P. 1
แตงกวา

แตงกวา

|Views: 962|Likes:
Published by aissarapan_b
http://theindiantea-persiancoffee.com เว็บสำหรับเปิดร้านกาแฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus ชื่อสามัญไทย ชื่อสามัญอังกฤษ : Cucumber ข้อมูลทัวไป ่

แตงกวา

: แตงกวา, แตงร้าน, แตงท่อน

เลื้ อยมีความยาวตั้งแต่ 1-5 ขึ้นอย่่กับพันธ์์ ปล่กได้ง่าย อาย์นับจากวัน ปล่กถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 30-40 วัน ในประเทศไทยสามารถปล่กได้ ตลอดปี ช่วงที่เหมาะสมที่ส์ดคือ ให้การเจริญเติบโตทางลำาต้นอย่่ในช่วง ในฤด่ร้อนอาจจะพบปั ญหาการร่วงของดอก และผลผลิตลดลง ส่วนใน ฤด่หนาวถึงอ์ณหภ่มิตำ่ากว่า 10 องศาเซลเซียส แตงกวาจะชะงักการ เจริญเติบโต สำาหรับแตงกวาในบ้านเราสามารถแบ่งตามขนาดของผล เพ
http://theindiantea-persiancoffee.com เว็บสำหรับเปิดร้านกาแฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus ชื่อสามัญไทย ชื่อสามัญอังกฤษ : Cucumber ข้อมูลทัวไป ่

แตงกวา

: แตงกวา, แตงร้าน, แตงท่อน

เลื้ อยมีความยาวตั้งแต่ 1-5 ขึ้นอย่่กับพันธ์์ ปล่กได้ง่าย อาย์นับจากวัน ปล่กถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 30-40 วัน ในประเทศไทยสามารถปล่กได้ ตลอดปี ช่วงที่เหมาะสมที่ส์ดคือ ให้การเจริญเติบโตทางลำาต้นอย่่ในช่วง ในฤด่ร้อนอาจจะพบปั ญหาการร่วงของดอก และผลผลิตลดลง ส่วนใน ฤด่หนาวถึงอ์ณหภ่มิตำ่ากว่า 10 องศาเซลเซียส แตงกวาจะชะงักการ เจริญเติบโต สำาหรับแตงกวาในบ้านเราสามารถแบ่งตามขนาดของผล เพ

More info:

Published by: aissarapan_b on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2011

pdf

text

original

แตงกวา

ชื ่ อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus
ชื ่ อสามัญไทย : แตงกวา, แตงร้าน, แตงท่อน
ชื ่ อสามัญอังกฤษ : Cucumber
ข้ อมูลทั่ วไป
แตงกวาเป็ นพืชที ่อย่¡นตร.กñ (Family) Cucumber เป็ นพืชเuา
เñื อยมีuวามยาวตั งแต่ 1-5 I นอย่กัuพันü์ ปñกไu้ง่าย อายนัu1ากวัน
ปñกuงเก็uเกี ่ยวปร.มาu 30-40 วัน ¡นปร.เทศไทยสามารuปñกไu้
ตñอuปี ช่วงที ่เuมา.สมที ่สuuือ ¡u้การเ1ริ ญเติuÏตทางñาต้นอย่¡นช่วง
ปñายฤunน แñ.ติunñอย่¡นร.ย.เริ่ มฤuuนาว1.¡u้ nñnñิตuี การปñก
¡นฤuร้อนอา11.พuปัญuาการร่วงIองuอก แñ.nñnñิตñuñง ส่ วน¡น
ฤuuนาวuงอuunมิต่ากว่า 10 องศาเ1ñเ1ียส แตงกวา1.ช.งักการ
เ1ริ ญเติuÏต สาuรั uแตงกวา¡นu้านเราสามารuแu่งตามIนาuIองnñ
เพื ่ อการเรี ยกชื ่ อไu้ เช่น แตงกวา, แตงท่อน, แตงร้าน, แตงกวาญี ่ป่ น
เป็ นต้น
วิ ธี ก า ร ป ลู ก
ก า ร เ ต รี ย ม uิ น
ไuuินñกปร.มาu 20-25 เ1นติเมตร ตากแuuทิ งไว้ 7-10 วัน เก็u
วัชพืชออก¡u้uมu ¡ส่ป ยuอกuรื อป ย
uริ ษัท อnิ ชญา ¡ñอร่า 1ากัu 3090 uม่ 9 1อยสาÏรงเuนื อ 21 อ.เมือง
1.สมทรปราการ 10270
Ïทร. 0-2759-0372 Ïทรสาร. 0-2759-0373

uมัก 1-2 ตัน/ไร่ เพื ่ อเพิ ่มuวามอuมสมuรu์Iองuินแñ.ปรั uÏuรงสร้าง
uิน¡u้เuมา.สม แñ้วตามu้วยป ยตรากร.ต่ายสตร 15-15-15 อัตรา 50
กิÏñกรั ม/ไร่ แñ้ว¡ช้1อuไuกñu ปรั uuน้าuิน¡u้สม่าเสมอทั่ วแปñง
แน.นา¡u้¡ช้n้าพñาสติกสีuาuñมแปñงปñกอuuินไว้ 7-14 วัน เพื ่ อ¡u้
แสงแuu1่าเชื อÏรu¡นuิน แñ้ว1งเ1า.ร
ปñกพืช
ก า ร ป ñ ก มี 2 วิ üี
1. ปñกแuuเñื อยuิน นิ ยม¡ช้กัuแตงกวาแñ.แตงท่อน I นแปñง
Iนาuกว้าง 3-4 เมตร เว้นทางเuินuรื อ
ร่องร.uายน าร.uว่างแปñงปñก 50 เ1นติเมตร ปñกเป็ นแuวu่uน
แปñงเñื อยเI้าuากัน ร.ย.ร.uว่างต้น 50 เ1นติเมตร ทาuñมñก
ปร.มาu 3 เ1นติเมตร uยอuเมñ็uuñมñ. 1-2 เมñ็u เมื ่ อเมñ็uงอกมี
¡u1ริ ง 2-3 ¡u ตัuแยกเuñือไว้uñมñ. 1 ต้น แต่วิüีนี ไม่แน.นา¡u้ปñก
เพรา.¡u้nñnñิตต่าแñ.uunาพไม่uี
2. ปñกแuuไม้u้าง ทาแปñงกว้า 1 เมตร ร่องน า 0.5 เมตร ปñก
แปñงñ. 2 แuว Ïuย¡ช้ร.ย.u่าง
ร.uว่างต้น 50 เ1นติเมตร uยอuเมñ็uuñมñ. 1-2 เมñ็u เมื ่ อเมñ็u
งอกมี¡u1ริ ง 2-3 ¡u ตัuแยกเuñือไว้uñมñ. 1 ต้น uรื อ¡นกรuี ที ่เพา.
กñ้า 1.ทาการย้ายกñ้าเมื ่ อต้นกñ้ามี¡u1ริ ง 1-2 ¡u uรื ออายปร.มาu 10
uริ ษัท อnิ ชญา ¡ñอร่า 1ากัu 3090 uม่ 9 1อยสาÏรงเuนื อ 21 อ.เมือง
1.สมทรปราการ 10270
Ïทร. 0-2759-0372 Ïทรสาร. 0-2759-0373

วันuñั งuยอuเมñ็u 1 ่ง1.ช่วยปร.uยัuเมñ็uพันü์แñ.มีuวามสม่าเสมอ
Iองต้นมากกว่า
การปñกแตงกวาแuu¡ช้u้าง1.¡u้nñnñิตที ่ สงกว่าปñกแuuเñื อยuิน
uวามสญเสีย1ากnñที ่เน่าน้อยกว่าuunาพIองnñnñิตuีกว่า 1 ่งปั11uัน
เกษตรกรที ่ ปñ กแตงกวา แตงท่ อน uันมานิ ยม¡ช้การปñ กแuu¡ช้ u้ าง
มากI น เพรา.uแñรั กษาง่าย ปร.uยัuu่าแรงงาน uงแม้ต้องñงทนu่าไม้
u้ าง , n้ าพñาสติ กแñ.ร.uuน า แต่ ร.ย.ยาวก็ u้ มu่ ากัuการñงท น
ม า ก ก ว่ า
ก า ร ¡ u้ น า
ปั11uันการ¡u้น าแตงกวามีuñายรปแuu เช่น การปñ่อยน าตามร่อง,
การ¡u้น าแuuสปริ งเกอร์ , การ¡u้
แuuน าuยu 'ñ' ไม่ว่า1.เป็ นร.uu¡u การ¡u้น าที ่พอเuมา.1.ทา¡u้
nñnñิตสง แñ.nñIองแตงกวามีuunาพ แตงกวาเป็ นพืชที ่ชอuน ามาก
แต่ไม่ชอuน าท่วมIัง Ïuยเ0พา.ช่วงที ่เริ่ ม¡u้nñnñิต ไม่uวร¡u้แตงกวา
Iาuน า ทั งนี ต้องพิ1ารuา1ากuวามชื น¡นuินสnาพอากาศnายนอก
ปร.กอuu้วย การ¡u้น าแuuสปิ รงเกอร์uวร1.¡u้¡นช่วงเช้า ไม่uวร¡u้¡น
ช่วงเย็นเพรา.1.ชักนา¡u้เกิuÏรuทาง¡uไu้ง่าย
ก า ร ¡ u้ ป ย
uรั งที่ 1 เมื ่ อแตงกวาอาย 10-14 วัน uรื อมี¡u1ริ ง 2-3 ¡u เพื ่ อเร่ ง
การเ1ริ ญเติuÏตทางñาต้น เช่น ป ยสตร
uริ ษัท อnิ ชญา ¡ñอร่า 1ากัu 3090 uม่ 9 1อยสาÏรงเuนื อ 21 อ.เมือง
1.สมทรปราการ 10270
Ïทร. 0-2759-0372 Ïทรสาร. 0-2759-0373

21-0-0 , uรื อ ส ตร 46-0-0 ¡นอัตรา 25 kg./ไร่ Ïuยการñ.ñายน ารuที
Ïuนต้น แñ้ วรuน าตามทันที u้าม¡u้ป ยÏuน¡u1.ทา¡u้¡uไuม้
นอก1ากการ¡u้ป ยทางรากแñ้ว uวร¡u้ป ยทาง¡uช่ วยเพื ่ อ¡u้¡uแñ.
ต้ น ส ม u ร u์ ยิ ่ ง I น Ï u ย ก า ร ¡ ช้ ป ย ม า
มิÏกรน าสตร l2-9-6 , ออร์กามินแñ.อÏทนิ u 0ีuพ่นทาง¡uuวuu่ไปกัu
สารเuมี ท กuรั งที่ มี การพ่ นสารเuมี พ่ น1นu งuอกเริ ่ ม1.uาน 1 งเปñี ่ ยน
ป ยทาง¡uสตร¡uม่Ïuย¡ส่ป ยมามิÏกรชนิ unงสตร l0-52-l7 uรื อ 6-32-
35 เ พื ่ อ ช่ ว ย ก า ร อ อ ก u อ ก แ ñ . ¡ u้ n ñ มี u u n า พ uี
uรั งที่ 2 ¡ส่ ป ยu่ าง1ากuรั งแรก 3-4 วัน ส ตรป ยแñ.อัตราเuมื อน
u รั ง ที่ l
uรั งที่ 3 อายปร.มาu 25 วัน มี¡u1ริ งปร.มาu 6-S ¡u uวร¡ส่ป ย
46-0-0 n ส ม l5-l5-l5 Ï u ย ก า ร เ 1 า .
uñม¡ส่ร.uว่างต้นuรื อu่าง1ากuñมปñกปร.มาu 20 เ1นติเมตร แñ้ว
¡ u้ น า ต า ม Ï u ย ¡ ส่ l กา มื อ ต่ อ u ñ ม
uรั งที่ 4 อาย ปร.มาu 30-35 วัน ช่ วงนี รากแตงกวา1.แn่ u ง
u ริ เ ว u ท า ง เ uิ น uั ง นั น เ ร า u ว ร ¡ ส่ ป ย l3-
l3-2l uรื อ l5-l5-l5 อัตรา 25-50 กิ Ïñกรั มต่ อไร่ Ïuย¡ส่ uริ เวuทาง
เuิ นuรื อuñัง1ากปñ่ อยน าเต็ มร่ องแñ้ วuว่ านป ยตาม ช่ วงนี uวร¡ส่ ป ย
ทาง¡uช่ วย Ïuย¡ส่ มามิ Ïกรเกñ็ u l0-52-l7 uรื อ 6-32-36 Ïuยการ0ี u
พ่ น ท า ง ¡ u n ส ม ไ ป กั u ส า ร เ u มี
uริ ษัท อnิ ชญา ¡ñอร่า 1ากัu 3090 uม่ 9 1อยสาÏรงเuนื อ 21 อ.เมือง
1.สมทรปราการ 10270
Ïทร. 0-2759-0372 Ïทรสาร. 0-2759-0373

uรั งที่ 5 ป_ิ uัติ เuมื อนuรั งที่ 4 Ïuยการ¡ส่ ป ย l3-l3-2l uñัง1าก
เ ก็ u n ñ ไ u้ ป ร . ม า u l สั ป u า u์ Ï u ย u
1 า ก u ว า ม ส ม u ร u์ I อ ง ต้ น
ก า ร ตั u แ ต่ ง
การตัuแต่ งแuuI นu้ าง แตงกวา แตงท่ อน แตงกวาญี ่ ป่ น uวร
แต่งแIนงI้อที ่ l-5 ออก แตงร้าน1.แต่งI้อที ่ l-7 ออกการตัuแต่งI น
อย่กัuuวามสมuรu์Iองต้น¡นกรuี ไม่ สมuรu์ อา1ตัuแต่ ง¡u้I้อสงกว่ า
นี ก็ ไu้ uñัง1ากแต่ งแIนงไu้ แñ้ วทาการปñ่ อยแIนงที ่ เuñื อ¡u้ มี การ
เ1ริญเติ uÏต แñ้ ว1 งทาการตัuยอuแIนง u้ าเป็ นแตงกวา แตงท่ อน
แตงกวาญี ่ ป่ น 1.ไว้ 2 nñต่ อแIนง ตัuแต่ งปร.มาu 5 แIนง แñ้ ว
ปñ่อยตามüรรมชาติ แตงร้าน1.ตัuแต่งไว้ l nñต่อแIนง ตัuแต่งแIนง
1 น u ง u้ า ง u น แ ñ้ ว ป ñ่ อ ย ต า ม ü ร ร ม ช า ติ
การตัuแต่ งแตงกวาเñื อยuิ นทาง่ าย_Ïuยวิ üี ตัuแIนง 2-3 แIนง
อ อ ก แ ñ้ ว ป ñ่ อ ย ต า ม ü ร ร ม ช า ติ
ก า ร ป้ อ ง กั น กำา จั ด โ ร ค แ ล ะ แ ม ล ง
ก า ร เ ก็ u เ กี ่ ย ว
อายการเก็uเกี ่ ยวแตงกวา ปร.มาu 30-35 วัน ร.ย.uñังปñกI น
อย่กัuสายพันü์ แñ.สnาพแวuñ้อมu้วย ¡นช่วงuนาว อายการเก็uเกี ่ยว
1.นานกว่ าปกติ การเก็ unñuวรเก็ uท กวัน uรื อวันเว้ นวัน I นอย่ กัu
uริ ษัท อnิ ชญา ¡ñอร่า 1ากัu 3090 uม่ 9 1อยสาÏรงเuนื อ 21 อ.เมือง
1.สมทรปราการ 10270
Ïทร. 0-2759-0372 Ïทรสาร. 0-2759-0373

แuñ่ งตñาuต้องการแตงIนาu¡u เมื ่ อเก็ unñเสร็ 1แñ้ว¡u้รี uนาเI้าร่ ม
ไ ม่ u ว ร ñ้ า ง น า 1า ทา ¡ u้ แ ต ง เ u ñื อ ง เ ร็ ว ก ว่ า ป ก ติ
เ u ñ็ u ñั u ก า ร ป ñ ก
การปñกแตงกวานอก1ากI นอย่กัuการป_ิuัติuแñที ่uีแñ้วuวร
uาน งuงสิ ่งรอuตัวu้าง Ïuยเ0พา.n งที ่ช่วยnสมเกสรทา¡u้nñuก แñ.มี
uunาพuีI น 1งไม่uวรทาñายn งuริ เวuรอuI้างแปñงปñก uรื อuñีก
เñี ่ยงการพ่นสารเuมี1่าแมñงIu.n งnสมเกสร รวมทั งการ¡u้น าuñัง
1ากมีการnสมเกสร¡นช่วงเช้า1.ทา¡u้ไม่ติunñ
ค ว า ม ค้้ ม ค่ า ข อ ง ก า ร ล ง ท้ น
การปñกแuuI นu้างเกษตรกรส่วน¡uญ่ uันมาปñกกันมาก¡นIu.
นี เนื ่ อง1าก¡ช้พื นที ่ น้อยปñกไu้มากI น เมื ่ อเปรี ยuเทียuการปñ กแuu
เñื อยuิน ปñกI นu้าง¡ช้พื นที ่ l ไร่ปñกเñื อยuิน1.¡u้uง 4 ไร่ แñ.การ
ป_ิ uัติ งาน1.ส.uวกกว่ า การพ่ นสารเuมี uรื อ¡ส่ ป ยเuมี 1.ส ญเสี ยน้อย
กว่าเñื อยuิน nñnñิ ต1.ส งกว่าปñ กเñื อยuิ น เพรา.การเก็ uเกี ่ ยว1.ไป
กร.ทuต่อยอuแñ.แIนงuรื อnñเñ็ กที่ ¡กñ้เก็uเกี่ ยว ทา¡u้สญเสียน้อย
ก ว่ า
ก า ร ล ง ท้ น ต่ อ ไ ร่ ต่ อ ฤ ดู
- u่าสปริ งเกอร์ , พñาสติกuñมแปñง, ไม้u้าง, เชือก 6,500
uาท
- u่าเมñ็uพันü์ ป ย ยา 3,500 uาท
uริ ษัท อnิ ชญา ¡ñอร่า 1ากัu 3090 uม่ 9 1อยสาÏรงเuนื อ 21 อ.เมือง
1.สมทรปราการ 10270
Ïทร. 0-2759-0372 Ïทรสาร. 0-2759-0373

- u่าแรงงาน (u่าไu, u่าปñก, u่าเก็uเกี ่ยวแñ.อื ่ น_ 10,000
uาท
รวม 20,000 uาท ต่อ ไร่
nñnñิตเ0ñี ่ย แตงกวา 5,000 กิÏñกรั มต่อไร่ ราuา
เ0ñี ่ย 8 uาท รายไu้ 40,000 uาท
แตงท่อน 7,000 กิÏñกรั มต่อไร่ ¨
6 uาท ¨ 42,000 uาท
แตงกวาญี ่ป่ น 4,000 กิÏñกรั มต่อไร่ ¨
10 uาท ¨ 40,000 uาท
แตงร้าน 8,000 กิÏñกรั มต่อไร่ ¨
5 uาท ¨ 40,000 uาท
เกษตรกร1.ไu้nñตอuแทนปร.มาu 20,000 uาทต่อไร่ nñตอu
1.ไu้สงเพียง¡uนั นI นอย่กัuการ1้างแรงงานแñ.การป_ิuัติuแñที ่uกวิüี
รวมuงตñาu¡นแต่ñ.ช่วงu้วย

uริ ษัท อnิ ชญา ¡ñอร่า 1ากัu 3090 uม่ 9 1อยสาÏรงเuนื อ 21 อ.เมือง
1.สมทรปราการ 10270
Ïทร. 0-2759-0372 Ïทรสาร. 0-2759-0373

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->