.

Budapest, 1874. Wailand F. A helyes emesztes {os a

- II. kiegeszltett kladas 1~80. rna] bajait61 valo megmenekedosnek

TiBsie H. Az alfarad8s as a testgys- mestersege. Pest, 1853.

korlas, FranczlabOl fordltotta C s s- Walther K8.ty&s. De vlsu, Witte-

pod i Is t van. Az eredetlvel ossse- bergae, 1677.

hasonlltotta K lug Nan do r. Buds- Wermschek Ja.nos Jakab. Dlsser-

pest, 1899. tatio Inaug, med. de homine Interne.

Toldy (Schedel) Ferencz. Physlolo- Viennae, 1759.

gia pulsus. Pestlni, 1828. - Systema medendi natural!'. Traetatus

Torday Ferenoz. Az ember-boncz- prlmus eomplectens naturam et cote-

tan, elettan (os elet-rendtan kivonat- ras potentias in corpore sano, Vlndo-

ban tornatanit6k ssamera. Budapest, bonae, 1776.

1876. Wittelshofer Lip6t. Homo E't ejus

TOrok Aurel. Dolgozatok a kolozs- praerogativa jure naturae. Dissertatio

vari m. k. tud. egyetem liletszovettani lnaug. med.-phys. Vindobonae. 1841.

intezeteb6l. - Az allatl szervezetek Wund.t Vilmo.. j.... +om.

lilo alakegysegel. Tanulmany az aUati alapvonalal. WlU'

sejtelmelet ftiltitt. Kolozsvar, 1876. h a r d t L aj 0 I

Torok J6zsef. Nepszerll ember-elet- - Az ember t\let

tan. Tanodlik es a mlvelt ktizons{og II. teljesen to

hasznalatara. Debreczen, 1881. T D r Ii ..

16

ZECHMEISTER - ZSIVKOVICS

Zeohmeister J'erenoz. Dissertatio inaug. de auditu. Vlndobonae, 1840.

Ziegler Andri.s (lelkl\sz). De corpore humano exercltatio X. quae agit de sensuiun extemorum et vocis atque sermonisinstrumentis propriis. Wittebergae, 1606.

Ziegler Janos. De nervis corporis

humanl, eorum lluido at actiOnibU8. Erfordiae, 1764.

Ziegler X8.roly. Dissertatio inang. med.-physiol. de digestione. Vindobonae, 1841.

Zaivkovios Jakab. Dissertatio mang. med. de systemate absorbente. Vindobonae, 1818.

II.

PATHOLOGIA.

1. Anatomia pathologica. Histologia pathologica. Chemia physiologica et pathologica. Uroskopia. Parasitae (animales et vegetabiles) .

.Alexy Lajos. Animalia medicinalia. I respondente Isaeo Zabanio. BrodsanoDtssertatlo inaug. med. Bndae, 1838./, Ungaro, 1658.

Ancell HenrilL Liebig's Tbierchemie Beddeus Samuel Siegfrid. Disser-.

und ihre Gegner, ein vorztiglich fUr tatio inaug. med. de verme, taenia

praktische Aerzte berechneter sus- dicto. Viennae, 1776.

filhrlicher Commentar zu dessen phy- Bollinger O. A korboncztan alapvona-

slolog., pathol. und pharmakologischen lal atlasszal. Bhm1tson A. fes~mi1vesz

Ansiehten. Nach dem Engl. bearb. termeszet utan kasz1tett rajzalval.

und mit Armerkungen vermehrt von Ford1tottAk Min i e h K A r 0 I Y es

A W. K rug. Pest, 1844. K e I I' n B a I a I. klStet. A var ke-

Aran1i (elObb L6st8.jner) Lajos ringesel, a h~gzO es az "mas~

Gyogy. Memoranda der patbologi- szervek, vaJamint a ma], 8Z epeutak

sehen Anatomie filr Praktiker und es a hasnyli.lmirigy. (Orvosi kezi atla-

Legaliirzte, mit Beriicksichtigung der szok. Ill. kotet.) Budapest, 1897.

Rigorosanten, entbaltend nebst spe- - II. kotet. Ford1tottAk K rom p e-

cieller und allgemelner patbologischer e her Udon es Min i o h K A r 0 I y.

Anatomie die pathologtseh-enetomlaehe A hugyszervek, 8Z ivarszervek, 8Z

Technik, Terminologle, Beschreibungs- idegrendszer, a csontok. (Orvosl

lehre und die Diagnostik zum Deter- kezi atlaszok. IV. kotet.) Budapest,

miniren der pathischen Zustande an 1897.

der Leiche. Pest, 1855. Borsos (nagy.enyedi) :Marton. Dis-

- A korboneatan elemei. Gyakorlo es sertatio in aug. med. de contagiis in

Wrvenyszeki orvosok szli.mAra. Bokra- genere. Pestini, 1832.

tesi modorban targyalva. Buda, 1864. Constantin :Mih&J.y. Ertekezes a holt-

.A:r.ary Andras. Eletvegytani arteke- testek balzsemozasarol. Pest, 18.'l4.

zes a tApszerek Atalakulli.sli.rol az - Dlssertatio de methodis balsamendi

1i.1Iati testben. Buda, 1845. cadavera humane juxta sntiquos et

Babes Viktor. A bakterlologia rovld recentiores. Pestini 1834.

tankonyve, fOtekintettel a fe~zO Csenos Ferencz. Orvostudori e.rteke-

betegsegek koroktanAra es korbones- zes a MlfergekrOI. Buds, 1842.

tanara, orvosok hasznAlatara. Bnda- Czak6 Kalman. Bonezolati "ljArlis

pest, 1886. Wrvenyszaki es kortanl esetekben,

Balogh Tihamer. A panmyi gombAk jegyzOkonyvi peldakkal G en e r sic h

jelen~sege a fe~zO betegsegeknal. Antal utas1tasai nyoman. Budapest,

Budapest, 1880. 1874.

Bayer Janos. De gnomone sciatilerico, Bbhardt Gy6rgy Z.igmond. Dissel'-

Gyory: Bibliograpbla medica HlIDgariae.

..

18

ERBER - SCHEIBER

tatio in aug. med. de statu mesenterii naturali et praeternaturall. Jenae, 1755.

ETber Mark M6rioz. Orvosi ertekezes a gelesztarol. [Dissertatio inaug. med. super taenia.] Buda, 1842.

Ettmiiller. De monstro Hungarico adjecta leone. Llpslae, 1674.

Fodor J6zsef. Baeterlumok az eM allat vereben. (Szekfoglalo ertl'kl'zes.) Budapest, 1885. , Forster Agoston. A korboncztan tankonyve. Ford. Len d v a y Ben 6. Pl'st, 1869.

Frenreisz Ferenoz. Dissert. inaug. slstens seriem resgentlum ohemleornm maxlme usitatornm. Budao, 1832.

Fresenius Karoly Remig. Bevezetes a min61eges vegyelemsesbe, vagyis a mntetelek, a kemszerek es az ismertebb testeknek a kemszerek irant valo vlseletenek tans, valamlnt rendszeres eljaras a gy6gyaszatban, stb. E'I6forduJo testeknek fOlismeresere. . . . A XII. ujra Atdolgozott es javltott kladas utan fordltotta Say M 0 ric z tr. Buda, ]868.

Frommhold :Karoly. Dlssert, lnaug, med. Anatomia pathologtea genitaiium femlnae. Budae, 1837.

Ganzler La.za.r. Dissertatio inaug. mod. de uroscopia. Pestini, 1846.

Genersioh Antal. TetemvizsgAiati jegyz6konF. Orlap. Kolozsvar, 1890.

Gnaedinger Ferdinand. Dlssertatlo inaug. mod. de urina ut signo in morbls, Vindobonae, 1834.

Groeber Ferenoz Gyula. Dlssertatio inaug. med, de Entozois homlnts. Budse, 1842.

Gruby David. Observationes microscopical', ad morphologlam pathologtcam spectantes. Viennae, 1839.

- '\iorphologia ffuidornm pathologlcornm T. 1. Acced. tabellae V - vn. Vtennse, 1840.

Gy6ry (n&dudvari) Albert. Ober Oxyuris Splrotheca (nov. 8pI'C.). Wien, 1856.

Hoppe-Seyler Felix. Az clot- es korwh')·tani el(>JIlz(!~ kezikonyve. A IV. kladas utan fordttotta PI 0 s z Pal. Budapest, 1876.

Hunyady Jinos. S(>miotica urinae.

Dlssertatlo tnauz, Pestlni, 1836.

Jacquin J6zsefFerenoz ba.r6. Lehrbuch der allzemelnen und medielnlschen Chemle, 2 Thle. Wlen, 1793. - Elementa Chemiae unlvers, et medio.

ex lingua germ. versa. Tomi 2. Viennae, 1793.

Kaiser Karoly. A bakteriologia rOvid tankonyvc. kiiJonos tekintettel a vizsgalatl modszerekre. Budapest. 1899.

Kollarovioh Istvin. Dissert. inaug. med. de analyst urinae. Pestinl, 1840.

Kontur Bela. '\lindennapi bakteriologia, Orvosok, gyogyszereszek es 01"\'08- tanhallgatok reszere. Budapest, 1893.

Loebisoh Vilmos. Anleitung zur Analyse des Hams. Wien, 1876.

- ill. Auft. 1893.

Mandl Lajos. Traite pratique de Microscope et de son emploi dans l'etude des corps organises. suivi de recherches sur l'organisation des animaux infusoires par D. C. G. Bhrenberg, Paris, 1839. Nemet fordltasa E h r e n b erg t 6 I.

- }lemoire8 d'anatomle pathologique.

Deuxleme memotro sur Jes rapports qui existent entre Ie sang, II' pus, Ie mucus et l'eplderme. Paris, 1840.

Mannaberg Gyala. Die MalariaParasiten -, Wien, 1893.

Meozner Agost. Orvostudori ertekeZl'S. A kerboncztan haszna, [Utilitas anatomiae pathologieae. Dissertatio inaug. med.] Buda, 1841.

Mlinarioh .t6zsef. De vermibus in corpore homano obvils. Thema inaug. Budae, 1832.

:Hekam Lajos. Dolgozatok a f6vllrosi bakteriologlal intezetb61. Budapest. 1897.

Qrth Janos. Korboneateni jelzestan vezerfonala s utmutatas a bonezolas vegzesere. Fordltotta A z a r yAk 0 s. Budapest. 1877.

Patzek M6r. Anatomia pathologiea hepatis. Dissertatio inaug. med. Bndae, 183i.

Pl6sz Pal. A fchernye jelent()sege a vlzeletben as annak klmutatasa, Budapest, 18~1l.

P61ya Jozsef. Ertekezes 8Z ember belfergoir61. (Orvostudorl ertek{'!zes)_ [Dlssertatio inaug. zoologleo-physlolozlco-medtea sistens entozoa homlnis.] Pest. 1800.

P6sonyi Janos. Dlssertatlo inaug. med. de helmlnthis intestinalibushomlnis. Pestlnl, 1820.

R6zsahegyi Aladir. A bakteriumokrol, Budapest. 188i.

Soheiber S. lL A kett6s ~rzszo.tes boncztana. Pest. 1870. (NemeUU lls romanu] is.)

SCHENK - BACHlfAIER

19

I

Sohenk S. Lip6t. Grundriss des Bak-I Vaghi Gyorgy. Dlaserteno inaug.

teriologie fI1r Aerzte und Studierende. med. de insectorum in corpore .hutnanc

Wten, 1893. (Lefordlttatott angol as genitorum varia forma et indole.

orosz nyelvre.)·· Wittemberglie, 1741.

Sohi1f Ern6. Adatok az els6 eletnapok Vere8t6i (caeri) Samuel. Specimen

folyamAn elvAlaszt()tt vizelet quanti- annotationum helmintologicarum. Fra-

tatlv-ehemial osszetetelehez. Buda- nequerae, 1772.

pest, 1892_ Vezerhalmi Z. V. A fonal6czok (Tri-

Sohlesinger Ede. Dissertatio inang. ehinae). Xepszenl ertekezas a fonal6-

med. sistens cerebrum et pulmones czok termaszetrajza, az altaluk el6-

respectu anat-pethol. Budae, 1845. idazett k6r s az az elleni vMszerek

Sohonbauer :Mihaly Lajos. Dlsser- rulOtt orvosok, gazdAk as iparosok

tatio inaug. med. sistens generalem szamara. Pest, 1866.

et brevem tractatum de anomaliis Wekerle Gyorgy. Thema inaug. de

monstruorum Vindobonae, 1831. monstris. Pestini, 1827.

Sohreibers Karoly. Nachricht von Werther Gyorgy Xri8t6f. Disser-

einer betriichtlichen Sammlung thieri- tatio inang. med. de monstro Hun-

scher Eingeweidewilrmer.ln deutscher garico. Lipsiae, 1707.

nnd latelnlseher Bpraehe. Wien, 1811.1 Winkler J6zsef. Theses med. de orina Szab6 Ferenoz. TAjekoztat6 eszmek ' rubra cum sedimine lateritio. Viennae,

a k6rboncztan kusaoben. Orvostudorl 1758.

<"rtl'kezes. Pest, 1848. Ziegler Adolf. Hugykemles a beteg-

Tangl Ferenoz. Vtmutat6 a bakte- AgynAl. Orvosok ssamare. A mAsodik

riologiaban. Vademeeum bakteriolo- kiad. utan magyarra Attettek K 0 v e r

gial s ezekkel kapesolatoa sztivettani GAb 0 r es S z e I e s Ant a I. Kiadta

vizsgAlatokboz. Budapest, 1894. P 0 0 rIm r e. Buda, 1868.

Torday Ferenoz. Az ember-boncztan, - A hugyvizsgAlat alapvonalal. A legelettan as eletrendtan rtivid kivonat- ujabb kladas utan magyarra fordlban toruatanit6k szam, Budapest, 1876. I totta Pur j e s zIg n A c Z. Budapest,

IDtzmann R6bert. Utmutatas a hilgy- I 1881.

vtzsgalatra, kiilOnlis tekintettel a Zuokerkandl Emil. Normale und hUgykesztilok bantalmalrs, lrta.... pathologische Anatomie der Nasen-

Dr. Hoffmann Karoly beesl egyetemi hdhle und ihrer pneumatischen An-

magantanar ktizremt'i.kOdesevel. Ma- hange, Wien, 1882.

gyarra fordltotta S z e II La j 0 S. - II. Band 1892. Budapest, 1875.

2. Pathologia generalis et experimenta.1is. Diagnosis generalis.

Abelles J6Z8ef. Dissertatio lnaug. path. de morbls aetatum vitae humanae. Pestini, 1835.

Adler Hermann. A gy6gytani rendszerek Paraeelsustol korunklg. (1. fiizet). Pest, 1846.

Albrioh Janos. Dissertatio inaug. med. de baemorrhagtls In genere. Traj. ad. Rhen., 1709.

Arnold A braham. Dissertatio inaug. med. de febri in genere. Bndae, 1835.

Attomyr S. Primordien einer Naturgeschichte der Krankheiten. 2 Bde. II. (TlteJ-) AUBgabe. Pressburg, (1851) 1856.

Auer Karoly Gabor. Dissert. lnang med. de athmosphaera et eius influxu morbifteo. Pestini, 1819.

Auerbaoh J6zsef. Dlssertatio lnaug. med. de investigandis hominum morbls. Pestini, 1834.

Auner Istvan. Dlssertatio inang. med. de vulnerlbus eorundemque symptomatis. Wlttebergae, 1712.

Babes Victor. Annales de l'lnstitut de Pathologie et de Baeterlologle de Bnearest. Bucarest, 1892-.

Baohmaier Janos. Dissertatio lnaug. med. Aetiologlam morborum caehectlcorum pertractans. Vindobonae, 1841.

20

BALOGH - FISCHER

Ba.lo,h X&lmin. Altal&nos kllr- as possim easdem dllucidare, ae diluere

kllrJelz~stan. Pest, 1865. secundum sympathica principia. Peso-

- LAzas bantalmek egyik okbeli tenye- nil, 1737.

z6j~r61. Budapest, 1878. Bugit Pal. K6zonseges kortudomAlly.

Bam ("&goni) Istvin. Dissertatio Tan1tvanyai szAm&ra. Petd, 1830.

inavgvralis de theoria inflammationis, B1UlS81 Gabor. Dissertatlo phys.-

vulgari venaesectionem in curatione med. inaug. de animo sanitaUs en

acutarum inflammationum male diri- morborum. Pestini, 1888.

gante. Gottingae, 1756. Cajus Gabor. Dissertatio mang. med.

Bekella Demeter. Dissertatio inaug. De lingua ut signo. Pest, 1832.

med. sistens ideam generalis hominis Clo.ius I.tvan. Dissertatlo inaug.

physiologice et pathologice considerati. med. de juvenum dispositlone ad

Budae, 1826. morbos pulmonum. Halae Magd., 1740.

Bendiner Antal Kiksa. Dissertatlo Conrad Andri.s. Dissertatlo inaug.

inaug. med. de morbi ortu et natura. med. de depositionibus criticis. <Nit-

Vindobonae, 1833. tlngae, 1748.

Benko 86.muel. Ephemerides mete- Csiky Janos Jonef. Dissen. inaug.

reologico-medicae annornm 1780- med. sistens functionem organico

1793. Volumina 5. Vindobonae, 1794. animalium repentinam suspensionem.

- Novae ephemerides astronomico- Vindobonae, 1826.

medicae annorum 1794-180l. In Csorba La.jos. Gondolatt6redekek a

inclyto comitatu Borsodiensi signanter mellnyavalyak vizsgalMo mOdszere

in regio eamerall oppido ~iskoicz korill, k6rismei es gy6gymOdi szem-

factae. Vindobonae, 1802. pontbOl. [Dissertatio inaug. med. sis-

- Ratio medendi arcanis mixta juxta tens fragmenta idearum circa metbo-

synopsinnosologiaemethodicae.Classis dum expioratoram morborum pecto-

I. de febribus. Classis II. de in1l.amma- ris, tam diagnostico, quam therapeu-

tionibus. Classis III. de cachexiis. tico respectu.) Buda, 1845.

Classis IV. de eflluviis serosls et Deooard Janos Vilmos. De mor-

eruentls, Classls V. de retentis. Classis borum aentorum prae chronicis malig-

VI. de doloribus. Classis VII. de nitate et lethalitate. Jenae, 1747.

nevrosibus. Miskolezini, 1818. Demiany P. Dlssertatio inaug. med.

Bettelheim Lipot Jozsef. Disser- de orrhymenitide psyetica. Pestini,

tatio in aug. med. de asphyxia. Vln- 1835.

dobonae, 1830. Dioszegi Istvan. Dissertatio inaug.

Boer (szkorei) Laszlo. Dissertatio med. de causo, Trajecti ad Rhen.,

inaug. med. de atrophiis. Vindobonae, 1727.

1840. Drauth Samuel Frigyes. Dissertatio

Bokay .Arp6.d. Dolgozatok a kolozs- inaug. med, de ortu eft'ectuum impri-

var! Ferencz-J6zsef tud. egyetem mis febrium ex irritationi. Jenae.

gy6gyszertani {Is altalanos k6rtani I 1763.

intllzeteb61. Budapest, 1888. Duchon Emanuel. Dlssertatlo inang.

Boraos (na.gy-enyedi) Jozsef. Dis- men. slstens inrluxus athmosphaerae

sertatlo in aug. med, de examine func- in corpora terrestria, Pestini, 1832.

tionem infantum pathologieo. Vindo- Elha.rd Janos KristOf. De suspecta

bonae, 1835. valetudins. Dissortatio inaug. med.

Bra.kovitzer Nandor. DE' pervigllio Llpslae, li57.

specimen Inaugurale. Budae, lti3t. Erlenmeyer A.lbert. Az agyiiterek

Brecht (brechtenbergi) Jozsef (>rtomiil(>sE'. Pordttotta a m8sodik

Kelemen. Disp. inaug. med. de kiadas nyornan K 0 II e r Gy u 1 a

ff>bribuA. Argontorati, 1684. Buda, 186i.

Buokisch (liSvenfelsi) Kiroly. ThE'-, Feja (n&gy-ra.k6i) A.lajo •• De hsesos sympathleo-medioae, a me .... : morrhngiis in genera, dissertatio ml.'IIiI·O sympathleo eoneinnatao, ae l inaug. med. Budse, 1H25.

rlomlnis Half'ni<'is modlcls ad dlscn- I Fin6.ly Zsigmond. De salubri~te tiendum exposltae, gratia experlondl : febrium in morbls, castts omnis aen eorundorn contra altern sympatheti-I observationlbus con1J.rmata. Specimen cam difftcultates mihi fors hactenus I inaug. med. Budae, 1837.

ignotas, ut sl quae tales emerserint, I Fischer Antal Frigye.. GrtlJ1dllobe

FISCHER - GRUNDEL

21

Darstellung der Bchleimkrankheiten hitztger und chronischer Art. Mit besonderer Berllcksichtigung der Brustund Unterleibs-Verschlelmung. Ein Hilfsbuch fUr Aile, die damn leiden. Pesth, 1883.

Fisoher Ferenoz Gottfried. Dissertatio tnaug. med. de Plethora in sensu medico semper spuria. Jenae, (1757).

Fodor Jozsef. Ujabb kiserletek erekbe fecskendezett bacteriumokkal. Budapest, 1886.

Foges Farkas. Dissertatio lnaug. medica de auscultatione. Pestini, (1841).

Fortma.yer Nandor. Dissertatio tnaug. med. de inftammationibus in genere. Budae, 1840.

Frankel S. Dissertatio inaug. med. de gan~aena. Vindobona, 1839.

Fronlus Andr6.s. Dissertatio inaug. med. de febrium malignarum indole et curatione. Halae Magd., 1740.

Fronius Kirton Gottlieb. Dissertatio inaug. med. de di1l'erentia graduali morborum malignorum. Errordial', 1765.

Fuohs Katy6.a. Dissertatio inang. med. de sudore ut signo. Budae, 1778.

Fuohs Kikea Viktor. Die DermoPneumo-Tetanus. Eine Auft'asSUDg der yon wuthkranken Thieren ausgehenden Hydrophobie des Menschen, die eln in der Durchfiihrung bewlihrtes Princip ihrer Begegnung und HeUung in sieh triigt, wle aueh die Vorurtheile berichtigt, die bis nun die Heil- und Rathlosigkeit in dieser Krankheit versehuldet haben. Einem langjihrigen Verkehr mit den Drangsalen dieser Krankheit entuommen. Hermannstadt, 1867.

- Die Wuthkrankheit der Thiere in ihrer Beziehung zum Menschen. Hermannstadt, 1868.

Furiakovics Janos Ern6. Dispositio in morbos ex diversltate sexus. Dissertatio inaug. medica. Pestini, 1838.

Gaal Guszta.v. Das Nothigste i1ber Auscultation und Percussion und ihre Anwendung in der Medizin, Chirurgie und Geburtsh1lfe, mit Besonderer Beri1cksichtigung der physikalischen Behelfe der Erkentuiss der Brustund Herzkrankheiten, naoh den neuesten und besten Quellen zusammengestellt. Wien. 1842.

- Physikalische Diagnostik und deren Anwendung in der Medizin, Chirurgie, Ocultstik, Otiatrik und Geburtshiife,

enthaltend: Inspection, Mensuration, Palpation, Percussion und Auscultation, nebst einer kurzen Diagnose der Krankheiten der Athmungs-Kreislaufs-organe. Anhang: die mikroscoplsch-ehemisch-pathologische Untersuchung von Dr. Joh. Fr. Heller. 1846.

- II. AutL 1849.

Gabor Jouef. Dissertatio inang. med. de aetate diversa. Budae, 183fS,

Gam Gaza. es Vas Bernat. Utmutat6 klinikai laboratoriumi munkAikodAshoz, orvosndvendekek es gyakorl6 orvosok szamara. Budapest, 1894.

Gensel Janos Ad8.m. Constitutio epidemica lnferlorls Hungariae 1711, 12 et 13. cum hlstorlels, et meteorologiels observationtbus. S. I. et a.

Gere Janos. Orvostudori ertekezes a Mr-vizkorrol. [Dissertatio inang. med. de anasarca. I Buda, 1844.

Gerhardt Uroly. A hallgat6dzas as kopogtatas tankonyve, ki1!onos tekiD:tettel a mell as a has szemIelasere, tapintasara as marasare a kor meghatarozAsa czeljAb61. II. Mv. as jay. kiadAs ntan ford. Len d v a y Ben 6. Budapest, 1873.

Gemya J6zsef L6.azl6. Dissertatio inang. med. de hydrope in genere et in specie. De anasarca. Viennae, 1820.

Gerao Janos. Dissertatio Inaug, de oculis ut morborum slgnls. Vlndobonae, 1827.

Glatter Ignioz Ede. Dissert. Inaug. med. de inftuxu astrorum in organiea, praeclpue in hominem. Pestini, 1836.

Glosius Sa.muel. Dissertatio inaug. med. slstens diagnosim morborum systematis blliferi et uropoetici. Vindobonae, 1764.

GoldsohmidIgn&.oz.Dissertatio inaug. med.-practica de eoltea in genere ejusque praecipuls speeiebns. Vindobonae, 1!:!22.

G6m6ry David. Dissertatio iuaug. phys.-med. sistens tentamen de indole aeris Hungarici. Vtndobonae, 1765.

Grosse Andras :Karoly. Dissertatio philos.-med. inaug. methodo seientlflca con scripta, qua slstitur verum universae medicinae principium in structure corporis humani meehanlea reperlendnm. HalaE', 1732.

Grundel Gy6rgy. Disputatio med. de SynCOPE'. Jenae, 1682.

- Dissertatio med. lnaug de oedemate.

Jenae, 1683.

GYORY - JACOB

I

Gyi5ry (n&dudvari) Albert. Bel- tionis anatomice, physiologiee et patbo-

triige zur Lehre der Bronchophonie. logice consideratum. Pestini, 1822.

Wlen, 1865. Hedwig Janos. Epistola de praecipi-

Habermann Bernat. Dissert. inang. tantiae in addiscenda medicina noxts,

med. sistens tertium vitae stadium Llpslae, 1755.

deerementi anatomice, physiologice Heitzmann Xiroly. ~ikroskopische

et pathologice consideratum. Pestinl, ~orphologie des Thierkorpers im

1821. gesunden und kranken Zustande

Hager Mih8.ly. Entziindungen, be- Wien, 1888.

sehrleben und durch Belsplele erlsn- Hermann Andra.s. Dissertatio lnaug.

tert. Wien, 1835. med. de tlmrns haemorrholdalls pro-

- Die Wunden, Risse. Quetschungen vocatlone. Halae Magd. 1719.

und Erschiitterungen, beschrieben und Herritz Alajos Benedek. Dissena:

durch Beisplele erliiutert. I! Theile. tio inang. med. sistens notlones quas-

Wien, 1837. dam de summls morborum generibus,

- Die Geschwillste. Beschrieben und I Vlennae, 1815.

durch Beispiele erliiutert. 2 Bde. I Hertzka L. Lahmung und Kramp!.

Wien, 1842. I Pesth, 1870. -

- Die allgemeine Pathologie lind The- Herz Mark. Oller die Brutallmpfung'

raple, in Uebereinstimmung abgehau- und deren Vergleichung mit der

delt und dureh Beispiele erliiutert. Humanen. Pest, 1802.

Wien, 1848. Hiraohel Mih8.ly Nathan. Theses

- Die !remden Korper im :\Ienscben. pathol-therapeutleae inaug. de eausls

Besehrleben und dureh Beispiele er- intermittentium febrlum, earumqne

liiuoort. Wien, 1844. pertinaciac ratione. Halae ::\lagd.,

- Die Entziindungen im menseblichen 1733.

Kerper, besehrieben lind dureh Bel- Hlatky Ma.rton. Dissertatio inaug.

spiele erlautert, 2 Rde. Wien, 1846. med, de haemorrhagils in genere.

- Die Anzeigen zu Amputationen, Vindobonae, 1820. .

Exartlkulationen, Rosekttonen und Hoffer J6zsef. Orvostudorl ertekezes

Trepanationen, die Nervenkrankhei- a IAzakr6l. [Generalia de febribus.

ten und die Auswuehse am mensch- Dlsaertatlo inaug. med.) Buda, 18«.

lichen Kerper, besehrleben und durch Horvath Antal. [Dlssertatio inaug.

Beispiele erlautert, nebst (liner Uebl'r- med. sist. generalla ieterl. Pestini,

sleht der Entziindungen im AUge- lli31.

melnen. Wien, 1848. Horvath Janos. (I.) Dissertatio inaug.

Hs.hnemannSamuel. Organon-a (Elet- med. de !Cene~i morborum emditos

muve) a gy6gymllveszsegnek vagy adtllgentium. Budae, 1836.

homoeopathlaja (Hasonsaenve). A IV. - (11.) Orvostudorl ert('kezes 8Z 6r6k.l6tt

jobbftott kladas utan magyarltva. k6rokr61. .Dlssertatio inaug. med. de

(B u gat Pal.) Pest, 1830. morbis heredltariis.] Pest, 1844.

Haiszler GyOrgy. Rovld (>rt~kl'Zl~8, Horvath (hosszufalva.i) Samuel. mi jobb, a termessetes-e v agy a mes-. Dissertatio phys.-med. Inaug, diversa wrs(>ges himl6ze8'! Pozsony, 1791. i aerls in corpora diversa agendi ratione.

Hal.8.sz (dabasi) Gejza. Orvostudori ] Trajecti ad Rhen., 1776.

(>rt('kl'zes a kopogtatasrol e~ hall- I HOffer Henrik Adolf. Disputatio de ~at6dzasr6l. [Dlssertatio inaug. de I dolore, Arg(lntorati, 1652.

percussions ot auscultatlone.] Pest,: Hc5gyes Endre. Die ('xperlmeD~Ue 1841. Basis der antirablschen Schutzimpfun-

Hanekker Ferencz. Orvostudori erte- : gl'n Pasteur's. Htuti#..rart, 1889.

kf>z{>~ a csontszovetrol es oz elhalt Hutter Jakab. Dissertatio inaug. med. csontok \"i~szat;zerz6dest'·r6l. [Thema I Senectus ipsa morbus. Halae, 1732. inauz. med-phystologlcum sistens tox- I nles (Edvi-) Lasz16. Dissert. !naug. turam ossium, eorumquo r('llf>nerotio-' med. slstens miasmata. Vlndobonae,

nom )lo~t nscroslm.] Pest. 18a4. 1R.39.

Hathvani Istvan. Df> aesttmattone : Ivanyos Ferenoz. Dlssertatlo inaug. morborum ex fado. Baslllae, 1748. I med. de asphyxia. Viennae, 1815.

Heda Alajos. Dissertatlo inaug. med.' Ja.oob Christfried. A kllnlkal \1zsslstons primum vitae stadium evolu-. galati mOdszerek a,I88Z& a belgy~'"

JESZENSZKY - LASZLAVIK

23

szati diagnostika es a kiilonos kor- es Xlain Mihaly. Dlssertatio Inaug. med. ~ogytan alapvonalalval. Ford1totta . de autocratia naturae in conservanda

U ito 6 k Z s i g m 0 n d. Budapest, et restituenda sanitate. Pestinl, 1831.

1898. Xlesky Farencz. Dissertatio inaug.

Jeszenszky (nagy-jeszani) Janos. med. de Atmosphera morborum genl-

De morbo quem hum ores in corpore trice. Viennae, 1820.

g"pniti tota substantia naturae nostrae lOug Nindor. Physikalische Unter-

adversl efflclunt. Disput. I. Wltteber- suehungen tiber den tympanltischen

gae, 1596. und nichttympanitischen Percussions-

- De morbis partium similiarium. schall. Berlin, 1874.

Wittebergae, 1596. Kohn Samuel. De hydrope et ejus

-- De morbi, quem aer tota substantia speciebus principalibus. Dlseertatlo

noxius peragit, cognltione disp. Ill. inaug. med. Budae, 1842.

et IV. Wittebergae, 1566. Kopetsm Jozsef. Dissertatio inaug.

- - De morbis, quos venens intra cor- med. de gangraena Pestini, 1836.

pus sumta cognlta et occulta qualitate Korinyi Frigyes. Az ujabbkori kor-

"fflriunt. Dlsp, V. Wittebergae, 1596. es gyogytan modszerelrol. Budapest,

- De morbts, quos venena extrinsecus 1880.

morsu ictuve illata committnnt. Dlsp. Kora.nyi Sindor. Az allati folyadekok

VI. Wlttebergae, 1596. osmosls-nyomasanak elettani visso-

- De morbls tota SUbstantia naturae nyaira es koros eltereselre vonatkozo

nostrae contrarlls. Wittebergae, 1596. vizsgalatok. A betegvlzsgalat egy uj

- ~ll'thodus semlotiea de cognoscendls modszerenek alapvonalai. Budapest,

morbis. Wittebergae, 160l. 1896.

- -- De sangvlne vena secta dimissio Korompa.y J6zsef. Orvosl (·ftekezes

judielum. Pragae, 1608. az AlhalAlrol. Buda, 1836.

Ihid. 1618. - Francofurti 1618. - Kova.ts Mih8.ly. Antiorganon, azaz

Notis et eastlgationlbus ad hodierna orgonarosta. Similia similibus. Brous-

at vera artis medicae principia aeeo- saisag, vagy nadalydtlhdsseg. Pest,

modatum a Jac. Pancratio Brunone 1830.

med. Altorflno. Norimbergae, 1668. K6lsoh M8.rton. Disputatio med. de

Jikeli Frigyes. Dissertatio inaug.med. hydrope. Wittenbergae, 1668.

de intlammatione. Vindobonae, 1838. K6peozi Jinos. Disput. med. lnaugu-

Judenho:ffer Mih8.ly. Dissert. Inang. ralls continens positiones varlas per

med. de miasmatlbus contagiosis orga- universam medicinam. Lugduni Bat.,

nismo humane quam maxime infestis. 1668.

Viennae, 1814. I Xresztits Janos. Dissertatio inaug.

Ka.tona. Mihaly. Beitrag zur Erkennt-I med, sistens disqulsltlonern spasm I

nil'S der Brustkrankhelten mittelst pathologicam. Viennae, 18~5.

des Stethoscops und des Plessimeters I Krieger Keresztely Erno. Dlsserund mehrerer physikalischen Kenn-I tatio inaug. de morborum temporibus, zelehen, Nach den neuesten QueUen I Posonii, 1773.

bearbeitet. Wien, 1837. I Kiittel Gyorgy Samuel. Dlssertatio

Ka.tser Simon. Dissertatio inaug. med.l, inaug. med. rationalem symptomatum,

de pathologia sanguinis. Pestini, 1845. quae febres comitantur, theoriam

Khien Nindor. Dlssertatlo lnaug, med. exhlbens. Argentorati, 1742.

slstens :~:r/,K(}nIlJV. Wlttebergae, Lamm Frigyes. Dlssertatio inaug.

1667. pathol. de dtspositlone in morbos.

KielbergerGy6rgy.Dlssertatlo inaug. Budae, 1840.

med.-pathol. Contagium. Budae, 1838. La.ndshut Samuel. Dlssertatio inaug.

Kiss Antal. Nocivus inftuxus aeris med. de stethoscopio et eius pro

atmosphaerlci in sanltatem humanam. dlagnosi appllcatlone. Vindobonae,

Dlssertatlo. Vtndobonse, 1838. 1831.

Xis Jozsef.Az ervAgAsnak pathologiAja, Linyi P8.l. (I.) Dlssertatlo inaug. mild.

mel yet a magyar borMlyoknak hasz- slstens ulcerum pathologiam. Jenae,

nokra irt ... Bees, 1791. 1753.

Kis· Witza.y Jozsef. Dissertatio inang. L8.szla.vik Jeno Andra.s. Dlssertatlo

med. de lingua ot slguo in morbis. inaug. med. sistens fermentation em.

Tyrnavlae, 1773. Pestini, 1822.

LEXHOSSEK - PISEI,

Lenhoaaek lfih&ly Ign&cz. Unter- Nedelko Demeter.lJisseriatio ina1ll?

snchungen uber Leidensehaften und phystol-pathol, dt' seneetute. Pest,

Gl'miith"atrl'('tt'o, als Ursaehen und 18(Hj.

Heilmlttel der Krankhelten, Pest, NeUm LajoB. XeuroHbroma multi-

18(1·1_ plex. Budapest, 18118.

Lippioh Ferencz Vilmoa. XO;lO(ZT8- NIemeyer PiJ.. A kopog1ataZi es hall-

phologla stve methodus pmpiri<'lr !o!8tOdZlltl alapvonalal. A 1I-ik oempt

rattonalls histories morborum con- kiadus utan ford1totta: K l' r Q );:-

clnnandl, Patavil, 18.36. g Y Ii r t (, Lor Ii n t. Budapest, 18i!!.

LiBBovilly JanOB. Dtssertatlo tnsue. Nowak J6.8ef. A fl'rt6z6 bl'tegsegek

med. de arte sanandl per morhmn. koroktanl szempontbol. Rendsaeres

Halae ~13Ild.. 1 iinl. oSl!zpullita;:a a fl'rtoz!,>"j betf'a,rsegf'-

Ludwig Christ. Gottlieb. Elnleituue ket i1i1:'li'1 Ipgfontotlabb buvarlatt l'rl'd-

in dip Patboloele. Aut' dem Lateln, menyeknek. Forditotta: Boll a g i

iibpn:t'tzt von :J o h. H l' d w l e, Er- .J II n 0 e. Budapest, 1888.

Inolr(,o. 1 iii. On6di Adolf. Ki"prll'ti &datok. a Jlt>gt'

Maci&ca Peter. lit' modo rPlrt'npratio- hiidl'tll'int'k tanahoz. Budapest. 18!1O.

nis vusorum, Pan: 1. Irl"nt>ralis. wu-' Pachner Kikl6B. Bemerkunzen iillE'r t"mht>rIr8l.'. 1 iill. dip Entstehung, Yt'rhn'itun!l.Anslf'ck·

M&day . D8.niel. Ui""prtRtio lnnue, unesart und d(,tl Anstt'('ku~;:totrp"

IDt>lliea ,ii' R:'l'ih' hydrops. Hatnlae. io der orlentallschen Cholera: It'tz-

lri~~. tern uuf I'pio(' I-:rfahrun~ gl'!ZTiIndt't.

M&dai David Samuel. Dlssortario Tvrnan. 1~3~.

Inaue mod, d» m,orhi:' ovi-ultis. Hula .. Paecken :Keres.tely. Dlssertatio

~[alo!.tt'I,urd('al'. 1 ';:~2. inaue. mod. dp causts er f'lfp('ti,:

Mandl Immanuel :Koppe1mann [Ill'th':'I·:w. Wittembenrae. 1 i51.

I'i~",'rtilti,.' lnaue, m-d, ,:i~t'.>n~ 11 ... • Pal Jakab. Fraemente aut' dpm lil'-

xtum i!1~"Xl;m \'it:1" ur+ana- in "'r!..':!· hiO;'[e ,1 .. r experimentellen Patholoele.

n:~:llt1!:: h::~!:~'n~l!IL \'i!~ 11·'~'lInal.'I. l~~-:. \,'it'ln u. I.t'lIi~lZil!. 1~!=LI.

:Mandl Lajos. ~!"l::,,:-i,'~ ,i":l!Iilt"mit.' Pallehner Henrik. Dissortatio ioau!!' .

• ';1::1":,,':' ,'.:". 1',,;:,\:":::" lIl"::l"ir'> sur DlI'l\. ,I .. l·yan,':'i. \-ipnnaE'. 18a~. .

.•.• t';11';"':-:' "'.:; ,"l,l"!lt ·.'ntt~.' I,' Pandi :Kalman. _.\ ret\px jt'lE'n';t-~t'k

:",.\~:_'. ~'I :,.: .... ~I~ !:::;l';':" .'! i'p'pi,j.,Irrnt:1• di~ll!n"l~tikai i'I1.iktl::it·:'::t'. Hadapest.

I' .Ir:". 1"'&,· 1"'\'".

¥ehes Sam'J.el. ! •... ::" .:::"iri"n.' !..'.,. Patruba.ny Gergely. Yin'how ,;t>jt·

1;":'.1:: :::": .• .-:-::": ':\' ::··.:·,;,:·,.r::I1I. I'i,,· k .. rtanunak i"JI:,>rtt>tl\':p. Pest, l$ti:J.

"·:~.I~··· ::::l::': \"::: :,,' "::'\". l .. -t... Patzke Gy6rgy. Thema inalLl;!. sis-

)lo:itor Boldizsar. r I~ ... ";p\!,~.,~:" in:l:l:!. t':'n:o: ,!h·i:"'illn.~rn :','IllriUDl ~x ~rrnptn-

~~~., ~ ".:.~ .... ~~~ :.\,,~.,.1 ~~'.~ ia». 17"" 1, I!l:l!~~ ~:.;. pl'a,.'\·~l:."lntil'u~. Postlnl, 1~:2~'.

:Moller Daniel ViI mos. : ':,,,.,: ~'l::" Paulinl Janos. I 'i:'~t'rtatil' lneue,

~~. : ..... '.:" ,:-,~ .: ~ .. \~~:. :~ .. ~I''''''' llh\":oOi'.I:.·~;.\~h,,:. h) a~:t,.,t:'rntiZl namra»

!lolna:, Adam. : I:..";, : ~.1~ . ~' . .l'~_. ~~:.\ :. in ,·,·,n .. ('·!·\ ~\~~ !~\ '''~ l'.:a~tit:1fAnda sanl ..

:->~. ~> :'" ,:~: i.~·. ! : ,':i.·.: i:·::~:! .. ~.,.. ~~Lt". 1' .. \~~:~:~. l~~;.a..

r::.:,'::· '.' , :::::-.:- ;::., "'Y.:' Pa\'"ai Va_ina Gabor. A divatrol or-

H.I· :1". ; 7 ~ 7 ..... < ~";';'''':''::'''r: l'''~'''·IIY. 1 ~I'l.

Xutschenbl\cl::.er Bels. . ., .. : :.1 .,!>'." Peetsi Peter. ! ,~· .. ,:·:,lti" insull. med.

~ .. L; ',,,,, .:...... J,' •. 1:'" ~:'., .: ~: .• ,~. ...: :.~.:~.'.~:: ••.. : . .': •. :.~'.:.· .. :".·\':"."~{,:~.· •. ., ... hla~,'.~ .. ~( .• rTb~~:\ ..

..... ~\.:-~;~, .. ~.i':.~::~~ L~:·' :: ~ ~.:, .... ~. ~ .... ,; ~ -"' ..

n::.I!·'::: "'\ .r: :::;' .,~:.

Perenyi J6zsef. \ ::· .. :1:. mlnt sz t>~2- : .':. :"': . : : '.~ ".' :.::·I:l~'t'~t. 1".,.

Pfeiifer Mihaly. : "~"I'::ui'" insue.

:.:.,: .:., ::.: :,"" ,,:.:r. .. rum judi-

;',\~:"~' ~ ': ~ .... ": ~' .. : ri!"u~ at"utl:'

;1:. , ':. ':"~"::~.'" .'. :· .. t .... 17-&.-'1.

Pinel Ph .. ,. '.1:'::'.:" ~'.'''' "·;>hr't> ... ..j.'r ~:" ~.~ " .. ~.::~~~: ...... '.~ i> ;,:.::- ,{t'f Her .. I":: ... F· ::::'.:.': ::,.: \':\.:y I~UL~'h j-.,':u!·"it.'t \ .. :: -'. h: t;·, r. ;1 r.l u, F. .1. Wit: t:l ,I!~ :'. \ .v , : " .• \t>hudl.

Xylins Js.::.C's F:i..:" e s, '. ';' ... : :.\~>' i'n~'::~ ::~., ~ : ... :',:- ", , : .: :~ : :.L·· ./::-

17:.!-'

Nagel J. ! ':''''~:.I::'' : ...•.. :.: ";": .-: .".! :->:"!l" t.'n·.\':~:~.':::J : ... ~ ...... ...":! ..... ,'.1 ... i-1:t.t!1,·: '.:':1.;\,1 \':~:.!.\~ "~:.l··· ~ ... n Nagy lnyiri) Lajos. ['i····~t.I~: .. :'.::1::':.

JIIt1d. d~ D"~41:.:.'ni;t -,t ~~~''':'''~~~~:\ mllallamatil)nUm- \'i.'nn;1.>. 1"1 ';

PLECKER - SCHRAl:D

liber iirztliche Gelehrsamkeit... 2 med. de exanthematibus febrilibus.

Thle. Pest, 1820. Viennae, 1768.

- Von den Blutftliss£'n in allgemeinen, Reindl Janos. Pebrlum et inftamma-

dem Blutbrechcn u. Blutspeien. Aus tionum characteres pathognomicl. Dis-

d. Pranzoslsehen u. mit Zuslitzen ver- sertatio ina~. Vindobonae, 1888.

sehen von J. K. Renard u. F. J. Reiner M6noB. Dissertatio inang. ,y itt man n. Pest u. Leipzig, 1821. med. Norma hlstorias morborum rite

Pleoker Janos Gottlieb. De aenst-: concinnandi. Pestinl, 1842.

bus intern is morborum causis. Disser-I Renard J. x.. as Wittmann F. G. tatio lnaug, med. Ltpslae, 1772. Die gesammte Fieberlehre, oder die

Plenok (Plenk) J6zsef Jakab. N0-I Erkenntnlss u. die Cur der Fieber. vum systema tumorum quo hi morb. I Aus dem Franzosischen der Herren in sua genera et species redignntnri, Pinnel, Fournier u. Vandy deutsch Pars prior. Viennae, 1767. I bearbeltet von ... 2 Theile. Pest, 1820.

- Neues Lehrgebliude von Geschwlils-! RossbaohM. J. A termeszettanl gyogyten, worlnnen dieselben in ihre Ge- I rendszerek tankonyve orvosok es or-

schlechter u. Gattungen gebracht wor- vostanulok szAm&ra. Ford. R a k 0 s i

den, Aus d. Lateinischen libers. Dres- Bel a. Budapest, 1883.

den u. Leipzig, 1769. - II. Auft. 1776. R6Bsay (Rosenfeld) J6z8ef. Hszle-

- Pathologia Chlrurgica, seu doctrina letek az aggkor elettanl es kortani

gl'neralis de morbls chirurgicis. VI- vAltakozatai koreb61. Pest, 1865.

ennae, 1778. - Adatok a jarvanyok oki viszonyai-

- Hygrologia corporis humani sive doc- hoz. Pest, 1870.

trina ehem-physlol, de humoribus, in 'I ROsohel Janos. Thermometri natura.

corpore humano contentis. Viennae, Wittebergae, t 709.

1794. I Sailler Janos. Dlssertatlo inaug. med.

- Hygrologie d. menschl. Korpers : aus de suft'ocatlone. Jenae, 1753.

d. Lateln. Wien, 1795. Dasselbe in e. Sauer Ignacz. Doctrina de percusand. Uebersetzung mit Anmerkung v., sione et euscnltattone, quam juxta W. D a vi d son. }fit e. Vorrede V. principia cel. D. S k 0 d a eonelnnavlt. 1<'. S. Her m b s t Ii d t. Berlin, 1796. i Vindabonae, 1842.

P6sta Istvan. Dlssertatlo inang. med. I Soha1fer Karoly. Az ldegrendszer

de hydrope, Pestini, 1838. I szoveti elvAltozAsai a yeszett8efZ'TIel.

POck Ig:nacz. Dissertatio Inaug. med, Budapest, 1890.

de die bus erltlcls. Budae, 1781. 1- Az intrahypnotikus reftexcontraktu-

Procopiua Janos, Dissertatlo Inaug. rak morphologi8ja es a suggestlonak

rued, de morbis heredltarils in genere, I behatasa ezekre. Budapest, 1894.

Erlangae, 1758. I Scha:nckebank Jeos. Dlssertatlo

Purjesz Zsigmond ifj. A korlsme inaug. DI£'d. Generalla monita circa

megallapltasara sznkseges vlzsgAlati I prognosin rite Instltuendam tradons.

m6dszerek. Budapest, 1874. Halae Bslleae, 1733.

Ra.cz Samuel. A borbelyi tanttasok-I Schediua Lajos. De notlone atque nak els6 darabja. Az anatomi8rol, indole organismi, tamquam principii physiolog. patholog. m .. mPdicarol'l monarchici per unlversam naturam

ehlrurgtarol os bAbasagrol. }fAsodik vivam vlgentls, commentatio. Budae,

darab, A torvenyos orvosl tudomAny- 1830. .

r61 {>s az orvosi pollealarol. Pest, 1794.1 Schoepf-Merei Agost. Orvosi rendRaenner Theophil. Dlsputatio me-I szerek-, gyogymMok- s nomely rokon

dies, qua febris in genere historiam targyakrol. Pest, 18a5.

proponit 1701. Ha!a£' Magd., 1707. 1- A mellbetegsegek biztosabb megls-

Raymann Janos Adam. (I.) De prae-I merese (\s gyolnitasa a hanztomesa,

elpuis dlversltatis morborurn funda- kopogtat6 l>s bonezvlzsgalet haszna-

mentis pt curatione dlversa, Dlssertatio lataval, Pest, 1842.

lnaug. mod. Lugd. Bat., 1712. I Schraud Ferencz. Tentamen theorise

Rayma:n:n Samuel. Dlssertatlo tnsug, I ~pnl'rali8 fpbrium, edidlt dum medlmed, qua praeludlcatae qnaedam de! cam apud SZl'gl'diem:P!' provlnelam venae sectlone oplnlones expenden-I capesseret, Pestlni, S. a,

tur. Hsiao Magd., 1738. ,- r» f£'bribus tpntamina duo. Vlonnao,

Raymund J6z8ef_ Dlssertatlo lnaug, 179i.

26

SCHULLER - V A.\fOSY

De febribus periodum habentibus observationes novae. Vindobonae, 1797.

Sohuller (8onnenbergi) Jinos Gottlieb. Dissertatio inaug. med. slstens febrium continuarum theoriam ae theraplam. Halae ~agdeburgicae, 1748.

Schwannenfeld Ignacz. Dissertatio inaug. med. sistens divisionem febrium. Vlennae, 1768.

Schwarzenberg Ignioz. Dissertatio inaug. med. de debilitate erethistica. Vindobonae, 1837.

Segner Janos Andris. Disputatio de vomica pulmonis... S. I. et a.

- Disputatio de mutationibus morborum. Gottingae, 1747.

Seifert Ott6 as :Miiller Frigyes.

A korodai diagnostika zsebkonyve. A ~ftiller F. altai jay. !is bOY. legujabb kiadas utan fordltotta: i d. Pur j e s z Z s i g m 0 n d. Budapest, 1887.

Seuler Lukaos. Dlsputatlo med. inaug. de febribus. Hadervlei, 1689.

Simonyi (magyar-igari) Imre. Orvostudori l'rtekez~s a rokon- es ellenszenvrel s ezeknek betegsogskre s orvoslasra leheto befolyasukrol. Pest, 1846.

Sontag Samuel. De metastasi, sivo sede morborum mutata; oder: wie sieh tifters eine Krankhoit in die andere verwandele. Halae lfagd., 1731.

Spilenberger David. Dlsputatio medica in aug. de morbis periodicis. Lugduni Bat., 1685.

Sprengel Kurt. Handbuch d. Pathologle. 3 Thll'. Pest, 1801.

Steinhart Antal. Dlssertatio in aug. de eongestlonlbus sanguinis. Budae, 1837.

Stern Samu. A phystkalls vizsgalati modszerek tankonyve, Budapest, e. n. (1887). II. jay. es bov, klad. 1892.

Stricker Salamon. Studien aus dern Institute fiir experlmentelle Patholozio in Wien. aus dern Jahre 1869. Wien, 1870.

_. Ueber die Entdeckung dE'S Bitergift!';:. Wien. rsn.

- BeitragI' zur Patholozlo des Blutes, wi-», 18i2.

- Vorlesumren tiber allgemeine und oxperimentelle Pathologie. Wlen. lRii _ ]1oJ8)1.

- Entgeg-nunJ,! auf die Mittheilungen

des Herm Vulpian: • Ueber die Geflissnerven in den 8elUliblen HUckenmarkswurzeln.e "'-ian, 1878.

- Allgemeine Pathologie der Infectionskrankheiten. Wien, 1886.

- .~ittheilungen aus dem Institute fUr allgemeine und experimentelle Pathologie del' Wiener Universitiit. Wien, 1886.

- Arbeiten sus dem Institute fUr allgemeine und experimentelle Pathologie der Wiener Universitlit. Wien, 1890.

- Skizzen ans der Lehrsnstalt ffir experimentelle Pathologie in Wien. Wien, 1892.

- Studien zur Cholerafrage. Leipzig und Wien, 1893.

Sza.badf'oldy Mihaly. A kopogtatas es hallgatedzas alapvonalai. Nemet minta szerint kidolgozta.... Pest, 1864.

Szabadfy Jinos. Orvostudori ilrtekl-.'zes a ragalyokrol. [Dissertatio inaug. med. de eontagtts.] Buds, 1844.

Szebanyi Ja.nos. Dissertatio inaug. rued. de contagio. Pestini, 183l.

Szaky Janos Karoly. Dissertatio inaug. med. in propulssndls morbis quid natural' vlrtns artis praesidia quid valeant sive celebris illa sententia: natura morborum medicatrix, quartum in se veri complectatur. Viennae, 1813.

Szlavik Jeno Andras. Dlssertatlo inaug. slstens fermentatlonem. Pes-

tini, 1822. .

Sztankovits Ada.m. Dissertatio inang. med-semiotica slstens physiognomiam ut signum in morbis. Budae, 1839.

Te:doris Daniel. Dissertatio inang. med, de ineubo. Jenae, 1740.

Thanho1fer Lajos. A gyulooasrol.

Onallo kiserletek alapjan. Budapest, 18i9.

Torner :Mihaly. Theses inaug. med. de crisibus. Vionnae, 1762.

T6th Lajos. A heveny ferMzo betegsellek tananak atalakulusa, (A Balesssdljjal jutalmazott pulyamunka.) Budapest, 1884.

T6th (felso-szopori) Sandor. Dlssertatio in aug. med. de cyanosi. Budae, 1833.

T6ltenyi Szaniszl6. De principiis pathologiae generalis libri VI. Vindobonae, 1831.

Va.m08Y M:ih8.ly. A bete~k okairol, (Orvostudorl ertekezes.) (Dtssero-

VETTE - ZOlLNER

27

I

tatio lnaug, de momentis pathogeni-! Faulfieber? Warum sind die Frieselels.] Pest, ]836. I fleber so selten? Ist jenen nicht vor-

Vette Janos Andras. De noxis ex zukommen, und wie konnte dieses

cohibita suppuratione. Llpsiae, 1740'1 geschehen? sammt der sus Erfahrung

Voros Gyorgy_ Exercitationum phy- gezogenen und durch praktische Fiille

slearum disputatlo quinta de aft'ec-· bekraftigen Antwort, Wien, 1786. tionibus corporis naturalis in genere Wieland Xiroly. De mutationibus

et in specie de quantitate, qualitate, morborum. Gottingae, 1747.

10('0 et tempore. S. I., 1654. Winterl Jakab J6zlef. Dlssertatio

Wajnarovich J6zsef. Dlssertatlo lnaug. med. proponens infiammationis

inaug. med. sistens generalia hydro- theoriam novam, Vlennae, 1767.

_pi!'. Pestlnl, 1825. Wipacher David ifj. Diss. inaug.

Wedekind Gyorgy. Ober die Kachexie med. de phlogisto animali, ut varlo-

im Allgemeinen. Olen, s. a. rum morborum causa. Llpslae, 1753.

Weiser Maxim. Dissertatio lnaug .. - Disput. de phlogisto animali, ut va-

med. de neurosibus in genere. Vindo- riorum morborum medela. Llpslse,

bonae, 18]8. 1764.

Weiskiroher Pal Keresztely. Dis- Woodhead Sims G. Gyakoriati k6r-

sertatio inaug. med. de simiUtudine, tan. Kezikonyv orvostanhallgat6k as

quae plurimas inter haemorrhagias gyakorl6 orvosok seamare, A II. jay.

naturales, verasque infiammationes es Mv. kladasbol forditotta L () t e

intercedlt, harumque natura et sede, J 6 z s e f. Budapest, 1885.

Halae ~agd., 1771. . Wunderlich .A. C. A test homerse-

Weitzenbreyer Frigyes. Dissertatio I ke.nek viszonya a betegsegP.kben. in aug. med, de metamorphosi. Budae, A masodlk bov. klsd. utan magyaITa 1842. I forditotta ldosebb Pur j e s z Z s i g-

Wernisohek Janos Jakab. ~edendi m 0 n d. Pest, 1871.

norma ad dignoscendas evellendasque I Zlatarovich J6zsef. Dlssertatio inaug.

lpsas morborum eausas. Pars I. de med. de genio morborum stationarlo.

eausls actionum omnium et motuum Viennae, 1830.

pft'ectricibus. Editio altera in breves ZoltanJ6zsef.Disquisitio phya-pathol.

paragraphos redacta et multis practi- in typos febrium intermittentlum.

cisanimadversionibuslocupietata.Pars Trajecti ad Rhenum, 1745.

II. de cansis morborum e1rectricibuB. Zollner Fiilop. Dlssertatlo inaug. Viennae, 1780-1786. med. de haemorrhagiis in genere.

- Frage: Woher entstehen die vtelen I Budae, ]838.

30

MTTSCHENBACHIm -, ZOMBORCSEVICS

. - - -- .

. -.~:-~~ -~oZzA van ~satol~-~: ~:~~, hatasAr61 ~s sa elt>ktrotheraplBval el-

Ben: A vlllsmaramok helybellsltese.] ~rbet6 t>redmenyekrOI. Budapest, ]897_ I<'ord. K e t I i K a r 0 I y. Pest, 1870. 'I Sohimko J. Gottlieb IBtvan.. Hand][utBohenbaoher Bela. A diaetetika. bucb der Diiitetik, nebst Beitrijren alapvonalal, Utmutat6ul eg~szsegesek i ZUl' praktiscben Heilkunde. Mit elner ~s betegek apolasara, Budapest, 1897'1 Biograpbie des Verfsssers.Wil'ln, ]866.

Ney J6zBef. A massage l~S sved gym- Sohoppel Andri.a. Disputatio inaug.

nasztika, kiiltinos tekintettel a si6foki med.-prsct. de varietate practica dl-

sved-gymnasztikal Intezetre. Buds- version is veterum per revellentia et

pest, 1896. derivantia, eorumque operandi ratione

Novak Pal Ferdinand. Dlssertatlo mecbanica. Ralae, 1712.

inaug. med. dlaetam aegrorum alimen- SohulerM6rioz.Dlssertatioinaug.med. . tariam slstens. Budae, ]81!!. I do evaeuatlone sanguinis. Budae, ]840. Paeoken XereBztely. Al"8 medendi, I SohuBter Jakab. Dissertatio Inang. captul E'orum qui non sunt medlei.] mod. de praeeipuls adjumentls (>t imsermone ;uthE'nico aecomodats. PetrO-I p~dimentis felieis morborum curatio-

poll, 1760. , DIS. Halae, 1741:1.

- Ed. 1I. 1771>' I Segner JanoB A.ndri.a. DE' dt.>rivs-

Para.y JanoB. "'~\'aeuationes sanguinis I tlone et revulslone per venae seettotopieao. Speelman lnaug. Budae, 18HII. ' nem. Gottingae, 1750.

Pa.riz (papai) Ferenoz. Dissertatio'l Sikl6BY X8.roly. Gy6gytestgyakorlati

rued-praet, de therapia morborum {Is vizgy6gy-intezek> Bndan.Pest, 1856.

morali. Halao }Iagd., 1714. Sommer Ignacz. Dissertatio tnaug,

RadulovioB Demeter. Dlssertatlo , ebirurg. med. de evscuationibus sanlnaug. mod. de gymnastica medico, ' gulnls. Pestini, ]830.

pbyslologieo at diaetetieo respectn. II Spitzer XaToly. ~()lui.uy szo a gy6gy-

Pestini, 1842. kezele.srOI. Debreezen, 1868.

Ra.ioB (nagy-megyeri) Samuel. Dis-I Suranyi .Mik16B. A diaetetikus gyogysertatlo lnaug. med. de electrlcltate I m6dok physlologiai alepelvelrel. Buejusquo usu therapeutleo, Vlennae I dapest, 1899.

18]9. I SzekyJa.noBX8.roly.Dissertatioinaug.

Rembold L. Dlssertatlo lnaug, med. I med, in propulsandls morbis quid natu-

dl' theraplae mothodls in gl'nE'l'l' spec- rae virtu." artls praestdla, quid "alesnt

tatis. Budse, 1836. shoe eerebris illa sententia: natura mor-

Rina (sarenbaohi) Erno lovag. borum medicatrix, quartum in se v('ri

Ropertorlum der vorztigllehsten Knr- compleetatur. Vlennae, 1818.

awn. Heilmlttel, Operationsmethoden Tannenberg Fr. Modus assistendi ote., welehe wahrend der letzten vier: apgrotis at moribundls cum speciali Jahraehende angewendet n. empfohlen reftE'xione ad reos ultimo suppUcio worden sind, }<'tir Arztl' u. Wundarzto ~ afftcil'ndol'. (Latin, magyar, nemet es als kllnischo ~ll'morahilien ote, 1--1\"., tot nyolven.) Posonli, 1846.

Bel!'. Wlen u. Guns, ]833-31>. Tege (konkolyi) Mih.6J.y. Disser-

- I. e~ II. Ahth, ezen ezlmmel is: i tatio med. physiol.-therapeut. inaug . • Klinisehes Jahrhucb de~ lsufenden ' dl' recto usu et abusu pblebotomlae. Jahraehends odor Kurarten, Heilmit-, Trajecti ad. Rh. 1777.

tel, Operations-Methoden ete., welche 'Traiber J6zBef. Dlssertatio inaug. in der neuesten Zl'it angr-wendet oder : med-psycholog. slstens quaedam de ompfohlen worden sind, mit Ruek-. eura psyehiea, Vindohonae, 184l. bllekon auf dlo iiltt'rE' nnd iilt~st(.', WerniBohek JanoB Jakab. Regulae Z('it.. Guns, 1830. ' vonaesectlonls seeundum ipsss mor-

Roth MikBa.. }Iittheilung-('n dor Wie-: borum C8U8as I'tTl'ctricos, sin' suam

ner meehano-therapeutlseheu Anstalt. medendi norrnam dlsposltae, Yindo-

Wlon, IHII~. bonae, ]783.

Rothe ZBigmond Theoph. )) i,.;;.p 1'- Wipacher David ifj. DlsputaUo de

tatlo lnmur. mod. dP dlaota cnnvales- phlogisto animali, ut variorum mor-

centrum. Altdorfli, (1700.) horum medela. Llpsiae, 18M.

R6sBler Antal. Dlssertatio inaug.: ZomboroBevioB Vinoze. Med.end1

Therapia gE'neralis. Pestlnl, IH43. , methodus derivans, Diss('rtatio lDaag.

Soheiber S. 11. A villamos aram ~ Postint, 18,')2.

ADAMI- BERNATH

--------------------

31

b) Balneoloqia et balneotherapia. Hydro{ogia et hydrotherapia.

Klimatoloqia et klimatotherapia. Aquae minerales.

Adami pa.l. Dissertatio Inaug. med. Batth'l8.ny (nemetujv&ri) Ferencz Hydrographla comitatus Trencsini- gr6. Tarosa. l<'i1rd6 as komyake.

eusis. Viennae, 1766. (Ugyanezen mil Tatzmannsdorf. Bad und Umgebung.

grot llJeshazy J6zsefnek ajanlv8 a. n.) Wien, 1864.

- Specimen hydrographiae Hungaricae, Bauer Sandor. Untersuchung der

slstens aquas communes, thermas, et :dineralquelle des Erzherzog Stefan-

aeldulas comitatus Trencsiniensis, Schwefelbades St.-Georgen in Ungarn,

physico. chemice et me dice examina- Wlen, 1859.

tas, Vlennae, 1780. Beck Janos Nep. Baden in Nieder-

Adler Alajos. Die Herkulesbiider osterreleh, in topcgraphlsch-statls-

naehst }Iehadia. Zum Gebrauche filr tischer, geschichtJicher, naturhistori-

Aerzte und Knrgiiste. Pest, 1865. seher, medicinischer und pittoresker

Aloys K8.roly. Die SchwefelqueUe zu Beslehung. Wien. 1822.

Toplitz nschst Trentschin. Pressburg, - Chronik der Hellquellen von Baden 1826. in Osterreich. l. Jahrgang: 18~7. II.

Alter Herman. Der Kurort Pystjan I Jahrgang : 1828.

in Ungarn. Die k. k. lfilitiir-Badeheil- Beer Lip6t. Les bains sulfureux de

Anstalt inbogrlffen. Aerzten und Laleu Trenchin proprement dlts de Teplitz

gewidmet. }Ht einer Krankheits- pres de Trenchin en Hongrie. Giinz,

Tabelle, Eisenbahnkarte und Instme- 1~36.

tion. Pressburg, 1875. - Die Trentschiner Bader, oder die

Altstii.dter K6rioz. Szegedin als BchwefelqueUen zu Teplitz niichst

Winteraufenthalt fur Bmstleidende, Trentschin Im Konlgrelche Ungam.

lm Vergleiche mit Venedig, darge- Pressburg, 1~9.

stellt f. Aerzte und gebildete Laien. Behrens L. A. H. De aquis Sancti

Szegedin, 1859. - Huberti medicatis in Budae eonvalli.

Arany Zsigmond. Karlsbad gy6gy- Halle, 1845.

filr(lo es az oda javalt betegsegek ne-I Beke.y Geza. A gyermekek fiird6zl'pies-szakszen1leir8sa. Budapest, 1899. senek kozegeszsegi es gy6gyaszati

Baboosai J6zsef. Boldog Zala var-I jelent6sege. Budapest, 1895.

megye! Keszthelyi bevvizedr61 mel- Belteki Zsigmond. Conspectus syste-

tan neveztetel igy attOl, a ki ezen matico-practicus aquarum mlnerallum

rendeket irta dleseretedre. D. B. J. Magni Principatus Transylvaniae lndi-

Sopron, 1795. genarum. Vindobonae, 1818.

Bak6 Janos. Stubnya gy6gyfiird6 os Benkc5 samuel. Tentamen aquae ael-

hevtorrasal Tur6cz varmegyeben. dulls Rankensis in inclyto comitatu

Budapest, 1896. Abaujvariensi sitae, theoret. pract,

Ba1l6 Ma.tyu. Budapest fOvaros Ivo- Casso viae, 1778.

vizei egeszEegi szempontb61 es nebany - Topographla oppidi lli:;kolcz historleo-

asvanyviz elemzese. Budapest, 1881. medica. Cassovlae, 1782. - Denuo edita

Barbenius J6zsef Benjamin. Che- curs J 0 s e phi S z at h mar y med.

mische Untersuchungen einiger merk- doctor. Mlskolcz, 1818.

wiirdigen Gesund- und Sauerbrunnen Berk6 J6zsef. Orvosi ortekezl>s a

des Szekler-Stuhles Haromsaek in hideg fiird6krol. Pest, 1837.

Siebenbiirgen. Hermaunstadt, 1792. Berna.th J6zsef (vegytudorj. A budai

Barlay Vilmos. Dissertatio Inaug, keseruvlz-forrasok rovid termeszet-

med. de sere respectu dlaetetico con- tudomanyi leirasa. Budapest, 1874.

siderato. Pest, 1836. - A budal keseraso-rorrasok 1874-ben.

Bartsch Gu.zta.v. l<'eketehegy-fiird6 Buda, 1874.

Bsepesmegyeben. Vizgy6gyintezet es - Adatok lfagyarorszagi asvanyvlzl

klimatikus gyogyhely. Budapest, 1895. ismej6hez. Budapest, 1876.

32 BEBZEDlTS - CHYZER

- -- ---- ----- - -- ----------------------

- Kozlem{myek a budal keserd forra- pesten es keserdviz forrasal 1erm~

sokrol, Budapest, 1876. szettudomAnyi es orvosl 8Zempon~

- A budai Kinizsi-forrasviznek vegy- bOI. Budapest, 1894.

elemzese. Budapest, 1876. Bunsen R6bert. Utmutatas az &svoy-

- A magyarorszAgi AsvAnyvizek Iel- vizek elemzesahez. Ford. K. K. r--

helyei. Budapest, 1877. 10 v s z k Y G e j z a. Budapes~ 1888.

Bessedits Ede. Taresa as AsvAnyvlzei, Carl Alajos. Die Behwefelquellen zu

termesset-, vegy- es gyogytani tekin- Teplitz im Konigreiehe Ungarn. Press-

tetben,. Szombathely, 1865. burg, 1826.

Blum OdlSn. A paralyticus neurasthe- Ca.rtellieri. A szatkflldijzijtt transens-

nia s a hydrotherapia. Budapest, 1895. badi (ferenezf'11rd61) AsvAnyvizek hau-

Bois.a.rie. Lourdes Wrtenete orvosl nAiatArOl, mint gyogyterv a szatkiU-

szempontbOl. Magyar nyelven kozze- dijzott earlsbadl vizek haszn&la&a

teszi H a i e z I K A I m a n, Esztergom, utan. H. es e. n.

1896. Ca.ryophilus Pa.schal. De U8U et

B6kay .Arp6.d. Hazal es killfOldi praestantia thermarnm Herculanarnm

AsvAnyvizek es fi1rd6k ijsszehasonli- dissertatio epistolarls altera quae

tasa, Budapest, 1895. 1737. confecta, nunc primnm prodit.

Boleman Istvan. Vihnye vastartalmil Adjunguntur in tine accessiones et

Mvviz Barsmegyeben, Selmeez, 1878. emendationes. Mantuae, 1789.

--- A ftird6-tan kezildlnyve. I. kijtet. -- De thermis Herculanis, super in

Uj-Tli.trafiired, 1884. Dacia deteetis. Dissertatio eplstola.ris.

- Magyar gyogyftird6k es AsvAnyvizek. Vindobonae, 1737.

A magyar szent korona orszAgal bal- - Editio 11. post Vindobonensem an..

neologiai egyesflleMnek megbizAsAbOl 1737. seeundis curls aueta et emen-

osszeAllitva. Budapest, 1892. data. Mantuae, 1739.

- Vihnye vastartalmli Mvviz Barsme-I- Editio III. post Vindobonensem an.

gyeben. Budapest, 1895. 1737. secundis euris aueta et emen-

- ~Iagyar ftird6k es AsvAnyos vtaek, data. Trajecti ad Rh. 1743.

Az ezredeves orszagos kiAllttAs alkal-\ Chalupka Rezst'S. BArtf&-fi1rd6 tO~

mabel. Budapest, 1896. I netenek vAzlata. Eperjes, 1897.

Boros Anta.l. Harkanyl fiird6. (Bara-I Chorin Zsigmond. Emlakirata a

nyaban.) Pest, 1858. magas magyar miniszterelnoksllghl'z

Bosa.nyi Bela.. Meran. Klimatikus a Hercules-furdeben letez6 viszonyok

gyogyhely Dol-Tirolban. Killonos te- I as sz ott letesttend6 reformok tar-

kintettel az Oertel-fele gyog1Tend- gyAban. Pest, 1872.

szerre. Betegek los orvosok saamare Chyser Kornel. Az erd6-Mnyei fi1rd6

~lerAn, 1886. Ismertetase, Utmutatas orvosok ~s

Bra.ssova.nyi Peter. Orvostudori ~rte- betegek szamars. SArospatak, 1877.

kezes : nehany atalanossag' az AsvAny- - A Rank-Herlanyi fi1rd6 s Europaban

vtzekrol mint gyogyszemil. Pest, legnagyobb artesl id6szaki szok6k1it-

184ti. [anak ismertetese. UtmutatAs betegek,

Braun Gyula. A gy61_zyviztudomAny orvosok es tourlstak szamara. Bud&-

rondszores tankonyve. n. atdolgozott pest, 1881.

kiadas, bovttve Rohden tr. Iippsprin- I - Zemplonmegyo as,anyvizei. Bud&g"pni furdoorvos ertekezesevol. a ttill(j- I pest, 1882.

ve;;z gyogyviztnni es (·galji kozele- -. A ezigelkai Lajos-forras j6dtartalnni

~l\rOl. Fordltotta L I' n 11 yay Ben (; sos-savanv» viz lsmertetese legnjabb,

Pest, 1871. dr. Rik Gusztav altaI, 1881. ovben

Brehm Ja.nos. Vorlauftger sus der vegh{'zvitt vegyelemzes alapjAn. Bator-

i<:rfahnlllg" g"{,l'ehiipft{'r Untorricht den i Alja-Ujh{'ly. 1882.

innerllchen und ausserllchen Gebraueh I - A szobranezt filrd6 ismertetese. d .. " Tazrnunnsdorfer ~linl'ralwnssprs: UtmutstAs orvosok es betegek szah(·treft·end_ zum Nutzon derjenigen, \ mara, Budapest, 1882.

die Hiilfe und Hell nn diesom Kurort : - ~lagyarorszAg gyogyvizeir61, azok suchen wollen. Steinamang('r, 1813. i lorteker61 s ertekesit9ser61. Debreesen,

Brem Juos, Parad gyog1'filrdo ismer-I 1882_

wtesP. Budapest, 1895. - ~lagyarorszAg gyogyhelyel 6s Asviny-

Bruck Jakab. Er~sebet-sosfi1rd6 Buda- ,izei. B.-A_-Ujhely, 1886.

CONRAD - EDESKUTY

aa

- Magyarorsz8g gy6gyhelyei ~B AsvAny- de admirandls Hungarlae aquill. Tyr-

vizeinek terkepe. Terv .... Rajzolta navlae, 1718.

Hom 0 I k a J. ArAny 1: 1.440,000. Czilohert Robert. SzliAclI. Irta orvoBudapest, 1886. sok ~I! betegek szAmAra. 1'(ll4t. 11488.

- A magyar fl1rd6kr61. Egy el6aMs. Csirtuaz DezB6. San Remo. Tt'lll kll·

Budapest, 1886. matlkus gyogyhely az ol8llz Rlvtnran.

_ Balneologiai munkAi. Budapest, 1896. Budapest. 18Bo.

- A Torjai biidl)son lev6 MlvAnyos fUr-, Demian Jino • .AndrU. J)arMtflllung

d6r61. Budapest, 1897. der Oesterr. Mouar(,hlll, nseh don

Conrad .Andri.a. Kurzer Unterricht neuesten statiMti!!ch(ln Bezlehnngnn.

von den Wirkungen und niitzllchen I 4 Bde. Wien, 1804· 7. Gyogyvlzflln-

Gebrauche des Woltser Bades bei ket eM hazAnk tflrmeMzetl vlMzonyalt

Oedenburg. Oadenburg, 1772. mellasleg la 8. kl)tfltben) t8rgyaz(,

Cornet Raimund. Dissertatio inaug'l munka.

de aquis salinis terratis imperii Au!!- Denho1fer Vinoze Joz.ef. Huc(!lnnta mae. Vtennse, 1836. notitia virtutum et UMUM medici 81luae

Crans Henrik Nep. Ja.nOB. Analyses I soteriae Budae ad thenn811 (!aoMarPIIIJ thennarum Herculanarum Daciae Tra-, reeens inventae. Budse, IHH4.

iani ct>lebrorumque Hungariae Inempe I Deutsoh Ferenoz Jozsef. Buzlall. Budensis a Cranz, Posthenensis a, A magyar orvosok l·s tflnnl'I!Zflh'lzKTonos et Crans, Stubensis a Cranz, I galok negyedik· n8llY gyUU!KI'nek Trenchiniensis ab Adami). Aeeedit ' emIekei11. Temesvilr. 1H48.

aquarum Hungartae, Croatiae nomen-: - Hellquellenksrte von ('ngam mit elator, Viennae, 1778. pinpr ubersiehtllchen ZUMammr'nfltflJ-

- De aquis medicatis Trsnssylvsnlee. I lung der blsber bekannten (!hr'milll'!b(m

Wit'll, 1773, Analysen ungarlseher ~lInpralwiill"er.

- Gesundbrunnen der osterrelebtschen Temesvar, ltU7.

Monarchie. Wien, 1777. Dietl F81'8DOZ Xaver. l)isl!P.rtatlo.

- Synopsis tontium Anstriae provln- inang. med.-chemlca de lmperll aUK-

ciarumque subdltamm. Viennae. 1778, . triaci aquis medicatill. Vipnnae. 177~.

Creutzer. Tapasztalatok a t8vol vide- Dietl J6zset. Hie HellljuplJpn WID

kem szetkiildr;zi:itt Yt'rentz-filrd6i BartfeJd in l"ngam. Krakau, I~r".,.

gyogpiz hawa fijJijtt. H. ~s ~. n. - Kurort Korytni(~a in II. U'alllzilll'bfln

Cu.plovica Ja.nos. Das Bartfelder Karpathen in hist. ",Pf,,". unt thpra-

Bad. Wien. II:U7. ~ut P,pdputunU' Krakau. 1~,)7.

Cseh lLAroly. Borszl-k ro-"gyaszati ~s Dietrich Guntav Henrik. ,'hpmi·

nem.zetgazda;;8gi szempontbol. Buda- ""'hp :\naly,,'· der :\Iin.·ral(ju.·IJ .. n von

Pf'I!t. 1873. 1'uJzJUid in Hi .. t*nbiirU'''n WID (i, If.

- Bor.;z~1ii: vom taerapentischen and DB- Di .. trieh, ('f,ntrf,lIirt und all! \'I,lIk',m·

tioaaH)tonomi;;cbeD Gf>I'icbt8plUllii:te. m .. n zu·""rJa;.;<iU' tlPfund.·n \'lID Ilr. K

Pest, It.fi3. Wi<;lk .. nu.· Pr',f"f!IIl,r tf .. r ('h"mir' an

- Les 1b .. rm .. s de B<',r;;zl-t aD. point IIpr l"nh'pr;ritiit Zurkh "('. Wi"n,

de \"11 .. de 1& Therapip e t de I'Eeono- 1~.

JDka Xationale. Traduit sar Ie manu- Domby (g&lfalvi) 8&muel. Poplati"

K'ri1 8IJJl2TI'Jis. IADaJ,"~;; dp 10 sour- d .. miDPralibllJl inl'lyti I."(IO,it f'hr~'"

ceil, doDt'; par le prw-;tP;;!!P1lr T h & n.. dif'nl'if! 8Ijuij! farts a<1 ,.x(· .. I"um "',n·

~ 1if73. ;;ilium p".rium 1'",1.ImlPnpntial.. J 7f;:~.

- ~ ~ut Baths from a mf>dki- \'indl,b<,nlll'. 17f)1S.

.... ... DRi"~D"mi'" prliDt of Dorner J6£Mf. lJa.~ f'.anat in ",V'".tTa-

\\"iftl TrauIatPd trw-,m the HungariaD pbL~b - naturbi.·tI',rj_..,·h"r P,.,.zl'·bl'Jn;r.

lis. W'itb a Stetb (,! th.. ~(>rin.I:-ipa1 mit t_,nIjPP'r f',.,.r~"'A:.;.il·h"i:nJI12 1,..,

~. ... a ~iaJ map. Ba~ H"P.'!!:..,.t . .ad.., nvh.·l ~"!lMja '1r."

1813. l'EP.wki>ii1 rw-,IJUID ny",i>"'D.' ihPr rmlrl"hJ~"D. h .. _i·.r:t 1";:1f

- Borua ~illO"- ~ f"lU'i/JOb .. :y. II. ti- Drab' Prigy_. Vi·-mti" ir:aro;r .

.... _ !!-ftp=rt. 1~. . . ~,"'i tI"WU~. <'!.. ~-ajn .. i.. ·;.·t"'1" ••.

C.1k6Ipac& 1Ji.~r1ati~, 11LaU'. M'!d. \ [JJoi',~~. I-.il'!.

R.fi It pIIy~,.~ ~~ :Eckert ~t..ItL H":.iz "JM i'..aLW",

Ti N '!PW. 1hIdaP.. 1~1IfI. ~,{ .. ~ jq[izv- p~ l~

QIiIIa Wria. ~~ JW:t.1*i", ~ IAljoL f.."..~ TjI'TJ~".t-

ELEMERY - FROHLICH

d6k ~s asvAnyvizforrasok hirdetcsi - A Balaton-tihanyi eehonak eleven

ossaeallttase. Budapest, 1875. zengese a filredi savanyu viz Corra-

Elemery Ferencz. Ertekezes keserd sanal versekben. Buda, 1 i79.

vizokr61 altalanosan, kulonosen pedig Fejes lIfih&ly. Az (>gri fiird6k orvosi

az als6-alapir61 es 1'186 evi jelentcs es helylelras! tekintetben. Eger, 1839.

ezen viz hasznaiatAr61. Pest, 1855. - Die Erlauer Biider in medlatntseher

- Abhandlung nber Bitterwasser im u. topographischer Beztehung. Ans

Allgpmein(>n und des Als6-Alaper ins- dem ungeriscben ubersetat von L u-

besondere. Sammt ersten Jahresbe- k a s Lie b h a r d t. Erlan, 1889.

richt der Trink - ud Badekur zu AIs6-1 Felleta.r Emil. A paradl ken- as g)'"6gy-

Alap. Pest, 1855. . vizek vegybontasa. Pest, 1861.

Elhard Janos Xrist6f. Aetiologiea Festorazy Alajos. Kurze AbhandJnng

dissertatio sexta de contraria medi- iiber das Zselyer Stahlwasser. Press-

elna ad leges ehlmleas praecipne burg, 1838.

salium. Lipsiae, 1706. Fisoher Daniel. De terra medicinali

Eltes X8.roly. A j(>genyei fiird6 yegy-I Tokayensi a ehimleis qnibnsdam pro

alkatreszeinek as gy6gyhatasanak, solari habits, tractatus medico-pbysi-

fpkvesenek es jelen berendezesenek, cus, Wratislaviae, 1732.

az ep1tesi viszonyoknak rovld es ala- Fisohof J. W. Szliacs das Pyrmont

pos Ismertetese. Kolozsvar, 1881. Ungarns; wio es "irkt und wlEl fOB

Emresz X8.roly. Dtssertatlo inaug.- angewendet werden soll, Pest, 1847.

chemica exhibens analyses praeci- - Berieht tiber das hydriatischEl Vflr-

puorum fontium medieatorum Hungs- fahren in der Kaltwasserheilanstalt

rlae, Vlennae, 1838. zu Lunkany und der hydropattseaen

Entz Ferencz. A Si6 mellekensk vas- Wlnterhellanstalt in Pest. Pest, 1855.

lata termeszotrajs! er; orvosi szem- Fleokles Lip6t. Der iirztliehEl Weg-

pontbol. (A pestl orvoskar altal koszo- weiser naeh der vorzugllehsten Hell-

ruzott palyamunka.) Pest, 1847. quellen und Gesundbrunnen des oest-

Erdey Pal. Paradl gy6gyvizf'k. Pest, relehlsehen Kalserstaates. Wi£lln, 18M.

1853. I Floyer John. A bideg viz derek mnn-

Ettinger lItt6ricz. De thermls PUS- I kalatjair6l az emberi test erositt:loseno

tyeni(>nsibus. Dlssertatio lnaug. med, es szamos nyavalyak 1'lhAritasara, dp

Vlennae, 1836. f6kcPPfln a koszveny, esus, gyomor-

F&bricius. Das Ganze der Hellkunst bajok, fejfajas, aranyer, benultsag

mit kaltem Wasser, oder dentlicho ellen sat. Egy toldalekkal : az eczet

Anwolsunz, dio melsten und gefahr- I os t(>j gy6gYflr('jer61. A ll-ik javitott lk-hsten Krankhelten der }!enscbl'n I nemot kiadas szerint magyaritA H ( 0 rauf die sieherste Wpisl' dureh den I vat h) J (6 z s I' f) orvostudor. Pest, Gebrauch des kalten Wassers sehnell I 1834.

und griindlieh ZlI bollen : nebst etnem I Fodor Andras. )I('hli.dla, vagy a HerAnhanae. pin(' Auswahl von Kranken- : kules fii,·d6k. f~s utaaas HunyadjrPsehi<"htf'n onthaltend, Ill. umgearb, I m('l?ylm keresztul a mehadlai Cf1rAutl. Posth, 1~36. I dokre, onnan Drenkovara ; a meha-

F&britius J6zsef. Die )iin('l'al-Quell(>n ; diai fiird6k tulajdonsagaik s hasZIlok, 1.11 Zajzon in slebenburgen. Natur-' nomoly n(,\"pz('t('sscgein(>k leirasaval historiseh u. modlzinisch darll('st~llt.: Sehwarzott ssertnt. Kolozsvlirt, 184A. Wif'n. IH4;;. ,Fr&tta., lItt&rco dell&, ma.rohell8.

F&jth Peter. A tudomanyos vizl-"Y0I!'Y-: Rolazlone 111'11' aque minerali dell mod f'IIlIl"lpti I\S gyakorlati tankonyve ; Regno d' L'ngheria. Venetia, 168;. HZ nrvosl kiizonSt'1!' szamara, Buds-. Dr. Tognlo IH37-b('n kere~tettl' ~s p .. M, Hmo. : [utalmat tuzott ki fl'ltahil6janak (Szio-

Fa.lconer Vilmos. ~;"zrl'Yetf'l('k az I nyr-i].

('I-!hlljlatnak !' mas tvrmvszoti okok-: Frenreisz. Raktkzy ?Iinpral-BittElrwa..~ nuk IwfolyAslirbl az .. mhorr ... ('rktilcsi . ser hpi Of('n. Budapest, 1878.

(!S I'nll-!uri tekintothen. Kladta C s c r- . Freund Henrik. Harkliny filrdohel)·

h a .16 z Po fl f. Pest, IH!:I3. , Sikl6s mellett, Pest, 1871.

Fejer Anta.l. A fiir('di !,8\"anynvlz-! Frohlioh Adolf. Dissprtatio inang. nok hasznarul kiadott versek. H. n.,: medlea de balnpill aqnosis simpllci-

1777. I bus, Vtennee, 188tf.

IrnOHBECK - HANAK

35

- Erno. Die Sauerbrunnen von Ro- Vorgenommen im Jahre 1842. Kron-

. hitseh. Wien, 1851. stadt, (1848.)

Friihbeo1r Ferenoz. Behlerung tiber Greiszing .T6zsef. Was lst Jod u.

den Gebrauch und Wirknng der Dampf welches sind selne Heilwirkungen?

nnd Donehe-Bader. Nach Doctor WiI- Mit Kurbildern aus dem Badeorte

helm Dollmann's Werkchen »Die Zaizon. Kronstadt, (1868.).

Dampf- u. Douehe-Bsder e zur Anlei- - Welches sind Heilwirkungen des

tung filr P. T. Badende in dessen zu Eisens? Ais Fortsetzung der Kurbll-

diesem Behufe neu erriehteter Bade- der aus den Trink- u. Bsde-Kur-

anstalt. Hermannstadt, 1853. Anstalten Zaizon. Kronstadt, 1868.

Furla.ni (felsenbergi) .Tanos .An- -. :Karoly. Die Mineralquellen zu Zajdraa. Collocutiones de Novis BakOSi-1 zon in Siebenbi1rgen, sowie die bE'ensium thermis. Examen physico- rtIhmten Kurorte Slebenbiirgens Bormedicum. Sopronii, 1738. I szek, Arvapatak u. Baaszen. Natur-

Gaberle Ignaoz. Dissertatio inang. historisch u. medizinisch dargestellt,

quam de aqua physiologiee et patho- Wien, 1855.

logies sumta auctoritate inclytae fa- Gr6sz Albert. A nagy-varadl fiinl6k.

eultatis medicae. .. elucubratus est. Utmutatas a vldekl nep hasznalatara.

Pestini, Hla7. N~-Varad, 1855.

Gallia Rezso. Trenesen-Tepllez gyogy-I- Lip6t. Az erdlibenyei (iird6, _ hely-, fiirdo as kenforrasai. Budapest, 1895. I tortenetrajzi as orvosi szempontbol,

G8.m8.n Bela. Rohitsch-Sauerbrnnn a vele kapcsolatban levo sevo- as

orszagos gyogyfiird6 Stajerorszagban. szlillli-gyogymOdok lelrasaval orvosok

Budapest, 1896. as betegek szamara. Pest, 1858.

Gastl W. A Mattoni-ft'lle giesshiibli - Das Bad von Brdo-Bsnye vom to-

termeszetes lugos savanyuviz es a pogr-htstorlsehen nnd medleinlschen

hasonnevu gyoln1tohely. Budapest, Standpunkte. Pest, 1858.

1895. GrUnwald Adolf. Orvostudori ert~-

Gergely1i'y .Andry. De aquls et kezes, az asvanyvizekrlil l'gyaltalja-

thermls mineralibus terrae Siculorum ban as azoknak hasznalata, Pest, 1847.

Trensylvanlae. Cibinii, 1811. - M6r. Szliacs, szensavdus vasas fUrdli

- Analysis quarumdam aquarum mine- Zolyom mellett. Legujabb Ismertetese

rallum }tagni Principatus Transylva- helyi intezmsnyelnek, gyogyforrasai-

nlae. Claudiopoli, 1814. nak es In·ogyjavaUatainak. Budapest,

Gerl60zy Zsigmond es Hank6 ViI- 1887.

mos. Budapest fiirdlii es asvanyvtzet, - II. bov. es teJjesen atdolg, kiadas,

Budapest, 1891. 1898.

- Mel~ik ftIrdlire menjiink, milyen -- A vases hevvlzekrol. Kulonos tekln-

vlzzel eljiink? Budapest, 1893. tettel Szliacsra. Budapest. 1897.

Glatter Ignaoz Ede. Das Dampfbad Gvadanyi .T6zsef gr6f. A piistl>nyi

u. seine Wirkungen. Ung.-Altenburg, forMes, a melyet az ottan tortent

1856. mulatsagos dolgokkal el6 magyar

Gam6ry David. Nachricht an das nyelven versekben fogJalt. H. es e. n.

Publicum von dem St. Georger Schwe- Habermann B. Der Kurort Bzllaes felbade. Pressburg, 1793. insbesondere In sanitiirer Beziehung

- Commentatio de qulbusdam Hunga- gesehildert, Odenburg, 1856.

rise thermis, Vlennae, s. a. HiLrdtl Agost b8.r6. Die Heilquellen

- I8tvan. Dissertatio lnang. med. de u. Kurorte des ost('rreichischt>n Kal-

aqua soterla Sancto Ladislaiensi quae serstaates u. Ober-Italien's. )Ht elnom

in lnelyto comitatu Vespremleusi slta Vorworte von Hofrath J 0 han n

est. Posonl', 1777. 0 P pol z e r und K a r lSi g m u n d.

Gra.nichst&edten Zsigmond Mi- Nach arntllehen ~ittheilungen bear-

h8.ly. Handbuch der Wasserheillehre beitet von .... Wlen, 1862.

(Hydriasologie) oder des naturgemiis- Halavats Gyula. A szegedi ket Artezi

sen geregelten Hellverfahrens mit kUt. Budapest, 1891.

kaltem Wasser. Wlen, 1837. Hammersohmid.T6zsef.Monographil'

Greiszinf .T6z8ef, Miller .T6zsef e8 des Boolbades Polhora im Ar\'aer

Bohnel Peter. AnalysE' der Ferdi- Comitate Ober-Ungarns, Pest, 1872.

nands- und Franzens-Quelle in Zaison. Han8.k Mih8.ly. Dissertatio lnaug.

a"

36

HANK6 - HOFBAUER

med. slstens analysiro trium fontium Hassenberger E. L. Die Ourorte and

de Beel in Apatfalva comitatus Borso- Heilquellen Oesterreich-Ungarns. Inns-

diensis prorumpentinm. Pestini, 1826. bruek, s, a.

Hank6 Vilmos. A babolnal Meleg Hathvani Istv&n. Thermae Vam-

-Matyas-fomse ~s a sz6vatai -Fe- dlenses, examini physico et medico

kete-t6c hideg s6sforras chemiai elem- subjectae item de illarum usu salu-

z~se. Budapest, 1880. tari, simul cum observationibus medi-

- A solymosi hideg savanytl asvany-, cis, nee non de sale medio in lis

viz chemiai elemzese, Budapest, 1881. eontento, Cuius oeeasione dissertaUo

-- Hunyadmegye Ilsvlinyvizei. Budapest, lnseritur, de natura salium nominatim.

1883. I vero de salibus, qui circa Debrecinum

- Csikmegye fi1rd6i es asvanyvizei eollegiuntur nitro nostri tamporis et

sz6ban os kepekben. Budapest, 1890. veterum, seu nitro idest, alcalino

- Az erd~lyreszi flird6k ~s asvanyvizek fossili vel saponario Debreeinensi.

leirasa, Koloasvar, 1891. es 92. Viennae, 1777.

- Az asvanyvizek kezel~se. Budapest, Hayd Istv6.n. Dissertatio inaug. mad..

1895. de psyehrolusia. Viennae, 1839.

- - Ktilfoldi fi1rd6k, gy6gy1t6helyek es Heksoh S6.ndor. F.-Tatra-Flired eghaj-

asvanyvizek. Budapest, 1895. lat! gy6gyhely es vizgy6gyintezet.

- Hazai kenesflirdOk. AI-Vaeza, Balf, Bees, 1881.

Boroszn6, Breb, vSrosliget! Artezi- - A trencsen-tepllcst fi1rd6 leir8sa..

fiirdO, CsliszarfilrdO, LukacsflirdO, ~ar- (}Iagyar, nemet es franezla nyelven.)

gitsziget, BiidoskO, HarkSny, Herku- Pozsony, 1884.

lesfiirdO, KOhalorn, Kolop, Leibie, Heller Florian. Chemisehe Analyse

Parad, Posty~n, Szejke, Szobrlinez, des Wassers und der Gase der neuen

Trenes{m-Tepliez. Budapest, ]895. Bohrquelle zu Lippik in Slavonien.

- A hazai szensevas flirdOk es asvany- Wien, 1871.

vizek. Budapest, 1896. Helm Tivadar. Eszrevetelek a Fran-

Hasenfeld Kan6. Orvosi szernle az zensbadi gy6gyforrasokr61 Csebor-

H!60-ik ~\i filrd6i ideny r6lOtt Szlia- ssagben Eger mellett. H. es e. n.

cson, egybektitve a fiird6intezetnek Hermann Andr&s. De thermis Trenlelrasaval rovld vazlatban. Pest,186l. tsinensibus cornmentariolus historico-

- - Szliacs. Bericht i1ber die Saison I phys.-rned. Lipsiae, 1726.

1860. Wien, 1860. Hertzka Imre. Karlsbad gy6gybata-

- Eaux ferrugineuses thermales de i nyainak es l'gyob helyl vi!;zonyainak

Szliaca (en Hongrie). Paris. 1862. I lsmerteteso. Egy ptel- es ital-jegy-

- Der Kurort Fured am Plattensee. I zekkel mezes hugyarban szenved6k

Wien, 1866. ssamara. Budapest, 1879.

_. Szllaes filrdO gy6gyhely Z61yom mel- i-II. kladas 1898.

lett, elet- ~s gy6gytani hatAsai-. Herz Vilmos. Die Heilquellen des

rol Orvosok es fiird6vllndegl'k' Kalserbades zu Of en. Pest, 1859.

szamare. Pest, 1871. Hintz Henrik. Bartfa gy6gyfiird6

- - Der Curort SzUacs, naehst Neusohl ' Saros varrnegyoben os egvenyes-sOsin Ungarn .... und seine pathologt- I savas savanyuviz forrasai Wrteneti, sehen und thorapeutlsehen Wirkun-: balneologtai is b')"ogyaszati szempont-

g('n. Fiir Aerzte und Laien. Wien, hOI. Budapest, 1895.

1867. Hirschfeld J. liS Piohler V. Die

- Szliacs filrd6gy6gyhely Z61yom mel-. Bader. Quellen und Kurorte Europa's.

lett. Tajkepi. tortenetl, fiildtani. ter- Stuttgart. uno.

meszettani es \'cg)'i tokintetben, elet- Hirschfeld J. Los Eaux minerales les es gy6~')·tani hatasairol <""; a gyogy-' plus frequentoes de l'Hongrie. Vienna.

holy I'!lyeh iigypir61. Orvosok es 187i).

fiirdO\"Plld"'gek szarnara. Budapest, Hirschfeld Kiksa. Der Kurort BuziAs 11'!7H. . , und seine Stahlquellen. Temesvar.

Kiilfoldi (''; hazai asvanvvizok s 1871.

gyb!,,)'hplyek. Budapest, ]892. I Hlavacs Samu. Lucski gy6gyfilrd6nek

Haaper Ferenoz. Clrkvenlea, Ten- II riivid vazlata. Budapest, 1886.

geri fiirdO i'" klirnatikus gy6gyhely. Hofbauer Incze. »~agyar Baedecker.c Budapest, 1890. Az osszes boni filrd6k es asvB.nyviaelt

HOFFER - J('SA

87

egyedilli. ingyenes utmutatOja. II. evf., Janota JencS. Hlstoriseh-topogr. Skizze

Budapest, 1899. des Bades Bartfeid. Wlen, 1861.

Ho1l'er Ferencz. Verhandiungsregein Jarmay Liaz16. Tatrafiired elima-

bel dem Trlnk- und Badegebrauche tikus gyogyhely Szepesmegyeben t\s

des Tazmannsdorfer Mlneralwassers. kornyeke. Budapest, 1885.

GUns, 1884. - 6-Tatrafi1red (1797-1897) es kor-

Hofl'ma.n.n J'rigyes. Gri1ndlicher Be- nyake. 6-Tatrafi1red fennallasanak

richt von dem Seiterbrunnen, dessen 100-lk eve alkalmaMI. Budapest, 1897.

Gehalt, Wirkung und Kraft, auch wie Jemelka J6zsef. Dlssertatlo inaug.

derselbe sowohl alleln, als mit Milch med. slstens thermas Gasteinienses,

vermiseht, bei verschiedenen Krank- respectu geogr.-geognost.-phys.-che-

heiten zu gebrauchen ist. Of en, 1772. mlco et therapeutico. Budae, 184.1).

Hoblfeld Laj08. FUrd6-utmutatO. Buda- Joachim Vilmos. Die Bitterwisser

pest, 1895. Pannoniens in chemischer, physiolo-

Holla.n Adolf. Dlssert, inaug. med. gischer und vorsuglleh in therapeutl-

Clima respectu medico consideratum. seher Bezichung. Oedenburg, 1865.

Pestini, 1887. Jordan Tamas. De aquls medicatis

Horner Istvan. Az els6 magyar karls- Moraviae commentariolus. Francofurtl,

badi tanacsado. Ki1lonos teklntettel 1575.

vagyontalanabb hazAnktlaira. Pest, - II. klsdas 1586. - TUbingae 1606.

1868. Ugyanez cseh nyelven : »Knyba 0

Horva.th B&lint. A ftiredi savanyuviz wodach hogitedlnjeh neb Teplicech

s a Balaton kornyeke. Kez!konyviU Morowskych. Slawnym Cztyrem sta-

a S8vanyuvizi s a balatong6z6si min- vuom Markhrabstwij Morawsteho pfip-

den karl s rendi tisztes vendegeknek. sana,« czimmel. Brunn, 1580.

Magyar-6var, 1848. - Succincta narratlo de origine et usu

Hufeland Xrlst6f Vilmos. 'Ober thermarum Teplicensium prope regiam

lauwarme Bader nebst Anweisung zu civitatem Trenchlnium in inclyto

ihrem nutzllehen Gebrauche. Of en, Regno Hungariae mira providentia

1817. Dlvlna in salutem plurimorum aegro-

- Az egeri ujabb id6ben Ferencz for- tantium a pluribus saeeulls scaturlen-

rasnak nevezett asvanyviz gyogyha- tlum. Ex vetusto codice praestantis-

tAsa i1l6 eletmOd kovetkezteben fej- simi quondam medici ... anno 1580

lett alhasl b8ntaimakban. Pest, 1822. idiomate moravico impressio desumpta

Huszty (ra.szinya.i) Zacharias Teo- et latinitate donata a quodam Ther-

phil. Prilfung der Nachricht an das mophilo moravo )1. J. S. Olomucil,

Publikum von dem St. Georger Scbwe- 1572.

felbade. Pressburg, 1793. - Kurzer Bericbt vom Ursprung und

nles (Edvi-) Laszl6. A budai Mv- Gebraneh des weltberuhmten Tep-

vizek, ki1lonosen a cMszArfilrd6 s litzer, oder sogennanten Trentschiner

gyogyintezetei. Legujabb atalakula- Bades In Konigreleh Hungarn ....

sokban. Pest, 1848. Vormahlens In dem Jahren 1580 von

- Versuch einer physlkalisch-medici- den berUhmtesten Aerzten .... in

nischen Darstellung der Heilquellen Miihrischer Sprach beschrieben. Als-

des Kaiserbades zn Of en. Pest, 1847. dann In dem Jahre 1752 von einem

nosvai Hug6. HoI nyaraljunk ? FUrd6- anderen mit Beifiigung selbst eigenem

utmutatO egeszsegesek as betegek jiihrlichen Erfahrnuss in das Lateln

szamara. Budapest, 1895. verfasset Jotzt lauffenden Jahr aher

n08Vay Lajos. A luhii )fsrgit-folTss 1755 such in die teutsehe Sprach

vegyi elemzsse. Budapest, 1878. Ubertragen. Cum licentia ordinarii.

Imhof Gy6rgy. Orvostudori artekezes Olmiltz, 1705.

a hidegviz orvosi hasznalatArol. Pest, - De usu et orlgtne thermarum Tren-

1840. chiniensium. H. n. (loRO.l t"bersetzt

Jacquin J6zsef Ferenoz ba.r6. Die und gedruckt in Olmiitz 171:l~.

artesischen Brannen in und um Wlen. J6sa Istvan. Scrutinium aquarum

Wien, 1881. mineralium in Possesslonibns Slndler

Jalsovics Ala.d&r. A balatonfuredl et IJipotz l. Comitatui Sarosiensi

gyogyhelyes kirandul8si helyei, Buda- Ingremlatis extstentlum. Cassovine,

pes&, 1878. 1799.

38

KAlIENSZKY - KOFRANYI

Xamenszky Istva.n. Orvosi artekezes wiinschen. Ins Deutsche i1bertragen

a magyarorszAgi leveg6 egeszseges von Mor i tz 0 P pen he i m e f. Pest,

leter61 altalAnosan es felelet azon 1866.

barom kardesre: melyek a k(lznep Xienast Matyas. Dar Vor- Pommekozonsegesebb nyavalylil Magyaror- rische Heyl-Brunn. Greifswald, 1690_ szAgban? Wyen okokbOI erednek - Descriptio medicati fontis Kentze-

azok? S micsoda diaetetikai eletmOd- riens. Stralsundi, 1701.

dal lehet elkeriilni s megel6zni azo- Xie8ewetter Alajo8J'erdinand. Das

kat? Pest, 1825. hochgriiftich-IlleshazyscheniichstTren-

Xarlovszky Lajo8. A gyogyfiird6k as schin im Konigreich Hungarn gelegene

agvenyes savanyuvizek alkatrl'lszei- T(lplltzerbad. BrIlnn, 1774.

nek hatlisa kUWnosen Harsfalvlira - Etwas von dem Markgrafthume :Yah-

alkalmazva, Eperjes, 1871. ron lm Hradischer Kreise gelegenen

Katona Mihaly. Bemerkenswerthe Hofgraflich Vincenz Serl'lnyischen so-

arstllehe Nachricht fiber die in Wien gennanten Luhatschowltzer Mineral-

zu errichtende Anstalt fiir die star- Gesundbrunnen in einer Reihe von

kenden, aromatischen, kampferhalti- Briefen an elnen seiner Freunde

gen, weingeistigen, atherisch.(jhlig- von ... , Hungarisch-Skalltz, 1810_

ten, harzlgten, schwefligten, dann fiir Xis J6z8ef. A Fert6 tava viz(mek as

die erweichenden schmerzstillenden orvosl tulajdonsaginak fiird6 gyaruint

Damfbader, sammt der Anweisung lelrasa, Pest, 1816.

zurn Gebrauehe. Wien, 1834. Xitaibel P&l. EI6tud6sitasa a BartCai

Kat8er Simon_ Hall fiird<'\gyogyhelye lisvanyos vlzr61, a szerz6nek engedel-

felsO AU8ztriliban. Iblany as biizeny mevel magyar nyelven kibocsajtotta

forrasai gy6gyhatlisanak as a gyogy- K a I e r Dan i e I bArtrai keresked6.

hely viszonyainak rovld vlizlata. Bu- Kassa, 1801.

dapest, 1877. - Vorliiuflge ~achrichtiiber das Bart-

Kelen 18tva.n. Boroszno gy6gyfiirdO. felder llineral-wass(>r. llit Bewilli-

Budapest, 1897. gung des Verfassers in Druck gage-

- A hid(>gvizgy6gymOd fiird6inkben ben yon Dan i elK e I e r Handels-

massage as gyogygimnasztiklival kom- mann in Bartfeld. Kaschau, 1801.

binalva. Budapest, 1898. - Uwiadomienle tyczace sie Hardy-

Keler Istva.n Ede. Dissertatio inaug. jowskioj wody mlneralnej, za poz-

chem.-pharm. de aqua minerali liberae woleniem autora w polskim tumaeze-

et r(>giae l'ivitatis Bartra. Vlndobonae, niu wydane przez D. K e I era. Kra-

1839. kowie, 1802.

Kelin Amade. Analysis aquae ther- - De aqua soterla thennarum Buden-

marum novarum Releezenslum prae- sium. Budae, 1804.

mlssa brevi earnndem descrlptlone - Examen thermarum Budenslnm,

topographlca. Vlennae, li93. ~(>osolii, 1804.

"_ Ueber die neuentdeckton warmen - Vorliiuftge Nachrieht iiber das Szalat-

Bader zu Rajecz etc. Aus dem Lateln. nyaer Mineralwasser (in der Gross-

Wlen, 1793. Honther Gespannsehaft]. (pest, 1802.)

Kentzler J6zsef. Gleiehenberg (Steier- - Rovid tudosltas a szalatuyal bor-

orszagban) fiirdc'lhelyt'>nflk rovld vaz- (sos, savanyu) \izr61 (Hont varmegy6-

lata kiilonos tekintettel tlijviszonyai,. ben), (Pest, IBi2.)

belberondezese es gy6gyhatasara.l- Thermarum Stubnensium examen.

Unevar, 181:15. Neosolll, 1808.

Kern Henrik, A lipiki j6dfiird<'\ (>s I Klein J'. Die Herkulesbsder niichst

hMorrasfi. Budapest, IHi8. I lll'hailia. wton, 11:158.

Kery (Bittner) Imre. A mennyhazal I Xn6pller (za.ra.ndi) Vilmo8_ Gooasvuny-forra» yelZ'Y- (>s gy6gytnnl tE'-1 gnostisch-balneologlsehe Skizzen aus

kintotben, nornt tlijekozlll>ul azok Slebenhiirzon. R. 1. et R.

szarnara, kik ezpn gy61Z'yfiirdut hasz- II Kooh E, F. Die :\linl'I'8)quellen des

nalni (Jhajtjlik. Pest, Il:1llo. gesammten Kaiserstaates, in topogr.

- Dip Hoilquollen zu llenyhAza in hist. phys. chem, u. therapeutischer

ehemischer II. mediziniseh-praktiseher Bezlehung. Wien, 1845.

BE'ziehung ZUI' Rlehtsehnur fUr Jene, Kofra.nyi Adolf. A griU"enbergl (hideg) die deren Hollwlrkungen zu beniitzE'n. vlzgyogymOd. Ncpszerll inUytaD tiJ6-

KOLB - LALANGUE

kozasul a vlzi kezelesnel. Pozsony, 1880.

Xolb Bertalan. Orvostudorl ertekezes a \1zr61 eletrendMli s gyogytudomanyl tekintetben. (Dlssertatio inauz. de aqua respectu diaetetico et therapeutleo considerata.) Pest, 1888.

Xolbany P&l. Bemerkungen tiber den ansteckenden Typhus der 1m Jahre 1809-1810 in Press burg herrschte; nber die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber und anderen Krankheiten, naoh seiner innem u. 8ussem Anwendung : und tlbor den Innerlichen Gebrsuch des kalten Wassers als Getrank 1m Fieber durch praktische Faile erlautert und niihl"r ins Licht g'I"Sl"tzt, naeh Gesetzten der razionellen Heilkunde. Pressburg, 1811.

Xoma.romy Ja.noa Peter. Tractatus ehem-medleus de fonte salubri in pago Tatzmansdorf, Tarcsa Hungaris dleto, prope Sclanlng, Pinkafeldae vlclno in Comltatu Castriferrei seaturiente, S. I. et a.

Xora.nyi Frigyea. Bmleklrat a furd6k emeleserol. Budapest, 1886.

-- Szlnyeltpecs! Salvatorforrasrol. (Klvonat a budapesti orvosegylet ftlrd6- blzottmanyaban 1885. evi deczember 14. felolvasott jelenteseb6I). Budapest, 1886.

X6aa (kozep-ajta.i) lItt6zea. Ertekezes a vizaknai sos fiirdokr61. Nagy-Szeben, 1847.

- - A vlzaknal kamarai lblanyos sosforrasok vegy- es gyogytani tekintetben osszehesonlttve a knlhon e nemil [eles sostorrasaival. N.-Szeben, 1847.

- Die jodhaltigen Boolbsder bei Salzburg (Vizakna) im Hermannstiidter Bezirk des Grossfilrstenthums Siebenburgen. Chemiseh und therapeutiseh dargestellt, Hermannstadt, 1848.

Xonig J6zsef. Die Mineralquellen von Borszek in Slebenbilrgen und ihre Heilwlrkung. Kronstadt, 1848.

XratoohwiUa Ta.ma.s. Kurze Abhandlung ilber das Baden und dessen Nutzen, besonders ilber die Hellquellen in Toplitz bei Trl'nschln, 1m Konigrelehe Ungarn. Pressburg, 1838.

Xratzma.nn Emil. Legfontosb szetkilldozott marienbadi gyogyvizekr61. Pest, 1847.

Xramer Ja.noa Gyorgy. Cogitationes et observationes de climate Hungarico. Vlennae, 1739.

39

Xreuziger. Der Kurort Deutsch-Altenburg in Nleder-Osterrelch. Pressburg, 1852. 1806.

- II. An1i.

Xreyael Ja.noa Zaigmond. Trsctatus de aeidulia sive thermls Scepusiensibus, instituta nblque exploratione ehymlca, superiorum jussu eonserlptus, et anno 1768. Inelyto comitatu exhibitus. S. I. at 8.

Xroozkievioz. Physlsehe Beschrelbung des neulublauer salinisch eisenhaltigen ~ineral-Sauerbrnnnens. S. I., 1802.

Xun Zolt&n. Ertekezes a pneumaticus gyogykezeIesr61 a legz6 szervek bantalmalnal. Sarospatak, 1877.

- ErdoMnye klimatikai gyogyenekerol. Orvosok es filrd6vl'ndt'>gek tajekoztatasara. Filggl"lekill: Erd6benye sebeazeti szempontb6l. Irta }I at 0 I a y K a r 0 I Y SArospatak, 1897.

Xunitaoh Miha.ly. Hlstorisch-topographische Beschrelbung des Mineralbsdes Topusko lm Konlgrelcbe Croatien, seiner Eigenschaften, Heilkrafte und Wirkungen nebst elnem kurzen Anhange von dem Sauerbrunnen Las-

. sina in eben diesem Konigrelehe.

Mit Situationsplan. Karlstadt, 1827.

- Historisch-topographische Besehrelbung der Varasdin Toplitzer Schwefelbades im Kllnigreiche Croatien. Ein nleht unwtehttger Bey trag zur Balneographle ilberhaupt; und insbesondere ftlr die Konlgrelehe Ungarn, Croatian, Slavonlen und Dalmatien, wie auch filr die angranzenden Provinzen, und entfernten Lander. Varasdin, 1828.

-- Die Sauerbrunnen Jamnicza im Konigreiche Croatien. Agram, 1831.

Xurz Antal. Borszek, Siebenbilrgens beruhmtester Kurort, nebst einem kurzen Anhange uber Belbor. Kronstadt, 1844.

La.langue Xer. Janoa. Traetatus de aquls medicatis regnorum Croatiae et Slavoniae ete, etc, Zagrabi8l", 1779.

- lIliti tsplssavanye vraehtvenih vod horvatzkoga y slavonzkoga orszaga i od nachina nye uslvatl za potreboehn lyudlh. ZAg-rab, 1779. (Horvator8zag es Slavonia Ilyogyvizei es azok hasznalata horvat nyelven.)

- De aquls Hungarlae medieatls, NagyKaroly, 1783.

- A magyarorszligi orvosvtsekrol es a betegsegekben azokkal valo 61es-

40

LEHOTZKY - MANGOLD

nek szabott mOdjairol a szegenyek- speetus thermarum Budenslnm. Thema

nek kedvekert, Nagy-Karoly, 1783. inaug. Budse, 1832.

Lehotzky Nandor. Das Dampfbad - Die warmen Heilquellen der Haupt-

und die eondensirten Wasserdampfe stadt Of en im Konigreiohe Ungaro.

als Naturheilmittel in den wichtigsten Gesehlehtlieh und naturhistoriscb be-

Krankheiten chronischer Form, die sohrieben nebst Angabe ihrer Ein-

auf arzneilichem Wege keine Heilung richtung, Anwendungsweise und Heil-

finden, Hautkrankheiten, Skropheln, kraft. Pesth, 1837.

die Gicht "on autfalenden Resultaten Lippioh Ferencz Vilmo.. :\tediei-

in Erkaltungskrankhelten, Kriimpfe, nische Topographie Laibachs. Laibach,

Wechselftebem, Sexualkrankheiten, In 1834.

der acuten Glcht u. a., als diiitetischl's Lissoviny Janos. Sorutinium ph)""-

}Uttel zur Abhiirtung und Hautkultur, sico-medicum, quo aquarum Stubnen-

zur Sicherung gegen klimatische und slum medicatarum in inolyto comi-

athmospharlsche Einfltlsse, Endemien tatu Thurotziensi scaturientium ad

und Epidemien, zur Erhaltung der dominium liberae regiao montana-

Gesundheit und Verliingerung des rumque primarlae civitatis Cremnl-

Lebens. Aus ('igenen Erfahrungen. talensis pertinentium : suftlciens varii

Lelpztg, 1860. ealorls ratio; elementa, utilltas et

Lengyel Bela. A szulinyi asvanyviz modus utendi genuine expeduntur.

vegyelomzese. Pest, 1869. Tyrnaviae, 1748.

- Chemlsche Analyst> des Szuliner Loew Andria. Duorum Hungarlae

Min('ralwassl'rs. Kleln-Lipik, 1874. medlcatorum fontium, quarum alter

- A rank-horleinl es szejkel asvany- penes Iaoum Pisonium in Sl'mproni-

vizek chemlai elemzose. Budapest, ensl eomitatu ad pagum Woltfs,alter in

1880. • Castriferrei eomitatu penes Pinkafeld

- A mohai Agnes-forras vegYl'lmezet;l'. enaseitur, suceincta descriptio; ex aue-

Budapest, 11:l81. . toris schediis posthumis eura et studio

-- A paradi timsos, Ilonavolgy] tlmsos filii Car. Frld. Loew edits. S. 1. et a.

los a Clarlsso-Iorras vlzenek vegyelem- Lomnitzy Vilmos. Atntlzet a fekete-

zL';.e. Budapest, 188a. hegyi vizgyogyintezetr61 (Behwarzen-

- (przemysli) Daniel. Orvostudorl berg) SZl'pl'sml'gyobf'n. Rozsnyo, 1883.

(·rtekt>zes a fiird6k gyogyerejlor61 s Losteiner Gyula. Parad gyogyhely

hasznalatarol. Buda, 1842. Hevesmegyeben kensavas vasas-tim-

- Furdol-Zsebkonyv. Magyar-, Erdely-, sos fUrd6kkel, egvenyes-ken('s-s8v8-

Horvat-Tctorszag, a Szerb\"ajdasAg s nyuvlzu forrasokkal. Orvosok es fiirdo-

Ternosl-Bansag, nemkiilOnben a Ha- venMgek szamara, Budapest, 1886.

tUr6r,·idek asvanyvlsel s fiird6-into- Macher Matyas. Oil' den Granzen zetei Ismertoteset tUrl-"Yalva. Pest.] der Bteierrnark nahen Hellwasser in 1853. I Ungam, Kroatien und Illyrlen. Physik.-

- Die Heilquellen u. Bader Ungarns, i medlzinisehe Beschrolbung von TatzSiebenburgens, Croatiens sarnrnt 81a- I mannsdorf und Sulz, der Schw£"fl'lvonlen, der serbischen Wojwodschnft,: hiiltigl'n Bader zu Varasdin u. Kr8pin8 des Teml'sl'r Banats und der Militiir- lund dor Thr-rmen zu Stubitza, Tschagranxlander in medlalnlsch-statistl-] tesch und Xoustadt. Gratz, 1834.

scher Hlnsleht, Pest, lM54. I Mandel F. Ungarns Bader und Hell-

Lenk Adolf. Dissertatio inaug. med.- I quollen. Xach den besten Quellen bearpraetica de halnels Irigidis. Pestini, I beltet, Pest, Il:lf)2. _. Anhang : Ueber

1832. die kiirperl. Erziehung der Kinder,

Liebig Justus, Rovld uta. .. ltas a lUi-; - Joachim. Dlssertatio dp aquls mekoczy ('s a kisslnzeni. hoekleti (.,,: dicatis Hungariae. Pavlao, 1842. bruckonaul t>!!'yeh Ityogyforr:li,ainak I Mangold Henrik .. Dor Kurort Fiired nlkatreszr-l, gy6gyhatlisni (Is haszna- I am Plattensoo. Wt>t;zprim, 1863. latarol, mint hoblzonvult Iozjobb sze- -- Del" Kurort am Plattensee (Balatonr ok a leltl!yakorihh altesti s mas idtllt , fured) in hlstor., etc, Bezlehung. Wien,

beteg"s:"ltt'k t>1I4'n, Bvcs, H173. 1866.

Lindenmayr Imre P. ))il' Min('ral-: - Balaton-Fured, gy6~hatUnyainak US

quellon zu Buzlas. S. 1. at a. I helyl vlszonyainak rovid rajza. P~"

Linzbauer Ferenoz Xaver. Con- I 1872. - III. bov, kiad. 1884.

MARIKOVSZKY - }tISKOLCZY

41

-- Balaton-Fured zsebben, Vagyis a' nbve, es leirasa a brassal ujonnan nevezett fiird6 gy6gyhatanyainak rOvld I folAll1tott g6zfiird6intezetnek. Brasso,

rajza. Budapest, 1875. I 1857.

Balatonfiired gy6gyhatasai es gy6gY-1 - Traite des eaux mlnerales d'El6pahelyl viszonyal. Orvosok ell gY6GY-, tak. Vienne, 1862.

kE'res()k saamara, Budapest, 1889. - Abhandlung tiber die Mineralwiisser

- Balatonfiiredi (}tilleniurn) emlek a zu El6patak in Biebenburgen. Kron-

furdovendegek tAjekoztatasAra. IV. stadt, 1863.

Mv kiad. Budapest, 1896. - Die Heilquellen von Borszek in Bie-

KarikovsUy (n.-tornyai) Gy6rgy. benbiirgen. In naturhistoriseher und

Physlsche und analytische Beschrei- therapeutischer Bezlehung dargestellt,

bung aller ~inl'ralquellen des lObI.' Kronstadt, 1863.

Gomorer und Klein Honther Komitats. - Borszek gy6gyvlzei. Tl'rmeszetiudo-

Leutschau, U1l4. mAnyi szempontb6l, h.irta . . . . ...

-- A nagy-roczei orvos-vlzeknek elbon- Ncmetb6l tordttotta 0 t rob A n.

tasarol, orvosl I'rl'jer61 es hasznair61. NAn d 0 r. Br8Ss6, 1863.

Rozsnyo. 1829. 1- Invlatlune spre a Intrlbulntia en

Karsoha.lk6 Tamas. Lipik gyog-y- folosu apele mlnerale de Borszek in

filrd6 SzlavoniAban. Egvenyl's j6dos Transilvania de .... Brassoviu, 1f163.

hevvlz 640 C. AIland6 h6mersl'kkl'l. Kilhaud Janos Jakab. Der freund-

Budapest, If195. liehe Arzt an der Toilette jungor

Karsoha.l1Karton Ferdinand. Dis- Damen und Herren oder : Neuester

sertatio inang. med. Die Hellquellen erprobter Rathgeber zur Brhaltung

von Postyen Im Konlgrelehe Ungarn, und Erbebung der Behonheit, enthal-

Ofpn, If1a8. tend dle bewahrtestt'n und zugloleh

Kartin Alajos. Die Hunyady JAnos auch naturliehsten Bchonheltsmlttel.

Blttersalzquelle zu Of en. ~fiinchen, Ferner : Eine grundllehe Anleltung

1872. zum zweekmssslgen Gebrauche der

Kauthner Laj08 Vilmo8. Die Hell- warmen, besonders aber der kalten

kriifko des karton Wasserstrahls. }tit Bsder, und der wunderbaren Hell-

elnem RiiekbIicke auf die Gesehichte kriifte des Kalten Wassers iiberbanpt.

und mit besonderer Riicksleht auf das als das unsehuldlgste und einfachste

Staubregenbad und kalte Bader. Wien, ~fittt>l, die Reinheit, Festigkeit und

1837. frisehe Lebsnsfarbe der Hant zu

Kayer Antal. A nagyvAradi Mvvizek befOrdern; Vertreibung der Warzen

torteneti, tt>rmeszetrajzi, termeszet-, und Sommertlecken: Behandlung (11'r

vegy- as gy6gytani tekintetben. Nagy- . Haare, }littel zur Beforderung des

varad, 1861. Haarwuchses, !<'arben der Haare,

Kayer Imre Lip6t. Dlssert, Inane. Anleitung zur Bereitung guwr und

med. de aquls mtneralibus arte factis. unsohadlloher Pomadon etc, }lit elnern

Budae, 1841. Anhange iiber das Auswachsen [unger

Kazur Erno. Orvostudorl ertekezes Leute, insbesondere aber der }Jadch!'n.

a fiird6i eletrondr61. [Dl. sertatio. Inaug. Worin die zweckmasslgsten Yittpl

med. de diaetetlea thermarum.] Pest, angegebsn werden, urn dieses sehrek-

11:142. liehe und den mensehlichon Korpsr

Kemoh Janos. Dtssortatlo lnaug, med. so sehr entstellende Uebel zu verhu-

de aqua ejusque usu modico in statu ten, nebst neuer :'I[ethode, ausge-

frigido. Vindobonae, 1840. wschsene Knaben nnd :'Iiad('hen zu

Kesk6 (fels6-kubini) Pal. Orvos- behandeln. Kasehau 11:!\J5.

tudori ertekezas a hidegvizr61, elet- lIttih8.lovits S. Ueber die Anwendung

rendbeli s orvosi tekintetben [Dis- und Wirkung der russischen Dampf-

sertatlo inaug. diaetetleo-med. de aqua bader. Pest, 1841.

friglda.] Buda, 1840. lItt1ller Jakab Ferdinand. Hercules

Keyer ::S:enrik. Examen thormogra- }tl'hadiensis anlmadversionlbus eri-

phlcum mineralis balnel aurel vulgo ticis illustratus. Postinl. 1800.

Goldbad, situati in territorio ill. dni lItti8kolozy Karoly. Balaton-Filred

Andreae Sauberer etc. Cassovtae, 1762. mint savanyu viz. r gy a mint van,

Keyr Ign8.0z. Rovtd utaslt8.s a g6z- minden oldalrol regenyesen eloadva

flird6k basznossAga es hasznAlatara .... AltaI. Veszprem, 18in.

42

~1l'lTER:MA YER - OSA~N

Mittermayer Ferenoz. Beschreibung Kunk M:a.n6. A Herkules filrdO ~8 kor-

des im Eisenburger Comitat zu Sulz nyilke. TennilszettudomAnyi, orvosl,

(Sos-Kilt) beflndlichen und chemisch fi1vilszeti ils statisztikai tekintetben.

untersuchten }lineral-Wassers. Steina- Pest, 1872.

manger, 1824. Kiiller Xa.roly. A pi1lnai keserdviz

Koj8isovios (moisv&rl) Gy6rgy. Dis- rovld Ismertetese. Bees, 184&.

sortatio Inaug, med.-phann. sistens Nagel Ede. Der Curort Trenchin-

actionem et usum therapeuticum bal- Teplitz in Ungarn und seine Schwa-

neorum slmpllcium tepidorum. Vin- ff'ltherml.'n. Bees, 1874.

dobonae, 1826. Nagy Guszt8.v es Otroban Nudor.

Kolna.r Janos (vegyilsz). Das Lukas- El6patak es vldeke, Brasse, 1875.

bad in naturhistoriseher Beslehung. Nagy J6zsef. Dissertatio inaug. moo.

Vorgetregen von ' ... in der Sitzung ststens descriptionem thenna.nun

des !lJaturforscher-Vl.'reinl.'s am 17. Bi1di:isk6enslum. Vindobona, s. a.

Juli 1858. Of en, 1858. NendtviohXaroly.Az6-Mbaiasvany-

- }lonographische Skizze i1ber das viz vegybontasa ils hazAnk. 88vany-

Ofner Raizenbad. Pest, 1863. vlzeir61 Altalanosan. Pest, 1860.

_- A btkszadl asvanyvlsnek (Szathmar- - A stubnyai Mvvizek. Budapest, 1878.

ban) vegybontasa, SzathmAr, 1864. - A Bersgmegyeben lev6 bil8soviesi

- A hevvizek Buda ki:irnyekcn. Pest, Irma-forras asvanyvizilnl.'k vegyelma-

1869. zese. Budapest, 1885.

- Saturhistorische Besehreibung von - A vamfalusl £Is turvekonyl 8SvanySzinye-Lipocz und selnen Mineral- vlzek vegyelmezese. Budapest, 1886. quellen im SAroser Comitate Ungsrns. Nyugotfa.lvi Geza.. Az egyeduli ala-

Pesth, 1869. pos okszerii gyogymOd me1l6zve a

- A borhegyi asvAnyforras Erdelyben. gyogyszeres gyogymOdot, '\1zgy6gy-

Pest, 1871. I tan. A szi1l6k cs nepnevel6k nl>lkU-

- :\Iagyarhoni keserd rorrasok. Pest, II li:izhetlen kcziki:inyve. SzAmtaian szak-

187~. ert6k es vizgyogyintezetek adatai l>s

Ill. A -Budal Rakoczyc keserdviznek fcnyes sikerei utan. Debreczen,

vegyelomzese. Budapest, 1876. I 18Hl.

- 1I. .Aesculapc budai uj keserdvlz I Nyulas Ferenoz. Az ercIelyorszagi

vegytani elemzess. Budapest, 1877. orvosvizeknek bontAsarol ki:izonsege-

Kunde Xa.roly. A graefenbergi viz- sen. 3 darab, Koloasvar, 1800.

gyogyintezet es priesznitzi gyogymOd ' Oesterreioher niBS. Fragmente aus korulmenyes leirasa, mindazon bete-I dem Reiche des kalten Wassers, ent-

gek szamara, kik Graefenbergbe worfen zu Grafl'nberg lm Jahre 1889.

menni vagy a gyolO1tAst otthon veg- Pest, 184l.

bevlnnl szandekoznak. Toldalpkkal a i Oesterreioher J6zsef. Analysis aqualovak kiili:infNe betegseget gyo~ltil-: rum Budensinm item aquae Barisasarol, Priesznitz Vlneze arczkepevel. I piensis et acidulae Fnredlensls, prae- 11. kladas, Kolozsvar, 1838. I missa methode professorls Winterl,

- Die Griifl'nbergl'r Wasserheilanstait I cum tahellls. Vlennae, 1781.

und die Priessnlta'sebe Curmethode. - Naehrleht von den Bestandtheilen

Nebst elner Anwelsung, die am hiiuflgs- und Kraften des Pureder Sauerbrun-

ten vorkommenden Krankhelten, nos, Wlen, li92.

als : Glcht, Rheumatismus, Seropheln, Orzovenszky Xa.roly. Baiaton-Filred

Syphilil!, Hiimorrhoiden, Fleber, Ent- es 1-,~·ogyhata8a. A helyl viszonyok.

zttmlungen, lntluenza, einer Ml'nge 8 fi1rd6 tortenete. gyolCyhatasa es a

acuter lind ehronischer Ch('l. durch gyo~'eljaras lsmertetese, Pest, 1863.

Anwendung des kalten Wassers mit - II. kladas 18il.

Schwitzen naeh der Grii.fenhergl'r' - Bad Fured am Blattensee. Seine ('urmethorle grundllch zu hellen. Hin! Heilmittel und HeiJwirkung. Pest, Handhuch fiil' diejenijren, welcho naeh i U163.

(il'iifl'nlll'rg, oder irzond sndem Kalt- I - II. Autl. 181l6.

wnssorhellanstult zu gehen, oder die I Osann. E. Physik.-medizin. Darstellung Cur zu Hause zu gebrauchen geson-] der bekannton HeiJqueUen der vornon ~ind. Pest, l~ai.. • I zi1glichstt>n Ul~der Europa's, 51 TheDe.

- Il. verm, Aufl. 1838. - V I. Autl. 1840. Berlin, 1829-32.

OSSIKOVSZKY - PREYSZ

- ll. Autl. 1839-41.

Ossikovszky J6zsef. A bartfai fi1rd6 asvanyviz~nek chemiai elemasse. Budapest, 1885.

Otto C. T. Physiologische und therspeutische Einwirkung der Seeluft auf unseren Organismus mi~ besonderer RUcksicht auf unsere Kflste. Flume, 1894.

Otv6s Agoston. Orvostudorl arleke· zas Erdelyorszag gy6gyvizeir6l. [Aquae medicatae Transylvanlae. Dissertatio inaug. ehem-med.] Buda, 1836.

Pal60z Ignaoz. A villAmos flmyfi1r· d6k. 1899.

Pantotsek L. V. Aquae minerales Als6-Sebesienses. Dissertatio lnaug. med. Pestini, 1843.

Papp Sa.mu. AIs6·TAtrafUred ellmaticus gy6gyhely vasas IApfflrd6i as vizgy6gyinMzete. Budapest, 1895.

Pataky Samuel. Descriptio phys.chem. aquarum mineraIlum Transsyl. vaniae. Jussu exc. r. gubernii in conpendium redacts. Pestini, 1820.

Patkovioa J6z8ef. Die HeiIquelIen von Hark8ny kurz dargestellt. }<'Unfkirchen, 1830.

- A hark8nyi bevviz es gy6gyereje.

Pees, 1846.

Patrubany Gergely. Az 1864. evi fiirdOideny a budai csaszArfUrd6ben. Gy6gytani szempontb61 irta ... Pest, 1865.

Patzelt J6z8ef. Dissert. inaug. med.pract. sistens observatlones circa hydropathias. Pragae, 1838.

Pawelka. Er:n6. Csik-Tusnad es gy6gyforrasal. Brasso, 1885.

Payer Janos Lip6t. Modicum medlcum, sive regni Sclavoniae thermarum in inclyto V arasdiensl comitatu ad venerabile 8C antiqnissimum capitulum almae eccleslae Zagrabiensis jure dominii spectantium succlncts et dilucida descriptio. Annexis eeutelis in acldnlarum usu observandis. Graecii, 1709.

- Reimpressum Zagrabiae, 1784. - S. l. 1i86.

Peitsits Constantin. Rukovoditel k'izgubljenom zdravlju. (Hidegvizzeli meggy6g)1tas.) S. I. 1840.

Pete Zsigmond. Ertekezes a ftirdesr61. Budae, 1862.

- Fi1rd6i aletrend, vagyls min6 szabalyokat kovessen a fdrd6vendeg, hogy az AsvAnyvizeket, sav6t, a fUrd6ket sikerrel hasznalhassa. Pest, 1866.

Petrovioh l4&te. Eigenschaften des Filreder lfineralw88sers in Ungarn, und Krankheiten, in welchen dleses heUsam ist. Of en, 1814.

Petry-oy J. De Rusbachiensibus et Leukoviensibus thermis in Scepusio. S. l. 1636.

Pillma.l1l1 Istvan L6ri:noz. Dissertatio inaug. med. de aqnarum martialium efticacla. Tyrnaviae, 1774.

Pliohta Soma. N6grAdmegye felvldeke, eghojlati es kozeg~szsegi tekintetben. Budapest, 1875.

Pohl J. J. Chemische Analyse der Heilquelle u. der Amazonquelle des Kaiserbades zu Of en in Ungarn. Wien, 1860.

Pol6nyi xa.roly. A feketehegyi vizgy6gyintezet. Rozsny6, 1882.

P6lya J6zsef. De hydriatria nounulla.

Occasione fe~i semlseeularia lsnreae doctoralls medicae ... Franclscl Ant. Christen ... 1838. 9. die mensis Maii. Budae, 1838.

Polyak Lajos. A klimatologia es a klimototherapia kezikonyve, killOnos tekintettel a ttidOvesz klimatikus gy6gykezelasere. Filggelek: BalatonFflred klImaja. Budapest, 1892.

P6sa Gabor. Tud6s1t8s a daruvari es lippiki ferdOkr61. Becs, 1818.

Preysz Iornel. Idegbetegsegek balneotherapeutikus keselese, ki1lonos tekintettel a hydrotheraplara, Budapest, 1893.

- A tengeri fflrd6k physiologiai hatasa, ki1lonos teltintettel az aszaki es keleti tenger fiirdoirp. 1892 nyaron tett tenulmsnyutje alapjan. Budapest, 1893.

- A Balaton ff1rd6i es azok hatasa, Budapest, 1893.

- Si6fok, Balaton-fUrd6 es klimatikus gy6gyhely. Budapest, 1893.

- II. kiadas 181l6.

- Klimatikus gy6gyheJyek. Abbazla,

Cirkvenica, Lussin, Piccolo, Corfu, Rovigno, Gorz, Meran, Bozen, Gries, Arco, Velence. A Riviera, Ajaccio, Algier, Cairo, Davos, Gorbersdorf. Budapest, 1894.

- Klimatikus gy6gyhelyek. Barlangllget, Csorbait6, Feketehegy, Igl6fiired, Koronahegy, Lucslvna, :\Iathlrhaza, Sto6sz, Szepes-Remete, Harorn-Tatrafilred, Tatrahaza, Tatra - Lomnicz, Thurz6fUred, Biharfiired, Marilavolgy, Tusnad, Budapest, 18!l4.

- A klima hatasa, Budapest. 1894.

PREYSZ - R6ZSAY

- Huai sosffird6k. AJrna-Szlatina, Gor- Puskas Ferencz_ Borszak tortanetEo.

gany-Soalma, Kolozs, Korond, Maros- Budapest, 1882.

UjvAr, PAvelfurd6, Szakely-Udvarhely, R&oz S8.muel. Arunerknngen tiber den

Szovata, Torda, VizaJrna, Herknles- Flireder Sauerbrnnn. Pest, 1788_

flird6, Erzsebefr.Sosftird6, Magyar-Isla, Ragszky Fr. IvAnda. Kurze Abhand-

Csiz, FeIs6-Bajom, N8dpatak, Polhora, lung iiber dessen Lage, Gescbicb&e,

Gyoparos-tO, Halasl, Konyari sostO, Gebrauchsweise nnd Wirknng. Zusam-

Melenczei, Ruszanda-M, NyiregyMzi mengestellt von D. L. P. Nebat der

sosM, Palles, Telegdi sosfilrd6. Buda- ehemlschen Analyse von . .• Wien.

pest, 1894. 1855.

- Balaton-Fiired gyogyeszkozei s azok Rakovecz Elek. Die Schwefaltherme

hatasa. Budapest, 1894. Toplieze bei Warasdin in Croatien

- A Balaton filrd6i: Kenese, Almadi, (Warasdiner Toplitz). Wien, 1868.

B.-!t'iired, Szepezd, Keszthely (Hevlz), I Reokert E_ X8.roly. Chemische Un&erBoglar, SiOfok, tekintettel a meteoro-I snehung der HeilquelJen nlichst Mell&-

loglat viszonyokra. Budapest, 1894. dia, Hermannstadt, 1863.

- A fiird6ismertetesek kellekei, Buda-I Riedel. Tapasztalatok a karlsbadi

pest, 1895. I (KAroly-fiird6i) szatkiildoz6tt asvany-

- A tuberculosis a ktizegeszstigiigy vizek hatasarol, H. tis e. n.

szempontjabel s annak gyog)1tAsa, I Rik Guszta.v. Az »erd6benyei vastekintettel a hazai fiirdoinkre. Buda-] tlmsos AsvAnyvlz. vegyi elemzese.

pest, 1897. I Budapest, 1877.

- A fiird6helyek kellekei a hygh>nia: Ritter Xeresztely. Ole Wunder des

szempontjabol. Budapest, 1897. I kalten Wassers, als HeilmlUels in

- A SzobrAnczi filrd6 ismertetese. 1 vielen Krankhelten. Eine Schrift fiir

Budapest, 1897. 1 Nichtarzte. Kasehau, 1835.

- A Rank-Herlanyl t'lirdo es Europa- - II. yermo und verb. Awl.. Pesth, 1836. ban legnagyobb artezi idoszaki Rztik6- I - A hideg vlznek mint sok nyavaly8kkutjAnak Ismertetese. Budapest. 1897'1 ban gyogyfto szernek csud8.i. Nem-

- A czlgelkai Lajos-forras jOdtartalmu orvosok szamara .... nemet mnn-

sos-savanyuvta lsmertetese. Budapest, I kAja utAn. Kassa, 1836.

lR97. - Die Wasserkur fiir geschwlicbte

- Tudositas a Bartfai flird6r61 (>8 kiiW-1 Miinn('r und Jiinglinge, oder das Bmn-

nosen annak H!61-iki ideny(>rol. Buda- nenwasser und kaltes Flussbsd aIs

pest, 1897. Hell- und St3rkungsmittel geschwlicb-

- FUrdoink multjAr61, j('len~r61 es fej-I ter Manneskraft und daraus entsteIOdeslik pl<zkozeir61. B.udapest, 1897'1 hender Krankheiten und Uebel. AIs

- Furdolnk vondegforgalma 1876- Anhang die grundllehe Heilung dar

1895-ig. Budapest, 1897. goldenen Ader (Hamorrholden) mit

- ~agyarorszag gy6g)'\'izeil'oJ, azok kaltern Wasser. Pest, 1836.

ert"'k(>r(11 s (>rt(·k(,l'ftp~(>rol. Budapest, Rosenberg Zsigmond. Aquae sote-

l~!li. . rlae Daruvarionsls. Dissertatio inaug.

Preysz Monez. )lOlezer Gyorgy sze- med. Pestlnl, IR3i.

Iledi asvanyvizenek vegyelemzese. Roth Albert. A llppal gy6gyforras

Pest, 1868. ismertetese, Arad, 18il.

Priessnitz. A hideg \'fz-gy6gytan elme- Rozsay (Rosenfeld) Jozsef. Murakoz

letileg (\:-: gyakorlatllag' eg~sz kiter- helybeli termeszettani as orvosi szem-

jt>di>spiJl'n. Az eredetl V. kiadas utan pontbol. Irta Rosenfeld J6zsef. Namet-

s tuJajdon nozeteivel ktizli V i l' a g h bOl ford. Ed\' ill I (I s Laszlo. H. n .

• J 6 z ~ f' f. Pest, IS43. 1840.

Prochaska. Einigf' :'<iaehrichtf'n und - A msrlenbadl lszapro]. Pest, 1€60.

Bemerkunzen uhor die warmon Bader - A gr6f Sz(>chcnyi IstYAn-kesenlfor-

in Piestan im ~eutral'r Cornitat des ras Budan, Helyvlszonyal, vegyi-, eiet-

Kiinigl'ei{'b;; Unznm vom Professor P, tan i- Pl< gy6gytulajdonsAgai es altal-

Im Jahre 180!l. Wion, IRIR masasanak m6dja. Budapest, 1874.

Pnin.y Imre Kih&ly. )I"dizin.-topo- - Die Graf Stpfan Szllchenyi BlUer-

graphisehe Abhandlung des Curortes salzquelle zu Of en. lhn> Bntstehungs-

Parad samrnt solnem Bchwefel-, Eisen- verhaltnlsse, chemischen Besaud-

und Alaunwiil'ls('rn. Pesth, 1883. thelle, physiol., wie tberapeut. WIr-

SAAROSY - SEIDLER

kungen und Anwendungs-weise. Buds- Sohlo88er J6zsef. Die HeilqueUe zu

pest, 1874. Teplitz nlichst Warasdin in therapeu-

Saarosy J6z.ef. CZigeika Asvanyos tlscher Beziehung. Agram, 1839.

vize, termaszettani los orvosi tekm- Schneider F. C. Untenmchung der tetben. Eperjes, 1846. Thermen von Trentschin-Teplitz und

- Das Mineralwasser von Czigelka in des Sliuerlings von Kubra. Wien, 18i4.

naturwissenschaftlicher und med. Be- Sohoepf-Merei .Agost. Die Heilquel-

ziehung. Eperies, 1846. len von Szli3cs in Ungarn; in ihren

Sadler Mih&ly. Specimen inaug. sls- eigenthilmlich ausgezeichneten Wir-

tens synopsin salycum Hungariae. kungen fiir Aerzte und Nichtlirzte.

Pestinl, 1831. Herausgegeben von einem Badegaste.

Sassy Janos. eziz. J6d- as br6mfiird6. Pest, 1841.

Budapest, 1898. Soholtz Jeremias. A sopronyi biro-

Sa.xlehner Andras. Hunyady Janos dalomban levO Balm }<'eredO mertek-

keserlh1zforr8sa. Budapest, Itl85. letes allapotn termeszetlnek, munka-

Say M6r. Analyse des Mineralwassers 16d6 erejenok es hasznalatossaganak

Zll Lippa in Ungarn. Wien, 1854. magyaraz6 megtrasa, Csepreg, 1631-

-- Analyse der Bitterwasserquelle des - Deseriptlo thermarum WoUrsensium

H(,ITn Franz Nenwerth in Of en. Of en, ad Sempronium quae ignis beneftelo

1855. caleflunt. Csepregini, 1631.

Soheint Damel Theophil. Die Heil-I' Boh6nvizner I.tve. Ode in laudem

quells von Borszek, naeh eigenen Er- balnei Sacrisapiensis QuOOriburgium

fahrungen in Kiirze beschrieben von I dieti. Budae, 1783.

einem praktlsohen Arzt. ~it dem Sohraud Ferencz. De aqua soterla

lithographirten Situationsplan des Bor- thermarum Budensium, quae Caesareae

szeker Sauerbrunnens. Wien, 1824. dicuntur. Budae, 1804.

-- II. Autl. Pest, 1825. Sohulek Sedor. Analysis aquarum

- Anzeige, das kohlensliure Borsseker minerallum, Dissertatio inaug. med.-

Gesundheitswasser betretl'end in Be- ohem, Budae, 1842.

ziehung aut die Cholera morbus Bohiimmel. Der niitzliehe Rathgeber

(Breehruhr). (Kronstadt, 1831.) des Kaiserbades. Pest, 1835.

Soherer F. E. Die heissen QUl'llen Sohwartzer Viktor. A bortobagyl

und Bader zu Postyen (piestjAn) in keserdv1z elemzese. Budapest, 1877.

Ungaro. Leipzig, 1837. Bohwarzott J. G. Die Hercules-Bader

Soherfel W. .Aural. A tatra-fliredi bel }[ehadla. Ein monographlseher

Castor os Pollux asvanyforrasok vegy- Versuch. Wien, 1831.

tani elernzese. Budapest, 1874. - )fehAdia vagy a Herkules-fiirdOk os

-- A Lejbicz-kenflird6 klmesvizenek utazas Hunyad megyan keresztiil

vegyelemzeso. Budapest, 1875. a mehadlai fl1rdOkre, onnan Drenko-

-- A szepesmegyol lelblczl klmfiird6 vara, A mehadlal fiirdOk tulajdonsaga!

kenos vlzenek vegyetemsese, BUd8-1 s hasznok, namely navezetessegeinek

pest, 1876. Ielrasaval s hozaaedasokka! klvonat-

-- A fels6-ruszbachi asvanyviz vegy- ban Schwarzott szerint 1rta lugosi

elemzese. Budapest, 1880. F 0 d 0 rAn d r a s, Kolozsvar, 1844.

- A ezemetel asvanyviz vegytani elem- Bohweiozer Antal. A gyongyosi gOz-

zese. Budapest, 18S3. fiird6 rovid lelrasa. Gyongyos, 18i1.

- A Sihrai (Sivabradai) fi1rdO asvAny- Sohweiger Zsigmond. Franzensbad

vlzenek vogyelemzese. Budapest, 1883. gy6gyhatAnyainak lsmertetese. Buda-

-- A tAtrafiiredi Hygtea-forras v(>gyelem- pest, (1874).

zesc. Budapest, 1885. Schweigert J6zsef, Bericht liber die

- A koronahegyi fiird6 (Smerdzonkal neu errichtete Kaltwasserheilanstalt

kenes vizenek vllgyel!'mzes(>. Buds- in St. Xaver bel Agram im Jahre

pest, 1885. I 1844. S. I. et a.

Sohlesinger M:iksa. Die wirksamsten Sohwimmer David. Der nUtzliche hydriatisehen Proceduren, ihre An-I Rathgeber tUr Cnrgaste im Kaiser-

wendung, mit besonderer Berueksleh- bade. Pest, IS35.

tigung der hydriatischen Behandlung I Seidler X8.roly. Kurze Beschreibung von lnfectionskrankheiten. Pozsony, des Trentsehlner warmen und Gesund- 1899. . bades auf der grii.ftich llleshazyschen

SHITISCH - STOCKER

Herrschaft zu Tepllz in Tngarn, Wien, I fiird6 vegy- as gyogytaDi tekintetben.

1797. I Nagy-Kanlzsa, 1874.

Shitisoh J6zsef. Physik und Beschrel-] Smith John. Von der heilBamen Kraft bung des Stubiczer Bades. Agram, I u. Wlrkung des gemeinen 'Vasse~, 1814. oder die Vortheile desseiben in Vor-

Sieger J6zsef Ferd.in8.nd. Die Hell-I baung und Heilung vleler Krankheiquellen von Topusko in Croatian. I ten. Aus den Schriften verschiedenen Fiir Aerzte u. Leldende beschrieben. i Aerzte und einer linger ala vlerCarlstadt, 1845. I jahrigen Erfahrung gesammelt. Au

Sigmund (ilanori) Karoly Lajos.: dem englischen iibertragEln von }<'iired's ~fineralquellen und der Plat-l C h r i s t ian R itt e r. Pesth, 1838. tensee, fUr Aerzte und Badegaste ' Soltesz Janos. Orvosi ertekezes • nach den vorhandenen Hllfsmitteln i hideg vizr61. Buda, 1834.

und eilZ"enen Untersuchungen darge- I Solymosi Lajos. A fels6-nikosi saV8- stellt. (Dissertatlo inaug. med.) Pest, i nyuvlz, valamint a ~akely-udvarhelyi 1887. : hideg sosfiird6 ehemlal elemzese, Bn-

- Gleiehenberg, seine Minl'ralqul'llpn: dapest, 1880.

und der Curort. Aerztliche Mitthei- I - A homorOdi V8S8S savanyu\1z-forralungen. Wien, 1840. I sok chemlai elemsese, BudapEls~ 1881. - II. Aufi. Mit Bemerkungsn iiber den ;S6lyom Jeno. Buda deli komyeke as Gebraueh des versendeten Wassers.] kesenh1z-forrasai tortilneti, regeszeti, 1846. I helyiratl es termeszettudomanyl saem-

- Siidliche klimatische Curorte, mit i pontbol. Budapest, 1877.

besonderer Rucksleht auf V('Iuedig,' Spanyik(hala.si es k6r6skenyi)J6- Nizza, Plsa, M('ran und Triest. Be-: zsef_ A csik-zsogOdi egvcnyes-f"Oldes, obaehtungen und Rathsehlage von ... ' jOd (os vastartalrnn as\"lIDyfiird6. Csik-

Wien, 1857. Szereda, 1874.

-- II. verm. Aufl. H159. Stadler Janos Mihaly. Versuch fiber

nlu'l'"icht del' bekanntesten zu Bade- : die uralten romlschen Herkulesbsder und Trinkcur-Anstalton benutzten ' auf allerhdchsta Verordnung. Wien,

Mineralwa8ser Siehenhiirgens. Sach 1776.

den neuesten gpologbwhpn Autnamen, : Sta.ehling J6zsef Ferencz. Dlsserchomtschen Analysen und amtli('hen: tatio lnaug. «hem-med. sistens methoErhebnngen in den Jahren 1858. u.; dUIlI gen(lmlpm explorandl aques 1859. Hersusgegeben und etngeleltet ' medleatas. Posonil, 1772.

Yon ... Wlen, 1860. : Sta.indl J6zsef. Thermae Constantl-

- II. durchgehends umgearh. Autl. 1868.: nlanae. Das Kaiser Constantinlsehe Sihulszky Ala.jos. Dissertatio inaug.: Bad im Konlgrelche Croatlen. Agram,

med. de halnels. Cassovlae, 1837. 1822.

Sikl6sy X8.roly. A Yiz,:Q·ogymOd. Uta- ; Steinba.oh J6zsef. A termeszetes ~s sttas a leggyakrahhan el6fordulo beteg- I mesterseges lilpfiird6krol. Budapest, sl>geknek g~·ogy1t8sara. A ~zell\'ed6k' 18!:15. (Xi'metiil is).

hasznalatara trta ... a budai viz!''J·ogy- : Steiner Albert. Szliaes tl:'rmaszetes intezet tnlajdonosa. Pest, 1809. melog Yssfiil'ditir61 s egyeb grogy-

- Besehrolbunz der Yon ... gegrunde-. fOlTiL~ail'ol {>~ azok clettuni s gyogyaten Wasser-Hellanstalt in Of en am szatl jplput6st'·j!(·rol. Budapest, 181:11. FII"~p dos klelnen Bchwnbonbergos. : Stekker Pal. I,l·g-tan. melYl'61 orvosPest, 11-!59. tudorra )(·tl'kol' (·11ekezett... Buda,

-. Harrnlncz (·vi tapasztalat s Ylzgy6-: 1R.'36.

ll)'liszat toron dioh{>jhan. Orvosok ('11: Stenner Peter J6zsef. Oil' H(IIiInnlvolt olvasok szumara. Buclappst,' quollen yon Bnaszen. Kronstadt, 1848. 18,1). 'SterkGy.~lal·ienhad. Ktlzikiinyv ~'ogy-

Simon J. Ferenoz. Dip Hellquellen : ypnd(W(lk szamarn, Boes, 1875.

I<:UI"IIJlII", mit vorzuzllehor Beruck- : Sters Janos. Tupusatalatok Il franzens~it'htigllnl[ lhror r-hemisehen 7.1I~am-; badi ('Igeri rottorras hatasarol, tUd6- meusotzung. Xneh lhrom phy~ikali-; vl'rzl\spkhl'll e~ ldult gyoDlOrbajokb8ll. schen u. medlztntsehon Verhalten dar-I H. l'S {>. n.

gp~tl'Ilt. Berlin, I~j!l. Stooker Lorincz. Thermographla BIl-

Singer Bernat. A kt'szthely-hl-\"\"izi I densls, sen. scrutlnlum phys.-med.

STOLLAR - SZONTAGH

47

aquarum mineralium Budae Rcaturi-i nec non vlelnas provlnclas Austriaoas,

entium, de earum orlglne, situ, anti- ordlne alphabetieo expositas, cum

qultate, numero, mlnerallbus, virtu- deductione topographico synoptica,

tlbus et usu medico, tam interno'l Cassoviae, (1817.).

quam externo, per frequentla Mecha- - 8S Thiele I. C. ~erkwUrdigkeiten nieo-Spagyriea experimenta et multi- des Konlgrelchs Ungorn oder : hispllces easque proprias pernovemdecim I toriseh-statistlseh-topographlsehe Benunc snnorum deeursnm observationes . schreibung aller in dlesem Reichl' med-theoret-praet, elaboratum et bono I beflndliehen zwei und vierzig konigpublico in lueern data per ... Augustae I lichen }<'reistiidte, sechszehn Zipsl'l'

Vindelicorum et Graeeil, 1721. Kronstadte, Jazygiens, Gross- und

- Editio ll. Budae, 1729. Klein-Kumaniens, der prtvlleglrten

Stollar Gyula. Az also-kekedl gy6gy- Hayduken Stadte, der Berge, Hohlen,

forras chemiai elemzese, Budapest, Seen, Plusse, vorsugliehen Gesund-

1880.. brunnen, und ... Uebersicht des gan-

Stoltz Samuel Agost. Dissertatio zen Konigrelehs. Sach officiellen, yon

Inaug. med, Aquae :\Iinerales-Sulphu- den Behorden eingesendeten Dawn,

reae Hungarise, Pesthini, 1833. 1 und andern authentischen Quelll'n, Stork Samuel. Besehrelbung der or-I in alphebetlseher Ordnung bearbeltet ner :\linel'sl-Bader zum Gebraueh und I Yon .... 2. Bde. Kaschau, 1825. Anleitung fUr Kurgaste, Pest, 1866., - - Wegweiser durch das Konigreieh

Strasser Alajos. Das Verhalten des Ungarn u. naeh allen angrensenden

8tol'l\H>chRels bei hydriatischer The- Landern mit statistischen Angaben

rapie. Wien, 1895. der Zshl der konigl. Freistadte, Markt-

- I'mschlsge, ihre Wirkungs- und flecken, Dorfer u. Pradien... ver-

Anwendungswelse. Wien, 1896. bunden mit elner ausfuhrllehen BE'-

- Hydrotheraple. Wien, 1898. schreibung alIer:\linerslb8der, Gesund-

Szab6 (vari) Ja.nos. A budai Saros- brunnen und Heilquellen der KonilC-

fUrdo (Bloeksbad), Pest, 1871. (Caimlap relehs Ungarn, Croatten, Slavonien

nolkul : borttekan a filrd6 rsjza.) u. Siebenbi1rgen, hinsichtllch lhrer

- II. M\,. kiad. Budapest, 1878. ehemisehen Bestandtheile, medicini-

Szab6 Vazul. Elopatak gy6gyfomlsai- sehen WirJ..'Ung, Unterkunft, LagI',

nak Ismertetese, N.-Szebl'n, 1875. I Umgebungen, Lebensart. Zerstreuun-

Szalay J. Wegweiser fUr die Reisen- gen, Theuerung oder W ohlfeilheit

den nach dem Kurort zu Szczawnicza. etc. Kasehau, 1827.

Krakau, 18ll7. Szigeti Karton. Gleichenberg (St!ljE'l'-

- Przewodnik dla podrozujacych do orszAg) klimatikus gy6gyhely. Buda-

wod Szczawnickieh. Krakow, 1859. pest. 1893.

Szatmm Imre. A csaszArfi1rd6 Buda- Sziklay Ja.nos. Balatonvldekl Kalauz.

pesten. Ttirt{meti, termessettudomanyl Keziktinyv turlstak los fiird6z(lk re-

s orvosl szempontb61. Budapest, 1881. szere. Budapest, 1889.

Szemere Albert. Szliacs terml'lszetes Szil8.gyi (azekely-f'oldva.ri)Mikl6s.

meleg yssftird6ir61 s egycb gyogy- A hldeg fiird6kr61 altalanosan los Bor-

rorraselrol es azok elettani jelent6- szekrol kulonosen, Pest, 1856.

scgeirlil. Budapest, 1881. Szontagh lIttikl6s. Korytnleza gyogy-

Szenger Ede. Mexik6 felvidl'lke elet- cs fi1rdohely egyedirati vHzlata 01'\'0-

es kortanl tekintetben. Budapest, 1878. sok, termessettudosok es fUrdo\'(ln-

Szentkereszti D8.niel. Dlssertatlo deg(lk szamara. }<;ICY tajkeppl'l, vasutl

in aug. med, de aquls mineralibus s helyrajzl terkcppl'l. Budapest, 1873.

salutaribus, Hafniae, 1694. - Monographischl' Skizze des Cur- u.

Szepesha.zy X8.roly. Direetorium Bade-Ortes Korytniczs fill' Al'rztl'.

ltlneranttum juxta stattones, ex prae- Naturtorseher u. Curgaste, wrfasst

eipuis loots lnclytorum ad districtum von. .. :\lit elner Landschaft, piner

Cassoviensem spectantiumcomitatuurn topographisehen u. Elsenbahn-Karto.

Abaujvariensls, Borsodiensls, Gtimtiri- Aus dem Ungarlschen ubersetzt. Buds-

ensls, 8ar08i£'n8is, Scepusiensis, Tor- pest, 1873.

nensls, Unghvarensis, et Zemplinensis; - tj-TatrafUred. Climatologiai es 1lY6!!y-

ad omnes regnl Hungariae, Croatlse, lsmel tanulmany, Budapest, 1877 ..

Blavoniae, comitatus et distrlctus; - KI.'>Pl'8 kaJauz a tatraaJji filrdoklll'

48

SZOTYORY ~ TRALL

es a magas Tatra hegyvid~kere. Ig16, nek hatasarOl egyf1*rd8b~1 kele~

188':'i. kezett mellbajjal 8z6vMoU idttl1; ter-

- A }lagas Tatra es hegy videke, meszetd lobes majduguh\sban. (Pest,

ki1lOn6s tekintettel a tatravideki fi1r- 1843.)

dOkre es nyaral6 helyekre. Uj-Tatra- - Wirkung der versendeten Bger-Sals-

filred, 1895. quelle bei chronisoh-entzf1ndlfchen

- Tatrakalauz. Utmutat6 a Magas Leberinfarct. (Pest, HU8.)

Tatnl.ba s a Tatravidl>ki fi1rdOkbe. A Tollius Juab. Epistolae intinerariae.

Magyarorsz8gi K8rpategyesi1let kozre- eura et studio Henrlcl Ch. BeDini.

miikode8evel szerzette . .. Budapest, Amstelodami, 1703. (Gy6gyvlzelnket

]896. mellesleg targyaz6 munka.)

Szotyory (szotyori) J6zsef. Katek- Tonha.zy Ja.nos. Abhandiung tiber das

heta : azaz: dietetikai rovid katPk- beri1hmte Pistyaner-Bad und seine

h{>zis magyaraz6ja a szillek es tanlt6k Anwendung in versohiedenen hart-

szamara keszltette. Ket (>rtekezessel niickigen Krankheiten; al8 Handbueh

pgyi1tt az ~1(>tr61 es savanytl vizekrOl. filr Bade-Gaste und L1ebhaber dietM!s

}faros-Vasarhely, 18.'J2. Bade-Orts. Pressburg, 1821.

Szuohy Samuel. De aquis Szliacsen- Torkos Justus Ja.nos. Schedl88m&

sibus. Dlssertatlo lnaug. med, Pestini, de thermls Posthenienstbna. P080nii.

1842. I 1745.

Szilsz Da.vid. Aquae mlnerales comi·' - Thermae Almaslenses, quoad flaruDl tatus Trenchiniensis. Dlssertatlo lnaug. I situm, aspectum eontenta, virtutes I.'t mod. Pestlnl, 1842. I proprletates jussu camerae regiae Ta.rezy Zolt&n. A budal SarosfiirdO.1 Hungar. deseriptae. P080nii, 1746.

Budapest, 1883. ! - Bericht von der kouigl .. des Konig-

Taude Vineze. Synopsis fontium ' relehs Hungarn Frl'listadt Pres8burg Austrlae, Dlssertatlo lnaug, Viennao, i Lage, Wlisspm und Luft. Nebst beige-

177\1. fiigten diaetetischen Unterricht, wie

Temple R. Das }fineraIbad Kryniea. man sieh derselben zur Erhalmng

Wlon, IH64. dor Gesundheit nnd Bewabmng von

Testora.zy Alajos. Knrze Abhandlung , Krankheiten hedlenen solle, Pressilber das Zyoler Stshlwasser, Press-: burg. 1764.

burg. ]838. i -- Balneurn aquae dnlels, oder Bericht

Than X8.roly. Az ozon k('pz6dl'~r61, vorn Nutzon und Gebrauoh des Donsa~yors~·~tlsl'kD(H. A polhorai sosforras . bados als ein Sachtrag zu dem B('Iricbt vI'SJ·l'h~mz(>se. Pest, 1867. ; von der Lsge, Wiissern u. Luft der -, A harkanyl k('nes hi>n1z vegYl'lem-: konigl. Frelstadt Pressburg. Pressburg,

ZI\SI'. Pest, 1869. 1765.

- - :\ margitF:zigE'ti hevforras vl'~yi' -- Bericht von dern naturllehen al('.aJj-

I'Il'mzl'>sl'. Budapest, 1875. I schen hururnrtsehen }Iinpralsalz nod

- - A vurosllzotl nrtl1zi-kut h('vforrasimak' yon denen IlUS demselben berelteten

v(>g~'i olomzose. Budapest, 1880. 'liqUOl' alcalicus Polyehrest-Tlnetur,

A SZliMSi forrasok chemlai I'll'm·: wlo sueh sal alealieum polychrestum,

z(·s(>. Budapest, IR8n. , odor alealisehon Polyehrest-Bals, er-

Az asvanvvizoknok chemial consti-' theilet und nul' Erfordern zum Druck tuti6jur61 t:,~ ijl'szl'hasonlluislir(JI. Buda-. I!l'gl'lJ(ln. Prossburg, 1766.

pest, ]H\lO. TlSrok J6zsef. A k(·t magyar haza

Thomas Lajos. Dl'r Curort Tutzmnnns- , I'lsOrnn!-rll gybgyvizei s fIlrdO intezl'tEli. dorf, rTaresa.t Balneoloeiseho 8kizzl', Tormoszet-, VI'Il~'- s h"Y6101anl sajat-

vnm Il,'oitl!lbehl'n, physlkulcherui- sagaikhan 1'1(Jtl'rjl'!'ztVl'. (A m. tudes-

sehon- lind thorapout. Standpunkte t~1'!'Il!'lig altal kossoruzott paIya-

dnrzostollt. Wien, )KiO. mu ka.) Pest, 1848.

Tnrr-sa (." asvanyvlzoi, tprml'>szl't·, - II. ujra atdolg. s tetemesen b~v.

\'I'IlY' t·" gy('g~·tnni tokintotben. H 1" klad. D~brl'(,zl'n, 18n9.

" z p II it" E" I' lelrasa nlapjan. Fl'lsii· Trajan Ada.m. Saluberrimae PeBti-

Eilr. IKH;,. nenses (Postl'>ny) thermal:'. Trentstni.

Tognio Lajos. ~l'>hany szo }18I!'Yarhon 1642.

uS\'Iinyvizpirol. PI'8t, 184.1. i TraIl. Vizgyogyaszat, a valOdl gy()gy-

:\z "gl'ri F:OfOrraR !'z(.tki1ldoz6tt vizl'>- , mod, (lllentl>tbl'n a gy6gyszeres gy6gJ-

TROYBIT S - WOlTA

49

m6ddal. Fordftotta Vel isS i m 0 n.11 u. Triukw8sser. Di~ markwil.rdigen

Budapest, 1875. Scbwefelriucberungen des Herm Dr.

Trombit&s (visolyi) Sa.muel. Erte- Gales in Paris. Wien, 1817.

kez~s az 3svanyos vizek basznli.IAsok - II. Aufl. Abbandiung ... Nebst elnem

m6djar6l. [Dissertatio inaug. med. de Beriehte iiber den mediciniscben

usu aquarum soteriarnm.) Pest,1830. Werth der Schwefelriucberungen in

Turner Ferenoz. A szobranczi ftirdO verscbiedenen Krankbeitsformen des

lly6gy- es termeszettanl tekintetben. menscblicben Organismus. Wien, 1818.

Sarospatak, 1860. 1 Wagner A. Hellquellen von Pystyan

- Kurze Darstellung der Bestandtbeile in Une-am. Wien, 1859.

der Sobranzer Mineralw8ss('rs u. bun- - Daniel. Die Heilquellen von SZli8cS dige Untarweisung bei dam Gebraucbe I in Ungarn in physik-ehem. Beaiehung derselben. S. l. et a. (Fiiggel6k az. u-tersueht von ... Pesth, 1834.

elobbenlhez), '1-- Luka.os. Dissertatio inang. med.-

Vajay Imre A bikszad] gy6gyfiirdO cbem. de aquis medicatis M. Princ.

SZ8tmArmogy~ben. Szatmar, 1886. Transylvaniae. Vlennae, 1773.

Valyi K. Andra.s. Magyar orssagnak I Wallioh Ma.n6 Farkas. Oller die leirasa, ~fpllyben minden hazankbell I Bader in Kleln-Postyen oder Pos-

varmegyok, varosok, faluk, pusztak; tyen, anch Pistjan, in Neutraer-Comi-

uradslmak. fabrikak, hutak, hamorok, tate des Konlgrelehs Ungarn, Wien,

savanyu 6s orvoslo vizek, fordOMzak. 1821.

11 ovozctosebb hegyek, barlangok, folyo- Weinberger S. Der Curort Pist)'an

vizok, tavak, szlgetek, erdOk, azoknak in Ungarn und seine Heilquelle mit

holletelok, mIdI's urok, Cek\'~sek, tor- besonderer Rileksleht auf die Elec-

tenptty('k. kiilombfl>le tarmesbeli tulaj- tricitit. Wien, 1875.

donsagalk, a betliknek rendgyek sze- Weissenba.oh. Andonken an 'I'renehin,

rent fElltalAltatnak. 3 kotet, Budan, oder Abhandlung uber das Trenehlner

1796- 99. Bad. Brunn, 11:117.

Vaskovits Janos. A budai Y1zGY6gY-1 Weisz Ede. Behwetelsehlemmbad Pos-

intezet. Annak lelrasa, klimatikus tyt'>n. Budapest. 1899.

viszonyai, tarsadalml jellege, alap-: Weninger La.szl6. Magyarorszag hO-

szabalya! es hAzirendje, tovabba a mpr~ekl l>s esapadek viszonyai. Buds-

vizgy6gym6d javalletai szaz k6reset pest, 1880.

altai megvilagttva, Budapest. 1k80. Wernher Gy6rgy tsaros! kormanyao).

Ventum Sebestyen. Dis Trenchin- De admirandis Hungartao aquis Hypo-

Teplitzor Behwefelthermen in Ungaro. mnematlon, Baslllae 1549. Vi('nnao

Wien, H!5i. 15:")1. Baslllae 1556.

Vering H. J. Eigenthiimlich(' Hell- -- Hypomnomatlon de aquis in Seepusio

kraft vorschledener ~fineralquf'llen. admlrandls, (Vlennae, 1551.)

Wif'I1, lA36. - Von den wunderbarliehen Wasser

Vernav Konstantin. Rudimentum zu Hungern Hericht. Wien, 1558. physiographiae ~{oldaviae. Dlssertatlo Wetsch Ignaoz. Dlssertatlo inaug.

inaug. med. Hudae, 18.36. melt. slstens examen chem-med. aquae

Vetter Arnold. (pl>nziigy6ri f6b1ztos). acldulae Tarcsensis, vulgo Pinkenfel-

Thooretisch-praktisehes Handbueh der densis dictae (in ('omit. Castriforrei).

allgemolnen und s peelellen Hell- Editio altern, Vlennae, 1763.

quollenlehre. Berlin, 1845. Winterl Jakab J6zsef. De 81(U8

Vira.gh J6zsef. A hid('g vjzgy6g~1an soterla thormarum Budensium. Budae,

fllllll>Jotileg s gyakorlatilag eg(.sz ki- 1804.

terjedoseben. Priesznlczl elvek szerlnt I Wipaoher David ifj. VI' thermis

a legujabb erodott \-. kiadas utan Ribarensibus in Hungaria. Libel" sin-

s tulajdon nezeteivel ki:izli . .. Pest, 1-,'1l1aris. Llpsiae, 1 i68.

1843. Woita Antal Karoly. Examen phy;:.-

Vogel Gusztav. Korytnica, Budapest, med. thertnarum Sclononsium, SI'hem-

1876. nicium inter et Cromnicium etc,

Wachtel Da.vid. Ungarns Kurorte u. Untersuchung n8("1> der Natur- und

}linf'ralqu(lll('n. OdElnburg, 18.59. Arzney-Kunst des Selonltzlsch- oder

Waohter J6zsef. Abhandlung iiber den Glas-Htltten-Baades, so zwischen IIf'nl'n

Gebrauch der vorzugltehsten Bider kais. konig.Nied('r-Hungari~rhen Berg-

Oyory: Bibltographia medica Hnngariae. -I

50

WUL~'~' - - Hl~l

i

Studtl'n Sehomnltz und Cromnitz gl'le- , oinwirke. YOII Dr. Car] :'\8880. AUI'll

gen. Wodureh dossolben Wosenheit, I Freunden der Wassel'kuren dringend nebst dpnPIl ZUnilligkeitl'n naturllch I ompfohlen nnd dom Hrn. Dr, Xas~ lind nach der Behold-Kunst orforsehot. i insbesonders gewidml't. Pestb, 11-(.14. und dessen )[f'diciniseher Brauch und ; _- Triumph del' Hoilkunst mit kaltem :\U""brauch vorgestollet winl. Ein . Wasser, oder Ruf an aIle lfemwhl'n

erst naeh dom Todl' des YCl'fa.,<,;!'I'" zum zweckmasslgen Gebrauoh des

heransgokommenes Worck. Wipn, kalten Wassers, )lit olner Erkliil'UDlt

1 i53. ' dE'1' Krankheitsursaehen und Autl'mi-

Wolff Andras, CphE'1' dou hPi Lehf'-' rung dor sichE'rsten, G{'!ll'nmitt{'l,

lang nouentdeekton Wnsserbrunnen, nebst olnem Anhange, enthaltend

nebst elnor chomlschon Annlyso dos- vielo BpispiE'lE' vollkommon gelun!o!1"

solban. Untorsueht von ... Hermann- nor Wasserkuren. Pesth, 1836.

stadt, 1 i!lH. : Zsigmondy Adolf. Dlssortatlo inang.

Wrablanszky Janos Keresztely" med. 8ynollsis fontium medteatornm

Dlreetorlum thermnle, ;;E'U lnformatlo Hnngnriae praeeipuorum respectu

dp roeto usu thormarum. uhi clare phvs-chcmlr-u. Vlndnbonae. IH40.

exhlbetur, quid ante II':UIII, ln I't post Zsigmondy Vilmos. :\fitthpilunl,.'1.'n

taciendum slt, dooumentts utilissimis, iiher dip Bohrtherrnen Zit Harkanv.

ex probatis scriptorihus adornata. auf rler )largal'l'thrninsel naehst Of pi I,

luelque publleae, ad usum praoserttm zu Lipplk und den Bohrbmnnr-n zu

pauperum exhiblta per ... Tyrnuvlao, Alesuth, Post, una.

1725.

Edit. secunda, multo locupletlor lid 1681. Deserlptlo thormarum Wo)ft'sell'

U"UIII eorum, qui thormis Trenehini- slum. L. :::; (' hoi t z .J r r e m i a s.

ensihus sanitatis reoupernndao gratia 1752. sucetncta narratio de origlne et

utuntnr ah ipso nuthoro auctn. Ihid. usu thermarum Thepllcenslum, prope

1 i3i. rplriam civltatem Trentsinlum in I.

Wurm Janos. Auloitunz zum HI" H('gllo Hunzartae ... Olomucll.

braucho tip), )linprnlwii>,,,,Pl' und HiitlPl', 1751>' KIU1zE'r Boricht vom Ersprune

mit hf'"ondl'l'f'J' Hlnsieht auf dns und Ol'hrsurh dos weltheruhmten

Fill'f'df'l' )lin<'rnlwlI""pl'. Prossbnrg, Tl'plitzl'r 0111')' ~ol,!f"!nlmntf'n 'I'rentsehl-

IH07. 1101' Hades im Kiinil,'Teieh Hungam.

Zavori Sandor. Gloichonborg kllmaja, Olmutx,

gyog-yvizl'i {," ","y6,_,')·(-zloll'u "zoll,!lil6 1772. Kurzer Untorrieht yon den Wir·

h(>rllnd<,z(·"I'. Budapest, lAA~. kuneon .... d(>s Wolrser Bade!'. L.

Zebraki A. Die Hruum-ukur YOII ell n J' ad .\ n d r Ii. s.

Buzlus. WiplI. IHMI. 1780. Knrzer Tnterrieht von dem Fure-

Zedlitz L. Bulnr-ugraphlsehes. statis- rler Hiiul'l'ling, wolcher in dom ,"PII7.-

tlseh-historisehos Hand- und \\'ijI1I'r· prhuo r ('omitat lm Konigreirh Ungarn

bueh. Lpil'zill, 11'4:1.1. sioh hl't1ndpt. Wlen,

Zerkowitz Emil. Blilv{lIIy",,·fiirel(, "''; 1798. Xachricht an das Publicum \"011

n torjai ke"I1"'" (hiidii"·) bnrlausr !..'),·('I:!Y- dr-m St.-fjpt)l'l,!t'r S('hwt>fplhadl', I..

fUnIC, {." kllmatlkus IlY"ll;yhply. Hudn- (l ij III ii I' i D:i v i d.

post, 1~!17. 1795. Boldog- Znln varmogyo t koszt-

Zieleniewski M. iii!' Upiicllll-IlC'1I \·011 holyi h{',·vizpclr{,!. )It'oltan Ilfweztet.'1

S7.czllwnirll. Wion, 11'45:$. IllY ntt"'I," ki I'Zf'n rendeket ilia

\\'tldy lokurskio 8Ze'7.IlWllic'kit'. Kru- ,li(''''·'l"pt~·,h·l'. I I. B .• 1. ~opronban.

kow, l~,-I;j. 1804. III' uqua "ntpria thermarum Budon-

Zipser Keresztely A. 111'1· Bnelt'g-nst slum quao ('IIP"lIl"eaf' dleuntur. I..

in 87.li1,e'" ill Xil'elt'l"·l·lIltllfll. Ein :::;" h r 1111 el F 1''' P n e z.

t"I'"~!l".·JII,·clit-in. \\· .. i~w .. i" .. rt. 1-'1· .. 11111 ... 1817, Audonkon an Trentsehin. odor

Xt'II,.:"hl 1111,1 :O:e'hplllllitz, IH~i". Ahhandlunz iilll'l' dns Trentschlner

Zoczek C, Autihvdrlu-!». ",It'l' \\"ipelt'I"' Bnd. Hrtlnn.

I"ulln!! til'," unillnt'tij""lie'h ""in Will· 1820, l'hvslseh-ehomisr-he Tntersuchnne

1I·'IIII .. n Bt'wt'i,.:I''':: Ihl"" ellI" kulto dor )11.1Pl'III'lUl'lll' \'011 Stubitza ill

\\""'"''''-1" tur ,IiI' Krnnkhr-itou 1I11""I'Pl' Cruath-n . .\g-ralll.

Z .. it durr-hnus k .. in Hr-llmlttel >t'i. son- 1821. iJil' hosuehtosten B8de6rtl"r und doru im hijrh"tl'n OmeI,· 1IU('htpili!! (iPHmelhlllnn{'n des opsteorrelchh;('ht'n

. . .

• • • • II .

~. '. ., I" I •••

. .. 'i : -v. I:~.:= ••

. . .. ...

. . .. " ..

• ••• II

• •• III .

• •• II • .... 'I

18:4:4 -1851

~ --------:1-----------

Kaiserthums. Ein Bueh fur Heilbe- I lelrasa mindazon hetegek szamara, dUrftige, Freunde del' Xatur und del' kik Graefenbergbe menni vagy a Vaterlandskunde in topographiseher, I gy6gyitast otthon vlogbevinni szandegeschichtlichl'r, uaturhistorlscher und I koznak. 'I'oldalekkal a lovak kulomb-

medleinlscher Hinslcht, 2 Thle, Brunn, @e botsgsegei j.."y6gyitli&ir61. II. klad.

1822. Thermae Constantianae. Das Kal- Kolozsvar .

• er Constantinisehe Bad im Konig- 1889. Vizgy6gy-rend8zer, vagy : unnureiche Croatien, Agrrun. tams mlkent kell hasznalnl a fl;~

1825. Dip Heilquellen von Borszek _ vlzet mint gy6gyszert embernek, ('8 naeh elgenen Erfahrungen in Kilrze I baromnak nya\,slyaiban los serelmelheschrieben von einem praktisehen I ben A-tul Z-ig. Segedkonyv orvosok,

Arzte. Posth. sebessek, babak, lelkeszek, tanttek.

1826. Darstellung des ungarlseh-Top- eI6ljsl'6k, birtokosoknak s altaljaban

lltzor-Baades bpi 'I'rentschln mit Ruck- mindeneknek ajanlhat6. A vizgy6g)'-

sicht auf <iiI' Verschonerungs-Anstalt egyesiilet harom alapit6ja Oertel,

desselben, Pressburg, Kolb es Kirchmsyr utan mlij,"yarlizta

1827. Oil' beruhmtesten und besuchtes- egy hazatl.

ten Bader lind Gesuudbrunnen von - Das Banat in topogr-naturhlsto-

I'ugam, ihre Eig:pnschat"tPn, Hail- riseher Bezlehung, mit besondoror

krutte lind Gebranchswesen. Wien. Berueksichtigung der Herculhader

- Besehreibung der neu errichteten I naehst ~ehadia. Pressburg.

Elsenbad-Anstalt zu Pesth in del' - Kurzer Berlcht nber die Bestand- 80mmergassp. Pesth. I thelle des einfachen elsenhaltigen

1828. L'ebor die Wirksamkelt und den ~fineralwsssers in del' Bade-Anstalt

richtigen Gebrauch des eisenhlUtigen zu Pesth, in del' 'I'heresleustadt. Pesth,

~linl'ralwassers in dem Eisenbad zu 1842. Vizgy6gy rendszer. L. 1839. Pesth in del' Sommergasse sub -- Analyse der Ferdinands und Frnn-

~r. :!lil. Pesth. zens-queUe in Zaizon. Kronstadt.

1880. Kurze Beschrsibung del' Eisen- 1848. Die MineralqueUen yon Borszek

baeher ~linpral-Quelle und deren in Blebenburgen und ihre Hellwir-

romantischen Gegenden. Sehemnitz. kung. Kronstadt.

1834. Die )linel'albiider, Gesundbrunnen 1846. A pUlInai kesern viz hatasn ~

und Heilquellon des Konigreiebs alkalmazasa m6djal'6J azon botegek

lngarn, Croatien, Slavonlen lind Sie- szamara, kik vele elnl kivannak.

henbtirgeu. Kaschau. I VAzolli egy berlini gyakorl« 01"'0:;.

1885. A hideg vtznek esudai. Pest. Pest.

- Del' niitzliche Rathgeber fill' Kur-! 1847. A vizaknai kamaral ihlanyos jod-

giiste im Kaiserbade. Von Dr. Beh ... 1"1 forrasok. L. K 6 I'; a ~l 0 z s {' s.

Pesth. 1850. Kurzc Beschreibung del' Eisen-

1886. Geographische Tabellon del' :\line- . baeher ~fin{'ralquell(l. Schomuitz. ralwasser und Buder in den deutschen 1- Die Heilquellen von Bartteld. L.

Staaten, in Unagrn, Frankreieh, Die t I J 6 z s e f.

Schweiz, Italien und Grossbritannien,! ~- Nach Ungarn I Ein Aufruf an mit einer Hydracologie begleitet, \'01'- I Auswanderungslustige, weleho die zuglieh fur Aerate, Von J. I,. Ziirich. I weite, kostspieligo und gefahrliehe

1887. Dio beruhmtesten und besuchtes- I Reise iiber das ~Ieer zu vermoldeu ten Bader nnd Gesundbrunnen in' wunsehen : Insbesondere an LandTngarn, ihre Eigl'ns('haften, Heilkriifte : wirthe und Gewerbtreibendc. Eino und Gebrauchswoise. ~ach den bes-: gedriingto Skizze des Wtssonsworten Quellen und eigenen Untersu-: theston uber die staatliehen und eonehungen fiir Aerzte und Heilbediirfti-I fessionellen Einrtchtuugeu, Rgl'3rigen dargestellt. 1. ~ehadia. 2. Tren- I sehen und eommerzlellen Zustande, j·hin. 3. Postyen. 4. Toplika. O. Of en. , sowio des Schul- und ~IedizinalweIi. Parad. r. Bartfeld. 1::4. Fured.. sens, und der klimatischen Beschaf~. Szliu(,8. - -- 'Wien. ' fonheit dieses fruchtharsten und den-

- - Die warmen Heilquollen von Of en. : noeh sehwaeh bevolkerten Landes.

Pest, . Leipzig.

1888. A graefenhergi \"izgyogyinwzet: 1851, Gesarnmelte Xotizen tiber die {,s Priesznitzi gyogym6d ktirtilmenyes , Wasserkur zu Grafenborg. Xeusohl,

51

52

1858 - BV NELKOL

1858. Gleiehenhsrg, a stajerhoni gyogy- 1888. A magyar kir. kincstar fill'd6-

filrd6. Pest. helyei 6s AsvAnyvizelnek jsmerte~se.

1854. Ertekezes az Erzsebet cs8szAm6 Budapest.

budai kesen1viz(orr8srol, hatasa s 1884. Buzlaa, GyogyrUrd6hely. Temes-

alkalmazssa mOdjArol. Of en. megyei nagykoveresi vallAsalapf&-

-- Abhandlung tiber die Kaiserin vAnyi uradalom. Budapest.

Elisabeth-Bitt0rsalz-Quellen zu Of en. 1886. A ~argitsziget fiird6-gy6gya-

S. 1. szati (>s helyrajzi szempontbol. Bacia-

._-- Chemische Analyse der drei ~ine- pest.

ralquellen in Korytnicza auf der 1887. T"traf"lired eghajlaU gyogyhely

k. k. Kameral-Herrschaft Lykava im V8S8S es sz{msav8S forrAstelep, bideg-

biptauer Comitat. Xeusohl. viz es torpefeny6 fiird6hely, valamint

-- AusCiihrliche Beschreibung slUnmtl. kies fekvesti vadregenyes komyeke-

Mineral-Biider ..... des Konigreichs kenek rovld Ietrasa. Kassa.

Ungarn, Kasehau. 1899. FUhrer dnroh die Bade-Brnnnen

1857. Knrort Korytnica in die gallizi- und Luftkurorte von Mittelouropa.

schen Karpathen in hist. topogr. und Wien.

therapent. Bedeutung. L. 1> i e t I 1900. Die Bader und Mineralwiisser

J 0 z s e f. der erdelyer lAUldertheile Ungarns.

1859. Statistik des }Iedicinal-Standes Herausgegeben vom Erdelyer Karpa-

der Kranken- und Humanitiits-Anstal- tben Verein. KolozsvAr.

ten, der }linoralwBsser, Bader ete, Ev nelkiil. (Sine anno.) Fi1red es a

von Ungam. Wien. Balaton vid(>kf'. l<'iired und der Plat-

- Beschreibung der von Dr. C. S i k- tensee. H. n.

los y gegriindeten und dirigirten - Karlsbad, anuak fomssi, sol, nap-

Wesserhellanstalt in Of en. Pest. panai ('s ezek sz81l1tAsa. Bees.

1861. Das lvandaer Bltterwasser nnd -- }Ialienbad gyogyvizei es haszn81ati

dessen ehomtsche Analyse, Wirknng mOdja. H. n.

und Gebrauehwelse. Pest. - Abhandlung tiber don rechten und

1862. Az olc,.;o orvos vagy a fris heilsamen Gebrauoh der Yineral-

levl'go haszua, Wilh magyar ilrholgy ·Wasser. Kaschau.

kiv.matara anaolbol forditotta W. K. Bescbreibung sammtlicher Yine-

tr. Pest. (Czillilap nolkul), ral-Bader, Gosundbrunnen und Hell-

- Der wohlfelle Arzt oder der V'' erth quell en des Grossfurstenthums Bleben-

der frischen Luft. Auf Wunsch mehre- hurgen, hinsichtlieh ihrer ehemlsoheu

rer Ungarlschon Damen aus dem Bestandtheile lind medizinischen 'Yir-

Erurlisehen ubersetat von Dr. "'. C. kung. Hermannstadt,

Pest. (Ohue Trtolblatt.) I - Ui~ Heilquolle von Borszek, nach

1864. Tnrcsa. Fiirdu (>s kornyoke. L. i elgonen Erfahrungon in KtirtzE' be-

Hat thy U II Y F (l r ,. n (. Z gol·. I schriehen von einem prakttsehen

1868. A glei('hl'nbel'gi !!y6l!yhely sn-: Arzte, 8. I.

rl<l 11:1 n t"s ivoforrasai : Constantin- I - -- Universal-Wasser-Doktor, oder die t'lIrl'u:>, Emma-Iorrus ('s sz .• Jnnus-kut : herrllche Wlrkuneen des kalten {'s n romete-uczel-Iorras uSYlinyfiird(,k . Badons unci Trinkens des kalten (""; :>uv6-gvo:n·-int;'·zet. Pest. ' WII,.;"m·s 7.111' 8tiil'kung des menschl.

KOI;.tliicza fl'ls(i-ml\llyar()rszligi I KiirpN·':. Vorhiltung mid Hoilung vie-

Ky6g-)'fiirti(, riivid Isrnertetose. Pest. lor Krnnkhoiten. namentllch des Fit>-

1869. .-\ hudai C";li";ZllIfiinW Il'g'ujubh hers UIlII vorschtodener Lelbssgebro-

Il'ini,:a. I.'!!)" r .. ·gi fiil·!lo\"(·ndt'·l!ti,1. Post. chon. Pest.

1878. :\Iargit,:zi!!pti t'iirdt,. Post. '- Doseriptio thermarum Vara...;;dien-

Va,: :\lanmrethl'll,llUd. I'I'"t. slum. 8. I. I( 'zimlup nolkul).

1878. Tutru-Fun-d. Eghajlati g)·,"!!yll!'I)' - T'entamr-n aquae aeldularls Ran-

,'." \-lzg)·IJgyint,··zpt. Budapost. konsis in lnr-lyto eomltatu Aba-Ujva-

1880. Ka(·,,-f'iil·llo'. (1\,il·,.;-TII)l"lelll. Hy6gy- riunsl ,.:itl1l' theoret-practieum. C8S80-

furd« tl'j- "'s "a\"11 g~·"'!!~·III(lIldal. Buda- viae.

pe-t,

ABHL - BBRNATH

--------------------

53

2. Pharmakologia. Toxikologia. Pha.rmakokatagraphologia. Collectiones formularum medicarum. - Pha.rmacia .

.Abel Jeno es V&ri Rudolf. Scholia Bac86 BeJ.int. Hlstoriseh-ehemlsche

vetera in Nlcandri Alexipharmacs. Betrachtung i1ber die Wurzel des

Adieeta snnt Seholla recentts, Buds- miinnlichen Fsrnkrauts. Wien, 1826.

pest, 1891. - Dissertatio ehemlco-pharmaeologteo-

Abelsberg Emanuel. Dissertstio medica sistens preeparats quaedam

lnaug. sistens chlorinm antiphthlslcum. aevo reeennort in usum medicum

Pestini, 1831. vocate slmul cum dosl l't appheatlo-

Abonyi J6zsef. Az altat6szE'rekrOl, nis forma. Pestlni, 183().

kiiltintis tekiuteitel a bromaethylre. Baintner Ferencz. Dlssertatio ineng.

Budapest, 1891. med. de praecipuis baslbus vegetabl-

Aokerl J6z8ef. Dissertstio lnang. me- lium sallnls. Pestini, 1880.

dies. Castoreum, Pestlnl, 1840. Bajnok Antal. Nomenclator pharma-

Adami Andra.s. Dissertstio inang. ceutico-chemlcus eontlnens nomina

medica exhibens psrtem tertiam for- prseparatorum chemicorum officina-

mularum. (Continentur ea : 1. Antidota lium tam nova, pure chemica, quam

g!'neralia. 2. Olea cocta. 3. Venena synonyma antlqua et triYialia. ~Iedi-

vegatabllla aorta et nervea. 4. Venena ' corum et phsrmacopolarum usui. fossilla aclda. e. Alcaiina. 6. Drastlca.1 Pestini, 1850.

't, Slecantia frigida. 8. Glntinosa. Balas8a. Komel. Ujabb es iegujabh 9. Heteroallta enlmalta. -- Formulae! gy6gyszerek. Gyakorlati utrnutat6. ehirurgiae : l. Classls repercntientium. I Budapest, 1898.

2. Relaxantiurn. 3. Resolventium. Balogh (szent-imrei) J6zsef. Speci-

4. Suppurantium. o. Detergentium. men lnaugurale botanico-medieurn

6. Bxsiceanttum, 7. Causticorum). sistens praeclpuas plantas in m. prin-

Vindobonae. 1762. clpatn Transsylvanlao sponte et sine

Agnethler MiheJ.y Theophil. Dis- culture provenientes ae ibidem usn

sertatio inaug. med. solennis de lauro, receptas. Lugduni Bat., 1 ii3.

Halle, li5l. Balogh Kalman. Gy6gyszertan. Pest,

Angyal Antal. Gy6gyszeres erteke- 1866.

zes a hlgany-Ibolatrcl (hydrargyrum - A magyar gy6gyszerkonyv kommonjodatum) es a fojt6savas hamagrol ] tarja. Gyogyszertant keziktinyv. 2 kot,

(ultras llxlvae). Pest, 1830. Budapest, 1879.

Angya.l1!y .Mark Aural. Gy6gysze- Balogh (a.lmasi) Pal. A kaye, thea

res ertekezes a soskasavrol (acidum es esokolade tortenetl, termeszet-

oxalium) es jegesltett fojt6savas hist6riai, diaeteticai l-s orvosi tekin-

eziistagr6l (nitras argentici Chrystal-I tetben, Pest, 1831.

lisatus). Pest, 18il6. Baumgarten Janos Keresztely. Dis-

Angya.losy Gy6rgy. Gy6gyszerE's sertatlo Inaug, de corticis ulmi campe-

ertekezes a tiszta faeezetr61 (de aeldo I stris natura. vlribus usuque medlco. pyrollgnoso depurate) es a fojt6savas I Lipsiae, 1791.

sulysgr61(de nitratebarylae).pest,1835'1 Bayer Janos Andras. DE' viribus

Antal Laszl6. Dlssertatlo inaug. med.- medlcamentosls hydrarlZyri et indo

pharmacologlea de digitali purpurea.· artefaetorum pharmaeorurn disserta-

Vlndobona, 1836. tio altera. Llpslae, 1783.

Arz Agoston. Dlssertatlo luaug, med.- Beldi x&roly. Dissertatio inaug. dE'

pharm. de quibusdarn recentlorum moseho. Tieini Regli, 1841.

medicaminum. Viennae, ]840. Berault Th . A homoneurol. Paris, 1897.

Attomyr J. Beytragl' zur (hOmtiopathi-1 Bernath J6zsef . A zasapsdokrol (veraschen) Arznelmittellehre. Das Fett- trina) es hamanyvasany k~klptr6l gift. Il. (Titel-) Ausgabe. Pressbnrg, I (eyanuratum kalii ferratum). PI'S~,

(1851) 1856. I 1829.

B1<:RZOX - BRlTK.'IA:\""X

Berzon J6z8ef Dlssertatio lnaug.] h61. K 0 r a n r 1 F rig r (' s m~gyed-

)Ioschus. Budae, 18.38. szazados tanart miikOdet<t>n(>k meg-

Bey the Andri.8. Ftves kiiniiv, fiivek- unneplesere. IrtAk : K e t 1 i K a r 0 1 y.

nek {>A faknae npvokr61, tennezetekr61, ' Eli s e h e r G y u 1 a , T Ii k a (' s ps hasznokrul irattatott ell Azoroztptoi, En dr e, l rs a i Arthur, Se h w e r e a mngyar nYf~lvon az fo Doctoroknak I Arthur. Deri ZI<igmond. Stern ('S tormeszet tudo orvosoknak, Dlos-: Sam u, U~' u r man E mil, H i r ill e heoridosnek PI< )[atthiolusnak MII.'A' I p rAg 0 S ton, U d r aDS z k y L a I" Z 1 0,

lrasokbul, S('ml>t-Uj\'aratt, 1595. Tl'rra), Pal. Polyak Laj08, lIann

Biel Gy6rgy. Dlssertatio inaug, med. )16r, Pollak Ril'gfripd, Friedrich

aeldum hydrocyanleum ststens, Yin- Y i 1m 0 s, Tau s z k F pre n I.' Z, Vas

dobonae, IH39. Be r n a t, Ko r a n y i Sandor, \V .. i s z-

Bi1rlai Jan08. Dp viribus ot usu nuri man n I-' rig y l' S, Foil 0 r G e Z ft.

pt IIrgpnti debita praeparati, II. i. vom Budapest, IR9C1.

~utz und Gebraueh der wahren - Ujabb ,_"yogyszprek. G~'akol'16 01'\"0-

Gold- und Hilhl'rarzneipn, els die aus sok os gy6~'szereszpk igenyeire

elnor metalllschen Form in eine tekintettel, Budapest, 1891.

wnrkllcho )[p.didn gpbiihrpnd und . Gyakorlattlag fontosahb mergez ..... sek,

reehtmii:;sig gebrscht. AUilS etlichen Budapest, 18~6.

Autorlbns, wio auch pignpr Erfahrung, B6kay Jano8. GyennekkOl'hazi \,(ony-

zusamnu-ngetnuren. Sammt Berieht gyiijtl'm(>ny. Budapest, 188'2.

lID rllojonlge, so rlel'glpiolien )ll>dil.'a- . - Ill. My. kladas 1000.

rnonta hegehren. Dann vom Gebraueh Bokotnitz M. Dlssertatlo dp sulphuro.

d,'" HilbllrwaA,;pl'll in «:pill'psia. ~iirn- Pestini, 1835.

IlI'rl!", 16R6.· Bolaffio Jakab. Dlssertatio tnaug.

Bill Janos. Az ehpti) (>" mcrl!"l'fI gorn- mlneralogtco-chemico-mndlca de fPITO.

hIIkrbl. lijfH. Pestlni, Ifl29.

A f .. ltiln(, .. hpt" (''; 1II('rgpi< g'omMk ; Bondam Peter. De analysl pt natura

nlakjuirol. ~Ia","yarazl'l jl'A)'zptl'k a terral' alumlnaris. Traleetl ad Rhenum,

Hartinger A. (.~ Beckor )1. A. l~ fali 1776.

tlLhllijahoz. 111a .... , magyar klvo- Boschek J6z8ef. (j~'uIlYSZPl'PS t'!~kp..

uatban kiizli H ij n 0 z y P A I. H('('~, z6" a jpgl'''itptt fOAt08a\"a~ pziistagr(Jl.

IH7~. I'I'"t, 1837.

Binz C. A rocopt-btlnuk s nzok kii"l't- B6hm Jano8. Az Ill'Zl't t>gl.'onyrlil

kl'zm('np'i, FOI'd. H ,. II A I a d a 1". (Aether acetlcus) ('s maro ~zikagl'tll

Hudnpost, 1I~!l1( (Xntrum 1\I1\1:'ticulII). Pest, It40.

Blauhorn Ignacz Lajo8. Disquisl- B6hm Jano8 Ephraim. 1<:xampn

tinnes nonnullao phannacologteo-mr-dl- sulphur] s, Wlttehel:I!"ItP, 16l'3.

1~1I1' "irl'a opium. HIIII8f', 11'134. Bra.un Karoly Ago8t. Speclmon

Bock J6z8ef(lplk(·8Z). Plantarum "I'I'un- inaug. 111('11. dp Kico.tiana. Pestlnl, 1817.

dum phurmacopooam Austriaeam anni Brigelius Jano8 Adam. Dis8ertatio

I H:!O. utlt I' i 1111 lin III , quot-quot In )18j!no luang. 111 I'd. hlst-chem-mod. slstcns

Transllvanlao Prlnelpatu spont« pro- tentamen III' veterum alosanthos,

vonlunt dosorlptlo, Linunoo .. t prao-: Chnldeurum horith, Hobraoorum netor, "prtlm Thumhergio dU1'1' in s~·"tl'ma: Arnlnuu IIP\TI'k, Graoeorum nitro, ""xullli-IU1Ittl'iu"lIl11 eonelnnnta, llllllln I Hispanorum soda, tamquam analogis puhlii-« d .. f"'HI .. nt11111l ('un",'ripl<it .... ' Huueurorum >:zik" .... :;I'U natro Panno-

('ihinii. IH:I:!, I nk-i. \,i .. nuae, 1777.

B6kay Arpad. I )ulg'u:t.lltuk II kulu:t."-: Brown Jano8. Grundslttze der Arznei\':'II'i F .. I· .. n,'z-.It·,z"pf tud. 1·L."'·l'tl' 111 , lohre, All" II. lntoiulsehor Ubersetzt l.'Y'·'l.'\·"lwl'tani ,'." ultn ilinus k;'n1nni: yon)!. A. W I' I k n I'll. Of en, 17UR.

i1itt·:7.· .. h··h,,1. BUllal"·,,t, IHHIol. Bruck Lip6t. Ihlzi '_~·b~·tlir, Kozha"z-

\. '··nYl.'~·iijt"JII'··lI~· II nuuzynr l.'~·t,g-~·- ~ nulatrn ii:'::':lll'lillttnttn .. ,. Budapest,

~7.'·rkiill~'\· II. kiudasu i'" pMfii7.ptl'l )HMiI.

nlupjun. \ I"l.'ujnhlt l.'Y'·'l.'~·":t.pl·pkrp s: Bruckmann Ferencz Ernc5. Spprl-

II ~\"·rllll'kl.'Ynk"rllltrn tokintott .. 1. IIII'll I. hotnnk-o-merl. «xhlhens furtl-

1:IIIIIlj,,'''t. poI",il. I "Pili I\U"lWlh'('wina, "iul'llue BRIlIBmum

Y. [nv. t'" t .. !PIII,·""1l hov. kludus. IM!I;. KII"7.lHII',·winllw\· 011'\' dletum, Bruns-

,Iuililal'j" dulL'''7.lltuk II": «rvostun kiir('-I vie. 17:!;. ' .

BRUZ - DlIJLXBERGER

55

- Specimen 11. otanico-med. slstens phannacolog. de opio ejusque prae-

arborem Limbowe Drewo, eiusque paratis. Pestlni, 184.').

oleum Limbowy OIey dictum. Bruns- Caiky Ferenoz. Rovld vegytan-gy6gyvig, li2i. szereszl ertekezes az Ibolorol (Jodium)

Bruz Laazl6. Dlssertatlo inaug. de I es a bUzanyr61 (Bromiuml, Pest, 1841. gramine mannae sive festuca flultante. Caiky (homor6d-okla.ndi) S. Dis-

Vlennae, 1 iiil. sertatlo inaug, med. de spllanthe

- - HilZi Patika, Kolozsvar, trst. I oleracea. Pestini, 1836.

BmIl Ferencz Mih&1y. Dissertatio Cailla.gh Karoly. Rovld ertekezes a inaug. phar.-med. de cortiee Peru-I tisztatOmeny kensa"T61 (aeldum sulviano, Vindobonae, 1837. , phuricum eoneentratum purum) tis a

Bugat Pal. Gy6gyszprek arSZaMSa,' vlznelkuli Iangrol (alcohol Richteri).

:\lagyarorszUg es a hozaa kaposolt tar- Pest, 1834.

tomanyaihoz alkalmaave. Pest, 1843. Caurgay K&1ma.n. Gy6gyszereszeti (A gyo6'1'testek megmagyarosttesaban ' tankonyv gyakornokok szamara. Elmevolt munkatars.) ; leti es gyakorlati iltmutat6 gy6gysze-

Bun Janoa. Gy6gyszeresz ertekezes resz gyakornokok kepzeserfl, a gy6gy-

a fojtosavas bsmagrol (nitras lixlvae) I szeresz segedi vlzsgaletra stb. Buda(·s a rhabarbaradekrel [rbaberbarlna). I post, 1883.

Pest, 1841. Cullerier. Ueber das Quecksilbl'r und

Burian Alada.r. Kalium ot Natriunt I seine Anwendung gegen syphilltlsehe maro koszttmenyei. Budapest, 1889.! Krankheiten. Aus dem Franzoslsehen, Buzinkai Gyorgy. Dlssertatlo btst.-. mit Zusiltzen von Dr. Hen a r d. mod. de venenls eorumqur- antidotis, I Pest, 1822.

Franoquera, 1 i33. I Czillinger Adalbert. Dlssertatlo

Ca.ndidus Candor. Alexlpharmacum : inaug. med. de acldo aeetlco. Pestinl, noetareo-phrophylacticum. Az az vipera I 18~3.

m('rgt'bitl, vipera maras ellen elegyi- i Czirbusz Iatva.n. De ehlorido zlncl tptt tl'rj('k, vagyis : halal ellen vslo I et pasta canquoin. Dlssertatio inaug,

pr6Mlt recipe. H. as e. n. , med.-pharmarologica. Budae, 1839.

Christen Kriat6f Andri.a. Disserta- I Cuaer Janos. Dissertatio inaug. med.tio inaug. med. sistens opium historice, pharm, de ehloro. Vtndohonae, 1832. ehomice et pharmacologice eonside- i Czompo Janoa. Dissertatio inaug. mfld.ratum. Pestini, 1819. I bot. £1(' euphorblaeels Hungarlae,

Cloetta-Filehne. G~'6gyszertani tan-. C'roatiae, Transsylvaniae, Dalmatlae konyv«, A VIII. [sv. es bov. kiadas I ot Litoralls Hungarici. Pestini, 183i. utan fordltotta Va m 0:; s y Z 0 I tan I Czvaina J6zaef. Disscrtatio inaug. Atnezto B 6 kay A r p 8. d. Budapest.. med-pharmae. de morphio, Pestini,

1894. I 1835.

Connert Gyorgy. Dissertatio lnaug. I Degra Ign&c2. Gyogyszeres ert('kpz{>s med. de cantharidum usu ('xterno.' a poro-savrol (aeidum boraclcum) {os Viudobonao, 182i. I borko-savrol (acidum tartaricum). Pest,

Caatary Lajoa. Orvcsl kalauz, killonos I 1829.

tekintettel az elso magyar gy6gyszer-1 Dehaut. Kis orvosi ranaesado mind-

konyvre es a grammsnlyrendsserre. azok szamara, kik az ugynevezett

5i6 venymlntaval, Pest, 18i2. Dehaut-fele labdaesokat hasznaljak.

Csaosi (Na.gy) Imre. Dlssert, inaug. PAris e. II. Pest, 186:'1. Kolozsvar,

med. de foutium medicatorum prinei- 1874.

pio pft1eari. Ylndobonae, 1837. Denk Ferenoz Xav. J6zsef. Disser-

Csendits J6zaef. Dissertatio inaug. tatio lnaug, med-pharrn. do terebln-

med, de sale ammonlaeo. Pestinl, thina. Vlndobonae, 181i!l.

1834. Detsenyi Frigyes ('" Vomacka

Csereanyaa (felao-ori) Bandor. Ro- Adolf. A reeopturanak kl'zikonyve.

vid oktatas Lalich J6zser veszettssget Bees, 1&l4.

('8 merges kigy6k harapasat gy6~1t6 Dillnberger Emil. G~·(·,~ryu"zati veny-

nu·,djar61. Papa, 1840. zsebkonyv a bpI- t'" kiil!Jpt~'g"eg('kre,

Az ugodi sos, vasas, gyantaros, ibo- valamlnt 1\ szem-, fiiI- es Mrhajokl'a

lyos, hideg- forrasokrol. Papa, 1841. nezve a beesl iskola ,.:zprint. A har-

Cseaznok 1'&1. Dlssertatio inaug, med.- madik [avitott kiadas utan mngyarra

DlOSZEGI - - FEIGEL

fordUotta idfljlb Pur j €I II Z Z s I g m. Bndlicher Iatri.n Lin16. Die lIedi-

Pest, 186i. cinal-Pftanzen des 6siel'n'lchisehpn

- II. a gramm s¥lyrendszpr sz('rint Pharmekopee. Ein Handbuch nir

Atdolgozott kiadAK. Budapest, 18;;. Aerzw und Apotheker. Wien, 1842.

-- OyogY8szatl v{my-zsebkonyv a no- Engel Janos Jakab. Dissert. inaufr.

es gyermekbotcgsegekre neave a med. sistens animadversiones circa

bilcsi lskola szertnt. :M1ij,,'}'arra Cord. praeelpua in morbis &cuti" nsitaSa

id6sb Pur j €I tl z Z Kill m 0 n d. Post, remedla, Posonii, 17i3.

1868. Engel J6zsef. Oy6gyszel"f'tl t:'rtekpzt\,,:

- II. a gramm sulyrendszer szertnt a langr61 (Alcohol) t\s az l~llet6 he-

atdolgozott kladas. Budapest, 18iH. I magrol (Llxlve purs). Pest, 182iJ.

Di6szegi Samuel. Orv081 fi1\'{>IlZ- Enyedi Janos. Falnsi emberek patikonp', mint a magyar fiivesz-konyv I iulja, a falun Isku minden kerpszpraktlka rel!zP. A fU\"eszet es nem I tYl'n vallason I{>\,(, ttsat, papokhoz. fU\"eHZl'k sxamokrn kilszillt, es k6z- )Ipllyhl'n 11 Calusi embereknek lel!'hBilzna\'f'hptli\'l' tetetett, Dehrl'czen'l nevezetesebh nya\,lllyalnak orvoslasok

liB:!. irattak meg. Kolozsvar, 18tH.

Ditrich Lajos. Dlssertatlo lnaug, med. i Erkel Rudolf, Orvostudori ertekezt·lI. nxhlbr-ns : plants." of tic ina If' Ii lndige- I A Ipgleyakoribb mtlrllez{>sek s E'zpknl'k

n8!4, linllvil! in Hungariea wrn8('uli;; orvoslata, [Dlssertatlo lnaug. med.

deduetus, Budae, 183;;. slstens froquentiores lntoxieatfonas pt

Doba.y (Jris-dobai) Gyula, Dlsser- hal'U1II mplil'las.) Pest, 1844.

tatio inaug. ehemk-a III' sapono, Yin- Erlenmeyer Albert. A gyOKYIIZf>n.>!;.

dohona. IH:H. hor alii. fe('~kpnd(o~p, Ford, a Ill.

Domby (g8.lfalvi) Samuel. Dlsser- kiadlis nyornan : L (> n d v a Y Hen i,.

tatl« Innue, phys.ehem-mod. «Ill vino Buda, 1811i.

To!;.ujf1l1si. Tl'Iljp(,ti ad Rhouum, 1ii)H. Exelbirth Ede. Dissertatio luaue.

Doslern X&roly, Dissortatio inaug, I medieo-prnctiea. Y<>nl'nOl'UID E'ft'e(·tus Chl'mit-IHIII'(1. oxhibons divlslonern ' ot medoln. Pestlnl, 184~.

011'01'11111 in 1lI'III'r(' nx tribus rpl!'nis: Fabri Janos, Di8s('rtatio lnsuu, mepotitnm. Vleuna«, lii7. I dlca do adamante, Halae lIa,roE'b,

Drabek K8.roly, (.lyl·,g-~·,.;z('rps ('111'-: 1737.

k,·z,·'s II hork{'~IL\"U." sxlkhnmagrnl . Faby Morioz. Hystemsta artts phar(Turtra» l.ixivne ot sndu«) (~~ II szell-: mar-outleae in universltatts Tyrna-

~IL\,II:-I \·u."'w~r()j (fl'rl'UlII «arhonleum). I vlr-nsts lahoratorio quotannls f'lxpl'ri-

I'I',.;t, I!~;;II, : mentis domonstrandl pal'l' 1. et 11.

Dworzak Janos. Dlssortatlo illnll~.' 'I'yrnavla«, 177~,

II ... II.-I'hlll'lll. ,II' vlno, Vleunao, 1834.: Fak1ya Andra.s, G~'og)'SZf'rcll l~rte-

Egger Ede Illes, lli";";<'li~ltio innuz, I k .. z .. ·" az alszvnsavns hUI-")'llI-rrol (sub .. 11)("1. ,II' cuntharhlihus anntomirl',: ennnonns ammonlae) .. '" 1\ higa.n~·Jlh~·"iol()g'i<'1' .. t rhl'lIIit'l' rOIl"illl'l'lIti~.' kpttf'llk{,klptr{,1 (hirYl\nillulII hydrar-

I'I':-Ilhini, IH:m, ! 1!'~'1'i). I'I'"t, IH4il.

Eggerth J6zsef. LJi"""l'tlitio illl\lll[. Fehrenbach Ferencz, Gauglitll phnnu-m .. 11. II.. l'On·"II. HIIlIII", 1 Haa, : Ferenoz as Hartmann X8.roly.

Eibel Janos. (i~·I·'IlY';z"I"'" {·lil!k .. zl··s Chomlseh-phurmaeeutisehe Abhand-

II hOl'k"""II\'1'(,1 IAI'itium tartnrlcunn ... " : 111111[ tlbor dip Pl'iLPOl'l\W des Oplums, nll""znll~' k(·llI'U'{'1. (Hulflll' .. rum ('III1'ii.) , w .. k-h ..... in (II-'lll Laboratorlo der k. I'I',;t, IH:lO. ' III Ill. L'nlversltitt 1181'l!'l'llt~ilt worden

Eisma.nn J6zsef. (i~·I·'!.!'~·":zPI''''' {'li1'-' sind von .... ('lIndillntpn der Pharmakl'z{''': II zuldli,-!!y IIlat"II\'II!4 "uIYlIl[rl',I: ('il' lm -lnhr .. 1 K41- ·4~, Pesth, s, a, (:\llIl'ia" hal'yta") I',,_; szunuynsztd ... krul, 'Feichtinger Sandor. Anlmalla vl'r,\lol'l'hilla,1 1'1·,.:t, 1~:l0. ' tohrata Hururarin« nhtutu pharmaeo-

Eitel Fri~yes, I iY"'!!Y"ZPI'"'' "',ipkl'z{'!4 10!.!'j('(1 l'oll"hlt.·I'lItn. j)i~":f!rtatio lnaug,

u jalal'l'ad,"k ,,"I 1,lulappinll) ... ~ humuny modlcn. Huduo, lK40.

zlildl,'tl·1I1. II'hllll'idUlllkulii.) 1' .. ,,1, IH~!'. I Feigel Zsigmond, Uyo~~'I!Zf'l't'1! t'rw-

Ellma.yer Antal. (i~·'·'l:-'y,.:zpr'·s {'rtp-: kpz{,s II f"jt", savas "7.Utlt~l'ol (Xitra!4 k"l'.I-'" a nphl\zlIny zi,li ll .. t 1· ... ,1 ',l'hlul'i-' Hl'g'I'nti<-i) {'': 1\ ':Z"'1I88\'88 r.·zagos dum platluu {," II vlllosuvus I!zikag-I' hnJIII\!XI'''' (8uICn" euprlel amrnonlac.~a-

1'1',1 Il'hll~phll" "olln"l. I'""t. IH:I-'. ,iI":), l','~t. 18~!(

----

Fekete Ignaoz. Gyogyslleres ~neke-I MI, Bmberok egessegokre renddlt,

zes a esuesordekrol (solamina) es a Ecclesiast. 38. Tiszteld az orvost az

halvsavas ham-elegrOI (chioras kall).· szlksegert. Monyorokerek, 1588.

Pest, 1842. . Frantz Gy6rgy. &ovid chemiai ertt>-

- Karoly. Ertekezes a szorairOl. Or- kezes a hamany tbolatrol es fojto

vostudori ~rtek£>zes. Pest, 1840. savnak tisztaUat8sarol. Vessprem,

Felletar Emil a8 K8.tay Gabor. 1827.

A gyo!O"szerloszeti tudomanyok alap- Friedrioh Vilmo8. Veny-gy1ljtemeny vonalai, Tankonyv pAlyakezdO gyogY-1 os orvosi uwttasok, betegsegelyzo szereszek hassnalatara, Egyszersmind penzt8ri orvosok, hatosa.gi-, gyAri-, hasznos segMkonyv az orvosi, gyogy- I eb'"Yleti stb. orvosok SZ8mar8. M£>lleszereszi szigorlatok es seMszi vizsg&k- I kelve az AltalAnos szab31yzat azok hozi I'hikesziiletekre. Pest, 1865-67.1 ssamara, kik allaml vagy nytlvanos

Feueregger K8.roly. Dissertatio . alap koltseg~re gyogyszereket reninauz. medleo-botanlea de valerianeis I delnek vagy keszitenek. Budapest, Hungarlae, Croatiae, 'I'ranssylvaniee, I 1893.

Ualmatlae et Litoralis Hungarici. pes-I' Frivald8zky (frivaldi) Imre. Ois-

tini, 1837. sertatio inang. med. sistens mono-

Fi8oherJu8tu8 Vilmo8Kere8ztaly. graphiam serpentum Hungariae. P£>sHandbuch der pharmaceutlschen pr8-1 tini, 1823.

xis, oder Erklilrung del' in den Apothe- Gsal Guszt8.v. Taschenencyclopiidie ken aufgenommenen chemischen Zu- der praktischen }Iedlzin, enthaltend bereitungen. Mit ganz vorziiglicher I die Symptome, Diagnose u. Therapie Riicksicht auf die neue Preussische I aller inneren Krankheiten, sowie dip Pharmacopoe . .. herausgegeben von I Anwendungweise und Dosen aller S i g ism u n d It' r i e d r. Her m b- I Medicamente in alphabetiseher Ords ted t. Post, 1811. I nung nebst einer grosson Anzahl bf>-

Fleisoher Frigye8. Dissertatio inaug. i riihmter HeilCormen. }lit besonderer

pharm. de virtute narcoticorum. I Beriicksichtigung der Wienel" Behule

Budao, 1839. I ffir Aerzte u. Studierende zusammen-

- Tamas A. Dissertatio inaug. me- gestellt. Wien, 1861.

dlco-pharm. de ipekaknanha. Vindo- Gall I8tvan. Dlssertstio lnaug. de

bonae, 1823. praeparatis kalinis respeetu pharma-

Fliickiger. Fontosabb szerves gyogy- cognistico. Vlennae, 1840.

szerek vt'gyi kimntBtasa. A nl-met I Gallik Smue!. A hamany ibolatrel eredeti utan forditotta es a magyar. (Joduretum kalii) los a tomeny sosavgy6gyszereszkonyv Il. kladasAhoz al- i rol (Aeldum muriaticum eoneentrakalmazta Rot ten bill e rOd 0 n. I tum). Pest, 1829.

ElU,,:z6val ellatta B 6 kay A r p Ii. d. i Gallu8 Vilmos. D£> chloro. DlssertaBudapest, 1894. . I tio inaug. med-pharm, Budao, 1838.

Fluk (raggambi) Jano8. Dlssertstlo I Garay Jano8. Ertekezes 8 homooolnsug. med. de vipera bero. Pestini, I pathlkus gyogy- ('s gy6gyszertanrol

1827. es adagokrol. Pest, 181m.

Fodor (na.na8i) La.szI6. Dissertatio Gaudi Vilmo8 K8.roly. Pharmaceu-

in aug. de gvajaeo. Pestini, 1834. tisch-chemtsehe Abhandlung tiber das

Fortmayer J6z8ef. Dissertatio lnaug. Morphinm unrl die Wetnsteinsaure.

ohem-med. de jodio. Budae, 1827. Acidnm tartarleum. Pesth, Hl36.

Francisci Andra.s. Positiones de me- I Gebb(geroltzhofeni) Ja.nos. :\lcdiuJll dicamentis caustiels, Regiomonti, 1697. I praeservans et eurans corporis humani Frank& Ka.roly. Dissertatlo inaug. I metuendo eontagionis tempore periell-

med. de sulfure. Pestlni, 1840. I tantis clara £>t suecincta mothodo ex-

Frankovith Gergely. Hasznos Es I prossum 8C approbatum. Claudiopoli, I<'olOtt£> szikseges konyv, az Isten : 1746.

ttainak es vtet reM hiueknek lelki I Gergelyi J6zsef. G~'6gyszert's ertl'vlgaztalasokra es testi epoletokre sze- ; kezps a tiszta tomt"ny oczetsavrol reztetott ... altal. Mellyben sok rend- i (acidum aeetlcum purum) (os a tlszta beli betegsegok ellen valo orvossagok i konsevas keseragrol (sulphas magneit! be vannak irua, mellyeket Isten : siae purus). Pest, 1835.

aa 0 nagy io voitabnl es ajandf>ka-! Glatz Samuel. Dlssertatlo Inaug. med.-

FBKETE - GLATZ

57

;'8

GOWHI<:RGlm -- Hl<:NlSCH

pharm. de vitlosa medleamentorum , Gliinfeld Vilmos. Dissertatio inaug. comblnatlone. Viennae, 183;, 'med, slstens chlorum, ehemlee, pbarGoldberger Adolf. Dissertatio Inaug.] maeeutlee et pharmeeodynamlee conmed-pharm, de auro ejusque praepa-: slderatum, Pestinl, 18.'10,

ratis, Vmdobona, 1830, ' Guille. Ertl'kezlet az elny8lkAsod8~ok

Goldschmidt Adalbert. Dlssertatio ] okairol, hatasarul ot! azon betegs4!ogeklnaug. med, de arsenico. Pestinl, 1832, I rol, melyeket a szervezetben okozna.k

Gorgias Ja.nos, Pharm-ehem. Abhand- : es a kii\'etendl) gy6gykezel~srOl gyoIungen tiber dill Bernstelnsaure (acl- I keres gY('g)itasara az Elixir Tonique dum sueelnieum) und das Schwefel-: Anti - Glaireux tinhaszruUata altai. blaustoff-Kalium (sulfo-eyanldum ka-: l<'iiggeltlkkel egyeb gyogyszel'E'k alIii), Pest, 1834, : kalmazasar61 mas betegseogek ellen,

G6tzy Karoly. Az arany saikany 7.01-! XXXI. kiad. Pest, 1869,

deletrol (ehlorldum aU1; netronstum) ' Gyongyosy (petenyi) PBJ.. Visser{'Il a kettod-ferjagsavas hamagrn! ' tatio in aug, med. de remediis ompl(biarsenlas kalil, Pest, 1830, ,ricb;. Hardorov, li5H, Ujra nyomt.

Goldner Karoly. Gy6gy~zeres (ortl'-' Lausanne-ban 1 i60, tI~ a .Disput&tiokpz{'" a horgagro! (!tore!! zinei) l·t! a : nos Hallerianae ad Historiam morjl'geseliett I'Czet8a\'8I; l'l\zagr61 (aeetas I borum. Vll, No. 23il. p, 1,'1,- muben. euprleus erystnlllsatus). Pest, 1831i, I Gyulavary. Biztos slkerrel hasznalt

GOmori David. Praxis medica usul . Illizi I,.ryogysz('rek, Kezikony\' minden apothecae mannalis pharmaoeutieae ' falusi (!.- orvosi hUztartas, minden aevomodata. S. I. et a, ; csaladatya tis gazdasssony saamara,

Glitz KB.roly. UYOlO'8Zl'l'es (·rtekez{·I'; a kik az omberoknel, valamint a Jui.zi a szll1 arnnyrol (aurum rogullnum) l'8 ' {.;; pgY{'b hasznot bajt6 aUatoknul

a szabad langr61 (alcohol ahsolutus). lel[gyakrabban I'IMordui(, betegsege-

Buda, 1~41. kot l-,"yur8an, biztosan s oleson akar-

Greiszing J6zsef. Was lst Jod u. wpi-' jllk iinlllllg-uk gyt'Jgyltani. Pest, 18iO. chos sind ";flinp Heilwirkungen t }lit I Ha.a.s Rudolf. Dlssertatlo de Rheo, Kurhildorn aus dom Badeorto 7.aizoll. ' Hudao, 1~:].

Kroustudt, (1861'1,1 : Hackenberger C. M. Chemfseh-phar-

-- W 1!lcbl's sind Hr-llwlrkungon des; ma-outlscho Ahhandlung tiber die vorEi"l'n,,"! AI" Fortsotzung dor KUl'bil-: zill[liehst{'n Pftanz('lI-HiiurPll u. PtlantiN' IIU" ,11'11 Trink- u. Hadr-Kur-. zpn-Alkaloidl'. Of en, 1~41.

Anstalten Zaizull. Kronstadt, 11'168, 'Hahnema.nn Samuel. A kUn .. • mnn-

Gresz Ja.nos. Dlssortatl« inaue, lIIed.- kalutja]. Budan, 182»-

hotnnlca lit· puwntillis Hungarlne, Haidenreioh Janos LaJos. Disser-

Croatlae, Transvlvanlae. Dalmntla« tntio lnaug, mod. sistons Prtnelpls

I·t Lltornlis Hunesrlel. I'pstini, 1 Ra7, :\lllsti. Tyrunviae, 1 i7i),

Grosse Andra.a KB.roly, Obsorvatlo - Vnn dom Apotheken, Pesth, 1786, III' coetura :\lpl'f'III'jj vulzarl« in aquu Hanke Ja.nos Laszl6. Zincum I"t

slmplk-L oaquv po"tf'n virtutn nnthol- oius praeparnta. Dlssertatlo in aug,

mlnthica praodietu. ('ibinii. li:i·!_ chem-phurmacolog. Pestlni, 1840. -

Grosz (Nagy) Ferenoz. (iY(IItY,;,'.f'l'- Hank6 Vilmos. Haz! kincstar. Sok.

ismol jPgyzptt'k. Hajdu-Hzohuszlo,l Hili,. "zliz tltkos ,;z('r, bnsznos tudnlvalok

Grosz Frigyes. lIi""1'11atio luaug. a haztnrtas, ~IIZlhL'>Ilg, ege8zsegtftn

('hl'lII.-phIU'III,-fllf'd. til' ehlnina et eln- "a mludounnpl {'ll1t stb, korebCll.

f'llfIllinli 1'II111m I' eortlcihus ehlnae II. tl'tf'lIIl'!'f'lI luiv, kiadas. Budappst,

"lillI'I'IUIi mothoilo, atque U"U IIII'Ilil'O, IH!Iti,

Oh"f'I'\'atiollihll'; f'OIllIH'"hnt". Ylndo- Heinzely Ma.rton. Di~,;prtl1.tio inang.

huua». I H:!fi. III' 11111110 Ill!l'ncli reuredlorum diapho-

Griiner Frigyes Zsigmond. I\II1'ZI' 1't'ti"Ol'U1II or sudurlferorum. Gryphis-

.\"IHlllfllulI~ iil"'I' (·1'1111 ulIII t11'''';l'n waldhu-, 171i~,

\"I'l-hi nd II IIU'I' II , \"t'rfll"~t hd (iplpl!f'n· Henisoh Gylirgy. Artzbuehleln dp~

h .. it iihf'l' jit!'f'lItlil'ilf' 1I111'~tplllllIU' lm Arnold :\IiZUIIIIl'" HIlSI'I, 15;4,

,'hf·lIIi·,,'h"1I Laho1'utlll'io tlf'!' kjin. 1I11!!, II. kinrlas 1~li7,

("IIi .. f'l'"itiit Yom' EI'IIIIII!UIII[ dur phannu- :\f'lIl1hiiIUlf'l't (jl'tiiic'htnul!tlwilrdige

""llti~,'I"'1I 'Ia!!i~tl'all'n- \\"iil'll!?, Ofl'lI, (i .. lu-lmuuss von Kn·iitl'm. Bas"l.

I"',I~. 1i',7-1,

HRR)IANN - HUNYADY

59

- Artzneybuch Rl'xti Platoniei. Basel, terung der Frage : oh del' natiirliche

11)74. und reingewachsene Zinober als eine

. - II. kiadas !til:). Arznei in dem menschliehen Leib

- Artztzarten yon Kreuteru, Basel, ohne Gefahr gebraucht worden konne.

1575. Leipzlg; 170:,.

- II. kiadas loti. - Die vortreffliche Giite des naturliehen

Hermann Andras. Epistola gratula- jedoch rein gewaehsenen Zinobers

toria . . . .. de usu et abusu nitri. zur Bewahrung und Wieder-El'langung

Halao M.agrl., 1721. mensehllcher Gesundheit enl¥egengl'-

-. De natlvo sale cnthartico in fodinis setzt dem nmlangst von Joh. Gott-

Hungariae recens invento rlissertatio fried Beckem etc. herausgegeben

"pi"tolira. P080nii, 1721. Unfug des Zinobl'rs etc. Schleswig,

Hernad orvostudor Patlknja. Pest, 1711.

11-170. Honigberger Janos Marton. Fruchte

Herold Imre. Gyogyszeres erteke- sus dem }Iorg(lnlande oder Reise-

z{'" IlZ eczetsavas eziistagr61 (aeetas Brlebnisse, nebst naturhistorlseh-medl-

argl'nticij es a higanykettedibolatr61 slnisehen Erfahrungen, einlger hun-

(periodureturn bydrargyri). Pest, 1836. dert erprobten Arzneimltteln und

Herri Antal. Dlssertatlo Inaug. bot.- einer neuen Heilart dem Medial-

med. de plantis narcotlels. Hung. Systeme von .... Wien, 1851.

offlcinalibus. Pestinl, 1832. - Yermo Auti. 11:153. (Angol kiadasban :

Hlatky Antal.Gl'sundhl'itsregeln zum .Thirty tlve Years in the East. Two

Gobrauehe fiir Schulen und zur Beber- volumes. London, 1852.«)

zlgung filr Jodermann. Mit ilIuminir- Horetzky Ferenoz. Dlssert. lnaug.

ten Abbildungen der vorsugllchsten med. de creosote. Pestini, 1834.

Gittpnanzen, Giftsehwiimme und eines Horony Mihaly. Orvostudori (·rtP.kl'-

tollen Hundes, Pressburg, 1826. zes. A mergez{>srOlAltalllban es nllJll£'ly

Hlavaosek E. Agost. CotTea. Speci- kozonsegesen orvosgyogytani tekin-

mon in aug. med. Budae, 1839. tetben, [Dissertatio lnaug. med-thera-

Hoffbauer Ignaoz. Gy6g)'szl'res {>rte- pautica. De intoxication!' in genere

kezes az erczkl'rmesrM (Kermes et de veneftcils maxime ohviis in

tnlnerale) es az tbologyulatsevacsos specie. I Pest, 1844.

hamagrol (Hydriodis Kali). Pest, 1829. Horvath Ala.jos. Dissertatio inaug.

Hoffer Istvan Mih&ly. Dissertatio med. de jodio. Pestlnl, 1838.

lnaug, bot-med. systens Iyeopodtness Huber Jinos Xrist6f. Dissert, inaug.

Hungariae, Budae, 1839. phys-ehem-med. de auro vegetabili

Hoftinger Jlinos Gyorgy. Sendsehrel- Pannonlae. Halae )Iagd!'b., 1733.

bon an Herrn Wollstein iiber Gebrauch Hueber Ja.nos Sa.m.uel. Dissertatlo

!II'S Tobaeks. Sehemnltz, 1780. lnaug, med. de ipecacuanha Ameri-

Hoffmann Frigyes. Dlssert, Inaug, cana, Halae M.agd., 1744,

phys-med. de vini Hungarlel excel- Hufela.nd Xrist6f Vilmos. Szegelente natura, virtute et usu, Halsl' I nyek patikaje, f'gyszersmind tapasz-

)Iagrl, 17~1. talt hasznu gyogyszerek es orvossa-

- Griindlicher Unterrieht wie ein gok valasztott gyiijtemenyl'. .-\. VI.

)Ionsch etc. sein Leben und Gesund- kladas szerlnt fordttotta s a I-,ry6gy-

hf'it lang eonservtran konne, Oem szerek magyar szOtal'svsl az Orvosi- Tar

noch beigefugt ist eln ausfllhrllcher kedveert megtoldva kiada HI' h I' d I' I

Berleht (pag. 252-309,) von del' Fer I' n (. z. Buds, 1831.

Xatur, Eigensehaft und herrllehon - Hazlorvos, vagyis 000 logjobh haz!

Kraft dos ungarischen Weins. ete, szer, 14,'1 betegs{>g ellen. ~atha, kiihii-

3. Auf]. elm, 174!l. gel', fMajAs stb, Ezenkivul utmutatas,

Hoffner J6zsef. Dissertatio inaug. mikent koll elnl, hogy 100 ('VI'S kort

med-pharm, de 888a foetida. Vlennae, I erjen 01 az ember, tovabha u hideg-

1822. viz csodagy6gy erl'jerl)l, Hufoland uti

Hoffory Jinos. Dissertatio lnaug. b')'ogY8zl'nara, a XI. kiadas utan

med. de v=nents intlammantlbus ot I magyarttotta dr. L. Pest, 1862.

eorum ad organismum humanum relati-I Hunyady La.az16. Dissertatlo lnaug. onibus. Budae, 183.5. med, sistens plumbum respeetu orye-

Hofsteter Jinos Adam. Kurze Er6r-i tognostieo. Pestlni, lR2H.

60

R(r~'YOR - KERTESZ

I

H1inyor Imre. Orvostudori ertekPzes I - Adversus pestem consUium, cum a himyorrol. [Dissertatio inaug. med.1 ejusdem de Mithridatio et Theriaca de helleboro.j Pest, 1834. I disputatione. Accednnt: Jani MaHbaei

HU8zthi (esalad! neven Szab6) Istvan. I Dnrastantis ds Acids Scillino a~u(' Dlssertatio inaug. med. de prudenti' Aloe medieantis. Traetatus II. D~ medieamentorum appllestlone in tem- , non Nicolai Cnrtii de medleamentis pore. Halaa, 1695. I lenientibns, prseparantibus et pur-

Huszty (raszinyai) Zaoharias Teo- : gantlbns Libellns. Glessse, 1614. phil. Kritlseher Kommentar tiber die: Juhasz Mate. RAzi killonos orvossaosterrelebtsche Provincial Pharma- gok, melyek az orvosok nelkill srikopoeo, mit einem Entwurfe zn oinem ; kOlkOd6 betegesked6knek vigasztaIagemeinniitzigen verbesserten Dispen-: sare kovetkez6-kl>ppen a betdk rends satorium, Pessburg und Leipzig, 1785. . szerent kiilon-killiin nyomtat&sokbOl

- Gekronte Preissehrift iiher dle Ver-· as Irasokbol szedottek egyben. Koloesbesserung der k. k. Feldapotheken ' var, 1761., 1785. (NevtelemU jelent

und des Btudlenwesons an der Josephs- ; meg.)

Acadernle zu Wien, Prossburg, 1795.: Jiittner Viotor. Pharm-ebem. Abhand- Ideen zur Verbesserung der oster-, lung ubor das sehwefelsaure Sllber

relehischen Provtnslalpharmakopoee. und das Jod. Pest, 1~36.

Pressbunr, 1797. : Xa1f.ka X8.roly. GyogySZE'leS ilrteke-

Institoris (Moss6czi) Matyas. Dill- zl>s a faE'cz('tr61 (do aeldo pyrollgnoso],

sertatlo lnaug. med, do panaeea.. as a sesavas aranyszikagr61 (demn-

Halae M8Itd., 1730. rlate surl natroniti). Pest, 1833.

Issekutz Hug6, Jakabhazy Z8ig- Kaiser J6zsef. Dlsscrtatlo lnaug. med, mond l>s Nyiredy Geza. Gy6gyszel'- . sistens axpertmonta ad eomparandam Isme, mOI,."yorazo 8zovcltgE'1 a m~'1'ar vim antisopticam aeetl. nltri, salis gYl1h'Ysz{lrkonyv II. ktedasahos, OI'Vo~- . communis et chloreti calcis institntll. l>l'. I!yogy:;z('r(·:o;zniivpntll·kl'k hasanaln- . Budae, 1831.

tara, 0 tlszt! orvosi viz"glilotl'u kaszil- . Xajdaosy Istvan. Orvostudori eft(>lok iI~{onyph'E' a,;. U J,.'1'ogyszPl1arok kezl>s a k6sz(mmagl·ol. [Dissertatto vizsglllntara val« tokintottel. Stilaris ' inaug. de nnthrakoknll.] Buds, 184U. szempontbol atnezte l>;; eliisz6tirt hozza : Xalitowski Mikl6s. Dlsqulsitlones L (, t l' .J 6 z .. e f. Koloasvar, 1895. . nonnullao pharmaeologlco-med. elrea

Istva.nfft Gyula. A magyar chl'M {os· romodla novissima. Budae, 1845. rnergos gomhak kiiny,-f'. KolozsvAI',: Ka.lman x&roly. G)-ogyszeres ertE'H!9!I. kezes az eezetsavas hlgaesrol (aeotas

Jaoobovios Antal. Elonehus Plan-' hydrargyrosl) os a k{ongyitlatsav8t! tarum ofttelnallum Hungnriae lndige- I hugyagrol (hydrothionas ammonlaej. narum phauoromagarum. Dissertntlo ' Pest, IH36.

botnn-pharmaeol-med. Pestinl, I8Hil.· Xarcllag-Ujszalla8i Marton. Disput.

Jakovcsich Antal PM. Dlssortatlo ' chymlco-med. ell' acido. Lngduni Bat.,

lnaug. mod-botnu. sistons liternturam J(j70.

doetrlnae do fungls vononatls, suspoc- Karlovszky Ka.roly Lajo8. Dlssort. tis ('1 odulihus accodente synopsi spe- : lnaug. med-phnrmacol. df' Oreosoto,

('iprulII HUIl!!III'icol"UlII amanltne. I'I·S· Budao, IHail.

tlnl, IHHH. . Xarlovszky x:. Geyza. A gyogyl!ze-

Ja.nd6 Antal. liyoItYl'.z(lrf's l·rtl'kl.·Z"·l'..· rok mngyar tudomanyos-, neples- es

Az I'("Zpt:;IH'U:; szunynsztdekrul (OCI!tO:; tllj-plnl'v('z(':;('i, latin jllll'ntl>sokkel

morphlnao) (,:; IlZ oezetsavas szikllg- el-,")·iitt. Gyakorlati kl'zikonyv gy6gy-

1'111 lIu'ptus soduvl. Post. IH33. ;;ZPl· .. -saok hasznulatara. Budapest.

Janossi Gyorgy. l iissortatio innuz, 11'41:.17.

medk-nmontorum simplieium prar-eol- Ka.tai Gabor. :\"iiv"'nyton, kUlonol!

lontiu. Trujoctl ad Rhr-n., 171H. tf'kint(lttel 0 I-,")'ogyszl'risml>re. Pest,

Jelen1fy Ka.roly. On'oi'i 1"11l'kl'z"'" II IHli;;.

dohanyrol. 11)1' nleotlnna. lIh'"ertutio· Kertesz A.. Hip Anilinfarbstoft'o. Eq,.-en-

lnmur, 1111'11.1 Budu, IH/iH. schaften, Anwondung und Reactlonen.

Jeszenszky (nagy-jeszeni) Janos.' Auf prakt. Grundlage bearbeit .. t fIir 1)(' mlthrldatlo I't thorlnea, WittE'iJE'I'-' Chemlker, Colorlsten, Pirber de~ gl1(" l;;!IH_ I Woll- und l!I('idenfaches, Bowie fDr

KERTESZ - KRA.'\lER

61

I

sonst. Interessenten der Anilinfarb-I Korioaanazlty Vilmos. Gy6gyszeres stolTe. Braunschweig, 1888. I ertekezcsek a kensavas rezagr6l (sul-

Kertesz J6zsef (1.) Gy6gyszeres erte-I ras euprlcl) lls a tiszta tlmagr6l (alukezes a jalapooekr6l (Jalapina) es a, mina pura). Pest, 1835.

hamany vasany kekletr61 z; K6s88. Gyu.1.a.. Mergezesek. Budapest.

retum Cali ferratum). Pest, 1833. 1898.

Keszler Ferencz Antal. Dissertatio Xosuta.ny (nyirlugosi) Tama.s.

lnaug. botan.-med. de viola. Vindo- Analytisrhe Bestimmung u. pftanzen-

bonae, 1763. physlologische Bedeutung einiger Be-

Kilian C. J. Die Hausarsnelkunde, standthetle der Tabakpflanze. (Inang.

oder vollstandige und deutliche Am- dissert.) Ung.-Altenburg, 1873.

weisung, wil' mann in allen gerlihr- Kova.oh Ala.d8.r. Els6 segely heveny lichen und schnell todtlichen Krank- m~rgeze8l'k esetllben. Budapest, 1889. helten bel Abwesenhelt elnes Arztes I Kova.os Lados. Gy6g)'szllres ertekezes

slch solbst dif' nothige Hilfe ver- a ken:>avas rezhngyagr61 {os lepArolt

sehaffen kann, und zwar oinzig und Dippelolajr61. Pest, H!S3.

alloln dureh })jit und Hausmittel. Ein i - Pa.l. Dissertatio inaug. ehem.-pharm.Handbueh fUr Jedermann, zunaehst I mild. slstens alealoldea et acida planahpr fur Gutsbesltzer nnd Relsende.] tarum roborantium. Pestini, 1837.

Pest. lSI!!. : Kovats Istvan. Praeparata ehlmica

Kiss Bela. GY(lgyszer{'s (·rt<1kf'zes az I offlrinalia. Dissertatio Inaug. med. eczet (og(ln)TM (aether aeotleus) los a I Budae, 1837.

levult k{onrlll (sulphur praaeipitatum). I -- Mih8.ly. )fagyar patika, azaz:'daPest, 18M. ' gyar- (os Erdelyorszagban t('rmo pa-

Kooh Gottfried Antal. Dlssertatlo I tikai allatok, nfiv('nYf'k ('s asvanyok, inaug. med. de moseho. Pestinl, 18il!}. I orvosl hasznaikkal egyetemben. A faKoh&rits Janos. Orvostudorl ertekll- I lusi kulorvosoknak, foldesuraknak ~s

Z(IS az ehv{·szmagr61. Pest, 1844. lelkitanltoknak szamokra. Hol,,,)' a.

Kolbany PM. Ungarlsche GiCtpflan-1 falusi ilgypfogyott, hew~ adoz6 nopen zen, zur Vorhutung trsgtscher Yor-: kev{os kolts{oggel ('s azoknak bizo~im(' in d('.n Haushaltu~gen, naeh; dalmas ki~'linsAgok szeront se,g!thetlihren botanlschen Kennzeiehen, nebst senek, I. (s n. r{osz. Pest, 18.}n. m. don Hellungsmltteln. Pressburg, 1791. I resz. U. o. 180ft (A harmadlk r{osz ezen

-- Abhandlunz uher die herrsehenden kilWn ('z\mmel is: )!agyar patlka

Oiftf-\ in den Kuchon. nobst den Ge-I kalauza, 0 {os itj chernlai :-lz6tar. OrI!l'nl!iftf'n. Prossbnrg, 17!l2. - Wien, vosi torhek (os mertekok. Patlka vlzs-

li!Jo. I glilat.)

I Hftgl'~chiehte ties Thier-, Pflanzen- Kozma J6zsef. Dlssortatlo inauz.

u. )fineralrei<'ils, nebst den Gegen- pharm.-med. de eortice cascarlllae.

I!iftl'n n. der medlcinisehen Anwen- Pestlnl, 1831.

dung der Gifte (Cum nomenclatura K6lbel Agost. Dtssortatio inausr,

lat. I!erm. slavon. I't hnngariea). Wien, pharm-med. de cortieo Peruvlano.

. lifl8. Pestini, ISH:!. .

- II. vorm. u. verb. Auflagl' 1807. Komiives PM Adam. Dissertatio do

Komaromy Janos Peter: Dlssortatio 011'0 minorali soerotlssimo "oro auro

phys.-med. in aug. do Vino Hungarico potahili, cujus eonfleiendi modum ap-

Sopronionsi. Basiliae. 1715. posuit, Viennao, 1752.

K06s Gabor. A sallcylsnv tudomanyos Xra.lov&llszky Laszl6. Chemiseho

teklntethen, S alkalmaaasa a hliztar- Abhandlunz tiber das Lithium. Wlon,

tasban, mt1iparhan, testunk epentar- 182;.

ta8s kiil'iil ps a gyogyaszathan. A sa- ,Kramer Janos Gy6rgy. ~!f'(1icina lk-ylsavlrodalnm alapjlin, sajlit tapasz- I eastrensis : (las ist bowahrto Arzne], talataival bovttve, Budapest, 18;7., wider die im Fold und Guarnlsons

Korbuly Sandor. Orvostudorl (·rteke-: untor Soldaten I!I'OSSi[,(,Il(il' Krankzos a gy6gyszl.'rck o8szet{oteil1rM' holton. Dlosern ist anl!phulll"rt I. Convlll:,rytani szempontbol. [Dissertatlo I sllium modloum !II' dysenteria, II. De inaug, med.-pharmacoutica de synthes! I morbo castrensl opldemico anni 1734. pharmacorum respeetn medieo.] petit" ot 1 ;:~5. .- Auf das Neue von dem 1844. . Authore iib£'rsf'hen, und mit einern

KRB~ZIR - J.J<; ROY

Consilio do climate Ungarise und id(;szerul'n atdolgozta K 0 h (> r t R u-

darlnnen zu eonservirender Gesund- dol f, NemetbOl Cordltva_ 1tJ)loztf' (.~

he it vermehrt, Wien, 1789. elosz6val eltatta B 6 kay A r p Ii d.

- Ugyanaz: Wien und Niirnbel'g, 1755. : Budapest, 18112.

Xremzir M6zes. Orvostudori ert('kP'l Lebenwald AMm. Land-, Smdt nnd Zl>t:. Nemely m8#,'1'ar nePb'1'ogrszp1'ek, Haus- und Arzneybueh, in welehem biral6 vlssgalata. [Dlsqulsitio crltlea ' angezeigct u. erwlesen wlrd, wit> man quorumrlam remediorum popularium I denjonigen Krankhelten, welcbp pin hungaricorum, Dissertatio in aug'. rned.) : gauzes Land odor mehr Oerter anP.est, IH37. t steeken, so dann dumb Kontagion

:Kriegler M6r. Ollmentil. Szarnoa mel- lund Anklebung auder weitig fol1gl'lekelt vt·nyminuikkal. Orvosok 1-1 mind- ~ pflanzot u. ausgebreltet werden, abo ket nembell hptpgl'k szamara. X.-Ka- ; da SP~"11: Oil' Pest, PpstU(>OZiBI- und nizsa, 18711. peteehlnllseho Fieber, ungarischf'

:Kriszha.ber Simon. A grammfele : Krnnkhelt, rotho Ruhr, Klndsblattern

sulvrendszer ('1< az orvosi vcnvtras.: pt('. mit Gottes Gnade und 811ft', :!(I-

Budapest, 1876. ': wohl duroh gerlnge als kostbare :\Jit-

Xrompecher Sandor. Dissertstlo . tf'1 Wlderstand thun konop. Ete, !'iI·. inaug. med-pharmaeol. do arsenteo.: NUl1lberg, 16115.

Pestlni, IH4(). : Lee Vilmos. Fram'zia pallnka (_OS ~6.

Xr6czer Agoston. }<'igyelmpzt('tnek: vagy hiztos es gyors onseglHy (SIs lina szttlok. 1f'lk(ll<zek sth, a 'giliszta-' orvos a I-IZf'm'ed(, pmbprlsl>g szamara csokoladera.« J)l'hrl'('zpn. 1116~ ... - I", ! mlndenfole kiil;;o serilleR, seb, klltpg 0., 186:!. (·s sok b('ls(, betf'gsl-g (.f:. nya\"al~'a

Bltern. SI'f'lsorgl'r I't('. worden auf ellen az angol L, \\'.-t61 ff'ltalAlt fran-

die • Wttrmor-Chokolado- aufrnerksam , ('zis pullnka (ot; so mint altahino~

g"pmsrht. Dohreezon, lHIl:!. U. 0., "'~'ligy8zer altal, mellynek (> filzptbf>n

l86a. If'irt hl'lyes hasznalete, altai mar sot.

Xubanyi A ndru. llis';l'rtatio inaug.. ozornyi :!zpn\'f'di, ember meggy6gyult, med.do hyoseiamo nlero. Postlnl. HUH. ~ ,; flijdalmait61 megszebadult, Fordit.

Xuk Andru. A horknsavas szik ha-, K 0 Dill r 0 miL a j 0 s, Pesten, 1858.

JlIRI-'Tol (tartras lixivae ot sodae) (~, - - KI"~zltf'tt sos-borszes», mint iulzif:.zer.

az alfojtosavas hAh'~r(',1 (subnttras P"8t, 18fl6.

blsmuthlel), PI',;t. ISBO. ~ -- Franzhrandtwoin als Hellmittol. Pest.

Lackner Karoly. Dlssertatio inang.' 1866.

mod. slstens lntoxlcatlonom 1'1'1' arso- : Lemberger Herman. Dlssert, Inaug, uiei praeparata. Yiudobouae, 18211. : mod, de pharmacoeatagraphologta.

Lajos Ferencz. G~'ogYl'zl'rl''; t"11I'kf>-, Viudohonnn, HI"l.

Z(''; 0 borsadekrol (Piporlna) (IS a' L3nhardt J6zsef. Arsneyen ohue nnrancsszlutl k{'ng~'ulat"a\'as dardaes- . 'Ia~kl'. ~ Bdo. Loipxlg, 1781 e~ 178;. rol (sulfur IIUl'8tUDI antimonii}, p",;t,·· :\'l'uJlIodi!!,p Purgirplllen fUr dip bE'1- l8~9. I den modlelnlsohen Quicker, den

La.mer Igna.cz. Gybgy~zl'rl's (·rt.,kp-' Horrn Hofrath Zil'gler zu QUl:'dlinzl\s nz olmany iholotr(,1 (juduretum burg II, don Horrn Hofrath Zil:'glf'r plumbl) ("'; 8Z j'rz('t8a\'aS f'zii!<tagr61' ZII (~IIf'\lIinhurg u. den Herrn 80trath (acetas nrgonticl). Post, 1 HilS, ,Fritz zu Halberstadt. I<:l'8t1' 001>18.

Lange Marton. Rl'cl'll~io romedlorum : Dossau, 1;1'\2.

praoctpuorum 'I'ranssylvanlc!» dOIllI'I<- : Lenhossek MihaUy Ignaos. Taxa tlcorum. om'nbach, 1 ;I'\H_ modh-nrnontorum 111'0 regno Hungarla» Lani Gyi:irgy. Dissortatio Ill' ungu-' I'tr. Budae, IH:!!I.

I'nt~' Armario. Lipsla», 11140. Leo Bernat, Tractatus d .. virtute 1'1'-

Lantz J6zsef. G~'bgy,;zl'r(''' {'11I'kf'Z('S modlorum "IH·('ift(·a. ()1~Sf'rtatlo Inaull.

az f'('zl't,;a\'n;; ,:zllllyn,;zd{'kr{,1 (1I1'l'tas 1Il1't1. Pl'l<tini, IH-M.

morphinuo) ('': ,:zt"n"n\"u,; nl"ngl'ft). Le Roy. .\ ~~'I"I-'")'"zf'll1l'k csudat{·\'t",

tcarbnnn» ff'l'l'id). 1'1'1<t. II-1HO. I'l'l'jl'. !?YI"IlYII';Z sl'!,O{Od n(·lkOl, \'~-

Lanyi P8.l (II.) O~'akol'lnti mt"l'f'gtan tf'ttll'g(',:pn hf'hizonyltott k1Ur1tob'1'olQ'-

orvosnk, 01'\ nstanhallgntok haszunla- mod. A Xlv'-Ik kladas utan a t'lzpn-

tara. W 1'1'111'1' A. -Gyukorlatl IIlI're~- \"I'tli, I'lIlhl'l'iIol('1l h8llzru\J'a magyar

tan. IIlaJljilll mint lIu'!l,oIUk klndust nyolvr« totto H. 1<'. KolozsvAr, 1886.

LIBAY - !tIARTllS"l

63

- n. kiadas, If!45. Lutheritz Karoly Frigyas. Hazl-

Libay Gusztav Teophil. Dlsser- Patika vagy ssuksegben spgitc, orvosl

tatio inaug, mod-pharmacologtea ell' konyveesko a nemorvosok szamare.

jodo, ojusque praoparatls. vindobonaP'l A ki1ls() t'" hpls(, nynvalyak Ip~rnyo-

I 1I3i. mosabb ('l'l a \'aI6Ka~os tapesztalus

Lippe Salamon. Jodum i'jusque prae- i altai boblzonynsodott haz! orvosl 8ZI'parata respectu chf'm.-pharmaeologIco'l reknek esmeretere, kivalaszt!islira {'S Dlssortatio inaug-. med, Pestinl, 1845., alkalmaztatasara, vagy hassnalasura :

Lippioh Ferenoz Vilmos. Grund-I' az abhan ('ll\fordulo nyavalyaknak ziig-I' der Dlpsohlostatlk oder polltlseh- bptt1k szerent kidolgozott WkeJlptE's arlthmottseho, auf lirztlichp Beobaeh- I laistromaval, {,s az azok E'II(,II alkal-

tung gl'griindet(' Darstellung der maztatandc orvost szerekkel E'gyiitt.

Xachthollo. welcho durch den !tliss- Dr .... utan fordltotta {o!< a mind u

branch dor llE'istigl'n Getranko in varosokon, mind a falukon valo hasz-

Hinsicht auf Bovdlkerung und Lebens- nalhatasahoz alkalmaztatta Hz a II {.

dauor sleh r1'lleb('n. I. und 2. Hundert .J u z 8 e f Szaholes yArmf'llyr 01'\'0,'8

dor Beobar-htungsfallo. Laibaeh, 1834. l's physlkusa, Kassa. 18.'JO.

Litschauer Ka.roly. Dlssertatio lnaug. - II. olesohh ktedas, ISH5.

med. sistons cortieem ehinae bistorlee :M8.dai David S8.muel. Kurze Xaeh-

chomlce ot pharmaeologtco consldera- richt yon dom Nutzen und Gebraueh

tUIIl. Budao. 1824. emiger bewshrten :\ledicanumtE'n.

Loebisoh Vilmos. Vie neueren Arz- weleho in HaIlE' im ~agdE'burgischl'll

neimittel. Wlon, ll-1i9. in dem Wulsonbause dlspenslret WI'I'-

IV. Autl. 1892. den pte. II. Aurt. Halle, 8. a. YII.

Loew (Loevius) Ka.roly Frigyes. Aun. li7!-1.

Dlssertatio inaug. rned, de polypodio. - Kurze Besehrelbuug dor Wlrkurur

-Ienao. 1721. u. AnwE'ndungsartdf'r hf'kaonwn

Loimann F. W. Chemlseh-pharma- hallisehen Walseuheuseranelon. em-

eeutisehe Abhandlung uber das che- gearb, Y. J. F. G. Duffer, Halle, 1808.

mlseh relne stlber, und E'!<8igsaurp Mahler Gyula (pozsonyi ilI('t(ls{>gii).

Silberoxyd. PI's!, 1842. Reeepttasehenbueh. Wipn, 1892. -

Lorsinger Frigyes Vilmos. A IE'g-' - Ill. Auft. 1894.

1l1'\'l'zf'tl'sl'hb phf't6, g~'anlls l's m{>r-I :Maizner Janos. A magyar grog-yo

gl's gombak termeszethn k{opekkElI szerkonyv (Pharmaeopoea Hungaricm

12 sztnnyomatu tablan, A cs. klr. masodlk kiadasallak (1888.) lsmerte-

ulso-ausztrial Ol'!<Z. kozeg{szs{og1lgYi·1 tes('. Kolczsvar, 1889.

tanaesnsk ml'gblzasahOl osszoallttot- :Majovszky Janos. Chomieh-pharrna-

ta ... Fori!' R I' n n I' r Ado I f. Bees, i rf'utischE' Abhandlung tiber dif' RaI-

.... 11. (187i.l I petersauro und QUl'cksilhf'l'hrollllir.

Low Henrik. Dlssertatio Inauz, med. Pest, 1842.

complectons botanicam chem.-physio-l :Mann6 Alajos. V!'gytani gy6I-,ry"zl'l'graphicaDl prlnclpalium pharmacorum. lsmo (Pharmacognosls), molyet a t. Vindohonae. 1840. I orvosi kar helybenhagyusavel az 01'-

Lowy Ignaoz. Dlssertatlo lnaue. ehem. vosok <' s gyogyszl'l'('szek hasznala-

1lI1'd. <II' metallls offlelnalibus. Vien- tukra k{>!'zitptt {.!' kiadntt.... Post,

nul', 1841. I 1841.

Lukaohy J6zsef. Gyob"Ysz('rf's {orte- -- Orvos-gyogy"zpr('szi \'Pgyta11. A 1lI. k(>zes 8 tlszta szpnsay8.;; keSE'ragrOII· kir. t. E'gy(>tf'1Il orvosl karanak hl'ly·

(carbonas magneslao purus) (IS a so- hl'nhagya~lyal. Pest, 1842.

"8\"8S klnadokrol (rnurias chlninae), :Maroeglia J6zsef. Dtssortatio inauz, Pest, HI:!Il. I mod. do moreurlo dulel. Vlndobonar-.

Lukaos :Marton. Or\"08i {·rtE'kpZl·S a 18.'Jfl.

k(·n::a\T61. [Dlssertatio lnaug. mE'<I. de I :Marikovszky(nagy-toronyai):Maraeido sulfurieo.] Ppst, 183il. I ton. Dp dlscusslono ot modleamr-n-

Luka.ts Constantin. Gy6gy!<zf'rE's t'r- tis dlscutiontibns ill g-I'nprl'. Dlssor

tokozesek 8 sosavas fOldagrol (mu-, tatlo inaug. moe. Erlnnzao, 175:). rias tellurleil (Is a szaraz szensav8S :Martini Daniel. Dissortatio in all !!'. hUllyagrol (ca~bona,.: ammonlao sic- med, <If' corroslvorum naturn 11":11 (;t

I'US). PI'"t, 183fi. I abusu, Jpnaf', 169fl.

64 ~ARTINO\,ITS -llIZALD

._--- ._---_ .. _ ... - .... -- ... -.. . ... ------- ._------------

Janol. Disllertatio med, practie.a dp miniszteri J"endeletekkel, magyarUi&

arnica. cum leone, Vipnnat', 17711, 011 hptdrendes targymntatOval eJIAt1"L

Kartinovita J6z8ef. Dlssertatlo dp: Budapes" 18M.

aeldo tartarico (Wl'int;teinsllufP) et de . ]l[e8k6 Janos. Dissen. In.Dg. pbarm,· Naphtha \'itrioli(HchwP(I'I-apthl'rJ, Pes- : med, de camphora. Bnciae, 1830,

tini, 11:130, . ]l[eszUo8 FerenC)&. Gy6gyszeres ertf.

]l[arzloif Lorincz. Dit:l!ortatio inaug,' kezI'o!! II sosaV88 kinadekr6J (murilll

med-pharm. do bromlo. Vlndohonao, ehlnlnae) ~8 lUI alfojto-sav88 b&tragrOl

rasa ! (subnltras blsmuticl). Pest, 1885,

]l[U8a. Ala.jo8. U ~'ugYl!z!,J"111! (\rtl'kcz('i'l : ]l[etelk&. FerenOll. Gy6gyszel't>s tlirwn ki'nt:8\"as kpsP1'agr61 (,~ az I'olpgp-: kpzpt: oz eczet.8avas horgagrOl lziD. dott "l,:;k81!0ya~ hamagrl,1 (Kuli oxa-: cum aceticum) l!s a dArdagr61 (~ii-

lleum nontrum). PI'~t, J H:.111, blum). Pest, 1887,

]l[u8iczay R6bert. Dlssortatio in81111, ]l[eyer Ferenoz Seraphiu •. DiiISPrmod-pharm. do earhonate fl'I'I'i "11-. tutlo Inang. med, dE! !\Iar1E'. YiDd~

eharato, Budue, 1841. , bonae, 1823,

]l[a.yer Adalbert. Dlssortatlo innnll,: ]l[eyer X8.roly J6s.ef. Handbncb deor

mod, ell' oplo. Posttnl. 182!I, Pharmaeoloele, als Erllintel'11Dg a1ler

Anta.l. Di';';1'11atio phnrm-mod, IH- in dl'r ii~tprr, Pharmacupaf.> v, J, 18.~.

l1itali~ purpuron, Buda«, lI~:m, onth, Arzn!'ymitwl, lilt besond. Rtil't-

GU8Zta.V Adolf. Chr-mlsch-phnr- slcht nuf ancll'l'p Dispensatorhm, vor-

mao, Ahhandlune tiller liu" KI'I'CI~ot· ZII!l:lw!'i"I' nuf dip. k, k. oast. ~Iilitair(rn'CJsotulll) und 'iibl'r 111l:: rolno A!'tz- u. k.iin, llrou~si~che Landes-Pharmakull (Lixiva 1'111'8, 'I'lszta lu"null'! \'(11'- . ('opiic', ZUIl1 Bphrauch fUr A!'rztfo,

Ill'h'll!ll'll. Post, 1~:Jti. \\'llIuliil'zt!' und Apothekor. GUn~, 1835,

]l[a.yr J6zsef. ('hl'lIl,-l'hlll'II1, Ahh, II. \·I'I'hl'~~I'I'tp u, \'t'rmehrta Aufl,lt'3il.

Iiht·1' dip 1"'illl ('olll'I'ntl'irtl' Hnllll'tl'l'- \'oll"tiilldilt!'~ Ut'ct'pt-Tascbenhueb

"jil1l'l' ucld. ultrlcum ('1111(', 1'111'. lind ZIIl' nouosn-n ii",tprl', Pharmacopoe, "'iir

cln" Hlllllh'll'oth, Knntalin, Ufl'lI, IM-I:!, AI'I'1.tC' und Wnndnrste. Supplr.ment

]l[eissner Pa.l. \'Ol':I('hliiJ!!' 1.11 l'illil1!'u zu cll'~';!'1I Handbuehe dAr Pbarma·

nvuvu \'I'I'hl'';''Pl'llIu!"c'n phunnueeutl- ('ol'iil' \,11111 .1. IS1I4, ~ Ahthlgn, OUn~,

":c'hl'l' ('I"'l"iItionl'lI 111111 c.II1ZIIJ!l'hiil'!I.'I'l' I M:JIi .

Appnrut .. , IIlIf Ilcoll1 \\"cog-co ,11'1' Erfuh- II. \'1'1'1111'11111' 11. \,prhp~l'Ierte Autl, 1"""',

1'lIl1lt h"lIl'lu'itl't 111111 III" Bcoill'iiltl' ZUI' I'hIlI'llHII'nh'J!it«'hr BliittPr zur ~lit-

nl'ltl'iilllllln!! COillCOI' zw,'c'klllii,.:"iltl' 111111 thollune IIlHi Bp"l'rPl'hunl1 des Xp.uP~-

\ "I'Ih .. ilhafl'·1I ~l'olllC'kl'l'IIl'II"i":, WiPIl, 11'11 111111 Wit<';l'nz;w('rt·hel!t(ln nus dem

1M I·J. Ill'hicolco clN' Al'zn('imitt(lUl'hl'1:', "'iir

. ('hl'lIli,.:"hl' .\"C(ui\'alcolltl'lI- "111'1' Ato- IIl'III\ti" .. h» A!'rztl' und Y,'uudiirztp,

1111'1111'111'1' ZIIIII (icohl'lIlH'hp fiir {'llI'lIIi- {iii ns, I Htll,

kr-r, I'hal'lIla"1'1I11'1I 1111,1 Tco .. hnlkr-r Kiha.lYlk Gejza. Sud~r. Hitll'll'rtatio

1t"lIll'illfa.-"li,'" ,lan!""I,'IIt. :! IWIIClco, lnuue. phnnnueol. til' oxploraude vir-

\\" ir-u, 11'-:1·1. 11111' IIIl'dirallll'IIlm'ulI1, Hudao, 1~'i8,

:\ I'll " 1III\"I'I'illld"I'II' .\II"ltah,'. :! Hdl', Kike (cscmcrtani) JOE8ef. UY(I! .. ~·-

I ~.q"'. ":ZI'I'I''' "'l'll'k,·z,·',; 11 ha",an~' \'l\tIan~'

Kelczer Ja.nos, l'i""I'I'IlIlio inuuc.. 1,'",1;.11'11',,1 f('\"anlll'('tulII kalii '(C'rratuni)

1111"1. III' I'~T"III II III Iol'lIala. 1',',.lini. ,'.,. a k"'II;a\'n~ 1',"ZII!l(l8 hill,~·BI,.rrOl

II'-:!!I. '''lIll'a'': ,'lll'l'i uuunontaealls), Post,

]l[elius (Horhi Juha.sz) petar. 111'1'- IM:ir.,

burivrn az Fakllill', 1-'\"\"'1\111"', 1I1'\'l'k- ]l[iskovicsew Kikaa. ]l[ikl61. Dill-

1'111. 11'1'III,""ZI'II'I\I'I',1 ,",," ha"zlIuil"·'1. "PI'lati" tI" c',,"ill mnenlntn, Ruda!'.

\!alt\'IlI' 11\'1'1\\"1'1' ,',,, I'Z 1'l'lIdl'l' 1I""zla' 11'1:1-1.

az 1""1'1"1:"" 1,1I1I\'\'l'ih,,1 az II" I'll i Miza.ld Anta.l. KC'11i llnll-\'oknnk Ipinitla. \1,· I i u s I',' I I' '1". 1\,,1,,;-.,,\ ,II', 1."liM,: :\"J!~. kiin~'\"!'kh('n I'PlIlie::pn hr-(olllal·

Kenesdorfer, .\ I,;,",,,,.a\"a,.: 1':'za!!'I:', tutott : ~Ipllyl'k l,;iizz(11 , , , , 8Z harma- 11I'1!!~'a!!I'"l 11'111'1'11111 1I1II11,,"iaIIlIIJ ,"": ~ dik korti hulmikuok orvos hUzBait a III'I"I'II"a\·a,.: IIIII'lla(',.."" huruuernl ' 1'1'11111'1' il'jn ki , , , , :'ilinlit'zek Ityiinytinl·

rturturus l'IIII'Ii"II"), I'(·"t, I "':III, ! ,;,',Itlll'I ,',,, kl-mondhntatlau hlklzonBal

]l[erenyi Dezso. "1I1t\·IIl' L!"\""It\'~z"l'l'-1 I'IIk\'uk"" JIlIIIl~'arrl' pE!nlg fordit"1.l'ti 1,;n·"'I1~'l'k, l\il'lt,"~zlt\'l"nz ':'l'clC'kh·, I tattuk I\~ sok hplypken klvllbra-11J

~OLJ.vAR - pAZMANDI

-------

65

ertelmessebben magyaraztattak N a- vom Behelntode. AUti dem Franzosl-

dan y i J Ii. n 0 s altaI. Kolossvar, scben ilbersetzt und mit einer Ret-

1669. tungsapotheke vermebrt von J 0 h.

:Molnar 18tv8.n. Az alfoldi szikso- S e bus t e r, Prof. der Cbemie in

termelesrol, vegyi es orvosl tekintet- Pest. Pest, 1819.

ben, Pest, 1869. - A mereggel megatettettek es IAtsza-

:Mo8covitz :Mar. Dissertatio lnaug. tos halalban Iev6k msgmentsse ;

med. de cubebls, Pestini, 1832. a mergek as bamisttott borok isme-

:Moe8 :Moricz. Gyogyszeres arleke- retere s a valos8.gos halalnsk a lat-

zllsek a soska savrol (Acidum oxall- szatos baWtOl velo megkiilOnbOztete-

cum) es a higsny-el61bolatrol (proto- sare szolgalo eszkozokkel egyiitt.

iodidum hydrargyri). Pest, 1833. Franczlabol nernetre fordttotta as egy

:Murma.nn. Karoly. Pharm.-chem. Ab- mente patikar61 sz616 toldalekkal meg-

handlung tiber Vauquelin's Blausiiure Mvttette S I' bus t e r Jan 0 s, a

und das Chinaeextraxt. Pest, 1834. pesti kir. unlversitasnal chemlat

:Miihlho:ffer JOz8ef. Dissert. inaug. tanitO rendes professor. NemetbM

pharm.-med. slstens alealoidea recen- magyarra rorditotta S z a b 6 J 6 z s e r

tiori aevo in usum medieum tracts. orvostdr., Abaujmegye tiszti pbysikusa.

Pestini, 1843. Kassa, 1821.

Na.denit8ek Domonko8. Dissertatio - SegMkonyv a mergezllsek cs tetsz-

inauz. med-pharmaeologlca, Vindobo- halal koriil ('s szon szerekrol, melyek

nae, 1838. . a mergsk es meghamlsttott borok

Na.gel :Mar. Dlssertatio inaug. med. felfedezesare ssolgalnak : nem kiiWn-

de opio. Budae, 1847. ben azon jelekrol is, melyek altel a

Na.gy (nyiri) Ferencz. Darstellung tetszhalalt a "al6di halaltol meg lebet

del' neueron Ansichten fiber die Natur kl1lonboztetni. Ehhez kapcsotva mente

der Salzsiiure. Wien, 18111. gyogyszert8r S c bus tel' JAn 0 s

Na.rcis Ferdinand Gyorgy. Dlsser- utan, Es vegre a halottkemekrol, szer-

tatio hotan.-medica de chaerephyllo. keszt2 R 0 sen z wei g J 6 z s e f,

Gryphiswaldiae, 1711. bites orvos es szillesz. Buda, 1846.

Nemes Gyorgy. A Carbanilid as ken- Orzovenazky K8.roly. Emetica res-

\'!'gyillettlnek vlselkedese lagenysav peetu therapeutico. Dlssertatio inaug.

irant. Tudori ertekezlls. Kolozsvar, med. Pestinl, 1840.

11-l77. Pa.ecken Kere8ztely. Dlssert. inaug.

Nemethy :Miklo8. Dissertatio lnaug. med. de venenis. Rezensburg, 1717.

chom-pharmac. complectens conspe-I-- Pbarmacopoea Rosslea pro lis, qui in

cturn remediorum medicatorum et iIla exercitu imperali medicinam faciunt.

docomponentlum. Viennae, 1837. Petropoli, 1765.

N endtvich K8.roly. Grundriss der 1- Ed. II. 1776.

HWchioml'trie, nebst einem geSChicbt-l- Pharmaeopoea Castrensis. Petropolii.

lichen Ueberblick derselben ffir ange- 1778.

hende Chemiker und Pharmaceuten. - Ed. II. 1782.

Of I'll, 1839. Pa.noera. G8.spar. Dissertatio inaug,

Oesterreicher Ille8. Dissert. inaug. med. sistens corticls peruviani usum

med. f'xhibens generalia de fungis in intermittentihus. Tyrnaviae, 1775.

venenatis. Pestinl, 1832. Pa.ncic Jozsef. Toxiocologia botaniea.

Oesterreioher JOz8ef. Az altalam Dlssertatio lnaug. Pestlni, 11:!42.

ujonnan talaltatott termeszetl magyar Pa.p J6z8ef. Dissertatlo inaug. pharm.esudalatos soval (sal mlrabllls nativus med. de ipecacuanha. Pestini, 1834. hungarieus) valo basznos elesr6l orvosl Pa.tzek Vilmos. Veg-y- es gy6gyszl'rtapasztalasok. H. n. 1801. toni l·rtekezes az omlesztett fojt6-

- Termeszoti csudalatos m~'"Yar sovall savas eziistagr61 (!S az al-eezetsavas

\"a16 hasznos orvosi tapasztalAsok. H. olmaesrol. Pest, l,. n.

n. 1801. Pava.i Va.jna. Gabor. Az nntifebrin-

OriUa. :M. P. Rettungsverfahren bei rlil. Pozsony, 1887.

Vergiftungen und dem Scheintode; Pa.vioh Sandor Anta.l. Dlssertatlo

nebst )litteln zur Erkennung der inaug. med. slstens quaedam de nico-

Gifte, del' venalscbten Weine und tiMa tabaco. Yindobonae, 1827.

zur Unterscheidung des Wirklicben P8.zm6.ndi Gabor. Dlssertatio lnaug.

Hyory: Bibliographia medica Hnngoriae.

66

PEKARIK - PLOHS

phys.-chem. slstens natri Hungaricae I externos adhiberi solent, Viennat', veterum nitro analogi. VlndObOnap'1 1775.

1770. - Editio nova 1791 .. - Editio seeunda,

Pekarik Andru. Bxamen mediea-! (limen data. Viennae, 1780. .

mentorum, Budae, 1834. 1- Auswahl d. chirurg. ArzneimUk>1.

Peka.rovit8 Gabor. Dissertatlo inaug.! nebst p. Verselehnlss d. Werbeugt' u.

med, dE' sallclna. Pestinl, 1836. . Bandagen : aus d. Latein. V\Tien, 1775.

Peller J6z8ef. }fagyarorszagi orvosi I - Chlrurglsehe Pharmacie, oder Lebrt> novt\nyek. (Orvostudori l·rtekezes.) II von d. auberelteten oder ZDsammeD[Plantae offteinales Hungariae indl- g"esetzten Arzneimltk>ln: ans d. Lagenae. Dlssertatlo Inaug, bot.-phann.-I tein von J. P. G. P flu g. KOPPE'n-

mediea.] Pest, 1848. i hagen, 1776.

Pentz Farencz. Gy6gyszpres erteke-I- II. Aufl. 1786.

z{>s az arany salkany zoldletr61 (Chlo- -- Chlrurglsebe Phannacie, oder LehfE' ridum auri pt natrtl) (os nz eezetsavas I von den zuberelteten und znaemmenhorgagrol, (Zincllm aceticum.) Ppst,! gPsl'tztpn Arzneymitteln, welchp zur 1836. . Hellung ausserttcher Krankhelten pftl'-

Perliczy Ja.n08 Daniel. ~Ipdicinal g"pn angewendet zu wf'rd('n. Aos der pauperum, a7087o szpgenyek t'zllmaral latelnlsehen zwelten Ausgab(' ilbpr-

valo Mzi orvossagoknak sz koztok setzt. Wipn, 1780.

leglnkabb (os leggyakrabban uralkodni 1- II. vorm, Aufl. 1786. - Ibid. 17110. szokott nyavalyak ellen val6 alkal- - Pharmacologia ehtrurgtce slve doemaztatas az mlndennapi konnyen fpl- trina de medteamentis, quae ad enratalalhato l's megszorozhetd eSZkOZtik-1 tionem morbornm extemorum &dbi-

biil klnyujtatott. Buda, 1740. beri solent, Vlennae. 1782.

- TIIsti h('koss{>gre wz(orl6 utitars. Azaz!- Toxicologla S(IIU doctrina d(' venenls a sokfele nyavalyakkal kiiszkOdu 1 et antidotis. Vlennae. I 78!).

testnok sziikscg{>rl' alkalmaztatott basi -- E!litio II. 1801.

PS uti patlkaesknnak rovid ('s sornmas 1- Ll'hre von dom Giften u. Gegpn-

loirasa. Buda, 1740. giftl'n. wi-». 1785.

Pick J6z8ef. Dlssertatlo inaug. med.- -- Chirurgisehe Pharmakologle oder pharm. do radleae Artemlslae \'01-1 Lehro von den Asnelmttteln, weleht' gal'il' remedlo antleplleptteo. Vindo- I zur Heilung iiusserer Krankheitt>n bonae, IH:H. 1 ptl(ll{(ln angowendet zu worden. Aul'l

Piller Karoly. Gy6gy"zPl"es l'l"tekezps II. Lateln ubersetst, Wlon, 1786.

a konsavas klnadokrol (sulfas rhini-!- II. verb. Autl. 1787.

nae) es a k('kl{Jgyulatsavr61 (acldum 11- - leones plantarum mediclnallum 81'-

hydrocyanleum). Pest. 1829. eundum syst, Llnnaei dlgpst. cum

Pillma.nn Ferencz. Gyogyszeres (Orte- ennrner. vlrlum etc.Ylennse, 1788-IH.

ke7o!"s az N'Zpt('gt1nyr(,1 (aether acetl- - Ihid. Uro7·-18.

{'usl (,,, a70 olvndhatatlnn 7oOldU, I-')'U- - Elomenta pharmaeo-catagraphologia

latsavas hUI,.p)·ago,; hig8ICI'61 unoreurius SPU doerrinae de praeserlpnone tormu-

prnoelpltatus albus). Post, 1836. larum medlcinailum. Vlennae, 1799.

Pinter J6zsef. A vasany k('kletrcil - Anfnngsj..rrilndp der Pharmako-Kata-

(oyanuretnm ferri) ps n fojtb,;avll." grapholoeia, oder Lehre, Arznt'l-

hillarl-\rtil (ultras hydrargvrosl). Post, mittel zu versohretben. Wien, 171$.

11-1:49. I' - Elomenta chymlae pharm8C(IIuticlU'

Plenck (Plenk) J6zsef Ja.ka.b. (IIt('. Vipnnae. 1802.

Sr-hrolheu all Horrn Rumpelt von dor .- AnfanKs!Criindp d. pharmaeeutlsehen

Wlrksnmkoit dl'''; (,Iu!'k';ilh!'rs und Chymlo odor Lehre von der Bp~i-

Rt'hit·rIinl.!'l'. Wlon, li66. nIDI.!' u. 7.usaIllIllPns(>tzung der Arzn('i-

- - ~Iutel'ia ehlrunriea. 0111'1' Lohro yon mittel, Wien, 1803.

don WirkulIgl'lI dN' in del' Wunder- -- Pharmacologia JIlpd.-chirurg. speel-

arznov gehl'Ullt'lllh'hl'lI Hellmltteln. alls, Partes Ill. Vlennae, 1804.

\\,if'lI~ I ii I. - Spe('lelle med-chtrure, Phannacolo-

. - Ill. verb, Autl. lil'lll. !Cie, oder Lohro von den Kraften der

Pharmaela ehlrurglen sou Doetrinn Ar7onelmittPl. a Thle. Wlen, 180t--5.

de modleamontls IH'ueparatil! ne com- - n. Autl. 1816.

posltls, quo I' ad ourandos morhos PlOD Liz&r. Dissenatlo In.ag. mH.

POLLAK - ROSA

----

sistens artem formulas roncinnandl. I (cyanuretum kaJli ferratum) PS a fesPesthini, 1833. I tagsavas 61macsr61 (chromes plum-

Pollak J6zsef. Dlssertatlc chem.- bosi). Pest, 1836.

pharm. de chlorido auri et natrU Riohter D8.n:iel Anta.l. Analysis

(Gold- und Natrium chlorid) et iodu- chemica venenorum anorganicorum.

reto plumbi (Jodbley). Pestini, 1836. Dissertatio chem.-med. Pestinl, 1839.

Povolni J6zsef. Dissertatio inang. Risdor1i'er (izdenozi) Farenez. Tamed.-pharmacol. de seeall ('ornnto.1 bellarisehe Uebersicht der Arznei-

Budae, 1834. mittel, nebst Angabe der gebraueh-

Pra.ndt Armin. Dissertatio Inaug. llehsten Synonyma, der Anwendungs-

med. de vesicantibus. Viennae, 1768. wei sa, Dosls und Taxe derselben,

Puroher Janos. Vera relatio et flm- bearbeitet naeh der Arzneilehre des

cacla pulveris Hermetici et aquae lu- I Hrn. Prof. Dr. Med. Carl. D. Schrolf

naris: aquae quldem quotidiano usu und dem pharmarologlschen System

ultra XX. annos, pulverls vero plus des Herrn Prof. Carl Hartmann. Mit

quam decennall experientla in plurl- elnem Anhange, enthaltend die Ordi-

bus Germaniae et Hungarlae loris nations-Norm der Kranken-, Armen-,

eomprobatornm. Trent-Inil, 1641;' und Verscrgungaanstalten, sovle Uber

Purjesz Igna.cz. Gy6gyaszati vpny- die 500 Vorschriften der bekanntern

zsebkonyv bujakoros bptegsegf.'krp und gebrii.uchlichern zusammonge-

npz\·p. Budapest, 1884. setzten Arznelmlttel. Ein Hilfsbuch

Quitswa.sser Jeno. Gy6gyszeres {or- fUr angebende Aerzte und Wunder-

tpkpzes a tiszta falprpsztett fojt6sav- ii.rzte bpi der Vorbereitung zu don

rill (acidurn nitricum dllutum purnm) Prufungen, bel dem Besuehe der

PI' a borkosavas dilrdacsos hamagr61 Kliniken u. im Anfange del' praktl-

(tartarus ernetlcus). Pest, 1886. schen Laufbahn. Wlen, 1839.

Rub Ferenoz ]l[ihMy. Dissertatio - II. yermo Autt. durehgehends umgearb,

inaug. med, de abusu emetiel. Vtennae, u. berelchert mit ubersichtlieher Dar-

1756. stellung der neueren Hellmittel, der

X. Raez Xiroly. Gy6gyszerl~szeti-real- besonderen Heilmethoden, der Toxleo-

pncyclopaedia. Gy6gyszer{oszeti tudo- logie, der vorzilglicbsten in- u. aus-

manyos magyaraz6 sz6t8.r. Osszealli- lii.ndischen Mineraiquellen n. heraus-

totta . . .. ....ilggel6k a legujabb gy6gy- gf.'geb(ln von Ant 0 n Din g e 1-

szerekrol, Budapest, 1885-189l. man n. Wien, ISH.

Ra.dany Berta.la.n. Gy6gyszeres er- Roohlitz Janos 88.muel. Dlssertatlo takezesek a k6kl6 gynlatsavr61 (acl- insug. mod. arsenlco. Pesthinl, 1817. dum hydrocyanicum) es a ferjany lbo- Rohrba.oh Anta.l. Taxa medicamen-

latr61 (joduretum arsenici). Pest, 1833. tornm. Gy6gyszor ArszabvlLny. A gy6gy-

Ra.dubszky .Andras. A tiszta tomeny szer li.rszabvany hlvatalos kadasaba

eczetsavrol (acldum aceticum purum) fel nem vett gy6gyszorek arszabva-

es egetett kesersgrol (magnesia usta). nyaval bOYltett, a meterrendszer SZ(l-

Pest, 1830. rint atdolg. kiadli.s. (Magyar, latin {os

Ra.ndics Fortuna.tus. Dissertatio npmet nyelven.) Kldolgozta .... Buda-

inaug. mad. de astromontano antidoto pest, 1876.

vensnl animalls KAT'EEOXHN vlpe- - Ill. kiad. 1884.

rini. Vindobona, 1840. Rokotnitz]l[. Dissertatio inaug. med-

Raudnitz L. A st8.jer novenynedv pharm. de sulphure. Pestinl, 1835.

orvosl gy6gyproje 6s hat8.sa r{oszleto, Rokszer Agoston. Gy6gyszt'l"t's i'l'-

utasttasokkal ogyiltt. A harmadik kl- tekezPsE'k a bamany vasany k{Oklpt-

adas utan magyaritva. Pest, 1857. - r61 (cyanuretum kalii ferratum) P8 a

U. O. 1867. kem!avas r{ozagos hugyagrol (sulfas

Reithammer I. A. Chem.-pbarm. cupri ammoniacalls). Pesttnl, 1837.

Abhandlung tiber das andortbalb Cyan- Ronkovits Pal. A dardanyrol (stibium)

elsenkallum (Sesquleyannretum kalii {os dardanykcszitm(myekrol (praepa-

et ferri) und ilber die relne concen- rata stibii). Pest, 1830.

trirte Salpetorsii.ure (Acid. nltr. cone. R6sa. GyOrgy XO:Q8ta.ntin. Dlsser-

pur.), S. I. et a. tatlo lnang, med, de luxu in medica-

Remetei J6zsef. Gy6gyszeres {one- mentis, t'jus fontlbus et damno. Vlen-

kezesek. A hamany vasany kekletrol nae, 1812.

67

... _--- - _ -_ ------------ ---_._---_._-----_

ROSENTHAL - SEIZ

Rosenthal Agost. Dissertatio inaug. Schmidt Jli.nos. Di8llertatio inaug.

med. de emeticis. Budae, 1842. medleo-pharmaeol. de acldo hydro-

Rozsay (Rosenfeld) Jozsef. A k~n- dyanico. Pestinl, 18215.

egenyg6z hatase, kUlOnosen sebor-ISOhnen Peter. Pbarmazeut.-ebem. vosl ~kintl'tb61 ; t.apasztalati adatokra Abhandlung fiber den BchwerelaItoepitvf' s tudomanvosan felYilAgositva'l hoI und das baslscb-mangansaure Kall, Pest, 1847. otl'entlich vorgetragen an der k. UDg.

-- Die Schwefeliither-Diimpfe und ihre I Unlversitlit bel Bereitung dieser PriWirksamkeit, vorzfiglich in Bezug I parate im }fonat Juli 1884. Pest, s. L auf operative Chirurgie. Auf That- Sohosulan Jli.nos Kihaly. DlsserMachen gegrtmdet von .... Pest, 1847. i tatio inaug. med. de viDis. (De vino

Rook Janos. Dlssertatlo lnaug. med. I Hungarico p. 18-28. De TokaYeDSl

de venenls in genera et eurandis in specie p, 47-50.) Yienna.e, 1769.

lntoxieationlbus. Pestinl, 1880. Schraud Ferencz. Beobachtungeon aus

R6hm.a.nn F. Vez~rfonal a khemlal dor Arzneikunde. Wien, 1792.

J.,ryakorlatokban orvostanhallgat6k szA- Schreiber E. A hasonszenvi hUi~rmara, Fordttotta Hub erA I f r ~ d. \"08. }linden k6ros jelenetek eIOadAz;a, Budapest, 1891. i hetllrendfi sorozatban a mf'gfelel6

Roszler Ala.jos. Dlssertatlo inaug. I homoopathiat J"ry6gyszerek klUotelevt'L

med. de cantharlde. Budae, 1840. : Klvonatban. Pest, 1859,

Ruland Janos David. Pharmacopsa : Schroder Jozsef. A tiszt& Wmen), 1I0\'a in qua roposlta sunt stercora : konsavro! (aeldum sulphuricum COD' etc. Leutschovlas, 164-4. centratum purum) ~s a borkOsa\"8o!

Saphir Zsigmond. D(' auro ejusque ' hamagrol (tartras kali), Pest, 1830. praeparatls. Specimen inaug. pharma- : Schulek Sandor. Vegyt&ni keszltcol-rued. Postlnl, 1826. monyek. }lagyarra forditoUa nemely Say Jozsef. Dlssertatlo lnauz. med.: kl'szltJnenyekkeI ~s vegytanl sz6tar-

til' conlino. Hudae, 18:J!I. ; ral M\'it~tto Don 0 g Any J a k a b

Schedy Sandor. A magvar I!Yo!O'SZI'-: Pest, 1851.

rl'"zptre vonatkozo ttir\,(lnyek foR ~Z8- , Sohulhof Jakab (1.) Dlssert, inaug, balyok I-tylijtem{·nye. Tekintettel a med-pharmaeol. de camphors. Pt'Shazal J.,~·6J.,"yj;zf'r(lszek reformWrek\'e·: thini, IB34.

l'l'iI'P. A .}Iagyarorszugi gyogYSZ(lre8Z- , Sohuster Janos Szilard. De opio. rgyll'tc IIwgbizusuhOl ii~Rzeli.llitotta ~s : Pestlnl, UI1I1.

mlll,'J·81'Uzattal. valamlnt betllrl'ndes: .-- DI' iodo. Postlnl, 1827. uil'l(ynmtllt6\'al t'llutta.... Budapest, ~ - De ferro. Pestlnl, 18211.

ISRi. ; - Gy61-.'J'sz(,J'rk IlrszabAsa. Buda, 1829.

-. II. 01('1'6 klad. 18!13. ' (~'t\\'t(lleniil jelent megl.

Sch3idenberg Antal. G~'c't'-'J'~Zf'I'f'f;, Sebeok (szent-miklosi) S&ndor. Dis-

1'11I'keztI~f'k a jl'l-tl's!t~tt fojt<Jsa\'l\.<; sertatlo innug. mod. de tataria Hungs-

pzlistal-mJl (:\,itl'8": arl(l'lIti<'i crystalli- rica, Vlennee. 17ill.

sutus) I'S II hOll~~my \'II~III1Y k~kl('t~'ol ' Sebestyen (a.~sadi .t>s ~.-gerz.eni) Il'yalllll'l'tulll kall! ferratunu. Pt'st,lli;l4. : X8.roly. Dlssertatio maug, med.

Scherz Janos. Phurmne.chom, Ahhan!l·, si!<tt'lls pharOlaeocatagrapbolo~am.

11I1I1-t iiilf'I' dil' medielnlscho Hf'ifl' u.. Vlenna». lS3R

eli .. rolno kohlonsnure :\1t4!1lf'l'il'. Pest, Seeburger Janos br. Dlssert, inang. pq.t. : mort-phurm. de rhamphora. Vindo.

Schiel Heinrich. Grundztlz« lIer' houn«, lli22.

I'tlulIZl'nkllnll1' naeh ihrsm gol'j.!l'lIwiil·- ' Segner Janos Andras. Disput&tio do tiu"n Zustnnrlo mit HUl'ksirht auf; ponotrntion« salis alkali in interstitia :\(,·lIil'ill 111111 Phurrnaete. Uii II": , ISHii.' ":lIli!< ar-idi. Jonue. li22.

Schimbeck Andra... (_J~·,·.!!~·"z .. res "'1'- i - - I'I'og'1'II01mO, quo nliqua de etl'('rv~1Jt .. I.;"z,·,,.: II 1 .. vult k('lIl·i.1 "'l< a higlillr' I contlu snllnm oxpenduntur, Gtittin-

kr-tt .. ,1 iholntrol. 1' .. st. "-lila, I goO". 1 iai.

Schlesinger Bernat. lli":"1'11ntio I Seivert Mih8J.y. Dlssertatlo Inaug. inuuz. IIII'll. ,II' r .. m .. dlorum domes- I mod. ,II' rnedlcamentls resolventtbus

tit'IIl'urn nbusu, Vlonnae. 11'-18~. I praoelpue tnplcis, Halao, 1748.

-- Szigfried. Vl'lll'lIa 1'0rUIIl(IUl' anti- Seiz Janos Keresztely. Del' iintllohe

dotn, l ilssertatlo, Budae, Itl3i, Boglelter filr g'l'blldote PamiUen auf

SIGMUND - SZEREMLEY

---

6!1

dem Lande. Ein Handbuch der popu- latlnul. . . . . Magyarittl es b6viU'

laren Heilkunde und Dietiitik, zur Ham a riD ani e 1. Pest, 1852.

rlchtigen Erkenntniss der Krankhei- - II. kiadAs 1862.

ten und deren elnfaeher Cur, nebst Stookinger lfihiJy Gottfried. Dis-

Angabe der unentbehrlichsten Arznel- sertatio Inaug. med. de medicamen-

mittel und deren Gebrauch. Pest, torum purgantium natura et usu.

1855. Erfordlae, 1728.

- II. Aufl. 18nH. Stollmann X&roly. A szoritdekr61

Sigmund (ila.nori) X&roly La.jos. (Stychina) lis a felkensavas hamagr61

Venymintlik . . . tanar beesi e~etemi (Supersulfas kali). Pest, 1830.

k6rodajah61. A korodan leggyakrab- St6rck Anta.l bar6. Pharmaeopoes ban rendelt, az eloadasokon killOnosen austrlaco-provtnelalls. Posonil, 1779. jalzett venymlntak, 8 a venerieus ~s Svirbely J6zsef. Gy6gyszeres erteke-

bujak6ri betegek apolasa es kezele- zasek a kekl6 gyulatsavr61 (acidum

s~nt'l kovetett rendszaMlyok gyiljte- hydrocyanicum) ~s az iboly61lY1l1llt-

ruenye. A Ill. atdolgozott, b6vitett ~s saves szlkagr61 (hydriodas natri).

javltott kladas utan magyarra ford. Pest. 1883.

K 0 v erG abo r. Pest, 1871. Szab6 (negyedi) Ala.jos. Orvostudorl

Simon Imre. Magyar gy6gyszereszek ertekezes. Ment6 szerek rog-tiini elet-

evkiinyve 1862. 'I'emesvar, 1862. veszelyben. Pest, 1842.

Simonides Antal. Gy6gyszeres erte- Sr.:a.b6 David A madl bor termeszot-

k(>z~s a tiszta kensavas keseragr61. es orvostudomanyi tekintetben, Orvos-

(Sulfas magnesiae purus) es a langr611' tudori ertekezes. Pest, 1888.

(Alcohol). Pest, 1834. Szarka Janos Nep. Gy6gyszeres ert(>-

Sinay Da.niel. Gyogyszeres lirtek(>zes I kezl>s a jegesltett fojt6savas ezilstagaz arany szikanyzoldletr61 (ehlorl- r61 (nltras argenti chrystallisatus) lis dium auri et natrii) €IS a ketted ken-. Moscat fekete higacsr61 (mercurius savas hamagrol (Blsulfas kali). Pest, ' moscati). Pest, 1835.

1834. Szathmiri (paksi) PM. Dlssortstlo dp

Sipc5cz Ferenoz. A gyantarsavr61 slmpllelum remediornm prae operose

(acidum succinum) es a kensavas coneinnatls praestantia, Franoquerae,

vasacsrol (sulfas ferrosi). Pest, 1830./ 1757.

Soltesz J6Bsef. Gy6gyszeres ertekezes - Editio altera. Claudiopoli 1760.

a jalapadekrol (Jalapina) as a hamany SzeDll.ert Ker. Janos. Elemi v(>gytan vasany kekletrol (Cyanuretnm Kalil I kezd6 or,'osok. es gy6gyszereszek

ferratum). Pest, 1833. hasznalatlira seged kezi kiinyvill. Buds,

Soltesz Milts&. Memoranda der allge- 1847.

meinen Botanik und die Medizinal- Szenthe Karoly. Gy6gysz(>res (·rt(>-

pflanzen der osterreiehlsehen Phar- kezesek a tomeny ecsotsavrot (aei-

macopoe fUr Mediciner und Pharma- dum aceticum concontratum) ~8 a

couten. Wien, 1854. hamany vasany klikletr61 (eyanuretum

Somp Janos. Dlssertatlo in aug. phys.- kali ferratum). Pest, 1837.

med. Sangulsuga, Budae, 1834. Szent-Mih8.lyi lfih8.1y. "lizi orvos-

S06s (Badoky) Karoly. A higany sAgok, mellyek killonos munkaval

('16ztildletr61 (Protochloridum Hldrar- egybe szedetven, harom roszre osz-

bry-ril es a fojt6savr61 (Acidum nltrl- tattak. Ezekhez nemely ktizj6knak

cum). Pest, 18:'11. es a rozs virag hasznalnak feljpgy.

Sperla.gh Gyula Andra.s. Disserta- zese is adatott, Vacs, 17111.

tio inaug. med. sistens descriptionem Szentpetery Janos. Az anyarozsrol.

oleornm synopticam. Pestini, 1823. (Orvostudori (>rtekezl~s). [Seeale cor-

Sta.ur6tBky Lasz16. Gy6gyszl'res erte- nutum. Dlssertatlo inaug.] Pest, HUl.

kezps a borsadekrol (Plperina) es a Szep J6zsef. Vegytani ertekezesek a

borkosavas dardaesos hamagr61 (Tar- kenvasacsr61 (sulfuretum fprr08um) I~S

tarns emenens). Pest, 1835. az otkenp~hampll'!!r(ll (pentasulfuro-

Steinensis Krist6f. Oleum juniperi, tum kall). Buda, 1844.

qua ratione omnibus fere humani Szeremley :Mih8.ly. Venymlnta-Tur a

corporis aegritudinlbus medeatur. Cra- magyar !,.ry6gysz(>rkonyvhOz. Pharma-

coviae, 1545. cologial alapon ossaeallttotta ....

Stetter J688ef. Orvosi yenytan. Irta Budapest, 1876(75.)

70

SZU,AGYI- VAJDA

Szil6.gyi J6zaef. Ertekl'ze's a merges Torkoa Juatus Ja.no •• Taxa pharm.

gombakrol li.JtaIAnos8ll. (Orvostudori eeutlea Posonlensls, cum lnstraotioni·

ertekezes.) Pest, 1880. bus pharmooopoeorum ohlrurgiooram

Szkalla. Lasz16. A strophantus hlspl- et obstetricum speciali mandato ex·

dus gy6g:yszertani Ismertetese, (Gy6gy· celsi consilii regl1 locumtent"ntiaiis

SZE'l'csztudori ert(>k(>zcs). Budapest. Hungarlel essumpta per regia.m sam·

1895. tatis eomlsslone revlaa, relata 80 per

Szopk6 Dezso. Cortex erythrophloel tituJaturu exc, cons. reg. loeumtenent,

1O'6Jn'sz(>rif;mejE'. (Gy6gyszeresztudori superrevlsa, approbata. Posonii, 1 i~

crt(>kez(os). Budapest, 18115. - Polychrestus liquorjarol valo tud6:;j·

Sztupa. Gy6rgy. Rovld ertE'kl:'zesek tal>. Pozsony, 1754.

3 mcszanyziildletr61 (os a kemlav.., - Wrnavcenj, de liquore polycbrellto.

hor~8I-.,r61. Pest, 1834. Presspurku, 1756.

Ta.k8.ca J6.nOIl. Dissertatlo lnaug. med. - Berleht von doctoris .... liquore

de plantts vononatls phanerogam is polychresto, oder Gall- und Sobleim·

Hungarine. Vindobonae, 1839. tlnetur, Pressburg, 1757.

Ta.ma.aaik Iatv6.n. A nadragulyadekrol - Sal minerale alcalicum nativum

(atroplna) (os a higany kett6dzOldlptr61 Pannonieum et ex eodem parata

(doutoehloridum h~·drarl-,"Yri).ppst,IH29. remedia liquor polychrestus alcalicus

Ta.rr S6.ndor. A Iui.vl'1'61 {>rtekezik. ot sal polychrestum slealleum nunen-

[Dlssortatio inaug. pharmaeologlco- pata deslderlo et voJuntatt multoram

medica de (~offea.1 Pest. 1836. aatlsfaeturus candido calamo explicat.

Tegze Imre. Ertekpzps a dardany Posonli, s. a,

keszitrni'nyeir(,1 \,E'g~1ani s orvosl T6th Iatvan. A hlgany kettedibolyat·

teklntetbon. [Ulasertatto luang, mell.· 1'01 (perioduretum hydrargyril es &

pharrnacologtea pertraetans praeparata tlsztu konsaves \'888081'61 (sulpbas

antlmonli.] Pest, IH40. ferrosus rum aqua). Pest, Itl35.

Ternajgo J6zsef. (Jy6~yszE'l'es orte· T6th J6uef (I.) Dissertatio lnaug.

kpz('" II vlllo savrol (Aeldum phos- med. de mercuric. Viennae, 1821.

phorieum) (0" a tlssta timag-r6l (Alu- Tra.j6.nkovita Agoston. GY~'sze-

milia pura.) Pest, 1830. 1'(o~zE'ti ktiny\'\'itel. KiiWnost>D a gyOlr)"

Teutsch Andras. Dlssertatlo ehy- szert\szptj rend elmeletl es goyakor-

mleo-med. de tlneturls martlallbus. I lati utmutatasaul - e~··ket ha\'i Trajf'('ti ad Rhonum. 16113. , g~·61-~·Sllf'rUi.ri iizletter\' gyakorlati Tha.n X8.roly. A magas homcrsek I'·S I kpl't'~ztiil\'itpJ(o\,(l1 II merleggel - takal'holsa\'~(,z hatasa i'zprws testokre. I nulok i's iinoktatast nyemi kh'snok

Budapest, IHI:!I). : SZILmUl'8. Harkad, IH68.

Theodorovits Ma.te. Gp"Il)'llz(lres Tranda.phill Coama.a. Bases et acida

i'rt·(lkpz{'s a sosavas dardaesrol (murlas plantarum aerium. Dissertatio inang.

stlhil) (os a fol\'o nloezetsavas "'hnacs· pharm-med. Budae. 183i.

rl',1 \·IlI,.'Y 6Iompcz!'tl'(,1 tsuhacetas Traty8.nazky Ka.roly 6a Uv6r plumhi liquidus). Post, IHZlf:i. I Gabor. ('tmutata!l a mergek Idkeno-

Thoma Janoa Ferdinand. Dlsserta- I si'''p l'S II \'("lfoltok fl'lismeresere ortio lnaue, pharm-rund. dp Cpr!'i f'jus.: \'o~ti.il'\'i'n~·sz('ki \'egyvizsgalatokDAl. II UP praoclpuis praoparntls. 11"" et ] Dr. () t t 0 li Y II I a ~s Rob (> r t virtute medica. Vlennao, IH34. wg'ytanlil'ok nvoman vE'gyeszek. orvo-

Tomanek Ferencz. ('hl'mi,,(·h·phol·m. : sok, I,"P"I,.,)·"Z()l·l'szl'k, birak s jOgllllZok

Ahhamllune ilh(>r das krystnlllsirt« t'ZUIIlUl'8 kiizlik: Pest. 18n.

"al(lptpJ'''III1J'1' und chromsauro Hylhpr· , Tumler Igna.cz. li~'6~'szeret1 lortEtke-

OX~·II. p""th. IH4I1. z:'s a porls savrol (acidum boricum)

Tomsaik Lajtla. (h«'tltyszpr('l'O t·'l·tl'kl'- i's a humny-eln-lbolatrc! (joduromm

zl"s a kt"III"I!I'II~'J'c:'1 (Aethor sulphurl-: hydrlll·g~')'il. Pt'st, 1 HiJ6.

('11'" {'''; uz "'l!l'ti, hanuurrol IKali ~ Ungerho1fer Xav. Ferencz. Com«uustlcunu, I' .. st, IH:IO. pondll matorlao medleae Pars I. Coo-

Tonha.zy Janoa. Vvrsueho III it 111'1'; tinons allmonta, pt quatuor cardla-

BI all "ii uro. all mehroron Il'ilionlipn coruui snnpllcium elassee, Dissertatio

Thil'I'1'1I III·h"t .. ini:zplI auf dipl!t'lbe lnaug, rned. Vlennae, 1 i59.

sleh ht'ziehl'ndplI' Anslehton und Vajda Peter. ~o\'enytudom&uy. llaHoohnehtune .. n. Pressburz, 1824. 1,.~'Br·lat.in fih'(h;myclv es rentlsaer-

VESZELSZKI - ZELIZY

7I

isme. Orvosok, gy6gyszeresek, kene- ban tartott egyetemt'R ki&llIt&sr6I.)

szek stb. szamara, Pest, 1886. Budapest, 1879.

Veszelszki Antal. A novony-plAntik Wawrik Kikl6s. Dlssertatio inaug.

orszagaMI val6 erdei os mezei gyilj- de virtute medica vegetablllnm escu-

temony, vagyls fa es fiiszeres konyv, lentornm. Vindobonae, 1889.

melyben azoknak deak, magyar, ne- Weber Janos. Bases et acida. Dlsser-

met, franc, cseh es oiak nevelk, killsO, tatio pbarm. med, Budae, 1837.

belso es ktizbasznalkkal egyewmben Wedel G. V. De opio. Budae, 1667. ~lathiolusb61 s mas Wbb fa- es til- Welsoh Gyula. Dlssertatio inaug.

vosztrokbol a koarendu bazaftak ked- pbarm.-med. sistens brevem eonspec-

vekert szalankent egybeszedettek. . . tum remedionun novorum virtutis

altal, Pest, 1798. eorundem medical' ao morborum in

Waohter B6dog. Der dureh Erfab- qulbus adbibentur. Budae, 1844.

rung bewahrte, heilsame Gebraucb - Janos Menyhart. De vini bunga-

des Waehholderols bei Behandlung der rici excellenti natura, virtute et usu.

Cholera-Kranken, nebst andem natur- Halae, 1721.

g'l'mossl'n aut' Erfabrung gegrUndeten Werner Xav. Ferenoz. Dissertatio

Hilfsmitteln und beacbtungswerthen inaug. med, sistens quaedam de diu-

Andeutungen. Tyrnau, 1831. reticis. Vindobonae, 1825.

Wagner Daniel. Pharmaceutiscb- Werther (numv8.rl) Frigyes. Keszi-

medlcinisehe Botanik oder Besehrel- tett s6s-borszesz Mziszl'r sat. Pest,

hung und Abblldung aller in der k. 1866.

k. iistelTl'icbischenPbarmacopoee vom - Cs. k. kiz. szab. eletitai. Pest, 1866. -Iahre 18~. vorkommenden Arznei- - K. k. aussehl. priv, Eletital (Lebens-

pflanzen, in botaniscber, pbarmaceu- trank). Pest, 1866.

tischer, medielniseher, bistoriscber u. Werzar Emanuel Janos Nep. Dis-

chernischer Bezlehung mit besoude- sertatio inaug. pbarmacol.-med. de

rer Riicksicht auf die botaniscben auro. Vindobonae, 1826.

Arznelstotte : mit getreuen, genau Winterl Jakab J6z8ef. Systematis

nach der Natur gezeicbneten und artis pharmaceut. in novo Tymavi-

ausgemalten Abbildungen. 2 Bde. ensi lab oratorio quotannis experi-

Wlen, 1828-29. - mentis demonstrandi. Tymavlae, 1772.

-- Selectus medicaminum recentlorl Wohl K6r. A bigany fl:'lsziv6dasa s

tempore detectorrun et nonnullornm kivAlasztlisa k{>rdesenek jelen IUlasa,

antiqulorum et novo adbibitorum. tekintettel a sypbilis gy6gyitasara.

Fasciculus I. Budae, 1839. Budapest, 1894.

- ifj. Proisverzeicbniss pharmaeeu- Woltl' Andra.s. Was ist von der 001-

tiseher Praeparate, Droguen ... Pest, elnreibunz, als elnem neu endeekten

18110. Heilmittel gegen die Pest zu halten,

- - G~'6gyszerisme (Pbarmacognosia) or- lind wie muss dleses gebraueht wer-

vosok, gy6gyszer~szek, iparosok os den? Untersueht . von. . .. Hormann-

kereskedok szAm8ra. (4 fllzet.) Pest, stadt, 1798.

1862-65. - Gabor. Gy6gyszeres eruakezes az

- Ujabb kitilnObb gy6gyszerek jegy- ecsetsavas t'ziistagr61 (Acetas argen-

zeke. Verzeicbniss vorzl1glichster tiel) es a kengyulatsavas hugyagr61

neuerer Arzneimittel. Buda, 1866. (Hydrothlonae ammuniae). Pest, 1834.

- Ferenoz. Gy6gyszeres ertekezas a - J6zsef. Dtssertatio lnaug, med.-

hamany lbolatrol (joduretum ka1ii) as pharmseologtea de moseho. Vlndo-

a tiszta Coly6 hugyagr61 (ammonia bonae, 183.3.

pura liquida). Pest, 1836. Wolf stem J6zsef. Dlssertatio inaug.

- Janos Antal. Cbemlsch.-pharm. Ab- med. de plantis venenatls phanoro-

bandlung tiber das ~agnesinm und gamis L Comitatus Pesthiensis, Bu-

Quecksilbercyanid. Of en, 1843. dae, lR26.

Wallaszky Lajos. ~odus medica- Wolny Istvan. Dlssertatlo inaug.

menta adplicandl. Dissertatio lnaug. pharm-med. de 01"'0 !ladi morrhae,

med. Pestin!, 1838. Pestlni, 1833.

Warth&. Vince. Vegytani es gy6gy- Zelizy Daniel. Gramm {'S gran. A szereszetl anyagok es keszUlekek.j granrendsaerrol a gramm rendszerre (Hlvatalos jelenMs a Parisban 1878- t{)rtl'-no pontos Ii.tszlimitAs pontes meg-

72

ZEY -1R04

konnyltese vegett orvosok es gyogy- : - Abhandlung von der vortreffli...,bt'n ssereszek hasznalatara, Debreczen,! Natur-Eigenscban u, WUrckung de!' 1875. I Ungarischen Weins. Dresden u. War·

Zey Andris. Olajoknak Wbb mAsfele, sehau.

nagy hasznu orvoss8.gokkal egyben, 11'76'7. Erdelyben a szebeni zold ..,.rd6ben melyek 8Z ember egeszsegere mind I szedett gomba, ugyan Szebl"nben ml'g' kivi1l, mind belol igen hasznosan saol- keszlttetven, es egy uri &8ztaIra fpI g8lhatnak, declaratioja, melyeknek I vitetven, klnek mlnemil nyavolyat is kiilonos hasznok mind itt VAraljAn, 'I okozott, masoknak tannBAgokra, bogy mind a magyar korona alatt levll magokat minden esmeretlen gomba· minden tartomAnyokban tapasztalhato- I nak pteletlll megtart6ztassak, mlnekkeppen obs('rvAltatott es eomprobal-. utanna konnyebbi1h~set or ette, rihid tatott. (Colophonja: }fatheaus Bad- I magyar \'prsekk(ll jatszadozva ki irta

racharzan Apoth. f't Magister oleorwn. :\1 e r cur i u R. Szebf'nben.

Anrlrpas ZPy Doet. !\f('dic. Yaralien- 1'7'78. HAzi kfllonos orvossagok, l"g')'

sis). H. n. t.>. n. (Pozsony, XVII. I'zAzad.) toldalekkal, KolozsvAratt. - Hazi

- l.:jra lenyomatott szorzllk tis nyom- ktllonos orvossagok, meUyek az 01'\"0-

tatAsi hply msgnevezose nelktllli44- sok nelkiil sZ'dkOlkl)dll bptegl"sked6k·

ben. nek vigasztalaslira kovetkpz6kl>p}ll'D

Zsigray Xiroly Lajos. Dissertatlo a bptdk ronde szerent ki1l6n-kfiloD

lnaug. mod-botau. slstens enumera- nyomtatasokbol es irlisokh61 szedet-

tionem contaurearum Hungariae. PPF- : tek pl,"ybpn. P. 0 .. 1785.

tinl, 1838. 17'79. Taxa medicamentorum in phar-

Zsoldos Jinos. Historln erotlcls Rhus macopoea austrlaco-provlnelall ('OD-

Cotini cum observatlonlhus eliniels tontorum. - Taxe der in den 6stflr·

praemio eoronatis. Jaurini. J811i. reiehlsehen Provinelelphermaeopoee

Zwiok Zsigmond. Chemisehe Abhand-: onthaltonen Arzneyen. Pressburg. lung uber das salzsauere Ei::;enoxyd: 1'786. Hazi killOnos orvossagok. L, 1;;3. Ammoniak u. die l'!'inp kohlensaure 1- Krltlscher Kommentar ilber dip Bltterenlo. Post, 183f1. I Oesterreichische Provinzialpharmako-

, poeo, mit elnem Entwurfe zu einem

1'780. ~lagya1'ilzatja az Franz 01'\,Oi; II I!(,Jlll'inniltzig(ln verbosserten Dispsnl\ll't-(lsspntill.janak, moly erant Praga- I satorlum. Pressburg, u. LeipZig.

ban az n. orvosl facultasnak rende- 1'791. Haz! orvossagok, L, S zen th~spMl Gelhausen s Erbeny doctor I ~I i h iL I Y i ~I i h a I y,

uralmok altal Franz Jano,; 173O-dik i 1'798. Gesehiehto der Bntstehung' u. des l'~zt(,IId(,b(ln ml'gpxaminalt-atott. H. n.: Fortganges dor Torok'8chen Spif'8t<-

1'782. Antidotarium sive phurmacopooa ] glanz·Tinktur, nebst thporetisch-praknova .. , elvltatis Cassovlensis in U::;III11: tlsehon Anloitung zu Ihrem zweckpublleum, rejoctls antlqultatls. virl-. mii~sigl'1I Gebrauehe. Kasehau, hU";IIU('; evanldls. ::;p('undum Augus-: 1801. Haz! orvossagok.melyek aaombort tannm. I't di"ppn"atOl'iulII Vienneuse ~ tostnok kiiWmh-kiilOmbf6le nya,·alyainovissimum, soloetlsslmisque : c(ll(>·: nak mog-orvuslasara nem esak nl\mt>ly hrlorum medieorum compositiouthus, Il"merete,,;h ftivek hl'ls() s knIsO, baprout otlam ondomlorum morborum : nom kiiz-hn~znai ts riividpden egybl'

roollYl'nil'ntihu" Alexvphnrmacis, et szorkosztetv« talaltatnak, Most pedill

modicamontis l·('~tllurnt-a, rovisu, atquo hOI-~' unnylval-ls inkabb edt>8 nemae-

per 1lIl'liiroo" infra donomlnntns appro- tllnknok tl'1'JIIi'szpti hajhmdoMga fpI-

bara I't puhlicuta. ('assovia«. lndittnssvk : s m{>htsrms tndomanya

1'748. Huus Apnrhokon. d. i. g-Utll. ll'i('htf' ' j" IlI'IYI'''I'JI {.~ roviden hozzA adatoU.

u. heilsum» ~littl'l zur 7.('it tiN' l'r-st, \·III'Z.

Kasvhau. ,1804. Taxa modieamentorum emendata

1'744 . ..\7. olajoknnk tiihh mlh<(('11' JlUIl)' pro l'f'1!11ll Humrarlae ('t sdnexts par-

ha:'7.I111 or\'o""a!!okkul 1'g-~·III'"... L. tihus r-dita, Buduo. _ Taxfl dflr An-

Z I'~' ..\ II (I I' <'I s. 1l1'Y"n. woleho umgoarbettet fUr da:,

.. - Tuxn phurnuu-outieu Poslonsls. L. I,;inig-l'('i('h I'rurarn u. pin\"eril'lbk> Pr0-

T Ill' k II:' .1 II " til" .1 Ii nil 1<. vizen h(ll'aul<ll(l~(lhl'n wnrde, OfE-n. _.

1'761, Haxi kiiliinii" ul·\,OI<"{IIl. I., J U· Ibld, 180i. _ ... Pro anna 1808.c Ibid.

hI" ,,7. ~I il t .... lHO!!. _. Ibid. HnO. - .Taxa no\1or

1807 -1898

73

medieamentorum emendata ... c (Latin 1845. Taxa medicamentorum. L. 1804. tis nernet czlmmel es szoveggel). - Mas 1850. Taxa medlcamentorum ... Supple-

kladas. Ibid. - Ibid. 1812. - »Taxa mentum ann! 1843. L. 1804.

medleamentorum In pharmacopoea 1852. Franzbranntwein und Salz, oder

austriaco provincia Ii eontentorum ... c sicherer und schneller Belbsthulfer'

Ibid. 1815. - Ibid. 1816. (Latin os und Selbstarzt fUr die leidende

nemet czimmel es IIzoveggel) .. - »Taxa Menscheit bel allen iiusseren Fer-

medicamentorum in pharmacopoeae I Ietzungen .... und vielen Inneron

Austrlacae editione tertia eontento- Krankheiten nnd Uebeln durch das

rum ... « Ihid. 182'2. vom Englander Will i a m Lee ent-

- - .Gy6gyszerek arsssbasa Magyarol'-I deckte Universal mittel Franzbrannt-

~zAJtra es hozza kapcsolt tartoma- we in und Salz. Pesth, 1852.

nyokra alkalmaztatva. - Arzneyen 1- IV. Aun. 1860.

Taxe .... Ibid. 1829. (Latin, magyar 1870. Her n A d doctor patikAja. Pest. Os nemet szdveggel.) Ibid. 1830. 1871. Magyar gy6gy8zerkonyv. Phar-- Ibid. 1844. - Ibid. 184.'). - SUP-I' maeopoea Hungarica. Pest. plementum taxae medlcamentorum . .. 1872. Gy6gyszer-arszabvany 8Z 1872. anni 1843. - Ihid. 1850. evben kiadott magyar gyogyszel'-

1807. Taxa medicamentorum emendata'l konyvhez. Hlvatalos kladae. Pest.

L. 1804. - FUggE'Iek a (gyogyszeroszi) arssab-

1809. Taxa medicamentorum. L. 1804. vAny II. kiadli.sAhoz. Pf'IIt.

1810. Taxa medicamentorum. L. 1804. - Taxa medlcamentorum. Az 1872.

1811. Taxa medlcamentornm. L. 1804. gyogyszel'-arszabvAnynak a hlvatalos

1812. Taxa medicamentorum. L. 1804. kiadAsba fel nem vett gy6gyszer('k

1816. Taxa medicamentorum. L. 1804. ArszabvanyozAsAval es j('gyz('tekk('1

1816. Taxa medieamentomm. L. 1804. b6,itett kiadAsa. ~agyal', latin es

1819. De opio. L. S c h us t e r Jan 0 s. nemet nyelven.) - Arznei-Taxe. Xeue,

1821. Hazl orvossagok, melyek 8Z emberi mit dem amtlich nicht taxlrten Arznpi

testnek killiimh-k1IJombfoIe nyavalyAi- Mitteln vermehrte, ungarlsch-. latel-

nak megorvostasara nem csak nemely nlseh-, deutsehe authorisirte Ausgabe.

esmeretesb fuvek belso s kiilso, hanem Kidolgozta az orsz. gy6gyszpreszpk

koz hasznai es roviden egybe szer- kozponti bizottmAnya. Pest.

kesztve talaltatnek, VAcz. 1876. Gyogyszer-arszabvAny az IH72-ik

1822. Taxa medicamentorum. L. 1804. evben kiadott »Magyar Gyorn'szer-

1826. Der erprobte Rathgeber fUr HauII- konyvc-hoz, rtlszben Atn6zYf' tis

vater und Hansmutter in der Stadt grammsulyra Atszli.mttva. Hlvatalos

und belm elnsamen Landleben. Nebst kladas. Budapest.

einem medlcinischen Hausbuch, das 1888. Fuggelek a magyar gyogyszer-

die bewahrtesten Mittel del' beriihm- konyvhoz. Additamentum ad pharma-

tosten Arzte, bel den Krankheitsflillen copoeam hungarleam. Budapest.

der ~Ienschen, in alphabetischer ord-11884. ~agyar Gyorn·szerkonyv. Phar-

nung onthiilt. 2 Bde. Leipzig und macopoea hungnrlca. Budapest,

Kaschau. Gy6gyszer-arszabyany az 187:1..

1827. D(' iodo. L, S e h us t e l' J 8 nos. ovben kiadott .~agyal' gy6IZ'Y~zpl'-

1829. De ferro. L. S e h \I S t prJ A n 0 8. konyvc-hez s annak 188a-iki fiiltge-

1829. Taxa medicamentorum. L. 1804. I~kehez. Hlvatalos kiadas. Budapest.

1880. HAzi patika vagy szUksegben 1888. Magyar GyogyszE>rkiinyY. Phar-

sPgUo orvosl konyveeske a nem macopoea Hungarica, II. kiadas. Edi-

orvosok ssamara. Kassa, tio secunda. Budapest, IHHS.

1880. Taxa medleamentorum. L. 1804. 1892. Formulae nosoeomlales. Kiadja

1881. Elenchus medieamentorum prae- a III. kir. honvodolrui mlnlszterium.

tor taxam pharmacorum annl 1829 Budapest, 1892.

pretio inde a 1. Nov. 1831. usque 1898. Utasttas a ItY()J_'Yf;zprek otszamoulterlorls ordinatlonos auetorum et I lasara. Kiadja a Ill. kir. honvedelml

dimlnutorum. Budae, I mlnlsztorlum. Budapest, 1 Rlla.

1881. Taca medieamentorum. Supple- I 1896. Katonai gY(lgY8zPl·-llrszahUs. Ki-

mentum. L, 1804. I adja a 111. kir. honvedolmi mlniszte-

1848. Taxa medlcamentorum. L. 1804. i rium. Budapest, 1895. (os 1899.

1844. Taxa medieamentorum. L. 1804.! 1898. Adatok 8Z 1891. evi katcnal

gy6gyszerkonyvben eloirt gy6gyoostek kct!zttpsencl megkozeUto szlimitas BZerint el0&1I6 szarmazekokrol. Kiadja a m. klr. honvMelmi miniszterlum. Budapest, 1898.

-- Katonai gy6gyszerkonyv. Kiadja s m. kir. honvedelml mlnlszterlum. Budapest, lR98.

BAI,DGH - RAJNER

Ev nelk.iil. (Sine a.nno.) EszreveteJek dr. Kiesow aleoossenti&j&nak hll8lmllsta IrAnt as a gy6gyaszat eimelete as gyakorlatAra namely megj egyzeseli:, tovlibbA nehAny killonnem'd eset megemlltese, mikben e megbecsUlbetetlen gy6gyszer sikeresen haszn8ltatoU. Augsburgban.

i4

3. Auxilia repentina.

Balogh Tihamer. Elso segedelem -- Az pIs6 seg:·ly-nyuJtas kaziktin)'Y'" hlrtelen I'I6fordul6 betegspgek t\s I. Pf; II. kladas, Budapest, 1892. baleseteknel a homoopathAk eljArasa - )hmti's di6hOjban. Budapest, 1896,

szerint. Budapest. 1889. - Gyakorlat! utmutat6 mentOk hasz-

Bene Ferenoz ifj. TetszhalAl, meg- nalatAra. Budapest, 1897.

l\get(·~ os egY('b rogtOni eletve8ze- -- Az »e186 segltseg-nyuj1Bsc rthid

IYl'krol mentosaerelkkel egyiltt, Pest, vaalata mindenki !!zliInAra. Budapt'8t,

184,J_ 1899.

Bertholdi. Wegweiser zur homeopat- Kovats Kihaly. Szilbegben vala tis

hisehen Selbsthilfe in den gewohnlich spgedfllem tabla a veszett kutya bar&-

vorkommenden Unpasalfehketten, und pasrol, a mcrgekr61, a falatusk tregt'" ,

bel gefiihrlichen,schneller Hllfe bedur- ben val6 Dll'gakadAsArOI, g6z mlaU

fpnden Krankheitsfallen : oder kurz- vato megfulasrol sat. egy v08.leU

gefaslltE' Anwetsune, so wie man slch kutya rezrl' metszett kepevet Pest,

naeh den Grundsatzen der Homoo- 1798-

pathie selbst hehandeln soli, Pest, -- A hlrtelon halAI vesaedelmelben valo IH34. 8l'gl'dplem. L II. tabla. Rozsnyo,

Burian Aladar. Az Orvosi )Ient(·s I 1820-21.

K6zikiinyve. lrtak : !\ckAm l,ajos' --- Rettnngsmlttel in pUStzIicben Todes~., J e n II r Ii. !I S l k E r n 6, ~ a v r a- ; gl.fahrPD. Herausg. v ... I. II. Tafel. til I In r p • Tan Ii I' k Y A r p A II, ' Pesth, Hl20.

Pro (~ h nov .J 6 z s (I f, C s a pod i : Kress GeZ&. EIs6 segely riSgtoni bal- 1st v Ii n, S z abo D (. 11 E'~, B a k 6, E'sE'teknl'l az orvos ml'gerkl'zeselg. Sandor, H6kay .Janos, )Iorav- Uta-Itas 8 voros-kereszt egyletek. ell ikE. Em i I. 6 nod i Ado I f. I l'l'nl16rsl'g, hat6sagi (os kOZt!l'gi k6zeHoke OYllla, Rothman Al'lIIin,: gek, vasutl-, tiizolt6- es gyari l!ZeT 6 t h La j 0 s, H uri a n A I a d Ii r, ! melyzot, valamlnt a n(>pifkolAk (·s B a :; (. him 1'1', Tau s z k F e r I' n c z, I mindazok szamara, kik balesek>kn('ol (0 h y Z I' r He 1 a, K P n y E' r e s B a· : az (\1:-;6 ~I'g-plyt nyujtjak. Budapest. IlL z s. Kiadta a »)ll'ntOk Lapja •• zor- ~ 1885_

k(':-;zWjl' . , . Budapest, 1891. ' Kriegler :M6r. Onml'nt6. Szlimos mel-

Cservink& Ferenoz Xaver. Dlsser-. lokelt \'t'·nymintakkal. Orvosok s mindratio lnaug, med. de auxllils repen-: ket nembell betezek szamara. Nag)'tlnls in vltao periculis. Vindobonae, f Kanlzsa. 18itl.

II-I:H_ I L6st&iner Antal. Orvosl tanltas a

Esmarch Frigyee. Rogt/ini s('g{>ly i hirtelen voszedelmet okozhat6 be1t>gbalesotokbon. \"pzl'rfonal ot ('loadiIS-' sPgekbE'n valo !lE'rl'ny sl'gedelemban szamarltanus-lskolak szamarn.: hozasrol, mely a munkas ralusi nl-pert Ford. K l' (' i :-; II' I' K Ii r 0 I y. Buda-. a !'flllt"i1Z ifjak f61szabadulAsokkori ppst. lRH:I. . pl'"b8~tl'l/ikre alkalmaztatva kladott.

F&bini Frigyes. Das Heilverfahron . Pest, 1H:!;,.

in Krnnkholten, \\'0 sehnello Hilfo Plichta Soma. SegN)'UyujWs l!let-

niithig lst, Hermannstadt, 1841;. \'I'szl'lypkni·1. Losonea, a, n. (1889.)

Kovaoh AlaMr. E18(j segely heveny Ba.jner Daniel. EI8() seplf .. eren-

m('rgpz"'f;pk p"l'ti'ben_ Budapest, 1889. (.!'MIl'nl't\gek t'S balesetetn6L KtllOnti6

RIEDL-I847

tekintettel a bAborU eselyeire. Kolozsvar, 1890.'

Riedl J6zsef. De auxlliis in repentinis vitae periculis. Dissertatlo inaug.-med. Budae, 1842.

Sohillinger Ferenoz. Mento eljan\s tetszhalalnal es 8Z eletet rogtOn fenyegflto betegsegeknel, Selmeez, 1876.

Schoaulan Janos Kih8.ly. A falus! embcreknek irt oktatas, melyMl kikl megtanulhatja, mikeppen kellessek a vizben holt, teJakasztott, megfulladt, megfagyott, a h6segben elAjult es a mcnyk6t61 Uttetett szerenesetlen felebaratjan segttenl es mit6l 6rizkedjek leglnkabb a szabadlto, hogy magI' l·let(>nek ne artson, melyet ... nemet nyelven kladott, most pedig To I nay 8 and 0 r magyarra fordttott. Bees, 1786.

Sta.dler Karoly. Az rletmentesrol.

Gy6r, 1874.

Szo.b6 (negyedi) Ala.jos. Orvostudori ertekezes. MentOszerek rogtOni eletveszelyben. Pest, 1842.

Teraa.nczky J6zsef. Nepszerii oktatas a balesetek alkalmava! szUksegesse valandott segelynyujtlisban 8Z 1876. (>vi XIV. kozegeszsegi t.-cz. e1s6 resze V. fejezeta kifolyAsabOl. A nsp, neplskolak, haj6sok, halAszok, mozdony- tis vonatvezetok, b8nyAszok, renderok, halottkemek, halottakra felUgyel6k, betegapolok hasznAlatAra. N.-Kanizsa, 1881.

Tomoaa.nyi Imre. A tetszhalottak fOl(>leszti>sere vezerfonal. l<'ilggell-kill :

75

Par szo a hullak elegetese ellen. SzatmAr, 1875.

T6th Imre. Ment6 eljliras verzesek es seriiMsekntll.ll. kiadAs. Selmeez, 1876.

1779. Bewahrte Hilfsmitteln, wie denen ertrunkenen und erstiekten, such anders verunglUekten Menschen zu helfen seye, auf allerh. k. k. an die konigl. uug. Statthaltarey erlassenen Befehl bekannt gemacht worden. Pressburg.

1780. Blzonyos oktatssok, minemi1 gonddal kellessek a vizbe esett, s abban elfUladott, vagy masfele szerenesetlensegekbe esett embereken hatbatosan segeteni: melyek 6 felsegenek a magyar kir. consiliumboz 1779. eszt. bOjtel6-havAn bocsatott nytlvan \'1'10 paranesolatjabul kozonseges haszonra es ertelernre nyomtatasban kiadattak. Pozsony.

- Approbate, medica aquls submersos at suft'ocatos ac alia ratione infortunatos homines aptissime juvandl quae in obsequium sub 5. febr. 1779. ad excelsum regium locumtenentiale consilium bungaricum emanatae altisslmae regiae resolutionis pro communi utilitate et notitla publlcantur. Posonil.

1812. Szi1ksegben t egit6 tabla a viz ben fuladtakra, megfagyottakra, akasztottakra nezve. Gy6r.

1882. Der Arzt u. Rathgeber bei allen Ungliicksfiillen, wo die schleunigste Hiilfe nothig ist. Leipzig u. Kasehau. 1847. Egeszseg tis rogtOnesetek gyogytana, A tanit6kepz6 Intezetek hasznalatara. Buda,

IV.

PATHOLOGIA ET THERAPIA APPLICATA.

1. Pathologia et therapia specialis interna.

Abeles Simon. Chorea sanetl Viti'jAngye.n Bela. A cholera indica kor·

. specimen lnaug. med. Budae, 183i. es gyogytana. Budapest, 1891.

Abraham Adeoda.t.DissI'rtatio inaug. Arejula. Janos ]l[a.n6. A malagai

med. slstens nevroses oculorum. jarvany hideglelesr61 s orvosolbata-

Viennae, 1841. sarol, irta Truxillo Peternek a malagai

Adolphus Keresztely :Miha.ly. Dis- katona es polgarl dolgok igazgat6ja-

sertatlo med. inaug. de poreollo Casso- nak parancsolatjab61 . .. Magyarazta

vlensl, Llpslae, 1 i28. Be r o z i .J a nos. Pest, 1805.

- Trias dlssertatlonum physleo-medl- Argenti Dome. Dissertatio medicooarum de qulbusdem affectibus Singu-j practica de cephalalgta, Pestini, 1886. laribus. 1. lJp affectu Mirachiali. - Killonfele betl'gsegek hasonszenvl 2. lJe porcello Cassovlensl 3. De l'nlc-I (homoeopathiai) gy6gyitAsa. Nem Or\'O-

tatlone flammante. Lipsiae, li46. sok es kl'zdll hasonszenvi orvosok

A.,rata Gusztav. De morbo Hungarico. hasznalat8ra. Pest, 184i.

Inssert. luang. med. Berolinl, 1840.1- II. MYitett kladAs 1855. - m.b6,'.

Aizinger Andras. Emphysema. Speci- kiada» Hahnomann aletrajzaval 1858.

mon lnaug, Budae, 1832. -- IV. My. kiadlls 1862. - V. belT.

Ala.pi Henrik. A hUg-yszprwk nernely ktadas 2 kotetben .Hasonszem·1

bptegsegi·tbl fiiggll em(>szUlsi zava- gy6!C)'m6d es gy6gysz('lrtanc estmmel

rok. Budapest. 18112. 1864. - \1. My. kiadas 2. ko1et.

Alberti :Mihaly. A Haller-fele !C)·it} H~1l8. (Il!-I.)

tl'rn('nyben ezen nov alatt szerepel - Homoepathlseho Behandlung "{If-

Schuller ,Janos Gyiil'f,"Y • De morbo sehiedener Krankheiten filrangehend{l

pnlil'mio hagyrnaz ... ' cz. munkaja, Aerxte und gf'bildete Nichtlirzte, mit

Albrich Ja.nos.Obsf'rvationes de peste Lobensbeschrelbung Hahnemanns. Aus

Bareonsl, praesertlm Coronae.snevltor d. Ungartschen von Dr. Schleicher.

an. lil8 pt 1719 jCl"a.-;sant('. (Kezlrat. (Xl'hst Portrait des Vl'rtsssers). Pest,

Klvonatot kozlilt hl'llI)1' K Ii i 0 S e r i 1860.

Sa m u f' I. I-'ZI'l'".lO novenek I'lhallgat8sa- - Hasonszenvl utltars rligWn tamadt

\"81 az -Annal. physico-mod. Vratlslav. hl'tl'gs(>jC('k plbarttasara. Nemorvosok-

. Tentamen Yl.· cz. maben. Szinnyoi.) nnk lrta ... I'I'~t. 1863.

4ldor Adolf. A cholerarol. H. n. UHa. - Hasonszenvl 1 . ..r)·6gym6d as Hahns-

Aldor Lajos. Yiz!'l(lilatok a vastae- mann eil'trajza. Bpest, 1877.

11('1 1'1II{'''1.tb, {." fl'lsziv('k(·pl'"s:"l(crol. I - Hasonszenvl gy6gymM kezd6 h.

Budapest. 1 H!lH. I orvosok, ertolmes nem orvosok baszAltschul Illes. Dissortatlo inauz. 111 I'd. 1 nalatara. (>s Hannemann 61etraJla.

iiI' seorhnto. Pestlnl, 18i1~. I YIlI. ujl'a atdolg, kiadAs. Budapest,

Amer :Mikl6s. Dlssertatio lnaug, med. lA95.

de asthmato millari. Budae, 1832. .Aapeoz Rudolf. D1ssertatlo medica

ATHANASlEVITS - BELLONY

77

de febre lntermittente. Vlndobonae, 1823.

Atha.na.sievits Va.zul. Dissertatio inaug. med .. de glossltlde. Pestini, 18~6.

AttOmyr I. Briefe fiber Homoopathle.

Jan. bls Dec. 1838 u. Jan. bis Juni 1834. Leipzl~, 1888-34.

Ausfeld Xrist6f. Relatio med. de peste urbis SzegedinBe In Hungaria an. 1708. saevlente, ad incl. caesareum cons ilium bellicum auno eodem SzeKedino transmissa. (Nemet nyelven.)

Auster litzer Simon. Dissertatio Inaug, med. de ealculo urinali. Pestini, 188l.

Ayrer Janos Xrist6f. Disputatlo de morbo Hungarico. Baslliae, 1681.

Ba.c8megyei Istvan PM. Observationes de morbo esomor Hungariae endernlo intertextae. Lugd. Bat. 1717.

Baosmegyei Janos. Dissertatio lnaug. med, sis tens podogram, juxta genui- 1111111 optimamque artis metbodum eurandam. Erfordiae, 1726.

Ba.gella.rdus Pal. De universalls morbi arttcularis praecautio et curatlo. Lugduni, ] 538.

Ba.ja.monti Gyula.. Storia della peste ehe regno in Dalmazia negli annl 1773---1774. Venezia, 1786.

Ba.jan :Mikaa.. Ne feljetek 8 koleratol :

Kimerltii utmutatas mikent ovjuk meg magunkat az azsiai kolera elleneben, Budapest, 1892.

Ba.kody J6zsef. Homoeopatbische Heilung del' Cholera zu Rasb in Ungarn im J. 183l. Stein am Anger, 1882.

Ba.kody Tiva.da.r. A hasonszenvi lskola termessettudomanyi modszere. Bpest, 1877.

A karyomitosis es a blologlkus orvosszerl gy"101an alapelve. Budapest, 1884.

B8.lint Rezao. A tabes dorsalis complicatloirol. Budapest, 1898.

Ba.lla. Ma.n6. Orvosi ertekezcs a szelhudesrol. Pest, 1847.

Ba.llus Karoly Lajos. Dissertatio lnauz. med. slstens dlaznoelm morhorum systematls uropoetlcl, Pestini, 1884.

Ba.logh Endre. Orvosi ertekezes az iszakosak reszketeg felrebeszMerOI. Pest, 184l.

Ba.logh (a.lma.si) Pal. Rovld orvosi ertekezes a cholera morbusrol. TemesVal', 183l.

Balta. Ka.n6. Orvosi tlrtekezcs a szeJhudesrol. Pest, 1847.

Ba.nk6 Antal. Dissertatio inaug. med. sistens bypochondriam. Vindobonae, 1825.

Barbenius J6zsef Benjamin. De haemorrhoidibus vesicae in genere et in specie. Dissertatio inaug. med. Tyrnaviae, 1777.

Baross Kiroly. Az ehseg OrfiItjei.

A pellagra Magyarorszagon. A pellagra Olasaorszagben. A pellagra betegseg. :\Ii a teendO? Budapest, 1899.

Ba.rra. (homor6d-a.lmasi) Imre. Dlssertatio inaug. med. de hydrope ventriculorum cerebri acuto. Viennae, 182::!.

Barra. (homor6d-almasi) Istvan.

Ertekezes az epekorsagrol, (Cholera morbus.) Pest, 1831.

Ba.ruoh Ka.n6. Dissertatio inaug. med.

Semiotlca cardiopatbiarum synoptice exhibita. Pestini, 1847.

Bastler Anta.l. UtasltAs mlkent ovakodjunk es menekuljunk orvosi segely erkezeseig a choleratol... choleraoveseppe! altai. Pest, 1855.

Baty Janos. Specimen lnaug. med. slstens dlsorlptlonem qnorundam morbornm hungaris endemiorum et remedlorum iisdem familiarium et quasi domesticorum. Trajecti ad Rh. 1775.

- Theses inaug., pro priv. doct. subm.

Tymaviee, 1776.

Baumgarten Samu. A h6Jyag daganatainak k6r- ~s gy6~1ana. Budapest, 1896.

Baumgartner Walfrid Anta.l. DIssertatio inaug. med.-chirurg. de hydrothorace. Vlndobonae, 1840.

Ba.usner Sebestyen. Traetatus de peste ejusque curatione. Cibinii, 1550. - De remediis adversum luem pestiferam. Cibinil, 1550.

B30k Janos Nep. Dissertatio inaug. med. de patechiis. Yiennae, 1816.

Bednarik Janos. Dissertatlo inaug. med. de aneurysmate. Pestinl, 1823.

Beer Lip6t. Dissertatio inaug. m.-practica de febribus norvosls secundarlts. Vicnnae, 1826.

Behrens Gyorgy. Dissertatlo lnaug. med. de lue Pannoniea vulgo dicta die Haupt- oder ungarische Krankheit. Erfurti, 168;.

Bel Janos Theo1l1. Dlssertatio lnaug. med. de cholera hum ida. Ulittingae, 1;47.

Bellony J6zlef. Dlssertatlo lnaug. med. de struma. Budae, 1886.

Bellon,. K8.roly. Dissertatio Inaug. med. de nostalgia. Pestinl, 1885.

78

BE~CS(K - HI,At"

BenOBik Matyas, Genulna pestis de- - Medizinische Ephemerlden \'00 den

scriptio, quae ann, 17311, Dehrecsini Jahren 1780-1793. Autl dem Lawin

grasseta pst . . . . Ilbersf'tzt und mlt der TopographiEl

Bene Ferenoz. Kurzer (nhegritf der Miskolcz vermehrt. von J 0 S (II f

notbtgsten Grundsatae zur Kenntnlss E y f" reI. 5 Bde, Wien, 1794.

und Hellung del' gewohnllehsten Bensa Ferencz Xaver. Histories

inneren Krankhelten dor Menschen, rolatio pestis anni hujus saeculi XII.

fUr angehende Wundllrztp 1m Kiinlg- XlII. XIV. Austriam et conk>rmlll8tl

reich Ungarn. Pest, 180l. partes lnfestantls, cum adjunct1s spt'-

- EJem('nta medteinao praetieae e elallhua cbservattontbus in lual'E'tho

praeleetlonlbus llllus pnbllels edita I tam Posonlensl, quam Vieonen!!i per J<' ran c. B I' n f" jun. Tomt V.' factls. Vlennse, 1717.

Pestinl, 1833--34. Bentzig Maty6.s, DlssE'rta.tio loa~.

_ - ifj. Dlssertatlo Inaug. mod. slstens med. dp dolors eephaltco. Halae

quaedam memornhilia ollnlca, Anno Magd., 173l.

seholastico 18:.!4!o in nosocomlo 0('8- Berda.oh Gyula.. Berleht flbf'r diE' demico rpgise selantlarum unlversl- Mpningitis-Epidemie 10 Trifail Im tatio Hungaricae colleeta. Pestln), 18:.!5. : Jahre 18~fI. MUnchen. 1899.

- Tetszhalal, mt'gpgeti>s ('I' pgy~h rog-: Bereozk v. Briooius (visakna.i) Wlli N('t\'(';<z{>lypkrIlJ mentosserelkkel J Gyorgy. I>i!lputatio med. dE' pt'ri-

('I!j·iitt. Pest, 184-'1. I pneumonia, Pranequerae, 1695.

- Rudolf. Dlssortatlo lnaug, mpd.- i -- Dissertatlo inaug. med. df' ('OIi(,8

practtca slstens easuum memornbi- passiono. Franequerae, 1695.

lium LXXXVI. in sehola clinlca annls Bereczky (torboBzl6i) Karoly. 1)i:;-

I Hil7j8 pt 18il8/!! observatorum suceine- SI'I'tlltio lnaug. med, de dlabete.

tam onarratlonem. l'('~tini. IFl40, Vionnae. IRa!!.-

Benedi~t Henrik . .-\1. appendicitisrol. Berger J6zsef. Dissertatlo Inaug, dE'

Budapest, IH!I!I, vertiglne. Pestlnl, 1H35.

Benk6tzi Istvan. IH""prrotio lnaug. BeBzterczey J6zsef. Dissert. ioaug.

ID('d. (ip ff'bl'l' Hururaricn !'f"11 CIlS- mod-praetlcade arthrltlde. Budae,1887.

tronsl. El'lang-Ilf', lin!!. Bethke Karoly. C'ber Schlagftiis.o;p

Benko Sa.muel Dlssertatlo lnaug, und Lahmungen, oder Gesehlehte df"r

mi-d. 1I(1 lnsomnils. Budae, 177H. Apoploxte. Plll'nplngil' und Hemlpleglo

- A hOlyu~os himlCol'(,1 \"a16 tanaesadas. aus iUtPl'n und nonern Wahmehrnun·

~likc"pf"n kolljen a mc'og mt'g nem gf'n. ~ Theile, Ofen, 17911.

hiJnli,ziitt,pkl't, mikor I' nyavalyaba Betlehem FiiUSp J)i~K('rtatiO lnaug,

esnek, orvosolnl, hogy mind tostek- mod, dp deilrio tromonte potatorum.

nok sZ('ps('gf'khen (." c"p"l'!lpkhf"n Budao. IR3n.

mpgmarndjanak, mimi )ledig- igen Bia.tzov8Zky JanoB. litastt\'l&oya BZ k('\'{'" "1.illll II III I haljanak mf'IZ, KII"!'Il, f')l('mll'igy olkontleso 1~8 01"\"081&"<18

17H 1. I modjairol. ~ nl,,,'y-S1.ombat. 183l.

- Xovum fl'hl'i" scarlatlnao g-pnll". J _, lnstructlo quoad media praepedleodi

quod in aoo iJIIJCJ('uis infantihus obsor- ~ f't «urandi morbi cholerao, TymaYi8E', vntum. (A klr. hplytIU'fotlllUic!«'snl: IHaI.

kiiziiltf'.,1 )1RJ.!~'uITn forditvn : .A skar- I -- Krutki )lullc'l'lii ahi eholeru nedostal.

Into!' htdoznok 1('1I'ls" {'s OI'\·o"IIISII.< Trnawe, IMill.

Kiadtn H Ii e 1. ~:'I III II I' I. Pest, 171'4. Bib6 Gedeon. lIissf'l'tatio lnaug. med,

_- A t'c'kC'tp pp('" mortoklotnek. {." nz : df' seorbuto. Ylndobonao. 1831,

nlatt elrojtozett szarntalnn c'·s tiinrlc"-: Billitzer Fiilop, Dlssortatlo ioaUfl, I"P!l hptc'I!"{'!!<'kupk, n(,\'I'ZfJtpl!(Ill )lpclig- : rued. de purnlysi. Budae, lR35,

II kii"z\'pu)'npk, ill!)' Ill'. M-\"arnl1k {'s' Bing Herman. Dlssort. lnaug, med,

urnnyvm ... k, 111. uj tnpasxtnlusokbol, dc' ('I'ilf"p"ill. PI'"t, IFl31.

kiili'lIii~f'1l Pl'clil! Grunt Wilhelm , .. Binnenfeld Izsak. Orvosl ~rtekezt!os k"'Jlzc'm('Il~'l'ih"'l Ipil'li"II, f'lkf"l'iil"'''f' c'·" , n ha"lIlpn('~I'('1. lJ)i~,,(·rt8t10 rl(l dialT-

nlt·l!:.!~·('I!)'ltli"n; rt"szhplI nn!-!,olh61 ma- hoon.] Buda, 1'4'-).

1-~'lllTIl f'n rdlt \,11 , I'('"zint )If'di~ klrlol-. Birly Ede Fl6rian. Dlssort. lnaug,

IlUZ\·II. Kc',t f'I'Pc(l'ti {·l'tf'kf'i'.(os" .. 1 told- IIII'd. dp opllepsla. Vtonnae, 1814.

van azt 1llf'1l " t(' j \'nl1'l',1 C"S ftl'RnYc'or-: Bla.u VilmoB, ])I""m1-atio lnang. mfld.

ri,1. Pc·"t, 17!1I. i df> dya,;phBllla. Yj('nnBt'. lRa8,

BLEUER - BCRGGRAVEN

ill

Bleuer :Mikl6s. Orvosi ertekezes a [Braun Sandor. Dlssert, Inaug. med.

tiid610br61.IDissertatio mod, de perlp- de diaphragmatitide. Pestinl, 1884.

noumonla.] Pest, 1844. BriLuer J6zsef. Dlssert, inaug. med.

Blasius Sebestyen. Disputatio medlea slstens observata in clinico medico

lip febri Ungariea Tublngae, 1626. pro medicis reg. scient, Unlverslt.

Blum Od6n. A paralyticus nel11'B8tbe- Hungar. semestrt altero anni 1829.

nla s a hydrotherapia. Budapest, 1895. collecta. Pestinl, 1830.

Blumenfeld Abrah8.m. Dissertatio Breslauer Jakab. Dissertatlo inaug.

lnaug. med. slstens gastro- et entero- med. slstens hydrocephalum internum

malachiam. Pestlnl, 18Bi. 'I scutum. Budse, 1833.

Bodnar Sandor. Az emesztesi zavar I Brewer Janos. Disputatio lnaug, de l'S annak gy6gykezeJese. ~ i I n t> r . arthritide. Wlttebergae, 1663. •

1<' 0 the r gill es K r a k au 0 r J .. -- Disputatlo de Ictero 11 avo. Wittl"

utan, Budapest, lR86. , bergae, 1664.

- II. kiadas IR94. ! Breznai Istvan. Dissertatlo lnaug.

B6kay Arpid, Ketly Karoly, X:o- I mad. de chlorosi. Pestinl, 1820. ra.nyi Yrigyes. A belgy6gyaszati I Broussais. Relaeion de las epldemias ~"zik(jnyyp. 6 kotet, ~unkatarsak: de la eoleramorbus observadas .. en A n IZ y Ii n B l' I a, B au m gar tan: Hungria, ~oldavla, Galllela .' .. en 10:'; E II: m 0 n t. B 6 kay J Ii. n 0 1;, C s a- I anm; de 1831 y 1832. Paris, 1832.

t Ii r y A Il 0 S t, Doll I n g erG y n I a. I Bruck (hidasi) PM. Az elhuAs l'S Hay a s Ado I f. H irs chi p r , gy6~1tasa. Bevezetesul : A taplalkoA II: 0 s t, Hoc h h a I t K Ii r 0 I y, H 6- I zas elettana nepszernen elOadya. gyP " E 11 d r 1', Hut y r a Fer e n c z, , Budapest, 18R6.

I r s a I A r t h u r, Jan n y G Y u I a,l Brundel Gy6rgy. Dlssertatio med, J (l n II r I' s s i k R r n 0, K l! t I Y I slstens aegrium laborantem syncope. L " s z I 6, K 0 r Ii n y i S Ii n d 0 r, ' Jpnal', 16R2.

La u f l' n a n e r K Ii. r 0 I y, LOr I : - Dissertatio inaug. mad. de oedemata. Ell e, ~ ti II e r K a I m Ii n, N a v- ! Jenae, 1683.

rat ill m r e, N e k Ii. m La j 0 s, Bruszt Lajos. Dlssertatlo lnaug. dl'

() n n II I Ado I f, Per t i k 0 t t 0, morbo Brightii. Budae, 1842.

PI 6 s z P Ii I, P uk yAk 0 s, R e- Buohfelder Janos. Dissertatio lnaug. <. z (' y I m r e, R 6 n a Sam u e I, mad. de typho abdominali. VlndoH c h w,1 m mer Ern 0, Still e r I bonae, 1839.

B e r t a I a n, S z e k Ii c s B a I a, I Buohwald Gyula. Dissertatlo lnaug. S Z 0 n t Ii g h F C I I x, Tau f fer I med.-practica de cura pauperum,

Emil, Tauffer Vilmos,Tauszk Viennae, 183i.

Fer e n c z, T err a y P a I, Tor ij k I Buday J6zsef. A fekete asszony v~ry L a j 0 s, U d r Ii. n s z k Y L Ii s z I o. i az oroszorsaagt pestis, annak keletBudapest. 1893-1899. kl'zesl', ovszerei es orvoslasa, Buda-

Baldini R6bert. Schutz, Verhalten I pest. Hl79.

und Heilmlttel gegen die Cholera. Bugat PM. Dissertatio lnaug. rued. Pest, 1866. I' slstens eneephslltldem, Pestint. HH8.

Boros Samuel. Dissertatio inaug. med. Bulbuk Antal. Dissertatio lnaug, med. de chorea sancti Viti. Pestini, 1815.1 slstens observata In cIinico med. pro Bosanyi Bela. A koszvany. Ki1lonos I mediels regiae scient. nnlv. Hungaritekintettel a gyogykezelesre es elet-I cal' mense octobrl anni 183i -·3K

mudra, Budapest, 1894. I collecta. Budae, 18311.

Botka Imre. Ertekpzcs a moesarok- Bulla Karoly. Dlssertatlo inaug. med.

rol koroktanl lis orvos-rendorsegt de hepatitide. Pestlnl, 11'119.

tekintetben. [Dissertatlo inaug. slstens Burggraven Janos Ernc5. Tractat

paludos, respectu aetlologteo et pol.- yon der ungarlschen Hauptkrankheit,

medico. I Buds, 1842. such anderen opldemlschen Plebem,

B60k Ja.nos (pozsonyt szarm.). De, sammt deren Praeservation u. Curen, curs cholerae Indicae In Europa. [ Frankfurt, 162i.

Posonil, 1831. ,- Tractat von der ungarischen Haupt-

Braidsver Benjamin. Orvosl arte-, Schwachheit, auch anderen epldeml-

kezes a szlnes haIalr6l. [Dissertatio schen giftigen Fiebem, deroselbeu

med. do asphyxl.] Pest. 1832. vielfliltigen Zufll.llen, sammt lhrsa

I Prasservatifs- und Curatifs-liitteln.l- Historia pestis Transylvanlae aDDOFrankfurt a. M., 1640. I rum 1770, 1771. Opus posUlumum

Calovino J6zsef Ferenoz. Disserta- jussu regio edidit et praefaiuB es~

tio inaug. med. de tussi eonvnlsiva, F ran cis e u s S e h r au d. Bndae,

Vindobonae, 1825. , 1799.

Canestrim Antal. DissertatJo hlsto- Chernyei Janos. Dissertatio mang.

rica de peste quae ab autumno annl med. de simulatione morborum. T)T-

1770. usque ad mensem februaril navlae, 1776.

1771 in comitatu Zempliniensi grasSB-1 Christ Janos Nap. Dissert. iDang. batur. Cassovlae, 1777. med. tussi eonvnlslva, Pestini, 1817.

Caroaus JlIarton. Dissertatio Inaug. I Chyzar ]tornel. Nepszerd oktatas a mad, de haemoptysi. Lugd. Batav.1671. : cholerarol, Budapest, 1874.

Cardiluoius Ja.nos. Kurz verfasseter i Claophas JlIibAly. Dlspntatlo de febre Berieht von der jetzigen I,,'l'assiren-: maligns Hungartea, Wittebergae, 1662. den, und todtlichen Lager Seuche, oder I Coberlls T6bias. Observationum caUngerlsehen Flecken- und Pedecken-I strensium et Ungarlearum decades U. Sucht. ... Nebst einem umstsndli- scilicet: Austriaca et Sileslaca. Franchen Traetat von der rothen Ruhr.] eof., 1606.

Xiirnberg, 1684. I _. Observatlonum medicarnm castren-

- Kurtzer Bericht von der neuliehst I slum Hungaricarnm decades tres. grasstronden und todtIich ansteken-: Helmstadll, 1685.

den Lager Seuche oder Ungarisohen I Col3rus Janos Jaremia... Dispntatio Flecken- und Pedecken-Sucht,... lnaug. med. de dyssenteria esstrenst Xebst elnom umstandliehen Tractat I (Hungartca]. Rrfordiae, 1704.

von der rothen Ruhr. Saltzbaeh, 1684. I Conradinus Boldizsar. Febris hun(Tartalma ugyanae, mint az elobbl I gari(·a. Kurtzer l'nterrieht, wie eln nnle.) I jeder sein Hauss in diesen gefehrli-

Cartheuser. De morbis endemiis. I chen Leuffen des maUgnae EpideFrancofurtl ad Vladrum, 1771. (A: mtaltsohen Flebers, die Ungeriseh j.,"yal'on;zitgi betl'gsegeket reszlotesen ' Sucht genant.... leger halten vnd

emltti.) , reglren soli. S. I., 1571.

Centner Ja.nos. Dlssortatlo lnaug. msd, : _. DI' febris Ungarleae ejusqne symptode sudoris ambulatoril salubritate et i matum curatlone liber unns, a J ainsaluhrltate, :\Iagdl'bul'g, 1740. : (. 0 b 0 Rut e I' 0 in Latinum eonver-

Charoot J. JII. Eloadasok az idegrond- I SUI'. Adjeetum Cratonls consilium de szer betl'lotsl'gl'ir6l, ~rtotta a Sal-] febribus mallgnls. Passaviae, 159-&. potrlore korhazban, Ul'SZ(llCYiljte es I Copeland Tamas. Beobachtungen kozle B 0 urn e v I I ! e. A II. kladas I libel' <lie Symptomen-Behandlnng des utan ford. A z a r yAk 0 ~ Budapest,: krankhaften Riickgrates. Aus dem 1876. I Englisehen yon 1<' r, K II ian. Pesth,

_. Elr.adli"ok az idegrondszer hetl'gse-' 18111.

geil"ul. Cls~ze,,'")·iijt:·; (.~ koz)(o: Bon r- : Corvisart Luoian. Pepsin eln natiir-

n e v i l l e. Fordltotta Kul l er Gy u la. li('h(,1'Yel'dallungsstollzurHeilungder

Budapest, 187H. Dyspepsie u. Consumption. Aus dem

- El6adit~ok az idl',!,"l'!'nd~zer bl't.t>g""·- Franzaslschen herausgegeben von

gl'iriil. Ill. ktit Ford. :\10 r a v (. s i k , J 0 s I' f v, Tor ij k. Pest, 185;.

K Emil. Budapest, 11*111. Cosmini Jakab. Theses Inang. mOO.-

Chenot Adam. Traetatus <II' peste, practicao. Vlonnae, 1780.

slvr- dl' Hl'igilll', proerossu, fatis, nne Cramer pa.l. Dissertatlo mango med,

pl':.:ti,.; in Unciae Transylvaniae, qui- do <10101'(' eolico et ilUus contractura.

busdam loels ah initio oct, 17ii5. ad Baslllao, 1614.

nnom jnnuarii liii7. Vidobonao, 1765. Csaktornyay J6zsef. Erteke:l9f1 a -- Ahhnndlunz von dor Pest, Aus dorn ' tudosorvadas ('sirajArol. ,[DlslK'rtatio

Lutein iihprsl'tzt von J O~. W i I h. lnaug, mod. de Ill'mline phtiSE"08 pul.

~ (. h w f' i g a I' t. I irosden, 1776. monalis.] Buda, 1846.

_. Hlnterlassone H('hrit"tI'n iiber die Csaplovios Ja.nos. Outer Radl &II iirztlit'h"ll und pulltisehen Anstalton ' Alle, die von rhaumaUschen IAtid81l bel der I'I',.;tseu<·he (vom Jahre 1769,· befn>it zu werden wDnschen. Wiea.

70, 71.). WiNI, 171:18. 1815.

CALOVINO - - CSAPLOVICS

--------.-

80

<:sAP6 -- DoxATH

81

Csap6 J6zsef. Dlssortatio inaug. med.· Cziegler Ferencz. Dlssertatio med.

£If> febre Hunzarica. Baslliae, 1 i09. de animi deliqulo et asphyxia. Pestini,

Problema theoretieum et praetieum 1841.

lip pleuritlde enodatum. Baslliae, 1709. I Czilchert R6bert. Dissertatio inaug.

Csatary Agost. Klinikai tapasztalatok med. sistens potentlas nocivas mor-

a nephrltisekrol. Budapest, 1891. bos metallurgorum generantes. Vin-

Cseh (Csuzi) Janos. Dissertatio in aug. I dobonae, 183t.

med. df> rhaehltide. Franequerae, 1 i02. Czuker Samuel. Dissertatlo inaug.

Cseh-Szombati J6zsef. Dlssertatlo ' med. sistens eholeram orientalem in inane. mod. do rnorbis !!Iandularnm: possessione Peterl l. Comltatu Pestisecundum aetates, Viennae, 1 i82. ensi ingremiata observatam et curaCsencs Ferencz. Helminthiasis. Spe- i tam. Pestinl, 1852.

«imen inaugurals. (~lagyar szoveggel.) . Daubrova Ign8.cz. Orvostudori "'rteBuda. 1842. kezes, A gorv ... lyk6rr61. [Dlssertatio Cserey Zsigmond. A cholera gy6gy-' inaug. mod.de serophulosl.j Buda, 183!J. k<,zel{>~1' K 0 C' h elmelete alapjan.] Demeter Vincze J6zsef. Dlssertatio

Hz<,!!pII. 18ti5. de morbis simulatis. Pestini, IHa8.

Osereanyea (fels0-6ri) Sandor. Or- I Dentulinus Tamas. Luem epidemi-

vosi l'rtl'kpZl'S a koszvenyrol. Buda, cam Sl'U pestem suh eo sehemate quo

18~tj. nunc incl'dit... proponit. Witteber-

Dissertatio in aug. med. de arthritide. gae, 1682.

Buda, 182f:i. i Dercsenyi (dercseni) Ja.nos. Pyreto-

Cseri Ja.nos. Az f>g(>szst>ges (>s beteg i logiae practical' tentamen. Vlennae, !!~·olllor. :'I:t"pRzelii utrnutato gyomor- ~ 1780.

,',,, hl'lIl1'tl'gpk szamara, Budapest, i-Ed. II. 1 i83.

Hl!Il. : Deri I. Henrik. A typhusreeldivarol

- II. kind. 18!Jo. , altalaban, kiilonos tekintottel a k6ro-

_. Az ujahh vlzsgalatl medszerek gyo- I dan eliifordult esetekkel szemben, morbantalmaknal, KilWnos tekintettol l (Jutalmazott palyamn), Kolossvar, H!91. II mindennapi gyakorlatra. Budapest.: DevanXa.roly. Dissertatlo Inaug. med. i8!1!. I slstens historiam cholerae morbi in

Csorba(szakacsi) J6zsef. Dissertatio processu extraneo incl. comitatus

lnaug. med. de phlebeorysmate in I Posoniensls grassantis. Budae, IH3t. "1I1'('ie Ill' haemorrhoidibus, Pestini, I Diablanovszky Peter. Sed Iibera nos iHli. ! a malo. (Ert£'kezes n pestlsrol.) S. I.,

Csorba. Lajos. Gondolattoredekek a I 1601.

mollnyavalyak vizsglil6d6 m6dszere I Dieballa Geza. Az eosinophil-sejtekkortil. korlsmol ('s gy6gym6di szem-I nek jel£'llt6s('g(>r61 sulyos anaemtakpontbol. [Dissertatio inaug. med. Si8-! nul. Budapest, 18!17.

tens frazmenta Idcaruru circa me tho- I - Haematologiai tapasstalatok a chlodUIII «xploratoram morborum pectoris, . rosisrol, Budapest, 18!J8.

tam Iliagnistico, quam therapoutleo I Dietriohstein David. Dlssertatlo rospectu.] Buds, 1845. inaug. med. de dyscrasia blllosa cum

Czanaki :Ma.te. DoghalaIr61 yalo rovid I atrophia nava hepatis aeuta, Postinl,

«hnelkedes, melyben a doghalalnak I 1845. .

mivolta, eredetl okai, eszkozei, tulaj- I Dimits Sa.ndor. Dissertatio luang. donsagi, vegoei orvossagi a szentiras- I mod. de erysipelate. Pestlnl, 1824. MI. termeszetnek folyasabOl, hlsto-, Di6szegi Istvan. Dlssertatlonis mod. riakbol vllagosan megmagyaraztat- I de hydrope, ot ejus eurattone pars link ... I'll tal. Kolozsvar, 1634. ,prior et posterior, Traj. ad Rhen.,

Czappert Lip6t. Dissertatlo lnang. I 17~7.

mod-praetlen de ptyallsmo. Vlndo- Domin (petruseviozi) Igna.cz. Disbonae, Isa6. ' sertatio inaug. med. de haemorrholCzerndits pa.l. Dissertatlo inaug. med. I dibus. Vlndobonae, 1836.

de delirio tremente potatorum. Budae, : Donath Gyula. A neurasthenlanak

1 HrJO. I elkulonltese a hysteria es dementia

Czicker Sa.muel. Dissertatio inaug. paralytieatel, killOnos tekintettel a

rned. sistens eholeram orientalem.: hydrotherapeutlkus kezelesre. Buda-

Pestlnl, 1832. I pest, 11:195.

llyory: BihliognlJlhia medica Hungartae,

6

DOXOGAlII'Y - FEJES

--------------------

- Az idegkortan ktireMI. I. Hemiatro-' menon mechanice, ehemlee, dynamil"f'

phia fooialis progress iva I'GY esete, et biotice conslderamm. OisseI1atio

n. Bernhardt-Rcth-fele paraesthesia I Inaug, med. Pestini, 1821.

egy esete. Budapest. 1897. Entz Ferencz. Dlssertatio lnaug. med.

- Az epilepslas vandorosaton, (Porio- de febri hectica. Vindobon&(ll, 1831.

manle.) Budapest, 1899. Enyedi (benedeki) samueL Dlsser-

- Adatok a Basedow-k6r pathologia es tatio mod, Medicatio duorum ~

therapiajahoz. Budapest, 1899. rum aneurismate et gangraena labo-

Donoga.ny Zakaria.s. Az urobilin uri a rantium. U1traj, 1651.

klinikai jelent6sege. Budapest, 1897. - Dissertatio inang. med, de ictEtro.

Doussein--Doubreuil. Die Selbstbe- Traj. ad Rhen. 1653.

t1£'ckung und lhre Folgen, Aus dem Erber J6zsel. Dissertatio inang_ med.

Franz. von K 0 f fin g e r. Pesth, 1808. de angina catarrhali. S. 1. et a.

-- II. Aut1. 1816. Ercsey (tegla.si) Imre. Orv08i tSl1iP-

Dubravetz Ba.ndor Gergely. Uisser-, kezes az aranyerr61. lOll' haemorr-

tatio inaug. rned. de diarrhoea. Vindo- hoidls. Dissertatio inaug. med.] Buda.

bonae, 1835. 1839.

Ebner Ja.nos Lip6t. Dissertatio inaug. I Erdelyi Ferencz. Dlssertatlo inau,. mad. de parotide tumente. Budae, 1780'j med. varlolls. Vlennae, 1765.

Eoker Alajos. Dlssertatio in aug. med.· - J6zsef. Dissertatio inauguraJis med.

praetlca de ehlorosi. Vlndobonae, 1~1. de cholera Indica et febra intermit-

Eckert Antal. Dlssertatio inang. med. tente perniciosissima. Budae, 1833.

de h~l'0chondria. Budae, 1841. Esze Ga.bor. Dlssertatlo inang. med.-

Ecksteln Frigyes. Dissertatio lnaug, praetiea de typho abdominali. Vindo-

med. slstons memorabilia clinica anna bonae, 1841.

seholastieo 1825 in nosocomio acade- Eysenmenger Ja.nos ltriat6f. Kur-

mico r. s. universltatls Hungarieae tzer Bericht wle man die anjeu<I

colleeta habito imprimis respeetu regierende hitzige Hauptseuche wr-

typhi contaglosl, Pestlni, 182!l. hUten und sammt lbren zufiiJlen kuri·

- Dip epldemisehe Cholera boobaehtet ren solle. Frankfurt aiM., 1621.

in Pest in den Monaten JuH, August, Fabern Janos. Yon den Ungariseh£,D S£'ptemh£'r 1831. Nobst elnem Anhange I Krankheiten. Ingolstadt. S. a.

tiber Nicht-Contagiositat dleser Krank-I Facetius TIles. Dissertatio medica 8

holt und die Anzeigen zur kalten und febre Hungarica. Lipsla~. 1668.

warmen Behandlung derselben. Pest. I Farkas Istva.n. Dissertatio lnang. dl'

u. Leipzig', 183~. statu et resuscitatione semimotuoram.

Ehrenreioh Lajos. A malaria bf'teJ(- Trajecti ad Rh. 1762.

Sl!lot'f'k kortanl. oktani, gy6gytanl szem- I Fazakas Ba.muel S1lDlDlAs ~rtekE'zes ponth6l. KUltinos teklntettel ~la,..(7yar-: a pestisrol, annak mlajdonsAgalrOl. OT8ZUI-'Ta. (100 arenynyal jutalmnzott I l'rf'lif'tl'r61. maganos EtS koz eUl"oz6ipalyanul). Budapest. 1890. I r61, ogyboszedve sok regibb Ilos ujablt

Eibenschitz :M6ricz. Dlssert, lnaug. I pestis orvosok tud6t1ltlisalkbOl Ilos kormod, <Ie fl'hri billosu. Budae, 1835. i manyszekf'k rendeleselbol. Kolozsv ....

Eich. f)j Heilurur des Stotter-Uebels . 18:44.

un<l sonstleor SpI·IlC'hfl'hlf'r. Pest.: Federer Janos Jakab. Brevis et Itli)7. : eompendiosa febrll!l Ungarioae euranEisel FUlop. 1)1' ff'brp castrensl sen I due, eognoscendae, £'t ab alUs febriPolonicn ot Hungsrice. Erfordlue, I bus dtseernendao methodns. Jlriburgi.

17 I 6. i Ifi~·J.

Elsaszer Ferencz. Orvostudorl {'rtr- I - J)I' secunda febre l'ngariea. Frikl'z{·s. A j!iil'vNyk4)(' esmertetose, okai ' hurgl, lfi~4.

{''; III p1-r4'1\'11"U. [Xotio C!UU"1I1' et pro- . Feher Vince. A tUd6\,{'sz hasonszenv!

phvlaxis 1I101'lIi serophulosi. Dissvr- 1!~·l'I-'1·lta"". Czegll\ll. 181t2.

tutio lnuuz. IIwd.1 Huda, IHall. Fejer Gyorgy. Az lilombeli hiUsok

Elter J6zsef. Dissortatio inllug-urIlH".· ('" I'lpwl'rz(',;C'k (Ahndungen) fl'jtl"[Z1'-

1)1' morblllis. Hudao. 18:1k. : t:··sP. Post, 11-11 i.

Engel J6zsef. Ill' rnorhillis. )Ji""l'l'ia- Fejerva.ri Istva.n. DilisertaHo inaug.

tl« lunue, mod. I'p,.:tini. I HljU. I mod, (It> seorhuto. I,ugd. Bats\", 168-1.

Entresz Ferencz. ~lol''': qua phaouo-] Fejes :Miha.ly. A kholera min& jU'-

FELDMANN - FRANKEL

83

vany lndlaban s most Buropaben. H.I Accedunt relatio de varlolis durante

n. 1831. grassatione pestiIentiae verae in Hun-

Feldmann Janos Ede. Dlssertatio garia annis 1740, 41, 42; item obser-

lnaug. mod-praetiea slstens brevem vatlones de usu laetis dulcis interno

morhorum cordis synopslm. Vlndo- in variolis. Erfordiae, s. a.

bonae, 1831. - Jakab. A neurasthenia. (Az ldeg-

Feleki Hug6. A cystitis kOrismaje renyheseg.) Budapest, 1892.

i·;; orvoslasa, Budapest, 1892. - J6zsef. Dissertatio lnaug. med. df'

Fellner Antal. Dissertatio lnang. tremore. Budae, 1782.

modlco-practlca de fluxu haemorrhoi- Fitz J6zsef. De erysipelate spurio.

dull, Vindobonae, 1830. Dlssertatlo lnang. Pestini, 1836.

Felsmann Krist6f Theophil. Dis- Fleisoher Gabor. Uissertatio lnaug.

sertatlo dp dyssenteria castrensi sen med. de iscbiade nervosa cotunni. Pes-

Pannonlca, Erfordiae, 1732. tinl, 1834.

Felvinczy Sandor. Pestisr61 valo - J 6zsef Janos. Dlssertatlo Inaug. med.

rovld he:<zelgetps. ])ebreczen, 1679. de artbritide podagrica. Pestini, 1817.

Ferber Janos Jakab. Ist es vor- Flesoh Amade. Dissertatio inaug. de

theilhafter die silberhaltlgen Erze und arthrltlde, Budae, 1843.

Schmelzhhttenprodukte anzuquiken, Fl6r Ferencz. A tetszhalottak felals "ie zu schmelzen r sammt Hofffn- Nesztesakr61 szolo tan1t8s. Pest, I 83;}. g"prs Beantwortung der Frage : Ob -- Hivatalos tudos1tAs a bagymazjar-

und wie welt das Anquicken der vanyrol, mely szab, kir. Pest varos

Erzp del" Gesundheit der Arbeiter polgari korhazaban 1846-47-lk avben

sehadlleh sei? Leipzig, 1787. . uralkodott. Pest, 1848.

Ferentzy (vizkeleti) Kiksa. Speci- Fodor (lugosi) Andras. Letrasa azon

IlIPH inaug. med, sistens phthislm jarvany cholera nyavalyAnak, a mely

pltuitosam. Budae, 1836. Hunyadvarmegyeben 1831. julius 27.

Ficzek Ferencz Kate. Dissertatio titott ki. Pest, 1832.

lnaug, medica sistens observata in Fogarasi Samuel. Dlssertatto lnaug. clinico medico pro medic is reg-scient. med. de scorbuto. Franequerae, 1708. univorsltate Hung. semestr! altero Fogel Ferenoz. I<'elelet Hanak Mih8ly

anni 1826. collecta. Pestini, 1828. Eger "rseki varos f6orvosanak ker-

Fin&ly Zsigmond. Studien fiber Wecb- Msere: mlert a hideg vlzzel (C u r r i I'

soltteber-Reeidlven. Budapest, 1864. szerlntj orvosolt vorheny Wbbnyire

Fischer Adolf. Az idfilt Brlght-kor. halalos ? Pest, 1885.

Korodal tannlmany. Budapest, 1880. Forty Karoly. Dissertatlo Inaug. med,

- Egy uj orrcsap az oniireg klmosa- de dolore faciale Fotberglllii. Budae,

sara, 8 egy uj pos-esap a Mlyag 1838.

kiOblftesere. Budapest, 1880. Fl:Sggler Janos. Dlssertatio inaug. de

- Antal Frigyes. Die Kunst. eine pbtbisi. Wittebergae, 1661.

"on der Geburt aus scbwiicblicbe Fl:Srster R. Az altalanos betegssgek-

Korperbeschattenheit zu verbessern nek ('s &Z egyes szervek bajainak

und biedurch die Anlage zu forter- viszonya a latosaerv valt{)z8saiboz as

benden Krankheiten zu tilgen. Zur betegsegeibez. Ford. l m r e J 0 z s e f.

Belehrung fiir Gebildete aus allen Budapest, 1878.

Rtiinden. Pest, 1838. Fraenkel Albert. A tiid6betegsegek

- Un" Alter, dessen Gebrecben und diagnostlkAja es altalanos tiinettana

Krankhelten, Oder griindIicbe Dar- elosdasokben. Orvosok as orvostan-

stellung derjenlgen Krankbeiten, wel- ballgatOk szamara. Ford. S zen t-

ohe )IanMr und Frauen 1m Alter zu g y a r g y I J o-r dan 1<' ere n e Z.

befallen pflegen, nebst dem dagegen Budapest, 1898.

f'inzu,,('hlagenden Hollverfahren zur Franoisoi Pal. Dlsputatlo medica dE'

Belehrung filr Gebildete aus allen vertlglne, Aregntorati, 1668.

8tanden. Pest, 1834. - Dlsputatlo tnaug, de paralysl ex

- Da.niel. De remedio rusticano coli ca. Altdorfli 1678.

variolas per balneum primo aquae Francz Alajos. Dissertatlo lnaug.

duleis post vero sorl lactls fellcltor med. de catalepsl. Budae, 18311.

«urandi, In comitatu Arvensl superio- Frankel E. Dlssertatlo tnaug, med.

ris cum optimo suceessu commentatio. de Ietero. Pestini, 1836.

8J

Io'REISI:'\GER - GRAIUC'H

Freisinger Igna.oz. Dissert. Inaug. Hungarlca. Disqulsltlo inang. med.

med, de pleuritide blliosa. Budae, 1 i83. Erfurti, 1687.

Fridelius JII. Ja.nos, Dlsputatlo lnaug. Gerber Lip6t. Dittsertatio ina1q!, mOO.-

med. de angina. Vittebergae, 1666. therapeutics de rypho contagioso. Pes-

Friesel J6zsef Janos. Dlssortatlo tini, 1831.

Inaug. IIII'd. apoplexla, Vlndobonae, I Gerny& J6zsef Luzl6. Dtssertatlo li69. I inaug. med. de hydrope in gpnl'te et Frommhold Xa.roly. A (MoIIIaH ide- i in spocle, De anaserea; Vil'nnlu", 18llO.

gps fiifajas (:'tli,,!raine). Pest, 1868. I Gersohios Istv8.n. Bpeefmen in au!!".

- Die :'tUgraillp und ihre Heilung dureh de catalepsl. Budae, 1884.

Eleotrieitat. Pest, 186M. ! Geyer S8.m.uel.l>issprtatio Inauz. med,

Fronius Andr&s, Dissert, lnauz. 1111'11. ! UI' tussl convulstva, Budae, 188i,

Ill' ff'brium mallznarum indole et curs- i Gillenius Arnold, De Fl'hre Hungatlono. Halae :'tl~d., li40. rica. (Allam! Bibliotheka lolmlcaja

FrusohicsDemeter. Dlssertatlo lnaug. ernlitl mint XVI. vagy XVII. !lwad-

med. de lctero, Vlennae, ISHi. beli nyomtatvanrt).

Fuker :Mihaly, Dtsqutsltiones nonullae Gir&ld (maskep Goth&rd) :Mihaly.

circa hypuehondriam. Pestinl, 1833. Dissertntio Inaug. med. dp singulari

FUzy Rudolf Vilmos. Gastrobrosls, senslhllitate, hypoehondrlaeorum eju~-

Dissortatlo lnaug, Budae, 18J5. que causls, Halae, 1 i49.

G&&l Guszt8.v. Taschenf'nryrlopiidle GI&tzinger J8.nOS JIIih&ly. Dlsser-

der praktlschen :'tlodlzin.l'nthaltf'nd die tntio iuaug. med, de (ebI'(' eatalTbali.

Rymlltomp, Diagnose u. Therapie aller Jf'naf', li3H.

Innoron Krnnkholten, snwie die An- Gogola.k Imre, Dlssertatio In8ult. med,

wendururweise uud Dosen aller lledi- de lctoro perlodico. Budae, 1 iitl.

«amente in alphabotlseher Ordnung I Goldsohmid Igna.oz. IJi!'sl'rtatio 11t'1,,,t elnor 1-'1'01'1<1'11 Anzahl beruhrnter I tnaue, med-practlca de eollca in Heilformon. ~1it bosonderer Beruck- I gl'DE'rf' ejusque praeelpuis speelebus. sichtieunz ((1'1' Wiener HI'hule fur ] Yindohonae, 1822.

Aprztf' u. Htudh'f'nilf'. zusnnnnenee- : Gopcevich Gy6rgy. Bpeelmen hisstollt, WII'lI. lAtH. I torlae "'phris Hungarleae. Dissertatlo

Gail Janos. Dlssortatio Inaue. de : inaug, Ticini RplZ"ii, 1840.

aneurvsmsto. Pestini, Il'44i. I G6m6ri Da.vid. Dlssertatio In au!? med.

Gajza.go Luka.cs JlIarozel. J)i~i'er- de pertpneumonla. Jenae, 1733.

tatio inauz, 1110((. ((I' nephritido. Pp~-' _ A Jlf'l'ti~r(jl \"1116 or\"081 tami('8ta.il, II tini. lH:H. . mr-lyben mlkeppon kiki okos i'rtpl-

Gebhardt Xaver Ferencz. A kiiW- 1IIe1l1ek t'I' liZ orvosl tndomanv funda-

lIii;< orvosi nyavalya {,;; ~!')'6Ilyft{ls' mentomanak utmutatasa sz('rint, matudomuny nlapvonaljal, (A kiiHiniis. gilDak. mind 8Z egeszseges testnek orvosi pntholozin ('s therapia), Kelt, megoltalmazasaban, mind pedig III kotet. Post, l"~~·, ilH. diiglf'lptpI' nvavalvaban onnon m81r8

Gelcich Ferencz. Dissortntio illaug.! 1Il'\'Ol''' If'het: GyOr, 1789, -

1111'(1. Tractutus dl' podagra. Viounae, I Graben Ja.nos Andr8.a.. Gar kurU IH:li. i jp(lorh nothwendlge Erinner und An-

Gemmingen Eberha.rd ba.r6. ":11111-; Wl'i;.ulIg wl« 1111111 sleh bel der jetzldune I'i II PI' lok-hton nnd sleheren I j.!'C'n hin-und whlE'rheftl:ig JlT88slnandpD Hr-ilnrt (lpl' WI'('hl'plftl'hpr, alton das ] Hpurlwllprl'ngaI'ischenHaupt-l\nmrkKiini!!I'C'ic'h lrurarn IIpwohllplldl'lI XII- i holt vorhaltr-n, dloselbe wol erkennen tionon nIl' C'ill ill «(jp!'1'1II Clima I'lIl'n ' UII(( nufl' hplll'hl'nden Fall mit Goettl. ,.0 lIiithi!! uls nutxlk-hos (jC'~l'llPllk: YC'I'I .. lhunz in rll'rZ(>itcurinm mol'gE' ... dnrg"l'hr:lI'ht \"011 lhrom Freund UII(I' H. I. llifIH.

\"1'1'1'111'1'1'. PI'"t, I HWi. l; Yom Flf'('kftf'hf'r. Von der ungari-

Gensel Ja.nos Adam, I iissertntio IIII'd. I 1O!'lwlI Krnnkholt. Yon Blattern II. 111':.,'111111 isr-hnria luhornntr-m C'xhihl'lIl'.: :'thl~l'rn. Giosson, 1665 .

• )('IHIP. IO!l!I. I Graefe Janos JlIih8.ly. DillSl'rtatio

-- Histnrin pp~ti" Hunzarleae ot Vien- I inutur. IIIf'.d.lIe hepatitide, Jen8l', 1787. '1C'11;;i" :111 IIi 1 t II. OliH'pllanplI nutu-I Grailioh Agoston. Di88ertatio lung.

rill' eurlosorunu. H. J. ot a, 1111'(1. Ill' morbo serophuloso. '"Indo-

Georgi Andras G8.spa.r. De febre hOIlO(>, 1832.

GRANDJEAN - HA}[\IER

Gra.ndjean Jinos Ker. Dissertatio '[ nak hasznokert magyar nyelvvel meginaug. med. de vartolts, Tyrnaviae, _ ajlindekozott S z eli K Ii r 0 I y. B('C8,

1776. , 1775.

Grant Vilmo.. A fekete epes mer- I Hager :Mihaly. Die Anzelgen zu tekletnek es az alatt elrejtezett ssam- 'I Amputationen, Exartikulationen, Retalan es tnnderes betegsegeknek ne- _ sektionen und Trepanationen, die Nervezetesen pedig kossvenynek es lab- • venkrankhelten u. die Auswuchse am koszvenynek, ugy az otvarnak 8Z uj i menschlichen Korper, besehrleben und tepasstalasokbol, kiiWnosen pedig ... i durch Beispiele erlautert, nebst elner kepzemenyibel vett lelrasa, elkeru- I Uebersleht der Bntaundungen im All-

lese es meggyog)itasa; reszszerint gomeinen. Wien, 1848.

angliabol mag-yarra fordltotta, rt\sz- I Hahn Tivadar. A cholera lIS annak szerint pedlg kidolgozta Ben k (, S a- I lEyogy1tAsa hideg vlzzel. R a u sse elvel m u e I. Pest. 17!H. : 8zerint es sajat tapasztalata utan irva.

Gratz :Mihily. Dissertatio inaug. med.- I lI. kladas. Nemetb61 Vel i 8 S ipractica de apoplexla. Vlndcbonae.] m 0 n. Kolozsvar, 1867.

1834. I Haidenreioh Jinos Lajos. DI.' ast-

Gregorius Jakab. Theses de tabe ralgo ex scapo epistola informatoria.

sen phthisi. Basilese, 1586. I Pestlnl, 1786.

Groder Antal. Angina membranacea. ; - Historia astheniae scorbutleae in Dlssertatio lnaug, med. Budae, 1837.1 multis gremialibus loots lnelytl coGross FerenczXa.v. Dlssertatlo inaug. I mitatus Aradiensis anno -1803 graviter med.-practica de tussl convulsiva. vin-I saevientis, jussu ejusdem i. eomit,

dobonae, 1830. conscripts et congests. Temesvarlnl,

Gr6sz Lip6t. Az 1872- -73. (lvbf'n ural- 1803.

gott cholera-jarvany koletkezese, ter- - Haiszler Gyorgy. Orvosi munkaja. jedese (>8 lefolyasa, valamint ez alka-i I. darab, A f6bb hideglelesekrol, a Iommal tett tapasztalatok. Budapest, I pestisr61 es a hideglelos klutesekrol. 1874. Veszprem, 1801. II. darab, A hosszas

Grundel Gyorgy. Disputatlo med. de I nyavalyakrol, r. o. U102. Ill. darah.

Syncope .• Jenae, 1682. 'I A gyermekkor es nonern nyavalyal-

Griinfeld David. Dissertatio inang. rol. P. o. 1837.

med, Phlebitis. Budae, 1845. - Rovid oktatas a cholerarol. VP!lZ-

- Jakab. Dissertatio inaug. med. de! prom, 1831.

hydrothorace. Pestinl, H134. 1- Kurzer Unterrleht iiber die Cholera.

Griinhut Jakab. De morbo serophu- Aus dem Ungarlschen ins Deutsche

loso. Specimen inaug. Pestini, 1830. iibersetz, und durch Grossmuth des

- J. Kiroly as P6lya J6zsef. Summa hochwitrdlgsten H"lTD ~ 0 h. Y. N i-

observationum quas dp cholera orien- k I e s z Probst von Felso-Ors im Druck

tali anni 1831. in lib. regiaeque eivi- ersehienen, Vesaprlm. IH31.

tatis Pest eolleetas sistunt. Cum ico-I- X8.roly. Dlssertatio inaue. mod. de nihus morbi 8C relationibus numerleis , ictero. Vlennae, 1833.

tabellaribus. Pestini. 1831. Haj6s Lajos. Az idl.'ge!l;;(og ft"rtlaknitl

Gunesoh Ja.nos. }leditatio viri arthri- es noknol. Budapest, 18!1!-1.

tide vBga de Varen Belgice 'dicta Halisz (dabasi) Gajza. A kholera

laborantis. Trajeett ad Rhen., 165~. [arvany Posten az 1~72. evbpn. I'I',:t,

Gy6ngy6sy (petenyi) PM. Chorea 187ii.

castro rum sub 'tessera Gedonis mili- Hamary Diniel. A !'zlybl.'tegs(·gf'k

tarl. Franeofurtl. 1730. kiiWniil< kor- tis gy6gytona. Komarom,

Gyory Ferenoz. Dissertatio inaug. 1865.

med. de erysipelate. Viennae, 1818. Hambacher Janos. Dlssertatio me-

Gyuriosios Sindor. Dlssertatlo in aug. dlca de plngvedlne. Witteberzae, 1710.

med. de tussi eonvulslva, Pestinl, 1847. Hammer Antal. Goschiehto der Post,

Ha.ckell Andris. Dlssertatio Inaug. die von 1738 bis 1740 im Temosvarer

med. de haemoptysi. Viennae, 182~. Banate herrschtr-. Eln aus glaubwnr-

Haen Antal. Oktatas mlkeppen lehes- digen Quellen geschoprter Beitrag zur

sen a Mlyagos fejel' himl6ket leg- Geschiehte dieses Landes. }fit einer

konnyebben es szerenesesebben meg- Plansklzze und topogr-hist, Belgabe.

gyogyitani. Melyet a n. Magyar Hesak- Temesvar, 1839.

HAlfR..\K - HONIG BERGER

------------ ------ ----------

86

HalIl1'8.k J6zsef. Dlssertatio inaug. Hirsoh J6zsef. Dber Cholera mit be-

mod, de dysenterla ojusque speelehus, sonderer BerUcksichtigung des Cho-

Pestlnl, 1820. lora-typholds. Beobachtungen 8US der

Haraszty .Mih8J.y. Dissertatio inaug. jiingsten Bpldemie SlebenbU~ens "om

med. de apoplexia. Pesthinl, un». Jahro 1873. Inaug. DIssertation. Berlin,

Ha.rmath M8.rt0n. Typhus contaglo- 187n.

sus oxanthematleus observatus in Hirtling )(:ih8J.y. Dissertatio de

clinico medico pro medleis reglae angina membranaeea. Budae, 183ll.

scient, unlversttatls Hungarise. Speel- Ho1felder J6zsef. Dlssertetto Inaug.

men lnaug. med, Bndae, 18H9. med. slstens theraplam rebrium inter-

Hasenfeid Herman. Diphtheritis. mittentium. Vlndobonae, 1828.

Speciml'n lnaug, med. Postini, 1837. Hofflnger Janos GyOrgy. Dissertatio

Hauser J6zsef. Systema obsorvatio- inaug. med.-practlca de volati(,8 seu

num circa epidemlam In bonis came- eryslpolate l'rratico. Vlennae. 1780.

rallbus Batslenslbns anna ltlHl cap-I'- Bendsehrelben tiber den EinftU88 dn

tarum. Dlsssrtatlo lnaug med. Pestinl, Anquiekung der ~old- und 8illM.>rbiilti-

183a. gl'n J<;rzl' auf dle Gesundheit der

Havas Igna.oz. Dlssertatlo lnaug. med. Arbeiter. (Lasd: Ferber Janos Jakab.1

de prosopal~ia nervosa, Pestlnl, 1828. Sehemnlta, 1790.

Hazuoha )(:ih8J.y. Sermo de variolis - Vermlsehte medizinlsche Schrirtt-n. humanls et utilltate vaeelnae occa-] I. Band mit dos Verfass. Bild. u. :I slone inchoatae insitionis genpralis 1 Kupfer Tafeln. WI('n, 1791.

babltus, lIagno-Varadlni, 181n. ,. - Tartalma: 1. Selmerz varos orvosl

Hedwig Janos. De emesl in febribus . helyirata. 2. A selmeest banyliz;;zok

aeutls, Llpsiae, 175». 'I kiizt el6fordulo llYakori bete-gseg Ie-

Hegyi Janos x. Dissertatio Inaug. lrasa, 3. A selmeezl b8nya Sz8.mD.ra

slstens morborum epldomleorum et I rEllallftando korhaa tel'\Tajz8. eontagtosorum quorundam dlagnosln Ho1fmann Karoly. (1.) Dlsst>rtatio I't prophylaxln politlco-medicam. Pes- 'I lnaug. med. sistens rationem medendl

tlnl, 18BO. in cllnleo medico pro chlru.rgis ff'~ae

Heim X&roly Ede. Dlssertatlo de scient, univ. Hungarleae aono sebe-

morbls slmulatls. Pestlnl. 1836. : Iastieo 18'J7-:!8. Budae, 1828.

Heinisch Antal. Dlssertatio Inaug.. - Dlssertatlo lnaug, med, slste-ns obser-

med. de asthmate acuto perlodleo vata ellnle! pro chirurgls anno seho-

millari. Pestinl, 1834. lastieo HI32-·33 In. 1'. scient. ualver-

ReId Kate. Dlssertatlo inaug. mod. sltato Hungariea collecta, subito 1m-

de arthritide. Stettin, 1645. prim is respectu catarrhi e-pidpmil'i

Heller Jakab. Dlssertatlo lnaug. mod. (lntlueneae) anna eodem in urbc p'

dp eoltea saturnlna, Pest, 1830. cllnleo dominantls. Pestlnl, 1834.

Henisoh Gy6rgy. Al'tiologia, semoje- - (II.) Dlssertatlo inau~. med, de hap. tlca, f't thorapeutica morborum acu-, morrhoidali. Budse, 1888.

torum ot diuturnorum Arr-taei Cappa- Ho1fstaedter G. lIU.rton. Dlssertatlo doels, Graeee I't Latino edita etc, i lnauz. med. de tussl (lon\,uI81\·8. Pes-

Auzustae Vlndolleorum, 160B. ,tini, 1l:!Bl. .

Herosl Fii16p. Orvostudorl I'!rtekl'z(>s i Hofsteter Ja.nos Adam. Di~rtatio

a h8f!'Yllui7.r61. Petit, 1847. , lnaue. de anorrhexla !lOU fame 8bolitL

Herczog Z8igmond. Orvostudori t·rte·' Jellal', 168i

k('z{'s az arnnyoros Netrendr61. Buda, 'Holla.ender Leo. IHssertatio in8ull.

11'14 7. IIII'll. dE' hronehltlde. Ppstlni, 1832 ..

Hermann Adolf. Kllnlsche Bl'itriigo Holling Edmund. De fornlte I,uil!

zur Erkonntuiss und Behandlumr Hunearlcae, Inzolstadtl, 1592.

"I'hwl'I'I'I' Krankhoitsfullo, Wif'n, 11011)8. Honigberger Janos JU.rton. ('hI)-

Janos. Dissertatlo lnuue, med, (1'1'11. it~ cause and InfalJlhle ('Uff' and

"btl'n" urtom npparontor mortuus «n epldomlcs in gl'nerai. Call'utt&,

I'I'"u":('itIl11l11. Postlnl, ) Him. IH:)i- .)1'1.

Herz Lip6t. I >1"":1'1'1111 ill inmnr. mod. -- )IIIS0Ilik ezlme : Quassin-Inoeulation

Ill' cnrrlitido. I'I',:tini. 11013;;. III'~tro\'~ tho Cholera-Files in the

Herzi Peter. Dissertatio inuue, mod, d(' . Blool":l'I!~('ls.

«utarrho j·pitlf'lllil·o. Ylndobonao, HU1. : - Heilung der indlschea Brecbruhr

HOR~ER - JESZENSZKY

87

durch Einimpfung des Quassins. Aus I Hutta Janos. Dlssertatio inaug med,

dem Engl. ubersetzt. Wien, 1859. de paralysl. Pest, 1831.

- La cholera. Traitement et Guerison. Irnsinger Simon. Bericht, wie aueh

~otices aeeompagnees de ngures expll- ausfilhrliche Beschreibung, warzu

catlves. Paris, 1859. nemlichen dieses Pnaster erstlieh

- Die Cholera, deren Ursache, unfehl- nutzlich seye. Zum andern, wie es

bare HeUung und die Epidemien im recht applicirt und gebraucht werden

Allgemeinen. 3 Brochuren. Eine Ueber- soli. Von neuem lnventlrt und corn-

setsung aus dem Englischen mit einem ponirt durch . . . . . . Burger u. Han-

Zusatze von neueren Erfahrnngen. delsmann In Nilrnberg. Nach dessen

Wien, 1865. Absterben aber einig und allein bey

Horner Istvan. Dissertatio lnaug, selnem Testaments-Executorn Johann

med. de scarlatina. Pesthlni, 1832. Georg Gruber, welchem ers vor seinem

- A sz6rvanyos es gorcslis eholeranak Wdtlichen Hintritt anvertrauet. mit

egyszenl es biztos orvosl8.sa.Pest,1848. nebenstehendem Wappen alle Schach-

Horstius Gergely. Bericht von der teln bezelehnet, In der neuen Gassen,

Hitzigen Kranckheit, sonsten aueh die am Spital-KirchholT zu finden. S. 1.

Ungarische tlebersucht, fteckenfieber Zum vierzehendenmal aufgelegt und

oder Haupt-Behwaehhelt genand. Vor gedruckt im Jahr 1672. (Kenoes Wbbek

30 Jahren in DIm von dem Authore, klizt, 1. pont alatt, a magyar betegseg

nunmehr aber allhier in Frsnckfurt ellen.)

an den Tag gegeben von J 0 h. D a- Ivanosevios Kikl6s. Dissert. inaug.

n i e I e H 0 r s t I o. Franekfurt, 1663. med.-pract. de haematuria. Vlndo-

Horvath Samuel. Rlivid oktatas, bonae, 1838.

mikeppan kellessen magunkut 1\ pestis Jacob Christfried. A klinikai vlzs-

ellen vedelmezni es a pestisben levO galati m6dszerek atl88za a belgyogya-

bete~eket orvosolni. Gy6r, 1806. szatt diagnostlka es a killOnos kor-

HOl'Wltz Nathan. Dissertatio lnaug. es gy6gytan alapvonalaival. Fordi-

med. de phthlsl hepatica. Pestini, 1832. totta R Ito 6 k Z s i g m 0 n d. Buda-

H6ft'er Henrik Adolf. Dissertatlo pest, 1898.

inaug. de pleuritide. Argentorati, 1604. Jaoobi Jano8 Erno. De lue Panno-

H6gye8 Endre. A vessettseg gy6gyf- nica vulgo dicta die Haupt- oder

tasArOl. Kiserletl es statisztikal tanul- ungarische Krankhelt. Erfurti, 1687.

many, tekintettel killonlisen a Pasteur- - Rudolf Xeresztely. Disput. lnaug.

fele prophylacticus gy6gyftasra. Buds- proponens casum de febre eastrensl

pest, 1888. oder polnischen und ungarischen

-- Die experimentelle Basis der anti- Krankheit. Erfordlae, 1716.

rablsehen Schutzimpfungen Pasteur's. Jaoobovic8 lIiksa lI6rioz. :\Iorbus

Stuttgart, 1889. esomor, critice illustratus. Specimen

- Lyssa. (Spec. Pathologic u. Therapie, inaug. Pestini, 1837.

herausgeg. von H. Nothnagel). Wien, J6.cz Alajo8. Dissertatlo inaug, med,

1897. de cholera orientali. Budae, 1831.

H6nig Ign6.0z. Orvostudori ertekezes. Jakubovita Ferenoz. A ronesolo

ROvid vazlata a koversegnek. [Dls- toroklob es 6vm6dja nepszernen fej-

sertatio lnaug. med. de obesltate.] tegetve. N.-KAroly, 1878.

Pest, 1830. Jankovioh Antal. Dlssert, lnaug.

Hrebenda Jano8. Dissertatio inaug. med.-practica slstens ... memorabilia

med. de febri flava Americana. Budae, ellnlea in nosocomio civili Pesthiensi

1819. anno 1826. colleeta. Budae, 1826.

- J6z8ef. Dissertatio inaug. med. de -DicepidemlseheCholeraindenJahren

morbo haemorrhoidario. Pestinl, 1829. 1817-1832. ihr Wesen, Ursaehe und

_. )(ih.8.ly. Dissertatio inaug. de ratlonelle Behandlunz, Of en. (1832.)

arthritide. Bndae, 1842. Jan80n Nep. Janos. Hydrophobia.

Hudeli8t Ign8.0z Janos. Nep. De Dlssertatlo lnaug. med, Pestini, 1848.

cephalalgia. S. I., 1772. Jendra88ik Ern6. A szervi szivbajok

Hummel Antal J. Dlssertatio, :'tlorbi orvoslasa, Budapest, 1891.

simulati et dissimulati. Budae, 1843. Je8zen8zky (nagy-jeszeni) Jano8.

Huszar .6ze8. Dissertatio lnauz, med. De morbi Galliei investigatione. Dlsp,

de colica saturn ina. Budae, 1824. VII. Wittebergae, 1597.

88

JOl<'FE - KXOGLER

- De peste Asertlo. Wittebergae, 159;. neuesten Quellpn bearbeltet. Wien,

- De cavenda peste. Pragae, 1606. : 183;.

Joffe Antal. Dissertatio inaug, med., Kaufmann X&roly. Dissertatlo lnaug. de sanguine in statu sano et morboso. I med. de cardltide. Pestlnl, 1880.

Pestini, 1846. I Kelemen Kik.sa. A sztv helyzetvaltoz-

Jordan Tama.s. Pestis phaenomena.: tatli.Sli.l'ol. Budapest, 18;9.

seu de lis quae circa febrem pesti- - {;'ber die Lageveranderung des Herlentem apparent, exereltatio. Aecedlt : zen!'. Budapest, 1879.

Bezoar lapldis deseriptio. (lit ejusdem I Kempner J6zsef. Orvosl ertt>keztls auetorls ad Lou 1'. J 0 u her t i para- I a foveny ps kOSZVen)T61. Pest, 184t!. doxon VII. deeadis II. responsio. I Kende :M6r. A tabes aetiologilija.

Franeofurtl, 15;6, 1616. (A Parado- Budapest. 1898.

xonra veto valasz megjelent Joubert, Kercselios :Matyas. Assertiones inanmunkajanak II. koteteben is. «'rank-! gurales med-praetleaa de phthisi.

furt, 1599. Szlnnyet.) : Vlennae, 1;80.

- Bruno-galllcus, seu luis novae in I Xeresztszeghy Gyula. Belklinikai ~loraviae exortae descriptio. Franco-i diagnostika, kiilonos tekintettel a vlasfurtl, 157;, 1583. (a szel'z6 arcZkepe-11 galati modszerekre. Budapest, 1895. vel). Kery (Bittner) Imre. Dlssert, Insug.

Junius Florilegus. A r(oszegselmek I med, de eholellthis humanls. Budae, gytilols(oges allapotja, Angolbol fordi- i 182a.

totta D los z (II g i Bon I s }11i. t Y a S. ! - A Bansag poslaaalrcl. (A magyar

Leyden, 1649. orvosok ps termeszetvtssgalck pec;;i

Kain David. Orvostudori (Ortekezes a nagygyiill'se altai koszoruzott efteke-

hagymazrol. [Dlssertatlo. inaug. med, I zes.) Pest, 1847.

de typho.] Pest, 1845. I Keatenband Bernat. Dissert. Inaug.

Xapu Lajos. Dlssertatio med, de de arthritide, Pestini, 1836.

cholera. Pestini, 183~. ' Katly X&roly. Az Idegrendseer nemely

Xarczag-Ujazallasi :Marton. Dlsser- rendes l'S beteges mt1kodeser61. Buda-

tatlo inaug. lip haernoptysi. Lugdunl I pest. 18H!.

Bat., lli71. i - Korodal tanulmanvok az ar("Zidl'2

-- Consideratlo medica lnaug. nuxus ' bautalmairol. Budapest, 1886. .

hopatiei. Luddunl Bat., 16;2. - A mellhartyalobokrol, kiUonos tekin-

Karpf Antal. Dlssertatio Inaug, med.: tettel az aetiologiara tis theraplara. de enteritide oeeulta. Vlennae, 1830. i Budapest, 18!1l.

- Deserlptlo morborum anna 1831. I Xhien Nandor. Dlssertatio inang.

Jaurlni epidemicorum cum adversarils , med, sistens synkopen, Wittebl'l'InK',

pathologico-therapeutlcls. Vindobonae, ; 16H7. -

1833. I Kiraly Istvan. Dlssertatlo inaug, med.

Xastenholcz Honorius Vilmos. Dis- : do simplicissimo dol oris podagrici

sertatio lnaug, med, sistens eonse- remodio. Halae :'Ilngd., 169;.

ctarla quaedam theoretteo-practiea PX Kiriny ]tornal. Biztos sajatlagos historiis quatuor fphriulIl tertlanarum , g-rog-yszer a keletl cholera ellen, Pest,

Intr-rmittoutium deprompta, Altorftl, Ulan.

1 7 4ii. I . - Eln sieheros speeitlsehes Heilmittel

K8.tai Gabor. Orvosl tapasztalatok az ' g-P!!l'll die orientalische Cholera. Pest.

IH73-ik l'\" nvaran hnzankbnn diihon- I !H5ii.

g(itt cholera-jarvany idpj{·rIJI. X{'zptpk i Klein Ignacz :M6r. Dissert. tnaug, (." jnvaslutok. Dehreczen, 18;4. 'IllPli. de cyunancho membranaeea.

Katona J6zsef. Jelentes. A tiirl(,,·{·sz Budao, lH3!!.

IIlli>'zl'rlpg-i gy6g-~it:i"llrol. Pest, 1848., - - Lazar. Dtssertatio lnaug. med, df' .- :Mihaly. [)h:!,prtatin lnaug, 1111'<1.-: hnemoptysi, Pcstini, 1835.

prnetica lip nrthrltido. Vionuao, IH:j~. ~ Klobusitzky Pal. Del' morallsehe Arzt _. Ahhundlurur ubot dip Grippe ilnnuonzar i fiir die Cholora. Pest, 1831.

in WiPll in dr-m Juhre 1 Hail. Wien. 183:3. I Kmethy Gyorgy. Hysteria. Speelmen

- Boitrac ZUI" Erkonntniss <IN' Brust-: Inauz. Bndao, 1832.

krankheiten mlttolst de!' Btethoseops I Xnie :Marton J6zsef. Distl('ri_ ioang. und des Plesslmeters l1B1l mehrerer I med, de febre putrlda. Budse, 1781. physlkallschen Kennzelehen. Naeh den I Xnogler :Mi.rton. Dissenatio inaag.

KNOTH - xovscu

89

med. de hydrocephalo. Halae Magd., innern u. aussern Anwendung : lind

1725. tiber de'l lnnerllehen Gebraueh des

hoth C. L. A. Dlssertatlo de paedo- kalten Wassers als Getrank im Fieber

pneumotetano. Vlennae, 1838. dureh praktische FaIle erlautert, und

Kooh Albin. Az idegek er6sites£', naher Ins Licht gesetzt, naeh Geset-

mint a szellem er6sbltese as az ember zen der ratione lien Hellkunde. Press-

sok bajainak orvoslasa, Egy tanaes- burg, 1811.

ad6 idegbetegekuek as mindazokuak, Kolosv&ri Samuel (II). Dissertatio kik szellemilegfrissek {>stestilegegesz- I inaug. med. de angina membranacea. sl-gesek akarnak maradni. Nl-metMI I Vienna!', 1821.

ford. B Ii ran y Z s i g a. Naumburg,I Kontur Bela. A kolerarol. Budapest,

1882. ; 1893.

- Imre. Dissertatio inaugural is med. I Kop1f Arpold Fiill:Sp. Dissertatio de sistens observats in clinico medico I febre castrensi quam vulgo cephalal-

pro medicis reg. scient. nnivers. Hun- giam epldemlam vocant. Rinthelii,

garicae. }Iense Martio anni 1834 1691.

collecta. Pestini, 1835. Kora.nyi Frigyes. Az azsiai hany-

- Genius morborum epidemleus in ell- szekeiesr61 (Cholera Asiatica). Buda-

nico pro medicis reglae scientiarum pest, 1873.

unlversltatis Hungarieae anno seho- _. A fert6zeti betegsegek meggatlasarol.

lastieo 1835-36. observatus et his- Budapest, 1886.

toriis morborum ibidem tractatorum - Korodal adatok a vl'gyes fl'rt6zE'ti

Ulustrntus. Pestinl, 1835. beooj?segek ismeretehez. (Akademiai

Xoohlataoh Istva.n Antal. Disser- szekfoglaI6.) Budapest, 1888.

tatio lnaug. med. de metallicolarum ! - Die Zoonosen. Wien, 1896. (01'0- nonnullls morbls, Accedit eplstola I szul is).

gratulatorla, qua Stephanum Ant. - Sandor. Az ideggy6gyaszat alapKochlatseh, cum Halam gradus doct. : von alai. Orvostanhallgatok ('8 gyaeapessendl causa peteret, comitari, korlo orvosok szamara. Budape8t,I~95. et quaedam de usu et abusu nitri Korompay J6zsef. Or\"08i ertekpz(·s

praoferre voluit And r. H E' r r man n az alhalalrol, Buda, 1836.

med. doctor Neosollensis Hungar. K6sa (nemesnepi) Karoly. Dlsser-

Halae }Iagd., 1721. tatio lnaug. med. de epldernia an no

Xoohmeister Samuel. Dissert med. 1824·--25. Pestinl regnanto. Pestini,

de apoplexia. Wlttebergae, 1668. 1826. .

Xocsis Istvan. Dissertatlo lnaug, med. - (kozep-ajtai) :M6zS8S. A merges slstens observata in clinico medico marasok azok hajei<lzu gy6!!ym6djapro medicis regiae scient. univ. Hun- . val, (·s a valodl halalnak a tetszholt garicae a 24-a Aprilis usque ultlmam I ailapottoll megkulonboztetese felnott

Maji 183t!. collects. Budae, IH3i. emberek PS ujdonszulotteknol, jelesh

Xolba.ny PM. Versuche und Beobach- kutfokbOl szerkesztve, magyar 0['\"0-

tungen tiber die Wirksamkeit der sok, falusi lelkeszek, gazllli.k es gazda-

thlerlschen Gelatlna zur Hellung inter- tisztek hasznalataul. ~ .-Szeben, 1848.

mittirender Fleber. Del' allgemeinen Kossel H. A diphtheria gy6gykez('lese

Beherzigung tibergeben von ... Press- Bohring-fele gy6gysav6val. A SZf'rzu

burg, 1805. ~Ital jogositva fordltotta B r ii u (' r

- Beobachtungen tiber den Xutzen I Arm i n. Budapest, 11"!9il.

des lauen und kalten ',"aschen8 im I Kovaoh Aladar. A kolera. 1. }Ii a Scharlach1ieber. Pressburg, 1808. I kolera, mi okozza a kolerat (>s ml a

- Fernere Naohrichten von del' gltick- teendonk \"I'll' szernbon ? ~. ~likor va-

lichen Anwendung des kalten und I gyunk ege8zseges('k ('s hozyan ovjuk warmen Wassers im Scharlachfteber.' meg egeszsegiinket? 3. }lit f'gyiink Pressburg, 1808. es igytmk 1 4. }lit ne pg~'iink e'i' ne

- Bemerkungen tiber den ansteeken- '[ igyunk ? 5. Hogyan pusztltsuk 1'1 a

den TyphU8 der im -Iahr« 1809-1810 fert6z6 anyagot? Ii. }Ht kell fertoz-

in Pressburg herrschte ; tiber die Wlr- telenltenl ? i. Hogyan fertoztelenltunk

kungen des kalten und warmon Was- ilgyat, lakast, ruhakat stb. ? 8. }Ht

sers, als eines Hellmittels im Fieber I esinaljunk a koleras beteggel ? !l. Mit und anderen Krankhelten, nach seiner. cslnaljunk a kolerabsn meghaltukkal?

xovxcs - KUCZYNSKI

-------------- ._---------- ---

10. Tablazatos szab81yzat. ~tire ilgyel- Xr&:fl't-Ebing Rudolf bar6. Ege.8Z-

jilnk a lakasban, hogy a fl'rMzest scges 6s beteg ldegek. Fordttotta

elkerilljilk? Budapest, 1892. 0 s v Ii t h A I b e r t. Budapest, 188.,).

- Die Cholera. Budapest, 1892. Xr&kovitzer Ferdinand. De pervi-

- Imre. Az esstracbant pestis. Nap- gilio specimen inaug. Bndae, 1832.

szenl tajakoztatas a pestis lenyege, Xramer AI&jos J6zsef. Dlssertatio

terjedese, megelozese es orvoslasarol, inaug. med. de emphysemate, Budae,

e jli.rvany rovld tortCnetevel, 2 rajz- 1784.

zal. Budapest, 1879. - Janos Gy6rgy. Dlssertetto epis-

Kovaos (t&ta.i) GylSrgy. Dlsput. me- tolica de scorbuto militar! spud Hun-

dica Inaug. de podagra. Lugduni Bat., garos militi Caesareo maxime peri-

1670. euloso et quotannis sporadico. Norim-

- J6zsef L. Dissertatio inaug. med. bergae, 1787.

de arthritide. Vindobonae, 1888. - ~1E'dicina eastrensis: das ist bewiihrte

- Sebestyen Endre. Orvostudori cr- I Arznel, wider dle im Feld und Guar-

tekezes a hsbegesrol. Pest, 1841. I nison unter Boldaten grasstrende

Kovats GylSrgy. Hercules vere cog-I Krankhelten. Dlesom lst angehangt nitus, certus exul, Idest epilepsiae I 1. Consilium medlenm de dysenteria. vera dignotio et eiusdem certa eura- 11. De morbo castrensl epldemico anni tio. Lugd. Batav., 1670. I 1734. et 1785. - Auf das Neu(> 'lOU

- Kihily. Ertekezes a himlli kltrtas- Idem Authore ilbersehen, und mit elrol, Szerze a lelkitanit6k ssamokra.: nem Consilio de climate Ungarlae und Pest, 1822. I darinnen zu conservirender GosnndKoza.rios GylSrgy. Orvostudori erte- I heit vermehrt. Wien, 1789.

kezes a veszettsegrlil. [Dissertatlo I - Idem: Wien u. Niirnberg, 1750. inaug. med. hydrophobia.] Pest, 1828,: Xr&mmer Karoly. Dissertatio lnaug.

K6leseri (keres-earl) Samuel. Dis- I med. de ehl orosi. Pestinl, 1882. sertatio de scorbuto ~editerraneo.; Xra.sser Frigye8. Dissenatio inaug.

Cibinii, 1707. I de coxalgia. Vindobonae, 1844.

- Pestis Daeiae anni 1709. scrutinium I Xre8z GeZ&. A cholera e.s &z ellene

et eura. C'lbinii, 1709. I val6 vedekezes. Budapest, 1892.

- Tansts adase. ~elyet &z 1719. esz- I Xrey8el JU08 Zsigmond. Dlssertatendoben Kolozsv8ratt meg-iljidt, as: tlo Inaug. med. de morbo Hungaeleo az erdelyl fejedelemsegben sZeI!yell slve febre castrensl. Jenae, 1741. uralkodo pestisnek alkalmatoss8gaval, Kriegler M6r. Az elveszett Idegt'rOnek a kozonseges j6hoz kesz tndulattal i visMzap6tlasa. Venymlntakkal. Orvovlseltetven, deakul kozonscgesse tott. I sok s betegek szamlira. N.-Kanlztl8, Azutan pedlg magyarul-is klnyomta-: 1876.

tott. Kolozsvar, 1719. i - Lazbetegsegek, azoknak veszelYE'1 8

- ~onita antl-lolmlca occaslone pestis: a Jzy6gym6dja kiilonlSs tekintf'Uel a an. 1719. Clsudlopoll recrndeseentis, I \1zJzy6gyaszatra. Nemetb6i klSzerthE't() pt passim per Transylvaniam gras- I nyelven atdoluozta, SZl'ged, 1878.

8antis. C'laudiopoli, 1719. Kriek Rudolf. Descriptio typhi con-

- - Proteus febrilis novlsslma Vlrmond-. tagiosl, qui a mense octobri ann I

tlana affligens, Cibinii, 1722. IH85. usque mensem junlum ann!

K6laoh Marton. Disput. med. de plen- I 1836. in Pestanos S88VUt Ineolas.

ritide. Wittenbergae, s. a. . Dlssertatio inaug. Pestlnl, 1886.

Koszeghy Kih8.ly. Orvostudorl l'rtE'- Krisch K8.roly Henrik. De neeessakezcl' a koszvl'nyrlil. [Dlssertatio . rio 118U vosicatorlum in fl'bre caslnaug. med. dl' arthritlde.] Pest, 183a.' trensl, Halas ~Ialrd., 1761.

K6vesi Geza. A Ilyomorpathologis' Xroyher Igna.oz. Behandlung df's

nohany naplkordosorol. Eudapl'st,1899. Scharlaehtlebors, welehe den ,,'ol,re-

Kovesy Ferencz. Orvostudorl i>rt<'- krankheiton dleses Aussehlages sieher

kf'z{'s a sztvevuledasrol. [Dlssertatlo , verbougt, oder die berelts E'ingt'tn>tpilllUlg' IIII'd. de cnrdltide.] Buds, 1836.' non heilt, lind die Dauer der Krank-

Kr&eger Ja.nos JlIihaly. Dissertatio I helt urn die Hiitfro abkilrlt. IA'ipalg. inaug. mod.-therap. de epilepsla in I 1834.

unlvorsltato Pestlensl disquisltioni I Kuozynski B&l&Dlon. Dlsaerl lDaug.

submlssa. Budae, 1848. I med. de dysphagia. Budae, 1887.

KULTSAR - LENHOSSEK

91

Kults8.r Demeter. Dlssertatlo inaug, tio inaug. med. de morbo Hungarieo

med. de peste orlentali. Pestinl, 1839. sive Castrensi. Swobaeo Franus, 1677.

Kundmann Janos Xrist6f. Rarlora Lang Guszt&v. Dissertatio lnaug. med,

naturae et artls, item in re medica; de scirrho ventriouli. Vlndobonae,

oder Seltenheiten der Natur und 1830.

Kunst des Kundmannischen Natura- Lange :Marton. Rudiments doctrinae

Jien-Cabinets. Breslan u. Leipzig, 1737. de peste. Viennae, 1784.

(}lagyarorszAgra orvosl vonatkozasu - Rudiments dootrinae de peste, quibus

resae [pag. 1085-1312): Historia addltae sunt observationes pestis

von der erschrecklichen }fenschen Transsylvanicae 1786. Editio alters,

Pestllenz, wio sie vom Anfang dieses priori auctior et emendatior. Otren-

Saeeull bis auf das .Jahr 1716 von bach, 17!11.

Orient aus durch die Polnische, Unga- Langen Xeresztely. De morbo Hun-

rische etc. Reichen von Jahren zu garieo castrense. Lipsiae, 1649.

Jahren, von Ort zu Ort autrs hetr- La.risoh Tamas. Dissertatio inaug.

tigste gewtithet). med. praot, de phthisi pulmonali.

Xunewalder Zsigm.ond. Dissertatio Vindobonae, 1784.

lnaug. med.-practica sistens observata La Rose Ferencz. Dlssertatlo inaug.

in clinico-medieo pro medicis regiae med. de tenesmo. Budae, 1779.

scient. univ. Hungarleae mense Janu- Lasky Ja.nos Gyula. Dlssertatio

arlo 1841 collects. Pestini, 1842. inaug. med. de delirio cum tremore.

KllllZe C. F. A gyakorlati orvostan Pestlnt, 1837.

kezikl)nyve. Kunze hasontartalrnu Laufenauer X8.roly. Az idegessegr61.

munkAja nyoman es a magyar orsza- Budapest, 1886.

gos egyetem iranyanak tekintetbe - El6adasok I\Z idegelet \'ilagab61.

vetelevel kldolgozts S z a bad f I) I d i Budapest, 1899.

}f I hal y. Pest, 1866. Laurent Ph. Az anaemlak behat6 ke-

- Gyakorlati orvostan. Kiill)nos tekin- zelese, Paris, 1898.

tettel a k6rboncztanra es ssovettanra. Lazanszky Tamas. Orvostudorl erte-

I. kotet. Forditotta R a k 0 siB e I a. kezes a veszettsegrol. [Dissertatio

11. kotet. Ford. S c h u I h 0 f J a k a b. inaug. politlco-med. sistens curam

Budapest, 1880. prophyleetlcam hydrophobiae.) Pest,

Kuthy Dezs6. Tapasztalatok a mell- 1836.

hartyalobokr61. Budapest, 1895. LehmaJlJl T6for Ja.nos. K6rbonczta.nl

- Tiid6veszes szanatoriumokr61 Buds- crt.ekezes a. gyomor los beifektllYl:'kr61.

pest, 1897. [Dlssertatio inaug. anatomico-patho-

- Ueber Lungenheilanstalten. Wi en u. logica sistens ulcera tractus lntestl-

Leipzig, 1898. nalls.] Pest, 1845.

- Lajos. Dissertatio lnaug. med. de Leichner D. Eooardus. Kurtzer und

febre intermittente. Pestini, 1834. heilsa.mer Unterricht, wie der jetziger

Leitner Hermann. Dissertatlo Inaug, Zeit hiesiger Orten elnretssenden

med. de masturbatione. Pestini, 1844. Seuche insgemein die Haupt- oder

Lampe F . .A. Gilead bell balsamorn a Ungarische Krankheit gonant, nechst

doghalal ellen, melyet a fels6bb 1718. Gottlieher .v orlelhung durch bequeme

esztendeben a Pestisnek alkalmatos- u. leiehte in gantz geringem Preiss

sAgaval kozl)nseges hasZDalatra ford. erkaurliehe ~ittel vor u. abzukom-

Hun y a d i Sz. F. Debreczen, 1741. men ... Erfurt, 16611.

- Gileadbell balsamom. A Doghalal Lengyel L6ra.nt. A koszv{my kor- es ellen. Mellyet nsmet nyelven irt gy6gytananak jelen allasarol. Buda-

volt ... }fostan pedig nemzete rom- post, 1899.

l8s8nak okait s az Isten Igaz utait : Lenhossek :Miha.ly Igna.cz. Obsor-

tudakozni Idvan6 kegyes Lelkeknek vanda circa febrim searlatlnam. Budao,

haszrui.ra szilletett nyelven kl-botsa- 1826.

tott F. Ban y a i 1st van. Hossa - Anlmadverslones circa curandam adattak a Dog halalnak idejere alkal- choloram orlentalern ot alios opidema.ztatott ket Buzg6 Konyorgesek,: mlcos morbos in reg-no Hungariae mellyeket irt Tiszt. T. S z a t h mar i I nunc vigintes, secundum captas hac-

1I i h al y uram. Franekeraban, 1741. tenus observationes oxaratao. Budao,

Landbeok Ja.nos Gy6rgy. Disscrta- 1831.

92 LIEBEZEIT - ~ADAI

I

Conslderaztonl sulla manlera di I epidemiee Posonii grassatus est, S. I.,

curare il cholera morbus orientale e li30.

le varie malattie epldemiehe, Padova, - De morbo complicatissimo panels-

1831. slmis medieamentis sublato. Bononiae,

- Rovld eszrevetplt'k a keletindiai 1 i30.

eholerarol. Pest, 1831. - Eplstola ad Pium Nicolaum de Garelli

- - Kurze Andeutungen uber die Breeh- protomedlcum, Bib!. eaes. praefeetum.

ruhr (Cholera morbus). Pest, 1831. de morbo complicatissimo paneisslmls

- Bemerkungen tiber die Bohandlung medleamentis sublato. S. I., 1730.

der orientalisehen Breehruhr (Cholera I Lomnitzer Samuel. Dissertatio lnang.

orlentalis) u. elnlger anderer gegen- med. de asthmate aeuto periodlco

wartig im Konigsreiehe Ungam her- millari. Pestini, 1820.

sehenden epidemisehen Krankheiten, Lonovics Kik16s. Dissertatio Inaug.

naeh den bishergesammeltenBeobach- med. de dysenterla, Budae, 1835.

tungen entworfen ... Innsbruek, s. a. L6sta.iner .Antal. Az onanban gyakor-

- Osservazlone lntorno al modo di lasanak szomoru kO\'(ltkezesei, meg

curare la cholera oriantale etc. Tra- azon mod, mely Altai attQI megsaa-

duzlone dal latino. Inusbruck, 1831. badulni lehet. Pest, 1837.

- Die Wuthkrankheit, naeh bisberigen I Lc5rinczi Ferencz, Orvosl tanaesok.

Beobaehtungon und neueren Erfah- mellbetegek szAmAra. Budapest, 187~. rungen pathologlseh und tberapeutisch I - Kormanyrendeletek £Os gy6gykezel~ .. i dargestellt. Pest und Leipzig, 1837. I modozatok a roncsol6 toroklob (Dlph-

Liebezeit Gyorgy Zaigmond. Dis- theritis) irant, Budapest, 1890.

sertatlo inaug. med, de tumore oede- Lorinczy J6zsef. Orvostudort £oi1E'-

matoso podagrieo. Halae )Iagd., 1713. ke7.ps a yorhenY1'61. [Dlssertatlo inaug.

Liefma.nn Frigyea. Dlssertatio lnauz. med. de scarletine.] Pest, IS·ii,

mod. de febri ephemera. Jenae, 1696. - ~ Rudolf. Orvostudori ertekl:'Zl'S a Lipszky Pal. Dlssertatlo in aug. mf'd'l tiid610hrol. [Dlssertatio in aug. med.

de fellrf' asode. l<:rlangal" 1764. de pneumonia.) Pest, 1840.

- Dissertatio Inauz. de phthisl, 'l)T-1 Lovy Mark. Delirium tremens pota-

navlao, 1776. torum, Dlssertatio inaug. med. Pestlni,

Loebisch Vilmos. ehrr die neueron IH4~.

Behandlungswetsen der Fottleiblgkeit, Lowy Adolf. Dlssertatlo Inaue. pract.

wren, 18»3. mod. dlphtherltide, Hudae, 18.'!5.

Loew Andras, Dissertatio inaug. de -~ M.. A toroklobrol. Baja. 1887.

1II0rbo Hungarieo. Jenae, 16~2. Lumnitzer Ka.roly. Dissertatio inaug.

-- Historla epldemlca Hungarlae (ot med. de angina membranaeea. Budae,

quidem Posontensls an. 16t:18. So pro- 183».

nlensis vero annorum 1697-1709.) Lutheritz Ka.roly Frigyes. A Mzi-

in qua plane sinzularia cum til' alii" orvos az ldegek nysvalyalnak es a fO

tum cil' morhis acutis inprlmls vero szenvodeseinel. Egoy \,ezer16 oktatlis ..

til' fl'hre poteehiall, morbillis, variolis Egy toldalekkal, a \'er-mt'>rteklf'tl'kr(,1

ote. rocensentur, communleata nunc (Tomporaruentaj C>S a kedlHy ((Jpmtithl

II nllo (' a r, F l' i (I. L 0 e w rt:'llial' s Telkl nyavalyakra val6 hajlandll-

legatiouis S\'I'\'i!'all modlco ordinario. Sltgl'61 . .. utan magyarul kiadta es

~. I. ot a. a JIl8,!!'a eszrl'\'eteleh'pl s tapasztala-

(Loevius) Karoly Frigyea. talval mocbevttette S z a b 6 J 0 z s e r, Kurtz!'. doeh g-l'iiudlirhl' I'ntorsuchung I ~znbol('s vlirme"~'e rendes f60r\'o88. vom Anfang, Fortzarur und Endl' dos I 1\:8.""a, 1831.

durch zantzEuropa Anno 172!l. im )[0-1 Peter. Dissortatlo Inaug. meg. de

nath Xovembor und Deeemher g"rassi- noxa ot utilitate ebrletatls, Franco-

rendon contaglouson C8tarrh-J<'it:'ber"'1 furti cis Yladrum, 1740.

vurnehmllch ahor wi» solchos in Wien Ka.ckenzie. Gyorshlalalasban tett leg-

piul!l'l'i":sl'lI, was sich dnrboy \'01' \'1'1'- ujahh tapnsztalasok. Kassa, 1836.

,.:ehi!'lll'll!' I'mstnndo zug-rtrngf'n, \\'0- Kada.i David S8.muel. Szliks<>gp::

hor I',", g-I'riihrl't, und wie dieses slehor oktatas, mlkopen kikl p mostani bP-

und vollkommon curiret worden, Wien, hatott doghalalban es elragado beteg-

17:10. s{>gpkben Isten kPgy~lme altai magat

- De morho peterhiali, qui an, 1683. 6rizhetl es orvo801ha~ .. a6mely hlbe~