v

nase

rn~lepsie

11/XX I 19. MAREC 20101 NAKLAO 50 000 KS I NITRA, VRASLE, SAlA, ZLATE MORAVCE, NOvE zAMKY + OKOUTE OSCE I ZADARMO I

Otazka vlasteneckeho zakona je aste stale nezcdpovedana. Prezident sa s podpisorn neponahla, SNS presla do of enzivy a skoly stale cakaju.

Proti vlasteneckernu zakonu sa zdvihla vacsia vlna nevoIe, aku pravdepodobne navrhovatelia cakali, Studenti zorqanizovali protest, ktorv prisli podporit aj pedag6govia

rnnozstvo I'udi. Nedal sa prehliadnut docent fakulty zurnalistiky UKF Eduard Chmclar, Ten protestoval v narodnom kroj a okrem valaskv drzal v rukach velavvznarnnv transparent: "Stop chlastenectvu", Namiesto diskusie sa dostali studentorn od pana Siotu iba , uraz.ky.

Z tohto zakona VyplYV8, ze v kazde] triede na kazdej zakladnej a strednej skole budu musiet bvt statny znak, zastava, text hymny a preambuly ustavy. Preambuly a texty budu musief visief aj v sk61- kach, Skolv v regi6ne vsak tvrdia, ze tieto pofiadavkv pre ne precstavuju investicie navvse, Naprfklad riaditel ZS nabrezie mladeze vvratal, ze

e sa.

la.

zavedenie zakona bude skolu stat mini-nalne 1000 €. ZS na Cabajskej ulici musl zasa zrekonstruovat rozhlas. Nakladv predstavuju 2000 €. Spojena skola J. Krata v Zlatvch Moravciach zasa nema ani rozhlas a pravdepodobne sa nenajdu ani financie na zakupenia zakonom stanovenvch .pornocok", Naopak riaditel Gvrnnazia J. Krara v tom istom meste zakon podporuje. Technicky nernaju problem hravat hvrnnu a nerobi si t'azku hlavu ani z nakladov navvse, Riaditelia este stale nevedia, ci sa hvrnna zaene hret Ul bod aprfla, alebo kedy vlastne.

Vnimanie zakona 0 vlastenectve je na skolach v Nitrianskom regi6ne rome. Pre [eonvch

predstavuje nesplnitelne, ini s nfrn problem nemaju, Vsetci vsak potvrdzuju, ze sa im l kazdej strany svpu ponuky od firiem na predaj zastav a statnvch symbolov. V podstate je jedno, ci zakon nadobudne platnost teraz alebo v sep-

r:-:(ne)maju problem

hravat hymnu ...

tembri. Financie a postoj skol to nijako neovplyvnf. Cele to neprernvslene, urvchlcne prijatie zakona a nasledne snahy o neprijatie zakoria sposobuju chaos a problemy skolarn, My by sme ale nemali zabudat, ze skolv su urcene pre nase deti, nie pre hrv politikov. -dk-

·od2%

• bez rucltela

• bez dokladovania prijmu

• rucenlc nehnutel'nost'ou

• nadalej zostavate vlastnikom nehnutel'nosti

Zit' 1/j v dlh _Op. 0 Ime _ osey

_ ,\l3

Najlepsie ceny na notebooky H P Probook v

NITRA: Stefanikova 15 (peSia zona) Kontakt: 0911 312 745,

RPMN od 24%

www.tatracredit.skinfo@tatra<redit.sk

091.5 30 55 00·0907860606·0910151413 ·0902555557

DLHY ZAPLATillE

ZI VA'S······

••••••

referencie a zaruka Tel.: 0915117599

ZAKLADY STAVIEB

IZOLUJEME PRI ZAKLADANi STAVBY PROTI VLHKOSTI, TLAKOVEJ VODE A RA06NU. KVALITAZAPRIJATELNUCENU. PORAOiME.

www.hydrofol.sk

Tel. 09151718 511

PENTAL NITRA, Bratislavska 4, Nitra, areal Zelokvetu

PODLAHY

kontakt:

0911 775436

z tvrdych drevi,n

(klasicke parkety, vel'koplosne parkety, masivne palubovky a dhiikovice)

SCHODY

z dreva

so zilbradlim - vjroba na zilkazku (dubove, bukove, smrekove)

JCP ASFALTOYE ~~~ SINDLE 5,90 €/m2

LAtOVKY, D05KY· 05B3, TATRANSKE PROFILY, SKAROVKY D05KY A HRANOLY· HOBL:OVANE

t=--=-==-==1

DREVENE LISTY • VSETKY TYPY

Pozyvame VaS na vVstavy:

,

KAMENAR

8. ROCNfK VYSTAVY KAMENOPRIEMYSLU A GEOLOGIE

V' V'

UCEN 2010

11. ROCNIK MEDZINARODNEJ VYSTAW STREDNYCH SKOL

25 ... 27.3.2010

denne od 9.00 do 17.00 h

EXPO CENTER a.s .

Pod Sokallcaml 43. 911 01 Trencrn lei: +421-32-743 2384

lax: +421-32-743 56 00 www.expocenter.sk

EXPO CEnTER TRENCfN

Prijmeme predajcu na poziciu

Im;~Ft~t~manag~

vestor"

Mesto Nove zamky pripravilo zaujimayY investicny projekt. Okrem sponzora mu vsak chvha dobra propaqacla,

V okrese Novvcn zarnkov sa sustreduje velke mnozstvo jazdeckvch klubov, ale aj sukrornnvch chovatel'ov konf. Koni a ieh vlastnikov je viae, ako rnoznostr na ustajnenie ci kvalitnvch jazdeckvch arealov v tomto regiOne.

Mssto vytvorilo zauJimavy

chovanie jedinecnej stresnej konstrukcls stavby. V sulads s podmienkami parniatkoveho uradu. objekt je rnozne zrekonstruovat na ucely v oblasti obchodu, kulturv, sportu a vvstsvnvch aktivlt,

K dlspoz'cil su aj dlq'talne modely celeho arealu a aj samotnej jazdeckej haly po rekonstrukcll. Sucastou by mali by! aj vybehy, pieskova vonkalsia lazdiaren, stajne a priestory vyuzitel'ne ako ob-

projekt, ktorY by vvries'l problem chvbajuceho arealu a nedostatok moznosti ustajnenia. Ide 0 re ko nstru kci u stare j jazdiarne v bllzkosti Billy. Tate budova okrem ineho patri medzi kulturne pamiatky. Nachadza sa v bvvalom areaf trhoviska. Znarneho aj ako Areal Novocentrum.

Ako sa na stranke uvadza hlavnou podmienkou parnlatkovej obnovy objektu je za-

101.lolii ...... 13, 9~9 Oilitra IIlijima .zarnednGl"lca na pGllciu=

• technick:y pracovnlk dopravy

Poiiadavky: • lechnTtkY typ - anJj!idl'( jazyk

- vodicskf preukaJ sit. B

Svoie ziadosti za'ielajte na mailovll adresu: dodo@turanc:ar.sk.Souvedenfm

n51ahrasu sa spracoyanim osobnydl ~"ajov pre ~cely evideneie uc;:h3.dzaeov a zarnestnan le"

V zmysl. uk. ~. 4211/2002 Zb.

o achrane osabnjch udajov.

Agentura SCK ponuka pracu V Rakusku - opatrovanie, lhned' 0 trvalo Pov. AA/200715669/6886 52612007 . pravhe zaruky, zmluva, zivnost •

e-mail: sus.topolcany@redcross.sk www.sck-topolcany.sk.

0948/055 065

Poiadujeme:

Stredoskolske, vysokoskolske vzdelanle Ovladanie narmy ISO 9001:2008 Ovladanie CNC meradeho zartaoenta Wen,el Aktfvna znalost' nerneckeho aleba anglickeho jazyka vrtan<i Znalosf PC progromov- MS Word, Excel, Outlook

Perspektfvne zamest-ian'e

M oznost odbcrnehc rastu Prirnerane finilni'ne ohodnotsnis

amestnanie .

• PIRANHA klub v Brn. priime DIEVCATA n,d 18 r. Ponukame vi/sok€; provrzie, ubylovanie zderma, ,oMo,,. i.dna" •. Il.borovV pri,pevok 200 EUR. ~ 00420/603/51 al 17

• PrijmEm pracovniko .... do oentra ldral./ej vVzivy .... 090,/42 60 22

• Prijmem PRlI;OVllikov do obc:hodnej ktmcelari€ - pri,mv prsdoi 'iii 09D5/51 85 68

• flNCENTRUM, iI.S., obsi:ldzuje pracovne pozlc:ie " edrnilli$'l:rativf;, marliiZmtlll'ta a ,.oh,d •. Vpp/ltPP(;tDd.nt. V •• CV ~,.i.laite na fcmnr@cefltrlJl'n.s.k

• Hrad,ilm mie:sto mas.era aj na zivl"losf. W D90B(l2 9155

• HradiHl'Ie l,Ic-i~elku franeuzskeho ja.zvka na doucovanie. 'iil0948/0J 61 00, 0948/03 62 '01, 037~512B 52

• Prijmeme ne S'8ZanU brigadnicky na velkenccne trhy, Trennianskv kmj,lh/4eur, iba mail remeslo7@post.sk

• Priimem vVci:lpnrktl - 'll'yc~pnlcku 5, prexou. lif 0911/89 es 86

• Priimem predevaiiku do kofene] qalanterie na TP~ ~,0903 ,49 an,

• U~, Vas nebev prost SB 0 penile, cekat ne mctefskou nebc kepesne? Ta!.:: prijedte do krasneho hotelu v CR bllacc hrenic. kde nabfzime praci re.cepcnl, sen.rirky - barmanky, talleonlOe ('I spolecnic-B. ZElutujeme, vhodne i pro sludentky, z:eny na MD, Zeli:lrma: ubytovarlf, stri::lv.El, bazen, whirlpool, sauna, posil{)vne., tenisovy kurt .fltd. D,nno .! "'kolik ti,r, formou k.!dod,nniho vvplaceni, Pracovni dob ... si vybrrate s;smi. NelavaLl1e zavole~e a pFijedte !1i;1 zkousku. Valet' nomrop +420(l3667 90 00

• PrijmemmuZo\l nacistelliea upravuparko'lliska doD DC GALEFiIA Hypertesoo_ VP_ \litanv 2' 0918/71 9052

• Prijmems c~~nl.a a kuch~ra. '2 0371 6613190

• Hi,dam, poni n. opol .. o,.nio •• niorsk'ho manz. paru. Vola" ad piatku 17.00 . do- na-del'e 12~OO W 0944/15 39 30. 0944/15 39 31

• AVOll hrada r'lO"ve Avon l.ady - vYhodna porovfzia + dmcek. W OQ07121 80 37

• wlNIN.jobdomEl.sk

• C:hcete praCD\I'at v centre zdri::lvii:l a krirsy'1fotl8bujBm ~ rudl -ihned'LOrisnlacny prli,m ,d 400 do9,0 .ur.Z,i.kolrm. WOS031 405738

• Prijmem prac<lvnlkov na priamv prslJaj. iii 0905f.;2 85 68

• www.PRACUJDOMA .• k W 0911/360851

chodv, restauracia a podobne,

Je skoda, ze sa a tomto projekte hovorf tak malo. Mestu by taketo jazdecke centrum prospelo nielen na zvidi-

r, .. rnoznost kvalitne trenovat.,

tei'nenie, ale urcite aj f.nancne. Preteky a vvstavv by prilakali vela navstevnikov, Priaznivci jazdenia by mali momosr kvalitne trenovat a nemuseli by mat' kone ustajnena vo vzdialenejsich kluboch. Treba len dufat, ze sa najde investor, ktorv by tento projekt privie-

dol k iivotu. -dk-

¥'" min. SS v:z:delanie s maturitou ¥"'prax na podobnej pozicii vitana ¥"'samos1atnost', komunikativnost' ¥"'zodpovedny pristup k prael

Privltali

sme:

1.3. Bielik Patrick Alex IviciCQvil Barbara l.lzsicova Katarfna 2.3. Furmankova Nelly Ondrejova Miroslava 3.3. Molnar Adam Reznicek Filip

13.3. Stullerova Nels

(cvJ Sobase:

13.3. Stanislav Lovas a Miroslava Kotlarova obaja z Nitry

Opustili naS:

Benkova Antonia, Dr azavc e- 80 ro kov

Biro Vojtech, Bab- 82 rokov Boztiak Jozel,

Kapince- 60 rokov

Fa ZLATNANSKY-KUS1K, S.T.O.

Firma s dlhodobou p6sobnosfou v CR v oblasti sluileb v strojarstve prijme s nastupom ihnerf alebo dohodou 2 pracovnikov v nasledujucej profesil

RNDr. Dobrotova Marta Csc., Nitra- 61 rokov

Durisova Magdalena.

Br a nc- 83 rokov

Forster Vaclav, Nitre- 90 rokov Gulas Anton, Nitra- 74 rokov Pallcova Elena.

Vef'ka Doltna- 88 rokov Pastfrova Maria, Luziankv- 81 rokov

Pavel .Jan, Nitra- 81 rokov Pinter Stefan. Kostolanv pod Trfbecorn- 80 rokov Plterkova Valeria, Hrubonovo-76rokov

Pso1ny Emil. Nitra- 79 rokov Sabova Veronika,

Jelsovce- 66 rokov

Sloboda Jozef,

Sered- 89 rokov

Ing. Stangova Daniela. Nitra- 55 rokov

Tazky Ivan.

Aleksince- 59 r okov Vermes Jan, Cakajovce- 68 rokov

: EIektrOinSfcilaCfi, - :

I bleskozvody, :

: el. pripojky. :

:_ T~I,;_ 9?9~~~ ??~ _:

TP SOFT, s.r_o_ Nam. 51_ Moysesa 5, 914 01 Banska Byslrica 048/415 51 40,4126346, BA: 02/ 62240003 e-mail;tpsoft@tpsoft.sk.tpsoftbg@tpsoft.skwww_tpsoft.sk

RENOVACIA f"$0 VANi ,,0 SMALTOM r6zne odtiene farieb 2 0371788 81 30, 0905 35 89 06

• HI'adame oDbchodneho zas.tupcu pre oDdborny illlernelovy portal. 2iEldosti posielEljte mElilom: pl;j;rsticp(lrt!ll@plaslicp'iJrt~l.eu

• NOCNY BAR V PIESfANOCH PRIJME SVMPATICKE DIEVCATA NA PRAcu STRIPTERK'I A MASERK'I. NEVAHAJ A PRlo TO VYSKUSAt. DOBRE PLATOlJE PODMIENK'I ZAHRANICNA KLIENTELA. UBI10VANIEZDARMA. PRACOVNA DOBA DOHOOOU. SERIOZNE JEONANIE. 'Ii' 0907/78 09 49. Og11/27 70 11

• Dvaja murari lhlllostrllCi hladElju pr2lcu, alebD firmu rliJ zam€stnllnie "ir U"9'8/0~· 80 25

SKLADOVY PRACOVNiK

Poziadavky: - zaklady PC

- preukaz na VZV

- prax 3 roky

Firma ponuka vyhodne platove podmienky.

Ide vyhradne 0 pnicu v teskej republike.

Zabezpecujeme a hrad(me ubytovanie.

Informacie: 037fl33 5540,0903260255

• Zar.abajte s jntarnatom. www.mojakariets inlo

• Priimem. do TPP kucherku, e"nfCku vyuconu. alebo prax nutna. s nastupcrn ihned. W 0905/ 860911

• Hladem muere, vodare, tesara a pomocrwch robotnfkov do Bratislevv ..... 0949/82 38 66

• Hradam pracu veoice osobne + m'ikl.adn9 vozidlo, hvdr.aulil;k~ ruke. MKO, rnarn 46 rckov. viae: rocns prex, vyuceny autcmachanik, kerta vodica, psycho-testy. Jardlrn aj zahranicie - Iurecke, Evropa. VP vsetkv skupiny. W 09171 61 8524

• Prace na dnmer-mnnswerovskisperkvgp gmlilil.com

• Partner T-Com prijme rudi do POlIOie- ... poradcu na poskvtceenie informacir z cenniknv, zriadovenie slufieb a poradenstvo. Panukame bezplatne !koleni, pial 700 EUR + bonusv, ~ 0904/45 24 86. 0907/35 43 63

• Nenaroena praca (eleklrotechni.ckeho zamerania) v CR pre leny a mUlO\!, mo-.zny dlhodobV precovnv pomer, ubvtovunie e prepreva

zabazpecena 0948f.;0 3D 39. 0944/021857

• Pnhudickn a prace v Studiu Vit-i'llity na 2.[) hDd!

tyldeii_ 2 0918/814090

• Prcsperuiuca splo~l'Iost' p6soblilGiI ne slavenlikam trhu 10 mknv Ilr:ado§ du svojho tfmu obchodnych zaslupco'll nB prillmV IJred-aj 'n.c~ovVoh p,.duktov. ZL + '010. ~ 09081 ~3 33 03

• SME DVAJA A HLADAME BRIGAOU AKO POMDCNicl NA STAVBE OKOLO RDDINNEHO DOMU V LAHRADE A POODBNE PODMIENKA INPLAcANIE KA1:DY DEIii. BmlEME 3 Bur "" hodinu NR NZ 'iii 09 14M OV 15

• PlivVr(Joak 2.0D-400 cur/me::;, vVZiViI, kozlnOlik •. 'it 0903/21 8414

• Opalrovatelka - RakLisko, Holandsko. WlNW. studentpro"sk

• Holandsko 7 miisiar, pomccnik. e {J908/ 811596

• SpGlocnos{S~R-MAFl' s.r_o_ hrada na SIDvensku Dbchodnych ilslupocov na predaj madnych doplnkov ,.M:::Ide ill It.aly". PUli:ldujeme: ZL a vl.,mY automobil. '0: ~903!13 a, 76

• Peruke prece pre diavcate ne live chete e rnoznostou bvvenia ne \I' luxusrej vile \I' Bm13. Ned'tand.~," zercbkvcd 1170."ro", 3IJDDouro mesacna. Nejedne sa 0 verejny dam! Pozsdujeme "ok ned 1 B. ,nalost AJ ale.o NJ. sYlTIl"llcky v'hled. komunikativnost 00420 176 66 93 SO; me-diahQne-Y:5cz@gmlilil.com; ICG: 2[)4825395

• Spoloonos.t B&B compally prijmB na zilinDsf CNC obrabaea :50 samosta"tn\im p.ls£lnlm programov {heidenhain, :sismslls, f~nucl ll'i:I kontrakt do R:aku:ska za vyhodnych platollych podmi,nok. NEMCINA NUTNA. inlo@ boocomp.ny"u. lif 091.ta3 20 00. Q461 64201 77

• Prijmeme do< zameslnsnia kuchara rla TPP. Prax min. 5 rokov. E-mail: potrefenahusa.nitra@ gmail.com, 'ti! [)37/321 14 gO

• Hradame >distributoro .... rekl.amnVoh letako\l pore B.b 0 Chnmovu. iii' U9W/1O 85 88

• Prijmems do kaviarne barmElna nEi TPP_ Pn';lx min. 2 .. oky. E·m,il: ~o,t"f".hu ••. nilr.@9m.il. com. 'iii 031/321 1490

z mesta

~ List pre Dasu

Flas

Mila Dasa,

v decembri sme sa s rodinou presfahovali do novsho bytu na Klokocine. Po troch mesiacoch ale zaclnarn mar pocit, ie to nebolo nalstastnejsie riesenie. Byt je pertsktnv, ale asi srns sa mali intorrnovat a] 0 susedoch. Pod nami bvvaju studenti, ktorf kazdf vecer do noci oslavuju, Z bvtu oproti potu! len neustale hadky a buchot "talianskeho" manzelskeho paru, Najviac ma vsak r02- culu]e, ie sused na vvssorn poschodi rna dvoch rotwaileroy. Nikdy by som neverila, co take psy dokazu. Otrssnel Neustale stekanie a dupot mi neda spavat. Vlastne nikomu z mojej rodiny. A navyse

• Starostu Ivanky pri Nitre obvinil prokurator za pokracuiuce trestne ciny podvodu a zneuZlvania pravomocl verejneho einitera,. Kauza suvisl s pozemkami, ktore podla obzaloby ziskala obac v rozpore so zakonorn.

• Druhou vicemiss na slovenskom finale Miss Universe sa stala Hans Kikova z Luzlanok.

• Niekolko desiatok desiatok rnladvch, ale aj starsich ludl si cez vikend pripomenuli 71. yYrocle vzniku prvej Siovenskej republiky. Zhromazdlll sa v Cakajovci"ch, [edlnorn mieste na Siovensku, kde stoji socha Tisa.

• IMT Smile uz zaciatkorn aprila vyrazaju na koncertns turns, ktore nesie nazov podl'a no" veho albumu IMT Smile Tour 2010 Odysea Ova. Seriu siedmich koncertov na Siovensku zaetnaiu 13. aprila v Nitre.

• Predseda strany Srner v Nitre Stefan Stefek nacrtol, lie chce do svojich radov prijaf clenov zaniknuteho Hnutia za demokraciu. Taketa rozhodnutie vra] padlo na poslednom sneme HZO, aby [eho clenovla presli priive do Smeru.

• Limitna hodnota tuhvch znecistuiucich latok v ovzdusl bola ad zaciatku roka v Nitre porusena HZ 30·krat. Dovodorn je vera posvpoveho matar-alu na csstach.

• Nitriansky divadelny subor Teatro Tatro takmer mesiac vystupoval 5 predstavenim Zazracny divadelny automat na Kulturnej olvrnpiade v Kanade.

• Polfcia obvinila 9-clenny lupeznickv gang, ktorv lupil v oblasti Nitry, Sale, Topoician a v Banskobvstrickorr, kraji. Vsetci su v sucasnosti za rnrezarni. Sposobiti celkovu skodu vo vvske viae ako 291.000 eur, pncorn pouzfvali odev priporntnajuc pohotovostne utvarv polfcie alebo sa preukazovali policajnvmi preukazmi.

• V spore medzi Nitrianskym sarnospravnvm krajom a neziskovkami, ktore spravovali nemocnice v Leviciach a v Topoleanoeh zlyhala komunlkacia, Povedal 1Q poslanec Narodnej rady SR za SOKU-DS a elen vyboru pre zdr avotnictvo Viliam Novotny. Podla neho sa situacia dala riesit' eleqantnejsie,

TREBUJETE PENIAZE ?

POZU:KY At. DO SO OOO€

I a·jdt4;U'IA';3;tJ od 300E do , .700 €

(ad 9.037,80 Sk do 51.214,20 Sk)

0917/5497 24, www.goldkredit.eu

Vftanie Rezanie Drazkovanie

Brusenie Buranie

vsetkYch stavebnych materitilov.

Tel. 0905/82 2166

'lieJC6aJCUJH.

v6i osobny z6hradnlk

~

}- ceJorocna starostlivosl 0 Vasu okrosno ai ~iifkov~ zobrodu vinohrod

}- oronle a udrtiovonie pozernkov

}- biologick!! a chernick!! osetrovanie p6dy, rastlrn a sfrornov

}- vyrub stromov a knkov

.. rez okrosnvch a OVDcnych drevin a vinahrodov

}- odvoz drevneho a ruslllnneho odpadu

.. individualny pristup

luzby

• Zateplo'IJal'lie W 09~8!O~ 13 10 • ELEKHOINSTALACIE. BlESKOZVOOY + RS. :iii' 0908118 27 30

• Stilhavanie - Profil Slivka. 2:031/642 38 25,09'8/154423, www .•• ah.\Ianio-profi.sk • AlJTOPREPRAVA. STIIHOVANIE. :iii' 0903/91 56 22

• Grav'roV'anie poharov na sV8dbu. 11 MOS/ 2'17'4

• HlBKOVE CISTENIE NA SUCHO S RAINBOW, TEPOVANIE.:iii' 0907123 5'47

• Prod'i OVERt Z BOROVICOVEHD MASivu .d 99 €. :iii' 0903/21 0' 52, NR

• ProfesSional fOTO. ~ 0903/20 33 66

• Brusenia, fmeleni. if! lakovanie pilrkiel. :iii' 03)/65310 68. 0903/25 0421

• PDZICIAVANIE STROJOV na tUJlpraSne bros.ni. parki.. .d 0,60 ."rOllJ.d. :iii' 037/653 1068,0903/2500'71

• Topujeme koberce, ,.<Jacky, auta.

:iii'0904,';,559,

I I I I ~ ~~ vinica a okrasnej zahradv.

Jarna lidrzba zahrad ..

lei. 090311316 01, 0901fl81 2984

• Ch.ta n, Duchonke. li" 090,/8, 93 69

• CENTRUM HYPOTEK p.nuka -,potrGbn, a hypot€kame uver-y L barlkoveho. 11Bbankov.l§hC) s,ektoru, aj od sllkromnyc:h investorov, Vvkonavam. posuda"i. vYhodnosti a pcepo"ot Vi'lsich existujucich Ln.lErmi. vyskV -spIMok, pr.plae,m. no"yhodne (Ivery, kOIlSolidllJam. vase lIvery do jedI1e~o, riesime exekucie HI.dame .polupr.covnlkov. :iii'0908n5 26 04, 0903/43 55 5q

• Prepra\l.a os.fib. materi,alu klimatizovanou dodavkou. :iii' 0905;241282

• Dailo\te prizl1anie. rocne zuctO'll'snie, Illzdy, kompletne .edenie "~tovnrc,"a FO, PD. Aj iednora.ova .. ~ 0902142 23 38, r.p.eoonom@ gmail.oom

• Zamfle, t.1'kllpove a bUraci8 pracrB". Odvoz a d.va. sypkyoh m't.riOl.v. 'iI 0911180 00 24. 09' 1/588230

• Preaa.m kvalitrl8 odrodov.e vlno: Veltlln zeleny, FtizlingvlasskY·1 EurA.a :Svato'V8'vrinec·· 1,3 Eur/ I. Zarucena kvalila. ~ 090Jnl12 43

• StrillEim OVOCI18 stromky a vinohrady. :iii' 0949/50 50 48

• AIITODOPRAVA - BOXIH. :iii' 0904(.10 O. 48 • K<lpem, cistrm a prehlbujem studne. li" 0903/B I 54 63

• Montujem dV8rs WVlI'w.mon1azdveriazarubni. sk ~ 0903/25 44 10

• Mur'rSko, obklad,csktl pr,ce, omi'tky, r"sady, "mkove dlalby. :iii' 0908/74 '7 98

• Gi!5tenieo odp.i'ldoveho potrubia . krtkovi'lnie. W 0905/'0 99 08

• BrUsen!,. lak,vall!e por1<let. ~ 0905/81 2' 96

• A"top"~icovn. + prepr.v. o,6b. :iii' 090S1 8121 96

• Ponukame vadoinstalacne, kUlen~rs~e, kan.lizaone prac. a tepal,,' ".rp,dla. Z, bBzkonkurellcne ceny tt 09'8104 85 45, 090Sm 5026

• Bn;nv. ,abr.dli, • ,amoonrck. praco. li" 091B18! 1219

• M,llarsk. prj ••. :iii' 0904/22 8415

• Nakl.dlla doprava AVlou 31l Turbo aj .(ahov.nie. ~ 0905/32 '660

0948 019 230, 0905 876 483

• HACCp, PREVADZKOvY PORIADOK.

!iil'0915/589022

• NerezQ1Je .zabl-adli8, POSUVIl8 k.rfdl-ove sekcne br'ny, el,ktrick' poh.ny, ko'Vant oplot,nia, 01,· ktroinslalacl9, blesk02vody. ~ 09' '/46 77 11 • Chli'ldrlicky a mri:llllicky, Opra\l'a. a D94.()/87 0971

• Vsetky murarske prac:€. bytQ"lie jadra. obkladv. dl.zby, 1amko.e dl.!by, sadrokort6n, m.lo.ani,. !iii' 090710681 86

• St:iorkov,mifl - lilGnoH! Otlklilcy. dlaztly. !iii' 090~/63 12 19

rnarn dve male deti, ktore sa cetu noc len prehadzuj.i a nevedia poriadne zaspat. Ak sa im to aj podari, hadka od naproti preberie vsetkvch. Stahovat sa nechceme, lebo bvt sa narn paci a deti rnaju blizko do skolv, ale taketo suseds'cs vztahv rna vel'mi rozcul'uju a nepomaha ani slusne dohovaranie.

Zuzana

Milfl Zuzena

So susedmi, a hlavne v osnelekoch. ie to faike. Obzv/aS( (aike to byva, pakiaf je niekto nearisposooivv. Je fajn, ie 51 sa to snailla riesif ktudnou eestou. Treba vsak zvolit' rediketnejs!« riese-

nie. K mtedvm treba poslat' polieajnu hliadku. Nielenie budu v t'atkom soku, ale za rusenie nocneho kfudu mOiu dostat' okrem dohovoru af pokutu a nebuduce p6jdu redse] "oslavovat'" do baru. A urdte aj vo vesom dome bYvaju domove schodze a mate domovnika. 0 probleme so psemi povedz jemu. A pokt»! sa verejne ozves, nebudes maino jedinil, komu nocny steko: prekeie. Skus bvt' trosk» tvrdsia a snaf sa presedits! svoje. Ide predsa o pokoj tvojej rodinv a kvoli takymto veeiam je stsnovenie sa skutocne zbvtoiine:

Daj mi vediet. {;j sa niece zmenilo.

Tvoja Dasa

~:~Agentitra JASPIS

vzdelavacia a rekvaliflkaena agennira

REKVALIFIKACNE KURZVi

'I Nifre a NO'lyeh Zimkoeh

f'(~ nk~ll[fll.dnJ~ .kU'-l~tl.b II.krl'dih!'l"JII~dJ r..1inil:~~nty{)m ~llIln SR n Dlditc; ~"'5tun'll ,-l-c.tif ~WYmli"l ... o I wzd.n;-U a~.~.lIdu, budete Rl Q:fi:clLf(]~t' v ilQ!it)'cll [)blutiB.l:h dW:llQ:w.i.k.y.I~W!btivy:l rllk:a.t~ ILBljIl[)1'ii~

poDIllllk)' Z 1l.(!t1Jv:ojma, da~m-£j fi WII!il,01r"tj prob.lcltllltiky.

0:; ZaJdady U~t(Jvn'i-ctvapripflll'njlfU'r.o.Nimr 5 bodtn 31.03.2.010 zadarmo]

* ZH.klad:l-' u.r:rovni.ctvapripnn.·njku,.-.Nm'il.Z.i.m.l'i.:r 5 hedln 30.04.2(110 zadartno]

e .T edn (nIUl::he ui.':tovnictvll robIN)' <Z Iledere, [1(1171> 26 hcdlu nl.0S.-09,05. 10-6 €r.J.l.9'l Ski

* Podvojne lictovnictvo sqUklicliJr. l:iaPC, "~rtt}i, Ncrt'a 96 hndin (Ifi.04.-14.0S. 1'}? ~J.!I Ski

* Pod"'ojoc u~to.,.,nictm ~ IIpIlkl1cwu nli PC. SPDtH,,, N#'N 96 bodiD ()1.0S.-1(),D7. 19'7 ~J-5 SII

* PodvoJllc (i.~to'\lnictvo x IIPffk'd.doli na PC. sob",,~ N2 96 bodtn O].OS.~1(J.01. 191-EillH ~II:I

* Mzdy 8. peNonalisl'ika.mDq .. "edd~, J't'O"F ZIim,lry 46 bedln 111.04.-02.05. 152 €.r45n sel

~ Trf:ning !prj;': Dcfl)vnikl}v a finanhycb m8na~~TO" NI? 32 hedln '09.04.-3(10.0:4. 98 €ml~ 51<

:::: ... ~"'f"~li.inAlJtlld('hj..:l z'fIu:U: * IIIk~lI>fIlt.idlll MI~j~let" .. CVl fImlnv~ Sf.!:::: tIl1l1t"ldu.~I_i!i:l' r-:I'ln'llil":;:: r-·~ehl'~diJ~ ~kfl(ll' '

.,. .er",.M:UH1Jl di1kll k_llnv~ >:t plI.~b.~ u~ :!olllJil~

0908/75 4065,0904/363697, jaspis@jaspis.sk, www.jaspis.sk

• DJ MIMO • SVADBY, DISCO, STU~KDVE A ROD. OSIAVY. :iii' 0905/32 48 10, 09481 123224

• Pozi,o,na t,pov,c'v Kircher. ~ 0903/ 424349

• Obklitdy, dlalt.'Y~ s1:lsrkV, brusonio

drev.nVch pa,kiot. 'Iii' 0902165 29 79

• Sorna jaskyna, pedikUra. nechto\lV dizajl)_ ~ 0901/277688

• VRTANIE STUDNi. :iii' 09,5n7 62 52, 0905/88 " 05

• Pr.d'j , mo,taz plyoovych ,,,oobni,av ohriev.cov vody + dovo,. 1ii' OgOma B5 94

• 2asklle"ani(J, oprtl",a pantel". '2 090J/2E 80 1 a. 0902/16 59 55

• OauGuiem MATEMATIKU . viietkv stupn •. ~ 09'0/365842

• Kampl&t l'lroby, dosakavam umrtia. cistfm pomnikV. '2 090Em '440

• Pile-nie stl"01'1l0V a cistenie zahrad S odvozoln. '2 09W/92 69 93

LIKVIDAclA

Blltile InformaCle y predajnl Mostna 15. Nltra. tel_.fax: 037/653 30 37. 0902 900 502 e-mail:

• Vykon".'~. kompl'tn~ prerobkv by.ovych Jadier, (Iplna rek-ons.trukc:ia by to'll a rodinllyc:h domo\l. Sadroki'lrtony, stierky. ob.klad'y, dl.azby, m"l'ovky. hrubi omietky. kl,<Janie laminiltovej p-odlalTY, zateprovanie, fasady.;;J 'Vsetky 5Ulvebne pr'ce. Cony doh.dou. ~ 0911n~ 20 W, 09'1n4 20"

• StiBrkujBm, murujem, mal'ujem. 1ir D9(J.BI 129255

• www.slfadQbnv·serliis.skwww.stuzkova~Iavnost..~'k

• SAmO, '.r,o. Nitro cheet. prej.1 no digltaln. "liysielanie beZ_Gak~nia \I dllhom radB_Objedna'llky po ~OSDZI20 27 47

• A.utodopr;a'lliJ, stahovanio. OdVOl nop(Jtrabnych "ed. Lacnc. 'm" 09'10/31 52 U]', 0915128 24 40

• SPRACUJfM jlldnodlJl::tuJ il podvojno uCI.vnicIVQ, dan.v' pri,nani •. 'Iii' 09101 973003

• Odvoz bordelu. :iii' 0904/67 11 8S

pardon"

ti'i;dennik pardDrI: Anita LJrba.nov.a.

KMarina Tir:hi:lmk.a DaSil Kodadov.;'i, Dagmar (vr2cko .... a_,

Anetta Ondr~()Va, litka

Konil:cva, ZIl28f1,e1 MalochlCl\i',a,

R.adOllan OndruS.

Stanisla", El.uch Livia G,abri~ova.,

I armila MfkJ65ikova_.

Anna Haverollil.

Reuak.cia Pardon, lank.a Kr~ra 55, Nitra, .. I., 0371655 55 55, r." 037/651 O' 85 ,mail:nitra@pardcn . .si<.. www.pafdan.sk. Vyd'ava: 11"Ig. IOLef I(LJrB~ Pohranii:E! 62. ~ 2866109, z p~in~s:cmtch prc:dlon tlacia TlACIIIRNE VERSUS a.s" B,atislova

Dalsia ponuka:

LAMINATOVE PARKETY

Nazov: NAUmUS

Forma: Obcianske zdruienie

Sid 10: Bizelova 37, 94911 Nilra ICO: 42118824

• predaj korku

• brUsenie parkiet

• lepenieparkiet

• predaj

----

POKLAOKA, RENOVACIA PARKIET

RENOVACIA OVER! APLlKACIOU FOLIE

• z.iadne natery

.16 vzorov t61ii 5 lmltaclou dreva .v-ysoM cdclnosr voei \lode

• meznost roznych variant dveri

• renovacla zarubni v rovnakej farbe

~

www.nauhlusOl.sk

PREDAJ NA 5PLATKY

[I]

~9 Ku.tura

8ch h

na vi

by

26.3. 9:30 Ako slo vajce na vandrovku

DAB
13.3. 18:30 LAW
19.3. 18:30 Sardinky na
scenu, proslrnl
20.3. 18:30 Sardinky na
scenu, prosim!
20.3. 18:30 Okuliare
Eltana Johna
22.3. 18:30 Modra ruza
23.3. 10:00 Modra. ruza
24.3. 18:30 Kosa
26.3. 18:30 Testosteron
Stare divadlo Od 21. marca sa Nitrania mozu te5it na tyzden v znameni hudobnvch tenov a fasclnujuee] vaznej hudby. V nedel'u sa totiz zacina Nitrianska hudobna jar,

Ako prvv sa predstavi 510- venskv kornorrv orchester Bohdana Warchala. Najlepsich slovenskvch interpretov vaznej hudby bude viest Ewald Danel.

Na 37. rocnlku festivelu nebude chvbat 3. rocnlk Medzinarodneho festivalu organovej hudby Ars Organi 2010. K slovu sa dostane aj mlada talentovana generacia. Predstavia sa deti zo zakladnvch urneleckvch sk61

s medzinarodnou ucastou, Prehliadka talentov sa zacne 22. marca. .Jednvm 20 sprievodnvch programov je aj vvstava Spevaci V skclskvch laviciach. Popularni interpreti odhalia verejnosti svoje detstvo a studentske roky.

Pre fanusikov jazzu is pripravena 28. rnarca skutocna lah6dka v podobe koncertu Milosa .Jurkovica a Jana Hajnalu Classic- jazz art duo. 20 zahranicnvch ucastnlkov sa predstavia komornv orchester Ad libidum 2 Budapesti. Pocas orqanovsho festivalu sa zasa prsdvedu umelci z Rakuska, USA, Macfarska, Ceska a Siovenska.

Koncerty ziakov urneleckych sk61 sa zacfnaju 0 18:00, ostatne koncerty Nitriansksj hudobnej jari 0 19:00 v Synag6ge.

r:-:-.mlada talentova-

na qeneracia ....

Synag6ga

21.3. 19:00 SlovenskY komornv orchester Bohdana Warchala

22.3. 18:00 Spoloeny koncert ZUS J. Rosinskeho

v Nitre a ZU5 m. Ruppeldta v Bratislave

23.3. 18:00 Koncert zia.kov a pedagogov ZUS J, Rosinskeho v Nitre

Filmovy klub

Ako sa nam povedal rnanazer Nitrianskej kulturv a spcluorqanizator Nitrianskej hudobnej jesene pan Pavol Sika, Nitrianska hudobna jar je udalost na vysokej a kulturnej urovni, Nitra nerna svoj orchestsr, a preto tato akcla poskytuje zazitok, s ktorvm sa nestretavalu casto, Organizatororr zaroven vyslovil obdiva pod"akovanie. -dk-

19.3.9:30 Kniha dzunqlf 2.1.3.15:00 Kniha dzunglf 22.3. 9:30 Kniha dzunglf 23.3.9:30 I Snehova 24.3. 9:30 kriirovml 25.3.9:30

25.3.18:30 Ciclos de Cine Hispano - Ree

22.3.20:00 Nepozvany host 23.3.20:00 Kawasakiho ruze

Nova pekaren:

Cistychov & Biely - Diktat party Buty lezi

19.3.

20.3.

v ponuke o]

3-trojs1do

za VY-riil.P0cnu cenU

NITRA,Cobo,lho I - Polygon - obeh. 43, TEL./FAX, 037/642 5715, OKNOLIDERNITRA®AZET.SK, MOBIl.: 0918 895 728, 0918 181 721, OTVORENE: PON-PIA8.00-16.00

• BEZPRASNE BRUSENIE PARKin II' 0915/ 21 5695

• V.lkli Noe na chate na Ouehonk9. 1I'090~/46 90 36

• STOLARSTVO. Robime zekezkv m.le aj velke od A po L Kvalitn,. za dobru 09l1U. II' 0908/ 167655

• Vyu6uj,m anglicky j"Vk, robirn prspis dokementov na potrtac:i \I SJ a "II AJ_ Pndv uctovnlctvo. lit 0902/35 II 33

• M,ruj.m f,sadV domcv, ,t"rky. mafov.nie inleriemv cd L7. By I, jadra rid !3'DO elJr II' 0949/25 80 16

• Vyb'v"jel~ Overy a hypotekyy benke ,"im~ urokcrn. Kontaktujte na 2 [)911/29 81 02

• MDNTA<: PVC RDLIET. ZAlUZIE. SIETKYPROTI HMYZU, WC RDlETY .... ~918f75 21 63

• Mlitatsk.e praca, stierky, obkladYJ malb\lky, olll"ady. brany. voll'ry. Ii 0905/82 3400

dD ~ypredania skladDvj<h zasDb zafuka 10 fokov. montal' do 7 dni posobnost' tela SR + lR

0948 787 777

• KOPANIE A CISTENIE STUDNi. II' 09~J/ 584311

• Oprava "utolllat~kjoh pr;iook. 'iii 00001124 6940 • Murujem, obkl e dam, dl~zdim, stierkujem. 'iii 0915/'j0 08 61

• Realizacia. rakcrstrukcia RD, bvtov, w.plbvoni., obkl.dy. dla!by, murcvka, omiorky. stierkv. 'iii 0905/84 39 O~

• MASlin; GRAN CAY, P',ovsk. "bna poliklinik.. Aj u vi, dam.! www.

masazaqrancaesk ~ 09C2/01i as 05,

091 5/li8 83 50

Z.t.plb.",; 'ystem dod •• a

~weber

0'LASTOVE OKNA

KO DA system 5 lastovickou

*OKNA

• "lImena se h."II.ko"9th zostb, pvc oklen, parapotov a Inlloh dopl n k<nr • v-;m ena vchod""yoh d"er;, poitovjeh sc h •• n ok, ~"onc.kov a In9th doplnkov. prf.treiky n.d v.hod.". d".r.

*STRECHY

zateplenie iii hydroizola,ia s·treineho plasi"a. 5tresne doplnky

2080

*FASADY

.... taplanie obvDda,,';ha pliiiia. "pra". b.lkDnav .Iodiif

• .. dotranenie .. ,.~movjch poru<h. klampiarske prolee, ko""""y,,,ba

• bezplatne YJP.aco"anie n;i".hul <enovej ponuky a obhliadka objektu. vypr.coYilnie prDiektoy~j realtz..i:nej dokumentiide do 2 tjidlhn, ·financova"ie· vlastne lelonlo a i.b .. ne pra<ov.i ploiiny- vl •• tn;mencen.iuTSOS

ScUrova 6 94901 Nitra (oproli I'Ilynom)

tel. 0l7/14Il0 60 0901/414$46 anekGnllra@anekG.sk

www.aneko.sk

THERMOINVEST

Siovakiia s_r._o_

tel. 042/434 07 40, 0903{31 6774,0911/999899 e-mail: info@thermoinvest.sk

• OraZBvanle/osetrOYallie st~omov erberls, tinkeu nl8'OOdOiJ.a 'IIyrlJb-v pe ';ilSti,8Ch pomcceu IOZ9Ckoj 19chnikv. 'il 09011116 82 38

• Prerabeme bvtove jadra, zeteplovenie. prerabkv a vVst8\1ba RD, montM aadrokertonu, pl'v.jlice podlahy. omretkv. malovky. obklad. dlafba, klinke, z,lmkov, dlo!b e. V!.tky murerake • burecie prac e, II' OS08/15 65 61

• OPRAW PlOCHYC H sn IECH. a 09~5/ 30 )6 38

• Murar. elektrikar, vodar. podlahar. zamocl'1Il, te,ar. Skus.n! partl,. Iii' 0910/66 88 65

• Dbkl.dy. dla!by, pr.r;jbky starvch kup.llSk. by to •• j,dr', sodrokart6n. lit 0905/51 8342. 0911/li18342

• Ut,lel doucuja MATEMATIKU. W 037/ 6505466

• Obkladv. dla1by. stisrkv, mafovky. W 0914/ 22 OJ 34

• Q,po," "vody vo V,lej kupslnl do 68%. II' 0907nJ 61 87. www.kQgelb,uer·woter.coln • Stierty, byto'IJe jeo-e, elekncinstelscle, vodoin!liIlacie. obkladv, dla!bv. sadrokerten, a09181544119

• Mu,uj9m b"vtov' jadra, obklodV. dl •• bV, sli"kv a 0903!2lO8 92

• PRI MONTAI' lAHKEJ STRESNEJ KRYTINY; PLECH. MONTAz DEMONTAz ODKVAPOVEHO SYST"MU. a 09U5/8) 33 83

• Zlmkova dl.!ba + mawrial. 'il 0910/26 1154 • Rekon;truk"e domov. obklad. dla;ba. omietkv, stierky, sacrohrton, z.atepl'ovanie, in,talacia plastovaj vody. k.n.l~aci., oU,"<i. a murirske price. a 0903/916805

• FOTO. svacbv, osl av y. stuzkove, booky. portretv, akty. MOZnosf protesionalne] vizazs. .... 0905/4141 46. www.nino.sk

• AUTODOPRA\lA STAHO\lANIE. 0.33 eural

km ..... 0944/31 13 54

• Velka noc na chats - Duchonka. Vacsie skupinv ..... 0905/85 93 69

• Riel"i. pohl·,davok ..... 0911/31 88 83

• Sprs(:ujen1 JU.PU, mzdv a rJaiio"lie priznenia, kencelariav centre. "iW911/S2 97 84

• REALIZUJEM< HYDROIZOL!\CI< PLOCH¥CH STRieCR 'iii 0915/982680

• DOlloujem mBtematik" v!O!ky .tupne. Cen. za vyucovaciu Ilodim..J 5 eur. SQll1 vyStudOVSIVil Mgr. malem<llikv. 2 0904/834310

• KR8¥ I.cno a odbo", •. 11'09111228369

• A"I,do~,ava do 1.1 t. a 0904/2063 Jl

Poradenstvo + velleY vtber

• Peclkura, Nitra.Cermar.. '5i' 0911/33 12 31

• Bob'me srrnjnve nmietkv, poterv; ()bk.ladYr dlalby. st",·ky. tasady. "teprovanie RD. lit 0904/86 14 6J

• EI.klroilltlala" •• OI •• kolVOdy, pripojky. RS. lit 0903/8413 91

• VVkopove a buracie pn§ce minibagmm, v~y vYkoll. Ilizl;." cen,. 'iii 090Z/44 28 83

• Dououjam AJ a rlllllerllllliku ..... 0908/1340 W

• Hypol.karne a spolrobn€ "v.ry. 1i!0905/ 20 JO 59

• Pr.n'lom Skoda Fabl, combi. 'iii 0903/ 759748

• S<ldrokarlon, priecky, stropy, podkm'IJi.a <lj s mat. Ii! 0910/95 68 08

• VvkQm'lvall1-8 Ilsetky stavebne prar:e aj sadrok.rt6n, aj' rllllt. .... 0911iS3 n 73

• Sitl. vl.jok Hamv I 'CliO. iii 0902121 8395

Tel. 0910/315 210,0911/573321

• Vykonavama komplexn, 'tavabn, pr.ce. Ii! 0915/77 24 65

Veei sa ohl'adom kontroverzneho predaja kulturne] pamiatky sukrornne] osobe poh'li. Potvrdilo sa, ze mesto pri predaji obislo zakon,

Prevod nehnutetnosti na Kupeckej 16 na podnikatel'a Norberta Biid6ra Sprava katastra zrusila. Prokurator neuspel s protestom, .1'e rnesto

Od navrhu az po montaz vam pcmozu nasi vyskoleni praccllnfci.

Gabaj5kal0. Nitra lareal Dy.,aliho wi: 031/1410590, tel. 091116 23

Us etrite Va s cas a nechajte si poradif,

predsa len

predalo budovu bez verejnej obchodnej sutaze. Naslo sa vsak ine pochybenie. Mesto malo tuto pamiatku ponuknut najprv statu, ale neurobilo tak, Dom na Kupeckej ulici bol za kulturnu parniatku vvhlassnv v roku 1995. Prave tento d61ezity fakt Sprave katastra unikol a cela neprijemnost' sa vraj stala kvoli tomu. Udajne chvbsl k6d druhu chra iene] nehnutel'nosti.

Podnikatel'ovi patrili budovy, ktore si u.1' mesto prisposobilo pre svoje potreby - nlzkopodlahova noclaharen a denne azvlcve centrum. Boli mu preto ponuknuts alternativne pozemky a budovy na

vYmenu. Mestske zastupitelstvo rozhodlo 0 zamene nehnutelnostl v juni 2009. Stih- 10 to este pred platnost'ou nov ely zskona 0 nakladani s obecnyrn majetkom. Preto nemusela bvt vvplsana verejna sufaz. Casf poslancov vsak so zamenou nesuhlasila. Neeheeli, aby mesto prlslo 0 mesacny prijem 7303 eur z najrnu, Vvbor mestskej casti Stare mesto dokonca tvrol, ze cena nehnuternosti je podhodnotena.

Budova na Kupeckej ulici sa Ul ciastocne vvprazdnila. Smer sa presunul do Domu politickvch stran, SDKU tu vsak planuje zostar,

spela [iJ

19.3. Iris

Ako sa vsak cela vee okolo Spitalska 17

tejto nehnutel'nosti vysvetli 20.3. Klokocina a uzavrie, ukM:e cas.

r:-:-:cena je podhod-

notsna ....

Lekarne

pohotovost'

Hviezdoslavova 1 21.3. Na Sturovej Sturova 38

22.3. Nadej Stefanikova 52 23.3. Edita

Stefanikova 84

24.3. Pharmaeum HM Tesco Hratistavska 5

25.3. Pharmacy May, ozc Mal( Chrenovska1661/30 26.3. Parovce

Parovska 14

- pohotovostne leksrne s6 v cslonocne] prevsdzke

Vo stvrtok sa schvaloval odpredaj nehnutel'nosti na Kupeckej 7 (Art Galeria, knihkupectvo Pod vrskom a ina). Podl'a nasich informacil rna 0 vacsinu nebvtovvch priestoroy zaujem DADA PHARM s.r.o. Aj v tomto prfpade to s odpredajom nie je celkom jasne. Ako sa zastupitelstvo rozhodlo, vas budeme inferrnovaf v nasledujucorn eisle.

-dk-

pohotovost' pre deti a dorast Spitalska 6, Nirra, ord. h:15:30 - 7:00 (vikend, sviatkv): 07:00 - 7:00

TVOKiME PRE vAs

• viae ako 6.000 vzorov tapiet

• viae ako 600 vzorov zavesov

• viae ako 350 variant gruniz, rimskyeh roliet. kolajnlcovych systernov. zavesnych systemov

• viae ako 50 vzorov plavajuclch a drevenych podiah

• samolepiace tapety

• matrace PERDORMlRE Montai: a .. l'::aUzacia vo lI)'sokej """lil:e

}" uniSJiO

Hattalow 19. mtra • Cerm.3.:fi. 091.5fflI88H1. oarz essoo \IIi

• Prsnajrnern bjlboard II) rozmsroch 9,6 x 3,6 m nil! frekventovenei hi. ceste medzi TN ill BN. 'iii' 0904/64 60 32

• Liecenie strach-Jooie. bolesti 111avy. traviace problemV, problomalioke 'V'llahy, neil.pooh V podnikal1i a stu diu, financne problemy a Ins. S Q903/30 31 69

• Strojom alebo rucne kopans studne. Cistenie a prehlboval1ie .rudl1;. .... 0903/71 2021

• PONOKAM VSETKY DRUHY STAVEBNYCH p~Ac, OMIETKY, SHERK'!. FASAoy, SADROKARTIiN. REK. DOM. BI'TOV. JARNE Z[AVV. 'iii' 0948/51 41 44

• Opatrim v"e diet', al 24 hod d,nne, ,k(lSonosti m'm. Locno. 'iii' 0904/3681 5S

• Kapanie, cistenie, prehlbovarlie studnr + vsetkV'llodoinstalarerske pr8ce. 1if 0902}80 24 33,0908/105596

• wlNW.chudllizdn~vo,sk

• www.epicnrn.sk

• Predam blQckV na stavebl'le sporenie. vydokladujom IIlvorv <lj s DPH. '2 ~90JI 01 4214

• Predam palivo\l'f! drevo aj s dDvozom. :il 0905/17 80 59, 0905n4 62 20

• Pred~lIll tstransky profil Iseno. Doveziem. a 0905/98 2413

• Prod;m blokV no sravoboe a k DPH,'iiI'0907/ 227355

• IWIW.parochne·pricosky.sk, :il 0905193 1036

podfahy ibyvanie

• Ku~im stale k.nihv madarske, latinske, ma~y, pcl1radnicll iii! odlnilk"y. Pncestuiemza~latim. :il 090,/646, 11

• Predam CLA~INS. GUERLAIN zs polcvicne cony. 'lil 0911/40 21 09

• Prodam lACNO Nobasil, ISOVE~. 1611u, prom CO. un SADROKARTIiN. okno VELUX. Oov."em. W 0915/E2 50 48

• Predanl 1l0VU ori9in~lnu francuzsku krbo\l'u vlotku Invicla 14 kW. 5r. "'.uka. 339€ .... 0918/05 94 98

• PREOAM MIESACKU. ORVIC ZO, ROTAVATOR, SROTOVNix NA OBILIIE, NADRZ 1000 l, KOMPRESOR. OVERE 80 . PLNE, SPORAK NA PEVNE PALIVO A KACHLE PETERKY, VAlANDU S OLOZNVM PRIESTOROM. DETSKO POSTIElKU AJ OHRAoKU A CHOOO[KU. 'lil 0908/583366

stavba

• Bvliny cdstranili hsrncroidv, psoriazu, kFcoV8 zily. 1i'0905taO 11 08

• Pred'm bruseny TATRANSKY PROFlL, 1. tried, 3.55 EUR. 2. tried, 2.85 EUR. lloveziem. li' 0905/45 02 67. 0911/81 1880

• Prsdam novu PLECHOVU GA~AZ za 490 EUR. li' 0911/8118 80. 0905/450261

• Pred!m LACND POLYST¥REN, slerku, hl~.'dinkv. I,pidl.. cmieiku, CEMENT. Dovezlem. li' 0915/62 50 48

• TATRANSKY PROFIL ZA NAJN1ZSIE CENY. OOVOZ ZOARMA. li' 0903j(J6 88 70

• Pradsm jacmen, vhodny a] na slatia, zemiaky sgria neskore kOrlZunme sj sadbcve, covoz momy. li' 0911/28 02 41

• Pren.imomo obohod.. • kancohirsk. priastore Ii centro HR, 1Cm.2 a 50m2. In.

leeno 'iiI':0904 21, 645.

• Predem brusonYTATR.ANSKi' PROFIL· od 3 EUR/m2. D.".»'''mo. 'lil 0918/84 30 60

• Lacno prsdam satv na 1. :iiI/ate prijfm.ania e svedcbne Silty. moznost'vYberu. '2 C901/ 104894

• Kupim plechcve bedne li' 090)j612~ 11

• Kuplln zvaracku TRIODYN aj li' 0901/612~ 11

• Prsdsm nove 'IIchodovs pla'StCtv€ dvere , ks, 5·badav. uzamy"n Ie, l1aslovitelne panty. zateplon~, kvalitn~, lacno. 'iii' 0908/20 07 41

• Dochodcovsk\i pobyt . kup.lo K •• ao •••. li':045/544 20 40.

• Pr.dam tord. pali.ove dr •••. objodna.ky na d'arsru sezdnu - zEisobite sa "CiElS~ Stiep,ane. od,ozky, matrovi ca. V 0901/41 35 33

• P"dam 40'.0001' krisl.rovy cbraz "akC li' 0910/13 90 56

• P . stavabou m i.Sac kit, kachle P<lterky, B. aj EL. kosseku s kosorn. 'iii' 0915/10 9 1 14

• Pradam neptl~ite kachle Gamatky so ,.ruooym listcrn. Cena cce 200 .ur, iii 09041 867451

• f'red.m k,demfck. nove prsnosne umy...odl c, iii 090S/68 21 97

• Pr,dam malotraklar AgUlt, V.ri. 'lil 0~18/ 783442

• Predam cinkulilr. 'S og,lSf;lS: 34 42'

• Pr.dam ullilnabul1ku, navu 6mx31n.

~0915!2810 05

• Pred!m TATRANSK1' PROFll ad 2,80 €1m2. 00'""00<1110. Ii' 0907/88 58 33

• Prsdam tatransky profil od 2,SO €1m2. Dovoz zdarma. iii 0907/82 73 36. 0905{56 77 38

0.11€Jk~.

iLEVAP

DVERDVE SnTfl'!llV

IIowI .sad.9 T/I,037/6531426

Nitr.-K.,nek 1 ... p@I .... p. ...

P'ARKETY >-drevene

It ' >- laminatove

• Predem polyfuznu Z\I'~racku pre

vcdoiastelaterov no pia stove trubky, 7 nadetsvcov -+ klieste, cena gO €. nova, asruka. 'iii' 0905/61 90 09

• Precam z:varackv C02 za bezkonkurenane t::-eny. nove, .aruka, dovezi.m. 'iii' 0903103 3930

• Predarn k\lalitnv tatranske plofil. akcia od 2.9tJ Elm.2 a dlazkovicu s dcvazam. a 0907/82 54Q). 0908/93 6) 05

• Predem ocelovu stresnu konstrukciu, rozmer 11.14m a vioc. a 0907/15 26 28

• KlIP,," plechovu garill alebo pl8chavy sklad na st.vbu, S ~9~5/19 11 95

• Pred'm regile do potravin. 'iii' ~908/46 14 19

• Predam v¥Cap , chlaool1im. 'iii' 0911\166 88 65

• Pmclam dvo.jh.rob na Paro-vskom cintorfne. a 0915/28 25 11

• Preol8m stalDvu li.hBn. li' 0907n9 80 10

• Preool avocl1ych stromov. ~ 0903/13 1601

• Predam -vapkuzn.Karnher HDS 695 r naftovy ah, ... , m.lo p."zivane, cena I 500 eur (dohod. mom'l. a0911jJ2 1401

• Pr."m PC v dobrorn .1'V8, 30 our. w8b kamem biele vina 0.66 eur~. ii' 0905/13 87 15 • Domace tarry r6mych n,r8rOV a churl, ej penov e, iii 09D3/45 26 35

• Predam fi I ter ria p itnu '110 du nmrv a rnotorova pilo ,till "lVi~"ne. 'lil 0804131 01 29

• PrerJam kaderllicky p!Jlt, hydraulicku stol.cku " 330 .ur + "t.r~ky, :il 090mO 69 39

• Oprav8 striech (ai I3zbestocementj, rin, kaminav, kravov. a 0903/5Q 21 B6

• Patro,ujolo 'nflit' danovV zaklad? AI.b. OPH' W 0906/41 40 25

• Vykupuj.m drev; ,. storych srod31, aosky VVra llane Qd sink •. :il a 9 17/3 7 88 S3

• Kupim bel6nov8 rury na kaniilliz8e;iu priemer 50·60 em. Ii' 0903120 67 76

OB 'OON CENTRU

Novozamo(ka 199138 .. N'itra - Kl"skany +421 376551611. +421 915991 2n, informac:ie@farby.sk www.farby.sk

BEZPROBLtMOV~ PARKOVANIE DOIlOZTOVARU PR.EDAJrtA PLOCHA 2.500 m~ ... 1200 m2

OTVORENE 7 DN(VTV!ONI7.00 -19.00

PLASTOVE A HLiNIKOVE OKNA ~

~~' '~\ ceti~j~:: OKNl.ISTER

: m8:i~Vky LORED, s.r.a., Sladlcovlfova 11, Nilra, 1. p., f.dv.21,

_ monlaz e-mail: oknalwisler@cenlrum.sk, www.oknatwisler.sk.

- demonlai let. 0911 416229 NONSTOP

Na zasadnuti Predsednictva Zdruzenia miest a obei Siovenska, ktore sa v utorok konalo v Nitre sa zivo dikutovalo. Hovorilo sa aj 0 nedostatku financif v mestskej pokladni.

Za prioritu povazu]e predseda ZMOS Michal Sykora zakon 0 socialnvch sluzbach. Kedze novela tohto zakona bola v parlamente zastavena, pripravuje sa nova, ktora by mala sancu na schvalenls po volbach,

Druhou ternou bol dopad finani':nej krfzy na rnesta a obce, Ministerstvo financii

prislubilo pomoc v podobe 40 mili6nov eur. Sarnozrejme, nedostatok psriaz! pocituje aj Nitra.

Mesto musi zacat rozurnne hospodarit. Pracovnici mestskeho uradu nedostali odmeny, nedoslo k zvvsovaniu platov. Primator Jozef Dvonc. ktorv je zaroven a] podpredsedom Zdruzenia miest a obci Siovenska, je vsak spokojnv, Neprislo toliz k ziadnemu obmedzeniu investicne] vvstavbv.

Aka prioritne je aj nadale] dofinancovanie projektov, ktore boli financovane z eu-

y

Ie

r6pskych fondov. Primator nevvlucil, ze na nicktore projekty si rnesto vezme liver.

r ... nedostali odmeny ....

Ci sa tieto planv podari zrealizovat a ci sa krfza naoza] nepooplse pod zastave nie nejakeho projektu mesta, ukaze az cas. Takmer iste je, ze napriklad motoristi sa rnozu rozldcit s rozsiahlejslmi opravami ciest v meste.

-dk-

covanie jednoduc:he:ho nehe uctovnictva,

nOVe priznanie.

09"7/9.3 34 5'

~Foto ty:idna

Mestu pomoiu live hospodare

Mate aj vy fotku z Nitry a okolia. ktora stoji za zverejnenie?

Poslita nam ju na pardon@pardon.skl

INTERIERY

'!!!~!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!""""-S-V-S-T- .. -E-M-®UI.8eniQkOVQ2, 94901 NITRA ~ I •• e-ma!l: !nfo.nr@ksysfem.sk mobi/:0918341862

ZALUZIE' RCL.ETY· SIETE' MAR Kizy

feU.: 037/286 1145 www.ksystem.eu

VSTAVANE SKRINE

~

I SENATOR I

~

AVAIE SKRIN~~

DD JEDNDTA • ul. B. Slanc!kovej IChrenova). 1. p •• Mitra. lei: 1137}650 36 31 previd:zka • Rastislavava 16, Luflank" lei: 1137/178 32 13, 0905 581 139

GARAZOVE BRANY

Garazove a priemyselne brany

• Precam nove aeriedenie rjlchlehD obeerstvsnia. PG 48000 WR tsrez 15500 EUR. iii' 0915/84 4116 TN

• Kupim hoblo va cku typ . Jarema 40 em valse [potreaujem opravul. W 0907/64 53 84. 09H8/12 95 14

• Predam komplst eleklrlck\i sporak, drev€ny zahradny nabytok - stol ill 6 ks stolidiek. Iii' 090S/54 08 40

• AApredam digitirlny sateltnv kamplet SO elebo H D ns prfjem 21 slovenskjch a cesk-ych prnqrarnov + NOVA, aj 300 ;zahranicrly-eh, so slovenskou a] Eeskou kartou a dvcmi konvsrtorrnl. B", d'al~lch m."lnych poplatkov Gena s mantalou ZZO€. Ill' 0905/27 54 35

• f!onuknite prebytky lO stavbv polvstyren. fasad 5, 8 ern, sover 10 em rlepol£f'l,lane akn' 180,145. 110,150. .chod. d.ere. pr.dllm ,bytok p.r"priopu,t. I6li •. ,.vit. lyle. Iii' 0905/22 69 29

• Predam biBle aj cervene vlno, eena doh(}doLJ 1St!. W 031m3 3B 36, 0901/14 2210

• Kupim stare auta od rJJ. 8.8 do 98 Toyota, Honda, Renault 9, 11, 12, lii, Dacia a slar~ie Mercedesy + dod'vky Toyota, Mazda. NI""1. 2 0915/67 5259

• Aut.polie.vila NHllA-CAR W0910/ 524554

• Najlacnejtie :www .a utodielybn.sk 20906/ 21 0156

• VYFIIlI:laj jilzdsnvch pneurnaffk a dlskoe; il· a903131 52 36

• Pr.d;l" $tvoriolk" 250 cm3. lito forb a, 110 ole~tr6noch. Cane 1 100 our. W 0916/l9· 2816 • Kupill1 havsl'ov;;lI1e:Okwvia, Fabis, Felicia. Golf. Paeset a in". Ill' 0903/11 82 50

• Predaln 4 ks I.tne pn,um'tiky 175180EI4 na Skodu Octovi a, 10 .uril<s.W 037/6504131

• Predam liatinove diskV 16" na WV + latnu pne-u. Contine-I,tel SO·percelltlle. Ce-IV;' 350 eur + moin' dohoda. 20905/129922

• Pred.m Skoda Octavia 1ST L&K, r.v. 1012002, pl,a vYbavav koii. V.1·I~i <lobeY st.v. 6 500 .ur. 'iii 0911/424139

• Predsl,1 Hyulldai Getz l.4i premiulil. prev.adzka 12j2(J:08, 29- S(J[) km, 1. majiteF, cena 7000 Bur. BonlJs zimne pneum.ati!ty na diskoch 'iI 0904/92 15 65

• Prodam fiot M.rea Weekend, 1.9 TD. 14 kW, r .•. 97, cell, 20000 + dohod" 'iI 0917/45 1941

• Predam PeLJgeot 3[)1 SW, strieborna metalfz8, r.v. 2002. po STK • EK. velml p,knV ,tav 'iI 0911j1j3 33 90

uto-moto

• RECVKlACIA AUT NR - MI.narc. + odi,h W 0918/53 77 75

• Kolpim Felici", W0905/31 0414

• Predarn vlek za GS_ auto vlastna v-yroba, 13", STK . 250x90x50cm, celk, hm. 600kg, uvezie ISGGkg, nave pneu, ,'",ne, 440€ ~ 0904/ 296628

• K"p,,~ ND ua Ska<laIOGGMB. 100 a liaR. Iii' 0905/15 S2 40

• K(j~im motor" Jawa 350· 634.!ii' 0905/15 8240

• Pradam fiat Emma combi, r.v. 2006, hnec:l;§ rnetallza. VY".a: ABS. ADS. 9 airbaqov, centralne zemeksnle, DSC, ESp, rz, dialkove ovl.d.ni" ,I. okna 4>, el. zrkadls, hmlovky, illlobilizer. pall,Jbll~ potrtac. nsvigsenV system, tnnovane sklB, I.'yr.rifilianie prednaho skla, klilllatiz.ac:is manualne, z.abudovanV ,. na SIM kartu, "90500 krn, wmenene rczvodv, clsj filtre. Con, 6700 EUR. il 0948/00 89 47

• Pre<lal~-Tatn,J 148 S3 v zachovalom stave, cena 4 000 our [dnhuda morn.). Iii' 0917/ 72 1401

• Predam fiat Uno - Fire. r.v, 5/1986, "999 em. b,nzin. 135·t"ic krn, 35 kW Mq hnedv 3 DV, stale garazovan~. nikdy v zirne neja:zdenv, teraz racne asi 1000 km, cona 95[) eur, dohoda molna. STK platna do korea r. 2011. Ill' 09031 399405

• Seat Leon 1,4 16v 2002. Modra m,talr,., folie, cantril. klima. abs, be"in. Ako nove, 3700 ecr. Dohoda. 'iii 0904;560331,0914/131086 ajsms

• Predam Aviu A31, turbo - skrira, motor pc GO, lacno Ill' 0911X)6 5712

• Predall1 ladu Niva, r,V, 98. cens dollOdou. 2 0905/60 39 54

• Predam Peuge,1 206 IA benzrn. r. v. 199B. CBn, dohDdau. Iii' 0905/60 39 54

ozm\menie

• Studentka hrad! sympatickeho mut.. 51 090S/4S 93 96

• Si zo \lSE!tklihu smulna? OZ'lii sa sympatickemu ,uprlmnemu mulovi. 51 0910/37 12 5q

,

PLECHOVE .STRECHY

Projektovanie staviebt energeticka cerlifikacia budov.

-----------------

0904/269 236, 0905/604813

• 34 r. slobodny. be,d.UIY hlodil zodpov.dnu a pracovitu zenu pre rodinllY iivot. W 0944150 9705 SMS

• Neeh,,' by( ul sema? liada sa Ii mul'ke pohladenie? Yak nevaha] a ozvi sa. a 0907149 13&5

• UprimllV. s-ympat,i.r;kV &1 hlada (rpri11111U, sympaticku priatslku na pre!itie vornych chvfr + l'Zf.h. W 090J/13 S 1 24

.44/171 slobodnY. dubre] povah-y hl"ada jednnduchu, ro,umnu l.nu s du!evnou bednetcu do 42, Prcslm foto len ",1ne 'iI 037/650 49 20

• Sympatickv, vell'ni •• !ni.~ mu!, atletickej postavv. 41 r, na dobrei crovni, hrad. dilmu milen~(LJ do !]'lJr, na diskr(;tnv emlicky mah. W09W3n413

• 25-rokCJo'll_ 180cl11, SYlllpat';§k, sportovej postavy hr.d. mil. liprimn. diev~' do 27 rokov no valn, ,oznam,,,i •. SMS 'it 0904/11 0936 • 48-rocny rOZ'liedBny, zabezpecE!ny mLJl S ,'yspori.danou minulo'(o" si hl,dil !tIhl" '.nu n. vi1IW a tw.IV .,f.h.i:! 0902142 94 27 Nltr' • okolie

• 53116D oitovo zalolena, tempooram,"t11, SS hl"ada stihlehn nef.ajci~ra 4,8-56r na spolocne chvil •. Iii' 0904M 4809

mobil: 0911 275 096, t~l.: 033/550 54 39, fax: 0331550 13 661JP1

bery13p@maIl.t-com.sk, www.bery13p.sk ~

"'Ii roticke sluzby

• D.br. zab.hnut'i EROTIC CWB Mad. n.v. di •• cata i i.,v [a] b,ig.dna). ~ 0905/40 10 21.0915/918180

• DISKRETNA KRISriNKA 24 r. PD lu ml'ia). Ill' 0908/51 09 92

• 26·r, Simona. oral hoi + anal. Ai ssken. Ill' 09Q4/31 78 67

• NR - nova Dian a. Iii' 0944~0 9·9· 93

• Skuro';n. a silna ~dpora mumosn, dlhy UGiook ~ 0944i\l5 1218

• C,t. 3·ky. anal. 51 0917fl2 68 32

• S.x.' kook, pro p".'. NR W 0944i1l61S 55

• NR - oral bez. Iii' 0904;58 06 35

• Predam ko1:fk gotfov! pelice Ilama Handv za 30 sur, detsku dravsnu "Stclicku za TO 9ur, odr..azatkc,.motorka 3 .. kolesova. Bste 1.5 mke v ,.,uk. za 12 'UI. W0905/97 93 28

• Predam detske vscicky pre chlspceka velmi pekns a lacno ori 0,60 do 6 ,or, hr.cky, v.niok" so stojancm Ill' 0904/6247 11

• Ktc pndaruja blcvkel 8 rccnemu cblepcovi. ktorji he VOlml pot-sbuja a kornu ja ul ,bylocnY. P'rO&iIl1 seriozne. nie hsn~burd!,.l. a] dohoda. ~ 0905/28 66 19

• Pre dam mobilnv t.leMn Samsung SGHf4S0 touehwi •. vyoarllV ,tav. "ruk. 1 112010. ()dblokovany, 2 puz.dr'a, k()mpletsptfslusensDmm v krabici !sl,l<hatka, usb kab<ol, In!talacne CD). eena 99 eur, ~s 2_ GB MiGroSD kartou 105 eur) Iii' 0908/18 43 63

• Prodam ",obil"V talcion Samsung OMNIA 2. novy, zab.alE!nY"li krabici. cirucny list, nalligacny w.tem. Cena 3aO .ur. W 09D3/1 033 Dl

• PredBm plynovy sporak s: elektrickou rurou"li zachovalom sta'L'09 Mor.a M 35 eut. '2 0905/ 7417 lJ

• Pre dam .odne poster •. lir 0908/81 54 9~

• P~d'm o.,venu {Ii a polloony s!ldacku S umyvatel'nvm povrcl1cm. 3.1 .. 1 s nl.lt'a:ho'IJ(JcolJ C;flstOLl 'II ttojke. 2 miasm na spiEluia·. Cenil 350 aur. ,pi;vodna cena 32 300 Sk. lir 0905/22 9S 01

• Plodam kanc.larsl<v nabylok. 3 skrin •. 2 sto1y + stolik pod pc + takm!lr nova mali] chl.dn;ck •. Iii' 0918/3B 66 16

• Prod.'11 J ks l-roclle val,n<ly. 'it 0918f BO 85 16

• Za svmbolicku sumu predam tmavu abyYv.aciu stenu, moznost'variability sl::ladania jednotlivych skriniel.1ii' 0904/27 96 44

..

OBOCKY:

KA TRiNICA, OC NITRA IlEFiNIKA 50, NITRA ~8i19Z2

14, NITRA

1'M.~J~""W!t...,&1 83

o o N

~

I.f)

o v

;t;; a::

Suroviny:

1,5 kg bravcoveho pliecka 25 g rychlosoli

5 z.rniek celeho Gierneho korenia

vrecko na tlaeenku alebo uzsie rmkrotenove vrecko

v Siredu

Prilfte nas povzbudit!!

~ Vtipy a N
-
en ....
• Viete kedy je rnaximalna • Hada sa lena s muzorn: "'_
hmla? "Bola som ja pekna krava >U ....
Ked' este aj vtaci chodia ked' som si fa brala I" "'Cl.J
peso! "To je loz.Pekna si nikdy .. ....
• Pyta sa majster DSla na nsbola!" ._ 0
stavbe: • Ide Janko a Marienka po >N
M: "Dezi, vidis tam tu mu- lese.A Janko vravf Marien- Cl.J LI1
-
chu na konci lesenia?" ka teraz ti spravim niece <0 ....
D: "Nie, pan majster." na co do smrti nezabud- Q
M: .Tak chlapci, balfme nes, Marienka cela nate-
pre slabu viditelnost!" sena sa zcne vvzliekat.ale -
• .Kedsa so mnou pomi- Janko odtrhne haluz a V)
lujes dam ti mobil", vravi vypichne je] oci! LLI
babka mladikovi. Mladik • Na dial'nici v aute: I-
samozrejme suhlast. po- .Pczri, Matus, ten muz za >N
miluje sa s babkou volantom bavoraka spi!", 0
a vravl..No babka, tak ten vola manzelka. .....
mobil." "A kvo!i takej somarine ~8
A babka vr avl: ma budts?", nastvs sa
.Tak si chlapce pis, 0905" " rnanzel. ,

ena

Postup:

Umyte rnaso pokrajarne na mensie kusy, vlozime do vacse] nadobv, posypeme rvchlosolou a polejeme vodou. Vsetko poriadne prernlesame (riajlepsie rukou). Potom

na 2 hodinky dame do chladnicky. Zmes znova dobre prerniesarne a natlaclme do vrecka tak, aby medzi kuskami rnasa nezostal vzduch. Vrecko l oboch stran uviazsme pevnou nitou, vlozime do hrnca s vodou a varime na miernom ohni asl 3 hodiny. Vrecko s uvarenou sunkou

vyberieme, dame do plytkej nadobv, zatafrne a nschame vychladnUt'. Nakoniec obal odstranima a sunku posypeme roztlacenvm korenfm. Podavarne s uvarenvrn! vajlckami, prfpadne so zeleninou.

0910 441 948 0910'QQ' gQa 0910~4' 948 0910441948 091044'948

":Jgarsiinh CI'lTen(]v.a ~2-i byt Klokocina ~2~i bvt '" t:entru N'itry

:::3·i ,zrekonStr,'v Stefanl)\rlWv,ej ~~-i KJoko~i!'la

POZEMKY

PRENAJMY

RODINNE DO MY

::'Sl1lv_ pcaernkv 11 Par_ Hajm::h O~l 0 441 g48 ='2·j RD v 8elilldi!;iilc=h. 311.1Ioz.

::'Ba a 58 stav,pl)'z. Mal .. Lapa~ 1191 D 441 114-B ;'2-i RD ~ Kuln"u,t1cll

:)8.J oSPnaKvn.1W 0910441946 :lJ+liROl,ho"

~5as[a\l.po~. Z"ob:or.olupke OHIO 441 saa ='J-i au Pilla

::'SilSPCe,chym:e []g.1(]441~4!l !I4.iRDVino!lol

::'8,5.a S'l:a\l.pOl, v Nitre--Zobor 1191 D 441 948 =-e-i an lufiankv

:nOastaV',pDZ. v2iranoc~ O~'O 441 g4a :;'6-i RD Slil~iiny

::'128,14 e 5t81f,POl. Jan_fkDvr.:e 11910441 '948 ~6·i RO 'I!' D,Stit6roch

::., L ~ stall, pOL LLJldicovc.e []9011J 441 ~4!l ;'J·i Ret,.. centre NA, 12.5 ~ ~U)Z

::'123 SP'lAlek~inciali::h 1l91D 441948 :;f',JGvo.s!al.lba RDvJanfloovciach

~'J a staY,paz, v Nitre -Chreno.a D910 441 946 ~3-i A[) ~ LUGnici ned Zita'llllLJ

~Eii;B~ ~ ,8 SPv Malom Cetfne 0910 441 9~8 ~4-i RD Velki Ripi'ia.nv

~1 ~,14 a SP Vyi'!apy-DJlatQVce 11905 18!i82!1 ;'4-i RD v Podhor1moch

:)IHSPvJ"t. 0910 ~~U48 :)4·iRO .,Co.oii

~'6;;i SP vD 1Jinoclola D905 185 629 :).s,j n,OVl)St;B'lJl;Ju AOvlir.anocn

~11 ~, S;!aV, PO!_ v ~tiIBroch 091 (] 441 9~8 ~3-i ~ CI V~Ik~ Cet[n

::'9,6;1 slav. oz. V_ Zi'illJiit! 0901(] 441 948 ~A[) 'It Nitre - Pod k:ellvariDLI,'9,2 a

I,

0910 4~1 948 0910441 948 0910441948 OSU5185829 OSU5185829 091044'948 0905185829 091044'948 0910441948 091044'948 0910441948 0905185829 0910441 948 0910441946 0910441948 D90, 18, 829 090Sm 829

;:!IRes~u~cla-penzi~n 'It Pate D90518-5821J

:::42(J(Jm2 na pr,vY.st'll' Kr~hI'iOcl1 0910441 '9413

:::Vinica is. chatou Ve~~ Eetln ~Rekr,Ghata Sti:rn:rB pod lescm ~PolvfullkGn& bud[)v.a v NR ~Chata II vinuhradom Jelenec

":IKan,preda,jne,skladl)\I'e, priesrory

v centre Nit" nil PoSBj zone 091 C' ~4 1 948

::OKaneBI, priestDolne KrikanV 090578582.

:lVy" .. tl.d. prj.story V"bl. 0910 ~4' 948

et- i,byt.RDn.Zubori 0910441948

::6-i RD nijjZoboii 091C, ~.Il-1 941

':)]-1 ,bungalQv no\tQstalr_ Chremndi O!lllJi.;l4 1 H48 ":IHala 240m2 a 'kane-,na fermani OUO' 441 gil-a

INE PREDAJ

------- --------

OZNAM

Stare divadlo Korola Spi!alGl v Nitre, aka organilacia v ,1ia~ovatelskej p5sobnosti NSK v sulade s § 9a ods 151 zak H46/2UOI z., o maieiku vyMich "zemnych celsov v ,neni neskorsich predpisov Nsrej nuje:

lamer prenajaf casf dO&ilsne

preby1ui:..ych priestorov. nachadzajOcich sa v budove supisna flslo1550, katastffilns uzemie v Nitre. na pare. c.2()<18, ul 7, Pesieho plukrJ c 1 scelkovouvYmerou 118 m2,

Nehnlllelnosfje '"pisano v katastri nehnutetnosti Kattstralnll3ho uraclu v Nitre, sprava katastra na LVC.4113

Pri~adny najomca bude ~ovinny previidzku prenaj"tiho pnestoru prisposobif ilexlbllne vldy podia potreb a poliadaviek prenajimetela

V pripade ,iiujm" Vase cenove pon"ky predlo!!e do 2.~.20W, do 10.00 hod. na adresu: Stare di •• dlo K".I. Sp;;ikn ~itl'

.1,1. PIOoi.h. pl.1w 1.949 01 Nit ..

Voznacenei Gb~lke: .NAJOM" DiilumzverejnBnia: 19.3.2010

Datum uplynulia leholy na zvelejnenie:

U.2010

Datum .plyn.tia leholy na d~rucenie

conDvYch ~DmJk 2.HOI0, d. 10,00 h.d.

Bli!~ie inform!cie na tt. 031/6524093 8·mail: dramill.rgia@sta.edivadID.sk Konlakln! osoba: l-.eta Giilii90vi ZOdpOVBdna "Dba: Ond1i!j Spi~"k,

riilditel S DKSvN

• 'PrEdam malffilskYGh psikov, OdCBIVEnB. zooGkovan'. :Ii 0904199 03 06

• Strih,mia psov 'II JellmcL W 091.5199' 85 90 • Predilm jahn~ta. ka-zl'<!Ita, biuanie masD. ,yr.ve vyr.bky. :Ii 0907n5 83 38

• Daru jem cvi ceneho nemeGke ho ave iaka 5 loln,ho, do dobrych relk, .hodny k d.lom, 'j n. ,tra,"",e, 110' 0918/54 8, 45

• P",,",~ o!lI'"n. 140·150 kg. :it G90S/30 54 63

• Sulky nem. D.<laka hradaj" dobreho pima, Odcervene. (]cko'llane. L'sn 'II.azny zaujemca. Za ,ymbolicku cen., :Ii 0910/9401 46

• freclam clemeilo dobennana cistokrvneho. 3·mes,ln'ho. C.n, 100€. V.llql KI~!. :it:0903 513328.

• Predam holi!lndske kra'lkm:obe kacicky vysoko hniez.diac.g, rozne farby-, s:pol'ahli'vo se-dia, \i'YUZlvaju sa ako k\l'oE:ky pre okrasne kaE:itk'y. a 091,/16 00 85 HC

• Predam cistak_r\llle s.lsl1l.atka, VGIk\i Clvciarsky pes, milicik d,tl· be, PP 1ii' 0901;71 n 43

• Predam .zajacov do c.hovu, aj l1a konzulTI. a 090115' S4 40

• STRIHANIE A UPRAVA PSOV. STRIHANIE

WVIIW. stri h ani E! ps i knv .estra nk y. sl::

• Pr.d'm gazdo •• ke kurcal', ,upor1',!ke • strednefaZke brojl€rOVB liniB. UrcellB [10 cho\l vonku, odDlne voci chorobilm a nen~rocn8 11. krml"o. Objednsvky madu777@a,e1.sk lil' 0903/2. 01 98

• Pc.d'm j,hnal' . Hocnolocm,nsk, 31, CerIno,i 110' 0907/43 2, 93

• Freclam dom~ce maSO\l"8 oSlpime - v-YhDdne. 110'0903/469232

• Prsdim alebo vymenim koDZY lCl ovce. 'lit 0903/46 92 32

• Kupim 'kykorvok by!. Iii' 0903/18 27 51

• KUpim akykoNek ,yt, Oir1l1O, a ()901172 1381

• Kupim I-ilb_ byl \I NR, cena 25 (J(J(J Bur \I hot.VO'li, a 0903122 2612

• Na~i k1iellti .cakuju netrpezli\lo Il;;l pOlluku v.tich nohnllleln09lr. :Ii 0905133 1 9 56

• Kupim garsollku prip. l-izbl"f\lV IlEl Cllr8110v€j o v mesle, plalbo v hOUNosli .. a0905/65 21 88 • Kupim g,rsonku .I.b.l·~b.byt. Nltr., PI'tba v hotovostl. W0903/35 201.

• 1!III.\i'\I!I .... ealprogres.sk

• V.,m.rn ,urno do prenajrnu byt. Ill· 0907/ J2 1,381

• Dam do pr.n,jjlml 3·~b, z.riod.nV byt n. Kloko'!I,", 300 .orlme, + e"ergie. 'iii 0905/44 1280

• L'tno pron.jmem s.moWlln' izhy na Chr.nov.j v RD. :Ii 0910114 89 91

• Prenajmam z,iuiadeny 1-, iill. byt \I" nO'IJDstavbB, NR. ""jom + .n.rgi. 360 Gur. :Ii 0905/64 42 13 • Danl do podnajnlu z;;lri;;ldell~ l-izb_ byt !li;! C.rm.ni, C .. , 300 eur + ,,",gi., :Ii 031/133 2311,0902/11 7863

Prekliaty Q5trOY OokonolY unlk

Doktor od jezera hroc:hu Princeuill a iaba loulolcl

Mik~IQioye srbalstvo Funny Gam ... USA

o u

@ ST 138 @ ~T 98 @ ov 102

o SD 97 13,40 @

.

CINIMAX NI1'IIA

ARIMART. 5.1.0 •• Stefanikuva tl'. 5, 949 01 Nitra tel: 037 642 55 28, 0910 441 948, 0905 785 829. arimarl@arim:artsk

• Pranajnsm ;zariadsnv 1- izb, byl v novcstavbs NR, ,ajom+energi, ,60 eur, :it 0905128 2763 • Pren.ajmem n9Zariad-en~ 1- izb, by! v NRr Klokocin" nsjorn+enarqis ,90 sur, :Ii 09051 281763

• Prenajmern samcstatnv 2-i.zb-_ bvt '1/ RD v lui,,"k.ch. 'iii 0911174 71 87

• Prenajmem qaraenku na CiuBnov8j I, cena dohedc u, 'jj' 0901/21 2255

• Prenajnem ad 1.4.201() 2-izbo"VV zaria:deny byt \I' RDt Nitra - C-erman. Parko'Jani(3 vo dvore. Cena dohcdou, :Ii 0371656 62 20· veiarvecer. • Dam do dlhodcbeho pranajmu garsi5nku s I:;L korrpletna zrekcnsnuovenu • .zariadenu '1/ NR - Tr. A. Hlinku. Ni3jom 2,3(J eur vratene energir Iii' 0902/40 86 24

• Pronojll1em I· iz'. byt, V 0944/11 50 94

• 'Pmnajmem zariadeny l-izb. byt 'b' RD v Ri"iovciBCll, oal1lO,ta1ny v<hod. :Ii 090S! 843493

• Pren.jmem 3·izb. byt 11. Chrenov'j 4. po I":elki'wej rekOllstnJ~cii,ciastotlle zariadell~.cerla 480€ vratane .nelgif.Volny ihned. :Ii 090 31 12 170,,0903165 S5 60

• Prenajmem 2-izb_ l~riadE!ny- byt \! centre NR, 500 .urlmos, Vratilne ",ergil. 'iii 0903117 22 21 • Prem;ljmem 3-izb_ byt \I C::B!ltre NR'. 7DO Bl,Jr/ me" dohod" :it 090311) 2221

• Pr8!1.jmem 2· ~b podkrovny byt. 'iii 0910! 31 1966

• Pr"lajm.m i,bu 2 vi; stud."tkam v 3- i,b. byte not Klol::ocine. a 09:05/85 41.) 33

• Plell'jm'm l·izbo"y byt v RD n. ZObOI., kOillpletl1e zolciadeny, rnomosf parkQ\lallia vo 4Jvme, pripotdnB garaz, cena: 3:OD sur aj s ."elgiaml, 'il0910144 1948

• Ponuk~m na pren~joDm 2-izbCJov-y byt, 30m2, 250€/mos a0905M 3619

• PI'B!lajlllem 3-izb_ byt Nltra German- JuZrla ul. 80m2, 60D.eJme:s, pre n~rocnehD klienta :li0911110 79 48

• Preni!!jmem 2-izb. zariiildeny byt ria Klokocine. Iii' 0904/1 " 81 08

• l-izbo_ byt 118 prenajom, Chrenava - Nabl·. MI.adere, 30m2, zariadeny, 250Elmes.bez ."elglrV0905/5236 19,

• Pren~jom 2-ilb. by' Tr. A. Hlin~~u, priB:str-anny, rek-onstrukcia, 66m2, 330 Bur!mes be! energ. W0911110 79 48

• Fren.ajDm 2- ilb. bytu, F.arkove nabr.,Nltr8,119zariadenV, 3(l(l€/mes + en9r~i9 V09D5/52 3619

• Premljam chaw na Duchonke VElika noe aj vikendy. 'iii oe18/51 09 7'0

• Prenejrem 2-im. bvt NR centrumStavbarska, 56m2. 30D oUllmes. OOZ .nolg :it 090S16S n 66

• Daveme do prenajnu t-postelcw izbu II samestatrem byte pre precuiucich 'jj' 0903171 4596

• Prenejnsrn gars6nku 'Or 0903/6119 18

• Pred6rn 2'IZb, byt, plolob.nj, 47 000 our W 090311S 21 51

• w'IflN,J.rsalprogres.s:k

• P'l'sdam garsonku 113 KlokoE:ine. 'til' a904/ 267552

• Pr.dam 3·i,b, bVI, centrum. 2p., 64 m2, 4841' eUI, :it 0903/'82751

• Pr.dom 3·i,b. byt, Klokolina, plerobeny, 78 1~2. cena 50 000 eur, 110' 0907172 , JB 1

• Predim I·izb. by tv ov. 'Or 0~15n80613

• Pr.dam 2·i,b, bVt, OV. Hbokir ul., C.nnan, cella 58 000 e.r + dohodB. 'iii 090,/389194 • Predem l-izbovy byt, preiobenv na 2-izbovV "' Vy.tavllej .liei v Nitre. :Ii 0905!31 50 74. Og~411) 0808

• Prodam 2-~b. byt, Vita"k, .1 .. prerobeny, nova KL, 414p_. CBna 51 1.)00 eur, nie som RI< :Ii 0911/635463

• Pr8d.m 3·,,,,. byt, OV. N.,ollle,koho .1, 'iii' 0905/304313

• Pr.dirn ga"onku no Chrenov.j, OV, 19 rn2, 'iii' 0902:/999511

• Prod'm podkrovnji byl ,,,Iastnjim kurenfm v c."tre NR,:it 091818085 76

• PrE!dam l-izb. byt, HlbDka ul., 38m2, cena 41 000 .ur, 'iii 0907172 1381

• PrE!d;~m alebD prerJajmem 2- ilb. DB a prEd~m obY'v'ci" 51.nu , ,.dolku, :it 0~04/40 30 66

• Prod;m (.i,b. by( l. Ok,,"ika, 33m2. 44000 ".r. :i':0905/52 ,6 19

• Pr.dam 3·i,b.bYl v Nitre no Klokocil1e - Horka D \/'ymEre 61m2, oena 59_5S(J,-E , '20905/ 6522'66

• www_realprogre~.sk

zamestnani'm a dilchodcom

090- 202747

CENTRUM PQZICIEK

Vyhodne p6zicky no cokolvek Volait!!' aj Y prfoede, .ak~

) \lam neschvalili liver

) mate uz liver.a splatk.a s,a \fam zda V'1soka

0918949331 0903201171

H[ADAME SPOlUPRACOVNIKOV

Poskytujcm ~;~pozicky

Kontakt: 0905/886415

• Predam 1·izbovy bVt. vilnera 42m2, SohurrnilnnDva ui. 4UCD,"". W090516, 22 6. • Prod'm 2·izh. bYl, plerobony, ~) 000 .ur, :Ii 0903/18 27 51

• Pred,m 9.r.anku ". Dlh.j ul" OV, lj3p" po lekoIlstlllkc!l. C"", 29 000 ".,. :Ii 09481 81 3419

• Pr.dam ~a,,6"ku no Klokofine. :it 0904/ 2675,2

• Pred~m l-izb. by'. ~l.Jrko)Ja ul,. 41 m2, ceni!l 40110 eUI. 110' ~9~7m 1381

• Pledam 3·,,,,. 'vt, centr.m. 2~ .. 64 m2, 48 471 .ur, :it fj9D3/ISZ7 61

• Predam 3-izb. byt Klo~ocil1a, prerabeny, 7-8 m2. cena 50 000 ,.,.1ii' 0901n113 81

• P"dam v.lkj 3·i,b. byt "a HOlk., po rekon· '1rU~Cil, 'jj' 031/773 14 2J Po·Pi, po 19 h.

• Pr"d!m 2·izh. byt nad!tand.rdne plerobon\\ lux:usne zarriadsny, Ila CllI'Sl1ovej, Olll.a 5, 101IOp .• balkon. 'iii' 0903/4555 66

• PredBm dvojgar.6nk •. 44 m" OV, 2p., Klokocina. :Ii ~903/O3 8613

• Pred§m 2·i,b. byl, OV, Hlbak! ul .. Cerm.lil, cen. ,s 000 our + dohoda. Ii' 0905!38 91 94 • Predam J.·izb. byt v av, Klokocina. l.p" nie RK, cena 53 000 e.r + dahada, :Ii 09031 460358

Plillf pre Orange. T -MobIle a 02, I11Z8rcIU do rubllky eroackS sluBIy podanl cez 3M3 neuV8l"e ooJsme, len pn osobnom poaanL

= ~ MUCr. Zdeno Zamboj

I VRABLE Centrum zdravia Moravska 31 I

www.plasticka-chirurgia-vrabl.e.sk 0911 4~~ 623

1)

c h o t o r n c 35

r zj c z d I Br c tlslo v s k e ] c e s t v j

Nitra 949 01

Objedn;ivanie zlikroka .. a kanzultacie,

• Prsdarn I,"bovy bvt, prerobsnj na 2·"bovy na Vysta\lnej ulici v Nitre. "2 0905/31 ':)0 H, Og44/17 08 ~8

• Pradiim 3iz VM by! " ZM ul. Duklial1ska 4.Vyn.dn. !il'0905/92 82 07

• Prod'in 2·Ilb. byt, Vlkars'. ul., prerob8ny, nova KL, 4/4p., cena 57 51]:0 eur, nie scm RK. !iI' 0911/63 54 63

• Predalll l-izb byt na Ehrenovej - T. A. Hlioku, 36 mz. 2x o.lk6n, 6. pcsch, 43 000 eur, Ii 0907/57 99 73

• Predem qarsrinku s garalou, aj sarncstatne, na Chr.lloveJ. lilO905ns 5829

• Prod;m 2·I"'ovj t€hlovy bvt v p6vodn0l11 ,tav. v Stamm mosra. 20905/7858 29

• Prod';m garsOllku na Chr.nov.j, DIn! uica cena 'l:B'l15 eur. "iW91 0/44 1 9 48

• Pr.dam 3·izo. oyl, OV, N,v.m,sk.ho u, Ii 0905/30 43 13

• Predem 3·i,b, byt V tehlov.j bytovke na CI.m.miso'.J UIIOI, <iastoelle pr.rob.ny, goral, pivnice. terre 9·4 000 eur. 2 0908/7 3 3 t 90

• Prodam 'l-izb, byt V OV.1ii' 0915/78 06 73

• www.reelproqres.sk

• Predam SP V Nitre·Kynek 0 "ym.r. 717 rnz, 0." 34 .ur!m2, IS ei.'toen, V dosebu Iii' 0905/62 30 70

• Pr ••• jmom RD. izby V RD .a ZOO" •. Ii 0905/11 81 17

• Pradem 13., SP na Kynoku vhodny aj na podllikalol',ke lic.IV, v ss tky IS no pczernku Iii' 0903/37 52 38

• Prodam .tarsl AD na Sturovoj ul.. casr Mlynsrce. VllOd!lV 11;;1 podnikanie, 8, 1a pozernck, Iii' 0903/37 52 38

• K(lplm .tav.bIlY pozerrok V spod.oj ca,ti Zobcra. elebo ne Sindolke. 20903/4635 78

• Prsdam pozsmok na lukcvorn Dvors 5,6 a. Ii' 09WJ139056

• [lam do prenajrnu z:ah.radu na lukovom dvere. Il 0910/13 90 56

• Predam novGstavbu rodinnehn domu 155m2 v Malam lapasi na 7,2a pozsmku, teSrl8 pred dokollcenim. uz len male upravy, cena 170 OOO."r, Morna dohod •. Rodin." do"ody. 1l091O/~0 62 22

• Prod,m .dhradu. liI' 0902/35 17 33

~

"Nollr~Fusionr-

Osetrenie pleti

!uxusnou pnrodnou kozmetikou

V cene 21,40€ ., teraz V akcii len za I €

V cene okrem ineho:

~n[bkove cistenie ple!i bez

na.parovania a vylla~ania ~ vyhladzovanie vrasok

~ nydrat.icja a osetrenie oorich partii ~ zmenBellie p6rov, odstr;inenie ;l kne ~typol6gia pleli a poradenstvo ~pre ieny, muiov, mladei

Vysledok viditefny do 20 mim)1 na pleti

Objednavky na I, c.' 0905 641909

• Kupime pi'Vnicu vhodnu na uskladnenie vina \I' N,tra. blfzk.m ok.Ii.1i' 0911/45 77 00

• Pred3m pine podpivrliCeny 3-ub. RD i()kall so samos.tatn-s stojacoll murovanoll garMou na 5,35 a pozemku v lukratfvI1ej casti starej Nitry HichEi IDkalila sirSiehG centra pri riekel. 5 mirl. ch6dlou od DC Mlyny, nemOCnlce, AS, l:;, statny,c;h ill samDspravnyc.h urado\l'. 1if 0910/ 2J 87 7B

Co rna mat' spravny hypochonder na nahrobku? (TAJNICKA)
autor: byvaly Pomocky: poclt
meno severske chern. zn. AMAS, zakladna
Pal>@l ukaz Valerie asaracny zvlera americia ANTA, potreby opak nOCI clslovka
Surovec podnik ALAS jest'
pevny
pozyvala disk (angl.
skr.)
krill'
1. cast zvierat
mjnicky latlnsky
pozcrav
kupacla
spaniel sky nadoM
spisovatel'
cistlaci
vanok prostne- etetant
(basn.) dok
aromat, fa sisti cka
symbol zlucenina crqanlzac
Slovanov MPZ
"'. Rumunsko
lekarska
kornora
chern. ZIl. farba na
lrska kyslika vajl~ka
republik. nenarocna k6d
ermaoa obilnina Arrnensko
osobne
poruze zameno
nest tropicka
zi\llca
textova molajme vjstupok
so mar
skralka v stene
venovala
spodna MPZ
exmetro- vlnovks Laosu
pola olejnata
Barmy driek
rasUina
zn. cigar
predlozka
nasyp 2_ cas."
mjnicky
slovko zasial
uely v Azii • Predim 7,58 SP na lob ore. 20911/263606

• Pr€l(Jam 2 a zahradku s c:h-atkoLi v Nitre, v zanrad'.",kej osade. a 09U8!95 '61 ~I

• Pred:§m poze-mok v Lu~nici nad ~ita\l'Oll 10,g. •. Ii' 0915/18 03 93

• Predam FtD pod Kalvariou, cena 149 372 elJr, moln" dohoda. 'Ol' 091 B/31 27 94

• Pred~m RD ni! Sturovej, Nitra . Mlvniirce. Aj no podnikani •. 209'11/65 8914

• Obc:hodna akademia, BoleE:kQva 2, Nitra ,ver.jil"j. "mer pr.najal ca.l stre,n'j plochV na bl.lr1Dve D 0 vI{1l1ere cca 40 m2. V pripade z:3ujmu V;!lS8 cenove panuky z;!Isielajte do H.2010 "' aors,u: Obchodlla ak.demi., Bolecku'II'\:I 2, 9'50 50 Nitra "\I' oDlIlacem~i oooike "NAJOM".2 037/642 W 67

• Pre dam k.r;§snv, rovillatY slavebnv PDOOITlOk. II Hai~kom·13 km ad Nitry a vym8re 1870 m2, siroky 30 m, Cens: 7,6 our~"2, ,",p, dohodou. a0905/78 5S 19

• Preciam zahradu v OV 6 arov, lakalita Nitra. 2 0915/61 ~3 92

• Prodam Ilovostavbu Bungalov, 100 m2, Sa, 15 kin ad OC MAX, v obci Pail;;!_ Vyhodn;§ pD!1l.1ka 2 ~905/26 53 BO

Panskii Dolina 65, Nilra • lobor, lei. 09051439 272,

e-mail: www.b

Rastlinny material aky- tu este nebol,. za ceny ake tu este neboli

0903484484

• Predam ciastocns upr.a'lt-snY RD If Csmiku, nlJII€ 181. rozvodv, 12 a pozernok 0 cena I B.260 eu" dohcda n",.lna. 'Ol'0905178 58 29

• Predam stersl, ihne~ objivat.I'nY AD v NI'" · f.s( Mlyn.!rce na 11,g .! pozarnku, 1l0g051 765829

• Predem 14 .a stavebnv pozemok.mimo hlavn.j cestv ti.ha • slnecna lokalita Wisrup z dvcch stran po as faltov.j cests vc Weapoch · Opat,"ciach. ~~905/7B 58 19

• Prenejmern 3-izbouy R:D "\I' Babe. Eena; 700 eur vretane enerqil. X0905J78 58 29

• Pre(Jam slaveblvj"t pozemok vo Velkom ZaluZf 0 rozlehe 961 m2, siroky 16 m, v , as tavanej costi obce. 20910/44 1948

• Prenerrem novostavbu AD bunqelnv ne Uhrenovej . J ,"'V. dlhodobo, csna: 1.000 cur/ mesiac, li'OgI0/44 19 48

• Prenajm.m 6·i,bovY AD n. 20I>or., kompl.tne zariadenv, cene 1.4():() sur spolu s enerqami. 'Ol'0910/44 19 ~8

• Predam RD na labOr€! na ],5 a poze-mku, Ru!o"" ul" cena dohodou. 2 0905/511826

• Pradam pczemok v Nitre- Home Kri'ikany, Brigadnick, ul, 51.000 Ii 20901/32 57 00

• Predam pozerrok 18 km od Nltry, obec Hrubonovo, spolu Wi, moznosr delit' e] 110 dva sernestatne pozem~y, cena za celv pm:emDk18_90() eur. "i:D9(J2J32 61 no

• Predam RD VQo Svatoplukova ns 7;31·0 pozemku 26.550 .urli0905/~9 58 29

• Pr.dam SP -t.chynce, 5,45.1, 43,50·€Im2 20905/652256

• Precem 2-izbDVY RD NITRA- Mlvnarce wrrera la,cella 59.700 €1i'~905/65 2266 • Pro<lam 2·izb.v\' AD NITRA· MIYllare. VVm.", la,cena 59,700,-€: 20~05/65 22 66

• Pre dam dDm 4· izb. HrusDvany, vvmera pozerrku 14,50,55.600 €, 20902/32 '67 00

• Odstupim hrcb na mestskorn cjntorlns. 2 0904M 4382

• Prod,m ,taveb.y pozsmok na S(ldoly, 10.16 m. Cene 17.000 Eur. !iI' 09U3 2B 44 50

• PI',d.m dcm v levie •. Ho ..... iI' 09041 2541 56

22.6. - 22,7. Nemate sa problem okam1.1te a sp r avn e r o z h o d nu t' v akej kolvck, a; V)'piltci situdcii. SnilZte sa b}i \".idy na cele a budete vo vsetk()JTI dOsloonf a rfchli. Na vsetlro sa v!ak pine sustredte a nekonajte irnpulzivne. Hrozf toUi, ie v zavale em6cif spravtle chybu.

Lev 23,7.-23.8. 'lento t"\'7.den sa bude nlest' v z n amenf pr ekvapenf a n e ca k au ych u da l o s tf:

Dostanete dlhoocakavany impulz, ktory vam doda ncuveritelne mnozslj'o energie a vystrelf vas vpred. UZ sa prestante sustredi( na (aikostl a prekazky, ale na ich prekonavMic a vyruzeny def. Konajte.

Panna 24.8. - 23.9, Hoei sa spoCiatku budete efti( unavene a bude to s varni na v:i!kach, nebo;te sa. Tenlu rymei\ bude jasnc prcvaZovai pozitfma energia. Pokial' OSlanele pokojny a nepnjemny zaCiatok t)'zdiia prekonate s chladnou WaYOU, ol: pred vikendom mozele podli[siaslie aspokojnost. Vahy 24.9. - 23.10. Hoei liZ dlhSf cas mate v ptici priam fascinujuc€ Ifsledky, nenechajle sa opanlaf fychlou 51avou a postupom. Niektoremu z vasich kolegov sa vas tlspech a vynimQcnosf nepozdava. Je mo'lne, ze zaene proti yam intrigovai a bude sa s naZif prekazit viietlm vase usilie. Skorpi6n 24.10.-22.11, Aj na vas prisiel ellS, aby sle zaZiarili. Necak:my, ale 0 to lepSf napad v ptici vas konecne zvidi1elnf a odhalf potenciill, ktory skrfvate. Ale v cilovej oblJisti to az take ruzove nehude, Ku konculj'ldl1a sal'iiak v)'riesia vsetky rodinm' alebo partnerski' nezhody, mltesi l'1"kend.

Strelec Z3.1l. - 21.12, Probiemyv.id), boli a bohuiiaf aj vZdy budu, Ste aI e priliS sikovnf, aby ste sa nechali odradil ne;almu malichernoswu, Iste zillezttosti sa neus!ile komplikujti, alenevzdiivajle sa. S tastie vim tento t)'Zdeli bude priae. K01oroiec 22.12. - 20,1. VaSe ambfcie su opodstamene a male na ne pravo. RadSej sa vsak ten to tyideii venujte akluaInym povinnOSliam, zoslllple z oblalmv. !reba si upevni( pracome poslavenie. Milze vas oslovit a; zaujfmav:l. ponuka, ale dobre si jll premyslite.

Vodruir 21.1. -19,2, Tento lj\Zden 10 nebudete mal' jednodllche. ISla ckolnosf I'as ''YstraSf natolko, ie zacnete rozm)'lifa( nad tadikaInymi zmenami \'0 svojom iivole, NecJJajte uz miLlulosi minuloslou, Netr:!pt€ sa nad tym co bolo. Cas rMy zahojf a \~etko sa pOSlupne vyr1eSi

Ryby 20.2. - 20.3. Mate i.ste povinnosli, kmre by stc v Ziadnom prfpade, hlame tento tyZdei'i, nemalj zanedbiivaf. Nicklo v pozadi'toliz sleduje va.~c kroky a V)'clciva, kjim spravfte chybu. Nedajte neprajnikom sancu, ab)' yam viietko pokazilL

Baran 21.3. - 20.4. Silnejlka intuicja bude vhodne podporovana. Kouecne sa ~"yriesi nejasnasi!lIacia, a klorej ukoncente ste sa pridnlh. Nemali by ste zalnidaf aj na svojho tvoriveho ducha. Za vaSe snaienie v:l.s cak:! odmena a Iudiasi vsmuni vynikajuce v)'Sledky.

By"K 21.4.-21,5, Uz viae necakajte na zazrak a koneene sa rozhodnite. Prave term je t:i nalvhodnejsia doba, Niekto na to nefrpezuvo caka Namlesto dlhjch spekul:kif sa zapocuvajte do svoiho vmitra a pri rozhodovanj sa riadto utnu, VaSa tntufcia \-:is nrsklame. 2.5.·21.6.

Pre vas pripravuje www.astranell.sk alebll na tel.: 0905 663 913.

(LIN 5KUPINY ~

IbM BAUMARKET

st'ahujeme sa •

r------.,

.QU ,.

=ill u·~ta

Duocontact Izol'acia

cena balenla cena za m2 od

5.83€ 1.15€ • 200/0

• vjborne ceny

Nitra, Cabajska casta 30, tal.: 037/65751 91, e-mail: nr@mj)l.sk. www.mj)l.sk

Extrudovany polystyren

• 450/0

IAUf

Sadrokarton

1.61 §z

lepidlo STANDARD 3.59€

Murovacia Lepenka
MALIA na pioche
cena balenia streehy
3.07€ 3. 84§:t rest ne'

e [jSport

Hoke], stvrtlinale Play-off 13.3. He 05 Banska Bvstrica

- HK K CERO NITRA 3:4 sn

14.3. HC 05 Banska Systrica

- HK K CERO NITRA 2: 1

Hokej, stvrtlinale Plav-off 21.3. HC 05 Banska 8ystrica - HK K CERa NITRA (17:00] 23.3. HK K CERO NITRA

- HC 05 Banska Bystrica (17:00)

Hoke], 2. liga ... 0 postup" 25.3. He 05 Banska 8ystrica

14.3. HK 96 NITRA - HK Slovan _ HK K CERO NITRA (17:00]

Gelnlca 3:2

Futbat Corgon liga, 21. Kolo Hokej, 2. liga, ,,0 postup"

13.3. Slovan SA - FC NITRA 2: 1 20.3. HK 96 NITRA - PUchov (20:00]

Basketbal, Extraliga rnufi Futbal, Corgon liga, 24. kolo

13.3. BK CASTA SPU NITRA - BK 24.3. FC NITRA - Spartak 'Irnava

Vahostav SK 211ina 105:70 (17:30)

17.3. BK Svit - SPU NITRA

Basketbal, Extraliga muzi 20.3. BK CASTA SPU NITRA

vysledky y

HC K Cero pozladal Pro- Hoke], aby spoloenost posudila zakrok, pri ktorom bol zranenv hrac nitrianskeho hokejoveho klubu Tomas Chrenko.

Neprfjernna situacia sa stala v nedel'najsom druhom zapase stvrtfinalovej ssrie plav- off, Hraci spod Zobora bojovali proti Banskej Bystrici, V staznostl sa uvadza,

ze obranca domace] Bystrice Peter Fruhauf .surovo a urnyselne" zrazil na hraciu plochu Chrenka. Ten v inkriminovanom case sledoval spoluhracov, nehral, a bol bez puku. Hrac Nitry zakrok neustal, spadol na chrbat a pri pads si narazil zatvlok 0 mantinel. Vysledkom bol fa.l'ky otras mozgu. Disciplinerna komisia Pro- Hokeja po-

ziadala Komisiu rozhodcov Slovenskeho zvazu ladovebo hokeja ( KR SZl'.H), aby si pozrela DVD zaznam zo zapasu a celu situaciu zanalyzovala.

o dva dni po zapase, 16.3., bolo vvdane stanovisko, pod ktorvrn bol podplsanv predseda KR SZI:.H Dalibor Benlac,

Komisia skonstatovaia, ze hrac Banskej Bystrice Peter Fruhauf rukami v oblasti brucha cdtlacll hraca HC K Cera Nitra Tornasa Chrenka v postaveni tvarou v tvar 3 az 4 metre od mantinelu. Chrenko suboj neustal. spadol na zadok a dosrnvkal sa k mantinelu, kde chrbtom a hlavou

narazil na mantinel. Komisia vsak priznala fakt, ie tento zakrok mal bvt' potrestanv, prstoze hrac nedrzal puk a chybu teda spravil hlavnv rozhodca Valechovlc.

r-:-:.faZkY otras

mozgu ...

program

Konecnvrn vvsledkorn

vsak [e. ze KR SZI:.H nerns d6vod ziadat a dodatocnv trest pre FrOhaufa, pretozs zakrok nebol surovv, aka tvrdil nitriansky klub. Preto ani discjplinarna komisia ProHokeja nezaene disciplinarne konanie proti Bystricanovi.

-dk~

Basketbal, E)[traliga zeny, Play-off, 1.kolo

14.3. BK INPEK UKF NITRA

- ZBK Whirpool Poprad 71 ;64

Volejbal, Play-off, 1.kolo 10.3, VK EKONOM SPU NITRA

- STU Bratislava 3; 1

Futsal, 1. Liga, 21. kolo 12.3. N. lilmky - MFsK N ITRA 4: 1

- AB Cosmetics Pezinok (18:00) 24.3. MBK Banik Handlova- BK CASTA SPU NITRA

Basketbal, Extraliga zeny, Play-off, 1.kolo

21.3. BK INPEK UKF NITRA

- ZBK Whirpool Poprad [18;00)

Qoresl

• NAJNIZS E MOINE CENY KUCHYN •

• JEDINECNE ZrAVY PRISLUSENSTVA A SPOTREBICOV • KVALITA GARANTOVANA CERTIFIKATMI A PREDLzENOU ZARUKOU • GRAFICKE NAVRHY A KALKULACIE ZADARMO •

Nitra, OSC Mlyny, Stefanikova trieda 61, 3. poschodie, tel: 373 221 229,373 221 230 • Bratislava, HM Tesco l.amac.Lamacska cesta 1 c/5959, tel:254650 146,254650147,254650148 .Trenc:in,OC laugaricio, Bela 7271, tel: 911 128 180, 1. rna] 2010