Sei sulla pagina 1di 6

BETONSKE KONSTRUKCIJE

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET


ISTO SAVIJANJE - SLOBODNO DIMENZIONISANJE
Poznato:

- statiki uticaji za pojedina optereenja (Mi) - sraunato


- kvalitet materijala (fB , v) - usvojeno
- irina poprenog preseka (b) - usvojeno

Nepoznato:

- visina poprenog preseka (d)


- povrina armature (Aa)

1. korak:

Sraunavaju se granini raunski statiki uticaji:


M u = u ,i M i

(i=g, p, )

Pri tome se usvajaju MINIMALNE vrednosti koeficijenata sigurnosti, jer se redovno


usvaja dilatacija zategnute armature a 3.
2. korak:

Usvajaju se dilatacije betona b i armature a, pri emu bar jedna mora dostii
graninu vrednost. Vee dilatacije betona daju preseke manje visine, armirane veom
koliinom armature. Za usvojene vrednosti dilatacija iz tabela za dimenzionisanje
oitavaju se koeficijenti k i .

3. korak:

Sraunavaju se potrebna statika visina


h=k

Mu
b fB

i povrina armature:
Aa =

b h fB

100 v

4. korak:

Usvaja se broj i prenik ipki armature. Usvojena armatura se rasporeuje u


poprenom preseku, vodei rauna o zahtevima propisanih Pravilnikom (debljina
zatitnog sloja, isto rastojanje izmeu ipki).

5. korak:

Sraunava se poloaj teita a1 usvojene armature u odnosu na zategnutu ivicu


preseka i potrebna ukupna visina preseka d:
d = h + a1
koja se zaokruuje na prvi vei ceo broj (ceo broj deljiv sa pet).

6. korak:

PRIMERI ZA VEBE

Konano se konstruie popreni presek usvojenih dimenzija, armiran usvojenom


koliinom armature, i prikazuje u odgovarajuoj razmeri (1:10) sa svim potrebnim
kotama i oznakama.

BETONSKE KONSTRUKCIJE

Primer 1.

Odrediti visinu i potrebnu povrinu armature za presek pravougaonog oblika,


optereen momentima savijanja usled stalnog (Mg) i povremenog (Mp) optereenja.
Podaci za proraun:
Mg = 60 kNm

b = 25 cm

Mp = 80 kNm

MB 30
GA 240/360

Mu = 1.660 + 1.880 = 240.0 kNm


MB 30

fB = 2.05 kN/cm2

GA 240/360

v = 24 kN/cm2

Primer e, sa gornjim podacima, biti uraen u tri varijante (lom po betonu, simultani lom, lom po
armaturi).
1. varijanta:

LOM PO BETONU

usvojeno b/a = 3.5/5.0


h = 1.903

25 41.2 2.05

= 29.31 cm2
100
24
usvojeno:

625 (29.45 cm2)

usvojeno:

d=50 cm

3 (4.5 + 10 )
= 7.25 cm
6

d = 41.2 + 7.3 = 48.5 cm

2. varijanta:

h = 2.311

SIMULTANI LOM

usvojeno b/a = 3.5/10

k = 2.311 , = 20.988%

240 10 2
= 50.0 cm
25 2.05

A a = 20.988

a1 =

k = 1.903 , = 33.333%

240 10 2
= 41.2 cm
25 2.05

A a = 33.333

a1 =

25 50.0 2.05

= 22.41 cm2
100
24
usvojeno:

622 (22.81 cm2)

usvojeno:

d=60 cm

3 (4.5 + 10 )
= 7.25 cm
6

d = 50.0 + 7.25 = 57.25 cm

PRIMERI ZA VEBE

BETONSKE KONSTRUKCIJE

3. varijanta:

LOM PO ARMATURI

usvojeno b/a = 2.6/10

k = 2.663 , = 15.344%

240 10 2
h = 2.663
= 57.6 cm
25 2.05
A a = 15.344

a1 =

25 57.6 2.05

= 18.89 cm2
100
24
usvojeno:

522 (19.01 cm2)

usvojeno:

d=65 cm

3 4.5 + 2 10
= 6.7 cm
5

d = 57.6 + 6.7 = 64.3 cm

Usvojeni popreni preseci prikazani su na skici u prilogu.


Rezime:

usvajanjem manje dilatacije u betonu dobijamo presek vee visine, armiran manjom koliinom armature.
Sa smanjenjem dilatacije u betonu ima smisla ii do granice od cca. 1.5 do 2 (zavisno od irine
preseka), posle ega ve dobijamo preseke vrlo velike visine i malog procenta armiranja.

PRIMERI ZA VEBE

BETONSKE KONSTRUKCIJE

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET


SLOENO SAVIJANJE - SLOBODNO DIMENZIONISANJE
Poznato:

- statiki uticaji za pojedina optereenja (Mi , Ni) - sraunato


- kvalitet materijala (fB , v) - usvojeno
- irina poprenog preseka (b) - usvojeno

Nepoznato:

- visina poprenog preseka (d)


- povrina armature (Aa)

1. korak:

Sraunavaju se granini raunski statiki uticaji:


M u = u ,i M i (i=g, p, )
i

N u = u ,i N i
i

Pri tome se usvajaju MINIMALNE vrednosti koeficijenata sigurnosti, jer se redovno


usvaja dilatacija zategnute armature a 3.
2. korak:

Usvajaju se dilatacije betona b i armature a, pri emu bar jedna mora dostii
graninu vrednost. Vee dilatacije betona daju preseke manje visine, armirane veom
koliinom armature. Za usvojene vrednosti dilatacija iz tabela za dimenzionisanje
oitavaju se koeficijenti k i .

3. korak:

Sraunava se potrebna statika visina. Meutim, ovde je postupak iterativan, jer u


izrazu za statiku visinu figurie zasad nepoznata visina d:
M au
d

M au = M u + N u a1 h = k
b fB
2

Postupak se sprovodi tako to se u prvom koraku pretpostavi Mau=Mu i srauna


odgovarajua statika visina:
M Iau = M u h I = k

I
M au
b fB

Sa tako odreenom visinom se ponavlja proraun sve do postizanja eljene tanosti


(razlika di-1 i di). Zatim se sraunava potrebna povrina armature:
Aa =

b hi fB Nu

100 v v

4. korak:

Usvaja se broj i prenik ipki armature. Usvojena armatura se rasporeuje u


poprenom preseku, vodei rauna o zahtevima propisanih Pravilnikom (debljina
zatitnog sloja, isto rastojanje izmeu ipki).

5. korak:

Sraunava se poloaj teita a1 usvojene armature u odnosu na zategnutu ivicu


preseka i potrebna ukupna visina preseka d:

PRIMERI ZA VEBE

BETONSKE KONSTRUKCIJE

d = h + a1
koja se zaokruuje na prvi vei ceo broj (ceo broj deljiv sa pet).
6. korak:

Konano se konstruie popreni presek usvojenih dimenzija, armiran usvojenom


koliinom armature, i prikazuje u odgovarajuoj razmeri (1:10) sa svim potrebnim
kotama i oznakama.

Primer 2.

Odrediti visinu i potrebnu povrinu armature za presek pravougaonog oblika,


optereen zadatim momentima savijanja i silama pritiska. Podaci za proraun:
Mg = 60 kNm

Ng = 125 kN

b = 25 cm

Mp = 80 kNm

Np = 100 kN

GA 240/360

MB 30

Mu = 1.660 + 1.880 = 240.0 kNm ; Nu = 1.6125 + 1.8100 = 380.0 kN


MB 30

fB = 2.05 kN/cm2

GA 240/360

v = 24 kN/cm2

usvojeno b/a = 3.5/7.0

k = 2.074 , = 26.984%

I korak:

pretp. MIau = Mu = 240 kNm

h I = 2.074

240 10 2
= 44.9 cm ; pretp. a1 = 7 cm dI = 44.9+7 = 51.9 cm
25 2.05

II korak:

usv. dI = 52 cm

0.52

II
M au
= 240.0 + 380.0
0.07 = 312.2 kNm
2

312.2 10 2
h = 2.074
= 51.2 cm ; pretp. a1 = 7 cm dII = 51.2+7 = 58.2 cm
25 2.05
II

III korak:

usv. dII = 60 cm

0.60

III
M au
= 240.0 + 380.0
0.07 = 327.4 kNm
2

h III = 2.074
A a = 26.984

a1 =

327.4 10 2
= 52.3 cm ; pretp. a1 = 7 cm dIII = 52.3+7 = 59.3 cm dII
25 2.05
25 52.3 2.05 380

= 14.38 cm2
100
24
24
usvojeno:

618 (15.27 cm2)

usvojeno:

d=60 cm

3 (4.5 + 9.5)
= 7.0 cm
6

d = 52.3 + 7.0 = 59.3 cm


PRIMERI ZA VEBE

Potrebbero piacerti anche