Sei sulla pagina 1di 69

Platone - Timeo

Platone
Timeo
a cura di Emilio Piccolo

Classici Latini e Greci


Senecio
1

Senecio - Classici Latini e Greci

Classici Latini e Greci


Senecio
emiliopiccolo@mclink.it

Napoli, 2009
La manipolazione e/o la riproduzione (totale o parziale) e/o la diffusione
telematica di questopera sono consentite a singoli o comunque a soggetti
non costituiti come imprese di carattere editoriale, cinematografico o
radio-televisivo.

Platone - Timeo

Platone
Timeo
a cura di Emilio Piccolo

Classici Latini e Greci


Senecio
3

Senecio - Classici Latini e Greci

Platone - Timeo

TIMAIOS

[17a] Swkra/thj: ei(=j, du/o, trei=j: o( de\ dh\ te/tartoj h(mi=n, w)= fi/le
Ti/maie, pou= tw=n xqe\j me\n daitumo/nwn, ta\ nu=n de\ e(stiato/rwn;
Ti/maioj: a)sqe/neia/ tij au)tw=? sune/pesen, w)= Sw/kratej: ou) ga\r a)\n
e(kw\n th=sde a)pelei/peto th=j sunousi/aj. Swkra/thj: ou)kou=n so\n
tw=nde/ te e)/rgon kai\ to\ u(pe\r tou= a)po/ntoj a)naplhrou=n me/roj;
[17b] Ti/maioj: pa/nu me\n ou)=n, kai\kata\ du/nami/n ge ou)de\n e)llei/
yomen: ou)de\ ga\r a)\n ei)/h di/kaion, xqe\j u(po\ sou= cenisqe/ntaj oi(=j
h)=n pre/pon ceni/oij, mh\ ou) proqu/mwj se\ tou\j loipou\j h(mw=n a)
ntafestia=n. Swkra/thj: a)=r ou)=n me/mnhsqe o(/sa u(mi=n kai\ peri\ w(=n
e)pe/taca ei)pei=n; Ti/maioj: ta\ me\n memnh/meqa, o(/sa de\ mh/, su\
parw\n u(pomnh/seij: ma=llon de/, ei) mh/ ti/ soi xalepo/n, e)c a)rxh=j
dia\ braxe/wn pa/lin e)pa/nelqe au)ta/, i(/na bebaiwqh=? ma=llon par
h(mi=n. [17c] Swkra/thj: tau=t e)/stai. xqe/j pou tw=n u(p e)mou= r(hqe/
ntwn lo/gwn peri\ politei/aj h)=n to\ kefa/laion oi(/a te kai\ e)c oi(/wn
a)ndrw=n a)ri/sth katefai/net a)/n moi gene/sqai. Ti/maioj: kai\ ma/
la ge h(mi=n, w)= Sw/kratej, r(hqei=sa pa=sin kata\ nou=n. Swkra/thj:
a)=r ou)=n ou) to\ tw=n gewrgw=n o(/sai te a)/llai te/xnai prw=ton e)n au)
th=? xwri\j dieilo/meqa a)po\ tou= ge/nouj tou= tw=n propolemhso/ntwn;
Ti/maioj: nai/. Swkra/thj: kai\ kata\fu/sin dh\ do/ntej to\ kaq au(to\n
e(ka/stw? [17d] pro/sforon e(\n mo/non e)pith/deuma, mi/an e(ka/stw? te/
xnhn, tou/touj ou(\j pro\ pa/ntwn e)/dei polemei=n, ei)/pomen w(j a)/r
au)tou\j de/oi fu/lakaj ei)=nai mo/non th=j po/lewj, ei)/te tij e)/cwqen
h)\ kai\ tw=n e)/ndoqen i)/oi kakourgh/swn, dika/zontaj me\n pra/?wj toi=j
[18a] a)rxome/noij u(p au)tw=n kai\ fu/sei fi/loij ou)=sin, xalepou\j
de\ e)n tai=j ma/xaij toi=j e)ntugxa/nousin tw=n e)xqrw=n gignome/nouj.
Ti/maioj: panta/pasi me\n ou)=n. Swkra/thj: fu/sin ga\r oi)=mai/ tina
tw=n fula/kwn th=j yuxh=j e)le/gomen m,a(/ma me\n qumoeidh=, a(/ma de\
filo/sofon dei=n ei)=nai diafero/ntwj, i(/na pro\j e(kate/rouj du/nainto o)rqw=j pra=?oi kai\ xalepoi\ gi/gnesqai. Ti/maioj: nai/. Swkra/
thj: ti/ de\ trofh/n; a)=r ou) gumnastikh=? kai\ mousikh=? maqh/masi/n
te o(/sa prosh/kei tou/toij, e)n a(/pasi teqra/fqai; Ti/maioj: pa/nu
me\n ou)=n. [18b] Swkra/thj: tou\j de/ ge ou(/tw trafe/ntaj e)le/xqh
pou mh/te xruso\n mh/te a)/rguron mh/te a)/llo pote\ mhde\n kth=ma
e(autw=n i)/dion nomi/zein dei=n, a)ll w(j e)pikou/rouj misqo\n lamba/
5

Senecio - Classici Latini e Greci

nontaj th=j fulakh=j para\ tw=n sw?zome/nwn u(p au)tw=n, o(/soj sw/
frosin me/trioj, a)nali/skein te dh\ koinh=? kai\ sundiaitwme/nouj
meta\ a)llh/lwn zh=n, e)pime/leian e)/xontaj a)reth=j dia\ panto/j, tw=n
a)/llwn e)pithdeuma/twn a)/gontaj sxolh/n. Ti/maioj: e)le/xqh kai\
tau=ta tau/th?. [18c] Swkra/thj: kai\ me\n dh\ kai\ peri\ gunaikw=n e)
pemnh/sqhmen, w(j ta\j fu/seij toi=j a)ndra/sin paraplhsi/aj ei)/h
sunarmoste/on, kai\ ta\ e)pithdeu/mata pa/nta koina\ kata/ te po/
lemon kai\ kata\ th\n a)/llhn di/aitan dote/on pa/saij. Ti/maioj: tau/
th? kai\ tau=ta e)le/geto. Swkra/thj: ti/ de\ dh\ to\ peri\ th=j paidopoii/aj; h)\ tou=to me\n dia\ th\n a)h/qeian tw=n lexqe/ntwn eu)mnhmo/
neuton, o(/ti koina\ ta\ tw=n ga/mwn kai\ ta\ tw=n pai/dwn pa=sin a(pa/
ntwn e)ti/qemen, mhxanwme/nouj o(/pwj mhdei/j pote to\ gegenhme/
non au)tw=n i)di/a? gnw/soito, [18d] nomiou=sin de\ pa/ntej pa/ntaj au)
tou\j o(mogenei=j, a)delfa\j me\n kai\ a)delfou\j o(/soiper a)\n th=j prepou/shj e)nto\j h(liki/aj gi/gnwntai, tou\j d e)/mprosqen kai\ a)/nwqen
gone/aj te kai\ gone/wn progo/nouj, tou\j d ei)j to\ ka/twqen e)kgo/
nouj pai=da/j te e)kgo/nwn; Ti/maioj: nai/, kai\ tau=ta eu)mnhmo/
neuta h(=? le/geij. Swkra/thj: o(/pwj de\ dh\ kata\ du/namin eu)qu\j gi/
gnointo w(j a)/ristoi ta\j fu/seij, a)=r ou) memnh/meqa w(j tou\j a)/
rxontaj e)/famen kai\ ta\j a)rxou/saj dei=n ei)j th\n tw=n ga/mwn su/
nercin la/qra? [18e] mhxana=sqai klh/roij tisi\n o(/pwj oi( kakoi\
xwri\j oi(/ t a)gaqoi\ tai=j o(moi/aij e(ka/teroi sullh/contai, kai\ mh/
tij au)toi=j e)/xqra dia\ tau=ta gi/gnhtai, tu/xhn h(goume/noij ai)ti/an
th=j sullh/cewj; Ti/maioj: memnh/meqa. [19a] Swkra/thj: kai\ mh\n
o(/ti ge ta\ me\n tw=n a)gaqw=n qrepte/on e)/famen ei)=nai, ta\ de\ tw=n
kakw=n ei)j th\n a)/llhn la/qra? diadote/on po/lin: e)paucanome/nwn
de\ skopou=ntaj a)ei\ tou\j a)ci/ouj pa/lin a)na/gein dei=n, tou\j de\ para\
sfi/sin a)naci/ouj ei)j th\n tw=n e)panio/ntwn xw/ran metalla/ttein;
Ti/maioj: ou(/twj. Swkra/thj: a)=r ou)=n dh\ dielhlu/qamen h)/dh kaqa/
per xqe/j, w(j e)n kefalai/oij pa/lin e)panelqei=n, h)\ poqou=men e)/ti
ti tw=n r(hqe/ntwn, w)= fi/le Gi/maie, w(j a)poleipo/menon; [19b] Ti/
maioj: ou)damw=j, a)lla\ au)ta\ tau=t h)=n ta\ lexqe/nta, w)= Sw/kratej.
Swkra/thj: a)kou/oit a)\n h)/dh ta\ meta\ tau=ta peri\ th=j politei/aj
h(\n dih/lqomen, oi(=o/n ti pro\j au)th\n peponqw\j tugxa/nw. prose/oiken
de\ dh/ tini/ moi toiw=?de to\ pa/qoj, oi(=on ei)/ tij zw=?a kala/ pou qeasa/
menoj, ei)/te u(po\ grafh=j ei)rgasme/na ei)/te kai\ zw=nta a)lhqinw=j
h(suxi/an de\ a)/gonta, ei)j e)piqumi/an a)fi/koito qea/sasqai kinou/
mena/ te au)ta\ kai/ ti tw=n toi=j sw/masin dokou/ntwn [19c] prosh/
kein kata\ th\n a)gwni/an a)qlou=nta: tau)to\n kai\ e)gw\ pe/ponqa pro\j

Platone - Timeo

th\n po/lin h(\n dih/lqomen. h(de/wj ga\r a)/n tou lo/gw? diecio/ntoj a)
kou/saim a)\n a)/qlouj ou(\j po/lij a)qlei=, tou/touj au)th\n a)gwnizome/nhn pro\j po/leij a)/llaj, prepo/ntwj ei)/j te po/lemon a)fikome/
nhn kai\ e)n tw=? polemei=n ta\ prosh/konta a)podidou=san th=? paidei/a?
kai\ trofh=? kata/ te ta\j e)n toi=j e)/rgoij pra/ceij kai\ kata\ ta\j e)n
toi=j lo/goij diermhneu/seij pro\j e(ka/staj tw=n po/lewn. tau=t ou)=n,
w)= Kriti/a kai\ (Ermo/kratej, [19d] e)mautou= me\n au)to\j kate/gnwka
mh/ pot a)\n dunato\j gene/sqai tou\j a)/ndraj kai\ th\n po/lin i(kanw=j
e)gkwmia/sai. kai\ to\ me\n e)mo\n ou)de\n qaumasto/n: a)lla\ th\n au)th\n
do/can ei)/lhfa kai\ peri\ tw=n pa/lai gegono/twn kai\ peri\ tw=n nu=n
o)/ntwn poihtw=n, ou)/ti to\ poihtiko\n a)tima/zwn ge/noj, a)lla\ panti\
dh=lon w(j to\ mimhtiko\n e)/qnoj, oi(=j a)\n e)ntrafh=?, tau=ta mimh/setai
r(a=?sta kai\ a)/rista, to\ d e)kto\j th=j trofh=j e(ka/stoij [19e] gigno/
menon xalepo\n me\n e)/rgoij, e)/ti de\ xalepw/teron lo/goij eu)=
mimei=sqai. to\ de\ tw=n sofistw=n ge/noj au)= pollw=n me\n lo/gwn kai\
kalw=n a)/llwn ma/l e)/mpeiron h(/ghmai, fobou=mai de\ mh/ pwj, a(/te
planhto\n o)\n kata\ po/leij oi)kh/seij te i)di/aj ou)damh=? diw?khko/j,
a)/stoxon a(/ma filoso/fwn a)ndrw=n h)=? kai\ politikw=n, o(/j a)\n oi(=a/ te
e)n pole/mw? kai\ ma/xaij pra/ttontej e)r/ gw? kai\ lo/gw? prosomilou=ntej
e(ka/stoij pra/ttoien kai\ le/goien. katale/leiptai dh\ to\ th=j u(mete/
raj e(/cewj ge/noj, [20a] a(/ma a)mfote/rwn fu/sei kai\ trofh=? mete/
xon. Ti/maio/j te ga\r o(/de, eu)nomwta/thj w)\n po/lewj th=j e)n )Itali/a?
Lokri/doj, ou)si/a? kai\ ge/nei ou)deno\j u(/steroj w)\n tw=n e)kei=, ta\j
megi/staj me\n a)rxa/j te kai\ tima\j tw=n e)n th=? po/lei metakexei/
ristai, filosofi/aj d au)= kat e)mh\n do/can e)p a)/kron a(pa/shj
e)lh/luqen: Kriti/an de/ pou pa/ntej oi( th=?de i)/smen ou)deno\j i)diw/
thn o)/nta w(=n le/gomen. th=j de\ (Ermokra/touj au)= peri\ fu/sewj kai\
trofh=j, pro\j a(/panta tau=t ei)=nai i(kanh\n pollw=n marturou/ntwn
[20b] pisteute/on. dio\ kai\ xqe\j e)gw\ dianoou/menoj, u(mw=n deome/
nwn ta\ peri\ th=j politei/aj dielqei=n, proqu/mwj e)xarizo/mhn, ei)
dw\j o(/ti to\n e(ch=j lo/gon ou)de/nej a)\n u(mw=n e)qelo/ntwn i(kanw/teron
a)podoi=en - ei)j ga\r po/lemon pre/ponta katasth/santej th\n po/
lin a(/pant au)th=? ta\ prosh/konta a)podoi=t a)\n mo/noi tw=n nu=n - ei)
pw\n dh\ ta)pitaxqe/nta a)ntepe/taca u(mi=n a(\ kai\ nu=n le/gw. sunwmologh/sat ou)=n koinh=? skeya/menoi pro\j u(ma=j [20c] au)tou\j ei)
j nu=n a)ntapodw/sein moi ta\ tw=n lo/gwn ce/nia, pa/reimi/ te ou)=n dh\
kekosmhme/noj e)p au)ta\ kai\ pa/ntwn e(toimo/tatoj w)\n de/xesqai.
(Ermokra/thj: kai\ me\n dh/, kaqa/per ei)=pen Ti/maioj o(/de, w)= Sw/kratej, ou)/te e)llei/yomen proqumi/aj ou)de\n ou)/te e)/stin ou)demi/a pro/

Senecio - Classici Latini e Greci

fasij h(mi=n tou= mh\ dra=n tau=ta: w(/ste kai\ xqe/j, eu)qu\j e)nqe/nde
e)peidh\ para\ Kriti/an pro\j to\n cenw=na ou(= kai\ katalu/omen a)fiko/
meqa, kai\ e)/ti pro/teron kaq o(do\n au)ta\ tau=t e)skopou=men. [20d]
o(/de ou)=n h(mi=n lo/gon ei)shgh/sato e)k palaia=j a)koh=j: o(\n kai\ nu=n
le/ge, w)= Kriti/a, tw=?de, i(/na sundokima/sh? pro\j th\n e)pi/tacin ei)/t
e)pith/deioj ei)/te a)nepith/deio/j e)sti. Kriti/aj: tau=ta xrh\ dra=n, ei)
kai\ tw=? tri/tw? koinwnw=? Timai/w? sundokei=. Ti/maioj: dokei= mh/n.
Kriti/aj: a)/koue dh/, w)= Sw/kratej, lo/gou ma/la me\n a)to/pou, panta/pasi/ ge mh\n a)lhqou=j, w(j o( tw=n e(pta\ sofw/tatoj [20e] So/lwn
pot e)/fh. h)=n me\n ou)=n oi)kei=oj kai\ sfo/dra fi/loj h(mi=n Drwpi/dou
tou= propa/ppou, kaqa/per le/gei pollaxou= kai\ au)to\j e)n th=? poih/
sei: pro\j de\ Kriti/an to\n h(me/teron pa/ppon ei)=pen, w(j a)pemnhmo/
neuen au)= pro\j h(ma=j o( ge/rwn, o(/ti mega/la kai\ qaumasta\ th=sd
ei)/h palaia\ e)/rga th=j po/lewj u(po\ xro/nou kai\ fqora=j a)nqrw/pwn
h)fanisme/na, pa/ntwn de\ e(\n me/giston, [21a] ou(= nu=n e)pimnhsqei=sin
pre/pon a)\n h(mi=n ei)/h soi/ te a)podou=nai xa/rin kai\ th\n qeo\n a(/ma e)
n th=? panhgu/rei dikai/wj te kai\ a)lhqw=j oi(=o/nper u(mnou=ntaj e)
gkwmia/zein. Swkra/thj: eu)= le/geij. a)lla\ dh\ poi=on e)/rgon tou=to
Kriti/aj ou) lego/menon me/n, w(j de\ praxqe\n o)/ntwj u(po\ th=sde th=j
po/lewj a)rxai=on dihgei=to kata\ th\n So/lwnoj a)koh/n; Kriti/aj: e)
gw\ fra/sw, palaio\n a)khkow\j lo/gon ou) ne/ou a)ndro/j. h)=n me\n ga\r
dh\ to/te Kriti/aj, w(j e)/fh, sxedo\n e)ggu\j [21b] h)/dh tw=n e)nenh/
konta e)tw=n, e)gw\ de/ ph? ma/lista deke/thj: h( de\ Kourew=tij h(mi=n
ou)=sa e)tu/gxanen )Apatouri/wn. to\ dh\ th=j e(orth=j su/nhqej e(ka/
stote kai\ to/te sune/bh toi=j paisi/n: a)=qla ga\r h(mi=n oi( pate/rej
e)q
/ esan r(ayw?di/aj. pollw=n me\n ou)n
= dh\ kai\ polla\e)le/xqh poihtw=n
poih/mata, a(/te de\ ne/a kat e)kei=non to\n xro/non o)/nta ta\ So/lwnoj
polloi\ tw=n pai/dwn h)/?samen. ei)=pen ou)=n tij tw=n frate/rwn, ei)/te
dh\ dokou=n au)tw=? to/te ei)/te kai\ xa/rin tina\tw=? Kriti/a? fe/rwn, dokei=n
oi( ta/ te [21c] a)/lla sofw/taton gegone/nai So/lwna kai\ kata\ th\n
poi/hsin au)= tw=n poihtw=n pa/ntwn e)leuqeriw/taton. o( dh\ ge/rwn
- sfo/dra ga\r ou)=n me/mnhmai - ma/la te h(/sqh kai\ diameidia/saj
ei)=pen: ei)/ ge, w)= )Amu/nandre, mh\ pare/rgw? th=? poih/sei katexrh/
sato, a)ll e)spouda/kei kaqa/per a)/lloi, to/n te lo/gon o(\n a)p Ai)
gu/ptou deu=ro h)ne/gkato a)pete/lesen, kai\ mh\ dia\ ta\j sta/seij u(po\
kakw=n te a)/llwn o(/sa hu(=ren e)nqa/de h(/kwn h)nagka/sqh [21d]
katamelh=sai, kata/ ge e)mh\n do/can ou)/te (Hsi/odoj ou)/te (/Omhroj
ou)/te a)/lloj ou)dei\j poihth\j eu)dokimw/teroj e)ge/neto a)/n pote au)
tou=. ti/j d h)=n o( lo/goj, h)= d o(/j, w)= Kriti/a; h)= peri\ megi/sthj,

Platone - Timeo

e)/fh, kai\ o)nomastota/thj pasw=n dikaio/tat a)\n pra/cewj ou)/shj,


h(\n h(/de h( po/lij e)/prace me/n, dia\ de\ xro/non kai\ fqora\n tw=n e)
rgasame/nwn ou) dih/rkese deu=ro o( lo/goj. le/ge e)c a)rxh=j, h)= d
o(/j, ti/ te kai\ pw=j kai\ para\ ti/nwn w(j a)lhqh= diakhkow\j e)/legen
o( So/lwn. [21e] e)/stin tij kat Ai)/gupton, h)= d o(/j, e)n tw=? De/lta,
peri\ o(\n kata\ korufh\n sxi/zetai to\ tou= Nei/lou r(eu=ma Sai+tiko\j
e)pikalou/menoj nomo/j, tou/tou de\ tou= nomou= megi/sth po/lij Sa/
ij - o(/qen dh\ kai\ (/Amasij h)=n o( basileu/j - oi(=j th=j po/lewj qeo\j
a)rxhgo/j ti/j e)stin, Ai)guptisti\ me\n tou)/noma Nhi/q, (Ellhnisti\
de/, w(j o( e)kei/nwn lo/goj, )Aqhna=: ma/la de\ filaqh/naioi kai/ tina
tro/pon oi)kei=oi tw=nd ei)=nai/ fasin. oi(= dh\ So/lwn e)/fh poreuqei\j
sfo/dra te gene/sqai par au)toi=j e)/ntimoj, [22a] kai\ dh\ kai\ ta\
palaia\ a)nerwtw=n pote tou\j ma/lista peri\ tau=ta tw=n i(ere/wn e)
mpei/rouj, sxedo\n ou)/te au(to\n ou)/te a)/llon (/Ellhna ou)de/na ou)
de\n w(j e)/poj ei)pei=n ei)do/ta peri\ tw=n toiou/twn a)neurei=n. kai/ pote
proagagei=n boulhqei\j au)tou\j peri\ tw=n a)rxai/wn ei)j lo/gouj,
tw=n th=?de ta\ a)rxaio/tata le/gein e)pixeirei=n, peri\ Forwne/wj te
tou= prw/tou lexqe/ntoj kai\ Nio/bhj, kai\ meta\ to\n kataklusmo\n
au) = peri\ Deukali/ w noj [22b] kai\ Pu/ r raj w( j diege/ n onto
muqologei=n, kai\ tou\j e)c au)tw=n genealogei=n, kai\ ta\ tw=n e)tw=n o(/
sa h)=n oi(=j e)/legen peira=sqai diamnhmoneu/wn tou\j xro/nouj a)
riqmei=n: kai/ tina ei)pei=n tw=n i(ere/wn eu)= ma/la palaio/n: w)= So/
lwn, So/lwn, (/Ellhnej a)ei\ pai=de/j e)ste, ge/rwn de\ (/Ellhn ou)
k e)/stin. a)kou/saj ou)=n, pw=j ti/ tou=to le/geij; fa/nai. ne/oi e)ste/,
ei)pei=n, ta\j yuxa\j pa/ntej: ou)demi/an ga\r e)n au)tai=j e)/xete di a)
rxai/an a)koh\n palaia\n do/can ou)de\ ma/qhma xro/nw? polio\n ou)de/n.
to\ [22c] de\ tou/twn ai)/tion to/de. pollai\ kata\ polla\ fqorai\ gego/
nasin a)nqrw/pwn kai\ e)/sontai, puri\ me\n kai\ u(/dati me/gistai,
muri/oij de\ a)/lloij e(/terai braxu/terai. to\ ga\r ou)=n kai\ par u(mi=n
lego/menon, w(/j pote Fae/qwn (Hli/ou pai=j to\ tou= patro\j a(/rma
zeu/caj dia\ to\ mh\ dunato\j ei)=nai kata\ th\n tou= patro\j o(do\n e)lau/
nein ta/ t e)pi\ gh=j sune/kausen kai\ au)to\j keraunwqei\j diefqa/
rh, tou=to mu/qou me\n sxh=ma e)/xon le/getai, to\ de\ [22d] a)lhqe/j e)
sti tw=n peri\ gh=n kat ou)rano\n i)o/ntwn para/llacij kai\ dia\
makrw=n xro/nwn gignome/nh tw=n e)pi\ gh=j puri\ pollw=? fqora/. to/te
ou)=n o(/soi kat o)/rh kai\ e)n u(yhloi=j to/poij kai\ e)n chroi=j oi)
kou=sin ma=llon dio/lluntai tw=n potamoi=j kai\ qala/tth? prosoikou/ntwn: h(mi=n de\ o( Nei=loj ei)/j te ta)=lla swth\r kai\ to/te e)k tau/
thj th=j a)pori/aj sw/?zei luo/menoj. o(/tan d au)= qeoi\ th\n gh=n u(/

Senecio - Classici Latini e Greci

dasin kaqai/rontej kataklu/zwsin, oi( me\n e)n toi=j o)/resin


diasw/?zontai bouko/loi nomh=j te, oi( d e)n tai=j [22e] par u(mi=n
po/lesin ei)j th\n qa/lattan u(po\ tw=n potamw=n fe/rontai: kata\ de\
th/nde xw/ran ou)/te to/te ou)/te a)/llote a)/nwqen e)pi\ ta\j a)rou/raj u(/
dwr e)pirrei=, to\ d e)nanti/on ka/twqen pa=n e)panie/nai pe/fuken. o(/
qen kai\ di a(\j ai)ti/aj ta)nqa/de sw?zo/mena le/getai palaio/tata:
to\ de\ a)lhqe/j, e)n pa=sin toi=j to/poij o(/pou mh\ xeimw\n e)cai/sioj h)\
kau=ma a)pei/rgei, ple/on, [23a] tote\ de\ e)/latton a)ei\ ge/noj e)sti\n
a)nqrw/pwn. o(/sa de\ h)\ par u(mi=n h)\ th=?de h)\ kai\ kat a)/llon to/pon
w(=n a)koh=? i)/smen, ei)/ pou/ ti kalo\n h)\ me/ga ge/gonen h)\ kai/ tina
diafora\n a)/llhn e)/xon, pa/nta gegramme/na e)k palaiou= th=?d e)
sti\n e)n toi=j i(eroi=j kai\ seswsme/na: ta\ de\ par u(mi=n kai\ toi=j
a)/lloij a)/rti kateskeuasme/na e(ka/stote tugxa/nei gra/mmasi kai\
a(/pasin o(po/swn po/leij de/ontai, kai\ pa/lin di ei)wqo/twn e)tw=n
w(/sper no/shma h(/kei fero/menon au)toi=j r(eu=ma ou)ra/nion kai\ tou\j
a)gramma/touj [23b] te kai\ a)mou/souj e)/lipen u(mw=n, w(/ste pa/lin
e)c a)rxh=j oi(=on ne/oi gi/gnesqe, ou)de\n ei)do/tej ou)/te tw=n th=?de ou)/te
tw=n par u(mi=n, o(/sa h)=n e)n toi=j palaioi=j xro/noij. ta\ gou=n nundh\
genealoghqe/nta, w)= So/lwn, peri\ tw=n par u(mi=n a(\ dih=lqej, pai/
dwn braxu/ ti diafe/ r ei mu/ q wn, oi( \ prw= t on me\ n e( / n a gh= j
kataklusmo\n me/mnhsqe pollw=n e)/mprosqen gegono/twn, e)/ti de\
to\ ka/lliston kai\ a)/riston ge/noj e)p a)nqrw/pouj e)n th=? xw/ra? par
u(mi=n ou)k i)/ste gegono/j, e)c w(=n su/ te kai\ pa=sa h( [23c] po/lij e)/
stin ta\ nu=n u(mw=n, perileifqe/ntoj pote\ spe/rmatoj braxe/oj, a)
ll u(ma=j le/lhqen dia\ to\ tou\j perigenome/nouj e)pi\ polla\j genea\j
gra/mmasin teleuta=n a)fw/nouj. h)=n ga\r dh/ pote, w)= So/lwn, u(pe\r
th\n megi/sthn fqora\n u(/dasin h( nu=n )Aqhnai/wn ou)=sa po/lij a)ri/
sth pro/j te to\n po/lemon kai\ kata\ pa/nta eu)nomwta/th diafero/
ntwj: h(=? ka/llista e)/rga kai\ politei=ai gene/sqai le/gontai ka/
llistai pasw=n o(po/swn u(po\ [23d] to\n ou)rano\n h(mei=j a)koh\n
paredeca/meqa. a)kou/saj ou)=n o( So/lwn e)/fh qauma/sai kai\ pa=san
proqumi/an sxei=n deo/menoj tw=n i(ere/wn pa/nta di a)kribei/aj oi(
ta\ peri\ tw=n pa/lai politw=n e(ch=j dielqei=n. to\n ou)=n i(ere/a fa/nai:
fqo/noj ou)dei/j, w)= So/lwn, a)lla\ sou= te e(/neka e)rw= kai\ th=j po/
lewj u(mw=n, ma/lista de\ th=j qeou= xa/rin, h(\ th/n te u(mete/ran kai\
th/nde e)/laxen kai\ e)/qreyen kai\ e)pai/deusen, prote/ran me\n th\n
par [23e] u(mi=n e)/tesin xili/oij, e)k Gh=j te kai\ (Hfai/stou to\ spe/
rma paralabou=sa u(mw=n, th/nde de\ u(ste/ran. th=j de\ e)nqa/de diakosmh/sewj par h(mi=n e)n toi=j i(eroi=j gra/mmasin o)ktakisxili/

10

Platone - Timeo

wn e)tw=n a)riqmo\j ge/graptai. peri\ dh\ tw=n e)nakisxi/lia gegono/


twn e)/th politw=n soi dhlw/sw dia\ braxe/wn no/mouj, kai\ tw=n e)/
rgwn au)toi=j o(\ ka/lliston e)pra/xqh: to\ d a)kribe\j peri\ [24a] pa/
ntwn e)fech=j ei)j au)=qij kata\ sxolh\n au)ta\ ta\ gra/mmata labo/
ntej die/cimen. tou\j me\n ou)=n no/mouj sko/pei pro\j tou\j th=?de:
polla\ ga\r paradei/gmata tw=n to/te par u(mi=n o)/ntwn e)nqa/de nu=n
a)neurh/seij, prw=ton me\n to\ tw=n i(ere/wn ge/noj a)po\ tw=n a)/llwn
xwri\j a)fwrisme/non, meta\ de\ tou=to to\ tw=n dhmiourgw=n, o(/ti kaq
au(to\ e(/kaston a)/llw? de\ ou)k e)pimeignu/menon dhmiourgei=, to/ te
tw=n nome/wn kai\ to\ tw=n qhreutw=n to/ te [24b] tw=n gewrgw=n. kai\
dh\ kai\ to\ ma/ximon ge/noj h)/?sqhsai/ pou th=?de a)po\ pa/ntwn tw=n
genw=n kexwrisme/non, oi(=j ou)de\n a)/llo plh\n ta\ peri\ to\n po/lemon
u(po\ tou= no/mou proseta/xqh me/lein: e)/ti de\ h( th=j o(pli/sewj au)
tw=n sxe/sij a)spi/dwn kai\ dora/twn, oi(=j h(mei=j prw=toi tw=n peri\
th\n )Asi/an w(pli/smeqa, th=j qeou= kaqa/per e)n e)kei/noij toi=j to/
poij par u(mi=n prw/toij e)ndeicame/nhj. to\ d au)= peri\ th=j fronh/
sewj, o(ra=?j pou to\n no/mon th=?de o(/shn e)pime/leian e)poih/sato eu)
qu\j kat a)rxa\j peri/ te [24c] to\n ko/smon, a(/panta me/xri mantikh=j
kai\ i)atrikh=j pro\j u(gi/eian e)k tou/twn qei/wn o)/ntwn ei)j ta\ a)nqrw/
pina a)neurw/n, o(/sa te a)/lla tou/toij e(/petai maqh/mata pa/nta
kthsa/menoj. tau/thn ou)=n dh\ to/te su/mpasan th\n diako/smhsin
kai\ su/ntacin h( qeo\j prote/rouj u(ma=j diakosmh/sasa katw/?kisen,
e)klecame/nh to\n to/pon e)n w(=? gege/nhsqe, th\n eu)krasi/an tw=n w(rw=n
e)n au)tw=? katidou=sa, o(/ti fronimwta/touj a)/ndraj oi)/soi: a(/te ou)=n
filopo/lemo/j [24d] te kai\ filo/sofoj h( qeo\j ou)=sa to\n prosferesta/touj au)th=? me/llonta oi)/sein to/pon a)/ndraj, tou=ton e)klecame/nh prw=ton katw/?kisen. w)?kei=te dh\ ou)=n no/moij te toiou/toij
xrw/menoi kai\ e)/ti ma=llon eu)nomou/menoi pa/sh? te para\ pa/ntaj a)
nqrw/pouj u(perbeblhko/tej a)reth=?, kaqa/per ei)ko\j gennh/mata kai\
paideu/mata qew=n o)/ntaj. polla\ me\n ou)=n u(mw=n kai\ mega/la e)/rga
th=j po/lewj th=?de gegramme/na qauma/zetai, pa/ntwn mh\n [24e] e(\n
u(pere/xei mege/qei kai\ a)reth=?: le/gei ga\r ta\ gegramme/na o(/shn h(
po/lij u(mw=n e)/pause/n pote du/namin u(/brei poreuome/nhn a(/ma e)pi\
pa=san Eu)rw/phn kai\ )Asi/an, e)/cwqen o(rmhqei=san e)k tou= )Atlantikou= pela/gouj. to/te ga\r poreu/simon h)=n to\ e)kei= pe/lagoj:
nh=son ga\r pro\ tou= sto/matoj ei)=xen o(\ kalei=te, w(/j fate, u(mei=j
(Hrakle/ouj sth/laj, h( de\ nh=soj a(/ma Libu/hj h)=n kai \ )Asi/aj mei/
zwn, e)c h(=j e)pibato\n e)pi\ ta\j a)/llaj nh/souj toi=j to/te e)gi/gneto
poreuome/noij, e)k de\ tw=n nh/swn [25a] e)pi\ th\n katantikru\ pa=san

11

Senecio - Classici Latini e Greci

h)/peiron th\n peri\ to\n a)lhqino\n e)kei=non po/nton. ta/de me\n ga/r, o(/
sa e)nto\j tou= sto/matoj ou(= le/gomen, fai/netai limh\n steno/n tina
e)/xwn ei)/sploun: e)kei=no de\ pe/lagoj o)/ntwj h(/ te perie/xousa au)
to\ gh= pantelw=j a)lhqw=j o)rqo/tat a)\n le/goito h)/peiroj. e)n de\ dh\
th=? )Atlanti/di nh/sw? tau/th? mega/lh sune/sth kai\ qaumasth\ du/
namij basile/wn, kratou=sa me\n a(pa/shj th=j nh/sou, pollw=n de\
a)/llwn nh/swn kai\ merw=n th=j h)pei/rou: pro\j de\ tou/toij e)/ti tw=n
e)nto\j th=?de [25b] Libu/hj me\n h)=rxon me/xri pro\j Ai)/gupton, th=j
de\ Eu)rw/phj me/xri Turrhni/aj. au(/th dh\ pa=sa sunaqroisqei=sa
ei)j e(\n h( du/namij to/n te par u(mi=n kai\ to\n par h(mi=n kai\ to\n e)
nto\j tou= sto/matoj pa/nta to/pon mia=? pote\ e)pexei/rhsen o(rmh=?
doulou=sqai. to/te ou)=n u(mw=n, w)= So/lwn, th=j po/lewj h( du/namij ei)
j a(/pantaj a)nqrw/pouj diafanh\j a)reth=? te kai\ r(w/mh? e)ge/neto: pa/
ntwn ga\r prosta=sa eu)yuxi/a? kai\ te/xnaij o(/sai kata\ po/lemon,
[25c] ta\ me\n tw=n (Ellh/nwn h(goume/nh, ta\ d au)th\ monwqei=sa e)
c a)na/gkhj tw=n a)/llwn a)posta/ntwn, e)pi\ tou\j e)sxa/touj a)fikome/
nh kindu/nouj, krath/sasa me\n tw=n e)pio/ntwn tro/paion e)/sthsen,
tou\j de\ mh/pw dedoulwme/nouj diekw/lusen doulwqh=nai, tou\j d
a)/llouj, o(/soi katoikou=men e)nto\j o(/rwn (Hraklei/wn, a)fqo/nwj a(/
pantaj h)leuqe/rwsen. u(ste/rw? de\ xro/nw? seismw=n e)caisi/wn kai\
kataklusmw= n genome/ n wn, mia= j [25d] h( m e/ r aj kai\ nukto\ j
xaleph=j e)pelqou/shj, to/ te par u(mi=n ma/ximon pa=n a(qro/on e)/du
kata\ gh=j, h(/ te )Atlanti\j nh=soj w(sau/twj kata\ th=j qala/tthj
du=sa h)fani/sqh: dio\ kai\ nu=n a)/poron kai\ a)diereu/nhton ge/gonen
tou)kei= pe/lagoj, phlou= ka/rta braxe/oj e)mpodw\n o)/ntoj, o(\n h(
nh=soj i(zome/nh pare/sxeto.ta\ me\n dh\ r(hqe/nta, w)= Sw/kratej, u(po\
tou= palaiou= [25e] Kriti/ou kat a)koh\n th\n So/lwnoj, w(j sunto/
mwj ei)pei=n, a)kh/koaj: le/gontoj de\ dh\ xqe\j sou= peri\ politei/aj
te kai\ tw=n a)ndrw=n ou(\j e)/legej, e)qau/mazon a)namimnh?sko/menoj
au)ta\ a(\ nu=n le/gw, katanow=n w(j daimoni/wj e)/k tinoj tu/xhj ou)k
a)/po skopou= sunhne/xqhj ta\ polla\ oi(=j So/lwn ei)=pen. ou) mh\n [26a]
e)boulh/qhn paraxrh=ma ei)pei=n: dia\ xro/nou ga\r ou)x i(kanw=j e)
memnh/mhn. e)neno/hsa ou)=n o(/ti xrew\n ei)/h me pro\j e)mauto\n prw=ton
i(kanw=j pa/nta a)nalabo/nta le/gein ou(/twj. o(/qen taxu\ sunwmolo/
ghsa/ soi ta\ e)pitaxqe/nta xqe/j, h(gou/menoj, o(/per e)n a(/pasi toi=j
toioi=sde me/giston e)/rgon, lo/gon tina\ pre/ponta toi=j boulh/masin
u(poqe/sqai, tou/tou metri/wj h(ma=j eu)porh/sein. ou(/tw dh/, kaqa/per
o(/d ei)=pen, xqe/j te eu)qu\j e)nqe/nde a)piw\n [26b] pro\j tou/sde a)ne/
feron au)ta\ a)namimnh?sko/menoj, a)pelqw/n te sxedo/n ti pa/nta e)

12

Platone - Timeo

piskopw=n th=j nukto\j a)ne/labon. w(j dh/ toi, to\ lego/menon, ta\ pai/
dwn maqh/mata qaumasto\n e)/xei ti mnhmei=on. e)gw\ ga\r a(\ me\n xqe\j
h)/kousa, ou)k a)\n oi)=d ei) dunai/mhn a(/panta e)n mnh/mh? pa/lin labei=n:
tau=ta de\ a(\ pa/mpolun xro/non diakh/koa, panta/pasi qauma/saim
a)\n ei)/ ti/ me au)tw=n diape/feugen. h)=n me\n ou)=n meta\ pollh=j h(donh=j
kai\ [26c] paidia=j to/te a)kouo/mena, kai\ tou= presbu/tou proqu/
mwj me dida/skontoj, a(/t e)mou= polla/kij e)panerwtw=ntoj, w(/ste
oi(=on e)gkau/mata a)nekplu/tou grafh=j e)/mmona/ moi ge/gonen: kai\
dh\ kai\ toi=sde eu)qu\j e)/legon e(/wqen au)ta\ tau=ta, i(/na eu)poroi=en
lo/gwn met e)mou=. nu=n ou)=n, ou(=per e(/neka pa/nta tau=ta ei)/rhtai,
le/gein ei)mi\ e(/toimoj, w)= Sw/kratej, mh\ mo/non e)n kefalai/oij a)ll
w(/sper h)/kousa kaq e(/kaston: tou\j de\ poli/taj kai\ th\n po/lin
h(\n xqe\j h(mi=n w(j e)n mu/qw? dih/?eisqa su/, nu=n metenegko/ntej [26d]
e)pi\ ta)lhqe\j deu=ro qh/somen w(j e)kei/nhn th/nde ou)=san, kai\ tou\j
poli/taj ou(\j dienoou= fh/somen e)kei/nouj tou\j a)lhqinou\j ei)=nai
progo/nouj h(mw=n, ou(\j e)/legen o( i(ereu/j. pa/ntwj a(rmo/sousi kai\
ou)k a)pa?so/meqa le/gontej au)tou\j ei)=nai tou\j e)n tw=? to/te o)/ntaj
xro/nw?. koinh=? de\ dialamba/nontej a(/pantej peiraso/meqa to\ pre/
pon ei)j du/namin oi(=j e)pe/tacaj a)podou=nai. skopei=n ou)=n dh\ xrh/,
w)= Sw/kratej, ei) kata\ nou=n o( lo/goj h(mi=n [26e] ou(=toj, h)/ tina e)/t
a)/llon a)nt au)tou= zhthte/on. Swkra/thj: kai\ ti/n a)/n, w)= Kriti/a,
ma=llon a)nti\ tou/tou metala/boimen, o(\j th=? te parou/sh? th=j qeou=
qusi/a? dia\ th\n oi)keio/tht a)\n pre/poi ma/lista, to/ te mh\ plasqe/
nta mu=qon a)ll a)lhqino\n lo/gon ei)=nai pa/mmega/ pou. pw=j ga\r kai\
po/qen a)/llouj a)neurh/somen a)fe/menoi tou/twn; ou)k e)/stin, a)ll
a)gaqh=? tu/xh? xrh\ le/gein me\n u(ma=j, e)me\ de\ a)nti\ tw=n xqe\j lo/gwn
nu=n [27a] h(suxi/an a)/gonta a)ntakou/ein. Kriti/aj: sko/pei dh\ th\n
tw=n ceni/wn soi dia/qesin, w)= Sw/kratej, h(=? die/qemen. e)/docen ga\r
h(mi=n Ti/maion me/n, a(/te o)/nta a)stronomikw/taton h(mw=n kai\ peri\
fu/sewj tou= panto\j ei)de/nai ma/lista e)/rgon pepoihme/non, prw=ton
le/gein a)rxo/menon a)po\ th=j tou= ko/smou gene/sewj, teleuta=n de\
ei)j a)nqrw/pwn fu/sin: e)me\ de\ meta\ tou=ton, w(j para\ me\n tou/tou
dedegme/non a)nqrw/pouj tw=? lo/gw? gegono/taj, para\ sou= de\ pepaideume/nouj diafero/ntwj [27b] au)tw=n tinaj, kata\ de\ to\n So/lwnoj
lo/gon te kai\ no/mon ei)sagago/nta au)tou\j w(j ei)j dikasta\j h(ma=j
poih=sai poli/taj th=j po/lewj th=sde w(j o)/ntaj tou\j to/te )Aqhnai/ouj, ou(\j e)mh/nusen a)fanei=j o)/ntaj h( tw=n i(erw=n gramma/twn fh/
mh, ta\ loipa\ de\ w(j peri\ politw=n kai\ )Aqhnai/wn o)/ntwn h)/dh
poiei=sqai tou\j lo/gouj. Swkra/thj: tele/wj te kai\ lamprw=j e)/

13

Senecio - Classici Latini e Greci

oika a)ntapolh/yesqai th\n tw=n lo/gwn e(sti/asin. so\n ou)=n e)/rgon


le/gein a)/n, w)= Ti/maie, to\ meta\ tou=to, w(j e)/oiken, ei)/h kale/santa
kata\ no/mon qeou/j. [27c] Ti/maioj: a)ll, w)= Sw/kratej, tou=to/ ge
dh\ pa/ntej o(/soi kai\ kata\ braxu\ swfrosu/nhj mete/xousin, e)pi\
panto\j o(rmh=? kai\ smikrou= kai\ mega/lou pra/gmatoj qeo\n a)ei/ pou
kalou=sin: h(ma=j de\ tou\j peri\ tou= panto\j lo/gouj poiei=sqai/ ph?
me/llontaj, h(=? ge/gonen h)\ kai\ a)gene/j e)stin, ei) mh\ panta/pasi
paralla/ttomen, a)na/gkh qeou/j te kai\ qea\j e)pikaloume/nouj eu)/
xesqai pa/nta kata\ nou=n e)kei/noij me\n ma/lista, e(pome/nwj [27d]
de\ h(mi=n ei)pei=n. kai\ ta\ me\n peri\ qew=n tau/th? parakeklh/sqw: to\
d h(me/teron paraklhte/on, h(=? r(a=?st a)\n u(mei=j me\n ma/qoite, e)gw\
de\ h(=? dianoou=mai ma/list a)\n peri\ tw=n prokeime/nwn e)ndeicai/
mhn.e)/stin ou)=n dh\ kat e)mh\n do/can prw=ton diairete/on ta/de: ti/
to\ o)\n a)ei/, ge/nesin de\ ou)k e)/xon, kai\ ti/ to\ gigno/menon me\n [28a]
a)ei/, o)\n de\ ou)de/pote; to\ me\n dh\ noh/sei meta\ lo/gou perilhpto/n,
a)ei\ kata\ tau)ta\ o)/n, to\ d au)= do/ch? met ai)sqh/sewj a)lo/gou
docasto/n, gigno/menon kai\ a)pollu/menon, o)/ntwj de\ ou)de/pote o)/n.
pa=n de\ au)= to\ gigno/menon u(p ai)ti/ou tino\j e)c a)na/gkhj gi/gnesqai:
panti\ ga\r a)du/naton xwri\j ai)ti/ou ge/nesin sxei=n. o(/tou me\n ou)=n
a)\n o( dhmiourgo\j pro\j to\ kata\ tau)ta\ e)/xon ble/pwn a)ei/, toiou/tw?
tini\ prosxrw/menoj paradei/gmati, th\n i)de/an kai\ du/namin au)
tou= a)perga/zhtai, kalo\n e)c a)na/gkhj [28b] ou(/twj a)potelei=sqai
pa=n: ou(= d a)\n ei)j gegono/j, gennhtw=? paradei/gmati prosxrw/menoj,
ou) kalo/n. o( dh\ pa=j ou)rano\j - h)\ ko/smoj h)\ kai\ a)/llo o(/ti pote\ o)
nomazo/menoj ma/list a)\n de/xoito, tou=q h(mi=n w)noma/sqw - skepte/on d ou)=n peri\ au)tou= prw=ton, o(/per u(po/keitai peri\ panto\j e)n
a)rxh=? dei=n skopei=n, po/teron h)=n a)ei/, gene/sewj a)rxh\n e)/xwn ou)
demi/an, h)\ ge/gonen, a)p a)rxh=j tinoj a)rca/menoj. ge/gonen: o(rato\j
ga\r a(pto/j te/ e)stin kai\ sw=ma e)/xwn, pa/nta de\ ta\ toiau=ta ai)
sqhta/, ta\ [28c] d ai)sqhta/, do/ch? perilhpta\ met ai)sqh/sewj,
gigno/mena kai\ gennhta\ e)fa/nh. tw=? d au)= genome/nw? fame\n u(p ai)
ti/ou tino\j a)na/gkhn ei)=nai gene/sqai. to\n me\n ou)=n poihth\n kai\
pate/ra tou=de tou= panto\j eu(rei=n te e)/rgon kai\ eu(ro/nta ei)j pa/
ntaj a)du/naton le/gein: to/de d ou)=n pa/lin e)piskepte/on peri\ au)
tou=, pro\j po/teron tw=n paradeigma/twn o( tektaino/menoj au)to\n
[29a] a)phrga/zeto, po/teron pro\j to\ kata\ tau)ta\ kai\ w(sau/twj e)/
xon h)\ pro\j to\ gegono/j. ei) me\n dh\ kalo/j e)stin o(/de o( ko/smoj o(/
te dhmiourgo\j a)gaqo/j, dh=lon w(j pro\j to\ a)i/dion e)/blepen: ei) de\
o(\ mhd ei)pei=n tini qe/mij, pro\j gegono/j. panti\ dh\ safe\j o(/ti pro\j

14

Platone - Timeo

to\ a)i/dion: o( me\n ga\r ka/llistoj tw=n gegono/twn, o( d a)/ristoj tw=n


ai)ti/wn. ou(/tw dh\ gegenhme/noj pro\j to\ lo/gw? kai\ fronh/sei
perilhpto\n kai\ kata\ tau)ta\ e)/xon dedhmiou/rghtai: [29b] tou/twn
de\ u(parxo/ntwn au)= pa=sa a)na/gkh to/nde to\n ko/smon ei)ko/na tino\j
ei)=nai. me/giston dh\ panto\j a)/rcasqai kata\ fu/sin a)rxh/n. w(=de ou)=n
peri/ te ei)ko/noj kai\ peri\ tou= paradei/gmatoj au)th=j dioriste/on,
w(j a)/ra tou\j lo/gouj, w(=npe/r ei)sin e)chghtai/, tou/twn au)tw=n kai\
suggenei=j o)/ntaj: tou= me\n ou)=n moni/mou kai\ bebai/ou kai\ meta\
nou= katafanou=j moni/mouj kai\ a)metaptw/touj - kaq o(/son oi(=o/n
te kai\ a)nele/gktoij prosh/kei lo/goij ei)=nai kai\ a)nikh/toij, tou/
tou dei= [29c] mhde\n e)llei/pein - tou\j de\ tou= pro\j me\n e)kei=no a)
peikasqe/ntoj, o)/ntoj de\ ei)ko/noj ei)ko/taj a)na\ lo/gon te e)kei/nwn
o)/ntaj: o(/tiper pro\j ge/nesin ou)si/a, tou=to pro\j pi/stin a)lh/qeia.
e)a\n ou)=n, w)= Sw/kratej, polla\ pollw=n pe/ri, qew=n kai\ th=j tou=
panto\j gene/sewj, mh\ dunatoi\ gignw/meqa pa/nth? pa/ntwj au)tou\j
e( a utoi= j o( m ologoume/ n ouj lo/ g ouj kai\ a) p hkribwme/ n ouj a)
podou=nai, mh\ qauma/sh?j: a)ll e)a\n a)/ra mhdeno\j h(=tton parexw/
meqa ei)ko/taj, a)gapa=n xrh/, memnhme/nouj w(j o( le/gwn e)gw\ [29d]
u(mei=j te oi( kritai\ fu/sin a)nqrwpi/nhn e)/xomen, w(/ste peri\ tou/twn
to\n ei)ko/ta mu=qon a)podexome/nouj pre/pei tou/tou mhde\n e)/ti pe/
ra zhtei=n. Swkra/thj: a)/rista, w)= Ti/maie, panta/pasi/ te w(j keleu/
eij a)podekte/on: to\ me\n ou)=n prooi/mion qaumasi/wj a)pedeca/meqa/
sou, to\n de\ dh\ no/mon h(mi=n e)fech=j pe/raine. Ti/maioj: le/gwmen
dh\ di h(/ntina ai)ti/an ge/nesin kai\ to\ pa=n [29e] to/de o( sunista\j
sune/sthsen. a)gaqo\j h)=n, a)gaqw=? de\ ou)dei\j peri\ ou)deno\j ou)de/pote
e)ggi/gnetai fqo/noj: tou/tou d e)kto\j w)\n pa/nta o(/ti ma/lista e)
boulh/qh gene/sqai paraplh/sia e(autw=?. tau/thn dh\ gene/sewj
kai\ ko/smou ma/list a)/n tij a)rxh\n kuriwta/thn [30a] par a)ndrw=n
froni/mwn a)podexo/menoj o)rqo/tata a)pode/xoit a)/n. boulhqei\j ga\r
o( qeo\j a)gaqa\ me\n pa/nta, flau=ron de\ mhde\n ei)=nai kata\ du/namin,
ou(/tw dh\ pa=n o(/son h)=n o(rato\n paralabw\n ou)x h(suxi/an a)/gon a)
lla\ kinou/menon plhmmelw=j kai\ a)ta/ktwj, ei)j ta/cin au)to\ h)/gagen
e)k th=j a)taci/aj, h(ghsa/menoj e)kei=no tou/tou pa/ntwj a)/meinon. qe/
mij d ou)/t h)=n ou)/t e)/stin tw=? a)ri/stw? dra=n a)/llo plh\n to\ ka/
lliston: [30b] logisa/menoj ou)=n hu(/risken e)k tw=n kata\ fu/sin
o(ratw=n ou)de\n a)no/hton tou= nou=n e)/xontoj o(/lon o(/lou ka/llion e)/
sesqai/ pote e)/rgon, nou=n d au)= xwri\j yuxh=j a)du/naton paragene/sqai tw?. dia\dh\ to\n logismo\n to/nde nou=n me\n e)n yuxh=?, yuxh\n
d e)n sw/mati sunista\j to\ pa=n sunetektai/neto, o(/pwj o(/ti ka/

15

Senecio - Classici Latini e Greci

lliston ei)/h kata\ fu/sin a)/risto/n te e)/rgon a)peirgasme/noj. ou(/


twj ou)=n dh\ kata\ lo/gon to\n ei)ko/ta dei= le/gein to/nde to\n ko/smon
zw=?on e)/myuxon e)/nnoun te th=? a)lhqei/a? dia\ th\n tou= qeou= [30c] gene/
sqai pro/noian.tou/tou d u(pa/rxontoj au)= ta\ tou/toij e)fech=j h(mi=n
lekte/on, ti/ni tw=n zw/?wn au)to\n ei)j o(moio/thta o( sunista\j sune/
sthsen. tw=n me\n ou)=n e)n me/rouj ei)/dei pefuko/twn mhdeni\ kataciw/swmen - a)telei= ga\r e)oiko\j ou)de/n pot a)\n ge/noito kalo/n - ou(=
d e)/stin ta)=lla zw=?a kaq e(\n kai\ kata\ ge/nh mo/ria, tou/tw? pa/
ntwn o(moio/taton au)to\n ei)=nai tiqw=men. ta\ ga\r dh\ nohta\ zw=?a pa/
nta e)kei=no e)n e(autw=? perilabo\n e)/xei, kaqa/per o(/de o( [30d] ko/
smoj h(ma=j o(/sa te a)/lla qre/mmata sune/sthken o(rata/. tw=? ga\r
tw=n nooume/nwn kalli/stw? kai\ kata\ pa/nta tele/w? ma/lista au)
to\n o( qeo\j o(moiw=sai boulhqei\j zw=?on e(\n o(rato/n, pa/nq o(/sa [31a]
au)tou= kata\ fu/sin suggenh= zw=?a e)nto\j e)/xon e(autou=, sune/sthse.
po/teron ou)=n o)rqw=j e(/na ou)rano\n proseirh/kamen, h)\ pollou\j kai\
a)pei/rouj le/gein h)=n o)rqo/teron; e(/na, ei)/per kata\ to\ para/deigma
dedhmiourghme/noj e)/stai. to\ ga\r perie/xon pa/nta o(po/sa nohta\
zw=?a meq e(te/rou deu/teron ou)k a)/n pot ei)/h: pa/lin ga\r a)\n e(/teron
ei)=nai to\ peri\ e)kei/nw de/oi zw=?on, ou(= me/roj a)\n ei)/thn e)kei/nw, kai\
ou)k a)\n e)/ti e)kei/noin a)ll e)kei/nw? tw=? perie/xonti to/d a)\n a)fwmoiwme/non le/goito o)rqo/teron. i(/na [31b] ou)=n to/de kata\ th\n mo/
nwsin o(/moion h)=? tw=? pantelei= zw/?w?, dia\ tau=ta ou)/te du/o ou)/t a)pei/
rouj e)poi/hsen o( poiw=n ko/smouj, a)ll ei(=j o(/de monogenh\j ou)
rano\j gegonw\j e)/stin kai\ e)/t e)/stai. swmatoeide\j de\ dh\ kai\
o(rato\n a(pto/n te dei= to\ geno/menon ei)=nai, xwrisqe\n de\ puro\j ou)
de\n a)/n pote o(rato\n ge/noito, ou)de\ a(pto\n a)/neu tino\j stereou=,
stereo\n de\ ou)k a)/neu gh=j: o(/qen e)k puro\j kai\ gh=j to\ tou= panto\j
a)rxo/menoj sunista/nai sw=ma o( qeo\j e)poi/ei. du/o de\ mo/nw kalw=j
suni/stasqai tri/tou xwri\j [31c] ou) dunato/n: desmo\n ga\r e)n me/
sw? dei= tina a)mfoi=n sunagwgo\n gi/gnesqai. desmw=n de\ ka/llistoj
o(\j a)\n au(to\n kai\ ta\ sundou/mena o(/ti ma/lista e(\n poih=?, tou=to de\
pe/fuken a)nalogi/a ka/llista a)potelei=n. o(po/tan ga\r a)riqmw=n
triw=n ei)/te o)/gkwn [32a] ei)/te duna/mewn w(ntinwnou=n h)=? to\ me/son,
o(/tiper to\ prw=ton pro\j au)to/, tou=to au)to\ pro\j to\ e)/sxaton, kai\
pa/linau)=qij, o(/ti to\ e)/sxaton pro\j to\ me/son, to\ me/son pro\j to\
prw=ton, to/te to\ me/son me\n prw=ton kai\ e)/sxaton gigno/menon, to\
d e)/sxaton kai\ to\ prw=ton au)= me/sa a)mfo/tera, pa/nq ou(/twj e)c
a)na/gkhj ta\ au)ta\ ei)=nai sumbh/setai, ta\ au)ta\ de\ geno/mena a)llh/
loij e(\n pa/nta e)/stai. ei) me\n ou)=n e)pi/pedon me/n, ba/qoj de\ mhde\n

16

Platone - Timeo

e)/xon e)/dei gi/gnesqai to\ tou= panto\j sw=ma, mi/a meso/thj a)\n e)ch/
rkei [32b] ta/ te meq au(th=j sundei=n kai\ e(auth/n, nu=n de\ stereoeidh= ga\r au)to\n prosh=ken ei)=nai, ta\ de\ sterea\ mi/a me\n ou)de/
pote, du/o de\ a)ei\ meso/thtej sunarmo/ttousin: ou(/tw dh\ puro/j te
kai\ gh=j u(/dwr a)e/ra te o( qeo\j e)n me/sw? qei/j, kai\ pro\j a)/llhla
kaq o(/son h)=n dunato\n a)na\ to\n au)to\n lo/gon a)pergasa/menoj, o(/
tiper pu=r pro\j a)e/ra, tou=to a)e/ra pro\j u(/dwr, kai\ o(/ti a)h\r pro\j u(/
dwr, u(d
/ wr pro\j gh=n, sune/dhsen kai\ sunesth/sato ou)rano\n o(rato\n
kai\ a(pto/n. kai\ dia\ tau=ta e)/k te dh\ tou/twn toiou/twn [32c] kai\
to\n a)riqmo\n tetta/rwn to\ tou= ko/smou sw=ma e)gennh/qh di a)nalogi/aj o(mologh=san, fili/an te e)/sxen e)k tou/twn, w(/ste ei)j tau)to\n
au(tw=? sunelqo\n a)/luton u(po/ tou a)/llou plh\n u(po\ tou= sundh/
santoj gene/sqai.tw=n de\ dh\ tetta/rwn e(\n o(/lon e(/kaston ei)/lhfen
h( tou= ko/smou su/stasij. e)k ga\r puro\j panto\j u(/dato/j te kai\ a)
e/roj kai\ gh=j sune/sthsen au)to\n o( sunista/j, me/roj ou)de\n ou)
deno\j ou)de\ du/namin e)/cwqen u(polipw/n, ta/de dianohqei/j, [32d]
prw=ton me\n i(/na o(/lon o(/ti ma/lista zw=?on te/leon e)k tele/wn [33a]
tw=n merw=n ei)/h, pro\j de\ tou/toij e(/n, a(/te ou)x u(poleleimme/nwn e)c
w(=n a)/llo toiou=ton ge/noit a)/n, e)/ti de\ i(/n a)gh/rwn kai\ a)/noson h)=?,
katanow=n w(j susta/tw? sw/mati qerma\ kai\ yuxra\ kai\ pa/nq o(/sa
duna/meij i)sxura\j e)/xei periista/mena e)/cwqen kai\ prospi/ptonta
a)kai/rwj lu/ei kai\ no/souj gh=ra/j te e)pa/gonta fqi/nein poiei=. dia\
dh\ th\n ai)ti/an kai\ to\n logismo\n to/nde e(/na o(/lon o(/lwn e)c a(pa/
ntwn te/leon kai\ a)gh/rwn kai\ a)/noson [33b] au)to\n e)tekth/nato.
sxh=ma de\ e)/dwken au)tw=? to\ pre/pon kai\ to\ suggene/j. tw=? de\ ta\ pa/
nta e)n au(tw=? zw=?a perie/xein me/llonti zw/?w? pre/pon a)\n ei)/h sxh=ma
to\ perieilhfo\ j e) n au( t w= ? pa/ n ta o( p o/ s a sxh/ m ata: dio\ kai\
sfairoeide/j, e)k me/sou pa/nth? pro\j ta\j teleuta\j i)/son a)pe/xon,
kuklotere\j au)to\ e)torneu/sato, pa/ntwn telew/taton o(moio/tato/n
te au)to\ e(autw=? sxhma/twn, nomi/saj muri/w? ka/llion o(/moion a)
nomoi/ou. lei=on de\ dh\ ku/klw? [33c] pa=n e)/cwqen au)to\ a)phkribou=to
pollw=n xa/rin. o)mma/twn te ga\r e)pedei=to ou)de/n, o(rato\n ga\r ou)de\n
u(pelei/peto e)/cwqen, ou)d a)koh=j, ou)de\ ga\r a)kousto/n: pneu=ma/ te
ou)k h)=n periesto\j deo/menon a)napnoh=j, ou)d au)= tinoj e)pidee\j h)=n
o)rga/nou sxei=n w(=? th\n me\n ei)j e(auto\ trofh\n de/coito, th\n de\ pro/
teron e)cikmasme/nhn a)pope/myoi pa/lin. a)ph/?ei te ga\r ou)de\n ou)
de\ prosh/?ein au)tw=? poqen - ou)de\ ga\r h)=n - au)to\ ga\r e(autw=? trofh\n
th\n e(autou= fqi/sin pare/xon kai\ pa/nta e)n e(autw=? kai\ u(f [33d]
e(autou= pa/sxon kai\ drw=n e)k te/xnhj ge/gonen: h(gh/sato ga\r au)to\

17

Senecio - Classici Latini e Greci

o( sunqei\j au)/tarkej o)\n a)/meinon e)/sesqai ma=llon h)\ prosdee\j a)/


llwn. xeirw=n de/, ai(=j ou)/te labei=n ou)/te au)= tina a)mu/nasqai xrei/a
tij h)=n, ma/thn ou)k w)/?eto dei=n au)tw=? prosa/ptein, ou)de\ podw=n ou)de\
o(/lwj th=j peri\ th\n ba/sin [34a] u(phresi/aj. ki/nhsin ga\r a)pe/
neimen au)tw=? th\n tou= sw/matoj oi)kei/an, tw=n e(pta\ th\n peri\ nou=n
kai\ fro/nhsin ma/lista ou)=san: dio\ dh\ kata\ tau)ta\ e)n tw=? au)tw=?
kai\ e)n e(autw=? periagagw\n au)to\ e)poi/hse ku/klw? kinei=sqai strefo/menon, ta\j de\ e(\c a(pa/saj kinh/seij a)fei=len kai\ a)plane\j a)
phrga/sato e)kei/nwn. e)pi\ de\ th\n peri/odon tau/thn a(/t ou)de\n podw=n
de/on a)skele\j kai\ a)/poun au)to\ e)ge/nnhsen.ou(=toj dh\ pa=j o)/ntoj a)
ei\ logismo\j qeou= peri\ to\n pote\ [34b] e)so/menon qeo\n logisqei\j
lei=on kai\ o(malo\n pantaxh=? te e)k me/sou i)/son kai\ o(/lon kai\ te/
leon e)k tele/wn swma/twn sw=ma e)poi/hsen: yuxh\n de\ ei)j to\ me/
son au)tou= qei\j dia\ panto/j te e)/teinen kai\ e)/ti e)/cwqen to\ sw=ma
au)th=? perieka/luyen, kai\ ku/klw? dh\ ku/klon strefo/menon ou)
rano\n e(/na mo/non e)/rhmon kate/sthsen, di a)reth\n de\ au)to\n au(tw=?
duna/menon suggi/gnesqai kai\ ou)deno\j e(te/rou prosdeo/menon, gnw/
rimon de\ kai\ fi/lon i(kanw=j au)to\n au(tw=?. dia\ pa/nta dh\ tau=ta eu)
dai/mona qeo\n au)to\n e)gennh/sato. th\n de\ dh\ yuxh\n ou)x w(j nu=n
u(ste/ran e)pixeirou=men le/gein, [34c] ou(/twj e)mhxanh/sato kai\ o(
qeo\j newte/ran - ou) ga\r a)\n a)/rxesqai presbu/teron u(po\ newte/rou
sune/rcaj ei)/asen - a)lla/ pwj h(mei=j polu\ mete/xontej tou= prostuxo/ntoj te kai\ ei)kh=? tau/th? ph? kai\ le/gomen, o( de\ kai\ gene/
sei kai\ a)reth=? prote/ran kai\ presbute/ran yuxh\n sw/matoj w(j
despo/tin kai\ a)/rcousan a)rcome/nou [35a] sunesth/sato e)k tw=nde/
te kai\ toiw=?de tro/pw?. th=j a)meri/stou kai\ a)ei\ kata\ tau)ta\ e)xou/
shj ou)si/aj kai\ th=j au)= peri\ ta\ sw/mata gignome/nhj meristh=j
tri/ton e)c a)mfoi=n e)n me/sw? sunekera/sato ou)si/aj ei)=doj, th=j te
tau)tou= fu/sewj [au)= pe/ri] kai\ th=j tou= e(te/rou, kai\ kata\ tau)ta\
sune/sthsen e)n me/sw? tou= te a)merou=j au)tw=n kai\ tou= kata\ ta\ sw/
mata meristou=: kai\ tri/a labw\n au)ta\ o)/nta sunekera/sato ei)j
mi/an pa/nta i)de/an, th\n qate/rou fu/sin du/smeikton ou)=san ei)j
tau)to\n sunarmo/ttwn bi/a?. [35b] meignu\j de\ meta\ th=j ou)si/aj kai\
e)k triw=n poihsa/menoj e(/n, pa/lin o(/lon tou=to moi/raj o(/saj
prosh=ken die/neimen, e(ka/sthn de\ e)/k te tau)tou= kai\ qate/rou kai\
th=j ou)si/aj memeigme/nhn. h)/rxeto de\ diairei=n w(=de. mi/an a)fei=len
to\ prw=ton a)po\ panto\j moi=ran, meta\ de\ tau/thn a)fh/?rei diplasi/
an tau/thj, th\n d au)= tri/thn h(mioli/an me\n th=j deute/raj, triplasi/an de\ th=j prw/thj, teta/rthn de\ th=j deute/raj diplh=n, pe/

18

Platone - Timeo

mpthn de\ triplh=n th=j [35c] tri/thj, th\n d e(/kthn th=j prw/thj o)
ktaplasi/an, e(bdo/mhn d e(ptakaieikosiplasi/an th=j prw/thj:
meta\ de\ tau=ta suneplhrou=to [36a] ta/ te dipla/sia kai\ tripla/
sia diasth/mata, moi/raj e)/ti e)kei=qen a)pote/mnwn kai\ tiqei\j ei)j
to\ metacu\ tou/twn, w(/ste e)n e(ka/stw? diasth/mati du/o ei)=nai meso/
thtaj, th\n me\n tau)tw=? me/rei tw=n a)/krwn au)tw=n u(pere/xousan kai\
u(perexome/nhn, th\n de\ i)/sw? me\n kat a)riqmo\n u(pere/xousan, i)/sw?
de\ u(perexome/nhn. h(mioli/wn de\ diasta/sewn kai\ e)pitri/twn kai\
e)pogdo/wn genome/nwn e)k tou/twn tw=n desmw=n e)n tai=j pro/sqen
diasta/sesin, [36b] tw=? tou= e)pogdo/ou diasth/mati ta\ e)pi/trita pa/
nta suneplhrou=to, lei/pwn au)tw=n e(ka/stou mo/rion, th=j tou= mori/
ou tau/thj diasta/sewj leifqei/shj a)riqmou= pro\j a)riqmo\n e)xou/
shj tou\j o(/rouj e(\c kai\ penth/konta kai\ diakosi/wn pro\j tri/a
kai\ tettara/konta kai\ diako/sia. kai\ dh\ kai\ to\ meixqe/n, e)c ou(=
tau=ta kate/temnen, ou(/twj h)/dh pa=n katanhlw/kei. tau/thn ou)=n
th\n su/stasin pa=san diplh=n kata\ mh=koj sxi/saj, me/shn pro\j
me/shn e(kate/ran a)llh/laij oi(=on xei= prosbalw\n kate/kamyen
[36c] ei)j e(\n ku/klw?, suna/yaj au(tai=j te kai\ a)llh/laij e)n tw=?
katantikru\ th=j prosbolh=j, kai\ th=? kata\ tau)ta\ e)n tau)tw=? periagome/nh? kinh/sei pe/ric au)ta\j e)/laben, kai\ to\n me\n e)/cw, to\n d
e)nto\j e)poiei=to tw=n ku/klwn. th\n me\n ou)=n e)/cw fora\n e)pefh/misen
ei)=nai th=j tau)tou= fu/sewj, th\n d e)nto\j th=j qate/rou. th\n me\n dh\
tau)tou= kata\pleura\n e)pi\ decia\perih/gagen, th\n de\ qate/rou kata\
dia/metron e)p a)ristera/, kra/toj d e)/dwken th=? [36d] tau)tou= kai\
o(moi/ou perifora=?: mi/an ga\r au)th\n a)/sxiston ei)/asen, th\n d e)nto\j
sxi/saj e(caxh=? e(pta\ ku/klouj a)ni/souj kata\ th\n tou= diplasi/ou
kai\ triplasi/ou dia/stasin e(ka/sthn, ou)sw=n e(kate/rwn triw=n,
kata\ ta)nanti/a me\n a)llh/loij prose/tacen i)e/nai tou\j ku/klouj,
ta/xei de\ trei=j me\n o(moi/wj, tou\j de\ te/ttaraj a)llh/loij kai\ toi=j
trisi\n a)nomoi/wj, e)n lo/gw? de\ ferome/nouj.e)pei\ de\ kata\ nou=n tw=?
sunista/nti pa=sa h( th=j yuxh=j su/stasij e)gege/nhto, meta\ tou=to
pa=n to\ swmatoeide\j e)nto\j [36e] au)th=j e)tektai/neto kai\ me/son
me/sh? sunagagw\n prosh/rmotten: h( d e)k me/sou pro\j to\n e)/sxaton ou)rano\n pa/nth? diaplakei=sa ku/klw? te au)to\n e)/cwqen perikalu/yasa, au)th\ e)n au(th=? strefome/nh, qei/an a)rxh\n h)/rcato a)
pau/stou kai\ e)/mfronoj bi/ou pro\j to\n su/mpanta xro/non. kai\ to\
me\n dh\ sw=ma o(rato\n ou)ranou= ge/gonen, au)th\ de\ a)o/ratoj me/n,
logismou= de\ mete/xousa kai\ [37a] a(rmoni/aj yuxh/, tw=n nohtw=n
a)ei/ te o)/ntwn u(po\ tou= a)ri/stou a)ri/sth genome/nh tw=n gennhqe/ntwn.

19

Senecio - Classici Latini e Greci

a(/te ou)=n e)k th=j tau)tou= kai\ th=j qate/rou fu/sewj e)/k te ou)si/aj
triw=n tou/twn sugkraqei=sa moirw=n, kai\ a)na\ lo/gon merisqei=sa
kai\ sundeqei=sa, au)th/ te a)nakukloume/nh pro\j au(th/n, o(/tan ou)
si/an skedasth\n e)/xonto/j tinoj e)fa/pthtai kai\ o(/tan a)me/riston,
le/gei kinoume/nh dia\ pa/shj e(auth=j o(/tw? t a)/n ti tau)to\n h)=? kai\ o(/
tou a)\n [37b] e(/teron, pro\j o(/ti te ma/lista kai\ o(/ph? kai\ o(/pwj kai\
o(po/te sumbai/nei kata\ ta\ gigno/mena/ te pro\j e(/kaston e(/kasta
ei)=nai kai\ pa/sxein kai\ pro\j ta\ kata\ tau)ta\ e)/xonta a)ei/. lo/goj
de\ o( kata\ tau)to\n a)lhqh\j gigno/menoj peri/ te qa/teron o)\n kai\
peri\ to\ tau)to/n, e)n tw=? kinoume/nw? u(f au(tou= fero/menoj a)/neu fqo/
ggou kai\ h)xh=j, o(/tan me\n peri\ to\ ai)sqhto\n gi/gnhtai kai\ o( tou=
qate/rou ku/kloj o)rqo\j i)w\n ei)j pa=san au)tou= th\n yuxh\n diaggei/
lh?, do/cai kai\ pi/steij gi/gnontai be/baioi kai\ a)lhqei=j, [37c] o(/
tan de\ au)= peri\ to\ logistiko\n h)=? kai\ o( tou= tau)tou= ku/kloj eu)/
troxoj w)\n au)ta\ mhnu/sh?, nou=j e)pisth/mh te e)c a)na/gkhj a)
potelei=tai: tou/tw de\ e)n w(=? tw=n o)/ntwn e)ggi/gnesqon, a)/n pote/ tij
au)to\ a)/llo plh\n yuxh\n ei)/ph?, pa=n ma=llon h)\ ta)lhqe\j e)rei=.w(j de\
kinhqe\n au)to\ kai\ zw=n e)no/hsen tw=n a)idi/wn qew=n gegono\j a)/galma o( gennh/saj path/r, h)ga/sqh te kai\ eu)franqei\j e)/ti dh\ ma=llon
o(/moion pro\j to\ para/deigma e)peno/hsen a)perga/sasqai. [37d] kaqa/
per ou)=n au)to\ tugxa/nei zw=?on a)i/dion o)/n, kai\ to/de to\ pa=n ou(/twj
ei)j du/namin e)pexei/rhse toiou=ton a)potelei=n. h( me\n ou)=n tou= zw/?ou
fu/sij e)tu/gxanen ou)=sa ai)w/nioj, kai\ tou=to me\n dh\ tw=? gennhtw=?
pantelw=j prosa/ptein ou)k h)=n dunato/n: ei)kw\ d e)peno/ei kinhto/n
tina ai)w=noj poih=sai, kai\ diakosmw=n a(/ma ou)rano\n poiei= me/
nontoj ai)wn
= oj e)n e(ni\ kat a)riqmo\n i)ou=san ai)wn
/ ion ei)ko/na, tou=ton
o(\n dh\ xro/non w)noma/kamen. [37e] h(me/raj ga\r kai\ nu/ktaj kai\
mh=naj kai\ e)niautou/j, ou)k o)/ntaj pri\n ou)rano\n gene/sqai, to/te
a(/ma e)kei/nw? sunistame/nw? th\n ge/nesin au)tw=n mhxana=tai: tau=ta
de\ pa/nta me/rh xro/nou, kai\ to/ t h)=n to/ t e)/stai xro/nou gegono/
ta ei)/dh, a(\ dh\ fe/rontej lanqa/nomen e)pi\ th\n a)i/dion ou)si/an ou)k
o)rqw=j. le/gomen ga\r dh\ w(j h)=n e)/stin te kai\ e)/stai, th=? de\ to\ e)/stin
mo/non kata\ to\n [38a] a)lhqh= lo/gon prosh/kei, to\ de\ h)=n to/ t e)/
stai peri\ th\n e)n xro/nw? ge/nesin i)ou=san pre/pei le/gesqai - kinh/
seij ga/r e)ston, to\ de\ a)ei\ kata\ tau)ta\ e)/xon a)kinh/twj ou)/te presbu/
teron ou)/te new/teron prosh/kei gi/gnesqai dia\ xro/nou ou)de\ gene/
sqai pote\ ou)de\ gegone/nai nu=n ou)d ei)j au)=qij e)/sesqai, to\ para/
pan te ou) d e\ n o( / s a ge/ n esij toi= j e) n ai) s qh/ s ei ferome/ n oij
prosh=yen, a)lla\ xro/nou tau=ta ai)w=na mimoume/nou kai\ kat a)

20

Platone - Timeo

riqmo\n kukloume/nou ge/gonen ei)/dh - kai\ pro\j tou/toij e)/ti ta\ toia/
de, [38b] to/ te gegono\j ei)=nai gegono\j kai\ to\ gigno/menon ei)=nai
gigno/menon, e)/ti te to\ genhso/menon ei)=nai genhso/menon kai\ to\ mh\
o)\n mh\ o)\n ei)=nai, w(=n ou)de\n a)kribe\j le/gomen. peri\ me\n ou)=n tou/twn
ta/x a)n\ ou)k ei)h
/ kairo\j pre/pwn e)n tw=? paro/nti diakribologei=sqai.
xro/noj d ou)=n met ou)ranou= ge/gonen, i(/na a(/ma gennhqe/ntej a(/ma
kai\ luqw=sin, a)/n pote lu/sij tij au)tw=n gi/gnhtai, kai\ kata\ to\
para/deigma th=j diaiwni/aj fu/sewj, i(/n w(j o(moio/tatoj [38c] au)
tw=? kata\ du/namin h)=?: to\ me\n ga\r dh\ para/deigma pa/nta ai)w=na/ e)
stin o)/n, o( d au)= dia\ te/louj to\n a(/panta xro/non gegonw/j te kai\
w)\n kai\ e)so/menoj. e)c ou)=n lo/gou kai\ dianoi/aj qeou= toiau/thj
pro\j xro/nou ge/nesin, i(/na gennhqh=? xro/noj, h(/lioj kai\ selh/nh
kai\ pe/nte a)/lla a)/stra, e)pi/klhn e)/xonta planhta/, ei)j diorismo\n
kai\ fulakh\n a)riqmw=n xro/nou ge/gonen: sw/mata de\ au)tw=n e(ka/
stwn poih/saj o( qeo\j e)/qhken ei)j ta\j perifora\j a(\j h( qate/rou
peri/odoj h)/?ein, e(pta\ ou)/saj o)/nta [38d] e(pta/, selh/nhn me\n ei)j to\n
peri\ gh=n prw=ton, h(/lion de\ ei)j to\n deu/teron u(pe\r gh=j, e(wsfo/ron
de\ kai\ to\n i(ero\n (Ermou= lego/menon ei)j [to\n] ta/xei me\n i)so/
dromon h(li/w? ku/klon i)o/ntaj, th\n de\ e)nanti/an ei)lhxo/taj au)tw=?
du/namin: o(/qen katalamba/nousi/n te kai\ katalamba/nontai kata\
tau)ta\ u(p a)llh/lwn h(/lio/j te kai\ o( tou= (Ermou= kai\ e(wsfo/roj.
ta\ d a)/lla oi(= dh\ kai\ di a(\j ai)ti/aj i(dru/sato, ei)/ tij e)peci/oi pa/
saj, o( lo/goj [38e] pa/rergoj w)\n ple/on a)\n e)/rgon w(=n e(/neka le/
getai para/sxoi. tau=ta me\n ou)=n i)/swj ta/x a)\n kata\ sxolh\n u(/
steron th=j a)ci/aj tu/xoi dihgh/sewj: e)peidh\ de\ ou)=n ei)j th\n e(autw=?
pre/pousan e(/kaston a)fi/keto fora\n tw=n o(/sa e)/dei sunaperga/
zesqai xro/non, desmoi=j te e)myu/xoij sw/mata deqe/nta zw=?a e)
gennh/qh to/ te prostaxqe\n e)/maqen, kata\ dh\ th\n qate/rou fora\n
[39a] plagi/an ou)=san, dia\ th=j tau)tou= fora=j i)ou/shj te kai\
kratoume/nhj, to\ me\n mei/zona au)tw=n, to\ d e)la/ttw ku/klon i)o/n,
qa=tton me\n ta\ to\n e)la/ttw, ta\ de\ to\n mei/zw bradu/teron perih/?ein.
th=? dh\ tau)tou= fora=? ta\ ta/xista periio/nta u(po\ tw=n bradu/teron i)
o/ntwn e)fai/neto katalamba/nonta katalamba/nesqai: pa/ntaj
ga\r tou\j ku/klouj au)tw=n stre/fousa e(/lika dia\ to\ dixh=? kata\
[39b] ta\ e)nanti/a a(/ma proi+e/nai to\ bradu/tata a)pio\n a)f au(th=j
ou)/shj taxi/sthj e)ggu/tata a)pe/fainen. i(/na d ei)/h me/tron e)narge/j
ti pro\j a)/llhla braduth=ti kai\ ta/xei kai\ ta\ peri\ ta\j o)ktw\ fora\j
poreu/oito, fw=j o( qeo\j a)nh=yen e)n th=? pro\j gh=n deute/ra? tw=n perio/
dwn, o(\ dh\ nu=n keklh/kamen h(/lion, i(/na o(/ti ma/lista ei)j a(/panta

21

Senecio - Classici Latini e Greci

fai/noi to\n ou)rano\n meta/sxoi te a)riqmou= ta\ zw=?a o(/soij h)=n


prosh=kon, maqo/nta para\th=j tau)tou= kai\ o(moi/ou [39c] perifora=j.
nu\c me\n ou)=n h(me/ra te ge/gonen ou(/twj kai\ dia\ tau=ta, h( th=j mia=j
kai\ fronimwta/thj kuklh/sewj peri/odoj: mei\j de\ e)peida\n selh/
nh perielqou=sa to\n e(auth=j ku/klon h(/lion e)pikatala/bh?, e)
niauto\j de\ o(po/tan h(/lioj to\n e(autou= perie/lqh? ku/klon. tw=n d
a)/llwn ta\j perio/douj ou)k e)nnenohko/tej a)/nqrwpoi, plh\n o)li/goi
tw=n pollw=n, ou)/te o)noma/zousin ou)/te pro\j a)/llhla summetrou=ntai
skopou=ntej a)riqmoi=j, w(/ste w(j e)/poj [39d] ei)pei=n ou)k i)/sasin xro/
non o)/nta ta\j tou/twn pla/naj, plh/qei me\n a)mhxa/nw? xrwme/naj,
pepoikilme/naj de\ qaumastw=j: e)/stin d o(/mwj ou)de\n h(=tton
katanoh=sai dunato\n w(j o(/ ge te/leoj a)riqmo\j xro/nou to\n te/leon
e)niauto\n plhroi= to/te, o(/tan a(pasw=n tw=n o)ktw\ perio/dwn ta\ pro\j
a)/llhla sumperanqe/nta ta/xh sxh=? kefalh\n tw=? tou= tau)tou= kai\
o(moi/wj i)o/ntoj a)nametrhqe/nta ku/klw?. kata\ tau=ta dh\ kai\ tou/
twn e(/neka e)gennh/qh tw=n a)/strwn o(/sa di ou)ranou= poreuo/mena
e)/sxen tropa/j, i(/na to/de [39e] w(j o(moio/taton h)=? tw=? tele/w? kai\
nohtw=? zw/?w? pro\j th\n th=j diaiwni/aj mi/mhsin fu/sewj. kai\ ta\ me\n
a)/lla h)/dh me/xri xro/nou gene/sewj a)pei/rgasto ei)j o(moio/thta
w(=?per a)peika/zeto, to\ de\ mh/pw ta\ pa/nta zw=?a e)nto\j au(tou= gegenhme/na perieilhfe/nai, tau/th? e)/ti ei)=xen a)nomoi/wj. tou=to dh\ to\
kata/loipon a)phrga/zeto au)tou= pro\j th\n tou= paradei/gmatoj a)
potupou/menoj fu/sin. h(=?per ou)=n nou=j e)nou/saj i)de/aj tw=? o(\ e)/stin
zw=?on, oi(=ai/ te e)/neisi kai\ o(/sai, kaqora=?, toiau/taj kai\ tosau/taj
dienoh/qh dei=n kai\ to/de sxei=n. ei)si\n dh\ te/ttarej, mi/a me\n ou)ra/
nion qew=n ge/noj, a)/llh de\ [40a] pthno\n kai\ a)eropo/ron, tri/th de\
e)/nudron ei)=doj, pezo\n de\ kai\ xersai=on te/tarton. tou= me\n ou)=n qei/
ou th\n plei/sthn i)de/an e)k puro\j a)phrga/zeto, o(/pwj o(/ti lampro/
taton i)dei=n te ka/lliston ei)/h, tw=? de\ panti\ proseika/zwn eu)/
kuklon e)poi/ei, ti/qhsi/n te ei)j th\n tou= krati/stou fro/nhsin e)kei/
nw? sunepo/menon, nei/maj peri\ pa/nta ku/klw? to\n ou)rano/n, ko/smon
a)lhqino\n au)tw=? pepoikilme/non ei)=nai kaq o(/lon. kinh/seij de\ du/o
prosh=yen e(ka/stw?, th\n me\n e)n tau)tw=? kata\ tau)ta/, peri\ tw=n au)
tw=n a)ei\ [40b] ta\ au)ta\ e(autw=? dianooume/nw?, th\n de\ ei)j to\ pro/
sqen, u(po\ th=j tau)tou= kai\ o(moi/ou perifora=j kratoume/nw?: ta\j
de\ pe/nte kinh/seij a)ki/nhton kai\ e(sto/j, i(/na o(/ti ma/lista au)tw=n
e(/kaston ge/noito w(j a)/riston. e)c h(=j dh\ th=j ai)ti/aj ge/gonen o(/j
a)planh= tw=n a)/strwn zw=?a qei=a o)/nta kai\ a)i/dia kai\ kata\ tau)ta\
e)n tau)tw=? strefo/mena a)ei\ me/nei: ta\ de\ trepo/mena kai\ pla/nhn

22

Platone - Timeo

toiau/thn i)/sxonta, kaqa/per e)n toi=j pro/sqen e)rrh/qh, kat e)kei=na


ge/gonen. gh=n de\ trofo\n me\n h(mete/ran, i)llome/nhn de\ [40c] th\n
peri\ to\n dia\ panto\j po/lon tetame/non, fu/laka kai\ dhmiourgo\n
nukto/j te kai\ h(me/raj e)mhxanh/sato, prw/thn kai\ presbuta/thn
qew=n o(/soi e)nto\j ou)ranou= gego/nasin. xorei/aj de\ tou/twn au)tw=n
kai\ parabola\j a)llh/lwn, kai\ [peri\] ta\j tw=n ku/klwn pro\j
e(autou\j e)panakuklh/seij kai\ proxwrh/seij, e)/n te tai=j suna/
yesin o(poi=oi tw=n qew=n kat a)llh/louj gigno/menoi kai\ o(/soi
katantikru/, meq ou(/stina/j te e)pi/prosqen a)llh/loij h(mi=n te
kata\ xro/nouj ou(/stinaj e(/kastoi katakalu/ptontai kai\ pa/lin
a)nafaino/menoi fo/bouj kai\ shmei=a tw=n [40d] meta\ tau=ta genhsome/nwn toi=j ou) duname/noij logi/zesqai pe/mpousin, to\ le/gein
a)/neu di o)/yewj tou/twn au)= tw=n mimhma/twn ma/taioj a)\n ei)/h po/
noj: a)lla\ tau=ta/ te i(kanw=j h(mi=n tau/th? kai\ ta\ peri\ qew=n o(ratw=n
kai\ gennhtw=n ei)rhme/na fu/sewj e)xe/tw te/loj.peri\ de\ tw=n a)/llwn
daimo/nwn ei)pei=n kai\ gnw=nai th\n ge/nesin mei=zon h)\ kaq h(ma=j,
peiste/on de\ toi=j ei)rhko/sin e)/mprosqen, e)kgo/noij me\n qew=n ou)=sin,
w(j e)/fasan, safw=j de/ pou tou/j ge au(tw=n progo/nouj ei)do/sin: a)
du/naton ou)=n qew=n [40e] paisi\n a)pistei=n, kai/per a)/neu te ei)ko/
twn kai\ a)nagkai/wn a)podei/cewn le/gousin, a)ll w(j oi)kei=a fasko/ntwn a)pagge/llein e(pome/nouj tw=? no/mw? pisteute/on. ou(/twj
ou)=n kat e)kei/nouj h(mi=n h( ge/nesij peri\ tou/twn tw=n qew=n e)xe/tw
kai\ lege/sqw. Gh=j te kai\ Ou)ranou= pai=dej )Wkeano/j te kai\
Thqu\j e)gene/sqhn, tou/twn de\ Fo/rkuj Kro/noj te kai\ (Re/a kai\
o(/soi meta\ [41a] tou/twn, e)k de\ Kro/nou kai\ (Re/aj Zeu\j (/Hra
te kai\ pa/ntej o(/souj i)/smen a)delfou\j legome/nouj au)tw=n, e)/ti te
tou/ t wn a) / l louj e) k go/ n ouj: e) p ei\ d ou) = n pa/ n tej o( / s oi te
peripolou=sin fanerw=j kai\ o(/soi fai/nontai kaq o(/son a)\n e)qe/
lwsin qeoi\ ge/nesin e)/sxon, le/gei pro\j au)tou\j o( to/de to\ pa=n
gennh/saj ta/de - qeoi\ qew=n, w(=n e)gw\ dhmiourgo\j path/r te e)/rgwn,
di e)mou= geno/mena a)/luta e)mou= ge mh\ e)qe/lontoj. to\ me\n ou)=n dh\
[41b] deqe\n pa=n luto/n, to/ ge mh\n kalw=j a(rmosqe\n kai\ e)/xon eu)=
lu/ein e)qe/lein kakou=: di a(\ kai\ e)pei/per gege/nhsqe, a)qa/natoi
me\n ou)k e)ste\ ou)d a)/lutoi to\ pa/mpan, ou)/ti me\n dh\ luqh/sesqe/
ge ou)de\ teu/cesqe qana/tou moi/raj, th=j e)mh=j boulh/sewj mei/
zonoj e)/ti desmou= kai\ kuriwte/rou laxo/ntej e)kei/nwn oi(=j o(/t e)
gi/gnesqe sunedei=sqe. nu=n ou)=n o(\ le/gw pro\j u(ma=j e)ndeiknu/menoj,
ma/qete. qnhta\ e)/ti ge/nh loipa\ tri/a a)ge/nnhta: tou/twn de\ mh\ genome/nwn ou)rano\j a)telh\j e)/stai: ta\ ga\r a(/pant e)n [41c] au(tw=? ge/

23

Senecio - Classici Latini e Greci

nh zw/?wn ou)x e(/cei, dei= de/, ei) me/llei te/leoj i(kanw=j ei)=nai. di e)
mou= de\ tau=ta geno/mena kai\ bi/ou metasxo/nta qeoi=j i)sa/zoit
a)/n: i(/na ou)=n qnhta/ te h)=? to/ te pa=n to/de o)/ntwj a(/pan h)=?, tre/pesqe
kata\ fu/sin u(mei=j e)pi\ th\n tw=n zw/?wn dhmiourgi/an, mimou/menoi
th\n e)mh\n du/namin peri\ th\n u(mete/ran ge/nesin. kai\ kaq o(/son
me\n au)tw=n a)qana/toij o(mw/numon ei)=nai prosh/kei, qei=on lego/
menon h(gemonou=n te e)n au)toi=jtw=n a)ei\ di/kh? kai\ u(mi=n e)qelo/ntwn
e(/pesqai, spei/raj kai\ u(parca/menoj [41d] e)gw\ paradw/sw: to\ de\
loipo\n u(mei=j, a)qana/tw? qnhto\n prosufai/nontej, a)perga/zesqe zw=?a
kai\ genna=te trofh/n te dido/ntej au)ca/nete kai\ fqi/nonta pa/lin
de/xesqe.tau=t ei)=pe, kai\ pa/lin e)pi\ to\n pro/teron krath=ra, e)n w(=?
th\n tou= panto\j yuxh\n kerannu\j e)/misgen, ta\ tw=n pro/sqen u(po/
loipa katexei=to mi/sgwn tro/pon me/n tina to\n au)to/n, a)kh/rata
de\ ou)ke/ti kata\ tau)ta\ w(sau/twj, a)lla\ deu/tera kai\ tri/ta. susth/
saj de\ to\ pa=n diei=len yuxa\j i)sari/qmouj toi=j a)/stroij, [41e] e)/
neime/n q e(ka/sthn pro\j e(/kaston, kai\ e)mbiba/saj w(j e)j o)/xhma
th\n tou= panto\j fu/sin e)/deicen, no/mouj te tou\j ei(marme/nouj ei)=pen
au)tai=j, o(/ti ge/nesij prw/th me\n e)/soito tetagme/nh mi/a pa=sin, i(/
na mh/tij e)lattoi=to u(p au)tou=, de/oi de\ sparei/saj au)ta\j ei)j ta\
prosh/konta e(ka/staij e(/kasta o)/rgana xro/nwn [42a] fu=nai zw/?wn
to\ qeosebe/staton, diplh=j de\ ou)/shj th=j a)nqrwpi/nhj fu/sewj, to\
krei=tton toiou=ton ei)/h ge/noj o(\ kai\ e)/peita keklh/soito a)nh/r. o(po/
te dh\ sw/masin e)mfuteuqei=en e)c a)na/gkhj, kai\ to\ me\n prosi/oi,
to\ d a)pi/oi tou= sw/matoj au)tw=n, prw=ton me\n ai)/sqhsin a)nagkai=on
ei)/h mi/an pa=sin e)k biai/wn paqhma/twn su/mfuton gi/gnesqai, deu/
teron de\ h(donh=? kai\ lu/ph? memeigme/non e)/rwta, pro\j de\ tou/toij
fo/bon kai\ qumo\n o(/sa [42b] te e(po/mena au)toi=j kai\ o(po/sa e)
nanti/wj pe/fuke diesthko/ta: w(=n ei) me\n krath/soien, di/kh? biw/
sointo, krathqe/ntej de\ a)diki/a?. kai\ o( me\n eu)= to\n prosh/konta
xro/non biou/j, pa/lin ei)j th\n tou= sunno/mou poreuqei\j oi)/khsin a)/
strou, bi/on eu)dai/mona kai\ sunh/qh e(/coi, sfalei\j de\ tou/twn ei)
j gunaiko\j fu/sin e)n th=? [42c] deute/ra? gene/sei metabaloi=: mh\
pauo/meno/j te e)n tou/toij e)/ti kaki/aj, tro/pon o(\n kaku/noito, kata\
th\n o(moio/thta th=j tou= tro/pou gene/sewj ei)/j tina toiau/thn a)ei\
metabaloi= qh/reion fu/sin, a)lla/ttwn te ou) pro/teron po/nwn lh/
coi, pri\n th=? tau)tou= kai\ o(moi/ou perio/dw? th=? e)n au(tw=? sunepispw/
menoj to\n polu\n o)/xlon kai\ u(/steron prosfu/nta e)k puro\j kai\ u(/
datoj kai\ a)e/roj [42d] kai\ gh=j, qorubw/dh kai\ a)/logon o)/nta, lo/
gw? krath/saj ei)j to\ th=j prw/thj kai\ a)ri/sthj a)fi/koito ei)=doj e(/

24

Platone - Timeo

cewj. diaqesmoqeth/saj de\ pa/nta au)toi=j tau=ta, i(/na th=j e)/peita ei)/h kaki/aj e(ka/stwn a)nai/tioj, e)/speiren tou\j me\n ei)j gh=n,
tou\j d ei)j selh/nhn, tou\j d ei)j ta)=lla o(/sa o)/rgana xro/nou: to\
de\ meta\ to\n spo/ron toi=j ne/oij pare/dwken qeoi=j sw/mata pla/
ttein qnhta/, to/ t e)pi/loipon, o(/son e)/ti h)=n yuxh=j a)nqrwpi/nhj de/
on [42e] prosgene/sqai, tou=to kai\ pa/nq o(/sa a)ko/louqa e)kei/noij
a)pergasame/nouj a)/rxein, kai\ kata\ du/namin o(/ti ka/llista kai\
a)/rista to\ qnhto\n diakuberna=n zw=?on, o(/ti mh\ kakw=n au)to\ e(autw=?
gi/gnoito ai)/tion. kai\ o( me\n dh\ a(/panta tau=ta diata/caj e)/menen
e)n tw=? e(autou= kata\tro/pon h)/qei: me/nontoj de\ noh/santej oi( pai=dej
th\n tou= patro\j ta/cin e)pei/qonto au)th=?, kai\ labo/ntej a)qa/naton
a)rxh\n qnhtou= zw/?ou, mimou/menoi to\n sfe/teron dhmiourgo/n, puro\j
kai\ gh=j u(/dato/j te kai\ a)e/roj a)po\ tou= ko/smou daneizo/menoi [43a]
mo/ria w(j a)podoqhso/mena pa/lin, ei)j tau)to\n ta\ lambano/mena
suneko/llwn, ou) toi=j a)lu/toij oi(=j au)toi\ sunei/xonto desmoi=j, a)
lla\ dia\ smikro/thta a)ora/toij puknoi=j go/mfoij sunth/kontej, e(\n
e)c a(pa/ntwn a)pergazo/menoi sw=ma e(/kaston, ta\j th=j a)qana/tou
yuxh=j perio/douj e)ne/doun ei)j e)pi/rruton sw=ma kai\ a)po/rruton.
ai( d ei)j potamo\n e)ndeqei=sai polu\n ou)/t e)kra/toun ou)/t e)
kratou=nto, bi/a? de\ e)fe/ronto kai\ e)/feron, w(/ste to\ [43b] me\n o(/lon
kinei=sqai zw=?on, a)ta/ktwj mh\n o(/ph? tu/xoi proi+e/nai kai\ a)lo/gwj,
ta\j e(\c a(pa/saj kinh/seij e)/xon: ei)/j te ga\r to\ pro/sqe kai\ o)/pisqen
kai\ pa/lin ei)j decia\ kai\ a)ristera\ ka/tw te kai\ a)/nw kai\ pa/nth?
kata\ tou\j e(\c to/pouj planw/mena proh/?ein. pollou= ga\r o)/ntoj tou=
kataklu/zontoj kai\ a)porre/ontoj ku/matoj o(\ th\n trofh\n parei=xen,
e)/ti mei/zw qo/rubon a)phrga/zeto ta\ tw=n prospipto/ntwn paqh/mata
e(ka/stoij, o(/te [43c] puri\ proskrou/seie to\ sw=ma/ tinoj e)/cwqen a)
llotri/w? perituxo\n h)\ kai\ sterew=? gh=j pa/gw? u(groi=j te o)lisqh/
masin u(da/twn, ei)/te za/lh? pneuma/twn u(po\ a)e/roj ferome/nwn
katalhfqei/h, kai\ u(po\ pa/ntwn tou/twn dia\ tou= sw/matoj ai( kinh/
seij e)pi\ th\n yuxh\n fero/menai prospi/ptoien: ai(\ dh\ kai\ e)/peita
dia\ tau=ta e)klh/qhsa/n te kai\ nu=n e)/ti ai)sqh/seij suna/pasai ke/
klhntai. kai\ dh\ kai\ to/te e)n tw=? paro/nti plei/sthn kai\ megi/sthn
parexo/menai ki/nhsin, meta\ tou= r(e/ontoj e)ndelexw=j [43d] o)xetou=
kinou=sai kai\ sfodrw=j sei/ousai ta\j th=j yuxh=j perio/douj, th\n
me\n tau)tou= panta/pasin e)pe/dhsan e)nanti/a au)th=? r(e/ousai kai\
e)pe/sxon a)/rxousan kai\ i)ou=san, th\n d au)= qate/rou die/seisan,
w(/ste ta\j tou= diplasi/ou kai\ triplasi/ou trei=j e(kate/raj a)posta/
seij kai\ ta\j tw=n h(mioli/wn kai\ e)pitri/twn kai\ e)pogdo/wn meso/

25

Senecio - Classici Latini e Greci

thtaj kai\ sunde/seij, e)peidh\ pantelw=j lutai\ ou)k h)=san plh\n


u(po\ tou= sundh/santoj, pa/saj me\n [43e] stre/yai strofa/j, pa/saj
de\ kla/seij kai\ diafqora\j tw=n ku/klwn e)mpoiei=n, o(saxh=?per h)=n
dunato/n, w(/ste met a)llh/lwn mo/gij sunexome/naj fe/resqai me/n,
a)lo/gwj de\ fe/resqai, tote\ me\n a)nti/aj, a)/llote de\ plagi/aj, tote\
de\ u(pti/aj: oi(=on o(/tan tij u(/ptioj e)rei/saj th\n kefalh\n me\n e)pi\
gh=j, tou\j de\ po/daj a)/nw prosbalw\n e)/xh? pro/j tini, to/te e)n tou/
tw? tw=? pa/qei tou= te pa/sxontoj kai\ tw=n o(rw/ntwn ta/ te decia\ a)
ristera\ kai\ ta\ a)ristera\ decia\ e(kate/roij ta\ e(kate/rwn fanta/
zetai. tau)to\n dh\ tou=to kai\ toiau=ta e(/tera ai( periforai\ pa/
sxousai sfodrw=j, [44a] o(/tan te/ tw? tw=n e)/cwqen tou= tau)tou= ge/
nouj h)\ tou= qate/rou peritu/xwsin, to/te tau)to/n tw? kai\ qa/tero/n
tou ta)nanti/a tw=n a)lhqw=n prosagoreu/ousai yeudei=j kai\ a)no/
htoi gego/nasin, ou)demi/a te e)n au)tai=j to/te peri/odoj a)/rxousa
ou)d h(gemw/n e)stin: ai(=j d a)\n e)/cwqen ai)sqh/seij tine\j fero/
menai kai\ prospesou=sai sunepispa/swntai kai\ to\ th=j yuxh=j
a(/pan ku/toj, to/q au(=tai kratou/menai kratei=n dokou=si. kai\ dia\
dh\ tau=ta pa/nta ta\ paqh/mata nu=n kat a)rxa/j te a)/nouj yuxh\
gi/gnetai [44b] to\ prw=ton, o(/tan ei)j sw=ma e)ndeqh=? qnhto/n. o(/tan
de\ to\ th=j au)/chj kai\ trofh=j e)/latton e)pi/h? r(eu=ma, pa/lin de\ ai(
peri/odoi lambano/menai galh/nhj th\n e(autw=n o(do\n i)/wsi kai\
kaqistw=ntai ma=llon e)pio/ntoj tou= xro/nou, to/te h)/dh pro\j to\ kata\
fu/sin i)o/ntwn sxh=ma e(ka/stwn tw=n ku/klwn ai( periforai\ kateuquno/menai, to/ te qa/teron kai\ to\ tau)to\n prosagoreu/ousai kat
o)rqo/n, e)/mfrona to\n e)/xonta au)ta\j gigno/menon a)potelou=sin. a)\n
me\n ou)=n dh\ kai\ sunepilamba/nhtai/ tij o)rqh\ trofh\ paideu/sewj,
[44c] o(lo/klhroj u(gih/j te pantelw=j, th\n megi/sthn a)pofugw\n no/
son, gi/gnetai: katamelh/saj de/, xwlh\n tou= bi/ou diaporeuqei\j
zwh/n, a)telh\j kai\ a)no/htoj ei)j (/Aidou pa/lin e)/rxetai. tau=ta me\n
ou)=n u(/stera/ pote gi/gnetai: peri\ de\ tw=n nu=n proteqe/ntwn dei=
dielqei=n a)kribe/steron, ta\ de\ pro\ tou/twn, peri\ swma/twn kata\
me/rh th=j gene/sewj kai\ peri\ yuxh=j, di a(/j te ai)ti/aj kai\ pronoi/aj ge/gone qew=n, tou= ma/lista [44d] ei)ko/toj a)ntexome/noij, ou(/
tw kai\ kata\ tau=ta poreuome/noij diecite/on.ta\j me\n dh\ qei/aj
perio/douj du/o ou)/saj, to\ tou= panto\j sxh=ma a)pomimhsa/menoi
perifere\j o)/n, ei)j sfairoeide\j sw=ma e)ne/dhsan, tou=to o(\ nu=n
kefalh\n e)ponoma/zomen, o(\ qeio/tato/n te/ e)stin kai\ tw=n e)n h(mi=n
pa/ntwn despotou=n: w(=? kai\ pa=n to\ sw=ma pare/dosan u(phresi/an
au)tw=? sunaqroi/santej qeoi/, katanoh/santej o(/ti pasw=n o(/sai

26

Platone - Timeo

kinh/seij e)/sointo mete/xoi. i(/n ou)=n mh\ kulindou/menon e)pi\ gh=j u(/
yh te kai\ ba/qh pantodapa\ [44e] e)xou/shj a)poroi= ta\ me\n u(perbai/
nein, e)/nqen de\ e)kbai/nein, o)/xhma au)tw=? tou=to kai\ eu)pori/an e)/
dosan: o(/qen dh\ mh=koj to\ sw=ma e)/sxen, e)ktata/ te kw=la kai\
kampta\ e)/fusen te/ttara qeou= mhxanhsame/nou porei/an, oi(=j a)
ntilambano/menon kai\ a)pereido/menon dia\ pa/ntwn to/pwn poreu/
esqai dunato\n ge/gone, [45a] th\n tou= qeiota/tou kai\ i(erwta/tou
fe/ron oi)/khsin e)pa/nwqen h(mw=n. ske/lh me\n ou)=n xei=re/j te tau/th?
kai\ dia\ tau=ta prose/fu pa=sin: tou= d o)/pisqen to\ pro/sqen timiw/
teron kai\ a)rxikw/teron nomi/zontej qeoi\ tau/th? to\ polu\ th=j porei/aj h(mi=n e)/dosan. e)/dei dh\ diwrisme/non e)/xein kai\ a)no/moion tou=
sw/matoj to\ pro/sqen a)/nqrwpon. dio\ prw=ton me\n peri\ to\ th=j
kefalh=j ku/toj, u(poqe/ntej au)to/se to\ pro/swpon, o)/rgana e)ne/
dhsan [45b] tou/tw? pa/sh? th=? th=j yuxh=j pronoi/a?, kai\ die/tacan
to\ mete/xon h(gemoni/aj tou=t ei)=nai, to\ kata\ fu/sin pro/sqen: tw=n
de\ o)rga/nwn prw=ton me\n fwsfo/ra sunetekth/nanto o)/mmata,
toia=?de e)ndh/santej ai)ti/a?. tou= puro\j o(/son to\ me\n ka/ein ou)k e)/
sxe, to\ de\ pare/xein fw=j h(/meron, oi)kei=on e(ka/sthj h(me/raj, sw=ma
e)mhxanh/santo gi/gnesqai. to\ ga\r e)nto\j h(mw=n a)delfo\n o)\n tou/tou
pu=r ei)likrine\j e)poi/hsan dia\ tw=n o)mma/twn r(ei=n lei=on kai\ pukno\n
o(/lon me/n, ma/lista de\ to\ me/son sumpilh/santej [45c] tw=n o)mma/
twn, w(/ste to\ me\n a)/llo o(/son paxu/teron ste/gein pa=n, to\ toiou=ton
de\ mo/non au)to\ kaqaro\n dihqei=n. o(/tan ou)=n meqhmerino\n h)=? fw=j
peri\ to\ th=j o)/yewj r(eu=ma, to/te e)kpi=pton o(/moion pro\j o(/moion,
sumpage\j geno/menon, e(\n sw=ma oi)keiwqe\n sune/sth kata\ th\n tw=n
o)mma/twn eu)quwri/an, o(/ph?per a)\n a)nterei/dh? to\ prospi=pton e)/ndoqen pro\j o(\ tw=n e)/cw sune/pesen. o(moiopaqe\j dh\ di o(moio/thta
pa=n geno/menon, o(/tou te a)\n au)to/ [45d] pote e)fa/pthtai kai\ o(\
a)\n a)/llo e)kei/nou, tou/twn ta\j kinh/seij diadido\n ei)j a(/pan to\ sw=ma
me/xri th=j yuxh=j ai)/sqhsin pare/sxeto tau/thn h(=? dh\ o(ra=n famen.
a)pelqo/ntoj de\ ei)j nu/kta tou= suggenou=j puro\j a)pote/tmhtai:
pro\j ga\r a)no/moion e)cio\n a)lloiou=tai/ te au)to\ kai\ katasbe/nnutai,
sumfue\j ou)ke/ti tw=? plhsi/on a)e/ri gigno/menon, a(/te pu=r ou)k e)/
xonti. pau/etai/ te ou)=n o(rw=n, e)/ti te e)pagwgo\n u(/pnou gi/gnetai:
swthri/an ga\r h(\n oi( qeoi\ th=j o)/yewj e)mhxanh/santo, th\n tw=n
blefa/rwn [45e] fu/sin, o(/tan tau=ta summu/sh?, kaqei/rgnusi th\n
tou= puro\j e)nto\j du/namin, h( de\ diaxei= te kai\ o(malu/nei ta\j e)nto\j
kinh/seij, o(malunqeisw=n de\ h(suxi/a gi/gnetai, genome/nhj de\
pollh= j me\ n h( s uxi/ a j braxuo/ n eiroj u( / p noj e) m pi/ p tei,

27

Senecio - Classici Latini e Greci

kataleifqeisw=n de/ tinwn kinh/sewn meizo/nwn, oi(=ai kai\ e)n oi(/


oij a)\n to/poij lei/pwntai, [46a] toiau=ta kai\ tosau=ta pare/
sxonto a)fomoiwqe/nta e)nto\j e)/cw te e)gerqei=sin a)pomnhmoneuo/
mena fanta/smata. to\ de\ peri\ th\n tw=n kato/ptrwn ei)dwlopoii/an
kai\ pa/nta o(/sa e)mfanh= kai\ lei=a, katidei=n ou)de\n e)/ti xalepo/n.
e)k ga\r th=j e)nto\j e)kto/j te tou= puro\j e(kate/rou koinwni/aj a)llh/
loij, e(no/j te au)= peri\ th\n leio/thta e(ka/stote genome/nou kai\
pollaxh=? metarruqmisqe/ntoj, [46b] pa/nta ta\ toiau=ta e)c a)na/
gkhj e)mfai/netai, tou= peri\ to\ pro/swpon puro\j tw=? peri\ th\n o)/yin
puri\ peri\ to\ lei=on kai\ lampro\n sumpagou=j gignome/nou. decia\
de\ fanta/zetai ta\ a)ristera/, o(/ti toi=j e)nanti/oij me/resin th=j o)/
yewj peri\ ta)nanti/a me/rh gi/gnetai e)pafh\ para\ to\ kaqesto\j e)/
qoj th=j prosbolh=j: decia\ de\ ta\ decia\ kai\ ta\ a)ristera\ a)ristera\
tou)nanti/on, o(/tan metape/sh? sumphgnu/menon w(=? sumph/gnutai
fw=j, [46c] tou=to de/, o(/tan h( tw=n kato/ptrwn leio/thj, e)/nqen kai\
e)/nqen u(/yh labou=sa, to\ decio\n ei)j to\ a)ristero\n me/roj a)pw/sh?
th=j o)/yewj kai\ qa/teron e)pi\ qa/teron. kata\ de\ to\ mh=koj strafe\n
tou= prosw/pou tau)to\n tou=to u(/ption e)poi/hsen pa=n fai/nesqai, to\
ka/tw pro\j to\ a)/nw th=j au)gh=j to/ t a)/nw pro\j to\ ka/tw pa/lin a)
pw= s an.tau= t ou) = n pa/ n ta e) / s tin tw= n sunaiti/ w n oi( = j qeo\ j
u(phretou=sin xrh=tai th\n tou= a)ri/stou kata\ to\ dunato\n i)de/an
[46d] a)potelw=n: doca/zetai de\ u(po\ tw=n plei/stwn ou) sunai/tia a)
lla\ ai)/tia ei)=nai tw=n pa/ntwn, yu/xonta kai\ qermai/nonta phgnu/
nta te kai\ diaxe/onta kai\ o(/sa toiau=ta a)pergazo/mena. lo/gon
de\ ou)de/na ou)de\ nou=n ei)j ou)de\n dunata\ e)/xein e)sti/n. tw=n ga\r o)/
ntwn w(=? nou=n mo/nw? kta=sqai prosh/kei, lekte/on yuxh/n - tou=to
de\ a)o/raton, pu=r de\ kai\ u(/dwr kai\ gh= kai\ a)h\r sw/mata pa/nta
o(rata\ ge/gonen - to\n de\ nou= kai\ e)pisth/mhj e)rasth\n a)na/gkh ta\j
th=j e)/mfronoj fu/sewj ai)ti/aj prw/taj [46e] metadiw/kein, o(/sai
de\ u(p a)/llwn me\n kinoume/nwn, e(/tera de\ kata\ a)na/gkhj kinou/
ntwn gi/gnontai, deute/raj. poihte/on dh\ kata\ tau=ta kai\ h(mi=n:
lekte/a me\n a)mfo/tera ta\ tw=n ai)tiw=n ge/nh, xwri\j de\ o(/sai meta\
nou= kalw=n kai\ a)gaqw=n dhmiourgoi\ kai\ o(/sai monwqei=sai fronh/
sewj to\ tuxo\n a)/takton e(ka/stote e)cerga/zontai. ta\ me\n ou)=n tw=n
o)mma/twn summetai/tia pro\j to\ sxei=n th\n du/namin h(\n nu=n ei)/
lhxen ei)rh/sqw: to\ de\ me/giston au)tw=n ei)j w)feli/an e)/rgon, di o(\
qeo\j au)/q h(mi=n [47a] dedw/rhtai, meta\ tou=to r(hte/on. o)/yij dh\
kata\ to\n e)mo\n lo/gon ai)ti/a th=j megi/sthj w)feli/aj ge/gonen h(mi=n,
o(/ti tw=n nu=n lo/gwn peri\ tou= panto\j legome/nwn ou)dei\j a)/n pote

28

Platone - Timeo

e)rrh/qh mh/te a)/stra mh/te h(/lion mh/te ou)rano\n i)do/ntwn. nu=n d


h(me/ra te kai\ nu\c o)fqei=sai mh=ne/j te kai\ e)niautw=n peri/odoi kai\
i)shmeri/ai kai\ tropai\ memhxa/nhntai me\n a)riqmo/n, xro/nou de\ e)/
nnoian peri/ te th=j tou= panto\j fu/sewj zh/thsin e)/dosan: e)c w(=n
[47b] e)porisa/meqa filosofi/aj ge/noj, ou(= mei=zon a)gaqo\n ou)/t
h)=lqen ou)/te h(/cei pote\ tw=? qnhtw=? ge/nei dwrhqe\n e)k qew=n. le/gw
dh\ tou=to o)mma/twn me/giston a)gaqo/n: ta)=lla de\ o(/sa e)la/ttw ti/
a)\n u(mnoi=men, w(=n o( mh\ filo/sofoj tuflwqei\j o)duro/menoj a)\n qrhnoi= ma/thn; a)lla\ tou/tou lege/sqw par h(mw=n au(/th e)pi\ tau=ta ai)
ti/a, qeo\n h(mi=n a)neurei=n dwrh/sasqai/ te o)/yin, i(/na ta\j e)n ou)ranw=?
tou= nou= katido/ntej perio/douj xrhsai/meqa e)pi\ ta\j perifora\j
ta\j th=j par h(mi=n dianoh/sewj, suggenei=j [47c] e)kei/naij ou)/saj,
a)tara/ktoij tetaragme/naj, e)kmaqo/ntej de\ kai\ logismw=n kata\
fu/sin o)rqo/thtoj metasxo/ntej, mimou/menoi ta\j tou= qeou= pa/ntwj
a)planei=j ou)/saj, ta\j e)n h(mi=n peplanhme/naj katasthsai/meqa.
fwnh=j te dh\ kai\ a)koh=j pe/ri pa/lin o( au)to\j lo/goj, e)pi\ tau)ta\ tw=n
au)tw=n e(/neka para\ qew=n dedwrh=sqai. lo/goj te ga\r e)p au)ta\
tau=ta te/taktai, th\n megi/sthn sumballo/menoj ei)j au)ta\ moi=ran,
o(/son t au)= mousikh=j [47d] fwnh=?xrh/simon pro\j a)koh\n e(/neka
a(rmoni/aj e)sti\ doqe/n. h( de\ a(rmoni/a, suggenei=j e)/xousa fora\j
tai=j e)n h(mi=n th=j yuxh=j perio/doij, tw=? meta\ nou= prosxrwme/nw?
Mou/saij ou)k e)f h(donh\n a)/logon kaqa/per nu=n ei)=nai dokei= xrh/
simoj, a)ll e)pi\ th\n gegonui=an e)n h(mi=n a)na/rmoston yuxh=j peri/
odon ei)j katako/smhsin kai\ sumfwni/an e(auth=? su/mmaxoj u(po\
Mousw=n de/dotai: kai\ r(uqmo\j au)= dia\ th\n a)/metron e)n h(mi=n kai\
xari/twn [47e] e)pidea= gignome/nhn e)n toi=j plei/stoij e(/cin e)pi/
kouroj e)pi\ tau)ta\ u(po\ tw=n au)tw=n e)do/qh.ta\ me\n ou)=n parelhluqo/
ta tw=n ei)rhme/nwn plh\n braxe/wn e)pide/deiktai ta\ dia\ nou= dedhmiourghme/na: dei= de\ kai\ ta\ di a)na/gkhj gigno/mena tw=? lo/gw?
paraqe/sqai. memeigme/nh ga\r [48a] ou)=n h( tou=de tou= ko/smou ge/
nesij e)c a)na/gkhj te kai\ nou= susta/sewj e)gennh/qh: nou= de\ a)na/
gkhj a)/rxontoj tw=? pei/qein au)th\n tw=n gignome/nwn ta\ plei=sta e)
pi\ to\ be/ltiston a)/gein, tau/th? kata\ tau=ta/ te di a)na/gkhj h(ttwme/
nhj u(po\ peiqou=j e)/mfronoj ou(/tw kat a)rxa\j suni/stato to/de to\
pa=n. ei)/ tij ou)=n h(=? ge/gonen kata\ tau=ta o)/ntwj e)rei=, meikte/on kai\
to\ th=j planwme/nhj ei)=doj ai)ti/aj, h(=? fe/rein pe/fuken: w(=de ou)=n pa/
lin [48b] a)naxwrhte/on, kai\ labou=sin au)tw=n tou/twn prosh/
kousan e(te/ran a)rxh\n au)=qij au)=, kaqa/per peri\ tw=n to/te nu=n ou(/
tw peri\ tou/twn pa/lin a)rkte/on a)p a)rxh=j. th\n dh\ pro\ th=j ou)

29

Senecio - Classici Latini e Greci

ranou= gene/sewj puro\j u(/dato/j te kai\ a)e/roj kai\ gh=j fu/sin qeate/on au)th\n kai\ ta\ pro\ tou/tou pa/qh: nu=n ga\r ou)dei/j pw ge/nesin
au)tw=n memh/nuken, a)ll w(j ei)do/sin pu=r o(/ti pote/ e)stin kai\ e(/
kaston au)tw=n le/gomen a)rxa\j au)ta\ tiqe/menoi stoixei=a tou=
panto/j, prosh=kon au)toi=j ou)d a)\n w(j e)n sullabh=j [48c] ei)/desin
mo/non ei)ko/twj u(po\ tou= kai\ braxu\ fronou=ntoj a)peikasqh=nai.
nu=n de\ ou)=n to/ ge par h(mw=n w(=de e)xe/tw: th\n me\n peri\ a(pa/ntwn
ei)/te a)rxh\n ei)/te a)rxa\j ei)/te o(/ph? dokei= tou/twn pe/ri to\ nu=n ou) r(hte/
on, di a)/llo me\n ou)de/n, dia\ de\ to\ xalepo\n ei)=nai kata\ to\n paro/
nta tro/pon th=j dieco/dou dhlw=sai ta\ dokou=nta, mh/t ou)=n u(mei=j
oi)/esqe dei=n e)me\ le/gein, ou)/t au)to\j au)= pei/qein e)mauto\n ei)/hn a)\n
dunato\j w(j o)rqw=j e)gxeiroi=m [48d] a)\n tosou=ton e)piballo/menoj
e)/rgon: to\ de\ kat a)rxa\j r(hqe\n diafula/ttwn, th\n tw=n ei)ko/twn
lo/gwn du/namin, peira/somai mhdeno\j h(=tton ei)ko/ta, ma=llon de/,
kai\ e)/mprosqen a)p a)rxh=j peri\ e(ka/stwn kai\ sumpa/ntwn le/gein.
qeo\n dh\ kai\ nu=n e)p a)rxh=? tw=n legome/nwn swth=ra e)c a)to/pou
kai\ a)h/qouj dihgh/sewj pro\j to\ tw=n ei)ko/twn do/gma diasw/?zein
h(ma=j [48e] e)pikalesa/menoi pa/lin a)rxw/meqa le/gein.h( d ou)=n
au)=qij a)rxh\ peri\ tou= panto\j e)/stw meizo/nwj th=j pro/sqen dih?rhme/
nh: to/te me\n ga\r du/o ei)/dh dieilo/meqa, nu=n de\ tri/ton a)/llo ge/noj
h(mi=n dhlwte/on. ta\ me\n ga\r du/o i(kana\ h)=n e)pi\ toi=j e)/mprosqen
lexqei=sin, e(\n me\n w(j paradei/gmatoj ei)=doj u(poteqe/n, nohto\n
kai\ a)ei\ kata\ tau)ta\ o)/n, mi/mhma de\ [49a] paradei/gmatoj deu/
teron, ge/nesin e)/xon kai\ o(rato/n. tri/ton de\ to/te me\n ou) dieilo/
meqa, nomi/santej ta\ du/o e(/cein i(kanw=j: nu=n de\ o( lo/goj e)/oiken
ei)sanagka/zein xalepo\n kai\ a)mudro\n ei)=doj e)pixeirei=n lo/goij e)
mfani/sai. ti/n ou)=n e)/xon du/namin kai\ fu/sin au)to\ u(polhpte/on;
toia/nde ma/lista: pa/shj ei)=nai gene/sewj u(podoxh\n au)th\n oi(=on
tiqh/nhn. ei)/rhtai me\n ou)=n ta)lhqe/j, dei= de\ e)narge/steron ei)pei=n
peri\ au)tou=, xalepo\n [49b] de\ a)/llwj te kai\ dio/ti proaporhqh=nai
peri\ puro\j kai\ tw=n meta\ puro\j a)nagkai=on tou/tou xa/rin: tou/twn
ga\r ei)pei=n e(/kaston o(poi=on o)/ntwj u(/dwr xrh\ le/gein ma=llon h)\
pu=r, kai\ o(poi=on o(tiou=n ma=llon h)\ kai\ a(/panta kaq e(/kasto/n te,
ou(/twj w(/ste tini\ pistw=? kai\ bebai/w? xrh/sasqai lo/gw?, xalepo/n.
pw=j ou)=n dh\ tou=t au)to\ kai\ ph=? kai\ ti/ peri\ au)tw=n ei)ko/twj diaporhqe/ntej a)\n le/goimen; prw=ton me/n, o(\ dh\ nu=n u(/dwr w)noma/kamen,
phgnu/menon w(j dokou=men li/qouj kai\ gh=n gigno/menon [49c]
o(rw=men, thko/menon de\ kai\ diakrino/menon au)= tau)to\n tou=to
pneu=ma kai\ a)e/ra, sugkauqe/nta de\ a)e/ra pu=r, a)na/palin de\

30

Platone - Timeo

sugkriqe\n kai\ katasbesqe\n ei)j i)de/an te a)pio\n au)=qij a)e/roj


pu=r, kai\ pa/lin a)e/ra sunio/nta kai\ puknou/menon ne/foj kai\ o(mi/
xlhn, e)k de\ tou/twn e)/ti ma=llon sumpiloume/nwn r(e/on u(/dwr, e)c
u(/datoj de\ gh=n kai\ li/qouj au)=qij, ku/klon te ou(/tw diadido/nta
ei)j a)/llhla, w(j fai/netai, th\n ge/nesin. ou(/tw dh\ tou/twn ou)de/pote
[49d] tw=n au)tw=n e(ka/stwn fantazome/nwn, poi=on au)tw=n w(j o)\n
o(tiou=n tou=to kai\ ou)k a)/llo pagi/wj diisxurizo/menoj ou)k ai)
sxunei=tai/ tij e(auto/n; ou)k e)/stin, a)ll a)sfale/stata makrw=?
peri\ tou/twn tiqeme/nouj w(=de le/gein: a)ei\ o(\ kaqorw=men a)/llote a)/
llh? gigno/menon, w(j pu=r, mh\ tou=to a)lla\ to\ toiou=ton e(ka/stote
prosagoreu/ein pu=r, mhde\ u(/dwr tou=to a)lla\ to\ toiou=ton a)ei/, mhde\
a)/llo pote\ mhde\n w(/j tina e)/xon bebaio/thta, o(/sa [49e] deiknu/
ntej tw=? r(h/mati tw=? to/de kai\ tou=to prosxrw/menoi dhlou=n h(gou/
meqa/ ti: feu/gei ga\r ou)x u(pome/non th\n tou= to/de kai\ tou=to kai\
th\n tw=?de kai\ pa=san o(/sh mo/nima w(j o)/nta au)ta\ e)ndei/knutai fa/
sij. a)lla\ tau=ta me\n e(/kasta mh\ le/gein, to\ de\ toiou=ton a)ei\ perifero/menon o(/moion e(ka/stou pe/ri kai\ sumpa/ntwn ou(/tw kalei=n,
kai\ dh\ kai\ pu=r to\ dia\ panto\j toiou=ton, kai\ a(/pan o(/sonper a)\n e)/
xh? ge/nesin: e)n w(=? de\ e)ggigno/mena a)ei\ e(/kasta au)tw=n fanta/zetai
kai\ pa/lin e)kei=qen a)po/llutai, [50a] mo/non e)kei=no au)= prosagoreu/ein tw=? te tou=to kai\ tw=? to/de prosxrwme/nouj o)no/mati, to\ de\
o(poionou=n ti, qermo\n h)\ leuko\n h)\ kai\ o(tiou=n tw=n e)nanti/wn, kai\
pa/nq o(/sa e)k tou/twn, mhde\n e)kei=no au)= tou/twn kalei=n. e)/ti de\
safe/steron au)tou= pe/ri proqumhte/on au)=qij ei)pei=n. ei) ga\r pa/nta
tij sxh/mata pla/saj e)k xrusou= mhde\n metapla/ttwn pau/oito
e(/kasta ei)j a(/panta, deiknu/ntoj dh/ tinoj au)tw=n e(\n kai\ e)rome/
nou [50b] ti/ pot e)sti/, makrw=? pro\j a)lh/qeian a)sfale/staton ei)
pei=n o(/ti xruso/j, to\ de\ tri/gwnon o(/sa te a)/lla sxh/mata e)negi/
gneto, mhde/pote le/gein tau=ta w(j o)/nta, a(/ ge metacu\ tiqeme/nou
metapi/ptei, a)ll e)a\n a)/ra kai\ to\ toiou=ton met a)sfalei/aj e)qe/
lh? de/xesqai/ tinoj, a)gapa=n. o( au)to\j dh\ lo/goj kai\ peri\ th=j ta\
pa/nta dexome/nhj sw/mata fu/sewj. tau)to\n au)th\n a)ei\ prosrhte/
on: e)k ga\r th=j e(auth=j to\ para/pan ou)k e)ci/statai duna/mewj - de/
xetai/ te ga\r a)ei\ ta\ pa/nta, kai\ [50c] morfh\n ou)demi/an pote\ ou)
deni\ tw=n ei)sio/ntwn o(moi/an ei)/lhfen ou)damh=? ou)damw=j: e)kmagei=on
ga\r fu/sei panti\ kei=tai, kinou/meno/n te kai\ diasxhmatizo/menon
u(po\ tw=n ei)sio/ntwn, fai/netai de\ di e)kei=na a)/llote a)lloi=on - ta\
de\ ei)sio/nta kai\ e)cio/nta tw=n o)/ntwn a)ei\ mimh/mata, tupwqe/nta
a)p au)tw=n tro/pon tina\ du/sfraston kai\ qaumasto/n, o(\n ei)j au)=qij

31

Senecio - Classici Latini e Greci

me/timen. e)n d ou)=n tw=? paro/nti xrh\ ge/nh dianohqh=nai tritta/, to\
me\n [50d] gigno/menon, to\ d e)n w(=? gi/gnetai, to\ d o(/qen a)fomoiou/
menon fu/etai to\ gigno/menon. kai\ dh\ kai\ proseika/sai pre/pei to\
me\n dexo/menon mhtri/, to\ d o(/qen patri/, th\n de\ metacu\ tou/twn
fu/sin e)kgo/nw?, noh=sai/ te w(j ou)k a)\n a)/llwj, e)ktupw/matoj e)/
sesqai me/llontoj i)dei=n poiki/lou pa/saj poikili/aj, tou=t au)to\
e)n w(=? e)ktupou/menon e)ni/statai ge/noit a)\n pareskeuasme/non eu)=,
plh\n a)/morfon o)\n e)kei/nwn a(pasw=n tw=n i)dew=n o(/saj [50e] me/lloi
de/xesqai/ poqen. o(/moion ga\r o)\n tw=n e)peisio/ntwn tini\ ta\ th=j e)
nanti/aj ta/ te th=j to\ para/pan a)/llhj fu/sewj o(po/t e)/lqoi dexo/
menon kakw=j a)\n a)fomoioi=, th\n au(tou= paremfai=non o)/yin. dio\ kai\
pa/ntwn e)kto\j ei)dw=n ei)=nai xrew\n to\ ta\ pa/nta e)kdeco/menon e)n
au(tw=? ge/nh, kaqa/per peri\ ta\ a)lei/mmata o(po/sa eu)w/dh te/xnh?
mhxanw=ntai prw=ton tou=t au)to\ u(pa/rxon, poiou=sin o(/ti ma/lista
a)w/dh ta\ deco/mena u(gra\ ta\j o)sma/j: o(/soi te e)/n tisin tw=n malakw=n
sxh/mata a)poma/ttein e)pixeirou=si, to\ para/pan sxh=ma ou)de\n e)/
ndhlon u(pa/rxein e)w=si, proomalu/nantej de\ o(/ti leio/taton a)
perga/zontai. [51a] tau)to\n ou)=n kai\ tw=? ta\ tw=n pa/ntwn a)ei/ te o)/
ntwn kata\ pa=n e(autou= polla/kij a)fomoiw/mata kalw=j me/llonti de/xesqai pa/ntwn e)kto\j au)tw=? prosh/kei pefuke/nai tw=n ei)dw=n.
dio\ dh\ th\n tou= gegono/toj o(ratou= kai\ pa/ntwj ai)sqhtou= mhte/ra
kai\ u(podoxh\n mh/te gh=n mh/te a)e/ra mh/te pu=r mh/te u(/dwr le/gwmen, mh/te o(/sa e)k tou/twn mh/te e)c w(=n tau=ta ge/gonen: a)ll a)no/
raton ei)=do/j ti kai\ a)/morfon, pandexe/j, metalamba/non [51b] de\
a)porw/tata/ ph? tou= nohtou= kai\ dusalwto/taton au)to\ le/gontej
ou) yeuso/meqa. kaq o(/son d e)k tw=n proeirhme/nwn dunato\n e)
fiknei=sqai th=j fu/sewj au)tou=, th=?d a)/n tij o)rqo/tata le/goi: pu=r
me\n e(ka/stote au)tou= to\ pepurwme/non me/roj fai/nesqai, to\ de\
u(granqe\n u(/dwr, gh=n te kai\ a)e/ra kaq o(/son a)\n mimh/mata tou/
twn de/xhtai. lo/gw? de\ dh\ ma=llon to\ toio/nde diorizome/nouj peri\
au)tw=n diaskepte/on: a)=ra e)/stin ti pu=r au)to\ e)f e(autou= kai\ pa/
nta peri\ w(=n a)ei\ le/gomen ou(/twj [51c] au)ta\ kaq au(ta\ o)/nta e(/
kasta, h)\ tau=ta a(/per kai\ ble/pomen, o(/sa te a)/lla dia\ tou= sw/
matoj ai)sqano/meqa, mo/na e)sti\n toiau/thn e)/xonta a)lh/qeian, a)/
lla de\ ou)k e)/sti para\ tau=ta ou)damh=? ou)damw=j, a)lla\ ma/thn e(ka/
stote ei)=nai/ ti/ famen ei)=doj e(ka/stou nohto/n, to\ d ou)de\n a)/r h)=n
plh\n lo/goj; ou)/te ou)=n dh\ to\ paro\n a)/kriton kai\ a)di/kaston a)fe/
nta a)/cion fa/nai diisxurizo/menon e)/xein ou(/twj, ou)/t e)pi\ lo/gou
mh/kei pa/rergon [51d] a)/llo mh=koj e)pemblhte/on: ei) de/ tij o(/roj

32

Platone - Timeo

o(risqei\j me/gaj dia\ braxe/wn fanei/h, tou=to ma/lista e)gkairiw/


taton ge/noit a)/n. w(=de ou)=n th/n g e)mh\n au)to\j ti/qemai yh=fon. ei)
me\n nou=j kai\ do/ca a)lhqh/j e)ston du/o ge/nh, panta/pasin ei)=nai
kaq au(ta\ tau=ta, a)nai/sqhta u(f h(mw=n ei)/dh, noou/mena mo/non:
ei) d, w(/j tisin fai/netai, do/ca a)lhqh\j nou= diafe/rei to\ mhde/n,
pa/nq o(po/j au)= dia\ tou= sw/matoj ai)sqano/meqa qete/on bebaio/
tata. [51e] du/o dh\ lekte/on e)kei/nw, dio/ti xwri\j gego/naton a)
nomoi/wj te e)/xeton. to\ me\n ga\r au)tw=n dia\ didaxh=j, to\ d u(po\
peiqou=j h(mi=n e)ggi/gnetai: kai\ to\ me\n a)ei\ met a)lhqou=j lo/gou,
to\ de\ a)/logon: kai\ to\ me\n a)ki/nhton peiqoi=, to\ de\ metapeisto/n:
kai\ tou= me\n pa/nta a)/ndra mete/xein fate/on, nou= de\ qeou/j, a)nqrw/
pwn de\ ge/noj braxu/ ti. tou/twn de\ ou(/twj e)xo/ntwn [52a]
o(mologhte/on e(\n me\n ei)=nai to\ kata\ tau)ta\ ei)=doj e)/xon, a)ge/nnhton
kai\ a)nw/leqron, ou)/te ei)j e(auto\ ei)sdexo/menon a)/llo a)/lloqen ou)/
te au)to\ ei)j a)/llo poi i)o/n, a)o/raton de\ kai\ a)/llwj a)nai/sqhton,
tou=to o(\ dh\ no/hsij ei)/lhxen e)piskopei=n: to\ de\ o(mw/numon o(/moio/n
te e)kei/nw? deu/teron, ai)sqhto/n, gennhto/n, peforhme/non a)ei/, gigno/
meno/n te e)/n tini to/pw? kai\ pa/lin e)kei=qen a)pollu/menon, do/ch?
met ai)sqh/sewj perilhpto/n: tri/ton de\ au)= ge/noj o)\n to\ th=j xw/
raj a)ei/, fqora\n ou) prosdexo/menon, [52b] e(/dran de\ pare/xon o(/sa
e)/xei ge/nesin pa=sin, au)to\ de\ met a)naisqhsi/aj a(pto\n logismw=?
tini no/qw?, mo/gij pisto/n, pro\j o(\ dh\ kai\ o)neiropolou=men ble/
pontej kai/ famen a)nagkai=on ei)=nai/ pou to\ o)\n a(/pan e)/n tini to/pw?
kai\ kate/xon xw/ran tina/, to\ de\ mh/t e)n gh=? mh/te pou kat ou)
rano\n ou)de\n ei)=nai. tau=ta dh\ pa/nta kai\ tou/twn a)/lla a)delfa\
kai\ peri\ th\n a)/upnon kai\ a)lhqw=j fu/sin u(pa/rxousan u(po\ tau/thj
th=j o)neirw/cewj [52c] ou) dunatoi\ gigno/meqa e)gerqe/ntej diorizo/
menoi ta)lhqe\j le/gein, w(j ei)ko/ni me/n, e)pei/per ou)d au)to\ tou=to
e)f w(=? ge/gonen e(auth=j e)stin, e(te/rou de/ tinoj a)ei\ fe/retai fa/
ntasma, dia\ tau=ta e)n e(te/rw? prosh/kei tini\ gi/gnesqai, ou)si/aj
a(mwsge/pwj a)ntexome/nhn, h)\ mhde\n to\ para/pan au)th\n ei)=nai, tw=?
de\ o)/ntwj o)/nti bohqo\j o( di a)kribei/aj a)lhqh\j lo/goj, w(j e(/wj a)/n
ti to\ me\n a)/llo h)=?, to\ de\ a)/llo, ou)de/teron e)n ou)dete/rw? pote\ geno/
menon [52d] e(\n a(/ma tau)to\n kai\ du/o genh/sesqon.ou(=toj me\n ou)=n
dh\ para\ th=j e)mh=j yh/fou logisqei\j e)n kefalai/w? dedo/sqw lo/
goj, o)/n te kai\ xw/ran kai\ ge/nesin ei)=nai, tri/a trixh=?, kai\ pri\n
ou)rano\n gene/sqai: th\n de\ dh\ gene/sewj tiqh/nhn u(grainome/nhn
kai\ puroume/nhn kai\ ta\j gh=j te kai\ a)e/roj morfa\j dexome/nhn,
kai\ o(/sa a)/lla tou/toij pa/qh sune/petai [52e] pa/sxousan,

33

Senecio - Classici Latini e Greci

pantodaph\n me\n i)dei=n fai/nesqai, dia\ de\ to\ mh/q o(moi/wn duna/
mewn mh/te i)sorro/pwn e)mpi/mplasqai kat ou)de\n au)th=j i)
sorropei=n, a)ll a)nwma/lwj pa/nth? talantoume/nhn sei/esqai me\n
u(p e)kei/nwn au)th/n, kinoume/nhn d au)= pa/lin e)kei=na sei/ein: ta\
de\ kinou/mena a)/lla a)/llose a)ei\ fe/resqai diakrino/mena, w(/sper
ta\ u(po\ tw=n ploka/nwn te kai\ o)rga/nwn tw=n peri\ th\n tou= si/tou ka/
qarsin seio/mena kai\ [53a] a)nikmw/mena ta\ me\n pukna\ kai\ bare/a
a)/llh?, ta\ de\ mana\ kai\ kou=fa ei)j e(te/ran i(/zei fero/mena e(/dran:
to/te ou(/tw ta\ te/ttara ge/nh seio/mena u(po\ th=j decamenh=j, kinoume/nhj au)th=j oi(=on o)rga/nou seismo\n pare/xontoj, ta\ me\n a)
nomoio/tata plei=ston au)ta\ a)f au(tw=n o(ri/zein, ta\ de\ o(moio/tata
m a/ l i s t a e i ) j t a u ) t o\ n s u n w q e i = n , d i o\ d h \ k a i \ x w/ r a n
tau=ta a)l
/ la a)l
/ lhn i)s
/ xein, pri\n kai\ to\ pa=n e)c au)tw=n diakosmhqe\n
gene/sqai. kai\ to\ me\n dh\ pro\ tou/tou pa/nta tau=t ei)=xen a)lo/gwj
kai\ a)me/trwj: [53b] o(/te d e)pexeirei=to kosmei=sqai to\ pa=n, pu=r
prw=ton kai\ u(/dwr kai\ gh=n kai\ a)e/ra, i)/xnh me\n e)/xonta au(tw=n a)/
tta, panta/pasi/ ge mh\n diakei/mena w(/sper ei)ko\j e)/xein a(/pan o(/
tan a)ph=? tinoj qeo/j, ou(/tw dh\ to/te pefuko/ta tau=ta prw=ton diesxhmati/sato ei)/desi/ te kai\ a)riqmoi=j. to\ de\ h(=? dunato\n w(j ka/
llista a)/rista/ te e)c ou)x ou(/twj e)xo/ntwn to\n qeo\n au)ta\ sunista/
nai, para\ pa/nta h(mi=n w(j a)ei\ tou=to lego/menon u(parxe/tw: nu=n
d ou)=n th\n dia/tacin au)tw=n e)pixeirhte/on e(ka/stwn kai\ ge/nesin
[53c] a)h/qei lo/gw? pro\j u(ma=j dhlou=n, a)lla\ ga\r e)pei\ mete/xete tw=n
kata\ pai/deusin o(dw=n di w(=n e)ndei/knusqai ta\ lego/mena a)na/gkh,
sune/yesqe.prw=ton me\n dh\ pu=r kai\ gh= kai\ u(/dwr kai\ a)h\r o(/ti sw/
mata/ e)sti, dh=lo/n pou kai\ panti/: to\ de\ tou= sw/matoj ei)=doj pa=n
kai\ ba/qoj e)/xei. to\ de\ ba/qoj au)= pa=sa a)na/gkh th\n e)pi/pedon perieilhfe/nai fu/sin: h( de\ o)rqh\ th=j e)pipe/dou ba/sewj e)k trigw/nwn
sune/sthken. ta\ de\ tri/gwna pa/nta e)k duoi=n a)/rxetai [53d] trigw/
noin, mi/an me\n o)rqh\n e)/xontoj e(kate/rou gwni/an, ta\j de\ o)cei/aj:
w(=n to\ me\n e(/teron e(kate/rwqen e)/xei me/roj gwni/aj o)rqh=j pleurai=j
i)/saij dih?rhme/nhj, to\ d e(/teron a)ni/soij a)/nisa me/rh nenemhme/
nhj. tau/thn dh\ puro\j a)rxh\n kai\ tw=n a)/llwn swma/twn u(potiqe/
meqa kata\ to\n met a)na/gkhj ei)ko/ta lo/gon poreuo/menoi: ta\j d
e)/ti tou/twn a)rxa\j a)/nwqen qeo\j oi)=den kai\ a)ndrw=n o(\j a)\n e)kei/nw?
fi/loj h)=?. dei= dh\ le/gein poi=a [53e] ka/llista sw/mata ge/noit a)\n
te/ttara, a)no/moia me\n e(autoi=j, dunata\ de\ e)c a)llh/lwn au)tw=n a)/
tta dialuo/mena gi/gnesqai: tou/tou ga\r tuxo/ntej e)/xomen th\n a)
lh/qeian gene/sewj pe/ri gh=j te kai\ puro\j tw=n te a)na\ lo/gon e)n

34

Platone - Timeo

me/sw?. to/de ga\r ou)deni\ sugxwrhso/meqa, kalli/w tou/twn o(rw/


mena sw/mata ei)=nai/ pou kaq e(\n ge/noj e(/kaston o)/n. tou=t ou)=n
proqumhte/on, ta\ diafe/ronta ka/llei swma/twn te/ttara ge/nh
sunarmo/sasqai kai\ fa/nai th\n tou/twn h(ma=j fu/sin i(kanw=j ei)
lhfe/nai. [54a] toi=n dh\ duoi=n trigw/noin to\ me\n i)soskele\j mi/an
ei)/lhxen fu/sin, to\ de\ pro/mhkej a)pera/ntouj: proairete/on ou)=n au)=
tw=n a)pei/rwn to\ ka/lliston, ei) me/llomen a)/rcesqai kata\ tro/pon.
a)\n ou)=n tij e)/xh? ka/llion e)kleca/menoj ei)pei=n ei)j th\n tou/twn su/
stasin, e)kei=noj ou)k e)xqro\j w)\n a)lla\ fi/loj kratei=: tiqe/meqa d
ou)=n tw=n pollw=n trigw/nwn ka/lliston e(/n, u(perba/ntej ta)=lla, e)c
ou(= to\ i)so/pleuron tri/gwnon e)k tri/tou sune/sthken. [54b] dio/ti
de/, lo/goj plei/wn: a)lla\ tw=? tou=to e)le/gcanti kai\ a)neuro/nti dh\
ou(/twj e)/xon kei=tai fi/lia ta\ a)=qla. proh?rh/sqw dh\ du/o tri/gwna
e)c w(=n to/ te tou= puro\j kai\ ta\ tw=n a)/llwn sw/mata memhxa/nhtai,
to\ me\n i)soskele/j, to\ de\ triplh=n kata\ du/namin e)/xon th=j e)la/
ttonoj th\n mei/zw pleura\n a)ei/. to\ dh\ pro/sqen a)safw=j r(hqe\n nu=n
ma=llon dioriste/on. ta\ ga\r te/ttara ge/nh di a)llh/lwn ei)j a)/
llhla e)fai/neto pa/nta ge/nesin e)/xein, ou)k o)rqw=j fantazo/mena:
gi/gnetai me\n ga\r e)k [54c] tw=n trigw/nwn w(=n proh?rh/meqa ge/nh te/
ttara, tri/a me\n e)c e(no\j tou= ta\j pleura\j a)ni/souj e)/xontoj, to\ de\
te/tarton e(\n mo/non e)k tou= i)soskelou=j trigw/nou sunarmosqe/n.
ou)/koun dunata\ pa/nta ei)j a)/llhla dialuo/mena e)k pollw=n
smikrw=n o)li/ga mega/la kai\ tou)nanti/on gi/gnesqai, ta\ de\ tri/a
oi(=o/n te: e)k ga\r e(no\j a(/panta pefuko/ta luqe/ntwn te tw=n meizo/
nwn polla\smikra\e)k tw=n au)tw=n susth/setai, dexo/mena ta\prosh/
konta e(autoi=j sxh/mata, kai\ smikra\ o(/tan au)= polla\ kata\ [54d]
ta\ tri/gwna diasparh=?, geno/menoj ei(=j a)riqmo\j e(no\j o)/gkou me/ga
a)potele/seien a)\n a)/llo ei)=doj e(/n. tau=ta me\n ou)=n lele/xqw peri\
th=j ei)j a)/llhla gene/sewj: oi(=on de\ e(/kaston au)tw=n ge/gonen ei)=doj
kai\ e)c o(/swn sumpeso/ntwn a)riqmw=n, le/gein a)\n e(po/menon ei)/h. a)/
rcei dh\ to/ te prw=ton ei)=doj kai\ smikro/taton sunista/menon,
stoixei=on d au)tou= to\ th\n u(potei/nousan th=j e)la/ttonoj pleura=j
diplasi/an e)/xon mh/kei: su/nduo de\ toiou/twn kata\ dia/metron
suntiqeme/nwn kai\ tri\j tou/tou [54e] genome/nou, ta\j diame/trouj
kai\ ta\j braxei/aj pleura\j ei)j tau)to\n w(j ke/ntron e)reisa/ntwn,
e(\n i)so/pleuron tri/gwnon e)c e(\c to\n a)riqmo\n o)/ntwn ge/gonen. tri/
gwna de\ i)so/pleura sunista/mena te/ttara kata\ su/ntreij e)pipe/
douj gwni/aj mi/an sterea\n [55a] gwni/an poiei=, th=j a)mbluta/thj
tw= n e) p ipe/ d wn gwniw= n e) f ech= j gegonui= a n: toiou/ t wn de\ a)

35

Senecio - Classici Latini e Greci

potelesqeisw=n tetta/rwn prw=ton ei)=doj stereo/n, o(/lou periferou=j


dianemhtiko\n ei)j i)/sa me/rh kai\ o(/moia, suni/statai. deu/teron de\
e)k me\n tw=n au)tw=n trigw/nwn, kata\ de\ i)so/pleura tri/gwna o)ktw\
susta/ntwn, mi/an a)pergasame/nwn sterea\n gwni/an e)k tetta/rwn
e)pipe/dwn: kai\ genome/nwn e(\c toiou/twn to\ deu/teron au)= sw=ma ou(/
twj e)/sxen te/loj. to\ de\ tri/ton e)k di\j e(ch/konta tw=n stoixei/wn
sumpage/ntwn, [55b] sterew=n de\ gwniw=n dw/deka, u(po\ pe/nte e)
pipe/dwn trigw/nwn i)sopleu/rwn periexome/nhj e(ka/sthj, ei)/kosi
ba/seij e)/xon i)sopleu/rouj trigw/nouj ge/gonen. kai\ to\ me\n e(/teron
a)ph/llakto tw=n stoixei/wn tau=ta gennh=san, to\ de\ i)soskele\j
tri/gwnon e)ge/nna th\n tou= teta/rtou fu/sin, kata\ te/ttara sunista/
menon, ei)j to\ ke/ntron ta\j o)rqa\j gwni/aj suna/gon, e(\n i)so/pleuron
tetra/gwnon a)pergasa/menon: e(\c de\ toiau=ta [55c] sumpage/nta
gwni/aj o)ktw\ sterea\j a)pete/lesen, kata\ trei=j e)pipe/douj o)rqa\j
sunarmosqei/shj e(ka/sthj: to\ de\ sxh=ma tou= susta/ntoj sw/matoj
ge/gonen kubiko/n, e(\c e)pipe/douj tetragw/nouj i)sopleu/rouj ba/
seij e)/xon. e)/ti de\ ou)/shj susta/sewj mia=j pe/mpthj, e)pi\ to\ pa=n o(
qeo\j au)th=? katexrh/sato e)kei=no diazwgrafw=n.a(\ dh/ tij ei) pa/nta
logizo/menoj e)mmelw=j a)poroi= po/teron a)pei/rouj xrh\ ko/smouj
ei)=nai le/gein h)\ pe/raj e)/xontaj, to\ me\n [55d] a)pei/rouj h(gh/sait
a)\n o)/ntwj a)pei/rou tino\j ei)=nai do/gma w(=n e)/mpeiron xrew\n ei)=nai,
po/teron de\ e(/na h)\ pe/nte au)tou\j a)lhqei/a? pefuko/taj le/gein pote\
prosh/kei, ma=llon a)\n tau/th? sta\j ei)ko/twj diaporh/sai. to\ me\n
ou)=n dh\ par h(mw=n e(/na au)to\n kata\ to\n ei)ko/ta lo/gon pefuko/ta
mhnu/ei qeo/n, a)/lloj de\ ei)j a)/lla ph? ble/yaj e(/tera doca/sei. kai\
tou=ton me\n meqete/on, ta\ de\ gegono/ta nu=n tw=? lo/gw? ge/nh dianei/
mwmen ei)j pu=r kai\ gh=n kai\ u(/dwr kai\ a)e/ra. gh=? me\n dh\ to\ kubiko\n
ei)=doj dw=men: [55e] a)kinhtota/th ga\r tw=n tetta/rwn genw=n gh= kai\
tw=n swma/twn plastikwta/th, ma/lista de\ a)na/gkh gegone/nai
toiou=ton to\ ta\j ba/seij a)sfalesta/taj e)/xon: ba/sij de\ h(/ te tw=n
kat a)rxa\j trigw/nwn u(poteqe/ntwn a)sfaleste/ra kata\ fu/sin h(
tw=n i)/swn pleurw=n th=j tw=n a)ni/swn, to/ te e)c e(kate/rou sunteqe\n
e)pi/pedon i)so/pleuron i)sopleu/rou tetra/gwnon trigw/nou kata/ te
me/rh kai\ kaq o(/lon stasimwte/rwj e)c a)na/gkhj be/bhken. dio\
[56a] gh=? me\n tou=to a)pone/montej to\n ei)ko/ta lo/gon diasw/?zomen,
u(/dati d au)= tw=n loipw=n to\ duskinhto/taton ei)=doj, to\ d eu)kinhto/taton puri/, to\ de\ me/son a)e/ri: kai\ to\ me\n smikro/taton sw=ma
puri/, to\ d au)= me/giston u(/dati, to\ de\ me/son a)e/ri: kai\ to\ me\n o)
cu/taton au)= puri/, to\ de\ deu/teron a)e/ri, to\ de\ tri/ton u(/dati. tau=t

36

Platone - Timeo

ou)=n dh\ pa/nta, to\ me\n e)/xon o)ligi/staj ba/seij eu)kinhto/taton a)


na/gkh pefuke/nai, tmhtikw/tato/n te [56b] kai\ o)cu/taton o)\n pa/
nth? pa/ntwn, e)/ti te e)lafro/taton, e)c o)ligi/stwn sunesto\j tw=n au)
tw=n merw=n: to\ de\ deu/teron deute/rwj ta\ au)ta\ tau=t e)/xein, tri/
twj de\ to\ tri/ton. e)/stw dh\ kata\ to\n o)rqo\n lo/gon kai\ kata\ to\n ei)
ko/ta to\ me\n th=j purami/doj stereo\n gegono\j ei)=doj puro\j
stoixei=on kai\ spe/rma: to\ de\ deu/teron kata\ ge/nesin ei)/pwmen a)
e/roj, to\ de\ tri/ton u(/datoj. pa/nta ou)=n dh\ tau=ta dei= dianoei=sqai
smikra\ ou(/twj, w(j kaq [56c] e(\n e(/kaston me\n tou= ge/nouj e(ka/
stou dia\ smikro/thta ou)de\n o(rw/menon u(f h(mw=n, sunaqroisqe/
ntwn de\ pollw=n tou\j o)/gkouj au)tw=n o(ra=sqai: kai\ dh\ kai\ to\ tw=n
a)nalogiw=n peri/ te ta\ plh/qh kai\ ta\j kinh/seij kai\ ta\j a)/llaj
duna/meij pantaxh=? to\n qeo/n, o(/ph?per h( th=j a)na/gkhj e(kou=sa
peisqei=sa/ te fu/sij u(pei=ken, tau/th? pa/nth? di a)kribei/aj a)
potelesqeisw=n u(p au)tou= sunhrmo/sqai tau=ta a)na\ lo/gon.e)k dh\
pa/ntwn w(=nper ta\ ge/nh proeirh/kamen w(=d a)\n kata\ [56d] to\ ei)ko\j
ma/list a)\n e)/xoi. gh= me\n suntugxa/nousa puri\ dialuqei=sa/ te
u(po\ th=j o)cu/thtoj au)tou= fe/roit a)/n, ei)/t e)n au)tw=? puri\ luqei=sa
ei)/t e)n a)e/roj ei)/t e)n u(/datoj o)/gkw? tu/xoi, me/xriper a)\n au)th=j ph?
suntuxo/nta ta\ me/rh, pa/lin sunarmosqe/nta au)ta\ au(toi=j, gh= ge/
noito - ou) ga\r ei)j a)/llo ge ei)=doj e)/lqoi pot a)/n - u(/dwr de\ u(po\
puro\j merisqe/n, ei)/te kai\ u(p a)e/roj, e)gxwrei= gi/gnesqai susta/
nta e(\n me\n puro\j sw=ma, du/o [56e] de\ a)e/roj: ta\ de\ a)e/roj tmh/mata
e)c e(no\j me/rouj dialuqe/ntoj du/ a)\n genoi/sqhn sw/mata puro/j.
kai\ pa/lin, o(/tan a)e/ri pu=r u(/dasi/n te h)/ tini gh=? perilambano/
menon e)n polloi=j o)li/gon, kinou/menon e)n ferome/noij, maxo/menon
kai\ nikhqe\n kataqrausqh=?, du/o puro\j sw/mata ei)j e(\n suni/stasqon ei)=doj a)e/roj: kai\ krathqe/ntoj a)e/roj kermatisqe/ntoj te e)
k duoi=n o(/loin kai\ h(mi/seoj u(/datoj ei)=doj e(\n o(/lon e)/stai
sumpage/j. w(=de ga\r dh\ logisw/meqa au)ta\ pa/lin, w(j o(/tan e)n puri\
lambano/menon tw=n [57a] a)/llwn u(p au)tou= ti ge/noj th=? tw=n
gwniw=n kai\ kata\ ta\j pleura\j o)cu/thti te/mnhtai, susta\n me\n ei)
j th\n e)kei/nou fu/sin pe/pautai temno/menon - to\ ga\r o(/moion kai\
tau)to\n au(tw=? ge/noj e(/kaston ou)/te tina\ metabolh\n e)mpoih=sai
dunato\n ou)/te ti paqei=n u(po\ tou= kata\ tau)ta\ o(moi/wj te e)/xontoj
- e(/wj d a)\n ei)j a)/llo ti gigno/menon h(=tton o)\n krei/ttoni ma/xhtai,
luo/menon ou) pau/etai. ta/ te au)= smikro/tera o(/tan e)n toi=j mei/
zosin polloi=j perilambano/mena [57b] o)li/ga diaqrauo/mena
katasbennu/htai, suni/stasqai me\n e)qe/lonta ei)j th\n tou=

37

Senecio - Classici Latini e Greci

kratou=ntoj i)de/an pe/pautai katasbennu/mena gi/gnetai/ te e)k


puro\j a)h/r, e)c a)e/roj u(/dwr: e)a\n d ei)j tau)ta\ i)/h? kai\ tw=n a)/llwn
ti sunio\n genw=n ma/xhtai, luo/mena ou) pau/etai, pri\n h)\ panta/
pasin w)qou/mena kai\ dialuqe/nta e)kfu/gh? pro\j to\ suggene/j, h)\
nikhqe/nta, e(\n e)k pollw=n o(/moion tw=? krath/santi geno/menon, au)
tou= su/noikon mei/nh?. kai\ [57c] dh\ kai\ kata\ tau=ta ta\ paqh/mata
diamei/betai ta\j xw/raj a(/panta: die/sthken me\n ga\r tou= ge/nouj
e(ka/stou ta\ plh/qh kata\ to/pon i)/dion dia\ th\n th=j dexome/nhj ki/
nhsin, ta\ de\ a)nomoiou/mena e(ka/stote e(autoi=j, a)/lloij de\ o(moiou/
mena, fe/retai dia\ to\n seismo\n pro\j to\n e)kei/nwn oi(=j a)\n o(moiwqh=?
to/pon. o(/sa me\n ou)=n a)/krata kai\ prw=ta sw/mata dia\ toiou/twn ai)
tiw=n ge/gonen: to\ d e)n toi=j ei)/desin au)tw=n e(/tera e)mpefuke/nai
ge/nh th\n e(kate/rou tw=n stoixei/wn ai)tiate/on su/stasin, [57d]
mh\ mo/non e(\n e(kate/ran me/geqoj e)/xon to\ tri/gwnon futeu=sai kat
a)rxa/j, a)ll e)la/ttw te kai\ mei/zw, to\n a)riqmo\n de\ e)/xonta
tosou=ton o(/saper a)\n h)=? ta)n toi=j ei)/desi ge/nh. dio\ dh\ summeignu/
mena au)ta/ te pro\j au(ta\ kai\ pro\j a)/llhla th\n poikili/an e)sti\n
a)/peira: h(=j dh\ dei= qewrou\j gi/gnesqai tou\j me/llontaj peri\ fu/
sewj ei)ko/ti lo/gw? xrh/sesqai.kinh/sewj ou)=n sta/sew/j te pe/ri,
ti/na tro/pon kai\ meq w(=ntinwn gi/gnesqon, ei) mh/ tij diomologh/
setai, po/ll a)\n ei)/h [57e] e)mpodw\n tw=? kato/pisqen logismw=?. ta\
me\n ou)=n h)/dh peri\ au)tw=n ei)/rhtai, pro\j d e)kei/noij e)/ti ta/de, e)n
me\n o(malo/thti mhde/pote e)qe/lein ki/nhsin e)nei=nai. to\ ga\r kinhso/menon a)/neu tou= kinh/sontoj h)\ to\ kinh=son a)/neu tou= kinhsome/
nou xalepo/n, ma=llon de\ a)du/naton, ei)=nai: ki/nhsij de\ ou)k e)/stin
tou/twn a)po/ntwn, tau=ta de\ o(mala\ ei)=nai/ pote a)du/naton. ou(/tw dh\
sta/sin me\n e)n o(malo/thti, ki/nhsin de\ ei)j a)nwmalo/thta a)ei\ [58a]
tiqw=men: ai)ti/a de\ a)niso/thj au)= th=j a)nwma/lou fu/sewj. a)niso/
thtoj de\ ge/nesin me\n dielhlu/qamen: pw=j de/ pote ou) kata\ ge/nh
diaxwrisqe/nta e(/kasta pe/pautai th=j di a)llh/lwn kinh/sewj
kai\ fora=j, ou)k ei)/pomen. w(=de ou)=n pa/lin e)rou=men. h( tou= panto\j
peri/odoj, e)peidh\ sumperie/laben ta\ ge/nh, kukloterh\j ou)=sa kai\
pro\j au(th\n pefukui=a bou/lesqai sunie/nai, sfi/ggei pa/nta kai\
kenh\n xw/ran ou)demi/an e)a=? lei/pesqai. dio\ [58b] dh\ pu=r me\n ei)j
a(/panta dielh/luqe ma/lista, a)h\r de\ deu/teron, w(j lepto/thti deu/
teron e)/fu, kai\ ta)=lla tau/th?: ta\ ga\r e)k megi/stwn merw=n gegono/
ta megi/sthn keno/thta e)n th=? susta/sei parale/loipen, ta\ de\
smikro/tata e)laxi/sthn. h( dh\ th=j pilh/sewj su/nodoj ta\ smikra\
ei)j ta\ tw=n mega/lwn dia/kena sunwqei=. smikrw=n ou)=n para\ mega/

38

Platone - Timeo

la tiqeme/nwn kai\ tw=n e)latto/nwn ta\ mei/zona diakrino/ntwn, tw=n


de\ meizo/nwn e)kei=na sugkrino/ntwn, pa/nt a)/nw ka/tw metafe/retai
pro\j tou\j e(autw=n to/pouj: [58c] metaba/llon ga\r to\ me/geqoj e(/
kaston kai\ th\n to/pwn metaba/llei sta/sin. ou(/tw dh\ dia\ tau=ta/
te h( th=j a)nwmalo/thtoj diasw?zome/nh ge/nesij a)ei\ th\n a)ei\ ki/
nhsin tou/twn ou)=san e)some/nhn te e)ndelexw=j pare/xetai.meta\ dh\
tau=ta dei= noei=n o(/ti puro/j te ge/nh polla\ ge/gonen, oi(=on flo\c to/
te a)po\ th=j flogo\j a)pio/n, o(\ ka/ei me\n ou)/, fw=j de\ toi=j o)/mmasin
pare/xei, to/ te flogo\j a)posbesqei/shj e)n [58d] toi=j diapu/roij
kataleipo/menon au)tou=: kata\ tau)ta\ de\ a)e/roj, to\ me\n eu)age/
staton e)pi/klhn ai)qh\r kalou/menoj, o( de\ qolerw/tatoj o(mi/xlh
te kai\ sko/toj, e(/tera/ te a)nw/numa ei)/dh, gegono/ta dia\ th\n tw=n
trigw/nwn a)niso/thta. ta\de\ u(/datoj dixh=? me\n prw=ton, to\ me\n u(gro/n,
to\ de\ xuto\n ge/noj au)tou=. to\ me\n ou)=n u(gro\n dia\ to\ mete/xon ei)=nai
tw=n genw=n tw=n u(/datoj o(/sa smikra/, a)ni/swn o)/ntwn, kinhtiko\n au)
to/ te kaq au(to\ kai\ u(p a)/llou dia\ th\n a)nwmalo/thta kai\ th\n
tou= sxh/matoj i)de/an ge/gonen: to\ [58e] de\ e)k mega/lwn kai\ o(malw=n
stasimw/teron me\n e)kei/nou kai\ baru\ pephgo\j u(po\ o(malo/thto/j
e)stin, u(po\ de\ puro\j ei)sio/ntoj kai\ dialu/ontoj au)to\ th\n o(malo/
thta a)poba/llei, tau/thn de\ a)pole/san meti/sxei ma=llon kinh/
sewj, geno/menon de\ eu)ki/nhton, u(po\ tou= plhsi/on a)e/roj w)qou/
menon kai\ katateino/menon e)pi\ gh=n, th/kesqai me\n th\n tw=n o)/gkwn
kaqai/resin, r(oh\n de\ th\n kata/tasin e)pi\ gh=n e)pwnumi/an e(kate/
rou tou= pa/qouj e)/laben. [59a] pa/lin d e)kpi/ptontoj au)to/qen
tou= puro/j, a(/te ou)k ei)j keno\n e)cio/ntoj, w)qou/menoj o( plhsi/on a)
h\r eu)ki/nhton o)/nta e)/ti to\n u(gro\n o)/gkon ei)j ta\j tou= puro\j e(/draj
sunwqw=n au)to\n au(tw=? summei/gnusin: o( de\ sunwqou/menoj a)polamba/nwn te th\n o(malo/thta pa/lin, a(/te tou= th=j a)nwmalo/thtoj
dhmiourgou= puro\j a)pio/ntoj, ei)j tau)to\n au(tw=? kaqi/statai. kai\
th\n me\n tou= puro\j a)pallagh\n yu=cin, th\n de\ su/nodon a)pelqo/
ntoj e)kei/nou pephgo\j ei)=nai ge/noj proserrh/qh. tou/twn dh\ pa/
ntwn [59b] o(/sa xuta\ prosei/pomen u(/data, to\ me\n e)k leptota/twn
kai\ o(malwta/twn pukno/taton gigno/menon, monoeide\j ge/noj, sti/
lbonti kai\ canqw=? xrw/mati koinwqe/n, timalfe/staton kth=ma
xruso\j h)qhme/noj dia\ pe/traj e)pa/gh: xrusou= de\ o)/zoj, dia\ pukno/
thta sklhro/taton o)\n kai\ melanqe/n, a)da/maj e)klh/qh. to\ d e)
ggu\j me\n xrusou= tw=n merw=n, ei)/dh de\ plei/ona e(no\j e)/xon, pukno/
thti de/, th=? me\n xrusou= pukno/teron o)/n, kai\ gh=j mo/rion o)li/gon
kai\ lepto\n metasxo/n, w(/ste sklhro/teron ei)=nai, tw=? [59c] de\ mega/

39

Senecio - Classici Latini e Greci

la e)nto\j au(tou= dialei/mmata e)/xein koufo/teron, tw=n lamprw=n


phktw=n te e(\n ge/noj u(da/twn xalko\j sustaqei\j ge/gonen: to\ d e)
k gh=j au)tw=? meixqe/n, o(/tan palaioume/nw diaxwri/zhsqon pa/lin
a)p a)llh/lwn, e)kfane\j kaq au(to\ gigno/menon i)o\j le/getai. ta)=lla
de\ tw=n toiou/twn ou)de\n poiki/lon e)/ti dialogi/sasqai th\n tw=n ei)
ko/twn mu/qwn metadiw/konta i)de/an: h(\n o(/tan tij a)napau/sewj e(/
neka tou\j peri\ tw=n o)/ntwn a)ei\ kataqe/menoj lo/gouj, tou\j gene/
sewj pe/ri diaqew/menoj [59d] ei)ko/taj a)metame/lhton h(donh\n
kta=tai, me/trion a)\n e)n tw=? bi/w? paidia\n kai\ fro/nimon poioi=to. tau/
th? dh\ kai\ ta\ nu=n e)fe/ntej to\ meta\ tou=to tw=n au)tw=n pe/ri ta\ e(ch=j
ei)ko/ta di/imen th=?de. to\ puri\ memeigme/non u(/dwr, o(/son lepto\n
u(gro/n te dia\ th\n ki/nhsin kai\ th\n o(do\n h(\n kulindou/menon e)pi\
gh=j u(gro\n le/getai, malako/n te au)= tw=? ta\j ba/seij h(=tton e(drai/
ouj ou)/saj h)\ ta\j gh=j u(pei/kein, tou=to o(/tan puro\j a)poxwrisqe\n
a)e/roj te monwqh=?, [59e] ge/gonen me\n o(malw/teron, sune/wstai de\
u(po\ tw=n e)cio/ntwn ei)j au(to/, page/n te ou(/twj to\ me\n u(pe\r gh=j ma/
lista paqo\n tau=ta xa/laza, to\ d e)pi\ gh=j kru/stalloj, to\ de\
h(=tton, h(mipage/j te o)\n e)/ti, to\ me\n u(pe\r gh=j au)= xiw/n, to\ d e)pi\
gh=j sumpage\n e)k dro/sou geno/menon pa/xnh le/getai. ta\ de\ dh\
plei=sta u(da/twn ei)/dh memeigme/na a)llh/loij - su/mpan me\n to\
ge/noj, [60a] dia\ tw=n e)k gh=j futw=n h)qhme/na, xumoi\ lego/menoi
- dia\ de\ ta\j mei/ceij a)nomoio/thta e(/kastoi sxo/ntej ta\ me\n a)/lla
polla\ a)nw/numa ge/nh pare/sxonto, te/ttara de\ o(/sa e)/mpura ei)/
dh, diafanh= ma/lista geno/mena, ei)/lhfen o)no/mata au)tw=n, to\ me\n
th=j yuxh=j meta\ tou= sw/matoj qermantiko\n oi)=noj, to\ de\ lei=on
kai\ diakritiko\n o)/yewj dia\ tau=ta/ te i)dei=n lampro\n kai\ sti/lbon
liparo/n te fantazo/menon e)laihro\n ei)=doj, pi/tta kai\ ki/ki kai\
e)/laion au)to\ o(/sa t a)/lla th=j au)th=j duna/mewj: o(/son de\
diaxutiko\n [60b] me/xri fu/sewj tw=n peri\ to\ sto/ma suno/dwn, tau/
th? th=? duna/mei gluku/thta parexo/menon, me/li to\ kata\ pa/ntwn
ma/lista pro/srhma e)/sxen, to\ de\ th=j sarko\j dialutiko\n tw=? ka/
ein, a)frw=dej ge/noj, e)k pa/ntwn a)forisqe\n tw=n xumw=n, o)po\j e)
pwnoma/sqh.gh=j de\ ei)/dh, to\ me\n h)qhme/non dia\ u(/datoj toiw=?de tro/
pw? gi/gnetai sw=ma li/qinon. to\ summige\j u(/dwr o(/tan e)n th=? summei/cei koph=?, mete/balen ei)j a)e/roj i)de/an: geno/menoj de\ [60c] a)
h\r ei)j to\n e(autou= to/pon a)naqei=. keno\n d u(perei=xen au)tw=n ou)
de/n: to\n ou)=n plhsi/on e)/wsen a)e/ra. o( de\ a(/te w)\n baru/j, w)sqei\j
kai\ perixuqei\j tw=? th=j gh=j o)/gkw?, sfo/dra e)/qliyen sune/wse/n te
au)to\n ei)j ta\j e(/draj o(/qen a)nh/?ei o( ne/oj a)h/r: sunwsqei=sa de\ u(po\

40

Platone - Timeo

a)e/roj a)lu/twj u(/dati gh= suni/statai pe/tra, kalli/wn me\n h( tw=n


i)/swn kai\ o(malw=n diafanh\j merw=n, ai)sxi/wn de\ h( e)nanti/a. to\ de\
u(po\ puro\j ta/xouj to\ notero\n [60d] pa=n e)carpasqe\n kai\ krauro/
teron e)kei/nou susta/n, w(=? ge/nei ke/ramon e)pwnoma/kamen, tou=to
ge/gonen: e)/stin de\ o(/te noti/doj u(poleifqei/shj xuth\ gh= genome/nh
dia\ puro\j o(/tan yuxqh=?, gi/gnetai to\ me/lan xrw=ma e)/xon li/qoj. tw\
d au)= kata\ tau)ta\ me\n tau=ta e)k summei/cewj u(/datoj a)pomonoume/nw pollou=, leptote/rwn de\ e)k gh=j merw=n a(lmurw/ te o)/nte,
h(mipagh= genome/nw kai\ lutw\ pa/lin u(f u(/datoj, to\ me\n e)lai/ou
kai\ gh=j kaqartiko\n ge/noj li/tron, to\ d eu)a/rmoston e)n tai=j
koinwni/aij [60e] tai=j peri\ th\n tou= sto/matoj ai)/sqhsin a(lw=n
kata\ lo/gon [no/mou] qeofile\j sw=ma e)ge/neto. ta\ de\ koina\ e)c a)
mfoi=n u(/dati me\n ou) luta/, puri\ de/, dia\ to\ toio/nde ou(/tw sumph/
gnutai. gh=j o)/gkouj pu=r me\n a)h/r te ou) th/kei: th=j ga\r susta/sewj
tw=n diake/nwn au)th=j smikromere/stera pefuko/ta, dia\ pollh=j
eu)ruxwri/aj i)o/nta, ou) biazo/mena, a)/luton au)th\n e)a/santa a)/
thkton pare/sxen: ta\ de\ u(/datoj e)peidh\ mei/zw pe/fuken me/rh, bi/
aion poiou/mena th\n die/codon, lu/onta au)th\n th/kei. gh=n [61a]
me\ n ga\ r a) s u/ s taton u( p o\ bi/ a j ou( / t wj u( / d wr mo/ n on lu/ e i,
sunesthkui=an de\ plh\n puro\j ou)de/n: ei)/sodoj ga\r ou)deni\ plh\n
puri\ le/leiptai. th\n de\ u(/datoj au)= su/nodon th\n me\n biaiota/thn
pu=r mo/non, th\n de\ a)sqeneste/ran a)mfo/tera, pu=rte kai\ a)h/r,
diaxei=ton, o( me\n kata\ ta\ dia/kena, to\ de\ kai\ kata\ ta\ tri/gwna:
bi/a? de\ a)e/ra susta/nta ou)de\n lu/ei plh\n kata\ to\ stoixei=on, a)bi/
aston de\ katath/kei mo/non pu=r. ta\ dh\ tw=n summei/ktwn e)k gh=j
te kai\ u(/datoj swma/twn, me/xriper a)\n [61b] u(/dwr au)tou= ta\ th=j
gh=j dia/kena kai\ bi/a? sumpepilhme/na kate/xh?, ta\ me\n u(/datoj e)
pio/nta e)/cwqen ei)/sodon ou)k e)/xonta me/rh perirre/onta to\n o(/lon
o)/gkon a)/thkton ei)/asen, ta\ de\ puro\j ei)j ta\ tw=n u(da/twn dia/kena
ei)sio/nta, o(/per u(/dwr gh=n, tou=to pu=r [a)e/ra] a)pergazo/mena, thxqe/
nti tw=? koinw=? sw/mati r(ei=n mo/na ai)/tia sumbe/bhken: tugxa/nei de\
tau=ta o)/nta, ta\ me\n e)/latton e)/xonta u(/datoj h)\ gh=j, to/ te peri\
th\n u(/alon ge/noj [61c] a(/pan o(/sa te li/qwn xuta\ ei)/dh kalei=tai,
ta\ de\ ple/on u(/datoj au)=, pa/nta o(/sa khroeidh= kai\ qumiatika\ sw/
mata sumph/gnutai.kai\ ta\ me\n dh\ sxh/masi koinwni/aij te kai\
metallagai=j ei)j a)/llhla pepoikilme/na ei)/dh sxedo\n e)pide/
deiktai: ta\ de\ paqh/mata au)tw=n di a(\j ai)ti/aj ge/gonen peirate/
on e)mfani/zein. prw=ton me\n ou)=n u(pa/rxein ai)/sqhsin dei= toi=j legome/noij a)ei/, sarko\j de\ kai\ tw=n peri\ sa/rka ge/nesin, yuxh=j te

41

Senecio - Classici Latini e Greci

o(/son qnhto/n, ou)/pw dielhlu/qamen: tugxa/nei de\ ou)/te tau=ta xwri\j


[61d] tw=n peri\ ta\ paqh/mata o(/sa ai)sqhtika\ ou)/t e)kei=na a)/neu
tou/twn dunata\ i(kanw=j lexqh=nai, to\ de\ a(/ma sxedo\n ou) dunato/n.
u(poqete/on dh\ pro/teron qa/tera, ta\d u(poteqe/nta e)pa/nimen au)=qij.
i(/na ou)=n e(ch=j ta\ paqh/mata le/ghtai toi=j ge/nesin, e)/stw pro/tera
h(mi=n ta\peri\ sw=ma kai\ yuxh\n o)/nta. prw=ton me\n ou)=n h(=? pu=r qermo\n
le/gomen, i)/dwmen w(=de skopou=ntej, th\n dia/krisin kai\ tomh\n au)
tou= peri\ to\ sw=ma h(mw=n gignome/nhn [61e] e)nnohqe/ntej. o(/ti me\n
ga\r o)cu/ ti to\ pa/qoj, pa/ntej sxedo\n ai)sqano/meqa: th\n de\ lepto/
thta tw=n pleurw=n kai\ gwniw=n o)cu/thta tw=n te mori/wn smikro/
thta kai\ th=j fora=j to\ ta/xoj, oi(=j pa=si sfodro\n o)\n kai\ tomo\n o)
ce/wj to\ prostuxo\n a)ei\ [62a] te/mnei, logiste/on a)namimnh?skome/
noij th\n tou= sxh/matoj au)tou= ge/nesin, o(/ti ma/lista e)kei/nh kai\
ou)k a)/llh fu/sij diakri/nousa h(mw=n kata\ smikra/ te ta\ sw/mata
kermati/zousa tou=to o(\ nu=n qermo\n le/gomen ei)ko/twj to\ pa/qhma
kai\ tou)/noma pare/sxen. to\ d e)nanti/on tou/twn kata/dhlon me/n,
o(/mwj de\ mhde\n e)pidee\j e)/stw lo/gou. ta\ ga\r dh\ tw=n peri\ to\ sw=ma
u(grw=n megalomere/stera ei)sio/nta, ta\ smikro/tera e)cwqou=nta,
ei)j ta\j e)kei/nwn ou) duna/mena e(/draj e)ndu=nai, sunwqou=nta h(mw=n
[62b] to\ notero/n, e)c a)nwma/lou kekinhme/nou te a)ki/nhton di
o(malo/thta kai\ th\n su/nwsin a)pergazo/mena ph/gnusin: to\ de\
para\ fu/sin sunago/menon ma/xetai kata\ fu/sin au)to\ e(auto\ ei)j
tou)nanti/on a)pwqou=n. th=? dh\ ma/xh? kai\ tw=? seismw=? tou/tw? tro/moj
kai\ r(i=goj e)te/qh, yuxro/n te to\ pa/qoj a(/pan tou=to kai\ to\ drw=n
au)to\ e)/sxen o)/noma. sklhro\n de/, o(/soij a)\n h(mw=n h( sa\rc u(pei/kh?,
malako\n de/, o(/sa a)\n th=? sarki/: pro\j a)/llhla/ te ou(/twj. u(pei/kei
de\ o(/son e)pi\ smikrou= bai/nei: to\ de\ e)k [62c] tetragw/nwn o)\n ba/
sewn, a(/te bebhko\j sfo/dra, a)ntitupw/taton ei)=doj, o(/ti te a)\n ei)j
pukno/thta sunio\n plei/sthn a)nti/tonon h)=? ma/lista. baru\ de\ kai\
kou=fon meta\ th=j tou= ka/tw fu/sewj a)/nw te legome/nhj e)cetazo/
menon a)\n dhlwqei/h safe/stata. fu/sei ga\r dh/ tinaj to/pouj du/o
ei)=nai dieilhfo/taj dixh=? to\ pa=n e)nanti/ouj, to\n me\n ka/tw, pro\j o(\n
fe/retai pa/nq o(/sa tina\ o)/gkon sw/matoj e)/xei, to\n de\ a)/nw, pro\j
o(\n a)kousi/wj e)/rxetai pa=n, ou)k o)rqo\n ou)damh=? nomi/zein: tou= ga\r
panto\j [62d] ou)ranou= sfairoeidou=j o)/ntoj, o(/sa me\n a)festw=ta
i)/son tou= me/sou ge/gonen e)/sxata, o(moi/wj au)ta\ xrh\ e)/sxata
pefuke/nai, to\ de\ me/son ta\ au)ta\ me/tra tw=n e)sxa/twn a)festhko\j
e)n tw=? katantikru\ nomi/zein dei= pa/ntwn ei)=nai. tou= dh\ ko/smou
tau/th? pefuko/toj, ti/ tw=n ei)rhme/nwn a)/nw tij h)\ ka/tw tiqe/menoj

42

Platone - Timeo

ou)k e)n di/kh? do/cei to\ mhde\n prosh=kon o)/noma le/gein; o( me\n ga\r
me/soj e)n au)tw=? to/poj ou)/te ka/tw pefukw\j ou)/te a)/nw le/gesqai di/
kaioj, a)ll au)to\ e)n me/sw?: o( de\ pe/ric ou)/te dh\ me/soj ou)/t e)/xwn
dia/foron au(tou= me/roj e(/teron qate/rou ma=llon pro\j to\ me/son h)/
ti tw=n katantikru/. tou= de\ o(moi/wj pa/nth? pefuko/toj poi=a/ tij e)
pife/rwn o)no/mata au)tw=? e)nanti/a kai\ ph=? kalw=j a)\n h(goi=to le/
gein; ei) ga/r ti kai\ stereo\n ei)/h kata\ me/son tou= [63a] panto\j i)
sopale/j, ei)j ou)de\n a)/n pote tw=n e)sxa/twn e)nexqei/h dia\ th\n pa/
nth? o(moio/thta au)tw=n: a)ll ei) kai\ peri\ au)to\ poreu/oito/ tij e)n
ku/klw?, polla/kij a)\n sta\j a)nti/pouj tau)to\n au)tou= ka/tw kai\ a)/nw
prosei/poi. to\ me\n ga\r o(/lon, kaqa/per ei)/rhtai nundh/, sfairoeide\j
o)/n, to/pon tina\ ka/tw, to\n de\ a)/nw le/gein e)/xein ou)k e)/mfronoj: o(/
qen de\ w)noma/sqh tau=ta kai\ e)n oi(=j o)/nta ei)qi/smeqa di e)kei=na
kai\ to\n ou)rano\n o(/lon ou(/tw diairou/menoi [63b] le/gein, tau=ta
diomologhte/on u(poqeme/noij ta/de h(mi=n. ei)/ tij e)n tw=? tou= panto\j
to/pw? kaq o(\n h( tou= puro\j ei)/lhxe ma/lista fu/sij, ou(= kai\
plei=ston a)\n h)qroisme/non ei)/h pro\j o(\ fe/retai, e)pemba\j e)p e)
kei=no kai\ du/namin ei)j tou=to e)/xwn, me/rh tou= puro\j a)fairw=n
i(stai/h tiqei\j ei)j pla/stiggaj, ai)/rwn to\n zugo\n kai\ to\ pu=r e(/
lkwn ei)j a)no/moion a)e/ra biazo/menoj [63c] dh=lon w(j tou)/latto/n
pou tou= mei/zonoj r(a=?on bia=tai: r(w/mh? ga\r mia=? duoi=n a(/ma metewrizome/noin to\ me\n e)/latton ma=llon, to\ de\ ple/on h(=tton a)na/gkh pou
katateino/menon sune/pesqai th=? bi/a?, kai\ to\ me\n polu\ baru\ kai\
ka/tw fero/menon klhqh=nai, to\ de\ smikro\n e)lafro\n kai\ a)/nw. tau)
to\n dh\ tou=to dei= fwra=sai drw=ntaj h(ma=j peri\ to/nde to\n to/pon.
e)pi\ ga\r gh=j bebw=tej gew/dh ge/nh diista/menoi, kai\ gh=n e)ni/ote au)
th/n, e(/lkomen ei)j a)no/moion a)e/ra bi/a? kai\ para\ fu/sin, a)mfo/tera
tou= [63d] suggenou=j a)ntexo/mena, to\ de\ smikro/teron r(a=?on tou=
mei/zonoj biazome/noij ei)j to\ a)no/moion pro/teron sune/petai:
kou=fon ou)=n au)to\ proseirh/kamen, kai\ to\n to/pon ei)j o(\n biazo/
meqa, a)/nw, to\ d e)nanti/on tou/toij pa/qoj baru\ kai\ ka/tw. tau=t
ou)=n dh\ diafo/rwj e)/xein au)ta\ pro\j au(ta\ a)na/gkh dia\ to\ ta\ plh/qh
tw=n genw=n to/pon e)nanti/on a)/lla a)/lloij kate/xein - to\ ga\r e)n e(te/
rw? kou=fon o)\n to/pw? tw=? kata\ to\n e)nanti/on to/pon e)lafrw=? [63e]
kai\ tw=? barei= to\ baru\ tw=? te ka/tw to\ ka/tw kai\ to\ a)/nw tw=? a)/nw
pa/nt e)nanti/a kai\ pla/gia kai\ pa/ntwj dia/fora pro\j a)/llhla a)
neureqh/setai gigno/mena kai\ o)/nta - to/de ge mh\n e(/n ti dianohte/
on peri\ pa/ntwn au)tw=n, w(j h( me\n pro\j to\ suggene\j o(do\j e(ka/stoij
ou)=sa baru\ me\n to\ fero/menon poiei=, to\n de\ to/pon ei)j o(\n to\

43

Senecio - Classici Latini e Greci

toiou=ton fe/retai, ka/tw, ta\ de\ tou/toij e)/xonta w(j e(te/rwj qa/tera.
peri\ dh\ tou/twn au)= tw=n paqhma/twn tau=ta ai)/tia ei)rh/sqw. lei/
ou d au)= kai\ traxe/oj paqh/matoj ai)ti/an pa=j pou katidw\n kai\
e(te/rw? dunato\j a)\n ei)/h le/gein: sklhro/thj ga\r a)nwmalo/thti
meixqei=sa, to\ d [64a] o(malo/thj pukno/thti pare/xetai.me/giston
de\ kai\ loipo\n tw=n koinw=n peri\ o(/lon to\ sw=ma paqhma/twn to\ tw=n
h(de/wn kai\ tw=n a)lgeinw=n ai)/tion e)n oi(=j dielhlu/qamen, kai\ o(/sa
dia\ tw=n tou= sw/matoj mori/wn ai)sqh/seij kekthme/na kai\ lu/paj
e)n au(toi=j h(dona/j q a(/ma e(pome/naj e)/xei. w(=d ou)=n kata\ panto\j
ai)sqhtou= kai\ a)naisqh/tou paqh/matoj ta\j ai)ti/aj lamba/nwmen,
a)namimnh?sko/menoi to\ th=j [64b] eu)kinh/tou te kai\ duskinh/tou
fu/sewj o(/ti dieilo/meqa e)n toi=j pro/sqen: tau/th? ga\r dh\ metadiwkte/on pa/nta o(/sa e)pinoou=men e(lei=n. to\ me\n ga\r kata\ fu/sin eu)
ki/nhton, o(/tan kai\ braxu\ pa/qoj ei)j au)to\ e)mpi/pth?, diadi/dwsin
ku/klw? mo/ria e(/tera e(te/roij tau)to\n a)pergazo/mena, me/xriper a)\n
e)pi\ to\ fro/nimon e)lqo/nta e)caggei/lh? tou= poih/santoj th\n du/
namin: to\ d e)nanti/on e(drai=on o)\n kat ou)de/na te ku/klon i)o\n pa/
sxei mo/non, [64c] a)/llo de\ ou) kinei= tw=n plhsi/on, w(/ste ou) diadido/ntwn mori/wn mori/oij a)/llwn a)/lloij to\ prw=ton pa/qoj e)n au)
toi=j a)ki/nhton ei)j to\ pa=n zw=?on geno/menon a)nai/sqhton pare/sxen
to\ paqo/n. tau=ta de\ peri/ te o)sta= kai\ ta\j tri/xaj e)sti\n kai\ o(/j
a)/lla gh/i+na to\ plei=ston e)/xomen e)n h(mi=n mo/ria: ta\ de\ e)/mprosqen
peri\ ta\ th=j o)/yewj kai\ a)koh=j ma/lista, dia\ to\ puro\j a)e/roj te e)
n au)toi=j du/namin e)nei=nai megi/sthn. to\ dh\ th=j h(donh=j kai\ lu/
phj w(=de dei= dianoei=sqai: to\ me\n para\ fu/sin kai\ [64d] bi/aion
gigno/menon a(qro/on par h(mi=n pa/qoj a)lgeino/n, to\ d ei)j fu/sin a)
pio\n pa/lin a(qro/on h(du/, to\ de\ h(re/ma kai\ kata\ smikro\n a)nai/
sqhton, to\ d e)nanti/on tou/toij e)nanti/wj. to\ de\ met eu)petei/aj
gigno/menon a(p
/ an ai)sqhto\n me\n o(t/ i ma/lista, lu/phj de\ kai\ h(donh=j
ou) mete/xon, oi(=on ta\ peri\ th\n o)/yin au)th\n paqh/mata, h(\ dh\ sw=ma
e)n toi=j pro/sqen e)rrh/qh kaq h(me/ran sumfue\j h(mw=n gi/gnesqai.
tau/th? ga\r tomai\ me\n kai\ kau/seij kai\ o(/sa a)/lla pa/sxei lu/paj
ou)k e)mpoiou=sin, ou)de\ [64e] h(dona\j pa/lin e)pi\ tau)to\n a)piou/shj
ei)=doj, me/gistai de\ ai)sqh/seij kai\ safe/statai kaq o(/ti t a)\n
pa/qh? kai\ o(/swn a)\n au)th/ ph? prosbalou=sa e)fa/pthtai: bi/a ga\r
to\ pa/mpan ou)k e)/ni th=? diakri/sei te au)th=j kai\ sugkri/sei. ta\ d
e)k meizo/nwn merw=n sw/mata mo/gij ei)/konta tw=? drw=nti, diadido/
nta de\ ei)j o(/lon ta\j kinh/seij, h(dona\j i)/sxei kai\ lu/paj, a)llotriou/
mena [65a] me\n lu/paj, kaqista/mena de\ ei)j to\ au)to\ pa/lin h(dona/j.

44

Platone - Timeo

o(/sa de\ kata\ smikro\n ta\j a)poxwrh/seij e(autw=n kai\ kenw/seij ei)/
lhfen, ta\j de\ plhrw/seij a(qro/aj kai\ kata\ mega/la, kenw/sewj
me\n a)nai/sqhta, plhrw/sewj de\ ai)sqhtika\ gigno/mena, lu/paj me\n
ou) pare/xei tw=? qnhtw=? th=j yuxh=j, megi/staj de\ h(dona/j: e)/stin de\
e)/ndhla peri\ ta\j eu)wdi/aj. o(/sa de\ a)pallotriou=tai me\n a(qro/a,
kata\ smikra\ de\ mo/gij te ei)j tau)to\n [65b] pa/lin e(autoi=j kaqi/
statai, tou)nanti/on toi=j e)/mprosqen pa/nta a)podi/dwsin: tau=ta
d au)= peri\ ta\j kau/seij kai\ toma\j tou= sw/matoj gigno/mena/ e)stin
kata/dhla.kai\ ta\ me\n dh\ koina\ tou= sw/matoj panto\j paqh/mata,
tw=n t e)pwnumiw=n o(/sai toi=j drw=sin au)ta\ gego/nasi, sxedo\n ei)/
rhtai: ta\ d e)n i)di/oij me/resin h(mw=n gigno/mena, ta/ te pa/qh kai\
ta\j ai)ti/aj au)= tw=n drw/ntwn, peirate/on ei)pei=n, a)/n ph? [65c] dunw/
meqa. prw=ton ou)=n o(/sa tw=n xumw=n pe/ri le/gontej e)n toi=j pro/sqen
a)peli/pomen, i)/dia o)/nta paqh/mata peri\ th\n glw=ttan, e)mfaniste/
on h(=? dunato/n. fai/netai de\ kai\ tau=ta, w(/sper ou)=n kai\ ta\ polla/,
dia\ sugkri/sew/n te/ tinwn kai\ diakri/sewn gi/gnesqai, pro\j de\ au)
tai=j kexrh=sqai ma=llo/n ti tw=n a)/llwn traxu/thsi/ te kai\ leio/
thsin. o(/sa me\n ga\r ei)sio/nta peri\ ta\ fle/bia, oi(=o/nper doki/mia
th=j glw/tthj [65d] tetame/na e)pi\ th\n kardi/an, ei)j ta\ notera\ th=j
sarko\j kai\ a(pala\ e)mpi/ptonta gh/i+na me/rh katathko/mena suna/
gei ta\ fle/bia kai\ a)pochrai/nei, traxu/tera me\n o)/nta strufna/,
h(=tton de\ traxu/nonta au)sthra\ fai/netai: ta\ de\ tou/twn te r(uptika\
kai\ pa=n to\ peri\ th\n glw=ttan a)poplu/nonta, pe/ra me\n tou= metri/
ou tou=to drw=nta kai\ prosepilambano/mena w(/ste a)poth/kein au)
th=j th=j fu/sewj, oi(=on h( tw=n li/trwn [65e] du/namij, pikra\ pa/nq
ou(/twj w)no/mastai, ta\ de\ u(podee/stera th=j litrw/douj e(/cewj e)pi\
to\ me/trio/n te th=? r(u/yei xrw/mena a(luka\ a)/neu pikro/thtoj traxei/
aj kai\ fi/la ma=llon h(mi=n fanta/zetai. ta\ de\ th=? tou= sto/matoj
qermo/thti koinwnh/santa kai\ leaino/mena u(p au)tou=, sunekpurou/mena kai\ pa/lin au)ta\ a)ntika/onta to\ diaqermh=nan, fero/mena/
te u(po\ koufo/thtoj a)/nw pro\j ta\j th=j kefalh=j ai)sqh/seij, te/
mnonta/ te [66a] pa/nq o(po/soij a)\n prospi/pth?, dia\ tau/taj ta\j
duna/meij drime/a pa/nta ta\ toiau=ta e)le/xqh. to\ de\ au)= tw=n proleleptusme/nwn me\n u(po\ shpedo/noj, ei)j de\ ta\j stena\j fle/baj
e)nduome/nwn, kai\ toi=j e)nou=sin au)to/qi me/resin gew/desin kai\ o(/
sa a)e/roj summetri/an e)/xonta, w(/ste kinh/santa peri\ a)/llhla
poiei=n kuka=sqai, kukw/mena de\ peripi/ptein te kai\ ei)j e(/tera e)
nduo/mena e(/tera koi=la a)perga/zesqai periteino/mena toi=j ei)
siou=sin - [66b] a(\ dh\ noti/doj peri\ a)e/ra koi/lhj peritaqei/shj,

45

Senecio - Classici Latini e Greci

tote\ me\n gew/douj, tote\ de\ kai\ kaqara=j, notera\ a)ggei=a a)e/roj, u(/
data koi=la periferh= te gene/sqai, kai\ ta\ me\n th=j kaqara=j
diafanei=j peristh=nai klhqei/saj o)/noma pomfo/lugaj, ta\ de\ th=j
gew/douj o(mou= kinoume/nhj te kai\ ai)rome/nhj ze/sin te kai\ zu/
mwsin e)pi/klhn lexqh=nai - to\ de\ tou/twn ai)/tion tw=n paqhma/twn
o)cu\ prosrhqh=nai. su/mpasin de\ toi=j peri\ tau=ta ei)rhme/noij [66c]
pa/qoj e)nanti/on a)p e)nanti/aj e)sti\ profa/sewj: o(po/tan h( tw=n ei)
sio/ntwn su/stasij e)n u(groi=j, oi)kei/a th=? th=j glw/tthj e(/cei
pefukui=a, leai/nh? me\n e)palei/fousa ta\ traxunqe/nta, ta\ de\ para\
fu/sin sunestw=ta h)\ kexume/na ta\ me\n suna/gh?, ta\ de\ xala=?, kai\
pa/nq o(/ti ma/lista i(dru/h? kata\ fu/sin, h(du\ kai\ prosfile\j panti\ pa=n to\ toiou=ton i)/ama tw=n biai/wn paqhma/twn gigno/menon ke/
klhtai gluku/. [66d] kai\ ta\ me\n tau/th? tau=ta: peri\ de\ dh\ th\n
tw=n mukth/rwn du/namin, ei)/dh me\n ou)k e)/ni. to\ ga\r tw=n o)smw=n pa=n
h(migene/j, ei)/dei de\ ou)deni\ sumbe/bhken summetri/a pro\j to/ tina
sxei=n o)smh/n: a)ll h(mw=n ai( peri\ tau=ta fle/bej pro\j me\n ta\ gh=j
u(/dato/j te ge/nh steno/terai sune/sthsan, pro\j de\ ta\ puro\j a)e/roj
te eu)ru/terai, dio\ tou/twn ou)dei\j ou)deno\j o)smh=j pw/pote h)/?sqeto/
tinoj, a)lla\ h)\ brexome/nwn h)\ shpome/nwn h)\ thkome/nwn h)\ qumiwme/nwn gi/gnontai/ tinwn. metaba/llontoj ga\r [66e] u(/datoj ei)j a)
e/ra a)e/roj te ei)j u(/dwr e)n tw=? metacu\ tou/twn gego/nasin, ei)si/n
te o)smai\ su/mpasai kapno\j h)\ o(mi/xlh, tou/twn de\ to\ me\n e)c a)e/
roj ei)j u(/dwr i)o\n o(mi/xlh, to\ de\ e)c u(/datoj ei)j a)e/ra kapno/j: o(/qen
lepto/terai me\n u(/datoj, paxu/terai de\ o)smai\ su/mpasai gego/
nasin a)e/roj. dhlou=ntai de\ o(po/tan tino\j a)ntifraxqe/ntoj peri\
th\n a)napnoh\n a)/gh? tij bi/a? to\ pneu=ma ei)j au(to/n: to/te ga\r o)smh\
me\n ou)demi/a sundihqei=tai, to\ de\ pneu=ma tw=n o)smw=n e)rhmwqe\n
au)to\ mo/non [67a] e(/petai. du/ ou)=n tau=ta a)nw/numa ta\ tou/twn
poiki/lmata ge/gonen, ou)k e)k pollw=n ou)de\ a(plw=n ei)dw=n o)/nta, a)
lla\ dixh=? to/ q h(du\ kai\ to\ luphro\n au)to/qi mo/nw diafanh= le/
gesqon, to\ me\n traxu=no/n te kai\ biazo/menon to\ ku/toj a(/pan, o(/
son h(mw=n metacu\ korufh=j tou= te o)mfalou= kei=tai, to\ de\ tau)to\n
tou=to kataprau=+non kai\ pa/lin h(=? pe/fuken a)gaphtw=j a)podido/n.
tri/ton de\ ai)sqhtiko\n e)n h(mi=n me/roj e)piskopou=sin to\ peri\ [67b]
th\n a)koh/n, di a(\j ai)ti/aj ta\ peri\ au)to\ sumbai/nei paqh/mata,
lekte/on. o(/lwj me\n ou)=n fwnh\n qw=men th\n di w)/twn u(p a)e/roj e)
gkefa/lou te kai\ ai(/matoj me/xri yuxh=j plhgh\n diadidome/nhn,
th\n de\ u(p au)th=j ki/nhsin, a)po\ th=j kefalh=j me\n a)rxome/nhn,
teleutw=san de\ peri\ th\n tou= h(/patoj e(/dran, a)koh/n: o(/sh d au)

46

Platone - Timeo

th=j taxei=a, o)cei=an, o(/sh de\ bradute/ra, barute/ran: th\n de\ o(moi/
an o(malh/n te kai\ lei/an, th\n de\ e)nanti/an traxei=an: [67c] mega/
lhn de\ th\n pollh/n, o(/sh de\ e)nanti/a, smikra/n. ta\ de\ peri\ sumfwni/aj au)tw=n e)n toi=j u(/steron lexqhsome/noij a)na/gkh r(hqh=nai.te/
tarton dh\ loipo\n e)/ti ge/noj h(mi=n ai)sqhtiko/n, o(\ diele/sqai dei=
suxna\ e)n e(autw=? poiki/lmata kekthme/non, a(\ su/mpanta me\n xro/
aj e)kale/samen, flo/ga tw=n swma/twn e(ka/stwn a)porre/ousan, o)/
yei su/mmetra mo/ria e)/xousan pro\j ai)/sqhsin: o)/yewj d e)n toi=j
pro/sqen au)to\ peri\ tw=n ai)ti/wn th=j gene/sewj [67d] e)rrh/qh. th=?d
ou)=n tw=n xrwma/twn pe/ri ma/lista ei)ko\j pre/poi t a)\n e)pieikei= lo/
gw? diecelqei=n: ta\ fero/mena a)po\ tw=n a)/llwn mo/ria e)mpi/ptonta/
te ei)j th\n o)/yin ta\ me\n e)la/ttw, ta\ de\ mei/zw, ta\ d i)/sa toi=j au)
th=j th=j o)/yewj me/resin ei)=nai: ta\ me\n ou)=n i)/sa a)nai/sqhta, a(\ dh\
kai\ diafanh= le/gomen, ta\ de\ mei/zw kai\ e)la/ttw, ta\ me\n sugkri/
nonta, ta\ de\ diakri/nonta au)th/n, toi=j peri\ th\n sa/rka qermoi=j
kai\ yuxroi=j kai\ toi=j [67e] peri\ th\n glw=ttan strufnoi=j, kai\ o(/
sa qermantika\ o)/nta drime/a e)kale/samen, a)delfa\ ei)=nai, ta/ te
leuka\ kai\ ta\ me/lana, e)kei/nwn paqh/mata gegono/ta e)n a)/llw? ge/
nei ta\ au)ta/, fantazo/mena de\ a)/lla dia\ tau/taj ta\j ai)ti/aj. ou(/
twj ou)=n au)ta\prosrhte/on: to\ me\n diakritiko\n th=j o)/yewj leuko/n,
to\ d e)nanti/on au)tou= me/lan, th\n de\ o)cute/ran fora\n kai\ ge/nouj
puro\j e(te/rou prospi/ptousan kai\ diakri/nousan th\n o)/yin me/xri
tw=n o)mma/twn, au)ta/j te tw=n o)fqalmw=n ta\j dieco/douj [68a] bi/a?
diwqou=san kai\ th/kousan, pu=r me\n a(qro/on kai\ u(/dwr, o(\ da/kruon
kalou=men, e)kei=qen e)kxe/ousan, au)th\n de\ ou)=san pu=r e)c e)nanti/
aj a)pantw=san, kai\ tou= me\n e)kphdw=ntoj puro\j oi(=on a)p a)
straph=j, tou= d ei)sio/ntoj kai\ peri\ to\ notero\n katasbennume/
nou, pantodapw=n e)n th=? kukh/sei tau/th? gignome/nwn xrwma/twn,
marmaruga\j me\n to\ pa/qoj prosei/pomen, to\ de\ tou=to a)pergazo/
menon lampro/n te kai\ sti/lbon e)pwnoma/samen. [68b] to\ de\ tou/
twn au)= metacu\ puro\j ge/noj, pro\j me\n to\ tw=n o)mma/twn u(gro\n a)
fiknou/menon kai\ kerannu/menon au)tw=?, sti/lbon de\ ou)/: th=? de\ dia\
th=j noti/doj au)gh=? tou= puro\j meignume/nou xrw=ma e)/naimon parasxome/nh?, tou)/noma e)ruqro\n le/gomen. lampro/n te e)ruqrw=?
leukw=? te meignu/menon canqo\n ge/gonen: to\ de\ o(/son me/tron o(/soij,
ou)d ei)/ tij ei)dei/h, nou=n e)/xei to\ le/gein, w(=n mh/te tina\ a)na/gkhn
mh/te to\n ei)ko/ta lo/gon kai\ metri/wj a)/n tij ei)pei=n ei)/h dunato/j.
e)ruqro\n de\ dh\ [68c] me/lani leukw=? te kraqe\n a(lourgo/n: o)/rfninon
de/, o(/tan tou/toij memeigme/noij kauqei=si/n te ma=llon sugkraqh=?

47

Senecio - Classici Latini e Greci

me/lan. purro\n de\ canqou= te kai\ faiou= kra/sei gi/gnetai, faio\n


de\ leukou= te kai\ me/lanoj, to\ de\ w)xro\n leukou= canqw=? meignume/nou. lamprw=? de\ leuko\n sunelqo\n kai\ ei)j me/lan katakore\j
e)mpeso\n kuanou=n xrw=ma a)potelei=tai, kuanou= de\ leukw=? kerannume/nou glauko/n, purrou= de\ me/lani pra/sion. ta\ de\ [68d] a)/lla
a)po\ tou/twn sxedo\n dh=la ai(j
= a)n
\ a)fomoiou/mena mei/cesin diasw/?zoi
to\n ei)ko/ta mu=qon. ei) de/ tij tou/twn e)/rgw? skopou/menoj ba/sanon
lamba/noi, to\ th=j a)nqrwpi/nhj kai\ qei/aj fu/sewj h)gnohkw\j a)\n
ei)/h dia/foron, o(/ti qeo\j me\n ta\ polla\ ei)j e(\n sugkerannu/nai kai\
pa/lin e)c e(no\j ei)j polla\ dialu/ein i(kanw=j e)pista/menoj a(/ma kai\
dunato/j, a)nqrw/pwn de\ ou)dei\j ou)de/tera tou/twn i(kano\j ou)/te e)/
sti nu=n ou)/te ei)j au)=qi/j pote e)/stai. [68e] tau=ta dh\ pa/nta to/te
tau/th? pefuko/ta e)c a)na/gkhj o( tou= kalli/stou te kai\ a)ri/stou
dhmiourgo\j e)n toi=j gignome/noij parela/mbanen, h(ni/ka to\n au)ta/
rkh te kai\ to\n telew/taton qeo\n e)ge/nna, xrw/menoj me\n tai=j peri\
tau=ta ai)ti/aij u(phretou/saij, to\ de\ eu)= tektaino/menoj e)n pa=sin
toi=j gignome/noij au)to/j. dio\ dh\ xrh\ du/ ai)ti/aj ei)/dh diori/zesqai,
to\ me\n a)nagkai=on, to\ de\ qei=on, kai\ to\ me\n qei=on e)n a(/pasin zhtei=n
[69a] kth/sewj e(/neka eu)dai/monoj bi/ou, kaq o(/son h(mw=n h( fu/
sij e)nde/xetai, to\ de\ a)nagkai=on e)kei/nwn xa/rin, logizo/menon w(j
a)/neu tou/twn ou) dunata\ au)ta\ e)kei=na e)f oi(=j spouda/zomen mo/na
katanoei=n ou)d au)= labei=n ou)d a)/llwj pwj metasxei=n.o(/t ou)=n
dh\ ta\ nu=n oi(=a te/ktosin h(mi=n u(/lh para/keitai ta\ tw=n ai)ti/wn ge/
nh diulisme/na, e)c w(=n to\n e)pi/loipon lo/gon dei= sunufanqh=nai,
pa/lin e)p a)rxh\n e)pane/lqwmen dia\ braxe/wn, taxu/ te ei)j tau)to\n
poreuqw=men o(/qen deu=ro a)fiko/meqa, [69b] kai\ teleuth\n h)/dh
kefalh/n te tw=? mu/qw? peirw/meqa a(rmo/ttousan e)piqei=nai toi=j
pro/sqen. w(/sper ga\r ou)=n kai\ kat a)rxa\j e)le/xqh, tau=ta a)ta/ktwj
e)/xonta o( qeo\j e)n e(ka/stw? te au)tw=? pro\j au(to\ kai\ pro\j a)/llhla
summetri/aj e)nepoi/hsen, o(/saj te kai\ o(/ph? dunato\n h)=n a)na/loga
kai\ su/mmetra ei)=nai. to/te ga\r ou)/te tou/twn, o(/son mh\ tu/xh?, ti
metei=xen, ou)/te to\ para/pan o)noma/sai tw=n nu=n o)nomazome/nwn a)
cio/logon h)=n ou)de/n, oi(=on pu=r kai\ u(/dwr kai\ ei)/ ti tw=n a)/llwn: a)
lla\ pa/nta tau=ta [69c] prw=ton dieko/smhsen, e)/peit e)k tou/twn
pa=n to/de sunesth/sato, zw=?on e(\n zw=?a e)/xon ta\ pa/nta e)n e(autw=?
qnhta\ a)qa/nata/ te. kai\ tw=n me\n qei/wn au)to\j gi/gnetai dhmiourgo/j,
tw=n de\ qnhtw=n th\n ge/nesin toi=j e(autou= gennh/masin dhmiourgei=n
prose/tacen. oi( de\ mimou/menoi, paralabo/ntej a)rxh\n yuxh=j a)qa/
naton, to\ meta\ tou=to qnhto\n sw=ma au)th=? perieto/rneusan o)/xhma/

48

Platone - Timeo

te pa=n to\ sw=ma e)/dosan a)/llo te ei)=doj e)n au)tw=? yuxh=j prosw?kodo/
moun to\ qnhto/n, deina\ kai\ a)nagkai=a e)n e(autw=? [69d] paqh/mata
e)/xon, prw=ton me\n h(donh/n, me/giston kakou= de/lear, e)/peita lu/
paj, a)gaqw=n fuga/j, e)/ti d au)= qa/rroj kai\ fo/bon, a)/frone sumbou/
lw, qumo\n de\ dusparamu/qhton, e)lpi/da d eu)para/gwgon: ai)sqh/
sei de\ a)lo/gw? kai\ e)pixeirhth=? panto\j e)/rwti sugkerasa/menoi
tau=ta, a)nagkai/wj to\ qnhto\n ge/noj sune/qesan. kai\ dia\ tau=ta
dh\ sebo/menoi miai/nein to\ qei=on, o(/ti mh\ pa=sa h)=n a)na/gkh, xwri\j
e)kei/nou katoiki/zousin ei)j [69e] a)/llhn tou= sw/matoj oi)/khsin
to\ qnhto/n, i)sqmo\n kai\ o(/ron dioikodomh/santej th=j te kefalh=j
kai\ tou= sth/qouj, au)xe/na metacu\ tiqe/ntej, i(/n ei)/h xwri/j. e)n dh\
toi=j sth/qesin kai\ tw=? kaloume/nw? qw/raki to\ th=j yuxh=j qnhto\n
ge/noj e)ne/doun. kai\ e)peidh\ to\ me\n a)/meinon au)th=j, to\ de\ xei=ron
e)pefu/kei, dioikodomou=si tou= qw/rakoj au)= to\ ku/toj, diori/zontej
oi(=on [70a] gunaikw=n, th\n de\ a)ndrw=n xwri\j oi)/khsin, ta\j fre/naj
dia/fragma ei)j to\ me/son au)tw=n tiqe/ntej. to\ mete/xon ou)=n th=j
yuxh=j a)ndrei/aj kai\ qumou=, filo/nikon o)/n, katw/?kisan e)ggute/rw
th=j kefalh=j metacu\ tw=n frenw=n te kai\ au)xe/noj, i(/na tou= lo/gou
kath/koon o)\n koinh=? met e)kei/nou bi/a? to\ tw=n e)piqumiw=n kate/xoi
ge/noj, o(po/t e)k th=j a)kropo/lewj tw=? t e)pita/gmati kai\ lo/gw?
mhdamh=? pei/qesqai e(ko\n e)qe/loi: th\n de\ dh\ kardi/an [70b] a(/mma
tw=n flebw=n kai\ phgh\n tou= periferome/nou kata\ pa/nta ta\ me/lh
sfodrw=j ai(/matoj ei)j th\n doruforikh\n oi)/khsin kate/sthsan, i(/
na, o(/te ze/seien to\ tou= qumou= me/noj, tou= lo/gou paraggei/lantoj
w(/j tij a)/dikoj peri\ au)ta\ gi/gnetai pra=cij e)/cwqen h)\ kai/ tij a)po\
tw=n e)/ndoqen e)piqumiw=n, o)ce/wj dia\ pa/ntwn tw=n stenwpw=n pa=n o(/
son ai)sqhtiko\n e)n tw=? sw/mati, tw=n te parakeleu/sewn kai\ a)
peilw=n ai)sqano/menon, gi/gnoito e)ph/koon kai\ e(/poito pa/nth?, kai\
to\ be/ltiston ou(/twj e)n au)toi=j [70c] pa=sin h(gemonei=n e)w=?. th=? de\
dh\ phdh/sei th=j kardi/aj e)n th=? tw=n deinw=n prosdoki/a? kai\ th=?
tou= qumou= e)ge/rsei, progignw/skontej o(/ti dia\ puro\j h( toiau/th
pa=sa e)/mellen oi)/dhsij gi/gnesqai tw=n qumoume/nwn, e)pikouri/an
au)th=? mhxanw/menoi th\n tou= pleu/monoj i)de/an e)nefu/teusan,
prw=ton me\n malakh\n kai\ a)/naimon, ei)=ta sh/raggaj e)nto\j e)/xousan oi(=on spo/ggou katatetrhme/naj, i(/na to/ te pneu=ma kai\ to\
pw=ma dexome/nh, [70d] yu/xousa, a)napnoh\n kai\ r(a?stw/nhn e)n tw=?
kau/mati pare/xoi: dio\ dh\ th=j a)rthri/aj o)xetou\j e)pi\ to\n pleu/
mona e)/temon, kai\ peri\ th\n kardi/an au)to\n perie/sthsan oi(=on ma/
lagma, i(/n o( qumo\j h(ni/ka e)n au)th=? a)kma/zoi, phdw=sa ei)j u(pei=kon

49

Senecio - Classici Latini e Greci

kai\ a)nayuxome/nh, ponou=sa h(=tton, ma=llon tw=? lo/gw? meta\ qumou=


du/naito u(phretei=n.to\ de\ dh\ si/twn te kai\ potw=n e)piqumhtiko\n
th=j yuxh=j kai\ o(/swn e)/ndeian dia\ th\n tou= sw/matoj i)/sxei fu/sin,
tou=to [70e] ei)j to\ metacu\ tw=n te frenw=n kai\ tou= pro\j to\n o)
mfalo\n o(/rou katw/?kisan, oi(=on fa/tnhn e)n a(/panti tou/tw? tw=? to/pw?
th=? tou= sw/matoj trofh=? tekthna/menoi: kai\ kate/dhsan dh\ to\
toiou=ton e)ntau=qa w(j qre/mma a)/grion, tre/fein de\ sunhmme/non a)
nagkai=on, ei)/per ti me/lloi pote\ qnhto\n e)/sesqai ge/noj. i(/n ou)=n
a)ei\ nemo/menon pro\j fa/tnh? kai\ o(/ti porrwta/tw tou= bouleuome/
nou katoikou=n, qo/rubon kai\ boh\n w(j e)laxi/sthn pare/xon, [71a]
to\ kra/tiston kaq h(suxi/an peri\ tou= pa=si koinh=? kai\ i)di/a? sumfe/rontoj e)w=? bouleu/esqai, dia\ tau=ta e)ntau=q e)/dosan au)tw=?
th\n ta/cin. ei)do/tej de\ au)to\ w(j lo/gou me\n ou)/te sunh/sein e)/mellen,
ei)/ te/ ph? kai\ metalamba/noi tino\j au)tw=n ai)sqh/sewj, ou)k e)/mfuton au)tw=? to\ me/lein tinw=n e)/soito lo/gwn, u(po\ de\ ei)dw/lwn kai\
fantasma/twn nukto/j te kai\ meq h(me/ran ma/lista yuxagwgh/
soito, tou/tw? dh\ qeo\j e)pibouleu/saj au)tw=? th\n h(/patoj [71b] i)de/
an sune/sthse kai\ e)/qhken ei)j th\n e)kei/nou katoi/khsin, pukno\n
kai\ lei=on kai\ lampro\n kai\ gluku\ kai\ pikro/thta e)/xon mhxanhsa/menoj, i(/na e)n au)tw=? tw=n dianohma/twn h( e)k tou= nou= ferome/
nh du/namij, oi(=on e)n kato/ptrw? dexome/nw? tu/pouj kai\ katidei=n
ei)/dwla pare/xonti, foboi= me\n au)to/, o(po/te me/rei th=j pikro/thtoj
xrwme/nh suggenei=, xaleph\ prosenexqei=sa a)peilh=?, kata\ pa=n
u(pomeignu=sa o)ce/wj to\ h(=par, xolw/dh xrw/mata e)mfai/noi, suna/
gousa/ te pa=n r(uso\n kai\ traxu\ poioi=, [71c] lobo\n de\ kai\ doxa\j
pu/laj te to\ me\n e)c o)rqou= kataka/mptousa kai\ suspw=sa, ta\ de\
e)mfra/ttousa sugklei/ousa/ te, lu/paj kai\ a)/saj pare/xoi, kai\
o(/t au)= ta)nanti/a fanta/smata a)pozwgrafoi= pra?o/thto/j tij e)k
dianoi/aj e)pi/pnoia, th=j me\n pikro/thtoj h(suxi/an pare/xousa tw=?
mh/te kinei=n mh/te prosa/ptesqai th=j e)nanti/aj e(auth=? fu/sewj e)
qe/lein, gluku/thti de\ th=? kat e)kei=no sumfu/tw? pro\j au)to\ xrwme/nh kai\ pa/nta [71d] o)rqa\ kai\ lei=a au)tou= kai\ e)leu/qera a)
peuqu/nousa, i(/lew/n te kai\ eu)h/meron poioi= th\n peri\ to\ h(=par
yuxh=j moi=ran katw?kisme/nhn, e)/n te th=? nukti\ diagwgh\n e)/xousan
metri/an, mantei/a? xrwme/nhn kaq u(/pnon, e)peidh\ lo/gou kai\ fronh/
sewj ou) metei=xe. memnhme/noi ga\r th=j tou= patro\j e)pistolh=j oi(
susth/santej h(ma=j, o(/te to\ qnhto\n e)pe/stellen ge/noj w(j a)/riston
ei)j du/namin poiei=n, ou(/tw dh\ katorqou=ntej kai\ to\ fau=lon [71e]
h(mw=n, i(/na a)lhqei/aj ph? prosa/ptoito, kate/sthsan e)n tou/tw? to\

50

Platone - Timeo

mantei=on. i(kano\n de\ shmei=on w(j mantikh\n a)frosu/nh? qeo\j a)


nqrwpi/nh? de/dwken: ou)dei\j ga\r e)/nnouj e)fa/ptetai mantikh=j e)nqe/
ou kai\ a)lhqou=j, a)ll h)\ kaq u(/pnon th\n th=j fronh/sewj pedhqei\j
du/namin h)\ dia\ no/son, h)\ dia/ tina e)nqousiasmo\n paralla/caj. a)
lla\ sunnoh=sai me\n e)/mfronoj ta/ te r(hqe/nta a)namnhsqe/nta o)/nar
h)\ u(/par u(po\ th=j mantikh=j te kai\ e)nqousiastikh=j fu/sewj, kai\
o(/sa a)\n fanta/smata [72a] o)fqh=?, pa/nta logismw=? diele/sqai o(/ph?
ti shmai/nei kai\ o(/tw? me/llontoj h)\ parelqo/ntoj h)\ paro/ntoj
kakou= h)\ a)gaqou=: tou= de\ mane/ntoj e)/ti te e)n tou/tw? me/nontoj ou)
k e)/rgon ta\ fane/nta kai\ fwnhqe/nta u(f e(autou= kri/nein, a)ll
eu)= kai\ pa/lai le/getai to\ pra/ttein kai\ gnw=nai ta/ te au(tou= kai\
e(auto\n sw/froni mo/nw? prosh/kein. o(/qen dh\ kai\ to\ tw=n profhtw=n
ge/noj e)pi\ [72b] tai=j e)nqe/oij mantei/aij krita\j e)pikaqista/nai
no/moj: ou(\j ma/nteij au)tou\j o)noma/zousi/n tinej, to\ pa=n h)gnohko/
tej o(/ti th=j di ai)nigmw=n ou(=toi fh/mhj kai\ fanta/sewj u(pokritai/,
kai\ ou)/ti ma/nteij, profh=tai de\ manteuome/nwn dikaio/tata o)noma/
zoint a)/n. h( me\n ou)=n fu/sij h(/patoj dia\ tau=ta toiau/th te kai\ e)
n to/pw? w(=? le/gomen pe/fuke, xa/rin mantikh=j: kai\ e)/ti me\n dh\ zw=ntoj
e(ka/stou to\ toiou=ton shmei=a e)narge/stera e)/xei, sterhqe\n de\ tou=
zh=n ge/gone tuflo\n kai\ ta\ mantei=a a)mudro/tera [72c] e)/sxen tou=
ti safe\j shmai/nein. h( d au)= tou= gei/tonoj au)tw=? su/stasij kai\
e(/dra spla/gxnou ge/gonen e)c a)ristera=j xa/rin e)kei/nou, tou= pare/
xein au)to\ lampro\n a)ei\ kai\ kaqaro/n, oi(=on kato/ptrw? pareskeuasme/non kai\ e(/toimon a)ei\ parakei/menon e)kmagei=on. dio\ dh\ kai\
o(/tan tine\j a)kaqarsi/ai gi/gnwntai dia\ no/souj sw/matoj peri\ to\
h(=par, pa/nta h( splhno\j kaqai/rousa au)ta\ de/xetai mano/thj, a(/
te koi/lou kai\ a)nai/mou u(fanqe/ntoj: [72d] o(/qen plhrou/menoj tw=n
a)pokaqairome/nwn me/gaj kai\ u(/pouloj au)ca/netai, kai\ pa/lin, o(/
tan kaqarqh=? to\ sw=ma, tapeinou/menoj ei)j tau)to\n suni/zei.ta\ me\n
ou)=n peri\ yuxh=j, o(/son qnhto\n e)/xei kai\ o(/son qei=on, kai\ o(/ph? kai\
meq w(=n kai\ di a(\ xwri\j w)?ki/sqh, to\ me\n a)lhqe\j w(j ei)/rhtai, qeou=
sumfh/santoj to/t a)\n ou(/twj mo/nwj diisxurizoi/meqa: to/ ge mh\n
ei)ko\j h(mi=n ei)rh=sqai, kai\ nu=n kai\ e)/ti ma=llon a)naskopou=si
diakinduneute/on to\ fa/nai kai\ pefa/sqw. [72e] to\ d e(ch=j dh\ tou/
toisin kata\ tau)ta\ metadiwkte/on: h)=n de\ to\ tou= sw/matoj e)pi/
loipon h(=? ge/gonen. e)k dh\ logismou= toiou=de suni/stasqai ma/list
a)\n au)to\ pa/ntwn pre/poi. th\n e)some/nhn e)n h(mi=n potw=n kai\ e)destw=n
a)kolasi/an h)/?desan oi( suntiqe/ntej h(mw=n to\ ge/noj, kai\ o(/ti tou=
metri/ou kai\ a)nagkai/ou dia\ margo/thta pollw=? xrhsoi/meqa ple/

51

Senecio - Classici Latini e Greci

oni: i(/n ou)=n mh\ fqora\ dia\ no/souj o)cei=a gi/gnoito kai\ a)tele\j to\
ge/noj eu)qu\j [73a] to\ qnhto\n teleutw=?, tau=ta proorw/menoi th=? tou=
perigenhsome/nou pw/matoj e)de/smato/j te e(/cei th\n o)nomazome/
nhn ka/tw koili/an u(podoxh\n e)/qesan, ei(/lica/n te pe/ric th\n tw=n
e)nte/rwn ge/nesin, o(/pwj mh\ taxu\ diekperw=sa h( trofh\ taxu\ pa/
lin trofh=j e(te/raj dei=sqai to\ sw=ma a)nagka/zoi, kai\ pare/xousa
a)plhsti/an, dia\ gastrimargi/an a)filo/sofon kai\ a)/mouson pa=n a)
poteloi= to\ ge/noj, a)nuph/koon tou= qeiota/tou tw=n par h(mi=n. [73b]
to\ de\ o)stw=n kai\ sarkw=n kai\ th=j toiau/thj fu/sewj pe/ri pa/shj
w(=de e)/sxen. tou/toij su/mpasin a)rxh\ me\n h( tou= muelou= ge/nesij:
oi( ga\r tou= bi/ou desmoi/, th=j yuxh=j tw=? sw/mati sundoume/nhj, e)
n tou/tw? diadou/menoi katerri/zoun to\ qnhto\n ge/noj: au)to\j de\ o(
muelo\j ge/gonen e)c a)/llwn. tw=n ga\r trigw/nwn o(/sa prw=ta a)strabh=
kai\ lei=a o)/nta pu=r te kai\ u(/dwr kai\ a)e/ra kai\ gh=n di a)kribei/
aj ma/lista h)=n parasxei=n dunata/, tau=ta o( qeo\j a)po\ tw=n e(autw=n
e(/kasta genw=n xwri\j [73c] a)pokri/nwn, meignu\j de\ a)llh/loij su/
mmetra, panspermi/an panti\ qnhtw=? ge/nei mhxanw/menoj, to\n
muelo\n e)c au)tw=n a)phrga/sato, kai\ meta\ tau=ta dh\ futeu/wn e)n
au)tw=? kate/dei ta\ tw=n yuxw=n ge/nh, sxhma/twn te o(/sa e)/mellen
au)= sxh/sein oi(=a/ te kaq e(/kasta ei)/dh, to\n muelo\n au)to\n tosau=ta
kai\ toiau=ta dih?rei=to sxh/mata eu)qu\j e)n th=? dianomh=? th=? kat a)
rxa/j. kai\ th\n me\n to\ qei=on spe/rma oi(=on a)/rouran me/llousan e(/
cein e)n au(th=? periferh= pantaxh=? pla/saj e)pwno/masen tou= muelou= [73d] tau/thn th\n moi=ran e)gke/falon, w(j a)potelesqe/ntoj
e(ka/stou zw/?ou to\ peri\ tou=t a)ggei=on kefalh\n genhso/menon: o(\
d au)= to\ loipo\n kai\ qnhto\n th=j yuxh=j e)/melle kaqe/cein, a(/ma
stroggu/la kai\ promh/kh dih?rei=to sxh/mata, muelo\n de\ pa/nta e)
pefh/misen, kai\ kaqa/per e)c a)gkurw=n ballo/menoj e)k tou/twn pa/
shj yuxh=j desmou\j peri\ tou=to su/mpan h)/dh to\ sw=ma h(mw=n a)
phrga/zeto, ste/gasma me\n au)tw=? prw=ton sumphgnu\j peri\ [73e]
o(/lon o)ste/inon. to\ de\ o)stou=n suni/sthsin w(=de. gh=n diatth/saj
kaqara\n kai\ lei/an e)fu/rase kai\ e)/deusen muelw=?, kai\ meta\ tou=to
ei)j pu=r au)to\ e)nti/qhsin, met e)kei=no de\ ei)j u(/dwr ba/ptei, pa/lin
de\ ei)j pu=r, au)=qi/j te ei)j u(/dwr: metafe/rwn d ou(/tw polla/kij ei)
j e(ka/teron u(p a)mfoi=n a)/thkton a)phrga/sato. kataxrw/menoj dh\
tou/tw? peri\ me\n to\n e)gke/falon au)tou= sfai=ran perieto/rneusen
o)stei/+nhn, tau/th? de\ stenh\n die/codon [74a] katelei/peto: kai\
peri\ to\n diauxe/nion a(/ma kai\ nwtiai=on muelo\n e)c au)tou= sfondu/
louj pla/saj u(pe/teinen oi(=on stro/figgaj, a)rca/menoj a)po\ th=j

52

Platone - Timeo

kefalh=j, dia\panto\j tou= ku/touj. kai\ to\ pa=n dh\ spe/rma diasw/?zwn
ou(/twj liqoeidei= peribo/lw? sune/fracen, e)mpoiw=n a)/rqra, th=? qate/
rou prosxrw/menoj e)n au)toi=j w(j me/sh? e)nistame/nh? duna/mei, kinh/
sewj kai\ ka/myewj e(/neka. th\n d au)= th=j o)stei/+nhj fu/sewj e(/cin
h(ghsa/menoj [74b] tou= de/ontoj kraurote/ran ei)=nai kai\ a)kamptote/ran, dia/puro/n t au)= gignome/nhn kai\ pa/lin yuxome/nhn
sfakeli/sasan taxu\ diafqerei=n to\ spe/rma e)nto\j au(th=j, dia\
tau=ta ou(/tw to\ tw=n neu/rwn kai\ to\ th=j sarko\j ge/noj e)mhxana=to,
i(/na tw=? me\n pa/nta ta\ me/lh sundh/saj e)piteinome/nw? kai\ a)nieme/
nw? peri\ tou\j stro/figgaj kampto/menon to\ sw=ma kai\ e)kteino/
menon pare/xoi, th\n de\ sa/rka probolh\n me\n kauma/twn, pro/
blhma de\ xeimw/nwn, e)/ti de\ ptwma/twn oi(=on ta\ pilhta\ e)/sesqai
kth/mata, [74c] sw/masin malakw=j kai\ pra/?wj u(pei/kousan,
qermh\n de\ noti/da e)nto\j e(auth=j e)/xousan qe/rouj me\n a)nidi/ousan
kai\ notizome/nhn e)/cwqen yu=xoj kata\ pa=n to\ sw=ma pare/cein oi)
kei=on, dia\ xeimw=noj de\ pa/lin au)= tou/tw? tw=? puri\ to\n prosfero/
menon e)/cwqen kai\ periista/menon pa/gon a)munei=sqai metri/wj.
tau=ta h(mw=n dianohqei\j o( khropla/sthj, u(/dati me\n kai\ puri\ kai\
gh=? summei/caj kai\ sunarmo/saj, e)c o)ce/oj kai\ a(lmurou= sunqei\j
[74d] zu/mwma u(pomei/caj au)toi=j, sa/rka e)/gxumon kai\ malakh\n
sune/sthsen: th\n de\ tw=n neu/rwn fu/sin e)c o)stou= kai\ sarko\j a)
zu/mou kra/sewj mi/an e)c a)mfoi=n me/shn duna/mei sunekera/sato,
canqw=? xrw/mati prosxrw/menoj. o(/qen suntonwte/ran me\n kai\
glisxrote/ran sarkw=n, malakwte/ran de\ o)stw=n u(grote/ran te e)
kth/sato du/namin neu=ra: oi(=j sumperilabw\n o( qeo\j o)sta= kai\
muelo/n, dh/saj pro\j a)/llhla neu/roij, meta\ tau=ta sarci\n [74e]
pa/nta au)ta\ kateski/asen a)/nwqen. o(/sa me\n ou)=n e)myuxo/tata tw=n
o)stw=n h)=n, o)ligi/staij sune/fratte sarci/n, a(\ d a)yuxo/tata e)
nto/j, plei/staij kai\ puknota/taij, kai\ dh\ kata\ ta\j sumbola\j
tw=n o)stw=n, o(/ph? mh/tina a)na/gkhn o( lo/goj a)pe/fainen dei=n au)ta\j
ei) = n ai, braxei= a n sa/ r ka e) / f usen, i( / n a mh/ t e e) m podw\ n tai= j
kampai=sin ou)=sai du/sfora ta\ sw/mata a)perga/zointo, a(/te duski/
nhta gigno/mena, mh/t au)= pollai\ kai\ puknai\ sfo/dra te e)n a)
llh/ l aij e) m pepilhme/ n ai, dia\ stereo/ t hta a) n aisqhsi/ a n e)
mpoiou=sai, dusmnhmoneuto/tera kai\ kwfo/tera ta\ peri\ th\n dia/
noian poioi=en. dio\ dh\ to/ te tw=n mhrw=n kai\ knhmw=n kai\ [75a] to\
peri\ th\n tw=n i)sxi/wn fu/sin ta/ te peri\ ta\ tw=n braxio/nwn o)sta=
kai\ ta\ tw=n ph/xewn, kai\ o(/sa a)/lla h(mw=n a)/narqra, o(/sa te e)nto\j
o)sta= di o)ligo/thta yuxh=j e)n muelw=? kena/ e)stin fronh/sewj,

53

Senecio - Classici Latini e Greci

tau=ta pa/nta sumpeplh/rwtai sarci/n: o(/sa de\ e)/mfrona, h(=tton


- ei) mh/ pou/ tina au)th\n kaq au(th\n ai)sqh/sewn e(/neka sa/rka
ou(/tw sune/sthsen, oi(=on to\ th=j glw/tthj ei)=doj - ta\ de\ plei=sta e)
kei/nwj: h( ga\r e)c a)na/gkhj gignome/nh kai\ [75b] suntrefome/nh fu/
sij ou)damh=? prosde/xetai pukno\n o)stou=n kai\ sa/rka pollh\n a(/
ma te au)toi=j o)cuh/koon ai)/sqhsin. ma/lista ga\r a)\n au)ta\ pa/ntwn
e)/sxen h( peri\ th\n kefalh\n su/stasij, ei)/per a(/ma sumpi/ptein h)
qelhsa/thn, kai\ to\ tw=n a)nqrw/pwn ge/noj sarkw/dh e)/xon e)f e(autw=?
kai\ neurw/ d h kratera/ n te kefalh\ n bi/ o n a) \ n diplou= n kai\
pollaplou=n kai\ u(gieino/teron kai\ a)lupo/teron tou= nu=n katekth/
sato. nu=n de\ toi=j peri\ th\n h(mete/ran ge/nesin dhmiourgoi=j, a)
nalogizome/noij po/teron poluxroniw/teron [75c] xei=ron h)\ braxuxroniw/teron be/ltion a)perga/sainto ge/noj, sune/docen tou= plei/
onoj bi/ou, faulote/rou de/, to\n e)la/ttona a)mei/nona o)/nta panti\
pa/ntwj ai(rete/on: o(/qen dh\ manw=? me\n o)stw=?, sarci\n de\ kai\ neu/
roij kefalh/n, a(/te ou)de\ kampa\j e)/xousan, ou) suneste/gasan.
kata\ pa/nta ou)=n tau=ta eu)aisqhtote/ra me\n kai\ fronimwte/ra,
polu\ de\ a)sqeneste/ra panto\j a)ndro\j prosete/qh kefalh\ sw/mati.
ta\ de\ neu=ra dia\ [75d] tau=ta kai\ ou(/twj o( qeo\j e)p e)sxa/thn th\n
kefalh\n peristh/saj ku/klw? peri\ to\n tra/xhlon e)ko/llhsen o(moio/
thti, kai\ ta\j siago/naj a)/kraj au)toi=j sune/dhsen u(po\ th\n fu/sin
tou= prosw/pou: ta\ d a)/lla ei)j a(/panta ta\ me/lh die/speire, suna/
ptwn a)/rqron a)/rqrw?. th\n de\ dh\ tou= sto/matoj h(mw=n du/namin o)
dou=sin kai\ glw/tth? kai\ xei/lesin e(/neka tw=n a)nagkai/wn kai\ tw=n
a)ri/stwn dieko/smhsan oi( diakosmou=ntej h(=? nu=n [75e] diate/
taktai, th\n me\n ei)/sodon tw=n a)nagkai/wn mhxanw/menoi xa/rin,
th\n d e)/codon tw=n a)ri/stwn: a)nagkai=on me\n ga\r pa=n o(/son ei)se/
rxetai trofh\n dido\n tw=? sw/mati, to\ de\ lo/gwn na=ma e)/cw r(e/on kai\
u(phretou=n fronh/sei ka/lliston kai\ a)/riston pa/ntwn nama/twn.
th\n d au)= kefalh\n ou)/te mo/non o)stei/+nhn yilh\n dunato\n e)a=n h)=n
dia\ th\n e)n tai=j w(/raij e)f e(ka/teron u(perbolh/n, ou)/t au)=
suskiasqei=san kwfh\n kai\ a)nai/sqhton dia\ to\n tw=n sarkw=n o)/
xlon periidei=n gignome/nhn: th=j dh\ [76a] sarkoeidou=j fu/sewj
ou) katachrainome/nhj le/mma mei=zon perigigno/menon e)xwri/zeto,
de/rma to\ nu=n lego/menon. tou=to de\ dia\ th\n peri\ to\n e)gke/falon
noti/da sunio\n au)to\ pro\j au(to\ kai\ blasta/non ku/klw? perihmfie/
nnuen th\n kefalh/n: h( de\ noti\j u(po\ ta\j r(afa\j a)niou=sa h)=rde kai\
sune/kleisen au)to\ e)pi\ th\n korufh/n, oi(=on a(/mma sunagagou=sa,
to\ de\ tw=n r(afw=n pantodapo\n ei)=doj ge/gone dia\ th\n tw=n perio/dwn

54

Platone - Timeo

du/namin kai\ th=j trofh=j, ma=llon me\n a)llh/loij maxome/nwn tou/


twn plei/ouj, [76b] h(=tton de\ e)la/ttouj. tou=to dh\ pa=n to\ de/rma
ku/klw? kateke/ntei puri\ to\ qei=on, trhqe/ntoj de\ kai\ th=j i)kma/doj
e)/cw di au)tou= ferome/nhj to\ me\n u(gro\n kai\ qermo\n o(/son ei)
likrine\j a)ph/?ein, to\ de\ meikto\n e)c w(=n kai\ to\ de/rma h)=n, ai)ro/
menon me\n u(po\ th=j fora=j e)/cw makro\n e)tei/neto, lepto/thta i)/shn
e)/xon tw=? katakenth/mati, dia\ de\ braduth=ta a)pwqou/menon u(po\
tou= periestw=toj e)/cwqen pneu/matoj pa/lin e)nto\j u(po\ to\ de/rma
[76c] ei(llo/menon katerrizou=to: kai\ kata\ tau=ta dh\ ta\ pa/qh to\
trixw=n ge/noj e)n tw=? de/rmati pe/fuken, suggene\j me\n i(mantw=dej
o)\n au)tou=, sklhro/teron de\ kai\ pukno/teron th=? pilh/sei th=j yu/
cewj, h(\n a)poxwrizome/nh de/rmatoj e(ka/sth qri\c yuxqei=sa sunepilh/qh. tou/tw? dh\ lasi/an h(mw=n a)phrga/sato th\n kefalh\n o(
poiw=n, xrw/menoj me\n ai)ti/oij toi=j ei)rhme/noij, dianoou/menoj de\
a)nti\ sarko\j au)to\ dei=n ei)=nai ste/gasma th=j [76d] peri\ to\n e)gke/
falon e(/neka a)sfalei/aj kou=fon kai\ qe/rouj xeimw=no/j te i(kano\n
skia\n kai\ ske/phn pare/xein, eu)aisqhsi/aj de\ ou)de\n diakw/luma
e)mpodw\n genhso/menon. to\ d e)n th=? peri\ tou\j daktu/louj kataplokh=? tou= neu/rou kai\ tou= de/rmatoj o)stou= te, summeixqe\n e)k
triw=n, a)pochranqe\n e(\n koino\n sumpa/ntwn sklhro\n ge/gonen de/
rma, toi=j me\n sunaiti/oij tou/toij dhmiourghqe/n, th=? de\ ai)tiwta/
th? dianoi/a? tw=n e)/peita e)some/nwn e(/neka ei)rgasme/non. w(j ga/r
pote e)c a)ndrw=n gunai=kej kai\ ta)=lla [76e] qhri/a genh/sointo, h)
pi/stanto oi( sunista/ntej h(ma=j, kai\ dh\ kai\ th=j tw=n o)nu/xwn xrei/
aj o(/ti polla\ tw=n qremma/twn kai\ e)pi\ polla\ deh/soito h)/?desan,
o(/qen e)n a)nqrw/poij eu)qu\j gignome/noij u(petupw/santo th\n tw=n o)
nu/xwn ge/nesin. tou/tw? dh\ tw=? lo/gw? kai\ tai=j profa/sesin tau/taij
de/rma tri/xaj o)/nuxa/j te e)p a)/kroij toi=j kw/loij e)/fusan.e)peidh\
de\ pa/nt h)=n ta\ tou= qnhtou= zw/?ou sumpefuko/ta [77a] me/rh kai\
me/lh, th\n de\ zwh\n e)n puri\ kai\ pneu/mati sune/bainen e)c a)na/gkhj
e)/xein au)tw=?, kai\ dia\ tau=ta u(po\ tou/twn thko/menon kenou/meno/n
t e)/fqinen, boh/qeian au)tw=? qeoi\ mhxanw=ntai. th=j ga\r a)nqrwpi/
nhj suggenh= fu/sewj fu/sin a)/llaij i)de/aij kai\ ai)sqh/sesin
kerannu/ntej, w(/sq e(/teron zw=?on ei)=nai, futeu/ousin: a(\ dh\ nu=n h(/
mera de/ndra kai\ futa\ kai\ spe/rmata paideuqe/nta u(po\ gewrgi/
aj tiqasw=j pro\j h(ma=j e)/sxen, pri\n de\ h)=n mo/na ta\ [77b] tw=n a)gri/
wn ge/nh, presbu/tera tw=n h(me/rwn o)/nta. pa=n ga\r ou)=n o(/tiper a)\n
meta/sxh? tou= zh=n, zw=?on me\n a)\n e)n di/kh? le/goito o)rqo/tata: mete/
xei ge mh\n tou=to o(\ nu=n le/gomen tou= tri/tou yuxh=j ei)/douj, o(\

55

Senecio - Classici Latini e Greci

metacu\ frenw=n o)mfalou= te i(dru=sqai lo/goj, w(=? do/chj me\n logismou= te kai\ nou= me/testin to\ mhde/n, ai)sqh/sewj de\ h(dei/aj kai\
a)lgeinh=j meta\ e)piqumiw=n. pa/sxon ga\r diatelei= pa/nta, strafe/
nti d au)tw=? e)n e(autw=? peri\ e(auto/, th\n [77c] me\n e)/cwqen a)pwsame/nw? ki/nhsin, th=? d oi)kei/a? xrhsame/nw?, tw=n au(tou= ti logi/
sasqai katido/nti fu/sei ou) parade/dwken h( ge/nesij. dio\ dh\ zh=?
me\n e)/stin te ou)x e(/teron zw/?ou, mo/nimon de\ kai\ katerrizwme/non
pe/phgen dia\ to\ th=j u(f e(autou= kinh/sewj e)sterh=sqai.tau=ta dh\
ta\ ge/nh pa/nta futeu/santej oi( krei/ttouj toi=j h(/ttosin h(mi=n
trofh/n, to\ sw=ma au)to\ h(mw=n diwxe/teusan te/mnontej oi(=on e)n kh/
poij o)xetou/j, i(/na w(/sper e)k na/matoj e)pio/ntoj a)/rdoito. kai\
prw=ton me\n o)xetou\j krufai/ouj u(po\ [77d] th\n su/mfusin tou= de/
rmatoj kai\ th=j sarko\j du/o fle/baj e)/temon nwtiai/aj, di/dumon
w(j to\ sw=ma e)tu/gxanen decioi=j te kai\ a)risteroi=j o)/n: tau/taj de\
kaqh=kan para\ th\n r(a/xin, kai\ to\n go/nimon metacu\ labo/ntej
muelo/n, i(/na ou(=to/j te o(/ti ma/lista qa/lloi, kai\ e)pi\ ta)=lla eu)/rouj
e)nteu=qen a(/te e)pi\ ka/tantej h( e)pi/xusij gignome/nh pare/xoi th\n
u(drei/an o(malh/n. meta\ de\ tau=ta sxi/santej peri\ th\n kefalh\n
ta\j fle/baj kai\ di [77e] a)llh/lwn e)nanti/aj ple/cantej diei=san,
ta\j me\n e)k tw=n deciw=n e)pi\ ta)ristera\ tou= sw/matoj, ta\j d e)k tw=n
a)risterw=n e)pi\ ta\ decia\ kli/nantej, o(/pwj desmo\j a(/ma th=? kefalh=?
pro\j to\ sw=ma ei)/h meta\ tou= de/rmatoj, e)peidh\ neu/roij ou)k h)=n ku/
klw? kata\ korufh\n perieilhmme/nh, kai\ dh\ kai\ to\ tw=n ai)sqh/
sewn pa/qoj i(/n a)f e(kate/rwn tw=n merw=n ei)j a(/pan to\ sw=ma ei)/h
dia/dhlon. to\ d e)nteu=qen h)/dh th\n u(dragwgi/an pareskeu/asan
tro/pw? tini\ [78a] toiw=?de, o(\n katoyo/meqa r(a=?on prodiomologhsa/
menoi to\ toio/nde, o(/ti pa/nta o(/sa e)c e)latto/nwn suni/statai ste/
gei ta\ mei/zw, ta\ de\ e)k meizo/nwn ta\ smikro/tera ou) du/natai, pu=r
de\ pa/ntwn genw=n smikromere/staton, o(/qen di u(/datoj kai\ gh=j a)
e/roj te kai\ o(/sa e)k tou/twn suni/statai diaxwrei= kai\ ste/gein
ou)de\n au)to\ du/natai. tau)to\n dh\ kai\ peri\ th=j par h(mi=n koili/
aj dianohte/on, o(/ti siti/a me\n kai\ pota\ o(/tan ei)j au)th\n e)mpe/sh?,
[78b] ste/gei, pneu=ma de\ kai\ pu=r smikromere/stera o)/nta th=j
au(th=j susta/sewj ou) du/natai. tou/toij ou)=n katexrh/sato o( qeo\j
ei)j th\n e)k th=j koili/aj e)pi\ ta\j fle/baj u(drei/an, ple/gma e)c a)e/
roj kai\ puro\j oi(=on oi( ku/rtoi sunufhna/menoj, dipla= kata\ th\n
ei)/sodon e)gku/rtia e)/xon, w(=n qa/teron au)= pa/lin die/plecen di/kroun:
kai\ a)po\ tw=n e)gkurti/wn dh\ dietei/nato oi(=on sxoi/nouj ku/klw? dia\
panto\j pro\j ta\ e)/sxata tou= ple/gmatoj. ta\ me\n [78c] ou)=n e)/ndon

56

Platone - Timeo

e)k puro\j sunesth/sato tou= ploka/nou a(/panta, ta\ d e)gku/rtia


kai\ to\ ku/toj a)eroeidh=, kai\ labw\n au)to\ perie/sthsen tw=? plasqe/
nti zw/?w? tro/pon toio/nde. to\ me\n tw=n e)gkurti/wn ei)j to\ sto/ma
meqh=ken: diplou= de\ o)/ntoj au)tou= kata\ me\n ta\j a)rthri/aj ei)j to\n
pleu/mona kaqh=ken qa/teron, to\ d ei)j th\n koili/an para\ ta\j a)
rthri/aj: to\ d e(/teron sxi/saj to\ me/roj e(ka/teron kata\ tou\j o)
xetou\j th=j r(ino\j a)fh=ken koino/n, w(/sq o(/te mh\ kata\ sto/ma i)/oi
qa/teron, e)k tou/tou pa/nta kai\ ta\ [78d] e)kei/nou r(eu/mata a)
naplhrou=sqai. to\ de\ a)/llo ku/toj tou= ku/rtou peri\ to\ sw=ma o(/son
koi=lon h(mw=n perie/fusen, kai\ pa=n dh\ tou=to tote\ me\n ei)j ta\ e)gku/
rtia surrei=n malakw=j, a(/te a)e/ra o)/nta, e)poi/hsen, tote\ de\ a)
narrei=n me\n ta\ e)gku/rtia, to\ de\ ple/gma, w(j o)/ntoj tou= sw/matoj
manou=, du/esqai ei)/sw di au)tou= kai\ pa/lin e)/cw, ta\j de\ e)nto\j tou=
puro\j a)kti=naj diadedeme/naj a)kolouqei=n e)f e(ka/tera i)o/ntoj
tou= a)e/roj, kai\ tou=to, [78e] e(/wsper a)\n to\ qnhto\n sunesth/kh?
zw=?on, mh\ diapau/esqai gigno/menon: tou/tw? de\ dh\ tw=? ge/nei to\n ta\j
e)pwnumi/aj qe/menon a)napnoh\n kai\ e)kpnoh\n le/gomen qe/sqai tou)/
noma. pa=n de\ dh\ to/ t e)/rgon kai\ to\ pa/qoj tou=q h(mw=n tw=? sw/mati
ge/gonen a)rdome/nw? kai\ a)nayuxome/nw? tre/fesqai kai\ zh=n: o(po/
tan ga\r ei)/sw kai\ e)/cw th=j a)napnoh=j i)ou/shj to\ pu=r e)nto\j sunhmme/non e(/phtai, diaiwrou/menon de\ a)ei\ dia\ th=j koili/aj ei)selqo\n
ta\ [79a] siti/a kai\ pota\ la/bh?, th/kei dh/, kai\ kata\ smikra\
diairou=n, dia\ tw=n e)co/dwn h(=?per poreu/etai dia/gon, oi(=on e)k krh/
nhj e)p o)xetou\j e)pi\ ta\j fle/baj a)ntlou=n au)ta/, r(ei=n w(/sper au)
lw=noj dia\ tou= sw/matoj ta\ tw=n flebw=n poiei= r(eu/mata.pa/lin de\
to\ th=j a)napnoh=j i)/dwmen pa/qoj, ai(=j xrw/menon ai)ti/aij toiou=ton
ge/gonen oi(=o/nper ta\ nu=n e)stin. w(=d ou)=n. [79b] e)peidh\ keno\n ou)
de/n e)stin ei)j o(\ tw=n ferome/nwn du/nait a)\n ei)selqei=n ti, to\ de\
pneu=ma fe/retai par h(mw=n e)/cw, to\ meta\ tou=to h)/dh panti\ dh=lon
w(j ou)k ei)j keno/n, a)lla\ to\ plhsi/on e)k th=j e(/draj w)qei=: to\ d w)
qou/menon e)celau/nei to\ plhsi/on a)ei/, kai\ kata\ tau/thn th\n a)na/
gkhn pa=n perielauno/menon ei)j th\n e(/dran o(/qen e)ch=lqen to\
pneu=ma, ei)sio\n e)kei=se kai\ a)naplhrou=n au)th\n sune/petai tw=?
pneu/mati, kai\ tou=to a(/ma pa=n [79c] oi(=on troxou= periagome/nou
gi/gnetai dia\ to\ keno\n mhde\n ei)=nai. dio\ dh\ to\ tw=n sthqw=n kai\ to\
tou= pleu/monoj e)/cw meqie\n to\ pneu=ma pa/lin u(po\ tou= peri\ to\
sw=ma a)e/roj, ei)/sw dia\ manw=n tw=n sarkw=n duome/nou kai\ perielaunome/nou, gi/gnetai plh=rej: au)=qij de\ a)potrepo/menoj o( a)h\r
kai\ dia\ tou= sw/matoj e)/cw i)w\n ei)/sw th\n a)napnoh\n periwqei= kata\

57

Senecio - Classici Latini e Greci

th\n tou= sto/matoj kai\ th\n tw=n mukth/rwn di/odon. th\n d ai)ti/an
th=j a)rxh=j au)tw=n qete/on [79d] th/nde. pa=n zw=?on au(tou= ta)nto\j
peri\ to\ ai(=ma kai\ ta\j fle/baj qermo/tata e)/xei, oi(=on e)n e(autw=?
phgh/n tina e)nou=san puro/j: o(\ dh\ kai\ prosh?ka/zomen tw=? tou= ku/
rtou ple/gmati, kata\ me/son diatetame/non e)k puro\j peple/xqai
pa=n, ta\ de\ a)/lla o(/sa e)/cwqen, a)e/roj. to\ qermo\n dh\ kata\ fu/sin ei)
j th\n au(tou= xw/ran e)/cw pro\j to\ suggene\j o(mologhte/on i)e/nai:
duoi=n de\ toi=n dieco/doin ou)/sain, th=j me\n kata\ to\ sw=ma e)/cw, th=j
de\ au)= [79e] kata\ to\ sto/ma kai\ ta\j r(i=naj, o(/tan me\n e)pi\ qa/tera
o(rmh/sh?, qa/tera periwqei=, to\ de\ periwsqe\n ei)j to\ pu=r e)mpi=pton
qermai/netai, to\ d e)cio\n yu/xetai. metaballou/shj de\ th=j qermo/thtoj kai\ tw=n kata\ th\n e(te/ran e)/codon qermote/rwn gignome/
nwn pa/lin e)kei/nh? r(e/pon au)= to\ qermo/teron ma=llon, pro\j th\n
au(tou= fu/sin fero/menon, periwqei= to\ kata\ qa/tera: to\ de\ ta\ au)
ta\ pa/sxon kai\ ta\ au)ta\ a)ntapodido\n a)ei/, ku/klon ou(/tw saleuo/
menon e)/nqa kai\ e)/nqa a)peirgasme/non u(p a)mfote/rwn th\n a)
napnoh\n kai\ e)kpnoh\n gi/gnesqai pare/xetai. kai\ dh\ kai\ ta\ tw=n
peri\ ta\j i)atrika\j siku/aj paqhma/twn [80a] ai)/tia kai\ ta\ th=j
katapo/sewj ta/ te tw=n r(iptoume/nwn, o(/sa a)feqe/nta mete/wra
kai\ o(/sa e)pi\ gh=j fe/retai, tau/th? diwkte/on, kai\ o(/soi fqo/ggoi
taxei=j te kai\ bradei=j o)cei=j te kai\ barei=j fai/nontai, tote\ me\n
a)na/rmostoi fero/menoi di a)nomoio/thta th=j e)n h(mi=n u(p au)tw=n
kinh/sewj, tote\ de\ su/mfwnoi di o(moio/thta. ta\j ga\r tw=n prote/
rwn kai\ qatto/nwn oi( bradu/teroi kinh/seij a)popauome/naj h)/dh
te ei)j o(/moion e)lhluqui/aj, [80b] ai(=j u(/steron au)toi\ prosfero/
menoi kinou=sin e)kei/naj, katalamba/nousin, katalamba/nontej
de\ ou)k a)/llhn e)pemba/llontej a)neta/racan ki/nhsin, a)ll a)rxh\n
bradute/raj fora=j kata\th\n th=j qa/ttonoj, a)polhgou/shj de/, o(moio/
thta prosa/yantej, mi/an e)c o)cei/aj kai\ barei/aj sunekera/santo pa/qhn: o(/qen h(donh\n me\n toi=j a)/frosin, eu)frosu/nhn de\ toi=j e)/
mfrosin dia\ th\n th=j qei/aj a(rmoni/aj mi/mhsin e)n qnhtai=j genome/
nhn forai=j pare/sxon. kai\ dh\ kai\ ta\ tw=n u(da/twn pa/nta r(eu/mata,
e)/ti de\ [80c] ta\ tw=n keraunw=n ptw/mata kai\ ta\ qaumazo/mena h)
le/ktrwn peri\ th=j e(/lcewj kai\ tw=n (Hraklei/wn li/qwn, pa/ntwn
tou/twn o(lkh\ me\n ou)k e)/stin ou)deni/ pote, to\ de\ keno\n ei)=nai mhde\n
periwqei=n te au(ta\ tau=ta ei)j a)/llhla, to/ te diakrino/mena kai\
sugkrino/mena pro\j th\n au(tw=n diameibo/mena e(/dran e(/kasta i)e/
nai pa/nta, tou/toij toi=j paqh/masin pro\j a)/llhla sumplexqei=sin
teqaumatourghme/na tw=? kata\ tro/pon zhtou=nti fanh/setai. [80d]

58

Platone - Timeo

kai\ dh\ kai\ to\ th=j a)napnoh=j, o(/qen o( lo/goj w(/rmhsen, kata\ tau=ta
kai\ dia\ tou/twn ge/gonen, w(/sper e)n toi=j pro/sqen ei)/rhtai, te/
mnontoj me\n ta\ siti/a tou= puro/j, ai)wroume/nou de\ e)nto\j tw=? pneu/
mati sunepome/nou, ta\j fle/baj te e)k th=j koili/aj th=? sunaiwrh/
sei plhrou=ntoj tw=? ta\ tetmhme/na au)to/qen e)pantlei=n: kai\ dia\
tau=ta dh\ kaq o(/lon to\ sw=ma pa=sin toi=j zw/?oij ta\ th=j trofh=j
na/mata ou(/twj e)pi/rruta ge/gonen. neo/tmhta de\ kai\ a)po\ suggenw=n
o)/nta, ta\ me\n karpw=n, ta\ de\ xlo/hj, [80e] a(\ qeo\j e)p au)to\ tou=q
h(mi=n e)fu/teusen, ei)=nai trofh/n, pantodapa\ me\n xrw/mata i)/sxei
dia\ th\n su/mmeicin, h( d e)ruqra\ plei/sth peri\ au)ta\ xro/a diaqei=,
th=j tou= puro\j tomh=j te kai\ e)como/rcewj e)n u(grw=? dedhmiourghme/nh fu/sij. o(/qen tou= kata\ to\ sw=ma r(e/ontoj to\ xrw=ma e)/sxen oi(/
an o)/yin dielhlu/qamen o(\ kalou=men ai(=ma, nomh\n sarkw=n kai\
su/mpantoj tou= sw/matoj, [81a] o(/qen u(dreuo/mena e(/kasta plhroi=
th\n tou= kenoume/nou ba/sin: o( de\ tro/poj th=j plhrw/sewj a)poxwrh/
sew/j te gi/gnetai kaqa/per e)n tw=? panti\ panto\j h( fora\ ge/gonen,
h(n
\ to\ suggene\j pa=n fe/retai pro\j e(auto/. ta\me\n gar
\ dh\ periestw=ta
e)kto\j h(ma=j th/kei te a)ei\ kai\ diane/mei pro\j e(/kaston ei)=doj to\
o(mo/fulon a)pope/mponta, ta\ de\ e)/naima au)=, kermatisqe/nta e)nto\j
par h(mi=n kai\ perieilhmme/ n a w( / s per u( p [81b] ou) r anou=
sunestw=toj e(ka/stou tou= zw/?ou, th\n tou= panto\j a)nagka/zetai
mimei=sqai fora/n: pro\j to\ suggene\j ou)=n fero/menon e(/kaston tw=n
e)nto\j merisqe/ntwn to\ kenwqe\n to/te pa/lin a)neplh/rwsen. o(/tan
me\n dh\ ple/on tou= e)pirre/ontoj a)pi/h?, fqi/nei pa=n, o(/tan de\ e)/latton,
au)ca/netai. ne/a me\n ou)=n su/stasij tou= panto\j zw/?ou, kaina\ ta\
tri/gwna oi(=on e)k druo/xwn e)/ti e)/xousa tw=n genw=n, i)sxura\n me\n
th\n su/gkleisin au)tw=n pro\j a)/llhla ke/kthtai, sumpe/phgen de\
o( pa=j o)/gkoj au)th=j [81c] a(palo/j, a(/t e)k muelou= me\n newsti\
gegonui/aj, teqramme/nhj de\ e)n ga/lakti: ta\ dh\ perilambano/mena
e)n au)th=? tri/gwna e)/cwqen e)peiselqo/nta, e)c w(=n a)\n h)=? ta/ te siti/a
kai\ pota/, tw=n e(auth=j trigw/nwn palaio/tera o)/nta kai\ a)sqene/
stera kainoi=j e)pikratei= te/mnousa, kai\ me/ga a)perga/zetai to\
zw=?on tre/fousa e)k pollw=n o(moi/wn. o(/tan d h( r(i/za tw=n trigw/nwn
xala=? dia\ to\ pollou\j a)gw=naj e)n pollw=? xro/nw? pro\j polla\ [81d]
h)gwni/sqai, ta\ me\n th=j trofh=j ei)sio/nta ou)ke/ti du/natai te/mnein
ei)j o(moio/thta e(autoi=j, au)ta\ de\ u(po\ tw=n e)/cwqen e)peisio/ntwn eu)
petw=j diairei=tai: fqi/nei dh\ pa=n zw=?on e)n tou/tw? kratou/menon,
gh=ra/j te o)noma/zetai to\ pa/qoj. te/loj de/, e)peida\n tw=n peri\ to\n
muelo\n trigw/nwn oi( sunarmosqe/ntej mhke/ti a)nte/xwsin desmoi\

59

Senecio - Classici Latini e Greci

tw=? po/nw? diista/menoi, meqia=sin tou\j th=j yuxh=j au)= desmou/j, h(


de\ luqei=sa kata\ fu/sin meq h(donh=j [81e] e)ce/ptato: pa=n ga\r to\
me\n para\ fu/sin a)lgeino/n, to\ d h(=? pe/fuken gigno/menon h(du/. kai\
qa/natoj dh\ kata\ tau)ta\ o( me\n kata\ no/souj kai\ u(po\ trauma/twn
gigno/menoj a)lgeino\j kai\ bi/aioj, o( de\ meta\ gh/rwj i)w\n e)pi\ te/loj
kata\ fu/sin a)ponw/tatoj tw=n qana/twn kai\ ma=llon meq h(donh=j
gigno/menoj h)\ lu/phj.to\ de\ tw=n no/swn o(/qen suni/statai, dh=lo/n
pou kai\ panti/. [82a] tetta/rwn ga\r o)/ntwn genw=n e)c w(=n sumpe/
phgen to\ sw=ma, gh=j puro\j u(/dato/j te kai\ a)e/roj, tou/twn h( para\
fu/sin pleoneci/a kai\ e)/ndeia kai\ th=j xw/raj meta/stasij e)c oi)
kei/aj e)p a)llotri/an gignome/nh, puro/j te au)= kai\ tw=n e(te/rwn e)
peidh\ ge/nh plei/ona e(no\j o)/nta tugxa/nei, to\ mh\ prosh=kon e(/kaston
e(autw=? proslamba/nein, kai\ pa/nq o(/sa toiau=ta, sta/seij kai\ no/
souj pare/xei: para\ fu/sin ga\r e(ka/stou gignome/nou kai\ meqistame/nou qermai/netai me\n o(/sa a)\n pro/teron yu/xhtai, [82b]
chra\ de\ o)/nta ei)j u(/steron gi/gnetai notera/, kai\ kou=fa dh\ kai\
bare/a, kai\ pa/saj pa/nth? metabola\j de/xetai. mo/nwj ga\r dh/,
fame/n, tau)to\n tau)tw=? kata\ tau)to\n kai\ w(sau/twj kai\ a)na\ lo/gon
prosgigno/menon kai\ a)pogigno/menon e)a/sei tau)to\n o)\n au(tw=? sw=n
kai\ u(gie\j me/nein: o(\ d a)\n plhmmelh/sh? ti tou/twn e)kto\j a)pio\n h)\
prosio/n, a)lloio/thtaj pampoiki/laj kai\ no/souj fqora/j te a)pei/
rouj pare/ c etai.deute/ r wn dh\ susta/ s ewn au) = kata\ fu/ s in
sunesthkuiw=n, [82c] deute/ra katano/hsij noshma/twn tw=? boulome/nw? gi/gnetai sunnoh=sai. muelou= ga\r e)c e)kei/nwn o)stou= te
kai\ sarko\j kai\ neu/rou sumpage/ntoj, e)/ti te ai(/matoj a)/llon me\n
tro/pon, e)k de\ tw=n au)tw=n gegono/toj, tw=n me\n a)/llwn ta\ plei=sta
h(=?per ta\ pro/sqen, ta\ de\ me/gista tw=n noshma/twn th=?de xalepa\
sumpe/ptwken: o(/tan a)na/palin h( ge/nesij tou/twn poreu/htai, to/
te tau=ta diafqei/retai. kata\ fu/sin ga\r sa/rkej me\n kai\ neu=ra
e)c ai(/matoj gi/gnetai, neu=ron me\n e)c i)nw=n dia\ th\n sugge/neian,
[82d] sa/rkej de\ a)po\ tou= page/ntoj o(\ ph/gnutai xwrizo/menon i)
nw=n: to\ de\ a)po\ tw=n neu/rwn kai\ sarkw=n a)pio\n au)= gli/sxron kai\
liparo\n a(/ma me\n th\n sa/rka kolla=? pro\j th\n tw=n o)stw=n fu/sin
au)to/ te to\ peri\ to\n muelo\n o)stou=n tre/fon au)/cei, to\ d au)= dia\
th\n pukno/thta tw=n o)stw=n dihqou/menon kaqarw/taton ge/noj tw=n
trigw/nwn leio/tato/n te kai\ liparw/taton, leibo/menon a)po\ tw=n o)
stw=n kai\ sta/zon, a)/rdei to\n [82e] muelo/n. kai\ kata\ tau=ta me\n
gignome/nwn e(ka/stwn u(gi/eia sumbai/nei ta\ polla/: no/soi de/, o(/
tan e)nanti/wj. o(/tan ga\r thkome/nh sa\rc a)na/palin ei)j ta\j fle/baj

60

Platone - Timeo

th\n thkedo/na e)cih=?, to/te meta\ pneu/matoj ai(=ma polu/ te kai\


pantodapo\n e)n tai=j fleyi\ xrw/masi kai\ pikro/thsi poikillo/
menon, e)/ti de\ o)cei/aij kai\ a(lmurai=j duna/mesi, xola\j kai\ i)xw=raj
kai\ fle/gmata pantoi=a i)/sxei: palinai/reta ga\r pa/nta gegono/
ta kai\ diefqarme/na to/ te ai(=ma au)to\ prw=ton dio/llusi, kai\ au)
ta\ ou)demi/an [83a] trofh\n e)/ti tw=? sw/mati pare/xonta fe/retai pa/
nth? dia\ tw=n flebw=n, ta/cin tw=n kata\ fu/sin ou)ke/t i)/sxonta perio/
dwn, e)xqra\ me\n au)ta\ au(toi=j dia\ to\ mhdemi/an a)po/lausin e(autw=n
e)/xein, tw=? sunestw=ti de\ tou= sw/matoj kai\ me/nonti kata\ xw/ran
pole/mia, diollu/nta kai\ th/konta. o(/son me\n ou)=n a)\n palaio/taton
o)\n th=j sarko\j takh=?, du/spepton gigno/menon melai/nei me\n u(po\
palaia=j sugkau/sewj, dia\ de\ to\ pa/nth? diabebrw=sqai [83b]
pikro\n o)\n panti\ xalepo\n prospi/ptei tou= sw/matoj o(/son a)\n mh/
pw diefqarme/non h)=?, kai\ tote\ me\n a)nti\ th=j pikro/thtoj o)cu/thta
e)/sxen to\ me/lan xrw=ma, a)poleptunqe/ntoj ma=llon tou= pikrou=,
tote\ de\ h( pikro/thj au)= bafei=sa ai(/mati xrw=ma e)/sxen e)ruqrw/
teron, tou= de\ me/lanoj tou/tw? sugkerannume/nou xlow=dej: e)/ti de\
summei/gnutai canqo\n xrw=ma meta\ th=j pikro/thtoj, o(/tan ne/a
suntakh=? sa\rc u(po\ tou= peri\ th\n flo/ga puro/j. kai\ to\ me\n koino\n
o)/noma pa=sin tou/toij h)/ tinej [83c] i)atrw=n pou xolh\n e)pwno/
masan, h)\ kai/ tij w)\n dunato\j ei)j polla\ me\n kai\ a)no/moia ble/
pein, o(ra=n de\ e)n au)toi=j e(\n ge/noj e)no\n a)/cion e)pwnumi/aj pa=sin:
ta\ d a)/lla o(/sa xolh=j ei)/dh le/getai, kata\ th\n xro/an e)/sxen lo/
gon au)tw=n e(/kaston i)/dion. i)xw\r de/, o( me\n ai(/matoj o)ro\j pra=?oj, o(
de\ melai/nhj xolh=j o)cei/aj te a)/grioj, o(/tan summeignu/htai dia\
qermo/thta a(lmura=? duna/mei: kalei=tai de\ o)cu\ fle/gma to\ toiou=ton.
to\ d au)= met a)e/roj thko/menon e)k ne/aj kai\ a(palh=j sarko/j,
tou/tou de\ [83d] a)nemwqe/ntoj kai\ sumperilhfqe/ntoj u(po\ u(gro/
thtoj, kai\ pomfolu/gwn sustasw=n e)k tou= pa/qouj tou/tou kaq
e(ka/sthn me\n a)ora/twn dia\ smikro/thta, sunapasw=n de\ to\n o)/gkon
parexome/nwn o(rato/n, xrw=ma e)xousw=n dia\ th\n tou= a)frou= ge/
nesin i)dei=n leuko/n, tau/thn pa=san thkedo/na a(palh=j sarko\j
meta\ pneu/matoj sumplakei=san leuko\n ei)=nai fle/gma fame/n.
fle/gmatoj de\ au)= ne/ou sunistame/nou o)ro\j i(drw\j kai\ da/kruon,
[83e] o(/sa te a)/lla toiau=ta sw/mata to\ kaq h(me/ran xei=tai
kaqairo/mena: kai\ tau=ta me\n dh\ pa/nta no/swn o)/rgana ge/gonen,
o(/tan ai(=ma mh\ e)k tw=n siti/wn kai\ potw=n plhqu/sh? kata\ fu/sin, a)
ll e)c e)nanti/wn to\n o)/gkon para\ tou\j th=j fu/sewj lamba/nh? no/
mouj. diakrinome/nhj me\n ou)=n u(po\ no/swn th=j sarko\j e(ka/sthj,

61

Senecio - Classici Latini e Greci

meno/ntwn de\ tw=n puqme/nwn au)tai=j h(mi/seia th=j sumfora=j h( du/


namij - a)na/lhyin ga\r e)/ti met eu)petei/aj i)/sxei - [84a] to\ de\
dh\ sa/rkaj o)stoi=j sundou=n o(po/t a)\n nosh/sh?, kai\ mhke/ti au)to\
e)c i)nw=n ai(=ma kai\ neu/rwn a)poxwrizo/menon o)stw=? me\n trofh/,
sarki\ de\ pro\j o)stou=n gi/gnhtai desmo/j, a)ll e)k liparou= kai\
lei/ou kai\ gli/sxrou traxu\ kai\ a(lmuro\n au)xmh=san u(po\ kakh=j
diai/thj ge/nhtai, to/te tau=ta pa/sxon pa=n to\ toiou=ton katayh/
xetai me\n au)to\ pa/lin u(po\ ta\j sa/rkaj kai\ ta\ neu=ra, a)fista/
menon a)po\ tw=n o)stw=n, ai( d e)k tw=n [84b] r(izw=n sunekpi/ptousai
ta/ te neu=ra gumna\ katalei/pousi kai\ mesta\ a(/lmhj: au)tai\ de\
pa/lin ei)j th\n ai(/matoj fora\n e)mpesou=sai ta\ pro/sqen r(hqe/nta
nosh/mata plei/w poiou=sin. xalepw=n de\ tou/twn peri\ ta\ sw/mata
paqhma/twn gignome/nwn mei/zw e)/ti gi/gnetai ta\ pro\ tou/twn, o(/tan
o)stou=n dia\ pukno/thta sarko\j a)napnoh\n mh\ lamba/non i(kanh/n,
u(p eu)rw=toj qermaino/menon, sfakeli/san mh/te th\n trofh\n
katade/xhtai [84c] pa/lin te au)to\ ei)j e)kei/nhn e)nanti/wj i)/h? yhxo/
menon, h( d ei)j sa/rkaj, sa\rc de\ ei)j ai(=ma e)mpi/ptousa traxu/
tera pa/nta tw=n pro/sqen ta\ nosh/mata a)perga/zhtai: to\ d e)/
sxaton pa/ntwn, o(/tan h( tou= muelou= fu/sij a)p e)ndei/aj h)/ tinoj
u(perbolh=j nosh/sh?, ta\ me/gista kai\ kuriw/tata pro\j qa/naton
tw=n noshma/twn a)potelei=, pa/shj a)na/palin th=j tou= sw/matoj fu/
sewj e)c a)na/gkhj r(uei/shj.tri/ton d au)= noshma/twn ei)=doj trixh=?
dei= dianoei=sqai [84d] gigno/menon, to\ me\n u(po\ pneu/matoj, to\ de\
fle/gmatoj, to\ de\ xolh=j. o(/tan me\n ga\r o( tw=n pneuma/twn tw=? sw/
mati tami/aj pleu/mwn mh\ kaqara\j pare/xh? ta\j dieco/douj u(po\
r(euma/twn fraxqei/j, e)/nqa me\n ou)k i)o/n, e)/nqa de\ plei=on h)\ to\
prosh=kon pneu=ma ei)sio\n ta\ me\n ou) tugxa/nonta a)nayuxh=j sh/
pei, ta\ de\ tw=n flebw=n diabiazo/menon kai\ sunepistre/fon au)ta\
th=ko/n te to\ sw=ma ei)j to\ me/son au)tou= dia/fragma/ t i)/sxon [84e]
e)napolamba/netai, kai\ muri/a dh\ nosh/mata e)k tou/twn a)lgeina\
meta\ plh/qouj i(drw=toj polla/kij a)pei/rgastai. polla/kij d e)n
tw=? sw/mati diakriqei/shj sarko\j pneu=ma e)ggeno/menon kai\ a)
dunatou=n e)/cw poreuqh=nai ta\j au)ta\j toi=j e)peiselhluqo/sin w)
di=naj pare/sxen, megi/staj de/, o(/tan peri\ ta\ neu=ra kai\ ta\ tau/
th? fle/bia perista\n kai\ a)noidh=san tou/j te e)pito/nouj kai\ ta\
sunexh= neu=ra ou(/twj ei)j to\ e)co/pisqen katatei/nh? tou/toij: a(\ dh\
kai\ a)p au)tou= th=j suntoni/aj tou= paqh/matoj ta\ nosh/mata te/
tanoi/ te kai\ o)pisqo/tonoi proserrh/qhsan. w(=n kai\ to\ fa/rmakon
xalepo/n: puretoi\ ga\r ou)=n dh\ ta\ toiau=ta e)pigigno/menoi [85a]

62

Platone - Timeo

ma/lista lu/ousin. to\ de\ leuko\n fle/gma dia\ to\ tw=n pomfolu/gwn
pneu=ma xalepo\n a)polhfqe/n, e)/cw de\ tou= sw/matoj a)napnoa\j i)/
sxon h)piw/teron me/n, katapoiki/llei de\ to\ sw=ma leu/kaj a)lfou/j
te kai\ ta\ tou/twn suggenh= nosh/mata a)poti/kton. meta\ xolh=j de\
melai/nhj kerasqe\n e)pi\ ta\j perio/douj te ta\j e)n th=? kefalh=?
qeiota/taj ou)/saj e)piskedannu/menon kai\ suntara/tton au)ta/j,
kaq u(/pnon me\n i)o\n pra?u/+teron, [85b] e)grhgoro/sin de\ e)pitiqe/
menon dusapallakto/teron: no/shma de\ i(era=j o)\n fu/sewj e)ndikw/
tata i(ero\n le/getai. fle/gma d o)cu\ kai\ a(lmuro\n phgh\ pa/ntwn
noshma/twn o(/sa gi/gnetai katarroi+ka/: dia\ de\ tou\j to/pouj ei)j
ou(\j r(ei= pantodapou\j o)/ntaj pantoi=a o)no/mata ei)/lhfen. o(/sa de\
flegmai/nein le/getai tou= sw/matoj, a)po\ tou= ka/esqai/ te kai\ fle/
gesqai, dia\ xolh\n ge/gone pa/nta. lamba/nousa me\n ou)=n a)napnoh\n
e)/cw pantoi=a [85c] a)nape/mpei fu/mata ze/ousa, kaqeirgnume/nh
d e)nto\j puri/kauta nosh/mata polla\ e)mpoiei=, me/giston de/, o(/
tan ai(/mati kaqarw=? sugkerasqei=sa to\ tw=n i)nw=n ge/noj e)k th=j
e(autw=n diaforh=? ta/cewj, ai(\ diespa/rhsan me\n ei)j ai(=ma, i(/na
summe/trwj lepto/thtoj i)/sxoi kai\ pa/xouj kai\ mh/te dia\ qermo/
thta w(j u(gro\n e)k manou= tou= sw/matoj e)kre/oi, mh/t au)= pukno/
teron duski/nhton [85d] o)\n mo/lij a)nastre/foito e)n tai=j fleyi/n.
kairo\n dh\ tou/twn i)=nej th=? th=j fu/sewj gene/sei fula/ttousin: a(\j
o(/tan tij kai\ teqnew=toj ai(/matoj e)n yu/cei te o)/ntoj pro\j a)llh/
laj sunaga/gh?, diaxei=tai pa=n to\ loipo\n ai(=ma, e)aqei=sai de\ taxu\
meta\ tou= periestw=toj au)to\ yu/xouj sumphgnu/asin. tau/thn dh\
th\n du/namin e)xousw=n i)nw=n e)n ai(/mati xolh\ fu/sei palaio\n ai(=ma
gegonui=a kai\ pa/lin e)k tw=n sarkw=n ei)j tou=to tethkui=a, qermh\
kai\ u(gra\ kat o)li/gon to\ prw=ton e)mpi/ptousa ph/gnutai [85e] dia\
th\n tw=n i)nw=n du/namin, phgnume/nh de\ kai\ bi/a? katasbennume/nh
xeimw=na kai\ tro/mon e)nto\j pare/xei. plei/wn d e)pirre/ousa, th=?
par au)th=j qermo/thti krath/sasa ta\j i)=naj ei)j a)taci/an ze/sasa
die/seisen: kai\ e)a\n me\n i(kanh\ dia\ te/louj krath=sai ge/nhtai,
pro\j to\ tou= muelou= diapera/sasa ge/noj ka/ousa e)/lusen ta\ th=j
yuxh=j au)to/qen oi(=on new\j pei/smata meqh=ke/n te e)leuqe/ran, o(/
tan d e)la/ttwn h)=? to/ te sw=ma a)nti/sxh? thko/menon, au)th\
krathqei=sa h)\ kata\ pa=n to\ sw=ma e)ce/pesen, h)\ dia\ tw=n flebw=n ei)
j th\n ka/tw sunwsqei=sa h)\ th\n a)/nw koili/an, oi(=on fuga\j e)k po/
lewj stasiasa/shj e)k [86a] tou= sw/matoj e)kpi/ptousa, diarroi/
aj kai\ dusenteri/aj kai\ ta\ toiau=ta nosh/mata pa/nta pare/
sxeto. to\ me\n ou)=n e)k puro\j u(perbolh=j ma/lista nosh=san sw=ma

63

Senecio - Classici Latini e Greci

sunexh= kau/mata kai\ puretou\j a)perga/zetai, to\ d e)c a)e/roj a)


mfhmerinou/j, tritai/ouj d u(/datoj dia\ to\ nwqe/steron a)e/roj kai\
puro\j au)to\ ei)=nai: to\ de\ gh=j, teta/rtwj o)\n nwqe/staton tou/twn, e)
n tetraplasi/aij perio/doij xro/nou kaqairo/menon, tetartai/ouj
puretou\j poih=san a)palla/ttetai mo/lij. [86b] kai\ ta\ me\n peri\
to\ sw=ma nosh/mata tau/th? sumbai/nei gigno/mena, ta\ de\ peri\
yuxh\n dia\ sw/matoj e(/cin th=?de. no/son me\n dh\ yuxh=j a)/noian
sugxwrhte/on, du/o d a)noi/aj ge/nh, to\ me\n mani/an, to\ de\ a)maqi/
an. pa=n ou)=n o(/ti pa/sxwn tij pa/qoj o(po/teron au)tw=n i)/sxei, no/son
prosrhte/on, h(dona\j de\ kai\ lu/paj u(perballou/saj tw=n no/swn
megi/staj qete/on th=? yuxh=?: perixarh\j ga\r a)/nqrwpoj w)\n h)\ kai\
ta)nanti/a u(po\ [86c] lu/phj pa/sxwn, speu/dwn to\ me\n e(lei=n a)kai/
rwj, to\ de\ fugei=n, ou)/q o(ra=n ou)/te a)kou/ein o)rqo\n ou)de\n du/natai,
lutta=? de\ kai\ logismou= metasxei=n h(/kista to/te dh\ dunato/j. to\
de\ spe/rma o(/tw? polu\ kai\ r(uw=dej peri\ to\n muelo\n gi/gnetai kai\
kaqaperei\ de/ndron polukarpo/teron tou= summe/trou pefuko\j h)=?,
polla\j me\n kaq e(/kaston w)di=naj, polla\j d h(dona\j ktw/menoj
e)n tai=j e)piqumi/aij kai\ toi=j peri\ ta\ toiau=ta to/koij, e)mmanh\j
to\ plei=ston gigno/menoj tou= bi/ou dia\ ta\j megi/staj h(dona\j [86d]
kai\ lu/paj, nosou=san kai\ a)/frona i)/sxwn u(po\ tou= sw/matoj th\n
yuxh/n, ou)x w(j nosw=n a)ll w(j e(kw\n kako\j doca/zetai: to\ de\ a)
lhqe\j h( peri\ ta\ a)frodi/sia a)kolasi/a kata\ to\ polu\ me/roj dia\
th\n e(no\j ge/nouj e(/cin u(po\ mano/thtoj o)stw=n e)n sw/mati r(uw/dh
kai\ u(grai/nousan no/soj yuxh=j ge/gonen. kai\ sxedo\n dh\ pa/nta
o(po/sa h(donw=n a)kra/teia kai\ o)/neidoj w(j e(ko/ntwn le/getai tw=n
kakw=n, ou)k o)rqw=j o)neidi/zetai: kako\j [86e] me\n ga\r e(kw\n ou)dei/j,
dia\ de\ ponhra\n e(/cin tina\ tou= sw/matoj kai\ a)pai/deuton trofh\n o(
kako\j gi/gnetai kako/j, panti\ de\ tau=ta e)xqra\ kai\ a)/konti prosgi/
gnetai. kai\ pa/lin dh\ to\ peri\ ta\j lu/paj h( yuxh\ kata\ tau)ta\ dia\
sw=ma pollh\n i)/sxei kaki/an. o(/tou ga\r a)\n h)\ tw=n o)ce/wn kai\ tw=n
a(lukw=n flegma/twn kai\ o(/soi pikroi\ kai\ xolw/deij xumoi\ kata\
to\ sw=ma planhqe/ntej e)/cw me\n mh\ la/bwsin a)napnoh/n, e)nto\j de\
ei(llo/menoi [87a] th\n a)f au(tw=n a)tmi/da th=? th=j yuxh=j fora=?
summei/cantej a)nakerasqw=si, pantodapa\ nosh/mata yuxh=j e)
mpoiou=si ma=llon kai\ h(=tton kai\ e)la/ttw kai\ plei/w, pro/j te tou\j
trei=j to/pouj e)nexqe/nta th=j yuxh=j, pro\j o(\n a)\n e(/kast au)tw=n
prospi/pth?, poiki/llei me\n ei)/dh duskoli/aj kai\ dusqumi/aj pantodapa/, poiki/llei de\ qrasu/thto/j te kai\ deili/aj, e)/ti de\ lh/qhj
a(/ma kai\ dusmaqi/aj. pro\j de\ tou/toij, o(/tan ou(/twj [87b] kakw=j

64

Platone - Timeo

page/ntwn politei=ai kakai\ kai\ lo/goi kata\ po/leij i)di/a? te kai\


dhmosi/a? lexqw=sin, e)/ti de\ maqh/mata mhdamh=? tou/twn i)atika\ e)
k ne/wn manqa/nhtai, tau/th? kakoi\ pa/ntej oi( kakoi\ dia\ du/o a)
kousiw/tata gigno/meqa: w(=n ai)tiate/on me\n tou\j futeu/ontaj a)ei\
tw=n futeuome/nwn ma=llon kai\ tou\j tre/fontaj tw=n trefome/nwn,
proqumhte/on mh/n, o(/ph? tij du/natai, kai\ dia\ trofh=j kai\ di e)
pithdeuma/twn maqhma/twn te fugei=n me\n kaki/an, tou)nanti/on de\
e(lei=n. tau=ta me\n ou)=n dh\ tro/poj a)/lloj lo/gwn. [87c] to\ de\ tou/
twn a)nti/strofon au)=, to\ peri\ ta\j tw=n swma/twn kai\ dianoh/sewn
qerapei/aj ai(=j ai)ti/aij sw/?zetai, pa/lin ei)ko\j kai\ pre/pon a)
ntapodou=nai: dikaio/teron ga\r tw=n a)gaqw=n pe/ri ma=llon h)\ tw=n
kakw=n i)/sxein lo/gon. pa=n dh\ to\ a)gaqo\n kalo/n, to\ de\ kalo\n ou)k
a)/metron: kai\ zw=?on ou)=n to\ toiou=ton e)so/menon su/mmetron qete/on.
summetriw=n de\ ta\ me\n smikra\ diaisqano/menoi sullogizo/meqa,
ta\ de\ kuriw/tata kai\ me/gista [87d] a)logi/stwj e)/xomen. pro\j ga\r
u(giei/aj kai\ no/souj a)reta/j te kai\ kaki/aj ou)demi/a summetri/a
kai\ a)metri/a mei/zwn h)\ yuxh=j au)th=j pro\j sw=ma au)to/: w(=n ou)de\n
skopou=men ou)d e)nnoou=men, o(/ti yuxh\n i)sxura\n kai\ pa/nth? mega/
lhn a)sqene/steron kai\ e)/latton ei)=doj o(/tan o)xh=?, kai\ o(/tan au)=
tou)nanti/on sumpagh=ton tou/tw, ou) kalo\n o(/lon to\ zw=?on - a)su/
mmetron ga\r tai=j megi/staij summetri/aij - to\ de\ e)nanti/wj e)/xon
pa/ntwn qeama/twn tw=? duname/nw? kaqora=n ka/lliston kai\ e)rasmiw/
taton. [87e] oi(=on ou)=n u(perskele\j h)\ kai/ tina e(te/ran u(pe/recin
a)/metron e(autw=? ti sw=ma o)\n a(/ma me\n ai)sxro/n, a(/ma d e)n th=?
koinwni/a? tw=n po/nwn pollou\j me\n ko/pouj, polla\ de\ spa/smata
kai\ dia\ th\n paraforo/thta ptw/mata pare/xon muri/wn kakw=n ai)/
tion e(autw=?, tau)to\n dh\ dianohte/on kai\ peri\ tou= sunamfote/rou,
zw=?on o(\ kalou=men, w(j o(/tan te e)n au)tw=? yuxh\ krei/ttwn [88a]
ou)=sa sw/matoj periqu/mwj i)/sxh?, diasei/ousa pa=n au)to\ e)/ndoqen
no/swn e)mpi/mplhsi, kai\ o(/tan ei)/j tinaj maqh/seij kai\ zhth/seij
sunto/nwj i)/h?, katath/kei, didaxa/j t au)= kai\ ma/xaj e)n lo/goij
poioume/nh dhmosi/a? kai\ i)di/a? di e)ri/dwn kai\ filoniki/aj gignome/nwn dia/puron au)to\ poiou=sa saleu/ei, kai\ r(eu/mata e)pa/gousa,
tw=n legome/nwn i)atrw=n a)patw=sa tou\j plei/stouj, ta)nai/tai ai)
tia=sqai poiei=: sw=ma/ te o(/tan au)= me/ga kai\ u(pe/ryuxon smikra=?
sumfue\j a)sqenei= te dianoi/a? ge/nhtai, dittw=n [88b] e)piqumiw=n
ou)sw=n fu/sei kat a)nqrw/pouj, dia\ sw=ma me\n trofh=j, dia\ de\ to\
qeio/taton tw=n e)n h(mi=n fronh/sewj, ai( tou= krei/ttonoj kinh/seij
kratou=sai kai\ to\ me\n sfe/teron au)/cousai, to\ de\ th=j yuxh=j

65

Senecio - Classici Latini e Greci

kwfo\n kai\ dusmaqe\j a)mnh=mo/n te poiou=sai, th\n megi/sthn no/son


a)maqi/an e)naperga/zontai. mi/a dh\ swthri/a pro\j a)/mfw, mh/te th\n
yuxh\n a)/neu sw/matoj kinei=n mh/te sw=ma a)/neu yuxh=j, i(/na a)
munome/ n w gi/ g nhsqon i) s orro/ p w kai\ [88c] u( g ih= . to\ n dh\
maqhmatiko\n h)/ tina a)/llhn sfo/dra mele/thn dianoi/a? katergazo/menon kai\ th\n tou= sw/matoj a)podote/on ki/nhsin, gumnastikh=?
prosomilou=nta, to/n te au)= sw=ma e)pimelw=j pla/ttonta ta\j th=j
yuxh=j a)ntapodote/on kinh/seij, mousikh=? kai\ pa/sh? filosofi/a?
prosxrw/menon, ei) me/llei dikai/wj tij a(/ma me\n kalo/j, a(/ma de\ a)
gaqo\j o)rqw=j keklh=sqai. kata\ de\ tau)ta\ tau=ta kai\ ta\ me/rh qerapeute/on, to\ tou= panto\j [88d] a)pomimou/menon ei)=doj. tou= ga\r
sw/matoj u(po\ tw=n ei)sio/ntwn kaome/nou te e)nto\j kai\ yuxome/nou,
kai\ pa/lin u(po\ tw=n e)/cwqen chrainome/nou kai\ u(grainome/nou kai\
ta\ tou/toij a)ko/louqa pa/sxontoj u(p a)mfote/rwn tw=n kinh/sewn,
o(/tan me/n tij h(suxi/an a)/gon to\ sw=ma paradidw=? tai=j kinh/sesi,
krathqe\n diw/leto, e)a\n de\ h(/n te trofo\n kai\ tiqh/nhn tou= panto\j
prosei/pomen mimh=tai/ tij, kai\ to\ sw=ma ma/lista me\n mhde/pote
h(suxi/an a)/gein e)a=?, kinh=? de\ kai\ seismou\j a)ei/ tinaj e)mpoiw=n au)
tw=? dia\ [88e] panto\j ta\j e)nto\j kai\ e)kto\j a)mu/nhtai kata\ fu/sin
kinh/seij, kai\ metri/wj sei/wn ta/ te peri\ to\ sw=ma planw/mena
paqh/mata kai\ me/rh kata\suggenei/aj ei)j ta/cin katakosmh=? pro\j
a)/llhla, kata\ to\n pro/sqen lo/gon o(\n peri\ tou= panto\j e)le/gomen,
ou)k e)xqro\n par e)xqro\n tiqe/menon e)a/sei pole/mouj e)nti/ktein tw=?
sw/mati kai\ no/souj, a)lla\ fi/lon para\ fi/lon teqe\n u(gi/eian [89a]
a)pergazo/menon pare/cei. tw=n d au)= kinh/sewn h( e)n e(autw=? u(f
au(tou= a)ri/sth ki/nhsij - ma/lista ga\r th=? dianohtikh=? kai\ th=? tou=
panto\j kinh/sei suggenh/j - h( de\ u(p a)/llou xei/rwn: xeiri/sth
de\ h( keime/nou tou= sw/matoj kai\ a)/gontoj h(suxi/an di e(te/rwn
au)to\ kata\ me/rh kinou=sa. dio\ dh\ tw=n kaqa/rsewn kai\ susta/sewn
tou= sw/matoj h( me\n dia\ tw=n gumnasi/wn a)ri/sth, deute/ra de\ h( dia\
tw=n ai)wrh/sewn kata/ te tou\j plou=j kai\ o(/ph?per a)\n o)xh/seij a)/
kopoi gi/gnwntai: tri/ton de\ ei)=doj kinh/sewj [89b] sfo/dra pote\
a)nagkazome/nw? xrh/simon, a)/llwj de\ ou)damw=j tw=? nou=n e)/xonti
prosdekte/on, to\ th=j farmakeutikh=j kaqa/rsewj gigno/menon i)
atriko/n. ta\ ga\r nosh/mata, o(/sa mh\ mega/louj e)/xei kindu/nouj, ou)
k e)reqiste/on farmakei/aij. pa=sa ga\r su/stasij no/swn tro/pon
tina\ th=? tw=n zw/?wn fu/sei prose/oike. kai\ ga\r h( tou/twn su/nodoj
e)/xousa tetagme/nouj tou= bi/ou gi/gnetai xro/nouj tou= te ge/nouj
su/mpantoj, kai\ kaq au(to\ to\ zw=?on ei(marme/non e(/kaston e)/xon

66

Platone - Timeo

to\n bi/on fu/etai, [89c] xwri\j tw=n e)c a)na/gkhj paqhma/twn: ta\ ga\r
tri/gwna eu)qu\j kat a)rxa\j e(ka/stou du/namin e)/xonta suni/statai
me/xri tino\j xro/nou dunata\ e)carkei=n, ou(= bi/on ou)k a)/n pote/ tij ei)
j to\ pe/ran e)/ti biw/?h. tro/poj ou)=n o( au)to\j kai\ th=j peri\ ta\ nosh/
mata susta/sewj: h(\n o(/tan tij para\ th\n ei(marme/nhn tou= xro/nou
fqei/rh? farmakei/aij, a(/ma e)k smikrw=n mega/la kai\ polla\ e)c o)
li/gwn nosh/mata filei= gi/gnesqai. dio\ paidagwgei=n dei= diai/taij
pa/nta ta\ toiau=ta, kaq o(/son a)\n h)=? tw? sxolh/, [89d] a)ll ou)
farmakeu/onta kako\n du/skolon e)reqiste/on.kai\ peri\ me\n tou=
koinou= zw/?ou kai\ tou= kata\ to\ sw=ma au)tou= me/rouj, h(=? tij a)\n kai\
diapaidagwgw=n kai\ diapaidagwgou/menoj u(f au(tou= ma/list
a)\n kata\ lo/gon zw/?h, tau/th? lele/xqw: to\ de\ dh\ paidagwgh=son au)
to\ ma=llo/n pou kai\ pro/teron paraskeuaste/on ei)j du/namin o(/ti
ka/lliston kai\ a)/riston ei)j th\n paidagwgi/an ei)=nai. di a)kribei/
aj me\n ou)=n peri\ tou/twn [89e] dielqei=n i(kano\n a)\n ge/noito au)to\
kaq au(to\ mo/non e)/rgon: to\ d e)n pare/rgw? kata\ ta\ pro/sqen e(po/
menoj a)/n tij ou)k a)/po tro/pou th=?de skopw=n w(=de tw=? lo/gw? diapera/nait a)/n. kaqa/per ei)/pomen polla/kij, o(/ti tri/a trixh=? yuxh=j e)
n h(mi=n ei)/dh katw/?kistai, tugxa/nei de\ e(/kaston kinh/seij e)/xon,
ou(/tw kata\ tau)ta\ kai\ nu=n w(j dia\ braxuta/twn r(hte/on o(/ti to\ me\n
au)tw=n e)n a)rgi/a? dia/gon kai\ tw=n e(autou= kinh/sewn h(suxi/an a)/gon
a)sqene/staton a)na/gkh gi/gnesqai, to\ d e)n gumnasi/oij e)rrwmene/staton: [90a] dio\ fulakte/on o(/pwj a)\n e)/xwsin ta\j kinh/seij
pro\j a)/llhla summe/trouj. to\ de\ dh\ peri\ tou= kuriwta/tou par
h(mi=n yuxh=j ei)/douj dianoei=sqai dei= th=?de, w(j a)/ra au)to\ dai/mona
qeo\j e(ka/stw? de/dwken, tou=to o(\ dh/ famen oi)kei=n me\n h(mw=n e)p a)/
krw? tw=? sw/mati, pro\j de\ th\n e)n ou)ranw=? sugge/neian a)po\ gh=j h(ma=j
ai)/rein w(j o)/ntaj futo\n ou)k e)/ggeion a)lla\ ou)ra/nion, o)rqo/tata le/
gontej: e)kei=qen ga/r, o(/qen h( prw/th th=j yuxh=j ge/nesij e)/fu, to\
qei=on th\n kefalh\n kai\ r(i/zan h(mw=n [90b] a)nakremannu\n o)rqoi=
pa=n to\ sw=ma. tw=? me\n ou)=n peri\ ta\j e)piqumi/aj h)\ peri\ filoniki/aj
teteutako/ti kai\ tau=ta diaponou=nti sfo/dra pa/nta ta\ do/gmata
a)na/gkh qnhta\ e)ggegone/nai, kai\ panta/pasin kaq o(/son ma/lista
dunato\n qnhtw=? gi/gnesqai, tou/tou mhde\ smikro\n e)llei/pein, a(/te
to\ toiou=ton hu)chko/ti: tw=? de\ peri\ filomaqi/an kai\ peri\ ta\j a)
lhqei=j fronh/seij e)spoudako/ti kai\ tau=ta ma/lista tw=n au(tou=
gegumnasme/nw? [90c] fronei=n me\n a)qa/nata kai\ qei=a, a)/nper a)
lhqei/ a j e) f a/ p thtai, pa= s a a) n a/ g kh pou, kaq o( / s on d au) =
metasxei=n a)nqrwpi/nh? fu/sei a)qanasi/aj e)nde/xetai, tou/tou mhde\n

67

Senecio - Classici Latini e Greci

me/roj a)polei/pein, a(/te de\ a)ei\ qerapeu/onta to\ qei=on e)/xonta/ te


au)to\n eu)= kekosmhme/non to\n dai/mona su/noikon e(autw=?, diafero/
ntwj eu)dai/mona ei)=nai. qerapei/a de\ dh\ panti\ panto\j mi/a, ta\j
oi)kei/aj e(ka/stw? trofa\j kai\ kinh/seij a)podido/nai. tw=? d e)n h(mi=n
qei/w? suggenei=j ei)sin kinh/seij ai( tou= panto\j dianoh/seij [90d]
kai\ periforai/: tau/taij dh\ sunepo/menon e(/kaston dei=, ta\j peri\
th\n ge/nesin e)n th=? kefalh=? diefqarme/naj h(mw=n perio/douj e)
corqou=nta dia\ to\ katamanqa/nein ta\j tou= panto\j a(rmoni/aj te
kai\ perifora/j, tw=? katanooume/nw? to\ katanoou=n e)comoiw=sai
kata\ th\n a)rxai/an fu/sin, o(moiw/santa de\ te/loj e)/xein tou= proteqe/ntoj a)nqrw/poij u(po\ qew=n a)ri/stou bi/ou pro/j te to\n paro/nta
kai\ to\n e)/peita xro/non. [90e] kai\ dh\ kai\ ta\ nu=n h(mi=n e)c a)rxh=j
paraggelqe/nta diecelqei=n peri\ tou= panto\j me/xri gene/sewj a)
nqrwpi/nhj sxedo\n e)/oike te/loj e)/xein. ta\ ga\r a)/lla zw=?a h(=? ge/
gonen au)=, dia\ braxe/wn e)pimnhste/on, o(\ mh/ tij a)na/gkh mhku/nein:
ou(/tw ga\r e)mmetro/tero/j tij a)\n au(tw=? do/ceien peri\ tou\j tou/twn
lo/gouj ei)=nai. th=?d ou)=n to\ toiou=ton e)/stw lego/menon. tw=n genome/nwn a)ndrw=n o(/soi deiloi\ kai\ to\n bi/on a)di/kwj dih=lqon, kata\
lo/gon to\n ei)ko/ta gunai=kej metefu/onto e)n th=? deute/ra? [91a] gene/
sei: kai\ kat e)kei=non dh\ to\n xro/non dia\ tau=ta qeoi\ to\n th=j
sunousi/aj e)/rwta e)tekth/nanto, zw=?on to\ me\n e)n h(mi=n, to\ d e)n
tai=j gunaici\n susth/santej e)/myuxon, toiw=?de tro/pw? poih/santej
e(ka/teron. th\n tou= potou= die/codon, h(=? dia\ tou= pleu/monoj to\ pw=ma
u(po\ tou\j nefrou\j ei)j th\n ku/stin e)lqo\n kai\ tw=? pneu/mati qlifqe\n
sunekpe/mpei dexome/nh, sune/trhsan ei)j to\n e)k th=j kefalh=j
kata\ to\n au)xe/na kai\ dia\ th=j r(a/xewj [91b] muelo\n sumpephgo/
ta, o(\n dh\ spe/rma e)n toi=j pro/sqen lo/goij ei)/pomen: o( de/, a(/t e)/
myuxoj w)\n kai\ labw\n a)napnoh/n, tou=q h(=?per a)ne/pneusen, th=j e)
kroh=j zwtikh\n e)piqumi/an e)mpoih/saj au)tw=?, tou= genna=n e)/rwta
a)pete/lesen. dio\ dh\ tw=n me\n a)ndrw=n to\ peri\ th\n tw=n ai)doi/wn fu/
sin a)peiqe/j te kai\ au)tokrate\j gegono/j, oi(=on zw=?on a)nuph/koon
tou= lo/gou, pa/ntwn di e)piqumi/aj oi)strw/deij e)pixeirei= kratei=n:
ai( d e)n [91c] tai=j gunaici\n au)= mh=trai/ te kai\ u(ste/rai lego/
menai dia\ ta\ au)ta\ tau=ta, zw=?on e)piqumhtiko\n e)no\n th=j paidopoii/aj, o(/tan a)/karpon para\ th\n w(/ran xro/non polu\n gi/gnhtai,
xalepw=j a)ganaktou=n fe/rei, kai\ planw/menon pa/nth? kata\ to\
sw=ma, ta\j tou= pneu/matoj dieco/douj a)pofra/tton, a)napnei=n ou)k
e)w=n ei)j a)pori/aj ta\j e)sxa/taj e)mba/llei kai\ no/souj pantodapa\j
a)/llaj pare/xei, me/xriper a)\n e(kate/rwn h( e)piqumi/a kai\ o( [91d]

68

Platone - Timeo

e)/rwj sunagago/ntej, oi(=on a)po\ de/ndrwn karpo\n katadre/yantej,


w(j ei)j a)/rouran th\n mh/tran a)o/rata u(po\ smikro/thtoj kai\ a)dia/
plasta zw=?a kataspei/rantej kai\ pa/lin diakri/nantej mega/la
e)nto\j e)kqre/ywntai kai\ meta\ tou=to ei)j fw=j a)gago/ntej zw/?wn a)
potele/swsi ge/nesin. gunai=kej me\n ou)=n kai\ to\ qh=lu pa=n ou(/tw
ge/gonen: to\ de\ tw=n o)rne/wn fu=lon meterruqmi/zeto, a)nti\ trixw=n
ptera\fu/on, e)k tw=n a)ka/kwn a)ndrw=n, kou/fwn de/, kai\ metewrologikw=n
me/n, h(goume/nwn de\ di o)/yewj [91e] ta\j peri\ tou/twn a)podei/ceij
bebaiota/taj ei)=nai di eu)h/qeian. to\ d au)= pezo\n kai\ qhriw=dej
ge/gonen e)k tw=n mhde\n prosxrwme/nwn filosofi/a? mhde\ a)qrou/
ntwn th=j peri\ to\n ou)rano\n fu/sewj pe/ri mhde/n, dia\ to\ mhke/ti
tai=j e)n th=? kefalh=? xrh=sqai perio/doij, a)lla\ toi=j peri\ ta\ sth/qh
th=j yuxh=j h(gemo/sin e(/pesqai me/resin. e)k tou/twn ou)=n tw=n e)
pithdeuma/twn ta/ t e)mpro/sqia kw=la kai\ ta\j kefala\j ei)j gh=n
e(lko/mena u(po\ suggenei/aj h)/reisan, promh/keij te kai\pantoi/aj
e)/sxon ta\j [92a] korufa/j, o(/ph? suneqli/fqhsan u(po\ a)rgi/aj e(ka/
stwn ai( periforai/: tetra/poun te to\ ge/noj au)tw=n e)k tau/thj e)
fu/eto kai\ polu/poun th=j profa/sewj, qeou= ba/seij u(potiqe/ntoj
plei/ouj toi=j ma=llon a)f
/ rosin, w(j ma=llon e)pi\ gh=n e(l
/ kointo. toi=j d a)
fronestat/ oij au)tw=n tou/twn kai\ pantap
/ asin pro\j gh=n pa=n to\ sw=ma
katateinome/noij w(j ou)de\n e)t/ i podw=n xrei/aj ou)s
/ hj, a)p
/ oda au)ta\ kai\
i)luspw/mena e)pi\ gh=j e)ge/nnhsan. to\ de\ [92b] te/tarton ge/noj e)n/ udron
ge/gonen e)k tw=n mal
/ ista a)nohtotat/ wn kai\ a)maqestat/ wn, ou(j\ ou)d a)
napnoh=j kaqara=j e)t/ i h)ci/wsan oi( metaplat/ tontej, w(j th\n yuxh\n u(po\
plhmmelei/aj pa/shj a)kaqa/rtwj e)xo/ntwn, a)ll a)nti\ lepth=j kai\
kaqara=j a)napnoh=j a)er/ oj ei)j u(d/ atoj qoleran\ kai\ baqei=an e)w
/ san a)na/
pneusin: o(q/ en i)xqu/wn e)q/ noj kai\ to\ tw=n o)stre/wn sunapan/ twn te o(s
/ a
e)n/ udra ge/gonen, di/khn a)maqi/aj e)sxat/ hj e)sxat/ aj oi)kh/seij [92c] ei)
lhxo/twn. kai\ kata\tau=ta dh\ pan/ ta to/te kai\ nu=n diamei/betai ta\zw=a
?
ei)j a)l
/ lhla, nou= kai\ a)noi/aj a)pobolh=? kai\ kth/sei metaballo/mena. kai\
dh\ kai\ te/loj peri\ tou= panto\j nu=n h)d/ h to\n lo/gon h(mi=n fw=men e)x
/ ein:
qnhta\ gar\ kai\ a)qan/ ata zw=a
? labwn\ kai\ sumplhrwqei\j o(d
/ e o( ko/smoj
ou(t/ w, zw=o
? n o(rato\n ta\o(rata\perie/xon, ei)kwn\ tou= nohtou= qeo\j ai)sqhto/j,
me/gistoj kai\ a)r/ istoj kal
/ listo/j te kai\ telew/tatoj ge/gonen ei(j= ou)
rano\j o(d/ e monogenh\j w)n/ .

69