แตงกวา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus
ชื่อสามัญไทย

: แตงกวา, แตงร้าน, แตงท่อน

ชื่อสามัญอังกฤษ : Cucumber
ข้อมูลทัว่ ไป

แตงกวาเป็ นพืชที่อย่่ในตระก่ล (Family) Cucumber เป็ นพืชเถา

เลื้ อยมีความยาวตั้งแต่ 1-5 ขึ้นอย่่กับพันธ์์ ปล่กได้ง่าย อาย์นับจากวัน
ปล่กถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 30-40 วัน ในประเทศไทยสามารถปล่กได้

ตลอดปี ช่วงที่เหมาะสมที่ส์ดคือ ให้การเจริญเติบโตทางลำาต้นอย่่ในช่วง

ปลายฤด่ฝน และติดผลอย่่ในระยะเริม
่ ฤด่หนาวจะให้ผลผลิตดี การปล่ก
ในฤด่ร้อนอาจจะพบปั ญหาการร่วงของดอก และผลผลิตลดลง ส่วนใน
ฤด่หนาวถึงอ์ณหภ่มิตำ่ากว่า 10 องศาเซลเซียส แตงกวาจะชะงักการ

เจริญเติบโต สำาหรับแตงกวาในบ้านเราสามารถแบ่งตามขนาดของผล
เพื่อการเรียกชื่อได้ เช่น แตงกวา, แตงท่อน, แตงร้าน, แตงกวาญี่ป่์น
เป็ นต้น
วิ

ธี

รี

ลู

ดิ

ไถดินลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร ตากแดดทิ้งไว้ 7-10 วัน เก็บ
วัชพืชออกให้หมด ใส่ปุ์ยคอกหรือปุ ์ย

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หม่่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม์ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

หมัก 1-2 ตัน/ไร่ เพื่อเพิ่มความอ์ดมสมบ่รณ์ของดินและปรับโครงสร้าง
ดินให้เหมาะสม แล้วตามด้วยปุ ์ยตรากระต่ายส่ตร 15-15-15 อัตรา 50
กิโลกรัม /ไร่ แล้วใช้จอบไถกลบ ปรับหน้าดินให้สมำ่าเสมอทัว่ แปลง

แนะนำาให้ใช้ผ้าพลาสติกสีดำาคล์มแปลงปล่กอบดินไว้ 7-14 วัน เพื่อให้
แสงแดดฆ่าเชื้ อโรคในดิน แล้วจึงเจาะร่
ปล่กพืช

ล่

มี

2

วิ

1. ปล่กแบบเลื้ อยดิน นิ ยมใช้กับแตงกวาและแตงท่อน ขึ้นแปลง

ธี

ขนาดกว้าง 3-4 เมตร เว้นทางเดินหรือ

ร่องระบายนำ้าระหว่างแปลงปล่ก 50 เซนติเมตร ปล่กเป็ นแถวค่่บน
แปลงเลื้ อยเข้าหากัน ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ทำาหล์มลึก

ประมาณ 3 เซนติเมตร หยอดเมล็ดหล์มละ 1-2 เมล็ด เมื่อเมล็ดงอกมี
ใบจริง 2-3 ใบ ตัดแยกเหลือไว้หล์มละ 1 ต้น แต่วิธีน้ ี ไม่แนะนำาให้ปล่ก
เพราะให้ผลผลิตตำ่าและค์ณภาพไม่ดี

2. ปล่กแบบไม้ค้าง ทำาแปลงกว้า 1 เมตร ร่องนำ้า 0.5 เมตร ปล่ก

แปลงละ 2 แถว โดยใช้ระยะห่าง

ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร หยอดเมล็ดหล์มละ 1-2 เมล็ด เมื่อเมล็ด

งอกมีใบจริง 2-3 ใบ ตัดแยกเหลือไว้หล์มละ 1 ต้น หรือในกรณี ท่ีเพาะ

กล้า จะทำาการย้ายกล้าเมื่อต้นกล้ามีใบจริง 1-2 ใบ หรืออาย์ประมาณ 10

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หม่่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม์ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

วันหลังหยอดเมล็ด ซึ่งจะช่วยประหยัดเมล็ดพันธ์์และมีความสมำ่าเสมอ
ของต้นมากกว่า

การปล่กแตงกวาแบบใช้ค้างจะให้ผลผลิตที่ส่งกว่าปล่กแบบเลื้ อยดิน

ความส่ญเสียจากผลที่เน่าน้อยกว่าค์ณภาพของผลผลิตดีกว่า ซึ่งปั จจ์บัน

เกษตรกรที่ปล่ กแตงกวา แตงท่ อน หัน มานิ ย มใช้การปล่กแบบใช้ ค้าง
มากขึ้น เพราะด่แลรักษาง่าย ประหยัดค่าแรงงาน ถึงแม้ต้องลงท์นค่าไม้

ค้ า ง , ผ้ า พลาสติ ก และระบบนำ้ า แต่ ร ะยะยาวก็ ค้์ ม ค่ า กั บ การลงท์ น

ห้

ว่

นำ้

ปั จจ์บันการให้น้ ำาแตงกวามีหลายร่ปแบบ เช่น การปล่อยนำ้าตามร่อง,
การให้น้ ำาแบบสปริงเกอร์ , การให้

แบบนำ้าหยด ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็ นระบบใด การให้น้ ำาที่พอเหมาะจะทำาให้

ผลผลิตส่ง และผลของแตงกวามีค์ณภาพ แตงกวาเป็ นพืชที่ชอบนำ้ามาก
แต่ไม่ชอบนำ้าท่วมขัง โดยเฉพาะช่วงที่เริม
่ ให้ผลผลิต ไม่ควรให้แตงกวา
ขาดนำ้า ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากความชื้ นในดินสภาพอากาศภายนอก

ประกอบด้วย การให้น้ ำาแบบสปิ รงเกอร์ควรจะให้ในช่วงเช้า ไม่ควรให้ใน
ช่วงเย็นเพราะจะชักนำาให้เกิดโรคทางใบได้ง่าย

ห้

ปุ ์

ครั้งที่ 1 เมื่อแตงกวาอาย์ 10-14 วัน หรือมีใบจริง 2-3 ใบ เพื่อเร่ง
การเจริญเติบโตทางลำาต้น เช่น ปุ ์ยส่ตร

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หม่่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม์ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

21-0-0 , หรือ ส่ตร 46-0-0 ในอัตรา 25 kg./ไร่ โดยการละลายนำ้ารดที
โคนต้น แล้วรดนำ้าตามทันที ห้ามให้ปุ์ยโดนใบจะทำาให้ใบไหม้

นอกจากการให้ปุ์ยทางรากแล้ว ควรให้ปุ์ยทางใบช่วยเพื่อให้ใบและ
ต้ น ส ม บ่ ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น

โ ด ย ก า ร ใ ช้ ปุ ์ ย ม า

มิโกรนำ้าส่ตร 12-9-6 , ออร์กามินและอโทนิ ค ฉีดพ่นทางใบควบค่่ไปกับ
สารเคมีท์กครั้งที่มีการพ่นสารเคมีพ่นจนถึงดอกเริม
่ จะบาน จึงเปลี่ยน

ปุ ์ยทางใบส่ตรใหม่โดยใส่ปุ์ยมามิโกรชนิ ดผงส่ตร 10-52-17 หรือ 6-3235 เ พื่ อ ช่ ว ย ก า ร อ อ ก ด อ ก แ ล ะ ใ ห้ ผ ล มี ค์ ณ ภ า พ ดี

ครั้งที่ 2 ใส่ปุ์ยห่างจากครั้งแรก 3-4 วัน ส่ตรปุ ์ยและอัตราเหมือ น

รั้

ที่

1

ครั้งที่ 3 อาย์ประมาณ 25 วัน มีใบจริงประมาณ 6-8 ใบ ควรใส่ปุ์ย
46-0-0

ผ ส ม

15-15-15

โ ด ย ก า ร เ จ า ะ

หล์มใส่ระหว่างต้นหรือห่างจากหล์มปล่กประมาณ 20 เซนติเมตร แล้ว
ใ ห้ นำ้ า ต า ม โ ด ย ใ ส่

1

กำา

มื อ ต่ อ ห ล์ ม

ครั้ง ที่ 4 อาย์ ป ระมาณ 30-35 วั น ช่ ว งนี้ รากแตงกวาจะแผ่ ถึ ง
บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ดิ น

ดั ง นั้ น

เ ร า ค ว ร ใ ส่ ปุ ์ ย

13-

13-21 หรือ 15-15-15 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่บริเวณทาง

เดิ น หรือ หลั ง จากปล่ อ ยนำ้ าเต็ มร่ อ งแล้ ว หว่ านปุ ์ ย ตาม ช่ ว งนี้ ควรใส่ ปุ์ย
ทางใบช่วย โดยใส่มามิโกรเกล็ด 10-52-17 หรือ 6-32-36 โดยการฉีด

พ่ น ท า ง ใ บ ผ ส ม ไ ป กั บ ส า ร เ ค มี
บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หม่่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม์ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

ครั้งที่ 5 ปฏิบัติเหมือนครั้งที่ 4 โดยการใส่ปุ์ย 13-13-21 หลังจาก

เ ก็ บ ผ ล ไ ด้ ป ร ะ ม า ณ

ตั

บ่

1 สั ป ด า ห์

ณ์

โ ด ย ด่

ต้

ต่


การตั ด แต่ ง แบบขึ้ นค้ าง แตงกวา แตงท่ อ น แตงกวาญี่ ป่์ น ควร

แต่งแขนงข้อที่ 1-5 ออก แตงร้านจะแต่งข้อที่ 1-7 ออกการตัดแต่งขึ้น

อย่่กับความสมบ่รณ์ของต้นในกรณี ไม่สมบ่รณ์ อาจตัดแต่งให้ข้อส่งกว่า
นี้ ก็ ไ ด้ หลั ง จากแต่ ง แขนงได้ แ ล้ ว ทำา การปล่ อ ยแขนงที่ เ หลื อ ให้ มี ก าร
เจริญ เติ บ โต แล้ ว จึ ง ทำา การตั ด ยอดแขนง ถ้ า เป็ นแตงกวา แตงท่ อ น

แตงกวาญี่ ป่์ น จะไว้ 2 ผลต่ อ แขนง ตั ด แต่ ง ประมาณ 5 แขนง แล้ ว
ปล่อยตามธรรมชาติ แตงร้านจะตัดแต่งไว้ 1 ผลต่อแขนง ตัดแต่งแขนง

จ น ถึ ง ค้ า ง บ น แ ล้ ว ป ล่ อ ย ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ
การตัดแต่งแตงกวาเลื้ อยดินทำา ง่ายๆโดยวิ ธีตัดแขนง 2-3 แขนง

อ อ ก แ ล้ ว ป ล่ อ ย ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ
ก า ร ป้ อ ง กั น กำา

ก็

จั ด โ ร ค แ ล ะ แ ม ล ง

กี่

อาย์การเก็บเกี่ยวแตงกวา ประมาณ 30-35 วัน ระยะหลังปล่กขึ้น

อย่่กับสายพันธ์์ และสภาพแวดล้อมด้วย ในช่วงหนาว อาย์การเก็บเกี่ยว
จะนานกว่ าปกติ การเก็ บ ผลควรเก็ บ ท์ กวั น หรือ วั น เว้ น วั น ขึ้ นอย่่ กับ
บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หม่่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม์ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

แหล่งตลาดต้องการแตงขนาดใด เมื่อเก็บผลเสร็จแล้วให้รบ
ี นำา เข้าร่ม
ไ ม่ ค ว ร ล้ า ง นำ้ า

ล็

จำา ทำา ใ ห้ แ ต ง เ ห ลื อ ง เ ร็ ว ก ว่ า ป ก ติ

ลั

ล่

การปล่กแตงกวานอกจากขึ้นอย่่กับการปฏิบัติด่แลที่ดีแล้วควร

คำานึ งถึงสิ่งรอบตัวบ้าง โดยเฉพาะผึ้งที่ช่วยผสมเกสรทำาให้ผลดก และมี
ค์ณภาพดีข้ ึน จึงไม่ควรทำาลายผึ้งบริเวณรอบข้างแปลงปล่ก หรือหลีก
เลี่ยงการพ่นสารเคมีฆ่าแมลงขณะผึ้งผสมเกสร รวมทั้งการให้น้ ำาหลัง
จากมีการผสมเกสรในช่วงเช้าจะทำาให้ไม่ติดผล

ค้้

ค่

ท้

การปล่กแบบขึ้นค้างเกษตรกรส่วนใหญ่ หันมาปล่กกันมากในขณะ

นี้ เนื่ องจากใช้พื้นที่น้อยปล่กได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการปล่กแบบ
เลื้ อยดิน ปล่กขึ้นค้างใช้พื้นที่ 1 ไร่ปล่กเลื้ อยดินจะให้ถึง 4 ไร่ และการ
ปฏิบัติงานจะสะดวกกว่า การพ่นสารเคมีหรือใส่ปุ์ยเคมีจะส่ญเสียน้อย

กว่าเลื้ อยดิน ผลผลิตจะส่งกว่าปล่กเลื้ อยดิน เพราะการเก็บเกี่ยวจะไป
กระทบต่อยอดและแขนงหรือผลเล็กที่ใกล้เก็บเกี่ยว ทำาให้ส่ญเสียน้อย

ท้

ว่

ต่

ร่

- ค่าสปริงเกอร์ , พลาสติกคล์มแปลง, ไม้ค้าง, เชือก
บาท

- ค่าเมล็ดพันธ์์ ปุ ์ย ยา

3,500

ต่

6,500
บาท

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หม่่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม์ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

ดู

- ค่าแรงงาน (ค่าไถ, ค่าปล่ก, ค่าเก็บเกี่ยวและอื่นๆ
บาท

รวม

ผลผลิตเฉลี่ย

20,000
แตงกวา

6 บาท
10 บาท
5 บาทแตงท่อน 7,000

บาท ต่อ ไร่

กิโลกรัมต่อไร่ ราคา

5,000

เฉลี่ย 8 บาท รายได้ 40,000 บาท

10,000

กิโลกรัมต่อไร่

42,000 บาท

แตงกวาญี่ป่์น

4,000

กิโลกรัมต่อไร่

แตงร้าน

8,000

กิโลกรัมต่อไร่

40,000 บาท

40,000 บาท

เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ ผลตอบ

จะได้ส่งเพียงใดนั้ นขึ้นอย่่กับการจ้างแรงงานและการปฏิบัติด่แลที่ด่กวิธี
รวมถึงตลาดในแต่ละช่วงด้วย

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หม่่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม์ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373