A

' ,

80 THI

6 "

SAP OAT THANG

....... _).~.'~::"'J!:t:~;';;J,~""r.t)~~ ""'nl,""""" ~~

l:_U;"'.,. ... ,"".,<n..._, .. i:' .... ...,""', " •• ~~I."' ....... " .....

~,~ ..... ·._...,....n!_!""'~Mi_~,.;, _""

1 .. _,'In,. ~~ .. '"i ....... , ..... ,....."." .. _'""",,_, ......... _,, .. ,-dl,,

,;,.,; .. w"" ,.""""'""".".,,"""~ ... ...,.,.oh."' .... ", ....

~"'- ,", L""" I,," or. ±< ' .... b',,·ti ..... ''"'' ....... ..", ~,,,,,,,,,,,",, "" ...... ~ .... ~n. kIo:,,'ld.i'";fo;l'w'~·~'';''_'~''''LojoDi;'''

Itl~

, .. ..:..., .... ~· .. ~"",u~ ~

~n.,'""n .. "' u:.."" iwil"ftI '"

h:.~,';;fn, ..... , ,,~""~ ... ~ .. ~f''''''''''''';- ri,"' ....... ·.R~- ·""

"!I.:-"""m.,.,_,,;,., ..... ,""'bo;,""""-!;,j"""'fo,~'m,;·L. "",.

~."'~""".~ .. "_""...,,"'~"I .. _II.!..,. ... ".""'_~lI·;;,;< ""

~"-'l.""~ ... , .... o.i .... y .... oi ...... ,.,;,imU.JW·.n.,. ... ~"'j .. I..1 .....

fIMmtJIMl)T!:t"iQlI\"n!KJ-T

(;W,l'f!llll EHl'IlI:.,Q1D51~1m.'Nll·crlll11.{;lIiI\lIlI'H~

d..,. .... ,'_""< .... f1-, ....... , ..... J.W ... " .. ~.,,, .... d, ....... _' .. , .. .,. ......... 'il,"".'~ ",.>l'i"'''''''''''''~ "", ... ,""-,,,

I rtoooia • .,.,h", ... ,i ..... ,.., "f" "",0100 ... , riIo ........ ~Ioo "'.""' ......

a~;§F2i~~~~r:a~;~~~~~~:~=

l 1'Ioo,;&,,~I" ,;,,",",,01!0 ",~'""""'I~ "l;,! _ .... ; .. ,,.u..!IaJ,,; I.ko~

!fj;".:~

oojn"" ... .jj;/"~

,n " .. ,~';.:-;.;;~..;:;~;::'~. :~~,!,;,:;;"~"''' " ..•.. " .... ,.

;_ ""' ... ,. ,jIO;6;,,, • .,.,o),I<.o!'i'O<'lc',,W,,,,,,,,

b""'''''' '_ .. '"~.. ..n.-""" .....

~~.'fVjoo~I'"''''''. lfIIo!'1, .. 'oo,I'ilo!o,.oIi!._oHI

."M-''''''';:,l..",~ .... , ,0;1.'"

,_,', ".. _","L_.~""''''''''''.''n~'

~~ ..... "'~~ '"" .. : I,~, ,~ ..• .,. ".''"'''~ ... ~" ... ,''"~ •. , ...... ,~, .... ~

, """ .... ~ ".~ .,. ....... 'M¥~~ .... 'L~ '~ ..... "'j.L·1;·

.... "' ... ,.,. .... 'rrk,' •..• , ,,_,.,."" ...... ,n&~ • .,... d'toh

,H .... ...:.:!'.::;,·:"':".:'t.:':~~:::::;,'.::.~'!=r~.·f:t""~'P .... '.'''''':'

"".,..,., "",<I<""...."..",.'r¥t! ..... ~ ... r.o!o'"

I !h:o, .. ~ __ I<0., ... ~,;'"'"''''''''"",.",~·''· ... 'n,l'' ......

• > ..... , ..... " , ~" .• !'"., , ........ ~ .. "~,~,.".~- '.""""',

''''''"' .. ,_.''J..,." .... ''''' ....... ''' ........... 'rM'';J'''"'~~I ..... ''''",,' ......... ,'''' ............ ,.,'a'

,.~ .... " ..... _ ......... ~,,""~OJ:I '" ... ,,,ot, ""''''''''''gjr'~'_ ~

;i:£~1~g?l~~~:,~~tt:§B;;~i~~~~~: .::::;;----- ---"'--;;;::::1

."',(~! •• """".· ... "' "'..,.~',.~.n<{f;"""IJ .... "" ... '"""."

"""' .. ,, .... '''''''''''' , .. ~ ,.'.n'_ u' .. ..:ro:'''''

... +·.., .... ;." .. n·· ... '~' ,'Rt_·, II,' """ .. ""' ,."''', ....... ,

~:r.',~~~~~:t'.;:..':'.:'_::::~l~::.':.·:::~ ""' "- ~· .. -"'-'"

'-~' .. ·-ill~ ,~,-,".".-~~

.;.,..,"" 1M H ...... lJItItJIIo· ... ~"",JilII! ", lt101e>1PIo

""""_.....o-'n..,~ ""=, ..,~".'"

qooc .. ~ ... <o\, ........ ~ r

.~"::::::. I "~;:::';:.. .....

~ .... ·Io."'''·,

""""""I.,.,, , ... ~, .. ""'IJ""l'..,~

,~~~!F·~~~' I ,·it.::t,·::~,,~

=~::,;-~':':;~~:, ,. 1;I.1.Ir;'m;,u""",,,

~,.",:.~,,'"'~".. .',,' .... ..,',

,""",,""'~~

~"""'J(,.l<~o<i'ri:uj .

lIM'MIi]UYIINM

cUI. NGHI DOIWNII·CP

cUI U

L ... _c~_"'.· ,''''" .......... ''','''." ... "JJ'''''_,;._ .••. ''''' .. "''''

.~~~.Jj Io!,~",;~ o+.",,",_

.''''''' 'n.' "''''''''''''.'"''~N'.,g..,,£:]'''''~LI''''~:u.

~1iIo "'~ .. IrioLOiuolialoo_'""' .... , ... Io .... "ali.d.;'- .......

,,~ " .... ,,""'h;:.:'"".""',.,~h •• I>(0"'·~,u,.*"' .... ~,""'='u ....

J,~ ...... OJ.,.''''' ~_, , • ..,~,t •. "''''"'' ''L~''''''..,«Io.

.~, ~::.:~~:: .. " -' ~-~~'::':~::. .~'.:.~;'!:::.fl!:~ _ ~ '''.,.~

· ::':;:~~01!1:~ ~'.':':;::;';'':'bo't. h""Ioj;~~';.t.:c;:,"""' ... "'''""'''· ru,~., .... '''

~~..::~'?r~~:~ .~:.:..'7:=r:':',;t,::: ~:::::,;=~ .. "Ho,::::::_

....... , •• "" CLf.!o,..", _~_.",~ " , ~ ""~ ,,.u_ ..

fV""''''~~'''nol« ~~_hl.~~ JB,O ..,..... "" ........ LL .. ~ ...

~_~ ... "" ..... , ..... , ... ,~""" ~ __ ~"'. ; '!.:t.f :-'::: .. ~,~~r:.'!:.:'~~

• fIoo,;!O~""." ,ol, .. .:.o~".,..."~tm "Z~::';:::-:;-~':" I ... ~'~~"H~~

. "'u':'i!"::l;:il'"~." :::;:llU~~""'"""", ",~,=,:,~'''' ""' .... ;,;ul1:lttJdi;;

· "'-""'''_ q_. rr~ , ,........ ~*n~~"

'r ... ,;[,~"'" " ... , ... ~ ..... """.. ~ ,,.,a::~"'.. .., .... n _, ~'''~ ....

........ ~'" _, ""U~"""qloJ<~"'" ~qI_"'" .~~."""...... 'u~, ... ~ • .;...~"

."", .. ""'....... 1 ... >':OO1"' ...... "."" .. ~ ~ .... j,""., ....... ,_ .. "" .u ... _~"'~n"' ..

'.Ori~"""~;.~ .• r"'J:p ....... ""rrn: .... lIl1J''"'··, .. ~'!J~ ... IJ' .... ra~

:r~:."L::j',.-;:~ .. ~r.:'=:'~~~~,~:!.:~.!':'~~..;-

,:...,.., .. ~ .. ,;,+-..,.,· ... " .... , .... .....,"'·"" .. rJ_"'"~~_·"'rr~

hi .... ' ~'c "o) I~""".,, •• ,'+ ~ .... '-:-, ,., •. , "" ......... ,.,

,,"""'~ _oi"'"""I<II~~_ IIIq""'~ ,w.~_""' ..

"" ... ''''~,...,_'n:'''''''''''..,±o.'n:o''''''''d~ .u. q,.~d,'''"'

, . .'!\"rt: .. """l""~_!'"", .... " .. "l"! ... 'bo:--'."r. .. "!' .. "";:'\'1'.~

,.~""' .. "",""' ".~,;"'~'IH,,'k ,'.n~,..,.~n • .,.ho'''''t;~=

...... , .. ~.l).o .. ".,.,.:.:o., ~~"'.''''_ ''','''' ...

II"'~"!'''''''''''''''''''''-''' '",""' ... """.,.I.hlcL~ ~*,"d.~

~nu,""',,,,....,."""""''"'' r •• ~ ... ''''' ... '''' ... ~,.~..,, ..

~.",.,. ...... ~m:u~ '""_,'"'~.""'.,"":u..mqd~ "'"-

~,..,.> •• ~~ .. '.IIo.., ... ,,'_.., .. JJn_ ..... ""' .... -i.t,no' ... n"_ ..

_ ... ~,.mrl""'.".I~'"i<~""oJ

"M"";""~"."oIlo","",~ ."""'~"".I .... ".;,~ .. ,~~'"""" ......

~~~!~~~.~ID:.: .!t.i'~~~~.;

l'U~',~t".:!:.l~: ..,.~"""" ... "" .....

.~E:4~~'@ff':;'~~'::15:~~

~"'~"'·"'''''rli - ,"'''''' ....... ,.;",..",

.... '-'"""."'.«-," "., ""'~~"''''J''''~''''

, ...... '",.",. '·'4",""~rl.", .......

~"''''''<q;''. n,;,ud<'·,,'"''

U~""'''~!';I,.,.... "L

'''-lliq.fn .. Ld __ , • ...,.,.,,' .. ;'"''Ld.,''''' ..... , , .. '"''",i'_.~

_.,/_ .• ;, ,,~.iiI_, .. ' _,....,. II;b'_.

""'ul~~4.,·i ... "'··"""''''',; .. ,hJ''' .. ''J

,.nu""'fI .. ''''''_."'',,IIn ' ...... '., .....,d'~_ ...... .,.,' ....

.. ,o""''''' .... ''' ........ ''' ... ~'''D, ''.:.Jm.i ''''",h_., .. IIL<;,'"'

;~::-..:.::.~:~~~:.~~~~,~':~~~~~~,:~'i.~ ... ' .. 'i.'~

££:~1ii~~f.i~~~~~~1{.~?]E~?~:a:

TiM HIEU MGT sfi QUY liN

• •

, .

CUA NHIIIINH sa 11512III1NII·CP

• •

.. It.? .IlL It.- .,. A' ? , ?

TIM HIEU MOT SO QUY U~NH CUA NGH~ D~NH SO 105/2009/ND-CP CUA CHINH PHU

TIM HItUM()T 86 QUY DfNII

CVA NGHf IlJNH 86 I05/2009/N1) -cp CVA CHiNH pm)

A. NHUNG QUY mNH CHUNG I.lfJnb tbuc xii phat, bien phap khac phuc hau qua (Dieu 5) 1. Ole hlnh thiic Xlr phat ehinh bao gem:

aj Canhcao;

b) Phat tien,

2. Hinh thuc Xlr phat b6 sung lit tich thu tang vat, phtrong ti~n duoc Slr dung de vi pham hanh chinh; tuoc giay phep, cluing chi hanh nghe dinh gia; cam hanh nghe tu van vb lap quy hoach, ke hoach sir dung Mt.

3. Bien phap khac phuc hau qua duoc ap dung trong xU phat vi pham hanh chfnh vb dat dai 13 buoc khoi phuc I ai tinh rrang cua datnhutnrcc khi vi pharn; buoc khac phuc tinh trang lam suy giam dat, khac phuc vice thai chat d9C hai vao dar; bU9C tra lai dien tich dat dil nhan chuyen nlnrong, nhan tang cho, nhan gop von bang quyen su dung dat; tich thu 19'i Ich co dircc do vi pham; buoc phai thuc hien dung thu we hanh chinh thea quy dinh cua phap luat vb dat dai: buoc phai eung cap thong tin, giay to, tai lieu va chap hanh yeu cau thanh tra, kiem tra.

IV. Xac dinh mire d(J hau qua ella hanh vi vi pham hanh chinh (Dieu 7)

1. Mire d(J hau qua cua hanh vi vi pham hanh chfnh diroc xac dinh thea nguyen tie quy d6i gia tri quyen su dung dAt doi voi dien tich Mt bi vi pham thanh tien thea gia dit tai thoi diem xuphat do uy ban nhan dan tinh, thanh phc true thuoc Trung uong noi e6 dir d6 quy dinh va chia thanh bon rmrc sau day:

a) Miic mot: tnrong hop gia tri quyen Slr dung dat d6i voi dien tich dat bi vi pham quy thanh tien duai ba rmroi trieu dong d6i voi oat nang nghiep, duci m9t tram nam rmroi trieu dong doi vai dat phi nang nghiep;

b) Mire hai: tnrong hop gia tri quyen su dung dtli doi voi dien tich dit bi vi pharn quy thanh tien nr ba muoi trieu dong den duai tim muoi trieu dong doi voi dit nong nghiep, tir mot tram narn rmroi trieu dong den duai bon tram trieu dong doi vai oat phi nang nghiep:

e) Mrrc ba : tnrong hop gia tri quyen sir dung dat d6i voi dien tfch dat bi vi pham quy thanh tien tir tim miroi trieu dong den diroi hai tram trieu dong d6i voi dat nang nghiep, tu bon tram trieu dong den duoi mot ty dong doi voi dilt phi nong nghiep;

d) Mrrc bon: tnrong hop gia tri quyen si'r dung dat doi v& dien tich dat bi vi pham quy thanh tien tu hai tram trieu dong tra len doi vdj Mt nang nghiep, tu met ty dong Ira len doi val Mt phi nang nghiep.

2. D6i voi cac loai dir chua diroc xac dinh gia rna phii xac dinh gia d€ tfnh nnrc d(J hau qua cua hanh vi vi pham hanh chinh gay ra thi viec xac dinh gia thuc hien thea quy dinh tai khoan 5 Dibu 1 cua Nghi dinh so 123/2007/ND-CPngay 27/7/2007 cua Chfnh phu vb viec suad6i, b6 sung m(Jt s6 di€u cua Nghi dinh s6 18 8/20D4/ND-CP ngay 16/11/2004 cua Chfnh phu v€ phirong phap xac dinh gia dilt va khung gia cac loai d:lt.

H(H D6NG PH61 HOP C()NG TAc PH6 BI~N GIAO Dl)C PHAp LV! T HUY:¢N CHUONG MY - TP. HA N(H

B - HANH VI VI PHAM HANH CHiNH, HtNH THUC, MUC XU PRAT

V. Sir dung dilt khong dung rnuc dich (Dieu 8)

1. Su dung dat khong dung muc dich rna khong thuoc tnrong hop quy dinh tai cac khoan 2, 3, 4 va 5 Dieu nay thi hinh thtrc va rmrc xu phat nhu sau:

a) Phat cilnh cao hoac phat tien tir hai tram nghtn dong den nam tram nghtn dong neu hau qua cua

hanh vi thuoc mire mot;

b) Phat tien til nam tram nghm d6ng den hai trieu d6ng neu han qua cua hanh vi thuoc mITC hai;

c) Phattien tuhai trieu d6ng den muoi trieu dong neu hau quacua hanh vi thuoc mire ba;

d) Phat tien tir rmroi trieu d6ng den ba muoi trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc bon,

2. Chuydn dflt chuyen trong ilia mroc sang dat phi nong nghiep, chuyen dat tr6ng cay lau nam dat ao, hd, d<im, nuoi tr6ng thuy san Slr dung mroc man rna khong duoc uy ban nhan dan cap co tham quyen cho phep tht htnh tlurc va mire xV phat nhu sau:

a) Phat tien til hai trieu d6ng den rrnroi trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc rmic mot;

b) Phat tien tll' muoi trieu dong den nam rnuoi trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc mITC hai;

c) Phat tien tir nam muoi trieu dong den hai tram trieu dong neu hau qua cuahanh vi thuoc rmrc ba;

d) Phat tien til hai tram trieu d6ng den nam tram trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc mire b6n. 3. Chuyen dat rirng dac dung, dat rirng phong h9 sang su dung vao muc dich khac rna kh6ng dUQ'C

uy ban nhan dan cap co tharn quyen cho phep thi hinh tlurc va rmrc xU phat nlnr sau:

a) Phat tien tll' mot trieu d6ng den nam trieu d6ng neu hau q uil cua hanh vi thuoc nnrc mot;

b) Phat lien tit nam trieu d6ng den hai rmroi trieu d6ng neu hau quil cua hanh vi thuoc rmrc hai;

c) Phat tien til hai rmroi trieu d6ng den mgt tram trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc mire ba;

d) Phat tien lll' mot tram trieu d6ng den b6n tram trieu dong neu hau qua ciia hanh vi thuoc rmrc

b6n.

4. Chuyen tir dat phi nong nghiep dircc Nha rurcc giao khong thu tien su dung dar sang dat phi nong nghiep theo quy dinh phai nop tien su dung dat hoac chuyen tir dat phi nong nghiep khong phili la dat a sang dat a rna khong dtroc uy ban nhan dan cap co thim quyen cho phep thi hinh thiic va mire xu phat nbu sau:

a) Phat tien Ill' hai trieu d6ng den rmroi trieu dOng neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc mot;

b) Phat tien tir nuroi trieu dong den ba muoi trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc mire hai;

c) Phat lien tll' ba mum trieu d6ng den mot tram trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc mire ba;

d) Phat lien tit m(jt tram trieu d6ng den ba tram trieu ddng neu hau quil cna hanh vi thuoc nnrc b6n . S. Slr dung dat M xay dung cong trinh, dau tu bat dong san thuoc khu vue do thi, khu cong nghiep,

khu cong nghe cao, khu kinh t€ trai VOl quy hoach sir dung dlft chi tiel, ke hoach Slr dung dlft chi tiet da duoc cong bo thi hinh thirc va rrurc xu phat nlur sau:

a) Phat tien ttl hai trieu d6ng Mn rmroi trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc mot;

b) Phat tien tirrruroi trieu dong den ba rmroi trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc hai;

c) Phat tien tit ba muoi trieu d6ng den mot tram trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc nnrc ba;

d) Phat tien tir rnot.tram trieu d6ngd€n ba tram trieu dongneu hau qua cuahanh vi thuoc rrurc bon. 6. BU9C khoi phuc lai tlnh trang cua dlft nhu truce khi vi pham doi voi cac hanh vi quy dinh I~ cac

khoan 1,2,3,4 va 5 Dieu nay.

VI. Lan, chiern dat (DUu 9)

1. Lan, chiem dat rna khong Ihu9C cac mrong hop quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 Dieu nay thl

hinh thirc va mire xirphat nhu sau:

a) Phat tien ttl narn tram nghin dong den hai trieu dong neu hau qua ella hanh vi thuoc nnrc mot;

b) Phat tien tit hai trieu dong den mum trieu dong neu han qua ciia hanh vi thuoc mire hai;

c) Phat tien tit muoi trieu dong Mn ba rmroi trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc mire ba:

d) Phat lien tit ba rmroi trieu dong den mot tram trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc mire bon. 2. Lan, chiern dat thuoc hanh lang bao ve an toan e()ng trmh, dat thuoc khu virc do thi, dlft e6 di tich

Itch su - van h6a, danh lam thing canh d1 diroc xep hang hoac diroc UBND tinh, thanh pho true thuoc Trung uong quyet dinh bao ve. thi hmh thirc va mire xu phat theo quy dinh tai nghi dinh ve xu phat vi pham hanh chfnh trong Iinh vue chuyen nganh lien quan den hanh lang bao ve. an roan cong trinh, d() thi, di tich lich sirvan h6a, danh lam thang canh; tnrong hop phap luat ve chuyen nganh lien quan chua quy dinh thl hinh thirc varrnrc xuphat nlur sau:

a) Phat tien tit hai trieu d6ng den rmroi trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc mot;

b) Phat tien tit rmroi trieu dCing den nam mum trieu dCing neu hau qua ciia hanh vi thuoc rmrc hai;

c) Phat tien tit n am mum trieu d6ng den hai tram trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc ba;

d) Phat lien tit hai tram trieu dong den namtram trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc mire bon. 3. Lan, chiem dat qucc phong, an ninh thl hlnh thirc xu phat, rmrc phat thuc hien thea quy dinh ella

phap luat ve xu phat vi pham hanh ehinh trong linh vue quoc phong, an ninh.

4. BU9C khoi phuc lai tinh trang cua dilt nlur truce khi vi pham doi vci hanh vi quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Dieu nay.

VII. Huy hoai dat (f)jfu 10)

1 .. Lam suy giam chat hrong oat hoac lam bien dang dia hinh gay hau qua lam cho dilt giam hoac mat kha nang sir dung thea muc dfch sir dung da diroc xac dinh thea quy dinh tai khoan 1 Dieu 6 cua Nghj dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 ella Chinh phu v6 thi hanh Lust Dat dai thl hinh thiic va rrnic xu phat nhu sau:

a) Phat tien tit nam tram nghtn dong den hai trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc rrurc mot;

b) Phat tien lu hai trieu dong den mum. trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc mire hai;

c) Phat tien tirrrnroi trieu dong den ba mum trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc ba;

d) Phat tien til ba mum trieu dong den mot tram trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc nnrc bon. 2. Gay 0 nhiem dat dan den hau qua lam cho dat giarn hoac mat kha nang si'r dung theo muc dich dii.

duoc xac dinh thi hlnh thUe va mire Xlr phat nhu sau:

a) Phat tien tirhai trieu d6ng den muoi trieu dong neu han qua cua hanh vi thuoc rmrc mot;

b) Phat tien til rmroi trieu dong den nam rmroi trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc hai;

c) Phat tien tirnam mum trieu dong den hai tram trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc mire ba;

d) Phat tien tir hai tram trieu dong den nam tram trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc rrnrc b6n. 3. Tich thu tang vat.plurong tien dtroc sir dung d€ tlurc hien hanh vi vi pham hanh chinh, buoc khac

phuc hau qua lam suy giam chat luong dar, khac phuc viec thai char d9C gay 0 nhiem dat, khoi phuc lai rinh trang cua dat nlur trWJC khi vi pham doi vai hanh vi q u y dinh tai khoan 1 va khoan 2 Dieu nay.

VIII. Gay can trq cho viec Slr dung dat clla nguM khac (Dieu 11)

1. H¢ gia dlnh, ca nhan c6 hanh vi gay can trd hoac gay thiet hai eho viec sir dung dat cua nguai khac thi hinh thuc va rmrc Xlr phat nhir sau:

a) Phat canh cao hoac phat tien tlt hai tram nghin dong den mot trieu dong tai khu vue nong thon, phat tien tlt nam tram nghln dong den hai trieu dong tai khu vue do thi d6i vaj hanh vi dua chat thai, chat d¢c hai, vat lieu xay dung hoac cac v~t khac len thira doit cua ngum. khac hoac len thira Mt cua minh gay can tra eho viec sir dung dat cua ngiroi khac;

b) Phat tien til hai trieu dong den mum. trieu dong tai khu vue nong thon, phat tien til nam trieu dong den ba nuroi trieu dong tai khu vue do thi doi voi hanh vi dao boi, xay nrong, lam hang rao gay can trd hoac gay thiet hai cho viec sir dung dat cua ngiroi khac,

3. N goai cac hinh thirc xu phat quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Dieu nay con bi ap dung cac bien phap sau:

a) Tich Ihu tang vat, phU011g tien diroc sir dung d€ thuc hien hanh vi vi pham hanh chfnh;

b) Buoc khoi phuc lai tinh trang cua dat nlnr truce khi vi pham,

IX. Chuy~n d6i, ehuy€n nhtrong, cho thue, cho thue lai, thira ke, tang cho quyen Slr dung dat hoac the chap, bao lanh, gop von bang quyen sir dung dat rna kh6ng thuc hlen dung thn tuc hanh chinh theo quy djnh cua phap lu~t ve dat dai (Dieu 12)

1. Phat tien til hai tram nghin dong Mn hai trieu dong tai khu vue nong thon, phat tien til nam tram nghtn d6ng den nam trieu dong tai khu vue do thi d6i voi hanh vi chuyen d6i, chuyen nhuong, eho thue, eho thue I~, thira ke, tang cho quyen su dung dat hoac the chap, bao lanh, g6p v6n bang quyen sir dung dat nong nghiep rna khong thuc hien dung tM tuc hanh chfnh theo quy dinh cua phap lu~t v€ dilt dai,

2. Phat tien tir nam tram nghin d6ng den nam trieu dong tai khu vue nong thon, phat tien til mot trieu dOng den mum. trieu dong tai khu vue do thi doi voi hanh vi chuyen dbi, chuyen nlnrong, eho thue, cho thue lai, thira ke, tang cho quyen sir dung dat hoac the chap, bao lanh, g6p v6n bang quyen sir dung dat phi nong nghiep rna khong tlnrc hien dung thu rue hanh chinh theo quy djnh cua phap luat v€ dat dai,

3. Ngoai cac hinh tlnrc xu phat guy dinh tai cac khoan 1 va khoan 2 Dieu nay con buoc phai thirc hien dung thu H.IC hanh chfnh theo guy dinh elm phap Iuat ve Mt dai,

X. TI,T Y chuy~n d6i, chuyen nhuong, ti;ing cho, cho thue, cho thue lai, thira ke, the chap, bao lanh, gop von bang quyen sir dung Mt doi v6i dat khOng dll dieu kien (Dieu 13)

1. Phat tien tir nam tram nghin dong Mn hai trieu dong tai khu Vl!C nong thon, phat tien tu hai trieu dong den rmroi trieu d6ng tai khu vue do thi doi voi hanh vi tu chuyen dili, chuyen nlurcng, tang cho, cho thue, cho thue 1('Ii, thira ke, the chip, bao lanh, gop von bang quyen sir dung dit doi voi dit nong nghiep rna khong du dieu kien theo quy dinh tai Dieu 106 cua Lu:).tDit dai,

2. Phat tien tu hai trieu dong den rruroi trieu d6ng tai khu vue nong thon, phat tien tit nam trieu dong den hal muoi trieu dong tai khu vue do thi doi voi hanh vi tv chuyen dili, chuyen nlnrong, tang cho, cho thue, cho thue lai, thira ke, the chap, bao lanh, gop von bang quyen sir dung Mt doi voi dilt phi nong nghiep rna kh6ng du dieu kien theo quy dinh tai Dieu 106 cua.Luat Dat dai.

3. Phat tien nr hal trieu d6ng den mum trieu dong tai khu Vl!c nong thon, phat tien tir nam trieu dong Mn ba rmroi trieu dong tai khu vue do thi doi voi hanh vi sir dung dilt Ian, chiem dat nong nghiep rna dem chuyen dili, chuyen nlnrong, tang cho, cho thue, cho thue lai, tM chip, bao lanh, gop von bang quyen sir dung Mt.

4. Phattien tir nam trieu dong den ba rmroi trieu dong tai khu vtrc nong thon, phat tien tir muoi trieu d6ng den narn rrnroi trieu dong tai khu VIlC do thi doi v6'i hanh vi sir dung dat Ian, chiem dat phi nong nghiep rna dem chuyen dol, cnuyen nhirong, tang cho, cho thue, cho thue I ai , the chip, bao lanh, gop von bang qu yen si'r dung dilt.

5. Ngoai cac hinh tlurc xuphat guy dinh tai cac khoan 1,2,3 va4Dieu nay con bi tich thu loi Ich co duoc do vi pham va buoc khoi phuc lai tinh trang cua dift nhutnroc khi vi pham.

XI. NMn chuy~n quyen sa dung dat nhung khOng du dieu ki~n nhan chuy~n quyen sa dung dat theo quy dinh cua phap Iuat ve dat dai (Dieu 14)

1. H¢ gia dinh, ca nhan co hanh vi nhan chuyen nlnrong, nhan tang cho, nhan thira k€, nhan gop von bang quyen Slr dung dat nhung khong du dieu kien thl bi phat tien tir mot trieu dong den nam trieu dong tai khu vue nang thon, phat tien tu hai trieu d6ng den rmroi trieu dong tai khu vue do thi.

2. rs chtrc, co sa ton giao co hanh vi nhan chu y~n nhnong, nhan tang cho, nhan thira ke, nhan gop

von bang quyen sir dung dat nhung khong di't dieu kien thi hinh tluic va rmrc xirphat nhu sau:

a) Phat tien tu nam trieu dong den hai rmroi trieu dong ncu hau qua cua hanh vi thuoc mrrc mot;

b) Phar tien tu mum trieu dong den nam mum trieu dong neu hau qua cua hanh vi thuoc rmrc hai;

c) Phat tien tu nam mum trieu dong den hai tram trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc rmic ba;

d) Phat tjen tir hai tram trieu dong den nam tram trieu d6ng neu hau qua cua hanh vi thuoc mire bon. 3. N goai cac hinh tlnrc xir phat quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Dieu nay con bi ap dung bien phap

bU9C

tra lai dien tich dat dli nhan chuyen nhuong, nhan tang cho, nhan thira k€, nhan gop von bang quyen sir dung elit.

XII, KhOng dang ky quyen sir dung dat Ian dAu, khong dang ky bien dQng quyen sil dung

dilt, dang ky khOng dung 101li dat, khOng dang ky khi chuy€n muc dich sir dung Mt, khong dang ky gia han sir dung dat khi het han sir dung dat ma dang sit dung dat (Dieu 15)

1. Phat canh cao hoac phat tien tiT hai tram nghin dong den mot trieu dong tai khu vue nong thon, phat tien tu narn tram nghln dong den hai trieu dong tai khu vue do thi doi voi hi? gia dinh, ca nhan co hanh vi khOng dang ky quyen Slr dung dat Ian d.au, khong dang ky bien dong quyen Slr dung dat, dang ky khong dung loai dilt, khong dang ky khi ehu y~n muc dfch Slr dung dilt, khong dang ky gia han Slr dung dilt khi den han si'r dung dit rna dang Slr dung dit.

2. Phat tien tir hai trieu dong den nnroi trieu dong doi voi t6 cnuc, co so ton giao e6 hanh vi khong dang ky quyen Slr dung dilt Ian dau, khong dang ky bien dong quyen si'r dung Mt, dang ky khong dung loai dilt, khong dang ky khi chuyen muc dich sir dung dat, khong dang ky gia han sir dung datkhi het han sir dung dilt rna dang su dung dilt.

3. Ngoai cac hinh tlnrc xu phat quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Dieu nay eon bi buoc phai thuc hien dung thri tuc hanh chinh (dang ky) theo quy dinh cua phap Iuat v~ dilt dai.

XIII. Gay can tra trong viec NM nuoc giao dat, cho thue dat, thu hili dat, bili thuong, giai pb6ng mat b:\ng (Dieu 16)

1. Phat tien tir nam tram nghin dong den hai trieu dong doi v6i hanh vi khong co mat tai dia di€m d€ ban giao dat tbeo yeu cau eva co quan nha mroc co thfim qu yen rna khong eoly do chinh dang.

2. Phattien tir mot trieu dring den nam trieu dong doi vrri hanh vi ngan cancan bg, cong clurc cua.cc quan nha mroc c6 tham quyen tien hanh xac dinh moe gioi, ban giao dilt, cho thue dat, thu hdi den tren thuc dia, bei thuong, gill] phong mat bing.

XIV. Khong tra lal dat dung thO'i han theo qnyet dinh thn Mi dAt ella co quan nha mrcc co tham quyen (Dieu 17)

1. Phat tien nam tram nghm dong den hai trieu dong doi voi ho gia dinh, ca nhan c6 hanh vi khong tra lai dilt dung thoi han thea quyer dinh thu hoi dat cua co quan nha mroc e6 thirn quyen,

2. Phat tien mqt trieu dong den rmroi trieu dong doi voi t6 chuc, co sa ton giao e6 hanh vi khong tra lai dat dung thoi han theo quyet dinh thu hoi (Uit ella co quan nha nucc e6 thfim quyen,

XV. TI! ti¢n di chuyen, lam sai l¢ch, hu hOng moe chi giOi qny hoach sil dung dAt, moe chi gim hanh lang an toan cua cong trinh, moe dja gim hanh chinh (Dieu 18)

1. Phat tien tu nam tram nghln dong den hai trieu dong doi v6i hanh vi tu tien di chuyen, lam sai lech moe chi gioi quy hoach su dung dat, moe chi gioi hanh lang an toan ella cong trlnh, moe dia gici hanh chinh.

2. Phat tien nr mottrieu dong den nam trieu dong doi voi hanh vi lam hu hong moe chi gioi quy hoach sa dung dat, moe chi gioi hanh lang an toancua c6ng trmh, moe dia gioi hanh ehinh.

3. Ngoai cac hlnh tlnrc xu phat quy dinh tai khoan 1 va khoi'm 2 Dieu nay con bi ap dung bien phap tich thu tang v~t, plurong tien ducc Slr dung d~ thirc hi en hanh vi vi pham hanh chinh.

XVI. Lam sai lech cac giay to, chimg tir trong viec sir dung dilt (Dieu 19)

1. Phat ti~n tir nam tram nghln dong den hai trieu dong doi voi hanh vi dy xoa, si'ra chua giay to, clnrng ti"r trong viec su dung dat rna khong thuoc cac tnrong hQ'P quy dinh tai khoan 2 Dieu nay.

2. Phartien tirhai trieu dong den rmroi trieu dong doi voi hanh vi tfiy xoa, sua chfra giay to, chtmg tir trong viec su dung dat dan den viec cap Giay clnrng nhan quyen sir dung dat hoac Giay chtmg nhan quyen sa hfru nha a va quyen sil dung do1t a hoac Giay cluing nhan quyen su dung do1t, quyen sa hiru nha a va tai san khac gan lien voi do1t; viec chuyen ddi, chuyen nhuong, cho thue, thira ke, tang cho, the chap, bao lanh, g6p von bang quyen sir dung dat bi sai lech rna chua den rmrc truy ciiu trach nhiem hinh su,

XVII. Cham dua dat vito Slr dung theo quy dinh cua phap luat ve dat dai (Dieu 20)

1. Phat tien tir nam tram nghln dong den hai trieu dong doi voi hanh vi khong sir dung dat trong cay hang nam qua thoi han rmroi hai thang lien; khong sir dung dat trong cay Iau narn qua thoi han muoi tam thang lien; khong sir dung dM trong rirng qua thoi han hai bon thang lien rna khong dircc co quan nha nuoc c6 thlim quyen quyet dinh giao dat, cho thue do1t d6 cho phep,

2. Phat tien ta hai trieu dong den rruroi trieu d6ng doi v6i hanh vi kh6ng si'r dung d1t diroc Nha rnroc giao, eho thue de: thuc hien dir an dan tir qua thoi han muoi hai thang lien hoac tien dg sir dung dat cham hon hai bon thang so voi tien dg ghi trong du an dau tir, ke: til khi nhan ban giao dat tren thuc dia rna khong dircc co quan nha nuoc co thlim quyen quyet dinh giao dat, cho thue dat do cho phep,

C. THAM QUYEN xtr PHAT VI PHA,M HANH CHiNH

XIX .Thlim quyen elm Chu tich UBND cac cap trong viec xu phat vi pham hanh chinh (Dieu25)

1. Chu tich llY ban nhan dan xa, phuong, thi tran c6 quyen:

a) Phat canh cao;

b) Phat tien den hai trieu dong;

c) Tich thu tang vat, phtrong tien duoc sir dung de: vi pham hanh chfnh c6 gia tri den hai trieu dong;

d) Buoc khoi phuc lai tinh trang cua dat nhu truce khi vi pham; buoc khac phuc tinh trang lam suy giam dat. khac phuc viec thai chat doc hai vao dat; tich thu lqi Ich c6 diroc do vi pham co gia tri den hai trieu dong; buoc phai thuc hien dung thil tuc hanh chfnh theo quy dinh cua phap luat ve dat dai: buoc phai cung cap thong tin, giay to. tai lieu va chap hanh yeu cau thanh tra, kiem tra.

2. Chu tich uy ban nhan din hu yen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh c6 quyen:

a) Phat canh cao;

b) Phat tien den ba rmroi trieu dong;

c) Tich thu tang vat, phuong tien duqc sir dung de: vi pham hanh chinh; tude giay phep, clumg chi hanh nghe dinh gia; earn hanh nghe nr van ve lap quy hoach, ke hoach sil' dung dit;

d) Buoc khoi phuc Iai tmh trang cua dat nhu truce khi vi pham; buoc khac phuc 1I11h trang lam suy giam dat, khac phuc viec thai chat dgc hai vao dit; buoc trl! lai dien tfch dat dli nhan cnuyen nhirong, nhan tang cho, nhan g6p von bang quyen sir dung dat; tich thu loi Ich c6 duoc do vi pham; buoc phai thuc hien dung thu tuc hanh chfnh thea quy dinh cua phap luat ve do1t dai; buoc phai cung cap thong tin, giay to, tai lieu va chap hanh yeu cau thanhtra, kiem tra.