Sei sulla pagina 1di 15

LUCRARE INDIVIDUAL NR.

1
LA DISCIPLINA STATISTIC

Student: Ciobanu Doina


Anul I BAA, MKL 141
Profesor ndrumtor:
Enache Natalia
2015

Sarcina I
De extras din anuarul statistic al Republicii Moldova o colectivitate distribuita
pe cel mult 5 intervale de variatie,in functie de variatia unei caracteristici
statistice(pe un an)

Tabelul 1. Distributia persoanelor pe categorii de virsta in anul 2013


Grupe de
virsta
ni
(freg. absol.)

0-19

20-39

40-59

60-79

80-99

400196

604271

514168

276292

52224

*Sursa: Anuarul statistic al RM ,editia 2013

Sarcina II
De prezentat datele intr-un tabel ce va include date precum: frec.
absoluta,frec. relativa,frec absoluta cum. crescator(descrescator)
Tabelul 2 Distributia persoanelor pe categorii de virsta
Grupe de virsta

0-19
20-39
40-59
60-79
80-99
Total

ni
400196
604271
514168
276292
52224
1847151

ni(%)

frec. absoluta
cumulata crescator

frec. absoluta
cumulata
descrescator

21,66
32,71
27,84
14,96
2,83
100

400196
1004467
1518635
1794927
1847151

1847151
1446955
842684
328516
52224

*Sursa: Tabelul 1
Concluzie: In anul 2013 in RM au fost inregistrate 400196 mii pers.
cu o virsta cuprinsa intre 0-19ani,ponderea carora fata de total a
constituit 21,66%

Sarcina III
De reprezentat grafic distributia datelor cu ajutorul :
histogramei,poligonul frecventelor absolute,relative si prin curba
frecventelor abs. cumulative

700000

604271

600000
500000

514168
0-19

400196

20-39

400000

40-59

276292

60-79

300000

80-99
200000
52224

100000
0
ni

Figur
a 1: Histograma

*Sursa: Tabelul 2

Fig.2:

Poligonul fregventelor absolute


700000
600000
500000
Frgventa absoluta

400000
300000
200000
100000
0
0-19 20-39 40-59 60-79 80-99
Variatia pe intervale

*Sursa: Tabelul 2

Fig.3:

Poligonul frec. abs.

Poligonul fregventelor relative


35
30
25
Fregventa relativa

20
Poligonul fregventelor relative

15
10
5
0
0-19

20-39

40-59

60-79

80-99

Variatia pe intervale

*Sursa:Tabelul 2

Fig 4:Curba frecventelor absolute cum. crescator,descrescator


2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000

Fregventa abs. cum.


Crescator

800000

Fregventa abs. cum.


Descrescator

600000
400000
200000
0
0-19

20-39

40-59

60-79

80-99

Sarcina IV: De calculat si reprezentat toate marimile relative posibile


1) Marimile relative de structura pot fi calculate dupa formula :
100
( )=

1.

( )=

400196
100 =21,55
1847151

2.

( )=

604271
100 =32,71
1847151

3.

( )=

514168
100 =27,84
1847151

4.

( )=

276292
100 =14,96
1847151

5.

( )=

52224
100 =2,83
1847151

Figura 5:

Diagrama de structura(a marimilor relative de structura)


14.96

2.83

21.66

0-19
20-39
40-59
60-79

27.84
32.71

80-99

*Sursa: Tabelul 2

Concluzie: Ponderea poulatiei cu virsta cuprinsa intre 0-19 ani constituie


21,66% fata de total.
2) Marimile relative de coordonare pot fi calculate dupa formula :
Cni/n 2= 100
n3

i=(1,5)

Cn1/n 2=

n 1 400196
=
100 =66.23
n 2 604271

Cn2/n 2=

n 2 604271
=
100 =100
n 2 604271

Cn3 /n 2=

n 3 514168
=
100 =85.09
n2 604271

Cn 4/n 2=

n 4 276292
=
100 =45,72
n 2 604271

Cn5 /n 2=

n 5 52224
=
100 =8.64
n2 604271

Tabelul 3:
Marimile relative de coordonare
Intervalele
de
0-19
variatie(ani
)
Raportul
de
66.23
coordonare
fata de
grupa a IIa(%)
*Sursa: Tabelul 2

20-39

40-59

60-79

80-99

100

85,09

45,72

8,64

Concluzie:
Persoane a caror virsta cuprinsa intre 0-19 ani constituie 66,32% din numarul
populatiei cu virsta intre 20-39 ani sau sunt cu 33,77 % mai putini.

Fig. 5 Raportul de coordonare a populatieie din fiecare grupe fata


de gr. a II
120
100
80
60

Raportul de coordonare a populatiei din fiecare gr. fata de gr. a II

40
20
0
0-19

20-39

40-59

60-79

80-99

Sarcina V: De calculat toate marimile medii,de verificat relatiile existente intre


ele
Tabelul4
Intervale
de
variatie

Ni

xi

0-19
20-39
40-59
60-79
80-99

400196
604271
514168
276292
52224

9.5
29,5
49,5
69,5
89,5

Total

1847151

xi*ni
3801862
17825994,5
25451316
19202294
4674048

1
xi ni
42125,90
20483,76
10387,23
2762,92
283,50

70955514,5 76043,31

1.Media aritmetica se calculeaza dupa formula


M(x)=

ln(xi)*ni

xi

36117689
525866837,75
1259840142
1334559433
418327296

900957,97
2045088.89
2006269,48
1171844,65
234707,12

3574711397,75

6358868,11

x 1

M ( x )=

70955514,5
1847151 =38,41

Concluzie: Virsta medie a populatiei din anul 2013 in RM constiuie 38,41 ani.
1

2.Media armonica se calculeaza dupa formula Ma(x)=

xi

1847151
Ma(x)= 76043,31 =24,29

Concluzie:Virsta medie a populatiei din anul 2013 in RM calculata dupa media


armonica constituie 24,29 ani

3.Media patratica se calculeaza dupa formula: Mp(x)= xi

3574711397,75
Mp(x)= 1847151
=43,99

Concluzie:Virsta medie a populatiei din anul 2013 in RM calculata dupa media


patratica constiuie 43,99 ani

xi
4.Media geometrica se calculeaza dupa formula Mg(x)=

sau Mg(x)=

lnMg

3.44
Mg(x)= e
=31,186

Concluzie: Virsta medie a populatiei din anul 2013 in RM calculata dupa media
geometrica constituie 31,186 ani
Relatia dintre marimile medii
MaMgMMp sau 24,29 31,1838,4143.99

Sarcina VI
De calculat si reprezentat mediana,valoarea modala,quartilele,decilele.
Sarcina VI
De calculat si de reprezentat grafic Me, Mo, Q,D.
Mediana:

16

locMe

n
i 1

2
Me (20 39)

1847151 1
923576
2

locMe
Me x

Me
0

Me

Me 1

n
i 1

n Me

20 19

923576 400196
29,90
1004467

Concuzie:50% de populatie au inregistrat in mediu o virsta mai mica de


29.90ani,restu 50% -o virsta mai mare.

Modulul:
Mo=(20-19)
Mo x 0Me h Me

1
(604271 400196)
20 19
33.11
1 2
(604271 400196) 604271 514168

Concluzie: Populatia cu ponderea maximala de 32,71 au in mediu o virsta de 33.11 ani

Sarcina VII
De calculat indicatorii simpli si sintetici ai variatiei
1.Indicatori simpli
a)Amplitudinea in valori absolute
b)Amplitudinea variatiei relativa
c)Abaterea individuala absoluta
d)Abaterea individuala relativa
Indicatori sintetici
a)Abaterea medie liniara
b)Abaterea medie patratica
c)Dispersia
1a.Amplitudinea in valoare absoluta
A=Xmax-Xmin=89,5-9,5=80
1b.Amplitudinea variatiei relativa
A
80
100
100
A(%)= X
%= 38,41
%=208,28%
1c.Abaterea individuala absoluta
Di=Xi-Xmed

Tabelul 5 Algoritmul de calculare a indicatorilor variatiei


Intervalu
l de
variatie
0-19

400196

9,5

3801862

-28,91

-75.27

20-39

604271

29,5

-8,91

-23,20

40-59
60-79

514168
276292

49.5
69,5

17825994.
5
25451316
19202294

11569666,36 334479814,8
4
5384054,61 47971926,58

11,09
31,09

28,87
80,94

5702123.12
8589918,28

80-99
Total

52224 89,5
1847151

4674048
70955514.
5

54.79

142,65

ni

xi

xi*ni

di

di(%)

di*ni

di 2

63236545,4
267061084,2
8
2861352,96 156773836,8
34107115,33 869523207,9

Sursa:Tabelul 2
2a. Abaterea individuala relativa
di

di= Xmed
100%
2b Abaterea medie liniara
| xi x | ni 34107115,33 18,46
d
1847151
ni

2c. Abaterea media patratica

x ni

di ni
ni
2

869523207.9
21,70
1847151

Concluzie:Virstele tipice ale persoanelor din RM distribuite pe grupe de virste :9,5; 29,5; 49,5;
69,5; 89,5 se abat cu21,70 ani in mediu de la virsta medie a populatei din intreaga colectivitate

x
x

-=38,41-21,70=16,71
+=38,41+21,70=60,11

Concluzie

21,70

100
= 100 %= 38,41
%=56,49%
0<56,49%<100% atunci:
1.Variatia caracteristicii este relative mica
2.Serie omoloaga
x
3. este reprezentativ
2d.Dispersia

x ni

=470,89

Concluzie:Variatia totala a colectivitatii influentata de actiunea conjugata a celor5


grupede factori esentiali si intimplatori este de 470,89
Sarcina VIII
De apreciat forma si gradul asimetriei
Gradul de asimetrie poate fi calculate dupa mai mult coeficienti
dupa Pearson coeficientul de simetrie poate fi calculate conform formulei:

Cas=

x Mo

21,70

38,4133,11

=
=0,24

0.24 0 atunci forma asimetriei distributiei analizate este asimetrie de singa


pronuntata deoarece Cas tinde spre 1

Sarcina IX
Calculati gradul de aplatizare
Coeficientul lui Pearson
2

4
22

x ix 4

=490726,64

2,21

490726,64
221737,39

=2,21

repartitie platicurtica

Coeficientul
y2

y2

a lui Fisher

= 2 -3=2,21-3=-0,79
-0,79<0 repartitie platicurtica

Potrebbero piacerti anche