Sei sulla pagina 1di 2
CONG TY CO PHAN XNK VAT TU THIET BI DUONG §. VIRASIME X ISO 9001 - 2000 1777 - Fax : 04.9422613 UONG VIET NAM Dis chi 182 Le Duin Ha Noi Te TK + 102010000028369 - SO GLAO DICH INGAN HANG CON BAO GIA 109 Ha néi, ngay 20 thing 04 Kr gui: CONG TY CP TU VAN DAU TU CA XAY DUNG GTVT 1