Sei sulla pagina 1di 15

B

matteo falloni

AGLI
INNOCENTI

for male choir & strings

text: Hildegard von


Bingen

AGLI INNOCENTI
(for male choir and strings)
(text: Hildegard von Bingen)

Andante molto scorrevole, fluido [ q k

Tenori I

Tenori II

Bassi I

Bassi II

12
V 8 .
12
V 8 .

U
.

lunga!

U
.

lunga!

lunga!

lunga!

U
.

? 12
8 .

Andante molto scorrevole, fluido [ q k

Violino I

Violino II

Viola

lunga!

U
.

lunga!

U
.

(con sordina)

(con sordina)

Violoncello

Contrabbasso

? 12
8

.
.

..

B .

j j
j

B w.
w.
? .

B 12
8

A.

12
8

&

j
>
j
.
.

oo
..

l.v.

Matteo Falloni 1999

U
..
p

lunga!

U
.

j
.

j .

j j .

j j

ww ..

j j

j j

ww ..

j
j

.

j
j
.

o
j

j j

ww ..

ww ..

j j

j j

ww ..

j .
j

impercettibili i cambi di arcata!

lunga!

lunga!

ww ..

pizz.

U
.

(con sordina)

B 12
8

& .
&

12
& 8

matteo falloni

U
.

? 12 .
8

j
.

j
j

.
.

j j

(via sordina)

>

>j

l.v.

.
j .

>
j

ww ..
.

l.v.

10

& j
&
A.

j
.

B w.
w.
?
15

w ..
w

(via sordina)

poco a poco cresc.

j
.

20

& .
B j

> .
J

.
j

.

>
& .

j>
j

J J

j>
.
j

B . j
.
? - .
P

j
j
j
.

.
w.

> .

J

>j
.

j
j .
P

j .

j
j .
P

98
F

j
j

>
J


. .

- .

cresc.

.
.
F cresc.
- .

>
.

ancora cresc.

cresc.

.
.
>.

6
8

68

6
8
68

j >
j

- .
P

>
J

>

>
J

> .

sempre pi marcati gli accenti!


j

>

>j

>

>.

>j


J J

j
.
.

- .

3
8

38

> .

3
8

sempre pi marcati gli accenti!

j j
.

.
j

j
j

>
. J

.
.
.
.

j
j

.
.

j j

j

J
p ancora cresc.

w.

j >
j

6
8

j
j
.
p ancora cresc.

>
.

sempre pi marcati gli accenti!


>
>
j
j

.
F cresc.

sempre pi marcati gli accenti!


j

9 . j
8 .
F

sempre pi marcati gli accenti!

j j

w.

w.

j
.

w ..
w

w.

poco a poco cresc.

j
.

j
.
w.
P ancora cresc.

98 .
F
>
9 jj
8
F

j j

w ..
w

.
J

impercettibili i cambi di arcata!

arco

98 .
F

.
j
.
>
F cresc.

j
j

ancora cresc.

j
j

. .
.

(via sordina)

w.

>
. J
j

l.v.

j j

P

w.

25

poco a poco cresc.

j
j

j j

? w.

& J

j
j
.

j >
j

.
j j

B j

A.

w.

poco a poco cresc.

A.

j
.

? w.

j
.
>

poco a poco cresc.

.
w.

w ..
w

B . j
w.

j
>
& J

j
j

j
j

j .

j
&
A.

j
j

j
.

j
j
j
j

B j

&

f
j

>
J

> .

12
8

3
8

.
J

38

.
f

12
8

>

12
8
12
8
12
8

Andante moderato [qk ]

.lunga!
12 U
w
V 8
30

Rex

C.

12 Ulunga!
V 8 w.

lunga!
? 12 U
8 w.
Rex

p . .

B 12
8
B 12
8

? 12
8

V w.

Rex

U
.

lunga!

U
.

lunga!

C.

?
?

___

_ tum.

34

A.

san guinem In no cen-

. .

no

. >
J
J

. j
J R J JJ

j
. J .

sterprom - ptusest

P
. #.

su - sci- pe - re...

.
J

#
J
J

j
.

> .
J

&

w.

An - ge-

Un - de

cresc.

cresc.

cresc.

w.

j j

.
J

j j

.
J

cresc.

An - ge-

#
J

Un

An - ge-

de

P.
.

.
J

cresc.

An - ge-

Un - de

#
J

&

P .

.
J

Un - de

P .

J
p

.
.

.
J

su - sci - pe - re

. >
J
J

no - ster prom - ptus est

>

j
.

j
.

san - gui nem-

. J

.
J

.
J

>
. j
J

su - sci pe re san guinem In no - cen - tum.

su - sci - pe - re

&

ptus est

ptus est

j
j
.

______

&

ster prom

In- no- cen-tum.

>
J

.
J

34

V .

ster prom

>
. J . R J
J
J
J J JJ
J

Andante moderato [qk ]

U
J . .

lunga!

U
.
J .

...um

..ex

lunga!

U
J . .

J .

J .
f

p
. . .

lunga!

12
& 8
A.

Rex no

(..ex)

Rex

12
& 8

p
. .

? 12 U lunga!
8 w.
30

Rex no

Rex

>
J

p . .

38

. #

cresc.

li

con

.
V

cresc.

C.

li

? .
li

? .
li

A.

&

#
J

&

C.

V .
? .
? .

.
J
.
J

#
J

in lau

in lau

in

lau

di

bus so

nant...

et

in

lau

di

bus so

nant...

#
J

#
J

>
J

F - .

- .
n # .
J
- .
- .

..so - nant...

..so - nant...

. # > # .

n . .
# # .
#
.

dim.

dim.

f > .
J

> #
J

w.

P .

w.

P .

w.

arco
.
.
j
.

>j
. #
>
. j
. .

# .

.
J

dim.

.
J

.
J

>
#
#

.
j
# . >

J
f
>
. .
.
.

.
.
f

# .
f

j
.

fl
f

. .

pizz.

j
j
.

.
J
P

j j j

P

w.

>
J
P

j .

f

j
.

arco

. # .

..so - nant...

# .
.

.
.

> .

..so - nant...

. j # . # .
.
. .
pizz.

nant...

..so - nant...

dim.

P .

dim.

. # . >
j
J
# .
J

. >
.

>

..so - nant...

F - .

..so nant...-

F - .

> .

F - .

# > .

et

.
J

so

nant...

nunt

.
J

f > .
J

di-bus

f >
#.

di - bus so

> .

et

. # J J .
J J
J R

&

et

. .

f
. # J # > .
J J J J J

&

41

A.

V .

ci-nunt

ci-nunt

con - ci-nunt

&

41

con - ci

cresc.

38

. # J
J J

con

cresc.

#
JJ J

j
j

p

j .

j
j
j
j

.

& j j j
p

j j

j j
J
J

46

C.

V
?

Poco pi mosso [ qk ]

#w.

p
#.

sed

sed

46

&
A.

&
B
?

# w .

? 43

san - gui - nem

. #
J
J

F .cresc.
. #

e un - dem

..su

.
J

#.

san

gui - nem

# .
J
per

. .

> #

f espr.

>
.

# #

# .
J

# .

>
J

. .

#. .

un - dem..

..plan

# w .

#.

# w .

# .
f

#>

# >
J
p

cresc.

> .

w.

# j #

con dolorosa espressione

j
# j # j #
f con dolorosa espressione


J
6

.
.

.
.

.
.

f
f

U
.

43

U
.

#.

3
4

gunt.

U
.

#.

3
4

3
4

#.

#w.

gunt.

U
. 3
4
B

3
4

43

U
.

3
4

2
4

con dolorosa espressione

# > .
6

>

. # .
S

>#

# w .
p cresc.

>
#.
#.

j
# .. .. .
.
J

e un - dem

3
4

fU
. .
.
plan
gunt.
f
2
U
# . .
>
plan - gunt.
fU
>
.
#.

..plan

cresc.

j
# .

per

f
U
.

# > .

#w.

bes..

# w .

3
& 4

? 3
4

j
# . .
. .
J

per

Poco pi mosso [ qk ]

3
& 4

A.

cresc.

..su

50

B 43

cresc.

su

>j

nu -

p .

nu-bes

. #.

cresc.

# ..

. . #.

?
&

#
r

j
j

#.

dim.
6

dim.

2
4
24

2
4

24

dim.

dim.

V 42
55

C.

rit.

?2
4

?2
4

A.

2
& 4

? 42

j
12 p .
8
# .
Ty - ran - nus

12
8

prop - ter ma - li

&
A.

B
?
?

Ty - ran - nus

au - tem

in

gra

vi

som - no

j
p

12
8

12
8

j

p

j
#

ti - am

ti - am

su

am

. #.

j
J

f .

Ty - ran - nus

f
#.

cresc.

cresc.

cresc.

#
J

j
#

j
.


J J

#
J

.
F

au - tem

n > .

f > n > .

au - tem

> .
J

.
.

Ty - ran - nus au - tem

. #

Ty - ran - nus au - tem

cresc.

j j
j

j j
j jj
F

> .

#
J

Ty - ran - nus

am

j
p

mor - tis

am

su - am

su

>
.

no mor - tis

.
.

su

.
J

. .

mor - tis

>
J #.

som

.
J

>
n. #.

som - no

vi

F
? . # . n n j .

J
J
-

vi

F
#
V . J J .
prop - ter ma - li - ti - am
F .

?
J .
J
prop - ter ma - li

gra

prop - ter ma - li - ti - am

- .

gra

mor - tis

j
J .

in

12
8

59

in

tis

au-tem

F
#. .
V
J J

&

Ty - ran- nus

59

C.

. .

au - tem

12 p . .
8
J

in gra - vi som - no mor

12 pn . # . .
8
J J

12
8

>
#
. J J J J # J J b .

au - tem

Andante moderato [qk ]

rit.

? 42

Ty - ran - nus

& 42

B 42

p .
12
.
8
J

2
V4

55

Andante moderato [qk ]


J J

J

>
# .

j >
J

J
f

>

f

n >

.
f

. >


#
j
>

j
j
>

>
J

63

C.

in

gra

vi

som

? .

gra

in

63

&
&
B

?
?
66

gra

#
J

som

.
.

#.

V #
<
suf

..mor

< <
fo - ca

..mor

66

A.

#.

# .
J

tis...

j
#

#
J

arco j

>

..mor

..mor

tis.

j
.
#.

suf

#.

n - .

fo

fo

# #

# .

#
# #

>
#. #

dim.

j
#

>

Poco pi mosso [ qk ]

Sed

p
.

nu - bes


.
j
J

.
>
>

>
J

espr.

. .
J

pizz.

tus,

.
#
F

# j #

>

. .

cresc.

j
.. . .
J . .
cresc.

pcresc.
. .
J
J
su - per e - un - dem

F cresc.
.

Poco pi mosso [ qk ]

w.

..su - per e - un - dem

..
J

ca

tus,

nu-

. .

sed

# .
J

#.

w .

..mor - tis...

# #

# .
J

ca

# >

# #
F

j
#

..mor-

tis...

n - .

j
J# #
>

tis.

suf

tis.

tus,

...mor

n - .
n - .

#.

ca - tus,

tis...

tis.

&

# .
J

- .

dim.

ca

# j #

fo

#.

dim.

&

>
#

#.

#.

..mor - tis...

# # . .

dim.

# - .

# - .

>

..mor

fo

# # #

..mor

# - .

dim.

mor

. # - .

j
.

suf

tis...

# . dim.

tis...

j
#

dim.

suf

suf - fo - ca - tus est.

? .

no

<
tus - est

? # # j .
J

.
pizz.

tis...

tis

#.

mor

dim.

som - no...

vi

no

.
J

vi

#.

#.
J

in gra - vi som - no mor

? .

C.

V J J J J # J J
in

A.

l.v.

..su-

w.

>
J
J

>
j .
J

j >
j >

J J
f espr.

> .
J
p cresc.

arco

>.

>

C.

bes..

..

san

per

gui

plan - gunt.

plan

nem

un - dem...

>
.
.

&
&

w.

f
.

w.

cresc.

w.

?
?

73 j

&

gunt.

gunt.

j
J

43

43

Solenne, con dolente espressione [qk ]

3
4

U
.

3
4

U
.

3
4

U .

U
.

U
.

3
4

3
4

fU
.

.
J

w.

70

A.

.
.

Solenne, con dolente espressione [qk ]

fU
>
.

. . ..
gunt.
plan
f
2
>
U
. .

..plan

j
..
J
gui - nem

san

f
U .

> .

w.

70 >

3
4
43

>

&
A.

con dolorosa espressione.
f con dolorosa espressione

J
6

.
.

.
.

>

o
o .
.
j

>

dim.

j
j

42
42

>
J j
6

2
4

42

dim.

.
.

con dolorosa espressione

con dolorosa espressione

dim.

dim.

6
6

>

dim.

42

12
8
12
8

12
8

12
8

12
8

C.

Andante moderato [qk ]

12
V 8

12
V 8

78

p .

? 12 .
8

& 12
8
A.

B 12
8

w.

? 12
8

Fi

pizz.

&
&
A.

tri

li - o

Spi - ri

tri

#
J
p

.
J

tu - i

>

j
#

espr.

# > >
F
cresc.

j
#
cresc.

ri

Fi - li - o

et

.
J

>
# .

p
j

Spi-

..et


>
F


P>
> > .
&

espr.

San

>

p

>
# .

tu - i

w.

San

>

cto

cto.

>

j
.

w.

>

cresc.

.
J

et

Fi - li - o

cto

tu - i

tri

.
P

San

Spi

et

>

et

cresc.

&

et

>espr.

Pa

j
.

.
>
#
F

w.

San

w.

cresc.

Pa

ri

w.

Spi - ri

tu - i

.
J

.
#

.
J
et

ri

cresc.

&

cresc.

81

Pa

cresc.

V .

ri

81

Glo

? 12
8

C.

Andante moderato [qk ]

& 12
8
78

Glo

p
.

Glo - ri - a

? 12
8

p
.

cto.

>
#

>
J

>


>

arco

>
J

>

# >

>

cresc.

> #


>

>
J

> .

j
#

>
j

>

, f>
V

r >

J

83

Glo

C.

f
V #
f

? .
83

&
&

&

>

ri

Pa

Pa

non troppo

>
J

j
#

non troppo

# >
j
#

j
#

>

>


>

j
#

non troppo

&
&
A.

ri - a

>r >
R

Glo - ri - a

Glo

85

B
?

#
>

>

ri - a

>

>

j
#

>


>

li

Fi - li

#
#


>

>

.
# # J

j
#

>

J
S

# j
S

.
J

li - o

Fi

li - o

>

>

j
#
J
S

.
#

f
# j j . r j

Fi

# j >
# # J

ri - a


>

tu - i

San

j j

>

Spi - ri

tu - i

Spi - ri

tu


fl

>
#

Sanc

>

>

>

> .

cto

# #

j
.

cto.

cresc.

San

>

cto.

#.


J J
-

San

.
J

Spi - ri - tu - i

Spi - ri

.
J

cresc.

>

to

>

>


>


>

>

cresc.

>

cresc.

>

cresc.

et

>

.
sempre

#
>

Fi

ri - a

Pa - tri

Glo - ri

j j

tri

ri a

non troppo

? # > R J
? >

V .

Glo

j
#
S

non troppo

>

V > # R J
J
C.

f > sempre

J
Glo

Glo - ri - a

85

Glo

tri

f > r j
. #
J

Glo

- .

# .
J J

f > sempre >


r j
# # .

tri

- .

f sempre r >

J
>

- .

- .

ri - a

Pa

j
#.

?
J

ri - a

Glo

Glo

A.

- .

>

> f >
V
R J
87

pi

> f
V

Glo - ri - a!

C.

f
? # > R >
J
Glo

87

&
&

ri -

>
pi

.
pi

>
#

pi

?
89

f
f
f
f

# .

>

tri

San

&
B
?
?

.
# .
S
>
# >
S

Glo

ri - a!

Glo

ri - a!

#
cresc.


.
cresc.

cresc.

cresc.

Glo - ri - a

Spi - ri

>

>

Glo

>

> .

tu

et Fi


J J

et Fi


J J

tu


R J

.

S

>

.
S

> .

li - o.

li - o

#
S

>

>

9828 # > >J > >J > >J


R
R
R

>

#>

ri - a!

cresc.

>
.

Pa - tri


R J

> .
J J

Glo - ri - a

>
# > R J .

Fi - li - o

>
R # >J .

Glo

cto

>

ri - a

> > .
R J

> # > .
? R J
? .


R J

cto.

> . # >
J R J J

ri

>
# J J .
J J

>

a!

Pa - tri

>
J
R

Glo - ri - a

>

>

San

ri - a!

>
J

Spi - ri

>
J
R

>
# J J .
J J

Glo - ri - a

>
#

> .

ri - a!

>
# J J .
J

>
J

>

Glo - ri - a!

&

j.
>
Glo

pi f

>

a! Glo

> > .
V R J

89

ri

Glo - ri - a!

A.

Pa

>

Glo

#
J

> . R J
Glo - ri - a

Glo

>
J J J

>

a!

Glo - ri - a!
pi

pi

C.

pi

A.

Glo

#.
J

pi

>J
R

>

>

ri - a! Glo

ri-a! Glo

ri-a!

9828 r j r j
>
> >
> >
Glo
ri - a! Glo - ri-a! Glo >
>
>
92 R > R >
88
J
J
Glo
ri - a! Glo - ri-a! Glo
92
j
8 8 .

.
>
Glo

92
88
9828
9828

r> >
J # R 68

>
> R
R J
ri-a! Glo - ri>
R
ri-a!

ri - a

Glo - ri-

Glo - ri-

>

>

>

>

>

>

>

>

9828
92
88


.
S

>

>

S
.

68

.

S
>

S

>

6
8
6
8
6
8
68
68
68
6
8

Poco pi mosso [ qk ]

p #U .
6
V8

w.
12
8

91

p# .
12
8

Sed...

C.

U
# >
6
V 8 J .

# >
? 68 J pU
#.
a!

Sed

Sed...

12
8

a!

#U .

sZp
#
J

& 68
91

6
& 8
A.

#
J

? 68

#
J

? 68
95

C.

U
.

12
8

U
.

12
8

U
.

12
8

U
.

12
8

#.

f
.

plan

V ## ..

plan

? # .
? #.
#.

plan

95

&
&
&

#.

# j
J

B
?

gunt.-

# >
J

>

J
&

#.

pizz.

san - gui - nem

.
.

F cresc.
. # # J . # .

. #
J
J

#w.
j
# .. ..
J

per e - un - dem

san

..su - per

arco

gui - nem

e - un - dem...

#w.

cresc.

.
J

#.

per e - un - dem

#> .

#> j > .
J J
f espr.
# > .
J
p cresc.

> .

#
J
J

sempre

#w.

.
.

43

..

3
4

43

Come prima [qk ]

43

3
4

U
U

sempre forte e intenso!

sempre forte e intenso!

> 7
B

.

S sempre forte e intenso!

U
43
43

3 U
4

>

cresc.

34 U

#w.

Come prima [qk ]

# .
>
f espr.

.
j

J >
J

bes

cresc.

espr.

gunt.-

#.

..su

#w.

j
# . .
J . .

nu -

su

qk ]

cresc.

p .

bes

> # > .

gunt.

#w.

gunt.

plan

A.

12
8

. #.

cresc.

# ..

. #.

Poco pi mosso [

#
J

B 68

nu

.
12
8 w

? 6 # > U .
8 J
a!

..

>

99

A.

&
>

&

.
.

dim.

dim.

B
.

? .

C.

Tempo I [

12
V 8
? 12
8
? 12
8
103

& 12
8
A.

B 12
8
B 12
8
? 12
8

q k ]

Tempo I [ q k

dim.

12
8

. .

j j .

w.
w.

. .
Rex

.
w.

j .

j j .

j j

w ..
w

..su sci-pe-re san-gui-

j
.

j j .

o
j

w.

ster

. j

j j
j

w ..
w
pizz.

w.
w.

su-

prom-

w.

..

j
.

no

j
j

p
j
J . J

...prom-ptus est

..no - ster

w ..
w

12
8
12
8

12
8

.
.

12
8

.
.

.
.

>

>

dim.

12
V 8

& 12
8

dim.

- .

B .

103

.
.

poco cresc.

poco cresc.

poco cresc.

poco cresc.

j j .

w ..
w

F
.
. . >
V
.
.
nem
In - no - cen
tum.
poco cresc.
F j >
j
j
V . . . .
sci-pe-re san gui-nem In - no - cen - tum.
Fw .
poco cresc.
? w.
108 poco cresc.

C.

promp

&
&
A.

j j

.
j j

ww ..

w.

j j

j

P
.

ww ..
P
.

pizz.

j . j

. j

ww ..

V w.
? w.

? w.
113

&

A.

w.

w.

w.

w.

diminuendo fino alla fine

ww ..

pizz.

>
. j j .

>
j j .

>
j
j j j .

w ..
w

w ..
w

w ..
w

. - .

molto vibrato

j
- . .
>

molto vibrato

appena percettibili gli accenti!

j
j

j
j

A Tempo

rit.

j>
j>
j j

appena percettibili gli accenti!

j
j

ww ..

appena percettibili gli accenti!


>
j j . . j j .

. .

j j . .

j
.

pizz.

w.

j .

w.

j
.

. .
p diminuendo fino alla fine

&

rit.

V w.

j
j
j
j

diminuendo fino alla fine

113

C.

w.

diminuendo fino alla fine

w.

w.

diminuendo fino alla fine

diminuendo fino alla fine

j
j

w.

w.

j j . j

j
.

w.

diminuendo fino alla fine

est.

j

P

w.

diminuendo fino alla fine

w.

tus

j j

w.

w.

est.

? j w .
108

w.

F
w.

ptus

poco cresc.

diminuendo fino alla fine

A Tempo

molto vibrato
j >j
j j> j .
- . J .

con veemenza!
j
?
w ..
. .
w

. .

w.

U
.

morendo

. .

pizz.