Sei sulla pagina 1di 6

PANITIA SAINS SK BINJAL

MODUL PEKA SAINS TAHUN 5 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN BINJAL,


06000 JITRA, KEDAH

MODUL PEKA SAINS TAHUN 5

PANITIA SAINS SK BINJAL

PANITIA SAINS SK BINJAL

MODUL PEKA SAINS TAHUN 5 KSSR

NAMA :

KELAS :
NAMA GURU :

PENTAKSIRAN 1
TEMA

KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK

Roket Air

STANDARD KANDUNGAN

1.1 :

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1-1.1.12, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5

Kemahiran Proses Sains , 1.2 KemahiranManipulatif

1. Pernyataanmasalah :
Apakahfaktor yang mempengaruhi__________________________________________
(TP 1)
2. Berdasarkanjawapan 1, nyatakanhipotesis yang bolehdibuat.
Jikaisipadu air __________________dalambotol, masa penerbanganakan
__________ (TP 2)
3. Tentukanpembolehubah yang terlibat ;
i) pembolehubahdimanipulasikan : ___________________________________________
ii) pembolehubahbergerakbalas :____________________________________________
i)

pembolehubahdimalarkan :______________________________________________

4. AlatdanBahan yang diperlukandalameksperimen


__________________________________________________________________ (TP 3)
5. Langkah-langkahmenjalankaneksperimen : (TP 4)

PANITIA SAINS SK BINJAL

MODUL PEKA SAINS TAHUN 5 KSSR

LANGKAH 1 :
____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
LANGKAH 2 :
____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Langkah 5
____________________________
sediakangambarseperti di
bukuteksmukasurat 4

LANGKAH 3 :
Langkah 6
sediakangambarseperti di
bukuteksmukasurat 4
_______________________________________

Tepigambarlangkahlangkaheksperimen

Tepigambarlangkah_______________________________________
langkaheksperimen

____________________________

_______________________________________
Langkah 7
sediakangambarseperti di
LANGKAH
4
:
bukuteksmukasurat
4
Tepigambarlangkahlangkaheksperimen
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
LANGKAH 5 :

____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
LANGKAH 6 :
____________________________

PANITIA SAINS SK BINJAL

MODUL PEKA SAINS TAHUN 5 KSSR

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

LANGKAH 7:
____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
6. Merekodkanpemerhatian / keputusan :
Isipadu air (ml)

Masa penerbangan (saat)

50
100
150
200
7. Ramalkantempohpenerbanganroket air yang mempunyaiisipadu air 400ml.
______________________________________________________________________________
8. Apakah yang
dapatkamuperhatikantentangtempohpenerbanganbagibotolberisi air 50ml
dan200ml ?
______________________________________________________________________________
9. Berdasarkankeputusan di soalan 6, berikaninferensbagiroket air yang
mempunyaitempoh masa penerbangan paling lama.
______________________________________________________________________________
10.Adakahhipotesiskamutepat? Berikanalasankamu.

PANITIA SAINS SK BINJAL

MODUL PEKA SAINS TAHUN 5 KSSR

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11.Apakahkesimpulan yang dapatdibuatberdasarkaneksperimenini? (TP 5)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kamuinginmengujisamadacirisaizbotolmempengaruhieksperimen, Olehitu,
satupenyiasatanbaruperludirangkauntukmengujihipotesisdaripadapersoalan di
bawah ;
(TP 6)
Adakahsaizbotolmempengaruh
itempoh masa
penerbanganroket air?
1. Pernyataanmasalah :
__________________________________________________________________
2. Berdasarkanjawapan 1, nyatakanhipotesis yang bolehdibuat.
__________________________________________________________________
3. Tentukanpembolehubah yang terlibat ;
i) pembolehubahdimanipulasikan : ___________________________________________
ii) pembolehubahbergerakbalas :____________________________________________
ii)

pembolehubahdimalarkan :______________________________________________
4. Adakahhipotesiskamutepat? Berikanalasankamu.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Apakahkesimpulan yang dapatdibuatberdasarkaneksperimenini?
a) Saizbotol__________, tempoh masa penerbanganroket air ______________
______________
b) Semakin ___________ saizbotol, semakin _________________
tempohroketinibolehterbang.

Olehitu, hipotesisadalah (diterima/tidakditerima)


TAHAP PENGUASAAN YANG DICAPAI
2
3
4
5

PANITIA SAINS SK BINJAL

Tandatangan Guru: ______________

MODUL PEKA SAINS TAHUN 5 KSSR

Tarikh

: ______________