Sei sulla pagina 1di 129

PARALELA

45

MARIANA
MOGOS

2,

Co lec t ia
MATE 2000 + tjltL

Editror:
CSlin
Vlasie
Redactor:
NicolaePloscariu
Machetare,
tehnorcdactare
& prepress:
ARTCREATIV
Coprtacolecliei:Ionu!Brostianu

DescriereaCIPa Bibliotecii agonatea Romaniei


MOGOS,
MARIANA
Matematici I clasa a II-a : competente 9i performante I
exrcilii pro_bleme,
jocuri, teste / Marianawogo5,_ eO.a Z-a,
rev - Pitesti: Pamlela
45,2011
rsBN 978-973-47-1147-5
51(075.23)

corrENzt - GARTEAPR|NPO9TA
EDITURAPARALELA45
Pitegli,judArgeg, cod 1t0174,sh. Frliicolesti130
Iet.fiax: 0248214 S33iO24a691 Bg:o2486314g2
Tel.:
0753 O4O4441

ozztzqt glf'.

E-mailt
comenzi@edituraparatela4s.ro
sauaccesali www.editupafalela4s.ro

Tiparulexecutatla Gratcpni'f
wwwgraficprint.eu
o-mail:
comonzi@grafi
cprint.eu

paraleta
Copyright
@Editura
45,2011
Prezenta
lucrare.foloseste
denumiri
ceconstifuie
mlrciinregistrate,
iarconlinutul
este
protejatde legislaliaprivinddreptulde proprietateintetectu;H.

editna-II-a,
revzuitd

*&ffi
MATE
2000+ LLII2
Colectia

dh

Numerelenaturalede
la 0 la 100

fl

numar-+ rezultdtul
numsr5rii
elementelor
uneimullimi

in scrierea
numerelor
cifri-+ semnoraficfolosit

numirpar(cusot)-r

Hffiffi
HTffi

numir impar(fiiri sot)J

c;treurmeazS
unuldupialtul
numere
numerconsecutive-+
in girulnumerelor
nafurdle
Exemplu:7,8,9

Numerelenaturalede la 0la 30
scriere,citi

Scrieculiterenumerele
reprezentate
ih desene.

!f

a '-b. - c . -d.-

a. f
i

!l

co1pr",gffcasetere
cu
numeree
potrivite.
_l;tsf-'-l
_-l;zs;[]'

b.[

l;201 I

ID
lf

c.i.l;zs;l-l
---];rs;,-

t1 7=

o,f]r
I

f--l
llq

ouserve
regura
deformare
a girurui
giscriecete4 numere
in fiecare
grr.

g;
1,
b. 29;

t2;
27;

t5;
25;

18; [-l
ZZ; i-l

;
;

Scrie
cucifrenumerele
date
. paisprezece
E
. Saisprezece
E

!f

rare,ordonare

. optsprezecen
. cincisprezece
[]

. dou5zeci
Sipatru f---1
. dou5zeci
9igase I

Scrietreinumere
naturale
consecutive,
astfelincet:
a, celmaimics5fle 17;
[]
f]
t:l
b. celdinmijtocsdfle 27;
f-]
D
f]
c. celmaimaresefie27;
I]
f]
t]

::lA:::f

numerete
dedouicifrecareausumacifretor
cucaresuntscrise

Aflacareestefloareapecareseagazdfiecare
fluture.

W HsilrWl fM

ss # # # #

Completeaz5
careurilecu numerelede la O la 30, respectand
regulade
asezare
in fiecare.
a numerelor

ff
3

10

L2

11

18

!f

1 5 T7

23

!4

Scriepatrunumere
oedouAcifre:

ri

a. maimicidecat26;
intre11Si21;
b, cuprinse
c, celmultegalecu 19.

[l

t_l
E

[]

t:]
[r

giscriein casetS
semnul
corespunz6tor.
comparinumerele

a, ta a 124

b. 26tl24

26fl

11f_l 1s
p

d, 20fl 2

1c
.-Ll --T-''l ?q

numerele:
cresc6tor
ordoneazd
a.

7.i 19;

27i

1?.

b.

L4; 18;

19;

17t

pf

16

15 ;

numerele:
descrescitor
ordoneazd
a.

8;

2I;

25i

I4i

5;

b.

27i

2li

22i

28;

29i

10f:l 20

zr;t]flftllfl
l l .fl n fl fL l fl

zt;l)l)tlnnI
26.ETT]f]f

]f]

la care
pe giadaIndependenfei,
numSrul
Observa
copiiide maijos locuiesc
punctate.
spaJiile
locuiegte
flecare.apoicompleteaze

ui
'sri\r!s*5:srr

.
.
.
.

ase'
itltre casalui Mihaigiceaa lui Cornelsunt............".
ase.
sunt...............
IntrecasaAneigi @aa Corneliei
pe
pafte
a strdziicu ....................................'
locuiegte aceea1i
Corina
Robert nu locuiegte pe aceeagi pafte a strdzii pe care locuierte

Formarea,
scriereagi citirea
numerelor
de la 30 la 100
Scrienumerele
reprezentate
penumEritori.

!!
tt t l

1 1 li

ll

ll

$$$
J
ru
Ll[ ] f f fl[]
!f

rl

iJ,
lt
[f
ff

Scrienumere
dedou5cifrecareau:
a. 3 laordinul
unitEtilor
zecilor;
9i7 laordinul

r+

b. 7 la ordinulunit:ililorgi 3 la ordinulzecilori
c, 5 la ordinuluniHlilor9i 9 la ordinulzecilor;
d. 6la ordinul
unitililor,iarla ordinul
zecilor
cu 2 maimult;
e,9 la ordinulzecilor,iarla ordinulunitdlilorcelmaimicnum;r
deo cifri;
f. 5 la ordinulzecilor,iar la ordinulunieililorpredecesorul
lui 7;
3
la
ordinul
zecilor,iar la ordinulunitIlilorcelmaimare
9.
numdrparscriscu o cifrd.

-+
r+>
r+
r>
-)

r+>

CareestelaloareacifreicoloratEcu rogu?pentrufiecarecazincercuiegte,

c, 88

I sau80

E8
8 sau80

a. 38
3 sau30

63
3 sau30

b.74
7 fiu70

47
7 sauTO

.1,94
4 sau40

49
4 sau.10

e,61
6 sau60

16
6 sau60

Deseneaz5
bilepenumir;toripenbua reprezenta
numerele
date.

It

ll

1l

43

ll
I
tttt

1i
a 66
a7

54

sa

ll
l1

26

ll ll lt
I

19

87

Completeaz5
casetele
cu numerele
carelipsesc.

!f

t:]
57 D

a. 82
o.L

!l

b. 3en4 1
se f_-.] 61
7e f.=l 81

84
59
63

[]

f*l
". f.lzo
(_.-loof_l
TJ
|

6,q

) "-

scrienumerele
naturale:
a. dela 73 pAnE
la 85;

c, de la 85 penbla 76;
d, dela 63 pendla 55.

b, de la 58 pAnH
la 66;

completeazatabelul.

t!

53

5 zecisi 3 unltSti

cincizecisi trei

74

saizeci
si trei

63

4 zecisi 6 unit6ti

46

optzecisi cinci
69

Scriecu cifrenumerele:
a, c|ncizeciSiopt;
b. cincisprezece;
gi patru;
c, gaptezeci

!f

n
[]

d, optzeci9i opt;

e. opBprezece;

[,]

f. treizeci9iopt.

[]

Scrieculiterenumerele:
a,7 7 ;

d ,I7 i

b, 97i

e ,7 9,

c. 8 0 ;

f.2 8 .

naturale
de douHcifrecareau:
scrietoatenumerele
a. pe loculunitdlilorcifra7;
cifra9;
b. peloculunitAlilor
c. pe loculzecilorcifra3;
d, pe loculzecilorcifra9;
cifrA.
e. pe loculunit6lilorsi al zeciloraceeagi

---)

Completeaze
fiecare
gircuincapatrunumere.
a,62; 64i 66;

d .5 1 ; 54i

b. 51; 53 ; 5 5 ;

e, 20; 25;

c,40; 43; 46;

f.8 0 ;

pf

E!

7\'

Scrie
toatenumerete;
a. cuprinse
intre43 9i 50;

c. maimaridec6t54 gicelmultegalecu 63;

b. cuprinse
intre68 Si59;

d. celpulinegalecu 36,darmaimicidecet46.

scrietoatenumerere
naturare
dedou5cifrecaresepotformacucifrere:

a. 7, 5, t i

b. 4, 3, 8;

c, 5, 7, 8;

d. 6, 3, 9.

toatenumerele
naturale
de doudcifrediferitecarese potformacu
::ri:
cifrele:
a.5,7,3;
b.6,t,0;
c.9,3,7;
d.8,1,5.

ED

[!
!!

Scrienumerele
parecuprinse
intre:
a. 339i45; b.839i95; c.51gi63;

d.689i82.

Scrienumerele
impare
cuprinse
intre:

a, 33 Si45;

b, 64 5i 76;

c, 19gi 30;

d. 52 Si63.

p!

Scriesuccesorul
fieciruia
dintrenumerele:
45;39;68;74;5Ol
33r47;6L.

fieciruiadintrenumerete:38; 41; 6Ot65; soi 77i


9gr1"
89;
rO0,3r"ggcesorut
53t47.

pf

rotosindcifrete6; 0; 5, scrie.
a. toatenumerele
parededou6cifre;
b. toatenumerele
imparededoudcifre.

naturale
consecutive,
!!l__Scrie patrunumere
incepend
cu:
a,57;
b, 49;
c. 91;
d. 38.

ID

!!f

completeaze
cdsulete
libere,astfelinc6tpefiecare
linieorizontati
$ seafle

numereconsecutive:
a, pare

b. impare

Scriepatrunumere
naturale
consecutive
dintrecare:
a, primulsdfie 55;
c, al doileas5fle 67;

b. al treileasi fie 91;


d. ultimulsi fie 99.

!!f

Scriecincinum6re
naturale
consecutive
dintrecareunulsi fie66,

!!

pareconsecutive
Scriepatrunumere
dintrecare:

!!!

r Scrietoatesolutiiie.
a. primuls5fie 26;
c. al doileasdfie 36;

b. al treileasi fie 72;


d. al patrulea
sEfie 52.

Scriepatrunumere
impare
consecutive
dintrecare:
a, primulsAfie 21;
c. al doilea
sdfie33i

b, al treileas; fie 73;


d. al patrulea
sefie 81.

!!f

pareconsecutive
Scriepatrunumere
dintrecareunulsefie 52.

!!

impare
consecutive
Scriepatrunumere
dintrecareunul$ fie 69.

I Scrietoatesoluliile.
r Scrietoatesoluliile.

grup,incercuiegte
numarut
![!_^in fiecare
carenusepotrivegte
cucelelalte.
a.40; 80; 53i 7Oi gli
g,
b,42
46) gO, 31,,
c.81; 86; 73i B7i 35;
d.36; 48; 72; St; 34.
Descompune
numerele
in sum5de zecisi unitdti.

-il -f, -&-t -ffi-T,

!!f

Scrietoatenumerele
parededoudcifrecareaupeloculzecilor
cifra7.

!!

scrietoatenumerere
impare
dedou5cifrecareauperocur
unitiuror
cifra1.

!p

scrie:

a. celmaimicnumSrparde doudcifre;
b. celmaimicnumSrimparde dou5cifre;
fl
c. celmaimarenumdrparde doui cifre;
d. celmaimarenumir imparde doui cifre;
e, celmaimicnumSrimparde doui cifrecarearepeloculzecilorcifra
7;
f, celmaimarenum6rimparde dou; cifrecarearepe loculzecilor
cifra7. []

D^etrmina
cel mai marenumartmparde dou5cifre careindeplinegte,
pe
randurmatoarele
conditii:
a. sumanumerelor
reprezentate
de cifrelesaleeste5:
b, arela unit;li cifra3;
c. areIazecicifra4;
l-_--l
d. zecilegi unit5lilesuntnumereconsecutive
impare.

ED

oescoper6,
apoiscrienumerete:
!@
a..cuprinseintre 30 gi OO,careau numlrul zecilor
mai maredecatnum6rul
unitdtilor:
b. cuprinseintre 30 Si 50, care au numdrul
zecilormai micdec6tnumirul
unititilor.
L

gi ordonarea
Compararea
numerelore l a 0l a 100
p

pecareestescriscelmaimarenum6r.
coloreaz5
balonul

"GXXryE'
"6,X}t,\
6f{,X,,D
t
\*!-)'
\\.x)'
\\)
grupd,
incercuiegte
celmaimicnum6rdinfiecare

!!
a.

7(.

At.4?.

c. 38; 75; 32; 76i

b. 67) 64',67i 52

gi scriesemnulcorespunz6tor.
C.ompar5
numerele

a. 4sf-l35

Cl

b. 871__l78

c. 80f__I7s a. zsf-l zs

ezf lsr

7ef-ls7

6sf_]70

73

szf__l cr

87f]86

96

tsf-10+

78, -l73

o?
-' t
?o --l
T--"L

oR
l' 40
l -

E
37 I

50
98
59

pentrua oblinescrieriadevdrate.
ompleteazS
casetele
cu numerepotrivite,
a .f- l <3 9
u. sz.f_l
c . 89< f _l d.
87>

T
E

or >f_l
, f l= 43

ee>f _l
f _- l< 37

fl

E E

n n

numere
dedou5cifre,maimicidecat57,peshand
aceeasi
cifr5la
ffr,Eri:"'

Scrietrei numerede doui cifre,maimaridecet65. pistr6ndaceeagi


cifr6la
unitAli,

!!

Scrietreinumere
dedou5cifre,maimaridecet73,pistrandaceeagi
cifrela
zecl.

!f

Scrietreinumere
dedou5cifre,maimicidecet48,p5strand
aceeasi
cifr6la
zecr.

!!

Coloreazd
cerculpe carese afli cel maimarenum5rscriscu doudcifre
consecutive,

@@@@ @ @ @ @
|!l

Coloreaz6
pecaresuntscrise
merele
paremaimaridec6t50,
numere

/-R /-q .-* .&

,e

_re,-:+

\? ry q, q, q, g_,q,
@

tncercuiegte
numerele
naturaleimparemaimicidecat70,dinfiecaregrupd.
a , 86i 48i 35i 73i 67;
b.

tabelulde.maijos s-a.inregistrat
punctajul
oblinutde Sasebdielila un
tl
concurs
de9ah.Observ5
dateledintabel9irispunde
laintreberi.

m
r

IN

rr
r

E
ffif

b, Cinea oblinutcelmaimicpunctaj?
c, Calicopiis-auclasatin fatatuiBogdan?
d. Calicopiis-auclasatduoi Dan?
e, intocmegte
clasamentul
concursulut.

Ordoneaz6
crescitor
numeree:

a. 37;85;74t 53';6Ii 49t


b, s9;74',36i 47; 95; 63;

!f

a, Cines-aclasatpe loculint6i?

c. 71;83; 61 96tS7i 46)


d. 39;81; 23; 68i S4i79.

ordoneazi
descrescetornumererc:
a. 37i 6Ii 49; 87; 36; 92;
b,36;78;54;63;87i 45;

c. 64; 24; 66; 42; 26i 44;


d,35; 4l'; 42; 67i 37i rB.

Descoperigirul in care numerelesunt scrisein ordine cresc5toare.


Incercuieste
literacorespunzitoare.

Oa

+18;74i

37i g6i 8r; B; 47i

B - >13; 31; 7 8 r 4 7 i 7 4 i \ r t 9 6 ;
c -> 13; 18;31i 47i 74; 8Ii 96j

e.+

3Si74i69;39;81;96i

B+
3 5 ;3 g i6 g t7 4 ;lr i9 6
C ..+ 35; 39',96;74; gI) 69.

!!

in caredintregirurilede maijos suntscrisenumerele


in ordinedescrescdtoare?incercuiegte
literacorespu
nzitoare,

Oa

+38;
B

c
@

51;74i 47i 29i 65,

O l+

65; 57i 47i 24;


->83;74i
+83; 47I 65i 5t; 74i 24;

B+
c -'

7st gst24,42;2li LLi


57i 64i 42,24;27; Lti
85; 75; 42i 24i 27; 17.

SeOaunumerele:
27i 89; 84; 65; 36i 48t73i 62.
Scrie:
parein ordinecrescttoare:
a. numerele

lT; fll ; T-} f[].


b. numerele
impare
in ordinedescrescitoare:
i=.|l;fll;f[]; lfl

ltt

Ili'

Folosind
citrele3, 7, 9, scrietoatenumerele
naturale
dedoudcifre.
-,

Ordoneaze
cresc5tor
numerele
obtinute,

pl

eentrua ajungela morcov,


iepuragul
trebuie$ mearg;pringaleriile
in care
pare,
suntscrisenumere asezate
in ordinecrescdtoare.

ID

Decatoriaparecifra1in girulnumerelor
naturale
dela0 la20?

!!

Oec6teori se folosegte
cifra2 pentrua numerota
cele40 de paginialeunui
carnetel?

Careeste_cel
maimicnum5rparde douj cifrecarearemaimulteunit6li
decatzeci?

!!f

Scrietoatenumerele
naturale
carepotfl pusein loculluix
a.3 5 <x<4 2i
b,47>x >40 ;
c. 55 < x< 60.

!!
!!

intrebatc6!i ani are, un bEiatrdspunde:sunt mai mic dec6tvdrur


meuArex,
careare 28 de a , dar mai maredecit verifoarameaAnca.Dac6Anca
are
12 ani iar vdrstamease scriecu doudcifrei:aentice,
ailti ani inz

!!f

peDragog
A;ute-t
sEaseze
numerete
depecartonase
in tabtoul
atetilrat"

E] E IE E E
E i l EE E E l
@ E AE EE
Completeaz5
casetele numerepotrivite,pentrua obtinepe fiecarelinie
orizontalS
numere:
a. pare
b, impare
3

3
3

Mihaiesteprietencu toli copiiide pe stradalui. carelocuiesc


la o casacu
humdrimpargi arepe loculzecilorcifra5.
C6tiprieteniareMihai,dac5in fiecarecasatocuiesc
doi cooii?
Scriein p;trSlelecifrelede Ia 5 la 8, astfelincet pe liniigi pe
coloane,
fiecare
cifrSsEaparSo singuradat5.
d

Coloreazi
cerculincareestescrisnumirulreprezentat
pefiecare
numi r5toare.

ll, l-l

d lihlrl Jd

o@@ @o@ @@@@@@@@@@@@


!!

potrivite.
Completeazb
casetele
cunumere

-l

It

E.tr*r.,
!!

ScriecAtepatrunumere:
maimicidec6t80;
a. pareconsecutive
t] tf I
b, impare
consecutive
careaupeloculzecilor
cifraZ;
c. imDare
consecutive
dintrecareunulsEfle 67.

ttf]tttt
EE ET

tf

lf

nnf]E
EEEE

Completeaz5
casetelecu numere potrivite.pentru ca propozitiilesA fie
adev6rate:

a . 87< 8I
3ff> 37
!!

v.87 =J7
5 1>sf]

c ,87> f 4 > 7I
62< 6f ] < f ] e

Dintrenumerele
35,87,62,44,53,26,scriei
a. in ordinecrescdtoare
numerele
maimicidecet50;
b, in ordinedescrescStoare
numerele
maimaridecat50,

!t

Scrienumerele
dedouecifrecaresepotformacucifrele5,0 9i7.

Completeaz6
numerele
carelipsesc
dinfiecare
gir:
-_J;
a . 43;45ia7 ;l t;5 1;
s5;[1.
b.93t'92r91;.

.-;

88; -

r;

; 86.

c. 63;66;69;[--l; 7s;[_ l; [_']; e+.


Coloreazd
casetain caresuntscdsenumerepareconsecutive.
24;

26i 28i ZZi

b.

41'

52i 54i 56i 58.

Coloreaz6
casetain caresuntscrisenumeretmpareconsecutive.
a. 77;
77;
b.

!!

Compari
numerele
date9iscriein casetii
semnut
corespunzdtor:
a,44L- 7j
b.zgLa 47'j
c,74 a76;

3 0 E 3;

!f

s eI

8 1fl a r.

Scrienumerele
datein ordine:
a, crescitoare;

-,>
b, descrescitoare:+

!!

es ;

S?i 74; 27; 4, &i ggi gi,qi


3gi 75t 62, 46i gg; S3r57, gg.

scrienumerete:
a. maimaridecat55, pdstrendaceeasicifri la zeci;
b, maimictdec6t55,p5strend
aceeagi
cifrela unitiili.

dh

71.

Adunareagi sciderea
numerelornaturalede la
O la 100

4r

Adunareagi scSderea
ln concentrul

E
!!

catcuteazS:
a. a +3 = [ l
b,2+6=
r++3 = E

T
I]
z++:= f]
22+6=
tl
catcuteaza:
!f
z - + =7 ) b. 9-s= E
" .n- c =
19-5= T
zt-+=l_l

29-5=

-l

d. 2+7= a-l

tl
22+5=
E

c. 2 + 5 =

r z * z =E

[]

z z +t=l l

c. s-6=[-l

a. 8-s= i-__l

1e-5=f _-l
2 e -6= f

re-s= f l
ze-s= f-l

unegte
Recare
exerciliu
curezultatul
corect.

T NNI I

rI @

@ @ @

I NIIT
!!

Pentrufiecareexerciliu,
coloreaza
casetacarecontinerdspunsul
corect,

a.t7 +1 7= @E E

26-2=EEE
22+ 7 =EEE

b. 1s+13=
E

2e-12=
E Ez E

2 7 - 3 =E E E

!l

Anenumerete
cu6 maimaridec^f2i ZO;3i 22; t3i Zt.

!t

enenumerete
cu7 maimicidecat2T;ZgiLg;gi 28;tg.

numerelor:
enesuma
13 Si14; 25 9i 3; L3 9i 6t 24 5i 3; 10 Si18; 17 Si 12; 15 9i 11;20 913.

Aflaorrerenut
ornrenumerere:

It

23Si2i 24SizIi 729i lot 279i l6i 299i18;259i lli 239i20;229iIt.


Peterenuldesportsunt10fete,iarbiielicu 3 maimult,CAtib5ietisuntpe
teren?

I[f

Sumaeste26,iarunuldintretermeni
este11.Careestecel;lalttermen?

|!!

celi aniva aveafiecare


t',laria
estecu 3 ani maimaredecatfrateleei, lvlircea.
areacumI ani?
oeste10ani,dacdlvlaria

|ft

oUservbscrierile,apoiscriein casetd(A) dacbsuntadevSrate


9i (F) daci
suntfalse.
a.

15+4=15-4

b.

1 3 + 5 = s+ 13 n
2 e - 5= l e-5 I
12+3=13+2

t]

[l

1 s + 3 = 2s+3 I
25-15= 15-5

Observ6numerelescrisepe fiecareminge.Scriepe o coloanioperatiide


numerepareSi pe o alt5 coloanE
in cares5 folosegti
adunaresausc5dere
numereimpare.
in caresi folosesti
sauscadere
operaui
de adunare

Sedaunumerele
16Si13.CalculeazS:
a. sumalor:
b, diferentalor:

c. cucatestemaimaresumadecatdiferenta
lor:

[!

Completeaz;casetele cu numere potrivite pentru a obline propozilii


adeverate:

a. 13+4= 4+f-l
20+ 5 = 10+ f-l

+S

b .2 e - e= 27- a)
18-f--l = 1s-a
c,17+2> 17+ f -l
10+5< 10+ f_l
ED

ajungeacasa,Costeta rezolvat
toateexerciliile
cu rezuttatul
19ntru
15.
" acestdrum?
Careeste

g
D

calculeazS,
dup5model:

g + s =D +D .n a+z=!+fl+!

=f_1.
!
=D

z+o=[*O * O

=D.(-]
=D

+ * a= f ] * C . D

=D*D
=D

- t -l

s + e =[]+[+[

=!* !

=D

r5spunsu
I corect.
rzdcasetacare contine
cobreazd

!f

+ g =@E tr
trtrtr u .zz+z=
EF4lF6l
Eolt4F6l
8trtr s*e= @trtr

".2+s=E
8+8=
9+3=

=D - D

trtrtr

c,9 + 9 =

trtr8
tr8tr

6+5=

<, >, ='


smnele
folosind
corespunzttor
completeazd
casetele,
c,7+8 [__ls+6
b,8+3 T_l 8+4
a , 5+ 7 f J 6 +7

6+ 6 f -l 9 +e

g+c f'l o+ z

g+s fl

g+s

6+ 6 L l s + 4

3+9 l-l 3+8


8+7

f -l o+z

rezultat.
exerciliile
caredauacelagi
cu aceeagi
culoare
Coloreaza

geometricd
ce figur'A
i obgnut?

E
E

cu 7 maimaridec6t:6i 9i 5i 8i 7; 4.
Aflenumerele
A f lts uman u m e r e l o5r9: i 6 ; 6 9 i 5;8 9 i 4 ;4 9 i 8 ;9 9 i 4 ;4 9 i 9 ;8 5 i 9 ;9 9 i 8 .
Ceai constatat?

!f

scrienumerele
13,14,16casum5dedouEnumere
pentruflecare
naturale.
cazscriec6te3 solulii.

f!

Scrienumerete
12Si18:

a. casumdde doudnumereegale;

b, casumdde3 numere
egale.

!f

costel
are5 ani.soraruiestecu6 animaimare.
ceuaniaresoraruicoster?

pf

erimuttermeneste6. iarat doileaestecu 3 maimare,AflEsumacetor


doi
termeni.

ED

Andrei
estecu7 animaimicdecitfratelesdu.

Bunica
a cump5rat
pentrun
5 prijituricufrisc5'iaramandine
cu 4 mai
multe.ceteprEjituri
a cumple[lli

intr-un,cogerau mai multemere.Ileanaia 4 mere,iar sora


ei cu 3 mai
multe,Acumin cosmaisunt5 mere.C6te,ere aufosl li inceputih
cos?

nn: numirulcu8 maimaredecAt


sumanumerelor
7 si 5,

[f

Corinagi-apropussAciteasca
dintr-ocadecete6 paginipezi.
* Cetepaginia cititdupd3 zile?
*, Catepaginiarecartea,dacdi_aumair6mas
de citit30de pagini?

!f

DacdAndreiare5 ani,catianiarefratelelui?

completeazd
casetere
cu numerepotrivitepentrua oblinescrieriadev6rate.
a, 6+ 5=10
- -+- a l h - e +
c .6 + 7 = s + f -l

L, l - ' . ' E = e * s
e +o =[' l + r o
f . l+ z = o + e
7 +4 =4 + a- )
e+ ll= z * J

s+s=z+[
f-l + f.l = e + e

Naraa.cules
dingrddind
15rarere,
arbesi rosii.stiindcd dinfiecare
curoare
suntcetputin6 flori,afldcetefloripotn Oin
fiecaieculoare.
r Afl5toate.soluliile
problemei.

Peterenulde joacSsunt 8 copij.Maivin 4 fete 5 bdieli.


CAticopiisunt
Si
acumpeteren?

p!

CalculeazS:
a .1 2 + e= f_l
b .8+15 =f-l
c , 3+ le= f _l
7+16= l=_-]
t + + t = f -]
s+ 13=E
I y +o =
4+18 =f_ l
B+16=[--l

rz+e=n

d ,5 + 1 7=
7+L5=

0+18=f_l

s+1 6=f_-l

E
L]

9+18=

t:]

8+19=

fgD

Afl5numSrul
cugmaimaredecatnumerele
15,t7,L8,L3,L6,f4.

nru sumanumerelor:9
Si14;3 9i 18;7 Si16;155i7; 135i9; 119i9; 18Si
t7
9i Si6.

potrivite,
pentrua oblinescrieri
adev;raE.
casetele
cunumere
lED Completeaz5
b.[__l+13=9+13
c . |_* l+ 13= 13+ f _l
a, 14+ 5 = 5 +f- l
rs+f_l=f_l+ g
1 4 a 7 = f -1 + 1 4
16+f_l=8+16
noOert
a nimerit
lintaaliturat5cutreis59e!i..
!!
Cepunctajputeaobtinebaiatul?
I Scrie5 soluliipentruproblemS.

!!!

deadunare
apoicoloreazS:
scrierezultatul
operaJiilor
maimaridecet24;
a, curosurezultatele
maimicidecet23.
b. cuoalben
rezultatele

1 6 + e= f_ -l

18+8=f-]
15 +e = f _l 1 3 + 9 = l
1e+s=f_ l e +1 8=[l 1 6+4= f _- l 1 e + e = i --l8+ 1a= l- - l
to+z=
| 8+ e=l- I
| 7+ L4= a1 7 +1 8= f - l te+g=

ContinuS,
dupimodel.

!!!
+
+

!!l

@ ,@,2 ' @
I t 8 ;5 ;7

7 ;6;9.

'4,

4.

76aq

9 \ 6 ;7 ; I

semnulcorespunzitor
apoiscriein casetS
compar;rezultatele,
Calculeaz5,
( <, >, =)'

a. 15+8T-l 3+9
18+7 f_-l 1s+8
t7+ 6f -l18+ 7

b.16+9n19+3

c, 16+9T-] 17+8

1 8+ 4 l - - - l 1 9 + 2

13+ 9r - l 14+ 6

ls+8 [_-l 18+s

15+64--] 16+5

!!f

Scrienumerele
24;2Zt26;21casumededoui numere
naturale

!!f

costelare^?n
coleclie
8 masinute
iar Danare5 maginule
si 4 rachete,
5i 6
rachete.
CAtepieseauin totalceledou5coleqii?
r Rezolvd
problema
in douimoduri.

llf

tuaraa cules.din
gr5dind
8 narctse,
cu7 maimultezambile,
iarlalelecetnarcise9izambile
launloc.Catelalelea culesMara?

nnenumXrul
cu7 maimaredecetsumailurnerelor
9 si 8.

ID

fu sumanumerelor
13$ig, adun5celmaimarenumdrscriscuo cifr6.

El

tntr-ungo5 u fructe,meregipere,Bunica
punein cogI mere,tarpere
9f _13
cu3 maimulte,
CAtefructesuntacumin cos?

ncum5 ani,Mariaavea7 ani.Ca$aniva aveafetilapeste2 ani?

Untermen
al adun5rii
esteg, iarcelelaft
estecu7 maimare.

Careestesumacelordoitermeni?

Ebviiuneiclases-auagezatin liniepentruorade educaliefizic5.in dreapta


lui Mirceasunt18copii,iarin stengaluisunt9 copii.Cagcopiierauin clas5?

nRdcoautpentrufiecare
semngireconstituie
operaliile.

l *f= r s ;

". f * f = r + ;

A * O * I =z + .

1* | =.=' t- I-laa=, f.l=ru.


c .! + ! + f

= 15;

y+ )=zz;

|.f

=zr.

Mariagisoraei auimpreund
23 de c5rli.Mariaarecu 7 ci4i maimultedecat
soraei. SoraMarieimaiprimegte
de ziuaonomastic5
9 cirti
I Caredintrefeteareacummaimultec;r!i?Cucat?
r CAtec54iau acumimpreunH
celedou5iurori?

l!

coloreaz5
cu aceeasi
culoare
pe carese afl5exercitii
caftonagele
caredau
acelasi
rezultat:

F;;t

F;l

lEol

T8-.8-l

lo + o

T----.;-t
I

F;t
T:----:-l
l/+ 1 1

F.4.;l

F;rl

PnR::

a. sumanumerelor
7 Si16;
b. numdrul
cu7 maimaredecet15;
g si8.
c, num6rul
cu3 maimaredecatsumanumerelor

Sumaa dou5numereeste13, care pot fi numerele,


gtiindcI ele sunt
numerescrisecu o cifr5.Afl5toatesolutiileoroblemei,

!f

Completeazi
casetele
cusemnul
corespunz6tor.

a .1 3 + ef - l e + 1 3; b.1 8+2fl
!f

!f

8+2;

c . 19+ 1f l

19+ 10;

Scrienumirul18casumS:
a. dedoitermeni;
b, dedoitermeni
egali;
c. de3 termeni,

intr-ocutieerau18bilerogiigi 7 bilealbe.anamaipunein cutie7 bilerosii,


iarbilealbecu 16maimult.
Cetebiledinfiecareculoaresuntacumin cutie?

calcuteazd,
dup6modet.
a, 18-9
1 ? -7

16-8

!f

b. 15-8
74-9
LZ-6

c, 1 7 - 7
11-8
16-9

d ,7 2 - 7
13-9
14-8

c. 15-6
13-6
L4-7

d . 1 1- 9
11-3
1 1- 5

Calcuteazd,
dup6modet.
a, 12-5
74-5
L2-9

b,L6-7
17-8
18-9

Il

nn5numerele
cu6 maimicidecAtLZ;t4; tS;7f, B.

ID

AfEcu catestemaimarenumdrul
13fatddefiecare
dintrenumerele:
5i 8;

!f

Unegte
fiecareexerciliucu rezuttatut
corect.

4 i 6 i7 '

ffitrry
W
ffi

fffi ffi,
ffi ffi
ffi W
w ffi

W
W
W

!f

Rentrua se organiza
o excursie,
trebuie$ seinscriecerpulin 18persoane.
PanEacums-auinscris4 b5rbatlSiS femei.
Catepersoane
trebuiesEse maiinscrie
pentrua seorganiza
excursia?

!f

oiferenga-ae
v6rstddintreDan9ifrateresduestede 8 ani.Fratere
lui Danare
13ani,CAlianiareDan?

Doru9i-apropuss5 citeascd
in fiecarezi a s6pt6manii
cu 3 paginimai mult
joi
decatin ziuaanterioari.Daci a citit 11 pagini,catepaginia cititmati?

!f

Ioanaavea11caise.iarMaria13caise.DupS
ceaum6ncat
dinele,Ioanaa
r5mas
cu6 caise.iarMariacu7 caise.
Cetecaisea mencat
fiecare
feti!5?

pentrua oblinescrieri
CompleteazS
semnul
operaliilor,
adeverate.

a. l 3 l l e =
LJI

) > = zz

b,L7

t9=26

u {_-le= 8

c, 1 1]e = :

17f ] 8= e

ll!

petal5a florilor,
Completeazl
numerele
carelipsesc
de pefiecare
continu6nd

ED

AflEdiferenta
dintresumanumerelor
8 9i 9 Sicelmaimarenum;rnatural

[f

OinSumanumerelor
I 9i 7 scadediferenlanumerelor
13Si4.

[l

Oiferenpdintredou5numereeste8, iar unuldintreeleeste7.


Afl5toatesolutiileoroblemei,
Careooatefi cel5laltnumSr?

lll

potrivite.
completeazS
casetele
cunumere

modelul
dat.

scriscu o cifr6.

a . 1 3 - f _ _ l=a

1 7 -l -_ - l= e

L f l - s=e

T
E

-6 = 6
-2=9

c . 15- 4- f l= e
t 6- 5- f l= 8
18- 6- f _l= 6

[f

Coloreazi
caftonagul
careconlinerezuttatul
corect.

a .1 1 -6 = t r t r u b .16-8=E E E c.11-3=trtrtr
14- 7= E E U

p|

12-7=EEEq

1 s - e =E E E

a.efectua
calculele,
completeaz;
semnul
corespunzStor
(<,>,=).
1er5
r Justific5
rispunsul
dat.
a, 11-4!11 -5
b.ls-en1s-e c,Ls-7nrz-7

1 3 - 6 n1 4-6

16 -8 n 1 6 -s

13-8n13+8

r Verific:princalcul.

[f

carenumirestecu 13maimaredecatdiferenla
numerelor
1gsi 9?

llf

Sumaa douSnumereeste17. Dacesad4 din fiecaredintrecete


doui
numere.
carevafi sumanumerelor?

!!f

Treicopiiauimpreuni13maginule..primii
doiauimpreund
9 magrnule,
iaral
doitea
arecudoudmaimultedec6ialtreilea.
CetemJginuge
#iecare biiat?
Anediferenla
dintrecermaimicnumSr
scriscudouScifreidentice
gicermai
marenumdrscriscuo cifr6.

IID
!!!

!!N
!!!
lfN
ED

intr-unmicrobuz-erau
12cdratori.
Laprimastaliecoboariunnumdrdecerdtori Siurcdtot atelia,
Ce ciHtorierau?nmicrobuz
dup5plecarea
dinstalie?
intr-unmicrobuz
erau12cdretori.
LaprimastaJie
urcdcu3 c;ritorimaimurt
dec6taucobor6t.
celic5litorierauin microbuz"dupa
pl"Li"i?n ,t"ti"z
intr-unmicrobuz
erau12cilEtori.Laprimastatieurcdcu3 cdl;torimaipulin
decetaucoboret.
calicet5tod
erauin microuuioudpflLrei jil.,.ati"z
cornelare12 rei.Mariaobservd-ci,
dupdcea cump5rat
un penarcu 3 rei,
i-aurimascu4 teimaipulindecatluiCornel.
Califeiaveufrai;; fuinceoutZ
Sudaunumerele:
a= I + 7 - 6 Sib= 13_ d + 8. Cuc6testemaimare
sumanumerelor
a$i ,fa!i dediferenta
lor?

!f,f

Scrienumdrul
9 cadiferentd
dedouinumere
naturale
maimicidecet20.

!$f

oin ge,numbrtrebuiescdzutd
sumanumerelor
4 9i 3 pentrua se obtine
numdrul
8?

!l!

cakuteazS:
a , 24-5=
27-9=

L]
E

b.26-8=
2l-7 =

tl

22-5=

tl

[j

c.ze-s= Ll
z+-t= lf

d. 24- e= : _l

23-7= a)

L l

zs-g= [_j
a.z+-rs =[ ]

27-$=ll

le =[_:
".26- =[--J
z r - 1 7 = L - -l 24- 17

zo-rz= Ll

22- r s = Ll

zr - r =

TlllTlr-:b .26-18= fl

z g -l s = [_ ]

; 3- t 7 = l _)

2 s -1 e = [_ _ ]

r ComparS
operaliile
de scbdere
de la exercitiile
30 Si31,precum9i rezultateleoblinute.Ceai observat?
Judificdrdspunsul
dat,

AffEnumerele
cu7 maimicidecAtzZt
25i2\ 23.

lfl

nfl5diferenta
dintrenum5rul
249ifiecare
17;18;16;19.
dintrenumerele:

lfl

prinsegeg
Unegte
operaliile
caredauacelagi
rezultat,

f f i f f i tnmr uffi
ffi

f f i mm roffi
!!f

Dinsumanumerelor
8 Si17,scade
diferenla
numerelor
229i9.

$f

Ladiferenga
numerelor
279i9. adun;diferenla
numerelor
25Si8,

p!

nfldsumadintrepredecesorul
num5rului
10Sidiferenla
numerelor
23Si7.

lfif

nfl5diferenta
numSrului
dintresuccesorul
25Sisumanumerelor
I 9i9.

L" o gr;dini!:s-auadus17p5pu9i.
ursuleti
deplugcu8 maipulin,iariepujuc5rii
ragicu3 maimultdecatursuleti.
Cate
s-auaduslagridinil;?

ObserG..
exrciliite,apoi scrie semnutpotrivit (<,>,=) pentrua obline
propozilii
adev6rate.

lpf

a. 13-9L ,.1za-g
28-7 t-_ ) t8_ 7
#r.3otP'"r".t6

L T C a= 27C t

lff

c . r o* s [ : ] r e- s
2! _4 r - ] l 28_4

semnuloperaliilor
corespunzdtoare
pentrua obtinepropozili

a . u a z= 2eO 8
IID

b .21-6D21 - 16
23 _ls f - l 13_s

b. 24 C 7 = e C 8
ls C 8 = 1 s O8

c,2sc8=ec8
7CB=24Oe

Eleviiclaseia douaau adunat16kg de muselel,


iarg5tbenele
cu 7 kg mai
Cale
kilograme
qutil.
de plantetrebuiesd maiadunefdac5
in clasdsu-nt30
deelevigiauhoHretsdpredea
c6teunkilogram
pentiufiecare
etev?
sumaa trei.numere
este29,primulnum5reste12,iaral doileaestecu 6
maimicdecetprimul,
Caresuntcelelalte
dou5numeie?

este30.Al doileanumirestecu 5 maimicdecetal


IEDSuma a trei numere
treilea.
Caresuntprimulnum6rgialtreilea,
dacial doileaeste7?
!!f

intr-uncolajs-aufolosit9 cercutele,
ceeaceinseamn5
maimultcu 3 decet
triunghiuri
gimaiputincu3 decatp5trate.
Catefigurisuntin colaj?

IED

Costelestecu 5 ani mai maredecetMaria,iar Mariaestecu 6 ani maimicd


decetFlorin.DaciFlorinare13ani,celianiareCostel?

!!f

nna,DanSi.Maria_au
coleclionat
ablibilduri.
Anaa coleclionat
cu 3 abtibilduri
mai pulindecAtDan,iar Mariacu 4 ablibildurimai ptigindec6tDan.DacE
Mariaa cole4ionat13ablibilduri,
cateaucoleclionat
ceil;l!icopii?

lD

t" unjoc pecalculator


punctajul
care.s-a
oblinuteste23.careestediferenla
dintrepunctajul
obtinutde ceidoijucbtori,dacdunula obunut14Duncte?
t" un concurs
de tragerecu arculla tinH, Mirceas-aclasatla o difernlide 4
punctefat5de Andrei.DacdAndreia obtinut11puncte,afl5ceiepuncte
au
ceidoi baieliimpreunS.
Afl6toatesoluliise
problemei.

ID

pe carese afl5 exeiciliicaredau


Coloreazicu aceeagi
culoarecaftonagele

acelasi
rezultat:

t.---;--l
lrr-o
T;-=-t_'-l

p
E

r;rl
wl
E-ril
E_J_l
tts-rl
-l
T,-=-----I rz-o I E;
F tl F :;l Firtl

oinnumirul27scade
diferenta
numerelor
239i 14.
Afldnumirulnecirnoscut.
a.9+x=21; b.x-14= 16; c,30-x= 14.

(<,>,=),
Completeazi
casetele
cusemnul
corespunzetor

a . z t - t f - l z t - fi;

gtiindc5suntnumere
Oiferenga
a dou;numere
este6, Carepotfi numerele.

!f

Il

b.2s-13T--l21-13;c.12-7722-17;

de douecifre,cuprinse
intre25 Si15.Scrietoatesoluliileproblemei.

CalculealS:
a,7+ 5;
b . 1 3+ 1 7 ;
14- 8;
16+9;

c.28- 9;
2 3 -L 4 i

d ,8 + 7 - 9 ;
24-9+7,

EAfli'.

a, numarut
cu / matmareoecat9;
b. numerul
cu 15maimicdecat
231
c, cucatestemaimare21faE de4.

Cucat estemaimaresumanumerelor
15
I Si9 fatEde diferenlanumerelor
9i 7?
Corina9i Dianaau coledionat
ablibilduri.
DacECorinai-arda Dianei8 ablibiF
duri.aceasta
ar avea25,iarCorineii-arrSmene13.
Ceieabtibilduri
a cole4ionat
fiecarefetiti?
Completeaze
casetelecu numere potrivite pentru a obtine propozitii

-.rl a wx . . t a

". 8; ; ; ; n

= rr- [ .
i b .z s - f- 1 . zs-o; c. 23-16

Adunareagi scSderea
numerelor
0l a 100
lf

calculeazS:
a.30+ 40=f l u.+o+s0 =fJ c . s 0+ 30= [ , j d. 40+ 30+t o= l- ]

so +zo= l*J s o+ z o= ll
0 o +so = f l + o+ s o= ll

!f

calculeaz5:
a .40+ 30=L Jb .20 +o o=L_c_l, 10+ 80= ! A, eo+ s o= f J

7 o - a 0 =l_)
z o - 3 0 = []
p

o o + ro = D 5 0 + 2 0 + z on=
:o + ro = [_ J 6 0 + 1 0 + z of]=

8 0-20= [_.J go-ro=f]


8 0-60=f_'l e0-80=n

eo_so=fJ
eo-30=D

scrienumerete
60,70,Bo,sal

a. casumSa dou5numerenaturale
formatedin zeci;
b. ca diferen!5
a doui numerenaturale
formatedinzeci;
c. ca sumda trei numerenaturale
formatedinzeci.
r Pentrufiecarecaz,scriecetedoudsolulii.
La un motelsunt90 de locuride cazare.Vineris-aucazat30 de turisti.iar
samb5ucu 20 maimult.CAtelocuriau r6masneocuDate?
!f

Completeaza
casetele
cu numerepotrivite,pentrua oblinepropozilii
adev5-

a.20+40 =30+!

!!

b , 4 0 + 4 0 = [+ 6 0

s 0 + l _ l =6 sa39

[+10=l.-]+20

20+40 = D-10

[-.l-so=to+Eo

c . 80- s 0 = 60- f l
Tl- 20 = s o + 10

so+!= fl- ro

Calculeazi
rapid,grupend
convenabit
termenii.
a.40+ 13+1 7
12+ 8+50

b.14+30+16
2I+ 9+20

c,4 0 + 2 6+ 4
15+30+15

d. 10+22+8
2 4 + t0 + 6

ID

AflScucetestemaimarediferenla
numerelor
90Si10,fa!5desumanume-

[!

Completeaz5
tabelele:

ID

Afl5sumaperechilor
de numere:30 9i 25; 43 Si34; 61 Si 28;62 9i 27;39 9i
40i 42 9i 35.

IID

AfE diferenlaperechilor
de numere:36 9i 2i 45 Si3; 64 Si2Oi87 9i 35i 64 9i
l2i 95 9i 62.

l!|

completeaz5
tabelele.

lft

Pentruo intrecere
sportivd
s-auinscris88 de concurenli.
DacSsunt43 de

llf

relor20 9i 30"

fete9i restulb6ieli,afl; cegb;ieli s-auinscrislaintrecere.


oiterenpdintredou5numereeste24. Unuldintreeleeste65. carepoatefi

numir?
celSlalt
problemei,
r AflStoatesolutiile

lf,t

oin sumanumerelor
369i 53,scadecelmaimarenum5rdedou;cifrecare
pe
cifra6.
are loculzecilor

IED

u diferenta
numerelor
979i61,adun5celmaimicnum5rdedouScifrecare
areDeloculzecilor
cifra5.

lll

nRi toatenumerele
care,adunate
cuprins
intre849i89.
cu 32,daurezultatul

IE

Afl5diferenFdintrefiecare
num5rparcuprins
intre729i805inumirul33.

Mamaare 36 de ani, iar lvtihaiare 12 ani. Cejiani aveamamacenos_a


niscutMihai?Pestec6!ianiva aveaMihai24 de ani?

Corina,Mihai9i Raduau culesimpreuni47 de lalele.corina9i Mihaiau cules


impreun634 de flori.DacECorinaa cules13 lalele,afldc6tefloria culesfie_
carecop .

E
E
E

Sumaa trei numereeste99. Sumaultimelordou5numereeste67, iar al


doileanum5resteegalcu rSsturnatul
primuluinum5r.Afli celetrei numere.

ScrienumSrul
99 ca sum5de trei numereimparescrisecu cifreidentice.
Scrienum5rul88 ca sum; de:
a. doui numereparescrisecu cifreidentice;
D.patrunumereparescrisecu numereidentice..

calcuteazS:
) 4 + 1?'

30 + 25;

b, 30 + 40;

c. 57- 20',
5 7- 2 i

d,74 - 32i
8 7- 4 7 .

Scriein caseti(A) dacepropoziliile


suntadev5rate
9i (F)dacdsuntfalse.
a, 30+ 26=3 8 - 2 6

b , 8 5+ 2 1> 2 1+ 8 5 f_ l

c.6 5 + 2 5 = 7 0 + 2 0

!f

Dinsumanumerelor
04gi 25 scoatediferenlanumerelor
50Si30,

t"tircea
a adunat36 de castane,
iar Doru47. Fiecare
copira oferitfrateruimai
miccete14castane.
Cetecastane
arefiecareb5iatacum?

corinatrebuiasAaduneun numercu 25,dardinneatenlie


a f5cutoperalie
desc5dere.

S]ff;h.rln**F

dintre
num5rul
pecarer-aoblinut
sicetpecaretrebuia

lf

calculeazS:
a . 3 4 + 16= [ l b .27+a 3=f-)

B + 4?=f*l

72+18=fl

o. s r + gg= [ l
a s + 3 s =l --' ] 47+ 13= f l

31+ 29=

s 6+ 3a= f l

tt+ 2 7 = l l

c . 62+ 28=f l

2e+ 42=,-1

45si 35;629i38;79si 11;379i53.


nnAsumanumerelor

cu 24 maimaridecat36; 56; 66;49.


AnEnumerele

34 de mingirosii 9i cu 16 mai multemingi


B un magazin
.s-auvan,.l^L't
albastre.
c6teminois-auvandutin total?

!f

casetele
cu numerepotrivite,pentrua obtinepropoziliiadev6rab.
ComOteteaz5

a,34+26=50+fl
32+ 48 =f--l+ 10

b.67+ L3= 70+[l

s7+ 23=fl+

c.29+61=80+I
10
37+33=l=l+10

!f

mamaei avea25 de ani.cati ani aremama


Alexandra,
canOs-a nSscut

ncum12 ani, mamaavea28 de ani, iar tata avea30 de ani, Caliani are
flecarepdrinteacum?

!!

au 32 de
cornelconstat5
c; impreun5
oaceadunivarstalui cu a mamei,
pesteI ani?
ani.CaUanivoraveaimpreund

!f

ar mairEm6ne
cu 25,iar Mariaar avea
oac6Alinai-arda Mariei13 mSrgele,
cu 9 mirgelemaimultdeceta avutAlinala inceput.catem;rgeleareMaria?

429i 18.
AflEnumirulcu36maimaredecetsumanumerelor

un termenal adundriieste42, iar al doileaestecu 16 mai mare.Afl5suma


celordoitermeni.

pl

40, 60, 80, 50, ca sumbde dou6numerenaturaleformate


Scrienumerele
dinzeci9i unitAli.
I Pentrufiecarenum5rscriecete4 solutii.

are15ani?
acum,dac5Alexandra

llf

catcuteaz!:

.--tr

a . s +r 6 = f l

b . s + e = ff c. e+ 6 =l
a. s+ o=l_]
I +26=
s s +s = l 1 18+16=L ]
3s+ 6=[ .]
]
+e+z o = [l
3 s+2e=l--l se+zo=I
ss++o=l]

Afl5sumanumerelor:
2s 9i39;479i 36; 52 Si29; 369i 38.

ED

AflSnumerete
cu39maimaridecet:27i
38;45;53.

lll

Completeazi
tabetete.

[f

prins59e!ifiecareexerciliucu rezultatul
Unegte
corespunzitor.

f f i @f f i
f f i@f f i
ffi @f f i

w@ f fi
$f

ffi

ffi

@ffi,ffi

a, ffi,t

ffiffi @ffi
ffi
@ ffi,'.ffif

oaci dintr-ocutiese iau 26 de bile,numdrulbilelorramaseestecu 15 mai


maredecatnumSrul
bilelorluate.Catebileau fostla inceputin cutie?

llf

Calculeazi
sumanumerelor
parecuprinse
intre:
a. 34Si40]
b.44F5
i 0;
c.2 7 5 i3 3 .

fSl

Calculead
sumanumerelor
imparecuprinse
intre:
a. 35Si40;
b.46 9i 50;
c. 23si 31.

Sumaa dou5numereeste87. DupSce se scade17 din fiecarenumdr,unul


dintreeledevine26,Caresuntnumerele?

OupEcelndrei ii dElui Marius16lei,fiecarecopilarecete27 de lei. C6$ lei


a avutfiecarela inceDut?
I Calculead
diferenladintresumelepecarele aveauceidoibdieti;
gisc6dere;
a. prinadunare
b, printr-ooperatiedeadunare.
Untermenal adunSriieste27, ia(al doileaestecu 16 mai mare.Careeste

trD

suma?
Punesemnuloperalieipotrivitepentrua oblinescrieriadevSrate,

!Q

a. J o l
o ol

lzl=bJ
JJ = ) r.

b.4eC)28= 77

c . 67[ l 16= s 3

4efl2s = 21

67n16=s1

Oince numdrnatural
trebuiescazut
27,pentrua seobtinesumanumerelor

IEt

36 Si28?

CarenumSr
estecu36maimaredecatsumanumerelor
28Si34?

Bunicaavea38 de gSini9i 25 de rate.Acummai are 43 de p5s6ri.cete


DASHri
a vendutbunica?

a + b = 57,catdevinesumanumerelor
dacS:
E a, laDaci
numerul
4;
a seadunS
b. dinnumdrul
5;
b sescade
c, fiecaretermenseadunScu 4;
d. dinfiecaretermensescade3?

IEt

Cornel
are17ani,iarfrateleluiestecu9 animaimaredecatel,Celianivor

intr-unparcs-auplantat36 de castani,cu 16 mai mulli tei, iar stejaric6t


castanigitei la un loc.CeUstejaris-auplantat?

[!

aveaimpreunipeste7 ani?

grupand
CalculeazS,
convenabil
termenii:
a,
b,
c.
d.
e.

36+L2+L 4 + 3 8 )
l+2+3+27 + 2 8 + 2 9 i
9+8+7+1 3 + 1 2 + 1 1 ;
5+27+25 + 2 3 i
5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 5 + 1 4 + 1 3+ 1 2+ 1 1 .

ColoreazS
casetacareconlinerezultatul
corect.

a . 4 7 + 2 3=E@ @

39+24= llTl
E r=at
LJ:-] L::J L-:1

25+3 6 =
F !@ F!

b. 4s+4s=
@EE

5 8 +2 4E=z E E
7 2 +r e E
= EE

Completeazicasetelecu numere potrivite,pentru a obJinepropozitii


adevdrate.

!f

a .36+ 48=n +3 6

!f

b.3 a+ le< l- - + 19

-l
c .o s + [ > e s +[ l

en;:
a, numdrulcu 35 maimaredecat48;
b. sumanumerelor
47 gi29;
c, suma,gtiindcd untermeneste34,iaral doileaestecu 1Omaimare.

f" un concurs.Dinua obJinut43 de puncte.gtiindd el are cu 18 puncte


maipulindecetRadu,iar Raducu 1gpunctemaipulindecetMihai,afl5:
^
a. cetepuncteareRadu;
b. cetepuncteareMihai;
c. care este diferenladintre num;rulde puncteale lui DinuSi ale lui Mihai,
prinadunare.
calculend

ID

!f

Scrienum6rul
72ca:
a. sumE
a dou6numere;
b. sumda dou5numere
identice;
c. sumda treinumere.

pcahuteazS:
a ,80- 6
8 0- 16
8 0- 36

b. 70- I
70-18
70-38

c,6 0 - 5
60-15
60-35

d .7 0- 6
70-76
70-46

36i 45t72|54,
nru diferenta
dintrenumirul90gifiecare
dintrenumerele:

cu47maimicidecat50;80;90;70.
AflSnumerele

!f

in careseaflEr5spunsul
corect.
coloreaz5
caseta

a.7o-4s=EEE

tr;--t T;;-t E;t


o u -J/= iJlJJ
lzJ

b.so-18=
EEE

5o- 3 2 =E E E I

c. 80-2 3 =E @E

7 o -71=
@ @ E

adecSsulele
cu numerepotrivitepentrua oblinepropozilii
completeazi

!f

vSrate.
a.50-24= 60-

4 0 -r= 30-1 5

b.so-fl=so-ff
I

t-Jo=t

t-Jo

c.[-l- tt =f] - zt
t-zz=t

-JJ

Desc5zutul
este50,iarrestul33.Aflbsc5zetorul.

de
un producitora recoltat60 kg de rogii9i 80 kg de ardei.Cetekilograme
legumeFaurimas,daci a vendut27 kg de rosii9i 43 kg deardei?

trD

379i 53scadecelmaimarenumirdedoui cifre,care


Oinsumanumerelor

arepe loculzecilorcifra6.

80 5i 37.
anesumadintrenum5rul37 9idiferentanumerelor
I Potida rSspunsul
firS a efectuacalculele?
Justifica.

tntr-olivad5erau100de pomifructiferi.Dintreei,48 eraumeri,30 caigi,iar


restulnuci.Catinucierauin livad6?

sumaa trei numereeste80. Primulnumir este24, iar al doileaestecu 12


maimaredecatDrimul.
Careesteal treileanumar?

p!

syry .utreinumere
este90.sumaprimelor
doudnumere
este69.iarsuma
ultimelor
dou;numere
este63.Caresuntnumerele?

ftf

catculeazd:
a, 72- 6

l!!

b.37*8

)r-d

0z-9

47-9

87-8

c.5 5 - 8
82-7

d.45- 7
34-6
8 1- 9

Calcuteaz5,
agez6nd
numerete
unutsubattul:
a. 61- 34
43- 18
52-34

b . 7 2- 5 6
82-34
6t-47

l$f

CompteteazS
tabetete.

ftf

calcuteaz5:
a, 34+ 57- 6 6
38+47 - 6 8
46+28 - 5 7

c,3 7 - 1 8
45-26
53-28

b,83-47+36
75-57+49
84-36+37

d,76- 49
83-56
vz-

lb

c.3 1 + 4 9 - 5 3
87-38+25
36+49-28

Sffietoatenumerele
naturalede dou5cifrediferite,folosindcifrele3, 5, 4.
AflSdiferenladintreacestenumereSinumErul
29.
[l

DescSzutut
este53,iarsc5zdtorut
27.AftEdiferenla.

St

Descizutut
este64,iarscizdtorul
cu 35 maimicdecatdescEzutul.
AflAdife-

IED

Cu* estediferenladintredouanumerepareconsecutive?
Dardintredou6
numeretmpareconsecutive?
r Verificdrispunsuldat pe exemplenumeflce.

!!

Marcela
are 43 de ci4i, iar meliaare27 de c;(i cu catec54i are
mai
murtel4arcela
dec6tcamelia?

I''Afle

num6rul
cu49maimicdecAt
diferenla
numerelor
919i23.

a trei numereeste81. sumaprimelordouSnumereeste52, iar al


!$Suma
doileanum;restecu 8 maimaredecetal treilea.Caresuntnumerele?
llNsuma a trei numereeste78. SumaprimelordouEnumereeste60,gtiindcd
al treileanumbrestecu 8 maimicdecatal doilea,afl5celetrei numere.
albe.rogiiSigalbene.Baloane
roSiisuntcu 14 mai
!f,Nintr-o cutiesuntbaloane
putinedecatbaloanealbegi cu 16 mai multedecetbaloanegalbene.Cete
galbene
baloane
suntde fiecareculoare,
dac6baloane
sunt28?
a douSnumereeste72. DupEce se scade18 dln al doileanumdr,
lftfsuma
acestadevine25.Careeraunumerele?
!!f

suntadevirategi 4 daci suntfalse.


scriein casetdA, dad propoziliile
b.48-38=48+38
a , 3 8-24 = 38 - 2 4 - 0
D
67-43= 67 - 4 3 - L

D
L]
D

s2- Is-2s=e2-25 D

73-28=73-13-1s f]
51-36 + 1 = 5 1+ 3 5 - 1
= cu
r Transformipropoziliile
falsein propozilii
adevirate,
inlocuind
semnul
semnulcoresDunzbtor.
[f

16 mere5i s-amaiaddugatun
intr-unco9erau56 de mere.S-auconsumat
numSrde pere.Acumin cossunt73defructe.Cateperes-auadiugatin cog?

DianaSi costelau plantatin gradini43 de zambile.cameliaimlffcametia,


preun5cu Dianaau plantat24 de floti, iar costela plantattot ateteaflori
.
cAtea plantatDiana,Cetefloria plantatfiecarecopil?
pNlaria
ci i-ar mai trebui9
are in coleqie43 de vederi.Frateleei observS
pentru
pe
a
avea
cet
dublul
numirului
de
vederi
carele aresorasa.
vederi
* Catevederiaveabdiatul?
* Careestediferenladintrenumarul
pecarele auceidoifrali?
vederilor
pintr-o
cutiesuntbilealbe9i negre,Bilealbesunt36. Dacein cuties-armai
pune17bilenegre,atuncinumirulacestora
ar fl cu 14maimaredecatcelal
bileloralbe.C6tebilenegresuntacumin cutie?

llf

si seaflenumerele
4 4 c,giindda + b+ c=90,a+ b=63,iarb+ c=52,

Ilf

sumaa douSnumere
este85.DupEce sescade19dinfiecarenumdr,unul
dintreeledevine36.Caresuntnumerele?

!!f

Ooifratiaveauimpreuni42 de prune.DupEcecopiiiminancd
impreuni14
prune,al doileaobservic5 i-aumair5mas19 prune.CateDrunemalare
primul
cooil?

!J

CompleteazS
tabelele
cunumerete
necunoscute.

ff

Sumaeste80,iarun termeneste39.Afli cel;lalttermen.

!f

OacS
a-17 =385i74- b= 29,calculeaz6
sumagidiferenta
numeretor
a9i ,.

!D

nn: numerele
necunoscute.

a . a+36+2 3 = 9 4
45+ a+ 1 9 = 8 6

b,84 - a = 6 5 - 4 3
76-a = 8 4 - 5 6

c.3 5 + 2 4 - a = 1 9
62-38+a=74

!f

Peo farfurieerauprune.Maramdnancd
7 prune,iarbunicamaipune1.5prune.
pe
Acum farfuriesunt50deprune.Catepruneaufostlainceputpefarfurie?

!f

CompleteazS
numerele
carelipsesc
dincasete.
a.

b.

c.

t;@w@,uQw@rn
m@uQm@,m&u

u@m@.u-{qmQm

!f

CompleteazS,
dup5model.
tl

vv
t!11

-! O f--'_"r

vv
Lltl

t-

41 -

A4

4t l 4

-l O+

!f

.----l

+ tq

potrivite
pentrua obtinesumele
Completeaze
casetele
cunumere
indicate.

75
75
75
!f

gi urcd19.Acumin
Laoprireain statie,dintr-unautobuzcoboarE
15pasageri
autobuz
sunt35 de pasageri.
Celipasageri
inaintede oprirea
erauin autobuz
in staJie?

IED

p" terenulde joacberau26 de copii.Pleac611fete Simaivin celivabiieli.


Acumpeterensunt33de copii.Celib5ieliau maivenitlajoad?

IID

t'Ggendesc
laun num6rdedou6cifre,pecareil aduncuelinsugi9icucifra

de peloculunitililor9ioblin29.Lace numSrm-amgendit?

lll

Oupdce Alinaii dd Cameliei


13 mirgele,iarAnei23, ea r5m6necu 17 m5rgele.C6temirgelea avutlainceput?

[f

intr-unautobuzerau38 de c5l5tori,La primastaliecoboar5un numir de


c5lStorigi urcS17. Acumin autobuzsunt 40 de celdtori.Cali celStoriau
coboret?

cakuteaz5:
a. 36 + 23i
87- 45i

b, 31 + 49i
67 + 28;

c. 90- 43;
83* 56,

!f

oescazutul
este74,iardiferenla
este38.Careestesciz6torul?

Afl5numirulcu3gmaimicdecatsumanumerelor
43si 39.

ID

Aflenumerele
necunoscute:
a, 45+x =72

x=7 2C as

x =J

b , x + 3 6= 8 1

c,8 6 - x= 4 9

x= 8 1C3 0

x=I

x=a6Oa9
x =f-]]

,=fl

!f

intr-ocutieerau24 de baloane
rogii,17baloane
albegi 34de baloane
galDene.
Seiau baloane
din fiecareculoaregi se faceun omjment.in cuueau remas
cate15baloane
dinfiecare
culoare.
Gte baloane
s-aupusin omimentz

!f

OacE
a + b+ c= 97,a + b= 66,iarb+ d= G0,afl5numerele
4 rSi c.

sb

Numerele
naturalede
la 100 la I 000

numereconsecutive-+ numere
careurmeaziunuldup5altul
in Sirulnumerelor
naturale

tl
!

aOc nuri, natural


detreicifre
numarului
ordin + loculocupatde fiecarecifri in scrierea

E
Scrienumerele
reprezentate
pe num6rStori,

l
l
l
u H sH

r._-l
!f

a. o sutii,3 zeci9i 7 unitili;


b. 4 sute,5 zeciSi3 unit5li;
c. 6 sute,5 zeciSio unitate;

d, 9 sutegi9 zeci;
e. 9 sute9i9 uniteli;
f. 9 sute,9zeciSi9 unit5li,

Deseneazi
bilepe numdrdton
penffua reprezenta
numerele.

lit

.l
l o4-l t-s3r

Fstl

f 4401

Descompune
numerele
datein sum6desute,
zeci9iunit5li,dupi model:
-4oal
a, 457, b.3 8 9 , c , 7 1 8 ; d , 9 7 7 ;

[:]

Scrienumerele
naturale
formate
din:

lil
tll

t--_l

e ,5 0 9 ; f.6 9 0 ;

9 ,9 6 0 ; h ,6 0 9 .

scriecucifrenumerele:
a. cincisuteSaptezeci
9i gase;[-_l

optsutecincizeci
Sinou5;
sutedou5zeci
Sapte
9iunu;

b. cincisutegapte;
optsutetreizeci;
opt sutetreisprezece.

!f

completeaz5
tabelul.

!f

576;109;501;465;381;707;650;818.
Scriecu literenumerele:

!f

completeazS
casetele
cu numerele
carelipsesc.

E
752 lI
832 L]

a,376

!f

378

b. 348

754

267

830

784

tl

n
E

350

c. 498

269

789

782

901

n
n

500
791
899

girurile
completeazt
cunumerele
carelipsesc,
a,785; 786; 787;f--1

.74o.

t::] rJ

2so; 2s2;fat t 296;


rt
447i
c. 432; 435; +38; f_l
d,385; 380; 325;f_-.l
b, 288,

fl

n n

[t

tl

; 7921
i 302;
.4q?.

;3 5 0 .

scrie,,vecinii"
numerelor:

u. f

[l
[_] au+

[f

ese[]

] +egf

f-_--l qoo l

-.l

[__lsorf-.]

". f-l
fl

ooof_l
oso[_l

qqq T-_--l
f---l
t__________-l
t _--, _,_l
---

scrienumerele
naturale:

!f
a,
b.
c,
d.
e,
f.
g,

pf

de la 273pan6la 281;
de la 463pan5la 455;
cuprinse
intre878ti 885;
maimaridecat744,darmaimicidecat753;
celpulinegalecu 877gicelmultegalecu gg6;
celputinegalecu 293,darmaimicidecat303;
maimaridecat797Sicelmuttegatecu 805.

Observd
regula
deformare
a Sirurilor
in fiecare
Siscriecate4 numere
sir.
a. 453| 458i 463i 468;
b, 457; 454i 451; 448i
C.

367i 357i 347i 337;

d. 579t 575; 571, 567i

n n n
E n
I
tl
E t:]
E tl
n n
[]

[]

[]

l$

Scrietoatenumerelenaturalede trei cifrecareau pe loculzecilor9i at unF


$tilor cifra7.

!!

Scrietoatenumerelenaturale
de trei cifrecareau pe loculsutelorcifrag, iar
zecicu dou6maimultedecatunit5ti.

[l

Scrietoatenumerele
naturale
de trei cifrecareau pe loculzecilorcifra5, iar
sutecu 3 maimultedecatunit5ti.

llf

Scrietoatenumerele
naturale
detreicifrecaresepotformacucifrele7 si 2.

p!

Scrietoatenumerele
naturale
detrei cifrediferitecarese potformacu cifrele
1.7.O

[l

Scnttoatenumerele
paredetei cifrediferitecaresepotformacucifrele2; 5; g.

[l

ScrAOatenumerele
imparedeUeiq.frediferitecaresepotformaoJcifrete1; 9; 6.

!Qscrie:
a. celmaimarenumdrdetreicifrecarearepe loculunieitilorcifra5;
b. celmaimarenumir detreicifrediferitecarearepe loculuniGlilorcifra5;
c. celmaimicnum5rdetreicifrecarearepe loculzecilorcifra7:
d. celmaimicnum5rdetreicifrecarearepe loculsutelorcifra2;
e. celmaimicnum5rdetreicifrecarearepe loculunitEtilor
cifrag.

!!f

Scrienumerele
naturale
de treicifre,aleciror cifrereprezintii
numere
con-

!p

paredeforma94a.
Scrietoatenumerele

!!!

Scrietoatenumerele
impare
deforma87a.

!!l

parecuprinse
Scriepatrunumere
intre876Si890.

!!f

Scriepatrunumerepareconsecutive
intre 564Si 574.Cetesolulii
cuprinse
areproblema?

![

Scrlepatrunumereimparecuprinse
intre5819i 681.

lff

scriepatrunumere
impare
consecutive
cuprinse
inhe5739i685.C6tesolulii

!f!

scriegasenumere
consecutive
dintrecarealtreileas5fie 598,

secutive.

areproblema?

@Scrie

gasenumerepareconsecutive
dintrecareal doileasi fie 874.

scriegasenumereimpareconsecutive
dintrecareal patrulea
$ fie 287.

pf

dintrecareunulsi fie 877.ScrietoatesoluScriepatrunumereconsecutive


!iile problemei.

Scrienumerele
imparedetrei cifrecareau pe loculzecilorcifra5, iarpe locul
sutelorcifra9.
Scdenumereleparecareau pe loculsutelorcifra 8, iar cifrade pe locul
zecilorreprezintii
un numArimparmaimaredecet7.

pscrie:
a, numerele
paredetreicifreidentice;
b, numerele
imparedetreicifreidentice.

p!

Scrietoatenumerete
deforma5bc,gtiindci a + b + c = 5.

llf

scrietoatenumerele
deformaa6c,gtiindc6a + c = 5.

Scriecelmaimaregi celmaimicnumdrnaturalde 3 cifre,in careunadintre


cifreeste3, iarsumacelorlalte
este5,
Scrienumerele
parede trei cifrecareau pe loculzecilorcifra9, iar pe locul
sutelorcifra5.

printr-o
Uneste
s5geatd
num5rul
scriscucifrein coloana
,,4,cu acelagi
numSr
scriscu literedincoloana
B.

U
!

lf

ScrieS numerenaturale
de treicifre,maimaridec6t273.

!f

ScrieS numere
naturale
detreicifre,maimicidecet870,

giscriesemnul
corespunz5tor.
compar;numerele
a, Jbl Ll

6/5

483f''l 3e1
7$ 7443

s62al2se

867

c, 874

492

o+5

349

864

796

756

tl

tr
tl

847
641
864
759

cu numerepotrivite,pentu a oblinepropoziliiadeverate.
completeazS
casetele
a.

375<
987 >
998<
505>

!f

tl
487 tl
350 tl
793
tl

b. 876

tI

n
E
n

b.48s< f'l

< soo c. s74<T_l <

787>,-]|> 7so
876<[_-l < 880

s1l>T_l > 4ee

t:]
t_l

e77>41>
28e<f_l <
861>T*--l >[]

564;83ri 296',483i546',7!5i 9861968;837;413,scrie:


Ointrenumerele
maimaridec6t650;
a. numerele
b. numerele
maimicidec6t550.
* cu cifrecorespunz6toare
pentrua oblinepropozilii
adev5rate.
completeazi
Pentrufiecarecaz,scrietoatesoluliile.

p
a,

*56 > 473


3x1 < 362

I
a.

b, 567 > *69


673 > *87

c, 974 < *7x


*4* = 6*L

(A)saufalse(F).
urmEtoare
suntadevSrate
scriedacSpropoziliile
b.4Ls< 49r> 194f
JUb > Jbu > bJ6
|
l
86e> 6e8> 968T--l
754< s74< 745T.--.l

!!

scriepatrunumerenaturalemaimaridecat343,darmaimicidec6t439.

naturale
maimicidecet870,darmaimaridecet785.
Scriepatrunumere

ID

Scrigcincinumeremai mari dec6t876, p5strAnd


aceeagicifrd ta ordinul
sutelor.
Scriecincinumere
maimicidecet578.p;shendacea9i
cifr5laordinulsutelor.

EDit

urmetoarele
g-rupe
denumere,
subriniaz5
cu rogunumdrur
cermarmare9i
cualbastru
numerul
celmaimtc.
a. 379i785i 134;S79i
b, 257i 243;297i 2r9;

[!

rotos-rna
cirrele
date,scriepentrufiecare
cazcermaimicaiapoicermaimare
a . 4) 7;2i

[|in

c, 477; I74;7t4i 74Ii f47;


d.2t0; 397;207;379;739.

b.0i 9 ; 7 ;

c. B;6i gi

d ,3 ; 5 ; 0 .

tabeluldemaijos s-a inregistratnumdrulpersoanelor


care au vizitat
un muzeu.Observ6
tabelulSirEspunde
la urm6toarele
cerinte.
a) IndicElunain careau venitmai pulinivizF
tatori.
b) hdid lunilein care au venit mai pulini
vizitatori
dec6tin lunaiunie.
c) Indic; lunilein careau venitmai mulli vizi-

crirnlr
@

@
GnHfiil

tatoridecet?nlunaianuarie.

I Folosinddate din tabel, formuleazdalte cerinte.

[f

lentru fiecaredintrenunrere
te 345;270;869;171gi 935scrieacetenumere
careconlinaceleagi
cifre,.darsuntmaimaridlcat numerete
Aite, pentruRe_
carecazscrietoatesoluliile.

!l

scrienumerere
careau acereagi
cifreca numerere
de maijos,darsuntmai
micidectele.
a, 32 L ;

b, 683;

c, 470;

d ,7 3 0 .

[l

t',tumdr6
din 3 in 3, in ordinecresc5toare,
astfel:
a, de la 381penSb 402;
b, dela 432pendIa453;
c. de ta 785p6n5ta806;
d, de la 866panSta887.

[l

NumErS
din2 in 2,in ordinedescresc6toare,
astfel:
a. deta284panela270;
b, de la
ta:385pen5ta371;
c. de la 811pdndta 797;

d. de la 903pandta889.

ftf

!!l

!!

lfl

grupidelacelmaimiclacelmaimare.
scrienumerele
dinflecare
a. 189;456; 684; L48i 573t 374i

b, 487i 43si 463, 480;475i 479i

c. 274; 427; 247; 742i 472; 724i

d.481;184;418;148;814;841.

grupddelacelmaimarelacelmaimic.
Scrienumerele
dinfiecare
a. 571; 386; 453i 814;905i 786:.

b. @7t 698i 654i 6rgi 642i 676',

c,78I, 787, 817)TtBi 87ti 778i

d, 983; 839; S47i 389i 989t 857.

grupeiin carenumerele
incercuiegte
literacorespunz6toare
suntscrisein
ordinecresc6toare.
a, A.486;528;468i396i481;327i
8.327i 396i486i468;481;528;

b, A,376i 673;637j367i7631736;
8,367',376i637',673i763i736i

481;486;528;
C,327,396;468;

C,367)376i637',673;736i763.

grupeiin carenumerele
suntscrisein
incercuiegte
literacorespunzitoare
ordinedescrescetoare.
B. 951; 943; 874i 869, 745; 694i

b. A.915,591;159;195;951;519;
B.951;915;591;519;159;195;

C.951;943; 869i 874; 745t 694t

C,951;915;591;519;195;159.

a. A.951;745i 869i 694,943;874,

!$

grup5in ordine
cresc5toare.
Scrienumerele
dinfiecare
a. 453;184;275;167;342i255i
c, 257i 725i572', 89; 147i 296',

b. 861;843;812;865;876;890;
d. 345; 543; 435i 354, 534i 453.

scrienumerele
dinfiecaregrup5in ordinedescresc:toare.
a, L46i297i87i 384;SIti 243)
c. 783; 52It 387i 423, 378;837i

b.481;403;4t3i 457, 429i460t


; 1 1 ; 1 1 ;1 0 0 0 ;1 0 0 .
d. 1101
; 011

!p

naturale
de treicifrecaresepotformacu cifteleZi 7i
Scrietoatenumerele

lfif

Scrietoate numerelenahiralede trei cifrediferitecares pot formacu cifrele


descrescitor.
5; 7; 9, apoiordoneazi-le

!!

naturale
de treicifrecarese potformacu cifrele3; 7;
Scrietoatenumerele

crescttor.
6, aDoiordoneazS-le

4, apoiordoneazS-le
descresc;tor.

IE

Scrietoatenumerele
naturaie
de treicifrediferitecarese potformacu cifrele
7; 6; 8, apoiordoneazS-le
cresc5tor.

In tabeluldemaijoss-ainregistrat
punctajul
pecarel_auoblinutcopiiitaun
concursde tir. Completeaz5
tabelul,ad;ugendlocul pe care l_a ocupat
fiecarecopilin clasamentul
final.

. Scrienumelecopiilorin ordineacrescdtoare
a punctajului
oblinut.

a scrisnumerele
naturale
djn4 in 4, in ordinecrescitoare,
XED DanieLl
pornrnd
dela286.Careesteal Saselea
num5rscrisdeDaniela?
!!

Bogdan
a scrisnumerenaturaledin 6 in 6, ?nordinedescresc;toare,
pornjnd
de la 379.Careesteal patruleanum5rdinsir?

lfl

C-orina
a scrisin ordinedescrescitoare
numereparecuprinseintre g61 9i
851.Careesteal treileanumlrscrisde Corina?

llt

!!f

in casetele
de deasupra
scrienumeremaimaridec6tnumErul
dat,iar in
casetele
aflatededesubt
scrienumeremaimici.

CompleteazS
casetele
liberecu semnele
,,<"sau,,>",pentrua oblinepropozitiiadevSrate.

c.s81! 7'3a)nL

a . 4 8 6 1 4 53n43s b.784
I e4sn813

3s7alre7Zt74 814J 841Iso4


!!f

!!t

478I

381Is16

scrie:

a, celmaimarenumdrpardetrei cifre;
b. celmaimarenum;rpardetrei cifrediferite;
c, celmaimarenumdrimpardetrei cifrediferite;
d. celmaimarenumir imparde treicifre,carecontinein scrierea
sacifra6;
e. celmaimicnumir pardetreicifre,careconlinein scrierea
sacifra6.

Completeazi
casetelepentru a obline descompuneri
echivalente
ale
numerelor:
356= 300

+f-__l
I +70

5/ + =l
L]

8s5 = 800

tl

+ 6 = 3 00

+f___l

+T*-l=f-_l

+
+

74

+
+

56

+[-l
+8
_ t-----l
+[--l -T------t
I-L
'l
+l=___l+ 1 = 3 00
+40

+ 6 = 7 06

girulcu numerele
Completeazd
carelipsesc:

a.483;
48s;+ez;f-]; +sr;[_] ;f--_l ; +e7.
b.e s8e;sss;s zf; I ; ea6; f -1 ; e + ofi; .
!f

!f

eentrufiecarenumir scriscu cifre,incercuiegte


scrierea
corespunzitoare
cu
lttere,

gaptezeciSicinci;
A, cincisute
B.cincisutegaptezeci
9i cinci;

A. optsuteopt;

C.cincisutegaptezeci
9i cinci;

C,optsuteopt;

B, optsuteopt;

A,patrusute
nouisprezece
B.pakusutenou5sprezece;
C.patrusutenouisprezece

Dintrenumerele:
483;g56;647;BgTi7gL',274;g76;47L;g74; 837,sctiei
a. numerele
maimicidecet600;
paremaimaridecat700;
b, numerele
c, numerele
impafemaimicidecat650.

!f

Centruflecarecaz.coloreaz5
casetacareconlinecifracetrebuieDusdin locul
luix pentrua seoblinepropozilii
adev5rate.

!f

Scriepatrunumere
impare
consecutive
dintrecareunulsdRe7g9.

Adunareagi sciderea
numerelornaturalede
la 100 la 1 000

adunare- operaliade combinare


a dou; numere
pentrua formao sum6care continetoate
naturale
unit6Jile
numerelor
considerate
propriete$a|e adunirii - intf-osumade doisaumai
multitermenise poateschimba
ordineatermenilor,
suma
rdm6nSnd
neschimbati.
Exemplu: 2 + 3 + 5 = 2 + 5 + 3 = 5 + 2 + 3
scidere - operaliaaritmeticiprincaresedetermina
diferenta
dintredoui numere

. efectuarea
adun6rii
numerelor
naturale
in concentrul
firi gi cu trecere
O - I OOO,
SiscSderii
pesteordin;
. aplicarea
proprietdlilor
penFuugurarea
aduniriiSiscederii
anumitor
calculeSipentruaflarea
nurnerelor
necunoscute
dinexercilii;
. uti{izarea
elementelor
de limbajmatematic
specific
adunSrii
9i scdderii;
o relolvdrea
problemelor,
etapele
rezolvirii;
iustificand
n exircgerea
datelordintabelepentrua rezolva
anumiteprobleme.
Siinterpretarea

Adunarea9i scidereanumerelor
naturalede la 0 la 10
p

catcuteazi,
a5ezand
numerele
unulsubaltul:
a , 245+ 32

b.235 + 343

c. 302+ 185

d. 740+ 109

742+ 30

674 + 225

47L+ 320

370+ 208

549+ 50

543+ 232

804+ 163

275+ 120

zoL + 5/

36r + 234

763+ 215

640+ 207

Aflesumanumerelor
8159i 132;7LB9i 24Ot519Si 170;7I3 ,i 263i5279i

!f

Completeaz5
tabelele.

!f

nne numerele
cu 324 mai maridecet145; 243; 3S3t605; 540; 442)S5Si
342.

!f

Scrienumerele
462i57U340;764casumi de douEnumerenaturate.

trD

Untermeneste 214,iat al doileaestecu 31 mai mare.Afli sumacetordoi


termeni.

fu un chioscs-auvendut142de reviste,
iar ziarecu 203maimulte.C6te
ziaregireviste
s-auvandut
in total?

!f

Completeaz6
casetele
cu numerepotrivitepentrua oblinepropoziJii
adevbrate,
a. 421+ 236= 236 + f_-]
b.2s4+T_l=2as+f''l

342i 4699i 330; 396 Si203; 336 9i 113.

) )+

zJu = zJv + +)/

f'l+321 = [_l+312

ID

iu sumanumerelor
324Si432adundcelmaimicnum5rparscriscutrei cifre
identice.

ru sumanumerelor
430si 2s7adun6celmaimicnum5rimDar
scriscu trei
cifreidentice.

Lu o patiseries-auficut 234 de pateuricu br6nzi Si cu 120 mai multe


pateuricu carne.Cetepateuris-aufScutin total?

pf

intr-o livad5s-auplantat213meri,pericu 220maimulli,iar prunicet meri


Siperila un loc.CeUprunis-auplantat?

oescoper5
cifrelecarelipsesc
calculele.
ai reconstituie
a, L2*+
b, x*5 +
c, *7x +
d .3 *5+
x3x
2*5
2*2
*87
689
608

e. 4*0 +
*6*

AfHnum5rulcareestecu 2t4 maimaredecetsumanumerelor


332si 433.

[t

Sumanumerelor125 gi 303 estecu 261 mai mici decetnumErulx, Afld

[!

tutama
a cumpErat
un ghiozdan
cu l3Gde lei gi o pereche
de rolecu 240de
lei.Cagbania avutmama,dacdi-aumairimas123de lei?

En

PoEi
scrienumSrul
605casumi de dou5numerenaturaleidentice?
I MotiveadrisDunsul
dat.

[l

Compard
sumelefErSa efectuacalculele
giscriesemnulcorespunzitor
in caset5.

numdrul
x

a. 320+ 154 n

6s1+ 213f-l
!!f

320+ 4s3

b.346+123f_l

rZt + r+o

SSr+ ZrS

234+ 432 l)

Zl+ + Z+2.

Completeaz6
casetele
cu numerepotrivitepentrua oblinepropozitiiadevdrab.

a. 236+343= 200+fl

+30+40+f'l

4s2+ 327= f__] + soo+ l-_l +f-l


b. 294+305=500+f_l +f-l

= [-_-l +oo+f__-.l
362+ro7

+3

+ z +fl

![f
!!

Sumaa doitermenl
ste333,Fiecare
termense adunecu acetasi
numdrsi
sumasemirestecu400.Cenumirs-aadunatlafiecare
termen?
CareestenumSrul
cu 142maimaredec6tceamaimaresum;a douadintre
numerele:
273i32ti Z3L?

lff

oac5se vendlZ3 de p6ini,numirulpainilor


rimasear fi cu 212maimare
decatnumirulpeinilor
vendute,
C6tepainisuntin magazin?

!!f

intr-unparcs-auplantat213firedepanselute,
iarlatele
intr-unnumardubtu
faF de panselute.
Cetefloris-auplantatin parc?

ED

Lusumanumerelor
parecuprinse
inhe209Si216,adun5numarut
363.ce
numSr
aiobtjnut?

nnesumaa.treinumere,
gtiindci sumaultimelor
dou5numere
este234,iar
primulnumdrestecu 131maimaredecetsumaultimelor
dou;.
calculeazS
sumadintrenumirul3339i fiecare
dintrenumerele
de treicifre
diferitecarespotformacucifrele6, 4 Si2.

!!f

EfectueazE
calculele,
apoicoloreazicasetele
carecontinrezultateje
in careul
aEturat.Veidescoperi
drumulpecareil va facebroscuta
pentrua ajungein
lac.
136+460
408+27t
200+307
342+243
754+22!
210+102
803+180
521+251
2L7+!72
470++41
772+217
453+535
332+431
301+286

558

853

s83

843

208

585

312

274

319

317

185 309

375

772

507

763

983

481

323

5/5

389

769

679

851

596

988

349

587

.'15

956

739

60q

394 233
32r 709

sI!&

catculeazi,
asezand
numerele
unulsubalh.rl,

lf

a, 324540600960-

110
210
400
300

b.842485596184-

620
364
253
182

c. 946848748396-

503
210
504
106

d,776 864 945 962 -

El

AfHnumerele
cu231maimicidecet:836;S4r 756;697.

!f

an5oirerenga
perechilor
de numere:
a,845 Si423i
7s6 ,i 432;

b. 9809i 340;
8609i 320;

c. 709Si304;
8289i420;

243
543
544
342

d,574 gi 304i
878Si520.

!f

Completeaz5
tabetete.

!f

Descizutul
este784,iarsc5zStorul
este433.Afli diferenta.

!!

Descdzutul
este675,iar sclzitorulcu 123maimicdecatdesc5zutut.
Afli

diferenla.

!f

OiferenpdintredouSnumereeste235.Celmai maredintreeteeste678.
Careestecel5laltnumlr?

ID

Affi diferenla
dintresumanumerelor
573gi 426gicelmaimarenumarpar
scriscutrei cifreidentice.

Luun magazin
de fructeti legumes-auv6ndut256kilograme
gi
de portocale
cu 115maipulinekilograme
de mere.C6tekilograme
de fructes-auvandut?

!f

Scriein caset6,4 daci propoziliile


suntadevirate9i Fdac5propoziliite
sunt
false.
a. 685 + 202= 685- 202
b.900- 600= 900- 300- 300 f-l
888- 444= 2 2 2 + 2 2 2
780-420=360+420

t]

I TransformS
propozigile
falseTnpropozilii
adev6rate.

scrienumerele
222; 333; 444;555ca diferenlide dou; numerenaturate,
astfel:
a. fiecaredintreceledou; numeresdaib5cifrediferite;
b. fiecaredintreceledoudnumeres5fie scriscu cifreidentice.

p!

eeo ghirlandb
sunt246de becutele
rogiigi 123de beculele
albastre.
Formuleaz6intrebarea
problemei
pentrua rezolvaproblema
prin:
a. operaliede adunare;
b. operaliede scddere.

ED

Unalbumde artd9i un diqionarcost6impreuni475de lei.Dictionarut


cost6
120de lei,Careestediferenladinheprelulalbumului
cel
al
didionarului?
ti

llf

oinsumanumerelor
254Si143scade
diferenla
lor.

IED

eru diferenla
dintrecelmaimarenumbrimparscriscu treicifreidentice
si
celmaimicnumdrimparscriscutreicifreidentice.

El

Calculeaz5
diferenla
dintrenumarut
BB89i fiecaredintrenrr"r"l" *r""1"

[l

Ointr-olivadEs-aucules875kilograme
de cirege.pentrucompots-aufolosit
230de kilograme,
iar pentrudulceatE
425 de kilograme.
Cetekilograme
de
cireseau rEmas?

[t

Sumaa trei numereeste 768. Sumaprimelordou5numereeste356, iar


sumaultimelor
douSnumereeste545.Afli celetrei numere.

IED

L" un magazin
s-auadus126mingide volei,210 mingide fotbat,iar restul
peni la 888,mingidetenis.Cetemingideteniss-auadusla magazin?

![l

Scrienumerele
427;2t4:524;3OS
cadiferenld
dedouinumere
narurare.

!Q

potformacu cifrele6, 3 Si1.

Descoper;
cifrelecarelipsesc
sdderile.
Aireconstituie
x5
*
**5
a,
b.
c. 6xx d. *** _
x 5*
87*
253
*24
413
330
t46

e. 6*4x8x

410

t" o cantines-auadus457kg dezahir.in fiecarezi seconsum5


c6te110ko
de zah6r.C6tekilograme
dezahirau rimasla cantinidupi 3 zile?

diferenla
dintrepredecesorul
trED Cureeste,
numdrului
487?poJida
9i succesorul
rdspunsul
fdrda efectua
calculul?
Motiveaze
r;sDunsul
dat.
!!t

Completeazi
casetele
potrivite
cu numere
pentrua oblinepropozilii
adevdrate.
a. 286- 186= 380- f_l
b.484-284=400-2oo-f-l

s3 0 -3 oo= + sf _l
o-

lf

catcuteazS:_
a . 2 oo+ 400=
b,s00 -3o=o f _l
I

aso +3 o = [ l

!f

$ 4 -2 r3 = 6 0 0 -[_ _ l -n

370- 20= f_-l

c , 328+160= f _- ]

= f-l
s6a-s21

nRa:

a, numArul
cu312maimicdecatdiferenta
numerelor
8749i 2Sl;
b. sumadintrecelmaimicnum;rscriscutreicifrediferite
siu;
Siristurnatul
c. cucatestemaimaresumanumerelor
3339i222fat5dediferenla
lor.

ID

nnenumbrul
necunoscut.

a ,x+ 234= 687

b.794-x.=213

c, x- 143= 431

tntr-otab5rSinternagionalH
suntGgBde copii.Dintreace9tia,
!f
220suntdin
Romania,
cu 135maimultsuntdinFranla,
iarredtuldinBulgaria.
I CaUcopiisuntdin Buigaria
?

!!

nnenumirulcu312maimicdecetdiferenla
numerelor
874Si2St.

calculeazS:
a.276+ 178
354+ 209
t50 + zLl

408+ 309

b,375 + 429
319+ 237
627 + 238
246 + 326

c. 243+ 337
569+ 201
752+ 318
626+ 154

d. 205+ 355
374+ 209
258+ t27
347+ 336.

perechi
de numere:152Si 32gi7369i 148;4379i
{i suma.urm5toarelor
22q rU Si207.

I!

nnenumerele
cu329maimaridecat:226;145;458;309.

!f

Sedaunumerele:
r24r2O8;3}ftZSq3L7t345.Afte:
pare;
a, sumanumerelor
b, sumanumerelor
imoare.

!f

gcoliau adunat226k9 de castane,


Elevii.unei
iarghind5cu 128kg maimutt.
Catekilograme
de fructede pedureau adunatcotii?

!f

Coloreaz5
casetacareconlinerezultatul
corect.

=@@@
a.2s6
+ 126

4 3+z2
7 s= @@@

b. 843+ 107= @@ @

=@@@
s o e + 2 r1

!f

Completeaz6
casetele
cu numerete
carliosesc.

ID

Laun spctacot
au venit215 buniciSi 139de p;rin!i.Copiiau fost cu 128
maimullidec6tbuniciSipdrinli.Calicopiiau venitla ipecticot?

!f

Unkrmeneste408.iarceldtatt
termenestecu67maimare.Afl6sumacelor
doitermeni.

Oacddinh-ocutiese iau 119bile,numdrulbilelorrdmase


in cutieestecu 55

[!

maimaredecetnumirulbilelorluate.Catebileaufostlainceput
in cutie?

ft!

Dintr-un'
siloz
vanduto dat| 227kg de cartoflSiattiidatii219kg de
-s-au
cartofi.
Acumin depozit
a rimaso cantitate
decartofiegaldcuceav6ndutd,
Catekilograme
decartoflaufostlainceputin depozit?

[t:

eentrua plecain tabir5, lui MihaiFartrebui598de tei.MamaFa dat 238de


lei,tata i-adat325de lei,iar restulFapusdin pugculita
proprie.
pus
CaUbania
biiatuldin pusculiti?

IBLu

sumanumerelor
2749i 3OgadunEcel maimicnumdrde trei cifrediferite
carearepe loculsutelorcifra3.

!!|

Lasumanumerelor
1289i208adaug5
sumanumeretor
3289i 129.

ftf

Oescoper5
cifreiecarelipsesc
adunarile.
Sireconstituie
a. x4x +
b. **7 +
c. 2*5+
d. **9 +

ED

5*9

42*

887

693

58x

3*5

898

565

prinsigeli flecareexerciliucu rezultatul


UneSte
corect.

#&
Il}

432

e, x5x +

6 &&s,

t" suma,,vecinilor"
num6rului
240,adaug8
celmaimicnumernaturalcare
sepoateformacucifrele3; 9; 0.

penbuca propozitiile
de relaliecorespunzitoare
sEfie adevd@eune semnele
rarc.
a, 248+ 149l-__l 364+ 2Og
b. 529+ 317n3u+ s 29

sr7+ 268f l r+g+ zge


638+ 124f_-l s3a- ZZs

4s7-rz' 11
34s+ 22sf_l

+st+ tzo
z+S+ SzS.

Uncostumde hainecost6cu 139lei maimultdec6ttrei perechide pantofi.


DacEo pereche
de pantoficost;217lei,cetcostSun costumde haine?

ED

AflSsumaa trei numere,stiindcEprimuleste12t al doileaestecu 216mal


maredecatprimul,iaral treileaestecu 134maimicdecdtal doilea.

Distanta
de la casaMarieip6n5la parcede cu 126m maimaredecatdistanla
de la parcpSnila gcoal5.
Afl5cedistanteparcurge
Mariade acas59i pan6la
parc,gtiindcAde la parcpen5la gcoal5parcurge
225m.

!!t

225m
Sumaa doi termenieste436,primultermense adun6cu 136,iar din al
doileatermen
sescade135.CarevaRacumsumacelordoitermeni?
Costel
a cump5rat
o mingecu 27 de lei,unalbumcu 115lei,un penarcu 13
leigi Faumairimas105lei.CaUbania avutC.ostel?

!!!

calculeazS:
a. 156+ 239- 273

b. 309+ 205- 114


488+307-273

808-20 0 + 1 4 8
453+1 0 9 - 2 3 0

3 4 8 +1 2 8 - 3 0 4

c, 946- 523+ 238


768-235+249
845-523+258.

ObservS.adundrile,
apoiunegteprin sSgelifiecareoperaliede adunaredin
primacoloanS
cu operaliacaredEacelasi
rezultat,dincoloinaa doua,

C)

IED

Daces-armaiproduce
117pipusi.
t-uo fabricS
s-auprodus229de p5pu9i.
produgi
ar fi egalcu num;rulde ursuleti
la fabricd.
atuncinum;rulacestora
cetejuc6riis-auprodus?

Completead
tabelele.

ID

162;254;392;680i
Aflasumadintrenumdrul2735ifiecaredintrenumerele:
576i 666i 490;533.

AflScarenumeresuntmai maricu 364 fa!5 de numerele:L52t284i 392i


580;440',173;253;365.
estecu 283maimare.AflSsumacelordoi
Untermeneste172,iarcelSlalt
.I er menl.

!f
E

4839i 263,adaug6diferenlalor.
L" sumanumerelor

!f

(<,>,=),pentru
in casete
a oblinepropozilii
scriesemnele
corespunzitoare

adev6rate.

a,284+ 195f__l sso* sez


4qq -! tQ? f_-

.l

aos * tna

b.372+ s73l-]l

Stt * Ztz

254+662
f_-l zsr+ tsz.

au venit270de fete, iar bEieticu 92 maimulli.


intr-otab;r5 internalional;
iar restuldin altetiri. cali copii
Dintreacestia,332suntcopiidin Romania,
dinaltelSriauvenit?

!f

262;453i!67t 35oi274i285.calculeaz6:
se daunumerele:

pare;
a. sumanumeretor

imoare;
b, sumanumerelor

impare9ia celorpare.
c. diferenta
dintresumanumerelor

trD

273si 382.
cu 163maimaredecatsumanumerelor
Afl6numSrul

ED

L" o fabricEde durciuri


s-auambarat
tabretede ciomrat6
cu rapte9i cu
vanilie.
DacE
s-armaiambala.343
detableteOeciocolaU
cu tipte9i ZaSOe
tabtetede ciocolatii
cu vanilie,num5rul
totafaf taOletJor
-- ai'n
-' sze.cet"
tablete
deciocolatli
paniacum?
s-auambalat

[!

sedaunumerele
x = 243;y = 152;2 = 454.calculeaz5:
a.x+y+z; b,y+x+z; c,z+v+x.
r Ceai constatat?

[f

inlocuiegte* cu cifre potrivite,pentruca exercitiiles6fie corecte.


a, 3* 4+
b; **2 +
c. 4x* +
***
d ,2 *6+
er

16*
*39

llf

39*

3*5

776

888

5xx

4*7
629

Lasumanumerelor
2849i182adaug5
sumanumeretor
292si 170,
Dacddintr-undepozitse mutiiintr-unal doileadepozit284
de sactcu
cimnt,
atunciin primular r5mane
392de saci,iarin'aldoif"iai n ilS a"
saci.Celisacisuntacumin fiecare
depozit?

ED

Aflenumarul
cu364maimaredec6tsumadintrecelmaimicsi cetmaimare
numdrcaresepoateformacucifrele3,4, l.

llf

La-suma
numeretor
275,9i143adaug6
cermaimicnumdrde treicifrecare
arepetoculzecilor
cifra9.

[f

scrretacapropozitijle.urmdtoare
suntadev5rate
(A)saufalse(F).
r polida rdspunsul
ftirea efectuacalculele?
Motiv6azir;ipunluf Oat.
a.296 + t92 > 394+ 192f--l
b,Sg7+ 232= 232+ 597fl
361+ 343< 397+ 492 [---l
3g2+ Zg3= 393+ 239

fl

c, 674+ 352< 353+ 182[-_'-l


774+ 283< 46s+ 367f_l
[f

d,275+ t36 < !36 + 275


[]
4 5 2 + 2 8 4 > 2 8 4 + 2 8 4fl

nentrubibtioteca
ouu
Scotii
343dec5rlicu pove9ti,.CiBi
cu poezii
s-aucumpdrat
cu 96 maimutte
-.,ylFq
decatcetecu povegti,
?irZu fi+ maipugine
decatdiqionare.
Cetecdti dinfiecare
categorie
s_au
;;Ddr.t?

Completeaze
casetele
cusemnele
+ sau=, pentrua oblinepropozilii
adevi-

[f

rare.

a. 4s2C773C625 b.836D s32D 304 c. 3sa! 283! 637


3 6 7 c2 s 2c 65e es2! 440Ds12
788fl 3s4fl434
ED

L. un concurs,
Petrua oblinut265de puncte.
Robert
a obgnutcu 170de
puncte
maiputindecetMihai,
darcu273depuncte
maimultdecetPetru.
r Carecopila oblinutcelmaimarepunctaj?
r Cepunctaj
a obtinutfiecare
biiat?

!!

erimultermeneste182,al doileaestecu 91 maimaredec6tprimul,darcu


90maimicdecetaltreilea.
Afli sumatermenilor.

lpf

oup5cea vandut384kgdecirege,
iar164dekilograme
le-adonatuneigredinile,un producitorobservicd Faumairemas270de kilograme
de cirege.
Cetekilograme
a recoltatproducdtorul?

!!l

completeazd
numerele
carelipsesc.

!!l

Oupdce s-auvandut143de beculele


ro9ii,214beculete
albastre
Si170de

galbene,la un magazin
beculete
au rimas 282de becul4erosii,albastregi
galbene.
Catebeculele
aufostla inceputla magazin?

IED

tntr-oflor5rieerau175degaroafe
rogiigicu 92 maimultegaroafe
albe.Se

ED

in dou5cutiisuntbaloane.
Daci din cele396de baloane
din primacutiese

maiaduc230de garoaferosiigi 170degaroafealbe.


Cetegaroafedinfiecareculoaresuntacumla flor5rie?

muH125in a douacutie,atunciina douacutievorfi cu 196debaloane


mai
multdecatnum6rul
celorrimasein primacutie.
r Catebaloane
suntacumin a douacutie?
I Catebaloane
aufostlainceDut
in a douacutie?

catcuteazd:

lf

a,274+ I58
363+ 778
569+ 98
435+ 287

b,396 + 147
585+ 276
249+ 165
377 + 166

c,6 8 4+ 9 8
757+ 343
872+ 28
646+ 225

d, 209+ 193
487+ 179
536+ 264
a/t

+ Lz).

ID.

efl6n'trur"b cu485maimaridecet196;37g;926;2BB;37gi3Ls.

sumarumeretor:
374Si t67i 2999i 188;2rg9i 2gL;576Fi97;408
lli
Si
196;391

y" termenesteZ7B,iaral doileaeste.cu99 maimare.AflEsumacetordoi


termeni,

!f

sumaa doudnumere
este_594.
Dacise adundprimulnumdrcu 176,cat
trebuie
sdsescadd
dinaldoileapentrucasumasArim6niiceeagiz

trD

srTg a doudnumere
este376,primulnumEr
seadundcu 184,iaratdoitea
cu96.Carevafi acumsumacelordouEnumere?

Si 119.

!f

Completeaza
casetele
cusemne
potrlvitepentrua oblinepropozilii
adeverab.
a. 174+ 386al 26s+ 475
b, s76+ 189f.l reg+ szO
796+ 135fl 796+ 7s
474+ 386f-1273 + 297

c. 396+ 275f -l 500+ 96 + 75

!f
ID

d.746+3s44a754+346

474
+ ryc
L95La]4OO
-rl?-f
/1 + 95
s5
198+ 819 f l 98 + 819
J nuu + 74
enmul-n1m.lg
este184,..a1
doiteaeste239,iar al treileaTste
egarcu suma
primelor
doudnumere.
Afl6sumacelortreinumere.
qtol"t urdcasetele
cu numere
potrivite
pentrua oblinepropozilii
adev5_
rate.
a. sgg+ [.l > 539+ 187
b. 386+ 17s= T -l + 3S6
483+31 9 < [ - l

+ 319

c,369+ f_l>36 9+f-l


[ -_l+ 26s<f_ _.l+26 5

f - _l+ s 36= 536+ f - . l

d.48s+ 17s=f.l + f-_l


.l
77s+ 32s<I
+f

llt

Coloreaz5
caseta
careconline
rezultatul
corect.

a.4 7 5 + L 7s=
@@@
26/ + rls = | 550i 660 L160|

6 4 3 + 2 7=s@ @ @

b.!76+67s=@E@
=@ @ @
s73+727

=74@jA
+ 248
484

CompleteazS
casetele
cu numerepotrivitepentrua oblinepropoziliiadevirab.

a, 596+ zzz=A*
96+ 200+ f__l
__ l*
486+ 3s1=f
o +3 s0 +f_ _l
b, 487+ 253= 400+ f__l + 2oo+ f*--l + [--.l
397+ 176= 390+ f]
+ :.oo+f__-.l
c. 34s+ 276= 500+ {-_l + f_l
287+ 783= 280 + 180+ []
[f

Sedaunumerele:
L87t2g5i2g3i309;L92;378.Calculeaz5:
a. sumanumerelor
pare;
b, sumanumerelor
imoare:
c. numarulcu 165maimaredecatsumanumerelor
pare;
d. num6rulcu 187maimaredecatsumanumerelor
impare;
e. diferenla
dintresumanumerelor
paregisumanumerelor
impare.

nndreia economisit
198de lei,iarfratelelui cu 87 de leimaimut.
Celibaniau economisit
ceidoifrati?

[!

erimutnum6reste176,al doileaestecu 89 mai mare,iar al treiteacu 169


maimaredecatsumaprimelordou;.AflSal doilea9ial treileanumir.

[t

Descoper5
cifrelecarelipsesc
gi reconstituie
adunirile.
a. xsx +
b. **9 +
c, 5xx +
d. +7*+
**8
74*
3x5
652

916

530

e. 'r"* +
359
754

[l

Completeaz5
casetele
cu numerepotrivite,

''[};5

"t-}l-ffi

intr-o livaddsunt263de pomifructiferi.proprietarul


liveziia hoHretsb mal
planteze
in fiecarezi cete79de pomi.Calipomivorfi in livadddup; trei zile?
I Rezolvd
problema
in doui moduri.
[f

OupEce s-auvandut185mingide handbal,274 mingide tenisgi 99 mingi


de volei,la un magazin
au r5mas79 mingide handbal,
167mingide tenis;i
145mingidevolei.CetemingiaufostIainceputin magazin?
problema
r Rezolv6
in dou5moduri.

[l

OupEce s-auvendut386 kg de portocale,


intr-unmagazin
a rimas o cantitatemaimarecu 154de kilograme
falEde ceavandutli,Cetekilograme
de
portocale
s-aumai adus,daci acumin magazinsunt950 k9 de portocale?

!!l

*imut num6reste186.Al doileanumir estemaimarecu 169decetprimut,


darcu 69 maimicdecetal treilea.Afldsumacelortrei numere.

ED

t-uo cofet5rie
s-auvendutintr-ozi 143de pr5jituricu frigd 9i 278de prajituri cu cremdde ciocolatS.
A douazi s-auvendut267dei:r5jituricu frilcd9i
1-.65
de pr{ituri cu crem6de ciocolati,Catepr5jituris-auv6niutin celedou'E
zile?
r Rezolv6
problema
in dou; moduri.

!!f

sumaa trei numere


este695.primulnum;reste Ls7,iaral doileaestecu
167maimaredecatprimul.
Careestealtreileanum6r?

Ef

eflesumanumerelor
parecuprinse
intre273siz7g.
Dincenumerpolisc5dea
sumanumeretor
3259i 1g6pentrua obline289?

IlD

IED Cuc6testemaimic6suma
numere,
dacE
dinprimul
numirsescade
r4r, iardinar
ooirea
sescaaX
33uE
IEI

C, cetestemaimaresumaa doul numere,


dacila flecare
dintrecetedoui
numereseadaug5168?

CareestenumSrul
naturalcu 163maimicdec6tceamaimaresum5a doud
dintrenumerele
295, 259,2gg?

naturale
trED oincenumere
trel sc5zut
num5rul
175pentru
a oblineo diferenlacuprinsa
intre536si51[i
!!l

erectueaz5
calcurere,
apoiscriein caseteriteracorespunzetoare
fiecarei
sume.CeaidescoDerit
?

z+z+ 136=flN
2s3+ 34s=f_lr

3 2 9 + 1 6 0 = [r ,l

3s4+26s= TIE
sge+zoe= f_-]r

3s2+ 148=f-_lR
628

En

622

Iu

Jsq
I

lM

peq
I

lA

.ca6-

ln

Completeaz5
gtiindcd numdruldin fiecarecaset5reprezintE
casetele,
suma
numerelor
din casetele
de subel. Scrieliteracorespunzdtoa
pentru
re
a afla
cumai lucrat.

228 168 479

792 98

catculeazi:
a. 182+ 309
b,374+ 286
356+ 173
Jlt + !25

!f
!f

26z

c. 627+ 89
309+ 198

Oinsumanumerelor
8749i98,scade
sumanumerelor
257gi344.
Completeazd
casebhcunumr

=1e7
a.3s8
+1e7
+E

284 145 369

r:FrtJl':'hTli!]offiroeozi$iaoe*rate

c. 26s+ 77s< f-l

+ rzs

La un specbcolde circ au venit 135de fetite,iar baielicu 98 mai mulli,


Fiecare
copila fostinsolitde un adult,Afldcatepersoane
iu fostla circ.
Sumaa doudnumereeste485.primulnum5rse aduni cu 157,iar al doilea
cu 89. Careva fi acumsumacelordou5numere?

cahuteazS:
a, 45327s381436-

134
146
265
217

b, 314223765823-

208
1!5
546
609

c. 281575946183-

57
58
27
59

d.270- !57
340_ 223
690- 333
970- 55s.

nn6diferenJa
dintrenumerul892gifiecaredintrenumerele:
a. I47i
b, 356;
c,267;
d. 548;
e, 67Si
f. 556.

|f

gg}.
nru numerele
cu 169maimicidecet:2g3iSBS;7g4;

Afl5cu catestemaimarenumSrul
862fald de fiecaredintrenumerele:
533;
407;346i634.

!f

DescSzutul
este861,iarsciz;toruleste423.Afl6diferenla,

!!

Descizutul
este786,iarscizStorul
estecu 207maimic.AflSdiferenJa.

Afl5diferentadintresumanumerelor
286 9i 159si sumanumerelor
3979i
256.

!f

Careestenum5rulcu 239maimicdecetdiferenla
dintrecelmaimarenumAr
naturalscriscu treicifrediferitegi numdrul529?

!f

Sumaa trei numereeste633.primulnumdreste205,iar al doileaeste309.


AflSal treileanum6r.
r Calculeaz5
in dou;moduri.

lll
-

taoetutat5turat
conlinenu
o,nu-un
mdgazrn.
carcureazaj

a, cu c6t sunt mai multep5F


)ut qeca:ma':- s[!

nute:

EEEI

b, cu cat estemaimicnumdrulp5pugilor
decAt
celal iepura9ilor;
c. cu cet este mai mare num5rulieDurasilor
decetcelal ursuletilor.

@
@@

E@

ED

Ungrupde ecologigti
gi-aupropussEplanteze
5g2de brazi.in primetedoud
zileau plantat328de brazi.Calibraziau plantatin a treiazi, datd maiau de
ptantat35 de brazipentrua incheiaacliunea?

[f

Descopera
crrerecarerrDsesc.
a. 4*5 *37

t2*
[t

b,7* * *35

c. x5x 3x9

134

x3x

246

316

*08

337

d.2*+-

e . 6 *1*

Scriesemnulcorespunzitor
in casete.potirezolva
f5r; a efectuacalculele?

a, 2s6-147
1 lzso-t+t

481- 2ssfl +er- ass


c. 27s-1461 1276-r47
535- rz7!
sts- 127- 127

b,362_r247xz_ z+
s24-316
f-)sz+-c:l.
d. s27_ La4f)azt _ 184_184
827- rB4f]ezz_ 184+ 1s4

Cucatestemaimarediferenlanumerelor
8629i 325fal6de num5rul22g?
[!

I4ariaare cu !47 de lei mai mult decetDan,Fiecaredintrecei doi copiii9i


cump5r5cite o jucEriede 36 de lei.Careesteacumdiferenladintresumele
lor?

llf

Descoperd
numerele
carelipsesc.

Mihaiarein bibliotec5
125de c64i,iar Raduare282de cerli.CatecerlitrebuiesEmaicumpere
Mihaipentrua aveacu48 decSrlimaipulindecatRadu?

ED

diferenFnumerelor
352Si 724pentrua obline
9i1 .u numerpotisc5dea
365?

[f

Coloreaz5
casetacareconlinerezultatulcorect.

a . 2 s 1 - 1 32=l-$l@ @

473-2s6=@Ed@
c . 6s 4- z 7 s = E @ @
=@ @
76s-657
pf

b.430-123=@E@

=E
s46-2oe

@ @

d.61s-308=@@@

s23-4rs=@@@

Sedaunumerele
x = 561,y = g27,z = 245.Spune
dacipropoziliite
urm6toaresuntadevarate
saufalse,Motiveazi
resDunsul
dat.
a,x-y>x-z;
b,x-z=y-zi
c,y_z<x_2.

!!

Sumaa trei numereesteg92.Sumaprimelordou5numereeste 524tiaral


doileanumirestecu 49 maimicdec6tal treilea.Afldceletrei numere.,

!!f

oin cele884de borcane


cu dutceatiaflateintr-undepozit,326suntcu
dulceaF
de cirese,
iarrestulcudulce;tddevigine.
Caree$editerenla
dinhe
numirulborcanelor
cudulceatd
gi
devigine al ielorcudulceal5
deciiege?

lfl

lmpreunE,
I4ircjg,_pal
9i Raduauoblinuttaunjoc 370de puncte.
Mircea
Si
Danau ob!inut.25g.de
puncte,iar Dln SiRadJau obSinui
234de puncie.
Larepuncte
a obtinutfiecare
bEiat?

!!!

Afti sumadintrenumSrul
cu 136maimicdecat4g29i numirulcu 245mai
micdecat563.

lfl

Lao florSrie
s-auadus382de talete,
iarzambile
cu 38 maiputine.S-auvendut
125de laleleSi13Sdezambile.
c6tefloriau rEmas
dinfiecare'sortimenP

!!f

completeaz5
casetelecu semnepotrivitepentrua obgnepropoziliiadevErate.

a. 3s2! 234= rr1


3s2D 234= s86

b. 692D 1s3= 84s

592c1s3 = s39

c. 350C 46 = 304

3s 0D46= 3e6.

!!

oragog,
Robeft
5ipetruaushansimpreuni380decastane.
Dragog
giRobed
au str6ns
impreun5
236decastane,
iar p"tr,
iu lO:dJ..r,un"
,"t
-- 'muttedecatDragos.
cetecastane
",tiani
a sFensRecare'65ia-ti-

![l

oacd,dintr-o
preacd
tabdrd
234deerevi,
numdrur
ceror
rdmasi
vafi cu65mai
micdecetnumSrul
elevilor
careauplecat.
Calielevisuntacu'nr
in taUaraZ

}pl

Ul producttor
a culesdinviasa852kg destruguri.
Eta vandut31Sk9,din
428kga f5cutvin,iarrestulcantititiia donat-o
unuicdminde b5treni.-bete
kilograme
destruguri
a donat?

RezolvtDroblema:
a. numaiprinoperaliide scadere;

b. prinadunare
gisc5dere.

!!f

oa* a+ b+ c=582,a+ b= 355,iar,+ c= 353,afldnumerete


a r, c.

lf

Completeaz6
tabetete.
a,

Afl5numerele
cu 356maimicidecat848;7oB;63gi547.

trD

AfHdiferentaperechilor
de numere:527,i L63i4819i 290;367gi Zg4ig}g

!f

Descizutul
este826.iarsc5z5torut
534.Afl5diferenta.

!f

oescizutul
este905,iar sclz5torul
cu 213maimicdecetdescdzutul.
Afl6

Si888; 726 9i 564i 754 Si 574.

diferenla.

trD

C, c6testemaimarenumdrul
807fa!5defiecare
dintrenumerele:
643;254;
3LSi287;326i266?

trD

Une$eprinsigelifiecare
exercitiu
curezultatul
corect.

Scriedacapropoziliile
urmitoaresuntadev;rate(A)saufatse(F).

!f

a. Scdderea
esteoperatiainvers5
adun5rii.
b. Lascideresepoateschimba
locultermenilor
girezultatul
nuseschimb5.
c. Pentrua efectuao sc5dere
cu numerenaturale,
descizutul
trebuiesEfie
maimaresaucelpulinegalcu scezdtorul.
d. Diferenla
dintredoudnumerepareconsecutive
este1.
e, Diferenta
dintredoudnumereimpareconsecutive
este2.
r Transformipropoziliile
falsein propozilii
adevdrate.

fl

D
.J
D
E

Cornela.cititdintr-ocarte156pagini,iarfrateles5u143de pagini.Cjrlilepe
carele citescaucate208pagini.CAtepaginimaiarede cititfieiareb;i;t?

ED

ce num;rtrebuiescdzut
din725pentrua seoblinediferenga
numerelor
524
si 163?

IID

C" numSrtrebuieadunatcu diferenlanumerelor7269i 352penffua se


obiine654?

[f

Calculeaz6
calcutelor.
9iverificiprinprobi corectitudinea
a. 304- 182
b.326- t44
c, 808- 547
d. 635- 184
) o5 - r 92
405- 232
526- r43
436 - 251
706- 516
309- 125
408- 288
683 - 590
927- 740
436- 182
307- t87

try- livad6s-auplantat808pomifructiferi.
Dintreacestia,
436suntvjgini,
182suntciresi,iarrestulsuntcaigi.Celicaigisuntin livad-b?

!!l

f5ri a calo.rla,
scriein casetd
potivitepentrua oblirepropozigi
numere
adevirab.
a, 364- 19 0 > 3 6 4 - T l

20s- 150rT_l - rso


536-263< s36-f'l
403-151<f_l -rsr

[f

b,486- 39s=f_-l - 3es


704- 1s3= 7oa-f._--l
d. I - 231> s 23- 231

6 0 9 - I> 6 0 9 - 3 2 0
f Spunecumai genditpentrua descoperi
numerele,
ntinaarein coleqie127de timbre,ceeaceinseamnicu 35 maimuttetimbre
dec6tsorasa.Catetimbreau celedou; suroriintotal?

cuprinse
intre236si
9.t" num6restecu 153maimicdec6tsumanumerelor
240?
Primulnum5reste143,iaral doileaeste357.AflAal treileanum5r,gtiindce
sumacelortrei numereeste627.

Descoper5
cifrelecarelipsesc
scederile.
Aireconstituie

a. 3 n s[8 8
144

b. n3n 1[ s
464

c . nf l 6 2 83
r

3L

d .7 4 a n8n
25

e.nofl 4[ o
290

ED

Dinsumanumerelor
357Si152scadediferenlanumerelor
0349i 402.

!Q

mA Oiferenla
dintresumaSidiferenla
numeretor
243si 162,

in dou5magaziis-audepozitatcereale.DacEs-armuta436 k9 de cereate
din primamagazie
in a douamagazie,
atunciinfiecarear fi aceeagi
cantitate.
CareestediferenFdintrecantitElile
decereale
aflatein celedou6magazii?
Indicatie:Folosegte
grafici pentrua rezolvaproblema.
o reprezentare

!!f

Scriein caset5
/4dac5propozitiile
giFdad suntfalse.
suntadev5rate
a . 543- t 8a = 6 5 a D b , 5 3 4 - 1 8 4= 7 1 8 0 c.4 5 2+ 1 6 0= 4 5 2 - 1 6 0 D

?3,6-raa=s2[:|

= 282!
+32-1sO

35s-35s= 36s+

1!

!$

CucAtestemaimaresumanumerelor
1589i 264fali de diferenlanumereror
5249i 342?

!!

eentruiluminatulunui brads-aufolositbeculeterogii,galbeneSi albastre.

Beculele
rosiiSigalbene
sunt240,iaralbastre
cu 150maipulinedectrogii
gigalbene.
Catebeculele
s-aufolositin total?

a economisit
285detei,
trED Prelulunuibitetdetabtrdestede645delei.Mircea
iar Radu.fratelelui, 194de lei. Calibanitrebuiesi maipunemamalor
pentrua-itrimitein tab5rdpeceidoifrali?
Io

L" o fermderau254de gesteSi545de g5ini.S-auvandut365de g6inisi


ra!e.Caterates-aucumpdrat,
dacSacumsuntin total525de
, s-aucumperat
p5sdri
lafermS?

!!

Ointr-un
orags-auinscrispentruplecarea
in tabilr|245de b5ieti,iarfetecu
60maiputin.S-auretras52 de bdietiSi90 de fete.Celicopiiau plecatin
tab5r5?

ED

Cuce num5rnatural
trebuieadunatidiferenta
numerelor
3569i 185pentru
a se oblinecel maimicnum5rde 3 cifrediferitecarearepe'locul
sutelor
cifra3?

o9n .. coleqionat134de ablibilduri,iar Radu145.Fiecaredintrecei doi ii


ofer6luiAlexcete53 deabtibilduri.
AcumAlexare132de abtibitduri.
Afli:
a. cateablibitduri
maiau Dangi Raduin total;
b, cateabtibilduri
aveainainteAlex.

a, b, c esite
425.DacE
!QSuma a.keinumere
a + , = 1539i ,+ c=zg|.,aflA
numerele
a, , gi c.

!f

prinDrob6.
CalculeazE,
apoiverific5
a,224436305473-

753
289
186
285

b,530- 172
672- 485
3t7 - 148
tJz - tol

c, 700900605830-

435
172
267
165

d, 826- 2s8
830- 456
803- 456
)JO - 5bd.

AftSnumerete
cu 256maimicidecat435;523;814;9OO.

!f

DescEzutul
este521.iarscdzdtorul
264.AflEdiferenta.

l[

oesc5zutul
este432,iardiferenja165,AflEscizdtorul.

A!! cu cetestemaimarenumarul
220dedt fiecare
zt62;
dintrenumerete:
187;394;SS3i325i279.

Ali diferenla
dinhecel maimicnumErscriscu 4 cifregi sumanumereror
1s95i786.

i,,naa,e7+0oeret,tarMtrcea
6g2delei,Afld:
a. cine.are
maimullibani9icucat;
b, dac5Alinaii d5luiMircea
82delei,cinearemaimultgicuc6t.

Dincele450 de fire de flori plantateintr-unparc,263sunt panselute,


19g
suntpetunii,iarrestulsunttrandafiri.
CeliFandafiris-auplantat?
CompleteazS
casetele
cu semnutpotrivitpenkua oblinepropozilii
adev5rate,

!f

a.843- s55L_..1
843- s5s.+ss5
236+ 195+ 87

c.457- 457l)

-l

236+ 195- 87

+St++St

d .7 2 t-

632-ss5
l] ozz-stz-zzz
8ry1

T
500- 395 T

b. 500- 147

825+

t
0

500- 247
500- 375

n 7 2 1+ I
fl

825- 0.

diferenla
dintresumanumeretor
159Si4419i sumanumeretor
135Si

169.

Uinaiare 128de lei. Eldoregtesd-gicumpereo pereche


de patinecu rotite,
darnu-iajungbanii,Dupi ce mamaii dE25de lei9i bunica27 de lei,bdiatui
giii mair5m6n19lei.Catcost6patinele?
cump;r5patinele

Il'

f. un concursde alergareau participat320 de adulli,iar copiicu s6 mai


putini.Dacdfeteau fost 185,afl5cagb5ieJiaufost.

[l

Sumaa dou6numereeste257.DacEse dubleaz6


primulnum5r,suma

Completeaz;
casetele
cu numerepotrivitepentrua oblinepropoziliiadev5-

devine425.Caresuntnumerele?

rate.Dacdobservi
cuatentie
exercitiile,
nuestenevoie
si efectuezi
calculele!

a .3s6-0= 3 s6 +f:l

rsz+ fl

b.235- I47 = 235- 100-

= 1e8-1

491- s0- 41=4s1-f-

c, 309+ 39- 102= 309- 102+ f-l

421- 2r + 163= 421+f]


![l
ED

- zr

d,843-500-1=
765- 60-5=

L:I - 5 0 0 - 0
s6s-[:f

oiferenpa doui numere


este139.Unuldintrenumere
este226.carepoate

fi cel5lalt?

Luunmagazin
erau235kgdefructe:mereSipere.Sevdnd166kgdemere

defructemaisuntacumla magazin?
Siseaduc87 kgde pere.Cetekilograme
I Rezolvd
problema
in dou6moduri.

pf

Completeaz5
tabelete.

ffiffi

Suma.atrei numereeste8OO.Sumaultimelordou; numereeste564, iar


primulnum5restecu 87 maimaredec6tal doilea.AflAceletrei numere.

[l

Sumaa trej numereeste700.Sumaprimelordoui numereeste375,iar al


doileanum5restecu 136maimicdecatal treilea.AflEceletrei numere.

oescoper6
cifrelecarelipsesc
sciderile.
aireconstituie

!!f

a ,n 2 E3[

3 68

b.nns-

c.6ED-

q afl

Dse

269

d .n o fl s !6

e .E [ r6 3n

37 7

!!

Dinsumanumerelor
363Si237scadediferentalor.

!!l

Careestediferenladintredoudnumerepareconsecutive?

!p

CompleteazS
casetele
libere.
a.

b.

29

ffir'f

tr

t^ o fermi erau620de oi albegi cu 135maipulineoi negre.S-auvendut465


deoi albeSi288deoi negre.Ceteoi albegicateoi negrehaisuntlaferm;?

!!l

Sumaa .treinumereeste900.gtiindc6 primulnum;reste371,iar suma


dintreprimulgialdoileaeste620,sEseaflenumerele.

!!f

Suma.a.doug
nuleqgste 612.Dupdce din fiecarenum;rse scade149,
unuldintreeledevine
265.Caresuntceledouenumere?

!!f

Ce num5rtrebuieadunatla diferentanumerelor324 Si 1g9 pentrua se


obtine300?

!p

C: num6rtrebuiesdzut din diferentanumerelor810 9i 436 pentrua se


obline199?

nnenumerele
a Si, gtiind
d: a + b = s3,g,
iata + b + b = g16,

Eun

dt4ionarestecu 186de tei mai ieftindecatdou6albumede artd.cet


costi di4ionarul,
dacEunalbumcost6157de lei?

Oiferenla
dtntredouSnumerenaturaleeste356.Desc5zutului
i se adauqdun
numdr.Acumdiferenladintrenumeredevine41S.Cuce numir a fostadunat
desc5zutul?

Oiteren3a
dintredoui numerenaturale
esteu6. Dindesc6zut
sescadenum6rula.Acumdiferenta
dintreceledoui numere
devinel5g. Careestenum5rul
a?

oiterenga
dintredouSnumerenaturaleeste399.Sescadedin descazut
145
din
sc5z;tor
tot
145.
Care
este
acum
diferentadintreceledoui numere?
9i

Aflareaunuinumir necunoscut
p

OOservi
pentrufiecare
balanlele
cazcetedoudmoduriin care
SidescoperS
potfi echilibrate
balantele.

AfEnumerele
necunoscute.
a.236+ a= 51 2
4 27+ a= 64 5
a+ 278=53 4
a+ 207=48 3

b . a - 1 5 6 = 31 4
a - 2 8 5 = 24 3
a - 3 1 2 = 22 5
a- 89 = 532

c,9 4 0 - a = 2 7 7
756-a=285
573-a=797
443-a=257.

sumaa doitermenieste812.Unuldintretermenieste525,Afl6ceElaltbrmen.

!l

Descbzutul
este915,iardiferenla730.AflSsc;z;torul.

!f

SdzEtoruleste215,iardiferenla319.AflSdescSzutul.

Ce_numdr
trebuiesc5zut
dinsumanumerelor
3169i 235pentrua seobline
274?

XD

C" numSrseadunila diferenlanumerelor


564Si315pentrua seobtine700?
Cornela adunat185de castane.
Catecastane
trebuiesi aduneMirceapen_
tru a aveaimpreunS
500decastane.

rur:g6ndescla!n num5r.Scaddin el g9 9i apoiadunla rezultat113.Lace


numErm-amg6nditdacdamoblinut245?

ll!

gandesc
tu_Ela un numir.it aduncu 234,apoidin rezuttatut
oblinutscad
123.DacE
amoblinut
315,lacenum5r
m-amqendit?

E'

Afl5numerete
a, ,9i q,gtiindcE:
a+ b = 2 4 7
c -b=
97
159+ c= 3 1 2

a- b = 3 2 5
'b- c = 7 7 7

8I3 -

a= b
b- c = 729

j
i9:91-:-1_3!.,
i _t-_!ej 87 i

IE'

fu undepozit
defructes-auadustimpde 3 zilecete145kgde mere.DacE
acumin.depozit
sunt824kg de mere,aft5Ate f<ifollme'"OJ.ere
erauta
inceput
in depozit.
r Rezolv6
problema
numaiprinoperalii
desc;dere.

g; .5-1r1eretrebuie
adunate
cu 19spentrua seoblineunrezultat
cuprins

l$t

Compteteazd
casetete
libere.

intre357si 361.

Afldnumerele
necunoscute.
a, 245+ a+3t4= 619 b. a-320+t2t=236 c,519+a-a=519
156+215+ a=587
574-725- a=736
217-t+ a=2U.

ID

AflSnumerele
agi4 Stiind
cEa+ b=Z75,ia(
a + a + b=357

ED

Afl5ce numerenaturalese scaddin 349pentrua se oblineun rezultatmai


maredec6t342.

AfH numerele
naturaledin carese scade215penkua se oblinela rezultat
numerele
imparescrisecutrei cifreidenticemaimicidecet700,

!Q

Dintr-unnum5rsescade125$iseoblinerestulmaimicdecat4. Afl5:
a. celmaimicnum5rcarepoatefi descizut;
b. celmaimarenumercarepoatefl desc;zut;
c, cetesoluliiareproblema,

pl
Dacdinlocuiegti
numerele
cu litere,peorizontala
A - B veidescoperi
numele
unei operatiiaritmetice,iar pe vefticaletermenispecificifolosilila operaliilecu
numerenaturale.
. Nu uiz! intr-un ARI|MOGRIF
aceeaficiffi reprezintdaceeatitited,

potrivite.
completeaz5
casetele
cunumere

catculeazd.
a,326 + I32;
R70 - ?4q.

b,274 + 729]
327+ t80i

a, 574+ t96i
852- 436;

d,723- 568;
400- 235.

!f

Oinsumanumerelor
725Si87 scadediferentanumerelor
763si 574.

Afl5numirulnecunoscut.
a,x+2 8 7 =5 93;

b,783-x =489 i

c,x- 3 7 7 = 2 8 3 ,

erimulnum;r este276,.al-doilea
estecu 145mai maredecetprimul,iar al
treiteacu 234maimicdec6tal doilea.Afl; sumanumerelor.

!f

oe pe unlot s-aucutes453kg de cepguni,


iarde peattulcu 83 kg maipulin.

s-au.vendut
735kg,iarrestuls_adonitunui*niin a" oeiia"icetekilogra_
medec6pguni
s-audonat?

Scrienum5rul
745ca:
a. sumia douEnumere
naturale; .b.sumda treinumere
naturale;
c. diferenJi
a doui numere
naturale.

Elementeintuitive
de geometrie

figuri geometrice -+ p6trat,cerc, triunghi,.

O a tr
cerc

triunghi

dreptunghi

corpuri geometrice-+ cub,con,sfer6,cuboid,


cilindru

aLot

D
cilindru

Notiunlintultlve
de geometrie
p

incercuiegte
literacorespunzatoare
obiectelor
careau form5de Datrat.

m
til

Corinaaredoudbeligoare
cu lungimea
de 4 cmSidoudbetisoare
cu lunqrmea
de 2 cm.Cefiguregeometricd
poate$ mnstruiasci
cuaceiiebetisoarei
p

Catedreptunghiuri
suntin fiecaredintrefigurilede maijos?
d.

!f

CAtetriungtriuri
suntin fiecaredintrefigurilecareurmeaz6?

c.
!f

d.

incercuieste
curoguriteracorespunzEtoare
triunghiuriror.
cuarbastru
peceaa
dreptunghiurilor,
peceaa cercurilor
cugalben
giie ceaa p5tiul"to,., u"ro".

A Or\OI

CatepStrate
suntin fiecare
dintrefigurileurmdtoare?

!!

D.

Observ;figurilegeometrice
desenate,
apoicompleteazi
propozitiile.

\t\/tti)
|

-7

\,/w\- ' - l

,/

a. Figurile
careauacela$i
numdrdelaturisunt...............
si
b, Figuracarenu estenicip6tra! nicidreptunghi
9i nicitriunghieste
c, Figuracarearetrei laturise numegte
fnOic6perechile
de doui figuricareprinal5turare
potatcStui:
la . un dreptunghi;
b.un cerc; t c. un triunghi; r d ,u n pdtrat.

!f

\
\

lt
ID

tl
r tY.l f.t
LI
\\

EE

L]

,,'/

tr

D\
tl

V
E

in constru4iite
de maijos, indicebeusoarele
caretrebuieinl5turatepentrua
seobline:

r a, unpStrat;
p

fI l

I b, un dreptunghi;

I c. doudtriunghiuri.

in desenele
demaijos.completeazd
fiecare
desenpentrua obtine:

I a. unpetrat;

r b, untriunghi;

r c. undreptunghi.

Obsery;desenul,
apoiscriedacdpropoziliile
sunt
(A)saufalse(F).
adev5rate
a. in desenexisHcelpulinun cerc.
b, ln desen nu existadreptunghiuri.

c. Desenul
continecelputinun p;trat.
d, Desenul
conlinepatrutriunghiuri.
e. ln oesennu existaniciunp5trat.

t_l
t_l
[]

r-l
[]

[!

folosirid qeligoare
de aceeasilungime,Mariusa construito figurdgeo_
_6
metricS.
CefigurEputeaconstrui?

oin.ebelisoare
de aceeagi
lungime,
Alinaa construitdoubfigurigeometrice.
Cefiguria construit
Alina?

tn fiecare5lr,deseneaz5
inci treifigurigeometrice.

"'l I^r v O Cv aI I a

o.ooolr lo

",?10><OOIC>

d. V
[l

{ OI OVAI

tvtariaa construitun p5tratfolosind12 beligoare


de aceeagi
lungime.Cate
beligoare
a puspeo laturi?
ta-belul
figuriledesenate
E Observ5
Sidenumegte
la urm;toarele
coordonare.
a. LaDsseafla
..
f-f-l--ffi
b, La84 se afl5
c. LaC2se afl;

d. La43 seafl;

A
I

in figurilede maijos traseaz5


cateo liniepentrua obtine:

a. douddreptunghiuri; b. undreptunghi
c. undreptunghi
9i untrlunghi;
9i un pitrat,
Careestenum5rulminimde beligoare
de aceeagi
lungimepecaretrebuiesd
le foloseasci
pentrua construr:
Dragog
a. dou; p6tratei
b. un pdtratgi untriunghi;
c, undreptunghi
giuntriunghi.
/Vofd:Figurile
formatenuau niciolatur;comun6.

!@

!!

Pentrufiecaredintre figurilede mai jos, traseaz5cu aceeasicutoarelaturite

careau lungimi
egale.

VTEA/)

nn5sumanumerelor
scrisein urm5toarele
figuri,

a. patrate;
t/

b, triunghiuri;
\l

t,/

Nc.

n\\

dreptunghiuri

\\po\

"n |("on)114?,
l("')Y---->

_l

lv/

189

32r

Denum.gtefigurilegeometrice:

a. din interiorul
cercului;

ro

!f

Deseneaz6:
a, untriunghiin exteriorul
p;tratuluiSiun dreptunghiin

!f

b, dinexteriorul
pitratului,

t>

--i l,/

b, un pitrat in interiorul
triunghiului
in exterior.
Sidou5dreptunghiuri

cotoreaz;-uro5uti-tigurile
geometrice
carese afldin interiorul
dreptunghiului
dargiin interiorul
p;tratulti.

7a
Coloreazicu albastrufigurilegeometrice
care se aflEin exteriorultriun_
ghiului.

scrie:
a. in ordinecresc5toare
numerele
dininteriorul
cetcului;
b. in ordine
descresdtoare
numerele
dinexteriorul
cercului;
c. in ordine
cresc5toare
numerele
pitratului.
dininteriorul

!f

incercuiegte
literacorespunz5toare
r5spunsului
corectpentrufiecarecaz.

o
V

b.

in interiorulpttratuluise afl5
untriunghi9i un cerc.

in exterioruldreptunghiului
se aflE
un cercAiun pbtrat.

in exteriorulpdtratuluise afle
untriunghiSiun dreptunghi.

ln Inteflorutmungnrutur
se afla un
cercai un dreptunghi.

in interiorulp5tratuluise afl5
untriunghi9i un dreptunghi.

ln Intenorut
tnungnrutut
se altaun
cerc,un dreptunghi
un
9i dtrat.

in exteriorulpdtratuluise afl5
un cefcai un dreptunghi,

ln Inrcflorutoreptungnrutut
se afla
un cerc.

gi denumegte
erivegte
geometrice
imaginea
Rgurile
din:
a. interiorul
cercului;
b, exteriorul
cercului;
c, interiorul
dreptunghiului;
p5tratului.
d, exteriorul

T@

Afl5sumanumerelor
din:
a. interiorul
dreptunghiului;
b. interiorul
triunghiului;
c. exteriorul
dreptunghiului;
d, exteriorul
triunghiului.

135

16

62

45

D
p

Lu o serbare,14 copiiau c6ntatin cor si 5 copiiau recitat.pe scends-au


urcatin total17copii.Cumexpliciacestlucru?
erivegte
desenul,
apoiscriein caseta(A)dac6
propozitiile
suntadevbrate
Si(F) dacasuntfalse.
pitratuluimarese aflddoarun
a. in interiorul
T
triunghigi uncerc.
b. in o,terioiultriunghiuluimarese aflEun
cercAiuntriunghi.
c, Patratulmicse afl6doar?ninteriorulpetratuluimare,
r Formuleaz5,
pe bazadesenului,
o propozilie
fals59i unaadev:rate.

U
D

.A

Citestepropoziliile
apoirealizeazd
desene
in cares6 ilustrezi
urmEtoarele
a, ^cerinte:
In exteriorul
cerculuise aflEdoudpetrate,iar?ninteriorullui se afldcu dou6
maimulte.
b. in interioruldreptunghiului
se afli trei petrategi un cerc,iar in exteriorullui
un num5rdublude pdtrate.
c, PStratulse afli in interiorultriunghiului9i am6ndouifigurilese aflE in
exteriorul
unuidreptunghi.

E^

soi" in figurade maijos.urm5toarele


numere.respectand
cerinlele:
g6; 35|.fO, 42i
a. in interiorul
cercului
seafl5numerele:
b, in interiorul
dreptunghiului
seaflenumerele:47i!O; lOOiSL

erivegte
desenul
la intrebiri.
Sir5spunde
a. Carenum;r se aflXdoarin interioruldreptunghiului?
b. CarenumereseaflSin exteriorul
dreptunghiului?
c, Care.numere
seafl5in interiorul
dreptung-hiului?
d, Existdun num5rcaresi segiseascd
in iiterioiulcelortreifiguri?potiscneun
astfelde numir?Justificd
r5lounsur.

L" o serbareau participat


in totar20 de copii.Dintreei, 15copiiau cantatin

iH;"ilt$i3il#''

auparticipat
tot1scopiic;ticopii
autxiutpartedin

Corpuri
geometrice
p

Unegte
fiecarecorpgeometric
cuobiectul
cu careseaseamdn5.

tr,
,::

!f

iiI
:,i

:'t:

Coloreazd,
respedand
indicaliile:
a, cuburile
cuverde;
b. sferelecu galben;
c. conurile
cu albastru; d. cilindrulcu maro;

%^
_ED in fiecaregrupEtaieceeace nu se potrivegte:
a.

b.

e . cuboidulcu ro5u.

!!

tncercuiegte
obiectere
careauform5asemandtoare
cuRecare
corpgeomemc.

.n
".re
!f

in fiecaredesentraseaz5
o lnle penrua compteta
flgurile.

...--l
b,

!f

d,

ObservE
consbuctja
9i noteaz5in tabelcetecorpurigeometrice
suntdin fiecare.

ColoreazE
cuburilecare s-au luat din constru4ia,,4pentrua se obline
construqia
A

!!

B
a.

c.

ColoreazS
cuburile
cares-auad;ugatlaconstruqia
/4pentrua seoblineconstrueiaB.

!f

r+

a.

b.

c.

aa_
ffi r*
tifl
r+

!f

Coloreazd
cuburile
caretrebuieluatedinfiecareconstruqie
pentrua seobline
un cuboid.DescoperS
trei soluliidiferite.

a. b.c
ColoreazS
cuburilecare.trebuieluatedin fiecarecinstru4ie pentrua se
oblineun cub,Descoper5
dou5solutiidiferite.

a,

b.

Carecuburidinprimaconstru4ie
s-aumutat pentrua se oblinea douaconstruqie?
ColoreazS-le!

r+

D.

r+

c.

r+

If|

in careuldemaijosdescoperi
denumirea
geometrice
corpurilor
pecarete-ai
studiat.
N

U
I
A

c
lf,f

s
t)

U I

F T

B E

B
N

R U N

U B

2, Cubulesteun corpgeometric
rotund.
3. Prinlovire,cilindrulse rostogolegte.

lf

D R U

R
M

E
tl
t]

4. Prinlovire,cuboidul
se rostogolegte.

5. Prinlovire.cubulse rostogoleste.

fl

Joaci+e,folosindcuburide aceeasim;rimegi descoperice corpungeometricepolioblineprinagezarea


lor,daci a!:
a. 4 cuburi; b,8 cuburi.

Unegte
fiecare
figur5cudenumirea
corespunzitoare.

\[-l

ww

!f

Scriedacdpropoziliite
suntadeverate
(A)saufatse(F).
1. Sferanu esteuncorpgeometric
rotund.

[t

Iw

Scriein figuraalSturatd
urm5toarele
numere,resnc.tAh.l

.afihtala.

a, in interiorul
cercului
seafl5numerele
5,7, 3, 9.,
b. in interiorul
dreptunghiului
seaflSnumerele
8, 3,4, 2;
c, in interiorul
triunghiului
seaflenumerele
1, 3, 6.

lncercuiegte
denumirea
corectipentrufiecarecorpgeometric.

A, con
B.cilindru

A,pEtrat
B.cuboid

C.dreptunghi C, cub

!!

A,cilindru
B,con

A.cub

A.cub

B,cerc

B.cuboid

C,triunghi

C.sferi

C.dreptunghi

cuounre
cares-a- luatdin constru4ia,,4pentrua se oblinecon"u,or.aza
struclia
E_
A

r->

!!

Coloreaz5
cuburilecares-auadiugatta construqia,4
pentrua seoblinecon_
struqiaA
A

n+

Unititi de misuri

I
Itr

Unit5li de misuri nonstandard- uniHli de m5surS


caredaurezultate
diferitembsuritorilor
Exemplu : palma, qeionul, ceatca etc,
UnitSti de misur6 standard- unitSlide masuracare
au aceeagi
m6rimein toati lumea
Exemplu : metrul, litrul, kilometrul etc,
Lungime- dimensiune
a corpurilor

Masa unui corp - cantitatea


de substanta
dintr-un corp
(sedetermin6
princ6ntdrirea
corpului;.

(volumul)
Capacitate- incdperea
unuivas.

Mdsurarealungimilor.
Metrul.
p

Unegteprintr-oliniefiecaremerimecu instrumentul
de mdsurdcelmaipotrF
vit pentrua o m6sura.

ry

EnEm
re
Ire
p

ffiry
ffi
ffi

corina;rr"rihi
suntcolegide banc6.Fiecare
copila m5suratcu patmalungi_

in caresti.-corina
spune
cEbanca
,er""t i piLii iil, r,ii".i

Tl i:!:ii
spune
cHbanca
m5soarb
9 palme.
Cinearedreptatei:u.tin.Siiloi,nrul
*..
p

observd
obiectere
apo_i
scriepespariire
punctate,
rarocur
potrivrt,
cuvintere:

,,maitungl ,,maiscurt,,,
,,celmailung,,,,,ielmaisiurt,,,,,tot'it6ide lungc6t,,.

rlln-

M5so_ari
lungimeabincii folosindpalma,degetul creionul.
Noteazd
Si
rezultateleobtinutegi apoicomparile.Ceai conJtatati
Dece s-auoblinutrezulI.|reotteritelh urmamEsur6rii?

trD

Marcheuzi
x in caset5
pentrua indicaobiectele
careaulunqimea:
maimaredecatun merui

U
3
n n

<ftr|
@,
LJ

b. maimicidecetunmetru.

t. .

t_-l
\--{

@
n
t

fi
tt

Calculeazd:
a , 18m+ 39 m
47m +96 m

b.lOSm- 86m
216m- 97m

c.3 6 m + 9 7 m - 6 3 m
)47m-9.AhrE7m

DD

Laun atelierde croitories-aufolosit35 m de p6nz6pentrua


se confeqlona
feJede masEti cu 27 m de panz5maimuttpentru. .-t".ti"*'.".".frri.
Cetimetride penzS
s-aufolositin totat?

!f

costelpatcurgede acas6p6n5la gcoal5273de metri.iar de acas5peni


la
magazin
342de metri.Cedistanliesteintregcoal5
gi magazin?
ooserv5imaginea
o problem5.
si compune

!f

ED

Uncroitorareo bucatS
de stofi cu lungimea
de 12 m gitaiedin ea buc6Ji
cu
lungimea
de 3 m. Cetet5ieturiva face?

r Folosegte
o reprezentare
graficd
pentrurezolvarea
Droblemei.

f
D

ilifii'"*a

capacitHlii
vasetor.

MarcheazS
r in casetipentrua indica
vasele
carepotaveacapacihtea
deunlitru.

o
n

!'

&

l8

t_.!

E!@

-?r*J
tl

lrn

[-l

Pentrufiecarecaz,alegecapacitatea
de lichidpotrivitE,carese poatem5sura
cu instrumentul
de misurSindicat,

!f

.u

.@.

A. apadingdleatS;
B' picAturile
pentrunas;
C,suculdink-osticld;

-A. benzina
dintrun
rezeTvor:
B.apadintr-ocadi de
baie,
C.apadintr-osticl;;

A, apadintr-unbutoi;
B.apadintr-unacvanu;
C.parfumuldintr-ostict5.

nn9 toarnasuculdin doudsticlein paharede acelarifel. Fetitaumpte8


paharecu sucde meregi 10paharecu sucde Dortocale.
Caresticlaestemaimare.Stiindci a turnattot suculdinceledou5sticle?

!D

griu"gt"desenele.
in fiecarecaz,vasutmarese va umplefolosindvasulmic.
ln carevassevorturnamaimultec5ni?Dece?

f,+

I ra

!f

Priv-es.te
vasele.marj
caresuntplinecu api. Daciin fiecarecaz,toat6apadin
oal5.-se
toarn5?ncEni,spunec6ndsevor umplemai,"ft".l,ii.
Justifica
r5spunsul.

!f

unegteprintr-oliniefiecare
vascu eticheta
corespunzdtoare,
careindicice
poateaveafiecare.
capacitate

&
@

@AEEil

ooserv5
capacitatea
vasetor,
carevasesepotumple
cutoat6
apadinvasut,4.
Afl;,*," ,oiifiLl"*operd

trD

_A

t rwb

:a
A!f

lE

a--] E

-4r

EE

io,.r,.azacaseracarecongneraspunsul
corect,
a, Capacitatea
rezervorului
de benzinial unuiautoturism
estede:

E-

[4zu-l

f4:m^

Eoozl

Eooo;l

b. Capacitatea
uneioalepentrusup5estede:

ltl

c. Capacitatea
uneisticlede sucestede:

E-l

lro r I

lroorl

Citegte
apoicompleteaz;
:

oi"tr,-o
!

,,,,o-o 3r'ra
In.,.a
cr,ne
cuapa.
JJIJ
$
o Catej pline
cuap;trebuie
si ." to.rn"p"ntru ." ,rOt"!
"

.-tt
.
p

intrdfifotinecuao;.
,

gr5dini!5
La u
o grdur
rld s-auaous
adus+5
45 I oe
de tapte.
lapte.s_au
S-auconsumat
pentrub;ut 12 I 5i
pentruprdjituri41. Ceglitride tapteau rdmas?
Ointr-unvas.mareplincu ap6,Costelvreasd separe2 litri de apa.cum va
proceda
el,dac6aredoarunvasde3litrisi unuldeg litri?

llf

Rezervorul
unuiautoturism
arecapacitatea
de 45 l. pentrua parcurge
distantadintredouebcalitiilise consumi8 / de benzinS.
Un Sofera umplut
gi
parcurs
rezervorul
cu benzin5 a
drumuldus-intors
dintreceledou5localit5li.CaUlihi de benzin5
maiarein rezervor?

lff

aunicaa prg5tit6l de sucde podocalegi 4l de sucde mere.Laaniversarealui Andrei,invitaliiau bSut4 I de sucde portocale
9i 2 I de sucde
mere.Cetilitride sucau rdmas?

ED

calcuteazi:
a, 39! . + 47 L
861+ 4 8I
63t +97 t

b,t02t-66t
2 4 5 4 - 9 7r
1 6 7t - 8 8 t

c, L 2 4l.+ 5 4( - 8 4 I
2 7 5 t- 7 3 6 t.+ 7 9 |
3 2 6 t.- 7 4 5 !- 3 8 t.

Misurareamasei,
corpurilor.
Kilogramul.
lf

jucirie,apoicompteteazi
Observ5
cetcent5regte
fiecare
propozitiite.

Bercuta
aremasa
decetmasinula.
Avionul
aremasa
dec6tbirculi.
pentrucant5rire
Bilele
folosite
auaceeasi
mas5.
!f

Privegte
desenele,
propoziliile.
apoicompleteazS

* O portocalS
canteregte
c6t...............
mere.

Unm5rc6nt5regte
c6t....................
mandarine.
O portocali
cantSregte
cat...............,,....
mandarine,
!!
'
r
r
*
*

ttoteazi/ in caset;dac5propoziliile
suntadev5rate
9i F dacdpropoziliile
suntfalse.
Uncopilpoatecentiri500k9.
intr-osacogide cump;r5turi
se potpune5 kg dealimente,
poateconsuma
O persoan6
la o masl 10kg de fructe.
Unpuide elefantpoatecantiri3 kg.
O persoand
adulHpoatecant5ri70 kg.

fl

D
tl
tl
tl

Privegte
imaginile
x in casetdpentrua indica:
apoimarcheaz5

a, cecanuiregte
maipulindecatunkilogram;

U
n

tr

tl

b. ce cdntiiregtemaimultdecatun kilogram.

ftff i
+J

Privegte
balan;ele.

LJ

W
n

* Carepachetcent5regte
celmaimult?Darcelmaipulin?
{, Scrieliterelede pepachete
in ordineadescrescetoare
a maseifiecSrui
Dachet.

trD

O lad5plini cu merec6ntiregte
18kg,iar ladagoalicant5regte
2 kg"C6te

!f

observic6tcant5resc
legumele
dinfiecare
lSdit5.

kilograme
de merea culesbuniculdaci aredou5l5zideacestfel?

@@g@fl
W
Pentruaprovizionarea
de iarnd,o familiea cump5rat
9 kg de legume.
Ce
legume
arfi pututcump6ra?
r Descopera
catmaimulteposibilit5li.
!f

un v6nzator
areuncantarbalangi,
o mas5marcat5
de1 kg9iattade3 kg.

#m
I Cumva procedael pentrua cantiri doui kilograme
de cirege,gtiindcE
trebuiesefacao singur5cantbrire?

!f

catcutead:
a, 126kg + 285k9

b. s65k9- 386k9

428kg + 194kg
79 kg + 283k9
564kg + 83 k9

843k9 - 474k9
561kg - 97 kg
400kg- 145kg

c. 87 kg + 275k9 - t43 kg
126k9 + 218k9 - 257kg
356kg - 145k9 + 97 kg
743k9-512kg- 75kg.

[f

Pentruaprwizionarea
de iarni la o gr5dinil5s-aucump5rat185kg de ceapA,
morcovicu 29 kg mai mult,iar cartoficu 215 k9 mai mult decAtmorcovi.
Catekilograme
de legumes-aucump5rat?

EleviiuneiScoliau.coiectat
in fiecarezi a sipt6meniicu 145k9 de maculatur; mai mult dec6tin ziuaprecedentd.
C6tekilograme
au cjlectatma4i,
dacEjoi au colectat868de kilograme?

[f

ooi sacicu f6in6c6nt6resc


impreun585 kg. Sefolosesc
23 kg de fiin5 din
primulsacti mairimAnin el 36 k9,Cetcentiresteal doileasac]

Seqard
2 kg din5 kg de orez,folosindo balanlE
gio masi marcatd
de I kg.
r PoJirealiza
printr-osinguricantErire?
separarea

[f

Ointr-oladeplinScu meres-auluat27 kg de mere.Acumladasi mereecare


au rdmasin eac6nttiresc
36 kg. Catekilograme
de mereaufosi la inceputin
lad5.dac5ladagoalScentdreste
3 kg?
I Rezolv5
problema
in doubmoduri.

[t

O lad5plinScu cire9ecAntdregte
14 kg. Bunicaa folositpentrucompotdou5
kilograme.
de cirege,iar pentruo praituri un kilogramde cirese.Stiindcb
ladagoalSc6ntEregte
douekilograme,
aflAcatekilograme
de ciregemaisunt
in lad5.

[!

uamaa cump;rat3 plasecufructe:mere,portbcale


plasacu
gi mandarine.

plasacu portocate
meregi ceacu portocale
cSntiresc
impreun55 kilograme.
cea
cu
mandarine
centdresc
impreunb8 kilograme.
9i
Careestediferenla
dintrecantitatea
de meregi ceade mandarine?

lncercuiegte
literacorespunz5toare
ceasuluipe careestehasuratintervalul
detimpscrispeetichetS.

lN
a.

ts*ffiffiffthffiffi*r{

| b.

gGG I Ben*
H#
lllo
c

ABCI A B

[f

Scriein caseteoreleindicate
defiecareceas,dupSmodel.

ffiffi ffiffi
tffi

w
[f

[_t

i_]

pentrua indicaoreledate.
Deseneazd
aceleceasurilor

iil-';\
..1

l"

'i,

,t

W
!!

Ceasurile
desenate
suntcu douSoreinainte.Scriein casetlorareal6.

ff
iffiffiffi
qE/ \u/

\Jd

L_l

[J

[-,

%@
-r

_-]

!!

Ceasurile
desenate
suntinaintecu 30 de minute.Catesteceasulin realitate?

@@ @@@
!f

scriez in caseta
dac5propoziliile
suntadev5rate
SiFdacSsuntfalse.
a. O zi are24 de minute.
b. O lunepoateavea30 dezile.
c. O s6ptiman5are7 ore.

r-r

d. Unanare355de luni.
e. Pauza
dintredou5orede cursdureazelO zile.
f, PrimalunSa anuluiesteianuarie.
I Transformd
propozitiile
falsein propozilii
adevirate.
tn lunaiulieziuadureaz514 ore.gtiindci soareler5sarela ora 5 dimineata,
E
afli la ceori aDune
soarele.

!f

problmele,
Crtegte
rezolvd
pentrua indica
aceleceasurilor
9iapoicompleteazE
oralacarefiecare
copila inceput
gioralacareel a iermrnat"
activitatea

a. Corinaa inceputantrenamentul
la tenisla
ora14:00.EaseantreneazS
2 ore.k ce or5a
terminatantrenamentul?

b. Alinas-aintorsde lajoacSla ora18.Eas-a


jucatin parc3 ore. Lace ori a plecatAlinala
ioacS?

c. Dinua jucatfotbalde la ora16:30Dandta


ora18.Cettimpa jucatbSiatul
fotbal?

ffiw

Wffi
Wffi

propoziliile:
Completeazi

f!

a, Dac;aziestemati, poimaine
va fi
b. Daciieria fostvineri,m6lneva fi
c. Dacdm6ineva fi duminicS,
ieria fost
d, DacEieria fostduminicS,
poimaine
va fi

Spune
c6teminute
suntin:

Sl

a,zorc;

b.4 ore;

c. 1 oreSi30deminute; d,3 oregi 30de minute.

C6tezilesuntin dou5luniconsecutive
aleanului?
Afldtoateposibilit5tile,

IED

Orienteaze-te
dup;dateledenastere
gispune
carepersoan6
estemaimice.

[l

Unspecbcol
de circa inceputla ora 10:00.citegteprogramul,
observd
c6t

a duratfiecarenumerdin speciacol,
apoideseneazi
aceleceasurilor
Dentrua
indicaorala carea inceDut
fiecarenum;r.Laceori s-aterminatsDectacolul?
I

Acrobatii
30
minute

2 DresurE
de animale
20
minute

NumerDrezentat
decStreclovni
10
mrnute
4

Gimnastice
30
minute

[l

enatin vacanl6,
Horias-acurcatraora9 searagi a potrivitceasur
degteptdtorsdsunelaora10.Cateorea dormitHoria?

ar,spunde
rainkebsri'
ry Bir:i:"#'i;u'if:f"o"nou
+ Cateduminiciareaceastilunb?
'* Ceziestepe15iulie?

* Daci Ana a plecatla bunicioe 13 iuliegi s-aintorsacas5pe 27


iulie,cete

saptiimani
a stateala bunici?

WWffi W W ffiM ffiWw-w

W W ffi ffi
KWwwffiffi W
ffi W W ffi
Wffiffi w ffi
WW
ffi W W

ffi W W
ffisffiwsffis
ffi ffi W
Wffiffi W
ffi W W

I Formuleazd
intrebdri,folosindfilade calendar
colegilor.
9i adreseazl-le
[l

tltihaiareantrenament
la tenismaBjgi joi. Fiecare
gedintdduread o 0169i
jumitate.Cateoreseantreneaz5
Mihaipes5ptdmeni?

pf

MaraestemaimaredecatMihaicu.3,ani.
AcuindoianiMihaiaveag ani,
CalianiareMara?

llf

Ooifra3i
auimpreun5
13ani.Celianivoraveaeiimpreund
peste4 ani?

ID

Cornelare7 ani,iar Doruestecu 2 ani maimare.Calianivor aveaimpreund


I ,',.
peste5 ani?
,

Cands-a niscutAdriana,mamaei avea27 de ani,iar tatiil eracu 3 ani mar


maredecetmama.AcumtatHlAdrianei
are40 de ani.Afldc6tiani aremama
9i calianiarefetila.

IID

Unspectacol
de teahua duratdou6oregi s-adesfdgurat
in doudpd(i, cu o
pauz5de 20 de minute.Lace ori a inceputspectacolul,
dac5s-aterminatla
ora9 9i 10minute.
r Folose5te
un ceaspentrua aflarispunsul.

Monede
ibancnote
lf

Scrievaloarea
monedelor
caresuntpusein circulalie
in laranoastrd.

!f

uinai aveao bancnotdde 1 leu 9i a schimbat-o


pentru7 monede.Scrie
pecareo poateaveafiecaremoned;primitS.
vatoarea

f fi la aaaaQe)
!f

gi bancnotele,
OOservS
monedele
apoiafl5c6t a costatfiecareobiect.stiind
cd pentrufiecares-auplStitbancnotele
al5turate.
Simonedele

ff i W i f fi
ffi
\g

@*

ffiW'

ffiw

ffiffi

@@

Pentrua-Sicump5rac6teo juc5rie,Dana pl;tit o bancnotide 5 lei si doua


monedede50 de bani,iar Alexandru
a plStit4 bancnote
de cAtet Lu 9i s
monedea cete50 de bani.Ceta costatfiecareiucirie?

ogn aveao bancnotS


de 10 lei pe carea schimbat-o
pentru6 bancnot
cu
valoaremaimici. Cevaloareau acestebancnote?

ffi-*[:n[][fnm
!f

tUama
Alineiaveao bancnotd
de 50 lei.Eacump5r;o pipugdcu 37 de teiSi
o cartede 5 lei.Ceresta primitmamaAlinei?
* Aflacevaloareaveaubancnotele
pecarele-aorimitrest.
* Descoper5
maimultesolulii.

tD

Oose*uprelurflecarer
lucanr.

Doifratiaveaufiecare
cete20 de lei9i a cump5rat
fiecare
catedou;jucErii.
Afld
jucerie
ce
a cumpErat
fiecare
copil9iceresta primit.
!f

Pentru
fiecare
sum5,coloreaz;
atAteamonede
c6tesuntnecesare
Denrru
a
compune
sumaindicatS.

!f

OUservicalibania economisit
Mihaiin pugculiH.
Elscoatedin puscutilE
2 tei
pentru
50
de
bani
a cumpSra
un creion,iar bunica?jmaidi 2 lei.Cetibani
9i
areacumMihaiinpugculi!5?

Mihaiaveao bancnotd
de 10 lei. El cump5rio carte.Marcheaz;
cu x ?n
caseta
cgryildic5bancnota
pecarear puteaseo primeasc5
rest.

WryWry.ffi
__it_*iJJl

Corinaarein pugculiF24 de monedede 50 de banigi de 10 bani.Fetilaia


din pu9culiStr
4 monedede 50 de baniSipune5 monedede 10 bani.Acuhin
pusculile
sunt15monede
de 10bant.
a. Cetemonedede 50 de banimaisuntin pugculil5?
b, C6temonede
de 50de baniaufost lainceiutin pugculil5?

rD ;g;;'lli'iift
,H"#;T**!i";j'il,l1
W ffi W ffi
arsturat.
scrie
numere
ffi

5i,,,'5JiL[
:.Slir

ffi ffitffi ffi

a. celmaiscurtcreion.......,...............; b. celmailungcreion

It

Une$ecuo linieunibteademdsuricumdrimea
pecareo mdsoara.

vaselor

W
,lungtnea I

!f

;eseneaza
acereceasunror
pentrua Indrca
oreledate:

i oras'oo
i

!f

fuatoad

trEE@

eentrufiecareinstrument
de misuri, incercuieste
literacorespunzatoare
pecareo mesoari,
mArimii

A, lungimea;
B.timpul;
C.valoarea.

trD

Erlg0:

Wpd

A. masacorpurilor;
B.valoarea;
C.capacitatea.

timpul;
B.masacorpurilor;
L.

lungimea.

nngare..o
bancnotii
de 50 le'.Eavreasi o schimbe
in bancnote
cu
Descoperd
3 moduriin carepoatefaceacestlucru,

Exercitiigi
roblemereca itulative
p

Scrie4 numereparemaimicidet g13.

!f

Scrie+ numereimparemaimicidecat520.

ID

pareconsecutive
Scrie+ numere
maimicidecet317.

Scrie+ numereimpareconsecutive
cuprinse
ihtre 274si 327.

trD

folosinO
cifrele5, 7, 9, B,scriecelmaimicaicelmaimarenumarimparde
treicifrediferite.

!f

folosindcifrele2,7,0,4,scriecelmaimicsicelmaimarenumbrpardebei
cifrediferite.

!f

Completeaz;
potrivite.
casetele
cunumere

a.f _ l < t + s < [

s1sr fl
trD

'l--l

c' fl <f_l < roo

zos [-l
'
'fl

l-_]t stztfl

Carecifrepotfi pusein loculliterelor


pentrua seobtinescrieri
adevErate?
a. 3a5> 365

ro+< i66!f

b. 362< f-l < 370

b,2aa > 260


l5l > Iaa

c. 17a< 1b9
5a4> 58b

seoa, numerete:

parein ordinecresc;toare.
a. Scrienumerele
b. Scrienumerele
imparein ordinedescresc5toare.

[t

Observa
taUelul,
apoiscrieclasamentul
copiilor
laconcursul
detir.

Scriein ordine crescStoare


toate numeretenaturaleDarede trei cifre
[l
consecutive.
llf

Corinaa scrisnumeredin 4 in 4, pornindde la 164.Careesteal Datrulea


numdrscrisde Corina?

nifraia scrisdin 3 in 3 numerele


cuprinse
intre 25 gi 37. Careesteultimul
numdrpecareFascrisMihai?

Scriedoudnumerepareconsecutive,
Stiindd primularela zecicifra4, iaral
doileaarela unitili cifra8.

[t

Scriedoui numereconsecutive,
gtiindcE primulare la unit6licifra9, iar al
doileaarela zecicifra7.

[l

DeterminS
numirulcareindeplinegte
in acela$i
timpconditiile:
a. estescriscu trei cifre;
b. zecilegi unitSlile
suntnumereconsecutive
pare;
c. sumanumeretor
reprezentate
de cifrasutelorgi de ceaa zeciloreste3

efl5sumadintreveciniinumerelor
430;399;2g9.

ED

folosinacifrcle2,7,9, scrietoatenumerete
de douEcifre,apoiordoneazi-le
crescator.

Dec6teori sefolosegte
cifra1 in scrierea
numerelor
de la 20 la 100?

Descoper6
regulade formarea girurilor,apoicompleteaz;
in fiecareSirinci
trei numere.
a. 3l; 37; 42; 48;_

!!

)_
b. 154;159;164;169;_

i_

)_

i _;

c, 4s7i 467i477i 487t_

i_

i_

Pentru
fiecare
cerinl6,
coloreaz5
eticheta
careconline
rdspunsul
corect.
a, Num6rul
formatdintreizeciti 13unitelieste:

fA-33-lrB-l

ta-4tl tpil

b, Num5rul
389estepredecesorul
numirului:

tA-_4oolt-t:Bol f=--:rrl fp_3rol


c. Numirul356esteformatdincifrereprezentand
numereconsecutive:

f A- parelF- imparelC Daresi im


lff

D _ alt rdspuns

OeterminE
numirulcareindeptinegte
in acelaSi
timpcondiliite:

a. estescriscu 3 cifre;

b, cifrasuteloresteidentic6cu cifrazecilor;
c. estemaimaredecat900.
I Scrietoatesoluliile.

!!l

oaca
a =3o,aruno
a+a+a=?

!!f

Scriec6tedoudnumere
celemaiapropiate
de:

!f!

a. 359;

b.699;

c.999;

d ,7 0 9 .

Completeaz;
potrtvite
careurile
pentrua oblinesumaindicat5.
cunumere
t4

10

11

15

20
t4

15

L7

L4

11

77

ll

11

!!f

Completeazi
tabelul.

![f

grupand
calculeazS,
convenabil
termenii.
a. 18+36+7 2 + 6 4
87+32+1 8 + 5 3

t-Tt
t--ti

Itr

12

16

b . 5 + 6 +7 + 1 6 5 + 1 6 4 + 1 6 3
I 4 2 + 3 5 7+ 2 6 5 + 8 + 1 3 + 1 3 5

ED

nngnumerele
necunoscute.

a , 25+ 37+a = 2 I 5
49+ a+L 5 2 = 4 2 3
lfl

b . 9 7-3 2 - a = t7
125-a-78=72

c.a + 3 9 = 8 7 + 3 5
a-732=315+74.

nndOoubnumereformatedinzeci9i unit5licareindeplinesc
condiliite:
a, diferenlalorsEfie cuprins6
intre26 si 30:
b. sumalorsEfie maimaredecat727,-dar
maimicddecet130.

!f

Afl5 toate numereleparecarese aduni cu 316 pentrua se oblinesuma


cuprinsd
intre3239i 331.

en5_suma
dintrenumdrul
cu 14maimicdec6t80si numirulcu 6 maimare
decat132.
Intr-unautobuzse aflau34 de persoane.
La primastalieau urcatcu 7
persoane
mai pulindecetau cobor6t.Cetepersoane
erauin autobuzdup;
plecare
din primastalie?
E Mateiestecu 5 anirnaimaredecetAna"Acum3 aniAnaavea12ani
a, CevarstiaveaMateicu 3 aniin urmi?
b. Calianiva aveaAnapeste4 ani?
c, CelianiareMateiacum?

F'uegt"o"renur/aporcarcureaza:
a. sumanumerelor
din interiorul
cercului;
b. sumanumerelor
din exteriorul
triunghiului;
c, diferenladintre suma numerelordin interiorul
gisumanumerelor
triunghiului
dinexteriorul
lui.
!!!

$f

94

io tt

Corinataieo pangtica
in bucElicu lungtmea
de 2 metri.
Celungimeaveapanglica
dacSa f;cut 4 t5ieturi?

oupece a primit45 leide la bunica,MariaobservE


ci arecu 31 teimaimult
decAtfrateleei, Mihai.DacEMihaiare74de lei,calibaniavealainceputMaria?

oupece cumpSrd
o cartecu 18 lei,Mihaiobservd
cd Faurbmascu 25 de lei
maimultdec6ta pldtitpecarte.Celibania avutla inceputMihai?

llf

OacE
a + 215estepredecesorut
numarului
300,catestea?

pl

Lace numdrseadaugd39 9i apoise scade47 pentrua seobtine92?

![l

Dintr-un
saccuzahdrs-auluatprimadaH26de kilograme,
iara douaoar5
cu 5 kg maipulin.Cecantitate
dezahSra fostla inceput
in sacdac5acum
aurimas19kg?

!$

intr-ocutiesunt36 de baloane
rogiigiverzi.Anaia 15baloane
rosiisi mai
punein cutie12baloane
veni.Acumin cutiemaisunt13baloane
rosii.C6te
baloane
verzisuntin cutie?

IED

S" dau numerele257i3t8i !23i 2t4. Nlesumadintrediferentanumereor


pare9idiferenlanumerelor
impare.

![t

Sumaa trei numereeste769. Sumaprimelordoul numereeste495, iar


sumaultimelor
doudeste600.Afleceletrei numere.

!!l

nnesumaa treinumere,
gtiindci sumaprimilor
doitermeni
estecu 124mai
maredecetaltreileatermen,
iaraltreileatermen
este97.

IEf

witraicumpdrio cartecu 15leigiii reman7 leirest.pentrua cumpiragi un


penarFarmaitrebui
2 lei.C6tcostio cartesi unDenar?

!!t

OupE
cescoate
baniidinportofel,
Mariaobservd
c5aretreibancnote
decete

ID

u o grEdinile
s-aucump6rat
135dejucirii.pdpugi
aufost36,ursuleli
cu24

lff

Centru
unspectacol
s-auvandutdiminea!5
211bilete,iardup5-amiazE
cu24

!!f

1 leu,dou5bancnote
de 5lei gi doui monedede 50 de bani.Calibi are
Maria?
maimulli,iar restuliepura$i.
CaUiepuragi
aufost?

maipuline.Catebileteau r5masnevSndute
din cele500pusein v6nzare
in
aceazi?

eeterenuldejoac5sunt13b5ieli.DacIar maiveni5 beieli,atuncinum5rul

fetelorar fi cu 3 maimaredecetcelal biielilor.C6!icopiisuntpeterenulde


ioac6?

!@

Monicacump6r5un stiloude 21 de lei gi un penar.CetcostEpenarul,dacd


eaa dat la cas5o bancno6de 50de leisi a Drimitrest18lei?

ED

Oac;dintr-unbidoncu laptese iau4 I de lapte,rSment2 t. Dacase iau7 !,


celilihi r;man?

!!t

intr-o cutieerau27 de bilero'ii gi albe.Alinia din cutietoatebilelealbegi


pune5 bilero9ii.Acumin cutiesunt 19 bilerogii.CatebilerogiiSicatebile
in cutie?
albeaufost lainceDut

IED

S" daunumerele
LL,L2,!9, L4,15,16,17,18,79,20.AranjeazS-le
in aga
fel incatsumelenumerelor
opusesdfie identice.

dh
TEGEIII
uoloadEd
!vStef50

IID

c, baniipe careii are,DinupoatecumpEra


un albumde arH giil mairdm6n
120lei.DacS
ar maiavea11lei,ar puteacumpSra
dou6albume.
* CetcostSunalbum?
* C6libaniaveaDinu?

lff

pentruca fiecareegalitatesEfie
Completeazd
cu semnelecorespunzdtoare
adev5ratS.

lff

a. sQsQz=rzQeQrs
eQ+Qe=zoQsQz

u.z+QrsQro= rsQ sQ o
zrQrsQr+=zzQrrQrr

=o -o
*o
".o
o -o=o.o

b.o-o=o.o

Completeazd
cu numere
C) de maijos,astfelincatretaliiles5fie adevirate.

o-o =o-o

llf

ncum3 ani sumadintrevarstaAneigi ceaa Marieierade 16 ani.AcumAna


are9 ani.CelianiareMariaacum?
problema
r Rezolvd
in dou6moduri.

!!l

Camelia
avea32 de m;rgelerosiigi 27 de m6rgele
albe.Eaa fScutpentru
mamaun colierin carea pus25 de mirgele.C6tem6rgelei-aur5mas?
r RezolvS
in dou5moduri.
oroblema

lpl

Ooifrali au cumpSrat
o cutiede baloane.
Gncj ie-aur,mff*, ,Re- a soai 5
baloane,iar Dana spart3 baloane.Eiobsenr6ci nr.nnfrrdtfui*or rtrEse
estecu 20 maimaredecatal celorsparte.Gte baloane ffi b -rEF th
cutie?

!!f

Ralucaare37 de c54i cu povegti.DacEsoraei ar maicump5ra15 drti, ar


aveacu 3 ddi maipulindecatRaluca.
Cetec5diareacumsoraRaluc5ii

!!

Bunicula plantatin livadi caigiSi 37 de merl.DacEar mai planta18 caiti,


numSrul
acestora
ar fi cu 5 maimaredecatcelal merilor.Celimeria plantat
bunicul
in livadS?

trED Unnumbrestecu 772maimaredecet115,iar al doileaesteegalcu diferenladintrenumerele


281$i 169.AflEdiferenla
celordou5numere.

!f,f

nuragiCorina
auimpreuni17p;pugi.Corina
arecu3 p;pu9imaimultdec6tAun.
r AflScAtepSpugi
problema
prinincerc;ri.
arefiecare,rezolvend
r Completeazd
tabelulpentrua descoperi
soluliaproblemei.

trlD

p. marginea
terenului
demaijos,
Andrei
impreunE
cubunicul
s5uauplantat

lfN

8 tei, astfelincetpefiecarelaturi a terenului


s5fie acelagi
num5rdetei.
Cumau Dlantat
ei Domii?

Punein loculcdsulelor
cifreleg, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, I, fiecareo singuridat6,
corectS.
Dentrua obtineo adunare

'l/7;. ()?) =(.,</:>

RASPUNSURI- SELECTIV

pagina26.E 1scaHtori;
E 9 cetatori;
E t1 tei;E 18.pasina27,ms kgi
Pasina
28,@ lLi n.m26 @ rz ani,@ r+;rz.,eagina
3L @ t3; 13;21.
pagina33.@ 67.E 43;44.
ffizz; zl;44.pagina32,E 48ani.E 47mbrsete.

- 43lei;Marius
- 11lei;a, 43- 11= 32;b. 16+ 16= 32.pagina34.
EI Andrei
@ szani.Pagina37.E 29;37iIs.@34;26;18.E s8- atbe;44- rogii.
- 19flori;cametia
- 5 flori.pagina38.@ 77;34.
@ +f; ZS.@ af. @ Costel
@ 33bilenegre.
@ a = 3S;b = 25;c = 27.E! 55;30.@ 9 prune.pasina40,
p lr pasageri.
@ rB bdieli;E 13.E 1sc6titori.pagina63, E 300copii.
E a. 886;b, 899;c. 13.Pagina64,E 929;E 608.pagina65,EE438;602.
Mihai
- 708puncte.
rogii;+32
@ nooert- sfa punte;
@ at8.ffi 405garoafe
garoafe
albe.Pagina66.E 467;342.pagina68.E 500pomi.@ s+smingi.
@ +ro6 portocate.
@ 965.pagina69.E 8s3pr4ituri.
@zt+.@+zo
pasina70.E 21e.p rrs. zrs brazi.
pagina
72.@ 205;319;368.E 232;
@
- 136;oan- I?3.@IS7 tatete;
209zambile.
@ naau- 111;Mircea
E Dragog
108;Robert
- 128;Peku- 144.E 403.E 109kg.pagina73,@c = 227;b =
= 126;a = 229.pasina7s,E 219timbre.
E sot.E fi7.m324,Ws7zkg
cereale.
Pagina76.E 811tei.@ sr rap.ffi 288copii.E 130.E a. u3
ablibifduri;
b. 26ablibilduri.
@a = 131;b = 22;c = 273.pagina77.fla.58 teii
b. 106lei.ffi tOr ei, @ ZSb5ieli.@ 168- primutnum5r,
89atdoitea
numer.
Pagina78,Eg 87sau305.@ primut
- 236;atdoitea
- 149;alheitea- 415.E al
treilea
- 189;primut
- 325;aldoilea
- 186.paginaZg,E24g;280. E 414;198,
@o = ztt ; a = 262.@ 128tei.E s9.E ffi. E 399.pasina102,@ 3 tEieturi.
Pagina121.E 27persoane.
@ a, 20;b. 19;c, 17.@ tOm.ffi OOtei.@ Ortei.
Pagina122.@ 20baloane
verzi.
@c = 27a;a = 169;b = 326.@24tei;@34
copii.Pagina123.E! 13;14.E atbumul
costi131tei;avea251tei,pagina124.
Ell 36baloane.
15919c5rti.

sb

ded h,Etet30

Cuprins

1, Numerlnaturalede la 0 la 100
a Numerele
naturale
dela0 la30...,.........
.........,............6
a Formarea,
scrierea
de la30 la 100..............................
Sicitireanumerelor
8
a Compararea
numerelor
dela0 la 100.,..,,...........,,...,....,,.,
Siordonarea
13

2, Adunarea9l scidereanumerclornaturalede la Ola l0O


. Adunarea
giscdderea
in concentrul
0-30.,,,,,......,,,,.,....,,.,.,,.,.......,,,
gi
a) Adunareascdderea
pesteordin................................
fdrdtrecere
Z0
b) Adunarea
peste
cutrecere
ordin,..........
,....,,.,....,
23
c) Sc6derea
pesteordin,.......,..
cutrecere
...,.,.,..,....2g
Test..........,.........
.......,.,....
33
. Adunarea
gisc5derea
numerelor
naturale
de la 30 la 10034
a) Adunarea
pesteordin.....................,..........
fdrdtrecere
9iscdderea
34
peste
b) Adunarea
cutrecere
ordin...,.......
..............37
c) Sc6derea
pesteordin.......,...
cutrecere
...............41
d) Aflarea
num6rului
necunoscut..........
..................44
Test..,....,............
3. NuneEle naturalede la 100 la 1 OOO
a) Formarea,
scrierea
numerelor
dela 100la 1 000.,,,,..........48
Sicitirea
giordonarea
b) Compararea
numerelor
naturale
de la lOOla 1 000......53
Test........,,.,........
,,....:,..,.,,
58

4. Adun.rer gl scldereanumerclornatuale de lOOla 1 OOO


. Adunarea
gisclderea
numerelor
naturale
dela 0 la 1 000,,.,.............,,,,,,
60
pesteordin......,.,..
a) Adunarea
ferdtrecere
..........,.60
b) Scdderea
pesteordin...........
fdrdtrecere
..,,,.......
63
c) Adunarea
pesteordinul
cutrecere
uniHti1or..,,,,............,,,,,,.^,,......
peste
d) Adunarea
cutrecere
ordinul
zeci10r....,.,,,.........,,,,,,,,,,.....
peste
e) Adunarea
cutrecere
gial zecilor
ordinul
unit5lilor
.......,..........
72
f) Sc6derea
cuimprumut
laordinul
zeci|or.,,,.......,,,,,,.........,,.,,,...,
76
g) Sciderea
cuimprumut
laordinul
sutelor
...............,.......,................
79
g2
h) Sciderea
cuimprumut
laordinul
gial sutelor
zecilor
........,........,.....
a Aflarea
g5
unuinum6rnecunoscut
giscEdere...,,,..,,.,..,........,...,,
laadunare
Test......,.,,,,,.......
......,.,.,.,.
88

5. Elementeintuitive de geometrie
.Noliuniintuitivedegeometrie........,.............. .............90
a Interiorul
uneifigurigeometrice
....,.,..,.....,..,.....,.........,.,
94
Siexteriorul
. Corpuri
........,,....
97
9eometrice...........
Test,.,.,,,,,,.,,,,,.,,.
.............
101
6. unitigi de mSssri
a Misurarea
lungimilor.
Metru1..................
. Mesurarea
capacittlii
vaselor.
Litrul.......
a Mdsurarea
masei
corpurilor,
Kilogramul............
. unit5li
pentru
dem5surd
timp...............,....
a Monede
Sibancnote.............
Test....................
Exeritii9i problemerecapitulativell9
Rdspunsuri
- selediv

......,...........,10
,....,,,.,...,,,.,..10
,.,..,.,..108
..,...........112
.........116
....................7L

--.............,...,...,72

pentru
CARTEA
CUPRINDE
TESTE
Concursul
$colarNalional
de Competenld
giPerforman!5

www.concursu
rilecomper.ro

Potrebbero piacerti anche