P. 1
Νίκος Καββαδίας-Ποιήματα

Νίκος Καββαδίας-Ποιήματα

5.0

|Views: 17,335|Likes:
Published by granrifiuto

More info:

Published by: granrifiuto on May 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

Νίκος Καββαδίας

ΜΑΡΑΜΠΟΥ
MAL DU DEPART
Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής
των μακρυσμνων ταξιδι!ν και των "α#ά$ιων πόντων%
και &α πε&άνω μια 'ραδιά% σαν ό#ες τις 'ραδις%
(ωρίς να σ(ίσω τ) &ο#ή "ραμμή των ορι$όντων*
+ια το ,αδράς% τ) -ι""απο.ρ% τ/ 0#"ρι και το -1αξ
&/ ανα(ωρο.ν σαν πάντοτε περή1ανα τα π#οία%
κι ε"!% σκυ1τός σ/ να "ρα1είο με (άρτες ναυτικο.ς%
&α κάνω α&ροίσεις σε (οντρά #ο"ιστικά 'ι'#ία*
Θα πά2ω πιά "ια μακρινά ταξίδια να μι#!%
οι 1ί#οι &α νομί$ουνε πως τα /(ω πιά ξε(άσει%
κι ) μάνα μου% (αρο.μεν)% &α #ει σ/ όποιον ρωτά 3
45ταν μιά #όξα νεανική% μα τ!ρα (ει περάσει * * * 4
,α ο εαυτός μου μιά 'ραδιάν εμπρός μου &α υ2ω&εί
και #ό"ο% ως νας δικαστής στυ"νός% &α μου $)τήσει%
κι αυτό το ανάξιο (ρι μου που τρμει &α οπ#ιστεί%
&α σ)μαδ2ει% κι ά1ο'α το 1ταίστ) &α (τυπήσει*
6ι ε"!% που τόσο επό&)σα μια μρα να τα1!
σε κάποια &ά#ασσα 'α&ιά στις μακρινς 7νδίες%
&α /(ω να &άνατο κοινό και &#ι'ερό πο#.
και μια κ)δεία σαν των πο##!ν αν&ρ!πων τις κ)δείες*
88888888888888888888888888888888888888888
9:0 ,0;07<7
0πάνω μου (ω πάντοτε στ) $!ν) μου σ1ι"μνο
να μικρό α1ρικανικόν ατσά#ινο μα(αίρι
= όπως αυτά που συν)&ο.ν και παί$ουν οι 0ραπάδες =
που από να "ρον μπορο τ/ α"όρασα στ/ 0#"ρι*
Θυμάμαι% ως τ!ρα να /τανε% το "ρο πα#αιοπ!#)%
όπου μοια$ε με μιαν πα#ιάν ε#αιο"ρα1ίαν του +κό"ια%
ορ&όν π#άι σε μακριά σπα&ιά και σε στο#ς σ(ισμνες%
να #ει με μια 'ρα(νή 1ωνή τα παρακάτου #ό"ια3
49το.το το μα(αίρι% εδ!% που &#εις ν/ α"οράσεις
με ιστορίες α##όκοτες ο &ρ.#ος το /(ει $!σει%
κι ό#οι το ξρουν% πως αυτοί που κάποια 1ορά το /(αν%
κα&νας κάποιον άν&ρωπο δικό του (ει σκοτ!σει*
> ?ον ,πα$ί#ιο σκότωσε μ/ αυτό τ) ?όνα @$ο.#ια%
τ)ν όμορ1) "υναίκα του% "ιατί τον απατο.σε*
> 6όντε 0ντόνιο% μια 'ραδιά% το δ.στυ(ο αδερ1ό του
με το μα(αίρι το.το εδ! κρυ1ά δο#ο1ονο.σε*
Aνας 0ράπ)ς τ) μικρή ερωμν) του από $ή#εια
και κάποιος να.τ)ς 7τα#ός να +ραικό #οστρόμο*
;ρι σε (ρι ξπεσε και στα δικά μου (ρια*
Bο##ά (ουν δει τα μάτια μου% μ/ αυτό μου 1ρνει τρόμο*
-κ.2ε και δες το% μι/ ά"κυρα κι να οικόσ)μο (ει%
είν/ α#α1ρή% "ια πιάσε το% δεν πάει ο.τε να κουάρτο%
μα ε"! &α σε συμ'ο.#ευα κάτι ά##ο ν/ α"οράσεις*4
= Bόσο (ειC = ,όνο 1ρά"κα ε1τά* 01ο. το &#εις% πάρ/ το*
Aνα στι#το (ω μικρό στ) $!ν) μου σ1ι"μνο%
που ιδιοτροπία μ/ καμε και το /καμα δικό μου
κι α1ο. καννα δε μισ! στον κόσμο να σκοτ!σω%
1ο'άμαι μ) καμιά 1ορά το στρ2ω στον εαυτό μου***
***********************************
9:0- :9+<>- Θ9<,0-@5- 0B> @> @D7,B>E@7
> +ουί##)% ο μα.ρος &ερμαστής από το @$ιμπουτί%
όταν από τ) 'άρδια του τ) 'ραδινή σ(ο#ο.σε%
στ)ν καμαρά μου ερ(ότανε% "ε#!ντας% να με 'ρει%
κι !ρες πο##ς "ια πρά"ματα περίερ"α μου μι#ο.σε*
,ου /#ε"ε πως καπνί$ουνε στο 0#"ρι το (ασίς
και στο 0ντεν πως% (ορε.οντας% πίνουν τ)ν άσπρ) σκόν)
κι πειτα πως 1ωνά$ουνε και πως μονο#ο"ο.ν
όταν ) $ά#) μ/ όνειρα περίερ"α τους κυκ#!νει*
,ου /#"/ ακόμα ότ/ είδ/ αυτός% μια ν.(τα που /(ε πιει%
πως πάνω σ/ άτι εκά#πα$ε% στ)ν π#άτ) τ)ς &α#άσσ)ς%
και πίσω& του ετρ(ανε "ορ"όνες με 1τερά*
= -αν πάμε στο Fντεν% μου /#ε"ε% και συ &α δοκιμάσεις*
9"! "#υκά του (άρι$α και #άμες ξουρα1ι!ν
και του /#ε"α πως το (ασίς τον άν&ρωπο σκοτ!νει%
και τότε αυτός συνή&ι$ε% "ε#!ντας τραντα(τά%
με το /να (ρι του 2)#ά πο#. να με σ)κ!νει*
,ες το τεράστιο σ!μα του εί(ε μι/ α&!α καρδιά*
6άποια νυ(τιά% μσα στο μπαρ <ετ$ίνα = στ) ,αρσί#ια%
"ια να 1υ#άξει εμνανε από ναν 7σπανό%
1α"ε αυτός μιαν αδειανή στ)ν κε1α#ή μποτί#ια*
,ια μρα τον α1ήσαμε στυ"νό απ/ τον πυρετό%
πρα στ)ν 0πω 0νατο#ή% να 1#"εται% να #ι!νει*
Θε των μα.ρων% τον κα#ό συ"(!ρεσε +ουί#%
και δ!σ/ του εκεί που 'ρίσκεται #ί") απ/ τ)ν άσπρ) σκόν)*
*****************************
9:0- ?>67,>- -@5 +9GE<0 9: H<0 67:?E:>E
-το )μερο#ό"ιο "ρά2αμε3 46υκ#!ν και καται"ίς4*
9στεί#αμε το I*J*I* μακριά σε ά##α καρά'ια%
κι ε"! κοιτά$οντας (#ωμός τον ά"ριον 7νδικό
πο#. αμ1ι'ά##ω αν 1τάσουμε μια μρα στ) ,πατά'ια*
,α δε #υπάμαι μια στα#ιάν = 9μείς οι ναυτικοί
(ουμε% #νε% τ)ν 2υ(ή στο διάο#ο που#)μν)*
,ια μάνα μόνο σκ1τομαι στυ"νή και σκυ&ρωπή%
που (ρόνια τ!ρα και καιρο.ς το "ιο τ)ς περιμνει*
@ο ξρω πως ) &σ) μας είναι άσ()μ) πο#.*
5 &ά#ασσα τ) "1υρα με κ.ματα "εμί$ει
κι ε"! #υπάμαι μονα(ά που δεν μπορ! να πω
σε κάποιον% κάτι που πο#. 1ρι(τά με 'ασανί$ει*
Θε μουK είμαι μονα(ά δεκαεννιά (ρον!ν%
κι (ω σε μρ) μακρινά πο##ς 1ορς "υρίσει*
Θε μουK (ω μιαν άκακ)% μια παιδική καρδιά%
α##ά πο#. (ω π#αν)&εί% κι (ω πο#. αμαρτήσει*
-υ(!ρεσ με***6άποτες όπου /(α πιει πο#.
και δεν εκατα#ά'αινα το τι κανα% στο 0#"ρι%
"ια μιαν μικρήν 0ράπισσα% που ε(όρευε "υμνή%
επταξα κατάστ)&α σε κάποιον το μα(αίρι*
-υ(!ρεσ με***,ια 'ραδιά &ο#ή στο -άντα Gε%
κα&!ς κάποια με κράτα"ε σ1ι(τά στ)ν α"κα#ιά τ)ς%
ετρά')ξα απ/ τ)ν κά#τσα τ)ς μια δσμ) από #ε1τά
που ό#) τ) μρα εμά$ευεν απ/ τ)ν αισ(ρήν δου#ειά τ)ς*
6ι ακόμα% 6.ριε***ντρπομαι να το συ##ο"ιστ!%
Lμα ήτανε τόσο κόκκινα κι υ"ρά τα ωραία του (εί#ια
και κάποια κάπου ο#ό#υ$ε κι&άρα ισπανική***M
κοιμή&)κα μ/ ναν μικρόν ε'ραίο στ) -ε'ί##ια*
6.ριε***ετο.το το κορμί το τόσο αμαρτω#ό
σε #ί"ο στις υδάτινες ειρκτς νεκρό &α πσει***
,α τσσερα όμως σκ1τομαι "α#όνια ε"! (ρυσά
κι να &#ιμμνο δόκιμο% που δε &α τα 1ορσει***
*****************************
ΠΟΥΣΙ
NEDEROPJ QARPOA LJRPA
0νμισες "ια μια στι"μή το μπο#ερό
και το 'α&. πορτοκα#ί σου μεσο1όρι*
0."ουστος ήτανε δεν ήτανε &αρρ!%
τότε που 1ε."ανε μπου#ο.κια οι -ταυρο1όροι*
Bαντιρες πά"αιναν του ανμου συνοδιά
και ξεκινο.σαν οι "α#ρες του &ανάτου*
-το ρω"ο'.$ι ανατρι(ιά$αν τα παιδιά
κι ο "ρος #ια$ε ακαμάτ)ς τ/ α(αμνά του*
@ου τα.ρου ο Bίκασσο ρου&ο.νι$ε 'αριά
και στα κου'#ια τότε σάπι$ε το μ#ι*
@ρα'ρσο ανάποδο = πορεία προς το Rοριά*
@ρά'α μπροστά = ξοπίσω εμείς = και μ) σε μ##ει*
6άτου απ/ τον ή#ιο ανα"α##ιά$αν οι ε#ις
και 1.τρωναν μικροί σταυροί στα περι'ό#ια*
@ις ν.(τες στρ1ες απομναν οι α"κα#ις
τότες που σ/ 1εραν% κατσί'ε#ε% στ) μπό#ια*
0τσί""ανε κι 01ντ) μου% με τι να σε στο#ίσωC
Gρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορ1υρό*
-τον τοί(ο τ)ς 6αισαριανής μας 1ραν από πίσω
κ/ ίσα ν/ αντρίκιο ανάστ)μα 2)#!σαν το σωρό*
6οπ#ες απ/ το ?ίστομο 1ρτε νερό και ξίδι*
6ι απάνω στ) 1οράδα σου δεμνος σταυρωτά
σ.ρε "ια κείνο το στερνό στ)ν 6όρδο'α ταξίδι%
μσ/ απ/ τα δι2ασμνα τ)ς (ωρά1ια τ/ ανοι(τά*
Rάρκα του 'ά#του ανάστρο1)% 1τενή% δί(ως καρνα*
-.νερ"α που σκουριά$ουνε σε ".1τικ) σπ)#ιά*
-μάρι κοράκια να πετάν στ)ν ρ)μ)ν αρνα
και στο (ωριό ν/ ουρ#ιά$ουνε τ) ν.(τα ε1τά σκυ#ιά*
***************************
Θ9--0S>:765
5τανε κείν) ) νυ(τιά που 1.σα"ε ο Rαρδάρ)ς%
το κ.μα ) π#!ρ) εκρδι$εν ορ"ιά με τ)ν ορ"ιά*
-/ στει#ε ο πρ!τος στα νερά να πας "ια να "ραδάρεις%
μα εσ. &υμάσαι τ) -μαρ! και τ)ν 6α#αμαριά*
T(ασες κείνο το σκοπό που #"ανοι οι ;ι#ιάνοι
= /0"ιε :ικό#α 1.#α"ε κι 0"ιά Θα#ασσινή =
@υ1#ό κορίτσι σ/ οδ)"άει% παιδί του MUVWXYWZ[W%
που τ/ α"απο.σε ο δόκιμος κι οι δυο ,αρμαρινοί*
:ερό κα#άρει το \U]^ _^Z`% νερό και τα πανό#ια
μα εσνα μια παράξεν) $α#άδα σε κινεί*
,ε στάμπα που δε 1αίνεται σε κντ)σε ) -πανιό#α
ή το κορίτσι που (ορε.ει απάνω στο σκοινίC
0πάνου στο "ιατάκι σου 1ίδι νω&ρό κοιμάται
και 1ρνει 'ό#τες 2ά(νοντας τα ρο.(α σου ) μαaμο.*
9(τός από τ) μάνα σου κανείς δε σε &υμάται
σε το.το το τρομακτικό ταξίδι του (αμο.*
> να.τ)ς ρί(νει τα (αρτιά κι ο &ερμαστής το $άρι
κι αυτός που 1ταίει και δε νο"άει% παραπατάει #οξά*
Θυμήσου κείνο το στενό κιν$ικο πα$άρι
και το κορίτσι που /κ#αι"ε πνι(τά μες στο ρικσά*
6άτω από 1!τα κόκκινα κοιμάται ) -α#ονίκ)
Bριν δκα (ρόνια με&υσμν) μου /πες 4σ/ α"απ!4*
0.ριο σαν τότε και (ωρίς (ρυσά1ι στο μανίκι%
μάταια &α 2ά(νεις το στρατί που πάει "ια το D^_Ub*
**************************
PAMcAd/I eATER
Στον Π.Π. Παναγιώτου
Gουντάραμε καραμοσά#ι στο ποτάμι*
9ί(ε ο πι#ότος μας το κο.τε#ο 'αμμνο
4κι αν #εί2εις (ί#ια (ρόνια &α σε περιμνω4
ωστόσο οι κά'οι σου σκ#)ρ.ναν τ)ν πα#άμ)*
Θο#ά νερά και μί#ια τσσερα το ρμα%
οι κο.#)δες τρ!νε σκυ1τοί ρ.$ι με κάρι%
ο καπετάνιος μας κοιτά$ει το 1ε""άρι%
που /ναι &ο#ό και κατακόκκινο σαν αίμα*
@ο ρυμου#κό σ1.ριξε τρεις και πάει "ια πρα%
σαράντα μρες ό#ο εμτρα"ες τα μί#ια%
μ/ από2ε = #ω = 1αρμάκι κόμπρα εί(ες στα (εί#ια%
τ)ν !ρα που /πες με &υμό3 4Θα /'"ω ά##) μρα***4
@) ν.(τα σου /πα στο καμπο.νι μια ιστορία%
τ)ν ίδια που ό#οι οι ναυτικοί #νε στ) ράδα%
τα μάτια σου τα κυ'ερνο.σε σοροκάδα
κι ό#ο μουρμο.ρι$ες 'ρα(νά3 4Gά#τσο ) πορεία***4
T)μρωσε κ/ ήρ&ε ο 1ακίρ)ς με τα 1ίδια%
) ,α(αράνα του ,α$όρ δε 1άν)κε όμωςK***
,/ αισ(ρς κου'ντες τον επείρα$ε ο #οστρόμος
και του πετο.σε απά στα 1ίδια του σκουπίδια*
-α#πάρουμεK ,ας περιμνουν στο ,πρα$ί#ι*
@ο πρόσωπό σου &α το μο.σκε2ε το α"ιά$ι*
Dεστόν α"ρα κατε'ά$ει το μπου"ά$ι
μα ο.τε 1ουστάνι στ) στεριά κι ο.τε μαντή#ι*
******************
fURJ IOeJ
Bρ!το ταξίδι τυ(ε να.#ος "ια το :ότο%
δ.σκο#ες 'άρδιες% κακός .πνος και μα#άρια*
9ίναι παράξενα τ)ς gντιας τα 1ανάρια
και δεν τα '#πεις% κα&!ς #νε με το πρ!το*
Bρ/ απ/ τ) "1υρα του 0δάμ% στ) :ότιο 6ίνα%
(ι#ιάδες παρα#ά'αινες τσου'ά#ια σό"ια*
,α ο.τε στι"μή δεν ε#)σμόν)σες τα #ό"ια
που σου /πανε μια κο.1ια !ρα στ)ν 0&ήνα*
-τα ν.(ια μπαίνει το κατράμι και τ/ ανά'ει%
(ρόνια στα ρο.(α το 2αρό#αδο μυρί$ει%
κι ο #ό"ος τ)ς μες στο μυα#ό σου να σ1υρί$ει%
4ο μπο.σου#ας είναι που στρ1ει ή το καρά'ιC 4
:ωρίς μπατάρισε ο καιρός κ/ (ει (α#άσει*
-κατ$άρισες% μα σε κρατά #.π) με"ά#)*
0πό2ε 2ό1)σαν οι δυο μου παπα"ά#οι
κι ο πί&)κος που /(α με κο.ρασ) "υμνάσει*
5 #αμαρίναK ***) #αμαρίνα ό#α τα σ'ήνει*
,ας σ1ιξε το `h]U iWjU σαν μια $!ν)
κ/ συ κοιτάς ακόμ) πάνω απk το τιμόνι%
πως παί$ει ο μπο.σου#ας καρτίνι με καρτίνι*
*****************
0<,7?0
@ο πειρατικό του PZ_bZW[ lWmmn%
που μ/ αυτό &α 1."ετε και σεις%
είναι 1ορτωμνο με (ασίς
κ/ (ει τα 1ανάρια του στ)ν πρ.μ)*
,ήνες τ!ρα που /(ουμε κινήσει
και με τ) 'οή&εια του καιρο.
όσο να πάμε στο Bερο.
το 1ορτίο &α το (ουμε καπνίσει*
B#με σε μια &ά#ασσα "ιομάτ)
με #ο"ής παράξενα 1υτά%
νας "ρος ή#ιος μας κοιτά
και μας κ#είνει που και που το μάτι*
,πουκαπόρτες άδειες σκοτεινς%
= που να ξοδε.τ)καν τόννοι (ί#ιοιC
,ας προσμνουν πίπες αδειανς
και τε#ωνο1.#ακες στο @σί#ι*
Tε(ασμνο τ/ άστρο του Rορρά%
οι ά"κυρες στο π#α"ο (αμνες*
Bάνω στις σκα#ιρες σε σειρά
δ!δεκα σειρήνες κρεμασμνες*
5 π#ωριά +ορ"όνα μια 'ραδιά
πήδ)σε στον πόντο με&υσμν)%
δίπ#α τ)ς "#ιστρο.σαν συνοδιά
του 6ο#όμ'ου οι πντε κο#ασμνοι*
6/ πειτα στις ξρες του 0κορά
τσο.ρμο τ/ ά"ριο κ.μα να μας '"ά#ει
τρατα 'αμμνα πορ1υρά
με 1τερο."ες "#άρων στο κε1ά#ι*
***********************
60<0:@7
,πάσσες στερις% ή#ιος πυρρός και 1οινικις%
να που#ί που ακρο'ατεί στα παταράτσα*
+ν1ουνε δυο στι"ματισμνα μάυρα μπράτσα%
που αρρ!στιες τά /(ουνε τσακίσει τροπικις*
Bαντιρα κίτριν) = σινιά#ο του νερο.*
Gο.ντο τις δυο και πρίμα 'ρξε το πιν#ο*
@α δυο 1ανάρια τ)ς νυκτός* 6ι ο PWiZ[^YYU
ξε&ωριασμνος απ/ το κ.μα του καιρο.*
@ο καραντί &α μας μπατάρει*
-άπια 'ρε(άμενα τσιμντο και σκουριά*
0πό νωρίς% δεξιά στ) μάσκα τ)ν π#ωριά%
κοιμή&)κεν ο καρ(αρίας που πι#οτάρει*
>ρντίνα δίνει ο παπα"ά#ος στον ιστό%
όπως και τότε απ/ του 6ο#όμπου τ)ν κουκτα*
;ρόνια προσμνω να τυ#ίξεις τ)ν μπαρκτα%
( ρόνια προσμνω τ) στεριά% να $α#ιστ!*
Gωτις ανά'ουνε στ)ν άμμο οι ι&α"ενείς
κι α(ός μας 1τάνει κα&!ς παί$ουν τα ορ"ανά τους*
@)ς &ά#ασσας κατανικ!ντας τους &ανάτους
στ)ν ανεμόσκα#α σε &#ω να 1ανείς*
G.κια μπ#ε"μνα στα μα##ιά% στο στόμα 1.κια*
/9τσι ως κοιμή&)κες "ια πάντα στα 'α&ιά
κατάστι(τ)% πε#εκ)μν) από σπα&ιά%
δίπ#α 1ορ!ντας των /7νκας τα σκου#αρίκια*
********************
ΤΡΑΒΕΡΣΟ
QUEoARA
pτανε ντά#α μεσ)μρι κι δειξε μεσάνυ(τα*
A#ε"ε ) μάνα του παιδιο.3 46αμάρι μου% κοιμήσου4*
qμως τα μάτια μείνανε του κα&ενός ορ&άνοι(τα
τότε που ) !ρα $."ια$ε με ατσά#ι το κορμί σου*
Sε1ο.σι ο άσπρος μρμ)"κας% σ.ννε1ο ) μα.ρ) ακρίδα*
qμοια με τις ,ανιάτισσες μοιρο#ο"ο.ν οι -(ό#ες*
Sάκισε ο 1ί#ος% ο αδερ1ός* Bο. μ/ είδες και πο. σ/ είδαC
Gυ#άει το α#!νι ο -1ακιανός κι ο 0ρίδα τ)ν κορίδα*
Bοιος το /#ε"ε% ποιος το /#πι$ε και ποιος να το 'αστάξει*
0#άρ"α 1ε."ουν τα που#ιά και (άσαν τ) #α#ιά τους*
Θερί$ουν του προσ!που σου το ε'νινο μετάξι
νεράιδες και το υ1αίνουνε να δσουν τα μα##ιά τους*
Bάν&)ρας ακουρμά$εται% &ωράει και κοντοστκει*
+#εί1ει τα ρόδα απ/ τις π#)"ς% με&άει και δυναμ!νει*
Tρασε ) ") τα σπ#ά(να τ)ς και πήδ)σαν δαιμόνοι*
-1υρί 'αρεί με δ.ναμ)% μνει 'ου'ό το αμόνι*
Bυ"ο#αμπίδες παί$ουνε στα μάτια τ/ ανοι(τά*
-τ/ όμορ1ο στόμα σου κοιμή&)κε νας "ρ.#ος*
B1τει απ/ τα (εί#) σου% που ακόμα είναι $εστά%
να σ')σμνο rWXZ]WYYUi*
T/ όνειρο πάει με τον καπνό στον ουρανό%
σμιξε πια με το καρά'ι του συνν1ου*
@ο 1ως "εννιται από παντο. μα είναι α(αμνό
και τα σκοτάδια το ξε"ν&ουν και σου "ν1ουν*
;οσ ,αρτί L6όνδορας πάει και (αμ)#!νει%
περ)1ανε.εται% $υ"ιά$εται% &υμάται*
,ε τα 1τερά του &α σκοτείνια$k να α#!νιM*
από2ε οι δυο συντρο1ιαστοί &α πιείτε μάτε*
Gτάνει ο ,πο#ί'αρ κα'α#!ντας το σαaτάρι*
Bαραμονε.ει ορ&ή κου#μπρα "καστρωμν)*
Rότανα τρί'ει ) Bερου'άνα σε μορτάρι
και μασου#άει 1αρμακωμνο μανιτάρι*
@ου Sόρκα ) κόκκιν) 1οράδα (#ιμιντράει%
μ/ αυτός μπ#ε"μνος στα μετάξινα δεσμά του*
,ακρ. κι'ο.ρι με τον πτρινο κασμά του
σενιάρει ο 1ί#ος και στο μπόι σου το μετράει*
+ροντας να.τ)ς με τα μο.τρα πισσωμνα
'άρκα 1ορτ!νει με τ)ν πιο 1τ)νή πραμάτεια*
A(ει τα (ρια από καιρό 2)#ά κομμνα*
6ι ή&ε#ε τόσο να σου σ1ά#α"ε τα μάτια*
********************
NATA MJRQAsA
Θα μετα#ά'ω με νερό &α#ασσινό
στά#α τ) στά#α συνα"μνο απ/ το κορμί σου
σε τάσι αρ(αίο% μπακιρνιο α#"ερινό%
που κοινωνο.σαν πειρατς πριν πο#εμήσουν*
-τρείδι ωκεάνιο αρρα'ωνί$εται το 1ως*
+ε.σ) από 1#ο.δι του ροδιο.% στυ1ό κυδ!νι
κι ο άρρ)τος τόνος% πιο πικρός και πιο στυ1ός%
που εναπο&τανε στα 'ά$α οι 6αρ()δόνιοι*
Bανί δερμάτινο% α#ειμμνο με κερί%
οσμή από κδρο% από #ι'άνι% από 'ερνίκι%
όπως μυρί$ει αμπάρι σε πα#ιό σκαρί
(τισμνο τότε στον 9υ1ράτ) στ) Gοινίκ)*
;όρτο ξαν&ό τρίποδο σκπει μαντικό*
6ι να ποτάμι με $εστή% #ιωμν) πίσσα%
ά"ριο% ακαταμά()το% απει#)τικό%
ποτί$ει τους αμαρτω#ο.ς που σ/ α"απήσαν*
RUiiU ]UmZ[U% πορ1υρό τ)ς ?αμασκός%
δόξα του κρ.στα##ου% κρασί απ/ τ) -αντορίν)*
> ασκός να ρει% κι ο 0πό##ωνας 'οσκός
να κο#υμπάει τα '#) του με διοσκουρίν)*
-κουριά πυρό(ρωμ) στις μίνες του -ινά*
>ι κά'ες τ)ς +ερακινής και το -τρατόνι*
@ο επί(ρισμα* 5 ά"ια σκουριά που μας "ερνά%
μας τρ1ει% τρ1εται από μας και μας σκοτ!νει*
6αντή#ι% δισκοπότ)ρο (ρυσό% αρτο1όρι*
/0"ια #α'ίδα κι ιερή από #αμινάρια*
,προστά στ) B.#)% δυο δαιμόνοι σπα&ο1όροι
και τρεις 0""#οι με σπασμνα τα κοντάρια*
Bο.&/ ρ(εσαιC 0π/ τ) Rα'υ#!να*
Bο. παςC -το μάτι του κυκ#!να*
Bοιαν α"απάςC 6άποια τσι""άνα*
B!ς τ) #νεC Gάτα ,ορ"κάνα*
Bάντα οι κυκ#!νες (ουν "υναικείο
όνομα* 9.α από τ) 6ίο*
5 μά"ισσα (ει τρεις κόρες στ/ 0μανάτι
κι ) τταρτ) είν/ εν/ α"όρι μ/ να μάτι*
tάρια που πετάν μσα στ)ν άπνοια%
όστρακα% #υσίκομες κοπ#ες%
1ίδια τ)ς στεριάς και δντρα σάπια%
άρμπουρα και τιμόνια και προπ#ες*
:α /(αμε το #.(νο του 0#αδίνου
ή το "ρο νάνο απ/ τ) 6αντόνα*
-τεί#αμε το σήμα του κινδ.νου
πάνω σε άσπρ) πτρα με σ1εντόνα*
?αίμονας "εννά τ) ν)νεμία*
Tόρκισε% AYYUV^bbZ% τ/ όνομά του*
Sο.1αξεν ο δκτ)ς τ/ ασυρμάτου%
και 1υ##ομετρά το κα$αμία*
> άνεμος κ#αίει* -κυ#ί στα #υσσιακά του*
+εια (αρά% στεριά κι αντίο% μαστ#ο*
+#ίστρ)σε ) 2υ(ή μας από κάτου%
(ει και στ) κό#ασ) μπορντ#ο*
888888888888888888888888
0:@7:>,70
> ρωτάς σου μια π#)"ή και τρεις κραυ"ς*
-τα κόντρα σκο.$ει ο μακαράς κα&!ς τε$άρει*
Θα#ασσοκόρ) του 'υ&ο. = (ί#ιες ορ"ις =
του Bοσειδ!να ε"! σε κρδισα στο $άρι*
6αι σ/ ριξα σ/ να 'ι'άρι σκοτεινό
που στ"νωσε κι εξανεμίστ)κε τU α#άτι*
,α /συ προσμνεις απ/ το δίκαιον ουρανό
το στεριανό% το ")τευτή% τον απε#άτ)*
qταν &α σμίξεις με το 1ως που σε 'ο#εί
και &α (α&είς μσα σε διά1αν) αμ1ι#.κ)
πάνω σε πράσινο πετο.μενο (α#ί%
&α μείνει ο να.τ)ς να μετρά τU άσπρο (α#ίκι*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->