Sei sulla pagina 1di 30

PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

TOPIK : AKAUNTABILITI PENGURUS SEKOLAH

S E K TO R K H I D M AT P E N G U R U S A N DA N
PEMBANGUNAN
J A B ATA N P E N D I D I K A N M E L A K A
#vlejpnmelaka

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam
pengurusan kewangan
Memahami peranan dan tanggungjawab pengurus
sekolah dalam pengurusan kewangan
Mengetahui dan memahami perkara-perkara yang
menyalahi peraturan kewangan
Mengetahui perkara-perkara yang menyebabkan
tindakan surcaj dan penalti

AKAUNTABILITI adalah memikul


amanah untuk menjalankan
aktiviti yang ditentukan, secara
bertanggungjawab ke atas
kejayaan atau kegagalannya.
(Buku Tatacara Pengurusan Perakaunan Kumpulan Wang
Sekolah, ms 5)

Semua PENJAWAT AWAM perlu


memahirkan diri dengan Arahan
Perbendaharaan. Kurang
pengetahuan mengenai Arahan
Perbendaharaan tidak akan
diterima sebagai suatu alasan
sekiranya Arahan
Perbendaharaan tidak dipatuhi,
atau pun jika berlakunya apa-apa
kehilangan Wang Awam atau Aset
Awam akibat ketidakpatuhan
kepada Arahan Perbendaharaan.
(Arahan Perbendaharaan, ms vii)

KONSEP AKAUNTABILITI
Memikul amanah

Kecekapan dan keberkesanan tindakan


Kewajiban memberi penjelasan dan keterangan
Menanggung akibat

SKOP AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

Perancangan kewangan
Pengagihan kewangan
Penggunaan tenaga manusia
Pengurusan wang tunai
Pengurusan aset dan perkhidmatan bagi memenuhi matlamat
sesebuah organisasi/sekolah

RUJUKAN
Akta Tatacara Kewangan 1957

Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002


Arahan Perbendaharaan (AP)
1 Pekeliling Perbendaharaan
SPK 8_2012 : Bantuan Persekolahan ke Sekolah Berdasarkan Per
kapita dan Enrolmen Murid
SPK 6/2010: Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Misin
(KWAPM) bertarikh 15 Julai 2010
SPK 1/2012: Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas
Bagi Murid Dalam Kategori Orang Kurang Upaya (OKU)
bertarikh 17 Februari 2012

RUJUKAN
SPK 1/2013: Rancangan Makanan Tambahan Di Sekolah Rendah
bertarikh 8 Mei 2013
SPK 3/2014: Pelaksanaan Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan
Murid Yang Tinggal Di Asrama bertarikh 21 November 2014
SPK 4/2014: Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Badan Beruniform
Kepada Murid Di Sekolah bertarikh 31 Disember 2014
Kenaikan Kadar Peruntukan Bantuan Makanan Prasekolah:
Surat Siaran bertarikh 31 Julai 2013
Buku Tatacara Pengurusan Perakaunan Kumpulan Wang

Sekolah (Edisi 2012) (BTTPKWS)


Lain-lain peraturan kewangan yang masih berkuat kuasa.

KUASA
AP 11 Penurunan kuasa oleh Pegawai

Pengawal melalui Jadual Arahan Kerja


21 April 2015

Pengurus Sekolah = Pengetua/Guru Besar / pegawai yang diberi


kuasa secara bertulis untuk menjalankan tugas sebagai
Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaannya. (BTTPKWS:ms193)

7. KEHILANGAN /
HAPUSKIRA
SURCAJ / PENALTI

6. PEMERIKSAAN
MENGEJUT (AM28)

1. SURAT KEBENARAN
MENJALANKAN TUGAS

TANGGUNGJAWAB

PENGURUS
SEKOLAH (PS)

2. SERAHAN TUGAS

3. PENYATA
KEWANGAN
& AUDIT SEKOLAH

5. JPKA,
JKPAK,
JSH
4. MELANTIK
JURUAUDIT DALAM

1. KEBENARAN MENJALANKAN TUGAS


Dikeluarkan oleh PS kepada pegawai yang menjalankan tugas kewangan.
Menerima Wang Awam
Menandatangani Resit Rasmi Pejabat
Menyelenggara Buku Tunai
Menyelenggara Panjar Wang Runcit
Menandatangani Pesanan Sekolah
Memperaku Baucar Bayaran
Memasukkan Wang Ke Bank
Juruaudit Dalam
Menyelenggara Rekod-Rekod Kewangan Yang Lain

2. SERAHAN TUGAS
Apabila pegawai termasuk PS bertukar ganti, kedua-dua
pegawai ini hendaklah menandatangan satu kenyataan
serahan tugas yang menunjukkan kedudukan helaian
dokumen kewangan untuk dikepilkan bersama Nota Serah
Tugas.

3. PENYATA KEWANGAN DAN AUDIT


Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan bagi tahun
berakhir 31 Disember setiap tahun mengikut prinsip
perakaunan yang telah ditetapkan
Peraturan-peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit)2002

Mengemukakan penyata kewangan tahunan kepada Ketua


PTJ untuk diserahkan kepada Bahagian Audit Sekolah tidak
lewat daripada 31 Mac tahun berikutnya bagi tujuan
pengauditan (SPK Bil 4/1988)
Walau bagaimanapun sekolah-sekolah di Melaka diarahkan
oleh KPTJ untuk mengemukakan Penyata Kewangan
Tahunan Sekolah sebelum atau pada 28/29 Februari
kepada Bahagian Audit Sekolah.
Jawapan atas laporan atau pertanyaan audit dalam tempoh
1 bulan dari tarikh laporan atau pertanyaan diterima.
(AP306)

4. JURUAUDIT DALAM

PS perlu melantik seorang guru yang tidak terlibat dalam pengurusan


kewangan sekolah sebagai Juruaudit Dalam.

Tanggungjawab Juruaudit Dalam


Menyemak rekod kewangan.
Memastikan prosedur kewangan dipatuhi.
Menyediakan laporan hasil pemeriksaan dan membentangkan
kepada Pengurus Sekolah dan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan
dan Akaun (JPKA).

5. MENUBUHKAN JAWATANKUASA KEWANGAN


Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)

Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)


Jawatankuasa Sebut Harga (JSH)

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN


DAN AKAUN (JPKA)
Keanggotaan jawatankuasa:
Pengerusi

Pengetua / Guru Besar

Setiausaha

Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu


Tadbir

Ahli

Semua Guru Penolong Kanan


Semua Ketua Bidang / Panitia
Juruaudit Dalam
Penyelia Asrama
Guru / Kakitangan lain yang berkenaan

JPKA
Tanggungjawab
Pengurusan Bajet prestasi perbelanjaan (sebulan=100%/12 bulan)
Pengurusan Perbelanjaan kelulusan perbelanjaan harta modal dan
lain2 yg memerlukan kelulusan & perancangan perbelanjaan.
Pengurusan Perakaunan prestasi pembayaran bil 14 hari, akaun
belum terima dan akaun belum bayar.
Laporan Audit pertanyaan audit sekolah.
Mesyuarat : 3 bulan sekali mengikut tempoh suku tahun (4 kali setahun)

JKPAK
Ahli jawatankuasa seperti JPKA

Mesyuarat boleh diadakan bersekali dengan Mesyuarat JPKA


4 kali setahun.
Minit perlu disediakan secara berasingan.

Tanggungjawab
Kedudukan semasa aset
Pemeriksaan aset
Pelupusan
Kehilangan /Kerosakan - Surcaj/Tatatertib

JSH
PS perlu menubuhkan JSH dan melaksanakanSebut Harga apabila
diperlukan bagi perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja
melebihi RM20,000.00 setahun. Pelaksanaannya perlu merujuk kepada
panduan perolehan BTPPKWS dan Pekeliling Perbendaharaan.

Jawatankuasa terdiri daripada :


Urusetia JSH

Ahli Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi

Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga

Ahli Jawatankuasa Penilaian Kewangan Sebutharga

Ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal Sebutharga

Ahli JSH

6. PEMERIKSAAN MENGEJUT
AP 309 : PS perlu melaksanakan pemeriksaan mengejut minimum setiap
6 bulan ke atas peti besi/peti wang tunai, setem atau barang2 lain yang
berharga.
Rekod ke dalam Am28):
Tarikh dan masa pemeriksaan
Nama pegawai yang menyimpan tunai dan setem
Amaun dan perihal yang diamanahkan kepadanya
Hasil pemeriksaan amaun tunai, setem dan no. siri cek.
Tandatangan pemeriksa.

7. KEHILANGAN/HAPUSKIRA
AP BAB C (II) : Proses kerja kehilangan
Lapor polis tempoh 24 jam
Laporan Awal
Penyiasatan
Laporan Akhir
Syor surcaj

SURCAJ /PENALTI
Akta Acara Kewangan 1957
Surcaj boleh dikenakan jika, gagal mengutip wang yang sepatutnya dikutip,
bayaran tidak sah, menyebabkan kehilangan wang awam/harta kerajaan,
gagal menyimpan akaun dan rekod kewangan dan menyebabkan kelewatan
dalam pembayaran.
Akta Pendidikan 1996
Seseorang yang melanggar Peraturan-Peraturan Pendidikan (Akaun dan
Audit) 2002, adalah dianggap telah melakukan kesalahan dan apanila
disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000.00 atau penjara selama
tidak lebih 3 bulan atau kedua-duanya.

CONTOH KESALAHAN DISURCAJ

Gagal mengutip dan menguruskan kutipan yang


dipertanggungjawabkan
Pembayaran wang awam dengan cara tidak teratur dan
tidak sempurna serta membuat pembayaran yang tidak
dibenarkan
Telah menyebabkan berlakunya kekurangan atau
kehilangan wang awam/harta benda kerajaan
Gagal menyelenggara akaun dan rekod kewangan dengan
sempurna dan teratur
Gagal membuat pembayaran atau telah menangguhkan
pembayaran wang awam kepada yang berhak menerima

SEPINTAS LALU : PENGURUSAN PERAKAUNAN

KUMPULAN WANG

KWK

KWS

KWA

Kumpulan Wang Kerajaan


Terimaan dan bayaran dari sumber kerajaan (KPM dan lainlain agensi kerajaan) kecuali yang berkaitan asrama.

Kumpulan Wang SUWA


Terimaan dan bayaran dari sumber awam kecuali
berkaitan asrama.
Khas untuk sesuatu tujuan kelulusan Pendaftar.
Secara am

Kumpulan Wang Asrama


Terimaan dan bayaran dari sumber kerajaan dan awam
yang berkaitan asrama.

TIMELINE PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH


JANUARI
TERIMA
PERUNTUKAN
PCG

SEPANJANG TAHUN

BERBELANJA
LAIN-LAIN
PERUNTUKAN /
TERIMAAN

MAC
TELAH HANTAR
PENYATA TAHUN
SEBELUM 28 FEB

JUN
PELARASAN
BILANGAN
PELAJAR

OKTOBER
BILANGAN
PELAJAR TAHUN
HADAPAN

DISEMBER
TUTUP AKAUN

KOMPONEN UTAMA PERAKAUNAN

TERIMAAN

BAYARAN

BUKU
TUNAI

SISTEM ESPKWS

Mengakaunkan
terimaan,
bayaran, pindah
peruntukan

ID PS,
Pentadbir
dan PT

https://spkws.
moe.gov.my

ISU-ISU

Kurang penglibatan pihak pentadbir


sekolah yang lain dalam hal-hal
pengurusan kewangan
Tiada penyeliaan dan pengawasan
terhadap pegawai dan kakitangan
Pegawai awam kurang mahir/latihan
Kawalan dalaman lemah
Peraturan/arahan tidak disimpan
atau dikemas kini
Sengaja melanggar arahan kerana
kepentingan diri

CADANGAN
PS perlu:
Memahirkan diri
Melakukan pemantauan dan penyeliaan berterusan
Menanamkan nilai murni dan integriti kepada
kakitangan
Tindakan segera kepada laporan dan pemerhatian
audit
Amanah dan telus.

SEKIAN, TERIMA KASIH