Sei sulla pagina 1di 59

Tn c quan (n v):Cty C phn Vinatex nng

M n v:TW0019Z
Danh sch ngi lao ng ngh hng ch m au
Thng 07 nm 2013
S hiu ti khon:2000.311.0017
Tng s lao ng:1132 Trong , n: 992
Tng qu lng trong (thng) qu: 2.141.981.000

STT

H v tn

n v

I.

Bn thn m thng

Nhiu Th Anh o

S s BHXH

M ti: Ngn hng Nng Nghip PTNT TP nng

iu kin
tnh hng

Thi gian
Tin l
ng ng BHXH
tnh h
ng
Thn
BHXH Nm
g
1

12

3/18/2013

3/28/2013

10

31

C3/TS2

0404006775

Nng nhc

Nguyn Th Thu Hin

XN1/T 2

4811022096

Nng nhc

1.67

5/28/2013

5/30/2013

L Thanh Hi

XN1/Ct

3497066373

Nng nhc

3.49

13

5/28/2013

6/3/2013

L Thanh Hi

XN1/Ct

3497066373

Nng nhc

3.49

13

6/4/2013

6/10/2013

12

L Thanh Hi

XN1/Ct

3497066373

Nng nhc

3.49

13

6/11/2013

6/17/2013

18

Nguyn Th Thy Liu

T 2/XN1

0407017987

Nng nhc

2.01

7/12/2013

7/18/2013

15

Nguyn Th Thy Liu

T 2/XN1

0407017987

Nng nhc

2.01

7/19/2013

7/21/2013

17

L Th Thanh Chung

T 2/XN1

4812005274

Nng nhc

1.67

7/25/2013

7/26/2013

Nguyn Th Diu Hin

T 3/XN1

0406013551

Nng nhc

2.01

7/1/2013

7/5/2013

10

L Th Hin Phc

T 5/XN1

4808018788

Nng nhc

1.67

7/15/2013

7/19/2013

11

Vn Th Thu

T 5/XN1

4812038036

Nng nhc

1.67

7/9/2013

7/20/2013

11

11

12

Hunh Th Thu

C1/TS1

4810016 206

Nng nhc

2.01

7/29/2013

8/2/2013

13

Bi Th Phng

C 2/TS1

0405001593

Nng nhc

2.42

7/29/2013

8/2/2013

14

Nguyn Th Kim Phng

C 4/TS1

0402003150

Nng nhc

2.90

7/13/2013

7/13/2013

15

Phan Th Tuyt Trm

C 5/TS1

0407011445

Nng nhc

2.01

7/12/2013

7/12/2013

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

2.90

S n v ngh
S ngy ngh
Trong k
Lu
k t
Tn u
T ngy
n ngy
g s nm

Page 1

16

Hunh Th Phng

C 6/TS1

0401003278

Nng nhc

2.90

7/17/2013

7/18/2013

17

L Hu Thin

HT/TS1

4813009753

Nng nhc

1.67

15/7/2013

7/16/2013

18

Phm Th Tuyt Hng

Ct /TS1

4812020171

Nng nhc

1.67

7/10/2013

7/13/2013

19

Phm Th Tuyt Hng

Ct /TS1

4812020171

Nng nhc

1.67

7/27/2013

7/27/2013

20

Nguyn Th Thn

KCS/TS1

0405008919

Nng nhc

2.90

7/3/2013

7/4/2013

21

Nguyn Th Thn

KCS/TS1

0405008919

Nng nhc

2.90

7/5/2013

7/9/2013

22

Nguyn Th Thn

KCS/TS1

0405008919

Nng nhc

2.90

7/12/2013

7/13/2013

23

Nguyn Th Kim

KT/TS1

3497073784

Nng nhc

3.49

10

7/16/2013

7/20/2013

15

24

Phng Th H Hoa

KCS/TS1

3497066381

Nng nhc

3.49

7/22/2013

7/31/2013

12

25

Phan Th Ny

C5/TS2

0401003305

Nng nhc

2.90

3/13/2013

3/22/2013

26

Phan Th Ny

C5/TS2

0401003305

Nng nhc

2.90

3/25/2013

4/4/2013

10

19

27

Phan Th Ny

C5/TS2

0401003305

Nng nhc

2.90

4/8/2013

4/12/2013

24

28

Trn Th Phng

C3/TS2

4813010908

Nng nhc

2.01

3/20/2013

3/24/2013

29

Trn Th Phng

C3/TS2

4813010908

Nng nhc

2.01

3/25/2013

3/27/2013

30

Hong Th B Hng

C4/TS2

4812017303

Nng nhc

1.67

7/2/2013

7/3/2013

31

Nguyn Th Ngc Lin

C4/TS2

0407020669

Nng nhc

2.01

7/2/2013

7/2/2013

32

Nguyn Th Ngc Lin

C4/TS2

0407020669

Nng nhc

2.01

31/7/2013

31/7/2013

33

Phan Th D Tho

C5/TS2

0405011360

Nng nhc

2.42

18/7/2013

7/24/2013

10

34

Phan Th D Tho

C5/TS2

0405011360

Nng nhc

2.42

16/7/2013

17/7/2013

12

35

Ng Th Su

C5/TS2

0404017511

Nng nhc

1.67

22/6/2013

22/6/2013

36

Ng Th Su

C5/TS2

0404017511

Nng nhc

1.67

24/6/2013

25/6/2013

37

Ng Th Su

C5/TS2

0404017511

Nng nhc

1.67

26/6/2013

26/6/2013

38

Trn Th L

C5/TS2

0406013607

Nng nhc

2.42

29/7/2013

8/1/2013

39

Hunh Th Ha

C6/TS2

0406005195

Nng nhc

2.90

7/4/2013

7/9/2013

40

Hunh Th Thanh Hoa

C6/TS2

0403010636

Nng nhc

2.90

7/2/2013

7/3/2013

41

Hunh Th Thanh Hoa

C6/TS2

0403010636

Nng nhc

2.90

7/4/2013

7/4/2013

42

Hunh Th Thanh Hoa

C6/TS2

0403010636

Nng nhc

2.90

7/5/2013

7/5/2013

43

ng Th Hoa

KCS/TS2

0404006758

Nng nhc

2.90

7/2/2013

7/3/2013

14

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 2

44

Trn Th Bn

KCS/TS2

3497066398

Nng nhc

2.90

15/7/2013

27/7/2013

12

12

Cng
II.

Con m

H Th Hnh

T 2/XN1

0407005634

21/04/2010

2.42

7/18/2013

7/20/2013

L Th Hin Phc

T 5/XN1

4808018788

17/08/2011

1.67

7/8/2013

7/12/2013

18

Nguyn Th Tho

C 2/TS1

0407001169

09/04/2011

2.01

6/28/2013

7/5/2013

Phm Th M Lan

C 2/TS1

4809005286

08/04/2011

2.01

7/14/2013

7/20/2013

Trn Th Minh Hiu

C 3/TS1

0404018755

13/09/2011

2.42

6/17/2013

6/19/2013

Nguyn Th Kim Phng

C 4/TS1

0402003150

12/6/2012

2.90

7/16/2013

7/19/2013

Phan Th Tuyt Trm

C 5/TS1

0407011445

20/09/2012

2.01

6/7/2013

6/10/2013

Phan Th Tuyt Trm

C 5/TS1

0407011445

20/09/2012

2.01

6/11/2013

15/6/2013

Nguyn Th Hin Lu

C 5/TS1

4812042995

18/04/2011

1.67

6/23/2013

7/2/2013

17

10

Nguyn Th Hin Lu

C 5/TS1

4812042995

18/04/2011

1.67

15/7/2013

7/19/2013

11

V Th Tuyt

C 5/TS1

4809022199

15/4/2012

2.01

5/31/2013

6/1/2013

12

V Th Tuyt

C 5/TS1

4809022199

15/4/2012

2.01

6/3/2013

6/4/2013

13

V Th Thu Bn

C 5/TS1

4809000715

4/2/2012

2.01

6/3/2013

6/19/2013

20

14

Nguyn Th Sen

C 6/TS1

0401003322

26/02/2012

2.9

6/21/2013

6/29/2013

20

15

V Th Nhn

C6/TS1

0404005814

10/17/2012

2.42

3/28/2013

3/30/2013

13

16

V Th Nhn

C6/TS1

0404005814

10/17/2012

2.42

6/6/2013

6/7/2013

15

17

Trn Th Phng

C3/TS2

4813010908

28/09/2007

2.01

3/1/2013

3/4/2013

18

Ng Th Nc A

C1/TS2

4813017494

17/1/2012

1.67

25/7/2013

29/7/2013

19

Nguyn Th c

C3/TS2

0405012050

13/2/2010

2.42

7/8/2013

20/7/2013

12

12

20

Nguyn Th Bn

C3/TS2

4813013201

29/11/2008

1.67

17/6/2013

19/6/2013

21

L Th Hu

C3/TS2

0406019585

29/9/2012

2.01

13/6/2013

15/6/2013

10

22

L Th Hu

C3/TS2

0406019585

29/9/2012

2.01

17/6/2013

19/6/2013

13

23

L Th Hu

C3/TS2

0406019585

29/9/2012

2.01

24/6/2013

7/2/2013

20

24

Nguyn Th Ngc Lin

C4/TS2

0407020669

28/1/2011

2.01

30/7/2013

30/7/2013

25

Trn Th L

C5/TS2

0406013607

1/10/2012

2.42

24/6/2013

7/2/2013

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 3

26

H Th Ngc H

C6/TS2

4808004853

1/8/2012

2.01

7/3/2013

7/6/2013

13

27

H Th Ngc H

C6/TS2

4808004853

1/8/2012

2.01

7/8/2013

7/10/2013

Cng
Tng cng
Ngi lp

K ton trng

Trn Nguyn Ngc

Trn Vn Tin

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Ngay 29 th
Th trng

Page 4

Mu s: C66a - HD

S: ...................

S tin

K nhn

878,365

878,365

878,400

878,400

151,745

151,745

151,700

151,700

634,240

634,240

634,200

634,200

634,240

634,240

634,200

634,200

634,240

634,240

634,200

634,200

34,800

365,279

400,067

400,100

365,300

11,600

121,760

133,356

133,400

121,800

9,600

101,163

110,798

110,800

101,200

29,000

304,399

333,389

333,400

304,400

24,100

252,909

276,995

277,000

252,900

53,000

556,399

609,389

609,400

556,400

29,000

304,399

333,389

333,400

304,400

34,900

366,490

401,394

401,400

366,500

8,400

87,837

96,202

96,200

87,800

5,800

60,880

66,678

66,700

60,900

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 5

16,700

175,673

192,404

192,400

175,700

9,600

101,163

110,798

110,800

101,200

19,300

202,327

221,596

221,600

202,300

4,800

50,582

55,399

55,400

50,600

16,700

175,673

192,404

192,400

175,700

33,500

351,346

384,808

384,800

351,300

16,700

175,673

192,404

192,400

175,700

50,400

528,534

578,870

578,900

528,500

90,600

951,361

1,041,966

1,042,000

951,400

790,529

790,529

790,500

790,500

878,365

878,365

878,400

878,400

439,183

439,183

439,200

439,200

243,519

243,519

243,500

243,500

182,639

182,639

182,600

182,600

9,600

101,163

110,798

110,800

101,200

5,800

60,880

66,678

66,700

60,900

5,800

60,880

66,678

66,700

60,900

41,900

439,788

481,673

481,700

439,800

14,000

146,596

160,558

160,600

146,600

50,582

50,582

50,600

50,600

101,163

101,163

101,200

101,200

50,582

50,582

50,600

50,600

27,900

293,192

321,115

321,100

293,200

41,800

439,183

481,010

481,000

439,200

16,700

175,673

192,404

192,400

175,700

8,400

87,837

96,202

96,200

87,800

8,400

87,837

96,202

96,200

87,800

16,700

175,673

192,404

192,400

175,700

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 6

100,400

1,054,038

1,154,423

1,154,400

1,054,000

795,900

14,025,981

14,821,846

14,822,000

14,026,100

20,900

219,894

240,837

240,800

219,900

24,100

252,909

276,995

277,000

252,900

28,900

426,159

455,149

455,100

426,200

34,800

365,279

400,067

400,100

365,300

219,894

219,894

219,900

219,900

33,500

351,346

384,808

384,800

351,300

182,639

182,639

182,600

182,600

304,399

304,399

304,400

304,400

404,654

404,654

404,700

404,700

24,100

252,909

276,995

277,000

252,900

121,760

121,760

121,800

121,800

121,760

121,760

121,800

121,800

182,639

182,639

182,600

182,600

702,692

702,692

702,700

702,700

219,894

219,894

219,900

219,900

146,596

146,596

146,600

146,600

182,639

182,639

182,600

182,600

19,300

202,327

221,596

221,600

202,300

83,700

879,577

963,346

963,300

879,600

151,745

151,745

151,700

151,700

182,639

182,639

182,600

182,600

182,639

182,639

182,600

182,600

11,600

426,159

437,755

437,800

426,200

5,800

60,880

66,678

66,700

60,900

13,900

586,385

600,346

600,300

586,400

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 7

23,200

243,519

266,712

266,700

243,500

17,400

182,639

200,034

200,000

182,600

341,200

7,756,572

1,137,100

21,782,553

Ngay 29 thng 08 nm 2013


Th trng n v

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 8

Tn c quan (n v):Cty CP Vinatex nng


M n v:TW0019Z
Danh sch ngi lao ng ngh hng ch thai sn
Thng 07 nm 2013

STT

H v tn

S hiu ti 2000.311.01.0017
khon:
M ti: Ngn hng Nng nghip v PTNT TP nng
Tng s lao ng: 1118
Trong , n: 992
Tng qu lng trong (thng) qu: 2.141.981.000
S
thng
S n v ngh
Tin l ng
S ngy ngh
Ngy,
ng BHXH
Trong k
iu kin
thng, nm
Lu
n v
S s BHXH
tnh h trong
tnh hng
sinh ca
k t
ng
12
Tng
con
u
T ngy
n ngy
BHXH thng
s
nm
lin
C
D
1
2
4
5
6
7
k

I.

Khm thai

Nguyn Th Thu Hin

T 2/XN1 4811022096

Nng nhc

1.67

12

6/4/2013

6/4/2013

Nguyn Th Thu Hin

T 2/XN1 4811022096

Nng nhc

1.67

12

6/12/2013

6/12/2013

Nguyn Th Thu Hin

T 2/XN1 4811022096

Nng nhc

1.67

12

7/22/2013

7/22/2013

Nguyn Th Kim Anh

T 1/XN1 4808028229

Nng nhc

2.01

12

7/17/2013

7/17/2013

L Th Thanh chung

T 2/XN1

4812005274

Nng nhc

1.67

12

7/4/2013

7/4/2013

L Th Thanh chung

T 2/XN1

4812005274

Nng nhc

1.67

12

7/24/2013

7/24/2013

Mai Thu Hng

T 2/XN1 0405009005

Nng nhc

2.42

12

7/4/2013

7/4/2013

Mai Thu Hng

T 2/XN1 0405009005

Nng nhc

2.42

12

7/31/2013

7/31/2013

Nguyn Th Tnh

T 3/XN1

Nng nhc

2.42

12

7/9/2013

7/9/2013

10

Phm Th B

T 3/XN1 0406013540

Nng nhc

2.01

12

7/29/2013

7/29/2013

11

L Th Hin Phc

T 5/XN1 4808018788

Nng nhc

1.67

12

7/1/2013

7/1/2013

12

L Th Hin Phc

T 5/XN1 4808018788

Nng nhc

1.67

12

7/13/2013

7/13/2013

13

H Th Gi

T 6/Xn1 4811031563

Nng nhc

1.67

12

7/16/2013

7/16/2013

14

Hunh Th Thu

chuyn 1/TS1

4810016 206

Nng nhc

2.01

12

7/25/2013

15

V Th Trang

chuyn 2/TS1

4808023218

Nng nhc

2.01

12

7/2/2013

16

Nguyn Th Hnh

chuyn 2/TS1

4810005742

Nng nhc

2.01

12

7/25/2013
02/07/2013
3
7/19/2013

7/19/2013

17

Nguyn Th Minh u

chuyn 3/TS1

4811031575

Nng nhc

1.67

12

7/1/2013

7/1/2013

0404002591

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 9

18

L Th Kim Anh

chuyn 3/TS1

4808030603

Nng nhc

2.01

12

7/11/2013

7/11/2013

19

Trn Th Tnh

chuyn 3/TS1

4811015324

Nng nhc

1.67

12

7/25/2013

7/25/2013

20

V Th Yn

chuyn 3/TS1

0406012110

Nng nhc

2.42

12

26/7/2013

7/26/2013

21

Nguyn Th Ngc Loan

chuyn 4/TS1

4812039473

Nng nhc

1.67

12

7/30/2013

22

Nguyn Th M khoa

chuyn 5/TS1

4812042989

Nng nhc

1.67

12

7/3/2013

23

Nguyn Th M khoa

chuyn 5/TS1

4812042989

Nng nhc

1.67

12

7/30/2013
03/007/201
3
7/9/2013

7/9/2013

24

Nguyn Th M khoa

chuyn 5/TS1

4812042989

Nng nhc

1.67

12

7/13/2013

7/13/2013

Nng nhc

2.90

12

29/7/2013

7/29/2013

26

Trn Kim Th Tuyt


Nhung
Ng Th Thu

27

25

chuyn 5/TS1

0401003348

chuyn 5/TS1

0405011258

Nng nhc

2.42

12

7/4/2013

7/4/2013

Ng Th Thu

chuyn 5/TS1

0405011258

Nng nhc

2.42

12

7/23/2013

7/23/2013

28

V Th Minh

chuyn 5/TS1

4812031826

Nng nhc

1.67

12

18/7/2013

7/18/2013

29

V Th Minh

chuyn 5/TS1

4812031826

Nng nhc

1.67

12

7/5/2013

7/5/2013

30

Thi Th Tuyt Xun

chuyn 5/TS1

4810016187

Nng nhc

1.67

12

7/5/2013

7/5/2013

31

Nguyn Th Lng Tm

HT/TS1

0404017794

Nng nhc

1.67

12

7/24/2013

7/24/2013

32

Nguyn Th Hi

C2/TS2

0407014876

Nng nhc

2.01

12

7/10/2013

7/10/2013

33

Nguyn Th Lu

C2/TS2

0405011322

Nng nhc

2.42

12

7/2/2013

7/2/2013

34

L Th Hiu

C5/TS2

4808030558

Nng nhc

2.01

12

7/11/2013

7/11/2013

35

L Th Bch L

C6/TS2

0407019796

Nng nhc

2.01

12

30/7/2013

30/7/2013

36

Trn Th Minh Phng

C6/TS2

4808036652

Nng nhc

2.01

12

7/1/2013

7/1/2013

37

Trn Th Minh Phng

C6/TS2

4808036652

Nng nhc

2.01

12

30/7/2013

30/7/2013

38

L Th Ngc Dim

C6/TS2

0405001608

Nng nhc

2.90

12

24/7/2013

24/7/2013

39

Trng Th Minh Tn

Kho/TS2

0406000806

Nng nhc

2.79

12

13/7/2013

13/7/2013

40

Bi Th Diu Huyn

KCS/TS2

4811015314

Nng nhc

1.67

12

7/6/2013

7/6/2013

Cng
III

t vng

Trn Th L

C5/TS2

0406013607

Nng nhc

2.42

12

7/8/2013

14/7/2013

Nguyn Th Ngc Lin

C4/TS2

0407020669

Nng nhc

2.01

12

8/1/2013

8/7/2013

C1/TS1

4808028235

Nng nhc

2.01

12

6/25/2013

7/14/2013

10

10

Cng
III

Sy thai

Nguyn Th Huyn

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 10

Phng Th H Hoa

KCS/TS1

3497066381

Nng nhc

3.49

12

6/29/2013

7/18/2013

20

20

P.KTCN

4808030864

Bnh thng

2.18

12

7/6/2013

7/6/2013

1/5/2014

180

180

Nng nhc

2.01

12

7/22/2013

7/22/2013

1/21/2014

180

###

Nng nhc

1.67

12

7/10/2013

7/10/2013

1/9/2014

180

###

Nng nhc

1.67

12

6/25/2013

6/25/2013

12/24/2013

180

###

Cng
IV

Sinh con, nui con nui

H Th Thanh Thy

Nguyn Th Thy Hng

T 2/XN1 4810010167

V Th Thuyn

T 4/XN1

Nguyn Th Chinh

T 6/XN1 4811022098

Hong Th Thanh Nga

C4/TS1

4808028203

Nng nhc

2.01

12

19/6/2013

19/6/2013

18/12/2013

180

180

Nguyn Th Triu Tin

C1/TS2

4812028003

Nng nhc

1.67

12

15/7/2013

15/7/2013

14/1/2014

180

180

Nguyn Th B

C5/TS2

0407020691

Nng nhc

2.01

12

8/7/2013

8/7/2013

2/7/2014

180

180

4812005262

Cng
Tng cng
Ngi lp

K ton trng

Trn Nguyn Ngc

Trn Vn Tin

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Ngay 29 thng 08 nm
Th trng n

Page 11

Mu s: C67a - HD

S: ...................

S tin

K nhn

67,442

67,442

67,400

67,400

67,442

67,442

67,400

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

9,300

97,731

107,038

107,000

97,700

9,300

97,731

107,038

107,000

97,700

9,300

97,731

107,038

107,000

97,700

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 12

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

9,300

97,731

107,038

107,000

97,700

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

11,200

117,115

128,269

128,300

117,100

9,300

97,731

107,038

107,000

97,700

9,300

97,731

107,038

107,000

97,700

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

9,300

97,731

107,038

107,000

97,700

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

7,700

81,173

88,904

88,900

81,200

11,200

117,115

128,269

128,300

117,100

10,700

112,673

123,404

123,400

112,700

6,500

67,442

73,865

73,900

67,400

3,205,327

3,497,750

3,497,800

3,204,600

293,200

65,200

684,115

749,269

749,300

684,100

54,100

568,212

622,327

622,300

568,200

1,252,327

1,371,596

1,371,600

1,252,300

850,385

850,400

119,300

0
38,700

811,731

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

811,700
Page 13

255,100
293,800

2,818,846

3,073,885

3,073,900

2,818,800

3,630,577

3,924,269

3,924,300

3,630,500

1,508,000

15,834,000

17342000

17,342,000

15,834,000

2,120,000

14,049,000

16169000

16,169,000

14,049,000

1,202,000

12,621,000

13823000

13,823,000

12,621,000

1,202,000

12,621,000

13823000

13,823,000

12,621,000

1,406,000

14,763,000

16169000

16,169,000

14,763,000

1,202,000

12,621,000

13823000

13,823,000

12,621,000

1,406,000

14,763,000

16169000

16,169,000

14,763,000

10,046,000

10,046,000

10,752,300
g 08 nm 2013
g n v

97,272,000
105,360,231

Phng Ch BHXH - BHXH thnh ph Nng (1A Trn Qu Cp)

Page 14

Tn c quan (n v):Cty CP Vinatex nng


M n v:
danh sch ngi lao ng ngh hng tr cp ngh DSPHSK sau thai sn
Thng 07 nm 2013
M ti: Ngn Hng Nng Nghip & PTNN TP
S hiu ti khon: 2000.311.01.0017
Tng s lao ng: 1,118
Trong , n: 992
Tng qu lng trong (thng) qu: 2.141.981.000 ngy

h
S n v ngh
ng
S ngy ngh trong k
DSPHSK
iu kin tnh Ngy tr li
Ngh
STT
H v tn
n v S s BHXH
i vi
hng
lm vic
Ngh ti gia
tp
Tng
sy thai,
nh
t
ngy
trung
t
s
ht thai,
ngy
thai cht l
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chu Th Thy Trang


V Th Thu Thy
inh Th Kiu Nhi
Trn Th M Khnh
L Th Thu Hin
Hunh Th H
L Th o
L Th Phng
Nguyn Th Bch Thy
Phm Th Ngc nh
L Th Hng Lai
V Th Hiu

XN1/KCS
C3/TS
C5/TS
HT/TS
C9/TS
C2/TS2
C4/TS2
C4/TS2
C6/TS1
XN1/7
C5/TS
C4/TS1

3497066486
4810010202

4812017314
0407018012
4810012743

0405012294
0405011395
4811029336
0405012209
0405008980
0404013706
0407001554

Sy thai
Bnh thng
Phu thut
Bnh thng
Phu thut
Phu thut
Phu thut
Phu thut
Phu thut
Bnh thng
Bnh thng
Bnh thng

6/20/2013
5/20/2013
6/11/2013
6/5/2013
6/12/2013
7/29/2013
7/22/2013
7/27/2013
7/6/2013
08/07/2013
7/20/2013
7/20/2013

6/27/2013
5/20/2013
6/11/2013
6/5/2013
6/12/2013
7/29/2013
7/22/2013
7/27/2013
7/6/2013
08/07/2013
7/20/2013
7/20/2013

Tng cng
Ngi lp

Trn Nguyn Ngc

TM Cng on c s

K ton trng

Trn Vn Tin

5
5
7
5
7
7
7
7
7
5
5
5

72
Ngay 29 th
Th tr

1
2
3
4
5
6
7

###
###
###
9/11/4804
6/18/-19926 8/4/6489
1/5/-2194 5/29/8351
5/19/17399
###
1/17/-26486
###
1/14/-2562

Mu s: C69a - HD

N TP nng
S: ...................

ngh
S tin

K nhn

5
0
0
0
0
0
175,000
175,000
175,000
175,000
125,000
125,000
125,000

1,075,000
ay 29 thng 08 nm 2013
Th trng n v

6
1,312,500

1,312,500

1,312,500

1,312,500

1,837,500

1,837,500

1,312,500

1,312,500

1,837,500

1,837,500

2,012,500

1,837,500

2,012,500

1,837,500

2,012,500

1,837,500

2,012,500

1,837,500

1,437,500

1,312,500

1,437,500

1,312,500

1,437,500

1,312,500

DANH SACH NGH DNG SC, PHSK SAU THAI SAN

Thng 07/2013
STT

H v tn

Ngh t ngay n ngay

iu kin
tnh hng

Chu Th Thy Trang

27/06/2013 - 02/07/2013

Bnh thng

V Th Thu Thy

20/05/2013 - 24/05/2013

Bnh thng

inh Th Kiu Nhi

11/06/2013 - 18/06/2013

Phu thut

Trn Th M Khnh

05/06/2013 - 10/06/2013

Bnh thng

L Th Thu Hin

12/06/2013 - 19/06/2013

Phu thut

Hunh Th H

29/07/2013 - 05/08/2013

Phu thut

L Th o

22/07/2013 - 09/07/2013

Phu thut

L Th Phng

27/07/2013 - 03/08/2013

Phu thut

Nguyn Th Bch Thy

06/07/2013 - 13/07/2013

Phu thut

10

Phm Th Ngc nh

08/07/2013 - 12/07/2013

Bnh thng

11

L Th Hng Lai

20/07/2013 - 25/07/2013

Bnh thng

12

V Th Hiu

20/07/2013 - 25/07/2013

Bnh thng

Cng

Ngy 29 thng 0
Ngi lp

Trn Nguyn Ngc

TM Cng on c s

Th trng n v

AU THAI SAN
S ngay
hng
5
5
7
5
7
7
7
7
7
5
5
5
72
Ngy 29 thng 08 nm 2013

DANH SCH KHNG C DUYT TRONG THNG TRC


KHONG DUYET
THANG 7.2013
Ban than om

Hunh Th Thanh
Hoa

C6/TS2

0403010636

Nng nhc

2.90

7/5/2013

7/5/2013

35 Phan Th D Tho

C5/TS2

0405011360

Nng nhc

2.42

18/7/2013

29/7/2013

10

12 Trng Th Sng

C1/TS1

4809008811

Nng nhc

2.01

6/28/2013

7/4/2013

13 Trng Th Sng

C1/TS1

4809008811

Nng nhc

2.01

7/8/2013

7/12/2013

C5/TS2

0406013607

1/10/2012

2.42

24/7/2013

26/7/2013

C3/TS2

4813013208

Nng nhc

1.67

12

7/1/2013

7/7/2013

XN1/T
1
C5/TS1
C2/TS2

0407005622
0402003107
0405001315

Phu thut
Bnh thng
Phu thut

###
###
###

###
###
###

7
5
7

1,837,500
1,312,500
1,837,500

H s
lng

T l %
tnh
hng
BHXH

44

con om

26 Trn Th L
Sinh con

Nguyn Th V
duong suc

Hong Th Thanh
1
Huyn
8 L Th Ngc Chnh
14 T Th Ngc Tuyn

Thng 06/2013

TT

I.
1

H v tn

Bn thn m th
ng
Nguyn Th Thu

B phn

QA

3497066473

Nng nhc

4.2

Thi gian ngh


L do ngh/ Chun
on

T ngy

27/06/2013

n ngy

01/07/2013

Nguyn Th Thu
Hin
13 L Thanh Hi
6

XN1/T 2

4810010168

Nng nhc

1.67

5/28/2013

5/30/2013

XN1/Ct

3497066373

Nng nhc

3.49

13

5/28/2013

6/3/2013

14 L Thanh Hi

XN1/Ct

3497066373

Nng nhc

3.49

6/4/2013

6/10/2013

15 L Thanh Hi

XN1/Ct

3497066373

Nng nhc

3.49

6/11/2013

6/17/2013

18 Trn Th Th

TS1/chuyn 1

0405002478

Nng nhc

2.42

03/06/2013

07/06/2013

19 Trn Th Th

TS1/chuyn 1

0405002478

Nng nhc

2.42

08/06/2013

08/06/2013

20 Trn Th Th

TS1/chuyn 1

0405002478

Nng nhc

2.42

10/06/2013

10/06/2013

21 Phan Th Tuyn

TS1/chuyn 1

0405002483

Nng nhc

2.42

14

19/06/2013

22/06/2013

62 Phan Th Ny

C5/TS2

0401003305

Nng nhc

2.90

3/13/2013

3/22/2013

63 Phan Th Ny

C5/TS2

0401003305

Nng nhc

2.90

3/25/2013

4/4/2013

64 Phan Th Ny

C5/TS2

0401003305

Nng nhc

2.90

4/8/2013

4/12/2013

65 Trn Th Phng

C3/TS2

0404006771

Nng nhc

1.67

3/20/2013

3/24/2013

66 Trn Th Phng

C3/TS2

404006771

Nng nhc

1.67

3/25/2013

3/27/2013

C1/TS1

0405008923

8/14/2012

2.42

1/30/2013

2/6/2013

TS1/chuyn 2

0405017185

4/2/2011

2.42

12

20/05/2013

22/05/2013

TS2/C3

0404006771

28/09/2007

1.67

3/1/2013

3/7/2013

TS1/chuyn 2

4810010168
4810010168
4808028237

Nng nhc
Nng nhc
Nng nhc

1.67
1.67
2.01

12
12
12

6/4/2013
6/12/2013
14/06/2013

6/4/2013
6/12/2013
14/06/2013

TS1/chuyn 3

4808009301

Nng nhc

2.01

12

03/06/2013

03/06/2013

II. Con m
8

Cao Th Thy

12 L Th S
30 Trn Th Phng
I.
3
4
19

Khm thai
Nguyn Th
Hin
Nguyn Th
Hin
Nguyn Th
Nguyn Th
25
Tho

Thu
Thu
Thm
Thu

Ngi nhn

XN1/T 2
XN1/T 2

Y t

Nguyn Th Thu

B SUNG KHONG DUYET


T6.2013 TRONG T7.2013
OK!!!

175,700

10

733,000

25

365,300

30

304,400

11

219,900

472,100

don vi ghi
sai thoi gian
nghi om!!,
bo sung
thang
8.2013.
bo
dabo
giam
lam
sung
sung
nghi
viec
them
tutu
t8.2013
thang
25.7
den1
ngay
omlam
tu
7.2013,
da29.7
giam
6.7
den
6.7
lai bo sung
nghi viec tu
may ngay
thang
nghi om
7.2013. tra
trong
thang
khong
nld co
6.2013!
ctu!

175,673
732,981
365,279
304,399
219,894

sai tn V
ng, V sai

472,096

trung
TS
tuhuong??? Co giay phau thuat!!! Hoi lai
dk trung
tinh
ngay
TS tu
1.2.201
ngay
37.02
den
31.7
den
06.8

S ngy ngh hng


BHXH
xut

Ph duyt

n v ghi

Y t ghi

L do khng duyt

#VALUE!

chung tu sai ngay cap!!! Cap giay ra vien truoc khi xuat
vien!!!

#VALUE!

#VALUE!

12

#VALUE!

18

#VALUE!

khong co qua trinh luong!! Khong hieu!!


Co 2 so bhxh, 4811022096 la so moi, con so
4810010168 la so cu! CHUYEN T7.2013 GIAI QUYET
da giam t6 trong t8 nhung bhxh chua cap nhat

32

#VALUE!

nghi viec, giam tu T6.2013

33

#VALUE!

nghi viec, giam tu T6.2013

34

#VALUE!

nghi viec, giam tu T6.2013

#VALUE!

#VALUE!

10

19

#VALUE!

24

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

trung TS tu 28/12/2012 den 27/06/2013!!!


da dc T8.13 nhung bhxh chua cap nhat!!! Chuyen
T7.2013
da dc T8.13 nhung bhxh chua cap nhat!!! Chuyen
T7.2013
da dc T8.13 nhung bhxh chua cap nhat!!! Chuyen
vi tach so, chuyen quaT7.2013
trinh sang so moi nen s s
0404006771 k con gia tri vi da chuyen sang s s
vi tach so, chuyen qua trinh sang so moi nen s s
mi!
0404006771 k con gia tri vi da chuyen sang s s
mi! om >14 ngay nen khong co
Thoi viec T6.0213 thang 1.2013
qua trinh luong
nhung vi Nghi sinh den 13.1, sau do da huong duong suc tu
14.1.den 20.1--> khong co ngay om >14 trong T1 nen bi loi
trung TS tu 22.5. den 31.5.2013
-- khong
toan
duoc
consang
om tu
6.2s
vi tach
so, thang
chuyen
qua
trinh
so30.1
moidenm
nen s
0404006771 k con gia tri vi da chuyen sang s s
mi!

1
1
1
1

3
4
2

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

chuyen T7.2013 voi so so BHXH 4811022096


chuyen T7.2013
Trung om dau tu 14.6 den 19.6

#VALUE!

trung TS 03.06.2013
Nng, ngy 29 thng 06 nm 2013

Cch x l

Tr NLD

Chuyen T7.2013
Chuyen T7.2013
Chuyen T7.2013
Chuyen T7.2013
Tra NLD
Tra NLD
Tra NLD
Tra NLD
Chuyen T7.2013
Chuyen T7.2013
Chuyen T7.2013
Hoi lai BHXH
Hoi lai BHXH
Tra NLD
Tra NLD
Hoi lai BHXH
chuyen T7.2013
chuyen T7.2013
Tra NLD
Tra NLD

BNG THNG K DANH SCH CBCNV NGH HNG BO HI


Thng 07/2013
TT

Ngy thng
nm sinh

H v tn

B phn

A
1

2/12/1988

Nguyn Th Kim Anh

T 1/XN1

9/8/1989

Nguyn Th Thu Hin

T 2/XN1

9/16/1992

L Th Thanh chung

T 2/XN1

9/16/1992

L Th Thanh chung

T 2/XN1

9/10/1984

Mai Thu Hng

T 2/XN1

9/10/1984

Mai Thu Hng

T 2/XN1

10/15/1981

Nguyn Th Tnh

T 3/XN1

1980

Phm Th B

T 3/XN1

10/20/1981

L Th Hin Phc

T 5/XN1

10

10/20/1981

L Th Hin Phc

T 5/XN1

11

1/9/1975

H Th Gi

T 6/Xn1

12

1/15/1987

Nguyn Th Thy Liu

T 2/XN1

13

1/15/1987

Nguyn Th Thy Liu

T 2/XN1

14

9/16/1992

L Th Thanh chung

T 2/XN1

15

6/11/1987

Nguyn Th Diu Hin

T 3/XN1

16

10/20/1981

L Th Hin Phc

T 5/XN1

17

8/18/1980

Vn Th Thu

T 5/XN1

18

5/10/1983

H Th Hnh

T 2/XN1

19

10/20/1981

L Th Hin Phc

T 5/XN1

20

13/12/89

Nguyn Th Thy Hng

T 2/XN1

21

6/18/1992

V Th Thuyn

T 4/XN1

22

10/4/1986

Nguyn Th Chinh

T 6/XN1

Bao gm:

b chng t, trong :

C.m,

Ngi nhn

m,

thai sn,

KHHG

H SCH CBCNV NGH HNG BO HIM X HI

ng 07/2013
so BHXH

H s
lng

thai sn,

T l %
L do ngh/
tnh hng
Chun on
BHXH

4808028229

2.01

Kham thai

4810010168

1.67

Kham thai

4812005274
4812005274

1.67

Kham thai

1.67

Kham thai

0405009005
0405009005

2.42

Kham thai

2.42

Kham thai

0404002591

2.42

Kham thai

0406013540
4808018788
4808018788

2.01

Kham thai

1.67

Kham thai

1.67

Kham thai

4811031563

1.67

Kham thai

0407017987
0407017987

2.01

2.01

4812005274

1.67

0406013551
4808018788

2.01

1.67

4812038036

1.67

0407005634
4808018788
4810010167

2,42

C/m

1.67

C/m

2.01

Chng sinh

4812005262

1.67

Chng sinh

4811022098

1.67

Chng sinh

KHHG

Nguyn

Thi gian ngh


T ngy

n ngy

Ly k (Y
t)

Y t ghi

n v ghi

Tn con m

Ngy thng
nm sinh
con m

Ph duyt

xut

7/17/2013

7/17/2013

7/22/2013

7/22/2013

7/4/2013

7/4/2013

7/24/2013

7/24/2013

7/4/2013

7/4/2013

7/31/2013

7/31/2013

7/9/2013

7/9/2013

7/29/2013

7/29/2013

7/1/2013

7/1/2013

7/13/2013

7/13/2013

7/16/2013

7/16/2013

7/12/2013

7/18/2013

15

7/19/2013

7/21/2013

17

7/25/2013

7/26/2013

###

7/1/2013

7/5/2013

###

7/15/2013

7/19/2013

###

7/9/2013

7/20/2013

11

11

12

7/18/2013

7/20/2013

###

Trn Quc Khanh Duy

21/4/10

7/8/2013

7/12/2013

18

Phung Tn Bao

17/8/11

7/27/2013

1/26/2014

180

180

180

7/10/2013

1/9/2014

180

180

180

6/25/2013

12/24/2013

180

180

180

Nng, ngy 31 thng 07 nm 2013


Y t

Nguyn Th Thu

Ngi lp biu

Phm Hu Hng

m 2013

p biu

u Hng

Ghi ch
( sinh
thng, Pt)

Phu thut
Phu thut

CNG TY CP VINATEX A NNG


N V:______Nha May May Thanh Sn__1__________

Stt

Ngay thang

Ho va tn

B phn

nm sinh
A

04/04/1989

Trng Th Sng

04/04/1989

Trng Th Sng

1/11/1991

Hunh Th Thu

06/10/1984

2/1/1982

Nguyn Th Sng

25/6/1977

Nguyn Th Kim Phng

19/6/1985

Phan Th Tuyt Trm

8
10

15/5/1972
31/03/1993
dung la 3.9.93
19/03/1975

11

19/03/1975

Phm Th Tuyt Hng

12

05/10/1976

Nguyn Th Thn

13

05/10/1976

Nguyn Th Thn

14

05/10/1976

Nguyn Th Thn

15

21/11/1969

Nguyn Th Kim

16

15/8/1972

Phng Th H Hoa

17

29/01/1985

Nguyn Th Tho

18

12/9/1984

Phm Th M Lan

19

02/02/1981

20

25/6/1977

Nguyn Th Kim Phng

21

19/6/1985

Phan Th Tuyt Trm

22

19/6/1985

Phan Th Tuyt Trm

23

9/3/1987

Nguyn Th Hin Lu

24

9/3/1987

Nguyn Th Hin Lu

25

V Th Tuyt

26

3/12/1979
3/12/1979

27

23/10/1988

V Th Thu Bn

26/2/1980

Nguyn Th Sen

28

15/09/1979
15/09/1979
29

1/11/1991

30

10/10/1987

Bi Th Phng

Hunh Th Phng
L Hu Thin
Phm Th Tuyt Hng

Trn Th Minh Hiu

V Th Tuyt

chuyn 1/TS1
chuyn 1/TS1
chuyn 1/TS1
chuyn 2/TS1
chuyn 4/TS1
chuyn 4/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 6/TS1
Hoan Thanh/TS1
Ct /TS1
Ct /TS1
KCS/TS1
KCS/TS1
KCS/TS1
Ky Thut/TS1
KCS/TS1
chuyn 2/TS1
chuyn 2/TS1
chuyn 3/TS1
chuyn 4/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
Chuyn 6/TS1

V Th Nhn
V Th Nhn
Hunh Th Thu
V Th Trang

chuyn 1/TS1
chuyn 2/TS1

BANG THNG K DANH SACH CBCNV NGH HNG BAO HIM XA H


Thang____7 /__2013______
T l
%
Ly do
so BHXH
H s
hn ngh/Ch
LCB
g
n oan
BHXH

4809008811
4809008811
4810016 206
0405001593
0405011274
0402003150
0407011445
0401003278
4813009753
4812020171
4812020171

0405008919
0405008919
0405008919
3497073784
3497066381
0407001169
4809005286
0404018755
0402003150
0407011445
0407011445
4812042995
4812042995

4809022199
4809022199
4809000715
0401003322
0404005814
0404005814
4810016 206
4808023218

2.01
2.01
2.01
2.42
2.42
2.42
2.01
2.90
1.67
1.67
1.67
2.90
2.90
2.90
3.49
3.49
2.01
2.01
2.42
2.90
2.01
2.01
1.67
1.67
2.01
2.01
2.01
2.9
2.42
2.42
2.01
2.01

75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
75% Con m
100% K/thai
100% K/thai

31

18/5/1991

Nguyn Th Hnh

32

5/1/1992

33

09/1/1990

L Th Kim Anh

34

20/7/1991

Trn Th Tnh

35

6/9/1980

V Th Yn

36

7/1/1989

Nguyn Th Ngc Loan

37

20/11/1982

Nguyn Th M khoa

38

20/11/1982

Nguyn Th M khoa

39

20/11/1982

Nguyn Th M khoa

Nguyn Th Minh u

40

27/7/1980

Trn Kim Th Tuyt Nhung

41

28/4/1982

Ng Th Thu

42

28/4/1982

Ng Th Thu

43

01/8/1989

V Th Minh

44

01/8/1989

V Th Minh

45

17/9/1991

46

23/11/1981

47

27/2/1983

48

14/05/1990

49

15/8/1972

Thi Th Tuyt Xun


Nguyn Th Lng Tm
Hong Th Thanh Nga
Nguyn Th Huyn
Phng Th H Hoa

chuyn 2/TS1
chuyn 3/TS1
chuyn 3/TS1
chuyn 3/TS1
chuyn 3/TS1
chuyn 4/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
chuyn 5/TS1
Hoan Thanh
chuyn 4/TS1
chuyn 1/TS1
KCS/TS1

4810005742
4811031575

4808030603
4811015324

0406012110
4812039473
4812042989
4812042989
4812042989

0401003348
0405011258
0405011258
4812031826
4812031826

4810016187
0404017794
4808028203
4808028235
3497066381

(Bao gm_______b chng t, trong o:_____c._m,_____ngh m,______thai san, _______KHHG)


Ngi nhn

2.01
1.67
2.01
1.67
2.42
1.67
1.67
1.67
1.67
2.90
2.42
2.42
1.67
1.67
1.67
1.67
2.01
2.01
3.49

100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% K/thai
100% Sinh

100% thai lu
100% thai lu

19
33
76

Th Tho
Nguyn Th Anh Hin
Nguyn Th Hng ao

Chuyn 9
Chuyn 10
chuyn 4

1.67
2.9
1.67

75% m
75% Con m
100% t vong

Nguyn Th Minh
Phng

2.01

75% Con m

14
15
107
50

L Th Thuy
L Th Thuy
L Th Huyn Trang
Nguyn Th Mai Loan

chuyn
chuyn
chuyn
chuyn

6
6
7
8

2.01
2.01
2.01
2.01

75%
75%
100%
75%

m
m
t vong
Con m

Ban hanh kem theo Quyt nh s 29 ngay10/7/2008 cua Cng ty CP Vinatex a Nng

HIM XA HI

Thi gian ngh

Luy
k

xut

T ngay

n ngay

Ph duyt

L(Y t Cty
duyt)

6/28/2013
7/8/2013
7/29/2013
7/29/2013
7/9/2013
7/13/2013
7/12/2013
7/17/2013
15/7/2013
7/10/2013
7/27/2013
7/3/2013
05/070/2013
7/12/2013
7/16/2013
7/22/2013
6/28/2013
7/14/2013
6/17/2013
7/16/2013
6/7/2013
6/11/2013
6/23/2013
15/7/2013
5/31/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/21/2013
3/28/2013
6/6/2013
7/25/2013
02/07/20103

7/4/2013
7/12/2013
8/2/2013
020/08/2013
7/20/2013
7/13/2013
7/12/2013
7/18/2013
7/16/2013
7/13/2013
7/27/2013
7/4/2013
7/9/2013
7/13/2013
7/20/2013
7/31/2013
05/007/2013
7/20/2013
6/19/2013
7/19/2013
6/10/2013
15/6/2013
7/2/2013
7/19/2013
001/06/2013
6/4/2013
6/19/2013
6/29/2013
3/30/2013
07/06/20013
7/25/2013
7/2/2013

25

30

Tn con m

K(n v ghi)

da tra lai NLD

Ngay
thang
nm sinh
con m

12

4
1

15

12

10

Trn Ngc Thnh

09/04/2011

Phan Th Tr Giang

08/04/2011

L Th Thanh Huyn

13/09/2011

Ng Vn Minh trit

Nguyn Trng Lun

20/09/2012

Nguyn Trng Lun

20/09/2012

17

10

L Trung Bo Long

18/04/2011

L Trung Bo Long

18/04/2011

Phm Minh t

15/4/2012

Phm Minh t

15/4/2012

12/6/2012

20

17

Mai Th Nht Trinh

4/2/2012

20

Trn Th Bo Trn

26/02/2012

13

L V Nh

10/17/2012

15

L V Nh

10/17/2012

Ghi chu
s. thng
pthut

7/19/2013
7/1/2013
11/7/2013
7/25/2013
26/7/2013
7/30/2013
03/007/2013
7/9/2013
7/13/2013
29/7/2013
7/4/2013
7/23/2013
18/7/2013
7/5/2013
7/5/2013
7/24/2013
19/6/2013
6/25/2013
6/29/2013

7/19/2013
7/1/2013
11/7/2013
7/25/2013
7/26/2013
7/30/2013
7/3/2013
7/9/2013
7/13/2013
7/29/2013
7/4/2013
7/23/2013
7/18/2013
7/5/2013
7/5/2013
7/24/2013
18/12/2013
7/14/2013
7/18/2013

180

180

180

phu thut

10

10

20

thai lu

20

20

20

thai lu

a Nng, ngay__5_thang_8_nm 2013

22/2/2012
30/01/2012
17/2/2012

26/2/2012
1/2/2012
23/2/2012

5
3
7

Ng Vn Minh Toan

22/2/2011

24/8/2010

28/8/2010

Vo Phi Nht HuyTra lai 6/12/2009


do kham tai bnh xa vung 3 hai qun

26/3/2012
13/3/2012
16/3/2012
23/3/2012

28/3/2012
14/3/2012
22/3/2012
1/4/2012

3
2
7
9

CNG TY CP VINATEX A NNG


N V: Nha May May Thanh Sn 2

BANG THNG K DANH SACH CBCNV NGH HN


Thang____07/__2013______
Stt

nang nhoc

Ho va tn

B phn

So BHXH

H s LCB

T l %
hng
BHXH

Ly do
ngh/Ch
n oan

10/09/1988

Hong Th B Hng

C4/TS2

4812017303

1.67

75%

02/10/1984

Nguyn Th Ngc Lin

C4/TS2

0407020669

2.01

75%

02/10/1984

Nguyn Th Ngc Lin

C4/TS2

0407020669

2.01

75%

21/10/1984

Phan Th D Tho

C5/TS2

0405011360

2.42

75%

21/10/1984

Phan Th D Tho

C5/TS2

0405011360

2.42

75%

02/7/1982

Ng Th Su

C5/TS2

0404017511

1.67

75%

02/7/1982

Ng Th Su

C5/TS2

0404017511

1.67

75%

02/7/1982

Ng Th Su

C5/TS2

0404017511

1.67

75%

05/05/1986

Trn Th L

C5/TS2

0406013607

2.42

75%

10

25/03/1979

Hunh Th Ha

C6/TS2

0406005195

2.90

75%

11

02/02/1979 Hunh Th Thanh Hoa

C6/TS2

0403010636

2.90

75%

12

02/02/1979 Hunh Th Thanh Hoa

C6/TS2

0403010636

2.90

75%

13

02/02/1979 Hunh Th Thanh Hoa

C6/TS2

2.90

75%

14

17/06/1967 ng Th Hoa

KCS/TS2

2.90

75%

15

10/10/1972 Trn Th Bn

KCS/TS2

0403010636
040400675
8
3497066398

2.90

75%

16

25/04/1986 Ng Th Nc A

C1/TS2

4813017494

1.67

75%

Con m

17

26/06/1977 Nguyn Th c

C3/TS2

0405012050

2.42

75%

Con m

18

01/01/1981 Nguyn Th Bn

C3/TS2

4813013201

1.67

75%

Con m

19

18/03/1984 L Th Hu

C3/TS2

0406019585

2.01

75%

Con m

20

18/03/1984 L Th Hu

C3/TS2

0406019585

2.01

75%

Con m

21

18/03/1984 L Th Hu

C3/TS2

0406019585

2.01

75%

Con m

22

18/03/1984 L Th Hu

C3/TS2

0406019585

2.01

75%

Con m

23

18/03/1984 L Th Hu

C3/TS2

0406019585

2.01

75%

Con m

24

02/10/1984 Nguyn Th Ngc Lin

C4/TS2

0407020669

2.01

75%

Con m

25

05/05/1986 Trn Th L

C5/TS2

0406013607

2.42

75%

Con m

26

05/05/1986 Trn Th L

C5/TS2

0406013607

2.42

75%

Con m

27

15/12/1984 H Th Ngc H

C6/TS2

4808004853

2.01

75%

Con m

28

15/12/1984 H Th Ngc H

C6/TS2

4808004853

2.01

75%

Con m

29

13/03/1983 Nguyn Th Hi

C2/TS2

0407014876

2.01

100%

Kham thai

30

02/08/1981 Nguyn Th Lu

C2/TS2

0405011322

2.42

100%

Kham thai

31

01/09/1988 L Th Hiu

C5/TS2

4808030558

2.01

100%

Kham thai

32

08/09/1985 L Th Bch L

C6/TS2

0407019796

2.01

100%

Kham thai

33

02/02/1985 Trn Th Minh Phng

C6/TS2

4808036652

2.01

100%

Kham thai

34

02/02/1985 Trn Th Minh Phng

C6/TS2

4808036652

2.01

100%

Kham thai

35

01/08/1981 L Th Ngc Dim

C6/TS2

0405001608

2.90

100%

Kham thai

36

22/01/1983 Trng Th Minh Tn

Kho/TS2

0406000806

2.79

100%

Kham thai

37

11/4/1987

KCS/TS2

4811015314

1.67

100%

Kham thai

38

05/05/1986 Trn Th L

C5/TS2

0406013607

2.42

100%

t vong

39

02/10/1984 Nguyn Th Ngc Lin

C4/TS2

0407020669

2.01

100%

t vong

Bi Th Diu Huyn

40
41
42

20/04/1988 Nguyn Th V
06/9/1986 Nguyn Th Triu Tin
01/01/1985 Nguyn Th B

C3/TS2
C1/TS2
C5/TS2

4813013208
481202800
3
0407020691

1.67

100%

t vong

1.67

100%

Sinh

2.01

100%

Sinh

(Bao gm_______b chng t, trong o:_____c._m,_____ngh m,______thai san, _______KHHG)


Ngi nhn

14
15
107
50

L Th Thuy
L Th Thuy
L Th Huyn Trang
Nguyn Th Mai Loan

chuyn 6
chuyn 6
chuyn 7

chuyn 8

2.01
2.01
2.01
2.01

75%
75%
100%
75%

m
m
t vong
Con m

Ban hanh kem theo Quyt nh s 29 ngay10/7/2008 cua Cng ty CP


Vinatex a Nng

NG BAO HIM XA HI
_
Thi gian ngh
Ph duyt
L(Y t Cty
duyt)

Luy
k

Tn con m
xut

Ngay thang
nm sinh
con m

T ngay

n ngay

7/2/2013

7/3/2013

7/2/2013

7/2/2013

31/7/2013

31/7/2013

18/7/2013

29/7/2013

10

10

12

16/7/2013

17/7/2013

12

22/6/2013

22/6/2013

24/6/2013

25/6/2013

26/6/2013

26/6/2013

29/7/2013

1/8/2013

7/4/2013

7/9/2013

7/2/2013

7/3/2013

7/4/2013

7/4/2013

7/5/2013

7/5/2013

7/2/2013

7/3/2013

14

15/7/2013

27/7/2013

12

12

13

25/7/2013

29/7/2013

Nguyn Th Qunh Nh

17/1/2012

8/7/2013

20/7/2013

12

12

13

Nguyn Th Bnh An

13/2/2010

17/6/2013

19/6/2013

Trn Nguyn Phng Tho

13/6/2013

15/6/2013

10

Phm Vn Bnh

29/9/2012

17/6/2013

19/6/2013

13

Phm Vn Bnh

29/9/2012

24/6/2013

7/2/2013

20

Phm Vn Bnh

29/9/2012

7/6/2013

16/7/2013

k duyet

het tc

11

Phm Vn Bnh

29/9/2012

18/7/2013

20/7/2013

kduyet

het tc

Phm Vn Bnh

29/9/2012

30/7/2013

30/7/2013

trng Th qunh Trm

28/1/2011

24/6/2013

7/2/2013

Nguyn Hong Bo Long

1/10/2012

24/7/2013

26/7/2013

11

Nguyn Hong Bo Long

1/10/2012

7/3/2013

7/6/2013

13

Nguyn H Thanh Ph

1/8/2012

8/7/2013

10/7/2013

Nguyn H Thanh Ph

1/8/2012

7/10/2013

7/10/2013

7/2/2013

7/2/2013

7/11/2013

7/11/2013

30/7/2013

30/7/2013

7/1/2013

7/1/2013

30/7/2013

30/7/2013

24/7/2013

24/7/2013

13/7/2013

13/7/2013

6/7/2013

6/7/2013

7/8/2013

14/7/2013

8/1/2013

8/7/2013

K(n v ghi)

29/11/2008

Ghi chu
s. thng
pthut

7/1/2013

7/7/2013

15/7/2013

14/1/2014

180

180

180

Sinh thng

8/7/2013

2/7/2014

180

180

180

Phu thut

a Nng, ngay__5_thang_08_nm 2013

26/3/2012
13/3/2012
16/3/2012
23/3/2012

28/3/2012
14/3/2012
22/3/2012
1/4/2012

3
2
7
9

BNG THNG K DANH SCH CBCNV NGH HNG BO HI


Thng 06/2013
TT

H v tn

20/04/1984

Bao gm:

b chng t, trong :

Ngi nhn

H Th Thanh Thy

C.m,

P.KTCN

m,

thai sn,

KHHG

NGH HNG BO HIM X HI

H v tn

B phn

H s
lng

T l %
tnh hng
BHXH

4808030864

2.18

100%

Ngi nhn

Sinh

L do ngh/
Chun on T ngy

S ngy ngh hng


BHXH

Thi gian ngh


n ngy

Ly k (Y
t)

xut

Ph duyt

n v ghi

Y t ghi

Tn con m

7/6/2013

1/5/2014

180

180

180

Nng, ngy 29 thng 06 nm 201


Y t

Ngi lp biu

Nguyn Th Thu

Phm Hu Hng

Ngy thng
nm sinh
con m

Ghi ch
( sinh
thng, Pt)

Phu thut

gy 29 thng 06 nm 2013
Ngi lp biu

Phm Hu Hng