Sei sulla pagina 1di 28

C' la luna 'mmenzu 'o mari

C' la luna ammenzu 'o mari


Mamma mia m'a a maritari.
Figghia mia, a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensici tu!
Si ti dugnu lu chianchiere
Iddu vai, iddu vene
La sasizza a mano tene
se ci pigghia la fantasia
ti sasizza figghiuzza mia
C'e' la luna ammenzu 'o mari

Mamma mia m'ha maritari


Figlia mia a cu t' ho dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti dugnu lu fruttaiolo
Iddu va, iddu viene
'nu citrolu 'n manu tene
Se ci acchiappa 'a fantasia
ti citriola figghiuzza mia.
C' la luna ammenzu 'o mari
Mamma mia m'a a maritari.
Figghia mia, a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensici tu!

Si ti dugnu lu pompiere
Iddu vai, iddu vene
e la pompa a mano tene
se ci pigghia la fantasia
poi ti pompea figghiuzza mia
C'e' la luna ammenzu 'o mari
Mamma mia m' ho maritari
Figlia mia a cu t' ho dare
Mamma mia pensici tu.
Se ti dugnu lu gelataio
Iddu va, iddu viene

e lu cono a manu tene


Se ci acchiappa la fantasia
te fa leccare o cono a tia.
C' la luna ammenzu 'o mari
Mamma mia m'a a maritari.
Figghia mia, a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensici tu!
Si ti dugnu n'autista
Iddu va, iddu vene
e lu cambio a mano tene
se ci pigghia la fantasia
la marcia cangia figghiuzza mia.

C'e' la luna ammenzu 'o mari


Mamma mia m'ha maritari
Figlia mia a cu t' ho dare
Mamma mia pensaci tu.
Io te dugnu un piciotte a tia
beddu e ricco assai
che te vole tanto bene
notte e ghiuorno vole a tia
pe vasarte figghia mia.
Se ti dugnu lu polizia
Iddu va, iddu viene

e la scoppetta a manu tene


Se ci pigghia la fantasia
te scoppetta, figghiuzza mia.
Se ti dugnu lu sacrestano
Iddu va, iddu viene
e la campana a manu tene
Se ci pigghia la fantasia
te campanea figghiuzza mia.
Se ti dugnu lu farmacista
Iddu va, iddu viene
e la supposta a manu tene
Se ci pigghia la fantasia

te da la supposta, figghiuzza mia.


---oOo--C'e la luna mezz'o mare
Mamma mia me maritari,
Figghia mia, a cu te dari
Mamma mia pensaci tu.
Si ci dugnu lu babberi
Iddu va, Iddu veni
'u rasolu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi rasulia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccala


O Mamma piscia fritta baccala.
Figghia mia, a cu te dari
Mamma mia pensaci tu.
Si ci dugnu falignami
Iddu va, iddu veni
'u chianuzzu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi chiannuzulia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccala


O Mamma piscia fritta baccala.
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ci dugnu lu scapparu
Iddu va, iddu veni
'u matteddu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi matteddia la figghia mia.
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.

Figghia mia a cu te ddari?


Mamma mia penzaci tu.
Si ci dugnu zuppunaro
Iddu va, iddu veni
'u zappuni manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi zappunia la figghia mia.
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ci dugnu macillaiu
Iddu va, iddu veni

La sasizza manu teni.


Si ci pigghia la fantasia
Mi sasizzia la figghia mia.
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ci dugnu piscialiolu
Iddu va, iddu veni
E lu pisci manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi pisciulia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccala


O Mamma piscia fritta baccala.
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ti rugnu 'o 'nzalataru
Iddu va, iddu veni,
Sempe 'o citrolu ne mani teni...
Si ci pigghia 'a fantasia
Ti citrolu figghiuzza mia.
---oOo---

C' la luna `n menzu `u mari


Mamma mia m'a a maritari.
Figghia mia, a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensaci tu !
Si ci dugnu lu varveri
Iddu va, iddu veni
E `u rasolu `n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi rasula la figghia mia.
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,

Figghia mia a cu t'a a dari ?


Mamma mia, pensaci tu !
Si ci dugnu lu muraturi
Iddu va, iddu veni
E la cazzola 'n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi cazzulia la figghia mia.
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
Figghia mia a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensaci tu !

Si ci dugnu lu carritteri
Iddu va, iddu veni
E la zotta `n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi zutta la figghia mia.
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
Figghia mia a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensaci tu !
Si ci dugnu lu falignami

Iddu va, iddu veni


E `u chianozzu `n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi chianozzula la figghia mia.
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
Figghia mia a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensaci tu !
Si ci dugnu lu scarparu
Iddu va, iddu veni
E `u marteddu `n manu teni.

Si ci pigghia la fantasia
Mi martidda la figghia mia.
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
Figghia mia a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensaci tu !
Si ci dugnu lu zappunaro
Iddu va, iddu veni
E `u zappuni `n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi zappuna la figghia mia.

O Mamm, mi vogghiu marit,


O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
Figghia mia a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensaci tu !
Si ci dugnu lu vucceri
Iddu va, iddu veni
E la sasizza `n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi sasizza la figghia mia.
O Mamm, mi vogghiu marit,

O Mamm, mi vogghiu marit,


O Mamm, mi vogghiu marit,
Figghia mia a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensaci tu !
Si ci dugnu lu pisciaiolu
Iddu va, iddu veni
E lu pisci `n manu teni,
Si ci pigghia la fantasia
Mi pisciula la figghia mia.
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,

Figghia mia a cu t'a a dari ?


Mamma mia, pensaci tu !
Si ci dugnu l'urtulanu
Iddu va, iddu veni
E lu citrolu 'n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi citrulia la figghia mia.
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
O Mamm, mi vogghiu marit,
Figghia mia a cu t'a a dari ?
Mamma mia, pensaci tu !

---oOo--C' la luna 'mmenzu 'o mari


mmamma mia ma 'maritari,
-figghia mia a ccu t' ha dari
-mamma mia pensici tu.
Si ti dugnu 'o pasticceri,
iddu va, iddu veni
e u cannolu a manu teni,
si ci pigghia la fantasia:
u cannolu ci duna a tto zia.

Oh! mamm mi vogghi marita,


oh! mamm mi vogghiu marita
oh! mamma mi vogghiu marita,
-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu.
Si ti dugnu 'o carritteri,
iddu va, iddu veni
sempri a zotta 'manu teni,
si ci pigghia la fantasia:
spaia u sceccu e 'mpaia a tia.
Oh! mamm mi vogghi marita,
oh! mamm mi vogghiu marita

oh! mamma mi vogghiu marita,


-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu.
Si ti dugnu 'o muraturi,
iddu va, iddu veni
e a cazzola 'mmanu teni,
si ci pigghia la fantasia:
cazzulia la figghia mia.
Oh! mamm mi vogghi marita,
oh! mamm mi vogghiu marita
oh! mamma mi vogghiu marita,
-figghia mia a ccu t'ha dari

-mamma mia pensici tu.


Si ti dugnu 'o macillaiu
iddu va, iddu veni,
e a sasizza 'mmanu teni,
si cci pigghia la fantasia:
ccu ddu caddozza ti sazia.
Oh! mamm mi vogghi marita,
oh! mamm mi vogghiu marita
oh! mamma mi vogghiu marita,
-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu.

---oOo--C' la luna in mezzo al mare


mamma mia mi devo maritare,
-figlia mia a chi ti devo dare,
-mamma mia pensaci tu.
Se ti d il pasticciere,
lui va, lui viene,
e il cannolo in mano tiene,
se gli prende la fantasia:
il cannolo lo d a tua zia.
Oh! mamm mi voglio maritar,

oh! mamm mi voglio maritar


oh! mamm mi voglio maritar
-figlia mia a chi ti devo dare,
-mamma mia pensaci tu.
Se ti d il carrettiere,
lui va, lui viene,
e la frusta in mano tiene,
se gli prende la fantasia:
stacca l'asino e attacca te.
Oh! mamm mi voglio maritar,
oh! mamm mi voglio maritar
oh! mamm mi voglio maritar

-figlia mia a chi ti devo dare,


-mamma mia pensaci tu.
Se ti d il muratore,
lui va, lui viene,
e la cazzuola in mano tiene,
se gli prende la fantasia:
cazzulia la figlia mia.
Oh! mamm mi voglio maritar,
oh! mamm mi voglio maritar
oh! mamm mi voglio maritar
-figlia mia a chi ti devo dare,
-mamma mia pensaci tu.

Se ti d il macellaio,
lui va lui viene,
e la salsiccia in mano tiene,
se gli prende la fantasia:
con due rocchetti la sazia.
Oh! mamm mi voglio maritar,
oh! mamm mi voglio maritar
oh! mamm mi voglio maritar
-figlia mia a chi ti devo dare,
-mamma mia pensaci tu.