Sei sulla pagina 1di 35
i Faia rat Procedur opera inal privind reghtrarea mwarior gt | REW8O ror de | nue print UPB UNIVERSITATEA Pagina Tain 4 POLITEHNICADIN | Direct Finatcar-Contabe BucuREST! Exenglaraad UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Aniobat RECTOR, Protuni dng. George DARIE, Procedura operationlaprvind lreystrarenIntrllor seller de Dbunuein patimonil UPB. Seserviie POLITEHNICA DIN ‘BUCURESTI Proceturaoperaiona8prvind foregistrare a inrilor sh ‘eyror de bbenurifnpatrinontel UPB Faia T Ne-de exemplare 1 Reva Ne de exemplare 1 Directo Financ Conable “Pagina din TT Exenplarand Pagina de ttn ‘Cuprins A. Intririle de bunuri in patrimoniul universitigii 4. Seopul reaniaprocedus reglementeeaA metodoogie de orgarzare 5 de lregistare a ctivitaor de primire, piste gi elbeare a bunuior, precum $1-« dovumexelor spcifceutlzate, in temas igoae ‘Seopa prezentei procedure conte “escrieea moulin care se realizeantrecpyia i catrea activelor fixe, obieetelor de dnventar,precum iteepia i date tn cons a materiel consumable; “sabia doctmenteor, a sitcuitl acestora i modul in eae se intocmese I rcepia gi casas activlr fies ¢cbietclor de inventor, a recep i darea it consum a materiel conumabile, preci ila transérl ban inte gestiunileunversiti Sau ite universtte siake instil publi -presntrea modsl de iregisrare in evidena contabilt steno - operat a activlor fing, aobietlor de inventor sia materiel consumable Pe baza necesarulii si privitjie eombnicate de comparimentele de specialate din ‘mniversiate, se ntoemeste programa anual a chlor pubic. "Atuei nd se saileteprogramal anual al achiiilr pubes ine cone -aecestle oietve de produse, de rr gi de servi “ara de proriate a necesiatiorprevzute mai sus: “antcipirile cu pivie fa fondurle sunt slocate rin bugeul ena de venir st hetuieli sl oniversii in aza planlui anual de achzifit gia bugotlut de venturi chest, aprobate de coniucere univer, se procedeet ia atribuires contactelr de schizie pubis pentru ‘wun, serie i eri 5, Domeniile de aplicare ale procedurii Procedura se aplici persoanelor din cadral Serviciul de. Achi Financiar ~ Contabile si din eadrul compartimentelor de special cereetare,departamente,servii, ete). Dupi atribuirea gi infocmirescontractelor de achiifie se procedeazi l recep canitativa gi calitativ @ bunuilor, in funefie,de natura acestora: mijloacele fixe, obiectele de inventar, inclusi cine din bibiotect, matrislele consumable. In vederea recepioniri canttative si calitative bunurilor, in conformitate cu Legos 1.20/1969 gi HLCM. 2230/1969, in cadrul universiifil sunt emise deciit de constiture a comisilor de recepfie, pe eategorl de bunur, servic sau hers CComisile stabite prin desizile emise de conduceren wniversiail vor pute funciona in smod exceptional sin lipsa unui membru, dar Intodeauna vor avea un numa impar de membrit dar innit n ean absenta gestionarulu, care mu face parte din comisia de recepie. Intocmizee §i inegistarea documentolor do recepie se fice prin respectaree. prevederilor legate tn vigoare. ‘Recepfis bunurlor se efectuea28 de gestionar, ir comisie de recepie are doar atibuii de jatecantttivs si celtativi a buntrilor, servivillor sau Ineririor echiziionate, in conformitate ex prevederile din contractee incheiate cu furizor ‘Aceastd deosebire de atrbufi are consecinje penu stabiliea eventualelor rispunder azul prestieii unor activi defictare. Conform H.C.M. ar. 2230/1969, gestonarsl ate obliga ca la primirea bunurlor si verifice dack acesteacorespund cu datele inscrse In ti, din eadrul Diectek te (facultate, centrele de 2 documentele emise de firnizor (fecturd fiscal, avir de tnsotie 2 mirfi), sh denice ‘eventualele vei aparente si si semneze de primires bumntior, si menjionsze in seris in insusi cuprineul

Potrebbero piacerti anche