Sei sulla pagina 1di 1
FROM: KEMECSHT FAK NO. t Jun. 41 2004 22:S1FN PL A X4 HOI CHU NGHIA VIET NAM $6 FHF 10) i 2 po . SO Ha noi, ngay 64 thing 6 nam 2004 rane gy eahang Enémanagy i ~BChtpy FB QUYET BINH CUA TONG GIAM DOC TCT DUONG SAT VN - fever Vé viec: Duyét bé sung gia ban ghi tg 1/10 ray 43 - 19.979 £ PT 7 Cty XNK - Cung tng vat tu thiét bi duong sit san xuat nam 2004 TONG GIAM DOC TONG CONG TY BUONG SAT VN “Can cé quyét dinh s6 2 ace /2003/QD-TTg nga hu wéng Chint 2 tL pha vé viéc phé duyét Digu Ié t6 che va hoat dong cua Tong cong iy duong sat Vie -Namt 3 A qe OH, x © + Can cit quy ché s6 653/CV-KHDT ngay 27/4/2000 eda Tan: ite duong sit VN ( Nay 1a Téng cng ty dudng sét VN) quy dink vé sin xudt, mua Bn, xua nate ~ nhap khdu, vat tu thiét bi, phu ting, phy kiéa chuvén ding wong N, du aed + Can ct quyét din sé 631/QD-DS-KHDT ngdy 19, 4G A vam vé viee digu chinh g24 ban cde san phim don vi trong Nganh sin xuat nam 2004; = Xét van ban dé nghi s6 442/KHDT agay 21/ vat tu thidt bi dutng sat xin diév chinh oat 1/10 ray 43 - $9,979 do Can xudt nam 2004; ~ Xét de nghi cla ban Ké howch dau n QUYET DINH Diéu 1: Ap dung he sé trugt gid tal qu} duyét gid bac mot bO ghi 1/10 ray 43 - 19 thidt bi cutng sit sdn xudt : 95.468.000 déng/bo (Gia nay duce dp dung ti nga r ic don vi thude Con, Dieu 2: Dieu 3: ling vat tu thiét bi dudng s&-va cdc don vy lien 9 auyét dinh nay. M DOC TONG SONG TY DSVN i i Noi nan: “[/PUENS sxe yaa ~ Nhu diéu 3 t VIET Han ——_ + Luu VP,RHDT, 5 7 - Tran Phuc Tien