Sei sulla pagina 1di 1
| Se erg ex | Netyall ut Ye CONG HOA XA HOI ORES He ers ot Doc lap - Tu do- Hanh phic Ha Nowe Val shiny Eos a dee TONG CONC DUONG $47 VIET NaM uf nig KE erica QUYEY BINH keg THF Ver Bid ban ghi tg.1/10 cay 43 -L 24.414i0, i rif do Cang ty.CP eg khi duane sit sin suit nam 2006 fant FONG GIAMEBOC TONG CONG TY HUONG SALAS Can cu quyet ddinh 6 34200/QU-T Te ngiiy 4772003 cba Thd tons Chini thinh hip Teng cong ty duting sit View Nam”, quyét dinb soi 216/2003.0)6)- 1 27/2003 eda Thu tdns Chinh, phir vé vite phe duyet “Dida le to hae vi 4 Tong eving ty duding sit Viet Nay Xl via Win sb 30/CK-DN angiy 17/4/2006 cau Cong ty CP co bhi J Nang dé nghi duyét gid ban g! /10 fay 43 = Lb loygn Trung Quac do Cong ty san xuat nam 2006; a cu bidu tinh gid bO ghi tg 1/10.ray 43 - L 24,414 m da duoe cde ban KIN) T, QL - CSHT thim dinh ngay 23/6/2006. wen co sé quyét dinh duyet pnab DS-KHDT ngay 8/6/2005 cilia Téng cong ty dudng sdt Viet Nam vi cis trvot gid nguyen ligo. tin wong, dién Theo dé nghi cla Ban KE hoach dau tu, VE vi 414 m tam dic va tdi QUYET DINH: Dieu I. Duyér gid-ban bd ghi.tg/1/10 ray 43 - L 24,414m tam dic. Ivin whist oye Trung Quo do‘Cong ty CP ea khi duting sit Ba Nang san xuat nam 2606 1a: > °129.872.000 d/bo {Mot tram hai chin tidu, 14m am bay hai agin dor Gi bin tren duce ciip wen phuong tidn be GTGT ap dung tir ngay 01/4/2006" Digu 2. Cing ty CP co khi dung si D3 Nang ehtw wich nhigm ty nin) nua tai Kho eba Cong tyichua tinh thug £ + Gihi san sual phiii dip img ee tiéu chusin k¥ thu: clin Nganb + San phan truce Khi swat bin pai duae Kigny tra chat Hagngs 0s dudes Kuen chat luam) + Bas tcin sin phaton theo quy dink Diu A Cae oi sit Ba Ning. This true nh a Ban KHDT, TCKT, CSHT. Giim doc Cong ty CP ca ti ede don vi vi ci nban lien guktn ehiv tric nbicey thi has quyéld KT.TONG GLAM BO¢ - PHO Ola UE Noi nbc “Sten fojenss 4 3 svn “au VP. KINI iT) nvoneS con Moc tana ef \ Se Ste ase Phuc Tien