Sei sulla pagina 1di 34

KOMPONEN PENTAKSIRAN

DIKENDALIKAN OLEH PIHAK


SEKOLAH
DIRANCANG, DITADBIR,DISKOR
DAN DILAPORKAN SECARA
TERANCANG
IKUT PROSEDUR YANG
DITETAPKAN LPM

DILAKSANAKAN OLEH GURU SAINS


* SECARA BERTERUSAN
* SEMASA PROSES P&P
MURID MENJALANKAN AKTIVITI DIDALAM MAKMAL SAINS

JAMINAN KUALITI
PELAKSANAAN PEKA SAINS
MEKENISME PENYELARASAN
PEMANTAUAN DAN PENGESANAN

KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

MURID BERPENGETAHUAN, BERKEMAHIRAN


DALAM BIDANG SAINS & TEKNOLOGI
BERKEMAMPUAN MENGAPLIKASIKAN
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
BERLANDASKAN SIKAP SAINTIFIK & NILAI
MURNI

MENGAMALKAN BUDAYA SAINS &


TEKNOLOGI

PENYATAAN DASAR
TANGGUNG JAWAB SEKOLAH
JADUAL KERJA & GARIS PANDUAN
PROSES PELAKSANAAN
JK INDUK PEKA SAINS
PERSONEL
PENGURUSAN DOKUMEN SKOR,
EVIDENS & PENYATAAN KEPUTUSAN
MURID KES KHAS

PROSEDUR PENTAKSIRAN
LPM BEKALKAN PANDUAN
LPM/JPN LANTIK
PEMANTAU/PENYELARAS
PEMARKAHAN & PELAPORAN OLEH
SEKOLAH
MARKAH KE LPM
SEKOLAH KELUARKAN PENYATAAN
KEPUTUSAN

KONSEP PENTAKSIRAN

DIRANCANG
DITADBIR
DISKOR
DILAPORKAN
KERANGKA (PRINSIP & KONSEP
PENTAKSIRAN)
DIMODERATKAN
KESAHAN & KEBOLEHPERCAYAAN
PELAPORAN POSITIF

PERANCANGAN PENTAKSIRAN
PERANCANGAN
PENATARAN
PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
PENYELARASAN
PEMANTAUAN
PENGESANAN
LAPORAN

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
PROSES DILAKSANAKAN OLEH
GURU
MENDAPATKAN EVIDENS &
MEMBUAT PENGHAKIMAN
* PENGUASAAN & PENGHAYATAN
TERHADAP KONSTRUK / PERKARA
YANG TELAH DIKENALPASTI
BERDASARKAN KERANGKA DALAM
FORMAT PENTAKSIRAN & STANDARD
YANG TELAH DITETAPKAN

PELAPORAN
PERINGKAT SEKOLAH
* PELAPORAN BSI & BSK
* PENYATAAN KEPUTUSAN
(TAHUN 6 SAHAJA)
PERINGKAT LPM
* SLIP PENYATAAN KEPUTUSAN
(TAHUN 6 SAHAJA)

PETUGAS PENTAKSIRAN
* PENTAKSIR KEBANGSAAN
* PENTAKSIR NEGERI
* KETUA PENTAKSIR
KAWASAN
* KETUA PENTAKSIR SEKOLAH
* PENTAKSIR SEKOLAH

10 Pn.
Ketua
Pentaksir
Kamaliah
Pn. Tuan
Suryati
/ Puan
Othman
Sekolah

PENYATAAN KEPUTUSAN
KOD
PENCAPAIAN

2
3

TAHAP PENCAPAIAN
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN
DENGAN CEMERLANG SERTA
MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM
MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK
MENYELSAIKAN MASALAH
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN
SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN
PEKA
UNTUK MENYELSAIKANPemarkahan
MASALAH
BOLEH MENGGUNAKAN
KEMAHIRAN
akan
dicatatkan di dalam
SAINTIFIK DENGAN BIMBINGAN
GURU 2008
SERTA
sijil UPSR
MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM
setelah penyelarasan
MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK SELESAI
akhir dilakukan oleh LPM
MASALAH
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN
SAINTIFIK DENGAN BANTUAN GURU DALAM
MELAKUKAN PENYIASATAN

JADUAL KERJA PENGURUSAN &


PENGUMPULAN SKOR PEKA SAINS
BIL.
1.

2.

PERKARA
PELAKSANAAN PEKA SAINS;
TAHUN 3,4 & 5
TAHUN 6

MELENGKAPKAN
(FINAL INDIVIDUAL SCORE)
(MASTER SCORE FORM)
TAHUN 3,4 & 5
TAHUN 6

TARIKH

TINDAKAN
SEKOLAH

FEB-NOV
FEB 31
JULAI
SEKOLAH

OKT-NOV
OGOS

JADUAL KERJA PENGURUSAN &


PENGUMPULAN SKOR PEKA SAINS
(UNTUK TAHUN 6 SAHAJA)
BIL. PERKARA

TARIKH

TINDAKAN

3.

KEMASUKAN MARKAH 1-8 OGOS


KEDALAM APLIKASI

SEKOLAH

4.

SERAHAN DISKET &


9-14 OGOS
CETAKAN MARKAH KE
JPN
SERAHAN DISKET &
22-24 OGOS
CETAKAN MARKAH KE
LPM

SEKOLAH

5.

SPP JPN

PENGURUSAN & PENGENDALIAN PEKA


SAINS
PERINGKAT KEBANGSAAN
PERINGKAT NEGERI
PERINGKAT SEKOLAH

JK PEKA SAINS PERINGKAT KEBANGSAAN


KSPPMRR (LPM)
(PENGERUSI)
KPP UPSR (LPM)
(NAIB PENGERUSI)
PEGAWAI UPSR (LPM)
(SETIAUSAHA)
WAKIL JNS
KPM

KSPA JPN

KSPP JPN
PENTAKSIR
NERGERI

PENTAKSIR
KEBANGSAAN

JK PEKA SAINS PERINGKAT NEGERI


KSPA
(PENGERUSI)
KSPP
(NAIB PENGERUSI)
PEN. PENGARAH PEPERIKSAAN
(SETIAUSAHA)

WAKIL JNS

PENYELIA
PEPERIKSAAN

PENYELIA
SAINS

PENTAKSIR
NEGERI

JK PEKA SAINS PERINGKAT GABUNGAN /


DAERAH
PPG/PPD
(PENGERUSI)
PEN. PENG. PELAJARAN (PEP.)
(SETIAUSAHA)

PPPD (Sn &M3)

PENY. PEP.
G/D

K. PENTAKSIR
KAWASAN

PENTAKSIR
KAWASAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SAINS


PERINGKAT SEKOLAH
GURU BESAR
(PENGERUSI)
GPK
(NAIB PENGERUSI)
KETUA PANITIA
(SETIAUSAHA)
KPS
(AJK)

SuP
(AJK)

PS
(AJK)

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SAINS


PERINGKAT SEKOLAH
EN ISMAIL B. YUSOFF
(PENGERUSI)
PN ROZILA BT KAMARUZZAMAN
(NAIB PENGERUSI)

PN KAMARIAH BT ZAINNUL ABIDDIN


(SETIAUSAHA)

AJK

PN FAZLINA BT YUNAN
(KPS)

EN. MOHD FIRDAUS B. ZAKARIA


(SU PEPERIKSAAN)

PN SAZANA IDAYU BT SALLEH


PN REHAZA BT ABDUL JALIL
EN MEAR RAFLAN B. AHMAD
PN NORHANA BT M.RIDZUAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SAINS


PERINGKAT SEKOLAH
PN FARIDAH MANSOR
(PENGERUSI)
PN FORINA SIM PERERA
(NAIB PENGERUSI)

CIK MARDIANA MOHD NOR


(SETIAUSAHA)

AJK

PN SURYATI OTHMAN
(KPS)

CIK FAIZA KAMARUDDIN


(SU PEPERIKSAAN)

EN LEE YEW SHANG


PN. SURYATI OTHMAN

TUGAS & TANGGUNG JAWAB JK PEKA


SAINS PERINGKAT KAWASAN
PENTAKSIRAN
RUJUKAN MSSEBELUM
7.
SELEPAS PENTAKSIRAN
SEBELUM
Hadir mesyuarat di peringkat negeri.
SEMASA
Memberi taklimat kepada Pentaksir Sekolah
Mengumpul dan menyatukan laporan
SELEPAS Menyerahkan laporan kepada KPKw
SEMASA PENTAKSIRAN
Berjumpa Guru Besar
Menyelaraskan pentaksiran oleh sekolah
Memastikan setiap murid melalui pentaksiran
yang lengkap
Melaksanakan penyelarasan skor di sekolah

TUGAS & TANGGUNG JAWAB JK PEKA


SAINS PERINGKAT SEKOLAH
SEBELUM PENTAKSIRAN

RUJUKAN
MS
18.
LAIN-LAIN
Menghadiri
TUGASmesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah
taklimat dan penerangan kepada pentaksir sekolah dan murid.
Memberi
SEBELUM
1.
Menerima
surat pekeliling PEKA sains daripada JPN
SEMASA
2. Menerima dokumen PEKA
SEMASA
sains daripada
PENTAKSIRAN
JPN
3.
Menubuhkan
jawatankuasa PEKA Sains
SELEPAS

4. Menghantar
Membimbing
senarai Jawatnakuasa
dan membantuPEKA
meningkatkan
Sains danprestasi
Pentaksir
murid
kepada
PPD/ dan JPN
Mentaksir murid
5. Memperbanyakkan
Mengisi Individual
dokumen
Score Form
PEKA
(ISF)
untukdan
kegunaan
Master Score
pentaksir
Form (MSF)
KERJA
(RUJUKAN
MS 20)
6. PROSES
Menyediakan
Memberi kerjasama
jadual
pelaksanaan
kepada
pentaksir
PEKA negeri.
dan menghantar
Kawasan
salinan
dalam urusan
kepada
Pentaksir Kawasan
Penyelarasan
7. Memastikan setiap
Menyerahkan
murid ada skor
Report
& evidens
Book kepada
PEKA Sains.
SUP
Memastikan borang penskoran individu dihantar kepada sekolah baru ( pindah)
Menyediakan pernyataan keputusan PEKA bagi setiap murid tahun 6

PENYATAAN KEPUTUSAN
KOD
PENCAPAIAN

2
3

TAHAP PENCAPAIAN
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN
DENGAN CEMERLANG SERTA
MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM
MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK
MENYELSAIKAN MASALAH
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN
SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN
PEKA
UNTUK MENYELSAIKANPemarkahan
MASALAH
BOLEH MENGGUNAKAN
KEMAHIRAN
akan
dicatatkan di dalam
SAINTIFIK DENGAN BIMBINGAN
GURU 2008
SERTA
sijil UPSR
MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM
setelah penyelarasan
MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK SELESAI
akhir dilakukan oleh LPM
MASALAH
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN
SAINTIFIK DENGAN BANTUAN GURU DALAM
MELAKUKAN PENYIASATAN

PENYELARASAN
KONSEP
BETUL & SERAGAM
KESEFAHAMAN
*PERATURAN PENSKORAN
*PENGGUNAAN PERATURAN PENGSKORAN
*PEMBERIAN SKOR

OBJEKTIF
*ADIL, SAHIH, AMANAH
*IKUT KRITERIA
*KETEKALAN SKOR

PROSEDUR
* LANTIK PENYELARAS
*
*
*
*

TAKLIMAT KEPADA PENYELARAS


MELAKSANA PENYELARASAN
PEMILIHAN SAMPEL SKOR
PERBANDINGAN SKOR
PENYELARAS/PENTAKSIR
* SKOR BARU?
* MENGESAHKAN SKOR

PENYELARAS
*LUARAN
*DALAMAN

INSTRUMEN PENYELARASAN
(COORDINATION SCORE FORM/CSF)

LUARAN
DALAMAN
1.
2.
3.
4.
5.

Pegawai LPM
Pentaksir Kebangsaan
Pentaksir Negeri
Ketua Pentaksir Kawasan
Pentaksir Kawasan

1. Ketua Pentaksir Sekolah


2. Guru Cemerlang Sains
3. Ketua Panitia

PEMANTAUAN

KONSEP (9.1)
OBJEKTIF (9.2)
PROSEDUR(9.3)
PEMANTAU(9.4,9.5,9.6)
OBJEKTIF
PROSEDUR
KONSEP
Sekurang-kurangnya sekali setahun
Memastikan pemantauan dilaksanakan dengan ail, sahih dan amanah
Pemantauan ialah
Menyediakan
satu proseslaporan
mendapatkan
kepadamaklumat
JPN/PPDdan memastikan
Tidak berlaku penyelewengan dalam pelaksanaan PEKA
Program
( Sediakan
PEKAlaporan
Sains dilaksanakan
PEKA, borang
mengikut
markah prosedur
dan instrument
yang telah
)
Mengenalpasti masalah yang dihadapi
ditetapkan
Memaklumkan masalah yang dihadapi untuk tindakan pihak berkaitan

PENGESANAN
PROSEDUR

PROSES MENILAI PROGRAM


1. Dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian gunaan
*PENCAPAIAN OBJEKTIF
berdasarkan sampel.

2. Strategi
/ Kaedah .tujuan kajian
* KEKUATAN/KELEMAHAN
INSTRUMEN
menentukan & membina instrumen
* IMPAK
instrumen soal selidik
.temubual
* MERPERBAIKI
PROGRAM
.senarai semak
.pemerhatian
OBJEKTIF
3. Menentukan persampelan
4. Pengumpulan
data daripadapelbagai sumber
AUTORITI
5. Pemprosesan data
6. Rumusan
kajian
PROSEDUR
7. Menyediakan laporan
8. Mengemukakan cadangan

PROSEDUR KESELAMATAN
PROSES PENGURUSAN SKOR
PENGURUSAN EVIDENS (PRODUK & PROSES)

PROSES PENGURUSAN EVIDENS


PROSEDUR
KES
KHASSKOR
PROSES
PENGURUSAN

Evidens disimpan ditempat yang selamat


Skor disimpan ditempat yang selamat
Jika
pelajar yang
berpindah sekolah, serahkan borang markah individu & evidens
ada
CALON
PINDAH
Memasukkan
markah ke dalam aplikasi LPM
Evidens diserahkan kepada pelajar pada akhir tahun pentaksiran /lupus
Bagi
pelajar tahunCICIR
6, evidens dilupuskan selepas 6 bulan keputusan dimaklumkan
CALON

PENGECUALIAN PEKA SAINS

WUJUDKAN FAIL PEKA DI SEKOLAH:


PERKARA PENTING YANG PERLU ADA DALAM FAIL:
- CARTA ORGANISASI
- MINIT MESYUARAT (MULA DENGAN LANTIKAN PENTAKSIR)
- JADUAL KERJA
- PANDUAN PENTADBIRAN DAN PENTAKSIRAN
- BORANG PENTAKSIRAN (BORANG MARKAH INDIVIDU,BORANG
MARKAH INDIVIDU AKHIR,BORANG MARKAH UTAMA)KOSONG
UNTUK RUJUKAN
- BORANG MARKAH UTAMA/RUMUSAN YANG LENGKAP DENGAN
MARKAH
BAGI SETIAP TAHUN
- BORANG RUMUSAN MARKAH
- BORANG FORMAT LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN
BERASASKAN
SEKOLAH
- BORANG PENYELARASAN SKOR PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH
- LAPORAN LATIHAN DALAMAN
- DAN LAIN- LAIN YANG BERSESUAIAN