.t .. ..... .. '" DELAIL-I HAYRAT VE ~EVARKI'L ENVAR SALAVAT-I ~ERiFELER YAZAN Ebu Abdullah Bin Muhammed Bin Seyyid SUleyman Cezull Hazretleri Tiirk~cye ~evlrenlcr H. Mustafa VARU-Feride VARLI ESMA Y AYINLARI ~AKJR HOCA KIT ABEVt Sahaflar <;:311151 No: 10 Beyazll-tST Tel: 528 4074 - 5177636 Fax: 5122627 ;~" I" I I I , i );/[\;: Saray Ajans 526 33 18 11 uxk r; <;"evik Of set 1 'lc~lI;t: Yavuz rnucellihanesi .. , eNsez Blsmlllahlrrahmanlrrahlm ElhamdO Lillahi Habbll'alernln. VesselAtU vesselarnu ala Seyyidina Muhammedin HatemilEnbiyai vel MOrselin ve ala alihi ve sahblhlecmain. Harnd, Alemlerin rabbi olan Allah'a ... SalAt ve setam, Peygamberlerin Sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e va O'nun aile efradl ila bOtOn ashabma ... Ve bOtOn ona tabi olanlara olsun. Goklerda, yarde, her Iklslnin arasmda ve topragln altmda bulunanlann hepsl Atlah'rndtr, Ne kadar kapah olursa olsun, Allah'dan hie;: bir §ey gizli kalmaz . ~ . SozO acik ta soylesen, gizli de soylesen muhakkak ki 0 gizliyi de a§ikan da iyi bilendir. Mahlukatln (yaranlrmslann) en· §ereflisi olan insanoqlunun Allah'a halis kul otmasi i9in, O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarmdan kacrnmasi gerekir. lnsan'a du~en g.orev; dunya hayatirun tanzimi igin gonderilmi§ olan hidayet rehberi ve kurtulu§ r9getesi Kur'ana uymak ve yOce onder sevgili Peygamber Efendimizin sunnet: seniyyesine slmSlkl yapisarak yasarnakur, Kur'an ve sOnnet kiyamete kadar insanllgrn yolunu aydtnlatmaya devam edeceklerdir. Ve Klyamete kadar da bOtOn insanl1gln hayatrru tanzim edecek tek Ilahi nizam Kur'an-I Kerim'dir. Peygamberimizin sOnnetidir. BOtun muslurnaniar hayatlan boyunca bOtOn hareket ve davrarustanru Kur'an ve SOnnete gore dOzentamekte yOkumtOdOrler. Nitekim ihlflsla inanan bir mOmin lnandirn vs teslim oldum dedigi zaman "Ya Rab! Senden baska i1ah (kanun koyucu) yoktur. BUtOn hayatr, kainatl sen tanzim adersin. Sevgili resulun Muhammad (s.a.v.) senin elgin ve bOtOn insanhgm onderidir." demis olrnaktadir, Ey MOmin! Yasarmn boyunca Allah'rn son Peygamberi alan Hz. Muhammed (s.a.v.)'a ~ . uymaltsln, onu rshber edinmelislril Allah Resulu vetat etmaden Once §Oyle buyuruyor:"/36n size iki §sy blfaklyorum, Ona uyar, Mbi olursantz kurtulu§a ererseniz, O'na tSbi otmezsem» dala/ste du§ersiniz. i§te Bu emanstin biri Allah'ln Kitabl Kur'andlf. Dlgsr; ise benim sOnnetimdir. ~ Vine Allah {c. c.): ~Psygambsr size neyf emrediyorse onu aim. Dna uyun. Nsyi yasakJlyorsa ondan ka~mmlz~ buyurrnustur. Evel, Allah'tn yaratml§ oldugu mahlukatl da vasita ve sebeb olarak kullanabllecegiz. Yalnlz bunlaninang ilkelerine vardrnp §irk yollanm acrnayahrn. 1?ayet geymi§te bOyle yollar a91lmt§ ise, bunlan yak etrnenln yollanru arayacaglz. MOslUmanlar hayattn problemlerini vs aralanndaki sorunlan gOzmek ~inde Kur'an ve sOnnete sanlmak mecburiyetindedirler. Nitekim ayette aglkya ortaya konmustur: "Aramzda ihtilafa dil§tUgilnuz zaman AI/ah'm ipine (Kur'an'a) stlrllmlz: 'buyuruyor. Onun iyin sebeb ve vasrtalan kullamrken gOnaha girmemek ve kotO bir all§kanltk brrakrnamak gerekir.1?ayet geriye kOla bir davranl§ blrakllml§ ise kaldlfmak lcin yaba harcamak gerakir. insanlann taydasl igin bOyOk emek sart ederek yapllml~ bazt eserlerin yaymlanmaer gereklidir. i~ta bizde sizlere elinizde bulunan bu eserin banisi Hz. ... • 7 Hasan "r.a.tm torunlanndan clan Muhammed bin SUleyman CezOli Hz.'nin. DelailO'I-Hayrat sahib; bOyOk bir zat'ur, $azeli tarikatma mensup olup rniladm 870. yillanna kadar Fas'm Merrakus §ehrinde yasarmsnr, Vefatlndan 88 YII sonra bu zatin kabri ac;aldlglnda bedininin ilk gunki gibi saglam ve taze olmasi 0 gOnOn halktru deh§ete dO§OrmO§tOr. lste bu zat'rn straftnda DelaiUl hayrat selatO selam HMerrake~" kitabrru okurlardr, Bizlerde sizler iyin bu kryrnetli eseri herkesin okuyabilmesi iyin gOnOmOz tOrkyesina yevirerek sizlen de bu klymetli eserden hissedar strnek iyin kalema aldik. Cenabr Mevl€! cOmlemizi netsin va ~aytanm Ilgasindan muhataza buyursun. (Amin) H. Mustafa VARLI-Ferlde VARLI 1997 RAMAZAN DeiAn-1 ~erlfl Okumanm Usul va Adabl s • _ , " ~)I~)t~lr-! Blsmiliahirrahmanirrahim ElhamdO lillahi Rabbil'alemin. VesselAtO vesselAmO ala Seyyidina Muhammedin HaternllEnbiyai vel MOrselin vs ala alihi vs sahbihiecmain. dedikten sonra, bilinsin ki: Delail-i ~erif, be~ tertip Ozerine okunur: Bir gOnde bir, iki gOnde bir, 09 gOnde bir, dOrt gOnde bir, yedi gOnde biro Vukandaki be§ tOrlO tam vird edinen, yani devarnh olarak okumak Isteyen mOslOman, pazartasl gOnO kl raate baslar, istek va takatl yetlyorsa, bir gGnda hatmeder. HaM, tazlast lie ... Boyle yapllmadlgl halde, herkes kudretine gore okur. iki 09, dart veya sekiz gOnde tamarnlarur. Yanl, yanm, 09te veya dortte bir, yahut sekiz hizib olarak bitirilir. Bu bOlGmler, kolayhk olmak Gzere i§aretlenmi§tir. Hatta, 9 arapca lbarelarln yaruna turk~eleri de eklenmi~tir. Haftada bir hatmetmek isteyen "Fastl f1 keyfiyyetis saJatl alen nebiyyi sal/al/ahii te~t~ aleyhi ve sellem" den ba$layarak; "Sallal/ahii a/~ seyyidin~ ve mev/~naH dan itibaren okumaOa geyer. Her gun bir hizbi tamamlar. Pazar hizbini bitirir. Sekizinci hizbi de okur. Hatim duasrru yapar. Tekrar bastan baslar, birinci hizbi vine tamamlar. Boylece, hem hatmetmts, hem de sevap a1m.~ olur. Meger ki bir gOnde bitirsin ... Nitekim, Kur'An-. AzimO~~an'. hatmeden, . "Minetcinneti venn~si· kavlinde tamamlayan, sonra vine "FAtiha" sOresinden ve "Bakara" sOresinin evvelinden ba~layarak "MOflihCm·· kavline kadar Qkuyan, da, tekrar hatim surmege ba~laml~ saYllir. yok sevap kazanmak isteyen ve ahirette de saltananmn bulunrnasirn, dileyen kimsa, isterse her gOn okuyacagl hiziblerin basmda, istersa her hatmi bttlrdlkten . sonra gosterilan tertlp gereglnce, istigfannl Oy deta yahut daha ziyade tekrar ecler. wEDzO Besmete" ile "Ku/ hOval/aha ahad" va HKul eOzO birabbilfelak" ve "Kul eOzO birabbin nas"ve "Fatiha-i $erife· sOre-i celilelerini okur. Cenab-I Allah'rn esrna-i ~erifelerini, her 10 isimde "Celie CelmOhu· lie anar ve en sonunda "C1!I..a celAWhO callet azametOke ve IA ilAhe gayruhu· der. Sonra, AesOIOmOz (s.a.v)'in esmAi latifelerini (arapca metin, Esmai'n-Nebiyyi AleyhisselAm ba~lIgl altinda ~:lkan bOIOmu nihayetine kadar okur. Tekrar hizbi tamamlar. A~lk vs kAmii olanlar, btl tertibe rlayet ader. CenAb-1 Allahln esmA-i ~erifelarini ve peygamberimizin esmA-i IAtifelerini sayanlar cenneta qirer, denmi~tir. Vakit darllgl, yahut bir mAni crkrnas. yOzOnden, bunlan sOyleyemeyenler mazur gOrulebilir ise de zikreylemek uygun ve I aziletlidir. Vine, bir engel hAlinde bir gOnOn hizbini bitiremayen, onu, sonraki gOnOn hizbi ile birlikte tarnarnlar, Geeikmeler davam ederse hepsin! hirden okumak da mOmkOndOr. Fakat, her gOn bir hizb bitirmek hepsinden iyidir. Haftada bir natmetrnek saadete ermek saylltr. GOndOz vakti olmayanlar iyin, geee da uygundur. I~i, mAni bir nahana saymamah. Okumalt, Cenab-I Allah'ln ornrlnl yerine getirmeli, maleklerin Metine IlyarakPeygamber (s.a.v.) Efendlmiz'9 tAzim «tmeli, bOy Ieee de ~eytan ve dO~manla(f ·.llvindirmemeH. Bir salAvat. ve selAm kar§IIIOlnda 'II I tOrlO sevap ve rahmet vardtr. Ba~ta, ahirette I'oygamberimizin §efeati ve meleklerin, bizler 11 ic;in gGnahlarrmlzrn aftrru dilernaleri gibi. .. Boylece, kotO huylardan dahl kurtulmu~ oluruz. Bir hayrru hacet iC;i n, Once salavat-i ~ellMa okumalr, sonra dilekte bulunmah vs Vine salAvatI ~erife ile duaYI yapmah. lklsl arasmda dllak kabul edildigi gibi, aynca, Sirat koprusunden nOr ile geQilerek·cehennem azabindan kurtulm~k mOyesser olur. Salavat-i ~erifeyi terk Cannet yolundan cikmak, okumak isa Cennet yoluna g;rmak gibidir. Yetmi~ bin melaike, 0 sahsrn istigfannl yapar. BOyleca, Cenne'tezevceleri va hurlleri yogallr. Salavat-t §arifeyi Iazla okuyan, Klyamet gGnOnde, Peygamberimizin iltitatlna nail olur. Kevser havuzundan iyer. Bir sal at okoyan, AliahO Teala'dan on tlirlO rahmet ahr, on okuyan yOz, yOz okuyan da bin ... Krraatl, bin kerre yapan kunseyl, cehennem atasi yakmaz ve iman ehli olarak tilOr, "MOnkerin" suallerine kolayca cevap vertr, Cennete girer, ebedi ni'meUera ula~lr, Sirat koprOsO Ozerinde parfayan bOyGk nOr sayesinde cehennema dusrnez, her salavat-i ~erifa kar~lhgl olarak Cennetde birer k6:;;kOn sahibi olurlar. Peygamberimiz (s.a.v.)in beyanlan da keyfiyeti teyid eylernistlr. Onlarrn yOzOnO nOr kaplar. 0 kadar ki bu ilahi aydmlik butun yaratiklar arasrnda 12 ",~=========- boliinecek olsa hepsine yeter. Cenab-I Hakka rnanevt bir yakrnllk da elde ederler. HattA salavat-i ~erifeyj okuduklan verden bir gOzel kugu ucar, gOklerdeki bOtOn mel eklerin cevreslnde dclarur, bOylece hepsi Peygamberimiz (s.a.v.) Etendimiz iyin namd-u sena'da bulunanlann iyiligine §ehadet &derler. Boylece, kaderlsr gider, nziklar bollasrr, geyinmek kolayla§lr, gozle gorOlmeyen, kulakla duyulmayan tOrlO tOrlii ni'meUer gelir. ResOIOmGziin sOnneUerini ihya eden herkes kemalli mO'min olur, imanrnda halAvet bulur, Allah'tan korkar, ResQIOmOzOn gonlOnO alrr, ahiretta mObarek yOzOnO g6rOr, §e.faatine eri§ir, izzet ve ~aref bulur. Delail-i $erifi okumak iyin kimseden iztn alrnak da gerekmez. Bu iddia, yalan ve hezeyandrr. Allahu ZGlcelal, Hazretleri salAvat-1 §erife okunmast hakkrnda, melaike-i kiram ils emir buyurmu§tur. Baylece layuaddO vs 1ft yuhsa ilAhi ni'metler ihsan olunrnustur, Hazret-i Hlsalet (s.a.v.) Efendimiz'in Allah'm indindeki yOksek rnertebeleri sebebiyle, onun uzerlne salAt ve selarru yok yok yapmak ve okumak gerektir. Nitekim Ahzab sOresindeki AyaH celilede: 13 ., ... tI "" ... J '" _,. , "" ... , .", , ... "J cJs- r')L..J *' u~ l....P i_;J1 YJ ~J u~ " , "'" , *,~wi y~ j :0~ *' ~)i .. , ,. '" (Estaizu billah) "innallahe ve melAlketehu yusellOne alenneblyyl ya eyyOhellezlne amenO sallu aleyhl ve sellimu tesllmen" buyurutrnustur. Nerde kaldl. ki herhangi bir kimseden izin istensln. Aksine, salavat-: ~erifenin, herkes taraflndan okunrnast iyin, te~vik edilen nice eserler yazllml~tlr. Oenab-i Hakkm emri Peygamberimizin nzasi ve Alimler arasmda rnuteber "KOIOb·i SiUe"de yazlli hadisleriri mevcudiyeti olduktan sonra, bellidir ki salAvat-1 ~erifaye devam etmek, insaru kemAI sahibi yapar. BOylece, "Mizan" da sevap taranrruz aglr gaBr. imanlmlz tamarntarur, Gafil olmamah, omrOmOzO bo~ g99irmemeliyiz. Nefesimizin ne zaman tOkenecegini bUmeyiz ki. Yalmz. Delail-i ~erifln laflztanm yanh§ okumamak i~in, bunu, bir erbabma sormahdir, Aynca. oxunrnamasr gerekan yerteri de OQrenmelidir. Imam-I Azam Rahmetullah Efendimlze gOre. mAnalanOi bilmek §arl degildir. Fakat, anlayarak okumak daha iyidir ve katb rahatll~lna sebep olur. Bunun i~in de OQrenmege gayret edilmelidir. 14 :~ • Sevgili Karde§leriml Daima temiz ve abdestli olun. Abdest ki§iyi koruyan Manevi bir silahdlr. . Okumak i~in abdast almah, Klbleye kar§-l iki dlz OstOne temiz bir yerde oturmahdlr. Namazlan da kilmak gerektir. Keza, haramlardan kacrnrnah, hayir i§lemeli. Zira. yalnlz Delaili-I $erif okumak i1~ gOnahlardan slynlac:aglmizi sanmamahyiz. 1m anI! kul olmak i~in, dilimizi, salavat-i §anfeye, diger tesbih, lehlil ve dualara all§tlrmaIIYlz. OIOnceye kadar, Habbimlza i bAdeUe ve ubudiyette kusur etmemege ltall§maIIYlz: ResOJOmOzOn Ommetliginden ayrllmamahYlz. MOmkOn mertebe cami-i §eriflere devam etmeliyiz. Ibadetin en 'azUetlis! cemaatle kllman namazdlr.· , Elimiz erdigi. gOcOmOz yettigi kadar iyilik yaprnahyrz. Dlnlrnlz, devletimiz, milletimiz ve askerimiz i~in haYlriar dilemellylz. Hastelenrmza §ifalar, dOnya ve Ahirette selAmetler ve son nefesimlzde Iman istemeliyiz. Asi kullara vs mOcrlmlerede hayir dua ederek onlarrn da Selamete ermelerini Rabbimizden dilemeliyiz. Hatta onlann anlayacaklan §ekilde incitmeden nasihat etmeliyiz, Ilmin zekan kulun bildiklerini baskasma OQretmesidr. Sevgili Karde§lerim Cenabu Allah (c.c.) hu Hazretlen merhamet edenleri sever. Sizlerde yer • • 15 . yOzOnde bulunan canhlara merhamet etsinki Rabbinizde sizlere rnerhamst etsin. Kardesleriml Fakirlere, yoksullara, yolda kalrruslara yardrrn edinizki Rabbiniz de sizlere yardrrn etsin. Sizden Once giden ana, baba ve akrabai taallukanruzi hatrrlayrmz. Onlara haYlr dua ediniz ve onlan Fatiha ile yad ediniz Onlan her zaman ziyaret edinizki GOnlOnOzdeki Kibir ve Gurur sizlerden gitsin. Sevgili Karde§leriml Bilerek veya bilmeyerek i§lemi§ oldugumuz gOnahlardan korunmak i<;ln a§aglda belirtmi§ oldugum her iki duayi sabah va aksarn olmak Ozere tath blr ada lie okurnahdn; TEVBE VE iSTiGFAR DUALARI Ebu HOreyre radlyallahu aohdan, ResOI-G Ekrem sallal1flhO Teala aleyhi ve seilemin: Valiahl ben AllAh TefllAya gOnde yetml§ detadan c;ok muhakkak Istlgfar ve tevbe ederlm" buyurdugunu i§ittim, demi§tir. Evliyaul1ahtan ibni Cevzi'ye: -, Tesbih mi? Yoksa istigfar rm efdaldlr?" diye sormuslar: $u cevam vermis: -, Kirli elbisa, kokudan ,ziyade sabuna 16 muhta<;tlr," ResOI-O Ekrem Efendimiz: "Her kim SeyyldUl Istlgfar ouasrnm sevap ve fazlletlne kalben Inanarak. gOndOz okur da, 0 gOn ak§am olmadan OIOr lse, 0 klmse ehll Cennet camlasmdanmr. Gece okur da sabah olmadan OIOr IS9, ylne ehll Cennet zOmreslndendlr" buyurrnuslardir, • .. III G ill ~.. J" ~ J~~'~"~~ #' , "" ~~ GG u ·:;t;.. ~i ~~ ~~ ~ ~~ ~I ~I ., , J.#,,,, a ... " if .!..It ~ _y1 ~ .. la- ....... " #' #'... a .. • t, !l~JJ!l~ ~ GG 0...- J"_.~' ... "" ~ #' .. .. ~.J ., J CI "... , "" ~~ ~.J"llJ,); ~ ~ ~.J"l1 ~ \.. ~ .. .. "" "".. . "" ~ III .... f.... ~ .J .. ". ~, .... j • • ,. ..:_j1 )'1 y;..L.J1 fo. 'i ~li ~y~ ~ _#ti ... i... ~ .... "" ~;""i~""'., * ~1)1r-)~~f; Seyyld'jjJ istlgfar Duasl: AlUlihOmme ente Rabbi IA i1ahe ilia ente halakteni ve ena abduke ve anti ala ahdike ve va'dike mesteta't(1 aOzubike mln.~errlma ssna'tu ebOu leke bl ni'metlke aleyye ve ebOu 17 bl zenbi fagflrll zunObi felnnehu Ii yagflruzzunObe iliA ente blrahmetlke yA erhamerrahlmln. Bu duaYI okuyanlann ltsarum Alli\hO TellllA kelime-i kufOrden muhafaza eyler. , ... a,; "'_ *"." ~ ...' • , ~ J " • , • ., , ~\ lilJ ~ ~ .!l.fl ~ ~ ~I ~~ ~I II • J. ~ ., ....... , ........ ~ ~ , ".......- * y _r.L-J1 r-::J.s. ~I ~\~\ ~ W .!l ~\J . , ,.. ". .. J. .,. ,., ~, .... , ~ ..... ~. "" "'. , ~ ... , ,J" ... .!l ~ J ~ l..t:-!o !1 r iJl ~ l yU lil ~I. , ... '" ." J J .... ." .. (+......w'J W AlltihOmme Inni eOzO bike min O,rlke bike ,ey'en ve enl a'iemu ve es'tagflrOke lima I~ a'iemu Inneke ente Alllm'ul guyQbt AlllhOmme Inna nelzu bike en nO,rlke bike ,ey'en na'iemuhu ve nestagflrOke IImllA na'iemuhu. tG ~:;;. tG u·:o;i'- ~i ~~ J~~;r.~ :':';1 ~I • ... J.J .. ,.. ., ... n' ... " • ......' ."...... .. ~ ~ ~ _rl ~I \.. .!l~JJ .!l~ Js- ;p 18 "AlJahOmme ente rabbi la IIahe 1111 ente halaktenl ve ena abdOke ve ena alA ahdlke ve va'dlke mesteta'W eOzQ bike min ,errl mA sana'tO ebOu leke blnl'metlke aleyye va ebQu blzanbl fagflrll zOnO bi felnnehu II yagfirOzzOnObe ilia ente." 19 , • f , • ~)I~)I~lr Oelail'l Hayrat Okumaya Baljlarken Bu OELAiL-i HAYRAT adh gOzel kitabin evradma (muayyen vakitlerde okunmasi vazife clan ayet-i kerimeleri, dualan ve gOzel isimleri okumaya) devam etmek dileyen din karoesterimize (ihvan-: dine) gereken sudur: Once mObarek okunus ve soyleyi~ini gOzelee dOzeltmeli, sonra mObarek manasrrn ayn dO§Onerek tazlrn ve tekrim ila dilina vird etmeli, okunu~ va rnanastru ise ehlinden ogrenmeli. Taki bu dualann kar§lllgtnda kendisine bOyOk ihsan ve nimet. bOyOk sevaplar ve yOca faydalar. bol bol ahiret mOkatatl (Ecr-i Cezil) ile iki dOnya saadetine mazhar olsun, iki dOnya alemlerinin OzOntO va muslbetiertndan kurtulsun, onlann hepsinden emin olsun. Boyle murat ve dileklerinin, umduklan sevaplann hepsine haytr ile nail va vasil olarak 0 muratlanna ersin. (Amin) 20 DELAiL-i HAYRAT OKUMAYA NASIL BA!SLANIR Kitabirnm okumaya baslamay: murad eden kimsa, once basmda olan Esma-YI !Serite'lerden baslamahdir, Esrna'dan baslaymca yukanda beyan edildigi yolda MuhammedOn (sallallahO teala aleyhi va sell em) AhmedOn (SaliallahO !eala aleyhi ve sellem), HilImldOn (SallaliahO teal a aleyhi ve sell em) diyerek boylece her bir mObarek ismin sonunda satat ve tazirn ederak tam am etmeli. Eger daha bOyOk fazilet murad ederse: - AliahOmme salll ve selilm alA men ismOhil MuhammedOn sallallahO Teala aleyhi ve seUem. - AliahOmme saUl ve selllm ala mesmOhO HamidOn salialiahO Teala aleyhl ve sellem. Dfyerek bOyleca E srna-y I $erife'yi lamamlamall. Soma her bir isrn-l ~erifin basmda ve sonunda salat ve selam ile tazlm atmeli. Iloyle edenlare ecir va sevab ~oktur. Eger salat lie bastasa da caizdir. Arna mOnasib ve evla alan I srna-YI $erife'den ba§-laYlp okumaknr, Okurnaga baslarnadan Once bu kitabtn uvayetcilerlndan ve yazanndan (Allah rahmet 21 eylesin} me'zun olan aziz me§ayihten niyet i~in bazt duaJar sabit olrnustur. Bu dualar birbirlarindan uzun ve kisa olarak ayn aynon. Hangisi aide bulunursa okunmalidtr. ~akat uzerleri ~izilmemell. TA ki DELAIL metnmden sanumarnal» o dua ~udur. Manalarl da kisaca yazllml§tlr: , .. ". ~)I~)I~I~ DELAiL~i HAYRAT DUASI .. .... ,. ... J II ~I,IJ~~ \:::II _ _ c.., J ... ~ .. ,,~ ... ; ....... /11 ...... (t J:s"' _,II ~." JJI ..,,-- .. V,:llJl Y J ..u ..L..:L.I .." .. .. ..... Jl ~I. ~I ~I ~~ ~~ .. )~~ J;' ~~ .. ", .. 0.. If......., • .. ~ • .!.b}." .!1lr~1 c,;~~." Jr~ ~i .. ,. , "".. ... -... .. s > J ,. .,.. .. ... .., .... ~ , .. "'.I' t ,,, ., ... . .w- u~ Js- ~')l..J~ ~1 Y ~i ~l ~I .II, ,..- .. " ,.I .,...... $ .;........ 'JI .... " ' .. JJ\ ~ ~)I..L:--o I!.lJ.t""JJ ~J.!l~ ,. ...... ..... !l:)t \I~I'" ~·~r-~~l:- , 1'- -rL" - ,)1': J ... ,-,.-. ~J~:J !AI ... ". "I' .. ,. .. t D.I _ .. ..... ...... ~ .... ,. _", ..... ~ .. -. .. ""' ... oJ J..AJ ~." .ylll ro J 4.J 4- J .,J ~..I..,A.i J ......." .. ~.. .. .. .. .:... f .. _.. ",.,.. .. '" ... ... .. ~~~.aJ~')l..i #~~J ....... '" .. ...... .r III ... .. CI ••• _ ~~~ cjLJJ." * ~L.-aJ\ .!l:~ ~ ~I." G~ js. :\\ ~~ .. !l~ ~6:; r\~:U1 ~ ~~ ~i ~\ ~I *~, ~~ 41(, ~ ... .... .. "'.. ... .. " 23 ... '" J. ... .. It 0", ~ 111 .. 111.. '" ... It ... , I I!!I ... O ~ 0¥ *~ ~, -:hI ~i * ~I.:i.ll p::.....1 ,. " ... '" ., j tJ.... .... .. ...... J. ." J ." \ ~~ .J.l ..L...J-I) -:hI 0~ * ...u J • LI) 4111 ... ... ... ... , ... ,;o ... J., .. a ... .;IJO"' ... \ ....... $ J$ )1 rJ -:hI ~ * ...u ..s...J-1) .:ill 0~ .... ... .. ... .. , ~o,.J ..... o ... J ... ~ .... J\ .. ",. ~) 4i.l1 ~. * ~ _,....II ~) .:ill ~ * . - ~ _ .~ _ , ... * L<}I ~)I ~~I ~ ~~ l ~-I v=:. ., •. _ It " ~)I~)I~lr "_,j; ~~ .~ ~ * ~,~' * :L..l ~, ;. Ji '" " .. .;~'J.,,,.a~,,,,"- * ~il~..J~.~J* :I .;Ii '\ • ~)I ~)I ~I r:3 _" ... · •. ,. -- • - "_I ''- - - 'I ~, * ..l>-i JlI Y' J ..u~~J~r-*~ ... r# '" '1" J J J;" j ~ D - * ~II_,.o' ~ ~ r-1J * ;J ... ~ , '" ~)I~)I~lr o ... Ja_ .... a' J.. ... _ ~, tJ.I .. J~tI"J·J ..uy. r'J ~ r' * ~I .111 * ~IIJ)I _,.. Ji ~.. J' _ ~ J. , ... 'II J , II - * ..b-i I_,AS' ..J ~ r'J * 24 ~ a II '\ II ~)I~)I~\r »»: 0... ... ,.",. ...... II .. ,. 011'" ~ ...... J _,.;. cr J * Jl.> l.. _,.;. (f * JlA...-JI Y jI ~ y' Ji ,.". '" '" i III f rio' G,. ... <6'" '" .. ~ • ..lk..J1 ,j ..::.,.1ju.:J1_";' (fJ * ~J 1~1J-"~ .. -... .. ...,. ... .,. .. .. ......... .. ",,,, II ... . * _,__ I~l ..L,....l> _,.:. (f) ... --.. ... '" ~ • iI· , • ~)I~)I~lr :II. '''' ,"" .... .JJ ... J *. vL:J1 JI iI. V"L:JI &!lI,.. * V"1.:.lI Y _fi ~ yi Ji ... "'... "'.. ... ..- ... .J J iI ~' .... • _,' • ,j if Y'" ~ 'i.JJ1 * V"l:I-l U"'.,-.".._.JI _,.;. LJ'" - ...... ,. ...... ,,. e > ,_ ,J' * V"WI) 4J.-1 LJ'" * V"WI J.J...,p ~ .... ... .. ... ,. - .. \ .. ~)I ~ )1 ~I r-:! ... • • ill .. ,., til ,. '" I'" ~l.. * ~)I~)I * ~WI ~J ~-LJ-I .. "'oil .. o!I ,..... ... J ,....., III ... 1.1_r..JIU..u.1 * ~ !lltlJ ~ !lltl ~ t...s. ~~I ~J 0.; u~ "" " , • ~ .. " J,.,... .., • ,. (f~WI Y J.J! ..w...1) * 0;:L)1 .. "" .II' , ~ . 27 "SObhane rabblke rabbI! Izzetl amma yaslfune, ve selamOn aiel mOrseline vel hamdO IiIlahl rabbil alemln. -izzet sahlbl Rabblm, onlann Isnanarmdan mi.inezzehtlr. BUtOn MOrseline (peygamberlere) selam olsun, BOtOn alemleri yaratan Allah'a da hamd olsun." Bunlardan sonra asli dilek ve a~lk maksat yani ResOI-i Zi§an Hazretlerine getirilen WrlQ salavat va ~e§itli tahiyyat va tekriman gOzel bir dille stralayrp zikir Halkalarim bir biri aroma devam etmek gelir. 28 ESMku'L-HUSNA Cenab-i Allah'in .99 esrnal husnasiru srra ile ezberleyOp manasiru da anlayarak okuyanlar cennelle tebsir edilrnistir, Sonsuzluklar i~inde, kO~ucuk dunyarruzda kuwet ve azametini, sayrsiz muhtesem tablolar ve renklerle sergileyen, varllg Ina hi~ §uphe etmeden inandlglmlz Allah-u Teala. Hazretlerini tarurnrnak ve sevmek, Q'nun isimlerini ve srtatlarrru bilmekle baslar, Tirmizi, lbn-t Hibban ve Hakim'in EbO HOreyre'den rivayet attigi bir Hadis-i $erif'e gore, Allah'm ResulO (SallallahO aleyhi ve sellem) buyurdu: "Muhakkak ki, Allah-u Teala'ya mahsus olarak doksan dokuz islm vardrr, Her kim, bu doksan dokuz ismi ihsa (zikr) ederse Cennet'e qirer, sonsuz saadete ula§ml§ olur." , lt~=============. 29 ~ ., '" . ~)I~)I~I~ ESMA'O'L· HOSNA 30 31 ;:II • $ '\ • ~)I~)I~I~' Hazret-I Muhammed Samillahu Aleyhl ve Sellem'in Mubarek Islmlerl: ~SWI+~I~Cf ... ~..,- ,,. It ..,. .... ,,. 00 -li~ ~I , ....... '" ~ t:G~ ~~' G~#~, ~L ; ~ ._); - ~G·,·· ~ .. -~G~ ~"·t.:..G~ . """:",,,~y • ~_,... • ... "'... ... , G~ ~ .. u,. G~ ~ 'G:c.. ~ ; ~~ ; ~v----!- ; ~ ~ ~ G:~ ~ 7, ), G~ ~ ~ ..... "' .. J;'~ G~ $.:_; G~ $ j;'~ G~ "" ....... ... 32 I. 33 34 35 36 ",.. ~... ..~" ffC."". II", itt;. f6. , i.-..,..JI w.. UJ......., ~ \:A.. UJ.......,... .1,; _ C _: c:. _: ~ ~~~, ~ G~ 4; ~i ~~ t~ • ~~i J.J} G~ # ~i ~ G~ 4' HG~#~ui~u~* G~ # ~~)I ~~;:., G~ ~ ~CiJi i!f; rUii ~~ G~ # ~~I ~~ ~~ :." ~ G~ 4' r--liJi ~~ u~ GJ.L.:.,. ~ ~i. J J •• - G:c._ ~ : ... _ . '; if~ : ... ~I.:.~i ~~ u~ 4' :J).J~ ~ ~ 41. i'~li ~~ G~ #~I ~~ U~ ... '" .. ",.., .. "" ~~ G~ it ij)tl ~~ G~ # "', "" 37 38 ,~-~==================~. G~ $ y;:_'i ~~ G~ ~ l.S~i G~$~~i~G~#~~I~C ~T~~ ~:1J1 ~ G~ ~ ~)i ~~ '" J ".I' ,-,. J..".. w,. .. ..,. '" , .I • .. ~J-"JJ ' ~I ~.~ YJ~ r-+l 1\ .. "'.... ,. , G... *J .,..1 .... .; J. .. .. _,~ *., '" ... __ J. l/' U.).&,~ J."... J Js'" if l.:..t.".t:i ~ ,~)I ,,, , '" ,; ,. "..... ., , .... r" ., .. ,,, ... ". ~ , ~W-IJ ~I ~ ~IJ ~J ~.JAw.... :;.... ,D.. " ... "''' .. '" • , .... ~J 'r'f'j') ~')IJ.lll~ ~~ J!~~I) ~~ .§ ~~ l..:...: G'1-;~ G~ ~ ~\ "." ,.." ,. ,. - . "'". .. ' . ~ r-1--J 39 · - , ~)I~)I~lr BIsmlllahlrrahmantrrahlm. AliahOmme Salli vs Sellim ve Bank Ala men ismihO seyyidina Muhammed (s.a.v.). AllahOmme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihQ seyyidina Ahmed. AliahOmme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihO seyyidine Hamid. Mahmud (s.a.v.), Ahyed (s.a.v.), Vahid (s.a.v.). MAh (s.av), Ha§ir (s.a.v.), Aklb (s.a.v), TAhA (s.a.v.), YAsin (s.a.v.), Tahir (s.a.v.), Mutahhar (s.a.v.), Tayyib (s.a.v.), Seyyid (s.a.v.). ResOI (s.a.v.), Nebiyy (s.a.v.), ResOIOr rahmeh (s.a.v.), Kayyim (s.a.v.): CAmi' (s.a.v.), Muktef (s.av), ResOIOI Melahim (s.a.v), ResOIOr RAhah (s.a.v.), KAmil (s.a.v.), Iklil (s.a.v.), MOddessir (s.a.v.), MOzzemmil (s.a.v.), Abdullah (s.a.v.), HabibuHah (s.a.v.). Safiyullah (s.a.v.). Neciyyullah (s.a.v.), Kelimullah (s.a.v.), HAtemOl EnbiyA (s.a.v.), HatemOr Rusul (s.a.v.), Muhyin (s.a.v.), MOneccin (s.a.v.), MOzekkir (s.av.), NAslrn (s.av.), MansOr (s.av), NebiyyOr Rahme (s.a.v.), Nebiyyit Tevbeh (s.a.v.), Harls0n AleykOm (s.a.v.), MAlOmOn (s.a.v.), (s.a.v.), ~ehirh (s.a.v.), ~a.hid (s.a.v.), ~ehid (s.a.v.), Me§hOd (s.a.v.), Be§ir (s.a.v.), MObe§§ir (s.a.v.), Nezir (s.a.v.), MOnzir (s.a.v.), NOr (s.a.v.), SirAe (s.a.v.), MOsbAh (s.a.v.), HOden (s.a.v.), MOhdi 40 (s.a.v.), MOnir (s.a.v.), Oain (s.a.v.), Hafiyy (s.a.v.), AfOvv (s.a.v.), Veliyy (s.a.v.), Hakk (s.a.v.), Kaviyy (s.a.v.), Emin (s.a.v.), Me'men (s.a.v.), Karim (s.a.v.), MOkerrem (s.a.v.), Mekin (s.a.v.). Metin (s.a.v.), MObin (s.a.v.), MOemmil (s~a.v.), VesOIOn (s.av), ZQ kuvvetin (s.a.v.), ZO Hurmet (s.a.v.), ZO MekAnet (s.a.v.), za'izz (s.a.v.), ZQ Fadl (s.a.v.), Muta (s.a.v.), Muti (s.a.v.), KademG Sldk (s.a.v.), Rahmet (s.a.v.). 80~rA (s.a.v.), Gavs (s.a.v.). Gays (s.a.v.), Gly~sun . (s.a.v.). Ni'metullahi (s.a.v.), Hedlyetullah (s.a.v.), UrvetGn vOska (s.a.v.). Siratullah (s.a.v.), SlFatOn MOstaklym (s.a.v.), Zikrullah (s.a.v.), Seyfullah (s.a.v.), Hizbullah (s.a.v.), En NecmOs Sakrb (s.a.v.), Mustafa (s.a.~.), MOcteba (s.a.v.), MOntek (s.a.v.), UmmlYY (s.a.v.), MuhtAr (s.a.v.), Ecir (s.a.v.), CebbAr (s.a.v.), Ebul Kasnn (s.a.v.). Ebut TAhiri (s.a.v.), Ebut Tayyibi (s.a.v.). Ebu Ibrahime (s.a.v.], MG§effe (s.a.v.), ~efi ~.a.v.). Salih (s.a.v.), Muslih (s.a.v.), MOheymln (s.av.), SAdlk (s,,~.v.),.Musaddlk (s.a.v.), Sldk (s.a.v.), SeyyidOI Murs.eltn ~~.a.v.), lmamul-Muttakryn (s.a.v.), Kaadll Glrrul Muhaceelin (s.a.v.). EI-Muhaceilin (s.a.v.), Halilur RahmAn (s.a.v.], Berr (s.a.v.), Meberr (s.a.v.), Veeih 41 (s.a.v.), Nasih (s.a.v.), Naslh (s.a.v.), Vakil (s.a.v.), MOtawakkii (s.a.v.), Kefil (s.a.v.), ~efik (s.a.v.), MukimOs SOnnet (s.a.v.), Mukaddes (s.a.v.), RuhOI Kuds (s.a.v.), RuhOI Hakku (s.a.v.), RuhOI Kistl {s.a.v.), Kftfin (s.a.v.), MOktef! (s.a.v.), Balig (s.a.v.), MObellig (s.a.v.), ~afi (s.a.v.), Vbil (s.a.v.), Mevsul (s.a.v.), Sflblk (s.a.v.), saik (s.a.v.), HAd (s.a.v.), MOhdt (s.a.v.), Mukaddem (s.a.v.), Aziz (s.a.v.), Fadll (s.a.v.), Mufaddal (s.a.v.), Fatih (s.a.v.), MiftAh (s.a.v.), MlftAhr Rahmeti (s.a.v.), MOftahOI Cennet (s.a.v.), AlamOI lrnan (s.a.v.), AlemOI Yakin (s.a.v.). De iii 0 I HayrAt (s.a.v.), MOsahhihOI . HasenAt(s.a.v.), MukilOI Aserat (s.a.v.), MOsahhihOI Hasanat (s.a.v.), MukilOI AsarM (s.a. v.), SufuhOn Anizzellat (s.a. v.), SahilOs ~efMt (s.a.v.),SahibOI Makam (s.a.v.), SahibOI Kadem (s.a.v.). MahsusOn Bilizzi (s.a.v.), MahsusOn Bitmecid (s.a.v.), MahsusOn Bi~§eref (s.a.v.), SahibOI Vasilet (s.a.v.). SahibOs Seyf (s.a.v.). sahibOi Fazllei (s.a.v.), SflhibOI IzAr (s.a.v.), SAhibOI Hueeet (s.a.v.), SahibOs Sultan (s.a.v.), SflhibOr Rida (s.a.v.), SAhibOd Dereeetir Retiati (s.a.v.), SahibO't Taei (s.a.v.), SAhibOl Migfari (s.a.v.), SAhibOI LivAi (s.a.v.), SahibOI Mi'raei (s.a.v.), SflhibOI Kadibi (s.a.v.), SAhibOI Burak 42 .'11' • (s.a.v.),SAhibUl Hatem (s.a.v.), SAhibOI Alamet (s.a.v.), SAhibOI BOrMAn (s.a.v.), SAhibOI 8eyan (s.a.v.), FasihOI Usan (s.a.v.), MutahharOI CanAn (s.a.v.), Rauf (s.a.v.), Rahim (s.a.v.), OzOnO Hayr (s.a.v.), SahlhOllslam (s.a.v.), SeyyidOI Kevneyn (s.a.v.), Aynun Nairn (s.a.v.), AynOI Glrr (s.a.v.), Sa'dullah (s.a.v.), Sa'dul Halk (s.a.v.), HatibOI Umem (s.a.v.), AlemOI HOda (s.a.v.), KA§ifOI KOreb (s.a.v.), RafiOr ROteb (s.a.v.), izzol arab (s.a.v.), SahibOI Ferae. SalialiahO alayhi va ala alihi AliahOmme yarabbl bicahi nebiyyikal Mustafa (s.a.v.) Va resulukel Murtaza (s.a.v.) Tahir kulubena min k01li vasfin yObaidOna an mO~ahadetike ve muhabbetike ve Ommetina ala sOnnetihi vel cemaati ve~ ~avki ila ligaika ya ze'l-eelcelali valikram ve selialiahO ala seyyidina ve rnevlana Muhammed'in ve ala ali hi ve sahbihi vesellim teslima. Pazartesl Buradan Ba§lar. , ., \ . ~)I~)I~I~ .. _,., 'f,,,,J,,, ..... ~." "j ~I ~J.~ WJ""J u;;- ~ J,I j,:, '" ",. ......,. r-LJ~J 43 Blsmillahlrrahmanfrrahtrn. SallallahO ala seyyidina. va mevlana Muhammedin va ala. a1ihi va sahbihi ve sellirn. Salavat-I ~rlfel.r BIRiNCi SALAvAT..t ~ERiFE " ... .", ,._ ", ';' ,J" LS 4:,tJl J u,-IJjIJ ~ ~ J.... ~I ,.. ..,..... '" II "" J ..".,,,,,... ,.. .,. ... ., ... ~ ~ .!1;4J" ~I.ftl ~ ~ ". , "" " '" III'" ,. , " • '" .,. ""... '. J .. '" • - ~~ ~If.~ ~ ..;.S;4 L..S' ~~l J ~IJjlJ - .. " .,. ~ J.:.-AllahQmme salll alt Muhammedln ve ezvAclhl va zOrrlyetlhl kema sall.yte alt [brahlme ve bArlk alA Muhammedln va .. azvAclhl ve zOrrlyetlhl kema bArakte alA All ibrahlme Inneke hamidOn mecTd. iKiNCi SALAvAT.J $ERiFE '" .i -.' .. ... "" ... .. II" ~ "" f ~ .- .,. ;); ~ l-S' ~I ~J _~ ~ J..- ~I , .. ", .. ", ... 1.,,. .. , .... LS .. ~ ~I~J .. ~ ~ .!1/~J. ~I..rl~ III ,,'III .....,... .... ...... .... • ~ ~~~~!r.~~ ..;.S}~ 44 ,j.=============1 • .. AllahOmme salll ala Muhammedln v. alA ali hi kema salleyte alA ibrahlme ve bArlk alA Muhammedln ve alA All Muhammedln kemA barekte ala all ibrahlme 111 alemlne Inneke hamidOn mecidOn." OCONCO SALAvAT-1 ~ERiFE , ... .,... ,. ... ... .. .. "" ~ ".. -' .. '" ~ ~ w- 411 ~ J J....,.,... :.p ~ ~I .... '" - , .. ",. "" , .. f, .... fIA ." , .... LS.to..- JI ~J ~;)s- .!1}U. ~!r.' tI , ~ ... .. ... ". .. ~ "" .......... , .. (t ~..l:- ~~~I_r.~~ d.)4 "AllahOmme salll ala Muhammedln ve all Muhammedln kema salleyte ala ibrahlm. ve barlk alA Muhammedln ve AU Muhammedln kema barekte ala ibrahlm. Inneke hamidOn mecidOn." DORDONCO SALAvAT-1 ~ERiFE ... , .,... , .. ... ... .,. " ~ ".,., J 41 ' ~ ~ L.5 411 ~ J J....:o- :.p j.,., ~l II" .,. ~ _,J ~ " s » J .... .,. ..... LS .. ..L..-. ~I ~ J .. ..L..-.. ;);- • .!Ill) ~. ~~~ " .. " .... ~ ..... ,.,.,.. ~~ ~ ..1.:-- ~~ r--"~~ :J; ~}-! ,~-=====================~ 45 "AllahOmme sallialA Muhammedln ve All Muhammedln kema salleyte alA ibrahlme ve barik aUi Muhammedln ve All Muhammedln kemA barekte ala ibrahlme Inneke hamidOn mecidOn." OOROONCO SALA-VAT-I $ERiFE "0,,6 ,,,"";" ~JI~~;~i~I_~~~~1 ~ - "AllahOmme salll alA Muhammedin neblyyll urnmlyyl ve alA All Muhammedln," BE$iNCi SALAVAT-I $ERiFE "AllahOmme sail! alA Muhammedin abdlke . ve resulike." 46 ,i,J.-================. ALTlNCI SAlAvAT-1 ~ERiFE .. ,. , ... 1 # .. , ,#'J ;.,," ~ • .., " L.S ..L...-.. JI ~) ...L...:o... ~ ~ ~I 1# , ." , ... ....".. ... , ... "'" .#'" .L.::-" ~~ ~L~~ ~I ~) ~I.r.~ ~ ~ ~.., , " " .'... # ... .. , .J ., .... .. J....;.... JI ~J ~ ~ !I}'l ~I * ~ 411 .." , .If .-~ " "' , .. , .. .!l;1 ~~I JI ~ J ~I.r.' ~ I,:'.S')-l L....S' ... ... ", ,. .. . .J" , .. .II" J ... III '"'' , '." ... ttl- ... .- ... JI ;)s- J '"'-'- ;)s ~ _; J ~I * ~ -l::- ... " .. , ,.. ,. .. "" .... ..... '*' ...o ~~) ~I * ~ .L...::-" ~~ .. .. "'.. .... ..... .;Ii. ... "'.. f... J. ,JJI' '" '" JI ~) ~'.r.' ;)s ~ W'" ..1...-.. JI ;)s J ., '" , "' .. ... ·rlI'''''~~' ~ ..... ., III" .... ~ ~J~I * ~~~~ ~'.r.~ ~ .... ... "" . -... ,... ,,.. ,. , ,. .,;, ~I.r.' ~ ~ lS' ~ JI ~) ...L...:o... .. " ".." I/A "t#. .. , _" ..... , ' .. * ~ ~ ~~ ~'.rl~~1 ~J 47 "Allahumme salll alA Muhammedln ve ala all Muhammedln kem!! salleyte alA ibrahlme ve alA All ibrahlme Inneke hamidOn meeidOn. AllahOmme bArlk alA Muhammedln va alA All Muhammedln kemA bArekta alA ibrahlme ve alA an ibrahlme Inneke hamidOn meeldOn. Allahumme ve terahham alA Muhammedln ve alA All Muhammadln kemA terahhamte alA ibrahlme ve alA All ibrahlme Ini'lel, , ... J ""," , •• ' r-':~')J ..l..-. JI ~ J ..l..-. ~.J..- ~I , - , • ,"" ,,,,., ,. - , .. 6 __ , ... " JI~J ~~!1}olJ J....:-JIJI..l..-.. "" " ,. iI "" ., ., .- ." "'''''' • "",. '" ,,_., "" "" ,.. A ~'..r.1 'J; c, .. S")u ..:..- JJ ~ L..S" ~ "" ". .. ~ f6 , ..... '" I ' .. ,. "" ..... ,'" *~~~~ ~WI~~'..r.~~I~J "Allahumme salll alA Muhammedin ve alA 48 , Ir===========::::::;. all Muhammedln verham Muhammeden ve ale Muhammedln ve bArlk alA Muhammedln ve alA Ali Muhammedln kemA salleyte ve rahimte ve bArekte ala ibrahime ve alA lUi lbrahlme fiI Alemlne Inneke hamldOn mecidOn. SEKiziNCi SALAvAT-1 $ERiFE '~J ""-f, I". .. w..o ..... f/.." :h'J ~ ~J\~~ ~~.~ rM~* " .." .. ". '" ,., *~ r')l..Jl~ "ALlahOmme salll ala Muhammedln ve ala AU Muhammedln hattl IA yebka minessaiall lIey'On. Verham Muhammeden ve Ale .. ow. • • 59 Muhammedln halta yebka mlnerrahmetl ~ey'On. Ve barik al6 Muhammedln ve ala ali Muhammedln hatt6 14 yebka mlnel bereketl ~ey'On. Ve sellim al4 Muhammedln hatt4 la yebka rnlnesselarnl ~ey'On." ON DOKUZUNCU SALAVAT·I !1ERiFE .. ~ ..... ,,,.0 ~,.J .1'"," .'" .. ~ j..,., )* ~) ':II ~ ""'--'- ,> ~ r-..u' '" ..,. fI ... 'FII$ I"'~ ""," ,. III ~~. ~I ..) ""'--'- ~ j.P )* r:.r.? ':II ..) ""'--'- ... , , tI .I' ",. " '" .," .1'" "'0 ,,, J .. "," ~ j.P) * ~)I ~""'--'- ~ J....)* " ... - flo ,. ;liJ~" "" ~ ... ". .... ~"J ttU' * ~..Lli r Y- ~I ~ \'1 ~:>UI .~ ol--.. ... ,. ....- ...... .;, .... " "'$ ...... "" Il.oo .... #'. tl s » ~ " ". ~J..ul) J _rJ1) ~I) u...:... }II""'--'- Jzs.1 , , , .. J ...... II ... ., ~ ... J J... wi II J p .. ,. • ')U .) - I) ..L.>-.t ~I ~I- ~ 1 II * 0.; .. .>'JI r- II ... ...~ ~........ J........ J. .:. J.1Io " J ...... , III I' r.i!Y) ~ u=!jJI) ~jJ ~w"'1 ~ ~r _ ... _~ "",. '" ... 0,; "... II . ...., ~ .. ~L!. 41J) Lt_,.:... ~.J>" w-: ~I) ~ ~ 60 rF· ============- ~ 1,.,.;); j..P) * ~ I ..!tU .. tI,. "" ..... J ,. ~ ~... , .... 'f"" So III...... ... 0 ... ~.J.s. • ...l..>.,.. ~ I" ~ J* ~ .6 C.')J '..'1 . ... .........." 0 ...., ... ...... .J h ,,. ...... ill ...... J~IJ ~ ~ ..bl>.1 t.. J Jl.;..JL......) ~ 64 "iF=============- '0.. .. ..... "" ~ &) ~~ ,)'-':-).!J..!'.r ~~) ~ 'j$.. ..." ... ill 0...... ... .QI J.;.... 011 0.., ~biy......~j..P~I*~~ .. ~ ..... ~J "..... ~ ~ ...... , ........... .. J ~ r4 'il) ~L-.UI r:r Js- r') JJI or=- _. .. ...,." " ....... , ...... , ....... tI ~'--:lJ1 o: ~ r~I'iJ I.fl ,,1..,jUj1'i r'J..u1 ... " ... ,.... ... Ii' ... ' ... ... riI J ...... ,~ , .... * "Jk) .J;I) ~ ~J.; r4 'iIJ "AllahOmme saUl ala Muhammedin ve ala ezvaclhl ve zurrlyetlhl ve alA eel'ln neblyyine vel mOrseline. Vel. malAiketl vel mukarrebine ve cemi'l IbAdlllahls sallhine. Adede rnA emtartis-semal mOnza baynatahaVe saJII alA Muhammedln adede mA enbetetll ardl mOnzO dehevtehA. Va salll alA Muhammedln adeden· 65 nilcuml flssemill felnneke ahseytehA. Ve salll ala Muhammedln adede rnA tenfesetll ervAhO mOnzO halektehl. Ve salll alA Muhammedln adede ml hallkte ve rnA tahlOku VB m. &hlta blhl IImOke ve ed'Afe zAlike. AllahOmme salll aleyhlm adede halklke ve rlzAe nefslke va zlnete arJlke ve mld.de. kelimAtike ve meblAga IImlke ve ayAtlke. AllahOmme salll aleyhlm sallten tefOku ve tafdOIO salAtel musallln. aleyhlm mlnel halkl ecmaine ketadllke all ceml' halklke. AliahOmme salll aleyhlm salAten dAimeten mOstemlrreted devAml alA merrll leyAIl vel eyyAml muttaslleted devaml lenkldb lehl velenslrime all mlnelleyAIl vel eyyaml adede kOIll vAbllin vetallln." ViRMi OOROONCO SALAvAT-1 ~ERiFE '" ......... ·"""'IIIi ... ,11.,~ "'",,"f.~'" ~ ~\r.~J ~_J...-A ~ ~ ~I ~~I~1 ~ !l~~G ~~, ~ ~~ ~;. ~j~ ~ :w,J~ ~;._ ~'~ ~C~ '" ".,. "" .,. ... ".".... ~ .. ".. ... .,.... , t .. ~ ~jJ ~ ~ ,··4J ~WS" .)1..l..tJ , "'. "", "'''' .. '., • ..." #',.,. _ ,,11,. ,... ,,. "" .. . ... "',. .. ~ ~'L.. .)~ I..I.JI iJ~';"'" ~1.i~ , , .. ~ .... "" ...... _" ........... ,. ~ ~'L.. Jt-..;.IJ ~ ~'L.. ~J:J DO" ... 'til" J' "" "" ~' .... ,.J ,....... J. .. _ .. ~~li~~J J_,;JJ ~y i.,_L... , , , ~f ~,~iLi~ ~~~·~~(~'~i~ :t, J, _l.:..: d.;; ~ r) ~ ~, ~I '~:.~ (t ::-.!s-;:,.:;:;. ~~~. ~~ ~ : f''' ~ ......... "" J... ,,_ ,.-,,..1: .... ~\:i.JS'J. 4J_r.)J ~ ~J. ~~J • ..lf$o J .. , .... J, .... ... •• .: i ...... ~ , ... " ......... (. J.:.:..."J "'l:; ~~,JJ 4J..r"j ~IJJ. djJ 67 "" J J _ ~J....1 II... J""... WI , " ~ '" .!..y :, yl) '* ~ !II.· .. ':II ~\ ~I ~I , I " '" '",..... s > ~. D "" ~f ~ ~ l.:- ~ JI.,; •• ,NI ,:r - - ... :: ... ,. ,;I' J 10 "" _~ , D...- .. ..., "~D "" '" ill " iii .. ~ ~ J..:..o d1L..\'" .r.>- cr ~I u-il ~I "" ... ... "" , .. #'. ...~.. • ... eIJ~I~~I)."r~~ .. "' ... I'" if'''' .... .. cr ~I ~~~I ,,' ,. .... ,.,. ".. ... ~ ... D _ J .... , ... " til ..... .!J.j\ * ~l,.. J> ~ .!l ~IJ * ~L. r: D""... .. .... f ... tl ,. , _, OJ, ~ ~ ._ J...-. _ ... .. .... ,. ~) ~I* y.r:AJ1 r~ ~IJ ~':JJ r-W ,,; J. ." ~,.,: ... III- ,J... ... ~ ~ ,.,. .. • 1).\ jAl JJ\k.i J ~I JI.b-~J (t loa ~l,.. j ~ ,. " " ',J",,, ..... ., • ., J!II ", .... .,... • It _ ., ...... ,_) ~ ~I ~I * I.Slt~ ~~IJ Js- .,~ ~l~i~ c: .~::.r- ~ j~~ .: ~~ ~ - - , t#, _ #' J....:,,,, ... _ ... J ... '" ,. t .. .1 'I 1_\ ,:.1 ~ * ~ I.A.o i,J"'" ~ "Allahi.imme innl es'elOke min 'hayrl rna ta'iemi.i. Va eOzi.ibike min §erri rna T~'lemil. VestagfirOke min ki.illl rna ta'iemi.i. Inneke ta'iemi.i vela na'iemu ve ente allami.il guyubl. Allahi.imme erhamni min zarnan! had. Ve 72 ihdakllfltenl ve tetAvOIi ehlll cOrnetl aleyye vestld'a flhlm lyyAye. AllahOmmecalni mlnke Ii Iyazln rnenl'ln ve hlrzln hasinin min ceml'l halklke hattill tilbelllganf eceli muflfen. ViRMi BE~iNCi SALAvAT-1 ~ERiFE • ~ ... J.,. "'JfI" J .... ~ ~~. ~ JI ~~ _,_:__. ~ ~ ~I ~jl~~~~~~*-~~ " " .,. ... , .. ... .,..... .I' .... ... 0...... ~... J .... III ~ .. " , ~ J ..t....-. J; J..- J * ~ ~ r-' 0'" .).J.&. ~ ... ...". D.......J. ... .... ,. ... ..... .,.. ~ ~~ ~ • ..Jp i__,J...all ~ L..S' _~ ~I .:... J. , ... J. ",,, "'. "'" ~ .. ,. _.,; • 1[. ~ i)...aJ1 ~ LS' ...L..-.. JI cJs- J _...L..-.. .. ..II .. 0\ ~;, W-i.:..: Ji ~~ #~ ~ ~~ ~. , ... ~ 111". ~ *~~ "AllahOmme salll alA muhammedln ve alA ali Muhammedln adede men salla aleyhl. Ve salll ala Muhammedln ve alA 6U Muhammedln adede men lem yusalll allyhlve saUl al6 Muhammedln ve alA 611 Muhammedln kema lenbegls salAtil aleyhl. Ve salll ala Muham- 73 medln va ala all Muhammedln kema teclbO salatLi aleyhl. Ve saUl alA Muhammedln ve alA ali Muhammedln kema emelle en yusaliA aleyhl." ViRMi ALTINCI SAL.AVAT-I ~ERiFE l1li ", , ... , '" .. , .. '" J "" i.,., cr • Jj ($.lJ1 ..L.."..... JI ~) ...l...>.;. ~ j.P) ,. "'.". .. ,. ., " '., ,. ,., .... -. ., J ,..... _ .,...... J r-tL-JI * /r" \'\ ~~ t~ J_,;I) ij'JI-!y . ... 0, ~, , .. , .,. " "J ... ' .. ' . ~ jAl ~J .J.....,...,. JI ~) ...l...>.;. ~ j..P . ,,. .. . , . ,. ~ .. ..." ....... *~IJ~'j1 "Ve salll ala Muhammedln ve alA all MuhammedlnnlllezT nOruhO min nOlll envArl ve e~raka bi ~uAI slrr.hll esrAril. AllahOmme salll ala Muhammedin va alA All Muhammedln ve alA ehll beytlhil ebrAri eema'ine. 74 ViRMi VEoiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE ... , 0... " .. . '" "'" .. ... J. ... .. III .. J .. ... !l-!'yl r- ~I ~ J~.J...-.. ~ J-.- ~I ... ........ "......, I ""..... ... • ... ,. ~ y" Jft J ~ ~~) !l J\rl ~..w J "" ...... J J,., ...,. "...... " ... '" " , ~I)~ r).A3 o_,i.,p ~~I fl>J ~~ rLo~J .. .... .,., .'i., oJ_ .. ". -J'I. ," ;, - ~ - ii -' - ~lL' -- I ",---."",", 'f) • 'f r- .. ~J .. ., ". '" , - ~!)I "AllahOmme salll alA Muhammedln ve alA Alihl bahrl envArlke va ma'dlnl esrArlke ve IlsAn. hOecetike ve arOsi memleketlke ve imaml hazletlke va hAtlml enblyAlke salAten tedOmO bldevAmlke ve tabka blbekalke saliiten turdike ve turdihl ya erhamer riihlmine." ViRMi SEKiziNCi SALAvAT-1 ~ERiFE ~ ..... .,....... ""., ,.... ...... ... . , , Y J) rl)-I ~1 Y JJ r'.r-J1J ~I Y~ ~I .. rlI"", ..... ...,.....,.",.............. ~~ ~I * rUlI) ~...--JI ~ J) {I)-I ~, ~ , _",,,.,, ~i r,')L.JIl:... ...L.."..,.. ~."..) , , . \ 75 "AliahOmme rabbel hille vel harAm. Ve rabbll me,'arll harAml. Ve rabbel bey til haraml. Ve rabber rOknl vel makaml. Ebllg liseyyidina va mevlinA Muhammedln mlnnes selime." ViRMi DOKUZUNCU SALAvAT-1 ~ERiFE ,.. "'". I,J,. ... ,.." "i1' , .. ; ~J~I ~_~ ~_""J I;~ ~~~I ,,,,. ,.. .;.,. fI' .,. III" _'., , ,; .. ·w ,,~~_""J U..l.:-- ~.J..- ~I. 0I-_;-~IJ .. "'..- ,,, ' ..... 'w' """ '" .... ,,~ I;~ ~ J..:o ~I * ~J ~J Jr c,} .,. .,. ,. ,. .,." ",." ., ... ... • '" .... iii'" ~ .... II .. * y:J.J1 fJt J~~~I ~~I ~,,~ ~_""J .,. ,..... , .. J '" ...... " , .... "." .!J!~,,~ l:.:J_""JU:l;~~~1 .. ... ..... ... ._ ... ,"" • or...... • ... ~ i_,J'_# ..:...il) L,.# cY J JP J ~I "AllahOmma salll alA seyyldlnA ve mevlAnA Muhammedin seyyldil evveline vel 'hlrine. Allahilmme sallJ alA seyyldlnA ve mevlAnA Muhammedln fI kOllin vaktln ve hinln. AllahOmme saJII ala seyyldinA ve mevlAnA Muhammedln fll melell'a'lA IIA yevmlddinl. AliahOmme salll alA seyyldinA ve mevlAnA Muhammedln haUl terisel arda vemen aleyhA ve ente hayrOI vArlsine. 76 ,/j.================- OTUZUNCU SALAvAT-1 ~ERiFE '" "'fwJOf;ll ~""J "'fI"''''' JI~) c.s"~1 ~I ~ ~ J..-~' " .."" " '" .... ~,,'.,. ... .... o~" ..... _... J. ~ ..L:- L!,.UI ~Ifi';)s- ~ L.S" ..L.-... .. '" ... I .. tI .. , ... """,,, .... _ - .. ~ ... , ~ ~J~ L.S" c.s"~1 ~I ~ ~ .!lJ~J * , ... ..". ... .,. ..... ...... " "" .... * ~ ..l:--- L!.li~ ~ '.r.~ "AllahOmme salli alA Muhammedinln neblyil Ommiyyl ve alA All Muhammedin kemA salleyte alA ibrahime Inneke hamidOn meci • dOn ve birlk alA Muhammedlnln neblll Om· miyyl kemA bArekte alA ibrAhime Inneke hamidOn mecidOn." OTUZ BiRiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE ... III"" , " " ..... ", '.I' ,J.; li~ JI ~ J ...l....>a.. U..l.:-- ~ J..- ~I * *' - '" '" '" . ., ,."., , "" .., J.. "" ""....... .. .,. III" J ~ ~ ?s.,r.) ~ ~ J:.L.:.-IL...)...l$- ~ • fI "", J, " .... ,. ~..- . ..- '" J.~.,. "'" ".,. ... o_,..J..,.:. ~')I.... ~~) ~ ~ ~J , , , ... .,. .... • ,.. ".. tI ... ".... .... #1 ... ~I ~~ ~t-~) ~ ~~ ~I)~ ~b 77 ., ,I. ..• ~ , ~ ...... ~ ,_.. , ~ -- "'~ ". * ~~J.I t.8~J ~~':J ~~~ \~\ ~':JI .,~ , """ ~.1 ... ;""" .. "f ... ~ ,~.. , III' :JJ" \,j~ JI~J~\,j~~~~\ ",,"," '" ' .. ,. ... .J., "., .. ",J* ~""', .... , III'.J ~15 ol....--IJ ~ '! .1\.,..\\....l~ ~ .. ~ ,.. ~ ., .. _ ,.~ ... "D_""" "" .... ""'" ~)J ~~\V" vP)J ~")l. ~ ~.if'J .. .. 1# " • J. .. ,# ~ J.:.-- ~I c,..\ "AliahOmma salll ala seyyldlna Muhammadln va ala all seyyldlnl Muhammedln adede ma ehata blhl IImQke ve cera blhl kalamOka va sebkat blhl met1yyatOka va sallet aleyhl melAlketOka sallten dAlmeten bl dev.mlke blklyyaten bl fadllke ve IhsAnlka III ebedll ebedl ebeden IAnlhayete lIebedlyyetlhl ve Ii fenle IIdeymQmlyyetlhl. AllahOmme salll alA seyyldlni Muhammedln ve alA III seyyidlnA Muhammedln adede mi ehata blhl IImOke ve ahsahO kltAbOke ve ,ehldet blhl melalketuke v'erda an ashlblhl verham Qmmetehu Inneke hamidOn m.cidOn." 18 OTUZ iKiNCi SALivAT-1 ~ERiFE ill" ~ , r-: ~t.-.,...I ~ "AllahOmme salll alA Muhammedin ve ali Ali Muhammedln v. alA eemi'i ashibl Muhammedln." OTUZ OCONCO SAlAVAT-1 !ilERiFE .,..,. (I~J" ." •.• ,.~ "rI' ,J.," L.S ...I..--... JI ~ J ...I..--... ~ ~ ~I " "'." " ..,.~ ....I".i " ~.. .. '" *" .!l /,~J *~\ft~ ~I ~ J ~I.r.~ ~ ~ , ... .". "" . .I.!' .I II'" ~... .. .. _.I S ~ ~ d)~ W" ...1..0..-. JI ~ J ~ ~ tI , . ~ II ,,-. ".... .. ...... II ~. * ~ ~. ~I ~1.r.1 JI ~ J ~1_r.1 .... ..." ." "" "AllahOmme salll all Muhammedln va alA ali Muhammedln kamA salleyte alA ibrahlme ve barlk ali Muhammedln va alA ali Muhammedin kemA bArekt. alA ibrahlm. ve ala Ali ibrahlm.,11 al.mine Innek. hamldun meci- dun." • 79 OTUZ DORDONeO SALAvAT-1 $ERiFE 80 ',J,"-=============iII "AliahOmme sail] alA seyyidfnA ve mevIflna Muhammedln adede rna ehAla blhl ilmOke. AliahOmme salll ala seyyldlna ve mevlanA Muhammed!n adede rna ansanu kitabOke. AllahOmme salll ala seyyldlna ve mevUina Muhammedln adede rna nefezet bihl kudretOke. AliahOmme salli ala seyyldlnA ve mevlfmA Muhammedln adede rna hasaSathu iradetOke. AllahOmme sa III ala seyyidlna ve mevUinA Muhammedi" adede rna teveccehe ileyhl emrOke ve nehyOke. AllahOmme salli ala seyyldinA ve mevlana Muhammedln adede rna vesJahO sam'uke. AliahOmme salli alA seyyidinA ve MevUina Muhammed!n adede rna ehata blhl basarOke," OTUZ BE$iNCi SALAVAT-I $ERiFE , ...... ".. ,.,. '" '" ... J.. .... ...,., ~."" _ J rtI O.? ~ L.. J J.s. .t...-.. ty _,.. J liJ.:..-o ~ j..P ~I - , , '" ~ .... J:"" ."'or: ",,~,.J; ,,_ .J.....>...o ~ .r". J li..l:- ~ ~ ~I * lJ J.fl.lJ1 ~ , .." ... , J:,,6 .... , .... " ... , * u)tWI '.f~ d' ~L.. ~J.s. '" .... .,. "AllahOmme salli alA seyyidinA ve mevlana Muhammedln adede ma zekerehuz zakirOne. AliahOmme salli alA seyyidina ve mevlana Muhammedln adede rna gatele an zlkrlhul ga1110ne." 81 OTUZ ALTINCI SALAvAT-1 $ERiFE III ....... ~ I'" J.... ~ ... ~ .,; " ",'" III J *' .;1U .) J.&. ..l.:-.. l:....:J Y J UJ.:..- ~ J.,.:o ~I ~ - '" .. " ~""~' .... ,'*' ">II'" ",~ ......... ..L..-. ~ Y) liJ.:..- ~ J...:o ~1. )~ \'1 Il ... ". ~ ... ,.., •• ." ;;II"", ... D ..... f"D ....... U...l::- ~ J.,.:o ~1. )l>,...!o"!ll !JI)JI .)J.&. . , ..... "', "rtI;"'~ .... "'." ... , 1Ii ... ~' ..... ~ ~ ~I * :l~1 ~Iy .)J.&..~ loY Y) .• _, "", .... " ...... , .. , ....... , ,. J..- ~I * )~I.~.)J.&. ~ ~Y) li...l::- . _. , .,......" ...... 'II ........... .... .......... III" J.. ........, , J:.UI ~.~1 L. .) J.&. • ..L..-. ~ Y J li~ :)s- J ". f ........... - • )~I ~ s,l.;,I) , "Allahiimme salli alA seyyidinA ve mevlAnA Muhammedin adede katrll emtAr!. . Allahiimme salli alA seyyldinA ve mevlAnA .. Muhammedin adede evrakll e~carl. Allahilmme salll alA seyyldini\l ve mevlAnA Muhammedin adede devabbll klfarl. Allahilmme salll . ala seyyidinA ve mevlAnA Muhammedln • adede devabbil blhAri. AliahOmme salll alA seyyldlna ve mevlAnA Muhammedin adede 82 miyahil bihArl. AllahOmme salll alA se~ ve mevlAnA Muhammedln adede rna ezllma aleyhllleylO ve edAa aleyhln nehar." OTUZ YEoiNCi SALAvAT-1 $ERiFE ~~~ l.:..: ~;~ G~ ~ ~~, .. "'- "" "",J .... ,. ... r- J" ..... ..L..-. ~ Y J UJ.:..- ~ J...- ~I • JL,.:. \'1) ~ ... ' ;I'" J,. • ... ", III'" f ,J .,. ., ....... " .J.....:-LYYJ L;~ ~ J..- r-*UI. JL...)I.).,l&;- f/I ",. ~., ,,#, • J6:.)I~ .Wll'is. ... ... '" ... "AllahOmme salll alAseyyldinA va mevli\lna Muhammedln bll guduvvl vel asAII. AllahOmme salll ala seyyldlnl ve mevl," • Muhammedln adeder rlmAIi. AllatiOmme saUl ala seyyldlnA ve mev~Anl Muhammedfn adeden nlsai verrlcall," 83 , OTUZ SEKiziNCi SALAvAT-1 ~ERiFE , .......... ,,,J, .... ,fIr" 'WI' "fI ~,.w, ~ _~ l:.:-l r J U:; :.p ~ ~I ... ... ,,, J '" III......",. .. rI'" II' rI .)1..\..0 ~ L:....::-JrJ U~ ~ ~ ~I. ,,~ ". ... ... ,--J, ." ....... 'rI' ,#,., "" _~ '-4-l r J U:: ~ ~ ~I tit ~~ . ""," ... rI'" f ~ '" ". • _... ... ..... • li:l;" ~ ~ ~I • ~)IJ ~I~ s.J. ~ - ... , '.,,""fA. ,. III .. ,.,. , ... J,., U~ ~ j.P ~I t:.~.r ~j ~ ~_""J .; ,., '" " ". ' • ... ,II .. ~ .. ·'I tit ~I~ J..4i1 ~ l:.:l .r". J . "Allahumme sallJ alA seyyldinA ve mevUina Muhammedln nzae nefslke. AliahOmme. salll alA seyyldlnA ve mevlAnA Muhammedln . mldade kelimAtike. Allahumme salli alA seyyldlnA ve mevlana Muhammed!n mU'e semavaUke ve ardrke, AliahOmme salll ala seyyldlnA ve mevlana muhammedln zinete ar~ike. Allahumme salli ala seyyidlna ve mevlana Muhammedln adede mahlOkatike. AliahOmme salli alA .seyyidln:i ve mevlana Muhammedin efdale salavatike." 84 OTUZ DOKUZUN~U SAL&VAT-I ~ERiFE ~~ ~I. ~)I:;' ~ j:, ~:i II ~J • """ ~ ~I~ ~tS- ~~~1 * ~~iC -:'~ .... ~., "'rI"~rI'" *~)I~r~~~* "Allahumme salll ala nebiyyir rahmetl. Allahumme salll ala ~efl'lI ummell. AliahOmme salll alA ka~ifil gummet!. AliahOmme salli ala mOcliz zulmetl. AllahOmme salll ala mOlin ni'metl. AliahOmme sallJ alft mu'tir rahmetf." • 85 "Allah Om me salli alA sahibll havzll mevrudi. AliahOmme salll alA sahibil makamil mahmudi. AliahOmme salli alA sahibil IIvAIl ma'kudi. AllahOmme salll alA sahibil mekanil me~hOdi. AllahOmme salli aiel mevsufi bl! keremi vel didi. Allahlimme salll alA men hOve tissemiii mahmudOn ve til ardl MuhammedOn." KIRK eiRiNCi SALAVAT-I ~ERiFE ,;"6,,,1 i' "1.iJ .. _J", ~ ~ ~I (f ~W, ~~ :;r. ~ ~I ;. .... '·";fJ" "I". , ~~_,..J'~~~I ~~,~~ , - - ... .,.. J .... ... V-- .s Jt wlS" V-- ~ .. ,.;, .. ",J. III "" .. "1,.1,, .. • ~~, t» ~I ~I,); ~ ~I ""lJahOmme salll alA sAhibi, ,ametl. AllahOmme salll alA sahibil aUimeti. Allahi.im- . me salll aiel Mevsufi bll kerameti. AllahOmme salll aiel mahsOsi blzzeameti. AllahOmme 86 J.==========salli ali men kAne tOzIliAhOJ gamimeti. AliahOmme salli ala men kane VerA men halfehO kema yera men emamehu. AlIahOmme .S.~11i ale~ fefi'll mO,effaii yevmel klyA- mett, ... . KIRK IKINCI SALAvAT-1 ~ERiFE f... ''',;'' ..... , J..... r-tU' * ~!riaJ1 ~~ ~ ~ ~1 , ,'*, ".' ...... , ~~ ~ ~ ~I *~li..!JI I..;->~ ~ ~J.,,,, "" .... '" '" .,. ~\ .~I ~~ ~ ~ ~\ ~~)1 1",S,;' '" ~ , ... , .,., ~ ~I • ~)I ~J.J..JI ~L..:., ~ ~ 'f""", .... _ ~ ~ ~I (f ~I ~L..:. ~ ...... .. ........ ,1..' ~,.".J. ~t... _r.JI ~~ ~ ~ ~, • ~~L.,., t' f' fII e , , .~ "': ~.. ,," ~ ~I • ~\,bLJ1 ~~ ~ j-.P ~I • - - -- "" - , - ~~ ~ J.-" ~I* ~ l;_jll.:->l.;p ~ ~I (f :. __ ';i~L.- ~ j:.., ~\'. ~,;.J, . .. ,.,."J",,,,, ... .,' ~IJ ~ J...- ~I *~I ~IJ ~ j.., ,_ ., ....,.. ..... III J., ,. (f~41aJI~' ~.f- ~ ~ ~I • ~fr.J\ 87 "AliahOmme saUl alA sAhlbld darA'atl. Allahumme salll alA sAhlbl, ,efbtl. AllahOm· me salli ala sahlbll vesDeti. AllahOmme salll ala Silhibtl faziletl. AllahOmme sam alA sahibid derecetlr refl'atl. AllahOmme salll ala sahlbll hlrAvetl. AllahOmme salll alA sahibln na'leynl. AliahOmme salll.alA sAhibll hOccetl. AllahOmme salll alA sahlbil bOrhAnl. AliahOmme salll alA sahlbls sulUlnl. AliahOmme salll alA sahlblt tAcl. AllahOmme salll alA sAhlbll ml'tacl. AUahOmme salll alA sAhibU kadlbl. AliahOmme salll alA rAklbln necibl. AllahOm· me saUl alA rAkibOI burAk r, AllahOmme salll alA muhterlkls seb,t tlbAkl." KIRK OCONCO SALAVAT·I f}ERiFE 88 ~ . ~ rIA'" ,J _ . ~ ., '" D J._ ....... f.. ; ~~~I*f'%~~#JI~~F ". • "'. .......... .. .... ~" _J ....... " ~fr~\'1 ;:~I t: ~ r) ~I 4...lS" I/' "AliahOmme salll alenefl'l fi ceml'lI enAmi. AliahOmma salll ala men sebbeha fi kefflhlt taAmO. AllahOmme salli aiel men bekA ileyhll clz'u ve hanne IIfiraklhi. AliahOmme salll alA men tevessele blhi tayrOI feUltl. AliahOmme saUl alA men sebbahat fi kefflhll hasatO. AliahOmme salll ala men te,effa'a ileyhlz zabyO blefsahl keUllmln. Allahumme salll alA men kellemehOz zabbQ fi meclisihl maa ashAblhll a'IAml." KIRK DORDONeO SALAvAT·1 ~ERiFE ",_, ",;' ,_ ..... ,_, .~f1 .... ~~~I*.f.wI~I~~~\ ,..... .... ... "'.... II $ rtI ... J"tiI ~I :J~ ~ I/'~ ~ ~I * ~I ~I_..;JI , "'. "....... • .", • .... .I' rtI' _ .. III .. ,-lll ~L.,.,I ~ I/' ~ I/' ~ j-¥' ~I * ",,, ...., " ~, .. #i ..... tl.J, Js. ~ ~I .. ~I .. ",... , , ...... " '.,tII' .~"". ....... J,_ .... ' J-!J11/' ~ ~ ~I .. ;lfNI;; ~ j...P ... '" ,,. " • 89 ill ~.I ... Qi""O ""~ ""","" .I ~" ,,'" .... ~I * ~\ ~I J.&- ~ ~I * _,...&JI III ., 0" "".," "III" ,,, J. J f ' "" ~" ~I ~ j..P ~I * y _;il J.".... _,JI ,> ~ , "" ,." '" ~~",... ,Ill, '.," ,1>",,, ., r-tl-" * ~WI ~I Js- ~ r-tU1 * &L..JI "'" '" ,;" ~. ~ , .~ '" "" ....... ~ ... otJ ... _r-,lj Js- ~ ~I * ~.,_JI oJ_,J1 ~ J.... " ...... """ .... 0 II, .,. ,,~'" ,.I".. ., •• , yP _,JI i.Jt ~I J.&-~ ~I * yP J \'1 Jal " .. ".. f , ","''' ... _ • ." "" * vi' yll rJ" 1fl:..U tiL.....J1 ~ ~ ~I * ,. .... ,. ""... , "'''_~fI' ........ ".". .... " ... ,~,,' ~ ~I * ~I ~I~ ~~ ~ ~ t+" , ...."" .""" ,; .... II '" II.. ,," J. '" .. ~ ~ ~I * .U.-I .Js.\.... ~ ~I ~ ... .. . "" .... .. . ...."" J. * :4-"-1 ~~ ~~..r- ,) ~I "Allah umme salll aiel beJirln n ezirl: AliahOmme salll ales slrAell mOnlrl. AliahOmme satU ala men lekA lIeyhll bAiru. AllahOmme salll ala men tefeecere min beynl esAblihil mAOn nemirO. AliahOmme salll alettahlrll mutahharl. AliahOmme salll alA nOrll envirl. AliahOmme salll ala menln ,akka lehOI kameru, Allahibnme salll alet tayylbll mutayyabl. AliahOmme salll aler resOm mukarrebl. 90 I~ • AliahOmme salll aiel feerls san'r, AliahOmme salll alen neemls sAklbl. AliahOmme salll ale urvetll vOska. Allahumme salli ala nezirl ehlil arzl. AliahOmme salll alene1i'! yevmll ardr, AliahOmme salll ales sAki llnnast mlnel havn. Allahumme salll alA sAhlbl livall hamdl. AllahOmme salll aiel mOsta'mili fi merdatlke gayete eOhdl." KIRK BE~iNCi SAL~VAT-I ~ERiFE ... , wi' '''".. ... • ., _ ' """ .. ~"wJ" ~~~I*~I.lI-I~I~~~I. " '" ". Jill" ....,... ~. " '" .. III ,I., ~I;jl ~I ~ ~ r-tD1 * ~l:L1 ~.".... _,JI "". " .... ", ... .,. ..... ." .... r.-lAJI ~I ~.".... J Js- ~ ~I .. "AliahOmme salll alen neblyyll hAtln'li. AliahOmme salll aler resOIll hAtlml. AllahOmme saUl aiel Mustafal kalml. AllahOmme salJl ala resOlike Ebll Kastmt," 91 .~bW1J)~i "AllahOmme salll alA sAhlbll ayatl. AllahOmme salll alA sAhlbld deIAIAU. AllahOm-me salll ala sahlbll l,irAtl. AllahQmme salll ala sahlbll keramAti. AliahOmmesalll ala sAhlbll alimAIi. AliahOmme salll ala sihlbll beyylnatl. AllahOmme salll alA sAhlbll mu'clzAU. AllahOmme salll alA sAhlbll havAnkl1 adatl. KIRK YECiNCi SAL."VAT-I~ERiFE 92 j ~ .' ~.. • ... ' ~ "" Ill.... "... '" .., ... '" oJ' III J oM "" ~~ J~')Il ~-4 Lf.I ~~ (.r" ~ ~ ~1 4" .... '" 'D II' ... ,.. ... 0..- ,. ..... _J~ '" ~~ ~laj\'1 ~1; ~ ,0 hi tr ~ ~ ~I • J ,,,, ,,JtI1,,,, ,. . 01; ~ ~u (.r" ~ ~ ~1 * i~'il Q...... ~ II" ,. ~... !Iii J II ~ - '" a .... .J ... ~ ~j1...J~ (.r" ~ ~ r-tDl ~. !,y'1l ~ 0..... , " ... ... III <6 '" ~ tI" ,., .... '" ~ " J ~ i}..L.aJ4 ,y ~ ~ r-tD' * )jJ ')II .b..3 ...,. ... ... ... " II". .. ~".. fJ,,'" ........ , J. .... o J-L,.a-l4 ,y ;)s- J.... ~\ * J'.r. ')II J jl JI.;.j .. , ...'... . ... "" ... ~.I _''II'' j" ~ "J ~ • ,,,,. a.. . ..... cr" ~ J.... ~I * JtA..~.HJ J~I r> fl ~ ... ~ ~ , ~ ... ". '" J _ #..... • ... "'" ., )..u\.!lli dJ JI..uI • .h. ,_) 1.1.0; ~ iJ.W4 ... ,; " ... """ " "'... , j " "" ~ ,J 'I'~; .. .... '" ;,; ~'" ~ L....-. J Jl:.; ~ iJ-L...al4,y ~ J.... ~1 * III·". '" , • $ ... " ". * ;I; . .iJ I jtyJl "AI.~ahOmm~ salll alA men sellemel aleyhll ahcAru. Allahumme salll alA men secedet beyne yedeyhll e,carll. AliahOmme salll ala men tefettekat min nuribll ezhArO. AllahOmme • • 93 . salli ala men tabet bl bereketlhls slmArO. AliahOmme salll alA menlhdarret min baklyyeti vedOlihll e§cArO. AliahOmme saUl ala men fadet min nOrlhl cemlOI envArl. AliahOmme salll alA men blssalAti aleyhl tuhattOI evzArO. AliahOmlTie salll lIa men blssalAti aleyhl tOnAIO menAzlH1I ebrArl. AliahOmme salll alA men blssalAti aleyhl yOrhamOi klbArO vessigarO. AliahOmme salll alA en blssalAtl aleyhl netene'ammO fII hazl d dArl vo fl tllked dAtI. AllahOmme salll alA me issalAtl aleyhl tOnAIO rahmetOI azizil gaffari." KIRK SEKiziNCi SALAvAT.1 ~E.RiFE "" til'" " .,. , , .. ;. ,.... • ,,~.. ,~ ., I' :.P ~ ~I * :4;l1 ~~, iP ~ ~I !It .. ,. '" ...,... , ,.,,, _ j,,, ~ , ,I,. ..... J. \.:...:J.r J u~ ~ j..P ~I !It ~I }:.~, , "" ,. ....... ,,"' ....... ,,*;,J~ ....... 1 .)1 ~ ~ I~I ..:>\5"' IY :.P j..P ~I !It ~.J-.-. " ,. , .. • "'iI .. ~J.",. ...... ,~o ',"' ........... ~ j.P ~I !It .Jl.!~4 J- J>" _,JI ~ .f'11 "." ... ",,,- ~~ Ji ~t, !It Lj..J ;.L~ ~~ .JI ~~ ,. ,. .. ..", "", .. "" "" . ~WI 94 "AllahOmme salll aIel mansOrll mOeyyedl . AliahOmme salll aiel muhtarll mOmeccedl. AllahOmme salll alA seyyldlnA ve mevlAnA Muhammedln. AJlahOmme salll al6 men kAna izA ma§6 fII berrll atkarl teallakatll vuhO§u biez yAllhl. AliahOmma salli aleyhl ve alA Allhl va sahblhl va salUm tesllmen. ElhamdO IIlIahl rabbll AJemina." . 9S , -4 J,. ~W, ~)' ,.,~~ DORnE BiR KISMININ iKiNCi BOLOMONON BA~LANGICI _ • _ ~1~KiSE~ZIN~~~~~V~T~ ~~R~F~~~N_ ~.p~ ~~~~..:b..L..:oJ1 • :i.J1 ~, ;: ~ ~;{ ), ;'~lJi • ~~~ , ".." ,,,. , " ~;G • ~ ~, J~i::,.~ • :!.11 ~I JJJI ~~ .,. ,,, , "", , "" J,., II ,... • ... " II ,. "" ,,,.,,,. , ~ IJ"s'1 J' 'Jy.d:.s " • LIJllJJj Jjl01 ~ . ' J, "' ...... ", ..... ~ ,_ ., ., JL...asJ ,,1..1;\'1 ~W '-'" 1!.4·~TIJ * IJJ~ ,~ , if' "' ... ... .,. ,:,... ..... " ... " ... '111 ...... , , * 4..-CJ1 o"~J ~I J"IJjJ ,,~)14.:>J ,,1J.l1 "" ..., ".... "" ... ". ... " "ElhamdOUIlIhl all hllmlh. Ba'de IImlhl. ve all afvihi ba'd. kudretlhl. AliahOmm. Innl eOzO bike mlnel 1akrl 1111 Ileyke. Ve mlnezzOIli ilia leke ve mlnel havfl ilia minke. Ve eOzO bike en ekule zuren. Ev ag,A fOcOren~ Ev ekOne bike magrOren. Ve eOzOblke min §ematetll a'dAI. V. udAliddal. Ve haybetlr recAi. ZevAUn nl'metl ve fOcAetln flikrneti." 96 , ; KIRK DOKUZUNCU SALAVAT-I ~ERiFE _ ."".. a~, ~ ., ,. ~ , .".. .. 'II" ,J., '" jt~IJ~~J~U~~J.P~I) ......... '" .,.." , , '" , <1/ ~ ~ J iii '. _ .. .. JP.l, J , .'" :J; J.P ~\) ( 1j')U * .,!.J, _ .... 4t., _,..\... L:s. - - j Jo '" ... , .I ~'" a _ ...... '" _'" .. , .10 ... ."... 4t.1 _,..\... L:s. ~r-'J ~ ~ J r .~!r.~ li~ ~ -- .(li')\J * ~ "AliahOmme salll alA seyyidina Muhammedln ve sellem aleyhl veczlhl annA mA hOve ehlOhO habibike. (3 DeJa). AliahOmme salli alA seyyldlnA ibrahime ve selllm aleyhl veehihl anna mA hOve ehlOhO, halillke. (3 Defa):' (8U iKi SELAVAT 3 DEFA OKUNACAK) ELLiNCi SALAVAT-\ ~ERjFE ......... , ,,, ~,J ... ",. .... ~ .... ,~",.,.. J.j~ JI ~J ~ u~ ~J.P~' ... ~ '" II , ... ... ... ,. ..... '" .... .,. ,.,...... .$.... " ;IIi' J. ~!r.' ~ dJ4J ~ JJ ~l....S' ~ , ,. ,. ." ~ • ." , ., 11 .. ". ....,..... ~ • ~~';~'~(~;~j~e~~: Ji "Allahumme salll ala seyyidina Muham· medin ve ala ali seyyidlna Muhammedin kern a salleyte ve rahlmte ve barekte alA ibrahime til alemine Inneke hamidun mecl· dOn. Adede halklke ve ridae nefslke. Ve zlnete ar~ike ve midade' kellmatlke." . ELLi~IRiNCi SALA. VAT·I ~ERiFE ~~:; '~~G~~j:;.,~1 ,. ,,'" .,. "" .. ,.""o"" .. ~ , .. ,,~, "'~'iII'tI'" ~ r-' cr ~~ • .J...>..A t;~ ~ ~ ~l (t .... ~,.~ II""'" til'" .. ", ;J'~' ....... ~ \....)~.J...>..A U-l:-- ~ ~ ~I * ~ " .. "" "" "" ".. .,. II " ill'" J '" tI'" , rI" ;I I.. ..... 0 .. .,.. L. JI.-..,pl ~ U-l:-- ~ ~ ~I (. ~ ;w-2G~-~~-~'*+~ " ",. .. ~J .. J,.", ~ CS ~ G~ ~ ~ ~I * dAl II '" , , .- *.J ~)) "AllahOmme salll ala seyyidlna. Muham- .. medln adede men saUA aleyhl. AliahOmme·. salll alA seyyldina Muhammedln adede men • lem yusalll aleyhl. Allahiimme salli ala. eyyl· dina Muham"medin adede rna sulJiye aleyhl .• 98 I jF================- Allahiimme salll ala. seyyidlna Muhammedln, kema hOve ehlQhu. AllahOmme salll ala seyyldina Muhammedin kern a tuhlbbO ve terdalehO." .. 0..... .... j :. J • ~~/:l1 r J!. ~ ~WI Y ~I 090NCO HiziB (SALI SON) ELL; SEKiziNCi SAL~.vAT-1 ~ERiFE (9AR~AMBA BURADAN BA~LAR) ..... ,.,. ~ .. Io",sI'" ... ,."'~Io~ .... ~ ) C I)) 'il ~ ..l....-.. U..L:--o ~ j..,., ~I ... - ,. ... .. , ., JJ a ... '" , .,. II ,. • ... "" .JI J.;) ).r.iJ1 ~.pi~).)~ 'il ~.~ ... , , "" .. ';"" *~,r.~~~ "AllahOmme salll alA rOhi seyyfdinA Muhammedin 111 ervahl va ala cesedlhl fll ecsadl va ala kabrlhl 11.1 kubOrl ve al:li Allhl ve sahbihl ve selJim." 99 ELLi OCONCO SALAvAT.1 ~ERiFE '" J ~ J,...... ...~, _...,.... til' "tII"'''''' 0)-f1..D1 o.?~ L.J5_~ U~ ~ ~ ~I o ... ... ...... s > I'" J ,"'.".. .... ." .... ., ... _,.,"'. if" ')II ~I ~ u~ ~ r-L) j¥" ~\ " .. '" ,.,. """ , "",' ".. 0 _ ~'" So .. " J. , ,,J o~ * .~ ~IJ ~1~J ~;ll ~4--1 ~ JJ .» •. J" .. I .. ", ... "" "J J". .. ",. J.;;- '.I '" .,. *~.)..La F-')IJ L...f".)..u. ~')I .: "AllahOmme saUl ve selllm ala seyyidin' MuhfUlimedln nebiyyll Ommlyyi ve ezvac : .. Om,",ehatil mO'minine ve zOrriyetihi ve eh ' beytih'i salaten ve selAmen IA yuhsa hi.ima ve .13 yukta'u, mededO hurna.' lQO· I fJo,===============::::::;. ELLi BE~iNci SALAVAT-I $ERiFE ...... ,. ..... "'" ,,,,"''''_ "'_"f/" '" J..i J.,\"'ll.o.)..\.p ~ U..1:-- ~J..... ~\ ...... tI" ,. '" ~ '" ....., J ... ~ ..." ~J J.. • _... , ~w,J..!.U 0_/.J ii~.!..4 \S o~I).!J. lp - - - ... ' .... "",. .......... "",. o_ # ..... _ ..... L.>,. ).LJI) ~IJ ~)I ~I) * ~bl ~) ... .. ... " ..... ... , .. , • .. , ". J II .... "" "". ill :J III ,. D..- • ... "'... ~ ,:;..u.) (.$jJl.)_,.-J.1 rlit\ ~I ~I) * ~)I - - ....., "..... j,."" ... - ~ ~Ir~ ~ ~) * 4lA1 _,.-L...l:; ~-!,"') ........ ,I.'" f", ~'" * ~l.,.a.IIJ ~I~IJ ~..I..,4.!I) ~, " .,.,,,,,, "Allahumme saUl alA seyyldlna Muhammedln ~dede rna ehsta blhl IlmOke ve ahsahu kitablkesaUlten tekunu leke rlzaen velihakklhi edaen. Ve a'tmhlt veslletl vel fazileti vedderecetlr-refiati. Veb'ashO AliahOmmel makame Mahmudellezi veadtehu ve eczihi anna ma huve ehlOhO. Ve ala cerni'j ihvanihi minen nebiyylne veslsddlklyne venOhedal vessallhine. 101 su,i ALTINCI SALAvAT-1 ~ERiFE ~_;ri J)i J;~ ~ G~ ~ ~ ~I .1''' ~ ... , .. '" ........ ~. ~._~II ry. "AllahOmme alii ala seyyldlnA Muhammedin ve enzil 01 mOnzelel mukar-rebe yevmel klyametl" au,l YEoiNCi SAlAvAT-1 ~ERiFE ... ,. ' ... ~ J "," $"'. "',. ....".... J '" ,. ~t:: ~ f ~I *.~ u:,:, ~ ~ ~I "... II '" tI.. J '''','' .,. J wi ... .,..".... ~, J..;zjl ...L...oo.,.. li..L:-l ~I ~I * .... 1j:11.J ~ l.,o:. )I ;I .... ....... '" , ~'l.:..: tJ: I kl~ * ~ ~C.i .. ". , '" .. ,. "" .. .;" ~ G~ ~I~ * ~I;ij._::'" :.b., ~ d~t: II .,." ... ".. ,. ... •• .,. J ""' •• " .... ~I ' 11..1 J. ~IL. L :..~I * _ - , r y. U' _ ~ IJ""""'" "AllahOmme salli alA seyyldinA Muhammedln. Allahumme tevvlchO biUicir rid! vel keriimetl. Allahumme a'U liseyyidina Muhammedin efdale rna seeleke linefsihi. Ve a'ti II seyyldlna Muhammedin efdale ma seeleke 102 lehu ehaden mlnhalklke. Ve a'h IIsayyldinii Muhammedln efdale rna ente mes'.QJOn JehO ila yevmil klyAmetl." su,l SEKiziNCi SAlAvAT-1 $ERiFE ... ....... ~ ,.., ",' ~ .. J ... III' ,. ..,. b:T.- ~ ~ ~I '" .... J .. 0...... ,... ~.. J ,.:.,..., .... III '" " ,; ... -41 ~'i i _;t...... ..J....>..,. b~ ~ J.... ~I. ... '" ,.... '" J .,...... .. ... ~~J -4'11 "Allahumrne salli alA seyyldlnA Muhammedln sataten rnevsOleten bll rnezldl. Allahumma salll ala seyyidinA Muhammedln salaten la tenkatl'u ebedel ebedl ve Iii tebidO." • • lOS ALTMI!? Uc;UNCU SALA-VAT-! !?ERiFE ., a~.... :iI ~ '" '" ,,,,.. 'II'" "iI '" ~ I-,f_j .. ~ ~I ~')L,p .i..,,_ liJ.;.wo ~ ~ ~I '" ..." ., ,.. ... s > ...... _.. J .. ." '" • _, .. a ...... <.S.lJ\ .!,.l.. ')l.... liJ.;.wo ~ ~ J * ~ " ,.,. ,. III" ~ J riJ '" " ..... J. ". - ....... .. II , ... ~ ~\ * dr.1 yo \.:s. 'r') * ~ ~ • ,,.. • J... ... II' _,. f '" .. ....- ,. ~)J ~)J~) O~ ~ li.J.:..o;P .. ... '" . " ,.,., .. J ... $ •• _ S' '" * dr.1 yol,. ~ Or') \.:s. ~ -- , "Allah Om me sail 1 alii seyyldlnii Muhammedln salatlkelleU salleyte aleyhl ve sellim ala seyyldlna Muhammedln seliilTiekellezi sellemte aleyhi ve eczihi annii mii hOve ehlOhO. AliahOmme sa iii ala seyyldlna Muhammedin salAten tOrdike ve tUrdihl ve terda biha anna va eczihl anna ma huve ehIOhu." 106 ALTMI!? OOROUNCU SALA-VAT-I ~ERiFE iii! ... "'... , 110.. 11'.. _ "" j ... ~'" .. .... ~. '" ." 0~ J !l}fl ~ ...L...-.o li~ ~ J.... ~I ... '" ..." - , ". . .. .. , ~J , .. ". , rl,.IJ ~ JoJf)~ 0W) !l}_,...1 ..... ...... ,... '" , .. '" ,,'" It. '" ,...... D.J "........". J---t_)'J.!1:..-J JIj>J ~ jl_),) ~fia:o- .. .. '" , ... '.... ,. J j II..... '" a... ~ " .. ,'0 .. .. ... .) ~)I r:r.- 0L.....;1.!.I~ p. ~.ll:il ~_r!. ... ....."...... .... , ... otI '" ... J~ '" ... ..It" 0.. j 011 ... III • .11'" r..l.i:11 $I> wl:&-I r:r.- .) yo:- Y J5' ~ ~I) .. '" "'.. .. 1# .... .. '" ... 0........ .. ... J , ... ". .. 'I". ~u.., ,'_i..j • I I..L. ..v - ~I _ • I-I ._ ~ • .. r..r.-J ~ J . rJ 0r-";:...o.J"=",,,, 4/' .. .. ...". ,. ,.. ... .'_ .. .J * .. .. • .. ,. .... ...J .. ~)J ~;oJ.-L...o~ 0y 4J ~'i .. "''' .. " .. .. ... f '" ... "" ., .. * ~WI y)-! l:$ ~ ~;J "AliahOmme sall/ alaseyyidina Muhammedln bahrl envArike ve ma'dlnl esrarike ve lisanl huccetike ve arusl memleketike ve imaml hazretike vetirazl mUlkike ve haza;ni rahmatike va tarlki ~eriatjkel mi.itellezzfzl bitevhidike lnsanl aynil vi.icCldl fi k011i rnevcudln aynl a'yani halkrkel mOtekaddlml min nuri zlyaike .salaten tedumu bidevamike I. • 107 veJebka bibekaike IA muntehA dOne IImlke salAten turdike ve turdlhl ve terdA blhA annA ya Rabbel Alemine." ALTMI~ BE!}iNCi SALAvAT-1 !}ERiFE \ 0 " .. ,10, ,.,~,." ..... ,II." ~1 ~ ~ L. .)J.p _~ U~ ;)s- ~ ~1 *J,1 ~ r\~~~ WI~ i~ .,... ~, "" .. "Allahumme salll alA seyyldlnA Muhammedin adede ma fl ilmillahi salAten dalmeten bldevAml mOlklllahl." ALTMI!} ALTINCI SALAVAT-I $ERiFE , ... .~, , "" ,... J. ~ wi" ' .," " .. ~~w""_~u~~~~, " ";11' ,,~~ "" .... .-.... ,.. ~,~)_~ U~ ~ !l:/U * ~!.r.~ ... " ....... " ..... , ... f'J .... ~W, ~~!.r.'~ ~}~ l..S' ~ ll~ .. ... ...... - .... "'" .... "'... .." Do..... '" ,. ",." ~ "" ~ ,,1..;.)) ~ .)J.p * ~ ~ I!.lil , .. '" ...." ~ !Jj~c. ~~~ ~l..lS' ~,:....~ ~; i;j~ ,.,. "'.. ......" .. 108 .. J' ... J "' .. J " ... " , .. .... "J 0 .... t...-J 4.! ~ )_?'; r--L. .) J.p) ~ t...-J ~ .. " .. , ... "" '*' CI_"........ " J... ill.... ,... wi J .,. ~l..)U:l) r.JU~)kJ ~jS' ~~ • _ tJ" til _ ,. , .... CI '" ......... ....... ... ....... .) ~ r~~ .,.. .... ... ....... 0,. "II.. ill ,J ",'" ~'y.#,4.I}") ~ ~ Y:UI..L..l1 ~ ~ .: i;f.!.lL,.:. )) "Allahumme salll ve sellim ve barik ala seyyldlna Muhammedln va ala all seyyidina Muhammedin efdali memdClhin blkavlike ve e~refi da'in III l'tlsaml bihabllke. Ve haternl . enblyaike ve rOsOJIke. Salaten tObelligunii fiddareyni amime fadUke. Ve keramete ndvanike ve vas like." YETMi!? BE$iNCi SALA-VAT-r ~ERiFE ,,, ~ ... J "or' ,. """rI"""" .'111' ~) ...L..-.. \.;~ Js !I )-1) ~) j....:; ~I ,. ... ... "" ... "'. _.. ... II ...... J.... "'.. '" ,.. j. , til'" J _,.!ol) !I~~ If ~I.- Pi r_}'1 ...L..-.. \.;..1.:--- J' .. "....... "', " .. 116 ilj·f· =============- ... .. ..... ...... ........ .... JJ.. ...j II ~f .!l~~) .!l/.bil ~I..r;) !I.)UJ J_;W O-_pl:..J1 , , ... .... ........ ... .. J",.,I J '" ..... II ,. ~+-4' 11401 <" L. I..:;.,W oW \' I.·_ \' "'.1 - _:..r .r '"'; _ . :. ) ~ '..r- "AllahOmme salll ve selllm ve barik alii seyyldlna Muhammedin ve ala all seyyidlnii Muhammedin ekremil kOremiil min Ibiidlke. Ve e~refll munadlne llturuki re~adlke. Ve sirael aktarlke ve biladike. sataten la tefna ve Iii tebidO tObelligunii bihii keriimetel mezidi." YETMi~ ALTINCI SALA-VAT-I ~ERiFE , ... ,,,1 ... tiI .. , •...... "', ..... ":1" .. ~)~.J...>..,.. \.;:: Js !I/-I)~) ~ ~I JJ '" ... JJ .... , ~ .. J .. til' •• ...~j :-:-;'}I4ALA.. ~)I_..L..:o..,. \.;~ ~, ~ ... ,. \ 0 .. " '" " ,.~ J ,.,,,.. _ .. "J ~. '" l..l.o _,... ~ "J) 1..Lt1 ~ \' i.,.._L..:. .. vir') - - - _"""" J ".. .... ~, *bJ;~\,) "Allahumme saUl ve selllm ve barik-ala seyyldlna Muhammedln va ala ali seyyidinii Muhammedinlr refl'l makamuhul vacthl ta'zimOhO vehtlrAmOhO. Salaten Iii tenkah'u ebeden ve la lefna sermeden ve la tenhasirO adeden." 117 YETMi!} YEDiNCi SALAvAT-1 !}ERiFE _ ... .. ;li or J "o- ... or " ",," " "," ~ J "" .. JI~)~ ~.!I}or-L)~~I ... '" ...,.. ,.. ... 0 _ ........ .... "... D~.. .. ... a'" ~1.r.1 JI ~ J ~1..r.1 ~ ~ L.S' ..t....-.. , '" , .. " 4 ... tI ..." ~ '" ...... 0 ~~~ .J.:;.!.l.i~ ~WI ~ "AliahOmme sail! ala Muhammedin ve alA ali Muhammedin kemA salleyte ala ibrahime . ve ala ali ibrahime fII alemine Inneke hamidOn mecidOn." YETMi!} SEKiziNCi SALAvAT-1 ~ERiFE .. ,.... • "' ... ,; # ......... J f *0foliJl._?~.:f'~) 0)_?UJI ... ......". ". "Ve salli AliahOmme ala Muhammedin ve ala ali Muhammedln kuliemA zekerehur zakirune. Ve gatele an zlkrlhil gafilOne." 118 YETMi$ DOKUZUNCU SA LA VAT-I ~ERiFE (I ... !Ill.. s » J " '" ",,'" ... ".h#~ ~.!Il-!J~)~~I "~.,,. ... III ...... ~ ... ) _",I- JI~) ~ ~ .!I).i) ~ JIJ I"""_' " II ... _ ... , ... 0 ................,........ "'iii" .... _ .. J. ~1.r.1 ~ .!I)O ...:-- JJ ~ L.S ..L.."...o ... ". "'" 'II ... ..., '" ... J ,... III .... * ..l:;" .J.:; .!.l.i! ~ I.r.! ~ I ~ J "AliahOmme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin verham Muhammeden ve ali Muhammedin ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedln kemA salleyte ve rahimte ve bArekte ala ibrAhime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecidOn." SEKSENiNCi SALAvAT-1 ~ERiFE "AlIahOmme salli ala seyyldina Muhamrnedln tlebiyyll Ommlyilt- tihlriJ mutahharl ve ala Alihi ve selllm." I~ • • 119 SEKSEN aiRiNci SALAVAT-I $ERiFE o ~ J .. 1t ,_ ...... oJ "..~.. 0". ., ",," .. J., , ~~ ~-4IJ "'L..)I ~ ~ c:r ~ J...:o ~I """ '" ,.. ... .. "., ... ...0.. ~". ~f~lA..!JIJ ; _,5JIJ "AllahOmme salll alii men hatemte blhlr risAlete va eyyedtehO blnnasrl vel kevserl ve~~eta·atl." SEKSEN iKiNCi SALAVAT-I $ERiFE • , • IIJ ,. ~..., , ..... ..",... .. ",'" I J ." .. ~I ':S'? #~ l:..:l _,.. J \.j~ ~ ~ ~I ~~~~I~L.)~~· 11iJ:_j1~ I ~ ~I ~ J t;+ ~1r_J1 c.5~ ~ __,JI r> J ~I ... .. a... ......, "._ .. III _ ~. r-r' ~ ~ ~L-JI ~l:1IJ ~l-..PIJ , .. , .. 0 III Ji • ,J., ..... c-=:L.-J r')L..~1 ry:oJ c~ ~ ~I ~li l20 SEKSEN OC;ONCO SALAVAT-J $ERiFE • • .. ...... J 0 .. CI .." .. " ... ... ~:J .... 6 J _... .. # ... ~1_"'\\r~YI ~ ~;A.;\",;~ ~b;_,.L..:. J tJ , 0 .. '" ... ." .. .... 0,..0.. "" i:fc~I .. ~r!JS' u-:~I ~~Ju..J "AJlahOmme salli ala seyyldlna ve mevlliinA Muhammed!n nebiyyil hOkml vel hlkmetissiracil vehhacil rnahsusl bi! hulukll aziml. Va hatmlr resOli zil mi'raci ve ala ali hi va ashablhl ve etbalhls sallklne, Ala menheclhll kavlml. Fea'zimillahOmme blhl rnlnhace nOcumll lslaml. Ve mesabihiz zaiamt. ElmOhtedi blhlm tl zulmeti leyli~ ~ekkiddaci. Salaten daimeten mOstemirreten rna telatamet til ebhuril emvacl ve tate bi! beytl! atlki min kOIli fecc!n amikl nil huccac." , . ... ... ... ~. :~I ~ ~;A,.JI ~ J :t:~11 u-: ~~ J JoJ ....... iJ,o ....... '" .:l J)_,_ll J' _".JIJ .:l _,....-JI rLWI ~\......, "" .. .. ". ..... J 0 <11' .... ~...... .,,,,, .. til.... • ~ ~IJ rY1 ~IJ ~L.. jl :~~ ~L:JI • 12l I\_ ~'" .. 0 .. 0 ' ~ .. .... • .... .JJI~ ~~ ~~I~~I~~~\~~ ",,'" '" '" ~ ":;'''0'' ~... ",'_ '" .... It ..... r ~ rl)..ul i~ Wb i~ ..J1 ;)s- J ~ ... '" '" .. ... ~fr4'Yt, ~(iJ, "Ve efdali.is salatl vetteslimi ala Muhammedin resulthtl kerlml. Ve saffetihl menil ibM! ve ~efi'il hal~Ukl Iii mi'sdi. Sahlbll makamil mahmudi vel havzil mevrudin nahidl bia'bair. Risaleti vettebllgll eamml vel mahsOsl bi~ere1ls slayeti fisselahi'l-a'zami. Salli\illahi.i aleyhl ve ala alihl salaten daimeten mustsmirreted devami ala merril1eyaH vel eyyaml." SEKSEN OOROONCO SAlAvAT-1 ~ERiFE ... ..,,o., ~ 11_ " ... 0.. ... .... ~... .. J .. . ~J ~I j.;a.il) W l.t \'1) LJ.,J J ~I ~ .,... II _ ".,~ 'III ... J... ... • ... , .. .. .. ~.S'jl) (t u-)...J.I ~ J..L..:. ~I ~ ~t ~.t \'1) J..._ , ~., .... _ , • ,. , ~IJ * ~._$UJI .f~ ~I) * ~I r')\... "", "." , , .. ~ .... ...... \ '" ..... , .... ,... \ ..... , j;o:-I) * .JJI ..:,;I_".L.... ~I) • ..:ill ..:,;I~ "". ' , J .... ""... '" .. ...... ,.......;.. ~ ........ J-S'IJ ~t ~I ~I~ ~I) ~f ~I ~I~ 122 .~ . ....... ! ........ '" ....... J ... o _ '" ....... ~I_,L...~') ~~ ~I ~,~ t:-I) * ~I ~I_,L... \ ........ J .. ill _ \ .. ,.,. J .. II... , ~I ~I~ ~I) ~. ~I ~'~ pi) ~f ~I , .... ..... J "0...... \ ... ..... ... ....... ~:~ .JJI..:,;I~ ~I) * JJI ~I_,.L.... ~ jl) ... ... .. ... ...... , ....... • - \ ....... J .. D_ ~IJ ~ • ..:ill ..:,;I_,L... ~ jlJ ~~ .JJI ..:,;I_,.L... !l..r.I) .. .. ... ... ~G i;t JJI ..:,;I~ ~~\~ ~t '&1 ..:,;(~ , .. ... ... "",... , .. 0 ... " '" __ ..... 0 .. J , ........ ..:,;I_,.L... ?IJ ~~ ..:ill ul~ ~I) ~f JJI ..:,;I_,L... ... .. ... ... ... \ .. <"- J,........ \ .. .... I .. II ".. \ ~~ ~I ~I_,L... rs-1J ~t ~I ~I_,.L... c:--1J i!t ~I ~ ... I.. , .. ..... 0_,......... ' .J ... 0 _ ~IJ * ~I ~I_,L... ~I) * ~I ~I_,.L... rylJ J ... • .. If' '" .. .... I, •.... , , , ...... . ~IJ * ;», ~I_,.t..; c! JIJ * ~I ~I~ ;':'G * ~I ~ ~I ~ * ~I ~I~ i!t ~I ~ rj~ * ~I ~ ~1~ ~. ~I ~ ~:~I~ .~I~jSG *~'~~G :;~ ..tl J;_~ .&, ~ * ~I ~ ~G * ~I • 123 , '" 0 ... Q " .. ....... 'if '" III '\ .... D J- Aill ~ ~I cr Aill s ~ J 4[f Aill ~.r. o: .111 ~ J .. ..". .... ,.r.. ,.,....",.r, " ,. ... .,. ,....,.., ... D, \ .,. • ... '\ ' III', ~I ~J ~~J ~I ~J ~I ~J ~I ~J.rJ ". ... '\ .;)... (II ,- ,OJO \ , j ... ,-0 'do jlL.J1 Aill J1> cr ~I 4il1 ~ J cr JWI ... , ,... ,. '" " ,. .. .. J, ... I. .. ........ ... ..... ... ..... ~f '-:-'" J L..:f ~I ~ .. j)IJ ,-:-",)1 ,_) ~~ ... ... ... "" ... """ ... """ J ,........ , ....... J 0, ,111 ... ~ ~I t!_1..!. ~I ~li ~_'_'\ • .!J ~ r-fl ..... iIo ...... , :;I '" 10, ... !~ t~L..al\ ~ ~ ~~l.,.zJ' t~?' ~ ~ \I, \ "J J. ... (11"' .. oil,.... , II I. rI" ~I ~~ ~1 ~ J ~}I J:-- ~ ~I ~J ... 0 _.,.. ... ... 6", 0... , '" a ,,'" 0 ,. _,... '" r_?IJ ~J iJr ~I ~ IJJ. ~IJ ~J ,,, ..,,, - '\ .. , ,.,.., ,.. \ "' ..... ~I ~~ r-!;IJ ~, ~ ~~I r~1 ~,~~, . ~.. '" ... " ..... _ ~ .. ... .1 0 .. 0_ ~'~. ~I r_?IJ ~11.S..u ~j ~}'J #0 ... , ,,0_,\ ;,"D~"t_.J .... _ 'J.u y"L:.._j1 ~IJ ~11.S..u r--L,;:.)J r--Lb-IJ 124 " 0_ ~ 0 ".. _ .. ... 0 ... 0 _ _ .. .. 0 ... III _ ~IJ ')l.;a;J L:--t.-. rfS'J ~ ~'J (I, .. D ... 0 _ .J,... ...... ... Ill ... D *~~~'J~J~~~\I' ... ". , ,. i~; ~ ~~';aiG ~tk>-~ G(; ~~\ji J~G . ... .....,.,. ~... J.. ~ .. " __ -s ,,, "' ... :1 ....... " ... ,,, "'"J) ~\.;._j' r_?IJ ~~'J ;;~J \...;4--J oJ: 0,.. "oil ..... >$ 0 .. a ill" ... -$.,. MJ.. 0 L;.li r:- ~IJ L.....f.j r:- ~ J ~ ; ft' r-f~G :I ~D 01 0 _ . ')\..,..1 r r . ~ I J ~ r-'" l5"' j 'J \I_; r-f . ..t.,., 1~ ? ...... .... - ., a .... .. '" .. :I D" 0 J .. 10_ \ -.j" ~_?'J '~~IJ'~ r-"\jJIJ ~ a ... , #.. ... ... • .-.". • _ -...,. • L-...J 4lk ~.f"'J I} ~IJ ~ ~G .l:f • .,. • .,,"'_# .... ,J .... _" 61, .... __ 'J.u ~I) L....~ 1'"""\5"' jlJ L-')lS"' r-"':A>'J __ ". D". _ .". .... J. .. , _ ,... ... ... • _ ?li' ~ ~)J I_r; 1'"""t....'J I_;J ~'J ::tl .... O "' .. _'.,.1 .... _-1.. .,,,.. 1.l$ J ~..l.,'J '¥ r-"\j J'J 1_f~ ~ Ie. \II ~ AI • ... 0 .... '" __ • #' 0 J.,. ." .,. .. Jill, • .,..,. I_,.:...p ~IJ ' ..... 1 ~~IJ'~ ~?IJ "', .. , "., 125 $ " "" 0 ,;0 ..... d do $ D ... CJo ....... ~~.... .. III _ L....__j~ ~~J 1r. r-!;}IJ I..r.> ~IJ 'I .... lit , do..... _ .... 0 J • ..0 _ '# ~ jlI ,I' 0 ... li~ ~)J lilA ..... rf:.~IJ uu ~IJ :f; .. lit ... ill..... 1S ,,,,. 0 ,,0 _ .,.. • ;jIi _ l_j~ r-!:-- ."ajIJ L.;l:I~.h * l_jlt~~ ~J\J :# .. a'" .... _ (f lil1J,.... r:" ~IJ • SEKSEN OOROONCO SA L A VAT-I $ERiFE "FehOve seyyidUl evveline vel ahlrlne ve efdalOI evveline vel ahlrlne. Aleyhi efdalu salatil musalline. Ve ezka seltm;il mOsllmine, Ve riyabO zikriz zakirine. Ve efdalO salAvatilhlhL Ve ahsenO salavatlllahl, Ve ekmelO salaviltillah. Ve esbagu salavatutaht. Ve etemmO salfwatillahi. Ve ezharO salavatillahi. Ve a'zarnu salavatillahi." "Ve ezka salavatillahi. Ve etyabO salavatlllah]. Ve ebrekO salaviHiliahl. Ve ezka salavatillahi. Ve enrna Salavatill1'thi. Ve evfa salavatillahi. Ve esna salavaUlhlhi ve a'ia salaviltillahi. Ve ekseru salavatillflhi. Ve ecma'O salaviltillflhi. Ve eammO salavatiliAhi ve edvemu salavatillahl. Ve ebka salavatillahl. 126 . ~ Ve eazzO salavAtllIAhl .: Ve erfa'u salAvAtilhihi. Ve azamO salav~umahi." . "Ala efdali halklllahi. Ve ahsenl halkiliahi. Ve ecelll halkillahi. Ve ekremi halkiliahi. Va ecmall halkllUihi. Ve ekmeli halklll;}hl. Va etlemml halkllUihi. Ve a'zami halkiliahi. EndeliAhl Resulillflhi. Ve nebiyylliahl, v« habiblllahi. Ve safiyyillahi. Ve neciyyillahl ve halillUAhl. Ve vellyyillahi. Ve eminillahl. Ve hayratiliAhl min halkillahl." "Va nuhbetillflhi min beriyyetillilhl. Ve satvetillAhl min enbiyaillilhi. Ve urvetiJlahi. Ve ismetillahl Ve nimetillahi Ve miftilhi rahmelinahl. EI-muhtarl, min rOsullllahi, EI rnuntehebl min halklltilhkl. EI faizl bil matlabi fil merhebl vel mergabil muhlasl tima vOhibe. "Ekreml meb'uslnesdakl kaailln encahi !lafi'ln efdall mi.i!letfefn nil eminl flmestudies sadlkl fima bellegas sadikl bl emrl rabbihil mudtalii bima hummile ekrabl rusi.ilillahi iUilIahi vesileten ve a'zamihirn gaden indallahi menzileten ve fazileten ve ekremi enblyaillahll klramis safveti alellahi ve ehabbihim ilallahi ve ekrabihim zulta ledallahi ve ekremil halkt alellahi ve ahaahurn ve erdflhOm ledallahi ve A'iennasi kadren ve a'zamihim mahallen ve ekmelihim mehastnen • 127 ve fad len ve efdalil enblyal dereceten ve ekmelihim ~erialen. "Ve e§tefil-enblyal msaben ve ebyenlhim . beyanen ve hitaben ve efdallhim mevliden ve mOhaciren ve ilreten v~ ashaben ve ekremlnnasr erumeten ve e§refihlm cursurneten ve hayrlhim nefsen ve atharlhlm kalben ve esdakihim kavlen ve ezkahOm fi'len ve esbe~ tihim aslen ve evtahum ahden ve emkenlhim meeden ve ekremihim tab'an ve ahsenihim sun'an ve etyebihim fer'an ve eksetlhlm . taaten ve sem'an ve a'Uihum makamen." "Ve ahltahum kelamen ve ezkAhOm selarnen. Ve ecellihlm kadren ve a'zamlhim tahren. Ve esnahOm tahren. Ve etfa'ihlm til meleil a'ia zlkren. Ve evfahOm ahden. Ve asdakrhlrn va'den. Ve ekserihim §ukren Ve a'Iahum ernren. Ve ecmelihim sabren. Ve ahsenihim hayren. Ve akrabihim yUsten. Ve eb'adihim rnekanen. Ve a'zamihlm ~a'nen. Ve esbetihim burhanen. Ve ereahihlm mizinen. Ve evvelihim lmanen, Ve evdahlhlm beyanen. Ve efsahihim lisanen. Va ezharihim sultanen. 128 CORDONCO Hizip SEKSEN BE$iNCi SALAvAT-1 $ERiFE (PER$EMBE BURADAN BA$LANIR) :;'~i:)l:t.u ;..~~ ~L~ ~~ ~ ~~, " '" .. " II"· " ,,. .~J'~) - , AliallOmme salll alA Muhammedln abdlke va resQllken neblyyll Ommlyl ve all Muhammedln. SEKSEN ALTINCI SALAvAT-1 $ERiFE _ , ",., ,~ ,~ .. ,_ .. , ,J .. ., oJ-L..._~ ~I ~J_.L.-o ~ ~~, ~~ * ;,~, ~~ :1;" ~ ;w,~ ~ ~fo "", .. , J ... ,,, e > ..... ., ",., ," _, .... ,,,. " ~Js. J <.S:il' .) _,.-.ll rLW1J ,I .. ~; '~J ~)I #>il "" • .i... ... i ~.". • _ #H ..... J" ,... .". ~ ~jl-.l,. J..At1 '?--'J .u..1 .,..I,a L:s.~r-IJ . _, 129 " ",'II"" , •• .,., j"" 0"., ~ ~~) (t ;:--I,:r 'l.r')) ~},:r ,r I'" .... -"" " f ~"""'" , • ~ ~I)I r>;\4 ~L.all) ~\ ,J" oIJl_,;-1 , , , .. ".. .... " AllahOmme saUl alA Muhammedin ve alA All Muhammedln salAten tekOnQ leke rlzaen ve lehO cezlen ve IIhakklhl edAen. Ve a'tthll vesilete vel fazllete ve makamel mahmOdetlezi veadtehe va aczlhl annA rna hOve ehlOhO. Va eczlhl efdale rnA cazeyte. neblyyen an kavmlhl ve ResOlen an Ommatlhl va saUl alA ceml'l IhvAnlhl mlnen neblyyine ves sAllhlne yA erhamer rAhlmine. SEKSENYEOiNCi SALAvAT-1 $ERIFE " ,,"" .. "" ,""",... ... .. " " .. It "". ", J.. ' ~I..{ j ~I,r!o J ~I~ ~WU J->.-I ~I .• ~~~ ~i~ ~\;.~ ~lS' ;.:r(,;~ . .. " , "" .. . "" .. III".." .", "" "" _ ..... ," ........ III .,,"" ' ~)\~ ..l-..~~'lI~Wai)~J' "" "tI ..,' " ., ",."" rII • """".,. " ,. "" "" ... ~ til " , .. ~ J r' ~\i J f.'-' ~li • ~W, ~) ~.r' JJ .• . ,." ,.",. J.,.,. Jill" .,.."". _ b .,--L-\..i... ~I ~I • ~ 'll -:;) ~)I •.. .. J ........ .If... I-J.., ..... , I''''''''' ,,.~, .,. W J? \II) w _,.I) \II 4.!.~ Y 4.!~ J 4l} J.l Y , "'" "" "" "" '" .. 130 lIP • ...... , .......... , -" "" ...... III .... ,. "", J. " ~ "..IIJ J rJIJ ~') J..;UJI ~I ~I • ~1 ~1 ~ ~WI ~)G ~~1 ~~~G , , , "".. "... ~ "" . * ~ _,.II \..l-.. ,,, J "" ,,_ ", I'" J 4, III "", ~ "" , "" ~. """" ~:f ~ JJIJ t1_w, JJ' ~'J J yt. ~) 0: __ '''1 J •• _ ", III ~" J,;,IIIJIII",,,,, :J'",,, (!;iJ ~ ~IJ oIJ~~) oIJlA.rl~ ~I ,,.,., .. , .. ,J. "".... " J ... , .... .,.,. .,. i!f ~r ~PI ~\ u-iJ oC:>,)~ ~ Jal ~ ... , .. "" '" "'" . ..."" . "" ~ "" ,;~, ,.,. ,,, .., . "'. "" ~ l:J.-..IJ ~ ~ ta Y J ~ ~ ~I r-tD' J... • "" ,.. " ,. ~ ,.,...... "" "" ... ~~ li.)!J'J ~fj ~ li~IJ ~l.U ~I ~U'Y~ ~~U'Y~~~ _; ~ts-::" ,:j· ... G " ... ;... ,. ... ...,. .., '''' ,. ,,"" ",.. " ..... 'II""" ~,~~\lJ~u~)~~\lJ~~'lJ ... . ., .... , " .. .~WlyJ~ • 131 AllahOmmec'al fezalle salAvAtike ve ,erAlte zekevAtlke; Ve nevAmlye berekAtike. ve avahfa re'fetlke ve rahmetlke ve tahlyyetlke ve fezalle alAlke alA Muhammedln seyyidil mOrseline. Ve ResOIl Rabbll Alemlne. Kaaidllhayrl ve fAtlhll be'rrl ve neblyyll rahmeti ve seyyldll Ommetl. AllahOmme eb'ashO makamen mahmOden tOz lifO blhl kurbehO ve tuklrrO blhl aynOhO yagbutuhO blhll evvelune vel AhlrOne. AliahOmme a'tlhll fadle velfa'zilete venerefe vel vesilete veddereceter refi'ate vel menzilete, ,Ami hate. AliahOmme a'tl muhammedenel vesilete. Ve belllghO memOlehO. Vec'alhO evvele ,ifi'ln ve evvele mO,effe'in. AllahOmme azzim burhanehO ve sakkll mlzanehO ve ebllc hOccetehO. Va erta' fi illiyyine derecetehO ve ' fi a'iel mukarrlbine menziletehu. AllahOmme . ahylnA alA sOnnetihl ve teveffenA alA mllletlhi . vecalnA min ehli ,efaatlhl. V~h,OrnA fi ' zOmretihl. Ve evrldnA mavzahO. VesklOA min' ke'slhl gayre haza.y4 velA nAdlmine velA' ,akkine velA mObeddlllne vel mugayylrina velA nAdlmlne vela ,a.kklne velA mObeddrllne" vel mugayyirine velA fatlhlne velA meftunlne' amin yA rabbel Alemine. 132 SEKSEN SEKiziNCi SALAVATRI ~ERiFE D_ .... J . ""'" ,,,, ...... _~~ .. ~I.J ..L...-o JI ~.J ~ ~ ~ ~I ", II ". r# ... "It , ........ "" ., "' ..... ~~ ".,., ........... .". lAll ~I ~ II ~ JJI ~I l.1..- -'I r . .J .,'.r' J .J .,' J ., Y ,;f, .. .", ,..,. ... J..;.,,. s > ~ ...... ;)s- J.,.:o * ~I ~~_,>~~ ~~.J ~~I ~".-J.I "", ' ..... .. '" ...... '4". r'" ..... WI ' .;.- L:..I.J roll ~I ~) ~ 'YI .J..:...o) ~)I ~ .,,__. ". " "" '" '" ... ,. - , ..... /; ..... ~tiI "'''.' '" ,_a, ... ,~, ~I.lf.!oJIJ ~~IJ ~I ~ 1..LI).yo) ~Iy- . " "''' ',_""" ~ ... J-I ~ ~I ~ ~ ~.J * ~l.,.a}I.J ... . ,,,,.. ,,'" • J,. '" ""It,.,.;,. .. ... ... .,., ~\)I r-;ltt ~ l# J ~ J 'YI) ~'."..:...-J' - AllahOmme salll all Muhammedln ve alA ali Muhammedln va a'tlhll vesUat. vel fazllete veddereceter refi'aie veb'ashOI makamel mahmudellezl vaadtehu ma'a ihv4nlhln neblyyine. Sallallahu all Muhammedln neblyylr rahrnetl ve seyyldll ummetl ve all ebinA Ademe ve Ommlni havvae ve men velede mlnen neblyyine yes slddlklyne ve, ,uhedAI vessAlihine. Ve salll alA melilketike eema'ine min ehllssemivAU vel ardlyne ve aleynA maahOm yA erhamer rahlmin. Bu. Delail-i Hayrat ~erhi kitabmm yansi burada .. tamam oldu. • • 133 $ERH./ DELA.iL·j HAYRAT'IN iKiNCi YARISI SEKSEN DOKUZUNCU SALAvAT-1 . ~ERiFE .... ".. • ~.,. #'..... J , .. J .. ~... .. ' )\r':/I.r"J };)lI)j ~ I..i~ ~ J..- ... """ ..... ... ". ...... ,,, _ .. ,. .... "'" ... III Ja f.. ... ...a", 0 .,,,.,. ~, cr 1)"1) /'-:>- ':/1 ~)I '.7-jJ /r.)l1 tr J ~... . ...~ ""... .. . - ., .. JJI cr Jjl.o ~Js.J ).:_JI ~ J,r!oIJ J:UI ~ ..." .,., ... ~ '" "" ........ ' '111 "" ..." ., oJ.-..L..:t * )~)lIJ ~WI.:.r: tAt-' ~~ ~..ul * ~~i ~,}i ~I ~ rl~~ ~~ AllahOmme salJl alA seyyldlnA Muhammedln nurU envArl ve simi esrirl ve seyyldil ebrArl ve zeynil mOrselinel ahyerl. Ve Ekreml men azleme aleyhll leylO ve e~raka aleyhln nehArO. Ve adede rnA nezele min evvelid dOnyA IIA ahlrlha min katrll emter!. Ve aded'e rnA nebete min evvelld dOnya jla ihlrihA mlnen nebatl vel efcarl. SaUllen dAjmeten bjdevAml mOlklllAhll vAhldii kahhar. • 135 DOKSANINCI SAlAvAT-1 ~ERiFE J."' ...... J ••• ' ,.;~,." ",.""." olp ~ rP iiy..., ~ \,j~ ~ ~ ~I ,. ., ~ ... , J.. ,. J..#~ . .# ".... .,. ~~,.., , .... J " ~ rI' ~ ol.;p 06~. '_~II r~ ~&J o~ ~ JrJ '" "" ~, ~_ .11-. • ~~ ~ ~ iij.l...4J1 ~~ • AllahQmme sallJ ala seyyldlnA Muhammedln salAten tOkrlmO blhA mesvAhO ve to,errlfO blha ukbahO ve tObelllgu bihA yevmel klyametl mOnAhi.i ve rlzahi.i. HAzihis salAtO ta'zlmen Ii hakkike yA Muhammed. DOKSAN BiRiNCi SALAVAT-I ~ERiFE , ,.,.,J, , ... ,,~ ,,,,,,,,_, ~ J 4--)1,,6- ..l....-.. \,j..l:-- ~ J... ~I ... , " .. ,; .. ,. , ... , a "" 0 "".# " $ J.,. " .". .)..l&- fIJ-I ~liIl ~tS:J1 ~I rlJ..lI1 JbJ ~I J, ..... "" .... "" ~J , , 0 , ., rio ".... .. '..f~j tJ f~ ws- ulS' ..\.i JI ~lS' ~ ~ ~ ... .. '" _. • .." .... ...... ,,"II' "" _,,,. , " , • u~lAJl ~f~J tJ!~ r:.r J.U- WS"J uJ_fI..il1 .. j...... .. •• "".. "', f", ,'" _, ". II " UJ') 4J ~'1 ~~ ~lt ~IJ~ ~b .~ t#. .. .. ", ...,."... • * .r...\.i'~ JS" ~ ~I ~ -" ...; , 136 DOKSAN iKiNCi SALA-VAT-I ~ERiFE ~ . AliahOmma sam ala seyyJdinA Mlfhammedln hAjjr rahmetl va mlmel mOlkl v. dAIOd devAml esseyyldil kAml1ll fAtihll hltfml. Adade rna fI !tmlke kAlnOn ve kadkAna. KQllamA zekereke ve zekerehuz zAklruna. Va kOllemA Gafale an zikrlke va zlkrihil gafilOne. SalAten dAlmeten bldevAmlke. Baklyeten blbekaalke. La mOntehA lehA dOne IImlk •• inneke alA kom ,ey'ln kadirun. (Dikkat: Bu Salavat-I $erife yukaridakl salivat-I ~erife ile birlikte Ocr kere okunacakt.r.) '" "~rII'·rII~ _~,,~ ,to','", .. ~I ~J ~'11 ~I:t-.... \,j:: ~ j..P ~1 " .... .... ~.1 ,. , , ... ~ ~ :II,,, JI L...;r.'J IJ.; ~~1 .r _,.,....!. ~1 JIi ~..ul .1...-.. - , - ...... , ... ..,. 'J ~ ... I ... .,.... #... ........ ~. _ !,jl _"'jl 0J;J IA~IJ ~ ~~~.I ft'""IJ _ ... , ,,. .. o_ .. J ... _ " ... _ , ..... U~, ~II.;)J ~JIJ 4i~IJ .~'11 "" .. .. "" .. , ...... - * • .,. ,,/0 .... _ ,. ~"" • _ • ltJ..l&-IJ I.A.l;. 4-- }'"IJ IA _,.J.:.1J "AliahOmme saUl alA seyyldina Muham~ medlnln neblyyil Ommlyyl ve ala all Muhammedlnlllezi hOve ebha ,OmOsll hOda nOren ve ~ . 137 ebhllrOhii ve esyerOI enblyAI fahren ve e,herOhA ve nOruhO ezherQ envArn enblyAI ve e~nekuha ve evdahOhA ve ezkel halikati ihlaken ve etharuhl ve ekremOhA haikan ve . a'deIOhi." . DOKSAN OC;ONCO SALAVAT-J ~ERiFE "" ,.;~, •• , "J.,..,.. .,. ... ,.J."" JI;);) 1/")'1 ~I J....-. \;~~ J..- ~I " " ... "'". ,,, '" ~ ~jG rkJl;.i.Ji ~ ~I;' ($ .J,l.:..: ,. '"",. ... " " ,. • D ....... ...,. la, .,. , .. ~'~I) ~)I ~6.-.J1 AliahOl1'1me salll alA seyyldinA Muhammedln neblyyll Ommlyyi ve alA all Muham'medlniliezi hOve ebha miner kamerlt tAmml ve EkremO mlnessehabll mOrseletl vel bahrll hatml. DOKSAN DORDONCO SALAVAT-I ~ERiFE , .. '" '" ~ flo ..... if .,,, ~ ",. .. , "" • J ~ ... ~I Js-) ~'jl ~I_~ \;~ Js- j.,P',..._u,. .... , ..... J. .. .,.'" "'~; ..... "'. If.,,,, ~ ..:; _):...u J .~ J ~ '" .,. ... " __ .", f * ~ JI ~ J if 'il ~I t# , '" '" .. bArektq ve tarehhamta alA ibrAhima ve alA All ibrahime Inneke hamldOn mecldQn, AliahOmma salll alA Muhammedln abdlka ve neblyylke va RasOliken neblyyll Ommlyyl va alA All Muhammedln, . DOKSAN SEKiziNCi SAlAvAT-1 ~ERiFE ... ~ .,. • ,.. I- ,. .. ,. $'" ~ ...,,. _" ~ ... ~..l.I1 ~J:- _..t...-. ~I ~J _~ Js. j.P t*'J1 .. ... .. ...... ,...." '" . '" , ~I~J· ~~!l.)ltJ * o.r'iI~JoJ I' "''' .. , .. • '" J • ., ~ ,. oF' 0 ,. ... "_I ., " ,..., I~ r->JlJ * or \II ~J.J ~..wl ~Jo .J.....:- , , .,. .... " • - ... a ... ." .".~ ,. • III'" J .. j>.lJ * or 'il ~Jo J ~ I II ~Jo ..t.-.. JIJ ... ... ". .,. - ... ... • ". ". .... ~ .. • II"',J _ II oJ' ~ i_}- 'il ~J. J ~J 11 ~Jo ~ JlJ lJ...-,. , "'.. , " '" . ... '" ",., ' • ,,.,;, t# • "" ... ~.. ... ~J:-J ~..LJI ~J:- _~ ~IJI~;)s- r:-J* * oj \Ii 140 • • AllahOmme salll alA Muhammedln, ~tI ala All Muhammedln mll'ed dunyA va mll'el Ahlratl, Ve bArlk alA Muhammedln va alA au Muhammedln mll'ed dOnya ve mll'el Ahlret!. Varham Muhammedan ve ali Muhammedln mll'ed dOnyA ve mll'el Ahireti. V'eczl Muhammedan ve All Muhammed!n mil'ed dOnyA ve mll'al Ahlretl, Ve salllm ala Muham-madln va alA All Muhammedln mil'ed dOnya ve mll'el Ahlratl. DOKSAN DOKUZUNCU SALAvAT-1 ~ERiFE • .. , '" J "..,,, ~ J ~ .. * ~ ~ ~I 8.r' l.S' ~ :.;s. j..P r-tD' .,." t# . .......... ,.,J " • ." "'., ~ * ~~~I~ l.S' J......:o-~j..PJ , '" " ". AliahOmme salll alA Muhammedln kamA emertenA en nusalll aleyhl. Va salll ala Muhammad!n kemA yenbagl an yusalli aleyhl • 141 VOZONCO SAlAVAT-1 ~ERiFE AliahOmme saUl al~ neblyylkel MustafA ve ResOlikel murtaza vellyylkel milctebA ve Eminlke alA vahyls semal. vOz BiRiNCi SAL6.VAT-1 ~ERiFE '*'. ,., ...... $;J '*' .. ,_~*.., ~lLJl ~~ \II r.,fI • ..L..>...o ~ j.... ~I .... ". .. J ". ... 111.,. ..... .". • ~Ir\ll ~Jr' ~ ~ yd.1 ~l.,a.i~IJ ~..u._j~ • ,.~ J J..... .." ,. • ,. .. ... ". cr wl).aJ1 ~ ~IJ w!rJ1 y')l...pl,;r ~I ,., ". , " .. " ',.". ~ ... , .... ~ .. ~ ...... ~ ~.a <.S :D1.w\.:... ~ ~> c..,. ~UJal.1 ~ ~l..,.a.. "", ." "" .. .~.. "" . * ~LWI J:; ~ ~J ~~I.;-; AllahOmme salll alA Muhammed;n Ekremll eslAfll kaalml bll'adll vel InsAfll menOti fi 142 sOretil a'rAfl. EI mOntehabl min eslAbl, ,Irafl vel hutQnlz zlrafll musaffA min musesl AbdOI Muttalibl bin abdl menAfln-nilezi hedeyte blhi mlnel hllafl va bevvente bihi sehilel aflfl. vOz iKiNCi SAlAVAT-1 ~ERiFE ... ... .... ., ".,.... .. ... D '" .. 0.. .. J"o" '" III J • ., !I~L........I ~4J ~J+ . J..a.tlt o.!.fu..,.l ~I ~I .. '" , '" , ... ,,, ~... J ,.. ,,, III.... , ... ., ..... , .. .. 1(1 _.... • ... ~ ~ ~ ~ ~J ..!.4ls. ~ .,fIJ .!4l1 .. "" .. ,. , .. , ., .. , ...... 0 .. 0, .. ~"... ."'''' , ... ~~I u-:;; w ~l,; ~fr-LJ ~..111 ~ ,Q '_",,, _ • _a.. '#.. ~,.... '#" .. " ...... ~ .r \.:...J l...A1JJ o}.iS") ~J.) ~ ~~~ l:.;_rIJ ,. ;:Ii .. '$ 'p"" -D"., • ..... J ........ ~~ u~IJ !If \I \ o:J;a..; !ly.)l,; ~~~ ~I~I tl ~~ ~:\I s: ~ ~ ~ W .." , "." " ... OJ , .. , ...... ,... .. ,~..,. ,... _"" JJI r.>.lJ1 ;y11 ~IJ .\.a~J;-; \':"'I')~ ~ ~ "... .. J ~J ~J ~~JJ.!l~ ~ .,. "''''" ....... -. "" ....... . ,.... , .,. .f.. "''',JJI' ." "" ...... ~ 0" ..b-I ~ ~l.o [:..;.1 ~ • • d ~ ~ ~ .~.~ ~., *~~~I ,. o_ J" "" • " .. , J ... "'" III D"_ I ... , ,. .. III.... ,J 'II .,. ~IJ oI,jlJ--:-" ~J ~u.. ri'J ~J:' c!}~, .. ..... J,. ,.. _ .. "....... • ",.. J ... , • III _ ,J'II J r~IJ ·JY ~IJ ~I; Jr-1J ~ ~IJ ~ . J ",II, .,.J.. .. 0... _ .. " rJ.'. • ... .... J .. " ,... . . 4' ~ _,ij\... 4. ~IJ ~J~ .y ~ ~IJ ~\_? .... ...... ... ~ Ii' ,. .. ". .. J .. ",,.. "....... '" e > III' J. '" ...... ' . ~. ~ I» 0t.lJI ~I ~ ~J, ... "'.. .,. ~tji ~jS1~ ~ ~I;s-i il..:.: ~T~I: '" ....... ,,_-J, ,.. ..... ~ .. _ ~ ... II", .. ", .. J "' ... _ ~ ~I ~J:' I'""'~IJ IJ;J 401_? ~IJ 144 ~.... ...... '" ,010 .. ,,., "',., D .... "''' J '" ,. J.f'" ~1 t) J ~~ ~L.JI ~ J-.-I ~I ~'.'" J,. ....... 0". .... ,. "" ... " , ... J. ,. ~I *~? ~1 ~J 0);:' ~_;.l.1 ~J , . .. ,." '$ ,.,., J..,.", 11 __ .... '" "' ...... a" 11'". ,JD"tJo ~I; ~\J ~r,.!l~ ~~\ r_?1 d-.-I ., .... J". _ _ ,.,....... o_ ~ a,. J "' .... _ L,.')\S" r-f{,...,IJ Lou.. ~IJ ~ r-f'I}IJ I' J", ,. a_*, '" '" .... ,,0 J .... , 0_ 11 .......... D I" ~ _ ~IJ ~ ~~ ~IJ U!....... ~IJ .. • , • • ,Ij I •• _",." "" "" D. " cr I./' J.:' ~I .,;.A. ~ ~ ..IJIJ ~ J !l..l:J;. l-...___;i " " '" "" ~ ..... ..... "' .. ~ .. "'~ ;II ""I· "''''"' * 4i j ~ J~ ~ u:JI ~I ~,A:o:" JJJI )~ &G)U :';:4" i~ j:::.1 ~ ~i n '" .. '" , J , • ." ~ ~ • ~ , .. "'._ '" "" _ ~~4:..Iu-.i4.A.UJ~. '. [:..;'1 .\..!.J I _ __.. ~ i- ~Jt!. JJ ... ~,. , .", ,,' '" "" .,. ... ~ ~,.". ~ J ., .!l:.y. ~ flo" I~IJ * 0 J.r ~IJ ~.,1 J ~I If.I ~ '" .., ... .. 'I , ...... iII ~, ... J ....... ~ ... ; ...... ~ ~..l.,.:o ~\ r_) I~ j-.-U ~Wai ~ .... ... ,- _ ". .... ., D .... ",I ... ", .,. ~ *~~-4i\u'J~~~IJ , .,."'" -" 145 ... 0 ... 0" ... 11' J ...... .J III ;IIi' tI' "" '" ... '" III' . \.:J......:....l) ~fj..} U_r..:.-I ~1 * UrI) w)~ , ,...... ..... ... " ... eo" • .. J"..... , .... ".... ", ... , .. " , .. ..} I.:..l-.T) ~) La.r) cia ZsJs- I.a ;) ~ ..} ... ... .. , ,. '" "" , • '" "'. # *~r)~fj ..... " " • .,,, J.... ". ,,,,,. ",.. , .. ~ ,,, , ... D",,, " .... "..... ,J "" J_P'J).) rl)1 ~ L:...\ l.S"'~) ~ c:---I ~I , ..... '" ,r~ , ... J" .... .J ".. .'.,.~ ',rl!",.. """"."" "_;'.J> 1;.) JY) U>.,L. l:..l>..Ij ~ 4.) ~ - - " .". ~ ...., ... "...- "..J.".... ,,,J III ...... ~ '" ~ •. ' 1I~~~\~~l.UJ~~) ... ,J .. , ... ", _ .......... , " ... ~ ...... ~)I rJ-) ~WI) .I~I__, 1J.li..l..,a..Jlj: ... ' ....... " ...... ". __ "J ~ ... , * ~WI Y J JI ..L.J-Ij * ~ vOz iKiNCi SALivAT.l ~ERiFE .. "III .. J. "'" ,.,riiJr#'· ~I ..lJUlI) * 4.S 4J1 JY ~ ;)s. j-+' ~I .... i' ". - ... " .... $ .,..... • I, . ' ~ '" ." ,. r~~) ~ )1 ~ * ~)I ~~ ~I.ul) * ~I " 146 ~ . , I... III ... ill "'... ... ... .. III.. '" J .... " "", 0 ~. '~,_ftN * ~L-JI Y J J_,...... J) * ~I .... .. "".... '" .. ;, "'''' , '" ......" , .... ~ '" $"" ..... ,..!J,:ilt' ~J~. !l.)~~) * ~l...J&."l.S" "" ' ... ". , '" .... .... J "..". 0_ , a............. '" .I J '" "'_ ~ ..wI) *!l:4; ~JJ !J.))..I.>- rlilJ * "'... ,. "" • #' •. '" "... "' .. '" ...... - ~1))*~~~J*~~fl)* .. .. ... ... f,r~", ",.", J ...... J" J ,' .. " 4.S.lJI !J).J.p I.S J ~ J * ~'ji ~ 4.S.ill .!.l:l j ". ... '" , ~ it' A .. J, ;;I...." J"" .. J" .... It j ~ • ..l....:ow..a~JlI~)"-;!.)Wul~ " -- ~~ ~t ~~ 'yi ~ ~F ~ ~ ~\ ... ...... "'. III, .... " ....... 0 J. ~J ~'_,l.I ~ ~ J"" ~) * C I)J'JI r) ~)J , ~~ j~ ,~, .j~ Js-~ * .uwi u-";;';" . , , i........ "" '" ......". " J '" '" ", • Jill a .... '.J" "'" .... ... ". f~L.S· r')WIL..o~I~I* ~~L:... ...... , ''''''111 ..... ",'';:: ~J:II ..... J;;I'" ~W ~I t-. JJ ~\ ~ r~I) ~. r')L.JI J J ....... " ... *4il5" J"J .. ... .... ... , ...."'" ,. ... ""'... , f.. III. 1# ~ ~~I~) * ~_;l\ ~ ~ J..... ~I • 147 '" "" ... "" "" "" tJ i!lll ... .J.J "., , J. a-.~) * U;:L)I~)~) * 0-=!~1 "" '" "" ' ,. "",,,, ,,0,. '" .. ... ~. ~ ... ... 0"" ~ ) J:t'_r'I) J.;~ ) Jt~ Js-) * ;!.l..!. f , .. ~ ... ". , " ... .,'" ... , "'". I" ... ... " ".". l1li, •• J+o) * I!JJ\...) ~ Wj\> wi.,....,)) * ~ _,il '" II" " " .. ~u. j.1 ~ j:..,~ ~t5:...Ji r~i ~ "'"". .." .,. .. , " , .". .. ... 11, * #) ~I) ~'_,...:....JI JAIl:/' * ~I .. .. "'"" • _,,,,. "" .,. ..... ,. 0 ... ,. ,,~ ., .. • .. , '; .. ~ I.t>-I ~I\'" J...a.tl ~ ~ jAI ~I ~I .. 0 _ "' ... ,.. IJ·,. .. ~I ~ ~6...,..i j>.1) * ~)I ~ r-l ~\ ., - .... , J.. ". ... ,. ,. ~. ~""., 0...... , . pI ~I (6 ~)I ~6.....,.:.1 ~ I.t>-I ~jb.-\... '.... I' • ... 10..- ... 00 ,.., ... Ja"... • J • ~L>- ~\ 1.:;\. .. 1..J.1) ~\) ~\.:..o jil) ~ _;..U . ", ". '" ",J ...... II" ~ ... ,0 "" De, ,., ..... J..,. \j ~ ~jJI l:..il_,> ~) l:.l pI) ~I)"" \'1) ~ .. ~... .." " .... II" ... ~. .. " • ".. "'" .. • 4, Iyl ~ill"jJ;. ~_,J.i ~ ~~) ~\.c~~~ " .. ,.,. 1#,"''''' ,. .~)Jj)~I. 148 • • "AliahOmme innl es'elOke biefdall mes'eletlke ve blehabbl esmAlke lIeyke ve ekremlhA aleyke ve blmA menente aleyni bi muhammedln neblyylni s_UaliahO alayhl ve selleme. FestenkaztenA bihl mineddalAlaU ve emertenA blssalfiti aleyhl ve cealte sallteni aleyhl dereceten ve keffAreten ve JuHen ve mennen min I'talke feed'Oke la'zimen lIemrlke vettlbaan II. vasiyyetlke ve mOnteclzen Ii mev'Odike." "limA yOcibO Ii nebiyyina Muhammedin salialiahO aJeyhl ve selleme fi edai hakklhi klbelenA iz amenna bihl ve saddeknahO vettebe'nen nurellezi Onzile maahO ve kulte Innallahe ve melalketehO yusaliOne alen • neblyyl yA eyyOheliezine amenO saliO aleyhl ve selllmO tesllmen. Ve emeritel IbAde blssalAti ali neblyylhlm farizaten Jfteredtehl ve emertehOm blhA fenes'elOke blceUlI1 vechike ve nOri azametike ve blmA evcebte alA nefsike en tusaillye ente ve melAlketilke alA Muhammedln abdJke ve resOlike ve neblyylke ve saflyylke ve hiretlkemln halklke efdale rnA salleyte alA ehadln min halklke Inneke hamidun mecidOn." "AllahQmme erfa'derecetehO ve ekrlm makamehu ve sakkllmizAnehu ve ebHc • J49 hOccelehu ve azhlr milletehu ve eczil sevAbehu ve sdlnurehu ve edlm keramelehu ve elhlk bihi min zOrrlyetihl ve ehU beytlhl rna tukarribuhu aynehu ve azzlmhu fln- neblyyinellezine halev kablehu.'" "AllahOmmec'al Muhammeden ekseren nebinine tebean ve ekserehOm OzerAe ve efdalehOm kerAmeten venOren ve a'UihOm dereceten ve efsehahOm filcennetl menzilen." "AllahOmmec'al fissAbiklyna gayetehO va filmOntehabine menzilehu ve filmukarrebina dArehu ve filmustafeyne menzl1ehu.AllahOm- , mec'alhO ekremel ekremine Indeke menzilen ve 'efdalehOm sevaben va ekrabe-hOm meclisen ve esbatehOm makamen ve esvabehOm kelamen ve encehahOm mes'ele-ten ve efdalehOm ledeyke nasiben ve a'zame-hOm flmA Indeke ragbeten ve enzllhu fi gurufAtil firdevs! mined derecAtll ulalletl 14 derecete fevkaha." "AllahOmmec'al Muhammeden edaka kaallln ve encaha sallln ,va evvele ,Afl'ln ve efdale mO,effein ve ,effl'hu fi Ommetlhl ' bl,efaatln yagbituhu blhel evvelOne vel ahirune. Ve Iza mayyezte Ibadeke blfadll kazAlke fec'al Muhammeden fII esdaklyne 150 ~ . klylen vel ahsenine amelen ve fII mehdiyyine sebilen." "AllahOmmec'al neblyyena lena feretan vec'al havzahO lena mev'lden lIevvelina ve ahlrlna. AliahOmme ah,Orna fl zOmretihi vesta'mllnA ,fi sOnnetihl va tevefenA alA mllletlhi ve arrifnA vecheh vec'alna fl zOmretihl ve hlzbihl." "AllahOmmecma' beynenA va beynehu kemA amenna blhl velem'.nerehu ve 16 tOfemk beynena ve beynehu hatti tOdhilenA medhalehu ve tClrldena havzahu Ve tec' alenA min ROfekaihl maalmun'aml aleyhim mlnen neblyylne ves slddlklyne va, ,OhedAi ves sAllhlne ve hasGne ulAike retlkan elhamdO.lillahl Rabbll A.lemln." - .!, ,.." ~WI~)I"I~I vOZ iKiNCi SALAvAT·1 $ERiFE "AllahOmme salli alA Muhammedln nOrll hOd •. Vel kaldl lIel hayrl veddAI Ir~ rO,dl neblyylr rahmetl ve ImAmll mOtteklyne ve resOJl Rabbll Alemlne. La neblyya ba'dehu kemA balJ,ega rlsAleteke ve nesaha Ii ibadike va tela ayAtike va ekame hudOdeke ve veffa bl ahdlke va enfeze hOkmake ve emer.e bltAatlke va neha an ma'slyellke ve vAla, . ~ . vellyyekellezl ti.ihlbbu en tOvallyehu ve ada adOvvOkeliezi Hihlbbu en tOAdiyehu ve isalialiahO ala Muhammedln." "AliahOmme salll alA cesedlhl Iii ecsAdl. j Ve ala rOhlhl liIervAhl. Ve alA mevkrtlhl fII L mevAklfJ. Ve alA me§hedlhl fII mefahldl. Ve i ; ala zlkrlhl lzA zilklre sahUen mlnnA alA -, ,! neblyylnA. AliahOmme ebllghO mlnesselAme . . kemA zOklrresselAmO vesseUlimO alenneblyyl . ve rahmetuliahO leilA ve berekAtOhO." r "AliahOmme salll ali melAlketikel mukarrebin. Ve alA enblyAlkel mutahharine va I alA rOsOlikel mOrseline. Ve alA hameletl , ar,lke. Va alA Clbrlle. ve MlkAlle ve israil1a ve \ melekllmevtl. Ve rldvane hazlnl cennetlke ve MAnkin, Ve salll ale klrAmll kAtlbine. Ve salll alA ehll tAatike ecmaine min ehlls semAvAtl . vel arazine." "AllahOmme Atl ehli beytl neblyylke efdale . !l1A iteyte ehaden min ehll bOyOtll mOrseline, : Ve eczl eshAbe neblyylke ,Ida Ie mA cAzeyte " ehaden min ashAbll mOrseline, AliahOm~ I megflr III mO'minlne vel mO'mlnAti vel i musllrnlne vel mOsllmAtl ahylU mlnhOm vel . emvatl vagflrlenA valllhvaninel teztne sebukuni bll imAnl velA tec'al Ii kulublni I gillen JIIlezine AmenO rabbena Inneke raufun !rahimOn. 152 vOz OCONCO SALAvAT~1 $ERiFE "",.,. fJ~j~ ,0111" . .I''f~,J~" J\ ~J ..L.-... ~LeJ\ ~\ ~ ~ ~I "'.. " ...... ... "" __ a' ...... ' .", ~d .... J-.3 rL J ~ J AllahOmme salll alen neblyylJ hA,lmlyyl Muhammedlnve alA Allhl ve sahblhl ve sellim teslimen. vOz DORDONCO.SALAvAT~1 $ERiFE .. • ... tI, ~ ,.. III III... ~",. ,,_,., J ~ ~ ., '_ - -~I _" j",. II . ..L.-...' ['" 1- - .111 ~ J 0J""""..,t -r..r-> r._>- cr: r-r '" ".. r ~ .,. GIl'" .... or ~ "" .. " o.J,.. *~\)I r-)I..! J..:s. 4: ~}J ~;J AliahOmmesalll alA Muhammedln hayrll berlyyetl. Salaten turdlke ve turdlyhl ve terdha blha anna ya erhamer rAhlmine. • 153 Allahumme salll alA Muhammed!n ve ala alihl ve sahbihi ve selltm ksslren teslimen tayyiben mubaraken fihl cezilen cemilen dAlmen bidevaml mUlkillahl. vOz hLTINCI SALAvAT-1 ~ER!FE - .. " '" ,4 ... 0 ....... , .. J ... "JI'" J.,; :J~J~WI~~~I~J.~~~~I ... , J ,J_.. ;, ~J .. ~1~10jly i~ i(f ~L-.JI ~ ryo:-.:.JI .. .. .. .. ,. J J .. .. It............ , .. '" .... rJ'!. ~I i.ll.> ~\ \...) ~l. :JJ.pJ r./'J \'1) ... .. . *~I , AllahOmme salli ala Muhammedln ve ala Alihl mlf'el fezai ve adeden nOcOml fl55emal. Salaten tOvazinO's-semAvati vel arda ve adede ma halakte vem~ ante halikuhu iii yevmil klyameti. vOZ VEoiNCi SALA VAT-I ~ERiFE , .. :;II"'s." "", ., ... J '.' f.l., '" l..S" ~ JI ~J ..l...-.. ~ ~ ~I tI' , ." .,.. ..,.. ....... ... ,. '" ,. "... .." !I/-!J i(tr-:-"'.r.~ ~I ~J r--:--'.r.~ ~ ~ ;.r ... .,. .. " " ... J,. ... "" " ... 1 "" ;)s- ..:..S}-! L-S' ...L..-.. JI ~ J...L..-.. .;)s- . , . 154 ~ "''':;11' , .......... '" "" .... ~ ~~ ~WI r) ~I_r.~ ~I ~J ~I_r.~ ", .... ,;0,111, """D"'~III:;1iJI/I'" .". .,. r) * ~W\J _,.wI ~\ ~~ ~\) * .L..:;- ,; CI.. .... ;:I".,...... .. a,.. ... ~... 1#1 ~.(~I!I.;:.-.I ~I o_;" \'1) le.iJJ1J 0-lJJI .. '" .. '" .. ... ". AllahOmme sallJ alA Muhammedln ve alA all Muhammedln kema salleyte ala ibrAhima ve bArlk alA Muhammedln ve ala all Muhammedln kema barekta ala ibrahime ve ala All ibrahlme fll ale mine Inneke hamidi.in mecidOn . (Allahumme lnnt es'elukel alve vel atiyete Uddinl ved dOnya vel ahireti. AliahOmmestOrnA bi setrikel cemill.) 3 Defa okunacak. vOz SEKiziNCi SAL.~VAT-I ~ERiFE (CUMA GONO BURADAN BA~lANIR) , II" , ....,. , "" :.. J"D.,. iiI • .J " .,. JY ~J'" .l;. 1\ ~ ~I u-i' _.1 II , _, r _ , , ,~ ~ L;~ .. ~i~; ~~ (-/Ji ~~ .. ""....... .. .. .,... "' .. "" ~ .... II , III II],. .. I!.C4-IJ ~L-. J ~')I-. J ~ (J" ~ _? '" '" ,. , , "', " JD ,." ... ~ "'.... ... ,.. J..... ,.. J tiJ;-li .!.UL.......1 ~J * ~LbL J .!...UJ..uJ ... '.. .... .. .. 155 ~ ..... 0 tI...... ... 0...... • ." .. ,. " ,.,. ... ~ . (+ ~ cr ..1.>1 ~ ~ ~ u-=JI ~pJ.1 ...... ..." , '" ,. .... ... 0,," ,. a... ...... - If J ~ ... ~I ~ ~J 1.S.iJi r: ~~ ~IJ ~I ... ,. ....... .. ... ......... .. , ...... , ........ ~I~I .); J (+ Jl:.:....lt ~4-01 ~ J ~lt . ~.......,... .. ..... , ,.. .... .. ,,...... ., ~~ itt ~ _;:....It ~ J ':II ~ J (+ ..:..J.A;....lt ~~ ~;.J ~:.~ 'JG J~i ~~ ~~\i ~t1-; "" .. , .. .. ". ..... ,., ,.. .... ,..... ......... '6 • (+~~\jyt.-..JI~J~~~' . .... ..... ... a... .... ,. .... "" III ~... ,. ~ <61 ..... J.,._ ~!r-~~'; ~_,:5:.t, ~\"""'':I~ ~14lL-IJ ... • ... .... ... ,. ,.. , 1:1 ... D J, D ...... : ~~ ~ r) ~..Pli ~\....... ':I~ (+ i')\_jl ~ , , oil ... , .... - "$'" '0., ., 1:1 .....", ...... ~I ~IJ (+ ~,_;11 ~I ~J i~1 * ~.I~ , - , , . ~I ~IJ itt y._rJ1 Jr ~_p:ll ~\.......':I~ • 'WI ...... s .... _ f oj ..... , , Jo ........ ", .. ~I ~IJ u:--.f-J1 Jy-- ~_p:l.1 ~t-':I~ .Ie. ...... .,. ...... .. (+ 9.fo!)\ ~JJ ~ ~p:il r-~~ 156 • • AliahOmme Inni es'elOke bihakklkel azimi ve blhakkl nurl veehlkel keriyml ve blhakkl ar,lkel aziml. Ve bJmAhamele kOrslyyOke min azametlke ve eeh~lIke ve eemillike ve behAike ve kudrellke ve sultAnike. Ve bihakkl esmAI keJ mahzOnetil meknOnetilleti lem yettall' aleyhA ehadOn min halklke. AllahOmme ve es'eHike biismlllezi vii da'tehO aiel leyll feezleme ve alennehArl festeniire ve iilessemavatl festakallet ve alelardl fesekarret ve aiel eibali feerset ve aiel blharl vel evdlyetl feeeret ve aiel uyuni fenebe'at ve alessehabl feemtaret.Ve es'etukellahOmme bll esmAIl mektObeti Ii cebhetl isrlUl'le aleyblsnlamO ve bll esmail mektubetl fl eebhetl Clbrlle aleyhlsseUjmO. Ve alelmelAlketil mukarreblne. Ve es'eIO-kellahOmme bit esmall mektubetl havlel ar~;j. Va es'elOke bll esmAIl mektObeti havlel kOrsiyyl. Ve es'elOkellahOmme bll Ismll mektabi ala varaku zeytunl. PER~EMBE SON _. 157 vOz SEKiziNCi SALAVAT·I $ERiFENiN OEVAMI .- ., .~, '''' III, • ". '" J -' ' , ,....-:' 4;~u:J'r~'~L-'l~ ~'~IJ II , ,.. , • , "", '" .... *~Ir-'\...J~~\...~ Ve es'elOkeliAhOmme bll esmail Izamlllet! semmeyte blha nefseke rna alimtO mlnha ve mAlem a'iem. OOROUNCU HiziB BURAOA TAMAMLANOI. (Yedi gOnde bir hatme muvaffak olan kimseler, DOrdOnci.i Hizbi "AlA varaklz zeytanr'ne kadar persembe gOni.i bitince a§agldaki ee!}lncl Hlzb'e Cuma gOnO 10S'inci salavat-i ~erife baslanqrc: olan "AllahOmme Inni as'elOke bihakkikel aztml" kavlinden ba~layarak okurlar.) ISS .. J, ..... J ,." .... ~I r ~ J; ~1.j..1 y,t, CUMA GONO OKUNAN BE$iNCi Hizie vOZ SEKizlNCi SALAvAT·1 $ERiFENiN DEVAMI .,,,, .... , ... ..." , "..... .., l-ll " ... , , " .... , ,. , ... ,. ~ " II '" • * r')l...._l1 ~ c)L...:L 4-! !ll$.,) ~I .. L- 'i~J , "'''''''- J., ....... ...oiI'... ,.. "" ... '" , '" 41 " ,. • r')l...__jl ~ y.! j 4; !ll$.,) ~I ~L- 'l~J . - ....... ,., ........ , - ,.i. • r">l-....JI ~ l:-o;' 4.! !l~,) ~, .. L- 'l~J II' ..." ...,. .• ~i.....JI ~ (~ ~ !l~~ ~I ~L.:.. \r~J J, .",........... ; , ..... '" • * r')LJI ~ IJ"lJ~ ~ !ll$.,) c.rJ1 ~L- 'l~J " ... , ... ....,.. ... 0#" ''''. ... • • r')l.__jl ~ t-=l' 4; !ll$..) u--=JI ~l- 'l~J " ........ J ..... " ",.,,, • r':>l-ll ~ ~'J~ ~ !l~,) u:JI ~L...... 'l~J J, ...... "", ...... , ... ,. * r')\ 1\ ~ ~ 4; !l\P.) u:J1 ~L...... 'l~J IS9 J, (I...... ... .. ", ~ , II .. II * r')L.....Jl .ys. ~ 4-1 !l~~ ~I ~I:- ~4J .. ....... ' "" ' 0.... 'l.. .. 1/1'" rio ~....1 .,. , .... " ~ "'. '" II ~ A.IlI ~ ..L...-. 4-1 !l~,) ~\ ~L......~4J .. ",,' '" .. , .. """. .. ., , ". ". .. ,. , ..... * ~).\J u-:.;·II~;)s-J r-L) ,. III ·D...... J '" .... -,- ,'" .... ,.. ,. .,. ... l1li • r ":>L-J\ ~ 0\..J...o 4: !l~,) ~\ ~ L-.. ~~) J _ 0,... ",,.'" .. , .. ,. f ' II .. • .. r~\ ~ 4[ j 4-: !l~,) ~\ ~L-.. ~~) #0 I ...... , ... "'.. ... ... ". I' '" II ,. • '. t>: 1\ ~~) 4: !l~,) ~\ ~L-..~~) ,,. . 0..........0 .. .. "" ..... f ,. '" .. ~* r"'- J\ ~ ~ 4-1 !l~,) ~\ ~L-..~~J , ' ' " ....... ' ... 0 .. ; ..... , ........ .. r')I....Jl ~ dl:l: 4: cl~,) ~, ~L-.. ~~) J, ., II..... J... -""Ill.. " .... ...... " .. .. .. .. ;. r')l..__j\ .ys. ~I ~ !l~,) ~\ ~L......o ~4) : ... , - "" "" ..;)s-) rL) , , • .,._, ~ J ... ... .... ,. • ... ... II ~~ r~1 ~ Cy 4-1 !I~,) u=J\ ~L- \14J .. ' ~ '" ... J iii ...... "" J,. ... ,,. f ........ l1li r~ 11 ~ ,) rlt-! !lls.') ~I ~L...... ":14) .... .. - ... ,. ... ! J;;Ii ,. ""'" I ... 11.......",. ... • ... a ... • i r')l.._ll .ys. ~\f.1 4.l !I~,) ~I ~l-o \14). .. ...,..... .. " .. I, ....... J ............... , ........ r')L.._j\ ~ ~l\...,P It-! !l~,) ~\ ~l-o ":I4J• .. ,,,. '" j, ..... J,J , ....... '. 1 .. r')l.....ll ~ ~ Jt 4-1 !l~,) ~I .. l.- ":Ilu• . ... .. , "" '" J , 11.....' :I""'" .,. ... ",. :I ........ r)\ M 1\ ~ YJtI4; !I~.., ~I ~l-":IliJ J, o~.. J J ... "" .. ...,. _.,.; ..... II " i • r')l...Jl ~ Y ~4-I !I~,) ~I ~l-o ":IliJ. I _J ~ ........ , J J.... .. """"'.. ~ ,. II :-. • r'.>L-ll ~ ~ Jt4-t !lls.') ~I ~l..... ":IliJ J" ... , ~ .... '... ... " ... ,..... "" .. " .. r')L._jl ~:.s-.J'" ~ !l~.., u='\ ~'- ":IliJ I" ~ .,.. J J ,.... .... J .... ... ... .. ..... r ':>l-J\ ~ 0)":'---' ~ !l\s..., u-·.lI ~ '- ":Ili) J ...; ... ri-.JI ~ 7. ::\ ~ ~~~ ~I ~L.:. \I~)* J, ._,..... 1- .......... ...... ,II,. ...... _.'" r')L.Jl ~ J. - ~ .14-1 !l\s..., u=l' ~l..... '}/li)* '" '" .... 161 ..... I ....... .,. , ... " ....... III" ,,,., ""," ..... ~ cJ" ~La .).J.p ~ ...t....-a ~ ~ t,)1 ,... ,,# ' J .... ..... 'I ."., .". ... ~f· .... ,. , f ..... ~,. ~ J~IJ ~~J-J'JIJ ~ ,J.,. IIlJfo t,)1 , .......... ,,, , .. " u .. * ... , , ... .... -, .,. J~'JIJ i~ 'IJ ~IJ il_,....-:r .. ; ''-' ~ , ",.;., .,,,, , ... .;.. • • J ., ,,-, " •• ~}:lIJ ~ _;..AIIJ ~'~IJ i~ , ., , ., .". " ....... , • ., ,. .~ I' ., 'I". .... ,. ..:..£ ~'.,u..1 ~ 'J ..:..£ ~ ~ i.r-:=- .. ~ ~).'J ~~~ ::_;, ~1 ' '"~''' I' ... ".~ If" ~~, ,,,~ ... I~ ~J. ~ .).J.p .. "'__~ ~ ~I .. " .,,' i~~# ... ", If" .)J.s.'....._ ~ J...- J .~ .)J.s. "'__' #0 ".' , - • \ .~:'.~ ~'~ .. l.:::.. ~ I~ ~~. ~~', '." ...... ,,,. _" ".". .... \ ~'J..- J • ~I_,......!..- JJa ",__ ~ J..- J I" ~ ". #0 -'. ,. iI'" "III'· .....• , ..... ,~ .Je~~ ''"~J.~JI.J-'''''_ , # . " ". ..... -- . ",...". ,. ......., ,,,.... '" .,'" , .. J..J. ~f4;j""'_ ~J..-.J , .......,,, " , 162 163 165 ~ ... • '" .~..... J. ... • .. .. ... $ ...... ", .:.r-P) ",/1 fo- ,,} ~)I -L..t~ ~ ~ ;~; l.,1~ ~~~G ~~~ ~ ~)~ ~~ , , .. , "'" ,. , ... .. ,... ... ..... ..... I......... , .. it..-- ,y W J ~ cl1> I,.. ;l- ~llA J'"~ J - .,,, ~.., " " .. • • .. ...f,... ,., .. .".. ..,..,. ... 11'''' : ~.-~I·r.J:! J~ ~.ul ~ I,.. r~~rJ"J~J f" "" ......... 6- * _eJ'" ,J)I / Yo ;y.,.)_ : .... ~ .. ~ ... , ... .:. ·~i ~W ~~' .~ II .c..,_ ~ j.... ~I ~) . U;. . ~~~~ ~~~ 44:-~ ~"j~ ~~j l.:t:~ ~ .. ., J~ :_ "" .. " "" .... - L. c- .;~ ~)jj ~I))I) 1.1~J lA:~IJ .. _I "" • ..... co .. • ..... ...... .. ". "... ~, ~..u, ~ r Yo LJ" ~\S"..r.J ~~ ~ [.~ : , .. , .. :. .: '"'' ~ .....,,' . *}J" JJ'/.J:!.y ~ ~._~'\ r~ . J .. , ". >II' ; ~I ~:- ·;t:" L. ~"~:l:-. ~ ~~, ',: r~ ~I ~ ~b- ::s, t:j ~C· II~ ~~I~ " ... ,. ..... ~......... .. "" J .,. • ~ ~~, *.oJ'" JJ'/y- JS" ~~. )1\ 166 ~ ~ • ,~ , ",I .. "" "J tfA ft J ~ J r-f'1--41 ~ i~ Jr .)..Lp ~ . ".,. "" . .... ... - .. tI ... ..... _ ... , .. . ..... J.,. , ~ ,,} ~I ~ J4 c:JI~..ll1 ~ .l.:.. ~J I I:" .. " 1· • r:. IJU--J .'.. .... ... 1/1 , •• ..,.~/J4~ . ... ~.. .... ~"..... ... ~. '''' J .. -- ...... , , .. ~L.J.. J ~t ~~ -'~:.l......;;.~~:~~ ~i ... ""... '_. .... ., '.... ...... III .... r}ll' ~~~..ut~ rJ4 o; ~~tJ ~IJ , ,,' ... , ~ T· :'h . "... .... .,..,' ".. • . ~ ~J ~J • .,ir JJt/.Jl JS"~~I .. • .. ,- ~ ,'; "' ... .,.., '", ... • ",.,,,. ,~,J' ~} ~~;,p ~~JS"".).J$ ~ '" . 1# , " i::r. ~)li:~ J#~~iJ)~,,} .r:-i~' -.:...::r. f .. to.,.· "':.. ... ... r -, .,. I r~~' ~ )i!:~~ ~';L.:~ ~~. I~;I~~. ,.... .... "'" ttl , - ., ... ~ .,_" -. f',,;:;."" ~_'J'"....n J~~_,) ~ ~:'1 r.JI ~~ ~..ul~· """ ... ~ ",~. z>: 'I#. .. ~ .. ~':;'''_'' ~J~~\W-O).lP.~~~J~, , ... • :II ": ", .... ........ • .... ,. ..... ~ ~ r"",~~ \oi.ul ~ 1 Yo .:.r:~1 ... I .... ,.,. 6 ...,..... ,...... ~......... '. ~ " • .)~ .. ~ c:,...t. r J r-tU'. ",J" ~'1 y.. t)S' .. 167 0, .. ".,..,. '''' ... "06"" ........ f; •• " ~~.)...u:.~~~J.~~~ " " ,. ........ .,. ."...... ." J , ~ ...., .... , _..... )J.IJ)aA.JI.)...u:. ~ ~j...PJ* ~ ~ .,., II " 0.". .,J"".". _ .. .,. '.,...... ", ,,~ ~ .)...u:.,,~ ;)s- ~ J * ,.:..l~;.lIJ ~" .... ".... _ .. , .,_, .... J'. ... ~J. ~ tl~~1 ,),,~;)s- ~J ,*,, "".'''' ..... .,. .. .,.. , .. , .. ~ ~ J • ~ III JLt-=J1 c,.s-i ..l.-.. ~ .. .. , "" II II., .". ''''' J ... oil .. '" ~... ., ... • "" J 41,; ~ ;)s-~J. ;)J'lIJ .~'J'~ ~ -- .. .., .. II .". oil.... "~.,.,,. "". .,..., .. ~ "', #~ .. ;)s- ~J.l:-P.". ¥ ~ ~ ~J • t:!j .. , II ... .". s > ~ ....... -~ , .. ... ....,.J ... J . ~ ~ ~ J* ~ ..lfil ~ ulS".h.. ..l.-.. ! " - , - - " -,.,. •• _' •• ' 'f6 ... , .......... ,,. I~ ~IJ r-tU1 (f ~ .~I ~ ~ 'l u=- , ,. '"" ..... ,... , , .... ., J ... o....... , .... J. .... "" ..... ,. i ci4 JU III (,S.lJ1 ~...u:.J c,S.lJ1 .) _,...-ll rllli - - , , .... , . ""'''''' ..... * ~IJLI,)IJ - • ".,. J ... ' "7-'-.-._ J .. "..i. ~ .. " ... - "" ... ""-'i.-~ .. ' • ;,:.-_._ J WI ..... ~J ~ ~IJ 4.ilrl J,r!o J 4.ila fl ~I-, ~I ..... • ... ~... , , J,........... it ",,, , J ., ... J..... ... 1·1 .~"""'J;:--I ~.-;;~ ~J ~I ~·I .,pt 168 ... D "".... .... • ....., • _ ~J ~f j ~ U_,.!..>-I) ~ ~ W:';~ ./J,! ... D ..... '''' ..... ............ ...... ., ~I)'~J> U.)!J1J ~W~ ~ l:i:~1~ 4S1} ..... ,J.,;'~", ....... , ,. .~t~t~I..:...,ij'J ~ , ... II.... J....... ... ~.,.."''' g ,...... ,.... .. ~,. J... : ~ ~ ul.~ ~ yo.) ~I ~L-~ ~IJ ul ::..;, )II ~ 1~\I c.; :. :-0'1~ ~ ~-~ ~ ....,... II .... ' .... ,.. -. ",. ".. .....'" ... ,. "'" ~~, e:::-- ~ #L.v J ~ y~) r..r- .i .... J .... '" • J. , ..... ,..,. ... 0, 110..... ............. .... ~~ j.IJ ~ Jl.1 ~.i) J _;;u WI) t.1~IJ 0._ , ......• ,. ...6 ............. 0 ;0..... III I .... wi) ~1.r'lIJ r-P t.l:>)'1 ~w...J.I) U::-WI . ,. ... .." .. , ., D ,. • ~.a... ... j.... II,... CI ... wi I d.;' f1 ~UL-I ~.lll ~ U~ ,!j~ _;;u "" .... "" .. , ....... .... '" ..... J"" ;I ... ..,..,...... J.... * r-:> J JP ~t. ~ y _,::; , - - "" "",... ", •• ,; .... ,;". Ill'" ... ,,. _.I ~V:~.? J--t..~~I~' • ~ "" "D ~ ""'" .., .. """. ... "" ,. ..,.. J ..... ~) ~ lkL) ~).H+U ~')6,.) I!.ls J.J.i J ~l- :; ~ :- :''':'' l.>.J1 0;s:if W);Ji ~I '- - 169 .,. . . "..... _........ .. ,. ..... _ ~I ~,);-: ~)l_;....'J ~~ ~ djlJ .... J ,I,. '" ." ,,,.. .,.,,,.. I ...." .. lit ~ J"'" JJ!1~ J.....-a ~ ~ ~\ !1J.:.p ... "" .. . ' I~~ :-~I ~ ~~ I~I (.$.lll ~~ ~Ii;· .. ~ .. "',. .." .. , ... J".,,' ,...".,. _ "." • ,. ... J ~J(.$jJl ~~ ~'-' lit ~I ~ ~ .. - ~~ .. ... .- ... , ...... " ... , .. ,..", ............ ",. ~ J Jl.:.::,....u J4;-J1 ~ J ~u JJ-li ~ . . . .. ,.... ,,, "..... .• " II, ,.... ."....... " , ~ J ~ _;':""U JP) '11 J; J ~\i ~~~\ . . .... ,.". "'" ..... " '" .... ,.,. ... or ... So\... ~J~.li ~ .• Q II ~J~) J~\ , "" • ,I ,. .. "" I .. '" # ,.".....' ,.,. " _ • ~ pU yL-..JI ~ J .•. <......i JUI ~ ~i: .. G lit J; ~ ;-: dl:.. ~ J: .. ~ ... J ... , '" '" "" .... ... ,.... - "'".,. ~~ , .. ,.. !l j~';;. ~t .. '-: ~IJ • ~ r.)1 ~ ~ ~.)~ ~\ ~ ~y.pi ~~ :!ll..~~ . . . . ... ,... J.".. , ,I..... ,,' ,. J....,... .... .. • ., ~u. JAI ~ cllL ~ ~IJ lit ~, 170 J ....... tI...... ,. , JPJ'11J ~ ~L-.JI ~fo DI~;' ;r:,.L'.;~ J ......... 11 .. "'., J #, .... II ....• , I.'" J~\'IJo~~~IJ~fJ~G~ La: ~I}J~ ~ ~~ ~ ~G'i;~:: .i~ , .. J" ..... "J ",~,I " •.. , _~~I~J_~,~J..-~I .... J ,. '" '*' .,,~ ;" , .,..... .. "" , _~ ~I ~J .. ~.;.,_Jp~". ~.l,js. or·.I ,. , .' "" , .. '" ,...., .,..,..... '", '. III II .. ~JI~j~'l.& I"'J*~.l,js. - '" ~ ~ ~ - ;""l. "" II • • , .,.,t!' '*'. • J.... ... _: ....... ~llIt ~ c:.r: ,J;.~Ic.}JI ;~1\'" .l,js. . ,. ".,., .. ",J- ")'. ""~ , ... J ..... ~~ft\....)~"J...-o~I~J_~~~ .. ,.~" 'til;" ''''., ... ill.' I. ........ ;~ ~ ~J. a~~~1 r' ~·rWi ~j:-~. ~~~J. ~ JI ~~ .. ,. -,.. . ... - ..:,_;I\,.. JJ.- ~ JI ~J . ..t..- , ~." ... "" '* .. .. , .... ,,. .. ", • ~1·r.JJ. JI ~..ul ~ II' tII''' ... 171 ,.,,. ~"J" ,,~, .. ~ ,,,, .... ,~ '" .)~~J'~)~~j..P~1 tI , " ... D • .1"" 0 III" P .,....." D .. JI ~~J~..w)~~; M;J~I~~ :~ oil;' r"; ~ ~~ ;...~~ ;...~~ , ".,... ..,,, ~" .. _ _.~ 4...!.&J1 1 II W..lJ1 ' * _ "; tftt,S'_. .... '" :A'~" .. " , .. J ,,~ .. ,J",. .)~ • ..L.-.. ~'~) • ..L.-.. ~ ~ ~\ .. ... "'.. ... .. III ,,:, "JiI. "',... .. I UL;.. p~ ~~/U, C.~f'J ~::,Y.-' :=-,L--II "..., ... Il0l'' "J " ... .. ... .. ...., ..L.-.. ~ j..P,...._u' ~t L I) II rft ~I ~JJ' " , ...""" • ... " .... ...0 .. riI I ., "", ~,. J.. .. " r y. ~1...J.az i)ai jS" .) ~ ..l..>....o JI ~ J , '" II... ". ... , ...... _,J ...... iii'" "'_' .,~ ... .)Js. ~ JI ~J ~ ~ j..P ~I 'II ., II .. ... II,.... '" III .. Go "~..."",, .... oil' ... ~ III"" ~IJJ '1IJ ::,~'1' ~ _r:; t.- .) Js.) ~ 4}1 ~t.. • ... .. ........ ... ... , .,.. '" , J J I " r-y- ~ ~I::,I) ~ ~t.. C" • >,oJ UJ)I) 172 • • .'0 ....... , ,."" ...... ~ .. J ',,"" ;;IJ .... fAJl .) ~ • ..L.-.. ~I ~ J .J...>..,. ;}P J.... ~I . _ .. .. ..o~ " • .,... 110 .. 1101 "':11.." ...... r~ ~I t:;..L..J1 UL;.. t» cr , .. :.A;-:_lIJ)a1IJ , .. '" .. ... _ ~I * . J" .. ., i:I" J .. >II'" "J. III ., ~-~~JI~J~~~~I " " " ... J • .- I 1\ W~' :':'·;I~ r".;. ~ ,WI ~ r~1 ry. IS' " _ _ _ - _ _~ JI ~~ c: ~ J+. ~I *~-~:~I . _ .• ~ ~~ ~ ~-:.; .11 ~~~ ~ :':_·il;'L. ~_~ - ~, • - I II :ill;.. _~\ L.~ :':";1 ~, * ~ ry.t,S' _ ... "... " ... • _ """ '''' J. ..... , ~ ... J "",," .;.." ... J- )I.)~ ..L.-.. JI ~) ...I...-.. Js ~ ~I .. - .'" . ,. " .. " .. "." ..." , " .... ~I * 4::?~J r?J'11 ~/':..... ~ ~\) .. • ,,. " .. ".... iii" J.. ..." I" J ...., "" ..:...,i1>.1,.. ,)~ ..L.-.. JI ~ J J....-.. ~ J.... ~ .. - ". '" .;. "" ... "" .......... . ... ., . '" *~. '.:'\ ey. ~~ ~I> ~It..) ~~IJ ~I~. .... , .',. "" ..... ,"', "'.;t" ,i-.; .... .).,i.p ~ JI ~J.~ ~ J.... ~I t' ... _ .. .. • 173 ...... ".1 ,.". j , ... , s > J. ... I7'J~ ~I , J..... , ... D, '" ... .. ~,......o a..... " ... ~I * ~Wl ~)~ ~I ~ W,;IJ 400~ ,. ....... , ... '" , ... ... II.. ...... ... , .. 0 I ...0 ~ CI ., .... 400~ l:.i...IJ .-JT} ~ J CJ _,. j ,.) li _r!.>1 Y)-t .. '" . .......,. 189 ., ..... 'I J ~.. .; ..... 0 $ .. ,., _ ,.,,, ...._ ~Jl:! ~I *' ~\...JI YJl:! ~I ~ ~IJ .. ..... ....;.,. D.... ,~ ,.. _ , ".." ,.. j. ~ ~j~ \... J..4i1 b .~IJ i~I ~I ~ ~ .. "" .;., .. .; fJ.· .. • ~ *,~WIYJ\,t~Id'~·~ .,. .... "' ..... ... "' .... .; ....... , , ... " -~ "".'~ .. . . - J " - wI ~I '1 I..J L - ~ L II ...r-- f J.PJ IS . J - r-- .. .. .. .. ... ... ... ... ..... D ... '" .... J" , ....... ., ... ~ G4--JIJ ~ ':>\:-II ~ c:r: ~WJ Js- Y ~) ..... 'I 1','; ,., ...... ... ~ ~, "l-JI If JjUI) JP J "illf ~J~I II .. I' ... .; .,. . .,. ..... _ ... "" .., ' ~ _rJJ _;;u wi) .!.1:.-- fl • ~ J.i ~ JS" " ..." , '" ..." I' • J (10 .... .. • ". ,.,... • ,... , • .J ... r+:' ~l:>-'11 ~~'J ~IJ ~~;lIJ .. ~, 1'., 1' .... , ~.. .... .....1' ... ..:....4--1 ..:....I UaJI ~IJjl d' 4.\11 ~ JJ ..:....I~ '1\) ,,' ... " .... 1.0-, .. .;.,,-0 "" ....... ..,. .. ,,"''''' .J_ ~-4-l1 WI r~'11 ~6...,...I d' ..111 ~JJ ~JlI " " .. ", ", oJ" .... ill .... " .... " .... .. .... ~ ~l:.JI e:;\j) ~I.:JI c;r) l:i..L.J1 ~t.,..a.. ) .. , .. a~ .. ,J ...... " • .; ... ~W' ~J ~ J..J,I) * ~..lJ' p~ ~~pL......~ 190 • • AliahOmme salli alA Muhammedln va alA All Muhammedln. Ve a'tthll vesllete vel fazilete ved daraceter refbl'ate vab'.shu maklmen MahmQde nillezi veadtehO h\neke la tOhllfOl miAd. Allahumme azzlm Jlnehu ve heyyln burhAnehu. Ve eblle hOceetehu. Ve beyyln fazlletehu. Ve tekabbel ,efAatehu fll Ommetlhl vesta'milna blsi.innetlhl ya rabbet tilemine ve yA RAbbet ar~il azimi . AllahOmme yA Rabbi uh§urnA fi zOmretlhl ve tahte IlvAlhl veskma bikA's)hl venfa'nA blmehabbetlhl Amin ya Rabbel Alemine. AIIa~ hOmme ya Rabbi bellighu anha efdalesselAml. Veczlhl annA efdale rna cazeyte blhlnneblyye an Ommetlhl ya Rabbel Alemine. AllahOmme ya Rabbi inni es'elUke en taCl'lreli v. terhamenl vetetO be aleyye ve tOaflyeni min cemrll belAi vel belv~iI hariel mlnel ardl vennazlll mlnessemal inn eke alA kOIll ,ey'ln kadirOn birahmetike ve en tagflr. III mO'mlnine velmuminati vel musllmine vel mOsllm'tll ahyAJ rnlnhum vel emvlt). Ve radlyaliahO anha ezvAcihit tahlratl Ommehatll . mO'minine. Ve radlyallahu an ashablhll a'lAml elmmetlJ hOdA ve mesAblhld· dOnyl ve anlt tAbl1n. ve tabllt tabi'ine lehOm bllhsanln IIA yevmlddlnl. VelhamdO lillahl RabblJ Alemine. CUMASON ~ ~ 191 KiTABIN OC;ONCO "OC;TE eiR" eOlOMO vOz SEKiziNci SAlAvAT.I'~ERiFENiN OEVAMI '" ... III _ ........ __ .... , WI ... ~~ ~I ~WI ,)l-.IJ C')J"l'1 YJ ~I ,. ,. . ,...." , ....... II . ,)C.\Ii ~~~ L.,)L...:..i ~~~Iy-lIC')J"l'1 '" ..."....r"... _, ... ... JJ ... ....jD !I~G ~ ~~l~JI ~~) ~).t; ~. ~Ill '" ... 0 ,., .... I, ....... IIJ. , .... ~ ~»::~ ~~ ~ ~~') ~ ~\ ,. ... 41 , ... J......... ...... 01 ~~ ~;~~ ~J V_J>..r.) ~l.,4; ~ J~'~ j.L~ !lj~~ ~~ ~ ~_,01 ~ ... Doj a ... ~ ... ~ "' ... " ... * ~ j}.i \.,.J1,.,p ~) ~~ Allahumme Rabbel ervahl vel ecddil bAllyeti. Es'eluke biUiatil ervahi.~ raclatl ilA ecsAdlhA. Va bltAatil ecsAdll multelmeti bl urOklhA. Ve bl keJimAtlken nAfiz·eti fihlm. Ve ahzlkel hakka mlnhum vel hahku beyne yedeyke yentezlrune fasle kazalke. Ve 192 vOz OOKUZUNCU SAL~VAT·I !?ERiFE yercOne rahmeteke. Ve yehAfOne lkabeke en te'alen nOre 11 b'sarl. Ve zlkreke bUley" ven neharl alA IIsan. Ve amelen sAlihen lerzukni. ." ... I'll'"' ... ..., ..o ~ !I~4J*~'.r.~ . .. *~'.r.~ AliahOmme salll alA Muhammedln kemA salleyt. alA ibrAhima va bArlk alA Muhammedln kemA bArekte alA ibrihime. vOZ ONUNCU SALAvAT·1 ~ERiFE -' ,... , ....... ......... "" ." ... , .,....,.~'.. ... JI) ~ ~ ~IS' .II) I!.lilj..P J-.-I ttU' ... " "'''' .. ' ,... ". -".. ..... . .". '" ...... ... ...... ..., J ~I ~'.rl' JIJ ~'.r.\ ~ 4-:1-.- L.S ~ ,. ... ....., - ~... J ,. ... ,. _... J ... ... ". • ... til .. .l...>..o JI ~ J .l...>..o ;)s- !I." ~J * ~ ""t- " ,;" .,. ~ ~ ~ II i .... , ... ~.. ;. i". ~ ... ... . C I.!..t~ ~'.rl~ ~I ;); J ~'.r.~ :;r. d}., W", ... .. . .:. 193 AllahOmmec'al salAvatlke ve berekAtlke alA Muhammedln ve III Muhammedln kemA cealtehl all Ibrahim. v. All ibrAhime Innek. hamidOn mecldOn. V. bArlk all Muhammedln ve alA III Muhammedln v. a14 ill Muhammedln keml blrekte all Ibrahim. v. III IbrAhim. Inneke hamldOn mecldOn. . vOZ ON eiRINCi SALiVAT-! ~ERiFE "," '" .',., ....... ", '.' ,I." . ~ J • Io!JJ J'"" JJ !l~ ..L..-a ~ ~ ~I , " "II ~ 01 • .It... • J~ .. .~.,,.. • ~..... " • ~l..WIJ ~IJ ~~ J1.IJ ~ Jl.I r.P "." " ,.,. " AllahOinme salll all Muhammedln abdlk. ve r.sQllke. Ve saUl aiel mO'mlnlne vel mO'mlnltl vel mQsllmtnev81 mOsllmAti. vOZ ON iKiNCi SAL "VAT-I §ERiFE ,,"" "' ..... , .. ", ... 'rI'II·,,"" ~ .kl>t.. ~~4J1 ~J .;.....,- ~ ~ ~I ,.... ,., - " , _"l.1li,. .,., ... ,~ .. ,,*_ ... .1. iJ.L..- ~ ~ ~~J ~'-:" .L..-"..IJ ~ \ .~ ""... J.I .. '" .. , • ~I:-U- r\J~ rJ-U ~\~ . AllahOmme salll alA s.Wldln. Muham- . medln ve all aUhl adede mA ehata blh! 'ImQke 194 ve ahs.hO klt.bOke. Ve ,ehldet blhl m."IketOke. Sallten dAlmeten tedOmO bld.vlml mOlklllAhl. vOz ON OCONCO SAL/WAr-I $ERiFE ... J (I """" ~,. "' • ., .. "." ,.." .. ~ ~\.. r~\ ~L.....~~' u-i~~, .,. "" .. ... .. ,. .,,, , '" • "" a " .... "" ." "' ... ~ ~ If: ~ ~I :L..... '1~J (f ~I r-1 t.. J ... .,...i ,;I,. ~, J. '" ..... 0 ... " ,. '" "".... J • ... U7 ~ ~ ~1 * ~I ~ l..J 4.:..0 ~ • "" .... , '" ",,, "" J. .,.. .. ~" "" 0.. ,,, # ,J' ~ \.. ~ ~ ..!.u J'"")J ~ J !.I..I.:S- ...l...:os.,. ". ,."',1' , _ , '" ... *' ... J ."., *~.... ... ~ ..., ... " ..... JlJ.1J 4o-..l.a J' )'1IJ ~ ~L...-JI ~fo t:ll J.i ,.,. , .. , , • III ... #,. ,.~ , ~ ~.. , OJ J J .... ;... ., ~IJ i.J""'P } r')tIJ i~ 0~IJ 4:-.,.- . . . *, ,;. J J ~ , .... _ , J" ... *... • , i_r:.;...... ~1_,s:.JIJI ..... __ .:0..,' ~;. .. r-iJIJ 4i _r... .... "". " ,. _, oj , .. 0 .... II, • 'J... .., * o~ ).~...!.YIJ ~.P J~IJ - .. AliahOmme Innl es'elOke bl esmAikel Izlml mA AllmtO mlnha va mA lem a'iem. Ve bll esmAlUetl semmeyle blhA nefseke ma a'limtlt mlnhl ve ma lem a'iem. En tusalliy. 195 alA seyyldlnA Muhammedln abdlke ve nebiyylke va resOlike adede rna halftkte min kabn en tekOnes semftO mebnlyyeten. Vel ardu medhlyyeten. Vel clbAla mOrslyet~n. Vel uyOnQ. manfeclreten. Vel enhara rnunhemlreten. Ve, ,emsO mO,rlkaten. Vel kamerO mudien. Vel kevAklbO mOstenireten. Vel blhArO mOcrlyeten. Vel e,cArO mQ~mlreten. vOZ ON DCROONCO SA~AVAT-I ~ERiFE 196 • ~ ... '" ." .. ~ .... .. . .... 1;. L.... ~ J #JIJ J-- _"H if' L.... ~ J ~'JIJ .. .. """ ,..... ... ... • J ........ , ............ , .. J .", ~ ~ ~1 ~ i,Sf.-L. ~..Lc>~J...-... ~ ~J ~ j:.,~* ;{. :; Ii r"; ~I ~ i,S~ L.~ ~::~ ... ,....... .. ..... .. , ... ,.,. _ '" J .. ""...... .I,Cl,.r. ... ........ ,,.. ~~.J.....-.. ~ j....J* ~IJ)a.iJ1 ~~.~ " ....." l- I .... " "" J rl ... .I... .. J", ... '''' , • J • ...... .", .... .... ~J !I~J ~J !J.MJ !I~ If ... .,... "......... ,.. J' ..,..... ,,, .... ,., ~L. ~~ ~ ~ j..PJ* ..111 ~I ~I - ... ...... " .1 ." ,., ... If ~~ .J.....-.. ~ ~J* ~J~' ~ " "" , ", ... III,,, III.......... J." *~~~~~ • 197 ........ , ... , _.,.J. .,. • .,."J. ..... ~~Y.-I ~t-.-JI.)>>- _~ ~ ~ J ~I "'.... .,.. . .,. " ... .,.... ....... .., ' ........ ~ J ~ul:ll0'" )-it.. J J' /~IJ ~\... II tflIt.. ., ",." , '" .,..,. .,., .. ,. iii ",.,. III'.J , '!l~ ~ ~I.r-ll ~~~I.)>>- _~ ~ ~ ~~ ~ 4-{i~ 4;;"~ ~;li:.~ ~~ 'Ji ,. ...", ,.. , ,,,~ ";'" "'eII 10''''''''' .... J _..L..>..a~~J *_~t..._jlp.~.)~.~ ~ , _.. .. • .,. "'.. ... ..... , III."'''' yIJ..l.lIJ ~~I0'" ~!l;b...t,.} ~t...)>>- '" ,,,, "" ",. .,. , .. , .. f" ,,,,, '" "..." .,. "'!(II; ..... .)>>- ~;)s- J..-J~ ~> ~J Jt..)IJ ·lJIJ " , ""II''' '" " .. .,. ... .... .. ~IJ~~I "<11;' 0, .. ", .. , ....... ",'" ~ J...:oJ ~ ~I.).l$. ~ ~ ~J .. ". .. . , .,." .... ,.,.J ","'" ...0.,. .... ", .. _ .... .)>>- ~ ~ J..-J ~ ~.wI.l:l.I.)>>- ~ " i''''''''- ~, , ...... .,. ~,.J "'" ... .,. , •• "'. ;)s- ~ .)~ ~ ~ J...t J • 4-ll1 ·lJl ,,.. , , .. ,,, .... .,..".,. ~ ... J "."'''' .,. ..... ~ .)..1; ..L...-.. ~ J...t J * .~ .' -,. , . - ~ • .,.-.,. '" ,.. f"" #, • .. ...".,. .,. .. ~ 411\,)41 ~jS' ~ :..s_~\t. ~1..i;J - .' 198 .. "",.,. ,.,.J ~b t...)..I;...L...-.. I~ __ \- "(_' ~L' _ • ~y ':!"'" J ~ r- J ..... , ....... ~ .. i~ ')IIJ~..JJ\ .... " ....... , .. ,.,. _ .. J. ' ...... ~I ~ ~I ~b t...)..I; ~ :)s- J..-J .. ... ,.. II .. , ... , ... , .. "' .. ,,,J' ... _, .. , ~ ~")I.JI..I ~b l,..).Js. _...L...-.. ~ J.-.-:J •.. J .. , .... 'II J... ... .. = _ _..., "rJ"'" • .w,)J y.S t.. Joli;)s ~;)s- J...tJ. JWI ',... " "" ... , ....... ,.', ..... " .... '.'''' !lW,flJ ~t..;"u ~ J.....>..,.? J..-J" .... '" .. .. .,.. ,. , __ .. ....... , .. J .. '" # .... J.rll ..lJIJ ~.j.Ni ..lt1..L..-.. ~ J..-J • .. ", ,. ,." '" .. ", ... , .... , , ..... , ,. . - .. .... .. , ..... ~li.!.JIJ~\J ~ _,_II ~IJ !l..l.# y pi ~I :;~~ IS~I~;.:.D rUit W~I i..~D~ . " " . .... ... • J., * .) l-JI ...;J;..;'J ~'J;~ IS~~ ~c. d~ ~i::_1 JI ~i . .. , . .... .. ... r'rI14~· . " ~ -"'; :Ui::'G • ~~~~ ~; " .,.. ": «> ......... " .. .,.. ....... ' ,.... .. ';.. r~1 ~ ~~J r!t'-I ~IJ rlrl ~IJ :.:,.;, \t~ :-J~ ~'J L. _)..i ~J :. -,; ~i . '" .. "" 199 * ~1~~:-j~;h~\"~~'~~J~~ ~ .. II... ;.,.,; "_,.",, a,. ... , J ~ .. ~~ ~I.I. ~ J ~ r~ ~ I.:-" J 0'" 4 ~I .. ..... .",.., ,; J. ... "..., $ ~ ."....,. ... J.!5 0'" 4J * y ~ :.p J.... y. .) jJ ~~J ~. ", ... , .. , '" ~., ...... '. 4J *~I ~~:.s-r')J 0'" 4J *yy.llf ~~I , I,. '" "'.,...,.. • .) JI~ ~ J 0'" 4J *~ U"'-~' ~I ~Ij III .. .,..... .... J Jdl,;... lJ I . . I I lJ <.1 • l...J..... _ -J *~ t!-.r:J ~ .-r. /_J LJ • I' ,. f'" J .. ".,'" 1>..," ,J....... .,. ]. ''!'. ~J~~~ul.!,lJ.!.....I~~1 ~ .. "D'."'."""." *~ .,.JIJ ~I c::-- I "AliahOmme salll alA Muhammedln adede IImlke. Ve salli ala Muhammedln adede hllmlke. Ve salll ala Muhammedln adede kellmitlke. ve salll ala Muhammedjn adede nl'metike. Ve salll ala Muhammedln adede 1adlike. Ve salll alA Muhammedln adede cQdike. Ve salli al4 Muhammedln adede semavAtlke. Ve salli ala Muhammedln adede ardlke. Ve salll ala Muhammedln ad,de rnA halAkte 11 seb'l semav4tike min meiAlketlke. Ve salll alA MUhammedln adede rna halAkte fi ardlke mlnel clnnl vel Insl ve gayrl hlmA . mlnel vah,1 vettayrl ve gayrl hlrnft." 200 • "V I A ~ e sa II al" Muhammedln ade
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful