Sei sulla pagina 1di 1

Lampiran PCB(3 salinan)

Kepala surat sekolah;

Pendaftar lnstitusi pendidikan dan Guru


Jabatan Pendidikan Negeri perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 lpoh,
Perak Darul Ridzuan.
(u.p. Ketua Unit perhubungan dan pendaftaran)
Melalui

Ruj.tuan

Ruj.kami
Tarikh

Pegawai Pendidikan Daerah......................


Pejabat Pendidikan Daerah _....

(u'p' Unit peniraiin

aan;;;;;ii;;;;)-'nioion

buat pemantauan ke sekorah berkenaan dan buar pengesahan)

Tuan,
P.ERMOHONAN CUTI BERGILIR UPS R/PMR'SPM
TAHUN 20............

MULAT

..........H|NGGA......:...:.::..

Dengan hormatnya perkara di atas adalah


dirujuk.

2'

sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah.f-"lqry-qqsjawab


untuk menyediakan bilik peperiksaan yang
,"norouiiupsR / p'ItR/-iiiii'20.........vrng akan bermura
tiiak rama

kondusif untuk calon-calon yang akan

3'

ragi.

Namun begitu' sekolah ini menghadapi masalah yang


mungkin akan.mengganggu keselesaan dan tumpuan
calon dalam usaha untuk menyeoialan-oiir'oeoerir<slrn"r"nJirri'p]iilr.,.r1."gorsaimana
yang terah ditetapkan
oleh Lembaga peperiksaan Maravsia.

Ant*" i.5"lr"n

l.l.
$-l.qrnSan Bitik Darjah
3.2. Bilik Darjah

digunakan sebigai

4'

D.*"n

yang

terahiixlnl'rir.ti irrrn

peperiksaan

Sehubungan itu pihak sekolah ingin memohon


cuti bergilir kepada kelas-kelas berikut

Nota Penting:
(1) Bagi sekolah rendah, permohonan
cuti Bergilir ini tidak melibatkan kelas pra sekotah.
(2) setiap keras hanva dilienark"n
Gr*ti
yang terribat dengan peperiksaan.
(3) cuti Bergitir ini hanva dibenarkan
aipor,on'p"Ja
-t.rir,n p"'p"riisarn reueniisan";a.
(4) cuti Bergirir ini tidai boreh oip"t""
percubaan.

rGi'i"iiffiqcu1Lr

ffit

ftir-r. {"p#k-s'#n

Sekian untuk pertimbangan pihak tuan.


Terima kasih.
,BERKHIDMAT

UNTUK NEGAM,

Saya yang menurut perintah,

(Tandatangan pengetuer/Guru Besar


dan Cop )

Permohonan tuan untuk mendapatkan cuti


bergilir sebagaimana dalam jadual di atas DILULUSTGN/
TIDAK DILULUSIGN.
Terima kasih,

Pendaftar lnstitusi pendidikan dan Guru


Jabatan Pendidikan Negeri perak

Tarikh