LIMA KOMPONEN POKOK

DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAM
MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Ilmu Pendidikan Islam

Dosen Pembimbing:
Tajuddin Tholabi, M. Ag.
Disusun Oleh
Siti Qurroti A’yun
Himatul Khoiroh
Dina Ulvia

DO1207214
DO1207219
DO1207231

FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN
AMPEL
SURABAYA
2007

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ……………………………………………………………… i
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….... ii
A. Latar Belakang …………………………………………………..... ii
B. Tujuan ……………………………………………………………... ii
C. Rumusan Masalah …………………………………………………. Ii
BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………. 1
1. Tujuan Pendidikan Islam ………………………………………… 1
2. Pendidik ………………………………………………………….. 2
3. Peserta Didik ……………………………………………………... 4
4. Kurikulum Pendidikan Islam …………………………………….. 5
5. Alat Pendidikan ………………………………………………….. 6
BAB III PENUTUP ……………………………………………………… 8
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… 9