Sei sulla pagina 1di 2
HypoGroup a LEASING ALPE ADRIA RAM INVEST 4.0.0, Miklosiéeva cesta 5 1000 Ljubljana Zadeva: Lizing pogodbi stevilki 1113137124 in 1112170872, mesetne obveznosti V zvezi z va8im zaprosilom za informacijo, Koliko je vasih meseénih obveznosti po lizing pogodbah Steviki 1113137124 in 1112170872 za financiranje opremijene poslovne stavbe v Ljubljani, Dimigeva 16, vam sporoéamo, da vasa trenutna skupna meseéna obveznost (upoStevaje trenutno veljavni indeks) po prej omenjenih lizing Pogodbah, vkljuéno z dodatki in dogovori, zna&a 125.000,00 EUR mesetno. Ljubljana, 20.4.2010 HYPO LEASING 4.0.0. Direktor/ Aleks: f, Skubic l~ Hypo teasing 0.0, ‘Sanaa cea 117, 9. 1602, 1001 Yudbna, Soren T +385 0). 580 4 00, F386 (580 44 O, hypo-esngypo, vtypo-lpe-ta st Dutta je bila egstiana dre 242.1994 pa femejpem soda v Yblan, Ente v Iban, pod %. 1248740. Oso hapta 17-360.207.00 UR arse rlun: 33000-774995249 ph Hypo Abpe-Adio-Bank dd. Mana 3: 5834463, Dans 3: 17494962. 10 OM: SI77694962. Fedo ene aator, Puta cea 133, ¥ «386 (0) 65039 0; Pu, Minors 2,1 +386 (2 78D 90 60; Hurha Stet, Roca ua 2,1 +385 (252064 10; uaa cea 20, +386 ()3 425 73 10; Velen, Pear cata 9a, T +386 (0)3 398 20 8; Kan, Kofta ces "1 +385 (201 07 70; Koper, Feraka via 30, 16386 (0) 653 78 20; Nora orca Cea 25, ua 2,185 (0) 33024 90; Nowo meso, Ramanova la 3a, +386 (0) 371 9080, V zvezi z oddajo poslovnih prostorov na Dimigevi 16 v Ljubljani Ministrstvu za notranje zadeve zaradi korektne obvestenosti javnosti dajemo naslednje pojasnilo. Osnovna dejavnost podjetja Ram Invest so investicije v nepreminine in njihova oddaja in prodaja na trgu. Svoje prostore oddajamo zasebnim druzbam in razlisnim dréavnim organom, med drugim od leto8njega leta tudi Ministrstvu za notranje zadeve. Tako, kot je za najemnika bistveno, da prostore najame za Sim nigjo ceno 02. ceno, ki je konkurenéna na trgu, je za nas, ki prostore oddajamo, seveda sprejemljiva cena, ki pokrije stroske investicije ter podjetiu omogoa normalno poslovanje. Pogodbo za nakup in izgradnjo objekta na Dimitevi je podjetje Ram Invest s podjetjem Konsttuktor Invest sklenilo novembra 2007. Februarja 2008 je podjetje Ram Invest s Hypo Leasing sofasno sklenilo pogodbo o finangnem lizingu, ter prodajno pogodbo, v Kateri je jasno zapisano, da Hypo Leasing kupuje predmet pogodbe izkljuéno zaradi oddaje le tega v finan lizing nazaj prodajalcu, Na ta, v poslovnem svetu povsem obigajen natin, smo poleg last viozenih sredstev pridobili dodatna sredstva za gradnjo poslovnega objekta. Med gradnjo smo s podjetiem Hypo Leasing sklenili dodatke k abstojeti pogodbi o finanénem lizingu, s kat smo pridobili dodatna sredstva za dokontanje zgradbe. Vsebina pogodb med nami in Hypo Leasingom je sicer posloyna skrivnost, vendar zaradi dvomov v javnosti ali je postopek oddaje prostorov MNZ. potekal pregledno in zakonito, javnosti posredujemo podatke o vi8ini stedstev, ki jih platujemo Hypo Leasingu. Gre za 125.000 evrov mesetnega obroka, Ob tem moramo poudariti, da smo v objekt tako v skladu s pogodbo o finanénem lizingu, Kot tudi pred in med gradnjo objekta, vlozili tudi lastna sredstva v delezu okoli 20 do 30 odstotkov vrednosti investicije, Dodatni stroSki, poleg pologa za lizing, so vkljucevali obresti in druge stro8ke financiranja, stroke strokovnega nadzora, stroske inéeniringa ter stro&ke projektiranja in nakupa notranje opreme. Prav tako je pomembno dejstvo, da mora podjetje Ram Invest, kot cekonomski lastnik objekta, pokrivati tudi vse stroske investicijskega vedrZevanja in zavarovanja objekta in opreme. Za korektno in objektivno ocenjevanje omenjenega posta je potrebno tako upostevati oba vira financiranja, tako lizing kot lastna sredstva, stroske investicijskega vzdr%evanja ter ostate fiksne in variabilne stro8ke, ki jih ima podjetje s tem projektom. Ob tem bi radi Se enkrat poudarili, da je razkrivanje tovrstnih poslovnih informacij v poslu med