Sei sulla pagina 1di 57

Preacuvioase Parinte Efrem, lumina dumnezeiascd pe

care ai purtat-o in adAncul sufletului s-a facut cunoscutA tuturor dintru tiria gi barbagia duhovniceasci
prin care ai infrAnt caznele ciliilor tai, biruind desdvArgit prin moartea martiricd. Nu puteau ei pricepe
nicidecum ceea ce se petrecea sub ochii lor: ifi omorau
trupul, dar sufletul td.u era vegnic biruitor cu Hristos;
fi-auvirsat sAngelepe pimAnt, iar Dumnezeu revarsi
peste veacuri mulqime de minuni prin tine; fi-au ciopArfit trupul spre a-si duce la plindtate batjocura, iar
astAzi zeci de mii de oameni aleargd sa se inchine sfintelor tale moagte; intru tine se sildgluia MAntuitorul
Hristos cu a Salumini, intru ei se afla stapAnitorul cel
cumplit al lumii dimpreund cu bezna iadului. Nu
gdsim cuvinte spre a ne bucura gi a-!i aduce cinstea
cuveniti, dar, dupa a noastri putere 9i infelegere, te
rugim si luminezi si sufletele noastre cu dragostea
Domnului Hristos, ca, pecetluindu-ni-se inimile intru
ea, sd punem temelie noui a viefii, dobAndind minte
treazi gi veghetoare, intru care sa deosebim duhurile
gAndurilor noastre. Si fie ca, astfel luminafi, sa Purcedem gi noi intru implinirea poruncilor Sfintei Evanghelii, in care sAligluiegte Puterea Fiului Tatilui 9i
fare pot si faci lucratoare ImpArifia lui Dumnezeu
care se afla inlauntrul nostru.

*
H

zrrt
=
xe
F
g,
H

&
F
l!

FREMCELNOU

SFANTUL
EFREMCELNOU
LUMTNAToRUL
.cELoRcAREiNvllA
sAU AU DE TREcur ExAMENEoRr iNcnncAnI
t r r r t t + u A r r u n r rg r n u c A c r u NDr EF o l o sr r r i + r r

'r,t tt + , f , +t+ r1,


Tf

1i f r + + t C U V A N T I N A I N T E t + + + r | ,

't'

Pentru a face cunoscute cat mai multor oameni viaqa


gi ltrcririle minunate ale SfAntului Efrem cel Nrtr_r,
prin strddania comunitSlii BisericiiOrtodoxe Mision_
are a Studenlilor din Cluj-Napoca gi sub patronajul
acestui aqezimAnt, se realizeaal site-ul poliglot:
www.ephraim.ro
Aici vor fi prezentate in mai multe limbi via(a, arit6rile
gi minunile Sf6ntului Efrem cel Nou, precum qi rugidunile care ii sunt irchinate.
ii indemndm pe toli cei care au fost, sunt sau vor fi
ajutali de citre SfAntul Mare Mucenic Efrem cel Nou
sd mdrturiseasci in scris cele petrecute, deoarece in
orice binefacere ddruiti de Sus este pus potenlial in_
treg pentru ajutorarea semenului nostru. Cei care do_
resc pot trimite mirturiile lor la urmdtoarea adresi:
marturii@ephraim.ro
urmAnd ca scrisorile primite sd fie publicate, pentru
a se folosi c6t mai mulqi oameni de darurile
SfAntului Efrem cel Nou.
+ + r + + ff , + , + f t + + + r

t+t

Sfinte Pirinte. Efrem, viefuind tu pe acest p5mAnt,


.r ,'r.)itsi urmezi desivArEit MAntuitorului Hristos si ai
i.i;.itlat toate cele ale lumii, lu6nd chipul monahicesc.
,, ,.rl.r ta cilugdreasci e izvoditd intru multe osteneii ;i
r ir'r'ointelSuntrice,cele mai multe fiind necunoscutechiar
"r r.ietuitorilor din mdnistirea ta, cdci ai iubit a-ti ascuncle
-.r.rta in Dumnezeu
Ei a nu sivArsi ceva pentru slava
ciesarti. Fiind un rugitor al rugdciunii lui Iisus, te-ai sfinlit
prin purtarea in inimd a numelui Fiului lui Dumnezeu;
pcntru aceasta,
taina chiliei si mai apoi in peEtera
sil.ristreasc5,adeseori ai fost cuprins de dumnezeiasca
lr-rmini. Cele de care te-ai impirt5git atunci sunt peste
nrlsura gi puterea noastre de infelegere, cXci sunt mai
prcsus de cugetarea pimAnteascd 9i trupeascS.Dar lumina
dtrmnezeiasce pe care o purtai in adAncul sufletului s-a
1;icutcunoscutX tuturor din tdria qi bdrbdtia duhovniceascd
prin care ai infrAnt caznele cXldilor tii, biruind desivArqit
prin moartea martiric5. Nu puteau ei pricepe nicidecum
ceea ce se petrecea sub ochii lor: ifi omorau trupul, dar
snfletul tdu era vesnic biruitor cu Hristos; ti-au vdrsat
sAngele pe pdmAnt, iar Dumnezeu revarse peste veacuri
multime de minuni prin tine; fi-au ciopArfit trupul spre
a-gi duce la plinitate batjocura, iar astdzi zeci de mii de
oameni aleargd si se inchine sfintelor tale moaste; intru
ttne se sdldgluia MAntuitorul Hristos cu a Sa lumini, intru
r1+f t++ 5 f f ii+11

ei se afla stipinitorul cel cumplit al lr:mii dimpreund


cu bezna iadului. Nu gisim cuvinte spre a ne brrctrra si
a-ti aduce cinstea cuvenitd, dar, dupd a noastri putere si
infelegere, te rugim sX luminezi si sufletele noastre cu
dragostea Domnului Hristos, ca, pecetluindu-ni,se inimile
intru ea, si punen'r temelie noud a vie{ii, dobAndind minte
treazd gi veghetoare, intru care sd deosebim duhurile
gAndurilor noastre. $i fie ca, astfel luminati, sb purcedem
gi noi intru implinirea poruncilor Sfintei E'u'anghelii,in
care silisluieste puterea Fiului Tatdlui gi care pot si facd
lucritoare Inlpdrdfia lui Dumnezeu care se afl5 inliuntrul
nostru. I[i mullumim, Sfinte Efrem, pentru tot ajutorul
9i dragostea ce le-am primit si le primim de la tine Ei te
rugdm ca tu insuli si ne inveti si le sdvAr;im pe cele care
ne pot curSli qi aduce inaintea striluminatei frumuseti si
bundtd{i a Tatdlui si a Fiului si a SfAntului Duh. Amin.
r+11t+t

6 f tf tttr

l'cntru cd SfAntul Efrem sivArsegteminuni pin) azi, nu


iri- irrcloim ci mirturiile lrrcrdrilor sale se vorirxxulti oclati cu
ti r,\'r'reatimpului. Ii indemnim pe toti care au fost, sr.rntsau
vi,r' fr ajutati de cStreSf6ntul Efrem, sd mirturiseascii in scris
ci.it:petrercute,cici in orice binefacered5ruitd de Sus estepus
potcrifial intreg gi pentru ajutorarea sernenului nostru. Cei
,:.rledoresc,pot trimite m5rfuriile lor la urmdtoarea adres6:
marturii@ephraim.ro
Lrrnr;rndca scrisorileprimite si fie publicate in edifiile viitr-'lre ale volumelor de mdrturii, pentru a se folosi cAt mai
m,-rlti oameni de darurile SfAntului Efrem.
Ast6zi la Mlnistirea de la Nea Makri se afl5 moaqtele intregi si frumos mirositoare ale SfAntului Efrem cel Nou, Mucenicul si Timdduitorul, marele fdcitor de minuni gi grabnicul
ajutitor irtru nevoi. MSnistirea Sf6ntului Efrem are hramul
Burre.ivestiria Preastintei NXscitoare de Dumnezetr, fiind astizi unul dintre cele mai vizitate agezdminte monahale din
Crecia. Acest sfAnt locaE se afli in regiunea Attica, in partea
vestici a localitdlii Nea Makri, la o distan{i de aproximativ
30 de kilometri de Atena, coordonatele GPS fiind 38.075063
I 23.953876.lVfindstirea tine de SfAnta Mitropolie a Kifissiei,
Maroussiului gi Oroposului gi o are astdzi ca stareld pe Maica
Theodosia Mathioudaki. Pelerinii pot vizita zilrLic acest locas
intre orele 7 -12 gi 7G78.
Cei care doresc sd kimitd pomelnice la Mindsfirea SfAntului Efrem de la Nea Makri o pot face la urmdtoarea adresX:
AyrogF,gpctp
Iapi Kowoprcrli Movrl
Encpuleopo6 trlg Oeotdroo
19005
NGcM6rprl
TqL [0030122940-97202

Annunciation Monastery
Holy New Martyr Ephraim
Nea Makri - Attica
19005
Greece
Phone : IOOSOI
229Q -91202

^ r + + i + + + V I A T Ai f r r r + r
SFANTULUIMARE MUCENIC
9I TAMADUITOR
+++ii++EFREM
CEL NOU +fr++r+
in viefile Sfinfilor consemnatede aghiografie, cei care
mdrturisesc in scris evenimentele Ei momentele mai de t
seami din viafa persoanelorcdroraincearci sd le contureze portretul duhormicescau cunoscutindeaproape ori
din tradifie viata aceloroameni sfinli despre caremdrtu- II
risesc.Insi in ceteleSfintilor se afld mul1i, nenumdrati,
care s-au rugat Domnului cu tot dinadinsul sd rimAni
deplin necunosculi in lumea pimAnteasci. Celor mai
mulli dintre acegtiaDumnezeu le implinegte dorinta,
insi pe unii - din nemirginita Sa bundtate - ii ddruiegte
pimAntenilor spre folos qi mAntuire. Dintre acegtiaii pomenim doar pe cAfiva dintre Sfinfii nou-aritafi: Rafail,
Irina qi Nicolae, precum gi SfAntul Efrem cel Nou.
Practic, izvoarele istorice concrete despre SfAntul
Efrem s-au pierdut sau lipsesc cu desdvArgire.Iconomia
lui Dumnezeu a lucrat aici cu totul diferit, Domnul suflAnd din Duhul Siu cel SfAnt acolo unde a stiut cd se va
ridica rdspuns gi fapti dumnezeiasci. Persoanaprin care
Sfantul Efrem a binevoit sd se faci cunoscut intregii lumi
esteMaica Macaria. Pe numele din lume Margarita Desipri, ea s-a niscut la 12 martie 1911in sdtucul Fataladi din
Insula Tinos din Marea Egee.A intrat in ministire pe 11
decembrie 193Qprimind mai apoi, la 31 iunie 1932,tunderea in monahism cu numele Macaria. AprinzAndu-se
de rAvni pentru cunogtinla Sfinfilor lui Dumnezeu qi voind a afla nemijlocit cum viefuiau gi se osteneau vechii
pustnici greci, ea s-a retras la Nea Makri, intr-un loc in
care se gtia prin tradifie ci este una dintre cele mai vechi

ale
vetrepustrricesti
;TllT

- +++* +

Dupd multd rugdciune gi statomicie in rAvna liuntripentru


a afla cum vietuiseri Sfinlii nevoitori ai acelor
cd
locuri, MAntuitorul Hristos i-a descoperit Maicii Macaria
osemintele SfAntului Mare Mucenic Efrem. Acest lucru se
petreceala 3 ianuarie 1950,cAnd Maica Macaria se apropia de vArsta de vArsta de 40 de ani, foarte apropiatd de a
celui ale cdrui moagte i-au fost descoperite de MAntuitorul. Iatd cAt de minunat a lucrat Domnul, ddruind drept
rdspuns Maicii Macaria nu un cuvAnt, ci un SfAnt de o
vArstd foarte apropiatd de a ei. Cu adevdrat, cuvintele
cele mai frumoase ale lui Dumnezeu sunt chiar Sfintii.
Prin viafa si mdrfuria sa neincetatd,Maica Macaria a
vestit tuturor cele descoperitede citre SfAntul Efrem, pe
locul unde fuseserdaflate sfintele moaqte ridicAndu-se o
Mdndstireinchinatd Marelui Mucenic. PAni la sfArgitulvielii salestaretaMacaria a fost o adeviratd pildd de credinfd
qi rugdciune, urm6nd pe cAt i-a fost cu putinfi nevoinfele
qi ostenelilepustniceqtiale SfAntului Efrem. Cuvioasa Macaria a trecut la celeveqnicela23 aprilie1999,la praznicul
SfAntului Gheorghe, fiind in vArstd de 88 de ani.
Din descoperirile dumnezeieqti pe care Sfantul Efrem
le-a ficut nemijlocit Maicii Macaria, preflrm Eialtor vietuitoare ale obgtii sau apropiali ai Mdnistirii, s-a conturat o
biografie al cdrei autor esteinsuqi Sfantul Efrem. Numele
sdu din lume a fost Constantinos Morfis Ei s-a ndscut in
oragul Trikal4 in 14 septembde 1384,in ziua priznuirii
Sfintei Cruci. SfAntul Efrem a rimas de mic orfan de tati
gi a crescutin multe nevoi dimpreuni cu mama sa vdduvi gi cei Easefrafi ai lui. Dar harul lui Dumnezeu a mAngAiat adeseoriinimile lor, iar mai apoi a ridicat din mijlocul lor un mare Sfent al Bisericii MAntuitorului Hristos.
in anul 1393,oragul Trikala din regiunea Thessalia a
fost cucerit de otomanl iar in 1395,in Tesalonic au in-

ceput,,recrutirile"*de
n:i
armata
turci.
;"iiiT,ientru

Acegti soldati numiti gi ieniceri nu erau nimic altcevadecAt bdieli qi tineri cregtini cu vArsta cuprinsi intre 14 pi
20 de ani. Ei erau luafi cu sila de mici din familiile lor,
fiind cresculi intr-un regim cazon Ei auster de cdtre turci,
spdlAndu-li-semin{ile qi fiind indoctrina[i cu credinta islamicd.AjunEi la vArstala carepttteau fi sacrificafipentru
lelurile sultanului, ei deveneauarmata debazd.Eitotodati corpul de eliti al soldafilor Imperiului Otoman.
Pe cAnd avea 14 ani, in 1398,pentru a nu fi luat cu
sila in ogtile turceqti, SfAntul Efrem gi-a pirdsit mama
vdduvd qi fra{ii qi a intrat in Mdnistirea Buneivestiri de
pe lvfur-rteleAmonon din Attica, unde a vietuit vreme
de aproape 27 de ani, trdind in curdfie, ascultareEi mari
nevoinle pustniceqti, devenind locag al SfAntului Duh.
Dupd ce a implinit 30 de ani, SfAntul Efrem a primit hirotonia intru preot.
In anul !424, fi:rcti au cotropit Mdnistirea si au distrus-o, mdcel5rindu-i ori decapitAndu-ipe toti cdlugirii
din obgte;deoareceSfAntul Efrem se nevoia intr-o peqterd pustniceascd,a fost izbdvit de aceastdmoarte cumplit5. Insd in timpul unei razii din toamna anului 1425,
SfAntul a fost aflat de turci in NlSndstireEi a fost robit deindatd. Din ziua de 14 septembrie,cAnd implinea 41 de
ani, SfAntul Efrem si-a inceput urcuEul mucenicesc,cdci
vreme de opt luni si jumdtate turcii l-au chinuit in fel qi
chip, nddijduind sil facd sd se lepede de Hristos si sd-l
mirturiseascd pe Alah drept dumnezeu. Astfel, ziua de i
14 septembriea devenit pentru SfAntul Efrem o a dotra I
I
nagtereprin cruceapitimirilor.
RdmAnAndnetulburat gi luminos prin rugdciune qi
credinfi, SfAntulEfrem a fost torturat in chip cumplit clc
cdtre turci, chiar in curtea Mdnistirii in care se nevoise
atAfia ani. Apoi turcii l-au inchis intr-o cdm5ru!5 micd,
fdrd hrand sau apd, bitAndu-l in fiecare zi Ei sperAnd
i+tf

l0 +f +++ri

EJrcm
celNoudeln NeaMakri
Ildnastirea
Sfdntului
c;-l l,or birui si se va lepida de Hristos pentrtt a deveni
mrrsuiman.Vreme de mai multe luni, SfAntulEfrem a
intltrrat chinuri gi torturi groaznice.CAnd turcii au prirL.put ce, orice vor face, SfAntul va rdmAne credincios
Iui Hristos, au hotirAt sd-l omoare Ia p'rrazniculinvierii,
spre mai multd batjocorire a cregtindtdlii.
Din pricind ci turcii nu au izbutit sa-l infringi pe
Si.rntul Efrenr prin nici un fel de cdznire, dar gi pentm
c;rt'i sd nu fie o pildd de stdruin!5 in credinfa in Hristos,
pagAnii l-au spdnzurat cu picioarele in sus de un dud
si i-au infipt un ticiune aprins in pAntece.I{ugiciunea
,:.itre Dumnezeu a fost nedezlipitd de buzele SfAntului
Efrem gi astfel a avut putere sd biruiasci pAndin sfArgit
toate cazneleagarenilor, iar sufletul gi l-a dat iui Dumn('./.t,ll
tot intru rugdciune.
In vremea celor din urmd pdtimiri ale Cuviosului
Mucenic, batjocoritorii turci strigau cdtre el: ,,Unde este
Dumnezeul tiu?! De ce nu te ajut6?1"
, iar SfAntul Efrem
se ruga astfel: ,,O, Dumnezeule, nu fine seama de cuvintele acestor oameni, ci facd-sevoia Ta, cdci Tu le-ai
rincluit pe acestea!'r,
r r, * ll t r r i ++r

Din cele descoperiteMaicii Macaria in chip durnnezeiesc,afldm cd atunci cAndturcii l-au atArnatpe SfAntul
Efrem <ledud, l-au bdtut pAni l-au sleit de puteri. Ca si
ii trezeascl din starea de sfAr;eal5,au inceput s5-1traga de barbi gi sb i-o snrulgd.Din pricina multelor b.ltdi,
hainele SfAntului erau numai zdrenfe, trupr"rl fiindu-i
acoperit mai muit de rini gi sAngeciecAtde vegminte.
irriveiiqteaera cutremurdtor de jalnicd. Cu toate acestea,
indrdcirea tr"rrcilornu avea masuri gi pofta lor nebund
nu se sAtura de siLnge.Aturrci, unul dintre chinuitori a
lirat un ticiune aprins gi, luAndu-gi'avAnt,l-a infipr cu
toi:ti puterea in pAnteceleSfAntuiui Efrem. Durerea -"'a
li lost at6t de rnare,incit mintea omeneascbnu poate:i
si-c inchipuie gi si o cuprincidin cuvinte. SAngeiecurinsi turcii nu s-au oprit nici acum. T'rugea ciin i-.Antece,
pul SfAntuiui se zvArcoleade durere 9i toate mdduiareie
l'i erau o rand. Apoi, din pricina suferinlei, SfAntul si-a
pierdut puterea de a mai griii pi s-a rugat Domnului in
iaind sd ii ierte phcatele.I)in gura lui au tAqnit sAngesi
saiivii, iar pimAntui dimprejur era de.iainroqit de sAnge
si de bucdti din carnealui. GAndindu-sec5 a murit, turcii l-au clat jos din copac, iar trupril SfAntului a cizut la
pdmAnt. Indrdcirea lor nu avea sa! in cruzime, aEaincAt
au inceput sd loveascbcu piciorul in SfAntgi sd-l bat6 cu
toatd puterea. Dupd o vremer SfAntul Efrem a deschjs
ochii si a rostit: ,,Doamne, in mAinile Tale incredinfez
duhul meu", qi oclatdcu acestecuvinte sufletul lui a pdrdsit trupul. Era la ora 9 dimineafa, in ziua de 5 mai a
anuiui 7426- fiind atunci Marlea Luminatd, a treia zi de
PaEti.Turcii au fdcut acestlucru spre a defdima Ei urAli
marele praznic al Invierii Domnului, insi nu ne indoim cd la plecarea1or din via{a aceasta,Dumnezeu le-a
ardtat cX acelape care l-au chinuit cu atAtabestialitatea
dobAndit viata fird de moarte.
r+i+tf

t l2 +f tr+ir

iurcii au batjocorit gi ciopArtit tru;'rul SfAntului dupd


r acestaqi-aincredinlat duhul in mAinile lui Dumnezeu,
'i.:iifidi apoi rdrnSgi{elepim6ntegti au fost adunate si in::r'opatecu cinste de citre !5rani creqtini din impreiurimiie
',ianastirii.
rste cu neputin{d a cuprinde in cAtevacuvinte insemjertfei SfAntului Efrem, insd vom pomeni doar
,:ltaie.'r
:rr singur lucru. tn rdstignirealduntricd pe care SfAntul
t'rema trhit-o in intreaga sa viald cdlugdreascdqi pustnia cuprins si a imbrdfigat intreaga fire omeneascS,
i:'clsC5,
pdcateletuturor ca fiind ale sale .r.ipociindu-se
.{.}(:otind
rr,,r1tru
eieinaintealui Dumnezeu.Aceastaesteinsdqidrasi prietenia ltti Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care
,:{-'rstea
-",t'agrdiL ,,Nlai mare dragostedecAtaceastanimeni nu
,.e" .i sufletul lui sd si-l puna pentru prietenii sdi" (Ioan
I 5, 13). Ce suspinuri lduntrice sevor fi impletit cu iacrimi
in pesierasa pustniceascd,ce foc curdlitor al rugiciunii a
:e.riiisat Sfantul Efrem asupra intregii firi omeneEti,cite
r:ercetiri ale luminii dumnezeieqtiil vor fi imbrdfiqat pe
Marele Cuvios - nu ne estenoud cu puiinfi a le qti. Dar
neindoielnic ci acesteatoate se vor fi petrecut, cdci ele
::unt hrand tare si pe potriva caznelor muceniceEtipe care
:iAntul Efrem le-a pdtimit mai pe urmd.
Sfintul Efrem L-a slivit pe Durnnezeu prin viafa si
:rin moarteasa,iar Domnul i-a ddruit harul sdvArqiriide
:ninuni, pentru ca el sd ne slujeasci pe noi, cei cu toful
nevrednici gi de a ridica privirea cdtre acestdumnezeiesc
Cuvios qi Mucenic. IartS-ne, Sfinte Efrem, cdci suntem
niste sdrmani gi amdrAli gi te rugim nu ne lipsi de rugSi:iunea,binecuvAntareaEi prietenia ta ceaminunatd!
Este lucm adeverit tuturor ci aceia care se inchind gi
rinstesccu dragoste gi credinld moagteleSfAntului Efrem,
riobAndescgrabnic ajutor, timdduindu-se de nenumdrate
Lroii,adeseaincurabile, Sfanful diruind grabnic rdspuns
1+tt+f f 13 tit++++

celor careil roagh.Irebuie gtiut ci SfAntulEirem estenepdrtinitor si rdspundecu gribire tuturor celorcart'i seroagi cu credint4 irrdiferentin ce colf ai lumii s-ar afla cel care
il cheami in ajutor.Deoarecea ajutat mulfi fineri aflati in
situa{ii limiti, SfAntulEfrem cel Nou estesocotitpe drept
cuvant 9i ocrotitorul celor dependenfide droguri, al ceior
cuprinsi de depresie'sial celordezniddicluifi.
Minunile, binefacerilegi ajutorul pn care le cliruieste
SfAnhrlEfrem ni-l desccrperica pe un P.lrintefoarte apropiat Ei nespusde bun, carenu numai cd ne stie toate clurerile, ci ne ;i poate ajuta ca nimeni altcineva.Poateparea
smintitor pentru unii, insd Dumnezbu este Cel Care i-a
dat SfAntului Efrem puterea de a face atAt de multe minuni in generafianoastrd.Sf5ntul Efrem se arati.ir, chip
vizut gi vorbegtecu eiameniiin mod repetatsi cAtsepoate de firesc. El ddruiegtemAngAiereori tdmiduire ct:lor
carepoartd cruceabolilor incurabile,furcAtdoctorii ajung
sd fie uimifi cd se gdseEtevindecare acolo unde stiinfa
medicald nu poate decat sA spund cd nu mai e nimic de
ficut. Dum."r"n ni le diruie,stepe toate acestea,pentru
ca prin ele si ajungernsd cunoaEtembunitatea si nespusa
Sa milostivire Ei sd nu ne pierdem nddejdeaintru El in
acestveacal apostazieiqi urAciunilor,al lipsei de dragoste gi al prisosului trupesc.
Puterea minunilor Ei a dragostei tale aprinde gi in
inimile noastre flacdra credinfei, Sfinte Pirinte Efrem,
iar lucrdrile tale minunate odrislesc in vietile noastre
dintru thrAn'rulcel pururea inflorit al dumnezeieqtilor
daruri. MAngAie-necu mireasma iubirii de ostenealSqi
insugi fi ca sd rodeasci in noi simAnfa credinfei, ca intru umilin{5 sd-fi grdim: Bucurd-te, Mare Mucenice al
lui Hristos, cdci picdturile sAngeluigi ale ostenelilor tale
s-au ficut dumnezeiasci ploaie de daruri pentru noi, cei
de la sfArsitul veacurilorl

DUMNEZEU NU UTTANiMIC
DIN OSTENELILE NOASTRE
Fragmentdin cuadntulrostitde
PdriuteleCiprianN egrettnu
ln BisericaStudenlilordin CIuj-Napoca
(3 ianuarie2008)
Dumnezeu a voit ca, inaintea incercdrilor mari de Ia
r.iirsit.siintireascd pe poporul Siu, descoperindu-iacum,
l,i sfirgitul veacurilor, pe Sfinlii caren-au fost cunoscufi.$i
rLintirlfii,nenumdrafi,neqtiufi,pe carenoi nu-i cunoagtem
:.ipe carepoatecdDumnezeuii va descoperiin anii viitori.
insi, iarSgi,e cu putinld ca pe cei mai mulfi si ii vedem
.loar la sfArEitulveacurilor- intre acegtiavor fi Sfinti mari,
i"lintrecei desprecarenoi nici mdcar nu binuim cd strnt Ei
,rr-r
iost pe uceitpemant.Astfel de rAnduialddumnezeiasci
'.'stesi la SfAntul Efrem. Aqadar, un gAnd care ne vine,
citindu-i via{a, gi pe care n-ar trebui sd-l uitim este c.l
I)umnezeu nu uitd nimic din ostenelilenoastre,ori, daci
.lm incercatceva pentru Dumnezeu, nu uitd nici mdcar
,,r.)parte dintr-o lacrimd". Cei care citescviata SfAntului
ilfrem vdd ci acolosespull niqtedetalii pe carenici un om
rare ar hvdzttt acelelucruri gi ar fi fost la fala locului nu
rr fi putut si le descriecu atAtaamdnunfimegi si le spund
Petoateceledespremoarteaqi ostenealalui. Toateacestea
,rtt rdmas irr memoria dumnezeiascS,in amintirea lui
l)umnezeu,in pomenireaSa gi au fost descoperiteacum,
l.r sfArsitulveacurilor.AEadar,nimic din acestean-a fost
tritat:cAta rdmas el neingropat, ziua in carea murit, cum
1i in ce chip s-a sdvArsit cum au venit turcii Ei tot ceeace
s-airrtAmplat,totul, in intregime pi in cel mai mic detaUu.
Itrtr-un fel, aceastane di o mare nddejde,dar ne pune
si pe g6nduri, cici de nu ne vom pocdi, atunci Ei faptele
iii+t+t

l5 f lii++t

Icoandn Sfintului Efren ctl Nou aflata la


BisericaStudenlilor din CIuj-Napocn

noastre cele rele vor fi cunoscute, iar lucrurile ficute in


ascuns si in taind, despre care noi credeam ci niciodatd
nu vor fi descoperite, vor fi vddite si vom fi intrebati
de ele, aga dupe cum zice MAntuitorul, cd pentru orice
cuvant in degert va fi intrebat omul la A Doua Venire,
adici va da seam5. Ins5, ftr acelagi timp, avem si Taina
aceasta si marea cale a Pociinfei, dar gi bucuria sd gtim
cd nici ultima lacrimd pe care a vdrsat-o oricare dintre noi
in vreo noapte - ori de poceinte inaintea lui Dumnezeu,
ori din durerea inimii -, nici o plecare a genunchilor nu
va fi uitati de Domnul, aga cum nu a uitat nimic dintre
r++iif

f 16 iittt+r

,:ele ale acestor mari Sfinfi. Nu le uiti Dumnezeu pe


rrnele ca acestea.Al doilea g6nd care ne vine, citind viafa
Sfintului Efrem, este acesta: sigur, este o vreme apropiatd
,le sfArgitul veacurilor, pentru cd o dezviluie, intr-un fel,
sr SfAntul Rafail; iar prin ardtarea acestor Sfinfi acum, spre
"iarsituri, Dumnezeu ne aiutd. CAnditi-vd cd si in Cridina
t-,lretsimani, in chinurile acelei rugiciuni, in fa[a plinirii
;'aharului pacatelor noastre, aI tuturor veacurilor, tngerii
- aga pdrea -, intdrindu-L pe
"cr1eau,parci ajutAndu-L
i)trmnezeul-Om. SAgtifi ci lucmrile acestease intAmpli Ei
in 'n'iatanoastri: in intdmplirile greu de purtat, Dumnezeu
;rc intdreste inainte, ne intireste intr-un fel sau intr-altul,
l-'etofi cei care mai stim de Dumnezeu gi Ii cerem ajutorul.
i'ind 9i pe ceilalF ii intdreqte, dardmite pe acegtia care
,-'er ajutorul Domnului. Astfel face Dumnezc-u gi acum,
tu lumea intreagd, spre sfArpitul ve-acurilor, ca ridicd gi
tit'scoperi mul{ime de SfinF mdrturisitori. Poate nu mai
-)untem noi vrednici si ridice vreunul dintre noi acum
ori poate nu suntem noi in stare si purtim Crucea, aEa
cum au purtat-o cei din vechime; Ei atunci, MAntuitorul
rtr ajut5, micar prin descoperirea celor din vechime, pe
care ii descoperd acum gi care, poate, pentru smerenia lor,
rr-ar fi vrut sd fie desctiperifi niciodatd, decAt la sfArqitul
veacurilor. Aga dupd cum gi Sfantul Antonie cel Mare n-a
vrut sd rimAni tr-prl lui spre a fi cinstit de oameni gi a fost
ingropat in taini de ucenicii lui, neqtiindu-se pAnd astizi
unde anume a fost pus. Iar Dumnezeu nu l-a descoperit, cu
toate ci putea si o faci foarte uqor, aqa flrn l-a descoperit
pe Sf6ntul Efrem cel Nou si pe mulF altii. Poate cd va veni
vremea gi pentm SfAntul Antonie cel Mare si pentru alfii,
care vor intdri veacul acesta ultim. Acestea sd nu fie spre
iric5, dar sd ne fie gAndul si la acestea.
frriitt*1+tfirlrr
T

SFANTUL
SUPER-GRABNIC
AIUTATOR
+ + ft , * , + f + + + + *
TrT
I

SfAntul Efrem cel Nou, Marele Mucenic qi Fdcitor de


minuni, cinstit de o mullime de credincioqi din intreaga
lume, a fost ales de Dumnezeu pentru sivArsirea minunilor in vremurile noastre tulburi, sprb intirirea credinlei qi mAngAiereacregtinilor. A triit la sfArqitul secolului
al XIV-lea, intre 1384 qi 1426,adicd acum mai bine de
500 de ani. Grecia se afla sub ocupatie otomand gi de
aceea,pentru a nu fi inrolat in armata sultanului, a pdrdsit lumea Ia vArstade 14 ani si s-a retras pe Colina Neprihdnifilor, din Attic4 la Mdnistirea Buneivestiri, unde
s-a nevoit timp de aproape 28 de ani. Asemeni marilor
nevoitori, ieromonahul Efrem a viefuit in singurXtate,
retrdgAndu-se din obgtepentru a se desdvArgiintr-o pegterd. In anul 7424, cdlugirii din mindstirea sa au fost
ucisi cu sdlbiticie de turci, SfAntul fiind singurul rhmas
in viafi, datoritd faptului cd nu se afla in ministire la
venirea acestora,ci era retras in sihdstria sa. Dar dupi
un ary la 14 septembrie 7425, ziua sa de naqtere, mahomedanii s-au intors pe Colina Neprihdnililor si au trecut
prin sabie pe toli monahii aflafi atunci in mdndstire. pe
SfAnful Efrem nu l-au ucis, pentru ci era singurul care
nu a pdrut tulburat de venirea lor qi atunci, dAndu-si
seama cd este un cilugir imbunitdfit, au ales sd-l supund la chinuri groaznice, pentru a-l face sd se lepede de
Hristos. Se gAndeau cd astfel biruinta lor va fi mai mare
++++t+t l8 tf tt++t

decAtdaci il vor ucide. Acestechinuri nu au durat cAteva ore sau zile, ci opt luni. in cele din urm;, au hotdrAt
sd-l martirizezein a treia zi de Paqti a anului urmdtor,
1426,pentru ca batjocura lor fafd de credinla cregtini si
fie deplinh. L-au torturat cu silbf,ticie, l-au sp6nzurat cu
capul in jos de un dud, l-au pironit de trunchiul copacului cu cui^emari pe care i le-au bdtut in tot trupul, chiar
si in cap. In cele din urmd, i-au infipt in pAnteceun lemn
aprins. RdmAnAndneclintit in credinfd, SfAntul gi-a dat
ctuhul in mAinile Domnului, rugAndu-se pentru iertarea
sa, dar Ei a prigonitorilor sii. Sufletul sdu de mucenic a
fost dus de ingeri inaintea Domnului, primind cununa
pentru pitimirile sale'.Vrednicegti, Efrem,cdpe Hristos ai
mdrturisit!.Trupul siu a fost aruncat in scorbura copacului qi a fost strdjuit de cAinele mindstirii pAni cAnd
un grup de trecdtori l-a gdsit gi l-a ingropat. Acolo a stat
timp de mai bine de 500 de ani, pAni la 3 ianuarie 1950,
cAnd Dumnezeu a rAnduit aflarea sfintelor sale moagte
Eiprosldvirea SfAntului. De atunci gi pAni astdz| Sfantul
Efrem cel Nou nu inceteazi si sivArqeasci nenumirate
minuni, fiind trimis de Dumnezeu sd aducd mAngAiere
celor necdjili gi intdrire i- credinfi poporului dreptmiritorinaremurile dedinainteachinurilor.El se apleacdcu ne{Srmuritd dragoste gi dumnezeiasci mAngAiere asupra
celor impovdrali de nevoi gi necazuri, fie cd sunt copii,
tineri, adulli sau bitrAni, drepfi sau picitogi. Din crunta
Ei indelunga lui suferinfd muceniceasci, intru care s-a
aritat biruitor cu puterea gi harul Duhului SfAnt, s-a revdrsat peste veacuri izvor de putere qi biruinli pentru
toli cei care gustd din paharul amar al nevoilor gi greutdtilor, pahar din care SfAntul nu doar a gustat ci pe care
l-a biut cu seteamdrturisirii credintei in Hristos.
it+t+++ 19+t+ttti

Cu sufletul curat si punAndu-gi viala in mAinile


Domnului, la vArstade 14 ani a pirisit casapirinteasci
qi Ei-aindreptat pagii spre mindstirea Maicii Domnului
de pe Colina Neprihdnitilor, de lAngi Nea Makri. Deqi
era adolescentqi avea toati viala inainte, dragostea lui
pentru Hristos, pentru Biserici gi dorul rugiciunii au
fost mai tari decAtmrejele lumii si tentafiile vArstei.De
atunci inainte, cei 28 de ani ai tineretii gi ai maturitdfii
saiei-a petrecutin nevoin{i gi ascultare,deprinzAndu-se
cu rugiciunea neincetati gi cu sporirea pe calea sfinteniei. TAndrul Constantiry devenit mai apoi ieromonahul
Efuem, a cunoscut gi a luptat cu toate pornirile trupului
gi frimAntirile vArstei.Dar s-a aritat biruitor asupra picatului printr-o voin{d de neinfrAnt, prin asprimea ascezei qi cu ajutorul harului dumnezeiesc. Paceape care
o avea atunci cAnd a fost prins de turci, fiind singurul
dintre cilugiri care nu a pirut tulburat de asprimea
mdcelului lor, izvora dintr-o nepdtimire a sufletului cAgtigatd din multele sale nevoinfe. CunoscAnd frimAntdrile tinerefii, dar 9i calea pentru depigirea lor, Sf6ntul
Efrem cel Nou este permanent aldturi de cei tineri, care,
asemeni lui odinioard. sunt la vArsta nedumeririlor. Le
rispunde grabnic, de multe ori chiar si numai daci se
gAndescla el, flrd a mai apuca s5-l roage - de aceeaa gi
fost numit de ei Sfintul super-grabnicajutdtor. SfAntului
nu i s-a pirut o luare in rAs acestapelativ, ci l-a primit
ca pe o sinceri recunoqtin{i gi ca pe o mirturisire potrivitd pentru limbajul tAnirului contemporan gi ii ajuti cu
gi mai mare dragoste qi promptitudine. Nenumdrafi tineri ii cer astizi ajutor SfAntului Efrem, fie pentru a gisi
persoana potriviti qi a-gi intemeia o familie, fie pentru
a-;i gdsi un loc de munci unde se cere experien[dprofei+t+ttt

20 tttt++t

sionald,pe care cei iegifi de pe bincile gcolii nu o au, fie


pentru a scdpade patimile care i-au inrobit qi de care nu
pot scdpa.Unii, chiar, i-au cerut ajutor atunci cAnd li s-a
stricat calculatorul qi, dupi ce l-au primit, l-au numit, cu
recunoEtinldprieteneasc6,Sfintul care repard calculatosre.
Pe nici un tAndr SfAntul Efrem nu l-a rcfuzat. Dar cele
mai multe mdrturii le-am auzit din partea elevilor Ei a
str-rdenfilorpe care SfAntul i-a ajutat la gcoaldqi la examene. Multi emofie simte orice suflet atunci cAnd ur'meaz6,sd suslind un examen, sd expuni o lecfie sau un
proiect. Unii au darul de a memora, allii de a sintetiza,
rlar unii cu greu se strdduiesc sd invefe. Examinatorul
lrneori nu vrea si stie acest lucru, el vrea doar si i se
expundlecliasau cursul.Qiatunci ... mari emofii... Oare
rci trecaTOnre uoi puteasd-misfipinesc emotiilesi sd rdspund bine?Onreaoi reuqisd-miamintescatdteadenumiri
sttttdqtesau informatii?Oareimi rtads ceam int,dtat?Mlulte gAnduri, multe frdmAntdri gi multe emofii. SfAntului
Efrem, ins5, nu-i sunt striine acestestiri. Si ne gAndim
numai cd,timp de opt luni de zile, turcii il scoteauzilnic
la torturd Ei nu avea cum si Etiedaci-l vor omori atunci
sau dacS-lvor mai ldsa sd trdiascd.Fiecarezi putea fi ultima pentru el. Oare el nu a fost frdmAntat de gAnduri gi
rle emotii? Dosmne,oaremfrinemdaor omorisi mdaeiprimi
lLrTine?Oareaoi mai aedealumina zilei? Oarece chinuri
t,or nni gdsimdineprin cnresd mdfacd sd md lepdd?Nu mq
lnso,Dosmnel$i pentru ci nu-i sunt striine acestestdri,
dar Eipentru cd-i iubeEtepe tineri pentru entuziasmul gi
lipsa lor de viclenie, le rdspunde grabnic si merge cu ei
la scoalS9i la examene.SfinteEfrem,eu nu qtiu mai nimicScrietu in locul rneu!au spus mul1i dupd ce au primit sutriectele,iar la final au rdmas uimili cd parcd a scris alt-

i
I

cinevain locul lor sarrparci le-a suflat cinevala ureche


ce trebuia scris.Dupd ce au vizut rezultatele,au rimas
uimifi, aflAndcd au trecut examenulsau ci sunt printre
primii sau ci au obtinut medalii. Mulli atr mdrturisit cu
recuno;tintd:Asts cstenotnSJhrttului
Ef'ent, nu s nrcLt!
sau
Sf|ntul Efrt:mtr luat exnmenul,nu cu! ori au adus diplomele gi medaiiilesi le-au aqezatla icoaneleSfAntuluidin
biserici,multumindu-i cu lacrimi irr ochi.
Suflc'tdrag, nu estesuferin{dori incercareori frirnAntare caresd-i fie strdindSfAntului.Efrem.AtAt de mult a
pitimit, incAt a cuprins in sufletul sdu intreaga suferin!d
omeneasci.El nu tine cont de picatele tineretilor tale,
nu te judecd, nu te invinovdteEtegi nici nu se foloseste
de tine, cum fac oarnenii astdzi.Te iubeqtepi e gata sd
te ajute, ca sd cunosti si tu dragosteanefairmuritd a lui
Dumnezeu! Vorbegte-i, cere-i ajutorul in toate nevoile
tale,poatebanalepentru lume, dar de mare insemnitate
pentru tine. $i, ca un prieten adevirat, iti va rispunde
qi te va ajuta.Nu te mullumi cu at6t,insa, ci cAqtigd-lca
tovards statornic pe calea vietii, incercAnd,de la o zi la
alta, si fii pl5cut lui Dumnezeu.asacum a fost si el!
Celnraineurednic
dintrepreoli,
Pr. Mihai Iorddchescu
.+'Ji+t,T,+fti'!
T,T
T

*rir rTMARTURII

ALE MINUNILOR

+it*+ r

s n v A n q r T E D E S F A N T U LE F R E MC E L N O U
+

iNrn-o DACrAr3ooALBA.
RABLACITA
Nurr,ele meu este Luminifa, sunt din Oradea qi aq
dori si vE povestesco minune sdvArgitdde SfAntulEfrem
cel Nou cu mine in anul 2011,cAndva,in luna iulie.
Eram doctorandir-rcelde-alcincileaan la Universitatea
din Oradea, Facultatea cle Istorie-Geografie, Relalii
Internafionale,specializareaIstorie. Fiind foarte obositi,
am luat hotirArea sd mi las de doctorat, deqi didusem
bani mul{i in fiecare an in vederea finalizdrii lui. Cu
bucnria cd abandonez, arn inceput sd citesc o carte cu
minunile SfAntLrluiEfrem cel Nou. Era intr-o duminicS,
clupi ce venisem de la SfAntaLiturghie. PAni seara,am
citit-o qi am rdmas uimitd cd o doamnd mdrturisea c6,
daci citeqticarteaintr-o singurd zi, vei visa cu SfAntulsau
chiar il vei vedea.Mirturisesc sincer c5,la citirea acestui
lucru, eram cam sceptici... considercd aEasuntem noi,
nu credem nimic pAnd nu vedem cu ochii nogtri. Am
zis in sinea mea: ,,Ei, las5, cd n-o fi chiar aqa". Noaptea
am visat cu SfAntul Efrem cel Nou, care md ducea la
Cluj cu o mapind veche,Dacia 1300albi, ribldgitb Eiimi
explica faptul cd nu trebuie sd abandonez doctoratul.
De asemenea,imi dddea indicafii precise ce si caut la
Arhivele din Cluj qi la Biblioteca Centrald Universitardr
din acelagiorag. Diminea(a, degi mai aveam doar trei
il++t+i

23 lf t++t+

zile din concediu,am descinsla Cluj, impreuni cu soful


meu, am urmat sfatul SfAntuluiE,fremcel Nou si astfel
am finalizatdoctorahtlin29 septembrie2011.
ii mulgumescSf.lntuluiEfremcelNou perrtruajutorul
acordatin finalizareastudiilor inceputein urma cu cinci
anil ii multumesc lui Dumnezeu, Care estc mare prin
2012
71noiembrie
Luninita M.. OrndeLr.
Sfintii Sii!
Cu darul Duhului SfAnt priveghindu-ne viefile,
gisegti cale si ajungi la inimile noastre, durnnezeiescule
Efrem, rAnduindu-ni-le pe toate celc' de folos gi invdfAndu-ne a deslugi darul fdcut lumii prin mucenicia ta
neinfricatd. Te rugXm, pdzegte-ne inimile de vdtimarea
cugetelor relc, ca gi noi s5-ti putem cAnta intru adevar:
Bucur5-te, biruinti a Sfintei Cruci, prin care se ddruiesc
lumii semintele a nenumdrate minuni!

A J U T O RD E S U S
Acum cAteva 217e,am avut de dat primul examen
serios din viala mea, la limba englez5, pentru admiterea
in liceu la o clasd bilingvd. Md descurcam destul de
bine la aceasti materie, dar, tofugi, simfeam cd nu sunt
pregititd, mai ales la proba orald.
Cu o ziinainte de examen, am cititAcatistul Cuvioasei
Parascheva, iarin dimineafa examenului, cel al SfAntului
Efrem cel Nou. Pe lAngd acestea, am adresat rugdciuni
gi SfAntului Nicolae, Sfinfilor Impdrali Constantin qi
Elena, SfAntului Nectarie qi Maicii Domnului.
Ajunsi in curtea liceului, am vdzut cAt de mulfi elevi

150'
':::::liiff:,t
erau- peste

Intrasem
in
f,t'*ri

panic5, nu consideram cd sunt capabilS si trec examenul


si mai ales si ocup unul dintre cele 28 de locuri.
Am intrat in sala de clasi gi, in timp ce profesorul
impirfea subiectele, md rugam lui Dumnezeu gi Sfinfilor
mei ajutdtori sd nu md lase nici acum, c6nd dddusem de
greu.
Dupd proba scrisS,la care m-am descurcat destul de
Lrine, avAnd doar cAteva gregeli, a urmat proba oral5,
rinde mi-era foarte fricd. Am fost prima dintre tofi elevii
.1in sali, iar subiectul pe care l-am primit a fost unul
foarte usor.
Nota de trecere la examen era 6. Astdzi am aflat
rczultatele: am luat nota 8, cu toate ci la proba oral5 am
rnai gi greEit - profesoara a fost ingdduitoare gi mi-a dat
punctai maxim.
Aceasta n-a fost singura dati cAnd Sfinfii, Maica
i)omnului gi Dumnezeu m-au ajutat. Mi-au fost aldturi
mereu cAnd am dat de greu, chiar dacd nu meritam.
Acum urmeazd examenele pentru admitere, la care
sper, cu ajutorul primit de la Dumnezeu prin rugiciunile
Sfinfilor qi ale Maicii Domnului, sd iau note mari, pentru
.r putea intra la profilul pe care mi-l doresc.
Nu incetafi sd vd rugafi qi si credeti in Dumnezeu, chiar
clacd uneori pare greu de realizat ceea ce vd propunefi, sau
chiar imposibil.
Elena.Bacdu.T iunie2073

+
Tinerilor, bitrAnilor Ei copiilor, tuturor deopotrivi
ie stai de fafd neincetat, PreacuvioasePirinte Efrem,
cici privirea ta ceablAndd si neincetat lucritoare aduce
bucuria bunelor vestiri dumnezeieqti. Curdti-ne de
toati aplecareaspre cele materialnice, ca, ugurAndu-nir++it++ 25 +f +++r+

se povara viefuirii pimAnteEti, sd putem vedea limpede


noima poruncilor MAntuitorului Hristos.
LUMINATOITUL MINTILOR

A doua minune s-apetrecut cu trei zile mai tdrziu.La


orele 22, am primit un telefon de la cumnata mea cum
cd fratele meu intrase intr-o depresie, pentru ci mai
avea de plXtit o ultimd tranqd la o banci intr-un timp
foarte scurt qi inci nu strAnsesesuma. LuAnd cheile de
la masind,el spusesecd vrea si se sinucidd gi plecasecu
o vitezi foarte mare. Imediat, eu si cu mama am inceput
sd citim, in acelagi timp, Acatistul Sf6ntului Efrem,
rugAnduJ sd-i lumineze mintea fratelui meu qi acesta
sd se intoarcd acasd.La 2 ore dupd aceea,am primit un
telefon de la cumnat5, prin care m-a anunfat c5,fratele
meu s-a intors acas5.Mi-am dat seama incd o dati cd
rugdciunile ne-au fost ascultate.il rog si fie gi de acum
aldturi de mine, de familia mea gi a fratelui meu.
Iti multumesc din tot sufletul, Sfinte Efrem!
MarilenaM., Ploiegti,12 iunie 2013

Vreau sX vd mdrturisesc si eu doud minuni care mi


s-au intAmplat intr-un timp foarte scurt.
O prieteni de-a mea m-a sunat intr-o zi qi mi-a
spus sd cumpir cartea despre SfAntul Efrem intitulatd
Mdrturii ale minunilor sduhrite?nzilelenoastre,pentru cd
esteo carte foarte bund. Nu imediat, ti la vreo doui-trei
zile dupd ce am primit telefonul ei, m-am dus 9i mi-am
cumpdrat-o. Intr-adevdr, mi-a pldcut qi m-am minunat
cAt de grabnic ajutitor este SfAntul Efrem, chiar dacd
problemele nu sunt de naturi medical5.
Pe 5 iunie, am dorit si merg cu maqina la un
supermarket, undeva la periferia oraqului. Cu cAteva
zile in urm5, imi trebuiserd,la un service auto, talonul
maginii qi buletinul sofului. Venind acasd, pusesem
,,bine" plicul cu cele doui acte. Iar in ziua cAnd aveam
nevoie si mergem la supermarket, nu le mai gdseam.
Eram disperatd.Ciutasem prin toatd casa.Deja intrasem
in panicd. Le-am comunicat membrilor familiei cd altd
solulie nu aveam decAt sd md rog SfAntului Efrem gi
SfAntului Mina. Inainte de a incepe, i-am spus SfAntului
Efrem cd, daci le voi gdsi, voi mdrturisi despre ajutorul
sdu. Am citit apoi ambele acatiste gi minunea chiar
s-a intAmplat, dupd vreo 2 ore Ei 30 de minute, cAnd,
deschizAnd sertarul biroului, am observat plicul cu
pricina, care cizuse prin spatein sertarul de mai jos. Nu
vi inchipuifi cAt de fericiti am fost!

Ajutorul primit de la SfAntul Efrem pentru mine a fost


in sesiune.Sunt studenti la Facultatea de Drept, in anul
.+
4. In prima sesiunedin acestary eram deznidijduiti cu
privire la examenul de dreptul muncii, unde aveam tare

r+++++f26 tf t+t++

i+rr++127 t!++++t

+
Pagii nogtri ii faci ai tdi qi ciile noastre le faci ale
tale, Preabunule Pirinte Efrem, adeverind puterea ta
dumnezeiascd gi nepdrisindu-ne niciodatd. Astfel ne
ardfi care este lucrarea datd fie de Sfantul Duh, iar noi
alergim citre tine, rugAndu-te: miluiegte-ne cu bundtatea
ta, Sfinte Efrem, ca si vestim tuturor cAt bine ne-a ficut
Dumnezeu prin tine!
UN 5 CAT UN 10

mult de invifat. Profesoara avea foarte multe pretenlii


qi tocmai acum, in ultimul art ni s-au cumulat toate
exameneleorale.
i.,tr-o dupi-amiazd, inainte de examery am fost
la SfAntul Maslu, cerAnd aiutorul lui Dumnezeu Ei al
SfAntului Nectarie (la biserica unde merg se afld 9i o
racld cu o pdrticici din moaqtele SfAntului Nectarie).
Dupi slujbn, am vorbit cu o prieteni, spunAndu-i de
ingrijorarea mea cu privire la examenul ce urma. Ea
mi-a zAmbit gi m-a intrebat daci. am auzit de SfAntul
Efrem, spunAndu-mi ce Sfantul este grabnic ajutdtor 9i
mulli studenfi au primit ajutor in sesiune.Cuvintele sale
m-au incurajat, iar in urmitoare zi, incd de dimineafd,
am plecat si cumpir o cirticici cu viafa gi acatistul
SfAntului. Am fost extrem de bucuroasd ci am gisit-o Ei
am citit acatistul in fiecare zi, pAnd la examen.
in ziua examenului, l-am citit dimineafX Ei am
plecat la facultate. PAni si intru in sald, in sufletul meu
era o liniqte de nedescris; nu aveam emofii, nu eram
stresatd...totul era perfect! Intru in sala de examen,trag
un bilet gi md aqezin banci. La prima vedere, am zis cd
nu iau examenul, cici nu pot face nimic. Scriu pe foaia
de examen ce gtiu qi sosegterAndul meu si mi agezin
fafi. Profesoara era tare agitatd si mi intrerupea foarte
mult pentruintreberi, iar dupi ceii spun primul subiect,
mi trece la al doilea, unde nu Prea qtiam gi a fost cam
dezamdgiti ci nu primea rdspunsul academicpe careil
voia. La un moment dat, plictisiti, doamna profesoari
imi zice: ,,Rdspundela urmitoarea intrebare... qi ifi pun
5". M-am blocat: nu cunoqteam rdspunsul gi nu Etiam ce
si fac. Am inceput sd il chem pe SfAntul Efrem in ajutor,
1r++++t28 ttt+t+r

si nu md lase si pic. Nu mai avea rost si mi gAndescla


subiecte, doar mi rugam Maicii Domnului gi SfAnhrlui
Efrem. Defrdat5, profesoara se uitd lung^la mine gi
imi zice: ,,If, pun 5, dar sd vii la mirile!". Intr-adevdr,
ajutorul Sfantului Efrem gi al Sfinfilor a venit negregit!
Aqa am trecut toati sesiunea.
in al doilea semestru (inainte de licenti), am reugit
sd rdmAn cu restanfi la procedura civild II. Am trdit
un stres cumplit. Cei care sunt in ultimul an qtiu ce
inseamni si stai cu grija ci ar fi posibil si nu pofi intra
irn licenfi din cauza unei restan,te. Era ultima qansi!
Examenul a fost oral gi a inceput la ora 16. Eram mulfi
- vreo 50 de studenfi. Am cerut gi pentru acest examen
ajutorul Sfantutui Efrem, al Sf6ntului Nectarie gi al
Maicii Domnului.
Dupd 4 ore de aqteptare pe hol, 4 ore in care unii
ieseau bucurosi ci vor intra in licenfi, iar alfii - cu
lacrimi in ochi pentru ci picaseri, la ora 2Q am intrat
qi eu in sala de ex;unerL ficAndu-mi semnul Sfintei
Cruci! Tremuram toati, aveam impresia ci nu mai stiu
nimig simfeam ci am o multime de lipsuri, imi venea
sd plAng, mi vedeam deja picati. Trag biletul, mi uit
peste subiecte gr" surprizi: unul dintre subiecte tocmai
il citisem pe hol gi il gtiam foarte bine. Simleam cd am
mintea limpede. Imi scriu cAteva idei pe foaie, pentru
a-mi face ordine in minte (profesorul nu voia si citim
deloc ceea ce scriam noi in banc5, ne didea afari din
sald daci vedea cd citim). A venit gi rdndul meu. Am
inceput cu subiectul pe care il qtiam cel mai bine. M-a
intrerupt profesorul de doui ori si mi testeze daci
intr-adevir gtiam qi m-a trecut la subiechrl ? unde am
rrir+++ 29 t++trri

bAiguit eu acolo doud-trei cuvinte, cici nu prea Etiam


gi alm procedat ca mai inainte: am inceput si-mi chem
Sfinlii ajutdtori! Profesontl, un pic plictisit imi pune 5'
dorind parci sd scapemai repede de mine! AtAt voiam
- un 5, ca si pot intia in licenldl Era un examen greu' la
care m-am bucurat pentru un 5 ca 9i cum aq fi luat 10'
Slavi lui Dumnezeu, Care lucreazi prin Sfinfii Sdi!
M. 5., Romdnia,lSiunie2013

+
Razi cereascdEi luminitor al' minfilor te cunoaqtem
pe tine, dumnezeiescule Efrem, cdci intru mulfimea
nevointelor tale muceniceEti ai izbAndit cu biruinla
veEnicd a invierii din morli a Fiului lui Dumnezeu'
Nu inceta a ne incredinfa de puterea ta cea mare/ cal
intirindu-ne in credinfi, si te avem impreund-cdlitor in
acestveac trecdtor.
MI SELUA CEATA DE PE MINTE
Prima dati am auzit de SfAntul Efrem anul acesta,
in Postul Pagtelui, cAnd mergeam intr-un pelerinai
la o mindstire qi o prieteni mi-a dat si duc icoana cu
SfAntul Efrem cel Nou. L-am indrdgit mult 9i de atunci
mi-am dorit qi eu o icoand cu SfAntul, gAndindu-md
sd-mi cumpir una in viitorul apropiat' (Deoarece acest
pelerinaj a fost pe jos, unei alte prietene i s-a ficut rdu,
iar dupi ce i-am dat sX ducd icoana cu SfAntul Efrem'
s-a simtit mult mai bine, avAnd forli sd parcurgd tot
drumul pAni la mdnistire.)
Dupi o luni, de ziua mea, am primit de la doui
prietene icoana cu SfAntul Efrem, Pe care mi-o doream
++ttt 30 ++t+tr+

din pelerinaj, precum gi o chrticicd cu via(a qi acatistul


sdu qi bineinfelesci, dintre toate darurile primite in acea
zi, de acesteam-am bucurat cel mai mult.
Am auzit ci SfAntulEfrem cel Nou estegrabnic ajutdtor
qi,pentru ci aveam de scrislucrarea de licenf6,am ftrceput
si-i citescacatistul.Mai erau trei siptdmAni pAndla data la
caretrebuia si o predau si eu nu scrisesemfircd nimic! Md
gAndeamcd numai o minune mi poate salva si reusescsi
o termin gi, mai ftrtAi de toate, sd o predau la timp iar mai
apoi si fie qi de o calitate cAtde cAtbuni.
Bineinfeles ci in aceasti perioadi de trei siptdmAni
mi-am petrecut timpul muncind la lucrare gi rugAndum5, iar cu binecuvAntareagi recomandarea duhovnicului
meu, m-am spovedit de doud ori gi m-am impirtiqit de
trei ori, pentru ci seintAmpla des ca, din cauza presiunii,
efectiv si nu mai am idei qi si treaci timpul fird ca eu
sd mai scriu ceva. Dar, mergAnd la SfAnta Spovedanie
gi la SfAnta impirtiganie gi apoi rug6ndu-md lu icou.,u
r+i++t+3l ++t+rrt

Sfantului Efrem cel Nou, mi se lua cea{a de pe minte gi


deveneam foarte productivi.
M-a ajutat foarte mult gi pirintele meu duhovnig
cu rugiciuni qi incurajin, precum gi tofi prietenii mei,
gi mai ales SfAnhrl Efrem cel Nou, drag sufletului mert
astfel incAt, cu ajutorul lui DumnezetL am luat noti
mare la licenfi gi am terminat cu bine, chiar mai bine
decAt imi doream.
Mdrturisesc ci, de fiecare datii cAnd mi rog Sfantului
sau cAndii privescicoana qiimi facsemnul Crucii trecAnd
pe lSngd ea primesc un sim{im5nt foarte frumos de pace.
Liudat fie Dumnezeu!
loana-$tefania,Romilnia,22 iulie 2073

+
Cu trezvia ta cea vizitoare de Dumnezeu ai biruit
toate ispitirile wif maEului, PreacuvioasePirinte Efrem,
qi intru puterea blAndefii ai ribdat toate caznele aduse
asupri-gi de prigonitorii cei cumplifi. inal$ mintea
noastri citre adincurile cele minunate ale Evangheliei,
ca, urm6nd Fiului lui Dumnezeu, dintru lucrare si se
pecetluiasci gi fiinfa noastri cu puterea cinstitei gi de
viatd ficitoarei Cruci.
L-AM RUGAT SA PTg CU MINE iru SETA

cartea,ii duceam deja dorul. Am fost uimiti de minunile


lui gi de dragostea pe care o are fafd de noi.
Cu o zi inainte de inceperea celei de-a doua sesiuni de
examene/ am citit acatish-rlSf6ntului Efrem gi m-am rugat
pentru colegii mei gi pentru mine ca si trecem cu bine
de sesiune gi mai ales si mi ajute la examenul de limba
englezd, cici nu prea md descurc. L-am rugat pe Sfinhrl
Efrem sd fie cu mine in sald la examenul de la englezi.
CAnd am inceput examenul, am ficut prima parte, la
care am ldsat netraduse ultimele doud pdr,tidin text, iar la
ultimele doui exercilii am ficut ceva de care eftun siguri
cd nu e bine. Am agteptat cu suflehrl la guri afigarea
notelor. Md temeam cd voi lua o noti mici sau qi mai riu
- voi avea o restanfi. CAnd s-au afisat notele, m-am uitat
sd vid ce notd am luat si m-am speriat cind am vizut cd
am luat 9, atdt eu, cAt gi colegii mei. Mi-am ficut cmce qi
i-am adus mulfumire Sfantului Grabnic Ajutitor Efrem.
in prima sesiune, am fdcut tot si am luat 8, iar acum,
cAnd nu am fdcut cine qtie ce, am luat 9. ii multumesc
din suflet Sf6ntului.
O alte minune a SfAntului s-a intimplat cAnd ave.un
o durere de cap. Mi-am ficut crrce pe frunte si am spus:
,,Sfinte Efrem, ajuti-mi si nu mi mai doari capul',. $i
imediat am simfit cd mi lasd durerea. $i m-a ldsat.
Ili mulfumesc, Sfinte Mare Mucenice Efrem cel Nou,
SfAntul sufletului meu.
ElenaAlexandra,Consttnla,23 iulie 20L3

cartea Viafa, ardtdile,


Cineva mi-a imprumutat
Efrem cel Nou,
qi
paraclisul
Sfkntului
minunile, acatistul
grabnicul ajutdtor qi marelefdritor de minuni. Arrr inceput
si citesc aceasti carte gi am inceput si simt o mare
dragoste gi apreciere pentru acest Sf6nt. Citeam foarte
mult din ea, nu mi puteam opri. Dacd lisam pufin

Bdtii, batjocuri, scuipirl foamg sete qi cazne au


adus asupra ta prigonitorii cei amarnici, insi neclintit
ai rdmas, Mare Mucenice Efrem, cici ai iubit Crucea lui

rrr++++ 32 tf ttr+r

rirf ++t 33 f f +++tr

Hristos gi ai rAvnit a urma dragostei aceluia Care te-a


iubit pAnd in sfArgit. Lumineazd mintile noastre intru
strdlucirea Sfintei Cruci, ca, innoindu-ne l5untric, s5 se
plineascd gi intru noi gAndul cel mai inainte de veci al
PreasfinteiTreimi.

DORTNTA
iNOspr-rrurrA
Sunt in sesiune.Viala nu e uqoari cAnd eqti student
la Drept qi te striduieqti sditi iei toateexamenele.Imi fac
pufin timp, pentru cd i-am promis SfAntului Efrem cd o
sd mirfurisesc minunea lui cu mine, cAt de repede pot.
Am picat un examen gi eram foarte dezniddjduitd qi
tristS. Doui din prietenele mele bune mi-au fost alituri
in acel moment cu tot sufletul ior gi le mulqumescmult
de tot. Fdri ele era tare greu!
intr-o zi, m-am dus la Bisericula Studenfilor, in
Haqdeu (Cluj), iar una din prietene mi-a aritat cartea
Sfintul Ef"remcel Nou - Minuni in Romhniagi era foarte
bucuroasd cd SfAntul Efrem a ajutat-o la facultate, cu
examenele,ea fiind in anul terminal.
LuAnd cartea qi citind cAteva dintre minunile
scrise, m-am cutremurat. Eu nicicldati nu m-am rugat
SfAntului Efrem. Mi-am zis in gAnd cd mi-ag dori gi eu
cartea aceea,dar o si o iau eu mai incolo, cAnd o si am
bani pentru agaceva (agagAndescmereu).
Seara,dupd slujbd, m-am inchinat pentru prima datd
la moastelescoasepe o masi in bisericdqi, bineinfeles,gi
la papucul SfAntului Efrem. Am simfit o pace interioard
de nedescris. Dupd ce am ajuns in cimiry o altd prieteni
m-a rugat sd cobor, pentru cd voia sd imi diruiascd ceva.
r + + + + + *3 4 t t t + t + +

CAnd m-am dus, am rimas qocatd:mi-a diruit cartea


cu minunile SfAntului Efrem, deqi eu nu am zis niminui
cd mi-o doream, doar am gAndit aceastaqi in plus, cine
sd ili diruiascd exact cartea doritd la o ori aqade tArzie?
Cu adevdrat,Sfantul gi-aaritatbunitatea fafi de mine,
chiar daci eu nu m-am rugat lui pAnd acum. De acum
incolo, cu siguranld o si md rog cAt de mult pot qi o sd-l
cinstesc,pentru ci Dumnezeu ne-a dat un Sf6nt tare bun!
Dumnezeu si ne ajute pe tofi gi rugafi-vd Sfentului
Efrem pentru ajutor, mai ales la examene!
Ramona-Daniela,
Cluj-Napoca,30 iulie 2013
t
Prin pufinele cuvinte ale celor ce mirturisesc
binefacerile tale, Multmilostive Pdrinte Efrem, lucrezi
in taina inimilor noastre, punAnd pecete ce nu poate
fi gtearsi de nici o putere sau lucrare omeneascd.
Lumineazi-ne gi ne fereqte de fildrnicia binevoitoare
a celor mincinoqi, care strecoari fAnfarul ca sd inghitd
cdmila gi care nicidecum nu-gi vor pune sufletul pentru
noi in vremurile de grea incercare.

CU TIMP SUFICIENT
PENTRU
R U G A C I U N E AD E M U L T U M I R E
in anul 2012, prinluna iunie, a fost prima oari cAnd
am primit ajutor de la SfAntul Efrem cel Nou. Era la
sfArgitul masteratului, anume, cAnd trebuia sd termin
lucrarea de disertafie.
SfAntul Efrem cel Nou a venit in casa mea prin
intermediul unei doamne mai in vArstd, care avea mare
r+++t++35 ++tf +++

evlavie la SfAntul Efrem. Mi-a dat de multe ori acatiste


ale diferitilor SfinEi, printre care qi o cdrticicd sublire
cu viafa paraclisul gi acatistul SfAntul Efrem. Nu s-a
intAmplat niciodati si mi fi intAlnit cu dAnsaqi si nu imi
fi oferit fie un acatist, fie o iconild a unui SfAnt sau a unei
Sfinte. insd pe toate le puneam deoparte, gAndindu-md
cd e bine si le am in casi, in caz ci o si am nevoie de
mijlocirea Sfinfilor.
CAnd am primit cirticica cu.SfAntul Efrem, eram
in perioada in care munceam la lucrarea de disertafie,
lucrare cu foarte multe probleme gi impedimente. Am
avut o temd a lucrdrii ce nu putea fi demonstratd practic.
Era puri teorie, iar eu trebuia sd fac un studiu de caz
pe tema respectivi. M-am chinuit totuqi si gisesc o
modalitate de a face o demonstralie practici, am ciutat
specialigti in domeniu, dar nimeni nu putea si md
indrume, sd pot si imi inchei lucrarea. Iar despre ajutor
din partea profesorului, nici nu se punea problema,
deoarece dAnsul aqtepta ca eu si vin cu o idee noud de
demonstrarea temei... .
Am pus cirticica cu SfAntul Efrem pe birou, printre
multitudinea de cir,ti de specialitate si mereu ajungea pe
sub acestea.De fiecare dati cAnd deznidijduiam qi imi
spuneam ci o sd dau la anul disertaFa, acatistul SfAntului
iegeadeasupra cir,tilor, ca gi cAndimizicea cd trebuie si-l
citesc.In deznidejdea mea, eu mereu il puneam sub cdrfi
gi imi ziceam mereu ci nu este timp sd citesc acatistul,
pentru ci nu am timp si imi termin lucrarea.
Fiindce mai aveam o zi pAni la predarea lucririi gi eu
pAni la aceadati nu aveam studiul de caz, iar ajutorul nu
venea de niciieri, uitAndu-mi la icoana SfAntului Efrem
r+tf ++t 36 f it+++r

de pe acatist,am zis: ,,$tiu ci trebuie si citescacatishrl,dar


ajuti-md si termin lucrarea, sunt convinsi cd nu ai venit
in casamea intAmplitor". TerminAnd de spus acestea,am
primit un spor nemaiintAbrit gi am terminat lucrarea cu o
ord inainte de predarea lucrdrii, avAnd suficient timp si
spun qi o rugiciune de multumire SfAntului.
La examery nota a fost cea maximi. $i aici, am
primit ajutor de la SfAntul Efrem, intrucAt profesorii din
comisie nu mi-au adresat foarte multe intrebdri, degi era
una dintre cele mai severecomisii.
Dupd stresul cu lucrarea de disertafie, bineinfeles ci
am avut nigte probleme de sindtate: sim,teamo durere
in abdomen in partea stAngS,aga,de parci mi se infigea
mereu un cufit fur pAntece. A durat o lund de dureri
constante, pAnd intr-o seard, cAnd - durerea fiind atAt
de mare, deqi incercasem tot felul de tratamente pentru
problema mea - mi-am adus aminte de SfAntul Efrem,
care a pitimit mult pentru credinfa s4 infigAndu-i-se un
lemn incins in pAntece.Am zis doar atAt: ,ife rog, Sfinte
Efrem, tu, care qtii durerea pAntecelui, alini-mi gi mie
durerea aceasta". Greu de crezut pentru unii, chiar qi
pentru mine, dar durerea a dispirut pe loc gi am reugit
si adorm. De afunci, nu mai am nici o durere.
Eu nu obiqnuiam si mi rog Sfintilor, ci mereu mi
rugam lui Dumnezeu gi Maicii Domnului, insi SfAntul
Efrem a devenit SfAntul cel mai drag sufletului meu,
grabnicul meu ajutdtor intru toate nevoile!
l. D., Sibiu,13 august2013

+
Colina Neprihdnifilor s-a umplut de lumina impnrdfiei prin jertfa ta muceniceasci, Sfinte Efrem, cici
llttttt

37 tit++++

strilucirea cea Sus a venit si mirturiseasci slava cea


tainici ce o purtai in inimd prin pomenirea numelui
lui Dumnezeu. Pogoari gi asuprd-ne striluminarea ta,
Mare Mucenice, ca, arzAndu-setot picatul gi moartea
dintru noi, sd ne innoim intru spor de credinfd, nidejde
qi rugiciune.
AM CAUTAT O CALE DE SCAPARE...
Ceea ce am sd vd spun nu este neapirat o mirturie
despre exameneleluate, dar am promis SfAnfului Efrem
ci voi impdrtdgi minunea sivArgitd.
La sfArgitul lunii iunie a acestui an, mi simfeam
pe zi ce trece tot mai sldbiti gi mai incapabil5 sd invi!
pentru examenul vielii mele - bacalaureatul. Aveam
un nodul de mirimea unei boabe de strugure undeva
labaza gAtului. La insistenlelemamei mele, am mers la
doctor. Dupi numeroaseinspecfii,s-a ajuns la concluzia
cd respectivul nodul era canceros.
Zilele ce au urmat dupi aceeanu pot sd vi le relatez.
Un adev5rat chin. Mi rugam Domnului gi il acuzam
pentru povara pe care mi-a dat-o (lucru de carein acest
moment md ruginez). In cele doui sdptimAni de chin,
nu m-am putut concentra deloc asupra examenului.
In sdptimAna dinaintea probelor scrise, am mers la
Cluj, la un alt doctor. In dimineafa respectivd,am cdutat
pe intemet o cale de scdpare,o cale de alinare cu ajutorul
Domnului. Am dat de Sfantul Efrem pe un forum gi am
citit cAtevadintre minunile lui. inainte sd plec la Cluj, eu
fiind din Bistrifa, m-am rugat SfAntului Efrem cel Nou
sd md ajute.
r + r + f+ + 3 8 + + + r r r l

ExaminAndu-mi figele, iar apoi examinAndu-md pe


mine, medicul m-a intrebat daci nu cumva incurcasem
fiqele cu altcinev4 cici eu sunt perfect sdnitoasd. A mai
durat o vreme pAni nodulul a dispirut complet, iar acum
sunt cAt se poate de sindtoasi. De asemenea,am luat
Bacul cu o medie peste9, in ciuda faptului ci siptim6nile
menite pentru pregdtire le-am petrecut in lacrimi.
Multumesc Domnului gi SfAntului Efrem cd m-au
ajutat! Fifi binecuvAntafi!
M. L., Bistrita,25nugust2013

+
Limpezind cdile omeneqti gi pogorind asuprd-ne
lumina ta cereasci,ne ridici din deznidejde si din boald,
Mare Mucenice Efrem, urzind in chip minunat cele spre
mAntuirea noastr5. Pune intru noi spor de infelepciune qi
osteneald,ca, pdgind pe cdile cele sfinte ale Evangheliei,
sd ne invrednicim a gusta mereu din Trupul gi SAngele
Domnului, comoara ceanepieritoare a acesteilumi.
AM SIMTIT PUTEREA
DE A VORBI LIBER
Ajutorul SfAntului Efrem l-am simfit si la examenul de
licenfd, fiind studentd la Facultatea de Drept. Examenul
s-a desfdgurat in doud reprize: un examen oral din
materia dreptului civil (din tofi cei patru ani de facultate)
gi prezentarea propriu-zisd a lucririi de licenfd.
Pentru examenul oral, nu md simfeam prea bine
pregititd, emofiile erau pe misurS, dar am intrat in sala
de examen cu o iconifd a SfAntului Efrem in mAnd qi
cametul de student. Am tras doui subiectepi am mers
++i+i+t 39 ittt+ti

in banci sd le re'zolv. CAnd mi-am vd,zut subiectele,


am constatatci nu gtiu nimic, deja md vedeam picatd.
In momentele acelea, am inceput sa mi rog lvlaicii
Domnuiui si SfAntului Efrem. Minunea s-a gi petrecut:
ideile au inceput sd curgd, simleam cd am mintea
limpede qi, chiar daci nu prea gtiam din cdrti, am
inceput sd scriu pe ciornd ideile care mi se pireau logice
si normale cu privire la subiecteletrase.
A venit momentul si-mi prezint subiectele. Am
simtit o putere de a vorbi liber, fari a md uita pe ciornd,
emotiile erau pufine, rnai ci nici nu se sim{eau.Am
spus tot ce am stiut si m-a intrerupt comisia pentru
intrebiri. Pretenfiileerau mari, tot mai voiau sh vorbesc,
iar la urmi mi-am dat seamadupd chipurile lor cd erau
cam nemulfumili. Am ieEit din sal6 dezamdgitd;voiam
doar sd iau examenul. Dupd cAteva ore, s-au afiEat
Ei rezultatele: 7. Fusese un examen tare greu, iar eu
eram bucuroasi pentru nota primitd. La prezentarea
licentei,media comisieia fost9,66.
Slavi Domnului gi SfAntului Efrem, careneincetatisi
aratb ajutorul spre cei ce ii cheamdcu credinld!
M. 5., Rominia,28 aulust2013
+
Av6nd intelepciunea desbvArgitd,dobAnditd de ia
Duhul SfAnt, toate le cunoqti Ei le vezi intru plindtate,
Sfinte Pdrinte Efrem, primindu-i cu dragoste pe cei
ce vin citre tine. Pentru aceea,si noi, cei care suntem
luminafi cu raza privirii tale, i1i multumim pentru toate
binefacerile si iti cAntdm: Bucurd-te, Mare Mucenice
Efrem, infelepciune dumnezeiascd intru care se topesc
toate gAndurile omeneqti.
r+rit+t

40 *f f ++t+

CU NESFA\QITN MILA
FATA DE
NEPUTINTELE NOASTRE
SfAntLrl Efrem cel Nou mi-a ap5rut in cale in trrmi
'r: mai mul{i ani. Iesind intr-o duminici de la Sf6nta
iturghie, la bisericuta unde merg eu, ni s-a dat la ieqire
' iccni!5 de carton cu un SfAnt. Arn citit ce scria pc'spate,
ateva rAnduri, numele siu, faptul ci a fost torturat, ci
lr.rinte a fost chlugir, fiind ucis in urmi cu aproximativ
.i)0 cle ani, moaqtele sale fiind descoperite dupi acest
riiterval de o miic.utd, in Grecia. Mai scria cd este mare
iamiduitor de boli sufleteEfi gi trupegti, ardtAndu-se
rieve'acelor care il cheamd cu credinfd. Am dus iconita
rt spectivd la serviciul unde iucram pe atunci, parcd prin
.rnul 2009 sau cam asa ceva. Am pus-o pe biroul unde
rvcam locrrl meu si... atAt. Anii au trecut, SfAntul md
;:rivea blalin din iconifa respecfivd pe parcursul celor 8
ore, mai mult sau mai pufrn, cAt stdteam la serviciu, insd eu
nu i-am dat mare atenfie. CAteodati, cAnd aveam oarecare
rrcutifi sau necazuri, probabil cd imi mai cddeau ochii pe
iloana sa gi ii mai ceream ajutoruf stiind cd este un SfAnt
al lui Dumnezeu, dar fdri sd mi interesez in mod deosebit
despre viafa sa, fird sd,,il am la evlavie", cum se spune. in
urma unor intAmpldri, am pdrisit serviciul unde lucram
dc patru ani si jumdtate gi, nu mai refin exact, dar parcd
am ldsat icoana la birou, sd vegheze ir continuare asupra
celui care urma sd imi ia locul. Acasd, aveam altd icoand
identicd, ldsatd de fratele meu, care primise cu aceeasi
ocazie una la fel. Deoarece imi pdrdsisem serviciul forfat
de imprejurdri, md aflam intr-o situalie destul de dificila,
f i++il+

4l +lii+ri

cu atat mai mult cu cAtsogiamea nu aveanici ea un salariu


prea mare. Planul meu a fost sd rimAn cAtevaluni acasi,
sd mi pregitesc pentru un examen care sd imi permiti
ocupareaunui post ce presupuneaLln cu totul alt climat
decAtcel de unde plecasem,siguranfalocului de muncd,
salariu burr, in fine, mai multe avantaje.
Trecusemprin momente grele la serviciul respectiv,
pirintele meu duhovnic m-a ajutat mult. Am avut un
diferend acoio cu cineva, iar pirintele duhovnic m-a
sfdtuit sd mi rog SfAntului Mare.Mucenic Mina, care a
intors situafiain favoareamea in cAtevaore dupi ce i-am
citit Acatistul. Era ceva legat de salariu gi o persoan5,
absolut intAmplitor veniti acolo, fiind intrebatd despre
salariilepropriilor sdi angaja{ide citre cel cu careaveam
diferendul, a dat niqte rhspunsu^ricare au fost in favoarea
meaintr-o manierdzdrobitoare.Incercareade a demonstra
,,privilegiile" exageratede carem-aqfi bucurat eu la acel
loc de muncd s-a transformat in exact contrariul ei, ceea
ce mi-a tiiat rdsuflarea,uluit fiind de cAtde categoricam
ieqit victorios dintr-o situafie aparent fdri iegire. Erau
foarte pu{ine Sarrseca aceapersoandstriini sb rdspundd
ceea ce a rdspuns, gi L-am slSvit pe Dumnezeu si pe
SfAntulMina, cel grabnic ajutdtor,cumpdrAndgi o icoani
a sa, pusd acasdla loc de cinste. Situa{ia s-a aplanat si
mi-a devenit apoi favorabil5, constituind insd gi semnalul
ci trebuia si imi gdsescalt serviciu.Degi nu md indoiesc
de ajutorul SfAntului Mina, cred c.l qi SfAntul Efrem cel
Nou mi-a fost de ajutor, EiMaica Domnului gi mulli Sfingi
carese roagdpentru noi.
ln sfArgif am pirdsit acel serviciu. Familia mea m-a
ajutat din punct de vedere material, tot ce avearnde ficut
titttt+

42++tl+++

r'r'i Si stau acasd si m) pregdtesc pentru exarnenul mai


,.Lrspomenit. Fratele meu, care susfirruse examenul chiar
:rr oflul anterior, m-a sustinut moral si materiai, tiind
i:-,nrteincrezdtor in qansele mele, cu atAt mai nrult cu cAt
rl reusise'din prima incercare, degi era un examen extrem
.te dificil, astfel ci i-a dat slavi iui Dumnt'zt:u pentru
,ri,-eastade nenurlSrate ori. Dificultatca acestui examen
r rrirsta in vastitatea materiei de aprofundat qi dc gtiut
ro.rrte bine, insA la rnomentul respectirr era r.orba cle cl
,.i;rgura probd de cunogtii-rfeteoretice din domeniu, dupd
r are, odatd trecuta aceasta, totul era practic rr:zolvat.
rsadar, m-am apucat de inr'5tat, timp de aproximatirr
" iuni, acesta constituind ,,locul meu de munc5". Pentm
rnine, miza era foarte mare, consideram cS este viitorul
rncu gi al farniliei mele in joc; in linii mari, situa{ia imi
parea impoviritoare,
dar eram recunoscitor pentm
rjubrul moral qi material din partea familiei.
In sfArqit, dupi ce an'r invitat cAt am putut gi m-am
priceput, a venit si ziua examenului. Af-lasem intre timp,
rtr inima strAnsd, ci erau scoase mult mai pufine locuri
la concurs decAt in anii anteriori - ca idee generalS,
urma si concurim cam 1200 de persoane pentm 40 de
locuri... Cu nddejde in Dumnezeu, m-am dus totugi la
examen, Etiind cd invSfasem, md pregdtisem si, cum
se spune/ ,,intrasern in hord", deci trebuia ,,sd joc".
Examenul avea loc la BucureEti, unde am ajuns cu o zi
inainte Ei am fost la mAndstirea l{adu Vodd, unde se afld
o pdrticicd din moagtele SfAntului Nectarie din Eghina.
Am citit Acatistul SfAntului si i-am cerut ajutorul. Eu nu
am bdgat de seami ci era pus pentru credinciogi ulei
din candela SfAntului si nu m-am uns cu el. Am dat
r+++if t 43 f ttt+++

examenul, iar la finalul acestuia,s-au afigat rezultatele


corecte ale testului gril5, astfel cd fiecare candidat qi-a
putut calcula punctajul, practic imediat ce examenul s-a
incheiat, dupd epuizarea timpului alocat probei.
Dupd ce am refdcut calculele acasi, am vdzut cd
luasem o noti cu o zecime mai mici decAt nota minimi
pentru a rimAne in competifie.Totul era pierdut. Picasem.
Afisarea rezultateloroficiale a contirmat eqecul.Am fost
tare zdruncinat de aceasta,mi-era rusine de mine insumi,
st5fusem atAteaiuni acasSpentru a invSfa, sperasemcd
voi reuqi, erau persoane care nu avuseseri privilegiul
meu, aveau familii, copii, servicii solicitante,invitaserd
dupi terminareaprogramului de lucru, cum apucaserdce mai, in condifii mult mai dificile decAtale mele, care
avusesemtotul ,,pe tava" gi ratasem,in timp ce unii dintre
ei reuEiseri.Cred cd si m6ndria mea a avut o contributie
insemnati la esec,al;ituri ciealte metehne aie mele.
Nu gtiam ce urma s5,fac in continuare. Fratelemeu a
spus ci nu-i nimic, trebuie sd incerc Ei anul viitor, totul
va fi bine, sd nu imi fac gr|ji, sotia mea, de asemenea,
a fost aldturi de mine din tot sufletul. I'drintele meu
duhovnic m-a inc.rrajat Ei el in toata aceastdperioadi,
gi dupd sus{inereaexamenului, gi la aflarearezultatelor.
Cu toatd povara sufleteascdpe care o simfeam, i-am
mulfumit adAnc Domnului pentru oamenii din jurul
meu, pe care mi-i ddruise din marea Sa bundtate...
PAndlaurmd, am hotdrAtsi maiincercsi anul urmdtor,
conEtienttotodati cd miza examenului se dublase.Vor fi
doi ani in carevoi fi stat sd md pregdtesc,iar dacdnu voi
reuqi nici de data asta... Nici nu voiam sd md gAndesc,
degi imi dideam seamacd ar fi posibil sd se intAmple qi
r++tt++ 44 +++r+ir

rsta. In fine, dupd o perioadd de pauz6, m-am apucat


iar de invdtat.Zvonurlle erau ci se va schimbadestul de
mult materia, ceeaceingreuna considerabiltoati treaba.
\{ai mult, dupd un timp, dupd ce mi apucasemdin nou
cie invSfat, am aflat cd se modifica qi modalitatea de
examen,astfel c5, pe lAngdproba teoreticS,aveau si mai
l'ie introduse incd doud probe speciale,notate si acelea,
urrnAnd a se face apoi media celor trei note, care avea
si se calculeze dupi niste reguli speciale,fiecare notd
avind o anurnitd pondere.
Ziua examenului se apropia tot mai nrult, iar la un
moment dat, am sim{it cd nu mai pot, parci m5 strivea
stresul. intr-o zi, i-am spus pdrintelui meu duhovnic
zbuciumul meu, temerile mele. Dinsul, dupd ce
n-a ascultat cu atenfie, a scos o iconifi mici pe care,
sdrutAnd-o,mi-a dat-o, spunAndu-mi ci este a SfAntuiui
Efrem cel Nou qi cd acestSf6nt mi va ajuta foarte muit.
Am luat-o, cu oarecare ezitdri, gtiind ci mai am una
acasd,insd pirinteie, fdri sd se supere, a insistat si o
iau. Cumva am simft, mai mult indirect decAtin mod
t:ongtient,^cipdrintele m-a incredinlat SfAntuiui Efrem
cel Nou. in mod inexplicabil, am simfit ci momentul
respectiv este cumva hotirAtc.r. Nu gtiam cum, nu am
dezbdtut prea mult ce simteam, insd a fost ceva decsebit.
In aceeagizi, sau intr-o zi uiterioard foarte apropiati
de aceea,la librdria bisericufei noastre am vizut cartea
despre SfAntul Mare Mucenic qi Cuvios Efrem cel Nou,
Mdrturii ale minunilor sdadrEitein zilele noastre.Mi-am
zis, cu o hotdrAre care parcd nu mi caracteriza: ,,Acesta
este un semn. Trebuie si cumpir aceasti carte. Pirintele
m-a incredintat SfAntului si aceastainseamnd ci SfAntul
i++1t+t

45 f *tf ++r

imi iese in cale". Am cumpirat r:artea gi, ajungAnd


acasi, am inceput imediat si citesc din ea. Parci nu
md puteam opri. Eram trluit si extrem de ernolionat de
ce citeam: oameni cu necazuri ce pireau imposibii de
depdgit,,,sentinte"medicale necrufdtoare,situalii fird
iepire, toate rezolvate in mod nriraculos, de necrezut de exemplu, analize care ardtau clar o anlrmiti boalS
si care, dupa rugiciuni citre SfAntul Efrr:m cei Nou
ardtaula fei de clar ci boala nu nrai exista.Erau lucruri
pe care nirneni nu le putea explica in termenii veacului
acestuia. Lucruri nrinunate. Citind aceastd carte, am
aflat mai amdnuntit cine este SfAntr"rlEfrem cel Nou, ce
a patimit, cAta suferit,c6t a iubit... A fost extraordinar.
Am citit mai bine de jurnhtate de carte pe nerisuflate.
Arn povestit mamei rnele, mahrsii meie, care, intr-o
diculie telefonici uiterioari, mi-a spus: ,,$tii, simt eu cd
acestSfAntte va ajuta, sunt sigr-rricI r.ei reusi la exarnen
cie ciataaceasta,el ti-a iesit in cale si simt cb aceastaeste
pentru a te ajuta si reu;eEti!". Am incuviinfat, insd in
gAndul meu nu eram foarte sigur, nu ci m-ag fi indoit de
puterea SfAntului,cu harul Domnului Hristos, insi de ce
m-ar fi ajutat tocmai pe mine?! Nu i-am spus insd nimic
din toate acesteanrdtugii mele. Totusi, am invdtat parcd
mai cu nidejde, mai cu spor, mai cu tragere de inimd.
In sfArsit, a sosit si ziua exarnenului. Am plecat la
Bucureqtitot cu o zi inainte, am fost la SfAntul Nectarie
impreund cu sofia mea, cu fratele meu (altul decAt cel
care primise iconita SfAntului pe care o aveam acasd)gi
cu solia sa. Ne-am inchinat, am citit Acatistul SfAntului,
ne-am uns cu ulei din candela sa (de data asta am
observat gi eu uleiul gi am atins gi iconita SfAntului
r++ilf

t 46 ittt+++

Efrern cel Nou datd de pdrintele meu duhovnic, pe


care,evident o aveam cu mitte, precum gi alti iconili cu
Sfintul Nectarie).
A doua zi, am mers la examen.Eu aveam iconilele cu
mine.Amvorbitcu pdrinteleduhovnic, l-am anunlat cAnd
intrdm in sald,a$acum ne-a rugat. Sincer,mi gAndeam
ca m;car si pic onorabil, si nu mi fac de rusine, dupd ce
am stat atAtatimp si invif. SI iau o notd onorabil5,micar
atAt,chiar dacd nu voi reuqi, voi vedea ce voi face apoi.
De asemenea,m-am rugat sd reugescnu pentru mine,
ci ca sd fiu de ajutor familiei, sotiei mele, sd nu mai fiu
Lro\/ara,ci sprijinul celor dragi, sd rdspldtescsacrificiul
p5rinfiior mei, al mdtugii mele, care m-au ajutat si fac
facultatea, al fratelui meu, care m-a suslinut material
si moral, al tuturor celor care m-au incurajat gi m-au
suportat in tot acestristimp... Voiam ca mdcar sd nu mi
fac dc rusine, iar de va voi Dumnezeu, dincolo de orice
nidejde (erau vreo 1250de candidafi pe 100 de locuri gi
nu credeam cd oi fi tocmai eu printre cei 100),sd pot si
le fiu celor dragi de ajutor cu reuEitaaceastanesperatd.
Tin minte c5, inainte de examen cu ceva timp, mi-am
z,iscd,dacd anul trecut, cAnd exista o singurd probd, cea
teoreticd,am picat, anul acesta,fiind trei probe gi deci un
intreit stres, materie in parte noud qi un examen practic
considerabil mai greu, dacd voi reuEi, va fi cu adevdrat
minunea lui Dumnezeu.In timpul examenului,qtiu ci, la
un moment dat, au fost trei sau patru grile consecutivela
carenu Etiam ce sd scriu, care suitt rdspunsurilecorecte.
M-au trecut toate apele.Una, treacd-meargd,doud, hai sdr
zicem,dar a treia?lM-am rugat, simfind aproapeiconi{ele
Sfinlilor Nectarie Ei Efrem cel Nou, Ei am zis: ,,Doamne,
rti+t++ 47 +tt++++

Maica Domnului, Sfinte Efrem, Sfinte Nectarie, Pdrinte


Arsenie Boca, ajutafi-mi sd aleg rispunsurile corecte!".
Apoi am decis cum mi s-a pirut mie cd e corect.Aga am
ficut ori de cAteori am mai intakdt asemeneasituafii pe
parcursul examenului.
In fine am iegit printre ultimii, am predat lucrarea,
ne-am adunat cu tofii si calculdm rezultatele. Ca qi anul
trecut, nu m-am simlit in stare si o fac. Astfel, sofia mea
a calculat, iar dupi un timp, m-a chemat la ea gi mi-a
spus: ,,81 de puncte". Fuseseri 100 de intrebiri. Am
simfit cd legin, am iz.bucnit in plAns, parcd eram un arc
incordat pdnd la limita rezistenfei care s-a detensionat
brusc. Nu am fost in stare si zic nimic cAteva minute
bune. Apoi l-am anunfat pe pdrintele meu duhovnic,
i-am sunat pe cei de acas5...
La afi$area rezultatelor, am aflat cd eram in primii 12,
av6nd a cincea medie intre candidati. Se pare insd cd nu
calculasem corect, nu aveam 81 de puncte din 100.Aveam
82. Nu irni venea si cred! Am zis cu convingere ci punctul
acesta este un ,,bonus" al SfAntului Efrem cel Nou.
Asemdnitor au decurs lucmrile gi la celelaltedoud probe.
Ba chiar, la ceade-a doua, am avut 2 puncte in plus fa,tdde
ce calculasem! Arn trecut qi peste a treia probi cu o notd
uluitor de mare - aici trebuia sd susfii un fel de interviu...
I-e-am trecr-rt pe toate, am obfnut postul, s-au implinit
toate cele pentru care mi rugasem, degi, in micimea
suflefului meu, nu indrdznisem si cred ci voi reusi. Iatd
inse cn Dumnezeu nu Sa uitat la picitoqenia me4 la
ingustimea mea, la nerrrednicia mea, la deznidejdea mea.
Nu m-a pedepsit pentru acestea,ci $i-a ardtat mila Sa fafi
de mine, cel care nu utrn crezutcd voi reuqi.
irrt+f + 48 ++f irll

Aqa cum am spus,am chematin ajutorul meu pe Maica


Domnului, pe Sfinfii Efrem cel Nou, Nectarie din Eghina,
pe Pirintele Arsenie Boca gi gtiu ci toti m-au ajutat. Insi
nu pot uita sentimentul ci pirintele meu duhovnic m-a
incredinfat Sfantului Efrem cel Nou qi cd eu insumi l-am
perceput ca pe ocrotitorul meu personal. Nu l-am uitat
de atunci qi nuJ voi uita niciodati, m-am rugat lui 9i in
alte momente grele gi am primit ajutor, usurare, nidejde.
O dat5, l-am rugat sd faci in aga fel incAt sd nu md
mai doari stomaculdupd cebeau lapte, cdciobservasem
c5, ori de cAte ori beau lapte, am cramPe. Dupd cum
observasem,ar fi trebuit sd inceapi din nou crampele,
cu urmbtoarea ocazie cAnd am bdut lapte' Insd nu au
mai apdrut, iar apoi au dispdrut de tot.
Alti dati, sofia mea avea niqte dureri in zona
spatelui. S-aintins pe Perna sub care Pusesemcarteacu
Minunile SfAntului gi a putut dormi in noaptea aceea/
apoi problema s-a rezolvatintr-un mod neaqteptat.
Am mai ar,'utapoi dileme, momente ircordate, tristeti,
insd am cerut ajutorul Sfinfilor, al SfAntului Efrem cel
Nou, al Maicii Domnului, al Sf6ntului Nectarie qi s-au
pufin previzibil, lu6ndurisipit toatg in mod neagteptat,
veselia. in mod
le locul buna-in,telegetg ut-b.,ia
,,rrotma\", ar fi dispdrut cu greu, daa rugAndu-mi Maicii
Domnului gi Sfinfilor, au pierit ca fumul. Ar mai fi de
spus gi altele, inclusiv cd nu am implinit unele promisiuni
fdcute SfAntului, insi am nddejde ci le voi implini cAt de
curAnd gi mai am credinfa cd SfAntul pururea ne aqteaptS,
ne iubeqte, ne std alituri. El nu ne disprepieqte/ nu ne
judeca ci, plin de Harul Domnului nostru Iisus Hristos,
se apleacd cu nesfArgiti mili asupra neputinfelor noastre,
r + t + +4 9 + + t + t + +

asupra rinilor noastre sufletesti gi trupegti, nerdbddtor si


ne tdmiduiasci, si ne diruiascd linigtea paceaqi bucuria
ceaadeviratd, carenu sevor lua de la noi. Prin ajutorul pe
careni-l da SfAnhrl ne vesteqteci aceasti bucurie izvordgte
din cunoagtereaAdevdratului Dumnezeu, Cel in Treime
liudat, a milei gi a iubirii Salenemdsuratede oameni.
In speranta cd relatarea celor de mai sus va fi spre
intirirea gi apropierea de Dumnezeu qi de Sfin{ii Sdi,
intre care gi SfAntul Efrem cel Nou, imi cer iertare pentru
stAngdciilepe care le voi fi fdcut scriind aceasti mdrturie,
pentru intArzierea in a o da, pentru cele pe care le-am
omis qi pentru toate. Fie slava Domnului in veci!
F. R., Cluj-Nnpoca,9septembrie
2013

Temeluindu-fi viafa pe dragostea cea dumnezeiascd,


Mare Mucenice Efrem, intm Hristos Domnul ai cunoscut
addncurile iubirii de vrijmaqi gi, pogor6ndu+e intru
cele mai de jos ale firii omenesti, ai luat asupra ta toatd
prihinirea Ei blestemul. Pentru aceasta, qi Domnul te-a
preamirit in inimile noastrg cdci tot ceeace ai sdvArgitintru
nevoinfele tale de taind ai ascunscu Hristos in Dumnezeu.
AM INCEPUT SA CRED

cA vrr sEpoATEiNravprA $rMrE


Sunt in anul II la Facultatea de Inginerie Mecanicd
gi am ajuns in situalia de a nu strAnge toate creditele
necesarepentru promovare. Nu sunt cel mai conqtiincios
student, dar nici cel mai deldsdtor.Agadar, cu o seard
inainte de un examen foarte important, am gdsit site-ul
ajutor la examene,nu gtiu cum (poate o altd minune).
++tt++t 50 tit++r+

Am citit c6teva mirturii... La inceput eram sceptic,


dar parcd ceva mi atrigea si citescmai mult, mai mult,
pAnd am inceput sd cred cd mi se poate intAmpla 9i mie.
Cum am mai spus, aveam de suslinut un examen
foarte important gi invilasem numai vreo zecesubiecte
din cincizeci,qi nici pe aceleafoarte bine. Nu mai aveam
nici o speranfd,eram sigur cd o si pic, ci toate cele rele
mi seintAmpli numai mie etc.
M-am rugat searaSfAntului Efrem, i-am citit acatistul
Ei, dintr-odati, parcd eram alt om. Am devenit foarte
increzdtor ci SfAntul o si mi ajute si cd trebuie si
reuEesc.Searadinaintea examenului nu Preaam dorrnit,
gAndurile mi frdmAntau, insi dimineali m-am trezit
odihnit gi pregdtit.
Dupi ce am ajuns in sala de examen,profesorul mi-a
intins biletele qi, firi si stau pe gAnduri, am Pus mAna
pe unul care parci mi-a fdcut cu ochiul. Au fost doud
subiecte: primul subiect Pe care l-am primit il s,tiam cel
mai bine din cele zecepe care le invdlasem, iar cel de-al
doilea imi era cunoscut de asemenea.
Bineinleles cd am luat examenul 9i, aga cum am
promis SfAntului Efrem, Maicii Domnului 9i SfAntului
Nicolae, am dat aceasti mirturie. Menlionez cd este
prima dati cAnd md rog cu adevdrat qi imi pare nesPus
de riu ci nu am ficut-o qi pAnn acum!
Rugafi-vi lui Dumnezeu gi Sfinlilor qi cu siguranfa
nu vd vor lisa la nevoie!
201.3
Daniel,Ploiegti,12 septembrie

+
Dintru bunitatea ta de negriif vii degrabd spre a
lumina cu rugiciunea sufleteleinsetate de izbivire, Mare
iitit++

5l +++iiii

Mucenice Efrem. Pogoari Ei asupra noastrd strilucirea


dumnezeiestii cunogtinte, ca, pricepAnd din lucrare puterea poruncilor lui Hristos, sd ne ostenim intru a ne
purta CrucearAnduiti noud in fiecarezi.

din inimi SfAntului Efrem din Nea Makri pentru tot


ajutorul qi sunt convinsi ci, in continuare, la examenele
mai grele care vor urma, va rdmAnemijlocitorul nostru'
2013
D., Turda,L4 sePtembrie

PERMISDE CONDUCERE
DE LA SFANTUL EFREM

Strdjuindu-ne vietile cu privegherea ta ceasf6ntd,ne-ai


cuprins in rugdciunile tale irrainte ca noi sd te cunoaEtem,
PreacuvioasePdrinte Efrem, rodindu-ne innoirea vielii Ei
spor de credinfi. Pentru aceea,te ruglm, irvali-ne 9i pe
noi calea pdcii lui Dumnezeu tdinuiti in Evanghelie, ca,
sivArEindu-le pe toate cu inimd bund, sd ili mullumim
aqa:Bucurd-te, Mare Mucenice Efrem, dor dumnezeiesc
aprins din strdlucirea dragostei PreasfinteiTreimi!

Am fdcut cunoqtinfd cu SfAntul Efrem cel Nou anul


trecut, prin intermediul mdtuqii mele. Ea a primit in
dar doui cdrfi cu viata, acatistul,paraclisul si rugdciuni
inchinate SfAntului Efrem. AvAnd astfel o carte in plus,
mi-a ddruit-o mie. Am simlit cd SfAntul md va ajuta in
momentul in care am citit ci este priznuit in data de 5
mai, eu fiind ndscutdcu o zi mai devreme.
in aceastdvard, mi-am dat examenul la gcoala de
Eoferi. La partea teoreticd a fost bine, dar am picat la
condus. Imediat dupd loviturd, un prieten ajuns dintr-o
vacanfdin Grecia mi-a adus o cutiufX cu o buc5ficd din
veqmAntul SfAntului Efrem. Miicufa care ii ddruise
pdrticele din veqmAnt ii ddduse din gregeali o cutiufd
in plus. Aceastaa ajuns la mine imediat ce acel prieten a
aflat cd md simt apropiatd de SfAnt.
Atunci i-am multumit fdcitorului de minuni pentru
toate,deoareceeu cred ci nu a fost o simpld intArnplare
nici faptul cd mdtugamea a primit doud cdrfi, nici faptul
cd mdicula a dat o cutiufd in plus. Poate SfAntul a vrut
sd vind la mine acasd.El a vrut sd md ajute.Am inceput
sd md rog lui, sd sper gi sd cred ci la urmdtorul examen,
totul va fi bine. Aga a gi fost. in L3 august,inpostul Maicii
Domnului, am luat examenul de condus. Ii multumesc
+++i++t 52 tttt+r+

SFANTUL EFREM
ACOPERAGREgELILE
Ultima sesiunea fost, poate, ceamai epuizantd,din cAte
am avut, dar de cAnd sunt studentd, cu fiecare examen
simt tot mai mult ajutorul lui Dumnezeu. Dormeam
pufin gi ii rugam pe Sfinfi sd md intdreascd,si pot rezista'
Am cerut aiutorul mai ales SfAntului Luca al Crimeii.
Citeam, in acea perioadd, autobiografia sa Am iubit
pdtimiren. CAnd vedeam cAt de solicitat era pentru
operafii, cum lucra, cu atAta rAvni, pentru Dumnezeu
qi pentru oameni, cum suferise fird cArtire exilurile in
Siberia, md intiream foarte mult. Imi ingiduiam si
citescmdcar una-doud pagini pe 2i...
Se intAmpla si dorm gi cAte patru ore pe noapte'
Alteori, stdteam pAni dimineafa la gase si-mi termin
proiectele (la masterat nu mai sunt atAtea examene/
++t+++t 53 ttf +t+r

dar primim proiecte consistente). Greseaia mea era cd


prelungeam prea mult perioacla in care md documentam
si nu formulam nimic. I'e de alti parte, imi dau seama ci
am rnari probleme cu organizarea tirnpului... Proiectele
le scriam, de cele mai multe ori, cu o seard inainte sau in
noaptea dinaintea predirii.
I-a examenul de francezd, nr-am dus firi sa fi dormit
deloc in noaptt-.adinainte. Dimineata participasem la
Sfanta Liturghie si m-am impdrtd;it cu Sfintele Taine.
In tirr.p ce scriam, mi rninunam de usurrn[a cu care
tratam subiectele, degi nu apucasem sd parcur.g toatd
materia. Mentionez cd nivelul meu la limba francezd
e intermediar, deci mi,e destul de greu sd fornrrrlez
propozitii compacte.
Am ar.,utsi o mdrire, la care nn-mi fdceam sperante ci
voi mai rezista,era ultimul hop, ca sd zic aqa.O judecasem
foarte aspru pe acea profesoari pentru cb imi ddduse 7 si
consideram cd imi faicuseo nedreptate, in ciuda faptului
cd nu fusesem ia nici un curs si nu respectasem cerin{ele
subiectului. in sfArsit, imi imagina- .d rr,r mai am sanse
sd iau o notd bun5, ca sigur mi va line minte, pentru
cd nu frecventasem cursul ei deloc. Dar Dumnezeu S-a
milostivit, pentru rugdciunile SfAntului Efrem cel Nou
gi ale SfAntului Luca, si am primit nota 9.
La o altd materie, nu md documentasem suficient
qi am rugat-o pe profesoard sd md amAne pentru
saptamAna de restan!e. insi in siptimana aceea mai
aveam de scris un articol si de pregitit un examen. M-a
amAnat gi de data aceasta si am luat 10 pe acel proiect.
La un alt examen, am luat 10, deEi s-a intAmplat ca la

unurdinproiecte':t::;TT:li:1:'"'ante (amspus'

de pilc16,ci Herta Miiller fdcea parte din comunitatea


sdseascd,Ei nu din cea $vabe).Mi mir cum profesoara
a trecut cu vederea acestea,deEi,de reguli, e extrem de
atentd la toate detaliile Ei are o exigenld'arhicunoscuti
printre stucienfi. Consider cd greEelile acestea le-a
SfAntul Efrem.
acoperit
2013
18 scptembrie
M. N., C/ul-Nnpoca,
UrmAnd in duh Domnului Hristos in Ghetsimani si
pe Cruce, ai cunoscut pAnd in strifunduri amirdciunea
si urAciuneamorfii, Mare N{uceniceEfrem, imbrdfigAnd
desivArEit toati firea omeneasci. Pentru aceasta/ cu
milostivirea ta cea negrditd, fir.l de incetare acoperl
greqelilenoastre qi, luAnduJe asuPra ta, ne inve{i calea
ceatainici a Evangheliei.
CALEA
L
U
M
INA I-AUNTNTCA
SPRE
Md numdr printre cei care au cunoscut ajutorul
SfAntului Efrem, in urmi cu pulin timp, Ei care il simt
mereu aproaPe.it't uuta acestuian, am fost diagnosticatd
cu tulburare de anxietate.A fost un moment in care am
incercat sd mi descopir pe mine ins.lmi Ei si md apropii
cle Dumnezeu Ei de Sfin[i prin credinld si rugdciune'
L-am descoperitmai intAi pe SfAntulNectarie de Eghina,
iar apoi, pe SfantulEfrem cel Nou. Ei, alSturide Domnul
lisus Hristos, de Maica Domnului 9i de PdrinteleArsenie
Boca,m-au ajutat sd depisesc momentele grele ale viefii
mele, si mX liniEtesc. Gralie lor, am reuqit sd reduc
tratamentul medicamentos, tot ei fiind cei care tainic
r+++t++55 ++t++i j

lr

il

ffil

m-au indrumat spre anumite terapii care m-au ajutat.


Am citit acatistulSfdntului Efrem vreme de patruzeci
de zlle,i-am citit viala qi minunile, m-am rugat lui mereu
gi in fiecarezi am sim{it ajutorul si ocrotirea sa.
$tiu cd inci mai am de luptat pentru a md vindeca
definitiv, dar, cu ajutorul sdu gi al celorlalti Sfinti, sunt
incredinlatd cd voi redeveni sdnitoasi. De asemenea,tot
cu ajutorul lor am incredere cd voi scipa gi de o anumiti
problemi ginecologici.
Le multumesc tuturor Sfintilor cd sunt aldturi de
mine, iar SfAntului Efrem in mod'deosebit, pentru cd
m-a ascultat qi md ajuti neincetat!
Dumnezeu sd ne vegheze mereu cu dragostea Sa
nemdrginiti!
L. D., Teleorman,
20 decembrie
2015

Mullimea ceamare a celor careau fost pdrtagi minunilor tale vestestepretutindeni binefacerile de care i-ai
invrednicit, mult-milostive Efrem, adeverind tuturor cd
Dumnezeu esteaproapede noi si neincetatlucreazi prin
Sfinfii Sdi. Pentru aceea,Ei noi, cei care avem trebuinfd
de sprijinul si de revirsarea darurilor tale, igi grdim cu
putere: BucurS-te, Sfinte Pirinte Efrem, luminitorul
minfilor si al inimilor noastre!

t++itft*trttft++t
t,l
I

+ ++ r t r t A C A T I S T I J L + t + + r t '

S F A N T U L U IE F R E MC E L N O U
L U M I N A T O R U L C E L O RC A R E I N V A T A
S A U A U D E T R E C U TE X A M E N E
ORIiNCERCARI
sezrc:
DuPdobignuitultncePut,
Condacul1
Mullimea cea mare a celor care au fost pirtaEi
de
minuniior tale vesteqte pretutindeni binefacerile
care i-ai invrednicit, mult-milostive Efrem' adeverind
tuturor cd Dumnezeu este aProaPede noi Ei neincetat
care
lucreazd prin Sfin{ii Sdi. Pentru aceea,9i noi' cei
tale'
darurilor
avem trebuinli de sprijinul gi reversarea
Efrem'
Pdrinte
i1i griim cu putere: 6ucuri-te, Sfinte
luniindtorul minlilor Ei al inimilor noastre!
Icosul1
qi
Fiind inveEmAntatacum in lumina dumnezeiascd
SfAnt'
Duhului
piqind in vielile noastre cu delicatelea
i'r"u.tlriouse Efrem, cu tofii ne veselim de neincetata
purtare de griji ce ne-o arili' intdreqte voinla noastri
cu
ior" u invntl si-L chemem pe Dumnezeu, ca astfel'
toati revirsarea sufletelor,si-!i putem cAnta:
Bucura-te, cunoqtinfi mai presus de lume, tiinuitd
in tiria credinfei;
Bucuri-te, inlelepciune adevirati, care ne aduci zo"rii bucuriei;
Bucuri-te, masi agternuti noui pentru hrana minfii
g ia i n i m i i ;
+ + + r r r +5 7+ + r + r r +

Bucuri-te, soare al vitejiei, care nimiceste toate umbrele fricii;


Bucur5-te, rAu al linistirii, care spali toati intunecareatulburirii;
Bucuri-te, dar al dragostei,carefacesdne infloreascd
sufletul;
Bucur5-te, lumini a cunostintei, izvorAtd din dragosteaDuhului SfAnt;
Bucur5-te,ploaie a bucuriei, care faceminoase suspinurile noastre;
Bucurd-te,zbor l5untric care isi intinde aripile peste
intreaga lume;
Bucurd-te,lacrirnd a ostenelii pustnicegti intru care
toli ne odihnim;
Bucuri-te, nectar ddruii lumii dintru mireasma nevoinlei mucenicegti;
Bucurd-te, neincetata noastri minunare pentru bucuria privirii tale;
Bucurd-te,SfintePdrinte Efrem, lumindtorul mintilor
qi al ir-rimilornoastre!
Condncul2
Copiii, tinerii gi toli cei care invafi te au pe tine
tdrie, ocrotire gi lumindior, Preacuvioase Mucenice
Efrem, chci insuli ai trecut prin incercdrile de foc ale
martiriului gi te-ai ardtat biruitor, punAndu-{i nddejdea
in Dumnezeul tdu si Dumnezeul nostru. Pentru aceea,Ei
noi ndzuim si-!i urmdm dupd putere si, mirturisindu-L
pe Dumnezeu in viefile gi faptele noastre, sd putem a
cAnta dimpreuni cu tine: Aliluia!
+ + f+ + + t 5 8 f t f + r + r

lcosul2
nddejdea
Credinfa celorcarete-aucunoscut seintdreEte'
dumnezeiescule
se luminea z6', iar dragostea sporegte,
tale
Efrem, acesteatoate sdvArgindu-seprin minunatele
bucuriei Ei a
miilociri. Dhruieqte-neEinoud inlelepciunea
recunogtinfei, ca astfel sd-!i putem grdi:
mila'
Bucur6-te, balanfd intru care precumpinesc
Pacea9i bundtatea;
inimile
Bucurd-te, Eirag de bucurii ce impodobeqte
celor care !i se roagA;
creBucurd-te, iar incins dintru care se aprinde 9i
dinla noastra;
imBucure-te, clopot care ne trezeEtedin somnul
priqtierii minfii;
minlile
Bucuri-te, atingere neEtiut5, care umple
noastre de cunoEtinli;
scrlse
Bucuri-te, strdlucire blAndi intru care sunt
cuvinte dumnezeieqti;
multele
Bucuri-te, poPas intru care ne odihnim de
dureri Ei osteneli;
care te
Bucur6-te,mogtenire de minuni diruitd celor
iubesc 9i te vestesc;
smeBucuri-te, dragostepreacuratd,risdritd dintru
renia lui Hristos;
Bucuri-te, vdpaie cereascd, ce curdfi funinginea
aprinderilor Pdcdtoase;
al
Bucuri-te, chip strdluminat de seninul preacurat
imPdriliei Cerurilor;
Bucure-te,'pridvor dintru care ne surAde zAmbetul
lui Dumnezeu;
+ + + + + +5 9 + + + i + i +

fl,,
l,

Bucurd-te,SfintePirinte Efrem, lumindtorul mintilor


gi al inimilor noastre!
Condacul3
CAnd am fost infrAnfi de fricd ori de ingrijorare,
nicidecum nu ne-ai lepdda! ci, venind in taini lAngi noi,
Sfinte Efrem, ai adus roui de gAnduri curate, interin_
du-ne intru nddejde qi diruindu-ne putere adevdrati.
Iar noi, cunoscAndcd am dobAndit prin darul tdu lumina
cunostinfei, cu mulfumire Ii cAntim lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul3
Mila gi bunitatea ta ne deschid cdi peste tof
Sfinte Efrem, invdfAndu-ne sd nu ne temem decAt de
Dumnezeu, Cel Care tine lumea in fiinfd gi viafi si
ne iubeqte mai presus decAt putem noi sd in{elegem.
De aceea,indulcindu-ne de noianul bundtifii tul", ill
cAntdm asa:
Bucurd-te,mAnd care ne deschidepoarta citre calea
Domnului Hristos;
Bucurd-te, penitd care ne scrie in inimi cuvintele
veqniceale mAntuirii;
Bucur5-te, strivezime a ribddrii, dintru care s_a
lesut vegmAntul rugdciunii;
Bucuri-te, licoare sfAnti ce slobozeste din nenu_
mdrate neputinfe;
Bucuri-te, giulgiu care inviazd sufletele noastre
omorAtede pdca!
Bucurd-tg tinerete ce rdmAne de-a pururi fdrd sd
imbdtrAneascd;
ri++++i 60 t*f +++r

Bucurd-te,mireasmi de crin care spulberd mdricinii


dezbinirii;
Bucur6-te,farind liuntrici, ce a rodit dintru lumina
impdrifiei;
Bucuri-te, inimi in care sunt pecetluite toate lacrimile noastre;
Bucurd-te, arituri adAnci prin care se scot din noi
riddcinile rdutdfii;
Bucuri-te, plugar bun ale cirui seminfe nu sunt
furate de duhurile rele;
Bucuri-te, jertfi muceniceasci, intru care s-a preamdrit Crucea lui Hristos;
Bucurd-te,Sfinte Pirinte Efrem, lumindtorul minlilor
si al inimilor noastre!
Condacul4
Nici intr-o zi nu te depirtezi de la noi, ci pururi ne
veghezi intru dragostea Duhului SfAnt, Preacuvioase
Efrem, pldmidindu-ne viefile cu aluatul Evangheliei,ca
la vremea potrivitd sd ne coacem,trecAnd prin felurite
incerciri. Pentru aceea,Ei noi foarte ne veselim de grija
ta cea pdrinteascd gi voim a cAnta dimpreund cu tine
cerescul:Aliluia!
lcosul4
Tdria credinfei infrAnge prin statornicie curgerea
mullimii ispitelor, iar mintea noastri se iscuseste in
a pricepe lucrarea cea nevizuti a gAndurilor, Sfinte
Efrem, toate sivArgindu-se prin calda ta ocrotire 9i
mijlocire. Acestea pricepAndu-le,din tot sufletul voim
a-timulfumi, zic6nd:
r++tt+t 6l ttt++++

Bucurd-te, nesomn priveghetor ce ne trezesti din


adormirea congtiinfei;
Bucurd-te,apd vie ce ne adapi cu limpezimile cereqti
ale Evangheliei;
Bucuri-te, pAine rumend, coapti in dogoarea dra_
gostei lui Dumnezeu;
BucurS-te,vin primenitor ce a fost tdinuit vreme de
cinci veacuri;
Bucuri-te, haind a bundtilii ce acoperi goliciunea
greselilornoastre;
Bucurd-te,casi intru care tainic sunt sdldgluifi iofi
care te privesc;
Bucurd-te,sevd ddtdtoare de viafi din tulpina rugd_
ciunilor Bisericii;
Bucurd-te,dragoste ce nu se sfiegtesi ne ddruiascd
lapteleduhovnicesc;
Bucurd-te, frate ddruit noui tuturor din bundtatea
PreasfinteiTreimi;
Bucurd-te,prieten statornic, care niciodatd nu dd pe
cineva uitdrii;
Bucuri-te, chip pdrintesc, care neincetat ne ocroteste
giimbirbdteazd;
Bucurd-te, mucenic si cuvios ce ardti lumii frumu_
sefealui Dumnezeu;
Bucurd-te,SfintePdrinte Efrem, lumindtorul mintilor
Ei al inimilor noastre!
Condacul5
infelepciune dumnezeiascdse ddruiesteprin venirea
ta, dumnezeiescule Efrem, iar acolo unde nu mai era

nicio nddejot'u':::;l#;T:iuf

careneinnoieste

inima qi viafa. De aceea,este cu neputinld a nu vesti


mulfimea minunilor tale, sivArgite prin puterea lui
Dumnezeu, Celui Cdruia I se cuvine vegnicul: Aliluia!
Icosul5
Tremurul fricii l5untrice gi impufinarea nidejdii
ne-au ficut sh alergdm cdtre tine, preabunule Pirinte
Efrem, insl ele s-au preschimbat in bogilia cea fird de
seamin a bucuriei de a te cunoagte.Invrednicegte-ne
a dobAndi cutezanla cea binecuvAntatb,ca 9i noi sd ne
aliturdm celor care te intAmpind, grdind:
Bucurd-te, dor dumnezeiesc care Presard in inimi
seminfele harului;
Bucur5-te, osteneald intru care se $terg sudorile
amir5ciunilor noastre;
Bucuri-te, lacriml care inveqmAnteazdcu dragoste
tainele oamenilor;
Bucuri-te, blAndele care gtie sd ne cuprindd intru
surAsul pdcii;
Bucurd-te,plAns care spald cu vdpaie fafa intregii firi
omenesti;
Bucurd-te, ingenunchere a cdrei plecare ne frAnge
toate mAndriile;
Bucurd-te, mijlocire prin care viafa noastrd o socotegti ca pe a ta;
BucurS-te, inimi frAnti pe cioatele invArtoqirilor
noastre de gAnd;
Bucuri-te, triinicie a prieteniei in vreme de restriEte
sufleteasci;
Bucurd-te, inchinare plimiditi dintru puterea Invierii lui Hristos;
i + + t + + +6 3 + + t + + + +

Bucurd-te,mdrturie a dragostei
Sfintei Treimi in sA_
nurile viefii;
'Bucuri-te,
zAmbet de taini, care se face
boltd a bu_
curiei Bisericii;
Bucurd-te,Sfintepdrinte Efrem,
lumindtorul mintilor
qi al inimilor noastrel
Condacul6
Milostivirile

pe care neincetat

le
oamenilor
ir,r;.,itogurc
deopotrivd
;;ffiTl
Preacuvioase

;tT"T

Efrem,^iar giragul *i"""if*


tale a in_
conjurat intreg pdmAntul.
d""t
i;"rnr.,,"u noastrd
ale credinfei ca, lumlnAniu_ne
;ugete
liuntric, sd
putem
cAntadimpreund cu Biserica
lui Hristos: Aliluia!
Icosul6
Cei care au de trecut prin
examene ori incercdri te
gtiu pe tine grabnic ajutitor,
a"_.,"r"i"Jcule Efrem, gi
cu adevirat nu se inqald in
ndruiniul."
bunitatea
ta este neincetat lucrdtoare.
O" u.""u, "r"i
adunAndu_ne
intr-un glas,iti cAntdm
cu recunostinti:
Bucuri-te, mdsurd
mi_
""rnerr*ia--u"_r.rr.,r_iei
lostivirilor;
Bucurd+e,pdrinte care
ocrotegtipruncia noastrd
su_
fleteasci;
BucurS-te,sinceritate care
ne luminezi tainifele ini_
mii;
Bucuri-te, indestulare
a bogdfiei harului lui Dum_
nezeu/
Bucurd-te,destoinicie in
a ne slobozi mintea din
in_
tuneric;
f 1r++f t 64 7+++++t

Bucuri-te, mami buni pentru cei zdrobili de multe


suferinfe;
Bucurd-te, inel al figiduintei, pecetluit cu puterea
Sfintei Cruci;
Bucuri-te, zdrobire a gAndurilor vrijmaqe pe temelia
adevirului;
Bucuri-te, dezlegare a nepriceperii prin spor de inlelepciune;
Bucurd-te, tirie ce ii ina\i pe cei dirAmafi de multele
ispite;
Bucuri-tg cutezanfd a zborului ce a imbrifigat toatd
fdptura;
Bucuri-te, primenire a noastri intru botezul lacrimilor de umilinfi;
Bucuri-te, Sfinte Pirinte Efrem, luminitorul mintilor
pi al inimilor noastre!
CondaculT
Nimic din cele ale noastre nu-[i este striiry ci pe toate
le cuprinzi cu privirea ta cea iubitoare, dumnezeiescule
Efrem, ajutAndu-ne si ne biruim neputinfele gi sd
dobAndim ttezvia minfii. Lumineazd viefile noastre cu
surAsul tiu pirintesc, ca astfel, purtAnd in inimi razele
bunitdfii tale, si ne invrednicim a-I cAntalui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 7
imbraliqarea ta sfAnti ne cuprinde in chip tainig
curifind qi timiduind
multele noastre metehne gi
boliri, Preacuvioase Pirinte Efrem; pentru aceea, qi
noi, cu simfire gi cuget innoif ne adundm dimpreuni
pentru a-!i cAnta aceasti mulfdmiti:
i+++ 65 tf ittr+

iiirri
lilrl
illtrii

Bucurd_te,mAngAiere risdritd
noui din sudorile din
Ghetsimani;
Bucurd-te, vedere-larg5
ce cuprinde intinsurile im_
pardfiei Cerurilor;
Bucuri-te, ochi ce ne aratd
curcubeul de dupd ploaia
lacrimilor;
Bucuri-tg braf.bogatin ddruiri
mai presus de vred_
nicia noastri;
Bucuri-te, tdiere.imprejur
a minfii impitimite de
cele pdmAntesti;
B"::j11"
sAlge.ate cdrui picituri
s_au fdcut nes_
temate ale Invierii;
Bucuri-te, cap impodobit
cu g6ndurile minlii Fiului
lui Dumnezeu;
8""y5. ,u,.pAlpAire veghetoare
ce ne scoate din tem_
nifele de g6nd;
Bucurd-te, .ri",A,
ne poartd toate suspinurile
gi
amdrdciunile; "u."
Bucurd-te, gust al bucuriei
care nu mai poate fi vreo_
datd uitatd;
Bucurd-te, glie a,tirAmului
de Sus, roditoare a grA_
ului Evangheiler;
Bucuri-te, biruing; a r5bdirii,
intru care toate se fac
cu putinfi;
Bucuri-tg Sfinte pirinte
Efrem, Iumindtorul minlilor
qi al inimilor noastre!
CondaculB
Mila ta cea lucritoare ne
slobozeqte

de ingrijoririle
trebuin!5,
sfintesrr;, il;efindu_rre in
:*_ryrt"
rncercdritevielii sd ne punem
"u in
.; i;d; nddejdea
r+t+ 66tf f rr++

Dumnezeu qi astfel si ne intdrim in credinfi. F6-ne


gi pe noi plrtagi cutezanfei tale, ca astfel, cu veselie gi
inimi smerit5, sd-I griim Domnului: Aliluia!
IcosulI
Izbivindu-ne de apisarea qi tulburarea liuntricS,
aduci in inimile noastre odihna increderii in Dumrtezeu,
mult-milostive Pirinte Efrem, iar incercirile qi examenele ce pireau de netrecut se preschimbd in valuri
line. Pentru aceea,tofi cei care am fost ajutafi de tine ne
adundm pentru a-!i cAnta aqa:
Bucurd-te, intAlnire in care dimpreuni se veselesc
mila gi pacea;
Bucurd-te, grai dumnezeiesc, prin care ni seinnoiesc
viefile;
BucurS-te, dogoare intru care ni se topegte impietrirea lduntrici;
Bucuri-te, grddind cu bogifie de mireasm5, plind de
roua minunilor;
Bucuri-te, razi cereasci in care strdluceqtecurcubeul
sfintelor nidejdi;
Bucuri-te, rdsirit al bucuriei care risipegte negura
imprigtierii minfii;
Bucur6-te, cunogtinfi temeluiti deplin in numele
Fiului lui Dumnezeu;
Bucuri-te, trup impodobit de Dumnezeu cu sivArsirea multor minuni;
Bucurd-te, vedere pdtrunzdtoare ce ne curilegti de
cele sivArgite in ascuns;
Bucuri-te, uimire neincetati a noastrd pentru tot ce
faci pentru noi;
- + + + +6 7 + + f r i l i

din tdmiduirea
Bucurd-te, palat de clegtar ind\at
susPinurilor omeneqti;
pe firul sAnB.r.u.i+e, qirag de diamante adunate
giuirilormucenicegti; ..
prin lupta muceBuirrd-te, flamuri a Crucii' care
niceascdvesteqteinvierea;
ddruiti intregii
Bucur6-te, dragoste pirinteascd'
lumi de Pirintele Ceresc;
toate prin ochii
Bucurd-te, cutezanld care le vede pe
lui Hristos Domnul;
Bucurd-te,mildceinnoiegteimbrSliqdrileomeneEti
prin Puterea SfAntului Duh;
gucuri-ie, bucurie nesfArqitd'ce oglindeqte bundtatea
PreasfinteiTreimi;
minlilor
Bucuri-te, Sfinte Pirinte Efrem' luminitorul
gi al inimi r noastre!
Condacul10
revirsati in
De necuprins cu mintea este biruinla
Efrem' insi
turrre-prin Sfar,tu Cruce, dumnezeiescule
din izvorul
pri" alt"tlle tale gustim qi noi o picdturi
noi a primit
cei dulce al dragostei Celui Care pentru
morfi' pentru
.e *oura ristigriit qi apoi sd invieze din
inimi buni:
qi
cu
adevdr
putJm cAnta intru
.; i;ii;t
Aliluia!
bosul l'o
celor care
Tirie, aiutor Ei incredinfare le eEti tuturor
cdcl aflAnd noi
cheami numele ie.r, Sfittt" Petittt" Efrem'
tale pustniceEti 9i muceniceEti'ne veselim'
l"tp."
Dumnezeu'
"t,"""file
vdz'And om care L-a iubit din tot sufletul pe
acestea:
ca
Pentru aceasta,cu veselie ili cAntim unele

Bucurd-te, zAmbet veqnig care qtii si alini toate lacrimile qi indureririle;


Bucuri-te, veselie intru care saltd sufletele celor care
te-au cunoscu!
Bucuri-te, Sfinte Pirinte Efrem, luminitorul mintilor
gi al inimilor noastre!
Condacul9
Glasurile de mu$umire gi cuvintele de bucurie
vestesc pretutindeni ajutorul pe care il dai deopotrivi
copiilor, tinerilor gi vArstnicilor, Preacuvioase Efrem,
adeverind peste tot gi intru toate bunitatea nemirginiti
a Dumnezeului nostru, PreasfAntagi de viafi ficitoarea
Treime, Cireia dimpreuni rAvnim a-I cAnta: Aliluia!
lcosul 9
Unde nu ajunge bunitatea ta si ce nu poate sivArgi
milostivirea ta dumnezeiasci, Sfinte Efrem, cici
intru toate trebuintele ne intAmpini si ne infelepfegti,
diruindu-ne rdbdare gi spor de credinfi qi nidejde.
Pentru aceea,si cei care te-au cunoscut, din toati inima
voiesc a-fi cAnta:
Bucuri-te, cort al cirui acoperimAnt ii cuprinde pe
tofi obiditii lumii;
Bucuri-te, vreme de mAntuire pentru aceia care-L
cauti pe Dumnezeu;
Bucuri-te, copac inalt, cu rdddcinile infipte in tirAmul rugiciunii lui Iisus;
Bucuri-te, cascadi a rugiciunii gi umilin{ei, ale cirei
lacrimi se revarsi in Cer;
Bucur6-te, crin cu milioane de flori pline de mireasma sfAnti a minunilor;
irr++f t 68 f tf +++r

r+f t+ 69 ++tt+++

Bucurd-te,inimd ce cuprinde intru ea inimile tuturor


oamenilor;
Bucurd-te, clipire a trezviei, care acoperd multele
noastre neputinfe;
Bucurd-te, mand a binecuvAntirii, pogorAtd in pustiul vielilor noastre;
Bucuri-te, lan de minuni crescute sub razele soarelui
Dumnezeirii;
Bucuri-te, cernere a gAndurile vrednice pentru vesnica lucrare)
Bucurd-te, rostire a cuvintelor izvorAtoare de viafi
qi lumini;
Bucuri-te, ugd la care inceteazdpribegianoastri sufleteasci;
Bucurd-te, masi cu belgug dumnezeiesc pentru ostenifii lumii;
Bucur6-te, cunogtinfi pldmdditi in tainele harului
dumnezeiesc;
Bucuri-te, fulger venit de Sut ce cutremuri nestatorniciile omenegti;
Bucuri-te, imbrifiqare prin care rimAnem unifi in
duhul adevirului;
Bucurd-te, clinchet viu, dintru care cresc cAntecele
senine ale recunogtinfei;
Bucurd-te, Sfinte Pirinte Efrem, lumindtorul mintilor
qi al inimilor noastre!
Condaculll
Vitregiile qi alcituirea cea impovdrdtoare a imprejurdrilor sunt ingdduite de Dumnezeu asupra noastrd,
Preacuvioase Efrem, insd, avAnd ca far cilduzitor privirea ta limpede, voim si fim biruitori prin credinti qi
+ + + +7 A* t f + + r +

si dobAndim micar o firAmd din bdrbilia duhului tiu'


cu
ca astfel, lumina{i gi intirili' se ii cAntem Domnului
vrednicie: Aliluia!
Icosul'1,1
Arborele cel cu ramuri bogate al minunilor tale
se intinde peste intreaga lume, preablAndule Pirinte
qi
Efrem, umbrind sufletele celor istovili de foamea
ne-am
ce
unii
ca
noi,
nerodirea sufleteasci.De aceea,9i
hrdnit sufletul cu milostivirile tale, ifi cAntim aqa:
Bucuri-te, miere care ne vindeci de amiriciunile
pimAnteqti;
Buiuri-te, cetate in care ne izbivim de vriimdqia
gAndurilor rele;
Buirr5-te, odihni intru care se innoiesc toli cei care
fi se roagd;
ale cirui note sunt lacrimile
Bucurd-te, lattt".
mu\umire;
noastre de
Bucuri-te, privire in care vedem risiritul 9i razele
calde ale mAntuirii;
Bucur6-te, zbor de foc, ce ne inveli ridicarea din
cenuga deqerticiunilor;
Bucuri-te, ristimp binecuvAntaf intru care ne cunoagtem Pe noi inqine;
Bucuri-te, cunund de gAnduri prin care invifim
bucuria gi tainele viefii;
Bucuri-te, pricepere dobAnditi in ostenelile minlii
iubitoare de Hristos;
Bucuri-te, inlelepciune ce ne diruieEti candela luminirii conqtiinfei;
Bucurd-te, stiruinfi a darurilor, care inalli munfi de
bunitate;
ritf i+t

7l tif

tt+i

ill
I
iii

il1

Bucurd-te, insetare de Dumnezeu, ce a biruit caznele


muceniceqti;
Bucuri-te, Sfinte Pdrinte Efrem, lumindtorul mintilor
gi al inimilor noastre!
Condacul12
Bucuria poposirii tale in viefile noastre ne face
roditoare minfile gi inimile, preacuvioase Mucenice
Efrem, qi iati ci noi, cei care mai inainte vreme ne aflam
in sterpiciune qi innegurare sufleteascd, am dobAndit
frdmAntdturd noud si astfel, cu sufletele primenite,
dintru puterea gAndului de pocdinfd ii cAntem lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul12
Mici gi neputincioase ne sunt cuvintele spre a_!i
mulfumi cum se cuvine, Preacuvioase pdrinte Efrem,
insd tu le primegti cu bunivoinfd si ne indemni si
vestim tuturor minunile tale, ca astfel tot mai mulqi si
afle_detine gi sd te cheme in rugiciune, spunAndu_ii:
Bucuri-te,-dragoste de mami, ce nu ne leapidd pen_
tru multele noastre gregeli;
Bucuri-te, balsam dumnezeiesc, ce timiduiegte rd_
nile trupului qi ale sufletului;
Bucurd-te, frunte zdrobiti de ura vrdjmagilor, dar
strdlucitoare in lumina neapusd;
Bucurdte, trup micinat in mucenicie, dar preschim_
bat de Domnul in sfinte moaqte;
Bucurd-te, carte dumnezeiascd,,intru care ne sunt
scrise toate suspinurile;
Bucurd-te, dibicie intru a ne intoarce privirea minfii

cdtre
cele
"

i'llii; t 72 tt+++++

Bucuri-te, creastd ce siligluiegte intru norii ploilor


de lacrimi curdfitoare;
Bucurd-te, iscusinfi care ne indrumd paqii in calea
cuvintelor Evangheliei;
Bucurd-te, vale inrouratd, imbelgugati cu florile bucuriei qi ale nbdejdii;
Bucuri-te, bogifie a infelepciunii, care ne primeneqte
inimile cu cunogtinfi;
Bucurd-te, cdrturar ce cunoagte intru Duhul SfAnt
tainele intregii zidiri;
Bucuri-te, mirturisire a Crucii, intru care ai imbriligat toati fiptura;
Bucur5-te, Sfinte Pirinte Efrem, lumindtorul minfilor
qi al inimilor noastre!
Condacul13
O, preabunule Pdrinte Efrem, nimeni din cei care te-au
chemat in rugiciune nu a rimas neajutat, cdci cu dragostea
ta dumnezeiasci ne cuprinzi pe tofi gi ni le diruieqti
pe cele care ne sunt de mare trebuinfa, chiar daci noi
nu pricepem chipul tainic al slujirii ce tu ne-o ddruiegti
cu plindtate. Pentru acesteatoate, cu sufletul vesel voim
a-ti mulfumi, zicdnd: Bucuri-te, Sfinte Pirinte Efrem,
lumindtorul minlilor gi al inimilor noastre! (detrei ori)
Apoi iardgisezic icosulqi condacultntdi,
iar apoiaceastd
Rugdciunecdtre Sfdntul Efrem cel Nou
BinecuvAntare gi odihnd ne este chipul tiu striluminat, dumnezeiescule Pirinte Efrem, cici in tine am
cunoscut grabnicul nostru ocrotitor qi ajutitor intru
toate nevoile qi neputin,tele.Tu ne ajufi sd trecem cu bine
+ + r + + + +7 3 + + + + r r 1

peste examenele gi incercirile viefii, tu ne intinzi braful


atunci cAndinvolburarea gAndurilor ne inghite in amarul
mAhnirilor, tu ne aqterni in inimi gAnduri bune qi senine
atunci cAnd socotim cd suntem la capdtul puterilor, tu
egti cel care ne iesein intAmpinare atunci cAnd toate uqile
ne sunt inchise, tu egti cel care ne dai curaj atunci cAnd
frica gi pulinitatea sufleteasci ne stipAnesc qi tot tu egti
cel care nu se scArbegtede noi atunci cAnd alunecim in
pdcate,ci cu dragoste de mamd ne ingidui si cu rdbdare
lucritoare ne invefi si ne ridicim iar gi ia1,pentru a pigi
pe calea lui Dumnezeu. Cum am putea sd-fi mulfumim
pentru toate acesteagi care ar fi celemai potrivite cuvinte
pentru a-{i ardta recunogtinfa? Nu cunoaqtem graiuri
megtegugrte dar aceastagtim, ci voim ca dupi putere
sd-fi ardtim gi noi dragostea noastrd si de aceea, te
rugim, dd-ne tu infelepciune sd te mirturisim inaintea
oameniloq, ca tot mai mulgi sd se veseleascdintru razele
dragostei tale dumnezeiegti. Sj fie ca seminlele bucuriei gi
ale voiogiei pe care le semeni in viefile noastre sd creascd
gi sd sporeascdspre innoirea deplini a minfii, a inimii gi
a intregii noastre alcituiri, ca astfef tdmdduifi cu lumina
gi dogoarea dragostei tale, si ne inchindm cu vrednicie
Preasfintei 9i de viafd ficitoarei Treimi, Tatdf Fiul si
SfAntul Dutr, acum si pururea gi in vecii vecilor. Amin.
$i sefaceotpustul:
Doamne Iisuse Flristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugdciunile PreacurateiMaicii Tale, ale SfAnhrlui Efrem cel
Nou qi ale tuturor Sfinfiloa miluieste.ne qi ne mAntuiqstepe
noi. Amin
r++r++trfrftf+r++
|,l

++t++t+PARACLISUL tf +++tt

S F A N T U L U IE F R E MC E L N O U
P E N T R UL U M I N A R E A C E L O R C A R E I N V A I A
SAUAU DE TRECUT
EXAMENE ORI lNCNNCANI

it++++**l*tti++t+

l'l
Dupd obiqnuitulincePut,sezic
Troparulgi condaculSfintului Efrem:
Ai strdlucit ca soarele pe Colina Neprihdnililor 9i ai
urcat la Domnul pe calea martiriului, dAndu-fi sufletul
sub loviturile necredincioqilor, Sfinte Pdrinte Efrem,
Mare Mucenic al lui Hristos. Pentru aceasta,ai ficut ca
dumnezeiescul har si se reverse neilrcetat spre cei ce cu
evlavie iqi strigi !ie: slavl Celui Ce !i-a diruit Putere,
slavd Celui Ce ti-a diruitharul timiduirilor, slavi Celui
Care di tuturor tdmiduiri prin tine.
Pe Colina Neprihinif,lor te-ai intdrit, viepind intru
nevoinfi, Pdrinte de Dumnezeu infelep$te, 9i de acolo
ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta, Cel Care
d6ruiegte lumii viala, cu indoitd cununi te-a incummat,
Mare Mucenice Efrem, qi te-a diruit noud, ca in tot locul si
te avem aiutitor gi si te rugem cu stiruinfd: miluieqte-i pe
cei ce te cinstescpe tine.

+rrtt+t

75 ttttttr

Canonul
Sffrntului Efrem cel Nou
Cinturea I
Irmos:
Apa trecAndu-o ca pe uscat gi din riutatea egiptenilor scdpAnd israeliteanul, striga: Izbivitorului qi
Dumnezeului nostru sd-I cAntdm.
Stih: Shnte Efrem, lumineazi-ne gi pe noi cu strilucirea ta dumnezeiascd.
Fiind inve gmAntatintru lumina impdrdf iei girevirsAnd
deplin dragostea ta asupra noastrd, PreacuvioaseEfrem,
ne diruiegti sufletelor odihnd gi bucurie curat5, printru
acestea innoindu-ne lduntric. Cuprinde-ne neincetat
intru blAndelea privirii tale, ca, insorindu-ni-se inimile,
sd sdligluiascd in ele focul cel cerescal Evangheliei, care
se face lucrdtor prin lucrarea poruncilor.
Sflh: Sfinte Efrem, lumineazi-ne qi pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiasci.
IncredinfAndu-ne cu totul bunitdfii lui Dumnezeu,
ni se intdregte credinfa gi dobAndim curaj si infruntim
toate incercirile viefii, c6.ci,vlzind pilda rdbdirii gi a
birbifiei tale, Mare Mucenice Efrem, ne minunim qi
preamirim puterea Sfintei Cruci qi a lnvierii din morfi
a Domnului Hristos. Ocrotegte-ne, Cuvioase, pAnd in
ceasul cel din urmi al viefii noastre, ca pasii noqtri sd
calce cu vrednicie pe urma paqilor tdi.
Sfilz; Sfinte Efrem, lumineazi-ne qi pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiascd.
*+++t++76 ++i++ir

Biruinla princare afostinfrAntd moartea a cutremurat


temeliile iadului, PreacuvioaseEfrem, iar ostenelile tale
mucenicegti s-au copt intru lumina Invierii Domnului,
rodite dintru seminfele rugiciunilor sihistregti. Binevoieqte ca qi dintru noi sd odrisleasci dragostea pentru
rugiciune, ca dobAndind temelie curati faptelor noastre, sd putem fi pHculi lui Dumnezeu.
Slavd...
PurtAnd cu vitejie lupta cea buni a pFnirii minfii qi
a rugdciunii lui Iisus, preablAndule Efrem, te-ai innoit
intru putereaAdevirului iar lumina ta a strdlucit deplin
?ninfunericul acesteilumi, aducAnd neasemuitd bucurie
qi nidejde celor istovifi de innegurarea sufletului. lntiregte minfile noastre intru cele binepldcute Fiului lui
Dumnezeu, ca astfel si dobAndim bucurie, iar bucuria
noastri si fie deplini.
de Dumnezeu:
$i acum..., aNdscdtoarei
Cum am putea cuprindein cuvinte rostite nefdrmurita
ta dragoste, Preasf6nti Ndscitoare de Dumnezeu, cici
nici un om de pe acest pimAnt nu este instriinat de
ocrotirea ta duioasi gi phnn de ftezvie. Adu spor de
lumind in lume gi in inimile omenegti ca, topindu-se
micar in parte gheafa riutifii gi a dezbindrii dintre noi,
si putem risufla intru seninul nddejdilor curate.
Cdntareaa III-a
lrmos:
Doamng Cela Ce ai fdcut cele de deasupra cmgului
ceresc gi ai zidit Biserica, Tu pe mine mi intireqte intru
dragostea Ta,ci Tu egti marginea doririlor gi credincioqilor
intirire Unule Iubitorule de oameni.
rr+titt

77 t++++++

Sfih: Sfinte Efrem, lumineazd-ne qi pe noi cu strilucirea ta dumnezeiasci.


Tu egti cel care ne incilzesti inimile cu bucurie,
sufletul ni-l umpli cu nddejde,iar mintea ne-o luminezi
cu inlelepciune adeviratd Ei lucrdtoare,Mare Mucenice
Efrem. Pentru aceasta,qi noi dobAndim indrdznire gi
putere spre a inainta pe calea cea strAmtd a poruncilor
Evangheliei, al cdrei capit si desdvArgitdincununare
este sildgluirea intru lumina Impiriliei lui Dumnezeu.
Sfih: Sfinte Efrem, lumineazd-ne gi pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiasc5.
Domnul a iconomisit sd fie impodobite cu sAngele
mucenicescnenumdrateletale osteneli sihdstregti,preablAndule Efrem, ca El si Se preamireasci intru tine,
aritAnd lumii nespusaSabundtate.Fd tu, Preacuvioase,
ca. tot astfel cum tu oglindegti dupd asemdnarechipul
lui Dumnezeu, s6,ne invrednicim qi noi a ne curdfa
de mAzga picatului ce ne intineazX minfile, fefele Ei
privirile.
Sfllr: Sfinte Efrem, lumineazi-ne gi pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiascS.
Ploaia preacurati a lacrimilor tale ne curdfd de
intindciunile trupului qi ale sufletului, Sfinte Pdrinte
Efrem, umplAndu-ne de recunoqtinfd gi de milostivire.
Fe tu sd sporeascd qi in noi limpezimea minfii, iar
tulburarea cugetelor gi a dorinfelor pdtimaqe si se
risipeasci deplin, l5sAnd loc picii qi binecuvAntdrii
Preasfintei9i de viafd fdcdtoareiTreimi.
Slavd...
ri+f tf t 78 tf t+++i

Dragostede neostoitesteaprins6 in inima ta, dumnezeiesculeEfrem, cdcibundtateata cuprinde intreaga fire


omeneasce,tdmdduind, luminAnd qi innoind vielile
multora, insd acesteatoate le sivArqeqti tdinuindu-fi
faptelein smerenia Fiului lui Dumnezeu. Noud ne este
cu totul cu neputinfi si cunoagtemmisura gi adAncul
bundtilii tale; pentru aceea,nu putem decAtsd iqi multumim din toatd inima gi cugetul nostru.
de Dumnezeu:
$i acum. .., a Ndscdtoarei
Puterea mijlocirilor tale aduce spor de viali Ei
inlelepciune lumii, Preacuratd Fecioard, alinAndu-ne
suferinfele Ei alungAnd tulburarea sufletului. Nu inceta
a ne ridica din multele noastrecdderi gi neputinle, iar cu
lumina ta risipegte toate umbrele si intunecirile mintii,
ctr astfel si te vestim tuturor ca pe binefdcdtoareaEi
sfAntanoastrd ocrotitoare.
Stihiri:
Putred gi gdunos s-a fdcut omul prin gustarea din
pomul cunoqtinlei binelui gi riului, iar tu, Sfinte Pirinte
Efrem, intru sAngiuirile muceniciei te-ai fdcut urmdtor
ai StdpAnului Hristos, diruind tainicd imbrdliqare firii
omenesti. Prin dumnezeiascd iconomie, trupul tdu a
fost ascunsin scorbura copacului, ca noui, celor orbifi
cle moarte, si ne fie sdmAnld si sevd a Pomului Viefii
Vesnice,cel pururea infloritor qi roditor.
Bir'.rind focul patimilor trupeqti gi izbAndind intru
pArjolul muceniciei, ne ddruieEti roua rugdciunilor tale,
I'reacuvioasePirinte Efrem, qi ne scoli din aprinderea
Poftelor si a multor primejdii.
r+++1+t79 tttt+++

Este cu neputinfd si moard cel care Ii urmeazi intru


adevir StipAnului Hristos, qi irtru aceasti putere venind
tu in mijlocul nostru, Pirinte Efrem, cu indrdzneali
mirturisim tuturor, grdind: Sfantul este irtru totul viu!
Preotul zice ectenia: Miluiegte-ne pe noi, Dumnezeule..., la care ii pomenegtepe cei pentru care se face
paraclisul. Dacd paraclisul se sdadrqegte
fdrd preot, aici
aom zice: Sfinte Pdrinte gi Mare Mucenice Efrem, Mare
Tdmiduitor qi Ficitor de minuni, milostiveqte-te spre
robii tii aceqtia...qi pomenimnumelecelorpentru carene
rugdm. Doamne miluiegte (de 12 ori). Apoi preotul zice
ecfonisul:Cd milostiv gi iubitor de oameni Dumnezeu
egti gi Jie slavd inilfim, Tatdlui gi Fiului gi SfAntului
Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Sedealna,
glasulal 4-lea:
Prin puterea dragostei lui Hristos, picatele,
betegugurile, neputinfele gi sfAgierilenoastre lduntrice le
iei asupra ta, preablAndule Pdrinte Efrem, qi i:rtru acest
chip stai ireainteaTronului Dumnezeirii, invegmSntat cu
preasl5vita haini a smereniei. Pentru aceea te rugim si
ne timiduiegti pe noi, indulcindu-ne cu o picituri din
dumnezeiescul tiu har, ca sd nu fim biruifi de mAhnirea
cea amar6, care ne intAmpini in multe feluri.
Cintarea a IV-a
Irmos:
Tu egti intdrirea celor ce aleargi la Tine, Doamne, Tu
eqti lumina celor intunecafi gi pe Tine Te laudi duhul
meu.
rri+t+t

80 tit+t++

Sfift; Sfinte Efrem, lumineazi-ne qi pe noi cu strilucirea ta dumnezeiasci.


ToS cei care au cunoscut puterea milostivirilor
tale vestesc pretutindeni multimea minunilor Pe care
neincetat le sivirqeEti, Preacuvioase Efrem. Pogoari gi
in inimile noastre un strop din lumina veacului viitor,
ca asffel, cunoscAnd slava Crucii lui Hristo+ si rAvnim
a urma Celui Care ne-a deschis cale sf6nti prin moartea
gi invierea Sa.
Sfih: Sfinte Efrem,lumineazi-ne
cirea ta dumnezeiasci-

Ei pe noi cu strilu-

Ribdarea noastri e puSni, curaiul parci ne-a pierit,


iar moliciunea s-a cuiberit intru toate ale noastre,
cici ne-am ficut iubitori de plicere qi deznierdiri,
Preacuvioase Efrem. Ridici-ne din miasmele nelucrdrii
qi ale del5sirii liuntrice Ei, pecetluindu-ne cugetele
intru adancurile Evangheliei, invafi-ne ciile curate ale
vietuirii pimAntegti, intru care aduce roadi lucrarea
m6ntuirii.
Sfift: Sfinte Efrem, lumineazi-ne qi pe noi cu strilucirea ta dumnezeiasci.
Lurrrina ta cea mSngAietoare alini toate durerile
omeneqti, iarin,telepciunea ta se face lucritoare in vie$le
noastre, Sfinte Efrem, aduc6nd spor de cunogtinfi gi
belqug de curaj. invrednicegte-ne a ne apropia cu inimi
curatii Ei buni de Sfintele Thine ale lui Hristos, ciciintru
ele este teinuite toati puterea Ei bogiSa Bisericii Fiului
luiDumnezeuSlavi-.r+t+t 8l f lf +ttr

Incd din aceasti viafi ai fostimpodobit cu strilucirea


luminii celei nezidite, Sfinte Efrem, care ii adevereqtecu
striluminarea ei pe cei care il iubesc qi fl mdrturisescin
duh gi in adevir pe Fiul lui Dumnezeu. Fiuregte-ne qi
noud cale spre a-L cunoagtepe Domnul, ca intru totul si
ne deschidem inimile in fafa Lui ,sis5-I incredinqdm prin
a noastri voire toate tainele.
de Dumnezeu:
$i acum.. ., a Ndscdtoarei
CAntecul cel lin al lacrimilor qi al suspinirilor tale
netezeqteciile noastre spre Impdrdlia Cerurilor, Preacurati Fecioard, cdci inima ta de Maicd ne ocroteqte, ne
invafi gi ne imbirbdteazd cu puterea SfAntului Duh. Nu
te depdrta niciodati de la noi, Niscdtoare de Dumnezeu,
ca, pe tine avAndu-te sprijin gi intdrire, sd trecem cu bine
de toate ircercirile cele rAnduite asupra noastr6.
Chntareaa V-a
Irmos:
Lumineazi-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale
gi cu bratul Tiu cel preainalt; pacea Ta dd-ne-o noud,
Iubitorule de oameni.
Sfih: Sfinte Efrem, lumineazd-ne si pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiasci.
CAnd am avut nevoie de milostivirea ta, ne-ai fost
grabnic ajutdtor, Preacuvioase Pirinte, cdci nu ne-ai
trecut cu vederea nici neputin{ele gi nici trebuinfele, ci
degrabd ne-ai ieqit in intAmpinare. Fi tu si sporeascd
trezvia, bunivoinla gi rugdciunea in vielile noastre, ca
astfel, cu seninitate gi luare-aminte, si trecem peste
toate cele pe care le va ingidui Dumnezeu.
rf f +i+182 ttt++++

Sfih: Sfinte Efrem, lumineazd-ne gi pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiasci.


Istovifi fiind de durere gi de picaf alergdm citre
bunitatea ta, Mare Mucenice Efrem, fiind irrcredinlafi
cd tu ai un cuv6nt bun gi pentru noi, cei nevrednici
de milostivirile tale. Di-ne noui spor de cunogtinld
gi infelepciune, ca, biruind valurile greutdfilor si ale
incercirilor vietii, si ne facem mai iscusifi intru rdbdare
qi impreuni-pitimire cu aproapele.
Sfih: Sfinte Efrem, lumineazi-ne si pe noi cu strdlucirea ta dumrrezeiasci.
Pdtimirile tale muceniceqti au umplut Colina Neprihdnifilor cu rogeala sAngelui titl Preacuvioase Efrem,
aducAndlumii seminteleharului diruite prin nenumiratele
minuni pe care Dumnezeu fi le-a incredinfat a le sivArgi. Fii
noud milostiv pAni in cel din urmi ceat c4 intrlr seninul
rugdciunilor tile si ne invrednicim a vedea impXr5gia
Tatdlui gi a Fiului gi a SfAntului.
Slav6...
Nevoindu-te sihdstrc^te gi fiind impodobit de PreasfAnta Treime cu lacrimile de pociin!6 precum cu
niqte diamante, Mare Mucenice Efrem, revergi acum
tuturor din bogdfia cea mare a Duhului SfAnt, vestind
pretutindeni ci Dumnezeul tiu gi Dumnezeul nostru
este Cel Care a inviat din morti, Fiul Tatdlui, Domnul gi
MAntuitorul nostru Iisus Hristos.
de Dumnezeu:
$i acum..., a Ndscdtoarei
Maicd preablAndi qi atotmilostivd te au pe tine tofi
cei care se tulburi de frici sau ingrijorare, Preacuratd
'rtt+

83 ttt+++r

Niscitoare de Dumnezeu, cici la tine gisesc linigtea


gi pacea care tim6duiesc deopotrivi suflehrl gi truput.
Fii noui purtitoare de griin ?n toatd wemea viefuirii
pimAnteqti ca" luninAndu-ne dintru dragostea ta, si
dobAndim spor de infelepciune gi cunogtin{i adevirati.
CdntsreaaW-a
Irmos:
Doamne, Cela Ce ai ficut cele de deasupra crugului
ceresc gi ai zidit Biserica, Tr p" mine mi intireste
intru dragostea Th, ci Tu eEti .marginea doririlor gi
credinciogilor intirire, Unulg Iubitorule de oameni.
Sfift; Sfinte Efrem, lumineazi-ne gi pe noi cu strilucirea ta dumnezeiasci.
Lumina in,telepciune gi cunogtinli dobindim cAnd
poposegti nevizut la noi, Preacuvioase Pirinte Efrem,
insufi fiind cel care ne slujeqti pe noi, cei nevrednici gi cu
totul innegurali de neornoqtinfi. Pentru aceea, tofi cei
ajutafi de tine se veselesc gi te propoviduiesc ca pe un
cald mijlocitor gi mare bineficitor al tuturor celor care
au de trecut exarnene ori ?ncerciri.
Sfih: Sfinte Efrem, lumineazd-ne qi pe noi cu strilucirea ta dumnezeiasci.
Ostenind in truda rugiciunii gi a trezviei, L-ai
sila$luit pe Dumnezeu intm tine, Preacuvioase Pirinte
Efrem, iar sivArgind SfAnta Liturghie, erai impodobit
de slava Impirifiei, prin puterea Duhului Sfent. Pentru
aceea, qi noi te rugim, diruiegte-ne umilinta inimii, ca
intru curi$e gi adevir si ne invrednicim a ne impnftdqi
cu Sfintele Taine ale lui Hristos.
r+t+f f f 84 tttt+rt

Stih: Shnte Efrem, lumineazi-ne gi pe noi cu strdlucireata dumnezeiascd.


Nimic din cele ale noastre nu le treci cu vederea,Mare
Mucenice Efrem, incAt gi noi ne uimim de prefuirea ce
ne-o ardli gi de care stim cd nu suntem nicidecum
vrednici. Cum sd-fi mulgumim gi cum si te liudim
dupi cum se cuvine nu gtim, irsd ne irrcredingim cu
totul sfintei tale prietenii, care odihneqte nespus de mult
inimile celor care te cheamd in rugdciune.
Slavi...
Bl6ndele neincetat lucritoare qi jitniF a binefacerilor
lui Dumnezeu te avem pe tine, Preacuvioase Pirinte,
cici prin bralele dragostei intru care ne cuprinzi, suntem
duqi la limanul cel liniqtit al pdcii liuntrice. Fie ca prin
darul gi mijlocirile tale, razele cele curate ale tmpiriliei
si ne cdlduzeasci neincetat intru lucrarea cea minunati
a cuvintelor Evangheliei.
de Dumnezeu:
$i acum..., a Ndscdtoarei
Cur5lie si frumusele nefirmuriti egti pentru firea
omeneascd,PreasfAntdNiscdtoare de DumnezetL cici,
purtAndu-L pe brafe pe Fiul gi CuvAntul lui Dumnezeu,
ai adus lumii slobozire din robia picatului gi a mor,tii.
Nu inceta a fi noud milostivi, rugAndu-te pentru noi
si ne ridicim din robia relelor obignuinfe gi din multa
impdtimire dupd pldceri.
Stihiri:
Pildd de smerenie te-ai ficut noui futuror, Preacuvioase Efrem, cici pentru intirirea noastri in credinfi,

ai iconomisit
murte
::i; ff;"ill

rt paniastizinu

te-ai scArbitde noi, cei ce suntem atAtde zdbavnici intru


fapta ceabund.
Ajuti-ne, Sfinte Pirinte Efrem, ca prin credinfi
qi
Ei nddejde bund si dobdndim ajutorul cel de Sus
asupririlor
multimea
intru acest chip sd biruim
9i a
cumplitelor involburiri ale acesteilumi.
invil6ndu-ne si fim cu luare-aminte 9i recunoscitori,
ne izbdveqti de nesimfirea sufleteasci qi de impietrirea cea
invArtogati a mAndriei, Preacuvioase Mucenice Efrem.
Pentru aceasta,te rugim sdvegheziintoatdvremea asupra
noastri qi, luminAndu-ne cugetele oJ raza smereniei,
ridicd-ne intru lucrarea evanghelicegtilorporunci.
Preotul zice ectenia:Miluiegte-ne Pe noi, Dumnezeule..., Ia care ii pomenegtepe cei pentru care se face
paraclisul Dacd paraclisul se sdaLrqeqte
fdrd preot, aici
Efrem, Mare
qi
Mucenice
Mare
aom zice: Sfinte Pirinte
Timdduitor Ei Fdcdtor de minuni, milostiveqte-te spre
robii tii acegtia... gi pomenimnumelecelorpentru carene
rugdm. Doamne miluiegte (de L2 ori). Apoi preotul zice
ecfonisul:Ci milostiv gi iubitor de oameni Dumnezeu
es,ti gi Jie slavi in61!dm, Tatdlui Ei Fiului qi SfAntului
Duh, acum qi pururea gi in vecii vecilor. Amin.
Condac,
glasulal 3-Iea:
Mullimea nevoinfelor cdlugireqti 9i a pdtimirilor
mucenicegti le-ai purtai pe umerii tii, precum o cruce/
Sfinte Pirinte Efrem, gi ai urmat StlpAnului Hristos, Cel
Care a luat asupra Sa toati neputinfa, pdtimirea gi toati
osAndapdcatelornoastre.
ri+++++86 ++ttrii

Prochimen,glasulal -lea:
Cinstitd esteinaintea Domnului moartea cuvioqilor Lui.
Stih: Ce vom rispliti Domnului pentru toate cAtene-a
dat noui?
APOSTOLUL
Preotul: inlelepciune.
Din Epistola cdtre Romani a SfAntului Apostol Pavel,
citire (B, 28-39):
(Dacdla sdadrqirea
paraclisuluinu seafldnici un preotori
diacon,Apostolulgi Eaanghelia
potfi cititedecdtreun simplu
credincios,
cu luare-aminte,
qi dragoste.)
ctt smerenie
$tim cd Dumnezeu toate le lucreazd spre binele celor
ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemafi dupd
voia Lui; cdci pe cei pe care i-a cunoscut mai inainte, mai
inainte i-a qi hotdrAt sd fie asemeneachipului Fiului Siu,
ca El si fie intAi ndscut intre mulfi frafi. Iar pe care i-a
hotirAt mai inainte, pe acegtiai-a gi chemat; gi pe care i-a
chemat,pe acegtiai-a gi indreptat; iar pe carei-a indreptat,
pe acegtiai-a gi mirit. Ce vom zice deci la acestea?Daci
Dumnezeu e pentru noi, cine este impotriva noastrd? El,
Care pe lnsugi Fiul Siu nu L-a crulat ci L-a dat morfii
pentru noi tofi, cum nu ne va da, oare, toate impreund cu
El? Cine va ridica pArd impotriva alegilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este Cel Care indrepteazd; Cine este Cel Care
osdndeEte?Hristos, Cel Care a murit gi mai ales Cel
Care a inviat, Care gi este de-a dreapta lui Dumnezeu,
Care mijloceqte pentru noi! Cine ne va despdrli pe noi
de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strAmtorarea,sau
prigoana, sau foametea, sau lipsa de imbrdciminte, sau
tf ++t+t 87 tttt+tr

primejdia sau sabia? Precum este scris: ,,Pentru Tine


suntem omorAfi toatd zhta, socotifi am fost ca niqte oi de
iunghiere". Dar in toate acesteasuntem mai mult decAt
biruito{ prinAcela Care ne-a iubit. Cici suntincredinfat
ci nici moartea, nici via!4 nici ingerii, nici stipAnirile,
nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici
inilFmea, nici adAncul gi nici o alti fdpturi nu va putea
si ne desparti pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea
intm Hristos Iisus, Domnul nostru.
Preotul: Pace!ie, cititorule. Citeful: $i duhului tiu.
Aliluia...
EVANGHELIA
(Ioan 19,25-42)
Preotul: Cu inlelepciune drepfi, si ascultim SfAnta
Evanghelie. Pace tuturor. Credinciogii:$i duhului tiu.
Preotul: Din SfAnta Evanghelie de la SfAntul Apostol gi
Evanghelist Luca, citire. Credincioqii:Slavd fie, Doamne,
slavi Jie. Preotul: Si luim aminte.
in ,.re-ea aceea,stiteau lAngi crucea lui Iisus mama Lui Ei sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, gi Maria
Magdalena. Deci Iisus, vizAnd pe mama Sagi pe ucenicul
pe cirre Il iubea stAnd aldfun, a zis mamei Sale:Femeie,
iati fiul tiu!Apoi a zis ucenicului: Iatd mama ta! $i din
ceasul acela,ucenicul a luat-o la sine. Dupd aceea,gtiind
Iisus ci toate s-au sdvArgit acum, ca sd se implineasci
Scriptura a zis: Mi-e sete.$i era acolo un vas plin cu ofet;
iar cei careIl loviseri, punAnd in vArful unei trestii de isop
unbureteirmuiatirr ofet, l-au dus la gura Lui. Deci, dupi
ce a luat o,tetul, lisus a zis: SdvArgitu-s-a.$i plecAndu-$i
capuf $i-a dat duhul. Deci iudeii, fiindcd era vineri, ca
rf t++ 88 tf trf +r

sd nu rdmAni trupurile sAmbita pe cruce, cici era mare


ziua sAmbeteiaceleia,au rugat pe Pilat si le zdrobeasci
fluierele picioarelor gi sd-i ridice. Deci au venit ostagii qi
au zdrobit fluierele celui dintAi gi ale celuilalf care era
ristignit impreund cu el. Dar venind la Iisus, daci au
vdzrft cd deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. Ci unul
din ostaqi, cu sulila a impuns coasta Lui gi indati a iegit
sAnge qi apd. $i cel ce a vdzut a mirturisit si mirturia
lui e adevdratd; gi acela stie ci spune adevirul, ca gi voi
sd credefi. Cici s-au ficut acestea,ca si se implineasci
Scriptura: ,,Nu I se va zdrobi nici un os". $i iariqi, alti
Scripturd zice: ,!or privi la Acela pe care L-au impuns".
Dupd acestea,Iosif din Arimateea fiind ucenic al lui
Iisus, dar intr-ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat
ca sd ridice trupul lui Iisus. $i Pilat i-a dat voie. Deci a
venit qi a ridicat trupul Lui. $i a venit Ei Nicodim, cel care
venise la El mai inainte noaptea, aducAnd ca la o suti de
litre de amestec de smimd gi aloe. Au luat deci trupul
lui Iisus gi l-au infigurat in giulgiu cu miresme, precum
este obiceiul de inmormAntare la iudei. Iar in locul unde
a fost ristignit era o gridini si in gridinS, un morm6nt
nou, in care nu mai fusese nimeni ingropat. Deci, din
pricina vinerii iudeilor, acolo L-au pus pe Iisus, pentru
cd mormAntul era aproape.
Slavd Tatilui qi Fiului gi SfAntului Duh.
Pentru rugdciunile Preacuviosului Tiu Efrem, Milostive, curdfegte multimea gregelilor noastre.
$i acum si pururea gi in vecii vecilor. Amin.
Pentru rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu, Milos-

tive'
curdf
eq**tT:i

ff "J;Ti":::1'"'

ii

Sflh: Miluieqte-ne, Dumnezeule, dupd mare mila Ta


gi dupd mullimea indurdrilor Tale,curifegte fdrddelegile
noastre.
Stihird:
Ciliuzi fi-te noud, Pirinte Efrem, ca prin rugiciunile
qi ajutorul tdu sd biruim toate involburirile lumegti gi
ispitirile vrdjmaqului gi sd dobAndim incredinlarea cea
smeritd a necuprinsei milostiviri a lui Dumnezeu.
Preotul:

pentru ale Tuturor Sfinfilor, rugimu-ne, Multmilostive


Doamne, auzi-ne pe noi, picitoqii gi ne miluiegte pe noi.
Doamne miluieqte (de 12 ori).
Apoi ecfonisul:
Cu mila qi cu induririle gi cu iubirea de oameni...
Dacdparaclisulsesdoirseqtefdrd preot,
credinciosulziceaceastd
rugdciune:

M6ntuiegte, Dumnezeule, poporul Tdu gi binecuvinteazd mogtenirea Ta. Cerceteazi lumea Ta cu mild gi cu
indurdri. Inalli fruntea dreptmdritorilor creqtini gi trimite
peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugdciunile
Preacuratei Stepanei noastre Ndscdtoarei de Dumnezeu
qi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei qi de
viald fdcdtoarei Cruci; cu folosinlele cinstitelor Puteri
Cereqti celor firi d^etrup; pentru rugdciunile cinstitului,
mdritului Proroc, Inaintemergitorului 9i Botezdtorului
Ioan; ale Sfinfilor, mdrifilor qi intru tot liudafilor Apostoli;
ale celor intre Sfinti P;rintii nogtri, mari dascili gi ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu CuvAntdtorul
gi Ioan Gurd de Aur, Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae
al Mirelor Lichiei gi Spiridon al Trimitundei, ficitorii
de minuni; ale Sfinfilor, mirifilor, bunilor biruitori
Mucenici; ale SfAntului Preacuviosului Mare Mucenic
9i Timiduitor Efrem cel Nou; ale Preacuviogilor gi de
Dumnezeu purtitori Pirinfii nogtri: Grigorie Decapolitul,
Nicodim cel sfinqit gi Dimitrie cel Nou; ale Sfinlilor
qi drepfilor dumnezeiegti perinli Ioachim gi Ana; ale
SfAntului (numele),a cirui pomenire o sivArgim astizi qi

Lumind a cunogtinfei gi spor de inlelepciune gi trezvie


dobAndim prin darul tdu, PreacuvioaseMucenice Efrem,
inimile umplAndu-ni-se de bucurie si recunoqtinfd,cdci de
nenumirate ori ne-ai venit intru intAmpinare gi nicidecum
nu te-ai lepddat de noi. Tu nu te-ai scArbitde intunecarea
noastri, ci ne-ai luminat cu bunitatea ta dumnezeiascd,
ir:rtru care nimic din cele pimAntegti nu rdmAne negtiut. Tu
nu te-ai sc6rbit de gAndurile noastre rele, ci ai gtiut cum
sd aduci gi intru noi prisos de in,telepciunegi limpezime
a minlii. Tu nu te-ai scArbit de frica gi ingrijorarea cea
peste trebuinfi ce ne-a cuprins, ci ai topit lanprile cu
care noi ingine ne-ern legat slobozindu-ne intru pacea
lui Dumnezeu. Tu nu te-ai scArbit afunci c6nd am fost
impufinafi cu sufletul gi nu mai aveam credin{d, ci ne-ai
insuflat bnrbnlie qi tirie prin care si putem trece peste
toate ircercdrile. Tu nu te-ai scArbit de noi atunci cAnd
mintea ne era orbiti de pliceri, ci pe toate le-ai iconomisit
spre indreptarea noastri. Tu nu te-ai scArbit atunci cAnd
am fost doborAfi de neputinfe, ci cu gribire ai venit si ne
lidici, ddruindu-ne putere gi curaj. Tu nu te-ai scArbit de
noi nici chiar atunci cAndne-am ficut cuib al pdcatului qi al
morfii, o, prin glasul congtiinfei, ne-ai chemat la lumina lui
Hristos. Cu adevirat, tu nu te-ai scArbit de noi niciodatd.

rrrtf +f 90 ++t+rr+

ri+++t+ 9l +++++++

ci neincetat ai aritat ci ai dragostea lui Dumnezeu' Pentru


acesteatoate pe care gtim ci le-ai sivArqit pentru noi, dar
gi pentru cele pe care nu le qtim, pentru cd tu le-ai acoperit
iti mu\umim din adAncul
cu smereniu d..*r"iasci,
sufletului gi te rugim iar qi iar: nu inceta a fi aldturi de
noi pAni ia sfArqitul vieluirii pimAntegti, ca, avAnd in
tine un neazem adevirat 9i un prieten preaputemic, sd
ne inwednicim a vedea seninul cel veEnic al Impirifiei
Tatdlui gi Fiului gi SfAntului Duh. Amin.

""^';#::::::7r:,"-'
Irntos:

Tinerii cei ce au mers din Iudeeain Babilon oarecAnd,


cu credinfa Treimii vipaia cuptorului au cdlcat-o,
c6ntAnd:Dumnezeul Pirinlilor noqtri, bine eqti cuvAntat'
Sfih: Sfinte Efrem, lumineazd-ne 9i pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiasci.
Biruind acrest veac trecitor cu puterea invierii lui
Flristo+ ai trecut ca un viteaz prin caznele muceniciei,
Preacuvioase Efrem, arvunindu-ne necurmata ta milostivirc qi bunitate. Diruiegte-ne gi noud o fdrAmi din
cunogtinfa ceadumnezeiascda Evangheliei, ca,luminAnduse toate ale noastre, si pricepem micar un strop din taina
ceaminunati aintmpen Fiului lui Dumnezeu.
Sfih: Sfinte Efrem, lumineazi-ne qi pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiascd.
Nici o cazndqinici o schingiuire nu te-au despir,tit de
dragostea lui Hristos, Preacuvioase Efrem, cici unirea
ta cu El s-a sivArgit deplin prin Sfintele Taine qi prin
'++t++ 92 tti++++

osteneala rugiciunii neincetate. Pentru aceasta,te rugdm,


innoiegte.ne gi pe noi cu puterea pociinfei, ca, pe toate
vizAndu-le intru limpezimea adevdrulw si invildm si
iubim cu inimi curati pe Dumnezeu gi pe aproapele.
Sfift: Sfinte Efrem, lumineazi-ne gi pe noi cu strdlucirea ta dumnezeiasciMari sunt bucuda qi recunogtinfa noastri ci te-am
aflat pe tine grabnic ocrotitor gi ajutitor, Mare Mucenice
Efrem, cici tu nu numai ci iei asupri-fi suspinurile
noastre, ci timdduiesti qi cele mai ad6nci rini sufletesti.
invafi-ne gi pe noi sd biruim toate ?nillirile deqarte ale
min$i, ca astfel si gustim din indulcirea cea curati a
sdriciei cu duhul.
Slavi...
Ploaia cea de lumini a lacrirnilor tale ne curifd
sufletele de toate intinnciunile gi intunecimea, Sfinte
Pirinte Efrem, ciliuzindu-ne citre Sfintele Taine spre a
dobAndi deplind tiimiduire. Fi si rodeasci si dintru noi
seminfele dumnezeiegti ale dragostei, ca asffef urmind
Crucii lui Hristos, sn invifnm a ne pleca desivArgit voii
Pirintelui Ceresc.
Qi acum. .., a Ndscdtoareide Dumneztu:
Corabie a mAntuirii te avem pe tine, Preacuratd
Fecioari, cici intru ocrotirea ta ne adipostim de toate
involburirile
lumii, fiind purtaF cu dragoste citre
lumina qi puterea cea ficitoare de viafi a Sfintelor Taine.
Mijlocegte pentm noi rdgaz de pociin.ti gi indreptare a
viefi, ca astfel, imintand pe calea cea binecuvanta@ sA
ne invrednicim a vedea gi zorii preacura$ ai m6ntuirii.
irrrf ++ 93 f tt+r+r

CLntureaa VIII-a
Irmos:
ingeregti'
Pe impiratul Ceresc,pe Care il laudi oqtile
liudat-i-Lgi-L preainillali intru to[i vecii'
noi cu striluSflh; Sfinte Efrem, lurnineazd-ne9i pe
cirea ta dumnezeiasci'
Cruci' PreaTe-ai ndscut ir lume sub peceteaSfintei
cu credinfa
plinit
ai
apoi
iai
*,riour" Mucenice Efrem,
Cel
Hristos'
Domnul
pentru
ta
dragostea
;i E;r*t""
de
noastre
inimile
Umplb
noi'
9i
bur" S-uristignilpentru
Evangheliei'
cuvintele
in
drasosteadesdvAiEitdcuprinsi
tfinlip aittt* cle, sd ne luminim cu gAnduri
;;, il;
adevirate 9i simfiri innoite'
noi cu striluSfih; Sfinte Efrem, lumineazd-ne Ei pe
cirea ta dumnezeiasci'
muceniceqti
Lacrimile tale pustniceqti Ei sAngiurile
firddelegii
a
tfai"ttUrazul iumii de multa necurifie
asupra ta
luAnd
""
giu il"tqii, Mare Mucenice Efrem' cici'
intrat in
ai
tale,
picatele noastre ca 9i cum ar fi fost ale
dintru
sfAntd
p*ai"1"i, ddruind lumii alinare
i";;i
minuni'
tale
."i nou qiinmiresmat al necurmatelor
"i""f
cu strdluSflh: Sfinte Efrem, lumineazd-ne qi pe noi
cireata dumnezeiasca'
pdg3lifor'
Fiindu-fi t-Ptl schingiuit qi zdrobi! de ur1
Pirinte
Sfinte
Hristos'
lui
diagostea
prin
sufletul tiu a biruit
putinli
Ef."*, ardtAndu-ne tuturoicele care sunt cu
viala
qi de"qt:
sdligluiascd.,PreasfAnta
se
si
;;;; i" om vine
sPrea^Pltea
ialatou."u Treime. intdreqte9i minfile noastre
dobAndim
si
asffel
ca
tale,
muceniciei
purta cuvAntul
tiu'
duhului
birbi$a
din
*e"ut o fdrAmd
+t++++94 ++tt++1

Slavd...
Au sfArtecat trupul tiu agarenii, aprinzAndu-se
de ura cea nebuni, Pdrinte Efrem, dar, avAnd ochii
orbifi, nu puteau vedea lumina intru care te sdligluiai
qi pdrtdgia ta la dumnezeiascafire. Nu ne ldsa pe noi
intru robia intunericului lduntric, ca nu cumva, vdzind
numai caznele tale trupeqti, sd uitdm ci acum gi aici
ne egti alituri, pentru cd dragosteata izvordgte dintr-o
inimd ce nu mai poate fi mdrginitd de timp gi loc.
deDumnezeu:
Si acum..., ttNdscdtonrei
Curdlia qi frumuselea ta impodobesc cu bucurie si
strilumineazd Biserica Fiului tdu, PreasfAnti Maicd si
Fecioar5, aducAndu-ne binecuvAntarea si mijlocirile
rugdciunilor tale inaintea lui Dumnezeu. Lumineazd
toate c5ile noastre, ca, pricepAnd ce alegem si incotro o
apucim, si ne strunim voinfa gi poftele spre a dobAndi
indreptarea vietii.
Stih: Sd lduddm, bine si cuvAntdm Ei sd ne inchindm
Domnului, cAntAndu-I gi preaslivindu-L pe DAnsul
intru toti vecii.
lrmosul:
Pe impdratul Ceresc,pe Care il laudi ostile ingeresti,
ldudafi-L gi-L preainillali intru tofi vecii.
Clnturea a lX-a
Irmos:
Spiim6ntatu-s-au cerurile qi marginile pimAntului s-au
cutremuraf ci Dumnezeu 9a aritat oamenilor tn trup.
Stih: Shnte Efrem, lumineazi-ne gi pe noi cu strilucirea ta dumnezeiascd.
+ + i + t + t 9 5 + + + + f+ +

itd di., vremea rugdciunilor tale sihistres,ti, te-ai


impodobit cu lumina lnvierii lui Hristos, Preacuvioase
Efrem, purt6ndu-L lSuntric pe Cel Care a biruit iadul qi
moartea pentm irrtreaga fire omeneasci. SporeEte 9i ir
inimile noa^strecrcdinta qi nidejdea ca si pricepem cu
adevirat ci puterea gi tainele Impdri$ei se afli inliuntrul
nostru si pot fi descoperite prin lucrarea sfintelor porunci-

potopeau mulfimea picatelor omenesti, mijlocind pentru


noi tofi inaintea mesei dumnezeieqtii jertfe. Innoieqte
sufletele noastre prin puterea rugdciunilor tale sfinte, ca
si noi, alegAndcdile lui Dumnezeu, sd pdqim cu vrednicie
spre impdrtdgirea cu Trupul si SAngelelui Hristos.

Sfih; Sfinte Efrem, lurnineazd-ne 9i pe noi cu strilucirea ta dumnezeiasci.

Va veni negregit ceasulJudecifii de Apoi gi nimeni nu


va
:e putea slobozi dintru puterea conqtiin{ei,Preacuratd
\Sscdtoarede Dumnezeu,ci tofi vom stainainteatuturor,
ioate ale noastre vdzAndu-seldmurit. Fii nouS milostivd
si r6nduieqte ca incd din vremea vieluirii pimAnteqti sd
dobAndim iertarea gregelilor Ei a multelor noastre cideri,
ca de-a pururi sd-fi fim recunoscdtori pentru dragosteata
de Maicd si Fecioari.

Strilucirea SfAntului Duh inVeqmAntAndu-te, Pe


toate le-ai sivirgit intru blAndefe gi indelungi rdbdare,
PreacuvioaseMucenice, aseminAndu-te lui Dumnezeu,
Cel Care induri cu milostivire mulfimea picatelor
noastre. Mijlocegte-ne vreme de pociinli 9i de innoire
a sufletului, ca, urmAnd ciile cele sfinte ale Evangheliei,
si vedem pi cetele cele minunate ale celor preamirili de
Domnul cu darul mAntuirii.
Sfilr; Sfinte Efrem, lumineazS-ne 9i pe noi cu strilucirea ta dumnezeiascS.
Dudul de la ministirea Buneivestiri ti-a fost Cruce
ai fost rlstignit, Mare Mucenice Efrem, cici prin
care
pe
piroane, batjocur'1 loviri pi schingiuri ai fost ficut pirtaq
la slava Crucii lui Hristos, cea care este socotiti nebunie
pentru duhul lumesc^gi trupesc, Primeneqte gi su{letele
noastre cu lumina Invierii, ca, intr6nd in vizduhul
bucuriei nemincinoase, sd ne inchinim cu recunogtinfi
Sfintei Treimi.
Slavi"..
in vipaia focului cresc erai cuprins cind sivAlseai

sfantaLiturshie,
i:}jTH_:T:

tare
iar racrirnile

de Dumnezeu:
Si acum.. ., a Ndscdtoarei

Apoi: Sfinte Dumnezeule... (de trei ori). Slavd... $i


acum... PreasfAntdTreime... Doamne miluieste Ge trei
ori). Slavd...$i acum...
Tatil nostru, Care eptiin Ceruri, sfinfeascd-se
numele
Tdu, vie impdrdlia Ta,faci-se voia Ta,precum in Cer, aqa
9i pe pdmAnt. PAineanoastri cea de toate zilele dd-ne-o
noud astdzi Ei ne iarti noud greqealelenoastre, precum
gi noi iertim gregifilor noqtri. Si nu ne duce pe noi in
ispiti, ci ne mAntuieqtede cel rdu.
Preotul: Ci a Ta este impiritia, puterea gi slava, a
Tatilui gi a Fiului gi a SfAntului Dutu acum qi pururea gi
in vecii vecilor. Amin.
Apoi troparele,glasul al 6-lea:
Miluiegte-ne pe noi, Doamne, miluiegte-ne pe noi, cd
nepricepAndu-ne de nici un rispuns, aceasti rugiciune
rrt+t+t

97 ilt+++t

aducem !ie, ca unui StipAn, noi, pdcitoqii robii Tdi, miluieEte-nepe noi.

* + + r + +R U G A C I U N I + + r + t + t
LA FELURITE TREBUINTE

Slav5 T'atilui 9i Fiului 9i SfAntului Duh.


Doamne, miluieqte-ne pe noi, cd irtru Tine am
nddijduit; nu te mAnia pe noi foarte, nici pomeni
fdrddelegile noastre, ci cauti qi acum ca un milostiv
gi ne izbivegte pe noi de vrdjmagii nogtri, cd Tu egti
Dumnezeul nostru qi noi suntem poporul Tdu; toli
lucrul mAinilor Tale Einumele Tiu chemdm.
$i acum si pururea qi in vecii vecilor. Amin.
A Ndscdtoarei
deDumnezeu:
Uga milostivirii deschide-o noud, binecuvAntati
Ndscdtoarede Dumnezeu Fecioard,ca sd nu pierim cei
ce ndddjduim intru tine, ci sd ne mAntuim prin tine din
nevoi, cdci fu egti mAntuirea neamului crestinesc.
Preotul zice ectenia;Miluiegte-ne pe noi, Dumnezeule..., Ia care ii pomeneqte
pe cei pentru care se face
paraclisul. Dacd paraclisul se sdadrgeqte
fdrd preot, aici
rtom zice: Sfinte Pirinte si Mare Mucenice Efrem, Mare
Tdmdduitor qi Fdcdtor de minuni, milostiveste-te spre
robii tdi aceqtia... gi pomenimnumelecelorpentru carene
rugdm.Doamne miluieEte(de12 ori).
$i sefaceotpustul:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
pentru rugiciunile PreacurateiMaicii Tale,ale SfAntului
Efrem cel Nou gi ale tuturor Sfinfilor, miluieqte-ne gi ne
mAntuiegtepe noi. Amin.
ttfr++**l*++ir"r+1

tt+. f , t++t++*
TT

RugdciunecdtreSfilntul Efremcel Nou


pentrua Puteninad[a
PreablAndule Pdrinte Efrem, venim acum la tine
ndddjduind in grabnica ta milostivire, fiind incredinfafi
cd nu ne vei trece cu vederea si ne vei iegi in intAmpinare
spre a ne lumina mintea si a ne intiri voinfa. Tu ai trecut
din lumea aceasta pdm6nteascd acum cinci veacuri,
dar, fiind pururea viu in Dumnezeu, nu incetezi sd
ne veghezi gi neincetat ne porfi de griid. $tim cd, prin
puterea gi darul PreasfAntului Duh, cunoEtinfa ta e
indumnezeiti Ei nimic din cele omeneqti 9i pdmAnteqti
nu-!i este striin sau necunoscut, ci pe toate le scrutezi
cu ochiul tiu strivizitor. De aceea,te rugim, ajuti-ne
sd p6trundem gi si pricepem toate cunogtinlele care ne
sunt de trebuinld in viali, ca, dobAndind spor 9i himicie
gi trecAnd cu bine peste examenele 9i incercdrile ce ne
stau inainte, sd le sdvArgim pe toate spre implinire
Ei pace liuntrici. inci lumineazd-ne cu strilucirea
dumnezeiascXa Evangheliei, ca, imbrdfigAnd sufletul
nostru raza sfintelor cuvinte ale Fiului lui Dumnezeu,
sd se fdureascd qi in noi ingine innoirea duhului 9i a
viefii, prin care sd ne invrednicim a gusta Ei din bucuria
sdtdgluirii in inima omului a Preasfintei 9i de via!5
fdcitoarei Treimi, Tatil, Fiul si SfAntul Duh. Amin.
t++tf ii

99 tf t++t+

Rugdciunecdtre Sfdntul Efremcel Nou


pentru a puteaduceIa bun sfhrgitlucrul incqut

RugdciunecdtreSfintul Efremcel Nou


pentru izbdaireade stres

Sfinte Mare Mucenice Efrem, iati ci puterile gi tiria


sufleteasci foarte ni s-au impufinat gi cele pe care leam inceput ni se par acum cu neputinfi de dus la bun
sfArgit. Oboseala, greutifile, vriimigiile omenegti gi
impotrivirile cele de multe feluri ne-au slibit cu totul gi
aproape ci am cizut in deznidejde. Din acestepricini,
voinfa parci ni s-a frAnf sufletul ry s-a sldbinogit, iar
inima s-a umplut de mAhnire. Vino gi la noi gu pogorAnd
surAsul tdu dumnezeiesc in viefile noastre, topegte toate
neputinfele gi impotrivirile de g6nd, ca astfel, innoindune liuntric gi dobAndind voiogia gi bucuria viefii, si ne
imputernicim cu nidejdea gi curajul de a implini cele
pe care le-am ales sd le sivArgim. Umple-ne sufletele
cu seninul binecuvAntirii tale, dintru a cirei putere
sd rodeasci tot lucml cel bineplicut lui Dumnezeu
si oamenilor. Fii alituri de noi in toate imprejuririle
potri'unice, ca, invifAnd sd ducem lupta cea bun5,
si dobAndim spor si putere a voinfei, a stiruinfei
qi a ribddrii. Deschide-ne mintea gi inima pentru a
putea pricepe dragostea pe care Domnul neirrcetat
ne-o arati Ei prin care El bate la usa sufletului. lnvafine sd-I facem loc lui Dumnezeu in viefile noastre gi,
prin lucrarea sfintelor cuvinte ale Evangheliei, si ne
limpezim lduntric spre a primi cu vrednicie Trupul gi
S6ngele MAntuitorului Hristos. Si fie ca, fiind cdlduzifi
de marea ta bunitate si dragoste, si p5gim pe calea cea
curati a credintei, a nddejdii si a dragostei, prin care si
qi ajungem a vedea de-a pururi strilucirea Impirdfiei

dob6ndirea liniptii lduntrice

,t

Preasnntei
rreimi'
Duh'Amin
Tili il* T:i:ilt

Dumnezeiescule Pirinte Efrem, sufletul nostru este


cuprins de tulburare qi de multi ingrijorare, iar frica gi
neputinfa ne-au inviluit cu totul. Mintea 9i inima sunt
istovite de cugete neguroase, iar valurile intunecate ale
grijilor se abat neincetat asuPra noastri. Puterile nu
ne mai t-in qi nicidecum nu mai putem rizbi in aceasti
furtund sufleteasc5;de aceea,te rugim, iar qi iar aratd
mila ta peste noi gi, cu blAnda ta dragoste, intinde-ne
mAni de ajutor qi ne scoatela limanul cel binecuvAntat al
liniqtirii lduntrice. Fi tu sdinfloreasce gi in viefile noastre
voiogia liuntricF dimpreuni cu nidejdea qi credinla in
Dumnezeu. F5-ne pirtagi indelung-ribdirii tale, pentru
a putea pricepe fie gi micar in parte, cAt de ziditoare
este lucrarea celui care iqi sdvArgegtezilele in pociinfi 9i
in lucrarea sfintelor porunci ale Evangheliei, intru care
sunt ascunsetoate tainele Impdrifiei Cerurilor. Picuri gi
in sufletele noastre ploaia cea curifitoare a umilinfei, ca
astfel si fie adipati gi larina cealiuntrici a inimii, dintru
care si rdsard roadele cele dulci ale picii veqnice a lui
Dumnezeu. Agadar, punAndu-ne intru tine nidejdile,
credem cu adevdrat cd nicicAnd nu te vei lepida de noi,
ci insufi ne vei lumina congtiinfa, aritAndu-ne in fiecare
clipd ce este mai folos a alege pentru mAntuire. Fii de-a
pururi binecuvAntat, Preacuvioase Pirinte Efrem, cdci
prin tine Domnul ne-a binecuvAntat pe tofi cei care
trdim azi si nizuim a-L cunoagte pe El intru lumina
Sa cea neapusi. Laudi aducem, dimpreuni cu tine,
r + + +l 0 l + + i + + r +

Dumnezcului tdu si Dumnezeului nostru, Tatdl, Fiul gi


SfAntul Duh, acum gi pururea gi in vecii vecilclr.Arnin.

RugdciunecdtreSfdntulEfremcel Nou
pen t r uittnoir ea sufleteascd

Rtrgdt:iune
cdtreSfdntulE,fremcel Nott
inqintedeexnmene

O, PreabunulePSrinteEfrem, \'iata mea s-ainvechit


in rele obiceiuri gi ndravuri gi acesteaau ajuns s5-mi
fie ca o pl5madi sufleteascS.De multe ori as fi vrut
si pun capdt acestor aplecdri ale sufletului, insd, mai
devreme sau mai tdrziu, am fost biruit de ele, cdzAnd
iarSgi;i iardsiin aceieasipatimi. Am acum incredinlare
cd numai prin propriile puteri este cu neputin!5 si pun
capit vechilor obiceiuri qi de aceea,te rog ca tu insuti sd
vii de fali in chip nevdzut Ei sd innoiegti alcdtuireamea
iiuntricd, ca astfel s5-mi vdd nidejdea implinitd, iar
viata mea si o ia pe un figag ce duce la bucurie si pace
a<levirati. DezleagS-mdde relele prietenii 9i insofiri,
ca, impu[inAndu-se pricinile de cidere, sd md intiresc
sufletegteputin cAte pufin, ca sd mi invrednicesc a fi
luminat prin dumnezeiegtile cuvinte ale Evangheliei.
f-)e asemenea,te rog, de'schide-mi calea cdtre SfAnta
Spovedanie,ca, slobozindu-mi prin putere preoleascd
de puterea Ei legdtura gAndurilor vdtdmdtoare, sd md
izbivesc de povara ceaamarnicd a rdutifii gi sd gust din
bucuria nddeidii in Dumnezeu.
Aratd gi spre mine necurmatul tdu ajutor, ca astfel
si pot rdsufla ugurat de pdcat si, innoit lduntric, sd
intru intru vdzduhul cel nou gi preacurat al Sfintelor
Taine ale lui Hristos Dumnezeu. Incredinleazd-md in
toatd vremea viefuirii pimAnteEti de dragosteata multrnilostivd, ca astfel, odihnindu-se sufletul meu, sd aleg
cu bucurie calealui Dumnezeu, Cel intru SfAntaTreime
preamirit, Tatdl, Fiui gi SfAntul Duh, acum gi pururea gi
in vecii vecilor'
"Tll;- * r03 +++ri ++

Mult-milostive PdrinteEfrem,afldnd cdestiaiutdtorul


celor care sunt in examene, la tine venim cu grdbire,
rugAndu-te sd ne luminezi mintile gi inimile pentru a da
rispuns bun gi a trece cu bine peste aceastl incercare.
$tim c5, nemaifiind mirginit de trup gi siligluindu-te
intru Duhul SfAnt, cunostintele pdmAntegti si legile firii,
pe care noi abia de le putem numi sau le inlelegem doar
in parte, de tine sunt cunoscute cu ochi dumnezeiesc
atotpdtrunzitor. Picuri Ei in sufletele noastre un strop
din dragostea ta nelirmuriti gi astfel cdlduzegte-ne
mintea spre a putea scrie si rispunde cele folositoare
in acest examen ce ne sti inainte. Daruiegte-ne curaj
qi pacea inimii, ca intru acesteasd putem primi de.plin
ajutorul tdu. Insufi adu-ne aminte cele folositoare,ca, pe
tine avAndu-teinaintemergdtor,sdni sedeschidddrumul
spre cele care ne aduc bucurie, mulfumire qi implinire.
Insd darul tdu sd nu se opreascddoar la binefaceriledin
aceasti lume, ci ajutd-ne sd indreptdm vielile noastre
spre Drrmnezeu, iar rdspunsul cel bun sd-l dobAndim
nu numai intru cele pdmAntegti,ci si inaintea propriei
congtiin{e, cu care ne vom infdfiqa inaintea Dreptului
Judecdtorqi a intregii firi omenesti.Fie ca toate acesteasi
se implineascdcu puterea si lucrarea PreasfinteiTreimi,
spre a dobAndi si noi bucuria cea desdvArgitd,care vine
dintru a-I cunoastecu adevirat pe'Iatil, Fiul gi SfAntul
Duh. Amin.
rr++ttt

1 0 2+ f + + t + 1

RugdciunecdtreSfhntulEfremcel Nou
la aremede tncercare
Preacuvioase Mare Mucenice Efrem, iatd cd, prin
iconomia lui Dumnezeu, valurile incercdrilor sufleteqti gi
trupegti au venit gi asupra mea gi nu pot decAtsd md vXd
agacum sunt qi s6-mi recunoscneputinfa de a purta aceste
poveri. Tu ai rdbdat nenumdrate batjocuri Eicaznede la cei
care,in cele din urmd, !i-au devenit cdldi; de aceea,alerg
citre tine, rugAndu-te si-mi vii in ajutor gi si md intdreqti
pentru a putea trece cu bine peste toate cele ingdduite de
Domnul asupra mea. $tiu cd toate acesteale-am primit
pentru infeleplire qi intdrire in credingd,dar, cu adevdraf
vdd ci mi clatin ca o fntnzd' fiind purtat ir toate pirfile
de furtuna gAndurilor. Nu md lisa pAni in sfArgif Sfinte
al lui Dumnezetl ci ddruieqte-mi infelepciune, rdbdare
qi ingiduinfi cu aproapele, ca astfel si invd! gi eu sd fiu
impreund-pdtimitor cu cei ce-mi sunt aldturi. Invafd-md qi
dd-mi putere sd-iiertpe cei caremi-au gregit ori cu voie sau
fird de voie m-au nedreptdfif ca astfel sd md invrednicesc
a gusta, fie gi in parte, din puterea dragostei desdvArqite.
Mijlocegte inaintea Domnului pentru tofi cei care suntem
sub povara veacului gi rdbddm asupriri si nedreptdfi4 ca,
trecAnd cu bine prin aceste incerciri, si ni se intdreasci
voinfa gi sdni seirrmul,teasci dragostea pentru Dumnezeu
gi pentru aproapele. $i fie caimbritiqarea ta si ne fie pururi
intAmpinare gi binecuvAntare in ceasurile de cumpdnd, ca
astfel dobAndind spor de bucurie qi adevir, sd biruim
toate vitregiile acestei lumi, pigind pe cdile mAntuirii
citre slava Impnrnfiei Cerurilor, irntru care strilucegte
limpezimea dragostei Tatilui qi a Fiului gi a Sf6nh-rlui
Duh, acum qi pururea qiin vecii vecilor. Amin.
f f + + l ( ) 4+ + f + r r r

RugdciunecdtreSfAntuIEfrem cel Nou


pentru luminareamin[ii
Sfinte Pdrinte Efrem, viefuind tu pe acest pimAnt,
ai voit sd urmezi desivArgit MAntuitorului Hristos gi ai
lepddat toate cele ale lumii, luAnd chipul monahicesc.
Viafa ta cdlugdreasci e izvoditi intru multe osteneli gi
nevoinfe lSuntrice, celemai multe fiind necunoscutechiar
gi viefuitorilor din mdnistirea ta, cici ai iubit a-fi ascunde
vialain Dumnezeu qi anu sdvArgicevapentru slavadeqartd.
Fiind un rugdtor al rugdciunii lui Iisus, te-ai sfinlit prin
purtarea in inimd a numelui Fiului lui Dumnezeu; pentru
aceasta,in taina chiliei si mai apoi ir pegterasihistreascd,
adeseoriai fost cuprins de dumnezeiascalumini. Cele de
care te-ai impdrtdqit atunci sunt peste misura qi puterea
noastrd de inlelegere, cici sunt mai presus de cugetarea
pdmAnteasci gi trupeasci. Dar lumina dumnezeiascdpe
care o purtai in adAncul sufletului s-a ficut cunoscuti
tuturor din tdria qi birbdfia duhovniceasci prin care
ai infrAnt caznele cdldilor tii, biruind desdvArgit prin
moartea martiricd. Nu puteau ei pricepe nicidecum ceea
ce se petrecea sub ochii lor: ifi omorau ttupul, dar suflehrl
tiu era vegnic biruitor cu Hristos; ti-au virsat sAngele pe
pdmAnt, iar Dumnezeu revarsi peste veacuri mul$me
de minuni prin tine; !i-au ciopAr,tit trupul spre a-gi duce
la plinitate batjocur4 iar astizi zeci de mii de oameni
aleargi si se indrine sfintelor tale moagte; intru tine se
sdligluia M6ntuitorul Hristos cu a Sa lumin4 intru ei se
afla stipAnitorul cel cumplit al lumii dimpreuni cu bezna
iadului. Nu gisim cuvinte spre a ne bucura qi a-$ aduce
cinstea cuveniti, dar, dupi a noastri putere gi infelegere,
te rugim sd luminezi gi sufletele noastre cu dragostea
Domnului Hristos, c4 pecetluindu-ni-se inimile irtru
f + r f t + + 1 0 5+ t t + r r r

ea, se punem temelie noui a viefii, dobAndind minte


treazd, qi veghetoare, intru care si deosebim duhurile
gAndurilor noastre. $i fie ca astfel luminaEi, si purcedem
gi noi intru implinirea poruncilor Sfintei Evanghelii, in
care sdliEluiesteputerea Fiului Tatdlui si care pot si faci
lucrdtoare Impdrilia lui Dumnezeu care se afli inliuntrul
nostru. Ifi mulfumim, Sfinte Efrem, pentru tot ajutorul
gi dragostea ce le-am primit gi le primim de la tine gi te
rugim ca tu insufi sd ne invefi sd le sivArgim pe cele care
ne pot curdfi qi aduce inaintea striluminatei frumusefi gi
bundtifi a Tatdlui si a Fiului qi a Sf6ntului Duh. Amin.
Rugdciunecdtre Sfkntul Efrem cel Nou
pentru a dobindi curaj
Iatd cd venim inaintea ta, Mare Mucenice Efrem,
rugAndu-te si primeqti suspinarea noastrd qi si nu te
scArbeqtide noi, cei impufinafi cu sufletul gi cu puterile.
Multe sunt lucrurile pe care am voi sd fi le spunem, dar
suntem incredinlafi cl tu le gtii mai bine decAtnoi inqine,
cdci puterea dragostei tale pitrunde pAnd la incheieturile
sufletului, iar noi, heind cu mintea imprigtiati, nu ne
cunoastem adAncul inimii, cici acolo se ajunge numai
prin rugdciune gi trezvie necurmati a min{ii. De aceea,
te rugim, fie-ti mild de noi gi, cu darurile blAndelii qi
ale mdrinimiei tale, limpezegte-necugetele gi simlirile qi
ridici-ne din aceastdsfArqealda sufletului, care soarbe
din noi toatd vlaga qi dorin{a de viafi. Presari gi intru
noi semintele dumnezeieqti ale cuvintelor Evangheliei c4
ajutAndu-netu si le aducem in lucrare, si putem ?nfrAnge
toatd molesealatrupeascegi ftanddvia sufletului Eiastfelsd
dob6ndim curajul cel binecuvAntat care se diruieste celor
ce implinesc cuvintele lui Dumnezeu. Deschide-neochii
r + + + t + + 1 0 6+ + t f r + r

sufletului, PreacuvioaseEfrem, ca,pricepAnd cum seduce


lupta pentru a dobAndi vegnicia cea fericit5, sd ne facem
urmdtori ai Crucii lui Hristos, care este nebunie pentru
lume, dar binecuvAntaresi dumnezeiescelixir pentru tofi
cei care ii cunosc puterea si lucrarea. Fie ca, prin biruinla
Crucii, si-(i fim fie urmdtori, precum tu I-ai fost Fiului
lui Dumnezeu, Sfinte Efrem, gi astfel sd ne invrednicim
a primi gi preacura^tata ?ntAmpinare la sfArgitul zilelor
noastrepdmAntegti.I,timulqumim, Preacuvioase,cici prin
dragostea ta vedem ldmurit calea cea strAmtd ce poate
adute qi intru noi biruinla impdrdtiei Tatdlui qi a Fiului gi
a SfAntului Duh. Amin.
RugdciunecdtreSfkntul Efremcel Nou
pentru statornicia sufleteascd
Neincetati gi plini de rArrnda fost ostenealarugiciunii
tale, cdci pe toate sdvArqindu-leintnr trezvie, ai dobAndit
osebirea g6ndurilor qi te-ai incununat cu dobAndirea
mintii lui Hristos, Cel Care, dintru negrdita Sa bunitate,
$i-a ficut sdlaqgi in adAncul inimii tale, dumnezeiescule
Efrem. Negriiti este lumina tainei irtru care Domnul Se
sdliqluieqtein om si nespusde mAngAietoarepentru tot cel
care are in suflet seminfele credinfei in Intruparea Fiului
lui Dumnezeu. Pentru aceea, si noi, umplAndu-ne de
bucurie c6nd vedem cAtde mare estemirinimia Preasfintei
Treimi pentru firea omeneascd,te luim pe tine mijlocitor,
Preacuvioase Mucenice, rug6ndu-te ca prin ale tale
rugiciuni si pogori qi asupra noastrd intdrire ir:r credinfi
gi nidejde, ca, dintru acesteastatomicindu-ni-se suflefuL
sd ajungem la wemea rAnduiti si cunoagtem gi focul cel
ricoritor al dragostei celei de Sus,care schimbd din temelie
fdptura omeneascS,innoindu-i viaf4 simfrile gi cugetele gi
r + + t t + + l O 7++ + + r r +

furvif6ndu-l pe om si le ascundd pe toateintru Dumnezeu.


Nu ne trece cu vederea.ici pu no1 preablAndule Pirinte
Efrem, ci curdfi-ne gi ne innoiegte prin tainica ta lucrare,
ca, dob6ndind asffel o firAmd din pacea dumnezeiascd,
sd ni se domoleasci toate invol-buririle lduntrice qi astfel
sd se iveasci si pentru noi zorii statomiciei qi ai triiniciei
irtru hotdr6rile voinfei. $i fie ca, astfel lumina{i, si ne
impodobim cu surAsul cel senin al credinlei adevdrate,
prin care suntem chemafl spre a fi aleqi pentru vegnicd
impreund-sdliqluire in locagurile cele zidite mai inainte de
trtemeierea lumii, dintru ne{drmurita dragoste si putere a
Tatilui 9i a Fiului gi a Sf6ntului Duh. Amin.
RugdciunecdtreSfdntul Efrem cel Nou
pentru a putea tnfrdngetoatefricile
Cu sufletul ruginat gi neputincios vin inaintea t4
dumnezeiescule Pirinte Efrem, cici multe am sd-! spun
qi nu indrizresc a le destiinui altcuiva. Via{a mea este
ca o trestie betute de furhrna neliniqtilor, a fricilor, a
anxietiflor si a spaimelor. Eu insumi le mirturisesc pe
toate, niddjduind cd md vei ajuta gi md vei slobozi de
puterea lor, cici, una dupi alt4 md incollesc qi imi dau
tArcoale. CAnd m-am izbeit de teama cd nu voi avea ce
mAnca qi unde muncL mi cuprinde teama ci oamenii se
vor lepidg de mine gi ci Dumnezeu m-a pirisit de tot gi
nu are trebuinfi qi de mine in Impdrnlia Sa.Adeseo4 vine
gi teama ci nu voi reahza nimic in viafd sau groaza cd voi
muri nipraznic qi in ?nstriinare de Dumnezeu. Alteorl mi
cuprinde frica de oameni microbi, boli, animale, insecte
miSclri sau fenomene bruqte, de imprejurdri necunoscute,
precum gi de toate acelelucruri carenu suntin puterea mea
de a le controla. Dar cele mai cumplite sunt angoasele gi
rrttt++

1 0 8+ f + r f r l

atacurile de panicn, in care uneori se irntAmpldsi imi pierd


qi cunogtinfa. Acestea toate, precum gi altele de acestfel, le
pitimesc gi le vid cd mi sezvArcolescin suflet canigte gerpi
veninoqi, vitimAndu-mi inima gi mintea qiintunec6ndu-mi
toatd viafa. Vino gi la mine cu bunitatea ta dumnezeiascd,
Sfinte Efrem gi stArpegteacest cuib de nipArci otrdvitoare,
ca slobozindu-md de duhul cel urAcios al fricii necugetate,
si nu se pripideasci cu totul rdstimpul viefuirii mele
pimAntegti. Curifd gi indrepteazd-mi g6ndurile, ca sd nu
se mai afunde in mocirla fricilor, anxietdfilor, spaimelor
gi angoaselor, ci pune gi in mine lumina gi voiogia cea
binecuvAntatd a credinfei, a nidejdii qi a dragostei
adevdrate,prin care se lumineazd gi se sfinfe$e tot cel care
cheami numele tiu. Nu ingidui si ajung rob al pietzdii
qi al intunericului, ci intiregte-md pe piatra credinfei in
Hristos, ca astfel sXpot pricepe cu adevirat ci wijmaqul cel
din urmd al ffuii omeneqti estemoartea. hrvegm6nteazd-md'
qi pe mine cu tSria birbdflei duhului ca, avAnd cutezanfa
ceabuni, si incep cu bucurie fiecare zi pe care Dumnezeu
mi-o va ddrui de acuminainte.Iar cAnd wemea sfArqitului
meu se va apropi4 inwednicegte'mi de a fi gustat deja
din bucuria tnvierii Domnului gi a intra intru lumina cea
veEnici a binecuvAntirii Preasfintei Treimi, Tatif Fiul 9i
Sfand Duh. Amin.
Rugdciunede mullumire cdtre Sfdntul Efremcel Nou
pentru dobfrndireacelorcerute
Mult-milostive Pfuinte Efrem, dtiptl tiu cel striluminat de Duhul SfAnt a odihnit 9i imbucurat nenumdrate
suflete cane au alergat la tine cu rugiciune, iar lumea
cregtini s-aimp6nzit cu vestireanenumiratelor tale minuni,
veselind Biserica lui Hristos, Dumnezeul nostm. Iati ci qi
r t i t + + + l ( ) ! )+ + + i t r r

noi irqine foarte ne bucurdm c4 dintm marea ta dragoste,


ne-am dob6ndit plinirea cererilor gi viafa ni s-aintors cdhe
credinla in Dumnezeu. Cu adevdrat, toate ircercirile neau tost de mare trebuinfd, cici ne-au scos din pribegia cea
vitdmitoare a ciilor lumii gi ne-au adus pe drumeagul cel
luminat al credinfei in SfAntaTreime. Cend te-am chemat 9i
nu ne-ai fost de fafi sau c6nd te-am luat ocrotitor si nu neai ajutat deplin? CAnd am suspinat intru neputinfe Eitu nu
ai luat asupri-fi lacrimile inimilor noastre?CAnd am cerut
ceva prin mijlocirile tale qi tu mr ne-ai cuprins in taind cu
imbrSfigareata dumnezeiasci?Insd toate acesteasturt doar
o fdrAmi din mulfimea darurilor Pe care le reverqi asuPra
celor care te iubesc qi fi se roagd. De acee4 pentru toate
pe care le gtim cd le-ai ficut pentru noi, precum qi pentru
aceleape care nu le gtim, i$ multumim Ei vestim tuturor
mim;nile tale, ca to[i aceia care au trebuin{d de ajutorul tiu
si afle cAt egti de bun Ei de grabnic ajutdtor intru toate cele
care sunt folositoareomului. Fie ca noi tofi si fim cuprinqi
intru suspinul tiu cel dumnezeiesc,prin careimbrdS.qezicu
foc ceresctoati firea omeneasci, ca astfel, lurninAndu-ne cu
strilucirea adevirului, sd inaintim cu curaj pe caleaCrucii
lui Hristos, ca gi intru noi Domnul sd biruiasci moartea 9i
sd ne impodobeascd cu lumina Sfintei Sale Lrvied intru
care ni s-a ficut cunoscut adevdrul deplin al Evangheliei,
diruite lumii dintru dragostea Tatelui gi a Fiului 9i a
Sfantului Duh. Amin.
*rit+t+ltitt+*+

CUPRINS

.........5
CuvAntinainte
ViafaSfAntuluiEfremcelNou
....................."..8
Dumnezeu nu uitX nimic din ostenelilenoastre
- cuaAntnI PdrinteluiCiprian N egreanu.....................
15
SfAntul super-grabnic ajutdtor
- cua6nt aI PdrinteluiMihai Iorddchescu
....................
18
Mirturii ale minunilor sivArqite
de citre SfAntul Efrem cel Nou
intr-o Dacia1300albd,ribligitd
...................23
Ajutor de sus..........
.....................24
Luminitorul min(ilor....
.............26
U n 5 c A tu n 1 0 . . . . . . . . . .
...................27
Mi selua cea{ade pe minte
...........................30
L-amrugatsi fie cu minein sald.......................................32
Dorinlaindeplinitd.
....................34
Cu timp suficientpentru rugdciuneade mulfumire.......35
Am cdutato calede scdpare
..........................38
Am simfitputereade a vorbi liber....................................
39
Cu nesfArgitdmild fafi de neputintelenoastre................41
Am inceput si cred cd mi se poateintAmpla gi mie........50
Permisde conducerede la SfAntulEfrem.........................52
....................53
SfantulEfremacoperdgreqelile
......................55
Caleasprelumina liuntric5.....

Acatistul SfAnfului Efrem cel Nou, luminitorul celor care


invafi sau au de trecut exameneori incerciri ..................57
r++tt++ lll

++tf +ir

Paraclisul Preacuviosului Efrem cel Nou' luminitorul celor


careinvafi mu au de trecut ex.rmeneori incertiri ..............75
Rugiciuni citre SfAntul Efrem cel Nou,
la felurite trebuinfe
Rugiciune citre Sf6ntul Efrem cel Nou
pentrua puteainvdfa..........
..................99
Rugdciunecdtre Sf6ntul Efrem cel Nou pentru
a puteaducela bun sfArgiilucrul inceput............100
Rugdciunecdtre SfAntul Efrem cel Nou pentru izbivirea
de stresgi dobAndirealinigtii lduntrice.................
101
Rugdciunecdtre Sf6ntul Efrem cel Nou
inaintede examene
...-....102
Rugiciune citre SfAntul Efrem cel Nou
pentruinnoireasufleteasci..
..............103
Rugdciunecitre Sf6ntul Efrem cel Nou
la vreme de incercare
.....104
Rugdciunecitre SfAntul Efrem cel Nou
pentru luminareaminfii..........
...........105
Rugiciune cdtre SfAntul Efrem cel Nou
pentru a dob6ndicurai............
...........106
Rugdciunecitre SfAntul Efrem cel Nou
pentru statorniciasufleteascd..
..,.,....-1.07
Rugiciune citre SfAntul Efrem cel Nou
pentru a putea infrAngetoate fricile......................
108
Rugiciune de mulfumire citre Sfantul Efrem cel Nou
pentru dobdndirea celor cerute
.........109