Sei sulla pagina 1di 136
Capitolul 2 ECUATIA DE GRADUL DOI RELATII INTRE RADACINI $I COBFICIENTI. POZITIA RADACINILOR in RAPORT CU UNUL SAU DOUA NUMB PROBLEME APLICATIVE i entru ca expresia x? — 2(4m + 3)c + 6m +7 sa fie patratul este suficient o m i egal cu r a) -2;b) 33) ~gid) ik agit) 2. (Pentru ca 2 = mi fie radcin’ a ecuatiei £? + (m + 9)a + m? este suficient ca e a) m = 4; b) m= 1; c) m= 3; d) m= —4; e) m= 2; f) m= —3. | 3 Sa se afle m € R. astfel incat ridacinile ecuatiei (m—2)x? —2-+m sa fie reale gi diesingte: 5 a) me (5.2) \2k b) m € (-c0,0} 6) me [3,+00); a) me e) mE O; f) mE R\ {2}. 4 Si se giseasci ridicina ecuatiei 2? —a(a—2)x—(a—1)? = 0, i de parametrul real a. . a) fb) 3; c) 2; d) —3; e) -1; f) 4: _ [22+ 20-24) - 5 Sse reve aun [Fr IG: ras = 4. ; a 2-4 EEG de= Fde= Fe) 2=56) 2= 2. le m astfel ca ecuatia «? — ma +m — ~~ 8 gradul doi 9 8m = ~2; b) m=1; c) m=3; d) m=-1;¢) m=~-3; 1) m=2 8 Pi . Fie ecuatia (m — 7)2? + (17 — m)z — 4(m +1) = 0, m 47. Pentru ca Sy tay ™F% este suficient ca a) m = 1; b) m=8; c) m= 4; d) m= 0; e) m=-8; f) m=4. ecuatia x? + 2pr + q = 0 are ridacinile sina si cbsa, sf se afle o ros = 2q = 1; b) p+ q? = 2; c) p? +g? = 1; d) pg = 3; e) p+ a = 2 ) 4p — 3q? = 1. ter Se emis OES 0 a) 3; b) —1; c) —3; d) 0; e) 4; £) -5. TESS se caleuleze x4+24 daca x; si rz sunt radacinile ecuatiei z?+22+2 = 0. a) 8; b) 8; c) 4: d) 6; e) 5; f) 2. 42 Pentru ce valori ale parametrului m € R radacinile x) gi x2 ale ecuatiei —(2m—- rae sac cea bara ee 1+ V3; b) $V3 0) +5 >a) 24 Vie) 1; ) +5. : Fie ecuatiile 2? +pr+1=0siz?— 2+p=0. Pentru ca suma patratelor La suficient ca es oo —— ee sien S si produsul P asociate acestei ecuatii. : See -P=1;d)3S+2P 17 P entru cg admits, es fcuatiile 32 © radiici BS TAG «8D erie a) ee cee Comund, este Sicha # 0 gi a? reaaions 5D) m = 19; 6) m a 18 Pentr hae eh Oi aia situate in nou°° Yalori ale 1 Fe) m ieee aye ui m r&d&cinile trinomului 2? ee aue £) m € [2, +00), = 19 Sa se determine toate val lt] = ma(e + 1).88 aiba tr a)me 9; b) m Tne tlt See 0,0); d) me Ri; ewe (on, lorile par, ; I ‘Ametrului real m astfel incat ecuats el radacini reale. oh 0 So(+4) aa )m>2. (4 SUT 1,2); &) m < “a, me Cis as” : 20 Pretul de cost f R : el J 5 cu OR no su Plese este 60 USD. Dupi dou reduceri sucoaive le ete > > a @ scdizut la 48,60USD. Cu cat la sut& s-a facut {= 4) a SN soluti 8) 20%: b) 15% ©) 10% d) 5%; e) 12%; £) 17%. - 21 Un regiment de luptitori se agaz in randuri sub forma unui triungh @ atere tand se agaz un lupt&tor, in al doilea doi etc. Daci la 2 Se adaugi o rezerv de 669 luptatori, noua formatie se poate 8 “un patrat a carui laturd este cu 8 luptatori mai mic& decat latura tunghiului precedent. Sa se determine numarul initial de luptatori. mer a) 60; b) 1540; c) 700; d) 55; e) 1690; f) 1650. ai multe persoane trebuiau sa plateasca, in mod egal, suma de 240 USD. La efectuarea platii, lipsind doua persoane, celelalte au platit in plus cAte 4 USD. CAte persoane au achitat suma? : a) 11; b) 12; c) 9; d) 185 e) 8; £) 10. /23 n dreptunghi este inscris intr-un cerc cu raza 50. S& se dete ; . me 20. I on pi stiind ca diferenta lor este : os — ‘ a) 75 gi 55; b) 70 gi 50; c) 65 si 45; d) 80 si 60; e) 76 si 56; f) 77 si 57. aza 15, doua coarde se intersecteaza determinand PS produs este respectiv 200. Sa se afle distanta de la ardelor la centrul cercului. 24 ntr-un cere, cu r fiecare segmente al cdror nctul de intersectie al co " a) 6; b) 8; c) 4; d) 5; e) 7 f) 9. jei unui tri i dreptunghic 25 Aflati expresia ariel unui triunghi Pp ¢ yeh b) op c) pv% 4) jsoscel, de perimet ; a4 VaR e a PHY ECUATIA DE GRADUL DOI (soLUTH LA CAPrrOLUL a ind m din conditia A = 0. Rezult& m= —1 sau m = -F orate. ¢a® = m si verifice ecuatia. Ecuatia in m, obtinuta prin inlocuire directa, +9)m +m? — 12 = 0, cate conduce lam; = 1 si ma = —4, Corect d._ i m # 2. Corect a. la se scrie 2? — 1 — a(x +1) + 2a(a +1) =0, de unde x = —1. Corect e. oe trinomului in produs de factori de gradul intai. Avem = 10. Cum z # 4, deducem |x + 6| = 10|x — 5]. Accast ecuatie are 56 oe 5 deoarece x # 4. Corect f. 3 B12 =m —1 gi a1 = 2m conduc la m€ {3.3}. Corethes 3, @ 22 = m gi 2) — 22 = 1 conduc la 1 = 2, wo = 1 si m = 2. Corect f. di 17—m m+1 —+ = folosind #1 +%2 = ———7 gi t1t2 = —4——, gisim a ‘Dupi calcule, my = 1 si pits. Corect b. —2p gi sinacosa = q, gasim 4p? — 2q = 1. Corect a. lile dintre radacini gi coeficienti, deducem aj +22 = —3; 2122 = 3. + @9)[(21 + v2)? — 3a 22]. Gasim a} + 23 = 0, corect d. este pene, a a, seuatie avem x} = —2r, — 2. De aici, gasim relatiile — 2) +8 +4 = —4, Similar, 23 = —4. In final, obtinem 2m — 3, e122 = m—1 gi relatia data, obtinem 2; = m+1. si verifice ecuatia, deducem m= 2 + v7. Corect d. ridaicinile primet a a}, 2 icine cele de-a Ao, = psi zi +23 =a) +2} conduc . Corect ¢. = 3=0 siz} — 247 +3 = 0, gisim ee. 1 A= 3(es + 9a) Boia T1 i 2-22 3° 4-2(a) +2)+ my n Solutii la capi oh 2 4 Corect 8 cienti deducem F = 9 Corect a Cu relatiile dintre radacini si coef baa + mb = 0, a + mat abe b) = 0. Pentru m # 4, gisim ii, deducem m = i Xcina comund, abuncl 6 )b = 0 sau (a= m)(a — -una din ecual 16 Daca a este Rezult& (a — m)a — (a—™ a@ = beste ridacina comuna. Corect e. fnlocuind intr 24 ma-22 = obtinem a = atunci 30 o din prima, deducem m? + 14m — 17 Dac& a este radacina comuna, fnmultind cu 3 a doua egalitate si scBaénd- impunem ea aceasta s& verifice a doua ecuaties m; = 5, mg = —19. Corect f. a eaten Re ee, fo) ee m? —1. Ecuatia f(z) = Dare Re etiAees) A 5 Vdscinile «1, ageroblame core 0 < m1, t2 <2 Pe At Begg a Be Seti esncient a7 (0) > OFA) OO imecuatiile'm®—1 > 0, m?-2m+3>0,0< 3 <2, 3m—4 < 0. Intersectia soluti 23 acestor inecuatii este intervalul (: ‘ 4) Corect b. me(a +1), iar dac&d « > 0, ecuatia dey 19 Daci x < 0, ecuatia devine «? + 2 = —1, pentru m # 1. A doua ect 2 = mx(x-+1). Prima ecuatie are solutia t1 = z pentru m # 1. Pentru ca x. sé fie a treia so are solutia 22 = 0 sit. = ett T-m m > 0. Rezulté m € (—1,1), corect e. 1 trebuie ca <> i-m Fo Rondur as eel de 6002 ~ 62? unde z este procentul cdutat. Raspuns corect ¢. = 48, 60 conduce la x = 10 ( oy weAifigniatectiladeral, ohn edu: cone 12.4. 4 Ei a(a+1 2 Obtinem 2+) | 669 = (e—8)?, de unde 2? — 332 — 1210 = 0, Gasim 2 = 5! 55 - 56 = 1540 luptatori. Corect b. (22)Fic p numarul de persoane si x suma de plata pe persoan’, A: a vem po = 240 si (p — 2)(a + 4) = 240. Corect. b. (23) Fie L si ¢ dimensiunil laa Corect d. le dreptunghiului. Avem L? + = 190? gi L— 24 Fie « distanta ceruta. Folositi puterea punct (15+ 2)(15 - 2) = 200, cua =5, eg uluh fate cer. 25 Dacd @ este una dintre catete, ati is , » atunci ipotenuza este wg perimetrul este 2p, deduce = p(2~ J). Aria este y2(/3 ao 7 ~ 1)", corect f.. Capitolul 3 ELEMENTE DE TEORIA MULTIMILOR MULTIMI, OPERATII CU MULTIMI. MULTIMI DE NUMERE 2a? + 32 +6 7 EZ/ ee €Z)>. Precizati cate elemente are M. oud; b) cinci; c) trei; d) patru; e) gase; f) nici unul. 3 3B {ren/? tae S 2}. Precizati cate elemente are 4; d) gase; e) patru; f) o infinitate. «ce aden FRAP sa} Sse determine numarul ) 47; a) 48; e) 50; f) M este multimea vida. ne {2 € Z/|m—1|+ |e — 2| = 3}. 2,0, 2}; c) {0,3}; d) {-1, 0,3}; e) {-3, 0}; f) {-3,0,3}. {x € R/|x - 1+ |e +2|- a , boy a s.asndhah 4d) (2,0); €) 0; £) (-20,-2] U3}. e) 0; f) { pot 9) - [2+ 3] =2)2 doua; d) patru; e) cinci; a) {55}: b) (AKON ( fe +1j+le 9 Cate elemente ar e+ ils 2) O infnitate; b) un sing el _gj4+[3-al> 8 p={ 8? gur él 10 Fie A= {@ © R/|e afirmal 0) AUB = (0 tii este adevat Care dintre urmatoare a) ANB =9; b) A=B 2) ANB=9 4) AUBE=N. i ple +2u= 1 2 SILI i se de i= (ey) 2% Z/3lel +29 =} zt = ae amin b) M = {(ay) € 2* Zly # a M =] 4) M={(-4 0) M = {(@u) € 4% Z/x #3} 8) M =O x R/|x-1+ly— 4, Si se afle M = {(2,y) €R ‘ (1.3), 0.a)} 0) M = (9h OM = (0, ad) M=0;c) M={(@,3) f) M= {(-1, -3), 8, -3)}- G) se determine toate multimile M stiind ca acestea verifica conditiile M0 {a,b} = {a} si MU {b, c} = {a,b,c}. a) M = {a}; b) M = {a,b}; c) M = {a} sau M = {a,c}; d) M c) M = {a,c}; £) mu exist’ nici o multime care s& satisfacd simult conditii. 14 Fie A o multime de patru elemente. Cate submultimi de cel 1 elemente are multimea A? a) 6; b) 10; c) 8; d) 16; e) 11; £) 14. 15 Multimea M are m elemente, iar multimea N are n elemé MON are p elemente, cate elemente are MU N? é a) m+n— 2p; b) 2 a ‘ f)mtntp. ) 2(m +n) +B; c) m+-n+2p; d) m-+n—p; e) 2 16 i imile nevi ntre multimile nevide A,X si Y exist’ simultan relatiile: AUT ADE = AA ek any Care dintre urmitoarel a : a) A=Xu yeh este adevitrat? A i 5 Y. NY = 6 dA = xy; te de teoria multimilor 15 5 | 33) =2; c) 3; d) -$3 €) -3; f) 2. Sa se determine ar Seon m € R astfel incat {2 € R/(m—2)x? 2 +m—2=0} a= 10;.b) mm > 3 ©) m € [-10,-2V3); d) m € (-2V3,2v3); \ 5 f) me (23,51: entru ca intersectia {x € R/2? -32+m = 0}N{s € R/2?-5u+6 = 0} ida este suficient ca b) m= 4; c) m= —2; d) m=2; e) m= 4; f) m=3. 2 S% se determine {7 € R/3a € R astfel incat x = gho tal Me 3 a —2a+1 0°); b) 9; ¢) Es 3): d) (-.-); e) |-3.9); f) fo elemente are {(z,y) € N x N/x + 3y = 2001}? ‘b) 668; c) 500; d) 667; e) 669; f) alt raspuns corect. elemente are multimea M = {« € Z/(2? —1)(6— 2?) 2 0}? b) doua; c) cincis d) un singur element; e) gase; f) trei. ale lui m astfel incat intersectia 4 se determine valorile reale fee R/x? may m? -1=0}N(-2,4) [3, 18); aa < -3; e) me (-3,-1 a nite. 3); b) m = 18; c) me TEORIA MULTIMILOR ELEMENTE DE (soLugH LA CAPITOLUL 3) jilea+1= +1,0+1= +3. Corect ut 3_ gj punem condit 1 esta s& fie numér intreg, trebu Pentru ci {-3,=2, -1,0}. Corect 4. +3 Reaultt x € 2a + 2 Avem => ca 2x +3 sil divida pe 6. 3 Conform algoritmului de imp&rtire cu rest, aver Sit cabal 19 7 ttle SL oe ooo: . o-2 Trebuie ca x ~ 2 sil dividé pe 19- Reault& # € {1,3,21}, corect b. +s oe 4 Fie a, 6 € {1,2,...,50}. Se determin& a gi 6 astfel incdt Go = 5 Obtinem (a — 8)(ab — 3a — 3b - 3) = 0. Rezult& a = b sau (a — 3)(b— 3)= ultima egalitate, deducem a—3 = 1, 6-$ = 12saua—3=2,b-3= 6 saua—3=3 b-3=4. Caatare, egalitatea este adevarata pentru a = 4, b = 15 sau a = 5, b , b=7. M are 47 elemente, corect c. eoua = 5 Se foloseste definitia modulului unui numér real. a-l, @2>1 ie o> 2 iz - i= , ile ee le7.4) aoe om Yoni ATE! ee <2 gi se considera trei cazuri. Corect c. 6 Pentru x € (—oo, —2], ecuatia devine identitate. Pent: ae =3. Corect f. eae F 7 Scriem echivalent |z| - |x — 1] < |x|. Cum 2 = i S$ |e. x = 0 verifica aa i __ Deducem x € [0,2], corect e. iia a) 32-1 ~8e—1 | Wet Se — 2 8 Trebuie ca eZsi < < aay Bes Qn es nontion, q Its ¢ = ———, néZsixc (—2,0]. Corect f 4 3 vs ea 9 Pentru orice k € Z, avem egalitatea [x +k] = [2] = [*]+k, unde [x] +1 + [2] — 2 [x] — 3 = 2. Dupa reduceri, [x] = 6 conduce la x an Pe ie Pit 10 Se araté ci A= B= (-co.-3) u (Foto) corer Bie 16 ora multimilor 17 1 Trebuie ca 1 — ay > Osi 15 12 Cum y Astfel « orect a. ~ © 20. Se aplicd definitia modulului. Corect d. >1=|2— 1) >0, pama ecuatie devine 2|x — 1| T= 42, deci = 142 gi a eae y=1+2. In concluzie, M = {(-1,3), (,3)} id CEA EM Sib ¢ M. Corect c. 14 he Qi a 4,b, c,d}, atunci submultimile lui A, cu cel mult douk clemente, ta}, {0}, (ch, {a}, {0,5}, {a,c}, {a,d}, {b,c}, {b, d}, {c,d}. Corect e. ay nat . 5 Cele douk multimi au p elemente comune. in M riman (m — p) elemente a jar in N riman (n —p) elemente necomune. Deci, reuniunea va avea, t(h-p)+p=m+n—p. Corect d. u loc egalititile X= (AUX)NX = (AUY) NX =(Anx)U(YNX) = (ANY) U(XNY) = (AUX) NY =(AUY) NY =Y. , X =, corect b. ebuie ca A = 0, unde A = m? —4(m—1). Ca atare, (m — 2)? = 0, de unde Corect f. uunem conditiile ca m # 2 si A> 0, adic& 1 — 4(m — 2)? > 0. Corect b. Trebuie ca A < 0, adic’ m? — 12 <0. Corect d. tile x? — 3x +m = 0 gi 2? — 52 +6 = 0 trebuie s& aib’ cel putin o ridacin’ Daca rddacina comuna este 2 = 3, atunci m = 0. Dact rdcina comuni este unci m = 2. Corect d. ; r 4a? +1 Conditia data in enunt, « = For —2na+x-—1=0. Caasé fie numar real, trebuie ca x? — (a —4)(x—1) > 0. , conduce la ecuatia, cu necunoscuta a, ‘k, unde 0 < k < 667. Deci, multimea are 668 elemente, corect b. vemultS 1 < 2? < 6, adicd €[- V6, 1] U[1, V6}. Intersectand cu Z, obtinem 1, 1,2}, corect a. ‘ y ry =m 4 1, rezolvim inecuatiile —2 0, 8<08P > Ae A(m?. m-+1) > 0, pentru orice m € R, S= ae ae e mai sus, deducem m € (0,1). Corect f. a —_ ti Capitolul 4 INTRODUCERE iN STUDIUL FUNCTIILOR | FUNCT REALE DE ARGUMENT REAL, 6 MARCABILE DB FUNCTIL, COMPUNB UNCTIHLOR. FUNCTI INVERSE 1 S& se determine functia de gradul 4 intai, cu graficul o dreapt& ce Ow in punctul P 9) si care trece prin Q(3, 3). iD) S(@) = 20 +6; c) f(x) = 4043; a) f(x) 8) f@) = 045, > determine functia f:R R, care satisface relatia f(z) —2f(-c)=32-1, (V)eeR. a) f(z) = a+ 3 b) f(@) = 2n +3; ¢) f(a) = +4; A) f(@) = e) Sinus fy f(a) = ~30 41, 3 S& se determine ty f:R — R, care satisface relatia f@)+fd-a)=2, (VreR. (@) = 2a —1; b) f(x) = » + 2; c) f(x) = 324-4; a) f(z) = a; f) nu exista o astfel de functie. Pin} ay wth Ba 4 -% hie 3 es aw? +1. Sa se determine functia abies Saha met * =1) sige f(a) = ia mae 2s -1; bhaiah= #58. ¢) g(t) = 2-1 d) ol z, 2z - B : e) g(a) =2+3;f)g@)=tth 6 Fea be Roar ar Oducene « ere in studint functiilor 19 Be “etermine ¢ : Si b astfel inca : a ee bordonate (1, 1) si (3,5). ST meat graficul funetiei sx treacé prin punctele de 7 ae us 1 it 33 ogee sneha}, 7 valori ib 1 at b= 2! £) mu exista astfel de Ao multime de numarul func a) 4; b) 38; ©) 9 d) 6; ©) 7; £) 5, 2 eer 7 F(x) ntre urmatoarele afirmatii a) f este injectiva; b) f Ff este monoton descres D7 Fi ‘ oe doua elemente si B o mul eze tillor injective, definite pe time de trei elemente, Si se A cu valori in B. iz], functia parte intrea, este adevarata? este para; c) f este surjectiv’; d) f este impar’; ictoare; f) f este periodick, 9 Si se afle multimea valorilor reale ale p: gi a numirului real x, Care arametrului m astfel incat functia i w—%w-1 dack 2<1 FRR, f(a)= mr +1 daci x € [1,2] se? 440-11 dack 2>2 fie descrescatoare pe R. ; a) m < —4;b) m € [-4,-3); c) m € (—3,-2]; d) m € 0; e) m < 0; ny ex(—2, 0). i = 1 ie m, n € R. Determinati functia FR > R, fe) = a oo graficul siu sa fie tangent graficului functiei g: R > R, g(r) = a. : = 27 +3;d) f(a) =a +4 f(x) = 5a +3; b) f(z) ae ©) f(a) = 2x +3; d) f( z) = 5x — 3; f) f(a) = 3x +2. a : ermin: a toate valorile lui a € R astfel ee all valorilor B= bo 400) (a — al, dein pe Ry sh fe (0, ae yap doc {o,sh:c) a ane 20 ive ft >» R, fe) =2=5 44 Be consider functia pijectivs FO» 30) aha) 4, d) -33 €) 5) 8 b) 25¢ . generatd de [es 45 Fie functia bijectiv’ se calculeze f~ 1(2). A a) 3 ei hen 16 Calculati f 4 functia f: R- Reste generata de ; -1(10), dacé ‘a +2 dacd & peek f@)=) 99-1 dach 7 <1 a) 4:b) $39) 8, 43:0) 59 7 4 17 Fie functiile f,g:R > R, f(x) =2et 1 si g(2) = 2+ 2. S8s ecuatia fo f(z) =9 og(x). a) a= ab) e=4 jr=pdenKe g:R — R generate respectiv de )e=afae=0. 18 Consideram functiile f, _f[ %-3 dacs <0 _f 2 dak a J@) { Tz dack 5 >0, dey= {Fs dac’ > $4 se calculeze go f (1). 2) 30;) 6 <) 13; €) 96) 8: & ie Fie f,g:R > R, = A 8 wate) & +25 +2 gi g(x) = —2? + 2a. SA se a)r=1,b)2= —-4 of if = ' lige 4; c) z € {-1,2}; d) c= 5; e) x = —2; f) 5 (20 Fie f:R- R functia generat de bis 2x dacik c>0 @) dack 2 <0. Sa se calculeze f~!(~6)._ a) -2; b) -8; ¢) 3; d) 2; e) 4; f) 4, ie functia f: RR, 8 10,1}; b) (1); ¢ (=e, ore ah bt ie funetia RR, f(2) = jp — a) [1, +00); b) (0, 1 3 ¢ InTRopucERE IN STUDIUL FUNCTULOR (SOLUTU LA CAPrroLuL 4) {Oa cr +d evaxo. Din f(2) =0 si (3) 5 a Rezolvand sistemul format de aceste dou’ e ®) = 32 ~ 6, corect d. = 3, gasim 2a + b = 0 respectiv cuatii, deducem a = 3 sib = ~6. 4 Cu substitutia c —2 in relatia dat, gisim —2f(z) + f(—z) = 32 —1. Se : pas) as 4 o obtinut { ee ik en ae Pentru x = 0 gisim relatia f(0) + f(1) = 0, iar pentru z = 1 obtinem relatia £(1) =1. Contradictie. Corect f. @ = 2 gisim relatia 2f(2) + f (3) = 4, iar pentru 2 = ; obtinem : (3) E ;: Eliminam f (3) intre aceste relatii si gisim f(2) = =. Cone. i 20) Dig peiticaconil ic » problema avem silts ox +b = +b, (V)a € R, deci a = 1. Rgalitatea go f(x) = 2? devine af(r) +b = 2”. +1+6=2%, adic& b = —1. in concluzie, g(x) = x — 1, corect c. < ca f(1) =a? +a+1=13i f(3) = 9 — 6(b+1) +. =5. Cum a # 0, 1gib= 5: Corect a. A = {a,H} si B = {u,v,w}, atunci f:A + B generata de f(a) = u, 1, ig Scrieti cele gase combinatii posibile. Corect d. ‘ v7 i ; 00) functia f este descrescitoare. Este necesar ca m < 0 ‘oare gi pe [1,2]. Fie g(x) = 2? — 2x ~ 1, h(x) =ma +13 a fie are pe R, trebuie ca h(1) < g(1) i < -2 si 2m +1 > -7. Reaultd per =me+ Punem condita casisemul { a ae +m—4=0, unde i A= 3, corect e. 5 ind o sumé Ge module. > Oca € {2,3} Corect 4- c= 0. Pentruz= =-2r+6. Coordonatele cerute ie ,grafical lui f cx gxafical laf 14 Inversa f-:R > 0,00) este generat de f(z) = f77(2) = 2, corect b. 15 Se arati ci f=". Astfel, f-2(2) = £2) =3- Corect a. 16 Functia / este inversabilé st inversa sa fi: R > Rete eee 14JE=1 dock 220 f"@) e+) Gua <0 Remult& f-#(10) = 4, corect a te 17 Folosind definitia, avem f © o f(z) = f (f(z) = 2f(z)+1= —2 o{z)+2=2+4. Remlta 42+3 = 244 cusolutiag = = “18 Din definitia compunerii, go f(z) = 9 (f(z) = { om f dack f Dap cal, erat go fte) = { GzP daca £50 ; = daca z> go f(1) = 13. Corect c. 19 4 2[24 + (22 + 1)"] = 0, ecuatie care nu are nici o so gog(z) = 9 (9(z)) = 20 Inversa lui f este generat de functia f-1(z) = 1 2 ¥71(-6) = -2, gisim - : (QD vietied mele, gs 49) = mare, ([0,2]) = {2}, corect d pestis Capitolul 5 FUNCTIA DE GRADUL AL DOILEA DETERMINARI DE FUNCTIL. INECUATII SI SISTEME DE GRADUL AL DOILBA. PROBLEME DE MAXIM SI DE MINIM ecizati valoarea argumentului pentru care functia f(«) = —«?+« admite 2 3 ; 1 ep); Bao) 5 af ies SB) ¢) ~F: a) Sse) FiO 5. a) esas: valorile meR astfel incat trinomul de gradul doi ie; — 2(m + 1) +1 s& admit’ un maxim mai mare decat 5. m € 0; b) m € (-00,~7) U (-3-3): 1g N; id) rn-€ .Z\N; 10); f) m > 10. ‘se determine tripleta (a,b,c) daci functia f(r) = ax? + br +c se «@ =1i pentru # = = admite un minim egal cu ——5. 1, —2); b) (-3,1,-2); ¢) (3,1,-2); d) (-3,1,—2); e)_(3,-1,2); determine tripleta (a,b,c) stiind c& functia f(r) = a2? + br +¢ im egal cu 6 si cd graficul functiei trece prin punctele A(—2; 0) Bn (24-80 (Bh 8)-9 E49) 2 4 =) i lui real m pentru care parabolele y = tangente. # 9 a 4 - rile parabolei yi(@) = og? —(m+1)c-m +49 varfu Pentru ca c , ohae ee ay n(x) 90? — (m— 2)a.— + 4 este suficient ca ye para wold en: 7 Pe pai; 3) mm % 6) = 1s 8) te ~2; e) m= 0; f) m= ~ ametru real. Precizati coordonatele pun § Fie m € R\{0} un paran fal abole y = ma? + Am + 1)e +m + 2. | familiei de par a ali Fo (1) ©) (0, —B}sd) 2,08) 1, 0¥ 0) Coa 9 Fie y = ma? + 2(m+ l)a+m+20 familie de parabole, unde m : Fie A si B punctele de intersectie ale uneiz e un parametru real. : F proiectia varfului V al parabolei r parabole cu axa aa! si aceste axa ca’, Si se calculeze raportul iFvl 2 L 3 £. d) =; e) =; 55d) 338) 9 10 Sa se determine toate valorile parametrului real m pentru care (im ~ 2)x + 2(2m — 3)a + 5m — 6 este pozitiv pentru orice x real. a) m < =4;b) m€ (4,0); c) m € [0,3); d) m2 3; e) mE 0; f)m 11 $& se determine valorile parametrului real m pentru care p ecuatie y = 4a? — 4(m? — m - 1) - 4m} — 3m? este tangenta a f) 2. a : + ed 4 a) mé Nj b) m= 3c) m= —1; d) m= 4; e) m= — f)me 12 S& se determine multimea c&ruia apartine x real, astfel in ( — 2)? — 4(2 - 32)? > 0. a) RY; b) (~00,0} e) (,+00); a) [2.5]: (0.2); * 13 Sa se afle multimea caruia apartine a real, astfel ca a) (-«,-2); b) 0; c) (-33): d) [5:55 e) [5, +00); 5 14 Se considera functia cy : ERR, Hein}, 2s 2-1) daci x Determinati valorile lui : == pe soiaunaaepaleaes ws 00, ; feed. : ae § (0,2) a) |. * 15 Sa se afle valorile lui m € R ce epgict pod tive pentru orice « € R, ee b. toe shy Hla de gradut al doilea mre Zi; b) € (0,2). 16 S& se afle i valorile lui m € Ave 2 iv Rei ee a ie € R pentru care (m — 3)x + 42 + 2m — 4 este msl; a sn eae b) m > 5; c) me [2,3); d) me [3,5); e) me (1,2); f) med. ™ € (-00,0); c) m € Q; d) m € (2,+00); &) mE 7 Determinati i i aes valorile reale ale lui x pentru care inecuatiile s — 2 > 0 si ae <0 sunt satisficute simultan. m € N; b) m é (2,3); c) m € (—20,2}; d) me [.): e) me Os; -P-~) turile unui triunghi sunt a = € Cum trebuie ales x astfel incdt triunghiul sa existe? a) x € (0,2); b) x € Z; c) « € (1,0); d) w € (—00,~1]; e) imposibil s& un triunghi; f) « > 2 cu laturile a, b, ¢ de mai sus. 2 41s b= I—1gic= x — 2a, y=o?-o-1 may 9 Pentru ca sistemul { s& aiba solutii confundate, este hcay 8) m= —3; b) m=5;c) m=3)d) m= Si 6) m=3f) m=—z. 56)Pentru ce valori reale ale parametrului m, suma pitratelor radacinilor 2? + (2—m)x — (m +3) = 0 este minima? n € {0,3}; b) m € 0; c) m= —4; d) me {-3,0}; e) m= 15 f) m= 10. Fie m un parametru real gi sistemul de ecuatii y? — 4a? — de y—ma = -3. 0 At sistermul sa aiba toate solutiile numere intregi. m=3;d) m= —4;0)m=-1;f)m=4. 0. Pentru ce valori ale lui m radacinile sinati m astfel inc ra =5; b) m= 05 €) ie ia 2? —ma+m—-1= a+ 2 e inegalitatea = 2;e)me 9;f)me< 26 Aflati parametrul m astfel incat ecuatia (m + 2)2? + 2(m+ 1). 8& admit o rédacina in intervalul (~3,—1) si cealalta in intervalnl (3,4), a)me 3-4) b) me O;c)me (-10, e)me (-$.9): m0. a? —5e+6 aw? +1 a) R.\ Z; b) (—c0,—10}; c) N; 4) (—10,—2}; e) [-g:+20)5 £) 0. 27 Determinati { € R/S € R\ {1} astfel incat y = igGBSK ‘se afle multimea valorilor functiei f:R > R, dia) ia - a) (1,2; b) (13):9 (08}: 4 0,2), fea} (3-3). 2 aig : 29 Cate radacini reale are ecuatia sina = 2? + 2+41? O infinitate; b) trei; c) doua; d) nici una; e) una; f) nu se poa lor acestei ecuatii. se determine valorile intregi ale lui m astfel incat, efiade gradul al doilea 27 $2 Se consider’ a un numir re, al fixat astfel inca aS ‘ f= By + zz + yz, se cere incat ©+y+z= a. Dacd ‘s Bee): ) . 2 . TE 9 Soa oe G siti perechile de numere reale (a, ) astfel incat sistemul (= =(a41)2—(6~1)y=0 ay? — (2a + b)a? — (a — 2)y? = it oat 12 b) (0,1); c) (=,=); ey de =) 1P) 00:9 (.5)'@ Gore (3.-$);9 (§.3)- © si y fiind bazele unor sisteme de numeratie, si se rezolve sistemul 34 — 3ly =0 560, — 448, = 0. :) Sistemul nu are solutie; b) 2 2=8,y=9; f)z=9,y=9. e 2, y numere reale arbitrare si « — 2 + 3yz? =0, unde z € R*. Dacd = zy, calculati max E(x, y)- ~ 8, y=10;c)t=9,y=10;d)r=7, 12 +o) 5 3 ) oa 5a } x gi y numere reale astfel incat x + y = 1. Daci B(z,y) = 2x? + 3y?, j fe min (sx, y). ay 1 6 ¢) 6; d) Fe) 538) 5. chi (x,y) € R x R satisfac ecuatia yt — 162ry* — dey + 2? + 68y? = 0? ¢ oe trei; d) by e) zece; f) nici una. r + au forma unui dreptunghi, iar partea n reer! egal cu hingimea dreptunghiului, — feres este constant. Exprimati raza r a semicercl met L gi aa hale dreptunghiului, asi 2 Capitoty, #2 Detetminati maximul ariei triunghiurilor dreptunghice cu acceag ‘poten de lungime a, 2 ~ 2 2 2 87») Fd sa ~,-)% G@rie 5 = {(2,y)/y+0?—4<0, y>0}si A(S) aria lui S. Cane Sint afirmatiile de mai jos este adevarat&? ‘\ i a) A(S) € (4,8); b) A(S) € (8,16); c) A(S) = 0; d) A(S) € (16, 25); e) A(S) = 3; f) AS) = 36. J & (at ya se afle ipotenuza unui triunghi dreptunghic stiind c& acesta are “~~ p 6 $-pefimetrul 12. : a) 8; b) 11; c) 6; d) 5; e) 7; £) 14. x8 FuNcTIA DE GRADUL AL DOILEA (SOLUTII LA CAPITOLUL 5) 1 Cum a <0, functia admite maxim in « = - Corect f. ee Bad ‘onditiile 2m +5 <0 gi Fy > B conduc la rispuns corect: hy impun conditiilea+b+ce=0; -2- =; 2 a -= Se alege solutia 0. Corect a. py 3° es ie caa <0si > =6, f(-2)=0, f(1) =6. Corect e. Ra api Dp wl ay See > & CT ane: ‘ a —1=0 gf obtinem m = 2. Coreci b. 1 —5m? —2 Srdonatele varfului“parabolei y: sunt es Ste impanem a sti se afle pe ecuatia y = —2x” —(m—2)xr—m-+4. Gasim m? — 4m +3 =0, m, =1 si m2 = 3. Corect ¢. y = (« +:1)(ma + m+ 2), reaulta cd x = —1 gi y = 0 independent de m. ea césim, |AB|— | j=. si BVI= .. Gorect f = |e — 22|= — si = —. Corect f. =1, gasim | joy — Te fr © in| 1-2>0 gi A <0 conduc la m > 3. Corect d. # A = 0 conduce la ecuatia m* + 2m® + 2m? + 2m +1 = 0, adic& _ Gasim m = 1. Corect ¢. orul cat si numitorul sunt pozitivi pentru orice « € R. Corecth. solu ia de pe graficul lui f. Corect c, Bs Hohke . impunem A < 0. Corect d. 29 Solutii tg 17 Corect b. 1 no 8 Conditiile a >0,6>0,c>0siac +e conduc lax > 9, CG oo 1 i : ; 9 Se inlocuieste y, din prima ecuatie, a A=0. Rezulta m € {— 20 23 +23 = m= 1. Corect e, 21 Sistemul are solute ( . a) gi (2 _m+6 : m-2’m—-2 m+2° m+2/)? Pentry m, Pentru m = 2, gisim 2 = 1 2 3 iv = —2. Pentru m= ~2, obtinem 2 = _ Pentru a gasi rdspunsul problemei, punem in a doua ecuati 5,3}. Corect c. oe Si se impyy, | 80 Inecuatia 2 - (21 + 22)? — 2a; =m? — 2m + 10. Aceasta are un “Se 4 8 2 eee : = <2) eg ms, m ~ 2 trebuie si fie divizor al lui 4 i m +2 divizor al lui 2, R Ya Ca atare, : Corectb, 22 Se folosesc relatiile intre ridicini §i coeficienti. Corect d. lz? — 2 +1 > 0 pentru orice 2 € R, putem elimina nun 4a? + (a—~3)x +1 > 0; x? —(a+2)x-+4 > 0, pentru orice rR —1,2). Corect c. * _ 24 Se aplica definitia modulului unui numar real. Astfel ; Fi 2 al w*—3a+2 daci 2 € (-00,1]U [2, +00), ee ~se+aj={ ~(«2—32~2) daci xe (1,2). wal Se considera cele doud cazuri gi se reunesc solutiile. Corect d. ta 25 Trebuie ca A > 0, S <0 si P > 0. Rezult& m > 2, corect d. 26 Fie f(a) = (m+ 2)x? + 2(m+ Lr = 4. Trebuie si fie satisficute A>0; f(-3)F(-1) <0) f(3)F (4) < 0. . 3.4 Rezulta m € (-} -3), corect a. 27 Pentru x # 1, exista x astfel ca (x? — 2¢ + l)y = 2? — 5a +60 is) a SS puterile lui 2? si puneti A > 0. Reaultd y > ay Corect. e-— {11th is . . 28 Punem y = = 1 undex €Rsiy #1. Deducem ci ecuatia (y-1} 3 —1(y-2) 20st y € (1,2). Dar y 4 are solutii reale. Ca atare, —4(y — 1)(y ae siy ’ o rt mului 2? +0 +1 este 7. Dar sine ; 29 Valoarea minima a trino ai i Jax € (—1,0]. Deci, sin < O91. g?+at+1 <1. Aceasta inecuatie conduce la x [ Result € 0. Corect d. 31 Amy + 6y + 2m +8 > 0 + CU necunoscuta x, este im urmare, A < 0 implicé, ee my" + 2(2m — 3)y — om 41 50, (yer. gonand analog pentru inecuat;. « econ pes mecuatia in y, deducem 2m? — lim+9 < 0, Rezulta BAS <0si A, <0 impli lic m > 17. Corect a. _ $2 Ridic&ém la pxtrat Conditia. Obtinem a? + y? 4 22 4 2(y + z+ yz) =a?. Dar, +2) $a, adic’ max E(e,y, 2) > rue ae Bore > ty +az+yz. Deducem 3(@vyt+ez ‘olutie bazat& pe pro] prietatile functiei de gradul doi, Se ety in F, pe cas re © considerim functie de x (cu parametru real 83 Trebuie ca a +1 =) -1 si 2a+5= ~ 2b. Corect a. pe Avem 3r4 4 — (3y +1) =0 si Sa? +6r— (dy? + 4y +8) =0. Rezulté 2 =8 si 9. Corect e. 4 1 35 Priviti egalitatea data ca o ecuatie in z, Din A, > 0, gisim cy < DT Corect a. : 2.\7 i6m6 36 Cum z = 1 — y, gasim 222 eS (vv- 3) e = Corect e. 87 Avem (y*+1)x? — (16y>+4y)x+68y? = 0, unde « € R. Deducem A, > 0, adic’ P(y? — 4)? > 0. Obtinem y: = 0, yo = 2 gi ys = 2, de unde x, = 0, 2. = —4 gi = 4. Corect c. 2 38 Perimetrul p = L+2h+ e gi aria ferestrei S=Lh+ “=. Renulta o functie dul doi pentru care se studiaz& extremele. Obtinem r= h, poms e. ee 39 Dac& a > 0 este ipotenuza, x si Va? — a sunt catetele. Aria unuia dite e e considerate este S = atv ‘a? — 22, x € (—a,a). nai na a factorilor (x2)? si (a? — «”)#. Acest produs este maxim cand factorii 2 a eet asic chutste cots ] pentru sl, x? = a? — x”, de unde + ° - - . x, : ja triunghiului de baza 4 si indltime 4 si aria patratului de lat aria sven sine A sictyt VR glee ura 4. Punctia de gradul al doilea ; 31 30 Inecuatia 2? — 6x + my? — 4m, satisfacuta pentru orice < real. P: y + By + 2m +8 > 0, cu nec ; nanoscuta ¢, rin urmare, A < 0 implick ene ~my? + 2(2m —3)y —2m+1<0, W)yeR. jonand analog pentru inecuatia in y, deducem 2m? -—im+9 < ulti Be, 29:4}, corect b. vi ae © 31 A, <0 si A, <0 implicd m > 17. Corect a. $2 Ridicdm la p&trat conditia. Obtinem 2? + y? + 22 + 2(ay + cz+yz) = a?. Dar, 2 Pty? +2 > cy +a2+y2. Deducem 3(cy+z2+yz) ect Ex al Nott. Se poate da o solutie bazat& pe proprietiitile functiei de gradul doi. Se alocuieste z = a ~~ y in E, pe care o considerim functie de z (cu parametru real y) etc. 83 Trebuie ca a +1 =b~1 si 2a +b =a— 2b. Corect a. 84 Avem 3x +4 — (3y +1) = 0 si 5x? ~ 6x — (4y? + dy +8) = 0. Rezultdr =8 gi = 9. Corect e. si k egalitatea data ca o ecuatie in 2. Din A. > 0, gisim ey < 75. Corect a. 2\? 6.6 —y, gisim 2% st = (vau- =) +52 F Corecte. _ 87 Avem (y*+1)z? —(16y3+4y)a+68y? = 0, unde # € R. Deducem A, > 0, adic (y? — 4)? > 0. Obtinem y: = 0, yo = —2 si ys = 2, de unde 2 = 0, a2 = —4 gi = 4. Corect c. 36 Cum x = L ¢ a? é i 38 Perimetrul p = L+2h + gi aria ferestrei $ = Lh +. Rezultd o functie dul doi pentru care se studiaza extremele. Obtinem r=, corect e. 9 Dack a > 0 este ipofemuza, x si Va? —a? sunt catetele. Aria unuia dintre le considerate este $ = $2V/a!—a?, 2 € (-a,0). Remarcm ci aria este factorilor (22) si (a? — 27). Acest produs este maxim cand factor sunt 2 de unde x = Maximul ariei céuutate este Te oa a a Cte ul isoscel. Corect a. culati aria triunghiului de baz& 4 si iniltime 4 si aria patratului de Jotun’. : a si y sunt Catetele, atunci ay = 12 si ot y+ ea mumerelor + Capitolul 6 =. aRELOR REAL a) w este natural MERE: EB ae MuLTIMEA NU Fis JONAL ONALE. iin’ ita oh X gi DB ORDINE. ge pBRICA ucTUR: ALGEBRIC See ect NTREG. RADICALI 4 Pentru orice ® © N, numirul de ori, Ot mayehen 125 este mi a) 27; b) 545 c) 45; d) 48; e) 30; f) 36. » € N, numarul pr +2- e) 9; f) 8 proprietatea. can ¢) doua; d) trei; 2 Pentru orice ” gn-1 + 1 este multiplu d a a) 5; b) 3; ¢) & 4) 18; ; 3 Cate numere intregi 7 au a) O infinitate; b) doar unu; 2 4Dacia=1gib= 3 sa se calculeze Vat 4b. ~ seas 2%) bo A) EY—ZD 249 este divizibil cum e) patru; £) nic 1 a 0 alae i 5 Forma cea mai simpla a sumel -~~ 75 +— te ao | este a) V2001 — 1; b) V2001 + 1; c) 1; 4) V2001; e) 45; £) 25 vi Vv if) >> se aduc& la forma cea mai simpli. expresia a) 51; b) 67; ¢) 71; d) 59; e) 47; f) 65. /ACT¥xpresia \/i7-+ 123+ 17 — 12V2 are valoarea m a) V3; b) 4; c) 2V2; d) 6; e) 2+ V2; f) 1. 8 Expresia B= {/7+5y2+ ¥/7- a) 2v3; baovbone whine cl - ig jmea numerelor reale 33 @ este natural; b ) este intreg negativ; ¢) 2 € Q\z; 3d) & este irati : i ees 2s r ste irational: Q\N; f) nici unul dintre rispunsurile anterioare nu este corect f a= SS Le 6 P | a a | eee Numirul n 1~ 4/6 + 24-234 11 +46 — 21/4 + 25 este Fb) egal cu V3; c) numir par; d) egal cu 3V3; ¢) numar impar. g a) egal cu 5 b) egal cu V5; c) numéar par; d) irational; e) egal cu 1; f) (1 +5). 2 Fie relatia ¥/9V3—11V2 = aV2 + bV3. Care dintre urmiaitoarele este adevarati’? ea —1,b = 1; b) a = 1,b = =I; ea = 2,b = —1; d) a = 1b 2 —1,b=2; f)a=1,b=-2. 3 Dact x = 9/20 + 14V2+ 9/20 — 143, 88 se calculeze valoarea numerich presiei E(x) = 2° — 6x. ) 28/2; b) 25; c) 40; d) —40, e) 282; £) 0. & se determine valorile reale ale lui x pentru care egal numere naturale n satisfac relatia n = 3[,/n] +1, este cel mai mare intreg mai mic decat a. j 3 / unul; b) patru; c) o infinitate; d) trei; e) doud mii; f) doua. 12e—5) _ 19 +16, 10 nii; d) cinci; ¢) una; f) ecuatia mu ar ) o infinitate; f) nici una, 13+ 45 i; €, trei; d) a) Patru; b) dowd: ©) ee 5 19 Cate solutii are ecuatia 4 | 2 a) 26; b) 24; ¢) 14; d) 38; e) 25; £) 16- 20 Puterea a treia a oricarul numar intreg este ie aiden numere intregi, dintre care unul este multiplu de k, unde k este egal a) 3; b) 11; c) 7:4) % e) 2; £) 5. numere reale diferite intre ele ati 21 Dacé a, b si c sunt trel 1 1 (a —b)(a—¢) a (—a)(b-9) i: ee este egala os a) 1;b) $ c) max(a, b,c); a5 05 f) 0. ve: 22 Fie a, b, c numere reale nenule astfel incat aoe b+e cta, a+b es +—. 3 Oe a 4 a) =; b) -3; ¢) 33d) —53 ; £) =. ) 55») 85) sid) FINS 23 Fie z, y, z numere reale nenule astfel incat 2 y =8y=272 si —+ Sa se caleulene YF BP. a) 2; b) 5; c) 4; d) 6; A de PID Ge) BH | 1 +551 z RI > oe A un See (—c0, 0) sau (0, +00); se culeze ‘min E(a,b). a) 2; ») -2; c) 1; d) -1; 90 id