P. 1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

|Views: 64|Likes:
Published by arisxa

More info:

Published by: arisxa on Apr 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

ǻǿǻǹȀȉǿȀȅǿ Ȉȉȅȋȅǿ

ȃĮ ȖȞȦȡȓıȠȣȝİ ȩIJȚ Ș ǼȜȜȐįĮ İȞİʌȜȐțȘ ıIJȠȞ Ǻ'
ȆĮȖțȩıȝȚȠ ʌȩȜİȝȠ Įʌȩ IJȘ ıIJȚȖȝȒ ʌȠȣ įȑȤIJȘțİ
İʌȓșİıȘ Įʌȩ IJȘȞ ǿIJĮȜȓĮ (İȜȜȘȞȠȧIJĮȜȚțȩȢ ʌȩȜİȝȠȢ).
ȃĮ ȝȐșȠȣȝİ ȩIJȚ, İȞȫ ȕȡȚıțȩIJĮȞ ıİ İȟȑȜȚȟȘ Ƞ
İȜȜȘȞȠȧIJĮȜȚțȩȢ ʌȩȜİȝȠȢ, Ș ǼȜȜȐįĮ įȑȤIJȘțİ İʌȓșİıȘ
țĮȚ Įʌȩ IJȘ īİȡȝĮȞȓĮ (İȜȜȘȞȠȖİȡȝĮȞȚțȩȢ ʌȩȜİȝȠȢ).
ȃĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȘșȠȪȝİ ȩIJȚ Ș IJİȜİȣIJĮȓĮ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ
ıȣȖțȡȐIJȘıȘȢ IJȦȞ İʌȚIJȚșȑȝİȞȦȞ Įʌȩ IJȚȢ İȜȜȘȞȚțȑȢ
įȣȞȐȝİȚȢ ȑȖȚȞİ ıIJȘȞ ȀȡȒIJȘ, įȓȤȦȢ, ȩȝȦȢ, șİIJȚțȩ
ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ (ȝȐȤȘ IJȘȢ ȀȡȒIJȘȢ).
ȃĮ ȖȞȦȡȓıȠȣȞ IJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ȣʌȩ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ș ǼȜȜȐįĮ
ıȣȞșȘțȠȜȩȖȘıİ.
ȉȅ ȀǹȉǹǻȇȅȂǿȀȅ ǼȁȁǾ
ȅ ĮȞIJȚıIJȡȐIJȘȖȠȢ ȉıȠȜȐțȠȖȜȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȣȞİȞȞȠȘșİȓ ȝİ
IJȘȞ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȣʌȑȖȡĮȥİ ıȣȞșȘțȠȜȩȖȘıȘ.
ǹʌȩ IJİȡȐıIJȚĮ ʌȜȦIJȒ
ıIJȡĮIJȚȦIJȚțȒ ȖȑijȣȡĮ ıIJȘ
ȇȠȣȝĮȞȓĮ ıIJȠ ǻȠȪȞĮȕȘ
IJĮ ȤȚIJȜİȡȚțȐ
ıIJȡĮIJİȪȝĮIJĮ, 2 ȂĮȡIJȓȠȣ
1941 İȚıȑȡȤȠȞIJĮȚ ıIJȘ
ǺȠȣȜȖĮȡȓĮ.
Ǿ ȖİȡȝĮȞȚțȒ įȪȞĮȝȘ ȝİ IJĮ
ȕȠȝȕĮȡįȚıIJȚțȐ ĮİȡȠʌȜȐȞĮ
stucas ıțȠȡʌȓȗȠȣȞ IJȠȞ
ȩȜİșȡȠ.
DzțĮȞĮȞ țĮIJĮțȩȡȣijȘ
İijȩȡȝȘıȘ țĮȚ
İȞİȡȖȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJȘ ıİȚȡȒȞĮ
ʌȠȣ įȚȑșİIJĮȞ ʌȡȠțĮȜȠȪıĮȞ
IJȠȞ ʌĮȞȚțȩ. īİȡȝĮȞȩȢ
ĮȟȚȦȝĮIJȚțȩȢ ʌĮȡĮIJȒȡȘıİ
ʌȦȢ ȠȚ DzȜȜȘȞİȢ ıIJȡĮIJȚȫIJİȢ
ʌĮȡȑȝİȞĮȞ ıIJȚȢ șȑıİȚȢ IJȠȣȢ,
ĮȞIJȓșİIJĮ Įʌȩ ȆȠȜȦȞȠȪȢ țĮȚ
īȐȜȜȠȣȢ ʌȠȣ ȑijİȣȖĮȞ
ʌĮȞȚțȩȕȜȘIJȠȚ Įʌȩ IJȚȢ șȑıİȚȢ
IJȠȣȢ. (6 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1941-H
ȖİȡȝĮȞȚțȒ İʌȓșİıȘ, ǼʌIJȐ
ǾȝȑȡİȢ, Ǿ ȀĮșȘȝİȡȚȞȒ,
ȀȣȡȚĮțȒ 7 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2002)
ǼȁȁǾȃǼȈ ǹǿȋȂǹȁȍȉȅǿ
ǻǿǻǹȀȉǿȀȅǿ Ȉȉȅȋȅǿ
ȃĮ ȝȐșȠȣȝİ IJĮ țȪȡȚĮ ȖȞȦȡȓıȝĮIJĮ IJȠȣ țĮșİıIJȫIJȠȢ
țĮIJȠȤȒȢ.
ȃĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȝİ IJȘȞ İȝijȐȞȚıȘ țĮȚ ĮȞȐʌIJȣȟȘ
IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ țȚȞȒȝĮIJȠȢ ĮȞIJȓıIJĮıȘȢ.
ȃĮ țĮIJĮȞȠȒıȠȣȝİ IJȠȞ ȡȩȜȠ IJȦȞ ȖȣȞĮȚțȫȞ țĮȚ IJȦȞ
ȞȑȦȞ ıIJȘȞ ǹȞIJȓıIJĮıȘ.
ȃĮ ȝȐșȠȣȝİ ȖȚĮ IJȠ ijĮȚȞȩȝİȞȠ IJȠȣ įȦıȚȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ
IJĮ IJȐȖȝĮIJĮ ĮıijĮȜİȓĮȢ.
ȃĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȘșȠȪȝİ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ
ȗȦȒȢ ıIJȘȞ «İȜİȪșİȡȘ ǼȜȜȐįĮ».
ȃĮ ȝȐșȠȣȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ țĮȚ IJȠ
ıȤȘȝĮIJȚıȝȩ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ İșȞȚțȒȢ İȞȩIJȘIJĮȢ.
ȅǿ īǼȇȂǹȃȅǿ Ȉȉȅ ȀǼȃȉȇȅ ȉǾȈ ǹĬǾȃǹȈ
ȅǿ īǼȇȂǹȃȅǿ ȈȉǾȃ ǹȀȇȅȆȅȁǾ
Ȁǹȉȅȋ . ȅǿ ǹĬǾȃǹǿȅǿ ǹȇǹǻǿǻȅȊȃ ȉǹ
ȇǹǻǿȅĭȍȃǹ ȉȅȊȈ
11 ǿȅȊȁǿȅȊ 1942. ǼǺȇǹǿȅǿ ǼȄǼȊȉǼȁǿǽȅȃȉǹǿ ǻǾȂȅȈǿǹ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ
ȊȆȅȋȇǼȍȉǿȀǾ ǹȆȅīȇǹĭǾ ȈȉǾȃ ȆȁǹȉǼǿǹ ǼȁǼȊĬǼȇǿǹȈ ȈȉǾ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾ
ȂǹȊȇǾ ǹīȅȇǹ
ȂǹȊȇǾ ǹīȅȇǹ - ȉȅ ȁǹǻǿ Ǽǿȃǹǿ
ȈȆǹȃǿȅ Ȁǹǿ ȆǹȃǹȀȇǿǺȅ
ȝȚțȡȠȓ ıĮȜIJĮįȩȡȠȚ țĮȡĮįȠțȠȪȞ
ȝȒʌȦȢ ȝʌȠȡȑıȠȣȞ ȞĮ ĮȡʌȐȟȠȣȞ
ĮȚijȞȚįȚĮıIJȚțȐ țȐIJȚ Įʌȩ IJȠ
ʌȠȜȪIJȚȝȠ ijȠȡIJȓȠ ȝİ IJȡȩijȚȝĮ,
ĮțȩȝĮ țĮȚ İȞ țȚȞȒıİȚ IJȠȣ
ijȠȡIJȘȖȠȪ...
ǹȃȉȇǹȈ, ǼȄǹȃȉȁǾȂǼȃȅȈ ǹȆȅ ȉǾȃ ȆǼǿȃǹ, ȈǼ ǻȇȅȂȅ ȉǾȈ ǹĬǾȃǹȈ.
ȌǹȋȃȅȃȉǹȈ īǿǹ Ȁǹȉǿ ĭǹīȍȈǿȂȅ...Ȉȉǹ ȈȀȅȊȆǿǻǿǹ!
ȇǹȀǼȃǻȊȉȅ Ȇǹǿǻǿ
Ȇǹǿǻǿǹ ȆȅȊ
ȆǼȇǿȂǹǽǼȊȉǾȀǹȃ Ȉȉȅ
ǹȈȊȁȅ Ȉȉȅ ǻǹĭȃǿ īǿǹ
ȃǹ ǼȋȅȊȃ ȈȉǼīǾ Ȁǹǿ
ȈȉȅǿȋǼǿȍǻǾ ǻǿǹȉȇȅĭǾ
ǹĬǾȃǹ. ȆǼȇǹȈȉǿȀȅǿ ǺȅǾĬȅȊȃ ǹȃĬȇȍȆȅ ȆȅȊ ȈȍȇǿǹȈȉǾȀǼ ǹȆȅ
ȉǾȃ ȆǼǿȃǹ.
Ȉȉȅ ǼȇīȅȈȉǹȈǿȅ FIX ȅȊȇǼȈ īǿǹ ȈȊȈȈǿȉǿȅ
Ǿ
ǹȃȉǿȈȉǹȈǾ
Ǿ ȣʌȠıIJȠȜȒ IJȘȢ ȖİȡȝĮȞȚțȒȢ ıȘȝĮȓĮȢ Įʌȩ
IJȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ ȂĮȞȫȜȘ īȜȑȗȠ țĮȚ ǹʌȠıIJȩȜȘ
ȈȐȞIJĮ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȠ ʌȡȫIJȠ įȣȞĮIJȩ țIJȪʌȘȝĮ
ıIJȠȞ țĮIJĮțIJȘIJȒ.
ȅȇīǹȃȍȈǼǿȈ ǹȃȉǿȈȉǹȈǾȈ
ǼșȞȚțȩ ǹʌİȜİȣșİȡȦIJȚțȩ ȂȑIJȦʌȠ (ǼǹȂ)
ǼșȞȚțȩȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȚțȩȢ ǼȜȜȘȞȚțȩȢ
ȈȪȞįİıȝȠȢ (ǼǻǼȈ)
ǼșȞȚțȒ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒ ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ
(ǼȀȀǹ)
ȉȠ ĭİȕȡȠȣȐȡȚȠ IJȠȣ 1942 ȚįȡȪșȘțİ Įʌȩ IJȠ
ǼǹȂ Ƞ ǼșȞȚțȩȢ ȁĮȧțȩȢ ǹʌİȜİȣșİȡȦIJȚțȩȢ
ȈIJȡĮIJȩȢ (ǼȁǹȈ). ǾȖȑIJȘȢ IJȠȣ ǼȁǹȈ
ĮȞĮįİȓȤIJȘțİ Ƞ DZȡȘȢ ǺİȜȠȣȤȚȫIJȘȢ
ǹȡȤȘȖȩȢ IJȠȣ
ǼǻǼȈ Ƞ
ıIJȡĮIJȘȖȩȢ
ȃĮʌȠȜȑȦȞ ǽȑȡȕĮȢ
ǹȡȤȘȖȩȢ IJȦȞ
ĮȞIJȐȡIJȚțȦȞ ıȦȝȐIJȦȞ
IJȠȣ Ǽ.ȁ.ǹ.Ȉ. ıIJĮ
ȕȠȣȞȐ IJȘȢ ȈIJİȡİȐȢ
ǼȜȜȐįĮȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ
IJȠ Ǽ.ǹ.Ȃ. Ƞ ĬĮȞȐıȘȢ
ȀȜȐȡĮȢ ȝİ IJȠ
ȥİȣįȫȞȣȝȠ DZȡȘȢ
ǺİȜȠȣȤȚȫIJȘȢ
ǹȃȉǿȈȉǹȈǾ ǼȀǻǾȁȍĬǾȀǼ Ȁǹǿ ȈȉǿȈ ȆȅȁǼǿȈ, ȂǼ
ǹȆǼȇīǿǼȈ Ȁǹǿ ȈȊȁȁǹȁǾȉǾȇǿǹ.
25 ȂǹȇȉǿȅȊ 1941: ȈȉǾȃ ǹĬǾȃǹ ĭȅǿȉǾȉǼȈ Ȁǹǿ ȁǹȅȈ ǻǿǹǻǾȁȍȃȅȊȃ ȂǼ ȉǾȃ
ǼȊȀǹǿȇǿǹ ȉǾȈ ǼĬȃǿȀǾȈ ǼȆǼȉǼǿȅȊ.
ȃȅǼȂǺȇǿȅȈ 1942: ǹȃǹȉǿȃǹȄǾ ȉǾȈ īǼĭȊȇǹȈ ȉȅȊ īȅȇīȅȆȅȉǹȂȅȊ ±
ȃȅǼȂǺȇǿȅȈ 1942
ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 1942:
ȅ ȜĮȩȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
ǻȡȐȝĮȢ İȟİȖİȓȡİIJĮȚ
ĮȣșȩȡȝȘIJĮ țĮȚ țĮIJĮȜȪİȚ
IJȚȢ ȕȠȣȜȖĮȡȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ
țĮIJȠȤȒȢ. Ǿ İȟȑȖİȡıȘ
țĮIJĮʌȞȓȖİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ
ǺȠȪȜȖĮȡȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
İțIJİȜȠȪȞ 3000 ʌĮIJȡȚȫIJİȢ
ıIJȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ǻȡȐȝĮ țĮȚ
ǻȠȟȐIJȠ.
ȅȝĮįȚțȩȢ IJȐijȠȢ ǼȜȜȒȞȦȞ İțIJİȜİıșȑȞIJȦȞ Įʌȩ IJȠȣȢ
ǺȠȪȜȖĮȡȠȣȢ ijĮıȓıIJİȢ
ĭǼǺȇȅȊǹȇǿȅȈ 1943:
ȉȅ Ǽ.ǹ.Ȃ. ǿǻȇȊǼǿ ȉǾȃ
Ǽ.Ȇ.ȅ.ȃ. (ǼĬȃǿȀǾ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǾ
ȅȇīǹȃȍȈǾ ȃǼȅȁǹǿǹȈ).
ȃǼǹȇȅǿ ǻǿǹǻǾȁȍȉǼȈ ȀǹȉǼǺǹǿȃȅȊȃ ȈȉȅȊȈ ǻȇȅȂȅȊȈ Ȉȉǹ īǿǹȃȃǼȃǹ
ǼȃǼǻȇǹ.
ȅȂǹǻǹ ȈǹȂȆȅȉǼȇ.
ȅǿ ȀǹȆǼȉǹȃǿȅǿ Ȃȅȃǹǻȍȃ ȉȅȊ Ǽ.ȁ.ǹ.Ȉ. ȈȉǾ ȈȊȈȀǼȌǾ ȉǾȈ ȁǹȂǿǹȈ (16/11/44).
ǹȇȀǼȉǼȈ īȊȃǹǿȀǼȈ ǼȁǹǺǹȃ ȂǼȇȅȈ ȈȉǿȈ ǻȊȃǹȂǼǿȈ ȉȅȊ Ǽ.ǹ.Ȃ.
ǹȇȀǼȉȅǿ ǿǼȇȍȂǼȃȅǿ ǼȁǹǺǹȃ ȂǼȇȅȈ ȈȉǿȈ ǻȊȃǹȂǼǿȈ ȉȅȊ Ǽ.ǹ.Ȃ.
ȅȂǹǻǿȀǼȈ ǼȀȉǼȁǼȈǼǿȈ
ȉȅ ȅȁȅȀǹȊȉȍȂǹ ȉȍȃ ȀǹȁǹǺȇȊȉȍȃ
13 ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 1943
ȟȘȝİȡȫȝĮIJĮ ȤIJȣʌȠȪȞ ȠȚ
țĮȝʌȐȞİȢ IJȘȢ
ȝȘIJȡȩʌȠȜȘȢ țĮȚ țĮȜİȓIJĮȚ
ȝİ ĮȣıIJȘȡȑȢ įȚĮIJĮȖȑȢ Ƞ
ʌȜȘșȣıȝȩȢ ıİ
ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ ıIJȠ
įȘȝȠIJȚțȩ ıȤȠȜİȓȠ,
ȑȤȠȞIJĮȢ ȝȓĮ țȠȣȕȑȡIJĮ țĮȚ
IJȡȩijȚȝĮ ȝȚĮȢ ȘȝȑȡĮȢ. ȅȚ
īİȡȝĮȞȠȓ įȚĮȤȦȡȓȗȠȣȞ IJĮ
ȖȣȞĮȚțȩʌĮȚįĮ Įʌȩ IJȠȣȢ
ȐȞIJȡİȢ ȐȞȦ IJȦȞ 14 İIJȫȞ.
ȉȠ įȘȝȠIJȚțȩ ıȤȠȜİȓȠ
ȅȚ ȐȞįȡİȢ ȠįȘȖȠȪȞIJĮȚ ıIJȘ ȡȐȤȘ IJȠȣ ȀĮʌȒ, ȤȫȡȠ ĮȝijȚșİĮIJȡȚțȩ, Įʌȩ ȩʌȠȣ șĮ ȒIJĮȞ
ĮȞĮȖțĮıȝȑȞȠȚ ȞĮ ȕȜȑʌȠȣȞ IJĮ ıʌȓIJȚĮ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ IJȠȣȢ, ȝĮȗȓ ȝİ IJȠ ıȤȠȜİȓȠ, ȩʌȠȣ
ȕȡȓıțȠȞIJĮȞ ȠȚ ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ IJȠȣȢ, ȞĮ țĮȓȖȠȞIJĮȚ. ȈĮįȚıȝȩȢ!
ȅ IJȩʌȠȢ İțIJȑȜİıȘȢ, ȡȐȤȘ IJȠȣ ȀĮʌȒ, ȝİ IJȠ
ȝȞȘȝİȓȠ IJȠȣ ȠȜȠțĮȣIJȫȝĮIJȠȢ
ȅ İʌȚțİijĮȜȒȢ IJȠȣ İțIJİȜİıIJȚțȠȪ
ĮʌȠıʌȐıȝĮIJȠȢ ǹȣıIJȡȚĮțȩȢ ȣʌȠȜȠȤĮȖȩȢ
ǺȐȜȜȚȝʌĮȜȞIJ ǹțĮȝʌȤȠȪȝʌİȡ.
ȅ ǻȚȠȚțȘIJȒȢ IJȠȣ ȖİȡȝĮȞȚțȠȪ
ĮʌȠıʌȐıȝĮIJȠȢ IJȠȣȢ țĮșȘıȣȤȐȗİȚ ȜȑȖȠȞIJĮȢ
ʌȦȢ ıIJȠ... ȜȩȖȠ IJȘȢ ıIJȡĮIJȚȦIJȚțȒȢ IJȠȣ
IJȚȝȒȢ(!) įİȞ șĮ IJȠȣȢ ıțȠIJȫıȠȣȞ, ĮȜȜȐ ȝȩȞȠ
șĮ țȐȥȠȣȞ IJȘȞ ʌȩȜȘ țĮȚ șĮ ȝİIJĮijȑȡȠȣȞ
IJȠȣȢ țĮIJȠȓțȠȣȢ ıİ ȐȜȜȘ ʌȩȜȘ... Ȃİ IJȠȞ
ȠįȠȞIJȦIJȩ ıȚįȘȡȩįȡȠȝȠ, ijȠȡIJȘȖȐ țĮȚ ȗȫĮ
ȝİIJȑijİȡĮȞ ȩȜȘ IJȘȞ ʌİȡȚȠȣıȓĮ IJȦȞ
ȀĮȜĮȕȡȣIJȚȞȫȞ, ĮțȩȝĮ țĮȚ IJĮ țȠʌȐįȚĮ
ȗȫȦȞ, ȖİȞȚțȐ ȩ,IJȚ ʌȠȜȪIJȚȝȠ ıȣȖțȑȞIJȡȦıĮȞ
Įʌȩ IJȘ ȜİȘȜĮıȓĮ ıʌȚIJȚȫȞ, ȉȡĮʌİȗȫȞ țĮȚ
ǻȘȝȠıȓȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ.
ǼȞȫ Ș ʌȩȜȘ țĮȚȖȩIJĮȞ, 2.30ǯ IJȠ ȝİıȘȝȑȡȚ, ȠȚ
ȡȚʌȑȢ IJȦȞ ʌȠȜȣȕȩȜȦȞ ȐȡȤȚȗĮȞ ȞĮ ȡȓȤȞȠȣȞ
ȐȥȣȤĮ IJĮ ıȫȝĮIJĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ
ıȣȖțİȞIJȡȦȝȑȞȦȞ ĮȞIJȡȫȞ țĮȚ İijȒȕȦȞ.
ǻȓȞȠȣȞ țĮȚ IJȘ "ȤĮȡȚıIJȚțȒ ȕȠȜȒ". ȈIJȘȞ ʌȩȜȘ
ȠȚ ijȜȩȖİȢ ʌİȡȚȗȫȞȠȣȞ IJȠ įȘȝȠIJȚțȩ ıȤȠȜİȓȠ.
īȣȞĮȓțİȢ țĮȚ ʌĮȚįȚȐ ıİ ĮȜȜȠijȡȠıȪȞȘ
ʌĮȡĮȕȚȐȗȠȣȞ IJȚȢ țȜİȚįȦȝȑȞİȢ ʌȩȡIJİȢ Ȓ
ʌȘįȐȞİ Įʌȩ IJĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ...
ǻİȞ ȕȜȑʌȠȣȞ ʌȠȣșİȞȐ IJȠȣȢ ȐȞIJȡİȢ.
ǹȡȖȐ IJȠ ȝİıȘȝȑȡȚ ȝĮșĮȓȞȠȣȞ IJȠ țĮțȩ
IJȘȢ ȝĮȗȚțȒȢ İțIJȑȜİıȘȢ. ǹȞȘijȠȡȓȗȠȣȞ
IJȘȞ ʌȜĮȖȚȐ țĮȚ ʌĮȖȫȞȠȣȞ Įʌȩ IJȠ
ijȡȚțIJȩ șȑĮȝĮ ʌȠȣ ĮȞIJȚțȡȓȗȠȣȞ!
ȅįȣȡȝȩȢ țĮȚ șȡȒȞȠȢ...
ȉȘȞ İʌȩȝİȞȘ ȝȑȡĮ șȡȘȞȫȞIJĮȢ
ĮʌİȜʌȚıȝȑȞĮ ȝİIJĮijȑȡȠȣȞ IJȠȣȢ
ĮȖĮʌȘȝȑȞȠȣȢ ȞİțȡȠȪȢ ıȑȡȞȠȞIJȐȢ IJȠȣȢ
ʌȐȞȦ ıIJȚȢ țȠȣȕȑȡIJİȢ ʌȠȣ İțİȓȞȠȚ İȓȤĮȞ
ʌȐȡİȚ ȝĮȗȓ IJȠȣȢ, țĮIJȐ IJȚȢ įȚĮIJĮȖȑȢ...
ȅȚ ĮʌȠįİțĮIJȚıȝȑȞİȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ
ijIJȚȐȤȞȠȣȞ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮIJĮȜȪȝĮIJĮ ȖȚĮ ȞĮ
ȝİȓȞȠȣȞ - İȓȞĮȚ țĮȚ ȤİȚȝȫȞĮȢ!...
Ǿ ʌȩȜȘ țĮʌȞȓȗİȚ ĮțȩȝĮ Įʌȩ IJȚȢ ijȦIJȚȑȢ
ıIJĮ İȡİȓʌȚĮ. ǻȣȠ ȝȑȡİȢ țȡȐIJȘıĮȞ ȠȚ
IJĮijȑȢ. ǹIJȑȜİȚȦIJİȢ ȝȑȡİȢ Ƞ șȡȒȞȠȢ...
ǹʌȩ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ, ĮȞȐȝİıĮ ıIJĮ
șȪȝĮIJĮ, İʌȑȗȘıĮȞ 13 ȝȐȡIJȣȡİȢ IJȦȞ
ȖİȖȠȞȩIJȦȞ.
ǼȖțĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ IJȘȞ ʌȩȜȘ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ IJȠ ȑȖțȜȘȝȐ IJȠȣȢ ıIJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ ȝȠȞĮıIJȒȡȚ
IJȘȢ ǹȖȓĮȢ ȁĮȪȡĮȢǜ IJȠ ȑțĮȥĮȞ, ĮijȠȪ ıțȩIJȦıĮȞ țĮȜȩȖİȡȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ. ȉȠ ȓįȚȠ
țĮȚ ıIJȠ ȂȑȖĮ ȈʌȒȜĮȚȠ.
ȅȚ ȝĮșȘIJȑȢ ʌȠȣ ĮʌȩȝİȚȞĮȞ...
ȝĮșȒIJȡȚİȢ țĮȚ įĮıțȐȜİȢ ȝİIJȐ IJȠ țĮțȩ...
Ǿ ʌȡȫIJȘ ȝĮȗȚțȒ İțIJȑȜİıȘ ĮȝȐȤȦȞ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ ȑȖȚȞİ ıIJȠ ȤȦȡȚȩ ȀȠȞIJȠȝĮȡȓ IJȘȢ
ȀȡȒIJȘȢ.
ȉȠ ʌȡȦȓ IJnȢ 20ȘȢ ȂĮǸȠȣ 1941, ȠȚ ĮȜİȟȚʌIJȦIJȚıIJȑȢ IJȠȣ ǿǿǿ ȉȐȖµĮIJȠȢ ǼijȩįȠȣ ȑʌİıĮȞ
ıIJĮ ĮȞĮIJȠȜȚțȐ IJȠȣ ĮİȡȠįȡȠµȓȠȣ IJȠȣ ȂȐȜݵİ, µȑȤȡȚ IJȠȞ ȆȜĮIJĮȞȚȐ, ȩʌȠȣ įȑȤIJȘțĮȞ
IJĮ ʌȣȡȐ IJȦȞ ȃİȠȗȘȜĮȞįȫȞ, İȞȫ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ İȓȤĮȞ ȞĮ ĮȞIJȚµİIJȦʌȓıȠȣȞ țĮȚ IJȠȣȢ
ʌİȡȚȠȓțȠȣȢ «ʌĮȞIJȩȢ ijȪȜȠȣ țĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ, İʌȚIJȚșȑµİȞȠȣȢ İȞĮȞIJȓȠȞ IJȦȞ įȚĮ
ʌȡȦIJȠȖȩȞȦȞ µȑıȦȞ», µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ µȑȤȡȚ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȘµȑȡĮȢ ıȤİįȩȞ ȞĮ
İțµȘįİȞȚıIJȠȪȞ: İʌȓ 600 ĮȞįȡȫȞ ıțȠIJȫșȘțĮȞ ʌİȡȓʌȠȣ ȠȚ 400,
ıȣµʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȦȞ IJȠȣ įȚȠȚțȘIJȠȪ țĮȚ IJȠȣ ȣʌȠįȚȠȚțȘIJȠȪ IJȠȣ IJȐȖµĮIJȠȢ, țĮșȫȢ
țĮȚ IJȡȚȫȞ Įʌȩ IJȠȣȢ IJȑııİȡȚȢ įȚȠȚțȘIJȑȢ ȜȩȤȦȞ. ȅ ȣʌȠıµȘȞĮȖȩȢ Horst Trebes ȒIJĮȞ Ƞ
µȩȞȠȢ ĮȟȚȦµĮIJȚțȩȢ ʌȠȣ ȖȜȓIJȦıİ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȤIJȣʌȘșİȓ. ȅȚ įȡĮµĮIJȚțȑȢ ȫȡİȢ ʌȠȣ ȑȗȘıİ
İțİȓȞȘ IJȘȞ ȘµȑȡĮ İʌȡȩțİȚIJȠ ȞĮ ıijȡĮȖȓıȠȣȞ IJȘ µȠȓȡĮ IJȠȣ ȖİȚIJȠȞȚțȠȪ ȤȦȡȚȠȪ
ȀȠȞIJȠµĮȡȓ. ȂİIJȐ IJȠ ʌȑȡĮȢ IJȘȢ µȐȤȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȠȡȚıIJȚțȒ țĮIJȐȜȘȥȘ IJȘȢ KȡȒIJȘȢ,
ĮʌȩıʌĮıµĮ IJȠȣ ǿǿǿ ȉȐȖµĮIJȠȢ, µİ İʌȚțİijĮȜȒȢ IJȠȞ ȓįȚȠ, İȚıȒȜșİ ıIJȠ ȤȦȡȚȩ IJȠ ʌȡȦȓ
IJȘȢ 3ȘȢ ǿȠȣȞȓȠȣ țĮȚ µİ ıȣȞȠʌIJȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıİ țĮȚ İțIJȑȜİıİ ıİ
ȖİȚIJȠȞȚțȩ ȜȚȩijȣIJȠ 23 ȐȞįȡİs ʌȠȣ ȕȡȑșȘțĮȞ İʌȓ IJȩʌȠȣ. ȅȚ ıțȘȞȑȢ IJȦȞ ȖİȖȠȞȩIJȦȞ
ijȦIJoȖȡĮijȒșȘțĮȞ ıȤİįȩȞ țĮȡȑ - țĮȡȑ Įʌȩ ȑȞĮ īİȡµĮȞȩ ijȦIJȠȖȡȐijȠ ʌȠȣ ıȣȞȩįİȣİ
IJȠȣȢ ĮȜİȟȚʌIJȦIJȚıIJȑȢ țĮȚ ȠȚ ıȤİIJȚțȑȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓİȢ ĮȞĮțĮȜȪijșȘțĮȞ ıĮȡȐȞIJĮ
ȤȡȩȞȚĮ ĮȡȖȩIJİȡĮ, ıIJĮ īİȡµĮȞȚțȐ ĮȡȤİȓĮ, Įʌȩ IJȠȞ įȘµȠıȚȠȖȡȐijȠ ǺȐıȠ
ȂĮșȚȩʌȠȣȜȠ.
( Ǿ ȝȐȤȘ IJȘȢ ȀȡȒIJȘȢ, ȉǹ ȃǼǹ, ǹșȒȞĮ 2007)
ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ
Ǿ ȀǹȉǹȈȉȇȅĭǾ ȉȅȊ ǻǿȈȉȅȂȅȊ.
ȀǹȉȅȋǾ. ȂǼȉǹ ȉȅ ȂȆȁȅȀȅ...
ȈIJȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ IJȘȢ ȈIJİȡİȐȢ ǼȜȜȐįĮȢ ʌȠȣ įȡĮ IJȠ
Ǽ.ǹ.Ȃ. įȘȝȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ȝȚĮ İȜİȖȤȩȝİȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȠȣ
ȠȞȠȝȐıIJȘțİ "ǼȜİȪșİȡȘ ǼȜȜȐįĮ" țĮȚ
ȠȡȖĮȞȫșȘțĮȞ ȝİ İȣșȪȞȘ IJȠȣ Ǽ.ǹ.Ȃ. țĮȚ IJȘȢ
IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ İʌȚIJȡȠʌȑȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȚįİȓĮ,
IJȘȞ țȠȚȞȦȞȚțȒ ʌȡȩȞȠȚĮ țĮȚ IJȘȞ ĮıijȐȜİȚĮ.
ȁİȚIJȠȪȡȖȘıĮȞ įȚțĮıIJȒȡȚĮ ȝİ ĮȚȡİIJȠȪȢ įȚțĮıIJȑȢ,
ıIJĮ ȠʌȠȓĮ įȚțȐıIJȘțĮȞ ĮȡțİIJȠȓ "įȦıȓȜȠȖȠȚ",
ıȣȞİȡȖȐIJİȢ įȘȜĮįȒ IJȦȞ īİȡȝĮȞȫȞ. ȉȠ șȑĮIJȡȠ
ȐȞșȚıİ IJȘȞ İʌȠȤȒ ĮȣIJȒ ıIJȘȞ "ǼȜİȪșİȡȘ ǼȜȜȐįĮ".
ǹȞĮȖȞȦıIJȚțȩ
ʌȠȣ İțįȩșȘțİ
ıIJȘȞ
"ǼȜİȪșİȡȘ
ǼȜȜȐįĮ"
ĬİĮIJȡȚțȒ
ʌĮȡȐıIJĮıȘ ȝİ
ijȡȠȞIJȓįĮ IJȠȣ
Ǽ.ǹ.Ȃ.
DzȜȜȘȞĮȢ ĮȞIJȚıIJĮıȚĮțȩȢ ȝİ
İʌȚȖȡĮijȒ țĮȡijȚIJıȦȝȑȞȘ
ʌȐȞȦ IJȠȣ "ȆȡȠįȩIJȘȢ",
țȡİȝĮıȝȑȞȠȢ Įʌȩ
IJĮȖȝĮIJĮıijĮȜȓIJİȢ, ıİ țȠȚȞȒ
șȑĮ. ȆĮȡĮIJȘȡȒıIJİ ʌȦȢ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌĮȚįȚȐ ıIJȠ ȤȫȡȠ
ʌȠȣ ȕȜȑʌȠȣȞ IJȠ ĮʌȠIJȡȩʌĮȚȠ
șȑĮȝĮ. (Ǿ ȖȣȞĮȓțĮ ıIJȠ
ʌȡȫIJȠ ʌȜȐȞȠ įİȞ ĮȞIJȑȤİȚ ȞĮ
ȕȜȑʌİȚ, İȞȫ Ƞ IJıȠȜȚȐȢ
ʌȠȗȐȡİȚ ȖȚĮ ȝȚĮ
ĮȞĮȝȞȘıIJȚțȒ
ijȦIJȠȖȡĮijȓĮ!...)
ȂȐȡIJȚȠȢ 1944:
ȉȠ Ǽ.ǹ.Ȃ. ȚįȡȪİȚ IJȘȞ Ȇ.Ǽ.Ǽ.ǹ. (ȆȠȜȚIJȚțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
ǼșȞȚțȒȢ ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢ), ȑȞĮ İȓįȠȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ (Ș
țȣȕȑȡȞȘıȘ IJȠȣ ȕȠȣȞȠȪ) ȖȚĮ IJȘȞ "ǼȜİȪșİȡȘ
ǼȜȜȐįĮ", ʌȠȣ țĮIJȐijİȡİ ıIJȚȢ İȜİȖȤȩȝİȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȞĮ įȚİȞİȡȖȒıİȚ İȜİȪșİȡİȢ İțȜȠȖȑȢ, ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞȐįİȚȟȘ
IJȦȞ ȝİȜȫȞ IJȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ʌȠȣ ıȣȞȒȜșİ
ıIJȠ ȤȦȡȚȩ ȀȠȡȣıȤȐįİȢ IJȘȢ ǼȣȡȣIJĮȞȓĮȢ. ȈIJȚȢ
İțȜȠȖȑȢ ȥȒijȚıĮȞ, ȖȚĮ ʌȡȫIJȘ ijȠȡȐ, ȠȚ ȖȣȞĮȓțİȢ țĮȚ
ȠȚ ȞȑȠȚ Įʌȩ 18 İIJȫȞ țĮȚ ʌȐȞȦ. ȈIJȠ ǼșȞȚțȩ
ȈȣȝȕȠȣȜȚȠ İțȜȑȤIJȘțĮȞ ʌȑȞIJİ ȖȣȞĮȓțİȢ.
20 ȂĮǸȠȣ 1944:
ȅȚ ĮȞIJȚıIJĮıȚĮțȑȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ ȝİ IJȘȞ țȣȕȑȡȞȘıȘ
ıIJȠ ȀȐȚȡȠ IJȘȢ ǹȚȖȪʌIJȠȣ ȣʌȑȖȡĮȥĮȞ IJȘ
"ȈȣȝijȦȞȓĮ IJȠȣ ȁȚȕȐȞȠȣ", ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ
ȠʌȠȓĮ șĮ ıȤȘȝĮIJȚıIJİȓ țȣȕȑȡȞȘıȘ İșȞȚțȒȢ İȞȩIJȘIJĮȢ.
3 ȈİʌIJ. 1944:
ȈȤȘȝĮIJȓȗİIJĮȚ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȝİ ʌȡȦșȣʌȠȣȡȖȩ IJȠȞ
īİȫȡȖȚȠ ȆĮʌĮȞįȡȑȠȣ, ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș Ȇ.Ǽ.Ǽ.ǹ.
ȝİIJȑȤİȚ ȝİ 6 ȣʌȠȣȡȖȠȪȢ.
12 ȅțIJȦȕȡȓȠȣ 1944:
ȅȚ īİȡȝĮȞȠȓ İȖțĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ IJȘȞ ǹșȒȞĮ - ȅ ȜĮȩȢ
ȖȚȠȡIJȐȗİȚ IJȘȞ ǹȆǼȁǼȊĬǼȇȍȈǾ
ǹșȒȞĮ, ȆĮȜĮȚȐ ĮȞȐțIJȠȡĮ. ȆĮȞȘȖȣȡȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ ȖȚĮ ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ.
ȅȚ DzȜȜȘȞİȢ ȩȝȦȢ įİȞ İȓȞĮȚ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ İȞȦȝȑȞȠȚ, ĮȜȜȐ IJȠȣȢ
ȤȦȡȓȗȠȣȞ ʌȠȜȚIJȚțȐ ʌȐșȘ, IJĮ ȠʌȠȓĮ
șĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ȝİȖȐȜȘ țȡȓıȘ,
ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȓȟȠȣȞ ȕĮıȚțȩ
ȡȩȜȠ țĮȚ ȠȚ DZȖȖȜȠȚ.
DzIJıȚ Ș ǼȜȜȐįĮ ȑijIJĮıİ ıIJȠȞ
ǼȝijȪȜȚȠ ʌȩȜİȝȠ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->