www.hanthawaddy.

org
အမွတ္ (၁၀၆
(၁၀၆)
၁၀၆)

၁၃၇၁ - ၇၂ ( တန္ခူး - ကဆုန္ )

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

အတာအႀကၤန္ေရ ႏွင့္ အတူ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အားလံုး
ထာ၀စဥ္ ေအးခ်မ္း ႏိုင္ၾကေစရန္ ဆုမြန္းေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္။

မတ္ ၄ l The Voice

အတြက္

နိဳင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာ နာယက

သျဖင့္

အဖြဲ႕ အပါ အ၀င္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း၊

အေျခခံ

ၿမိဳ႕နယ္ သံဃ မဟာ နာယက အဖြဲ႕

ျပင္ဆင္ရန္

မ်ားတြင္

မဟာနာယက

သာသနာေတာ္

ျပန္႔ပြားေရး

ကို

တည္တံ့

စြမ္းစြမ္း

တမံ

ခဲ့သျဖင့္

လြန္စြာ

ဆုံး႐ႈံးမႈ

သံဃာ့

ျဖစ္ရ

အဖဲြ႕အစည္း

စည္းမ်ဥ္း

သံဃ

အဖဲြ႔က

လက္ခံ

ဗဟုိ

ဝန္ေဆာင္ အဖဲြ႕ အစည္း အေဝးသုိ႔

ျပည့္စံုၿပီး အသက္ အရြယ္ အလြန္

အတည္ ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ကုိ ဆုံးျဖတ္

မႀကီးေသာ ဆရာေတာ္မ်ား ထပ္မံ

ႏုိင္ရန္ တင္ျပ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

အေရြးခ်ယ္ ခံနိဳင္ရန္ သံဃာ့ အဖြဲ႕

မေကြး

အစည္း၏

ကထာတြင္ ပါရွိသည္။

အေျခခံ

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ဆရာေတာ္၏

အဖြဲ႔

ေလးစား

မတ္ ၁၂ l အမ္ဘီကီ

မိန္႔ၾကားသည္။

ကထပ္မံ အတည္ျပဳ ခဲ့ပါက ဂုိဏ္း

သတင္းစာ

ဟံသာ၀တီ

ေပါင္းစုံ

ကုိယ္စားလွယ္

ေမြးေန႔ တြင္ ဆရာရဲ႕ ေထာင္တြင္း

ဦး၀င္းတင္၏ အသက္(၈၀) ႏွစ္ျပည့္

ကုန္းေျမရွိ

အစည္း အေဝးႀကီး ထပ္မံ ေခၚယူ

အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားကို ေရးသား တင္ျပ

ေမြးေန႔တြင္ ရက္ေပါင္း ( ၇၀၀၀ )

က်င္းပ

က်င္းပ၍ အဆုိပါ အစည္း အေဝး

ထားတဲ႕

ေက်ာ္ ေထာင္တြင္း အေတြ႔ အၾကံဳ

ေသာ ဆ႒မ အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိ

ႀကီးက အတည္ျပဳ ၿပီးမွသာ အက်ဳိး

စာအုပ္ကို

မ်ားကို ေရးသား တင္ျပ ထားတဲ႕ “

သံဃာ့

အဖဲြ႕စတုတၴ

သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြး

အသံက စီစဥ္ ထုတ္ေ၀ျပီး ႏိုင္ငံေရး

ဘာလဲဟဲ့လူ႔ငရဲ ”စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀

အႀကိမ္ အစည္း အေဝးတြင္ မေကြး

ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။သံဃာ့

အက်ဥ္းသား

ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာ ေတာ္က အထက္ပါ အတုိင္း

အဖဲြ႕ အစည္း အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း

ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)က

မိန္႔ၾကားျခင္း

အခ်ဳိ႕

မဟာပါသာဏလုိဏ္ဂူတြင္
ဝန္ေဆာင္

ျဖစ္ၿပီး

မည္သည့္

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ၏

ဆရာၾကီး

သတင္းစာ

ဆရာၾကီး

“ဘာလဲဟဲ့

လူ႕ငရဲ

ဒီမိုကရက္တစ္
မ်ား

ျမန္မာ့

ကူညီ

ေစာင့္

တာ၀န္ယူ ျဖန့္ခ်ိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ သည္ ပဲခူး

တစ္ေယာက္၏

သံဃ နာယက အဖဲြ႕ မ်ား၏ သက္

ဒီစာအုပ္မွာ

စာမ်က္ႏွာ

တိုင္း သာယာ၀တီ ခရိုင္ ၾကိဳ႕ပင္

ေလွ်ာက္ထား ခ်က္မွ် မပါဘဲ မိမိ၏

တမ္းမွာ ပုံမွန္ အတုိင္း ေျခာက္ႏွစ္

(၃၁၈)မ်က္ႏွာပါရွိျပီး

အခန္းငယ္

ေကာက္ျမိဳ႕

၊အမိ

ထင္ျမင္

အရျဖင့္

ျဖစ္ေသာ္လည္း သံဃာ့ ဝန္ေဆာင္

(၁၀)ခန္း ပါ၀င္ကာ ေဆာင္းပါး ေပါင္း

ေဒၚအမာ တို႕မွ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ မတ္လ

အစည္း

ဆရာေတာ္

ဆႏၵျဖင့္

၄၂ ပုဒ္ ပါ၀င္ ပါတယ္။ သတင္းစာ

၁၂ ရက္ ၊ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၉၁ခု

ေရြးခ်ယ္

ဆရာၾကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ၏ “

တေပါင္းလဆန္း

ဘာလဲဟဲ့

တစ္စုံ

ယူဆခ်က္

မိန္႔ၾကားျခင္း
အေဝးသုိ႔

ျဖစ္ေၾကာင္း
ၾကြေရာက္

လာေသာ

ဒုတိယ

ၿပီးဆုံး

အမ်ားစု၏

အႀကိမ္

ထပ္မံ

မွ

အဖ

ဦးပု

၁၄

ရက္

တြင္

လူ႕ငရဲ

စာအုပ္

သံဃာေတာ္ မ်ားအား ဆရာေတာ္က

ခံခြင့္ရွိၿပီး ရဟန္း သံဃာေတာ္ အပါး

ေမြးဖြား ခဲ႔ျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂

ရွင္းျပသည္။

၅ဝဝဝ ေအာက္ ရွိေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္

ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း မိတ္ဆက္ ပြဲကို

ရက္ေန႔တြင္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္

ဆရာၾကီး၏ အသက္ (၈၀) နွစ္ျပည့္
ေမြးေန႔တြင္

သုံးႏွစ္

တက္ေရာက္

နိုင္ငံေရး

အက်ဥ္း
အထၳဳပတၱိကို

လည္းေကာင္း၊

ပါက

ပုဂၢိဳလ္

ျပင္ဆင္ျခင္း

ဆရာကို

ဆရာၾကီး၏

ေတာ္ ဗဟုိသံဃာ့ ဝန္ေဆာင္ အဖဲြ႕

ကမၻာေအး

အပါအ၀င္

သားေဟာင္း ကိုေဌးေအာင္ ( ၉၆ ) မွ

အဖြဲ႕ ဥကၠဌ မေကြး ဆရာေတာ္က

ေန႔တြင္

သတင္း

သူမ်ားပါ

အနားတြင္

ၾသဝါဒ

ခံ စည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံ

သံဃာ့

မ်ားနဲ႕၊

ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။ အခမ္း

နိဳင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာ နာယက

ရက္

အစည္း

ေထာက္မ်ား

သံဃာ့ အဖဲြ႕အစည္း အေျခ

၁၉

ဒီေန႕

ဒီအခမ္းအနားမွာ နိုင္ငံေရး

ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

ရံုးမွာ

ခဲ့ပါတယ္။

သံဃာ့

ေဆာင္ရြက္ နိဳင္မည့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္

(ျမန္မာနိုင္ငံ)

မနက္က (၉း၀၀) နာရီတြင္ က်င္းပ

အခ်ဳိ႕ကုိ

ႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္

သင္း

နိုင္ငံေရး

သားေဟာင္း

တဦး

ကိုေအာင္ၾကီး

မွ

အက်ဥ္း
ျဖစ္သူ

ဆရာၾကီး

ႏွင့္

ေထာင္တြင္း ၾကံဳေတြ႔ မႈမ်ားကို လည္း
ေကာင္း

ဆိပ္ကမ္း

ျမိဳ႕နယ္

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစန္း
စန္း မွ လည္းေကာင္း ၊ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္

ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း

လည္းေကာင္း

မွ

လူေဘာင္သစ္

ပါတီမွ အတြင္းေရးမႈး ကိုေငြလင္း မွ
လည္းေကာင္း
သားမ်ား

၊နိုင္ငံေရး

ကူညီ

အက်ဥ္း

ေစာင့္ေရွာက္ေရး

အသင္း အတြင္းေရးမႈး ကိုတိတ္နိုင္မွ
လည္းေကာင္း ၊ အသီးသီး အမွာ
စကား

ေျပာၾကား

းအနားတြင္

ခဲ့ျပီး

ဆရာၾကီး

အခမ္

ဟံသာ၀တီ

ဦး၀င္းတင္း၏ ေမြးေန႔ စကား သ၀ဏ္
ဗီြဒီယို

ျပသခဲ့ျပီး

အခမ္းအနားကို

(၁၁း၀၀) တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ

အဖဲြ႕ဝင္

ဆရာေတာ္မ်ား

တုိင္းမ်ား ႏွင့္ ရဟန္း သံဃာ အပါး

သည္

တစ္ႀကိမ္

၂၅

၅ဝဝ

ျပည္႔ေျမာက္ ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါ သည္။

သားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အ

မတ္ ၄ l ဟံသာ၀တီ

စုမ်ား ၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ၊ တစ္သီး

နိဳင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မိသားစု ေတြ

ျပည္တြင္းရွိ နိဳင္ငံေရး ေျမ ေအာက္

ပုဂၢလမ်ား ၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား ၊

ဆီကို စာတိုက္ ကေန ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ၊

အဖြဲ႕ (၁၅) ဖြဲ႕ ႏွင့္ ပူးေပါင္း ဖြဲ႕စည္း

သတင္း

ေထာက္မ်ား

ျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံေရး အင္အား စုမ်ား ၊

ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား

ဘေလာ့ဂ္ဂါ

မ်ား

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္

ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ယေန႔

မွတ္တမ္း

ပြဲဆိုင္ရာ

ရက္စြဲျဖင့္

ၾကားစာ

ရာခုိင္ႏႈန္း

ေအာက္ရွိေသာ

ၿမိဳ႕နယ္

အနားယူ ၾကရာတြင္ သာသနာေတာ္

မ်ားတြင္

သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရး ကုိ

ေရြးခ်ယ္ ခံခြင့္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္

ေဆာင္ရြက္ လုိေသာ ဆရာေတာ္မ်ား

သတင္း

ပါဝင္သည့္ အတြက္ သာသနာေတာ္

ေဖာ္ျပသည္။

တတိယ

အႀကိမ္

မီဒီယာ

ျဖစ္ေသာ

(၈၀)

တိတိ

အထိ

နိုင္ငံေရး

အက်ဥ္း

နိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ားတြင္

မတ္ ၉ l ဟံသာ၀တီ

ဥပေဒမ်ား

အသက္

ဥပေဒ

အမွတ္

စစ္ေၾကာေရး

စခန္းမ်ား၊

ထံသို႕

တင္ျခင္း

ဂုဏ္ျပဳ

အေၾကာင္း

အစည္းမ်ား

တစ္သီး

ပုဂၢလမ်ား ၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား ၊

သည့္

သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္ဂါ

ေရြးေကာက္ပြဲ

လွဳပ္ရွား မွဳကို ယေန႔ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း

မ်ား ထံသို႕ အြန္လိုင္း ကေန တဆင့္

ေကာ္မရွင္ ဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအမွတ္

မ်ားစြာ တို႔တြင္ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္

သတင္း ရရွိပါသည္။

ေပးပို႔ခဲ့

(၂/၂၀၁၀) ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ညွဥ္းပမ္း မွဳမ်ား ႏွင့္ မတရား အႏိုင္

ထိုလွုပ္ရွားမွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္

ဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ ( ၃ / ၂၀၁၀ ) ျဖင့္

က်င့္မွဳ မ်ားကို ခံစားခဲ့ ၾကရေသာ၊

ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား ေကာင္

က်ေနာ္တို႔

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္

ခံစား ေနၾကရေသာ ေတာ္လွန္ေရး

(၄/၂၀၁၀)

ျဖင့္

ျပည္ေထာင္စု

ေပးပို႔

အဖြဲ႕

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ၊ ရဲဘက္ စခန္း

(၁/၂၀၁၀)

မ်ားအား

ႏွင့္

ပါတယ္။

ျပဳလုပ္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ကေတာ့

အေနနဲ႔က

နအဖရဲ႕

စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပည္ပ ေျပာေရး

အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ

လူမဆန္

သမား မိသားစုမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္

ဆိုခြင့္

စြာ

လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ (၅/ ၂၀၁၀) ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္

စနစ္

ေတာ္လွန္သည့္

ေအာက္ပါ အတိုင္း ဟံသာ၀တီ သို႔

ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို ေတာ္လွန္ေရး

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို လည္းေကာင္း

တိုက္ပြဲ၀င္ ယံုၾကည္ခ်က္ ကို မေသြ

ေျပာျပ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔

ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ အျဖစ္ ျပယုဌ္

စစ္အစိုးရမွ ၁၃၇၁ ခုႏွစ္ တေပါင္း လျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္၊ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္

မတိမ္း

ထားၾကသည့္

ျပဳလုပ္တဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳကို ပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႕

ေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး -

မတ္(၈)ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး အင္အား

ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္ ။ ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့

ျဖင့္

အမ်ိဳးသား

လႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ဥပေဒကုိ

စုမ်ား

ဆိုးအား
ဆုပ္ကိုင္

အဖြဲ႕

အစည္းမ်ား

ရွိသူ

ဟံသာဝတီ သတင္းဌာနသည္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းဌာန ျဖစ္ပါသည္။

ကိုေရႊစင္ထြန္း

က

ရျခင္းရဲ့

ထိုသို႔

ညွဥ္းပမ္း

နွိပ္စက္ခံ

ေနရတဲ႔

စာမ်က္ႏွာ (၂) သို႕

[Hom0wD

စာမ်က္ႏွာ (၂)

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

သံဃာ့ေတာ္မ်ား ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား

၊စစ္ဖိနပ္

ညီအစ္ကုိ

အားလုံးကုိ

ေျမာက္ ဖုိ႔ အတြက္ ေရွ႔တန္း ကေန

က်ေနာ္

တုိက္တြန္း ခ်င္တာ ကေတာ့ ၂၀၁၀

တုိက္ပြဲ ၀င္မဲ့ ေကာင္စီ တခု ျဖစ္လာ

အခမ္း အနား အၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔အစိုးရတစ္ရပ္ အျမန္

တို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေတြဟာ အက်ဥ္း

ေရြးေကာက္ ပြဲကုိ ျပတ္္ျပက္ သား

ႏုိင္ ေၾကာင္း ၊ ရွစ္ေလးလုံး ေက်ာင္း

ေထာင္ေတြ

သား ဆန္က်င့္ ၾကပါလုိ႔ တုိက္ တြန္း

သား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အေနနဲ႔

ဆံုး

ခ်င္ပါတယ္ ။

ေျပာ ရမယ္ ဆုိယင္ စစ္ အာဏာရွင္

ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားေကာင္စီမွ

ဂုဏ္ျပဳတာ

ျဖစ္ပါတယ္။
အတြင္းမွာ

တစ္မ်ဳိး

သားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္
ေန႕စဥ္နဲ႔ အမွ် နွလံုးရည္ တိုက္ပြဲကို

ေမာင္ႏွမ

အက်ဥ္းေထာင္ေတြအတြင္း

ေအာက္ကေန

လြတ္

မွာ

သံဃာ

ရဲေဘာ္တုိင္း စုစည္း တုိက္ပြဲ ၀င္မဲ့

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး

ေတာ္မ်ား ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ

ဆုံရပ္ အင္အား ေကာင္းတဲ့ ဆုံရပ္

အတု

ျဖစ္ပါ

မ်ား ၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းမ်ား ၊ တုိင္း

တခု ျဖစ္လာႏုိင္ တယ္လုိ႔ ထင္ျမင္

တမ်ဳိးသားလံုး

ရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး

မိေၾကာင္း

ေအာက္က

ကုိ ထပ္ၿပီး အမွာစကား ပါးလုိက္

အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ က

လြတ္ ေျမာက္ေရး အတြက္ လူတစ္ဦး

ပါတယ္

ေရးဆြဲ ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေတြက

တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္

ဦးဇင္းတုိ႔ ေတြ အားလံုး စုေပါင္းၿပီး

လည္း

ျခင္း၊ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ ျပဳေနျခင္း

စစ္အာဏာရွင္

၀င္ႏုိင္မယ့္

အားလံုးဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္း အတြက္

ေနၾက ပါတယ္ လို႔ ေျပာျပ သြားပါ

လြန္စြာ

အေရးၾကီးတဲ႔

တယ္။

မျပီးဆံုး

ေသးတဲ႔

ယူရမဲ႔

တယ္။

စံနမႈနာေတြ

ေနာက္ျပီး

စစ္အာဏာရွင္

စနစ္

အတြက္

တာဝန္ေတြကို

ရဟန္း

အားလုံးရဲ႕

ကုိယ္စား

ေတြကုိ

တြန္းလွန္

ႏွင့္

တိုက္တြန္းေၾကာင္း

ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စု

လူတုိင္း

စုစည္း

တုိက္ပြဲ

ဖြဲစည္းပုံ

တခု

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြား ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု

ထို႔အျပင္ မဇၥ်ိမ သတင္းဌာန

ဖြဲ႔စည္းရန္

စနစ္ကုိ တြန္းလွန္ တုိက္ပြဲ ၀င္မယ့္

ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ေန ၾကတာ

ရွိေနၾကတဲ့

လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမတြင္ က်င္းပေသာ ဖုန္းေမာ္ေန႔

အမ်ိဳးသား

ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္း

ကိုယ္ၾကိဳးစြန္႔ လုပ္ေဆာင္ ေနသူေတြ

နယူးေဒလီက

သတင္းေထာက္

ေျပာေရး

ဆုိခြင့္

ရွိသူ

အားလံုး အားလံုး ကို ေလးစား ဂုဏ္

တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုဆလိုင္း ဟံသာစန္း

ကေတာ့

ကၽြန္မ

တို႔ဟာ

မျပီးဆံုး

ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကလည္း ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား

ေသးတဲ႔

စစ္အာဏာရွင္

စနစ္

မတ္လ (၁၃) ရက္ စေနေန႔ တြင္

အေျခအေန

ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံကေန မိမိ

အျပီးသတ္ ခ်ဳပ္ညိမ္း ေရး လုပ္ငန္း

လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမ တစ္ေနရာ၌

လြတ္လပ္

ထံကို အခုလို ဂုဏ္ျပဳစာ ပို႔ေပးတဲ့

ေတြကို

အေကာင္

(၂၂) ႏွစ္ေျမာက္ ဖုန္းေမာ္ေန႔ အခမ္း

ခဲ့ၾကသည္။ အခမ္း အနား အၿပီးတြင္

ျပည္ပပါ မက်န္ အမ်ဳိးသား လြတ္

အတြက္

ႏွင့္

အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ နိဂံုးပိုင္း

အနား က်င္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခ အေန အရ

ေျမာက္ ေရး လႈပ္ရွားမႈ လမ္းေၾကာင္း

ျပည္တြင္း ရွိ အတိုက္ အခံေတြ မွာက

အခ်ိန္ ကာလကို ေရာက္ရွိ ေနျပီ

ရရွိသည္။ အခမ္း အနားတြင္ နံနက္

“အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္

ေပၚမွာ တစ္စု တစ္္စည္း တည္း တစ္

အစိုးရရဲ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဒုကၡ ေပးမႈကို

ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၀)

အထိ

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ တုိင္းရင္းသား

ညီတ ညာထဲ စုေပါင္း ေတာ္လွန္ဘို႔

ခင္ဗ်ားတို႔

အေလး အနက္ ရည္ရြယ္ျပီး အခုလို

ေနရတဲ

ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဂုဏ္ျပဳစာ

တစ္တိုင္း ျပည္လံုးမွာ ရွိတဲ႔
အား

ေတြအားလံုး

ျပည္တြင္းေရာ

၀မ္းသာ

မိေၾကာင္း

က်ေနာ္တို႔
အခ်ိန္မွာ

ခုလို

ရေတာ့

ေဒၚမိုးမိုး၀ါ

စတင္

ပါတီမ်ား ပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္

အားေပး

သေႏၶ တည္ခဲ႔တဲ႕ အခ်ိန္ ကာလ

တကြ ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပြဲ အတြင္း

ျပည္သူ႔

ထဲက စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေ အာက္

က်ဆံုး

ေကာ္မတီ(CRPP) ကို လည္းေကာင္း

ေရစက္ခ် တရား နာၾကား ၾကသည္။

သူတို႔

ရပ္

လက္ခံရရွိတဲ့ နိဳင္ငံေရး အက်ဥ္းသား

ခြန္အား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၊ က်ေနာ္တို႔

အေနကို မွန္းဆျပီး ကယ္တင္ ဖို႔ ဘဝ

မိသားစု၀င္

သတင္းေထာက္ အဖို႔ေတာ့ ဂုဏ္ျပဳ

ေတြ အသက္ေတြ

တာကို

ေထာင္စု

အမ်ိဳးသား

ေကာင္စီ

-

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေန အခုလို မိမိတို႔

အတြက္

မိသားစု

ဆိုတာ

ကို

ေပးပို႔တဲ့

အတြက္

အတုိင္းမသိ ၀မ္းသာ မိေၾကာင္း ႏွင့္
ထို

ဂုဏ္ျပဳ

မွတ္တမ္း

ႀကိဳဆို

ေပမယ့္

လုပ္ေနတာ
ေတာ့

ဂုဏ္ျပဳဖို႔
မဟုတ္ဘူး

အားလံုး

ေဆြးေႏြး

ကြယ္လြန္သူ ရဲေဘာ္ ဖုန္းေမာ္ ႏွင့္

ျမန္မာျပည္ရဲ႕

ျပည္

နာရီ

ပြင့္လင္းစြာ

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ စတင္

တည္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ အတြက္

ကေတာ့

(၁၁)

ပတ္သက္၍

ၾကားသိ

ထို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း စာကို
တဦး

နာရီမွ

ႏွင့္

သိၾက

ေလာက္ပါတယ္။

အနာဂါတ္

အေျခ

ခဲ့ၾကသူမ်ား

အတြက္

နံနက္ (၁၁) နာရီမွ (၁၂)

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားျပဳ

(သို႔မဟုတ္) တာ၀န္သိသည့္ တာ၀န္
ရွိသည့္

၁၉၉၀

ျပည့္ႏွစ္

ပါတီစံု

နာရီအထိ ဖုန္းေမာ္ေန႔ ျဖစ္ေျမာက္

အေထြေထြ

တိုင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီ မီး ေမာင္း

ေရး

အနား

ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည့္

ထိုးျပ

တက္ေရာက္ လာသူ မ်ားကို အေကြၽး

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

မွာ

အေမြးျဖင့္

တည္ခင္း

ဧည့္ခံသည္။

မ်ားကို

ဝင္ခဲ႔ၾကတဲ႔

ထုိ႔ေနာက္

ေန႔လည္

(၁၂)

အစိုးရ တစ္ရပ္ အျမန္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းရန္

ခဲၾ့ ကတဲ႔

ေကာင္းေတြ၊
ေတာ္လွန္

ေပးဆပ္

အာဇာနည္
ေခတ္အဆက္

တိုက္ပြဲ

ခဲ႔ျပီး
သူရဲ

ေကာ္မတီက

အခမ္း

နာရီ

ေရြးေကာက္ပြဲ

လည္းေကာင္း

မွ

ျပည္သူ႔

စာသည္

ဒါေပမယ့္ ဘာပဲ ေျပာေျပာ

အာဇာနည္ ေတြကို ကၽြန္မတို႔ အခုလို

ညေန (၅) နာရီ အထိ အခမ္း အနား

တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊

ကၽြန္မတို႔ မိသားစု အတြက္ အား

ဒီလိုမ်ဳိး ဂုဏ္ျပဳ စာေတြကေန တဆင့္

ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း ဟာျဖင္႔

တက္ေရာက္

အဖြဲ႔

လာမည့္ ျပည္သူ႔ အစိုးရကို တခဲနက္

တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ ပါတယ္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ အတိုက္ အခံေတြ

ကၽြန္မတို႔ ျပည္ေတာင္စု အမ်ဳိးသား

အစည္း

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

ေထာက္ခံအား ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း”

စည္းလံုး

ေနာက္

ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ နအဖ စစ္

တစ္သီး ပုဂၢလ တက္ေရာက္ လာၾက

ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ အခမ္း

သူမ်ား က လက္ရွိ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး

အနားကို ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။

ထို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း စာကို

ညီညႊတ္ေရးတို႔၊

အြန္လိုင္း ကေန တဆင့္ လက္ခံ

အင္တာနက္

ထက္

အာဏာရွင္ စနစ္ကို အဆံုး အျဖတ္

ရရွိတဲ့

ျမန္မာ

ေပၚက

ႏုိင္ငံလုံး

ဆုိင္ရာ

လက္ေတြ ႔ပိုင္း အေကာင္ အထည္

ေပးတဲ႔ ႏုိင္ငံေရး တိုက္ပြဲေတြ လူထု

ကုိယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕

ေဖၚမယ့္ နည္းလမ္း ေတြကို သံုးသင့္

တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲဖို႔ စစ္ အာဏာရွင္

အေထြေထြ အတြင္း ေရးမႈး အရွင္

တယ္လို႔ ျမင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု

ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲမွာ က်ဆံုးခဲ့ရ

ထာ၀ရ ကေတာ့ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု

အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ

သူတို႔

အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကေပးပို႔ေသာ

အက်ဥ္းေထာင္

ကေပးပို႔တဲ့

မွတ္တမ္း

၄င္း၏ အျမင္ကို ေျပာျပသြားပါတယ္။

အေနနဲ႕

ဘဂၤလား- ျမန္မာ နယ္စပ္

ေထာက္ခံ အားေပး ပါတယ္ ဘာျဖစ္
လုိ႔လည္း

ခ်ိန္မွာ
ေတြ

သံဃာ့

တင္ျခင္း

ဂုဏ္ျပဳ
စာကို

ဦးဇင္း

ဂုဏ္ျပဳစာ

အေပၚ

ရဲ႕

မတရား

အသီးသီးမွ

အေမရိကန္ သံ႐ံုးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ ႏွင့္ အဖြဲ႔

ဝိဥာဏ္ေတြ

ႏွင့္

ကိုညီညီေအာင္ (ခ) ေက်ာ္
ေက်ာ္ေဇာလြင္ အား ေကာင္စစ္

အသီးသီး

မွာ

ဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုမႈ ျပဳလုပ္

အက်ဥ္း

က်ခံ

ေနရတဲ့
ေခါင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ ေထာင္တြင္း တရားရုံးက သူ႔ကုိ

က ရွစ္ေလးလုံး ရဲေဘာ္ တဦး ျဖစ္သူ

ေဆာင္ေတြ ၊ ညီအကို ေမာင္ ႏွမ

ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်လုိက္ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕

ကိုခုိင္ျပည္သိမ္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္

ေတြကို ဦးညႊတ္ ဂုဏ္ျပဳၿပီး တစ္ခ်ိန္

ခံလိုက္ရသည့္ ကိုညီညီေအာင္ (ခ) ေက်ာ္ေဇာလြင္အား အေမရိကန္ သံ႐ံုး ၏

စု အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထဲ မွာဘဲ သူတို႔ကို တိုင္တည္ ကတိ

အားလုံး က ျပတ္္ျပတ္ သားသား စစ္

ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္ကို အေလး ထားေသာ အားျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ မတ္ ၁၂ ရက္

ဆိုတဲ့

ထပ္မံ

ေပးၿပီး

အထိ

အဏာရွင္ ေတြကုိ တြန္းလွန္း ရမယ့္

မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ ေထာင္ တာဝန္ခံ

ေပၚေပါက္ လာတာ ေကာင္းေၾကာင္း၊

တိုက္ပြဲ

ဂုဏ္ျပဳစာ

အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ အခုလုိ႕

ရံုးခန္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္ သံရံုးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ Mr. Colin P.Furst ႏွင့္

မိမိ အေနနဲ႕ လက္ခံ ေၾကာင္း ၊ ယခု

ႏွင့္အတူ

ဂုဏ္ျပဳ ေပးခ်င္း အားျဖင့္ ေနာက္ထပ္

ေကာင္စီ သည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္

ၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဆုိရင္

ျပည္သူေတြ

မ်ဳိးဆက္သစ္

အခု

တုိင္းရင္းသား

မ်ားလည္း

ေပၚလာ

ႏုိင္လုိ႕ပါ ဦးဇင္းတုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံး
ဆုိင္ရာ သံဃာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕
အေနနဲ႕

ေကာင္းတာေတြ

အမ်ား

အတြက္

အက်ဳိး

ေတြကုိ

လုပ္ေနသူမွန္
ပါတယ္
တာ

ရွိတာ

သမွ်ကုိ

ေထာက္ခံ

တစ္ဆက္တည္း
ကေတာ့

ယခု

ေျပာခ်င္
အခ်ိန္မွာ

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ျပဳတ္က် ေရးဟာ
အေရးၾကီး

ပါတယ္

အဲဒါေၾကာင္

ျပည္တြင္း

ျပည္ပရွိ

ဆရာေတာ္

သံဃ-2
ာ့ေတာ္မ်ား
Page

ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား

ေကာင္စီ

တစ္ခု

ကၽြန္မတို႔ရဲ့

လာၾကသည့္

ေပၚေပါက္

ေတာ္လွန္ေရး

ေအာင္ပြဲ

ရသည္

ဝင္သြားဖို႔
သံဓိဌာန္

ျပဳျခင္း

ျဖစ္ေ

အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး တို႔အား အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ခံယူ ထားသူ ညီညီေအာင္ (ခ)
ေက်ာ္ေဇာလြင္ ႏွင့္ ေကာင္စစ္ ဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္း
ရရွိပါသည္။
ကိုညီညီေအာင္
ရွစ္ေလးလံုး

လူထု

ေခၚ

ကုိေက်ာ္ေဇာလြင္

အေရးေတာ္ပံုႀကီး

သည္

၁၉၈၈

ေနာက္ပုိင္း

ခုႏွစ္

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုတြင္ ခုိလႈံခြင့္ ရခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တဦး ျဖစ္လာသည့္
ကိုညီညီေအာင္

သည္

မိခင္

ျဖစ္သူအား

ေတြ႔ဆုံရန္

၂၀၀၉

ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလ တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ သြားေရာက္ ခ့ဲရာ အာဏာပုိင္ တုိ႔က ၄င္းအား
မဂၤလာဒုံ

ေလဆိပ္တြင္

ဖမ္းဆီး

ထိန္းသိမ္း

လုိက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ ေထာင္တြင္း တရားရုံးက သူ႔ကုိ
ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်လုိက္ၿပီး ေနာက္ တေန႔တြင္ စစ္အစိုးရမွ ျပည္ၿမိဳ႕
အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္သည္။

[Hom0wD

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၃)

ႏိုင္ငံေရး အျမင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေစရန္‘ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ ေမာ္ကြန္း’ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦး အတြက္ မွတ္ပုံ တင္ေၾကး က်ပ္
ထပ္မံ ထြက္ရွိ
ဂ်ပန္

မတ္ ၁၈ l ဟံသာ၀တီ

ျမန္မာ့

လြတ္လပ္ေရး

ဗိသုကာ

ျဖစ္ၾကေသာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ႀကီးမ်ား

ငါးသိန္း သတ္မွတ္
ႏိုင္ငံ

သြားၿပီး၊

စစ္ပညာ

မတ္ ၂၁ l The Voice

စုိးရ

လက္ထက္တြင္

ပထမဆုံး

သင္ယူၿပီး ျမန္မာ ျပည္ကို ျပန္တုိက္

အႀကိမ္

ယွဥ္

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပဲြတြင္

အမ်ဳိးသားမ်ား

ေလာင္း

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း

Paoh National Organization UPNO)

သို႔

၀င္ေရာက္

အျဖစ္

က်င္းပ

မယူ ခဲ့ၾကရင္ အခုခ်ိန္ထိ ကိုလိုနီ

ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ သည့္ ရဲေဘာ္

ကၽြန္ ဘဝက လြတ္ဦးမွာ မဟုတ္

ၿပိဳင္မည့္

သံုးက်ိပ္တုိ႔

အေၾကာင္း

ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆ ပါတယ္။“

တစ္ဦး အတြက္ မွတ္ပံု တင္ေၾကး ကို

မ်ား အား မွတ္ပုံ တင္ေၾကး အျဖစ္

ျခယ္မႈန္း

ေရးဖြဲ႕

တကၠသုိလ္

စိန္တင္

ကိုယ္စားလွယ္

၄။

ခဲ့ေသာ

လႊတ္ေတာ္

အႏုစိတ္

League for Democracy- SNLD)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔

ျပည္ေထာင္စု
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္

ပအုိဝ့္
(Union

ထားသည့္

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီစာအုပ္ကို

က်ပ္ ငါးသိန္း သတ္မွတ္ ေၾကာင္း

က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။

‘ရဲေဘာ္

၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ကၽြန္ေတာ့ အသက္ ၃၃

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ

''ေခတ္ကာလ အေျခ အေနနဲ႔ ေငြ

ကရက္တစ္

သံုးက်ိပ္ ေမာ္ကြန္း ’ စာအုပ္ သည္

ႏွစ္မွာ

ရွင္က

ေၾကး ေဖာင္းပြမႈ

ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ရင္

Kokang

စတုတၳ အႀကိမ္ ထြက္ရွိ အၿပီး ၂၅

ဒါေပမယ့္

မွတ္ပုံ တင္ေၾကး ငါးသိန္း ဆုိတာ

SSKDP)

ႏွစ္ အၾကာ၌ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မႈ

ရယ္၊ တခ်ိဳ႕ အခ်က္ အလက္ ေတြက

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္

အားလုံး

၆။ ၿမိဳ(ေခၚ) ခမီ အမ်ဳိးသား

မ်ားျဖင့္ ထပ္မံ ထြက္ရွိ လာေၾကာင္း

ရွာလို႔ မရခဲ့ တာေၾကာင့္ မျပည့္စံု

ပဲြ ေကာ္မရွင္ မွ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ

ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီက မွတ္ပုံ တင္ေၾကး

ညီညြတ္ေရး အဖဲြ႕ (မ၊ ခ၊ မ၊ ည၊ ဖ)

ေတြ႔ရသည္။

ခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ ဓာတ္ပံု ေတြေရာ၊

အမွတ္ (၁/၂ဝ၁ဝ) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္

သိန္း

(Mro

အခ်က္ အလက္ ေတြပါ တက္ႏိုင္

ထားေသာ

ငါးဆယ္

သမွ် ျပည့္စံုေအာင္အား ထုတ္ထား

ေရြးေကာက္ပဲြ

ပါတယ္။

မွတ္ပုံတင္ေၾကး

အဆုိပါ စာအုပ္ကို ၁၉၈၅
ခုႏွစ္၌ ဂုဏ္ထူး စာေပက စတုတၳ
အႀကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့စဥ္က

ႀကိဳးစား

ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ဝင္ အားလံုး၏ အတၳဳ

ေရးခဲ့

အားထုတ္မႈ

တာပါ။

နည္းခဲ့တာ

တစ္နည္းေျပာရရင္အသက္

မတ္လ

(၁၇)

ရက္ေန႕

ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာသည္။

ျပည္သူ႔

နည္းဥပေဒ

ထားေသာ

အျဖစ္

ေငြကုိ

တစ္ေထာင့္

ေျခာက္ရာ

သုံးရမယ္''

ဟု

၂ဝ၁ဝ

ေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္

ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ မႈမ်ားျဖင့္ အသစ္

စိန္တင္တုိ႔

အားၿပိဳင္

ရာမွာ

ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ စတင္ မက်င္းပမီ

ရမည့္ တည္ဆဲ ပါတီ ၁ဝ ခုစာရင္း

တစ္ဖန္

တန္းကေ အာင္ပြဲ ခံလိုက္

ႀကိဳးပမ္း

သိရသည္။
အေနာ္ရထာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ထားေၾကာင္း

“ျမန္မာ့

သမိုင္းမွာ

စာအုပ္ႀကီး

မပါရင္

မၿပီးသလို

ပါတယ္”ဟု၎က

ေအာင္ဆန္း

မပါရင္

မၿပီးပါဘူး။
ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ မပါ ရင္
လည္း မၿပီး ႏိုင္ပါဘူး။ အကယ္ ၍မ်ား
ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မွာ

ပါပဲလုိ႔

ႏိုင္တဲ့
ေျပာခ်င္

ျဖည့္စြက္

ရွင္း

ကြယ္လြန္

ျခင္းမွ

အမည္

အပ

ရက္ေပါင္း

၆ဝ

အတြင္း

ျပန္လည္

၁။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ

ထုတ္ယူ ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပ

အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (National League for

ထားသည္။

Democracy-NLD)

တည္ဆဲ အစုိးရ လက္ထက္

ျပသည္။‘ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ ေမာ္ကြန္း’

ပထမဆုံး

အႀကိမ္

Solidarity Organization -MKNSO)

National

စာရင္း တင္သြင္းလႊာ အပယ္ ခံရျခင္း

၇၀

National

ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္

ကဲ့သုိ႔

Khami

ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ပါတီ (Lahu

၇၀တန္း

ယခု

or

Party-

မည့္ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ တစ္ဦးက

အသက္

အေနျဖင့္

နဲ႔

Democratic

State

ေရြးေကာက္ ပဲြအား ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္

စာေရးသူ

စိန္တင္

(Shan

ေပးသြင္း

၃၃

တကၠသိုလ္

ပါတီ

တြင္

လႊတ္ေတာ္

လွယ္ေလာင္း

မဲဆႏၵနယ္

ပၸတိၱတို႔ ျပည့္စံုစြာ မပါဝင္ ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္

ႏွစ္

ကုိယ္စား

လႊတ္ေတာ္

မမ်ားပါဘူး။

၅။ ရွမ္းျပည္ - ကုိးကန္႔ ဒီမုိ

စာအုပ္သည္ ၂၅ ႏွစ္တာ ရပ္နား

တြင္

အျဖစ္

ထားခဲ့ ရာမွ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝခြင့္

က်င္းပ ခဲ့ေသာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး

ရသည့္စာအုပ္ ျဖစ္သည္။

ေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား

လွယ္ ေလာင္းမ်ား အား တည္ဆဲ အ

၇။

လားဟူ

Development

Party-

LNDP)
၈။

ျပည္ေထာင္စု

အမ်ဳိးသားမ်ား

အဖဲြ႕ခ်ဳပ္

ကရင္
(Union

Karen League)
၉။ ကိုးကန္႔ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္
ညီညြတ္ေရး

၂။ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး

အမ်ဳိးသား

ပါတီ

(Kokang

Democracy and Unity Party)
၁ဝ။ 'ဝ' အမ်ဳိးသား ဖံြ႕ၿဖိဳး

ညီညြတ္ေရး ပါတီ (National Unity

တုိးတက္ ေရးပါတီ (Wa National

Party- NUP)
၃။ ရွမ္း တုိင္းရင္း သားမ်ား

Development Party)

ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (Shan National

ႏုိင္ငံေရး ပါတီ နည္းဥပေဒ အရ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ တရားဝင္ ပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပုံ တင္မည္
ၾကား

သည္။

အစိုးရက

ဥပေဒ

အတြင္း ကေန ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္

အမွတ္ ၁/၂ဝ၁ဝ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု

မည္

မွတ္ပုံတင္ သြားမယ္'' ဟု ဦးေရႊအုန္း

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ကို

ဟုတ္) တုိင္း ေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္

က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ တစ္ခု အတြင္း၌သာ စည္း

လည္းေကာင္း၊

ဥပေဒ

အမွတ္

''ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒထြက္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ဝန္ခံခ်က္(သို႕မ

႐ုံးမည့္ ပါတီ ျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံေရး ပါတီ

၂/၂ဝ၁ဝ ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေပၚလာၿပီ

ႏုိင္ငံေရး

မွတ္ပုံတင္ျခင္း

ကိုလည္း

အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳသည့္ ေန႕

ပါတီေတြ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးခြင့္၊

ေကာင္း၊ ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂ဝ၁ဝ ျဖင့္

ရက္မွ စ၍ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္

ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ပါတီဝင္ ဦးေရ အနည္းဆုံး ၅ဝဝ ကုိ

ေတြနဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ခြင့္

ဥပေဒ

ဥပေဒ

စည္း႐ုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္

ဆုိတဲ့ အေျခခံ အခ်က္ ေတြရဖုိ႕ အ

အမွတ္ ၄/၂ဝ၁ဝ ျဖင့္ အမ်ဳိးသား

ေပးရမည္

ေရးႀကီး ပါတယ္'' ဟု ဦးေရႊအုန္း က

လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ

ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဥပေဒ

ကုိလည္းေကာင္း၊

လည္းေကာင္း၊

ဥပေဒ

အမွတ္

ဆိုေတာ့

မတ္လ

၁ဝ

ျဖစ္ေၾကာင္း

တရားဝင္

''ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မွတ္ပုံတင္
ရက္ေန႕က

ဥပေဒက Reasonable ျဖစ္ပါတယ္။

၅/၂ဝ၁ဝျဖင့္

တိုင္း

ေဒသႀကီး

ထုတ္ျပန္ေသာႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွတ္

လႊတ္ေတာ္

သို႕မဟုတ္

ျပည္နယ္

ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ပါတီက ျပည္ေထာင္စု

မ်ား မွတ္ပုံ တင္ျခင္း နည္းဥပေဒ အရ

ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို

တစ္ ဝန္းလုံး ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ အျဖစ္

ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္

တစ္ဝန္း လုံးတြင္ စည္း႐ုံးမည့္ ပါတီ

ဥပေဒမ်ား

လည္းေကာင္း မတ္လ ၈ ရက္ေန႕

တရားဝင္

အဖြဲ႕က တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အ

ျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပုံ

လုိက္ၿပီး

တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

သြားမယ္''ဟုဦးေရႊအုန္းက ေျပာၾကား

ျဖစ္ မွတ္ပုံ တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

တင္ခြင့္

ရက္ေန႔တြင္

''ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ ထြက္ေပၚ

သည္။

အဆုိပါအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေရႊအုန္းကေျပာ

ရက္ေပါင္း

ထုတ္ျပန္ လုိက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ

လာၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဥပေဒ ေဘာင္

ဦးေရ အနည္းဆုံး ၁ဝဝဝ ကို စည္း႐ုံး

၂ဝ၁ဝ

ျပည့္ႏွစ္

က်င္းပရန္
ဆက္တုိက္
ေနာက္

အတြက္
ထုတ္ျပန္

မတ္လ

၁၇

ျပဳသည့္
၉ဝ

ေန႕ရက္မွစ၍

အတြင္း

ပါတီဝင္

ဖြဲ႕စည္း

တည္ေထာင္

မတ္ ၂၁ l The Voice

အမွတ္

မဟာမုနိ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး အား ေရေမႊး ဖ်န္းျခင္း ေရ သပၸာယ္ျခင္း မျပဳ လုပ္ရ
ပူေဇာ္တာတို႔၊

ေဇာ္ ရာမွာလည္း ေရေမႊးမွာ ပါတဲ့

ဖ်န္းျခင္း

လျပည့္ လကြယ္ ေန႔ေတြမွာ ေရသ

ဓာတု ပစၥည္းေတြ ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ

ေရသပၸာယ္ျခင္းေတြ မျပဳ လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္

ပၸာယ္ တာတုိ႔ လုပ္ခဲ့ ၾကတယ္၊ အခု

ေတာ္

ထားေၾကာင္း ေရေတာ္ ဆရာေတာ္

ေတာ့ မလုပ္ ရေတာ့ဘူး” လို႔ ဆရာ

ရတာျဖစ္ေၾကာင္း

သိရ

ဘဒၵႏၲ ဦးဥကၠ႒က မိန္႔ၾကားပါတယ္။

ေတာ္က ဆက္လက္ မိန္႔ၾကား တယ္။

ယခုအခါ

ႏွာသစ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕
ျမတ္ႀကီးကို

မဟာမုနိ
ေရေမႊး

“ေရေတာ္

ဆရာေတာ္

ခန္႔အပ္တဲ့

ေန႔က

ဆရာေတာ္

႐ုပ္ရွင္ေတာ္

ၾသ၀ါဒါ

ေတြက

ကို

ေရေမႊးဖ်န္း

အုတ္ခံုေတြ

စရိယ
မိန္႔ၾကား

သြားတာပါ။ အရင္က မ်က္ႏွာ ေတာ္

မ်က္

စိုးလုိ႔

ပိတ္ပင္
ပါတယ္။

ေရအတြက္ ေရေမႊး အစား န႔ံသာ

ကုန္မွာ ေၾကာင့္ ေရသပၸာယ္ ျခင္းကို

ဆီနဲ႔ ေရသန္႔ ေရာစပ္ၿပီး အသံုးျပဳ

တားျမစ္

ေနေၾကာင္း ေမာ္ဒန္ သတင္း ဂ်ာနယ္

ထားတာ

လုိ႔ဆို

တယ္။

မ်က္ႏွာ ေတာ္ကို ေရေမႊး ဖ်န္းၿပီး ပူ

တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

(ေ၀ဖန္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္) ကဗ်ာ၊ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီြဒီယုိ ၊ ဟာသ ကာတြန္းမ်ား
ေပးပုိ႔ ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔ သူမ်ား ကုိလည္း အထူး
ေက်းဇူး တင္႐ွိ ပါသည္။

ေတာ္

ပ်က္စီး

ေရြးခ်ယ္

စိုၿပီး

ပ်က္စီးမွာ

အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ အပါအ၀င္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး

ဆက္သြယ္ရန္ - P. O. Box (1809-1) , Chiang Rai PO, Chiang Rai,
57000, Thailand.
Email : editor.hanthawaddy@gmail.com ,
info.hanthawaddy@gmail.com .
Page - 3

[Hom0wD

စာမ်က္ႏွာ (၄)

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားေကာင္စီ - ျမန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ မဟာဗ်ဴ ဟာ ႏွင့္ မူ၀ါဒ ေရးရာ ဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး မခင္မမမ်ိဳး
ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး
ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ (National

ဖြဲ႕စည္းရန္။ ယင္းသို႕ ဖြဲ႕စည္း ရာတြင္ အလႊာမ်ိဳးစံု ၊ လူမ်ိဳး

ေမး။ ။ ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ က

Council of Union of Myanmar - NCUM) မွ ထုတ္ျပန္

ေပါင္းစံုကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း

ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္နဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ

ထားေသာ

ညွိႏွိဳင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္။ လိုအပ္ပါက ကမၻာ့

အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ္လို႕ ထင္ပါသလား။

ႏွင့္ ပတ္သက္၍

Manifesto

မူ၀ါဒေရးရာဌာန

ညြန္ၾကားေရးမွဴး

မဟာဗ်ဴဟာ

ျဖစ္သူ

ႏွင့္

မခင္မမမ်ိဳးထံ

ကုလသမဂၢ မွ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ရန္။

ဟံသာ၀တီ မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ မခင္မမမ်ိဳးမွ ယခုလို

(၃) အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

ေျဖ။ ။ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာတရားအရ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေရး၊

ပြဲၾကီးအား ေခၚယူ က်င္းပရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု

စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး ဦးတည္ခ်က္ေတြမွာ မဆို Ends ဆိုတဲ့

အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲရန္

ပန္းတိုင္ရယ္။ Ways ဆိုတဲ့ သြားမယ့္ လမ္းေၾကာင္းရယ္၊ Means

(၄) ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ

ဆိုတဲ့

ဥပေဒ မူၾကမ္းကို တင္ျပ အတည္ ျပဳရန္

ႏိုင္ပါတယ္။

(၅) ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ က ခ်မွတ္ ထားတဲ့ တရား မွ်တမွဳ ၊ တန္းတူ

ေျဖ။ ။ ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ

(၆)

ညီမွ်မွဳနဲ႕ အမ်ိဳးသား သင့္ျမတ္ေရး ၊ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး

ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕

အေပၚတြင္ အေျခခံေသာ လူ႕ေဘာင္ သစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္

အေပၚမွာ အေျခခံ ထားတဲ့ ေခတ္မွီ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေသာ

ေအာင္ျမင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္း မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႕

(၇) ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို

ဒီမိုကေရစီ

ႏိုင္ငံေတာ္သစ္

လိုအပ္ခ်က္ကို သိျမင္ ထားၾကတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္

အသံုးျပဳ၍ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး ကို တည္ေဆာက္ရန္ တို႕ပဲ

သမိုင္းေပး

တာ၀န္ဟာ

ေတာ္လွန္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳထဲက လူပုဂၢိဳလ္ ေတြနဲ႕ အဖြဲ႔ အစည္း

ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳပါတယ္။

ေတြ ပူးေပါင္း ထားတဲ့ တပ္ေပါင္းစုၾကီး တခုျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့ပါတယ္။
ေမး။

ျပည္ေထာင္စု

အမ်ိဳးသားေကာင္စီ

-

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေၾကာင္းကို ေျပာျပေပးပါ။

ျပည္ေထာင္စု
အေနနဲ႕

တရား

အမ်ိဳးသားေကာင္စီ

မွ်တမွဳ၊

တန္းတူ

-

ညီမွ်မွဳနဲ႕

ဒီမိုကေရစီ၊

လူ႕အခြင့္အေရး

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္

အဆင့္

ႏွင့္

လူမွု

ခုနစ္ဆင့္နဲ႕

တရားမွ်တမွဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

အခု

သံုးမ်ိဳးလံုး

ျပည္ေထာင္စု

လုပ္ငန္းစဥ္

ျပည့္စံုမွ

အမ်ိဳးသားေကာင္စီ

တည္ေဆာက္

ပန္းတိုင္

ႏိုင္ေရး

(Ends)

အဆင့္

ေအာင္ျမင္

ကို

ခုနစ္ဆင့္က

-

ဆိုတဲ့

ကိုယ္စား
သြားမယ့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္း

လမ္းေၾကာင္း (Ways) ကို ကိုယ္စားျပဳ ထားျပီး၊ ျပည္ေထာင္စု

အမ်ိဳးသား

ႏိုင္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ ပါသလား။

အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ နဲ႕အတူ ေျမေပၚ ေျမေအာက္

သင့္ျမတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး အေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့

အသြင္ သ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတဲ့

ေခတ္မွီ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္

ေျဖ။ ။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ ခုနစ္ဆင့္မွာ အဆင့္ တိုင္းဟာ

လူပုဂၢိဳလ္နဲ႕

တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမွဳ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္

တယ္။

သမိုင္းေပး

ရယ္

resources

တာ၀န္တရပ္အေနနဲ႕

အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေတြကို အေျခခံ ထားပါတယ္။ ပထမ အဆင့္ဟာ စစ္အာဏာရွင္

အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ

အခုအခါမွာ

resources

ဆိုရင္

ေတြပဲ

စစ္အာဏာရွင္

ျဖစ္ပါ
စနစ္ကို

စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး နဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး၊

ျပတ္သားစြာ ဆန္႕က်င္ျပီး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳကို

ေမး။ ။ ဒီသမိုင္းေပး တာ၀န္ကို ဘယ္လို လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္

ဒုတိယ အဆင့္က အသြင္ ကူးေျပာင္း ကာလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ ရည္ရြယ္ ထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အင္အား စုေတြနဲ႕

ဆင့္ေတြနဲ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ သြားႏိုင္မယ္လို႕ ထင္ပါ

တတိယ

လူပုဂၢိဳလ္ ေတြဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ ပထမ အဆင့္ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသား

သလဲ။

ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့

လြတ္ေျမာက္ေရး

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး၊ စတုတၳ အဆင့္က ျပည္သူ

ခ်ိတ္ဆက္ လွဳပ္ရွား သ႑ာန္နဲ႕ျဖစ္ေစ၊ case-by-case သ႑ာန္

အေကာင္

လူထုရဲ႕ ဆႏၵ သေဘာထား အစစ္အမွန္ ရရွိေရး၊ ပဥၥမအဆင့္က

နဲ႕ ျဖစ္ေစ တစထက္ တစ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ပူးေပါင္း

အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အဆင့္ ခုနစ္ဆင့္ လိုအပ္တယ္လို႕

စစ္မွန္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး၊ ဆဌမ

လွဳပ္ရွား

ေတြ႕ျမင္ ထားပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ခုနစ္ဆင့္ ကေတာ့

အဆင့္က

ျဖစ္စဥ္ရဲ႕

လွဳပ္ရွားမွု ေတြ အရွိန္ ေကာင္းလာ ေလေလ၊ ေအာင္ျမင္မွဳ

အေရးၾကီးဆံုး ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ခိုင္မာေရး၊

ပန္းတိုင္ နဲ႕ ပိုျပီး နီးလာ ေလေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

(၁) စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္

သတၱမ အဆင့္က အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး စတဲ့ သေဘာ

အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးကို လက္တြဲ ၀န္းရံျပီး

ေက်ာ္ ကာလ တေလွ်ာက္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာ

တရားေတြ

လာတာ

တက္တက္ ၾကြၾကြ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ၾကဖို႕ ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ

တမ်ိဳး သားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေ

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ ခုနစ္ဆင့္နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕

ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို

ျမာက္ေရး လွဳပ္ရွား မွဳၾကီးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္

ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ ဆိုတာ အျပည့္အ၀

ေလးစားစြာ တိုက္တြန္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။

(၂) အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာပိုင္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ေကာင္စီအား

ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေျဖ။
ေျဖ။

ဒီသမိုင္းေပး

တာ၀န္ကို

ေအာင္ျမင္စြာ

မေလးရွား နိဳင္ငံရွိ အေမရိ
အေမရိကန္ သံရံုးေရွ႕ ျမန္မာ၂
ာ၂ ဦး
ဆႏၵျပ
မတ္ ၂ l ကိုေက်ာ္ေသာင္း (ဘန္ေကာက္)

မေလးရွား နိဳင္ငံ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ ႔ရွိ

အဆင့္ဟာ

ဒီမိုကေရစီ

အေပၚမွာ

အမ်ိဳးသား

အသြင္

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး၊

ကူးေျပာင္းမွဳ

အေျခခံျပီးမွ

ေပၚထြက္

လွဳပ္ရွား

ေနၾကျပီ

မွဳၾကီးမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ရိုက္

ဒီလို

ပူးေပါင္း

ျဖစ္ေစ၊

ခ်ိတ္ဆက္

မတ္ ၈ l ဟံသာ၀တီ

ဘ၀မွာေငြ ဒလမွာေရ

'ႏွင္းဆီရင္ခြင္ စင္ကာပူႏွစ္ပါးသဘင္
ါးသဘင္' ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖမည္

ေရဟာ လူေတြ အတြက္ မရွိမျဖစ္

တုိ႔

အသံုးလုိတဲ့ ပစၥည္း တစ္ခု ဆုိတာ

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဒါ႐ုိက္တာ

ဆို ထားသည္။ အေထြေထြ သပိတ္

အားလံုး

ေမာင္မ်ဳိးမင္း

(ရင္တြင္းျဖစ္)

က

ေဆာင္ရြက္

တင္ဆက္မည္

ျဖစ္

သိၾက

ပါတယ္။

မဟာ

ပါဝင္

ေဖ်ာ္ေျဖ

ကျပမည္
အျဖစ္

ေကာ္မတီမွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးနဲ႔ ရန္ကုန္ျမစ္ တစ္ခု

အေမရိကန္ သံရံုးေရွ႕တြင္ ျမန္မာ စစ္

ကိုဂ်ပန္ၾကီး က “ အေမရိကန္ သံမွဴး

သာ ျခားတဲ့ ဒလၿမိဳ႕မွာ ေႏြေရာက္ၿပီ

ေၾကာင္း အဆုိပါပဲြ ထုတ္ျပန္ ခ်က္

အစိုးရအား

ကိုယ္တိုင္

ဆိုရင္

တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္

ထြက္လာ

ျပီးေတာ

ေရအတြက္

အခက္

ေတြ႕

ေပးရန္ ျမန္မာ ၂ ဦး ယေန႔့ နံနက္ပိုင္း

က်ေနာ္ တို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေရးသား

ရတာ ႏွစ္စဥ္ လိုပါဘဲ။ ယခုလည္း

က သြားေရာက္ ဆႏၵျပ ၾကသည္။

ထားတဲ့

ေညာင္ကုန္း ရပ္ကြက္မွာ ရွိတဲ့ ရာဇ

လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ အေမ

ကြာလာလမ္ပူ

ရယူသြားပါတယ္။

သႀကၤန္ ကန္ႀကီးဟာ ေရရဖို႔ အတြက္

ရိကန္ ေဒၚလာ ၆ဝ၊ ၄၅ ႏွင့္ ၃ဝ

သမၼတၾကီး

တန္းစီ ေနတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။

အသီးသီး

သပိတ္

ဆီကို ေရာက္ေအာင္ ပို႔ ေပးမယ္လို႔

''ဒီ (၂ဝ၁ဝ) ႏွစ္ဦး ပိုင္းက စလို႔

'ႏွင္းဆီ

(ေခၚ)

ေျပာပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ အေမ

မနက္ (၆) နာရီကေန မနက္ (၈)

သဘင္'အၿငိမ့္ကုိ မတ္လ ၂၁ ရက္၌

05-17

ကိုဂ်ပန္ၾကီး ႏွင့္ ကိုတင္ေအး တို႔ ၂

ရိကန္ သံရံုးေရွ ႔သို႔ မေလးရွား ရဲမ်ား

နာရီ ေရခပ္ခ်ိန္ ပိတ္ၿပီး ညေန(၄)

စင္ကာပူႏုိင္ငံ

Treasure

ဦး ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီခန္ ့တြင္

ေရာက္ရွိ

အၾကမ္း

နာရီမွ (၆)နာရီထိသာ ခြင့္ျပဳ ပါတယ္။

People's theatre (China Town)

Peninsula Plaza ၊ ဆံုဆည္းရာ #

ျမန္မာ

ကန္ ျပဳျပင္ဖုိ႔ အတြက္ ေရတစ္ထမ္း

တြင္ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

05-35 Peninsula Plaza ၊ ရနံ႕သစ္

ျပည္သား မ်ား၏ ခံစား ေနရမႈ မ်ားကုိ

တစ္ဆယ္က်ပ္ေကာက္ခံတာ တစ္ေန႔

အဆုိပါ

B1 Peninsula Plaza ၊ သေျပႏု #

စာနာ

သိရသည္။

အေျခစုိက္

လူအင္

စာရြက္မ်ားကို

အား တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲစ
႔ ည္း
ထားေသာ

အေထြေထြ

ေကာ္မတ

၂၀၁၀

ီမွ

နိဳင္လင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေၾကာင္း၊
ကုလသမဂၢ

ျမန္မာစစ္

မတရား
အစိုးရအား

လံုျခံဳေရး ေကာင္စီက

အေမရိကန္

ဖက္မႈ

လက္ခံ

လာျပီးေနာက္

မျဖစ္

ေစရန္

ႏွင့္

ယင္း

ရင္ခြင္

စင္ကာပူ
Kreata

ပြဲစီစဥ္သူမ်ား

ႏွစ္ပါး
Ayar

ထံမွ

အၿငိမ့္

အတြက္

သီးခဲြျခား

သတ္မွတ္

ထားၿပီး စင္ကာပူ ႏုိင္ငံရွိ ေဒ၀ီဦး #
Peninsula
Travel

Plaza
#

၊T3
02-25

ရဲမ်ားက

က်ပ္တစ္ေသာင္း ခြဲခန္႔ ရပါ တယ္။

ယူနိုင္ေရး

ေျပာသည္။အေမရိကန္သံရံုးသို႔ လက္

ဒလမွာ ေသာက္သံုးေရကန္ (၁ဝဝ)

တင္ေမာင္ ဆန္းမင္းဝင္း၊ ေမကဗ်ာ၊

Golden Crown(s) Pte.ltd #02104

အတြက္ ဓါတ္ပံု ႏွင့္ လက္မွတ္ေပါင္း

မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုခ်က္ စာရြက္မ်ား

ေက်ာ္ခန္႔

ေရ

ခင္ၾကည္ျဖဴ၊ ခင္သီတာစုိး၊ စႏၵာတုိး၊

Boonlay Place တို႕တြင္ ႀကိဳတင္

တစ္ေသာင္း

ကို ေပးအပ္ခဲ့ ေသာ ယေန႔ လႈပ္ရွား

အခက္ ႀကံဳေနတာကို အခက္မႀကံဳဖို႔

နန္းေဝယံျမင့္၊ ဖူး၊ သိမ့္ႏွင့္ လူရႊင္

လက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူ ႏုိင္ေၾကာင္း

ထို္းျပီး အေမရိကန္ အစိုးရက ထိ

မႈကို

ကယ္မယ့္ သူကို ေစာင့္စား ေနၾက

ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ထြန္းထြန္း (Exam

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ မ်ား၏ ေျပာ

ေရာက္စြာအကူအညီေပးရန္ ေတာင္း

ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုးခဲ့သည္။

ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

plex) ၊ ေနတုိး ၊ မုိးမုိး ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို

ၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

တရားစြဲဆို

Page - 4

အေရး
ေလးေထာင္

တို႕ေရး

နားလည္ေၾကာင္း

နာရီ၀က္ေက်ာ္ခန္႔အၾကာတြင္

ရွိေပမယ့္

ေႏြမွာ

အဆုိပါ

အၿငိမ့္တြင္

05-20

Peninsula

Plaza

ႏွင့္

[Hom0wD

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၅)

စည္းကမ္း မလိုက္နာ၍

ျပည္ပမွ တုိက္ခုိက္ ခံရ၍ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ အင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္းလုိင္း ျပတ္ေတာက္ ခဲ့ျခင္းဟု သိရ
ျပည္ပမွ

တယ္ လီပို႔ အေန

နည္းပညာနဲ႔

အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ IP User အတု

ျဖင့္ ျမန္မာ့ ဆက္

ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာ

သန္းႏွင့္ ခ်ီ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္

သြယ္ေရး

သည္။

ျခင္းေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ တစ္လလံုး

ငန္း ၊ ျပည္တြင္း

ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ တစ္ဦး ကေတာ့

အင္တာနက္

အိုင္တီ

ယခုလို

ရတနာပံု

တယ္လီပို႔အား

ျပတ္ေတာက္

မႈမ်ား

လုပ္
ကုမၸဏီ

လုပ္ၾကတာ”

ထို႔အျပင္
ျပည္ပ

ဟု

ေနာက္ထပ္

ကေန

တိုက္ခိုက္

အသစ္မ်ား အားျဖည့္

ျခင္းသည္

တယ္လီပို႔မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက

တီ ကုမၸဏီ မ်ား

ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း

တပ္ဖြဲ႔မွ စည္းကမ္း မလိုက္နာေသာ

ေျပာသည္။

အတူ

ထားေသာ

ရက္

ပူးေပါင္း

ျပည္ပ

ေနရာတြင္ တပ္ဖ၀
ြဲ႔ င္

မ်ား၊ ျပည္ပ အိုင္

/

တပ္ဖ၀
ြဲ႔ င္ ၅၀၀ ေက်ာ္

ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံု
“ေဖေဖာ္၀ါရီ

ျပည္တြင္း

ေျပာင္းေရႊ႕ ယာဥ္ထိန္းရဲ

ႀကိဳးမဲ့

ေၾကးနန္

ႏွင့္

ယာဥ္ထိန္း

ဗမာ့ေရးရာ

အမည္ရွိ

ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႔၀င္ တခ်ိဳ႕ အား

တိုက္ခိုက္ျခင္း

နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲကေန IP User

အေျဖရွာ ေဆာင္

အဖြဲ႕မွ

ျဖစ္နိဳင္

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းတပ္ရင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔

အတုသန္း

ရြက္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္

ေၾကာင္း သံုးသပ္ ပါသည္။ ယင္းျဖစ္

အသီးသီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္

ႏွင့္ခ်ီ

လႊတ္လိုက္တာ။

အနည္းဆံုး ၁၀၀ မဂၢါဗိုက္ေလာက္

အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ ေတြမ်ား ေတာ့

ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒါမ်ိဳးက ႏုိင္ငံ

ရပ္ေၾကာင့္

ရွိတယ္။ ျဖစ္ပံုက ေဖေဖာ္၀ါရီ တစ္လ

Server

က်သြားတဲ့

တက ာမွာ ရွိတယ္။ အထူး သျဖင့္

အင္တာနက္ သံုးစြဲ သူမ်ားတြင္ ထိ

လစ္လပ္

လံုးမွာ

သေဘာပဲ။ ႏုိင္ငံတကာ အင္တာနက္

အင္တာနက္ ဂိမ္း ကစားတဲ့ သူေတြ

ခုိက္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေလေၾကာင္း

တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား

DDOS

ဆက္ေၾကာင္း ႀကီးကေတာ့ မပ်က္

ကို

လုိင္းမ်ားတြင္

လုပ္ငန္း

တပ္ဖြဲ႔၀င္ အသစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္ လည္

(Distribute Denial of Service)

စီးဘူး။ ဒီကိစၥ ေၾကာင့္ ျဖစ္သြားတာ။

အတုေတြ

အင္တာနက္

မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္

အားျဖည့္ ထားေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္း

ကေန IP User အတုေတြ လႊတ္

ဒီေန႔ အထိ IP User အတုေတြ

ဂိမ္းထဲ ၀င္လုိ႔ မရေအာင္DDOS ကို

အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ ခဲ့သည္။ ယင္း

တပ္ဖြဲ႔မွ တာ၀န္ခံ အရာရွိတစ္ဦးက

လုိက္တယ္။ အင္တာနက္ သံုးတဲ့သူ

လႊတ္ေန တုန္းဘဲ။ အခုဆို မတ္ ၁

ေငြေပးၿပီး လုပ္ခိုင္း တာေတြ ရွိတယ္။

ကဲ့သို႔

ေျပာသည္။

ေတြ ကသံုးၿပီ ဆိုရင္ Request တင္

ရက္က

သူတုိ႔က

တုိက္ခိုက္ ခံခဲ့ရျခင္း ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ

ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ IP User အတု

တပ္လိုက္ၿပီး

ေတြရဲ႕ Request ေတြ သန္းႏွင့္ ခ်ီ
လႊတ္လိုက္ၿပီး

အင္တာနက္

ျပတ္ေတာက္

ဆက္သြယ္မႈ

ကုန္တာက

က်ပ္သြားၿပီး

DDOS

Filter

မုိ႔လို႔

တစ္လံုး

Filter

ကေန

တုိက္ခုိက္

တာ။

IP

လႊတ္ၿပီး

နည္းပညာ

User

ကၽြမ္းက်င္လုိ႔

ရတနာပံု

တယ္လီပို႔၏

E-Ticket

အခ်ိန္

တစ္လ

၀န္းက်င္

ေစခဲ့ၿပီး

ေနာက္

သြားေသာ

ယာဥ္ထိန္း

ေနရာ

မ်ားတြင္

ယာဥ္ ထိန္းတပ္ဖဲြ႔မွ အသစ္

လုပ္ၾကတာ။ သူက အနည္းဆံုး ၁၀၀

ႏွင့္

အခက္

ခန္႔အပ္ ထားေသာ တပ္ဖဲြ႔ ၀င္မ်ားမွာ

အင္တာနက္ အမွန္ တကယ္ သံုးစြဲ

မဂၢါဗိုက္

အခဲ ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး မတ္ ၁ ရက္မွစ၍

တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ

သူနဲ႔ အတုကို ခြဲၿပီး စစ္ ထုတ္ေပး

သံုးဦးက

လုိင္း ပံုမွန္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္

(သို႔)

သြားေအာင္ လုပ္လုိက္တာ။ နည္းပ

လုိက္လုိ႔

ဗိုက္ေလာက္

ေနၿပီ

အရည္

ညာ အရ ပိုင္ရွင္ မသိ ဘဲ Sever

ေကာင္း သံုးစြဲ ႏုိင္ပါၿပီ” ဟု ယင္းက

ကုန္ၿပီး သံုးမရ ျဖစ္တဲ့ သေဘာပဲ။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ Flower

ယာဥ္ထိန္း

ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔

ႏွစ္ခုကို

ေျပာသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာ ကို

Server ေတြကို အင္တာနက္ကေန

News ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထား

ပါသူမ်ား

ကို

ေျဖရွင္း ႏုိင္ရန္ အတြက္ ရတနာပံု

ပိုင္ရွင္ မသိေအာင္ လွမ္းထိန္းခ်ဳပ္ ၿပီး

ပါသည္။

၀က္ထီးကန္၊

Server

ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး

Down

ျပည္ပကေန

လွမ္းၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္တာ။

အင္တာနက္

ေကာင္း

ေလာက္ရွိတဲ့

Attacker

တုိက္ရင္

၃၀၀

မဂၢါ

ျဖစ္သြားေတာ့

က်ပ္

အင္တာနက္ဆိုင္မ်ား

ျဖစ္ေၾကာင္း

၂၀၁၀

ခုႏွစ္

ေျဖဆိုထားသူ၊

သတ္မွတ္

အခ်င္းႏွင့္

ကိုက္ညီၿပီး
၀ါသနာ

ရမည္းသင္း၊
ေတာင္ေလးလံုး

စသည့္ ရဲ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္း
ေက်ာင္း မ်ားတြင္ အေျခခံ တပ္သား

ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားအား

သစ္

သင္တန္းမ်ား

တက္ေရာက္

ေစၿပီး ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္း တပ္ရင္း

ေပးပို႔သည့္ လွဳပ္ရွားမွဳ ျပဳလုပ္

မ်ားတြင္ ဦးစြာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္
ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကို

ဖ်က္

သိမ္း

မနက္

ျမစိမ္းေတာင္

မွာ

မ်ားမွ

ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႔ မ်ားမွာ သတ္မွတ္

ထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခု

က အန္တီတို႔ကို တားၿပီး စာရြက္

လူစည္ ကားရာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေသာ

အရည္အခ်င္းျပည္မ
့ ီသူ ကၽြန္ေတာ္တို႔

ႏွစ္ အေျခခံ ဥပ

ေတြ

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ား ၊ ကားမွတ္

စုေဆာင္း ထားတဲ့ ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႔

ေဒကို

ဘာလဲလို႔

တိုင္မ်ား ၊ ဘုရားမ်ား ၊ ေစ်းမ်ား တြင္

၀င္ အသစ္ ေလးေတြပါ။ ရန္ကုန္မွာ

မိမိတို႔

က ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေတြ လုပ္သား

နီစပ္ရာ

ျပည္သူ ေတြ တစ္ေန႔ တျခား မ်ား

ေတာင္သူ

အသိုင္း အ၀ိုင္းမ်ား အလိုက္ လက္

လာတဲ့ အတြက္ မိမိတို႔ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား

လယ္သမား၊ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား

သိပ္ထိုး ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ႏွင့္ စာတိုက္မွ

ထပ္မံ အင္အား ျဖည့္ေဆာင္ ရြက္

ေတြနဲ႕ ေပါင္းၿပီး လက္တြဲ ဆန္႔က်င္ဖို႔

တဆင့္ ျဖန္ေ၀ျခင္း စသည့္ ပံုစံ (၃)

သြား မွာပါ။

ေရးထားတာ ေတြ႕ရတယ္ ။

မ်ိဳးႏွင့္

ေ၀တယ္

အန္တီတို႔လဲ

သိခ်င္တာနဲ႕

လိုက္ေတာ့ အခု စစ္အစိုးရ လုမ္မဲ့

ကြက္က်ား

ေကာက္

ပြဲကို

၂၀၁၀

ေရြးေကာက္ပြဲကို

သမဂၢ

က်င္းပဖို႔ ျပဳလုပ္

သမား၊

ေက်ာင္းသား၊

ေနပါၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမေပၚ

ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွား မွဳႀကီး တြင္

အေနနဲ႕

ျပည္သူမ်ား

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲကို ျပက္ျပက္

ကေတာ့

သားသား ကန္႔ကြက္ဖို႔ ရွုတ္ခ်ဖို႔ အ

ယူသြားရမွာ

ေၾကာက္တဲ့

ေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ပါ ။

ဘုရားေပၚမွာ

ထားခဲ့

ျဖန္႔ေ၀

သည့္

လွဳပ္ရွားမွဳအား ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳး

ၾကည့္

ပါ၀င္သည့္

ျပဳလို႔ ၂၀၁၀ ေရြး

ေအာက္ နိဳင္ငံေရး အင္အား စုေတြ

စာမ်ား

တပ္ဖြဲ႔၀င္ ေတြက ျပည္နယ္၊ တုိင္း

ခန္႔ထားတဲ့

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေလးေတြ

ဆန္႔က်င္ သည့္ အမ်ဳိးသား လြတ္

ႏွိဳးေဆာ္

စုအမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထပ္မံ

စိတ္ ႀကိဳက္ ေရးစြဲ

ဒါကို

တိုက္တြန္း

လမ္းမွာ

“အခု

သြားေတာ့

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ ပဲြအား ကန္႔ကြက္

ပါ၀င္ရန္

၄င္း ႏွိဳးေဆာ္ စာမ်ားကို ျပည္ေထာင္

လိုက္ ၿပီး ၄င္းတို႔

အတည္

ေတာင္တက္

ဘုရား

စစ္အစိုးရက

ေျမ

ျပဳလုပ္မဲ့

အန္တီတို႔
ၿမိဳ႕ထဲကို

အလုပ္

အေနနဲ႕

တယ္

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

အဖြဲ႕၀င္မ်ား

ႏွင့္

ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း

သိရွိ

ရပါသည္။

ဒီစာရြက္ေတြု
အတြက္

အဖြဲ႕၀င္

တပ္ဖြဲ႔၀င္

ေတြက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စည္းကမ္း

ျပည္ေထာင္စု
ေကာင္စီ

အခုခန္႔တဲ့

-

အမ်ိဳးသား

ျမန္မာႏိုင္ငံ

သည္

မလိုက္ နာသူ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ
ေဆာင္ရြက္

ခဲ့တဲ့

ယာဥ္ထိန္း

ျပည္တြင္း ေျမေအာက္ အဖြဲ႕ အစည္း

တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၅၀၀ ေက်ာ္ ေနရာ မွာ

သားေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္

ဒီလိုသာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေတြ

စာထဲမွာ ပါသလို အားလံုး လက္တြဲ

(၁၅) ခု ႏွင့္ ျပည္တြင္း တြင္ ၂၀၀၇

အားျဖည့္ ထားတာ ပါ” ဟု ၄င္းမွ

ပါ၀င္ သည့္ ျပည္တြင္း ေျမေအာက္

မလုပ္ရင္ နိဳင္ငံ တကာ ကေကာ ၊

ၿပီး ဆန္က်င္မယ္ ဆိုရင္ အန္တီတို႔

ခုႏွစ္

နိဳင္ငံေရး အင္အားစု မ်ားမွ ယေန႔

ျမန္မာျပည္က ျပည္သူေတြ ကေကာ

အေနနဲ႔ ပါ၀င္ဖို႔ အဆင္သင့္ ပါဘဲ လို႔

ဖြဲ႕စည္း

နံနက္ ပိုင္းက ရန္ကုန္ ၊ ပဲခူး ၊

စစ္အစိုးရရဲ့

ေျပာၾကား သြား ပါတယ္။

တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေတာင္ငူ ၊ မႏၱေလး ၊ ျပင္ဦးလြင္ ၊

ခံရေတာ့ မွာပါ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္

လားရွိုး ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မ်ားတြင္

ေတာ္တို႔

စစ္အစိုးရ

တျပိဳက္နက္ ျဖန္႔ေ၀ လွုပ္ရွားေၾကာင္း
ဟံသာ၀တီ မွ သတင္း ရရွိပါသည္။

ခ်ယ္လွယ္

မွဳေတြကို

ထို႔အျပင္ ထိုစာကို လက္ခံ

မတ္လ

(၁)

ရက္ေန႕တြင္

ဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။ ယခု

ထားေသာ

အဖြဲ႕အစည္း

ထပ္မံအားျဖည့္ထားေသာ ယာဥ္ထိန္း
တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားကို ေျမာက္ဒဂံု သီရိၿမိဳင္

အမ်ိဳးသား

ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္း ေက်ာင္းတြင္

ရရွိတဲ့ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္

ေကာင္စီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ လွဳပ္ရွား

ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ႏွင့္

မၾကာခင္ ျပဳလုပ္ ေတာ့မဲ့ ၂၀၁၀ ေရြး

တစ္ဦး ကေတာ့ ၄င္းစာ ထဲမွာ ပါတဲ့

မွဳ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား ၊ အ

ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ကိုယ္စီ

ေကာက္ ပဲြအား ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေတြ

အေၾကာင္း အရာေတြ အားလံုးဟာ

ေၾကာင္းအရာမ်ားကို

တာ၀န္၊

ထို လွဳပ္ရွား မွဳတြင္ ပါ၀င္

အတူ တကြ ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္မဲ့

အမွန္ေတြ ပါဘဲ ၊ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ ထိုက္

သိရွိ လိုပါက ၄င္း ၊ ျပည္ေထာင္စု

သင္တန္း

တစ္လတက္

ေသာအထက္ဗမာျပည္ ေက်ာင္းသား

အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွား

တဲ့ ကိစၥကို ဒီ ႏွိဳးေဆာ္စာ ကေန

အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ - ျမန္မာနိဳင္ငံ

ျဖည့္ဆည္း

ထားရွိသည့္

သမဂၢမွ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး

မွဳႀကီး

ျပည္သူေတြ

ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ လိုပါက

ထမ္းေဆာင္

ေနေသာ

ဦး၀င္းသန္း မွ ၄င္းတို႔ လွဳပ္ရွားမွဳ ႏွင့္

တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္ခ်င္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုးျပ ေနတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လဲ

၄င္း

တပ္ဖြဲ႔၀င္ အသစ္ ၁၀၀ ဦး ခန္႔ရွိ

စာကို

၄င္းစာထဲကလို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာင္စီ - ျမန္မာ နိဳင္ငံ၏ ၀ပ္ဆိုဒ္

။ယခုအခ်ိန္ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္

လက္ခံ ရရွိခဲ့တဲ့ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ခံ

ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အမ်ိဳး သား လြတ္

http://www.ncum.info/ တြင္သြား

အေရးႀကီးဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါၿပီ စစ္

တစ္ဦးက ၄င္း လက္ခံ ရရွိခဲ့ ပံုကို

ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွား မွဳကို ေထာက္

ေရာက္

အစိုးရက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္

ယခုလို ေျပာျပ ပါ တယ္။ အန္တီတို႔

ခံ ပါ၀င္ ပါ့မယ္ လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

ပတ္သက္ၿပီး ယခုလို ေျပာျပ ပါတယ္

ေတြက

မွာ

အခု

ျပည္သူမ်ား

ထိုျဖန္႔ေ၀

တဲ့

ပါ၀င္ရန္

သိေအာင္

မီးေမာင္း

ျပည္ေထာင္စု

သေသးစိတ္

ျပည္ေထာင္စု

ေလ့လာ

အမ်ိဳးသား

ၾကည့္ရွု

နိဳင္

၀တၱရားမ်ားကို

ထပ္မံ၍
ရၿပီး
တာ၀န္
ယာဥ္ထိန္း

ေၾကာင္း သိရသည္။
ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ား
ထပ္မံ

ျဖည့္ဆည္း

သြားဦးမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
Page – 5

[Hom0wD

စာမ်က္ႏွာ (၆)

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

မီးစက္ မ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ မ်ားလာ
ရဟန္းသာမေဏမ်ား အတြက္ ဘုရားရွင္ ပညတ္ေတာ္မူထား သည့္

က် မီးေပး စနစ္

ထား ႏိုင္ေအာင္။ ကား မီးေလာင္တာ

ဝိနည္း၊ သိကၡာပုဒ္ ေတာ္မ်ားကို က်င့္သံုး လိုက္နာရန္ ညႊန္ၾကားစာ

ေၾကာင့္

ပဲ

ထုတ္ျပန္

အသံုးမ်ား

လာ

ၿငိႇမ္းမယ္ ဆုိရင္ မီးေလာင္မႈ ေတာ္

မတ္ ၅ l Weekly Eleven

တယ္။ ဒါေၾကာင့္

ေတာ္ မ်ား ေနၿပီ" ဟု ဦးသင္းေဌးေရႊ

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက အဖြဲ႕မွ သာသနာ႔ ဝန္ထမ္း ရဟန္း

ဒီ အႏၲရာယ္ ေတြ

က

သာမေဏ မ်ား ဂႏၲစုရဝိပႆနာစုရ ကိုသာ အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ ၾကလွ်က္

ျဖစ္တတ္ တယ္။

ေဆာက္လုပ္ လ်က္ ရွိေသာ အိမ္ရာ၊

သံဃာ့

ခိုင္ၿမဲေစေရး

ျဖစ္သင့္တာက မီး

တုိက္ခန္း

အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ အတြက္ (၁၃၇၁) ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း

စက္ႏႈိးၿပီး မီးအား

မီးသတ္ ေဆး ဘူးတစ္ဘူး မထား

လျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ေန႔က စာအမွတ္ (ဝဝ၁/ၫႊန္ၾကား/၄/သာ-မဟန)

ၿငိမ္ သြားမွ သြယ္

မေနရ ႏွင့္ တုိက္ခန္း မ်ား အား

ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားလႊာ အမွတ္ (၉၄) ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တန္း တဲ ့ႀကိဳး ကို

လံုးတြင္ အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္ မ်ား

တပ္ပါ ။ ပလတ္

ထား ရွိရန္ ၫႊန္ၾကား ထား ေၾကာင္း

အဖြဲ႕

၄င္း

အစည္း

ၫႊန္ၾကား

အဆင့္ဆင့္၊

လႊာတြင္

အရွည္

တည္တံ့

သာသနာေတာ္

သန္႔ရွင္း

တည္တံ့

ျပန္႕ပြားေရး အတြက္ ပထမ အႀကိမ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု အစည္း အေဝးႀကီးက

ယခုႏွစ္

မ်ားတြင္

မီးစက္ေၾကာင့္

သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၄င္း

မီးေလာင္မႈ အႀကိမ္ အေရ အတြက္

အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ သံဃာ့ဂိုဏ္းႀကီး (၉) ဂိုဏ္း ပါဝင္ေသာ သံဃာ့

မ်ားလာေၾကာင္း

အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္၌ သာသနာေတာ္

သတ္ ဦးစီးဌာန၊ တိုင္းမီးသတ္ ဌာနမႉး

သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရး လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္

ဦးသင္းေဌးေရႊ က ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း

မီး

လွ်ပ္စစ္မီး ေလာင္မႈ အမ်ဳိး

လည္းေကာင္း၊ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းသာမေဏမ်ား ေလာကီ လူမႈ
ကိစၥမ်ား၌ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ မရွိၾကဘဲ ဂႏၲစုရ၊ ဝိပႆနာစုရ တာဝန္ (၂)

အစားထဲတြင္

ရပ္ကိုသာ အားထုတ္ ၾကေစေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ သာသနာေတာ္

ေၾကာင့္ မီးေလာင္ မႈမွာ မီးေလာင္မႈ

ကြယ္ေစ ႏိုင္ေသာ အဓမၼ ကို ဓမၼဟု လည္းေကာင္း၊ အဝိနယကို ဝိနယဟု

မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိလာၿပီ

လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု

ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဂုိဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ အဖြဲ႕အစည္း ေအာက္တြင္ ရွိၾကေသာ

မီးေလာင္မႈျဖစ္ တာေတြ ရွိလာတယ္။

ရဟန္းသာမေဏ အားလံုး တို႔သည္ ဘုရားရွင္ ပညတ္ေတာ္ မူထားသည့္

မီးစက္ ႏိႈးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အိမ္က

ဝိနည္း၊ သိကၡာပုဒ္ ေတာ္မ်ားကို က်င့္သံုး လိုက္နာၾကရန္ အတြက္ ၫႊန္ၾကား

မီးေတြ

ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တုိက္႐ုိက္

ငါးသိန္းတန္ဖုန္းသုံး RUIM
RUIM ကတ္ အေရာင္းဆိုင္ (၁၁)
၁၁) ဆိုင္ တိုးခ်ဲ႕
ဖြင့္လွစ္မည္

ပါ၀င္သည့္

"မီးစက္

ဖြင့္ၿပီး

မီးစက္

ေတြေၾကာင့္

တစ္ခါ

စက္ကုိ

တည္း

ေမာင္းတယ္။

မီးစက္ ႏိုးႏိုး ခ်င္းမွာ မီး မမွန္ဘူး။
မီးတက္တဲ့

အခ်ိန္မွာ

ႀကိဳးေတြက

အား မခံႏိုင္ေတာ့ ႀကိဳးေတြ ေတာက္
ေလွ်ာက္ ေလာင္ကုန္ေရာ။

မတ္ ၂ l Weekly Eleven

လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းေတြ လည္း

ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ေတာ္ ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္တို႔တြင္ ခ်ထားေပး ေနေသာ
က်ပ္ငါးသိန္းတန္ CDMA800MHz ဖုန္း အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ ရေသာ

ေပါက္ကြဲၿပီး ေလာင္တယ္။ အလွည့္

ႀကိဳး

ကို

မီးစက္

တပ္ပါ။အိမ္ထဲကို

မီး

ထည့္ပါ" ဟု ဦး သင္းေဌးေရႊ က
အၾကံ ျပဳ ေျပာ ၾကား သည္။
ထို႔ျပင္
ရင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း
ေဆးလိပ္

လမ္းသြား

ေသာက္ျခင္းမ်ား

ရွိေနသျဖင့္ လမ္းေပၚတြင္ ဓာတ္ဆီ၊
ဒီဇယ္ ဆီ အသံုးျပဳသည့္ မီးစက္မ်ား
ထားရွိ ျခင္းေၾကာင့္ မီးေဘး အတြက္
အလြန္

စိုးရိမ္

ရေၾကာင္း

၎က

ေျပာသည္။
"လမ္းသြားရင္း ေဆးလိပ္တို
လႊင့္ပစ္ တာေတြ ရွိတယ္။ မီးစက္
ေတြမွာ ဒီဇယ္ က ဒီေလာက္ မဟုတ္
ေပမယ့္ ဓာတ္ဆီ ဆိုရင္ မီးပြားေလး
စဥ္တာနဲ႔ မီးေလာင္တယ္"ဟု ဦးသင္း
ေဌးေရႊက ဆက္လက္ ေျပာသည္။
"ရပ္ကြက္ေတြ
႐ုံးေတြမွာ

လည္း

အလိုက္

လံုေလာက္တဲ့

မီးသတ္ ေဆးဘူးေတြ ထားေပး ထား
တယ္၊၊ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ရင္ အရင္ၿငွိမ္း

ျဖစ္ျဖစ္

မီးသတ္ကား

လာမွ

ေျပာသည္။ထို႔ျပင္
မ်ားတြင္

အသစ္

အနည္း

ဆံုး

သိရ သည္။
ႏိုင္ငံ

တစ္၀န္း

လံုးတြင္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း
မီးေလာင္မႈ အႀကိမ္ ေပါင္း ၂၃,၇၂၇
ႀကိမ္ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုး
ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္ ၃၁,၂၄၂ ဒသမ ၅၇
သန္းခန္႔ ဆံုး႐ႈံး ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ မီးေလာင္မႈ ၇၁၄
ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္
မီးေလာင္ မႈမွာ ၁၄၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္။
လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္မီး ေလာင္မႈ
မျဖစ္ပြား ေစရန္ ေဟာင္းႏြမ္း ေဆြး
ျမည့္ေနေသာ
ခလုတ္မ်ား၊

၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ား၊
မီးေခါင္းမ်ား၊

ပစၥည္းမ်ားအား

မီး

လွ်ပ္စစ္

လဲလွယ္

အသံုးျပဳ

ရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို လိုအပ္
သည္ထက္ ပိုမို လြန္ကဲစြာ အသံုး
မျပဳၾကရန္ မီးသတ္ ဦးစီး ဌာန က
ႏိႈးေဆာ္ ထားသည္။

RUIM ( Removale User Identity Module) ကတ္ႏွင့္ ေငြႀကိဳေပး ကတ္
အေရာင္းဆိုင္ ၁၁ ဆိုင္ကို ယခုလ အတြင္း တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

ၾကက္ဥမွ ေႁမြဆိပ္ ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္မႈ ၈၂ ရာခိုင္ႏွဳန္း စမ္း သပ္

Elite Tech IT Services Co., Ltd . မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကား

ေအာင္ျမင္

သည္။ ယင္းဆိုင္ မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ မဂၤလာဒံု၊
ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ မရမ္းကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဗိုလ္တေထာင္၊
ႏွင့္

ေႁမြေပြး အကိုက္ ခံရေသာ လူနာမ်ား

စမ္းသပ္မႈတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မွ

ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ၾကက္

ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းဆံု စေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ၾကက္ဥမွ

၆၀ အတြင္း

ရွိ သူမ်ား ေႁမြကုိက္

မ်ားအား စနစ္တက် ေမြးျမဴ၍ ေႁမြ

လက္ရွိ ပုလဲ ကြန္ဒို ႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ဆိုင္ႏွစ္ဆိုင္

ထုတ္လုပ္ ေသာ ေႁမြဆိပ္ ေျဖေဆး

ခံရၿပီး ေဆး႐ုံသို႔ ေလးနာရီ အတြင္း

ေပြးဆိပ္ကို အခ်ိန္ အဆႏွင့္ ထုိးႏွံ

အပါအဝင္ ၁၁ ဆိုင္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေရာင္းဆိုင္ ၁၃

အား

ေရာက္ရွိ လာသည့္ ေႁမြေပြး ဆိပ္သင့္

ထားရၿပီး

ဆိုင္အထိ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ေသာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိး မရွိဘဲ ၈၂

(ေသြးမခဲသည့္)

ႏွင့္

အခ်ိန္တြင္ ၾကက္ဥ မ်ားကို စုေဆာင္း

ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ

လူနာမ်ား အား

ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိ ခ်ိန္၌ ေႁမြေပြး

၍ ၾကက္ဥမ်ား အတြင္းရွိ ေႁမြေပြးဆိပ္

အေရ အတြက္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးက ခ်ေပး သေလာက္ အကန္႔

ေအာင္ျမင္စြာကုသေပးႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း

ဆိပ္ မသင့္ေသး ေသာ္လည္း ေစာင့္

ေျဖေဆးကို ဓာတ္ခြဲခန္း အတြင္း အ

အသတ္ မရွိ ေရာင္းသြား မွာပါ'' ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ

ေဆး

ၾကည့္ေနစဥ္

ဆင့္ဆင့္ ထုတ္ယူႏိုင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္

ငါးသိန္းတန္ ဖုန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး မ်ားတြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ

(ေသြးမခဲ) ျဖစ္လာသည့္ လူနာမ်ား

အတြင္းမွ စတင္ ခ်ေပးလ်က္ ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ား အျပားတြင္

မ်ဳိးခင္က ေျပာၾကားသည္။

ပါ၀င္သည္။

ဗဟန္း၊

သဃၤန္းကြ်န္း၊

ေတာင္ဒဂံု/ေျမာက္ဒဂံု

လမ္းဆံု၊

အင္းစိန္

''ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ အလြယ္တကူ ဝယ္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ေပး ထားမွာပါ။

စမ္းသပ္

ထိုးႏွံရာ

သုေတသန

ျပင္းထန္

ဦးစီး

ဌာနမွ

စုစုေပါင္း ခ်ထားေပးမည့္ အေရ အတြက္၏ သံုးပံု တစ္ပံုေက်ာ္ ခ်ထား ေပးၿပီး

မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ေဆး

ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကား

သုေတသန ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္

ႏိုင္သည့္

သည္။

မာျပည္)

ေဆာင္

ကိုရီးယားက ျမန္မာ ေဒသ ထြက္ကုန္စည္ ၂၅၁ မ်ိဳးကို အခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

တြင္

က်င္းပ

ခဲ့ေသာ

လူနာမ်ား

အတြင္း

အဆိပ္သင့္

သတ္မွတ္

ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ သုေတသန

စမ္းသပ္မႈတြင္
လူနာမ်ားမွာ
ႏွင့္

ႏို႔တိုက္

မပါ၀င္

ဌာန အေနျဖင့္ ေဆးရည္ ငါးမီလီ

ကိုယ္၀န္

လီတာ၀င္ ပုလင္းေပါင္း တစ္ေထာင္

မိခင္မ်ား၊

ေက်ာ္

ထုတ္လုပ္

ေႁမြဆိပ္ ေျဖေဆး ေအာင္ျမင္မႈ တင္

ေဆး႐ုံသို႔

ျပျခင္း အခမ္း အနားတြင္ ၎က

ေျဖေဆး ထိုးခံ ရၿပီး သူမ်ား၊ အျခား

ထုတ္လုပ္

ယခုကဲ့သို႔

ေရာဂါ

ေစာင့္ဆိုင္း

ေျပာၾကား

ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္

ထားေသာ

မေရာက္မီ
ႏွင့္

ေႁမြေပြးဆိပ္

ယွဥ္တြဲ

ေနေသာ

ထားေၾကာင္း၊

ၾကက္ဥမ်ားမွ ေႁမြေပြး ဆိပ္ေျဖေဆး
ႏိုင္ရန္

အခ်ိန္

ၿပီးေနာက္

ႏွစ္လ

အလံုးေရ

မတ္ ၁၀ l ဟံသာ၀တီ

သည္။ၾကက္ဥ ေႁမြဆိပ္ ေျဖေဆး စမ္း

လူနာမ်ား ႏွင့္ ၾကက္ဥ ႏွင့္ ဓာတ္

၁,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မည္ဟု ဆို

ကိုရီးယားက ျမန္မာ ေဒသ ထြက္ကုန္ ျဖစ္သည့္ ကုန္စည္ ၂၅၁ မ်ိဳးကို

သပ္မႈကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ

မတည့္သူမ်ား

သည္။၎တို႔

အေကာက္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ ထပ္မံ ေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ရာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ

တြင္

ေဆး႐ုံ၌

လက္ ၍ ၎က ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္

အေနျဖင့္

ေဈးကြက္သုိ႔

ျဖန္႔ခ်ိရန္

ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ထုိကုန္ စည္ စာရင္းပါ ကုန္စည္ မ်ားကို

လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္

ေႁမြကိုက္ ခံရမႈ ႏႈန္းႏွင့္ ေႁမြကိုက္ ခံရ

မဟုတ္ဘဲ

ေဆး႐ုံမ်ား

အတြက္

တင္ပို႔ ျခင္းျဖင့္ အေကာက္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

ေတာင္တြင္းႀကီး

ၿမိဳ႕နယ္

ေဆး႐ုံ၌

မႈေၾကာင့္

ေသဆံုးမႈႏႈန္း

အဓိက ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ

သိရသည္။ ယခု ထပ္မံ ခြင့္ျပဳ ေပးမည့္ ကုန္စည္ ၂၅၁ မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္သည့္

လည္းေကာင္း၊

ေမလ၊

ဇြန္လ၊

အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ အတြက္

မ်ဳိးခင္ က ေျပာၾကားေၾကာင္း အတြဲ

ကုန္စည္ စာရင္း၌ လယ္ယာ ထြက္ကုန္၊ ေရထြက္ကုန္၊ တိရစာၧန္ နွင့္

ေအာက္တိုဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔

၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ခါ ၾကက္ဥႏွစ္

အမွတ္

တိရစာၧန္ထြက္ ပစၥည္း၊ သတၱဳတြင္းထြက္ ပစၥည္း၊အထည္ အလိပ္ ႏွင့္ အဝတ္

အတြင္း သာယာ၀တီ ခ႐ုိင္ ေဆး႐ုံ

အတြင္းမွ ေႁမြေပြး အဆိပ္ ေျဖေဆး

ျမန္မာတိုင္း (မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ

အထည္၊

ေဆးႏွင့္

ႀကီး ၌ လည္းေကာင္း လူနာ မ်ား၏

စမ္းသပ္ မႈကို သုေတသန ျပဳလုပ္

ထားပါသည္။

ေဆးပစၥည္း၊ လက္မႈ အႏုပညာ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္

သေဘာ တူညီ ခ်က္ျဖင့္ စမ္းသပ္

ခဲ့ရာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

Page - 6

ဓာတု

ထုတ္ကုန္မ်ား၊

စက္မႈ

ထုတ္ကုန္

ပစၥည္း၊

တိုက္ႀကီး

ၿမိဳ႕နယ္

ျဖစ္သည္။

အသက္

ဆက္

သုေတသန

(၂၃

အမွတ္

မတ္ ၂၂ l ခင္ျမတ္ ႏွင့္ သဲသဲေထြး

ဌာန

၄၅၈)

[Hom0wD

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၇)

မတ္ ၅ l ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အလႉ ခံေလ့ ရွိပါတယ္" လို႔ ရြာမ

ေသြးတစ္ပုလင္းကို သုံး၊ေလးေသာင္း

အခ်ိန္က ည ၁၂ နာရီ။ အမိုးနိမ့္နိမ့္

ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မတတ္ႏိုင္

ၾကဘူး။

ပ်ဥ္ေက်ာင္း တိုက္ထဲရွိ ကြပ္ပ်စ္ တန္း

တာ၀န္ခံ

အလႉရွင္

လာရွာတာ

လ်ားေတြ ေပၚမွာ ဦးပၪၥင္းေတြ၊ ကိုယ္

ကၪၥန(စာခ်)က မိန္႔ၾကား ပါတယ္။

ဆရာေတာ္

အရွင္

ေနခ်ိန္။ ႐ုတ္တရက္ က်ယ္ေလာင္တဲ့

ကို

၁၉၇၀

ဖုန္းျမည္သံေၾကာင့္ အေဆာင္တာ၀န္

ရက္ေန႔မွာ

ခံ ဦးပၪၥင္း အရွင္ ဉာေဏာဘာသ

ပါတယ္။

ခုႏွစ္၊

ဇြန္လ

စတင္

စရိတ္ကအစ

၁၄

ေတာင္မွ

ေပးရတယ္။

စာသင္

တိုက္ ဆိုေတာ့ စာသင္သား ေတြက

တည္ေထာင္ခဲ့

ဆင္းရဲ

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ရြာမ

တစ္ပါး အိပ္ရာမွ ထကာ ဖုန္းကိုင္

ေသြး

ပိုက္ဆံ မပါၾကဘူး။ ဒီကေန လမ္း

ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္

ရင္ေတြ အိပ္ရာ ကိုယ္စီနဲ႔ အနားယူ

ဒီကို

ၾကတယ္။

အဲဒီေတာ့

စာသင္သား

ေတြစုၿပီး

ႏြမ္းပါးတဲ့

ေ၀ဒနာ

တကယ့္ကို
ရွင္ေတြကို

ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္က အႀကီးဆုံး

တတ္ႏိုင္ သေလာက္ လႉၾကတယ္"လို႔

လည္းျဖစ္၊ သံဃာအေရ အတြက္ အ

အရွင္

ႏိုးကုန္ ၾကတယ္။ အေရးေပၚ လူနာ

မ်ားဆုံးလည္းျဖစ္၊

တယ္။ ေသြးလႉတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြ

အတြက္

သံဃာအမ်ားအျပားရွိေနတဲ့ ေက်ာင္း

ေသြး အလႉရွင္ လာရွာ ၾကပါတယ္။

ဦးေဆာင္ၿပီး လႉဒါန္း တဲ့ ေသြး လႉဒါန္း

ရဲ႕ ဘြဲ႕အမည္၊ ေသြး အမ်ဳိး အစား၊

လည္းျဖစ္လို႔

တခ်ဳိ႕ဆို

ပြဲေတြမွာလည္း

လိုက္တယ္။
တခ်ဳိ႕

က်န္တဲ့ သံဃာေတာ္

လည္း

က်ိန္းစက္

ရာက

ေသြးအလႉ

ခံလိုသူ

တစ္ဦးက ဖုန္းဆက္ တာပါ။

သက္ေတာ္ငယ္

အင္းစိန္

ေဆး႐ုံက

အေရးေပၚ

လူနာ

ေတြ

ဉာေဏာဘာသက

ႏွစ္ႀကိမ္

တုိင္တိုင္

လႉဒါန္းတဲ့

ေသြး

ရက္စြဲ၊

မိန္႔ပါ

သြားေရာက္

ဆရာ၀န္ႀကီးေတြ ကိုယ္တုိင္ ေသြးလို

အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါစုံ အတြက္

စုေပါင္း

လႉဒါန္းခဲ့

လႉဒါန္းတဲ့ ေဆး႐ုံ ေတြကို စာရင္း

လိုခ်င္တဲ့ေသြး အမ်ဳိးအစားကို ေျပာ

အပ္ရင္

ေက်ာင္းကိုပဲ

အားကိုးၿပီး

လည္း လာေရာက္ အလႉခံ ၾက တယ္

ၾကပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔

ျပဳစု ထားၿပီး ေသြးလႉၿပီး ေလးလ

ျပရင္း ေ၀ဒနာရွင္ရဲ႕ နာက်င္ ခံစား

လိုအပ္

ေနသူေတြ

ကိုလည္း

လို႔

က

ျပည့္တိုင္း

မႈေတြ ကိုပါ တုန္ရင္တဲ့ အသံနဲ႔ မသဲ

စာသင္တိုက္ ကိုပဲ လမ္းၫႊန္ ေလ့ရွိ

ေအဘီေသြး

ေတာ္

အမ်ဳိး သား ေသြးလႉ ဘဏ္မွာ သံဃာ

လႉႏိုင္

မကြဲ

ပါတယ္။

သံုးပါးသ ာရွိၿပီး ေအ၊ ဘီနဲ႔ အို အမ်ဳိး

၂၉ ပါး စုေပါင္းၿပီး တျခားေက်ာင္း

စစ္ေဆးေလ့ ရွိတယ္ လို႔လည္း သိရ

"လာအလႉခံတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ ေတြထဲက

အစားရွိတဲ့ ဦးပၪၥင္းေတြ ေတာ့

တိုက္ က သံဃာေတာ္ ေတြနဲ႔အတူ

ပါတယ္။

ဧကမွ် က်ယ္တဲ့ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး

တခ်ဳိ႕ဆို

အမ်ားႀကီး

သြား ေရာက္ လႉဒါန္းခဲ့ ၾကပါ ေသး

ေကာင္း လာဖို႔ ကိုသာ ေမွ်ာ္ လင့္ၿပီး

ထဲက တစ္ေဆာင္ခ်င္း စီကို ခ်က္ခ်င္း

အခဲရွိတယ္။ ေသြးလႉဖို႔ လိုက္သြားတဲ့

ေတြက ရန္ကုန္မွာ ေဆးလာ ကုတဲ့

တယ္။ရြာမ

စာသင္

ဒကာ၊

ဖုန္းဆက္ၿပီး ေသြး လႉဒါန္း ႏုိင္မယ့္

ဒီက ကိုယ္ေတာ္ေလး ေတြက ဟို

သူေတြ အသိ အကြ်မ္းလည္း မရွိ၊

တိုက္မွာ လက္ရွိ ရဟန္းအပါး ၃၃၀

အက်ဳိး

သံဃာ

ေရာက္ရင္

ေငြေရး

ေၾကးေရးလည္း

မတတ္

ရွိၿပီး

လႉဒါန္း ေပမယ့္ ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္တဲ့

ထည့္ ဖို႔ ပိုက္တို႔၊ အိတ္တို႔ မ၀ယ္

ႏိုင္လို႔

ေသြးဒုကၡေရာက္

လို႔ရွိရင္

က်န္းမာ

ႏိုင္ရင္ ကိုယ္ေတာ္ေလး ေတြ ကပဲ

ဦးပၪၥင္းတို႔ ေက်ာင္းကို လာတယ္။

တစ္ဖက္က

ရွင္းျပ

အလႉခံသူက

ေနတယ္။

ဦးဉာေဏာဘာသ

ဒီလိုနဲ႔

တစ္ပါး

တစ္ပါး

ခုနစ္

ပါးကို

ရွာရပါ

ေတာ့တယ္။
မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ

ေငြေရးေၾကးေရး

အခက္

ကာယကံရွင္က

၀ယ္ေပး

ေသြး

ရတယ္။

သိရ

ပဲ ေ၀ဒနာရွင္လိုအပ္တဲ့ ေသြး အမ်ဳိး

စိုက္ၿပီး

တခ်ဳိ႕

အစား

ဆင္းရဲလုိ႔ ဘာမွေတာင္ မရွိ ရွာဘူး။

ေသာက

ဒါေၾကာင့္

ပါတယ္။
ရွိတဲ့

ေက်ာင္းမွာ
ကိုယ္

ရွိပါတယ္။

"ေတာနယ္

ရန္ကုန္

ျပည္သူ႔

ပရိယတၱိ

ေသြးလႉဖို႔

အသက္ျပည့္ၿပီး

ေရးလည္း

ကိုယ္ေတာ္

ေဆး႐ံုႀကီး၊

၁၅၀

ခန္႔

ေဆး႐ုံမွာ

ဆက္လက္

မႏိုင္ကို

သြားေရာက္

ေ၀နာရွင္
ဒကာမ

ျမန္ျမန္

ေတြဆီက

အျမတ္မွ

ျပန္
ဘာ

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ေကာင္းတဲ့

အလႉရွင္ေတြ

ကေတာ့

ႏြားႏို႔၊

ရွိပါတယ္။

ၾကက္ဥ၊ ေဖ်ာ္ရည္ စတာ ေတြကို

ၿပီးေတာ့ ေသြး လႉႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္

လႉဒါန္းေလ့

ေတာ္ေတာ္ေလး

ေတြရဲ႕ ေသြး အမ်ဳိး အစား၊ လႉဒါန္းတဲ့

စာသင္သား သံဃာေတြ ဟာ ဗုဒၶ

ဘက္က

မ်ား ၾကတာကို ေတြ႕ရတယ္။ သူတို႔

ရက္စြဲ၊ အႀကိမ္ အေရ အတြက္ကို

စာေပ

ခ်က္ ခ်င္းပဲ ေ၀ဒနာရွင္ရဲ႕ မိသားစုနဲ႔

ကူညီ ေပးတယ္" လို႔ ေသြးအလႉရွင္

မွာ ေတာက လာတာ ဆိုေတာ့ အသ

စာရင္း

ေလ့လာရင္း

အတူ

လိုက္

ဦးပၪၥင္း တစ္ပါးျဖစ္သူ အရွင္ကဥၥန

အကြ်မ္းလည္း

လာခံရင္ သင့္ေတာ္မယ့္ ကိုယ္ေတာ္

အတြက္

ရတယ္။ "တစ္ခါ တစ္ရံမွာ ညနက္

က ႁမြက္ၾကားပါတယ္။ ေက်ာင္းတိုက

လည္းမရွိ၊

ေတြကို ထည့္ေပးေလ့ ရွိပါတယ္။

သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသြး လႉဒါန္း ႏိုင္တာကို

အခ်ိန္ႀကီးလည္း

ကို တစ္ေန႔ ေ၀ဒနာ ရွင္ေတြ သုံးဦး

လည္း ေသြးရွာဖို႔ ခက္ခဲ မယ္ဆိုရင္

ကေန ေလးဦး အထိ လာတတ္ ၿပီး

ဘယ္ ေက်ာင္းမွာ ေတာ့ျဖင့္ ရႏိုင္

ရွိတဲ့

ရွာေတြ႕ပါ

ဦးပၪၥင္းတစ္ပါးကို

ေတာ့တယ္။

ေဆး႐ုံကို

ၿပီးေတာ့

ထည့္
အေရးေပၚ

ကိစၥ

အတြက္ ဒီကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ေသြး

တတ္ႏိုင္တဲ့

ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္း ဂယက္ ျမန္မာ့

ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္း

လိုအပ္

ခ်က္မ်ားကို

ဗ်ာပါဒ

မရွိ၊

ကူညီမယ့္သူ

ဦးပၪၥင္းတ

ေက်ာင္းမွာ

ထားရွိၿပီး

ေသြး

"ဒကာ၊

အလႉ

ဒကာမေတြက

မ်ားေသာ အားျဖင့္ ပိုက္ဆံ မရွိဘူး။

ရွိပါတယ္။

ေတြကို

ဒီလို

တပင္

တပန္း

ေသြးလို
အခ်ိန္

သူေတြ

အခါ

မေရြး

ရဟန္းတို႔ရဲ႕ ျမတ္ေသာ အလႉအျဖစ္
ဖြင့္ဆို ခ်င္ပါ ေတာ့တယ္။

၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏႇစ္မႇ စ၍ ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ေဆာက္ လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ ေနဆဲ
မတ္ ၅ l Weekly Eleven

လာလို႔ ေသြးမရ ခဲ့ရင္ စိတ္

ပါ၀င္

အေနျဖင့္ အာမခံေၾကး ထားရႇိ မႇသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ လုိင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးမည္
သိရွိကာ

မတ္ ၁၀

လုပ္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တာ တုိ႔၊ ကုမၸဏီ

ေတြက သာမန္ အိမ္ တစ္လံုး ကုိ

ႏုိင္ပါတယ္။အရည္ အေသြး ေကာင္း

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရး ႏႇစ္မႇ စ၍

တုိ႔နဲ႔ အိမ္ရႇင္ အ႐ႈပ္ အရႇင္း ျဖစ္လာ

က်ပ္သိန္း ၃၀ ဆုိရင္ ခုိင္မာမႈ မရႇိတဲ့

ျပႆနာသည္ ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္

မြန္ စြာျဖင့္ အထည္ အေရ အတြက္

ေနျပည္ေတာ္ရႇိ

ႏုိင္တယ္။

ကုမၸဏီက က်ပ္ ၂၅ သိန္း ဆုိၿပီး

လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ထိခိုက္ ေနဆဲ

ပိုမိုထြက္ရွိ လာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ

ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အာမခံေၾကး

ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ျပႆ

နည္းပညာ

သင္ၾကား

ထားရႇိ မႇသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ လုိင္

ဆိုေတာ့ အရည္ အေသြး မမီတာတုိ႔ ၊

နာေၾကာင့္ အထည္ အပ္ကုန္ ေလ်ာ့

ေပးလ်က္ ရွိၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း

စင္မ်ား ခ်ထားေပး သြားမည္ ျဖစ္

ေငြေၾကး အ႐ႈပ္ အရႇင္းတုိ႔ ၊ ၿပီးေအာင္

က်မႈ

ေစ်း

ရွင္မ်ား အား ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္စြာ

ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ သာ

မေဆာက္ ႏုိင္တာတုိ႔ ေတြ႕ ၾကံဳလာ

ေဆာက္မယ္

ႏႈန္းမွာ ေလ်ာ့က် ေနေၾကာင္း ျမန္မာ

ျဖင့္ဥပေဒႏွင့္ အညီ လိုက္နာ ေဆာင္

ယာေရး ေကာ္မတီ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္

ႏုိင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီႀကီး

ႏိုင္ငံ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း သိ

ဦးထံမႇ သတင္း ရရႇိသည္။

ဦး

ရသည္။အထည္ခ်ဳပ္

မရွိေသာ္လည္း
အထည္ခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ခ

မ်ား

ကို

ဘာေတြ

ျဖစ္လာ

အဲဒါေၾကာင့္

ႏုိင္လဲ

လိမ္ညာ ေကာက္ယူ ၿပီးထြက္ ေျပး
တိမ္း ေရႇာင္ မႈေတြ ရႇိတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္
ဆိုရင္
ေတြနဲ႔ပဲ

အိမ္တစ္လံုး
ခုိင္မာ

တဲ့

ေဆာက္လုပ္

ခုိင္မာတဲ့

သင့္ပါတယ္' 'ဟု ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕ အုတ္၊

ပိုမို

''စီမံကိန္း ကာလမႇာ လုိင္

လုပ္ငန္း ရႇင္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ငန္းရႇင္

သဲ၊ ေက်ာက္ လုပ္ငန္းရႇင္ တစ္ဦးက

လာေစရန္ ဂ်ပန္ နည္း

စင္ရ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ကုမၸဏီႀကီး

တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အာမခံေၾကး

ဆုိပါသည္။

ပညာ မ်ားကို ျမန္မာ ဘာသာျပန္

ေတြ တည္ေဆာက္ ခဲ့ေတာ့ ဘာ

က်ပ္သိန္း ၅၀၀ တင္ႏုိင္မႇ လုိင္စင္

အဆုိပါ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁

အလုပ္ေလ်ာ့က်မႈ

ဆုိကာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သင္

ျပႆနာ မႇ မေပၚခဲ့ဘူး။

ထုတ္ေပး သြားပါမယ္'' ဟု ေနျပည္

ဘ႑ာေရးႏႇစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္

မရွိဘူး။ ခ်ဳပ္ခ ကေလ်ာ့ ေနေတာ့

ၾကား ေပးေနသည္ ဟု ဆုိသည္။

အခုခ်ိန္မႇာ စီမံကိန္း ကာလ

ေတာ္ စည္ပင္ အဆင့္ျမင့္ အရာရႇိႀကီး

၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳ

ဝင္ေငြေ လ်ာ့တယ္။ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ႏွင့္ ေဖေဖာ္

ကလည္း ၿပီး သ ေလာက္ နီးပါး ရႇိ

တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လုပ္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ

ပ်က္လို႔ ခ်ဳပ္ခ ေလ်ာ့တာ၊ အဝတ္

ဝါရီလ မ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္

ေနၿပီ၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔

''ေနျပည္ေတာ္မႇာ ၿမိဳ႕သစ္

မ်ား၊ ကန္ထ႐ုိက္တာ မ်ား၊ လုပ္ငန္း

အထည္ ဆုိတာက ဒုတိယ ဦးစားေပး

ငန္းမွ ျပည္ပ ဝင္ေငြ ေလ်ာ့က်ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္မႇာ ၿမိဳ႕ေပၚ အေဆာက္

ေတြ တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ ေနေတာ့

ရႇင္ မ်ား အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္

အစား

မရွိဘဲ

အဦေတြ၊ ဟုိတယ္ေတြ ေဆာက္မယ္

တခ်ဳိ႕ အိမ္ရႇင္ေတြ အေနနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့

စည္ပင္ မႇ ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ လုိင္စင္

ကုမၸဏီေတြကုိ မၾကည့္ဘဲ ေစ်း သက္

ရႇိမႇသာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ႏုိင္ခြင့္
ရရႇိမည္

အသင္း

ဥကၠ႒

ျမင့္စိုးက

တိုးတက္

ေျပာသည္။
“၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နဲ႔ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္

ယွဥ္ရင္

အေသာက္

ၿပီးမွ

အဝတ္

ပံုမွန္

လုပ္ငန္း

ေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္

အထည္ ဘက္ကို လွည့္ႏိုင္ ၾကတာ”

လ်က္ရွိၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု ၁၇၂

ဆုိရင္

ဟု အဆုိပါ ပုဂၢဳိလ္က ေျပာသည္။

ရံု ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆

ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ုိက္

သက္

ယင္းေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္

ရက္ေန႔ထုတ္

တာ နဲ႔ပဲ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရႇိမႇာ ျဖစ္ပါ

ေတြနဲ႔ပဲ ေဆာက္လုပ္ခ်င္ ၾကတယ္။

လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္းမွေစ်းကြက္

ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

Flower

News

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔

စည္ပင္က

တယ္။တခ်ဳိ႕လုိင္စင္မရႇိဘဲနဲ႔ ေဆာက္

သာသာ

ရတဲ့

လုပ္ငန္းရႇင္

ဥပမာ-ခုိင္မာတဲ့ကုမၸဏီႀကီး

ျဖစ္ေၾကာင္း

Weekly

Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါ
သည္။

Page - 7

[Hom0wD

စာမ်က္ႏွာ (၈)

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

တစ္ႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ စေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား အရ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရသည္ ေသာင္းက်န္းသူ တို႔အား ဖိဖိစီးစီး ႏွိမ္နင္းလိုက္ရာ သူပုန္မ်ား တျဖည္း
ျဖည္း

လက္နက္ခ်ၾက၏။ (အထက္ပံု)တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ပိုင္႐ံုး၌

ဝင္ၾကေသာ

ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္

တရားဌာနဝန္ႀကီး

ပိန္းကန္ရြာမွ

ဦးခင္ေမာင္လတ္၊

ရဲေဘာ္ျဖဴ

ရဲမင္းႀကီး

(၃၂)

ဦးဘေမာင္၊

လက္နက္ခ်

ဦးတို႔ႏွင့္

အတူ

ဟံသာဝတီခ႐ိုင္ဝန္

ခ႐ိုင္ရဲဗိုလ္မွဴး စေသာ အရာရွိမ်ားအား လက္နက္ခ်ပြဲၿပီးတြင္ အတူေတြ႕ရေပမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔အဖြဲ႕ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ ႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ၿပီး၍ ျပန္ေရာက္ လာၿပီးေနာက္ မၾကာမီပင္ ရင္းႏွီး ေသာ
လုပ္ေဖာ္

တစ္ဦး

ျဖစ္သည့္

ဖဆပလ

အတြင္းေရးမွဴး

ေဟာင္း သခင္ သန္းထြန္း (အထက္ပံု) ေခါင္းေဆာင္ေသာ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကို ဖဆပလမွ ထုတ္ပယ္ လိုက္ေလသည္။
(၁၉၄၈)ခု၊ မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ တို႔၏
အာဏာ သိမ္းရန္ျပင္ေသာ ေျခလွမ္းကို အစိုးရ အဖြဲ႕က
သိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳက္နက္ ဖမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ လိုက္ေသာ
အခါ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားေ တာခိုၾကသည္။

သူပုန္ရန္ေၾကာင့္ ခရီးလမ္းပန္းမ်ားသာ ထိခိုက္သည္ မဟုတ္။ အိုးအိမ္ပ်က္စီးကာ
အိုးေျခအိမ္ေျခမရွိ ထြက္ေျပးေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားလည္း သနားစဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏။
ေကအင္ဒီအိုတို႔

အခိုင္အမာတပ္စြဲရာ

ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ

ပုသိမ္ၿမိဳ႕စေကာ

ကရင္အထက္တန္း ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဆး႐ိုးတန္းႏွင့္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရား
အနီး ျမန္မာရပ္ကြက္မ်ားကို ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီး ၾကေလသည္။

ကိုလိုနီ ေႏွာင္ႀကဳိး ကို ဒီမက
ိုီ ေရစီ
အတြင္းမွ

ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရာ၌

အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ႀကီး
''ၿဂီသကၠရာဇ္ တစ္ေထာင္သံုးရာကိုးခုႏွစ္ ျပာသို လဆုတ(္ ၉)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔

မဟတၱ

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဦးႏု။(အထက္ပံု)

အား ဤ ငါတို႔ျမန္မာျပည္ လံုးဝ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ျပည္
ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ေကာင္းစြာ ေရာက္သတည္း''ဟု ေမာ္ကြန္းထိုးကာ (အထက္ဝဲပ)ံု တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး
ေက်ာက္တိုင္ႀကီးကို (အထက္ယာပံု)(၁၉၅ဝ) ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတႀကီးစဝ္ေရႊသိုက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မၾကာမီပင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသာမဟုတ္ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားႏွင့္
ကရင္ႏွင့္မြန္တို႔ ဆူပူေသာင္းက်န္း ၾကျပန္သည္။ ထိုသူပုန္ေရာင္စံုတို႔ ထၾကြမႈေၾကာင့္
အိုးအိမ္၊ လမ္းပန္း၊ တံတား၊ ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္မ်ား ပ်က္စီး၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဆံုး႐ံႈး႐ံုမက အသက္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း ပ်က္သုဥ္းရေလသည္။ (အထက္ပံု-သူပုန္တို႔
ဖ်က္ဆီးသြားေသာ ျဖဴးေခ်ာင္းတံတား)

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ လံုးပန္း ေဆာင္ရြက္
မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ပုန္ကန္ ေသာင္းက်န္းေနၾကေသာ သူပုန္ေရာင္စံုတို႔ ေျမာက္ျမားစြာ လက္နက္ခ်
ဝင္ၾက ေလသည္။ (ဝဲပံု) တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္၊ ခ႐ိုင္ဝန္၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ
အရာရွိမ်ားႏွင့္
(၂ဝ)ရက္ေန႔က

ရဲေဘာ္ျဖဴဌာနခ်ဳပ္
လက္နက္ခ်

အမႈေဆာင္မ်ား

ဝင္ေရာက္ၾကေသာ

ေရွ႕တြင္

(၁၉၅ဝ)ျပည့္ႏွစ္၊

ဇူလိုင္လ

အနက္ လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔
အခ်ဳိ႕အဝက္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ လက္နက္ခ် ဝင္ေရာက္ေသာ ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔ထံမွ သိမ္းပိုက္ရရွိေသာ (အထက္ပံု- ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ဒုတယ
ိ ႏွစ္ပတ္လည္ က်င္း
လက္နက္ေပါင္းစံုႏွင့္ တကြ လက္နက္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ စစ္ဖက္မွ အရာရွိမ်ား၊ ခ႐ိုင္ဝန္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီးေရွ႕တြင္လက္နက္ကုိင္တပ္ေပါင္းစု၏ အေလးျပဳျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္
ရဲဝန္မ်ား၏ပံုကို အထက္ပံု၌ ေတြ႕ရေပမည္။

Page - 8

ရဲေဘာ္ျဖဴ

တစ္ေထာင္ေက်ာ္

သိုက္က ခံယူေနစဥ္) ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုး ခ်ိမ့္ခ်ိမ့္သဲမွ် စည္ကားလွ၏။

[Hom0wD

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၉)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ကယ
ို ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ (၁၉၄၇)ခု၊ ဇန္နဝါရီလက ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး အတြက္
ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သြားခဲ့ၾကသည္။ အထက္ပံုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေလာ့ပက္သစ္ေလာရင့္အား အတူတကြ
ေတြ႕ရေပမည္။ ယာဆံုးလူကား ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္စၾကာတည္း။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(၁၉၁၄-၁၉၄၇)။

ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏

ေခါင္းေဆာင္ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္
ေက်ာင္းသားဘဝ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝ၊ စစ္ဗိုလ္ဘဝႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ဘဝ
စေသာ

ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳး၌

ေအာင္ျမင္စြာ

ႏိုင္ငံေတာ္၏

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

အက်ိဳးကို
ပုဂၢဳိလ္ထူး

မျဖစ္မေန

ထူးခြၽန္

ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနာက္ဆံုး ဘုရင္ခံ ဆာဟူး ဗတ္ရန္႔ အား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ စဝ္ေရႊသိုက္ က လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ ၿပီးေနာက္
သေဘၤာ ဆိပ္သို႔ လိုက္ပို႔ ေလသည္။

လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး အျဖစ္ ျမန္မာသာမက ကမၻာကပါ သိေသာ

ေမာ္စီတံုး (၁၈၉၃- )။ ။ လူဦးေရ မ်ားျပား ၍

ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံ နင္းျပားဘဝမွ လည္းေကာင္း၊

က်ယ္ျပန္႔လွေသာ

ဂ်ပန္ လက္ေအာက္ခံ အညႇဥ္းဆဲခံ ဘဝမွ လည္းေကာင္း ကင္းကင္းရွင္းရွင္း
လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္အား ဦးေဆာင္၍ လည္းေကာင္း၊

ေသြးရင္းသားရင္း

ႀကီးအား

ကဲေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ ေပတည္း။ ယင္းသို႔

ႀကီးအား ေခါင္းေဆာင္၍ ၄င္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့၏။ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔က
ႀကံစည္ခဲ့ေသာ

ႏိုင္ငံ

ျခင္းမွာ ႏွစ္ငါးဆယ္ အတြင္း အံ့ဖြယ္ သူရဲ ထူး

အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္အား ဦးစီး၍ လည္းေကာင္း၊ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ေသြးခြဲရန္

တ႐ုတ္

ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ပစ္လုိက္

အေျပာင္း အလဲကို ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ သူသည္

ေတာင္ေပၚသားတို႔ႏွင့္

ကမၻာေက်ာ္ ခဲ့သည္မွာ အထူး အံ့ဖြယ္ မရွိေခ်။

ေသြးစည္းမိကာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ထူေထာင္ခဲ့သည္ မွာလည္း

စာေပ ကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ အေျပာ ေကာင္းျခင္း ႏွင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေက်းဇူးပင္ျဖစ္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ

စီမံ ခန္႔ခြဲ တတ္ျခင္း အစရွိ ေသာ အရည္

ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မႀကံဳဘူးေအာင္ စည္းလံုးညီၫြတ္လွသျဖင့္

အခ်င္း မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္

နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ကပင္ ရင္သပ္အံ့ေမာရသည့္ အေျခသို႔ တိုင္ခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး

ေမာ္စီတုန္း

သည္

ထုိအခ်ိန္က အာဏာ လက္ရွိ ခ်န္ေကရွိတ္ ၏
''မဟတၲမ''ဆိုေသာ

အမ်ိဳးသား စစ္တပ္ မ်ားကိုပင္ ေအာင္ျမင္စြာ

စကားမွာ ဟိႏၵဴက်မ္းဂန္အရ ''ျမတ္ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္''ဟု

ႏွိမ္နင္း၍ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႀကီးကို သူ႔ ဖက္ပါေအာင္

မဟတၲမဂႏၶီ

(၁၈၆၉-၁၉၄၈)။

အဓိပၸါယ္ ရရွိသျဖင့္ မိုဟန္ဒတ္ ကရမ္ခ်န္ ဂႏၶီ အတြက္

သိမ္းသြင္း ႏိုင္ခဲ့ ေလသည္။ (၁၉၂၁) ခုႏွစ္၌

အသင့္ေလ်ာ္ ဆံုးေသာ ဘြဲ႕ထူး ျဖစ္ေလ သည္။ (၁၉၄၈)

ယီနန္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ တည္ေထာင္ ရာ၌ ပါဝင္

ခုႏွစ္ အထိ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကို အခ်ဳပ္ အခ်ယ္ခံ ဘဝမွ

ခဲ့၍ (၁၉၃၆) ခုႏွစ္၌ ယီနန္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ

ကင္းလြတ္ ေစမႈ အတြက္ အသက္ ေပး၍ ေဆာင္ရြက္

၏ ေခါင္းေဆာင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရင္း

ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္၏ ။ ထို႔ျပင္ ဇာတ္ျမင့္ ဇာတ္နိမ့္

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း သုိ႔ တျဖည္းျဖည္း

မရွိ၊ လူတိုင္း မိမိ ရရွိ ထိုက္သည့္ အခြင့္ အေရး မ်ားကို

ခ်ီတက္ သိမ္းသြင္း ရာ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္တြင္

ရရွိေအာင္ အႏု နည္းျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္၍ တိုက္ေပးသည္

ႏိုင္ငံ၏ သံုးပံု တပံုခန္႔ သိမ္းသြင္း မိ၍ (၁၉၄၉)

သာမက၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္ ရၿပီးသည့္ အခ်ိန္

ခုႏွစ္တြင္ ကြၽန္းက ေလးမ်ား မွ အပ တစ္ႏိုင္ငံ

ကာလ ၏ ေနာက္ပိုင္း တြင္ တည့္မတ္ မွန္ကန္ ေသာ

လံုးကို သိမ္းသြင္း ႏိုင္ခဲ့ သည္။

လမ္းစဥ္ကို ေစာင့္ထိန္း လုိက္နာ သြားၾကရန္ ခ်မွတ္ ေပးခဲ့
သည္ ။

မိုဟာမက္အလီဂ်င္းနား (၁၈၇၆- ၁၉၄၈)
အိႏၵိယ

ႏိုင္ငံမွ

သီးျခား

ပါကစၥတန္

မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ

အားထုတ္

ႀကိဳးပမ္း

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး

ဟူေသာ
ျဖစ္လာရန္

ခဲ့သူ မြတ္စလင္

ျဖစ္သည္။

(၁၉၁၆)

ခုႏွစ္တြင္ မြတ္စလင္လိ ဥကၠဌ အျဖစ္

စည္းဝိုင္း

ေရြးေကာက္

ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေသာ

တင္ေျမႇာက္ျခင္း

ခံရ၍

(၁၉၃၄) ခုႏွစ္မွ စ၍ ႏွစ္စဥ္ ဥကၠဌ အျဖစ္

မဂႏၵီႏွင့္ ျမန္မာ

ေဆာင္ရြက္ ရသည္။ သူ၏ မျဖစ္ မေန
ေခါင္း မာမာ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ မႈေၾကာင့္
(၁၉၄၇) ခုႏွစ္ တြင္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံကို
သီးျခား

ထူေထာင္ခြင့္

ရေသာ

ဂ်င္းနားသည္

(ယာပံု)

ျဖစ္လာသည္။

မြတ္စလင္

အခါ

ဘုရင္ခံခ်ဳပ္
လူထု၏

အထူး ၾကည္ညိဳ ေလးစားျခင္းကို ခံရ
လ်က္ တိမ္ျမႇဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနေသာ
မဂို အင္ပိုင္ယာ ကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးသူ
ျဖစ္ေပသည္။
ဦးႏု(၁၉ဝ၆-)။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတို႔ က်ဆံုး သြားသည္ ႏွင့္
တၿပိဳင္နက္ အစိုးရ သစ္ ခ်က္ျခင္း ဖြဲ႕ကာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး
ကို လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ အပိုင္ ရေအာင္ ဦးႏုသည္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ ခဲ့၏။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ ေရာင္စံု သူပုန္
တို႔အား အေျမာ္ အျမင္ ႀကီးစြာျဖင့္ ႀကံ့ႀကံ့ ခံ၍ တြန္းလွန္ ႏွိမ္နင္း
ႏိုင္သည္။ ဦးႏုသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ျဖင့္သာ မဟုတ္၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အင္အား အေတာင့္ တင္းဆံုး လူထု၏ ေထာက္ခံမႈ အရ
ဆံုးေသာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ျဖင့္လည္း
ေဆာင္ရြက္လ်က္

ရွိ၏။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊
စသည့္

ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံ
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး

ဘဝကပင္
ေခါင္းေဆာင္

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကုိ

စတင္၍

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အေပါင္းပါႏွင့္ ငယ္သားမ်ား၏ ၾကည္ညိဳျခင္းကို
အထူးခံယူရေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္
ဝင္ေရာက္

ေဆာင္ရြက္႐ံုမက

ႏိုင္ငံျပဳလုပ္ငန္းကုိ

စာေပေရးသားျခင္း

လုပ္ကိုင္သည္။

ႏု-အက္တလီ

ျဖင့္လည္း
စာခ်ဳပ္ကုိ

ဝုဒ႐ိုဝီလဆင္ (၁၈၅၆-၁၉၂၄)။ ။ ကမၻာ့
ဒီမိုကေရစီ
ဝီလဆင္

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဝုဒ႐ို

ရည္ရြယ္

ခ်က္ကား

ထာဝစဥ္

တည္တံ့

ခိုင္ၿမဲေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ပထမ ကမၻာစစ္
အတြင္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
အား စစ္မွ ေရွာင္ႏိုင္ သမွ် ေရွာင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ ၏။ မေရွာင္သာသည့္ အဆံုး
မွ စစ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေစ သည္။ စစ္ၿပီးလု
နီးတြင္

သူ၏

ဆယ့္ေလးခ်က္

ကမၻာ

့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေၾကညာ

စာတမ္းကို

ထုတ္ျပန္ သည္။ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ
ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ ႏိုင္ငံ ေပါင္းခ်ဳပ္
အသင္း ထူေထာင္ရန္ ဟူေသာ သူ၏
ဆႏၵမွာ

ပဲရစ္

ၿမိဳ႕၌

က်င္းပ

ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဖရင့္ တြင္ ျပည့္ဝ သြား

တိုင္းတြင္ က်င္းပရာ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ႏွင့္ ဇနီး တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကိုယ္စား လွယ္ အျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့သူ

ပစဥ္

ေနာက္ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံ မ်ားသို႔ လွည့္လည္ စဥ္ (အထက္ပံု)

ျဖစ္႐ံု မက ကမၻာကပင္ ခ်ီးက်ဴးျခင္း ခံရေသာ ကမၻာေက်ာ္

ေသာ္ လည္း သူ႔ႏိုင္ငံ ေပါင္းခ်ဳပ္ အသင္းတြင္ မပါဝင္ ခဲ့ေခ်။ (၁၉၅ဝ) ျပည့္ ႏွစ္ေ လာက္တြင္ ကား

ေရာမ နန္းေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္ေလသည္။

သူ၏ ဒီမိုကေရစီ ဝါဒ ကုိပင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ တိုင္းက လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ ေနၾက ၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

သမၼတႀကီး စဝ္ေရႊ

Page - 9

[Hom0wD

စာမ်က္ႏွာ (၁၀)

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ကိုရီးယားတြင္ က်င္းပ

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ား
သက္ဆိုင္ရာစက္မႈဇုန္သို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ ရန္ စက္မွဳ (၁)
၀န္ႀကီး ဦးေအာင္
ေအာင္ေသာင္း
တိုက္တြန္း
ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေပးမည္ဟု ဆုိကာ က်ပ္သိန္း ၇ဝ လိမ္လည္ သူအား

မတ္ ၂၂ l
ဟံသာ၀တီ

ရန္ကုန္တုိင္း ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူ ထားေၾကာင္း

အလုပ္ရံု

သက္ဆုိင္ရာ

ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး ထံမွ စုံစမ္း သိရွိ ရသည္။ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္

စက္မႈဇုန္ အသီးသီး၏ အတြင္းပိုင္း

အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေဒၚခင္ ေအးေမာ္

ေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ထူေထာင္

သည္ ျပည္ပအလုပ္ အကုိင္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္ လုိင္စင္ မရွိဘဲ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊

ၾကရန္ အမွတ္(၁) စက္မႈ ဝန္ႀကီး

အမွတ္-၂ ရပ္ကြက္၊ ၉ လမ္းတြင္ ေနထုိင္သူ ဦးေအာင္ဝင္းထြန္း ထံမွ ဂ်ပန္

ဌာန

ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ အကုိင္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟု ဆုိကာ ၂ဝဝ၇

မ်ားကို

၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေန႔ကို

တုိင္းရင္းသားမ်ား

စုေပါင္း

ယမန္ေန႔က

ေဆာင္

ရရွိ

ႏိုင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

စက္မႈ

ေျပာၾကား

ပါသည္။

လုပ္သူမ်ား

အသင္း၏

ကိုးရီးယား

နိဳင္ငံပူ

မွသာ

ျဖစ္ေၾကာင္း

လုပ္

စက္မႈဇုန္ ျပင္ပရွိ ပုဂၢလိက စက္ရံု

ဝန္ႀကီး

ဦးေအာင္ေသာင္းက
ကုန္ထုတ္

ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ၅၅ သိန္း၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၂ဝ

၁၆

ႀကိမ္

ရက္ေန႔တြင္ ၁၅ သိန္း စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၇ဝ ရယူ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔

ေက်ာင္းတြင္ ခ်င္းလူမႈေရး အသင္းက

ေစာေက်ာ္သက္ထြန္း

(ျပန္ၾကားေရး

ေျမာက္ အသင္းသား စံုညီ ႏွစ္ပတ္

ရယူၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အမွန္ တကယ္ သြားေရာက္ ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္

ဦးစီး က်င္းပ ခဲ့သည္။ ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္

မွဴး ၊ ကရင္လူငယ္ အစည္းအရုံး -

လည္ အစည္း အေဝးတြင္ ေျပာၾကား

ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အေရးယူ ေပးရန္ တုိင္တန္း ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း

ခ်င္း အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္း အနား ကို

ကိုရီးယား ဌာနခြဲ) က အခက္ အခဲ

သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ အရသိရ သည္။ အဆုိပါ

ညေန ၃ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္က စတင္

ၾကားထဲက ခ်င္း အမ်ဳိးသား ေန႔ကို

က်င္းပ ၾကသည္။

မေမ့ မေလ်ာ့ဘဲ က်င္းပတဲ့ အတြက္

တြင္ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ စက္မႈ

၈၅/၁ဝ

ေလးစား

လုပ္ငန္းေပါင္း

စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ယင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္း ထံမွ စုံစမ္း သိရွိ ရသည္။

ခၽြန္းျမိဳ႔ရွိ

ဘုဂ္ဒြဲ(န္)ဘုရား

ရွိခိုး

အခမ္းအနားသို႔ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္

ဂုဏ္ယူ

မိေၾကာင္း

ေျပာၾကား ပါသည္။
တိုင္းရင္း

လုပ္သည့္

ညီညႊတ္ေသာ

ဌာနခြဲ)

ျမန္မာ

သားမ်ား အစည္းအရုံး (ကိုရီးယား)

တိုင္းရင္း သားမ်ား အစည္း အရုံး

က တေရတည္း ေသာက္ တေျမ

(ကိုရီးယား)

တက္ေရာက္ျပီး

တည္းေန တို႔ ညီအကိုေတြ လက္တြဲ

ပစၥည္း

ဂုဏ္ျပဳ စကားမ်ား ေျပာၾကား ၾကပါ

ညီစြာ လုပ္ငန္းဟူသမွ် ေအးအတူ ပူ

သည္။

ညီညႊတ္ေသာ

ျမန္မာ

ဥကၠဌ၊

လူငယ္ အစည္း အရုံး (ကိုရီးယား

စက္မႈဇုန္မ်ား

၄၃,၇၈၉

ခုရွိသည့္

က်ပ္သိန္း ၇ဝ လိမ္လည္မႈကုိ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းမွ (ပ)
ျပည္ပ

အလုပ္

အကုိင္ဆုိင္ရာ

ဥပေဒပုဒ္မ

၂၆

ျဖင့္

ဖမ္းဆီး

အနက္ အစား အေသာက္ ထုတ္

စကက္နက္မိုး (ဒု

နယ္ေျမ) ကိုရီးယား ဌာနခြဲ၊ ကရင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လုပ္ငန္း

မ်ားသည္

၂၉,၀၁၅ ခု ရွိသျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ကိန္းအရ
နည္းပါး ေနေသးသည္။
ထဲတြင္

လွ်ပ္စစ္

ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းစား ခံရရာမွ တစ္ဦး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ေၾကာင္း

ထုတ္လုပ္သည့္

လုပ္ငန္း

ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး ထံမွ စံုစမ္း သိရွိ ရသည္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္

သည္ အေရ အတြက္ အနည္းဆံုး

ျမယာကုန္း ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္သူ အသက္ ၄ဝ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ က်ပန္း

အမွ် လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္

ျဖစ္ၿပီး

ခုသာ

လုပ္ကိုင္သူ ဦးဖိုးထူး (ေခၚ) ဦးစန္းျမင့္က သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ယက္စမ္း

အနားကို ဦးစီး က်င္းပသည့္ ခ်င္း လူ

စသည္တို႔ကို

ရွိေၾကာင္း ယင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း

ေက်းရြာမွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ မဝင္းစႏၵာ ႏွင့္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ

မႈေရးအသင္း ဥကၠဌ ဦးသန္းဟန္က

ေတာင္း ေတးဂီတမ်ား၊ ေတးသီခ်င္း

သံုးစြဲ

ေစ်းကြက္

ေဒၚေအးျမင့္ တို႔ကို ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္ရမည္ဟု ေျပာကာ ၂ဝဝ၉

ခ်င္း အမ်ဳိးသားေန႔ ျဖစ္ေပၚ လာပုံ

အက မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ ၾကသည္

ထိုးေဖာက္

ပစၥည္းမ်ား

ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေသာက မွတ္တုိင္ အနီးရွိ

ေနရေၾကာင္း

ထမင္းဆုိင္သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားေၾကာင္း၊ ထမင္းဆုိင္၌ ဦးေဇာ္မုိး ဆုိသူႏွင့္ပါ

ေျပာၾကား

ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဦးဖုိးထူး ႏွင့္ ဦးေဇာ္မိုး တို႔က ၄င္းတုိ႔ ႏွစ္ဦး အတြက္

တို႔

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔

အခမ္း

ေျပာၾကားျပီး

ဆု

၎တို႔

ရန္ကုန္တုိင္း သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦး တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ

လုပ္ငန္းေပါင္း
မႈတြင္

၆၀

ျပည္ပမွ
လာေသာ

တ၀င့္

ခ်င္းလူမႈေရးအသင္း (ကိုရီး

ရွင္းျပျပီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသား မ်ား၏

ယား)၏ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ အသစ္

ဝန္ႀကီးက

အခြင့္

စစ္အစိုးရ

ကို မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္

သည္။

လက္ေအာက္မွာ ရရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္

ၾကျပီး အခမ္း အနားကို ညေန ၅ နာရီ

ေၾကာင္းေျပာၾကား ပါသည္။

ခြဲ အခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္း၍

လုပ္ငန္းေပါင္း

ခုတြင္

လိုက္ပါသြားခဲ့သူ ေဒၚေအးျမင့္သည္ ၄င္း၏ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ

ခ်င္းရိုးရာ အစား အစာ မ်ားျဖင့္ တည္

စက္မႈဇုန္ အတြင္း၌ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉,

လာေၾကာင္း၊ မဝင္းစႏၵာႏွင့္ ၄င္းတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံတြင္

ခင္း

၅၈၉

ေရာင္းစား ခံရေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္း ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္ဟု ေျပာျပ

အေၾကာင္းကို

အက်ယ္

အေရးတို႔သည္

ဦးေဇာ္မိုးေအာင္ (တြဲဘက္
အတြင္းေရးမွဴး

(၂)

အမ်ဳိးသား

ဧည့္ခံ

ၾကပါသည္။

အခမ္း

ကိုသာ

မွီခို

သံုးစြဲ

ဆက္လက္

ႀကဳိတင္လစာ သံုးလစာ ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ သံုးလခန္႔ အၾကာ
ထုိ႔အျပင္ စက္ မႈဇုန္မ်ားရွိ

ခုသာ

၄၃,၇၈၉
ရွိၿပီး

ဇုန္ျပင္ပတြင္

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေကာ့ေသာင္းသို႔ အလုပ္ လုပ္ရန္

ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္

အနားမွဴး အျဖစ္ ဆရာ ေပါင္ပီးက

လုပ္ငန္း

နယ္ေျမ)

ေဆာင္ရြက္

နံနက္ပိုင္း

ရွိသည္။ ပုဂၢလိက စက္မႈ လုပ္ငန္း

ထားသည္။အဆုိပါ လူကုန္ ကူးမႈကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ (ပ)

ကိုရီးယား

ဌာနခြဲ)

က

ခဲ့
နအဖ

သည္။

ေပါင္း

၃၄,၂၀၀ခု

ထိ

ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း

ရဲတပ္ဖြဲ႕

မွဴး႐ံုး၏

ထုတ္ျပန္

ခ်က္တြင္

ေဖာ္ျပ

တစ္ဦးေကာင္း တဖြဲ႔ေကာင္း ျပဳလုပ္

ကလည္း

လက္ေအာက္ခံ

ဥပေဒ အပိုဒ္ ၄ အရ ျမင္းေကာင္ေရ

၃၂၂/၁ဝ ပုဒ္မ ၃၇ဝ/၃၇၁ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ယင္းရဲတပ္ဖြဲ႕

ေနလို႔ ဘာမွ ျဖစ္လာ ႏိုင္မွာ မဟုတ္

သံရုံး ေရွ႔၌ ခ်င္း အခြင့္ အေရးမ်ား

၃ ေကာင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမား

စခန္း ထံမွ စံုစမ္း သိရွိ ရသည္။ အလားတူ ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ

သလို စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာာင္စု စနစ္

ရရွိေရး အတြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို

၁၀ဦး ႏွင့္ အထက္ ရွိလွ်င္ စက္မႈ

အမ်ဳိး သမီး ႏွစ္ဦးကို တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံသို႔ အငွား မယား အျဖစ္ ေရာင္းခ်ရန္

ေပၚေပါက္ ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘြား

ၾကေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

မွတ္ပံု တင္ရ သည္။ ယင္း အေျခ

စီစဥ္သူ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္က ဖမ္းဆီး

အေနတြင္အခ်ိဳ႕ေသာစက္မႈလုပ္ ငန္း

အေရးယူ ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ား အရ

မ်ားသည္ မွတ္ပံု တင္ျခင္း မရွိဘဲ

သိရသည္။

ဗီယက္နမ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ဖြင့္မည္
ဗီယက္နမ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္
ဖြင့္လွစ္ရန္

စီစဥ္လ်က္

ရွိေၾကာင္း

ဗီယက္နမ္ သတင္း ဌာန VOV News
တြင္ ၁၀.၃.၂၀၁၀ ရက္က တရား၀င္
ေဖာ္ျပ

ပါရွိခ်က္

အရ

သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗီယက္နမ္
ရင္းႏွီး

ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္

(BIDV) ကို ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္
(SBV) ကဘဏ္႐ံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္
၉.၃.၂၀၁၀ ရက္က တရား၀င္ ခြင့္ျပဳ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ BIDV သည္
ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္ဖြင့္ရန္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ား၊ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ အေန အထား တုိ႔ကို ဘဏ္
ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ဦးစြာ
သြားမည္ဟု

သိရ

သည္။

သုေတသန

သုေတသနျပဳ ေလ့လာ

လုပ္ငန္းမ်ား

ၿပီးစီးပါက

BIDV

ဘဏ္ခြဲကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္သြား မည္ဟု ဆိုသည္။ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ
အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္
အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ မတ္ ၁၇ l Weekly Eleven
Page - 10

စက္လည္ပတ္ မႈမ်ား ေၾကာင့္ အေရး
ခဲ့ရမႈမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
စက္မႈ

ဇုန္မ်ား၏

ဖြ႔ံၿဖိဳး

တိုးတက္ မႈသည္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗဟန္း ၃ လမ္း အနီး၌ တေပါင္း လျပည့္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

အျပင္ ေရရ ရွိမႈ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္

၂၇ ရက္ေန႔ ည ၁ဝ နာရီ ၁ဝ မိနစ္တြင္ ေဒဝူး ဆလြန္း ယာဥ္တစ္စီး မီးေလာင္

ေရး ေကာင္း မြန္မႈ၊ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား

ခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္း ျဖစ္သူ Mr. Daschae - Dfvid (ေဒးဗစ္ေအရွာဖာ) ကို

လ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္သန္း သြားလာ ႏိုင္မႈ

(ပ) ၁၃၇/၂ဝ၁ဝ ပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ဗဟန္း

တုိ႔ အေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ကုန္

ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မီးေလာင္ ရျခင္းမွာ

ပစၥည္း တစ္ခု ကို ထုတ္လုပ္ၿပီး အ

ဘက္ထရီေခါင္း ေခ်ာင္ၿပီး လြတ္ထြက္ ရာမွ စတင္ ေလာင္ကြၽမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္

ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ အခ်ိန္

ေၾကာင္း၊

ၾကန္႔ၾကာ မႈမ်ားရွိ ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္

ဝါယာႀကိဳး စသည္တို႔ မီးေလာင္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ တန္ဖိုးမွာ

လည္း တျခား တစ္ဖက္မွ ဝယ္လက္

မီးသတ္ ဦးစီး ဌာန၏ တြက္ခ်က္မႈ အရ က်ပ္ ၁၂ သိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္

( Buyer ) မ်ား ႏွင့္ ေရရွည္ ဆက္

ခဲ့သည့္ယာဥ္

ဆံရန္ ခက္ခဲ ေၾကာင္း ထုတ္ကုန္

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ မႈသည္ စတင္ ေလာင္ကြၽမ္းၿပီး မိနစ္သံုး ဆယ္

မရွိလွ်င္ စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္

ေက်ာ္တြင္ မီးၿငိမ္း ခဲ့ေၾကာင္း မီးသတ္ ဦးစီးဌာနမွ မွတ္တမ္း အရ သိရွိရသည္။

မႈ ကိုလည္း အေျပာင္း အလဲ မ်ားျဖစ္

အေရးယူခဲ့ရသည့္ မစၥတာေဒးဗစ္ေအရွာဖာသည္ မီကာဆာ ဟိုတယ္ တြင္

လာႏိုင္ေၾကာင္းသတင္း ရရွိ ပါသည္။

တည္းခိုေနၿပီး International School(ရန္ကုန္) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္သည္

မီးေလာင္

မႈေၾကာင့္

အမ်ဳိးအစားမွာ

ဟုစံုစမ္း သိရွိရသည္။

တာယာ

ေလးလံုး၊

ေဒဝူးဆလြန္း

ကူရွင္၊

အျဖဴေရာင္

ေလကာမွန္၊

(၅က/၆၉၃၆)

[Hom0wD

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၁၁)

ကိုကိုေအာင္ (တိုက်ိဳ)
မတ္ ၂၂ l ဟံသာ၀တီ

သို႔ေသာ္ အမွန္ တကယ္တမ္း ေရြး

ခ်ၾကသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

အဟန္႔ အတား တခု ၿဖစ္ေန ဦးမည္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်င္ နအဖ

ျမန္မာ နအဖစစ္အစိုးရ မွ ၿပီးခဲ့ေသာ

ေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထုတ္ၿပန္ေသာအခါ

၏ ေတာင္းဆို မွုေႀကာင့္ ကုလသမဂၢ

ၿဖစ္ရာ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ အ

မွ

၂၀၁၀ မတ္လ ၈ ရက္ေန ့မွ စတင္၍

ဒီမိုကေရစီ စံႏွုန္း မ်ားၿဖင့္ နုိင္ငံကို

အေထြေထြ

ခ်ဳပ္

လားအလာ ကံႀကမၼာ အတြက္ ၿမန္မာ

ယွက္ၿခင္း ခံရမည္ ၿဖစ္ေသာ လူထု

ျမန္မာ နိုင္ငံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္

တည္ေဆာက္ လိုေသာ ႏုိင္ငံေရး သ

ဘန္ကီမြန္း သည္ မႀကာမီ ရက္ပိုင္း

ႏိုင္ငံသားမ်ား ၿပတ္ၿပတ္ သားသား

စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ႏိုင္ငံ

ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ အပါ

မားမ်ား အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔

အတြင္း ၿမန္မာ့ မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံမ်ား

ဆံုးၿဖတ္ လုပ္ကိုင္ ႀကရ ေတာ့့မည့္

ၿပင္ပ မွ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္း

အ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္

၀င္ေရာက္

ႏွင့္ ၿမန္မာ့ အေရး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား

အခ်ိန္ ၿဖစ္ေပသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း

မ်ိဳးစံုသံုး၍

ေသာ ဥပေဒ အရပ္ရပ္ကို ထုတ္ၿပန္

ပိတ္ပင္ မွုမ်ား ရွိေနသည္ ကို ေတြ ့ရ

ၿပဳလုပ္ ေတာ့မည္ ၿဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံ ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀

ေပသည္။

ေၾကၿငာ ခဲ့ေပသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမို

ေပသည္။

လူထုအား စည္းရံုး ႀကရာတြင္

ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္

တားဆီး

အတြင္းေရးမွႉး

ေႏွာက္

လုပ္ေဆာင္

သင့္ႀက

စစ္အာ

မတ္လ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ

ဏာရွင္ စနစ္ အၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ဒီ

ဥပေဒမ်ား အရ ၿဖစ္ေပၚ လာမည့္

ရင္းသား ပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

က်ဳး လြန္သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲ ခ်က္

မိုကေရစီ ၿဖစ္ထြန္း လိုေသာ မိမိတို႔့

ၿမန္မာႏိုင္ငံ

အလား

(၁) နအဖ ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲစ
႔ ည္း အုပ္ခ်ဳပ္

ၿပည္တြင္း

ဒီမိုကေရစီ

မ်ားၿဖင့္ အက်ဥ္းက် ခံရဆဲ နိုင္ငံေရး

ၿမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ

အလာ အႏၱရာယ္ မ်ားကို ႀကိဳတင္၍

ပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြး

အင္အား စုမ်ားနွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား

သမားမ်ား အေနၿဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

အင္အား

ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း သိၿမင္ လာ

ေကာက္ ပြဲ ဥပေဒ မ်ား၏

အမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီ နုိင္ငံ အၿဖစ္

ပါ၀င္ခြင့္ မရ ၿဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ

အခ်ိန္ တြင္ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ

ေအာင္

အမွန္ တကယ္ ေၿပာင္းလဲ ႏုိင္မည္

ေပသည္။ တနည္း အားၿဖင့္ လြတ္

တိုင္းရင္းသား အင္အား စုမ်ား အပါ

မ်ားၿဖင့္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း သင့္ေပ

(က)ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္ စံႏွုန္း မ်ားႏွင့္

လား

လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္

အ၀င္

ပါ၀င္

သည္။ (မိမိအပါအ၀င္) မိမိတို႔ ဒီမိုက

မကိုက္ညီ မွုမ်ား

စိတ္၀င္ တစား ေစာင့္ႀကည့္ ခဲ့ႀက

ပြဲ

လာေအာင္

စည္းရံုး

ေရစီ အင္အား စုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား

(ခ)အဆိုပါ ဥပေဒ မ်ားၿဖင့္ က်င္း

သည္။

အခ်က္မ်ား မပါ ၀င္ေပ။ ကမာၻ႔ ကုလ

ႀကရန္ လိုအပ္ ေပသည္။ ၿမန္မာ လူ

အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ ယခုထက္

ပမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲသည္ လြတ္

ထို႔အတူ နအဖ ထုတ္ၿပန္

သမဂၢ အပါအ၀င္ အေမရိကန္၊ ၿဗိ

ထုသည္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေႀကာင္း

ပိုမို၍ ႀကိဳးစား အားထုတ္ သင့္ သည္

လပ္၍ တရား မွ်တမွု မရွိႏိုင္ေသာ

ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ၿပဌာန္း

တိန္ စေသာ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၊

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္

ဟု တိုက္တြန္း လိုပါသည္။ ၿမန္မာ

အေၿခအေန

ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕နွင့္ အိမ္

၁၉၈၈ ၿပည္သူ႔အေရး ေတာ္ပံုႀကီးက

ႏိုင္ငံ

ေနႀက

နားလည္ လြယ္ေသာ စကားလံုးမ်ား

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

နီး နားၿခင္း ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႔ တိမ
ု႔ ွ လည္း

ပင္ေသြး ေခၽြး ႏွင့္ ဘ၀မ်ားကို ရင္း၍

ေသာ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံသား ဒီမိုကေရစ

စာသား မ်ားၿဖင့္ လိုတိုရွင္း ေၿပာဆို

ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ အေန အထားကို ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ

သက္ေသ ၿပခဲ့ ႀကၿပီး ၿဖစ္သည္။

အင္းအားစုမ်ား အေနၿဖင့္ ယခု အခ်ိန္

စည္းရံုး သင့္ေပသည္။

တကာ

သက္၍

အထူးသၿဖင့္

ကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ တိုင္း

ဟူေသာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿဖင့္

(NLD)

ပါတီ၏

အသိုင္း

အ၀ိုင္း

ပါ၀င္
မွလည္း

ၿဖစ္ေၿမာက္

ေစမည့္

ဥပေဒ

အေၿခခံ

ႏွင့္

သေဘာထား

ပါတ္
အၿမင္

အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ၿပန္ကာ ကန္႔ကြက္ ရွံ

အထူး စိတ္၀င္ စားခဲ့ ႀကေပသည္။

ႏိုင္ငံတြင္

ဟန့္တ
႔ ား

ရာဇ၀တ္မွု

ၿပည္ပရွိ

ၿမန္မာ

အၿမဲတေစ

စုမ်ား

ၿပည္သူ

အေနၿဖင့္

ယခု

တရပ္လံုး

အေလးထား

အာဏာရွင္စနစ္ ႀကီးစိုး ေန
သ၍ ဒီမိုကေရစီ ရရွိဖို႔ ႀကီးစြာ ေသာ

အနာဂတ္

အတတ္ႏိုင္ဆံုး

ၿပင္ပတြင္

နည္းလမ္း

ေရာက္ရွိ

မ်ားတို႔ကို

လူအမ်ား

တြင္ ၿပည္တြင္းရွိ NLD အပါအ၀င္
အၿခားေသာ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၊

ဝင္းႏိုင္ထြန္း
ႏိုင္ငံမ်ား

သားမ်ား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္

ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ လာအို ႏွင့္ ကေမၻာ

ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း အ

လက

ဒီးယား

ေထာင္ေပါင္း

ခ်ဳိ႕၏ ၿခိမ္းေၿခာက္ ခံရျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း

မ်ားစြာ ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သ

ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျပဳ ခံရျခင္း၊ မတ

မားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ
ဆင္းရဲ

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏

အိမ္နီးခ်င္း

(၂ဝ၁ဝ) ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ

(၂ဝဝ၉) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း

အနီးသို႔ ေခၚေဆာင္၍ အဓမၼ ျပဳက်င့္

ဗန္ေကာက္သို႔

တြင္ ကုန္းလမ္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဌာနမွ

ေလ့ရွိၾကသည္ဟုသိရသည္။ တာဝန္

အသြား ေတာလမ္းတြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး

မွတ္ပံုတင္ ထားၿပီးေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း

ရွိသူ မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္

(၉) ဦး အသတ္ ခံရ မႈ၌ ထိုင္း

အလုပ္ သမားမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္

သမားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ ခံရသည့္

ရားေငြေတာင္းခံမႈစသည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ား

ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ ရဲ အရာခံဗိုလ္ တစ္ဦး

ကယ္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္

ျပစ္မႈမ်ားကို တက္ၾကြစြာ စံုစမ္း စစ္

ေနရ

ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳပ္ အေႏွာင္ ဘ

ပါဝင္ ပတ္သက္ ခဲ့သည္။ သုိ႔ေၾကာင့္

ထားခြင့္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ

ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေလ့မရွိေပ။

ျပည္ပတြင္

ဝျဖင့္ အလုပ္ လုပ္ၾကသူမ်ား အဖို႔မွာ

သူ႔ကိုယ္သူ ေနာက္ဆံုး ေတာ့ အဆံုး

အစိုးရမွ ထိုျပည္နယ္ မ်ား၏ အမိန္႔

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္

ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝသည့္ ဘဝ တည္

မူ ႐ိုက္ႏွက္ ခံရျခင္းႏွင့္ အျခား မဟား

စီရင္ သြားသည့္ ျဖစ္ရပ္ ရွိခဲ့သည္။

မ်ား၊ မူဝါဒ အသစ္မ်ားကို တရားဝင္

အဖြဲ႕မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုး

ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္

တရား ျပဳက်င့္ ခံရျခင္း မ်ားပင္ ႀကံဳ

ထိုအလုပ္သမားမ်ား အေပၚ မတရား

ျပ႒ာန္းေပးျခင္းမရွိေသးေပ။

ျဖစ္ပြားေန ေသာ အာဏာပိုင္ မ်ား၏

ခ်က္မ်ားျဖင့္

ေတြ႕ၾကရသည္။ ထိုခံစား ၾကရ မႈမ်ား

ျပဳက်င့္မႈ မ်ားစြာ ရွိရာ ထို အထဲတြင္

သည္

ရွိသူ

ျမန္မာ၊ လာအို ႏွင့္ ကေမၻာ
ႏိုင္ငံ

ႏိုင္ငံမ်ားမွ

မႈမ်ားႏွင့္

ျခင္းမ်ား

ႀကံဳေတြ႕

အတြက္

ထိုင္းႏိုင္ငံ

သို႔

လာ

မဲေဆာက္မွ

အာဏာ

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအေပၚ

လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ခြင့္ကို ကန္႔

ပိုင္မ်ားမွ စိတ္ကူး ေပါက္သလို ထင္

တမင္ တကာ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ လူ႔အခြင့္

ျဖစ္ျခင္း၊ အေထာက္ အထား မရွိသူ

သတ္ျခင္းကဲ့သို႔ စည္းက်ပ္မႈ မ်ားအား

ရာျမင္ရာ ရပ္တန္႔ စစ္ေဆး မႈမ်ား၊ ရဲ

အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားဟု စြပ္စြဲ

ျဖစ္

မသက္ဆိုင္ေပ၊

ေဒသႏၲရ အမိန္႔မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားတြင္

အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ရွာေဖြ စစ္ေဆး

ခ်က္မ်ားကို ဘက္လိုက္မႈ ကင္းကင္း

အလုပ္သမား အစု အေဝးသည္ ထိုင္း

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား အား

ထည့္သြင့္ ထားျခင္း (သို႔) တာဝန္ရွိ

မႈမ်ားရွိလာသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္

၊သမာ သမတ္ က်က် စံုစမ္း စစ္ေဆး

ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌သိသာ ထင္

လံုးလိုလိုရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသည့္ အျဖစ္

အရာရွိ မ်ားမွ ေငြညႇစ္ ေတာင္းခံျခင္း

သမားမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္

ႏိုင္မည့္

ရွားေသာ လူအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ ေန

ဆိုးမ်ား ျဖစ္သည္။

ကဲ့သို႔ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းတို႔ ပါဝင္

မ်ားႏွင့္ ဆဲလ္ ဖုန္းမ်ား၊ အဖိုးတန္

ေဆာင္ရြက္ သင့္ ေၾကာင္း၊ ထို အဖြဲ႕

သည္။

ပစၥည္းမ်ားပါ

သိမ္းဆည္း

သည္

လာသည္။

ရဲအေယာင္ေဆာင္ၿပီး

ဆင့္ေခၚႏိုင္ခြင့္ အာဏာ၊ သက္ေသ

ေနသည့္

ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾကသည္။
ဒီးယား

တို႔မွ

ေရႊ႕ေျပာင္း

အေထာက္
ျခင္းတို႔

ႏွင့္

အထား

သုိ႔ေၾကာင့္လည္း

အဖြဲ႕

တစ္ဖြဲ႕

ထူေထာင္

သည္။ ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ (၁.၈)

ထိုင္း အာဏာပိုင္မ်ား စံုစမ္း

သန္းမွ (၃) သန္း ထက္မက (၅-၁ဝ)

စစ္ေဆးရန္ တံု႕ဆိုင္း မႈမ်ား ရွိသည့္

ေယဘုယ် အားျဖင့္ ခ႐ိုင္

ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္

ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထ ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ား

အရာရွိ မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား ထံမွ

အဓမၼျပဳက်င့္

ဂိုဏ္းကို

အေထာက္ အထား မ်ား ရယူခြင့္ ႏွင့္

ဆင္းၾကသည့္ အခါ မေမွ်ာ္ လင့္သည့္

(မုဒိမ္းမႈ၊

ခြင့္ျပဳခ်က္

အလုပ္ခြင္မွ

(၂ဝဝ၉)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက

ျပည္သူသို႔ အသိေပး သတင္း ထုတ္

အေျခအေနဆိုးမ်ားတြင္အလုပ္ ဆင္း

လည္း က်ဴးလြန္ ခံၾကရသည္။ တစ္ခါ

ထြက္ခြာျခင္းမျပဳႏိုင္ေခ်။ ယာဥ္ေမာင္း

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာထိုဂိုဏ္းသည္ႏံုထဘူရီ

ျပန္ မႈမ်ား ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို

ရသည့္

တစ္ရံ ထိုတာဝန္ ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္

၊ပထံု႒ာနီ၊

အလုပ္ သမားမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္

ျပစ္မႈ

ပါဝင္

ခြင့္မ်ား ခြင့္မျပဳၾကေပ။ သတ္မွတ္ခ်ိန္

ၿခံဳဘူလီ ႏွင့္ နခြံနယု စသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား

သည့္

ပတ္သက္ မႈမ်ား ရွိၾကသည္။ နယ္စပ္

အတြင္း အျပင္ မထြက္ရသည့္ အမိန္႔

တြင္ လိုက္လံ အဓမၼ ျပဳက်င့္ ေနသူ

လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားကို အက်ဳိး

ေဒသတြင္ လူမ်ား တရား မဝင္ သယ္

႐ုတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း Phang Nga,

မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သက္ေရာက္ ေစမည့္ အႀကံျပဳခ်က္

ႏွင့္

ေဆာင္ေနၾကရာ တစ္ခါ တစ္ရံ လမ္း

Phuket, Surat Thani, Ranong ႏွင့္

က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ အဓမၼျပဳက်င့္ ခဲ့

ေပးပိုင္ခြင့္လည္း

အလားတူေသာ အလုပ္ခြင္၌ပင္ လုပ္

ခရီးတြင္ အသတ္ခံ ရမႈမ်ား မၾကာ

Rayong ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေရႊ႕

ေသာ အမႈေပါင္း(၅ဝ)ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Phang Nga, Phuket,

ၾက ရျပန္ သည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ ယခင္

ခဏ

ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား၏ အေျခခံ

ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားရွိတတ္သည့္

Ranong, Rayong ႏွင့္ Surat Thani

အလုပ္

အသတ္ခံ ရသည့္ အခ်ဳိ႕ မိသားစု

အခြင့္

မိုဘိုင္းဖုန္း

ပန္းရန္ အလုပ္ခြင္ မ်ားသို႔ ညအိပ္

ျပည္နယ္ မ်ားရွိ အလုပ္ သမားမ်ားကို

မ်ား သည္ လူကုန္ကူး သူမ်ား၏ ျပန္

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊

လိုင္စင္

ခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ၿပီး၊ ရဲအေယာင္

ကန္႔သတ္ ထားမႈမ်ားအား အလ်င္

ထို အလုပ္သမားမ်ား၏ ျဖစ္

လည္လက္တံု႔ျပန္မည့္ရန္ကိုေၾကာက္

မွတ္ ပံုတင္ခြင့္၊ အလုပ္ခြင္ ႏွင့္ ေန

ေဆာင္ကာ မိန္းကေလး မ်ားအား ေန

အျမန္ ႐ုတ္သိမ္းဖို႔ လိုေၾကာင္း ကိုပါ

ရပ္ မ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ထိုင္း

ရြံ႕ သျဖင့္ သက္ဆိုင္ ရာသို႔ သတင္း

ထိုင္ရာတို႔ မွ ထြက္ခြာ သြားလာခြင့္

ထိုင္ခြင့္၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္

တိုက္တြန္း ထားသည္။

ႏိုင္ငံ ၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္

မပုိ႔ ၾကသည္ လည္းရွိသည္။

ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ထားခဲ့သည္။

မွတ္ရွိ / မရွိ ေမးျမန္းၿပီး ၄င္းတို႔ ကား

အျဖစ္မ်ား

ႏွင့္

ႀကံဳၾက

ရသည္။
ထို အသက္ အႏၲရာယ္ ႏွင့္
နီးသည့္

အလုပ္ခြင္မွ

လွ်င္လည္း

၄င္း

ထက္ပင္

ေျပာင္းေရႊ႕

အလုပ္မ်ား

ပို၍

ဆိုးသည့္

အျဖစ္ ႏွင့္ ႀကံဳရ ျပန္သည္။

လုယက္မႈ၊

က်ဴးလြန္

ျဖစ္ပြားေလ့

လူသတ္မႈ)

ရာတြင္

ရွိေသာ္လည္း

မရွိဘဲ

အေရးျဖစ္ေသာ
ယာဥ္ေမာင္း

နကပထံု၊

မႈမ်ားရွိ

အယုဒယ၊

ထိုကဲ့သို႔

၄င္းတို႔

မ်က္ျမင္

မူဝါဒမ်ား၊

သက္ေသမ်ားကို

ဥပေဒမ်ား

ေပးထား

ႏွင့္

ရမည္

မတ္ ၁၅ l လွ်ပ္တျပက္
Page - 11

[Hom0wD

စာမ်က္ႏွာ (၁၂)

ျမန္မာအလုပသမားမ်ား
္သမားမ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္ ကား တိမ္း ေမွာက္
ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႔

နပ္ေခါဖိန္

ေဆးရံုတြင္

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ထိုင္းမွာမွတ္ပံုတင္ဖုိ႔ သက္တမ္း တစ္လတိုး

ဦးႏွင့္

ထိုင္း ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားေတြ

ေဆးရံု

အလုပ္ လုပ္ခြင့္၊ သက္တမ္း တိုးခြင့္ မွတ္ပံုတင္ ရက္ကို တစ္လ

တြင္ ၃ ဦးတို႔အား အ

ထပ္မံ သက္တမ္းတိုး ေပးလိုက္ တယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။

တြင္း လူနာ အျဖစ္ ေဆး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး မွတ္ပံုတင္ဖို႔ သတ္မွတ္

၀ါး ကုသမႈ ခံယူ ေနရ

ထားရာက မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိတိုး လိုက္တာပါ။ ယခုႏွစ္

သည္။

ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း ထိုင္း အစိုးရရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ၁.၃

မဟာလနပ္ေခါ

ျမန္မာ အလုပ္ သမားမ်ား ႏွင့္ ပန္းရံ

ဒဏ္ရာ

ရရွိၾကေသာ

သန္း ၀န္းက်င္ရွိတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ေတြဟာ ႏုိငံသား

လုပ္ငန္း ခြင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္

ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၅ ဦးကိုမူ စံ

စိစစ္မႈ လုပ္ဖုိ႔ ကိုယ္ေရး အခ်က္ အလက္ေတြကို မတ္လ

သံနန္း

ကန္ေဖ ေဆးရံုတြင္ ကူသမႈ ခံယူ ေန

၃၁ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္း ရပါမယ္။ ဒါမွ အလုပ္

ေၾကာင္း

လုပ္ခြင့္ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ တိုးခြင့္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၀၊

ေခ်ာင္းမ်ား

လာသည့္

ကား

တင္ေဆာင္
တိမ္းေမွာက္၍

ျမန္မာ အလုပ္ သမား အခ်ိဳ ့ဒဏ္ရာ

အနည္းငယ္

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္

ထိုင္းရပ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ ေန႔က ျပဳလုပ္ တဲ့ ထိုင္းအစိုးရ

သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပ ထားသည္။

၀န္ႀကီးမ်ား

အမႈစစ္ ရဲအရာရွိ မူဆီကာ

ျပင္းထန္ သျဖင့္ ခ်င္းမိုင္ ေဆးရံုတြင္

အစည္း

အေ၀း

က

ႏိုင္ငံျခားသားေရႊ႕ေျပာင္း

အလုပ္သမား ေတြရဲ့ ေဆာင္ ရြက္ဆဲ ျဖစ္တဲ့ နိဳင္ငံသား စိစစ္မွဳ

ေဆး၀ါး

ရွိန္ ကကားအရွိန္ျပင္လို႔ေမွာက္ တာ

ကုသမႈ ခံေနရေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

လား အျခားအေၾကာင္း ေတြ ေၾကာင့္

လုပ္ငန္း ေတြကို ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ရက္ ေန႔ အထိ ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္း တိုးခြင့္ ဆံုးျဖတ္

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ပိုင္းက

လားဆိုတာေသေသ ခ်ာခ်ာ စစ္ေဆး

ေၾကာင္း သိရတယ္။

ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႔နယ္ ေခါင္တန္ ႏွင့္ မဲအိုင္

ျပီး အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း

သည္ လို ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ မွာ အလုပ္ရွင္ ေျပာင္းလဲခြင့္ မျပဳတာေတြန႔ဲ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ ပုိင္းမွာ ထုိင္း

အေ၀းေျပး

ေျမ

အဆိုပါ သတင္း စာတြင္ ေဖၚျပ ထား

အစိုးရက ႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစုကို သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတြကို ျပည္ႏွင္မယ္၊ ဖမ္းဆီးမယ္္ ဆိုတဲ့

စံကန္

သည္။ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသည့္ လူမ်ား

ညႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚ လာတဲ့ေနာက္ လူမႈေရး အဖြဲ႔ အစည္းေတြက ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို စာေရးသား ေပးပို႔ၾကတယ္လို႔

ေဖျမိဳ႔ ၀ခိုင္းရြာ အနီးတြင္ (အီစူဇူး

မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွမ္း တိုင္း ရင္းသား

ဆိုပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းေတြက ကန္႔ကြက္စာနဲ႔ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ ပါတဲဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ ေတြ

၈၂/၅၂၄၁) ကား အရွိန္ ျမွင့္ တင္

မ်ား ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား

ေရးသားၿပီး ေပးပို႔ ၾကတာပါ။ သူတုိ႔ အႀကံျပဳ တင္ျပတဲ့ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ ကေတာ့ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာ

ေမာင္းႏွင္သျဖင့္

ခြဲျခား

တင္ရက္ကို သက္တမ္း တိုးေပးဖို႔၊ ေအးဂ်င့္ ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေနရမႈကို စနစ္တက် စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ခ်မွတ္ ေပးဖုိ႔၊

အတြင္း

လူနာ

အမွတ္

အျဖစ္

လမ္းမၾကီး

နယ္

ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႔နယ္

ကားလမ္းမ

ေပၚ

ေရးသား

ထားျခင္း

မရွိပါ။

တြင္ ေဘးတိုက္ အေန အထား တိမ္း

၂၀၀၉ အကုန္ ပိုင္းကလည္း ထိုင္း

သည္

လုပ္ငန္းစဥ္

က်ယ္က်ယ္

ေမွာက္ သြားခဲ့ သည္။ ျမန္မာ အလုပ္

ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဖူးခက္ျမိဳတ
႔ ြင္ ပန္းရံ

သူေတြကိုလညး္ သည္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအမံ ခ်မွတ္ေ ဆာင္ရြက္ ေပးဖုိ႔၊ အလုပ္ရွင္ ေတြရဲ႕

သမား ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္

လုပ္ငန္းခြင္သို့သ
႔ ြားသည့္ကား တစ္စီး

ေခါင္းပံု ျဖတ္မႈေတြကို ဥပေဒ အတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈ မလုပ္ လုိတဲ့ သူေတြကို

ရရွိ သြားခဲ့ျပီး ၅ ဦးမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္း

တိမ္းေမွာက္ ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ အလုပ္

သင့္ေတာ္တဲ့ စီစဥ္မႈ ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးဖုိ႔ စတဲ့ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ထန္းသျဖင့္ ခ်င္းမိုင္ ေဆးရံုတြင္ အ

သမား အခ်ိဳ႔ ဒဏ္ရာ ရရွိ ခဲ့ဖူး သည္။

တြင္း လူနာ အျဖစ္ တင္ ထားရသည္။

မတ္ ၁၁ l ကိုတီး(ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)

သိရွိေရး

ေဆာင္ရြက္

ေပးဖုိ႔၊

အလုပ္သမားကတ္(ဘတ္ကတ္)

မရွိ

မတ္ ၁၂

ပန္းရံအလုပ္သမ ၂ ဦးထိုင္းရဲလိုက္ဖမ္းသျဖင့္ေရနစ္ ေသဆံုး

ဇနီးသည္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးက ခင္ပြန္းသည္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား အား
ဓါးျဖင့္ ထိုးသတ္

ျပန္႔ျပန္႔

မတ္ ၉ l ဓါတ္ပံု - ခိုင္အတ ၊ သတင္း - ကုိေက်ာ္ေသာင္း(ဘန္ေကာက္)
ထိုင္းႏိုင္ငံ

ေတာင္ပိုင္

လံု၀

ဖူးခက္

ေရနစ္

သြားမွ

ေနထိုင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ဘတ္

အဲဒီလို ေျပာေတာ့ လင္က ဇနီး မ်က္

ပင္လယ္ ၊ ကမ္းပါေသာင္ ကမ္းေျခရွိ

ပုလိပ္ ေတြ ျပန္သြား

ႏွင့္ ယာယီ ပတ္စပို့ လုပ္ရန္ ေငြ ရွိ/

ႏွာကို လက္သီးနဲ့ ထိုးတယ္၊ ဇနီး

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခု

တာပါ၊

မရွိ အခ်င္းမ်ား ၾကရာမွ လင္မယား

ျဖစ္သူကလည္း မခံခ်င္ ျဖစ္လာေတာ့

သို႔ ယမန္ေန႔ ညေနက ေဒသခံ ထိုင္း

ရက္စက္ လြန္းပါတယ္”

ရန္ျဖစ္ျပီး

ဇနီး

အနားမွာ ရွိတဲ့ ဓါးနဲ႔ လည္ပင္းကို

ပုလိပ္မ်ား ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး

ဟု

ျဖစ္သူက ဓါးျဖင့္ ထိုးသတ္ လိုက္

ထိုးခ် လိုက္တယ္” ဟု ရဲအရာရွိ ကို

စဥ္ ထြက္ေျပး သျဖင့္ ျမန္မာ အလုပ္

အေလာင္း၂ ေလာင္ကို

သျဖင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ျမန္မာ အလုပ္

ေျပာသည္။

သမ ညီအစ္မ ႏွစ္ဦး ေရနစ္ ေသဆံုး

ယေန႔ မြန္းလြဲ ပိုင္းတြင္

ခဲ့ရသည္။ ယမန္ေန ့ညေန ၅ နာရီခန္႔

ပါေသာင္ ပထိုးျမိဳ႔ ဘုန္း

ထိုင္း

သမား

အမ်ိဳးသမီး

ေသဆံုး

ေရွ ႔ဦးစြာ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ က

သြားခဲ့သည္။

ေျပာ

ေတာ္
သည္။

ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ အနီး စမူပါကန္ျမိဳ႕ ၊

ဇနီးျဖစ္သူ

စံမလံု ေျမာက္ပိုင္း ၊ ဖါးပတန္ အရပ္

လက္သီးျဖင့္ မ်က္ႏွာကို အၾကိမ္ၾကိမ္

ထိုင္း

အမွတ္ ၄၆ တြင္ ရွိေသာ ကုက်ေလ

ထိုးၾကိတ္သည္ကို မခံရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာ

အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ မျမင့္ျမင့္စမ္း

၂ေယာက္စလံုး ေရကူး မတတ္ ေတာ့

ခဲ့ျပီး

သတၱဳပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ေသာ ဇနီး ျဖစ္သူက မေက်နပ္သျဖင့္

မွာ ေျခဦး တည့္ရာ ထြက္ေျပးသည္။

မေသသင့္ပဲ ေသဆံုး ၾက ရတယ္။

အနား သို႔ အနီး ပတ္၀န္း က်င္မွ

တန္းလွ်ားတြင္ ေနထိုင္ အလုပ္ လုပ္

ခင္ပြန္းသည္၏ လည္ပင္းအား နီးစပ္

ပါေသာင္ေခ်ာင္းတြင္ ေရနစ္ ေနသည္

က်ေနာ္တုိ႔

ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ၃၀၀ ေက်ာ္

ကုိင္သည့္ အသက္ ၅၆ ႏွစ္ အရြယ္

ရာ

လိုက္သည္။

ကို ျမင့္ေသာ အစ္မ အရင္း ျဖစ္သူ

ဒါေပမယ့္ သူတစ္ပါး တိုင္း ျပည္မွာ

ျမန္မာ

အနီးအနားမွ လူမ်ား ေရာက္ရွိ လာ

အသက္ ၂၀ အရြယ္ မညိုညိုစမ္း က

ကၽြန္လာခံ ေနရေတာ့ ဘာမွ မတတ္

ေသာ အခါ ျမန္မာ အလုပ္သမား

ေခ်ာင္း ထဲသို႔ ဆင္းဆယ္ရာ ညီမ

နိဳင္ဘူး” ဟုေျပာသည္။

အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ နန္းစုရင္ တို႔

ဦးစိုးေသာင္း၏

ျပရွ

ႏွစ္ဦး စလံုး ေရနစ္ ေသဆံုး ခဲ့ရ

မ်က္ျမင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္

ဇနီး ေမာင္ႏွံ ၂ဦး တိယ
ု႔ မန္ေန႔က

ဒါဏ္ရာ ၁၅ လက္မ ခန္႔ႏွင့္ ေသြးအိုင္

သည္။ ေလာင္လံုျမိဳ ့နယ္၊ အံေဇါက္

ကိုခိုင္သန္းက “လူေနတဲ့ တန္းလ်ား

အလုပ္နား သျဖင့္နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔

ထဲ တြင္ လဲက် ေနျပီ ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာေနဦးျမင့္သိန္း၊ ေဒၚမတင္ေ၀

ကို လာျပီး အလုပ္ သမားေတြကို ၀င္

ရဲစခန္းမွဴး

တို႔၏ သမီးငယ္ မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

ဖမ္း ပါတယ္။ ပုလိပ္ ၉ ေယာက္

ထက္၀က္

အမ်ိဳးသမီး

ထိုမိသားစု အားလံုးမွာ ထိုေနရာတြင္

ေလာက္ ရွိပါတယ္ ၊ ကားက ၂ စီးပါ၊

အလုပ္

နိဳင္ခဲ့ျပီး

အတူ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စား ေနၾက

လူ

ဖမ္းယူ

လုပ္ထား ၾကေသာ္လည္း ပုလိပ္ ႏွင့္

ႏွင့္

အလုပ္သမား ဦးစိုးေသာင္း

ထိုင္း

အမ်ိဳးသမီး

ဇနီးျဖစ္သူ

ဓါးျဖင့္

ထိုးလွီး

လည္ပင္းတြင္

ဖါးဖတန္

က စတင္ျပီး အရက္ေသာက္ ေနခဲ့
ခ်ိဳင္၀တ္

ၾကသည္။

ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးအား

ေတာ္

က

ထိုင္း

ပုလိပ္မ်ား

၀င္လာ

ေတာ္ၾကီး

ေသဆံုးသူ မညိဳညိဳစမ္း ႏွင့္ မျမင့္ျမင့္စမ္း

သျဖင့္

ဘယ္ေက်

နပ္

မလဲ၊

ေက်ာင္း

တြင္ မီး သျဂိဳဟ္ ျပီးစီး
ျဖစ္သည္။

အသုဘ

အခမ္း

ခန္႔ လာေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။
အဆိုပါ ၁၃ ထပ္ ပါေသာင္
ပန္းရံဆိုဒ္တြင္ ျမန္မာ အလုပ္ သမား
ေပါင္း ၃၅၀ အထက္တြင္ ရွိေၾကာင္း
သိရွိ ရသည္။
ထိုပန္းရံဆိုဒ္

အတြင္း

ေက်ာ္ခန့္မ
႔ ွာ

လုပ္ကိုင္

ခြင့္

ေနထိုင္
လက္မွတ္

နန္းစုရင္အား

ဖမ္း

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ျမန္မာ အလုပ္ သမား

လူနာအား

ေဆးရံုသို႔

သယ္

သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အစ္ကို အရင္း

သြားပါတယ္၊ မနက္ ကေတာ့ ေငြ

မေျဖရွင္း လိုသျဖင့္ အားလံုး လိုလုိ

က ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ဘတ္

ေဆာင္စဥ္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ အၾကာ

ျဖစ္သူ ကိုေနာင္ေနာင္က“ က်ေနာ္

ေပးျပီး

ထြက္ေျပး ၾကေၾကာင္း အလုပ္ သမား

ႏွင့္ ယာယီပတ္စပို႔ လုပ္ကိုင္ရန္ ေငြ

လမ္းတြင္ပင္ ေသဆံုး သြား ခဲ့သည္။

အၾကီးဆံုးပါ၊

ညီကို

ၾကပါျပီ၊ စီမံခ်က္နဲ႔ ဖမ္းတယ္ ထင္ပါ

မရွိေၾကာင္း ေျပာဆို ၾကရာမွ လင္

လည္ပင္

ေမာင္ႏွမ

ရွိပါတယ္၊

တယ္၊ ကေလးမေလး ၂ ေယာက္

မယား ႏွစ္ဦးတို ့စကားမ်ား ရန္ျဖစ္

အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္

က်ေနာ့္ ညီမေလးေတြ ခုလုိ႔ မေသ

မေသ သင့္ပဲ ေသရ တာပါ၊ ဆင္း

လိုက္လံ ဖမ္းဆီး သျဖင့္ ထြက္ေျပး

ခဲ့ၾကသည္။ မ်က္ျမင္ အလုပ္သမား

သြားသျဖင့္

ရေၾကာင္း

သင့္ပဲ ေသဆံုး ရတာ ထိုင္း ပုလိပ္

ကယ္မယ့္လူ တစ္ေယာက္ကို ထိုင္း

သျဖင့္ ကားတိုက္ ေသဆံုးမႈ မ်ား ႏွင့္

တစ္ဦးက “ခင္ပြန္း ျဖစ္သူက ဘတ္

တာ၀န္ ရွိသူမ်ား ၏ အေျပာ အား

ေတြေၾကာင့္ ေသရတာပါ။ က်ေနာ့္

ပုလိပ္က မင္း ဆယ္ရဲရင္ ဆယ္ၾကည့္

ေရနစ္ ေသဆံုး ရမႈမ်ား ယခင္းက

လုပ္ဖို႔၊ ပတ္စ ပို႔ လုပ္ဖို့ ေငြရွိ / မရွိ

ကိုးကားျပီး ေခါင္စြပ္ (ေခၚ) လတ္

ညီမအငယ္

ေသနတ္ နဲပ
႔ စ္သတ္ မယ္လို႔ ေသ

လည္း

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ေမးတယ္၊ ဇနီး လုပ္တဲ့ သူက ေငြ

ဆတ္ေသာ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပ

ေနတာကို ညီမ အၾကီးမ ညိုညိုစမ္းက

နတ္နဲ႔

အျခား

ေနရာ

မရွိဘူး၊ နင့္ဟာ နင္ လုပ္ခ်င္လုပ္

ထားသည္။

မျမင္ နိုင္ဘူးေလ၊ ကိုယ့္ ညီမ ဆို

အဲဒီ ကေလးမ ၂ ေယာက္ ေနနစ္

တိတ
ု႔ ြင္လည္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ဖူးေၾကာင္း

မလုပ္ခ်င္ ေနလို ့ေျပာတယ္၊

မတ္ ၁၅ l ကိုတီး(ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)

ေတာ့ ဆင္းျပီးေတာ့ ဆြဲ တယ္။

ေနတာကို အားလံုး ျမင္ေန ရပါတယ္။

သိရသည္။

ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္ ့တြင္

Page - 12

ဆီး

က ပန္းရံဆိုဒ္ ေနအိမ္ အတြင္းသို႔

ဓါးဒါဏ္ရာေၾကာင့္
ေသဆံုးခဲ့

က်ေနာ္တမ
ုိ႔ ွာ
ငါးေယာက္

ျမင့္ျမင့္စမ္း

ေရနစ္

၁၅

ေယာက္ေလာက္
ေရြးလာၾကလို

ေတ့ထားတယ္

ေရာက္ေန

ေျပာတယ္၊

မ်ားကေျပာသည္။
အလားတူ

ထိုင္း

ပုလိပ္

မဟာခိ်ုဳင္

အေတာ္

ႏွင့္

မ်ားမ်ား

[Hom0wD

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၁၃)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တစ္ေန

ေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိင္း ႏိုင္ငံ

ႏွာတြင္မတ္လဆန္း

စရာ စကား မရွိေတာ့ဟန္ျဖင့္ လက္

ရာ။ ပ်ံ႕လြင့္လာေသာ ညႇီန႔ံႏွင့္ အတူ

တြင္ သူ မေပ်ာ္ ႏိုင္ပါဟု ဦးေအာင္မိုး

ပိုင္းက ေဖာ္ျပ ထား

ထဲမွ

အစိမ္းေရာင္ ဟယ္ရီေပၚတာ အမည္

က

ဆိုလာသည္။

သည္။ ယာယီ ႏိုင္ငံ

လစ္ပုိ

ရွိ

ဦးေအာင္မိုး သာမက ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္

ကူး လက္မွတ္ မ်ား

ေနသည္။

တိုင္ကီ အလြတ္မ်ား တင္ေမသည္ကို

တရားမဝင္

ကုိ ထုတ္ေပး ေနဆဲ

ေရႊ႕လာရျခင္း မွာလည္း သူ႔မိသားစု

ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ယင္း ႏွင့္ တျပိဳက္

ဘဝ

ျဖစ္

တည္း

ျမန္မာ လုပ္သား အားလုံး လိုလို အိမ္

ထုတ္ ေပးစ ကပင္

ရွင္သန္ မႈႏွင့္ သူ႔သား သမီးတို႔၏

ေပၚသို႕ ပိႆာခ်ိန္ ၃၀ ခန္႔ အေလး

(ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ျပန္ခ်င္

ျမန္မာ လုပ္သား အ

ဘဝ

ခ်ိန္ ရွိေသာ လိေမၼာ္ေရာင္ ျခင္းမ်ား

သူခ်ည္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔ႏွင့္

မ်ားစုျပဳလုပ္လို ျခင္း

ေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္ပင္ႏိုင္ငံကူး လက္

တင္ေနသည္။

ေတြ႕ဆုံ

မရွိဘဲ လူနည္းစု က

မွတ္မလုပ္ဘဲတိတ္တဆိတ္

စက္ေလွ

ေပၚသို႔

၁၀

အျပာေရာင္

ဘီးကားႀကီး

တစ္စီး

အတိအက်ဆို Saphan Pla

အတိ

အလင္း

အလုပ္သမား

ရွင္သန္

အျဖစ္

ရပ္တည္

ေနရသူ

သုိ႔

ေမးျမန္း

မႈမ်ား

အရ

သိရသည္။
''ဒီရက္ပိုင္း

Fish Marking Freezer Industry ရွိ

ေလာက္မွာကုိ

ေသာ္လည္း

တင္းတင္း

ဆုပ္ထား

ပုလင္း

ကုိသာ

ငုံၾကည့္

ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔

လတ္တေလာ
ေရွ႕ေရး

သည့္

သူေျပာင္း

ဘဝ

ရပ္တည္

အတြက္သာ

ျဖစ္

သာေန

သည့္ မတ္လ၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း

သာ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား

ရပ္ ျပန္ေတာ့မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏႈတ္

တြင္

ကတ္ လက္ဝယ္ မရွိျခင္း၊ ကုန္က်

ဆိတ္ ေနရာမွ ဦးေအာင္မိုးက ျပန္

စရိတ္မွာ

ေနၿပီး

လည္ ေျဖၾကား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ျပည္ေတာ္

ျပန္သူ

အေရ

ငါးတင္ ငါးခ် ဆိပ္ကမ္း တစ္ေနရာ

ျပန္တဲ့သူ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ရွိေနတယ္''ဟု

အတြက္

တြင္

ဘီးကား၊

မဟာခ်ိဳင္ ေဒသတြင္ ႐ုံးခန္း ဖြင့္လွစ္

မဟာခ်ိဳင္ ေဒသရွိ ျမန္မာ လုပ္သား

မိမိတို႔ လစာ၏ ႏွစ္လ၊သုံးလ စာမွ်

သားမ်ားအပါအဝင္ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္

ေျခာက္ဘီးကား စ

၍ တရား မဝင္ ျမန္မာ လုပ္သား

မ်ား ထံမွ စုံစမ္း သိရွိ ရသည္။ ''တဖြဲဖြဲ

အထိ ျမင့္မား ေနျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္

တရားမဝင္ လုပ္သားမ်ား တရားဝင္

သည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ငါးတင္

မ်ားကုိ

ျပန္ေန

သြားေရာက္ ျပဳလုပ္ ပါက ဖမ္းဆီး

အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ယာယီ

ကားမ်ား ၾကားတြင္ ေရခဲ႐ိုက္ ငါးမ်ား

ေနေသာ NGO တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူ

ေဒသ Saphan Pla Fish Marking

ခံရမည္ဟု

ႏိုင္ငံကူး

ကုိ ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထမ္းပိုး တင္ေန

တစ္ဦးက ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ေျပာ

Freezer

ကုန္တင္

တို႔ေၾကာင့္

သူမ်ားမွာ

ၾကားသည္။

ကုန္ခ်

ျဖစ္သူ

လက္မွတ္

ျဖစ္သည္။

ဟိုင္းလပ္ကား၊

၁ဝ

အသက္

အရြယ္

စုံပင္

ကူညီ

ေဆာင္ရြက္

ေပး

တရား မဝင္ ျမန္မာ လုပ္

ျဖစ္သည္။

ပုိျမင့္မား

ၾကတာ

လာ

ပါ''ဟု

Industry
လုပ္သား

ေၾကာင္း

မဟာခ်ိဳင္

မွ
တစ္ဦး

၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း က ျမန္မာ ေတြပဲ'' ဟု

မွတ္ ျပဳလုပ္ ရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိ

အမီ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္

အသက္

ပါက

မခံျခင္း၊ ယာယီ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္

ႏွစ္

အရြယ္

ေနရပ္

ျပန္ပို႔ျခင္း၊

ဖမ္းဆီး

ျပဳလုပ္မႈ

လုပ္သားမ်ား

ေျပာၾကားသည္။

သတ္

မွတ္ရက္

ထား

ယင္းသို႔

ေၾကာင္း

သားမ်ားကုိ ယာယီ ႏိုင္ငံကူး လက္

ျမင့္မား

ယုံၾကည္

ဦးမ်ိဳးေဝ က မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္

''ဒီမွာ ရွိတဲ့ သူေတြ ထဲမွာ
၄၆

အလြန္

ျခင္း

ႏိုင္ငံကူး
မရွိျခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္
ထံမွ

ျဖစ္

ျမန္မာ

စုံစမ္း

သိရွိ

ရသည္။

လက္မွတ္မ်ား

ေလွ်ာက္

ထားရန္ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ ထား
သည့္ ရက္ကုိ မတ္ ၂ ရက္ေန႔မွ
မတ္လ

၃၁

အာဏာပုိင္

ရက္ေန႔သုိ႔
မ်ားက

ထုိင္း

ေျပာင္းေရႊ႕

သတ္မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း ဖႏြမ္းပင္ပုိ႔စ္
ငါးညႇီနံ႔မ်ား

ပ်ံ႕လြင့္

ေန

သတင္း

Website

တြင္

မတ္လ

ဦးေအာင္မိုးက ဆိုသည္။ သားသမီး

အေရး ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ဟူ

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေလးေယာက္၊

အတူ

ေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာၿပီး

ျမန္မာ၊

ေရႊ႕ေျပာင္း

ေနာက္ ယင္းသို႔ ျမန္မာ လုပ္သား

ႏိုင္ငံသား တရား မဝင္ အလုပ္ သမား

လည္း ''မျဖစ္ မေန ပတ္စပို႔ လုပ္

အမ်ား

ဦးေအာင္မိုး

အမ်ား အျပား ျပည္ေတာ္ ျပန္လာ

ငါးသိန္း

ရမယ္

ျပန္မယ္၊

လာဖြယ္ ရွိေန ေသးေၾကာင္း ဘန္

သည္ ယင္းဆိပ္ ကမ္းမွ ကုန္တင္

ၾကျခင္း

ဆို

ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လႊတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔က

ေျပာေျပာ

ေကာက္ ငါးတင္ ငါးခ် ဆိပ္ကမ္းတြင္

ကုန္ခ် လုပ္သား တစ္ဦးလည္း ျဖစ္

သည္။ ယာယီ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ျပဳ

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ The Nation

ခိုးဝင္

သည္။ မိသားစုလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေန

လုပ္ရန္ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ ထား

သတင္းစာ၏ အင္တာ နက္ စာမ်က္

ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔တြင္ ဆက္

တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထိုင္း

ဇနီးတို႔

ႏိုင္ငံတြင္

အေျခစိုက္

ေနသည့္

ႏွင့္

ျဖစ္ေၾကာင္း

၄င္းက

မတ္ ၂၆

မျပဳ

လုပ္ေသာ

ကေမၻာဒီးယား၊
ခန္႔ကုိ

လာအို

ထိုင္း

ႏိုင္ငံမွ

ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အသားက်

ဒုတိယ ပတ္က ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေနၿပီ

ယင္းရက္ မတိုင္မီ ျမန္မာ လုပ္သား

ျဖစ္ေသာ

ဦးေအာင္မိုး

ဆိုရင္ေတာ့
ဘာပဲ

လာတာ

ဆိုေတာ့''

က

ဟု

အျပား

ျပည္ေတာ္ျပန္

အလုပ္ လုပ္ေနသူ ျမန္မာ လုပ္သား
The Voice

ကိုေက်ာ္ေသာင္း (ဘန္ေကာက္)
သမီးေတာ္

တစ္ဦး အပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ ကိုေစာ

ေျပာသည္။ ဂရုဏာေၾကး ေငြမ်ားကုိ

အကူျပဳ

၀န္ထမ္း

အဆိုပါ ျမန္မာ အလုပ္ သမား (၉)

မဟာခ်က္ ကရီ သီရိဒံုက ျပီးခဲ့သည့္

ဒီဒုံ၏ ဇနီး မယုယုလိွဳင္က “ဟုတ္ကဲ့

မင္းသမီး သီရိဒံုက ထိုင္း အစိုးရမွ

ကိုေစာကိုေထြး က“ ထိုင္း အလုပ္

ဦးကို လမ္းခရီး ေတာထဲတြင္ ထိုင္း

လက ထိုင္းနိဳင္ငံ တာ့ခရိုင္ အတြင္း

ျပီးခဲ့တဲ့

က်မတို႔ရြာကို

တဆင့္ ျမန္မာ အစိုး ရထံသို႔ ေပးအပ္

သမား၀န္ၾကီး

ရဲအရာခံဗိုလ္

အသတ္

လာျပီးေတာ့ ေပးသြား တာပါ။ ထိုင္း

ခဲ့သည္။ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက

သူေတြရဲစ
႔ ာရြက္ စာတမ္းေတြ၊ ဓါတ္ပံု

ႏိုင္ငံသား (၄) ဦးတို႔က ေငြေတာင္း

ဘုရင္

ေပးတယ္လို႔

ယခုလ (၂၁) ရက္၊ စေနေန ့တြင္

ေတြကို က်ေနာ္တို႔ရံုးမွာ လာျပီးေတာ့

ခံရာတြင္

ထိုင္း

ဘုရင္မင္းျမတ္

ခံခဲ့

ရသည့္

အလုပ္သမားမ်ား

ျမန္မာ
အတြက္

စေနေန႔က
သမီးေတာ္က

ဌာနမွ

ျမန္မာ
ဌာနက

ေသဆံုး

တစ္ဦး
မရရိွ

ႏွင့္

ထိုင္း

ေသာေၾကာင့္

ဂရုဏာေၾကး ေငြမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း

ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္က

ေသဆံုး သူမ်ား၏ ေက်းရြာသို႔ သြား

ယူပါတယ္၊ ဘာပ ေျပာေျပာ ျမန္မာ

ပစ္သတ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထို္င္း

သိရွိ

ရရွိ

ရဲေတြ၊ လွိဳင္းဘြဲ႔ ကရဲေတြ အျပင္

ေရာက္ၿပီး ထိုသုိ႔ ပစ္သတ္ ခံရသူမ်ား

ေတြ အလကား မေသရေတာ့ဘူး ေပါ့

အာဏာပိုင္

ဇန္န၀ါရီလ

ျမ၀တီက ရဲေတြလည္း ပါပါ တယ္။

အတြက္

တစ္ဦးကို

ဗ်ာ။ က်ေနာ္တတ
ုိ႔ ရားစြဲ ထားတာနဲ႔

ထားသည္။ အဆုိပါ ျမန္မာ (၉) ဦးကို

ကုန္ပိုင္းက ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္

အားလံုး ကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ထိုင္းဘတ္ေငြ ငါးေသာင္းစီ က်န္ရစ္

ေတာ့ မဆိုင္ဘူး၊ ျမန္မာ အစုိးရေတာ့

သတ္သည့္

ဦးေဆာင္သူဟု

ထိုင္း

မဲေဆာက္မွ

ေတာလမ္း

ေသဆံုး သူေတြ အတြက္ အလွဴ အ

သူမ်ားထံ

တျပား မက်န္ က်န္ရစ္သူ မိသားစု

ရဲတပ္ဖြဲ႔က

ေျပာသည့္

ထိုင္း

သြားစဥ္

တန္း လုပ္မယ္။ က်န္ရစ္တဲ့ ကေလး

အလုပ္သမား ၉ ဦး ေသဆံုး မႈႏွင့္

ေတြကို

ရဲအရာခံဗိုလ္

အသတ္ ခံခဲ့ ရသည့္ ကရင္ျပည္နယ္

ေတြကို ပညာ တတ္ေအာင္ သင္ေပး

ပတ္သက္၍

ကူညီ

နာမည္ေကာင္း ရတာ ေပါ့ဗ်ာ။ ျမန္မာ

ေယာက္မွာ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ အဆံုး

၊ လိႈင္းဘြဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ က်ဳိက္ေပါင္

မွာေပါ့။ က်မ ေယာက္်ားလို အျဖစ္မ်ိဳး

ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ မဲေဆာက္

အစိုးရက ေငြအားလံုးကို ေပးတယ္

စီရင္ သြားၿပီး က်န္လူ (၄) ဦးမွာ

ေက်းရြာသားမ်ား ၉ ဦးတို႔ ျဖစ္ၾက

ျမန္မာ

အေျခစိုက္

ဆိုတာ

ထြက္ေျပး

သည္။ အသတ္ ခံရ သူမ်ား အနက္

ရပါေစ နဲ႔ လို႔ဆုေတာင္း ပါတယ္”ဟု

ရသည္။

သူမ်ားမွာ

ခရီးျဖင့္

ဂရုဏာေၾကး

ျပီးခဲ့သည့္္
တဆင့္
ဘန္ေကာက္

အလုပ္

သမားေတြ

မၾကံဳ

ေသဆံုးသူ
ေပးအပ္
အစ

ခဲ့သည္။ျမန္မာ
အဆံုး

ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္

တင္ေရးေကာ္မတီ ဥပေဒအေထာက္

သြားေပးတယ္

ေတာ္ေတာ္

ဆိုေတာ့

ၾကားရ

ကိစၥေလ”ဟုေျပာသည္။

ခဲတဲ့

မ်ားက

သံုးသပ္

ႏိုင္စံုခ်ိဳင္းပင္က

လြတ္ေျမာက္

ေနဆဲ

ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းရဲက ေျပာသည္။

The Voice
ထုိင္း အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံသား စစ္

က ထုိင္း အစုိးရသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း

အထိ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္း မရႇိေသာ

ေဆး သန္႕စင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အ

လုပ္သား ၁ ဒသမ ၃ သန္းခန္႕

ေၾကာင့္ ျပန္ပုိ့ ခံရမည့္သူ အေျမာက္

တုိင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြား

အတြက္ အလုပ္ ပါမစ္ သက္တမ္း

အျမား ရႇိႏုိင္ ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ

ပါက ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ

ႏႇစ္ႏႇစ္စီ

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ဆုိင္ရာ လူ႕

တုိ႕မႇ

သက္တမ္း တုိးလုိေသာ

တုိးေပးရန္

စီစဥ္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံသား

အခြင့္ အေရးကြၽမ္း က်င္သူ ေဂ်ာ့ဘူ

အစုိးရ

စတာမန္တီက သံုးသပ္ သည္။ အစီ

ခံရဖြယ္ ရႇိေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ

မ်ားထံမႇ အေထာက္ အထားမ်ားကုိ

အစဥ္အား ထုိင္းအစုိးရ ကျပန္လည္

ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္ အေရး ကြၽမ္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕ေနာက္

သုံးသပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ္လည္း

က်င္ပညာရႇင္ တစ္ဦးက သတိေပး ခဲ့

ဆုံးထား ေပးပုိ႕ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္း မျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း အစီရင္

သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္န၀ါရီလအတြင္း

သတ္မႇတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားသည္

ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ေျမာက္

ေရႊ႕ေျပာင္း
အျမားကုိ

လုပ္သား
ေနရပ္

ျပန္ပုိ႕

မ်ားသည္

သက္ဆုိင္ရာ

Page - 13

[Hom0wD

စာမ်က္ႏွာ (၁၄)

႐ုရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗလာဒီမာ ပူတင္

အက္မစ္ရယ္ ေဂါ့ရွ္ေကာ့ ေလ

သည္ စစ္ေအး တုိက္ပဲြ ကာလ က

ယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး ေရာင္း

ေမာ္စကို ၏ မဟာမိတ္ ေဟာင္းႀကီး

ခ်ေရးသည္ ေဈးႏႈန္း ကိစၥ အ

ျဖစ္ေသာ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ

ျငင္းပြား မႈေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာ

ေနစဥ္

ေန ရသည္။ လႊဲေပး ရန္ေႏွာင့္

မတ္လ

ေဒၚလာ

၁၂ ရက္ ေန႔က

ဘီလ်ံေပါင္း

မ်ားစြာ

႐ုရွား

ကို ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့သည္။ ႐ုရွား အာဏာပိုင္

မ်ားအေပၚ မွီခို ေနမႈ အား ရပ္

မ်ား၏

ဆုိင္း ပစ္လုိက္ မည္ကို ေမာ္စ
ကိုက စိုးရိမ္ သည္။

ပူတင္သည္
တန္ဖုိးရွိ

အရ

ေဒၚလာ

မစၥတာ

၁၀

စာခ်ဳပ္ေပါင္း

ေက်ာ္ကို

ဘီလ်ံ

စစ္လက္နက္

မစၥတာ

တစ္ဒါဇင္

လက္မွတ္

ေရးထိုးမည္

ဆုိဗီယက္ ေခတ္က
အက္မစ္ရယ္ေဂါ့ရွ္
ေကာ့ေလယာဥ္တင္
သေဘၤာႀကီး

ေႏွး မႈေၾကာင့္ အိႏိၵယ သည္

လက္နက္ အေရာင္း အ၀ယ္ စာခ်ဳပ္
အဆုိ

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

ေရးရာ

ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

ပစၥည္း

လက္ေထာက္

မ်ားကို ရွာေဖြ ေနရၿပီး ေရနံ ႏွင့္
ဓာတ္ေငြ႕ ႂကြယ္၀ေသာ ႐ုရွား ႏွင့္
စြမ္းအင္ ကိစၥ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
ရမည့္ ကိစၥ ကို အာ႐ံု စိုက္လာသည္။
႐ုရွား

ႏုိင္ငံ

လင္ကြ်န္း

အေရွ႕ပိုင္း

ေရနံ

ဆာခါ

ေျမတြင္

နယူး

ေဒလီသည္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈

တီေအ
ဘာသာျပန္သည္။

ပူတင္၏

အျမဲတမ္း စြမ္းအင္ အသစ္

ဘီလ်ံ

အရင္း

အႏီွး

ထားေၾကာင္း၊

႐ုရွား

ျမႇဳပ္ႏွံ
ႏုိင္ငံ

မူ၀ါဒ

ႏိုင္ငံ မ်ား ဘက္သို႔လည္း ၾကည့္လာ

တစ္ဦး

သည္။ ေမာ္စကို ႏွင့္ နယူး ေဒလီ ၏

ဘရာ ဇီးလ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္

ရရွိေရး အတြက္ ေရနံ ရွာေဖြ ေနၾက

ပရာကက္ရွ္က ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ကြက္မ်ား ပိုမုိ

ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္

ျပင္ဆင္

ျဖစ္ေသာ ယူရီ အူရွ္ေကာ့က စာခ်ဳပ္

ဆက္ဆံေရး ခိုင္ျမဲ မႈသည္ စတာလင္

ျပည္၊ ႐ုရွား ႏွင့္ အိႏိၵယ တုိ႔သည္

ေသာ ေရာ့စ္နက္ဖ္ ႏွင့္ ဂက္ဇ္ပရြမ္

ထားသည့္

ဆုိဗီယက္

ေခတ္က

သစ္သည္ ႏွစ္ဖက္ စလံုး အတြက္

ကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ ၁၉၅၀ ျပည့္

ဘီအိုင္အာရ္စီ

ေရနံ ကုမၸဏီ မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြး

သင့္ေတာ္ ေၾကာင္း ႏွင့္ အျငင္း ပြားမႈ

လြန္ ႏွစ္မ်ား ကတည္းက ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး တုိးတက္ သည့္ အုပ္စုတြင္

ေနေၾကာင္း

အိႏိၵယ

ႏုိင္ငံျခား

အိႏိၵယ

ပါ၀င္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု

ေရး၀န္ႀကီး

ဌာနမွ

အရာရွိ

ႏွစ္မ်ားက

က စီးပြားေရး အရ မစိုး မိုးထား

အေဂ်းဘစ္ ဆာရီယာက ေျပာသည္။

ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။

"အိႏိၵယ

ေလယာဥ္

တင္

သေဘၤာ

ႀကီး

ျဖစ္သည့္

အက္မစ္ရယ္ေဂါ့ရွ္ေကာ့

ကိုလည္း

ေက်ာ္လႊား

ႏုိင္မည္

ေရာင္းခ်ေရး

သေဘာ

တူညီခ်က္

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

လည္းပါ၀င္

သည္ဟု

သိရသည္။

"အိႏိၵယကို

ႏုိင္ငံ

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔

ခ်စ္ၾကည္ေရးကို

မဲတင္း

သည့္

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသို႔ အမ္အိုင္ ဂ်ီမစ္ - ၂၉

တယ္" ဟု မစၥတာပူတင္ နယူး ေဒလီ

ဂ်က္ တုိက္ေလ ယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်

သို႔ မေရာက္ လာမီ ၎က သတင္း

ေရး

ႏိုင္ငံ

ေထာက္ မ်ားကို ေျပာသည္။ ႐ုရွား

ဌာနေျပာေရး

ေတာင္ပိုင္း တမီလ္နာဒူး ျပည္ နယ္

ႏုိင္ငံ သည္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ၏ စစ္လက္

ပရာကက္ရွ္က ႐ုရွား ႏုိင္ငံ သည္

တြင္ ေနာက္ထပ္ ႏ်ဴက လီးယား

နက္

တန္ဖုိး ရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္

စြမ္းအင္

တင္သြင္း ေနသည္။

အိႏိၵယ

စက္႐ံုမ်ား

တည္ေဆာက္

ပစၥည္း

သည္။

ေလာေလာ

ဆယ္

ရာခိုင္ႏႈန္း

ကို

သို႔ေသာ္ မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားက

ေပးေရး သေဘာ တူညီ ခ်က္လည္း
ပါ၀င

၇၀

ရွိပါ

မၾကာမီ

ႀကီးအက်ယ္

ႏွင့္

စားမႈ

သည္

လည္း

အျခား အေရာင္း အ၀ယ္ မ်ားမွာ

စာခ်ဳပ္

စိတ္၀င္

သို႔ေသာ္

နယူး

ေဒလီသည္

အစၥေရး

ႏွင့္

အေနျဖင့္ ၀ါရွင္တန္ ႏွင့္ နီနီး စပ္စပ္
ဆက္ဆံခဲ့သည္။
အိႏိၵယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ဆုိခြင့္ရွိသူ

ဗစ္ရွႏူး

ျမႇဳပ္ႏံွၿပီး

ဆက္လက္

၅ ဘီလ်ံ ေက်ာ္သာရွိၿပီး ကုန္သြယ္

သြားဖို႔ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္"

ေရး အႏႈတ္ အသိမ္းသည္ သိမ္မ

ဘစ္ဆာ

ရွိေပ။

မစၥတာ ပူတင္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က

ရီယာက

လုပ္ေဆာင္
ဟုလည္း
ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေဒၚလာ

႐ုရွား သမၼတ အေန ႏွင့္ အိႏိၵယ သို႔

မိတ္ေဆြ

ျဖစ္သည္ဟု

ဆုိသည္။

ရည္ရြယ္

အိႏိၵယ

တြင္ အိႏိၵယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္

"ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဟာ ေဒသ ဆုိင္ရာ နဲ႔

အာဏာ

အဆိုအရ

ဆင္း၊ သမၼတ ပရာတီဘာ ပေတးလ္

စီးပြားေရး တုိးတက္ လာၿပီး စြမ္းအင္

တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ အစီ

လုိအပ္ ေနေသာ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသည္

အစဥ္ ရွိသည္။

အျမင္ခ်င္း တူညီ ၾကတယ္" ဟုလည္း

မဲေခါင္ ျမစ္ေရခန္း ေျခာက္ကာ မိုး

တိ ေပးခဲ့ သည္။
ေတာင္ပိုင္း

ကုန္သြယ္ မွဳသည္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ

ေရာက္ခဲ့ သည္။ ယခု တစ္ေခါက္

အျခား စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်သည့္

ႏိုင္ငံ

မဟာဗ်ဴဟာ မွာ ထုိ ေဒသမွာ ရင္းႏီွး

ဘီလ်ံ ၂၀ အထိ တုိးျမႇင့္ ရန္ႏွစ္ ႏိုင္ငံ

ေဆာက္ ေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ရြားရြား

ႏွစ္ႏုိင္ငံ

စြမ္းအင္

ခံရေသာ

ႏုိင္ငံ

ဆိုးဆိုး

ခုႏွစ္က

ႏုိင္ငံရဲ႕

ေက်ာက္တင္

အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု အပါအ၀င္

ေရရႇားမႈ

ေခၚေသာ

ႏွင့္ မွတ္

အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖုိ ႏွစ္ခု တည္

ေခါင္

၂၀၀၉

ဟု

တကာ

ျပႆနာ

ေတြမွာ

ထားသည္။
ပိုင္မ်ား

တြင္

ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမန္၊ စပိန္ ႏႇင့္

ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းကို ပူးေပါင္း ေျဖရႇင္း

ရာစုႏႇစ္

အတြင္း

အဆိုး

ရြားဆံုး

ရန္ မဲေခါင္ျမစ္ ေကာ္မရႇင္ ႏုိင္ငံမ်ား

မိုးေခါင္

ေရရႇား

မႈဒဏ္ကို

ဧၿပီ လ ၅ ရက္ ေန႔တြင္ သေဘာ

ေနရၿပီး

လူ

တူညီမႈ ရရႇိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္ ေနေသာ

ေမာ္ဒယ္သည္

ျမစ္ေပၚတြင္ ျဖတ္ၿပီး တည္ေဆာက္

တ႐ုတ္ သည္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ႏႇင့္

မ်ားတြင္

ထားေသာ တ႐ုတ္ ဆည္မ်ား ေၾကာင့္
ေဒသတြင္း ဆိုးဆိုး ရြားရြား မိုးေခါင္

ဆီးရီးယားသံ႐ံုးအနီးလမ္း

ခံစား

ဘီယာ

ေသာက္မႈျဖင့္

ႀကိမ္ဒဏ္

ေက်ာ္

ဆံုေနရာ တြင္ တတိယ

ေပးခံခဲ့

ရသည့္

မေလးရႇား

ေျမာက္ကားဗံုး ေဖာက္ခဲြမႈ

လုပ္ငန္း

ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာလူ ၂၃၀ ခန္႔

လုပ္ကိုင္ရန္

အတူ ေဆြးေႏြးဖက္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္

လည္း ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။

ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ေပါ့ ခ်မႇတ္ျခင္း ခံခဲ့

တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕လယ္ ရႇိ သံ႐ုံး

ရသည္ ဟု ၄င္း၏ ဖခင္ျဖစ္သူက

၂၄

သန္း

လူမႈေရး

၀င္ေရာက္

ေရရႇားမႈ ျဖစ္ေပၚ လာမႈကို စိုးရိမ္

ကမၻာ့အႀကီး ဆံုး ကုန္းတြင္း

ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အသက္ ၃၃ ႏႇစ္

အီရတ္ ႏုိင္ငံ၊ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕ရႇိ ေဒသ

မ်ား ၏ လံုျခံဳေရး တာ၀န္
ယူရ ေသာ ရဲဌာနခ်ဳပ္ ကို တုိက္ခုိက္

ေနၾက ခ်ိန္တြင္ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊

ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ရာ၊ ေဒသ

အရြယ္ရွိ

Dewi

တြင္း ႏႇင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုးမ်ား ကုိ

ရန္ လာသည့္ ဗံုး တပ္ဆင္ ထား

လာအို ႏႇင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံ

တြင္း၏ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေသာက္သံုး

Shukarno

ႏႇစ္

ပစ္မႇတ္ ထား၍ အေသခံ ကားဗံုး

ေသာ ကားအား ဟန္႔ တား ႏုိင္ခဲ့ၿပီး

မ်ားမႇ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ထိုင္း

ေရႏႇင့္

ပ်ဳိးေရး

အတြင္းက ဘီယာ ေသာက္သံုး မႈျဖင့္

ေဖာက္ခဲြမႈ သံုးခု ေၾကာင့္ လူ ၄၂ ဦး

ဒ႐ိုင္ဘာ ကုိ ဖမ္းဆီး ကာ ဗံုးကို ရႇင္း

ႏုိင္ငံ ဟြာဟင္တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

အတြက္ အခ်က္ အခ်ာ ျဖစ္ေသာ

ႀကိမ္ဒဏ္ ေျခာက္ခ်က္ ႏႇင့္ ဒဏ္ေငြ

ခန္႔ ေသဆံုး ခဲ့ကာ ေရြးေကာက္ပဲြ

လင္း ႏုိင္ခဲ့ သည္။ ဗံုးေဖာက္ခဲြ မႈမ်ား

ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မဲေခါင္ျမစ္

ေပးေဆာင္ရန္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ

အၿပီး အစိုးရ သစ္ဖဲြ႕ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း

ႏႇင့္ ပတ္သက္ ၍ အယ္လ္ေကးဒါး

ေရး တရား႐ံုးက အမိန့္ ခ်မႇတ္ျခင္း

ေနခ်ိန္၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျမင့္

တို႔၏ လက္ခ်က္ ႏႇင့္ ဆင္တူ သည္

ခံခဲ့

''ႀကိမ္ဒဏ္

တက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္ ေနသည္။

ဟု အီရတ္ ႏုိင္ငံျခား ေရး ၀န္ႀကီးက
ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရာသီ

ဥတု

ေျခာက္ေသြ႔

ေရသြင္း

စိုက္

ေရသာမန္

မဟုတ္ဘဲ

အလြန္ အကြၽံ နိမ့္က် လာခဲ့သည္။

Kartika

Sari

သည္

ၿပီးခဲ့သည့္

ေရမႇာ

မဲေခါင္ ေဒသ ႏိုင္ငံ မ်ား

ဆယ္စုႏႇစ္ သံုးခု အတြင္း အနိမ့္ဆံုး

သည္ တ႐ုတ္ ၏ စီးပြားျဖစ္ ေရအား

ခ်မႇတ္ ထားရာ ကေန ပီနန္မႇာ ရႇိတဲ့

အီဂ်စ္ ႏႇင့္ အီရန္ သံ႐ံုး မ်ားတြင္

အေျခ

ခဲ့ၿပီး

လ်ပ္စစ္ ထုတ္ ေပးႏိုင္ေသာ ဆည္

ကေလးျပဳစုေစာင့္

သီးျခားစီ ကားဗံုး ေဖာက္ခဲြမႈ ျဖစ္ပြား

မဲေခါင္ ျမစ္၀ႇမ္းမႇ လူသန္း ၆၅ ခန္႔ကို

ႀကီးမ်ား ႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္

ေဂဟာမႇာ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ ကစၿပီး

သက္ေရာက္မႈ

ရႇိခဲ့သည္။

အလက္မ်ားပိုမို ရရႇိရန္ လိုလားလ်က္

လူမႈေရး

ကန္တဲ့

ရႇိသည္။ မဲေခါင္ျမစ္ ေကာ္မရႇင္ အဖြဲ႔

သံုးပတ္ လုပ္ဖို႔ ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ေပါ့

နည္းနဲ႔ ေရကို အသံုးျပဳ မႈေရာ ရာသီ

ကလက္ရႇိတည္ေဆာက္ဆဲ ဆည္မ်ား

ေပးခဲ့တယ္။

ဥတု

သက္

ႏႇင့္ တိုးပြား လာေသာ လူဦးေရသည္

ပီနန္ မႇာ ရႇိတဲ့ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ

ေရာက္ ျခင္းကိုေရာ ႏႇစ္မ်ဳိး စလံုး

မဲေခါင္ ျမစ္ကို ပ်က္စီး ေစႏုိင္ေၾကာင္း

တာ၀န္ရႇိ

ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ

ေၾက ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ သတိေပး

ေပးမႇာပါ။ ဘုရင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို

ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ ေနရ ပါတယ္'' ဟု

လိုက္ သည္။

ကြၽန္ေတာ္

မႈေၾကာင့္

မဲေခါင္ျမစ္
အေနသို႔

''မဲေခါင္ျမစ္ဟာ
ေျပာင္းလဲ

ေရာက္ရႇိ

မေလ်ာ္မ
လာမႈရဲ႕

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘ္ဟီးဆစ္ ကသ
Page - 14

ရသူ

ျဖစ္သည္။

အလုပ္

ေရႇာက္ေရး
သီတင္းပတ္

ကြၽန္ေတာ့္
သူေတြထံ
ေလးစား

သမီးကို
လႊဲေျပာင္း

ပါတယ္''ဟု

Shukarno က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Hanthawaddy Journal
P. O. Box (1809
(18091809-1) ,
Chiang Rai PO, Chiang Rai,
57000,
57000, Thailand.
www.hanthawaddy.org

[Hom0wD

ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၁၅)

တ႐ုတ္ ေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒

လပ္ အသင္း မ်ားႏွင့္ ဒုိင္လူႀကီး မ်ား

ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ

ႏွစ္ ျပည့္ ခဲ့ရာ မာစ

ေဟာင္း

ေပက်င္း

ထံမွ ၎ အဖိုးတန္ ပစၥည္း မ်ား ကို

လတြင္

ျဖစ္လာ

တာ ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ရပ္

ၿမိဳ႕ေန အိမ္ကို ရဲအဖဲြ႕က ၀င္ေရာက္

လက္ခံ ရရွိ ခဲ့သည္ဟု ၀န္ခံ ခဲ့သည္။

ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ပေရာ္ ဖက္ရွင္နယ္

တြင္အသက္ အႀကီး

ရွာေဖြရာ ေရႊမ်ား၊ စိန္မ်ား ႏွင့္ အျခား

တန္ဖုိးႀကီး နာရီ မ်ား ႏွင့္ စိန္မ်ား

ေဘာလံုး ရာသီ သစ္ကို မတ္ ၂၇

ဆံုး တင္းနစ္ သမား

ပစၥည္း မ်ားကို ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု

အပါ အ၀င္ ၎ ပစၥည္း အမ်ဳိး ၁၀၀

ရက္တြင္

စတင္

ျဖစ္ရာ

အ ျဖစ္ပထမ ဆံုး

ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာ ရွန္ဟိုင္း အိုရီ

ေက်ာ္

အဖဲြ႕ခ်ဳပ္

ဥကၠ႒

သစ္ျဖစ္ေသာ

ဗိုလ္စြဲႏိုင္ျခင္းလည္း

ယင္တယ္ အားကစား ေန႔စဥ္ က

ခဲ့သည္။ ထုို႔ျပင္ ေဘာလံုး တာ၀န္

ေ၀ဒီက က်ယ္ျပန္႔ လာေန ေသာ

ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅

ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ထုိ အရာ မ်ားသည္

ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ဒုိင္ လူႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း

လုပ္ပဲြ အ႐ႈပ္ အေထြး မ်ားတြင္ ပါ၀င္

ခုႏွစ္

၎ကို

အထိ

လူ ၂၀ ခန္႔ ကိုလည္း ရဲအဖဲြ႕က

ပတ္သက္ သည့္ ကလပ္ အသင္း

မက္ဒရစ္ ၿပိဳင္ပြဲ မ်ား

ဟုလည္း

ထိန္းသိမ္း ထားသည္ ဟုလည္း သိရ

မ်ား ပိုမို မ်ားျပား လာ ပါက စူပါလိဂ္

ႏွင့္

ဆုိသည္။ ဥကၠ႒ ေဟာင္း နန္ေယာင္

သည္။ နန္ေယာင္ သည္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္

ၿပိဳင္ပဲြကို ဖ်က္သိမ္း ပစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း

မီယာမီ ၿပိဳင္ပြဲ တို႔

ကလည္း တ႐ုတ္ ေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္

ထိပ္တန္း တာ၀န္ ရွိသူ တစ္ဦး အ

ျဖင့္

တြင္

တြင္ ၎ အလုပ္ လုပ္ ေနစဥ္ က က

ျဖစ္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွ စ၍ တာ၀န္ ထမ္း

ၾကား ခ့ဲသည္။

နန္ေယာင္

ေထာင္

က်သြား

၁၀

ႏွစ္

ေစႏုိင္သည္

ကို

ရဲ

အဖဲြ႕က

သိမ္းယူ

အဖဲြ႔ခ်ဳပ္

ဥကၠ႒

မည္

ယခင္ရက္သတၱပတ္က

ေျပာ

က

ပါရီႏွင့္

၂၀၀၆

ခုႏွစ္

ဒုတိယ

ဆု

ရျခင္း သည္ ၎၏

(ျမန္မာတိုင္းမ္)
ခ႐ိုေအးရွား တင္းနစ္ သမား အီဗြန္

ေနာက္ဆံုး ေအာင္ပြဲ မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

လူဘီခ်ိခ်္ သည္ မတ္ ၂၁ ရက္က

၎သည္

ပါရီဘက္အိုးပင္း တင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္

နံပါတ္ (၃) အဆင့္သို႔ အျမင့္ ဆံုး

အေမရိကန္မွ အင္ဒီေရာ့ဒစ္ ကို ၇-၆၊

ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲ

တြင္

ကမၻာ့နံပါတ္

(၂)

၂၀၀၆

ခုႏွစ္က

ကမၻာ့

သိပၸံဆိုင္ရာ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ လ်ိဳ႕၀ႇက္

ကစား ႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက္ေဆး

မည္မဟုတ္ပဲ ေဘ့စ္ေဘာ အားကစား

၇-၆ ျဖင့္ အႏိုင္ရ ဗိုလ္စြဲ ခဲ့သည္။ ထို

လူဘီခ်ိခ်္သည္

သည္းဖို ဇာတ္လမ္းမ်ား ေရးသားၿပီး

တစ္အုပ္ ေရးသြား မည္ဟု

ထုတ္

ႏႇင့္ပတ္သက္ေသာ လွိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား

ခ်န္ပီယံ ဆုသည္ ၎၏ တင္းနစ္

ဂ်ဳိကိုဗစ္ ႏွင့္ နံပါတ္ (၃) ရာေဖး

တေစၧ

ဖခင္

ေဖာ္ေျပာဆို လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကို အက္ေဆး ဆန္ဆန္ ေရးသား

ဘ၀

၁,၀၀၀

နာဒဲလ္ တို႔ကို အႏိုင္ရ ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္လုပြဲ

တစ္ဦး အျဖစ္ တင္စားထား ခဲ့ေသာ

စတီဖင္ကင္း၏ စာအုပ္၌ ၀တၳဳဆန္

သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

ေျမာက္ မာစတာ ေအာင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့

တြင္အဆင့္ (၈) ရွိ အင္ဒီေရာ့ဒစ္ ကို

စတီဖင္ကင္း မႇာ ေဘ့စ္ေဘာ အား

ေသာ အေရး အသား မ်ားကို ေတြ႕ရ

သည္။ ၄င္း သည္ မတ္ ၁၉ ရက္ က

အႏိုင္ ရခဲ့သည္။

(၂)

ဇာတ္လမ္း

၂၀၁၀

မ်ား၏

ေရြးေကာက္

ပြဲလြန္

နအဖ ၏ တရား မွ်တမွု

ကာလ တြင္ ၿမန္မာ ၿပည္သူ လူထု ၏

မရွိဘဲၿပဌာန္းထားေသာ ေရြးေကာက္

ဘ၀

ပြဲ

မ်ားမွာ

စစ္

အာဏာ

ရွင္

ဥပေဒကို

Weekly Eleven

နအဖ
ေရြးေကာက္ပြဲ

ၿမန္မာ

ၿပီးသည့္

သည္
ဥပေဒ

ထုတ္ၿပန္

တကယ္

တို ့ လက္ေအာက္ တြင္ လူမွု ဘ၀

ႏိုင္ငံသား မ်ား သာမက ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ

တိုင္းရင္းသား ပါတီ အဖြဲ႔ အစည္း

ဆင္းရဲ ဒုကၡ မ်ားကို ဆက္လက္ ခံစား

အမ်ားစု ကပါ လံုး၀ တရား မွ်တမွု

မ်ား၊

ေနႀကရမွာ ၿဖစ္ၿပီး လူ ့အခြင့္ အေရး

မရွိွေႀကာင္း

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၏

မ်ားလည္း

ေနႀက ေပသည္။

ဆက္လက္၍

ဆံုးရွုံး

ေသာ

ထုတ္ေဖာ္

ေၿပာဆို

ေနာက္ပိုင္း

NLD

အပစ္ရပ္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ပါတီ၊

တိုင္းရင္းသား

ဥပေဒမ်ား

အေပၚ

ေနႀက ရၿမဲ ၿဖစ္မည္ တို႔ကိုပါ ေၿပာဆို

မိမိ အၿမင္ ဆိုရလွ်င္ နအဖ

ေရးသား စည္းရံုး ႀကရ ေပမည္။ (၃)

၏တရားမွ်တမွုမရွိေသာ ေရြးေကာက္

ေစာင့္ႀကည့္ ေနမွာ ၿဖစ္ၿပီး ထိုတံု႔

အထက္ပါ အေႀကာင္း မ်ားေႀကာင့္

ပြဲ ဥပေဒမ်ား အရ ေရြးေကာက္ပြဲ

ၿပန္မွုမ်ား

နအဖ၏ တရား မွ်တမွု

မ၀င္ ေသာႀကာင့္ NLD ပါတီ အား

ႏိုင္ငံေရး

ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ေသာ္ ၿငားလည္း နအဖ

ယူဆ ရေပသည္။

၂၀၁၀

ေရြးေကာက္

မရွိေသာ

ပြဲကို

လံုး၀

လက္မခံဘဲ သပိတ္ေမွာက္ ( N0

အေန

VOTE

ဖ်က္သိမ္း

/

ေၿပာဆို

NO

ELECTION)

ေရးသား

ဟု

ႏွင့္သာ

NLD

ေႀကာင္း

ပါတီ

တံုၿပန္

မွုမ်ားကို
အေပၚ

အထူး

NLD

ပါတီ

သို ့ေသာ္ NLD ပါတီ ႏွင့္

တဖက္သတ္

ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး အခန္း က႑မွာ

မၿဖစ္ေသာ

ထုတ္ၿပန္ ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ၿမန္မာ လူထု ႏွင့္ ကမာၻ ့ နိုင္ငံမ်ား

ေပသည္။

ဥပေဒ

ႀကား၌

အေနၿဖင့္

နအဖ
အတိုင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္း

စုႀကည္

ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရး

သားမ်ား

ပါ၀င္ခြင့္

အက်ဥ္း

မရဘဲ

၂၀၁၀

ၿဖစ္စဥ္ တြင္ ေရြးေကာက္ ပြဲသည္ မရွိ
လိုအပ္ခ်က္

တခုၿဖစ္

ရွင္သန္

သို႔ရာတြင္ နအဖ၏ တရား

ေနေပမည္။ ၿမန္မာ လူထု မညံ့ပါ၊

မွ်တမွႉမရွိေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ႏိုင္ငံေရး အေတြး အေခၚ မညံ့ႀကပါ။

ဥပေဒကို လူထုက လံုး၀ လက္ခံ

ဆက္လက္

ကိုလိုနီ ေခတ္မွ စ၍ ၁၉၈၈

ခဲ့သည္ ဆိုပါစို႔၊ လူထု၏ ေထာက္ခံ

ၿပည္သူ အေရးေတာ္ ပံုႀကီး၊ ထိုမွ

မွုေႀကာင့္္

ယေန႔

ေရြးေကာက္ပြဲ

ထားဟန္

မတူေပ။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ /

ေႀကၿငာ ႏိုင္လိမ့္မည္။

ေရြးေကာက္ ပြဲကို ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္
၁၉၉၀

ခံကာ

ေဖာ္မည္ဟု

ထည့္တြက္

ႀကရ

အကယ္၍

အေၿခ

ကစားကြက္

စည္းရံုး

ေပမည္။

အေလးထား

လူထု၏ အခန္း က႑ကို

ကို

တဖက္သတ္

တုန္းက ကဲ့သို ့ အမတ္ ေနရာ အမ်ား

ေက်ခဲ့ ႀကပါသည္။ ဆက္လက္ ၍

ႏွင့္ လူထုေရွ ့မွ မားမား မတ္မတ္

အၿပား အနိုင္ ရခဲ့သည္ ဆိုပါစို႔ (၁)

လည္း သမိုင္းေပး ႏိုင္ငံေရး တာ၀န္

ရပ္တည္ ကာ စည္းရံုး ဦးေဆာင္မွု

အနိုင္ရ

ေက်ႀက ပါလိမ့္ မည္။

ေပးရန္ လိုေပသည္။

NLD

ပါတီ

အေန

ႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ ေခၚခြင့္ ရမည္လား

ႏွင့္

အခ်ဳပ္ အားၿဖင့္ ဆိုရေသာ္

(၂) အစိုးရ ဖြဲ ့စည္းခြင့္ ရမည္လား

လူထု၏ ေထာက္ခံ အား ေပး ၀န္းရံ

ယခု အခ်ိန္သည္ NLD ပါတီ၊ ၿပည္သူ

ဆိုသည္တိုမ
႔ ွာ စဥ္းစားစရာ အခ်က္

မွဳၿဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ခရီး ဆက္ သင့္

လူထု ( ၿပည္တြင္း/ၿပည္ပရွိ တိုင္းရင္း

မ်ား ၿဖစ္ေပသည္။ စစ္အုပ္စုမွ ကတိ

ပါသည္။ ၂၀၀၉ ေရႊဂံုတိုင္ ေႀကၿငာ

သား အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ

မတည္ ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္

စာတမ္း

အင္အား စုမ်ား အပါ အ၀င္) တို႔ ႏွင့္

ပြဲကို ၿပန္လည္ သတိရ သင့္ေပသည္။

အခိုင္ အမာ ရပ္တည္ သင့္ေပ သည္။

နအဖတို႔ ႏိုင္ငံေရး / ေတာ္လွန္ေရး

တဖက္ မွာလည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

မတရားတဲ့ အမိန္႔ အာဏာ မွန္သမွ်

စီးခ်င္း ထိုးရ ေတာ့မည့္ အခ်ိန္ ၿဖစ္

ဆက္လက္

တာ၀န္

ေႀကာင္း ေရးသား လိုက္ရ ပါသည္။

ရပ္တည္

ႏိုင္ခြင့္

NLD

က

ပါတီ

အတိုင္း

အရ

အေန

ဆက္လက္

ဖီဆန္

ႀကရမွာ

လည္း မရွိမၿဖစ္ အေရးႀကီး ေနေပ

ၿဖစ္ေပသည္။

သည္။

NLD ပါတီ ႏွင့္ တသားတည္း ထပ္တူ

ၿမန္မာ

ရွမ္းျပည္နယ္

အေရွ႕ပိုင္းတြင္

တည္ရွိၿပီး

တစ္ဖက္ နိဳင္ငံ ႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ ရွိေသာ နယ္စပ္ ၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။
နယ္စပ္ ၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ခ်ဲဒိုင္ ၊ ေဘာ္လံုးပြဲဒိုင္ ၊ (၃၆)
ေကာင္ဒိုင္ ၊ ျမင္းခံု ၊ ေဘာ္လံုးခံု ႏွင့္ ပန္းသီခံု ေထာင္ေသာ ဒိုင္းႀကီး မ်ားသည္
ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသ အာဏာပိုင္ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိ ၀န္ထမ္း အခ်ိဳ႕အား
လိုင္းေၾကးမ်ား ေပး၍ ေပၚေပၚ တင္တင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေန ၾကပါသည္။
ေလာင္းကစား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမွဳကိစၥမ်ားကို သတ္ဆိုင္ရာမွ
မ်က္ကြယ္ ျပဳ၍ ဖမ္းဆီး ၊ အေရးယူ ၊ တားဆီး ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။
ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ အမ်ား ျပည္သူ၏ အက်ိဳး စီးပြား ထိခိုက္
ေစကာ ၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကို ပ်က္ျပား ေစနိဳင္ၿပီး မလိုလား အပ္ေသာ ျပႆနာ
မ်ား ေပၚေပါက္ နိဳင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အေျခအေန
အရပ္ရပ္ကို အထက္လူႀကီးမ်ား သိရွိနိဳင္ရန္ ႏွင့္ ဥပေဒအထက္တြင္ ေရာက္ရွိ
ေနေသာ ေလာင္းကစား ဒိုင္ႀကီးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ အေရးယူ တားဆီ
းေပးပါရန္ အသိေပး အပ္ပါသည္။
တာ၀န္သိျပည္သူ တစ္ဦး
ဟံသာ၀တီ l ကာတြန္း ဟန္ေလး

ကြက္ ေပလိမ့္မည္။
သို ့ေသာ္ NLD ပါတီ အေန

ႏိုင္ငံေရး

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သည္

လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဆန္႔က်င္ ကန္႔

တာ၀န္

ထိတိုင္

(ျမန္မာတိုင္းမ္)

၂၀၁၀

တၿဖစ္လဲ ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္

လိုလား

တြင္

ရွိေန ပါလိမ့္မည္။

အမွန္

ဒီမိုကေရစီ

တစ္ေလွ်ာက္

လူထုသည္
မတ္ ၂၂ l ကိုကိုေအာင္ (တိုက်ိဳ)
Page - 15

ဧၿပီ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၊ အမွတ္ (၁၀၆)

ပရီမီယာလိဂ္မွာ

ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္

စားသမားေနရာမွာ

ကစားေနရတဲ့

ပထမပိုင္းပဲြၿပီး ခါနီးမွာ ဂုိးစတင္ ရခဲ့

စတုတၳ ေနရာ အတြက္ လုေနၾကတဲ့

ေ၀းလ္ လက္ေရြးစင္ ဂါရတ္ေဘးလ္

ေပမယ့္ ေဘးလ္ရဲ႕ ျဖတ္တင္ ေဘာ

အသင္းေတြ ထဲမွာ စပါးဟာ မန္စီး

ကုိ ေတာင္ပံျပန္ထုတ္ ဂါရတ္ေဘးလ္

ေတြကို ပက္ဗ္လူခ်န္ကို အေကာင္း

တီး နဲ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္လာမယ့္ အသင္းပါ။

က ရန္ ဂ်ာေတာင္ပံ နဲ႔ စပါးဟာ

ဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ စပါးဟာ

လီဗာပူး ကေတာ့ အေတာ့ကို မျဖစ္

ကစား သြားခဲ့ တာပါ။ ဖူလ္ဟမ္နဲ႔

ပထမပိုင္း မွာ ကတည္းက ဂိုး ရေနခဲ့

ႏိုင္ေတာ့လုိ႔ စပါးနဲ႔ မန္စီးတီးဟာတင္

အက္ဖ္ေအဖလား ပဲြမွာ ကတည္းက

မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ပိုင္းမွာ

ကစားေနၾကပါတယ္။

ကစားေနခဲ့တဲ့ ေဘးလ္ဟာ ဒီေန႔ပဲြမွာ

ဘလက္

အခု ဘလက္ဘန္းကုိ အႏိုင္
ရလုိက္

တာဟာ

စပါး

ေခ်ပဂုိးရဖို႔

ဖိကစား ခဲ့တဲ့ အတြက္ စပါးဟာ ခံစစ္

အတြက္

ကစား ခဲ့ေပမယ့္ တန္ျပန္ တုိက္စစ္

စတုတၳ ေနရာဟာ နီးသထက္ နီးလာ

ကေတာ့

ေနၿပီ

အတြဲ

ျဖစ္တယ္။

ဘန္းဟာ

၀ိႈက္ဟတ္လိန္း

ကိုလာ ကန္ရတဲ့ အသင္း တုိင္းဟာ

ျပသရာ

အေကာင္းဆံုး

စပါးမွာ

တိုက္စစ္

ရွိတယ္

ဆုိတာကို

ေရာက္သြား

ခဲ့ပါတယ္။

အဂၤလန္ ဂႏၳ၀င္ကစားသမား ေဟာင္း

သူဟာ ႏႇစ္ အနည္းငယ္ အတြင္းမႇာ

ခက္ခဲ မႈေတြနဲ႔ ခ်ည္းၾကံဳေတြ႕ရ မယ္

စပါးရဲ႕ ဒုတိယ ဂုိးဟာ ဘလက္ဘန္း

တစ္ဦးျဖစ္သူေဂ်ာ့ဖ္ဟတ္စ္ကလက္ရိႇ

မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရမ္း

ဆုိတာ ဘလက္ဘန္းဟာ သေဘာ

တက္ဖိ ေနတာကို ခုခံရင္းက ျပန္

အဂၤလန္ အသင္း တြင္ ၁၉၆၆ ကမၻာ့

ကို တိုးတက္ လာခဲ့ပါ တယ္။ လက္ရိႇ

ေပါက္ ထား ပံုရေနခဲ့ ပါတယ္။ စပါး

ထြက္ လာတဲ့ ေဘာလံုးကို ဒီဖုိးနဲ႔

ဖလားခ်န္ပီယံ အသင္း၏ စြမ္းေဆာင္

အခ်ိန္မႇာ သူ တစ္ဦးတည္းပဲ ၁၉၆၆

ကလည္း

ပက္ဗ္

ရည္မ်ဳိး ရြန္နီ တစ္ဦးတည္း တြင္သာ

ကမၻာ့ ဖလား ခ်န္ပီယံ အသင္းရဲ႕

ထားေတာ့

ပြဲခ်ိန္

သြင္းသြား ခဲ့တာက ဒီဖုိး-ပက္ဗ္လူခ်န္

ရိႇေၾကာင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ဳိး ရိႇတယ္ လို႔ ထင္ပါ

တစ္ခုလံုး ကို တင္ ကစား သြားခဲ့

ကို အတဲြဟာ သတိထားရမယ့္ အတြဲ

တယ္''ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ရြန္နီ

ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း စပါးဟာ

ဆုိ တာမ်ဳိး ျဖစ္သြားခဲ့ ပါတယ္။

ကမၻာ့

သည္ လက္ရိႇ အခ်ိန္ တြင္ ေဘယန္

ဘလက္ဘန္း ကို ၃-၁ နဲ႔ ဂိုးျပတ္ႏုိင္

ဖလား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဂၤလန္အ သင္း

ျမဴးနစ္ အသင္း ႏႇင့္ ပြဲတြင္ ရရိႇခဲ့သည့္

သြားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အတြက္ ေျခစြမ္းျပ ကစားခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး

ေျခက်င္း၀တ္

ဒဏ္ရာ

ႏွစ္သင္း စလံုးရဲ႕ မန္ေနဂ်ာ

ျပန္ဖိၿပီး ကစားခဲ့ ေပမယ့္ ကြင္းလယ္

ဗိုလ္လု

ဂ်ာမနီ

ေၾကာင့္ အနားယူ ေနရၿပီး ရက္ သ

ေတြက အဂၤလိပ္ ေတြ ျဖစ္ေန ၾကၿပီး

ပိုင္းမွာ စပါးကို ဘလက္ဘန္း ဟာ

အသင္း ဘက္သို႔ ဟက္ထရစ္သြင္း

တၲပတ္ ႏႇစ္ပတ္မႇ သံုးပတ္ အထိသာ

ကစားဟန္ က လည္း အေတာ့ကို

ယွဥ္ႏုိင္စြမ္း မရွိ ျဖစ္သြားခဲ့ ပါတယ္။

ယူႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ့ဖ္ဟတ္စ္

အနားယူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မန္ယူ

တူညီ ေနတဲ့ အေန အထားမွာ ရွိေန

ကစားဟန္ တူညီတဲ့ ႏွစ္သင္းရဲ႕ ပဲြမွာ

က ''ရြန္နီ ဟာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး

အသင္း နည္းျပ ဖာဂူဆန္ က ေျပာ

ခဲ့ပါတယ္။ အေ၀းေပး တုိက္႐ုိက္ ေပး

ဘလက္ဘန္း ေတာင္ပံ ေတြက ပက္

ကစားသမား

ၾကား ခဲ့သည္။

ပို႔ဟန္၊

မႇတ္ခ်က္ျပဳ

ေျပာၾကား

ခဲ့သည္။
ေဂ်ာ့ဖ္ဟတ္စ္သည္

ပဲြတြင္

၁၉၆၆

အေနာက္

ႏႇစ္ဦး၊

သံုးဦးထဲက

အဆစ္လြဲ

Weekly Eleven

အေကာင္းဆံုး တစ္ေယာက္ပါ။

ရည္မွန္း
အမွား

ေတာင္ပံ

ခ်က္ႀကီး
မခံဘဲ

ႏွစ္ဖက္

အတဲြကေန

ဘလက္ဘန္းဟာ ဘမ္ဘာ
ရဲ႕ ေခါင္းတုိက္ဂုိး ရၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ

အားနဲ႔

ေတာ့ စပါးတုိက္ စစ္ကို အေကာင္း

ဒါဆန္၊

တုိက္စစ္ ကို ျဖတ္တင္ ကန္ပို႔ဟန္

ဆံုး၊ အဓိကပံ့ပိုး ကစားသြားႏိုင္ ခဲ့တဲ့

ေဘာေတြ ထက္ စပါး ေတာင္ပံက

ေတြက စပါးနဲ႔ ဘလက္ဘန္း၊ ရက္ဒ္

ေတာင္ပံကစားသ မားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂါရတ္ေဘးလ္ ရဲ႕ ျဖတ္တင္ ေဘာ

နက္နဲ႔အလာ ဒိုက္စ္တုိ႔ရဲ႕ တူညီ တဲ့

သူ႔ရဲ႕ေျပးအားကို

ဘလက္

ေတြက ထက္ထက္ ျမက္ျမက္ ရွိခဲ့

ဘန္းေနာက္တန္းညာအစြန္ ကဆယ္

ေတာ့ စတုတၳ ေနရာကို ဆက္လက္

စပါးမွာေတာင္ပံကစားသမာ

ဂါဒိုဟာ မထိန္း ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စပါး

ၿပီးဦးေဆာင္ သြားႏုိင္ ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါ

းေတြျဖစ္ တဲ့လင္ႏြန္၊ ဘန္တေလတုိ႔

ဟာလည္း တစ္ခ်ိန္လံုး ေဘးလ္ ရဲ႕

တယ္။ဆန္းဒါးလန္းကြင္းမွာ မန္စီးတီး

နာေနၿပီး

ကြင္းလယ္က

ေတာင္ပံ တစ္ျခမ္း တည္းကပဲ တုိက္

ဟာ ကံေကာင္းစြာနဲ႔ သေရက် သြားခဲ့

ဂ်ီး

စစ္ ကစား သြားခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္

တာကလည္း ေတာ့ တင္ဟမ္ေဟာ့

နပ္စ္တုိ႔နာေနလုိ႔ ၾကည့္လုိက္ရင္ စပါး

တန္း သမား အျဖစ္သာ သိထား ခဲ့လုိ႔

စပါး နဲ႔ မန္စီးတီး ၾကားမွာ ကြာျခား

ကြင္းလယ္ဟာ အားနည္းေနခဲ့ တာ

ေနရာ မရ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဘးလ္ဟာ

ထူးျခားမႈ

ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရင္က ေတာင္ပံ က

ရလာတဲ့ အခြင့္အေရး ေအာက္ကေန

ေနမိပါရဲ႕...။

စားေနတဲ့ မိုဒရစ္ကိုကြင္းလယ္ကိုပို႔ၿပီး

သူ႔ရဲ႕စြမ္းရည္ကိုအ ေကာင္းဆံုးျပသ

ေနာက္တန္း ဘယ္အစြန္ အရန္ က

သြားတာလုိ႔ ယူဆစရာပါ။ စပါးဟာ

ပံုစံေတြ ျဖစ္ေန ခဲ့ပါတယ္။

ဟတ္ဒယ္စတုန္း၊

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ မီယာမီကမ္းေျခအနီး၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ က်င္းပ

လူခ်န္ကို

အီမာတန္တုိ႔ရဲ႕

ျဖတ္တင္

တစ္ခုလုိ႔

ယူဆ

ေအာင္မိုးေဇာ္ (ျမန္မာတိုင္းမ္)

ခဲ့သည့္ Sony Ericsson Open တင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား
အန္ဒီေရာ့ဒစ္ ႏႇင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏိုင္ငံသူ ကင္မ္က လိုက္စတားစ္တို႔ ခ်န္ပီယံ
ဆုမ်ား ရရိႇခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ နာမည္ႀကီးတင္းနစ္သမားမ်ားအားလံုးနီးပါး
၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးခ်င္း ပြဲစဥ္ မ်ားတြင္ ႏိုင္ေျခ
အဆင့္ ဆီဒင္ ၆ ရရိႇသူ ေရာ့ဒစ္က အႏိုင္ရ ဗိုလ္စြဲခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီဒင္ ၁
ရရိႇခဲ့သည့္ ကမၻာ့ နံပါတ္တစ္ ကစားသမား ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒါရာက စတုတၴ
အဆင့္တြင္ ဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့သည့္ ခ်က္ႏိုင္ငံသား ဘာဒက္ရႇ္ကို
႐ံႈးနိမ့္ ခဲ့ၿပီး ဆီဒင္ ၂ ရရိႇသည့္ ဂ်ဳိကိုဗစ္က ဒုတိယအဆင့္၊ ဆီဒင္ ၃ ရရိႇသည့္
အန္ဒီမာေရး

ကလည္း

ဒုတိယအဆင့္တြင္

႐ံႈးနိမ့္ၿပီးထြက္ခြာခဲ့ရသည္။

ဆီမီးဖိုင္နယ္ အဆင့္သို႔ ရာေဖးလ္နာဒယ္လ္ (ဆီဒင္ ၄)၊ ဆိုဒါလင္း (ဆီဒင္ ၅)၊
အန္ဒီ ေရာ့ဒစ္(ဆီဒင္ ၆)၊ ဘာဒက္ရႇ္(ဆီဒင္ ၁၆)တို႔ တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
ယင္းပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ဘာဒက္ရႇ္က ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား ဆိုဒါလင္းကို ၆-၂၊ ၆-၂ ျဖင့္
ႏႇစ္ပြဲျပတ္ အႏိုင္ ရရိႇခဲ့ၿပီး အန္ဒီေရာ့ဒစ္က နာဒယ္လ္ကို ၄-၆၊ ၆-၃၊ ၆-၃ ျဖင့္
အႀကိတ္ အနယ္ ကစားၿပီး ဗိုလ္လုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္လုပြဲတြင္ အိမ္ရႇင္ ႏိုင္ငံသား အန္ဒီေရာ့ဒစ္ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ စံခ်ိန္တင္
လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ေရာ့ဒစ္က ပရိသတ္ မ်ား၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏိုင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ေရာ့ဒစ္သည္ ဘာဒက္ရႇ္ကုိ ၇-၅၊ ၆-၄
ျဖင့္အႏိုင္ရၿပီး ခ်န္ပီယံ ဖလား ရရိႇခဲ့ သူလည္း ျဖစ္သည္။

Weekly Eleven

ပရီမီယာလိဂ္ ခ်န္ပီယံဆုသည္ ျမင္းသံုးေကာင္အၿပိဳင္လုမည့္ အေျခအေန ေရာက္လာျပန္သည္။ ပဲြစဥ္ ၃၁ အၿပီးတြင္
လက္ရွိခ်န္ပီယံ

မန္ခ်က္စတာ

ယူႏုိက္တက္က

၆၉

မွတ္ျဖင့္

ထိပ္ဆံုး

ျပန္ေရာက္လာၿပီး

အာဆင္နယ္က

ႏွစ္မွတ္အကြာျဖင့္ ဒုတိယေနရာ၊ ခ်ယ္လ္ဆီး က ေလးမွတ္အကြာ တစ္ပဲြေလ်ာ့ျဖင့္ တတိယေနရာမွလုိက္ေနသည္။
က်န္ရွိေသာပဲြမ်ားတြင္ ၎တုိ႔သံုးသင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အေနအထားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
မန္ခ်က္စတာယူႏက္
ိုကတ
္ က္
က

အာဆင္နယ္

ခ်ယ္လ္ဆီး

မတ္ ၂၇ ေဘာ္လ္တန္(အေ၀းကြင္း)

မတ္ ၂၇ ဘာမင္ဂမ္(အေ၀းကြင္း)

မတ္ ၂၄ ပို႔စ္မတ္ (အေ၀းကြင္း)

ဧၿပီ ၃

ဧၿပီ ၃

(အိမ္ကြင္း)

မတ္ ၂၇ ဗီလာ

(အိမ္ကြင္း)
(အေ၀းကြင္း)

ခ်ယ္လ္ဆီး(အိမ္ကြင္း)

၀ုဖ္

ဧၿပီ ၁၁ ဘလက္ဘန္း(အေ၀းကြင္း)

ဧၿပီ ၁၀ စပါး

(အေ၀းကြင္း)

ဧၿပီ ၃

ဧၿပီ ၁၇ မန္စီးတီး (အေ၀းကြင္း)

ဧၿပီ ၁၈ ၀ီဂန္

(အေ၀းကြင္း)

ဧၿပီ ၁၃ ေဘာ္လ္တန္(အိမ္ကြင္း)

ဧၿပီ ၂၅ စပါး

ဧၿပီ ၂၄ မန္စီးတီး (အိမ္ကြင္း)

ဧၿပီ ၁၇ စပါး

(အိမ္ကြင္း)

မန္ယူ

(အေ၀းကြင္း)

ေမ ၁

ဆန္းဒါးလန္း(အေ၀းကြင္း)

ေမ ၁

ဘလက္ဘန္း(အေ၀းကြင္း)

ဧၿပီ ၂၅ စတုတ္ (အိမ္ကြင္း)

ေမ ၉

စတုတ္ (အိမ္ကြင္း)

ေမ ၉

ဖူလ္ဟမ္ (အိမ္ကြင္း)

ေမ ၁

လီဗာပူး (အေ၀းကြင္း)

ေမ ၉

၀ီဂန္

(အိမ္ကြင္း)

ေအာင္၀င္း (ျမန္မာတိုင္းမ္)

ဟံသာ၀တီဂ်ာနယ္ကို လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ီသည္။ The Hanthawaddy Journal is printed, published and distributed in Liberated Area.