TBOPH BABOX TOMAX

"I~AREU:

CAPEI~

SPISY VE DVOU Dill

PRVNiD

r

TOVARHA

HA ABSOLUTNO

KRAKATIT

• "

VALKA S MLOKY

1~~A'En ~IArnEI~

OPH B ABOX TOMAX

w

OM nEPWHH

<J)ASPHKA ASCOnlOTY

KPAKATHT

BIHHA

3 CAnAMAHAPAMH

POMf\HH

n epexnasu 3 -tecsxoi IOpirl /UCHJlK ra Cugip Caxuqon

KI1IB BHAABHHUTBO XY AO)KHhOI AITEP A TYPH

.

cAHlnpO,.

1981

84.41Je lJ-19

B nepBhIii TOM

ABYXTOMHHKa npOH3BeAeHHi BhlAaro~erocSl xemcxor-o OHCaTeMl Kapexa qaneKa (1890-1938)

BomAR CO~aAbHo-<IlaHTaCTlAecKHe POMaHbI «<l>a6pHKa A6cOAIOTa», «KpaxaTHT); R «BoiHa C CaAaMaHAPaMH».

Ilepeq noea i KOMeHTapi C. HIKOAbCbKOrO

XygO)J{He o(jJopMlleHHR r. KOBnAHEHKA

@ YltpaiRCLltHH nepexxas, pONaqy «BiHHa 3 caAaMaH,a.paMU •• BHAaBHHIfrBO ·AHinpo., 1978 p.

© YKpaiHCbKHH nepeltAaA poMania .<I>a6pHKa A6cOAIOTY., «KpaKaTHT. nepezoeoaa, XYA0JltRC O<t>OpMAeHH.lI. BH,a.aBHH~TBO «AHiIIpO., 1987 p.

'II 4703000000-175175.87 M205(04)-87

5

KAPEA l.JAnEK (1890-1938)

Kapex l.JaneK - OAHH ts HaIDrCKpaBimHx TaAaHTiB Y CBiTOBIH xlrepa'rypt XX croptxxa, mo nocAHYBaB Y co6i TOHKoro rysropaera if aentaaaoro carnpaxa, BAYMAHBoro nCHXOAora if npOHHKJ\.Hsoro noera. t..{aneK nacas ApaMH, POMaHH, onoBiAaHHSI, HapHCH, nOAOpOJKHi HOTaT.KH. Tlpore Horo TBOPH TaKi caoepianl, ~O He 3aB>KAH BKAaAalOThCSI B paMKH TpaAH~iHHHx JKaHpiB. AA5I HHX xapaxrepne B3aCMonpOHHKHeHHSI pi3HHX >KaHpOBHX c:pOpM. KoMeAiHHe p03KpHTTSI TeMH 1.JaCTO nOCAHYCTbC5I B 4aneKa 3 TOHKHM AipH3MOM, erpexrat c:paHTaCTHKO-npHroAH~hKi CIO>KeTM - 3 noCTaHOBKOIO c:piAOCO<PchKHX npo6AeM i CaTHpH1.JHHMH KapTHHaMH AiHCHOCTi.

B cepni t..{aneKa >KHAa rAH60Kd AI060B AO AIOAHHH, Horo npoHMaB 6iAb aa HeBAamTOBaHiCTb cyxacaoro cycnixscraa. KOHC:PAiKTH 6araTbOX Horo TBOpiB MalOTh y cBoiH ocnoai cynepeuaocri MiJK MOJKAHBOCT5IMH AIOAchKoro reaia, mo 3AiHCHIOC rparratoaat BiAKPHT'f}I, i BHKopHCTaHH5IM n;HX BiAKPHTTiB aa UlKOAY AIOACTBa. t..{aneKoBi iHKOAH 3AaSaAOC5I, mo AIOAHHa 6e3cHAa rrepez, CTHXiclO cycntxsaoro 3Aa if cynepexaocrea 6YTT5I. BiH AOBro He 6a1.JHB mxaxia AO ix nepeoopeans. Taxe cnpHHMaHH5I JKHTT5I npH3BOAHAO AO Toro, nio CarnpH'tIHO-BHKpHBaALHi MOTHBH y TBopax nHChMeHHHKa 1.JaCTO Ha6YBaAH TpareAiHHo-CKenrn1.JHOi TOHaAbHOCTi, a AariAHHH ryjaop i AipH1.JHi Irrronautl, cnoaneni noeati «PaAO~iB Ta COHn;51 >KHTT5I», aepiaxo oropnyrt B nsoro CMYTKOM.

t.IaneK aeMaAO nOMHA5IBC5I, nparHY1.JH oCSlrHYTH np06AeMH H nepcnexraaa cyxacaol HOMY AiHCHOCTi. KPHTHK 6YP>Kya3Horo carry AOBro 60POBCR B HhOMY 3i CKenTHKOM, 3HeBipeHHM y MO>KAHBOCTi paAHKaAbHHx 3MiH aa xpante B JKHTTi A IOACTB a. t.IHMaAo TBOpis nHCbMeHHHKa He BiAbHi BiA iAeHHHX cyrrepe-raocraii i BIlAHBy xH6HHX Q>iAOCOC:PChKHX Teopiif. AAe BiH, qeCHHH MHTeU;b, 3aBJKAH nopHBaBC5I AO iCTHHH H 6araTO I:u;O OC5IraB cepuesr. Y eraMH repoa OAHici ia caoix nostcrea t..{aneK 51KOCb CKa3aB: «Floaipre MeHi, CTBOpeHH5I pOMaHiB naraaye cxopme nOAIOBaHHSI, Hi>K, cKa>KiMO, 6YAiBHH~TBO xpasry aa niArOTOBAeHHM 3a3AaAeriAb nAaHOM. Ao OCTaHHboi XBHAHHH sac nparoxosmryc necrroaiaaHicTh Toro, ~O BH 3YCTpiqaCTe, BM nOTPanA»CTe B Henepee.6alJeHi CHTY~ii - i ace AHm TOMy, ~O BH,51K UlaAeHHH,HeYXHALHO /KeHeTeCR cAiAaMH 1.JOrOCb JKHBoro». Aortxa >KHTT5I, KOHKpeTHi

xy AOJKHi Y3araAhHeHHSI 1.JaCTO 6paAH ropy B Horo TBopax HaA 3aAaHHMH cpiAOCOC:PCbKHMH iAeSlMH. nHAbHe BHB1.JeHHSI AOBKo. xmnnsoro CBiTY 6YAO AJKepeAOM eBOAIOI\ii nHCbMeHHHKa. CBiAoK nepmoi CBiTOBOi BiHHH H PYHHiBHOi eKOHOMi1.JHOi KpH3H 30-x po. KiB, Tpari1.JHHX nOAili B Icnanit Ta caMiii qexocAOBa1.J1.JHHi, KOAli HaA xpaluoro HaBHCAa sarpoaa rtrxepiacsxol arpecii I- qaneK AeAa . . ~i rAH6Ille OCSlraB crrpanacnro CYTHiCTb CKAaAHHX cycniAbHlfX BiAHOCHH enoxa iMnepiaAi3MY. I npnpoaao, IqO KpHTHKa 6yp. xcyaaaoi AiHCHOCTi CTaBaAa B nsoro ace rAH6IllOlO H pi3H06i1.JHiIII 010. Bepnraaa TBOP1.JOCTi nUChMeHHHKa - Horo errrarpanracr. csxi TBOPH, aanacam B APyriH nOAOBHHi 30-x pOKiB; BOHH rrpo- 3BY1.JaAH HK 3BHHYBalleHHSI BCbOMY 6YPJKya3HoMY CBiTOBi.

[qaneK HapoAHBcSI B 'POAHHi AiKapSl B HeBeAHliKOMY MiCTe1.JKY Maxi CBaTOHboBHI\i aa niBHi1.JHOMY cxozd qexii.l..leH KpaH narpiapxexsaoro xAi6opo6cTBa, KycTapHO-TK.aI\hKOrO pesrecxa Ta ceASlHCLKHX nOBCTaHL aa KiHeI\h XIX CTopiq1.JSI 3MiHHBCSI AO HeBni3HaHHSlj< ... Tenep TaM BAaAaplOE: npOMHCAOBicTh. i KiAOMeTpH MHTKaAlO Ta caTHHY TSlrHYThCSI 3 YnHI\b no BChOMY CBiTY. Ilaxr'araro, HK 51 3HaXOAHB no ijJa6pH1.JHHX xonropax, y KOIllHKax AASI HenoTpi6HHX narrepis, aBCTpaAiHCbKi H KHTaHChKi MapKM, MapKH 3 IHAii H Kencsxoi KOAOHii».- IIHcaB qaneK. 3raAylO~M CBOE: AHTHHCTBO. He MOJKHa 6YAO He n06a1.JHTH H conlaxanax .KOHTpaCTiB: «.sIKIqO TH, MalO1.JH HOPMaAhHHH aip i CAyX. nonorii.raa cTiALKH no 1.JopHiii nHAIOI\i p06iTHH1.JHX KBapTaAiB. TO Te6e

HixTO He nepexoaae, I1J0 B CBiTi MaAO 3AHAHiB, p03nYCTH, 6PYAY H crpaxrrs, Ix TaK 6araTO, IqO He BHCTa1.JHTh ChiB p03nOBicTH npo ne. AnopSIA, TaK caxo 1.JaCTO H 6AH3LKO, TH 6a1.JHIll MiALHOHepiB, nHXY, CHAY H 6araTCTBO».

Enoxa tsmepiaxtasry 3 11 BKpaii 3arOCTpeHHMH cou;iaAhHHMM cynepeQHOCTSlMH, KpH3aMH Ta BiHHaMH, npanecxa B AiTepaTYPY HOBi npo6AeMH, i ne BH3HallHJ\0 ii xapaxrep TBop1.JOCTi qaneKa.

~aneK AicTaB <l>iAOCOCPChKY' OCBiTy. KiALKa C~MeCTpiB Y'qHB~51 B~H Y 6epAiHC.~KOMY Ta COp60HHChKOMY YHiBepCHTeTax, a nOTiM - y KapAOBOMr YHiBepCHTeTi B Tlpaai. B u;eii xac BiH cniAKYBaBCSI 3 aaapxtcrcsxa HaCTpOE:HOIO MOAOAAIO, ~O nparayxa aKTHBHoro BTpY1.JaHHSI B JKHTTSI]npHrMYlOqH 3roAOM POKH CBOE:l MOAOAOCTi, BiH 6a1.JHB ce6e «onTHMicTH1.JHO H KOHCTPYKTHBHO HaCTpOE:HHM aaepxtcrox, IqO BipHB Y CB060AY AIOAChKOl OC06HCTOCTi. B KOAeKTHBi3M i B paAHKaAhHY Ialuiaraay AOn;iAhHoi nepe6YAOBH CBiTy». U;i aacrpol S1KOIOCb MipOIO BiA6HAHCL Y pannix TBOpax Hanexa, HanHCaHHX YABOX ia 6paTOM fi03ec:pOM, sroaosr BiAOMHM 1.JeCbKHM xY AO)KHHKOM. Ai TepaTYPHi cnpQ611 6paTiB l.J:aneKiB, 3 ~KHX nOTiM CKAaAacSI sfiipxa (OCSIHHi rAM-

6

6HHH» (1916) i «Kpaxoaomia CaA» (1918), nepeaaart AipH3MOM IOHOCTi, 5IKHH tIaCTO HeAerKO A06atIHTH aa eKc~eHTPH1JHiCTIO )\.iTepaTYPHoi cpOPMH. B HHX e 6araTo 3yxBaAOrO MOAOAoro 3aB3S1TrSl H nacwlnncyaaroro BHKAHKY, xaarn.xoro enarazcy peelleKTa6eAbHOrO tIHTa'la 3 HOrO Mi~aHChKHMH CMaKaMH, nparaeaHSI nOKa3aTH MOpaAbHY HeCnpOMO~HiCTb ~HTIe:BHX i CO~iaAbHHX n03H~iH 6YPJKya Ta B603TBO HOrO reHMSlpChKHX iAeaAiB. 3 APY'" roro 60KY, aaropla Ba6ASlTh HaTYPH l.\iAiCH~ y caoix npacrpacrax i npHXHAhHOCTSlX.

[Ha 3~iHY pOMaHTHtIHOMY aaxaaroai Ta noeraxnla J\.1060Bi CTYAeHTChKHX pOKiB He3a6apOM npHHmAH ripxl noxyrra Ta p03- AYMH CYtIaCHHKa nepuroi B icropfl AIOACTBa CBiTOBOi BiiHHi I'niTIO~1i spaacenna BO£HHHX pOKiB, KOAH aa 60HOBHrqax YMHpaAH MiAbHOHH J\.IOAeH, nOCAaHHX Y norons 60iB npOTH csoei BOAi,

• • v •

3aBAaAH xcopcroxoro YAapy no «onrnMICTHqHIH 1 KOHCTPYKTHB-

RiB: HaCTpoe:HOCTh> IOHaKa. Lle BIA6HAoch i B HOBHX 36ipKax onoaiAaHh «P03n'HTTg» (1917 p.) Ta «EOAlOtI~ onoBiAaHH5I» (1917- 1918 pp., BHAaHi 1921 p.), asce casd Ha3BH JlKHX AOCHTb nposroBHCTi.

[F,iliHa BiAKpHAa MOAOAOMY nHChMeHHHKOBi 6e30AHIO rops H ~HTr£BHX cynepexaocreit, i BiH 6araTo AYMa£ HClA <i>iJ\.OCOCPChKHMH nHTaHHSlMll.lqaneK 60AicHO nryxae xparepia iCTHHH, «nepnronpH1JHHY» scsoro, mo BiA6YBae:ThcSI B JKHTIi, OCHOBHi aaxonosdpHOCTi, He 3P03YMiBmH SlKHX, HeMO~AHBO OC5JrHYTH AOBKOAHllIHili cnir. OnoBiAaHHSI 3 Ha3BaHHX 36ipOK MalOTb <i>iAOCO<i>CbKHH niATeKCT i HaBiTb KOMn03H~iHHOIO n06YAOBOlO HarClAYIOTh cpiAOCOCPChKi CHAori3MH. Ao JKHTrE:BHX KOHCPAiKTiB qaneK ssepra£TbCSI HeMOB6H Ah51 Taro, ~o6 P03B'Sl3aTH BeAHKe nHTaHHSI: 11\0 TaKe iCTHHa i B tIOMY npaxaaa BOpOJKHeqi MiJK AIOAhMH. 3a TeMH TBOpiB HOMY qaCTO npaaasrrs no6YTOBi c~eHKH, Icropfi, B3S1Ti 3 nOBCSlKAeHHoro ~HTT.sI. AAe ~iKaBASlTb BOHH llHChMeHHHKa He caMi c0601O. 1.JaneK 3BepTaCThCSI AO ~HX 6YAeHHHx iCTOpiH, rq06 rrpoaaaxlayaara na HHX «MOAeAh» J\.IOACbKHX KOHCPAiKTiB. 3BHqaHHO, 3icTaBA.sIIOThCSI H CTHKalOTbCSI ABa «llorASIAH), ASi «npasAH», ABi O~iHKH TiE:i casrot nOAii, BqHHKY TOrqO, i B KO~HOMY BHnaAKy BHSlBASlE:ThCSI, II(O aanpasaaai H rrpaaosnpni 06HABa niaXOAH. Lle nopoaacye BiA1JYTrSl aepoaa'naaocrt KOH<!>AiKTy: II(O Ao6pe AASI oAHoro, re norane MSI ianroro. Kpi3L 06HABi 36ipKH npoxoaars AYMKa npo Te, mo KOJKHa hlOAHHa nO-CBO£MY Mae: panno, a 3BiACH BHHHKae: «npaxpe BiA 1JYTT5I, ~O CYAHTH nesra xoro», I Hanex MYlJHTbCSI THM, mo saKOHH ~HTTSI, Ao6pa i 3Aa, 3araAKH AIOACbKHX HeII(aCTh BHSlBASlIOThCSI aenpacryrmoro AASI J1IOAHHH Tae:MHH~eIO. Yaara AO Hep03B' 5J3HHX cynepe-raocrefi iAe BiA 60AicHHX P03AYMiB npo BiHHY. Flraarcsxa BiHHa, II(O He

1

MaAa BHnpaBAaHHH B craaoaami JKOAHOi 3 CynpOTHBHlIX cropia, a BHHHKAa TiAbKlI 3 rxnsoro cynepnmrrsa, CTaAa AMI t.IaneKa cBoepiAHOIO MOAeAAIO KOHCPAiKTY B AIOACbKOMY CBiTi, HKHH P03- AHpalOTb «npasarui» iarepeca. BOAHO'llac y 'tJaneKOBHX 6AYKaHH}IX BHHHa 6YAa it <piAOcocpChKa mKOAa nparMam3MY Ta pexaraBi3MY, niA BnAHB 51Koi BiH norpanaa Y POKH HaB'lIaHHH. IAeaAiCTH'IHi xoauerrnfl, IqO aanepe-ryrors 06'e:KTHBHY iCTHHY H MOJKAlIBicTb paAHKaAhHHX 3MiH y cycrrixsnosry 6yrri, He cnpaaxa npOHlIKHeHHIO B «Tae:MHHI\i JKHnH». CBiT nocrasaa rrepez, nHCbMeHHHKOM HK cynixsna xpaxyuta cyrrepesmicrs, Crpaxaroxacs 3arOCTpeHHH 6YAb-}IKHX KOH<pAiKTiB, BiH CXHAHe:ThC5I rerrep AO sropaxuao-e'raaaorc rYMaHi3MY.

1920 poxy BHHmAa APYKOM aHTOAoriH HOBiTHbOi cppaH~y3bKoi noeatt B nepexxaaax 'tJaneKa. (BiH rOTYBaB IT niz, xac BiHHH 3 CHMnaTii AO AepJKaBr mo BOIOBaAH npom HiMe'll't{HHH i ABCTpOYrOpIqHHH, 3 nopasxoio HKHX 'lIeXH H CJ\.OBaKH nOB'.Sl3YBaAH cnoaiBaHHR 3A06YTH aanionaxsay He3aAeJKHicTb). OAHO'laCHO nofia'lIHAa CBiT xipaxaa KOMeAiH 'tJaneKa «P036iHHHK». 3aAYM ii 3apOAHBCR Y nHCbMeHHHKa me 1911 pOKY H He AaBaB HOMY cnoKOIO MaHJKe nixe AeCHrnpi'lqR. B neBHOMY P03YMiHHi n'e:canp51MHH KOH1"pacT t.IaneKoBHM onoBiAaHHHM pOKiB BiHHH. Lle noeTH'tIHHH cnoraz, rrpo C'rYAeHTCbKe JKHTr}I, npo MOAOAicTh i KOXaHH}I, mo OCHBaAO Aymy nHChMeHHHKa B Ti pOKH. I'epoji n'e:CHCTyAeHT, CHMBOAi'lHO Ha3BaHHH P036iHHHKOM,- yriAeHHH MOAOAOCTi, CHAM, cxixasocrt i .sIKoiCh nerrorasroanocri noxy'rrta. nllCbMeHHHK 3HaHmOB CBiJKi, acxpaai 6apBH AASI nsoro 06pa3Y. «Tlicnero KOXaHHH» Ha3BaB AipH'IHy KOMeAilO 'llaneKa OAHH Ia qeCbKHX KPHTHKiB. AAe B TBopi BiA'IYBae:TbC.sI rAH60KlIH CMyTOK. UR n' eca 6y Aa 3aAYMaHa HK riMH eHepriHHOMY, HOHKOH<pOPMicTCbKOMY BToprHeHHIO B JKHTTHr OAHaK 6e3KOMnpOMicHiCTh MOAOAOCTi 3iTKHYAaCH 3 cynepexaocraxa 6YTr.sI B CBiTi BiHH i BOpOJKHe'lli, a TeopiH MHOJKHHHOCTi iCTHH niATHAa KpHAa BeAHKHM nopHBaHHHM. TOMY «npaBAi» P036iHHHKa B ocraro-moery aepiaari n'cca «onoayc» «npaaaa» Tlporpecopa - «npasaa» 06alIHOCTi ii cxencacy. I xoxa cnOHTaHHO asrop KYAH 6iAhme. cHMnarn3ye: CBOEMY IOHOMY repoeai i ne nepenacrsca H rASlAaxeat, Ta ace JK ne BJKe BiA ABOX «npasz,». t.IaneK aaaraal noxanae Tenep MHCAHTH OAHO'laCHO Hi6H KiAhKOMa aaptearaxa. He BiAAalO'tIH nepesara JKOAHOMY 3 HHX, xoxa H 36epiralO'lIH eTH'IHHH' iAeaA. •

Fl'cca «Po36iHHHK» BHCYHyAa 'llaneKa B 'IHCAO HaHBiAOMimHX Y ce6e Ha 6aTbKiBIqHHi nHCbMeHHlIKiB. MaHJKe TOAi JK TaKH AO nsoro npHHmAO i Mi>KHapOAHe BH3HaHHH. Vloro npaaecaa HOMY iH~n:.eca, IqO 3'SlBHAaCb OAHO'laCHO 3 «P036iHHHKOM» - CO-

ll.ia.AhHo·¢aHTaCTHqHa ApaMa «R.U.R.» - «POCCYMOBi YHiBepCa.AbHi po60rn');,-::a CaM~ ApaMa! 'B' HKi! x:nepme 6)"AO B~jfTe C.AOBO «P060T», 1I(o 3roAoM YBiHmAO B MiJKHapOAHHH xlrepaTYPHHH i TeXHi~HHH .AeKCHKOH i B aann AHi BiAoMe KOJKHOMY

- 6' " .. 't-... .. ~ \

mKOJUIpeBi. Tl'eca «R.U.R.» 6YAa nepnrasr ia couiaxsno-rparrra-

... .... :: . .

CTH'IHHX TBOplB rracsjaeanaxa. B HKHX BIH nOlJaCTH p03BHBaB

TpaAHll.ii )KIOAg Bepna ~ H Feptiepra Ye.i\.ACa i BOAHOpa3 ynic xaMa.AO aosoro B P03BMTOK' cyxacaol CO~iMbHOi cpaHTaCTHKH. B OCHOBi KOJKHOrO 3 ~HX TBOpiB' AeJKHT~ npHnyme~HjI npo

.... • .. ." J

He3BHqaHHe HaYKOBe BIAKpHTTSI qH BHHaxlA, 3AamHH nporaross

xoporxoro 'lacy 3MiHHTH yMOBH JKHTTSI AIOACTBa. BHXOAHqlt 3 TaKoro npH~YIll.eHHH, nHCbMeHHHK 6YAye ~OCb Ha 3pa30K MHCAeaoro coqia,AhHO-c;pi)}'ocO_WCbKoro eKcnepHMeHry, CTBOplOe mTY'IHi o6craBiHH, B HKHX 3 OC06AHBOIO HaOl{HiCTIO H rOCTpOTOIO BHCTynarort, Ti '1H Innn He6e3neqHi TeHAeHll.ii cyxacaoro JKH'M'H, Ti 'IH iaml cpiAOCO<pChKi np06.AeMH. 5IK npaBHAO, AaeTbCH «apis» ulxoro «JKM}'TKa» TeHAeH~iH i cnpsoryaans, HKi B HOBHX 06CTaBHHax AO xparo orOAIOIOThCSI. 3HaqHe Micll.e 3a.HMae KpHTHKa

\ - .

3HeAIOAHeHHH .AIOACbKHX B3aeMHH, BHKpHTTH Mi.AiTapH3MY, uepx-

BH, CTHXiHHOCTi 6YPJKya3Ho-eKOHOMiqHHX npouecia [xoxa ll.SI CTHXiHHiCTb i a6COAIOTH3yeTbCH SlK paca, BAaCTHBa P03BHTKOBi AIOACTBa sseraxt). Contaxsao-diaarecraxat ApaMH H pOMaHH 1..Janexa MalOTh xapaxrep ipOHiqHHX i CaTHpH1.JHHX yrorrta - 3aCTepexcem, npo KaTaCTpocpiqHHH noreaniaa, HKHH MiCTHThCH B KOHCPAiKTHOCTi CY'IaCHOrO cycnixsnoro MiJKHapOAHoro 6YTTSI, H npo He6e3neKY TeHAeHll.iH AeryMaHi3~ii.

CIOJKeT n'cca «(R.U.R.» noxarae B TOMy, 1I(O OAHB yqeHHH 3YMiB Aa60paTopHHM m.AHXOM OAepJKaTH JKHBy npOTonAa3MY, a nOTiM CTBOPHTH iCTOTY, 30BHi nOAi6HY AO AIOAHHH, Me BiAMiHay BiA aei ll.i.AOIO HH3KOIO HKOCTeH, 1I(0 neperaopronaaa ~IO iCTOT)' B J_KM~y MamHHY. Po60m He BiAqYBaAH 60AIO, JKHBHAHCjI nOKHAbKaMH, iM HeBiAoMi 6y AH AIOAChKi nOqyTI'H. 3anOB3.sIT.AHBi npoMHCAOBqi B noroni ~a npH6yTKOM HeraHHO HMarOAJKYIOTh MaCOBe BHP06HHll.TBO P060TiB. QHX p060TiB nO'lHHaIOTh YCiASlKO BHKop~CToByBa~ na BHp06HHI{rBi, YAOCKOHaAlOlOqH ix i aaAalO'IH 1M BAaCTHBoCTeH, mo AeAaAi Ha6AHJKaAH ix AO AIOAHHH. A casd AIOAH THM qaCOM KHAalOTh np~IOBaTH. 3aHenaAae MO .. Pa.AbHiCTb, 60 AJKepe.AO MOPaAhHOCTi - npana, Hacrae, aa BHC.J\.OBOM OAHoro 3 repora n' eCH. «cycnlxsna nraxena opria». Ktaerrs KiHll.e~ p060TH npoaptaaxrrs i 3HH~yIOTb AIOAeH. npaBAa, piA AIOAChKHH BiAHoBAlOeThcSI B P060Tax. ABoe 3 HHX ocararo'rs TaeMHH~1O KoxaHHSI, i na 3eMAi 3HOB aacryuarors 'IaCH AAaMa i eBR.

<I>aHTaCTH'IHHH CIOJKeT A03BOAHB 1..JaneKoBi sarocrpeno BiA6HTH

9

4iAY HH3KY BeAHKHX COl\iaAhHHX np06AeM. Lle ii npotixexa AHcrrponopu;ii Mi~ nporpecosr HaYKOBO-TeXHiqHHM Ta COl\iaAhHHM, AYXOBHO-MOPaAbHHM, i npotixessa HeKepOBaHOCTi 6ypJKya3Hoi eKOHOMiKH, B .SIKiH naaye 3aKOH HeBTpHMHOi noront aa AHBiAeHAaMH. B cBoepiAHOMY ipOHiqHOMY CBiTAi nOCTa£ «iAeaA» niAnpaesmia, iXH.SI MphI npo po6iTHHKa-aBTOMaTa, ~O He 3HaB 6H nOqyTT.SI BAaCHoi riAHOCTi if HeHaBHCTi AO excnxyararopin. Y KOTPOMyCh ai csoix «BHMipiB» po60TH nOCTaIOTb i .SIK CHMBOA 6e3AYXOBHoro, CTaHAapTH30BaHoro, 3HeAIOAHeHoro AIOACTBa. 3 APyroro 60KY, n'ccy MOJKHa p03rJ\JIAam i .SIK IIOBqaAhHY npar- 1.Jy npo rYMaHiCTHqHY U;iHHicTb npani, 3HeBa~HBnm .SIKy i AIOAHna, i cycmxscrao npaptxarors ce6e na 3BHpoAHiHHH, otiepraro'rsCH aa nycronai T.

Y pooorax He CAiA y6a1.JaTH axeropaxaoro 306paJKeHH5I po- 6iTHHKiB, xosa BOHR H xonboiors AeHKi pHCH Ixasoro cycrrixsaoro ~HTT.SI. t.IaneK XOTiB TiAbKH npomCTaBHTH BHCOKe AIOAChKe HaqMO HeAIOAChKOMY CBiTOBi, II(O nopoaxcye «MamHHHe pa6- CTBO».

B rr'cci MOJKHa nOMiTHTH 3aAaHiCTb AeHKHX AYMOK, ~O iAIOCTPYIOTh, 30KpeMa, iAelO «MHO~HHHOCTi» iCTHH. nHChMeHHHK He 3HaxoAHTb BHXOAY 3 «KOAeKTHBHoi ApaMH» AIOACTBa, noponxcysaaol, aa Horo AyMKy, YHBAeHH5IMH, caMOIO piaaocnpasconaaicrro Irrrepecis (AO nesaol MipH ypiBHHHHX HHM). I nee ]1(, He 3HaroqH KOHKpeTHHX WAHXiB neperaopenns AiHCHOCTi, BiH atpars Y KiHqeBHH TpiYMq, AIOACbKoro AYXY. I aaxtaxye TBip CAOBaMH: «AloACTBO He aaraael»

Fl'eca «R. U. R.» CTaAa nOMiTHHM gBH~eM Y CBiTOBiif AiTepaTYpi. Bararo B qOMY BOHa CTMa AJKepeAoM MH. niaainrax TBOpiB, mo BTiAIOlOTb, HanpHKAaA, TeMY «6YHTY MamHH» aGo, B cysacatmOMY BH3HaqeHHi, 6YHTY exexrponaoro M03KY, nrryxaax MHCA5Ixax npacrpots. Cnopiaaeni 3 n'ccoro t..{aneKa H TBOPH, mo TpaKTYIOTh nHTaHH.SI: '1H He rrpasneae MaTepiaAhHHH KOMCPOPT, 3YMOBAeHHH ycnixasea TexHiqHOrO nporpecy, AO rOHHTBH sa HaCOAOAaMH H oCAa6AeHHH JKHTT€BOi aKTHBHOCTi AIOACTBa. MO~Ha 6YAO 6 Ha3BaTH H AeHKi Iami npo6AeMH, rropyureai

t..{aneKOM. .

B 1922 ponl 6paTH t..{aneKH HallHCaAH KOMeAilO «3 )KHTTH KOMaX», Ae B CampH1.JHiH <p0pMi - HK cair HiKqeMHol KOMamHi- 306pa~eHO CBiT AapMoiAiB. Ee3AYMHi MeTeAHKH, )KYKH-rHOHOBHKH Ta BO.SlKH-MypaxH BTiAlOlOTb y rr'cci p03nYCHi 3BH1.Jai, BAacHHl\hKi iHCTHHKTH lI~iAiTapH3M, ~O rrpouarraro'rs Y cyqaCHOMY aaropoai cycniAbCTBi. Tlorrpa neBHY -yMOBHiCTb 06pa3iB uicl n' e:CH, xepea .SIKy Ix MOJKHa cnpHHMaTH HK yoco6AeHHSI MapHOTH 11 6e3rAY3A.SI AlOAChKHX 3YCHAh asaraai, sa A/KepeAO AAH D;HX

10

06pa3iB npaBHAH MOPaAL, nodyr i 3BII'lai CYllaCHOrO l.JaneKoBi 6yp~ya3Horo cycntxscraa. «.SI cy AHB KAaC, ~O Ha3HBa€TbCSI 6ypJKya3ielO»,- nHCaB BiH npo CBOIO n' ccy. Lllorrpaaaa, t.IaneK KpHTHKYBaB Horo 3 a6CTpaKTHO-rYMaHicrHllHHX n03HI.\iH, i B HOrO TBOpaX THX pOKiB cxopime nOCTaBAeHO Ha60AiAi nHTaHHSI, HiJK AaHO BiAnOBiAi aa HHX.

Y n'cci 1JaneKa «Penerrr Mexporryxocai (1922) ~i nHTaHHSI TpaKToBaHo aa TAi «aixnof» TeMH JKHTT}'I ii csrepri. t.{aneK 6YAye

. CBiif CIOJKeT na npanymeaai, Hi6HTO me B eepeAHLoBilllli SlKOMyCL MeAHKoBi nomacrnxo 3HaHTH aacid, CnpOMOJKHHH npoAOBJKYBarn hlOACLKe JKHTTH aa QiAi cropixxa. AAe repotna rr'cca, mo npOJKHAa nOHaA TpHcTa pOKiB i He srparaxa <i>i3HllHOi MOhOAocri, 36aHAy}l(iAa AO JKH'ITSI, B HKOMY MSI nei BJKe nesra Hixoro aoaoro. BOHa BTOMHAaCb BiA nOBTopeHHSI AaBHO 3HaHOMHX ~Hn:€BHX cHTYa~iH i nOTaH 3a3APHTL npOCTHM CMepTHHM, SlKi 3HalOTL xaii HeBeAHKi, axe ~HBi paaonri, Cropt-rsa cnOBHHAH ii Aymy KpHJKaHHM XOAOAOM. A BOHa JK TaAaHOBHTa, 6araTa, BpoAAHBa . .SIK JKe TO QiAi cropixsa 6yTH pa60M? .sIK «TpHera pOKiB ex y~HTH KOAe3LKHM peecrparoposr a60 nxecra nan- 1I0XH»?

CaM 1JaneK CTaBHTb 3anHTaHH.sI B a6crpaKTHO-<piAoCQ¢CLKOMY nxani: qH TaKe BJKe npHBa6AHBe 6e3CMepTH? AAe B ~bOMy 3anHTaHHi BqYBaeTbC5I H HeBAOBOAeHicTb cyqaCHHMH HOMY cpopMaMH cycnixsaoro JKH'ITSI. nOKa30Ba cneaa, KOAH cy AAi. nepez, 5IKHMH repotas BiAKpHAa CBOIO TaeMHH~IO, cnepexesorsca npo BHKopHCTaHHH eAiKCHPY. MOJKAHBicrb BOAOAiTH cexperosr exixCHPY BiqHOi MOAOAOCTi apasy nOpOAJKye aaxxaaat Mpii npo nepeTBopeHHH Horo B AJKepeAO KOAOCaALHOrO 3HCKY a60 B aacif ysrpMAeHHSI AIOACTBa xacroro 6e3CMepTHHX. Y n' eel H npOTHCTaBASlIOTbCSI He criAbKH 6e3CMepTHa EMiAiSI Mapri Ta imni repoi, CKiAbKH TaKi HKOCTi, SlK 3AaTHicTh AO no-ryrrin i AO cnia qyTTSI, TBOplIa npana, cycnixscrao 6e3 BiiiH i XHJKoi «60POTb6H aa iCHYBaHHH» i - 3HeAIOAHeHicTb, HeqYAiCTb, eroi3M BAaCHHllTBa, nparnenaa AO naHYBaHHSI HaA iHmHMH, YSlpMAeHHSI CBoix 6AHJKnix. B I.\iii n'cci, SIK i B ApaMi «R.U.R.~, asrop Hi6H narae, nto JK p06HTL AIOAHHY AIOAHHOIO, ~O BiApi3HSle ii BiA nceBAOAIOAHHH, xaH TO 6YAyTb n036aBAeHi noqYTT5I po60TH 1IH cycniALCTBo, 5IKe nOKHHYAO rrpamo, a60 HeB'SlHyqa KpaCYHSI, ~O BH1"paTHAa KiAbKa cropix na HaCOAOAH.

HeBAOB3i 3' 5IBHAHCL i nepmi contaxsao-rperrracra-mt TBOPH t.IaneKa B npoai - pOMaHH «<I>a6pHKa A6cOAIOTy» (1922) Ta «KpaKaTHT») (1924). fOAoBHa npofiaesra B HHX - coulaxaai aacAiAKH TeXHiqHOrO nporpecy. 1.JaneKa rAH6oKo aerroxorra Te, ~O HaHBeAH'IHimi AOCSlrneHHSI AIOACbKoro rents, SlKHMH TaKe 6arare

11

ABaAn;SlTe CTOpiqtISI, 06epTaIOTbCSI npOTH caMoi AIOAHHH, CI'aIOtIli A)KepeAOM ii He3Ai qeHHHX aemacrs,

~BOAHOqaC 3aAYM nepmoro 3 n;HX pOMaHiB nOB'S3aHHH 3 yMO~AHOIO i cnipaoro nOCHAKOIO npo He6e3neKY «a6COAIOTH3aqii» 6YAh-SlKHX iAeH Ta tarepecls, SKa Hi6HTO TiAhKH niACHAIOC KOHCPAiKTH. Flpasna, aa ~IO nOCHAKY HawaPYBaAOCh BHKpH'ITSI cnpaaat mKiAAHBHX cax i SBHIq.

BHCMiIOIO'IH iAeaAicTHtIHi YSlBAeHHSI npo Te, IqO «AYX», «60r» P03AHTHH no BciH MaTepii, aBTOp AOTenHO 6YAye 3aB'Sl3KY .«<I>a6- PHKH A6COAIOTY» na TOMy. IqO 3 BHHaHAeHHSlM arosmoro ABHryna i p03IqenAeHHSlM MaTepii rro-nraae BHAiASlTHCh i BHBiAhHeHHH Gor, sa BHCAOBOM qaneKa «XiMi'lHO 'IHCTHH 60r». Hecnoainana nOSBa 60ra CTaBHTL Y CKpYTHe CTaHOBHIqe nepxsy, KAepHKaAH, 60$I'IHCL yrpa'ra npatiyrxia, nparnyra npHCTOCYBaTH 60ra AO caoix norpee, 60, HK KaJKe B posraai OAHH ia CBHIqeHw<iB, 3aBAaHHSI peAirii B TO My H noxarae, Iq06 «KepYBaTH 60roM i peryxroaa'ra Horo Aii». 3 APyroro 60KY, BeAHKa npoAYKTHBHicTh aTOMHoro ABHryHa i BTPY'laHHH y BHp06HHqTBO caM oro 60ra. mo nparne AO 'IOrOCL AOKAaCTH csol P03Kyri CHAH. npH3BoAHTL AO KpH3H. TOBapH He 3HaxOASlTb 36YTY, nopynryersca TopriBASI, nacrae eKOHOMi'lHHH xaoc, 6e3po6iTIH, rOAOA. BiHHH. BHHaxiA 3HHIqYIOTb, Iq06 noaepny'racs AO KOAHmHix cnocooia BHp06- HH~TBa. FIpore B'iAAHBa carapa na 6YPJKya3HY eKOHOMiKY, nepxay H MiAiTapH3M cnoxysacrscs B posrani 3 AYMKOIO, Hi6H H MpiH AIOAeH npo AocraToK Ta piBHiCTL iAlO30pHa, He3AiHCHeHHa i mKiMHBa. Ug AYMKa, a TaKOJK BHSlBAeHe aBTopOM xH6He posyMiHHH cyri AeMOKpaTH'IHHX PYXiB TPOXH 3HHJKYIOTb iAeHHY H XYAOJKHIO ntaalcrs TBOPY.

POMaH «KpaKaTHT» aanacano B iHmOMY KAIO'Ii. t..{aneK ocrepiran Y HhOMY nepez, He6e3neKOlO nOSlBH aTOMHoi 36poi. B possaat P03KPHTO ApaMY BHHaxiAHHKa, mo CTBOPHB pe'lOBHHY BeAH'Ie3- Hoi BH6YXOBOi CHAH. Aom HiKOMY He BiAOMHH CKPOMHHH taxceaep crae 06' eKTOM maAeHHX inrpar pi3HHX MOHonOAiCTHqHHX xopnopania Ta MiAiTapHcTCLKHX KiA. m06 AoGym TaeMHHn;1O BHHaxoAY. repoa TpHMalOTb rriz, OXOPOHOIO B AaAeKOMY 3aMKy. HaCHAY BHpBaBIDHCh na B01\.IO, BiH MHMOBOAi crae BHHYBaTI.\eM i CBiAKOM rpanaioaao! xaracrporpa, IqO CTaAaCSI BHaCJ\.iAOK BH6yxy crsopeaoi HHM pe'lOBHHH.

Y cpiHaALHiH cneni pOMaHY 3MY'leHHH, AymeBHo cnYCTOIIleHHH repojl 3 HKOIOCL nOA:erKicTIO H paAicTIO sycrplsae sa MicTOM AariAHoro AiAYCg, mo iAe na ceASlHChKOMY B03i. I n;SI sycrpts yocotixroe AOKip cysacaosry IV1BiAi30BaHoMY CBiTOBi 3 Horo XHJKan;hKOIO 60POTh601O, aa C.J\.yJK6y $lKiH nocraaxeao caM rrporpec. Kianiaxa nsoro pOMaHY, SlK i 6araThOX iHIIlHX TBOpiB

12

qaneKa,- He BKa3iBKa aa BHXiA ia CTaHOBHlIla i He iAIOCTP~U~i.sI )KHTrCBOrO P03B'H3aHHH KOHCPhiKry. BOHa Mae CHMBOhilJHHH xapaxrep, niAKpeChlOC OCHOBHY AYMKy TBOpy. nOpiBHlOlOlJH xepea 06pa3 AiAYCH-Ce.AHHHHa MHHy.Ae 3 Man6YTHiM, tIaneK Hi6H CTaBHTb 3anHTaHHH: KYAH npasrye AIOACTBO?

/y 20-1 POKH qaneK 3AilicHIOC xlxsxa nOAOpOJKeH no €BpOneHCbKHX xpalnax. nOAOpOJKHi. BpaJKeHH5I MIT.AH B OCHOBY Horo HOTaTOK «Aacra 3 ITaAii (1923), «Q6pa3KH fOA.AaJ:I,Aii» (1932) i «nOAOpO}K Ha nianl-r» (1936) - npo CKaHAiHaBi!9" XYAOJKHbO-

AOKYMeHTaALHi aasepxa t.IaneKa n03HaQeHi peaAiCTH1JHOIO KOHKpeTHicTIO ofipasaax xapaKTepHCTHK. B KOJKHiH xpalai nHCLMeHHHK rrparnyn n06a'lHTH OC06.AHBOCTi nautoaaasnoro JKH'ITR. B HOTaTKax nepeaaao nOeTHQHiCTb COHH'IHOi Icnanlt H XO.A0AHHX cpioPAiB Hopseri i. nO-HOBOMY n06a1JeHi, nOCTalOTb Y nepacax COTHi paaia 3MaALoBaHi BHTBOpH yCAaB.AeHHX aHTHqHHX cxyxsnTopiB Ta XYAOJKHHKiB BiAPOAJKeHH5I. B TeKCT opraaisrao BxoAHTb naxepxa AOPOJKHix 3YCTpilJeH i nparoa. I see ne nponasane AipHKOIO, OCHHHe aBTopoBOIO YCMiIUKOIO, nepeitnsrre A106oB'ro AO AIOAHHH. l.{R TOHKa rpa cBiT.AOTiHeH, rysropy H AipHKH, csnxy Ta CMyTKy HaAae OC06AHBoro xapy if aapaaaocri t.IaneKoBHM nOAOpO)KHiM HOTaTKaM. KOJKHa ~pa3a r B HHX BiAlII.AicpOBaHa, MOB PRAOK Y Bipmax. Lle CnpaBJKH.sI rroesia B npoai,

B «Aacrax ia AHr Aii», B HKHX nHChMeHHHK onostaae npo nos,opOJK AO KAaCnqHOi xpaina xanrrexissry, CBiTAO H TiHi posnoaiASIIOTbCR rOAOBHHM 1JHHOM no .AiHii cycnixsaax KOHTpaCTiB. 3axonAeHHR BHCOKOIO 6araTOBiKOBOlO KYAhrypOIO aHrAinChKoro napoay He MOJKe 3arhYIIlHTH 60hicHHX P03AYMiB qaneKa npo cycnixaai cynepe-raocrt anr AiHChKoro )KHTT5I, npo KOhOHiaAhHe nHTaHH.sI. nparHY1JH niAMiTHTH caoepiaat PHCH nauionaxsnoro xapaxrepy aHrhiH~iB, '4:aneK BOAHopa3 aaysascye: «€,6e3nepeqHO, BeAHKa pi3HlI~SI y 3BHQaHX i plant JKHTTSI nepecixnoro 6PHTaHI.tSl I, cKaJKiMO, MaKeAoHCbKoro nacryxa, axe $I raaaro, mo MaHJKe TaK casro BnaAae B ost H piaaaua MiJK nepecittHHM 6PHTaHlleM 3 naxara AOPAiB i 6pHTaH~eM Ia Coria-roro OCTpOBa» .. nHCbMeHHHKa BpaJKalOTL CTpaIIlHi 3AHAHi, B RKHX JKHBYTb AOHAOHChKi TPYAH~i: «B iHIIlHX sricuax noraopai 3AHAHi iCHYIOTb $lK nOMHHHa SIMa y 6pYAHOMY 3aBYAKy MiJK ABOMa 6YAHHKaMH, HK rHOSlK a60 orHAHi nOKHAbKH, a TyT MHAH sa MHAelO TRrHYThC5I PRAH npOAHMAeHHx 6YAHHKiB, 6e3paAicHi ByAH'IKH, eapeacsxi KpaMHH1JKH, aeaxineaai IUHHO'lKH, XPHCTHHHChKi Hi'lAi)KKH).

Ha BHCTaBlli Bparancsxol Ismepi i t.IaneKa Bpa3HAa BiACYTHicTb AaHHX rrpo JKH'ITH KO.AOHiaAbHHX aapozda. «1 H He 3HalO, mo ne oanaaae.s-- name BiH,- CTpamHHH aanenaa KyAhryPH KO.AbOpO.tlIX HapOAiB llH crpanme MOBllaHHH qOTHPbOXCOT Mi.AbnOHiB

13

'tJOAOBiK; i SI He 3HaIO, nto, speurroro, crpanraime». Cnocreptraro, qH KAacoBi KOHTpaCTH, nHChMeHHHK npH3HaeTbCH,' mo BiH aecnposroacaaii niAKa3am BHXiA, ~O BiH 3a6AYAHBCSI B ~X qOPHHX ByAHlVIX 6pHTaHChKoi CTOAHn;i H He saae, KYAH BOHH BeAYTh.

YHacrynHe AeC5ITHpiqQSl (1924-1934) Y TBOpqiH 6iorpacpii qQ.; nexa noaaaxerre BiAXOAOM nHChMeHHHKa BiA 3Ha'tJHHX npo6Ae!$l IQAiyc <I>yqiK CAymHO Ka3aB npo t.IaneKa: «Lle 6YB MHTe~h BeAHKoi TBopqoi CHAH. Ii BiAqYBaem rOAOBHHM qHHOM Ha noxarKY i B ltiHn;i TBopqoro IIIJ\.SlXY, Me nocepeaaai 6YB AOBrHH nepioz, KOAH OAHi 3aAOBOAeHO, a iHDIi ripxo Ha3HBaAH qaneKa «ocpin;iHHHM nHChMeHHHKOM».l..{e 6ys neptoz, BHMymeHoro 3aH~naAY, KOAH cepne MHTn;H nopHBMOC5I AO npaas,a, a cpMhmHBe nO'tJYIT5I BiAnOBiAaAhHOCTi aa c~aCHHH cycniAbHHH AaA 3MymyBaAO Horo 306paJKYBam JKHTTR nOBepXOBO»."

THMqaCOBa cra6iAi3an;i51 KaniTaAi3MY B cepeaaai 20-x pOKiB i cnaz, peaoxronianoro pyxy B t.IexoCAOBallqHHi 3Min;HHAH Harrexoai iAI03ii Ill0AO MO)KAHBOCTi HaBiTh Y pasrxax 6ypJKya3Horo AaAY «36Hparn KPHXTH BiAHOCHoro Ao6pa», 5IK BHCAOBHBCSl OAHoro pasy nHCbMeHHHK. Y TOH 'lac BiH 36AHJKyeThC5I 3 ocpin;iHHHMH KOAaMH Hexocaoaausxof pecrrytiaixa, 3 npe3HAeHTOM

"MacapUKOM (ue 36AH]KeHHSI BiA6HTe B HOTaTKaX tIaneKa «P03MOsa 3 T. r. MacapHKOM») 1928). Bipa nHCbMeHHHKa y BiAHocHlIli Ao6po6yr, .SIlWH MOJKe CTBOPHTH 6YP)Kya3Ha AeMoKpaTiSl, BHrtCHHAa 3 Horo TBOpiB nOCTaHOBKY 3Ha'tJHHX naraas, BAaCTHBHX Horo TBopqoCTi nO'tJaTKY 20-x pOKiB, xoxa H He 3BiAbHHAa BiA rpasor sa AIOAChKi AOAi.

Tenep BiH name nepenascno TBOpH MaAHX )KaHpiB. Y HHX, mt i AaBHime, BH5IBAHeThC5I Horo 6AHCKY'lHH TaAaHT. Hasrrs 6iAhme- 3pOCAa MaHCrepHicTb nHChMeHHHKa B CTBOpeHHi JKHBHX KOHKpeTHHX 06pa3iB. AAe np06AeMaTHKa TBopqOCTi CTaAa BYJK'IQIO. nOAOpO]KHi HOTaTKH qHX pOKiB (<<nporYJUIHKa AO Icnaau», «06pa3KH rOAAaHAii») nonpa BeCb 6AHCK AOTenHOCTi H rAH6oKoi noerasaocri n036aBAeHi Tiei WHpOTH norASlAiB i rOCTpOTH COn;iaAbHHX cnocrepezceas, jlKHMH noaaa-reat «Aacra 3 Aarxit».

D 929 poxy BHXOABTb t.JaneKOBi 36ipKH «OnoBiAaHIDI 3 oAHiei xameni» ii «OnoBiAaHHSI 3 APyroi KHmeHh"]HoBeAH n;HX 36ipOK 3Ae6iAbIIIoro RBMlIOTb CBoepiAHHH ryMoPHCTH'tJHHH AeTeKTHB, rOJ\.OBHHM 'IHHOM nooyrosoro H ncaxoxort-nroro 3Micry. A/HI HHX xapaxrepaaa AOTenHHH AHHaMi'tJHHH CIOJKeT 3 necnozdBaHHMH nOBopOTaMH, BHpa3HCTHH AiaAor, y 5IKOMY BiAqYBaeThCSI MaHCTepHicTb ApaMaTYPra. nHChMeHHHK YMi€ KiAhKOMa AeTMSIMH OKpeCAHTH JKHBHH AIOACbKHH xapaxrep. Llixaso, ~O HepiAKO BiArOMOHH peAHTHBicTChKHX Y5IBAeHh npo BiAHOCHiCTb Ao6pa i

14

3Aa ooepreso'rscs B n;HX onoalaaaasx 30BCiM HeCnOAIBaHHM 60KOM. Y l\iAiH cepii onoaiaans (<<EKCnepHMeHT nporpecopa Poycca», (3aMaX», «.HcHoBHAen;b» Ta In.] BHCMiIOIOTbCR CAY)K60Bi OC06H, YPHAOB1\i, MiHiCTPH, CYAAi, IqO BHgBA5IIOThCSI He KpaIqHMH aa niACYAHHX i 3AOqHHn;iB. Y AegKHX onoBiAaHH.SIX BHCMiHHO MiIqaHChKY 3awKapy6AiCTb i p036eIqYBaAbHY CHA Y axacaocrt. IHKOAH tIaneK 3BepTaeTbC1I Y caoix HOBeAax i AO CBiTY MHTD;iB. 3aKYAicHe JKHTTg TeaTpy, TpariqHa iCTOphI TMaHOBHToro aKTOpa, B6HToro MiAbHOHepOM, nocrae na cropiaxax onoBiAaHH5I «3HHKHeHHg exropa BeHAH». 3 AYKaBHM ryMopoM crsopeno o6pa3 noera, IqO BHTae B CBiTi MpiH i name He3po3YMiAi Bipmi ((nOeT»). OAHH ia THX aipmia npHAaBcSI nOAi1\iHHOMY CAiA'lOMY:

OtteBHAe1\h HittHOi rrparoaa, noer 3anIHCPPYBaB 1\10 nonno B poMaHTH'IHHX CHMBOAax CBOe! noeTHKH.

{j932 poxy BHHmAa 36ipKa onoBiA8Hb «AnOKpH~H»7Ue aecexi «eperauai» TpaBeCTii BiAOMHX AereHAapHHX i AiTepaTYPHHX CIOJKeTiB. BOHH nepeOCMHCAeHi TaK, IqO qHTaqi Bni3HaIOTb y HHX cyxacai asropoai nOp5lAKH, 3BHttai, cycnixsnt BiAHOCHHH, HKi nOCTalOTh rrepez, HHMH B KOMiqHOMY carrxt, ABTOP MaHCTepHO nepeeo.aars peAiriHHi AereHAH B npo3aiqHO-no6YTOBHH nxaa. HanpHKAaA, eaaarexscsxa AereHAa npo Te, 51K Icyc HarOAYBaB n'rrrssre xAi6HHaMH KiAbKa THCSlq AIOAeH, oriepreereca TeMOlO KarriTaAicTH'IHOi xoaxypeaufl B XAi6HiH TopriBAi.

Cepea TBOpiB 1\HX pOKiB BHpi3H5IIOThCa rysropacraxat aapaca 1JarreKa: «nOXBaAa raaerasr», «.HK P06HTbCg rasera», «jlK P06lfThca n'cca». Ao6pe 3HaHoMHH is JKH'M'S1M TeaTPY Ta peAaKn;iH, nHChMeHHHK 3 SlCKpaBHM ryMOPOM poanoaiaae npo n;eH CBiT. BAyttHO cxonxenl nepe)KHBaHHSI ApaMaTYpra B Tea-rpi, Ae MAe Horo n'cca, qH 3BHttai JKYPHaAicTiB Ha6YBaIOTb OCo6AHBoro KOMi3MY 3aBASlKH cBoepiAHiH MaHepi onoaini, 6AH3bKiii AO CTHAIO aayxoso-nonyxapaoro aapacy. I ue He npocro 30BHimHiH ecpeKT. KO)l(Ha AYMKa, KOJKeH WTIHIX - Y3araAbHeHHH, IqO BHHHKAO S1K pe3YAbTaT AOCKOHaAOro 3HaHH5I 906paJKYBaHoro-cepeAoBHuta H TpHBaAHX crrocrepeacens. Ta npa BChOMY tSaraTcmi JKHTreBOro 3Micry, $IKe BBi6paAH B ce6e ni onoBiAaHH5I H rYMopHCTHttHi napaca 1JaneKa, iXHiH TeMaTHttHHH Ta iAeHHHH Aiana30H ace JK nOBYJKttaB y nopiaaaant 3 Horo TBOpaMH nOqaTKY 20-x pOKiB, KOAH nHChMeHHHK nparnya 36arnYTH mA5IXH p03BHTKy A1oAChKOrer cycnixscraa, AOAi ncsoro AIOACTBa. -

LB 1933-34 poxax t.IaneK nOBepHYBc5I AO TBOpiB aexnxoro CIO)KeTHOrO JKaHpy]BHxOASlTb y CBiT noaicrt (rOPAy6aA», «Mereop» i «3BHttaHHe )KHTTSI>]U.iAKOM caMOCTiHHi TBOpH, KOJKeH ai CBO€IO TeMOIO re AiHOBHMH ocofiasra, BOHH BOAHO'tJac -o6'eAHaHi cnixsHHM 3aAYMOM. ABTOp 3<1AYMaB IX 51K caoepiany cpiAOCOCPCbKY

15

TpHAorilO. Y l.\i POKH nHCbMeHHHK 3HOBy 3BepTaeTbC5I AO npoo. A~M ni3HaHH5I Ta iCTHHHOCTi .. CBiTOBa -eKOHOMilJHa KpH3a KiH~SI 20-x - nO'laTKY 30-x poxis, 3arOCTpeHH5I sctx cynepemrocrea KaniTaAicTH'IHOrO CBiTy, npaxfz, AO BAaAH B HiMe'l'lHHi H ITaAii: <pamHCTiB 3 iXHbOIO BiABepTO aHTHryMaHHoIO, arpeCHBHOIO rrporpaMOIO BiA'I)'THO nOXHmYAH YSlBAeHHH qaneKa npo Te, ~O «B KOJKHOrO CB05I npaaaa. i (CCYAHTH aesra xoro». BH3Harn cxymnicra ae riTAepiBCbKOIO «TBapHHHOIO AOK1"pHHOIO», 5IK Ha3HBaB ii nHCbMeHHHK, 6YAO HeMOJKAHBO. <I>iAOcocpChKa TpHAOriH 03HalJaAa NUl t.IaneKa neper AHA Horo BHXiAHHX cpiAOCOCPCbKHX no- 3H~iH. Y KOJKHOMY 3 pOMaHiB rpaaorit, HK i B paaaix onoBiAaHHHX t..{aneKa, nOAii Ta ix oniaxa nocraro'rs Y KiAhKOX pi3HHX sepciax, 3MeJKHO BiA Toro, XTO i1C cnpaiosae, Me xtaens KiH~eM aBTOp AOXOAHTb BHCHOBKY, mo iCTHHa, xoxa BOHa BaJKKa H CKAaAHa AAH P03YMiHH}l, see JK icaye 06'E:KTHBHO, i ~O AIOAH 3Aarni P03YMiTH OAHe OAHoro 3aBA5IKH 6araTorpaHHocri KOJKHOi OCo- 6 HCTOCTi. 3piKlIIHCL, TaKHM 'IHHOM, AYMKH npo cy6'eKTHBHicTb i MHOJKHHHicTb iCTHH, nHCbMeHHHK BiAKPHB M5I ce6e IUAHX AO plnryxinroro sarrepesenaa i CTBepAJKeHHH.

3 rwyxoro cpiAOCocpcbKoro KYTa t.IaneKa BHBOAHAa casra AiHC-

.

aicrs, BAaAHO 3aJKaAaBmH BiA nHCbMeHHHKa pimY'IHX BiAnoBiAeH

Ha nexyxl nOAiTH'IHi nHTaHHH, nro HeBAoB3i CTaAH nHTaHHSlMH JKHTTH i csrepri AA}l Horo 6aTbKiBtr(HHH. B TOMY, mo nOHBa HaH- 3Ha'lHiwHX TBOpiB, nOCTaHOBKa npo6AeM BeAHKOi cycmxsaot sara nparraaae Y TBop'Iocri t..{aneKa aa nepwy nOAoBHHY 20-x i APyry nOAoBHHY 30-x pOKiB, e CBOH 3aKOHOMipHiCTh. B o6ox aanaaxax noxerxoai TBop'Ioro niAHeceHHH y t..{aneKa nepeayaaao piaxe 3arOCTpeHH5I CO~iaAbHO-nOAiTH'IHHX cyrrepcsnocrca 5IK Y t.IexoCAOBaQ'lHHi, TaK i B YCbOMY CBiTi. P03KPHTTSI ~HX cyrrepexHOCTeH nOMiTHO 3arOCTplOBMO TBOP'lHH alp nHCbMeHHHKa.

me He GYAH nOAOAaHi HaCAiAKH CBiTOBOi eKOHOMilJHOi KpH3H, ~O npanecxa THJKKi 3AHroAHi HapOAOBi qexoCAOBa'l'lHHH, HK HaA CBiTOM HaBHCAa sarposa HOBOi BiHHH. Ii nOAYM'H BJKe KAeKOTiAO B Icrranii. 3r~aAHCSI XMapH HaA KOPAoHaMH t..{exoCAOBa'l'lHHH. t.IaneK naAKO AI06HB CBOIO 6aTbKiB~Hy, AI06HB y AIOAHHi AIOAHHe, Te, mo posrorrrynaxa rpamacrcsxa iAeoAoriH. B MiPY BH3piBaHHH MiJKHapoAHoro KOHCPAiKTY nHCLMeHHHK npHXOAHTb AO BHCHOBKY npo Heo6xiAHicTb anrarpamacrcsxot 60pOTb6H.

Flpouec AYXOBHOi esoxrouii qaneKa BiA6HTO B Boro acpopH3- Max, 6AH3bKHX CPOPMOIO AO KOPOTKHX 6aHoK. BOHH aanacanl ~K BHCAOBAIOBaHHH pi3HHX oci6: niAnpHE:M~SI, KpHTHKa, ranrcrepa, MapoAepa TO~O. IHKoAH AIOAeH secryrrarors TBapHHH i npeassera: AHCH~H, BOBK, BiB~H, neas ... IJJ acpopH3MH - 6AHCKY'Ii Y3araALHeHH5I. CKiAbKH Iponfi BKAaAeHo, HanpHKAaA, Y CAOBa

,

....

16

xenrraxicra, snepaeai AO po6iTHHKiB: «Hama - npana cnixsna. MH 3 BaMH npan;IOE:MO aa Moe niAnpHeMCTBO». nO'lHHaIOllH 3 1933 poxy Harrexoni erpopassra Ha6YBaIOTb 'lIHMpa3 rocrpiuroro nOAiTH'lIHOrO cnpHMYBaHHH. B HHX BHKpHBaIOThC.SI KOAOHiaAbHH:H: rpaeyaox, aarapoaansxi BiHHM, arpecasna Mi~HapOAHa nOAiTHxa, norypaaas arpecopoai, 3' HBAHE:ThC5I HOBa AAH. 'lIaneKa AYMKa npo Heo6xiAHiCTb 60POTh6H 3 HaCHAhCTBOM. IHKOAH ~i arpopasMH MiCT5ITb Hi6H B aapoaxy TeMH n;iAHX TBOpiB. Y HHX, aanpaKAaA, HaMiqeHi TeMH «anoxpadn-raax» onoalaans qaneKa «A.J\.eKcaHAP MaKeAOHCbKHH» (1937) i «Cxeprt, Apxtseeaa» (1938), Ae BHCMilOlOTbCSI MiAiTapH3M i arpecaaai npeTeH311 na cBiTOBe naHYBaHHH.· 3aBYaALOBaHi cppa3aMH npo 3aAoBOAeHH5I aani OHaALHHX urrepectn.

y qexoCAOBa'llqHHi B Ti POKH mHpoKHM CPPOHTOM posropraeThC5I aHTHcpamHcTchKHH pyx. Ao nsoro npHE:AHaAHC5I sci nporpeCHBHi AiH'Ii xecsxol KYALTYPH. Cepez, HHX 6YAH nHCLMeHHHKHKOMYHicrn C. K. HeHMaH, 10. ¢>Y'IiK, I. OAL6paxT Ta Inmi. Ao aararpemacrcsxoro <pPOHry npHeAHaAOCb i 6araTo THX, XTO me HeAaBHO CT05IB OCTOPOHh BeAHKHX npo6AeM cycntxsaoro ~HTr$I, 5IK. HanpHKAaA, Mapis nyHMaHoBa. BHHHKAa ~iAa errrarpamacrc~ xrreparype. nOMiTHe Micn;e B HiH HaAe~HTL qaneKoBi. ~, Horo aHTHcpamHcTchKHH pOMaH-naMcpAeT «BiHHa 3 caxaMaHApaMH») (19.35) - ne 6hHcKY'lla H pi3H06iqHa carapa aa xaniTaAicTlAHY AiiicHicTL i aa B3aE:MHHH Mi~ KaniTaAiCTH'IHHMH Aep~aBaMH B Ti pOKH. B OCHOBi clO_~ezy heJKlfTb cpaHTaCTHYUa

------. --- .,.

iCTOpiH «OhIOAHeHH51» 0AHoro BHAY CaAaMaHAP, Hi6HTO BHSIBA.e::_

Horo Ha iHAQHe3llicLKHx OCTPOBax. CnpHHHSlTAHBHX TBapHH, 30BHi TPOXH CXOJKHX aa AIOAHHY. no~acmho AOCHT'b mBHAKo npacrocyaaru c;_no~aTKy M1i AQfiYBaHHJ£.-nepl\jB, il_n_OTIM M.!!:._

_ njABoAIUI.K._ 6YAiBeAbHHx po6iT. Flposracxosm, nepeA6aqaroqH MOJKAHBiCTb xoxocaasaot Ha~HBH, He3a6apoM yraoprorort, ~iAi CaAaMaHAPoBi TpecTH H CHHAHKaTH .. CaAaMaHAPH 5IK AeIIleBa pooosa CHAa crarors HaHxoAOBimHM TOBapOM. 3aMiHIOIOt.tH hIOAHHY aa pi3HHX Ba~KHX P060Tax,- BORB BH5IBAHIOTLC$I .. 3AaTHHMH nepeHHHTH B AlOAeH He TiAhKH TeXHiqHi HaBHqKH Ta MOBY, a if 6araTO ~O 3 cycnixsnoro ~HTT.sr. nOKa3YIOt{H eaoxronho caxa .. ;MaHAP, nHChMeHHHK CTBOplOe 6araTorpaHHY campy na xaniraAiCTHqHHH carr.

Icropia «OCBOE:HH5I» CaAaMaHAP - carapa na KOJ\OHi3a~ilO CxoAY. 06AaBH aa CaAaMaHAP, ix nepeaeaeaas, TopriBA$I HHMH BiATBOPlOlOTL peaxsae nOBOAJKeHH5I «I\HBiAi30BaHHX» KOAOHi3a" TopiB ia HapOAaMH cxiAHHX xpaia. «CaAaMaHApa - ne caxaMaHApa» ,- aanpaaaoayeraca OAHH 3 npOMHCAOBI\iB. «ABicTi POKiB TOMY Ka3aAH,. ~Q. nerpa - ne HerpH»,- aanepexye HOMY'

17

Hanex. Y CnOAY'tfeHHX Illrarax AY')Ke mBHAKO HaBllHAHCh rriAAaBaTH CaJ\.aMaHAP i J\.iHlIYBaHHIO.

Cepxacrasno BHKpHBae 1.JaneK i AeryMaHi30BaHY HaYKY, npez , CTaBHHKH .S:IKOI 3a6y J\.H npo CBOIO rYMaHiCTHlIHY MiciIo. lARO aacsrhoe nnCbMeHHHK i KJ\.epHKaAi3M. AAe HaHHeIqaAHimoMy rJ\.YMoBi niAAae BiH MiJKHapoAHY 6YPJKya3HY nOJ\.iTHKY. «Caxa. MaHAPoB'e nHTaHH5I» BHHOCHThC5I na nopaaox AeHHHH 3aciAaHh Airn Hanifi, AOCJ\.iAJKyeTbcH B ii xoxtctax, 51Ki nposaasrrs «BeJ\.HKY potio'ry, IqO BHpa')KaeThCH rOJ\.OBHHM tIHHOM Y crapaaaosry yXHJ\.5IHHi BiA ycix nexy-rax nOAiTHlIHHX i eKOHOMiqHHX naraas».

niAHiMalOqHCh «no Iqa6AHX n;HBiAi3a~ii», CaAaMaHAPH KOnlrorora cycntxsm BiAHOCHHH 6YP')Kya3Horo CBiTY H CTBOPlOlOTh aa 6YPJKya3HHM 3pa3KoM CBOIO niABoAHY AepJlCaBY .. B noaaxsmOMY caoesry p03BHTKy iCTOpi51 caAaMaHAP - carapa na HiMeqbKHH 4lamH3M. 3acBoiBmH iAeoAorilO ~amH3MY, nOKAOH5IlOqHCh 30AOTOMY CTaHAapToBi H BipYlOlIH TiAhKH B Moxoxa, caJ\.aMaHApa BHCTynalOTb npOTH scsoro AIOACTBa, BHCYBaroqH paCHCTCbKe raCAO «xacroi CaAaMaHAPOBOCTi». Y caAaMaHAP 3'HBHBC5I i ~IOpep. Ha tno [lOCaAY BOHH B3HAH J\.IOAHHY. npHMO HaT5IKalOlIH Ha I'rrxepa, 1..JaileK nOBiAOM)\S., Ina 11 tIQPwy Clli'Ioay BiHHY TOM <PIOQ~P c a yjl(i_I~ Aech ¢if5 J\ fi/vtlPneAeM. CaAaMaHAPH CTaBJ\.jlTb nepez, J\.IOACTBOM YAbTHMaTYM, BHMaraIOlIH AAH ce6e «')KHTTeBOro rrpocropy». B o6'eKTHB 1.JaneKa nOTPanASlIOTh i raaant (cYMHPOTBOpIOBa"li» arpecopa: «MHPOJ\.106Hi» 6YP')Kya3Hi YPHAH npo- 6YIOTh AOMOBHTHC5I 3 caAaMaHApaMH; BOHH A03BOAHlOTb iM 3aTonHTH cxiAHi xparaa - 3 YMOBOIO, IqO caAaMaHAPH He aaqenAjlTb eaponeacsxax MeTpOnOAiH Ta Ixnix KOAOHiH. HeAerKO nOBipHTH, IqO qaneK nacas rrpo ~IO caTHpHlIHY xaprany Mi'KHaPOAHHX neperosopla me AO MIOHxeHChKoi yroaa.

BiHHa caJ\.aMaHAP Is J\.IOACTBOM CHMBoAi3ye aecysdcaicrs cpamH3MY H )\.I0ACbKOro naxaxa. nparHeHH5IM BH5IBHTH H BHKPHTH HeAIOACbKY CYTHicTb cpamH3MY H 6YB niAKa3aHHH caMHH 06pa3 cpaHTaCTHlIHHX AIOAHHonOAi6HHX TBapHH, IqO BH5IBHAHC5I 3AaTHHMH HacJ\.iAYBaTH AIOAHHY, 3aCBoIAH 30BHiwHi arpaoyra A lOA - csxot I.\HBiAi3aqii, axe AHmHAHCh HecnpHHHHTAHBi AO ii rYMaHiCTH"lH 0 i CYTH OCTi.

Tloai i pOMaHY poaroprarorsca B MacIDTa6ax ycsorc AIOACTBa.

Lle npnr-ra npo AOAIO J\.IOAChKoro POAY, casre iCHYBaHHH sxoro nOCTaBAeHe niA 3arp03Y. rJ\.06aAhHi sracnrrada CaTHpHqHOi yTOnii CAY)KaTb Y AaHOMY past He TiAhKH MeTi XYAOJKHhOl rinep- 60Ai3aqii, axe H YTiAeHHIO AYMKH rrpo CMepTeAbHY netieanesHiCTh cpaWH3MY AA5I acsoro AIOACTBa.

1..JaneK 3aKiHtIHB pOMaH nopa3KOIO AIOACfBa Y BiHHi 3 caxaMaHApaMH. Ilpore 6YAO 6 xH6HO B6aqaTH B TaKoMY cpiHaAi

18

rrporaos y np5IMOMY snaseaat CAOBa. KiHQiBKOIO pOMaHY naChMeHHHK Hi6H nonepeaacye AIOACTBO npo BCIO cepaosmcrs aarpoaa, HaBHCAOi HClA cBiTOM. AHAaKTHqHa cnP5IMOBaHicTh poMaHy-naMQ>Aery axnearoaena nre H THM, 1I(O AO pOMaHY BBeAeHo p03AiA «IKc nonepezoxyc», 5IKHH MiCTHTh 3a.KAHKH AO KOAeKTHBHHX AiH npora CaAaMaHAP-cpamHcTiB. nOKa3aBmH AMi noxiTHKy rrorypaaaa arpecopoai it 306pa3HBmH nopasxy A IO,A.CTB a. nHChMeHHHK Aae 3P03YMiTH, 1I(O nOAil MorAH 6 CKiHqHTHCh iaaxme, SlK6H 3aKAHKH Ixca 6y AM noxyrt.

POMaH HioH CHHTe3YBaB y co6i aecs nonepeAHiii TBOP"'lHH AOCBiA 'LJaneKa-MH~5I. I. MO}KAHBO, xepea ne TaK Ba)l(KO rosopara npo JKaHpOBi OC06AHBOcri nsoro TBOpy, B RKOMY BHKopHCTaHi HaHpi3HOMaHiTHimi CPOPMH H aacooa, BHpo6AeHi nHCbMeHHHKOM 6iAhIIl 5IK ae ABa AeCHTHpi"'l"'lg aanpyxceaol npani, Tnip, ~O noxaHaeThCH B JKaHpi HaYKOBO-Q;>aHTaCTH'IHOrO npHrOAHHQhJCoro pOMaHY, nepexoaars AMi B COQiaAhHY yroniro Ii sapocrae B rpOTecKHHH nOAirn"'lHHH naMQ;>AeT. qaneK mapoxo BAaeThCH AO napoail, BBOAH"'IH B posnostas CTHAi3~ii B Ayci ceacaniaaol raseraoi crarri Ta 3BiTY npo MiJKHapOAHi neperosopa, xiaocnenapiro H iCTOPH"'IHOi xpoaixa, ncenaoaeyxosoro pacacrcsxoro AOCAiAJKeHH.sI 11: aaxera rpossaacsxot AYMKH, ToprOBeAhHoi peKAaMH H 3BeAeHH5I 3 rearpy BoeHHHX AiH. Y ce ne cnOAY'IaeThCSI 3 SICKpaBHMH KOHKpeTHHMH 06pa3aMH, 3 6araTI01I(HM cneKTPOM ipoaii, ryMOPY, capxaasry.

y «BiHHi 3 CaAaMaHApaMHJt 'LJaneKoBa campa 36araTHAaC5I HOBHMH pacasra, CTaBmH BHKpHTTHM cycnixsaoro 3Aa B TUX Horo cpopMax, HKHX Ha6yB iMnepiaAi3M y 30 .. i POKH aamoro cropi qqg.

BHAaTHHM HBHm;eM aHTHcpamHCTChKOi oJ\iTepaTYPH 6yB i nacTynHHH TBip flHChMeHHHKa - ApaMa «DiAa nomecrs. (1937). 3a ChOBaNH caxoro t.{aneKa, B n' ect BiA6HTO napocrarrna MiJKHapoaaoro KOHCPAiKTY MiJK CHAaMH arpecii Ii AeMoKpaTii. I' AH6oKO rYMaHiCTH"'IHHH narpoc rr'cca BTiAeHO B CHMBOAi'lHOMY npOTHCTaBAeHHi ABOX it rOAOBHHX repots: xpaaaaoro MiAiTapHCTaMapmaAa H AiKapH-n;iAHTeA.sI Faxeaa, Bicrpx carapa 6YAO crrpsMOBaHe aacasmepez, npora rrraepiacsxoi HiMeq"'lHHH. Lle 6YAO TaK O"'leBHAHO, ~O nOCOA cpamHCTChKOi HiMe"'l"'lHHH B 'LJexoCAoBa'I'IHHi 3aJlBHB np~ y 3B'Jl3KY 3 nOCTaHOBKOIO rr'eca B Han;iOHaAhHOMY Tea~i.

«Bixa nomecrs» - OAHH 3 He6araThOX TBOpiB 'LJaneKa, B SlKOMY e 06pa3 n03HTHBHOrO repoa - AiKapH Faxena. Faxen sacrynae HK 60pen;h-O,A.HHaK, BiH 6a"'lHTb Y HapoAi TiAhKH CTpaJKAeHHY Macy. ABTOP nOCTaBHB Faaeaa y BHHSlTKOBi YMOBH: TiAhKH aia OAHH BOAOAie 3aco6oM BiA crpamaot nomecri, nro CnOCTHrAa l\.IOACTBO. 3aBASlKH n;hOMY Faxen AicTae 3MOry BHMaram BiA

19

MO:>KHOBAaAn;iB i BiA casroro srapuraxa npHnHHeHHSI BiiiH. Y ne. peAMOBi AO n' ECH t.IaneK aaanaxae, ~O Ii P03B'Sl3Ka =- ne He BHpimeHH5I npOOAeMH, 1I(0 KOHCP.JUKT Mi:>K CHAaMH arpecii Ta AeMOKpaTii P03B' g:>Ke TiAhKH Icropia, H 3aKAHKae: qHTaqiB 6YTH He cnocreptraxaxa, a aKTHBHHMH y't{aCHHKaMH n;ie:i. 60pOTb6H. Tlocryrroao 3 n03H~iH cxenraxnoro crrorxaaase H HenpOTHBAeHCTBa t.IaneK nepeXOAHB na nosantl OOpn;SI. QeH rrpouec AicTaB AaAbmHH P03BHTOK y n'cct «MaTH» (1938), Ae 60poTb6a YTBepA:>KYCTbCSI SlK nOABHr.

AiSl n'cca BiAoYBae:ThcR B RKiHCb HeBeAHKiH xpaiai. PeBoAIOn;iHHO HaCTpoe:HHH nepoz, nOBCTaB npora rHooAeHHSI H AecnoTH3MY. Flepeaary 3AooYBalOTb nOBCTaAi. TOAi 3aAJUI «BCTaIlOBAeHHR AaAY» na xpainy HeCnoAiBaHO nanaaae arpecop - BeAHKa H CHAbHa cyciana AepJKaBa. r epo iHR n' CCH - Irrrexirerrrna JKiHKa, nto BTpaTHAa na BiHHi qOAOBiKa H qOTHPbOX CHHiB. BOHa YCBiAOM1\.lOC HeooxiAHiCTb nOCAaTH na 3aXHCT 6aThKiB1I(HHH ocraaasoro CHHa, mxoxspa, y sxoro 1I(e naAhn;i B qOPHHAi. AAe 3 YCBiAOMAeHHSlM 060B'Sl3KY He norOA:>KYCThCR noxyrrsr MaTepHHChKOi AIOOOBi. Y crroraaex nOCTaIOTb nOKiHHHH qOAOBiK i CHHH. Ha cneni, aa 1JaneKoBHM 3aAYMOM, nosrepxi 3'gBASlIOTbCg RK :>KHBi _.... CHMBOA Toro, 1I(0 iXHi AiAa JKHBYTb i AaAi. I MaTH BiAqYBac, 1I(0 He nOCAaTH HaHMeHmoro CHHa npOAOB}KHTH H 3axHCTHTH AiAa 3arHOAHX - ne 03HaqaTHMe 3paAHTH ix. 3 erpipy AYHae: rOAOC Iamoi MaTepi, MaTepi-BiT'IH3HH, mo, cnxaaaroxa KPOB'IO, 3aKAHKae scix csoix AiTeH aa OOpOTb6y 3 aoporosr, MaTH nOqHHaC aararaca, I KOAH paato nOBiAOMASlE: npo Te, 1I(0 BOPOI"' p03crpiAIOE! nrxoxspia, mo TopneAoBaHo HaBtIaAbHe CYAHO, Ha gKOMY 6YAH xypcarrra MOPChKoi mKOAH, no-ryrrs OOOB'Sl3KY nepesrarae, i MaTH' casta spy-rae rBHHTiBKY OCTaHHbOMY CHHOBi.

Fl'cca «MaTH» - npRMHH 3aKAHK AO BiACitIi arpecopoat. HanepeAoAHi nropraenna rrrxeptnnin .y 1JexocAOBaqqHHY. BycraMH repoz n' CCH, peaoxiontoaepa Flerpa, 1JaneK xaxce; cdl 3aB)KAH OYB, Ta H xamaroca cynpoTHBHHKOM BiHHH. AAe TaKoMY HacHAbcTBY MH nOBHHHi AaTH BiACiq. Llsoro BHMaralOTh Hami nepeKOHaHHSI» .

. 3BHqaHHO, He ace B n;iH rr'eci 3aAoBOALHSI€ Hac. IAeR rpOMaAcsxoro 060B'R3KY B rrepuriii qaCTHHi 0' CCH sacrynae SlK neana a6CTpaKn;iSl. B iM'SI 060B'R3KY raae H OHApa, 1I(O BiMaB :>KHTTg, PSlTylOqH TYOiAb~iB BiA JKOBTOi nponacaani, i Horo oaThKO, B6HTHH y CYTHqn;i 3 TYOiAbn;RMH. TpOXH no-on' CKTHBicTCbKOMY 306pa:>KeHO B n'ecl KopHeAR. AAe rOAOBHe B n'cct - BHCOKHH rpoMaASlHcbKHH nadioc. Llixaao, 1I(0, aaepreroxaca AO TeMH :>KHTTSI i csrepri, Harrex xOTiB y «Peuerrri Maxponyxoca- B6eperTH qHTaqa BiA HaiBHoi MpH npo HeCKiHqeHHicTb )KHTTSI. B n'cci

20

21

«Mara» BiH 3aKAHKae AO caMoBiMaHOl 60POTb6H, AO casrono»cepraa B iM' g JKHTTSI, B iM'SI rYMaHicTH1.{HHX iAeaAia.

I'aaere «IOMaHiTe» nacaxa, IqO n'cca «MaTH» - BHpa.3 AYM xecsxoro HapOAY, Horo C'rpaJKAaHb, Horo BiAqaIO,'i BOAHOqaCne 3aKAHK AonOMorrn icnaHCbKOMY HapOAOBi, IqO reporsno saxamae CBOIO CBo6oAY H He3aAeJKHicTh. J\yi Aparoa naroxomyaaa: y CBOIH OCTaHHiH n'ecl qaneK, BiAOMHH HOMY SlK npHHI\HnOBHH cynpOTHBHHK BiHHH, SlKHH, rrpore, AOBro YXHASlBCSI BiA 6e3nocepeAHhoi yxacrl B aHTHcpamHCTChKiH 60POTb6i, crac: pe'lHHKOM

CBo6oAH. ~

BiA iHAHBiAYaAi3MY H nponoaiai «rroaixsnoro rrporpecy» qanex npHHmOB AO aKTHBHoi arrrarpemacrcsxol 60pOTb6H., -:>

MIOHxeHCbKa 3MOBa BiAAaAa qexoCAOBa'11.{HHY aa nOTaAY <pamHCTCbKOMY arpecopoai. qaneK AYJKe 60AicHO cnpaioaaa TPareAim 6aTbKiBIqHHH; TR)I(Ki rrepeacasaaaa aarocrpaxa AaBHlO XBO .. po6y H CTaAH OAHiclO 3 npaxaa Horo cxeprt. DPHCKOPHAO csrep'rs nHCbMeHHHKa i ~bKyBaHHR, axoro BiH 3a3HaB BiA cpamHCTChKHX Ta nporpanracrcsxax nacax «APyroi pecnyextxa». XTOCh HaBiTb BHCTynHB 3 ny6Ai'lHOIO 3aSlBOIO, Hi6HTO qaneK 30BciM He XBOPHH, a TiAhKH npHKHAaeTbCR XBOPHM,. He 6a)l(alO'IH BHpa3HTH npasso csoro CTaBAeHHSI AO nOAiH, IqO BiA6YBa1OTbcjl. qepe3 KiAhKa TH)I(HiB nicxa ~ici 3ruIBH, B rpYAHi 1938 POKY, nHChMeHHHK rrosrep. He3aAOBrO AO KiH~R BiHHH 3arHHYB y riTAepiBCbKOMY KOH~Ta6opi Horo 6paT Ilo3ecp, aBTOp -ry AOBHX aHTHcpamHCTCbKHX K~HKaTyp.

L.CMepTh YPBaAa TBOP1.{HH mxax Hanexa, KOAH BiH 6yB Y P03KBiTi TBOp'lHX CHA, KOhH B Horo P03YMiHHi cycntxscrsa H AIOAHHH HaMiTHAHCb HOBi nAiAHi TeHAeH~ii."

£FianpHKiH~i )KHTTjI B qaneKa np05y AHBeR )l(HBHH Irrrepec AO 3YCHAb paARHCbKoro aapoay «npOKAaCTH HOBi WAIDCH H AiHTH AO HOBHX n;iAeii!13axonAeHO cnpHHHSlB qaneK PaAllHChKY KOHCTHTY~ilO. «PaASlHCbKHH COI03,- nacas BiH,- He TiAhKH HaHBiAhHiwa

xpaina B CBiTi, ne xpaiaa, IqO CTBOplOe HOBHH THO AeMOKpaTii ...

Tenep, niCAR ony6AiKYBaHHSI npoexry HOBOl KOHCTHTyqii CPCP, MO)l(Ha TBepAHTH, IqO PaASlHChKa KOHCTHTy~iR osaasae nporpec AMI scsoro carry». t.IHTalO"lH n;eH BiArYK nHChMeHHHKa npo PaARHChKY KOHCTHTy~iIo, BOAH01.{aC He MOJKem He AHBYBaTHCb, RK MaAO BiH 3~ AOTH npo paARHChKY AiitCHiCTh. CKAaAaeThca BpaJKeHHR, W;obiAhKH B 1936 pOT~j UtfCe.MeHHHK ynepme nO"lYB

C"-

npo ptanonpaaaicrt, HaI\ioHaAhHHX MOB Y CPCP, npo OC06HCTY

BAaCHicTb PdASlHCbKHX rpOMaASlH Ta Ixae rrpaso aa OC06HCTi 3aOII(aA)I(eHHSI, TOI1l0J/I>iAOCOCPiSl 6e3CHAM it CKenCHCY r BnAHB ocPi~iHHHX KiA AOBro TPHMa.J\.H Horo B noxom HeBiAaHHSI, aasa)l(alO1.{H B3HaTH npaBAY npo xpalny coniaxiasry.

B APyriii nOAOBHHi 30-x pOKiB t..{aneK noxaa ~iKaBHTHCh i paA5IHChKOIO KyAbTypOIO Ta xireparyporo. CTaTTelO «npHKAaA nixicaol AIOAHHH» BiAryKHYBCg BiH na csseprs I'opaxoro.

XO"'leThCH 3BepHyTH yaary aa me OAHe, 1937 pOKy n06aqHAa CBiT nostcrs t.IaneKa, npHCBH"'IeHa JKHTTIO p06iTHHKiB (<<nepIIla p5lTyBaJ\.hHa»). CaMOBiAAaHiCTb npOCTHX AIOAeH, mo PSlTYIOTb TOBapHIIliB, 3aMYPOBaHHX y uraxri, Ixai 6paTepCbKi B3aeMHHH BHKAHKalOTh y t..{aneKa nmpe 3axonAeHH5I. 06pa3H p06iTHHKiB aanacani HHM nepeKOHAHBO, 3 rAH6oKOlO casmartero, Illonpaaaa, nOBiCTh He TpaK-rye coniaxsaax npo6AeM i coniaxsa! cynepexHOCTi B KiH~i TBOPY naarn, neBHOIO MipOIO sarepri. qaneK 6iAhme 6yB 3aHH5ITHH y TOH xac nOIIlYKaMH oopaata uixtcaax AIOAeH, 3AaTHHX AO repotaxy H 60POTb6H (3 niero npo6AeMaTHKOlO nOB'SI- 3aHHH i OCTaHHiH, He3aKiH"'IeHHH pOMaH t..{aneKa «)KHTTSI H TBOp"'Iicrb KOMn03HTopa <I>oAbTHHa», B HKOMY BHCMiSlHO nparaeaas He 6YTH, a TiAhKH «3AaBaTHCSI» KHMOCh). AAe riAHe YBarH Te, nro B nOIIlYKax ~iAicHHX xapaxrepis l.JaneK 3BepHYBCSI casre AO p06iTHH"'IOrO cepeaoaama.

« qaneK nosrep TOAi, KOAH nepezcaaaa BHYTPimHIO KPH3Y, 3 5IKoi BiH Mir 6H BHHTH 3 HOBOIO, "'IHCTOIO CRAOIO MHTWI»,- CKa3aB IOAiyc <I>Y"'IiK, nio ony6AiKYBaB niCASI csrepri nHChMeHHHKa ABi acxpaai CTa'ITi npo nsoro. He 06MHHaro"'lH cynepexaocrea y norA5IAax t..{aneKa, <I>Y"'liK HaroAoIIlYBaB, nto KaniTaAicTH"'IHHH CBiT i KaniTaAicrH"'IHHH AClA 6YAH cl>aKTHqHO "'IY}Ki t..{aneKoBi"MHT~eBi, XO"'l cass t..{aneK AOBro He 3Ba}KYBaBCSI npH3HaTHCb y nsosry.

« t..{aneK He Mir He BiA "'IYBaTH nsoro npOTHrOM ycsoro csoro TBOpqOrO IIl.J\.5IXy,- name <I>yqiK.- AAe aa BAaCHOMY ripKOMY AOCBiAi BiH nepeKOHaBCSI B usosry TiAbKH sa OCTaHHi TIlJKHi cnoro }KHTrSl. MaAO aa xoro BHAHBaAOC5I CTiAbKH 6PYAHOi HeHaBHCTi, 51K H~ t..{aneKa. 3a Te, nro BiH He AorOBopHB, na asoro HanaAaAHCH KYAH AIOTiIIle, Hi}K 5IK6u BiH yce JKUTT5I nponoaiayaaa. Ha Hhoro HanaAaAHCSl sa Te, m;o B HaHKpam;HX Horo TBOPax, y HaHKpa~~ Mic~HX Horo TBOpiB •• A MO}KHa 3P03YMiTH, mo BiA'IynaB l.JaneKMHTeqb. A qaneK BiA"'IYBaB: «Hi, He see rapaaa y ~hOMY_ CBiTi, H TaKe craaoaame Tpe6a 3MiHHTH».

<I>yqiK BiA3Ha'laB, mo H rncxa cxeprt I.JaneK AHIIlaE:TbCH Y xasax 6op~iB-aHTHcpaIIlHcTiB.. nOXOpOH nHCbMeHHHKa rreperaoPHBCH na aHTHcpamHCTCbKY AeMOHcrpaqilO.

CBOIMH aHTH<paIIlHCTChKHMH, aHTHBoeHHHMH TBOpaMH qaneK pa30M 3 HapOAoM t.IexoCAOBa'l"'lHHH i Tenep 6epe yxacrr, y 60- POTh6i nporpecaanoro AIOACTBa sa MHp i AeMoKpaTiro B yCbOMY CBiTi.

C. HIKO.llbCbKHR

~A&PHKA A&COnIOTY

o o o o o o

nEPEAMOBA

nOAaAbmy nepeAMOBY 51, BAaCHe, XOTiB 'HanHCaTH me AO nepmoro BHAaHHH; npore He 3po6HB U;boro,- llH TO 3 AiHO·' uris, HKi, 3AaE:TbCH (H B)Ke He naM'HTaIO). aanaxa MeHe, tfH'" TO 3 cpaTaAi3MY, - 60 SI BBaJK-aIO, mo rrepezj-ronoro B)Ke ni-roro He BHnpaBHm. Ta KOAH KHH)KKa BHHmAa B CBiT, 51 npoxaraa npo aei KiAbKa 3aCAY)KeHHX 3aYBa)KeHb: ~O BOHa, MOBAHB, rtpma 3a EaAh3aKOBi «nOIIlYKH a6COAIOTY», i mo 3aKiHllYE:TbCH BOHa BYAbrapHOIO c~eHOIO nOlAaHIDI AiBepHHX KOB6acOK, a rOAOBHe - mo ne He CnpaB)KHiH pOMaH. Hy, one B)Ke XTOCb CKa3aB - SlK B OKO BAinHB .H BH3HalO, ~O ne H 30BCiM HiHKHH He pOMaH. OTO)K 51 XOllY sapaa, na CBOE: BHnpaBAaHHH, poanoaicrn, 3a SlKHX o6craBHH 3 nicl KHH)KKH He BHHmAO posraay.

Oanoro BeCHHHoro AHH, 0 qeTBepTiH rOAHHi nonOAYAHi, H AonHcaB «R.U.R.», a nOTiM 3 noaerxicrro KHHyB rers PyqKY i BHHrnOB nporyxsrract, aa He603i3eK. CnOqaTKY MeHi 6y AO TaK rapno, TaK AerKO: napeurri cnexasca mei xaropral AaAi 3'SlBHAOCb rrosryrra axoics nopoxcae-ri, a apeurri 51 nOMiTHB, mo HYA)KyCH aecrepnao, OT SI H CKa3aB co6i, tno AeHb Y)Ke OAHaKOBO ainconaaaa, TO)K niay xpame AOAOMY Ta HanHIIIY cpeHAeToH AASI raaera, BHpiIIlYlOqH ~OCb TaKe, 3BWlaHHO, He MaE:II1 ani HaHMeHIIIoro YSIBAeHHH, npo mo JK TH rracarasrenr: TOMY crroxarxy .AOBreHbKO XOAHIII no KiMHaTi, nacaacryenr HKYCb nicensxy if He MO)KeIIl BiAirHaTH HaCTHpAHBOrO MOTHBqHKa aGo AOBHIII MYX. A nOTiM To6i spenrrl ~OCb crraz,e na AYMKY, i TH noxaaaem nacara, Orax i TOAi sreai IIpHraAaBcH OAHH AaBHiH 3aAYM, 51 aaptsaa nanepy i 3axbAHBcH rracarn clJeH-

AeTOH. ~

KOAH H B)Ke cnacas ABi cropiaxa H nepeiuuoa na TpeTlO, TO nooasas, ~O AASI OAHoro cpeHAeTOHa TYT MaTepiaxy aariararo: 3 nsoro MorAO 6 BHHTH U;iAHX II1iCTb cpeiiAeToHiB. I MOE: nHcaHHSI 3acTpHrAO na TpeTiH cropinul, YPBaBIIIHCb nocepez, pe-rerma.

'4epe3 ABa MicSlU;i, KOAH SI 6YB aa cexi, 3aAO~HAO, i MeHe onaxa carao'micrs. He 6y AO iHIIlOi paAu: H KynHB narrepy if Y3SIBCH nncara Ti II1iCTb cpeHAeToHiB. A AO~i Bee He nnryxa-

24

AH, Ta H TeMa MeHe 3aXOnHAa, TO)K i CTaAOCSI TaK, ~O 51 HanMCaB I.\iAHX ABaHaAQSITb P03AiAiB i p03nOAiAHB MaTepiax me AASI weCTH. A nOTiM nOCAaB Ti ABaHaAQ5ITb P03AiAiB AO raaera, nrof ix APYKYBaAH no OAHOMY B noneAiAKOBOMY AOAaTKY. i sanpacsrca, mo THM tJaCOM AOllHmy xtneus,

Ta )KHTTSI name He3rAH6He: BHHmAO B CBiT YJKe OAHHaAq5lTb P03AiAiB, a SI He aanacaa 6iAbwe Hi PSIAKa . .H 3a6YB, 'lIOMY AO nsoro B3SIBCSI, a rOAOBHe - 3a6YB, ~6 MaIO nacaTH AaAi. ApYKapHSI KBanHAa sreae, ~o6 HilACHAaB 3aKiH" 'lIeHHSI: i TOAi SI, MOB Ta AiBqHHa B Ka3Qi, 'KHHYB na Aopory Ha3aA ce6e HOBHH P03AiA, ~o6 MeHi xox na KiAbKa AHiB AaAH cnoxia. YTiKalO'lIH BiA HeBiAtJenHoi APYKapHi, SI KHAaB Ha3aA P03AiA sa p03AiAOM: xOTiB BiAipBaTHcb BiA nel, Me «BOHa sa MHOID CKiK Ta CKiK». 51 KJUOtIKYBaB, MOB QbKOBaHHH co6aKaMH 3aE:Qb; 51 KMAaBCSI B yci 60KH, ~o6 BHrpaTH xac i XOtI CSIK-TaK BHnpaBHTH' Te, ~O HanCYBaB y TOMY nocnixy. CKa)KiTb xce cant, 'tUI He npOTpHMaBCSI SI TaKH AOCHTb AOBro: aA}Ke MHHyAO me QiAHX BiciMHaAQ5ITb P03- AiAiB, nOKH SI aapenrri niAHic 6iAHH npanop KiHQSI. A me TBepAHTb, Hi6M B KHH)K:r(i aesra 3B'SI3Horo crozceryl Xi6a ne He eniqHHH i BOAHOtJac ApaMaTHtIHHH croxcer, KOAM aBTOp, rHaHHH epHHiSIMH, arixae na ripcsxy Typ6a3y H AO 3aTHmHHX peAaKQiH, na ocrpis CeHT-KiAAY, AO rpaAQ5IKpaAOBe, aa THXOOKeaHCbKMH aTOA, AO CeMH Xaxyrr, a speurri - aa CTiA y TPaKmp AaMoropCbKHX, ~o6 TaM, cxpecrasura aa rpYASIX pyxa H KHAaIDtJH B 06AHtJtJSI CBoiM nepecxlayaaxasr OCTaHHi apryseea'ra, 3AaTHCSI? CTeJKTe, 3aTaMYBaBIIlH AYX, SIK BiH AO ocreansoi XBHAHHH aiparu, ~O - HeMHAocepAHO rHaHHH - yce JK TaKH npSIMye AO SIKOicb MeTH i caM )KeHeTbCSI sa SIKOIOCb iAeE:lO: i xox y TPHAQSITOMY P03AiAi HOMY aafipaxxo CHarH, Ta H AaAi Horo He nOKHAaE: AHBHa aipa, Hi6H B TiM KPMBYASICTiH AOP03i, ~O Hero BiH TiAbKH-HO npo6ir, 6YB SIKMHCb eAHHHH ceac, One saM CnpaB)KHiH CIOJKeT pOMaHY, ~O nacnpasat e He pOMaHOM, a cepiero cpeMAeToHiB; TOMY SI aapaa i npanr-: nHAIOIO Ha nsoro QlO AOAaTKOBY Ha3BY.

)KoBTeRb 1926 p.

Kape»: t[ cnex

P 0 3 A i A 1. Oroxoureana

Ha HOBHii 1943 pix nan f. X. EOHAi, rOAOBa npaBAiHHSI xosmaail MEAT, qHTaB rasern, SlK i IIJ;0AHSI; BiH nepe6ir OqHMa TpOXH HeBHpa3Hi nOBiAoMAeHHH 3 TeaTpiB BO€HHHX Aiii, 06MHHYB YPRAOBi KpH3H i rriz, ycisra BiTPHAaMH (ocxixsxa oficar «J\.iAOBHX HOBiH» Y)Ke AaBHO aapic y n'SITb paaia, ~HX BiTPH1\. BHCTaqHAO 6 i na AOBKoAaCBiTH€ IIAaBaHHSI) BHnAHB y py6pHKY «Hauionaxsna eKOHOMiKa». TaM BiH AOBreHhKo KpeHCYBaB, a nOTiM 3ropHyB BiTpHAa H CTaB rOHAaTMCH aa XBHASIX Mpiii.

«Byriaana KpH3a,- AYMaB BiH.- IIlaxTH BHqepnYIOThCSI. OCTpaBChKHH 6aceHH npHnHHSI€ BHA06YTOK na KiAhKa pOKiB. Xaii HOMY 6ic, ue )K xaracrpodial AOBeAeThCH 3aB03HTH nepxasocixeasxe ByriAASI; niApaxyiITe, 6YAh xacxa, aa cKiAhKH ne 36iAhIIlHTh coritaaprtcrs aanrol npoz.yxrri'i, a nOTiM poaxaayirre MeHi npo KOHKypeH~ilO! CHAHMO B KaAIO/Ki; a HK HiMeqqHHa me niAHiMe TapHcpH, TO MOJKHa 6YAe 3dKpHBaTH KpaMHHQKY. I axuri «npOMHcAOBOrO» Te)K ynaxa. I'ocnoaa, axi JKaAlOriAHi YMOBH. .HKi csrixoBHHHi MaclIITa6H, SIKa AypHa TicHOTd, 06MeJKeHicTh, HiSlKOro To6i poasraxyl Ox, npoxxsrryma KpH3a!»

Flaa f. X. EOHAi, rOAOBa npaBAiHHH dK~iiiHoi xosmaaif, 3aTHYBCH. I..IJ;OCb AparyBaAo Horo, HeBiA'IenHO ApaTyBaAO. BiH no-ran AomYKYBaTHCH, IllO JK caxe, i 3HaHillOB Horo aa ocramna cropiani BiAKAaAeHoi rasera. To 6YAO xoporeas .. xe CAOBO «XIA». qH, BAaCHe, TiAbKH niscxoaa, 60 raaera 6YAa neperopaeaa casre nepez, xtreporo «X». I casre OTa nOAOBHH'IaTicTb TaK HaCTHpAHBO Ai3Aa B Biqi. «ET, rocnoAH, Ma6YTb, TaM «3AXIA»,- p03nAHB'IaCTO MipKYBaB EOHAi.- A60 «CXIA»). A MOJKe, «BHXIA». A axuil a30THHX Ao6pHB TaKOJK ynaxa, )KaxAHBHH 3acTiii. )KaAlOriAHi YMOBH, Mi3epHi, cMixOBHHHO Api6Hi MacIIITa6H ... AAe ne 6e3rAY3AH - «BHXIA». XTO 6 ne HlIHi Mir aanponoayaaTH xepea rasery HKHHCh BHXiA? Hi, TaM 6H MaAO cxopinre CTOSITH «EE3BHXIAb».

Hacrpiir Y naaa r. X. EOHAi TpOXH aincysasca, i BiH p03ropHYB rasery, m;o6 n036YTlICb HenpH€MHOrO CAOBa. OAHaK Tenep BOHO 30BCiM 3ary6HAocSI cepez, II1axiBHlII.1;i

26

orOAOIIIeHb. BiH lIlYKaB Horo no scix lIlIIaAhTaX, axe BOHO XOBaAOC5I - Hi6R HaBMHCHe, ~o6 nOApaTYBaTR Horo. Flaa EOHAi no-ran IIIYKaTR 3HH3Y sropy, TOAi cnpasa HaAiBO. Ta KanOCHRH «BI1XIA) HK Y BOAY arras.

AAe r. X. EOHAi He 3AaBCH. BiH sropnys rasery - aJK 6a, OCOPYJKHe «XIA» caxo BMCKO'IMAO CKpaE:tJKY. BiH npHTRCHYB Horo naxsuesr, IIIBRAKO p03ropHYB raaery - i 3HaHmoB... Ilaa EOHAi TRxeHhKO AaHHYBC5I. To 6YAO scsorona-acsoro AY)Ke cxposrne, l..\iAKOM 6aHaAhHe oroxourenH5IQKO:

BI1HAXIA

AY)Ke npH6YTKOBRH, npRAaTHHH AA.5I 6YAh-HKoro nposracxoaoro niarrpaCMCTBa, neraaao npOAa€TbCSI 3 OCo- 6RCTHX npHQHH. no AOBiAKR ssepTaTHC5I AO iH}K. P. Mapexa, Ep)KeBHOB, 16517.

«I napr 6YAO MOPOtJRTRCb! - nOAYMaB nan f. X. EOHAL- JIKich naTeHTOBaHi IIIAeHKR, HKeCh IIIaxpaHCTBO a60 irpanrxa 60)KeBiAbHoro, a' 51 3MapHYBaB na ne n'srrs XBHARH. I 51 B)Ke Tyniro! Misepni YMOBR ... I Hi5IKOrO p03Maxy»,

Tlaa rOAOBa npaBAiHHSI cia Y KpicAo-roHAaAKY, m;o6 BHriAHim nocMaKYBaTH BCIO ripxcry JKaAIOriAHRx YMOB i Mi3epHRX MaCIIITa6iB. FIpaana, MEAT MaE: AeCHTb 3aBOAiB, Ae npal..\IO€ TPRAQ5ITh tJOTHPH THCWli po6iTHHKiB. MEAT 3~HMae npoaiani n03RQii B tJopHiH sreraayprtf. Flapoai Ka3aHR MEAT - noaa KOHKypeHQi€IO. KOAOCHHKH ¢iPMR MEAT - acecarrnsoalaosra srapxe. I nee JK sa ABaHaA~SlTh pOKiB p060TH Aecb-iHAe, AaJ\.e6i, MO)KHa 6 AOCHITR TpOXH 6iAhIIIoro .•.

Parrrosr f. X. EOHAi BRnpOCTaBCH B xpicxt. « IHJKeHep Mapex.; I~JKeHep Mapexl CTpHBaH-Ho, a ne 'IaCOM He OTOR PYAHR Mapex, SlK )Ke nax Horo 3BaAH. PYAOAhQ:>. PYAO Mapex, MiH OAHOKypCHHK 3 nOAiTeXHiKR? Cnpaaai, OCh B oroxonreaai crorrs: «IHJK. P. Mapex», PYAO, Ae6eARKy. Hy .SIK TaKH-TaK! Aopo6RBCH, 6iAOAaxa, aesra mo xasaTMI Flpoaacur «AYJKe npR6yTKOBHH BRHaxiA», i - xe-xel - «3 OC06HCTHX npHQHH»! 3HaE:MO MH ui «OC06RCTi npaxaHH» ... -Fpourefi aesra. ere? Xoxenr cniHMaTR npOMMCAOBY pR6KY na HKHHCh TaM 3aHAOJKeHHH rrarerrr.; a BTiM, TH aecs 'lac 6YB TpOXR OAep)KMMRH AYMKOIO nepenepayrn

27

CB1T AoropIt HOraMHt Ox, 6paTHKY, KyAlI· 3BiSIAHCb nann rpanzdoaai iAei! Hawa 6e3YMHO m;eApa H AefKOBa:>KHa

MOAOAicTb!») "'" . . ~

Tlaa BOHAi 3HOB BiAKHHYBCSI aa cnHHKY' xpicxa. «Ma- 6YTb, ue cnpasai MapeK,-"AYMaB BiH.- AAe )K Mapex MaB rOAOBY·BqeHoro. TpOXH 6aAaKYH, .axe B U;bOMY xxon'lHHi 6YAO mocs BiA rents. BiH MaB iAei. A B3araAicrpamemro aenpaxra-ma AIOAHHa. no npaazd Ka:>KyqH, 6e3foAoBHH, Ta H rozd, AHBHO,- MipKyaaB nan EOHAi,-=m;o BiH He CTaB nporpecoposr. 51 lioro ABaAn;SITb P01'<iB He 6a~nIB', i XTO 3Ha, m;o BiH P06HB YBeCb n;eH 'lac. Matiyrs, 30BciM' CKOTHBCSI na AHO. TaK, 3BicHO, CKOTHBC~: :>KHBe, cepz.era, aJK Y EpJKeBHOBi i 3aAASI IIIMaTKa xAi6a npoaae BHHaXOAH! )KaxAHBHH xinens!»

Flan EOHAi cnpofiyaaa YSIBHTH cofii 3AHAHi BHHaxiAHHKa, lI..\0 CKOTHBCSI na AHO. 110MY no~aCTHAO HaMaAlOBaTH B YHBi sycary H 60pOAaTY rOAOBY: CTiHH, mo Ii OTOqYIOTb: noxsrypi, cpaHepHi,' nane B KiHO. HiSIKHx Me6AiB: y xyrxy na niAA03i MaTpan;, na CTOAi Mi3epHa MOAeAb 3 nopoxcalx KOTYWOK, rBi3AKiB Ta HeAoropiAHX CiPHHKiB, 1'bMHHe aiKOHn;e AHBHTbCH aa noanip' H. I AO Tici HeBHMoBHOi B60- rocri BXOAHTb ricrr, Y Aoporili wy6i. «51 npHHmOB rASIHyrH na Bam BHHaxiA». Hanincxinafi BHHaxiAHHK He sntsaac xoxanmsoro TOBapHwa; BiH nOKipAHBO CXH.J\.SIC naTAaTY rOAOBY, AHBHTbCSI, aa qOMY 6 nocazorra rOCTSI, i OCb y:>Ke- 60JKe MHAHH! - 3aAy6iAHMH, HeI.I.l;aCHHMH, TpeMT.HtIHMH naAbD;HMH HaMaraCTbCSI nycTHTH B pyx cBili )KaAlOriAHHH BHHaxiA, HKHHCb 6e3YMHHH neprreryyx Mo6iAe, i 36eHTe:>KeHO 6eAbKOqe npo Te, SIK 6H BORO MaAO KpyrHTHcSI, HK 6H BOHO aaneaae KpyTHAOCb, SIK6H BiH MaB ... SIK6H' BiH Mir KynHTH.h I'Icrs y AoporiH wy6i 6AYKae OqHMa no BciH MaHcapAHiH KOMipqHHi; i parrrost BHAo6yaac 3 KHIIIeHi IIIKipHHy. TeqKY i KAaAe aa CTiA THCHqOKPOHOBY 6aHKHOTy, APyry [ra AOCHTb! - 3A5IKaBCSI caM EOHAi) i m;e II TpeTIO. (<<THCH'tJi, BpeIIITi, Te:>K BHCTaqHAO 6 - nOKH ~O»,- 3ynHHSIE: naaa EOHAi SIKHHCb snyrptnrata roxoc). «Lle ... aa AaAbWY P060TY, nane Mapex, Hi, Hi, He Tpe6a ASIKYBaTH, ni-roro BH MeHi He BHHHi. XTO SI TaKHH1 'tIH He OAHaKOBO? BBaJKaHTe, Il.\O SI Ball APyr».

~H YHBHa KapTHHa cnOBHHAa naaa EOHAi 3aAoBOAeHHSIM i 3BopyIIteHHHM. «Tpe6a nOCAaTH AO Mapexa csoro cexpeTapSI,- nOAYMaB BiH.- 3apa3. A60 He ntsatnr SIK aaarpe. A Il.\O MeHi p06HTH cboroAHi? CB5ITKOBHH AeHb, aa 3aBOA iTH He Tpe6a. TIo cyri, Y MeHe BHXiAHHH ... Ox, rri Mi3epHi

28

MacmTa6H! l.liAHH AeHb HeMa xoro p06HTH. A MO)Ke, ca-

MOMY?··» ,

f. X. EOHAi 3aBaraBCH. Lle see )K TaKH Hi6H HKaCb npnrona - nOAHBHTHCb aa 3AHAHi Toro AHBaKa Y Ep)KeBHoBi «MH JK, ypeurri, 6YAH TaKHMH APY3HMH! A CnOraAH MaIOTb csol npasa. noiAY!» - BHpimHB naa . EOHAL I nolxas.

nOTiM HOMY 6YAO TpOXH HYAHO, KOAH MamHHa KPYJKAHAa no BCbOMY Ep:>KeBHoBY, poanryxyroxa HaHy60riIIIHH 6YAHHO'IOK 3 HOMepoM 1651. AOBeAocb p03nHTYBarn B noxintl.

- Mapex, Mapex ... - nopnaBcH B cBoiH nasr'srri incnexTOp.- Lle, Ma6YTb, iaxcenep PYAOAbCP Mapex, Mapex i KOMnaHiH, cpa6pHKa exexrpoxassrr, BYAH~H Mixcoaa, HOsrep THCH'tIa WiCTCOT n'HTAecHT OAHH.

<I>a6pHKa exexrpoxasml.. Flan EOHAi BiAtJyB pos-rapyBaHHH, naai'rs AOCaAY. To PYAO Mapex )KHBe He B MaHcapzdl BiH cpa6pHKaHT i npoaac «3 OC06HCTHX MOTHBiB» RKHHCb BHHaxiAI E, APY3RKO, ne TXHe 6aHKpyrcTBOM, a60 }K

$I He SOHAi. .

- A Bli He aaacre, RK crrpaaa B naaa Mapexa? - cnaras BiH Hi6H MHMoxiAb Y iacnexropa noxinfl, B)Ke ciAaIO'IH

B MawHHy. .

- 0, npexpacaol - BiAnOBiB iHcneKTOp.- Taxa rapna ¢a6pHKa. 3HaMeHHTa cpipMa,- AOAaB BiH 3 MicD;eBHM narpiOTH3MOM.- EaraTHH qOAOBiK,- npoBaAHBIBiH.- I crpaweHHO B'tIeHHH .. Bees xac axics AOCAiAH p06HTb .

. - BY}\H~SI MiKcoBa,- 3BeAiB naH .EOHAi urorpepoai. - TpeTR BYhHD;H npaaopyxl - ryxaya lncnexrop HaB-

3AoriH. .

I OCb Y:>Ke nan - EOHAi A3BOHHTb 6iAR XBipTKH )KHTAOnoro <pAireAR, no crirrax AHKHH aanorpaz, «fM .•. - CKa3aB co6i nan EOHAi.- B ~bOMy 6icOBOMY Mapexoni Ii 3aB)KAH 6ya TaKHH ryMaHHHH Ta pecpopMicTCbKHH AymOK». loeb Y:>Ke Ha3YCTpiq HOMY BHXOAHTb na raHOK casr Mapex, PYAO Mapex: BiH crpamenao XYAHH i nOBa)KHHH, cnoaaeHHH HKorOCb 6AaropOAcTBa. Y EOHAi AHBHO CTHCKaeTbCH cepne BiA roro, nro PYAO Mapex Y)Ke He TaKHH MOAOAHH, HK KOAHCb. i He 06pOCAHH KYAAaTOIO 6oPOAOlO, HK TOM BHHaxiAHHK, mo BiH 30BCiM He TaKHH, HK Y5IBAHB co6i nan DOHAi, Horo _ HaBiTb ni3HaTH Ba:>KKo;. Ta nepme HiJK BiH RK cAiA YCBiAOMHB csoe p03't1apYBaHIDI, inxcenep Mapex yxce noxae HOMY PYKY H THXO xaxce:

- 0, TH B)Ke H npaixas, SOHAi! 51 Te6e xexas.

29

P 0 3 A i A I I. Kaptnoparop

- .H Te6e qeKaB! - nOBTopRB Mapex, nocaAOBRBmR rOCTS! B M' HKe nrxipaae xpicxo.

Hiaamo B CBiTi EOHAi He npR3HaBcS! 6 Y csoesry rpaara- 3YBaHHi 3ARAapH-BRHaxiAHRKa.

- Ta HeBJKel - TpOXR cRAYBaHo BRSlBRB BiH CBOIO paAicTb.- Or TaK sfiir! Eo H MeHi csoroam npaani araaaAOCH, mo MR BJKe ABaA~HTb pOKiB He 6aqHJ\.RCb! ABaA~SITb POKiBr nOAYMaM ARIIIeHb, PYAO!

- fM ... - rMYKHYB MapeK.- To TR, 3Ha'lRTb, xoqeIIl KynRTR MiH BRHaxiA?

- KynRTH? - npOMOBRB f. X. EOHAi 3 BaraHIDIM y roAOCi.- He 3HaIO ... .H npo ne me He AYMaB. .H XOTiB Te6e n06aqRTR i. ..

- He npRKRAaHcH, 6YAb xacxal - rrepetias Horo MapeK.- .H 3HaB, mo TR npaiz.enr. no TaKY pix - HeOAMiHHO. Eo TaKRii BRHaxiA - ne HKpa3 AAH. Te6e. Ha HbOMY MOJKHa 6araTo 3apo6HTH ... - BiH MaxHy-B PYKOIO, npoKaIIlAHBCH H noxas AeKTopcbKHM TOHOM: - BRHaxiA, HKRH H BaM aapaa npOAeMOHCTpYIO, oaaaxae 6iAbIIlRH nepeaopor Y TexHi~i, HiJK BRHaHAeHHH YaTTOM napoaoi MaIIlHHR. KOPOTKO oKpeCAIOIOqH Horo cyrs, MOJKHa cKa3aTR, nto HAeTbCH, B TeOpeTHtIHOMY nxaai, npo ~iAKOBRTe BRKOpRCTaHHS! aTOMHoi eaepru ...

EOHAi CTpRMaB nosix.

- Flpooas ... a ~O TR P06RB yci ~i ABaA~SITb pOKiB? Mapex TpOXH croporrixo 3B iB aa nsoro oxi.

- Cyxacaa HaYKa TBepARTb, nto srarepts, To6TO aToMR, 36YAOBaHa 3 BeARqe3HOi KiAbKOCTi qaCTRHOK eaeprti: aTOM - ne, BAaCHe, KiM'SlmOK 3' eAeKTpOHiB, To6TO HaM .. MeHIIIHX eAeKTPRqHHX qaCTHHOK.

- Lle see CTpaIIleHHo ~iKaBe,- nepetias nan EOHAi.TR JK nasr' SITaeIIl, $I Y cpi3R~i 3aBJKAR 6YB cAa6KYBa TRH. AAe BRrASlA Y Te6e KenCbKRH, PYAo. A HK Til CTaB BAaCHRKOM ouiel irpa ... M-M ... oniei cpa6pHKH?

- 51? 30BCiM BRnaAKoBo. 51 BRHamuoB 6ys HOBRM cnoci6 BOAOqRTH BOAbcppaMoBi BOAOCKR AAH AaMnOqOK... Ta ue nycre, ne B MeHe TaK, MRMoxiAb 3HaMIIIAocH. P03YMieIIl, SI B)Ke ABaA~.srrb pOKiB npa~101O HaA cnaAIOBaHHSlM pi3HRX peqOBRH. OT CKaJKR-HO, EOHAi, axa rOAOBHa npo6AeMa cynacaoi TexHiKR?

- 36YT npoAYK~ii,- BiAnoBiB rOAOBa npaBAiHHSI

MEAT.- A TR B)Ke oAPYJKeHRH?

30

31

- YAiBe~b,- BiAnOBiB Mapex i 36YA/KeHO CXOnHBCR na HorH.-.HKHH TaM 36yr! CnaAroBaHHR, poaysdeuri nOBHe BHKopHCTaHHSI TenAOBO! eneprfi, axa MicTHTbCH B Marepil. noAYMaH xmnens, ~O 3 ByriAASI MH 6epeMO 3aAeABe CTOTHCHqHY qaCTHHY Taro, nto MorAH 6 Y3HTH! TH ne poaysdeuri

- TaK. ByriAAH CTpameHHO Aopore,- rAH6oKoAYMHO sa YBa:>KHB nan EOHAi.

Mapex CiB i cnpaxpeno nposroaaa:

- KOAH TH rrpmimos He AAH. Toro, m;o6 KynHTH MiH xapriroparop, EOHAi, TO MO:>Kem iTH co6i.

- AaBaH, AaBaH AaAi,- aacnoxoia cnoBHeHHH AariAHoCTi EOHAL

Mapex CXOBaB 06AH'IqH B AOAOHi.

- ABaA~HTb pOKiB SI npa~IOBaB HaA ~HM, a Terrep ... - TH.)KKO BHAYWHB BiH ia ce6e.- A Tenep ... npoxaro rrepnroMy, XTO HarOAHBCSI! CBOro BeAHKY srptrol Haii6iAbwHH BHHaxiA B ic'ropil AIOAcTBa! Hi, cepiioano, SOHAi, ne - rpaaAio3Ha pix.

- 3BicHO, HK na aauri :>KaAlOriAHi MacmTa6H,- IIpHTaKHYB EOHAL

- Hi, naaraxi rpaanioaaa. Or Y5IBH co6i, mo TH MO/Kem BHKopHcTaTH aToMHY eaepriro AO oCTaHKY, 6e3 HiHKHX 3aAHmKiB!

-- Ara ... - MOBHB EOHAi.- naAHTHMeMo aTOMaMH. 3BiCHO, qOM 6H H Hi. A B Te6e Tyr rapao, PYAi: HeBeAHqKa cpa6pHqKa, axe rapaa. CKiAbKH po6iTHHKiB?

Mapex Hi6H H He qyB Horo.

- P03YMiew,- 3aMHCAeHO npoMoBHB BiH,- ~e 6aHAYxce, HK CKa3aTH: «BHKopHcTaTH aToMHY enepriro», '1H«cnaAHTH MaTepilO», tIH - «p03m;enHTH MaTepiIO». MO/Kaa Ka3aTH H TaK, i TaK.

- Meni 6iAbme noaotiacraca «cnaAHTH»,- 3aYBa/KHB nan EOHAi.- 51Kocb iHTHMHime 3ByqHTb.

-- AAe TOqHime 6YAe - «p03m;enHTH MaTepiIO». P03yMiellI, p03~enHTH aTOMH na eAeKTpoHH, a Ti eAeKTpOHH 3anpHITH B pooory, To6i HCHO?

- LQe 6 naK,- npHTaKHYB EOHAi.- 3anpRITH ix, Ta H KBHT!

- OT YRBH, npasdpcss, tno ABoe KOHeH cKiAbKH CHAH THrHYTb sa ABa KiH~i MOTY3Ka B piani 60KH . .HK TH raz.acnr, nro 6YAe?

- 51KHHcb cnopT,- 3AoraAaBCSI SOHAi.

- Ta Hi, He cnopr, EYAe crroxia. KOHi TRrHyrb, axe He

pyxarorr.ca. A HK6H SI nepepiaas MOTY30K?.

- KOHi nonaaaaa 6! - Y 3aXBaTi BHryKHYB nan EOHAi.

- Ta Hi, npocro p036irAHcSI 6 y piaai 60KH. BOHH 6

CTaAH 3BiAbHeH_oIO eaepricro. A Tenep CA yxali: MaTepiSI i E:, BAacHe, OTaKOlO cynparoro. Flepepixc TY HHTKy, uro 3B' 513ye: Mi)K co601O eAeKTPoHH, i BOHH •••

- P036iJKaTbCSI B piaai 60KH!

- TaK, Me MH MOJKeMO cniHMaTH ix i 3anpSlI'TH, p03y-

Miem? A60 Y5IBH c06i TaKe; MH CnaAlOE:MO B nexi, cKaJKiMO, rPYAKY ByriAASI. OAepJKyeMo 3 trei TpOXH TenAa, axe, KpiM Toro, JKYJKeAHQlO, syr AeKHCAHH ras i casey. Marepin BiA CnaAIOBaHH5I He nponaaac, poaysricnri

- P03YMiIO. Xoxeur carapy i

- He xo-ry, AAe Ta MaTepi5l, mo AHIIIaeTbCSI, tne Mi-

CTHTb Y c06i HeliMoBipHO 6araTo neaaxopacraaol aTOMHoi eaepri i, 51K6H MH BHKOPHCTaAH BCIO AO penrra aTOMHY eneprho, MH 6 THM caMHM CnOJKHAH H caMi aTOMH. KOPOTwe - srarepta 3HHKAa 6.

- Ara, Tenep P03YMiIO.

- Lle BHXOAHTb TaK, Hi6H noraao MOAOTH sepao: 3AHpa-

• v. v

TH 3 asoro TIAbKH TOHeceHbKHH sepxma map, a penrry BHKH-

AaTH rers, SlK MH BHKHAaeMO JKYJKeAH~IO. A KOAH MOAOTH AO KiHIVI, 3 aepna He 30CTaHeTbCH ainoro - qH MaHJKe Hixoro, npaBAa? OTaK casro 6YAe H TOAi, KOAH MaTepilO cnaAlOBaTH AO KiH~SI: 3 nei He aocraaersca HiqorO-qH MaHJKe Hi xoro. BOHa p03MeAeTbCSI AO peurra, BHKopHcraeTbCSI. BepHeTbC5I B nepaicne He6yTTSI. EaqHIII, MaTepUi BHTJ>Ciqae crpaxi TAHBO 6araTo eneprti aa Te, ~o6 yaaraxi iCHYBaTH. BiA6epa B nei iCHYBaHH5I, npasrycs Ii 3HHKHYTH, i ~HM caMHM TH 3BiAbHHIII BeAHqe3HHH sanae CHAH. DCb Y qOMY pix, SOHAL

- Ara. Henoraao,

- Flrpxror-ep. HanpHKAaA. BHpaxYBaB, mo B xtxorpasn

ByriAASI MicTHTbCSI TPHA~SlTb 6iAbHOHiB xaxopia. 51 BBaJKalO, nro Ilrpxrorep nepefiixsnrye.

- Beanepexao.

- 51 TeOpeTHqHO AiHIIIOB BHCHOBKY I uro CiM MiAbHOHiB.

AAe H ne osnaxae, nro OAHoro xixorpasra ByriAASI, KOAH iioro cnaAHTH AO KiHD;SI, BHCTaqHAO 6 AOCHTb cOAiAHOMY aaaoaoai na KiAbKaCOT rOAHH p060TH!

- TH mol - BHryKHyB EOHAi H cxonHBCSI.

- CKiAbKH rOAHH TOqHO, SI T06i He MOJKY CKa3aTH.

51 BJKe niaropa MicSI~51 CnaAIOlO niaxlxorpasre ByriAAH rrpa

HaBaHTaJKeHHi TpHAD;SlTb KiAorpaMOMeTPiB, a BOHO a

BOHO... Bee KpyTHTbCSI... H KpyrHTbCSI... H KpyrHTbCSI -

6AiAHyqH, npomeno'ris Mapes,

32

Flaa EOHAi, rOAOBa npaBAiHIDI MEAT, poaryoxeao rrorep niA6opiAASI, xpyrxe H rAaAeHhKe, MOB AHTSI'IHH 3aAOqOK. - Cxyxait-no, PYAO,- aepturyxe rrO'laB BiH,- TH, Ma- 6YTh ... Hy, TpOXH ... nepeBToMHBCSI, qH ~o ...

Mapex MaxHYB PYKOIO.

- ET, ne rrycre ... .sIK6H TH XOlJ TpOXH 3HaBCSI na cpi3Hn;i, 51 nOSlCHHB 6H To6i, S1K Aie Miii Kap61OpaTOp 1 t ~O B HhOMY Te ByriAASI CrraAIOeThCSI. P03YMiem, ne n;iAHH P03AiA amnoi cpi3HKH. AAe TH CaM notiaxanr yHH3y, B rriABaAi. JI HaCHnaB y MallIHHY nisxixorpasra ByriAASI, nOTiM 3aKpHB ii H aanet.IaTaB y npacyrnocrl norapiyca, npa csiaxax, ~o6 HixTO He Mir AOCHnaTH ByriAJ\JI. IAH IIOAHBHCh Ha Hei, HAH BJKe, HAH! TH OAHaKOBO nixoro He 3P03YMicm, aae - HAH AO

niABaAY! AAH BJKe, lJyew? .

- A TH nto, He niAew? - 3AHBOBaHO CrrHTaB EOHAi.

- Hi, HAH casr, I. .. CA yxaa, EOHAL .. AOBro TaM He 3a-

TPHMyHCSI.

- A 1I0MY? - cnHTaB EOHAi AeAb rriAo3piAHBO.

- TaK ... Hy, BBaJKaH, ~O TaM ... He3AopoBO. I 3aCBiTH

J).aMnOt.IKY: BHMHKall apasy 6iASI ABepeii. Oro, nro rYAe B niABaAi,- TO He MCSI MawHHa: BOHa npamoe 30BCiM 6e3- ryqHO, He 3ynHHSlcTbCSI i aanaxy maxoro He Aae ... To rYAe ..• M-M ... ny, BeHTHASlTop. Hy, HAH BJKe, HAH, 51 IIOlJexaro Tyr. nOTiM p03KaJKem MeHi. ..

Flaa EOHAi crrycxacrscn B niAJ3aA, TpollIeqKH PaAHH, nro na XBHAHHy cneKaBCSI nsoro 60JKeBiAbHoro (aAJKe aesra CYMHiBY, mo Mapex 36oJKeBOAiB), a rponrexxa aaxxonoTaHHH THM, S1K JKe HOMY t.IHMlllBHAme BHKpyrHTHCh i BTeKTH ... 0, TH AHBH: B rriABaAi rpytieaai ABepi, repxera- 30BaHi, HiGH B 6pOHhOBaHHX niA3eMeAASlX 6aHKY. I'apaaa, 3aCBiTHMO. BHMHKalJ spasy 6iASI ABepeH. Ilocepez, CKAenHCToro, 6eTOHOBaHoro, xacroro, MOB MOHaCTHpCbKa KeAiSl, rriABaA y AeJKHTb na 6eTOHHiH niAcTaBn;i 3AopOBe3HHH MiAHHH ~HAiHAP. 3aKpHTHH 3 ycix 60KiB, TiAhKH naropi rparxacre BiKoH~e1 aanexaraae cyprysmora nexarxaMH. Bcepeaaai MaWHHH TeMHO H THXO. 3 D;HAiHApa p03Mi-

1 Qg Ha3Ba, ~O ii AaB iHJKeHep Mapes; CBO€MY aTOMH-OMY Ka3aHOBi, , Tpe6a CKa3a.TH, 30BciM xH6Ha; ue OAHH ia cyMHHX HaCAiAKiB TOro, mo B TeXHi'lHHX HaB'laAhHHX 3aKAaAax He BHB'laIOTb AaTHHH. EiAbIDe niAiiimAa 6 Ha3Ba «KOMfiIOpaTOp», «atokettle», «Kap6oBaTT», «AHcrperaTOp», ((MOTOp M», «bondymover», «rtxeproa», «Molekularstaffzersetzungkraftrad» EW Ta iann Ha3BH, sanporroaoaaat niaaime, aae, 3BHQaihIo, saxpiDHAaCb caxe aerrpaaaasaa. {Ilput«. C1JJTOpa).

2 Kapex qauelt. T. 1

33

peHHM nAaBHHM PYXOM BHCOBY€TbCH IllTOK, ~O nOBiAbHO 06epTa€ BaJKKHH MaXOBHK. I ne see. TiAbKH BeHTHASITOP ryp1JHTh Y niABaAbHOMY BiKHi, He 3MOBKalOlIH Hi na XBHAHHY·

Ma6YTh, ne rrporar BiA BeHTHASlTopa, lIH ~O •.. Ilaa EOHAi BiA1JYBae na lIOAi SlKHHCb AHBHHH nOBiB, HOMY 3Aa€TbCH, aaxe B nsoro BOAOCC5I niAHiMa€TbCH AH6oM; a nOTiMnaxe BiH nAHBe B 6e3KpaHOMY npocropi, AeTHTb, He qYlOlIH BAaCHoi aara, r. X. EOHAi naz.ac HaBKOAiIIIKH H 3aCTHra€ B SlKOMYCb HeHMOBipHOMY, SlCHOMY 6Aa)KeHCTBi, HOMY XOqeTbCH cnisara H KpHqaTH, IIOMY BqYBa€TbC5I nrexecr He3MipHHX, He3AiqeHHHX KpHA. I parrrosr XTOCb Mi~HO xanae Horo aa PYKY II TSlrHe re'rs 3 niABaAY. I4e Inxceaep Mapex: Y nsoro na roxoai ~OCb CXO)Ke aa IllOAOM BiA BOAoAa3Horo CKa¢aHApa. BiH TSlrHe EOHAi CXOAaMH aaropy. B BeCTH6IOAi CKHAa€ MeTaAeBHH 1II0AOM i arapac nir, ~O BHcTynHB HOMY na qoJ\.i.

- HaCHAY BCTHr,- 3aAHxaHO, B )KaXAHBOMY XBHAIOBaHHi, BHMOBASle BiH.

P 0 3 A i A III. Jlanretssr

Y naaa EOHAi HKeCl;. TaKe noxyr-ra, Hi6H see ue HOMY CHHTbCSI. Mapex 3 MaTepHHCbKOIO Typ60TOIO caAOBHTb Horo B xpicxo i 6i)KHTb no KOHbSIK.

- Ha, BHnHH xyrqilIIe,- MypMOqe BiH, TPeMTHqOIO PYKOlO nOAaIOqH HOMY qapOqKY.- Hlo, H T06i AOBeAOC5I KerrCbKO?

- HaBnaKH,- AeABe noseprae Sl3HKOM EOHAi.- Meni 6y.l\.o TaK... TaK rapnol TaK AI06o! HeMOB6H SI AiTaB, liM

~o. '

- ATOJK, aTOJK,- KBarrAHBO MOBHTb MapeK.-51 npo ne H KaJKy. Henaxe xtraenr a60 naaraxi SlKOCb TaK niaHOCHIllCSI sropy, ere?

- Crpanrenao npaesme IIOqyrrSl,- cxasaa nan EOHAL- nO-MO€MY, ne Ha3HBa€TbCSI 3aXBaT. Heaase TaM e ~OCb .••

- W;OCb 60)KeCTBeHHe? - cnHTaB Mapex aepinry-re.

- Ma6YTh. TaK, narreaae, naneaael 51 HiKOAH He XOA)KY

AO nepxaa, PYAO, HY HiKOAH, aae B TOMY niABaAi MeHi 6YAO TaK, na-re B uepxni. A CKa)KH, 6YAb J\.aCKa, nro H po6HB TaM?

- CTOHB na KOAiHax,- npotiypuas Mapex noxMYPO iI noxaa XOAHTH no KiMHaTi.

34

Tlan EOHAi poaryoxeao rrpoais PYKOro no AHCHHi.

- AMBHo. Ta HeBJKe cnpasai.; H CTO.sm na KOAiHax?

A CKaJKM, 6YAb AaCKa, mo ne ..• B TOMY niABaAi. •. ~O TaM, sxecae ... TaK ARBHO Aie aa J\.IOARHY?

- Kap6lOpaTop,- 6YPKHyB Mapex, xycaroxa rytia. 06ARqqH Horo nase w;e AY)l(tJe 3MapHiAo, a-'K nocipixo, - Oraxoil - 3AHBYBaBCH EOHAi.- A tIHM JKe?

Mapex TiAbKH 3ABMrHYB nAetJHMa i AMi XOARB no KiMaari, nOHypRBllIH rOAoBY.

r. X. EOHAi BOAMB sa HUM OQRMa B ARTHHHOMY nOAHBi.

Mapex 60JKeBiAhHHH, Ka3aB BiH co6i; Me JK, xaa HOMY 6ic, nto oxonxroe J\.IOAHHY B TOMY niABaAi? Taxe 60AicHe 6AaJKeHCTBO, TaKa HenOXMTHa rreaaicrs, aaxsar, SIKaCb npRrOAOMmARBa n060JKHiCTh, qH ~O ...

Flan EOHAi BCTaB i HaAHB co6i me tJapOqKY KOHhSlKY.

Cxyxaii, PYAO,- CKa3aB BiH.- 51 BJKe saaro,

- I.Qo TH 3Haem? - BHrYKHYB Mapex i 3ynHHHBCSI.

- I.Q6 TaM Y niABaAi. OrOH qYAHHH AymeBHRH CTaH.

Lle HKaCb OTPYTa, npaBAa? ~

- A neBHO, nto oTpyra,- axicao aacsriaaca Mapex.

- .H TaK apasy H nOAYMaB,- yMHTb aacnoxolsuracs,

CKa3aB EOHAi.- TOH TBiH anapar BRAi.hHe... M-M... Hi6R 030H, TaK? AGo, cxopme, SlKRHCb OTpYHHRH raa, I KOAR Horo HaAMxaTHCh, BOHO reoe TpomeqKH... AypMaHRTb ... qH 36YAJKye, TaK? Hy, naneaae, PYAO, ue He ~O inure HK OTPYHHHH ras: Ma6yrb, BiH gKRMCb qHHOM yraoproerscs niA 'lac CllaAlOBaHHH ByriJuuI B TOMy ... B TOMY TBO€MY xaptiroparopi. 51KHHcb cBiTRAhHRH ras, qn Bece~SI~RH raa, qn rpocren, qR W;OCh TaKe. Qepe3 n;e TH H nOCTaBHB TaM BeHTHAHTop. I XOARW AO Toro niABaAY B rtpornraai, ere? Eo TaM .SIKiCb 6icOBi rasa.

, - JIK6a JK TO 6YAH TiAbKH rasal - BR6YXHYB Mapex, crpacaioxa KYAaKaMH.- P03YMiem, EOHAi, xepea ue JK H H srynry npoaara TOH xaptiroparopl Eo SI rrpOCTO He MO)KY nsoro 3HeCTR, He MOJKy, He MOJKY! - BRryKyBB.B BiH, MaAO He nAaqyqR.- JI He nepeA6aqaB, Il.\O MiH xaptiroparop TaKe BHp06ASITHMei Taxe ... crpanme ... naCKYAcTBO! nOAYMail AHllIeHh, BiH n;e p06HTh ia casroro nOqaTKY! I KOJKeH BiAqYBae n;e, ;'TO niAiHAe AO nsoro, TH w;e nixoro He 3Haem, EOHAi! A aa MoeMY ABipHRKOBi BOHO oxomaxocal

- EiAoAaxa,- rrposroaas rraa rOAOBa npaBAiHHSI 3ARBOBaHRM i CniBqYTARBRM TOHOM.- HeBJKe nosrep!

- Ta Hi, He nor-rep, aAe HaBepHYBCSI! - p03naqARBO BRrYKHyB MapeK.- To6i SI CKaJKY npaaay, EOHAi: MiH

2*

35

BHHaxiA, MiH xapdroparop Ma€ 0AHY JKaXAHBY BaAY. TH OAHaKOBO xynam iioro a60 npaiorenr BiA MeHe SIK noz,aPYHOK; TH, EOHAi, BiA nsoro He BiAMOBHllICSI, XOq 6H 3 asoro qOPTH CHnaAHCb. To6i, EOHAi, ue 6aHAYJKe, a6H TiAbKH TH Mir BHqaBHTH 3 asoro MiAb5lPAH. I TH ix TaKH BHqaBHII1. Lle rpaaaiosne AiAO, axe SI BJKe He xo-ry MaTH 3 HHM ni-roro cnixsaoro. A B Te6e CYMAiHHSI He raxe spaaAHBe, qyew, EOHAi? IJ;e AiAO AacTb To6i MiAbSIPAH, THC5Iqi MiAbSIPAiB; Me To6i AOBeAeTbcSI B3SITH na CBOIO AYllIY crpaxl rxaae 3AO. HaBaJKYHcH!

- ET, AaH cnoKiH,- BiAMaxHYBcSI EOHAi.- KOAH BOHO BHAiASI€ OTPYHHi raaa, TO BAaAa 3a6opOHHTb Horo, i KBHT. Xi6a TH He 3Ha€1lI HaIllHX YMOB, HaIllHX JKaAroriAHHx YMOB? OT SIK6H B Axepani. ..

- 51Ki TaM OTPYHHi rasa! - BHrYKHYB MapeK.- IJ;e ~OCb Y THCSIqy pasin ripnrel Cxyxaa YBa)KHO, EOHAi, nto 51 To6i CKaJKY; ue nepeBHrn;y€ AIOAChKHM p03yM, axe 6pexHi Tyr HeMa H KpHXTH. OTOJK MiH xaporoparop cnpaazd cnaAro€ MaTepiro, CnaAlO€ AO oCTaHKY, TaK, nto He AMIIIa€TbCH H nopOIllHHKH; a60, xpatne CKa3aTH, poauienxroe, poanoponryc, p03KAaAa€ na eAeK1'pOHH, CnOJKHBa€, p03Mexroc, He aaaro, SIK ue Ha3BaTH; OAHe CAOBO, BHKOPHCTOBY€ Ii AO KiHn;SI. TH H YSIBAeHHSI He Ma€Ill, SIKa aeasripne eaepria MicTHTbCSI B arosrax. 3 nianenrneposr ByriAASI B xasaai MOJKHa o6nAHBTH na neponxaai AOBKOAa cBiTY, MOJKHa oCBiTAroBaTH eAeKTpHKOIO aero Flpary. npHBOAHTH B pyx aecs 3aBOA PYCTOHa 1, a60 uio 3aBrOAHO; a OAHHM ByriAhHHM 6pMKeTHKoM MOJKHa onaAIOBaTH AiM i BapHTH IJKY AASI ~iAOi pOAHHH. Ta BpeIIITi H ByriAASI He 6YAe norpttiae:

MOJKHa TonHTH nepllIHM-AinIIIHM KaMiHu;eM a60 JKMeHbKOIO 3eMAi, B3SITOIO na BYAHU;i. KOJKHa rpynoxxe 'MaTepii Ma€ B co6i 6iAbllIe eaeprii, HiJK BeAH'tJe3HHM napOBHH Ka3aH; TiAbKH BHAo6YAb ill TiAbKH HaB'tJHCb AO KiHU;SI cnaAIOBaTH TY MaTepiIO! .SI ue BMiIO, EOHAi; Miii Kap6IOpaTOp ne BMi€. Florozu.ca, EOHAi, nro aapaan usoro sapr 6YAO npaU;IOBaTH ABaAU;SITb pOKiB.

- TH 3Ha€III, PYAO,- rroxas nan rOAOBa npaBAiHHSI noBiAbHO,- ue see AYJKe AIIBHe; axe SI xorocs BipIO To6i. 1M JKe 6ory, BipIO. 3Ha€III, KOAH SI CT05lB n~eA THM TBolM xaptiroparopora, TO BiAqYBaB, mo Tyr e uiocs HeHMOBipHO BeAHKe, uiocs TaKe, rn;o npOCTO npHrOAOMllIY€ AIOAHHy.

I MalIIHHo6YAiBHHH 3aBoA Y J\i6Hi (Tlpara).

36

Hi-roro He BAilO 3 C0601O; SI To6i aipro. TaM yHH3y, B nianaxi, y Te6e HKaCb TaE:MHH~SI. Taxa, nio rrepesepae AoropH AHOM aecs CBiT.

- Ox, EOHAi,- TpHBO)KHO npomerrorts MapeK,- Y TOMY ]I{ TO H yce AHXO. CTpHBaH, SI ace To6i rrOHCHIO. TH 'IHTaB KOAH CrriH03Y?

- Hi, He 'IHTaB.

, - 51 Te)K He 'IHTaB; Me Terrep ... P03YMi€llI, Terrep SI noxaaaro 'IHTaTH TaKi pe-ri. Hixoro B HHX He p03YMilO, AASI Hac, TeXHiKiB, ue HC1A3BH'IaHHO CKAC1AHe, Me ~OCb TaM €. TH )K, Ma6yTb, BipHI1I Y 6ora?

r. X. EOHAi 3aMHCAHBCSI.

- IH )Ke 6ory, He 3HaIO. Mafiyr's, 60r €, axe na SlKiHCb iHIlliH aipui, Y Hac Horo aesra. Ae TaM! Ta AO HaIllHX xacia TaKe 6 i He rraCYBaAO. Hy CKaJKM, 6YAb AaCKa, m;o HOMY Tyr p06HTH?

.- 51 He BiplO,- TBepAO BiAKa3aB MapeK.- 51 He xo=ry BipHTH. 51 3aBJKAH 6YB areicrosr. .H aipio B MaTepiro i B nocryn, a 6iAbW Hi B m;o . .H HaYKOBe~b; a HaYKa, EOHAi, He MOJKe npHrrYCKaTH iCHYBaHHH 6ora.

- 3 rrorAHAY KOMep~ii,- 3aSlBHB EOHAi,- ne pill 6aHAYJKiciHbKa. KOAH BiH xoxe 6yrM, TO xaH co6i 6YAe, 60r 3 HHM. MH OAHe OAHoro He BHKAIO'IaE:MO.

- AAe 3 norxaay HayKM, EOHAi,- CKa3aB iHJKeHep CYBOpO,- ne a6COAlOTHO nenpanymeana pis. A60 BiH, a60 aayxa, 51 He TBepA)KY, ~O 60ra aesrac: H TiAbKH TBepAJKY, nto Horo He rrOBHHHO 6yrH - a60, npHHaHMHi, BiH He nOBHHeH BHSlBASlTH ce6e. I SI nipro, II.J;O HaYKa KpOK sa KpOKOM BHTicHHe Horo a60 npHHaHMHi 06MeJKye Horo npoana. I aipro, nto ne ii HaHBM~a MiciSl.

- MOJKe, if TaK,- cnoxifino rrorOAHBCH nan rOAOBa npaBAiHHH.- Hy, a AMi ~o?

- A Terrep, EOHAi, yID3M co6i, II.J;O... A60 cTpHBaH, 51 CKaJKy inaxnre: TH anacur, ~O rexe : rraHTei3M? Lle nipa, Hi6H B ycsosry, ~O iCHY€ na CBiTi, BHSlBAH€TbCH €AHHMH Gor, lIH A6cOAIOT, SlK xo-renr. Y AIOAHHi, B xasseai, B TpaBi, y BOAi - BCIOAH. A saaeur, m;o TBepAHTb Crnnoaat Il(o MaTepiaAbHicTb - ue TiAbKM BHSIB a60 )K OAHH 6iK 6o)KeCTBeHHoi cyocramnl, a ApyrHH 6iK - AYX. A 3Ha€IIl, II.J;O TBepAMTb $exHep?

- He 3HalO,- ID;HpO npM3HaBcSI nan EOHAi.

- Cl>exHep TBepAHTb, mo ace, 6YKBaAbHO ace 0AYXOTBO-

peae, II.J;O 60r 0AYXOTBOPIO€ C06010 BCIO MaTepilO, axa e na cairi. A TH aaaem J\.eH6Hin;a? J\.eH6Hin; TBepAHTb, mo

37

MaTepiSI CKAaAeHa 3 AYXOBHRX t.IaCTOt.IOK, is MOHaA, SIKi e OO)KeCTBeHHRMH CYTHOCTSIMR. ~O TH na ue cxaxcemi - He 3HalO,- poaryrixeao BiAnoBiB r. X. EOHAi.- .SI aa ~hOMY He P03YMiIOCh.

- .SI Te)K Hi; BOHO crpamemro cKAMHe. AAe ysmR coot, SIK nparrynieana, HioR cnpanzd B YCSIKiii MaTepil e oor. nto BiH SIKOCh YB'SI3HeHRH B HiM. A KOAR ~10 srareplro P03- ~enRTR AO KiH~SI, BiH BHAiTae :3 nei, MOB ia qapiBHOi CKpRHhKH. Aoro parrrosr Hi6R BHBiAbHRAR. BiH BRAiASI€:TbCSI 3 MaTepii, SIK CBiTRAhHRH raa i3 ByriAMI. Cnaxanr OARH aTOM - i MaEill parrrosr nOBHRM niABaA AOCOAIOry. npOCTO ARBO, SIK BiH spaay p03npOCTopIOETbCH.

- CTpRBaH,- 03BaBCH nan EOHAi.- nOSICHR uie paa, TiAhKR noaoxi,

- ()r)Ke,- 3HOBY no-ran MapeK,- YSIBR cofii, SIK npany~eHHSI, mo B KO)KHiM MaTepii MicTRThCSI AOCOAIOT Y 3B'SI3aHoMY crani, cKa)KiMO, SIK 3B'SI3aHa, inepraa enepria, aoo, npocriure Ka)KYlJR, mo oor BCIOARC~RH, TOOTO npaCYTHiH y 6YAb-SIKiH srarepit i B KO)KHiH xacro-nn MaTepii. A Tenep YSIBR, nto S1KRHCb IlIMaTOlJOK srareptl TR 3HR~RB AO KiH~SI - 3AaBaAOCh 6R, 6e3 oCTaHKY. Ta oCKiAbKH 6YAbSIKa MaTepiSI ne, BAaCHe, MaTepiH nAIOC AOCOAIOT, TR 3HH~HB TiAbKR MaTepilO, i B Te6e 30CTaBCSI He3HR~eHHHM saARmOK: lJHCTRM, BRBiAhHeHRM, aKTHBHRH A6cOAIOT. 30cTaAHCSI XiMit.IHO Hep03KAaAHi, nesrarepiaxsa! penrrxa, HKi He AalOTb crrexrpaxsaax lliHiM, He MalOTb Hi aTOMHoi aara, Hi XiMiqHOi cnopiaaeaocri, He niAKopSIIOTbCSI 3aKOHOBi EOHllSI-MapioTTa, OAHe CAOBO, He MalOTb Hi.SlKHX, aHiSIKiCiHbKHX BAaCTRBOCTeM MaTepii. 30CTaBC.SI t.IRCTRH 6or" XiMit.IHe «aitno», SIKe AiE 3 BeAHt.Ie3HOIO enepricio. A OCKiAhKH ue «nimo» He MaTepiaAhHe, TO 3aKOHH MaTepii He CKOBYIOTb Moro. A 3 caM oro nsoro BRnARBaE, Il.\O BOHQ Mae BRSIBASITRCSI npOTRnpRpOAHRM t.IRHOM - Y BRrASIAi lJYAec. Yce ue BRnARBaE 3 nparrymenns, ~O B MaTepii MicTHTbCSI 6or. TR MO)Keill YSlBHTH co6i, SIK nparrymenaa, ~O BiH e B HiH?

- MOJKy,- BiAnOBiB EOHAi.- A AaAi?

- rapa3A,- CKa3aB Mapex i niABiBcSI.- To BiH TaKH

cnpasai B HiM E.

38

P 03 A i A IV. :SO:>KeCTBeHHHH niABaA

Flaa nOHAi HeKBanHO nOCMOKTaB carapy, - A HK JKe TH AOBiAaBcSI npo u;e?

- no co6i caMoMY,- BiAnoBiB iaxceaep Mapex, uto

BJKe 3HOBY XOAHB no KiMHaTi.- Miii xaptiroparop, p03KAaAaIOtIH MaTepiIO, BHpo6MIe no6itIHHH npoAYKT: tIHCTHH, He3B'H3aHHH A6cOAIOT; 60ra B XiMitIHO tIHCTiH <tJopMi. TaK 6H MOBHTH, 3 oanoro KiHD;SI BiH aaseprae MeXaHitIHY eaepriro, a 3 APyroro - 60)KeCTBeHHY cyraicrs, AOc:rOTY HK TOAi, KOhH p03KhaAaeUI BOAY na xacens i noaeas, TiAb" KH He3piBHHHHO 6iAbmoIO MipOIO.

- rM ... - rMyKHYB naH EOJIAi.- A AaAi?

- 51 raAalO,- 06epeJKHO npoaaaas MapeK,- mo AeSlKi

BHHHTKOBi OC06HCTOCTi 3AaTHi B csoesry opraaiasri P03Ai .. AHTH MaTepiaAbHY H 60JKeCTBeHHy cyocraanit: poaysricnr, SlKOCb excrparynarn qlI BHAaBAIOBaTH A6co)UOT ia caoel axacaoi MaTepii. Flpasriposr, XPHCTOC, qYAOTBop~i, <tJaKiPH, MeAiYMH, npopoxa BMi.hH ne p06HTH HKOIOCb ncaxi-rHOIO CHAOIO. A MiH xaptiroparop p06HTb ne qHCTO TeXHiqHHM IIIAHXOM. Lle ~OCb Hi6H <tJa6pllKa A6co.hIOTY.

- <I>aKTH,- CKa3aB naa nOHAi.- Aep)KHCH <tJaKTiB.

- Deb To6i rpaxra. 51 cnepmy CKOHcrpYIOBaB cBiii Per-

fect Carburator 1 'qHCTO TeOpeTHq~o. A nOTiM 3po6HB HeBeAHqKY MOAeAb - me He AiiioBY. A'JK xeraepra MOAeAb nosaxa nO-CnpaBJKHbOMY -KpyrHTHCb. BOHa 6y.J\.a ncsoro OTaKeHbKa, axe AiHAa AYJKe rapno, I KO.J\.H H npamoaaa 3 aero B TaKHX HeBeAHtIKHX MacmTa.6ax, TO BJKe H To.a,i BiAq)'BaB SIKHHCb AHBHHH BnJUlB aa nCHXiKY • .HKYCb TaKy tIYAHy BeceAiCTD 'liB 3 asapyn an lUI. AAe' 51 raAaB, mo TO npOCTO paAicTb BiA ycnixy a60, MO)Ke, nepearosra. A noriM SI noxaa npopoxynara H TBOpHTH qYAeca.

- ~o, ~o? - BHryKHyB naa nOHAi.

. - Tlpopoxyaarn H TBOpHTH qYAeca,- 3acMyqeHo nOBTOplIB MapeK.- Bysaxa B srene XBHAHHH TaKora AHBHoro rrpospinna. 51 3HaB, HanpHKAaA, is n;iAKOBHTOIO neBHicTIO, mo CTaHeTbCSI B MaH6yrHboMY. I Te, m;o TH npHHAem, nepeA6aqHB nanepen, A TO HKOCb, np~IOIOqH na TOKapHOMy aepcrari, nirort, co6i stpaas. nOAHBHBCSI na nopaaeHHH IIaAeD;b, i 3pa3Y aa HbOMY napic HOBHH ntrors, Oxe .. BHAHO, s.r nsoro XOT1B, axe JK ne AY)Ke AHBHa ptx. I. .. crpam-

I AOCKOHaAHH Kap6IOpaTop (anrJl.j.

39

na, AGo Y.SIBH coot, nro Sl XOAHB Y nonrrpi, 3Haern, ne Ha3HBaeTbCH xearrenia. 51 HiKOAH He BipHB Y TaKi aiceriirHR~i. 3Haelli cass, SIK SI nepeAHKaBCH.

- I.l(e 6 naK,- nOBa)KHO norOAHBCSI nOHAi.- Lle, na-

neBHe, AY)Ke HenpHeMHe AiAO. _ _

. - Crpanrenao HenpReMHe. 51 raAaB - ~e IIlOCb B-iA HepBiB, HKeCb caMOHaBiIOBaHHSI a6om;o. A nOTiM SI nOCTaBRB Y niABaAi TOH BeARKRH Kap61OpaTop i aanycraa Horo. 51K 51 T06i CKa3aB, BiH rrpamoe BJKe niaropa MicH~SI AeHb i Hiq. I a)K TOAi AO MeHe AiHmAO nee 3HalleHHSI THX HBRIIl. 3a AeHb niABaJ\. HanOBHHBCH A6cOAIOTOM ymeprs, i BiH no-ran poanoaaaracs no BCbOMY 6YAHHKY. P03YMiE!1lI, qRCTRH A6cOAIOT nponaxae BiAbHO xpias yci pesoanaa, TiAbKH xepea AeHKi TpOXH rroaixsniure. A B rroairpt noumPIOE!TbCH ai llIBHAKicTIO cairxa. Koxa Sl TyAH BBiifllIOB, TO MeHe oxonas Halle SlKRHCb excraa, 51 KpHlIaB aa BeCb rOAOC. He 3HalO, Ae B MeHe B3.HAaCH CH.J\.a BTeKTH 3BiATH. A TOAi aaropi 51 06MipKYBaB yce ne, Flepnra MOH AYMKa 6YAauro ue HKRHCb HOBRH, AYPMaHAHBHH, BeceA~HH ras, SlKHH BHAiAHE!TbCSI npa ~iAKOBHTOMy CnaAIOBaHHi MaTepii. TOMY SI if HaKa3aB YCTaHOBHTH 3HaABOPY BeHTHASlTop. KOAH Horo BCTaHOBAIOBaAH, aa ABOX MOHTepiB 3iHIlI.J\.O SlKeCb OCIDlHHSI, B HHX 6y AM BRAiHHSI; TpeTiH 6YB aAKOrOAiK, i ne, Ma6yrb, TpOXH iMYHi3YBaAO Horo. nOKH Sl BipHB, nro ne TiAbKH raa, TO nposin 3 HHM AeHKi AOCAiAH; ~iKaBO, mo B A6cOAIOTi BCSlKe CBiTAO ropars 6araTO HCHime. 51KoH Horo MOJKHa 6YAO BAepJKaTH B CKJUIHiH KOA6i, $I 6 HanOBHIOBaB HHM eAeKTpOAaMnOllKH; aae BiH BiAbHO BHXOAHTb ia 6YAb-HKoro BMicTHm;a, xaii 6H HK ~iAbHO sarepsrerasoeanoro. nOTiM SI BHpillIHB, tno ne, Ma6yrb, HKeCb YAbTpapeHTreHiBCLKe BHnpoMiHIOBaHWI; aae aesra Hi 3HaKY eAeKTpHqHHX HB~, i na cpOTonAaTiBKax: BOHO He xamae CAiAiB. A na TpeTiH AeHb AOBeAOcSI BiABe3TH AO Ai-

.. . " .

xapm ABlpHRKa 1 aoro APyJKHHy, nto JKHAH HaA nlABaAOM.

- A lIOMY? - cmrran nan :SoHAi..

- HaBepHYAHcb. Ha HHX 3iilllIAO HaTXHeHHH. BiH nosas

• ." • • • u

BHrOAOlliYBaTH pexmmn nponosiar II TBOpHTH lIYAeca.

A Horo APY)KHHa rrpopoxysexa. MiH ABipHRK oya aanpoqYA cOAiAHRH lIOAOBiK, MOHicT i qAeH TOBapRCTBa «Bixssra MHCAb». Ha.A3BHqaHHO rropaana AIOAHHa. I OT Y.SIBH co6i: 3 Ao6poro AHBa noxaa 3~iAIOBaTH AIOAeH HaKA(lAaHHHM PYK. 3BRttaHHo, aa asoro 3pa3Y AOHeCAH, OKPYJKHHH xixap, Miii npasrrexs, crpanrenao p03cepARBcH; H HaKa3aB BiABe3- TH ABipHHKa AO ncaxiarpa-raoi AiKapHi, lIlo6 He oy AO CKaH-

40

AaAy. Tenep HOMY Hi6HTO nOKp~aAO, BiH BHAYJKclB, yrpaTHB 'IYAOAiHHY CHAY; $I nonrxro Horo me na cexo, xaH TaM BiAnO'IHHe H 0AYJKae 30BCiM. A nOTiM SI caM nO'IaB TBOpHTH 'IYAeca if 6a~nITH MaHoyrHe. MiJK iHIlIHM, Y srene 6YAO TaKe BHAiHHSI: BeAH'Ie3Hi 60AOTHCTi 3apOCTi riraHTChKHX XBOuris, a B HHX SIKicb AHBOBHJKHi TBapHHH. OqeBHAHO, ne TOMY, mo $I CnaAIOBaB Y xapfiroparopi sepxasocixeasxe

. ByriAMI - BOHO 3 HaHAaBHimHX BepCTB. Y HhOMY, Ma6yrb,

'MiCTHThCH KaM'SlHoByriAhHHH 60r.

Tlaa EOHAi 3APHrHYBCH. - PYAO, ne JK CTpaxiTTSI!

- TaK,- CYMHO niATBepAHB MapeK.- nOMaAY $I no-ran

P03YMiTH, ~O ne He raa, a A6cOAIOT. 3i MHOID AiHAHCh JKaxAHBi pexi. JI 'IHTaB AIOACbKi AYMKH, 3 srene AHHYAO CBi1'AO, i $I MYCHB 3 yciet CHAH CTpHMYBaTHCSI, m;o6 He noxaTH MOAHTHCh Ta rrponoaiayna'ra aipy B 60ra. R BJKe XOTiB 3aCHnaTH xaptiroparop nicxosr, axe TOAi B MeHe rroxaaacs xearrema. 3ynHHHTH MamHHY HeMOJKAHBO. 51 B2Ke He HO- "t 'IYID BAOMa. I na cpa6pHn;i, cepea po6iTHHKiB, TpanMIAHCh . AYJKe TH:>KKi BHnaAKH OCHSIHIDI. 51 He 3HaID, 11\0 P06HTH, SOHAL TaK, SI BHnpo6)'BaB yci MOJKAHBi i30ASI~iHHi MaTepiaaa, ~06 3aTpHMYBaTH A6cOAIOT Y niABaAi. )l(Y:>KeAHIl;SI, nicox, MeTaAeBi CTiHH - nimo He aarpaxye Horo . .H npo- 6YBaB 06KAaCTH niABaA TBOpaMH nporpecopa KpeH'IOrO, Cnencepa, feKKeA5I, BciASIKHX n03HTHBicTiB; Y5lBH coot, mo A6cOAIOT npOXOAHTh i xpias HHX. Hi raaera, Hi MOAHTOBHHKH, Hi «CB5ITHH Boirrex», Hi narpicra-rat niceHHHKH, Hi YHiBepCHTeTChKi KYPCH AeK~iH, Hi KHHJKKH K. M. BHCKOqiAa, Hi nOAiTH'IHi 6pomYPH, Hi napaasrearcsxi creaorpaMB He BHSlBHAHCh HenpoHHKHHMH AMI A6cOAIOTY. 51 npocro

B posnexi. fioro He MO)KHa Hi 3aMKHyrH, Hi BHnoMnYBaTH.

Lle annymeae na BOAIO 3AO. .

- A 'IH cnpanai ne TaKe BJKe BeAHKe 3A01 - cmrras nan SOHAi.- XaH HaBiTh yce ne npasaa ... 'llH ne TaKe B:>Ke Hem;aCTSI?

- EOHAi, MiH Kap61OpaTOp - n;e rpaHAio3HHH BHHaxiA.

BiH rrpaseae CBiT AO TeXHi'llHOrO H coniaxsnoro nepeaoPOTY, BiH 6e3MipHO 3AemeBHTb BHpo6HH~BO, BiH AiKBiAye 3AHAHi H rOAOA, BiH KOAHCb yparye nanry nAaHeTY BiA 3aMep3aHHSI. A.Ae, 3 APyroro 60KY, BiH aanycxae B carr 60ra RK no6i'IHHH npoAYKT. 3aKAHKaIO Te6e, SOHAi, He xerKOBa:>K ~HM ¢aKTOM. MH He 3BHKAH MaTH cnpasy 3 peaxsHHM 60rOM, MH He 3Ha€MO, xoro MOJKe Hap06HTH Horo npacyrnicrr, - Y KYAhTYPHOMY BiAHomeHHi, B MOPaAhHO-

41

My i TaK AMi. CAyxaH, Tyr iAeThC5I npo AOAIO aciei AIOAChKOi ~HBiAi3a~ii!

- CTPHBaH ..• - MOBHB nan OOHAi 3aMHCAeHO.- A MOJKe, e HKi 3aKAHHaHIDI? TH He KAHKaB CBH~eHHKiB?

- 5IKHX cB~eHHKiB?

- Ta 6YAh-HKHX. Mafiyrs, BipOBH3HaHH5I TyT He

rpac POAi. MOJKe, BOHH 6 3YMiAH 5IKOCb ia ~HM ynopaTHCb.

- 3a6060H! - BH6YXHYB MapeK.- AaH sreni crroxiii 3 THMH cyraHHHKaMH! ~06 nOTiM YAaurrYBaAH MeHi B niA-i BaAi HKeCh qYAOAiHHe Mic~e AAH 60rOMiAAH, KYAH nocyHyrb npoxaaal Ao MeHe, 3 MoiMH nOrA.sIAaMH!

- Hy rapa3A,- CKa3aB nan EOHAi.- TOAi 51 caM ix 3arrpoury, Eo xi6a 3HaeIIl... A 3amKOAHTH BOHO He MOJKe. Bpenrri, H nixoro He MaIO npOTH 60ra. A6H TiAhKH BiH He 3aBaJKaB y p060Ti. A TH He np06YBaB AOMOBHTHC5I 3 HHM nO-Ao6pOMY?

- Hi! - 06YPHBCH iasceaep Mapex.

- I AapeMHo,- cyxo CKa3aB f. X. oOHAi.- MOJKe, no-

~aCTHAO 6 YKAaCTH 3 HHM HKyCb yrOAY! CnpaBJKHiH, TOqHHH KOHTpaKT, npasdpose, TaKoro 3MicTY: «MH 30- 60B'SI3yeMocH BHp06JU1TH sac HenOMipHO, 6e3nepepBHO, B YMOBAeHiii KiAbKOCTi, a BH aa ne 3060B'H3yeTecH apexTHCh GYAb-SIKHX BHSIBiB 60JKeCTBeHHOCTi B paz.iyci CTiAhKOX i CTiAhKOX MeTpiB BiA Mic:qg BHpo6HH~TBa». 51K TH raxaenr. BiH norOAHBCH 6?

- He 3HalO,- 3 HexiTTIO BiAnOBiB MapeK.- Meai 3AaeTbcH, ~O HOMY CnOAo6aAoCb iCHYBaTH HilAaAi aeaaAeJKHO BiA srarepil. MOJKAHBO... Y BAaCHHX inrepecax .•• BiH 6H npHCTaB na RKicL neperonopa, AAe BiA MeHe usoro

'"

He BHMaraH. .

- fapa3A,- norOAHBC5I nan EOHAi.- 51 nOIIlAIO caoro norapiyca. AYJKe TaKTqBHHH i CnpHTHHH qOAOBiK. A, KpiM TOro .•• MOJKe, sanponoayaara HOMY HKyCb ~epKBY? MJKe niABaA niA cpa6pHKolO Ta ii OKOAH~R - Mic~e, TpOXH .•• M-M ... TpOXH neriarre Hora. Tpe6a 6YAO 6 p03BiAaTH, HKi B nsoro CMaKH. TH He np06YBaB?

- Hi. 51 6 HaHpClAHime 3aTonHB niABaA BOAOIO.

- He rapsnaca, PYAO. 51, Ma6yrb, TaKH KynAlO TBiii

BHHaxiA. 3BHqaHHO, TH caM poaysricur, ~O H ••• me npHWAIO caoix iazceaepla. Tpe6a nee BHBqHTH. MOJKe, ne cnpaaai npOCTO OTPYHHHH ras. Ta xaH GH aaairt, ne 6YB i caM 60r - rOAOBHe, mo xaptiroparop TaKH npamoe.

Mapex niABiBc5I.

42

- TH HaBa/KHBc.SI BCTaHOBHTH xaptiroparop aa 3aBoAi MEAT?

- .H HaBa)KHBCSI,- BiAKa3aB, TeJK niABoA.sPIHCb, nan roAOBa npaBAiHHSI,- no-tara MaCOBe BHpo6HHU;TBO xaptiropeTopiB. Kapfiroparopa MSI 3aAi3HHU;b i naponxaala, Kap61Oparopa AASI QeHTpaAbHOrO onaAeHHSI, AASI JKHTAOBHX GyAHHKiB i YCTaHOB, AASI cpa6pHK i nncix. '4epe3 AeCSlTb pOKiB Y BCbOMY CBiTi 6YAe EAHHe AJKepeAO eneprtl - xaptiroparopa. .H nponOHYIO To6i TpH npoueara 3 BaAOBOrO npaoyrxy, 3a nepnrmi pix ne, Ma6yrh, BHHAe KiAbKa MiAhHOHiB. THM qaCOM TH MOJKem BH6HpaTHCSI 3BiACH. l.l.lo6 SI Mir npHCAaTH CIOAH CBOIX AIOAeH. 3aBTpa spanui 51 npHBe3Y aixapaoro crracxona, Kpame GYAe, KOAH TH 3 HHM He 3YCTpiHeIIICSI, PYAO. Baaraxt, 51 6 BOAiB, ~o6 Te6e TYT He 6YAO. TH TpOXH pi3KYBaTHH, a MeHi 6 He XOTiAOCSI 3 casroro noxarxy ApaTYBaTH A6cOAIOTa.

- EOHAi,- 3 )KaxOM Y roxoci CKa3aB MapeK.- ocrepiraro Te6e BOCTaHHe: TH BHnYCTHm Y CBiT 60ral

- Hy ~O )K,- 3 riAHicTIO BiAKa3aB r. X. EOHAi.- nOTiM BiH 6YAe OC06HCTO BASItIHHH MeHi sa ne. I cnozdearoca, ~O BiH He nOBeAeTbCSI ai MHOlO HenopSIAHO.

P 03 A i A V. BiKapHHii £DHCKOD

TH)KHiB aa ABa no HOBOMY poui Inxceaep Mapex CRAiB Y Ka6iHeTi rOJ\.OBH npaBAiHH5I MEAT (MeTaAOo6po6He aKQiHHe TOBapHcTBo).

- Hy, AaAeKO npocYHYAHC.H? - crnrraa nan EOHAi, 3BOASlqH oni BiA HKHXOCb nanepis.

- 51 B)Ke see 3po6HB,- BiAIIOBiB MapeK,- Flepeaas TBOIM iH)KeHepaM AeTaAhHi KpeCAeHH.H xaptiroparope. OrOM AHCHM, HK nax Horo rrpiaamne ..•

- KpOAbMYC.

- TaK, taxceaep KpOAhMYC <i>aHTaCTHqHO cnpOCTHB MiH

aTOMHHH ABHryH - ny, poaysncm, nepeseaeaaa eneprit eAeKTpOHiB Y MeXaHiqHY P060TY. 0, BiH Mac Ke6eTYTOM TBiil KpOAbMYC. A nto me HOBoro?

r OAOBa npaBAiHHSI MEAT MOBqKH nacas AMi. AJK aa XBHAhKy BiAnOBiB:

EYAyeMO. CiM THCHq My AHpiB. 3aBOA xapfiroparo-

pis.

Ae?

Ha BHCOqaHax. I 36iAbllIHAH axnioaepumi xanrrax,

43

Ha nlsropa MiAb5lPAa. I'aaera Ae~o nauryrs npo Hall HOBHM BHHaxiA. OCb nOrA5IHb,- AOAaB BiH i 3BaAHB Mapexoai aa KOAiHa nlanetrraepa tIeCbKHX i 3aKOPAOHHHX raser, a casr 3HOBY nopHHYB Y sxics nanepa,

- .H BJKe ABa THJKHi. .. M-M ... - npOMOBHB Mapex SlKOCh 3AymeHO.

- lQo?

- BJKe ABa THJKHi He 6YB na CBoiH ¢a6pHQi Y EpJKeB-

HOBL .H ... 51 He MO)KY HaBaJKHTHCb. TaM ~OCh AieThcSI? - Yry.

- A... SlK TaM MiH xaperoparop! - AonHTYBaBCH Ma-

pex, nepeesararoxa crpax, - Yce KpyrHThC5I.

- A ... nto P06HTh... OTe, APyre?

Tlaa EOHAi 3iTXHYB i nOKAaB pyxxy.

- TH snaem, mo MiKCOBY BYAHQIO AOBeAOCb nepeKpHTH?

- qOMY?

- Eo AIOAH XOAHAH !YAH MOAHTHCb. L{iAHMH IOp6aMH.

nOAiQiSl xorixa p03irHaTH ix, TO 30CTaAOCb TaM ciM TpyniB. J\.ynQIOIOTb AYPHiB, a BOHH - 51K OBetIKH.

- Llsoro CAiA 6YAO cnOAiBaTHCb, nsoro CAiA 6YAO cnoAiBaTHCb ... - p03natIJ\HBO MHMpHB Mapex,

- MH neperopoxaxa BYAHQ10 KOAlOtIHM APOTOM,poanoainaa AMi EOHAi.- 3 AOBKOAHllHix 6YAHHKiB AOBeAOCSI BHCeAHTH AIOAeH: nocnixs TSlJKKi CHMnTOMH pexiriMHocTi. Tenep TaM npamoro'rs KOMicii 3 MiHicTepCTBa OXOpOHH 3AOPOB'g i 3 MiHicTepcrBa OCBiTH.

- To, Ma6yrb. BAaAa 3a6opOHHTb MiH Kap6ropaTOp!.- 3 BHAHMOIO nOAerKicTIO 3iTXHYB Mapex.

- Ea Hi,- sanepeaaa f. X. EOHAi.- KAepHKaAH crpameHHO 06YPlOIOTbCSI TBOiM xapfiropa'ropora, a TOMY nporpecasni naprfi na 3AicTh iM aaxamarorr, Horo. HiXTO, BAaCHe, He anae, npo ~O RAeThCR. BRAHO, mo TH He t.JHTaem raae'r. Yce ne BHPOAHAOC5I B HiKOMY He nOTpi6HY nOAeMiKY 3 KAepHKaAi3MoM. A nepxsa BHnaAKOBO 5IKpa3 Mae TyT TpOXH panii. TOH npOKA~HH BiKapHHH cnacxon AonoBiB xapaanexoat-apxtcnacxononr. ..

- .HKHH BiKapHHH enacxorrt

- Ta OAHH TaM cnacxon AiHAa, 3araAOM P03YMHHH

t.JOAOBiK. 51, 6aQ, B03HB Horo Ty AH, m;o6 BiH nOAHBHBC5I na TOH t.JYAOAiHHHH A6cOAIOT OK OM ¢axiB~SI. BiH AOCAiAJKYBaB TaM yce AiAO QiAHX TpH AHi. aecs xac CHAiB y niABaAi i. ..

44

- HaBepHYBCSI! - BHrYKHYB Mapex.

- Ae TaM! Mariyru, BiH YJKe TaKHH 3arapTOBaHHH IllOAO

fiora - a60 ure 6iAbIIIHH areicr, Hi)K TH, He 3HaIO; Me xepea TpH AHi BiH npHHIIIOB AO MeHe if xaxce, nto 3 KaTOJ\H~bKoi TOqKH 30PY rrpo fiora He MOJKe 6YTH if MOBH, uio uepxaa KaTerOpHqHO BiAKHAae H 3aCYA)Kye naarelcra-ray rtnoreay SIK epees: OAHe CAOBO, tte 30BciM He AeraAbHHH, 3aKOHHHH 60r, niATpHMYBaHHH aaropa-re'rosr ~epKBH, OTO)K BiH, HK CBSIrn;eHHK, MYCHTh KBaJ\icpiKYBaTH see ne HK maxpaiicrao, oMaHY i epees. AYJKe P03YMHO rOBopHB.

- To BiH He BiAl.JYB TaM HiSlKHX HaAnpHpOAHHX SIBHrn;?

- Ta Hi, BiH yce TaM rrepexcas: i OCSIHHHH, i l.JYAO-

TBOpCTBO, i excraa, i see. BiH He aanepexyc, uio ace ue TaM BiA6YBaCTbCH.

- Hy, a SIK JKe BiH ne nOHCHIOC?

- HiSIK. KaJKe, uio uepxaa He nOHCHIOC, a aaxasye

a60 3a6opOHSIC. OAHe CAOBO, BiH KaTerOpHl.JHO BiAMOBHBCSI KOMnpOMeTYBaTH uepxsy HOBHM, me He AOCAiAJKeHHM 60rOM. DpHHaMMHi TaK SI Horo 3P03YMiB ... A 3HaCllI, uio 51 KynHB OTY uepxsy na EiJ\iM ropi?

- Harn;o?

- BOHa HaM6J\HJKqe AO EpJKeBHoBa. Tpacra THC,Hl.J 3a-

nAaTHB! 3anponoHYBaB II nHceMHO Ii YCHO TOMY A6coAIOTOBi TaM y niABaAi, rn;06 BiH nepefipaaca TYAH. QiAKOM npacroaaa 6apoKKoBa uepxsa: KpiM 'ror-o, 51 narrepez, no .. rOAHBCH na 6YAb-HKe rrorpitine rrepeofixaananna. I AHBHa pix: aa KiAbKa KpOKiB BiA nepxan, y 6YAHHOtJKY HOMep

,. ""

qOTHpHCTa n HTAeCHT CIM, noaesxopa CTaBC5I KAaCHqHHH

BHnaAOK eKCTa3Y 3 OAHHM MOHTepOM; a B caMiH uepxai - HiSIKHX, ny Hi5IKiciHbKHX qYAec! OAHH BHnaAOK 6YB axe y BPIIIOBH~5IX, ABa - aaairt, y KOIIIHpJKaX, a Ha DeTpllIHHCbKiH crannii 6e3APOTOBoro TeAerpacpy - npOCTO-TaKH erriAeMil.JHHH cnaxax pex irifraocrt. BCi panicrexerparptcra, nro TaM npatnororr., parrrosi 3 Ao6poro AHBa no-taxa nepeAaBaTH na seer, CBiT eKCTaTHqHi paAiorpaMH - SIKeCb HOBe eaaarexic: MOBJ\SIB, 60r 3HOBY CXOAHTb Y CBiT, rn;o6 cnacra Moro, i OTaKY BCSlqHHY. nOAYMaM xmtreas, HKe CTpaMOBHrn;e! Tenep rrporpecaaai raaera cKy6YTb MiHicTepCTBO- 3B'SI3KY, aJK nip'a AeTHTb; xpaxe'rs, nio «KAepHKaAi3M BHnYCKac na3YPH» i BCSIKi TaKi AYPHH~i. nOKH uro HixTO He 3AoraAY€TbCSI, nro ne SIKOCb nOB' 5I3aHe 3 xaptnoparopOM. MapeKY,- AOAaB EOHAi nOllienKH,- SI mocs T06i CKaJKY, axe ue TacMHH~H: TH)KAeHb TOMY TaKe CTaAOC5J 3 HallIHM BiHCbKOBHM MiHicTpOM.

45

- 3 KHM? - BHryKHyB Mapex,

- Tnxol 3 BiRCbKOBHM MiHicTpOM. BiH 6YB Y CBOIH

BiAAi B AeRBiIVIX, i panrosr aa nsoro 3iR1lIAO OCSHIHHH. Apyroro AHH spannt BiH BHlliHKYBaB yaecs npa3bKHH rapaiaon i noaas npoMoBASITH nepez, HHM npo BittHHH MHp Ta 3aKAHKaTH BOSIKiB AO MytIeHHtIeCTBa. 3BHttaHHo, HOMY apaay AOBeAOCb nOAaTH y BiAcTaBKY. B raaerax HaAPYKYBaAH, HioH BiH aar AO saxsopts. Oraxe-ro, APY3SIKO.

- Y)Ke H y AeHBiQSIx,- TY)KHO MOBHB iHJKeHep.Lle JK crpaxrrra, EOHAi, SIK BOHO p03nOB3aeTbCSI.

- HeBTpHMHo,- norOAHBCSI naH EOHAi.- DAHH ttOAO" BiK nepeais cpopreniaao 3 Tie:i aasysrxenol MiKCOBOi BYAHQi aJK na Flaaxpau, TO xepea ABClAQSITb qOTHPH rOAHHH sees AiA OXonHAo ...

Flaa EOHAi He AorOBopHB. YBiHlliOB xyp'cp i AonOBiB, W;O npHOYB enacxon AiHAa. Mapex rroxaa KBanAHBO npoma'racs, axe EOHAi BTHCHYB Horo Ha3aA Y xpicxo H CKa3aB: - TiAbKH CHAH H MOBtIH; QeH enHCKon - 'tJapiBHHH ttOAOB'SIra.

A BiKapHHH enacxon AiHAa BJKe' BXOAHB AO Ka6iHeTY.

To 6YB HeBHcoKHH BeCeAmf AOOPOAiH Y 30AOTHX OKYASIpax, 3 HaCMimKYBaTHM POTHKOM, nO~CBSIw;eHHQbKoM;y CTHCHyTHM Y npeCHMnaTHQHY xypa-ry ryaxy, OOHAi BiApeKO" MeHAyJ3aB HOMY Mapexa HK BAaCHHKa Toro aentacxaaoro 6pJKeBHOBCbKoro niABaAY. Crmcxon 3ClAOBOAeHO 110THpaB PYKH, a iHJKeHep Mapex 3AicHO MYPMOTiB mocs npo Te, ~O HOMY, MOBASIB, AYJKe npHeMHO, axe aa 06AH'tJ'tJi MaB 3aTSITHH BHpa3, HKHH Hi6H npOMOBASIB: «nOQiAYH MeHe KYAHCb, cyraHHHKY». enHCKOl1 3aKOnHAHB ry6eHSITa i

JKBaBO 06epHyJ3CSI AO EOlIAi. ,

- Tlane rOAOBO,- 6ClAbOpO CKa3aB BiH niCJ\.H KiAbKOX 3araAbHHX cppa3.- 51 l1PHHIDOB AO nac Y BeAbMH AeAiKaTHiil cnpasi. BeAbMH AeAiKaTHiH,- nOBTopHB BiH ai CMaKOM.- MH 06rOBOplOBaAH Bailly ••. M-M ... Barny npotixeMy B KOHCHCTopii. Aoro npeaexeriatcrs, Ham apxtnacrap, CXHAbHHH YAClAHaTH QIO npaxpy icropuo no 3M03i THxime. P03YMieTe, cry HenpHCTOHHY KOMeAilO 3 qYAecaMH. Aapyifre, H He XOtIY 3atIinaTH xecrr, nana.i. nana axacHHKa ...

- EYAb AaCKa, roeopirrc=- nOXMYPO MOTHYB rOAOBOIO Mapex.

- Hy, OAHe CAOBO, sees TOM CKaHAaA. Vloro rrpesexetimcrt, 3BOAHAH BHCAOBHTHCb TaK, mo 3 norASIAY aipa H P03YMY He MOJKe 6yrH aixoro npnxpimoro, HbK OTe 6e3-

49

60JKHe, npOCTO-TaKR 6AI03HipCbKe nopynreaaa 3aKOHiB npRpoAR ...

- A03BOAhTe! - otiypeno BRryKHYB MapeK.- 3aKOHR npRpOAR 6YAbTe AaCKaBi nOARmRTII HaM. Mil BamRX AorMaTiB He xtnaesro!

- nOMRASlETeCh, A06pOAiIO,- JKBaBO BiAnOBiB aixapHRH enRCKon.- nOMIiASIETeCh. HaYKa 6e3 AorMaTiBue xmne xynxa CyMHiBHHX TBepAJKeHh. AAe ripme Te, ~O Bam A6cOAlOT cynepexara QepKOBHRM 3aKOHaM. BiH He Y3rOAJKYEThCSI 3 yqeHHSlM npo CBSlTO~i. He paxYEThCH 3 ~epKOBHHMR TpaARQiSlMR. I'pytio nopyuryc BqeHHSI npo CBSITY TpiHQIO. He 3Ba)KaE na arrocroxscsxy iepapxiro. He rriAAaETbcSI HaBiTb ~epKoBHRM eK30PQR3MaM. I TaK AaAi. OAHe CAOBO, nOBOARTbCSI TaK, ~O MR MYCHMO xarerOpRqHO BiAKHHyrR Horo.

- Hy, HY,- npRMRpARBO 03BaBCSI nan EOHAi.- nOKR ~O BiH rrOBOARBCH AOCRTh ..• npRCToHHO.

BiKapHRH cnacxon OCTepeJKARBO niAHSlB rraxens.

- nOKR ~O - TaK. AAe MR He 3HaEMO, HK BiH nOBOARTRMeThCSI AaAi. 3aBBaJKTe, naae rOAOBO,- BiH parrrosr nepeiimoa na AOBipqRK TOH.- BaM iAeThcSI npo Te, ~o6 He 6YAO CKaHAaAY. HaM TaKO)K. BR 6 xOTiAH aenosrirao ycynyra QIO npaxpicrr, HK npaxrn-raa .J\IOAHHa. MR TeJK - 51K 60JKi cxyra H npeAcTaBHRKR. MH He MOJKeMO AonYCTHTH, ~o6 3'gBHBCH SlKRMCb HOBRH 60r qH HaBiTh HOBa pexiriSl.

- CAaBa 60ry,- 3iTXHYB 3 nOAerKiCTIO EOHAi,- SI 3HalO, ~O MR AOMOBRMOCSI.

- qYAOBO! - BHrYKHyB enRCKon, paaicao 6AHCKalOQH OKYASlpaMR.- rOAoBHe - AOMOBRTHCb! BHcOKOnOBa)KaHa KOHCRCTOpiSl nocraaoaaxe, ~O 3 orARAY na tnrepeca QepKBR BOHa, SlK BHHSlTOK, MO}Ke B3S1TH niz, CBOlO onixy TOM BanI .•. M-M ..• A6cOAIOT; BOHa cnpooye npHBeCTH Moro AO 3rOAR 3 KaTOAR~hKHM BipOBQeHHSlM i orOAOCRTh 6YARHOK HOMep TRCSllIa miCTCOT n'SlTAeCSlT OARH y EpJKeBHOBi qYAOTBOPHHM Micn;eM AASI 60rOMiA.J\SI i. ..

- Oro! - BRryKHyB Mapex i cxonRBCSI.

- BH6aqTe! - BAaAHO KRHyB e:nRCKOIl.- 4YAOAiHHRM

Mic~eM AASI 60rOMiAASI; oanase 3 AeSlKRMR aacrepexcenH5IMR. Flepnra YMOBa: 11\06 y aatnesraaaaosry HOMepi BHp06HRQTBO A6cOAIOTY 06MeJKHAOCSI AO HaHMeHIIIoi MOJKAHBOi MipR; rn;06 TaM BRp06ASlBCSI TiAbKR cAa6eHbKRH, MaAO BipYAeHTHRH, AYJKe p03piAJKeHHH A6cOAIOT, lQO BHSlBA5IBCSI 6 He TaK HenoraMOBHO i TiAhKR cnopaaaxao,

47

SIK 6YAO B AYPAi. A inaxnre MH He MOJKeMO B3.HTH aa ce6e BiAnOBiAaAbHicTb.

- fapa3A,- norOAHBCSI nan EOHAi.- A AaAi?

- AaAi,- rrpoBClAHB crrHCKOII,- IIlo6 Horo BHpo6ASIAH

TiAbKH 3 ByriAAH, A06yroro B MaAHX CBaTOHbOBH[(RX. 51K BH, 3 AaCKH aanroi, caMi 3HaETe, ne lJYAOTBOpHe Micu;e, sricne KYAbTy AiBH Mapii; TOJK, cnOAiBaeMOCSI, 3 AOIIOMOI'OIO Toro JK TaKH TaMTemHboro ByriAAH Mil B~amTYcMO B THCSIlJa miCTCOT rr'SlTAeCSIT rrepnrosry HOMepi B EpJKeBHOBi ocepeaox KYAbTY MaTepi 60JKoi.

- .HK BaM 3aBrOAHO! - BiAKa3aB EOHAi.- ~e W;OCb?

- Flo-rpere, BH 306oB'SIJKeTeCb, W;O 6iAbwe HiAe, Hi

Tenep, Hi B MaH6yrHbOMY, A6cOAIOTY BHpo6AHTHCb He 6YAe.

- Qe6TO SlK?! - BHryKHYB rOAOBa npaaaiaaa MEAT.A aami xaporoparopat

- HiKOAH He 6YAyrb YBeAeHi B AiIO, KpiM Toro EAHHoro, 6pJKeBHOBCbKoro, W;O CTaHe BAaCHicTIO CB.HTOi nepxaa, i TiAbKH uepxsa 6YAe HHM KopHCTYBaTHCb.

- AYPHHD;SI,- 3arrepe'lHB rraH EOHAi.- Keptiroparopa 6YAyrb BHp06ASITHCb. l..Jepe3 1'pH THJKHi ix 6YAe CKAaAeHO AeCSlTb nrryx. 3a nepme IIiBpilJlJ.H - THCSllJY ABicTi. 3a pix - AeCSlTb THCg'l. CTiAbKH B Hac Y:>K.e 3aIIAaHOBaHO.

- A SI BaM KaJKy,- MOBHB BiKapHHH €rrHCKOII THXO H COAOAKO,- W;O lJepe3 pix He 6YAe rrpaU;IOBaTH JKOAeH xap- 6lOpaTOp.

- '4oro () TO?

- Toro, W;O Hi peAiriHHHM AIOASlM, Hi areicrasr He IIO-

Tpi6eH peaAbHHH. aKTHBHHH 60r. He IIoTpi6eH, naaose. Qe BHKAIOlJeHO.

- A SI BaM KaJKy,- aarraaaao BTpyrHBCSI MapeK,W;O Kap61OpaTopH 6YAYThi Tenep ... Terrep SI caM aa HHX-; casre Qepe3 Te SI XOlJY Ix, W;O BH ix He XOlJeTe. BCYIIepeq BaM, Barna enacxoncsxa MliJ\.OCTe, xaacynepex yciM aa- 606oHaM, aescyrrepex YCbOMY uanrosry PHMOBi! I SI nepIIlHH BHrYXHy,- iazceaep Mapex aatipaa IIOBHi rpYAH noBiTP.H H npoKpHQaB 3 HeMeAOAiHHHM 3aIIaAOM: - XaiI JKHBe Perfect Carburator!

- n06alJHMO,- 3iTXHYBmH, CKa3aB BiKapHHH EIIHCKon AiHAa.- BH, naaose, caMi nepexonaerecs, W;O BHCOKOIIOBaJKHa KOHCHCTOpiSl MaJ\.a patriro. He AaAi .HK aa pix BH casrt npHnHHHTe BHpo6HHU;TBO A6coAlOry. AAe AOTH CKiAbKH mKOAH, CKiAbKH mKoAH BiH Hapo6HTb! Tlaaose, PaAH 6ora, He AYMaHTe, W;O nepxsa BnpOBaAJKye 60ra B CBiT!

48

Llepxsa Horo TiAbKH·o6MeJKye if cxeposye. A BII, naaoae 6e3BipHHKH, A03BOASIeTe ifOMY P03MHOJKHTHCb, Hi6H noBiHb. Kopeoexs CBSIToro Flerpa neperpasae if qeH HOBHH nororr: BiH, HK Hoia xoaxer, nepenxane xepea Mope A6coAIOTY. AAe BaIlIOMY cyqaCHOMY cycniAbcTBY.- ryqHHM rOAOCOM BHryKHYB enHCKon,- 6YAe HenepeAHBKH!

P 0 3 A i A VI. MEAT

- naHOBe,- CKa3aB rOAOBa npaBAiHIDI f. X. EOHAi aa napaai rrpaBAiHHSI cpiPMH MEAT 20 AIOToro.- MO)KY noBiAoMHTH sac, uro axopa OAHH uroaao 36YAoBaHHH xoprryc HOB oro 3aBOACbKoro KOMllAeKCY Ha BHCOqaHax 3AaHO B excnxyaraairo. HaH6AHJKqHMH AH.HMH nOqHeTbC.H cepiaae BHpo6HlIqTBO xaptiropa'ropla - AAR rroxarxy no BiciMHaAqSITb IIITyK aa AeHb. Y KBiTHi BJKe pospaxoayesso na uncraecar n'SITb nrryx, Ha xiaens TpaBH.H - ABicTi nrryx m;OAIDI. MH npOKAaAH n'.srrHaA~.HTb KiAOMeTpiB BAaCHHX

. . "

3aA13HH'IHHX KOAlH - rOAOBHHM qHHOM AASI 3aBe3eHH.H

ByriAAH. BCTaHOBAIOE:TbCSI ABaHaAD;.HTb napOBHX Ka3aHiB. P03rrO'laTO 6YAiBHH~TBO aosoro JKIITAOBOro KBapTaAY AJUI p06iTHlIKiB.

- ABaHaA:qsITb napOBHX Ka3aHiB? - HeA6aAo. Hi6H MiJK

iHWHM nepemrraa AOKTOP fy6Ka, AiAep onoaami.

- TaK, nOKH nro ABaHaA~.srrb,- rriATBepAHB naa EOHAi.

- AHBHO,- CKa3aB AOKTOP fy6Ka.

- 51 sac nHTaIO, naHoBe,- CKa3aB nan EOHAi,-

mo AlIBHoro B ABaHaAD;SlTlI naponax xaaanaxj' fv-,_SI TaKoro BeAHKOrO BHpo6HIPIOrO KOMnAeKcy •••

- ABJKeJKI - 03BaAlICb rOAOCIl.

AOKTOP ry6Ka tpoaisao BCMixHYBCSI.

- A namo n' SlTHaA~.sITb KiAOMeTPiB 3aAi3HHqHlIX KOAiii?

- M.H AOB03Y ByriAJuJ: Ta CHpOBIIHH. 3a P03paxYHKaMH,

KOAH 3aBOA AOCSlrHe noanoi noryJKHOCTi, 6YA.e nOTpi6HO BiciM BarOHiB ByriAASI rn;OAH.sI. 51 He P03YMilO, mo MOJKe MaTH AOKTOP fy6Ka npora 3aBe3eHH.SI ByriAASI.

- A Te,- BHryKHYB AOKTOP fy6Ka, cxorrHBllIHCb,mo BC.SI ~.H icropiz BKpaH niaoapixe. TaK, nanoae, HaA3BHqaHHO niaoapixa, Flan rOAOBa npaBAiHHSI npHMyCHB 36YAYBaTH 3aBOA AA.SI BlIpo6HH~TBa Kap6lOpaTopiB. Kap6IOpaTOp, SlK BiH 3aneBHHB Hac,- eAHHa pynriitrra CHAa B Maif6yrHbOMy. Kapriroparop, HK BiH HeAB03HaqHO TBepAHB, MOJKe p03BHHyrH THCSlqi KiHCbKHX CIIA aa 0AHOMY BiAPi ByriAASI.

49

A Tenep rOAOBa poaxaaye HaM rrpo 5IKHXOCb ABaHaA~SlTb napoaax Ka3aHiB Ta npo QiAi BarOHH ByriAJUI AAg THX xasaHiB. Flaaose, nponry sac, nOHCHiTh MeHi, qOMY TOAi BiApa ByriJU\J1 He BHCTaqHTh AJ\.5I aauroro 3aBOAY? Hamo HaM YCTaHOBAIOBaTH napoai Ka3aHH, KOAH MH MOJKeMO MaTH aTOMHi ABHrYHH? Flaaone, KOAH seer, Qeii Kap6lOpaTOpHe arpepa, TOAi H He P03YMilO, qOMY nan rOAOBa He BCTaHOBAlOe na nanrosry HOBOMY 3aBOAi TaKHX ABHryHiB. 51 usoro He poayr-riro - i HixTO He P03YMiE. 40MY nan rOAOBa He AOBip5lE THM CBOIM xapfiroparopasr HaCTiAhKH, niof YCTaHOBHTH Ix na HaIIIHX BAaCHHX 3aBOAax i c:pa6pHxax? Flaaoae, ue AY)I{e norana pexxaxa AJUI HaIIlHX Kap6IOparopis, KOAH caM BHpo6HHK He xoxe a60 He MOJKe IX BHKOPHcToBYBaTH! Flanoae. npoury sac, aanarairre nana rOAoBY npaBAiHH5I, HKi B nsoro MOTHBH. IL(oAo MeHe, TO 51 BJKe MalO CBOIO AYMKy. 51 CKiHlJHB.

I AOKTOP Tytixa piuryxe cia, rrepeMOJKHO npocypsraama HOCOM y XyCTOtIKy.

qAeHH npanxiana rrparnlxeno MOBlJaAH: o6BHHyBaqeHH5I, sacyayre AOKTOPOM fy6KOIO, 6YAO azc 3aH<lATO HCHe. Flan EOHAi He 3BOAHB OqeR BiA nanepia: y Horo 06AHqqi Hi140 H He 3APHrHY AOCb.

- M-M-M ... - rrpHMHpAHBO 03BaBCSI crapaii P03eHTaAh.- Flaa rOAOBa HaM yce rrOSICHHTb. Hy, 3BicHO, ace 3' 51CYETbCSI, nanone. 51 raaaro, ~O... M-M-M... 3BicHO... B HaHKpa~oMy P03YMiHHi. Flaa AOKTOP fy6Ka MaE nesay ... M-M-M ... 3BicHO ... ~OAO Toro, ~O BiH HaM CKa3aB.

Flatt EOHAi aapenrri 3BiB oxi,

- naHoBe,- THXO CKa3aB BiH,- 51 rrpeA'HBHB BaM CXBaAbHHH BiArYK HallIHX iHJKeHepiB npo xaptiroparop. Y ce crrpaszd TaK, SIK BaM CKa3aAH. Kap61OpaTOp - ne He arpepa, MH BHrOTOBHAH AeCSlTh urryx na crrpo6y. Bci rrpaQIOIOTh 6e3AoraHHo. DCb BaM TO'tJHi AaHi. Kapfiroparop HOMep OAHH rrpHBOAHTb B pyx BOAoriHHY noserry na Caaaai, npainoe 6e3 3yrrHHKH B)Ke ABa THJKHi. HOMep ABa - 3eMAelJeprraAKa aa ropiuraifi BA raai - npamoc rrpexpacao. HOMep Tpl1 - B AOCAiAHiH Aa6opaTopii 6pHeHCbKoi noxiTexHiKH. HOMep qOTHPH - rrOlIlKOA)KeHO rriz, xac nepese- 3eHHSI. HOMep II' HTb - oCBiTAIOE Fpaaens-Kpexoae. Lle AecHTHKiAorpaMoBHH 3pa30K. Fl' HTHKiAorpaMoBHH HOMep nricrr, - aa MAHHi B CAaHoMY. HOMep CbOMHH YCTaHoBAeHO AASI ~eHTpaAhHOrO onaAeHHSI xaapraxy JKHTAOBHX 6YAHHKiB Y HOBoMY Mecri. BAacHHK THX 6YAHHKiBnpHcYTHiH TYT cpafipHKaHT Maxar. Flponry, IIaHe Maxar!

50

TOM, AO xoro 3BepTaAHCSI - BJKe AiTHiH Ao6pOAiHr- Hi6H npoKHHYBCSI ai CHy.

- FIeperrpouryrot

. - MH XOqeMO cnHTaTH, SlK Aie: aanre nerrrpaz.sne onaAeHHSI.

- ~o? 5IKe OllaAeHHH?

- Y BamHX HOBHX 6YAHHKax,- AariAHo nOSlCHHB naa

SOHAL

- Y Moix 6YAHHKax? 51 He MaIO HiSlKHX 6YAHHKiB.

- HY-HY-HY! - 03BaBCH naH P03eHTaAb.- BH JK TopiK

6YAYBaAH.

- R? - 3AHBYBaBCH MaxaT.- Bama npasaa, 6YAYBaB; axe SIr p03YMieTe, B)Ke nOAapYBaB Ti 6YAHHKH. P03AaB, p03YMieTe?

Tlaa EOHAi nHAbHO nOAHBHBCSI aa HbOrO. - KOMY, naHe Maxar i

Maxar AeAb aanrapisca:

- Hy, 6iAHHM AIOASlM, p03YMieTe? 51 ocexas TaM 6iAHHX AIOAeH. 51 ... SI, 6aqTe, AiHmOB AO TaKoro nepeKOHaHHSI, i. .. OAHe CAOBO - 6iAHHM AIOASlM, p03YMieTe?

Tlaa EOHAi He cnYCKaB 3 nsoro OqeH, nase CAiAqHH. - A qOMy, naae Maxarj

- 51 .•• HY, SI qOrOCb MyCHB TaK 3po6HTH,- p03ry6HBcSI

MaxaT.- Orax SlKOCb HaumAo na MeHe .•• MH nOBHHHi 6yrH CBSlTHMH. P03YMi€Te?

I'oxosa npaBAiHHSI MEAT HepBOBO 3aTapa6aHHB naAb-

~SlMH no CTOAY.

- A aanra pOAHHa?

Maxar PaAiCHO aaycsrixaaca:

- 0, BH aaaere, MH B QbOMY sci sroaai. Lli 6iAHi AIOAH TaKi CBSlTi! Cepez, HHX e xBOPi. .• MOH AOqKa cayrye 1M, P03YMi€Te? MH sci TaK 3MiHHAHCSll

Flan EOHAi orrycras norxsz, Maxarosa AOqKa Exen, 6iASlBa BAeH, EAeH 3 ciMAeCSlTbMa MiAbHOHaMH nocary cxyrye XBOpHM! BAeH, W;O MorAa, W;O MaAa, W;O BJKe aanoAOBHHY nOrOAHAaCSI CTaTH naai SOHAU r. X. EOHAi saxyCHB ry6y. fapHHH CIOpnpH3. aessa ~O Ka3aTH!

- Tlaae MaxaT.- noxas BiH 3AymeHHM rOAOCOM,SI TiAbKH xOTiB cnHTaTH, HK sac OllaAIO€ Bam HOBHH Kap6IO" parop,

- 0, 3HaMeHHTO! Y scix THX 6YAHHKax TaK TeTIAO, TaK rapaol HeMOB6H BOHH OnaAIOIOTbCSI 6e3MeJKHOlO AI06oB'IO! BH 3Ha€Te,- 3arOBopHB Maxar HaTxHeHHo, BTHpalOqH

• u" .

CAb03Hr- XTO YBIHAe TYAH, TOll parrrosr crae 30BCIM

51

iHiliOIO AIOAHHOIO. TaM TaK, naxe B paro, MH )KHBeMO, HeMOB na He6i - sci MH. Ax, rrpHHAiTb AO Hac, 6YAbTe 3 HaMH!

- BH 6a'lHTe, rraHOBe,- 3rHiTHBllIH cepue, CKa3aB nan EOHAi,- nto xaptiroparopz npa~IOIOTb TaK, 51K 51 BaM o6iQ5IB. Flponry aac He CTaBHTH AaAbllIHx samrraas.

- MH TiAbKH XOqeMO 3HaTH,- BOHOBHHqe BHryKHyB AOKTOP fy6Ka,- 'IOMY He BCTaHOBAIOIOTb xapfiropa'ropin na HOBOMY 3aBoAi! Horo ne MH Ma€MO naxara AoporllM ByriAA5IM, 3arrpOBaAJKYIO'IH AASI iHIlIHX aTOMHY euepriro? qll 36Hpa€TbCSI nan EOHAi rroBiAOMHTll CBOt pe30HH?

- He 36Hpa€ThCSI,- BiAPy6aB EOHAi.- MH rraAHTHMeMO ByriAASIM. 3 rrpH'IHH, BiAOMHX sreni, AAJJ. nauroro BHPo6HllQTBa aTOMHa eaepria aerrpaaarna. Hy, roz.i, rraHOBe! BCIO QIO crrpaay SI posr )\.SIAalO 51K rrHTaHHSI AOBipH AO sreae,

- 5!K6H BH 3HaAH,- 03BaBCSI MaxaT,- 51K rapHo AIOAHHi B craai CBSlTOCTi! Flanose, paAJKY BaM ~HpO: p03AaHTe see, uro Ma€Te! EYAbTe 6iAHHMH H CB51THMH, apexi'zscx MaMOHH i MOAiTbC5I €AHHOMY 60rOBi!

- Hy, HY,- noxaa YKOCbKYBaTll Horo nan P03eHTaAb.- Flane Maxar, BH AYJKe cAaBHHH i MHAHH 'IOAOBiK, TaK, TaK, AYJKe cAaBHHH ... AAe 3Ha€Te, nane EOHAi, 51 AOBip51IO BaM. 3Ha€Te, ~O? Flpamxrrr, MeHi OAHH TaKHH Kap6IOpaTOp AASI ueirrpaxsnoro OnaAeHH51! Flanone. SI cnpotiyro, ra? Illo TaM 6aAaKaTH! TaK, TaK, nane EOHAi!

- MH sci 6paTll nepez, 60rOM,- 3 OCSlHHHM AHQeM rrpoBaAHB MaxaT.- Ilanone, BiAAaHTe 3aBOA 6iAH5IKaM! 51 rrpononyro neperaopara MEAT na pexirifiny rposraay nOKipHHX Cepz.eus. MH 6YAeMo 3epHSlM, 3 axoro aapocre AepeBO 6oJKe. Llapcrno 60JKe na 3eMAi.

- Flpoury CAOBa! - KpH'IaB AOKTOP ry6Ka.

- To ~o, rraHe EOHAi? - HanOA51raB crapaii P03eH-

TaAb.- Ba-rre, SI aa aac, TaK, TaK, noaaxre MeHi OAHH TaKHH xapriroparop! Flane EOHAi!

- Eo caM 60r CXOAHTh na 3eMAIO! - eKCTaTH'IHO rrpoaiuraa MaxaT.- Cxyxefrre 3anOBiAb Horo: «EYAbTe 51K CB5ITi H netsrynti: BiAKpHHTe cepue CBOC BiqHOCTi; 6YAbTe qHCTi B AI060Bi CBOtH». 3Ha€Te, naaoae ...

- Flponry CAOBa! - xpanis AOKTOP ry6Ka.

- Taxol - rpHMHyB rOAOBa npaBAiHIDI EOHAi, 6AiAHH,

3 nornesr B oxax, i niABiBCSI B YCiH CBOIH c'roxixorparaoalfi BeAHqi.- Flanoae. SlKm;O BaM He AO BrroAo6H 3aBoA xapfiioparopis, 51 MOJKY B351TH Horo Y CBOIO axacatcrr.. 3a AOTe-

52

nepiumi BHTpaTH p03paxyIOCSI 3 BaMH AO rex epa. 51 CKJ\.aAaIO 3 ce6e nOBHOBaJKeHHR, naaose. EYBaHTe 3AoPOBi.

AOKTOP ry6Ka cxonasca 3 Mic~R.

- Flanone, R npOTeCTYIO! MH npcrecryessol MH He npOAaMO BHpo6HH~TBO xapfiroparopls! Flaaose, ue -:>K TaKHH qYAOBHH TOBap! AapYH're, MH HiKOMY He A03BOAHMO 3aMOpOqHTH co6i rOAOBY TaK, ~o6 MH 3peKAHCb TaKoro npaoyrxoaoro AiAal A03BOAbTe, naHOBe... t -

Flaa EOHAi 3aA3BOHHB y A3BOHHK.

- ApY3i,- npOMOBHB BiH 3acMyqeHO,-:- 06AHIIIMO ue nOKH 11\0. Meni 3AaeTbCSI, nto Ham xoxera Maxar ... M-M ••• TpOIlIeqKH He3AYJKae. ~O JK AO xaptiroparopta, TO SI, nanose, raperrryso cron' .SITAeCHTHnpO~eHTHHH AHBiAeHT. npOnOHYlO 3aKiHqHTH Ae6aTH.

AOKTOP Tyfixa 3HOBY nonpocas CAOBa.

- 51 nporroayro, rraaoae, ~o6 KO:>KHOMY 3 qAeHiB npanAiHHSI HaAaAH OAHH xaporope'rop, TaK 6H MOBHTH, na eKCnepTH3yl

Flaa EOHAi nOAHBHBCH aa. scix npacyraix: Y Horo 06- AHqqi ~OCb TinaAOCb, BiH XOTiB ~OCb CKa3aTH, axe TiAbKH 3ABHfHYB nAe'lHMa H nponiaaa xpias 3y6H:

- Fapaaa.

P 0 3 A i A VI I. Go onl 1

- .HK TaM HaIlI KYPC Y AOHAOHi?

- Axnii MEAT - ysopa THCSI'Ia qOTHpHCTa ciMAecHT.

Iloaaaxopa CiMCOT ABaA~SITb. - Ao6pe.

- IHJKeHepa Mapexa otipaao nOqeCHHM qAeHOM CiM-

AeCSlTH nayxoaax TOBapHcTB. BiH aaneana OAepJKHTb Ho- 6eAiBchKY npesriro.

- Ao6pe.

- nOTiK 3aMOBAeHb 3 HiMeqqHHH. nOHaA n' 51Th THCRq

Kap61OpaTopiB.

Ara.

3 .HnoHii AeB'SlTcoT 3aMOBAeHb. TH AHBH!

Y '4exi! 3a~iKaBAeHIDI HeBeAHKe. TPH HOBHX 3aMOBAeHHSI.

1 HyMO AMi! (AnrA.)

53

- [M... MOJKHa 6YAO CnOAiBaTHCh. P03YMiE:Te, HaIIIl

Mi3epHi MacmTa6H ..•

POCiHChKHH YPHA 3aMOBHB 3pa3Y ABicTi WTYK. Ao6pe. A B cYMi?

TpHHaA~HTh THCHq 3aMOBAeHh. Ao6pe. JIK TaM 3 6YAiBHH~TBOM?

Llex aTOMHHX aBTOMo6iAiB YJKe nepexpaxa, CeK~iH aTOMHHX AiTaKiB qepe3 THJKAeHh poano=rae P060TY. KAaAYTh cpYHAaMeHTH nexy aTOMHHX AOKOMOTHBiB. OAHe KpHAO nexy CYAHOBHX ABHrYHiB YJKe npamoc,

- CTpHBaHTe. 3anpOBaAhTe Ha3BH «aTOM06iAh», «aTOMOTOP», «aTOMOTHB», P03YMi€Te? A HK TaM Y Kpoxreryca 3 aTOMHOlO rapsrarorot

- Y)Ke BHrOTOBAH€ MOAeAh y nAh3eHi. Ham aToMHHH ~HKAOKap KiHqae na 6PlOCCeAhCbKOMY aBToAPoMi TPHA~HTY TIICHqy xixosserpia. Aoc5J.r mBHAKOCTi ABicTi ciMAecHT KiAoMeTpiB na rOAHHy. Ha ninxixorpastoai aTOMOTOPKll 'Ma€MO sa oCTaHHi ABa AHi ciMAeCHT THC5J.q 3aMOBAeHh.

- A BII )K Ka3aAlI ~OHHO, m;o scsoro TpHHaA~5J.Th THCR-q.

- TPHHaA~RTb THCH-q cranioaapnax aTOMHIIX Ka3aHiB.

Bicisr THCHq o6irpiBaAhHHX YCTaHoBoK AAH nerrrpaxsaoro onaAeHH5J.. MaHJKe AeCHTh THC5J.Q aBToMo6iAiB. Illtcrcor ABaA~5J.Th THCHq aTOMHHX AiTaKiB. Ham AiTaK «Avcisr» AOAeTiB 3 Ilpara AO MeAh6YPHa He 3anpaBA5J.1OQHCh; yci na AiTaKY 3AoPOBi. OCh TeAerpaMa.

Flan EOHAi nlz.ainca.

- TaK ne )K -qYAOBO, APY3HKO!

- Y BiAAiAi rocrroaapcsxax MawHH rr' HTb THCHQ aa-

MOBAeHh. Y BiAAiAi MaAHX ABHryHiB - ABaA~HTb ABi THC5J.Qi. CiO n' HTAeC5J.T aTOMHHX nosm, TPH aTOMHi npeca, ABaHaA~RTb aTOMHHX neQeH AAH BHCOKHX TeMnepdTYp. CiMAecHT n'rrrs aTOMHHX pazdo'rexerperpaax craania. eTO AeCHTh aTOMHHX AOKOMOTHBiB - nepeaaxcno MR Pocii, ~H 3acHYBaAH reHepaAhHi areHTCTBa B copoKa BOCbMH CTOAH~5J.X. AMepHKaHchKHH «Steel-Trust» I, 6epAiHcbKa AEG, iTaAiiicbKHH <I>IAT, MaHHecMaH, Kpe30 i IIIBeAchKi MeTaAypriHHi 3aBOAH nponorryrors o6'€AHaTHC5J.. Kpynn Kyny€ nauri aK~ii 3a 6YAb-HKY niay.

- JIK HOBHH BHnycK?

- Y TPHA~HTb n'srra paais nepeaanrenaa. fa3eTH npo-

POKYlOTb ABoxcoTnpO~eHTHHH cyrrepnaaiaerrr. Mizc in-

I CTaAeBHH TpeCT ianrn.].

54

IIIHM, raaern asaraai 6iAbIIIe Hi npo mo He nHIIIyrbTiAbKH npo Hac. Coniaxsaa nOAiTHKa, cnopr, nayxa, TeXHixa - cxpias TiAbKH xapfiroparop, Ham HiMe~bKHH KopecnOHAeHT HClAiCAaB HaM CiM TOHH ra3eTHHX Bupi30K, cppaH-

u .u u • u

~y3hKHH - 'tJOTHPH ~eHTHepH, aHrAIHCbKHH - ~lAHH Ba-

rOH. HaYKoBa, rpaxoaa xireperypa npo aTOMHHH ABHryH, ~O Mae BHHrH B nsosry poni, On;iHIOeThCH B IIIicTAecSlT TOHH. AHrAO-SlnOHChKa BiHHa npHnHHHAaCSI xepea 6paK 3a~iKaBAeHHSI rposraacsxocri. B caMiH Anrxi! AeB'.SITb THC.SIq 6e3po6iTHHX uraxrapia. Y 6eAhriHchKoMY KaM' .SIHOByriAhHOMY 6aceHHi CTaBCH 6YHT: 'tJOTHPH THC~i 3arn6- AHX. EiAbIIIe nOAOBHHH ByriAhHHX IIIaxT na BChOMY CBiTi npHnHHHAH pofiory, Flepenoaaeai nadrrocxonama B neH-

cixsnaail saropixacs. nOJKeJKa TPHBae. .

- nOJKeJKa TpHBae,- MpiiiHo nOBTopHB EOHAi.- noJKe)Ka TpHBae! EOJKe, ne JK TPiYMCP!

- I'oxoaa npaBAiHHH Bancsxol ayrixsno) xosmaail 3aC'rpeAHBcH. Bipaca npocro uraxenie. B Bepxiai csoroAHi spaani Ham xypc niAWlBCH name BOChMH THC5Iq. PClAa MiHicTpiB 'saciaae 6e3 nepepsa: xoayrs OrOAOCHTH BoeHHHH CTaH. Flane rOAOBO, ne He BHHaxiA, ne nepeBOpOT!

Ilaa EOHAi if renepaasnaa AHpeKTOp MEAT MOBt.IKH AHBHA.HCh OAHa na oanoro. Hi TOM, Hi Toif He 6YAH noeraMH, aae B TY XBHAHHy Ixai Aymi CniBaAH.

AnpeKTOp npHcYHYBC5I si cTiAb~eM 6AHJKqe H CKa3aB

niBrOAOCOM:

- Flane rOAOBO, P03eHTaAh 36oJKeBOAiB.

- P03eHTaAh?! - BHryKHYU f. X. EOHAi.

AHpeKTOp aesecexo KHBHYB rOAOBOIO.

- 3po6HBCH OPTOAOKCaAbHHM iYAaicTOM. YAapHBc51 B TaAMYAINHY MicTHKY, B Ka6aAY. nOJKepTBYBaB AeC5ITb MiAbHOHiB aa CiOHi3M. HeAaBHo JKaxAHBO nOCBapHBCSI 3 AOKTOPOM fy6KOIO. TOM, 6a'lTe, 3aTIHCaBC5I B «xecsxi 6paTH».

- BJKe H Fytixal

- Tax. 51 raaaio, mo ~IO aapasy B HaIIIe npaBAiHHSI

saaic Maxar. BH He 6YAH na OCTaHHDOMY aeciaaaai, nane rOAOBO. To 6YAO crpaxrrrs - set AO casroro paHKY rOBOpHAH TiAhKH aa peAiriHHi TeMH. Tyfixa 3aTIpOnOHYBaB, mof MH nepeaaxa caoi 3aBOAH po6iTHHKaM. Ha ~acTSI, nporoxocysara npo ue 3a6YAH. Bci 6YAH naxe noaypixi.

Flan EOHAi rpas nir'ri.

Cxyxarrre, nto MeHi 3 HHMH p06HTH?

55

- fM... A nro Tyr 3p06Hm? Lle "HKHHCb eniAeMit.JHHH aespoa, YJKe H y raaerax Ae~o rrpocxaxye, npaaaa, nci raaern aanosaeni caMHM xapriroparopose, i Hi aa ~O 6iAhme He AHma€TbCH Mic:QH. Ee3Ai'l BHIIaAKiB peAiriHHOro eKCTa3Y . .HKacb rrcaxi-rna tarpexnis, qH ~O. 51 HeAaBHo 6at.JHB AOKTopa fYOKY: BiH KOAO npoM6aHKY nponoaiAYBaB nepez, HaTOBnOM ~OCb Y TaKOMY Ayci, ~OO MH npoCBiTHAH CBOI Aymi H TOPYBaAH IllASIX ~Ory. Crpanrenat AYPHH:Qi rOBopHB. I HaBiTb TBOpHB qYAeca. 3 <I>OpcrOMTe casre. P03eHTaAb 30BciM 3AypiB. Mixxep, fOMOAa if KOAaTOp BHcTynHAH 3 nponosaniero npo AOOPOBiAbHY 6iAHicTb. YJKe H npaBAiHHH CKAHKaTH He MOJKHa. Lle )K CnpaBJKHH 60JKeBiAbHSI, naae rOAOBO. AOBeAeTbCH BaM caMOMY AaBaTH PaAY BCbOMY.

- Flane AHpeKTope, ~e JK npOCTO JKax! - npourerroria r. X. EOHAi.

- ATOJK. BH t.JYAH npo QYKpo6aHK? TaM OXonHAO spasy scix CAYJK6oB:QiB. nOBiAKpHBaAH KaCH H 3axoAHAHCb p03AaBaTH rponri BciM, XTO npHHAe. I HaBiTb naAHAH 6aHKHOTH naqKaMH aa aoraann, p03KAaAeHoMY B rOAoBHoMY xacoaosry aaxi, 51KHHcb «peAiriHHHH 6iAbmoBH3M», CKa3aB OH H.

- B QYKpo6aHKY? A TaM aesra namoro xaptiroparopai

- e. AAH :QeHTpaAbHOrO OnaAeHIDI. QYKpo6aHK 6ya

nepuraii, ~O npHAOaB Horo. Tenep nOAi:QiH 3aKpHAa 6aHK. Eo, BH 3Ha€Te, i aAMiHicTpa:QilO, i HaBiTb AHpeKTopiB aaxonaao.

- Flane AHpeKTope, 51 3aoopoHHlO npoaasara Kap61Oparopn 6aHKaM.

l.JOMY?

- 3aoopoHSIIO, i KBHTI XaH TOnAHTb ByriAAHM!

- TPOXH saniano. Bci 6a.HKH BJKe BCTaHOBAlOlOTb aanry

cHcTeMY OnaAeHIDI. A Tenep MH MOHTY€MO Horo B napAaMeHTi if ycix MiHicTepcrBax. QeHTpaAbHHH Kap61Oparop na Ilfraaaiui BJKe rOToBHH, BiH Ma€ oCBiTAIOBaTH aero Ilpary, Fl' SIT AeCHTHKiAorpaMOBHH aexerens, poaximHHH ABHTYH. niCAH3aBTpa 0 nrocrra rOAHHi Horo ypOqHCTO BBeAyrb B AilO. Marorr, 6yrH npacyrai npe3HAeHT, crapoCTa Ilpara, MaricTpaT i npeACTaBHHKH MEAT. BH nOBHHHi npHHTH. Hacasmepea BH.

- Bopons 6oJKe! - nepexsxaao BHryKHYB EOHAi.Hi, Hi, aiaauro B cairi. 51 He niAY.

- Tpefia, IIaHe rOAOBO. MH JK He MOJKeMO nOCAaTH TYAH P03eHTaAH a60 fy6KY. AAJKe TO 6yfrni 60JKeBiAbHi. BOHH 0

56

Ta~ HarOBOpHAH 603Ha-'10rO. Tyr iAeTbCH rrpo perryrauiro <l>iPMH. CTapOCTa MicTa Mae niArOTOBaHY npOMOBY na tJeCTb aainoro BHTBOPY. npH6YAyrb rrpeACTaBHHKH AHnAOMaTHttHOro xoprrycy H 3aKOPAOHHOi npeca, BeAHKe CBHTO. ~K TiAbKH aa BYAH~.SIX 3aCBiTHTbCH CBiTAO, rrOBclOAH BiifCbKOBi opxecrpa aarparorr, TynI, cniBaTHMYTb XOpH cni-

.13 Ott oro TOBapHCTBa «I' xaroxs», KP}KHJKKOBCbKoro, AeA.pac6opa, Y"lJHTeAbCbKHH xop, 6YAe cpeilepBepK i CaAIOTCTO OAHH rapMaTHHH nocrpix, iAlOMiHa~i.Sl Flpaasxoro I'paxy i me 603Ha-~o. Ilane rOAOBO, Barna rrpHCYTHiCTb TaM Heo6xiAHa.

- f. X. EOHAi CTOMAeHO rriABiBC.SI.

- EOJKe, 0 6o)Ke, .SIKIllO MOJKem,- aamenorin BiH,-

3BiAbHH MeHe BiA tJamH ciei .••

To niAeTe? - AonHTYBaBcH HeB6AaraHHMH AHpeKTop. - EO)Ke, 6oJKe, H~O TH nOKHHYB MeHe!

- P 0 3 A i A VIII. Ha 3eMAeqepnaAqi

Ha BATaBi, TpOXH aante Illrexoaans, nepyxosro CT05.V\.a y ~etJipHboMy npacsrepxy 3eMAe"lJepnaAKa ME-28. Ha-renxeHi na 6e3KiHe"lJHHH J\.aH~IOr KOBmi BJKe nepecraxa BHHO-

v. • •

CHTH aaropy XOAOAHHH nlCOK 13 BATaBCbKoro AHa; aesnp

6YB TenAHH i TMXHH, I1POl1axAHH CBiJKoCKOrneHoIO TpaBOIO Ta nOAHxaMH xicy. Ha niBHi"lJHOMY saxoai nte cBiTHAaCb cnoxiaaa )KOBTOrapHtJa aexipna aarpasa. Cepez, BiAA3epKaAeHOrO Y BOAi He6a Ae-He-Ae 36AHCKYBaAa 60JKeCTBeHHOIO iCKPOIO XBHAbKa: CHHHe, 3amYMHTb i p03TaHe B rpocCPOPH"lJHiH r AdAiHi.

BiA Illrexosans nAHB AO 3eMAe"lJepnaAKH "lJOBeH; nAHB nOBOAi npOTH 6HCTpoi Te"lJii, "lJOPHHH na TAi acaoi pixxa, HiGH )KyK-nAaByHe~b.

- XTOCb AO Hac 1Ae,- cnoxtaao MOBHB MaTpoc KY3eH-

Aa, nto CRAiB na KOPMi 3eMAetJeprraAKH.

ABoe,- TpOXH neperoaa AOKHHYB srexanix EpHX. 51 BJKe aaaro XTO,- CKa3aB nan KY3eHAa.

OTa rrapoxxa ai Hlrexoaans.=- BiAKa3aB EpHX.

niAY saaapro 1M KaBH,- BHpimHB nan KY3eHAa H cnycranca BHH3.

- TaK, TaK, AiTKH! - 3aryKaB naH EpHX AO ttOBHa.Aistnrel Aiaime! AiB"lJHHO, AaBaifTe MeHi pyxy, oTaKI I ron - naropyl

- MH 3 Flenaxosr ... - notJaAa AiBttHHa, OI1HHHBmHCb Ha 11M y6i.- MH ... MH XOTiAH ...

57

- AOOpH~eqip,- npHBiTaBCSI MOAOAHH po6iTHHK, ~O niAH5IBCSI aa IIaAy6y BCAiA sa HelO.- A Ae JK nan Ky- 3eHAa?

- Ilaa KY3eHAa aapart, KaBy,- BiAnoBiB MexaHiK.CiAaiITe. AHBiTbC5I, me XTOCb CIOAH nAHBe. Lle BH, neKaplO? - .sI! - 03BaBCSI rOAOC.- AOOpHBeqip, naHe EpHX. Be3Y BaM nonrrapa Ta IIaHa AicHHKa.

- Hy, TO raHAa naropy, 6paTH,- CKa3aB nan EpHX.- 5IK naa KY3eHAa 3BapHTb xasy, TaK i nOqHeMO. XTO me npHiAe?

- .sI,- nOqYAOCSI 3-3a OOPTY 3eMAeQepnaAKH.-.sI, ryAe~, xoxy aac nocxyxarn,

- 3AOPOBi 6YAH, IIaHe rYAe~,- CKa3aB MexaHiK YHH3.- niAHiMaiITecb aaropy, Tyr e Apa6HHKa. 3aqeKaHTe, 51 BaM nOAaM PYI<Y, naae rYAe~, BH JK TyT ime He 6YAH. - Flaae EPHX,- ryxaan me 5IKiCb AIOAH 3 6epera,nonrxtrs no Hac qOBHa, rapa3A? MH XOqeMO AO aacl

- 3MoTaiiTecSI no HHX, BH, TaM YHH3Y! - CKa3aB nan EpHX.- Xaif KOJKHOMY AicTaHeTbC5I CAOBa 6oJKoro. EpaTH if cecrpo, ciAaifre, ciAaiiTe. Tyr qHCTO, BiAKOAH B Hac IIOCTaBHAH KaAbOypaTOp. Bpar KY3eHAa npanece BaM KaBH, Ta H nOqHeMO. 3AOPOBi 6YAH, xxonni. Ai3bTe Haropy.- nOTiM IIaH EPHX HaxHAHBCH HilA AIOKOM, ApaOHHxa B HKOMY aexa BHH3, y ayrpo 3eMAeqepnaAKH.- ArOB, KY3eHAO, na naAy6i AeCHTepol

- rapa3A,- 03BaBCH 3HH3Y nparxymeaaa rOAOC.YJKe aecy,

- Hy, TO ciAaiiTe,- nparrpourysaa EpHX.- Flaae ryAen;, y Hac TyT e casra xana: raAalO, BH He 06pa3HTecb. - Ta mo sal - 3aneBHHB naa rYAe~.- .sI TiAbKH XOTiB oa qHTH Bame... saury.; name 3aciAaHIDI.

- Hami MOAHTOBHi 36oPH,- cnoxtiiao nonpaaaa Horo EpHX.- P03YMieTe, Tyr MH aci OpaTH. Tpetia BaM 3HaTH, naae rYAe~: 51 6ys aAKOrOAiK, a KY3eHAa BAapHBCSI' B noAiTHKY, i OCb parrrosr 3iiimAa aa Hac 6AaroAaTb. I oui 6paTH H ceCTpa,- BiH nOKa3aB PYKOIO xpyr ce6e,- i3AHTb AO Hac nrosesopa MOAHTHCb npo TaKHH caMHH AYXOBHHH Aap. OCbAe y IIeKapH OYAa S1Ayxa, a KY3eHAa Horo 3~iAHB. Hy, nexapro, P03KaJKiTb, .sIK BOHO 6YAO.

- KY3eHAa nOKAaB Ha sreae PYKH,- THXO, eKCfaTI-JlIHO npossoaan neKap,- i apas y I MeHe B rpYASlX p03AH.J\.OC51 TaKe TerrAO. 3HaeTe, TaK, naxe ~OCb ycepeaaat AyCHyAO, i 51 nouaa TaK AHxaTH, nane no aetiy AiTaB.

- CTpHBaHTe, neKaplO,- rronpannn Horo EpHX.- Ky-

58

3eHAa He HaKAaAaB PYK. BiH i caM He 3HaB, W;O TBOPHTb tIYAO. BiH TiAbKH 3po6HB na nac PYKOIO OTaK-O, a BH TOAi CKa3aAH, W;O MOJKeTe AHxaTH. DCb .SIK BOHO 6YAO.

- I MH 6YAH npa TOMY,- AOKHHYAa AiBqHHa 3 HlreXOBH~b,- Y naaa rrexapa TOAi 6YAO C.SIHBO nanxpyr rOAOBH. A MeHi nOTiM nan KY3eHAa 3aMOBHB eYXOTH, npaaaa, nerrHKY?

IOHaK Is Ilfrexonans IliA TBepAHB:

- Lle qHCTiciHbKa npasae, nane rYAen;. AAe Te, mo CTaAOC5I 3i MHOro, me AHBHime. 51 He 6YB nOpSlAHHH, nane rYAe~; $I B}Ke H Y TIOPMi CHAiB - sa KPClAi)KKY Ta H me aa Aew;o, p03YMieTe? DCb nan EPHX MOJKe BaM CKa3aTH.

- Ta ue nycTe,- MaXHYB PYKOro EpHX.- BaM TiAbKH 6AaroAaTi 6paKYBaAO. AAe TyT, Y D;bOMY MicTi, nane rYAe~, AilOTbCSI AHBHi pexi. Ta BH, Ma6YTb, i eaMi BiAtryBaeTe. Bpar KY3eHAa BMie rapno npo ue rOBopHTH, 60 BiH KOAHCh XOAHB aa MiTHHrH. AHBiTbCR, BiH Y}Ke MAe.

Yci o6epHYAHcb AO AIOKa, W;O BiB 3 naAy6H B MamHHHHH BiAAiA. 3 Toro AIOKa BHpHHYAa 6opoAaTa cpi3ioHOMiSl 3 aasrymeaoro, poarytixeaoro YCMimKOIO, MOB Y AIOAHHH, axy rriArrHxalOTb 33aAY, a BOHa BAae, Hi6H nixoro He AieThCR. KY3eHAY B)Ke GYAO BHAHO AO noaca - B o6ox pyxax BiH Aep)KaB Be.J\.HKHH AHCT 6A.SIXH, na RKOMY CTOSIAH KYXAHKH Ta KOHcepBHi 6A.SImaHKH. BiH SlKOCh aenesno BCMixaBC5I i ace rriAHiMaBCR aropy, YJKe BHAHO 6YAO Horo cryrmi na piaai rraAy6H, a nan KY3eHAa Bee niAHiMaBCSI ai CBOIMH KYXAHKaMH. A)K na BHCOTi niaxerpa HaA AIOKOM BiH CrrHHHBC5I, neperiaparoxa aorasra: BiAhHO BHCiB Y nosrrpi if BHAHMO HaMaraBCR AicTaTH cTynHRMH naxyriy,

Flanoai fYAen;y 3AaBaAOC.SI, W;O ue COH.

- I.Qo 3 BaMH, naae KY3eHAO? - BHrYKHYB BiH MaH)Ke 3ASlKaHO.

- Hixoro, HitIoro,- aacnoxois Horo KY3eHAa, BiAlliTOBXYlOqHCb aorasra BiA noairpa, i nan - rYAe~ araaaa, W;O KOAHCb, SlK BiH 6YB MaAHH, Y asoro HdA Ai)KeqKOM BHCiB 06pa30K ynrecra rocnoz.asoro i na TOMY 06pa3KY XPHCTOC Ta arrOCTOAH OTaK casrtciasxo BHCiAH B noairpi, BeCAYlOtJH aorasra, Me 6e3 TaKoro 36eHTe)KeHOrO aapaay __

ParrTOM nan KY3eHAa cirrHYBCR srrepea i nonxas, nonxas Y se-npasosry noai'rpi HdA rraAy6olO, HeMOB6H Horo nic AariAHHH arrpeus. l..JacoM BiH rriAHiMaB aory, Hi6H XOTiB crymryrn snepea, Ta BHARMO 60RBCSI aa CBOI KYXAHKH.

-EYAbTe AacKaBi,- Bi3bMiTh D;1O KaBY,- CKa3aB BiH KBarrAHBO.

59

Mexanix EPHX niAHSlB 06HABi pyxa H aatipaa y HbOrO AHCT ia KYXAHKaMH. TOAi K Y3eHAa 3BicHB nora, cxpecras pyxn na rpYASIX, 3aBHCHYBmH aepyxosro, 3 AeAb CXHAeHOIO Ha6iK rOAOBOlO, i nO'IaB:

- Biraro aac, 6paTH. He 6iHTecSI, mo SI AiTalO. Lle TiAbKH 3HaK. naHHOqKO, BH 6epiTb OTOH xyxxax, m;o 3 KBiTO'IKaMH.

Mexanix EPHX p03AaBaB xyxxaxa Ta 6ASImaHKH. HiXTO He BaJKHBCSI mocs CKa3aTH; Ti, XTO me He 6YBaB TYT, 3a~iKaBAeHO AHBHAHCb na KY3eHAHHY xesfrantro. Crapuri rocrt nOMaAY csoptiaan xasy, a MiJK KOBTKaMH Hi6H MOAHAHCb.

- YJKe BHnHAH? - TpOXH neperoaa cnaras KY3eHAa H WHPOKO p03nAIO~HB 6ASIKJ\.i, cnoaaeni eKCTa3Y Oqi.- Hy, TO SI nOqHy.- TOAi npoxanrxaacn, XBHAbKY nOMOBqaB i cnpaszd rro-ras: - Y iM'H O~SI! EpaTTH i cecrpo, MH

." .v.

31HmAHCSI AA5I MOAHTBH aa ~lH 3eMAeqepnaJ\.ql, Ae HaM

SlBASI€TbCSI 6AarOAaTb. 51 He 6YAY BiAcHAaTH re'rs 6e3BipHHKiB Ta rAY3iBHHKiB, SlK p06lU1Tb crnpara. Flaa rYAe~ npafmron SIK 6e3BipHHK, a nan AicHHK TiwHBCSI, I.qO no6a'tIHTb KyMeAilO. Biraro sac o6ox, axe m;o6 BH 3HaAH, SIK SI 6aqy sac aacxplas 3aBASIKH TiH 6AarOAaTi, TO BH, AiCHHKy, AYAAlITe ropixxy H nporaascre B60rHX AIOAeli 3 xicy, i 6aTbKyeTe Ix, KOAH TPe6a Ii KOAH He Tpe6a. He poorn, TaK. A BH, naae rYAe~, im;e 6iAbWHH uraxparora, TaJK BH casri Ao6pe 3Ha€Te, rrpo mo 51 KaJKy, a f"apH'IKYBaTHH aJK 3aH<lATO. Bipa aac nanpasrrn, i cnace.

Ha naAy6i naayaaxa rAH60Ka THma. Tlan rYAe~, noxsryPHH, He niABOAHB OqeH. AiCHHK XAHnaB, urxropraa HOCOM i TpeMTHqOIO PYKOIO HaAanYBaB KHmeHIO.

- 51 3HalO, rraae AicHHKY,- AaCKaBO MOBHB sropa Ky- 3eHAa,- nro BaM XOqeTbCSI 3aKypHTH. To aaxyprrs co6i. BH Tyr Y ce6e BAoMa.

- PH6KH,- sanrenortxa AiBqHHa, nOKa3YlOqH PYKOIO na r Aa.a.iHb BA TaBM.- AHBH, Flenaxy, SlK Ti xoponni npMnAHBAM nOCAyxaTH.

- To He xopomn.e-- 03BaBCSI OCSlSIHHH 6AarOAaTTlO KY3eHAa.- To AepryHH, qH OKyHi. A BH, naae rYAen;, He MyqTecSI CBoiMH rpixasra, rASlHbTe na srene: SI Hi npo I.qO He A6aB, TiAbKH npo casry nOAiTHKY. A 51 BaM KaJKY, m;o H ne rpix. A BH, AicHHKY, He nxa-rre, SI JK He XOTiB nac ypa- 3lITM. XTO pas cniaaas 6AarOAaTb, TOM 6a'tlHTb AIO.a.eii Hacxpias, EPHX, aA)Ke npaaae, mo BH qHTaeTe B Ayrni KOJKnorot

- l.JHTalO,- nOTBepAHB nan EpHX.- OH nan nonrrap

60

caste AYMac, ~O 5IK6H BH Ta noxorwa Horo AOHeq~i. Y ne'i aoxoryxa, rrpasz,a, nourrapror nan Ky3eHAa iH noMOJKe, TiAbKH rrpHBeAiTb ii CIOAH.

- KaJKYTb - «3a6060HH»), «3a6060HH» ... - MOBHB Ky- 3eHAa.- EpaTT5I, SIK6H MeHi nepme XTO 6YB CKa3aB rrpo 60ra, SI 6 ia m.oro TiAbKH nocMiSIBCSI. TaKHH 6YB aincyTHM. A KOAH HaM TyT, na 3eMAeqepnaA~i, rrOCTaBHAH oroii HOBHM ABHryH, tuo 6e3 naxsaoro KpyrHTbCSI, TO BCSI 6pYAHa p060Ta BiAnaAa. Ere JK, nane rYAe~, ue nepnre qYAO, nto Tyr CTaAOCSI: TOH KaAb6ypaTop yce p06HTb car-r, naxe Mac AIOACbKHH P03YM. I 3eMAeqeprraAKa 0~.sI nxase casra C0601O, KYAH Mac nAHCTH, i AHBiTbCSI, SIK Mi~HO CTOITb na Mic~i. OH rASIHbTe, axopi xc niAH.sITi. BOHa CTOITb 6e3 SIKOpia, a TOAi 3HOBY nAHBe casta TYAH, Ae Tpe6a qHCTHTH AHO, i casra nYCKacThCSI AO P060TH, i casta nepecrae. HaM, ce6TO EPHXOBi H sreai, M sa XOAOAHY BOAY 6paTHCb He Tpe6a. I xaM MeHi XTO CKaJKe, mo ue He qYAO. A KOAH MH ne AiAO n06a~nIAM, npaaaa ac, EPHXYr TO aaxaxa MipKYBaTH, i spenrri HaM CTaAO SICHO. Lle 60JKa 3eMAeqeprraAKa, ue 3aAi3Ha nepxsa, a MH TYT Hi6H CB.sI~eHHKM. AA:lKe KOAHCb Y AaBHMHY r ocnoz,r, 60r SIBASIBCSI AIOASIM Y AJKepeAaX a60, SIK y creponaanix rpexia, Y Ay6ax, a 'laCOM i B :lKiHKaX, TO qOM ue BiH He MO)f(e SIBHTHCb i B 3eMAeqepIlaA~i? Horo 6 TO HOMY rpe6YBaTH MaIlIHHOlO? Manraaa fiyaa qwcTillIa aa qepHH~1O, a B Bpaxa TYT yce HaqH~eHO, MOB y 6ycpeTi B Ao6pOl rocnoanai. Lle SI TaK, MiJK iHruHM. I, urof BH 3HaAH, 60r He TaKHM 6e3KOHe'lHHM, .sIK KaJKYTb KaTOAMKH. BiH Mac B nonepexnaxy MeTpiB ia ruiCTCOT, a no KpaSIX YJKe cAa611IHH. HaMCHAbHillIHH BiH OT)'T, na 3eMAeqeprraA~i. TYT BiH TBOPHTb qYAeca, a na 6epe3i TiAbKH nocaxac OC.sI.sIHHSI Ta HaBepTac AO BipH; a B UUTeXOBH~.sIX, KOAH nrrep CBiJKHM, 'lYTH AHllie raxi CB.sITi naxouri. TYT nOB3 Hac rrpOITAHBaAH secxapi 3 «EAHCKaBKH» Ta 3 4eCbKoro BeCASIpCbKoro KA y6y, i na HHX ycix TeJK 3iHllIAa 6AaroAaTb. OTaKa CHAa B rrsoro Tyr. A xoro TOM 60r BiA Hac xoxe, ue MO:IKHa TiAbKH BiAqYTH OTYT, ycepeAHHi,- aaroAOCHB KY3eHAa, naTeTHqHHM :lKeCTOM nOKa3Y1OqH na cep~e.-.H 3HalO, ~O BiH He reprnrrs rroAiTHKH H rponreii, aexaxoro P03YMY, rOPAOCTi, rrHXH, 3HalO, ~O BiH crpaurenHO AI06HTb AiTeM i TBapHH, uro BiH AY:lKe paaie, KOAH BH ClOAR npaxoanre, i ~O BiH CKBaA10C A06pi AiAa. BiH BeAHKHH AeMOKpaT, 6paTT.sI. HaM, T06TO EPRXOBi H MeHi, rrexe pyxn KOJKeH rexep, nOKH He xynasro na m.oro KaBH AA5I acix. Y Ty HeAiAIO 6YAO TyT AYIli KiAbKaCOT, i Ha o6ox

61

6eperax CHAiAlI, TO aaaere, xasa Y HaC nplIMHOJKHAaCH TaK, ~O aa ncix BHCTa'tlHAO, re m;e SIKa 6YAa xasal AAe TO, 6paTTSI, see TiAhKII 3HaKH. HaH6iAhllIe qYAO -:qe Te, mo BiH p06HTh 3 HamHMH no-ryrrrora. TaK T06i rapao TOAi 6YBae, mo a)K MOP03 noaa cnHHOIO 6i)KHTh. qacoM 3AaeThCH To6i, Hi6H OCh-OCb nosrpeur BiA AI060Bi Ta m;aCTH, Hi6H TH - OAHe :qiAe 3 oriero BOAOIO, ~O BHH3y, i 3 ycisra TBa .. pHHKaMH, i 3 3eMAelO Ta KaMiHHSlM, a60 HeMOB Te6e KOAHxae na PYKax HKHHCh sexereas i AO cepua nparoprae - try, CAOBaMH Ii He poaxaxcenr. Yce AOBKOAa cnisae Ii 6PHHHTh, TH poaysdcm yci HiMi MOBH, i BOAY, i nrrep, i see 6aQHllI, SIK BOHO OAHe 3 OAHHM i 3 To6olO nOB'H3aHe, spaa yce poaysneur xpame, HiJK HK6H B KHHJK:qi qHTaB. A iHmHM pa30M 3iHAe aa Te6e, HeMOB naAYQKa, TaK m;o H nina na ry6ax BHcTynHTh. A iHKOAH BOHO aapocrae nOMaAY, Me npoiore retie AO OCTaHHhoi JKHAOqKH. SpaTH if cecrpo, nixoro He 6iHTeCH: OH CIOAH nAHByrb ABa JKaHAapi, m;06 Hac p03irHaTH, 60 MH, MOBASIB, HeAo3BOAeHe 360pHm;e. A BH crroxifino qeKaHTe Ta nOKAaAiThc5I na 3eMAeqepnaxsaoro 6ora.

EYAO BJKe TeMHO, axe BCSI naAy6a 3eMAeqepnaAKH if 06AHqqSl AlOAeH CBiTHAHCH HiJKHHM CHlmOM.

- AroBI - ryxnya QOAOBiqlIH rOAOC.- € TaM nan Ky- 3eHAa?

- Tyrl- npOMOBHB KY3eHAa xepYBHMCbKHM rOAOCOM.- niAHiMaHTeCb CIOAH. 6paTH )KaHAapi! 51 3HaIO, mo na MeHe 3a5IBHB nraaxap is Illrexoaans,

Ha naAy6y niAHSlAIICH ABa JKaHAapMH.

- KOTPHH 3 Bac KY3eHAa? - CnHTaB CTapmHH qHHOM.

- Lle H,- BiAKa3aB KY3eHAa, niAHOCgqHCb TpOXH BH-

m;e.- Flponry, nane naxsdcrpe, HAiTh CIOAII, naropy,

I spas o6HABa JKaHAapMH TeJK niAHeCAHcb y nonirpa if nonAHBAH sropy AO KY3eHAII. IXHi nora p03naqAHBO HaMa:qYBaAH HKyCb onopy, pyxa xanaaacs aa HeBiA'IyrHe nOBiTpSI, qyrH 6YAO iXHili qacrHif, 3AymeHHH BiMHX.

- He 6iHTecSI, JKaHAapi,- BeAHqHO nposroaas KY3eHAa,- MOAiTecSI BCAiA sa MHOIO: «EOJKe-OTqe, TH, ~O BTiAHBCH B ne CYAHO ... »

- SO:>Ke-OTqe, TH, m;o BTiAHBCH B ~e CYAHO •.. - xpHnKHM rOAOCOM nOBTopHB crapmaa JKaHAapM.

- EOJKe-OTqe, TH, mo BTiAIIBCSI B ue CYAHO! - 3arOAOCIIB nan rYAen;, naAalOqH HaBKoAimKH, i AO nsoro npaez.HaBCH xop roxocis.

62

P 0 3 A i A IX. CBBTO

PeAaKTOp QHpiA KeBaA, Mic~eBHH penoprep npaasxax «J\iAOBHX», Toro AH.sI HaAiB t{OPHHH KOCTlOM i 3pa3Y no llIOCTiH rOAHHi aexopa nOAaBCSI na lllTBaHHQlO, ~o6 aanacara penopraxc rrpo ypoxncre BiAKPHTTSI HOBoi ~eHTPaAbHoi xapriroparopaol eAeKTpOCTaH~ii AASI oCBiTAeHHSI BeAHKO! Flpara. BiH nporrxasca xpiss lOp6H ~iKaBHX, ~O 3aTonHAH sees OeTpCbKHH KBapTaJ\., i xpias TpH PSIAH oxopOHH npOHHK aJK AO HeBeAHllKoi 6eTOHHoi cnopyz,a, 06- ainranoi nparropasra, 3 cepeaaaa cnoPYAH qyrH 6YAO AaHKY MOHTaJKHHKiB - BOHH, 3BicHO, He BnOpaAHCSI BqaCHO i Tenep KBanHAHC.sI HaAoAyJKHTH sraaae. BCSI eAeKTpOCTaH~iSI 6YAa CXOJKa 6iAbllIe na rpOMaACbKY B6Hpaxsmo, EiA.sI nei, 3aMHCAeHHH, TPOXH CXOJKHH aa 3arAH6- AeHY B cpiAOCOCPChKi P03AYMH QaI1AlO, nOXOAJKaB crapeasKHH pez.ax'rop '4BaHllapa 3 rasera «CeAO».

Flan '4BaHllapa AaCKaBO 3BepHYBCSI AO MOAoAoro raseT.sIpa:

- 006HHMOCSI 06 3aKAaA, naae xoxero, mo csoros,ai ~OCb CTaHeTbC.sI. 51 me He 6aqHB TaKHX CBHT, ~o6 na HHX He cxolxacs axaci, HeCOCBiTeHHa AYPHHQSI. A SI, Ae6eAHKY, BJKe COpOK pOKiB raaerap,

- MeTpe,- AOKMHYB KeBaA,- OT AHBO, TaK ARBO, npaBAa? O~eH ocs 6YAHHOQOK OCBiTAlOBaTHMe BClO Flpary, i pyxarane TpaMBai Ta nOl3AH sa llIiCTAeCSlT KiAOMeTpiB, i THC.sIqi cpa6pliK, i. ..

Flaa '4BaHllapa CKenTIfT-lHO TPYCHYB rOAOBOIO.

- n06at{HMO, xoxero, n06aQHMo. Hac, crapy raapairo, BJKe aiuro He 3AHBY€:, xoxa ... - Tyr nan 4BaHQapa CTHIIIHB rOAOC AO llIenoTY.- 3aBBaJKTe, xoxero, mo Tyr HaBiTh aanacaoro xeptiroparopa HeMa. .HK6H ou;eH rrOAaMaBCSI a60, cKaJKiMO, Horo BMcaAMAH B noairpa, TOAL .. poayMiETe?

Keaaxa B3S1Aa AocaAa, uio BiH casr He AiHllIOB AO rexot AYMKH, i BiH CTaB cynepe-nrra:

- Lle BHKAlO'lIeHO, srerpe. 51 MalO HaAiHHy iHcpopManiro, Lla eAeKTpOCTaHQiSl nOCTaBAeHa TiAbKH npo AlOACbKe OKO. CrrpaBJKHSI CTaH~iSI Aecb iHAe; BOHa ... BOHa ... - llIenoTiB BiH, nOKa3YIO'lIH' naAh~eM co6i niz, HorH.- 51 He MaIO rrpasa Ka3aTH, Ae. BH nOMiTHAH, srerpe, uio B Flpasi seer, xac nepe6pYKOBYlOTb BYAMU;i?

- BJKe COPOK pOKiB,- 3aAYMAHBO BiAKa3aB naH qBaHqapa.

63

- OTOJK, OTOJK,- HaTXHeHHO 6peXaB Llapix KeBaA.P03YMiE:Te, 3 BOeHHHX MipKYBaHb. Be.J\.Hqe3Ha CHCTeMa niA- 3eMHHX XOAiB. CKAClAH, nopoxoni norperia i TaK AaAi. 51 MaIO ~i.J\.KOM nesay iHcpopMa~iIo .. lliiCTHaAQHTb Kap61Oparopnax niA3eMHHX CPOPTIB HaBKO.J\.O Tlpara. Haropi aai c.J\.iAY, Ti.J\.bKH cpyr60.J\.bHe noxe, KioCK 3 ra30BaHOIO BOAOIO a60 narpiorasnaa naM'HTHHK, xe-xe, p03YMieTe? t.Iepe3 ne )K i cnOPYAJKYlOTb CTiAbKH nasr' HTHHKiB.

- IOHaqe,- 3aYBaJKHB nan t.IBaHqapa.- I.Qo TaM saae HHHimHe nOKo.J\.iHHH rrpo BiifHY! Or MH 6 MorAH Aerqo p03Ka3aTH ... Ara, OH YJKe npaixaa nan crapocra.

- I HOBHH BiifcbKOBHH MiHicTp. Ba-rre, 51 :>K BaM Ka3aB.

PeKTOp nOAiTeXHiKH. feHepaAbHHii AHpeKTop MEAT. BepXOBHHii pa6HH.

- <I>paH~Y3bKHif nocox, MiHicTP rpOMaACbKHX po6iT.

Koxero, AaBaifTe npormxaraca BcepeAHHY. Apxienacxon, ITaAiifcbKHH nOCOA. Toxona aepxoaaoro CYAY. npe3HAeHT CnOpTHBHOrO TOBapHcTBa «COKi.J\.». Deb rrodasare, xoxero, W;O xorocs 3a6Y.J\.H 3anpOCHTH.

B TY XBHAHHY L(Hpi.J\. KeBaA nocrynasca Mic~eM HKiifcb

. v.... v

AaMl, a Qepe3 Te aoro BIATICHHAH BIA CTapIHllHHH rasera-

pis i BiA BXOAY, KYAH 6e3nepepBHHM nOTOKOM pHHyAH serrponreai nepCOHH. Bpaa 3aAYHahH 3ByKH aanioaaxsrroro riMHY, rrporpassixa KOMaHAa nouecma sapri, i B cynpoaoai n!JqTY 3 AepJKaBHHX MyJKiB Y ~HAiHAPax Ta MYHAHPax no qepBOHOMY KHAHMKY BBiifillOB AO 6YAHHOqKa rxasa AepJKaBH. Flan KeBaA ain'srsca HaBllInHHbKH, npOKAHHaIOqH CBOIO raxaarnicrs: «Tenep,- CKa3aB BiH co6i,- $I BJKe Hiaamo He nponxarocs TyAH. qBaHqapa npaaay KaJKe,MipKYBaB BiH AaAi,- HeOAMiHHo I.qOpa3Y BTHYTb HKYCb AypHH~IO. 36YAYBaAH TaKY MaAeHbKY 6YAOqKY AAH TaKOrO BeAHKOrO CBHTa! Hy W;O :>K, Hecsxe TeAerpacpHe areHTCTBO p03MaAIOe see, npHAYMae H zxycs npanpasy: «rAH6oKe aaopyureaaa», «rpaHAio3HHH nporpec», {(CTHXiiiHi oaanii r AaBi AepJKaBH».

rOMiH Y 6YAHHOQKY parrrosr 3aTHX, i XTOCb noxan TOpOXTiTH ypOqHCTY rrposrosy. Flan KeBaA n03ixHYB i 3 pyKaMH B KHmeHHX o6iHmOB 6YAHHOqOK. YJKe cssepxaxo. Floxinal 6YAH B 6iAnx PYKaBHqKax i 3 napaAHHMH KHHKaMH. Ha Ha6epeJKHHX THCHSlBa. YpOQHCTa npOMOBa 3aHaATO AOBra, srK 3aB>KA~. A XTO ne, BAaCHe, aacrynac?

Bpas QHpi.J\. KeBaA noeasaa y 3aAHiii CTiHi 6YAHHOQKa, srerpta na ABa BiA 3eMAi, BiKOH~e. BiH 03HPHYBCH, niAnAHrHYB, yxonHBC.SI aa rparn if niATSlr CBOIO KMiTAHBY ro-

64

)\OBY AO BiKOH~H. Ara, ne npOMOBAH€ nan crapocra BeAHxoi Flpara, 'IepBOHHH, MOB 6yp.SIK; nopsz, crorrs nan r. X. EOHAi, rOAOBa npaBAiHH.SI MEAT, RK npeacrasnax niarrpaesmia, i Kyca€ ry6H. Txaea Aep)KaBM nOKAaB PYKY aa rrycxony pyxxy MamMHH, m;o6 aa nOAaHHH 3HaK HaTHcHyrH ii; B TY MHTb cnaaaxne CBHTKOBa iAIOMiHan;iH B YCiH Flpasi, aarparcrr, opxecrpa, 3AeT.sITb y nOBiTpH <peHepBepKH. Miaicrp rpOMaACbKHX po6iT HeTepIIAHt.Ie KpyrHTbCSI: O'leBHAHO, niCAR crapocra Mae BHcTynaTH BiH • .HKHHCb MOAOAHH orpinep CMHKae ce6e sa ByCHK, nOCAM npHKHAalOTbCR, Hi6H BOHH norxanyrt npOMOBOIO, XO'l nacnpaaai He poaysdrors Hi ChOBa 3 aei: ABa AeAeraTH BiA po6iTHHQTBa HaBiTb O'lHMa He xxtnarors: OAHe CAOBO, ace HAe SIK no MacAy, CKa3aB co6i nan KaBaA i CnAHrHYB AOAOAY·

nOTiM n'SITb pasta o66iraB yCIO lIITBaHM~IO, BepHYSCSI AO eAeKTPOCTaH~ii H 3HOBY niACTpH6HYB AO BiKOH~H. Flaa CTapOCTa me rOBopHB . .HK CAiA HanPY)KHBlliH CAYX, KeBaA no-rys: «YJKe Ha6AHJKaAaCb 6iAoropCbKa xaracrpo¢a ... » CnAHrHYS AOAOAY, CiB OcrOPOHb i 3aKypHB. EYAO AOCHTb TeMHO. Bropi MiJK riAMIM AepeB 3a6AHID;aAH 3ipKH. AHBHO, nOAYMaB KeBaA, mo H BOHM He t.IeKaAH, nOKH rxasa AepJKaBH HaTHCHe pyxxy, a 3aCBiTHAMCb casd. A Flpara BCSI 6YAa TeMHa. YOpHOIO CTpi'lKOIO pHHYAa BATaaa, He poaicxpena BiA6HTI'HM xixrapis: yce B TpeneTi AOJKHAaAO YPOt.IHCTOi MHTi CBiTAa. CKypHBmH nixy cara ... PY, KeBaA BepHyBCSI AO eAeKTpOCTaHQii H niAnAHrHYS AO BiKOH~H. Flan CTapOCTa me rOBopHB - YJKe He 6YPHKOBHH, a CHHiH, aJK 'IOPHHH; rxasa AepJKaBH see TpHMaB PYKY na pynni MallIHHH, peurra npacyrnix nOTHxeHbKY rOMOHiAH MiJK C060IO. TiAbKH 'IY)K03eMHi nOCAH aeaaopynnro cxyxaAM. 30BciM n03aAY BHAHiAa rOAOBa neaa '4BaHt.IapM.

Crapocre CKiH'IHB. 30BCiM 3HeCHAHBlliHCb; CAOBO B3SIB MiHicTp rpoMaACbKHX po6iT. BHAHO 6YAO. SIK BiH BHCTpeAlOe tPpa3H, ~o6 no 3M03i CKOPOTHTM nposroay. I'xasa AepJKaBH BJKe TpHMaB nYCKOBY pyxxy AiBOIO PYKOIO. CraPHH EiAAiHI'TOH, AyaHEH AHnAOMaTHt.IHOrO xoprrycy, nosrep CTOSI'IH i HaBiTb MepTBHH afiepiras TaKHH BHpa3, Hi6M BiH YJ3aJKHO cxyxae, Ta MiHicTP ypaa CKiH'IHB nposrosy, nase BTSIB ii.

. Flan f. X. EOHAi niAHHB rOAOBY, BaJKKHM nOrA.sIAOM norAHHYB xpyr ce6e H CKa3aB KiAbKa CAiB: O'leBHAHO, ID;OCb Y TOMY p03)'MiHHi, mo MEAT BiAAae cBiii BHpi6 na CAY)K-

. 6y rposrancsxocrt if aa npo~BiTaHIDI nanroi CTOAHQi - i

3 KapeA qauelt, T. t

65

see. Fxaaa AepJKaBH BHnpOCTaBCSI if HaTHCHyB PyqKY4 BMHTh yCIO Flpary 3aAHAO SICKpaBe CBiTAO, 3aKpHQaAH IOp6H, 3aKaAaTaAH A3BOHH na scix A3BiHH~SIX, a 3 Mapiaacsxol 6amTH rpHMHYB nepnrafi rapMaTHHH nocrpix. KeBaA, BHCSI'IH na rparxax, 03HPHYBCSI na MicTO. 3i Crpixensxoro ocrpoaa 3AeTiAH cxirryxi paxera, rpa.a.qaHH, Flerpuran i .AeTHa 3aCSUIAH ripASIHAaMH AaMnOQOK. AeCb AaAeKO rroxaAH neperyxyae'raca KiAbKa opxecrpts, HaA .1IlTBaHH~elO 3aKpY}KASIAH iAIOMiHoBaHi 6inAaHH; BiA BHIIlerpaAY nAHB y noarrpi BeAHqe3HHH AHpHJKa6Ab «Y-16", 06BimaHHH xaxmtoaasra: AIOAH B aaronni nOCKHAaAH KaneAIOXIi; noAi~ai, aepyxosri, aase craryi, niz aecxa pyxa AO K03HPKiB; 3 BeJKi BJKe rpHMiAH ABi 6aTapei, a iM BiAnOBiAaAH MOHiTOPH 6iASI Kapxina. KeBaA 3HOBY npHTHC 06AHQQH AO rparox, ~o6 n06aQHTH xinem, uepesroalt TaM, ycepez,aHi, HaA xeptiroparopose. B Ty JK MHTb BiH CKPHKHYB, BHpSIqHB oni H Hi6H npapic AO BiKOHU;SI; a nOTiM np06eAbKOTiB ~OCb nexe «0 60JKeh" nYCTHB 3 PYK rparxa if BaJKKO 3CyHYBCSI aa 3eMAlO. Ta He BCTHr ime RK CAiA CTaTH na aorn, HK Y asoro Bpi3aBCSI XTOCb, lQO rrpOJKOrOM TiKaB. KeBaA cxonas Horo aa nOAY, BiH 03HPHYBCSI. To 6YB naa r. X. SOHAir 6AiAHH SlK cxeprs,

- ~O TaM CTaAOcJI, Ao6pOAiIO? - 6eAbKOTiB KeBaA.- 1..[(0 BOHH TaM po6JU1Tb?

- nYCTiTb MeHe! - KpHKHyB EOHAi.- PaAH 6ora, nyCTi Tb! TiKaHTe 3B iACH!

- AAe nto TaM 3 HHMH CTaAOCSI?

- Flycrrrs! - peBHyB EOHAi H, YAapoM KYAaKa BiAKH-

HyBmH Kenaxa, 3HHK MiJK AepeBaMH.

Bees TPYCSlqHCb, KeBaA ainepca aa CTOB6yp. 3 6e-roHHoro 6YAHHOqKa 6yAO xyra I.QOCh CXOJKe na AHKYHCbKHH cnin.

'Yepe3 KiAbKa AHiB '4T A BHcTynHAo 3 TaKHM TyMaHHHM TeKCTOM: «Ycynepex nOBiAOMAeHHSlM OAHi€i Hamoi raseTH, QHTOBaHoi Ii aa KOPAOHOM, cnoaimaesso 3 Ao6pe noiHQlOpMOBaHHX AJKepeA, nro niz, xac ypOQHCTOrO BiAKPHTTg xapdrope-ropao! eAeKTpOCTaH~ii He CTaAOCb HiSlKHX HenpHCTOHHHX iH~HAeHTiB. Y 3B'SI3KY 3 HHMH CTapOCTa BeAHKoi Flpara CKAaB 3 ce6e rrOBHOBaJKeHHSI if noixas aa AiKYBaHHSI. AyaH€H EiAAiHrToH, HaBnaKH, JKHBHH i 3AOponan, Flpasaa TiAhKH re, lQO nci npacyrai TaM 3aHBHAH:

TaKoro caxsnoro BpaJKeHHSI BOHH He 3a3HaBaAH me HiKOAH. BnaCTH na KOAiHa if MOAHTHCSI 60ry - ue npaao KmKHOrO rpoMaAHHHHa, a TBOpeHHSI qYAec He cynepexart,

66

~i51KHM ocpi~iifHHM cpyHK~iHM y AeMOKpaTHlIHiH ·AepJKaBi .. ·3aTe BKpaU HeAOpeqHO BnAy-TyBaTH rAaBY AepJKaBH B riAHi )KaAIO npHrOAH,.npWIHHOIO SIKHX 6YAH TiAbKH. HeAOCTaTHSI BeHTHA.srqiSI ra HepBOBa nepearosta».

. : .

'.

P 0 3 A i A X. CBSlTa EAeH

'4epe3 KiAbKa AHiB niCAH THX nOAii1: naa f.' X.' fiOHAi 6AYKaB ByAHI:VIMH Ilpara 3 caraporo B 3y6ax- i AYMaB. XTO CTPiB 6H uoro, TOR BHpiIIIHB 6H, mo BiH AHBHTbCH aa -rporyap: axe nan fiOHAi AHBHBCH B Mau6yrne. '«MapeK NaB pa~iIo,- Ka3aB BiH co6i.- A oroa cnacxon AiHAa MaD me 6iAbWY paniro, OAHe CAOBO, 60ra He MOJKHa BHOCHTH B CBiT 6e3 xaracrporpixaax HaCAiAKiB. Te, mo AIOAH BHTBOPSlIOTb,- TO nycre: xaa co6i P06AHTb, mo xosryrs. AAe JK ne 6YAe TSIJKKHU crpyc AJUI 6aHKiB. i me XTO 3Ha, SI~ BOHO BnAHHe aa nposracxoaiers, Csoroaai B «npOMHCAOBOMY» BM6YXHyB peAiriHHHH crpaiix: MH nocrasaxa TaM· Kap61Oparop, a qepe3 ABa AHi CAYJK60B~i 6aHKY OrOAOCHAH Horo xarrrrax 60JKHM CPOHAOM AJUI 6iAHHKi~ 3a Tlpeaca 6 TaKoro He·CTaAOCSl. Hi, Hi3~O B carri!»

EOHAi nonypo CMOKTaB CBOIO carapy. «To ~o,- AYMaB BiH,- nOCAaTH see K 6icy? Ha csoroamurata AeHb YJKe HaAi~o 3aMOBAeHb 6iAbwe, HiJK aa ABaAqsITb TpH MiAbMOHH KpOH. Llsoro BJKe He cnaamn, Flaxne KiH~eM carry,

'IB ino .• ; 3a ABa POKH BCbOMY 6YAe aM6a. '-

Tenep Y)Ke B CBiTi npamoe KiAbKa THCRQ' Kap61OpaTOpis, i KOJKeH 3 HHX AeHb i Hiq naaeprae A6cOAIDT.·A ~eH A6cOAIOT 3 6ica P03YMHHH. I BiH Mae: HeCTRMHY oxory po6HTH mocs, Hy, 3BicHO, W;O BAie:III: THCHqi pOKiB BiH He MaB Hi51KOi P060TH, a Tenep MH cnYCTlIA;H Horo 3 xaamora. HanpHKAaA, ~O BiH BHTBOPHe: B npOMHCAOBOMY 6aHKY:

-casr .seae 6yxraATepCbKi KHHrH, paxye, nposaaara AHCTYBaHHSI. BiMae ITHCbMOBi HaKa3H npaBAiHHIO. Flame KOHTParerrrast nOAYM'SlHi AHCTM npo AiSlAbHY AI06oB. I OCb Tenep ·~ii npoM6aHKY CTaAH MaKYAaTypolO: xixorpasr.aa csrep.AlO'tJHH CUpOK. OCb W;O BHXOAHTb, KOAM 60r crPOMAHC noca

·B 6aHKiBChKY cnpasy, .,

.'!'! Cl>ipMa (06epAeHAep», TeKCTHAbHa cpa6pHKa B Ynant, 6oM6apAye Hac p03na'lAHBHMH TeAerpaMaMH.· Micaus TOMY BOHH BCTaHOBHAH .B ce6e Kap61OpaTOp .3aMicrL napaBHX Ka3aHiB; rapaaa, BepCTaTH xpyrsrrsca. A.Ae·~panTOM

67

cexsepaxropa i TKaQhKi sepcrara nO'tJHHaIOTh npamoaarn caMi cotioro, YpBeThCSI HHTKa - casta 3B'SI)KeThCSI i npaAeTbcSI AaAi. Po6iTHHKH xmne AHBASITbCSI, n03aKAMaBmH PYKH B xaureni. 0 IlIOCTiH rOAHHi KiHe~b potioxoro AHSI, npSIAHAhHHKH H TKaqi HAYTh AOAOMY. A aepcrara npa~IOIOTh i AMi caMi co6oro ~iAY ni-r, ~iAHH AeHh, ~iAHX TpH TH)KHi - i T'tJyrb, T'tJyrb, Tqyrh 6e3 ynHHY. CI>ipMa TeAerpacpye: «eTO xop-ria, aafinpairre TOBap, npacaxarrre CHPOBHHY, aynanrn, CBOro MallIHHY!» A TOAi ~SI aapasa rrepeaecxacs. Hi6H qYMa 3 BiTPOM, aa <!Ja6pHKY «EpaTH EYKc6aYMH, Mopasem, i KO». B MicTi B)Ke nexa CHPOBHHH, B naaiui AO ceAh<!JaKTopiB KlfAaIOTh ranuipxa, COAOMY, 3eMAIO, Bee, ~O e niz, PYKaMH; i OCh, 6YAh AaCKa, 3 usoro TttYThCSI KiAOMeTpH PYllIHHKiB, KOAeHKOPY, CHT~IO i xoro 3aBroAHO. CTpameHHHH nepenoxox: ~iHH aa TKaHHHH KOTSIThCSI BHH3, AHr AiSI 36iAhIIIye:: oxopoane MHTO, cyciani Aep)KaBH nOrpOJKYIOTh 60HKOTOM. A cpa6pHKH noxarors: «PaAH 6ora, aafiepi'rs XOq 6H rOToBY npoayxnnol BiABe3iTh 11 KYAHCh, npaurxrn, AroAeft, BarOHH, aBTono13AH, aynaaira aepcrara!» A THM qaCOM BHMaralOTh BiAmKoAYBaHHSI 36HTKiB. 3anaAoch 6H BOHO scel I TaKi 3BicTKH HAyrb 3BiAYCiAh, Ae BCTaHoBAeHi xeptiroparopa. A6cOAIOT uryxae pO- 60TH. BiH HecaMOBHTO pBeThCSI AD )KHTISI. KOAHCb BiH TBOpHB CBiT, a Tenep YAapHBCSI B BHpo6A5IHHH TOBapiB. 3axonHB Y)Ke Ai6epen;b, EpHeHCbKi 6aBOBHOnpSIAHAhHi, TpyrHOB, ABaAn;S1Th tryxposapeas, TapTaKH, Mi~aHChKY 6poBapHro B llib3eHi, aarpoxcye 3aBOAaM lllKOAH, npanioe B 516J\.oH~i i B SIXHMOBCbKHX KOnaAhHSIX. Y 6araTbOX Micn;SIX 3BiAhHSIlOTb po6iTHHKiB, nOAeKYAH 3aKpHBalOTh <!Ja6pHKH i 3 JKaXOM Y cepni AHllIaroTb IX npauroaarn niz, 3aMKaMH. Illaxeaa nepenponyxnia. <Da6pHKH, Ae HeMa A6cOAIOTY, npHnHHSIlOTh BHpo6HH~TBO. IJ;e pyiaa.

«A 51,- Ka3aB co6i nan EOHAi,- narpior . .H He A03BOAIO 3PYHHYBaTH naury piAHY 3eMAlO; KpiM roro, Y MeHe Tyr csot 3aBoAH. Il.lo )K, caoroani-rexa cxacycsro sci 3aMOBAeHHSI 3 4exii. Il.lo craxocs, Te craxocs. axe BiA csoroxai B LIexii He 6YAe BCTaHOBAeHO )KOAHOrO xaptiroparopa. MH 3aCHnAeMO HHMH HiMeQ'lHHY i cppaHQV3iB, a nOTiM' 3axoAHMoCh 6oM6apAYBaTH A6cOAIOTOM AarAiro. AHrAiSI KOHcepBaTHBHa, BOHa He AonYCKae aa CBOIO TepHTopilO HaIlIHX xaperoparopra, TO MH IX cKHAaTHMeMo 3 noairpaHHX xoparixia, SIK BeAHKi 60M6H. 3apa3HMO sees npOMHCAOBHH i cpiHaHCOBHH CBiT 60rOM i TiAbKH B ce6e 30CTaBHMO TaKHH _KYAbTYPHHH, BiAhHHH BiA 60ra ocrpiaeus necaol

68,

I¥pau;i. Lle, TaK 6H MOBHTH. Ham na1'piOTHqHHH 060B'Sl30K, a. KpiM Toro, HAeThCSI npo nauri axacat cpa6pHKH!»

r. X. EOHAi p03BeCeAHAa raxa nepcnexraaa, «npHHaHMHi aarpaesro tIac. nOKH BHHaHAyrh mtich MaCKH npora A6cOAIOTY. '40PT 3a6HpaH, SI caM aarranry 'rpH MiAhHOHH aa AOCAiAJKeHHSI. SIK aaxanta'rncs BiA 6ora. qH. cKaJKiMO, nOKH W;O ABa MiAhHOHH. Bci xexa XOAHTHMyrh y MacKax. a THM qaCOM peurra )\JOAeH,- xa-xa,- nororryrs Y 603i. qH npHHaHMHi npOMHCAOBicTh iXHSI BiA m.oro pO~BaJ\.HThCSI».

naIi EOHAi norASlHYB aa CBiT SICHirnHMH OqHMa. OH iAe axacs MOAOAa JKiHKa, crynae TaK 3rpa6HO H npyJKHO, ~iKaBO n06aqHTH. SIKa-TO BOHa cnepezy? Flatt EOHAi niAAaB XOAH, aanepez.as JKiHKY, qeMHO o6iHIIlOB ii no nrapoxiir Ay3i, axe perrrosr, OqeBHAHO. nepeaysran i KpyrHYBCSI aa rriA60pax TaK rnBHAKO. ~O MaAO He 3iTKHyBCH 3 nero,

- Lle BH, EAeH,- KBanAHBO MOBHB BiH.- 51 He AyMaB, ~O ... W;O ... W;O ...

- 51 3HaAa. W;O BH HAeTe aa MHOro,- CKa3aAa AiBqHHa. orrYCTHBmH nor ASIA. BOHa TeJK 3ynHHHAaCb.

BH BiAqYBaAH? - 3PaAiB EOHAi.-.H casre AYMaB npo

aac.

.H BiAqyBaAa Barny TBapHHHy xiTh,-' THXO CKa3aAa EAeH.

- MolO ... ~o?

- Bamy TBapHHHY xrrs, BH MeHe 'He Bni3HaAH. TiAhKH

06Ma~YBaAH MeHe OqHMa, Hi6H SI npOAa.JKHa. r. X. EOHAi HacynHBCSI.

- EAeH, aa W;O BH xoxere srene 06pa3HTH?

EAeH nOXHTaAa rO.J\.OBOIO. .

- Bci TaK P06ASlTb. Yci BH OAHaKOBi. TaK piAKO MOJKHa cnirxarn qHCTi oqi!

Flaa EOHAi BHnHYB rytia, nase XOTiB CBHCHyrH. Ara, OCh BOHO mol Pexiritina rpossaz,e craporo Maxa'ral

- . TaK,- BiAnOBiAa EAeH na Horo AYMKy.- BaM 6H CAiA npacrarn AO Hac.

TaK! O. 3BicHO! - BHryKHYB naa EOlIAi, a caM nOAYMaB~ «Illxoxa raxot rapnoi AiBqHHH!»

A 'qOMy' rnKoAa? - AariAHo CnHTaAa EAeH. Cxyxaiire, EAeH.- aanporecrynas EOHAi,- BH tiH-raeTe AYMKH: TaK HeqeCHO. .HK6H AIOAH lJHTaAH AYMKH OAHe B OAHoro. BOHH 6 He MorAH HOPMaAbHO crriAKYBaTHCH. Qe HeCKpOMHiCTb - 3HaTH, W;O SI AyMalO.

- A nto SI'BAilO? - BiAKa3aAa EAeH.- KOJKeH, XTO ni- 3HaB 6ora,· Mae ~eH Aap; KOJKHa aanra AYMKa AYMaeTbCH

69

BOAHOqaC i B MeHi: B Ii He '1HTalO, B casta Ii AYMaIO • .HK6H BH 3HaAH. SIK ne oxamae AIOAHHY, KOAH BOHa MOJKe OTaK cyAHTH KOJKHy npaxoaany Mep30ry.

- rM ... - rMYKHYB naH EOHAi, TpeMTBt.IH ai cTpaxy, m;o6 He nOAYMaTH '10rOCb.

- AB)KeJK,- 3aneBHHAa Horo EAeH.- Mene ue 3 60- .JKOIO nOMitI'IlO BHAiKYBaAO BiA )U060Bi AO 6araTCTBa • .sI 6YAa 6 crpanreaao paaa, SlK6H ii Y sac nOAYAa cnaaa 3 ot.Ieii.

- EOJKe 60POHH,- JKaxHYBCH f. X. EOHAi.- A CKaJKiTb, 6YAb AaCKa. tIH BR H P03YMi€Te see, nto OTaK •.• M-M ••• 6at.IHTe B AIOAHX?

- TaK. l.JYAOBO P03YMilO.

- To CAyxaHTe, EAeH,- npoMOBHB 60HAi.- BaM B

MOJKY CKa3aTH ace, 60 BH OAHaKOBO 6 yce B MeHi npoxaraAH • .H 6 HiKOAH He 3Mir 0APYJKHTHCB 3 TaKOIO, ~O BMie t.IHTaTH Moi AYMKH. CBHTOIO BH 6 MorAH 6YTH CKiAbKH BaM 3aBroAHO, MHAOCepAHOIO AO 6iAHHX - 6e3 06MeJKeHHSI: 51 CrrpOMOJKeH Ha ne 3apo6HTH, a, KpiM Taro. ue nerrorana pexxasre, I ~HOTAHBicl'b .H 6 crepnia, Eaen, 3 AI06oBLAO aac. .H 6 yce crepnin, .H sac na cBiB AilA )\106HB, RAeH • .H KaJKY 'BaM ue, 60 BH OAHaKOBO qHTa£Te Moi AyMKH, 6e3 npaxoaanax AYMOK HeMoJKAHBi Hi xosrepnia, Hi cyCni)\bCTBO. A rOAOBHe - 6e3 npHXOBaHHX AYMOK HeMOJK-

"AHBe nOAPYJKH£ JKHTTB. Lle BHKAlOqeHO, Eaea. I XOq 6H BlI 3HaHmAlI HaHcBSlTiIIIoro qOAOBiKa, He iiAiTb aa nsoro, nOKH MOJKeTe qHTaTH Horo AYMKH. Api601J:Ka 6pexHiue CAHHHH 3S'5I30K Mi)K AIOAbMH, SIKHH HiKOAH He niABeAe. CBSlTa RAeH, He BHxoAbTe 3aMi)K!

- A 'IOMY? - COAOAKHM rOAOCOM cnaraaa RAeH.Ham 60r He npOTH npapoz,a, BiH TiAbKH OCB.Hqye ii. BiH He JKaAae BiA Hac YMepTBiHHH nxcri. BiH BeAHTb HaM JKHTH i nAOAHTHCb. BiH xoxe, ~o6 MH •••

- Ill-m-ur ... - nepefiaa Ii naH EOHAi.- Bam 60r ~boro He p03YMie. KOAH BiH n036aBASI€ Hac 6pexHi, TO BiH npOTH npHpOAR, nie Ii AY)Ke. BiH npOCTO HeMOJK)\HBHH, EAeH, a6COJ\.IOTHO HeMOJKAHBHH. KOAH BiH Mae P03YM, TO no6at.IHTb ne can, A60 JK BiH QiAKOBHTO HeAoCBiAtIeHRH, a60 }K qiAKoBHTO Ii 3J\.OqHHHO pyiiHiBHHH. li1KoAa, EAeH, g Hit.Ioro He MaIO npOTH pexirfi, axe qeii 60r caM He anae, xoro HOMY xOTiTH. fiAiTb aa nponry, CBSITa BAeH, ai csolss SlCHOBHAiHHHM. BOHO HeAOpeqHe cepea Hac, AIOAeii. Ilponraaaare, EAeH, He AO nooaxeana, a npomanairre.

70

118 P 0. 3 A i A XI. Depma cyrJlqJ(a

V'

SlKHM '1HHOM ne CTaAOCH, H Aoci He 3' SICOBaHO; Me casre B 'TOH 'lac, KOAH HeBeAlNKa cpa6pHKa iHJKeHepa Mapexa (EpJKeBHOB, Mixcosa, 1651) 6YAa 3aHHHTa AereKTHBaM~ i oro-rena AaH~rOM noxtmt, SlKicb HeBiAoMi oco6u BKpaAH Mapexia AOCAiAHHH xaptiroparop, I HaiicTapaHHime P03-

. v._

CAIAYBaHHH He 3MorAO BHRBHTH II CAIAY BKPaAeH01' Ma-

mHHH.

A TpOXU 3rOAOM SlH EiHAep, BAaCHHK xapycexi, npnHmoB AO ToproBQH crapasr 3a.Ai30M Ha ramTaAbCbKOMY MaHAaHi KynHTH HacpToBHH ABHryHqHK AMI caoci xapycexi Ta opxecrpioay. Kpasrap aanponoaysas HOMY BeAHKHH MiAHHH ~HAiHAP 3 MaxOBHKOM i CKa3aB, ~O ne AYJKe AeIlIeBHH ABuryH~ 6~iMTO B asoro aacanxem TpOIDKH BYriAAsI, L BiH npa~IOBaTHMe n;iAi MicH:Qi. .sIHa EiHAepa nOHHjJAa HKaCb AHBHa, npocro-raxa China AOBipa AO MiAHoro :QHAiHApa, i BiH KynHB iioro sa TpH COTHi. A nOTiM casr BiABi3 Bi30qKOM AO caoei xapycexi, I:QO 3 nOAaMaHHM ABHryHOM CTOHAa KpaH 3AixOBa .

. .sIH EiHAep CKHHyB niA:>KaK, 3HHB 3 Bi30qKa MiAHHH :QUAiHAP'i, THXO HaCBHCTylOtJH, B3HBCH AO p060TH. 3aMiCTb :MaxoBHKa HaCaAHB aa BaA mxis, aa IDKiB HaKHHYB nac i BUBiB Horo na iHIIIUH BaA, mo OAHHM KiHQeM Man npHBoAHTH B AilO opxecrpion, a APyrnM - xapycexs, nOTiM nasraeTHB BTYAKH, mTOBXHYB OAHH mxia i 3 pyxaMH B KHmeH.sIX, BHIIHyBlUH rytia, I:Q06 3aCBHCTiTU, CTaB - Y CaMiii lPYT60Ani B .lttHPOKY CMYJKKY - H 3aMHCAeHO rrosaa- 'IeKaTH, W;O JK 6YAe AaAi. Ilhcia TpHqi otiepayaca H 3ynHHHBCH, a nOTiM aarpesrria, 3aKOAHBaBCR if noxen HeKBanAHBO, flOBa)KHO 06epTaTHCh. Opxecrpion 3aA3BeHiB ycbra 6y- 6oaD;mfH', 3aCBHCTiB ycisaa rOAOCHHKaMH, i KaPYCeAb npo- 6YAHAaCR 3i CRy, sapantxa BCi:Ma 3'eAHaHIDIMH H nAaBHO P03KpyrHAaCH: cpirint TOPOqKH 3aicKpHAHCH, 6iAi KOHi 3 qanpaKaMH, B qepBOHiH 36pyi Hi6H HaARrAH aa XOMYTH, Tarn)r"qH enol KHH3iBCbKi xapera, 3AH6AeHHH OAeHL, 3 AHICO-3aCTHrAHMH O'tlHMa, nosrsaa no KOAY, Ae6eAi, 3 rOPAO "BHrHyrHMH IDHRMH, nOTHI'AH sa cotioro 6iAi 3 6AaKHTHHM '~-OBHH; BH6AHCKYlOqHJ BHrpaBalO'IH MY3HKOIO, poaxpysy-

u

'paAa KapYCeAL CBOlO'paHCbKY xpacy nepea HePYXOMHMH

O''t{HMa 'rphOX rpaniii, HaMaAbOBaHHX na opxecrpioai, 3aBO-

po~eHoMy BAaCHOIO MY3HKOIO. .' ....

SlH EiHAep CTOHB, TaK CaMO BHnHyaID:a rpYAH, 3 pyxasra B KHIIIeH5IX, i AHBHBCH aa CBOIO xapycexs MOB CHOBHAa,

71

3aqapOBaHHH qHMCh HOBHM i rrpexpacaax. BiH YJKe 6YB ¥ CaM. 3anAaKaHe, saumapxaae AHTH, nro THr AO sa PYKY IOHy HHHbKY, 3ynMHH.AOCSI nepez, KapYCeAAIO, mHpOKO p03nAIOmeni oxi, P0335IBAeHHH POTHK, yce sanineniao BiA nOAMBy. I MaAa HHHhKa Te)K BHTpim;HJ\.a oxt if CTOHAa naxe BBi CHi. Kapycexs xpyraxacs, AHBHO nAOMeHilOqH, BeAH'tJHa, ypO'tJHCTa, 5IK CBHTO: BOHa TO KPYJK.JUIAa 3 miAeHoIO mBHA" KicTIO, TO rOHAaAaCH, MOB xopatiexs, BaHTaJKeHHH npHHOir{aMH IHAii, TO nAHBAa, MOB 30AOTa xsrapxa, BHCOKO B He6i. 3AaBaAOCh, nase BOHa niAHOCHThCH aropy, BiAipBaBWHCb BiA 3eMAi, H~6H BOHa roprrrs i cniaae. Hi, TO CniBa€ opxecrpioa: OCh i3 nsoro AAIOTbCH pazdcai )KiHOqi rOAOCM, a aa HHX CHnAeThCg cpi6JUICTHH AOm; 3BYKiB apcpH, a OCh ryAe npaxic, qlI, MO)Ke, opran, a 3 r AM6HH npaaicy aarrypxyrort, rrraxa if ciaarorr, To6i aa nxe=ri, 30AOTi CypMM aaicryxm, BCTyn nepexoacna a60 if nixoro BiifchKa, W;O 6AHCKa€ norHeHHHMM MeqaMH. A XTO )K ue CniBa€ TaKHM YPOqHCTliH riMH? TlICH'lIi AIOAeH MaxalOTb 3eAeHHMH riAO'llKaMH, P03- KpHBa€ThC5I He601 i niz, rypxtr 6apa6aHiB na 3eMAIO AHHe cnis casroro 6ora.

JIH EiHAep niAHOCHTh PYKY, exe xapycexs parrrosr synHHH€ThCSI 11 CXHASI€ csoi o6iHMM Ha3YCTpi'tJ AMTHHi. AHTMna AH6a€ AO xapycexi, MOB AO oraopeaoi 6paMM paro, a

v u ••••

HSIHhKa MOB CHOBHAa HAe aa nero M CaAOBHTb 11 B 'lIOBHHK,

3anpH)KeHHH Ae6eASIMH.

- Csoroaat 3aAapMa,- CKa3aB EiHAep XpMnKHM rOAOCOM; aafipmria-aacrrinan opxecrpion, i xapycexs P03KpyrMAaCh, Hi6H niAHOCHqHCb AO netiec • .SIH EiHAep aJK aaxaraaC5I: mo ~e? AA)Ke TO B)Ke He xapycexs KpyrHTpCSI, TO BCSI 3eMA5I 06epTa€ThCH AOBKOAa. 3AixOBChKa nepxsa onHCY€ BeAeTeHCbKi exinca, nOAOAhChKHH caaaropta nxaae pa30M 3 BHmerpClAOM i nOBOAi 3a.BepTa€ na APyrHH 6eper BA TaBH. TaK, YCH 3eMAH 06epTa€ThCH HaBKOAO xapycexi, KpyJKAHE:

WBHAme H mBliAme, HeMOB TYP6iHa; TiAhKH xapycexs

••. • v

CTOITb TBepAo nocepez.am, nAaBHO rOHAaIOqHCh, nase KO,;,

pa6eAb, no 11M y6i axoro npOXOA)KaIOTbCH 6iAi xoai, OAeHi, Ae6eAi M MaAe AHTSI, ~O BeAe sa PYKY HSIHhKY, a APyroIO pytIKOIO rAaAHTh TBapHH. Ox, TaK, 3eMASI nraaeao KPYTHTh-

• • • "'. I

CSI, 1 TV\.hKH xapycexs - yrunaan ocrpiaem, CI10KOlO Ta

CnOqHHKY. I JIH EiHAep, 3aTOqYlOqHCh, 60 ifOMY MAOiTb niz, cepnex BiA usoro BHpYBaHIDI 3eMAi, niAHiMa€ pyxa, mKaHAH6a€ AO xapycexi, Xal1a€ThCSI aa CTOBU i BHnAHry€

.v". I

aa CI10KIHHHH nOMlCT.

Tenep ifOMY BHAHO, W;O. 3eMAIO axe TPSIce, I.JJ;O. no HiM

12

1(OTSITbCSI XBHAi, HK nopoatiypxaaosry MOpIO. A 3 6YAHHKiB BH6iralOTb nepexsxaai AIOAH, MaXalOTb pYKaMH, ° cnoraKaIOTbC.sI i nap.aIOTh. HeMoB na BeAH'Ie3HOMY p03KpYQeHOMy xoxeci. EiHAep, Mi~HO AepJKa'lHCb sa CTOBn, aaxaASI€TbCH AO HHX i ropxae: «CIOAH, AIOAOHLKH, CIOAU!» I J\.IOAH 6a'laTh, II..\O OCHHHa xapycexs cnoxiaao 3aBHCAa HaA P03BHxpeHolO 3eMAelO, i, cnOTHKalO"tIHCh, nocniurerorr, AO aei, EiHAep, He nYCKaIOqHC.sI· crosna, nOAa€! iM BiAhHY PYKy if BHTSlra€ ix ia 3eAeHHX XBHAb: AiTeH, 6a6ych, J\.iTHix 'IOAOBiKiB,- i OCb BOHH BJKe CTORTb aa nosrocrl

. t. U

xapycexi, 3BOASlTb AYX nICJ\.SI TaKOrO nepexsxy H AHBOM

AHBYIOTbCSI. n06a'lIHBWH, SlK AOBKoJ\.a KPY'KAHE! sees carr. YJKe scix EiHAep nOBHTSlraB aaropy, Me OH me 6irae qOPHHH ~~HKr CKaBYJ\.HTb BiA crpaxy i xoxe BHCTpH6HyrH aa nosdcr, axe 3eMASI otiepraersca HaBKOJ\.O xapycexi mBHAme H WBHAwe. TOAi EiHAep npaciaae aaanoxinxa,

" .

npocrsrae pyxy BHH3, xarrac ~Y~HKa sa HanIHHHHK 1

niAHiMa€· AO ce6e.

I OCb YJKe opxecrpion aarpas nOA.sIqHHH riMH. Ta MY3Hxa 3ByqaJ\.a, HK xop ypSIToBaHHx JKepTB xopaoexsaot aaapfi, B SlKOMY rpy6i rOAOCH MaTpociB 3AHBalOThCSI 3 AHTSlqOIO MOAHTBOro; HilA p03maAiAoIO 6ypelO 3AiiiMa€TbC.sI MeAOAiHHa BeCeAKa (B ci-srlnopi], a He60 p03KpHBaE!TbCH 6J\.aJKeHHHM MepexTiHIDIM ninnaxaro aa cxpanxax. YpSITOBaHi na EiHAepOBiH xapycexi CTOSlTb MOB'IKH, nOCKHAaBmH nrarrxa, JKiHKH aopymars ry6aMH, urerro-ryxa MOJ\.HTBy, a AiTH, BJKe 3a6YBmH nepeJKHTHH zcax, HaBaJKYlOThCH norJ\.ClAHTH PYKOIO MOPAO'lKY OAeHSI qH rrpyxory mHIO J\.e6eASI. EiAi KOHi n06AaJKAHBO A03BOASlIOTb AHT.sJ1IHM HiJKKaM BH6HpaTHCh na Ixni ciAAa; J\.Hm AeKOTpHH saipzse Ta p03BaJl{HO rpetine KonHTOM. 3eMMI AOBKOAa KpyrHThCSI BJKe nostxsmnre, i .HH EiHAep, BHCOKHH, Y cMyraCTiH cPyr- 60A~i, nO'lHHaE! HeBMiJ\.o rOBopHTH:

- Orax, AIOAOHhKH, 3iHmAHCH MH Tyr, nOKHHYBmH BCIO MHpChKy KOAOTHe'lY Ta MerymHIO. Tyr MHp 60JKHH cepez, 6ypi, TyT MH B MHpi 60JKOMY, nase B nOCTeJ\.i. Lle 3HaK, m;o Tpe6a BTiKaTH 3 MHpCbKoro napy H nryxarn npHT)'AKy B o6iHMax 6ora. aMiHh!

. Oraxi pest rOBopHB .HH EiHAep, a AIOAH na xapycexi CJ\. YXaAH, naxe B nepxai, BpemTi 3eMAH 3ynHHHAaCb, opxecrpion sarpas THXHH 6J\.arO'leCTHBHH cpiHaA, i J\.IOAH nocnAHryBaAH 3 xapycexi. EiHAep me °HarilAaB, ~O see ue aaAapMa. i BiAnycTHB ix, aasepaeaax i O'lH~eHHX. A KOAH AeCh niA xernep'ry rOAHHY BHHmAH na nporyasaxy Maryci

73

3 MaAeHbKHMK AiTKaMH Ta crapensxr neacioaepa Mi)K 3AifJ XOBOM i CMixOBOM, 3HOBY p036pMHiBCH opxecrpion, i 3eM'; A5I -noxaaa KPYJKAHTH, i 3HOBY 51H- EiHAep ypsrryaas ycix aa IIOMOCTi xapyceai Ta aacnoxots AOAClAHOIO nponostaAID; 0 urocrifiroaaai MmAH POOiTHMKH 3 p060TM, 0 BOCLMii nOBHpHHaAM 3aKOXaHi napoxxa, Ta me H no AeCHTiil npaHm".l~H tyAhTHi 3 mHHKiB i KiHOTeaTpiB; ycix no xepai aaxonAIO:BaAO KpyJKJ\.HHIDI 3eMAi, yci PHTYBaAHCb y 6AaJKeHHOMY AOHi "KapyceAi, scix nOKpinJ\.R}\H AJUI MaiioyrHboro JKH'ITH BiAnOBiAHi CAOBa 51Ha EiHAepa.

- niCAH uixoro THJKHH TaKoi cnacenaol AiKAbHOCTi EiHAe'posa xapycexs nOKHHYAa 3AixOB i pynraxa nOHClA BATaBOlO npOTM BOAH - AO Xyxxta i AO 36paCAaBa, a nOTiM AO Ill'rexoamrs, Y Hlrexosrrnax BOHa npamoaaaa BJKe qOTHPH AHi 3 BeAHqe3HMM ycnixosr, aaaepraroxa AIOAeif AO 6ora, KOAM panrox CTaAaC.H AOCHTb nenenna nparoaa,

51H EiHAep caste AOKiHlJHB nponoatas i, 6AaroCAOBHBmH, BiAnYCTHB caoix neodnria. Hapaa ia TeMpHBH BHCTynHB SIKHiicb lJOPHMH, 6e3MoBHMH HaTOBn, na lJOAi Horo ifllOB 6opOAaTHH qOAOBiK. BiH niAcTynHB ynpary A AO BiHAepa if

cKa3aB, CTpHMyrolJU p03ApaTYBaHH.SI: -

- Cnaxoayfrre aanre MaHanH, lJY£Te? A TO ... EiHAepoBi neorpi'ra, nOlJYBllM Ty norposy, BepHY AIICb AO caoro BlJMTeASI. EiHAep, BiA lJYBllH sa cnHHOIO csoix AIOAeif,

TBepAo BiAKa3a.B:

_._ KOAM - pax CBHCHe.

- _, TMXIIle, Ao6pOAilO,- ocrepir Horo ~e OAHH p.03AIO-

qeHHif 'lIOAOBiK.- 3 BaMM rOBOpHTb nan KY3eH,a.a. ' ~

. ~ OOAHwTe Horo, naae rYAe~,- CKa3aB 6opoAaHb.- 51' 3 HHM- i caM ynoparoca, 51 BaM me pas KaJKY: cnaxoBYHTe CBiH MOTAOX, a TO H BaM y iM'H 60ra norponry Horo: -_ A BMr- BiAKa3aB 51H EiHAepr- iAiTb AOAOMY; a TO $I BaM y iM'H oora 3y6H ·noBH6HBalO.

- 'nClAAot - BHryKHYB MexaHiK EpHX, npoAHparo't{Hcb xpias HaTOBn nanepen.e+ xaa-ao cnpooye I

'_ EpaTTSI,- AariAHo MOBHB KY3eHAa,- norcaoptsso nO-Ao6pOMY. EiHAepe. BH Tyr BHTBOpH£Te axics nacxyaai xepa, i MH nsoro He CTepnHMO TaK 6AH3bKO BiA aauroi 3eMAelJepnaAbHOi CBHTHHi.

- lliaxpai BH 3 BaIllOIO CBHTHHelO,- TBepAO BiAKa3aB

Binz.ep. > I -.

_ ~O BH CKa3aAH?! - spazceao BHryKHyB KY3eHAa.

. - llIaxpai BM 3 aauroi cBSlTHHero. . . ., . .

- Te, <~O 6YAO AaAi, BaJKKO 3MaAIOBaTH'B'yclif nOCAiAOB.

14

HOCTi. 3AaeTbCSI, nepnraa PBOHYBCSI B 6iHKY nexap 3 Ky- 3eHAHHOrO Ta6oPY, aae EiHAep CaAOHYB Horo KYAaKOM no rOJ\.OBi. AicHHK YAapHB EiHAepa npHKAaAOM pyunraui B rPYAH, axe BMHTb TY pynraamo BHpBaAH HOMY 3 pyx, i SlKHHCb IOHaK ia Lllrexoaarn, (ts oiHAepOBoro Ta6opy) BH6HB Hero nepez.ai 3y6H EPHXOBi H 36MB KaneAIOX 3 naaa I'yz.eue, Ilonrrap (KY3eHAHH) YlJenHBCSI B ropxaaxy SlKOMyCL napytiiiixoai 3 EiHAepOBHX AlOAeH. EiHAep KHHYBCSI pSlTYBaTH csoro, axe AiBlJHHa ai lliTeXOBI[Qb naxertxa aa nsoro 33aAY i BKycHJ\.a sa nxexe, Ae Y nane EiHAepa 6YB BHTaTYlOBaHHM qeCbKHH J\.eB. XTOCh ta EiHAepOBHX J\.IOAeH BHxonHB HOJKa, Ky3eHAHH HaTOBn Hi6HTO caXHYBCH Ha3aA, axe sremna Horo lJaCTHHa KHHyJ\.aCb aa xapycexs i BiAJ\.aMaAa porn OAeHeBi, a 0AHOMY 3 Ae6eAiB BiAKPYTHAH rOPAY IIIHIO. Kapycexs 3aCTOrHaAa, HaXHAHAaCh. i nOKpiBJ\.SI 3 Hei acyayxacs aa 3a6iSlK. KY3eHAY BAapHJ\.O CTOBnOMt i BiH 3HenpHTOMHiB. Yce Te AiHAOCb Y THWi H TeMpHBi. KOAH HaA6irJ\.H J\.IOAH p036opOHHTH, Y EiHAepa 6YAa 3AaMaHa KAlOtnUVl, KY3eHAa AeJKaB 6e3 THMH. EPHX _BHnAbOBYBaB 3y6H, a AiBlJHHa ai Hlrexoaans iCTepHlJHO PHAaAd. PeWTa p036irlU:lCH.

P 03 A i A XII. npHBaT-Ao~eBT

_ MOAOAHH, ycsoro n'gTAeCSlTHn'SlTHpiqHHH YlJeHHH, AOKTOp q>iAOCo¢ii DAaroyw, rrpaaar-noueu'r KacpeAPH nopisHHAhHOi reoxortl B KapAoBOMY ynisepcarert 3aAoBOAeHo nOTHpaB pyxa, ciAalOlJH aa criz, na BKOMY Ae)KaB napi- 3aHHH apxynrasta nacsssoeoro ~OpMaTY nanip. He 3aAYMYlOlJHCb aanacas Ha3BY: «Pexir iaai npoaaa OCTaHHix AHiB», AaAi noxaa CTaTTlO CAOBaMH: «AHCKyciH npo BH3HalJeHHH nOHSlTTSI «pexirim TpHBae me 3 xacia ~i~epOHa»,a nOTiM 3aMHCAHBCH. «Llro .CTaTTIO,- MipKYBaB BiH,- 51 noWAIO AO « Hacy». nOCTpHBaHTe, maHOBHi KOAerH, axoi BOHa 6ylJi Hapo6HTh! RK sreni nO~aCTHAO, ~O caste Tenep cnaxaxay Aa OU;SI peAiriHHa nourecrs! CTaTTSI 6YAe HaA3BHlIaHHO aKTYaAbHa. Faaern nHcaTHMYTb: «Ham MOAOAHH yqeHHH AOKTOP ¢iAoco¢ii Bxaroym ony6AiKYBdB BeAbMH r AH60Ke AocJ\.iAJKeHHsJ:) i TaK AMi. A nOTiM MeHi HaAaAYTb eKcTpaoPAHHapHY npodiecypy, i Pernep xycae niA 3J\OCTi».

MO.l\OAHM yqeHHH 3HOBY rrorep 3MopmKYBaTi pyxa, aJK pazdcno 3dXPYCKOTiAH cyrxotia, i 3aXOAHBCH nacarn.

75

KOAH Ha.ABe~Iip rOCnOAHHH xsaprapa npaiinraa CnHTaTH', ~O BiH XOTiB 6H na aexepro, BiH AiHmoB Y:>Ke AO miCTAeCHToi CTopiHKH H caste nacas npo OT~iB ~epKBH. 0 ABaA~HTb TpeTiH rOAHHi [aa CTO n' HTHaA~HTiH cropinni] CcPOPMYAIOBaB BAaCHe BH3HatJeHHH nOHHTTH pexirit, B HKOMY 6YAO aa OAHe CAOBO 6iAbllIe, Hi:>K Y BH3HatJeHHi Horo nonepexHHKa; nOTiM KOPOTKO p03rAHHyB (3 KiAbKOMa rroxesdxHHMH BHnaAaMH) MeTOAH TOtJHOi TeOAorii, i aa ~bOMY 3aKiHtJHBCH KOPOTKHH scryn AO Horo crarri.

HeBAOB3i nicxa niaaoxi Ham Ao~eHT Y:>Ke rracas: «Caste OCTaHHiM qaCOM cnocreplraroraca piaai pexirifiai Ta KYAbTOBi HBH~a, ~O 3aCA yrOBYIOTb aa YEary TOtJHOi TeOAorii. Xoxa, 6e3nepetJHO, rOAOBHe ii 3aBAaHHH - BHBqHTH pexiriHHi HBH~a Y AaBHO BHMepAHX HapOAiB, OAHaqe Ii }KHBa CborOAHimH5I AiHCHicTb MO:>Ke AaTH C)"IaCBOMY [niaxpecAHB AOKTOP Bxaroym] AOCAiAHHKOBi BCHKi BiAOMOCTi, 51Ki mutatis mutandis I npOJ\AIOTb neaae CBiTAO aa crapoaasai KYAbTH, npacrynai AHme AM 3AoraAiB».

nOTiM aa ra3eTHHMH nOBiAOMAeHHHMH if YCHHMH CBiAtJeHHHMH BiH onacas KY3eHAH3M, y HKOMY BHID3HB CAiAH cPeTHIIIH3MY, a TaKO)K TOTeMi3MY (3eMAetJepnaAKa 5IK TOTeMitJHHH 60r Ilfrexonaus]. Y 6iHAepHCTiB BiH KOHcraTYBaB KYAbTOBY cnoptaaealcrr, is AepBimaMH-TaH~iBHHKaMH Ta 3 AaBHiMH opraaiaaasra KYAbTaMH. TOPKHYBC5I nOAiH niA xac ypoxacroro BiAKPHTTH eAeKTPoCTaH:Qii 11 BeAbMH AOTenHO 3icTaBHB ix 3 KYAbTOM BorHIO B napcis. Y peAiriHHiii rpOMaAi Maxara BiH nooasaa P"CH aCKeTH3MY if <paKipCTBa; HaBiB piaai BHnaAKH HCHOBHAiHIDI Ta qYAeCHOro 3~iAeHHHr HKi AY:>Ke nepeKOHAHBO nopiaaaa 3 qaKAYHCTBOM Y AaBHix HerpHTHHCbKHX nxesrea QeHTpaAbHOi AcPPHKH. AOCHTb AOKAaAHO CKa3aB npo nCHxitJHY sapaaAHBicTb Ta MaCOBHH rinnoa: HaBiB 3 icropil nponectl <pAarexaarts, xpecrosj-noxoaa, xiAia3M i MaAaHCbKHH aMOK. nOHCHHB peAiriHHi pyxa ocraarrsoro tJacy 3 ABOX ncHXOAori'tIHHX n03HQiH: HK naroxorl-nn HBH~a Y AereHepOBa .. HHX iCTepHKiB i HK KOAeKTHBHY nCHxitJHY eniaesruo cepez, 3a606oHHHX iHTeAeKTYaAbHO HenOBHOU;iHHHX Mac: B oriox, BlUIaAKax niAKpecAHB aTaBicTHqHY nOHBY npHMiTHBHHX KYAbTOBHX CPOpM, aHiMicTHqHO-naHT~icTHtJHHH Ta masran-

v • • v '" •

CbKHH YXHAH, pextrraaaa KOMYH13M, mo Har&AYBaB aHa-!

6anTHcTiB, i saaraxi oCAa6AeHHR P03YMOBOi AiSlAbHOCTi

I 3 BiAnoBiAHHMH yTo~HeHHHMH '(Il.aTlm.j.

76

na KOPHCTb HaHrpy6iIIIHX 3a606oHHHX, 'tJaKAYHCbKHX, OKYAbTHHX, MicTM'tJHHX Ta iAOAOBipCbKHX iHcrHHKTiB.

«He HaM BHpiIIIYBaTH,- nacas AaAi AOKTOP Bxaroynr.cAO axoi MipH HAeTbCSI TyT npo ruapxa'raacmo Ta cnexyASI~iIo aa AIOACbKiM 3a606oHHOCTi; npa HaYKOBOMY AO" cAiA)KeHHi HaneBHO BHSlBHAOCb 6H, I.IJ;O raAaHi qYAeca csoroamunnx TaBMaTypriB - ue scsoro AHllI AaBHO BiAOMi CPOKYCH ai cnpHTHicTIO pyK Ta HaBiIOBaHHHM. 3 nsoro norxaz.y pexoneanycxo nOAin;iH:HHM opranasr Ta ncaxiarpasr 3BepHyTH ynary aa HOBi «peAiriH:Hi rpOMaAH», ceKTH Ta ryprxa, axi BHHHKalOTh AeHb y AeHb. TO'lHa TeOAoriSl 06Me)KyeTbcSl KOHCTaTa~i€IO, mo sci ~i pexirtiin! npOSlBH no cyri CBoiH e BapBapChKHM aTaBi3MOM i MimaHHHOIO nairapxaiualnrax KYAbTOBHX eAeMeHTIB, SlKi niACBiAOMO JKHByTb Y HapOAHiM rpanreaii: BHCTa'lHAO KiAbKOX rpaaara .. KiB, mapxaraaia Ta SlBHHX MaHiSlKiB, ~o6 niz, nosepxoaoro nAiBKoIO ~HBiAi30BaHocTi B aacexenni €nponH npoKHHYAHCb rl AOicTOPH'tJHi MOTHBH pexir iaaax stpysaas.i.»

AOKTOP Bxaroynr YCTaB 3-3a nacasronoro CTOA y; BiH casre AonHcaB TpHCTa COPOK llIOCTY CTopiHKY caoci CTaTTi, axe I.IJ;e He BiA'tJYBaB YTOMH. «Tpe6a npHAYMaTH sxecs erpexrne 3aKiH'IeHHSI,- nOAYMaB BiH.- Kixaxa AYMOK npo nocryn i aa YKY, npo mz.oaptx Y n06Aa)KAHBicTb BAaAH AO pexirianoro o6cKypaHTH3MY, npo Heo6xiAHicTb BHcTynHTH €AHHHM CPPOHTOM npOTH peaxtrii TOI.IJ;O»).

I MOAOAHM y'tJeHHH, oKpHAeHHH HaTXHeHHSlM, niuroa AO p03QHHeHOro BiKHa i, airrepnract, aa niABiKoHHSI, BMr ASIHyB y THXy Hi'tJ. 0YAO B)Ke nia na n'SlTY paHKY. AOKTOP SAa .. royrn AHBHBCSI na TeMHY ByAH~IO, AeAb rn;YASI'IHCb BiA XOAOAY. Cxpias 6YAO MepTBO, }KOAeH BorHHK He CBiTHSCSI B AIOAChKHX )KHTAax. npHBaT-Ao~eHT 3BiB OQi AO netia:

BOHO B)Ke nonaxo 6AiAHYTH, axe me iCKPHAOCSI 3ipKaMH, B 6e3MipHiM BeAHQi. «51K AaBHO SI He AHBHBCSI na He60,nOAYMaAOCb YlIeHOMY.- OO)Ke, B)Ke 6iAbIII SlK TPHA~SlTb pOKiB He AHBHBCSI!»

Bpas QOAO HOMY 06BiSlB npHCMHHM XOAOAOK, Hi6H XTOCb Y3S1B Moro rOAOBY B tIHCTi-npeQHCTi, npoxoxoaat PYKM. «51 TaKHH caMOTHiil,- TY)KHO nOAYMaB CTapHM 'IOAOBiK.Bees xac TaKHH caMOTHiH! TaK, norAaAb MeHe rpounca no rOAOBi; ox, YJKe TPHA~SlTb pOKiB HixTO He KAaB MeHi AOAOHi na 'tJOAO!»

Llineniroxa H TpeMTSI'tJH, CTOSIB AOKTOP Bxaroym KOAO BiKHa. «TYT urocs €,- parrrox BiAlIYB BiH Y COAOAKOMY H TY)KHOMY 3axBaTi.- 0 fioxce, aAJKe .sf TYT. He caM! 4HCTi

71

PYKM MeHe 06HiMalOTb, XTOCb €, KOAO sreae: SlK6M JK BOHO TaK i 30CTaAOCSI!»

. KOAlf 6 TPOXM sroaosr rocnOAHHSI BBiHmAa AO AOn;eHTOaoro Ka6iHeTY r TO no6aqHAa 6, W;O BiH croi'rs nepez, BiKH'C?M, 3HHBmM nropy 06HABi PYKM, 3aKHHYBmH rOAOBY Ha3ClA. ia BMpa30M CnpaBJKHbOrO eKCTa3Y na AMn;i. Ta OCb BiH 3aTpeMTiB, P03UAlOW;HB oxi i aasre cHoBHAa BepHYBcH AO nacssaoaoro CTOAY.

,,«Aile, 3 APyroro 60KY, aesra CYMHiBiB,- rracas BiH mBlIAKO. He A6alO'tJH npo 3B'H30K 3 Y)Ke HanHcaHHM,- mo aaann xaca 60r MOJKe BHHBASITJI ce6e TiAbKH B npHMiTHBHHX KYllbTOBHX <P0PMax. CyqaCHHH aaaenaz, sipa nopaas 3B'R3KM 3 AaBHiM peAiriHHHM JKHTIHM; 60r MYCHTb noxaHaTH CnOqaTKY, naaepraroxa Hac AO ce6e, SlK KOAHCb AHKYHiB; BiH nacasmepea e iAOAOM i <peTIIllleM; BiH - 60JKOK POAY. KAaHY a60 nxesreai: BiH OJKHBAIO€ rrPHPOAY i Aie xepea qaKAYHiB. TaKHM qHHOM 3 AoiCTOPHqHMX CPOPM i npOCI.'YlOqH AO BHW;H:X; cryneais. MOJKAHBO, III 0, HHHillHH pexirraaa XBHASI p03IllenHTbCH na KiAbKa HanpHMKiB, 3 ,HKHX KOJKeH AOMaraTHMeTbCH reresroail aa WKOAY iHllHM. He BHKAlOlJeHO. W;O MH croirao nepea Ao6olO peAiriHHHx BiiiH. SlKi CBOIM maAeHCTBOM i aanexxicrro rrepesepmart, xpecroai rroxoz,a, a MacmTa6aMH - OCTaHHIO CBiTOBY. BiHHY. B nanrosry 6e36oJKHoMY )KMTTi uapcrao 60)Ke He 36y~ AY€TbCH 6e3 BeAHKHX JKepTB i AOrMaTHqHHX KOHq,AiKTiB. Lace JK SI KaJKY BaM: BiAAaHTecb A6cOAIOTOBi BciM €CT~OM caoisr, nipre B 6ora. XOq 611 B SlKHH cnocif npOMOBllSIB BiH AO, aacl 3HaHTe. W;O BiH YJKe npaxoarrrs. ~p6 3po6HTH 3 aanroi 3eMlli. a MOJKe. i 3 imnax nxaaer aaurol COHHqHOi CHCTeMH ai xay 60)KeCTBeHHY ismepho, napcrso A6cOAIOTy. I w;e paa KaJKY BaM: noxoprreca!»

!.lSI CTaTTH npHBaT-AOn;eHTa Bxaroyma TaKH 6YAa HaAPYKOBaHa. Flpanaa, He BCSI: penaxnia pny6AiKYBaAa TiAbKH qaCTHHY Horo P03BiAKH npo HOBiTHi ceKTH .re 3aKiHqeHHH 3 06epe)KHOIO npHMiTKOIO, W;O n;H npana MOAOAOr.O BqeHO-

ro, 6e3UepeqHO, xapaxrepaa MSl HIIHimHix nacrpoia. '0

Ceircauil CTaTTSI Bxaroyma He cnpaaaxa, 60 ii 3aTbMa.~ pHAM HOBi nOAii. TiAbKH iHIIIHH MOAOAHH yqeHHH, npnaar» AOn;eHT cpillococpii AOKTOP Pernep, nepexaraa Ty craTTIO 3 BeAMqe3HMM inrepeccse, a nOTiM 3aHBHB y pi3HMX Micn;SlX:

- Bxaroym HeMOJKAHBHH. A6COAIOTHO HeMOJKJ\.HaHH.

Hy CKaJKiTb,6YAb AaCKa,.SIK MO)Ke AIOAHHa, ~O casra aipars y_ 6ora, HaBaJKHTHCb nporpecioaaxsao nacarn npo .peAirjI??

P 03 A i A XIII.' AiTonHce~L BunpaBAoBy£TLcJI

A Tenep A03BoAbTe xrronacueai A6cOAlOTY 3BepHyTH aaury ynary na Moro cxpyrne CTaHOBH~e. Hacasmepea, HKpa3 ~eH, TpHHaAU;5ITHH P03AiA BiH TIHllIe, YCBiAOMAIOroxa, uro ue He~aCAHBe 'IHCAO MaTHMe cpaTaAbHHH BnAHB na HCHicTb i nOBHoTy Horo poanoaiat. I.,QOCb Y QbOMY ocoPY>KHOMY P03AiAi nepenxyracrsca, 6YAbTe nennil Ilpasna, aarop Mir 6R, He MoprHyBllIH OKOMt aenacara: <cP03- ;a.iA XIV)), axe YBa>KHHM 'IHTa'l TOAi noxyaaa OM ce6e TaR, Hi6H y nsoro BKpaAH TpHHaAQSlTHH P03AiA. I CA YIIlHO: aAJKe BiH 3anAaTHB 3a nero poanonias! 3peIIlTolO, KOAR BH 60iTecSi 'IHCAa TpHHaAQHTb, MO)KeTe nponycrara l.\eH P03- Ai1\.; aaneanaro aac, 6araTo carrxe Ha 'feMHY icropiro «<Da6- pHKH AOCOAlOTY» BiH OAHaKOBO' He npOAHBa€.

- Ta imni CYMHiBH AiTonllC~H THJK'Ii. .SI TaK 3B' H3HO, $IK AHIlIeHb 3YMiB, 3MaAIOBaB BaM BHHHKHeHHSI i npouarran"$I cpa6pHKH; 3BepHYB aanry yaary na AilO KiAbKOX Kap61Oparopaax Ka3aHiB y naaa Maxara. B (cnpOM6aHKY» Ha ynHr(bKiii TeKCTHAbHiii cpaopHQi, na' KY3eHAHHiii 3eMAexepnaxni H na EiHAepOBiH xapycexi: aa Tpari'lHOMY BH~ naAKY 3 Bxaroyuresr nOKa3aB' 3apa3ARBy AilO aa BiACTaHi, cnpaxaneny BiAbHHM p03TiKaHH51M A6cOAroTY, uro, oxeBHAHO, noxaa 3arp03AHBO nOllHfpIOBaTHCH, xoxa M 6e3 BHAHMoro nxaay,

A Tenep 3Ba)KTe, nio 'BiA nOq'aTKY aciei icropii BJKe BHpooxeno 603Ha-CKiAbKlt THCH'I xaptiroparopta YCiASlKHX TMniB. n013AH, AiTaKH, aBToMo6iAi Ta xopafixi, CnOpHAJKeHi l.\HM HaHeKOHOMi'lHiIIlHM ABHryHOM, AHllIaAH n03aA ce6e r(iAi.xMapH A6cOAlOTY - 5IK paninre 30CTdBASlAH aa C06010 'TiAbKH nHAroKY, AHM Ta csropin. 3BaJKTe, IQo THCHlJi cpa6- pHK y BCbOMY carri BJKe nOBHKHAaAH crapi nepoai Ka3aHH i BCTaHOBHAH Y ce6e xapfiiopa'ropa, mo COTHi MiHicTepcrB i YCTaHoB, COTHi 6aHKiB Ta 6ipJK, YHiBepcaAhHHX sraraaaHiB, excnopraax TOBapHCTB, pecropaaia, rOTeAiB, xaaapsr, nrxix, TeaTpiB, po6iTHH'IHX KAy6iB, THc5Pli penaxuifi, cuiAOK, xafiape, JKHTAOBHX 6YAHHKiB onaAlOBaAHCH HaRHoBillIHM Kap61OpaTopHHM QeH'I"paAbHHM OnaAeHHHM MapKH MEAT. 3BaJKTe, mo AO KOHQepHY MEAT npHEAHaAHCH 3 yciM raMY30M 3aBoAH Crnmeca i ~O aMepHKaHCbKHH <DOPA poarroxaa cepifrne BHpo6HHqfBO, axe AeHh Y AeHb naaepraxo B CBiT TPHAQSlTh TMCHq rOTOBHX xaporoparopts.

TaK, 3BaJKTe, 6YAb AaCKa, Bee ue i 3raAaiITe, HKHH BnAHB cnpaBASIB KOJKeH 3 Aoci rrpeacreaxemrx BaM 6All)Kt{e

79

xapcroparopte. IloMHoJKTe ~eH BnAHB na CTO THCHq, i BR BMHTb 3P03YMiE:Te CTaHOBHw;e AiTOnHCqsI . .HKHH PaAliH BiH 6YB 611 MaHAPyaaTH pa30M 3 BaMR aa KOJKHHM HOB03POAJKeHHM Kap61OpaTOpOM, ARBHTRCH, HK Horo BaHTaJKaTb aa Bi3, Aarn JKMyr ciaa a60 rpYAOqKY paq,iHaAY MaCHBHHM KOHHM 3 ~apCTBeHO IIIHpOKHMH xpynasra, HKi na AepeH'lAHBiH niABOAi-W\.O~ClAQi Be3YTb na q,a6pRKY HOBHH MiAHHH :QRAiHAP; HK PClAO BiH BAaCHRMH PYKaMR AonOMaraB 6H Horo BCTaHOBAIOBaTH, AaBaB nOPaAR MOHTaJKHRKaM, a noTiM xexan, KOAH BiH no-me 06epTaTHCb; HK 6H IIOTiM JKaAi6HHMH OqRMa AOBHB aa AIOACbKlIX 06AHqqHX, KOhH JK « OTe» B)Ke noxae aa HRX Ai.SlTH, KOAH A6cOAIOT npOHHKHe AO HHX ycepeaaay HOCOM, nyxasra qH me TaM KYAOIO i no-rae p03KAilAaTH iXHIO 3anIKapy6AY npHpOAY, haMaTH Ixai HaxHAH, AiKYBaTH Ixni MOPaAbHi BHpa3KR; HK BiH nepeope ix CBoiM rAH60KHM rrxyrosr, p03naAHTb, P03APi6-

• ~ • u

HHTb, nepepoz.ars: HK BIAKpHe rrepez, HHMH HeHMOBlpHRH,

a npore TaKHH nO-AIOACbKOMY npHpOAHHH CBiT 'lIYAec, eKCTa3Y, HaBblHHH, OCHHHIDI H BipHI Eo aaaare: xironacem, cass nepez, BaMH npH3HaE:TbCH, mo HOMY He AO CHarH 6yrH iCTOpRKOM. TaM, Ae iCTOPHK Y cryni qH TO niA npecosr CBOE:i iCTOPHqHOi ePYAHI\ii, eBpHCTHKH, AHnAOMaTHKH, a6CTparyBaHIDI, CHHTe3Y, CTaTHCTIiKH Ta iHmHX tcropiorpaq,i'lHHX BHHaxOAiB CTHCKa€ THCH'Ii H COTHi THCHq Api6HHX,

•• • v

JKHBHX, IHARBIAYaAbHHX nOAlH Y HKYCb ryCTY, nAaCTHqHY

peqOBHHY, axa 3BeTbCH «iCTOPHqHHH q,aKT», «comaxsae

., . .

aamne», «KY AbTypHa Te'lUI» qH asaraar «lCTOpH1JHa npas-

Aa» i 3 axoi MOJKHa BHAinHTH H Cq>opMYBaTH ~O 3aBrOAHO, TaM xir'orracetrs 6aqHTb AHme nOOAHHOKi nOAii i HaBiTb anaaae B 3aMHAyaaHIDI HHMH. OCb, npasnposr, BiH MaB 6H nparMaTH'IHO, B ii eBOAIO:Qii, Y3araAbHeHO onacara H noseHHTH peAiriHHY TeqiIO, mo OXonHAa sees CBiT nepea 1950 POKOM: cBiAOMHH nsoro rpanaioaaoro 3aBAaHHH, BiH

~3aXOAJKYE:TbCH 36npaTH «peAiriHHi HBR~a» THX xacts: i paIIToM na :QbOMY eBpHCTH'IHOMY IIIMIXy HaTpanAHE: aa IIpRKACiA .HHa EiHAepa, KOAHIIIHboro ecrpaanoro exropa, W;O B cMyracTiii q,yr60A:Qi MaHAPye ai CBOE:IO aTOMHOIO xapycexxro BiA cexa AO cexa, 3BH'IaHHO, iCTOpH'IHe ysaraAbHeHHH BeAHTh xironacneai a6C1'paryaaTHcb BiA csryracroi q,YT6ohKH, BiA xapycexi, 6a HaBiTb i BiA cascoro 51Ha EiHAepa i 36eperTH HK «iCTOPH'IHY CyTb»,' HK HaYKoBHH excrpaxr TiAbKH KOHcTaT~iIO, mo «peAiriHHHH q,eHOMeH 3, casroro nOqaTKY 3axoIIAIOBaB Ha:npi3HOMaHiTHiIIli sepCTBH cycmxscraa». Ta ~O }K - Tyr AiTOIIHce~ MYClITb

80

~i3HaTHCSI, W;O BiH He MOJKe a6C1'paryBaTHcb BiA RHd EiHAepa, 60 3aqapOBaHHH Horo xapycexxro, i aaairt, OT.a csryracra cl>yr60AKa ~iKaBHTb Horo 6iAbIIIe, HiJK ,SIKaCb «yaeraxsaeaa paca». XOq ne, 6e3nepelJHO, ~iAKOBHTa HaYKoBa HeCnpOMO/KHicTb, rrycre AHAeTaHCTBO, By3bKHH iCTOPHQHHH xpyrosip, Ha3HBaHTe S1K 3aBroAHO, axe S1K6H AiTonHce~b Mir niAAaTHcSI CBoiM OC06HcrHM HaXHAaM, TO BiH nOMaHAPYBaB 6H sa RHOM EiHAepOM AaAi, aJK AO EYAeifoBH~b, nOTiM aa KAaToBH, AO flAb3eHSI, AO >KAyTH~b i AaAi; TiAbKH 3 BeAHKHM JKaAeM BiH nOKHH-yB Biaaepa B IIITexoBH~HX i rrosraxaa HOMY BCAiA PYKOIO: «FlpomaBaH, MiH CAaBHHii EiHAepe. rrpoutaaail, xapycexs: 6iAbme

MH He n06alJHMOCb». .

I'ocnoaa, TaJK 51 TaK caMO nOKHHYB KY3eHAY 3 EPHXOM aa BATaBCbKiH 3eMAeqepnaA~ir J[ 6 3aAI06KH np06YB 3 HHMB w;e 6araTo-6araTo se-ropia, 60 SI AI06AIO BATaBY i aaaraai TeKYlIY BOAY, a OC06AHBO BelJOpH H HOlJi "HaA BOAOIO, i 6e3MipHo npHXHAHBCSI cepnesr AO nana KY3eHAH if naaa Bpaxa: W;O JK AO naaa rYAe~a, nonrrapa, AicHHKa Ta napoxxa ai Ilfrexoaans, TO H BipIO, W;O II BOHH sapri Toro, ~o6 n03HaHOMHTHCR 3 HHMH 6AlVK'Ie,- TaK casso. SlK KOJKeH, SlK KOJKeH 3 nac, SlK KOJKHa JKHBa AIOAHHa. AAe THM lJaCOM 51 srynry nocrrinrarn AaAi, i MeHi 3aAeABe AHII1aeTbCH XBHAHHKa, ~06 MaxHyrH iM YCAiA KaneAIOXOM. Flpomaaefrre, naae KY3eHAo, na A06paHiq BaM, nane EpHX, ASlKYIO BaM sa TOH eAHHHH sestp na aexxeseprraxni. I 3 BaMH 51 Mymy p03AYlJHTHCH, naae AOKTope Bxaroynr. 51 6 OXOlJe npOJKHB 3 BaMH 6araTO pOKiB i 3MaAIOBaB yce name JKHTISI, 60 xi6a H JKHTrR npasar-aoneara He MOJKe 6yrH aa CBiH AaA n;iKaBHM i 6araTHM? Hy, XOq nepexaare BiTaH-

• u •

HH sanna rocnoanm.

Bee, W;O icnye aa CBiTi, sapre YBarH.

TOMY H H XOTiB 6H npOBOA)KaTH KOJKeH HOBHH Kap6IOparop aa Horo masxy; H, a si MHOIO BH if n03HaiioMHAHCb . 6H 3 yce HOBHMH H HOBHMH AIOAbMH, a ne cnpaaa, 3aB)KAH aapra aaxoay: XOq 6H xpiss nmapaaxy 3arAHHyTH B Ixne

. )KHTTSI, 36arnyrH Ixne cepne, cnocrepira'ra, SlK HapOAJKyeTbCH B KOJKHOMY 3 HHX nipa H 6AarOAaTb, npo6YTH lJBMAOBII1e 6iAH HOBHX qYAec AIOACbKOi CBSlTOCTi - OTO 6YAO 6 AiAO AMI MeHe! YSlBiTb co6i JKe6paKa, rOAOBY npaBAiHHH aK~iifH9ro TOBapHCTBa, AHpeKTopa 6aHKY, MamHHicTa, orpinlaara, pafiana, MaHopa, penoprepa eKOHOMilJHOi py6- PHKH, KO,MiKa 3 Ka6ape, nsaraxi set BUAH AIOACbKHX npocl>eciii. Y5IBiTb cofii cxaapy, AaCOAI06~SI, poarexerry, exert-

.. 81

, .. .

THKa, THlIIKa, xap epHcra,- BCIASlKl P13HOBHAH AIOACbKHX

xapaxrepia: OTOJK CKiAbKH pi3HHX, 6e3Me)KHO p03MaiTHX, He3BHqaHHHX i AHBOBHJKHHX npHKAaAiB Ta BH.SIBiB pexirraHoi 6AarOAaTi (a60, KOAH xoxere, 0TPyeHHSI A6cOAIOTOM) MOJKHa 6YAO 6 cnirxara, i HK uixaso 6YAO 6 p03rASlHyrH KO)KeH 3 HHX! CKiAbKH icaye crynenin nipn - BiA 3BHqaHHOi n060)KHol AlOAHHH AO rpaaaraxa, BiA nOKYTHHKa AO qYAOTBOPQH, BiA neorprra AO nOAYM'.SIHOrO anOCTOAaf OC~ITH ace u;e! BCbOMY nOAaTH PYKY! Ta srapne pix: ue HiKOAH He 6YAe apotixeae, i xironacerrs, uto 3piKCSI xecrt nO-HaYKOBOMY npOAHCTHAIOBaTH aecs ~eH icrOPHqHHH MaTepiaA, 3 TyrolO BiABepTaE:TbCSI BiA OKpeMHX nOAiil, srxi HOMY He CYAHAOC.SI 3MaAIOBaTH. ~

51K6H SI Mir uie TpOWeqKH 3aTpHMaTHCb 6iASI CB.SITOi EAeH! .HK6H SI He MYCRB 3paAAHBo nOKHHYTH Mapexa, mo AiKye csoi HepBH B llIrriHAeAbMIOAe! .HK6H SI Mir BiAKpHTH, nto P06lITbCSI B HeBTOMHOMY M03KY npOMHCAOBoro crparera - nana SOHAi! Hixoro He BAiew: Tenep Y>Ke A6- COAIOT 3aTonHB CBiT i CTaB MaCOBHM .SIBHrn;eM, i xironaceus, is JKaAeM orASlAaIO'IHCb Ha3aA, MYCHTb HaBaJKHTHCb i npacTynHTH AO niACYMKOBoro onncy COU;iaAbHHX i nOAiTH1.JHHX IIpOQeciB, mo HeMHHyqe nacraxa. .

I..Qo )K - BCTyniMO B HOBe KOhO <paKTiB.

P 0 3 A i A XIV. 3eMAJI AOCTaTKY

Ai'ronacueai (a aarreane, H 6araTboM is sac] He pas 6ynaAO TaK, uto, KOAH BiH - xaH TaM YJKe 3 .SIKHX npaxan _. AHBHBCSI na HiqHHH He60cXHA Ta aa aopi H YCBiAOMhIOBaB Y HiMOMY nOAHBi iXHIO HeHMOBipHY lJHCAeHHiCTb i He MeHIll HeHMOBipHY BiAAaAeHiCTb Ta BeAHlJHHY, if Ka3aB co6i, ~O KOJKHa U;.SI carrxa KpaIIKa - TO U;iAHH BeAeTeHCbKHH nor .. HeHHHM CBiT aGo u;i.ha )KHBa nxanerna CHCTeMa i mo TaKHX xpanox, MOJKAHBO, U;iAi... HY, cKa)KiMO, 6i.hbHOHH; a60 KOAH BiH AHBHBC~ 3 BHCOKOI ropa [ai MHOIO TaK 6yJ\o B Tarpax] na p03npOCTepTHH nepez, HHM KpaeBHA i 6aqHB yHH3Y AYKH, xica, ropa, a. nepez, HOCOM rYCTHH xic ra TpaBY, ace Te 6e3 MipH 6YHHe, cnxyraae, )KaAi6He AO JKHTTSI i cTpaxiTAHBO 6araTe HHM, a B TpaBi 6aqHB 6e3J\.iq KBiTiB, )K~KiB, MeTeAHKiB, i BClO U;lO 60)KeBiAbHY ~eApiCTb nOAYMKH MHOJKHB aa 06WHPH, nto CTeAHAHCb nepea HliM aJK -603Ha-KYAH, a AO THX 061IIHpiB AOAaBaB MiAbHOHH 'iHmHX 06WHpiB, He MeHW 6YHHHX i 6araTHX, 5IKi CTaHOB-

8.2

~HTb nOBepXHIO Hamoi 3eMAi,- TOAi Ili"I:OnHCn;eBi He paa ~YBaAO, ~O BiR Y TaKY XBHAHHy aranyaas npo ~Op~SI H Ka3aB co6i:

- .

«KOAH Bee ne XTOCb 3po6HB qH ~TBOpHB, TO Tpe6a CKa ..

3aTH BiABepTO: ne JKaxAHBe MapHOTpaTCTBO. ~o6 KOMYCb rrpOHBHTH ce6e TBop:QeM, 30BciM He 060B'$I3KOBO 6YAO TB07 pHTH scsoro TaKY· HecaMoBHTY CHAY. ,H(lAMip - ne xaoc, a xaoc qHMCL CXOJKHH: aa 6e3T$IMHicTL .qH cn'aataas. TaK, AIOACbKHH P03YM roponte BiA H(lAMipHOCTi nsoro TBOpqOrO aKTY. Bcsoro crsopeaoro npocro aatiararo. OOJKeBiAbHe pe3MeJKJK$I, axoro He MOJKHa OC$IIT~ AYMKOIO. 3BHqaHHO, TOH, XTO BiA csoro HapOAJKeHIDI 6e3MeJKHHH, TOM B YCbOMY 3BHK AO BeAHKHX MacmTa6iB i H~ Mae BiAnoBiAHoro MipHAa {60 KOJKHe MipHAO Mae CBO€IO YMOBOIO C~iHqeHHiCTb) a6o. cxopinre, He Mac naaraxi niaxoro MipHAa».

0YAb. AaCKa, He CnpHHMaiITe ~HX CAiB aa 6AI03HipCTBO. ~ TiAbKH xo-ry BHpa3HTH necysnpaicra MiJK AIOACbKHM P03YMOM i KOCMiqHOIO ~eApicTIO. Us! 6e3:QiAbHa, 6yjiHa.

v

npOCTO-TaKH rapsrsxoaa 3aHBHHa scsoro cymoro $IBAH€TL-

CH t TBepe30MY OKOBi cxopinre RK HeCTpHMaHiCTb,. ~iJK HK cBiAoMe H MeTOAHqHe TBOpeHHH. O:Qe it: yce, W;O R XOTiB 3 ycicro CKPOMHicTIO CKa3aTH, nepme HiJK MH BepHeMOCb AO

CYTi cnpaBH. ;

BaM YJKe BiAOMO, mo :QiAKoBHTe CllaAIOBaHHH. BHHaiIAeHe iIDKeHepOM MapeKOM, MaMJKe AOBeAO npHCYTHicTb A6co.J\.IOTY B 6YAb-SlKiH srarepfl. MO}KHa yHBHTH co6i npaMipOM TaK (3BHqaiiHO, ne TiAbKH rtnoreaa), W;O nepez, CTBOpeHH5IM ycsoro iCHYBaB xanre A6cOA~T m< Oe3MeJKHd Bixsaa Eaeprin. I..{SI Biasaa Baepria 3 HKHXOCb BaXAHBHX cpi3HqHHX tIH MOPaAbHHX npnxaa 3axoAHAaCR TBOPH:rH; noaa. CTaAa P060qOIO Eaeprtero i B TOqHiH .BjAnoBiAHOCTi 3,3aKOHOM Iasepcil nepefinrxa B CTaH 6e311eJKHOi 3B' aaaaoi Baeprii: BOHa Hi6H 3ary6HAaCb Y pesyxsrarax caoei npani, TOOl'O B craopeniit MaTepii, B SIKiH i nepeoysaaa HiGH 3aBOpOJKeHa B AaTeHrniif 4>opMi. Lle BaJKKO 3P03YMiTH,

Ta ~O.H BAiIO... .

... 1 .OCb Tenep, lIIMIXOM QiAKOBHTOrO CnaAlOBaHHH MaTepii B aTOMHOMY ABHrYHi Mapexa, HK 3AaeTbCR. :QR 3B'.SI3aHa Enepria 6YAa 3BiAbHeHa, n036aBAeHa MaTepiaAbHHX nYT, mo. ii 3B'jl3YBaAH; BOHa CTaAa BiAbHOIO Baepriero, a60 JK aKTHBHHM A6cOAIOTOM - TaK casro BiAbHHM, $IK nepez,

CT~opeHHH~ CBiTY_ ~ _ . .

t. .HK6H panTQM.OAHoqaC;HO CnaAHTH AO KiHD;5.I sees KOCMOCj TQ 1!1:ir 6H nOBTOpHTHCH nepsicaaii TJ30pQHH aKTi ne .6~ 6ij:

6e3nepeqHHH xineus CBiTY, a6COAlOTHa AiKBiAa~iSI, SIKa 6I AaAa 3MOry 3aCHYBaTH HOBY BCeCBiTHIO cpipMY «KOCMOC-2». Flpore, SIK BH 3Ha€Te, B MapeKOBHX Kap61OpaTOpaX MaTepiaAbHHH CBiT CnaAlOBaBCSI TiAbKH KiAOrpaMaMH. A6coAIOT, BHBiAbHIOBaHHH OTaK norponrexxy. a6o)K He nOqYBaB ce6e AOCHTb CHAbHHM, ~o6 3HOBY 3pa3Y B3SITHCSI TBOPHTH, a60, MO)Ke, He XOTiB nOBTopIOBaTHCb; oAHe CAOBO, BiH qOMYCb BHpilliHB BHSIBHTH ce6e ABoMa cnoco6aMH: OAHHM - TpaAH~iHHHM, a APyrHM - SIBHO HOBiTHiM.

TpaAH~iiiHHH cnoci6, SIKHM A6cOAIOT nouas peaxiayBaTH ce6e, 6YB, SIK BH B)Ke 3Ha€Te, peAiriHHHH. To oY AH BciASIKi HaBiIOBaHHSI, HaBepHeHHSI, MOPaAbHi ediexra, qYAeca, AeBiTau;iR, eKCTa3, npopotrrso, a rOAOBHe - aipa B 6ora. TYT A6cOAlOT YAepcSI B ocotiacre ii KY AbTypHe )KHTTSI AIOACTBa lliASIxaMH B)Ke BTopoBaHHMH, axe B nefiyBaAHX Aoci MaclliTa6ax. l.Jepe3 KiAbKa MicSI~iB Horo Ai i aa CBiTi He AHlliHAOCb MaH)Ke )KOAHoi AIOAHHH, RKa 6 - xaH naarn, THMqaCOBO - He BiAqYAa peAiriHHoro iMnYAbCY, SIKHM A6cOAIOT 3aSIBASIB CBOIO nperenairo na ii Aymy. Ao ~iei nCHXOAOriqHOi qHHHOCTi A6cOAlOTY MH rue sepaeMOCSI nlaaiure, KOAH 6YAe nOTpi6HO 3MaAlOBaTH ii xaracrporpi qHi HaCAiAKH.

ApyrHH npOSIB iCHYBaHHR A6cOAlOTY rrpaaic Y CBiT ~OCb 30BCiM HOBe. HeCKiHQeHHa Eaeprta, RKa KOAHCb 6YAa 3aHHSITa CTBopeHHSIM CBiTY, Tenep YAapHAaCb - OqeBHAHO, 3 orA5IAY na iaun YMOBH - Y BHpo6HH~TBO. BOHa He TBopHAa, aare BHpo6ASIAa. 3aMicTb qHCTOrO TBOpeHHSI BOHa CTaAa AO BepCTaTiB. BOHa neperaopaxacs Y Ee3Me)KHOrO Po6iTHHKa.

YSIBiTb co6i, ~O aa HKiHCb ¢a6pHu;i - cKa)KiMO, ~BRXOBiH - 3aMicTb napoaoi MamHHH nOCTaBHAH xaptiroparop, SIK HaHeKOHOMiqHimHH ABHryH. A6cOAIOT, ~O 6e3nepeCTaHKY BHTiKaB 3 arosraoro MOTopa, 3aBASIKH npapozoxeHili KMiTAHBOCTi aa OAHH AeHb, TaK OH MOBHTH, 3P03YMiB cnocif BHpOOHll~TBa i 3 YCi€IO HeBraMOBHOIO )KaA06olO AiSIAbHOCTi - qH, MO)Ke, M qeCTOAlO6cTBOM - KHHYBCSI BHpOOJ\.SITH: BiH noxaa caMOCTiRHO p06HTH ~BHXH. A SIK Y:>Ke P03XOAHBCSI, TO Mora HeMO)KAHBO 6YAO cnHHHTH. Bepcra .. TH, He xeposaai HiKHM, BHBepraAH ~B5IXH. 3anaCH MeTaA Y, HarOTOBAeHi AAR BHpo6J\.SIHHR ~B5IxiB, rrpyr aa nPYTOM niAHiMaAHCR, nAHBAH B noairpi i BKJ\.aAaAHCb Y BiAnOBiAHi MeTaAooopo6Hi BepCTaTH. Ha nepnmii nor ASIA ue 6y AO MOTopOIIIHe BHAOBH~e. KOAH CKiHtIHBCSI MaTepiaA, 3aAi30 nonaao casro BHcTynaTH 3 3eMJ\.i, rpyur AOBKOAa ¢a6pHKH

ntraia tIHCTHM 3aAi30M, Hi6H BHC<!aHHM 3 rAu6HH 3eMHOi KOPH; nOTiM Te 3aAi30 3AiHMaAOCh AeCh TaK aa MeTp HaA 3eMAelO i rrAHBAO AO aepcraria SIKHMCh KOHBYAhCHBHHM, HepiBHHM PYXOM, HioH HOrO ~OCb rriz.rmxaao TYAH. 3aBBaJKTe, 6YAb AaCKa: XOq SI H Ka)KY: «3aAi30 3AiHMaAOCb» i «3aAi30 IlAHBAO», axe sci otteBHAD;i orrHCYIOTh cnoe spa>KeHHSI TaK, HioH 3aAi30 niAiHMaAa CHAOMi~b SIKaCh HeBHAHMa, aae HeBo~araHHa MOryTb ia TaKHM SIBHHM i aocepeA>KeHHM 3YCHJ\.A.SIM, ~O a.JK crpax opaB; yce BHAHMO POOHAOCSI 3 JKaXAHBOIO naryroro. MOJKAHBO, XTOCb ia nac 6aBHBCSI CnipHTH3MOM i 6atIHB «KpyriHIDI CTOAiB»,

. . . .. "

TO BIH rnz, TBepAHTh, ~O CTlA nlAIHMaBCSI He 3 SlKOlOCb

HeMaTepiaAhHOIO xerxtcrro, a 3 KOHBYAhCHBHHM 3YCMAA.SIM:

BiH norpicxynaa y ncix csolx 3'eAHaHH.SIX, crpacaaca, CIIMHaBCSI AHOKH, a TOAi niACKaKYBaB yropy, HioH rriAHSITlIH CHJ\. OIO , SlKa nnepro 3MaraAaC.SI 3 HHM. AAe SIK 3MaAIOBaTH MOTopomHi HiMi 3YCHJ\.A.SI, ~O npasrynryxrrs 3aAi30 rriAiHMaTHCSI 3 r AH6HH 3eMhi, 30HBaTHCSI B npyrn H CyH)'TH AO MamHH, .SIKi P03PYOYIOTh npyra ne n;BHXHI npYTH 3BHBalOThCSI, MOB oaTorH, omrparorscn CHAi, ~O nxae Ix yrrepez, Op.SIJK'llaTb i cxpero-ryrs y THUIi, B nesrarepiaxsHiH HiMOTi, ~O sromocrsca 3 HHMH. Bci TOrOqaCHi CBiA lJeHHSI BiA3HaQaIOTb, MOTOPOUlRicTb Toro BHAOBH~a; n;e cnpasAi-TaKH qYAO, axe He AYMaHTe, HiOH ttYAO - ue ~OCh Ka3KOBO xerxe, ~O ne irpamxa: MeHi 3AaeThCSI, B OCHOBi CrrpaBJKHhOrO qYAa he)KHTb crpanme, BHCHaJKAHBe aanpyJKeHHSI. Ta XOtI OM 3 SIKOIO aaryroro IIpaD;IOBaB AOCOAIOT, a HaHAYJKtte npHrOAOMmYBaAa B D;hOMY HOBOMY 3aHH'ITi rrpOAYKTHBHicTb p060TM: KOAH BJKe rOBOpHTH rrpo BHpo6- HH~TBO n;B.SIxiB, TO OAHa-eAHHa nasxapaa ¢aopHKa, saxorrxeae AOCOAIOTOM, BHBepraAa 6e3nepeCTaHY AeHh i Hiq CTiAhKH usaxin, W;O ix HarOpTaAOCh aa noasip'I QiAi ropn, SIKi 3rOAOM BaAHAH oropozd H 3aCHnaAH ByAHD;ro.

OT)Ke, OOMeJKHMOCSI rrOKM ~O D;B.SIXaMH. TYT BH 6aqHTe nero npHpOAY A6cOAIOTY - HeBHlIepnHoro i MapHOTpaTnoro, SIK Y 'llaCH TBopeHHH CBiTY. KOAH BJKe BiH YAapHBC.SI B BHpo6HH:QTBO, TO He A6aB rrpo posnoaix, rrpo CnOJKHBaHHSI, rrpo PHHOK, rrpo MeTY BHpOOHHD;TBa, asaraxt Hi npo mo: aero CBOlO BeAHtIe3HY eaeprno BiH BHAHBaB npOCTO Y BHpo6ASlHH.SI n;BHXiB. A 6YAyqH B cyri cBoiH HeCKiHtIeHHHM, BiH He 3HaB MipH H MeJK Hi B tIOMY - i B naaxax TeJK.

BH MOJKeTe YSIBHTHr SIK croporrixa po6iTHHKH TaKoi ¢la6- pHKH,. nofiaxamna ~IO e¢eKTHBHicTb nosoro ABHryHa.

85

MH HHX TO 6YAa aecnoainaaa nexecna xonxypenuiaj ~OCb TaKe, ~O P06HAO iXHIO rrpauro 30BciM' 3aHBolO, it 6e3nepeQHO, BOHH MaAH nOBHe npaso aaxauia'racr, BiA usoro aacryny «MaHqeCTepCbKoro KaniTaAi3MY» aa potiolIlIH AIDA npaaaasrai THM, ~O p03rpOMHAH 6 l}la6pHKY H nOBicHAM cpa6pHKaHTa; axe BOHH 6y.l\.H 3aHaATO nparoxosrnreni Ta me it: aapaaceai A6cOAIOTOM Y Horo neprnifi inocraci. Ix nocixa pexirttraa rapaxxa scix CPOPM i cryneHiB. BOHR B)Ke npoaurxa sepea xeatrauuo, npopoxyaanaa, qYAOTBOPCTBO, BHAiHlIH, '1YAeCHi 3~iAeHH~, CBSITicTh, AI060B _ AO 6AH}KHbOrO i BCSlKi TaKi nenpaponm, OTO)K i qYAeCHi, CTaHH.

A 3 APyroro 60KY, MOJKeTe co6i yHBHTH, HK cnpHHHHB QIO 60JKeCTBeHHY nepenpoayxuiro B.I\.aCHHK TaKoi nsaxepHOI cpa6pHKH: BiH, 3BH'IaHHO. Mir TpiYMcPYBaTH, BHrHaTH acix po6iTHHKiB, 3 SlKHMH BJKe AaBHO rpH3CSI MaAO He AO ·CMepTi, if nOTHpaTH PYKH HilA AaBHHOlO QBSlxiB, 1l.\0 He KOWTYBaAH HOMY )f(OAHOrO rexepa HaKAaAHHX BHTpaT. AAe JK BiH, 3 oAHoro 60KY, caM, 6e3nepeqHO, niAAaBC~ nCHxiQHOMy BnAHBOBi A6cOAIDTY i HeraHHO BiMaB yCID ¢a6pHKY B cnixsne BOAOAiHHSI po6iTHHKdM, CBoiM 6paTaM Y 603i, a 3 APyroro 60KY - AY)Ke CKOPO 36arHYB, uto Ti ropa ~BSlXiB He MalOTb HiRKiciHbKOl aaprocri, 60 na HHX He 6YAe 36yry.

Flpanaa, po6iTHHKH He MYCHAH CTOSITH 3a sepcrarasra H HOCHTH 3aAi3Hi npyra, KpiM Toro,. BOHH BJKe 6y.l\.H cninB.I\.aCHHKaMH <l>a6pHKH. AAe xepes KiAbKa AHiB BH.RBHAOCH, ~O Tpe6a SlKHMOCb cnocodox npaopara CTOTOHHi ropa I.\BSlXiB, HKi nepecraxa 6yrH TOBapOM. Cnepmy BAaBaAHCJI SlKicb cnpooa p03CHAaTH ~BHXH qiAHMH BarOHaMH aa cpiKTHBHi aApeCH; nOTiM AHIIIaAOC.sl TiAbKH BHB03HTH IX sa MicTO Ha BeAHqe3Hi xyna 3BaAH~. Lle npH6HpaHIDI naaxts 3aBAaBaAO BciM po6iTHHKaM rrpant na nOBHHX 'IOTHpHaAQHTb rOAHH ~OAHSI; axe BOHH He aapixaxa, OCSlSIHi noeoxcHHM AYXOM AI060Bi Ta aaaesmoro CAY)KiHHSI.

AapYMTe, I.I..lO 51 TdK AOBro 3aTpHMaBCSI na nasxax. A6coAIOT He 3HaB rrpOMHCAOBoi cneQiaJ\.i3a~il. BiH 3 TaKHM caMHM 3anaAOM HaKHAaBCSI aa np.SlAHAbHi, Ae TBOpHB qYAeca, He TiAbKH, aa BiAOMHM npacxia' .sIM, nAeryqH 3 nicxy MOry33S1, a if np.SlAytlH 3 asoro HHTKH, i aa TKal\bKi, 11 na CYKHOBaAbHi, H aa TpHKOTa)KHi cpa6pHKH i aaxonas yCIO TeKCTHAbHY npOMHCAOBicTb, BHnYCKaIOQM 6e3 nepenoxaaKY MiAbMOHH KiAOMeTpiB ycsoro, uro TiAbKH MO}KHa P03- KpOIOBaTH. 3aBOAOAiB MeTaAypriMHHMH, npOKaTHHMH, CTaAeBapHHMH 3dBOAaMH, cpa6pHKaMH cixscsxorocnoxap-

86

ct;KHX MamHH, TapTaKaMII, -Me6ALOBHMH 4>a6pHKaMl!, x{yKpOBapHSIMH, XiMitIHOIO, a30THOIO, Haq,TOBOIO, ~ nanepoBOlO npOMHCAOBicTlO, BHpo6HH~OM ryMH, Ao6pHB, 'KepaMiKH, asyrra, raxarrrepei, qereAhHSIMH,' 6pOBapHSIMII, ryPaAhIDIMH, APYKapH~MH, napOBHMH MOAOqapHHMH, MAH-' HelMH, maXTaMH, MOHeTHHMH ABopaMH, aBT03aBOAaMH t KaM'gHHMH xap'epasra. BiH TKaB, IIAiB, npSIB, KYBaB, MOHTYBaB, mHB, crpyras, piaas, KOnaB, rrexas, npecysaa, BH6i.; AIOBaB, padnayaa», BapHB, <i>iAbTpYBaB no ABaAD;HTh xoraPH, a TO H no ABaMHTb n'.srrb 'lIH aaai'rs ABaA[(SITb uncrs rOAHH aa A06y. 3anpSIJKeHHH y ctxscsxorocnoaapcsxt MamHHH aasricrr, AOKOM06iAiB, BiH opas, CiSIB, BOAO'llHB, nOAoB, KOCHB, )KaB i MOAOTHB. Y KOJKHiu raa Y3i BiH cass P03MHOJKYBaB CHPOBHHY H nOAeC~TepSIB npoayxniro. BiH 6ya HeBTOMHHH. BiH 6y5IB npOAYKTHBHicTIO. BiR 3HaHmOB KiAbKicHHU BHpa3 MSI caoci HeCKiH'IIeHHocTi: AOCTaTOK.

qYAO 3 n'RTbMa pH6HHaMH Ta XAi6HHaMR B rrycrexi AO'lleKaAOCR MOHYMeHTaAbHOrO nOBTopeHHH: qYAecRoro npHMHOJKeHIDI ~BRXiB, AOll\OK, a30THHX Ao6pHB, ryMOBHX

• v ... ... _

WHH, poramaaoro nanepy 1 BeRKOI IHmOl TOBapHol npo-

AYKqii.' ~

. B CBiTi HaCTaB He06MeJKeHHH AOCTaTOK ycsoro, xoro Tpe6a AIOAHM.· AAe AIOADI Tpe6a xoro 3aBrOAHO, --riAhKH

He 'Heo6MeJKeHOrO AOCTaTKY. .

P03AiA'XV. Pospyxa

. .

"TaK, Y HHHimHi BnoPMKOBaHi H, TaK 611 MOBHTlI,·6Aaro ...

CAOBeHHi 'lIaCH AOpO)KHeqi Mil aecnposroscat y~HTH, SIKe ue coniaxsae AHXO - Heo6MeJKeHHU AOCTaTOK. MH raAae:MO - TO 6YAO 6 He mo inure RK paH, 3eMHHH paa, KOJ\.l{ 6 penrose 3' ~BHJ\.HC~ aesaxepnai sarraca acsoro. Hy H Ao6p~, rap.aeMO MH: scsoro 6 BHCTa'llaAO AMI acix, Ta me if SIK AemeBo, rocnos,al

'TaK OCb, eKOHOMitIHa xaracrporpa, SIKa BHaCAiAOK BTpY'lIaHHH A6COAIOTy Y BHpo6HHqTBO cnirxaaa CBiT Y Ti qaCH, iqo npo HHX MH onoaiaaesso, noxaraaa B TOMY, ~O see, xore J\.IOAHHa norpetiye, MO)KHa 6yJ\.o AicTaTH He AemeBO, anpocro 3aAapMa. BR MorAH B3S1TH 3ilAapMa )KMeHIO naaXiB, ~o6 3a6HTH ix y niAMeTKH, a60 B rriAAory,' axe MOrAH B3HTH 3aAapMa H BarOH qlHIXiB, OT TihbKH; ;a.apyihe, 'mo 6 BH '3 HHMH p06HAH? BiABe3AH sa CTo KiJ\.oMe-rpiB i p03AaAH TaM '3ClAapMa? Llsoro: 6 BH He 3po6HAH, 60, croaxa HClA

87

TielO AaBHHOIO ~BHXiB, BM 6 YJKe 6a'lHAH He ~BSlXH, To6TO pill BiAHOCHO KOPHCHY, a ~OCb a6COAIOTHO n036aBAeHe saprocrt if ceacy B caoesry HaAMipHoMY AOCTaTKY; ~OCb TaK casro n036aBAeHe MeTH, SlK 3ipKH na He6i. Cnpaaai, TaKa ropa HOBMX 6AMCKyqHX :QBHXiB MorAa niAHOCHTM AYX, HaBilOBaTM noera-nn AYMKH, AOc::r ory , HK 30pSlHe He60. BOHa 3AaBaAaCH CTBOpeHOlO AASI nisroro nOAHBy. BYAa

u ~

npexpacna 3 nor AMY rreH3aJKHCTa, SlK npexpacae 3 aoro

norAMY Mope:" AAe JK MOpH TeJK He P03B03S1Tb BarOHaMH B rAH6 CYXOAOAY, Ae ix nexae. Mopcsxa BOAa He rriAASlrae eKOHOMiqHOMY poanozdxoai. Tenep HOMY He niAJUlraAH H D;BgXM.

I nOKM Tyr P03AHBaAOCg icxpacre : Mope qBBXiB, ae KiAbKa KiAOMeTpiB 3BiACH ix HeMOJKAHBO 6YAO AicTaTM. BOHM eKOHOMiqHO 3He:QiHHAHCH, 3HHKAH 3 KpaMHH:Qb. qH TO BH xoxere niA6HTH n;BHmKaMH niA60p; lIH TO rriAKAaCTH CBOE:MY 6AHJKHbOMY :QBHX niA npOCTHPilAAO - BH MapHO Horo mYKaTHMeTe. Aoro aesra, HK y CAaHOMY qH B t.IacAaBi HeMaE: MOpSl. 0, Ae BH, ToprOB:Qi AaBHix xacia, ~O TyT AemeBO xynysaxa norpiriai pexi, a6H TaM ix Aoporo npoAaTH? faM-raH, BH 3HHKAH, 60 na sac 3iHmAa 6AaroAaTL 6oJKa; BH 3aCOpOMHAHCH csoix npH6yn<iB i n03aKpHBaAH KpaMHH:Qi, ~o6 MipKYBaTH npo 6paTepCTBo AIOAeH Ta p03AaBaTM see, nro MaeTe, i BJKe HiKOAH, HiKOAM He saxoxere 6araTiTH 3 p03noAiAY TOBapiB, norpifiaax YCiM BarnMM 6paTaM Y 603i. Ae HeM a :QiHH, TaM nesra pHHKy. Ae HeMa PHHKY, TaM nesra p03nOAiAY. Ae aesra p03nOAihY, TaM nesra TOBapy. A Ae HeMa TOBapy, TaM 3pOCTae norpetia, apocrarcrs :QiHH, spocrae 3HCK i spocrae xosrepnia, AAe BM BiABepHYAMcb BiA 3MCKY i BiA'IYAH HenepeMOJKHY BiApa3Y AO BCHKHX lIHCeA asaraai. BH nepecraxa 6allHTH MaTepiaAbHHH CBiT OqHMa CnOJKMBaHIDI, pHHKy if 36yTy. MOAHTOBHO CKAaBmM PYKH, BH AHBYBaAHCH 3 KpaCM Ta 6araTCTBa cBiTY. A THM qaCOM Y AlOAeH cKiHlIHAHCH :QB5IXH. He 6YAO :QBSlXiB. Aame AeCb AaAeKO rpOMaAHAHCb neaasepmrl ro-

pH -Ix. .

I BH, nexapl, BHHmAM nepes, caoi KpaMHHn;i Ta KPHqaAH: «IAiTb, AIOAH Ao6pi, iAiTb, PilAH 60ra, 6epiTb XAi6 i 6opomHO, 6YAKM H 6YAOqKH; 6YAbTe TaKi xacxaai, 6epiTh yce 3a:! AapMa!» I BH, MaHycpaKTyPHHKM, BHBaAHAH cyaoi cyxaa, nOAOTHa Ta 6aTMcTY' npHMO Ha BYAM:QIO i, nAU1IyqH 3 paAOCTi, BiAMipSIAH no n'rrrs i no AeCSITb MeTpiB KOJKHOMY, XTO HnrOB MHMO, Ta me H XPMCTOM-6orOM npOCHAH, mof

v v. • •

npHHHHB Bam CKPOMHHH AapYHOK: 1 aJK y rrOpOJKHICIHL·

88

J5.lH KpaMHH:Qi naAaAH HaBKOAimKH Ta ASlKYBaAH rocnoay, W;O AaB BaM 3Mory OASlraTH 6AHJKHix, SlK AiAei nOAbOBi. . I BH, pi3HHKH Ta KOB6acHHKH, BH B3HAH na rOAOBH Komi 3 M'SICOM, Ta cocacsasra, Ta PY AeTaMH H XOAHAH BiA ABe .. pefl AO ABepeH, CTYKaAH tIH A3BOHHAH i npOCHAH: xafl KOJKeH BH6epe, ~O HOMY AO cMaKY. I TaK casro aci BH, W;O npoaacre aayrra, Me6Ai, TIOTIOH, BaAi3H, OKYASlPH, Cepe)KKH, KHl\.HMH, 6aTorH, MOTY33S1, 6AHmaHHH' nocya, nopQeJ\.HHY, KHH)KKH, 3y6Hi npOTe3H, ropOAHHY, AiKH i nro KOMY Tpe6a,- aci BH, OBiHHi AYXOM 60)KHM, BHCHnaAH aa By AH:Qi H P03AaAH see, ~O Ma€Te, B 6AaropOAHiif naHiIlJ 6oJKecTBeHHoi 6AarOAaTi, a nOTiM, aycrpt-raroxacs aa noporax caoix CnOpOJKHeHHX Mara3HHiB Ta CKAaAiB, 3 OCSIHHHMH OtIHMa XJ3aAHAHCb OAHH nepez, 0AHHM: «Or, 6paTe, SlK H noxernras CBO€ cYMAiHWI!»

. A xepea KiAbKa AHiB BHSlBHhOCb: Y}Ke HeMa xoro p03AaBaTH. AIle He 6YAO xoro H KynHTH. A6cOAIOT crrycronraa, AO QYPOtIKH p03rpa6YBaB yci KpaMHH~i.

THM tIaCOM AaAeKO BiA MicT ia BepCTaTiB Ta MallHH nepAH MiAbHOHH MeTpiB cYKHa if nOAoTHa, aiarapa Ky6HKiB pacpiHaAY, KHnYlJHH, p03KimHHH, HeBHtIepnHHH AOCTaTOK EOJKeCTBeHHoro HdABHp06HH~TBa scix TOBapiB. MASIBi cnpotin SlKOCb p03nOAiAHTH :QIO rroaim, mBHAKo saasrepAH .. BOHH 6y AH npocro He AO CHarH AIOASIM.

A BTiM, MOJKJ\.HBO. W;O :Q1O eKOHOMilJHY KaTacTPCXPY CnpHtIHHHAO w;e if inure: iHcpASIQiH rponreii. Eo A6cOAlOT 3aBoAoAiB i AepJKaBHHMH MOHeTHHMH ABopaMH Ii AeHb Y AeHL BHBepraB Y CBiT COTHi MiAbSIPAiB 6allKHoT, sreraaeBOI MOHeTH Ta U;iHHHX nanepis. AeBaAbBa:QiSI 6YAa :qiAKOBHTa: AYJKe CKOPO nasxa n'HTHTHCHtIHHX xymop craxa npocro JKMyrKOM TpOXH rrymcysaroro TYaAeTHOrO nanepy. 3 norAHAY xosrepnil 6aiiAY:>Ke 6YAO, sanporroayere BH sa AHTSItIY. COCKY AeCHTb raaepia lJH niBMiAbHOHa KPOH:

OAHaKOBO 6 BH He AiCTaAH Tiel COCKH, 60 BOHH 3HHKAH 3 npOAaJKY. Bci '1~CAa BTpaTHhH 6YAb-HKHH ceac, 3p03YMiAO, I.qO ue PYHHYBaHHH CHCTeMH lJHCAeHHH - npHpOAJKeHHH HaCAiAOK HeCKiHQeHHOCTi i BCeMOryTHOCTi Gora.

_tB Ti AHi B MicTax: Y)Ke nOlJaAHCH HeCTaTKH i HaBiTb rpAOA .. Anapar nOCTatIaHHH 3 HaBeAeHHX name npHtIHH niABJ.B QiAKOBHTO. Flpaana, iCHYBaAH MiHicTepcrBa nOCTaQaHHH, TopriBAi. CO:QiaAbHOrO 3a6e3netIeHHH i llIJUIXiB cnOAYlJeHHSI; HK 3AaeTbCH HaM, MOJKHa 6y AO BtIaCHO B3S1TH AO PYK 6e3M.ipHHif nOTiK BHpo6AIOBaHHX npanacis, 36eperrH ix BiA nCYBaHHH i norpoxy P03B03HTH no MicTax, orpa6o-

89

BaHHX-60JKeCTBeHHOIO m;eApicTIO. Ta, aa }KaAb, nsorone CTaAOCH. TIepCOHaA MiHicTepCTBa npOBOAHB CBiH xac y paAicHlIX MOAHTBaX, oxonxenaa OC06AHBO CHAbHOIO 6AaroAaTI'lO. B MiHicTepcTBi nOCTalJaHHR BciM nopSIAK)'BaAa APYxapxa rranaa Illaposa, HKa nponostaysaaa npo AeB'srrb naCOM; Y MiHicTepcTBi TopriBAi HalJaAbHHK xaanexapit BiHKAep nponaryaaa aCKeTH'tIHe BlIeHIUI, CXOJKe na iHAiMCbKY MOry. Flpaaaa, ~ rapaxxa TpHBaAa ncsoro ABa TWKHi, a nOTiM, OlJeBHAHO, 3aBASIKH OC06AHBOMY HaBiHHHIO A6coAIOTy, 3POAHAOCSI 'tIYAecHe nOqyTTR 060B'H3Ky. Bci CAYJK6H rapsxxoso npa:QIOBaAH AeHb i Hi'l, ~06 P03B'.SI3aTH npofixeMy KaTaCTpO<pH 3 nOCTatIalIHRM: Ta 6YAO, Ma6yrb, YJKe 3ani3HO. €AHHHM HaCAiAOK 6y-B TOM, 111;0 KOJKHe MiHicrepCTBO npoAYK)'BaAO m;OAHH BiA n'.SITHCiA$ITH AO n'HTAeCHTH TPbOX THC.SIlJ pi3HHX AOKYMeHTiB, SlKi sa HaKa30M Mi}KMiHicTepcbKoi KOMicii BHB03HAHCb BaHTaJKHHMH MamHHaMH i CKHAaAHCb Y BATdBY.

3BHlJaHHO, HaHTH}KlIe' 6YAO CTaHOB~e 3 npOAOBOAbCTBOM, axe, na ~aCT.SI, iCHYBaAO (51 nOKH ~O rOBOpIO TiAbKH .npo YMOBH B HamiH xpatat) HAlliE CAABHE CEAO! Ilaaose, YCBiAoMTe B :QIO XBHAHHy Te, mo rosopaAOCH cnOKOHBiKY: Ham CiAbCbKHH AIDA, I:Q0 BH He KaJKiTb, e HAPOM Haqii. Flpo ne HaBiTb cniaaersca B AaBHiM nicni: «Ta Horo 6alJHB? 3Haem, XTO BiH? Ham rOAYBaAbHHK, xexCeAHHHH!» XTO BiH, TOR, na KOMY CDHHHAaCb MapHoTparna rapaxxa A6COAIOTY, XTO BiH, TOM, 111;0 CTOSIB HenOXHTHO cepez, naaixn cairoaoro PHHKY, XTO BiH, -orOR, mo He CKAaB pyx na KOAiHdX, He niAAaBC5I Hep03BaJKHOCTi if «AHIIIHBC5I BipHHM aa cBoiM nocryt» «TH Moro 6alJHB? 3Haem; XTO

BiH? Ham rOAYBaALHHK, lIex-ceARHHH!» .

TaK, TO 6)'B Haw CeMlHHH (i B imnax xpainax 6YAO TaK casdciasxo), XTO nO-CBoeMY BpHTyBaB cair BiA rOAOAHoi csrepri, Y5IBiTb c06i, mo CTaAOCH 6, HK6H BiB, nOAi6HO AO ropOAHH, niAAaBCH MaHii poaaasara see HeiM~HM Ta HY)KAeHHHM: HK6H BiH p03AaB yce caoe 36i)KJK51,-'KOpiB i TeAHT, xypeii, rycefi, KapTOnAlO,- aa ABa THJKHi nonaaCH 6 rOAOA y MicTax, a cexo AHIIIHAOCb 6H BHCMOKTaHe, crrycronrene, caxo rOAOAIte. Tlpore 3aBASIKH HaIlIOMY A06- psai CeA5IHHHOBi usoro He CTaAOCb. .HK YJKe TaM He noHCHIDBaTH nsoro 3MHiM lJHCAOM - lIH TO qYAecHHM ia-

u

CTHHKTOM aanroro ceAHHHHa, lIH TO noro ~HPHUH, neno-

XHTHHMH, rAH60KO BKopiHeHHMH TpCiAH~iH}1H, 'IH, napemTi, TUM, mo na cexi A6cOAIOT 6YB He TaKHH BipYAeH'IHHH, 60 B APi6HOMY CiAbCbKOMY rocnoaapcrat Kap6IOpaTOp He

90

;lHaiillIOB TaKOrO MaCOBOrO 3aCTOCYBaHHSI, HK Y npOMHCAOBOCTi,- OAHe CAOBO, nOHCHIOHTe, SlK XOtIeTe, a rpaxr TOH, ~O TOAi, KOAH 6YAiBAH aapoaaoro rocnoaapcraa H TOaepootisnny P03BaAIOBaAaCSI, CeAHHHH He p03AaBaB. BiH HiKOMY He AaB 3aAapMa Hi 3epHHTKa, Hi COAOMHHKH. Ha pylnax AaBHboro npOMHCAOBoro i KOMep[(iHHOrO nopaaxy Haw Cel\.SlHHH cnoxinao, neaaopyunro npoaaaas re, ~O MaB. I npoaenas Aoporo. BiH SlKHMOCh Ta€MHHM iacraaKTOM rrepezfiaxan xaracrpodn-nn . HacAiAKH AocTaTKY, a TOMY B'tJaCHO 3araAhMYBaB. 3araAbMYBaB THM, II\O niAHSlB [(iHH, xoxe sacixa Horo 6YAH noanlctasxi. I ne cBiA'tJHTb npo HeiIMoBipHo 3AopoBe ayrpo aanroro cixscr.xoro AIOAY, uio BiH, He CKa3aBllIH H CAOBa, 6e3 HiSlKOi oprantaanit, KePYlOtIHCb TiAbKH pSlTiBHHM aayrpiuraisr rOAOCOM, niAHSlB QiHH aa ace, AOCTeMeHHO na see. A niAHHBllIH [(iHH, B6epir cBiH TOBap BiA MapHYBaHHH. Cepes, 6YHHoro AocTaTKY acsoro BiH 36epir ocrpiaens aecra-n H AOpO)KHeqi. I, HaneBHO, BiAtIYBaB. ~O QHM BiH psrrye CBiT.

Eo THM t.JaCOM SlK YCHKHH iHmHH 3HeQiHeHHH, 3aAapMa p03AaBaHHii TOBap 3pa3y - 3 npHpOAHOIO HeMHHY'tJicTIO - 3HHK 3 pHHKy, xapxoai npOAYKTH H AaAi npOAaBaAHCSI. 3BH'tJaHHO, no HHX Tpe6a 6YAO iITH aa CeAO. Bam nexap, i pi3HHK, i 6aKaAiMHHK Y)Ke He MaAH tIoro AaTH BaM,. KpiM 6paTepCbKoi AI060Bi Ta cnsrroro CAOBa. I BH rraKYBaAH Top6y Ta iXaAH aa eTO ABaAQHTh xixosrerpin BiA MicTa; HWAH BiA 06iiicTH AO o6iHCTH, i ocs - TYT BaM nO~aCTHAO BHMiHSlTH KiAO KapTOIl.J\i sa 30AOTHH rOAHHHHK, TaM SI€'tJKO sa 6iHOKl\.b, TaM xixorpan BHciBOK sa aKoPAeOH a60 APYKapCbKY MawHHKy. I BH MaAH 0\0 iCTH. A HK6H ceJ\.SlHHH yce Te 6yB nOp03AaBaB, BaM AaBHO 6 HaCTaB xaneus. Al\.e ceJ\.SlHHH 36epir AAH. sac i cllYHTHK Maua; 36epir AHIII THM, mo BiMaB Horo BaM aa nepcsxaa KHAHMOK a60 sa crapoaaane aapoane B6paHlUI 3 KHHOBa.

Hy, TO aa KOMY cniTKHYJ\.HCb 60)KeBiAbHi KOMYHicTHt{Hi excnepaxeirra A6cOAIOTY? XTO He p03ry6HBCH. cepez, naHiKH Ao6potIecHocTi? XTO BHCTOSIB Y KaTaCTpoc}Jit.JHOMY IIOToni AOCTaTKY i, He )KaAilOt{H HallIHX pOTiB Ta nauroro MaMHa, BpSlTYBaB Hac BiA 3ry6H?

TH Boro 6a~HB? 3Hacm, XTO BiH? Ham rOAYBaAbHllK, qeX-CeARHHH!

91

P 0 3 A i A XVI. Y ropax

nOAYAeHb aa «KOAH6i» Y BeAMeJKiii AOAHHi. IHJKeHep Mapex CHAHTb, 3rop6HBwHCb, 'Ha aepaazd «KOAH6H», AHBHTbCR B resery H 3HOB ii aroprac, m;o6 OKHIfYTH norASlAOM WHPOKY CMYry Kpxonouns. Y ropax THllIa, BeAHKa, KPHllI-

, . ". '"

TaAeBa THllIa; 1 3acMyqeHHH qOAOBIK aanpocryersca 11 rAH-

60KO arrxae.

OH YHH3Y BHAHO MaAeCeHbKY 3AaJ\.$I nOCTaTb. XTOCb iAe AO «KOAHOH».

«.HKe TyT '1HCTe nOBi1'pSI,- A)'Mae: Mapex aa BepaHAi.Tyr, CAaBa 6ory, A6cOAlOT m;e AaTeHTIlHH, iioro 3aKJUITO B ycsosry, BiH cxoaaaaa Y ~HX ropax Ta xicax, Y ~iH P03- KimHiH TPaB~i, B CHHbOMY Heoi. Tyr BiH He racae no CBiTY, He CTPaWHTb, He xaxxye, a TiAbKH TaiTbCSI B YCbOMY MaTepiaAbHOMY - oor, rAHoOKO Ii ne-ryrno rrpacyrma, BiH HaBiTb He AHxae:, a MOBqHTb i BH3Mpae ... - I Mapex CKAaB PYKH B HiMiH nOA$IqHiH MOAHTBi.- EOJKe, $IKe TYT qHCTe nosirpa!»

qOAOBiK, uio HmOB 3HH3Y, cnHHHBCSI mz, sepaaaoro. - Hy, TaKH p0311IyKaB $I Teoe, Mapexl

Mapex rJUlHYB rra nsoro 6e3 BeAHKoi PaAOCTi. Flepez, HHM CTOSIB r. X. EOHAi.

- HapewTi $I TaKH poanryxas Te6e,- nOBTopHB naa EOHAi.

- XOAH Haropy,- CKa3aB Mapex, BHAHMO He paAHH rocTeBi.- ~O ue B AiAbKa npHHeCAO Teoe? Hy if BHrAM ·JKe B Teoe!

I crrpaszd. r. X. EOHAi 6ys sees JKOBTHH, 3MapHiAHii; na CKPOHSIX ryCTO npOOHAaCb CHBHHa, a OiASI oqeH 6YAH 3MOpWKH. BiH MOBqKH CiB rropyx Mapexa H 3aTHcHYB PYKH MiJK KOAiHbMH.

MHHYAa XBHAHHa npaxpoi MOBqaHKM; TOAi Mapex cna-

TaB:

- Hy, TO mo 3 ·TOOOlO? BOHAi TiAbKH pyxoro MaxHYS.

- lAY aa neaciro, opaTe. Eo... i AO MeHe... i AO MeHe 'lepra AiiiwAa.

- EAaroAaTb? - CKPHKHYB Mapex i BiACYHYSCSI, Haqe.

BiA npOKaJKeHoro. I

EOHAi KHBHyn rOAOBOIO. Cxsosa, mo 6PHHHTb aa Horo' Bixx,- '1H TO He 3HaK COPOMY?

Mapex THXO CBHCHYB.

To B)Ke ii AO Teoe ... EiAoAaxal

92

- Hi,- KBanAHBO BHrYKHYB EOHAi, BTHpalOlJH o~Ii.TH "He AYMaH, ~O H Tenep ... .SI Horo SlKOCb nepeXOAHB ... PYAO, SI ... SI nepesdrca, axe ... TH 3Ha€III ... KOAH BOHO 3iHiliAO na MeHe, TO OYAa HaH~aCJ\.HBillia XBHAHHa Moro )KHTTSI. TH H YSlBAeHHSI He Ma€llI, PYAO, sxoro crpanmoro 3YCHAASI Tpe6a, ~OO BHlJyxaTHcSI 3 TaKoro.

- BiplO,- nOBaJKHO CKa3aB MapeK.- A CKaJKH, OYAb AaCKa, axi B Teoe OYAH ... CHMnTOMH?

- J\.roOOB AO OAHJKHbOrO,- npourerroria EOHAi.- TH . 3Ha€III, SI npocro aaaicnis BiA AIOOOBi. HiKoAH 0 He noai-

pHB, mo MO)KHa urocs TaKe BiAlJYBaTH. -

3anaAa MOBQaHKa.

- To TH 3HalJHTb ... - TpOXH neperOAH nOlJaB Mapex.

- .SI see nepeoopos. 3Ha€III, HK OTO AHCH~SI, nonaanra

B nacrxy, BiArpH3a€ cofii xarry, AAe niCASI usoro SI crpallIeHHO KBOAHH. Pyraa, Ta H roai, PYAo. Ha-re rriCASI THCPy. Toro SI if npaixaa CIDAH, Illo6 TpOXH OKAHraTH ..• A Tyr lJHCTO?

- t..IHCTO. nOKH mo ani 3HaKY ... Horo. BiH TiAbKH BiAqYBa€ThcSI ..• B npapozd Ii B YCbOMY, axe TaK i paainr 6yBaAO, a B ropax cnOKOHBiKY.

EOHAi nOXMYpo MOBlJaB.

- Hy, a rn;o ... - TpOXH neperOASI 3aMHCAeHO npOMOBHB BiH.- A nro, BAaCHe,. TH npo ne cxaxcemt TH naaraxi 3HaCllI, nto P06HTbCH TaM, YHH3Y?

- .SI OAep)KYID raaern, neBHOID MipOIO ... naaira 3 raser MO)KHa CKAaCTH YSlBAeHHSI, ruo POOHTbCH B CBiTi. TaM, 3BHlJaHHO, Bce nepenAYTaHe, aAe ... XTO BMi€ lJHTaTII ... Cxyxafi, EOHAi, TaM cnpasai TaKe crpaxir-rs i

r. X. EOHAi nOXHTaB rOAOB·OIO.

- I'ipure, Hi)K Til YSIBAHCllI. npOCTO BiAlJaHAYlliHe CTaHOBHrn;e. CAyxaif,- npomenorts BiH npHrHilJeHO.- BiH Y)Ke BCIDAH . .SI raAaID, nro B trsoro e neBHHH nxaa,

- nAaH? -" CKPHKHYB Mapex i cxonHBCSI.

- He KPHlJH TaK. Cnpaazd, BiH Ma€ SIKHHCb nxan, Eo 3

6ica cnparao 6epeTbcSI AO AiAa. CKa)KH, Py AO, XTO B carr!

HaHMorYTHilIIHH? .

- L_ AHrAiSI,- He BaraIOlJHCb BiAnOBiB Mapex,

- Ae TaM. HaHMoryrHilIIa B CBiTi nposracxoaicrr..

I TaK 3BaHi «HapOAHi MaCH» Te)K HaHMoryrHillii B cairi. TH B)Ke 3P03YMiB Horo rrAaH?

-" Hi, He 3P03YMiB.

- BiH 3aBOAOAiB i THM, i THM. I npoMHcAOBicTIO, i

MacaMH; i Terrep TpHMa€ B caoix PYKax yce. ~iAKOM

oqeBHAHO, mo BiH 36;u:paeTbCH CTaTH BOAOAapeM CBi't}t DCb BOHO HK, PYAO.

Mapex CiB.

- CTpHBaH, SOHAi. .H Tyr Y ropax 6araTo AYMaB npo ni pest. 51 CTeJKHB sa BciM i 3icTaBAHB cPaKTH. 51, EOHAi, TiAbKH npo ne H AYMaB . .5I He 3HalO, KYAH BOHO see npasryc, axe OAHe 3HalO TBepAO: niaxoro TIAaHY.B nsoro aesra . .SI caM me He Ao6paB AO rryrra, ~O i HK. MO}Ke, BiH nparae AO xorocs BeAHKOrO, Me He aaae, HK aa ue B3SITHCb. 51 To6i ~OCb CKaJKY, EOHAi: BiH i Aoci e me TiAbKH npHpOAHOIO CHAOIO. BiH AHBOBHJKHO Heo6i3HaHHH 3 nOAiTHKOIO. Lle HKHHCb aapaap Y Han;iOHaAbHiH exoaosdm. .Bce. }K TaKH HOMY CAiA 6YAO I1iAI10pSIAKYBaTHCH u;epKBi: aAJKe' BOHa Mae: Hea6HHKHH AOCBiA: .• TH anaenr, iHKOAH BiH 3AaeTbCH

MeHi TaKHM AHTHHHHM... . .

_ - He sip, PYAO,- CyMHO npOMOBHB- f. X. EOHAi.B~H 3Ha£, xoro xoxe .. Toro H. HaKHHYBcH na BeAHKY npoMHCAOBaCTh. BiH cysacainraa, HiJK MH rdAaJ\.H spaay.

- To TiAbKH irpamKH,- aanepexaa MapeK.- BiH npoeTO xoxe 3aHHHTH ce6e 'IHMOCh. P03YMiem, ue ~OCb Hi6H AHTHHCTBO 6ora. 3a}KAH, H aaaro, mo TH xoxem CKa3aTH. B P060Ti BiH sexereas. Lle cnpaszj ismoaye, mo BiH TaK 6araTo MOJKe. AAe ace BOBO, EOHAi, TaKe 6e3rAY3Ae; ~O

Tyr He MO)Ke 6ym nisxoro TIAaHY. .

- HaH6e3rAY3Aimi nOAii B icropii 6YAH HKpa3 _,TIOcAiAoBHO npoBeAeHHMH B JKHTTH ITAaHaMH! - aanepesraa

r. X. EOHAi. , .

- CAyxaH, EOHAi,- mBHAKO rOBopHB MapeK.- AIlBH, cKiAhKH B MeHe TYT reser. 51 crexcy sa KO)KHHM. Horo KpOKOM. SI To6i KaJKY,,,~o B YChOMY U;hOMY nesca Hi KPHXTH SIKorOCb .3B' H3KY. Bee ne TiAhKH iMI1pOBi3a~iH acessoryrHOCTi. BiH p06HTh cnpaaxcai AHBa, axe .HKOCb HaOCAin, He3B'SI3HO, 6e3 rryrra, P03YMieIlI? Y Horo AiSIAbHOc~i Hi KPHXTH opramaoaaaocri. BiH npHHmOB Y CBiT. 3aHaATO aeniarcroaaaass. I B U;hOMY Horo CAa6HHa. Bsaraxi MeHi iMI10Hye, axe SI 6aqy Horo Bpa3AHBi sricns, floro He aasaem Ao6pHM OpraHi3aTOpOM, I, Ma6)'Tb, BiH HiKOAH H He 6YB TaKIIM. Y nsoro BHHHKaIOTb reaiaxsni iAei, axe HOMY 6paKye CHCTeMaTH'IHocri. 51 To6i AHBYIOCH, EOHAi, nio TH H

Aoci Horo He P03KYCHB. TH, TaKa XHTpa AlOAHHa! ~ .:

_ 3 HHM nisoro He MO)KHa BAiHTH,-. BiAKd3aB EOlIAi.--BiH aanaaae Ha Te6e B TBOiiI BAaCHiH AYJIIi, i To6i xiaeus, KOAH He nepexonae Te6e WARXaMH P03yMy, TO namxe

94

-,

Ita Te6e qYAeCHe OCH51HHSI. TH )K aaacm, mo BiH ycrpyrays CaBAoBi.

- TH BiA asoro BTiKaew.- CKa3aB MapeK.- a 51 Moro nepecxiayro i B)Ke aacrynaro MOMY aa rr' HTH. 51 B)Ke TpOXH 3HalO Horo i Mir 6H BHnHcaTH opaep aa Horo apeurr. IlpaxMeTH - HeCKiHlJeHHHH. HeBHAHMHH. 6e3cpopMHHH. Micne nepe6YBaHHH - BCIOAH no6AH3Y aTOMHHX ABHrYHiB. Flpo<t>eCiH - MiCTHttHHH KOMYHi3M. 3AOlJHHH. ea 51Ki Horo P03- WYKYIOTh,- BiA'IY)KeHHSI rrpaaarnoi BAaCHOCTi, He3aKOHna xixapcsxa npaxraxa. nopymeaaa 3aKOHY npo 36oPH. BTPYlJaHHH B AiSlAbHicTb opraaia BAaAH i TaK AaAi. Oco6 .. -AHBa npHKMeTa - BceMOryTHicTh. DAHe CAOBO - HeraMHO aaapenrryaa'ra Horo!

- TH CMi€!IlICH.- 3iTxHYB r. X. EOHAi.- He cMiHCH.

BiH nOAYJKaB Hac.

- ~e Hi! - BHryKHyB MapeK.- nOMipKYW caM, SOHAL BiH Aoci He BMi€! BAaAapIOBaTH. Hapo6HB TaKoro poapyxy cBoiMH HOBaQiHMH. HanpHKAaA. 3aMiCTb nacasmepea CTBOpHTH qYAeCHHH 3aAi3HHtIHHH TpaHcnopT, YAapHBcH B HaABHp06HH~TBO. A Tenep y Ai3 cass Y xaxerry, 60 Te, uio BiH HaBHpo6A51B. Hi AO tIoro. 3 THM CBoiM tIYAecHHM AOCTaTKOM BiH nOIllHBC51 B AYPHi. Flo-apyre, BiH 36HB 3 nxary oprana BAaAH CBOElO MicTHKOlO i p03AClAHaB YBeCb aAMiHicTpaTHBHHH anapar, }IKHH caste Tenep Mir 6H HOMY npHAaTHCg, ~o6 yrpassara AaA. PeBOAIOQilO MO)KHa pOGHTH Ae 3aBrOAHO, TIAbKH He B AepJKaBHHX YCTaHOBax; xox 6H M xtaens CBiTy aacraa, TO Tpe6a cnOtJaTKY 3HH~HTH necs CBiT. a AHill aaocremn - Aep)KaBHi ycraaoaa. OraxTO. EOHAL A nO-TpeTE. HK HaHHaiBHiIllHH TeopeTHK-KoMYtrier, BiH cxacysaa rpOIIIOBHH 06MiH i QHM apasy napaxi- 3YBaB o6ir npoayxnil. BiH He 3HaB. ~O 3aKOHH PHHKY MorYTHillIi BiA 60)KeCTBeHHHX 3aKOHiB. He 3HaB. nto BHpo6- HH~TBO 6e3 36yTy He MaE niaxoro cency. BiH He 3HaB nixoroo nOBOAHBCH. HK ... HK .•• CAHe CAOBO, BiH HeMOB6H OAHiEIO PYKOlO AaMaB Te. ~O P06HB APyroIO. Tenep y Hac ttYAecHHH AOCTaTOK i npOCTO-TaKH xaracrpodn-nn 3AHAHi. BiH BceMorYTHiH. a CTBOPHB TiAhKH xaoc. TH 3HaElU, 51 nipro, ~O BiH KOAHCb CTBOPHB 3aKOHH npHpOAH. i AHH03aBpiB. i ropn, i see ~O 3aBroAHO. AAe roprtsxt, SOHAi, nauroi cysacaoi TopriBAi H npoxracxoaocrt BiH He CTBOpHB. 3a ue MO)KHa nopyxaracs, 60 BiH nlxortciasxo B HHX He THMHTb. Hi, EOHAi, TopriBAH if npossacxoaicrt, - He BiA fiora.

95

- CTpHBaH,- 03BaBCSI EOHAi.-.SI 3HalO, ~O HOrO :rub CAiAKH xa'racrporpiuai, HeOCSIJKHi... AAe nio MH MOJKeMO 3p06HTH 3 HHM?

- nOKH mo aixoro . .SI, AI06HH MiH fioHAi, TiAbKH AHBAIOCb i 3icTaBMlIO. Lle HOBHH BaBiAOH. OCb,' RK 6aqHIII, KAepHKaAbHi rasera BHCAOBAIOIOTb niAo3PY, mo nenopxaKH B Ham pexirifirro HeBpiBHOBaJKeHHH xac is AHHBOAbCbKOIO XHTpicTIO niArOTOBaHHH <ppaHKMaCOHaMH. HanioItaAiCT1{qHi raaera 06BHHYBaqYlOTb eapeis, npaai coniaAicTH - AiBHX, arpapHHKH Han<lAalOTbCH Ha Ai6epaAiB ••• 3AypiTH MOJKHa. A m;o6 TH 3HaB, ne me TiAbKH KBiTOqKH, CnpaBXHH 6yqa rue TiAbKH, r<lAaro, noxaaae 3aBapIOBaTHCb. niAiHAH-HO 6AHJKqe, Boazd, $I To6i ~OCb CKaJKy.

Hy?

- TH raAaeIIl, nto BiH ... poaysnem, BiH ••. TiAbKH OAHH?

- He 3Haro,- BiAnoBiB EOHAi.- A BiA nsoro ~OCb sa-

AeJKHTb?

- Yce,- BiAKa3aB MapeK.- npHCYHbCH 6AHJKqe, BoaAi, i cAyxaH Ao6pe.

P 0 3 A i A XVII. «MOAOTOK i alpxas

- Bpare Ilepmaa cTpaJKY, mo TH 6aqHm aa 3axOAi?cmrran AOCTOHHHH, B6paHHH Y xopne, B 6iAOMY UIKipRHOMY cpapTYci H si cpi6HHM MOAOTOqKOM Y pyni.

- Basy MaHCTpiB, nro 3i6paAHCb y MaHCTepHi, roroai

AO npan;i,- BiAnOBiB Flepmaa CTP<VK.

AOCTOHHHH CTyKHYB MOAOTOqKOM.

- Bpare MyrHH CTpaJKY,' mo TH 6allHm aa 3axoAi?

- Ba-ry MaHCTpiB, nro 3i6paAHCb y Maiicrepai, roroai

AO Ilpanl.

AOCTOHHHH TPHqi CTYKHyB MOAOTOqKOM. - Flpana nOqHHaeTbCH.

EpaTH <I>paH~y3bKoi Aoxi BiAhHHX MYASIpiB «MOAOTOK i aipxa» nociaexa, He cnYCKalOQH OlleH 3 AOCTOHHoror. X. EOHAi, nio TaK aecnoaisaao CKAHKaB ix. Y MaHCTepHi, cepea 3a.Apa~OBaHHX lIOpHHM CTiH, aa SlKHX 6YA}1: snranTyBaHi OCHOBHi MaKCHMH, 6yJ\.o THXO, MOB Y xpasri. fiOHAi, AOCTOHHHH, 6yu 6AiAHH i 3aMHCAeHHH.

'- :SpaTH, 3arOBopHB AOCTOHHHH aa XBHAbKy,- SI CKAHKaB sac BHHHTKOBO... BHH.SITKOBO AM n;iei Flpani, axa •.• BHHSITKOBO ..• cyrrpoTH TaeMHHX npaBHA nanroro 0PAeHy ••• He e rrpoc'rojo CPOPMaAbHicTIO. .SI 3HalO, uio rropynryro .••

96

ypOqHCTHH i CBH~eHHHH xapax'rep namoi Flpani, .. THMr ~O AopyqalO BaM .•. CKAaCTH yxsaxy ... npo cnpasy AiHCHO BaJKAHBY... cnpasy rpoMClACbKY... .SIKHaH6iAbmoi aara,

- AOCTOHHHH MaE npcmo BCfauoBAIOBaTH npa~IO,-

BHrOAOCHB Judex Formidabilis 1. -

- OrJKe,- noxas f. X. EOHAi,- iiAeTbcH npo Te .•• mo aa Ham 0pAeH... npOB8.ARTbCH CHCTeMaTHtIHi HaCKOKH .•• 3 60KY KAepHKaAiB. BOHH TBepASITbr Hi6H aaura croptxHa... TaEMHa AiSlAbHicTb... nOEAHaHa 3 He3BHtIaHHHMH... i npHKpHMH nOAiHMH .•• B napaai nposracxonia i AYXOBHiH. KAepHKaAbHi rasera TBepAHTbr ~O BiAbHOAYMHi .l\.OJKi. •• YMHCHe BHKAHKaAH ... ne aenorasroaae 6YmIIDI AeMOHiqHHX CHA . .H IIHTalO nac ... mo HaM CAiA 3po6HTH B n;iii xa'racrpocPi. .. aa 6Aaro .l\.IOACTBa ..• i na CAaBY Haaaamorot AHCKYcia ... BiAKpHBaE1'bCH.

XBHAHHa MHHYAa B YPOqHCTOMY MOBqaHHi; TOAi rriABiBCH ApyrHH CTpaJK.

- EpaTH, B n;1O iCTOPHqHY MHTb H arrero, TaK 6H MOBHTH, r AH60Ki ChOBa, SIKi CKa3aB nanr BeAbMHIlIaHOBHHH AOCTOHHHH. BiH CKa3aBr TaK 6H MOBHTHr «npaxpi noz.il». Tax, MH, mo AYMaEMor TaK 6H MOBHTHr TIAbKH npo Bxero .l\.roACTBar MYCHMO Ha3BaTH sci ni rrpaxpi tIYAecar OCSISIHIDI, aanez,a AlO6oBi AO 6AHJKHbOrO Ta tmni p03AdAH nOAiSIMH, TaK 6H MOBHTH, BKpaH npHKpHMH. MH nOBHHHi 3 yCiE:1O TaEMHiCTlOr SIK rOAHTbCSI HarnOMY OpAeHOBir BiAKHHyTH, Tal{ 6H MOBHTHr 6YAb-HKY npaxeratcrr, AD npHKpHX CPaKTiB, .SIKi, TaK 6H MOBHTH, He Y3rOAJKYlOTbCSI 3 TPdAHn;iHHHMH H nporpeCHBHHMH npHH~Hna.MH namoro BeAHKOrO 0pAeHY. Bpara, n;i npaxpi npHHD;HnH nepetiyaero'rs, TaK 6H MOBHTH, B npHH~HnOBiH cyrrepexaocri 3 THMr utoti, SIK CJ\.YWHD CKa- 3aB AOCTOHHHH, OCKiAbKH KAepHKaAH, TaK 6H MOBHTH, niaHOCSITb 36pOlO npOTH Hac, KOAH MH MaEMO ua srert, TaK 6lJ MOBHTH, Hairamui Inrepeca .l\.roACTBar a TOMY SI nponoayro B nOBHoMY p03y-MiHHi CAOBa BHSIBHTH 3rOAY 3 npHKpHMH nOAiSIMH, HK CAymHO CKa3a.B AOCTOHHHH.

niABiBCH Judex Formidabilis.

- Bpare AOCTOHHHHr npomy ChOBa. KOHcraTYlO, nro TYT Y AYJKe npaxpla cpopMi rOBOpHAOCSI npo rreani nOAii • .H raaaro, mo ui nOAii 30BCiM He TaKi npaxpi, SIK raaae 6paT ApyrHH CTPaJK. Flpasaa, SI He aaaro, aa SIKi casre nOAii HaTHKaE: 6paT ApyrHH crpazc, axe SI~O BiH MaE aa ysaai Ti MOAHTOBHi 36opu, aa .SIKi XOAJKY SIr TO BBaJKalOr mo BiH

I rpi3HHH CYMB (AaTUH.).

4 KapeA t.Ianelt, T. 1

97

re Mac paufi, 6a nanirr, CKa)KY HOMY B Biqi, I.qO BiH nOMH\Sl€TbCH.

- nponOHYIO,- 03BaBClI TpeTiH 6paT,- nOCTaBHTH na roxocyaaans, 1.IH 3raAaHi nOAii npaxpi qH Hi.

- A H,- nonpocas C1\.OBa me OAHH 6paT,- nponoayro oopara cneniaasnaa KOMiTeT AMI BHBqeHHSI npaxpnx noAiM - CKa.JKiMO, B CKhMi TPbOX 'IAeHiB.

n'HTHl

- ABaHMlVITH!

- A03BoAbTe. 6paTH,- CKa3aB Judex Formidabilis,-

R uie He CKiHqHB.

AOCTOHHHM nOCTYKaB MOAOTOqKOM. - CAOBO MaE: Judex Formidabilis.

- EpaTH,- AariAHo nOqaB Judex,- He Tpe6a npacxi-

nynaraca AO CAiB. nOAii, npo HKi Tyr 6YAH BHCAOBAeHi HeCXBaAbHi AYMKH, MalOTb TaKHH xapaxrep, I.qO BOHM 3aC1\. YrOBYIOTb na YEary, aa nrrepec, HY, i HaBiTh na BlIBqeHIUI. 51 He aarrepe-ryro, ~O 6yB Y'laCHHKOM KiAbKOX pexirtaaax ryprxts, SIKi cnOAo6HAHCb OC06AHBOi MHAocri 60JKoi. CnoAiBaIOCH, nro ne He 6YAO aecysncaass 3 AHC~HnAiHOIO <ppaH~MaCOHa.

- AJK HiHK,- 03BaAOCR KiAbKa roxocis.

- AaAi, B1I3HalO, I.qO MeHi caMOMY npanaxa xecrr, 3AiMC-

HHTH KiAbKa HeBeAHqKHX qYAec. [MaIO, ue He cynepe-nrrs MO€MY Cryrreaest H Moiii Flocaz.i,

- 3BHqaHHO, Hi.

- OrOJK. H MO)KY 3 axacaoro AOCBiAY 3aneBHHTH BaC,

m;o araaaai nOAii, HaBnaKH, riAHi mana H XBaAH, Ir(O BOHH niAHocHTb A¥X i AonoMaralOTb Bxaroai J\.toAcrBa Ta CAaBi HaHBH1l\OrO, a TOMY, 3 norAHAY MaCOHiB, npOTH HHX He MOJKe fiyrH aanepexeas. Flponoayro, m;o6 Aoxca orOAOCHAa HeMTpaAiTeT no BiAHomeHHIO AO acix ~HX BHSIBiB npacyraocri 6ora.

Toai niABiBcH Flepnraii CTpa)K i CKa3aB:

- EpaTH, H, rrpaas,a, B yce ue He nipro, H nixoro He 6aqHB i Hiqoro He 3HalO, axe raxaro, nto HaM xpame He BHCTyIIaTH npOTH niel aipa, 51 raAalO, mo TaM Hi-qoriciHbKO nesca, axe H~O HaM ue Ka3aTH BrOAOC? OrO)K H nponOHYIO TaE:MHO OrOAOCHTH CBOIO 3rOAY, I.q06 yce AHmaAOCSI TaK, HK E:.

AOCTOHHHH 3BiB yropy oxi H CKa3aB:

- Haraaaro 6paTaM, mo Cnixxa npOMHCAOB~iB otipaxa A6coJ\.IOTa CBoiM nOqeCHHM rO.J\..OBOIO. AMi - aK~ii MEAT TaK 3BaHi «axtri i A6cOAIOTY», me MO)Kyrb niAHRTHcH B

98

~iHi. MiJK iHmHM, OAHa AIOAHHa, axa He xone, l.l.\o6 Ii iM'SI 3rClAYBaAH, nOJKePTByBaAa «(BAOBHHiH KaJ\.HT~i)t namoi J\.oJKi THCSlqy ~HX aK~iH. Flponry AMi.

- Hy, TO 51,- 3aSlBHB Apyrnii CTpaJIt,- 6epy Ha3aA, TaK 6H MOBHTH, Ti npaxpi nOAii. 3 aamoi TOQKH aopy ~iAKOM 3rOAeH. 51 nponotryro poar ASlAaTH ne IIXTaHIDI 3 amnoi TOqKH aopy,

AOCTOHHHH niABiB oxi H npOMOBHB:

- 51 MaIO nOBiAOMHTH sac, ~O BepXOBHa AOJKa Mae HaMip BHAaTH irtcrpyxniro npo oCTaHHi nOAii. Bepxoana J\oJKa pexoxeaaye MaHC'rpaM scrynara B peAiriHHi rposraAH i opreaisysara !X Y MacoHcbKOMY Ayci, SlK Maiicrepnl YqHiB. HOBi MaHCTepHi MalOTb 6yrH npoBaA:>KeHi B Ayci npocBiTHH~bKOMY H aHTH~epKoBHoMy. PeKOMeHAYE:TbCSl BHBqaTH piani :QipOBqeHlUI: MOHicTHqHe, a6crHHeHTCbKe, cpAeTqepiBCbKe, aererapiaacsxe TOm;O. KO)KeH ryprox MaE AOAep)KYBaTHCSI OAHiE! aipa, mof na npaxrmri AOCAiAHTH, KOTpa E: HaHKpal.l.\oro AASI SAara AroACfBa i AAH. CAaBH Haaaamoro. L(SI AiSlAbHicTb, sa HaKa30M BepXOBHoi .l\OJKi, 060B'Sl3KOBa AASI acix MaHCTpiB~ Flpoury BeCT. Ae6aTH AMi.

P 0 3 A i A XVI I I. PeAaKqisl BB01Ji

HaH6iAbmHH KaTo)\.H~b!tHH, qH HapoAHHH, )KypHaA «Apyr aapoay» MaB He AY:>Ke qUCAeHHHH peAa!t~HIHHH IIITaT; OTOJit 0 rris aa AeCSlTY aesopa B peAaK~ii CHAiB TiAbKH HiqHHH peaaxrop KomTSIA ~603Ha-qOMY B HiqHHX pez.axropla TaK :>KaxAHBO qClASlTb AIOAbKH!) i narep AomT, mo, HacBHcryroqH xpias 3y6H, nacas rrepeaoaamo AJ\.51. aearpaumsoro aosrepa.

OCb npHHIIlOB nan MeTpaHnaJIC HOB01HHH - npanic me norxi KopeKT)'PHi rpaaxa,

- Hy, Ae JK nepeAOBH~SI, naHOBe, qYE:Te? - npooypxas BiH.- KOAH JK HaM ii CKAaAaTH?

Tlarep AomT rrepecras MyrHKaTH.

- 3apa3 6YAe, naHe HOBOTHHH,- KBanAHBO BiAnOBiB BiH.- HiHK He 3HaiiAy ncrpitinoro aapasy. Y Hac YJKe GYAH «caTaHHHCbKi MaxiHau;ii»?

Floaaasropa.

Ara. A «niacryrma 3MOBa» TeJK 6YAa? EYAa .

••

99

«niAAe IIIaxpaHCTBO»? BYAO csoroxai. «Ee300JKHHH BllHaxiA»? Y}Ke paaia ia micrs,

lliKoAar- 3iTXHYB rrarep IIIOmT.- 3Aae:TbCH, Mll HaAMipHO P03KHAaAHCH AYMKaMll. .HK BalVl cnOAOOaAaCH CborOAHiwHH nepeAOBHIVI, naae HOBOTHllH?

- CHAbHa,- CKa3aB nan MeTpaHna}K.- AAe BJKe nopa CKAaAaTll 3aBTpaIllHIO.

- 3apa3 6YAe,- aarresnaa narep AOlliT.- 51 raAalOr 111;0 aaropi 6YAll 3aAOBOAeHi paHKOBllM HOMepOM. DCb no- 6aQHTe, mo nplliiAe Horo rrpesexefiaicrr, erracxon. «HourTe,- CKaJKe BiH,- ne BH Aoope BTHYAll». A '«6iciBCbKllH maoann YJKe 6YAO?

- BYAO.

- Illxoz,a. Tpetia nOCTaBllTH HOBi 6aTapei i BiAKPllTll

aoroas. fioIllTe, CKa3aB Horo npeeexedatcrs, He JKaAime nopoxy. Bee MllH~e, Me MH - BitIHi. .. Tlane HOBOTHHM, a Bll He niAKaJKeTe axorocs nyrsnnoro BllCAOBY?

- Hy, xaiI «3AOQllHHa OOMeJKeHicTb». Atio «naraxori-ma 3A06a».

- rOAllTbCSI! - 3iTXHYB 3 nOAerKicTIO naTep l1:0IllT.Flane HOBOTHllM, Ae y aac oepyrbcSI TaKi A06pi iAei?

- 3i crapax KOMnAeKTiB «Apyra HapOAY». Hy, AaBaifre BJKe nepez.oaamo, BeAeOHllH OT'tJe.

- 3apa3 0YAe. 3a'tJeKaiITe: «3AOtIllHHa 06MeJKeHicTb i naroxort-raa axotia neanax KiA, 111;0 BaaAOBHMll iAOAaMll OaAaMyTSlTb tIllCTY BOAY Flerponol CKeAi. .. » Ara, aapaa 6YAe: « ... Flerpoaol cxexi.; Kaxasryrsrrs xacry BOAY», TaK ... i BOAPYJKalOTb na HiM 30AOToro TeAb~SI, nro 3BeTbCH AllSlBOA, a60 JK AOCOAIOT •.. »

- € BJKe nepeAOBll~SI? - npoAYHaAO B ABepHX HitIHOi

peAaK~ii. .

- Laudetur Jesus Christus 1, Barna npeBeAe6HicTb!CKpHKHyB narep l1olliT.

- € BJKe nepeAOBH~.sI? - rroaropaa BiKapHllH cnacxon J\.iHAa, IIIBHAKO BXOAHlIll AO KiMHaTll.- A XTO nacas paHKoBY nepeaoaamoi r ocnoz,a 60JKer 111;0 ne BH ncrpyrHYAH! RKHH HOhon ne aanacast

- 51 ..• - 3a6eAbKoTiB naTep AomT, BiACTynalOtIH

Ha3C1A.- Bama •.• npeBe .•• H Ay-MaB ..•

I XBMa Icycy Xpacry [narun.}.

100