Sei sulla pagina 1di 3

Cerere utilizator casnic

Instalatie noua
Modificarea unor elemente de natur
tehnic fr depirea puterii aprobate
Modificarea unor elemente de natur
administrativ fr depirea puterii
aprobate
Separare
Spor de putere
Organizare de santier
Alimentare ocazionala
Utilizator nou

Utilizator existent

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul ...........................................................
cu domiciliul n municipiul/orasul/comuna ........................., satul...................., str. .....
......................... nr. ..... bloc ........ ap. ......, scara..............., etaj..................., cod
potal........................, jud. ........................, nr. telefon............................, avnd B.I./C.I. seria ........,
nr. ..................................... va rog a-mi aproba racordarea/actualizarea avizului tehnic de
racordare/actualizarea certificatului de racordare pentru locul de consum/de producere/de consum i
producere:

amplasat n municipiul/orasul/comuna .............., satul............, str. ......................, nr. .....,


bloc ........ ap. ......, scara..............., etaj...................,/tarlaua............parcela..............., lotul.............., nr.
cadastral..............., cod potal........................, jud. .
Solicit ca racordarea s se fac printr-un branament monofazic /trifazic.
Anexez prezentei urmtoarele documente :
1. chestionarul energetic cu datele tehnice i energetice caracteristice;
2. certificat de urbanism eliberat n vederea obinerii autorizaiei de construire pentru obiectivul sau
pentru instalaia ce se realizeaz pe locul de consum/de producere/ de consum i producere, n termen
de valabilitate, n copie;
3. planul de situaie la scar, cu amplasarea n zon a locului de consum/de producere/ de consum i
producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anex la acesta, pentru construciile noi
sau pentru construciile existente care se modific, n copie;
Pentru construciile existente care nu se modific este suficient schia de amplasament, cu
coordonate din care s rezulte precis poziia locului de consum/ de producere/de consum i
producere;
pag. 1/2

4. Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dac acesta a
fost solicitat prin certificatul de urbanism, n copie;
5. copia actului de identitate;
6. actul de proprietate sau orice alt nscris, care atest dreptul de folosin asupra terenului/incintei
si/sau cldirii n care se constituie locul de consum/de producere/de consum i producere, pentru care
se solicit racordarea, n copie. n cazul spaiilor care nu sunt n proprietatea utilizatorului, este
necesar acordul notarial al proprietarului pentru realizarea de instalaiile electrice i/sau capaciti
energetic;
7. autorizaia de construire pentru obiectivul ce se realizeaz pe locul de consum/de producere/de
consum i producere, n termen de valabilitate, n copie, n situaia n care se solicit racordarea unei
organizri de antier pentru realizarea acestuia;
8. avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior de SDEE (pentru un loc consum
existent);
9. pentru utilizatorii existeni, copia ultimei facturi emise de furnizorul de energie electric;
10. alte documente ataate:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
11. Mentionez c voi solicita furnizorului la ncheierea contractului de furnizare a energiei electrice:
tariful CTP tip monom pe trane de putere contractat;
tariful CR2/CR3 tip monom cu rezervare, difereniat pe dou zone orare/pe 3 zone
orare.
12. Data estimat pentru punerea sub tensiune a instalaiei de utilizare ..................................................
13. Adresa de corespondenta: municipiul/orasul/comuna .............., satul............, str. .....
......................... nr. ..... bloc ........ ap. ......, scara..............., etaj..................., cod
potal........................, jud. ........................, adresa e-mail..................................
Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt autentice i c documentele n copie ata ate
cererii de racordare sunt conforme cu originalul
Data.......................................

SEMNATURA

Domnului Director al SDEE____________________

F-O-14-01-01
pag. 2/2