.t ..

..... .. '"

DELAIL-I HAYRAT

VE ~EVARKI'L ENVAR SALAVAT-I ~ERiFELER

YAZAN

Ebu Abdullah Bin Muhammed Bin Seyyid SUleyman Cezull Hazretleri

Tiirk~cye ~evlrenlcr

H. Mustafa VARU-Feride VARLI

ESMA Y AYINLARI

~AKJR HOCA KIT ABEVt Sahaflar <;:311151 No: 10 Beyazll-tST Tel: 528 4074 - 5177636 Fax: 5122627

;~"

I"

I

I I ,

i );/[\;: Saray Ajans 526 33 18 11 uxk r; <;"evik Of set

1 'lc~lI;t: Yavuz rnucellihanesi

.. ,

eNsez

Blsmlllahlrrahmanlrrahlm

ElhamdO Lillahi Habbll'alernln. VesselAtU vesselarnu ala Seyyidina Muhammedin HatemilEnbiyai vel MOrselin ve ala alihi ve sahblhlecmain.

Harnd, Alemlerin rabbi olan Allah'a ... SalAt ve setam, Peygamberlerin Sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e va O'nun aile efradl ila bOtOn ashabma ... Ve bOtOn ona tabi olanlara olsun.

Goklerda, yarde, her Iklslnin arasmda ve topragln altmda bulunanlann hepsl Atlah'rndtr, Ne kadar kapah olursa olsun, Allah'dan hie;: bir §ey gizli kalmaz .

~ .

SozO acik ta soylesen, gizli de soylesen muhakkak ki 0 gizliyi de a§ikan da iyi bilendir.

Mahlukatln (yaranlrmslann) en· §ereflisi olan insanoqlunun Allah'a halis kul otmasi i9in, O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarmdan kacrnmasi gerekir.

lnsan'a du~en g.orev; dunya hayatirun tanzimi igin gonderilmi§ olan hidayet rehberi ve kurtulu§ r9getesi Kur'ana uymak ve yOce onder sevgili Peygamber Efendimizin sunnet: seniyyesine slmSlkl yapisarak yasarnakur, Kur'an ve sOnnet kiyamete kadar insanllgrn yolunu aydtnlatmaya devam edeceklerdir. Ve Klyamete kadar da bOtOn insanl1gln hayatrru tanzim edecek tek Ilahi nizam Kur'an-I Kerim'dir. Peygamberimizin sOnnetidir.

BOtun muslurnaniar hayatlan boyunca bOtOn hareket ve davrarustanru Kur'an ve SOnnete gore dOzentamekte yOkumtOdOrler. Nitekim ihlflsla inanan bir mOmin lnandirn vs teslim oldum dedigi zaman "Ya Rab! Senden baska i1ah (kanun koyucu) yoktur. BUtOn hayatr, kainatl sen tanzim adersin. Sevgili resulun Muhammad (s.a.v.) senin elgin ve bOtOn insanhgm onderidir." demis olrnaktadir,

Ey MOmin! Yasarmn boyunca Allah'rn son Peygamberi alan Hz. Muhammed (s.a.v.)'a

~ .

uymaltsln, onu rshber edinmelislril Allah Resulu vetat etmaden Once §Oyle buyuruyor:"/36n size iki §sy blfaklyorum, Ona uyar, Mbi olursantz kurtulu§a ererseniz, O'na tSbi otmezsem» dala/ste du§ersiniz. i§te Bu emanstin biri Allah'ln Kitabl Kur'andlf. Dlgsr; ise benim sOnnetimdir. ~

Vine Allah {c. c.): ~Psygambsr size neyf emrediyorse onu aim. Dna uyun. Nsyi yasakJlyorsa ondan ka~mmlz~ buyurrnustur. Evel, Allah'tn yaratml§ oldugu mahlukatl da vasita ve sebeb olarak kullanabllecegiz. Yalnlz bunlaninang ilkelerine vardrnp §irk yollanm acrnayahrn. 1?ayet geymi§te bOyle yollar a91lmt§ ise, bunlan yak etrnenln yollanru arayacaglz. MOslUmanlar hayattn problemlerini vs aralanndaki sorunlan gOzmek ~inde Kur'an ve sOnnete sanlmak mecburiyetindedirler. Nitekim ayette aglkya ortaya konmustur: "Aramzda ihtilafa dil§tUgilnuz zaman AI/ah'm ipine (Kur'an'a) stlrllmlz: 'buyuruyor. Onun iyin sebeb ve vasrtalan kullamrken gOnaha girmemek ve kotO bir all§kanltk brrakrnamak gerekir.1?ayet geriye kOla bir davranl§ blrakllml§ ise kaldlfmak lcin yaba harcamak gerakir. insanlann taydasl igin bOyOk emek sart ederek yapllml~ bazt eserlerin yaymlanmaer gereklidir. i~ta bizde sizlere elinizde bulunan bu eserin banisi Hz.

...

7

Hasan "r.a.tm torunlanndan clan Muhammed bin SUleyman CezOli Hz.'nin. DelailO'I-Hayrat sahib; bOyOk bir zat'ur, $azeli tarikatma mensup olup rniladm 870. yillanna kadar Fas'm Merrakus §ehrinde yasarmsnr, Vefatlndan 88 YII sonra bu zatin kabri ac;aldlglnda bedininin ilk gunki gibi saglam ve taze olmasi 0 gOnOn halktru deh§ete dO§OrmO§tOr. lste bu zat'rn straftnda DelaiUl hayrat selatO selam HMerrake~" kitabrru okurlardr, Bizlerde sizler iyin bu kryrnetli eseri herkesin okuyabilmesi iyin gOnOmOz tOrkyesina yevirerek sizlen de bu klymetli eserden hissedar strnek iyin kalema aldik. Cenabr Mevl€! cOmlemizi netsin va ~aytanm Ilgasindan muhataza buyursun. (Amin)

H. Mustafa VARLI-Ferlde VARLI 1997 RAMAZAN

DeiAn-1 ~erlfl Okumanm Usul va Adabl

s • _ , "

~)I~)t~lr-!

Blsmiliahirrahmanirrahim

ElhamdO lillahi Rabbil'alemin. VesselAtO vesselAmO ala Seyyidina Muhammedin HaternllEnbiyai vel MOrselin vs ala alihi vs sahbihiecmain. dedikten sonra, bilinsin ki:

Delail-i ~erif, be~ tertip Ozerine okunur: Bir gOnde bir, iki gOnde bir, 09 gOnde bir, dOrt gOnde bir, yedi gOnde biro

Vukandaki be§ tOrlO tam vird edinen, yani devarnh olarak okumak Isteyen mOslOman, pazartasl gOnO kl raate baslar, istek va takatl yetlyorsa, bir gGnda hatmeder. HaM, tazlast lie ...

Boyle yapllmadlgl halde, herkes kudretine gore okur. iki 09, dart veya sekiz gOnde tamarnlarur. Yanl, yanm, 09te veya dortte bir, yahut sekiz hizib olarak bitirilir. Bu bOlGmler, kolayhk olmak Gzere i§aretlenmi§tir. Hatta,

9

arapca lbarelarln yaruna turk~eleri de eklenmi~tir.

Haftada bir hatmetmek isteyen "Fastl f1 keyfiyyetis saJatl alen nebiyyi sal/al/ahii te~t~ aleyhi ve sellem" den ba$layarak; "Sallal/ahii a/~ seyyidin~ ve mev/~naH dan itibaren okumaOa geyer.

Her gun bir hizbi tamamlar. Pazar hizbini bitirir. Sekizinci hizbi de okur. Hatim duasrru yapar. Tekrar bastan baslar, birinci hizbi vine tamamlar. Boylece, hem hatmetmts, hem de sevap a1m.~ olur. Meger ki bir gOnde bitirsin ...

Nitekim, Kur'An-. AzimO~~an'. hatmeden, . "Minetcinneti venn~si· kavlinde tamamlayan, sonra vine "FAtiha" sOresinden ve "Bakara" sOresinin evvelinden ba~layarak "MOflihCm·· kavline kadar Qkuyan, da, tekrar hatim surmege ba~laml~ saYllir.

yok sevap kazanmak isteyen ve ahirette de saltananmn bulunrnasirn, dileyen kimsa, isterse her gOn okuyacagl hiziblerin basmda, istersa her hatmi bttlrdlkten . sonra gosterilan tertlp gereglnce, istigfannl Oy deta yahut daha ziyade tekrar ecler. wEDzO Besmete" ile "Ku/ hOval/aha ahad" va HKul eOzO birabbilfelak" ve "Kul eOzO birabbin nas"ve "Fatiha-i $erife· sOre-i celilelerini okur. Cenab-I Allah'rn esrna-i ~erifelerini, her

10

isimde "Celie CelmOhu· lie anar ve en sonunda "C1!I..a celAWhO callet azametOke ve IA ilAhe gayruhu· der. Sonra, AesOIOmOz (s.a.v)'in esmAi latifelerini (arapca metin, Esmai'n-Nebiyyi AleyhisselAm ba~lIgl altinda ~:lkan bOIOmu nihayetine kadar okur. Tekrar hizbi tamamlar. A~lk vs kAmii olanlar, btl tertibe rlayet ader. CenAb-1 Allahln esmA-i ~erifelarini ve peygamberimizin esmA-i IAtifelerini sayanlar cenneta qirer, denmi~tir. Vakit darllgl, yahut bir mAni crkrnas. yOzOnden, bunlan sOyleyemeyenler mazur gOrulebilir ise de zikreylemek uygun ve I aziletlidir.

Vine, bir engel hAlinde bir gOnOn hizbini bitiremayen, onu, sonraki gOnOn hizbi ile birlikte tarnarnlar, Geeikmeler davam ederse hepsin! hirden okumak da mOmkOndOr. Fakat, her gOn bir hizb bitirmek hepsinden iyidir. Haftada bir natmetrnek saadete ermek saylltr. GOndOz vakti olmayanlar iyin, geee da uygundur. I~i, mAni bir nahana saymamah. Okumalt, Cenab-I Allah'ln ornrlnl yerine getirmeli, maleklerin Metine IlyarakPeygamber (s.a.v.) Efendlmiz'9 tAzim «tmeli, bOy Ieee de ~eytan ve dO~manla(f ·.llvindirmemeH. Bir salAvat. ve selAm kar§IIIOlnda 'II I tOrlO sevap ve rahmet vardtr. Ba~ta, ahirette I'oygamberimizin §efeati ve meleklerin, bizler

11

ic;in gGnahlarrmlzrn aftrru dilernaleri gibi. .. Boylece, kotO huylardan dahl kurtulmu~ oluruz. Bir hayrru hacet iC;i n, Once salavat-i ~ellMa okumalr, sonra dilekte bulunmah vs Vine salAvatI ~erife ile duaYI yapmah. lklsl arasmda dllak kabul edildigi gibi, aynca, Sirat koprusunden nOr ile geQilerek·cehennem azabindan kurtulm~k mOyesser olur. Salavat-i ~erifeyi terk Cannet yolundan cikmak, okumak isa Cennet yoluna g;rmak gibidir. Yetmi~ bin melaike, 0 sahsrn istigfannl yapar. BOyleca, Cenne'tezevceleri va hurlleri yogallr. Salavat-t §arifeyi Iazla okuyan, Klyamet gGnOnde, Peygamberimizin iltitatlna nail olur. Kevser havuzundan iyer. Bir sal at okoyan, AliahO Teala'dan on tlirlO rahmet ahr, on okuyan yOz, yOz okuyan da bin ...

Krraatl, bin kerre yapan kunseyl, cehennem atasi yakmaz ve iman ehli olarak tilOr, "MOnkerin" suallerine kolayca cevap vertr, Cennete girer, ebedi ni'meUera ula~lr, Sirat koprOsO Ozerinde parfayan bOyGk nOr sayesinde cehennema dusrnez, her salavat-i ~erifa kar~lhgl olarak Cennetde birer k6:;;kOn sahibi olurlar.

Peygamberimiz (s.a.v.)in beyanlan da keyfiyeti teyid eylernistlr.

Onlarrn yOzOnO nOr kaplar. 0 kadar ki bu ilahi aydmlik butun yaratiklar arasrnda

12

",~=========-

boliinecek olsa hepsine yeter. Cenab-I Hakka rnanevt bir yakrnllk da elde ederler. HattA salavat-i ~erifeyj okuduklan verden bir gOzel kugu ucar, gOklerdeki bOtOn mel eklerin cevreslnde dclarur, bOylece hepsi Peygamberimiz (s.a.v.) Etendimiz iyin namd-u sena'da bulunanlann iyiligine §ehadet &derler.

Boylece, kaderlsr gider, nziklar bollasrr, geyinmek kolayla§lr, gozle gorOlmeyen, kulakla duyulmayan tOrlO tOrlii ni'meUer gelir. ResOIOmGziin sOnneUerini ihya eden herkes kemalli mO'min olur, imanrnda halAvet bulur, Allah'tan korkar, ResQIOmOzOn gonlOnO alrr, ahiretta mObarek yOzOnO g6rOr, §e.faatine eri§ir, izzet ve ~aref bulur.

Delail-i $erifi okumak iyin kimseden iztn alrnak da gerekmez. Bu iddia, yalan ve hezeyandrr.

Allahu ZGlcelal, Hazretleri salAvat-1 §erife okunmast hakkrnda, melaike-i kiram ils emir buyurmu§tur. Baylece layuaddO vs 1ft yuhsa ilAhi ni'metler ihsan olunrnustur, Hazret-i Hlsalet (s.a.v.) Efendimiz'in Allah'm indindeki yOksek rnertebeleri sebebiyle, onun uzerlne salAt ve selarru yok yok yapmak ve okumak gerektir. Nitekim Ahzab sOresindeki AyaH celilede:

13

., ... tI "" ... J '" _,. , "" ... , .", , ... "J

cJs- r')L..J *' u~ l....P i_;J1 YJ ~J u~

" , "'" ,

*,~wi y~ j :0~ *' ~)i

.. , ,. '"

(Estaizu billah) "innallahe ve melAlketehu yusellOne alenneblyyl ya eyyOhellezlne amenO sallu aleyhl ve sellimu tesllmen" buyurutrnustur. Nerde kaldl. ki herhangi bir kimseden izin istensln. Aksine, salavat-: ~erifenin, herkes taraflndan okunrnast iyin, te~vik edilen nice eserler yazllml~tlr. Oenab-i Hakkm emri Peygamberimizin nzasi ve Alimler arasmda rnuteber "KOIOb·i SiUe"de yazlli hadisleriri mevcudiyeti olduktan sonra, bellidir ki salAvat-1 ~erifaye devam etmek, insaru kemAI sahibi yapar. BOylece, "Mizan" da sevap taranrruz aglr gaBr. imanlmlz tamarntarur, Gafil olmamah, omrOmOzO bo~ g99irmemeliyiz. Nefesimizin ne zaman tOkenecegini bUmeyiz ki.

Yalmz. Delail-i ~erifln laflztanm yanh§ okumamak i~in, bunu, bir erbabma sormahdir, Aynca. oxunrnamasr gerekan yerteri de OQrenmelidir.

Imam-I Azam Rahmetullah Efendimlze gOre. mAnalanOi bilmek §arl degildir. Fakat, anlayarak okumak daha iyidir ve katb rahatll~lna sebep olur. Bunun i~in de OQrenmege gayret edilmelidir.

14

:~

• Sevgili Karde§leriml Daima temiz ve abdestli

olun. Abdest ki§iyi koruyan Manevi bir silahdlr.

. Okumak i~in abdast almah, Klbleye kar§-l iki dlz OstOne temiz bir yerde oturmahdlr. Namazlan da kilmak gerektir. Keza, haramlardan kacrnrnah, hayir i§lemeli. Zira. yalnlz Delaili-I $erif okumak i1~ gOnahlardan slynlac:aglmizi sanmamahyiz. 1m anI! kul olmak i~in, dilimizi, salavat-i §anfeye, diger tesbih, lehlil ve dualara all§tlrmaIIYlz. OIOnceye kadar, Habbimlza i bAdeUe ve ubudiyette kusur etmemege ltall§maIIYlz: ResOJOmOzOn Ommetliginden ayrllmamahYlz. MOmkOn mertebe cami-i §eriflere devam etmeliyiz. Ibadetin en 'azUetlis! cemaatle

kllman namazdlr.· ,

Elimiz erdigi. gOcOmOz yettigi kadar iyilik yaprnahyrz. Dlnlrnlz, devletimiz, milletimiz ve askerimiz i~in haYlriar dilemellylz. Hastelenrmza §ifalar, dOnya ve Ahirette selAmetler ve son nefesimlzde Iman istemeliyiz. Asi kullara vs mOcrlmlerede hayir dua ederek onlarrn da Selamete ermelerini Rabbimizden dilemeliyiz. Hatta onlann anlayacaklan §ekilde incitmeden nasihat etmeliyiz, Ilmin zekan kulun bildiklerini baskasma OQretmesidr.

Sevgili Karde§lerim Cenabu Allah (c.c.) hu Hazretlen merhamet edenleri sever. Sizlerde yer

15

. yOzOnde bulunan canhlara merhamet etsinki Rabbinizde sizlere rnerhamst etsin.

Kardesleriml Fakirlere, yoksullara, yolda kalrruslara yardrrn edinizki Rabbiniz de sizlere yardrrn etsin. Sizden Once giden ana, baba ve akrabai taallukanruzi hatrrlayrmz. Onlara haYlr dua ediniz ve onlan Fatiha ile yad ediniz Onlan her zaman ziyaret edinizki GOnlOnOzdeki Kibir ve Gurur sizlerden gitsin.

Sevgili Karde§leriml Bilerek veya bilmeyerek i§lemi§ oldugumuz gOnahlardan korunmak i<;ln a§aglda belirtmi§ oldugum her iki duayi sabah va aksarn olmak Ozere tath blr ada lie okurnahdn;

TEVBE VE iSTiGFAR DUALARI

Ebu HOreyre radlyallahu aohdan, ResOI-G Ekrem sallal1flhO Teala aleyhi ve seilemin:

Valiahl ben AllAh TefllAya gOnde yetml§ detadan c;ok muhakkak Istlgfar ve tevbe ederlm" buyurdugunu i§ittim, demi§tir.

Evliyaul1ahtan ibni Cevzi'ye:

-, Tesbih mi? Yoksa istigfar rm efdaldlr?" diye sormuslar:

$u cevam vermis:

-, Kirli elbisa, kokudan ,ziyade sabuna

16

muhta<;tlr,"

ResOI-O Ekrem Efendimiz:

"Her kim SeyyldUl Istlgfar ouasrnm sevap ve fazlletlne kalben Inanarak. gOndOz okur da, 0 gOn ak§am olmadan OIOr lse, 0 klmse ehll Cennet camlasmdanmr. Gece okur da sabah olmadan OIOr IS9, ylne ehll Cennet zOmreslndendlr" buyurrnuslardir,

• .. III G ill ~.. J" ~

J~~'~"~~

#' , ""

~~ GG u ·:;t;.. ~i ~~ ~~ ~ ~~ ~I ~I

., , J.#,,,, a ... "

if .!..It ~ _y1 ~ .. la-

....... " #' #'... a ..

• t, !l~JJ!l~ ~ GG

0...- J"_.~' ... "" ~ #' .. .. ~.J ., J CI "... , ""

~~ ~.J"llJ,); ~ ~ ~.J"l1 ~ \.. ~

.. .. "" "".. . ""

~ III .... f.... ~ .J .. ". ~, .... j • • ,.

..:_j1 )'1 y;..L.J1 fo. 'i ~li ~y~ ~ _#ti

... i... ~ ....

"" ~;""i~""'.,

* ~1)1r-)~~f;

Seyyld'jjJ istlgfar Duasl:

AlUlihOmme ente Rabbi IA i1ahe ilia ente halakteni ve ena abduke ve anti ala ahdike ve va'dike mesteta't(1 aOzubike mln.~errlma ssna'tu ebOu leke bl ni'metlke aleyye ve ebOu

17

bl zenbi fagflrll zunObi felnnehu Ii yagflruzzunObe iliA ente blrahmetlke yA erhamerrahlmln.

Bu duaYI okuyanlann ltsarum Alli\hO TellllA kelime-i kufOrden muhafaza eyler.

, ... a,; "'_ *"." ~ ...' • , ~ J " • , • ., ,

~\ lilJ ~ ~ .!l.fl ~ ~ ~I ~~ ~I

II • J. ~ ., ....... , ........ ~ ~ , ".......-

* y _r.L-J1 r-::J.s. ~I ~\~\ ~ W .!l ~\J

. , ,.. ".

.. J. .,. ,., ~, .... , ~ ..... ~. "" "'. , ~ ... , ,J" ...

.!l ~ J ~ l..t:-!o !1 r iJl ~ l yU lil ~I.

, ... '" ."

J J .... ." ..

(+......w'J W

AlltihOmme Inni eOzO bike min O,rlke bike ,ey'en ve enl a'iemu ve es'tagflrOke lima I~ a'iemu Inneke ente Alllm'ul guyQbt AlllhOmme Inna nelzu bike en nO,rlke bike ,ey'en na'iemuhu ve nestagflrOke IImllA na'iemuhu.

tG ~:;;. tG u·:o;i'- ~i ~~ J~~;r.~ :':';1 ~I

• ... J.J .. ,.. ., ... n' ... " • ......' ."...... ..

~ ~ ~ _rl ~I \.. .!l~JJ .!l~ Js- ;p

18

"AlJahOmme ente rabbi la IIahe 1111 ente halaktenl ve ena abdOke ve ena alA ahdlke ve va'dlke mesteta'W eOzQ bike min ,errl mA sana'tO ebOu leke blnl'metlke aleyye va ebQu blzanbl fagflrll zOnO bi felnnehu II yagfirOzzOnObe ilia ente."

19

, • f , •

~)I~)I~lr

Oelail'l Hayrat Okumaya Baljlarken

Bu OELAiL-i HAYRAT adh gOzel kitabin evradma (muayyen vakitlerde okunmasi vazife clan ayet-i kerimeleri, dualan ve gOzel isimleri okumaya) devam etmek dileyen din karoesterimize (ihvan-: dine) gereken sudur:

Once mObarek okunus ve soyleyi~ini gOzelee dOzeltmeli, sonra mObarek manasrrn ayn dO§Onerek tazlrn ve tekrim ila dilina vird etmeli, okunu~ va rnanastru ise ehlinden ogrenmeli. Taki bu dualann kar§lllgtnda kendisine bOyOk ihsan ve nimet. bOyOk sevaplar ve yOca faydalar. bol bol ahiret mOkatatl (Ecr-i Cezil) ile iki dOnya saadetine mazhar olsun, iki dOnya alemlerinin OzOntO va muslbetiertndan kurtulsun, onlann hepsinden emin olsun. Boyle murat ve dileklerinin, umduklan sevaplann hepsine haytr ile nail va vasil olarak 0 muratlanna ersin. (Amin)

20

DELAiL-i HAYRAT OKUMAYA NASIL BA!SLANIR

Kitabirnm okumaya baslamay: murad eden kimsa, once basmda olan Esma-YI !Serite'lerden baslamahdir, Esrna'dan baslaymca yukanda beyan edildigi yolda MuhammedOn (sallallahO teala aleyhi va sell em) AhmedOn (SaliallahO !eala aleyhi ve sellem), HilImldOn (SallaliahO teal a aleyhi ve sell em) diyerek boylece her bir mObarek ismin sonunda satat ve tazirn ederak tam am etmeli. Eger daha bOyOk fazilet murad ederse:

- AliahOmme salll ve selilm alA men ismOhil MuhammedOn sallallahO Teala aleyhi ve seUem.

- AliahOmme saUl ve selllm ala mesmOhO HamidOn salialiahO Teala aleyhl ve sellem.

Dfyerek bOyleca E srna-y I $erife'yi lamamlamall. Soma her bir isrn-l ~erifin basmda ve sonunda salat ve selam ile tazlm atmeli. Iloyle edenlare ecir va sevab ~oktur. Eger salat lie bastasa da caizdir. Arna mOnasib ve evla alan I srna-YI $erife'den ba§-laYlp okumaknr,

Okurnaga baslarnadan Once bu kitabtn uvayetcilerlndan ve yazanndan (Allah rahmet

21

eylesin} me'zun olan aziz me§ayihten niyet i~in bazt duaJar sabit olrnustur. Bu dualar birbirlarindan uzun ve kisa olarak ayn aynon. Hangisi aide bulunursa okunmalidtr. ~akat uzerleri ~izilmemell. TA ki DELAIL metnmden sanumarnal»

o dua ~udur. Manalarl da kisaca yazllml§tlr:

, .. ".

~)I~)I~I~

DELAiL~i HAYRAT DUASI

.. .... ,. ... J II

~I,IJ~~ \:::II _ _ c..,

J ... ~ .. ,,~ ... ; ....... /11 ......

(t J:s"' _,II ~." JJI ..,,-- .. V,:llJl Y J ..u ..L..:L.I

.." .. .. .....

Jl ~I. ~I ~I ~~ ~~ .. )~~ J;' ~~

.. ", .. 0.. If......., • .. ~

• .!.b}." .!1lr~1 c,;~~." Jr~ ~i

.. ,. , "".. ... -... ..

s > J ,. .,.. .. ... .., .... ~ , .. "'.I' t ,,, ., ...

. .w- u~ Js- ~')l..J~ ~1 Y ~i ~l ~I

.II, ,..- .. " ,.I .,...... $ .;........ 'JI .... " ' ..

JJ\ ~ ~)I..L:--o I!.lJ.t""JJ ~J.!l~

,. ...... .....

!l:)t \I~I'" ~·~r-~~l:- , 1'- -rL" - ,)1':

J ... ,-,.-. ~J~:J !AI

... ". "I' .. ,. .. t

D.I _ .. ..... ...... ~ .... ,. _", ..... ~ .. -. .. ""' ...

oJ J..AJ ~." .ylll ro J 4.J 4- J .,J ~..I..,A.i J

......." .. ~.. .. ..

.. .:... f .. _.. ",.,.. .. '" ... ... ..

~~~.aJ~')l..i #~~J

....... '" .. ...... .r III ... .. CI ••• _

~~~ cjLJJ." * ~L.-aJ\ .!l:~ ~ ~I."

G~ js. :\\ ~~ .. !l~ ~6:; r\~:U1 ~ ~~ ~i ~\ ~I *~, ~~ 41(, ~

... .... .. "'.. ... .. "

23

... '" J. ... .. It 0", ~ 111 .. 111.. '" ... It ... , I I!!I ... O ~

0¥ *~ ~, -:hI ~i * ~I.:i.ll p::.....1

,. " ... '"

., j tJ.... .... .. ...... J. ." J ." \

~~ .J.l ..L...J-I) -:hI 0~ * ...u J • LI) 4111

... ... ... ...

, ... ,;o ... J., .. a ... .;IJO"' ... \ ....... $

J$ )1 rJ -:hI ~ * ...u ..s...J-1) .:ill 0~

.... ... .. ... .. ,

~o,.J ..... o ... J ... ~ .... J\ .. ",.

~) 4i.l1 ~. * ~ _,....II ~) .:ill ~ *

. -

~ _ .~ _ , ... * L<}I

~)I ~~I ~ ~~ l ~-I v=:.

., •. _ It "

~)I~)I~lr

"_,j; ~~ .~ ~ * ~,~' * :L..l ~, ;. Ji

'" " .. .;~'J.,,,.a~,,,,"-

* ~il~..J~.~J*

:I .;Ii '\ •

~)I ~)I ~I r:3 _" ... ·

•. ,. -- • - "_I ''- - - 'I ~, * ..l>-i JlI Y' J

..u~~J~r-*~

... r# '" '1" J J J;" j ~ D -

* ~II_,.o' ~ ~ r-1J *

;J ... ~ , '"

~)I~)I~lr

o ... Ja_ .... a' J.. ... _ ~, tJ.I .. J~tI"J·J

..uy. r'J ~ r' * ~I .111 * ~IIJ)I _,.. Ji

~.. J' _ ~ J. , ... 'II J , II -

* ..b-i I_,AS' ..J ~ r'J *

24

~ a II '\ II

~)I~)I~\r

»»: 0... ... ,.",. ...... II .. ,. 011'" ~ ...... J

_,.;. cr J * Jl.> l.. _,.;. (f * JlA...-JI Y jI ~ y' Ji

,.". '"

'" i III f rio' G,. ... <6'" '" ..

~ • ..lk..J1 ,j ..::.,.1ju.:J1_";' (fJ * ~J 1~1J-"~

.. -... .. ...,. ... .,. ..

.. ......... .. ",,,, II ...

. * _,__ I~l ..L,....l> _,.:. (f)

... --.. ... '"

~ • iI· , •

~)I~)I~lr

:II. '''' ,"" .... .JJ ... J

*. vL:J1 JI iI. V"L:JI &!lI,.. * V"1.:.lI Y _fi ~ yi Ji

... "'... "'.. ... ..- ...

.J J iI ~' .... • _,' •

,j if Y'" ~ 'i.JJ1 * V"l:I-l U"'.,-.".._.JI _,.;. LJ'"

- ...... ,. ...... ,,.

e > ,_ ,J'

* V"WI) 4J.-1 LJ'" * V"WI J.J...,p

~ .... ... .. ... ,.

- .. \ ..

~)I ~ )1 ~I r-:!

... • • ill .. ,., til ,. '" I'"

~l.. * ~)I~)I * ~WI ~J ~-LJ-I

.. "'oil .. o!I ,..... ... J ,....., III ...

1.1_r..JIU..u.1 * ~ !lltlJ ~ !lltl <J!!J..II r Jl

... ",,,,. .; " ......... J'

.:a.... • ........ • J'.'" "".,. _."." ." .". ••

~ * ~ ~i ~jJl J.,\rP *, _i- .• 11

.. '" "..,..,. r ".

. " .. , ... " ..... ...- ,..,..

* wT * ~L.4l1 ':/ J ~ ~ ~I

25

DELAiL HAYRAriN BA$INDA OKUNCAK DUA BisMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM

Elhamdulillahi Rabbilalemin. Hasbiyallahu Venimel vekil, Vela havle vela kuweta ilia billahil aliyyil Azim, Allahumme inni abrau min havu ve min kuwati ila havlika ve kuwetika, AliahOmn.a inni etekarrebu ileyke bisselati ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulika Seyyidil MOrselin Sellallahu teala ve sellema aleyhl ve aleyhim ecmarn, Imtlsalen liemrike vetesdikan lehu ve muhabbetan fihi ve sevkan Iloyhi va tazimen II kadrihi veti kevnihi. Ehlen lizalike, Fetakabbelahu minni bifadtlike vecalni min ibadikes'salihin, ve vaffiknl Ii kiraatlka ala devami bieahihi indeke, ve SallahCr ala Seyyidina Muhammedin ve 4lihi ve sahbihi eemain, Estagfirullahel AZim, Estagfirullahel Azim, Estagfirullahel azlm, SObhanaliahi velhamdOIiIlahi, SObhan411ahi Velhamduli11ahi, SObhanalIahu valhamdulillahi, Hasbiye Allahu venimel vekil Hasbiye lIahU vemivel vekil, Hasbiye lIahi va ne'me'l-vekil, Venimel mevla Venimen-nasir.

1. 6nce Enuzu 8esmele Qekerek Ba§lanz.

2. Sonra 09 lhlas Okuruz.

3. Vine Arkaslndan Felak Saresini okuruz.

4. Vine Arkasmdan Nas Saresini okuruz.

5. Sonundada Fatihay. ~erifi okuruz. Bunlanda bttirdikden sonra Selavatl

$erifeleri okumaya ba§larlz.

Sonra 11 kere SObhanaliahi velhamdO liIIAhi ve la ilahe illaliahO vailahO ekber ve la havle va Iii kuwete ilia billahil aliyyil azim der. Sonra yed; kere:

- "HasbiyaliahO ve ni'mel vek;,"1 diyerek "EOzO blllAhl menlneytanlrraclm, Blsm"'A· hlrrahmanlrrahim" der. Sonra, "kul aOzO birabbll felAk" He "Kul eOzO blrabblnnasl" surelerini sonlanna kadar birer kere okur. Sonra Fatlha-yl §erifeyi okuyarak btttrlr. Her sO renin basmda Besmele-yi §erife okur. Virdini tarnarnladiktan sonra, hepsinden hasu olan ecrO sevab. dil ile Hazret-l ResOH Ekrem ve Nebiyyi Muhterem (s.a.v) Hazretlerinin nurlar dolu guzel ruhlarrna hediya eder. Sonra Cenab-I Hak Celie §anOhO ve 4mme nevalOhO va la ilflhe gayrOhO Hazretlerine gMOI huzuru, hu~u va huzQ ile yalvanp yakararak, yAni dOnya ve flhiret dileklerini bildirir, duaslnJ tamamlar ve okur: .

~ .. ~ "" .,.. .. 'II'" , .... "'.. ~... ... .,

~ r~) * i>~ t...s. ~~I ~J 0.; u~

"" " , • ~ .. " J,.,... .., • ,.

(f~WI Y J.J! ..w...1) * 0;:L)1

.. "" .II' ,

~ .

27

"SObhane rabblke rabbI! Izzetl amma yaslfune, ve selamOn aiel mOrseline vel hamdO IiIlahl rabbil alemln. -izzet sahlbl Rabblm, onlann Isnanarmdan mi.inezzehtlr. BUtOn MOrseline (peygamberlere) selam olsun, BOtOn alemleri yaratan Allah'a da hamd olsun."

Bunlardan sonra asli dilek ve a~lk maksat yani ResOI-i Zi§an Hazretlerine getirilen WrlQ salavat va ~e§itli tahiyyat va tekriman gOzel bir dille stralayrp zikir Halkalarim bir biri aroma devam etmek gelir.

28

ESMku'L-HUSNA

Cenab-i Allah'in .99 esrnal husnasiru srra ile ezberleyOp manasiru da anlayarak okuyanlar cennelle tebsir edilrnistir,

Sonsuzluklar i~inde, kO~ucuk dunyarruzda kuwet ve azametini, sayrsiz muhtesem tablolar ve renklerle sergileyen, varllg Ina hi~ §uphe etmeden inandlglmlz Allah-u Teala. Hazretlerini tarurnrnak ve sevmek, Q'nun isimlerini ve srtatlarrru bilmekle baslar,

Tirmizi, lbn-t Hibban ve Hakim'in EbO HOreyre'den rivayet attigi bir Hadis-i $erif'e gore, Allah'm ResulO (SallallahO aleyhi ve sellem) buyurdu:

"Muhakkak ki, Allah-u Teala'ya mahsus olarak doksan dokuz islm vardrr, Her kim, bu doksan dokuz ismi ihsa (zikr) ederse Cennet'e qirer, sonsuz saadete ula§ml§ olur."

, lt~=============.

29

~ ., '" .

~)I~)I~I~

ESMA'O'L· HOSNA

30

31

;:II • $ '\ •

~)I~)I~I~'

Hazret-I Muhammed Samillahu Aleyhl ve Sellem'in Mubarek Islmlerl:

~SWI+~I~Cf

... ~..,- ,,. It ..,. .... ,,. 00 <II"" "" ~..,. :;I Jill ....

t.;~ ~14.r" ~ .!l}U r-L) ~ .... r f'"'"'----II

... ..,. """" ""

:::., ~ ~ ~!4~ ~~ ~ ~l jj ~

;. ~ ~ J4~ ~~ ~~, $ ~r G~

... ""..... ....

.. ,. ~ J" ..,. ,J... ..,J." .. ..~~.... , J" ...

li~ $ ~ ~ t.;~ ~ ...L.ol>-li~ ~I

, ....... '"

~ t:G~ ~~' G~#~,

~L ; ~ ._); -

~G·,·· ~ .. -~G~ ~"·t.:..G~

. """:",,,~y • ~_,... •

... "'... ... ,

G~ ~ .. u,. G~ ~ 'G:c.. ~

; ~~ ; ~v----!- ; ~

~ ~ G:~ ~ 7, ), G~ ~ ~

..... "' ..

J;'~ G~ $.:_; G~ $ j;'~ G~

"" ....... ...

32

I.

33

34

35

36

",.. ~... ..~" ffC."". II", itt;. f6. ,

i.-..,..JI w.. UJ......., ~ \:A.. UJ.......,... .1,;

_ C _: c:. _: ~

~~~, ~ G~ 4; ~i ~~ t~ • ~~i J.J} G~ # ~i ~ G~ 4' HG~#~ui~u~* G~ # ~~)I ~~;:., G~ ~ ~CiJi i!f; rUii ~~ G~ # ~~I ~~ ~~ :." ~ G~ 4' r--liJi ~~ u~ GJ.L.:.,. ~ ~i. J J •• - G:c._ ~

: ... _ . '; if~ : ...

~I.:.~i ~~ u~ 4' :J).J~ ~ ~ 41. i'~li ~~ G~ #~I ~~ U~

... '" .. ",.., .. ""

~~ G~ it ij)tl ~~ G~ #

"', ""

37

38

,~-~==================~.

G~ $ y;:_'i ~~ G~ ~ l.S~i G~$~~i~G~#~~I~C ~T~~ ~:1J1 ~ G~ ~ ~)i ~~

'" J ".I' ,-,. J..".. w,. .. ..,. '" , .I • ..

~J-"JJ ' ~I ~.~ YJ~ r-+l 1\

.. "'.... ,. ,

G... *J .,..1 .... .; J. .. .. _,~ *., '" ... __ J.

l/' U.).&,~ J."... J Js'" if l.:..t.".t:i ~ ,~)I

,,, , '" ,;

,. "..... ., , .... r" ., .. ,,, ... ". ~ ,

~W-IJ ~I ~ ~IJ ~J ~.JAw....

:;.... ,D.. " ... "''' .. '" • , ....

~J 'r'f'j') ~')IJ.lll~ ~~ J!~~I)

~~ .§ ~~ l..:...: G'1-;~ G~ ~ ~\

"." ,.." ,. ,.

- . "'". .. '

. ~ r-1--J

39

· - ,

~)I~)I~lr

BIsmlllahlrrahmantrrahlm.

AliahOmme Salli vs Sellim ve Bank Ala men ismihO seyyidina Muhammed (s.a.v.). AllahOmme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihQ seyyidina Ahmed. AliahOmme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihO seyyidine Hamid.

Mahmud (s.a.v.), Ahyed (s.a.v.), Vahid (s.a.v.). MAh (s.av), Ha§ir (s.a.v.), Aklb (s.a.v), TAhA (s.a.v.), YAsin (s.a.v.), Tahir (s.a.v.), Mutahhar (s.a.v.), Tayyib (s.a.v.), Seyyid (s.a.v.). ResOI (s.a.v.), Nebiyy (s.a.v.), ResOIOr rahmeh (s.a.v.), Kayyim (s.a.v.): CAmi' (s.a.v.), Muktef (s.av), ResOIOI Melahim (s.a.v), ResOIOr RAhah (s.a.v.), KAmil (s.a.v.), Iklil (s.a.v.), MOddessir (s.a.v.), MOzzemmil (s.a.v.), Abdullah (s.a.v.), HabibuHah (s.a.v.). Safiyullah (s.a.v.).

Neciyyullah (s.a.v.), Kelimullah (s.a.v.), HAtemOl EnbiyA (s.a.v.), HatemOr Rusul (s.a.v.), Muhyin (s.a.v.), MOneccin (s.a.v.), MOzekkir (s.av.), NAslrn (s.av.), MansOr (s.av), NebiyyOr Rahme (s.a.v.), Nebiyyit Tevbeh (s.a.v.), Harls0n AleykOm (s.a.v.), MAlOmOn (s.a.v.), (s.a.v.), ~ehirh (s.a.v.), ~a.hid (s.a.v.), ~ehid (s.a.v.), Me§hOd (s.a.v.), Be§ir (s.a.v.), MObe§§ir (s.a.v.), Nezir (s.a.v.), MOnzir (s.a.v.), NOr (s.a.v.), SirAe (s.a.v.), MOsbAh (s.a.v.), HOden (s.a.v.), MOhdi

40

(s.a.v.), MOnir (s.a.v.), Oain (s.a.v.), Hafiyy (s.a.v.), AfOvv (s.a.v.), Veliyy (s.a.v.), Hakk (s.a.v.), Kaviyy (s.a.v.), Emin (s.a.v.), Me'men (s.a.v.), Karim (s.a.v.), MOkerrem (s.a.v.), Mekin (s.a.v.).

Metin (s.a.v.), MObin (s.a.v.), MOemmil (s~a.v.), VesOIOn (s.av), ZQ kuvvetin (s.a.v.), ZO Hurmet (s.a.v.), ZO MekAnet (s.a.v.), za'izz (s.a.v.), ZQ Fadl (s.a.v.), Muta (s.a.v.), Muti (s.a.v.), KademG Sldk (s.a.v.), Rahmet (s.a.v.). 80~rA (s.a.v.), Gavs (s.a.v.). Gays (s.a.v.), Gly~sun . (s.a.v.). Ni'metullahi (s.a.v.), Hedlyetullah (s.a.v.), UrvetGn vOska (s.a.v.). Siratullah (s.a.v.), SlFatOn MOstaklym (s.a.v.), Zikrullah (s.a.v.), Seyfullah (s.a.v.), Hizbullah (s.a.v.), En NecmOs Sakrb (s.a.v.), Mustafa (s.a.~.), MOcteba (s.a.v.), MOntek (s.a.v.), UmmlYY (s.a.v.), MuhtAr (s.a.v.), Ecir (s.a.v.), CebbAr (s.a.v.), Ebul Kasnn (s.a.v.). Ebut TAhiri (s.a.v.), Ebut Tayyibi (s.a.v.). Ebu Ibrahime (s.a.v.], MG§effe (s.a.v.), ~efi ~.a.v.). Salih (s.a.v.), Muslih (s.a.v.), MOheymln (s.av.), SAdlk (s,,~.v.),.Musaddlk (s.a.v.), Sldk (s.a.v.), SeyyidOI Murs.eltn ~~.a.v.), lmamul-Muttakryn (s.a.v.), Kaadll Glrrul Muhaceelin (s.a.v.).

EI-Muhaceilin (s.a.v.), Halilur RahmAn (s.a.v.], Berr (s.a.v.), Meberr (s.a.v.), Veeih

41

(s.a.v.), Nasih (s.a.v.), Naslh (s.a.v.), Vakil (s.a.v.), MOtawakkii (s.a.v.), Kefil (s.a.v.), ~efik (s.a.v.), MukimOs SOnnet (s.a.v.), Mukaddes (s.a.v.), RuhOI Kuds (s.a.v.), RuhOI Hakku (s.a.v.), RuhOI Kistl {s.a.v.), Kftfin (s.a.v.), MOktef! (s.a.v.), Balig (s.a.v.), MObellig (s.a.v.), ~afi (s.a.v.), Vbil (s.a.v.), Mevsul (s.a.v.), Sflblk (s.a.v.), saik (s.a.v.), HAd (s.a.v.), MOhdt (s.a.v.), Mukaddem (s.a.v.), Aziz (s.a.v.), Fadll (s.a.v.), Mufaddal (s.a.v.), Fatih (s.a.v.), MiftAh (s.a.v.), MlftAhr Rahmeti (s.a.v.), MOftahOI Cennet (s.a.v.), AlamOI lrnan (s.a.v.), AlemOI Yakin (s.a.v.). De iii 0 I HayrAt (s.a.v.), MOsahhihOI

. HasenAt(s.a.v.), MukilOI Aserat (s.a.v.), MOsahhihOI Hasanat (s.a.v.), MukilOI AsarM (s.a. v.), SufuhOn Anizzellat (s.a. v.), SahilOs ~efMt (s.a.v.),SahibOI Makam (s.a.v.), SahibOI Kadem (s.a.v.). MahsusOn Bilizzi (s.a.v.), MahsusOn Bitmecid (s.a.v.), MahsusOn Bi~§eref (s.a.v.), SahibOI Vasilet (s.a.v.). SahibOs Seyf (s.a.v.).

sahibOi Fazllei (s.a.v.), SflhibOI IzAr (s.a.v.), SAhibOI Hueeet (s.a.v.), SahibOs Sultan (s.a.v.), SflhibOr Rida (s.a.v.), SAhibOd Dereeetir Retiati (s.a.v.), SahibO't Taei (s.a.v.), SAhibOl Migfari (s.a.v.), SAhibOI LivAi (s.a.v.), SahibOI Mi'raei (s.a.v.), SflhibOI Kadibi (s.a.v.), SAhibOI Burak

42

.'11' •

(s.a.v.),SAhibUl Hatem (s.a.v.), SAhibOI Alamet (s.a.v.), SAhibOI BOrMAn (s.a.v.), SAhibOI 8eyan (s.a.v.), FasihOI Usan (s.a.v.), MutahharOI CanAn (s.a.v.), Rauf (s.a.v.), Rahim (s.a.v.), OzOnO Hayr (s.a.v.), SahlhOllslam (s.a.v.), SeyyidOI Kevneyn (s.a.v.), Aynun Nairn (s.a.v.), AynOI Glrr (s.a.v.), Sa'dullah (s.a.v.), Sa'dul Halk (s.a.v.), HatibOI Umem (s.a.v.), AlemOI HOda (s.a.v.), KA§ifOI KOreb (s.a.v.), RafiOr ROteb (s.a.v.), izzol arab (s.a.v.), SahibOI Ferae.

SalialiahO alayhi va ala alihi AliahOmme yarabbl bicahi nebiyyikal Mustafa (s.a.v.) Va resulukel Murtaza (s.a.v.) Tahir kulubena min k01li vasfin yObaidOna an mO~ahadetike ve muhabbetike ve Ommetina ala sOnnetihi vel cemaati ve~ ~avki ila ligaika ya ze'l-eelcelali valikram ve selialiahO ala seyyidina ve rnevlana Muhammed'in ve ala ali hi ve sahbihi vesellim teslima.

Pazartesl Buradan Ba§lar.

, ., \ .

~)I~)I~I~

.. _,., 'f,,,,J,,, ..... ~." "j

~I ~J.~ WJ""J u;;- ~ J,I j,:,

'" ",. ......,.

r-LJ~J

43

Blsmillahlrrahmanfrrahtrn. SallallahO ala seyyidina. va mevlana Muhammedin va ala. a1ihi va sahbihi ve sellirn.

Salavat-I ~rlfel.r BIRiNCi SALAvAT..t ~ERiFE

" ... .", ,._ ", ';' ,J"

LS 4:,tJl J u,-IJjIJ ~ ~ J.... ~I

,.. ..,..... '"

II "" J ..".,,,,,... ,.. .,. ... ., ...

~ ~ .!1;4J" ~I.ftl ~ ~

". , "" "

'" III'" ,. , " • '" .,. ""... '. J .. '" • -

~~ ~If.~ ~ ..;.S;4 L..S' ~~l J ~IJjlJ

- .. " .,.

~ J.:.-AllahQmme salll alt Muhammedln ve ezvAclhl va zOrrlyetlhl kema sall.yte alt [brahlme ve bArlk alA Muhammedln va .. azvAclhl ve zOrrlyetlhl kema bArakte alA All ibrahlme Inneke hamidOn mecTd.

iKiNCi SALAvAT.J $ERiFE

'" .i -.' .. ... "" ... .. II" ~ "" f ~ .- .,.

;); ~ l-S' ~I ~J _~ ~ J..- ~I

, .. ", .. ", ... 1.,,. .. , ....

LS .. ~ ~I~J .. ~ ~ .!1/~J. ~I..rl~

III ,,'III .....,... .... ...... ....

• ~ ~~~~!r.~~ ..;.S}~

44

,j.=============1 •

.. AllahOmme salll ala Muhammedln v. alA ali hi kema salleyte alA ibrahlme ve bArlk alA Muhammedln ve alA All Muhammedln kemA barekte ala all ibrahlme 111 alemlne Inneke hamidOn mecidOn."

OCONCO SALAvAT-1 ~ERiFE

, ... .,... ,. ... ... .. .. "" ~ ".. -' .. '"

~ ~ w- 411 ~ J J....,.,... :.p ~ ~I

.... '" - ,

.. ",. "" , .. f, .... fIA ." , ....

LS.to..- JI ~J ~;)s- .!1}U. ~!r.'

tI , ~ ... .. ...

". .. ~ "" .......... , ..

(t ~..l:- ~~~I_r.~~ d.)4

"AllahOmme salll ala Muhammedln ve all Muhammedln kema salleyte ala ibrahlm. ve barlk alA Muhammedln ve AU Muhammedln kema barekte ala ibrahlm. Inneke hamidOn mecidOn."

DORDONCO SALAvAT-1 ~ERiFE

... , .,... , .. ... ... .,. " ~ ".,., J 41 '

~ ~ L.5 411 ~ J J....:o- :.p j.,., ~l

II" .,.

~ _,J ~ " s » J .... .,. .....

LS .. ..L..-. ~I ~ J .. ..L..-.. ;);- • .!Ill) ~. ~~~

" .. " .... ~ ..... ,.,.,..

~~ ~ ..1.:-- ~~ r--"~~ :J; ~}-!

,~-=====================~

45

"AllahOmme sallialA Muhammedln ve All Muhammedln kema salleyte alA ibrahlme ve barik aUi Muhammedln ve All Muhammedln kemA barekte ala ibrahlme Inneke hamidOn mecidOn."

OOROONCO SALA-VAT-I $ERiFE

"0,,6 ,,,"";"

~JI~~;~i~I_~~~~1

~ -

"AllahOmme salll alA Muhammedin neblyyll urnmlyyl ve alA All Muhammedln,"

BE$iNCi SALAVAT-I $ERiFE

"AllahOmme sail! alA Muhammedin abdlke . ve resulike."

46

,i,J.-================.

ALTlNCI SAlAvAT-1 ~ERiFE

.. ,. , ... 1 # .. , ,#'J ;.,," ~ • .., "

L.S ..L...-.. JI ~) ...L...:o... ~ ~ ~I

1# , ." ,

... ....".. ... , ... "'" .#'"

.L.::-" ~~ ~L~~ ~I ~) ~I.r.~ ~ ~

~.., , " " .'... # ... .. , .J ., .... ..

J....;.... JI ~J ~ ~ !I}'l ~I * ~

411 .." , .If

.-~ " "' , .. , ..

.!l;1 ~~I JI ~ J ~I.r.' ~ I,:'.S')-l L....S'

... ... ", ,. .. .

.J" , .. .II" J ... III '"'' , '." ... ttl- ... .- ...

JI ;)s- J '"'-'- ;)s ~ _; J ~I * ~ -l::-

... " .. ,

,.. ,. .. "" .... ..... '*' <I, .... ,. _ .. J

~I.r.~ ~I ~) t--"'.rl~ ~ ~) L.S _.J.-...a

~"J ... ,... " $"" ". "" ... """

• ..L.>...o ~~) ~I * ~ .L...::-" ~~

.. .. "'.. .... ..... .;Ii. ... "'.. f... J. ,JJI' '" '"

JI ~) ~'.r.' ;)s ~ W'" ..1...-.. JI ;)s J

., '" , "' ..

... ·rlI'''''~~' ~ ..... ., III" ....

~ ~J~I * ~~~~ ~'.r.~

~ .... ... "" . -... ,... ,,.. ,. , ,. .,;,

~I.r.' ~ ~ lS' ~ JI ~) ...L...:o...

.. " ".."

I/A "t#. .. , _" ..... , ' ..

* ~ ~ ~~ ~'.rl~~1 ~J

47

"Allahumme salll alA Muhammedln ve ala all Muhammedln kem!! salleyte alA ibrahlme ve alA All ibrahlme Inneke hamidOn meeidOn. AllahOmme bArlk alA Muhammedln va alA All Muhammedln kemA bArekta alA ibrahlme ve alA an ibrahlme Inneke hamidOn meeldOn. Allahumme ve terahham alA Muhammedln ve alA All Muhammadln kemA terahhamte alA ibrahlme ve alA All ibrahlme Ini'lel<e hamldOn meeidOn. AllahOmme ve tehannen alA Muhammedln ve alA All Muhammedln kemA tahannente ala ibrahlme va alA ali ibrahlme Inneke hamidOn meeidOn. AliahOmme .ve seilim alA Muhammedln ve alA All Muhammedln kema selleyte alA ibrahlme ve alA All ibrahlme Inneke hamidOn mecidOn."

VEoiNCi SALAVAT-I $ERiFE

.""."" ~", 6>, , ... J ""," , •• '

r-':~')J ..l..-. JI ~ J ..l..-. ~.J..- ~I

, - ,

• ,"" ,,,,., ,. - , .. 6 __ , ... "

JI~J ~~!1}olJ J....:-JIJI..l..-..

"" " ,. iI ""

., ., .- ." "'''''' • "",. '" ,,_., "" "" ,.. A

~'..r.1 'J; c, .. S")u ..:..- JJ ~ L..S" ~

"" ". .. ~

f6 , ..... '" I ' .. ,. "" ..... ,'"

*~~~~ ~WI~~'..r.~~I~J

"Allahumme salll alA Muhammedin ve alA

48

, Ir===========::::::;.

all Muhammedln verham Muhammeden ve ale Muhammedln ve bArlk alA Muhammedln ve alA Ali Muhammedln kemA salleyte ve rahimte ve bArekte ala ibrahime ve alA lUi lbrahlme fiI Alemlne Inneke hamldOn mecidOn.

SEKiziNCi SALAvAT-1 $ERiFE

'~J ""-f, I". .. <t1" ,I_, ..

~~I-;IJjI~I.~ ~ ~ ~I

~ ,. '" '" .,... """ .... • - ,,,, J .. , • ,. •

~\.r.~ ~ ~ L..S" ~ jAl) ~J~) ~ yJl

'''.. ... .. , ,""

.,. "" """ $

* ~ ..l:--I.!..lil

"AllahOmme salll alA MUha~medl~ n8bi~ ve ezvAclhl Ommehatll mO'mlnlne ve zurriyetihi ve ehll beytlhl kemA salleyte alA Ibrahime Inneke hamidun meeidOn."

DOKUZUNCU SALAvAT-1 $ERiFE

...... ~" ,'" .... 1 .,. ... ,J

LS. ""-'- ~I ~ J.""-'- ~ .!! l~ ~I

.. .,. tI '" "" ,,, ..- "" .... .,

* ~ ...L:- ~~ ~L.t~ ~ d';4

"AliahOmme bArlk alA Muhammedln V8 alA llii Muhammedln kern A bArekte ala ibrahlme Inneke hamidQn mecidO

49

ONUNCU SALAVAT-I $ERiFE

50

ONUNCU SALAVAT-I $ERiFE

"AllahOmme dAhlyeJ medhuvvatl ve bArlel mesmQkati VI cebbArel kulObl alA fltretihA ~akiyylhA ve saldl ha'c'al ,eralfe saltlvatlke

51

ve nevamiye berekatike ve re'fete tahanniinike alA Muhammedln abdlke ve resOllkel fatihl lima uglika vel hAtlmi lima sebeka vel mu'linil hakka bllhakkl veddAmlgl IIcen:AtII ebatlii. KemA hum mile fadtaltia blemrlke bitaatike mOstevflzen 1i merdAtlke vAlyen II vahyike hAflzan II ahdika mAzlyeten alA nefazl emrlke haUA evra kabesen II kabisln alaullahl tasllO blehllhl esbAbehO bihi hiidiyetll kulubO ba'ds havzAtil fltenl vel Isml ve ebhece mOdlhatil a'lAml ve nAlratO ahkAml ve miinirAtll islAmi fehuve eminOkel memOnii va hazlOn IImlkal mahzunl ve ~ehidOke yevmeddinl ve baisuke ni'meten ve resOlike bll hakkl rahmeten, AlJahummefsah lehu 1i adnike ve eczlhl muzAafatll hayrl min fazllke muhenneAtln lehu gayre mukedderAtln min fevzl sevtlbikel mahlOIi cezill atAlkel ma'lull, AllahOmme A'II alA blnAin nasi blnaehO va ekrlm mesvAhu ledeyke ve niizOlehO ve etmim JehO NOrehO ve eczlhi mlnlbU'Asike JehO makbOleJ ,ehAdeti ve merdlyyel mekaJeti zA mannkm adlln ve huttetin faslln ve bOrhAnin azimin,

52

53 .

ON eiRiNci SALAVAT-I $ERiFE

~~I 4:'~ ~;~ II ~ ~~r~ ~~~ Jil ~I

~ "" _'.",; "".", - ... ~ of ""

~J ~I ~ * l....:LJ I_,..L~ ~ I."L I;'

~~i ~~;UG ~~';i ~I ~;~ ~~~

' ........ , .... ,,"", AI.; _'III

~t..J ~~IJ ~I.I.f..!.J\) ~~I~ ~I~

... J,. .,. ,; " ,. ..... ," .. "" " • ........ ..

-:--- l.i~ ~ * ~WI y J~ J.~ IY .!11

.,. ~J. ..,... .,. J • ,.., '" , "'"

~ll rt..~J ~ rJl -:: J ~I ~~~I~;'

.,. ...... , •• " ......... J'

~~ ~1..1.l1 ~I ~~I ~WI ~ .i~"....~~

, .,... .I III _...

* r')LJl ~ ~I ~~I ~~~

innellahe ve melAlketehO yusaliOne alenneblyyl yAeyyOhellezlne AmenO sallO aleyhl ve selllmO teslimen. lebbey-keUahOmme Rabbi ve sa'deyke salAvatullahlb berrlr rahiml. VelmelAlketll mukarreblne ven neblyyine vesslddlklYQ. ve"OhedtU vassiilhlne. VemA sebbaha Itka min ,ey'ln yA Rabbel Ale mine. All seyyldena Muhammed

S4

ib~i Ab~ullahl hAtemin neblyyine. Ve seyyldll • mursellne ve ImAmll mOtteklyne ve resOIi RabblJ Illmina, ,lhldlJ be,lddal lIeyke' bllznlkes slracll mOnirl aleyhls selamO.

ON iKiNCi SALALAVAl-1 $ERiFE

.,r" ... "" "",. "".,..,. ,. ,"",. "" ,. .... • .. " III " .. ""

-:: ~ ~ JJ ~\S" f.J ~I_,.l...p Ju:-I ~I

.. .... ,... ~ .. ~ 4 "'.. .... "" .... "" ....,.

.!l~_~ ~I ~\;..J ~I rt..~J ~)I

,," _ J .. "" .... II .. "'..... "''' .J .,. ..

~. ~ _,...JI ~".... JJ ~\ ~I.i J r.' rt..~ ~r' JJ

, .,... ... .... I • .; _ .......... ,. ~ J ..

0) J \1\ ~ ~ b r-" l_.o\..i... ~I r-Jl1

.. ,.~, .,... III" ~ .,. .. "," ,J ., " "" , .,. ...

~ W'" .. ~ ~I ~ ~ ~I * 0J~\I'J

,. ... ,J",.,." ..... ~,_"" .... ~

~ !l ~4 ~I * ~ ..L:- I!,tl ~1f.1 :.P

, . ..- .,.

'" ...... , ,,,, .... I'J, ... " ,,~

r-:"1_r.1 ~ ..:..5 j~ L.S' ~ JI:'p J ~

.. ,; "..".

.. ..,. ... .. .

• ~ .1.:--- I!,tl

"AllahQmma ec'al salAvAtlke ve berekltike ve rahmetlke alA seyyldll mOrseline ve lrnamll mOUeklyne ve hltemln neblyylne

5S

Muhammedin ahdike ve resClllke ImamlJ hayrl ve kaaldil hayrl va resOl1r rahmetl. allah Ommeb'ashO mekamen mahmOden yagbltuhO fihll evvelOne vel AhlrClne. AllahO,,"me salll ala Muhammedln ve :ua all Muhammedin kema salleyte ala ibrahlme Inneke hamidOn mecidOn. Allahumme barik AlA Muhammedin ve alA till Muhammedln kema bArekte alA lbrahtrne inneke harmdun mecidOn."

ON OCONCO SALAvAT-1 ~ERiFE

,.._ ... _ ;."'" ",1 ~",,, ,J.,,.

~,) ':I JIJ 4.!~IJ ...II ;)s- J ...t...- ;).s; ~ ~,

... '" " "..." ...

.. 0,.. 0.. I "", ~ J ..

~/."uIJ ~/+"""J ~ J--IJ ~!~J ~IJjb

, .......... ,.,.J,;, ............ _ .... .,~ ...

r-»~ ~I r+"" ~J ~IJ ~J ~~IJ

- ,

.• 0-'1)'

"AliahOmme salll alA Muhammedln ve alA tlllhi ve ashtlbihl ve evltldihl ve ezvtlcihl ve zOrriyetlhl ve ehll beytlhl ve ashtlrlhl ve ansarlhl vee,yAihl ve muhibblhl ve Ommetihl ve aleynA maahOm ecmaine yA erhamer rAhlmine."

56

'itlo

ON OOAOONCO SALAvAT-1 ~ERiFE

110..... "...,..... '" '" f "" J ... II" ~. ~ ,.

~~if,).,u.~~~~~1

0".... ~,..' I .... , ...... f ... J ... rI'''' ..

~t ~~ ~if').,u. ~ ~ ~J*

... ... " ""

III...... 0....... _ .......... "" ".. "" ..."....

~J * ~ i_,L..z.J4 t..;.;_,..ILS ..L.-.. Js- ~J

"" ... ""'" " ...

.. ' J a .. ~ ~ oJ'.. • .....

*~~wl~L.S~

, - -

"AliahOmme salli alA Muhammedin adede men salltl aleyhl ve sallJ alA Muhammedln adede men lem yusalll aleyhl ve salli alA Muhammedin kema emertenA blssalAti aleyhl. Ve salll aleyhl kema yuhlbbu en yusaliO aleyhl."

ON BE~iNCi SALAVAT-I ~ERiFE

".,." "".. .. .. s » J .. .. ,. ,... J "tI''''' J tI' .,.

8 _,..1l.S J.....-.. JI ;).s:- J ...t...- ~ ~ ~I

tI ... ...

... .. ,,. J .. rfI" ,,, ~ , 0.... ... "," J ....

~J...I.....-..~J......~I *~~wl

" .. ""

~ ... j. .. "," • J tI'" JJ ....... J. ,.., ~ "', ...

..L...-... ~J......~' * u.lr W"..l..-.. JI

til, " ""

J ... J "" .... ~ ,... .. ... J .., "" JJI'

* J .w,.iJ ~ l.S J.....-.. JI ~J

- .

57

"AliahOmme salll alA Muhammedln kemA emertenA en nusalllye aleyhl. AllahOmme, salll alA Muhammedln ve ala All Muhammedln kema hOve ehlOhO. salll ala Muhammedln kemA tOhlbbO ve terdahO lehO."

ON ALTINCI SA LA VAT-I ~ERiFE

#f,; , .. J '" ,'" .... ", ... J., ..

~ j..P ~ JI ~J J.....-. YJ~ ~I

. . ..

" .. ~ *_ ... ,._ , ... ~ ........ "I

4:o:-y.L.JIIJ.....,..... ~IJ ...L.."...o JI ~J ..l.....-

.,.. - .. til

", .. , .. ", .. ,,~, ,...,.... .....

JI ..L..-.. Y Jl, ~I • ~I .) .1 . . .. }IJ

,. 'JII " .. J ...... f' "..IIt, ,.. ." III i J.

• ...t..1,J" \... rL J ..111 ~ r-'.~

"AllahOmme ya nibbe Muhammedln ve Ale Muhammedln salll ala Muhammedln ve all Muhammedln ve a'ia Muhammedenld derecete vel vesilete fII cenentl. AliahOmme ya rabbe Muhammedln ve ali Muhammedln sallallahO aleyhl ve selleme rnA hOve ehlilhQ."

58

ON VEoiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

"" ~ .. , .. .,.~ I" ..... '

~J.~ ~I~J • .J...,;..,..~~~I

...... ..i

~J--I

"Allahumme salll ala All Muhammedln ve ala ehll beytlhl."

ON SEKiziNCi SALAVAT-I ~ERiFE

, .. "J ..... .,. "" , iii' ~J ....

?~~I~J • ..l.....-~~~1

- _.. J ....... fj .. _ .. • .. ,

JIJ ..l.....- r-)J. ~ irW1iJ" ~~

". ." '"

... D "'''' "... ". III,... ......."... iii ... · ..

~ .!l J ltJ*·tsJo t-. )I cr ~ "j :.s:- ..l.....-

,. ~

..... 41'...... • .;' , ... , , ...... "'.

~ 4.S' _r.ll ~ ~ ~ :.s:- ..L.-o JI :.p J ..l.>w..o

..... f/.."

:h'J ~ ~J\~~ ~~.~ rM~*

" .." ..

". '" ,.,

*~ r')l..Jl~

"ALlahOmme salll ala Muhammedln ve ala AU Muhammedln hattl IA yebka minessaiall lIey'On. Verham Muhammeden ve Ale

..

ow.

59

Muhammedln halta yebka mlnerrahmetl ~ey'On. Ve barik al6 Muhammedln ve ala ali Muhammedln hatt6 14 yebka mlnel bereketl ~ey'On. Ve sellim al4 Muhammedln hatt4 la yebka rnlnesselarnl ~ey'On."

ON DOKUZUNCU SALAVAT·I !1ERiFE

.. ~ ..... ,,,.0 ~,.J .1'"," .'" ..

~ j..,., )* ~) ':II ~ ""'--'- ,> ~ r-..u'

'" ..,. fI ...

'FII$ I"'~ ""," ,. III ~~.

~I ..) ""'--'- ~ j.P )* r:.r.? ':II ..) ""'--'-

... , , tI .I' ",. "

'" .," .1'" "'0 ,,, J .. ","

~ j.P) * ~)I ~""'--'- ~ J....)*

" ... - flo ,.

;liJ~" "" ~ ... ". .... ~"J

ttU' * ~..Lli r Y- ~I ~ \'1 ~:>UI .~ ol--..

... ,. ....-

...... .;, .... " "'$ ...... "" Il.oo .... #'. tl s » ~ " ".

~J..ul) J _rJ1) ~I) u...:... }II""'--'- Jzs.1

, , ,

.. J ...... II ... ., ~ ... J J... wi II J p .. ,. •

')U .) - I) ..L.>-.t ~I ~I- ~ 1 II * 0.; .. .>'JI

r- II ... ...~

~........ J........ J. .:. J.1Io " J ...... , III I'

r.i!Y) ~ u=!jJI) ~jJ ~w"'1 ~ ~r

_ ... _~ "",. '" ... 0,; "... II . ...., ~ ..

~L!. 41J) Lt_,.:... ~.J>" w-: ~I) ~ ~

60

rF· ============-

~ 1,<iJ' tI .. ~ _~ .. ~ AI <II' J... Jill ..... _ ~ iiJ ...

~I (f t..')l.,) ~ ~ ~~ C)J ~I ~I

J,...... .i II "... ... J, ... II ...... J II.. ". .. ".

~_;J ~u.-I r) d";"~ ')U o)~);; ~I W")

"AliahOmme salll ala Muhammedln fII evveline. Ve salll ala Muhammedin til ahltine. Ve Salll ala Muhammedin finnebfyyine. Ve salll ala Muhammedln fil milrseline. Ve salll aUi Muhammed],n fil meleil a'ia yevmiddlnl. Allahumme a'tl Muhammedenel vesilete vel fazilete venerefe vedderecetel kebirete. Allahilmme Innl amentO bl Muhammedln ve lem erehO 1ela tahrimnf fil clnanl rO'yetehO ver zuknl sohbetehO ve teveffenl ala milletihi ve veskmi min havzihl metlreben va reviyyen saigan henien 14 ilazmeO ba'dehO ebeden . inneke alA kOIll ,ey'ln kadlrOn AliahOmme eblig rOhe Muhammedln mlnnl tahlyyeten ve selarnen. AliahOmme va kema AmentO blhl ve lem erehO felA tahrlmnl111 clnanl rO'yetehO."

ViRMiNCi SALAVAf.! !1ERiFE

, .. ,... "" '" 011 ,0 .. oj • iii" J .I "" "',. II ~ ~ ~ • ~

~J:J e:')) (.S"~I~J.....,..... ~IA.J. J.z ~I

I),... ..... J...".. ''''' ~ ....,. .. D J •

..:......:;1 loS ~) 'il) o_;" ':II u-f ..J;.- otJl) l:l-JI

.. ~" ,;'"

J..... ..0

* :.r-- y) ~I.I.~

61

"Allah Om me takabbel ,efaate Muhammg.. dlnll kObra verfa derecetehOI ulyl ve Itlhl sO'lehu til Ahlre!1 vel ulA kema ateyte ibrahlmeveMQsa."

ViRMi BiRiNCi SALAvAT-1 $ERiFE

,.-. '", ...... ~ .. ,1 ',," '''" ".

1..5 ~ JI ~J ..L..-... ~ J...- ~I

If- ... ~ II"

..,.,. "".".,,,.,. "". ..". lit"

!J/w.J *~\.,I~ ~I ~J ~\.,I~~ ~

,,. .... " ,; ''''' ,. ,."" II""' '"

;p- d}-t L.....S' ..L...-o JI ~ J ..L...-o ;p-

. , .

.. ".,. ,;". .... ...-. ... ... """ ,.

* ~ ~ d;~ ~\.,I~~I ~J ~\.,I~

"AliahOmme salll alA Muhammedln ve ala AU Muhammedln kemA salleyte all ibrahime ve alA all ibrAhlme ve bArlk alA Muhammedln va alA All Muhammedln kema barekte alA ibrahime ve ala all ibrahlme Inneke hamidOn mecidOn."

62·

,j.,=============::;j.

ViRMi iKiNCi SALA VAt-I $ERiFE

-iil .. ~ ... I,.", "". ,;,. "' .... ~rI ...

~ ~ U~ ~ !J}.!) rl-JJ..- ~I

.... "" ~ .. "......

_ .... "' ,"' ... , ... ,,,. J ......

~~"..J ~J ~ ~~~) ~J""JJ

- ....... ,.", "'" ... .,. , "'''.-''''

~~ ~J ~J ~JJ ~J ~1:~J

.I' _, ,,.,

~f ~L.....J ~) ~I ~ ~~JIJ ~\..J

.-,. .,. .... I' ""'" ,.. J ... .,.. ,. -" ,....

~L,pJJ ~,)Js ~ U-l:--- ~J\I~J

",... " ....

JJlJ"J ,,,. ... ,,,,..,. ....... "' .....

~I yo L.....S'J ~~ .)I~J;--:.r ~!J ~

,.. , ". . ......,;........ I.. ~,.. .. " ".

J _,ij WI • .J' ~ r:/' J.i" J W J.J'I.UI o.J'~ L-..1S' J

,. ...." ,

#- " • ., .. , , "" ...

l....:-W rL-J 0:!.JIl1JliJPJ ~ ~T~)

.. ...",,, " ..

"AliahOmme salll va selllm ve birlk ali seyyidinA Muhammedln neblyylke ve resullke ve ibriihlme halillke ve satlyyike ve MalA

63

kellmlke ve neciyylke ve isa rOhlke ve kellmetik ve alA ceml'l melAlketlke ve resOlike ve enblyiUke ve hiretlke min halklke ve esflyAike ve hassetlka ve evllyAike min ehll ardike ve semAike ve salialiahO alA seyyldlnA Muhammedln adede halklhl ve rJzae nefslhi ve zlnete ar~lhl va mldada kallmatlhl va kema hOve ehlOhO va kOUema zekerehOz zaklrine va gafele an zikrlhil gafilGine ve ala ehll beytlhl ve itratlhlt tahlrtne va selllmi tesllmen."

ViRMi UCUNCU SAL.AVAT-I ~ERiFE

... " ... "J, ....... ~,. $'" J ...... 'IJ ...

~) ~i~) ~I)jl ~).~;)s-~ ~I

....... ,. ,I' Ja..-... ...0.,..,." D Ja..... I ...

~) ~_;ll) ~)uI) ~ )1) ~I ~

,. aJ, .. , .... II .. ~ """ ..."" _ \"

.l:... "L-.....JI ~ ~It.. ,).J.s. ~L..-JI JlI ,)~

",. ". ,. ...

.. , .J ;:. " .. " f... ~ .. '" ""... .........

"L.....JI ~ r~I~.J.s. J......-.. ~j..PJ ~f ~

'" ,... ". ...

"" • "...... ...,. _" J ... woI"'" " .. D... CI .... • ...

..:.-.&.:..it.. ~.J.s. J-.>.,.;); j..P) * ~ I ..!tU

.. tI,. ""

..... J ,. ~ ~... , .... 'f"" So III...... ... 0 ...

~.J.s. • ...l..>.,.. ~ I" ~ J* ~ .6 C.')J '..'1 .

... .........." 0 ...., ... ...... .J h ,,. ...... ill ......

J~IJ ~ ~ ..bl>.1 t.. J Jl.;..JL......) ~

64

"iF=============-

'0.. .. ..... ""

~ &) ~~ ,)'-':-).!J..!'.r ~~) ~

'j$.. ..." ... ill 0...... ... .QI J.;.... 011 0..,

~biy......~j..P~I*~~ .. ~

..... ~J "..... ~ ~ ...... , ........... .. J

~ r4 'il) ~L-.UI r:r Js- r') JJI or=-

_. .. ...,."

" ....... , ...... , ....... tI

~'--:lJ1 o: ~ r~I'iJ I.fl ,,1..,jUj1'i r'J..u1

... " ... ,.... ...

Ii' ... ' ... ... riI J ...... ,~ , ....

* "Jk) .J;I) ~ ~J.; r4 'iIJ

"AllahOmme saUl ala Muhammedin ve ala ezvaclhl ve zurrlyetlhl ve alA eel'ln neblyyine vel mOrseline. Vel. malAiketl vel mukarrebine ve cemi'l IbAdlllahls sallhine. Adede rnA emtartis-semal mOnza baynatahaVe saJII alA Muhammedln adede mA enbetetll ardl mOnzO dehevtehA. Va salll alA Muhammedln adeden·

65

nilcuml flssemill felnneke ahseytehA. Ve salll ala Muhammedln adede rnA tenfesetll ervAhO mOnzO halektehl. Ve salll alA Muhammedln adede ml hallkte ve rnA tahlOku VB m. &hlta blhl IImOke ve ed'Afe zAlike. AllahOmme salll aleyhlm adede halklke ve rlzAe nefslke va zlnete arJlke ve mld.de. kelimAtike ve meblAga IImlke ve ayAtlke. AllahOmme salll aleyhlm sallten tefOku ve tafdOIO salAtel musallln. aleyhlm mlnel halkl ecmaine ketadllke all ceml' halklke. AliahOmme salll aleyhlm salAten dAimeten mOstemlrreted devAml alA merrll leyAIl vel eyyAml muttaslleted devaml lenkldb lehl velenslrime all mlnelleyAIl vel eyyaml adede kOIll vAbllin vetallln."

ViRMi OOROONCO SALAvAT-1 ~ERiFE

'" ......... ·"""'IIIi ... ,11.,~ "'",,"f.~'"

~ ~\r.~J ~_J...-A ~ ~ ~I

~~I~1 ~ !l~~G ~~, ~ ~~ ~;. ~j~ ~ :w,J~ ~;._ ~'~ ~C~

'" ".,. ""

.,. ... ".".... ~ .. ".. ... .,.... ,

t .. ~ ~jJ ~ ~ ,··4J ~WS" .)1..l..tJ

, "'. "", "''''

.. '., • ..." #',.,. _ ,,11,. ,... ,,. "" .. . ... "',. ..

~ ~'L.. .)~ I..I.JI iJ~';"'" ~1.i~

, ,

.. ~ .... "" ...... _" ........... ,.

~ ~'L.. Jt-..;.IJ ~ ~'L.. ~J:J

DO" ... 'til" J' "" "" ~' .... ,.J ,....... J. .. _ ..

~~li~~J J_,;JJ ~y i.,_L...

, , ,

~f ~,~iLi~ ~~~·~~(~'~i~

:t, J, _l.:..: d.;; ~ r) ~ ~, ~I '~:.~ (t ::-.!s-;:,.:;:;. ~~~. ~~ ~

: f''' ~ ......... "" J... ,,_ ,.-,,..1: ....

~\:i.JS'J. 4J_r.)J ~ ~J. ~~J • ..lf$o

J .. , .... J, .... ... •• .: i ...... ~ , ... " .........

(. J.:.:..."J "'l:; ~~,JJ 4J..r"j ~IJJ. djJ

67

"" J J _ ~J....1 II... J""... WI , " ~ '"

.!..y :, yl) '* ~ !II.· .. ':II ~\ ~I ~I

, I " '"

'",..... s > ~. D ""

~f ~ ~ l.:- ~ JI.,; •• ,NI ,:r

- -

... :: ... ,. ,;I' J 10 "" _~ , D...- .. ..., "~D "" '" ill " iii ..

~ ~ J..:..o d1L..\'" .r.>- cr ~I u-il ~I

"" ... ... "" , ..

<II'" 0 ... ,. J _ a III"".... D~.. '" :oS"".... J , .....

_r.,:r ~ :'yl)*~) ~..lI1 ~ ~j""))

, ... ... ...

J" ~......,., ...... , I .... .,. f.... ~ J. ..,,,....... ....

..lI1 ~ .!..U.r")) ~ ..l.....-.o -.:..a !IlIA:..... I \...

- . -

"" 110.,.. II ." .. # , ~ , .D~"" D ......

* ~I.r!- ,:r c.s-0' ,4~\ ~I '* r-L J ~

... ,. ... .; .. ....

;.1t:. ~ &G *' ~i ~ ~ ~.~~

, ........ . ... . .. , ...

* ..l....J.\) ..I...W1,:r !.S .ti r.Y J * ~L. J

.... '#... .... , ... , • ,. "", ""

* ~ ':I ~I.:S Js- ~':J J

- - ,

J.D .... , .. ,,"' ... , ...... .; .J~'"

~)I~ * ~l. ~~ 1.;.. ':II ~I ~~ ~I

... _ 01 .. ~ ... "" .. , ... ~ - j... .. ~

. '_,__)\) * J j)4 JS=.:'I ~I)* ~\.. ~~

*4-\ js-~: ~W~ ~)..it, '* ~U5j1 ~

;. ~ ... , ""

~ J.~t, t\f.~;- ~ ~I~~ ~t,

68

'It==============-

J .......... ", .... , ... "._ .........

'* ~Wa1l1 ~ t5~ W ~IJ ~L,;, _)IJ ~I

"'.....- ....,. _'" ~

"" •... I ... ~ ....... ~ ........

J_,AJI c,} ~1.r.lIJ * ~IJ pi,_} .)L...:i':J'J

"".. " , .. '" '" ""

.,. J..~ , ". ." ..... ,'. ........ .....

4yl J ul '* J..aJIJ ~I ,_} J..l.,4.I'J • J-AI'J

... ..... ".. ' ~ '"

.. II .. "._ ..... ~ JJ... '" A .... .,. ."' ....

~ ~J d'-::! l....:i 4,;.) J ~J ~ l.J

.. .. ....

..0.1 ........ ,.~ ............ ...- ... ,."

4.:..0 u ISl .. J • .pu 4.:..0 .!.il ulSl.. ..1 1\

, _, I

J ......,... ... II _ ." ,., >#'. ...~.. • ...

eIJ~I~~I)."r~~

.. "' ... I'" if'''' .... ..

<I D _ ,I.J~ ., .

J.--:-.IJ *' ~ r1;--l~),f ~I*, ~~,

(I •• , , .... ~ ..... ", .. "' .........

~I) ,*!.Sf' ~IIY' ~J • ~~ ~~

,. if'''' ....,. ... .... ...

.. ~'" . ... .. ,.. ., · :r..

~f u1k_' HV"JL.Jf' r.?J * I.5~J~~'-t

.. .. ~~,. .... .,. .. II' ....

.;:I .... J ... ~' J." ." J .. '" ... J. .._

~.J u~~ :._r... '* 0 I ..... J~ -.:..aui..r.-1J .

. .... ....

69

lahOmme sail I alA Muhammedln • .J\j""I1 ... ve ibrahlme halillke ve all ceml'l enbiyalke ve es'lyAlke min ehll ardlke ve semiUke adede Halklke ve nzAe nefslke ve zlnete a'llke ve mldade kellmatl~e ve mOnteha IImlke ve zlnete ceml~1 mahlOkatlke salaten mOkerrereten ebeden adede mA ahsa IImOke ve mile rnA ahsa JlmOke ve ad'I'e ma ahsA IImOke salAten tezidO ve tefOku va tafdulO salAtel musalllne alayhlm rnlnel- halkl ecmaine kafadllke ala cemi 'JI-halklke.

(SALI GONO BURADAN BA~LAR)

"AliahOmmec'alnl mlmmen lezlme mlllete neblyylke Muhammedln saliallahO aleyhl va selleme. Ve azzeme hOrmetehu. Ve eazze kallmetehu. Ve haflza ahdahu ve zlmmetehu ve nasara hlzbehu ve da'vetehu. Ve kessere tablihl ve flrkatehu. Ve vAfA zOmretehu ve lem yuhallfu sebllehu ve sennetehu. AllahOmme Innl es'elOkel IstlmsAke blsUnnetlhl. Ve eOzOblke mlnellnhirafl ammA cae blhl."

"AliahOmme Inn I es'elOke min hayrl rnA s~Ueke mlnhQ MuhammedOn neblyyOke ve resQIOke sallallahO aleyhl ve selleme. Ve eezOblka min §errl mesteAzeka mlnhO Mu· hammedOn neblyyOke ve resOIOke salla·llahO aleyhl ve selleme. AllahOm·me'Slmnl min f8r· ril titenl. Ve afinl min cemfJl mlhenl. Ve esllh

70

I. •

mlnnl ma zahare ve rna batane. Va nakkl kalbl mlnel hakdl vel basedl. Ve II tec'al aleyye tibaeten II ehadln."

"AliahOmme Innl es'elakel ahze blahsenl rna ta'lemO. Vetterke IIseyi rnA ta'lemO. Ve es'elOket tekeHOle blrrlzkl. VenOhd. fllkefafl Vel mahrece blibeyAnl min kOm ,ObOhetln. Vel felece blssavabl fi kOIJl huccetln. Vel adle fil gadabl vel ridAI vettesllme lima yeer. blhll kazAO. Vel IktisAda fJJ fakn val ginA. VettevAzua fllkavll vel fl'lI vesSldkl fil clddl vel . hezll. AllahOmme Inna Ii zOnuben limA beynl ve beyneka va zOnOben tlmA beyni va bevn. halklka."

"AllahOmme rnA kAne leke mlnhA fagflrhO.

Ve rna kAne mlnhA IIhalklke fetehammelhu annl. Va ,gnlnl blfadllk. Innek. visl'(lJ magflratl. 4UahOmme navvlr bil IIml kalbi vesta'mll bltlatlke bedanT. Va hallls mine I fitenl slrrl. Ve,gal bU'ltlbArl tlkrl. Ve klni prre vesAvlsl, ,eyttnl. Ve eclrnl mlnhO ya rahminO. Hatt"layekOne lehO alayye sultAnOn."

PAZARTESi BURADA BiTER

71

~~I r~ j ~~I y';'l

PAZARTESiGONKO iKiNCi HiziB

ViRMi DOROUNCO SALAVAT·I !?ERiFENiN DEVAMI

J. J ... ""'... 0... III '" ,........ ~,~ III I'

~ 0 ~y~ * rW\.. r> cr ~I ~~~I

,,' ,. .... ,.,. ".. ... ~ ... D _ J .... , ... " til .....

.!J.j\ * ~l,.. J> ~ .!l ~IJ * ~L. r:

D""... .. .... f ... tl ,. , _, OJ, ~ ~ ._ J...-. _ ... .. .... ,.

~) ~I* y.r:AJ1 r~ ~IJ ~':JJ r-W

,,; J. ." ~,.,: ... III- ,J... ... ~ ~ ,.,. ..

• 1).\ jAl JJ\k.i J ~I JI.b-~J (t loa ~l,.. j ~

,. " " ',J",,,

..... ., • ., J!II ", .... .,... • It _ ., ......

,_) ~ ~I ~I * I.Slt~ ~~IJ Js-

.,~ ~l~i~ c: .~::.r- ~ j~~ .: ~~

~ - - , t#, _ #' J....:,,,, ...

_ ... J ... '" ,. t .. .1

'I 1_\ ,:.1 ~

* ~ I.A.o i,J"'" ~

"Allahi.imme innl es'elOke min 'hayrl rna ta'iemi.i. Va eOzi.ibike min §erri rna T~'lemil. VestagfirOke min ki.illl rna ta'iemi.i. Inneke ta'iemi.i vela na'iemu ve ente allami.il guyubl. Allahi.imme erhamni min zarnan! had. Ve

72

ihdakllfltenl ve tetAvOIi ehlll cOrnetl aleyye vestld'a flhlm lyyAye. AllahOmmecalni mlnke Ii Iyazln rnenl'ln ve hlrzln hasinin min ceml'l halklke hattill tilbelllganf eceli muflfen.

ViRMi BE~iNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

• ~ ... J.,. "'JfI" J ....

~ ~~. ~ JI ~~ _,_:__. ~ ~ ~I

~jl~~~~~~*-~~

" " .,. ... ,

.. ... .,..... .I' .... ... 0...... ~... J .... III ~ .. " ,

~ J ..t....-. J; J..- J * ~ ~ r-' 0'" .).J.&.

~ ... ...".

D.......J. ... .... ,. ... ..... .,..

~ ~~ ~ • ..Jp i__,J...all ~ L..S' _~ ~I

.:... J. , ... J. ",,, "'. "'" ~ .. ,. _.,; •

1[. ~ i)...aJ1 ~ LS' ...L..-.. JI cJs- J _...L..-..

.. ..II ..

0\ ~;, W-i.:..: Ji ~~ #~ ~ ~~

~. ,

... ~ 111". ~

*~~

"AllahOmme salll alA muhammedln ve alA ali Muhammedln adede men salla aleyhl. Ve salll ala Muhammedln ve alA 6U Muhammedln adede men lem yusalll allyhlve saUl al6 Muhammedln ve alA 611 Muhammedln kema lenbegls salAtil aleyhl. Ve salll ala Muham-

73

medln va ala all Muhammedln kema teclbO salatLi aleyhl. Ve saUl alA Muhammedln ve alA ali Muhammedln kema emelle en yusaliA aleyhl."

ViRMi ALTINCI SAL.AVAT-I ~ERiFE

l1li ", , ... , '" .. , .. '" J "" i.,.,

cr • Jj ($.lJ1 ..L.."..... JI ~) ...l...>.;. ~ j.P)

,. "'.". .. ,. .,

" '., ,. ,., .... -. ., J ,..... _ .,...... J

r-tL-JI * /r" \'\ ~~ t~ J_,;I) ij'JI-!y .

... 0, ~, , .. , .,. " "J ... ' .. ' .

~ jAl ~J .J.....,...,. JI ~) ...l...>.;. ~ j..P .

,,. .. . , . ,. ~

.. ..." .......

*~IJ~'j1

"Ve salll ala Muhammedln ve alA all MuhammedlnnlllezT nOruhO min nOlll envArl ve e~raka bi ~uAI slrr.hll esrAril. AllahOmme salll ala Muhammedin va alA All Muhammedln ve alA ehll beytlhil ebrAri eema'ine.

74

ViRMi VEoiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

... , 0... " .. . '" "'" .. ... J. ... .. III .. J .. ...

!l-!'yl r- ~I ~ J~.J...-.. ~ J-.- ~I

... ........ "......, I ""..... ... • ... ,.

~ y" Jft J ~ ~~) !l J\rl ~..w J

"" ...... J J,., ...,. "...... " ... '" " ,

~I)~ r).A3 o_,i.,p ~~I fl>J ~~ rLo~J

.. .... .,., .'i., oJ_ .. ".

-J'I. ," ;, - ~ - ii -' - ~lL' --

I ",---."",", 'f) • 'f r- .. ~J

.. ., ". '"

, -

~!)I

"AllahOmme salll alA Muhammedln ve alA Alihl bahrl envArlke va ma'dlnl esrArlke ve IlsAn. hOecetike ve arOsi memleketlke ve imaml hazletlke va hAtlml enblyAlke salAten tedOmO bldevAmlke ve tabka blbekalke saliiten turdike ve turdihl ya erhamer riihlmine."

ViRMi SEKiziNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

~ ..... .,....... ""., ,.... ...... ... . , ,

Y J) rl)-I ~1 Y JJ r'.r-J1J ~I Y~ ~I

.. rlI"", ..... ...,.....,.",..............

~~ ~I * rUlI) ~...--JI ~ J) {I)-I ~,

~ , _",,,.,, ~i

r,')L.JIl:... ...L.."..,.. ~."..)

, , .

\

75

"AliahOmme rabbel hille vel harAm. Ve rabbll me,'arll harAml. Ve rabbel bey til haraml. Ve rabber rOknl vel makaml. Ebllg liseyyidina va mevlinA Muhammedln mlnnes selime."

ViRMi DOKUZUNCU SALAvAT-1 ~ERiFE

,.. "'". I,J,. ... ,.." "i1' , .. ;

~J~I ~_~ ~_""J I;~ ~~~I

,,,,. ,.. .;.,. fI' .,. III" _'., , ,; .. ·w

,,~~_""J U..l.:-- ~.J..- ~I. 0I-_;-~IJ

.. "'..- ,,,

' ..... 'w' """ '" .... ,,~

I;~ ~ J..:o ~I * ~J ~J Jr c,}

.,. .,. ,. ,. .,." ",."

., ... ... • '" .... iii'" ~ .... II ..

* y:J.J1 fJt J~~~I ~~I ~,,~ ~_""J

.,. ,..... , .. J '" ...... " , .... "."

.!J!~,,~ l:.:J_""JU:l;~~~1

.. ... ..... ... ._ ... ,"" • or...... • ...

~ i_,J'_# ..:...il) L,.# cY J JP J ~I

"AllahOmma salll alA seyyldlnA ve mevlAnA Muhammedin seyyldil evveline vel 'hlrine. Allahilmme sallJ alA seyyldlnA ve mevlAnA Muhammedln fI kOllin vaktln ve hinln. AllahOmme saJII ala seyyldinA ve mevlAnA Muhammedln fll melell'a'lA IIA yevmlddinl. AliahOmme salll alA seyyldinA ve mevlAnA Muhammedln haUl terisel arda vemen aleyhA ve ente hayrOI vArlsine.

76

,/j.================-

OTUZUNCU SALAvAT-1 ~ERiFE

'" "'fwJOf;ll ~""J "'fI"'''''

JI~) c.s"~1 ~I ~ ~ J..-~'

" .."" "

'" .... ~,,'.,. ... .... o~" ..... _... J.

~ ..L:- L!,.UI ~Ifi';)s- ~ L.S" ..L.-...

.. '" ... I .. tI

.. , ... """,,, .... _ - .. ~ ... ,

~ ~J~ L.S" c.s"~1 ~I ~ ~ .!lJ~J *

, ... ..". ...

.,. ..... ...... " "" ....

* ~ ..l:--- L!.li~ ~ '.r.~

"AllahOmme salli alA Muhammedinln neblyil Ommiyyl ve alA All Muhammedin kemA salleyte alA ibrahime Inneke hamidOn meci • dOn ve birlk alA Muhammedlnln neblll Om· miyyl kemA bArekte alA ibrAhime Inneke hamidOn mecidOn."

OTUZ BiRiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

... III"" , " " ..... ", '.I' ,J.;

li~ JI ~ J ...l....>a.. U..l.:-- ~ J..- ~I *

*' - '" '" '" .

., ,."., , "" .., J.. "" ""....... .. .,. III" J

~ ~ ?s.,r.) ~ ~ J:.L.:.-IL...)...l$- ~

fI "", J, " .... ,. ~..- . ..- '" J.~.,. "'" ".,. ...

o_,..J..,.:. ~')I.... ~~) ~ ~ ~J

, , ,

... .,. .... • ,.. ".. tI ... ".... .... #1 ...

~I ~~ ~t-~) ~ ~~ ~I)~ ~b

77

., ,I. ..• ~ , ~ ...... ~ ,_.. , ~ -- "'~ ".

* ~~J.I t.8~J ~~':J ~~~ \~\ ~':JI

.,~ , """ ~.1

... ;""" .. "f ... ~ ,~.. , III' :JJ"

\,j~ JI~J~\,j~~~~\

",,"," '" ' .. ,.

... .J., "., .. ",J* ~""', .... , III'.J

~15 ol....--IJ ~ '! .1\.,..\\....l~ ~

.. ~ ,.. ~

., .. _ ,.~ ... "D_""" "" .... ""'"

~)J ~~\V" vP)J ~")l. ~ ~.if'J

.. .. 1# " • J. .. ,#

~ J.:.-- ~I c,..\

"AliahOmma salll ala seyyldlna Muhammadln va ala all seyyldlnl Muhammedln adede ma ehata blhl IImQke ve cera blhl kalamOka va sebkat blhl met1yyatOka va sallet aleyhl melAlketOka sallten dAlmeten bl dev.mlke blklyyaten bl fadllke ve IhsAnlka III ebedll ebedl ebeden IAnlhayete lIebedlyyetlhl ve Ii fenle IIdeymQmlyyetlhl. AllahOmme salll alA seyyldlni Muhammedln ve alA III seyyidlnA Muhammedln adede mi ehata blhl IImOke ve ahsahO kltAbOke ve ,ehldet blhl melalketuke v'erda an ashlblhl verham Qmmetehu Inneke hamidOn m.cidOn."

18

OTUZ iKiNCi SALivAT-1 ~ERiFE

ill" ~ ,

r-: ~t.-.,...I ~

"AllahOmme salll alA Muhammedin ve ali Ali Muhammedln v. alA eemi'i ashibl Muhammedln."

OTUZ OCONCO SAlAVAT-1 !ilERiFE

.,..,. (I~J" ." •.• ,.~ "rI' ,J.,"

L.S ...I..--... JI ~ J ...I..--... ~ ~ ~I

" "'." "

..,.~ ....I".i " ~.. .. '" *"

.!l /,~J *~\ft~ ~I ~ J ~I.r.~ ~ ~

, ... .". "" . .I.!' .I II'" ~... .. .. _.I S ~

~ d)~ W" ...1..0..-. JI ~ J ~ ~

tI , . ~

II ,,-. ".... .. ...... II ~.

* ~ ~. ~I ~1.r.1 JI ~ J ~1_r.1

.... ..." ." ""

"AllahOmme salll all Muhammedln va alA ali Muhammedln kamA salleyte alA ibrahlme ve barlk ali Muhammedln va alA ali Muhammedin kemA bArekt. alA ibrahlm. ve ala Ali ibrahlm.,11 al.mine Innek. hamldun meci-

dun."

79

OTUZ DORDONeO SALAvAT-1 $ERiFE

80

',J,"-=============iII

"AliahOmme sail] alA seyyidfnA ve mevIflna Muhammedln adede rna ehAla blhl ilmOke. AliahOmme salll ala seyyldlna ve mevlanA Muhammed!n adede rna ansanu kitabOke. AllahOmme salll ala seyyldlna ve mevUina Muhammedln adede rna nefezet bihl kudretOke. AliahOmme salli ala seyyldlnA ve mevlfmA Muhammedln adede rna hasaSathu iradetOke. AllahOmme sa III ala seyyidlna ve mevUinA Muhammedi" adede rna teveccehe ileyhl emrOke ve nehyOke. AllahOmme salli ala seyyldinA ve mevlana Muhammedln adede rna vesJahO sam'uke. AliahOmme salli alA seyyidinA ve MevUina Muhammed!n adede rna ehata blhl basarOke,"

OTUZ BE$iNCi SALAVAT-I $ERiFE

, ...... ".. ,.,. '" '" ... J.. .... ...,., ~."" _ J rtI

O.? ~ L.. J J.s. .t...-.. ty _,.. J liJ.:..-o ~ j..P ~I

- , , '"

~ .... J:"" ."'or: ",,~,.J; ,,_

.J.....>...o ~ .r". J li..l:- ~ ~ ~I * lJ J.fl.lJ1

~ , .." ...

, J:,,6 .... , .... " ... ,

* u)tWI '.f~ d' ~L.. ~J.s.

'" .... .,.

"AllahOmme salli alA seyyidinA ve mevlana Muhammedln adede ma zekerehuz zakirOne. AliahOmme salli alA seyyidina ve mevlana Muhammedln adede rna gatele an zlkrlhul ga1110ne."

81

OTUZ ALTINCI SALAvAT-1 $ERiFE

III ....... ~ I'" J.... ~ ... ~ .,; " ",'" III J *'

.;1U .) J.&. ..l.:-.. l:....:J Y J UJ.:..- ~ J.,.:o ~I

~ - '" .. "

~""~' .... ,'*' ">II'" ",~ .........

..L..-. ~ Y) liJ.:..- ~ J...:o ~1. )~ \'1

Il ... ". ~ ...

,.., •• ." ;;II"", ... D ..... f"D .......

U...l::- ~ J.,.:o ~1. )l>,...!o"!ll !JI)JI .)J.&. .

, ..... "',

"rtI;"'~ .... "'." ... , 1Ii ... ~' .....

~ ~ ~I * :l~1 ~Iy .)J.&..~ loY Y) .•

_, "", .... " ...... , .. , ....... , ,.

J..- ~I * )~I.~.)J.&. ~ ~Y) li...l::- .

_. , .,......" ......

'II ........... .... .......... III" J.. ........, ,

J:.UI ~.~1 L. .) J.&. • ..L..-. ~ Y J li~ :)s-

J ". f ........... -

• )~I ~ s,l.;,I)

,

"Allahiimme salli alA seyyidinA ve mevlAnA Muhammedin adede katrll emtAr!. . Allahiimme salli alA seyyldinA ve mevlAnA .. Muhammedin adede evrakll e~carl. Allahilmme salll alA seyyldini\l ve mevlAnA Muhammedin adede devabbll klfarl. Allahilmme salll . ala seyyidinA ve mevlAnA Muhammedln • adede devabbil blhAri. AliahOmme salll alA seyyldlna ve mevlAnA Muhammedin adede

82

miyahil bihArl. AllahOmme salll alA se~ ve mevlAnA Muhammedln adede rna ezllma aleyhllleylO ve edAa aleyhln nehar."

OTUZ YEoiNCi SALAvAT-1 $ERiFE

~~~ l.:..: ~;~ G~ ~ ~~,

.. "'- ""

"",J .... ,. ... r- J" .....

..L..-. ~ Y J UJ.:..- ~ J...- ~I • JL,.:. \'1)

~ ... '

;I'" J,. • ... ", III'" f ,J .,. ., ....... "

.J.....:-LYYJ L;~ ~ J..- r-*UI. JL...)I.).,l&;-

f/I ",. ~., ,,#,

• J6:.)I~ .Wll'is.

... ... '" ...

"AllahOmme salll alAseyyldinA va mevli\lna Muhammedln bll guduvvl vel asAII. AllahOmme salll ala seyyldlnl ve mevl," • Muhammedln adeder rlmAIi. AllatiOmme saUl ala seyyldlnA ve mev~Anl Muhammedfn adeden nlsai verrlcall,"

83

, OTUZ SEKiziNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

, .......... ,,,J, .... ,fIr" 'WI' "fI

~,.w, ~ _~ l:.:-l r J U:; :.p ~ ~I

... ... ,,, J '" III......",. .. rI'" II' rI

.)1..\..0 ~ L:....::-JrJ U~ ~ ~ ~I.

,,~ ". ... ...

,--J, ." ....... 'rI' ,#,., ""

_~ '-4-l r J U:: ~ ~ ~I tit ~~ .

""," ... rI'" f ~ '" ". • _... ... ..... •

li:l;" ~ ~ ~I • ~)IJ ~I~ s.J.

~ -

... , '.,,""fA. ,. III .. ,.,. , ... J,.,

U~ ~ j.P ~I t:.~.r ~j ~ ~_""J

.; ,., '" "

". ' • ... ,II .. ~ .. ·'I

tit ~I~ J..4i1 ~ l:.:l .r". J .

"Allahumme sallJ alA seyyldinA ve mevUina Muhammedln nzae nefslke. AliahOmme. salll alA seyyldlnA ve mevlAnA Muhammedln . mldade kelimAtike. Allahumme salli alA seyyldlnA ve mevlana Muhammed!n mU'e semavaUke ve ardrke, AliahOmme salll ala seyyldlnA ve mevlana muhammedln zinete ar~ike. Allahumme salli ala seyyidlna ve mevlana Muhammedln adede mahlOkatike. AliahOmme salli alA .seyyidln:i ve mevlana Muhammedin efdale salavatike."

84

OTUZ DOKUZUN~U SAL&VAT-I ~ERiFE

~~ ~I. ~)I:;' ~ j:, ~:i II

~J • """ ~

~I~ ~tS- ~~~1 * ~~iC -:'~

.... ~., "'rI"~rI'"

*~)I~r~~~*

"Allahumme salll ala nebiyyir rahmetl.

Allahumme salll ala ~efl'lI ummell. AliahOmme salll alA ka~ifil gummet!. AliahOmme salli ala mOcliz zulmetl. AllahOmme salll ala mOlin ni'metl. AliahOmme sallJ alft mu'tir rahmetf."

85

"Allah Om me salli alA sahibll havzll mevrudi. AliahOmme salll alA sahibil makamil mahmudi. AliahOmme salli alA sahibil IIvAIl ma'kudi. AllahOmme salll alA sahibil mekanil me~hOdi. AllahOmme salli aiel mevsufi bl! keremi vel didi. Allahlimme salll alA men hOve tissemiii mahmudOn ve til ardl MuhammedOn."

KIRK eiRiNCi SALAVAT-I ~ERiFE

,;"6,,,1 i' "1.iJ .. _J",

~ ~ ~I (f ~W, ~~ :;r. ~ ~I

;. .... '·";fJ" "I". ,

~~_,..J'~~~I ~~,~~

, - -

... .,.. J .... ... <II" ,J rI .. .. , ....

• ~~ j~ 9" r-J.I ~ J..- ~I • ~IfiJ~

.,,,, :J' ttl" .... ". • J~ ,... .. ... , fII'" It J ...

~ ~I. ~WJI ~ w\S' V-- ~ ~ ~I .

J, ""I" .. ..". .. ~......... , ..... '" • ,. ..

• 4.a l..1 V-- ($ Jt W"' 4i1> V-- .s Jt wlS" V-- ~

.. ,.;, .. ",J. III "" .. "1,.1,, ..

• ~~, t» ~I ~I,); ~ ~I

""lJahOmme salll alA sAhibi, ,ametl.

AllahOmme salll alA sahibil aUimeti. Allahi.im- . me salll aiel Mevsufi bll kerameti. AllahOmme salll aiel mahsOsi blzzeameti. AllahOmme

86

J.==========salli ali men kAne tOzIliAhOJ gamimeti. AliahOmme salli ala men kane VerA men halfehO kema yera men emamehu. AlIahOmme .S.~11i ale~ fefi'll mO,effaii yevmel klyA-

mett, ... .

KIRK IKINCI SALAvAT-1 ~ERiFE

f... ''',;'' ..... ,

J..... r-tU' * ~!riaJ1 ~~ ~ ~ ~1

, ,'*, ".' ...... ,

~~ ~ ~ ~I *~li..!JI I..;->~ ~

~J.,,,, "" .... '" '" .,.

~\ .~I ~~ ~ ~ ~\ ~~)1

1",S,;' '" ~ , ... , .,.,

~ ~I • ~)I ~J.J..JI ~L..:., ~ ~

'f""", .... _

~ ~ ~I (f ~I ~L..:. ~

...... .. ........ ,1..' ~,.".J.

~t... _r.JI ~~ ~ ~ ~, • ~~L.,.,

t' f' fII e , , .~ "': ~.. ,,"

~ ~I • ~\,bLJ1 ~~ ~ j-.P ~I •

- - -- "" - , -

~~ ~ J.-" ~I* ~ l;_jll.:->l.;p ~

~I (f :. __ ';i~L.- ~ j:.., ~\'. ~,;.J, .

.. ,.,."J",,,,, ... .,'

~IJ ~ J...- ~I *~I ~IJ ~ j..,

,_ ., ....,.. ..... III J., ,.

(f~41aJI~' ~.f- ~ ~ ~I • ~fr.J\

87

"AliahOmme saUl alA sAhlbld darA'atl.

Allahumme salll alA sAhlbl, ,efbtl. AllahOm· me salli ala sahlbll vesDeti. AllahOmme salll ala Silhibtl faziletl. AllahOmme sam alA sahibid derecetlr refl'atl. AllahOmme salll ala sahlbll hlrAvetl. AllahOmme salll alA sahibln na'leynl. AliahOmme salll.alA sAhibll hOccetl. AllahOmme salll alA sahlbil bOrhAnl. AliahOmme salll alA sahlbls sulUlnl. AliahOmme salll alA sahlblt tAcl. AllahOmme salll alA sAhlbll ml'tacl. AUahOmme salll alA sAhibU kadlbl. AliahOmme salll alA rAklbln necibl. AllahOm· me saUl alA rAkibOI burAk r, AllahOmme salll alA muhterlkls seb,t tlbAkl."

KIRK OCONCO SALAVAT·I f}ERiFE

88

~ .

~ rIA'" ,J _ . ~ ., '" D J._ ....... f.. ;

~~~I*f'%~~#JI~~F

". • "'. .......... .. .... ~" _J ....... "

~fr~\'1 ;:~I t: ~ r) ~I 4...lS" I/'

"AliahOmme salll alenefl'l fi ceml'lI enAmi. AliahOmma salll ala men sebbeha fi kefflhlt taAmO. AllahOmme salli aiel men bekA ileyhll clz'u ve hanne IIfiraklhi. AliahOmme salll alA men tevessele blhi tayrOI feUltl. AliahOmme saUl alA men sebbahat fi kefflhll hasatO. AliahOmme salll ala men te,effa'a ileyhlz zabyO blefsahl keUllmln. Allahumme salll alA men kellemehOz zabbQ fi meclisihl maa ashAblhll a'IAml."

KIRK DORDONeO SALAvAT·1 ~ERiFE

",_, ",;' ,_ ..... ,_, .~f1 ....

~~~I*.f.wI~I~~~\

,..... .... ... "'.... II $ rtI ... J"tiI

~I :J~ ~ I/'~ ~ ~I * ~I ~I_..;JI

, "'. "....... • .", • .... .I' rtI' _ .. III ..

,-lll ~L.,.,I ~ I/' ~ I/' ~ j-¥' ~I *

",,, ...., "

~, .. #i ..... tl.J, Js. ~ ~I .. ~I

.. ",... ,

, ...... " '.,tII' .~"". ....... J,_ .... '

J-!J11/' ~ ~ ~I .. ;lfNI;; ~ j...P

... '" ,,. "

89

ill ~.I ... Qi""O ""~ ""","" .I ~" ,,'" ....

~I * ~\ ~I J.&- ~ ~I * _,...&JI

III ., 0" "".," "III" ,,, J. J f ' "" ~"

~I ~ j..P ~I * y _;il J.".... _,JI ,> ~

, "" ,." '"

~~",... ,Ill, '.," ,1>",,, .,

r-tl-" * ~WI ~I Js- ~ r-tU1 * &L..JI

"'" '" ,;" ~. ~ , .~ '" "" ....... ~ ... otJ ...

_r-,lj Js- ~ ~I * ~.,_JI oJ_,J1 ~ J....

" ...... """

.... 0 II, .,. ,,~'" ,.I".. ., •• ,

yP _,JI i.Jt ~I J.&-~ ~I * yP J \'1 Jal

" .. ".. f , ","''' ... _ • ." ""

* vi' yll rJ" 1fl:..U tiL.....J1 ~ ~ ~I *

,. .... ,. ""... ,

"'''_~fI' ........ ".". .... " ... ,~,,'

~ ~I * ~I ~I~ ~~ ~ ~ t+"

, ...."" .""" ,; .... II '" II.. ,," J. '" ..

~ ~ ~I * .U.-I .Js.\.... ~ ~I ~

... .. . "" .... ..

. ...."" J.

* :4-"-1 ~~ ~~..r- ,) ~I

"Allah umme salll aiel beJirln n ezirl:

AliahOmme salll ales slrAell mOnlrl. AliahOmme satU ala men lekA lIeyhll bAiru. AllahOmme salll ala men tefeecere min beynl esAblihil mAOn nemirO. AliahOmme salll alettahlrll mutahharl. AliahOmme salll alA nOrll envirl. AliahOmme salll ala menln ,akka lehOI kameru, Allahibnme salll alet tayylbll mutayyabl. AliahOmme salll aler resOm mukarrebl.

90

I~ •

AliahOmme salll aiel feerls san'r, AliahOmme salll alen neemls sAklbl. AliahOmme salll ale urvetll vOska. Allahumme salli ala nezirl ehlil arzl. AliahOmme salll alene1i'! yevmll ardr, AliahOmme salll ales sAki llnnast mlnel havn. Allahumme salll alA sAhlbl livall hamdl. AllahOmme salll aiel mOsta'mili fi merdatlke gayete eOhdl."

KIRK BE~iNCi SAL~VAT-I ~ERiFE

... , wi' '''".. ... • ., _ ' """ .. ~"wJ"

~~~I*~I.lI-I~I~~~I.

" '" ". Jill" ....,... ~. " '" .. III ,I.,

~I;jl ~I ~ ~ r-tD1 * ~l:L1 ~.".... _,JI

"". " .... ", ... .,. ..... ." ....

r.-lAJI ~I ~.".... J Js- ~ ~I ..

"AliahOmme salll alen neblyyll hAtln'li.

AliahOmme salll aler resOIll hAtlml. AllahOmme saUl aiel Mustafal kalml. AllahOmme salJl ala resOlike Ebll Kastmt,"

91

.~bW1J)~i

"AllahOmme salll alA sAhlbll ayatl. AllahOmme salll alA sAhlbld deIAIAU. AllahOm-me salll ala sahlbll l,irAtl. AllahQmme salll ala sahlbll keramAti. AliahOmmesalll ala sAhlbll alimAIi. AliahOmme salll ala sihlbll beyylnatl. AllahOmme salll alA sAhlbll mu'clzAU. AllahOmme salll alA sAhlbll havAnkl1 adatl.

KIRK YECiNCi SAL."VAT-I~ERiFE

92

j ~ .' ~.. • ... ' ~ "" Ill.... "... '" .., ... '" oJ' III J oM ""

~~ J~')Il ~-4 Lf.I ~~ (.r" ~ ~ ~1

4" .... '" 'D II' ... ,.. ... 0..- ,. ..... _J~ '"

~~ ~laj\'1 ~1; ~ ,0 hi tr ~ ~ ~I

J ,,,, ,,JtI1,,,, ,. .

01; ~ ~u (.r" ~ ~ ~1 * i~'il

Q...... ~ II" ,. ~... !Iii J II ~ - '" a .... .J ...

~ ~j1...J~ (.r" ~ ~ r-tDl ~. !,y'1l ~

0..... , " ... ... III <6 '" ~ tI" ,., .... '" ~ " J

~ i}..L.aJ4 ,y ~ ~ r-tD' * )jJ ')II .b..3

...,. ... ... ...

" II". .. ~".. fJ,,'" ........ , J. ....

o J-L,.a-l4 ,y ;)s- J.... ~\ * J'.r. ')II J jl JI.;.j

.. , ...'... . ...

"" ... ~.I _''II'' j" ~ "J ~ • ,,,,. a.. . .....

cr" ~ J.... ~I * JtA..~.HJ J~I r> fl ~

... ~ ~ ,

~ ... ". '" J _ #..... • ... "'" .,

)..u\.!lli dJ JI..uI • .h. ,_) 1.1.0; ~ iJ.W4

... ,; " ... """ " "'... ,

j " "" ~ ,J 'I'~; .. .... '" ;,; ~'" ~

L....-. J Jl:.; ~ iJ-L...al4,y ~ J.... ~1 *

III·". '" ,

• $ ... " ".

* ;I; . .iJ I jtyJl

"AI.~ahOmm~ salll alA men sellemel aleyhll ahcAru. Allahumme salll alA men secedet beyne yedeyhll e,carll. AliahOmme salll ala men tefettekat min nuribll ezhArO. AllahOmme

• • 93

. salli ala men tabet bl bereketlhls slmArO. AliahOmme salll alA menlhdarret min baklyyeti vedOlihll e§cArO. AliahOmme saUl ala men fadet min nOrlhl cemlOI envArl. AliahOmme salll alA men blssalAti aleyhl tuhattOI evzArO. AliahOmlTie salll lIa men blssalAti aleyhl tOnAIO menAzlH1I ebrArl. AliahOmme salll alA men blssalAti aleyhl yOrhamOi klbArO vessigarO. AliahOmme salll alA en blssalAtl aleyhl netene'ammO fII hazl d dArl vo fl tllked dAtI. AllahOmme salll alA me issalAtl aleyhl tOnAIO rahmetOI azizil gaffari."

KIRK SEKiziNCi SALAvAT.1 ~E.RiFE

"" til'" " .,. , , .. ;. ,.... • ,,~.. ,~ ., I'

:.P ~ ~I * :4;l1 ~~, iP ~ ~I !It

.. ,. '" ...,... , ,.,,, _ j,,, ~ , ,I,. ..... J.

\.:...:J.r J u~ ~ j..P ~I !It ~I }:.~,

, "" ,.

....... ,,"' ....... ,,*;,J~ ....... 1

.)1 ~ ~ I~I ..:>\5"' IY :.P j..P ~I !It ~.J-.-.

" ,. , ..

• "'iI .. ~J.",. ...... ,~o ',"' ...........

~ j.P ~I !It .Jl.!~4 J- J>" _,JI ~ .f'11

"." ... ",,,-

~~ Ji ~t, !It Lj..J ;.L~ ~~ .JI ~~

,. ,. .. ..", "",

.. "" "" .

~WI

94

"AllahOmme salll aIel mansOrll mOeyyedl .

AliahOmme salll aiel muhtarll mOmeccedl. AllahOmme salll alA seyyldlnA ve mevlAnA Muhammedln. AJlahOmme salll al6 men kAna izA ma§6 fII berrll atkarl teallakatll vuhO§u biez yAllhl. AliahOmma salli aleyhl ve alA Allhl va sahblhl va salUm tesllmen. ElhamdO IIlIahl rabbll AJemina." .

9S

, -4 J,.

~W, ~)' ,.,~~

DORnE BiR KISMININ

iKiNCi BOLOMONON BA~LANGICI

_ • _ ~1~KiSE~ZIN~~~~~V~T~ ~~R~F~~~N_

~.p~ ~~~~..:b..L..:oJ1

• :i.J1 ~, ;: ~ ~;{ ), ;'~lJi • ~~~

, ".." ,,,. , "

~;G • ~ ~, J~i::,.~ • :!.11 ~I JJJI ~~

.,. ,,, , "",

, "" J,., II ,... • ... " II ,. "" ,,,.,,,. ,

~ IJ"s'1 J' 'Jy.d:.s " • LIJllJJj Jjl01 ~

. ' J, "' ...... ", ..... ~ ,_ ., .,

JL...asJ ,,1..1;\'1 ~W '-'" 1!.4·~TIJ * IJJ~

,~ , if' "' ...

... .,. ,:,... ..... " ... " ... '111 ...... , ,

* 4..-CJ1 o"~J ~I J"IJjJ ,,~)14.:>J ,,1J.l1

"" ..., ".... "" ... ". ...

" "ElhamdOUIlIhl all hllmlh. Ba'de IImlhl. ve all afvihi ba'd. kudretlhl. AliahOmm. Innl eOzO bike mlnel 1akrl 1111 Ileyke. Ve mlnezzOIli ilia leke ve mlnel havfl ilia minke. Ve eOzO bike en ekule zuren. Ev ag,A fOcOren~ Ev ekOne bike magrOren. Ve eOzOblke min §ematetll a'dAI. V. udAliddal. Ve haybetlr recAi. ZevAUn nl'metl ve fOcAetln flikrneti."

96

, ;

KIRK DOKUZUNCU SALAVAT-I ~ERiFE

_ ."".. a~, ~ ., ,. ~ , .".. .. 'II" ,J., '"

jt~IJ~~J~U~~J.P~I)

......... '" .,.." , , '"

, <1/ ~ ~ J iii '. _ .. .. JP.l, J , .'"

:J; J.P ~\) ( 1j')U * .,!.J, _ .... 4t., _,..\... L:s.

- -

j Jo '" ... , .I ~'" a _ ...... '" _'" .. , .10 ... ."...

4t.1 _,..\... L:s. ~r-'J ~ ~ J r .~!r.~ li~

~ --

.(li')\J * ~

"AliahOmme salll alA seyyidina Muhammedln ve sellem aleyhl veczlhl annA mA hOve ehlOhO habibike. (3 DeJa). AliahOmme salli alA seyyldlnA ibrahime ve selllm aleyhl veehihl anna mA hOve ehlOhO, halillke. (3 Defa):'

(8U iKi SELAVAT 3 DEFA OKUNACAK)

ELLiNCi SALAVAT-\ ~ERjFE

......... , ,,, ~,J ... ",. .... ~ .... ,~",.,..

J.j~ JI ~J ~ u~ ~J.P~'

... ~ '" II , ... ...

... ,. ..... '" .... .,. ,.,...... .$.... " ;IIi' J.

~!r.' ~ dJ4J ~ JJ ~l....S' ~

, ,. ,. ."

~ • ." , ., 11 .. ". ....,..... ~ •

~~';~'~(~;~j~e~~: Ji

"Allahumme salll ala seyyidina Muham· medin ve ala ali seyyidlna Muhammedin kern a salleyte ve rahlmte ve barekte alA ibrahime til alemine Inneke hamidun mecl· dOn. Adede halklke ve ridae nefslke. Ve zlnete ar~ike ve midade' kellmatlke."

. ELLi~IRiNCi SALA. VAT·I ~ERiFE

~~:; '~~G~~j:;.,~1

,. ,,'" .,. ""

.. ,.""o"" .. ~ , .. ,,~, "'~'iII'tI'"

~ r-' cr ~~ • .J...>..A t;~ ~ ~ ~l (t

.... ~,.~ II""'" til'" .. ", ;J'~' .......

~ \....)~.J...>..A U-l:-- ~ ~ ~I * ~

" .. "" "" ""

".. .,. II " ill'" J '" tI'" , rI" ;I I.. ..... 0 .. .,..

L. JI.-..,pl ~ U-l:-- ~ ~ ~I (. ~

;w-2G~-~~-~'*+~

" ",. ..

~J .. J,.",

~ CS ~ G~ ~ ~ ~I * dAl

II '" , ,

.-

*.J ~))

"AllahOmme salll ala seyyidlna. Muham- .. medln adede men saUA aleyhl. AliahOmme·. salll alA seyyldina Muhammedln adede men • lem yusalll aleyhl. Allahiimme salli ala. eyyl· dina Muham"medin adede rna sulJiye aleyhl .•

98

I jF================-

Allahiimme salll ala. seyyidlna Muhammedln, kema hOve ehlQhu. AllahOmme salll ala seyyldina Muhammedin kern a tuhlbbO ve terdalehO."

.. 0..... .... j :. J •

~~/:l1 r J!. ~ ~WI Y ~I

090NCO HiziB (SALI SON) ELL; SEKiziNCi SAL~.vAT-1 ~ERiFE (9AR~AMBA BURADAN BA~LAR)

..... ,.,. ~ .. Io",sI'" ... ,."'~Io~ ....

~ ) C I)) 'il ~ ..l....-.. U..L:--o ~ j..,., ~I

... - ,. ...

.. , ., JJ a ... '" , .,. II ,. • ... ""

.JI J.;) ).r.iJ1 ~.pi~).)~ 'il ~.~

... , , "" .. ';""

*~,r.~~~

"AllahOmme salll alA rOhi seyyfdinA Muhammedin 111 ervahl va ala cesedlhl fll ecsadl va ala kabrlhl 11.1 kubOrl ve al:li Allhl ve sahbihl ve selJim."

99

ELLi OCONCO SALAvAT.1 ~ERiFE

'" J ~ J,...... ...~, _...,.... til' "tII"''''''

0)-f1..D1 o.?~ L.J5_~ U~ ~ ~ ~I

o ... ... ...... s > I'" J <II' " " til" ., ~ ,.

,y:- ~ L.J5 ~ U..1:-- ~ j¥" ~I *

." ... .,. ".

... J .... It

* u)iWI o.?~

'" ... , ~

"AIIahOmm saJII ala seyyldlnA Muham· medln kOllemA zekerehOz zAklrune. Allahtimme salli alA se IdinA Muhammedin kOllema .... gafele an zlkrlhil g8fllune:'

ELLi OOROONCO SALAVAT-I ~ERiFE

."10.,, «> ,"'.".. .... ." .... ., ... _,.,"'.

if" ')II ~I ~ u~ ~ r-L) j¥" ~\

" .. '" ,.,. """

, "",' ".. 0 _ ~'" So .. " J. , ,,J

o~ * .~ ~IJ ~1~J ~;ll ~4--1 ~ JJ

.» •. J" .. I .. ", ... "" "J J". .. ",. J.;;- '.I '" .,.

*~.)..La F-')IJ L...f".)..u. ~')I

.: "AllahOmme saUl ve selllm ala seyyidin' MuhfUlimedln nebiyyll Ommlyyi ve ezvac : .. Om,",ehatil mO'minine ve zOrriyetihi ve eh ' beytih'i salaten ve selAmen IA yuhsa hi.ima ve .13 yukta'u, mededO hurna.'

lQO·

I fJo,===============::::::;.

ELLi BE~iNci SALAVAT-I $ERiFE

...... ,. ..... "'" ,,,,"''''_ "'_"f/" '"

J..i J.,\"'ll.o.)..\.p ~ U..1:-- ~J..... ~\

...... tI" ,. '"

~ '" ....., J ... ~ ..." ~J J.. • _... ,

~w,J..!.U 0_/.J ii~.!..4 \S o~I).!J. lp

- - -

... ' .... "",. .......... "",. o_ # ..... _ .....

L.>,. ).LJI) ~IJ ~)I ~I) * ~bl ~)

... .. ... " ..... ...

, .. , • .. , ". J II .... "" "". ill :J III ,. D..- • ... "'... ~

,:;..u.) (.$jJl.)_,.-J.1 rlit\ ~I ~I) * ~)I

- -

....., "..... j,."" ... -

~ ~Ir~ ~ ~) * 4lA1 _,.-L...l:; ~-!,"')

........ ,I.'" f", ~'"

* ~l.,.a.IIJ ~I~IJ ~..I..,4.!I) ~,

" .,.,,,,,,

"Allahumme saUl alA seyyldlna Muhammedln ~dede rna ehsta blhl IlmOke ve ahsahu kitablkesaUlten tekunu leke rlzaen velihakklhi edaen. Ve a'tmhlt veslletl vel fazileti vedderecetlr-refiati. Veb'ashO AliahOmmel makame Mahmudellezi veadtehu ve eczihi anna ma huve ehlOhO. Ve ala cerni'j ihvanihi minen nebiyylne veslsddlklyne venOhedal vessallhine.

101

su,i ALTINCI SALAvAT-1 ~ERiFE

~_;ri J)i J;~ ~ G~ ~ ~ ~I

.1''' ~ ... ,

.. '" ........

~. ~._~II ry.

"AllahOmme alii ala seyyldlnA Muhammedin ve enzil 01 mOnzelel mukar-rebe yevmel klyametl"

au,l YEoiNCi SAlAvAT-1 ~ERiFE

... ,. ' ... ~ J "," $"'. "',. ....".... J '" ,.

~t:: ~ f ~I *.~ u:,:, ~ ~ ~I

"... II '" tI.. J '''','' .,. J wi ... .,..".... ~,

J..;zjl ...L...oo.,.. li..L:-l ~I ~I * .... 1j:11.J ~ l.,o:. )I

;I .... ....... '" ,

~'l.:..: tJ: I kl~ * ~ ~C.i ..

". , '" .. ,. "" .. .;"

~ G~ ~I~ * ~I;ij._::'" :.b., ~ d~t:

II .,." ... ".. ,. ...

•• .,. J ""' •• " ....

~I ' 11..1 J. ~IL. L :..~I

* _ - , r y. U' _ ~ IJ""""'"

"AllahOmme salli alA seyyldinA Muhammedln. Allahumme tevvlchO biUicir rid! vel keriimetl. Allahumme a'U liseyyidina Muhammedin efdale rna seeleke linefsihi. Ve a'ti II seyyldlna Muhammedin efdale ma seeleke

102

lehu ehaden mlnhalklke. Ve a'h IIsayyldinii Muhammedln efdale rna ente mes'.QJOn JehO ila yevmil klyAmetl."

su,l SEKiziNCi SAlAvAT-1 $ERiFE

... ....... ~ ,.., ",' ~ .. J ... III' ,. </I" " _ ..

~1.r.~.J .cY.J roll).~ li~ ~ ~ ~I)

... .. II J.... ... ." _ ' D' ,41... ".J" .., ..

0;:L)I) ~10:" ~ L.) ~ = Co) ~_"'J

-: ,..... • .... J,J ...... ~, ....

(* ~I ~ ... 'j_..J ;»I..:JI~

"AliahOmme sail! alii seyyldlnii Muhammedin va Ademe ve NOhin ve ibrAhime va Mud ve isa va ma beynehOm minen neblyyine vel mOrseline sal€lvatullahl ve selAmOhO aleyhlm ecmalne." (3 defa)

eu,l OOKUZUNCU SALAvAT-1 ~ERiFE

i~ ~I;' t:t, r~1 ~I ~ J..,~'

- -

~) ~ ~I;;'~I ~ +G ~~

... ,.. .

" II.." II , ~ .. J,. __ ... ,....... "':ali J ~ ". ". .;

4...0) ~ L.IJ 41 ~ ~j6:-L. ~I ~. ~ r-IJ

103

"AliahOrnrne saUl alAebina Ademe ve OmminA havvae sal ate melAlketlke ve a'tlhlmA mlner ndvanl haUA tOrdlyehOmA ve eczl hkna. AliahOmme ma cAzeyte blhi eben ve ummen an veledey Ima."

ALTMI~I CI SALAvAT-1 $ERiFE

'" ,..1' '" , '" '" • ... ..",. "',;" _ J t! ..

1:.1 I I ~1.5:. I. b..L...,... I Ie. L_ ~I) .

.»: '.r" ) 1ft' ) '-'" .' - ~ .r: ~

'" ... ...... ",. ... ..

... $' J 0,...,. #' 0 '" ... ,. "'...., .. .... ... .....

Lh/,;1IJ Q:J')UI ~ J Jt .rJ1ll- J J-J'J? J

.. ..... "" '"

J. J "... ,J ,.",. ,. 0'..... ... .... • .." .. ,

~ ')L. J ~I .,:.,I}.# w::L )1) ~ ~~I ~ Js)

... ...... . . .......

*(~I~

(3 defa okunacak)

"Allahumme salll alA seyyldlnA Clbrile ve Mikana ve israflle ve AZraile ve hameletll 8til ve aiel melaiketl vel mukarrebine ve ala cerni'il enbiyai vel mOrselinesalAvatuliahl ve selamOhO aleyhlm eema'm."

104

ALTMI$ BiRiNCi SALAvAT-1 $ERiFE

... "' ...... , ... " _, ~ '" JII'" ... ",' ,J., ...

~J..J ~t...).,u:. ~ b~ ~ j.P ~I

... '" - ,. ... ...

, , , ,,;

* ~l...l). .)IJ.,.. J ~t.. ~ j) c.:-.1:.t..

,. ,. ... ..

"AliahOmme salll ala seyyidlna Muhammedln adede mA alimte ve mll'e rna alimte ve zinele mA allmte ve midade kelimatike." ,

ALTMI$ iKiNCi SAlAvAT·1 ~ERiFE

.... #, J 0 .. ,.... I'" ~ "',;' .... '" _ J ~ ...

~f~ ~.ro:' yo oJ.L..:. _..J....>..,. b:T.- ~ ~ ~I

'" .... J .. 0...... ,... ~.. J ,.:.,..., .... III '" " ,; ...

-41 ~'i i _;t...... ..J....>..,. b~ ~ J.... ~I.

... '" ,.... '"

J .,...... .. ...

~~J -4'11

"Allahumrne salli alA seyyldlnA Muhammedln sataten rnevsOleten bll rnezldl. Allahumma salll ala seyyidinA Muhammedln salaten la tenkatl'u ebedel ebedl ve Iii tebidO."

lOS

ALTMI!? Uc;UNCU SALA-VAT-! !?ERiFE

., a~.... :iI ~ '" '" ,,,,.. 'II'" "iI '" ~ I-,f_j ..

~ ~I ~')L,p .i..,,_ liJ.;.wo ~ ~ ~I

'" ..." ., ,.. ...

s > ...... _.. J .. ." '" • _, .. a ......

<.S.lJ\ .!,.l.. ')l.... liJ.;.wo ~ ~ J * ~

" ,.,. ,.

III" ~ J riJ '" " ..... J. ". - ....... .. II , ...

~ ~\ * dr.1 yo \.:s. 'r') * ~ ~

• ,,.. • J... ... II' _,. f '" .. ....- ,.

~)J ~)J~) O~ ~ li.J.:..o;P

.. ... '" . "

,.,., .. J ... $ •• _ S' '"

* dr.1 yol,. ~ Or') \.:s. ~

-- ,

"Allah Om me sail 1 alii seyyldlnii Muhammedln salatlkelleU salleyte aleyhl ve sellim ala seyyldlna Muhammedln seliilTiekellezi sellemte aleyhi ve eczihi annii mii hOve ehlOhO. AliahOmme sa iii ala seyyldlna Muhammedin salAten tOrdike ve tUrdihl ve terda biha anna va eczihl anna ma huve ehIOhu."

106

ALTMI!? OOROUNCU SALA-VAT-I ~ERiFE

iii! ... "'... , 110.. 11'.. _ "" j ... ~'" .. .... ~. '" ."

0~ J !l}fl ~ ...L...-.o li~ ~ J.... ~I

... '" ..." - , ". .

.. .. , ~J , .. ". ,

rl,.IJ ~ JoJf)~ 0W) !l}_,...1

..... ...... ,... '" , ..

'" ,,'" It. '" ,...... D.J "........".

J---t_)'J.!1:..-J JIj>J ~ jl_),) ~fia:o-

.. .. '" , ... '.... ,.

J j II..... '" a... ~ " .. ,'0 .. .. ...

.) ~)I r:r.- 0L.....;1.!.I~ p. ~.ll:il ~_r!.

... ....."...... .... , ...

otI '" ... J~ '" ... ..It" 0.. j 011 ... III • .11'"

r..l.i:11 $I> wl:&-I r:r.- .) yo:- Y J5' ~ ~I)

.. '" "'.. .. 1# ....

.. '" ... 0........ .. ... J , ... ". .. 'I".

~u.., ,'_i..j • I I..L. ..v - ~I _ • I-I ._ ~ •

.. r..r.-J ~ J . rJ 0r-";:...o.J"=",,,, 4/'

.. .. ...". ,. ,.. ...

.'_ .. .J * .. .. • .. ,. .... ...J ..

~)J ~;oJ.-L...o~ 0y 4J ~'i

.. "''' .. "

.. .. ... f '" ... "" ., ..

* ~WI y)-! l:$ ~ ~;J

"AliahOmme sall/ alaseyyidina Muhammedln bahrl envArike ve ma'dlnl esrarike ve lisanl huccetike ve arusl memleketike ve imaml hazretike vetirazl mUlkike ve haza;ni rahmatike va tarlki ~eriatjkel mi.itellezzfzl bitevhidike lnsanl aynil vi.icCldl fi k011i rnevcudln aynl a'yani halkrkel mOtekaddlml min nuri zlyaike .salaten tedumu bidevamike

I. •

107

veJebka bibekaike IA muntehA dOne IImlke salAten turdike ve turdlhl ve terdA blhA annA ya Rabbel Alemine."

ALTMI~ BE!}iNCi SALAvAT-1 !}ERiFE

\ 0 " .. ,10, ,.,~,." ..... ,II."

~1 ~ ~ L. .)J.p _~ U~ ;)s- ~ ~1

*J,1 ~ r\~~~ WI~ i~

.,... ~, "" ..

"Allahumme salll alA seyyldlnA Muhammedin adede ma fl ilmillahi salAten dalmeten bldevAml mOlklllahl."

ALTMI!} ALTINCI SALAVAT-I $ERiFE

, ... .~, , "" ,... J. ~ wi" ' .," " ..

~~w""_~u~~~~,

" ";11' ,,~~ "" .... .-.... ,..

~,~)_~ U~ ~ !l:/U * ~!.r.~

... " ....... " ..... , ... f'J ....

~W, ~~!.r.'~ ~}~ l..S' ~ ll~

.. ... ...... - ....

"'" .... "'... .." Do..... '" ,. ",." ~ ""

~ ,,1..;.)) ~ .)J.p * ~ ~ I!.lil

, .. '" ...."

~ !Jj~c. ~~~ ~l..lS' ~,:....~ ~; i;j~

,.,. "'.. ......" ..

108

.. J' ... J "' .. J " ... " , .. .... "J 0 ....

t...-J 4.! ~ )_?'; r--L. .) J.p) ~ t...-J ~

.. " .. ,

... "" '*' CI_"........ " J... ill.... ,... wi J .,.

~l..)U:l) r.JU~)kJ ~jS' ~~

• _ tJ" til _ ,. ,

.... CI '" ......... ....... ... ....... <iA .. .. .. ill "

~~'~_a-..J)_~»,,~)r) ~U:.L-JI~

~~ ~ jS~ O? 'ii .)~1~ ~~, .)L;G ~'ii ~\

"",.. ..,,,, .... ..

~ ~ J .. 0 .. .- .. J ~ ,. J' " ....

*'~'~~J.J)'~~

"AliahOmme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala seyyldlna ibrahime va barik alA seyyldlna Muhammedln ve alA ali seyyldlnA Muhammedln kema barek!e aUI All ibrahlme fil alemlne Inn eke hamidOn meetdOn. Adede halklke va rlzae nafsike va zlnete ar,lke. Ve mldMe keJimatike. Ve adede ma zikrike blhl halkuke fima meda ve" adede manum zaklruneke bihi tima beka, fi kOIli senetln ve ,ehrin ve cumu'atin. Ve yevminve leyletln ve saatln rnlnessaatl, Ve ,emmln ve netesin ve tarfetin ve lemhatln minel ebedl ilel abedi ve tlbadid dOnya ve abadil ahireti ve eksere min zalike yenkatl'u evveWhO vela yenfazu ahirOhO."

~ .

109

ALTMI~ YEOiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE .

"AliahOmme sail! ala seyyidina Muhammedin ala kadrl hubbike fihi. AliahOmme saUl ala seyyldlna Muhammedln ala kadrl inayelike blh. AliahOmme salll ala seyyldlna Muhammedln hakka kadrihl ve mikdarihl."

ALTMI~ SEKiziNCi SALAvAT-1 ~EFliFE

• ., ". Dj"" II.. J ,;", .. tI "" «» III '

I/' 4-i ~ i _;.L.., ~ UJ.:..- ~ J...t ~I

'" , '" # .. ,; ".

~ 4; W ~_;"';7~ .~~~G ~(~ ~i ~

...... ,. ""~""'~

* ~~Ic:- .':"~ 4;U ~J ~t ~~u..,

, .;... '''til' I.; .... " ".' ."." ",.".,

~14-I ~J * ~~J..LJ'~' 4-1 L:..J;J

""... ..

110

. ALTMI~ OOKUZUNCU SALAvAT-1 ~ERiFE

* w,)I :w,; ~~,:;,

. .

"AllahOmme sail! all'll seyyidlnl'll Muhammedin sall'llter rldi verda an ashabihl rI;r:I'IIer rlza:'

, -

_ ..

111

YETMi$iNCi SALAVAT.I $ERiFE

J.J J. lJ .. III I- ,,, , ",,'" ,. ",.. ~,,,,

oJY ~ ~WI J....-. U:; ~ ~ ~I

.. ", .. IJ .,JJJJ 4< ,

~ ~ ~'f l~ OJ-*, ~w: 4.-))

'" , ... , .. "'"0",., ........ 0.,'"

OJ I '." * ~ 'f) ~ ~ 'fJ 0..:.r")

....... "'.. '" f,.. "......:1 J, ~" J .... 11" :

t,.l ~~ ~ ii_,.L.., * ..bJ4 ~J..wl J~.'

. .. , .. _" tl ,. .. , ,,0- " .. .II." .. ,.

&I)..I..! Wb._,.._L..:. * ~L,aZ1 ~J ~~)

, .... .,. . ","" ." '" " ,

*~~ ~ ~ ~J;-;-'J ~:?J

"AllahOmme sail! alA seyyldlna Muhammedinis-sablkl III halkl nuruhu ve rahmetOn iii alernlne zuhOrOhO. Adeda men meda mln halkike ve men bakiye ve men salde mtnnum .

. va men ~aklye. SalAten testagnkul adde ve . tOhltu bil haddl. Sal at en la gayete leha vela r mlln.te!la velenkldAe. Salaten daimeten bl davam ke ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslimen mlsle zallke."

112

'li'I'

YETMi$ BiRiNCi SALAVAT·I $ERiFE

. .

~f~~ ;)s-

"AllahOmme salli ala seyyidina Muhammedln'illezi mele'te kalbehu min celallke ve aynOhu min eernallke feesbaha ferihan mOeyyeden mansuren va ala alihi ve sahblhi ve selilm teslimen vel hamdO IIl1ahl ala zalike." '

YETMi$ iKiNCi SALAVAT-I $EAiFE

0_,,, .. ' .. '''0, ...... " "'_."" ~, ...

~IJJIJ l~ ~..L...:o.,.~ Y J U:; ~ ~ r--Jl1

.. III .. " ... ~ ... III'" tJ J til" "'11 .. .. J4~

W Y J U~ :}&- ~ ~I !~I c::-- J ~ _p.)1

; ... , .......... ; ...... '" J J" .. '" " ..... ... ~ .. J

~ ~I L. .)~ J 4) ~J 0lS'L. l..l&-- ~

. ~

" .... 0,,,,...,, _ .I III

* J4-J1 *' ~W,IJ J..UI

113

" .. I .. 0 ..... "'r 'ill" ~J.;'"

JI~; .-: L:-lY'J U~ ~ ~ ~1

,... :jJ ,0......... ..,.,J.. ",111_

*c..1 dliil ~ J.p ~J~ J .-.1Jj\J

, '" ... ..... ... "' ....

III I .. 0.... • • ... '" , ... ...... ,Ill J !II ...

~ ~ i _,l...4J~ I.:l-.-~ ~ ~.,_L..zJ1 ~ ..r:; ~\

~:~JG, ~:~)}I ~ .s; ~; ~)WI'

... 0... ;:. ""... .. .... 0.... ,"': ". '" ... '" "" '" ,.... ,. ........ ;; ..

ry.. 4.J ~~~J ~WI v: ~u,.J ~~:J

... , ",110.. .... ... ... 41 41.. , "" '" '.. f ... •

~J ~~I~J W ~IJ *~Wl YJ 4 ~._:I\

'" ,,..,, ..... ,, ........ , .,.

* ~Wl '7 J Jl ..L..".,.IIJ *~1

.. AllahOmme salll alii seyyldlna ve mevlana Muhammedln adede evraklz zeytunl . ve cemi'is stmart. Allahumme salli alii seyyidlna ve mevUina Muhammed!n adede rna kane veyekunO ve adede ma ezleme aleyhil leylO ve adae aleyhinnarO. AllahOmme salli ala seyyidina va mevlanii Muhammedln ve ala allhl ve ezvacihi ve zurriyatihi adede enfasl urnmetlnl."

"Allahurnme blbereke tls 'saHHi alayhic'alna bissaUUi aleyh min nelfizine ve ala havzlhl mlnel varidine!j. !1aribine. Ve blsunnetihl ve taatihi minel amiline ve la tehOl

114

'niF- ============.

beynena ve beynehO yevmel k,yilmeU ya rabbel alemine. Vagfirlena ve IIvalideyna ve liceme'iJ mustlmlne. Elhamdu IiIUihl rabbi!

alemlne."

, J~ J" fJ

~Wj~I~I~~

DELAiL·i HAYRATIN iKiNCi "OC;:TE SiR" KISMININ BA!?lANGICI

VETMi!? Oc;:ONCO SALAVAT-I !?ERiFE

, .. $'" J ... 'it" ,. II ~ ... tI .,'" ... ,.," :;I J. .....

~J.~U::~!llU~J~~1

,... 110_.. JJ ....... III, ... " ~ ,,,,,.J .. pO'

~IJ.~I ~~J ~ r}"I.~ \.j~ ~I

l' .:" ... 0.,.... 0... J ... ", ,.,,,, __

o _,..1.... ~. ~ !J !l;, _ _ _ -! ~ .,.-.:-II .!J~-; fli

.. J ....... • ~... ......J ,..... ... J ,. ... .. '"

f!fL.)yI9I_,s)11 Js- CPJ t..J~ ~I_,:t

"Allahi.imme salH ve sellim ve biirik alA seyyldina. Muhammedln ve ala all seyyldina Muhammedln ekreml halklke ve siracl ufuklke ve efdall kaimin bihakklkel meb'usi biteysirike ve rlfklke salaten yetevahi tekraruha ve telClhO alai ekvanl enviiruha."

,t--===========H

115

YETMi~ OORDONCO SALA-VAT-I ~ERiFE

""" " ... ~ '",'" ...... .,."","",," ~J,tiI'"

~)...L..-.. \.;~ Js !I)'-!J ~) J.,.:r ~,

~ .. ... ".....

... ...0 __.; 0 .. , • " J '" ..... ;;:Ii" J , ~

~~ ~ ~I) ~_,.i;.L).l..6 ~'~J...,....o \.;~~,

'If '" "" J~..... 0.... J' ,."... til" ,

i~ i;f ~J) ~~I ft>.) ~ r~~

.,.. .... ... ....... 0,. "II.. ill ,J ",'"

~'y.#,4.I}") ~ ~ Y:UI..L..l1 ~ ~ .:

i;f.!.lL,.:. ))

"Allahumme salll ve sellim ve barik ala seyyldlna Muhammedln va ala all seyyidina Muhammedin efdali memdClhin blkavlike ve e~refi da'in III l'tlsaml bihabllke. Ve haternl . enblyaike ve rOsOJIke. Salaten tObelligunii fiddareyni amime fadUke. Ve keramete ndvanike ve vas like."

YETMi!? BE$iNCi SALA-VAT-r ~ERiFE

,,, ~ ... J "or' ,. """rI"""" .'111'

~) ...L..-.. \.;~ Js !I )-1) ~) j....:; ~I

,. ... ... "" ...

"'. _.. ... II ...... J.... "'.. '" ,.. j. , til'"

J _,.!ol) !I~~ If ~I.- Pi r_}'1 ...L..-.. \.;..1.:--- J'

.. "....... "', " ..

116

ilj·f· =============-

... .. ..... ...... ........ .... JJ.. ...j II

~f .!l~~) .!l/.bil ~I..r;) !I.)UJ J_;W O-_pl:..J1

, , ...

.... ........ ... .. J",.,I J '" ..... II ,.

~+-4' 11401 <" L. I..:;.,W oW \' I.·_ \' "'.1 - _:..r .r '"'; _ . :. ) ~ '..r-

"AllahOmme salll ve selllm ve barik alii seyyldlna Muhammedin ve ala all seyyidlnii Muhammedin ekremil kOremiil min Ibiidlke. Ve e~refll munadlne llturuki re~adlke. Ve sirael aktarlke ve biladike. sataten la tefna ve Iii tebidO tObelligunii bihii keriimetel mezidi."

YETMi~ ALTINCI SALA-VAT-I ~ERiFE

, ... ,,,1 ... tiI .. , •...... "', ..... ":1" ..

~)~.J...>..,.. \.;:: Js !I/-I)~) ~ ~I

JJ '" ... JJ .... , ~ .. J .. til'

•• ...~j :-:-;'}I4ALA.. ~)I_..L..:o..,. \.;~ ~,

~ ... ,. \ 0 .. " '" " ,.~ J ,.,,,.. _ .. "J ~. '"

l..l.o _,... ~ "J) 1..Lt1 ~ \' i.,.._L..:. .. vir')

- - -

_"""" J ".. .... ~,

*bJ;~\,)

"Allahumme saUl ve selllm ve barik-ala seyyldlna Muhammedln va ala ali seyyidinii Muhammedinlr refl'l makamuhul vacthl ta'zimOhO vehtlrAmOhO. Salaten Iii tenkah'u ebeden ve la lefna sermeden ve la tenhasirO adeden."

117

YETMi!} YEDiNCi SALAvAT-1 !}ERiFE

_ ... .. ;li or J "o- ... or " ",," " "," ~ J "" ..

JI~)~ ~.!I}or-L)~~I

... '" ...,.. ,..

... 0 _ ........ .... "... D~.. .. ... a'"

~1.r.1 JI ~ J ~1..r.1 ~ ~ L.S' ..t....-..

, '" , .. "

4 ... tI ..." ~ '" ...... 0

~~~ .J.:;.!.l.i~ ~WI ~

"AliahOmme sail! ala Muhammedin ve alA ali Muhammedin kemA salleyte ala ibrahime . ve ala ali ibrahime fII alemine Inneke hamidOn mecidOn."

YETMi!} SEKiziNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

.. ,.... • "' ... ,; # ......... J f

*0foliJl._?~.:f'~) 0)_?UJI

... ......". ".

"Ve salli AliahOmme ala Muhammedin ve ala ali Muhammedln kuliemA zekerehur zakirune. Ve gatele an zlkrlhil gafilOne."

118

YETMi$ DOKUZUNCU SA LA VAT-I ~ERiFE

(I ... !Ill.. s » J " '" ",,'" ... <II'" ,J "" ...

r>".h#~ ~.!Il-!J~)~~I

"~.,,. ... III ...... ~ ... ) _",I-

JI~) ~ ~ .!I).i) ~ JIJ I"""_'

" II ... _ ...

, ... 0 ................,........ "'iii" .... _ .. J.

~1.r.1 ~ .!I)O ...:-- JJ ~ L.S ..L.."...o

... ". "'" 'II

... ..., '" ... J ,... III ....

* ..l:;" .J.:; .!.l.i! ~ I.r.! ~ I ~ J

"AliahOmme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin verham Muhammeden ve ali Muhammedin ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedln kemA salleyte ve rahimte ve bArekte ala ibrAhime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecidOn."

SEKSENiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

"AlIahOmme salli ala seyyldina Muhamrnedln tlebiyyll Ommlyilt- tihlriJ mutahharl ve ala Alihi ve selllm."

I~

119

SEKSEN aiRiNci SALAVAT-I $ERiFE

o ~ J .. 1t ,_ ...... oJ "..~.. 0". ., ",," .. J., ,

~~ ~-4IJ "'L..)I ~ ~ c:r ~ J...:o ~I

""" '" ,.. ...

.. "., ... ...0.. ~".

~f~lA..!JIJ ; _,5JIJ

"AllahOmme salll alii men hatemte blhlr risAlete va eyyedtehO blnnasrl vel kevserl ve~~eta·atl."

SEKSEN iKiNCi SALAVAT-I $ERiFE

• , • IIJ ,. ~..., , ..... ..",... .. ",'" I J ." ..

~I ':S'? #~ l:..:l _,.. J \.j~ ~ ~ ~I

~~~~I~L.)~~· 11iJ:_j1~

I ~

~I ~ J t;+ ~1r_J1 c.5~ ~ __,JI r> J ~I

... .. a... ......, "._ .. III _

~. r-r' ~ ~ ~L-JI ~l:1IJ ~l-..PIJ

, .. , .. 0 III Ji • ,J., .....

c-=:L.-J r')L..~1 ry:oJ c~ ~ ~I ~li

l20

SEKSEN OC;ONCO SALAVAT-J $ERiFE

• •

.. ...... J 0 .. CI .." .. " ... ... ~:J .... 6 J _... .. # ...

~1_"'\\r~YI ~ ~;A.;\",;~ ~b;_,.L..:.

J tJ , 0 .. '" ... ." .. .... 0,..0.. ""

i:fc~I .. ~r!JS' u-:~I ~~Ju..J

"AJlahOmme salli ala seyyldlna ve mevlliinA Muhammed!n nebiyyil hOkml vel hlkmetissiracil vehhacil rnahsusl bi! hulukll aziml. Va hatmlr resOli zil mi'raci ve ala ali hi va ashablhl ve etbalhls sallklne, Ala menheclhll kavlml. Fea'zimillahOmme blhl rnlnhace nOcumll lslaml. Ve mesabihiz zaiamt. ElmOhtedi blhlm tl zulmeti leyli~ ~ekkiddaci. Salaten daimeten mOstemirreten rna telatamet til ebhuril emvacl ve tate bi! beytl! atlki min kOIli fecc!n amikl nil huccac."

, . ... ... ...

~. :~I ~ ~;A,.JI ~ J :t:~11 u-: ~~ J

JoJ ....... iJ,o ....... '"

.:l J)_,_ll J' _".JIJ .:l _,....-JI rLWI ~\......,

"" .. .. ". .....

J 0 <11' .... ~...... .,,,,, .. til.... •

~ ~IJ rY1 ~IJ ~L.. jl :~~ ~L:JI

12l

I\_ ~'" .. 0 .. 0 ' ~ .. .... • ....

.JJI~ ~~ ~~I~~I~~~\~~

",,'" '" '" ~ ":;'''0'' ~... ",'_ '" .... It .....

r ~ rl)..ul i~ Wb i~ ..J1 ;)s- J ~

... '" '" .. ...

~fr4'Yt, ~(iJ,

"Ve efdali.is salatl vetteslimi ala Muhammedin resulthtl kerlml. Ve saffetihl menil ibM! ve ~efi'il hal~Ukl Iii mi'sdi. Sahlbll makamil mahmudi vel havzil mevrudin nahidl bia'bair. Risaleti vettebllgll eamml vel mahsOsl bi~ere1ls slayeti fisselahi'l-a'zami. Salli\illahi.i aleyhl ve ala alihl salaten daimeten mustsmirreted devami ala merril1eyaH vel eyyaml."

SEKSEN OOROONCO SAlAvAT-1 ~ERiFE

... ..,,o., ~ 11_ " ... 0.. ... .... ~... .. J ..

. ~J ~I j.;a.il) W l.t \'1) LJ.,J J ~I ~ .,...

II _ ".,~ 'III ... J... ... • ... , .. .. ..

~.S'jl) (t u-)...J.I ~ J..L..:. ~I ~ ~t ~.t \'1)

J..._ , ~., .... _ , • ,. ,

~IJ * ~._$UJI .f~ ~I) * ~I r')\...

"", "." , , ..

~ .... ...... \ '" ..... , .... ,... \ ..... ,

j;o:-I) * .JJI ..:,;I_".L.... ~I) • ..:ill ..:,;I~

"". ' ,

J .... ""... '" .. ...... ,.......;.. ~ ........

J-S'IJ ~t ~I ~I~ ~I) ~f ~I ~I~

122

.~ .

....... ! ........ '" ....... J ... o _ '" .......

~I_,L...~') ~~ ~I ~,~ t:-I) * ~I ~I_,L...

\ ........ J .. ill _ \ .. ,.,. J .. II... ,

~I ~I~ ~I) ~. ~I ~'~ pi) ~f ~I

, .... ..... J "0...... \ ... ..... ... .......

~:~ .JJI..:,;I~ ~I) * JJI ~I_,.L.... ~ jl)

... ... .. ...

...... , ....... • - \ ....... J .. D_

~IJ ~ • ..:ill ..:,;I_,L... ~ jlJ ~~ .JJI ..:,;I_,.L... !l..r.I)

.. .. ... ...

~G i;t JJI ..:,;I~ ~~\~ ~t '&1 ..:,;(~

, .. ... ...

"",... , .. 0 ... " '" __ ..... 0 .. J , ........

..:,;I_,.L... ?IJ ~~ ..:ill ul~ ~I) ~f JJI ..:,;I_,L...

... .. ... ... ...

\ .. <"- J,........ \ .. .... I .. II ".. \

~~ ~I ~I_,L... rs-1J ~t ~I ~I_,.L... c:--1J i!t ~I

~ ... I.. , .. ..... 0_,......... ' .J ... 0 _

~IJ * ~I ~I_,L... ~I) * ~I ~I_,.L... rylJ

J ... • .. If' '" .. .... I, •.... , , , ...... .

~IJ * ;», ~I_,.t..; c! JIJ * ~I ~I~

;':'G * ~I ~ ~I ~ * ~I ~I~ i!t ~I ~ rj~ * ~I ~ ~1~ ~. ~I ~ ~:~I~ .~I~jSG *~'~~G :;~ ..tl J;_~ .&, ~ * ~I ~ ~G * ~I

123

, '" 0 ... Q " .. ....... 'if '" III '\ .... D J-

Aill ~ ~I cr Aill s ~ J 4[f Aill ~.r. o: .111 ~ J

.. ..". .... ,.r.. ,.,....",.r,

" ,. ... .,. ,....,.., ... D, \ .,. • ... '\ ' III',

~I ~J ~~J ~I ~J ~I ~J ~I ~J.rJ

". ... '\ .;)... (II ,- ,OJO \ , j ... ,-0 'do

jlL.J1 Aill J1> cr ~I 4il1 ~ J cr JWI

... , ,... ,. '" " ,. ..

.. J, ... I. .. ........ ... ..... ... .....

~f '-:-'" J L..:f ~I ~ .. j)IJ ,-:-",)1 ,_) ~~

... ... ... "" ... """ ...

""" J ,........ , ....... J 0, ,111 ...

~ ~I t!_1..!. ~I ~li ~_'_'\ • .!J ~ r-fl

..... iIo ...... , :;I '" 10, ...

!~ t~L..al\ ~ ~ ~~l.,.zJ' t~?' ~ ~ \I,

\ "J J. ... (11"' .. oil,.... , II I. rI"

~I ~~ ~1 ~ J ~}I J:-- ~ ~I ~J

... 0 _.,.. ... ... 6", 0... , '" a ,,'" 0 ,. _,... '"

r_?IJ ~J iJr ~I ~ IJJ. ~IJ ~J

,,, ..,,, - '\ .. , ,.,.., ,.. \ "' .....

~I ~~ r-!;IJ ~, ~ ~~I r~1 ~,~~, .

~.. '" ... " ..... _ ~ .. ... .1 0 .. 0_

~'~. ~I r_?IJ ~11.S..u ~j ~}'J

#0 ... , ,,0_,\ ;,"D~"t_.J .... _

'J.u y"L:.._j1 ~IJ ~11.S..u r--L,;:.)J r--Lb-IJ

124

" 0_ ~ 0 ".. _ .. ... 0 ... 0 _ _ .. .. 0 ... III _

~IJ ')l.;a;J L:--t.-. rfS'J ~ ~'J

(I, .. D ... 0 _ .J,... ...... ... Ill ... D

*~~~'J~J~~~\I'

... ". , ,.

i~; ~ ~~';aiG ~tk>-~ G(; ~~\ji J~G .

... .....,.,.

~... J.. ~ .. " __ -s ,,, "' ... :1 ....... " ... ,,,

"'"J) ~\.;._j' r_?IJ ~~'J ;;~J \...;4--J

oJ: 0,.. "oil ..... >$ 0 .. a ill" ... -$.,. MJ.. 0

L;.li r:- ~IJ L.....f.j r:- ~ J ~ ; ft' r-f~G

:I ~D 01 0 _ .

')\..,..1 r r . ~ I J ~ r-'" l5"' j 'J \I_; r-f . ..t.,., 1~

? ...... .... - ., a .... .. '" .. :I D" 0 J .. 10_

\ -.j" ~_?'J '~~IJ'~ r-"\jJIJ

~ a ... , #.. ... ... • .-.". • _ -...,. •

L-...J 4lk ~.f"'J I} ~IJ ~ ~G

.l:f • .,. • .,,"'_# .... ,J .... _" 61, .... __

'J.u ~I) L....~ 1'"""\5"' jlJ L-')lS"' r-"':A>'J

__ ". D". _ .". .... J. .. , _ ,... ... ... • _

?li' ~ ~)J I_r; 1'"""t....'J I_;J ~'J

::tl .... O "' .. _'.,.1 .... _-1.. .,,,..

1.l$ J ~..l.,'J '¥ r-"\j J'J 1_f~ ~ Ie. \II

~ AI • ... 0 .... '" __ • #' 0 J.,. ." .,. .. Jill, • .,..,.

I_,.:...p ~IJ ' ..... 1 ~~IJ'~ ~?IJ

"', .. , ".,

125

$ " "" 0 ,;0 ..... d do $ D ... CJo ....... ~~.... .. III _

L....__j~ ~~J 1r. r-!;}IJ I..r.> ~IJ

'I .... lit , do..... _ .... 0 J • ..0 _ '# ~ jlI ,I' 0 ...

li~ ~)J lilA ..... rf:.~IJ uu ~IJ

:f; .. lit ... ill..... 1S ,,,,. 0 ,,0 _ .,.. • ;jIi _

l_j~ r-!:-- ."ajIJ L.;l:I~.h * l_jlt~~ ~J\J

:# .. a'" .... _

(f lil1J,.... r:" ~IJ •

SEKSEN OOROONCO SA L A VAT-I $ERiFE

"FehOve seyyidUl evveline vel ahlrlne ve efdalOI evveline vel ahlrlne. Aleyhi efdalu salatil musalline. Ve ezka seltm;il mOsllmine, Ve riyabO zikriz zakirine. Ve efdalO salAvatilhlhL Ve ahsenO salavatlllahl, Ve ekmelO salaviltillah. Ve esbagu salavatutaht. Ve etemmO salfwatillahi. Ve ezharO salavatillahi. Ve a'zarnu salavatillahi."

"Ve ezka salavatillahi. Ve etyabO salavatlllah]. Ve ebrekO salaviHiliahl. Ve ezka salavatillahi. Ve enrna Salavatill1'thi. Ve evfa salavatillahi. Ve esna salavaUlhlhi ve a'ia salaviltillahi. Ve ekseru salavatillflhi. Ve ecma'O salaviltillflhi. Ve eammO salavatiliAhi ve edvemu salavatillahl. Ve ebka salavatillahl.

126

. ~

Ve eazzO salavAtllIAhl .: Ve erfa'u salAvAtilhihi. Ve azamO salav~umahi." .

"Ala efdali halklllahi. Ve ahsenl halkiliahi.

Ve ecelll halkillahi. Ve ekremi halkiliahi. Va ecmall halkllUihi. Ve ekmeli halklll;}hl. Va etlemml halkllUihi. Ve a'zami halkiliahi. EndeliAhl Resulillflhi. Ve nebiyylliahl, v« habiblllahi. Ve safiyyillahi. Ve neciyyillahl ve halillUAhl. Ve vellyyillahi. Ve eminillahl. Ve hayratiliAhl min halkillahl."

"Va nuhbetillflhi min beriyyetillilhl. Ve satvetillAhl min enbiyaillilhi. Ve urvetiJlahi. Ve ismetillahl Ve nimetillahi Ve miftilhi rahmelinahl. EI-muhtarl, min rOsullllahi, EI rnuntehebl min halklltilhkl. EI faizl bil matlabi fil merhebl vel mergabil muhlasl tima vOhibe.

"Ekreml meb'uslnesdakl kaailln encahi !lafi'ln efdall mi.i!letfefn nil eminl flmestudies sadlkl fima bellegas sadikl bl emrl rabbihil mudtalii bima hummile ekrabl rusi.ilillahi iUilIahi vesileten ve a'zamihirn gaden indallahi menzileten ve fazileten ve ekremi enblyaillahll klramis safveti alellahi ve ehabbihim ilallahi ve ekrabihim zulta ledallahi ve ekremil halkt alellahi ve ahaahurn ve erdflhOm ledallahi ve A'iennasi kadren ve a'zamihim mahallen ve ekmelihim mehastnen

127

ve fad len ve efdalil enblyal dereceten ve ekmelihim ~erialen.

"Ve e§tefil-enblyal msaben ve ebyenlhim . beyanen ve hitaben ve efdallhim mevliden ve mOhaciren ve ilreten v~ ashaben ve ekremlnnasr erumeten ve e§refihlm cursurneten ve hayrlhim nefsen ve atharlhlm kalben ve esdakihim kavlen ve ezkahOm fi'len ve esbe~ tihim aslen ve evtahum ahden ve emkenlhim meeden ve ekremihim tab'an ve ahsenihim sun'an ve etyebihim fer'an ve eksetlhlm . taaten ve sem'an ve a'Uihum makamen."

"Ve ahltahum kelamen ve ezkAhOm selarnen. Ve ecellihlm kadren ve a'zamlhim tahren. Ve esnahOm tahren. Ve etfa'ihlm til meleil a'ia zlkren. Ve evfahOm ahden. Ve asdakrhlrn va'den. Ve ekserihim §ukren Ve a'Iahum ernren. Ve ecmelihim sabren. Ve ahsenihim hayren. Ve akrabihim yUsten. Ve eb'adihim rnekanen. Ve a'zamihlm ~a'nen. Ve esbetihim burhanen. Ve ereahihlm mizinen. Ve evvelihim lmanen, Ve evdahlhlm beyanen. Ve efsahihim lisanen. Va ezharihim sultanen.

128

CORDONCO Hizip

SEKSEN BE$iNCi SALAvAT-1 $ERiFE

(PER$EMBE BURADAN BA$LANIR)

:;'~i:)l:t.u ;..~~ ~L~ ~~ ~ ~~,

" '" .. " II"· " ,,.

.~J'~)

- ,

AliallOmme salll alA Muhammedln abdlke va resQllken neblyyll Ommlyl ve all Muhammedln.

SEKSEN ALTINCI SALAvAT-1 $ERiFE

_ , ",., ,~ ,~ .. ,_ .. , ,J .. .,

oJ-L..._~ ~I ~J_.L.-o ~ ~~,

~~ * ;,~, ~~ :1;" ~ ;w,~ ~ ~fo

"", .. ,

J ... ,,, e > ..... ., ",., ," _, .... ,,,. "

~Js. J <.S:il' .) _,.-.ll rLW1J ,I .. ~; '~J ~)I

#>il "" • .i... ... i ~.". • _ #H ..... J" ,... .".

~ ~jl-.l,. J..At1 '?--'J .u..1 .,..I,a L:s.~r-IJ

. _,

129

" ",'II"" , •• .,., j"" 0".,

~ ~~) (t ;:--I,:r 'l.r')) ~},:r

,r I'" .... -"" " f ~"""'" , •

~ ~I)I r>;\4 ~L.all) ~\ ,J" oIJl_,;-1

, , , .. ".. .... "

AllahOmme saUl alA Muhammedin ve alA All Muhammedln salAten tekOnQ leke rlzaen ve lehO cezlen ve IIhakklhl edAen. Ve a'tthll vesilete vel fazllete ve makamel mahmOdetlezi veadtehe va aczlhl annA rna hOve ehlOhO. Va eczlhl efdale rnA cazeyte. neblyyen an kavmlhl ve ResOlen an Ommatlhl va saUl alA ceml'l IhvAnlhl mlnen neblyyine ves sAllhlne yA erhamer rAhlmine.

SEKSENYEOiNCi SALAvAT-1 $ERIFE

" ,,"" .. "" ,""",... ... .. " " .. It "". ", J.. '

~I..{ j ~I,r!o J ~I~ ~WU J->.-I ~I .•

~~~ ~i~ ~\;.~ ~lS' ;.:r(,;~ .

.. " , "" .. .

"" .. III".." .", "" "" _ ..... ," ........ III .,,"" '

~)\~ ..l-..~~'lI~Wai)~J'

"" "tI ..,' "

., ",."" rII • """".,. " ,. "" "" ... ~ til " , ..

~ J r' ~\i J f.'-' ~li • ~W, ~) ~.r' JJ .•

. ,." ,.",. J.,.,. Jill" .,.."". _

b .,--L-\..i... ~I ~I • ~ 'll -:;) ~)I •..

.. J ........ .If... I-J.., ..... , I''''''''' ,,.~, .,.

W J? \II) w _,.I) \II 4.!.~ Y 4.!~ J 4l} J.l Y

, "'" "" "" "" '" ..

130

lIP

...... , .......... , -" "" ...... III .... ,. "", J. "

~ "..IIJ J rJIJ ~') J..;UJI ~I ~I •

~1 ~1 ~ ~WI ~)G ~~1 ~~~G

, , ,

"".. "... ~ "" .

* ~ _,.II \..l-..

,,, J "" ,,_ ", I'" J 4, III "", ~ "" , "" ~. """"

~:f ~ JJIJ t1_w, JJ' ~'J J yt. ~)

0: __ '''1 J •• _ ", III ~" J,;,IIIJIII",,,,, :J'",,,

(!;iJ ~ ~IJ oIJ~~) oIJlA.rl~ ~I

,,.,., .. , .. ,J. "".... " J ... , .... .,.,. .,.

i!f ~r ~PI ~\ u-iJ oC:>,)~ ~ Jal ~

... , .. "" '" "'"

. ..."" . "" ~ "" ,;~, ,.,. ,,, .., . "'. ""

~ l:J.-..IJ ~ ~ ta Y J ~ ~ ~I r-tD'

J... • "" ,.. " ,. ~ ,.,...... "" "" ...

~~ li.)!J'J ~fj ~ li~IJ ~l.U ~I

~U'Y~ ~~U'Y~~~ _; ~ts-::" ,:j· ... G

" ... ;... ,.

... ...,. .., '''' ,. ,,"" ",.. " ..... 'II"""

~,~~\lJ~u~)~~\lJ~~'lJ

... . ., .... , " ..

.~WlyJ~

131

AllahOmmec'al fezalle salAvAtike ve ,erAlte zekevAtlke; Ve nevAmlye berekAtike. ve avahfa re'fetlke ve rahmetlke ve tahlyyetlke ve fezalle alAlke alA Muhammedln seyyidil mOrseline. Ve ResOIl Rabbll Alemlne. Kaaidllhayrl ve fAtlhll be'rrl ve neblyyll rahmeti ve seyyldll Ommetl. AllahOmme eb'ashO makamen mahmOden tOz lifO blhl kurbehO ve tuklrrO blhl aynOhO yagbutuhO blhll evvelune vel AhlrOne. AliahOmme a'tlhll fadle velfa'zilete venerefe vel vesilete veddereceter refi'ate vel menzilete, ,Ami hate. AliahOmme a'tl muhammedenel vesilete.

Ve belllghO memOlehO. Vec'alhO evvele ,ifi'ln ve evvele mO,effe'in. AllahOmme azzim burhanehO ve sakkll mlzanehO ve ebllc hOccetehO. Va erta' fi illiyyine derecetehO ve ' fi a'iel mukarrlbine menziletehu. AllahOmme . ahylnA alA sOnnetihl ve teveffenA alA mllletlhi . vecalnA min ehli ,efaatlhl. V~h,OrnA fi ' zOmretihl. Ve evrldnA mavzahO. VesklOA min' ke'slhl gayre haza.y4 velA nAdlmine velA' ,akkine velA mObeddlllne vel mugayylrina velA nAdlmlne vela ,a.kklne velA mObeddrllne" vel mugayyirine velA fatlhlne velA meftunlne' amin yA rabbel Alemine.

132

SEKSEN SEKiziNCi SALAVATRI ~ERiFE

D_ .... J . ""'" ,,,, ...... _~~ ..

~I.J ..L...-o JI ~.J ~ ~ ~ ~I

", II ". r#

... "It , ........ "" ., "' ..... ~~ ".,., ........... .".

lAll ~I ~ II ~ JJI ~I l.1..- -'I

r . .J .,'.r' J .J .,' J ., Y

,;f, .. .", ,..,. ... J..;.,,. s > ~ ......

;)s- J.,.:o * ~I ~~_,>~~ ~~.J ~~I ~".-J.I

"", ' ..... .. '" ...... '4". r'" ..... WI ' .;.-

L:..I.J roll ~I ~) ~ 'YI .J..:...o) ~)I ~ .,,__.

". " "" '" '" ... ,. -

, ..... /; ..... ~tiI "'''.' '" ,_a, ... ,~,

~I.lf.!oJIJ ~~IJ ~I ~ 1..LI).yo) ~Iy-

. " "''' ',_""" ~ ...

J-I ~ ~I ~ ~ ~.J * ~l.,.a}I.J

... . ,,,,.. ,,'" • J,. '" ""It,.,.;,. .. ... ... .,.,

~\)I r-;ltt ~ l# J ~ J 'YI) ~'."..:...-J'

- AllahOmme salll all Muhammedln ve alA ali Muhammedln va a'tlhll vesUat. vel fazllete veddereceter refi'aie veb'ashOI makamel mahmudellezl vaadtehu ma'a ihv4nlhln neblyyine. Sallallahu all Muhammedln neblyylr rahrnetl ve seyyldll ummetl ve all ebinA Ademe ve Ommlni havvae ve men velede mlnen neblyyine yes slddlklyne ve, ,uhedAI vessAlihine. Ve salll alA melilketike eema'ine min ehllssemivAU vel ardlyne ve aleynA maahOm yA erhamer rahlmin.

Bu. Delail-i Hayrat ~erhi kitabmm yansi burada

.. tamam oldu.

133

$ERH./ DELA.iL·j HAYRAT'IN iKiNCi YARISI

SEKSEN DOKUZUNCU SALAvAT-1 . ~ERiFE

.... ".. • ~.,. #'..... J , .. J .. ~... .. '

)\r':/I.r"J };)lI)j ~ I..i~ ~ J..-

... """ .....

... ". ...... ,,, _ .. ,. .... "'" ... III Ja f.. ... ...a", 0 .,,,.,.

~, cr 1)"1) /'-:>- ':/1 ~)I '.7-jJ /r.)l1 tr J

~... . ...~ ""... .. . - ., ..

JJI cr Jjl.o ~Js.J ).:_JI ~ J,r!oIJ J:UI ~

..." .,., ...

~ '" "" ........ ' '111 "" ..." .,

oJ.-..L..:t * )~)lIJ ~WI.:.r: tAt-' ~~ ~..ul

* ~~i ~,}i ~I ~ rl~~ ~~

AllahOmme salJl alA seyyldlnA Muhammedln nurU envArl ve simi esrirl ve seyyldil ebrArl ve zeynil mOrselinel ahyerl. Ve Ekreml men azleme aleyhll leylO ve e~raka aleyhln nehArO. Ve adede rnA nezele min evvelid dOnyA IIA ahlrlha min katrll emter!. Ve aded'e rnA nebete min evvelld dOnya jla ihlrihA mlnen nebatl vel efcarl. SaUllen dAjmeten bjdevAml mOlklllAhll vAhldii kahhar.

135

DOKSANINCI SAlAvAT-1 ~ERiFE

J."' ...... J ••• ' ,.;~,." ",.""."

olp ~ rP iiy..., ~ \,j~ ~ ~ ~I

,. ., ~ ... ,

J.. ,. J..#~ . .# ".... .,. ~~,.., , .... J " ~ rI' ~

ol.;p 06~. '_~II r~ ~&J o~ ~ JrJ

'" "" ~, ~_ .11-.

• ~~ ~ ~ iij.l...4J1 ~~ •

AllahQmme sallJ ala seyyldlnA Muhammedln salAten tOkrlmO blhA mesvAhO ve to,errlfO blha ukbahO ve tObelllgu bihA yevmel klyametl mOnAhi.i ve rlzahi.i. HAzihis salAtO ta'zlmen Ii hakkike yA Muhammed.

DOKSAN BiRiNCi SALAVAT-I ~ERiFE

, ,.,.,J, , ... ,,~ ,,,,,,,,_,

~ J 4--)1,,6- ..l....-.. \,j..l:-- ~ J... ~I

... , " .. ,;

.. ,. , ... , a "" 0 "".# " $ J.,. " .".

.)..l&- fIJ-I ~liIl ~tS:J1 ~I rlJ..lI1 JbJ ~I

J, ..... "" .... "" ~J , , 0 , ., rio ".... ..

'..f~j tJ f~ ws- ulS' ..\.i JI ~lS' ~ ~ ~

... .. '" _. • .." .... ...... ,,"II' "" _,,,. , " ,

• u~lAJl ~f~J tJ!~ r:.r J.U- WS"J uJ_fI..il1

.. j...... .. •• "".. "', f", ,'" _, ". II "

UJ') 4J ~'1 ~~ ~lt ~IJ~ ~b .~

t#. .. .. ", ...,."... •

* .r...\.i'~ JS" ~ ~I ~

-" ...; ,

136

DOKSAN iKiNCi SALA-VAT-I ~ERiFE

~ .

AliahOmma sam ala seyyJdinA Mlfhammedln hAjjr rahmetl va mlmel mOlkl v. dAIOd devAml esseyyldil kAml1ll fAtihll hltfml. Adade rna fI !tmlke kAlnOn ve kadkAna. KQllamA zekereke ve zekerehuz zAklruna. Va kOllemA Gafale an zikrlke va zlkrihil gafilOne. SalAten dAlmeten bldevAmlke. Baklyeten blbekaalke. La mOntehA lehA dOne IImlk •• inneke alA kom ,ey'ln kadirun.

(Dikkat: Bu Salavat-I $erife yukaridakl salivat-I ~erife ile birlikte Ocr kere okunacakt.r.)

'" "~rII'·rII~ _~,,~ ,to','", ..

~I ~J ~'11 ~I:t-.... \,j:: ~ j..P ~1

" .... .... ~.1 ,. , , ... ~ ~ :II,,, JI

L...;r.'J IJ.; ~~1 .r _,.,....!. ~1 JIi ~..ul .1...-..

- , -

...... , ... ..,. 'J ~ ... I ... .,.... #... ........ ~. _

!,jl _"'jl 0J;J IA~IJ ~ ~~~.I ft'""IJ

_ ... , ,,. .. o_ .. J ... _ " ... _ , .....

U~, ~II.;)J ~JIJ 4i~IJ .~'11

"" .. .. "" ..

, ...... - * • .,. ,,/0 .... _ ,. ~"" • _

• ltJ..l&-IJ I.A.l;. 4-- }'"IJ IA _,.J.:.1J

"AliahOmme saUl alA seyyldina Muham~ medlnln neblyyil Ommlyyl ve ala all Muhammedlnlllezi hOve ebha ,OmOsll hOda nOren ve

~ .

137

ebhllrOhii ve esyerOI enblyAI fahren ve e,herOhA ve nOruhO ezherQ envArn enblyAI ve e~nekuha ve evdahOhA ve ezkel halikati ihlaken ve etharuhl ve ekremOhA haikan ve . a'deIOhi." .

DOKSAN OC;ONCO SALAVAT-J ~ERiFE

"" ,.;~, •• , "J.,..,.. .,. ... ,.J.""

JI;);) 1/")'1 ~I J....-. \;~~ J..- ~I

" " ... "'". ,,, '"

~ ~jG rkJl;.i.Ji ~ ~I;' ($ .J,l.:..:

,. '"",. ... "

" ,. • D ....... ...,. la, .,. , ..

~'~I) ~)I ~6.-.J1

AliahOl1'1me salll alA seyyldinA Muhammedln neblyyll Ommlyyi ve alA all Muham'medlniliezi hOve ebha miner kamerlt tAmml ve EkremO mlnessehabll mOrseletl vel bahrll hatml.

DOKSAN DORDONCO SALAVAT-I ~ERiFE ,

.. '" '" ~ flo ..... if .,,, ~ ",. .. , "" • J ~ ...

~I Js-) ~'jl ~I_~ \;~ Js- j.,P',..._u,.

.... , ..... J. .. .,.'" "'~; ..... "'. If.,,,, ~

..:; _):...u J .~ J <lJ1.l.t 4S"".r,l1 ,;...;} ($ JJI ..l...o.-..

'" ... , .,. .; II

, ........ J .....

* IYJJ ~f~ ~.~ ~lyJl

138

DOKSAN BE~iNCi SALAVAT-I $ERiFE

'.;~" .. "' ... _ ... , ... .,. J'_, ,J",,,

*r1-- J JI ~) ..L...-.o U..l;--o ;)s- J...- ~I

. "" '" "" . .; ....

AliahOmma salll ali aayyldinA Muham-

medlnln neblyyll Ommlyyl ve ala All Muhammedln nillezi kurlnetll bereketO blzatlhl va mahy6hO va te'atteretll avAllmQ bitlybl zlkrlhl ve reyyahu.

AliahOmme salli ala seyyidina Muhammedin ve alA alihi ve sellim.

DOKSAN ALTINCI SALAVAT-I ~ERiFE

f"~'''''''' ,;j",;" 'f· 'I ....

. _~~I~J_~\;~~j..P~\

.*_",J .... .,." , .. J.,. " _,J .... '.,.,.

I~ r-)J ~ JI ~J ~ ;); !I;lu

." .. tI ...

'" .,. • ill ,._,,,,... ...,.,. '"" ",... , "" ,... J -

~ ~)J 1,:_S';l~J ~ l.S ~ JIJ

-

" ,... .... .... " ..... ... ,. ... "" ....

* ..l:::-" ~ 1!1;~ r-=:''..n~ ~\ ;);J ~I.r.~

AliahOmme salli alA Muhammedin ve ala all Muhammedln ve bArlk ala Muhammedln ve ala all Muhammed!n verham Muhammeden ve all Muhammedln kemA salleyte va

~ .

139

DOKSAN YEDiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE

... .J."., '" ." ... "'" .... "",. .... "'. ,J.;' ttl'

.!..U J""" JJ ~ J !lo¥ ~ ~ j¥' ~I

.. ,"'",. ~

e > ~ '" .,. ... " __ .", f

* ~ JI ~ J if 'il ~I

t# , '" '" ..

bArektq ve tarehhamta alA ibrAhima ve alA All ibrahime Inneke hamldOn mecldQn,

AliahOmma salll alA Muhammedln abdlka ve neblyylke va RasOliken neblyyll Ommlyyl

va alA All Muhammedln, .

DOKSAN SEKiziNCi SAlAvAT-1 ~ERiFE

... ~ .,. • ,.. I- ,. .. ,. $'" ~ ...,,. _" ~ ...

~..l.I1 ~J:- _..t...-. ~I ~J _~ Js. j.P t*'J1

.. ... .. ...... ,...." '" . '" ,

~I~J· ~~!l.)ltJ * o.r'iI~JoJ

I' "''' .. ,

.. • '" J • ., ~ ,. oF' 0 ,. ... "_I ., " ,...,

I~ r->JlJ * or \II ~J.J ~..wl ~Jo .J.....:-

, , .,. .... "

• - ... a ... ." .".~ ,. • III'" J ..

j>.lJ * or 'il ~Jo J ~ I II ~Jo ..t.-.. JIJ

... ... ". .,. - ...

... • ". ". .... ~ .. • II"',J _ II oJ' ~

i_}- 'il ~J. J ~J 11 ~Jo ~ JlJ lJ...-,.

, "'.. , " '" .

... '" ",., ' • ,,.,;, t# • "" ... ~.. ...

~J:-J ~..LJI ~J:- _~ ~IJI~;)s- r:-J*

* oj \Ii

140

• •

AllahOmme salll alA Muhammedln, ~tI ala

All Muhammedln mll'ed dunyA va mll'el Ahlratl, Ve bArlk alA Muhammedln va alA au Muhammedln mll'ed dOnya ve mll'el Ahlret!. Varham Muhammedan ve ali Muhammedln mll'ed dOnyA ve mll'el Ahireti. V'eczl Muhammedan ve All Muhammed!n mil'ed dOnyA ve mll'al Ahlretl, Ve salllm ala Muham-madln va alA All Muhammedln mil'ed dOnya ve mll'el Ahlratl.

DOKSAN DOKUZUNCU SALAvAT-1 ~ERiFE

• .. , '" <II" ,.,. "",(1."... "'". s > J "..,,, ~ J ~ ..

* ~ ~ ~I 8.r' l.S' ~ :.;s. j..P r-tD'

.,." t# .

.......... ,.,J " • ." "'., ~

* ~~~I~ l.S' J......:o-~j..PJ

, '" " ".

AliahOmme salll alA Muhammedln kamA emertenA en nusalll aleyhl. Va salll ala Muhammad!n kemA yenbagl an yusalli aleyhl

141

VOZONCO SAlAVAT-1 ~ERiFE

AliahOmme saUl al~ neblyylkel MustafA ve ResOlikel murtaza vellyylkel milctebA ve Eminlke alA vahyls semal.

vOz BiRiNCi SAL6.VAT-1 ~ERiFE

'*'. ,., ...... $;J '*' .. ,_~*..,

~lLJl ~~ \II r.,fI • ..L..>...o ~ j.... ~I

.... ". .. J ". ... 111.,. ..... .". •

~Ir\ll ~Jr' ~ ~ yd.1 ~l.,a.i~IJ ~..u._j~

• ,.~ J J..... .." ,. • ,. .. ... ".

cr wl).aJ1 ~ ~IJ w!rJ1 y')l...pl,;r ~I

,., ". , " .. " ',.".

~ ... , .... ~ .. ~ ...... ~

~.a <.S :D1.w\.:... ~ ~> c..,. ~UJal.1 ~ ~l..,.a..

"", ." "" .. .~.. "" .

* ~LWI J:; ~ ~J ~~I.;-;

AllahOmme salll alA Muhammed;n Ekremll eslAfll kaalml bll'adll vel InsAfll menOti fi

142

sOretil a'rAfl. EI mOntehabl min eslAbl, ,Irafl vel hutQnlz zlrafll musaffA min musesl AbdOI Muttalibl bin abdl menAfln-nilezi hedeyte blhi mlnel hllafl va bevvente bihi sehilel aflfl.

vOz iKiNCi SAlAVAT-1 ~ERiFE

... ... .... ., ".,.... .. ... D '" .. 0.. .. J"o" '" III J • .,

!I~L........I ~4J ~J+ . J..a.tlt o.!.fu..,.l ~I ~I

.. '" , '" ,

... ,,, ~... J ,.. ,,, III.... , ... ., ..... , .. .. 1(1 _.... • ...

~ ~ ~ ~ ~J ..!.4ls. ~ .,fIJ .!4l1

.. "" .. ,. ,

.. , ., .. , ...... 0 .. 0, .. ~"... ."'''' , ...

~~I u-:;; w ~l,; ~fr-LJ ~..111 ~

,Q '_",,, _ • _a.. '#.. ~,.... '#" .. " ...... ~

.r \.:...J l...A1JJ o}.iS") ~J.) ~ ~~~ l:.;_rIJ

,. ;:Ii .. '$ 'p"" -D"., • ..... J ........

~~ u~IJ !If \I \ o:J;a..; !ly.)l,; ~~~

~I~I tl ~~ ~:\I s: ~ ~ ~ W

.." , "." "

... OJ , .. , ...... ,... .. ,~..,. ,... _""

JJI r.>.lJ1 ;y11 ~IJ .\.a~J;-; \':"'I')~ ~ ~

"... .. <II. III ' , '" -v 1;, ~... '" ~ "" , ,. ..• ,... , .. ".

~Ilt c.r.l'.Js- ~~ ~J JlI ~I ~J ~

... '" 41'.,

, ... - ; .. '" .J.' 41' ..... ~ 141'... _

":"_rl) * I • .I ; I~) ~ I~ l_,.:...of 1Jl..il1

143

... ,D ... _ "" ... 10 "'~. __ ~,. 1''' oil'" , ",,,I'

~flJ ~?I~) ~;); ii.J-L,.:J4 ;:,~I

"" ",_, ,. ...,.

.,. ...,. ... ,." ""';.. .. '.... "... "J",D "''' '" .

L-tJ ~ J;J ~J J~ I!JI •.• 4-1

.. '" '" .... '" ...

"...... " ""''' iII.....~, J do "... .. "" .......... ,

;)s- ~J ~I ~ 01 ~;)s- ~JI

~ . .

".... , , wi'" "''' ",""" J ... "",. 0... ,"',

~.r--->J ~J ~J ~~JJ.!l~ ~

.,. "''''" ....... -.

"" ....... . ,.... , .,. .f.. "''',JJI' ." "" ......

~ 0" ..b-I ~ ~l.o [:..;.1 ~ •

• d ~ ~ ~

.~.~ ~.,

*~~~I

,. o_ J" "" • " .. , J ... "'" III D"_ I ... , ,. .. III.... ,J 'II .,.

~IJ oI,jlJ--:-" ~J ~u.. ri'J ~J:' c!}~,

.. ..... J,. ,.. _ .. "....... • ",.. J ... , • III _ ,J'II J

r~IJ ·JY ~IJ ~I; Jr-1J ~ ~IJ ~ .

J ",II, .,.J.. .. 0... _ .. " rJ.'. • ... .... J .. " ,... .

. 4' ~ _,ij\... 4. ~IJ ~J~ .y ~ ~IJ ~\_?

.... ...... ... ~ Ii' ,. .. ". ..

J .. ",,.. "....... '" e > III' J. '" ...... ' .

~. ~ I» 0t.lJI ~I ~ ~J,

... "'.. .,.

~tji ~jS1~ ~ ~I;s-i il..:.: ~T~I:

'" ....... ,,_-J, ,.. ..... ~ .. _ ~ ... II", .. ", .. J "' ... _

~ ~I ~J:' I'""'~IJ IJ;J 401_? ~IJ

144

~.... ...... '" ,010 .. ,,., "',., D .... "''' J '" ,.

J.f'" ~1 t) J ~~ ~L.JI ~ J-.-I ~I

~'.'" J,. ....... 0". .... ,. "" ... " , ... J. ,.

~I *~? ~1 ~J 0);:' ~_;.l.1 ~J

, . .. ,."

'$ ,.,., J..,.", 11 __ .... '" "' ...... a" 11'". ,JD"tJo

~I; ~\J ~r,.!l~ ~~\ r_?1 d-.-I

., .... J". _ _ ,.,....... o_ ~ a,. J "' .... _

L,.')\S" r-f{,...,IJ Lou.. ~IJ ~ r-f'I}IJ

I' J", ,. a_*, '" '" .... ,,0 J .... , 0_ 11 .......... D I" ~ _

~IJ ~ ~~ ~IJ U!....... ~IJ

.. • , • • ,Ij I •• _",." "" "" D. "

cr I./' J.:' ~I .,;.A. ~ ~ ..IJIJ ~ J !l..l:J;. l-...___;i

" " '" "" ~ .....

..... "' .. ~ .. "'~ ;II ""I· "''''"'

* 4i j ~ J~ ~ u:JI ~I ~,A:o:" JJJI

)~ &G)U :';:4" i~ j:::.1 ~ ~i n

'" .. '" , J , • ." ~ ~ • ~ , .. "'._ '" "" _

~~4:..Iu-.i4.A.UJ~. '. [:..;'1 .\..!.J I _ __.. ~ i- ~Jt!. JJ

... ~,. , .", ,,' '" "" .,. ... ~ ~,.". ~ J .,

.!l:.y. ~ flo" I~IJ * 0 J.r ~IJ ~.,1 J ~I If.I ~

'" .., ... ..

'I , ...... iII ~, ... J ....... ~ ... ; ......

~ ~..l.,.:o ~\ r_) I~ j-.-U ~Wai ~

.... ... ,-

_ ". .... ., D .... ",I ... ", .,. ~

*~~-4i\u'J~~~IJ

, .,."'" -"

145

... 0 ... 0" ... 11' J ...... .J III ;IIi' tI' "" '" ... '" III' .

\.:J......:....l) ~fj..} U_r..:.-I ~1 * UrI) w)~

, ,...... ..... ... "

... eo" • .. J"..... , .... ".... ", ... , .. " , ..

..} I.:..l-.T) ~) La.r) cia ZsJs- I.a ;) ~ ..}

... ... .. , ,. '" "" ,

• '" "'. #

*~r)~fj

..... " "

• .,,, J.... ". ,,,,,. ",.. , .. ~ ,,, , ... D",,, " .... "..... ,J ""

J_P'J).) rl)1 ~ L:...\ l.S"'~) ~ c:---I ~I

, ..... '" ,r~ , ... J" .... .J ".. .'.,.~ ',rl!",.. """".""

"_;'.J> 1;.) JY) U>.,L. l:..l>..Ij ~ 4.) ~

- -

" .". ~ ...., ... "...- "..J.".... ,,,J III ...... ~ '"

~ •. ' 1I~~~\~~l.UJ~~)

... ,J .. , ... ", _ .......... , " ... ~ ......

~)I rJ-) ~WI) .I~I__, 1J.li..l..,a..Jlj:

... ' ....... "

...... ". __ "J ~ ... ,

* ~WI Y J JI ..L.J-Ij * ~

vOz iKiNCi SALivAT.l ~ERiFE

.. "III .. J. "'" ,.,riiJr#'·

~I ..lJUlI) * 4.S 4J1 JY ~ ;)s. j-+' ~I

.... i' ". -

... " .... $ .,..... • I, . ' ~ '" ." ,.

r~~) ~ )1 ~ * ~)I ~~ ~I.ul) * ~I "

146

~ .

, I... III ... ill "'... ... ... .. III.. '" J .... " "", 0

~. '~,_ftN * ~L-JI Y J J_,...... J) * ~I

.... .. "".... '"

.. ;, "'''' , '" ......" , .... ~ '" $"" .....

,..!J,:ilt' ~J~. !l.)~~) * ~l...J&."l.S"

"" ' ... ". , '"

.... .... J "..". 0_ , a............. '" .I J '" "'_

~ ..wI) *!l:4; ~JJ !J.))..I.>- rlilJ *

"'... ,. "" • #' •. '" "... "' .. '" ...... -

~1))*~~~J*~~fl)*

.. .. ... ...

f,r~", ",.", J ...... J" J ,' .. "

4.S.lJI !J).J.p I.S J ~ J * ~'ji ~ 4.S.ill .!.l:l j

". ... '" , ~

it' A .. J, ;;I...." J"" .. J" .... It j

~ • ..l....:ow..a~JlI~)"-;!.)Wul~

" --

~~ ~t ~~ 'yi ~ ~F ~ ~ ~\

... ...... "'. III, .... " ....... 0 J.

~J ~'_,l.I ~ ~ J"" ~) * C I)J'JI r) ~)J ,

~~ j~ ,~, .j~ Js-~ * .uwi u-";;';" . ,

, i........ "" '" ......".

" J '" '" ", • Jill a .... '.J" "'" .... ... ".

f~L.S· r')WIL..o~I~I* ~~L:...

...... , ''''''111 ..... ",'';:: ~J:II ..... J;;I'"

~W ~I t-. JJ ~\ ~ r~I) ~. r')L.JI

J J ....... " ...

*4il5" J"J

.. ... .... ... , ...."'" ,. ... ""'... , f.. III. 1# ~

~~I~) * ~_;l\ ~ ~ J..... ~I

147

'" "" ... "" "" "" tJ i!lll ... .J.J "., , J.

a-.~) * U;:L)I~)~) * 0-=!~1

"" '" "" '

,. "",,,, ,,0,. '" .. ... ~. ~ ... ... 0""

~ ) J:t'_r'I) J.;~ ) Jt~ Js-) * ;!.l..!. f ,

.. ~ ... ". , " ...

.,'" ... , "'". I" ... ... " ".". l1li, ••

J+o) * I!JJ\...) ~ Wj\> wi.,....,)) * ~ _,il

'" II" " " ..

~u. j.1 ~ j:..,~ ~t5:...Ji r~i ~

"'"". .." .,. ..

, " , .". .. ... 11,

* #) ~I) ~'_,...:....JI JAIl:/' * ~I

.. .. "'""

• _,,,,. "" .,. ..... ,. 0 ... ,. ,,~ ., .. • .. , '; ..

~ I.t>-I ~I\'" J...a.tl ~ ~ jAI ~I ~I

.. 0 _ "' ... ,.. IJ·,.

.. ~I ~ ~6...,..i j>.1) * ~)I ~ r-l ~\

., -

.... , J.. ". ... ,. ,. ~. ~""., 0...... ,

. pI ~I (6 ~)I ~6.....,.:.1 ~ I.t>-I ~jb.-\...

'.... I' • ... 10..- ... 00 ,.., ... Ja"... • J •

~L>- ~\ 1.:;\. .. 1..J.1) ~\) ~\.:..o jil) ~ _;..U

. ", ". '"

",J ...... II" ~ ... ,0 "" De, ,., ..... J..,.

\j ~ ~jJI l:..il_,> ~) l:.l pI) ~I)"" \'1) ~ ..

~... .."

" .... II" ... ~. .. " • ".. "'" .. •

4, Iyl ~ill"jJ;. ~_,J.i ~ ~~) ~\.c~~~

" .. ,.,. 1#,"''''' ,.

.~)Jj)~I.

148

• •

"AliahOmme innl es'elOke biefdall

mes'eletlke ve blehabbl esmAlke lIeyke ve ekremlhA aleyke ve blmA menente aleyni bi muhammedln neblyylni s_UaliahO alayhl ve selleme. FestenkaztenA bihl mineddalAlaU ve emertenA blssalfiti aleyhl ve cealte sallteni aleyhl dereceten ve keffAreten ve JuHen ve mennen min I'talke feed'Oke la'zimen lIemrlke vettlbaan II. vasiyyetlke ve mOnteclzen Ii mev'Odike."

"limA yOcibO Ii nebiyyina Muhammedin salialiahO aJeyhl ve selleme fi edai hakklhi klbelenA iz amenna bihl ve saddeknahO vettebe'nen nurellezi Onzile maahO ve kulte Innallahe ve melalketehO yusaliOne alen • neblyyl yA eyyOheliezine amenO saliO aleyhl ve selllmO tesllmen. Ve emeritel IbAde blssalAti ali neblyylhlm farizaten Jfteredtehl ve emertehOm blhA fenes'elOke blceUlI1 vechike ve nOri azametike ve blmA evcebte alA nefsike en tusaillye ente ve melAlketilke alA Muhammedln abdJke ve resOlike ve neblyylke ve saflyylke ve hiretlkemln halklke efdale rnA salleyte alA ehadln min halklke Inneke hamidun mecidOn."

"AllahQmme erfa'derecetehO ve ekrlm makamehu ve sakkllmizAnehu ve ebHc

J49

hOccelehu ve azhlr milletehu ve eczil sevAbehu ve sdlnurehu ve edlm keramelehu ve elhlk bihi min zOrrlyetihl ve ehU beytlhl rna tukarribuhu aynehu ve azzlmhu fln- neblyyinellezine halev kablehu.'"

"AllahOmmec'al Muhammeden ekseren nebinine tebean ve ekserehOm OzerAe ve efdalehOm kerAmeten venOren ve a'UihOm dereceten ve efsehahOm filcennetl menzilen."

"AllahOmmec'al fissAbiklyna gayetehO va filmOntehabine menzilehu ve filmukarrebina dArehu ve filmustafeyne menzl1ehu.AllahOm- , mec'alhO ekremel ekremine Indeke menzilen ve 'efdalehOm sevaben va ekrabe-hOm meclisen ve esbatehOm makamen ve esvabehOm kelamen ve encehahOm mes'ele-ten ve efdalehOm ledeyke nasiben ve a'zame-hOm flmA Indeke ragbeten ve enzllhu fi gurufAtil firdevs! mined derecAtll ulalletl 14 derecete fevkaha."

"AllahOmmec'al Muhammeden edaka kaallln ve encaha sallln ,va evvele ,Afl'ln ve efdale mO,effein ve ,effl'hu fi Ommetlhl ' bl,efaatln yagbituhu blhel evvelOne vel ahirune. Ve Iza mayyezte Ibadeke blfadll kazAlke fec'al Muhammeden fII esdaklyne

150

~ .

klylen vel ahsenine amelen ve fII mehdiyyine sebilen."

"AllahOmmec'al neblyyena lena feretan vec'al havzahO lena mev'lden lIevvelina ve ahlrlna. AliahOmme ah,Orna fl zOmretihi vesta'mllnA ,fi sOnnetihl va tevefenA alA mllletlhi ve arrifnA vecheh vec'alna fl zOmretihl ve hlzbihl."

"AllahOmmecma' beynenA va beynehu kemA amenna blhl velem'.nerehu ve 16 tOfemk beynena ve beynehu hatti tOdhilenA medhalehu ve tClrldena havzahu Ve tec' alenA min ROfekaihl maalmun'aml aleyhim mlnen neblyylne ves slddlklyne va, ,OhedAi ves sAllhlne ve hasGne ulAike retlkan elhamdO.lillahl Rabbll A.lemln."

- .!, ,.."

~WI~)I"I~I

vOZ iKiNCi SALAvAT·1 $ERiFE

"AllahOmme salli alA Muhammedln nOrll hOd •. Vel kaldl lIel hayrl veddAI Ir~ rO,dl neblyylr rahmetl ve ImAmll mOtteklyne ve resOJl Rabbll Alemlne. La neblyya ba'dehu kemA balJ,ega rlsAleteke ve nesaha Ii ibadike va tela ayAtike va ekame hudOdeke ve veffa bl ahdlke va enfeze hOkmake ve emer.e bltAatlke va neha an ma'slyellke ve vAla,

. ~

. vellyyekellezl ti.ihlbbu en tOvallyehu ve ada adOvvOkeliezi Hihlbbu en tOAdiyehu ve isalialiahO ala Muhammedln."

"AliahOmme salll alA cesedlhl Iii ecsAdl. j Ve ala rOhlhl liIervAhl. Ve alA mevkrtlhl fII L mevAklfJ. Ve alA me§hedlhl fII mefahldl. Ve i ; ala zlkrlhl lzA zilklre sahUen mlnnA alA -, ,! neblyylnA. AliahOmme ebllghO mlnesselAme . . kemA zOklrresselAmO vesseUlimO alenneblyyl . ve rahmetuliahO leilA ve berekAtOhO."

r "AliahOmme salll ali melAlketikel

mukarrebin. Ve alA enblyAlkel mutahharine va I alA rOsOlikel mOrseline. Ve alA hameletl , ar,lke. Va alA Clbrlle. ve MlkAlle ve israil1a ve \ melekllmevtl. Ve rldvane hazlnl cennetlke ve

MAnkin, Ve salll ale klrAmll kAtlbine. Ve salll alA ehll tAatike ecmaine min ehlls semAvAtl . vel arazine."

"AllahOmme Atl ehli beytl neblyylke efdale .

!l1A iteyte ehaden min ehll bOyOtll mOrseline, : Ve eczl eshAbe neblyylke ,Ida Ie mA cAzeyte " ehaden min ashAbll mOrseline, AliahOm~ I megflr III mO'minlne vel mO'mlnAti vel i musllrnlne vel mOsllmAtl ahylU mlnhOm vel . emvatl vagflrlenA valllhvaninel teztne

sebukuni bll imAnl velA tec'al Ii kulublni I gillen JIIlezine AmenO rabbena Inneke raufun !rahimOn.

152

vOz OCONCO SALAvAT~1 $ERiFE

"",.,. fJ~j~ ,0111" . .I''f~,J~"

J\ ~J ..L.-... ~LeJ\ ~\ ~ ~ ~I

"'.. " ...... ... ""

__ a' ...... ' .",

~d .... J-.3 rL J ~ J

AllahOmme salll alen neblyylJ hA,lmlyyl Muhammedlnve alA Allhl ve sahblhl ve sellim teslimen.

vOz DORDONCO.SALAvAT~1 $ERiFE

.. • ... tI, ~ ,.. III III... ~",. ,,_,., J ~ ~

., '_ - -~I _" j",. II . ..L.-...' ['" 1- - .111 ~ J 0J""""..,t -r..r-> r._>- cr: r-r

'" ".. r ~

.,. GIl'" .... or ~ "" .. " o.J,..

*~\)I r-)I..! J..:s. 4: ~}J ~;J

AliahOmmesalll alA Muhammedln hayrll berlyyetl. Salaten turdlke ve turdlyhl ve terdha blha anna ya erhamer rAhlmine.

153

Allahumme salll alA Muhammed!n ve ala alihl ve sahbihi ve selltm ksslren teslimen tayyiben mubaraken fihl cezilen cemilen dAlmen bidevaml mUlkillahl.

vOz hLTINCI SALAvAT-1 ~ER!FE

- .. " '" ,4 ... 0 ....... , .. J ... "JI'" J.,;

:J~J~WI~~~I~J.~~~~I

... , J ,J_.. ;, ~J ..

~1~10jly i~ i(f ~L-.JI ~ ryo:-.:.JI

.. .. ..

.. ,. J J .. .. It............ , .. '" ....

rJ'!. ~I i.ll.> ~\ \...) ~l. :JJ.pJ r./'J \'1)

... ..

.

*~I

,

AllahOmme salli ala Muhammedln ve ala Alihl mlf'el fezai ve adeden nOcOml fl55emal. Salaten tOvazinO's-semAvati vel arda ve adede ma halakte vem~ ante halikuhu iii yevmil klyameti.

vOZ VEoiNCi SALA VAT-I ~ERiFE

, .. :;II"'s." "", ., ... J '.' f.l., '"

l..S" ~ JI ~J ..l...-.. ~ ~ ~I

tI' , ." .,..

..,.. ....... ... ,. '" ,. "... .."

!I/-!J i(tr-:-"'.r.~ ~I ~J r--:--'.r.~ ~ ~

;.r ... .,. .. " " ... J,. ... "" " ... 1 ""

;)s- ..:..S}-! L-S' ...L..-.. JI ~ J...L..-.. .;)s-

. , .

154

~ "''':;11' , .......... '" "" ....

~ ~~ ~WI r) ~I_r.~ ~I ~J ~I_r.~

", .... ,;0,111, """D"'~III:;1iJI/I'" .". .,.

r) * ~W\J _,.wI ~\ ~~ ~\) * .L..:;-

,; CI.. .... ;:I".,...... .. a,.. ... ~... 1#1

~.(~I!I.;:.-.I ~I o_;" \'1) le.iJJ1J 0-lJJI

.. '" .. '" .. ... ".

AllahOmme sallJ alA Muhammedln ve alA all Muhammedln kema salleyte ala ibrAhima ve bArlk alA Muhammedln ve ala all Muhammedln kema barekta ala ibrahime ve ala All ibrahlme fll ale mine Inneke hamidi.in mecidOn .

(Allahumme lnnt es'elukel alve vel atiyete Uddinl ved dOnya vel ahireti. AliahOmmestOrnA bi setrikel cemill.) 3 Defa okunacak.

vOz SEKiziNCi SAL.~VAT-I ~ERiFE (CUMA GONO BURADAN BA~lANIR)

, II" , ....,. , "" :.. J"D.,. iiI • .J " .,.

JY ~J'" .l;. 1\ ~ ~I u-i' _.1 II

, _, r _ , , ,~

~ L;~ .. ~i~; ~~ (-/Ji ~~

.. ""....... .. .. .,... "' .. "" ~ .... II , III II],.

.. I!.C4-IJ ~L-. J ~')I-. J ~ (J" ~ _?

'" '" ,. , , "',

" JD ,." ... ~ "'.... ... ,.. J..... ,.. J

tiJ;-li .!.UL.......1 ~J * ~LbL J .!...UJ..uJ

... '.. .... .. ..

155

~ ..... 0 tI...... ... 0...... • ." .. ,. " ,.,. ... ~ .

(+ ~ cr ..1.>1 ~ ~ ~ u-=JI ~pJ.1

...... ..." ,

'" ,. .... ... 0,," ,. a... ...... - If J ~ ...

~I ~ ~J 1.S.iJi r: ~~ ~IJ ~I

... ,. ....... .. ... ......... .. , ...... , ........

~I~I .); J (+ Jl:.:....lt ~4-01 ~ J ~lt

. ~.......,... .. ..... , ,.. .... .. ,,...... .,

~~ itt ~ _;:....It ~ J ':II ~ J (+ ..:..J.A;....lt

~~ ~;.J ~:.~ 'JG J~i ~~ ~~\i ~t1-;

"" .. , ..

.. ". ..... ,., ,.. .... ,..... ......... '6 •

(+~~\jyt.-..JI~J~~~' .

.... ..... ... a... .... ,. .... "" III ~... ,. ~ <61 ..... J.,._

~!r-~~'; ~_,:5:.t, ~\"""'':I~ ~14lL-IJ

... • ... .... ... ,. ,.. , 1:1 ... D J, D ......

: ~~ ~ r) ~..Pli ~\....... ':I~ (+ i')\_jl ~

, , oil ... , .... - "$'" '0., ., 1:1 .....", ......

~I ~IJ (+ ~,_;11 ~I ~J i~1 *

~.I~ , - , , .

~I ~IJ itt y._rJ1 Jr ~_p:ll ~\.......':I~

• 'WI ...... s .... _ f oj ..... , , Jo ........ ", ..

~I ~IJ u:--.f-J1 Jy-- ~_p:l.1 ~t-':I~

.Ie. ...... .,. ...... ..

(+ 9.fo!)\ ~JJ ~ ~p:il r-~~

156

• •

AliahOmme Inni es'elOke bihakklkel azimi

ve blhakkl nurl veehlkel keriyml ve blhakkl ar,lkel aziml. Ve bJmAhamele kOrslyyOke min azametlke ve eeh~lIke ve eemillike ve behAike ve kudrellke ve sultAnike. Ve bihakkl esmAI keJ mahzOnetil meknOnetilleti lem yettall' aleyhA ehadOn min halklke.

AllahOmme ve es'eHike biismlllezi vii da'tehO aiel leyll feezleme ve alennehArl festeniire ve iilessemavatl festakallet ve alelardl fesekarret ve aiel eibali feerset ve aiel blharl vel evdlyetl feeeret ve aiel uyuni fenebe'at ve alessehabl feemtaret.Ve es'etukellahOmme bll esmAIl mektObeti Ii cebhetl isrlUl'le aleyblsnlamO ve bll esmail mektubetl fl eebhetl Clbrlle aleyhlsseUjmO. Ve alelmelAlketil mukarreblne. Ve es'eIO-kellahOmme bit esmall mektubetl havlel ar~;j. Va es'elOke bll esmAIl mektObeti havlel kOrsiyyl. Ve es'elOkellahOmme bll Ismll mektabi ala varaku zeytunl.

PER~EMBE SON

_.

157

vOz SEKiziNCi SALAVAT·I $ERiFENiN OEVAMI

.- ., .~, '''' III, • ". '" J -' ' , ,....-:'

4;~u:J'r~'~L-'l~ ~'~IJ

II , ,.. , • , "", '" ....

*~Ir-'\...J~~\...~

Ve es'elOkeliAhOmme bll esmail Izamlllet! semmeyte blha nefseke rna alimtO mlnha ve mAlem a'iem.

OOROUNCU HiziB BURAOA TAMAMLANOI.

(Yedi gOnde bir hatme muvaffak olan kimseler, DOrdOnci.i Hizbi "AlA varaklz zeytanr'ne kadar persembe gOni.i bitince a§agldaki ee!}lncl Hlzb'e Cuma gOnO 10S'inci salavat-i ~erife baslanqrc: olan "AllahOmme Inni as'elOke bihakkikel aztml" kavlinden ba~layarak okurlar.)

ISS

.. J, ..... J ,." ....

~I r ~ J; ~1.j..1 y,t,

CUMA GONO OKUNAN BE$iNCi Hizie

vOZ SEKizlNCi SALAvAT·1 $ERiFENiN DEVAMI

.,,,, .... , ... ..." , "..... .., <II ' "" ,..,.-

~ r')1 4; !l~,) u:J1 ~L- 'l~ ~\ ~IJ

I ,

(t r':>l-ll

" ... , , " .... , ,. , ... ,. ~ " II '" •

* r')l...._l1 ~ c)L...:L 4-! !ll$.,) ~I .. L- 'i~J

, "'''''''-

J., ....... ...oiI'... ,.. "" ... '" , '" 41 " ,.

• r')l...__jl ~ y.! j 4; !ll$.,) ~I ~L- 'l~J

. - ....... ,., ........ , - ,.i.

• r">l-....JI ~ l:-o;' 4.! !l~,) ~, .. L- 'l~J

II' ..." ...,.

.• ~i.....JI ~ (~ ~ !l~~ ~I ~L.:.. \r~J

J, .",........... ; , ..... '" •

* r')LJI ~ IJ"lJ~ ~ !ll$.,) c.rJ1 ~L- 'l~J

" ... , ... ....,.. ... 0#" ''''. ... •

• r')l.__jl ~ t-=l' 4; !ll$..) u--=JI ~l- 'l~J

" ........ J ..... " ",.,,,

• r':>l-ll ~ ~'J~ ~ !l~,) u:JI ~L...... 'l~J

J, ...... "", ...... , ... ,.

* r')\ 1\ ~ ~ 4; !l\P.) u:J1 ~L...... 'l~J

IS9

J, (I...... ... .. ", ~ , II .. II

* r')L.....Jl .ys. ~ 4-1 !l~~ ~I ~I:- ~4J

.. ....... ' "" '

0.... 'l.. .. 1/1'" rio ~....1 .,. , .... " ~ "'. '" II

~ A.IlI ~ ..L...-. 4-1 !l~,) ~\ ~L......~4J

.. ",,' '" ..

, .. """. .. ., , ". ". .. ,. , .....

* ~).\J u-:.;·II~;)s-J r-L)

,. III ·D...... J '" .... -,- ,'" .... ,.. ,. .,. ... l1li

• r ":>L-J\ ~ 0\..J...o 4: !l~,) ~\ ~ L-.. ~~)

J _ 0,... ",,.'" .. , .. ,. f ' II .. •

.. r~\ ~ 4[ j 4-: !l~,) ~\ ~L-.. ~~)

#0 I ...... , ... "'.. ... ... ". I' '" II ,. •

'. t>: 1\ ~~) 4: !l~,) ~\ ~L-..~~)

,,. . 0..........0 .. .. "" ..... f ,. '" ..

~* r"'- J\ ~ ~ 4-1 !l~,) ~\ ~L-..~~J

, ' '

" ....... ' ... 0 .. ; ..... , ........

.. r')I....Jl ~ dl:l: 4: cl~,) ~, ~L-.. ~~)

J, ., II..... J... -""Ill.. " .... ...... " .. .. .. ..

;. r')l..__j\ .ys. ~I ~ !l~,) ~\ ~L......o ~4) :

... , - "" "" <!' "" .•

J, ....... II- D J ...." , "" • ... ~.

* r')l..Jl ~ ~\ )~ 4-1 !l~,) ~\ .~L......o ":14) .

... " ... ..., ..

.J, a ............ J .. "" ..... , ,.,. '

* r')\ II ~ ~ 4-1 !l~,)~\ ~'-":I4J '

,. , ,. ... ...

I 6., ....... .. ... " """ I .. II ,. .

. * r')l.._jl .ys. :.s--s- 4-1 !l~~ ~I ~'- ":14) ..

" ,.... ..... '"

....... J, ";' "f" /I .,. ... " , ... D ... •

~ JlI ~ ~ 4-1 !l~~ ~I ~L...... ":14)

... ,. ... '" '"

160

.,. " J. ....... " , ... ...,. .... ' ..

+) ~ ..,.JIJ ~I t;::::>..;)s-) rL)

, , • .,._, ~ J ... ... .... ,. • ... ... II

~~ r~1 ~ Cy 4-1 !I~,) u=J\ ~L- \14J

.. ' ~ '" ...

J iii ...... "" J,. ... ,,. f ........ l1li

r~ 11 ~ ,) rlt-! !lls.') ~I ~L...... ":14)

.... .. - ... ,. ...

! J;;Ii ,. ""'" I ... 11.......",. ... • ... a ... •

i r')l.._ll .ys. ~\f.1 4.l !I~,) ~I ~l-o \14).

.. ...,..... .. " ..

I, ....... J ............... , ........

r')L.._j\ ~ ~l\...,P It-! !l~,) ~\ ~l-o ":I4J•

.. ,,,. '"

j, ..... J,J , ....... '.

1 .. r')l.....ll ~ ~ Jt 4-1 !l~,) ~I .. l.- ":Ilu•

. ... .. , "" '"

J , 11.....' :I""'" .,. ... ",. :I ........

r)\ M 1\ ~ YJtI4; !I~.., ~I ~l-":IliJ

J, o~.. J J ... "" .. ...,. _.,.; ..... II "

i • r')l...Jl ~ Y ~4-I !I~,) ~I ~l-o ":IliJ.

I _J ~ ........ , J J.... .. """"'.. ~ ,. II :-.

• r'.>L-ll ~ ~ Jt4-t !lls.') ~I ~l..... ":IliJ

J" ... , ~ .... '... ... " ... ,..... "" .. "

.. r')L._jl ~:.s-.J'" ~ !l~.., u='\ ~'- ":IliJ

I" ~ .,.. J J ,.... .... J .... ... ... .. .....

r ':>l-J\ ~ 0)":'---' ~ !l\s..., u-·.lI ~ '- ":Ili)

J ...; ...

ri-.JI ~ 7. ::\ ~ ~~~ ~I ~L.:. \I~)*

J, ._,..... 1- .......... ...... ,II,. ...... _.'"

r')L.Jl ~ J. - ~ .14-1 !l\s..., u=l' ~l..... '}/li)*

'" '" ....

161

..... I ....... .,. , ... " ....... III" ,,,., ""," .....

~ cJ" ~La .).J.p ~ ...t....-a ~ ~ t,)1

,... ,,# '

J .... ..... 'I ."., .". ... ~f· .... ,. , f ..... ~,. ~

J~IJ ~~J-J'JIJ ~ ,J.,. IIlJfo t,)1

, .......... ,,, , .. " u .. * ... , , ... .... -, .,.

J~'JIJ i~ 'IJ ~IJ il_,....-:r .. ; ''-' ~

, ",.;., .,,,, , ... .;.. • • J ., ,,-, " ••

~}:lIJ ~ _;..AIIJ ~'~IJ i~

, ., , ., .". " ....... , • ., ,. .~ I' ., 'I". .... ,.

..:..£ ~'.,u..1 ~ 'J ..:..£ ~ ~ i.r-:=-

.. ~ ~).'J ~~~ ::_;, ~1 '

'"~''' I' ... ".~ If" ~~, ,,,~ ...

I~ ~J. ~ .).J.p .. "'__~ ~ ~I

.. " .,,' i~~# ... ", If"

.)J.s.'....._ ~ J...- J .~ .)J.s. "'__'

#0 ".' , - •

\ .~:'.~ ~'~ .. l.:::.. ~ I~ ~~. ~~',

'." ...... ,,,. _" ".". ....

\ ~'J..- J • ~I_,......!..- JJa ",__ ~ J..- J

I" ~ ". #0 -'.

,. iI'" "III'· .....• , ..... ,~

.Je~~ ''"~J.~JI.J-'''''_

, # . " ". ..... -- .

",...". ,. ......., ,,,.... '" .,'" , ..

J..J. ~f4;j""'_ ~J..-.J

, .......,,, "

, 162

163

165

~

... • '" .~..... J. ... • .. .. ... $ ...... ",

.:.r-P) ",/1 fo- ,,} ~)I -L..t~ ~ ~

;~; l.,1~ ~~~G ~~~ ~ ~)~ ~~

, , .. , "'" ,. , ...

.. ,... ... ..... ..... I......... , ..

it..-- ,y W J ~ cl1> I,.. ;l- ~llA J'"~ J

- .,,, ~.., " "

.. • • .. ...f,... ,., .. .".. ..,..,. ... 11''''

: ~.-~I·r.J:! J~ ~.ul ~ I,.. r~~rJ"J~J

f" "" ......... 6-

* _eJ'" ,J)I / Yo ;y.,.)_ :

.... ~ .. ~ ... , ...

.:. ·~i ~W ~~' .~ II .c..,_ ~ j.... ~I

~) . U;. .

~~~~ ~~~ 44:-~ ~"j~ ~~j l.:t:~ ~

.. ., J~ :_ "" .. " "" .... -

L. c- .;~ ~)jj ~I))I) 1.1~J lA:~IJ

.. _I "" • ..... co .. • ..... ...... .. ". "...

~, ~..u, ~ r Yo LJ" ~\S"..r.J ~~ ~ [.~ :

, .. , .. :. .: '"'' ~ .....,,' .

*}J" JJ'/.J:!.y ~ ~._~'\ r~ .

J .. , ". >II' ;

~I ~:- ·;t:" L. ~"~:l:-. ~ ~~, ',:

r~ ~I ~ ~b- ::s, t:j ~C· II~ ~~I~

" ... ,. ..... ~......... .. "" J .,. •

~ ~~, *.oJ'" JJ'/y- JS" ~~. )1\

166

~ ~

• ,~ , ",I .. "" "J

tfA ft J ~ J r-f'1--41 ~ i~ Jr .)..Lp ~ .

".,. "" . .... ... - .. tI

... ..... _ ... , .. . ..... J.,. , ~

,,} ~I ~ J4 c:JI~..ll1 ~ .l.:.. ~J I I:"

.. " 1· • r:. IJU--J

.'.. .... ... 1/1 ,

•• ..,.~/J4~ .

... ~.. .... ~"..... ... ~. '''' J .. -- ...... , , ..

~L.J.. J ~t ~~ -'~:.l......;;.~~:~~ ~i

... ""... '_. .... ., '.... ...... III ....

r}ll' ~~~..ut~ rJ4 o; ~~tJ ~IJ

, ,,' ... , ~ T· :'h . "... .... .,..,' ".. •

. ~ ~J ~J • .,ir JJt/.Jl JS"~~I

.. • .. ,- ~ ,'; "' ... .,.., '", ... • ",.,,,. ,~,J'

~} ~~;,p ~~JS"".).J$ ~

'" . 1# , "

i::r. ~)li:~ J#~~iJ)~,,} .r:-i~' -.:...::r.

f .. to.,.· "':.. ... ... r -, .,.

I r~~' ~ )i!:~~ ~';L.:~ ~~. I~;I~~.

,.... .... "'" ttl , - ., ... ~ .,_" -. f',,;:;.""

~_'J'"....n J~~_,) ~ ~:'1 r.JI ~~ ~..ul~·

""" ... ~ ",~. z>: 'I#. .. ~ .. ~':;'''_''

~J~~\W-O).lP.~~~J~,

, ... • :II ": ", .... ........ • .... ,. .....

~ ~ r"",~~ \oi.ul ~ 1 Yo .:.r:~1

... I .... ,.,. 6 ...,..... ,...... ~......... '. ~ " •

.)~ .. ~ c:,...t. r J r-tU'. ",J" ~'1 y.. t)S'

..

167

0, .. ".,..,. '''' ... "06"" ........ f; •• "

~~.)...u:.~~~J.~~~

" "

,. ........ .,. ."...... ." J , ~ ...., .... , _.....

)J.IJ)aA.JI.)...u:. ~ ~j...PJ* ~ ~

.,., II "

0.". .,J"".". _ .. .,. '.,...... ",

,,~ ~ .)...u:.,,~ ;)s- ~ J * ,.:..l~;.lIJ

~" .... ".... _ .. , .,_, .... J'. ...

~J. ~ tl~~1 ,),,~;)s- ~J ,*,,

"".'''' ..... .,. .. .,.. , .. , ..

~ ~ J • ~ III JLt-=J1 c,.s-i ..l.-.. ~

.. .. , "" II

II., .". ''''' J ... oil .. '" ~... ., ... • "" J

41,; ~ ;)s-~J. ;)J'lIJ .~'J'~ ~

-- .. .., .. II

.". oil.... "~.,.,,. "". .,..., .. ~ "', #~ ..

;)s- ~J.l:-P.". ¥ ~ ~ ~J • t:!j

.. , II ... .".

s > ~ ....... -~ , .. ... ....,.J ... J

. ~ ~ ~ J* ~ ..lfil ~ ulS".h.. ..l.-..

! " - , - - "

-,.,. •• _' •• ' 'f6 ... , .......... ,,.

I~ ~IJ r-tU1 (f ~ .~I ~ ~ 'l u=-

, ,. '""

..... ,... , , .... ., J ... o....... , .... J. .... "" ..... ,.

i ci4 JU III (,S.lJ1 ~...u:.J c,S.lJ1 .) _,...-ll rllli

- - ,

, .... , . ""'''''' .....

* ~IJLI,)IJ

-

• ".,. J ... ' "7-'-.-._ J .. "..i. ~ .. " ... - "" ... ""-'i.-~ .. ' • ;,:.-_._ J WI .....

~J ~ ~IJ 4.ilrl J,r!o J 4.ila fl ~I-, ~I

..... • ... ~... , , J,........... it ",,, , J ., ... J..... ...

1·1 .~"""'J;:--I ~.-;;~ ~J ~I ~·I .,pt

168

... D "".... .... • ....., • _

~J ~f j ~ U_,.!..>-I) ~ ~ W:';~ ./J,!

... D ..... '''' ..... ............ ...... .,

~I)'~J> U.)!J1J ~W~ ~ l:i:~1~ 4S1}

..... ,J.,;'~", ....... , ,.

.~t~t~I..:...,ij'J ~

, ... II.... J....... ... ~.,.."''' g ,...... ,.... .. ~,. J... :

~ ~ ul.~ ~ yo.) ~I ~L-~ ~IJ

ul ::..;, )II ~ 1~\I c.; :. :-0'1~ ~ ~-~ ~

....,... II

.... ' .... ,.. -. ",. ".. .....'" ... ,. "'"

~~, e:::-- ~ #L.v J ~ y~) r..r- .i

.... J .... '" • J. , ..... ,..,. ... 0, 110..... ............. ....

~~ j.IJ ~ Jl.1 ~.i) J _;;u WI) t.1~IJ

0._ , ......• ,. ...6 ............. 0 ;0..... III I ....

wi) ~1.r'lIJ r-P t.l:>)'1 ~w...J.I) U::-WI

. ,. ... .." .. ,

., D ,. • ~.a... ... j.... II,... CI ...

wi I d.;' f1 ~UL-I ~.lll ~ U~ ,!j~ _;;u

"" .... "" .. , ....... ....

'" ..... J"" ;I ... ..,..,...... J....

* r-:> J JP ~t. ~ y _,::;

, - -

"" "",... ", •• ,; .... ,;". Ill'" ... ,,. _.I

~V:~.? J--t..~~I~'

• ~ "" "D ~ ""'" .., .. """. ... "" ,. ..,.. J .....

~) ~ lkL) ~).H+U ~')6,.) I!.ls J.J.i J

~l- :; ~ :- :''':'' l.>.J1 0;s:if W);Ji ~I

'- -

169

.,. . . "..... _........ .. ,. ..... _

~I ~,);-: ~)l_;....'J ~~ ~ djlJ

.... J ,I,. '" ." ,,,.. .,.,,,.. I ...." ..

lit ~ J"'" JJ!1~ J.....-a ~ ~ ~\ !1J.:.p

... "" .. . '

I~~ :-~I ~ ~~ I~I (.$.lll ~~ ~Ii;· .. ~

.. "',. .." .. , ...

J".,,' ,...".,. _ "." • ,. ... J

~J(.$jJl ~~ ~'-' lit ~I ~ ~

.. - ~~ ..

... .- ... , ...... " ... , .. ,..", ............ ",.

~ J Jl.:.::,....u J4;-J1 ~ J ~u JJ-li ~ .

. .

.. ,.... ,,, "..... .• " II, ,.... ."....... " ,

~ J ~ _;':""U JP) '11 J; J ~\i ~~~\

. .

.... ,.". "'" ..... " '" .... ,.,. ... or ...

So\... ~J~.li ~ .• Q II ~J~) J~\

, "" • ,I ,.

.. "" I .. '" # ,.".....' ,.,. " _

• ~ pU yL-..JI ~ J .•. <......i JUI

~ ~i: .. G lit J; ~ ;-: dl:.. ~ J: .. ~

... J ... , '" '" "" .... ... ,.... - "'".,. ~~ , .. ,..

!l j~';;. ~t .. '-: ~IJ • ~ r.)1 ~ ~

~.)~ ~\ ~ ~y.pi ~~ :!ll..~~ .

. . .

... ,... J.".. , ,I..... ,,' ,. J....,... .... .. • .,

~u. JAI ~ cllL ~ ~IJ lit ~,

170

J ....... tI...... ,. ,

JPJ'11J ~ ~L-.JI ~fo DI~;' ;r:,.L'.;~

J ......... 11 .. "'., J #, .... II ....• , I.'"

J~\'IJo~~~IJ~fJ~G~ La:

~I}J~ ~ ~~ ~ ~G'i;~::

.i~

, .. J" ..... "J ",~,I " •.. ,

_~~I~J_~,~J..-~I

.... J ,. '" '*' .,,~ ;" , .,..... .. "" ,

_~ ~I ~J .. ~.;.,_Jp~". ~.l,js.

or·.I ,. ,

.' "" , .. '" ,...., .,..,..... '", '. III II ..

~JI~j~'l.& I"'J*~.l,js.

- '" ~ ~ ~

- ;""l. "" II • • , .,.,t!' '*'. • J.... ... _: .......

~llIt ~ c:.r: ,J;.~Ic.}JI ;~1\'" .l,js.

. ,. ".,., .. ",J- ")'. ""~ , ... J .....

~~ft\....)~"J...-o~I~J_~~~

.. ,.~" 'til;" ''''., ... ill.' I. ........

;~ ~ ~J. a~~~1 r' ~·rWi

~j:-~. ~~~J. ~ JI ~~

.. ,. -,.. .

... <I..... ,. • .... ..... ,... ~ ... ". .. • '" J

.;_,)s- ~J. ~JI .. J- ~ JI ~J.~

... ~ ",* , ~

~'" D J! ~ " ........ .. s « J -: ,. .. • til' I-

r Jllfwl>- ..:,_;I\,.. JJ.- ~ JI ~J . ..t..-

, ~." ... "" '*

.. .. , .... ,,. .. ",

• ~1·r.JJ. JI ~..ul ~

II' tII''' ...

171

,.,,. ~"J" ,,~, .. ~ ,,,, .... ,~ '"

.)~~J'~)~~j..P~1

tI , " ...

D • .1"" 0 III" P .,....." D .. JI

~~J~..w)~~; M;J~I~~

:~ oil;' r"; ~ ~~ ;...~~ ;...~~

, ".,... ..,,, ~" ..

_ _.~

4...!.&J1 1 II W..lJ1 '

* _ "; tftt,S'_.

.... '" :A'~" .. " , .. J ,,~ .. ,J",.

.)~ • ..L.-.. ~'~) • ..L.-.. ~ ~ ~\

.. ... "'.. ... .. III ,,:, "JiI. "',... .. I

UL;.. p~ ~~/U, C.~f'J ~::,Y.-' :=-,L--II

"..., ... Il0l'' "J " ... .. ... .. ....,

..L.-.. ~ j..P,...._u' ~t L I) II rft ~I ~JJ'

" , ..."""

• ... " .... ...0 .. riI I ., "", ~,. J.. .. "

r y. ~1...J.az i)ai jS" .) ~ ..l..>....o JI ~ J

, '" II... ". ...

, ...... _,J ...... iii'" "'_' .,~ ...

.)Js. ~ JI ~J ~ ~ j..P ~I

'II ., II ..

... II,.... '" III .. Go "~..."",, .... oil' ... ~ III""

~IJJ '1IJ ::,~'1' ~ _r:; t.- .) Js.) ~ 4}1 ~t..

• ... .. ........ ... ... , .,.. '" , J J I "

r-y- ~ ~I::,I) ~ ~t.. C" • >,oJ UJ)I)

172

• •

.'0 ....... , ,."" ...... ~ .. J ',,"" ;;IJ ....

fAJl .) ~ • ..L.-.. ~I ~ J .J...>..,. ;}P J.... ~I

. _

.. .. ..o~ " • .,... 110 .. 1101 "':11.." ......

r~ ~I t:;..L..J1 UL;.. t» cr , .. :.A;-:_lIJ)a1IJ

, .. '" .. ...

_

~I * .

J" .. ., i:I" J .. >II'" "J. III .,

~-~~JI~J~~~~I

" " " ... J •

.- I 1\ W~' :':'·;I~ r".;. ~ ,WI ~ r~1

ry. IS' " _ _ _ - _

_~ JI ~~ c: ~ J+. ~I *~-~:~I

. _

.• ~ ~~ ~ ~-:.; .11 ~~~ ~ :':_·il;'L. ~_~

- ~, • - I II :ill;.. _~\ L.~ :':";1 ~,

* ~ ry.t,S' _

... "... " ...

• _ """ '''' J. ..... , ~ ... J "",," .;.." ...

J- )I.)~ ..L.-.. JI ~) ...I...-.. Js ~ ~I

.. - .'" . ,.

" .. " .. "." ..." , " ....

~I * 4::?~J r?J'11 ~/':..... ~ ~\)

.. • ,,. " .. ".... iii" J.. ..." I" J ...., ""

..:...,i1>.1,.. ,)~ ..L.-.. JI ~ J J....-.. ~ J....

~ .. - ".

'" .;. "" ... "" .......... . ... ., . '"

*~. '.:'\ ey. ~~ ~I> ~It..) ~~IJ ~I~.

.... , .',. "" ..... ,"', "'.;t" ,i-.; ....

.).,i.p ~ JI ~J.~ ~ J.... ~I

t' ... _ ..

..

173

...... ".1 ,.". j , ... , s > J. ... <II'" ,'J .,. ,

~'.r-k ~~ _~. ~I ;)s- J _~ Js- ~ ~I

.. • ... ..... __ .".... .". .1"'" II

~. ~~ 1\ pt J: ~JJI ~ s» ~ ~IJ ~\

....... ,,...J ... ,~ .", ... , .. ,J" __

~~.~~I~J.~~~~I.

,... __ , .... '.I.~""'''''~'''' ~ '.

~/..J. ... ~ r~\J'; r}l ~Js.J r'~IJ :,_,JJI

174

176

· ... "s .... " "'.~. ""

~lrJt~~~ly~1

CUMA GONO OKUNAN BE~iNci Hizia

vOZ SEKiziNCi.sALAVAr.1 ~EAiFENiN OEVAMJ

Ve es'elOkellAhOmme bll esmAUleti deAke blha AdemO aleyhlsselamO.

"Ve bll esmAllletl deAke blha sUleymAnO aJeyhls,eIAmO. Ve blJ esmailletl deake,blhA Zekerlyya aleyhrsselamO. Ve -bil esmhallletl deAke blh4Vahya aleyhlsselamO. Ve bll esmAllIeU de4ke blhA ErmlyA aleyhisselhamO. Vebll esmAlllet! deake blhil ~e'ya aleyhlsselamO. Va bll esmAilletl deake bihA ilyAsO aleyhlsselAmO. "

Va bll esmAlllet! deake bihA Elyase'u aJeyhlsselftmO. Ve bil esmAilleti daAke blhA ZOlklf. aleyhlsselAmO. Ve biJ esmAillet! deAke blhA VO,a'u aleyhlsselamO. Ve bll esmallletl deake blhA isa aJ,eyhlsselamO.' v« bll esmAilletl deAke bihA MuhammedOn saliallahO aleyhl ve selleme va alA ceml'ln neblyylne vel mOrseline.

177

v« bll asm'lIIati ddke blha NOh alayhlsselAmO. Ve bll esmaliletl delka blha HudOn alayhlsselAmO ve bilesmAlllaU delka blhA ibrAhimO aleyl:1lssa.IAmQ. Va bll esmAllletl deAke blhA SAlihOn aleyhlssel6mO. Ve bll esm'lIIeti deAke blh' VOnusO aleyhlssalAmO.

Ve bll esm'lIIeti delke blh' EyyubO alayhlssellmO. Va bll esmallleti delke blh. Vakubu aleyhlsselAmO. Vebll esmAmeti deake blhl VusOfO alayhlssalAmO. Ve bll EsmAllieti dt§Ake blhl MOs. alayhlssellmO. Ve bll asmametl dalke blhl HlrOnO aleyhlsselamO. Ve bll esmlllletl delka blh' $uaybOn aleyhissellmu. Va bll esmalUeU delke blhl ismliiO aleyhlsselAmO. Vebll esmAlllaU delka bihA DlvOdu aleyhisselAmO•

En tusalli all Muhammedln neblyylke adede rna halAktehu min kabll en tekOnessemAO mebnlyeten vel ardu medhlyaten vel cibllu mOrslyeten vel blhArO mucrlten vel uyOnu mOnfecireten vel anhlrO mOnhe- . mireten venemsi mudhlyeten vel kamerO mudien vel kevakibu mOstenlreten kOnte hay sO kOnte la ya'lemO ehadOn.

AllahOmme salli alA Muhammedin adede hllmlke. Ve salli ala Muhammedln adede

178

~ .

IImlke.Va salli ala Muhammedln adede kelimAtlke, Ve salli ala Muhammedin adede nlmetlke, Ve salll ala Muhammedln mll'a semlvAtika. Ve salll ala Muhammedln mll'e ardlke. Ve salll all·MUhammedln mU'e ar,lke. Ve salll alA Muhammedin zlnete ar,lke. Va· salll alA Muhammedln adede rnA cerA blhilkalem fl Ommilkitabi. Ve salll alA Muhammedln adade rna halAkte n seb'j semAvAtlke, va salll alA Muhammedln ad.de rnA ente hAlikun fihlnne ill yevmll klyAm.tl ff kOtil yevrnln elfe merrelln.

Allahumme salll ala Muhammedln adede kulll katretln kataret min semavetlke ill ardlke min y.vml halakted dun_Va ill yevmll klyametl n kOIll yevmin elfe merreten AllahOmme salll alA Muhammedin adede me~ yusebbihuke ve yOhellllOke ve yOkebbirOke ve yuazzlmOke min yevmi halakted dOnya lIayevmil klyAmetl fi kOIfl yevrnln elfe merrelen. AllahOmme satll alA Muhammedln .dede enfAslhlm ve elflzlhlm. Ve salll ali Muhammedln adede kulll nesemetin halAktehlfihlm min yevml helAk teddOnya iii yevmll k.yAmeti fi kOm yevmln elfe merreten.

AllahOmme salli alA Muhammedln ade'dessehlbn eArly.U. Ve salll alA Muhammedln

t.

179

adeder rlyAhlz zArlyeU min yevml halAkted dilnyl III yevmll klyAmeU fi kOIll yevmln elfe merreten. AllahOmme salll ala Muhammedln adede mA hebbet aleyhlr riyAhO harekethO mlnel agsani vel e,carl vel evrakl ves slmArl va ceml'l ma halAkte all ardlke ve mabeyne semavatike min yevml halakted dOnyA IIi yemvll klyAmeti fi kOUI yevmln elfe merretln.

AliahOme salll alA Muhammedln adede nlleumls semal min yeme halAkdeddOnya III yevmiJ klyAmeti 11 kOIli yevmln elfe merretln. allahilmme salll ala Muhammedln mll'e ardlke mlmmA hamellt ve akallet min kudretlke. AllahOmme salll ala Muhammedln adede rna halAkte fl seb'l biharlke mimmA lA' ya'lemO i1mehO III.a ente vemA ente hAllkuhu flhA lIa yevmll.klyAmeti fi kOIll yevmln elfa merreten.

AliahOmme salll ala Muhammedln adede mU'e seb'l bihilrike. Ve salli alA Muhammedln zlnete seb'l bihArike rnlmma hamelet ve ekallel min kudretike. Allahilmme ve salll alA Muhammedln adede emvftel bihArlke min yevml haUlkted dilnyi 11ft yevmll klyametl fi kom yevmln elfe merretin. AliahOmme vesalll alA Muhammedln adeder Remll ve hasa, fl milstaklrril arazine ve sahllhA ve cibAlihA min yevml haUikted dOnyl IIi yevmll klyametl fi kom yevmln elfe merretln.

180

~

"AllahOmme ve salll alA Muhammedln • adedestlrillbll mlyahll azbetl vel mllhetl min yevml halakted dOnya IIA yevmll klyAmetl fi kiWI yavmln eUa merretln. Va saUl ala Muhammedln adeda rnA halaktehO ala cedidl ardlke ff mOstakarrll aradlne ,arklhl ve garblha sehllha ve elbalihA ve evdlyetihA ve tarlklhl ve Amlrlha ve gamirlha IIA sAlrl mAhalaktehu aleyha ve fiha min hasatln ve mederln ve hacerln min yevml halAkted dOnyl Itl yevmll luyA.metJ fj kOIli yevmln

elfemerretln." .

. "Allah Om me salli alA Muhammedln nebiyyl adede nebAtil ardl min klbletihA ve ,arklhal ve garblhA ve sehliha ve cibAliha ve evdlyetlhA ve e,carlhl ve slmAriha ve evraklh ve zilrOlha va ceml'l rnA yahrOeO min nebAtlhA v, berekAtlhA min yevmJ halakted dOnya IIi yevmlt k.yAmeU fi kOIll yevmin elfe merretin."

181

Allahurnme ve salli ala Muhammed!n adede kulli' !la'retin fi ebdalhim ve fi vOcuhlhlm ve ala rusustnlm mOnzO halakted dOnyA III yevmil klyameti fi kulll yevmin elfe merretln,"

"AliahOrnme ve salll alA Muhammedln adede hafakanit tayrl va tayarAnll clnnl veneyatlni min yevml halAkted dunya IIA yevmllklyAmeti fi kum yevmln elfe merretln. AliahOmme ve salll aUl Muhammedln adede kUlIi behimetin halAldehi alA eedtdt ardlke min saglr!n evkebirln Ii me§arlk'i ard, ve megar.lblhA min InsihA va clnnlhA v. mlmmA II ya'lamO llmehu ilia ente min yavml halAkted dOny:' ila yevmll k,yAmeti fi kOIJl yevmln eife merretin."

"AliahOmme ve salll ali Muhammedln adede hutlhOm alA veehil ard, min. yevml halAkted dOnyl III yevmll klyAmeti fi kOIJl yevmln elfe merretin AliahOmmeve salll alA Muhammed!n adede men yusalll al.yhl. Va salll ala Muhammedln adede men lem yusalll aleyhl. Va salll ala Muhammedln adedel katrl vel matarl vennebAti. Ve salll alA Muham~ medln adede kOIii ,ey'ln."

182

• •

"Allahumme ve salli ala Muhammedin

fIIleyll Izi yeg,A. Ve sail! ala Muhammedln flnnehArllzA teeellA. Ve salli ala Muhammedin 111 Ahlreti vel'ulA. Ve salli ala Muhammedin ,abben zeklyyen; Ve salli ala Muhammedln kehlen mardiyyen. Ve salll ala Muhammedin hatUIL la yebka· mlnessalan ,ey'un. Allahurnme ve a'tlMuhammedln makamel rnahrnudeUezl va adtehOlJezi Iza kaale saddaktehO ve IlA see.e a'teytahO."

"Allahumma ve a'nm burhanehu ve §errif bGnyanehO va ahlle hGccetehu va bayyin fazit.tehu. AliahOmme ve takabbel ,efAatehO fl Ommetl,hlvesta'mlinA bisunnetlhl ve tevenenA. alA mlllatlhi vah,Orna fi zOmretihl ve tante IIvA.lhl vec'alna min rufekaihl ve evrldnA havzahu vesk,"' bi ke'sihl vente'na bl mehebbetlhl Allahumme amin."

"Va es'eluke bl esmAikelleti deavtuke blhA en tusalllye a.IA Muhammedin adeda rnA v.satta v. mimmA 16 ya'lemO IImehO ilia enta en terhamen.i ve t.tube aleyye ve lOAfiyeni min caml'lI bel61 VII belvA I ve en taOflrell va terhamel mO'rninfne vel mu'mlnltl vel masllmine vel mOslimiitel, ahyAi mlnhum vel .mvAte ve en taOfire II (abdlke fOiAn Ibnl fOlAn (okuyan kimsa buraya geldiginde adrru va anna

183

adiru okur) mOznlbil hAtliz zaifl ve en tetObe

aleyhllnneke gafOrun :-ahim." '

AllahOmme Innl es'elOke blhakkl mA hamele kursiyyOke min azametlke ve kudretike ve celAlike ve behalke ve sultAn Ike. Ve Blhakklsmlkel mahzQnll meknOnlllezl semmeyte blhl nefseke ve enzeltehO fll kltAblke. Veste'serte blhl fi IImll gaybl Indeke. En tusalllye alA Muhammedln abdlke ve resOlike.

Ve es'elOke blsmlkellezt III du'ite blhl ecebte ve IzA sullte blhl a'leyte. Ve es'elOke blsmlkellezi ve da'tehu aiel leyll fe ezlame. Ve alen nehArl festenAre. Ve alessemavAtl festakallet. Ve aiel ardl 'estekArret. Ve aiel cibAIi fereset. Ve alessa'beti fezellet. Ve alA mAlsseml1 f.sekebet. Ve alA mAlssehAbl feemtaret

Ve eselOke blmA seeleke blhl Muham- , medOn neblyyOkl ve es'elOke blmA seeleke blhl AdemO neblyyOke. Ve es'elOke blmA seeleke bihl enblylOkl ve rusulOke. Ve melAlketOkel mukarrebOne SaIiAllAhO aleyhlm ecmaiene. Ve es'elOke blml seelek blhl ehlOtlatlke acmatna. En tusalllye alae Muhammedln ve all All Muhammedln aded. ml hallkte min kabll en tekOne8lemiO

184

~ .

mebnlyyeten. Vel ardO methlyyeten. Vel clbAIO mOrslyeten. Vel uyOnO mOnfeclreten. Vel enhlrO mOnhamlreten. VenemsO muhdlyeten. Vel kamerQ mudlen Vel bvlklbO mOnTreten.

AllahOmme salll alA Muhammedln ve alA III Muhammedln adede IImike. Ve salll all Muhammedln ve all All Muhammedln adede hllmlke. Ve salll all Muhammedln ve all All Muhammedln adede mA ahsaOI 'evhOI mahfuzO min 11m Ike. Allahilmme salll alA Muhammedln va all IU Muhammedln adede ml cera blhil kalemO fi Ommil kitAbl-lndeke. Ve salll all Muhammedln ve all~ All Muhammadln mll'e semavlUke. Ve salli aUi Muhammedln ve alA III Muhammedln mil'e arzrke, Ve salll all Muhammedln ve alA An Muhammedln mll'e mA ente hAllkuhu min yevml hallkted dOnyl III yevmll klyametl.

AllahOmm. salll alA· Muhammedln va alA III Muhammedln adedes sehAbll cArlyeti. Verrlylhlz zAlly.tl. Min yevml halAkted dOnya III y.vmll klyAmetL AliahOmme salll alA "uhamm.dln ve all All Muhammedln adede kQIII katretin takturO min s'mavAtike III ardlka ve rnA taktOru IIA yevmll klyametl. AliahOmm. salll all Muhammedln ve all III

185

Muhammedln adede mllhabbetlr rlY.hO ve adede rna taharreketll e,cllrO vel evraku vezzuruu ve ceml'l rnA halAkte fi kararll hltZI min yevml halakted dOnya IIA yevmll klyametl.

AlahOmme salli ala Muhammedln ve ala all Muhammedin adedel katrl vel matan ven nebati min yevml halakted dOnya ilA yevmll KlyAmetl.

AllahOmme salJl alA Muhammedln ve alA iii Muhammedin adeden nOcOml t1ssemAI min yevml halakted dOnya lUI y.vmll klyametl. AllahOmme salll alA Muhammedln ve alA All Muhammedln adede I'll. halAkte fi blharlkas sab'aU mimmA II ya'lemO IImehO IliA ente ve mlente hlllkuhO III y.vmll klyAmetl.

, AllahOmme salll alA Muhammedlri VI all all Muhammedln adeder remll vel ha.A fl me,arlkll ardl va megarlblhA. AU.hOm".. .alll alA Muhammedln ve alA All Muhammedln adede mll halakte mlnel clnnl vel Insl v. m~ ente hallkuhO IIi yevmll klyAmetl. AllahOmme salll all Muhammedin ve alA 411 Muhammedln adede enfislhlm ve elfAzlhlm min yevml halitkted dOnya IIA yevmll klyAmetl.

AllahOmme salli alA Muhammedln ve alA

186

~ .

All Muhammedln adede tayarinll elnn] vel melilketl min yevml halakted dOnyA itA yevmll klyAmetL AliahOmme .alll. alA Muhammedln v. alA iii Muhammedln adedettuyOrl velnlvlmml ve adedel vOhO,1 vellkAml. fl meprl"lIardl ve m~arlblhl:·

AllahOmme sam alA Muhammedln va alA All Muhammedln adedel ahy81 vel amvAU. AllahOmme salll alA· Muhammedln ve alA 611 Muhamrnedln aclade rna ezleme aleyhll leylO ve e,raka aleyhlnnehArO min yevml halAkted dOnyA IIA yevmll klyAmeU. AllahOmme.alli alA Muhammedln ve ala Ali Muhammedln adade men yern,i alA rlcleyni ve men y'em,' alt .rbAln min y.vml halAkted dOny.1 IIA y.vmllloytmeti.

AllahOmme salil a16 Muhammedin adede men salta al.y.,1 minel cinn! vel Ins1 vel melilketi. min y.v",Ihalakted dOnyA HA yevmll Iny.men. AII8'hOmme salli.lA:

Muhamm8dln adede men lem yusalll aleyhl. AliahOmme salll alA Muhammedln ve al6 All Muhammedln kema yeclbO en yusalll alayhl. AliahOmme salll al6 Muhammedln. va aJj All Muhammedln kern' yenbagl en yusallA Ileyhl.

AliahOmme salll alA Muhammedln ve alA

. -

187

an Muhammedln hatta Ii yebka ,ey'On mines salatl aleyhl. AliahOmme sa'" ala Muhammedln tll evveline. Ve salll ala Muhammedln til ahlrine. AliahOmme salll ala Muhammedln til mele'll a'ia lIa yevmlddinl. Ma,aallahO Ii kuvvete ilia billihil allyyll aziml.

188

0$ .. • .. • , J II II

~I r y. ~:WI Y J:""I

CUMARTESi GONKO ALTINCI HiziB

vOz SEKiziNCi SALAvAT-1 ~ERiFENiN OEVAMI

,- _ ... ,,,. .. " ""'. 'tIJ"" I'., ..

~IJ ~ JI ~J ~ ~ j..P r-c-U'

.... .,.... - ...

tI ,. .. , ... ,. '" ..... ;I ........ ;1 ......

L..1..i... of.!"., I ;,_.; II ~ ..ul ~I a--'I

.J _._,..- .J J _ J • .r

, -,

~,., ... .'" ~,~ , • • ... J .... II J II ~ ..... ,J.... CI i#I"

.. -I .,;at ~J ~ ~IJ J.,j\..1..r. ~J J.,jL!. ~

0 ... "';::I .#' .......

f[t ~I V-__..JI ~J~J ~WI

.... • '" D ~tl" .. ;. J ... 0 J II .tJ ......, J '" ...

~IJ ~1~ ~J ~_"j ~ li.r!->I7'J~ ~I

, J..... , ... D, '" ... .. ~,......o a..... " ...

~I * ~Wl ~)~ ~I ~ W,;IJ 400~

,. ....... , ... '" ,

... ... II.. ...... ... , .. 0 I ...0 ~ CI ., ....

400~ l:.i...IJ .-JT} ~ J CJ _,. j ,.) li _r!.>1 Y)-t

.. '" . .......,.

189

., ..... 'I J ~.. .; ..... 0 $ .. ,., _ ,.,,, ...._

~Jl:! ~I *' ~\...JI YJl:! ~I ~ ~IJ

.. ..... ....;.,. D.... ,~ ,.. _ , ".." ,.. j. ~

~j~ \... J..4i1 b .~IJ i~I ~I ~ ~

.. "" .;., .. .; fJ.· .. • ~

*,~WIYJ\,t~Id'~·~

.,. .... "' .....

... "' .... .; ....... , , ... " -~ "".'~ ..

. . - J " - wI ~I '1 I..J L - ~ L II

...r-- f J.PJ IS . J - r--

.. .. .. .. ...

... ... ... ..... D ... '" .... J" , ....... ., ...

~ G4--JIJ ~ ':>\:-II ~ c:r: ~WJ Js- Y ~)

..... 'I 1','; ,., ...... ...

~ ~, "l-JI If JjUI) JP J "illf ~J~I

II .. I' ...

.; .,. . .,. ..... _ ... "" .., '

~ _rJJ _;;u wi) .!.1:.-- fl • ~ J.i ~ JS"

" ..." , '" ..." I'

• J (10 .... .. • ". ,.,... • ,... , • .J ...

r+:' ~l:>-'11 ~~'J ~IJ ~~;lIJ

.. ~, 1'., 1' .... , ~.. .... .....1' ...

..:....4--1 ..:....I UaJI ~IJjl d' 4.\11 ~ JJ ..:....I~ '1\)

,,' ... " ....

1.0-, .. .;.,,-0 "" ....... ..,. .. ,,"''''' .J_

~-4-l1 WI r~'11 ~6...,...I d' ..111 ~JJ ~JlI

" " .. ", ",

oJ" .... ill .... " .... " .... .. ....

~ ~l:.JI e:;\j) ~I.:JI c;r) l:i..L.J1 ~t.,..a.. )

.. , .. a~ .. ,J ...... " • .; ...

~W' ~J ~ J..J,I) * ~..lJ' p~ ~~pL......~

190

• •

AliahOmme salli alA Muhammedln va alA

All Muhammedln. Ve a'tthll vesllete vel fazilete ved daraceter refbl'ate vab'.shu maklmen MahmQde nillezi veadtehO h\neke la tOhllfOl miAd. Allahumme azzlm Jlnehu ve heyyln burhAnehu. Ve eblle hOceetehu. Ve beyyln fazlletehu. Ve tekabbel ,efAatehu fll Ommetlhl vesta'milna blsi.innetlhl ya rabbet tilemine ve yA RAbbet ar~il azimi .

AllahOmme yA Rabbi uh§urnA fi zOmretlhl ve tahte IlvAlhl veskma bikA's)hl venfa'nA blmehabbetlhl Amin ya Rabbel Alemine. AIIa~ hOmme ya Rabbi bellighu anha efdalesselAml. Veczlhl annA efdale rna cazeyte blhlnneblyye an Ommetlhl ya Rabbel Alemine.

AllahOmme ya Rabbi inni es'elUke en taCl'lreli v. terhamenl vetetO be aleyye ve tOaflyeni min cemrll belAi vel belv~iI hariel mlnel ardl vennazlll mlnessemal inn eke alA kOIll ,ey'ln kadirOn birahmetike ve en tagflr. III mO'mlnine velmuminati vel musllmine vel mOsllm'tll ahyAJ rnlnhum vel emvlt). Ve radlyaliahO anha ezvAcihit tahlratl Ommehatll

. mO'minine. Ve radlyallahu an ashablhll a'lAml elmmetlJ hOdA ve mesAblhld· dOnyl ve anlt tAbl1n. ve tabllt tabi'ine lehOm bllhsanln IIA yevmlddlnl. VelhamdO lillahl RabblJ Alemine. CUMASON

~ ~

191

KiTABIN OC;ONCO "OC;TE eiR" eOlOMO vOz SEKiziNci SAlAvAT.I'~ERiFENiN OEVAMI

'" ... III _ ........ __ .... , WI ...

~~ ~I ~WI ,)l-.IJ C')J"l'1 YJ ~I

,. ,. . ,...." , ....... II

. ,)C.\Ii ~~~ L.,)L...:..i ~~~Iy-lIC')J"l'1

'" ..."....r"... _, ... ... JJ ... ....jD

!I~G ~ ~~l~JI ~~) ~).t; ~. ~Ill

'" ... 0 ,., .... I, ....... IIJ. , ....

~ ~»::~ ~~ ~ ~~') ~ ~\

,. ... 41 , ... J......... ......

01 ~~ ~;~~ ~J V_J>..r.) ~l.,4;

~ J~'~ j.L~ !lj~~ ~~ ~ ~_,01 ~

... Doj a ... ~ ... ~ "' ... " ...

* ~ j}.i \.,.J1,.,p ~) ~~

Allahumme Rabbel ervahl vel ecddil bAllyeti. Es'eluke biUiatil ervahi.~ raclatl ilA ecsAdlhA. Va bltAatil ecsAdll multelmeti bl urOklhA. Ve bl keJimAtlken nAfiz·eti fihlm. Ve ahzlkel hakka mlnhum vel hahku beyne yedeyke yentezlrune fasle kazalke. Ve

192

vOz OOKUZUNCU SAL~VAT·I !?ERiFE

yercOne rahmeteke. Ve yehAfOne lkabeke en te'alen nOre 11 b'sarl. Ve zlkreke bUley" ven neharl alA IIsan. Ve amelen sAlihen lerzukni.

." ... I'll'"' ... ..., <I' J ... _,,,, " ..

~~\ S~J...:....,.~~~I

.. ... ....... ,,_, ,..., ,. _.. . ...

~ dJ~ W" • .l...>..o ~ !I~4J*~'.r.~

. ..

*~'.r.~

AliahOmme salll alA Muhammedln kemA salleyt. alA ibrAhima va bArlk alA Muhammedln kemA bArekte alA ibrihime.

vOZ ONUNCU SALAvAT·1 ~ERiFE

-' ,... , ....... ......... "" ." ... , .,....,.~'.. ...

JI) ~ ~ ~IS' .II) I!.lilj..P J-.-I ttU'

... " "''''

.. ' ,... ". -".. ..... . .". '" ...... ... ...... ..., J

~I ~'.rl' JIJ ~'.r.\ ~ 4-:1-.- L.S ~

,. ... ....., -

~... J ,. ... ,. _... J ... ... ". • ... til ..

.l...>..o JI ~ J .l...>..o ;)s- !I." ~J * ~ ""t-

" ,;" .,. ~ ~

~ II i .... , ... ~.. ;. i". ~ ... ... .

C I.!..t~ ~'.rl~ ~I ;); J ~'.r.~ :;r. d}., W",

... .. . .:.

193

AllahOmmec'al salAvatlke ve berekAtlke alA Muhammedln ve III Muhammedln kemA cealtehl all Ibrahim. v. All ibrAhime Innek. hamidOn mecldOn. V. bArlk all Muhammedln ve alA III Muhammedln v. a14 ill Muhammedln keml blrekte all Ibrahim. v. III

IbrAhim. Inneke hamldOn mecldOn. .

vOZ ON eiRINCi SALiVAT-! ~ERiFE

"," '" .',., ....... ", '.' ,I."

. ~ J • Io!JJ J'"" JJ !l~ ..L..-a ~ ~ ~I

, " "II ~

01 • .It... • J~ .. .~.,,.. • ~..... "

• ~l..WIJ ~IJ ~~ J1.IJ ~ Jl.I r.P

"." " ,.,. "

AllahOinme salll all Muhammedln abdlk. ve r.sQllke. Ve saUl aiel mO'mlnlne vel mO'mlnltl vel mQsllmtnev81 mOsllmAti.

vOZ ON iKiNCi SAL "VAT-I §ERiFE

,,"" "' ..... , .. ", ... 'rI'II·,,""

~ .kl>t.. ~~4J1 ~J .;.....,- ~ ~ ~I

,.... ,., - " ,

_"l.1li,. .,., ... ,~ .. ,,*_ ... .1.

iJ.L..- ~ ~ ~~J ~'-:" .L..-"..IJ ~

\ .~ ""... J.I .. '" .. ,

• ~I:-U- r\J~ rJ-U ~\~ .

AllahOmme salll alA s.Wldln. Muham- . medln ve all aUhl adede mA ehata blh! 'ImQke

194

ve ahs.hO klt.bOke. Ve ,ehldet blhl m."IketOke. Sallten dAlmeten tedOmO bld.vlml mOlklllAhl.

vOz ON OCONCO SAL/WAr-I $ERiFE

... J (I """" ~,. "' • ., .. "." ,.." ..

~ ~\.. r~\ ~L.....~~' u-i~~,

.,. "" .. ... .. ,. .,,, , '" • "" a " .... "" ." "' ...

~ ~ If: ~ ~I :L..... '1~J (f ~I r-1 t.. J

... .,...i ,;I,. ~, J. '" ..... 0 ... " ,. '" "".... J • ...

U7 ~ ~ ~1 * ~I ~ l..J 4.:..0 ~

• "" .... , '" ",,, "" J. .,.. .. ~" "" 0.. ,,, #

,J' ~ \.. ~ ~ ..!.u J'"")J ~ J !.I..I.:S- ...l...:os.,.

". ,."',1' , _

, '" ... *' ... J ."., *~.... ... ~ ..., ... " .....

JlJ.1J 4o-..l.a J' )'1IJ ~ ~L...-JI ~fo t:ll J.i

,.,. , .. ,

, • III ... #,. ,.~ , ~ ~.. , OJ J J .... ;... .,

~IJ i.J""'P } r')tIJ i~ 0~IJ 4:-.,.-

. . .

*, ,;. J J ~ , .... _ , J" ... *... • ,

i_r:.;...... ~1_,s:.JIJI ..... __ .:0..,' ~;. .. r-iJIJ 4i _r...

.... "". " ,.

_, oj , .. 0 .... II, • 'J... ..,

* o~ ).~...!.YIJ ~.P J~IJ

- ..

AliahOmme Innl es'elOke bl esmAikel Izlml mA AllmtO mlnha va mA lem a'iem. Ve bll esmAlUetl semmeyle blhA nefseke ma a'limtlt mlnhl ve ma lem a'iem. En tusalliy.

195

alA seyyldlnA Muhammedln abdlke ve nebiyylke va resOlike adede rna halftkte min kabn en tekOnes semftO mebnlyyeten. Vel ardu medhlyyeten. Vel clbAla mOrslyet~n. Vel uyOnQ. manfeclreten. Vel enhara rnunhemlreten. Ve, ,emsO mO,rlkaten. Vel kamerO mudien. Vel kevAklbO mOstenireten. Vel blhArO mOcrlyeten. Vel e,cArO mQ~mlreten.

vOZ ON DCROONCO SA~AVAT-I ~ERiFE

196

~ ... '" ." .. ~ .... .. . ....

1;. L.... ~ J #JIJ J-- _"H if' L.... ~ J ~'JIJ

.. .. """ ,..... ... ...

• J ........ , ............ , .. J .",

~ ~ ~1 ~ i,Sf.-L. ~..Lc>~J...-... ~ ~J

~ j:.,~* ;{. :; Ii r"; ~I ~ i,S~ L.~ ~::~

... ,....... .. ..... .. ,

... ,.,. _ '" J .. ""...... .I,Cl,.r. ... ........ ,,..

~~.J.....-.. ~ j....J* ~IJ)a.iJ1 ~~.~

" ....." l-

I .... " "" J rl ... .I... .. J", ... '''' , • J • ...... .", .... ....

~J !I~J ~J !J.MJ !I~ If

... .,... "......... ,.. J' ..,..... ,,, .... ,.,

~L. ~~ ~ ~ j..PJ* ..111 ~I ~I

- ...

...... " .1 ." ,., ...

If ~~ .J.....-.. ~ ~J* ~J~' ~

" "" , ",

... III,,, III.......... J."

*~~~~~

197

........ , ... , _.,.J. .,. • .,."J. .....

~~Y.-I ~t-.-JI.)>>- _~ ~ ~ J ~I

"'.... .,.. . .,. " ... .,.... ....... .., ' ........

~ J ~ul:ll0'" )-it.. J J' /~IJ ~\... II tflIt..

., ",." , '"

.,..,. .,., .. ,. iii ",.,. III'.J ,

'!l~ ~ ~I.r-ll ~~~I.)>>- _~ ~

~ ~~ ~ 4-{i~ 4;;"~ ~;li:.~ ~~ 'Ji

,. ...", ,.. ,

,,,~ ";'" "'eII 10''''''''' .... J

_..L..>..a~~J *_~t..._jlp.~.)~.~

~ , _.. .. • .,. "'.. ... ..... , III."''''

yIJ..l.lIJ ~~I0'" ~!l;b...t,.} ~t...)>>-

'" ,,,, "" ",. .,. ,

.. , .. f" ,,,,, '" "..." .,. "'!(II; .....

.)>>- ~;)s- J..-J~ ~> ~J Jt..)IJ ·lJIJ

" , ""II''' '" " ..

.,. ... ....

.. ~IJ~~I

"<11;' 0, .. ", .. , ....... ",'"

~ J...:oJ ~ ~I.).l$. ~ ~ ~J ..

". .. . ,

.,." .... ,.,.J ","'" ...0.,. .... ", .. _ ....

.)>>- ~ ~ J..-J ~ ~.wI.l:l.I.)>>- ~

" i''''''''-

~, , ...... .,. ~,.J "'" ... .,. , •• "'.

;)s- ~ .)~ ~ ~ J...t J • 4-ll1 ·lJl

,,.. , , .. ,,,

.... .,..".,. ~ ... J "."'''' .,. .....

~ .)..1; ..L...-.. ~ J...t J * .~ .'

-,. , . - ~

• .,.-.,. '" ,.. f"" #, • .. ...".,. .,. ..

~ 411\,)41 ~jS' ~ :..s_~\t. ~1..i;J

- .'

198

.. "",.,. ,.,.J

~b t...)..I;...L...-.. I~ __ \- "(_' ~L' _ • ~y ':!"'" J ~ r- J

..... , ....... ~

.. i~ ')IIJ~..JJ\

.... " ....... , .. ,.,. _ .. J. ' ......

~I ~ ~I ~b t...)..I; ~ :)s- J..-J

.. ... ,.. II ..

, ... , ... , .. "' .. ,,,J' ... _, .. ,

~ ~")I.JI..I ~b l,..).Js. _...L...-.. ~ J.-.-:J •..

J .. , .... 'II J... ... .. = _ _..., "rJ"'" •

.w,)J y.S t.. Joli;)s ~;)s- J...tJ. JWI

',... " "" ...

, ....... ,.', ..... " .... '.''''

!lW,flJ ~t..;"u ~ J.....>..,.? J..-J"

.... '" ..

.. .,.. ,. , __ .. ....... , .. J .. '" # ....

J.rll ..lJIJ ~.j.Ni ..lt1..L..-.. ~ J..-J •

.. ", ,. ,." '"

.. ", ... , .... , , ..... , ,. . - .. .... .. , .....

~li.!.JIJ~\J ~ _,_II ~IJ !l..l.# y pi

~I :;~~ IS~I~;.:.D rUit W~I i..~D~

. " " .

.... ... • J.,

* .) l-JI ...;J;..;'J

~'J;~ IS~~ ~c. d~ ~i::_1 JI ~i .

.. , . .... .. ...

r'rI14~· . " ~ -"'; :Ui::'G • ~~~~ ~;

" .,.. ": «> ......... " .. .,.. ....... ' ,.... .. ';..

r~1 ~ ~~J r!t'-I ~IJ rlrl ~IJ

:.:,.;, \t~ :-J~ ~'J L. _)..i ~J :. -,; ~i

. '" .. ""

199

* ~1~~:-j~;h~\"~~'~~J~~

~ .. II... ;.,.,; "_,.",, a,. ... , J ~ ..

~~ ~I.I. ~ J ~ r~ ~ I.:-" J 0'" 4 ~I

.. ..... .",.., ,; J. ... "..., $ ~ ."....,. ...

J.!5 0'" 4J * y ~ :.p J.... y. .) jJ ~~J

~. ", ... , .. , '" ~., ...... '.

4J *~I ~~:.s-r')J 0'" 4J *yy.llf ~~I

, I,. '" "'.,...,.. •

.) JI~ ~ J 0'" 4J *~ U"'-~' ~I ~Ij

III .. .,..... .... J

Jdl,;... lJ I . . I I lJ <.1 • l...J.....

_ -J *~ t!-.r:J ~ .-r. /_J LJ •

I' ,. f'" J .. ".,'" 1>..," ,J....... .,. ]. ''!'.

~J~~~ul.!,lJ.!.....I~~1

~ .. "D'."'."""."

*~ .,.JIJ ~I c::-- I

"AliahOmme salll alA Muhammedln adede IImlke. Ve salli ala Muhammedln adede hllmlke. Ve salll ala Muhammedln adede kellmitlke. ve salll ala Muhammedjn adede nl'metike. Ve salll ala Muhammedln adede 1adlike. Ve salll alA Muhammedln adede cQdike. Ve salli al4 Muhammedln adede semavAtlke. Ve salli ala Muhammedln adede ardlke. Ve salll ala Muhammedln ad,de rnA halAkte 11 seb'l semav4tike min meiAlketlke. Ve salll alA MUhammedln adede rna halAkte fi ardlke mlnel clnnl vel Insl ve gayrl hlmA . mlnel vah,1 vettayrl ve gayrl hlrnft."

200

"V I A ~

e sa II al" Muhammedln ade<le mA cerl

blhil kalemO fi IIml gayblke ve rnA yecrt blhl III yevmllloyAmeti. Ve salli alA Muhammedln adedel katrl vel matarl. Va salll alA Muhammedln adede men yahmedOke ve yeikOrOke ve yOhellllOke ve yOmeccidOke ve ye,hedO enneke enteliahO. Ve sallJ alA Muhammedln adede mA salleyte aleyhl ente ve melllketOke. Ve salll all Muhammedln adade men saliA aleyhl min halklke. Ve salll alA Muhammedln adede men lem yusalll aleyhl min halklke."

·'Ve salll alA Muhammedln adedel clblll verrlmlll velhasA. Ve salll ala Muhammedin adedenecerl ve evraklhA vel mederl ve eskaJlhl. Ve salJl aUi Muhammedln adede kOlIJ senetin vema tahlOku fihi vemA yemOta f1hA. Va salll alA Muhammedln adede ma tahlOku kOlle yevmln va ma yemutO 11hl III yevrnll klylmetl.

"AllahOmme ve salll aUi Muhammedln adedes sehlbll cArlyetl rna beynes semAI vel ardl ve rna tamturu mlnel miytlhl. Ve salll alA Muhammedln adeder riyahll musahharaU 1i me,arlkll ardl ve megariblhA ve cevflhA ve klbletJhA. Ve sallJ all Muhammedln adede nOeQrnls semal. Ve ·salll alA Muhammedln

201